Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0400B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0190/2019

Predložena besedila :

A8-0190/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0409

Sprejeta besedila
PDF 629kWORD 169k
Sreda, 17. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0799),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 33, členov 43(2) in 53(1), člena 62, člena 64(2), člena 91, člena 100(2), člena 114, členov 153(2)(b), 168(4)(a) in 168(4)(b), člena 172, člena 192(1), člena 207 in členov 214(3) in 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0148/2019),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) in člena 43(2), člena 53(1), člena 62, člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4) (a), člena 168(4)(b), člena 192(1) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 1. junija 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. decembra 2017(2),

–  ob upoštevanju pisem Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov;

–  ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 7. marca 2019, s katerim je Odbor za pravne zadeve pooblastila, da predlog Komisije razdeli in pripravi dve ločeni zakonodajni poročili,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0020/2018),

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj in stališč v obliki predlogov sprememb Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za promet in turizem ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0190/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 2
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 33, člena 43(2), člena 53(1), člena 62, člena 64(2), člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4)(a), člena 168(4)(b), člena 172, člena 192(1), člena 207, člena 214(3) ter člena 338(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2), člena 53(1), člena 62, člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4)(a), člena 168(4)(b), člena 192(1) ter člena 338(1) Pogodbe,
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Z Lizbonsko pogodbo je bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).
(1)  Z Lizbonsko pogodbo se je bistveno spremenil pravni okvir, s katerim se urejajo pooblastila, ki jih na Komisijo prenese zakonodajalec, in je bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)   Združitev več pooblastil, ki med seboj niso tesno povezana, in njihova predložitev v enem samem delegiranem aktu Komisije Evropskemu parlamentu onemogoča, da bi izvajal pravico do nadzora, saj je prisiljen preprosto sprejeti ali zavrniti ves delegirani akt, s tem pa nima možnosti izraziti mnenja o vsakem posameznem pooblastilu.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 2009/31/ES
Člen 29 – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29a v zvezi s spremembo prilog.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29a v zvezi s spremembo prilog k tej direktivi, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2009/31/ES
Člen 29a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 2009/31/ES
Člen 30
(3)   člen 30 se črta.
(3)  člen 30 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 30
Postopek v odboru
1.  Komisiji pomaga Odbor za podnebne spremembe, ustanovljen s členom 26 Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta**.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“
___________________
*Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).
Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 7
Predlog uredbe
Priloga I – del 2 – točka 2
[...]
črtano
Sprememba 8
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“
Sprememba 9
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“
Sprememba 10
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“
Sprememba 11
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 3
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z mehanizmom za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z mehanizmom za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom.“
Sprememba 12
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 19 – odstavek 1
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z dodatnimi ukrepi za spremljanje nadzorovanih snovi ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, v začasni hrambi, carinskem skladiščenju ali postopku proste cone oziroma v tranzitu na carinskem območju Unije in so nato ponovno izvoženi na podlagi ocene morebitnega tveganja za nezakonito trgovino, povezano s takimi gibanji, z upoštevanjem koristi za okolje in socialno-gospodarskih vplivov takih ukrepov.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z dodatnimi ukrepi za spremljanje nadzorovanih snovi ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, v začasni hrambi, carinskem skladiščenju ali postopku proste cone oziroma v tranzitu na carinskem območju Unije in so nato ponovno izvoženi na podlagi ocene morebitnega tveganja za nezakonito trgovino, povezano s takimi gibanji, z upoštevanjem koristi za okolje in socialno-gospodarskih vplivov takih ukrepov.“
Sprememba 13
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 7
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 20 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s pravili v skladu z odločitvami pogodbenic, ki veljajo za sprostitev v prosti promet v Uniji izdelkov in opreme, ki so uvoženi iz države, ki ni pogodbenica Protokola, in so bili proizvedeni z uporabo nadzorovanih snovi, vendar ne vsebujejo snovi, ki jih je z gotovostjo mogoče opredeliti kot nadzorovane snovi. Opredelitev teh izdelkov in opreme je v skladu s strokovnimi nasveti, ki jih pogodbenice redno dobivajo.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v skladu z odločitvami pogodbenic, ki veljajo za sprostitev v prosti promet v Uniji izdelkov in opreme, ki so uvoženi iz države, ki ni pogodbenica Protokola, in so bili proizvedeni z uporabo nadzorovanih snovi, vendar ne vsebujejo snovi, ki jih je z gotovostjo mogoče opredeliti kot nadzorovane snovi. Opredelitev teh izdelkov in opreme je v skladu s strokovnimi nasveti, ki jih pogodbenice redno dobivajo.“
Sprememba 14
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s seznamom izdelkov in opreme v skladu z odločitvami pogodbenic, za katere sta zajetje nadzorovanih snovi ali uničenje izdelkov in opreme brez predhodnega zajetja nadzorovanih snovi tehnično in gospodarsko izvedljiva, pri čemer po potrebi podrobno določi tehnologije, ki se uporabijo.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi s seznamom izdelkov in opreme v skladu z odločitvami pogodbenic, za katere sta zajetje nadzorovanih snovi ali uničenje izdelkov in opreme brez predhodnega zajetja nadzorovanih snovi tehnično in gospodarsko izvedljiva, pri čemer po potrebi podrobno določi tehnologije, ki se uporabijo.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 8 – točka c
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 22 – odstavek 5 – pododstavka 2 in 3
„Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države članice sprejele, in je v skladu s členom 24a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z navedenimi minimalnimi standardi usposobljenosti ob upoštevanju tega ovrednotenja ter tehničnih in drugih ustreznih informacij.“
„Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države članice sprejele, in je v skladu s členom 24a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z navedenimi minimalnimi standardi usposobljenosti ob upoštevanju tega ovrednotenja ter tehničnih in drugih ustreznih informacij.“
Sprememba 16
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 9 – točka a – točka i
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1
„Države članice določijo pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki opravlja dejavnosti iz odstavka 2. Glede na ovrednotenje navedenih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, ter glede na tehnične in druge ustrezne informacije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z uskladitvijo navedenih minimalnih standardov usposobljenosti.“
„Države članice določijo pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki opravlja dejavnosti iz odstavka 2. „Glede na ovrednotenje navedenih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, ter glede na tehnične in druge ustrezne informacije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z uskladitvijo navedenih minimalnih standardov usposobljenosti.“
Sprememba 17
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 9 – točka b
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 23 – odstavek 7
“7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo seznama tehnologij ali praks, s katerimi bi podjetja preprečila in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije nadzorovanih snovi.“
“7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a, da se ta uredba dopolni z določitvijo seznama tehnologij ali praks, s katerimi bi podjetja preprečila in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije nadzorovanih snovi.“
Sprememba 18
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 11
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 24 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2), člena 8(3) in (5), člena 10(3) in (6), člena 13(2), člena 18(9), člena 19, člena 20(2), člena 22(3), (4) in (5), člena 23(4) in (7), člena 24(2) in (3), člena 26(3) ter člena 27(10) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2), člena 8(3) in (5), člena 10(3) in (6), člena 13(2), člena 18(9), člena 19, člena 20(2), člena 22(3), (4) in (5), člena 23(4) in (7), člena 24(2) in (3), člena 26(3) ter člena 27(10) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 14
Uredba (ES) št. 1005/2009
Člen 27 – odstavek 10
„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s spremembami obveznosti poročanja iz odstavkov 1 do 7 tega člena, da se izpolnijo zaveze iz Protokola ali da se olajša njihova uporaba.“
„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za spremembo obveznosti poročanja iz odstavkov 1 do 7 tega člena, da se izpolnijo zaveze iz Protokola ali da se olajša njihova uporaba.“
Sprememba 20
Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 4 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi z okoliščinami, obliko in postopki, ki se uporabljajo za zahteve glede informiranja in obveščanja iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES, in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b za dopolnitev te direktive v zvezi z okoliščinami, obliko in postopki, ki se uporabljajo za zahteve glede informiranja in obveščanja iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES, in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.“
Sprememba 21
Predlog uredbe
Priloga I – del II – točka 4 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 2002/58/ES
Člen 14b – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(5) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 8 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 89/391/EGS
Člen 17 b – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 16 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 92/91/EGS
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 17 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 92/104/EGS
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 18 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 93/103/ES
Člen 12 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 21 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 1999/92/ES
Člen 10 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 22 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2000/54/ES
Člen 19 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Priloga I – del IV – točka 27 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2009/104/ES
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 2009/73/ES
Člen 6 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic za regionalno sodelovanje v duhu solidarnosti.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic za regionalno sodelovanje v duhu solidarnosti.“
Sprememba 30
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2009/73/ES
Člen 11 – odstavek 10
„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo tega člena.“
„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo tega člena.“
Sprememba 31
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 2009/73/ES
Člen 15 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, ki naj bi zagotovile, da lastnik prenosnega sistema in operater skladiščnega sistema dosledno in učinkovito izpolnjujeta odstavek 2 tega člena.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, ki naj bi zagotovile, da lastnik prenosnega sistema in operater skladiščnega sistema dosledno in učinkovito izpolnjujeta odstavek 2 tega člena.“
Sprememba 32
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 4
Direktiva 2009/73/ES
Člen 36 – odstavek 10
„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic za uporabo pogojev, določenih v odstavku 1 tega člena, in določitev postopka za uporabo odstavkov 3, 6, 8 in 9 tega člena.“
„10. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic za uporabo pogojev, določenih v odstavku 1 tega člena, in določitev postopka za uporabo odstavkov 3, 6, 8 in 9 tega člena.“
Sprememba 33
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 5
Direktiva 2009/73/ES
Člen 42 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic glede obsega obveznosti regulativnih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic glede obsega obveznosti regulativnih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo.“
Sprememba 34
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 6
Direktiva 2009/73/ES
Člen 43 – odstavek 9
„9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga uporabljajo regulativni organi, Agencija in Komisija zaradi skladnosti odločitev regulativnih organov s smernicami iz tega člena.“
„9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga uporabljajo regulativni organi, Agencija in Komisija zaradi skladnosti odločitev regulativnih organov s smernicami iz tega člena.“
Sprememba 35
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 7
Direktiva 2009/73/ES
Člen 44 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih se določijo metode in podrobnosti hranjenja evidenc ter oblika in vsebina podatkov, ki jih je treba hraniti.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih se določijo metode in podrobnosti hranjenja evidenc ter oblika in vsebina podatkov, ki jih je treba hraniti.“
Sprememba 36
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 8
Direktiva 2009/73/ES
Člen 50 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(4), člena 11(10), člena 15(3), člena 36(10), člena 42(5), člena 43(9) in člena 44(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena6(4), člena11(10), člena15(3), člena36(10), člena 42(5), člena 43(9) in člena 44(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 715/2009
Člen 3 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo odstavkov 1 in 2 tega člena.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo odstavkov 1 in 2 tega člena.“
Sprememba 38
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 715/2009
Člen 6 – odstavek 11 – pododstavek 2
„Če Komisija predlaga sprejetje kodeksa omrežja na lastno pobudo, se v roku, ki ni krajši od dveh mesecev, o osnutku kodeksa omrežja posvetuje z Agencijo, ENTSO za plin in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a v zvezi s prilagoditvijo takšnih kodeksov omrežja.“
„Če Komisija predlaga sprejetje kodeksa omrežja na lastno pobudo, se v roku, ki ni krajši od dveh mesecev, o osnutku kodeksa omrežja posvetuje z Agencijo, ENTSO za plin in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe s prilagoditvijo takšnih kodeksov omrežja.“
Sprememba 39
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 715/2009
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1
„Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, s katerimi določi geografsko območje, na katero se nanaša posamezna struktura regionalnega sodelovanja, ob upoštevanju obstoječih struktur regionalnega sodelovanja. Komisija se v ta namen posvetuje z Agencijo in ENTSO za plin.“
„Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe z določitvijo geografsko območje, na katero se nanaša posamezna struktura regionalnega sodelovanja, ob upoštevanju obstoječih struktur regionalnega sodelovanja. Komisija se v ta namen posvetuje z Agencijo in ENTSO za plin.“
Sprememba 40
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 5
Uredba (ES) št. 715/2009
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za določitev smernic o zadevah iz odstavka 1 tega člena in spremembo smernic iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 tega člena.“.
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe z določitvijo smernic o zadevah iz odstavka 1 tega člena in spremembo smernic iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 tega člena.“
Sprememba 41
Predlog uredbe
Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 6
Uredba (ES) št. 715/2009
Člen 27 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(5), člena 6(11), člena 7(3), člena 12(3) in člena 23(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena3(5), člena6(11), člena7(3), člena12(3) in člena 23(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 32 – odstavek 2 – točka 6
Direktiva 91/271/EGS
Člen 17 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2), člena 4(3), člena 5(3), člena 11(2) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2), člena 4(3), člena 5(3), člena 11(2) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 33 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 91/676/EGS
Člen 8 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 35 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 96/59/ES
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10b:
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10b za dopolnitev te direktive za naslednje namene:
Sprememba 45
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 35 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 96/59/ES
Člen 10 b – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 36 – odstavek 4 – točka 2
Direktiva 98/83/ES
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2000/53/ES
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z minimalnimi zahtevami za potrdilo o uničenju.“
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo minimalnih zahtev za potrdilo o uničenju.“
Sprememba 48
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2000/53/ES
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili, potrebnimi za nadzorovanje izpolnjevanja ciljev iz prvega pododstavka v državah članicah. Pri pripravi teh pravil Komisija upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev direktive z določitvijo podrobnih pravil, potrebnih za nadzorovanje izpolnjevanja ciljev iz prvega pododstavka v državah članicah. Pri pripravi teh pravil Komisija upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil.“
Sprememba 49
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 5
Direktiva 2000/53/ES
Člen 8 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s standardi iz odstavka 1. Pri pripravi teh standardov Komisija upošteva delo, ki poteka na tem področju v ustreznih mednarodnih forumih, in po potrebi sodeluje pri tem delu.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te direktive z določitvijo standardov iz odstavka 1. Pri pripravi teh standardov Komisija upošteva delo, ki poteka na tem področju v ustreznih mednarodnih forumih, in po potrebi sodeluje pri tem delu.“
Sprememba 50
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 6
Direktiva 2000/53/ES
Člen 9 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2)(b), člena 5(5), člena 6(6), člena 7(2) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2), člena 5(5), člena 6(6), člena 7(2) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2000/60/ES
Člen 8 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a v zvezi z določitvijo strokovnih zahtev in standardiziranih metod za analiziranje in spremljanje stanja voda.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a za dopolnitev te direktive z določitvijo strokovnih zahtev in standardiziranih metod za analiziranje in spremljanje stanja voda.“
Sprememba 52
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 3
Direktiva 2000/60/ES
Člen 20 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3), prvega pododstavka člena 20(1) in točke (ix) odstavka 1.4.1 Priloge V se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3), prvega pododstavka člena 20(1) in točke (ix) odstavka 1.4.1 Priloge V se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 5
Direktiva 2000/60/ES
Priloga V – del 1.4.1 – odstavek 1 – točka ix
„(ix) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a v zvezi z objavo rezultatov interkalibracije in določitvijo vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah v skladu s točkami (i) do (viii). Rezultati se objavijo v šestih mesecih po končani interkalibraciji.“
„(ix) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a za dopolnitev te direktive z objavo rezultatov interkalibracije in določitvijo vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah v skladu s točkami (i) do (viii). Rezultati se objavijo v šestih mesecih po končani interkalibraciji.“
Sprememba 54
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 41 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2004/107/ES
Člen 5 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(15) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(15) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/7/ES
Člen 15 – odstavek 2 – točka a
(a)  za določitev standarda EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9);
(a)  da to direktivo dopolni z določitvijo standarda EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9);
Sprememba 56
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/7/ES
Člen 15 – odstavek 2 – točka b
(b)  po potrebi za spremembo Priloge I glede na znanstveni in tehnični napredek v zvezi z metodami analize za parametre, določene v navedeni prilogi;
(b)  da po potrebi spremeni Prilogo I glede na znanstveni in tehnični napredek v zvezi z metodami analize za parametre, določene v navedeni prilogi;
Sprememba 57
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/7/ES
Člen 15 – odstavek 2 – točka c
(c)  po potrebi za prilagoditev Priloge V glede na znanstveni in tehnični napredek.
(c)  da po potrebi spremeni Prilogo V glede na znanstveni in tehnični napredek.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2006/7/ES
Člen 15 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/21/ES
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22a, potrebnih za:
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22a za dopolnitev te direktive za naslednje namene:
Sprememba 60
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/21/ES
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a
(a)  pripravo tehničnih zahtev za namene člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;
(a)  da pripravi tehnične zahteve za namene člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;
Sprememba 61
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/21/ES
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b
(b)  dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;
(b)  da dopolni tehnične zahteve za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;
Sprememba 62
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/21/ES
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c
(c)  razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;
(c)  da zagotovi razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;
Sprememba 63
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/21/ES
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d
(d)  določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;
(d)  da določi merila za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;
Sprememba 64
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2006/21/ES
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e
(e)  določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.
(e)  da določi usklajene standarde za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2006/21/ES
Člen 22 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 22(2) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 22(2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 44 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2006/118/ES
Člen 8 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2007/2/ES
Člen 7 – odstavek 1
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi z določitvijo tehničnih ureditev za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev. Pri pripravi navedenih ureditev se upoštevajo ustrezne uporabniške zahteve, obstoječe pobude in mednarodni standardi za uskladitev zbirk prostorskih podatkov, pa tudi analiza izvedljivosti ter stroškov in koristi.“
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo tehničnih ureditev za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev. Pri pripravi navedenih ureditev se upoštevajo ustrezne uporabniške zahteve, obstoječe pobude in mednarodni standardi za uskladitev zbirk prostorskih podatkov, pa tudi analiza izvedljivosti ter stroškov in koristi.“
Sprememba 68
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 3
Direktiva 2007/2/ES
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi pravili, ki zlasti določajo naslednje za dopolnitev tega poglavja:
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo naslednjega:
Sprememba 69
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2007/2/ES
Člen 17 – odstavek 8 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi določitvijo pravil, ki urejajo navedene pogoje. Ta pravila v celoti upoštevajo načela, določena v odstavkih 1, 2 in 3 tega člena.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo pravil, ki urejajo navedene pogoje Ta pravila v celoti upoštevajo načela, določena v odstavkih 1, 2 in 3 tega člena.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 5
Direktiva 2007/2/ES
Člen 21 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(7), člena 7(1), člena 16 in člena 17(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(7), člena 7(1), člena 16 in člena 17(8) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 47 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2007/60/ES
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 72
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 48 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2008/50/ES
Člen 28 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 28(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 28(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 73
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 2008/56/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo meril in metodoloških standardov, ki jih bodo uporabile države članice, na podlagi prilog I in III do 15. julija 2010 na način, da se zagotovi doslednost in da se med morskimi regijami ali podregijami omogoči primerjava, v kolikšni meri je bilo doseženo dobro okoljsko stanje.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te direktive z določitvijo meril in metodoloških standardov, ki jih bodo uporabile države članice, na podlagi prilog I in III do 15. julija 2010 na način, da se zagotovi doslednost in da se med morskimi regijami ali podregijami omogoči primerjava, v kolikšni meri je bilo doseženo dobro okoljsko stanje.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2008/56/ES
Člen 11 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo specifikacij in standardiziranih metod za spremljanje ter presojo, ki upoštevajo obstoječe obveznosti in zagotavljajo primerljivost izsledkov spremljanja ter presoje.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te direktive z določitvijo specifikacij in standardiziranih metod za spremljanje ter presojo, ki upoštevajo obstoječe obveznosti in zagotavljajo primerljivost izsledkov spremljanja ter presoje.“
Sprememba 75
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 4
Direktiva 2008/56/ES
Člen 24 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3), člena 11(4) in člena 24(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3), člena 11(4) in člena 24(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 52 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2009/147/ES
Člen 15 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 1
Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1221/2009 in vzpostavitev postopkov ocenjevanja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi in njeno dopolnitvijo s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1221/2009 in vzpostavitev postopkov ocenjevanja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi in njeno dopolnitvijo s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS in zagotavljanjem sektorskih referenčnih dokumentov in navodil, ki se nanašajo na registracijo organizacij in postopke usklajevanja. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 1221/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z uskladitvijo nekaterih postopkov in v zvezi s sektorskimi referenčnimi dokumenti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 79
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 1221/2009
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1
Komisija z izvedbenimi akti sprejme navodila, ki se nanašajo na postopke usklajevanja, ki jih odobri forum pristojnih organov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 49(2).
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z uvedbo navodil za postopke usklajevanja, ki jih odobri forum pristojnih organov.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 1221/2009
Člen 17 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a v zvezi s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS, vključno z ustreznimi postopki za priziv na odločitve, sprejete na podlagi medsebojne ocene.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z določitvijo postopkov za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS, vključno z ustreznimi postopki za priziv na odločitve, sprejete na podlagi medsebojne ocene.“
Sprememba 81
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 1221/2009
Člen 30 – odstavek 6 – pododstavek 1
Komisija z izvedbenimi akti sprejme navodila, ki se nanašajo na postopke usklajevanja, ki jih odobri forum organov za akreditiranje in licenciranje. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 49(2).
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z uvedbo navodil za postopke usklajevanja, ki jih odobri forum organov za akreditiranje in licenciranje.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 1221/2009
Člen 46 – odstavek 6
„6. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom iz člena 49(2) sprejme sektorske referenčne dokumente iz odstavka 1 in navodila iz odstavka 4.“
„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem sektorskih referenčnih dokumentov iz odstavka 1 in navodila iz odstavka 4.“
Sprememba 83
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 1221/2009
„Člen 48a
„Člen 48a
„Člen 48a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(3) in člena 48 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16(4), člena 17(3), člena 30(6), člena 46(6) in člena 48 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 17(3) in člena 48 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 16(4), člena 17(3), člena 30(6), člena 46(6) in člena 48 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje *.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 17(3) in členom 48, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 16(4), členom 17(3), členom 30(6), členom 46(6) in členom 48, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
_______________
_______________
UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 84
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 66/2010
Člen 6 – odstavek 7 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z odobritvijo odstopanj od odstavka 6 tega člena za določene kategorije proizvodov, ki vsebujejo snovi iz odstavka 6, le če njihova nadomestitev kot takih ali z uporabo alternativnih materialov ali zasnove proizvoda ni tehnično izvedljiva, ali za proizvode, ki imajo bistveno večjo splošno okoljsko uspešnost v primerjavi z drugimi proizvodi iste kategorije.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov za odobritev odstopanj od odstavka 6 tega člena za določene kategorije proizvodov, ki vsebujejo snovi iz odstavka 6, le če njihova nadomestitev kot takih ali z uporabo alternativnih materialov ali zasnove proizvoda ni tehnično izvedljiva, ali za proizvode, ki imajo bistveno večjo splošno okoljsko uspešnost v primerjavi z drugimi proizvodi iste kategorije.
Sprememba 85
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 2
Uredba (ES) št. 66/2010
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z določitvijo posebnih meril za podeljevanje znaka EU za okolje za vsako skupino proizvodov najpozneje devet mesecev po posvetovanju z EUEB. Ti ukrepi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih meril za podeljevanje znaka EU za okolje za vsako skupino proizvodov najpozneje devet mesecev po posvetovanju z EUEB. Ti ukrepi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije
Sprememba 86
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 4
Uredba (ES) št. 66/2010
Člen 15 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(7), člena 8(2) in člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(7), člena 8(2) in člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (EGS) št. 3924/91
Člen 2 – odstavek 6
„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s posodabljanjem seznama Prodcom in dejansko zbranih informacij za vsako postavko.“
„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe s posodobitvijo seznama Prodcom in dejansko zbranih informacij za vsako postavko.“
Sprememba 88
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (EGS) št. 3924/91
Člen 3 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili za uporabo odstavka 3 tega člena, tudi za prilagoditev tehničnemu napredku.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem podrobnih pravil za uporabo odstavka 3 tega člena, tudi za prilagoditev tehničnemu napredku.“
Sprememba 89
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (EGS) št. 3924/91
Člen 4 – odstavek 2
„Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a, s katerimi Komisija predvidi, da se za nekatere postavke seznama Prodcom izvajajo mesečna ali četrtletna opazovanja.“
„Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se za nekatere postavke seznama Prodcom izvajajo mesečna ali četrtletna opazovanja.“
Sprememba 90
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (EGS) št. 3924/91
Člen 5 – odstavek 1
„1. Države članice zbirajo zahtevane informacije z uporabo vprašalnikov, katerih vsebina ustreza postopkom, ki jih določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z navedenimi ureditvami.“
„1. Države članice zbirajo zahtevane informacije z uporabo vprašalnikov, katerih vsebina ustreza postopkom, ki jih določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo navedenih ureditev.“
Sprememba 91
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 5
Uredba (EGS) št. 3924/91
Člen 6 – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili, v skladu s katerimi države članice obdelujejo izpolnjene vprašalnike iz člena 5(1) ali informacije iz drugih virov iz člena 5(3).“
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih pravil, v skladu s katerimi države članice obdelujejo izpolnjene vprašalnike iz člena 5(1) ali informacije iz drugih virov iz člena 5(3).“
Sprememba 92
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (EGS) št. 3924/91
Člen 9 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(6), člena 3(5), člena4, člena 5(1) in člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(6), člena 3(5), člena 4, člena 5(1) in člena6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 93
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 56 – odstavek 2 – točka 1
Uredba (EGS) št. 696/93
Člen 6 – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a zlasti v zvezi s spremembo statističnih enot gospodarstva, uporabljenih meril in opredelitev, navedenih v Prilogi, da se jih prilagodi gospodarskemu in tehničnemu razvoju.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi s spremembo statističnih enot gospodarstva, uporabljenih meril in opredelitev, navedenih v Prilogi, da se jih prilagodi gospodarskemu in tehničnemu razvoju.
Sprememba 94
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 56 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (EGS) št. 696/93
Člen 6 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 95
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 1 – alinea 4
–  za dopolnitev navedene uredbe z merili za merjenje kakovosti;
–  za dopolnitev navedene uredbe z merili za merjenje kakovosti spremenljivk;
Sprememba 96
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 –točka 2 – uvodni del
(2)  v členu 4(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:
(2)  v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:
Sprememba 97
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 2
Uredba (ES) št. 1165/98
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d – pododstavek 2
Podrobnosti načrtov iz prvega pododstavka se opredelijo v prilogah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi njihovo odobritvijo in uporabo.
Podrobnosti načrtov iz prvega pododstavka se opredelijo v prilogah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo njihove odobritve in uporabe.
Sprememba 98
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 1165/98
Člen 10 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z merili za merjenje kakovosti.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo meril za merjenje kakovosti spremenljivk.“
Sprememba 99
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1165/98
Člen 18 – odstavek 3
(4a)  odstavek 3 člena 18 se črta;
Sprememba 100
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 1165/98
Člen 18 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4(2), člena 10, točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus]
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 101
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 1165/98
Člen 18 a – odstavek 3
3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 4(2), člena 10, točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 102
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 1165/98
Člen 18 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), členom 4(2), členom 10, točkami (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točkama (b)4 in (d)2 Priloge B, točkami (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točkama (b)2 in (d)2 Priloge D, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 103
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka ii
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga A – točka b – točka 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“
Sprememba 104
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka iii
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga A – točka c – točka 2
„2. Podatki o prodajnih cenah na tujih trgih (št. 312) in uvoznih cenah (št. 340) se lahko zberejo z uporabo povprečne vrednosti za zunanjetrgovinske proizvode ali drugih virov le v primeru, če pri tem ne pride do znatnega poslabšanja kakovosti v primerjavi s posebnimi podatki o cenah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s pogoji za zagotavljanje potrebne kakovosti podatkov.“
„2. Podatki o prodajnih cenah na tujih trgih (št. 312) in uvoznih cenah (št. 340) se lahko zberejo z uporabo povprečne vrednosti za zunanjetrgovinske proizvode ali drugih virov le v primeru, če pri tem ne pride do znatnega poslabšanja kakovosti v primerjavi s posebnimi podatki o cenah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo pogojev za zagotavljanje potrebne kakovosti podatkov.“
Sprememba 105
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka vi
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga A – točka d – točka 2
„2. Poleg tega se spremenljivka proizvodnje (št. 110) in spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“
„2. Poleg tega se spremenljivka proizvodnje (št. 110) in spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“
Sprememba 106
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka vii
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga A – točka f – točka 8
„8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi v zvezi s spremenljivko uvoznih cen (št. 340) določi pogoje za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2).“
„8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi v zvezi s spremenljivko uvoznih cen (št. 340) dopolni to uredbo z določitvijo pogojev za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2).“
Sprememba 107
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka viii
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga A – točka f – točka 9
„9. Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za euroobmočje in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev na euroobmočje in območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi za razlikovanje med euroobmočjem in območjem brez eura določi pogoje za uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki niso v euroobmočju. Tistim državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati med euroobmočjem in območjem brez eura.
„9. Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za območje eura in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev na območje eura in območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi za razlikovanje med območjem eura in območjem brez eura to uredbo dopolni z določitvijo pogojev za uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki niso v območju eura. Tistim državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati med območjem eura in območjem brez eura.;
Sprememba 108
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 7 – točka i
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga B – točka b – točka 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“
Sprememba 109
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 7 – točka iv
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga B – točka d – točka 2 – pododstavek 2
Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“
Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“
Sprememba 110
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka i
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga C – točka b – točka 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“
Sprememba 111
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka iii
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga C – točka c – točka 4
(iii)  zadnji odstavek točke (c)4 se črta;
(iii)  tretji pododstavek točke (c)4 se črta;
Sprememba 112
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka iv
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga C – točka d – točka 2
„2. Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“
„2. Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“
Sprememba 113
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka v
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga C – točka g – točka 2
„2. Spremenljivke prihodkov od prodaje (št. 120) in deflatorja prodaje/obsega prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu na nivoju razčlenitve, opredeljenem v odstavku 3 pod črko (f) te priloge. Države članice se lahko odločijo za udeležbo pri spremenljivkah prihodkov od prodaje, št. 120, in deflatorja prodaje/obsega prodaje, št. 330/123, in sicer s sodelovanjem skladno z razmestitvijo v evropskem vzorčnem načrtu, kot je opredeljen v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s pogoji za razmestitev v evropskem vzorčnem načrtu .“
„2. Spremenljivke prihodkov od prodaje (št. 120) in deflatorja prodaje/obsega prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu na nivoju razčlenitve, opredeljenem v odstavku 3 pod črko (f) te priloge. Države članice se lahko odločijo za udeležbo pri spremenljivkah prihodkov od prodaje, št. 120, in deflatorja prodaje/obsega prodaje, št. 330/123, in sicer s sodelovanjem skladno z razmestitvijo v evropskem vzorčnem načrtu, kot je opredeljen v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pogojev za razmestitev v evropskem vzorčnem načrtu.“
Sprememba 114
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka i
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga D – točka b – točka 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“
Sprememba 115
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 9 – točka iv
Uredba (ES) št. 1165/98
Priloga D – točka d – točka 2
„2. Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je tudi treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“
„2. Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je tudi treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“
Sprememba 116
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 1
Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 530/1999 zaradi upoštevanja gospodarskih in tehničnih sprememb bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, ter merili za oceno kvalitete. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 530/1999 zaradi upoštevanja gospodarskih in tehničnih sprememb bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, ter merili za oceno kakovosti statistike. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 117
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 530/1999
Člen 6 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ti delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ti delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“
Sprememba 118
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 530/1999
Člen 10 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z merili za oceno kvalitete. Navedeni delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril za oceno kakovosti statistike. Navedeni delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“
Sprememba 119
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 530/1999
Člen 10a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(3) in člena 10(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(3) in člena 10(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 120
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 530/1999
Člen 10 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(3) in členom 10(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(3) in členom 10(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 121
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 4
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 glede priprave rezultatov, primernega načina za prenos rezultatov in vsebine poročil o kakovosti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 glede priprave rezultatov, primernega načina za prenos rezultatov ter strukture in podrobne ureditve poročil o kakovosti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
Sprememba 122
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 – točka 1
Uredba (ES) št. 2150/2002
Člen 1 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b v zvezi z izdelavo tabele primerljivosti med statistično nomenklaturo iz Priloge III k tej uredbi in seznamom odpadkov, določenim z Odločbo Komisije 2000/532/ES*.
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b za dopolnitev te uredbe z izdelavo tabele primerljivosti med statistično nomenklaturo iz Priloge III k tej uredbi in seznamom odpadkov, določenim z Odločbo Komisije 2000/532/ES*.
____________________
____________________
* Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).“
* Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).“
Sprememba 123
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 –točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 2150/2002
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b v zvezi z opredelitvijo pogojev glede kakovosti in natančnosti.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo pogojev glede kakovosti in natančnosti.“
Sprememba 124
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 – točka 4
Uredba (ES) št. 2150/2002
Člen 5 a – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b v zvezi s prilagoditvijo gospodarskemu in tehničnemu razvoju pri zbiranju in statistični obdelavi podatkov kot tudi pri obdelavi in prenosu rezultatov ter v zvezi s prilagoditvijo specifikacij, navedenih v prilogah.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b za spremembo te uredbe z njeno prilagoditvijo gospodarskemu in tehničnemu razvoju pri zbiranju in statistični obdelavi podatkov kot tudi pri obdelavi in prenosu rezultatov ter s prilagoditvijo specifikacij, navedenih v prilogah.
Sprememba 125
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 – točka 4
Uredba (ES) št. 2150/2002
Člen 5 b – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(5), člena 3(1) in (4) ter člena 5a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(5), člena 3(1) in (4) ter člena 5a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 126
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 – točka 5
Uredba (ES) št. 2150/2002
Člen 6 – odstavek 1 – točka c
(c)  vsebine poročil o kakovosti iz oddelka 7 Priloge I in oddelka 7 Priloge II.
(c)  strukture in podrobne ureditve poročil o kakovosti iz oddelka 7 Priloge I in oddelka 7 Priloge II.
Sprememba 127
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 60 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 437/2003
Člen 5 – odstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z določitvijo drugačnih standardov točnosti.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem drugačnih standardov točnosti.
Sprememba 128
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 60 – odstavek 3 – točka 5
Uredba (ES) št. 437/2003
Člen 10a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) in člena 5 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) in člena 5 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 129
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo)
—  za dopolnitev te uredbe s sprejetjem ukrepov v zvezi s posredovanjem podatkov na podlagi rezultatov študij izvedljivosti.
Sprememba 130
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 3
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 450/2003 glede vsebine poročil o kakovosti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 450/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s strukturo in podrobno ureditvijo poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
Sprememba 131
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 1
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 2 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi s spremembami za ponovno tehnično opredelitev indeksa in revizijo strukture ponderiranja.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za spremembo Priloge za ponovno tehnično opredelitev indeksa in revizijo strukture ponderiranja.“
Sprememba 132
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 2
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 3 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi s spremembami za vključitev gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v področjih od O do S NACE Rev.2, v področje uporabe te uredbe, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za spremembo te uredbe v zvezi z vključitvijo gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v področjih od O do S NACE Rev.2, v področje uporabe te uredbe, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti iz člena 10.“
Sprememba 133
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1
Ob upoštevanju prispevkov k skupni zaposlenosti in stroškom dela na ravni Unije in na nacionalnih ravneh se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z identifikacijo gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v NACE Rev. 2 področjih in z nadaljnjim razdruževanjem, ne preko ravni NACE Rev. 2 oddelkov (dvomestna raven) ali skupin oddelkov, v katerih se podatki razčlenijo ob upoštevanju gospodarskega in družbenega razvoja.
Ob upoštevanju prispevkov k skupni zaposlenosti in stroškom dela na ravni Unije in na nacionalnih ravneh se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe v zvezi z razčlenitvijo gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v NACE Rev. 2 področjih in z nadaljnjim razdruževanjem, ne preko ravni NACE Rev. 2 oddelkov (dvomestna raven) ali skupin oddelkov, v katerih se podatki razčlenijo ob upoštevanju gospodarskega in družbenega razvoja.
Sprememba 134
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z opredelitvijo teh gospodarskih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe v zvezi z opredelitvijo teh gospodarskih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti iz člena 10.
Sprememba 135
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 4 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z opredelitvijo metodologije za verižni indeks.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo metodologije za verižni indeks.“
Sprememba 136
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 4
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 8 – odstavek 1
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z opredelitvijo ločenih meril kakovosti. Posredovani trenutni in pretekli podatki ustrezajo tem merilom kakovosti.“
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo ločenih meril kakovosti. Posredovani trenutni in pretekli podatki ustrezajo tem merilom kakovosti.“
Sprememba 137
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 4
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 8 – odstavek 2
„2. Države članice Komisiji predložijo letna poročila o kakovosti, prvič leta 2003. Komisija z izvedbenim aktom opredeli vsebino poročil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).“
„2. Države članice Komisiji predložijo letna poročila o kakovosti, prvič leta 2003. Komisija z izvedbenimi akti opredeli strukturo in podrobno ureditev poročil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).“
Sprememba 138
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 9
(4a)  Člen 9 se črta.
Sprememba 139
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 –točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 10 – odstavek 5
„5. Komisija z izvedbenim aktom sprejme ukrepe na podlagi rezultatov študij izvedljivosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2). Ti ukrepi upoštevajo načelo stroškovne učinkovitosti, kakor je opredeljeno v členu 2 Uredbe (ES) št. 223/2009, tudi minimaliziranje bremena enot poročanja.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe v zvezi z zagotavljanjem podatkov iz odstavka 2 tega člena v skladu z rezultati študij izvedljivosti iz tega člena. V teh delegiranih aktih se upošteva načelo stroškovne učinkovitosti, kakor je opredeljeno v členu 2 Uredbe (ES) št. 223/2009, tudi minimaliziranje bremena enot poročanja.“
Sprememba 140
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 7
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(4), člena 3(2) in člena 4 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(4), člena 3(2), člena 4(1), (2) in (3), člena 8(1) in člena 10(5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 141
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 7
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 11 a – odstavek 3
3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(4), člena 3(2) in člena 4 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 2(4), člena 3(2), člena 4(1), (2) in (3), člena 8(1) in člena 10(5) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 142
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 7
Uredba (ES) št. 450/2003
Člen 11 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(4), členom 3(2) in členom 4, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(4), členom 3(2), členom 4(1), (2) in (3), členom 8(1) in členom 10(5), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 143
Predlog uredbe
Priloga I – del VI – točka 62 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 808/2004
Člen 8 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 144
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 1 – alinea 2
—  za spremembo navedene uredbe v zvezi s prilagoditvijo deleža celotne vrednosti Unije;
—  za spremembo navedene uredbe, da se prilagodi delež skupne vrednosti Unije;
Sprememba 145
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 –točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1161/2005
Člen 2 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi s časovnim razporedom posredovanja postavk P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45, in B.4G ter vsako odločitvijo o zahtevi po razčlenitvi transakcij iz Priloge na nasprotne sektorje. Vsaka taka odločitev se sprejme šele po poročanju Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe, v skladu s členom 9.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe z natančno opredelitvijo časovnega razporeda posredovanja postavk P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45, in B.4G ter zahtevo po razčlenitvi transakcij iz Priloge na nasprotne sektorje. Vsi ti delegirani akti se sprejmejo šele potem, ko Komisija v skladu s členom 9 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe.“
Sprememba 146
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 –točka 1 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 1161/2005
Člen 2 – odstavek 5
(ba)  odstavek 5 se črta;
Sprememba 147
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 1161/2005
Člen 3 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi s spremembo odstavka 1 tega člena, kar zadeva delež celotne vrednosti Unije.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi s spremembo odstavka 1 tega člena, da se prilagodi delež (1 %) celotne vrednosti Unije.“
Sprememba 148
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 1161/2005
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi s prilagoditvijo skupnih standardov kakovosti.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe z določitvijo skupnih standardov kakovosti.“
Sprememba 149
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 1161/2005
Člen 7a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in (4), člena 3(3) in člena 6(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in (4), člena 3(3) in člena 6(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 150
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 1161/2005
Člen 7 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(2) in (4), členom 3(3) in členom 6(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(2) in (4), členom 3(3) in členom 6(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 151
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 1
Uredba (ES) št. 1552/2005
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2
Poleg tega se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z razširitvijo te opredelitve, če bi razširitev bistveno povečala reprezentativnost in kakovost rezultatov raziskav v zadevnih državah članicah.
Poleg tega se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem razširitve te opredelitve, če bi razširitev bistveno povečala reprezentativnost in kakovost rezultatov raziskav v zadevnih državah članicah.
Sprememba 152
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 2
Uredba (ES) št. 1552/2005
Člen 7 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z določitvijo zahtev vzorčenja in natančnosti, velikosti vzorčenja, potrebne za izpolnitev teh zahtev, ter natančne specifikacije NACE Rev. 2 in velikosti kategorij, v katere se rezultati lahko razčlenijo.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo zahtev vzorčenja in natančnosti, velikosti vzorčenja, potrebne za izpolnitev teh zahtev, ter natančne specifikacije NACE Rev. 2 in velikosti kategorij, v katere se rezultati lahko razčlenijo.“
Sprememba 153
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 1552/2005
Člen 8 – odstavek 2
„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi s posebnimi podatki, ki jih je treba zbrati v zvezi s podjetji, ki izvajajo usposabljanje, in podjetja, ki usposabljanja ne izvajajo, ter različnimi oblikami poklicnega usposabljanja.“
„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih podatkov, ki jih je treba zbrati v zvezi s podjetji, ki izvajajo usposabljanje, in podjetji, ki usposabljanja ne izvajajo, ter različnimi oblikami poklicnega usposabljanja.“
Sprememba 154
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 –točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 1552/2005
Člen 9 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z zahtevami glede kakovosti potrebnih in prenesenih podatkov za evropsko statistiko o poklicnem usposabljanju v podjetjih, ter v zvezi s katerimi koli ukrepi, potrebnimi za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo zahtev glede kakovosti potrebnih in prenesenih podatkov za evropsko statistiko o poklicnem usposabljanju v podjetjih, ter s sprejetjem morebitnih drugih ukrepov, potrebnih za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov.“
Sprememba 155
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 –točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 1552/2005
Člen 9 – odstavek 5
„5. Komisija z izvedbenim aktom določi strukturo poročil o kakovosti iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14(2).“
„5. Pri pripravi poročil o kakovosti iz odstavka 2 države članice ravnajo v skladu z zahtevami glede kakovosti in morebitnimi drugimi ukrepi, določenimi v skladu z odstavkom 4. Da se oceni kakovost posredovanih podatkov, uporabijo format, ki ga določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14(2).“
Sprememba 156
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 1552/2005
Člen 10 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z določitvijo prvega referenčnega leta, za katero je treba zbirati podatke.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega referenčnega leta, za katero je treba zbirati podatke.“
Sprememba 157
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 7
Uredba (ES) št. 1552/2005
Člen 13 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 7(3), člena 8(2), člena 9(4), člena 10(2) in člena 13 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 7(3), člena 8(2), člena 9(4), člena 10(2) in člena 13 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 158
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 66 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 458/2007
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi z določitvijo prvega leta polnega zbiranja podatkov, in sprejetjem ukrepov v zvezi s podrobno klasifikacijo zajetih podatkov in uporabljenimi opredelitvami.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega leta polnega zbiranja podatkov in sprejetjem ukrepov v zvezi s podrobno klasifikacijo zajetih podatkov in uporabljenimi opredelitvami.
Sprememba 159
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 66 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 458/2007
Člen 7 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(3) in točke 1.1.2.4 Priloge I se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(3) in točke 1.1.2.4 Priloge I se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 160
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 1
Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 716/2007 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo opredelitev iz prilog I in II ter ravni podrobnosti iz Priloge III in v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z ukrepi za statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih.
Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 716/2007 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo opredelitev iz prilog I in II ter ravni podrobnosti iz Priloge III in v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z ukrepi za statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih in skupnimi standardi kakovosti.
Sprememba 161
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 2
Uredba (ES) št. 716/2007
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s potrebnimi izvedbenimi ukrepi za statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih na podlagi zaključkov pilotnih študij.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo potrebnih izvedbenih ukrepov za statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih na podlagi zaključkov pilotnih študij.
Sprememba 162
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 716/2007
Člen 6 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s skupnimi standardi kakovosti.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo skupnih standardov kakovosti iz odstavka 1.“
Sprememba 163
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 –točka 4 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št. 716/2007
Člen 9 – odstavek 1 – točka c
“(c) opredelitev vsebine in periodičnosti poročil o kakovosti.“
“(c) opredelitev strukture, podrobne ureditve in periodičnosti poročil o kakovosti iz člena 6(2).“
Sprememba 164
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 716/2007
Člen 9 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 5(4) in člena 6(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega odstavka člena 2, člena 5(4) in člena 6(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 165
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 716/2007
Člen 9a – odstavek 3
3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2), člena 5(4) in člena 6(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz drugega odstavka člena 2, člena 5(4) in člena 6(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 166
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 716/2007
Člen 9a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2, členom 5(4) in členom 6(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi drugega odstavka člena 2, člena 5(4) in člena 6(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala.. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 167
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 68 – odstavek 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 9 a – pododstavek 2 – uvodni del
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a:
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem:
Sprememba 168
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 68 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 862/2007
Člen 10 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 169
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 1445/2007
Člen 3 – odstavek 1a
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo opredelitev in seznama osnovnih postavk iz Priloge II, da se upoštevajo gospodarske in tehnične spremembe, v kolikor to ne pomeni nesorazmerno višjih stroškov za države članice.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo opredelitev iz prvega odstavka in seznama osnovnih postavk iz Priloge II, da se upoštevajo gospodarske in tehnične spremembe, v kolikor to ne pomeni nesorazmerno višjih stroškov za države članice.“
Sprememba 170
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 –točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 1445/2007
Člen 7 – odstavek 4
„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s skupnimi merili, ki so podlaga za kontrolo kakovosti.“
„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo skupnih meril, ki so podlaga za kontrolo kakovosti iz odstavka 1.“
Sprememba 171
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 –točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 1445/2007
Člen 7 – odstavek 5
„5. Komisija z izvedbenim aktom sprejme strukturo poročil o kakovosti iz točke 5.3 Priloge I. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“
„5. Komisija z izvedbenimi akti določi strukturo in podrobno ureditev poročil o kakovosti iz odstavka 3, kot so natančneje opredeljena v točki 5.3 Priloge I. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“
Sprememba 172
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 1445/2007
Člen 10a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3 in člena 7(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega odstavka člena 3 in člena 7(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 173
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 1445/2007
Člen 10a – odstavek 3
3.  Prenos pooblastila iz člena 3 in člena 7(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz drugega odstavka člena 3 in člena 7(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 174
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 1445/2007
Člen 10 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3 in členom 7(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu z drugim odstavkom člena 3 in členom 7(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 175
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 1
Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 177/2008 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo seznama značilnosti registra, njihovih opredelitev in pravil o njihovi kontinuiteti iz Priloge k navedeni uredbi ter v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe s skupnimi standardi kakovosti in pravili za posodabljanje registrov ter z določitvijo obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena nekatera podjetja in skupine podjetij z navedbo enot, skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 177/2008 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi spremembo seznama značilnosti registra, njihovih opredelitev in pravil o njihovi kontinuiteti iz Priloge k navedeni uredbi ter v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe s skupnimi standardi za kakovost poslovnih registrov in pravili za posodabljanje registrov ter z določitvijo obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena nekatera podjetja in skupine podjetij z navedbo enot, skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 176
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 177/2008
Člen 3 – odstavek 6
„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z določitvijo obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena podjetja z manj kot pol zaposlenega in vse-rezidenčne skupine podjetij brez statističnega pomena za države članice, ter opredelitvijo enot, skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko.“
„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena podjetja z manj kot pol zaposlenega in vse-rezidenčne skupine podjetij brez statističnega pomena za države članice, ter opredelitvijo enot, skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko.“
Sprememba 177
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 177/2008
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s skupnimi standardi kakovosti.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z uvedbo skupnih standardov kakovosti za poslovne registre iz odstavka 1.
Sprememba 178
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 177/2008
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2
Komisija z izvedbenim aktom sprejme odločitve v zvezi z vsebino in periodičnostjo poročil o kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 16(2).
Komisija z izvedbenimi akti sprejme odločitve v zvezi s strukturo, podrobno ureditvijo in periodičnostjo poročil o kakovosti iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 16(2).
Sprememba 179
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 177/2008
Člen 8 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s pravili za posodabljanje registrov.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil za posodabljanje registrov.“
Sprememba 180
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 177/2008
Člen 15 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(6), člena 5(2), člena 6(3) in člena 8(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(6), člena 5(2), člena 6(3) in člena 8(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 181
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 177/2008
Člen 15a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(6), členom 5(2), členom 6(3) in členom 8(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(6), členom 5(2), členom 6(3) in členom 8(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 182
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 295/2008
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1
„Uporaba prilagodljivega modula iz točke (j) odstavka 2 se načrtuje v tesnem sodelovanju z državami članicami. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s področjem uporabe, seznamom karakteristik, obdobjem opazovanja, zajetimi dejavnostmi in zahtevami glede kakovosti. Delegirani akti se sprejmejo najmanj 12 mesecev pred začetkom obdobja opazovanja. Komisija tudi opredeli potrebo po informiranju in vpliv zbiranja podatkov na obremenitev za podjetja ter stroške držav članic.“
„Uporaba prilagodljivega modula iz točke (j) odstavka 2 se načrtuje v tesnem sodelovanju z državami članicami. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo področja uporabe prilagodljivega modula, njegovega seznama karakteristik, obdobjem opazovanja, zajetimi dejavnostmi in zahtevami glede kakovosti. Delegirani akti se sprejmejo najmanj 12 mesecev pred začetkom obdobja opazovanja. Komisija tudi opredeli potrebo po informiranju in vpliv zbiranja podatkov na obremenitev za podjetja ter stroške držav članic.“
Sprememba 183
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 295/2008
Člen 4 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s potrebnimi ukrepi, sprejetimi na podlagi ovrednotenja pilotnih študij.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo potrebnih ukrepov, sprejetih na podlagi ovrednotenja pilotnih študij.“
Sprememba 184
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 295/2008
Člen 7 – odstavek 2
„2. Da bi lahko zbrali agregate Unije, države članice pripravijo sestavine nacionalnih rezultatov po ravneh NACE Rev. 2, kot je določeno v prilogah k tej uredbi ali v delegiranih aktih. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b.“
„2. Za namene zbiranja agregatov Unije države članice pripravijo sestavine nacionalnih rezultatov po ravneh NACE Rev. 2, kot je določeno v prilogah k tej uredbi ali v delegiranih aktih. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev uredbe z opredelitvijo ustreznih ravni NACE Rev. 2.“
Sprememba 185
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 295/2008
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1
Rezultati se pošljejo v ustrezni tehnični obliki v obdobju po koncu obdobja opazovanja. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z obdobjem opazovanja za module iz člena 3(2)(a) do (h) in (j) in to obdobje ne bo trajalo dlje od 18 mesecev. Za modul iz člena 3(2)(i) obdobje ne bo trajalo dlje od 30 mesecev ali 18 mesecev, kot je določeno v oddelku 9 Priloge IX. Poleg tega se majhno število ocenjenih predhodnih rezultatov pošlje v času od konca obdobja opazovanja, ki se določi v skladu z navedenim postopkom za module, določene v členu 3(2)(a) do (g), in ni daljše od 10 mesecev.
Rezultati se pošljejo v ustrezni tehnični obliki v obdobju po koncu obdobja opazovanja. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo obdobja opazovanja za module iz člena 3(2)(a) do (h) in (j), ki ne traja dlje kot 18 mesecev. Za modul iz člena 3(2)(i) obdobje ne bo trajalo dlje od 30 mesecev ali 18 mesecev, kot je določeno v oddelku 9 Priloge IX. Poleg tega se majhno število ocenjenih predhodnih rezultatov pošlje v času od konca obdobja opazovanja. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo tega obdobja za module iz člena 3(2)(a) do (g), ki ne traja dlje kot 10 mesecev.
Sprememba 186
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 295/2008
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s pregledom pravil v zvezi z oznako CETO in razvrstitvijo držav v posamezne skupine do 29. aprila 2013 in nato vsakih pet let.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe s pregledom pravil v zvezi z oznako CETO in razvrstitvijo držav v posamezne skupine do 29. aprila 2013 in nato vsakih pet let.
Sprememba 187
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 295/2008
Člen 11 a – uvodni del
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s:
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe v zvezi s:
Sprememba 188
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 295/2008
Člen 11 b – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 4(4), člena 7(2), člena 8(2) in (3), člena 11a, oddelkov 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelka 6 prilog II, III in IV, oddelka 7 Priloge VI, oddelkov 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelkov 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 4(4), člena 7(2), člena 8(2) in (3), člena 11a, oddelkov 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelka 6 prilog II, III in IV, oddelka 7 Priloge VI, oddelkov 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelkov 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 189
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 295/2008
Člen 11 b – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(4), členom 4(4), členom 7(2), členom 8(2) in (3), členom 11a, oddelki 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelkom 6 prilog II, III in IV, oddelkom 7 Priloge VI, oddelki 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelki 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(4), členom 4(4), členom 7(2), členom 8(2) in (3), členom 11a, oddelki 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelkom 6 prilog II, III in IV, oddelkom 7 Priloge VI, oddelki 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelki 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 190
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga I – oddelek 5 – odstavek 1
Prvo referenčno leto, za katero se zberejo statistični podatki, je koledarsko leto 2008. Podatki se zberejo v skladu z razčlenitvijo v oddelku 9. Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s prvim referenčnim letom, za katerega je treba zbrati statistične podatke o razredih dejavnosti iz obsega skupin 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelka 66 NACE Rev. 2.
Prvo referenčno leto, za katero se zberejo statistični podatki, je koledarsko leto 2008. Podatki se zberejo v skladu z razčlenitvijo v oddelku 9. Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega referenčnega leta, za katerega je treba zbrati statistične podatke o razredih dejavnosti iz obsega skupin 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelka 66 NACE Rev. 2.
Sprememba 191
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga I – oddelek 6 – odstavek 1
Za vsako ključno karakteristiko države članice navedejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami.
Za vsako ključno karakteristiko države članice navedejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo ključnih karakteristik.
Sprememba 192
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 8 – točka b – točka i
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga I – oddelek 8 – odstavek 1
„1. Rezultate je treba sporočiti v 18 mesecih od konca koledarskega leta obdobja opazovanja, razen za razreda dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2. Za razreda dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2 je rok za sporočanje 10 mesecev. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z rokom za sporočanje rezultatov v zvezi z razredi dejavnosti, zajetimi v skupinah 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelku 66 NACE Rev. 2.“
„1. Rezultate je treba sporočiti v 18 mesecih od konca koledarskega leta obdobja opazovanja, razen za razreda dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2. Za razreda dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2 je rok za sporočanje 10 mesecev. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo roka za sporočanje rezultatov v zvezi z razredi dejavnosti, zajetimi v skupinah 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelku 66 NACE Rev. 2.“
Sprememba 193
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 8 – točka b – točka ii
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga I – oddelek 8 – odstavek 2 – pododstavek 2
„Te predhodne rezultate ali ocene je treba razčleniti na trimestno raven (skupina) NACE Rev. 2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z oddelkom 66 NACE Rev. 2 z določitvijo sporočanja predhodnih rezultatov ali ocen; “
„Te predhodne rezultate ali ocene je treba razčleniti na trimestno raven (skupina) NACE Rev. 2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo sporočanja predhodnih rezultatov ali ocen za oddelek 66 NACE Rev. 2 .
Sprememba 194
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 9
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga II – oddelek 6 – odstavek 1
Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami.
Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.
Sprememba 195
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 10
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga III – oddelek 6 – odstavek 1
Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami.
Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.
Sprememba 196
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 11
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga IV – oddelek 6 – odstavek 1
Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami.
Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.
Sprememba 197
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 12
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga VI – oddelek 7 – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z rokom sporočanja rezultatov, ki ni daljši od 10 mesecev od konca referenčnega leta.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo roka za sporočanje rezultatov, ki ni daljši od 10 mesecev od konca referenčnega leta.
Sprememba 198
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 13 – točka a
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga VII – oddelek 3 – odstavek 1 – stavek 5
„Na podlagi takšne raziskave se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s spremembo spodnje meje.“
„Na podlagi takšne raziskave se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za spremembo te uredbe s spremembo spodnje meje za referenčno populacijo.“
Sprememba 199
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 13 – točka b
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga VIII – oddelek 4 – odstavka 2 in 3 – tabela
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z določitvijo razčlenitve po proizvodu.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo razčlenitve po proizvodu.“
Sprememba 200
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 14 – točka a
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga IX – oddelek 8 – odstavek 2
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z nekaterimi rezultati, ki se razčlenijo tudi po velikostnih razredih z ravnjo podrobnosti, navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se nekateri rezultati razčlenijo tudi po velikostnih razredih z ravnjo podrobnosti, navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.
Sprememba 201
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 14 – točka a
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga IX – oddelek 8 – odstavek 3
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z nekaterimi rezultati, ki se razčlenijo tudi po pravnoorganizacijski obliki z ravnjo podrobnosti, navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se nekateri rezultati razčlenijo tudi po pravnoorganizacijski obliki z ravnjo podrobnosti, navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.
Sprememba 202
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 14 – točka b
Uredba (ES) št. 295/2008
Priloga IX– oddelek 10 – odstavek 2 –pododdelek „Posebni agregati“
Da se omogoči zbiranje statističnih podatkov Unije o demografiji podjetij za sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z nekaterimi posebnimi agregati NACE Rev. 2, ki jih je treba poslati.
Da se omogoči zbiranje statističnih podatkov Unije o demografiji podjetij za sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo nekaterih posebnih agregatov NACE Rev. 2, ki jih je treba poslati.
Sprememba 203
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 73 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 452/2008
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi z:
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a za dopolnitev te uredbe v zvezi z:
Sprememba 204
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 73 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 452/2008
Člen 6a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 205
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 –točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 453/2008
Člen 2 – odstavek 1 a
„Za namene točke 1 prvega odstavka se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z opredelitvijo konceptov ‚dejavni ukrepi pri iskanju ustreznega kandidata‘ in ‚določeno obdobje‘.“
„Za namene točke 1 prvega odstavka se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo konceptov ‚dejavni ukrepi pri iskanju ustreznega kandidata‘ in ‚določeno obdobje‘.“
Sprememba 206
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 453/2008
Člen 3 – odstavek 1
„1. Države članice zberejo četrtletne podatke s sklicevanjem na posebne referenčne datume. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z določitvijo teh posebnih referenčnih datumov.“
„1. Države članice zberejo četrtletne podatke s sklicevanjem na posebne referenčne datume. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z določitvijo teh posebnih referenčnih datumov.“
Sprememba 207
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 453/2008
Člen 5 – odstavek 1
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z določitvijo prvega referenčnega četrtletja ter rokov za pošiljanje. Hkrati se pošljejo vse revizije četrtletnih podatkov za predhodna četrtletja.
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega referenčnega četrtletja ter rokov za pošiljanje, ki veljajo za države članice. Hkrati se pošljejo vse revizije četrtletnih podatkov za predhodna četrtletja.
Države članice pošljejo podatke in metapodatke Komisiji (Eurostatu) v obliki, ki jo z izvedbenim aktom določi Komisija. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 9(3).“
Države članice pošljejo podatke in metapodatke Komisiji (Eurostatu), pri čemer navedejo njihov vir,tehnični obliki, ki jo z izvedbenimi akti določi Komisija. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 9(3).“
Sprememba 208
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 453/2008
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z ustreznim okvirom za uvedbo vrste študij izvedljivosti.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ustreznega okvira za uvedbo vrste študij izvedljivosti.
Sprememba 209
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 5
Uredba (ES) št. 453/2008
Člen 8a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 3(1), člena 5(1) ter člena 7(1) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 3(1), člena 5(1) ter člena 7(1) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 210
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 75 – odstavek 2 –točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 763/2008
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi z določitvijo poznejših referenčnih let. Referenčna leta so na začetku desetletij.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe z določitvijo poznejših referenčnih let. Referenčna leta so na začetku desetletij.
Sprememba 211
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 75 – odstavek 2 –točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 763/2008
Člen 5 – odstavek 3
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za sprejetje programa statističnih podatkov in metapodatkov, ki se morajo poslati za izpolnitev zahtev iz te uredbe.“
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem programa statističnih podatkov in metapodatkov, ki se morajo poslati za izpolnitev zahtev iz te uredbe.“
Sprememba 212
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 75 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 763/2008
Člen 7a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 213
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 76 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 1099/2008
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a, da po začetku veljavnosti spremenjene klasifikacije NACE nadalje pojasni terminologijo in doda ustrezne oznake NACE.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za spremembo te uredbe, da po začetku veljavnosti spremenjene klasifikacije NACE pojasni terminologijo in doda ustrezne oznake NACE.
Sprememba 214
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 76 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 1099/2008
Člen 8 – odstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z nizom letnih jedrskih statistik.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo niza letnih jedrskih statistik.“
Sprememba 215
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 76 – odstavek 3 –točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 1099/2008
Člen 9 – odstavek 2
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z nizom statistik obnovljivih virov energije in statistik končne porabe energije.“
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo niza statistik obnovljivih virov energije in statistik končne porabe energije.“
Sprememba 216
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 76 – odstavek 3 – točka 7
Uredba (ES) št. 1099/2008
Člen 10a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4(2) in (3), člena 5(3), člena 8 ter člena 9(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4(2) in (3), člena 5(3), člena 8 ter člena 9(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 217
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1338/2008
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2
„Podatki se zagotovijo v določenih rokih, v predvidenih časovnih presledkih in ob upoštevanju navedenih referenčnih obdobij iz prilog ali delegiranih aktov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a.“
„Podatki se zagotovijo v določenih rokih, v predvidenih časovnih presledkih in ob upoštevanju navedenih referenčnih obdobij iz prilog ali delegiranih aktov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a z dopolnitvijo te uredbe.“
Sprememba 218
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 1338/2008
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z:
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo naslednjega:
Sprememba 219
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 1338/2008
Člen 9 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 7(2) in člena 9(1) ter točk (c), (d) in (e) prilog I, II, III, IV in V se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 7(2) in člena 9(1) ter točk (c), (d) in (e) prilog I, II, III, IV in V se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 220
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 6 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga I – točka c – odstavek 1
Statistični podatki na podlagi EHIS se zagotovijo vsakih pet let; za druga zbiranja podatkov, denimo glede obolevnosti ali nezgod in poškodb, ter za nekatere posebne anketne module se lahko zahteva drugačna pogostost. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev podatkov.“
Statistični podatki na podlagi EHIS se zagotovijo vsakih pet let; za druga zbiranja podatkov, denimo glede obolevnosti ali nezgod in poškodb, ter za nekatere posebne anketne module se lahko zahteva drugačna pogostost. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev podatkov.“
Sprememba 221
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 6 – točka b
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga I – točka d – odstavek 2
„Ob predložitvi podatkov ni treba vsakič zajeti vseh tem. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
„Ob predložitvi podatkov ni treba vsakič zajeti vseh tem. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
Sprememba 222
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 6 – točka c
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga I – točka e – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih raziskav in drugih uporabljenih virih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih raziskav in drugih uporabljenih virih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.
Sprememba 223
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 7 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga II – točka c – odstavek 1
Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev podatkov.“
Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev podatkov.“
Sprememba 224
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga II – točka d – odstavek 4
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
Sprememba 225
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 7 – točka c
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga II – točka e – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih virov in uporabljenih zbiranjih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih virov in uporabljenih zbiranjih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.
Sprememba 226
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga III – točka c – odstavek 1
Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo najpozneje 24 mesecev po koncu referenčnega leta. Začasni ali ocenjeni podatki se lahko zagotovijo prej. V primeru dogodka, ki predstavlja nevarnost za javno zdravje, je možno vzpostaviti dodatno, posebno zbiranje podatkov, tako za vse smrti kot za določene vzroke smrti.
Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo najpozneje 24 mesecev po koncu referenčnega leta. Začasni ali ocenjeni podatki se lahko zagotovijo prej. V primeru dogodka, ki predstavlja nevarnost za javno zdravje, je možno vzpostaviti dodatno, posebno zbiranje podatkov, tako za vse smrti kot za določene vzroke smrti.
Sprememba 227
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga III – točka d – odstavek 4
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
Sprememba 228
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 8 – točka c
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga III – točka e – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.
Sprememba 229
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 9 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga IV – točka c – odstavek 1
Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo najpozneje 18 mesecev po koncu referenčnega leta.“
Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo najpozneje 18 mesecev po koncu referenčnega leta.“
Sprememba 230
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 9 – točka b
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga IV – točka d – odstavek 4
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
Sprememba 231
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 9 – točka c
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga IV – točka e – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji, številu prijavljenih nezgod pri delu, po potrebi pa tudi podrobnostih vzorčenja ter informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji, številu prijavljenih nezgod pri delu, po potrebi pa tudi podrobnostih vzorčenja ter informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“
Sprememba 232
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 10 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga V – točka c – odstavek 1
Statični podatki za poklicne bolezni se zagotovijo vsako leto, predložijo pa se najpozneje 15 mesecev po koncu referenčnega leta. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na referenčna obdobja, časovne presledke in roke za zagotovitev drugih zbiranj podatkov.
Statični podatki za poklicne bolezni se zagotovijo vsako leto, predložijo pa se najpozneje 15 mesecev po koncu referenčnega leta. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na referenčna obdobja, časovne presledke in roke za zagotovitev drugih zbiranj podatkov.
Sprememba 233
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 –točka 10 – točka b
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga V – točka d – odstavek 4
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“
Sprememba 234
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 1338/2008
Priloga V – točka e – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.
Sprememba 235
Predlog uredbe
Priloga I – del VII – točka 78 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1185/2009
Člen 5a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1a), (2) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1a), (2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 236
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1606/2002
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a v zvezi z uporabljanjem mednarodnih računovodskih standardov v Uniji.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a za dopolnitev te uredbe z določitvijo uporabe mednarodnih računovodskih standardov v Uniji („sprejeti mednarodni računovodski standardi“).
Sprememba 237
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1606/2002
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2
Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za stabilnost finančnih trgov to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka, uporabi postopek iz člena 5b.“
črtano
Sprememba 238
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1606/2002
Člen 4 – odstavek 1
(1a)  v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„Za vsako poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2005 ali po tem datumu, družbe, ki jih ureja zakonodaja države članice, pripravijo svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 6(2), če so njihovi vrednostni papirji na datum zaključka bilance sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice v smislu člena 1(13) Direktive Sveta 93/22/EGS z dne 10. maja 1993 o investicijskih storitvah na področju vrednostnih papirjev(1).“
„Za vsako poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2005 ali po tem datumu, družbe, ki jih ureja zakonodaja države članice, pripravijo svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s členom 3(1), če so njihovi vrednostni papirji na datum zaključka bilance sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kot je določeno v točki (21) člena 4(1) Direktive 2014/65/EU.“
Sprememba 239
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 1606/2002
Člen 5
(1b)  člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5
„Člen 5
Možnosti glede letnih računovodskih izkazov in nejavnih družb
Možnosti glede letnih računovodskih izkazov in nejavnih družb
Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo, da:
Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo, da:
(a)  družbe iz člena 4 pripravijo letne računovodske izkaze;
(a)  družbe iz člena 4 pripravijo letne računovodske izkaze;
(b)  družbe razen tistih iz člena 4 pripravijo konsolidirane računovodske izkaze in/ali letne računovodske izkaze,
(b)  družbe razen tistih iz člena 4 pripravijo konsolidirane računovodske izkaze in/ali letne računovodske izkaze,
v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s postopkom, določenem v členu 6(2).“
v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s členom 3(1).“
Sprememba 240
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1606/2002
Člen 5a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 241
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1606/2002
Člen 5a – odstavek 6
Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 242
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1606/2002
Člen 5b
Člen 5b
črtano
Postopek v nujnih primerih
1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 5a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.
Sprememba 243
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 1606/2002
Člena 6 in 7
(3)  člena 6 in 7 se črtata.
(3)  člen 6 se črta.
Sprememba 244
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 1606/2002
„Člen 7
(3a)  člen 7 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 7
„Člen 7
Poročanje in usklajevanje
Poročanje in usklajevanje
1.  Komisija se redno povezuje z Odborom glede stanja tekočih projektov IASB in vseh pripadajočih dokumentov, ki jih IASB izda z namenom uskladitve stališč in omogočanja razprav v zvezi s sprejetjem standardov, ki lahko izhajajo iz teh projektov in dokumentov.
1.  Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o stanju tekočih projektov IASB in vseh pripadajočih dokumentov, ki jih IASB izda z namenom uskladitve stališč in omogočanja razprav v zvezi s sprejetjem standardov, ki lahko izhajajo iz teh projektov in dokumentov.
2.  Komisija ustrezno in pravočasno poroča Odboru, če ne namerava predlagati sprejetja standarda.“
2.  Komisija ustrezno in pravočasno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu, če ne namerava predlagati sprejetja standarda.“
Sprememba 245
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 80 – odstavek 1
Za prilagoditev Direktive 2009/110/ES zaradi upoštevanja inflacije ali tehnološkega napredka in razvoja trga ter za zagotovitev usklajene uporabe nekaterih izjem iz navedene direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene direktive. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Direktiva 2009/110/ES v členu 14 vključuje prenos pooblastila na Komisijo za sprejemanje ukrepov, potrebnih za posodobitev določb te direktive „zaradi upoštevanja inflacije ali tehnološkega napredka in razvoja trga“ v skladu z regulativnim postopkom s pregledom. Če bi bil ta prenos pooblastila prilagojen prenosu pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov brez nadaljnjih sprememb, potem ne bi izpolnjeval zahtev iz člena 290 PDEU v zvezi s potrebno določitvijo ciljev, vsebine in področja uporabe prenosa pooblastila. Ob upoštevanju, da Komisija prenosa pooblastila do zdaj še ni uporabila, bi ga bilo treba črtati.
Sprememba 246
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 80 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 2009/110/ES
Člen 14
(1)  člen 14 se nadomesti z naslednjim:
(1)  člen 14 se črta.
„Člen 14
Delegirani akti
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a:
a)  za spremembo te direktive zaradi upoštevanja inflacije ali tehnološkega napredka in razvoja trga;
b)  za spremembo člena 1(4) in (5), da se zagotovi usklajena uporaba izjem iz navedenih določb.“
Sprememba 247
Predlog uredbe
Priloga I – del VIII – točka 80 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2009/110/ES
Člen 14a
(2)  vstavi se naslednji člen 14a:
črtano
„Člen 14a
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 14 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
3.  Prenos pooblastila iz člena 14 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 14, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
________________
*UL L 123, 12.5.2016, str. 1.; “
Sprememba 248
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 81 – odstavek 2 – točka 4
Direktiva 75/324/EGS
Člen 10a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 in člena 10(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 in člena 10(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 249
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 81 – odstavek 2 – točka 4
Direktiva 75/324/EGS
Člen 10 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5 in členom 10(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5 in členom 10(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 250
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 83 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 80/181/EGS
Člen 6 a – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6c v zvezi z določitvijo dodatnih navedb.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6c za dopolnitev te direktive z določitvijo dodatnih navedb.
Sprememba 251
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 83 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 80/181/EGS
Člen 6c – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 252
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 83 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 80/181/EGS
Člen 6 c – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 253
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 84 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 97/67/ES
Člen 16 – odstavek 6
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi z določitvijo takšnih standardiziranih pogojev.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo takšnih standardiziranih pogojev.
Sprememba 254
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 84 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 97/67/ES
Člen 20 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 255
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 86 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 2003/2003
Člen 31 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29(4) in člena 31(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29(4) in člena 31(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 256
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 88 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2004/10/ES
Člen 3 b – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3a in člena 5(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3a in člena 5(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 257
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 90 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 2006/123/ES
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 39a v zvezi z določitvijo skupnih meril, ki za namene zavarovanj ali jamstev iz odstavka 1 tega člena določijo, kaj je primerno glede na naravo in obseg tveganja.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 39a za dopolnitev te direktive z določitvijo skupnih meril, ki za namene zavarovanj ali jamstev iz odstavka 1 tega člena določijo, kaj je primerno glede na naravo in obseg tveganja.
Sprememba 258
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 90 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2006/123/ES
Člen 36 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 39a v zvezi z določitvijo rokov iz členov 28 in 35.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 39a za dopolnitev te direktive z določitvijo rokov iz členov 28 in 35.
Sprememba 259
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 90 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 2006/123/ES
Člen 39 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 23(4) in člena 36 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 23(4) in člena 36 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 260
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 90 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 2006/123/ES
Člen 39 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 23(4) in členom 36, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 23(4) in členom 36, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 261
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 91 – odstavek 1 – druga alinea
–  za spremembo prilog k navedeni direktivi v nekaterih primerih;
–  za spremembo prilog k navedeni direktivi;
Sprememba 262
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 91 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 1907/2006
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 131a v zvezi določitvijo testnih metod.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 131a za dopolnitev te uredbe z določitvijo testnih metod.
Sprememba 263
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 91 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 1907/2006
Člen 41 – odstavek 7
„7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 131a po posvetovanju z Agencijo v zvezi s spremembo odstotka izbrane dokumentacije ter spremembo ali vključitvijo nadaljnjih kriterijev v odstavku 5.“
„7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 131a po posvetovanju z Agencijo v zvezi s spremembo te uredbe s spremembo odstotka izbrane dokumentacije ter s posodobitvijo ali vključitvijo nadaljnjih kriterijev v odstavku 5.“
Sprememba 264
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 91 – odstavek 3 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1907/2006
Člen 73 – odstavek 2
(4a)  v členu 73 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
2.  Končna odločitev se sprejme v skladu s postopkom iz člena 133(4). Komisija pošlje osnutek spremembe državi članici vsaj 45 dni pred glasovanjem.
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 131a za dopolnitev te uredbe s končno odločitvijo o spremembi Priloge XVII.
Sprememba 265
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 91 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 1907/2006
Člen 131a
„Člen 131a
„Člen 131a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(2) in (3), člena 41(7), člena 58(1) in (8), člena 68(1) in (2), člena 131 ter člena 138(9) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(2) in (3), člena 41(7), člena 58(1) in (8), člena 68(1) in (2), člena 73(2), člena 131 ter člena 138(9) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 13(2) in (3), člena 41(7), člena 58(1) in (8), člena 68(1) in (2), člena 131 ter člena 138(9) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 13(2) in (3), člena 41(7), člena 58(1) in (8), člena 68(1) in (2), člena 73(2), člena 131 ter člena 138(9) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 13(2) in (3), členom 41(7), členom 58(1) in (8), členom 68(1) in (2), členom 131 ter členom 138(9), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 13(2) in (3), členom 41(7), členom 58(1) in (8), členom 68(1) in (2), členom 73(2), členom 131 ter členom 138(9), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
_____________________
_____________________
*UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
*UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 266
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 94 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2009/48/ES
Člen 46 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 46 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 46 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 267
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 94 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2009/48/ES
Člen 46 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 46, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 46, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 268
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 97 – odstavek 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 2009/125/ES
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje takšnih delegiranih aktov v skladu s členom 18a.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje takšnih delegiranih aktov v skladu s členom 18a z dopolnitvijo te direktive.
Sprememba 269
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 97 – odstavek 2 – točka 1 – točka c
Direktiva 2009/125/ES
Člen 15 – odstavek 10
„10. Delegirani akt, ki določa zahteve o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, kadar je primerno, vključuje določbe o uravnoteženi obravnavi različnih okoljskih vidikov.“
„10. Delegirani akt, ki določa zahteve o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, kadar je primerno, vključuje določbe o uravnoteženi obravnavi različnih okoljskih vidikov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje takšnih delegiranih aktov v skladu s členom 18a z dopolnitvijo te direktive.
Sprememba 270
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 97 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2009/125/ES
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s sprejetjem navedenih ukrepov.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a z dopolnitvijo te direktive.“
Sprememba 271
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 97 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 2009/125/ES
Člen 18 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(1) in člena 16(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(1) in člena 16(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 272
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 98 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 661/2009
Člen 14
„Člen 14
„Člen 14
Prenos pooblastil
Prenos pooblastil
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a zaradi tehničnega napredka v zvezi s:
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za spremembo te uredbe zaradi tehničnega napredka z določitvijo:
(a)  ukrepov, ki spreminjajo mejne vrednosti za kotalni upor in kotalni hrup pnevmatik iz delov B in C Priloge II, če je to potrebno zaradi sprememb preskusnih postopkov, ne da bi se znižala obstoječa raven zaščite okolja;
(b)  ukrepov za spremembo Priloge IV, da bo vsebovala pravilnike UN/ECE, ki jih je treba upoštevati v skladu s členom 4(4) Sklepa 97/836/ES.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za dopolnitev te uredbe zaradi tehničnega napredka z določitvijo:
(a)  podrobnimi pravili za posebne postopke, preskuse in tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot ob upoštevanju določb členov od 5 do 12;
(a)  podrobnih pravil za posebne postopke, preskuse in tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot ob upoštevanju določb členov od 5 do 12;
(b)  podrobnimi pravili o varnostnih zahtevah za vozila, namenjena za cestni prevoz nevarnega blaga v državah članicah ali med njimi, ob upoštevanju pravilnika UN/ECE 105;
(b)  podrobnih pravil o varnostnih zahtevah za vozila, namenjena za cestni prevoz nevarnega blaga v državah članicah ali med njimi, ob upoštevanju pravilnika UN/ECE 105;
(c)  natančnejšo opredelitvijo fizičnih značilnosti in zahtev glede učinkovitosti, ki jih mora imeti pnevmatika, opredeljena kot „pnevmatika za posebno uporabo“, „profesionalna terenska pnevmatika“, „ojačana pnevmatika“, „pnevmatika za visoko obremenitev“, „zimska pnevmatika“, „zasilna rezervna pnevmatika tipa T“ ali „pnevmatika za pogonsko os“, v skladu s točkami 8 do 13 drugega odstavka člena 3;
(c)  natančnejše opredelitve fizičnih značilnosti in zahtev glede učinkovitosti, ki jih mora imeti pnevmatika, opredeljena kot „pnevmatika za posebno uporabo“, „profesionalna terenska pnevmatika“, „ojačana pnevmatika“, „pnevmatika za visoko obremenitev“, „zimska pnevmatika“, „zasilna rezervna pnevmatika tipa T“ ali „pnevmatika za pogonsko os“, v skladu s točkami 8 do 13 drugega odstavka člena 3;
(d)  ukrepi, ki spreminjajo mejne vrednosti za kotalni upor in kotalni hrup pnevmatik iz delov B in C Priloge II, če je to potrebno zaradi sprememb preskusnih postopkov, ne da bi se znižala obstoječa raven zaščite okolja;
(e)  podrobnimi pravili o postopku za ugotavljanje hrupa pnevmatik iz točke 1 dela C Priloge II;
(e)  podrobnih pravil o postopku za ugotavljanje hrupa pnevmatik iz točke 1 dela C Priloge II;
(f)  ukrepi za spremembo Priloge IV, da bo vsebovala pravilnike UN/ECE, ki jih je treba upoštevati v skladu s členom 4(4) Sklepa 97/836/ES.
(g)  upravnimi določbami za posebne postopke, preskuse in tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot ob upoštevanju določb členov od 5 do 12;
(g)  upravnih določb za posebne postopke, preskuse in tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot ob upoštevanju določb členov od 5 do 12;
(h)  ukrepi za izvzetje nekaterih vozil ali razredov vozil kategorij M2, M3, N2 in N3 iz obveznosti namestitve sistemov za pomoč vozniku iz člena 10, če je bilo po analizi stroškov in koristi ter ob upoštevanju vseh zadevnih varnostnih vidikov dokazano, da ti sistemi niso primerni za omenjena vozila oziroma razrede vozil;
(h)  ukrepov za izvzetje nekaterih vozil ali razredov vozil kategorij M2, M3, N2 in N3 iz obveznosti namestitve sistemov za pomoč vozniku iz člena 10, če je bilo po analizi stroškov in koristi ter ob upoštevanju vseh zadevnih varnostnih vidikov dokazano, da ti sistemi niso primerni za omenjena vozila oziroma razrede vozil;
(i)  drugimi ukrepi, potrebnimi za uporabo te uredbe.“
(i)  drugih ukrepov, potrebnih za uporabo te uredbe.“
Sprememba 273
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 98 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 661/2009
Člen 14 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 14 se Komisiji podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 14 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 274
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 98 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 661/2009
Člen 14 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 14, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 14, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.
Sprememba 275
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 99 – odstavek 1 – alinea 8 a (novo)
–  za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanj od prepovedi testiranja na živalih v primeru, da se pojavijo resne težave v zvezi z varnostjo obstoječe kozmetične sestavine.
Sprememba 276
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 99 – odstavek 3
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje relevantnih določb Uredbe (ES) št. 1223/2009 v zvezi z odstopanji pri testiranjih na živalih bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje odločitev o odobritvi odstopanj od prepovedi testiranja na živalih. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 277
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 99 – odstavek 4 – točka 6
Uredba (ES) št. 1223/2009
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 9
Ukrepi iz šestega pododstavka se sprejmejo z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 32(2).“
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanja iz šestega pododstavka.“
Sprememba 278
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 99 – odstavek 4 – točka 7
Uredba (ES) št. 1223/2009
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po posvetovanju s SCCS ali drugimi zadevnimi organi ter ob upoštevanju določb Direktive 2005/29/ES sprejme delegirane akte v skladu s členom 31a v zvezi z določitvijo seznama skupnih meril za navedbe, ki se lahko uporabljajo v zvezi s kozmetičnimi izdelki.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po posvetovanju s SCCS ali drugimi zadevnimi organi ter ob upoštevanju določb Direktive 2005/29/ES sprejme delegirane akte v skladu s členom 31a za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama skupnih meril za navedbe, ki se lahko uporabljajo v zvezi s kozmetičnimi izdelki.“
Sprememba 279
Predlog uredbe
Priloga I – del IX – točka 99 – odstavek 4 – točka 9
Uredba (ES) št. 1223/2009
Člen 31a
„Člen 31a
„Člen 31a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3), člena 13(8), člena 14(2), člena 15(1) in (2), člena 16(8) in (9), člena 20(2) ter člena 31(1), (2) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3), člena 13(8), člena 14(2), člena 15(1) in (2), člena 16(8) in (9), člena 18(2), člena 20(2) ter člena 31(1), (2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 2(3), člena 13(8), člena 14(2), člena 15(1) in (2), člena 16(8) in (9), člena 20(2) ter člena 31(1), (2) in (3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 2(3), člena 13(8), člena 14(2), člena 15(1) in (2), člena 16(8) in (9), člena 18(2), člena 20(2) ter člena 31(1), (2) in (3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3), členom 13(8), členom 14(2), členom 15(1) in (2), členom 16(8) in (9), členom 20(2) ter členom 31(1), (2) in (3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3), členom 13(8), členom 14(2), členom 15(1) in (2), členom 16(8) in (9), členom 18(2), členom 20(2) ter členom 31(1), (2) in (3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
_____________________
_____________________
*UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
*UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 280
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 102 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (EGS) št. 3922/91
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena11(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 281
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 104 – odstavek 1
Za prilagoditev Direktive 97/70/ES razvoju mednarodnega prava bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene direktive, da se upoštevajo poznejše spremembe Torremolinoškega protokola. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za prilagoditev Direktive 97/70/ES razvoju mednarodnega prava bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene direktive, da se upoštevajo poznejše spremembe Torremolinoškega protokola, in v zvezi z njeno dopolnitvijo s sprejemanjem določb za usklajeno razlago tistih določb Priloge k Torremolinoškemu protokolu, ki so bile prepuščene presoji uprav posameznih pogodbenic.
Da bi se zagotovila zaščita standardov Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za spremembo te direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila vse spremembe Torremolinoškega protokola, če bi na podlagi ocene Komisije obstajalo očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen z zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo.
Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 282
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 104 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 97/70/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje določb za usklajeno razlago tistih določb Priloge k Torremolinoškemu protokolu, ki so bile prepuščene presoji uprav posameznih pogodbenic, če je to potrebno za zagotavljanje njihove enotne uporabe v Uniji. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 283
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 104 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 97/70/ES
Člen 8 – odstavek 2
2.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi usklajeno razlago določb Priloge k Torremolinoškemu protokolu, ki so bile prepuščene presoji uprav posameznih pogodbenic, če je to potrebno za zagotavljanje njihove enotne uporabe v Uniji. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 9(2).
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te direktive, da določi usklajeno razlago določb Priloge k Torremolinoškemu protokolu, ki so bile prepuščene presoji uprav posameznih pogodbenic.
Sprememba 284
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 104 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 97/70/ES
Člen 8 – odstavek 3
3.  Spremembe mednarodnega akta iz člena 2(4) se lahko v skladu s členom 5 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002* izvzamejo s področja uporabe te direktive.
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi s spremembo te direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila kakršne koli spremembe mednarodnega akta iz člena 2(4), če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo.
Sprememba 285
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 104 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 97/70/ES
Člen 8a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastil najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 286
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 104 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 97/70/ES
Člen 8 a – odstavek 3
3.  Prenos pooblastila iz člena 8(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 8 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 287
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 104 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 97/70/ES
Člen 8 a – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 288
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 105 – odstavek 2 a (novo)
Da bi se zagotovila zaščita standardov Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo navedene direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila vse spremembe Konvencije Marpol 73/78, če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo.
Sprememba 289
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 105 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2000/59/ES
Člen 13 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 290
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 105 – odstavek 3 – točka 3
Direktiva 2000/59/ES
Člen 15 – odstavek 3
3.  Spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 2 se lahko v skladu s členom 5 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002* izvzamejo s področja uporabe te direktive.
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi s spremembo te direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila kakršno koli spremembo mednarodnega instrumenta iz člena 2, če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo.
____________________
* Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002 z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L 324, 29.11.2002, str. 1).
Sprememba 291
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 106 – odstavek 1 a (novo)
Da bi se zagotovila zaščita standardov Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila vse spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 3 te direktive, če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo.
Sprememba 292
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 106 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2001/96/ES
Člen 15 – odstavek 3
Spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 3 se lahko v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 izvzamejo s področja uporabe te direktive.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s spremembo te direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila kakršno koli spremembo mednarodnega instrumenta iz člena 3, če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo.
Sprememba 293
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 106 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2001/96/ES
Člen 15 – opomba
*UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
črtano
Sprememba 294
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 106 – odstavek 3 – točka 3
Direktiva 2001/96/ES
Člen 15 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 295
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 111 – odstavek 3 – točka 1 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št. 782/2003
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z vzpostavitvijo usklajenega sistema za pregledovanje in izdajanje spričeval za ladje iz točke (b) tega odstavka, če je potrebno.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo usklajenega sistema za pregledovanje in izdajanje spričeval za ladje iz točke (b) prvega pododstavka tega odstavka, če je potrebno.“
Sprememba 296
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 111 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 782/2003
Člen 8 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(1) in člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(1) in člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 297
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 112 – odstavek 3 – točka 1 – točka b
Direktiva 2004/52/ES
Člen 4 – odstavek 4
4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4a v zvezi z opredelitvijo evropskega elektronskega cestninjenja. Takšni akti se sprejmejo le, če se na podlagi ustreznih študij oceni, da obstajajo razmere, ki omogočajo delovanje interoperabilnosti na vseh ravneh, vključno tehnične, pravne in gospodarske razmere.
4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo evropskega elektronskega cestninjenja. Takšni akti se sprejmejo le, če se na podlagi ustreznih študij oceni, da obstajajo razmere, ki omogočajo delovanje interoperabilnosti na vseh ravneh, vključno tehnične, pravne in gospodarske razmere.
Sprememba 298
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 112 – odstavek 3 – točka 1 – točka b
Direktiva 2004/52/ES
Člen 4 – odstavek 5
5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4a v zvezi z tehničnimi odločitvami glede izvedbe evropskega elektronskega cestninjenja.
5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem tehničnih odločitev glede izvedbe evropskega elektronskega cestninjenja.;
Sprememba 299
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 112 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2004/52/ES
Člen 4 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2), (4) in (5) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2), (4) in (5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 300
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 113 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2004/54/ES
Člen 16 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 301
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 114 – odstavek 1
Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 725/2004 razvoju mednarodnega prava bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene uredbe, da se vključijo spremembe nekaterih mednarodnih instrumentov. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 725/2004 razvoju mednarodnega prava bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene uredbe, da se vključijo spremembe nekaterih mednarodnih instrumentov in da se uredba dopolni tako, da je mogoče vzpostaviti usklajene postopke za uporabo obveznih določb Kodeksa ISPS, ne da bi se razširilo področje uporabe te uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 302
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 114 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 725/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za opredelitev usklajenih postopkov za uporabo obveznih določb Kodeksa ISPS, ne da bi se razširilo področje uporabe navedene uredbe. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 303
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 114 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 725/2004
Člen 10 – odstavek 3
3.  Komisija z izvedbenimi akti vzpostavi usklajene postopke za uporabo obveznih določb Kodeksa ISPS, ne da bi se razširilo področje uporabe navedene uredbe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe, da bi bilo mogoče vzpostaviti usklajene postopke za uporabo obveznih določb Kodeksa ISPS, ne da bi se razširilo področje uporabe navedene uredbe.
Sprememba 304
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 114 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 725/2004
Člen 10 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 305
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 117 – odstavek 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 868/2004
Člen 5 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a v zvezi s podrobno metodologijo za ugotavljanje obstoja nepoštenih praks oblikovanja cen. Ta metodologija med drugim zajema način za ocenjevanje običajnega konkurenčnega oblikovanja cen, dejanskih stroškov in razumnega odstotka dobička v specifičnem okviru letalskega sektorja.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za dopolnitev te uredbe v vzpostavitvijo podrobne metodologije za ugotavljanje obstoja nepoštenih praks oblikovanja cen. Ta metodologija med drugim zajema način za ocenjevanje običajnega konkurenčnega oblikovanja cen, dejanskih stroškov in razumnega odstotka dobička v specifičnem okviru letalskega sektorja.“
Sprememba 306
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 117 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 868/2004
Člen 14 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 307
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 121 – odstavek 3 – točka 1 – točka a
Direktiva 2006/126/ES
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z zahtevami za mikročip iz Priloge I. Navedene zahteve določajo homologacijo ES, ki se podeli le, če se dokaže zmožnost preprečevanja poskusov zlorab ali spreminjanja podatkov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z določitvijo zahtev za mikročip iz Priloge I. Navedene zahteve določajo homologacijo ES, ki se podeli le, če se dokaže zmožnost preprečevanja poskusov zlorab ali spreminjanja podatkov.
Sprememba 308
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 121 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2006/126/ES
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z določitvijo ustreznih specifikacij proti ponarejanju.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo ustreznih specifikacij proti ponarejanju.
Sprememba 309
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 121 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2006/126/ES
Člen 8a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(2) in (3), člena 3(2) in člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(2) in (3) ter člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 310
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 123 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2007/59/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a v zvezi z določitvijo na podlagi osnutka, ki ga pripravi Agencija, vzorca dovoljenja Skupnosti, spričevala in overjene kopije spričevala ter določitvijo njihovih zunanjih značilnosti, ob upoštevanju ukrepov proti ponarejanju.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za dopolnitev te direktive z določitvijo na podlagi osnutka, ki ga pripravi Agencija, vzorca dovoljenja Skupnosti, spričevala in overjene kopije spričevala ter določitvijo njihovih zunanjih značilnosti, ob upoštevanju ukrepov proti ponarejanju.
Sprememba 311
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 123 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2007/59/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a v zvezi z določitvijo na podlagi priporočila, ki ga pripravi Agencija, kod Skupnosti za različne tipe vozil kategorij A in B iz odstavka 3 tega člena. ;
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za dopolnitev te direktive z določitvijo na podlagi priporočila, ki ga pripravi Agencija, kod Skupnosti za različne tipe vozil kategorij A in B iz odstavka 3 tega člena.
Sprememba 312
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 123 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2007/59/ES
Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 2
„V ta namen se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a v zvezi z določitvijo na podlagi osnutka, ki ga je pripravila Agencija, osnovnih parametrov registrov, ki jih je treba vzpostaviti, npr. podatkov, ki se zabeležijo, formata podatkov in protokola za izmenjavo podatkov, pravic dostopa, trajanja hrambe podatkov, postopkov, ki se uporabljajo v primeru stečaja.“
„V ta namen se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za dopolnitev te direktive z določitvijo na podlagi osnutka, ki ga je pripravila Agencija, osnovnih parametrov registrov, ki jih je treba vzpostaviti, npr. podatkov, ki se zabeležijo, formata podatkov in protokola za izmenjavo podatkov, pravic dostopa, trajanja hrambe podatkov, postopkov, ki se uporabljajo v primeru stečaja.“
Sprememba 313
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 123 – odstavek 3 – točka 3 – točka b
Direktiva 2007/59/ES
Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1a
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a v zvezi z določitvijo navedenih meril.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za dopolnitev te direktive z določitvijo navedenih meril.“
Sprememba 314
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 123 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2007/59/ES
Člen 25 – odstavek 5 – pododstavek 1
Izbira ocenjevalcev in preverjanj lahko temelji na merilih Unije. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a v zvezi z določitvijo takšnih meril Unije na podlagi osnutka, ki ga pripravi Agencija.
Izbira ocenjevalcev in preverjanj lahko temelji na merilih Unije. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za dopolnitev te direktive z določitvijo takšnih meril Unije na podlagi osnutka, ki ga pripravi Agencija.
Sprememba 315
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 123 – odstavek 3 – točka 6
Direktiva 2007/59/ES
Člen 31 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(4), člena 22(4), člena 23(3), člena 25(5), člena 31(1) in člena 34 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(4), člena 22(4), člena 23(3), člena 25(5), člena 31(1) in člena 34 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 316
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 123 – odstavek 3 – točka 8
Direktiva 2007/59/ES
Člen 34 – odstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a v zvezi z določitvijo tehničnih in operativnih specifikacij za takšne pametne kartice.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a za dopolnitev te direktive z določitvijo tehničnih in operativnih specifikacij za takšne pametne kartice.“
Sprememba 317
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 124 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 1371/2007
Člen 34 – odstavek 1
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a v zvezi ukrepi iz členov 2, 10 in 12.
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem ukrepov iz členov 2, 10 in 12.
Sprememba 318
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 124 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 1371/2007
Člen 34 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 33 in člena 34 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 33(2) in člena 34 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 319
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 126 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2008/96/ES
Člen 7 – odstavek 1 a
“1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a v zvezi z določitvijo skupnih meril, v skladu s katerimi je treba poročati o resnosti nesreč, vključno s številom smrtnih žrtev in poškodovanih.“
“1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a za dopolnitev te direktive z določitvijo skupnih meril, v skladu s katerimi je treba poročati o resnosti nesreč, vključno s številom smrtnih žrtev in poškodovanih.“
Sprememba 320
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 126 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2008/96/ES
Člen 12 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(1a) in člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(1a) in člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 321
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 127 – odstavek 3 – točka 1 – točka a – točka i
Uredba (ES) št. 300/2008
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi določitvijo nekaterih določb skupnih osnovnih standardov.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z določitvijo nekaterih določb skupnih osnovnih standardov.“
Sprememba 322
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 127 – odstavek 3 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 300/2008
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z določitvijo meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov iz odstavka 1 ter sprejmejo druge ukrepe varovanja, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite na podlagi lokalne ocene tveganja. Takšni alternativni ukrepi morajo biti utemeljeni z razlogi, ki se nanašajo na velikost zrakoplova, ali z razlogi, ki se nanašajo na naravo, obseg ali pogostnost letalskih prevozov ali drugih zadevnih dejavnosti.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov iz odstavka 1 ter sprejmejo druge ukrepe varovanja, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite na podlagi lokalne ocene tveganja. Takšni alternativni ukrepi morajo biti utemeljeni z razlogi, ki se nanašajo na velikost zrakoplova, ali z razlogi, ki se nanašajo na naravo, obseg ali pogostnost letalskih prevozov ali drugih zadevnih dejavnosti.
Sprememba 323
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 127 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 300/2008
Člen 18 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2) in (4) ter člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2) in (4) ter člena 11(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 324
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 129 – odstavek 1 a (novo)
Da bi se zagotovilo, da se standardi Unije zaščitijo, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo navedene direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila vse spremembe Kodeksa IMO o preiskovanju pomorskih nesreč in nezgod, če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo.
Sprememba 325
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 129 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2009/18/ES
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s skupno metodologijo za preiskovanje pomorskih nesreč in nezgod ob upoštevanju vseh relevantnih izkušenj iz preiskav v zvezi z varnostjo.“
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te direktive z določitvijo skupne metodologije za preiskovanje pomorskih nesreč in nezgod ob upoštevanju vseh relevantnih izkušenj iz preiskav v zvezi z varnostjo.“
Sprememba 326
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 129 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2009/18/ES
Člen 18 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(4) in člena 20 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(4) in člena 20 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 327
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 129 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2009/18/ES
Člen 20 – odstavek 3
3.  Spremembe Kodeksa IMO o preiskovanju pomorskih nesreč in nezgod se lahko v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 izključijo iz področja uporabe te direktive.
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo te direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila kakršne koli spremembe Kodeksa IMO o preiskovanju pomorskih nesreč in nezgod, če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da ni skladna s to zakonodajo.
Sprememba 328
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 130 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2009/33/ES
Člen 8a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 329
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 133 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 6 – odstavek 2 – točka b – odstavka 1 in 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo seznama kategorij, vrst in stopenj teže hudih kršitev pravil Unije, zaradi katerih se lahko, poleg tistih iz Priloge IV, izgubi dober ugled. Države članice pri določanju prednostnih nalog za preglede po členu 12(1) upoštevajo podatke o teh kršitvah, vključno s podatki, ki so jih poslale druge države članice.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama kategorij, vrst in stopenj teže hudih kršitev pravil Unije, zaradi katerih se lahko, poleg tistih iz Priloge IV, izgubi dober ugled. Države članice pri določanju prednostnih nalog za preglede po členu 12(1) upoštevajo podatke o teh kršitvah, vključno s podatki, ki so jih poslale druge države članice.“
Sprememba 330
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 133 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 24 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) in člena 8(9) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) in člena 8(9) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 331
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 134 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 14 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2) in (4) ter člena 5(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2) in (4) ter člena 5(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 332
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 135 – odstavek 3 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 1073/2009
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 5
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi s postopki sporočanja imen takih prevoznikov in krajev z zvezami na poti pristojnim organom zadevne države članice.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a za dopolnitev te uredbe z določitvijo postopkov sporočanja imen takih prevoznikov in krajev z zvezami na poti pristojnim organom zadevne države članice.“
Sprememba 333
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 135 – odstavek 3 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 1073/2009
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 3
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z obliko potrdil.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a za dopolnitev te uredbe z določitvijo oblike potrdil.“
Sprememba 334
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 135 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 1073/2009
Člen 6 – odstavek 4
„4. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z obliko dovoljenj.“
„4. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a za dopolnitev te uredbe z določitvijo oblike dovoljenj.“
Sprememba 335
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 135 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 1073/2009
Člen 7 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z obliko vlog.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a za dopolnitev te uredbe z določitvijo oblike vlog.“
Sprememba 336
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 135 – odstavek 3 – točka 5
Uredba (ES) št. 1073/2009
Člen 12 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z obliko potniške spremnice, knjige potniških spremnic ter načinom njihove uporabe.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a za dopolnitev te uredbe z določitvijo oblike potniške spremnice, knjige potniških spremnic ter načinom njihove uporabe.“
Sprememba 337
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 135 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 1073/2009
Člen 25 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2), člena 5(3) in (5), člena 6(4), člena 7(2), člena 12(5) ter člena 28(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2), člena 5(3) in (5), člena 6(4), člena 7(2), člena 12(5) ter člena 28(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 338
Predlog uredbe
Priloga I – del XI – točka 135 – odstavek 3 – točka 8
Uredba (ES) št. 1073/2009
Člen 28 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z obliko tabele, ki se bo uporabljala za sporočanje statističnih podatkov iz odstavka 2.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a za dopolnitev te uredbe z določitvijo oblike tabele, ki se bo uporabljala za sporočanje statističnih podatkov iz odstavka 2.“
Sprememba 339
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 136 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 89/108/EGS
Člen 4 – odstavek 3
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z določitvijo meril čistosti, ki jim morajo zadostiti navedene kriogenske snovi.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te direktive z določitvijo meril čistosti, ki jim morajo zadostiti navedene kriogenske snovi.“
Sprememba 340
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 136 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 89/108/EGS
Člen 11 – odstavek 1
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z določitvijo postopkov vzorčenja hitro zamrznjenih živil in postopkov nadzora njihove temperature ter postopkov nadzora temperature v prevoznih sredstvih, med skladiščenjem in pri shranjevanju.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te direktive z določitvijo postopkov vzorčenja hitro zamrznjenih živil in postopkov nadzora njihove temperature ter postopkov nadzora temperature v prevoznih sredstvih, med skladiščenjem in pri shranjevanju.“
Sprememba 341
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 136 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 89/108/EGS
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4 in 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4 in 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 342
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 137 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Direktive 1999/2/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene direktive, kolikor je potrebno za zagotovitev varovanje zdravja ljudi, in v zvezi z dopolnitvijo navedene direktive glede izjem v zvezi z najvišjo dovoljeno ravnjo sevanja za živila ter dodatnimi zahtevami za objekte. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za doseganje ciljev Direktive 1999/2/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene direktive, kolikor je potrebno za zagotovitev varovanje zdravja ljudi, in v zvezi z dopolnitvijo navedene direktive glede izjem v zvezi z najvišjo dovoljeno ravnjo sevanja za živila ter dodatnimi zahtevami za objekte. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 343
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 137 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 1999/2/ES
Člen 5 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z dovoljenimi izjemami od določb iz odstavka 1 ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega znanja in relevantnih mednarodnih standardov.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te direktive, da se dovolijo izjeme od določb iz odstavka 1 ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega znanja in relevantnih mednarodnih standardov.“
Sprememba 344
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 137 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 1999/2/ES
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z dodatno zahtevo iz prve alinee prvega pododstavka tega člena ob upoštevanju zahtev glede učinkovitosti in varnosti uporabljene obdelave, ki so povezane z dobrimi higienskimi praksami predelave živil.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te direktive z določitvijo pravil v zvezi z dodatno zahtevo iz prve alinee prvega pododstavka tega člena ob upoštevanju zahtev glede učinkovitosti in varnosti uporabljene obdelave, ki so povezane z dobrimi higienskimi praksami predelave živil.
Sprememba 345
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 137 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 1999/2/ES
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 7(2) in člena 14(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 7(2) in člena 14(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 346
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 999/2001 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi in dopolnitvijo navedene uredbe z:
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 999/2001 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi z:
–  odobritvijo hitrih testov;
–  posodobitvijo seznama odobrenih hitrih testov,
–  spremembo starosti živali iz vrste govedi, da bodo zajete v letnih programih spremljanja;
–  spremembo starosti živali iz vrste govedi, da bodo zajete v letnih programih spremljanja;
–  določitvijo meril za dokazovanje izboljšanja epidemioloških razmer v državi in njihovo navedbo v Prilogi;
–  posodobitvijo seznama meril za dokazovanje izboljšanja epidemioloških razmer v državi,
–  odločitvijo, da se mlade živali iz vrste prežvekovalcev lahko krmijo z beljakovinami, pridobljenimi iz rib;
–  odločitvijo, da se mlade živali iz vrste prežvekovalcev lahko krmijo z beljakovinami, pridobljenimi iz rib;
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z:
določitvijo podrobnih meril za odobritev takšnih odstopanj od prepovedi v zvezi s krmljenjem živali;
–  določitvijo podrobnih meril za odobritev takšnih odstopanj od prepovedi v zvezi s krmljenjem živali;
–  odločitvijo, da se uvedejo tolerančne stopnje za neznatne količine živalskih beljakovin v krmi zaradi naključne in tehnično neizogibne kontaminacije;
–  odločitvijo, da se uvedejo tolerančne stopnje za neznatne količine živalskih beljakovin v krmi zaradi naključne in tehnično neizogibne kontaminacije;
–  odločitvijo glede starosti;
–  odločitvijo glede starosti;
–  določitvijo pravil o izjemah od zahteve glede odstranitve in uničenja snovi s specifičnim tveganjem;
–  določitvijo pravil o izjemah od zahteve glede odstranitve in uničenja snovi s specifičnim tveganjem;
–  odobritvijo proizvodnih postopkov;
–  odobritvijo proizvodnih postopkov;
–  odločitvijo, da se nekatere določbe razširijo na druge živalske vrste;
–  odločitvijo, da se nekatere določbe razširijo na druge živalske vrste;
–  odločitvijo glede razširitve na druge proizvode živalskega izvora;
–  odločitvijo glede razširitve na druge proizvode živalskega izvora;
–  sprejetjem metode za potrditev BSE pri ovcah in kozah.
–  sprejetjem metode za potrditev BSE pri ovcah in kozah.
Sprememba 347
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 3
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z odobritvijo hitrih testov iz drugega pododstavka. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi s spremembo točke 4 poglavja C Priloge X, da se posodobi seznam iz navedene točke.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi s spremembo točke 4 poglavja C Priloge X, da se posodobi seznam odobrenih hitrih testov iz navedene točke.“
Sprememba 348
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z odobritvijo hitrih testov za navedeni namen. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi s spremembo Priloge X, da se v njej navedejo ti testi.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi s spremembo Priloge X, da se v njej navedejo hitri testi, odobreni za navedeni namen.
Sprememba 349
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 –točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 6 – odstavek 1 b – pododstavek 2
Na zahtevo države članice, ki lahko dokaže izboljšanje epidemioloških razmer v državi, se lahko revidirajo letni programi spremljanja za to državo članico. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b:
Na zahtevo države članice, ki lahko dokaže izboljšanje epidemioloških razmer v državi, se lahko revidirajo letni programi spremljanja za to državo članico. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za spremembo točke 7 dela I poglavja A Priloge III, da se navedejo merila, po katerih bi bilo treba oceniti izboljšanje epidemioloških razmer v državi za namen revizije programov spremljanja.
(a)   za določitev nekaterih meril, po katerih bi bilo treba oceniti izboljšanje epidemioloških razmer v državi za namen revizije programov spremljanja;
(b)   za spremembo točke 7 dela I poglavja A Priloge III, da se navedejo merila iz točke (a).
Sprememba 350
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 3
„Na zahtevo države članice ali tretje države se sprejme odločitev v skladu s postopkom iz člena 24(2) za priznanje posameznih odstopanj od omejitev iz tega odstavka. Pri vseh odstopanjih je treba upoštevati določbe iz odstavka 3 tega člena. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b o določitvi podrobnih meril, ki jih je treba upoštevati pri priznanju takšnega odstopanja.“
„Na zahtevo države članice ali tretje države se sprejme odločitev v skladu s postopkom iz člena 24(2) za priznanje posameznih odstopanj od omejitev iz tega odstavka. Pri vseh odstopanjih je treba upoštevati določbe iz odstavka 3 tega člena. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih meril, ki jih je treba upoštevati pri priznanju takšnega odstopanja.“
Sprememba 351
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 3 – točka c
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 7 – odstavek 4 a
„4a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z določitvijo tolerančnih stopenj za neznatne količine živalskih beljakovin v krmi zaradi naključne in tehnično neizogibne kontaminacije, ki temeljijo na ugodni oceni tveganj, ob upoštevanju vsaj obsega in morebitnega vira kontaminacije ter končnega namembnega kraja pošiljke.“
„4a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za dopolnitev te uredbe z določitvijo tolerančnih stopenj za neznatne količine živalskih beljakovin v krmi zaradi naključne in tehnično neizogibne kontaminacije, ki temeljijo na ugodni oceni tveganj, ob upoštevanju vsaj obsega in morebitnega vira kontaminacije ter končnega namembnega kraja pošiljke.“
Sprememba 352
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 8 – odstavek 1
„1. Snovi s specifičnim tveganjem se odstranijo in uničijo v skladu s Prilogo V k tej uredbi in z Uredbo (ES) št. 1069/2009. Ni jih dovoljeno uvažati v Unijo. Seznam snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V zajema vsaj možgane, hrbtenjačo, oči in tonzile goveda, starejšega od 12 mesecev, in hrbtenico zgoraj omenjenih živali nad starostjo, ki jo določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z določitvijo navedene starosti. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi s spremembo seznama snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V, ob upoštevanju različnih kategorij tveganja iz prvega pododstavka člena 5(1) in zahtev iz člena 6(1a) in člena (1b)(b).“
„1. Snovi s specifičnim tveganjem se odstranijo in uničijo v skladu s Prilogo V k tej uredbi in z Uredbo (ES) št. 1069/2009. Ni jih dovoljeno uvažati v Unijo. Seznam snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V zajema vsaj možgane, hrbtenjačo, oči in tonzile goveda, starejšega od 12 mesecev, in hrbtenico zgoraj omenjenih živali nad starostjo, ki jo določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za dopolnitev te uredbe z določitvijo navedene starosti. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi s spremembo seznama snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V, ob upoštevanju različnih kategorij tveganja iz prvega pododstavka člena 5(1) in zahtev iz člena 6(1a) in člena (1b)(b).“
Sprememba 353
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 –točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 8 – odstavek 2 – odstavek 1
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z odobritvijo alternativnega testa, ki omogoča odkrivanje BSE pred zakolom, ter spremembo seznama iz priloge X. Odstavek 1 tega člena se ne uporablja za tkiva živali, ki so bile pregledane z alternativnim testom, če se ta test uporablja pod pogoji iz Priloge V, in da so rezultati testa negativni.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za spremembo Priloge X, da se posodobi seznam odobrenih alternativnih testov, ki omogočajo odkrivanje BSE pred zakolom, iz navedene priloge. Odstavek 1 tega člena se ne uporablja za tkiva živali, ki so bile pregledane z alternativnim testom, če se ta test uporablja pod pogoji iz Priloge V, in da so rezultati testa negativni.“
Sprememba 354
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 4 – točka c
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 8 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z določitvijo pravil o izjemah od odstavkov 1 do 4 tega člena glede datuma začetka dejanske uveljavitve prepovedi krmljenja iz člena 7(1) ali po potrebi v primeru tretjih držav ali njihovih regij z nadzorovanim tveganjem za BSE glede datuma začetka dejanske uveljavitve prepovedi beljakovin prežvekovalcev v krmi za prežvekovalce z namenom, da se omejijo zahteve za odstranjevanje in uničenje snovi s specifičnim tveganjem za živali, rojene pred omenjenim datumom v zadevnih državah ali regijah.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil o izjemah od odstavkov 1 do 4 tega člena glede datuma začetka dejanske uveljavitve prepovedi krmljenja iz člena 7(1) ali po potrebi v primeru tretjih držav ali njihovih regij z nadzorovanim tveganjem za BSE glede datuma začetka dejanske uveljavitve prepovedi beljakovin prežvekovalcev v krmi za prežvekovalce z namenom, da se omejijo zahteve za odstranjevanje in uničenje snovi s specifičnim tveganjem za živali, rojene pred omenjenim datumom v zadevnih državah ali regijah.“
Sprememba 355
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 9 – odstavek 1
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z odobritvijo proizvodnih procesov, ki se uporabijo za proizvodnjo proizvodov živalskega izvora iz Priloge VI.“
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za dopolnitev te uredbe z odobritvijo proizvodnih procesov, ki se uporabijo za proizvodnjo proizvodov živalskega izvora iz Priloge VI.“
Sprememba 356
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 15 – odstavek 3
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, da se določbe odstavkov 1 in 2 razširijo na druge živalske vrste.“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za dopolnitev te uredbe z razširitvijo določb odstavkov 1 in 2 na druge živalske vrste.“
Sprememba 357
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 7
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 16 – odstavek 7 – stavek1
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, da se določbe odstavkov 1 do 6 razširijo na druge proizvode živalskega izvora.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za dopolnitev te uredbe z razširitvijo določb odstavkov 1 do 6 na druge proizvode živalskega izvora.“
Sprememba 358
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 8
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 20 – odstavek 2 – stavek2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b v zvezi z določitvijo metode za potrditev BSE pri ovcah in kozah.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b za dopolnitev te uredbe z določitvijo metode za potrditev BSE pri ovcah in kozah.“
Sprememba 359
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 141 – odstavek 3 – točka 11
Uredba (ES) št. 999/2001
Člen 23 b – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3), člena 6(1) in (1b), člena 7(3), (4) in (4a), člena 8(1), (2) in (5), člena 9(1) in (3), člena 15(3), člena 16(7), člena 20(2) ter člena 23 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3), člena 6(1) in (1b), člena 7(3), (4) in (4a), člena 8(1), (2) in (5), člena 9(1) in (3), člena 15(3), člena 16(7), člena 20(2) ter člena 23 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 360
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 143 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Direktive 2002/46/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I in II k navedeni direktivi, da se navedeni prilogi prilagodita tehničnemu napredku, in dopolnitvijo navedene direktive z merili čistosti za snovi iz Priloge II ter najnižjimi količinami vitaminov in mineralov, ki morajo biti prisotni v prehranskih dopolnilih. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za doseganje ciljev Direktive 2002/46/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I in II k navedeni direktivi, da se navedeni prilogi prilagodita tehničnemu napredku, in dopolnitvijo navedene direktive z merili čistosti za snovi iz Priloge II ter najnižjimi in najvišjimi možnimi količinami vitaminov in mineralov, ki morajo biti prisotni v prehranskih dopolnilih. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 361
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 143 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2002/46/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo mejnih količin vitaminov in mineralov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 362
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 143 – odstavek 3 – točka 1 – točka a
Direktiva 2002/46/ES
Člen 4 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a v zvezi z merili čistosti za snovi iz Priloge II, razen kadar se takšna merila uporabljajo na podlagi odstavka 3.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a za dopolnitev te direktive z določitvijo meril čistosti za snovi iz Priloge II, razen kadar se takšna merila uporabljajo na podlagi odstavka 3.“
Sprememba 363
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 143 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2002/46/ES
Člen 5 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a v zvezi z določitvijo najnižjih količin vitaminov in mineralov iz odstavka 3 tega člena.
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a za dopolnitev te direktive z določitvijo:
(a)  najnižjih količin vitaminov in mineralov iz odstavka 3 tega člena ter
Komisija z izvedbenimi akti določi mejne količine vitaminov in mineralov iz odstavkov 1 in 2 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13(2).
(b)  najvišjih količin vitaminov in mineralov iz odstavkov 1 in 2 tega člena.“
Sprememba 364
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 143 – odstavek 3 – točka 3
Direktiva 2002/46/ES
Člen 12 – odstavek 3
(3)  odstavek 3 člena 12 se črta;
(3)  v členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
„3. Da bi odpravili težave iz odstavka 1 in zaščitili zdravje ljudi, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a za dopolnitev te direktive.
Država članica, ki je sprejela zaščitne ukrepe, jih v takem primeru lahko ohrani do sprejetja delegiranih aktov.“
Sprememba 365
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 143 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2002/46/ES
Člen 12a
„Člen 12a
„Člen 12a
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2) in (5) ter člena 5(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2) in (5), člena 5(4) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 4(2) in (5) ter člena 5(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena4(2) in (5), člena5(4) in člena 12(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila2016* o boljši pripravi zakonodaje.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2) in (5) ter členom 5(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2) in (5), členom 5(4) in členom 12(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
_______________________
_______________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 366
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 144 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje točke (i) drugega odstavka člena 29 Direktive 2002/98/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo postopka za prijavo hudih neželenih reakcij in pojavov ter obrazca za prijavo. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 367
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 144 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2002/98/ES
Člen 27 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz prvega in tretjega odstavka člena 29 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz prvega in tretjega odstavka člena 29 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 368
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 144 – odstavek 3 – točka 3 – točka a
Direktiva 2002/98/ES
Člen 29 – odstavek 1
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a v zvezi s spremembami tehničnih zahtev iz prilog I do IV, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za spremembo tehničnih zahtev iz prilog od I do IV, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.
Kadar je v primeru tehničnih zahtev iz prilog III in IV to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 27b.“
Kadar je v primeru tehničnih zahtev iz prilog III in IV to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 27b.“
Sprememba 369
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 144 – odstavek 3 – točka 3 – točka b
Direktiva 2002/98/ES
Člen 29 – odstavek 2 – točka i
(b)  točka (i) v drugem odstavku se črta;
črtano
Sprememba 370
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 144 – odstavek 3 – točka 3 – točka d
Direktiva 2002/98/ES
Člen 29 – odstavek 5
(d)  doda se naslednji peti odstavek:
črtano
„Komisija z izvedbenimi akti določi postopek za prijavo hudih neželenih reakcij in pojavov ter obrazec za prijavo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 28(2).“
Sprememba 371
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 146 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2003/99/ES
Člen 5 – odstavek 1
„1. Če podatki, zbrani z rutinskim spremljanjem v skladu s členom 4, ne zadoščajo, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z vzpostavitvijo usklajenih programov spremljanja za eno ali več zoonoz ali njihovih povzročiteljev. Ti delegirani akti se sprejmejo zlasti, kadar so ugotovljene posebne potrebe in kadar je treba oceniti tveganja ali ugotoviti temeljne vrednosti v zvezi z zoonozami ali njihovimi povzročitelji na ravni držav članic ali na ravni Unije.“
„1. Če podatki, zbrani z rutinskim spremljanjem v skladu s členom 4, ne zadoščajo, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te direktive z vzpostavitvijo usklajenih programov spremljanja za eno ali več zoonoz ali njihovih povzročiteljev. Ti delegirani akti se sprejmejo zlasti, kadar so ugotovljene posebne potrebe in kadar je treba oceniti tveganja ali ugotoviti temeljne vrednosti v zvezi z zoonozami ali njihovimi povzročitelji na ravni držav članic ali na ravni Unije.“
Sprememba 372
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 146 – odstavek 2 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/99/ES
Člen 11 – naslov
(2a)  v členu 11 se naslov nadomesti z naslednjim:
Spremembe prilog in prehodni ali izvedbeni ukrepi
Spremembe prilog in izvedbeni ukrepi
Sprememba 373
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 146 – odstavek 2 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/99/ES
Člen 11 – odstavek 3
(3a)  v členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
Drugi izvedbeni ali prehodni ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).
„Poleg tega se lahko izvedbeni ukrepi sprejmejo v skladu s postopkom v odboru iz člena 12(2).
Sprememba 374
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 146 – odstavek 2 – točka 4
Direktiva 2003/99/ES
Člen 11 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(4), člena 5(1) in člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(4), člena 5(1) in člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 375
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1829/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo Priloge k navedeni uredbi, da se prilagodi tehničnemu napredku, in dopolnitvijo navedene uredbe z določitvijo ustreznih nižjih mejnih vrednosti za sledi GSO v živilih in krmi, pod katerimi se zahteve glede označevanja ne uporabljajo, pri čemer je treba upoštevati nekatere pogoje, in z določitvijo posebnih določb za informacije, ki jih morajo predložiti obrati javne prehrane, ki z živili oskrbujejo končnega potrošnika.
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1829/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo Priloge k navedeni uredbi, da se prilagodi tehničnemu napredku, in z dopolnitvijo navedene uredbe z določitvijo, katera živila in krma sodijo na področje uporabe različnih delov uredbe, z določitvijo ustreznih nižjih mejnih vrednosti za sledi GSO v živilih in krmi, pod katerimi se zahteve glede označevanja ne uporabljajo, pri čemer je treba upoštevati nekatere pogoje, z določitvijo ukrepov za nosilce dejavnosti, da izpolnijo zahteve pristojnih organov, in ukrepov, ki so potrebni zato, da operaterji izpolnjujejo zahteve glede označevanja, in z določitvijo posebnih določb za informacije, ki jih morajo predložiti obrati javne prehrane, ki z živili oskrbujejo končnega potrošnika.
Sprememba 376
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 3
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da izpolnijo zahteve pristojnih organov, ukrepi, ki so potrebni za to, da nosilci dejavnosti izpolnjujejo zahteve za označevanje, ter pravili za lažjo enotno uporabo nekaterih določb. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s pravili za lažjo enotno uporabo nekaterih določb. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
Sprememba 377
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 4 – točka 1
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 3 – odstavek 2
„2. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi, ali vrsta živila spada na področje uporabe tega oddelka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za dopolnitev te uredbe z določitvijo, ali vrsta živila spada na področje uporabe tega oddelka.“
Sprememba 378
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 4 – točka 2
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 12 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a v zvezi z določitvijo ustrezne nižje mejne vrednosti zlasti za živila, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljena, ali zaradi upoštevanja napredka v znanosti in tehnologiji.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ustrezne nižje mejne vrednosti zlasti za živila, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljena, ali zaradi upoštevanja napredka v znanosti in tehnologiji.“
Sprememba 379
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 14
„Člen 14
„Člen 14
Delegirana in izvedbena pooblastila
Delegirana in izvedbena pooblastila
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a v zvezi s sprejetjem posebnih določb za informacije, ki jih morajo predložiti obrati javne prehrane, ki z živili oskrbujejo končnega potrošnika. Za upoštevanje posebnega položaja obratov javne prehrane lahko take določbe določajo prilagoditev zahtev, določenih v členu 13(1)(e).
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem:
(a)  ukrepov, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da v skladu s členom 12(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov;
(b)  ukrepov, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da izpolnjujejo zahteve za označevanje, določene v členu 13; ter
(c)  posebnih pravil glede podatkov, ki jih morajo predložiti obrati javne prehrane, ki z živili oskrbujejo končnega potrošnika. Za upoštevanje posebnega položaja obratov javne prehrane lahko take določbe določajo prilagoditev zahtev, določenih v členu 13(1)(e).
2.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme:
2.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila za lažjo enotno uporabo člena 13. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).“
(a)  ukrepe, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da v skladu s členom 12(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov;
(b)  ukrepe, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da izpolnjujejo zahteve za označevanje, določene v členu 13;
(c)  podrobna pravila za lažjo enotno uporabo člena 13.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).“
Sprememba 380
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 4 – točka 4
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 15 – odstavek 2
„2. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi, ali vrsta krme spada na področje uporabe tega oddelka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za dopolnitev te uredbe z določitvijo, ali vrsta krme spada na področje uporabe tega oddelka.“
Sprememba 381
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 24 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a v zvezi z določitvijo ustrezne nižje mejne vrednosti zlasti za krmo, ki vsebuje GSO ali je iz njih sestavljena, ali zaradi upoštevanja napredka v znanosti in tehnologiji.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ustrezne nižje mejne vrednosti zlasti za krmo, ki vsebuje GSO ali je iz njih sestavljena, ali zaradi upoštevanja napredka v znanosti in tehnologiji.“
Sprememba 382
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 4 – točka 6
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 26
„Člen 26
„Člen 26
Izvedbena pooblastila
Delegirana in izvedbena pooblastila
Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme:
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem:
(a)  ukrepe, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da v skladu s členom 24(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov;
(a)  ukrepov, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da v skladu s členom 24(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov;
(b)  ukrepe, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da izpolnjujejo zahteve za označevanje, določene v členu 25;
(b)  ukrepov, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da izpolnjujejo zahteve za označevanje, določene v členu 25;
(c)  podrobna pravila za lažjo enotno uporabo člena 25.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).“
2.  Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila za lažjo enotno uporabo člena 25. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).“
Sprememba 383
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 147 – odstavek 4 – točka 8
Uredba (ES) št. 1829/2003
Člen 34a
„Člen 34a
„Člen 34a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12(4), člena 14(1a), člena 24(4) in šestega odstavka člena 32 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2), člena 12(4), člena 14(1), člena 15(2), člena 24(4), člena 26(1) in šestega odstavka člena 32 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 12(4), člena 14(1a), člena 24(4) in šestega odstavka člena 32 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 3(2), člena 12(4), člena 14(1), člena 15(2), člena 24(4), člena 26(1) ter šestega odstavka člena 32 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 12(4), členom 14(1a), členom 24(4) in šestim odstavkom člena 32, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(2), členom 12(4), členom 14(1), členom 15(2), členom 24(4), členom 26(1) ter šestim odstavkom člena 32 začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
________________________
________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 384
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 2160/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I, II in III k navedeni uredbi in dopolnitvijo navedene uredbe, kar zadeva cilje Unije za zmanjševanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz, posebne metode nadzora, posebna pravila glede meril za uvoz iz tretjih držav, odgovornosti in naloge referenčnih laboratorijev Unije ter nekatere odgovornosti in naloge nacionalnih referenčnih laboratorijev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 2160/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I, II in III k navedeni uredbi in dopolnitvijo navedene uredbe, kar zadeva cilje Unije za zmanjševanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz, posebne metode nadzora, posebna pravila glede meril za uvoz iz tretjih držav, odgovornosti in naloge referenčnih laboratorijev Unije, odobritev metod testiranja ter nekatere odgovornosti in naloge nacionalnih referenčnih laboratorijev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 385
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 2160/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z odobritvijo metod testiranja. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 386
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi s cilji Unije za zmanjšanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz, naštetih v stolpcu 1 Priloge I, pri populacijah živali, naštetih v stolpcu 2 Priloge I, zlasti ob upoštevanju:
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi s cilji Unije za zmanjšanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz, naštetih v stolpcu 1 Priloge I, pri populacijah živali, naštetih v stolpcu 2 Priloge I, zlasti ob upoštevanju:
Sprememba 387
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z:
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe, kar zadeva:
Sprememba 388
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 9 – odstavek 4
„4. Brez poseganja v člen 5(6) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z določitvijo pravil glede določanja meril iz člena 5(5) in odstavka 2 tega člena s strani držav članic.“
„4. Brez poseganja v člen 5(6) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil glede določanja meril iz člena 5(5) in odstavka 2 tega člena s strani držav članic.“
Sprememba 389
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 5
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 10 – odstavek 5 – stavka 2 in 3
„V skladu z istim postopkom se lahko pooblastilo umakne. in brez poseganja v člen 5(6) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z določitvijo posebnih pravil v zvezi s temi merili.“
„V skladu z istim postopkom se lahko pooblastilo umakne. Brez poseganja v člen 5(6) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih pravil v zvezi s temi merili.“
Sprememba 390
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 6 – točka a
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 11 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z določitvijo odgovornosti in nalog referenčnih laboratorijev Unije, zlasti glede usklajevanja njihovih dejavnosti in dejavnosti nacionalnih referenčnih laboratorijev.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo odgovornosti in nalog referenčnih laboratorijev Unije, zlasti glede usklajevanja njihovih dejavnosti in dejavnosti nacionalnih referenčnih laboratorijev.“
Sprememba 391
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 –točka 6 – točka b
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 11 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z določitvijo nekaterih odgovornosti in nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, zlasti glede usklajevanja njihovih dejavnosti in dejavnosti zadevnih referenčnih laboratorijev v državah članicah, imenovanih v skladu s členom 12(1)(a).“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo nekaterih odgovornosti in nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, zlasti glede usklajevanja njihovih dejavnosti in dejavnosti zadevnih referenčnih laboratorijev v državah članicah, imenovanih v skladu s členom 12(1)(a).“
Sprememba 392
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 7
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 3
„3. Komisija lahko z izvedbenimi akti odobri druge metode testiranja iz odstavka 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14(2).“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo drugih metod testiranja kot tistih iz prvega in drugega pododstavka tega odstavka.“
Sprememba 393
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 7 a (novo)
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 13 – naslov
(7a)  v členu 13 se naslov nadomesti z naslednjim:
Izvedbeni in prehodni ukrepi
Delegirana in izvedbena pooblastila
Sprememba 394
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 8
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 13 – odstavek 1
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z ustreznimi zdravstvenimi spričevali.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z ustreznimi zdravstvenimi spričevali.“
Sprememba 395
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 13 – odstavek 2
(8a)  v členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
Drugi izvedbeni ali prehodni ukrepi pa se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 14(2).
Poleg tega se lahko izvedbeni ukrepi sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 14(2).
Sprememba 396
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 151 – odstavek 3 – točka 9
Uredba (ES) št. 2160/2003
Člen 13a
„Člen 13a
„Člen 13a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1), (6) in (7), člena 5(6), člena 8(1), člena 9(4), člena 10(5), člena 11(2) in (4) ter člena 13 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1), (6) in (7), člena 5(6), člena 8(1), člena 9(4), člena 10(5), člena 11(2) in (4), tretjega pododstavka člena 12(3) ter člena 13 se prenese na Komisijo za obdobje petih od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 3(1), (6) in (7), člena 5(6), člena 8(1), člena 9(4), člena 10(5), člena 11(2) in (4) ter člena 13 kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 3(1), (6) in (7), člena 5(6), člena 8(1), člena 9(4), člena 10(5), člena 11(2) in (4), tretjega pododstavka člena 12(3) ter člena 13 kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(1), (6) in (7), členom 5(6), členom 8(1), členom 9(4), členom 10(5), členom 11(2) in (4) ter členom 13, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(1), (6) in (7), členom 5(6), členom 8(1), členom 9(4), členom 10(5), členom 11(2) in (4), tretjim pododstavkom člena 12(3) ter členom 13, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
________________________
________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 397
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 152 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Direktive 2004/23/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene direktive z zahtevami za sledljivost tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s temi tkivi in celicami in vplivajo na njihovo kakovost, ter v zvezi z dopolnitvijo navedene direktive z nekaterimi tehničnimi zahtevami. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za doseganje ciljev Direktive 2004/23/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za dopolnitev navedene direktive z določitvijo zahtev za sledljivost tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s temi tkivi in celicami in vplivajo na njihovo kakovost, z določitvijo postopkov za zagotavljanje sledljivosti in preverjanje enakovrednih standardov kakovosti in varnosti za uvožena tkiva in celice ter z dopolnitvijo navedene direktive v zvezi z nekaterimi tehničnimi zahtevami. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 398
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 152 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2004/23/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo postopkov za zagotavljanje sledljivosti ter za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvoženih tkiv in celic. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 399
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 152 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2004/23/ES
Člen 8 – odstavek 5
5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28a v zvezi z določitvijo zahtev za sledljivost tkiv in celic kakor tudi izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s temi tkivi in celicami in vplivajo na njihovo kakovost in varnost.
5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28a za dopolnitev te direktive z določitvijo zahtev za sledljivost tkiv in celic, izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s temi tkivi in celicami in vplivajo na njihovo kakovost in varnost, pa tudi z določitvijo postopkov za zagotavljanje sledljivosti na ravni Unije.
Sprememba 400
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 152 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2004/23/ES
Člen 8 – odstavek 6
6.  Komisija z izvedbenimi akti določi postopke za zagotavljanje sledljivosti na ravni Unije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 29(2).
črtano
Sprememba 401
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 152 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2004/23/ES
Člen 9 – odstavek 4
„4. Komisija z izvedbenimi akti določi postopke za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti v skladu z odstavkom 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 29(2).“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28a za dopolnitev te uredbe z določitvijo postopkov za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti v skladu z odstavkom 1.“
Sprememba 402
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 152 – odstavek 3 – točka 3
Direktiva 2004/23/ES
Člen 28 – odstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28a v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (a) do (i) prvega odstavka.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28a za dopolnitev te direktive v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (a) do (i) prvega odstavka.
Sprememba 403
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 152 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2004/23/ES
Člen 28a
„Člen 28a
„Člen 28a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo iz člena 8(5) in drugega odstavka člena 28 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(5), člena 9(4) in drugega odstavka člena 28 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 8(5) in drugega odstavka člena 28 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 8(5), člena 9(4) ter drugega odstavka člena 28 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8(5) in drugim odstavkom člena 28, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8(5), členom 9(4) in drugim odstavkom člena 28, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
________________________
________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 404
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 153 – odstavek 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 852/2004
Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del
4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi s sprejetjem posebnih higienskih ukrepov iz odstavka 3, zlasti glede:
4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih higienskih ukrepov iz odstavka 3, zlasti glede:
Sprememba 405
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 153 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 852/2004
Člen 6 – odstavek 3 – točka c
„(c) z delegiranim aktom, ki ga lahko Komisija sprejme na podlagi pooblastila v skladu s členom 13a.“
„(c) z delegiranim aktom, ki ga lahko Komisija sprejme na podlagi pooblastila v skladu s členom 13a in ki dopolnjuje to uredbo.“
Sprememba 406
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 153 – odstavek 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 852/2004
Člen 12 – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi s posebnimi določbami za uporabo zahtev iz te uredbe za posebna živila, da se obravnavajo posebna tveganja ali nastajajoča tveganja v zvezi z javnim zdravjem.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih določb za uporabo zahtev iz te uredbe za posebna živila, da se obravnavajo posebna tveganja ali nastajajoča tveganja v zvezi z javnim zdravjem.
Sprememba 407
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 153 – odstavek 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 852/2004
Člen 13 – odstavek 2
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z odobritvijo odstopanj od prilog I in II ob upoštevanju relevantnih dejavnikov tveganja in pod pogojem, da takšna odstopanja ne vplivajo na doseganje naslednjih ciljev te uredbe, ki sta:
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanj od prilog I in II, zlasti da bi se omogočila uporaba člena 5 za mala podjetja, ob upoštevanju relevantnih dejavnikov tveganja in pod pogojem, da takšna odstopanja ne vplivajo na doseganje ciljev te uredbe.
(a)  omogočanje izvajanja člena 5 za mala podjetja;
(b)  v zvezi z obrati, ki proizvajajo surovine, namenjene proizvodnji visoko rafiniranih živil, ki so bile obdelane tako, da je zagotovljena njihova varnost, obrati, ki ravnajo z njimi ali jih predelujejo.“
Sprememba 408
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 153 – odstavek 2 – točka 5
Uredba (ES) št. 852/2004
Člen 13a
„Člen 13a
„Člen 13a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(4), člena 6(3)(c), člena 12 ter člena 13(1) in (2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(4), člena 6(3)(c), člena 12 ter člena 13(1) in (2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 4(4), člena 6(3)(c), člena 12 ter člena 13(1) in (2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 4(4), člena 6(3)(c), člena 12 ter člena 13(1) in (2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(4), členom 6(3)(c), členom 12 ter členom 13(1) in (2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(4), členom 6(3)(c), členom 12 ter členom 13(1) in (2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
__________________
__________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 409
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 155 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 854/2004
Člen 17 – odstavek 2
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z odobritvijo odstopanj od prilog I, II, III, IV, V in VI ob upoštevanju relevantnih dejavnikov tveganja in pod pogojem, da takšna odstopanja ne vplivajo na doseganje naslednjih ciljev te uredbe:
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanj od prilog I, II, III, IV, V in VI ob upoštevanju relevantnih dejavnikov tveganja in pod pogojem, da takšna odstopanja ne vplivajo na doseganje ciljev te uredbe, in sicer za:
(i)  omogočanje izvajanja zahtev iz prilog v malih podjetjih;
(i)  omogočanje izvajanja zahtev iz prilog v malih podjetjih;
(ii)  omogočanje neprekinjene uporabe tradicionalnih metod v vseh fazah proizvodnje, predelave ali distribucije živil;
(ii)  omogočanje neprekinjene uporabe tradicionalnih metod v vseh fazah proizvodnje, predelave ali distribucije živil;
(iii)  zadostitev potrebam nosilcev živilske dejavnosti v regijah, za katere veljajo posebne geografske omejitve;
(iii)  zadostitev potrebam nosilcev živilske dejavnosti v regijah, za katere veljajo posebne geografske omejitve.
Sprememba 410
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 155 – odstavek 2 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 854/2004
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del
„Brez poseganja v splošno uporabo člena 16 in člena 17(1) lahko Komisija z izvedbenimi akti določi naslednje ukrepe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).;
„Brez poseganja v splošno uporabo člena 17(1) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z določitvijo naslednjih ukrepov:
Sprememba 411
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 155 – odstavek 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 854/2004
„Člen 18a
„Člen 18a
„Člen 18a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(1) in (2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(1) in (2) ter člena 18 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 17(1) in (2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena17(1) in (2) ter člena 18 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 17(1) in (2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 17(1) in (2) ter členom 18, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
__________________
__________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 412
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 157 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 1901/2006
Člen 20 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a v zvezi s podrobno opredelitvijo razlogov za odlog na podlagi izkušenj, pridobljenih pri izvajanju odstavka 1.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te uredbe s podrobno opredelitvijo razlogov za odlog na podlagi izkušenj, pridobljenih pri izvajanju odstavka 1.“
Sprememba 413
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 157 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 1901/2006
Člen 49 – odstavek 3 – pododstavek 2 – uvodni del
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a v zvezi z določitvijo:
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te uredbe z določitvijo:
Sprememba 414
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 157 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 1901/2006
Člen 50 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 20(2) in člena 49(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 20(2) in člena 49(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 415
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo)
–  sprejetje seznama Unije dovoljenih zdravstvenih trditev razen teh, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezen ter na razvoj in zdravje otrok, vključno s pogoji njihove uporabe, vsakršnimi spremembami trditev na seznamu ali dodanimi trditvami, ter kar zadeva končne odločitve v zvezi z vlogami za dovoljenja za trditve.
Sprememba 416
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 3
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem seznama Unije dovoljenih zdravstvenih trditev razen teh, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezen ter na razvoj in zdravje otrok, vključno s pogoji njihove uporabe, vsakršnimi spremembami trditev na seznamu ali dodanimi trditvami, ter kar zadeva končne odločitve v zvezi z vlogami za dovoljenja za trditve. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 417
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 – točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2
Člen 7 ter člen 10(2)(a) in (b) se ne uporabljata v primeru nepredpakiranih živil (vključno s svežimi izdelki, kot so sadje, zelenjava ali kruh), ki so dana v prodajo končnemu potrošniku ali obratom javne prehrane, in živil, zapakiranih ob prodaji na zahtevo kupca ali predpakiranih za takojšnjo prodajo. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z informacijami glede označevanja za navedena nepredpakirana živila. Nacionalni predpisi se lahko uporabljajo do sprejetja navedenih delegiranih aktov.
Člen 7 ter člen 10(2)(a) in (b) se ne uporabljata v primeru nepredpakiranih živil (vključno s svežimi izdelki, kot so sadje, zelenjava ali kruh), ki so dana v prodajo končnemu potrošniku ali obratom javne prehrane, in živil, zapakiranih ob prodaji na zahtevo kupca ali predpakiranih za takojšnjo prodajo. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi z informacijami glede označevanja za navedena nepredpakirana živila. Nacionalni predpisi se lahko uporabljajo do sprejetja navedenih delegiranih aktov.
Sprememba 418
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 –točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 1 – odstavek 4
„4. V zvezi z generičnimi deskriptorji (poimenovanja), ki so bili doslej običajno uporabljani za označevanje posebnosti določene vrste hrane ali pijače, ki bi lahko vplivala na človekovo zdravje, lahko zadevni nosilci živilske dejavnosti zaprosijo za odstopanje od odstavka 3. Vloga se pošlje pristojnemu nacionalnemu organu države članice, ki jo nemudoma posreduje Komisiji. Komisija sprejme in objavi pravila (v skladu s katerimi se vlaga te vloge) za nosilce živilske dejavnosti, tako da se zagotovi preglednost vloge in vložitev v razumnem roku. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z odstopanji od odstavka 3.“
„4. V zvezi z generičnimi deskriptorji (poimenovanja), ki so bili doslej običajno uporabljani za označevanje posebnosti določene vrste hrane ali pijače, ki bi lahko vplivala na človekovo zdravje, lahko zadevni nosilci živilske dejavnosti zaprosijo za odstopanje od odstavka 3. Vloga se pošlje pristojnemu nacionalnemu organu države članice, ki jo nemudoma posreduje Komisiji. Komisija sprejme in objavi pravila (v skladu s katerimi se vlaga te vloge) za nosilce živilske dejavnosti, tako da se zagotovi preglednost vloge in vložitev v razumnem roku. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi z odstopanji od odstavka 3.“
Sprememba 419
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 –točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 3 – odstavek 2 a
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z odstopanjem od točke (d) drugega pododstavka tega člena v primeru hranil, ki jih ni mogoče zagotoviti v zadostni količini z uravnoteženo in raznoliko prehrano; delegirani akti vključujejo pogoje za uporabo odstopanj ob upoštevanju posebnih razmer v državah članicah.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanj od točke (d) drugega odstavka tega člena v primeru hranil, ki jih ni mogoče zagotoviti v zadostni količini z uravnoteženo in raznoliko prehrano; delegirani akti vključujejo pogoje za uporabo odstopanj ob upoštevanju posebnih razmer v državah članicah.
Sprememba 420
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 –točka 3 – točka a – točka i
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1
1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo do 19. januarja 2009 posebnih profilov hranil, vključno z izjemami, s katerimi morajo biti usklajena živila ali določene kategorije živil, da lahko nosijo prehranske in zdravstvene trditve ter pogoje za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev za živila ali kategorije živil v zvezi s profili hranil.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo do 19. januarja 2009 posebnih profilov hranil, vključno z izjemami, s katerimi morajo biti usklajena živila ali določene kategorije živil, da lahko nosijo prehranske in zdravstvene trditve ter pogoje za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev za živila ali kategorije živil v zvezi s profili hranil.“
Sprememba 421
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 –točka 3 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 6
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s posodobitvijo profilov hranil in pogojev njihove uporabe zaradi upoštevanja ustreznega znanstvenega napredka. V ta namen se posvetuje z interesnimi skupinami, zlasti nosilci živilskih dejavnosti in skupinami potrošnikov.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe s posodobitvijo profilov hranil in pogojev njihove uporabe zaradi upoštevanja ustreznega znanstvenega napredka. V ta namen se posvetuje z interesnimi skupinami, zlasti nosilci živilskih dejavnosti in skupinami potrošnikov.“
Sprememba 422
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 –točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 4 – odstavek 5
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z ukrepi za določitev živil ali kategorij živil, razen tistih iz odstavka 3 tega člena, za katere je treba uporabo prehranskih ali zdravstvenih trditev omejiti ali prepovedati glede na znanstvena spoznanja.“
„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z ukrepi za določitev živil ali kategorij živil, razen tistih iz odstavka3 tega člena, za katere je treba uporabo prehranskih ali zdravstvenih trditev omejiti ali prepovedati glede na znanstvena spoznanja.“
Sprememba 423
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 13 – odstavek 3
3.  Komisija z izvedbenim aktom po posvetovanju z Agencijo najpozneje do 31. januarja 2010 posodobi seznam Unije z dopustnimi trditvami iz odstavka 1 in vse pogoje, potrebne za uporabo teh trditev. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).
3.  Po posvetovanju z Agencijo Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama Skupnosti najpozneje do 31. januarja 2010 z dopustnimi trditvami iz odstavka 1 in vse pogoje, potrebne za uporabo teh trditev.
Sprememba 424
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 13 – odstavek 4
4.  Komisija z izvedbenim aktom po posvetovanju z Agencijo na lastno pobudo Komisije ali na zahtevo države članice sprejme kakršne koli spremembe seznama iz odstavka 3 na podlagi splošno sprejetih znanstvenih podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).
4.  Po posvetovanju z Agencijo Komisija sprejme delegirane akti v skladu s členom 24a na lastno pobudo ali na zahtevo države članice za dopolnitev te uredbe s sprejetjem sprememb seznama iz odstavka 3 na podlagi splošno sprejetih znanstvenih podatkov.
Sprememba 425
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 – točka 6 – točka a
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1
„Komisija z izvedbenim aktom sprejme dokončno odločbo o vlogi. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi z dokončno odločbo o vlogi.“
Sprememba 426
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 –točka 6 – točka b
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b
„(b) pred iztekom petletnega obdobja, če trditev še vedno izpolnjuje pogoje iz te uredbe, Komisija z izvedbenim aktom sprejme ukrepe za odobritev trditve brez omejevanja njene uporabe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).“
„(b) pred iztekom petletnega obdobja, če trditev še vedno izpolnjuje pogoje iz te uredbe, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem ukrepov za odobritev trditve brez omejevanja njene uporabe.“
Sprememba 427
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 – točka 7 – točka a
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 18 – odstavek 5 – pododstavek 1
„Ko Agencija izda mnenje, ki ne podpira vključitve trditve na seznam iz odstavka 4, Komisija z izvedbenim aktom sprejme odločbo o vlogi. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).“
„Ko Agencija izda mnenje, ki ne podpira vključitve trditve v seznam iz odstavka 4, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z v zvezi z odločbo o vlogi.“
Sprememba 428
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 –točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 18 – odstavek 5 – pododstavek 2 – točka b
„(b) če trditev še vedno izpolnjuje pogoje iz te uredbe, Komisija pred iztekom petletnega obdobja z izvedbenim aktom sprejme ukrepe za odobritev trditve brez omejevanja njene uporabe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).“
„(b) če trditev še vedno izpolnjuje pogoje iz te uredbe, Komisija pred iztekom petletnega obdobja sprejme delegirane akte v skladu s členom 24a v zvezi z dopolnitvijo te uredbe z odobritvijo trditve brez omejevanja njene uporabe.“
Sprememba 429
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 – točka 8
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 24a
„Člen 24a
„Člen 24a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(2) in (4), člena 3, člena 4(1) in (5) ter člena 8(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(2) in (4), člena 3, člena 4(1) in (5), člena 8(2), člena 13(3) in (4), člena 17(3) in (4), člena 18(5) ter točke (a) člena 28(6) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 1(2) in (4), člena 3, člena 4(1) in (5) ter člena 8(2) kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 1(2) in (4), člena 3, člena 4(1) in (5), člena 8(2), člena 13(3) in (4), člena 17(3) in (4), člena 18(5) ter točke (a) člena 28(6) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 1(2) in (4), členom 3, členom 4(1) in (5) ter členom 8(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 1(2) in (4), členom 3, členom 4(1) in (5), členom 8(2), členom 13(3) in (4), členom 17(3) in (4), členom 18(5) ter točko (a) člena 28(6) začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
_______________________
_______________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 430
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 158 – odstavek 4 –točka 10 – točka b
Uredba (ES) št. 1924/2006
Člen 28 – odstavek 6 – točka a – točka ii
„(ii) Komisija po posvetovanju z Agencijo z izvedbenim aktom sprejme odločbo o tako odobrenih zdravstvenih trditvah. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).“
„(ii) Komisija po posvetovanju z Agencijo sprejme delegirane akte v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo tako odobrenih zdravstvenih trditev.“
Sprememba 431
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1925/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I in II k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku, in spremembo Priloge III k navedeni uredbi, da se dovoli uporaba vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi, prepovedanih, omejenih ali pod nadzorom Unije, in v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z določitvijo dodatnih živil ali kategorij živil, ki se jim ne sme dodajati vitaminov in mineralov, z določitvijo meril čistosti za kemijske oblike vitaminov in mineralov ter z določitvijo najmanjše količine z odstopanjem od dovolj velike količine vsebnosti vitaminov ali mineralov v živilih. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1925/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I in II k navedeni uredbi, da se prilagodi tehničnemu in znanstvenemu napredku, in spremembo Priloge III k navedeni uredbi, da se dovoli uporaba vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi, prepovedanih, omejenih ali pod nadzorom Unije, za dopolnitev navedene uredbe z določitvijo dodatnih živil ali kategorij živil, ki se jim ne sme dodajati vitaminov in mineralov, z določitvijo meril čistosti za kemijske oblike vitaminov in mineralov ter z določitvijo najmanjše količine z odstopanjem od dovolj velike količine vsebnosti vitaminov ali mineralov v živilih pa tudi z določitvijo najvišjih dovoljenih količin za vitamine ali minerale, dodane živilom, ter z določitvijo pogojev, ki omejujejo ali prepovedujejo dodajanje določenega vitamina ali minerala. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 432
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1925/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s količinami vitaminov ali mineralov, dodanih živilom, in kar zadeva pogoje, ki omejujejo ali prepovedujejo dodajanje določenega vitamina ali minerala. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 433
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 1925/2006
Člen 4 – odstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z ukrepi za določitev dodatnih živil ali kategorij živil, ki se jim ne sme dodajati določenih vitaminov in mineralov, glede na znanstvene dokaze in ob upoštevanju njihove hranilne vrednosti.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi z ukrepi za določitev dodatnih živil ali kategorij živil, ki se jim ne sme dodajati določenih vitaminov in mineralov, glede na znanstvene dokaze in ob upoštevanju njihove hranilne vrednosti.“
Sprememba 434
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 1925/2006
Člen 5 – odstavek 1
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z ukrepi za določite meril čistosti za kemijske oblike vitaminov in mineralov s seznama v Prilogi II, razen kadar se merila čistosti uporabljajo na podlagi odstavka 2 tega člena.“
„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi z ukrepi za določite meril čistosti za kemijske oblike vitaminov in mineralov s seznama v Prilogi II, razen kadar se merila čistosti uporabljajo na podlagi odstavka 2 tega člena.“
Sprememba 435
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 3 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 1925/2006
Člen 6 – odstavek 1
1.  Ko se vitamini in minerali dodajo živilom, skupna količina vitamina ali minerala, ki je ne glede na namen prisotna v živilu ob času nakupa, ne presega največjih količin. Komisija z izvedbenim aktom določi navedene količine. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14(2).“ Komisija lahko v ta namen predloži osnutek ukrepov za največje količine do 19. januarja 2009. Za koncentrirane ali dehidrirane izdelke se kot največje količine določijo tiste, ki jih živila vsebujejo takrat, ko so v skladu s proizvajalčevimi navodili pripravljena za uživanje.
1.  Ko se vitamini in minerali dodajo živilom, skupna količina vitamina ali minerala, ki je ne glede na namen prisotna v živilu ob času nakupa, ne presega največjih količin. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi s temi najvišjimi možnimi količinami. Komisija lahko v ta namen predloži osnutek ukrepov za največje količine do 19. januarja 2009. Za koncentrirane ali dehidrirane izdelke se kot največje količine določijo tiste, ki jih živila vsebujejo takrat, ko so v skladu s proizvajalčevimi navodili pripravljena za uživanje.
Sprememba 436
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 3 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 1925/2006
Člen 6 – odstavek 2
2.  Komisija z izvedbenim aktom opredeli vse pogoje, ki omejujejo ali prepovedujejo dodajanje določenega vitamina ali minerala živilu ali kategoriji živil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14(2).
2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi z opredelitvijo vseh pogojev, ki omejujejo ali prepovedujejo dodajanje določenega vitamina ali minerala živilu ali kategoriji živil.
Sprememba 437
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 3 –točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 1925/2006
Člen 6 – odstavek 6
„6. Živilu dodan vitamin ali mineral je prisoten v živilu vsaj v taki količini, če je ta določena, v skladu s točko 2 dela A Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1169/2011. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z ukrepi, ki določajo najmanjše količine vitaminov ali mineralov v živilih, vključno z vsemi nižjimi količinami z odstopanjem od dovolj velike količine, za posebna živila ali kategorije živil.“
„6. Živilu dodan vitamin ali mineral je prisoten v živilu vsaj v taki količini, če je ta določena, v skladu s točko 2 dela A Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1169/2011. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi z ukrepi, ki določajo najmanjše količine vitaminov ali mineralov v živilih, vključno z vsemi nižjimi količinami z odstopanjem od dovolj velike količine, za posebna živila ali kategorije živil.“
Sprememba 438
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 3 – točka 5
Uredba (ES) št. 1925/2006
Člen 7 – odstavek 1
„1. Označevanje, predstavljanje in oglaševanje živil, ki so jim bili dodani vitamini in minerali, ne vsebuje nobene navedbe, ki trdi ali namiguje, da uravnotežena in raznolika prehrana ne more zagotoviti primernih količin hranil. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z odstopanjem od tega pravila, kar zadeva določeno hranilo.“
„1. Označevanje, predstavljanje in oglaševanje živil, ki so jim bili dodani vitamini in minerali, ne vsebuje nobene navedbe, ki trdi ali namiguje, da uravnotežena in raznolika prehrana ne more zagotoviti primernih količin hranil. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanj od tega pravila, kar zadeva določeno hranilo.“
Sprememba 439
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 159 – odstavek 3 – točka 7
Uredba (ES) št. 1925/2006
Člen 13a
„Člen 13a
„Člen 13a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4, člena 5(1), člena 6(6), člena 7(1) ter člena 8(2) in (5) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4, člena 5(1), člena 6(1), (2) in (6), člena 7(1) ter člena 8(2) in (5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 4, člena 5(1), člena 6(6), člena 7(1) ter člena 8(2) in (5) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 4, člena 5(1), člena 6(1), (2) in (6), člena 7(1) ter člena 8(2) in (5) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila2016* o boljši pripravi zakonodaje.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), členom 4, členom 5(1), členom 6(6), členom 7(1) ter členom 8(2) in (5), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), členom 4, členom 5(1), členom 6(1), (2) in (6), členom 7(1) ter členom 8(2) in (5), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
__________________
__________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 440
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 161 – odstavek 2 – točka 1
Direktiva 2009/32/ES
Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a v zvezi s določitvijo:
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a za dopolnitev te uredbe z določitvijo naslednjega:
Sprememba 441
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 161 – odstavek 2 – točka 3
Direktiva 2009/32/ES
Člen 5a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4 in člena 5(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4 in člena 5(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 442
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 162 – odstavek 2 – točka 2
Direktiva 2009/41/ES
Člen 19 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 443
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 163 – odstavek 3 – točka 1
Direktiva 2009/54/ES
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z ukrepi iz točk (b)(i) in (c)(i) prvega pododstavka.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te direktive z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi iz točk (b)(i) in (c)(i) prvega pododstavka.“
Sprememba 444
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 163 – odstavek 3 – točka 2
Direktiva 2009/54/ES
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z ukrepi iz točke (d) prvega pododstavka.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te direktive z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi iz točke (d) prvega pododstavka.“
Sprememba 445
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 163 – odstavek 3 – točka 4
Direktiva 2009/54/ES
Člen 12 – odstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z ukrepi iz točk (a) do (f) prvega odstavka.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te direktive z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi iz točk (a) do (f) prvega odstavka.“
Sprememba 446
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 163 – odstavek 3 – točka 5
Direktiva 2009/54/ES
Člen 13 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(1), člena 9(4), člena 11(4) in člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(1), člena 9(4), člena 11(4) in člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 447
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 165 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 470/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z znanstvenimi metodami za določitev referenčnih vrednosti za ukrepe, pravili za ukrepe v primeru potrjene prisotnosti prepovedane nedovoljene snovi ter metodološkimi načeli ocene tveganja in priporočili za obvladovanje tveganja in pravili o uporabi najvišjih mejnih vrednosti ostankov, ugotovljenih za neko farmakološko aktivno snov v posameznem živilu, za drugo živilo iste vrste ali najvišjih mejnih vrednosti ostankov, ugotovljenih za neko farmakološko aktivno snov za eno ali več živalskih vrst za druge vrste. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 470/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za dopolnitev navedene uredbe z znanstvenimi metodami za določitev referenčnih vrednosti za ukrepe, referenčnih vrednosti za ukrepe za ostanke farmakološko aktivnih snovi, pravili za ukrepe v primeru potrjene prisotnosti prepovedane nedovoljene snovi ter metodološkimi načeli ocene tveganja in priporočili za obvladovanje tveganja in pravili o uporabi najvišjih mejnih vrednosti ostankov, ugotovljenih za neko farmakološko aktivno snov v posameznem živilu, za drugo živilo iste vrste ali najvišjih mejnih vrednosti ostankov, ugotovljenih za neko farmakološko aktivno snov za eno ali več živalskih vrst za druge vrste. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 448
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 165 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje relevantnih določb Uredbe (ES) št. 470/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z referenčnimi vrednostmi za ukrepe za ostanke farmakološko aktivnih snovi. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 449
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 165 – odstavek 3 – točka 1
Uredba (ES) št. 470/2009
Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s sprejetjem:
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi s sprejetjem:
Sprememba 450
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 165 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 470/2009
Člen 18
„Člen 18
„Člen 18
Referenčne vrednosti za ukrepe
Referenčne vrednosti za ukrepe
Kadar se zdi potrebno zagotoviti delovanje nadzora živil živalskega izvora, uvoženih ali danih v promet v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004, lahko Komisija z izvedbenim aktom vzpostavi referenčne vrednosti za ukrepe za ostanke farmakološko aktivnih snovi, ki niso predmet razvrstitve v skladu s členom 14(2)(a), (b) ali (c). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26(2).
Kadar se zdi potrebno zagotoviti delovanje nadzora živil živalskega izvora, uvoženih ali danih v promet v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo referenčnih vrednosti za ukrepe za ostanke farmakološko aktivnih snovi, ki niso predmet razvrstitve v skladu s členom 14(2)(a), (b) ali (c).
Referenčne vrednosti za ukrepe se ob upoštevanju novih znanstvenih podatkov o varnosti hrane, zaključkov preiskav in analiz iz člena 24 ter tehnološkega napredka redno pregledujejo.
Referenčne vrednosti za ukrepe se ob upoštevanju novih znanstvenih podatkov o varnosti hrane, zaključkov preiskav in analiz iz člena 24 ter tehnološkega napredka redno pregledujejo.
Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov, povezanih z varovanjem zdravja ljudi, sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 26(2a), ki začnejo veljati takoj.“
Kadar je v primeru tveganja za zdravje ljudi to potrebno iz nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 24b.“
Sprememba 451
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 165 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 470/2009
Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z metodološkimi načeli in znanstvenimi metodami za določitev referenčnih vrednosti za ukrepe.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi z metodološkimi načeli in znanstvenimi metodami za določitev referenčnih vrednosti za ukrepe.“
Sprememba 452
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 165 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 470/2009
Člen 24 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z uporabo tega člena.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi z uporabo tega člena.“
Sprememba 453
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 165 – odstavek 3 – točka 5
Uredba (ES) št. 470/2009
Člen 24a
„Člen 24a
„Člen 24a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(2), člena 19(3) in člena 24(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(2), člena 18, člena 19(3) in člena 24(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(2), člena 19(3) in člena 24(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(2), člena 18, člena 19(3) in člena 24(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 13(2), členom 19(3) in členom 24(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 13(2), členom 18, členom 19(3) in členom 24(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
__________________
__________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
Sprememba 454
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 165 – odstavek 3 – točka 5 a (novo)
Uredba (ES) št. 470/2009
Člen 24 b (novo)
(5a)  vstavi se naslednji člen 24b:
„Člen 24b
Postopek v nujnih primerih
1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 24a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.“
Sprememba 455
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 166 – odstavek 1
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 767/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu napredku, in dopolnitvijo navedene uredbe s seznamom kategorij krmil. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št.767/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu napredku, posodobi seznam predvidenih vrst uporabe in določijo najvišje vsebnosti kemičnih nečistoč iz točke 1 Priloge I, pa tudi za dopolnitev navedene uredbe s seznamom kategorij krmil in pojasnitvijo, ali je nek proizvod krma. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 456
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 166 – odstavek 2
Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 767/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za pojasnitev, ali je nek proizvod krma, posodobitev seznama predvidenih vrst uporabe in določitev največje vsebnosti kemičnih nečistoč. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.
črtano
Sprememba 457
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 166 – odstavek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 767/2009
Člen 7 – odstavek 2
„2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, da pojasni, ali je nek proizvod krma za namene te uredbe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 28(3).
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe, da pojasni, ali je nek proizvod krma za namene te uredbe.“
Sprememba 458
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 166 – odstavek 3 – točka 3
Uredba (ES) št. 767/2009
Člen 10 – odstavek 5
„5. V šestih mesecih po prejetju veljavne vloge ali, kadar je primerno, po prejetju mnenja Agencije, Komisija sprejme izvedbene akte za posodobitev seznama predvidenih vrst uporabe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 28(3).“
„5. V šestih mesecih po prejetju veljavne vloge ali, kadar je primerno, po prejetju mnenja Agencije, Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe s posodobitvijo seznama predvidenih vrst uporabe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 27a.“
Sprememba 459
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 166 – odstavek 3 – točka 4
Uredba (ES) št. 767/2009
Člen 17 – odstavek 4 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a v zvezi z določitvijo seznama kategorij krmil iz odstavka 2(c).“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo seznama kategorij krmil iz odstavka 2(c).“
Sprememba 460
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 166 – odstavek 3 – točka 6
Uredba (ES) št. 767/2009
Člen 26 – odstavek 3
„3. Spremembe kataloga Skupnosti, ki določajo najvišjo vsebnost kemičnih nečistoč iz točke 1 Priloge I ali ravni botanične čistosti iz točke 2 Priloge I ali ravni vsebnosti vlage iz točke 6 Priloge I ali podatke, ki nadomestijo obvezno navedbo iz člena 16(1)(b), se sprejmejo z izvedbenim aktom. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 28(3).“
„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za spremembe kataloga Skupnosti, ki določajo najvišjo vsebnost kemičnih nečistoč iz točke 1 Priloge I ali ravni botanične čistosti iz točke 2 Priloge I ali ravni vsebnosti vlage iz točke 6 Priloge I ali podatke, ki nadomestijo obvezno navedbo iz člena 16(1)(b).“
Sprememba 461
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 166 – odstavek 3 – točka 8
Uredba (ES) št. 767/2009
Člen 27 a – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 17(4), člena 20(2) in člena 27(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 7(2), člena 10(5), člena 17(4), člena 20(2), člena 26(3) ter člena 27(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 462
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 1 – uvodni del
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1069/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe glede:
Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1069/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za spremembo te uredbe, kar zadeva končno točko v proizvodni verigi ter za dopolnitev te uredbe glede:
Sprememba 463
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 1 – alinea 1
končne točke v proizvodni verigi;
črtano
Sprememba 464
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 –točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 3
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi s končno točko v proizvodni verigi, po kateri za pridobljene proizvode iz tega odstavka ne veljajo več zahteve iz te uredbe.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za spremembo te uredbe, kar zadeva končno točko v proizvodni verigi, po kateri za pridobljene proizvode iz tega odstavka ne veljajo več zahteve iz te uredbe.“
Sprememba 465
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z ukrepi iz točke (b)(ii) prvega pododstavka.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi iz točke (b)(ii) prvega pododstavka.“
Sprememba 466
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 –točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z ukrepi iz prvega pododstavka.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi iz prvega pododstavka.“
Sprememba 467
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 7 – odstavek 4
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z ukrepi iz odstavkov 2 in 3.“
„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi iz odstavkov 2 in 3.“
Sprememba 468
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
Sprememba 469
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 –točka 5 – točka b – točka i
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
Sprememba 470
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 6
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo ukrepov iz prvega pododstavka.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pogojev iz prvega pododstavka.“
Sprememba 471
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 7 – točka a
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
Sprememba 472
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
Sprememba 473
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 9 – točka a
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 20 – odstavek 11 – pododstavek 1 – uvodni del
„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po prejemu mnenja EGSE sprejeme delegirane akte v skladu s členom 51a, s katerimi sprejme:“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po prejemu mnenja EGSE sprejme delegirane akte v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe, s katerimi sprejme:“
Sprememba 474
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 10 – točka a
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 21 – odstavek 6 – pododstavek 1 – uvodni del
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
Sprememba 475
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 –točka 11 – točka b
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 27 – pododstavek 1 – uvodni del
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a glede naslednjih ukrepov v zvezi s tem oddelkom in oddelkom 1 tega poglavja:“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil glede naslednjih ukrepov v zvezi s tem oddelkom in oddelkom 1 tega poglavja:“
Sprememba 476
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 12
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 31 – odstavek 2
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z ukrepi glede pogojev, pri katerih se upoštevata javno zdravje in zdravje živali, za zbiranje, predelavo in obdelavo živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, kakor je določeno v odstavku 1.“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi glede pogojev, pri katerih se upoštevata javno zdravje in zdravje živali, za zbiranje, predelavo in obdelavo živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, kakor je določeno v odstavku 1.“
Sprememba 477
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 13 – točka a
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov glede naslednjega:“
Sprememba 478
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 14
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 40 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi s pogoji za:
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe v zvezi s pogoji za:
Sprememba 479
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 14
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del
2.  Komisija sprejme izvedbene akte v zvezi z:
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za spremembo te uredbe v zvezi z:
Sprememba 480
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 14
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 52(3).
črtano
Sprememba 481
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 15 – točka a
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 2
„Komisija sprejeme izvedbene akte za določitev pogojev iz točke (b) prvega pododstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 52(3).“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pogojev iz točke (b) prvega pododstavka.“
Sprememba 482
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 –točka 15 – točka b
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 3
„Komisija sprejeme izvedbene akte za določitev zahtev iz prvega pododstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 52(3).
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo zahtev iz prvega pododstavka.
Sprememba 483
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 –točka 16 – točka b
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 42 – odstavek 2 – uvodni del
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo naslednjega:“
„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo naslednjega:“
Sprememba 484
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 17
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 43 – odstavek 3 – pododstavek 2
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi s pravili iz prvega pododstavka.“
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi iz prvega pododstavka.“
Sprememba 485
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 18
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 45 – odstavek 4
„4. Komisija lahko sprejme izvedbene akte za določitev podrobnih določb za izvajanje tega člena, vključno s pravili o referenčnih metodah za mikrobiološke analize. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 52(3).“
„4. Komisija lahko sprejme delegirane akte za določitev podrobnih določb za dopolnitev tega člena, vključno s pravili o referenčnih metodah za mikrobiološke analize. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 51a.“
Sprememba 486
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 19
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 48 – odstavek 7 – uvodni del
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi z določitvijo naslednjega:
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z določitvijo naslednjega:
Sprememba 487
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 19
Uredba (ES) št. 1069/2009
Člen 48 – odstavek 8 – uvodni del
8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a v zvezi s podrobno določitvijo pogojev, v skladu s katerimi lahko pristojni organi dovolijo odstopanja od odstavkov 1 do 4 v zvezi z naslednjim:
8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe s podrobno določitvijo pogojev, v skladu s katerimi lahko pristojni organi dovolijo odstopanja od odstavkov 1 do 4 v zvezi z naslednjim:
Sprememba 488
Predlog uredbe
Priloga I – del XII – točka 167 – odstavek 4 – točka 20
Uredba (ES) št. 1069/2009
„Člen 51a
„Člen 51a
„Člen 51a
Izvajanje prenosa pooblastila
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1) in (2), člena 6(1) in (2), člena 7(4), člena 11(2), člena 15(1), člena 17(2), člena 18(3), člena 19(4), člena 20(11), člena 21(6), člena 27, člena 31(2), člena 32(3), člena 40(1), prvega pododstavka člena 42(2), člena 43(3) ter prvega pododstavka odstavka 7 in odstavka 8 člena 48 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1) in (2), člena 6(1) in (2), člena 7(4), člena 11(2), člena 15(1), člena 17(2), člena 18(3), člena 19(4), člena 20(11), člena 21(6), člena 27, člena 31(2), člena 32(3), člena 40(1) in (2), drugega pododstavka člena 41(1), tretjega pododstavka člena 41(3), prvega pododstavka člena 42(2), člena 43(3), člena 45(4), prvega pododstavka člena 48(7) in člena 48(8) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Prenos pooblastila iz člena 5(1) in (2), člena 6(1) in (2), člena 7(4), člena 11(2), člena 15(1), člena 17(2), člena 18(3), člena 19(4), člena 20(11), člena 21(6), člena 27, člena 31(2), člena 32(3), člena 40(1), prvega pododstavka člena 42(2), člena 43(3) ter prvega pododstavka odstavka 7 in odstavka 8 člena 48 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 5(1) in (2), člena 6(1) in (2), člena 7(4), člena 11(2), člena 15(1), člena 17(2), člena 18(3), člena 19(4), člena 20(11), člena 21(6), člena 27, člena 31(2), člena 32(3), člena 40(1) in (2), drugega pododstavka člena 41(1), tretjega pododstavka člena 41(3), prvega pododstavka člena 42(2), člena 43(3), člena 45(4), prvega pododstavka člena 48(7)in člena 48(8) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(1) in (2), členom 6(1) in (2), členom 7(4), členom 11(2), členom 15(1), členom 17(2), členom 18(3), členom 19(4), členom 20(11), členom 21(6), členom 27, členom 31(2), členom 32(3), členom 40(1), prvim pododstavkom člena 42(2), členom 43(3) ter prvim pododstavkom odstavka 7 in odstavka 8 člena 48, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(1) in (2), členom 6(1) in (2), členom 7(4), členom 11(2), členom 15(1), členom 17(2), členom 18(3), členom 19(4), členom 20(11), členom 21(6), členom 27, členom 31(2), členom 32(3), členom 40(1) in (2), drugim pododstavkom člena 41(1), tretjim pododstavkom člena 41(3), prvim pododstavkom člena 42(2),členom 43(3), členom 45(4), prvim pododstavkom člena 48(7) in členom 48(8), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
__________________
__________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“

(1) UL L 288, 31.8.2017, str. 29.
(2) UL C 164, 8.5.2018, str. 82.

Zadnja posodobitev: 29. april 2019Pravno obvestilo