Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0400B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0190/2019

Texte depuse :

A8-0190/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0409

Texte adoptate
PDF 743kWORD 186k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0799),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul 214 alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C8-0148/2019),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 192 alineatul (1) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 1 iunie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 decembrie 2017(2),

–  având în vedere scrisorile Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere decizia Conferinței președinților din 7 martie 2019 de a autoriza Comisia pentru afaceri juridice să împartă propunerea Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0020/2018),

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizele și poziția sub formă de amendamente ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0190/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Referirea 2
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 33, articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) litera (a), articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul 214 alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1),
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) literele (a) și (b), articolul 192 alineatul (1) și articolul 338 alineatul (1),
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Tratatul de la Lisabona a introdus o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).
(1)  Tratatul de la Lisabona a modificat în mod substanțial cadrul juridic referitor la competențele conferite Comisiei de către legiuitor, introducând o distincție clară între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Gruparea și prezentarea unor împuterniciri care nu sunt strâns legate între ele într-un singur act delegat al Comisiei împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de control, deoarece este obligat să accepte sau să refuze pur și simplu întregul act delegat, fără a avea posibilitatea de a-și prezenta avizul privind fiecare împuternicire în parte.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 1 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 2009/31/CE
Articolul 29 – alineatul 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexelor.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 29a, acte delegate de modificare a anexelor la prezenta directivă, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 1 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2009/31/CE
Articolul 29a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 29, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 29 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 1 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 2009/31/CE
Articolul 30
(3)   articolul 30 se elimină.
(3)  articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 30
Procedura comitetului
1.  Comisia este asistată de Comitetul privind schimbările climatice instituit prin articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului**.
2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”
___________________
* Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).
**Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 2
[...]
eliminat
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.”
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la forma și conținutul etichetei care trebuie utilizată.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 3
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la un mecanism de alocare a cotelor pentru producători și importatori.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la un mecanism de alocare a cotelor pentru producători și importatori.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 19 – paragraful 1
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la măsuri suplimentare pentru monitorizarea substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, în regim de antrepozit vamal sau de zonă liberă sau care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare beneficiile aduse mediului și efectele socioeconomice ale unor astfel de măsuri.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsuri suplimentare pentru monitorizarea substanțelor reglementate sau a substanțelor noi, precum și a produselor și echipamentelor care conțin sau depind de substanțe reglementate plasate în depozit temporar, în regim de antrepozit vamal sau de zonă liberă sau care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii și sunt reexportate ulterior, pe baza evaluării riscurilor potențiale de comerț ilegal legate de aceste mișcări, luând în considerare beneficiile aduse mediului și efectele socioeconomice ale unor astfel de măsuri.”
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 20 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la normele, conforme cu deciziile luate de către părți, aplicabile punerii în liberă circulație pe teritoriul Uniunii a produselor și echipamentelor importate din orice stat care nu este parte la protocol, care au fost fabricate utilizându-se substanțe reglementate, dar care nu conțin substanțe reglementate identificabile ca atare. Identificarea acestor produse și echipamente se face în conformitate cu avizele tehnice periodice înaintate părților.”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme conforme cu deciziile luate de către părți, aplicabile punerii în liberă circulație pe teritoriul Uniunii a produselor și echipamentelor importate din orice stat care nu este parte la protocol, care au fost fabricate utilizându-se substanțe reglementate, dar care nu conțin substanțe reglementate identificabile ca atare. Identificarea acestor produse și echipamente se face în conformitate cu avizele tehnice periodice înaintate părților.”;
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la o listă a produselor și a echipamentelor, conformă cu deciziile luate de părți, în cazul cărora recuperarea substanțelor reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care trebuie utilizate.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la o listă a produselor și a echipamentelor, conformă cu deciziile luate de părți, în cazul cărora recuperarea substanțelor reglementate sau distrugerea produselor și a echipamentelor fără recuperarea prealabilă a substanțelor reglementate este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, după caz, tehnologiile care trebuie utilizate.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 8 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 22 – alineatul 5 – paragrafele 2 și 3
„Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la respectivele cerințe minime de calificare, în lumina respectivei evaluări și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante.”;
„Comisia evaluează măsurile luate de statele membre și este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme referitoare la respectivele cerințe minime de calificare, în lumina respectivei evaluări și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante.”
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 9 – litera a – punctul i
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1
„Statele membre definesc nivelurile minime de calificare pentru personalul care desfășoară activitățile menționate la alineatul (2). În lumina evaluării măsurilor luate de statele membre și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate cu privire la armonizarea respectivelor cerințe minime de calificare.”;
„Statele membre definesc nivelurile minime de calificare pentru personalul care desfășoară activitățile menționate la alineatul (2). În lumina evaluării măsurilor luate de statele membre și a informațiilor tehnice sau de altă natură relevante, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de norme cu privire la armonizarea respectivelor cerințe minime de calificare.”
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 23 – alineatul 7
„7. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire a unei liste a tehnologiilor sau a practicilor care trebuie folosite de întreprinderi pentru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate.”;
„7. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unei liste a tehnologiilor sau a practicilor care trebuie folosite de întreprinderi pentru a preveni și a reduce la minimum orice emisii fugitive și emisii de substanțe reglementate.”
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 24a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatele (3) și (5), articolul 10 alineatele (3) și (6), articolul 13 alineatul (2), articolul 18 alineatul (9), articolul 19, articolul 20 alineatul (2), articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), articolul 23 alineatele (4) și (7), articolul 24 alineatele (2) și (3), articolul 26 alineatul (3) și articolul 27 alineatul (10), se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată [de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (2),la articolul 8 alineatele (3) și (5),la articolul 10 alineatele (3) și (6), la articolul 13 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (9), la articolul 19, la articolul 20 alineatul (2), la articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), la articolul 23 alineatele (4) și (7),la articolul 24 alineatele (2) și (3), la articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 alineatul (10) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Anexa I – partea I – secțiunea 3 – paragraful 3 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009
Articolul 27 – alineatul 10
„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la modificările cerințelor de raportare prevăzute la prezentul articol alineatele (1)-(7) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.”
„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare a cerințelor de raportare prevăzute la prezentul articol alineatele (1)-(7) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate în temeiul protocolului sau în vederea facilitării aplicării acestora.”
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – secțiunea 4 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 2002/58/CE
Articolul 4 – alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate referitoare la circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și de notificare la care se face referire la prezentul articol alineatele (2), (3) și (4), după consultarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE, și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.”;
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14b, acte delegate de completare a prezentei directive în ceea ce privește circumstanțele, formatul și procedurile aplicabile cerințelor de informare și de notificare la care se face referire la prezentul articol alineatele (2), (3) și (4), după consultarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), a Grupului de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE, și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.”
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Anexa I – partea II – secțiunea 4 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 2002/58/CE
Articolul 14b – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (5), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (5) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de… [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 8 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 89/391/CEE
Articolul 17b – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 16 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 92/91/CEE
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 17 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 92/104/CEE
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 18 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 93/103/CE
Articolul 12a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 21 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 1999/92/CE
Articolul 10a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 22 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2000/54/CE
Articolul 19a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 19, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 27 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2009/104/CE
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 2009/73/CE
Articolul 6 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la cooperarea în spiritul solidarității regionale.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la cooperarea în spiritul solidarității regionale.”
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2009/73/CE
Articolul 11 – alineatul 10
„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare privind procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării prezentului articol.”;
„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare privind procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării prezentului articol.”
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 2009/73/CE
Articolul 15 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare pentru a asigura respectarea deplină și efectivă de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul de înmagazinare a dispozițiilor alineatului (2) al prezentului articol.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare pentru a asigura respectarea deplină și efectivă de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul de înmagazinare a dispozițiilor alineatului (2) al prezentului articol.”
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 4
Directiva 2009/73/CE
Articolul 36 – alineatul 10
„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și de stabilire a procedurii de urmat în vederea aplicării alineatelor (3), (6), (8) și (9) ale prezentului articol.”;
„10. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și stabilirea procedurii de urmat în vederea aplicării alineatelor (3), (6), (8) și (9) ale prezentului articol.”
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 5
Directiva 2009/73/CE
Articolul 42 – alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la limitele atribuțiilor autorităților de reglementare de a coopera între ele, precum și cu agenția.”;
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare cu privire la limitele atribuțiilor autorităților de reglementare de a coopera între ele, precum și cu agenția.”
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 6
Directiva 2009/73/CE
Articolul 43 – alineatul 9
„9. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate care să stabilească detaliile procedurii care trebuie urmată de autoritățile de reglementare, de agenție și de Comisie pentru a asigura conformitatea deciziilor luate de autoritățile de reglementare cu liniile directoare menționate la prezentul articol.”;
„9. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare care să determine detaliile procedurii care trebuie urmată de autoritățile de reglementare, de agenție și de Comisie pentru a asigura conformitatea deciziilor luate de autoritățile de reglementare cu liniile directoare menționate la prezentul articol.”
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 7
Directiva 2009/73/CE
Articolul 44 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare care să specifice metodele și modalitățile de păstrare a datelor, precum și formatul și conținutul acestor date.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor linii directoare care să specifice metodele și modalitățile de păstrare a datelor, precum și formatul și conținutul acestor date.”
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 29 – paragraful 2 – punctul 8
Directiva 2009/73/CE
Articolul 50a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 36 alineatul (10), la articolul 42 alineatul (5), la articolul 43 alineatul (9) și la articolul 44 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 36 alineatul (10), la articolul 42 alineatul (5), la articolul 43 alineatul (9) și la articolul 44 alineatul(4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 715/2009
Articolul 3 – alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.”;
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor linii directoare cu privire la procedurile detaliate de urmat în vederea aplicării alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol.”
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 715/2009
Articolul 6 – alineatul 11 – paragraful 2
„În cazul în care Comisia propune adoptarea unui cod de rețea din proprie inițiativă, Comisia consultă agenția, ENTSO de gaze și toate părțile interesate relevante cu privire la proiectul de cod de rețea într-un interval de cel puțin două luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de adoptare a unor astfel de coduri de rețea.”;
„În cazul în care Comisia propune adoptarea unui cod de rețea din proprie inițiativă, Comisia consultă agenția, ENTSO de gaze și toate părțile interesate relevante cu privire la proiectul de cod de rețea într-un interval de cel puțin două luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea unor astfel de coduri de rețea.”
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 715/2009
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1
„În vederea atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a zonei geografice acoperite de fiecare structură de cooperare regională, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. În acest scop, Comisia se consultă cu agenția și cu ENTSO de gaze.”
„În vederea atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea zonei geografice acoperite de fiecare structură de cooperare regională, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. În acest scop, Comisia se consultă cu agenția și cu ENTSO de gaze.”
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 715/2009
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de stabilire a unor linii directoare cu privire la aspectele enumerate la alineatul (1) al prezentului articol și de modificare a liniilor directoare menționate la literele (a), (b) și (c).”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor linii directoare cu privire la aspectele enumerate la alineatul (1) al prezentului articol și de modificare a liniilor directoare menționate la literele (a), (b) și (c).”
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Anexa I – partea V – secțiunea 30 – paragraful 2 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 715/2009
Articolul 27a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (11), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (11), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 32 – paragraful 2 – punctul 6
Directiva 91/271/CEE
Articolul 17a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 33 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 91/676/CEE
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 35 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 96/59/CE
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10b, acte delegate:
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10b, acte delegate de completare a prezentei directive în următoarele scopuri:
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 35 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 96/59/CE
Articolul 10b – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 36 – paragraful 4 – punctul 2
Directiva 98/83/CE
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 37 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2000/53/CE
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la cerințele minime pentru certificatul de distrugere.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea cerințelor minime pentru certificatul de distrugere.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 37 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2000/53/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate necesare pentru a controla respectarea de către statele membre a obiectivelor stabilite în primul paragraf. Atunci când pregătește astfel de norme, Comisia ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv disponibilitatea informațiilor și problema importurilor și exporturilor de vehicule scoase din uz.”;
„Comisia este împuternicită să adopte. în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea normelor detaliate necesare pentru a controla respectarea de către statele membre a obiectivelor stabilite în primul paragraf. Atunci când pregătește astfel de norme, Comisia ia în considerare toți factorii relevanți, inclusiv disponibilitatea informațiilor și problema importurilor și exporturilor de vehicule scoase din uz.”;
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 37 – paragraful 3 – punctul 5
Directiva 2000/53/CE
Articolul 8 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la standardele menționate la alineatul (1). Atunci când pregătește astfel de standarde, Comisia ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale relevante și contribuie în mod corespunzător la aceasta.”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea standardelor menționate la alineatul (1). Atunci când pregătește astfel de standarde, Comisia ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale relevante și contribuie în mod corespunzător la aceasta.”;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 37 – paragraful 3 – punctul 6
Directiva 2000/53/CE
Articolul 9a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 38 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2000/60/CE
Articolul 8 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de stabilire a unor specificații tehnice și a unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea unor specificații tehnice și a unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor.”
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 38 – paragraful 3 – punctul 3
Directiva 2000/60/CE
Articolul 20a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf și în anexa V punctul 1.4.1 punctul (ix) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf și în anexa V punctul 1.4.1 punctul (ix) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 38 – paragraful 3 – punctul 5
Directiva 2000/60/CE
Anexa V – punctul 1.4.1 – punctul ix
„(ix) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de prezentare a rezultatelor exercițiului de intercalibrare și de stabilire a valorilor pentru clasificările sistemului de control al statelor membre în conformitate cu punctele (i)–(viii). Acestea se publică în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.”.
„(ix) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 20a, acte delegate de completare a prezentei directive prin prezentarea rezultatelor exercițiului de intercalibrare și stabilirea valorilor pentru clasificările sistemului de control al statelor membre în conformitate cu punctele (i)-(viii). Acestea se publică în termen de șase luni de la încheierea exercițiului de intercalibrare.”
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 41 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2004/107/CE
Articolul 5a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (15), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (15) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 42 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/7/CE
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a
(a)  să specifice standardul EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9);
(a)  să completeze prezenta directivă prin specificarea standardului EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9);
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 42 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/7/CE
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b
(b)  să modifice anexa I, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice, în ceea ce privește metodele de analiză pentru parametrii prevăzuți în anexa respectivă;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 42 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/7/CE
Articolul 15 – alineatul 2 – litera c
(c)  să modifice anexa V, dacă este cazul, în funcție de progresele științifice și tehnice.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 42 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2006/7/CE
Articolul 15a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/21/CE
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 22a, actele delegate necesare pentru:
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 22a, actele delegate de completare a prezentei directive în următoarele scopuri:
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/21/CE
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  elaborarea cerințelor tehnice în sensul articolului 13 alineatul (6), inclusiv a cerințelor tehnice privind definirea cianurii disociabile în mediu slab acid și a metodei de măsurare a acesteia;
(a)  a elabora cerințele tehnice în sensul articolului 13 alineatul (6), inclusiv cerințele tehnice privind definirea cianurii disociabile în mediu slab acid și a metodei de măsurare a acesteia;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/21/CE
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  completarea cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor conținute în anexa II;
(b)  a completa cerințele tehnice pentru caracterizarea deșeurilor prevăzute la anexa II;
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/21/CE
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  interpretarea definiției de la articolul 3 punctul 3;
(c)  a oferi o interpretare a definiției de la articolul 3 punctul 3;
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/21/CE
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d
(d)  definirea criteriilor pentru clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III;
(d)  a defini criteriile de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III;
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2006/21/CE
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e
(e)  stabilirea eventualelor standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei directive.
(e)  a stabili eventualele standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a prezentei directive.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 43 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2006/21/CE
Articolul 22a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 22 alineatele (2) și (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 44 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2006/118/CE
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 46 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2007/2/CE
Articolul 7 – alineatul 1
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de stabilire a modalităților tehnice de interoperabilitate și, atunci când este posibil, de armonizare a seturilor și a serviciilor de date spațiale. La elaborarea acestor modalități se ține seama de cerințele utilizatorilor relevanți, de inițiativele existente și de standardele internaționale privind armonizarea seturilor de date spațiale, precum și de considerentele legate de fezabilitate și de analiza costuri-beneficii.”
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea modalităților tehnice de interoperabilitate și, atunci când este posibil, de armonizare a seturilor și a serviciilor de date spațiale. La elaborarea acestor modalități se ține seama de cerințele utilizatorilor relevanți, de inițiativele existente și de standardele internaționale privind armonizarea seturilor de date spațiale, precum și de considerentele legate de fezabilitate și de analiza costuri-beneficii.”
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 46 – paragraful 3 – punctul 3
Directiva 2007/2/CE
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate referitoare la norme care să reglementeze, în special, următoarele aspecte pentru completarea prezentului capitol:
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea următoarelor aspecte:
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 46 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2007/2/CE
Articolul 17 – alineatul 8 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de stabilire a normelor ce reglementează condițiile respective. Aceste norme trebuie să respecte pe deplin principiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de completare a prezentei directive prin stabilirea normelor ce reglementează condițiile respective. Aceste norme trebuie să respecte pe deplin principiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) ale prezentului articol.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 46 – paragraful 3 – punctul 5
Directiva 2007/2/CE
Articolul 21a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 16 și la articolul 17 alineatul (8), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 16 și la articolul 17 alineatul (8), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 47 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2007/60/CE
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 48 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2008/50/CE
Articolul 28a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 28 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 28 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 49 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 2008/56/CE
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire, până la 15 iulie 2010, a criteriilor și standardelor metodologice care să fie utilizate de statele membre, pe baza anexelor I și III, în așa fel încât să se asigure coerența și să se permită efectuarea de comparații între regiunile sau subregiunile marine cu privire la măsura în care acestea au atins o stare ecologică bună.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentei directivei prin stabilirea, până la 15 iulie 2010, a criteriilor și standardelor metodologice care să fie utilizate de statele membre, pe baza anexelor I și III, în așa fel încât să se asigure coerența și să se permită efectuarea de comparații între regiunile sau subregiunile marine cu privire la măsura în care acestea au atins o stare ecologică bună.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 49 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2008/56/CE
Articolul 11 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate care să stabilească specificații și metode standardizate de monitorizare și de evaluare ce țin cont de angajamentele existente și asigură comparabilitatea între rezultatele operațiunilor de monitorizare și evaluare.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de completare a prezentei directivei prin stabilirea specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și de evaluare ce țin cont de angajamentele existente și asigură comparabilitatea între rezultatele operațiunilor de monitorizare și evaluare.”
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 49 – paragraful 2 – punctul 4
Directiva 2008/56/CE
Articolul 24a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 24 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 24 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 52 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2009/147/CE
Articolul 15a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 1
În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 și a stabilirii de proceduri de evaluare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu proceduri de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea actualizării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 și a stabilirii de proceduri de evaluare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu proceduri de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS și pentru a furniza documente de referință sectoriale, precum și documente de orientare referitoare la înregistrarea organizațiilor și la procedurile de armonizare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1221/2009, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește armonizarea anumitor proceduri și documentele de referință sectoriale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1
Documentele de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor competente se adoptă de către Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea documentelor de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor competente.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009
Articolul 17 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 48a, acte delegate privind procedurile de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS, inclusiv procedurile adecvate de introducere a unei căi de atac împotriva deciziilor luate ca urmare a evaluării la nivel de omologi.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 48, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea procedurilor de efectuare a evaluării la nivel de omologi a organismelor competente EMAS, inclusiv procedurile adecvate de introducere a unei căi de atac împotriva deciziilor luate ca urmare a evaluării la nivel de omologi.”
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009
Articolul 30 – alineatul 6 – paragraful 1
Comisia adoptă documente de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor de acreditare și de autorizare prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor documente de orientare referitoare la procedurile de armonizare aprobate de forumul organismelor de acreditare și de autorizare.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009
Articolul 46 – alineatul 6
„6. Comisia adoptă documentele de referință sectoriale menționate la alineatul (1) și ghidul menționat la alineatul (4) prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 49 alineatul (2).”;
„6. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48a pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea documentelor de referință sectoriale menționate la alineatul (1) și a ghidului menționat la alineatul (4).”
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 53 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009
Articolul 48a
„Articolul 48a
„Articolul 48a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 48, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (6), la articolul 46 alineatul (6) și la articolul 48 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 48 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (4), la articolul 17 alineatul (3), la articolul 30 alineatul (6), la articolul 46 alineatul (6) și la articolul 48 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (3) și al articolului 48 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (4), al articolului 17 alineatul (3), al articolului 30 alineatul (6), al articolului 46 alineatul (6) și al articolului 48 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
_______________
_______________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 54 – paragraful 4 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 66/2010
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1
Pentru anumite categorii de produse care conțin substanțele menționate la alineatul (6) și numai în cazul în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic înlocuirea acestora ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative sau în cazul produselor care au o performanță de mediu globală mult mai mare în comparație cu alte produse aparținând aceleiași categorii, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15a în vederea acordării de derogări de la alineatul (6) al prezentului articol .
Pentru anumite categorii de produse care conțin substanțele menționate la alineatul (6) și numai în cazul în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic înlocuirea acestora ca atare sau prin utilizarea unor materiale sau proiecte alternative sau în cazul produselor care au o performanță de mediu globală mult mai mare în comparație cu alte produse aparținând aceleiași categorii, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea de măsuri în vederea acordării de derogări de la alineatul (6) al prezentului articol .
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 54 – paragraful 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 66/2010
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de prevedere, în termen de cel mult nouă luni de la consultarea CEEUE, a unor măsuri pentru stabilirea unor criterii specifice privind eticheta UE ecologică pentru fiecare grup de produse. Aceste măsuri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea, în termen de cel mult nouă luni de la consultarea CEEUE, a unor măsuri pentru stabilirea unor criterii specifice privind eticheta UE ecologică pentru fiecare grup de produse. Aceste măsuri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 54 – paragraful 4 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 66/2010
Articolul 15a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CEE) nr. 3924/91
Articolul 2 – alineatul 6
„6. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de actualizare a listei Prodcom și a informațiilor colectate efectiv pentru fiecare rubrică.”;
„6. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin actualizarea listei Prodcom și a informațiilor colectate efectiv pentru fiecare rubrică.”
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CEE) nr. 3924/91
Articolul 3 – alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate pentru aplicarea alineatului (3) al prezentului articol, inclusiv pentru adaptarea la progresele tehnice.”;
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea normelor detaliate pentru aplicarea alineatului (3) al prezentului articol, inclusiv pentru adaptarea la progresele tehnice.”
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CEE) nr. 3924/91
Articolul 4 – alineatul 2
Cu toate acestea, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate care să prevadă efectuarea de anchete lunare sau trimestriale.
Cu toate acestea, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prevăzând efectuarea de anchete lunare sau trimestriale.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CEE) nr. 3924/91
Articolul 5 – alineatul 1
„1. Informațiile necesare se colectează de către statele membre prin intermediul chestionarelor de anchetă, al căror conținut trebuie să respecte normele definite de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de modificare a anexelor respective.”
„1. Informațiile necesare se colectează de către statele membre prin intermediul chestionarelor de anchetă, al căror conținut trebuie să respecte normele definite de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea normelor respective.”
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 5
Regulamentul (CEE) nr. 3924/91
Articolul 6 – alineatul 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la normele detaliate pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când procesează chestionarele completate menționate la articolul 5 alineatul (1) sau informațiile provenind din alte surse menționate la articolul 5 alineatul (3).
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea normelor detaliate pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când procesează chestionarele completate menționate la articolul 5 alineatul (1) sau informațiile provenind din alte surse menționate la articolul 5 alineatul (3).
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 55 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CEE) nr. 3924/91
Articolul 9a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (6), la articolul 3 alineatul (5), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (6), la articolul 3 alineatul (5), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 56 – paragraful 2 – punctul 1
Regulamentul (CEE) nr. 696/93
Articolul 6 – alineatul 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare în special a unităților statistice ale sistemului de producție, a criteriilor utilizate și a definițiilor specificate în anexă în vederea adaptării lor la evoluțiile economice și tehnice.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate de modificare a unităților statistice ale sistemului de producție, a criteriilor utilizate și a definițiilor specificate în anexă în vederea adaptării lor la evoluțiile economice și tehnice.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 56 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CEE) nr. 696/93
Articolul 6a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 1 – punctul 4
—  pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a calității;
—  pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a calității variabilelor;
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 2 – partea introductivă
(2)  la articolul 4 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
(2)  la articolul 4 alineatul (2)primul paragraf litera (d), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – paragraful 2
Detaliile privind sistemele menționate la primul paragraf se specifică în anexe. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la aprobarea și aplicarea acestora.
Detaliile privind sistemele menționate la primul paragraf se specifică în anexe. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea, în plus, a aprobării și aplicării acestora.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Articolul 10 – alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la criteriile de evaluare a calității.”;
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea criteriilor de evaluare a calității variabilelor.”
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Articolul 18 – alineatul 3
(4a)  la articolul 18, alineatul (3) se elimină;
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Articolul 18a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul (4) alineatul (2), la articolul 10, în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată [începând de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d), al doilea paragraf, la articolul 10 alineatul (5), în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Articolul 18a – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul (4) alineatul (2), la articolul 10, în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf, la articolul 10 alineatul (5), în anexa A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2, litera (f) punctele 8 și 9, în anexa B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, în anexa C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și în anexa D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Articolul 18a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (2), al articolului 10, al anexei A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2 și litera (f) punctele 8 și 9, al anexei B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, al anexei C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și al anexei D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d) al doilea paragraf, al articolului 10 alineatul (5), al anexei A litera (a), litera (b) punctul 3, litera (c) punctul 2, litera (c) punctul 10, litera (d) punctul 2 și litera (f) punctele 8 și 9, al anexei B litera (b) punctul 4 și litera (d) punctul 2, al anexei C litera (b) punctul 2, litera (d) punctul 2 și litera (g) punctul 2 și al anexei D litera (b) punctul 2 și litera (d) punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul ii
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa V – litera b – punctul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul iii
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa A – litera c – punctul 2
„2. Informațiile privind prețurile de producție pentru piețele externe (nr. 312) și prețurile de import (nr. 340) pot fi culese prin utilizarea valorilor unitare pentru produse provenite din comerțul exterior sau din alte surse, numai dacă nu există o deteriorare semnificativă a calității comparativ cu informațiile de preț specifice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la condițiile de asigurare a calității necesare a datelor.”;
„2. Informațiile privind prețurile de producție pentru piețele externe (nr. 312) și prețurile de import (nr. 340) pot fi culese prin utilizarea valorilor unitare pentru produse provenite din comerțul exterior sau din alte surse, numai dacă nu există o deteriorare semnificativă a calității comparativ cu informațiile de preț specifice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de asigurare a calității necesare a datelor.”
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul vi
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa A – litera d – punctul 2
„2. În plus, variabila «producție» (nr. 110) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”;
„2. În plus, variabila «producție» (nr. 110) și variabila «ore lucrate» (nr. 220) trebuie transmise într-o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul vii
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa A – litera f – punctul 8
„8. Pentru variabila «prețul de import» (nr. 340), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d).”;
„8. Pentru variabila „prețul de import” (nr. 340), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a regulamentului respectiv prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d).”
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 6 – subpunctul viii
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa A – litera f – punctul 9
„9. Variabilele privind piețele externe (nr. 122 și nr. 312) trebuie transmise făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția se aplică industriei totale definite în secțiunile B-E din NACE Rev. 2, principalelor sectoare industriale, precum și secțiunii (1 literă) și diviziunii cu 2 cifre a NACE Rev. 2. Pentru variabila 122 nu sunt necesare informațiile din secțiunile D și E ale NACE Rev. 2. În plus, variabila «prețul de import» (nr. 340) se transmite ținând cont de distincția dintre zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în CPA secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din CPA. Pentru a face o distincție între zona euro și non-euro, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la stabilirea condițiilor de aplicare a sistemelor europene de eșantionare definite la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Sistemul european de eșantionare poate limita domeniul de aplicare al variabilei «prețul de import» la importul de produse din țări care nu fac parte din zona euro. Distincția între zona euro și zona non-euro pentru variabilele 122, 312 și 340 nu este nevoie să fie transmisă de statele membre care nu au adoptat moneda euro.”
„9. Variabilele privind piețele externe (nr. 122 și nr. 312) trebuie transmise făcând o distincție între zona euro și zona non-euro. Distincția se aplică industriei totale definite în secțiunile B-E din NACE Rev. 2, principalelor sectoare industriale, precum și secțiunii (1 literă) și diviziunii cu 2 cifre a NACE Rev. 2. Pentru variabila 122 nu sunt necesare informațiile din secțiunile D și E ale NACE Rev. 2. În plus, variabila „prețul de import” (nr. 340) se transmite ținând cont de distincția dintre zona euro și zona non-euro. Distincția trebuie făcută pentru întreaga industrie, definită în CPA secțiunile B-E, pentru principalele sectoare industriale, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune (2 cifre) din CPA. Pentru a face o distincție între zona euro și non-euro, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de aplicare a sistemelor europene de eșantionare definite la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Sistemul european de eșantionare poate limita domeniul de aplicare al variabilei „prețul de import” la importul de produse din țări care nu fac parte din zona euro. Distincția între zona euro și zona non-euro pentru variabilele 122, 312 și 340 nu este nevoie să fie transmisă de statele membre care nu au adoptat moneda euro.”
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 7 – subpunctul i
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa B – litera b – punctul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 7 – subpunctul iv
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa B– litera d – punctul 2 – paragraful 2
Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.
Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul i
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa C – litera b – punctul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul i”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul i” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iii
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa C – litera c – punctul 4
(iii)  la litera (c) punctul 4, ultimul paragraf se elimină;
(iii)  la litera (c) punctul 4, al treilea paragraf se elimină;
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iii”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iii” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iv
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa C – litera b – punctul 2
„2. Variabilele «cifra de afaceri» (nr. 120) și «volumul vânzărilor» (nr. 123) trebuie de asemenea transmise sub o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”
„2. Variabilele «cifra de afaceri» (nr. 120) și «volumul vânzărilor» (nr. 123) trebuie de asemenea transmise sub o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul iv”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iv” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul v
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa C – litera g – punctul 2
„2. Variabilele se transmit pentru cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor (nr. 330/123) în termen de o lună cu gradul de detaliere specificat la litera (f) punctul 3 din prezenta anexă. Statele membre pot alege să participe la variabilele «cifra de afaceri» și «deflatorul vânzărilor»/«volumul vânzărilor» (variabilele nr. 120 și 330/123) cu contribuții ce corespund alocării stabilite de un sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la condițiile de aplicare a unui sistem european de eșantionare.”
„2. Variabilele se transmit pentru cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor (nr. 330/123) în termen de o lună cu gradul de detaliere specificat la litera (f) punctul 3 din prezenta anexă. Statele membre pot alege să participe la variabilele «cifra de afaceri» și «deflatorul vânzărilor»/«volumul vânzărilor» (variabilele nr. 120 și 330/123) cu contribuții ce corespund alocării stabilite de un sistem european de eșantionare definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de aplicare a unui sistem european de eșantionare.”
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8 – subpunctul v”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul v” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul i
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa D – litera b – punctul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la utilizarea altor unități de observare.”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin includerea posibilității de utilizare a altor unități de observare.”
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul i”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 10 – subpunctul i” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iv
Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Anexa D – litera b – punctul 2
„2. Variabila «cifra de afaceri» (nr. 120) trebuie de asemenea transmisă într-o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la modificarea listei variabilelor care trebuie transmise sub o formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”
„2. Variabila «cifra de afaceri» (nr. 120) trebuie de asemenea transmisă într-o formă care să țină seama de zilele lucrătoare. Atunci când și alte variabile sunt afectate de zilele lucrătoare, statele membre pot transmite și variabilele respective într-o formă adaptată care să țină seama de numărul de zile lucrătoare. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de modificare a listei variabilelor care trebuie transmise sub formă adaptată în funcție de zilele lucrătoare.”
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 9 – subpunctul iv”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 10 – subpunctul iv” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea VII – secțiunea 57 – paragraful 4 – punctul 8) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 58 – paragraful 1
În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 530/1999 pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu definiția și defalcarea informațiilor ce trebuie furnizate și cu criteriile de evaluare a calității. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 530/1999 pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu definiția și defalcarea informațiilor ce trebuie furnizate și cu criteriile de evaluare a calității statisticilor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 58 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 530/1999
Articolul 6 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la definiția și defalcarea informațiilor ce trebuie furnizate în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea definiției și a defalcării informațiilor ce trebuie furnizate în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”;
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 58 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 530/1999
Articolul 10 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la criteriile de evaluare a calității. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin specificarea criteriilor de evaluare a calității statisticilor. Aceste acte delegate sunt adoptate pentru fiecare perioadă de referință cu cel puțin nouă luni înainte de începutul perioadei de referință.”;
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 58 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 530/1999
Articolul 10a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 10 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (3) și articolul 10 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 58 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 530/1999
Articolul 10a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al articolului 10 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al articolului 10 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 59 – paragraful 4
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 în ceea ce privește prezentarea rezultatelor, formatul corespunzător pentru comunicarea rezultatelor și conținutul rapoartelor de calitate, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 în ceea ce privește prezentarea rezultatelor, formatul corespunzător pentru comunicarea rezultatelor și structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 59 – paragraful 5 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002
Articolul 1 – alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la stabilirea unui tabel de echivalență între nomenclatorul statistic din anexa III la prezentul regulament și lista deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei. *
„5. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 5b pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unui tabel de echivalență între nomenclatorul statistic din anexa III la prezentul regulament și lista deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei.*
____________________
____________________
* Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).
* Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 59 – paragraful 5 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la definirea condițiilor de calitate și precizie.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea condițiilor de calitate și precizie.”
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 59 – paragraful 5 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002
Articolul 5a – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5b, acte delegate referitoare la adaptarea la evoluțiile economice și tehnice în ceea ce privește colectarea și prelucrarea statistică a datelor, precum și prelucrarea și transmiterea rezultatelor și adaptarea specificațiilor care figurează în anexe.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 5b pentru a modifica prezentul regulament prin adaptarea acestuia la evoluțiile economice și tehnice în ceea ce privește colectarea și prelucrarea statistică a datelor, precum și prelucrarea și transmiterea rezultatelor și prin adaptarea specificațiilor care figurează în anexe.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 59 – paragraful 5 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002
Articolul 5b – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatul (5), la articolul 3 alineatele (1) și (4) și la articolul 5a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatul (5), la articolul 3 alineatele (1) și (4) și la articolul 5a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 59 – paragraful 5 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c
(c)  conținutul rapoartelor de calitate menționate în secțiunea 7 din anexa I și în secțiunea 7 din anexa II.
(c)  structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate menționate în secțiunea 7 din anexa I și în secțiunea 7 din anexa II.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 60 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 437/2003
Articolul 5 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la stabilirea altor standarde de precizie.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea altor standarde de precizie.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 60 – paragraful 3 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 437/2003
Articolul 10a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 1 – liniuța 3 a (nouă)
—  pentru a completa regulamentul respectiv prin adoptarea de măsuri referitoare la prezentarea de date pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 3
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 în ceea ce privește conținutul raportului privind calitatea, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 în ceea ce privește structura și modalitățile detaliate ale raportului privind calitatea, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 2 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la introducerea unor modificări în vederea redefinirii specificației tehnice a indicelui și a revizuirii structurii de ponderare.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a anexei, în vederea redefinirii specificației tehnice a indicelui și a revizuirii structurii de ponderare.”
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 3 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la modificările pentru includerea activităților economice definite în secțiunile O-S din NACE Rev. 2 în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținând seama de studiile de fezabilitate definite la articolul 10.”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de modificare a prezentului regulament în ceea ce privește includerea activităților economice definite în secțiunile O-S din NACE Rev. 2 în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ținând seama de studiile de fezabilitate prevăzute la articolul 10.”
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1
Ținând seama de contribuțiile la ocuparea totală a forței de muncă și la costurile forței de muncă la nivelul Uniunii și la nivel național, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la identificarea activităților economice definite în secțiunile NACE Rev. 2 și în celelalte subdiviziuni, fără să depășească nivelul diviziunilor NACE Rev. 2 (nivel de 2 cifre) sau al grupărilor de diviziuni, în care datele trebuie distribuite ținându-se seama de evoluțiile economice și sociale.
Ținând seama de contribuțiile la ocuparea totală a forței de muncă și la costurile forței de muncă la nivelul Uniunii și la nivel național, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament în ceea ce privește defalcarea activităților economice definite în secțiunile NACE Rev. 2 și în celelalte subdiviziuni, fără să depășească nivelul diviziunilor NACE Rev. 2 (nivel de 2 cifre) sau al grupărilor de diviziuni, în care datele trebuie distribuite ținându-se seama de evoluțiile economice și sociale.
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la stabilirea acestor activități economice, ținând seama de studiile de fezabilitate definite la articolul 10.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea acestor activități economice, ținând seama de studiile de fezabilitate prevăzute la articolul 10.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 4 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la stabilirea metodologiei pentru înlănțuirea indicelui.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea metodologiei pentru înlănțuirea indicelui.”
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 8 – alineatul 1
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate referitoare la definirea unor criterii de calitate distincte. Datele curente și retrospective transmise trebuie să îndeplinească aceste criterii de calitate.”
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor criterii de calitate distincte. Datele curente și retrospective transmise trebuie să îndeplinească aceste criterii de calitate.”
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 8 – alineatul 2
„2. Începând cu 2003, statele membre prezintă Comisiei rapoarte anuale privind calitatea. Conținutul rapoartelor este definit de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).”
„2. Începând cu 2003, statele membre prezintă Comisiei rapoarte anuale privind calitatea. Structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).”
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 9
(4a)  Articolul 9 se elimină.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 10 – alineatul 5
„5. Comisia adoptă măsuri, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2). Aceste măsuri respectă principiul eficienței costurilor, definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, inclusiv reducerea la minimum a sarcinii respondenților.”;
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de completare a prezentului regulament în ceea ce privește prezentarea datelor menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate menționate la prezentul articol. Aceste acte delegate respectă principiul eficienței costurilor, definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, inclusiv reducerea la minimum a sarcinii respondenților.”
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 10 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 11a – paragraful 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 poate revoca în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 10 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 61 – paragraful 4 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Articolul 11a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (4), al articolului 3 alineatul (2) și al articolului 4 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (4), al articolului 3 alineatul (2), al articolului 4 alineatele (1), (2) și (3), al articolului 8 alineatul (1) și al articolului 10 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Anexa I – partea VI – secțiunea 62 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 808/2004
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 63 – paragraful 1 – liniuța 2
—  a modifica regulamentul respectiv în vederea adaptării proporției din totalul Uniunii;
—  a modifica regulamentul respectiv în vederea ajustării proporției din totalul Uniunii;
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 63 – paragraful 3 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1161/2005
Articolul 2 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la calendarul de transmitere a agregatelor P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 și B.4G și orice decizie de solicitare a unei defalcări pe sectoare echivalente a tranzacțiilor enumerate în anexă. O asemenea decizie nu se adoptă decât după ce Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, în temeiul articolului 9.”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin precizarea calendarului de transmitere a agregatelor P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 și B.4G și prin solicitarea unei defalcări pe sectoare echivalente a tranzacțiilor enumerate în anexă. Un astfel de act delegat nu se adoptă decât după ce Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, în temeiul articolului 9.”
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 63 – paragraful 3 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1161/2005
Articolul 2 – alineatul 5
(ba)  alineatul (5) se elimină;
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 63 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1161/2005
Articolul 3 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a alineatului (1) al prezentului articol cu privire la proporția din totalul Uniunii.”
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de modificare a alineatului (1) al prezentului articol în vederea ajustării proporției (1 %) din totalul Uniunii.”
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 63 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1161/2005
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la adoptarea unor standarde comune de calitate.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor standarde comune de calitate.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 63 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1161/2005
Articolul 7a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatele (2) și (4), la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 6 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatele (2) și (4), la articolul 3 alineatul (3) și la articolul 6 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 63 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1161/2005
Articolul 7a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatele (2) și (4), al articolului 3 alineatul (3) și al articolului 6 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatele (2) și (4), al articolului 3 alineatul (3) și al articolului 6 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 64 – paragraful 4 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1552/2005
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2
În plus, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate în ceea ce privește extinderea acestei definiții în măsura în care această măsură ar fi de natură să îmbunătățească semnificativ reprezentativitatea și calitatea rezultatului anchetei în statele membre în cauză.
În plus, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea extinderii acestei definiții, în măsura în care această extindere ar fi de natură să îmbunătățească semnificativ reprezentativitatea și calitatea rezultatului anchetei în statele membre în cauză.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 64 – paragraful 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1552/2005
Articolul 7 – alineatul 3
„3. Comisia are competența de a adopta, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de stabilire a cerințelor în materie de eșantionare și precizie, a mărimilor eșantionului necesare pentru a răspunde cerințelor respective, precum și a specificațiilor detaliate din NACE Rev. 2 și a categoriilor de mărime în funcție de care pot fi defalcate rezultatele.”
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea cerințelor în materie de eșantionare și precizie, a mărimilor eșantionului necesare pentru a răspunde cerințelor respective, precum și a specificațiilor detaliate din NACE Rev. 2 și a categoriilor de mărime în funcție de care pot fi defalcate rezultatele.”
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 64 – paragraful 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1552/2005
Articolul 8 – alineatul 2
„2.  Comisia are competența de a adopta, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la datele specifice care trebuie colectate cu privire la întreprinderile care desfășoară activități de formare și la cele care nu desfășoară astfel de activități, precum și la diferitele tipuri de formare profesională.”
„2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea datelor specifice care trebuie colectate cu privire la întreprinderile care desfășoară activități de formare și la cele care nu desfășoară astfel de activități, precum și la diferitele tipuri de formare profesională.”
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 64 – paragraful 4 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1552/2005
Articolul 9 – alineatul 4
„4. Comisia are competența de a adopta, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la cerințele de calitate privind datele care trebuie colectate și transmise pentru statisticile europene referitoare la formarea profesională în întreprinderi, precum și privind măsurile necesare pentru evaluarea și îmbunătățirea calității datelor.”
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea cerințelor de calitate privind datele care trebuie colectate și transmise pentru statisticile europene referitoare la formarea profesională în întreprinderi, precum și prin adoptarea măsurilor necesare pentru evaluarea și îmbunătățirea calității datelor.”
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 64 – paragraful 4 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1552/2005
Articolul 9 – alineatul 5
„5. Comisia stabilește structura rapoartelor de calitate menționate la alineatul (2) prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).”
„5. Atunci când elaborează rapoartele de calitate menționate la alineatul (2), statele membre respectă cerințele de calitate și toate celelalte măsuri stabilite în conformitate cu alineatul (4). Pentru a evalua calitatea datelor transmise, statele membre utilizează formatul stabilit de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).”
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 64 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1552/2005
Articolul 10 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la stabilirea primului an de referință pentru care trebuie să se colecteze date.”
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea primului an de referință pentru care trebuie să se colecteze date.”
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 64 – paragraful 4 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1552/2005
Articolul 13a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 13, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 13 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 66 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 458/2007
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de stabilire a primului an pentru care trebuie colectate date complete și de adoptare a unor măsuri referitoare la clasificarea detaliată a datelor colectate și la definițiile care trebuie utilizate.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea primului an pentru care trebuie colectate date complete și prin adoptarea unor măsuri referitoare la clasificarea detaliată a datelor colectate și la definițiile care trebuie utilizate.
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 66 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 458/2007
Articolul 7a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (3) și în anexa I punctul 1.1.2.4., se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (3) și în anexa I punctul 1.1.2.4. se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 67 – paragraful 1
În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 716/2007 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica definițiile din anexele I și II și nivelul de detaliere din anexa III și pentru a completa regulamentul respectiv cu măsuri referitoare la statisticile interne și externe privind filialele străine.
În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 716/2007 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica definițiile din anexele I și II și nivelul de detaliere din anexa III și pentru a completa regulamentul respectiv cu măsuri referitoare la statisticile interne și externe privind filialele străine și standardele comune de calitate.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 67 – paragraful 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 716/2007
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile necesare pentru realizarea statisticilor interne și externe privind filialele străine, pe baza concluziilor studiilor-pilot.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea măsurilor necesare pentru realizarea statisticilor interne și externe privind filialele străine, pe baza concluziilor studiilor-pilot.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 67 – paragraful 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 716/2007
Articolul 6 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la standardele comune de calitate.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea standardelor comune de calitate menționate la alineatul (1).”
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 67 – paragraful 4 – punctul 4 – litera a – punctul ii
Regulamentul (CE) nr. 716/2007
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c
„(c) definirea conținutului și a periodicității rapoartelor de calitate.”;
„(c) stabilirea structurii, a modalităților detaliate și a periodicității rapoartelor de calitate menționate la articolul 6 alineatul (2).”
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 67 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 716/2007
Articolul 9a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 al doilea paragraf, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 67 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 716/2007
Articolul 9a – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3) poate fi revocată oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 al doilea paragraf, la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 6 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 67 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 716/2007
Articolul 9a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2, al articolului 5 alineatul (4) și al articolului 6 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 al doilea paragraf, al articolului 5 alineatul (4) și al articolului 6 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 68 – paragraful 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 862/2007
Articolul 9a – paragraful 2 – partea introductivă
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate:
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin:
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 68 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 862/2007
Articolul 10a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 9a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9a se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 69 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1445/2007
Articolul 3 – alineatul 1a
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de modificare a definițiilor și a listei pozițiilor de bază din anexa II în vederea luării în considerare a evoluțiilor economice și tehnice, în măsura în care acest fapt nu duce la o creștere disproporționată a costurilor pentru statele membre.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul10a, acte delegate de modificare a definițiilor prevăzute la primul paragraf și a listei pozițiilor de bază din anexa II în vederea luării în considerare a evoluțiilor economice și tehnice, în măsura în care acest fapt nu duce la o creștere disproporționată a costurilor pentru statele membre.”
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 69 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1445/2007
Articolul 7 – alineatul 4
„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la criteriile comune pe care se bazează controlul calității.”;
„4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea criteriilor comune pe care se bazează controlul calității menționat la alineatul (1).”
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 69 – paragraful 3 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1445/2007
Articolul 7 – alineatul 5
„5. Comisia adoptă structura rapoartelor de calitate menționate la punctul 5.3 din anexa I prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”;
„5. Comisia stabilește structura și modalitățile detaliate ale rapoartelor de calitate, astfel cum sunt prevăzute la alineatul (3) și menționate la punctul 5.3 din anexa I, prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”;
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 69 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1445/2007
Articolul 10a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 și la articolul 7 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 al doilea paragraf și la articolul 7 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 69 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1445/2007
Articolul 10a – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 și la articolul 7 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 al doilea paragraf și la articolul 7 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 69 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1445/2007
Articolul 10a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 și al articolului 7 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 al doilea paragraf și al articolului 7 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 70 – paragraful 1
În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 177/2008 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica lista de caracteristici ale registrelor, definiția acestora și normele lor de continuitate din anexa la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu standarde comune de calitate și norme de actualizare a registrelor și prin stabilirea măsurii în care anumite întreprinderi și grupuri de întreprinderi trebuie incluse în registre, specificând unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 177/2008 la evoluțiile economice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica lista de caracteristici ale registrelor, definiția acestora și normele lor de continuitate din anexa la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul respectiv cu standarde comune de calitate pentru registrele întreprinderilor și norme de actualizare a registrelor și prin stabilirea măsurii în care anumite întreprinderi și grupuri de întreprinderi trebuie incluse în registre, specificând unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 70 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 177/2008
Articolul 3 – alineatul 6
„6. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate de stabilire a măsurii în care trebuie sau nu incluse în registre întreprinderile cu mai puțin de 0,5 persoane angajate și toate grupurile de întreprinderi rezidente irelevante din punct de vedere statistic pentru statele membre, precum și de definire a unor unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole.”;
„6. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea măsurii în care trebuie sau nu incluse în registre întreprinderile cu mai puțin de 0,5 persoane angajate și toate grupurile de întreprinderi rezidente irelevante din punct de vedere statistic pentru statele membre, precum și de definire a unor unități care să fie compatibile cu cele utilizate pentru statisticile agricole.”
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 70 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 177/2008
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate referitoare la standardele comune de calitate.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de standarde comune de calitate pentru registrele întreprinderilor, astfel cum sunt menționate la alineatul (1).
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 70 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 177/2008
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2
Comisia adoptă deciziile cu privire la conținutul și periodicitatea rapoartelor de calitate prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (2).
Comisia adoptă deciziile cu privire la structura, modalitățile detaliate și periodicitatea rapoartelor de calitate menționate la alineatul (2) prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (2).
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 70 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 177/2008
Articolul 8 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate referitoare la normele de actualizare a registrelor.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 15a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin instituirea normelor de actualizare a registrelor.”
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 70 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 177/2008
Articolul 15a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (6), la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (6), la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 70 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 177/2008
Articolul 15a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (6), al articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (3) și al articolului 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (6), al articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (3) și al articolului 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1
„Utilizarea modulului flexibil menționat la alineatul (2) litera (j) este planificată în strânsă cooperare cu statele membre. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la domeniul său de aplicare, lista de caracteristici, perioada de referință, activitățile care trebuie acoperite și cerințele de calitate. Actul delegat este adoptat cu cel puțin 12 luni înainte de începutul perioadei de referință. De asemenea, Comisia specifică necesitatea informațiilor și impactul culegerii datelor în ceea ce privește sarcina ce revine întreprinderilor și costurile pentru statele membre.”;
„Utilizarea modulului flexibil menționat la alineatul (2) litera (j) este planificată în strânsă cooperare cu statele membre. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea domeniului de aplicare al modulului flexibil, a listei sale de caracteristici, a perioadei de referință, a activităților care trebuie acoperite și a cerințelor de calitate. Actul delegat este adoptat cu cel puțin 12 luni înainte de începutul perioadei de referință. De asemenea, Comisia specifică necesitatea informațiilor și impactul culegerii datelor în ceea ce privește sarcina ce revine întreprinderilor și costurile pentru statele membre.”;
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Articolul 4 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate cu privire la măsurile necesare pe baza evaluării studiilor-pilot.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b,acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin definirea măsurilor necesare pe baza evaluării studiilor-pilot.”
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Articolul 7 – alineatul 2
„2. Pentru a se putea elabora date cumulate la nivelul Uniunii, statele membre prezintă rezultatele naționale componente conform nivelurilor NACE Rev. 2, prevăzute în anexele la prezentul regulament sau în actele delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 11b.”;
„2. Pentru compilarea unor date cumulate la nivelul Uniunii, statele membre prezintă rezultatele naționale componente conform nivelurilor NACE Rev. 2, prevăzute în anexele la prezentul regulament sau în actele delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 11b, completând prezentul regulament prin stabilirea nivelurilor relevante NACE Rev. 2.”
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1
Rezultatele se transmit într-un format tehnic corespunzător, într-un interval care începe la încheierea perioadei de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la perioada de referință pentru modulele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h) și litera (j), iar această perioadă nu depășește 18 luni. În ceea ce privește modulul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (i), perioada de timp nu depășește 30 de luni sau 18 luni, astfel cum se prevede în anexa IX secțiunea 9. În plus, se transmite un număr redus de rezultate preliminare estimate într-un termen care începe la sfârșitul perioadei de referință stabilită în conformitate cu procedura respectivă pentru modulele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g) și nu depășește 10 luni.
Rezultatele se transmit într-un format tehnic corespunzător, într-un interval care începe la încheierea perioadei de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament, prin specificarea perioadei de referință pentru modulele prevăzute la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(h) și litera (j), această perioadă nedepășind 18 luni. În ceea ce privește modulul prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (i), perioada de timp nu depășește 30 de luni sau 18 luni, astfel cum se prevede în anexa IX secțiunea 9. În plus, se transmite un număr redus de rezultate preliminare estimate într-un termen care începe la sfârșitul perioadei de referință. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11b pentru a completa prezentul regulament prin specificarea perioadei respective pentru modulele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(g), aceasta neputând depăși 10 luni.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Anexa I – partea IV – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la revizuirea normelor privind marcajul CETO și gruparea statelor membre, până la 29 aprilie 2013 și, ulterior, o dată la cinci ani.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin revizuirea normelor privind marcajul CETO și gruparea statelor membre, până la 29 aprilie 2013 și, ulterior, o dată la cinci ani.”
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Articolul 11a – partea introductivă
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la:
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament cu privire la următoarele aspecte:
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Articolul 11b – alineatul 2
2.  Competența de a adopta actele delegate, menționată la articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatele (2) și (3), la articolul 11a, în anexa I secțiunile 5 și 6, secțiunea 8 punctele 1 și 2, în secțiunea 6 din anexele II, III și IV, în anexa VI secțiunea 7, în anexa VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3 , în anexa IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2, se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată [de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta actele delegate, menționată la articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 8 alineatele (2) și (3), la articolul 11a, în anexa I secțiunile 5 și 6, secțiunea 8 punctele 1 și 2, în secțiunea 6 din anexele II, III și IV, în anexa VI secțiunea 7, în anexa VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3, în anexa IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2, se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Articolul 11b – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), al articolului 4 alineatul (4), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatele (2) și (3), al articolului 11a, al anexei I secțiunile 5 și 6, al anexei I secțiunea 8 punctele 1 și 2, al secțiunii 6 din anexele II, III și IV, al anexei VI secțiunea 7, al anexei VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3, al anexei IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), al articolului 4 alineatul (4), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatele (2) și (3), al articolului 11a, al anexei I secțiunile 5, 6, 8 punctele 1 și 2, al secțiunii 6 din anexele II, III și IV, al anexei VI secțiunea 7, al anexei VIII secțiunea 3, secțiunea 4 punctele 2 și 3, al anexei IX secțiunea 8 punctele 2 și 3 și secțiunea 10 punctul 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa I – secțiunea 5 – paragraful 1
Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Datele vor fi elaborate în conformitate cu defalcarea din secțiunea 9. Cu toate acestea, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la primul an de referință pentru care trebuie elaborate statistici privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.
Primul an de referință pentru care se elaborează statistici este anul calendaristic 2008. Datele vor fi elaborate în conformitate cu defalcarea din secțiunea 9. Cu toate acestea, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea primului an de referință pentru care trebuie elaborate statistici privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa I – secțiunea 6 – paragraful 1
Pentru fiecare dintre caracteristicile cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13 din prezentul regulament, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie.
Pentru fiecare dintre caracteristicile cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13 din prezentul regulament, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea caracteristicilor-cheie.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 8 – litera b – punctul i
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa I – secțiunea 8 – paragraful 1
„1. Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință, cu excepția claselor de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2. Pentru clasele de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2, termenul de transmitere este de 10 luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la termenul de transmitere a rezultatelor privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.”;
„1. Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință, cu excepția claselor de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2. Pentru clasele de activități 64.11 și 64.19 din NACE Rev. 2, termenul de transmitere este de 10 luni. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea termenului de transmitere a rezultatelor privind clasele de activități cuprinse în NACE Rev. 2 grupele 64.2, 64.3 și 64.9 și diviziunea 66.”
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 8 – litera b – punctul ii
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa I – secțiunea 8 – punctul 2 – paragraful 2
„Aceste rezultate sau estimări preliminare trebuie defalcate la nivelul de 3 cifre al NACE Rev. 2 (la nivel de grupă). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la diviziunea 66 din NACE Rev. 2, transmiterea rezultatelor preliminare sau a estimărilor preliminare.”;
„Aceste rezultate sau estimări preliminare trebuie defalcate la nivelul de 3 cifre al NACE Rev. 2 (la nivel de grupă). Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea transmiterii rezultatelor preliminare sau a estimărilor preliminare pentru diviziunea 66 din NACE Rev. 2.”
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa II – secțiunea 6 – paragraful 1
Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie.
Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa III – secțiunea 6 – paragraful 1
Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie.
Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa III – secțiunea 6 – paragraful 1
Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la caracteristicile-cheie.
Pentru fiecare caracteristică cheie, statele membre indică gradul de precizie, raportându-se la un nivel de încredere de 95 %, pe care Comisia îl include în raportul prevăzut la articolul 13, ținând seama de aplicarea articolului respectiv în fiecare stat membru. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor astfel de caracteristici-cheie.
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa VI – secțiunea 7 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la termenul de transmitere a rezultatelor, care nu va fi mai mare de 10 luni de la sfârșitul anului de referință.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea termenului de transmitere a rezultatelor, care nu va fi mai mare de 10 luni de la sfârșitul anului de referință.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 13 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa VIII – secțiunea 3 – paragraful 1 – fraza 5
„Pe baza acestui studiu, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la modificarea limitei inferioare.”;
„Pe baza acestui studiu, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a modifica prezentul regulament prin modificarea limitei inferioare a populației de referință.”
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 13 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa VIII – secțiunea 4 – paragrafele 2 și 3 – tabel
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la stabilirea defalcării pe produse.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea defalcării pe produse.”
(Acest amendament vizează tabelul „Defalcarea cifrei de afaceri după tipul de produs”, teza din coloana „Comentarii”.)
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 14 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa IX – secțiunea 8 – paragraful 2
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la unele rezultate care trebuie, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament stabilind că unele rezultate sunt, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 14 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa IX – secțiunea 8 – paragraful 3
3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la unele rezultate care trebuie, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.
3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament stabilind că unele rezultate sunt, de asemenea, defalcate pe clase de mărime la nivelul de detaliu menționat în secțiunea 10, cu excepția NACE Rev. 2 secțiunile L, M și N, unde defalcarea este necesară numai la nivel de grupă.;
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 71 – paragraful 3 – punctul 14 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 295/2008
Anexa IX – secțiunea 10 – punctul 2 – paragraful 2 – subsecțiunea „Date cumulate specifice”
Pentru a permite elaborarea de statistici la nivelul Uniunii privind demografia întreprinderilor din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate referitoare la o serie de date cumulate specifice din NACE Rev. 2 care trebuie transmise.
Pentru a permite elaborarea de statistici la nivelul Uniunii privind demografia întreprinderilor din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unei serii de date cumulate specifice din NACE Rev. 2 care trebuie transmise.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 73 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 452/2008
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate referitoare la:
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament cu privire la următoarele aspecte:
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 73 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 452/2008
Articolul 6a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de… [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 74 – paragraful 3 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 453/2008
Articolul 2 –paragraful 1a
„În sensul primului paragraf punctul 1, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de definire a conceptelor „măsuri active pentru găsirea candidatului potrivit” și „interval de timp determinat.”;
„În sensul primului paragraf punctul 1, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin definirea conceptelor „măsuri active pentru găsirea candidatului potrivit” și „interval de timp determinat.”
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 74 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 453/2008
Articolul 3 – alineatul 1
„1. Statele membre compilează date trimestriale ce vizează anumite date calendaristice de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de stabilire a acestor date de referință.”;
„1. Statele membre compilează date trimestriale ce vizează anumite date calendaristice de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea acestor date de referință.”
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 74 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 453/2008
Articolul 5 – alineatul 1
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate de stabilire a datei primului trimestru de referință, precum și a termenelor de transmitere a datelor. Orice revizuire a datelor trimestriale pentru trimestrele anterioare se transmite concomitent.
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea datei primului trimestru de referință, precum și a termenelor de transmitere a datelor aplicabile statelor membre. Orice revizuire a datelor trimestriale pentru trimestrele anterioare se transmite concomitent.
Statele membre transmit datele și metadatele Comisiei (Eurostat), în conformitate cu un format stabilit de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (3).”;
Statele membre transmit datele și metadatele Comisiei (Eurostat), precizând sursa, în conformitate cu un format tehnic stabilit de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (3).”;
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 74 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 453/2008
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate referitoare la cadrul adecvat pentru stabilirea unui set de studii de fezabilitate.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament, prin definirea cadrului adecvat pentru stabilirea unui set de studii de fezabilitate.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 74 – paragraful 3 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 453/2008
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 3 alineatul (1), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 3 alineatul (1), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1) și (3), se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 75 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 763/2008
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la stabilirea următorilor ani de referință. Anii de referință se situează la începutul fiecărui deceniu.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea următorilor ani de referință. Anii de referință se situează la începutul fiecărui deceniu.
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 75 – paragraful 2 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 763/2008
Articolul 5 – alineatul 3
3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate referitoare la stabilirea unui program de date statistice și de metadate care trebuie transmise în vederea îndeplinirii cerințelor prezentului regulament.
3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 7a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea unui program de date statistice și de metadate care trebuie transmise în vederea îndeplinirii cerințelor prezentului regulament.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 75 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 763/2008
Articolul 7a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatele (1) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatele (1) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 76 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1099/2008
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate de furnizare a unor clarificări suplimentare cu privire la terminologia utilizată prin adăugarea de trimiteri relevante la NACE după intrarea în vigoare a unei revizuiri a clasificării NACE.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate pentru a modifica prezentul regulament în vederea clarificării terminologiei utilizate prin adăugarea de trimiteri relevante la NACE după intrarea în vigoare a unei revizuiri a clasificării NACE.
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 76 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1099/2008
Articolul 8 – alineatul 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la setul de statistici nucleare anuale.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea setului de statistici nucleare anuale.”
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 76 – paragraful 3 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1099/2008
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la setul de statistici privind energia din surse regenerabile și setul de statistici privind consumul final de energie.
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea setului de statistici privind energia din surse regenerabile și a setului de statistici privind consumul final de energie.
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 76 – paragraful 3 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1099/2008
Articolul 10a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatele (2) și (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 8 și la articolul 9 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatele (2) și (3), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 8 și la articolul 9 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2
Datele se furnizează în termenele stabilite, la intervalele prevăzute și pentru perioadele de referință indicate în anexe sau în acte delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 9a.
Datele se furnizează în termenele stabilite, la intervalele prevăzute și pentru perioadele de referință indicate în anexe sau în acte delegate. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 9a prin completarea prezentului regulament.
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la:
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea următoarelor aspecte:
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Articolul 9a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (1), precum și la literele (c), (d) și (e) din anexele I, II, III, IV și V, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (1), precum și la literele (c), (d) și (e) din anexele I, II, III, IV și V, se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa I – litera c – paragraful 1
EHIS furnizează date statistice la fiecare cinci ani; pentru alte colectări de date, cum ar fi cele despre morbiditate sau despre accidente și vătămări, precum și pentru anumite module de anchete, poate fi necesară o frecvență diferită. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.
EHIS furnizează date statistice la fiecare cinci ani; pentru alte colectări de date, cum ar fi cele despre morbiditate sau despre accidente și vătămări, precum și pentru anumite module de anchete, poate fi necesară o frecvență diferită. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa I – litera d – paragraful 2
Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Nu este obligatoriu ca toate subiectele să fie abordate de fiecare dată când sunt furnizate datele statistice. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 6 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa I – litera e – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile anchetelor și alte surse utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile anchetelor și alte surse utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa II – litera c – paragraful 1
Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.
Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la primul an de referință, la intervalul și la termenul pentru furnizarea datelor.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa II – litera d – paragraful 4
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 7 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa II – litera e – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile surselor și ale colectărilor utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la caracteristicile surselor și ale colectărilor utilizate, populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa III – litera c – paragraful 1
Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele sunt comunicate în cel mult 24 luni de la încheierea anului de referință. Date provizorii sau estimate se pot furniza chiar mai devreme. În cazul incidentelor referitoare la sănătatea publică, se pot organiza colectări suplimentare de date speciale fie pentru toate decesele, fie pentru anumite cauze de deces.
Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele sunt comunicate în cel mult 24 luni de la încheierea anului de referință. Date provizorii sau estimate se pot furniza chiar mai devreme. În cazul incidentelor referitoare la sănătatea publică, se pot organiza colectări suplimentare de date speciale fie pentru toate decesele, fie pentru anumite cauze de deces.
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa III – litera d – paragraful 4
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 8 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa III – litera e – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa IV – litera c – paragraful 1
Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele se comunică în termen de cel mult 18 luni de la încheierea anului de referință.
Statisticile se furnizează anual. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind primul an de referință. Datele se comunică în termen de cel mult 18 luni de la încheierea anului de referință.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa IV – litera d – paragraful 4
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 9 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa IV – litera e – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată, ratele de declarare a accidentelor de muncă și, dacă este relevant, caracteristicile eșantionului, precum și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată, ratele de declarare a accidentelor de muncă și, dacă este relevant, caracteristicile eșantionului, precum și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 10 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa V – litera c – paragraful 1
În cazul bolilor profesionale, statisticile se întocmesc anual și se transmit în cel mult 15 luni de la încheierea anului de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind perioadele de referință, intervalele și termenele de furnizare a celorlalte colectări de date.
În cazul bolilor profesionale, statisticile se întocmesc anual și se transmit în cel mult 15 luni de la încheierea anului de referință. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind perioadele de referință, intervalele și termenele de furnizare a celorlalte colectări de date.
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 10 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa V – litera d – paragraful 4
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea măsurilor privind caracteristicile, și anume variabilele, definițiile și clasificările subiectelor enumerate mai sus, precum și privind defalcarea caracteristicilor.
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 77 – paragraful 2 – punctul 10 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008
Anexa V – litera e – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 9a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de norme referitoare la măsurile privind furnizarea metadatelor, inclusiv a metadatelor referitoare la populația vizată și informațiile privind orice element național specific esențial pentru interpretarea și întocmirea unor statistici și indicatori comparabili.
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 78 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1185/2009
Articolul 5a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatele (1a), (2) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatele (1a), (2) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate referitoare la aplicabilitatea în cadrul Uniunii a standardelor internaționale de contabilitate.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea aplicabilității în cadrul Uniunii a standardelor internaționale de contabilitate („standarde internaționale de contabilitate adoptate”).
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2
În eventualitatea apariției unor riscuri iminente la adresa stabilității piețelor financiare, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 5b.
eliminat
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolul 4 – alineatul 1
(1a)  La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„Pentru fiecare exercițiu financiar care începe la sau după 1 ianuarie 2005, societățile reglementate de legislația unui stat membru își elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate conform procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (2) dacă, la data încheierii bilanțului, titlurile lor de creanță sunt admise pentru negociere pe piața reglementată a unui stat membru, în sensul articolului 1 alineatul (13) din Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare.”
„Pentru fiecare exercițiu financiar care începe la sau după 1 ianuarie 2005, societățile reglementate de legislația unui stat membru își elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) dacă, la data încheierii bilanțului, titlurile lor de creanță sunt admise pentru negociere pe o piață reglementată definită la articolul 4 alineatul (1) punctul (21) din Directiva 2014/65/UE.”
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolul 5
(1b)  Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5
„Articolul 5
Opțiuni privind conturile anuale și societățile care nu efectuează operațiuni cotate la bursă
Opțiuni privind conturile anuale și societățile care nu efectuează operațiuni cotate la bursă
Statele membre pot autoriza sau obliga:
Statele membre pot autoriza sau obliga:
(a)  societățile menționate la articolul 4 să-și elaboreze conturile anuale,
(a)  societățile menționate la articolul 4 să-și elaboreze conturile anuale,
(b)  alte societăți decât cele menționate la articolul 4 să-și elaboreze conturile consolidate și/sau conturile anuale,
(b)  alte societăți decât cele menționate la articolul 4 să-și elaboreze conturile consolidate și/sau conturile anuale,
în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate potrivit procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (2).”
în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).”
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Anexa I – Partea VIII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolul 5a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Anexa I – Partea VIII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolul 5a – paragraful 6
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Anexa I – Partea VIII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolul 5b
Articolul 5b
eliminat
Procedura de urgență
1.  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.
2.  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții cu privire la un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 5a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul notifică decizia de a formula obiecții.
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Anexa I – Partea VIII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolele 6 și 7
(3)  Articolele 6 și 7 se elimină.
(3)  Se elimină articolul 6.
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Anexa I – partea VII – secțiunea 79 – paragraful 2 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
Articolul 7
(3a)  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 7
„Articolul 7
Raportare și coordonare
Raportare și coordonare
1.  Comisia cooperează în mod regulat cu Comitetul cu privire la statutul proiectelor IASB în curs și toate documentele aferente publicate de IASB pentru coordonarea punctelor de vedere și a facilitării discuțiilor referitoare la adoptarea standardelor, care pot rezulta din aceste proiecte și documente.
1.  Comisia informează în mod regulat Parlamentul European și Consiliul cu privire la statutul proiectelor IASB în curs și toate documentele aferente publicate de IASB pentru coordonarea punctelor de vedere și a facilitării discuțiilor referitoare la adoptarea standardelor, care pot rezulta din aceste proiecte și documente.
2.  Comisia informează Comitetul în mod corespunzător și în timp util, atunci când intenționează să nu propună adoptarea unui standard.
2.  Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în mod corespunzător și în timp util, atunci când intenționează să nu propună adoptarea unui standard.
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Anexa I – Partea VIII – secțiunea 80 – paragraful 1
În vederea adaptării Directivei 2009/110/CE pentru a ține seama de inflație sau de evoluțiile tehnologice și ale pieței și în vederea asigurării unei aplicări convergente a anumitor exceptări prevăzute în directiva respectivă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Directiva 2009/110/CE prevede la articolul 14 că Comisia este împuternicită să adopte măsurile care sunt necesare pentru actualizarea dispozițiilor directivei „pentru a ține seama de inflație sau de evoluțiile tehnologice și ale pieței”, în conformitate cu procedura de reglementare cu control. Dacă o astfel de împuternicire este adaptată pentru adoptarea de acte delegate fără modificări suplimentare, nu ar îndeplini cerințele articolului 290 din TFUE privind necesitatea specificării obiectivelor, a conținutului și a domeniului de aplicare al delegării de competențe. Având în vedere faptul că, până în prezent, Comisia nu s-a prevalat de această împuternicire, ea ar trebui eliminată.
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Anexa I – Partea VIII – secțiunea 80 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 2009/110/CE
Articolul 14
(1)  Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:
(1)  Articolul 14 se elimină.
Articolul 14
Acte delegate
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate:
(a)  de modificare a prezentei directive pentru a ține seama de inflație sau de evoluțiile tehnologice și ale pieței;
(b)  de modificare a articolului 1 alineatele (4) și (5) pentru a asigura aplicarea convergentă a exceptărilor menționate în dispozițiile respective.
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Anexa I – Partea VIII – secțiunea 80 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2009/110/CE
Articolul 14a
(2)  se introduce următorul articol 14a:
eliminat
„Articolul 14a
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.” ’
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 81 – paragraful 2 – punctul 4
Directiva 75/324/CEE
Articolul 10a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 și la articolul 10 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 și articolul 10 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 81 – paragraful 2 – punctul 4
Directiva 75/324/CEE
Articolul 10a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 și al articolului 10 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 și al articolului 10 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 83 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 80/181/CE
Articolul 6a – alineatul 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6c, acte delegate de stabilire a unor indicații suplimentare.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 6c, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor indicații suplimentare.
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 83 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 80/181/CE
Articolul 6c – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6a, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 83 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 80/181/CE
Articolul 6c – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 84 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 97/67/CE
Articolul 16 – paragraful 6
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate de specificare a acestor condiții standardizate.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 21a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin specificarea acestor condiții standardizate.
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 84 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 97/67/CE
Articolul 20a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 86 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003
Articolul 31a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 29 alineatul (4) și la articolul 31 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 29 alineatul (4) și articolul 31 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 88 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2004/10/CE
Articolul 3b – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3a și la articolul 5 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3a și articolul 5 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 90 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 2006/123/CE
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 39a, acte delegate de stabilire a criteriilor comune pentru a defini, în ceea ce privește asigurările sau garanțiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol, ce anume este adecvat naturii și gradului de risc.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 39a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor comune pentru a defini, în ceea ce privește asigurările sau garanțiile menționate la alineatul (1) al prezentului articol, ce anume este adecvat naturii și gradului de risc.
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 90 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2006/123/CE
Articolul 36 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 39a, acte delegate pentru a specifica termenele-limită prevăzute la articolele 28 și 35.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 39a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin specificarea termenelor-limită prevăzute la articolele 28 și 35.
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 90 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 2006/123/CE
Articolul 39a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 23 alineatul (4) și la articolul 36, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 23 alineatul (4) și la articolul 36 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 90 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 2006/123/CE
Articolul 39a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 alineatul (4) și al articolului 36 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European. cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 alineatul (4) și al articolului 36 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 91 – paragraful 1 – a doua liniuță
—  pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în anumite cazuri;
—  pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv;
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 91 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate de stabilire a metodelor de testare.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea metodelor de testare.
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 91 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
Articolul 41 – alineatul 7
„7. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a și după consultarea Agenției, acte delegate pentru a modifica procentul de dosare selectate și pentru a modifica sau include și alte criterii la alineatul (5).”;
„7. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 131a și după consultarea Agenției, acte delegate pentru a modifica prezentul regulament prin varierea procentului de dosare selectate și prin actualizarea sau includerea altor criterii la alineatul (5).”
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Anexa I – partea IX – secțiunea 91 – paragraful 3 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
Articolul 73 – alineatul 2
(4a)  La articolul 73, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  O decizie definitivă se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 133 alineatul (4). Comisia trimite proiectul de modificare statelor membre cu cel puțin 45 de zile înaintea votului.
„2. Comisia este împuternicită să adopte un act delegat, în conformitate cu articolul 131a pentru a completa prezentul regulament cu decizia definitivă privind modificarea anexei XVII.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 91 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
Articolul 131a
„Articolul 131a
„Articolul 131a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13 alineatele (2) și (3), la articolul 41 alineatul (7), la articolul 58 alineatele (1) și (8), la articolul 68 alineatele (1) și (2), la articolul 131 și la articolul 138 alineatul (9), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 alineatele(2) și (3), la articolul 41 alineatul (7), la articolul 58 alineatele (1) și (8), la articolul 68 alineatele (1) și (2), la articolul 73 alineatul (2), la articolul 131 și la articolul 138 alineatul (9) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatele (2) și (3), la articolul 41 alineatul (7), la articolul 58 alineatele (1) și (8), la articolul 68 alineatele (1) și (2), la articolul 131 și la articolul 138 alineatul (9) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatele (2) și (3), la articolul 41 alineatul (7), la articolul 58 alineatele (1) și (8), la articolul 68 alineatele (1) și (2), la articolul 73 alineatul (2), la articolul 131 și la articolul 138 alineatul (9) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatele (2) și (3), al articolului 41 alineatul (7), al articolului 58 alineatele (1) și (8), al articolului 68 alineatele (1) și (2), al articolului 131 și al articolului 138 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatele (2) și (3), al articolului 41 alineatul (7), al articolului 58 alineatele (1) și (8), al articolului 68 alineatele (1) și (2), al articolului 73 alineatul (2), al articolului 131 și al articolului 138 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
_____________________
_____________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 94 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2009/48/CE
Articolul 46a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 46, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 46 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 94 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2009/48/CE
Articolul 46a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 46 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 46 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Anexa I – partea IX– secțiunea 97 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 2009/125/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, astfel de acte delegate.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, astfel de acte delegate prin completarea prezentei directive.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Anexa I – partea IX – secțiunea 97 – paragraful 2 – punctul 1 – litera c
Directiva 2009/125/CE
Articolul 15 – alineatul 10
„10. Atunci când este oportun, un act delegat care stabilește cerințe de proiectare ecologică include dispoziții privind echilibrarea diverselor aspecte de mediu.”;
„10. Atunci când este oportun, un act delegat care stabilește cerințe de proiectare ecologică include dispoziții privind echilibrarea diverselor aspecte de mediu. Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate în conformitate cu articolul 18a prin completarea prezentei directive.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 97 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2009/125/CE
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, măsurile respective prin intermediul unor acte delegate.”
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, măsurile respective prin intermediul unor acte delegate prin completarea prezentei directive.”
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 97 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 2009/125/CE
Articolul 18a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15 alineatul (1) și la articolul 16 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 alineatul (1) și articolul 16 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 661/2009
Articolul 14
„Articolul 14
„Articolul 14
Competențe delegate
Competențe delegate
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, actele delegate necesare în lumina progreselor tehnice în ceea ce privește:
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate pentru a modifica prezentul regulament în lumina progreselor tehnice, prin stabilirea următoarelor aspecte:
(a)  măsurile de modificare a valorilor-limită ale rezistenței la rulare și ale zgomotului de rulare definite în anexa II părțile B și C, în măsura în care acest lucru este necesar ca urmare a schimbărilor în procedurile de încercare și fără a reduce nivelul de protecție a mediului;
(b)  măsurile de modificare a anexei IV pentru a include regulamentele CEE-ONU care au un caracter obligatoriu în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Decizia 97/836/CE.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament ținând seama de progresele tehnice, prin stabilirea unor:
(a)  normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele tehnice specifice pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a componentelor și a unităților tehnice separate în ceea ce privește dispozițiile articolelor 5–12;
(a)  normele detaliate privind procedurile, încercările și cerințele tehnice specifice pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a componentelor și a unităților tehnice separate în ceea ce privește dispozițiile articolelor 5–12;
(b)  normele detaliate privind cerințele de siguranță specifice pentru vehiculele concepute pentru transportul rutier de mărfuri periculoase în interiorul statelor membre sau între acestea, ținând seama de Regulamentul CEE-ONU nr. 105;
(b)  normele detaliate privind cerințele de siguranță specifice pentru vehiculele concepute pentru transportul rutier de mărfuri periculoase în interiorul statelor membre sau între acestea, ținând seama de Regulamentul CEE-ONU nr. 105;
(c)  o definiție mai precisă a caracteristicilor fizice și a cerințelor privind performanța pe care trebuie să le îndeplinească un pneu pentru a fi definit drept „pneu pentru utilizare specială”, „pneu profesional de teren”, „pneu ranforsat”, „pneu de suprasarcină”, „pneu pentru zăpadă”, „pneu de rezervă de tip T pentru utilizare temporară” sau „pneu de tracțiune”, în conformitate cu articolul 3 al doilea paragraf punctele 8-13;
(c)  o definiție mai precisă a caracteristicilor fizice și a cerințelor privind performanța pe care trebuie să le îndeplinească un pneu pentru a fi definit drept „pneu pentru utilizare specială”, „pneu profesional de teren”, „pneu ranforsat”, „pneu de suprasarcină”, „pneu pentru zăpadă”, „pneu de rezervă de tip T pentru utilizare temporară” sau „pneu de tracțiune”, în conformitate cu articolul 3 al doilea paragraf punctele 8-13;
(d)  măsurile de modificare a valorilor-limită ale rezistenței la rulare și ale zgomotului de rulare definite în anexa II părțile B și C, în măsura în care acest lucru este necesar ca urmare a schimbărilor în procedurile de încercare și fără a reduce nivelul de protecție a mediului;
(e)  normele detaliate privind procedura de identificare a nivelurilor de zgomot menționată în anexa II partea C punctul 1;
(e)  normele detaliate privind procedura de identificare a nivelurilor de zgomot menționată în anexa II partea C punctul 1;
(f)  măsurile de modificare a anexei IV pentru a include regulamentele CEE-ONU care au un caracter obligatoriu în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Decizia 97/836/CE;
(g)  dispozițiile administrative privind procedurile, încercările și cerințele tehnice specifice pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a componentelor și a unităților tehnice separate în ceea ce privește dispozițiile articolelor 5–12;
(g)  dispozițiile administrative privind procedurile, încercările și cerințele tehnice specifice pentru omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a componentelor și a unităților tehnice separate în ceea ce privește dispozițiile articolelor 5–12;
(h)  măsurile de scutire a anumitor vehicule sau clase de vehicule din categoriile M2, M3, N2 și N3 de obligația de a fi echipate cu sistemele avansate pentru vehicule menționate la articolul 10, atunci când, în urma unei analize cost-beneficii și ținând seama de toate aspectele pertinente în materie de siguranță, aplicarea sistemelor respective nu este adecvată pentru vehiculul sau clasa de vehicule avută în vedere;
(h)  măsurile de scutire a anumitor vehicule sau clase de vehicule din categoriile M2, M3, N2 și N3 de obligația de a fi echipate cu sistemele avansate pentru vehicule menționate la articolul 10, atunci când, în urma unei analize cost-beneficii și ținând seama de toate aspectele pertinente în materie de siguranță, aplicarea sistemelor respective nu este adecvată pentru vehiculul sau clasa de vehicule avută în vedere;
(i)  alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului regulament.”
(i)  alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului regulament.”
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 661/2009
Articolul 14a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 14 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea IX – secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 3”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea IX– secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 2” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (Anexa I – partea IX – secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 2 apare de două ori) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 661/2009
Articolul 14a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea IX – secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 3”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea IX– secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 2” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (Anexa I – partea XII – secțiunea 98 – paragraful 2 – punctul 2 apare de două ori) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Anexa I – partea IX – secțiunea 99 – paragraful 1 – liniuța 8 a (nouă)
—  pentru a completa prezentul regulament prin autorizarea derogărilor de la interdicția privind testarea pe animale, în cazul în care apar motive grave de îngrijorare cu privire la siguranța unui ingredient cosmetic existent.
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 99 – paragraful 3
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 în ceea ce privește derogările legate de testarea pe animale, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a adopta decizii de autorizare a unor derogări de la interdicția testării pe animale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 99 – paragraful 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 9
„Măsurile menționate la al șaselea paragraf se adoptă prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 32 alineatul (2).”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 31a pentru a completa prezentul regulament prin autorizarea derogării menționate la al șaselea paragraf.”
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 99 – paragraful 4 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire a unei liste de criterii comune pentru declarațiile care pot fi utilizate cu privire la produsele cosmetice, după consultarea CSSC sau a altor autorități relevante și ținând seama de dispozițiile Directivei 2005/29/CE.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unei liste de criterii comune pentru declarațiile care pot fi utilizate cu privire la produsele cosmetice, după consultarea CSSC sau a altor autorități relevante și ținând seama de dispozițiile Directivei 2005/29/CE.”
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Anexa I – Partea IX – secțiunea 99 – paragraful 4 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009
Articolul 31a
„Articolul 31a
„Articolul 31a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2 alineatul (3), la articolul 13 alineatul (8), la articolul 14 alineatul (2), la articolul 15 alineatele (1) și (2), la articolul 16 alineatele (8) și (9), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 31 alineatele (1), (2) și (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (3), la articolul 13 alineatul (8), la articolul 14 alineatul (2), la articolul 15 alineatele (1) și (2), la articolul 16 alineatele (8) și (9), la articolul 18 alineatul (2), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 31 alineatele (1), (2) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), la articolul 13 alineatul (8), la articolul 14 alineatul (2), la articolul 15 alineatele (1) și (2), la articolul 16 alineatele (8) și (9), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 31 alineatele (1), (2) și (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), la articolul 13 alineatul (8), la articolul 14 alineatul (2), la articolul 15 alineatele (1) și (2), la articolul 16 alineatele (8) și (9), la articolul 18 alineatul (2), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 31 alineatele (1), (2) și (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (3), al articolului 13 alineatul (8), al articolului 14 alineatul (2), al articolului 15 alineatele (1) și (2), al articolului 16 alineatele (8) și (9), al articolului 20 alineatul (2) și al articolului 31 alineatele (1), (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (3), al articolului 13 alineatul (8), al articolului 14 alineatul (2), al articolului 15 alineatele (1) și (2), al articolului 16 alineatele (8) și (9), al articolului 18 alineatul (2), al articolului 20 alineatul (2) și al articolului 31 alineatele (1), (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
_____________________
_____________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XI – secțiunea 102 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CEE) nr. 3922/91
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 11 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Delegarea de competență menționată la articolul 11 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XI – secțiunea 104 – paragraful 1
În vederea adaptării Directivei 97/70/CE la evoluțiile dreptului internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă în vederea aplicării modificărilor ulterioare ale Protocolului de la Torremolinos. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea adaptării Directivei 97/70/CE la evoluțiile dreptului internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă în vederea aplicării modificărilor ulterioare ale Protocolului de la Torremolinos și pentru a o completa prin adoptarea unor dispoziții pentru o interpretare armonizată a dispozițiilor din anexa la Protocolul de la Torremolinos care au fost lăsate la latitudinea administrațiilor fiecărei părți contractante.
Pentru a se asigura protecția standardelor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat pentru a modifica prezenta directivă astfel încât să se excludă din domeniul său de aplicare orice modificare a Protocolului de la Torremolinos în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardele în domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că o astfel de modificare ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.
Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XI – secțiunea 104 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 97/70/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a adopta dispoziții pentru o interpretare armonizată a acelor prevederi ale anexei la Protocolul de la Torremolinos care au fost lăsate la latitudinea administrațiilor părților contractante, în măsura necesară pentru a se asigura punerea în aplicare coerentă a acestora în Uniune. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 104 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 97/70/CE
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o interpretare armonizată a acelor prevederi ale anexei la Protocolul de la Torremolinos care au fost lăsate la aprecierea administrațiilor fiecărei părți contractante, în măsura necesară pentru a se asigura punerea în aplicare coerentă a acestora în Uniune. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2).
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 8a, de completare a prezentei directive pentru a stabili o interpretare armonizată a acelor prevederi ale anexei la Protocolul de la Torremolinos care au fost lăsate la aprecierea administrațiilor fiecărei părți contractante.
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 104 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 97/70/CE
Articolul 8 – alineatul 3
3.  Modificările aduse instrumentului internațional menționat la articolul 2 alineatul (4) pot fi excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului*.
3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 8a, de modificare a prezentei directive pentru a exclude din domeniul său de aplicare orice modificare a instrumentului internațional menționat la articolul 2 alineatul (4) în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau ca ea ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.
Amendamentul 285
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 104 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 97/70/CE
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 286
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 104 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 97/70/CE
Articolul 8a – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
Amendamentul 287
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 104 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 97/70/CE
Articolul 8a – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 288
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 105 – paragraful 2 a (nou)
Pentru a asigura protecția standardelor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat pentru a modifica prezenta directivă astfel încât să excludă din domeniul său de aplicare orice modificare a Marpol 73/78 în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.
Amendamentul 289
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 105 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2000/59/CE
Articolul 13a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 290
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 105 – paragraful 3 – punctul 3
Directiva 2000/59/CE
Articolul 15 – alineatul 3
3.  Modificările aduse instrumentelor internaționale menționate la articolul 2 pot fi excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului*.
3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a de modificare a prezentei directive pentru a exclude din domeniul său de aplicare orice modificare a instrumentului internațional menționat la articolul 2 în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident ca modificarea internațională să reducă standardul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau ca ea să fie incompatibilă cu aceasta din urmă.
____________________
* Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (JO L 324, 29.11.2002, p. 1).”.
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 106 – paragraful 1 a (nou)
Pentru a asigura protecția standardelor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica prezenta directivă astfel încât să se excludă din domeniul său de aplicare orice modificare a instrumentelor internaționale menționate la articolul 3 din prezenta directivă în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 106 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2001/96/CE
Articolul 15 – alineatul 3
Modificările aduse instrumentelor internaționale menționate la articolul 3 pot fi excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 15a, de modificare a prezentei directive pentru a exclude din domeniul său de aplicare orice modificare a instrumentului internațional menționat la articolul 3 în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că o astfel de modificare internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 106 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2001/96/CE
Articolul 15 – nota de subsol
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
eliminat
Amendamentul 294
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 106 – paragraful 3 – punctul 3
Directiva 2001/96/CE
Articolul 15a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 15, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 295
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 111 – paragraful 3 – punctul 1 – litera a – punctul ii
Regulamentul (CE) nr. 782/2003
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate privind instituirea unui regim armonizat de inspecție și certificare pentru navele menționate la litera (b) a prezentului alineat, în cazul în care este necesar.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin instituirea unui regim armonizat de inspecție și certificare pentru navele menționate la primul paragraf litera (b) de la prezentul alineat, în cazul în care este necesar.”
Amendamentul 296
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 111 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 782/2003
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 8 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 297
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 112 – paragraful 3 – punctul 1 – litera b
Directiva 2004/52/CE
Articolul 4 – alineatul 4
4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 4a, acte delegate privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică. Aceste acte se adoptă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, evaluate pe baza unor studii adecvate, care să permită funcționarea interoperabilității din toate punctele de vedere, inclusiv condițiile tehnice, juridice și comerciale.
4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 4a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin definirea serviciului european de taxare rutieră electronică. Aceste acte se adoptă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, evaluate pe baza unor studii adecvate, care să permită funcționarea interoperabilității din toate punctele de vedere, inclusiv condițiile tehnice, juridice și comerciale.
Amendamentul 298
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 112 – paragraful 3 – punctul 1 – litera b
Directiva 2004/52/CE
Articolul 4 – alineatul 5
5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 4a, acte delegate referitoare la deciziile tehnice privind realizarea serviciului european de taxare rutieră electronică.;
5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 4a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin adoptarea unor decizii tehnice privind realizarea serviciului european de taxare rutieră electronică.;
Amendamentul 299
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 112 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2004/52/CE
Articolul 4a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2), (4) și (5), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatele (2), (4) și (5) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 300
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XI – secțiunea 113 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2004/54/CE
Articolul 16a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 16, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 301
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XI – secțiunea 114 – paragraful 1
În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 725/2004 la evoluțiile dreptului internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv în vederea integrării modificărilor aduse anumitor instrumente internaționale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 725/2004 la evoluțiile dreptului internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv în vederea integrării modificărilor aduse anumitor instrumente internaționale și pentru a-l completa astfel încât să stabilească proceduri armonizate pentru aplicarea dispozițiilor obligatorii ale Codului ISPS, fără a extinde domeniul de aplicare al regulamentului respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 302
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XI – secțiunea 114 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 725/2004, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a defini procedurile armonizate pentru aplicarea dispozițiilor obligatorii ale Codului ISPS fără a extinde domeniul de aplicare al regulamentului respectiv. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 303
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 114 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 725/2004
Articolul 10 – alineatul 3
3.  Comisia stabilește proceduri armonizate pentru aplicarea dispozițiilor obligatorii ale Codului ISPS fără a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).
3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a de completare a prezentului regulament cu scopul de a stabili proceduri armonizate pentru aplicarea dispozițiilor obligatorii ale Codului ISPS fără a extinde domeniul de aplicare al prezentului regulament.”;
Amendamentul 304
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 114 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 725/2004
Articolul 10a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 10 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 305
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 117 – paragraful 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 868/2004
Articolul 5 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate privind o metodologie detaliată pentru stabilirea existenței unor practici tarifare neloiale. Metodologia acoperă, inter alia, modul în care trebuie evaluate, în contextul specific al sectorului aviației, practicile tarifare concurențiale obișnuite, costurile reale și marjele rezonabile ale profitului.”
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin elaborarea unei metodologii detaliate pentru stabilirea existenței unor practici tarifare neloiale. Metodologia acoperă, inter alia, modul în care trebuie evaluate, în contextul specific al sectorului aviației, practicile tarifare concurențiale obișnuite, costurile reale și marjele rezonabile ale profitului.”
Amendamentul 306
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XI – secțiunea 117 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 868/2004
Articolul 14a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 307
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI– secțiunea 121 – paragraful 3 – punctul 1 – litera a
Directiva 2006/126/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate privind cerințele pentru microcipul menționat în anexa I. Aceste cerințe prevăd obligativitatea omologării CE de tip, care se acordă numai în cazul în care se demonstrează capacitatea permisului de conducere de a rezista tentativelor de falsificare sau de modificare a datelor acestuia.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea cerințelor pentru microcipul menționat în anexa I. Aceste cerințe prevăd obligativitatea omologării CE de tip, care se acordă numai în cazul în care se demonstrează capacitatea permisului de conducere de a rezista tentativelor de falsificare sau de modificare a datelor acestuia.
Amendamentul 308
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 121 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2006/126/CE
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate în vederea stabilirii unor specificații adecvate care să asigure protecția împotriva falsificării.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor specificații adecvate care să asigure protecția împotriva falsificării.
Amendamentul 309
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 121 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2006/126/CE
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatele (2) și (3), la articolul 3 alineatul (2) , se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatele (2) și (3), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 8, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 310
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 123 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2007/59/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire, pe baza unui proiect pregătit de către agenție, a unui model comunitar de permis, de certificat și de copie certificată a certificatului și de stabilire a caracteristicilor fizice ale acestora, ținând cont de măsurile de combatere a falsurilor.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea, pe baza unui proiect pregătit de către agenție, a unui model comunitar de permis, de certificat și de copie certificată a certificatului și de stabilire a caracteristicilor fizice ale acestora, ținând cont de măsurile de combatere a falsurilor.
Amendamentul 311
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 123 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2007/59/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire, pe baza unei recomandări pregătite de agenție, a codurilor comunitare pentru diferitele tipuri din categoriile A și B, astfel cum sunt menționate la alineatul (3) din prezentul articol.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea, pe baza unei recomandări pregătite de agenție, a codurilor comunitare pentru diferitele tipuri din categoriile A și B, astfel cum sunt menționate la alineatul (3) din prezentul articol.
Amendamentul 312
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 123 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2007/59/CE
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2
„În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire, pe baza unui proiect pregătit de către agenție, a parametrilor de bază ai registrelor care urmează să fie constituite, cum ar fi datele care trebuie înregistrate, formatul acestora și protocolul de schimb de date, drepturile de acces, durata păstrării datelor și procedurile de urmat în caz de faliment. ”;
„În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea, pe baza unui proiect pregătit de către agenție, a parametrilor de bază ai registrelor care urmează să fie constituite, cum ar fi datele care trebuie înregistrate, formatul acestora și protocolul de schimb de date, drepturile de acces, durata păstrării datelor și procedurile de urmat în caz de faliment.”
Amendamentul 313
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 123 – paragraful 3 – punctul 3 – litera b
Directiva 2007/59/CE
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1a
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate în vederea stabilirii criteriilor respective.”
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor respective.”
Amendamentul 314
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 123 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2007/59/CE
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 1
Alegerea examinatorilor și a examinărilor poate face obiectul unor criterii ale Uniunii. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire a acestor criterii ale Uniunii pe baza unui proiect pregătit de agenție.
Alegerea examinatorilor și a examinărilor poate face obiectul unor criterii ale Uniunii. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea acestor criterii ale Uniunii pe baza unui proiect pregătit de agenție.
Amendamentul 315
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 123 – paragraful 3 – punctul 6
Directiva 2007/59/CE
Articolul 31a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 22 alineatul (4), la articolul 23 alineatul (3), la articolul 25 alineatul (5), la articolul 31 alineatul (1) și la articolul 34, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 22 alineatul (4), la articolul 23 alineatul (3), la articolul 25 alineatul (5), la articolul 31 alineatul (1) și la articolul 34 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 316
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 123 – paragraful 3 – punctul 8
Directiva 2007/59/CE
Articolul 34 – alineatul 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate de stabilire a specificațiilor tehnice și de funcționare ale unui astfel de card.”
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 31a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea specificațiilor tehnice și de funcționare ale unui astfel de card.”
Amendamentul 317
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 124 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1371/2007
Articolul 34 – alineatul 1
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate privind măsurile menționate la articolele 2, 10 și 12.
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea măsurilor menționate la articolele 2,10 și 12.
Amendamentul 318
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 124 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1371/2007
Articolul 34a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 33 și 34, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 33 și la articolul 34 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 319
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 126 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2008/96/CE
Articolul 7 – alineatul 1a
„1a. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de stabilire a criteriilor comune conform cărora trebuie raportată gravitatea accidentului, inclusiv numărul de persoane decedate și vătămate.”;
„1a. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor comune conform cărora trebuie raportată gravitatea accidentului, inclusiv numărul de persoane decedate și vătămate.”
Amendamentul 320
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 126 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2008/96/CE
Articolul 12a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7 alineatul (1a) și la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (1a) și la articolul 12 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 321
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 127 – paragraful 3 – punctul 1 – litera a – punctul i
Regulamentul (CE) nr. 300/2008
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de stabilire a anumitor elemente ale standardelor de bază comune.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea anumitor elemente ale standardelor de bază comune.”
Amendamentul 322
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 127 – paragraful 3 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 300/2008
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de stabilire a criteriilor care să le permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune menționate la alineatul (1) și să adopte măsuri de securitate alternative care să ofere un nivel de protecție adecvat pe baza unei evaluări locale a riscului. Astfel de măsuri alternative se justifică prin motive legate de mărimea aeronavei sau prin motive legate de natura, dimensiunile sau frecvența operațiunilor ori a altor activități relevante.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor care să le permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune menționate la alineatul (1) și să adopte măsuri de securitate alternative care să ofere un nivel de protecție adecvat pe baza unei evaluări locale a riscului. Astfel de măsuri alternative se justifică prin motive legate de mărimea aeronavei sau prin motive legate de natura, dimensiunile sau frecvența operațiunilor ori a altor activități relevante.
Amendamentul 323
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 127 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 300/2008
Articolul 18a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 11 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 324
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 129 – paragraful 1 a (nou)
Pentru a asigura protecția standardelor Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat pentru a modifica prezenta directivă astfel încât să excludă din domeniul său de aplicare orice modificare a Codului OMI pentru investigarea accidentelor și incidentelor maritime în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că modificarea internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.
Amendamentul 325
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 129 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2009/18/CE
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate referitoare la metodologia comună de investigare a accidentelor și incidentelor maritime, luând în considerare orice lecții relevante desprinse în urma investigațiilor privind siguranța.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea metodologiei comune de investigare a accidentelor și incidentelor maritime, luând în considerare orice lecții relevante desprinse în urma investigațiilor privind siguranța.
Amendamentul 326
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 129 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2009/18/CE
Articolul 18a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 20, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 20 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 327
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 129 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2009/18/CE
Articolul 20 – alineatul 3
3.  Modificările aduse Codului OMI pentru investigarea accidentelor și incidentelor maritime pot fi excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002.
3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 18a, de modificare a prezentei directive pentru a exclude din domeniul său de aplicare orice modificare a Codului OMI pentru investigarea accidentelor și incidentelor maritime în cazul în care, pe baza unei evaluări a Comisiei, există un risc evident că modificarea internațională ar reduce standardele din domeniul siguranței maritime, al prevenirii poluării de către nave sau al protejării condițiilor de viață și de muncă la bordul navei stabilite de legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din urmă.
Amendamentul 328
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XI – secțiunea 130 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2009/33/CE
Articolul 8a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 7, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 329
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 133 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – paragrafele 1 și 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire a listei categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor Uniunii care, pe lângă cele prevăzute în anexa IV, pot determina pierderea bunei reputații. Statele membre iau în considerare informațiile privind respectivele încălcări, inclusiv informațiile primite de la alte state membre, atunci când își stabilesc prioritățile pentru controalele efectuate în temeiul articolului 12 alineatul (1).”
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea listei categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor Uniunii care, pe lângă cele prevăzute în anexa IV, pot determina pierderea bunei reputații. Statele membre iau în considerare informațiile privind respectivele încălcări, inclusiv informațiile primite de la alte state membre, atunci când își stabilesc prioritățile pentru controalele efectuate în temeiul articolului 12 alineatul (1).”
Amendamentul 330
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 133 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
Articolul 24a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (9), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (2) și articolul 8 alineatul (9) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 331
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 134 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009
Articolul 14a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 5 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatele (2) și (4) și la articolul 5 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 332
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI– secțiunea 135 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 5
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind procedurile prin care se comunică autorităților competente din statele membre în cauză numele acestor transportatori și punctele de legătură de-a lungul unui traseu .”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea procedurilor prin care se comunică autorităților competente din statele membre în cauză numele acestor transportatori și punctele de legătură de-a lungul unui traseu.”
Amendamentul 333
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 135 – paragraful 3 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 3
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul certificatelor.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului certificatelor.”
Amendamentul 334
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 135 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009
Articolul 6 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul autorizațiilor.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului autorizațiilor.”
Amendamentul 335
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 135 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009
Articolul 7 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul cererilor.”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului cererilor.”
Amendamentul 336
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 135 – paragraful 3 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009
Articolul 12 – alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul foii de parcurs, al carnetului cu foi de parcurs și modul în care sunt utilizate.”
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului foii de parcurs, al carnetului cu foi de parcurs și a modului în care sunt utilizate.”
Amendamentul 337
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 135 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009
Articolul 25a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (2), la articolul 5 alineatele (3) și (5), la articolul 6 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (5) și la articolul 28 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (2), la articolul 5 alineatele (3) și (5), la articolul 6 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (5) și la articolul 28 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 338
Propunere de regulament
Anexa I – partea XI – secțiunea 135 – paragraful 3 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1073/2009
Articolul 28 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate privind formatul tabelului care trebuie utilizat pentru comunicarea statisticilor menționate la alineatul (2).”.
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 25a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea formatului tabelului care trebuie utilizat pentru comunicarea statisticilor menționate la alineatul (2).”
Amendamentul 339
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 136 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 89/108/CEE
Articolul 4 – alineatul 3
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de stabilire a criteriilor de puritate care trebuie îndeplinite de mediile criogene respective.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor de puritate care trebuie îndeplinite de mediile criogene respective.”
Amendamentul 340
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 136 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 89/108/CEE
Articolul 11 – alineatul 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de stabilire a procedurilor de prelevare a eșantioanelor de alimente congelate rapid și a procedurilor pentru monitorizarea temperaturii acestora, precum și pentru monitorizarea temperaturii din mijloacele de transport și din mijloacele de antrepozitare și de stocare.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea procedurilor de prelevare a eșantioanelor de alimente congelate rapid și a procedurilor pentru monitorizarea temperaturii acestora, precum și pentru monitorizarea temperaturii din mijloacele de transport și din mijloacele de antrepozitare și de stocare.
Amendamentul 341
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 136 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 89/108/CEE
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată ala articolele 4 și 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 4 și 11 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 342
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 137 – paragraful 1
În vederea realizării obiectivelor Directivei 1999/2/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă în măsura necesară asigurării protecției sănătății publice și pentru a o completa în ceea ce privește excepțiile legate de doza de radiație maximă pentru produsele alimentare și cerințele suplimentare pentru instalațiile de iradiere. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea realizării obiectivelor Directivei 1999/2/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă în măsura necesară asigurării protecției sănătății publice și pentru a o completa în ceea ce privește excepțiile legate de doza de radiație maximă pentru produsele alimentare și cerințele suplimentare pentru instalațiile de iradiere. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 343
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 137 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 1999/2/CE
Articolul 5 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate care să permită derogări de la alineatul (1), ținând seama de cunoștințele științifice disponibile și de standardele internaționale relevante.”
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă cu scopul de a permite derogări de la alineatul (1), ținând seama de cunoștințele științifice disponibile și de standardele internaționale relevante.”
Amendamentul 344
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 137 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 1999/2/CE
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate privind cerința suplimentară menționată la prezentul articol primul paragraf prima liniuță, ținând seama de cerințele privind eficacitatea și siguranța tratării utilizate și privind bunele practici de igienă în materie de prelucrare a alimentelor.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea normelor privind cerința suplimentară menționată la prezentul articol primul paragraf prima liniuță, ținând seama de cerințele privind eficacitatea și siguranța tratării utilizate și privind bunele practici de igienă în materie de prelucrare a alimentelor.
Amendamentul 345
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 137 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 1999/2/CE
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 346
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 141 – paragraful 1
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 999/2001, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv și pentru a-l completa prin:
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 999/2001, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv prin:
–  aprobarea testelor rapide;
–  actualizarea listei testelor rapide permise;
–  modificarea vârstei bovinelor care intră sub incidența programelor anuale de monitorizare;
–  modificarea vârstei bovinelor care intră sub incidența programelor anuale de monitorizare;
–  stabilirea criteriilor care permit dovedirea îmbunătățirii situației epidemiologice a țării și enumerarea lor în anexă;
–  actualizarea listei criteriilor care permit dovedirea îmbunătățirii situației epidemiologice a țării,
–  decizia de autorizare a utilizării proteinelor derivate din pește pentru nutriția rumegătoarelor tinere;
–  decizia de autorizare a utilizării proteinelor derivate din pește pentru nutriția rumegătoarelor tinere.
Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv prin:
stabilirea de criterii detaliate pentru acordarea unei astfel de excepții de la interdicțiile privind hrana animalelor;
–  stabilirea de criterii detaliate pentru acordarea unei astfel de excepții de la interdicțiile privind hrana animalelor;
–  luarea deciziei de a introduce un nivel de toleranță pentru prezența unor cantități nesemnificative de proteine animale în hrana pentru animale cauzată de o contaminare accidentală și inevitabilă din punct de vedere tehnic;
–  luarea deciziei de a introduce un nivel de toleranță pentru prezența unor cantități nesemnificative de proteine animale în hrana pentru animale cauzată de o contaminare accidentală și inevitabilă din punct de vedere tehnic;
–  luarea unei decizii privind vârsta;
–  luarea unei decizii privind vârsta;
–  stabilirea unor norme care să prevadă scutiri de la obligația de a îndepărta și de a distruge materialele cu riscuri specificate;
–  stabilirea unor norme care să prevadă scutiri de la obligația de a îndepărta și de a distruge materialele cu riscuri specificate;
–  aprobarea proceselor de producție;
–  aprobarea proceselor de producție;
–  luarea deciziei de a extinde anumite dispoziții la alte specii de animale;
–  luarea deciziei de a extinde anumite dispoziții la alte specii de animale;
–  luarea deciziei de a extinde anumite dispoziții la alte produse de origine animală;
–  luarea deciziei de a extinde anumite dispoziții la alte produse de origine animală;
–  adoptarea metodei de confirmare a ESB la ovine și caprine.
–  adoptarea metodei de confirmare a ESB la ovine și caprine.
Amendamentul 347
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 3
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de aprobare a testelor rapide menționate la al doilea paragraf. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexei X capitolul C punctul 4, în vederea actualizării listei prevăzute la punctul respectiv.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexei X capitolul C punctul 4, în vederea actualizării listei privind testele rapide permise prevăzute la punctul respectiv.”
Amendamentul 348
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de aprobare a testelor rapide efectuate în acest scop. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexei X pentru a enumera testele respective.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexei X pentru a enumera testele rapide permise în acest scop.”
Amendamentul 349
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 6 – alineatul 1b – paragraful 2
La cererea unui stat membru care poate demonstra îmbunătățirea situației epidemiologice a țării respective, programele anuale de monitorizare ale statului membru în cauză pot fi revizuite. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate:
La cererea unui stat membru care poate demonstra îmbunătățirea situației epidemiologice a țării respective, programele anuale de monitorizare ale statului membru în cauză pot fi revizuite. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a modifica punctul 7 din anexa III capitolul A partea I în scopul enumerării criteriilor pe baza cărora ar trebui evaluată îmbunătățirea situației epidemiologice a țării respective, în vederea revizuirii programelor de monitorizare.
(a)   de stabilire a anumitor criterii pe baza cărora ar trebui evaluată îmbunătățirea situației epidemiologice a țării respective, în vederea revizuirii programelor de monitorizare;
(b)   de modificare a anexei III capitolul A partea I punctul 7 pentru a introduce criteriile menționate la litera (a).;
[Amendamentul Parlamentului include literele (a) și (b) de la articolul 6 alineatul (1b) al doilea paragraf din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 350
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 3
„La cererea unui stat membru sau a unei țări terțe, poate fi luată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2), o decizie de acordare de derogări individuale de la restricțiile prevăzute la prezentul alineat. Orice derogare ține seama de dispozițiile alineatului (3) din prezentul articol. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a criteriilor detaliate care trebuie luate în considerare la acordarea unei astfel de derogări.”;
„La cererea unui stat membru sau a unei țări terțe, poate fi luată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2), o decizie de acordare de derogări individuale de la restricțiile prevăzute la prezentul alineat. Orice derogare ține seama de dispozițiile alineatului (3) din prezentul articol. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor detaliate care trebuie luate în considerare la acordarea unei astfel de derogări.”
Amendamentul 351
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 7 – alineatul 4a
„4a. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a unui nivel de toleranță pentru prezența unor cantități nesemnificative de proteine animale în hrana pentru animale cauzată de o contaminare accidentală și inevitabilă din punct de vedere tehnic, pe baza unei analize a riscului favorabilă care ține seama cel puțin de cantitatea contaminării, de posibila sursă a contaminării și de destinația finală a lotului.”;
„4a. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unui nivel de toleranță pentru prezența unor cantități nesemnificative de proteine animale în hrana pentru animale cauzată de o contaminare accidentală și inevitabilă din punct de vedere tehnic, pe baza unei analize a riscului favorabilă care ține seama cel puțin de cantitatea contaminării, de posibila sursă a contaminării și de destinația finală a lotului.”
Amendamentul 352
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 8 – alineatul 1
„1. Materialele cu riscuri specificate sunt îndepărtate și distruse în conformitate cu anexa V la prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. Este interzisă importarea acestor materiale în Uniune. Lista materialelor cu riscuri specificate menționată în anexa V include cel puțin creierul, măduva spinării, ochii și amigdalele bovinelor cu vârsta de peste 12 luni și coloana vertebrală a bovinelor cu o vârstă mai mare decât o vârstă care urmează a fi stabilită de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a acestei vârste. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a listei cu materialele cu riscuri specificate din anexa V ținând seama de diferitele categorii de risc prevăzute la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf, precum și de condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1a) și la articolul 6 alineatul (1b) litera (b).”;
„1. Materialele cu riscuri specificate sunt îndepărtate și distruse în conformitate cu anexa V la prezentul regulament și cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. Este interzisă importarea acestor materiale în Uniune. Lista materialelor cu riscuri specificate menționată în anexa V include cel puțin creierul, măduva spinării, ochii și amigdalele bovinelor cu vârsta de peste 12 luni și coloana vertebrală a bovinelor cu o vârstă mai mare decât o vârstă care urmează a fi stabilită de către Comisie. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea acestei vârste. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a listei cu materialele cu riscuri specificate din anexa V ținând seama de diferitele categorii de risc prevăzute la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf, precum și de condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1a) și la articolul 6 alineatul (1b) litera (b).”;
Amendamentul 353
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de aprobare a unui test alternativ care să permită depistarea ESB înainte de sacrificare și de modificare a listei din anexa X. Alineatul (1) al prezentului articol nu se aplică țesuturilor provenite de la animale care au fost supuse testului alternativ, cu condiția ca acest test să fi fost aplicat în condițiile prevăzute în anexa V, iar rezultatele testului să fi fost negative.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de modificare a anexei X pentru a actualiza lista testelor alternative permise pentru depistarea ESB înainte de sacrificare menționate în cadrul acesteia. Alineatul (1) al prezentului articol nu se aplică țesuturilor provenite de la animale care au fost supuse testului alternativ, cu condiția ca acest test să fi fost aplicat în condițiile prevăzute în anexa V, iar rezultatele testului să fi fost negative.”;
Amendamentul 354
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 8 – alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a unor norme care să prevadă scutiri de la alineatele (1) - (4) ale prezentului articol în ceea ce privește data punerii în aplicare efective a interdicției de hrănire prevăzute la articolul 7 alineatul (1) sau, după caz, pentru țările terțe sau pentru regiuni ale acestora cu un risc de ESB controlat, în ceea ce privește data punerii în aplicare efective a interdicției de introducere a proteinelor de rumegătoare în hrana pentru rumegătoare, cu scopul de a limita cerințele de a îndepărta și de a distruge materialele cu riscuri specificate la animalele născute înaintea datei respective în țările sau în regiunile în cauză.”;
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme care să prevadă scutiri de la alineatele (1) - (4) ale prezentului articol în ceea ce privește data punerii în aplicare efective a interdicției de hrănire prevăzute la articolul 7 alineatul (1) sau, după caz, pentru țările terțe sau pentru regiuni ale acestora cu un risc de ESB controlat, în ceea ce privește data punerii în aplicare efective a interdicției de introducere a proteinelor de rumegătoare în hrana pentru rumegătoare, cu scopul de a limita cerințele de a îndepărta și de a distruge materialele cu riscuri specificate la animalele născute înaintea datei respective în țările sau în regiunile în cauză.”
Amendamentul 355
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 9 – alineatul 1
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de aprobare a proceselor de producție care trebuie utilizate la fabricarea produselor de origine animală enumerate în anexa VI.”;
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin aprobarea proceselor de producție care trebuie utilizate la fabricarea produselor de origine animală enumerate în anexa VI.”
Amendamentul 356
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 15 – alineatul 3
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de completare a prezentului regulament pentru a extinde dispozițiile alineatelor (1) și (2) la alte specii de animale.”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin extinderea dispozițiilor de la alineatele (1) și (2) la alte specii de animale.”
Amendamentul 357
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 16 – alineatul 7 – teza 1
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de completare a prezentului regulament pentru a extinde dispozițiile alineatelor (1) - (6) la alte produse de origine animală.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin extinderea dispozițiilor de la alineatele (1) - (6) la alte produse de origine animală.”
Amendamentul 358
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 20 – alineatul 2 – teza 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate de stabilire a metodei de confirmare a ESB la ovine și caprine.”;
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 23b, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea metodei de confirmare a ESB la ovine și caprine.”
Amendamentul 359
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 141 – paragraful 3 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 23b – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (3), la articolul 6 alineatele (1) și (1b), la articolul 7 alineatele (3), (4) și (4a), la articolul 8 alineatele (1), (2) și (5), la articolul 9 alineatele (1) și (3), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 16 alineatul (7), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 23, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 5 alineatul (3), la articolul 6 alineatele (1) și (1b), la articolul 7 alineatele (3), (4) și (4a), la articolul 8 alineatele (1), (2) și (5), la articolul 9 alineatele (1) și (3), la articolul 15 alineatul (3), la articolul 16 alineatul (7), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 23, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 360
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 143 – paragraful 1
În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2002/46/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și pentru a completa directiva respectivă cu criteriile de puritate pentru substanțele enumerate în anexa II la aceasta, precum și cu cantitățile minime de vitamine și de minerale care trebuie să fie prezente în suplimentele alimentare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2002/46/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și pentru a completa directiva respectivă cu criteriile de puritate pentru substanțele enumerate în anexa II la aceasta, precum și cu cantitățile minime și maxime de vitamine și de minerale care trebuie să fie prezente în suplimentele alimentare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 361
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 143 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 2002/46/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește stabilirea cantităților maxime de vitamine și de minerale. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 362
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 143 – paragraful 3 – punctul 1 – litera a
Directiva 2002/46/CE
Articolul 4 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate privind criteriile de puritate pentru substanțele enumerate în anexa II, cu excepția cazului în care astfel de criterii se aplică în temeiul alineatului (3).”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor de puritate pentru substanțele enumerate în anexa II, cu excepția cazului în care astfel de criterii se aplică în temeiul alineatului (3).”
Amendamentul 363
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 143 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2002/46/CE
Articolul 5 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12a, acte delegate de stabilire a cantităților minime de vitamine și de minerale menționate la alineatul (3) al prezentului articol.
„4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea:
(a)  cantităților minime de vitamine și de minerale menționate la alineatul (3) al prezentului articol; precum și
Comisia stabilește cantitățile maxime de vitamine și minerale menționate la alineatele (1) și (2) al prezentului articol prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (2).”;
(b)  cantităților maxime de vitamine și minerale menționate la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.”
Amendamentul 364
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 143 – paragraful 3 – punctul 3
Directiva 2002/46/CE
Articolul 12 – alineatul 3
(3)  la articolul 12, alineatul (3) se elimină;
(3)  La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„3. Pentru a remedia dificultățile menționate la alineatul (1) și pentru a asigura protecția sănătății umane, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12a pentru a completa prezenta directivă.
Un stat membru care a adoptat măsuri de protecție poate, în acest caz, să continue să le aplice până la adoptarea actelor delegate respective.”
Amendamentul 365
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 143 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2002/46/CE
Articolul 12a
„Articolul 12a
„Articolul 12a
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatele (2) și (5) și la articolul 5 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatele (2) și (5), la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 12 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (2) și (5) și la articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (2) și (5), la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 12 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (5) și al articolului 5 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (5), al articolului 5 alineatul (4) și al articolului 12 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
_______________________
_______________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
Amendamentul 366
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 144 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a articolului 29 al doilea paragraf litera (i) din Directiva 2002/98/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a stabili procedura de notificare a reacțiilor și incidentelor adverse grave, precum și formatul notificării. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 367
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 144 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2002/98/CE
Articolul 27a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 29 primul și al treilea paragraf, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 29 primul și al treilea paragraf se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 368
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 144 – paragraful 3 – punctul 3 – litera a
Directiva 2002/98/CE
Articolul 29 – paragraful 1
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate privind modificarea cerințelor tehnice din anexele I - IV, în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice.
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a pentru a modifica cerințele tehnice din anexele I - IV, în vederea adaptării acestora la progresele științifice și tehnice.
În cazul cerințelor tehnice prevăzute în anexele III și IV, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 27b.”;
În cazul cerințelor tehnice prevăzute în anexele III și IV, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 27b.”;
Amendamentul 369
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 144 – paragraful 3 – punctul 3 – litera b
Directiva 2002/98/CE
Articolul 29 – alineatul 2 – litera i
(b)  la al doilea paragraf, litera (i) se elimină;
eliminat
Amendamentul 370
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 144 – paragraful 3 – punctul 3 – litera d
Directiva 2002/98/CE
Articolul 29 – paragraful 5
(d)  se adaugă un al cincilea paragraf, cu următorul text:
eliminat
„Comisia stabilește procedura de notificare a reacțiilor și incidentelor adverse grave, precum și formatul notificării prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (2).”.
Amendamentul 371
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 146 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2003/99/CE
Articolul 5 – alineatul 1
„1. În cazul în care datele colectate în cadrul monitorizării de rutină efectuate în conformitate cu articolul 4 nu sunt suficiente, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate de stabilire a unor programe de monitorizare coordonate pentru una sau mai multe zoonoze ori pentru unul sau mai mulți agenți zoonotici. Aceste acte delegate se adoptă în special atunci când sunt identificate nevoi specifice și când trebuie evaluate riscurile sau trebuie stabilite valorile de referință pentru zoonoze sau pentru agenți zoonotici la nivel de state membre sau la nivelul Uniunii.”;
„1. În cazul în care datele colectate în cadrul monitorizării de rutină efectuate în conformitate cu articolul 4 nu sunt suficiente, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 11a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor programe de monitorizare coordonate pentru una sau mai multe zoonoze ori pentru unul sau mai mulți agenți zoonotici. Aceste acte delegate se adoptă în special atunci când sunt identificate nevoi specifice și când trebuie evaluate riscurile sau trebuie stabilite valorile de referință pentru zoonoze sau pentru agenți zoonotici la nivel de state membre sau la nivelul Uniunii.”;
Amendamentul 372
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 146 – paragraful 2 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2003/99/CE
Articolul 11 – titlu
(2a)  La articolul 11, titlul se înlocuiește cu următorul text:
Modificarea anexelor și măsuri tranzitorii sau de executare
Modificări ale anexelor și măsuri de punere în aplicare
Amendamentul 373
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 146 – paragraful 2 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2003/99/CE
Articolul 11 – paragraful 3
(3a)  la articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
Alte măsuri tranzitorii sau de executare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).
În plus, alte măsuri de punere în aplicare pot fi adoptate în conformitate cu procedura comitetului menționată la articolul 12 alineatul (2).
Amendamentul 374
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 146 – paragraful 2 – punctul 4
Directiva 2003/99/CE
Articolul 11a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 11, se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 375
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 147 – paragraful 1
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la regulamentul respectiv în scopul adaptării acesteia la progresele tehnice și pentru a completa regulamentul în cauză prin stabilirea unor praguri corespunzătoare mai scăzute pentru prezența OMG-urilor în produsele alimentare și în furaje, sub care nu se aplică cerințele de etichetare, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, și prin stabilirea de norme specifice privind informațiile care trebuie furnizate de unitățile de alimentație colectivă consumatorilor finali.
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa la regulamentul respectiv în scopul adaptării acesteia la progresele tehnice și pentru a completa regulamentul în cauză prin stabilirea produselor alimentare și furajelor care intră sub incidența diferitelor secțiuni ale regulamentului în cauză, prin stabilirea unor praguri corespunzătoare mai scăzute pentru prezența OMG-urilor în produsele alimentare și în furaje, sub care nu se aplică cerințele de etichetare, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, prin stabilirea unor măsuri pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele prevăzute de autoritățile competente și a măsurilor necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele de etichetare și prin stabilirea de norme specifice privind informațiile care trebuie furnizate de unitățile de alimentație colectivă consumatorilor finali.
Amendamentul 376
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 147 – paragraful 3
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare privind măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele prevăzute de autoritățile competente, măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea și instituirea de norme care să faciliteze aplicarea uniformă a anumitor dispoziții. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare privind instituirea de norme care să faciliteze aplicarea uniformă a anumitor dispoziții. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 377
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 147 – paragraful 4 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 3 – alineatul 2
„2. Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dacă un anumit tip de produs alimentar intră în domeniul de aplicare al prezentei secțiuni. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).;
„2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a pentru a completa prezentul regulament stabilind dacă un anumit tip de produs alimentar intră în domeniul de aplicare al prezentei secțiuni.”
Amendamentul 378
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 147 – paragraful 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 12 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate de stabilire a unor praguri corespunzătoare mai scăzute , în special în privința produselor alimentare care conțin OMG-uri sau care constau în OMG-uri, sau acte delegate care să ia în considerare evoluțiile științei și tehnologiei.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a, pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea unor praguri corespunzătoare mai scăzute, în special în privința produselor alimentare care conțin OMG-uri sau care constau în OMG-uri, sau acte delegate care să ia în considerare evoluțiile științei și tehnologiei.”
Amendamentul 379
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 147 – paragraful 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 14
„Articolul 14
„Articolul 14
Competențe delegate și de executare
Competențe delegate și de executare
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate de adoptare a unor norme specifice privind informațiile care trebuie furnizate de unitățile de alimentație colectivă consumatorilor finali. În vederea luării în considerare a situației specifice a unităților de alimentație colectivă, aceste norme pot prevedea adaptarea cerințelor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (e).
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a pentru a completa prezentul regulament stabilind:
(a)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele autorităților competente, menționate la articolul 12 alineatul (3);
(b)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 13; precum și
(c)  normele specifice privind informațiile care trebuie furnizate de unitățile de alimentație colectivă consumatorilor finali. În vederea luării în considerare a situației specifice a unităților de alimentație colectivă, aceste norme pot prevedea adaptarea cerințelor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (e).
2.  Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:
2.  Comisia poate adopta norme detaliate pentru a facilita aplicarea uniformă a articolului 13 prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).”
(a)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele autorităților competente, astfel cum sunt menționate la articolul 12 alineatul (3);
(b)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 13;
(c)  norme detaliate pentru facilitarea aplicării uniforme a articolului 13.
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).”;
Amendamentul 380
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 147 – paragraful 4 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 15 – alineatul 2
„2. Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dacă un anumit tip de produs alimentar intră în domeniul de aplicare al prezentei secțiuni. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a pentru a completa prezentul regulament stabilind dacă un anumit tip de furaje intră în domeniul de aplicare al prezentei secțiuni.
Amendamentul 381
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 147 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 24 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, acte delegate de stabilire a unor praguri corespunzătoare mai scăzute , în special în privința furajelor care conțin OMG-uri sau care constau în OMG-uri, sau pentru a ține seama de progresele științifice și tehnologice.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 34a, pentru a completa prezentul regulament, acte delegate de stabilire a unor praguri corespunzătoare mai scăzute, în special în privința furajelor care conțin OMG-uri sau care constau în OMG-uri, sau acte delegate care să ia în considerare evoluțiile științei și tehnologiei.”
Amendamentul 382
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 147 – paragraful 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 26
„Articolul 26
„Articolul 26
Competențe de executare
Competențe delegate și de executare
Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34a pentru a completa prezentul regulament stabilind:
(a)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele prevăzute de autoritățile competente, astfel cum sunt menționate la articolul 24 alineatul (3);
(a)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele prevăzute de autoritățile competente, astfel cum sunt menționate la articolul 24 alineatul (3);
(b)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 25;
(b)  măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerințele privind etichetarea prevăzute la articolul 25.
(c)  norme detaliate pentru facilitarea aplicării uniforme a articolului 25.
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).”;
2.  Comisia poate adopta norme detaliate pentru a facilita aplicarea uniformă a articolului 25 prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).”;
Amendamentul 383
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 147 – paragraful 4 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 34a
„Articolul 34a
„Articolul 34a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 12 alineatul (4), la articolul 14 alineatul (1a), la articolul 24 alineatul (4) și la articolul 32 al șaselea paragraf, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (4), la articolul 14 alineatul (1), la articolul 15 alineatul (2), la articolul 24 alineatul (4), la articolul 26 alineatul (1) și la articolul 32 al șaselea paragraf se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 alineatul (4), la articolul 14 alineatul (1a), la articolul 24 alineatul (4) și la articolul 32 al șaselea paragraf poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 12 alineatul (4), la articolul 14 alineatul (1), la articolul 15 alineatul (2), la articolul 24 alineatul (4), la articolul 26 alineatul (1) și la articolul 32 al șaselea paragraf poate fi revocată oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 alineatul (4), al articolului al articolului 14 alineatul (1a), al articolului 24 alineatul (4) și al articolului 32 al șaselea paragraf intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 12 alineatul (4), al articolului 14 alineatul (1), al articolului 15 alineatul (2), al articolului 24 alineatul (4), al articolului 26 alineatul (1) și al articolului 32 al șaselea paragraf intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu au exprimat nicio obiecțiune în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
________________________
________________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
Amendamentul 384
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 151 – paragraful 1
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 2160/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I, II și III la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul în cauză în ceea ce privește obiectivele Uniunii de reducere a prevalenței zoonozelor și agenților zoonotici, metodele de control specifice, normele specifice privind criteriile referitoare la importurile din țări terțe, responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor de referință ale Uniunii și anumite responsabilități și sarcini ale laboratoarelor de referință naționale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 2160/2003, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I, II și III la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul în cauză în ceea ce privește obiectivele Uniunii de reducere a prevalenței zoonozelor și agenților zoonotici, metodele de control specifice, normele specifice privind criteriile referitoare la importurile din țări terțe, responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor de referință ale Uniunii, aprobarea metodelor de testare și în ceea ce privește anumite responsabilități și sarcini ale laboratoarelor de referință naționale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 385
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 151 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește aprobarea metodelor de testare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 386
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate privind obiectivele Uniunii de reducere a prevalenței zoonozelor și agenților zoonotici enumerați în anexa I coloana 1 în populațiile animale enumerate în anexa I coloana 2, ținând seama, în special, de:
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește obiectivele Uniunii de reducere a prevalenței zoonozelor și agenților zoonotici enumerați în anexa I coloana 1 în populațiile animale enumerate în anexa I coloana 2, ținând seama, în special, de:
Amendamentul 387
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la:
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește:
Amendamentul 388
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 9 – alineatul 4
„4. Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de stabilire a normelor privind stabilirea de către statele membre a criteriilor menționate la articolul 5 alineatul (5) și la alineatul (2) al prezentului articol.”;
„4. Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a, pentru a completa prezentul regulament, prin fixarea normelor privind stabilirea de către statele membre a criteriilor menționate la articolul 5 alineatul (5) și la alineatul (2) al prezentului articol.”
Amendamentul 389
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 10 – alineatul 5 – tezele 2 și 3
„Autorizația poate fi retrasă în conformitate cu aceeași procedură și, fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de stabilire a normelor specifice privind aceste criterii.”;
Autorizația poate fi retrasă în conformitate cu aceeași procedură. Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6), Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de completare a prezentului regulament, prin stabilirea normelor specifice privind aceste criterii.”
Amendamentul 390
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 11 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de stabilire a responsabilităților și a sarcinilor laboratoarelor de referință ale Uniunii, în special în ceea ce privește coordonarea activităților lor cu cele ale laboratoarelor de referință naționale.”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea responsabilităților și a sarcinilor laboratoarelor de referință ale Uniunii, în special în ceea ce privește coordonarea activităților lor cu cele ale laboratoarelor de referință naționale.”
Amendamentul 391
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 11 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de stabilire a responsabilităților și a sarcinilor laboratoarelor de referință naționale, în special în ceea ce privește coordonarea activităților lor cu cele ale laboratoarelor relevante din statele membre desemnate în temeiul articolului 12 alineatul (1) litera (a).”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea anumitor responsabilități și sarcini ale laboratoarelor de referință naționale, în special în ceea ce privește coordonarea activităților lor cu cele ale laboratoarelor relevante din statele membre desemnate în temeiul articolului 12 alineatul (1) litera (a).”
Amendamentul 392
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 3
„3. Comisia poate aproba, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, alte metode de testare, astfel cum se menționează la alineatul (3). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).”;
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament prin aprobarea altor metode de testare decât cele menționate la primul și la al doilea paragraf de la prezentul alineat.”
Amendamentul 393
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 13 – titlu
(7a)  la articolul 13, titlul se înlocuiește cu următorul text:
Măsuri de executare și tranzitorii
Competențe delegate și de executare
Amendamentul 394
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 13 – paragraful 1
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de modificare a elementelor referitoare la certificatele de sănătate relevante.”;
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament prin modificarea elementelor referitoare la certificatele de sănătate relevante.
Amendamentul 395
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 13 – paragraful 2
(8a)  La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
Alte măsuri tranzitorii sau de executare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 14 alineatul (2).
„În plus, alte măsuri de punere în aplicare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 14 alineatul (2).
Amendamentul 396
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 151 – paragraful 3 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003
Articolul 13a
„Articolul 13a
„Articolul 13a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 3 alineatele (1), (6) și (7), la articolul 5 alineatul (6), la articolul 8 alineatul (1), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (5), la articolul 11 alineatele (2) și (4) și la articolul 13, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatele (1), (6) și (7), la articolul 5 alineatul (6), la articolul 8 alineatul (1), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (5), la articolul 11 alineatele (2) și (4), la articolul 12 alineatul (3) al treilea paragraf și la articolul 13 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (1), (6) și (7), la articolul 5 alineatul (6), la articolul 8 alineatul (1), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (5), la articolul 11 alineatele (2) și (4) și la articolul 13 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (1), (6) și (7), la articolul 5 alineatul (6), la articolul 8 alineatul (1), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 10 alineatul (5), la articolul 11 alineatele (2) și (4), la articolul 12 alineatul (3) al treilea paragraf și la articolul 13 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatele (1), (6) și (7), al articolului 5 alineatul (6), al articolului 8 alineatul (1), al articolului 9 alineatul (4), al articolului 10 alineatul (5), al articolului 11 alineatele (2) și (4) și al articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatele (1), (6) și (7), al articolului 5 alineatul (6), al articolului 8 alineatul (1), al articolului 9 alineatul (4), al articolului 10 alineatul (5), al articolului 11 alineatele (2) și (4), al articolului 12 alineatul (3) al treilea paragraf și al articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
________________________
________________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
Amendamentul 397
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 152 – paragraful 1
În vederea realizării obiectivelor Directivei 2004/23/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa directiva respectivă cu cerințe privind trasabilitatea pentru țesuturi și celule, precum și pentru produsele și materialele care intră în contact cu aceste țesuturi și celule și care le afectează calitatea, și pentru a completa directiva în cauză cu anumite cerințe tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea realizării obiectivelor Directivei 2004/23/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa directiva respectivă prin stabilirea unor cerințe privind trasabilitatea pentru țesuturi și celule, precum și pentru produsele și materialele care intră în contact cu aceste țesuturi și celule și care le afectează calitatea, și prin stabilirea unor proceduri pentru a asigura trasabilitatea și pentru a verifica standardele echivalente de calitate și siguranță ale țesuturilor și celulelor importate, și pentru a completa directiva în cauză în ceea ce privește anumite cerințe tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 398
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 152 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a stabili procedurile de asigurare a trasabilității și de verificare a standardelor de calitate și de securitate echivalente ale țesuturilor și celulelor importate. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 399
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 152 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2004/23/CE
Articolul 8 – alineatul 5
5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 28a, acte delegate de stabilire a cerințelor de trasabilitate pentru țesuturi și celule, precum și pentru produsele și materialele care intră în contact cu aceste țesuturi și celule și care le afectează calitatea și securitatea.
5.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 28a, acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea cerințelor de trasabilitate pentru țesuturi și celule, precum și pentru produsele și materialele care intră în contact cu aceste țesuturi și celule și care le afectează calitatea și securitatea, precum și prin stabilirea procedurilor de asigurare a trasabilității la nivelul Uniunii.
Amendamentul 400
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 152 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2004/23/CE
Articolul 8 – alineatul 6
6.  Comisia stabilește procedurile de asigurare a trasabilității la nivelul Uniunii prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 29 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 401
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 152 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2004/23/CE
Articolul 9 – alineatul 4
„4. Comisia stabilește procedurile de verificare a standardelor de calitate și de securitate echivalente, în conformitate cu alineatul (1), prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 29 alineatul (2).”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 28a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea procedurilor de verificare a standardelor de calitate și de securitate echivalente, în conformitate cu alineatul (1).”
Amendamentul 402
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 152 – paragraful 3 – punctul 3
Directiva 2004/23/CE
Articolul 28 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 28a, acte delegate referitoare la cerințele tehnice menționate la primul paragraf literele (a) - (i).
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 28a pentru a completa prezenta directivă în ceea ce privește cerințele tehnice menționate la primul paragraf literele (a) - (i).
Amendamentul 403
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 152 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2004/23/CE
Articolul 28a
„Articolul 28a
„Articolul 28a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (5) și la articolul 28 al doilea paragraf se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (5), la articolul 9 alineatul (4) și la articolul 28 al doilea paragraf se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (5) și la articolul 28 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (5), la articolul 9 alineatul (4) și la articolul 28 al doilea paragraf poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (5) și al articolului 28 al doilea paragraf intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (5), al articolului 9 alineatul (4) și al articolului 28 al doilea paragraf intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
________________________
________________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
Amendamentul 404
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 153 – paragraful 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 852/2004
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă
4.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de adoptare a măsurilor de igienă speciale menționate la alineatul (3), în special în ceea ce privește:
4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament prin prevederea măsurilor de igienă speciale menționate la alineatul (3), în special în ceea ce privește:
Amendamentul 405
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 153 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 852/2004
Articolul 6 – alineatul 3 – litera c
„(c) prin intermediul unui act delegat pe care Comisia este împuternicită să îl adopte în conformitate cu articolul 13a.”
„(c) prin intermediul unui act delegat pe care Comisia este împuternicită să îl adopte în conformitate cu articolul 13a și care completează prezentul regulament.”
Amendamentul 406
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 153 – paragraful 2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 852/2004
Articolul 12 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate privind dispozițiile specifice pentru aplicarea cerințelor prezentului regulament în cazul anumitor produse alimentare în vederea abordării unor riscuri specifice sau emergente la adresa sănătății publice.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de dispoziții specifice pentru aplicarea cerințelor prezentului regulament în cazul anumitor produse alimentare în vederea abordării unor riscuri specifice sau emergente la adresa sănătății publice.
Amendamentul 407
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 153 – paragraful 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 852/2004
Articolul 13 – paragraful 2
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de acordare de derogări de la anexele I și II, ținând seama de factorii de risc relevanți și cu condiția ca aceste derogări să nu afecteze realizarea următoarelor obiective ale prezentului regulament:
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament prin acordarea de derogări de la anexele I și II, în special pentru a facilita punerea în aplicare a articolului 5 în cazul întreprinderilor mici, ținând seama de factorii de risc relevanți și cu condiția ca aceste derogări să nu afecteze realizarea obiectivelor prezentului regulament.
(a)  facilitarea punerii în aplicare a articolului 5 în cazul întreprinderilor mici;
(b)  în ceea ce privește unitățile care produc, manipulează sau prelucrează materii prime destinate fabricării de produse alimentare foarte rafinate ce au fost supuse unui tratament care asigură siguranța acestora.
Amendamentul 408
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 153 – paragraful 2 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 852/2004
Articolul 13a
„Articolul 13a
„Articolul 13a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 6 alineatul (3) litera (c) și la articolul 13 alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 6 alineatul (3) litera (c), la articolul 12 și la articolul 13 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 6 alineatul (3) litera (c) și la articolul 13 alineatele (1) și (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (4), la articolul 6 alineatul (3) litera (c), la articolul 12 și la articolul 13 alineatele (1) și (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (4), al articolului 6 alineatul (3) litera (c) și al articolului 13 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (4), al articolului 6 alineatul (3) litera (c), al articolului 12 și al articolului 13 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
__________________
__________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
[Trimiterea din titlu referitoare la anexă („Anexa I – partea XII – secțiunea 153 – paragraful 2 – punctul 5”) corespunde trimiterii „Anexa I – partea XII – secțiunea 153 – paragraful 2 – punctul 6” din propunerea Comisiei. Această diferență este rezultatul numerotării incorecte (lipsește Anexa I – partea XII – secțiunea 153 – paragraful 2 – punctul 5) din propunerea Comisiei.]
Amendamentul 409
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 155 – paragraful 2 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 854/2004
Articolul 17 – alineatul 2
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18a, acte delegate de acordare de derogări de la anexele I, II, III, IV, V și VI, ținând seama de factorii de risc relevanți, cu condiția ca aceste derogări să nu afecteze realizarea următoarelor obiective ale prezentului regulament:
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18a pentru a completa prezentul regulament prin acordarea de derogări de la anexele I, II, III, IV, V și VI, ținând seama de factorii de risc relevanți, cu condiția ca aceste derogări să nu afecteze realizarea obiectivelor prezentului regulament, vizând:
(i)  facilitarea punerii în aplicare de către întreprinderile mici a cerințelor prevăzute în anexe;
(i)  facilitarea punerii în aplicare de către întreprinderile mici a cerințelor prevăzute în anexe;
(ii)  permiterea utilizării în continuare a metodelor tradiționale în oricare etapă de producție, de prelucrare sau de distribuție a produselor alimentare;
(ii)  permiterea utilizării în continuare a metodelor tradiționale în oricare etapă de producție, de prelucrare sau de distribuție a produselor alimentare;
(iii)  satisfacerea nevoilor unităților din sectorul alimentar situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice speciale;
(iii)  satisfacerea nevoilor unităților din sectorul alimentar situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice speciale.
Amendamentul 410
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 155 – paragraful 2 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 854/2004
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă
„Fără a aduce atingere aplicării generale a articolului 16 și a articolului 17 alineatul (1), Comisia poate stabili următoarele măsuri prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2).
„Fără a aduce atingere aplicării generale a articolului 17 alineatul (1), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate conformitate cu articolul 18a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea următoarelor măsuri:
Amendamentul 411
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 155 – paragraful 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 854/2004
Articolul 18a
„Articolul 18a
„Articolul 18a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 17 alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 alineatele (1) și (2) și la articolul 18 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatele (1) și (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatele (1) și (2) și la articolul 18 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatele (1) și (2) și al articolului 18 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
__________________
__________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
Amendamentul 412
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 157 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1901/2006
Articolul 20 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate de definire mai în detaliu a motivelor de acordare a unei amânări, pe baza experienței dobândite în urma aplicării alineatului (1).”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50a pentru a completa prezentul regulament prin definirea mai în detaliu a motivelor de acordare a unei amânări, pe baza experienței dobândite în urma aplicării alineatului (1).
Amendamentul 413
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 157 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1901/2006
Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 50a, acte delegate care să prevadă:
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea următoarelor aspecte:
Amendamentul 414
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 157 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1901/2006
Articolul 50a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 49 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 20 alineatul (2) și articolul 49 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 415
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 1 – liniuța 5 a (nouă)
—  adoptarea listei Uniunii de mențiuni de sănătate permise, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și condițiile de utilizare a acestora, orice modificări sau completări ale listei respective, precum și deciziile finale referitoare la cererile de autorizare a mențiunilor.
Amendamentul 416
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 158 – paragraful 3
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește adoptarea listei Uniunii cu mențiuni ale beneficiilor pentru sănătate permise, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, precum și condițiile de utilizare a acestora, orice modificări sau completări ale listei respective, precum și în ceea ce privește deciziile finale referitoare la cererile de autorizare a mențiunilor. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 417
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2
Articolul 7 și articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) nu se aplică în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate (inclusiv al produselor proaspete, cum ar fi fructele, legumele sau pâinea) oferite spre vânzare consumatorului final sau unităților de alimentație colectivă și nici produselor alimentare ambalate la punctul de vânzare la cererea cumpărătorului sau preambalate în vederea vânzării imediate. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate referitoare la normele de actualizare a registrelor. Se pot aplica dispozițiile naționale până la adoptarea actelor delegate respective.
„Articolul 7 și articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) nu se aplică în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate (inclusiv al produselor proaspete, cum ar fi fructele, legumele sau pâinea) oferite spre vânzare consumatorului final sau unităților de alimentație colectivă și nici produselor alimentare ambalate la punctul de vânzare la cererea cumpărătorului sau preambalate în vederea vânzării imediate. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește informațiile care trebuie să figureze pe etichetele respectivelor produse alimentare care nu sunt preambalate. Se pot aplica dispozițiile naționale până la adoptarea actelor delegate respective.
Amendamentul 418
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 1 alineatul 4
„4. În cazul descriptorilor generici (denumirilor generice) care s-au folosit în mod tradițional pentru a indica o particularitate a unei clase de produse alimentare sau de băuturi care ar putea implica un efect asupra sănătății umane, operatorii din sectorul alimentar în cauză pot solicita o derogare de la alineatul (3). Cererea se transmite autorităților naționale competente ale unui stat membru, care o va înainta de îndată Comisiei. Comisia adoptă și face publice normele aplicabile operatorilor din sectorul alimentar conform cărora trebuie depuse astfel de cereri, pentru a asigura faptul că cererea este tratată în mod transparent și într-o perioadă de timp rezonabilă. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate privind derogările de la alineatul (3).”
„4. În cazul descriptorilor generici (denumirilor generice) care s-au folosit în mod tradițional pentru a indica o particularitate a unei clase de produse alimentare sau de băuturi care ar putea implica un efect asupra sănătății umane, operatorii din sectorul alimentar în cauză pot solicita o derogare de la alineatul (3). Cererea se transmite autorităților naționale competente ale unui stat membru, care o va înainta de îndată Comisiei. Comisia adoptă și face publice normele aplicabile operatorilor din sectorul alimentar conform cărora trebuie depuse astfel de cereri, pentru a asigura faptul că cererea este tratată în mod transparent și într-o perioadă de timp rezonabilă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește derogările de la alineatul (3).”
Amendamentul 419
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 3 – paragraful 2 a
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de modificare care să prevadă derogări de la al doilea paragraf litera (d) al prezentului articol în cazul nutrienților care nu pot fi furnizați în cantități suficiente printr-o alimentație echilibrată și variată. Aceste acte delegate includ condițiile de aplicare a derogărilor, luând în considerare condițiile speciale existente în statele membre.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament prin prevederea unor derogări de la al doilea paragraf litera (d) al prezentului articol în cazul nutrienților care nu pot fi furnizați în cantități suficiente printr-o alimentație echilibrată și variată. Aceste acte delegate includ condițiile de aplicare a derogărilor, luând în considerare condițiile speciale existente în statele membre.
Amendamentul 420
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 3 – litera a – punctul i
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1
„1. Până la 19 ianuarie 2009, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate de stabilire a profilurilor nutriționale specifice, inclusiv a exceptărilor, care trebuie respectate de produsele alimentare sau de anumite categorii de produse alimentare pentru a purta mențiuni nutriționale sau de sănătate, precum și a condițiilor de utilizare a mențiunilor nutriționale sau de sănătate pentru produsele alimentare sau categoriile de produse alimentare în ceea ce privește profilurile nutriționale.”;
Până la 19 ianuarie 2009, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea profilurilor nutriționale specifice, inclusiv a exceptărilor, care trebuie respectate de produsele alimentare sau de anumite categorii de produse alimentare pentru a purta mențiuni nutriționale sau de sănătate, precum și a condițiilor de utilizare a mențiunilor nutriționale sau de sănătate pentru produsele alimentare sau categoriile de produse alimentare în ceea ce privește profilurile nutriționale.”
Amendamentul 421
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 3 – litera a – punctul ii
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 6
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate privind actualizarea profilurilor nutriționale și a condițiilor de utilizare a acestora pentru a se lua în considerare progresele științifice relevante. În acest sens, sunt consultate părțile interesate, în special operatorii din sectorul alimentar și grupurile de consumatori.”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește actualizarea profilurilor nutriționale și a condițiilor de utilizare a acestora pentru a se lua în considerare progresele științifice relevante. În acest sens, sunt consultate părțile interesate, în special operatorii din sectorul alimentar și grupurile de consumatori.”;
Amendamentul 422
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 4 alineatul 5
„5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate privind măsurile de stabilire a produselor alimentare sau a categoriilor de produse alimentare, altele decât cele menționate la alineatul (3) al prezentului articol, în cazul cărora mențiunile nutriționale sau de sănătate trebuie limitate sau interzise în lumina dovezilor științifice.”;
„5. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește măsurile de stabilire a produselor alimentare sau a categoriilor de produse alimentare, altele decât cele menționate la alineatul (3) al prezentului articol, în cazul cărora mențiunile nutriționale sau de sănătate trebuie limitate sau interzise în lumina dovezilor științifice.”
Amendamentul 423
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 13 – alineatul 3
3.  Până cel târziu la 31 ianuarie 2010, Comisia adoptă printr-un act de punere în aplicare, după consultarea Autorității, o listă a Uniunii cu mențiunile permise, astfel cum sunt menționate la alineatul (1), precum și toate condițiile necesare pentru utilizarea mențiunilor respective. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).
3.  După consultarea Autorității și până cel târziu la 31 ianuarie 2010, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament stabilind o listă a Uniunii cu mențiunile permise, astfel cum sunt menționate la alineatul (1), precum și toate condițiile necesare pentru utilizarea mențiunilor respective.
Amendamentul 424
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 13 – alineatul 4
4.  După consultarea Autorității, Comisia adoptă printr-un act de punere în aplicare, din proprie inițiativă sau ca urmare a unei cereri a unui stat membru, orice modificare necesară a listei menționate la alineatul (3), bazate pe dovezi științifice general acceptate. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).
4.  După consultarea Autorității, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24a, din proprie inițiativă sau ca urmare a unei cereri a unui stat membru, pentru a completa prezentul regulament adoptând orice modificare necesară a listei menționate la alineatul (3), bazată pe dovezi științifice general acceptate.
Amendamentul 425
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1
„Comisia adoptă o decizie finală cu privire la cerere prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește decizia sa finală cu privire la cerere.”;
Amendamentul 426
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b
„(b) înainte de expirarea perioadei de cinci ani, în cazul în care mențiunea îndeplinește în continuare condițiile prevăzute în prezentul regulament, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, măsuri de autorizare a mențiunii, fără restricții de utilizare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).
„(b) înainte de expirarea perioadei de cinci ani, în cazul în care mențiunea îndeplinește în continuare condițiile prevăzute în prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament adoptând măsuri de autorizare a mențiunii fără restricții de utilizare.
Amendamentul 427
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 18 – alineatul 5 – paragraful 1
„Atunci când Autoritatea emite un aviz conform căruia nu sprijină includerea mențiunii în lista la care se face referire la alineatul (4), Comisia adoptă o decizie cu privire la cerere prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește decizia sa referitoare la cerere, atunci când Autoritatea emite un aviz conform căruia nu sprijină includerea mențiunii în lista la care se face referire la alineatul (4).
Amendamentul 428
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 18 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera b
„(b) înainte de expirarea perioadei de cinci ani, în cazul în care mențiunea îndeplinește în continuare condițiile prevăzute în prezentul regulament, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, măsuri de autorizare a mențiunii, fără restricții de utilizare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).
„(b) înainte de expirarea perioadei de cinci ani, în cazul în care mențiunea îndeplinește în continuare condițiile prevăzute în prezentul regulament, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește autorizarea mențiunii fără restricții de utilizare.
Amendamentul 429
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 24a
„Articolul 24a
„Articolul 24a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 1 alineatele (2) și (4), la articolul 3, la articolul 4 alineatele (1) și (5) și la articolul 8 alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 1 alineatele (2) și (4), la articolul 3, la articolul 4 alineatele (1) și (5), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 13 alineatele (3) și (4), la articolul 17 alineatele (3) și (4), la articolul 18 alineatul (5) și la articolul 28 alineatul (6) litera (a) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatele (2) și (4), la articolul 3, la articolul 4 alineatele (1) și (5) și la articolul 8 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatele (2) și (4), la articolul 3, la articolul 4 alineatele (1) și (5), la articolul 8 alineatul (2), la articolul 13 alineatele (3) și (4), la articolul 17 alineatele (3) și (4), la articolul 18 alineatul (5) și la articolul 28 alineatul (6) litera (a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatele (2) și (4), al articolului 3, al articolului 4 alineatele (1) și (5) și al articolului 8 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatele (2) și (4), al articolului 3, al articolului 4 alineatele (1) și (5), al articolului 8 alineatul (2), al articolului 13 alineatele (3) și (4), al articolului 17 alineatele (3) și (4), al articolului 18 alineatul (5) și al articolului 28 alineatul (6) litera (a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
_______________________
_______________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 430
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 158 – paragraful 4 – punctul 10 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1924/2006
Articolul 28 – alineatul 6 – litera a – punctul ii
„(ii) după consultarea Autorității, Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unui act de punere în aplicare, privind mențiunile de sănătate autorizate în acest mod. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).”
„(ii) după consultarea Autorității, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament stabilind mențiunile de sănătate autorizate în acest mod.”
Amendamentul 431
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 159 – paragraful 1
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1925/2006, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la regulamentul respectiv în vederea adaptării regulamentului în cauză la progresele tehnice și științifice și pentru a modifica anexa III la regulamentul respectiv în vederea permiterii utilizării de vitamine, de minerale și de alte substanțe interzise, supuse restricțiilor sau aflate sub controlul Uniunii și pentru a completa regulamentului respectiv prin stabilirea de noi produse alimentare sau de categorii de produse alimentare cărora nu li se pot adăuga vitamine și minerale, prin stabilirea criteriilor de puritate pentru preparatele vitaminice și substanțele minerale și prin stabilirea valorii minime, prin derogare de la cantitățile semnificative prevăzute pentru prezența unei vitamine sau a unui mineral în produsele alimentare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1925/2006, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la regulamentul respectiv în vederea adaptării regulamentului în cauză la progresele tehnice și științifice și pentru a modifica anexa III la regulamentul respectiv în vederea permiterii utilizării de vitamine, de minerale și de alte substanțe interzise, supuse restricțiilor sau aflate sub controlul Uniunii, pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea de noi produse alimentare sau de categorii de produse alimentare cărora nu li se pot adăuga vitamine și minerale, prin stabilirea criteriilor de puritate pentru preparatele vitaminice și substanțele minerale, prin stabilirea valorii minime, prin derogare de la cantitățile semnificative prevăzute pentru prezența unei vitamine sau a unui mineral în produsele alimentare, și prin stabilirea cantităților maxime de vitamine sau minerale adăugate în alimente, precum și pentru a defini condițiile care limitează sau interzic adaosul unei anumite vitamine sau al unui anumit mineral. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 432
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 159 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește cantitățile de vitamine sau de minerale adăugate în produsele alimentare și în ceea ce privește condițiile care limitează sau interzic adaosul unei anumite vitamine sau al unui anumit mineral. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 433
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 159 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006
Articolul 4 – alineatul 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate referitoare la măsurile de stabilire de noi produse alimentare sau categorii de produse alimentare cărora nu li se pot adăuga vitamine și minerale în lumina dovezilor științifice și ținând seama de valoarea lor nutritivă.”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește măsurile de stabilire de noi produse alimentare sau categorii de produse alimentare cărora nu li se pot adăuga vitamine și minerale în lumina dovezilor științifice și ținând seama de valoarea lor nutritivă.”
Amendamentul 434
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 159 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006
Articolul 5 – alineatul 1
„1. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate privind măsurile de stabilire a criteriilor de puritate pentru preparatele vitaminice și substanțele minerale incluse în anexa II, cu excepția cazului în care criteriile de puritate se aplică în temeiul alineatului (2) al prezentului articol.”;
„1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește măsurile de stabilire a criteriilor de puritate pentru preparatele vitaminice și substanțele minerale incluse în anexa II, cu excepția cazului în care criteriile de puritate se aplică în temeiul alineatului (2) al prezentului articol.”
Amendamentul 435
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 159 – paragraful 3 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006
Articolul 6 – alineatul 1
1.  Atunci când o vitamină sau un mineral se adaugă în produsele alimentare, cantitatea totală de vitamine sau de minerale prezente, în orice scop, în produsul alimentar astfel cum este pus în vânzare nu poate depăși cantitățile maxime. Comisia stabilește cantitățile respective printr-un act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2). Comisia poate să prezinte în acest sens, până la 19 ianuarie 2009, un proiect de măsuri pentru cantitățile maxime. Pentru produsele concentrate și deshidratate, cantitățile maxime stabilite sunt cele prezente în produsele alimentare atunci când sunt preparate pentru consum conform instrucțiunilor producătorului.
1.  Atunci când o vitamină sau un mineral se adaugă în produsele alimentare, cantitatea totală de vitamine sau de minerale prezente, în orice scop, în produsul alimentar astfel cum este pus în vânzare nu poate depăși cantitățile maxime. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește cantitățile maxime respective. Comisia poate să prezinte în acest sens, până la 19 ianuarie 2009, un proiect de măsuri pentru cantitățile maxime. Pentru produsele concentrate și deshidratate, cantitățile maxime stabilite sunt cele prezente în produsele alimentare atunci când sunt preparate pentru consum conform instrucțiunilor producătorului.
Amendamentul 436
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 159 – paragraful 3 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Comisia definește, prin intermediul unui act de punere în aplicare, orice condiție care limitează sau interzice adăugarea unei anumite vitamine sau a unui anumit mineral într-un produs alimentar sau într-o categorie de produse alimentare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).
2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește definirea oricăror condiții care limitează sau interzic adăugarea unei anumite vitamine sau a unui anumit mineral într-un produs alimentar sau într-o categorie de produse alimentare.
Amendamentul 437
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 159 – paragraful 3 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006
Articolul 6 – alineatul 6
„6. Adăugarea unei vitamine sau a unui mineral într-un produs alimentar are ca rezultat prezența vitaminei respective sau a mineralului respectiv în produsul alimentar într-o cantitate cel puțin semnificativă, atunci când această cantitate este definită în conformitate cu partea A punctul 2 din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate privind măsurile de stabilire a cantităților minime de vitamine sau de minerale din produsele alimentare, inclusiv orice cantități mai mici, prin derogare de la cantitățile semnificative, pentru anumite produse alimentare sau categorii de produse alimentare.”;
„6. Adăugarea unei vitamine sau a unui mineral într-un produs alimentar are ca rezultat prezența vitaminei respective sau a mineralului respectiv în produsul alimentar într-o cantitate cel puțin semnificativă, atunci când această cantitate este definită în conformitate cu partea A punctul 2 din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește măsurile de stabilire a cantităților minime de vitamine sau de minerale din produsele alimentare, inclusiv orice cantități mai mici, prin derogare de la cantitățile semnificative, pentru anumite produse alimentare sau categorii de produse alimentare.”
Amendamentul 438
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 159 – paragraful 3 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006
Articolul 7 – alineatul 1
„1. Etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare cărora li s-au adăugat vitamine și minerale nu pot include nicio mențiune care să afirme sau să implice că un regim alimentar echilibrat și variat nu poate asigura cantități adecvate de nutrienți. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de derogare de la această normă în ceea ce privește un anumit nutrient.”;
„1. Etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare cărora li s-au adăugat vitamine și minerale nu pot include nicio mențiune care să afirme sau să implice că un regim alimentar echilibrat și variat nu poate asigura cantități adecvate de nutrienți. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezentul regulament prin acordarea de derogări de la această normă în ceea ce privește un anumit nutrient.”
Amendamentul 439
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 159 – paragraful 3 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006
Articolul 13a
„Articolul 13a
„Articolul 13a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (1), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (1) și la articolul 8 alineatele (2) și (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1), la articolul 6 alineatele (1), (2) și (6), la articolul 7 alineatul (1) și la articolul 8 alineatele (2) și (5) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1), la articolul 6 alineatul (6), la articolul 7 alineatul (1) și la articolul 8 alineatele (2) și (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4, la articolul 5 alineatul (1), la articolul 6 alineatele (1), (2) și (6), la articolul 7 alineatul (1) și la articolul 8 alineatele (2) și (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4, al articolului 5 alineatul (1), al articolului 6 alineatul (6), al articolului 7 alineatul (1) și al articolului 8 alineatele (2) și (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3), al articolului 4, al articolului 5 alineatul (1), al articolului 6 alineatele (1), (2) și (6), al articolului 7 alineatul (1) și al articolului 8 alineatele (2) și (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
__________________
__________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
Amendamentul 440
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 161 – paragraful 2 – punctul 1
Directiva 2009/32/CE
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 5a, acte delegate de stabilire:
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 5a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea următoarelor aspecte:
Amendamentul 441
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 161 – paragraful 2 – punctul 3
Directiva 2009/32/CE
Articolul 5a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 și la articolul 5 alineatul (3), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 și articolul 5 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 442
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 162 – paragraful 2 – punctul 2
Directiva 2009/41/CE
Articolul 19a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 19, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 443
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 163 – paragraful 3 – punctul 1
Directiva 2009/54/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate privind măsurile menționate la primul paragraf litera (b) punctul (i) și litera (c) punctul (i).”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor norme referitoare la măsurile menționate la primul paragraf litera (b) punctul (i) și litera (c) punctul (i).”
Amendamentul 444
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 163 – paragraful 3 – punctul 2
Directiva 2009/54/CE
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate privind măsurile menționate la primul paragraf litera (d).”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor norme referitoare la măsurile menționate la primul paragraf litera (d).”
Amendamentul 445
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 163 – paragraful 3 – punctul 4
Directiva 2009/54/CE
Articolul 12 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate privind măsurile menționate la primul paragraf literele (a) - (f).”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor norme referitoare la măsurile menționate la primul paragraf literele (a) - (f).”
Amendamentul 446
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 163 – paragraful 3 – punctul 5
Directiva 2009/54/CE
Articolul 13a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 4 alineatul (1), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul 12, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (1), la articolul 9 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (4) și la articolul (12) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 447
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 165 – paragraful 1
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 470/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu metode științifice pentru stabilirea valorilor de referință , a normelor privind măsurile în cazul prezenței confirmate a unei substanțe interzise sau neautorizate, a principiilor metodologice aplicabile evaluării riscurilor, a recomandărilor de gestionare a riscurilor, precum și a normelor privind utilizarea unei limite maxime de reziduuri stabilită pentru o substanță farmacologic activă dintr-un anumit produs alimentar pentru alt produs alimentar din aceeași specie sau privind limita maximă de reziduuri stabilită pentru o substanță farmacologic activă dintr-una sau mai multe specii, pentru alte specii. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 470/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu metode științifice pentru stabilirea valorilor de referință, a valorilor de referință pentru reziduurile substanțelor farmacologic active, a normelor privind măsurile în cazul prezenței confirmate a unei substanțe interzise sau neautorizate, a principiilor metodologice aplicabile evaluării riscurilor, a recomandărilor de gestionare a riscurilor, precum și a normelor privind utilizarea unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-un anumit produs alimentar pentru alt produs alimentar din aceeași specie sau privind limita maximă de reziduuri stabilită pentru o substanță farmacologic activă dintr-una sau mai multe specii, pentru alte specii. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 448
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 165 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 470/2009, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește valorile de referință aferente reziduurilor substanțelor farmacologic active. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 449
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 165 – paragraful 3 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 470/2009
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate privind adoptarea:
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește adoptarea:
Amendamentul 450
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 165 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 470/2009
Articolul 18
„Articolul 18
„Articolul 18
Valorile de referință
Valorile de referință
Atunci când se consideră necesar pentru a asigura buna desfășurare a controalelor produselor alimentare de origine animală importate sau introduse pe piață în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004, Comisia poate stabili, prin intermediul unui act de punere în aplicare, valorile de referință aferente reziduurilor substanțelor farmacologic active care nu fac obiectul unei clasificări în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (a), (b) sau (c). Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
Atunci când se consideră necesar pentru a asigura buna desfășurare a controalelor produselor alimentare de origine animală importate sau introduse pe piață, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea valorilor de referință aferente reziduurilor substanțelor farmacologic active care nu fac obiectul unei clasificări în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (a), (b) sau (c).
Valorile de referință ce determină întreprinderea de acțiuni sunt reexaminate periodic pentru a se ține seama de noile date științifice referitoare la siguranța alimentară, de rezultatele investigațiilor și ale testelor analitice menționate la articolul 24, precum și de progresele tehnologice.
Valorile de referință ce determină întreprinderea de acțiuni sunt reexaminate periodic pentru a se ține seama de noile date științifice referitoare la siguranța alimentară, de rezultatele investigațiilor și ale testelor analitice menționate la articolul 24, precum și de progresele tehnologice.
Din motive imperative de urgență justificate în mod corespunzător și legate de protejarea sănătății umane, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2a).”;
În cazul în care există riscuri pentru sănătatea umană, atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 24b.”
Amendamentul 451
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 165 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 470/2009
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, acte delegate privind principiile metodologice și metodele științifice pentru stabilirea valorilor de referință.
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește principiile metodologice și metodele științifice pentru stabilirea valorilor de referință.
Amendamentul 452
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 165 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 470/2009
Articolul 24 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24a, un act delegat privind aplicarea prezentului articol.”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește aplicarea prezentului articol.”
Amendamentul 453
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 165 – paragraful 3 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 470/2009
Articolul 24a
„Articolul 24a
„Articolul 24a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 13 alineatul (2), la articolul 19 alineatul (3) și la articolul 24 alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 alineatul (2), la articolul 18, la articolul 19 alineatul (3) și la articolul 24 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (2), la articolul 19 alineatul (3) și la articolul 24 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (2), la articolul 18, la articolul 19 alineatul (3) și la articolul 24 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatul (2), al articolului 19 alineatul (3) și al articolului 24 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatul (2), al articolului 18, al articolului 19 alineatul (3) și al articolului 24 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
__________________
__________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
Amendamentul 454
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 165 – paragraful 3 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 470/2009
Articolul 24 b (nou)
(5a)  se introduce următorul articol 24b:
„Articolul 24b
Procedura de urgență
1.  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat trimisă Parlamentului European și Consiliului se prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.
2.  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 24a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau Consiliului de a formula obiecțiuni.”
Amendamentul 455
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 166 – paragraful 1
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 767/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și a pentru a completa regulamentul în cauză cu o listă de categorii de materii prime pentru furaje. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr.767/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în vederea adaptării acestora la progresele tehnice, pentru a actualiza lista utilizărilor preconizate și a stabili conținutul maxim de impurități chimice, astfel cum este menționat în anexa I punctul 1, precum și pentru a completa regulamentul în cauză cu o listă de categorii de materii prime pentru furaje, respectiv pentru a clarifica dacă un anume produs constituie furaj. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 456
Propunere de regulament
Anexa I – Partea XII – secțiunea 166 – paragraful 2
În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 767/2009, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare pentru a clarifica dacă un anumit produs constituie furaj, pentru a actualiza lista utilizărilor prevăzute și pentru a stabili conținutul maxim de impurități chimice. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Amendamentul 457
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 166 – paragraful 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2009
Articolul 7 – alineatul 2
„2. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a clarifica dacă un anumit produs constituie furaj în sensul prezentului regulament. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (3).;
„2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a pentru a completa prezentul regulament cu scopul de a clarifica dacă un anumit produs constituie furaj în sensul prezentului regulament.”
Amendamentul 458
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 166 – paragraful 3 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 767/2009
Articolul 10 – alineatul 5
„5. În termen de șase luni de la primirea unei cereri valabile sau, după caz, după primirea avizului Autorității, Comisia adoptă acte de punere în aplicare de actualizare a listei utilizărilor preconizate dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la alineatul (2). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (3).”;
„5. În termen de șase luni de la primirea unei cereri valabile sau, după caz, după primirea avizului Autorității, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 27a pentru a completa prezentul regulament prin actualizarea listei utilizărilor preconizate dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la alineatul (2). Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 27a.”
Amendamentul 459
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 166 – paragraful 3 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2009
Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 27a, acte delegate privind stabilirea listei categoriilor de materii prime pentru furaje menționate la alineatul (2) litera (c).”;
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea listei categoriilor de materii prime pentru furaje menționate la alineatul (2) litera (c).
Amendamentul 460
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 166 – paragraful 3 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 767/2009
Articolul 26 – alineatul 3
„3. Modificările aduse Catalogului comunitar care stabilesc conținutul maxim de impurități chimice, astfel cum este menționat în anexa I punctul 1, sau a nivelurilor de puritate botanică, astfel cum sunt menționate în anexa I punctul 2, ori a conținutului de umiditate, astfel cum este menționat în anexa I punctul 6, sau a specificațiilor care înlocuiesc declarația obligatorie, astfel cum este menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (b), se adoptă prin intermediul unui act de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (3).”;
„3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a pentru a modifica Catalogul comunitar care stabilește conținutul maxim de impurități chimice, astfel cum este menționat în anexa I punctul 1, sau a nivelurilor de puritate botanică, astfel cum sunt menționate în anexa I punctul 2, ori a conținutului de umiditate, astfel cum este menționat în anexa I punctul 6, sau a specificațiilor care înlocuiesc declarația obligatorie, astfel cum este menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (b).”
Amendamentul 461
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 166 – paragraful 3 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 767/2009
Articolul 27a – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), la articolul 17 alineatul (4), la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 27 alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 10 alineatul (5), la articolul 17 alineatul (4), la articolul 20 alineatul (2), la articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 462
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 1 – partea introductivă
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv în ceea ce privește:
În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul respectiv în ceea ce privește un punct final în lanțul de prelucrare și pentru a-l completa în ceea ce privește:
Amendamentul 463
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 1 – liniuța 1
–   punctul final al lanțului de prelucrare;
eliminat
Amendamentul 464
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate privind un punct final în lanțul de prelucrare dincolo de care produsele derivate menționate la prezentul alineat nu mai fac obiectul cerințelor prevăzute de prezentul regulament.”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a modifica prezentul regulament în ceea ce privește un punct final în lanțul de prelucrare dincolo de care produsele derivate menționate la prezentul alineat nu mai fac obiectul cerințelor prevăzute de prezentul regulament.”
Amendamentul 465
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate privind măsurile menționate la primul paragraf litera (b) punctul (ii).”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme privind măsurile menționate la primul paragraf litera (b) punctul (ii).”
Amendamentul 466
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate privind măsurile menționate la primul paragraf.”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme privind măsurile menționate la primul paragraf.”
Amendamentul 467
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 7 – alineatul 4
„4. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate privind măsurile menționate la alineatele (2) și (3).”;
„4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme privind măsurile menționate la alineatele (2) și (3).
Amendamentul 468
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”
Amendamentul 469
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 5 – litera b – punctul i
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”
Amendamentul 470
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a condițiilor menționate la primul paragraf.”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea condițiilor menționate la primul paragraf.”
Amendamentul 471
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”
Amendamentul 472
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”
Amendamentul 473
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 20 – alineatul 11 – paragraful 1 – partea introductivă
„După primirea avizului EFSA, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate în ceea ce privește:”;
„După primirea avizului EFSA, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea următoarelor:”
Amendamentul 474
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 10 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 21 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”
Amendamentul 475
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 11 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 27 – paragraful 1 – partea introductivă
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate privind următoarele măsuri legate de prezenta secțiune și de secțiunea 1 din prezentul capitol:”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa regulamentul prin stabilirea unor norme privind următoarele măsuri legate de prezenta secțiune și de secțiunea 1 din prezentul capitol:”
Amendamentul 476
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 31 – alineatul 2
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate privind măsurile referitoare la condițiile de sănătate publică și animală pentru colectarea, prelucrarea și tratarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate menționate la alineatul (1).”;
„2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme privind măsurile referitoare la condițiile de sănătate publică și animală pentru colectarea, prelucrarea și tratarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate menționate la alineatul (1).
Amendamentul 477
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 13 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea măsurilor referitoare la următoarele aspecte:”
Amendamentul 478
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 40 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate privind condițiile pentru:
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește condițiile pentru:
Amendamentul 479
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
2.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind:
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește:
Amendamentul 480
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2
Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 52 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 481
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII– secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 15 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2
„Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a condițiilor menționate la primul paragraf litera (b). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 52 alineatul (3).;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea condițiilor menționate la primul paragraf litera (b).”
Amendamentul 482
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 15 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 3
„Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a cerințelor prevăzute la primul paragraf. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 52 alineatul (3).”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea cerințelor menționate la primul paragraf.”
Amendamentul 483
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 16 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 42 – alineatul 2 – partea introductivă
„2. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a:
„2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea următoarelor aspecte:
Amendamentul 484
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 17
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 43 – alineatul 3 – paragraful 2
„Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate privind normele menționate la primul paragraf.”;
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme privind normele menționate la primul paragraf.”
Amendamentul 485
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 18
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 45 – alineatul 4
„4. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a prezentului articol, inclusiv a normelor privind metodele de referință pentru analizele microbiologice. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 52 alineatul (3).”;
„4. Comisia poate adopta acte delegate de stabilire a normelor detaliate de completare a prezentului articol, inclusiv a normelor privind metodele de referință pentru analizele microbiologice. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 51a.”
Amendamentul 486
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 48 – paragraful 7 – partea introductivă
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de stabilire a:
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea următoarelor aspecte:
Amendamentul 487
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 48 – alineatul 8 – partea introductivă
8.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de specificare a condițiilor în care autoritățile competente pot acorda derogări de la alineatele (1) - (4) în ceea ce privește următoarele:
8.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51a pentru a completa prezentul regulament prin specificarea condițiilor în care autoritățile competente pot acorda derogări de la alineatele (1) - (4) în ceea ce privește următoarele:
Amendamentul 488
Propunere de regulament
Anexa I – partea XII – secțiunea 167 – paragraful 4 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 51a
„Articolul 51a
„Articolul 51a
Exercitarea delegării
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatele (1) și (2), la articolul 6 alineatele (1) și (2), la articolul 7 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (2), la articolul 15 alineatul (1), la articolul 17 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (3), la articolul 19 alineatul (4), la articolul 20 alineatul (11), la articolul 21 alineatul (6), la articolul 27, la articolul 31 alineatul (2), la articolul 32 alineatul (3), la articolul 40 alineatul (1), la articolul 42 alineatul (2) primul paragraf, la articolul 43 alineatul (3) și la articolul 48 alineatul (7) primul paragraf și alineatul (8) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare a prezentului Regulament Omnibus].
2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatele (1) și (2), la articolul 6 alineatele (1) și (2), la articolul 7 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (2), la articolul 15 alineatul (1), la articolul 17 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (3), la articolul 19 alineatul (4), la articolul 20 alineatul (11), la articolul 21 alineatul (6), la articolul 27, la articolul 31 alineatul (2), la articolul 32 alineatul (3), la articolul 40 alineatele (1) și (2), la articolul 41 alineatul (1) al doilea paragraf și alineatul (3) al treilea paragraf, la articolul 42 alineatul (2) primul paragraf, la articolul 43 alineatul (3), la articolul 45 alineatul (4) și la articolul 48 alineatul (7) primul paragraf și alineatul (8) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatele (1) și (2), la articolul 6 alineatele (1) și (2), la articolul 7 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (2), la articolul 15 alineatul (1), la articolul 17 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (3), la articolul 19 alineatul (4), la articolul 20 alineatul (11), la articolul 21 alineatul (6), la articolul 27, la articolul 31 alineatul (2), la articolul 32 alineatul (3), la articolul 40 alineatul (1), la articolul 42 alineatul (2) primul paragraf, la articolul 43 alineatul (3) și la articolul 48 alineatul (7) primul paragraf și alineatul (8) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatele (1) și (2), la articolul 6 alineatele (1) și (2), la articolul 7 alineatul (4), la articolul 11 alineatul (2), la articolul 15 alineatul (1), la articolul 17 alineatul (2), la articolul 18 alineatul (3), la articolul 19 alineatul (4), la articolul 20 alineatul (11), la articolul 21 alineatul (6), la articolul 27, la articolul 31 alineatul (2), la articolul 32 alineatul (3), la articolul 40 alineatele (1) și (2), la articolul 41 alineatul (1) al doilea paragraf și alineatul (3) al treilea paragraf, la articolul 42 alineatul (2) primul paragraf, la articolul 43 alineatul (3), la articolul 45 alineatul (4), la articolul 48 alineatul (7) primul paragraf și alineatul (8) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta produce efecte din ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016*.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2), al articolului 6 alineatele (1) și (2), al articolului 7 alineatul (4), al articolului 11 alineatul (2), al articolului 15 alineatul (1), al articolului 17 alineatul (2), al articolului 18 alineatul (3), al articolului 19 alineatul (4), al articolului 20 alineatul (11), al articolului 21 alineatul (6), al articolului 27, al articolului 31 alineatul (2), al articolului 32 alineatul (3), al articolului 40 alineatul (1), al articolului 42 alineatul (2) primul paragraf, al articolului 43 alineatul (3) primul paragraf și al articolului 48 alineatul (7) primul paragraf și alineatul (8) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2), al articolului 6 alineatele (1) și (2), al articolului 7 alineatul (4), al articolului 11 alineatul (2), al articolului 15 alineatul (1), al articolului 17 alineatul (2), al articolului 18 alineatul (3), al articolului 19 alineatul (4), al articolului 20 alineatul (11), al articolului 21 alineatul (6), al articolului 27, al articolului 31 alineatul (2), al articolului 32 alineatul (3), al articolului 40 alineatele (1) și (2), al articolului 41 alineatul (1) al doilea paragraf și alineatul (3) al treilea paragraf, al articolului 42 alineatul (2) primul paragraf, al articolului 43 alineatul (3), al articolului 45 alineatul (4) și al articolului 48 alineatul (7) primul paragraf și alineatul (48) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
__________________
__________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

(1) JO C 288, 31.8.2017, p. 29.
(2) JO C 164, 8.5.2018, p. 82.

Ultima actualizare: 29 aprilie 2019Notă juridică