Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0400B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0190/2019

Predkladané texty :

A8-0190/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0409

Prijaté texty
PDF 728kWORD 178k
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0799),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207, článok 214 ods. 3 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0148/2019),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 192 ods. 1 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 1. júna 2017(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. decembra 2017(2),

–  so zreteľom na listy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 7. marca 2019 povoliť Výboru pre právne veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0020/2018),

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0190/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Citácia 2
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207, článok 214 ods. 3 a článok 338 ods. 1,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a) a b), článok 192 ods. 1 a článok 338 ods. 1,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Lisabonskou zmluvou sa zaviedlo rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a zvereným právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).
(1)  Lisabonskou zmluvou sa podstatne zmenil právny rámec, ktorý upravuje právomoci zverené Komisii zákonodarcom, pričom sa zaviedlo jasné rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a zverenými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Zlúčenie a predloženie splnomocnení, ktoré nie sú navzájom úzko spojené, v rámci jedného delegovaného aktu Komisie bráni Parlamentu vo výkone jeho kontrolnej právomoci, pretože je tak nútený buď prijať alebo odmietnuť celý delegovaný akt, čo mu nedáva priestor na vyjadrenie stanoviska ku každému splnomocneniu jednotlivo.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/31/ES
Článok 29 – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tejto smernici, s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/31/ES
Článok 29a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/31/ES
Článok 30
(3)   Článok 30 sa vypúšťa.
(3)  Článok 30 sa nahrádza takto:
„Článok 30
Postup výboru
1.  Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011**.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“
___________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).
** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 2
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 10 – odsek 6 – pododsek 3
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa mechanizmu prideľovania kvót výrobcom a dovozcom.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa mechanizmu prideľovania kvót výrobcom a dovozcom.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 19 – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa dodatočných opatrení na monitorovanie kontrolovaných látok alebo nových látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky, ktoré sú v režime dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo slobodné pásmo alebo sú v tranzite cez colné územie Únie a opätovne sa potom vyvezú, vychádzajúc z hodnotenia prípadného rizika nezákonného obchodu súvisiaceho s takýmto pohybom a zohľadňujúc environmentálne prínosy a spoločensko-hospodársky vplyv takýchto opatrení.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sa dodatočných opatrení na monitorovanie kontrolovaných látok alebo nových látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky, ktoré sú v režime dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo slobodné pásmo alebo sú v tranzite cez colné územie Únie a opätovne sa potom vyvezú, vychádzajúc z hodnotenia prípadného rizika nezákonného obchodu súvisiaceho s takýmto pohybom a zohľadňujúc environmentálne prínosy a spoločensko-hospodársky vplyv takýchto opatrení.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 20 – odsek 2
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať v súlade s rozhodnutiami strán protokolu delegované akty týkajúce sa pravidiel uplatniteľných na prepustenie do voľného obehu v Únii výrobkov a zariadení dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok, ale neobsahujú látky, ktoré by mohli byť pozitívne identifikované ako kontrolované látky. Identifikácia takýchto výrobkov a zariadení bude v súlade s periodickými technickými posudkami dohodnutými zmluvnými stranami.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a, a to v súlade s rozhodnutiami strán protokolu, s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel uplatniteľných na prepustenie do voľného obehu v Únii výrobkov a zariadení dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok, ale neobsahujú látky, ktoré by mohli byť pozitívne identifikované ako kontrolované látky. Identifikácia takýchto výrobkov a zariadení bude v súlade s periodickými technickými posudkami dohodnutými zmluvnými stranami.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 22 – odsek 4 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať v súlade s rozhodnutiami strán protokolu delegované akty týkajúce sa zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie kontrolovaných látok alebo likvidácia výrobkov a zariadení bez predchádzajúceho zhodnotenia kontrolovaných látok považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a v prípade potreby aj technológií, ktoré sa majú použiť.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a, a to v súlade s rozhodnutiami strán protokolu, s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sa zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie kontrolovaných látok alebo likvidácia výrobkov a zariadení bez predchádzajúceho zhodnotenia kontrolovaných látok považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a v prípade potreby aj technológií, ktoré sa majú použiť.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 8 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 22 – odsek 5 – pododseky 2 a 3
Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi a má právomoc v súlade s článkom 24a prijímať na základe tohto vyhodnotenia a technických a iných podstatných informácií delegované akty týkajúce sa uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.
Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi a má právomoc v súlade s článkom 24a prijímať na základe tohto vyhodnotenia a technických a iných podstatných informácií delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím pravidiel týkajúcich sa uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 9 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1
Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 2. Na základe vyhodnotenia týchto opatrení prijatých členskými štátmi a technických a iných podstatných informácií má Komisia právomoc v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa zosúladenia uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.
Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 2. Na základe vyhodnotenia týchto opatrení prijatých členskými štátmi a technických a iných podstatných informácií má Komisia právomoc v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím pravidiel týkajúcich sa zosúladenia uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 23 – odsek 7
7.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje zoznam technológií alebo postupov, ktoré majú využívať podniky na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok.
7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím zoznamu technológií alebo postupov, ktoré majú využívať podniky na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 24a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 a 5, článku 10 ods. 3 a 6, článku 13 ods. 2, článku 18 ods. 9, článku 19, článku 20 ods. 2, článku 22 ods. 3, 4 a 5, článku 23 ods. 4 a 7, článku 24 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 a 5, článku 10 ods. 3 a 6, článku 13 ods. 2, článku 18 ods. 9, článku 19, článku 20 ods. 2, článku 22 ods. 3, 4 a 5, článku 23 ods. 4 a 7, článku 24 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 27 – odsek 10
10.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa zmien požiadaviek na predkladanie správ stanovenýchodseku 1 až 7 tohto článku, s cieľom splniť záväzky podľa protokolu, resp. zabezpečiť ich vykonanie.
10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom zmeniť požiadavky na predkladanie správ stanovenéodsekoch 1 až 7 tohto článku, s cieľom splniť záväzky podľa protokolu, resp. zabezpečiť ich vykonanie.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2002/58/ES
Článok 4 – odsek 5
5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14b prijímať delegované akty týkajúce sa okolností, formátupostupov uplatniteľných na požiadavky týkajúce sa informácií a oznamovania v zmysle odsekov 2, 3 a 4 tohto článku, a to po porade s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14b s cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o okolnosti, formátpostupy uplatniteľné na požiadavky týkajúce sa informácií a oznamovania v zmysle odsekov 2, 3 a 4 tohto článku, a to po porade s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2002/58/ES
Článok 14b – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 8 – odsek 2 – bod 3
Smernica 89/391/EHS
Článok 17b – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 16 – odsek 2 – bod 2
Smernica 92/91/EHS
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 17 – odsek 2 – bod 2
Smernica 92/104/EHS
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 18 – odsek 2 – bod 2
Smernica 93/103/ES
Článok 12a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 21 – odsek 2 – bod 2
Smernica 1999/92/ES
Článok 10a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 22 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2000/54/ES
Článok 19a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 27 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/104/ES
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/73/ES
Článok 6 – odsek 4
4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia pre regionálnu spoluprácu v duchu solidarity.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení pre regionálnu spoluprácu v duchu solidarity.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/73/ES
Článok 11 – odsek 10
10.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia upravujúce podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku.
10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť tuto smernicu stanovením usmernení upravujúcich podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/73/ES
Článok 15 – odsek 3
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa zásobníka.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa zásobníka.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 4
Smernica 2009/73/ES
Článok 36 – odsek 10
10.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia o uplatňovaní podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku a stanoviť postup, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 3, 6, 8 a 9 tohto článku.
10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení o uplatňovaní podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku a stanoviť postup, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 3, 6, 8 a 9 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 5
Smernica 2009/73/ES
Článok 42 – odsek 5
5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia o rozsahu povinností regulačných orgánov, pokiaľ ide o ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s agentúrou.
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení o rozsahu povinností regulačných orgánov, pokiaľ ide o ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s agentúrou.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 6
Smernica 2009/73/ES
Článok 43 – odsek 9
9.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia, ktorými ustanoví podrobné pravidlá postupu pre regulačné orgány, agentúru a Komisiu, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu medzi rozhodnutiami regulačných orgánov a usmerneniami uvedenými v tomto článku.
9.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení upravujúcich podrobné pravidlá postupu pre regulačné orgány, agentúru a Komisiu, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu medzi rozhodnutiami regulačných orgánov a usmerneniami uvedenými v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 7
Smernica 2009/73/ES
Článok 44 – odsek 4
4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia, v ktorých sa vymedzia metódy a opatrenia týkajúce sa vedenia záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré sa majú uchovávať.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení, v ktorých sa vymedzia metódy a opatrenia týkajúce sa vedenia záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré sa majú uchovávať.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 8
Smernica 2009/73/ES
Článok 50a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 10, článku 15 ods. 3, článku 36 ods. 10, článku 42 ods. 5, článku 43 ods. 9 a článku 44 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 10, článku 15 ods. 3, článku 36 ods. 10, článku 42 ods. 5, článku 43 ods. 9 a článku 44 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 3 – odsek 5
5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia stanovujúce podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 tohto článku.
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením usmernení upravujúcich podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 6 – odsek 11 – pododsek 2
Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového predpisu z vlastného podnetu, najmenej dva mesiace konzultuje návrh sieťového predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty, ktorými sa prijímajú takéto sieťové predpisy.
Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového predpisu z vlastného podnetu, najmenej dva mesiace konzultuje návrh sieťového predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím takýchto sieťových predpisov.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1
3.  Komisia je na účely dosiahnutia cieľov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty, ktorými sa určuje zemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahuje jednotlivá štruktúra regionálnej spolupráce, a to pri zohľadnení existujúcich štruktúr regionálnej spolupráce. Na tento účel Komisia konzultuje s agentúrou a ENTSO pre plyn.
3.  Komisia je na účely dosiahnutia cieľov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením zemepisnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje jednotlivá štruktúra regionálnej spolupráce, a to pri zohľadnení existujúcich štruktúr regionálnej spolupráce. Na tento účel Komisia konzultuje s agentúrou a ENTSO pre plyn.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia týkajúce sa záležitostí uvedených v odseku 1 tohto článku a zmeniť usmernenia uvedené v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením usmernení týkajúcich sa záležitostí uvedených v odseku 1 tohto článku a zmeniť usmernenia uvedené v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 27a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 11, článku 7 ods. 3, článku 12 ods. 3 a článku 23 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 11, článku 7 ods. 3, článku 12 ods. 3 a článku 23 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 32 – odsek 2 – bod 6
Smernica 91/271/EHS
Článok 17a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 33 – odsek 2 – bod 2
Smernica 91/676/EHS
Článok 8a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 35 – odsek 2 – bod 1
Smernica 96/59/ES
Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10b prijímať delegované akty:
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10b s cieľom doplniť túto smernicu na tieto účely:
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 35 – odsek 2 – bod 3
Smernica 96/59/ES
Článok 10b – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 36 – odsek 4 – bod 2
Smernica 98/83/ES
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2000/53/ES
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa minimálnych požiadaviek pre osvedčenie o zničení.;
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu stanovenímminimálnych požiadaviek pre osvedčenie o zničení.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2000/53/ES
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel potrebných na kontrolu plnenia cieľov stanovených v prvom pododseku. Komisia pri príprave týchto pravidiel zohľadní všetky príslušné faktory, okrem iného dostupnosť údajov a otázku exportu a importu vozidiel po dobe životnosti.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením podrobných pravidiel potrebných na kontrolu toho, ako členské štáty plnia ciele stanovené v prvom pododseku. Pri príprave týchto pravidiel zohľadní všetky príslušné faktory, okrem iného dostupnosť údajov a otázku exportu a importu vozidiel po dobe životnosti.“
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2000/53/ES
Článok 8 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa noriem uvedených v odseku 1. Komisia pri príprave týchto noriem zohľadní práce realizované v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach a podľa potreby k týmto prácam prispeje.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu zavedením noriem uvedených v odseku 1. Pri príprave týchto noriem zohľadní práce realizované v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach a podľa potreby k týmto prácam prispeje.“
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 6
Smernica 2000/53/ES
Článok 9a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2000/60/ES
Článok 8 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20a prijímať delegované akty stanovujúce technické špecifikácieštandardizované metódy analýzy a monitorovania stavu vody.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením technických špecifikáciíštandardizovaných metód analýzy a monitorovania stavu vody.“
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2000/60/ES
Článok 20a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 1 v prvom pododseku a v oddiele 1.4.1 bode ix) prílohy V sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 1 v prvom pododseku a v oddiele 1.4.1 bode ix) prílohy V sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2000/60/ES
Príloha V – odsek 1.4.1 – bod ix
„ix) Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20a prijímať delegované akty stanovujúce výsledky interkalibračného porovnania a hodnoty pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch v súlade s bodmi i) až viii). Uverejnia sa do šiestich mesiacov od ukončenia interkalibračného porovnania.“
„ix) Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením výsledkov interkalibračného porovnania a hodnôt pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch v súlade s bodmi i) až viii). Uverejnia sa do šiestich mesiacov od ukončenia interkalibračného porovnania.“
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 41 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2004/107/ES
Článok 5a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/7/ES
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a
a)  o špecifikovaní normy EN/ISO o rovnocennosti mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;
a)  s cieľom doplniť túto smernicu špecifikovaním normy EN/ISO o rovnocennosti mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/7/ES
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b
b)  o zmene prílohy I, prípadne potrebnej v kontexte vedeckého a technického pokroku, pokiaľ ide o metódy analýzy parametrov stanovené v uvedenej prílohe;
b)  s cieľom zmeniť prílohu I, v prípade potreby v kontexte vedeckého a technického pokroku, pokiaľ ide o metódy analýzy parametrov stanovené v uvedenej prílohe;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/7/ES
Článok 15 – odsek 2 – písmeno c
c)  o zmene prílohy V, prípadne potrebnej v kontexte vedeckého a technického pokroku.;
c)  s cieľom zmeniť prílohu V, prípadne potreby v kontexte vedeckého a technického pokroku.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2006/7/ES
Článok 15a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22a prijímať delegované akty potrebné na tieto účely:
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 22a s cieľom doplniť túto smernicu na tieto účely:
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a
a)  vypracovanie technických požiadaviek na účely článku 13 ods. 6 vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa definície kyanidu rozpustiteľného slabou kyselinou a metódy na jeho meranie;
a)  vypracovať technické požiadavky na účely článku 13 ods. 6 vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa definície kyanidu rozpustiteľného slabou kyselinou a metódy na jeho meranie;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  dokončenie technických požiadaviek na opis vlastností odpadu obsiahnutého v prílohe II;
b)  dokončiť technické požiadavky na opis vlastností odpadu obsiahnutého v prílohe II;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  výklad definície uvedenej v bode 3 článku 3;
c)  poskytnúť výklad definície uvedenej v bode 3 článku 3;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d
d)  stanovenie kritérií na zaradenie zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III;
d)  vymedziť kritériá na zaradenie zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e
e)  určenie harmonizovaných noriem na odber vzoriek a metód analýz potrebných na technické vykonávanie tejto smernice.
e)  určiť harmonizované normy na odber vzoriek a metódy analýz potrebné na technické vykonávanie tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2006/21/ES
Článok 22a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 44 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2006/118/ES
Článok 8a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2007/2/ES
Článok 7 – odsek 1
„1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú technické dojednania pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb. Pri vypracovaní týchto dojednaní sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov priestorových údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti a nákladoch a výnosoch.“
„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením technických pravidiel pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb. Pri vypracovaní týchto pravidiel sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov priestorových údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti a nákladoch a výnosoch.“
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2007/2/ES
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktoré do tejto kapitoly predovšetkým dopĺňajú toto:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa stanovia predovšetkým:
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2007/2/ES
Článok 17 – odsek 8 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty, ktorými sa upravujú tieto podmienky. Tieto pravidlá budú v plnom rozsahu dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku.;
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením pravidiel upravujúcich tieto podmienky. Tieto pravidlá budú v plnom rozsahu dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2007/2/ES
Článok 21a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 7, článku 7 ods. 1, článku 16 a článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 7, článku 7 ods. 1, článku 16 a článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 47 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2007/60/ES
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 48 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2008/50/ES
Článok 28a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 28 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 28 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2008/56/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa k 15. júlu 2010 stanovujú kritériá a metodické normy, ktoré majú používať členské štáty na základe príloh I a III, a to takým spôsobom, aby bola zabezpečená konzistentnosť, a ktoré umožňujú porovnávanie medzi morskými regiónmi alebo subregiónmi, pokiaľ ide o rozsah, v akom bol dosiahnutý dobrý environmentálny stav.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa k 15. júlu 2010 stanovia kritériá a metodické normy, ktoré majú používať členské štáty na základe príloh I a III, a to takým spôsobom, aby bola zabezpečená konzistentnosť, a ktoré umožňujú porovnávanie medzi morskými regiónmi alebo subregiónmi, pokiaľ ide o rozsah, v akom bol dosiahnutý dobrý environmentálny stav.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2008/56/ES
Článok 11 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania, ktoré zohľadňujú existujúce záväzky a zabezpečujú porovnateľnosť medzi výsledkami monitorovania a posudzovania.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa stanovujú špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania, ktoré zohľadňujú existujúce záväzky a zabezpečujú porovnateľnosť medzi výsledkami monitorovania a posudzovania.“
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 4
Smernica 2008/56/ES
Článok 24a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4 a článku 24 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4 a článku 24 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 52 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/147/ES
Článok 15a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 1
S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) č. 1221/2009 a vytvoriť postupy hodnotenia by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich o postupy uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) č. 1221/2009 a vytvoriť postupy hodnotenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich o postupy uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS a predložiť sektorové referenčné dokumenty, ako aj sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú registrácie organizácií a harmonizačných postupov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1221/2009 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci v súvislosti s harmonizáciou určitých postupov a vo vzťahu k sektorovým referenčným dokumentom. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1
Komisia prijme sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum príslušných orgánov prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.
Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 48a delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením sprievodných dokumentov, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum príslušných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 17 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijímať delegované akty týkajúce sa postupov uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS vrátane primeraných odvolacích postupov v prípade rozhodnutí prijímaných na základe partnerského hodnotenia.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 48a delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením postupov uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS vrátane primeraných odvolacích postupov v prípade rozhodnutí prijímaných na základe partnerského hodnotenia.“
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 30 – odsek 6 – pododsek 1
Komisia prijme sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum akreditačných a licenčných orgánov prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením sprievodných dokumentov, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum akreditačných a licenčných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 46 – odsek 6
„6. Komisia prijme sektorové referenčné dokumenty uvedené v odseku 1 sprievodné dokumenty uvedené v odseku 4 prostredníctvom vykonávacích aktovsúlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.“
„6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím sektorových referenčných dokumentov uvedenýchodseku 1 a sprievodných dokumentov uvedených v odseku 4.“
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 48a
„Článok 48a
„Článok 48a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 48 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 48 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 3 a článku 48 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
_______________
_______________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 66/2010
Článok 6 – odsek 7 – pododsek 1
V prípade osobitných kategórií tovarov obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 a len v prípade, ak nie je technicky realizovateľná ich náhrada alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom udeliť výnimky z odseku 6 tohto článku.
V prípade osobitných kategórií tovarov obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 a len v prípade, ak nie je technicky realizovateľná ich náhrada alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení, ktorými sa udeľujú výnimky z odseku 6 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 66/2010
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty, ktorými sa najneskôr do deviatich mesiacov po konzultácii s EUEB stanovujú opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov. Tieto opatrenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa najneskôr do deviatich mesiacov po konzultácii s EUEB stanovujú opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov. Tieto opatrenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 66/2010
Článok 15a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 7, článku 8 ods. 2 a článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 7, článku 8 ods. 2 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 2 – odsek 6
„6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty o aktualizácii zoznamu priemyselných výrobkov Prodcom a informácií aktuálne zbieraných pre každé záhlavie.“
„6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie aktualizáciou zoznamu priemyselných výrobkov Prodcom a informácií aktuálne zbieraných pre každé záhlavie.“
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 3 – odsek 5
„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania odseku 3 tohto článku, a to aj s cieľom prispôsobenia technickému pokroku.“
„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím podrobných pravidiel uplatňovania odseku 3 tohto článku, a to aj v záujme prispôsobenia technickému pokroku.“
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 4 – odsek 2
Komisia je však v prípade niektorých záhlaví v zozname Prodcom splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty stanovujúce, že sa majú vykonať mesačné alebo štvrťročné zisťovania.
Komisia je však v prípade niektorých záhlaví v zozname Prodcom splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením toho, že sa majú vykonať mesačné alebo štvrťročné zisťovania.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 5 – odsek 1
„1. Požadované informácie budú zbierať členské štáty s použitím dotazníkov, ktorých obsah bude v súlade s pravidlami určenými Komisiou. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa týchto pravidiel.“
„1. Požadované informácie budú zbierať členské štáty s použitím dotazníkov, ktorých obsah bude v súlade s pravidlami určenými Komisiou. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením týchto pravidiel.“
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 6 – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, v súlade s ktorými členské štáty spracujú vyplnené dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo informácie z iných zdrojov uvedené v článku 5 ods. 3.;
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel, v súlade s ktorými členské štáty spracujú vyplnené dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo informácie z iných zdrojov uvedené v článku 5 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 9a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 5, článku 4, článku 5 ods. 1 a článku 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 5, článku 4, článku 5 ods. 1 a článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 56 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (EHS) č. 696/93
Článok 6 – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, ktorými sa menia najmä štatistické jednotky výrobného systému a kritériá a definície obsiahnuté v prílohe, s cieľom prispôsobiť ich hospodárskemu a technickému vývoju.;
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa menia štatistické jednotky výrobného systému a kritériá a definície obsiahnuté v prílohe, s cieľom prispôsobiť ich hospodárskemu a technickému vývoju.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 56 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (EHS) č. 696/93
Článok 6a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 1 – zarážka 4
—  doplniť toto nariadenie o kritériá hodnotenia kvality,
—  doplniť toto nariadenie o kritériá hodnotenia kvality ukazovateľov,
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2 – úvodná časť
(2)  V článku 4 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:
(2)  V článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) sa druhý pododsek nahrádza takto:
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d – pododsek 2
Podrobné informácie o programoch uvedených v prvom pododseku sa stanovia v prílohách. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa ich schvaľovania a uplatňovania.
Podrobné informácie o programoch uvedených v prvom pododseku sa stanovia v prílohách. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie bližším špecifikovaním ich schvaľovania a uplatňovania.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 10 – odsek 5
„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality.“
„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality ukazovateľov.“
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18 – odsek 3
4a)  V článku 18 sa vypúšťa odsek 3.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 prílohy D sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bode 3, písm. c) bode 2, písm. c) bode 10, písm. d) bode 2 a písm. f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písm. b) bode 4 a písm. d) bode 2 prílohy B, písm. b) bode 2, písm. d) bode 2 a písm. g) bode 2 prílohy C a písm. b) bode 2 a písm. d) bode 2 prílohy D sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 prílohy D môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bode 3, písm. c) bode 10, písm. d) bode 2 a písm. f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písm. b) bode 4 a písm. d) bode 2 prílohy B, písm. b) bode 2, písm. d) bode 2 a písm. g) bode 2 prílohy C a písm. b) bode 2 a písm. d) bode 2 prílohy D môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmena a), písmena b) bodu 3, písmena c) bodu 2, písmena c) bodu 10, písmena d) bodu 2 a písmena f) bodov 8 a 9 prílohy A, písmena b) bodu 4 a písmena d) bodu 2 prílohy B, písmena b) bodu 2, písmena d) bodu 2 a písmena g) bodu 2 prílohy C a písmena b) bodu 2 a písmena d) bodu 2 prílohy D nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodu 2, písm. c) bodu 10, písm. d) bodu 2 a písm. f) bodov 8 a 9 prílohy A, písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2 prílohy B, písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 prílohy C a písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 prílohy D nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno b – bod 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením možnosti využiť iné štatistické jednotky.“
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod iii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno c – bod 2
„2. Informácie o cenách priemyselných výrobcov realizované na zahraničnom trhu (č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak to nevedie k žiadnemu významnému zhoršeniu kvality v porovnaní s konkrétnymi cenovými informáciami. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa podmienok na zabezpečenie nevyhnutnej kvality údajov.“
„2. Informácie o cenách priemyselných výrobcov realizované na zahraničnom trhu (č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak to nevedie k žiadnemu významnému zhoršeniu kvality v porovnaní s konkrétnymi cenovými informáciami. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie určenímpodmienok na zabezpečenie nevyhnutnej kvality údajov.“
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod vi
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno d – bod 2
„2. Okrem toho ukazovateľ „produkcia“ (č. 110) a ukazovateľ „odpracované hodiny“ (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“
„2. Okrem toho ukazovateľ „produkcia“ (č. 110) a ukazovateľ „odpracované hodiny“ (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod vii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno f – bod 8
„8. Pri ukazovateli „dovozná cena“ (č. 340) je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia podmienok uplatňovania európskeho systému výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku.“
„8. Pri ukazovateli „dovozná cena“ (č. 340) je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením podmienok uplatňovania európskeho systému výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku.“
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod viii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno f – bod 9
„9. Ukazovatele vzťahujúce sa na zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem toho sa má ukazovateľ dovozná cena (č. 340) zasielať v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia podmienok uplatňovania európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Európsky systém výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“
„9. Ukazovatele vzťahujúce sa na zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem toho sa má ukazovateľ dovozná cena (č. 340) zasielať v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením podmienok uplatňovania európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Európsky systém výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – bod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha B – písmeno b – bod 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením možnosti využiť iné štatistické jednotky.“
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – bod iv
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha B – písmeno d – bod 2 – pododsek 2
Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.
Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno b – bod 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením možnosti využiť iné štatistické jednotky.“
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod i“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno c – bod 4
iii)  V písmene c) bode 4 sa vypúšťa posledný odsek;
iii)  V písmene c) bode 4 sa vypúšťa tretí pododsek;
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iii“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iii“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iv
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno d – bod 2
„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) a ukazovateľ „objem predaja“ (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“
„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) a ukazovateľ „objem predaja“ (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iv“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iv“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod v
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno g – bod 2
„2. Ukazovatele pre tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za vlastné výkony a tovar a deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami v súlade s prídelmi európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa prídelov európskych systémov výberových zisťovaní.“
„2. Ukazovatele pre tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za vlastné výkony a tovar a deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami v súlade s prídelmi európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určenímprídelov európskych systémov výberových zisťovaní.“
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod v“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod v“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha D – písmeno b – bod 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením možnosti využiť iné štatistické jednotky.“
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 10 – bod i“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iv
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha D – písmeno d – bod 2
„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) sa má predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“
„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) sa má predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“;
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iv“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 10 – bod iv“ návrhu Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 1
S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 530/1999 hospodárskym a technickým zmenám by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom doplniť toto nariadenie o definície a rozpis informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj o kritériá hodnotenia kvality. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 530/1999 hospodárskym a technickým zmenám by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť toto nariadenie o definície a rozpis informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj o kritériá hodnotenia kvality štatistiky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 6 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú definície a rozpisu informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa odseku 1 a 2 tohto článku. Tieto delegované akty Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením definície a rozpisu informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa odsekov 1 a 2 tohto článku. Tieto delegované akty Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.“
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 10 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality. Tieto delegované akty Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality štatistiky. Tieto delegované akty Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.“
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 10a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 10a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 4
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 2150/2002 v súvislosti so získavaním výsledkov, príslušným formátom pre prenos výsledkov a obsahom správ o kvalite by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 2150/2002 v súvislosti so získavaním výsledkov, príslušným formátom pre prenos výsledkov a štruktúrou a podrobnou úpravou správ o kvalite by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 1 – odsek 5
„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5b prijímať delegované akty týkajúce sa vytvorenia tabuľky zhody medzi štatistickou nomenklatúrou prílohy III k tomuto nariadeniu a katalógom odpadov, ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 2000/532/ES.*
„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5b s cieľom doplniť toto nariadenie vytvorením tabuľky zhody medzi štatistickou nomenklatúrou prílohy III k tomuto nariadeniu a katalógom odpadov, ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 2000/532/ES.*
____________________
____________________
* Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).“
* Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).“
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5b prijímať delegované akty týkajúce sa vymedzenia podmienok kvality a presnosti.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5b s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením podmienok kvality a presnosti.“
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 5a – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5b prijímať delegované akty týkajúce sa prispôsobenia sa hospodárskemu a technickému vývoju v oblasti zberu a štatistického spracovania štatistických údajov, ako aj spracovania a prenosu výsledkov a úpravy špecifikácií uvedených v prílohách.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5b s cieľom zmeniť toto nariadenie tým, že ho prispôsobí hospodárskemu a technickému vývoju v oblasti zberu a štatistického spracovania údajov, ako aj spracovania a prenosu výsledkov a upraví špecifikácie uvedené v prílohách.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 5b – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 5, článku 3 ods. 1 a 4 článku 5a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 5, článku 3 ods. 1 a 4 článku 5a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  obsah správ o kvalite podľa časti 7 prílohy I a časti 7 prílohy II.
c)  štruktúra a podrobná úprava správ o kvalite podľa časti 7 prílohy I a časti 7 prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 60 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 437/2003
Článok 5 – odsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia iných noriem presnosti.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením iných noriem presnosti.
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 60 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 437/2003
Článok 10a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová)
—  doplniť toto nariadenie prijatím opatrení týkajúcich sa poskytovania údajov v súlade s výsledkami štúdií uskutočniteľnosti.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 3
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 v súvislosti s obsahom správ o kvalite by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 v súvislosti so štruktúrou a podrobnou úpravou správ o kvalite by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 2 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú zmien na účely nového vymedzenia technickej špecifikácie indexu a revízií štruktúry štatistického váženia.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa mení príloha na účely nového vymedzenia technickej špecifikácie indexu a revízií štruktúry štatistického váženia.“
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 3 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú zmien na účely zahrnutia ekonomických činností uvedených v sekciách O až S NACE Rev. 2 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti definovaných v článku 10.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa mení toto nariadenie, pokiaľ ide o zahrnutie ekonomických činností uvedených v sekciách O až S NACE Rev. 2 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti uvedených v článku 10.“
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1
S prihliadnutím na príspevky k celkovej zamestnanosti a k nákladom práce na úrovni Únie a na úrovniach členských štátov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú identifikácie hospodárskych činností definovaných v sekciách NACE Rev. 2 a podľa ďalších rozdelení, nie mimo úrovne divízií NACE Rev. 2 (2-číselná úroveň) alebo zoskupení divízií, v rámci ktorých musia byť údaje členené so zreteľom na hospodársky a sociálny vývoj.
S prihliadnutím na príspevky k celkovej zamestnanosti a k nákladom práce na úrovni Únie a na úrovniach členských štátov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o rozpis hospodárskych činností definovaných v sekciách NACE Rev. 2 a podľa ďalších rozdelení, nie mimo úrovne divízií NACE Rev. 2 (2-číselná úroveň) alebo zoskupení divízií, v rámci ktorých musia byť údaje členené so zreteľom na hospodársky a sociálny vývoj.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú určenia týchto hospodárskych činností, a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti definovaných v článku 10.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie určením týchto hospodárskych činností, a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti uvedených v článku 10.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia metodiky, ktorá sa použije na reťazenie indexu.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením metodiky, ktorá sa použije na reťazenie indexu.“
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 8 – odsek 1
„1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty týkajúce sa definície osobitných kritérií kvality. Prenesené bežné údaje a spätné údaje musia spĺňať tieto kritériá kvality.“
„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením osobitných kritérií kvality. Prenesené bežné údaje a spätné údaje musia spĺňať tieto kritériá kvality.“
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 8 – odsek 2
„2. Počnúc rokom 2003 členské štáty poskytnú Komisii výročné správy o kvalite. Obsah týchto správ vymedzí Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 2.“
„2. Počnúc rokom 2003 členské štáty poskytnú Komisii výročné správy o kvalite. Štruktúru a podrobnú úpravu týchto správ vymedzí Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 9
4a)  Článok 9 sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 10 – odsek 5
„5. Komisia prijme opatrenia na základe výsledkov štúdií o vykonateľnosti prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 2. Tieto opatrenia rešpektujú zásadu efektívnosti vynaložených nákladov vymedzenú v článku 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 vrátane minimalizovania zaťaženia respondentov.“
„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o poskytovanie údajov uvedených v odseku 2 tohto článku na základe výsledkov štúdií o vykonateľnosti uvedených v tomto článku. Tieto delegované akty rešpektujú zásadu efektívnosti vynaložených nákladov vymedzenú v článku 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 vrátane minimalizovania zaťaženia respondentov.“
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 1, 23, článku 8 ods. 1 a článku 10 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 1, 23, článku 8 ods. 1 a článku 10 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 a článku 10 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 62 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 808/2004
Článok 8a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 1 – zarážka 2
—  meniť toto nariadenie s cieľom upraviť celkový podiel Únie,
—  meniť toto nariadenie s cieľom prispôsobiť celkový podiel Únie,
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 2 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty týkajúce sa časového harmonogramu poskytovanie položiek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45, a B.4G, ako aj akého rozhodnutia, ktorým sa vyžaduje rozdelenie transakcií vymenovaných v prílohe podľa zodpovedajúceho sektora. Každé takéto rozhodnutie sa prijme len po tom, ako Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia podľa článku 9.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie určením časového harmonogramu pre poskytovanie položiek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G, ako aj vyžadovaním rozdelenia transakcií vymenovaných v prílohe podľa zodpovedajúceho sektora. Každý takýto delegovaný akt sa prijme len po tom, ako Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia podľa článku 9.“
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 2 – odsek 5
ba)  Odsek 5 sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 3 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty, ktorými sa mení odsek 1 tohto článku, pokiaľ ide o celkový podiel Únie.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a, ktorými sa mení odsek 1 tohto článku, s cieľom prispôsobiť celkový podiel (1 %) Únie.“
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty týkajúce sa prijatia spoločných noriem kvality.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením spoločných noriem kvality.“
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 7a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 a článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 a článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 7a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 a článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 a článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je ďalej splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa rozšírenia vymedzenia tohto pojmu, ak by toto rozšírenie významným spôsobom posilnilo reprezentatívnosť a kvalitu výsledkov prieskumu v daných členských štátoch.;
Komisia je ďalej splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že prijme rozšírenie vymedzenia tohto pojmu, ak by toto rozšírenie významným spôsobom posilnilo reprezentatívnosť a kvalitu výsledkov prieskumu v daných členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 7 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty o určení výberu vzoriek a požiadaviek na presnosť, veľkosti vzoriek potrebných na splnenie týchto požiadaviek, ako aj podrobných špecifikácií NACE Rev. 2 a kategórií veľkosti, do ktorých sa môžu rozdeliť výsledky.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie určenímvýberu vzoriek a požiadaviek na presnosť, veľkosti vzoriek potrebných na splnenie týchto požiadaviek, ako aj podrobných špecifikácií NACE Rev. 2 a kategórií veľkosti, do ktorých sa môžu rozdeliť výsledky.“
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 8 – odsek 2
„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa konkrétnych údajov, ktoré sa majú zbierať v súvislosti s podnikmi, ktoré poskytujú odbornú prípravu, a s podnikmi, ktoré ju neposkytujú, a v súvislosti s rôznymi formami odbornej prípravy.“
„2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením konkrétnych údajov, ktoré sa majú zbierať v súvislosti s podnikmi, ktoré poskytujú odbornú prípravu, a s podnikmi, ktoré ju neposkytujú, a v súvislosti s rôznymi formami odbornej prípravy.“
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 9 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na kvalitu údajov, ktoré sa majú zbierať a prenášať na účely európskej štatistiky a akýchkoľvek opatrení na hodnotenie alebo zlepšenie kvality údajov.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením požiadaviek na kvalitu údajov, ktoré sa majú zbierať a prenášať na účely európskej štatistiky,prijatím akýchkoľvek opatrení na hodnotenie alebo zlepšenie kvality údajov.“
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 9 – odsek 5
„5. Komisia určí štruktúru správ o kvalite uvedených v odseku 2 prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 14 ods. 2.“
„5. Pri vypracúvaní správ o kvalite uvedených v odseku 2 členské štáty dodržiavajú požiadavky na kvalitu a akékoľvek iné opatrenie stanovené podľa odseku 4. S cieľom posúdiť kvalitu prenesených údajov by mali používať formát, ktorý Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 14 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 10 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia prvého referenčného roka, v ktorom sa budú zbierať údaje.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie určením prvého referenčného roka, v ktorom sa budú zbierať údaje.“
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 13a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 2 a článku 13 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 2 a článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 66 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 458/2007
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty určujúce prvý rok, za ktorý by sa mali zhromaždiť úplné údaje, ako aj opatrenia o podrobnej klasifikácii sledovaných údajov a vymedzeniach pojmov, ktoré sa majú používať.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie určením prvého roka, za ktorý by sa mali zhromaždiť úplné údaje, ako aj prijatím opatrení o podrobnej klasifikácii sledovaných údajov a vymedzeniach pojmov, ktoré sa majú používať.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 66 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 458/2007
Článok 7a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 3 a v časti 1.1.2.4 prílohy I sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 3 a v časti 1.1.2.4 prílohy I sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 1
S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 716/2007 hospodárskemu a technickému vývoju by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť vymedzenia pojmov v prílohách I a II a úroveň podrobnosti údajov v prílohe III a doplniť nariadenie o opatrenia týkajúce sa štatistiky vnútorných a vonkajších zahraničných afiliácií.
S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 716/2007 hospodárskemu a technickému vývoju by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť vymedzenia pojmov v prílohách I a II a úroveň podrobnosti údajov v prílohe III a doplniť nariadenie o opatrenia týkajúce sa štatistiky vnútorných a vonkajších zahraničných afiliácií a o spoločné normy kvality.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa štatistiky vnútorných a vonkajších zahraničných afiliácií, a to na základe záverov pilotných štúdií.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie určením potrebných opatrení týkajúcich sa štatistiky vnútorných a vonkajších zahraničných afiliácií, a to na základe záverov pilotných štúdií.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 6 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa spoločných noriem kvality.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením spoločných noriem kvality uvedených v odseku 1.“
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c
„c) vymedzenie obsahu a periodicity správ o kvalite.“
„c) vymedzenie štruktúry, podrobnej úpravy a periodicity správ o kvalite uvedených v článku 6 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 68 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 862/2007
Článok 9a – pododsek 2 – úvodná časť
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že:
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 68 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 862/2007
Článok 10a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 3 – odsek 1a
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktorými sa menia definície a zoznam skupín základného členenia v prílohe II s cieľom zohľadniť hospodárske a technické zmeny, ak s tým nie je spojený neúmerný nárast nákladov členských štátov.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a, ktorými sa menia definície stanovené v prvom odseku a zoznam skupín základného členenia v prílohe II s cieľom zohľadniť hospodárske a technické zmeny, ak s tým nie je spojený neúmerný nárast nákladov členských štátov.“
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 7 – odsek 4
„4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty týkajúce sa spoločných kritérií, na ktorých je založená kontrola kvality.“;
„4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením spoločných kritérií, na ktorých je založená kontrola kvality uvedená v odseku 1.“
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 7 – odsek 5
„5. Komisia prijme štruktúru správ o kvalite uvedených v bode 5.3 prílohy I prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 11 ods. 2.“
„5. Komisia stanoví štruktúru a podrobnú úpravu správ o kvalite uvedených v odseku 3 a bode 5.3 prílohy I prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 11 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 a článku 7 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 a článku 7 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 a článku 7 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 1
S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 177/2008 hospodárskemu a technologickému vývoju by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť zoznam charakteristík v registroch, ich vymedzenie a pravidlá kontinuity v prílohe k tomuto nariadeniu a doplniť toto nariadenie o spoločné normy a pravidlá kvality na účely aktualizácie registrov, ako aj určením rozsahu, v akom sa určité podniky a skupiny podnikov zahŕňajú do registrov, a to vymedzením jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 177/2008 hospodárskemu a technologickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť zoznam charakteristík v registroch, ich vymedzenie a pravidlá kontinuity v prílohe k tomuto nariadeniu a doplniť toto nariadenie o spoločné normy kvality obchodných registrov a pravidlá na účely aktualizácie registrov, ako aj určením rozsahu, v akom sa určité podniky a skupiny podnikov zahŕňajú do registrov, a to vymedzením jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 3 – odsek 6
„6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty o určení rozsahu, v ktorom sa majú podniky s menej ako polovicou zamestnanej osoby a všetky rezidentné skupiny podnikov, ktoré nemajú pre členské štáty žiadny štatistický význam, zahrnúť do registrov, a o vymedzení jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách.“
„6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie určením rozsahu, v ktorom sa majú podniky s menej ako polovicou zamestnanej osoby a všetky rezidentné skupiny podnikov, ktoré nemajú pre členské štáty žiadny štatistický význam, zahrnúť do registrov, a vymedzenia jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách.“
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty týkajúce sa spoločných noriem kvality.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením spoločných noriem kvality pre obchodné registre, ako sa uvádza v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2
Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa obsahu a periodicity správ o kvalite prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2.
Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa štruktúry, podrobnej úpravy a periodicity správ o kvalite uvedených v odseku 2 prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 8 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel aktualizácie registrov.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel aktualizácie registrov.“
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 15a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 15a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1
„Použitie pružného modulu uvedené v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa jeho rozsahu pôsobnosti, zoznamu charakteristík, referenčného obdobia, činností, ktoré majú byť zahrnuté, a požiadaviek na kvalitu. Tieto delegované akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia. Komisia špecifikuje potrebu informácií a vplyv zberu údajov, pokiaľ ide o zaťaženie podnikov a náklady členských štátov.“
„Použitie pružného modulu uvedené v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením rozsahu pôsobnosti pružného modulu, jeho zoznamu charakteristík, referenčného obdobia, činností, ktoré majú byť zahrnuté, a požiadaviek na kvalitu. Tieto delegované akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia. Komisia špecifikuje potrebu informácií a vplyv zberu údajov, pokiaľ ide o zaťaženie podnikov a náklady členských štátov.“
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 4 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty v súvislosti s opatreniami potrebnými na základe hodnotenia pilotných štúdií.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením opatrení potrebných na základe hodnotenia pilotných štúdií.“
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 7 – odsek 2
„2. S cieľom vypracovať agregáty na úrovni Únie členské štáty zostavia národné výsledky na úrovni klasifikácie NACE Rev. 2 uvedenej v prílohách k tomuto nariadeniu alebo v delegovaných aktoch. Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované aktyv súlade s článkom 11b.“
„2. Na účely vypracovania agregátov na úrovni Únie členské štáty zostavia národné výsledky na úrovni klasifikácie NACE Rev. 2 uvedenej v prílohách k tomuto nariadeniu alebo v delegovaných aktoch. Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 11b a doplniť tak toto nariadenie určením príslušných úrovní klasifikácie NACE Rev. 2.“
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
Výsledky budú zasielané v primeranom technickom formáte v lehote, ktorá začína plynúť od konca referenčného obdobia. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa referenčného obdobia pre moduly stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) a j), pričom toto obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov. Pre modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 mesiacov, ako je stanovené v oddiele 9 prílohy IX. Malé množstvo predbežných odhadovaných výsledkov sa navyše odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od konca referenčného obdobia a ktorá sa stanoví v súlade s týmto postupom pre moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až g) tak, že nepresiahne desať mesiacov.
Výsledky budú zasielané v primeranom technickom formáte v lehote, ktorá začína plynúť od konca referenčného obdobia. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie určením referenčného obdobia pre moduly stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) a j), pričom toto obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov. Pre modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 mesiacov, ako je stanovené v oddiele 9 prílohy IX. Malé množstvo predbežných odhadovaných výsledkov sa navyše odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od konca referenčného obdobia. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie určením tohto obdobia pre moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až g), pričom toto obdobie nepresiahne desať mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa revízie pravidiel označenia CETO a zoskupení členských štátov k 29. aprílu 2013 a potom každých päť rokov.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie revidovaním pravidiel označenia CETO a zoskupení členských štátov k 29. aprílu 2013 a potom každých päť rokov.“
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 11a – úvodná časť
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 11b – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, oddiele 5, oddiele 6 a oddiele 8 ods. 1 a 2 prílohy I, oddieloch 6 príloh II, III a IV, oddiele 7 prílohy VI, oddiele 3, oddiele 4 ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddiele 8 ods. 2 a 3 a oddiele 10 ods. 2 prílohy IX sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, oddiele 5, oddiele 6 a oddiele 8 ods. 1 a 2 prílohy I, oddiele 6 príloh II, III a IV, oddiele 7 prílohy VI, oddiele 3, oddiele 4 ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddiele 8 ods. 2 a 3 a oddiele 10 ods. 2 prílohy IX sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 11b – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, oddielu 5, oddielu 6 a oddielu 8 ods. 1 a 2 prílohy I, oddielov 6 príloh II, III a IV, oddielu 7 prílohy VI, oddielu 3, oddielu 4 ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddielu 8 ods. 2 a 3 a oddielu 10 ods. 2 prílohy IX k tomuto nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, oddielu 5, oddielu 6 a oddielu 8 ods. 1 a 2 prílohy I, oddielu 6 príloh II, III a IV, oddielu 7 prílohy VI, oddielu 3, oddielu 4 ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddielu 8 ods. 2 a 3 a oddielu 10 ods. 2 prílohy IX k tomuto nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 5 – odsek 1
Prvým referenčným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia uvedeného v oddiele 9. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa prvého referenčného roka, za ktorý sa majú zostavovať štatistiky na úrovni tried činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2.
Prvým referenčným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia uvedeného v oddiele 9. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením prvého referenčného roka, za ktorý sa majú zostavovať štatistiky na úrovni tried činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 6 – odsek 1
Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa kľúčových ukazovateľov.
Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením kľúčových ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b – bod i
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 8 – odsek 1
„1. Výsledky sa majú odoslať do 18 mesiacov od konca kalendárneho roku sledovaného obdobia, okrem tried 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pre triedy 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 mesiacov. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa termínu odoslania výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj divízie 66 NACE. Rev. 2.“
„1. Výsledky sa majú odoslať do 18 mesiacov od konca kalendárneho roku sledovaného obdobia, okrem tried 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pre triedy 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 mesiacov. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením termínu odoslania výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj divízie 66 NACE. Rev. 2.“
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b – bod ii
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 8 – odsek 2 – pododsek 2
„Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev. 2 (skupiny). Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa divízie 66 klasifikácie NACE Rev. 2 a odoslania predbežných výsledkov alebo odhadov.“
„Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev. 2 (skupiny). Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením odoslania predbežných výsledkov alebo odhadov v prípade divízie 66 klasifikácie NACE Rev. 2.“
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha II – oddiel 6 – odsek 1
V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa kľúčových ukazovateľov.
V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením takýchto kľúčových ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha III – oddiel 6 – odsek 1
V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa kľúčových ukazovateľov.
V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením takýchto kľúčových ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IV – oddiel 6 – odsek 1
V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa kľúčových ukazovateľov.
V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením takýchto kľúčových ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VI – oddiel 7 – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa termínu odoslania výsledkov, ktorý nebude dlhší ako 10 mesiacov od konca referenčného obdobia.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením termínu odoslania výsledkov, ktorý nebude dlhší ako 10 mesiacov od konca referenčného obdobia.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 13 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VIII – oddiel 3 – odsek 1 – veta 5
„Na základe takejto štúdie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny spodnej hranice.“;
„Na základe takejto štúdie je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom zmeniť toto nariadenie zmenou spodnej hranice sledovanej populácie.“;
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 13 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VIII – oddiel 4 – odseky 2 a 3 – tabuľka
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa určenia členenia výrobkov.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením členenia výrobkov.“
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka tabuľky „Členenie tržieb podľa typu výrobkov“, veta v stĺpci „Poznámka“.)
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 8 – odsek 2
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa niektorých výsledkov, ktoré sa takisto rozčlenia podľa veľkostných tried na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením, že niektoré výsledky sa takisto rozčlenia podľa veľkostných tried na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 8 – odsek 3
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa niektorých výsledkov, ktoré sa takisto rozčlenia podľa právnej formy na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením, že niektoré výsledky sa takisto rozčlenia podľa právnej formy na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 10 – odsek 2 – pododdiel „Osobitné súhrny“
Aby sa mohla zostaviť štatistika Únie o demografii podnikov za sektor Informačné a komunikačné technológie, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa niektorých osobitných súhrnov NACE Rev. 2, ktoré sa majú zasielať.
Aby sa mohla zostaviť štatistika Únie o demografii podnikov za sektor Informačné a komunikačné technológie, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením niektorých osobitných súhrnov NACE Rev. 2, ktoré sa majú zasielať.
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 73 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 452/2008
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 73 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 452/2008
Článok 6a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 2 – odsek 1a
„Na účely bodu 1 prvého odseku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty, ktorými sa vymedzujú pojmy „aktívne opatrenia na nájdenie vhodného kandidáta“ a „stanovená doba“.“
„Na účely bodu 1 prvého odseku je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením pojmov „aktívne opatrenia na nájdenie vhodného kandidáta“ a „stanovená doba“.“
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 3 – odsek 1
„1. Členské štáty zbierajú štvrťročné údaje s odkazom na osobitné referenčné dátumy. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty o určení týchto osobitných referenčných dátumov.“
„1. Členské štáty zbierajú štvrťročné údaje s odkazom na osobitné referenčné dátumy. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie určením týchto osobitných referenčných dátumov.“
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 5 – odsek 1
„1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty o určení prvého referenčného štvrťroka, ako aj o lehotách na poskytovanie. Súčasne sa zasiela aj akákoľvek revízia štvrťročných údajov za predchádzajúce štvrťroky.
„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie určením prvého referenčného štvrťroka, ako aj lehôt na poskytovanie uplatniteľných na členské štáty. Súčasne sa zasiela aj akákoľvek revízia štvrťročných údajov za predchádzajúce štvrťroky.
Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje Komisii (Eurostatu) vo formáte, ktorý Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 9 ods. 3.“
Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje Komisii (Eurostatu) a špecifikujú ich zdroj, a to v technickom formáte, ktorý Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 9 ods. 3.“
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty týkajúce sa vhodného rámca na vytvorenie série realizačných štúdií.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením vhodného rámca na vytvorenie série realizačných štúdií.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 8a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 3 ods. 1, článku 5 ods. 1 a článku 7 ods. 1 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 3 ods. 1, článku 5 ods. 1 a článku 7 ods. 1 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 763/2008
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7 a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia následných referenčných rokov. Referenčné roky sú roky na začiatku každého desaťročia.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie určením následných referenčných rokov. Referenčné roky sú roky na začiatku každého desaťročia.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 763/2008
Článok 5 – odsek 3
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty týkajúce sa programu štatistických údajov a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa splnili požiadavky tohto nariadenia.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením programu štatistických údajov a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa splnili požiadavky tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 763/2008
Článok 7a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1099/2008
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktorými sa ďalej objasňuje terminológia tým, že sa po nadobudnutí účinnosti zrevidovanej klasifikácie NACE pridajú príslušné položky.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom zmeniť toto nariadenie v záujme objasnenia terminológie tým, že sa po nadobudnutí účinnosti zrevidovanej klasifikácie NACE pridajú príslušné položky.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1099/2008
Článok 8 – odsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o ročné štatistiky o jadrovej energii.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením ročných štatistík o jadrovej energii.“
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1099/2008
Článok 9 – odsek 2
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o súbory štatistiky o obnoviteľnej energii a súbory štatistiky o konečnej spotrebe energie.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením súboru štatistiky o obnoviteľnej energii a súboru štatistiky o konečnej spotrebe energie.“;
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1099/2008
Článok 10a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 a 3, článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 a 3, článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2
Údaje sa poskytujú v stanovených lehotách a intervaloch a týkajú sa referenčných období uvedených v prílohách alebo delegovaných aktoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať takéto delegované akty.
Údaje sa poskytujú v stanovených lehotách a intervaloch a týkajú sa referenčných období uvedených v prílohách alebo delegovaných aktoch. Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 9a doplnením tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa stanovia:
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Článok 9a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2 a článku 9 ods. 1 a písmenách c), d) a e) príloh I, II, III, IV a V sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2 a článku 9 ods. 1 a písmenách c), d) a e) príloh I, II, III, IV a V sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha I – písmeno c – odsek 1
Štatistiky sa poskytujú každých päť rokov z EHIS; pre iné zbery údajov, týkajúcich sa napríklad chorobnosti alebo nehôd a úrazov, ako aj pre špecifické moduly v zisťovaniach, môže byť potrebná odlišná periodicita. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého referenčného roka, časového intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.
Štatistiky sa poskytujú každých päť rokov z EHIS; pre iné zbery údajov, týkajúcich sa napríklad chorobnosti alebo nehôd a úrazov, ako aj pre špecifické moduly v zisťovaniach, môže byť potrebná odlišná periodicita. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého referenčného roka, časového intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha I – písmeno d – odsek 2
Nie je nevyhnutné, aby boli pri každom poskytovaní údajov zahrnuté všetky témy. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Nie je nevyhnutné, aby boli pri každom poskytovaní údajov zahrnuté všetky témy. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha I – písmeno e – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o charakteristikách zisťovaní a iných použitých zdrojoch, zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o charakteristikách zisťovaní a iných použitých zdrojoch, zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha II – písmeno c – odsek 1
Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého referenčného roka, časového intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.
Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého referenčného roka, časového intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha II – písmeno d – odsek 4
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha II – písmeno e – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o charakteristikách zdrojov a použitých zostaveniach, zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o charakteristikách zdrojov a použitých zostaveniach, zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha III – písmeno c – odsek 1
Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení súvisiacich s prvým referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 24 mesiacov od skončenia referenčného roka. Predbežné alebo odhadované údaje sa môžu poskytovať skôr. V prípade incidentov súvisiacich s verejným zdravím možno zaviesť dodatočné zvláštne zbery údajov, a to buď pre všetky, alebo len pre konkrétne príčiny smrti.
Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel týkajúcich sa opatrení súvisiacich s prvým referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 24 mesiacov od skončenia referenčného roka. Predbežné alebo odhadované údaje sa môžu poskytovať skôr. V prípade incidentov súvisiacich s verejným zdravím možno zaviesť dodatočné zvláštne zbery údajov, a to buď pre všetky, alebo len pre konkrétne príčiny smrti.
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha III – písmeno d – odsek 4
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha III – písmeno e – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha IV – písmeno c – odsek 1
Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení súvisiacich s prvým referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 18 mesiacov od skončenia referenčného roka.
Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel týkajúcich sa opatrení súvisiacich s prvým referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 18 mesiacov od skončenia referenčného roka.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha IV – písmeno d – odsek 4
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha IV – písmeno e – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve, nahlásených počtoch pracovných úrazov a podľa potreby charakteristiky výberu vzoriek, ako aj informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve, nahlásených počtoch pracovných úrazov a podľa potreby charakteristiky výberu vzoriek, ako aj informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha V – písmeno c – odsek 1
Pre choroby z povolania sa štatistiky poskytujú ročne a odovzdávajú sa najneskôr do 15 mesiacov od skončenia referenčného roka. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa referenčných období, časových intervalov a lehôt na poskytnutie zberu ostatných údajov.“;
Pre choroby z povolania sa štatistiky poskytujú ročne a odovzdávajú sa najneskôr do 15 mesiacov od skončenia referenčného roka. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa referenčných období, časových intervalov a lehôt na poskytnutie zberu ostatných údajov.“;
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha V – písmeno d – odsek 4
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením opatrení týkajúcich sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha V – písmeno e – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 78 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1185/2009
Článok 5a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1a, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1a, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5a prijímať delegované akty týkajúce sa uplatnenia medzinárodných účtovných štandardov v rámci Únie.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením uplatnenia medzinárodných účtovných štandardov v rámci Únie („schválené medzinárodné účtovné štandardy“).
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2
Ak je to v prípade možných bezprostredných rizík pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov z nevyhnutných a naliehavých dôvodov nutné, uplatňuje sa na delegované akty prijaté podľa tohto odseku postup uvedený v článku 5b.;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 4 – odsek 1
1 a) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:
„Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. januára 2005 alebo neskôr, vypracujú spoločnosti spravované zákonmi členského štátu svoje konsolidované účty v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s postupom, ktorý je stanovený v článku 6 ods. 2, ak k dátumu ich bilancie sú ich cenné papiere schválené pre obchodovanie na regulovanom trhu akéhokoľvek členského štátu v rámci významu článku 1 ods. 13 smernice Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [1].“
„Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. januára 2005 alebo neskôr, vypracujú spoločnosti spravované zákonmi členského štátu svoje konsolidované účty v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s článkom 3 ods. 1, ak k dátumu ich bilancie sú ich cenné papiere schválené pre obchodovanie na regulovanom trhu vymedzenom v článku 4 ods. 1 bode 21 smernice 2014/65/.“
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5
1 b) Článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5
„Článok 5
Možnosti vzhľadom na ročné účty a verejne neobchodované spoločnosti.
Možnosti vzhľadom na ročné účty a verejne neobchodované spoločnosti.
Členské štáty môžu povoliť alebo požadovať:
Členské štáty môžu povoliť alebo požadovať:
a)  aby spoločnosti uvedené v článku 4 vypracovali svoje ročné účty,
a)  aby spoločnosti uvedené v článku 4 vypracovali svoje ročné účty,
b)  spoločnosti iné ako sú uvedené v článku 4 vypracovali svoje konsolidované účty a/alebo svoje ročné účty
b)  spoločnosti iné ako sú uvedené v článku 4 vypracovali svoje konsolidované účty a/alebo svoje ročné účty
v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2.“
v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s článkom 3 ods. 1.“
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5a – odsek 6
Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5b
Článok 5b
vypúšťa sa
Postup pre naliehavé prípady
1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 5a ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Články 6 a 7
(3)  Články 6 a 7 sa vypúšťajú.
(3)  Článok 6 sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 7
3 a) Článok 7 sa nahrádza takto:
„Článok 7
„Článok 7
Vykazovanie a koordinácia
Vykazovanie a koordinácia
1.  Komisia bude v pravidelnom styku s výborom vzhľadom na stav aktívnych projektov IASB a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov vydaných zo strany IASB na koordináciu stanovísk a na uľahčenie diskusií týkajúcich sa schválenia noriem, ktoré môžu vyplývať z týchto projektov a dokumentov.
1.  Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o stave aktívnych projektov IASB a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov vydaných zo strany IASB na koordináciu stanovísk a na uľahčenie diskusií týkajúcich sa schválenia noriem, ktoré môžu vyplývať z týchto projektov a dokumentov.
2.  Komisia včas riadne podá správu výboru, ak nezamýšľa navrhnúť schválenie noriem.“
2.  Komisia včas riadne podá správu Európskemu parlamentu a Rade, ak nezamýšľa navrhnúť schválenie noriem.“
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 1
S cieľom prispôsobiť smernicu 2009/110/ES v záujme zohľadnenia inflácie, resp. vývoja v oblasti technológií a na trhu a s cieľom zabezpečiť konvergentné uplatňovanie určitých výnimiek stanovených v tejto smernici by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť túto smernicu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
V smernici 2009/110/ES sa v článku 14 uvádza splnomocnenie Komisie prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na aktualizáciu ustanovení tejto smernice „s cieľom zohľadniť infláciu alebo technický rozvoj a vývoj trhu“, v súlade s regulačným postupom s kontrolou. V prípade, že by sa takéto splnomocnenie upravilo na splnomocnenie prijímať delegované akty bez ďalších zmien, nespĺňalo by požiadavky uvedené v článku 290 ZFEÚ týkajúce sa potrebného špecifikovania cieľov, obsahu a rozsahu delegovania právomoci. Keďže Komisia splnomocnenie doposiaľ nepoužila, treba ho vypustiť.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/110/ES
Článok 14
(1)  Článok 14 sa nahrádza takto:
(1)  Článok 14 sa vypúšťa.
Článok 14
Delegované akty
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty:
a)  ktorými sa táto smernica mení v záujme zohľadnenia inflácie, resp. vývoja v oblasti technológií a na trhu;
b)  ktorými sa mení článok 1 ods. 4 a 5 s cieľom zabezpečiť konvergentné uplatňovanie výnimiek stanovených v týchto článkoch.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/110/ES
Článok 14a
(2)  Vkladá sa tento článok 14a:
vypúšťa sa
„Článok 14a
Vykonávanie delegovania právomocí
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. “
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 81 – odsek 2 – bod 4
Smernica 75/324/EHS
Článok 10a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 a článku 10 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 a článku 10 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 81 – odsek 2 – bod 4
Smernica 75/324/EHS
Článok 10a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 a článku 10 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 a článku 10 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 83 – odsek 2 – bod 1
Smernica 80/181/EHS
Článok 6a – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6c prijímať delegované akty stanovujúce doplnkové označenia.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6c s cieľom doplniť túto smernicu stanovením doplnkových označení.
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 83 – odsek 2 – bod 2
Smernica 80/181/EHS
Článok 6c – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 83 – odsek 2 – bod 2
Smernica 80/181/EHS
Článok 6c – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 84 – odsek 2 – bod 1
Smernica 97/67/ES
Článok 16 – odsek 6
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty, ktorými sa prijímajú takéto normalizované podmienky.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu prijatím takýchto normalizovaných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 84 – odsek 2 – bod 3
Smernica 97/67/ES
Článok 20a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 86 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2003/2003
Článok 31a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 ods. 4 a článku 31 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 ods. 4 a článku 31 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 88 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2004/10/ES
Článok 3b – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3a a článku 5 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3a a článku 5 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2006/123/ES
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 39a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú spoločné kritériá na vymedzenie toho, čo je primerané povahe a rozsahu rizika, na účely poistenia alebo záruk uvedených v odseku 1 tohto článku.;
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením spoločných kritérií na vymedzenie toho, čo je primerané povahe a rozsahu rizika, na účely poistenia alebo záruk uvedených v odseku 1 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2006/123/ES
Článok 36 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 39a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú lehoty stanovené v článku 28 a 35.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 39a s cieľom doplniť túto smernicu určením lehoty stanovenej v článku 28 a 35.
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2006/123/ES
Článok 39a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 ods. 4 a článku 36 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 ods. 4 a článku 36 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2006/123/ES
Článok 39a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 ods. 4 a článku 36 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 ods. 4 a článku 36 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 1 – druhá zarážka
—  meniť prílohy k tomuto nariadeniu v určitých prípadoch,
–   meniť prílohy k tomuto nariadeniu,
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 131a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú testovacie metódy.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 131a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením testovacích metód.
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 41 – odsek 7
„7. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 131a po konzultácii s agentúrou prijímať delegované akty o zmene percentuálneho podielu vybraných dokumentácií a o zmene alebo zahrnutí ďalších kritérií do odseku 5.“
„7. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 131a po konzultácii s agentúrou s cieľom zmeniť toto nariadenie zmenením percentuálneho podielu vybraných dokumentácií a aktualizáciou alebo zahrnutím ďalších kritérií v odseku 5.“
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 73 – odsek 2
4a)  V článku 73 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Konečné rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 133 ods. 4. Komisia zašle návrh zmeny a doplnenia členským štátom najmenej 45 dní pred hlasovaním.
„2. Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 131a s cieľom doplniť toto nariadenie konečným rozhodnutím o zmene prílohy XVII.
Pozmeňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 131a
„Článok 131a
„Článok 131a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, článku 73 ods. 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, článku 73 ods. 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, článku 73 ods. 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
_____________________
_____________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 94 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/48/ES
Článok 46a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 46 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 46 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 94 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/48/ES
Článok 46a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 46 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 46 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 97 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2009/125/ES
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať takéto delegované akty.
Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 18a doplnením tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 97 – odsek 2 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2009/125/ES
Článok 15 – odsek 10
„10. Delegovaný akt určujúci požiadavky na ekodizajn v prípade potreby obsahuje ustanovenia o vyrovnaní rôznych environmentálnych aspektov.“
„10. Delegovaný akt určujúci požiadavky na ekodizajn v prípade potreby obsahuje ustanovenia o vyrovnaní rôznych environmentálnych aspektov. Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 18a doplnením tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 97 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/125/ES
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a tieto opatrenia prijímať prostredníctvom delegovaných aktov.“
„Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 18a doplnením tejto smernice.“
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 97 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/125/ES
Článok 18a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 1 a článku 16 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 1 a článku 16 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 661/2009
Článok 14
„Článok 14
„Článok 14
Delegované právomoci
Delegované právomoci
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty so zreteľom na technický pokrok, pokiaľ ide o:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom zmeniť toto nariadenie so zreteľom na technický pokrok tým, že sa stanovia:
a)  opatrenia na zmenu a doplnenie limitných hodnôt valivého odporu a hluku valenia ustanovených v častiach B a C prílohy II v rozsahu potrebnom v dôsledku zmien v skúšobných postupoch a bez toho, aby došlo k zníženiu ochrany životného prostredia;
b)  opatrenia na zmenu a doplnenie prílohy IV, aby táto zahŕňala predpisy EHK OSN, ktoré sú záväzné podľa článku 4 ods. 4 rozhodnutia 97/836/ES.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom zmeniť toto nariadenie so zreteľom na technický pokrok tým, že sa stanovia:
a)  podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a komponentov a samostatných technických jednotiek so zreteľom na ustanovenia článkov 5 až 12;
a)  podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a komponentov a samostatných technických jednotiek so zreteľom na ustanovenia článkov 5 až 12;
b)  podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných bezpečnostných požiadaviek pre vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečného nákladu v členských štátoch alebo medzi nimi, zohľadňujúc predpis EHK OSN č. 105;
b)  podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných bezpečnostných požiadaviek pre vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečného nákladu v členských štátoch alebo medzi nimi, zohľadňujúc predpis EHK OSN č. 105;
c)  presnejšie vymedzenie fyzikálnych vlastností a výkonnostných požiadaviek, ktoré musí pneumatika spĺňať, aby bola definovaná ako „pneumatika na špeciálne použitie“, „špeciálna terénna pneumatika“, „zosilnená pneumatika“, „pneumatika na mimoriadne zaťaženie“, „pneumatika pre jazdu na snehu“, „rezervná pneumatika na dočasné použitie typu T“ alebo „trakčná pneumatika“ v súlade s článkom 3 druhým odsekom bodmi 8 až 13;
c)  presnejšie vymedzenie fyzikálnych vlastností a výkonnostných požiadaviek, ktoré musí pneumatika spĺňať, aby bola definovaná ako „pneumatika na špeciálne použitie“, „špeciálna terénna pneumatika“, „zosilnená pneumatika“, „pneumatika na mimoriadne zaťaženie“, „pneumatika pre jazdu na snehu“, „rezervná pneumatika na dočasné použitie typu T“ alebo „trakčná pneumatika“ v súlade s článkom 3 druhým odsekom bodmi 8 až 13;
d)  opatrenia na zmenu a doplnenie limitných hodnôt valivého odporu a hluku valenia ustanovených v častiach B a C prílohy II v rozsahu potrebnom v dôsledku zmien v skúšobných postupoch a bez toho, aby došlo k zníženiu ochrany životného prostredia;
e)  podrobné predpisy týkajúce sa postupu merania hladiny hluku uvedené v časti C bode 1 prílohy II;
e)  podrobné predpisy týkajúce sa postupu merania hladiny hluku uvedené v časti C bode 1 prílohy II;
f)  opatrenia na zmenu a doplnenie prílohy IV, aby táto zahŕňala predpisy EHK OSN, ktoré sú záväzné podľa článku 4 ods. 4 rozhodnutia 97/836/ES;
g)  podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a komponentov a samostatných technických jednotiek so zreteľom na ustanovenia článkov 5 až 12;
g)  podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a komponentov a samostatných technických jednotiek so zreteľom na ustanovenia článkov 5 až 12;
h)  opatrenia na vylúčenie určitých vozidiel alebo triedy vozidiel kategórií M2, M3, N2 a N3 z povinnosti inštalovať zdokonalené systémy uvedené v článku 10, ak sa v nadväznosti na analýzu nákladov a prínosov a pri zohľadnení všetkých relevantných bezpečnostných aspektov preukáže, že inštalácia týchto systémov nie je primeraná pre dotknuté vozidlá alebo triedy vozidiel;
h)  opatrenia na vylúčenie určitých vozidiel alebo triedy vozidiel kategórií M2, M3, N2 a N3 z povinnosti inštalovať zdokonalené systémy uvedené v článku 10, ak sa v nadväznosti na analýzu nákladov a prínosov a pri zohľadnení všetkých relevantných bezpečnostných aspektov preukáže, že inštalácia týchto systémov nie je primeraná pre dotknuté vozidlá alebo triedy vozidiel;
i)  ostatné opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia.“
i)  ostatné opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 661/2009
Článok 14a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2“ návrhu Komisie. Tento rozpor je spôsobený nesprávnym číslovaním (príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2 je uvedený dvakrát) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 661/2009
Článok 14a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku článku 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2“ návrhu Komisie. Tento rozpor je spôsobený nesprávnym číslovaním (príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2 je uvedený dvakrát) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 1 – zarážka 8 a (nová)
—  doplniť toto nariadenie povoľovaním výnimiek zo zákazu testovania na zvieratách v prípade, že sa vyskytne závažné riziko, pokiaľ ide o bezpečnosť existujúcich kozmetických zložiek.
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 3
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 1223/2009 v súvislosti s výnimkami zo zákazu testovania na zvieratách by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci na účely prijímania rozhodnutí, ktorými sa povoľujú výnimky zo zákazu testovania na zvieratách. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 9
„Opatrenia uvedené v šiestom pododseku sa prijímajú prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmúsúlade s postupom podľa článku 32 ods. 2.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31a s cieľom doplniť toto nariadenie povoľovaním výnimiek uvedenýchšiestom pododseku.“
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje zoznam spoločných kritérií pre tvrdenia, ktoré sa budú môcť použiť v súvislosti s kozmetickými výrobkami, a to po konzultácii s VVBS alebo inými príslušnými orgánmi a pri zohľadnení ustanovení smernice 2005/29/ES.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením zoznamu spoločných kritérií pre tvrdenia, ktoré sa budú môcť použiť v súvislosti s kozmetickými výrobkami, a to po konzultácii s VVBS alebo inými príslušnými orgánmi a pri zohľadnení ustanovení smernice 2005/29/ES.“
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 31a
„Článok 31a
„Článok 31a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, článku 20 ods. 2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, článku 20 ods. 2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, článku 20 ods. 2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
_____________________
_____________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 102 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (EHS) č. 3922/91
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 1
S cieľom prispôsobiť smernicu 97/70/ES vývoju medzinárodného práva by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť túto smernicu na účely uplatnenia následných zmien protokolu Torremolinos. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom prispôsobiť smernicu 97/70/ES vývoju medzinárodného práva by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť túto smernicu na účely uplatnenia následných zmien protokolu Torremolinos a doplniť ju prijímaním ustanovení na harmonizovaný výklad tých ustanovení prílohy k protokolu Torremolinos, ktoré boli ponechané na uváženie správam jednotlivých zmluvných strán.
S cieľom zabezpečiť ochranu noriem Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť túto smernicu na účely vylúčenia akejkoľvek zmeny protokolu Torremolinos z rozsahu jej pôsobnosti, ak na základe hodnotenia Komisie existuje očividné riziko, že takáto medzinárodná zmena bude mať za následok zníženie úrovne námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí stanovených v právnych predpisoch Únie v oblasti námornej dopravy, alebo že takáto zmena bude nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 97/70/ES by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie ustanovení potrebných na harmonizovaný výklad tých ustanovení prílohy k protokolu Torremolinos, ktoré boli ponechané na uváženie správam jednotlivých zmluvných strán, pokiaľ je to nevyhnutné na ich dôsledné vykonávanie v Únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 1
Smernica 97/70/ES
Článok 8 – odsek 2
2.  Komisia môže stanoviť harmonizovaný výklad tých ustanovení prílohy k protokolu Torremolinos, ktoré boli ponechané na uváženie správam jednotlivých zmluvných strán, pokiaľ je to nevyhnutné na ich dôsledné vykonávanie v Únii, prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 9 ods. 2.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a na doplnenie tejto smernice s cieľom stanoviť harmonizovaný výklad tých ustanovení prílohy k protokolu Torremolinos, ktoré boli ponechané na uváženie správam jednotlivých zmluvných strán.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 1
Smernica 97/70/ES
Článok 8 – odsek 3
3.  Zmeny medzinárodného nástroja uvedeného v článku 2 ods. 4 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002*.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek zmenu medzinárodného nástroja uvedeného v článku 2 ods. 4, ak na základe hodnotenia Komisie existuje očividné riziko, že táto medzinárodná zmena by znížila úroveň námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí stanovených v právnych predpisoch Únie v oblasti námornej dopravy alebo by bola nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 2 a (nový)
S cieľom zabezpečiť ochranu noriem Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek zmenu dohovoru Marpol 73/78, ak na základe hodnotenia Komisie existuje očividné riziko, že táto medzinárodná zmena by znížila úroveň námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí stanovených v právnych predpisoch Únie v oblasti námornej dopravy alebo by bola nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2000/59/ES
Článok 13a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2000/59/ES
Článok 15 – odsek 3
3.  Zmeny medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002*.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek zmenu medzinárodných nástrojov uvedených v článku 2, ak na základe hodnotenia Komisie existuje očividné riziko, že táto medzinárodná zmena by znížila úroveň námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí stanovených v právnych predpisoch Únie v oblasti námornej dopravy alebo by bola nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
____________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 1 a (nový)
S cieľom zabezpečiť ochranu noriem Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek zmenu medzinárodných nástrojov uvedených v článku 3 tejto smernice, ak na základe hodnotenia Komisie existuje očividné riziko, že táto medzinárodná zmena by znížila úroveň námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí stanovených v právnych predpisoch Únie v oblasti námornej dopravy alebo by bola nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2001/96/ES
Článok 15 – odsek 3
Zmeny medzinárodných nástrojov uvedených v článku 3 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek zmenu medzinárodných nástrojov uvedených v článku 3, ak na základe hodnotenia Komisie existuje očividné riziko, že táto medzinárodná zmena by znížila úroveň námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí stanovených v právnych predpisoch Únie v oblasti námornej dopravy alebo by bola nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2001/96/ES
Článok 15 – poznámka pod čiarou
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2001/96/ES
Článok 15a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 111 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 782/2003
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať v prípade potreby delegované akty týkajúce sa stanovenia harmonizovaného režimu prehliadok a udeľovania osvedčení pre niektoré lode uvedené v písmene b) tohto odseku.“;
„Komisia je splnomocnená prijímať v prípade potreby delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením harmonizovaného režimu prehliadok a udeľovania osvedčení pre niektoré lode uvedené v písmene b) prvého pododseku tohto odseku.“;
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 111 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 782/2003
Článok 8a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1 a článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1 a článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 112 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2004/52/ES
Článok 4 – odsek 4
4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 4a prijímať delegované akty týkajúce sa definície Európskej služby elektronického výberu mýta. Tieto akty sa prijmú len vtedy, keď na základe posúdenia príslušných štúdií existujú všetky predpoklady na to, aby bola interoperabilita funkčná zo všetkých hľadísk vrátane technických, právnych a komerčných podmienok.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 4a s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením Európskej služby elektronického výberu mýta. Tieto akty sa prijmú len vtedy, keď na základe posúdenia príslušných štúdií existujú všetky predpoklady na to, aby bola interoperabilita funkčná zo všetkých hľadísk vrátane technických, právnych a komerčných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 112 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2004/52/ES
Článok 4 – odsek 5
5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 4a prijímať delegované akty týkajúce sa technických rozhodnutí v súvislosti s realizáciou Európskej služby elektronického výberu mýta.
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 4a s cieľom doplniť túto smernicu prijímaním technických rozhodnutí v súvislosti s realizáciou Európskej služby elektronického výberu mýta.
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 112 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2004/52/ES
Článok 4a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, 4 a 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, 4 a 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 113 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2004/54/ES
Článok 16a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 1
S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 725/2004 vývoju medzinárodného práva by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť toto nariadenie na účely začlenenia určitých zmien medzinárodných nástrojov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 725/2004 vývoju medzinárodného práva by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť toto nariadenie na účely začlenenia určitých zmien medzinárodných nástrojov a doplniť ho na účely stanovenia harmonizovaných postupov na uplatňovanie záväzných ustanovení kódexu ISPS bez toho, aby sa rozširoval rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 725/2004 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci na vymedzenie harmonizovaných postupov na uplatňovanie záväzných ustanovení kódexu ISPS bez toho, aby rozširovala rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 725/2004
Článok 10 – odsek 3
3.  Komisia vymedzí harmonizované postupy na uplatňovanie záväzných ustanovení kódexu ISPS bez toho, aby rozširovala rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 11 ods. 2.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a na doplnenie tohto nariadenia s cieľom stanoviť harmonizované postupy na uplatňovanie záväzných ustanovení kódexu ISPS bez toho, aby rozširovala rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 725/2004
Článok 10a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 117 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 868/2004
Článok 5 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobnej metodológie určovania existencie nekalých cenových praktík. Táto metodológia bude okrem iného obsahovať spôsob posudzovania normálnej cenotvorby orientovanej na hospodársku súťaž, skutočných nákladov a primeraného ziskového rozpätia v špecifickom kontexte sektoru leteckej dopravy.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobnej metodológie určovania existencie nekalých cenových praktík. Táto metodológia bude okrem iného obsahovať spôsob posudzovania normálnej cenotvorby orientovanej na hospodársku súťaž, skutočných nákladov a primeraného ziskového rozpätia v špecifickom kontexte sektoru leteckej dopravy.“
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 117 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 868/2004
Článok 14a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 121 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2006/126/ES
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať v prípade potreby delegované akty týkajúce sa požiadaviek na mikročip uvedený v prílohe I. Tieto požiadavky stanovia typové schválenie ES, ktoré sa udelí iba po preukázaní schopnosti odolať pokusom o neoprávnené zásahy do údajov alebo o ich zmeny.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením požiadaviek na mikročip uvedený v prílohe I. Tieto požiadavky stanovia typové schválenie ES, ktoré sa udelí iba po preukázaní schopnosti odolať pokusom o neoprávnené zásahy do údajov alebo o ich zmeny.
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 121 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2006/126/ES
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú príslušné špecifikácie zamerané proti podvodom.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením príslušných špecifikácií zameraných proti podvodom.
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 121 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2006/126/ES
Článok 8a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 2 a 3, článku 3 ods. 2 a článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 2 a 3, článku 3 ods. 2 a článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2007/59/ES
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty, ktorými sa na základe návrhu, ktorý pripravila agentúra, stanovuje vzor Spoločenstva pre preukaz, osvedčenie a overenú kópiu osvedčenia, pričom určí aj ich vonkajšiu podobu, a to pri zohľadnení opatrení zameraných proti podvodom.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením na základe návrhu, ktorý pripravila agentúra, vzoru Spoločenstva pre preukaz, osvedčenie a overenú kópiu osvedčenia, pričom určí aj ich vonkajšiu podobu, a to pri zohľadnení opatrení zameraných proti podvodom.
Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2007/59/ES
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty, ktorými sa na základe odporúčania agentúry stanovujú kódy Spoločenstva pre rôzne typy v kategóriách A a B podľa odseku 3 tohto článku. ;
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením kódov Spoločenstva na základe odporúčania agentúry pre rôzne typy v kategóriách A a B podľa odseku 3 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2007/59/ES
Článok 22 – odsek 4 – pododsek 2
„Komisia je na tento účel splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty, ktorými sa na základe návrhu, ktorý vypracuje agentúra, stanovujú základné parametre registrov, ktoré je potrebné vytvoriť, ako napr. aké údaje sa majú ukladať, ich formát a protokol o výmene informácií, prístupové práva, lehota uchovávania údajov a postupy pri vyhlásení konkurzu.“
„Komisia je na tento účel splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31a s cieľom doplniť túto smernicu na základe návrhu, ktorý vypracuje agentúra, stanovením základných parametrov registrov, ktoré je potrebné vytvoriť, ako napr. aké údaje sa majú ukladať, ich formát a protokol o výmene informácií, prístupové práva, lehota uchovávania údajov a postupy pri vyhlásení konkurzu.“
Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2007/59/ES
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1a
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú tieto kritériá.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením týchto kritérií.“
Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2007/59/ES
Článok 25 – odsek 5 – pododsek 1
Výber skúšajúcich a skúšok môže podliehať kritériám Únie. Komisia je na tento účel splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty, ktorými sa na základe návrhu, ktorý vypracuje agentúra, stanovujú tieto kritériá Únie.
Výber skúšajúcich a skúšok môže podliehať kritériám Únie. Komisia je na tento účel splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením týchto kritérií Únie na základe návrhu, ktorý vypracuje agentúra.
Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 6
Smernica 2007/59/ES
Článok 31a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 4, článku 22 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 31 ods. 1 a článku 34 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 4, článku 22 ods. 4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 31 ods. 1 a článku 34 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 8
Smernica 2007/59/ES
Článok 34 – odsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty stanovujúce technicképrevádzkové špecifikácie takejto čipovej karty.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 31a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením technickýchprevádzkových špecifikácií takejto čipovej karty.“
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 124 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1371/2007
Článok 34 – odsek 1
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 34a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v odseku 2, 10 a 12.
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a s cieľom doplniť toto nariadenie prijímaním opatrení uvedených v článkoch 2, 10 a 12.
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 124 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1371/2007
Článok 34a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 33 a článku 34 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 33 a článku 34 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 126 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2008/96/ES
Článok 7 – odsek 1a
„1a. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijímať delegované akty o určení spoločných kritérií, na základe ktorých sa podávajú správy o závažnosti nehody vrátane počtu úmrtí a zranených osôb.“
„1a. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom doplniť túto smernicu určením spoločných kritérií, na základe ktorých sa podávajú správy o závažnosti nehody vrátane počtu úmrtí a zranených osôb.“
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 126 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2008/96/ES
Článok 12a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 1a a článku 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 1a a článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 127 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 300/2008
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty stanovujúce určité prvky spoločných základných noriem.“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením určitých prvkov spoločných základných noriem.“;
Pozmeňujúci návrh 322
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 127 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 300/2008
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty stanovujúce kritériá s cieľom umožniť členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 a prijať alternatívne opatrenia bezpečnostnej ochrany, ktoré poskytnú primeraný stupeň ochrany vzhľadom na posúdenie miestneho rizika. Takéto alternatívne opatrenia musia byť odôvodnené vzhľadom na veľkosť lietadla alebo vzhľadom na povahu, rozsah alebo frekvenciu prevádzky alebo iných príslušných činností.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením kritérií s cieľom umožniť členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 a prijať alternatívne opatrenia bezpečnostnej ochrany, ktoré poskytnú primeraný stupeň ochrany vzhľadom na posúdenie miestneho rizika. Takéto alternatívne opatrenia musia byť odôvodnené vzhľadom na veľkosť lietadla alebo vzhľadom na povahu, rozsah alebo frekvenciu prevádzky alebo iných príslušných činností.
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 127 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 300/2008
Článok 18a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 1 a (nový)
S cieľom zabezpečiť ochranu noriem Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek zmenu Kódexu IMO o vyšetrovaní námorných nehôd a mimoriadnych udalostí, ak na základe hodnotenia Komisie existuje očividné riziko, že táto medzinárodná zmena by znížila úroveň námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí stanovených v právnych predpisoch Únie v oblasti námornej dopravy alebo by bola nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 325
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2009/18/ES
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia spoločnej metodiky vyšetrovania námorných nehôd a mimoriadnych udalostí, a to pri zohľadnení akýchkoľvek relevantných záverov vyvodených z bezpečnostných vyšetrovaní.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením spoločnej metodiky vyšetrovania námorných nehôd a mimoriadnych udalostí, a to pri zohľadnení akýchkoľvek relevantných záverov vyvodených z bezpečnostných vyšetrovaní.
Pozmeňujúci návrh 326
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/18/ES
Článok 18a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 4 a článku 20 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 4 a článku 20 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 327
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2009/18/ES
Článok 20 – odsek 3
3.  Podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002 možno zmeny Kódexu IMO o vyšetrovaní námorných nehôd a mimoriadnych udalostí vylúčiťrozsahu pôsobnosti tejto smernice.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek zmenu Kódexu IMO o vyšetrovaní námorných nehôd a mimoriadnych udalostí, ak na základe hodnotenia Komisie existuje očividné riziko, že táto medzinárodná zmena by znížila úroveň námornej bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo ochrany životných a pracovných podmienok na palubách lodí stanovených v právnych predpisoch Únie v oblasti námornej dopravy alebo by bola nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 328
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 130 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/33/ES
Článok 8a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 329
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 133 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – odsek 1 a 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje zoznam kategórií, druhov a úrovne závažnosti porušení pravidiel Únie, ktoré môžu, popri tých, ktoré sú stanovené v prílohe IV, viesť k strate bezúhonnosti. Pri stanovovaní priorít pre kontroly podľa článku 12 ods. 1 členské štáty zohľadnia informácie o týchto porušeniach vrátane informácií, ktoré im doručia iné členské štáty.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením zoznamu kategórií, druhov a úrovne závažnosti porušení pravidiel Únie, ktoré môžu, popri tých, ktoré sú stanovené v prílohe IV, viesť k strate bezúhonnosti. Pri stanovovaní priorít pre kontroly podľa článku 12 ods. 1 členské štáty zohľadnia informácie o týchto porušeniach vrátane informácií, ktoré im doručia iné členské štáty.“
Pozmeňujúci návrh 330
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 133 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 24a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 a článku 8 ods. 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 a článku 8 ods. 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 331
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 134 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 14a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 5 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 5 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 332
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 5
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijímať delegované akty týkajúce sa postupov na oznamovanie mien takýchto dopravcov a miest prípojov na trase kompetentným orgánom príslušných členských štátov.“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením postupov na oznamovanie mien takýchto dopravcov a miest prípojov na trase kompetentným orgánom príslušných členských štátov.“;
Pozmeňujúci návrh 333
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 3
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijímať delegované akty týkajúce sa formátu osvedčení.“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením formátu osvedčení.“;
Pozmeňujúci návrh 334
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 6 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijímať delegované akty týkajúce sa formátu povolení.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením formátu povolení.“
Pozmeňujúci návrh 335
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 7 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijímať delegované akty týkajúce sa formátu žiadostí.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením formátu žiadostí.“
Pozmeňujúci návrh 336
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 12 – odsek 5
„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijímať delegované akty týkajúce sa formátu jazdných listov, formátu knihy jazdných listov a spôsobu ich používania.“
„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením formátu jazdných listov, formátu knihy jazdných listov a spôsobu ich používania.“
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 25a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3 a 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 12 ods. 5 a článku 28 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3 a 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 12 ods. 5 a článku 28 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 338
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 28 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijímať delegované akty týkajúce sa formátu tabuľky, ktorá sa použije na oznámenie štatistiky podľa odseku 2.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením formátu tabuľky, ktorá sa použije na oznámenie štatistiky podľa odseku 2.“
Pozmeňujúci návrh 339
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 136 – odsek 2 – bod 1
Smernica 89/108/EHS
Článok 4 – odsek 3
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú kritériá čistoty, ktoré musia spĺňať tieto kryogénne médiá.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením kritérií čistoty, ktoré musia spĺňať tieto kryogénne médiá.“
Pozmeňujúci návrh 340
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 136 – odsek 2 – bod 2
Smernica 89/108/EHS
Článok 11 – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať postupy na odber vzoriek hlboko zmrazených potravín a na sledovanie ich teploty a teplôt v prepravných prostriedkoch a úložných a skladovacích priestoroch.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť túto smernicu stanovovaním postupov na odber vzoriek hlboko zmrazených potravín a na sledovanie ich teploty a teplôt v prepravných prostriedkoch a úložných a skladovacích priestoroch.
Pozmeňujúci návrh 341
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 136 – odsek 2 – bod 3
Smernica 89/108/EHS
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4 a 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4 a 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 342
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 137 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele smernice 1999/2/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť túto smernicu v rozsahu potrebnom na zabezpečenie verejného zdravia a doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa maximálnej dávky ožiarenia potravín a doplňujúce požiadavky týkajúce sa zariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom dosiahnuť ciele smernice 1999/2/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť túto smernicu v rozsahu potrebnom na zabezpečenie verejného zdravia a doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa maximálnej dávky ožiarenia potravín a doplňujúce požiadavky týkajúce sa zariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 137 – odsek 2 – bod 1
Smernica 1999/2/ES
Článok 5 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktorými sa umožňujú výnimky z odseku 1, a to pri zohľadnení dostupných vedeckých poznatkov a príslušných a príslušných medzinárodných noriem.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť túto smernicu a umožniť výnimky z odseku 1, a to pri zohľadnení dostupných vedeckých poznatkov a príslušných medzinárodných noriem.“
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 137 – odsek 2 – bod 2
Smernica 1999/2/ES
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty týkajúce sa doplnkovej požiadavky uvedenej v prvom pododseku prvej zarážke tohto článku, a to pri zohľadnení požiadaviek, pokiaľ ide o účinnosť a bezpečnosť použitého spôsobu úpravy, a súvisiacej so správnou hygienickou praxou v oblasti spracovania potravín.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením pravidiel týkajúcich sa doplnkovej požiadavky uvedenej v prvom pododseku prvej zarážke tohto článku, a to pri zohľadnení požiadaviek, pokiaľ ide o účinnosť a bezpečnosť použitého spôsobu úpravy, a súvisiacej so správnou hygienickou praxou v oblasti spracovania potravín.
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 137 – odsek 2 – bod 3
Smernica 1999/2/ES
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 2 a článku 14 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 2 a článku 14 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 999/2001 by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť toto nariadenie prostredníctvom:
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 999/2001 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu prostredníctvom:
–  schválenia rýchlych testov,
–  aktualizácie zoznamu povolených rýchlych testov,
–  zmeny veku hovädzieho dobytka, na ktorý sa vzťahujú ročné programy monitorovania,
–  zmeny veku hovädzieho dobytka, na ktorý sa vzťahujú ročné programy monitorovania,
–  stanovenia kritérií na preukázanie zlepšenia epidemiologickej situácie krajiny a ich uvedenia v zozname obsiahnutom v prílohe,
–  aktualizácie zoznamu kritérií na preukázanie zlepšenia epidemiologickej situácie krajiny,
–  rozhodnutia o povolení kŕmenia mladých prežúvavcov proteínmi pochádzajúcimi z rýb,
–  rozhodnutia o povolení kŕmenia mladých prežúvavcov proteínmi pochádzajúcimi z rýb.
Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť toto nariadenie prostredníctvom:
stanovenia podrobných kritérií na udelenie takejto výnimky zo zákazov týkajúcich sa kŕmenia zvierat,
–  stanovenia podrobných kritérií na udelenie takejto výnimky zo zákazov týkajúcich sa kŕmenia zvierat,
–  rozhodnutia o zavedení miery tolerancie pre prítomnosť zanedbateľného množstva živočíšnych bielkovín v krmivách spôsobeného náhodnou kontamináciou, ktorej sa technicky nedá vyhnúť,
–  rozhodnutia o zavedení miery tolerancie pre prítomnosť zanedbateľného množstva živočíšnych bielkovín v krmivách spôsobeného náhodnou kontamináciou, ktorej sa technicky nedá vyhnúť,
–  rozhodnutia o veku,
–  rozhodnutia o veku,
–  stanovenia pravidiel na výnimky z požiadavky na odstránenie a zlikvidovanie špecifického rizikového materiálu,
–  stanovenia pravidiel na výnimky z požiadavky na odstránenie a zlikvidovanie špecifického rizikového materiálu,
–  schválenia výrobných procesov,
–  schválenia výrobných procesov,
–  rozhodnutia o rozšírení určitých ustanovení na iné živočíšne druhy,
–  rozhodnutia o rozšírení určitých ustanovení na iné živočíšne druhy,
–  rozhodnutia o rozšírení určitých ustanovení na iné produkty živočíšneho pôvodu,
–  rozhodnutia o rozšírení určitých ustanovení na iné produkty živočíšneho pôvodu,
–  prijatia metódy na potvrdenie BSE u oviec a kôz.
–  prijatia metódy na potvrdenie BSE u oviec a kôz.
Pozmeňujúci návrh 347
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa schvaľujú rýchle testy uvedené v druhom pododseku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa mení kapitola C bod 4 prílohy X v záujme aktualizácie tam uvedeného zoznamu.“
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa mení kapitola C bod 4 prílohy X v záujme aktualizácie zoznamu povolených rýchlych testov, ktorý je v nej uvedený.“
Pozmeňujúci návrh 348
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa schvaľujú rýchle testy na tento účel. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha X na účely uvedenia týchto testov.“
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha X v záujme uvedenia rýchlych testov povolených na daný účel.“
Pozmeňujúci návrh 349
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Na žiadosť členského štátu, ktorý u seba preukáže zlepšenie epidemiologickej situácie, môže dôjsť k prehodnoteniu ročných programov monitorovania tohto členského štátu. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty:
Na žiadosť členského štátu, ktorý u seba preukáže zlepšenie epidemiologickej situácie, môže dôjsť k prehodnoteniu ročných programov monitorovania tohto členského štátu. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa mení kapitola A časť I bod 7 prílohy III, s cieľom uviesť kritériá, na základe ktorých sa hodnotí zlepšenie epidemiologickej situácie určitej krajiny na účely prehodnotenia programov monitorovania.
a)   ktorými sa stanovujú určité kritériá, na základe ktorých sa hodnotí zlepšenie epidemiologickej situácie určitej krajiny na účely prehodnotenia programov monitorovania;
b)   ktorými sa mení kapitola A časť I bod 7 prílohy III na účely zahrnutia kritérií uvedených v písmene a).
(Pozmeňujúci návrh Parlamentu preberá písmená a) a b) z článku 6 ods. 1 druhého pododseku v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 350
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 3
„Na žiadosť členského štátu alebo tretej krajiny možno prijať rozhodnutie o udelení individuálnej výnimky z obmedzení uvedených v tomto odseku v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. Každá výnimka musí zohľadňovať ustanovenia uvedené v odseku 3 tohto článku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú podrobné kritériá, ktoré sa zohľadnia pri poskytnutí tejto výnimky.“;
„Na žiadosť členského štátu alebo tretej krajiny možno prijať rozhodnutie o udelení individuálnej výnimky z obmedzení uvedených v tomto odseku v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. Každá výnimka musí zohľadňovať ustanovenia uvedené v odseku 3 tohto článku. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobných kritérií, ktoré sa zohľadnia pri poskytnutí tejto výnimky.“;
Pozmeňujúci návrh 351
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 7 – odsek 4a
„4a. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 23b delegované akty stanovujúce hraničnú hodnotu zanedbateľného množstva živočíšnych bielkovín v krmivách spôsobeného náhodnou kontamináciou, ktorej sa technicky nedá vyhnúť, a to na základe priaznivého hodnotenia rizika, ktoré berie do úvahy prinajmenšom množstvo, možný zdroj nákazy a miesto konečného určenia zásielky.“
„4a. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením hraničnej hodnoty zanedbateľného množstva živočíšnych bielkovín v krmivách spôsobeného náhodnou kontamináciou, ktorej sa technicky nedá vyhnúť, a to na základe priaznivého hodnotenia rizika, ktoré berie do úvahy prinajmenšom množstvo, možný zdroj nákazy a miesto konečného určenia zásielky.“
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 8 – odsek 1
„1. Špecifický rizikový materiál sa odstráni a zlikviduje v súlade s prílohou V tohto nariadenia a s nariadením (ES) č. 1069/2009. Takýto materiál sa nesmie dovážať do Únie. Zoznam špecifického rizikového materiálu uvedený v prílohe V bude zahŕňať aspoň mozog, miechu, oči a mandle hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov a chrbticu hovädzieho dobytka staršieho, než je vek, ktorý určí Komisia. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty na účely stanovenia tohto veku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam špecifického rizikového materiálu v prílohe V pri zohľadnení viacerých kategórií rizík stanovených v článku 5 ods. 1 prvom pododseku a požiadaviek článku 6 ods. 1a a článku 6 ods. 1b písm. b).“;
„1. Špecifický rizikový materiál sa odstráni a zlikviduje v súlade s prílohou V tohto nariadenia a s nariadením (ES) č. 1069/2009. Takýto materiál sa nesmie dovážať do Únie. Zoznam špecifického rizikového materiálu uvedený v prílohe V bude zahŕňať aspoň mozog, miechu, oči a mandle hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov a chrbticu hovädzieho dobytka staršieho, než je vek, ktorý určí Komisia. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením tohto veku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam špecifického rizikového materiálu v prílohe V pri zohľadnení viacerých kategórií rizík stanovených v článku 5 ods. 1 prvom pododseku a požiadaviek článku 6 ods. 1a a článku 6 ods. 1b písm. b).“
Pozmeňujúci návrh 353
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa schvaľuje alternatívny test umožňujúci zistenie BSE pred zabitím a ktorým sa mení zoznamprílohe X. Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na tkanivá zvierat, ktoré sa podrobili alternatívnemu testu za predpokladu, že tento test sa uplatňuje na základe podmienok uvedených v prílohe V a že jeho výsledky sú negatívne.“;
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha X s cieľom aktualizovať zoznam povolených alternatívnych testov umožňujúci zistenie BSE pred zabitím, uvedenýdanej prílohe. Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na tkanivá zvierat, ktoré sa podrobili alternatívnemu testu za predpokladu, že tento test sa uplatňuje na základe podmienok uvedených v prílohe V a že jeho výsledky sú negatívne.“;
Pozmeňujúci návrh 354
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 8 – odsek 5
„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá pre výnimky z odsekov 1 až 4 tohto článku so zreteľom na dátum účinného presadenia zákazu kŕmenia stanoveného v článku 7 ods. 1 alebo, v prípade potreby, pre tretie krajiny alebo ich regióny s kontrolovaným rizikom BSE so zreteľom na dátum účinného presadenia zákazu bielkovín z cicavcov v krmive pre prežúvavce na účely obmedzenia požiadaviek na odstránenie a zlikvidovanie špecifického rizikového materiálu pre zvieratá narodené pred týmto dátumom v dotknutých krajinách alebo regiónoch.“
„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel pre výnimky z odsekov 1 až 4 tohto článku so zreteľom na dátum účinného presadenia zákazu kŕmenia stanoveného v článku 7 ods. 1 alebo, v prípade potreby, pre tretie krajiny alebo ich regióny s kontrolovaným rizikom BSE so zreteľom na dátum účinného presadenia zákazu bielkovín z cicavcov v krmive pre prežúvavce na účely obmedzenia požiadaviek na odstránenie a zlikvidovanie špecifického rizikového materiálu pre zvieratá narodené pred týmto dátumom v dotknutých krajinách alebo regiónoch.“
Pozmeňujúci návrh 355
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 9 – odsek 1
„1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa schvaľujú výrobné procesy, ktoré sa použijú na výrobu produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe VI.“;
„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23b s cieľom doplniť toto nariadenie schválením výrobných procesov, ktoré sa použijú na výrobu produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe VI.“;
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 15 – odsek 3
„3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie rozšírením pôsobnosti odsekov 1 a 2 na iné živočíšne druhy.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23b s cieľom doplniť toto nariadenie rozšírením pôsobnosti odsekov 1 a 2 na iné živočíšne druhy.“
Pozmeňujúci návrh 357
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 16 – odsek 7 – veta 1
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie rozšírením pôsobnosti odsekov 1 až 6 na iné produkty živočíšneho pôvodu.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23b s cieľom doplniť toto nariadenie rozšírením pôsobnosti odsekov 1 až 6 na iné produkty živočíšneho pôvodu.“
Pozmeňujúci návrh 358
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 20 – odsek 2 – veta 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23b prijímať delegované akty stanovujúce metódy na potvrdenie BSE u oviec a kôz.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením metód na potvrdenie BSE u oviec a kôz.“
Pozmeňujúci návrh 359
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 23b – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 1 a 1b, článku 7 ods. 3, 4 a 4a, článku 8 ods. 1, 2 a 5, článku 9 ods. 1 a 3, článku 15 ods. 3, článku 16 ods. 7, článku 20 ods. 2 a článku 23 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 1 a 1b, článku 7 ods. 3, 4 a 4a, článku 8 ods. 1, 2 a 5, článku 9 ods. 1 a 3, článku 15 ods. 3, článku 16 ods. 7, článku 20 ods. 2 a článku 23 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele smernice 2002/46/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy I a II k tejto smernici v záujme ich prispôsobenia technickému pokroku a doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o kritériá čistoty pre látky uvedené v prílohe II k tejto smernici a o minimálne množstvá vitamínov a minerálov, ktoré musia byť prítomné v potravinových doplnkoch. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom dosiahnuť ciele smernice 2002/46/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy I a II k tejto smernici v záujme ich prispôsobenia technickému pokroku a doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o kritériá čistoty pre látky uvedené v prílohe II k tejto smernici a o minimálne a maximálne množstvá vitamínov a minerálov, ktoré musia byť prítomné v potravinových doplnkoch. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 361
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2002/46/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci stanovujúce maximálne množstvá vitamínov a minerálov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 362
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2002/46/ES
Článok 4 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijímať delegované akty týkajúce sa kritérií čistoty pre látky uvedené v prílohe II, s výnimkou prípadov, keď sa takéto kritériá uplatňujú na základe odseku 3.“;
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením kritérií čistoty pre látky uvedené v prílohe II, s výnimkou prípadov, keď sa takéto kritériá uplatňujú na základe odseku 3.“;
Pozmeňujúci návrh 363
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2002/46/ES
Článok 5 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú minimálne množstvá vitamínov a minerálov uvedené v odseku 3 tohto článku.
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že stanoví:
a)  minimálne množstvá vitamínov a minerálov uvedené v odseku 3 tohto článku; a
Komisia stanoví maximálne množstvá vitamínov a minerálov uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 13 ods. 2.
b)  maximálne množstvá vitamínov a minerálov uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 364
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2002/46/ES
Článok 12 – odsek 3
(3)  V článku 12 sa vypúšťa odsek 3.
(3)  V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. S cieľom odstrániť ťažkosti uvedené v odseku 1 a zabezpečiť ochranu ľudského zdravia je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom doplniť túto smernicu.
Členský štát, ktorý prijal ochranné opatrenia, ich môže v takom prípade zachovať v platnosti až do prijatia týchto delegovaných aktov.“
Pozmeňujúci návrh 365
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2002/46/ES
Článok 12a
„Článok 12a
„Článok 12a
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 a 5 a článku 5 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 ods. 4 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2 a 5 článku 5 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 ods. 4 a článku 12 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2 a 5 článku 5 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 ods. 4 a článku 12 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
_______________________
_______________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 366
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článku 29 druhého odseku písm. i) smernice 2002/98/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci na účely stanovenia postupu pre oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí a spôsob hlásenia. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 367
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2002/98/ES
Článok 27a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 prvom a treťom odseku sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 prvom a treťom odseku sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto s nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 368
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 1
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27 a prijímať delegované akty týkajúce sa zmien technických požiadaviek stanovených v prílohách I až IV na účely ich prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku.
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom zmeniť technické požiadavky stanovené v prílohách I až IV na účely ich prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku.
Ak sa to v prípade technických požiadaviek stanovených v prílohách III až IV vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 27b.“;
Ak sa to v prípade technických požiadaviek stanovených v prílohách III až IV vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 27b.“;
Pozmeňujúci návrh 369
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 2 – písmeno i
b)  V druhom odseku sa vypúšťa písmeno i);
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 370
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno d
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 5
d)  Dopĺňa sa tento piaty odsek:
vypúšťa sa
„Komisia stanoví postup pre oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí a spôsob hlásenia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 28 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 371
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2003/99/ES
Článok 5 – odsek 1
„1. Ak údaje zhromaždené na základe bežného monitorovania podľa článku 4 nie sú dostačujúce, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú koordinované monitorovacie programy pre jednu zoonózu alebo viacero zoonóz alebo pôvodcov zoonóz. Tieto delegované akty sa prijmú predovšetkým v prípade, že boli zistené špecifické potreby a ak je potrebné odhadnúť riziko alebo vytvoriť základné hodnoty týkajúce sa zoonóz alebo pôvodcov zoonóz na úrovni členského štátu alebo na úrovni Únie.“
„1. Ak údaje zhromaždené na základe bežného monitorovania podľa článku 4 nie sú dostačujúce, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením koordinovaných monitorovacích programov pre jednu zoonózu alebo viacero zoonóz alebo pôvodcov zoonóz. Tieto delegované akty sa prijmú predovšetkým v prípade, že boli zistené špecifické potreby a ak je potrebné odhadnúť riziko alebo vytvoriť základné hodnoty týkajúce sa zoonóz alebo pôvodcov zoonóz na úrovni členského štátu alebo na úrovni Únie.“
Pozmeňujúci návrh 372
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 2 a (nový)
Smernica 2003/99/ES
Článok 11 – nadpis
2a)  V článku 11 sa názov nahrádza takto:
Zmeny a doplnenia príloh a prechodné alebo vykonávacie opatrenia
Zmeny príloh a vykonávacie opatrenia
Pozmeňujúci návrh 373
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 3 a (nový)
Smernica 2003/99/ES
Článok 11 – odsek 3
3a)  V článku 11 sa odsek 3 nahrádza takto:
Ďalšie vykonávacie alebo prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.
Okrem toho sa môžu prijať vykonávacie opatrenia v súlade s postupom výboru uvedeným v článku 12 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 374
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 4
Smernica 2003/99/ES
Článok 11a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 4, článku 5 ods. 1 a článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 4, článku 5 ods. 1 a článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 375
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1829/2003 by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohu k tomuto nariadeniu na účely prispôsobenia technickému pokroku a doplniť toto nariadenie prostredníctvom stanovenia primeraných nižších prahových hodnôt pre prítomnosť geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v potravinách a krmivách, pod ktorými sa požiadavky na označovanie neuplatňujú, a to za určitých podmienok, ako aj prostredníctvom stanovenia osobitných pravidiel, ktoré sa týkajú informácií poskytnutých zo strany veľkododávateľov, ktorí zabezpečujú potraviny konečným spotrebiteľom.
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1829/2003 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť prílohu k tomuto nariadeniu na účely prispôsobenia technickému pokroku a doplniť toto nariadenie prostredníctvom určenia, ktoré potraviny a krmivá patria do rozsahu pôsobnosti rôznych oddielov tohto nariadenia, prostredníctvom stanovenia primeraných nižších prahových hodnôt pre prítomnosť geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v potravinách a krmivách, pod ktorými sa požiadavky na označovanie neuplatňujú, a to za určitých podmienok, prostredníctvom zavedenia opatrení pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek príslušných orgánov a opatrení potrebných pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek na označovanie, ako aj prostredníctvom stanovenia osobitných pravidiel, ktoré sa týkajú informácií poskytnutých zo strany veľkododávateľov, ktorí zabezpečujú potraviny konečným spotrebiteľom.
Pozmeňujúci návrh 376
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 3
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1829/2003 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci týkajúce sa opatrení potrebných pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek príslušných orgánov, opatrení potrebných pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek na označovanie a pravidiel na uľahčenie jednotného vykonávania niektorých ustanovení. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1829/2003 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci týkajúce sa pravidiel na uľahčenie jednotného vykonávania niektorých ustanovení. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 377
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 3 – odsek 2
„2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť, či určitý typ potravín patrí do rozsahu pôsobnosti tohto oddielu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 35 ods. 2.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a s cieľom doplniť toto nariadenie určením, či určitý typ potravín patrí do rozsahu pôsobnosti tohto oddielu.“
Pozmeňujúci návrh 378
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 12 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 34a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú primerane nižšie prahové hodnoty, a to najmä pokiaľ ide o potraviny obsahujúce geneticky modifikované organizmy (GMO) alebo o potraviny z nich pozostávajúce, resp. ktorými sa zohľadňuje pokrok v oblasti vedy a techniky.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením primerane nižších prahových hodnôt, a to najmä pokiaľ ide o potraviny obsahujúce geneticky modifikované organizmy (GMO) alebo o potraviny z nich pozostávajúce, resp. ktorými sa zohľadňuje pokrok v oblasti vedy a techniky.“
Pozmeňujúci návrh 379
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 14
„Článok 14
„Článok 14
Delegované a vykonávacie právomoci
Delegované a vykonávacie právomoci
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 34a prijímať delegované akty, ktorým sa prijímajú osobitné pravidlá týkajúce sa informácií poskytnutých zo strany veľkododávateľov, ktorí zabezpečujú potraviny konečným spotrebiteľom. S cieľom vziať do úvahy špecifickú situáciu veľkododávateľov môžu takéto pravidlá umožniť úpravu požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 písm. e).
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že zavedie:
a)  opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek príslušných orgánov, ako je uvedené v článku 12 ods. 3;
b)  opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek na označovanie stanovených v článku 13; a
c)  osobitné pravidlá týkajúce sa informácií poskytnutých zo strany veľkododávateľov, ktorí zabezpečujú potraviny konečným spotrebiteľom. S cieľom vziať do úvahy špecifickú situáciu veľkododávateľov môžu takéto pravidlá umožniť úpravu požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 písm. e).
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať:
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať podrobné pravidlá na uľahčenie jednotného uplatňovania článku 13. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 35 ods. 2.“
a)  opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek príslušných orgánov, ako je uvedené v článku 12 ods. 3;
b)  opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek na označovanie stanovených v článku 13;
c)  podrobné pravidlá na uľahčenie jednotného uplatňovania článku 13.
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 35 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 380
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 15 – odsek 2
„2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť, či určitý typ krmív patrí do rozsahu pôsobnosti tohto oddielu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 35 ods. 2.
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a s cieľom doplniť toto nariadenie určením, či určitý typ krmív patrí do rozsahu pôsobnosti tohto oddielu.“
Pozmeňujúci návrh 381
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 24 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 34a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú primerane nižšie prahové hodnoty, a to najmä pokiaľ ide o krmivá obsahujúce geneticky modifikované organizmy (GMO) alebo krmivá z nich pozostávajúce, resp. ktorými sa zohľadňuje pokrok v oblasti vedy a techniky.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením primerane nižších prahových hodnôt, a to najmä pokiaľ ide o potraviny obsahujúce geneticky modifikované organizmy (GMO) alebo o potraviny z nich pozostávajúce, resp. ktorými sa zohľadňuje pokrok v oblasti vedy a techniky.“
Pozmeňujúci návrh 382
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 26
„Článok 26
„Článok 26
Vykonávacie právomoci
Delegované a vykonávacie právomoci
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať:
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že zavedie:
a)  opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek príslušných orgánov, ako je uvedené v článku 24 ods. 3;
a)  opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek príslušných orgánov, ako je uvedené v článku 24 ods. 3;
b)  opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek na označovanie stanovených v článku 25;
b)  opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek na označovanie stanovených v článku 25;
c)  podrobné pravidlá na uľahčenie jednotného uplatňovania článku 25.
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 35 ods. 2.“
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať podrobné pravidlá na uľahčenie jednotného uplatňovania článku 25. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 35 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 383
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 34a
„Článok 34a
„Článok 34a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1a, článku 24 ods. 4 a článku 32 šiestom odseku sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1, článku 15 ods. 2, článku 24 ods. 4, článku 26 ods. 1 a článku 32 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1a, článku 24 ods. 4 a článku 32 šiestom odseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1, článku 15 ods. 2, článku 24 ods. 4, článku 26 ods. 1 a článku 32 ods. 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1a, článku 24 ods. 4 alebo článku 32 šiesteho odseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1, článku 15 ods. 2, článku 24 ods. 4, článku 26 ods. 1 a článku 32 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
________________________
________________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 384
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 2160/2003 by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy I, II a III k tomuto nariadeniu a doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o ciele Únie na zníženie prevalencie zoonóz a pôvodcov zoonóz, špecifické metódy kontroly, špecifické pravidlá pre kritériá týkajúce sa dovozov z tretích krajín, zodpovednosť a úlohy referenčných laboratórií Únie a zodpovednosť a úlohy národných referenčných laboratórií. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 2160/2003 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť prílohy I, II a III k tomuto nariadeniu a doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o ciele Únie na zníženie prevalencie zoonóz a pôvodcov zoonóz, špecifické metódy kontroly, špecifické pravidlá pre kritériá týkajúce sa dovozov z tretích krajín, zodpovednosť a úlohy referenčných laboratórií Únie, schvaľovanie metód testovania a pokiaľ ide o zodpovednosť a úlohy národných referenčných laboratórií. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 385
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 2160/2003 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci týkajúce sa schvaľovania metód testovania. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 386
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa cieľov Únie na zníženie prevalencie zoonóz a pôvodcov zoonóz vymenovaných v stĺpci 1 prílohy I, u populácií zvierat vymenovaných v stĺpci 2 prílohy I, pričom sa do úvahy zoberú najmä:
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o ciele Únie na zníženie prevalencie zoonóz a pôvodcov zoonóz vymenovaných v stĺpci 1 prílohy I, u populácií zvierat vymenovaných v stĺpci 2 prílohy I, pričom sa do úvahy zoberú najmä:
Pozmeňujúci návrh 387
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 388
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 9 – odsek 4
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 6, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty stanovujúce špecifické pravidlá týkajúce sa určovania kritérií členskými štátmi uvedenými v článku 5 ods. 5 a v odseku 2 tohto článku.“
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 6, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví špecifické pravidlá týkajúce sa určovania kritérií členskými štátmi uvedenými v článku 5 ods. 5 a v odseku 2 tohto článku.“
Pozmeňujúci návrh 389
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 10 – odsek 5 – vety 2 a 3
„Schválenie môže byť odňaté rovnakým postupom a bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 6, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty stanovujúce špecifické pravidlá týkajúce sa takýchto kritérií.“
„Schválenie môže byť odňaté rovnakým postupom. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 6, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví špecifické pravidlá týkajúce sa takýchto kritérií.“
Pozmeňujúci návrh 390
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 11 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú zodpovednosťúlohy referenčných laboratórií Únie, a to najmä pokiaľ ide o koordináciu ich činnosti, ako aj činnosti národných referenčných laboratórií.“;
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením zodpovednostiúloh referenčných laboratórií Únie, a to najmä pokiaľ ide o koordináciu ich činnosti, ako aj činnosti národných referenčných laboratórií.“
Pozmeňujúci návrh 391
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 11 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú určité zodpovednosti a úlohy národných referenčných laboratórií, a to najmä pokiaľ ide o koordináciu ich činnosti, ako aj činnosti príslušných laboratórií stanovených v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a).“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví určité zodpovednosti a úlohy národných referenčných laboratórií, a to najmä pokiaľ ide o koordináciu ich činnosti, ako aj činnosti príslušných laboratórií stanovených v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a).“
Pozmeňujúci návrh 392
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3
„3. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov schváliť iné metódy testovania uvedené v odseku 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že schváli iné metódy testovania, než sú metódy uvedené v prvom a druhom pododseku tohto odseku.“
Pozmeňujúci návrh 393
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13 – nadpis
7a)  V článku 13 sa nadpis nahrádza takto:
Vykonávacie a prechodné opatrenia
Delegované a vykonávacie právomoci
Pozmeňujúci návrh 394
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13 – odsek 1
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prvky týkajúce sa príslušných zdravotných osvedčení.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že zmení prvky týkajúce sa príslušných zdravotných osvedčení.
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13 – odsek 2
8a)  v článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:
Ďalšie vykonávacie alebo prechodné opatrenia sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.
„Okrem toho sa môžu prijať vykonávacie opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 396
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13a
„Článok 13a
„Článok 13a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 a článku 13 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, článku 12 ods. 3 treťom pododseku a článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 a článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, článku 12 ods. 3 treťom pododseku a článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 a článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, článku 12 ods. 3 tretieho pododseku a článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
________________________
________________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 397
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele smernice 2004/23/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom doplniť túto smernicu o požiadavky na sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito tkanivami a bunkami a môžu ovplyvniť ich kvalitu, ako aj o určité technické požiadavky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom dosiahnuť ciele smernice 2004/23/ES by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť túto smernicu stanovením požiadaviek na sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito tkanivami a bunkami a môžu ovplyvniť ich kvalitu, a stanovením postupov na zabezpečenie sledovateľnosti a na overovanie ekvivalencie noriem kvality a bezpečnosti dovezených tkanív a buniek, ako aj s cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o určité technické požiadavky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2004/23/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci na účely stanovenia postupov na zabezpečenie sledovateľnosti a na overovanie ekvivalencie noriem kvality a bezpečnosti dovezených tkanív a buniek. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2004/23/ES
Článok 8 – odsek 5
5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 28a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú požiadavky na sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito tkanivami a bunkami a môžu ovplyvniť ich kvalitu a bezpečnosť.
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 28a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa stanovia požiadavky na sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito tkanivami a bunkami a môžu ovplyvniť ich kvalitu a bezpečnosť, a tiež že sa stanovia postupy na zabezpečenie sledovateľnosti na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 400
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2004/23/ES
Článok 8 – odsek 6
6.  Komisia stanoví postupy pre zabezpečenie sledovateľnosti na úrovni Únie prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 29 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 401
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2004/23/ES
Článok 9 – odsek 4
„4. Komisia stanoví postupy pre overovanie ekvivalencie noriem kvality a bezpečnosti podľa odseku 1 prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 29 ods. 2.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 28a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením postupov pre overovanie ekvivalencie noriem kvality a bezpečnosti podľa odseku 1.“
Pozmeňujúci návrh 402
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2004/23/ES
Článok 28 – odsek 2
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 28a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o technické požiadavky uvedené v prvom odseku písm. a) až i).
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 28a s cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o technické požiadavky uvedené v prvom odseku písm. a) až i).
Pozmeňujúci návrh 403
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2004/23/ES
Článok 28a
„Článok 28a
„Článok 28a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 8 ods. 5 a v článku 28 druhom odseku sa udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 a v článku 28 druhom odseku sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 5 a článku 28 druhom odseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 a článku 28 druhom odseku môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 5 a článku 28 druhého odseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 a článku 28 druhého odseku nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
________________________
________________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 404
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty, ktorými sa prijímajú osobitné hygienické opatrenia uvedené v odseku 3, pokiaľ ide o:
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením osobitných hygienických opatrení uvedených v odseku 3, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 405
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c
„c) prostredníctvom delegovaného aktu, na prijímanie ktorého je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 13a.“
„c) prostredníctvom delegovaného aktu, na ktorého prijímanie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 13a a ktorý dopĺňa toto nariadenie.“
Pozmeňujúci návrh 406
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 12 – odsek 1
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa osobitných ustanovení na vykonanie požiadaviek tohto nariadenia týkajúcich sa konkrétnych potravín na účely riešenia konkrétnych hrozieb alebo vznikajúcich nebezpečenstiev pre verejné zdravie.“
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením osobitných ustanovení na vykonanie požiadaviek tohto nariadenia týkajúcich sa konkrétnych potravín na účely riešenia konkrétnych hrozieb alebo vznikajúcich nebezpečenstiev pre verejné zdravie.“
Pozmeňujúci návrh 407
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 13 – odsek 2
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty, ktorými sa udeľujú výnimky z príloh I a II, a to pri zohľadnení príslušných rizikových faktorov a pod podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať vplyv na dosahovanie týchto cieľov tohto nariadenia:
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie udelením výnimiek z príloh I a II, najmä v záujme uľahčenia vykonávania článku 5 zo strany malých podnikov, a to pri zohľadnení príslušných rizikových faktorov a pod podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať vplyv na dosahovanie cieľov tohto nariadenia.
a)  na uľahčenie vykonávania článku 5 zo strany malých podnikov;
b)  na podniky, ktoré vyrábajú surový materiál, alebo s nim manipulujú, resp. ho spracúvajú, pričom tento materiál je určený na výrobu vysoko rafinovaných potravinárskych výrobkov, ktoré sú podrobené ošetreniu zabezpečujúcemu ich bezpečnosť.“
Pozmeňujúci návrh 408
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 13a
„Článok 13a
„Článok 13a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
__________________
__________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 5) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 6“ návrhu Komisie. Tento rozpor je spôsobený nesprávnym číslovaním (príloha I časť XII bod 153 odsek 2 bod 5 chýba) v návrhu Komisie.)
Pozmeňujúci návrh 409
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 17 – odsek 2
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty, ktorými sa udeľujú výnimky z príloh I,II, III, IV, V a VI, a to pri zohľadnení príslušných rizikových faktorov, pod podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať vplyv na dosahovanie týchto cieľov tohto nariadenia:
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie udelením výnimiek z príloh I,II, III, IV, V a VI, a to pri zohľadnení príslušných rizikových faktorov, pod podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať vplyv na dosahovanie cieľov tohto nariadenia, a to na tento účel:
i)  na uľahčenie uplatňovania požiadaviek stanovených v prílohách zo strany malých podnikov;
i)  na uľahčenie uplatňovania požiadaviek stanovených v prílohách zo strany malých podnikov;
ii)  na umožnenie pokračovania v používaní tradičných metód na ktoromkoľvek zo stupňov výroby, spracovania alebo distribúcie potravín;
ii)  na umožnenie pokračovania v používaní tradičných metód na ktoromkoľvek zo stupňov výroby, spracovania alebo distribúcie potravín;
iii)  na prispôsobenie sa potrebám potravinárskych podnikov umiestnených v regiónoch, v ktorých sú vystavené osobitným geografickým prekážkam;
iii)  na prispôsobenie sa potrebám potravinárskych podnikov umiestnených v regiónoch, v ktorých sú vystavené osobitným geografickým prekážkam.
Pozmeňujúci návrh 410
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť
„Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné uplatňovanie článku 16 a článku 17 ods. 1 môže Komisia prijať tieto opatrenia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.“;
„Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné uplatňovanie článku 17 ods. 1, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18acieľom doplniť toto nariadenie prijatím týchto opatrení:
Pozmeňujúci návrh 411
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 18a
„Článok 18a
„Článok 18a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 1 a 2 a článku 18 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 17 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 1 a 2 a článku 18 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 1 a 2 a článku 18 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
__________________
__________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 412
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 157 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1901/2006
Článok 20 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty, ktorými sa podrobne určujú podmienky poskytnutia odkladov, a to na základe skúseností získaných v dôsledku uplatňovania odseku 1.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť toto nariadenie podrobným určením podmienok poskytnutia odkladov, a to na základe skúseností získaných v dôsledku uplatňovania odseku 1.“
Pozmeňujúci návrh 413
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 157 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1901/2006
Článok 49 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa stanovia:
Pozmeňujúci návrh 414
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 157 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1901/2006
Článok 50a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 20 ods. 2 a článku 49 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 20 ods. 3 a článku 49 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 415
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 1 – zarážka 5 a (nová)
—  prijatie zoznamu Únie obsahujúceho povolené zdravotné tvrdenia o potravinách iné ako tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, podmienky ich používania, akékoľvek zmeny alebo dodatky k tomuto zoznamu a konečné rozhodnutia o žiadosti o povolenie tvrdení.
Pozmeňujúci návrh 416
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 3
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1924/2006 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide prijatie zoznamu Únie obsahujúceho povolené zdravotné tvrdenia o potravinách iné ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, podmienky ich používania, akékoľvek zmeny alebo dodatky k tomuto zoznamu, ako aj pokiaľ ide o konečné rozhodnutia o žiadosti o povolenie tvrdení. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 417
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2
V prípade potravín nezabalených vopred (vrátane čerstvých výrobkov ako je ovocie, zelenina alebo chlieb), ktoré sa predávajú konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania, a potravín, ktoré sa balia na mieste predaja na požiadanie kupujúceho, alebo ktoré sú vopred zabalené s cieľom ich okamžitého predaja, sa neuplatňuje článok 7 a článok 10 ods. 2 písm. a) a b). Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa informačných označovaní pri týchto potravinách nezabalených vopred. Až do prípadného prijatia týchto delegovaných aktov sa môžu uplatňovať vnútroštátne ustanovenia.
V prípade potravín nezabalených vopred (vrátane čerstvých výrobkov ako je ovocie, zelenina alebo chlieb), ktoré sa predávajú konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania, a potravín, ktoré sa balia na mieste predaja na požiadanie kupujúceho, alebo ktoré sú vopred zabalené s cieľom ich okamžitého predaja, sa neuplatňuje článok 7 a článok 10 ods. 2 písm. a) a b). Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o informácie na označení pri týchto potravinách nezabalených vopred. Až do prípadného prijatia týchto delegovaných aktov sa môžu uplatňovať vnútroštátne ustanovenia.
Pozmeňujúci návrh 418
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 1 – odsek 4
„4. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu požiadať o výnimku z odseku 3 v prípade všeobecných popisov (pojmov), tradične používaných na označovanie špecifických vlastností kategórií potravín alebo nápojov, ktoré by mohli vyvolať dojem, že majú vplyv na ľudské zdravie. Žiadosť sa zašle príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, ktorý ju bezodkladne postúpi Komisii. Komisia prijme a zverejní pravidlá pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, na základe ktorých sa majú predkladať takéto žiadosti, aby sa zabezpečilo transparentné spracovanie žiadosti v primeranej lehote. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa výnimiek z odseku 3.“
„4. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu požiadať o výnimku z odseku 3 v prípade všeobecných popisov (pojmov), tradične používaných na označovanie špecifických vlastností kategórií potravín alebo nápojov, ktoré by mohli vyvolať dojem, že majú vplyv na ľudské zdravie. Žiadosť sa zašle príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, ktorý ju bezodkladne postúpi Komisii. Komisia prijme a zverejní pravidlá pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, na základe ktorých sa majú predkladať takéto žiadosti, aby sa zabezpečilo transparentné spracovanie žiadosti v primeranej lehote. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o výnimky z odseku 3.“
Pozmeňujúci návrh 419
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 3 – odsek 2 a
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa udeľuje výnimkadruhého pododseku písm. d) tohto článku v prípade živín, ktoré nedokáže zabezpečiť v dostatočnom množstve vyvážená a pestrá strava; delegované akty budú obsahovať podmienky, za ktorých sa tieto výnimky uplatňujú, zohľadňujúc osobitné podmienky existujúce v členských štátoch.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie udelením výnimiekods. 2 písm. d) tohto článku v prípade živín, ktoré nedokáže zabezpečiť v dostatočnom množstve vyvážená a pestrá strava; delegované akty budú obsahovať podmienky, za ktorých sa tieto výnimky uplatňujú, zohľadňujúc osobitné podmienky existujúce v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 420
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1
1. Komisia je do 19. januára 2009 splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa ustanovia osobitné nutričné profily vrátane výnimiek, ktorým musia zodpovedať potraviny alebo určité kategórie potravín, aby na nich mohli byť výživové alebo zdravotné tvrdenia, a podmienky používania výživových alebo zdravotných tvrdení pri potravinách alebo kategóriách potravín s ohľadom na tieto nutričné profily.“;
„Komisia je do 19. januára 2009 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa ustanovia osobitné nutričné profily vrátane výnimiek, ktorým musia zodpovedať potraviny alebo určité kategórie potravín, aby na nich mohli byť výživové alebo zdravotné tvrdenia, a podmienky používania výživových alebo zdravotných tvrdení pri potravinách alebo kategóriách potravín s ohľadom na tieto nutričné profily.“;
Pozmeňujúci návrh 421
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 6
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa aktualizácie nutričných profilov a podmienok ich používania, a to pri zohľadnení príslušného vedeckého vývoja. Na tento účel uskutoční konzultácie so zainteresovanými stranami, najmä s prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov a skupinami spotrebiteľov.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o aktualizáciu nutričných profilov a podmienky ich používania, a to pri zohľadnení príslušného vedeckého vývoja. Na tento účel uskutoční konzultácie so zainteresovanými stranami, najmä s prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov a skupinami spotrebiteľov.“
Pozmeňujúci návrh 422
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 5
„5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, ktorými sa určujú potraviny alebo kategórie potravín, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odseku 3, pre ktoré sa so zreteľom na vedecké dôkazy majú obmedziť alebo zakázať výživové alebo zdravotné tvrdenia.“
„5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o opatrenia, ktorými sa určujú potraviny alebo kategórie potravín, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odseku 3, pre ktoré sa so zreteľom na vedecké dôkazy majú obmedziť alebo zakázať výživové alebo zdravotné tvrdenia.“
Pozmeňujúci návrh 423
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 13 – odsek 3
3.  Komisia prijme porade s úradom prostredníctvom vykonávacích aktov najneskôr do 31. januára 2010 zoznam povolených tvrdení Únie uvedených v odseku 1 a všetkých nevyhnutných podmienok na používanie týchto tvrdení Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 2.
3.  Po porade s úradom Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením zoznamu povolených tvrdení Únie uvedených v odseku 1 a všetkých nevyhnutných podmienok na používanie týchto tvrdení, a to najneskôr do 31. januára 2010.
Pozmeňujúci návrh 424
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 13 – odsek 4
4.  Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu prijme po poradeúradom prostredníctvom vykonávacích aktov akúkoľvek zmenu zoznamu uvedeného v odseku 3, a to na základe všeobecne uznávaných vedeckých dôkazov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 2.
4.  Po porade s úradom Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu prijme delegované akty v súlade s článkom 24acieľom doplniť toto nariadenie prijatím zmien zoznamu uvedeného v odseku 3, a to na základe všeobecne uznávaných vedeckých dôkazov.
Pozmeňujúci návrh 425
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1
„Komisia prijme konečné rozhodnutie o žiadosti prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 2.
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o konečné rozhodnutie o žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 426
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b
„b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, Komisia pred uplynutím päťročnej doby prijme opatrenia na povolenie tvrdenia bez obmedzenia jeho používania prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 2.
„b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, pred uplynutím päťročného obdobia je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím opatrení na povolenie tvrdenia bez obmedzenia jeho používania.
Pozmeňujúci návrh 427
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 18 – odsek 5 – pododsek 1
„Ak úrad vydá zamietavé stanovisko k zahrnutiu tvrdenia do zoznamu uvedeného v odseku 4, Komisia prijme rozhodnutie o žiadosti prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 2.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o jej rozhodnutie o žiadosti, ak úrad vydá zamietavé stanovisko k zahrnutiu tvrdenia do zoznamu uvedeného v odseku 4.“
Pozmeňujúci návrh 428
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 18 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno b
„b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, Komisia pred uplynutím päťročnej doby prijme opatrenia na povolenie tvrdenia bez obmedzenia jeho používania prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 2.
„b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, Komisia pred uplynutím päťročného obdobia prijme delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o povolenie tvrdenia bez obmedzenia jeho používania.
Pozmeňujúci návrh 429
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 24a
„Článok 24a
„Článok 24a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 1 a 5 článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 13 ods. 3 a 4, článku 17 ods. 3 a 4, článku 18 ods. 5 a článku 28 ods. 6 písm. a) sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 1 a 5 článku 8 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 13 ods. 3 a 4, článku 17 ods. 3 a 4, článku 18 ods. 5 a článku 28 ods. 6 písm. a) môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 1 a 5 a článku 8 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 13 ods. 3 a 4, článku 17 ods. 3 a 4, článku 18 ods. 5 a článku 28 ods. 6 písm. a) nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
_______________________
_______________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 430
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 28 – odsek 6 – písmeno a – bod ii
„(ii) Komisia po porade s úradom prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie o zdravotných tvrdeniach povolených týmto spôsobom. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 2.“
„(ii) Komisia po porade s úradom prijme delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie určením zdravotných tvrdení povolených týmto spôsobom.“
Pozmeňujúci návrh 431
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1925/2006 by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy I a II k tomuto nariadeniu v záujme ich prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku a meniť prílohu III k tomuto nariadeniu s cieľom umožniť využívanie vitamínov, minerálnych látok a niektorých ďalších látok, ktorých používanie v potravinách je zakázané, obmedzené alebo podlieha skúmaniu zo strany Únie, ako aj doplniť toto nariadenie prostredníctvom určenia potravín alebo kategórií potravín, do ktorých sa nesmú pridávať vitamíny a minerálne látky, prostredníctvom určenia kritérií čistoty pre zloženie vitamínov a minerálnych látok a prostredníctvom určenia najnižšieho množstva ako výnimky z významného množstva pre prítomnosť určitého vitamínu alebo minerálnej látky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1925/2006 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť prílohy I a II k tomuto nariadeniu v záujme ich prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku a meniť prílohu III k tomuto nariadeniu s cieľom umožniť využívanie vitamínov, minerálnych látok a niektorých ďalších látok, ktorých používanie v potravinách je zakázané, obmedzené alebo podlieha skúmaniu zo strany Únie, doplniť toto nariadenie prostredníctvom určenia potravín alebo kategórií potravín, do ktorých sa nesmú pridávať vitamíny a minerálne látky, prostredníctvom určenia kritérií čistoty pre zloženie vitamínov a minerálnych látok a prostredníctvom určenia najnižšieho množstva ako výnimky z významného množstva pre prítomnosť určitého vitamínu alebo minerálnej látky, ako aj prostredníctvom stanovenia maximálnych množstiev vitamínov a minerálnych látok pridávaných do potravín a vymedzenia podmienok obmedzujúcich alebo zakazujúcich pridávanie konkrétneho vitamínu alebo minerálnej látky do potravín. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 432
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1925/2006 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o množstvá vitamínov a minerálnych látok pridávaných do potravín a pokiaľ ide o podmienky obmedzujúce alebo zakazujúce pridávanie konkrétneho vitamínu alebo minerálnej látky do potravín. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 433
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 4 – odsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení určujúcich ďalšie potraviny alebo kategórie potravín, do ktorých sa so zreteľom na vedecké dôkazy a s prihliadnutím na ich výživovú hodnotu nesmú pridávať vitamíny a minerálne látky.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o opatrenia určujúce ďalšie potraviny alebo kategórie potravín, do ktorých sa so zreteľom na vedecké dôkazy a s prihliadnutím na ich výživovú hodnotu nesmú pridávať vitamíny a minerálne látky.“
Pozmeňujúci návrh 434
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 5 – odsek 1
„1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, ktoré určujú kritériá čistoty pre zloženie vitamínov a minerálnych látok uvedené v prílohe II, s výnimkou prípadov, keď sa kritériá čistoty uplatňujú na základe odseku 2 tohto článku.“
„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré určujú kritériá čistoty pre zloženie vitamínov a minerálnych látok uvedené v prílohe II, s výnimkou prípadov, keď sa kritériá čistoty uplatňujú na základe odseku 2 tohto článku.“
Pozmeňujúci návrh 435
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 1
1.  Ak sa do potravín pridáva vitamín alebo minerálna látka, nesmie celkové množstvo vitamínu alebo minerálnej látky v potravine, na akékoľvek účely, prekročiť pri predaji maximálne množstvá. Komisia tieto množstvá stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 14 ods. 2. Komisia môže na tento účel predložiť návrh opatrení týkajúcich sa maximálnych množstiev do 19. januára 2009. V prípade koncentrovaných a dehydrovaných výrobkov sú stanovené ako maximálne množstvá také množstvá, ktoré sú v potravinách obsiahnuté v čase ich prípravy na spotrebu podľa pokynov výrobcu.
1.  Ak sa do potravín pridáva vitamín alebo minerálna látka, nesmie celkové množstvo vitamínu alebo minerálnej látky v potravine, na akékoľvek účely, prekročiť pri predaji maximálne množstvá. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o tieto maximálne množstvá. Komisia môže na tento účel predložiť návrh opatrení týkajúcich sa maximálnych množstiev do 19. januára 2009. V prípade koncentrovaných a dehydrovaných výrobkov sú stanovené ako maximálne množstvá také množstvá, ktoré sú v potravinách obsiahnuté v čase ich prípravy na spotrebu podľa pokynov výrobcu.
Pozmeňujúci návrh 436
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 2
2.  Komisia vymedzí akékoľvek podmienky obmedzujúce alebo zakazujúce pridávanie konkrétneho vitamínu alebo minerálnej látky do potravín alebo kategórie potravín prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 14 ods. 2.
2.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o vymedzenie akýchkoľvek podmienok obmedzujúcich alebo zakazujúcich pridávanie konkrétneho vitamínu alebo minerálnej látky do potravín alebo kategórie potravín.
Pozmeňujúci návrh 437
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 6
„6. Výsledkom pridania vitamínu alebo minerálnej látky do potraviny musí byť, že sa tento vitamín alebo minerálna látka v potravine bude nachádzať aspoň vo významnom množstve, ak je takéto množstvo vymedzené podľa časti A bodu 2 prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, ktoré určujú najnižšie množstvá vitamínu alebo minerálnej látky vrátane akýchkoľvek nižších množstiev ako výnimky z významných množstiev pre špecifické potraviny alebo kategórie potravín.“
„6. Výsledkom pridania vitamínu alebo minerálnej látky do potraviny musí byť, že sa tento vitamín alebo minerálna látka v potravine bude nachádzať aspoň vo významnom množstve, ak je takéto množstvo vymedzené podľa časti A bodu 2 prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré určujú najnižšie množstvá vitamínu alebo minerálnej látky vrátane akýchkoľvek nižších množstiev ako výnimky z významných množstiev pre špecifické potraviny alebo kategórie potravín.“
Pozmeňujúci návrh 438
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 7 – odsek 1
„1. Označovanie, prezentácia a reklama potravín, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne látky, nesmú obsahovať žiadnu informáciu, ktorá tvrdí alebo naznačuje, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytovať potrebné množstvo živín. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty, ktorými sa prijíma výnimka pre konkrétnu živinu.“
„1. Označovanie, prezentácia a reklama potravín, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne látky, nesmú obsahovať žiadnu informáciu, ktorá tvrdí alebo naznačuje, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytovať potrebné množstvo živín. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie udelením výnimiek z uvedeného pravidla pre konkrétnu živinu.“
Pozmeňujúci návrh 439
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 13a
„Článok 13a
„Článok 13a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 1, 2 a 6, článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 1, 2 a 6, článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, článku 6 ods. 1, 2 a 6, článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
__________________
__________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 440
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 161 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/32/ES
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú:
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa stanovia:
Pozmeňujúci návrh 441
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 161 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/32/ES
Článok 5a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 a článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 a článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 442
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 162 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/41/ES
Článok 19a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 443
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 163 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2009/54/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v prvom pododseku písm. b) bode i) a písmene c) bode i).“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením pravidiel týkajúcich sa opatrení uvedených v prvom pododseku písm. b) bode i) a písm. c) bode i).“
Pozmeňujúci návrh 444
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 163 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/54/ES
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v prvom pododseku písm. d).“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením pravidiel týkajúcich sa opatrení uvedených v prvom pododseku písm. d).“
Pozmeňujúci návrh 445
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 163 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2009/54/ES
Článok 12 – odsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v prvom odseku písm. a) až f).“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením pravidiel týkajúcich sa opatrení uvedených v prvom odseku písm. a) až f).“
Pozmeňujúci návrh 446
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 163 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2009/54/ES
Článok 13a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 11 ods. 4 a článku 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 11 ods. 4 a článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 447
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 470/2009 by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom doplniť toto nariadenie o vedecké metódy určenia referenčných hodnôt pre prijatie opatrení, pravidlá pre opatrenia v prípade potvrdenej prítomnosti zakázanej alebo nepovolenej látky, metodické zásady hodnotenia rizika a odporúčaní v oblasti riadenia rizika a pravidlá používania maximálneho limitu rezíduí určeného pre farmakologicky účinnú látku v konkrétnej potravine na iné potraviny odvodené z rovnakého druhu alebo pravidlá maximálneho limitu rezíduí určeného pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch na iné druhy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 470/2009 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť toto nariadenie o vedecké metódy určenia referenčných hodnôt pre prijatie opatrení, referenčných hodnôt pre prijatie opatrení pre rezíduá z farmakologicky účinných látok, pravidlá pre opatrenia v prípade potvrdenej prítomnosti zakázanej alebo nepovolenej látky, metodické zásady hodnotenia rizika a odporúčaní v oblasti riadenia rizika a pravidlá používania maximálneho limitu rezíduí určeného pre farmakologicky účinnú látku v konkrétnej potravine na iné potraviny odvodené z rovnakého druhu alebo pravidlá maximálneho limitu rezíduí určeného pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch na iné druhy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 448
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 470/2009 by sa mali Komisii udeliť právomoci, pokiaľ ide o referenčné hodnoty pre prijatie opatrení pre rezíduá z farmakologicky účinných látok. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 449
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa prijatia:
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o prijatie:
Pozmeňujúci návrh 450
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 18
„Článok 18
„Článok 18
Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení
Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení
Ak sa to považuje za potrebné na zabezpečenie fungovania kontrol potravín živočíšneho pôvodu dovážaných alebo uvádzaných na trh v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004, Komisia môže určiť referenčné hodnoty pre prijatie opatrení pre rezíduá z farmakologicky účinných látok, na ktoré sa nevzťahuje klasifikácia v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. a), b) alebo c), prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 26 ods. 2.
Ak sa to považuje za potrebné na zabezpečenie fungovania kontrol potravín živočíšneho pôvodu dovážaných alebo uvádzaných na trh v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že určí referenčné hodnoty pre prijatie opatrení pre rezíduá z farmakologicky účinných látok, na ktoré sa nevzťahuje klasifikácia v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. a), b) alebo c).
Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení sa pravidelne prehodnocujú vzhľadom na nové vedecké údaje týkajúce sa bezpečnosti potravín, výsledky prešetrovania a analýz uvedené v článku 24 a technologický pokrok.
Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení sa pravidelne prehodnocujú vzhľadom na nové vedecké údaje týkajúce sa bezpečnosti potravín, výsledky prešetrovania a analýz uvedené v článku 24 a technologický pokrok.
Z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí Komisia môže prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2a.“
Ak sa to v prípade rizika pre zdravie ľudí vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 24b.“
Pozmeňujúci návrh 451
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa metodických zásadvedeckých metód určenia referenčných hodnôt pre prijatie opatrení.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o metodické zásadyvedecké metódy určenia referenčných hodnôt pre prijatie opatrení.“
Pozmeňujúci návrh 452
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa uplatňovania tohto článku.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto článku.“
Pozmeňujúci návrh 453
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24a
„Článok 24a
„Článok 24a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 3 a článku 24 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 3 a článku 24 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 3 a článku 24 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 3 a článku 24 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 3 a článku 24 ods. 4 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 3 a článku 24 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
__________________
__________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozmeňujúci návrh 454
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24 b (nový)
5a)  Vkladá sa tento článok 24b:
„Článok 24b
Postup pre naliehavé prípady
1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 24a ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.“
Pozmeňujúci návrh 455
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 1
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 767/2009 by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu v záujme ich prispôsobenia technickému pokroku a doplniť toto nariadenie o zoznam kategórií kŕmnych surovín. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 767/2009 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu v záujme ich prispôsobenia technickému pokroku, aktualizovať zoznam zamýšľaných použitístanoviť maximálne hodnoty chemických nečistôt podľa bodu 1 prílohy I a tiež doplniť toto nariadenie o zoznam kategórií kŕmnych surovín a poskytnutím objasnenia, či určitý výrobok predstavuje krmivo. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 456
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 2
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 767/2009 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci s cieľom objasniť, či určitý výrobok predstavuje krmivo, aktualizovať zoznam zamýšľaných použití a stanoviť maximálne hodnoty chemických nečistôt. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 457
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 7 – odsek 2
„2. V prípade potreby môže Komisia prijať opatrenia s cieľom objasniť, či určitý výrobok predstavuje na účely tohto nariadenia krmivo. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 28 ods. 3.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a na doplnenie tohto nariadenia s cieľom objasniť, či určitý výrobok predstavuje na účely tohto nariadenia krmivo.“
Pozmeňujúci návrh 458
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 10 – odsek 5
„5. Ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 2, Komisia do šiestich mesiacov od doručenia platnej žiadosti alebo prípadne po doručení stanoviska úradu prijme vykonávacie akty, ktorými sa aktualizuje zoznam zamýšľaných použití. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 3.“
„5. Ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 2, Komisia do šiestich mesiacov od doručenia platnej žiadosti alebo prípadne po doručení stanoviska úradu prijme delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie aktualizovaním zoznamu zamýšľaných použití. Tieto delegované akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 27a.“
Pozmeňujúci návrh 459
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 17 – odsek 4 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty týkajúce sa zostavenia zoznamu kategórií kŕmnych surovín uvedených v odseku 2 písm. c).“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie zostavením zoznamu kategórií kŕmnych surovín uvedených v odseku 2 písm. c).“
Pozmeňujúci návrh 460
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 26 – odsek 3
„3. Zmeny katalógu Spoločenstva, v ktorom sú uvedené maximálne hodnoty chemických nečistôt, ako je uvedené v bode 1 prílohy I, hodnoty botanickej čistoty podľa bodu 2 prílohy I, obsah vlhkosti podľa bodu 6 prílohy I alebo údaje nahrádzajúce povinnú deklaráciu podľa článku 16 ods. 1 písm. b), sa prijmú prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 28 ods. 3.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom zmeniť katalóg Spoločenstva, v ktorom sú uvedené maximálne hodnoty chemických nečistôt, ako je uvedené v bode 1 prílohy I, hodnoty botanickej čistoty podľa bodu 2 prílohy I, obsah vlhkosti podľa bodu 6 prílohy I alebo údaje nahrádzajúce povinnú deklaráciu podľa článku 16 ods. 1 písm. b).“
Pozmeňujúci návrh 461
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 27a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 20 ods. 2 a článku 27 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 10 ods. 5, článku 17 ods. 4, článku 20 ods. 2, článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 462
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 1 – úvodná časť
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1069/2009 by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o:
S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1069/2009 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o koncový bod výrobného reťazca, a doplniť ho, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 463
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 1 – zarážka 1
–  koncový bod výrobného reťazca,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 464
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 3
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa koncového bodu výrobného reťazca, za ktorým už produkty uvedené v tomto odseku nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o koncový bod výrobného reťazca, za ktorým už produkty uvedené v tomto odseku nepodliehajú požiadavkám tohto nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 465
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v prvom pododseku písm. b) bode ii).“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sa opatrení uvedených v prvom pododseku písm. b) bode ii).“
Pozmeňujúci návrh 466
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v prvom pododseku.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sa opatrení uvedených v prvom pododseku.“
Pozmeňujúci návrh 467
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 7 – odsek 4
„4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sa opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3.“
Pozmeňujúci návrh 468
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o:“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení, pokiaľ ide o:“
Pozmeňujúci návrh 469
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 5 – písmeno b – bod i
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o:“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení, pokiaľ ide o:“
Pozmeňujúci návrh 470
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú podmienky uvedené v prvom pododseku.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podmienok uvedených v prvom pododseku.“
Pozmeňujúci návrh 471
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých:“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých:“
Pozmeňujúci návrh 472
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 19 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení v súvislosti s:“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení v súvislosti s:“;
Pozmeňujúci návrh 473
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 20 – odsek 11 – pododsek 1 – úvodná časť
„Komisia je po doručení stanoviska EFSA splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:“
„Komisia je po doručení stanoviska EFSA splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že prijme:“
Pozmeňujúci návrh 474
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 21 – odsek 6 – pododsek 1 – úvodná časť
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o:“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení, pokiaľ ide o:“
Pozmeňujúci návrh 475
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 11 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 27 – pododsek 1 – úvodná časť
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú opatrení súvisiacich s týmto oddielom a s oddielom 1 tejto kapitoly.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel, ktoré sa týkajú opatrení súvisiacich s týmto oddielom a s oddielom 1 tejto kapitoly.“
Pozmeňujúci návrh 476
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 31 – odsek 2
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení v súvislosti s podmienkami verejného zdravia a zdravia zvierat pre zber, spracovanie a ošetrenie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v odseku 1.“
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel, ktoré sa týkajú opatrení v súvislosti s podmienkami verejného zdravia a zdravia zvierat pre zber, spracovanie a ošetrenie vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov uvedených v odseku 1.“
Pozmeňujúci návrh 477
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 13 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 32 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o:“;
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení, pokiaľ ide o:“
Pozmeňujúci návrh 478
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 40 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa podmienok, pokiaľ ide o:
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podmienok, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 479
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
2.  Komisia prijme vykonávacie akty, pokiaľ ide o:
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 480
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 52 ods. 3.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 481
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 15 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 41 – odsek 1 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce podmienky uvedené v prvom pododseku písm. b). Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 52 ods. 3.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podmienok uvedených v prvom pododseku písm. b).“
Pozmeňujúci návrh 482
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 15 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 3
„Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce požiadavky uvedené v prvom pododseku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 52 ods. 3.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením požiadaviek uvedených v prvom pododseku.“
Pozmeňujúci návrh 483
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 16 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 42 – odsek 2 – úvodná časť
„2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú:
„2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa stanovia:
Pozmeňujúci návrh 484
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 17
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 43 – odsek 3 – pododsek 2
„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel uvedených v prvom pododseku.“
„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel uvedených v prvom pododseku.“
Pozmeňujúci návrh 485
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 18
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 45 – odsek 4
„4. Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce podrobné zásady na vykonanie tohto článku vrátane predpisov týkajúcich sa referenčných metód pre mikrobiologické analýzy. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 52 ods. 3.“
„4. Komisia môže prijať delegované akty stanovujúce podrobné zásady na doplnenie tohto článku vrátane predpisov týkajúcich sa referenčných metód pre mikrobiologické analýzy. Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 51a.“
Pozmeňujúci návrh 486
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 48 – odsek 7 – úvodná časť
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 487
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 48 – odsek 8 – úvodná časť
8.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 51a prijímať delegované akty, ktorými sa určujú podmienky, na základe ktorých môžu príslušné orgány odchylne od odsekov 1 až 4 umožniť:
8.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť toto nariadenie určením podmienok, na základe ktorých môžu príslušné orgány odchylne od odsekov 1 až 4 umožniť:
Pozmeňujúci návrh 488
Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 51a
„Článok 51a
„Článok 51a
Vykonávanie delegovania právomocí
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom pododseku a odseku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, článku 41 ods. 1 druhom pododseku, článku 41 ods. 3 treťom pododseku, článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 43 ods. 3, článku 45 ods. 4, článku 48 ods. 7 prvom pododseku a článku 48 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom pododseku a odseku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, článku 41 ods. 1 druhom pododseku, článku 41 ods. 3 treťom pododseku, článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 43 ods. 3, článku 45 ods. 4, článku 48 ods. 7 prvom pododseku a článku 48 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, článku 42 ods. 2 prvého pododseku, článku 43 ods. 3, článku 48 ods. 7 prvého pododseku a odseku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, článku 41 ods. 1 druhého pododseku, článku 41 ods. 3 tretieho pododseku, článku 42 ods. 2 prvého pododseku, článku 43 ods. 3, článku 45 ods. 4, článku 48 ods. 7 prvého pododseku a článku 48 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
__________________
__________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(1) Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) Ú. v. EÚ C 164, 8.5.2018, s. 82.

Posledná úprava: 29. apríla 2019Právne oznámenie