Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0400B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0190/2019

Teksty złożone :

A8-0190/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0409

Teksty przyjęte
PDF 795kWORD 183k
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0799),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 64 ust. 2, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0148/2019),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 192 ust. 1 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 1 grudnia 2017 r.(2),

–  uwzględniając pisma Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 7 marca 2019 r. upoważniającą Komisję Prawną do rozdzielenia wyżej wymienionego wniosku Komisji Europejskiej i do sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0020/2018),

–  uwzględniając art. 59 i art. 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej, a także opinie i stanowiska w formie poprawek Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0190/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 2
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 64 ust. 2, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 192 ust. 1 i art. 338 ust. 1,
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Traktat z Lizbony wprowadził rozróżnienie między uprawnieniami przekazywanymi Komisji w celu przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego (aktów delegowanych), a uprawnieniami powierzanymi Komisji w celu przyjmowania aktów zapewniających jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii (aktów wykonawczych).
(1)  Traktat z Lizbony w znaczący sposób zmienił ramy prawne dotyczące uprawnień powierzanych Komisji przez ustawodawcę, wprowadzając wyraźne rozróżnienie między uprawnieniami przekazywanymi Komisji w celu przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego (aktów delegowanych), a uprawnieniami powierzanymi Komisji w celu przyjmowania aktów zapewniających jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii (aktów wykonawczych).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)   Połączenie i przedstawienie uprawnień, które nie są ze sobą ściśle związane, w ramach jednego aktu delegowanego Komisji uniemożliwia Parlamentowi wykonywanie uprawnień kontrolnych, gdyż zmusza go do zwykłego przyjęcia albo odrzucenia całego aktu delegowanego, co nie pozwala na wyrażenie opinii na temat każdego uprawnienia z osobna.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 2009/31/WE
Artykuł 29 – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 29a, aktów delegowanych zmieniających załączniki.
Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania, zgodnie z art. 29a, aktów delegowanych zmieniających załączniki do niniejszej dyrektywy w celu dostosowania ich do postępu naukowo-technicznego.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/31/WE
Artykuł 29 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 29, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 29, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 2009/31/WE
Artykuł 30
3)   uchyla się art. 30.
3)  art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 30
Procedura komitetowa
1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Zmian Klimatu ustanowiony na mocy art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011**.
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”
___________________
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13).
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 2
[...]
skreśla się
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.”
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.”
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit 3
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących mechanizmu przyznawania kwot producentom i importerom.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących mechanizmu przyznawania kwot producentom i importerom.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 19 – ustęp 1
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących dodatkowych środków monitorowania substancji kontrolowanych lub nowych substancji oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych, objętych procedurą czasowego składowania, składowania celnego lub wolnego obszaru celnego lub znajdujących się w tranzycie przez obszar celny Unii, a następnie ponownie wywożonych, na podstawie oceny potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu związanego z takim przepływem towarów, z uwzględnieniem korzyści dla środowiska i społeczno-gospodarczego wpływu takich środków.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących dodatkowych środków monitorowania substancji kontrolowanych lub nowych substancji oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych, objętych procedurą czasowego składowania, składowania celnego lub wolnego obszaru celnego lub znajdujących się w tranzycie przez obszar celny Unii, a następnie ponownie wywożonych, na podstawie oceny potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu związanego z takim przepływem towarów, z uwzględnieniem korzyści dla środowiska i społeczno-gospodarczego wpływu takich środków.”
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 20 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących zasad, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, odnoszących się do dopuszczania do swobodnego obrotu w Unii produktów i urządzeń przywożonych z państw niebędących stronami Protokołu, wytworzonych przy zastosowaniu substancji kontrolowanych, ale niezawierających substancji identyfikowanych jako substancje kontrolowane. Identyfikacja takich produktów i urządzeń jest zgodna z okresowymi technicznymi wytycznymi dla stron.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zasad, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, odnoszących się do dopuszczania do swobodnego obrotu w Unii produktów i urządzeń przywożonych z państw niebędących stronami Protokołu, wytworzonych przy zastosowaniu substancji kontrolowanych, ale niezawierających substancji identyfikowanych jako substancje kontrolowane. Identyfikacja takich produktów i urządzeń jest zgodna z okresowymi technicznymi wytycznymi dla stron.”
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących wykazu produktów i urządzeń, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, w których przypadku odzysk substancji kontrolowanych lub zniszczenie produktów i urządzeń bez wcześniejszego odzysku substancji kontrolowanych są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosować.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących wykazu produktów i urządzeń, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, w których przypadku odzysk substancji kontrolowanych lub zniszczenie produktów i urządzeń bez wcześniejszego odzysku substancji kontrolowanych są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosować.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 8 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapity 2 i 3
„Komisja dokonuje oceny środków podjętych przez państwa członkowskie i posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w świetle tej oceny oraz informacji technicznych, a także innych istotnych informacji.”
„Komisja dokonuje oceny środków podjętych przez państwa członkowskie i jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w świetle tej oceny oraz informacji technicznych, a także innych istotnych informacji.”
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 9 – litera a – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1
„Państwa członkowskie określają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec personelu wykonującego zadania, o których mowa w ust. 2. W świetle oceny tych środków podjętych przez państwa członkowskie, a także informacji technicznych i innych istotnych informacji Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących harmonizacji wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.”;
„Państwa członkowskie określają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec personelu wykonującego zadania, o których mowa w ust. 2. W świetle oceny tych środków podjętych przez państwa członkowskie, a także informacji technicznych i innych istotnych informacji, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących harmonizacji wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.”
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 23 – ustęp 7
„7. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających listę technologii lub praktyk, które przedsiębiorstwa mają stosować w celu zapobiegania wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i w celu ich minimalizowania.”
„7. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie listy technologii lub praktyk, które przedsiębiorstwa mają stosować w celu zapobiegania wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i w celu ich minimalizowania.”
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 24 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i 5, art. 10 ust. 3 i 6, art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 9, art. 19, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 3, 4 i 5, art. 23 ust. 4 i 7, art. 24 ust. 2 i 3, art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i 5, art. 10 ust. 3 i 6, art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 9, art. 19, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 3, 4 i 5, art. 23 ust. 4 i 7, art. 24 ust. 2 i 3, art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009
Artykuł 27 – ustęp 10
„10. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących zmian w zakresie wymagań sprawozdawczych ustanowionych w ust. 1–7 niniejszego artykułu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Protokołu lub w celu ułatwienia ich stosowania.
„10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu wprowadzenia zmian w wymaganiach sprawozdawczych ustanowionych w ust. 1–7 niniejszego artykułu, aby wywiązać się z zobowiązań wynikających z Protokołu lub ułatwić ich stosowanie.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 4 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 4 – ustęp 5
„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 14b, aktów delegowanych dotyczących okoliczności, formy i trybu mających zastosowanie do wymogów dotyczących informowania i powiadamiania, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, utworzoną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.”
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14b w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w odniesieniu do okoliczności, formy i trybu mających zastosowanie do wymogów dotyczących informowania i powiadamiania, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, utworzoną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.”
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 4 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 2002/58/WE
Artykuł 14 b – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 8 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 89/391/EWG
Artykuł 17 b – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 16 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 92/91/EWG
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 17 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 92/104/EWG
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 18 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 93/103/WE
Artykuł 12 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 21 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 1999/92/WE
Artykuł 10 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 22 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2000/54/WE
Artykuł 19 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IV – punkt 27 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/104/WE
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 2009/73/WE
Artykuł 6 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące współpracy regionalnej w duchu solidarności.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących współpracy regionalnej w duchu solidarności.”
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/73/WE
Artykuł 11 – ustęp 10
„10. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne określające szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania niniejszego artykułu.”
„10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych określających szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania niniejszego artykułu.”
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 2009/73/WE
Artykuł 15 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne w celu zapewnienia pełnego i rzeczywistego przestrzegania ust. 2 niniejszego artykułu przez właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu magazynowania.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych w celu zapewnienia pełnego i rzeczywistego przestrzegania ust. 2 niniejszego artykułu przez właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu magazynowania.”
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 4
Dyrektywa 2009/73/WE
Artykuł 36 – ustęp 10
„10. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące stosowania warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz określających procedurę, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 3, 6, 8i 9 niniejszego artykułu.”
„10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących stosowania warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz określających procedurę, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 3, 6, 8 i 9 niniejszego artykułu.”
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 5
Dyrektywa 2009/73/WE
Artykuł 42 – ustęp 5
„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące zakresu obowiązków organów regulacyjnych w ramach współpracy wzajemnej oraz z Agencją.”
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących zakresu obowiązków organów regulacyjnych w ramach współpracy wzajemnej oraz z Agencją.”
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 6
Dyrektywa 2009/73/WE
Artykuł 43 – ustęp 9
„9. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne ustalające szczegółowe zasady procedury, która ma być stosowana przez organy regulacyjne, Agencję oraz Komisję w odniesieniu do zgodności decyzji podjętych przez organy regulacyjne z wytycznymi, o których mowa w niniejszym artykule.”
„9. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych ustalających szczegółowe zasady procedury, która ma być stosowana przez organy regulacyjne, Agencję oraz Komisję w odniesieniu do zgodności decyzji podjętych przez organy regulacyjne z wytycznymi, o których mowa w niniejszym artykule.”
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 7
Dyrektywa 2009/73/WE
Artykuł 44 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne określające metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych określających metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać.”
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 8
Dyrektywa 2009/73/WE
Artykuł 50 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 10, art. 15 ust. 3, art. 36 ust. 10, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 9 i art. 44 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 10, art. 15 ust. 3, art. 36 ust. 10, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 9 i art. 44 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 715/2009
Artykuł 3 – ustęp 5
„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.”
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowych zasad procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.”
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 715/2009
Artykuł 6 – ustęp 11 – akapit 2
„W przypadku gdy Komisja proponuje przyjęcie kodeksu sieci z własnej inicjatywy, Komisja konsultuje się w sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, ENTSO gazu i ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami przez okres nie krótszy niż dwa miesiące. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych wprowadzających takie kodeksy sieci.”
„W przypadku gdy Komisja proponuje przyjęcie kodeksu sieci z własnej inicjatywy, Komisja konsultuje się w sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, ENTSO gazu i ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami przez okres nie krótszy niż dwa miesiące. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wprowadzenie takich kodeksów sieci.”
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 715/2009
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1
„Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych określających obszar geograficzny objęty każdą z regionalnych struktur współpracy, z uwzględnieniem istniejących regionalnych struktur współpracy. W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO gazu.”
„Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie obszaru geograficznego objętego każdą z regionalnych struktur współpracy, z uwzględnieniem istniejących regionalnych struktur współpracy. W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO gazu.”
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 715/2009
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące kwestii, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz zmieniających wytyczne, o których mowa w jego lit. a), b) i c).”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wytycznych dotyczących kwestii, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w celu zmiany wytycznych, o których mowa w jego lit. a), b) i c).”
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 715/2009
Artykuł 27 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 11, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 23 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 11, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 23 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 32 – ustęp 2 – punkt 6
Dyrektywa 91/271/EWG
Artykuł 17 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 33 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 91/676/EWG
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 35 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 96/59/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10b, aktów delegowanych w zakresie:
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10b w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w następujących celach:
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 35 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 96/59/WE
Artykuł 10 b – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 36 – ustęp 4 – punkt 2
Dyrektywa 98/83/WE
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących minimalnych wymagań dotyczących certyfikatu złomowania.;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie minimalnych wymagań dotyczących certyfikatu złomowania.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 3
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia szczegółowych zasad niezbędnych do kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie celów wskazanych w akapicie pierwszym. Proponując te zasady, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, między innymi, dostępność danych oraz kwestię wywozu i przywozu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie szczegółowych zasad niezbędnych do kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie celów wskazanych w akapicie pierwszym. Proponując te zasady, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, między innymi, dostępność danych oraz kwestię wywozu i przywozu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 5
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 8 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących norm, o których mowa w ust. 1. Proponując te normy, Komisja bierze pod uwagę prace prowadzone w tej dziedzinie na odpowiednich forach międzynarodowych i wnosi odpowiedni wkład do tych prac.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie norm, o których mowa w ust. 1. Proponując te normy, Komisja bierze pod uwagę prace prowadzone w tej dziedzinie na odpowiednich forach międzynarodowych i wnosi odpowiedni wkład do tych prac.”
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 6
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 9 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2000/60/WE
Artykuł 8 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 20a, aktów delegowanych ustanawiających specyfikacje techniczne i znormalizowane metody analizy i monitorowania stanu wód.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie specyfikacji technicznych i znormalizowanych metod analizy i monitorowania stanu wód.”
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 3
Dyrektywa 2000/60/WE
Artykuł 20 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, w art. 20 ust. 1 akapit pierwszy oraz w załączniku V pkt 1.4.1 ppkt (ix) powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, w art. 20 ust. 1 akapit pierwszy oraz w załączniku V pkt 1.4.1 ppkt (ix), powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 5
Dyrektywa 2000/60/WE
Załącznik V – ustęp 1.4.1 – podpunkt ix
„(ix) Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 20a, aktów delegowanych w zakresie przedstawienia wyników ćwiczenia interkalibracyjnego oraz ustalenia wartości liczbowych do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich zgodnie z ppkt (i)–(viii). Wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego publikowane są w ciągu sześciu miesięcy od jego zakończenia.”
„(ix) Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez przedstawienie wyników ćwiczenia interkalibracyjnego oraz ustalenie wartości liczbowych do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich zgodnie z ppkt (i)–(viii). Wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego publikowane są w ciągu sześciu miesięcy od jego zakończenia.”
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 41 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2004/107/WE
Artykuł 5 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/7/WE
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a
a)  określenia normy EN/ISO dotyczącej równoważności metod mikrobiologicznych dla celów art. 3 ust. 9;
a)  uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie normy EN/ISO dotyczącej równoważności metod mikrobiologicznych dla celów art. 3 ust. 9;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/7/WE
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b
b)  o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, zmiany załącznika I w odniesieniu do analizy parametrów ustanowionych w tym załączniku;
b)  o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, wprowadzenia zmian do załącznika I w odniesieniu do metod analizy parametrów ustanowionych w tym załączniku;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/7/WE
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c
c)  o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, zmiany załącznika V.;
c)  o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, wprowadzenia zmian do załącznika V.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2006/7/WE
Artykuł 15 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/21/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 22a, aktów delegowanych niezbędnych w celu:
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 22a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w następujących celach:
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/21/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a
a)  opracowania wymagań technicznych dla osiągnięcia celów określonych w art. 13 ust. 6, w tym wymagań technicznych odnoszących się do określenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz metod jego pomiaru;
a)  opracowania wymagań technicznych do celów określonych w art. 13 ust. 6, w tym wymagań technicznych odnoszących się do określenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz metod jego pomiaru;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/21/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
b)  skompletowania wymagań technicznych odnoszących do charakterystyki odpadów zawartej w załączniku II;
b)  zakończenia formułowania wymagań technicznych odnoszących do charakterystyki odpadów zawartej w załączniku II;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/21/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c
c)  interpretacji definicji zawartej w art. 3 pkt. 3;
c)  przedstawienia interpretacji definicji zawartej w art. 3 ust. 3;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/21/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d
d)  zdefiniowania kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III;
d)  określenia kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2006/21/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e
e)  określenia wszelkich zharmonizowanych norm odnoszących się do metod pobierania próbek i wykonywania analiz niezbędnych do technicznego wykonania niniejszej dyrektywy.
e)  ustalenia wszelkich zharmonizowanych norm odnoszących się do metod pobierania próbek i wykonywania analiz niezbędnych do technicznego wykonania niniejszej dyrektywy.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2006/21/WE
Artykuł 22 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 44 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2006/118/WE
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2007/2/WE
Artykuł 7 – ustęp 1
„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych określających rozwiązania techniczne dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Przy opracowywaniu aktów delegowanych uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników, istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, a także względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści.”
„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie rozwiązań technicznych dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Przy opracowywaniu aktów delegowanych uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników, istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, a także względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści.”
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 3
Dyrektywa 2007/2/WE
Artykuł 16 – akapit 1 – wprowadzenie
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych dotyczących przepisów ustanawiających, w szczególności, uzupełnienie tego rozdziału o następujące elementy:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie w szczególności:
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2007/2/WE
Artykuł 17 – ustęp 8 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych ustanawiających przepisy regulujące te wymagania. Przepisy te są w pełni zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie przepisów regulujących te wymagania. Przepisy te są w pełni zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 5
Dyrektywa 2007/2/WE
Artykuł 21 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 1, art. 16 i art. 17 ust. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 1, art. 16 i art. 17 ust. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 47 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2007/60/WE
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 48 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/50/WE
Artykuł 28 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 28 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 28 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 2008/56/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających, w terminie do dnia 15 lipca 2010 r., kryteria i standardy metodologiczne, które mają być stosowane przez państwa członkowskie na podstawie załączników I i III, w taki sposób, aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie, w jakim stopniu udaje się osiągnąć dobry stan środowiska w regionach i podregionach morskich.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie, w terminie do dnia 15 lipca 2010 r., kryteriów i standardów metodologicznych, które mają być stosowane przez państwa członkowskie na podstawie załączników I i III, w taki sposób, aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie, w jakim stopniu udaje się osiągnąć dobry stan środowiska w regionach i podregionach morskich.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/56/WE
Artykuł 11 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny, które uwzględniają istniejące zobowiązania i zapewniają porównywalność wyników monitorowania i oceny.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie specyfikacji i ujednoliconych metod monitorowania i oceny, które uwzględniają istniejące zobowiązania i zapewniają porównywalność wyników monitorowania i oceny.”
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 4
Dyrektywa 2008/56/WE
Artykuł 24 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 4 i art. 24 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 4 i art. 24 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 52 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/147/WE
Artykuł 15 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 1
W celu aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 oraz ustanowienia procedur oceny należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go o procedury przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
W celu aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 oraz ustanowienia procedur oceny należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go o procedury przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, a także zapewnienia sektorowych dokumentów referencyjnych i dokumentów zawierających wytyczne dotyczące rejestracji organizacji i procedur harmonizacji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 2
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie harmonizacji niektórych procedur oraz w odniesieniu do sektorowych dokumentów referencyjnych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1
Dokumenty zawierające wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie dokumentów zawierających wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009
Artykuł 17 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 48a, aktów delegowanych dotyczących procedur przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, w tym odpowiednich procedur odwoławczych od decyzji podjętych w wyniku oceny wzajemnej.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie procedur przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, w tym odpowiednich procedur odwoławczych od decyzji podjętych w wyniku oceny wzajemnej.”
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009
Artykuł 30 – ustęp 6 – akapit 1
Komisja przyjmuje dokumenty zawierające wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie dokumentów zawierających wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009
Artykuł 46 – ustęp 6
„6. Komisja przyjmuje sektorowe dokumenty referencyjne, o których mowa w ust. 1, oraz przewodnik, o którym mowa w ust. 4, w drodze aktów wykonawczych, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.”
„6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie sektorowych dokumentów referencyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz przewodnika, o którym mowa w ust. 4.”
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009
Artykuł 48 a
„Artykuł 48a
„Artykuł 48a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 3 i art. 48, powierza się Komisji na pięć lat od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i art. 48, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 48 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
_______________
_______________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 66/2010
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit 1
W przypadku szczególnych kategorii towarów zawierających substancje, o których mowa w ust. 6, i tylko w przypadku, gdy z technicznego punktu widzenia nie jest wykonalne zastąpienie ich samych lub zastosowanie alternatywnych materiałów lub projektów lub w przypadku produktów, które mają znacząco wyższą całkowitą efektywność ekologiczną w porównaniu z innymi towarami tej samej kategorii, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych przyznających odstępstwa od ust. 6 niniejszego artykułu.
W przypadku szczególnych kategorii towarów zawierających substancje, o których mowa w ust. 6, i tylko w przypadku, gdy z technicznego punktu widzenia nie jest wykonalne zastąpienie ich samych lub zastosowanie alternatywnych materiałów lub projektów, lub w przypadku produktów, które mają znacząco wyższą całkowitą efektywność ekologiczną w porównaniu z innymi towarami tej samej kategorii, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie środków przyznających odstępstwa od ust. 6 niniejszego artykułu.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 66/2010
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych ustanawiających, nie później niż dziewięć miesięcy po konsultacji z KUEOE, środki w celu określenia szczegółowych kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla każdej z grup produktów. Środki te publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie, nie później niż dziewięć miesięcy po konsultacji z KUEOE, środków w celu określenia szczegółowych kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla każdej z grup produktów. Środki te publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 66/2010
Artykuł 15 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 3924/91
Artykuł 2 – ustęp 6
„6.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych aktualizujących listę Prodcom oraz informacje zgromadzone dla każdej pozycji.”
„6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez aktualizację listy Prodcom oraz informacji zgromadzonych dla każdej pozycji.”
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 3924/91
Artykuł 3 – ustęp 5
„5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad stosowania ust. 3 niniejszego artykułu, w tym w celu dostosowania do postępu technicznego.”
„5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie szczegółowych zasad stosowania ust. 3 niniejszego artykułu, w tym w celu dostosowania do postępu technicznego.”
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 3924/91
Artykuł 4 – ustęp 2
W przypadku niektórych pozycji listy Prodcom Komisja jest jednak uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9a, o ile konieczne jest przeprowadzenie badań miesięcznych lub kwartalnych dla tych pozycji.
W przypadku niektórych pozycji listy Prodcom Komisja jest jednak uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie prowadzenia badań miesięcznych lub kwartalnych dla tych pozycji.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 3924/91
Artykuł 5 – ustęp 1
„1.  Wymagane informacje są gromadzone przez państwa członkowskie stosujące w tym celu kwestionariusze badań, których treść odpowiada ustaleniom określonym przez Komisję. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących tych ustaleń.”
„1.  Wymagane informacje są gromadzone przez państwa członkowskie stosujące w tym celu kwestionariusze badań, których treść odpowiada ustaleniom określonym przez Komisję. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie tych ustaleń.”
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 3924/91
Artykuł 6 – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad, zgodnie z którymi państwa członkowskie przetwarzają dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub informacje pochodzące z innych źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 3.;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie szczegółowych zasad, zgodnie z którymi państwa członkowskie przetwarzają dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub informacje pochodzące z innych źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 3.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 3924/91
Artykuł 9 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 6, art. 3 ust. 5, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 6, art. 3 ust. 5, art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 56 – ustęp 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 696/93
Artykuł 6 – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów delegowanych zmieniających, w szczególności, jednostki statystyczne systemu produkcyjnego, stosowane kryteria i definicje określone w załączniku w celu dostosowania ich do rozwoju gospodarczego i technicznego.;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6a zmieniających jednostki statystyczne systemu produkcyjnego, stosowane kryteria i definicje określone w załączniku w celu dostosowania ich do rozwoju gospodarczego i technicznego.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 56 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 696/93
Artykuł 6 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 1 – tiret 4
—  uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria dotyczące pomiaru jakości;
—  uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria dotyczące pomiaru jakości zmiennych;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 2 – wprowadzenie
(2)  art. 4 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
(2)  art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi otrzymuje brzmienie:
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d – akapit 2
Szczegółowe informacje dotyczące systemów, o których mowa w akapicie pierwszym, zawarte są w załącznikach. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących ich zatwierdzenia i stosowania.;
Szczegółowe informacje dotyczące systemów, o których mowa w akapicie pierwszym, zawarte są w załącznikach. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez dokładniejsze określenie ich zatwierdzenia i stosowania.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 10 – ustęp 5
„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących kryteriów pomiaru jakości.”
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie kryteriów pomiaru jakości zmiennych.”
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 18 – ustęp 3
4a)  w art. 18 uchyla się ust. 3;
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 18 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załączniku A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załączniku A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 18 a – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załączniku A lit. a), b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załączniku A lit. a), b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 18 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załącznika A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załącznika B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załącznika C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załącznika D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załącznika A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załącznika B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załącznika C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załącznika D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik A – litera b – podpunkt 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt iii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik A – litera c – podpunkt 2
„2. Informacje dotyczące cen produkcji rynku niekrajowego (nr 312) i cen importowych (nr 340) mogą być podawane przy wykorzystaniu wartości jednostkowych dla produktów pochodzących z handlu zagranicznego lub innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie prowadzi to do znaczącego obniżenia jakości w porównaniu do poszczególnych informacji dotyczących cen. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących warunków zapewniających niezbędną jakość danych.”
„2. Informacje dotyczące cen produkcji rynku niekrajowego (nr 312) i cen importowych (nr 340) mogą być podawane przy wykorzystaniu wartości jednostkowych dla produktów pochodzących z handlu zagranicznego lub innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie prowadzi to do znaczącego obniżenia jakości w porównaniu do poszczególnych informacji dotyczących cen. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie warunków zapewniających niezbędną jakość danych.”
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt vi
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik A – litera d – podpunkt 2
„2. Dodatkowo zmienną dotyczącą produkcji (nr 110) i zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) należy przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”
„2. Dodatkowo zmienną dotyczącą produkcji (nr 110) i zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) należy przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt vii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik A – litera f – podpunkt 8
„8. W odniesieniu do zmiennej dotyczącej ceny importowej (nr 340)Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących określenia zasad stosowania europejskiego systemu doboru prób, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d).”
„8. W odniesieniu do zmiennej dotyczącej ceny importowej (nr 340) Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad stosowania europejskiego systemu doboru prób, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d).”
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt viii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik A – litera f – podpunkt 9
„9. Zmienne dotyczące rynków niekrajowych (nr 122 i 312) należy przekazywać zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla przemysłu ogółem określonego jako NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie wymaga się informacji dotyczącej NACE Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo należy przekazać zmienną dotyczącej ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. Należy stosować to rozróżnienie dla przemysłu ogółem określonego jako CPA sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W odniesieniu do podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących określenia zasad stosowania europejskich systemów doboru prób zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Europejski system doboru prób może ograniczyć zakres zmiennej dotyczącej ceny importowej do importu produktów z państw spoza strefy euro. Podział na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i 340 nie musi być stosowany przez państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty.”
„9. Zmienne dotyczące rynków niekrajowych (nr 122 i 312) należy przekazywać zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla przemysłu ogółem określonego jako NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie wymaga się informacji dotyczącej NACE Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo należy przekazać zmienną dotyczącą ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. Należy stosować to rozróżnienie dla przemysłu ogółem określonego jako CPA sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W odniesieniu do podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad stosowania europejskich systemów doboru prób zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Europejski system doboru prób może ograniczyć zakres zmiennej dotyczącej ceny importowej do importu produktów z państw spoza strefy euro. Podział na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i 340 nie musi być stosowany przez państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty.”
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 7 – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik B – litera b – podpunkt 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 7 – podpunkt iv
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik B – litera d – podpunkt 2 – akapit 2
Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.
Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik C – litera b – podpunkt 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt i”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt i”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (brak załącznika I, część VII, punkt 57, ustęp 4, punkt 8)].
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt iii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik C – litera c – podpunkt 4
(iii)  w lit. c) ppkt 4 skreśla się ostatni akapit;
(iii)  w lit. c) ppkt 4 skreśla się akapit trzeci;
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt iii”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt iii”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (brak załącznika I, część VII, punkt 57, ustęp 4, punkt 8)].
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt iv
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik C – litera d – podpunkt 2
„2. Zmienną obrotu (nr 120) oraz zmienną wolumenu sprzedaży (nr 123) należy również przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”;
„2. Zmienną obrotu (nr 120) oraz zmienną wolumenu sprzedaży (nr 123) należy również przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt iv”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt iv”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (brak załącznika I, część VII, punkt 57, ustęp 4, punkt 8)].
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt v
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik C – litera g – podpunkt 2
„2. W przypadku obrotu (nr 120) oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży (nr 330/123) zmienne należy przesłać w terminie jednego miesiąca, przy zachowaniu poziomów szczegółowości określonych w lit. f) ppkt 3 niniejszego załącznika. Państwa członkowskie mogą wybrać uczestnictwo w zmiennych dotyczących obrotu oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży nr 120 i 330/123 z wkładem zgodnym z przypisaniem do europejskiego systemu doboru prób zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących zasad przypisania do europejskiego systemu doboru prób.”
„2. W przypadku obrotu (nr 120) oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży (nr 330/123) zmienne należy przesłać w terminie jednego miesiąca, przy zachowaniu poziomów szczegółowości określonych w lit. f) ppkt 3 niniejszego załącznika. Państwa członkowskie mogą wybrać uczestnictwo w zmiennych dotyczących obrotu oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży nr 120 i 330/123 z wkładem zgodnym z przypisaniem do europejskiego systemu doboru prób zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad przypisania do europejskiego systemu doboru prób.”
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt v”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt v”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (brak załącznika I, część VII, punkt 57, ustęp 4, punkt 8)].
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik D – litera b – podpunkt 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt i”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 10 – podpunkt i”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (brak załącznika I, część VII, punkt 57, ustęp 4, punkt 8)].
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt iv
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik D – litera d – podpunkt 2
„2. Zmienną obrotu (nr 120) należy również przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”
„2. Zmienną obrotu (nr 120) należy również przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt iv”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 10 – podpunkt iv”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (brak załącznika I, część VII, punkt 57, ustęp 4, punkt 8)].
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 1
W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 530/1999 do zmian w dziedzinie gospodarki i techniki należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia o definicję i podział informacji, które mają być dostarczone, jak również o kryteria oceny jakości. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 530/1999 do zmian w dziedzinie gospodarki i techniki należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia o definicję i podział informacji, które mają być dostarczone, jak również o kryteria oceny jakości statystyk. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 530/1999
Artykuł 6 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących wprowadzenia definicji i podziału informacji, które mają być dostarczone zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Te akty delegowane przyjmuje się dla każdego okresu odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie definicji i podziału informacji, które mają być dostarczone zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Te akty delegowane przyjmuje się dla każdego okresu odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.”
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 530/1999
Artykuł 10 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących kryteriów oceny jakości. Te akty delegowane przyjmuje się dla każdego okresu odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie kryteriów oceny jakości statystyk. Te akty delegowane przyjmuje się dla każdego okresu odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.”
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999
Artykuł 10 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 530/1999
Artykuł 10 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 4
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w zakresie przedłożenia wyników, ustanowienia właściwego formatu przekazywania wyników oraz treści sprawozdań jakościowych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w zakresie przedłożenia wyników, ustanowienia właściwego formatu przekazywania wyników oraz struktury i szczegółowych ustaleń dotyczących sprawozdań jakościowych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002
Artykuł 1 – ustęp 5
„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5b, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia tabeli równoważności między nomenklaturą statystyczną z załącznika III do niniejszego rozporządzenia a wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE.*
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie tabeli równoważności między nomenklaturą statystyczną z załącznika III do niniejszego rozporządzenia a wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE.*
____________________
____________________
* Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).”
* Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).”
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5b, aktów delegowanych dotyczących zdefiniowania warunków określających jakość i dokładność.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zdefiniowanie warunków określających jakość i dokładność.”
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002
Artykuł 5 a – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5b, aktów delegowanych dotyczących dostosowania do postępu ekonomicznego i technicznego w dziedzinie gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych, jak również przetwarzania i przesyłania wyników oraz dostosowania specyfikacji wymienionych w załącznikach.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez dostosowanie go do postępu ekonomicznego i technicznego w dziedzinie gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych, jak również przetwarzania i przesyłania wyników oraz przez dostosowanie specyfikacji wymienionych w załącznikach.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002
Artykuł 5 b – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 5, art. 3 ust. 1 i 4 oraz art. 5a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 5, art. 3 ust. 1 i 4 oraz art. 5a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c
c)  zdefiniowaniu treści sprawozdań jakościowych, o których mowa w sekcji 7 załącznika I i sekcji 7 załącznika II.
c)  zdefiniowaniu struktury i szczegółowych ustaleń dotyczących sprawozdań jakościowych, o których mowa w sekcji 7 załącznika I i sekcji 7 załącznika II.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 60 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 437/2003
Artykuł 5 – ustęp 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia innych norm dokładności.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie innych norm dokładności.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 60 – ustęp 3 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 437/2003
Artykuł 10 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
—  uzupełnienia tego rozporządzenia przez przyjęcie środków dotyczących przekazywania danych na podstawie wyników analiz wykonalności.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 3
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 450/2003 w zakresie treści sprawozdań dotyczących jakości danych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 450/2003 w zakresie struktury i szczegółowych ustaleń w sprawie sprawozdań dotyczących jakości danych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 2 – ustęp 4
„4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w celu ponownego zdefiniowania specyfikacji technicznej wskaźnika oraz skorygowania struktury wagowej.”
„4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a wprowadzających zmiany do załącznika w celu ponownego zdefiniowania specyfikacji technicznej wskaźnika oraz skorygowania struktury wagowej.”
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 3 – ustęp 2
„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany służące włączeniu działalności gospodarczej zdefiniowanej przez NACE Rev.2 sekcje od O do S w zakres niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem analizy wykonalności zdefiniowanej w art. 10.”
„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a wprowadzających zmiany do niniejszego rozporządzenia służące włączeniu działalności gospodarczej zdefiniowanej przez NACE Rev.2 sekcje od O do S w zakres niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem analizy wykonalności, o której mowa w art. 10.”
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1
Uwzględniając składki na całość zatrudnienia oraz na koszty pracy na poziomie unijnym oraz krajowym, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w zakresie zidentyfikowania działalności gospodarczej zdefiniowanej w sekcjach NACE Rev.2 oraz poprzez dalsze dezagregacje, niewychodzące poza poziom działów NACE Rev.2 (poziom 2-cyfrowy) lub grup działów, w których dane klasyfikowane są z uwzględnieniem rozwoju ekonomiczno-społecznego.
Uwzględniając składki na całość zatrudnienia oraz na koszty pracy na poziomie unijnym oraz krajowym, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do podziału w oparciu o rodzaje działalności gospodarczej zdefiniowanej w sekcjach NACE Rev.2 oraz poprzez dalsze dezagregacje, niewychodzące poza poziom działów NACE Rev.2 (poziom 2-cyfrowy) lub grup działów, w których dane klasyfikowane są z uwzględnieniem rozwoju ekonomiczno-społecznego.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych dotyczących określenia tej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem analizy wykonalności zdefiniowanej w art. 10.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie tej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem analizy wykonalności, o której mowa w art. 10.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 4 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia metodologii dla wskaźnika łańcuchowego.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie metodologii dla wskaźnika łańcuchowego.”
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 8 – ustęp 1
„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych dotyczących zdefiniowania oddzielnych kryteriów dotyczących jakości. Przekazywane dane bieżące oraz dane historyczne spełniają te kryteria.”
„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie oddzielnych kryteriów dotyczących jakości. Przekazywane dane bieżące oraz dane historyczne spełniają te kryteria.”
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 8 – ustęp 2
„2. Począwszy od 2003 r., państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdania dotyczące jakości. Treść sprawozdań definiuje Komisja w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”
„2. Począwszy od 2003 r., państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdania dotyczące jakości. Strukturę i szczegółowe ustalenia w odniesieniu do sprawozdań określa Komisja w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 9
4a)  uchyla się art. 9.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 10 – ustęp 5
„5. Komisja przyjmuje środki stosownie do wyników analiz wykonalności, w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Środki te uwzględniają zasadę efektywności kosztowej, zdefiniowanej w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, w tym zmniejszenie do minimum obciążenia respondentów.”
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przekazywania danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zgodnie z wynikami analiz wykonalności określonych w niniejszym artykule. Te akty delegowane uwzględniają zasadę efektywności kosztowej, zdefiniowanej w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, w tym zmniejszenie do minimum obciążenia respondentów.”
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 11 a – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 11 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VI – punkt 62 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 808/2004
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 1 – tiret 2
—  zmiany tego rozporządzenia dostosowującej udział w kwocie dla całej Unii;
—  zmiany tego rozporządzenia w celu dostosowania udziału w kwocie dla całej Unii;
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 2 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych dotyczących harmonogramu przekazywania sprawozdań dla punktów P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4 oraz wszelkich decyzji wymagających wykazu transakcji określonych w załączniku przez równoważny sektor. Taka decyzja nie zostaje przyjęta, zanim Komisja nie przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie harmonogramu przekazywania sprawozdań dla punktów P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4G oraz wprowadzenie wymogu przekazywania wykazu transakcji określonych w załączniku przez równoważny sektor. Taki akt delegowany nie zostaje przyjęty, zanim Komisja nie przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9.”
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 1 – litera b a
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 2 – ustęp 5
ba)  uchyla się ust. 5;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 3 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych zmieniających ust. 1 niniejszego artykułu w odniesieniu do udziału w kwocie dla całej Unii.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a zmieniających ust. 1 niniejszego artykułu w celu dostosowania udziału (1 %) w kwocie dla całej Unii.”
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1
„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych dotyczących przyjęcia wspólnych norm jakości.
„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wspólnych norm jakości.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 7 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 7 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2
Ponadto Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących rozszerzenia tej definicji, jeżeli rozszerzenie takie znacząco polepszy reprezentatywność i jakość wyników badania w danych państwach członkowskich.;
Ponadto Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie rozszerzenia tej definicji, jeżeli rozszerzenie takie znacząco polepszy reprezentatywność i jakość wyników badania w danych państwach członkowskich.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005
Artykuł 7 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych określających wymogi dotyczące reprezentatywności i dokładności, wielkości badanej próby wymaganej w celu spełnienia tych wymogów i szczegółowych specyfikacji NACE Rev.2 oraz kategorii wielkości, według których można dokonywać podziału wyników.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie wymogów dotyczących reprezentatywności i dokładności, wielkości badanej próby wymaganej w celu spełnienia tych wymogów i szczegółowych specyfikacji NACE Rev.2 oraz kategorii wielkości, według których można dokonywać podziału wyników.”
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005
Artykuł 8 – ustęp 2
„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych określających szczegółowe dane, które mają być gromadzone w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających kształcenie i niezapewniających kształcenia oraz do różnych form kształcenia zawodowego.”
„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowych danych, które mają być gromadzone w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających kształcenie i niezapewniających kształcenia oraz do różnych form kształcenia zawodowego.”
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005
Artykuł 9 – ustęp 4
„4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących wymagań jakościowych wobec danych zbieranych i przekazywanych w celu opracowania statystyk Unii dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach oraz wszelkich środków koniecznych do oceny lub poprawy jakości danych.”
„4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wymagań jakościowych wobec danych zbieranych i przekazywanych w celu opracowania statystyk Unii dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach oraz przyjęcie wszelkich środków koniecznych do oceny lub poprawy jakości danych.”
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005
Artykuł 9 – ustęp 5
„5. Komisja określa strukturę sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 2 w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”
„5. Przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie przestrzegają wymogów jakości oraz wszelkich innych środków ustanowionych zgodnie z ust. 4. W celu oceny jakości przekazanych danych państwa członkowskie stosują format określony przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005
Artykuł 10 – ustęp 2
„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących określenia pierwszego roku referencyjnego, za który powinny być gromadzone dane.”
„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie pierwszego roku referencyjnego, za który powinny być gromadzone dane.”
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005
Artykuł 13 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 2 i art. 13, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 2 i art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 66 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 458/2007
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych ustanawiających pierwszy rok, za który gromadzone mają być dane, i przyjmujących środki dotyczące dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych oraz definicji, jakie należy stosować.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie pierwszego roku, za który gromadzone mają być dane, i przyjęcie środków dotyczących dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych oraz definicji, jakie należy stosować.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 66 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 458/2007
Artykuł 7 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 3 i pkt 1.1.2.4 załącznika I, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 3 i pkt 1.1.2.4 załącznika I, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 1
W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 do rozwoju techniki i gospodarki należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie dostosowania definicji zawartych w załącznikach I i II oraz poziomu szczegółowości załącznika III i uzupełnienia tego rozporządzenia o środki odnoszące się do wewnętrznych i zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych.
W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 do rozwoju techniki i gospodarki należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie dostosowania definicji zawartych w załącznikach I i II oraz poziomu szczegółowości załącznika III i uzupełnienia tego rozporządzenia o środki odnoszące się do wewnętrznych i zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych i wspólnych standardów jakości.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków niezbędnych dla wewnętrznych i zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych, na podstawie wniosków wyciągniętych z badań pilotażowych.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie środków niezbędnych dla wewnętrznych i zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych, na podstawie wniosków wyciągniętych z badań pilotażowych.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 6 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących wspólnych norm jakości.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wspólnych norm jakości, o których mowa w ust. 1.”
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 4 – litera a – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c
„c) określenie treści i częstotliwości sprawozdań w sprawie jakości.”
„c) określenie struktury, szczegółowych ustaleń i częstotliwości sprawozdań w sprawie jakości, o których mowa w art. 6 ust. 2.”
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 9 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 9 a – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 9 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 68 – ustęp 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 862/2007
Artykuł 9 a – akapit 2 – wprowadzenie
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w zakresie:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez:
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 68 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 862/2007
Artykuł 10 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 3 – ustęp 1 a
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dostosowujących definicje i korygujących wykaz podstawowych grup w załączniku II w celu uwzględnienia zmian ekonomicznych i technicznych w zakresie, w jakim nie wiążą się one z nieproporcjonalnym wzrostem kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie.”
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a dostosowujących definicje określone w akapicie pierwszym i korygujących wykaz podstawowych grup w załączniku II w celu uwzględnienia zmian ekonomicznych i technicznych w zakresie, w jakim nie wiążą się one z nieproporcjonalnym wzrostem kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie.”
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 7 – ustęp 4
„4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących wspólnych kryteriów kontroli jakości.”
„4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wspólnych kryteriów, na których opiera się kontrola jakości, o której mowa w ust. 1.”
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 7 – ustęp 5
„5. Komisja przyjmuje strukturę sprawozdań na temat jakości zgodnie z pkt 5.3 załącznika I w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”
„5. Komisja określa strukturę i szczegółowe ustalenia w odniesieniu do sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 3 i zgodnie pkt 5.3 załącznika I, w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 10 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 i art. 7 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 akapit drugi i art. 7 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 10 a – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 i art. 7 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 akapit drugi i w art. 7 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 10 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 i art. 7 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 akapit drugi i art. 7 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 1
W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 177/2008 do rozwoju ekonomicznego i technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie aktualizacji wykazu cech rejestru, ich definicji i zasad ciągłości w załączniku do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia tego rozporządzenia o wspólne normy jakości i zasady aktualizacji rejestrów a także poprzez określenie zakresu, w jakim niektóre przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw podlegają włączeniu do rejestrów, przy określeniu jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 177/2008 do rozwoju ekonomicznego i technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie aktualizacji wykazu cech rejestru, ich definicji i zasad ciągłości w załączniku do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia tego rozporządzenia o wspólne standardy jakości rejestrów przedsiębiorstw i zasady aktualizacji rejestrów, a także poprzez określenie zakresu, w jakim niektóre przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw podlegają włączeniu do rejestrów, przy określeniu jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 3 – ustęp 6
„6. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych określających zakres, w jakim przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi mniej niż pół etatu, oraz grupy przedsiębiorstw, których wszyscy członkowie mają siedzibę w tym samym kraju, nieistotne statystycznie w państwie członkowskim, podlegają włączeniu do rejestrów, a także w zakresie definicji jednostek zgodnej z definicją jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych.”;
„6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zakresu, w jakim przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi mniej niż pół etatu, oraz grupy przedsiębiorstw, których wszyscy członkowie mają siedzibę w tym samym kraju, nieistotne statystycznie w państwie członkowskim, podlegają włączeniu do rejestrów, a także w zakresie definicji jednostek zgodnej z definicją jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych.”
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych dotyczących wspólnych norm jakości.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wspólnych norm jakości rejestrów biznesowych, o których mowa w ust. 1.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 2
Komisja przyjmuje decyzje dotyczące treści i częstotliwości sporządzania sprawozdań o jakości w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.
Komisja przyjmuje decyzje dotyczące struktury, szczegółowych ustaleń i częstotliwości sporządzania sprawozdań o jakości, o których mowa w ust. 2, w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 8 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych dotyczących zasad aktualizacji rejestrów.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zasad aktualizacji rejestrów.”
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 15 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 15 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1
„Stosowanie modułu elastycznego, o którym mowa w ust. 2 lit. j), jest planowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących jego zakresu, wykazu cech, okresu sprawozdawczego, rodzajów działalności, które mają zostać objęte, oraz norm jakości. Akt delegowany przyjmuje się co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego. Komisja określa także potrzebę informacji i wpływ gromadzenia danych na obciążenie przedsiębiorstw oraz koszty ponoszone przez państwa członkowskie.”;
„Stosowanie modułu elastycznego, o którym mowa w ust. 2 lit. j), jest planowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zakresu modułu elastycznego, jego wykazu cech, okresu sprawozdawczego, rodzajów działalności, które mają zostać objęte, oraz norm jakości. Akt delegowany przyjmuje się co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego. Komisja określa także potrzebę informacji i wpływ gromadzenia danych na obciążenie przedsiębiorstw oraz koszty ponoszone przez państwa członkowskie.”
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 4 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących środków niezbędnych na podstawie oceny badań pilotażowych.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie środków niezbędnych na podstawie oceny badań pilotażowych.”
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 7 – ustęp 2
„2. Na potrzeby opracowywania danych zagregowanych na poziomie unijnym państwa członkowskie przedstawiają wyniki krajowe w podziale dostosowanym do poziomów klasyfikacji NACE wersja 2 znajdujących się w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub w aktach delegowanych. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia takich aktów delegowanych zgodnie z art. 11 b.”
„2. Do celów opracowywania danych zagregowanych na poziomie unijnym państwa członkowskie przedstawiają wyniki krajowe w podziale dostosowanym do poziomów klasyfikacji NACE wersja 2 znajdujących się w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub w aktach delegowanych. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie odnośnych poziomów klasyfikacji NACE wersja 2.”
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1
Wyniki przekazywane są w odpowiednim formacie technicznym, w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących okresu sprawozdawczego dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–h) i j), a okres ten nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Dla modułu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. i), okres ten nie jest dłuższy niż 30 miesięcy lub 18 miesięcy, zgodnie z przepisami załącznika IX sekcja 9. Ponadto niewielka liczba wyników wstępnych jest przekazywana w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego, który określony jest zgodnie z wymienioną procedurą dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–g) i nie jest dłuższy niż 10 miesięcy.
Wyniki przekazywane są w odpowiednim formacie technicznym, w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wyznaczenie okresu sprawozdawczego dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–h) i j), który to okres nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Dla modułu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. i), okres ten nie jest dłuższy niż 30 miesięcy lub 18 miesięcy, zgodnie z przepisami załącznika IX sekcja 9. Ponadto niewielka liczba wyników wstępnych jest przekazywana w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wyznaczenie tego okresu dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–g), który to okres nie może być dłuższy niż 10 miesięcy.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących przeglądu zasad oznaczania CETO oraz grupowania państw członkowskich do dnia 29 kwietnia 2013 r., a następnie co pięć lat.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przeprowadzenie przeglądu zasad oznaczania CETO oraz grupowania państw członkowskich do dnia 29 kwietnia 2013 r., a następnie co pięć lat.”
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 11 a – wprowadzenie
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w zakresie:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do:
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 11 b – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III, IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III i IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 11 b – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III, IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III i IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik I – sekcja 5 – ustęp 1
Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, jest rok kalendarzowy 2008. Dane opracowuje się zgodnie z podziałem wskazanym w sekcji 9. Komisja posiada jednakże uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących pierwszego roku sprawozdawczego, dla którego opracowywane są dane statystyczne dla klas rodzajów działalności objętych grupą 64.2, 64.3 i 64.9 oraz działem 66 klasyfikacji NACE wersja 2.
Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, jest rok kalendarzowy 2008. Dane opracowuje się zgodnie z podziałem wskazanym w sekcji 9. Komisja jest jednakże uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie pierwszego roku sprawozdawczego, dla którego opracowywane są dane statystyczne dla klas rodzajów działalności objętych grupą 64.2, 64.3 i 64.9 oraz działem 66 klasyfikacji NACE wersja 2.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik I – sekcja 6 – ustęp 1
W odniesieniu do każdej kluczowej cechy państwa członkowskie określają stopień dokładności przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących kluczowych cech.
W odniesieniu do każdej kluczowej cechy państwa członkowskie określają stopień dokładności przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie kluczowych cech.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 8 – litera b – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik I – sekcja 8 – ustęp 1
„1. Wyniki należy przekazać w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2. W przypadku klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2 opóźnienie w przekazaniu wynosi 10 miesięcy. Komisja posiada jednakże uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących pierwszego roku sprawozdawczego, dla którego opracowywane są dane statystyczne dla klas rodzajów działalności objętych grupą 64.2, 64.3 i 64.9 oraz działem 66 klasyfikacji NACE wersja 2.”
„1. Wyniki należy przekazać w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2. W przypadku klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2 opóźnienie w przekazaniu wynosi 10 miesięcy. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie opóźnienia w przekazaniu wyników w zakresie klas działalności 64.2, 64.3 i 64.9 oraz działu 66 klasyfikacji NACE wersja 2.”
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 8 – litera b – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik I – sekcja 8 – ustęp 2 – akapit 2
„Te wstępne wyniki lub dane szacunkowe są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupy) klasyfikacji NACE wersja 2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących działu 66 klasyfikacji NACE wersja 2, przekazania wstępnych wyników lub danych szacunkowych.”
„Te wstępne wyniki lub dane szacunkowe są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupy) klasyfikacji NACE wersja 2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie przekazania wstępnych wyników lub danych szacunkowych dotyczących działu 66 klasyfikacji NACE wersja 2.”
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik II – sekcja 6 – ustęp 1
Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących kluczowych cech.
Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie takich kluczowych cech.
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik III – sekcja 6 – ustęp 1
Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących kluczowych cech.
Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie takich kluczowych cech.
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik IV – sekcja 6 – ustęp 1
Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących kluczowych cech.
Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie takich kluczowych cech.
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik VI – sekcja 7 – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących opóźnienia w przekazaniu wyników, które nie może być dłuższe niż 10 miesięcy od końca roku sprawozdawczego.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie opóźnienia w przekazaniu wyników, które nie może być dłuższe niż 10 miesięcy od końca roku sprawozdawczego.
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 13 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik VIII – sekcja 3 – ustęp 1 – zdanie 5
„Na podstawie takiego badania Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących zmiany dolnej granicy.”
„Na podstawie takiego badania Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu zmiany niniejszego rozporządzenia przez zmianę dolnej granicy populacji odniesienia.”
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 13 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik VIII – sekcja 4 – ustęp 2 i 3 – tabela
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących określenia podziału produktów.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie podziału produktów.”
(niniejsza poprawka odnosi się do tabeli „Podział obrotów według rodzaju produktu”, fragment w kolumnie „Uwagi”).
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 14 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik IX – sekcja 8 – ustęp 2
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących niektórych wyników, które przedstawia się również w podziale na klasy wielkości na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku których podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie, że niektóre wyniki przedstawia się również w podziale na klasy wielkości na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku których podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 14 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik IX – sekcja 8 – ustęp 3
3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących niektórych wyników, które przedstawia się również w podziale na formy prawne na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku których podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.;
3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie, że niektóre wyniki przedstawia się również w podziale na formy prawne na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku których podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.;
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 14 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik IX – sekcja 10 – ustęp 2 – podsekcja „Specjalne dane zagregowane”
Aby umożliwić opracowywanie statystyk Unii dotyczących demografii przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora technologii informacyjnej i komunikacyjnej, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących przekazywania wielu specjalnych danych zagregowanych klasyfikacji NACE wersja 2.
Aby umożliwić opracowywanie statystyk Unii dotyczących demografii przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora technologii informacyjnej i komunikacyjnej, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie wolumenu przekazywanych specjalnych danych zagregowanych klasyfikacji NACE wersja 2.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 73 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 452/2008
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów delegowanych dotyczących:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do:
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 73 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 452/2008
Artykuł 6 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 453/2008
Artykuł 2 – ustęp 1a
„Dla celów określonych w akapicie pierwszym pkt 1 Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w zakresie zdefiniowania pojęć »aktywne działania w celu znalezienia odpowiedniego kandydata« i »określony czas«.”
„Dla celów określonych w akapicie pierwszym pkt 1 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zdefiniowanie pojęć »aktywne działania w celu znalezienia odpowiedniego kandydata« i »określony czas«.”
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 453/2008
Artykuł 3 – ustęp 1
„1. Państwa członkowskie zestawiają dane kwartalne w odniesieniu do konkretnych dat odniesienia. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych dotyczących określenia tych konkretnych dat odniesienia.”
„1. Państwa członkowskie zestawiają dane kwartalne w odniesieniu do konkretnych dat odniesienia. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie tych konkretnych dat odniesienia.”
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 453/2008
Artykuł 5 – ustęp 1
„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych określających termin pierwszego kwartału odniesienia, jak również terminy przekazywania. Wszelkie zmiany danych kwartalnych dla poprzednich kwartałów przesyła się w tym samym czasie.
„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie terminu pierwszego kwartału odniesienia, jak również terminów przekazywania mających zastosowanie do państw członkowskich. Wszelkie zmiany danych kwartalnych dla poprzednich kwartałów przesyła się w tym samym czasie.
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane i metadane zgodnie z formatem określonym przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane i metadane, a także precyzują ich źródło, zgodnie z formatem technicznym określonym przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 453/2008
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych dotyczących określenia odpowiednich ram dla opracowania szeregu analiz wykonalności.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie odpowiednich ram dla opracowania szeregu analiz wykonalności.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 453/2008
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 75 – ustęp 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 763/2008
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych dotyczących określenia kolejnych lat referencyjnych. Lata referencyjne przypadają na początek każdej dekady;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie kolejnych lat referencyjnych. Lata referencyjne przypadają na początek każdej dekady;
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 75 – ustęp 2 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 763/2008
Artykuł 5 – ustęp 3
3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych ustanawiających program danych statystycznych i metadanych, które należy przedłożyć, aby spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia.
3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie programu danych statystycznych i metadanych, które należy przedłożyć, aby spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 75 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 763/2008
Artykuł 7 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 76 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w zakresie dalszego doprecyzowania terminologii, podając stosowne odniesienia do nomenklatury NACE, po wejściu w życie zrewidowanej klasyfikacji NACE.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu zmiany niniejszego rozporządzenia, aby doprecyzować terminologię, podając stosowne odniesienia do nomenklatury NACE, po wejściu w życie zrewidowanej klasyfikacji NACE.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 76 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008
Artykuł 8 – ustęp 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących zestawu rocznych statystyk w zakresie energii jądrowej.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zestawu rocznych statystyk w zakresie energii jądrowej.”
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 76 – ustęp 3 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w zakresie zbioru statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i zestawu statystyk dotyczących finalnego zużycia energii.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zbioru statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i zestawu statystyk dotyczących finalnego zużycia energii.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 76 – ustęp 3 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008
Artykuł 10 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 3, art. 8 i art. 9 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 3, art. 8 i art. 9 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2
Dane przekazywane są w określonych terminach i odstępach czasu, o których mowa w załącznikach lub aktach delegowanych, oraz dotyczą określonych tam okresów odniesienia. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9a.
Dane przekazywane są w określonych terminach i odstępach czasu, o których mowa w załącznikach lub aktach delegowanych, oraz dotyczą określonych tam okresów odniesienia. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w drodze uzupełnienia niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie:
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Artykuł 9 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 1 oraz w lit. c), d) i e) załączników I, II, III, IV i V, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 1 oraz w lit. c), d) i e) załączników I, II, III, IV i V, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik I – litera c – ustęp 1
Dane statystyczne z europejskich badań ankietowych dotyczących zdrowia dostarcza się raz na pięć lat; inna częstotliwość może być konieczna dla innych zbiorów danych, takich jak dane o zachorowalności lub wypadkach i urazach, jak również dla niektórych szczególnych modułów do badań. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia danych.
Dane statystyczne z europejskich badań ankietowych dotyczących zdrowia dostarcza się raz na pięć lat; inna częstotliwość może być konieczna dla innych zbiorów danych, takich jak dane o zachorowalności lub wypadkach i urazach, jak również dla niektórych szczególnych modułów do badań. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia danych.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik I – litera d – ustęp 2
Przy każdorazowym dostarczeniu danych nie wszystkie tematy muszą być uwzględnione. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Przy każdorazowym dostarczeniu danych nie wszystkie tematy muszą być uwzględnione. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 6 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik I – litera e – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących charakterystyki wykorzystywanych zestawień i innych źródeł, ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących charakterystyki wykorzystywanych zestawień i innych źródeł, ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik II – litera c – ustęp 1
Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia danych.
Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia danych.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik II – litera d – ustęp 4
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 7 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik II – litera e – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących dostarczania metadanych, w tym metadanych odnoszących się do charakterystyki wykorzystywanych zestawień i innych źródeł, ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących charakterystyki wykorzystywanych zestawień i innych źródeł, ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik III – litera c – ustęp 1
Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia. Dane składa się najpóźniej 24 miesiące po zakończeniu roku odniesienia. Tymczasowe lub szacunkowe dane można dostarczyć wcześniej. W przypadku zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego można ustanowić dodatkowe specyficzne zbiory danych dla wszystkich zgonów lub poszczególnych przyczyn zgonów.
Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia. Dane składa się najpóźniej 24 miesiące po zakończeniu roku odniesienia. Tymczasowe lub szacunkowe dane można dostarczyć wcześniej. W przypadku zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego można ustanowić dodatkowe specyficzne zbiory danych dla wszystkich zgonów lub poszczególnych przyczyn zgonów.
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik III – litera d – ustęp 4
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 8 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik III – litera e – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik IV – litera c – ustęp 1
Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia. Dane składa się najpóźniej 18 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia.
Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia. Dane składa się najpóźniej 18 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik IV – litera d – ustęp 4
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 9 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik IV – litera e – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem, oświadczenia w sprawie wskaźnika wypadków przy pracy oraz – w stosownych przypadkach – charakterystyki próby, jak również informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem, oświadczenia w sprawie wskaźnika wypadków przy pracy oraz – w stosownych przypadkach – charakterystyki próby, jak również informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 10 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik V – litera c – ustęp 1
W przypadku chorób zawodowych dane dostarcza się corocznie i składa się je najpóźniej 15 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do okresów odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia innych zbiorów danych.
W przypadku chorób zawodowych dane dostarcza się corocznie i składa się je najpóźniej 15 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do okresów odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia innych zbiorów danych.
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 10 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik V – litera d – ustęp 4
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.
Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008
Załącznik V – litera e – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 78 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1185/2009
Artykuł 5 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1a, 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1a, 2 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5a, aktów delegowanych dotyczących stosowania w Unii międzynarodowych standardów rachunkowości.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie stosowania w Unii międzynarodowych standardów rachunkowości („przyjętych międzynarodowych standardów rachunkowości”).
Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2
W przypadku gdy w odniesieniu do ewentualnego bezpośredniego zagrożenia stabilności rynków finansowych jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 5b.;
skreśla się
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 4 – ustęp 1
1a)  art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie spółki regulowane prawem Państwa Członkowskiego sporządzą swe skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 2 jeżeli, na dzień bilansowy, ich papiery wartościowe były dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku każdego z Państw Członkowskich w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych(1).”
„Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie spółki regulowane prawem Państwa Członkowskiego sporządzą swe skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z art. 3 ust. 1 jeżeli, na dzień bilansowy, ich papiery wartościowe były dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 21 dyrektywy 2014/65/UE.”
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 5
1b)  art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
„Artykuł 5
Opcje w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych i spółek, które nie są notowane w obrocie publicznym
Opcje w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych i spółek, które nie są notowane w obrocie publicznym
Państwa Członkowskie mogą zezwolić lub wymagać:
Państwa Członkowskie mogą zezwolić lub wymagać:
a)  aby spółki określone w art. 4 sporządzały swoje roczne sprawozdania finansowe,
a)  aby spółki określone w art. 4 sporządzały swoje roczne sprawozdania finansowe,
b)  spółki inne niż te określone w art. 4 sporządzały swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe i/lub roczne sprawozdania finansowe,
b)  spółki inne niż te określone w art. 4 sporządzały swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe i/lub roczne sprawozdania finansowe,
zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2 .”
zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z art. 3 ust. 1.”
Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 5 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 5 a – ustęp 6
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 5 b
Artykuł 5b
skreśla się
Tryb pilny
1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
2.  Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5a ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuły 6 i 7
3)  uchyla się art. 6 i 7.
3)  uchyla się art. 6.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 7
3a)  art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 7
„Artykuł 7
Sprawozdawczość i koordynacja
Sprawozdawczość i koordynacja
1.  Komisja utrzymuje regularne kontakty z Komitetem w sprawie stanu prac nad aktualnymi projektami RMSR i wszelkimi odnośnymi dokumentami wydawanymi przez RMSR w celu skoordynowania stanowisk i ułatwienia dyskusji dotyczących przyjęcia standardów, które mogą wynikać z tych projektów i dokumentów.
1.  Komisja przekazuje regularnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje o stanie prac nad aktualnymi projektami RMSR i o wszelkich odnośnych dokumentach wydawanych przez RMSR w celu skoordynowania stanowisk i ułatwienia dyskusji dotyczących przyjęcia standardów, które mogą wynikać z tych projektów i dokumentów.
2.  Komisja złoży Komitetowi terminowo należyte sprawozdanie, jeżeli nie będzie zamierzała proponować przyjęcia danego standardu.”
2.  Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wyznaczonym terminie należyte sprawozdanie, jeżeli nie będzie zamierzała proponować przyjęcia danego standardu.”
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 80 – ustęp 1
Aby dostosować dyrektywę 2009/110/WE w celu uwzględnienia inflacji lub postępu technologicznego i zmian rynkowych oraz zapewnić spójne stosowanie niektórych wyłączeń określonych w tej dyrektywie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany tej dyrektywy. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Dyrektywa 2009/110/WE przewiduje w art. 14 uprawnienie dla Komisji do przyjmowania środków, które są konieczne do aktualizacji przepisów niniejszej dyrektywy „w celu uwzględnienia inflacji lub postępu technologicznego i zmian rynkowych” zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Takie uprawnienie, jeżeli zostałoby dostosowane do uprawnienia w zakresie przyjmowania aktów delegowanych bez dalszych zmian, nie spełniałoby wymogów art. 290 TFUE, dotyczących konieczności określania celów, treści i zakresu przekazanych uprawnień. Biorąc pod uwagę, że Komisja do tej pory nie skorzystała z tego uprawnienia powinno ono zostać skreślone.
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 80 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 2009/110/WE
Artykuł 14
1)  art. 14 otrzymuje brzmienie:
1)  uchyla się art. 14.
Artykuł 14
Akty delegowane
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 14a, aktów delegowanych w zakresie:
a)  zmiany niniejszej dyrektywy w celu uwzględnienia inflacji lub postępu technologicznego oraz zmian rynkowych;
b)  zmiany art. 1 ust. 4 i 5 w celu zapewnienia spójnego stosowania wyłączeń, o których mowa w tych przepisach.;
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 80 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/110/WE
Artykuł 14 a
2)  dodaje się art. 14a w brzmieniu:
skreśla się
„Artykuł 14a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 14, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.;”
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 81 – ustęp 2 – punkt 4
Dyrektywa 75/324/EWG
Artykuł 10 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 i art. 10 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 i art. 10 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 81 – ustęp 2 – punkt 4
Dyrektywa 75/324/EWG
Artykuł 10 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 i art. 10 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 i art. 10 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 83 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 80/181/EWG
Artykuł 6 a – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 6c, aktów delegowanych ustanawiających dodatkowe oznaczenia.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6c w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie dodatkowych oznaczeń.
Poprawka 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 83 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 80/181/EWG
Artykuł 6 c – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 83 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 80/181/EWG
Artykuł 6 c – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 84 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 97/67/WE
Artykuł 16 – ustęp 6
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych określających takie znormalizowane warunki.;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie takich znormalizowanych warunków.
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 84 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 97/67/WE
Artykuł 20 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 86 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003
Artykuł 31 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 31 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 29ust. 4 i art. 31 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 88 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2004/10/WE
Artykuł 3 b – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3a i art. 5 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3a i art. 5 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 90 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 2006/123/WE
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 39a, aktów delegowanych ustanawiających wspólne kryteria definiowania, dla celów ubezpieczenia lub gwarancji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, tego, co jest odpowiednie dla charakteru i zakresu danego ryzyka.”;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 39a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wspólnych kryteriów definiowania, dla celów ubezpieczenia lub gwarancji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, tego, co jest odpowiednie dla charakteru i zakresu danego ryzyka.
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 90 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2006/123/WE
Artykuł 36 – ustęp 1
Komisja jest upoważniona do przyjęcia, zgodnie z art. 39a, aktów delegowanych określających terminy przewidziane w art. 28 i 35.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 39a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie terminów przewidzianych w art. 28 i 35.
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 90 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 2006/123/WE
Artykuł 39 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 23 ust. 4 i art. 36, powierza się Komisji na pięć lat od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 23 ust. 4 i art. 36, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 90 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 2006/123/WE
Artykuł 39 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 23 ust. 4 i art. 36 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 23 ust. 4 i art. 36 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 91 – ustęp 1 – tiret 2
—  zmiany załączników do tego rozporządzenia w niektórych przypadkach;
—  zmiany załączników do tego rozporządzenia;
Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 91 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 131a, aktów delegowanych ustanawiających metody badawcze.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 131a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie metod badawczych.
Poprawka 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 91 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Artykuł 41 – ustęp 7
„7. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 131a i po skonsultowaniu się z Agencją, aktów delegowanych w celu zmiany wielkości procentowej dobieranej dokumentacji oraz w celu zmiany lub zamieszczenia dalszych kryteriów w ust. 5.”
„7. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 131a i po skonsultowaniu się z Agencją w celu zmiany niniejszego rozporządzenia przez zróżnicowanie wielkości procentowej dobieranej dokumentacji oraz aktualizację lub zamieszczenie dalszych kryteriów w ust. 5.”
Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 91 – ustęp 3 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Artykuł 73 – ustęp 2
4a)  art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Ostateczna decyzja podejmowana jest zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 133 ust. 4. Komisja przekazuje projekt zmiany państwom członkowskim nie później niż 45 dni przed głosowaniem.
„2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 131a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia ostateczną decyzją w sprawie zmiany załącznika XVII.
Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 91 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Artykuł 131 a
„Artykuł 131a
„Artykuł 131a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 7, art. 58 ust. 1 i 8, art. 68 ust. 1 i 2, art. 131 i art. 138 ust. 9, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 7, art. 58 ust. 1 i 8, art. 68 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 2, art. 131 i art. 138 ust. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 7, art. 58 ust. 1 i 8, art. 68 ust. 1 i 2, art. 131 i art. 138 ust. 9, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 7, art. 58 ust. 1 i 8, art. 68 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 2, art. 131 i art. 138 ust. 9, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 7, art. 58 ust. 1 i 8, art. 68 ust. 1 i 2, art. 131 i art. 138 ust. 9 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 7, art. 58 ust. 1 i 8, art. 68 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 2, art. 131 i art. 138 ust. 9 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
_____________________
_____________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 94 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2009/48/WE
Artykuł 46 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 46, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 46, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 267
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 94 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2009/48/WE
Artykuł 46 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 46 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 46 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 97 – ustęp 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2009/125/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 18a.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w drodze uzupełnienia niniejszej dyrektywy.
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 97 – ustęp 2 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2009/125/WE
Artykuł 15 – ustęp 10
„10. W stosownych przypadkach do aktu delegowanego określającego wymagania dotyczące ekoprojektu dołącza się przepisy dotyczące równoważenia poszczególnych aspektów środowiskowych.”
„10. W stosownych przypadkach do aktu delegowanego określającego wymagania dotyczące ekoprojektu dołącza się przepisy dotyczące równoważenia poszczególnych aspektów środowiskowych. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w drodze uzupełnienia niniejszej dyrektywy.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 97 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/125/WE
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia tych środków w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 18a.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania tych środków w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 18a przez uzupełnienie niniejszej dyrektywy.”
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 97 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 2009/125/WE
Artykuł 18 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 98 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 661/2009
Artykuł 14
„Artykuł 14
„Artykuł 14
Przekazane uprawnienia
Przekazane uprawnienia
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 14a, aktów delegowanych wymaganych w świetle postępu technicznego w odniesieniu do:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a w celu zmiany niniejszego rozporządzenia w świetle postępu technicznego, w drodze ustanowienia:
a)  zmiany wartości granicznych oporów toczenia i hałasu wywołanego toczeniem ustanowionych w częściach B i C załącznika II, jeżeli jest to konieczne w wyniku zmian w procedurach badań, bez obniżania istniejącego stopnia ochrony środowiska naturalnego;
b)  przepisów zmieniających załącznik IV w celu włączenia regulaminów EKG ONZ, które stają się obowiązujące zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji 97/836/WE;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w świetle postępu technicznego, w drodze ustanowienia:
a)  szczegółowych przepisów dotyczących szczególnych procedur, badań i wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz części i oddzielnych zespołów technicznych odnoszących się do przepisów art. 5–12;
a)  szczegółowych przepisów dotyczących szczególnych procedur, badań i wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz części i oddzielnych zespołów technicznych odnoszących się do przepisów art. 5–12;
b)  szczegółowych przepisów dotyczących szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów niebezpiecznych w obrębie państw członkowskich lub między nimi, z uwzględnieniem regulaminu nr 105 EKG ONZ;
b)  szczegółowych przepisów dotyczących szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów niebezpiecznych w obrębie państw członkowskich lub między nimi, z uwzględnieniem regulaminu nr 105 EKG ONZ;
c)  bardziej szczegółowej definicji cech fizycznych i wymagań dotyczących parametrów, jakie musi posiadać opona, by mogła być określana jako »opona do zastosowań specjalnych«, »opona terenowa do zastosowań profesjonalnych«, »opona wzmocniona«, »opona o podwyższonym wskaźniku nośności«, »opona zimowa«, »opona zapasowa typu T do użytku tymczasowego« lub »opona trakcyjna« zgodnie z art. 3 akapit drugi pkt 8–13;
c)  bardziej szczegółowej definicji cech fizycznych i wymagań dotyczących parametrów, jakie musi posiadać opona, by mogła być określana jako »opona do zastosowań specjalnych«, »opona terenowa do zastosowań profesjonalnych«, »opona wzmocniona«, »opona o podwyższonym wskaźniku nośności«, »opona zimowa«, »opona zapasowa typu T do użytku tymczasowego« lub »opona trakcyjna« zgodnie z art. 3 akapit drugi pkt 8–13;
d)  zmiany wartości granicznych oporów toczenia i hałasu wywołanego toczeniem ustanowionych w częściach B i C załącznika II, jeżeli jest to konieczne w wyniku zmian w procedurach badań, bez obniżania istniejącego stopnia ochrony środowiska naturalnego;
e)  szczegółowych zasad dotyczących procedury wyznaczania poziomów hałasu, o których mowa w pkt 1 części C załącznika II;
e)  szczegółowych zasad dotyczących procedury wyznaczania poziomów hałasu, o których mowa w pkt 1 części C załącznika II;
f)  przepisów zmieniających załącznik IV w celu włączenia regulaminów EKG ONZ, które stają się obowiązujące zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji 97/836/WE;
g)  przepisów administracyjnych dotyczących szczególnych procedur, badań i wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz części i oddzielnych zespołów technicznych odnoszących się do przepisów art. 5–12;
g)  przepisów administracyjnych dotyczących szczególnych procedur, badań i wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz części i oddzielnych zespołów technicznych odnoszących się do przepisów art. 5–12;
h)  środków wyłączających niektóre pojazdy lub klasy pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 z obowiązku montowania zaawansowanych układów pojazdu, o których mowa w art. 10, jeżeli na podstawie analizy kosztów i korzyści i z uwzględnieniem wszystkich stosowanych kwestii dotyczących bezpieczeństwa zostanie udowodnione, że stosowanie tych układów nie jest właściwe w danym pojeździe lub danej klasie pojazdów;
h)  środków wyłączających niektóre pojazdy lub klasy pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 z obowiązku montowania zaawansowanych układów pojazdu, o których mowa w art. 10, jeżeli na podstawie analizy kosztów i korzyści i z uwzględnieniem wszystkich stosowanych kwestii dotyczących bezpieczeństwa zostanie udowodnione, że stosowanie tych układów nie jest właściwe w danym pojeździe lub danej klasie pojazdów;
i)  innych środków niezbędnych dla stosowania niniejszego rozporządzenia.”
i)  innych środków niezbędnych dla stosowania niniejszego rozporządzenia.”
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 98 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 661/2009
Artykuł 14 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 14, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 14, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część IX – punkt 98 – ustęp 2 – punkt 3”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część IX – punkt 98 – ustęp 2 – punkt 2”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (powielenie załącznika I, część IX, punkt 98, ustęp 2, punkt 2)].
)
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 98 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 661/2009
Artykuł 14 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część IX – punkt 98 – ustęp 2 – punkt 3”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część IX – punkt 98 – ustęp 2 – punkt 2”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (powielenie załącznika I, część IX, punkt 98, ustęp 2, punkt 2)].
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 99 – ustęp 1 – tiret 8 a (nowy)
–  w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zezwolenie na stosowanie odstępstw od zakazu prowadzenia badań na zwierzętach, w przypadku gdy pojawią się poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa istniejącego składnika kosmetycznego.
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 99 – ustęp 3
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczących odstępstw w odniesieniu do testów na zwierzętach, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjęcia decyzji upoważniających do stosowania odstępstw od zakazu testów na zwierzętach. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 99 – ustęp 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 9
„Środki, o których mowa w akapicie szóstym, przyjmuje się w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 32 ust. 2.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 31a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zezwolenie na odstępstwo, o którym mowa w akapicie szóstym.”
Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 99 – ustęp 4 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 31a, aktów delegowanych ustanawiających wykaz wspólnych kryteriów dla oświadczeń, które mogą być zastosowane w odniesieniu do produktów kosmetycznych, po konsultacji z SCCS lub innymi właściwymi organami oraz uwzględniając przepisy dyrektywy 2005/29/WE.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 31a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wykazu wspólnych kryteriów dla oświadczeń, które mogą być zastosowane w odniesieniu do produktów kosmetycznych, po konsultacji z SCCS lub innymi właściwymi organami oraz uwzględniając przepisy dyrektywy 2005/29/WE.”
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 99 – ustęp 4 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009
Artykuł 31 a
„Artykuł 31a
„Artykuł 31a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 13 ust. 8, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 8 i 9, art. 20 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 13 ust. 8, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 8 i 9, art. 18 ust. 2, art. 20 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 3, art. 13 ust. 8, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 8 i 9, art. 20 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 3, art. 13 ust. 8, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 8 i 9, art. 18 ust. 2, art. 20 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3, art. 13 ust. 8, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 8 i 9, art. 20 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3, art. 13 ust. 8, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 8 i 9, art. 18 ust. 2, art. 20 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1, 2 i 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
_____________________
_____________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 102 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 3922/91
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 11 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 104 – ustęp 1
Aby dostosować dyrektywę 97/70/WE do zmian prawa międzynarodowego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany tej dyrektywy w celu zastosowania kolejnych zmian protokołu torremolińskiego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Aby dostosować dyrektywę 97/70/WE do zmian prawa międzynarodowego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany tej dyrektywy w celu zastosowania kolejnych zmian protokołu torremolińskiego oraz uzupełnienia jej w drodze przyjęcia przepisów dotyczących zharmonizowanej interpretacji postanowień załącznika do protokołu torremolińskiego pozostawionych uznaniu władz administracyjnych umawiających się stron.
Aby zapewnić ochronę unijnych standardów, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu zmieniających niniejszą dyrektywę w celu wyłączenia z jej zakresu wszelkich zmian do protokołu torremolińskiego, jeżeli na podstawie oceny Komisji istnieje oczywiste ryzyko, że taka międzynarodowa zmiana spowoduje obniżenie norm bezpieczeństwa na morzu, norm zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki lub norm ochrony warunków życia i pracy na statku, które to normy zostały ustanowione w unijnych przepisach prawa morskiego, lub jeśli istnieje oczywiste ryzyko, że taka zmiana jest z tymi przepisami niezgodna.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 104 – ustęp 2
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 97/70/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjęcia przepisów dotyczących zharmonizowanej interpretacji postanowień załącznika do protokołu torremolińskiego pozostawionych uznaniu władz administracyjnych umawiających się stron, w zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia ich spójnego wprowadzenia w życie w Unii. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 283
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 104 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 97/70/WE
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Komisja może ustanowić, w drodze aktów wykonawczych, zharmonizowaną interpretację postanowień załącznika do protokołu torremolińskiego pozostawionych uznaniu władz administracyjnych umawiających się stron, w zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia ich spójnego wprowadzenia w życie w Unii. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a uzupełniających niniejszą dyrektywę celu ustanowienia zharmonizowanej interpretacji postanowień załącznika do protokołu torremolińskiego pozostawionych uznaniu władz administracyjnych umawiających się stron.
Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 104 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 97/70/WE
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  Zmiany w instrumentach międzynarodowych określonych w art. 2 ust. 4 mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady*.
3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a, zmieniających niniejszą dyrektywę w celu wyłączenia z jej zakresu wszelkich zmian w międzynarodowym instrumencie, o którym mowa w art. 2 ust. 4, jeżeli na podstawie oceny Komisji istnieje oczywiste ryzyko, że taka międzynarodowa zmiana spowodowałaby obniżenie norm bezpieczeństwa na morzu, norm zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki lub norm ochrony warunków życia i pracy na statku, które to normy zostały ustanowione w unijnych przepisach prawa morskiego, lub byłaby z tymi przepisami niezgodna.
Poprawka 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 104 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 97/70/WE
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 104 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 97/70/WE
Artykuł 8 a – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 104 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 97/70/WE
Artykuł 8 a – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 105 – ustęp 1 – ustęp 2 a (nowy)
Aby zapewnić ochronę unijnych standardów, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu zmieniające niniejszą dyrektywę w celu wyłączenia z jej zakresu wszelkich zmian do konwencji Marpol 73/78, jeżeli na podstawie oceny Komisji istnieje oczywiste ryzyko, że taka międzynarodowa zmiana spowodowałaby obniżenie norm bezpieczeństwa na morzu, norm zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki lub norm ochrony warunków życia i pracy na statku, które to normy zostały ustanowione w unijnych przepisach prawa morskiego, lub byłaby z tymi przepisami niezgodna.
Poprawka 289
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 105 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2000/59/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 290
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 105 – ustęp 3 – punkt 3
Dyrektywa 2000/59/WE
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  Zmiany w instrumentach międzynarodowych określonych w art. 2 mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady*.
3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a, zmieniających niniejszą dyrektywę w celu wyłączenia z jej zakresu wszelkich zmian w międzynarodowym instrumencie, o którym mowa w art. 2, jeżeli na podstawie oceny Komisji istnieje oczywiste ryzyko, że taka międzynarodowa zmiana spowodowałaby obniżenie norm bezpieczeństwa na morzu, norm zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki lub norm ochrony warunków życia i pracy na statku, które to normy zostały ustanowione w unijnych przepisach prawa morskiego, lub byłaby z tymi przepisami niezgodna.
____________________
* Rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1).”.
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 106 – ustęp 1 – ustęp 1 a (nowy)
Aby zapewnić ochronę unijnych standardów, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu zmieniających niniejszą dyrektywę w celu wyłączenia z jej zakresu wszelkich zmian w międzynarodowych instrumentach, o których mowa w art. 3 niniejszej dyrektywy, jeżeli na podstawie oceny Komisji istnieje oczywiste ryzyko, że takie międzynarodowe zmiany spowodowałyby obniżenie norm bezpieczeństwa na morzu, norm zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki lub norm ochrony warunków życia i pracy na statku, które to normy zostały ustanowione w unijnych przepisach prawa morskiego, lub byłyby z tymi przepisami niezgodne.
Poprawka 292
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 106 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2001/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 3
Zmiany w międzynarodowych aktach, o których mowa w art. 3, mogą zostać wyłączone z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a, zmieniających niniejszą dyrektywę w celu wyłączenia z jej zakresu wszelkich zmian w międzynarodowym instrumencie, o którym mowa w art. 3, jeżeli na podstawie oceny Komisji istnieje oczywiste ryzyko, że taka międzynarodowa zmiana spowodowałaby obniżenie norm bezpieczeństwa na morzu, norm zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki lub norm ochrony warunków życia i pracy na statku, które to normy zostały ustanowione w unijnych przepisach prawa morskiego, lub byłaby z tymi przepisami niezgodna.
Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 106 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2001/96/WE
Artykuł 15 – przypis
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
skreśla się
Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 106 – ustęp 3 – punkt 3
Dyrektywa 2001/96/WE
Artykuł 15 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 295
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 111 – ustęp 3 – punkt 1 – litera a – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 782/2003
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia, w razie potrzeby, zharmonizowanego systemu badań i certyfikacji dla statków, o którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie, w razie potrzeby, zharmonizowanego systemu badań i certyfikacji dla statków, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b) niniejszego ustępu.”
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 111 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 782/2003
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 297
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 112 – ustęp 3 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2004/52/WE
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 4a, aktów delegowanych dotyczących zdefiniowania europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Takie decyzje podejmowane są jedynie wtedy, gdy wszystkie warunki ocenione na podstawie odpowiednich badań są spełnione, aby umożliwić funkcjonowanie interoperacyjności ze wszystkich punktów widzenia, włącznie z warunkami technicznymi, prawnymi oraz gospodarczymi.
4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 4a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zdefiniowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Takie decyzje podejmowane są jedynie wtedy, gdy wszystkie warunki ocenione na podstawie odpowiednich badań są spełnione, aby umożliwić funkcjonowanie interoperacyjności ze wszystkich punktów widzenia, włącznie z warunkami technicznymi, prawnymi oraz gospodarczymi.
Poprawka 298
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 112 – ustęp 3 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2004/52/WE
Artykuł 4 – ustęp 5
5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 4a, aktów delegowanych dotyczących decyzji technicznych odnoszących się do realizacji europejskiej usługi opłaty elektronicznej.;
5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 4a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez przyjęcie decyzji technicznych odnoszących się do realizacji europejskiej usługi opłaty elektronicznej.;
Poprawka 299
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 112 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2004/52/WE
Artykuł 4 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2, 4 i 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2, 4 i 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 113 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2004/54/WE
Artykuł 16 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 301
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 114 – ustęp 1
W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 725/2004 do zmian w prawie międzynarodowym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany tego rozporządzenia mającej na celu uwzględnienia zmian niektórych aktów międzynarodowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 725/2004 do zmian w prawie międzynarodowym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany tego rozporządzenia mającej na celu uwzględnienie zmian niektórych aktów międzynarodowych, a także uzupełnienia go przez określenie zharmonizowanych procedur stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu ISPS, bez rozszerzania zakresu tego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 302
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 114 – ustęp 2
Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania rozporządzenia (WE) nr 725/2004, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie określenia zharmonizowanych procedur w celu stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu ISPS, bez rozszerzania zakresu tego rozporządzenia. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 303
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 114 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 725/2004
Artykuł 10 – ustęp 3
3.  Komisja określa zharmonizowane procedury w celu stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu ISPS, bez rozszerzania zakresu niniejszego rozporządzenia. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2.
3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu określenia zharmonizowanych procedur stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu ISPS, bez rozszerzania zakresu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 304
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 114 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 725/2004
Artykuł 10 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 305
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 117 – ustęp 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 868/2004
Artykuł 5 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 14a, aktów delegowanych dotyczących szczegółowej metodologii określania zaistnienia nieuczciwych praktyk cenowych. Metodologia ta obejmuje, między innymi, sposób, w jaki mają być oszacowywane normalna konkurencja cenowa, rzeczywiste koszty i rozsądne marże zysku w szczególnym kontekście sektora lotniczego.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowej metodologii określania zaistnienia nieuczciwych praktyk cenowych. Metodologia ta obejmuje, między innymi, sposób, w jaki mają być oszacowywane normalna konkurencja cenowa, rzeczywiste koszty i rozsądne marże zysku w szczególnym kontekście sektora lotniczego.”
Poprawka 306
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 117 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 868/2004
Artykuł 14 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 307
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 121 – ustęp 3 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2006/126/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych dotyczących wymogów w zakresie mikroczipa, o których mowa w załączniku I. Wymogi te obejmują homologację typu CE, którą przyznaje się jedynie wtedy, gdy wykazano odporność mikroczipa na próby złamania zabezpieczeń lub zmiany danych.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie wymogów w zakresie mikroczipa, o których mowa w załączniku I. Wymogi te obejmują homologację typu CE, którą przyznaje się jedynie wtedy, gdy wykazano odporność mikroczipa na próby złamania zabezpieczeń lub zmiany danych.
Poprawka 308
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 121 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2006/126/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych w celu ustanowienia właściwych specyfikacji służących zabezpieczeniu przed podrabianiem.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie właściwych specyfikacji służących zabezpieczeniu przed podrabianiem.
Poprawka 309
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 121 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2006/126/WE
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, art. 3 ust. 2 i art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, art. 3 ust. 2 i art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 310
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 123 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2007/59/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 31a, aktów delegowanych ustanawiających, na podstawie projektu przygotowanego przez Agencję, wspólnotowy wzór licencji, świadectwa i poświadczonej kopii świadectwa, a także określających ich cechy fizyczne, z uwzględnieniem środków zapobiegających fałszerstwom.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 31a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie, na podstawie projektu przygotowanego przez Agencję, wspólnotowego wzoru licencji, świadectwa i poświadczonej kopii świadectwa, a także określenia ich cech fizycznych, z uwzględnieniem środków zapobiegających fałszerstwom.
Poprawka 311
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 123 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2007/59/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 31a, aktów delegowanych ustanawiających, na podstawie zalecenia Agencji, wspólnotowe kody różnych typów objętych kategoriami A i B, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu. ;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 31a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie, na podstawie zalecenia Agencji, wspólnotowych kodów różnych typów objętych kategoriami A i B, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.
Poprawka 312
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 123 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2007/59/WE
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit 2
„W tym celu Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 31a, aktów delegowanych ustanawiających, na podstawie projektu przygotowanego przez Agencję, podstawowe parametry rejestrów, które mają zostać utworzone, takie jak dane podlegające rejestracji, ich format i protokół wymiany danych, prawa dostępu, okres przechowywania danych, procedury obowiązujące w przypadkach upadłości.”
„W tym celu Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 31a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie, na podstawie projektu przygotowanego przez Agencję, podstawowych parametrów rejestrów, które mają zostać utworzone, takich jak dane podlegające rejestracji, ich format i protokół wymiany danych, prawa dostępu, okres przechowywania danych, procedury obowiązujące w przypadkach upadłości.”
Poprawka 313
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 123 – ustęp 3 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 2007/59/WE
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1a
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 31a, aktów delegowanych ustanawiających te kryteria.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 31a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie tych kryteriów.”
Poprawka 314
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 123 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2007/59/WE
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit 1
Wybór egzaminatorów i egzaminów może podlegać kryteriom unijnym. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 31a, aktów delegowanych ustanawiających takie kryteria unijne na podstawie projektu przygotowanego przez Agencję.
Wybór egzaminatorów i egzaminów może podlegać kryteriom unijnym. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 31a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie takich kryteriów unijnych na podstawie projektu przygotowanego przez Agencję.
Poprawka 315
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 123 – ustęp 3 – punkt 6
Dyrektywa 2007/59/WE
Artykuł 31 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 4, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 31 ust. 1 i art. 34, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 4, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 5, art. 31 ust. 1 i art. 34, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 316
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 123 – ustęp 3 – punkt 8
Dyrektywa 2007/59/WE
Artykuł 34 – ustęp 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 31a, aktów delegowanych ustanawiających specyfikacje techniczne i eksploatacyjne dla takiej karty elektronicznej.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 31a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie specyfikacji technicznych i eksploatacyjnych dla takiej karty elektronicznej.”
Poprawka 317
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 124 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007
Artykuł 34 – ustęp 1
1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 34a, aktów delegowanych ustanawiających środki, o których mowa w art. 2, 10 i 12.
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie środków, o których mowa w art. 2, 10 i 12.
Poprawka 318
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 124 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007
Artykuł 34 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 33 i 34, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 33 i 34, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 319
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 126 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2008/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1 a
„1a. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 12a, aktów delegowanych określających wspólne kryteria, zgodnie z którymi należy przedstawić sprawozdanie z wypadku według kategorii ciężkości, w tym informacje o liczbie ofiar śmiertelnych i rannych.”
„1a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 12a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie wspólnych kryteriów, zgodnie z którymi należy przedstawić sprawozdanie z wypadku według kategorii ciężkości, w tym informacje o liczbie ofiar śmiertelnych i rannych.”
Poprawka 320
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 126 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2008/96/WE
Artykuł 12 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 1a i art. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 1a i art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 321
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 127 – ustęp 3 – punkt 1 – litera a – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 300/2008
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych ustanawiających elementy wspólne podstawowych norm.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie elementów wspólnych podstawowych norm.”
Poprawka 322
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 127 – ustęp 3 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 300/2008
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych określających kryteria umożliwiające państwom członkowskim odstąpienie od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, oraz dotyczące przyjęcia alternatywnych środków ochrony zapewniających odpowiedni poziom ochrony na podstawie lokalnej oceny ryzyka. Takie alternatywne środki są uzasadnione przyczynami związanymi z wielkością statku powietrznego lub przyczynami związanymi z charakterem, skalą lub częstotliwością działalności, lub innych odpowiednich czynności.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie kryteriów umożliwiających państwom członkowskim odstąpienie od wspólnych podstawowych norm, o których mowa w ust. 1, oraz dotyczących przyjęcia alternatywnych środków ochrony zapewniających odpowiedni poziom ochrony na podstawie lokalnej oceny ryzyka. Takie alternatywne środki są uzasadnione przyczynami związanymi z wielkością statku powietrznego lub przyczynami związanymi z charakterem, skalą lub częstotliwością działalności, lub innych odpowiednich czynności.
Poprawka 323
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 127 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 300/2008
Artykuł 18 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka324
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 129 – ustęp 1 a (nowy)
Aby zapewnić ochronę unijnych standardów, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu zmieniających niniejszą dyrektywę w celu wyłączenia z jej zakresu wszelkich zmian w kodeksie dochodzeń w sprawach wypadków i incydentów morskich IMO, jeżeli na podstawie oceny Komisji istnieje oczywiste ryzyko, że taka międzynarodowa zmiana spowodowałaby obniżenie norm bezpieczeństwa na morzu, norm zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki lub norm ochrony warunków życia i pracy na statku, które to normy zostały ustanowione w unijnych przepisach prawa morskiego, lub byłaby z tymi przepisami niezgodna.
Poprawka 325
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 129 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2009/18/WE
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wspólnej metodologii w sprawie badań wypadków i incydentów morskich, biorąc pod uwagę wszelkie istotne wnioski wynikające z dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa.;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wspólnej metodologii w sprawie badań wypadków i incydentów morskich, biorąc pod uwagę wszelkie istotne wnioski wynikające z dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa.;
Poprawka 326
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 129 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2009/18/WE
Artykuł 18 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 20, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 20, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 327
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 129 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2009/18/WE
Artykuł 20 – ustęp 3
3.  Zmiany w kodeksie dochodzeń w sprawach wypadków i incydentów morskich IMO mogą być wyłączone z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002.
3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a, zmieniających niniejszą dyrektywę w celu wyłączenia z jej zakresu wszelkich zmian w kodeksie dochodzeń w sprawach wypadków i incydentów morskich IMO, jeżeli na podstawie oceny Komisji istnieje oczywiste ryzyko, że taka międzynarodowa zmiana spowodowałaby obniżenie norm bezpieczeństwa na morzu, norm zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki lub norm ochrony warunków życia i pracy na statku, które to normy zostały ustanowione w unijnych przepisach prawa morskiego, lub byłaby z tymi przepisami niezgodna.
Poprawka 328
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 130 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/33/WE
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 329
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 133 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b– akapity 1 i 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających wykaz kategorii, rodzajów i wagi naruszeń przepisów unijnych, które oprócz naruszeń określonych w załączniku IV, mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji. Ustalając priorytety kontroli zgodnie z art. 12 ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę informacje o tych naruszeniach, w tym informacje otrzymane z innych państw członkowskich.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wykazu kategorii, rodzajów i wagi naruszeń przepisów unijnych, które oprócz naruszeń określonych w załączniku IV, mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji. Ustalając priorytety kontroli zgodnie z art. 12 ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę informacje o tych naruszeniach, w tym informacje otrzymane z innych państw członkowskich.”
Poprawka 330
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 133 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 24 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 9, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 331
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 134 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 14 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 5 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 5 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 332
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 135 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 5
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 25a, aktów delegowanych dotyczących procedur dla nazw takich przewoźników oraz punktów połączeń na trasie, które należy przekazywać właściwym organom danego państwa członkowskiego.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 25a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie procedur dla nazw takich przewoźników oraz punktów połączeń na trasie, które należy przekazywać właściwym organom danego państwa członkowskiego.”
Poprawka 333
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 135 – ustęp 3 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 3
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 25a, aktów delegowanych określających wzór zaświadczenia.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 25a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wzoru zaświadczenia.”
Poprawka 334
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 135 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009
Artykuł 6 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 25a, aktów delegowanych określających wzór zezwolenia.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 25a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wzoru zezwolenia.”
Poprawka 335
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 135 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009
Artykuł 7 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 25a, aktów delegowanych określających wzór wniosku.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 25a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wzoru wniosku.”
Poprawka 336
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 135 – ustęp 3 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009
Artykuł 12 – ustęp 5
„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 25a, aktów delegowanych określających wzór formularza przejazdu, książki formularzy przejazdu oraz sposobu ich stosowania.”
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 25a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wzoru formularza przejazdu, książki formularzy przejazdu oraz sposobu ich stosowania.”
Poprawka 337
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 135 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009
Artykuł 25 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 3 i 5, art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 5 i art. 28 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art.4 ust. 2, art. 5 ust. 3 i 5, art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 5 i art. 28 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 338
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 135 – ustęp 3 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009
Artykuł 28 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 25a, aktów delegowanych określających wzór tabeli, jaki należy stosować do przekazywania danych statystycznych, o których mowa w ust. 2.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 25a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wzoru tabeli, jaki należy stosować do przekazywania danych statystycznych, o których mowa w ust. 2.”
Poprawka 339
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 136 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 89/108/EWG
Artykuł 4 – ustęp 3
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych określających kryteria czystości, jakie muszą być spełnione przez te czynniki kriogeniczne.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie kryteriów czystości, jakie muszą być spełnione przez te czynniki kriogeniczne.”
Poprawka 340
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 136 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 89/108/EWG
Artykuł 11 – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych określających procedury pobierania próbek z głęboko mrożonych środków spożywczych, procedury monitoringu ich temperatury oraz monitoringu temperatury w środkach przewozu, składach i magazynach.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie procedur pobierania próbek z głęboko mrożonych środków spożywczych, procedur monitoringu ich temperatury oraz monitoringu temperatury w środkach przewozu, składach i magazynach.
Poprawka 341
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 136 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 89/108/EWG
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 i 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 i 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 342
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 137 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 1999/2/WE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany tej dyrektywy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony zdrowia publicznego oraz uzupełnienia tej dyrektywy w odniesieniu do wyjątków dotyczących maksymalnej dozwolonej dawki promieniowania dla środków spożywczych, wymagań uzupełniających dla jednostek przeprowadzających napromieniowanie. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 1999/2/WE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany tej dyrektywy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony zdrowia publicznego oraz uzupełnienia tej dyrektywy w odniesieniu do wyjątków dotyczących maksymalnej dozwolonej dawki promieniowania dla środków spożywczych oraz wymagań uzupełniających dla jednostek przeprowadzających napromieniowanie. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 343
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 137 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 1999/2/WE
Artykuł 5 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych dopuszczających wyjątki od przepisu ust. 1, uwzględniając dostępną wiedzę naukową i odpowiednie normy międzynarodowe.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy celem dopuszczenia wyjątków od przepisu ust. 1 z uwzględnieniem dostępnej wiedzy naukowej i odpowiednich norm międzynarodowych.”
Poprawka 344
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 137 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 1999/2/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych dotyczących wymagań uzupełniających, o których mowa w pierwszym akapicie tiret pierwsze niniejszego artykułu, uwzględniając wymagania dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowanego utrwalania i związane z dobrą praktyką higieniczną przetwarzania żywności.;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie przepisów dotyczących wymagań uzupełniających, o których mowa w pierwszym akapicie tiret pierwsze niniejszego artykułu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowanego utrwalania i związanych z dobrą praktyką higieniczną przetwarzania żywności.;
Poprawka 345
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 137 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 1999/2/WE
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 346
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – punkt 141 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go poprzez:
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia przez:
–   zatwierdzenie szybkich testów,
–  aktualizację wykazu dozwolonych szybkich testów,
–  dostosowanie wieku bydła, które ma zostać objęte rocznym programem monitorującym,
–  dostosowanie wieku bydła, które ma zostać objęte rocznym programem monitorującym,
–   ustanowienie kryteriów mających na celu wykazanie poprawy sytuacji epidemiologicznej kraju oraz zamieszczenie ich wykazu w załączniku;
–  aktualizację wykazu kryteriów mających na celu wykazanie poprawy sytuacji epidemiologicznej kraju,
–  podjęcie decyzji zezwalającej na skarmianie młodych przeżuwaczy białkami pochodzenia rybnego,
–  podjęcie decyzji zezwalającej na skarmianie młodych przeżuwaczy białkami pochodzenia rybnego.
Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez:
ustanowienie szczegółowych kryteriów udzielania takiego zwolnienia z zakazów dotyczących skarmiania zwierząt,
–  ustanowienie szczegółowych kryteriów udzielania takiego zwolnienia z zakazów dotyczących skarmiania zwierząt,
–  podjęcie decyzji o wprowadzeniu poziomu tolerancji dla nieznacznej zawartości białek zwierzęcych w paszach wynikającej z przypadkowego i technicznie nieuniknionego zanieczyszczenia,
–  podjęcie decyzji o wprowadzeniu poziomu tolerancji dla nieznacznej zawartości białek zwierzęcych w paszach wynikającej z przypadkowego i technicznie nieuniknionego zanieczyszczenia,
–  podjęcie decyzji w sprawie wieku,
–  podjęcie decyzji w sprawie wieku,
–  ustanowienie przepisów przewidujących odstępstwa od obowiązku usuwania i niszczenia materiałów szczególnego ryzyka,
–  ustanowienie przepisów przewidujących odstępstwa od obowiązku usuwania i niszczenia materiałów szczególnego ryzyka,
–  zatwierdzenie procesów produkcyjnych,
–  zatwierdzenie procesów produkcyjnych,
–  podjęcie decyzji o rozszerzeniu niektórych przepisów na inne gatunki zwierząt,
–  podjęcie decyzji o rozszerzeniu niektórych przepisów na inne gatunki zwierząt,
–  podjęcie decyzji o rozszerzeniu na inne produkty pochodzenia zwierzęcego,
–  podjęcie decyzji o rozszerzeniu na inne produkty pochodzenia zwierzęcego,
–  przyjęcie metody potwierdzania BSE u owiec i kóz.
–  przyjęcie metody potwierdzania BSE u owiec i kóz.
Poprawka 347
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 3
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych zatwierdzających szybkie testy, o których mowa w akapicie drugim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych zmieniających pkt 4 w rozdziale C załącznika X w celu aktualizacji wykazu tam zamieszczonego.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b zmieniających pkt 4 w rozdziale C załącznika X w celu aktualizacji zamieszczonego tam wykazu dozwolonych szybkich testów.”
Poprawka 348
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych zatwierdzających szybkie testy do tego celu. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych zmieniających załącznik X w celu zamieszczenia wykazu tych testów.
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b zmieniających załącznik X w celu zamieszczenia wykazu szybkich testów dozwolonych do tego celu.
Poprawka 349
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2
Na wniosek państwa członkowskiego, które jest w stanie wykazać poprawę sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium, roczne programy monitorujące dla tego konkretnego państwa członkowskiego mogą podlegać zmianie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych w zakresie:
Na wniosek państwa członkowskiego, które jest w stanie wykazać poprawę sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium, roczne programy monitorujące dla tego konkretnego państwa członkowskiego mogą podlegać zmianie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b zmieniających pkt 7 części I rozdziału A załącznika III w celu zawarcia wykazu kryteriów, według których należy oceniać poprawę sytuacji epidemiologicznej kraju dla celów przeglądu programów monitorujących.
a)   ustanowienia dla celów przeglądu programów monitorujących niektórych kryteriów, według których należy oceniać poprawę sytuacji epidemiologicznej kraju;
b)   zmiany pkt 7 w części I rozdziału A załącznika III w celu zawarcia wykazu kryteriów, o których mowa w lit. a).;
(W poprawce Parlamentu przejęto tekst art. 6 ust. 1b akapit drugi lit. a) i b) wniosku Komisji.)
Poprawka 350
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 3
Na wniosek państwa członkowskiego lub państwa trzeciego możliwe jest podjęcie, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24. ust. 2, decyzji o indywidualnym zwolnieniu z ograniczeń określonych w niniejszym ustępie. Przy udzielaniu zwolnienia uwzględnia się przepisy ust. 3 niniejszego artykułu. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe kryteria udzielania takiego zwolnienia.”
Na wniosek państwa członkowskiego lub państwa trzeciego możliwe jest podjęcie, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24. ust. 2, decyzji o indywidualnym zwolnieniu z ograniczeń określonych w niniejszym ustępie. Przy udzielaniu zwolnienia uwzględnia się przepisy ust. 3 niniejszego artykułu. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowych kryteriów udzielania takiego zwolnienia.”
Poprawka 351
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 3 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 7 – ustęp 4 a
„4a. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych określających poziom tolerancji dla nieznacznej zawartości białek zwierzęcych w paszach wynikającej z przypadkowego i technicznie nieuniknionego zanieczyszczenia, w oparciu o pozytywne wyniki oceny ryzyka uwzględniającej co najmniej wielkość i możliwe źródło skażenia oraz ostateczne miejsce przeznaczenia dostawy.”
„4a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie poziomu tolerancji dla nieznacznej zawartości białek zwierzęcych w paszach wynikającej z przypadkowego i technicznie nieuniknionego zanieczyszczenia, w oparciu o pozytywne wyniki oceny ryzyka uwzględniającej co najmniej wielkość i możliwe źródło skażenia oraz ostateczne miejsce przeznaczenia dostawy.”
Poprawka 352
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 8 – ustęp 1
„1. Materiały szczególnego ryzyka usuwa się zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Zakazuje się przywozu tych materiałów na teren Unii. Wykaz materiałów szczególnego ryzyka, o którym mowa w załączniku V, obejmuje przynajmniej mózg, rdzeń kręgowy, oczy oraz migdałki bydła w wieku powyżej 12 miesięcy oraz kręgosłup bydła w wieku przekraczającym wiek określony przez Komisję. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych określających ten wiek. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych zmieniających wykaz materiałów szczególnego ryzyka w załączniku V, uwzględniając różne kategorie ryzyka ustanowione w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy oraz wymogi określone w art. 6 ust. 1a i ust. 1b lit. b).”
„1. Materiały szczególnego ryzyka usuwa się zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Zakazuje się przywozu tych materiałów na teren Unii. Wykaz materiałów szczególnego ryzyka, o którym mowa w załączniku V, obejmuje przynajmniej mózg, rdzeń kręgowy, oczy oraz migdałki bydła w wieku powyżej 12 miesięcy oraz kręgosłup bydła w wieku przekraczającym wiek określony przez Komisję. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie tego wieku. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b, zmieniających wykaz materiałów szczególnego ryzyka w załączniku V, uwzględniając różne kategorie ryzyka ustanowione w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy oraz wymogi określone w art. 6 ust. 1a i ust. 1b lit. b).”
Poprawka 353
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych zatwierdzających badanie alternatywne pozwalające wykryć BSE przed dokonaniem uboju oraz w celu zmiany wykazu w załączniku X. Ustępu 1 niniejszego artykułu nie stosuje się do tkanek pochodzących ze zwierząt, które przeszły badanie alternatywne, o ile badanie to stosuje się w warunkach przewidzianych w załączniku V, a wyniki badania są ujemne.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b zmieniających załącznik X w celu zaktualizowania zamieszczonego tam wykazu dozwolonych badań alternatywnych pozwalających wykryć BSE przed dokonaniem uboju. Ustępu 1 niniejszego artykułu nie stosuje się do tkanek pochodzących ze zwierząt, które przeszły badanie alternatywne, o ile badanie to stosuje się w warunkach przewidzianych w załączniku V, a wyniki badania są ujemne.”
Poprawka 354
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 8 – ustęp 5
„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych ustanawiających przepisy przewidujące odstępstwa od ust. 1–4 niniejszego artykułu, w odniesieniu do daty skutecznego wprowadzenia zakazu karmienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 lub, odpowiednio w przypadku państw trzecich lub ich regionów, w których występuje kontrolowane ryzyko występowania BSE, w odniesieniu do daty skutecznego wprowadzenia zakazu dodawania białka ssaków do środków żywieniowych przeznaczonych dla przeżuwaczy, w celu ograniczenia wymogów usuwania i niszczenia materiałów szczególnego ryzyka do zwierząt urodzonych przed tą datą w danych państwach lub regionach.”
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów przewidujących odstępstwa od ust. 1–4 niniejszego artykułu, w odniesieniu do daty skutecznego wprowadzenia zakazu karmienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 lub, odpowiednio w przypadku państw trzecich lub ich regionów, w których występuje kontrolowane ryzyko występowania BSE, w odniesieniu do daty skutecznego wprowadzenia zakazu dodawania białka ssaków do środków żywieniowych przeznaczonych dla przeżuwaczy, w celu ograniczenia wymogów usuwania i niszczenia materiałów szczególnego ryzyka do zwierząt urodzonych przed tą datą w danych państwach lub regionach.”
Poprawka 355
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 9 – ustęp 1
„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych zatwierdzających procesy produkcyjne stosowane w celu wytworzenia produktów pochodzenia zwierzęcego wymienionych w załączniku VI.”
„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zatwierdzenie procesów produkcyjnych stosowanych w celu wytworzenia produktów pochodzenia zwierzęcego wymienionych w załączniku VI.”
Poprawka 356
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 15 – ustęp 3
„3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu rozszerzenia przepisów ust. 1 i 2 na inne gatunki zwierząt.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez rozszerzenie przepisów ust. 1 i 2 na inne gatunki zwierząt.”
Poprawka 357
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 16 – ustęp 7 – zdanie 1
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu rozszerzenia przepisów ust. 1–6 na inne produkty pochodzenia zwierzęcego.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez rozszerzenie przepisów ust. 1–6 na inne produkty pochodzenia zwierzęcego.”
Poprawka 358
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 20 – ustęp 2 – zdanie 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 23b, aktów delegowanych określających metodę potwierdzania BSE u owiec i kóz.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie metody potwierdzania BSE u owiec i kóz.”
Poprawka 359
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 141 – ustęp 3 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001
Artykuł 23 b – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 1 i 1b, art. 7 ust. 3, 4 i 4a, art. 8 ust. 1, 2 i 5, art. 9 ust. 1 i 3, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 7, art. 20 ust. 2 i art. 23, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art.5 ust. 3, art. 6 ust. 1 i 1b, art.7 ust. 3, 4 i 4a, art. 8 ust. 1, 2 i 5, art. 9 ust. 1 i 3, art.15 ust. 3, art. 16 ust. 7, art. 20 ust. 2 i art. 23, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 360
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 143 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 2002/46/WE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników I i II do tej dyrektywy w celu dostosowania ich do postępu technicznego oraz uzupełnienia dyrektywy o kryteria czystości dla substancji wymienionych w załączniku II do niej, a także minimalne ilości witamin i minerałów, które powinny występować w suplementach żywnościowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 2002/46/WE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników I i II do tej dyrektywy w celu dostosowania ich do postępu technicznego oraz uzupełnienia dyrektywy o kryteria czystości dla substancji wymienionych w załączniku II do niej, a także minimalne i maksymalne ilości witamin i minerałów, które powinny występować w suplementach żywnościowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 361
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 143 – ustęp 2
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 2002/46/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określenia maksymalnych ilości witamin i minerałów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 362
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 143 – ustęp 3 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2002/46/WE
Artykuł 4 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 12a, aktów delegowanych dotyczących kryteriów czystości dla substancji wymienionych w załączniku II, z wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązują one zgodnie z ust. 3.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 12a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie kryteriów czystości dla substancji wymienionych w załączniku II, z wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązują one zgodnie z ust. 3.”
Poprawka 363
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 143 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2002/46/WE
Artykuł 5 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 12a, aktów delegowanych określających minimalne ilości witamin i minerałów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 12a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie:
a)  minimalnych ilości witamin i minerałów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu; oraz
Komisja określa maksymalne ilości witamin i minerałów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13 ust. 2.”
b)  maksymalnych ilości witamin i minerałów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu”.
Poprawka 364
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 143 – ustęp 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/46/WE
Artykuł 12 – ustęp 3
3)  w art. 12 uchyla się ust. 3;
3)  art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Aby zaradzić trudnościom wspomnianym w ust. 1 i zagwarantować ochronę zdrowia ludzi, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 12a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy.
Państwo członkowskie, które przyjęło środki ochronne, może w takim wypadku utrzymać te środki w mocy do czasu przyjęcia tych aktów delegowanych”.
Poprawka 365
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 143 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2002/46/WE
Artykuł 12 a
„Artykuł 12a
„Artykuł 12a
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 5 oraz art. 5 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 5, art. 5 ust. 4 oraz art. 12 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i 5 oraz art. 5 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i 5, art. 5 ust. 4 oraz art. 12 ust.3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 2 i 5 oraz art. 5 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 2 i 5, art. 5 ust. 4 oraz art. 12 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
_______________________
_______________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 366
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 144 – ustęp 2
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania art. 29 akapit drugi lit. i) dyrektywy 2002/98/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w celu ustanowienia procedury zgłaszania poważnych niepożądanych reakcji i zdarzeń oraz wzoru zgłoszenia. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 367
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 144 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2002/98/WE
Artykuł 27 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 29 akapit pierwszy i trzeci, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 368
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 144 – ustęp 3 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2002/98/WE
Artykuł 29 – ustęp 1
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych dotyczących zmiany wymagań technicznych określonych w załącznikach I–IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego i naukowego.
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych w celu zmiany wymagań technicznych określonych w załącznikach I–IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego i naukowego.
W przypadku gdy w odniesieniu do wymagań technicznych określonych w załącznikach III i IV jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 27b.”
W przypadku gdy w odniesieniu do wymagań technicznych określonych w załącznikach III i IV jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 27b.”
Poprawka 369
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 144 – ustęp 3 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 2002/98/WE
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera i
b)  w akapicie drugim uchyla się lit. i);
skreśla się
Poprawka 370
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 144 – ustęp 3 – punkt 3 – litera d
Dyrektywa 2002/98/WE
Artykuł 29 – ustęp 5
d)  dodaje się akapit piąty w brzmieniu:
skreśla się
„Komisja ustanawia procedurę zgłaszania poważnych niepożądanych reakcji i zdarzeń oraz wzór zgłoszenia w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 2.”.
Poprawka 371
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 146 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2003/99/WE
Artykuł 5 – ustęp 1
„1. Jeżeli dane zebrane podczas rutynowego monitorowania zgodnie z przepisami art. 4 nie są wystarczające, Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych ustanawiających skoordynowane programy monitorowania dotyczące choroby odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego lub większej liczby tych chorób lub czynników. Te akty delegowane przyjmuje się w szczególności w przypadku zidentyfikowania szczególnych potrzeb oraz w celu oceny ryzyka lub ustanowienia wartości referencyjnych w odniesieniu do chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na poziomie państw członkowskich lub na poziomie unijnym.”;
„1. Jeżeli dane zebrane podczas rutynowego monitorowania zgodnie z przepisami art. 4 nie są wystarczające, Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie skoordynowanych programów monitorowania dotyczących choroby odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego lub większej liczby tych chorób lub czynników. Te akty delegowane przyjmuje się w szczególności w przypadku zidentyfikowania szczególnych potrzeb oraz w celu oceny ryzyka lub ustanowienia wartości referencyjnych w odniesieniu do chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na poziomie państw członkowskich lub na poziomie unijnym.”;
Poprawka 372
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 146 – ustęp 2 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/99/WE
Artykuł 11 – nagłówek
2a)  w art. 11 tytuł otrzymuje brzmienie:
Zmiany do załączników oraz środki przejściowe i wykonawcze
Zmiany w załącznikach oraz środki wykonawcze
Poprawka 373
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 146 – ustęp 2 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2003/99/WE
Artykuł 11 – ustęp 3
3a)  W art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Inne środki wykonawcze lub przejściowe mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 2.
Ponadto inne środki wykonawcze mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą komitetową, o której mowa w art. 12 ust. 2.
Poprawka 374
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 146 – ustęp 2 – punkt 4
Dyrektywa 2003/99/WE
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 1 i art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 1 i art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 375
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załącznika do tego rozporządzenia w celu dostosowania go do postępu technicznego oraz uzupełnienia tego rozporządzenia poprzez ustanowienie odpowiednich, niższych progów występowania GMO w żywności lub paszy, poniżej których nie stosuje się wymagań etykietowania, z zastrzeżeniem określonych warunków, a także o szczegółowe zasady dotyczące informacji przekazywanych przez zakłady zbiorowego żywienia dostarczające żywność do konsumenta końcowego.
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załącznika do tego rozporządzenia w celu dostosowania go do postępu technicznego oraz uzupełnienia tego rozporządzenia przez określenie, które produkty żywnościowe i pasze są objęte zakresem różnych sekcji tego rozporządzenia, przez ustanowienie odpowiednich, niższych progów występowania GMO w żywności lub paszy, poniżej których nie stosuje się wymagań etykietowania, z zastrzeżeniem określonych warunków, przez ustanowienie środków niezbędnych operatorom do spełnienia wymogów właściwych organów oraz środków niezbędnych operatorom do spełnienia wymogów etykietowania, a także przez ustanowienie szczegółowych zasad dotyczących informacji przekazywanych przez zakłady zbiorowego żywienia dostarczające żywność do konsumenta końcowego.
Poprawka 376
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 3
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjęcia środków niezbędnych operatorom do spełnienia wymogów właściwych organów, środków niezbędnych operatorom do spełnienia wymogów etykietowania oraz szczegółowych zasad mających na celu ułatwienie jednolitego stosowania niektórych przepisów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie zasad mających na celu ułatwienie jednolitego stosowania niektórych przepisów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
Poprawka 377
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 4 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 3 – ustęp 2
„2. Komisja może decydować, w drodze aktów wykonawczych, o tym, czy dany rodzaj żywności wchodzi w zakres niniejszej sekcji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.”;
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie, czy dany rodzaj żywności wchodzi w zakres niniejszej sekcji”.
Poprawka 378
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 12 – ustęp 4
„4. „Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 34a, aktów delegowanych ustanawiających odpowiednie, niższe progi, w szczególności dla żywności zawierającej lub składającej się z GMO, lub uwzględniających postęp naukowy i techniczny.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie odpowiednich, niższych progów, w szczególności dla żywności zawierającej lub składającej się z GMO, lub uwzględniających postęp naukowy i techniczny.”
Poprawka 379
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 14
„Artykuł 14
„Artykuł 14
Uprawnienia delegowane i wykonawcze
Uprawnienia delegowane i wykonawcze
1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 34a, aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe zasady dotyczące informacji przekazywanych przez zakłady zbiorowego żywienia dostarczające żywność do konsumenta końcowego. W celu uwzględnienia szczególnej sytuacji zakładów zbiorowego żywienia zasady te mogą obejmować dostosowanie wymogów art. 13 ust. 1 lit. e).
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie:
a)  środków niezbędnych operatorom do spełnienia wymogów właściwych organów, o których mowa w art. 12 ust. 3;
b)  środków niezbędnych operatorom do spełnienia wymogów etykietowania przewidzianych w art. 13 oraz
c)  szczegółowych zasad dotyczących informacji przekazywanych przez zakłady zbiorowego żywienia dostarczające żywność do konsumenta końcowego. W celu uwzględnienia szczególnej sytuacji zakładów zbiorowego żywienia zasady te mogą obejmować dostosowanie wymogów art. 13 ust. 1 lit. e).
2.  Komisja może przyjąć w drodze aktów wykonawczych:
2.  Komisja może przyjąć szczegółowe zasady w celu ułatwienia jednolitego stosowania art. 13 w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.”;
a)  środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów właściwych organów, o których mowa w art. 12 ust. 3;
b)  środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów etykietowania przewidzianych w art. 13;
c)  szczegółowe przepisy ułatwiające jednolite stosowanie art. 13.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.”;
Poprawka 380
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 15 – ustęp 2
„2. Komisja może decydować, w drodze aktów wykonawczych, o tym, czy dany rodzaj paszy wchodzi w zakres niniejszej sekcji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie, czy dany rodzaj paszy wchodzi w zakres niniejszej sekcji”.
Poprawka 381
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 24 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 34a, aktów delegowanych ustanawiających odpowiednie, niższe progi, w szczególności dla żywności zawierającej lub składającej się z GMO, lub uwzględniających postęp naukowy i techniczny.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie odpowiednich, niższych progów, w szczególności dla paszy zawierającej lub składającej się z GMO, lub uwzględniających postęp naukowy i techniczny.”
Poprawka 382
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 26
„Artykuł 26
„Artykuł 26
Uprawnienia wykonawcze
Uprawnienia delegowane i wykonawcze
Komisja może przyjąć w drodze aktów wykonawczych:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34a celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie:
a)  środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów właściwych organów, o których mowa w art. 24 ust. 3;
a)  środków niezbędnych operatorom do spełnienia wymogów właściwych organów, o których mowa w art. 24 ust. 3;
b)  środki niezbędne operatorom do spełnienia wymogów etykietowania przewidzianych w art. 25;
b)  środków niezbędnych operatorom do spełnienia wymogów etykietowania przewidzianych w art. 25;
c)  szczegółowe przepisy ułatwiające jednolite stosowanie art. 25.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.”;
2.  Komisja może przyjąć szczegółowe zasady w celu ułatwienia jednolitego stosowania art. 25 w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.”;
Poprawka 383
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 147 – ustęp 4 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 34 a
„Artykuł 34a
„Artykuł 34a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 1a, art. 24 ust. 4 oraz art. 32 akapit szósty, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 1 oraz art. 32 akapit szósty, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 1a, art. 24 ust. 4 oraz art. 32 akapit szósty, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2, art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 1 i art. 32 akapit szósty, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 1a, art. 24 ust. 4 lub art. 32 akapit szósty wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2, art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 1 lub art. 32 akapit szósty wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
________________________
________________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 384
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany załączników I, II i III do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go w zakresie unijnych celów ukierunkowanych na ograniczenie rozpowszechniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, szczególnych metod kontroli, szczególnych przepisów określających kryteria dotyczące przywozu z państw trzecich, obowiązków i zadań unijnych laboratoriów referencyjnych oraz niektórych obowiązków i zadań krajowych laboratoriów referencyjnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany załączników I, II i III do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go w zakresie unijnych celów ukierunkowanych na ograniczenie rozpowszechniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, szczególnych metod kontroli, szczególnych przepisów określających kryteria dotyczące przywozu z państw trzecich, obowiązków i zadań unijnych laboratoriów referencyjnych, zatwierdzanie metod badań oraz w zakresie niektórych obowiązków i zadań krajowych laboratoriów referencyjnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 385
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 2
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie zatwierdzania metod badawczych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 386
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących unijnych celów ukierunkowanych na ograniczenie rozpowszechniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych wymienionych w kolumnie 1 załącznika I, w populacjach zwierząt wymienionych w kolumnie 2 załącznika I, w szczególności z uwzględnieniem:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do unijnych celów ukierunkowanych na ograniczenie rozpowszechniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych wymienionych w kolumnie 1 załącznika I, w populacjach zwierząt wymienionych w kolumnie 2 załącznika I, w szczególności z uwzględnieniem:
Poprawka 387
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do:
Poprawka 388
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 9 – ustęp 4
„4. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 6, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych określających zasady dotyczące ustanawiania przez państwa członkowskie kryteriów, o których mowa w art. 5 ust. 5 oraz w ust. 2 niniejszego artykułu.
„4. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 6, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad dotyczących ustanawiania przez państwa członkowskie kryteriów, o których mowa w art. 5 ust. 5 oraz w ust. 2 niniejszego artykułu.
Poprawka 389
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 10 – ustęp 5 – zdanie 2 i 3
„Zezwolenie może zostać wycofane zgodnie z tą samą procedurą. oraz, nie naruszając przepisów art. 5 ust. 6, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe zasady dotyczące takich kryteriów.”
„Zezwolenie może zostać wycofane zgodnie z tą samą procedurą. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 6, Komisja, w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia, jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowych zasad dotyczących takich kryteriów.”
Poprawka 390
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 11 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych określających obowiązki i zadania unijnych laboratoriów referencyjnych, w szczególności w odniesieniu do koordynacji ich działalności oraz działalności krajowych laboratoriów referencyjnych.
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie obowiązków i zadań unijnych laboratoriów referencyjnych, w szczególności w odniesieniu do koordynacji ich działalności oraz działalności krajowych laboratoriów referencyjnych.
Poprawka 391
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 11 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych określających niektóre obowiązki i zadania krajowych laboratoriów referencyjnych, w szczególności w odniesieniu do koordynacji ich działalności oraz działalności właściwych laboratoriów w państwach członkowskich, wyznaczonych na mocy art. 12 ust. 1 lit. a).”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie niektórych obowiązków i zadań krajowych laboratoriów referencyjnych, w szczególności w odniesieniu do koordynacji ich działalności oraz działalności właściwych laboratoriów w państwach członkowskich, wyznaczonych na mocy art. 12 ust. 1 lit. a).”
Poprawka 392
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 3
„3. Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, zatwierdzać inne metody badawcze, o których mowa w ust. 3. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zatwierdzenie innych metod badawczych niż te, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim niniejszego ustępu.
Poprawka 393
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 13 – nagłówek
7a)  tytuł art. 13 otrzymuje brzmienie:
Środki wykonawcze i przejściowe
Uprawnienia delegowane i wykonawcze
Poprawka 394
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 13 – ustęp 1
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych zmieniających elementy dotyczące odpowiednich świadectw zdrowia.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zmianę elementów dotyczących odpowiednich świadectw zdrowia.
Poprawka 395
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 13 – ustęp 2
8a)  art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Inne środki wykonawcze lub przejściowe mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 14 ust. 2.
„Ponadto inne środki wykonawcze mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 14 ust. 2.
Poprawka 396
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 151 – ustęp 3 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
Artykuł 13 a
„Artykuł 13a
„Artykuł 13a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1, 6 i 7, art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 4 oraz art. 13, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1, 6 i 7, art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 4, art. 10. ust. 5, art. 11 ust. 2 i 4 art. 12 ust. 3 akapit trzeci oraz art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 6 i 7, art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 4 oraz art. 13, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 6 i 7, art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 4, art. 12 ust. 3 akapit trzeci oraz art. 13, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1, 6 i 7, art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 4 oraz art. 13 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1, 6 i 7, art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 4, art. 12 ust. 3 akapit trzeci oraz art. 13 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
________________________
________________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 397
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 152 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 2004/23/WE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia tej dyrektywy o wymogi monitorowania dotyczące tkanek i komórek, a także produktów i materiałów wchodzących w zetknięcie z tymi tkankami i komórkami oraz wpływających na ich jakość i bezpieczeństwo, jak również w celu uzupełnienia tej dyrektywy o niektóre wymagania techniczne. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 2004/23/WE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia tej dyrektywy przez ustanowienie wymogów monitorowania dotyczące tkanek i komórek, a także produktów i materiałów wchodzących w zetknięcie z tymi tkankami i komórkami oraz wpływających na ich jakość i bezpieczeństwo oraz przez ustanowienie procedur gwarantujących monitorowanie i weryfikację zharmonizowanych standardów jakości i bezpieczeństwa wywozu tkanek i komórek, jak również w celu uzupełnienia tej dyrektywy o niektóre wymagania techniczne. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 398
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 152 – ustęp 2
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 2004/23/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie ustanowienia procedur gwarancji monitorowania oraz procedur weryfikowania równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa dotyczących wywozu tkanek i komórek. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 399
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 152 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2004/23/WE
Artykuł 8 – ustęp 5
5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 28a, aktów delegowanych ustanawiających procedury monitorowania tkanek i komórek, a także produktów i materiałów wchodzących w zetknięcie z tymi tkankami i komórkami oraz wpływających na ich jakość i bezpieczeństwo.
5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie procedur monitorowania tkanek i komórek, a także produktów i materiałów wchodzących w zetknięcie z tymi tkankami i komórkami oraz wpływających na ich jakość i bezpieczeństwo, a także przez ustanowienie procedur zapewnienia monitorowania na szczeblu Unii.
Poprawka 400
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 152 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2004/23/WE
Artykuł 8 – ustęp 6
6.  Komisja ustanawia procedury gwarancji monitorowania na poziomie unijnym w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 29 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 401
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 152 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2004/23/WE
Artykuł 9 – ustęp 4
„4. Komisja ustanawia procedury weryfikowania równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa zgodnych z ust. 1 w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 29 ust. 2.
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie procedur weryfikowania równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa zgodnych z ust. 1.
Poprawka 402
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 152 – ustęp 3 – punkt 3
Dyrektywa 2004/23/WE
Artykuł 28 – ustęp 2
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 28a, aktów delegowanych dotyczących wymagań technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–i).
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w odniesieniu do wymagań technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–i).
Poprawka 403
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 152 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2004/23/WE
Artykuł 28 a
„Artykuł 28a
„Artykuł 28a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 5 i art. 28 akapit drugi, następuje na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 5, art, 9 ust. 4 i art. 28 akapit drugi następuje na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 5 i art. 28 akapit drugi, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 4 i art. 28 akapit drugi, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 28 akapit drugi wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 4 i art. 28 akapit drugi wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
________________________
________________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 404
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 153 – ustęp 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie
4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych mających na celu przyjęcie szczególnych środków higieny, o których mowa w ust. 3, w szczególności w zakresie:
4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczególnych środków higieny, o których mowa w ust. 3, w szczególności w zakresie:
Poprawka 405
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 153 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c
„c) w drodze aktu delegowanego, który Komisja jest uprawniona przyjąć zgodnie z art. 13a.”
„c) w drodze aktu delegowanego, który Komisja jest uprawniona przyjąć zgodnie z art. 13a i który uzupełnia niniejsze rozporządzenie.”
Poprawka 406
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 153 – ustęp 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Artykuł 12 – ustęp 1
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych przepisów dotyczących stosowania wymogów niniejszego rozporządzenia do określonych produktów spożywczych w celu uwzględnienia szczególnego rodzaju ryzyka i pojawiających się zagrożeń dotyczących zdrowia publicznego.;
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie szczegółowych przepisów dotyczących stosowania wymogów niniejszego rozporządzenia do określonych produktów spożywczych w celu uwzględnienia szczególnego rodzaju ryzyka i pojawiających się zagrożeń dotyczących zdrowia publicznego.;
Poprawka 407
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 153 – ustęp 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych przyznających odstępstwa od załączników I i II, z uwzględnieniem odpowiednich czynników ryzyka, pod warunkiem że takie odstępstwa nie mają negatywnego wpływu na osiągnięcie następujących celów określonych w niniejszym rozporządzeniu:
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyznanie odstępstw od załączników I i II, zwłaszcza w celu ułatwienia małym przedsiębiorstwom wdrożenia art. 5, z uwzględnieniem odpowiednich czynników ryzyka, pod warunkiem że takie odstępstwa nie mają negatywnego wpływu na osiągnięcie następujących celów określonych w niniejszym rozporządzeniu:
a)  ułatwienie wykonania art. 5 przez małe przedsiębiorstwa;
b)  dla przedsiębiorstw wytwarzających lub przetwarzających surowiec przeznaczony do produkcji wysoko przetworzonych produktów spożywczych poddanych przerobowi zapewniającemu ich bezpieczeństwo.
Poprawka 408
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 153 – ustęp 2 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Artykuł 13 a
„Artykuł 13a
„Artykuł 13a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3 lit. c), art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3 lit. c), art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3 lit. c), art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3 lit. c), art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3 lit. c), art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3 lit. c), art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
__________________
__________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
[Odniesienie do załącznika zawarte w nagłówku („Załącznik I – część XII – punkt 153 – ustęp 2 – punkt 5”) odpowiada odniesieniu do załącznika we wniosku Komisji („Załącznik I – część XII – punkt 153 – ustęp 2 – punkt 2”). Rozbieżność ta wynika z błędnej numeracji we wniosku Komisji (brak załącznika I, część XII, punkt 153, ustęp 2, punkt 5)].
Poprawka 409
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 155 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 854/2004
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych przyznających odstępstwa od załączników I, II, III, IV, V oraz VI, z uwzględnieniem odpowiednich czynników ryzyka, pod warunkiem że takie odstępstwa nie mają negatywnego wpływu na osiągnięcie następujących celów określonych w niniejszym rozporządzeniu:
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyznanie odstępstw od załączników I, II, III, IV, V oraz VI, z uwzględnieniem odpowiednich czynników ryzyka, pod warunkiem że takie odstępstwa nie mają negatywnego wpływu na osiągnięcie celów określonych w niniejszym rozporządzeniu w celu:
(i)  ułatwienie małym przedsiębiorstwom wdrażania wymogów określonych w załącznikach;
(i)  ułatwienia małym przedsiębiorstwom wdrażania wymogów określonych w załącznikach;
(ii)  umożliwienie dalszego korzystania z tradycyjnych metod na dowolnym etapie wytwarzania, przetwarzania lub dystrybucji żywności;
(ii)  umożliwienia dalszego korzystania z tradycyjnych metod na dowolnym etapie wytwarzania, przetwarzania lub dystrybucji żywności;
(iii)  wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych;
(iii)  wyjścia naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych.
Poprawka 410
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 155 – ustęp 2 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 854/2004
Artykuł 18 – akapit 1 – wprowadzenie
„Bez uszczerbku dla uniwersalnego charakteru art. 16 oraz art. 17 ust. 1, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, ustanawiać następujące środki. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2.;
„Bez uszczerbku dla uniwersalnego charakteru art. 17 ust. 1, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie następujących środków:
Poprawka 411
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 155 – ustęp 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 854/2004
Artykuł 18 a
„Artykuł 18a
„Artykuł 18a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 i art. 18, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 18, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 i art. 18 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
__________________
__________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 412
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 157 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006
Artykuł 20 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych doprecyzowujących podstawy przyznania odroczenia, w oparciu o doświadczenia zebrane w wyniku przeprowadzenia działania, o którym mowa w ust. 1.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez doprecyzowanie podstaw przyznania odroczenia, w oparciu o doświadczenia zebrane w wyniku przeprowadzenia działania, o którym mowa w ust. 1.”;
Poprawka 413
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 157 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006
Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit 2 – wprowadzenie
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie:
Poprawka 414
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 157 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006
Artykuł 50 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 49 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 49 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 415
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 1 – tiret 5 a (nowy)
—  przyjęcia unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych innych niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci, a także do warunków stosowania tych oświadczeń, wszelkich zmian lub dodawania nowych oświadczeń do tego wykazu, oraz ostatecznych decyzji w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na umieszczenie oświadczenia.
Poprawka 416
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 3
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące przyjęcia unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych innych niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, a także do warunków ich stosowania, wszelkich zmian lub dodawania nowych oświadczeń do tego wykazu, jak również w zakresie ostatecznych decyzji w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na umieszczenie oświadczenia. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 417
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 2
Art. 7 oraz art. 10 ust. 2 lit. a) i b) nie mają zastosowania do produktów żywnościowych niepaczkowanych (w tym do świeżych produktów, takich jak owoce, warzywa lub chleb), przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi końcowemu lub przeznaczonych dla zakładów żywienia zbiorowego, a także do produktów żywnościowych pakowanych w miejscu sprzedaży na życzenie kupującego lub paczkowanych w celu niezwłocznej sprzedaży. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących etykiet umieszczanych na tych produktach żywnościowych niepaczkowanych. Do czasu ostatecznego przyjęcia tych aktów delegowanych zastosowanie mogą mieć przepisy krajowe.
Art. 7 oraz art. 10 ust. 2 lit. a) i b) nie mają zastosowania do produktów żywnościowych niepaczkowanych (w tym do świeżych produktów, takich jak owoce, warzywa lub chleb), przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi końcowemu lub przeznaczonych dla zakładów żywienia zbiorowego, a także do produktów żywnościowych pakowanych w miejscu sprzedaży na życzenie kupującego lub paczkowanych w celu niezwłocznej sprzedaży. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do etykiet umieszczanych na tych produktach żywnościowych niepaczkowanych. Do czasu ostatecznego przyjęcia tych aktów delegowanych zastosowanie mogą mieć przepisy krajowe.
Poprawka 418
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 1 – ustęp 4
„4. Zainteresowane podmioty działające na rynku spożywczym mogą wnosić o przyznanie odstępstwa od ust. 3 w odniesieniu do oznaczeń o charakterze rodzajowym wykorzystywanych zwyczajowo do określania właściwości danej kategorii żywności lub napojów, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie ludzi. Wniosek przesyła się właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, który niezwłocznie przekazuje go Komisji. Komisja przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej przepisy dotyczące podmiotów działających na rynku spożywczym, zgodnie z którymi należy sporządzać tego rodzaju wnioski, w celu zagwarantowania rozpatrzenia ich w przejrzysty sposób oraz w rozsądnym terminie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących odstępstw od ust. 3.”
„4. Zainteresowane podmioty działające na rynku spożywczym mogą wnosić o przyznanie odstępstwa od ust. 3 w odniesieniu do oznaczeń o charakterze rodzajowym wykorzystywanych zwyczajowo do określania właściwości danej kategorii żywności lub napojów, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie ludzi. Wniosek przesyła się właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, który niezwłocznie przekazuje go Komisji. Komisja przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej przepisy dotyczące podmiotów działających na rynku spożywczym, zgodnie z którymi należy sporządzać tego rodzaju wnioski, w celu zagwarantowania rozpatrzenia ich w przejrzysty sposób oraz w rozsądnym terminie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do odstępstw od ust. 3.”
Poprawka 419
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 3 – ustęp 2 a
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających odstępstwa od lit. d) akapitu drugiego niniejszego artykułu w przypadku składników odżywczych, których nie można dostarczyć w wystarczającej ilości przez stosowanie zrównoważonego i zróżnicowanego sposobu odżywiania się; te akty delegowane zawierają warunki stosowania wymienionych odstępstw, z uwzględnieniem szczególnych warunków występujących w państwach członkowskich.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyznanie odstępstw od lit. d) akapitu drugiego niniejszego artykułu w przypadku składników odżywczych, których nie można dostarczyć w wystarczającej ilości przez stosowanie zrównoważonego i zróżnicowanego sposobu odżywiania się; te akty delegowane zawierają warunki stosowania wymienionych odstępstw, z uwzględnieniem szczególnych warunków występujących w państwach członkowskich.
Poprawka 420
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 3 – litera a – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1
„1. W terminie do dnia 19 stycznia 2009 r. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających konkretne profile składników odżywczych, wraz ze zwolnieniami, którym musi odpowiadać żywność lub pewne kategorie żywności, aby mogły być one opatrzone oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym, oraz warunki stosowania oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych w stosunku do żywności lub kategorii żywności w odniesieniu do profilów składników odżywczych.”
„W terminie do dnia 19 stycznia 2009 r. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie konkretnych profilów składników odżywczych wraz ze zwolnieniami którym musi odpowiadać żywność lub pewne kategorie żywności, aby mogły być one opatrzone oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym, oraz warunków stosowania oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych w stosunku do żywności lub kategorii żywności w odniesieniu do profilów składników odżywczych.”
Poprawka 421
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 3 – litera a – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 6
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących aktualizacji profilów składników odżywczych oraz warunków ich stosowania w celu uwzględnienia postępu naukowego w tej dziedzinie. W tym celu przeprowadza się konsultacje z zainteresowanymi stronami, w szczególności z podmiotami działającymi na rynku spożywczym i grupami konsumentów.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do aktualizacji profilów składników odżywczych oraz warunków ich stosowania w celu uwzględnienia postępu naukowego w tej dziedzinie. W tym celu przeprowadza się konsultacje z zainteresowanymi stronami, w szczególności z podmiotami działającymi na rynku spożywczym i grupami konsumentów.”
Poprawka 422
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 4 – ustęp 5
„5. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących środków określających żywność lub kategorie żywności, inne niż wymienione w ust. 3 niniejszego artykułu, w przypadku których umieszczanie oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych ma zostać ograniczone lub zakazane, z uwzględnieniem wyników badań naukowych.
„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do środków określających żywność lub kategorie żywności inne niż wymienione w ust. 3 niniejszego artykułu, w przypadku których umieszczanie oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych ma zostać ograniczone lub zakazane, z uwzględnieniem wyników badań naukowych.
Poprawka 423
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 13 – ustęp 3
3.  Po zasięgnięciu opinii Urzędu Komisja przyjmuje najpóźniej do dnia 31 stycznia 2010 r. unijny wykaz dozwolonych oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz wszelkie niezbędne warunki stosowania tych oświadczeń, w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.
3.  Po zasięgnięciu opinii Urzędu Komisja, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2010 r., przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie unijnego wykazu dozwolonych oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz wszelkie niezbędne warunki stosowania tych oświadczeń.
Poprawka 424
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 13 – ustęp 4
4.  Wszelkie zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 3, oparte na ogólnie zaakceptowanych danych naukowych, Komisja przyjmuje, po zasięgnięciu opinii Urzędu, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.
4.  W celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 3, opartych na ogólnie zaakceptowanych danych naukowych, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 24a, po zasięgnięciu opinii Urzędu, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego.
Poprawka 425
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1
„Ostateczną decyzję w sprawie wniosku Komisja podejmuje w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do ostatecznej decyzji w sprawie wniosku.
Poprawka 426
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b
„b) przed upływem okresu pięciu lat, jeżeli oświadczenie w dalszym ciągu spełnia warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, środki dotyczące zezwolenia na stosowanie danego oświadczenia bez ograniczeń. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.
„b) przed upływem okresu pięciu lat, jeżeli oświadczenie w dalszym ciągu spełnia warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie środków dotyczących zezwolenia na stosowanie danego oświadczenia bez ograniczeń.
Poprawka 427
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 18 – ustęp 5 – akapit 1
„W przypadku gdy Urząd wyda opinię negatywną w sprawie włączenia danego oświadczenia do wykazu, o którym mowa w ust. 4, Komisja przyjmuje decyzję w sprawie wniosku w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.
„W przypadku gdy Urząd wyda opinię negatywną w sprawie włączenia danego oświadczenia do wykazu, o którym mowa w ust. 4, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do swojej decyzji w sprawie wniosku.
Poprawka 428
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 18 – ustęp 5 – akapit 2 – litera b
„b) przed upływem okresu pięciu lat, jeżeli oświadczenie w dalszym ciągu spełnia warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, środki dotyczące zezwolenia na stosowanie danego oświadczenia bez ograniczeń. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.
„b) przed upływem okresu pięciu lat, jeżeli oświadczenie w dalszym ciągu spełnia warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 24 a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie danego oświadczenia bez ograniczeń.
Poprawka 429
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 24 a
„Artykuł 24 a
„Artykuł 24 a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 4, art. 3, art. 4 ust. 1 i 5 oraz art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 4, art. 3, art. 4 ust. 1 i 5, art. 8 ust. 2, art. 13 ust. 3 i 4, art. 17 ust. 3 i 4, art. 18 ust. 5 i art. 28 ust. 6 lit. a), powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 4, art. 3, art. 4 ust. 1 i 5 oraz art. 8 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 4, art. 3, art. 4 ust. 1 i 5, art. 8 ust. 2, art. 13 ust. 3 i 4, art. 17 ust. 3 i 4, art. 18 ust. 5 oraz art. 28 ust. 6 lit. a), może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 1 ust. 2 i 4, art. 3, art. 4 ust. 1 i 5 oraz art. 8 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 1 ust. 2 i 4, art. 3, art. 4 ust. 1 i 5, art. 8 ust. 2, art. 13 ust. 3 i 4, art. 17 ust. 3 i 4, art. 18 ust. 5 oraz art. 28 ust. 6 lit. a) wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
_______________________
_______________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
Poprawka 430
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 158 – ustęp 4 – punkt 10 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera a – podpunkt ii
„(ii) po zasięgnięciu opinii Urzędu Komisja, w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje decyzję dotyczącą oświadczeń zdrowotnych, na których stosowanie wydano w taki sposób zezwolenie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.
„(ii) po zasięgnięciu opinii Urzędu Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie oświadczeń zdrowotnych, na których stosowanie wydano w taki sposób zezwolenie”.
Poprawka 431
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników I i II do tego rozporządzenia w celu dostosowania ich do postępu technicznego i naukowego oraz zmiany załącznika III do tego rozporządzenia w celu dopuszczenia stosowania witamin, składników mineralnych i niektórych innych substancji, których stosowanie podlega zakazowi, ograniczeniu lub kontroli przez Unię, a także w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia poprzez określenie dodatkowej żywności lub jej kategorii, do których nie można dodawać witamin i składników mineralnych, jak również poprzez określenie kryteriów czystości, jakim podlegają formy chemiczne witamin i składniki mineralne oraz określenie ilości minimalnych stanowiących odstępstwo od ilości znaczących witamin lub składników mineralnych w żywności. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów, zgodnie z art. 290 Traktatu, w zakresie zmiany załączników I i II do tego rozporządzenia w celu dostosowania ich do postępu technicznego i naukowego oraz w zakresie zmiany załącznika III do tego rozporządzenia w celu dopuszczenia stosowania witamin, składników mineralnych i niektórych innych substancji, których stosowanie podlega zakazowi, ograniczeniu lub kontroli przez Unię, a także w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia poprzez określenie dodatkowej żywności lub jej kategorii, do których nie można dodawać witamin i składników mineralnych, jak również poprzez określenie kryteriów czystości, jakim podlegają formy chemiczne witamin i składniki mineralne, oraz określenie ilości minimalnych stanowiących odstępstwo od znaczących ilości witamin lub składników mineralnych w żywności, jak również poprzez ustanowienie maksymalnych ilości witamin i minerałów dodawanych do żywności oraz określenie warunków ograniczenia lub wprowadzenia zakazu dodawania konkretnej witaminy lub składnika mineralnego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 432
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 2
Aby zapewnić jednolite warunki wykonania rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące ilości witamin lub składników mineralnych dodawanych do żywności oraz warunków ograniczających lub zakazujących dodawania określonej witaminy lub określonego składnika mineralnego. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 433
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006
Artykuł 4 – ustęp 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących środków określających dodatkową żywność lub kategorie żywności, do których nie można dodawać witamin i składników mineralnych, w świetle dowodów naukowych oraz uwzględniając ich wartość odżywczą.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do środków określających dodatkową żywność lub kategorie żywności, do których nie można dodawać witamin i składników mineralnych, w świetle dowodów naukowych oraz z uwzględnieniem ich wartości odżywczej.”
Poprawka 434
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006
Artykuł 5 – ustęp 1
„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących środków określających kryteria czystości, jakim podlegają formy chemiczne witamin i składników mineralnych wymienione w załączniku II, z wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązują one na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.”;
„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do środków określających kryteria czystości, jakim podlegają formy chemiczne witamin i składników mineralnych wymienione w załączniku II, z wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązują one na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.”;
Poprawka 435
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 3 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  Jeżeli do żywności dodawane są witaminy lub składniki mineralne, łączna ilość danej witaminy lub danego składnika mineralnego obecna, niezależnie od celu, w sprzedawanej żywności nie może przekroczyć maksymalnych ilości. Komisja określi te ilości w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2. W związku z tym Komisja może przedstawić projekt dotyczący środków ustanawiających ilości maksymalne w terminie do 19 stycznia 2009 r. W odniesieniu do produktów skoncentrowanych i odwodnionych maksymalne ilości ustalone w ten sposób stanowią ilości obecne w żywności w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie ze wskazówkami producenta.
1.  Jeżeli do żywności dodawane są witaminy lub składniki mineralne, łączna ilość danej witaminy lub danego składnika mineralnego obecna, niezależnie od celu, w sprzedawanej żywności nie może przekroczyć maksymalnych ilości. Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 13a, akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do tych maksymalnych ilości. W związku z tym Komisja może przedstawić projekt dotyczący środków ustanawiających ilości maksymalne w terminie do 19 stycznia 2009 r. W odniesieniu do produktów skoncentrowanych i odwodnionych maksymalne ilości ustalone w ten sposób stanowią ilości obecne w żywności w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie ze wskazówkami producenta.
Poprawka 436
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 3 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Komisja, w drodze aktu wykonawczego, określi wszelkie warunki ograniczające lub zakazujące dodawania określonej witaminy lub określonego składnika mineralnego do żywności. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.
2.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wszelkich warunków ograniczających dodawanie określonej witaminy lub określonego składnika mineralnego do żywności lub zakazujących takiego dodawania.
Poprawka 437
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 3 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006
Artykuł 6 – ustęp 6
„6. Dodanie do żywności witaminy lub składnika mineralnego musi powodować obecność tej witaminy lub tego składnika mineralnego w danym produkcie przynajmniej w ilości znaczącej, o ile ilość ta jest określona zgodnie z pkt 2 części A załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących środków określających minimalne ilości witamin lub składników mineralnych w żywności, w tym wszelkie ilości niższe, stanowiące odstępstwo od ilości znaczących dla określonej żywności lub kategorii żywności.
„6. Dodanie do żywności witaminy lub składnika mineralnego musi powodować obecność tej witaminy lub tego składnika mineralnego w danym produkcie przynajmniej w ilości znaczącej, o ile ilość ta jest określona zgodnie z pkt 2 części A załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do środków określających minimalne ilości witamin lub składników mineralnych w żywności, w tym wszelkie ilości niższe, stanowiące odstępstwo od ilości znaczących dla określonej żywności lub kategorii żywności.
Poprawka 438
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 3 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006
Artykuł 7 – ustęp 1
„1. Etykietowanie, prezentacja i reklama żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych nie mogą zawierać stwierdzeń ani sugestii, że zrównoważona i zróżnicowana dieta nie może zapewnić właściwych ilości składników odżywczych. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do odstępstw od ust. 3.”
„1. Etykietowanie, prezentacja i reklama żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych nie mogą zawierać stwierdzeń ani sugestii, że zrównoważona i zróżnicowana dieta nie może zapewnić właściwych ilości składników odżywczych. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyznanie odstępstwa od tej zasady w odniesieniu do określonego składnika odżywczego.”
Poprawka 439
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 159 – ustęp 3 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006
Artykuł 13 a
„Artykuł 13a
„Artykuł 13a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 i 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, 2 i 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 i 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 i 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, 2 i 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 i 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 i 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1, 2 i 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 i 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
__________________
__________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 440
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 161 – ustęp 2 – punkt 1
Dyrektywa 2009/32/WE
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5a, aktów delegowanych ustanawiających:
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie:
Poprawka 441
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 161 – ustęp 2 – punkt 3
Dyrektywa 2009/32/WE
Artykuł 5 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 442
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 162 – ustęp 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/41/WE
Artykuł 19 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 443
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 163 – ustęp 3 – punkt 1
Dyrektywa 2009/54/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) ppkt (i) oraz lit. c) ppkt (i).”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie przepisów dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) ppkt (i) oraz lit. c) ppkt (i).”
Poprawka 444
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 163 – ustęp 3 – punkt 2
Dyrektywa 2009/54/WE
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. d).”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie przepisów dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. d).”
Poprawka 445
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 163 – ustęp 3 – punkt 4
Dyrektywa 2009/54/WE
Artykuł 12 – ustęp 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–f).”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie przepisów dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–f).”
Poprawka 446
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 163 – ustęp 3 – punkt 5
Dyrektywa 2009/54/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 4 i art. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 4 i art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 447
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 165 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia o naukowe metody punktów odniesienia dla działań kontrolnych, przepisów dotyczących działania w przypadku potwierdzonej obecności substancji zakazanej i niedopuszczonej do obrotu, jak również zasad metodologicznych dotyczących zaleceń w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do określenia maksymalnych limitów pozostałości określonych dla substancji farmakologicznie czynnych dla danego środka spożywczego w odniesieniu do innego środka spożywczego uzyskanego z tego samego gatunku, lub maksymalnych limitów pozostałości określonych dla substancji farmakologicznie czynnych dla jednego lub większej ilości gatunków w odniesieniu do innych gatunków. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia tego rozporządzenia o naukowe metody wyznaczania punktów odniesienia dla działań kontrolnych, punktów odniesienia dla działań dotyczących pozostałości substancji farmakologicznie czynnych, przepisów dotyczących działania w przypadku potwierdzonej obecności substancji zakazanej i niedopuszczonej do obrotu, jak również zasad metodologicznych dotyczących zaleceń w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz zasad stosowania maksymalnych limitów pozostałości określonych dla substancji farmakologicznie czynnych dla danego środka spożywczego w odniesieniu do innego środka spożywczego uzyskanego z tego samego gatunku, lub maksymalnych limitów pozostałości określonych dla substancji farmakologicznie czynnych dla jednego lub większej ilości gatunków w odniesieniu do innych gatunków. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 448
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 165 – ustęp 2
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania odpowiednich przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 470/2009 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie ustanowenia punktów odniesienia dla działań kontrolnych dotyczących pozostałości substancji farmakologicznie czynnych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 449
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 165 – ustęp 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 470/2009
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących przyjęcia:
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przyjęcia:
Poprawka 450
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 165 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 470/2009
Artykuł 18
„Artykuł 18
„Artykuł 18
Punkty odniesienia dla działań kontrolnych
Punkty odniesienia dla działań kontrolnych
W przypadku gdy jest to uważane za konieczne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego przywożonej lub wprowadzanej na rynek zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, Komisja może ustanowić, w drodze aktu wykonawczego, punkty odniesienia dla działań kontrolnych, dotyczące pozostałości substancji farmakologicznie czynnych, które nie są objęte klasyfikacją zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a), b) lub c). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
W przypadku gdy jest to uważane za konieczne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego przywożonej lub wprowadzanej na rynek zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie punktów odniesienia dla działań kontrolnych dotyczących pozostałości substancji farmakologicznie czynnych, które nie są objęte klasyfikacją zgodnie z art. 14 ust. 2 lit a), b) lub c).
Punkty odniesienia dla działań kontrolnych poddaje się regularnemu przeglądowi, aby uwzględnić nowe dane naukowe dotyczące bezpieczeństwa żywności, wyniki postępowań wyjaśniających i testów analitycznych, o których mowa w art. 24, oraz postęp techniczny.
Punkty odniesienia dla działań kontrolnych poddaje się regularnemu przeglądowi, aby uwzględnić nowe dane naukowe dotyczące bezpieczeństwa żywności, wyniki postępowań wyjaśniających i testów analitycznych, o których mowa w art. 24, oraz postęp techniczny.
W należycie uzasadnionych, szczególnie pilnych przypadkach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi Komisja może przyjąć, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2a, akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie.”
Jeżeli w przypadku zagrożenia życia ludzkiego jest to wymagane szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 24b.”
Poprawka 451
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 165 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 470/2009
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących zasad metodologicznych i metod naukowych ustanawiania punktów odniesienia dla działań kontrolnych.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasad metodologicznych i metod naukowych ustanawiania punktów odniesienia dla działań kontrolnych.”
Poprawka 452
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 165 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 470/2009
Artykuł 24 – ustęp 4
„4. „Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących stosowania niniejszego artykułu.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stosowania niniejszego artykułu.”
Poprawka 453
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 165 – ustęp 3 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 470/2009
Artykuł 24 a
„Artykuł 24 a
„Artykuł 24 a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 2, art. 19 ust. 3 i art. 24 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 2, art. 18, art. 19 ust. 3 i art. 24 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 2, art. 19 ust. 3 i art. 24 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 2, art. 18, art. 19 ust. 3 i art. 24 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 ust. 2, art. 19 ust. 3 i art. 24 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 ust. 2, art. 18, art. 19 ust. 3 i art. 24 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
__________________
__________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”
Poprawka 454
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 165 – ustęp 3 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 470/2009
Artykuł 24 b (nowy)
5a)  dodaje się art. 24b w brzmieniu:
„Artykuł 24b
Tryb pilny
1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
2.  Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24a ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.
Poprawka 455
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 166 – ustęp 1
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 767/2009, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia w celu dostosowania ich do postępu technicznego oraz w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia o wykaz kategorii materiałów paszowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 767/2009, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia w celu dostosowania ich do postępu technicznego, zaktualizowania wykazu planowanych zastosowań, określenia maksymalnej zawartości zanieczyszczeń chemicznych, o których mowa w załączniku I pkt 1, a także w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia o wykaz kategorii materiałów paszowych i doprecyzowanie, czy dany produkt stanowi paszę. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 456
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 166 – ustęp 2
W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 767/2009 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu wyjaśnienia, czy dany produkt stanowi paszę, aktualizacji wykazu planowanych zastosowań oraz ustanowienia maksymalnej zawartość zanieczyszczeń chemicznych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.
skreśla się
Poprawka 457
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 166 – ustęp 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2009
Artykuł 7 – ustęp 2
„2. Komisja może przyjmować akty wykonawcze w celu wyjaśnienia, czy do celów niniejszego rozporządzenia dany produkt stanowi paszę. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 3.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu wyjaśnienia, czy do celów niniejszego rozporządzenia dany produkt stanowi paszę.”
Poprawka 458
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 166 – ustęp 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 767/2009
Artykuł 10 – ustęp 5
„5. W terminie sześciu miesięcy po otrzymaniu ważnego wniosku lub, w stosownych przypadkach, po otrzymaniu opinii Urzędu Komisja przyjmuje akty wykonawcze uaktualniające wykaz planowanych zastosowań, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 3.”
„5. W terminie sześciu miesięcy po otrzymaniu ważnego wniosku lub, w stosownych przypadkach, po otrzymaniu opinii Urzędu Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 27a uzupełniające niniejsze rozporządzenie przez uaktualnienie wykazu planowanych zastosowań, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 2. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27a.”
Poprawka 459
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 166 – ustęp 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 767/2009
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia wykazu kategorii materiałów paszowych, o którym mowa w ust. 2 lit. c).”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wykazu kategorii materiałów paszowych, o którym mowa w ust. 2 lit. c).”;
Poprawka 460
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 166 – ustęp 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 767/2009
Artykuł 26 – ustęp 3
„3. Poprawki do katalogu wspólnotowego, ustanawiające maksymalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych zgodnie z załącznikiem I pkt 1 lub poziomy czystości botanicznej zgodnie z załącznikiem I pkt 2, lub poziomy zawartości wilgoci zgodnie z załącznikiem I pkt 6, lub informacje szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację, o której mowa w art. 16 ust. 1 lit. b), przyjmuje się w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 3.”
„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu wprowadzenia zmian do katalogu wspólnotowego ustanawiającego maksymalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych zgodnie z załącznikiem I pkt 1 lub poziomy czystości botanicznej zgodnie z załącznikiem I pkt 2, lub poziomy zawartości wilgoci zgodnie z załącznikiem I pkt 6, lub informacje szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację, o której mowa w art. 16 ust. 1 lit. b).”
Poprawka 461
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 166 – ustęp 3 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 767/2009
Artykuł 27 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 20 ust. 2 i art. 27 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 5, art. 17 ust. 4, art. 20 ust. 2, art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 462
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 1 – punkt wprowadzenie
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia w odniesieniu do:
Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmieniania tego rozporządzenia w odniesieniu do punktu końcowego na etapie łańcucha produkcyjnego oraz uzupełniania go w odniesieniu do:
Poprawka 463
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 1 – tiret 1
–   punktu końcowego łańcucha produkcyjnego;
skreśla się
Poprawka 464
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 3
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych dotyczących punktu końcowego na etapie łańcucha produkcyjnego, poza którym produkty pochodne, o których mowa w niniejszym ustępie, nie podlegają już wymogom niniejszego rozporządzenia.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu wprowadzania zmian do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do punktu końcowego na etapie łańcucha produkcyjnego, poza którym produkty pochodne, o których mowa w niniejszym ustępie, nie podlegają już wymogom niniejszego rozporządzenia.”;
Poprawka 465
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) ppkt (ii).”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełniania niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) ppkt (ii).”
Poprawka 466
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków, o których mowa w akapicie pierwszym.”
Poprawka 467
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 7 – ustęp 4
„4. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych dotyczących środków, o których mowa w ust. 2 i 3.”
„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków, o których mowa w ust. 2 i 3.”
Poprawka 468
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających środki dotyczące:”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie środków dotyczących:”
Poprawka 469
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 5 – litera b – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających środki dotyczące:”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie środków dotyczących:”
Poprawka 470
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających warunki, o których mowa w akapicie pierwszym.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie warunków, o których mowa w akapicie pierwszym.”
Poprawka 471
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających środki dotyczące:”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie środków dotyczących:”
Poprawka 472
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających środki dotyczące:”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie środków dotyczących:”
Poprawka 473
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 20 – ustęp 11 – akapit 1 – wprowadzenie
„Po otrzymaniu opinii EFSA Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych dotyczących:”
„Po otrzymaniu opinii EFSA Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie:”
Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 474
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 10 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 21 – ustęp 6 – akapit 1 – wprowadzenie
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających środki dotyczące:”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie środków dotyczących:”
Poprawka 475
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 11 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych w zakresie następujących środków dotyczących niniejszej sekcji oraz sekcji 1 niniejszego rozdziału:”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów w zakresie następujących środków dotyczących niniejszej sekcji oraz sekcji 1 niniejszego rozdziału:”
Poprawka 476
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 31 – ustęp 2
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych dotyczących środków w zakresie warunków zdrowia ludzi i zwierząt dla gromadzenia, przetwarzania i przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, o których mowa w ust. 1.”
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków w zakresie warunków zdrowia ludzi i zwierząt dla gromadzenia, przetwarzania i przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, o których mowa w ust. 1.”
Poprawka 477
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 13 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających środki dotyczące:”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie środków dotyczących:”
Poprawka 478
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 40 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych w zakresie warunków:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie warunków:
Poprawka 479
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
2.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące:
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie:
Poprawka 480
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 52 ust. 3.
skreśla się
Poprawka 481
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 15 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit 2
„Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające warunki, o których mowa w lit. b) akapitu pierwszego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 52 ust. 3.”
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie warunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b).”
Poprawka 482
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 15 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit 3
„Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające wymagania przewidziane w akapicie pierwszym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 52 ust. 3.”
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wymogów, o których mowa w akapicie pierwszym.”
Poprawka 483
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 16 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 42 – ustęp 2 – wprowadzenie
„2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających:
„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie:
Poprawka 484
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 17
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit 2
„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych dotyczących zasad, o których mowa w akapicie pierwszym.”
„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących zasad, o których mowa w akapicie pierwszym.”
Poprawka 485
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 18
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 45 – ustęp 4
„4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe uregulowania dotyczące wykonania niniejszego artykułu, obejmujące zasady odnoszące się do metod referencyjnych dla analiz mikrobiologicznych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 52 ust. 3.”
„4. Komisja może przyjmować akty delegowane ustanawiające szczegółowe uregulowania w celu uzupełnienia niniejszego artykułu, obejmujące zasady odnoszące się do metod referencyjnych dla analiz mikrobiologicznych. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 51a.”
Poprawka 486
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 19
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 48 – ustęp 7 – wprowadzenie
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych ustanawiających:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie:
Poprawka 487
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 19
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 48 – ustęp 8 – wprowadzenie
8.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 51a, aktów delegowanych określających warunki, po spełnieniu których właściwe organy mogą zezwolić na odstępstwa od ust. 1–4 w zakresie:
8.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 51a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie warunków, po spełnieniu których właściwe organy mogą zezwolić na odstępstwa od ust. 1–4 w zakresie:
Poprawka 488
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XII – punkt 167 – ustęp 4 – punkt 20
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 51 a
„Artykuł 51a
„Artykuł 51a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 11, art. 21 ust. 6, art. 27, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 akapit pierwszy, art. 43 ust. 3 oraz art. 48 ust. 7 akapit pierwszy i ust. 8 akapit pierwszy, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].
2.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 11, art. 21 ust. 6, art. 27, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 akapit drugi, art. 41 ust. 3 akapit trzeci, art. 42 ust. 2 akapit pierwszy, art. 43 ust. 3, art. 45 ust. 4, art. 48 ust. 7 akapit pierwszy i ust. 48 ust. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 11, art. 21 ust. 6, art. 27, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 akapit pierwszy, art. 43 ust. 3 oraz art. 48 ust. 7 akapit pierwszy i ust. 8 akapit pierwszy, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 11, art. 21 ust. 6, art. 27, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 akapit drugi, art. 41 ust. 3 akapit trzeci, art. 42 ust. 2 akapit pierwszy, art. 43 ust. 3, art. 45 ust. 4, art. 48 ust. 7 akapit pierwszy i ust. 48 ust. 8, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 11, art. 21 ust. 6, art. 27, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 akapit pierwszy, art. 43 ust. 3 oraz art. 48 ust. 7 akapit pierwszy i ust. 8 akapit pierwszy wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 4, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 11, art. 21 ust. 6, art. 27, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 akapit drugi oraz art. 41 ust. 3 akapit trzeci, art. 42 ust. 2 akapit pierwszy, art. 43 ust. 3, art. 45 ust. 4, art. 48 ust. 7 akapit pierwszy i art. 48 ust. 8 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
__________________
__________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

(1) Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 29.
(2) Dz.U. C 164 z 8.5.2018, s. 82.

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2019Informacja prawna