Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0400B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2019

Ingivna texter :

A8-0190/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0409

Antagna texter
PDF 622kWORD 164k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0799),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 172, 192.1, 207, 214.3 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0148/2019),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artiklarna 294.3 43.2, 53.1, 62, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 192.1 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 1 juni 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 december 2017(2),

–  med beaktande av skrivelserna från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2019 om att ge utskottet för rättsliga frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0020/2018),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena och ståndpunkterna i form av Ändring från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism samt utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0190/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Beaktandeled 2
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 172, 192.1, 207, 214.3 och 338.1,
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2, 53.1, 62, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 192.1 och 338.1,
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Genom Lissabonfördraget infördes en åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).
(1)  Lissabonfördraget har väsentligen ändrat de rättsliga ramarna för de befogenheter som lagstiftaren tilldelar kommissionen genom att det infördes en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)   Genom att bunta ihop och lägga fram befogenheter som inte har någon nära koppling till varandra i en enda delegerad akt från kommissionen hindras parlamentet från att utöva sin granskningsrätt, eftersom det tvingas att helt enkelt godta eller avvisa hela den delegerade akten, vilket inte lämnar något utrymme för att yttra sig enskilt över varje befogenhet.
Ändring 4
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 1 – stycke 2 – led 1
Direktiv 2009/31/EG
Artikel 29 – punkt 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av bilagorna.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av bilagorna till detta direktiv i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
Ändring 5
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 1 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2009/31/EG
Artikel 29a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 6
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 1 – stycke 2 – led 3
Direktiv 2009/31/EG
Artikel 30
3.   Artikel 30 ska utgå.
3.  Artikel 30 ska ersättas med följande:
”Artikel 30
Kommittéförfarande
1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013*. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011**.
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”
___________________
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).
** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 7
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 2
[...]
utgår
Ändring 8
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”
Ändring 9
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”
Ändring 10
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.
Ändring 11
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 10 – punkt 6 – stycke 3
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på en mekanism för tilldelning av kvoter till tillverkare och importörer.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på en mekanism för tilldelning av kvoter till tillverkare och importörer.”
Ändring 12
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 19 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ytterligare åtgärder för övervakning av kontrollerade ämnen eller nya ämnen, och av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av kontrollerade ämnen, som omfattas av förfarandet för tillfällig lagring, tullager eller frizoner eller som befinner sig i transit genom unionens tullområde och som därefter återexporteras, på grundval av en utvärdering av de potentiella riskerna för illegal handel i samband med sådana rörelser och med beaktande av de miljömässiga fördelarna med och socioekonomiska följderna av sådana åtgärder.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på ytterligare åtgärder för övervakning av kontrollerade ämnen eller nya ämnen, och av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av kontrollerade ämnen, som omfattas av förfarandet för tillfällig lagring, tullager eller frizoner eller som befinner sig i transit genom unionens tullområde och som därefter återexporteras, på grundval av en utvärdering av de potentiella riskerna för illegal handel i samband med sådana rörelser och med beaktande av de miljömässiga fördelarna med och socioekonomiska följderna av sådana åtgärder.”
Ändring 13
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 7
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 20 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på reglerna, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för övergång till fri omsättning i unionen av produkter och utrustning som importeras från stater som inte är parter i protokollet och som framställts med hjälp av kontrollerade ämnen men inte innehåller ämnen som entydigt kan identifieras som kontrollerade ämnen. Identifieringen av sådana produkter och sådan utrustning ska överensstämma med den återkommande tekniska rådgivningen till parterna.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa reglerna, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för övergång till fri omsättning i unionen av produkter och utrustning som importeras från stater som inte är parter i protokollet och som framställts med hjälp av kontrollerade ämnen men inte innehåller ämnen som entydigt kan identifieras som kontrollerade ämnen. Identifieringen av sådana produkter och sådan utrustning ska överensstämma med den återkommande tekniska rådgivningen till parterna.”
Ändring 14
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 8 – led b
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på en förteckning över produkter och utrustning, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för vilka återvinning av kontrollerade ämnen eller destruktion av produkter och utrustning utan föregående återvinning av kontrollerade ämnen ska betraktas som tekniskt och ekonomiskt genomförbar, i förekommande fall med angivande av vilken teknik som ska tillämpas.
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på en förteckning över produkter och utrustning, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för vilka återvinning av kontrollerade ämnen eller destruktion av produkter och utrustning utan föregående återvinning av kontrollerade ämnen ska betraktas som tekniskt och ekonomiskt genomförbar, i förekommande fall med angivande av vilken teknik som ska tillämpas.
Ändring 15
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 8 – led c
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 22 – punkt 5 – styckena 2 och 3
”Kommissionen ska utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på dessa minimikrav på kvalifikationer, på grundval av denna utvärdering samt av teknisk och annan relevant information.”
”Kommissionen ska utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på dessa minimikrav på kvalifikationer, på grundval av denna utvärdering samt av teknisk och annan relevant information.”
Ändring 16
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 9 – led a – led i
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1
Medlemsstaterna ska fastställa vilka kvalifikationer den berörda personal som utför den verksamhet som avses i punkt 2 minst måste ha. På grundval av en utvärdering av dessa åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, samt av teknisk och annan relevant information, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på harmoniseringen av dessa minimikrav på kvalifikationer.”
Medlemsstaterna ska fastställa vilka kvalifikationer den berörda personal som utför den verksamhet som avses i punkt 2 minst måste ha. På grundval av en utvärdering av dessa åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, samt av teknisk och annan relevant information, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på harmoniseringen av dessa minimikrav på kvalifikationer.”
Ändring 17
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 23 – punkt 7
”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på upprättandet av en förteckning över den teknik eller praxis som ska användas av företag för att förhindra och minimera eventuella läckage och utsläpp av kontrollerade ämnen.”
”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över den teknik eller praxis som ska användas av företag för att förhindra och minimera eventuella läckage och utsläpp av kontrollerade ämnen.”
Ändring 18
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 11
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 24a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 19
Förslag till förordning
Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 14
Förordning (EG) nr 1005/2009
Artikel 27 – punkt 10
”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändringar av de rapporteringskrav som anges i punkterna 1–7 i denna artikel för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.”
”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att ändra de rapporteringskrav som anges i punkterna 1–7 i denna artikel för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.”
Ändring 20
Förslag till förordning
Bilaga – del II – punkt 4 – stycke 2 – led 1
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b med avseende på omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas på de informations- och anmälningskrav som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, efter samråd med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, och Europeiska datatillsynsmannen.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b för att komplettera detta direktiv med avseende på omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas på de informations- och anmälningskrav som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, efter samråd med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättats genom artikel29 i direktiv 95/46/EG, och Europeiska datatillsynsmannen.”
Ändring 21
Förslag till förordning
Bilaga – del II – punkt 4 – stycke 2 – led 3
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 14b – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 22
Förslag till förordning
Bilaga – del IV – punkt 8 – stycke 2 – led 3
Direktiv 89/391/EG
Artikel 17b – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 23
Förslag till förordning
Bilaga – del IV – punkt 16 – stycke 2 – led 2
Direktiv 92/91/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 24
Förslag till förordning
Bilaga – del IV – punkt 17 – stycke 2 – led 2
Direktiv 92/104/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 25
Förslag till förordning
Bilaga – del IV – punkt 18 – stycke 2 – led 2
Direktiv 93/103/EG
Artikel 12a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 26
Förslag till förordning
Bilaga – del IV – punkt 21 – stycke 2 – led 2
Direktiv 1999/92/EG
Artikel 10a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 27
Förslag till förordning
Bilaga – del IV – punkt 22 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2000/54/EG
Artikel 19a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 28
Förslag till förordning
Bilaga – del IV – punkt 27 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2009/104/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 29
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 1
Direktiv 2009/73/EG
Artikel 6 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för regionalt samarbete i en solidarisk anda.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för regionalt samarbete i en solidarisk anda.”
Ändring 30
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2009/73/EG
Artikel 11 – punkt 10
”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer där detaljer anges för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel.”
”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer där detaljer anges för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel.”
Ändring 31
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 3
Direktiv 2009/73/EG
Artikel 15 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer i syfte att säkerställa att överföringssystemets ägare och den systemansvarige för lagringssystemet i alla avseenden uppfyller punkt 2 i denna artikel.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer i syfte att säkerställa att överföringssystemets ägare och den systemansvarige för lagringssystemet i alla avseenden uppfyller punkt 2 i denna artikel.”
Ändring 32
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 4
Direktiv 2009/73/EG
Artikel 36 – punkt 10
”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för tillämpningen av de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel och fastställa det förfarande som ska följas vid tillämpningen av punkterna 3, 6, 8 och 9 i denna artikel.”
”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för tillämpningen av de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel och fastställa det förfarande som ska följas vid tillämpningen av punkterna 3, 6, 8 och 9 i denna artikel.”
Ändring 33
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 5
Direktiv 2009/73/EG
Artikel 42 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna är skyldiga att samarbeta med varandra och med byrån.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna är skyldiga att samarbeta med varandra och med byrån.”
Ändring 34
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 6
Direktiv 2009/73/EG
Artikel 43 – punkt 9
”9. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för det förfarande som ska följas av tillsynsmyndigheterna, byrån och kommissionen när det gäller hur de beslut som fattas av tillsynsmyndigheter stämmer överens med de riktlinjer som avses i denna artikel.”
”9. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för det förfarande som ska följas av tillsynsmyndigheterna, byrån och kommissionen när det gäller hur de beslut som fattas av tillsynsmyndigheter stämmer överens med de riktlinjer som avses i denna artikel.”
Ändring 35
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 7
Direktiv 2009/73/EG
Artikel 44 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras.”
Ändring 36
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 8
Direktiv 2009/73/EG
Artikel 50a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 37
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 1
Förordning (EG) nr 715/2009
Artikel 3 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av riktlinjer som beskriver förfarandet för tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa riktlinjer som beskriver förfarandet för tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel.”
Ändring 38
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 715/2009
Artikel 6 – punkt 11 – stycke 2
”Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift ska antas, ska den under en period som inte understiger två månader samråda med byrån, Entso för gas och alla berörda intressenter om ett utkast till nätföreskrift. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på antagande av sådana nätföreskrifter.”
”Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift ska antas, ska den under en period som inte understiger två månader samråda med byrån, Entso för gas och alla berörda intressenter om ett utkast till nätföreskrift. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att anta sådana nätföreskrifter.”
Ändring 39
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 4
Förordning (EG) nr 715/2009
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1
”I syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning, med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för gas.
”I syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning, med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för gas.
Ändring 40
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 5
Förordning (EG) nr 715/2009
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av riktlinjer för de områden som behandlas i punkt 1 i denna artikel och ändra de riktlinjer som avses i punkt 1 a, b och c.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa riktlinjer för de områden som behandlas i punkt 1 i denna artikel och att ändra de riktlinjer som avses i punkt 1 a, b och c.”
Ändring 41
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 6
Förordning (EG) nr 715/2009
Artikel 27a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 42
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 32 – stycke 2 – led 6
Direktiv 91/271/EG
Artikel 27a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 43
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 33 – stycke 2 – led 2
Direktiv 91/676/EG
Artikel 8a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 44
Förslag till förordning
Bilaga – del V – punkt 35 – stycke 2 – led 1
Direktiv 96/59/EG
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b med avseende på
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b för att komplettera detta direktiv för följande syften:
Ändring 45
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 35 – stycke 2 – led 3
Direktiv 96/59/EG
Artikel 10b – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 46
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 36 – stycke 4 – led 2
Direktiv 98/83/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 47
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 37 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på minimikrav för skrotningsintyg.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa minimikrav för skrotningsintyg.”
Ändring 48
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 37 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på de närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i det första stycket. När sådana föreskrifter utarbetas ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i det första stycket. När sådana föreskrifter utarbetas ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon.”
Ändring 49
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 37 – stycke 3 – led 5
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 8 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på de standarder som avses i punkt 1. När sådana standarder utarbetas ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum och i förekommande fall medverka i detta arbete.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de standarder som avses i punkt 1. När sådana standarder utarbetas ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum och i förekommande fall medverka i detta arbete.”
Ändring 50
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 37 – stycke 3 – led 6
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 9a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 51
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 38 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2000/60/EG
Artikel 8 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen.”
Ändring 52
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 38 – stycke 3 – led 3
Direktiv 2000/60/EG
Artikel 20a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V, ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 53
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 38 – stycke 3 – led 5
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga V – punkt 1.4.1 – led ix
”ix) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på fastställande av resultaten av interkalibreringen och värdena för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem i enlighet med leden i-viii. De ska offentliggöras inom sex månader efter det att interkalibreringen har slutförts.”
”ix) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa resultaten av interkalibreringen och värdena för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem i enlighet med leden i–viii. De ska offentliggöras inom sex månader efter det att interkalibreringen har slutförts.”
Ändring 54
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 41 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2004/107/EG
Artikel 5a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 55
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 42 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/7/EG
Artikel 15 – punkt 2 – led a
a)  specificering av EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet vid tillämpningen av artikel 3.9,
a)  att komplettera detta direktiv genom specificering av EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet vid tillämpningen av artikel 3.9,
Ändring 56
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 42 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/7/EG
Artikel 15 – punkt 2 – led b
b)  ändring av bilaga I, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver, när det gäller analysmetoderna för de parametrar som fastställs i den bilagan,
b)  att ändra bilaga I, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver, när det gäller analysmetoderna för de parametrar som fastställs i den bilagan,
Ändring 57
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 42 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/7/EG
Artikel 15 – punkt 2 – led c
c)  ändring av bilaga V, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver.”
c)  att ändra bilaga V, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver.”
Ändring 58
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 42 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2006/7/EG
Artikel 15a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 59
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/21/EG
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22a med avseende på
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22a för att komplettera detta direktiv för följande syften:
Ändring 60
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/21/EG
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led a
a)  utveckling av tekniska krav för tillämpningen av artikel 13.6, bland annat tekniska krav avseende definitionen av svagt syralöslig cyanid och metoder för att mäta denna,
a)  att utveckla tekniska krav för tillämpningen av artikel 13.6, bland annat tekniska krav avseende definitionen av svagt syralöslig cyanid och metoder för att mäta denna,
Ändring 61
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/21/EG
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led b
b)  komplettering av de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II,
b)  att komplettera de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II,
Ändring 62
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/21/EG
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led c
c)  tolkningen av definitionen i artikel 3.3,
c)  att tillhandahålla en tolkning av definitionen i artikel 3.3,
Ändring 63
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/21/EG
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led d
d)  fastställande av kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,
d)  att fastställa kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,
Ändring 64
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2006/21/EG
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led e
e)  fastställande av de harmoniserade standarder för provtagning och analysmetoder som behövs för det tekniska genomförandet av detta direktiv.
e)  att fastställa de harmoniserade standarder för provtagning och analysmetoder som behövs för det tekniska genomförandet av detta direktiv.
Ändring 65
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2006/21/EG
Artikel 22a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22.2 och 22.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22.2 och 22.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 66
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 44 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2006/118/EG
Artikel 8a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 67
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 46 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2007/2/EG
Artikel 7 – punkt 1
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på fastställande av tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster. Relevanta användarkrav, befintliga initiativ och internationella standarder för att harmonisera rumsliga datamängder samt överväganden avseende genomförbarhet och kostnad-nytta ska beaktas vid utformningen av dessa arrangemang.
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster. Relevanta användarkrav, befintliga initiativ och internationella standarder för att harmonisera rumsliga datamängder samt överväganden avseende genomförbarhet och kostnad-nytta ska beaktas vid utformningen av dessa arrangemang.
Ändring 68
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 46 – stycke 3 – led 3
Direktiv 2007/2/EG
Artikel 16 – stycke 1 – inledningen
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på regler som kompletterar detta kapitel genom att bland annat fastställa
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att bland annat fastställa
Ändring 69
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 46 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2007/2/EG
Artikel 17 – punkt 8 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på regler för dessa villkor. Dessa regler ska till fullo följa principerna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa regler för dessa villkor. Dessa regler ska till fullo följa principerna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.
Ändring 70
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 46 – stycke 3 – led 5
Direktiv 2007/2/EG
Artikel 21a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 71
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 47 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2007/60/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 72
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 48 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2008/50/EG
Artikel 28a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 28.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 28.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 73
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 49 – stycke 2 – led 1
Direktiv 2008/56/EG
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på fastställande, senast den 15 juli 2010, av kriterier och metodstandarder som ska användas av medlemsstaterna, på grundval av bilagorna I och III på ett sådant sätt att enhetlighet säkerställs och jämförelse möjliggörs mellan marina regioner och delregioner av i vilken grad god miljöstatus har uppnåtts.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera detta direktiv genom att, senast den 15 juli 2010, fastställa kriterier och metodstandarder som ska användas av medlemsstaterna, på grundval av bilagorna I och III på ett sådant sätt att enhetlighet säkerställs och jämförelse möjliggörs mellan marina regioner och delregioner av i vilken grad god miljöstatus har uppnåtts.
Ändring 74
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 49 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2008/56/EG
Artikel 11 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på fastställande av specifikationer och standardmetoder för övervakning och bedömning som tar hänsyn till befintliga åtaganden och säkerställer att resultaten från övervakning och bedömning blir jämförbara.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa specifikationer och standardmetoder för övervakning och bedömning som tar hänsyn till befintliga åtaganden och säkerställer att resultaten från övervakning och bedömning blir jämförbara.”
Ändring 75
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 49 – stycke 2 – led 4
Direktiv 2008/56/EG
Artikel 24a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 76
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 52 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2009/147/EG
Artikel 15a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 77
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 1
I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1221/2009 och fastställa förfaranden för utvärdering, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till den förordningen och komplettera den med förfaranden för inbördes utvärdering av de behöriga organen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1221/2009 och fastställa förfaranden för utvärdering bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till den förordningen och komplettering av den med förfaranden för inbördes utvärdering av de behöriga organen samt tillhandahållande av sektorspecifika referensdokument och vägledning om registrering av organisationer och om harmoniseringsförfaranden. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 78
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1221/2009, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende harmonisering av vissa förfaranden och i relation till sektorsspecifika referensdokument. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 79
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 1221/2009
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1
Riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vägledning om de harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ.
Ändring 80
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 1221/2009
Artikel 17 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a med avseende på förfaranden för den inbördes utvärderingen av de behöriga organen för Emas, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfaranden för den inbördes utvärderingen av de behöriga organen för Emas, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.”
Ändring 81
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 1221/2009
Artikel 30 – punkt 6 – stycke 1
Kommissionen ska genom genomförandeakter anta riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vägledning om de harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum.
Ändring 82
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 1221/2009
Artikel 46 – punkt 6
”6. Kommissionen ska anta de sektorspecifika referensdokument som avses i punkt 1 och den handledning som avses i punkt 4 genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.”
”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att anta de sektorspecifika referensdokument som avses i punkt 1 och den handledning som avses i punkt 4.”
Ändring 83
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 1221/2009
Artikel 48a
”Artikel 48a
”Artikel 48a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17.3 och 48 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.3 och 48 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning *.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17.3 och 48 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_______________
_______________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 84
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 54 – stycke 4 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 66/2010
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på beviljande av undantag från punkt 6 i denna artikel för vissa kategorier av varor som innehåller ämnen som avses i punkt 6, och endast om det inte är tekniskt möjligt att ersätta dem som sådana, använda alternativa material eller utformningar, eller för produkter som har en betydligt högre total miljöprestanda jämfört med andra varor i samma kategori.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder för beviljande av undantag från punkt 6 i denna artikel för vissa kategorier av varor som innehåller ämnen som avses i punkt 6, och endast om det inte är tekniskt möjligt att ersätta dem som sådana, använda alternativa material eller utformningar, eller för produkter som har en betydligt högre total miljöprestanda jämfört med andra varor i samma kategori.
Ändring 85
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 54 – stycke 4 – led 2
Förordning (EG) nr 66/2010
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på fastställande, senast nio månader efter det att EUEB har hörts, av åtgärder för att fastställa specifika kriterier för EU-miljömärkning för varje produktgrupp. Dessa åtgärder ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att, senast nio månader efter det att EUEB har hörts, fastställa åtgärder för att fastställa specifika kriterier för EU-miljömärkning för varje produktgrupp. Dessa åtgärder ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 86
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 54 – stycke 4 – led 4
Förordning (EG) nr 66/2010
Artikel 15a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 8.2 och 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 8.2 och 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 87
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 3924/91
Artikel 2 – punkt 6
”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på uppdatering av Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik.”
”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att uppdatera Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik.”
Ändring 88
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 3924/91
Artikel 3 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på närmare regler för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, däribland för anpassning till den tekniska utvecklingen.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att anta närmare regler för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, däribland för anpassning till den tekniska utvecklingen.”
Ändring 89
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 3924/91
Artikel 4 – stycke 2
”Kommissionen ska dock ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på beslut om att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras för vissa rubriker i Prodcom-förteckningen.”
”Kommissionen ska dock ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att se till att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras för vissa rubriker i Prodcom-förteckningen.”
Ändring 90
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 3924/91
Artikel 5 – punkt 1
”1. De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa de regler som fastställs av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på dessa regler.”
”1. De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa de regler som fastställs av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att definiera dessa regler.”
Ändring 91
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 5
Förordning (EG) nr 3924/91
Artikel 6 – punkt 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på närmare regler för hur medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare regler för hur medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3.
Ändring 92
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 3924/91
Artikel 9a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 93
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 56 – stycke 2 – led 1
Förordning (EEG) nr 696/93
Artikel 6 – punkt 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av i synnerhet de statistiska enheterna i produktionssystemet, de kriterier som används och de definitioner som anges i bilagan för att anpassa dem till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av de statistiska enheterna i produktionssystemet, de kriterier som används och de definitioner som anges i bilagan för att anpassa dem till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.
Ändring 94
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 56 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 696/93
Artikel 6a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 95
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 1 – led 4
–  komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av kvalitet,
–  komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av variablernas kvalitet,
Ändring 96
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 2 – inledningen
2.  I artikel 4.2 ska andra stycket ersättas med följande:
2.  I artikel 4.2 första stycket led d ska andra stycket ersättas med följande:
Ändring 97
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 2
Förordning (EG) nr 1165/98
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d – stycke 2
”De undersökningar som nämns i första stycket ska omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på godkännande och tillämpning av dessa.”
”De undersökningar som nämns i första stycket ska omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ytterligare specificera godkännande och tillämpning av dessa.”
Ändring 98
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1165/98
Artikel 10 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på kriterier för mätning av kvalitet.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att specificera kriterierna för mätning av variablernas kvalitet.”
Ändring 99
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1165/98
Artikel 18 – punkt 3
4a.  Artikel 18.3 ska utgå.
Ändring 100
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1165/98
Artikel 18a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.3, andra stycket i artikel 4.2 första stycket led d, artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 101
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1165/98
Artikel 18a – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.3, andra stycket i artikel 4.2 första stycket led d, artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 102
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1165/98
Artikel 18a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3.3, andra stycket i artikel 4.2 första stycket led d, artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 103
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led ii
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga A – led b – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”
Ändring 104
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led iii
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga A – led c – punkt 2
”2. Uppgifter om producentpriser på exportmarknad (312) och importpriser (340) får sammanställas på grundval av enhetsvärden för produkter från utrikeshandel eller andra källor endast om detta inte medför någon betydande kvalitetsförsämring jämfört med de specifika prisuppgifterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet.”
”2. Uppgifter om producentpriser på exportmarknad (312) och importpriser (340) får sammanställas på grundval av enhetsvärden för produkter från utrikeshandel eller andra källor endast om detta inte medför någon betydande kvalitetsförsämring jämfört med de specifika prisuppgifterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet.”
Ändring 105
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led vi
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga A – led d – punkt 2
”2. Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”
”2. Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”
Ändring 106
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led vii
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga A – led f – punkt 8
”8. För variabeln importpriser (340) ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d.”
”8. För variabeln importpriser (340) ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d.”
Ändring 107
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led viii
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga A – led f – punkt 9
”9. Variablerna för exportmarknader (122 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av villkoren för tillämpning av europeiska stickprovsundersökningar enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.”
”9. Variablerna för exportmarknader (122 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för tillämpning av europeiska stickprovsundersökningar enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.”
Ändring 108
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 7 – led i
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga B – led b – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”
Ändring 109
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 7 – led iv
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga B – led d – punkt 2 – stycke 2
När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”
När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”
Ändring 110
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led i
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga C – led b – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led i”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 9 – led i” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)
Ändring 111
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led iii
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga C – led c – punkt 4
iii)  I led c.4 ska sista stycket utgå.
iii)  I led c.4 ska tredje stycket utgå.
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led iii”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 9 – led iii” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)
Ändring 112
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led iv
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga C – led d – punkt 2
”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) ska också översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”
”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) ska också översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led iv”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 9 – led iv” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)
Ändring 113
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led v
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga C – led g – punkt 2
”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) ska översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med artikel 4.2 första stycket d. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på villkoren för fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning.”
”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) ska översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med artikel 4.2 första stycket d. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning.”
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led v”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 9 – led v” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)
Ändring 114
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 9 – led i
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga D – led b – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 9 – led i”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 10 – led i” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)
Ändring 115
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 9 – led iv
Förordning (EG) nr 1165/98
Bilaga D – led d – punkt 2
”2. Variabeln omsättning (120) ska också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”
”2. Variabeln omsättning (120) ska också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 9 – led iv”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 10 – led iv” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)
Ändring 116
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 1
I syfte att anpassa förordning (EG) nr 530/1999 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas och utvärderingskriterier för kvaliteten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att anpassa förordning (EG) nr 530/1999 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas och kriterierna för kvalitetsutvärdering av statistiken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 117
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 530/1999
Artikel 6 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att specificera definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”
Ändring 118
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 530/1999
Artikel 10 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel10a med avseende på kriterier för utvärdering av kvaliteten. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att specificera kriterierna för utvärdering av kvaliteten på statistiken. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”
Ändring 119
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 530/1999
Artikel 10a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 10.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 10.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 120
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 530/1999
Artikel 10a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 121
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 4
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2150/2002, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende redovisningen av resultat, det lämpliga formatet för överföring av resultaten och innehållet i kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2150/2002 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende redovisningen av resultat, det lämpliga formatet för överföring av resultaten och strukturen och de närmare bestämmelserna för kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 122
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 5 – led 1
Förordning (EG) nr 2150/2002
Artikel 1 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på fastställandet av en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III till denna förordning och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG.*
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b för att komplettera denna förordning genom att fastställa en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III till denna förordning och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG.*
____________________
____________________
* Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).
* Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).
Ändring 123
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 5 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 2150/2002
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på fastställande av krav på kvalitet och exakthet.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b för att komplettera denna förordning genom att fastställa krav på kvalitet och exakthet.”
Ändring 124
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 5 – led 4
Förordning (EG) nr 2150/2002
Artikel 5a – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen när det gäller insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt bearbetning och rapportering av resultat och anpassningen av de specifikationer som anges i bilagorna.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b för att ändra denna förordning genom att anpassa den till den ekonomiska och tekniska utvecklingen när det gäller insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt bearbetning och rapportering av resultat och genom att anpassa de specifikationer som anges i bilagorna.
Ändring 125
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 5 – led 4
Förordning (EG) nr 2150/2002
Artikel 5b – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.5, 3.1, 3.4 och 5a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.5, 3.1, 3.4 och 5a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med ... den [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 126
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 5 – led 5
Förordning (EG) nr 2150/2002
Artikel 6 – punkt 1 – led c
c)  Innehållet i de kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 7 i bilaga I och avsnitt 7 i bilaga II.
c)  Strukturen och de närmare bestämmelserna för de kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 7 i bilaga I och avsnitt 7 i bilaga II.
Ändring 127
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 60 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 437/2003
Artikel 5 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på fastställande av andra normer för tillförlitlighet.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att fastställa andra normer för tillförlitlighet.”
Ändring 128
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 60 – stycke 3 – led 5
Förordning (EG) nr 437/2003
Artikel 10a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1 och 5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1 och 5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 129
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 1 – led 3a (nytt)
–  komplettering av den förordningen genom att anta åtgärder avseende tillhandahållandet av data i överensstämmelse med resultaten av genomförbarhetsstudierna.
Ändring 130
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 3
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 450/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende innehållet i kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 450/2003 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende strukturen och de närmare bestämmelserna för kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 131
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 1
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 2 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar i syfte att omdefiniera tekniska specifikationer av indexet och revidera vägningsstrukturen.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att ändra bilagan i syfte att omdefiniera tekniska specifikationer av indexet och revidera vägningsstrukturen.”
Ändring 132
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 2
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 3 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar för att förordningens tillämpningsområde ska omfatta näringsgrenarna i avdelningarna O–S i Nace Rev. 2, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som avses i artikel 10.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att ändra denna förordning så att dess tillämpningsområde omfattar näringsgrenarna i avdelningarna O–S i Nace Rev. 2, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som föreskrivs i artikel 10.”
Ändring 133
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 3
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på identifiering, med beaktande av bidragen till totalt antal anställda och till arbetskraftskostnader på gemenskapsnivå och på nationella nivåer, av de näringsgrenar som anges i Nace Rev. 2-avdelningar och efter ytterligare uppdelningar, dock inte utöver Nace Rev. 2 huvudgrupper (tvåsiffrig nivå) eller grupperingar av huvudgrupper där uppgifterna ska delas upp med hänsyn till den ekonomiska och sociala utvecklingen.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning avseende uppdelningen, med beaktande av bidragen till totalt antal anställda och till arbetskraftskostnader på gemenskapsnivå och på nationella nivåer, av de näringsgrenar som anges i Nace Rev. 2-avdelningar och efter ytterligare uppdelningar, dock inte utöver Nace Rev. 2 huvudgrupper (tvåsiffrig nivå) eller grupperingar av huvudgrupper där uppgifterna ska delas upp med hänsyn till den ekonomiska och sociala utvecklingen.
Ändring 134
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 3
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av dessa näringsgrenar, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som avses i artikel 10.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning genom att fastställa dessa näringsgrenar, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som föreskrivs i artikel 10.
Ändring 135
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 3
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 4 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av metoden för att uppnå kedjeindex.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning genom att fastställa metoden för att uppnå kedjeindex.”
Ändring 136
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 4
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 8 – punkt 1
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på definitionen av separata kvalitetskriterier. De överförda aktuella och historiska uppgifterna ska uppfylla dessa kvalitetskriterier.
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning genom att definiera separata kvalitetskriterier. De överförda aktuella och historiska uppgifterna ska uppfylla dessa kvalitetskriterier.
Ändring 137
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 4
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 8 – punkt 2
”2. Medlemsstaterna ska, med början år 2003, till kommissionen överlämna årliga kvalitetsrapporter. Innehållet i dessa rapporter ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.”
”2. Medlemsstaterna ska, med början år 2003, till kommissionen överlämna årliga kvalitetsrapporter. Strukturen och de närmare bestämmelserna för dessa rapporter ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.”
Ändring 138
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 9
4a.  Artikel 9 ska utgå.
Ändring 139
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 10 – punkt 5
”5. Kommissionen ska vidta åtgärder i överensstämmelse med resultaten av genomförbarhetsstudierna genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2. Dessa åtgärder ska respektera principen om kostnadseffektivitet enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 223/2009, bland annat när det gäller att reducera belastningen på uppgiftslämnarna.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning med avseende på tillhandahållandet av de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel i överensstämmelse med resultaten av de genomförbarhetsstudier som avses i denna artikel. Dessa delegerade akter ska respektera principen om kostnadseffektivitet enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 223/2009, bland annat när det gäller att minimera belastningen på uppgiftslämnarna.”
Ändring 140
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 7
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.4, 3.2 och 4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.4, 3.2 och 4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 141
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 7
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 11a – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.4, 3.2 och 4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1 och 10.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 142
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 61 – stycke 4 – led 7
Förordning (EG) nr 450/2003
Artikel 11a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.4, 3.2 och 4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1 och artikel 10.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 143
Förslag till förordning
Bilaga – del VI – punkt 62 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 808/2004
Artikel 8a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 144
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 63 – stycke 1 – strecksats 2
–  ändring av den förordningen i syfte att justera andelen av unionens totala bruttonationalprodukt,
–  (Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 145
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 63 – stycke 3 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1161/2005
Artikel 2 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på tidsplanen för överföringen av punkterna P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 och B.4G, samt beslut som kräver en uppdelning av de transaktioner som förtecknas i bilagan motpartssektor. Varje sådant beslut ska endast antas efter det att kommissionen har inlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning i enlighet med artikel 9.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom att specificera tidsplanen för överföringen av punkterna P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 och B.4G och genom att kräva en uppdelning av de transaktioner som förtecknas i bilagan efter motpartssektor. Varje sådan delegerad akt ska antas först efter det att kommissionen har inlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning i enlighet med artikel 9.”
Ändring 146
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 63 – stycke 3 – led 1 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1161/2005
Artikel 2 – punkt 5
ba)  Punkt 5 ska utgå.
Ändring 147
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 63 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 1161/2005
Artikel 3 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av punkt 1 i denna artikel vad gäller andelen av unionens totala bruttonationalprodukt.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att ändra punkt 1 i denna artikel i syfte att justera andelen (1 %) av unionens totala bruttonationalprodukt.”
Ändring 148
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 63 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 1161/2005
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på antagandet av gemensamma kvalitetsstandarder.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom att fastställa gemensamma kvalitetsstandarder.
Ändring 149
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 63 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 1161/2005
Artikel 7a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 150
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 63 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 1161/2005
Artikel 7a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 151
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 64 – stycke 4 – led 1
Förordning (EG) nr 1552/2005
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2
Kommissionen ska dessutom ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på utvidgning av den definitionen, om en sådan utvidgning väsentligt skulle förbättra undersökningsresultatens representativitet och kvalitet i de berörda medlemsstaterna.
Kommissionen ska dessutom ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att anta en utvidgning av den definitionen, om en sådan utvidgning väsentligt skulle förbättra undersökningsresultatens representativitet och kvalitet i de berörda medlemsstaterna.
Ändring 152
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 64 – stycke 4 – led 2
Förordning (EG) nr 1552/2005
Artikel 7 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av krav på urval och precision, de urvalsstorlekar som behövs för att kraven ska uppfyllas samt specifikationer av Nace Rev. 2 och storlekskategorier på vilka resultaten ska kunna uppdelas.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa krav på urval och precision, de urvalsstorlekar som behövs för att kraven ska uppfyllas samt specifikationer av Nace Rev. 2 och storlekskategorier på vilka resultaten ska kunna uppdelas.”
Ändring 153
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 64 – stycke 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1552/2005
Artikel 8 – punkt 2
”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av vilka särskilda uppgifter som ska samlas in för utbildningsföretag och övriga företag respektive olika slags yrkesinriktad utbildning.”
”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vilka särskilda uppgifter som ska samlas in för utbildningsföretag och övriga företag respektive olika slags yrkesinriktad utbildning.”
Ändring 154
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 64 – stycke 4 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1552/2005
Artikel 9 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på kvalitetskraven för de uppgifter som ska samlas in och överföras för europeisk statistik över yrkesutbildning på företag, och alla nödvändiga åtgärder för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa kvalitetskraven för de uppgifter som ska samlas in och överföras för europeisk statistik över yrkesutbildning på företag och genom att anta alla nödvändiga åtgärder för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet.”
Ändring 155
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 64 – stycke 4 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1552/2005
Artikel 9 – punkt 5
”5. Kommissionen ska fastställa utformningen av de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2 genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.”
”5. Vid utarbetandet av de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2 ska medlemsstaterna uppfylla de kvalitetskrav och de andra åtgärder som fastställts i enlighet med punkt 4. För att bedöma kvaliteten hos de översända uppgifterna ska de använda sig av det format som kommissionen fastställt genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.”
Ändring 156
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 64 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1552/2005
Artikel 10 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av det första referensår för vilket uppgifter ska samlas in.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa det första referensår för vilket uppgifter ska samlas in.”
Ändring 157
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 64 – stycke 4 – led 7
Förordning (EG) nr 1552/2005
Artikel 13a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 7.3, 8.2, 9.4, 10.2 och 13 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 7.3, 8.2, 9.4, 10.2 och 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 158
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 66 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 458/2007
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av vilket år som ska vara det första för vilket fullständig uppgiftsinsamling ska ske och antagande av åtgärder beträffande en detaljerad klassificering av de insamlade uppgifterna och de definitioner som ska användas.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vilket år som ska vara det första för vilket fullständig uppgiftsinsamling ska ske och genom att anta åtgärder beträffande en detaljerad klassificering av de insamlade uppgifterna och de definitioner som ska användas.
Ändring 159
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 66 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 458/2007
Artikel 7a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.3 och punkt 1.1.2.4 i bilaga I ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.3 och punkt 1.1.2.4 i bilaga I ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 160
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 67 – stycke 1
I syfte att anpassa förordning (EG) nr 716/2007 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av definitionerna i bilagorna I och II och detaljnivån i bilaga III och komplettering av den förordningen med åtgärder för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet.
I syfte att anpassa förordning (EG) nr 716/2007 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av definitionerna i bilagorna I och II och detaljnivån i bilaga III samt komplettering av den förordningen med åtgärder för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet och gemensamma kvalitetsstandarder.
Ändring 161
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 67 – stycke 4 – led 2
Förordning (EG) nr 716/2007
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på åtgärder som är nödvändiga för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet, på grundval av slutsatserna från pilotstudierna.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet, på grundval av slutsatserna från pilotstudierna.
Ändring 162
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 67 – stycke 4 – led 3
Förordning (EG) nr 716/2007
Artikel 6 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på gemensamma kvalitetsstandarder.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de gemensamma kvalitetsstandarder som avses i punkt 1.”
Ändring 163
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 67 – stycke 4 – led 4 – led ii
Förordning (EG) nr 716/2007
Artikel 9 – punkt 1 – led c
”c) Fastställa kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet.”
”c) Fastställa struktur, närmare bestämmelser och periodicitet för de kvalitetsrapporter som avses i artikel 6.2.”
Ändring 164
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 67 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 716/2007
Artikel 9a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 5.4 och 6.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2 andra stycket, artikel 5.4 och artikel 6.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 165
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 67 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 716/2007
Artikel 9a – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2, 5.4 och 6.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2 andra stycket och artiklarna 5.4 och 6.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 166
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 67 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 716/2007
Artikel 9a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2, 5.4 och 6.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 2 andra stycket och artiklarna 5.4 och 6.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 167
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 68 – stycke 2 – led 1
Förordning (EG) nr 862/2007
Artikel 9a – stycke 2 – inledningen
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på följande:
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att:
Ändring 168
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 68 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 862/2007
Artikel 10a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 169
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 69 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 1445/2007
Artikel 3 – stycke 1a
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av definitionerna och förteckningen över basgrupper i bilaga II i syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, om inte en sådan ändring medför en oproportionerlig ökning av kostnaderna för medlemsstaterna.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av definitionerna i punkt 1 och förteckningen över basgrupper i bilaga II i syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, om inte en sådan ändring medför en oproportionerlig ökning av kostnaderna för medlemsstaterna.”
Ändring 170
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 69 – stycke 3 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1445/2007
Artikel 7 – punkt 4
”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på gemensamma kriterier som kvalitetskontrollen grundar sig på.”
”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de gemensamma kriterier som den kvalitetskontroll som avses i punkt 1 grundar sig på.”
Ändring 171
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 69 – stycke 3 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1445/2007
Artikel 7 – punkt 5
”5. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa kvalitetsrapporternas struktur i enlighet med punkt 5.3 i bilaga I. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.”
”5. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa struktur och närmare bestämmelser för kvalitetsrapporterna i enlighet med vad som avses i punkt 3 och specificeras i punkt 5.3 i bilaga I. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.”
Ändring 172
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 69 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 1445/2007
Artikel 10a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3 och 7.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 andra stycket och artikel 7.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 173
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 69 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 1445/2007
Artikel 10a – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3 och 7.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3 andra stycket och artikel 7.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 174
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 69 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 1445/2007
Artikel 10a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3 och 7.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3 andra stycket och artikel 7.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 175
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 70 – stycke 1
I syfte att anpassa förordning (EG) nr 177/2008 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av förteckningen av registervariabler i bilagan, deras definitioner och kontinuitetsregler i bilagan till den förordningen och komplettering av den förordningen med gemensamma kvalitetsnormer och regler för uppdatering av registren och genom att fastställa i vilken utsträckning vissa företag och företagsgrupper ska införas i registren, med angivande av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att anpassa förordning (EG) nr 177/2008 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av förteckningen av registervariabler i bilagan, deras definitioner och kontinuitetsregler i bilagan till den förordningen och komplettering av den förordningen med gemensamma normer för kvaliteten på företagsregister och regler för uppdatering av registren och genom att fastställa i vilken utsträckning vissa företag och företagsgrupper ska införas i registren, med angivande av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 176
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 70 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 177/2008
Artikel 3 – punkt 6
”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på fastställande av i vilken mån som företag med mindre än en halv anställd och de inhemskt etablerade företagsgrupper utan statistisk betydelse för medlemsstaterna ska införas i registren samt definitionen av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik.”
”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att fastställa i vilken mån som företag med mindre än en halv anställd och de inhemskt etablerade företagsgrupper utan statistisk betydelse för medlemsstaterna ska införas i registren samt definitionen av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik.”
Ändring 177
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 70 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 177/2008
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på gemensamma kvalitetsstandarder.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att fastställa gemensamma normer för kvaliteten på företagsregister i enlighet med vad som avses i punkt 1.”
Ändring 178
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 70 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 177/2008
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2
Riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 16.2.
Kommissionen ska genom genomförandeakter fatta beslut om struktur, närmare bestämmelser och periodicitet för de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 16.2.
Ändring 179
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 70 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 177/2008
Artikel 8 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på regler för uppdatering av registren.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler för uppdatering av registren.”
Ändring 180
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 70 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 177/2008
Artikel 15a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 181
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 70 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 177/2008
Artikel 15a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.3, 8.7, 14.4 och 15.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 182
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 295/2008
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1
”Användningen av den flexibla modul som avses i punkt 2 j ska planeras i nära samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på modulens tillämpningsområde, förteckning över variabler, referensperiod, verksamhet som ska ingå och kvalitetskrav. Dessa delegerade akter ska antas senast tolv månader före det att referensperioden börjar. Kommissionen ska också specificera behovet av informationen samt datainsamlingens effekter för företagens arbetsbörda och medlemsstaternas kostnader.”
”Användningen av den flexibla modul som avses i punkt 2 j ska planeras i nära samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa den flexibla modulens tillämpningsområde, dess förteckning över variabler, referensperiod, verksamhet som ska ingå och kvalitetskrav. Dessa delegerade akter ska antas senast tolv månader före det att referensperioden börjar. Kommissionen ska också specificera behovet av informationen samt datainsamlingens effekter för företagens arbetsbörda och medlemsstaternas kostnader.”
Ändring 183
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 295/2008
Artikel 4 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på åtgärder som är nödvändiga på grundval av utvärderingen av pilotstudierna.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa vilka åtgärder som är nödvändiga på grundval av utvärderingen av pilotstudierna.”
Ändring 184
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 295/2008
Artikel 7 – punkt 2
”2. För att möjliggöra sammanställning av unionsaggregat ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten enligt de Nace Rev. 2-nivåer som anges i bilagorna till denna förordning eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 11b.”
”2. Med avseende på sammanställandet av unionsaggregat ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten enligt de Nace Rev. 2-nivåer som anges i bilagorna till denna förordning eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa relevanta Nace Rev. 2-nivåer.”
Ändring 185
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 295/2008
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
Resultaten ska överföras i lämpligt tekniskt format inom en tidsfrist räknad från utgången av referensperioden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på referensperioden för de moduler som föreskrivs i artikel 3.2 a–h och j och denna period får inte vara längre än 18 månader. För den modul som avses i artikel 3.2 i, får tidsfristen vara högst 30 månader eller 18 månader i enlighet med bilaga IX avdelning 9. Dessutom ska ett mindre antal skattade, preliminära resultat överföras inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av den referensperiod som ska fastställas enligt nämnda förfarande för modulerna i artikel 3.2 a–g och inte får överstiga tio månader.
Resultaten ska överföras i lämpligt tekniskt format inom en tidsfrist räknad från utgången av referensperioden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att specificera referensperioden för de moduler som föreskrivs i artikel 3.2 a–h och j, en period som inte får vara längre än 18 månader. För den modul som avses i artikel 3.2 i, får tidsfristen vara högst 30 månader eller 18 månader i enlighet med bilaga IX avdelning 9. Dessutom ska ett mindre antal uppskattade preliminära resultat överföras inom en tidsfrist räknad från utgången av referensperioden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att specificera den perioden för modulerna i artikel 3.2 a–g, en period som inte får vara längre än 10 månader.
Ändring 186
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 295/2008
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på översynen av reglerna för Cetomärkningen och grupperingen av medlemsstater, senast den 29 april 2013, och därefter vart femte år.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att se över reglerna för Cetomärkningen och grupperingen av medlemsstater, senast den 29 april 2013, och därefter vart femte år.”
Ändring 187
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 295/2008
Artikel 11a – inledningen
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning vad gäller
Ändring 188
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 295/2008
Artikel 11b – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII, avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII, avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 189
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 295/2008
Artikel 11b – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII och avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII och avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 190
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 8 – led a
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga I – avsnitt 5 – stycke 1
Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. Uppgifterna ska sammanställas enligt uppdelningen i avsnitt 9. Kommissionen ska emellertid ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på det första referensår för vilket statistik om näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 ska sammanställas.
Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. Uppgifterna ska sammanställas enligt uppdelningen i avsnitt 9. Kommissionen ska emellertid ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa det första referensår för vilket statistik om näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 ska sammanställas.
Ändring 191
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 8 – led a
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga I – avsnitt 6 – stycke 1
För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.
För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa nyckelvariablerna.
Ändring 192
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 8 – led b – led i
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga I – avsnitt 8 – punkt 1
”1. Resultaten ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden, utom för näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2. För näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2 är tidsgränsen för överföring tio månader. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på tidsgränsen för överföringen av resultaten för näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66.”
”1. Resultaten ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden, utom för näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2. För näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2 är tidsgränsen för överföring tio månader. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa tidsgränsen för överföringen av resultaten för näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66.”
Ändring 193
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 8 – led b –led ii
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga I – avsnitt 8 – punkt 2 – stycke 2
”Dessa preliminära resultat eller skattningar ska fördelas på den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupper). Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på överföringen av preliminära resultat eller skattningar för huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2.”
”Dessa preliminära resultat eller skattningar ska fördelas på den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupper). Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa överföringen av preliminära resultat eller skattningar för huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2.”
Ändring 194
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 9
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga II – avsnitt 6 – stycke 1
För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.
För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.
Ändring 195
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 10
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga III – avsnitt 6 – stycke 1
För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.
För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.
Ändring 196
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 11
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga IV – avsnitt 6 – stycke 1
För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.
För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 1b för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.
Ändring 197
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 12
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga VI – avsnitt 7 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på tidsgränsen för överföring av resultaten som inte får överstiga tio månader från referensårets slut.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa tidsgränsen för överföring av resultaten som inte får överstiga tio månader från referensårets slut.
Ändring 198
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 13 – led a
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga VIII – avsnitt 3 – mening 5
”På grundval av denna undersökning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på en ändring av den undre gränsen.”
”På grundval av denna undersökning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att ändra denna förordning genom att ändra den undre gränsen för referenspopulationen.”
Ändring 199
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 13 – led b
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga VIII – avsnitt 4 – punkterna 2 och 3 – tabellen
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på produktindelningen.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa produktindelningen.”
(Detta Ändring gäller tabellen ”Omsättning fördelad på produkttyp”, meningen i kolumnen ”Anmärkning”.)
Ändring 200
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 14 – led a
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga IX – avsnitt 8 – punkt 2
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på vissa resultat som även ska fördelas efter storleksklasser enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa att vissa resultat även ska fördelas efter storleksklasser enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.
Ändring 201
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 14 – led a
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga IX – avsnitt 8 – punkt 3
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på vissa resultat som även ska fördelas efter associationsform enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa att vissa resultat även ska fördelas efter associationsform enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.
Ändring 202
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 71 – stycke 3 – led 14 – led b
Förordning (EG) nr 295/2008
Bilaga IX – avsnitt 10 – punkt 2 – stycke 2 ”Särskilda aggregat
För att göra det möjligt att sammanställa unionsstatistik över företagens demografi inom informations- och kommunikationstekniksektorn ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på ett antal särskilda aggregat från Nace Rev. 2 som ska överföras.
För att göra det möjligt att sammanställa unionsstatistik över företagens demografi inom informations- och kommunikationstekniksektorn ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa ett antal särskilda aggregat från Nace Rev. 2 som ska överföras.
Ändring 203
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 73 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 452/2008
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a för att komplettera denna förordning vad gäller
Ändring 204
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 73 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 452/2008
Artikel 6a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 205
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 74 – stycke 3 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 453/2008
Artikel 2 – stycke 1a
”För tillämpningen av punkt 1 i första stycket ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på definition av begreppen aktivt försöka hitta en lämplig sökande och en viss tidsperiod.”
”För tillämpningen av punkt 1 i första stycket ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera denna förordning genom att definiera begreppen aktivt försöka hitta en lämplig sökande och en viss tidsperiod.”
Ändring 206
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 74 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 453/2008
Artikel 3 – punkt 1
”1. Medlemsstaterna ska sammanställa kvartalsstatistik med särskilda referensdatum. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på fastställande av dessa särskilda referensdatum.”
”1. Medlemsstaterna ska sammanställa kvartalsstatistik med särskilda referensdatum. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera denna förordning genom att fastställa dessa särskilda referensdatum.”
Ändring 207
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 74 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 453/2008
Artikel 5 – punkt 1
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på fastställande av tidpunkten för det första referenskvartalet samt tidsfrister för överföring. Eventuella ändringar av kvartalsuppgifter för tidigare kvartal ska överlämnas samtidigt.
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera denna förordning genom att fastställa tidpunkten för det första referenskvartalet samt de tidsfrister för överföring som är tillämpliga på medlemsstaterna. Eventuella ändringar av kvartalsuppgifter för tidigare kvartal ska överlämnas samtidigt.
Medlemsstaterna ska överföra uppgifterna och metadata till kommissionen (Eurostat) i ett format som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.3.”
Medlemsstaterna ska överföra uppgifterna och metadata till kommissionen (Eurostat), och ange deras källa, i ett tekniskt format som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.3.”
Ändring 208
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 74 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 453/2008
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på lämpliga ramar för fastställande av en rad genomförbarhetsstudier.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera denna förordning genom att fastställa lämpliga ramar för fastställande av en rad genomförbarhetsstudier.
Ändring 209
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 74 – stycke 3 – led 5
Förordning (EG) nr 453/2008
Artikel 8a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 3.1, 5.1, 7.1 och 7.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 3.1, 5.1, 7.1 och 7.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 210
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 75 – stycke 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 763/2008
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av ytterligare referensår. Referensåren ska ligga i början av varje årtionde.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom att fastställa ytterligare referensår. Referensåren ska ligga i början av varje årtionde.”
Ändring 211
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 75 – stycke 2 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 763/2008
Artikel 5 – punkt 3
”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av ett program för de statistiska data och metadata som ska översändas för att kraven i denna förordning ska anses uppfyllda.”
”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom att fastställa ett program för de statistiska data och metadata som ska översändas för att kraven i denna förordning ska anses uppfyllda.”
Ändring 212
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 75 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 763/2008
Artikel 7a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1 och 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1 och 5.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 213
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 76 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 1099/2008
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ytterligare förtydligande av terminologin genom att lägga till relevanta hänvisningar till Nace efter det att en revision av Nace har trätt i kraft.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att ändra denna förordning i syfte att förtydliga terminologin genom att lägga till relevanta hänvisningar till Nace efter det att en revision av Nace har trätt i kraft.
Ändring 214
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 76 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 1099/2008
Artikel 8 – punkt 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på den årliga statistiken om kärnenergi.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att upprätta den årliga statistiken om kärnenergi.”
Ändring 215
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 76 – stycke 3 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 1099/2008
Artikel 9 – punkt 2
”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på statistik om förnybar energi och om den slutliga energiförbrukningen.”
”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att upprätta statistik om förnybar energi och om den slutliga energiförbrukningen.
Ändring 216
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 76 – stycke 3 – led 7
Förordning (EG) nr 1099/2008
Artikel 10a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4.2, 4.3, 5.3, 8 och 9.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4.2, 4.3, 5.3, 8 och 9.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 217
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 1338/2008
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2
Uppgifterna ska tillhandahållas enligt de anvisningar om tidsfrister, intervall och referensperioder som ges i bilagorna, eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 9a.
Uppgifterna ska tillhandahållas enligt de anvisningar om tidsfrister, intervall och referensperioder som ges i bilagorna, eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 9a genom att komplettera denna förordning.
Ändring 218
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 1338/2008
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa
Ändring 219
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 4
Förordning (EG) nr 1338/2008
Artikel 9a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 7.2 och 9.1 och leden c, d och e i bilagorna I, II, III, IV och V ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 7.2 och 9.1 och leden c, d och e i bilagorna I, II, III, IV och V ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 220
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 6 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga I – led c – stycke 1
Statistik ska tillhandahållas ur EHIS vart femte år; det kan dock behövas en annan frekvens för insamling av andra typer av uppgifter som avser sjuklighet eller olycksfall och skador samt de som avser särskilda undersökningsmoduler. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.”
Statistik ska tillhandahållas ur EHIS vart femte år; det kan dock behövas en annan frekvens för insamling av andra typer av uppgifter som avser sjuklighet eller olycksfall och skador samt de som avser särskilda undersökningsmoduler. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.
Ändring 221
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga I – led d – stycke 2
”Alla ämnen behöver inte behandlas varje gång uppgifter lämnas. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
”Alla ämnen behöver inte behandlas varje gång uppgifter lämnas. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
Ändring 222
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 6 – led c
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga I – led e – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos undersökningar och andra använda källor, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos undersökningar och andra använda källor, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.
Ändring 223
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga II – led c – stycke 1
Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.”
Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.
Ändring 224
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga II – led d – stycke 4
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
Ändring 225
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 7 – led c
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga II – led e – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos källor och andra använda sammanställningar, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos källor och andra använda sammanställningar, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”
Ändring 226
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 8 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga III – led c – stycke 1
Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser första referensåret. Uppgifterna ska översändas senast 24 månader efter referensårets slut. Preliminära eller beräknade uppgifter kan lämnas tidigare. När det gäller incidenter som rör folkhälsan kan dessutom ytterligare särskilda uppgiftsinsamlingar göras, antingen för samtliga dödsfall eller för särskilda dödsorsaker.”
Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret. Uppgifterna ska översändas senast 24 månader efter referensårets slut. Preliminära eller beräknade uppgifter kan lämnas tidigare. När det gäller incidenter som rör folkhälsan kan dessutom ytterligare särskilda uppgiftsinsamlingar göras, antingen för samtliga dödsfall eller för särskilda dödsorsaker.”
Ändring 227
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 8 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga III – led d – stycke 4
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
Ändring 228
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 8 – led c
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga III – led e – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”
Ändring 229
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 9 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga IV – led c – stycke 1
Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser första referensåret. Uppgifterna ska lämnas senast 18 månader efter referensårets slut.”
Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret. Uppgifterna ska lämnas senast 18 månader efter referensårets slut.”
Ändring 230
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga IV – led d – stycke 4
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
Ändring 231
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 9 – led c
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga III – led e – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas, anmälningsnivån för olycksfall i arbetet och, när det är relevant, urvalsuppgifter samt information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas, anmälningsnivån för olycksfall i arbetet och, när det är relevant, urvalsuppgifter samt information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”
Ändring 232
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 10 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga V – led c – stycke 1
När det gäller arbetssjukdomar ska statistik sammanställas varje år och lämnas in senast 15 månader efter referensårets slut. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör referensperioder, intervall och tidsfrister för tillhandahållande av övriga uppgiftsinsamlingar.”
När det gäller arbetssjukdomar ska statistik sammanställas varje år och lämnas in senast 15 månader efter referensårets slut. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör referensperioder, intervall och tidsfrister för tillhandahållande av övriga uppgiftsinsamlingar.”
Ändring 233
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga V – led d – stycke 4
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”
Ändring 234
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 77 – stycke 2 – led 10 – led c
Förordning (EG) nr 1338/2008
Bilaga V – led e – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”
Ändring 235
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 78 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 1185/2009
Artikel 5a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1a, 5.2 och 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1a, 5.2 och 5.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 236
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på tillämpningen av internationella redovisningsstandarder inom unionen.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a för att komplettera denna förordning genom att fastställa tillämpligheten av internationella redovisningsstandarder inom unionen (nedan kallade antagna internationella redovisningsstandarder).
Ändring 237
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2
Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för finansmarknadens stabilitet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 5b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”
utgår
Ändring 238
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artikel 4 – stycke 1
1a.  I artikel 4 ska första stycket ersättas med följande:
För varje räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter ska de företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits i överensstämmelse med förfarandet i artikel 6.2, under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 1.13 i rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster på värdepappersområdet(1).
För varje räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter ska de företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits i överensstämmelse med artikel 3.1, under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i enlighet med artikel 4.1 led 21 i direktiv 2014/65/EU.
Ändring 239
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artikel 5
1b)  Artikel 5 ska ersättas med följande:
Artikel 5
Artikel 5
Valmöjligheter i fråga om årsredovisningar och onoterade företag
Valmöjligheter i fråga om årsredovisningar och onoterade företag
Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att
Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att
a)  sådana företag som avses i artikel 4 utarbetar sina årsredovisningar, och att
a)  sådana företag som avses i artikel 4 utarbetar sina årsredovisningar, och att
b)  andra företag än sådana som avses i artikel 4 utarbetar sin koncernredovisning och/eller sin årsredovisning
b)  andra företag än sådana som avses i artikel 4 utarbetar sin koncernredovisning och/eller sin årsredovisning
i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antas i enlighet med förfarandet i artikel 6.2.
i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antas i enlighet med artikel 3.1.
Ändring 240
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artikel 5a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 241
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artikel 5a – punkt 6
En delegerad akt som antas enligt artikel 3.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 3.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 242
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artikel 5b
Artikel 5b
utgår
Skyndsamt förfarande
1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.
2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.
Ändring 243
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artiklarna 6 och 7
3.  Artiklarna 6 och 7 ska utgå.
3.  Artikel 6 ska utgå.
Ändring 244
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 79 – stycke 2 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1606/2002
Artikel 7
3a.  Artikel 7 ska ersättas med följande:
Artikel 7
Artikel 7
Rapportering och samordning
Rapportering och samordning
1.  Kommissionen ska regelbundet stå i kontakt med kommittén i frågor som rör pågående IASB-projekt och deras status och alla därtill relaterade dokument utfärdade av IASB för att samordna ståndpunkter och underlätta diskussioner om antagandet av de standarder som projekten och dokumenten i fråga kan ge upphov till.
1.  Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om frågor som rör pågående IASB-projekt och deras status och alla därtill relaterade dokument utfärdade av IASB för att samordna ståndpunkter och underlätta diskussioner om antagandet av de standarder som projekten och dokumenten i fråga kan ge upphov till.
2.  Kommissionen ska i vederbörlig ordning och i god tid rapportera till kommittén om den har för avsikt att inte föreslå att en standard ska antas.
2.  Kommissionen ska i vederbörlig ordning och i god tid rapportera till Europaparlamentet och rådet om den har för avsikt att inte föreslå att en standard ska antas.
Ändring 245
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 80 – stycke 1
I syfte att anpassa direktiv 2009/110/EG för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen och säkerställa en enhetlig tillämpning av vissa undantag som anges i det direktivet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Artikel 14 i direktiv 2009/110/EG inkluderar en befogenhet för kommissionen att anta åtgärder som är nödvändiga för att uppdatera bestämmelserna i detta direktiv för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll. Denna befogenhet skulle, om den anpassades till en befogenhet att anta delegerade akter utan ytterligare ändringar, inte uppfylla kraven i artikel 290 i EUF-fördraget om uttrycklig avgränsning av mål, innehåll och omfattning för delegering av befogenheter. Med hänsyn till att kommissionen hittills inte har använt befogenheten bör den strykas.
Ändring 246
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 80 – stycke 2 – led 1
Direktiv 2009/110/EG
Artikel 14
1.  Artikel 14 ska ersättas med följande:
1.  Artikel 14 ska utgå.
Artikel 14
Delegerade akter
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på följande:
a)  Ändring av detta direktiv för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen.
b)  Ändring av artikel 1.4 och 1.5 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av undantagen i dessa bestämmelser.”
Ändring 247
Förslag till förordning
Bilaga – del VIII – punkt 80 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2009/110/EG
Artikel 14a
2.  Följande artikel ska införas som artikel 14a:
utgår
”Artikel 14a
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 248
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 81 – stycke 2 – led 4
Direktiv 75/324/EG
Artikel 10a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5 och 10.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5 och 10.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 249
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 81 – stycke 2 – led 4
Direktiv 75/324/EG
Artikel 10a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 250
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 83 – stycke 2 – led 1
Direktiv 80/181/EEG
Artikel 6a – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6c med avseende på fastställande av kompletterande visningar.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6c för att komplettera detta direktiv genom att fastställa kompletterande visningar.
Ändring 251
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 83 – stycke 2 – led 2
Direktiv 80/181/EG
Artikel 6c – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 252
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 83 – stycke 2 – led 2
Direktiv 80/181/EG
Artikel 6c – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 253
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 84 – stycke 2 – led 1
Direktiv 97/67/EG
Artikel 16 – stycke 6
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på fastställande av sådana standardiserade villkor.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa sådana standardiserade villkor.”
Ändring 254
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 84 – stycke 2 – led 3
Direktiv 97/67/EG
Artikel 20a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 255
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 86 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 2003/2003
Artikel 31a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 29.4 och 31.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 29.4 och 31.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 256
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 88 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2004/10/EG
Artikel 3b – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3a och 5.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3a och 5.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 257
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 90 – stycke 2 – led 1
Direktiv 2006/123/EG
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39a med avseende på fastställande av gemensamma kriterier som gör det möjligt att fastställa hur den försäkring eller de garantier som avses i punkt 1 i denna artikel bör vara utformade med hänsyn till riskens art och omfattning.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa gemensamma kriterier som gör det möjligt att fastställa hur den försäkring eller de garantier som avses i punkt 1 i denna artikel bör vara utformade med hänsyn till riskens art och omfattning.”
Ändring 258
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 90 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2006/123/EG
Artikel 36 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39a med avseende på fastställande av de tidsfrister som föreskrivs i artiklarna 28 och 35.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 39a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de tidsfrister som föreskrivs i artiklarna 28 och 35.
Ändring 259
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 90 – stycke 2 – led 3
Direktiv 2006/123/EG
Artikel 39a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 23.4 och 36 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 23.4 och 36 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 260
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 90 – stycke 2 – led 3
Direktiv 2006/123/EG
Artikel 39a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 23.4 och 36 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 23.4 och 36 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 261
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 91 – stycke 1 – strecksats 4
–  ändring av bilagorna till den förordningen i vissa fall,
–  ändring av bilagorna till den förordningen,
Ändring 262
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 91 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 1907/2006
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a med avseende på fastställande av testmetoder.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a för att komplettera denna förordning genom att fastställa testmetoder.
Ändring 263
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 91 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 1907/2006
Artikel 41 – punkt 7
”7. Kommissionen ska ges befogenhet att efter samråd med kemikaliemyndigheten anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a, med avseende på variation av procentandelen av underlag som väljs ut och att ändra eller ta med ytterligare kriterier i punkt 5.”
”7. Kommissionen ska ges befogenhet att efter samråd med kemikaliemyndigheten anta delegerade akter i enlighet med artikel 131a för att ändra denna förordning genom att variera procentandelen av de underlag som väljs ut och genom att ändra, uppdatera eller ta med ytterligare kriterier i punkt 5.”
Ändring 264
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 91 – stycke 3 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1907/2006
Artikel 73 – punkt 2
4a.  Artikel 73.2 ska ersättas med följande:
2.  Ett slutgiltigt beslut ska fattas i enlighet med förfarandet i artikel 133.4. Kommissionen ska sända utkastet till ändring till medlemsstaterna senast 45 dagar före omröstningen.
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 131a för att komplettera denna förordning med det slutliga beslutet om ändring av bilaga XVII.”
Ändring 265
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 91 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 1907/2006
Artikel 131a
”Artikel 131a
”Artikel 131a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 131 och 138.9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 73.2, 131 och 138.9 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 131 och 138.9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 73.2, 131 och 138.9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 131 och 138.9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.2, 13.3, 41.7, 58.1, 58.8, 68.1, 68.2, 73.2, 131 och 138.9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_____________________
_____________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 266
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 94 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2009/48/EG
Artikel 46a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 46 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 46 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 267
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 94 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2009/48/EG
Artikel 46a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 46 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 46 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 268
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 97 – stycke 2 – led 1 – led a
Direktiv 2009/125/EG
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 18a.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att komplettera detta direktiv.”
Ändring 269
Förslag till förordning
Bilaga – del VII – punkt 97 – stycke 2 – led 1 – led c
Direktiv 2009/125/EG
Artikel 15 – punkt 10
”10. I förekommande fall ska en delegerad akt som fastställer kraven för ekodesign innehålla föreskrifter om hur de olika miljöaspekterna ska vägas mot varandra.”
”10. I förekommande fall ska en delegerad akt som fastställer kraven för ekodesign innehålla föreskrifter om hur de olika miljöaspekterna ska vägas mot varandra. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att komplettera detta direktiv.
Ändring 270
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 97 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2009/125/EG
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta dessa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artikel 18a.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta dessa åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att komplettera detta direktiv.”
Ändring 271
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 97 – stycke 2 – led 3
Direktiv 2009/125/EG
Artikel 18a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 15.1 och 16.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 15.1 och 16.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 272
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 98 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 661/2009
Artikel 14
”Artikel 14
”Artikel 14
Delegerade befogenheter
Delegerade befogenheter
Kommissionen ska mot bakgrund av den tekniska utvecklingen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på följande:
Kommissionen ska mot bakgrund av den tekniska utvecklingen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att ändra denna förordning genom att fastställa följande:
a)  Åtgärder för att ändra de gränsvärden för rullmotstånd och rullningsbuller som fastställs i delarna B och C i bilaga II i den mån detta behövs på grund av förändrade provningsförfaranden och utan att nivån på miljöskydd sänks.
b)  Åtgärder för att ändra bilaga IV för att infoga de Unece-föreskrifter som görs obligatoriska genom artikel 4.4 i beslut 97/836/EG.
Kommissionen ska mot bakgrund av den tekniska utvecklingen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att komplettera denna förordning genom att fastställa följande:
a)  Detaljerade regler för särskilda förfaranden, provningar och tekniska krav för typgodkännandet av motorfordon och deras släpvagnar samt komponenter och separata tekniska enheter enligt bestämmelserna i artiklarna 5–12.
a)  Detaljerade regler för särskilda förfaranden, provningar och tekniska krav för typgodkännandet av motorfordon och deras släpvagnar samt komponenter och separata tekniska enheter enligt bestämmelserna i artiklarna 5–12.
b)  Detaljerade regler om specifika säkerhetskrav för de fordon som är avsedda för vägtransport av farligt gods inom eller mellan medlemsstaterna, med hänsyn tagen till Uneces föreskrifter nr 105.
b)  Detaljerade regler om specifika säkerhetskrav för de fordon som är avsedda för vägtransport av farligt gods inom eller mellan medlemsstaterna, med hänsyn tagen till Uneces föreskrifter nr 105.
c)  En mer exakt definition av de fysiska egenskaper och prestandakrav ett däck ska ha för att definieras som ”däck för särskilt bruk”, ”terränggående däck för yrkesmässigt bruk”, ”förstärkt däck” eller ”däck för extra last”, ”vinterdäck”, ”reservdäck för temporärt bruk (T-typ)” eller ”drivhjulsdäck” i enlighet med artikel 3 andra stycket punkterna 8–13.
c)  En mer exakt definition av de fysiska egenskaper och prestandakrav ett däck ska ha för att definieras som ”däck för särskilt bruk”, ”terränggående däck för yrkesmässigt bruk”, ”förstärkt däck” eller ”däck för extra last”, ”vinterdäck”, ”reservdäck för temporärt bruk (T-typ)” eller ”drivhjulsdäck” i enlighet med artikel 3 andra stycket punkterna 8–13.
d)  Åtgärder för att ändra de gränsvärden för rullmotstånd och rullningsbuller som fastställs i del B och del C i bilaga II i den mån detta behövs på grund av förändrade provningsförfaranden och utan att nivån på miljöskydd sänks.
e)  Detaljerade regler om förfarandet för att fastställa de bullernivåer som avses i punkt 1 i del C i bilaga II.
e)  Detaljerade regler om förfarandet för att fastställa de bullernivåer som avses i punkt 1 i del C i bilaga II.
f)  Åtgärder för att ändra bilaga IV för att infoga de Uneceföreskrifter som görs obligatoriska genom artikel 4.4 i beslut 97/836/EG.
g)  Administrativa bestämmelser för särskilda förfaranden, provningar och tekniska krav för typgodkännandet av motorfordon och deras släpvagnar samt komponenter och separata tekniska enheter enligt bestämmelserna i artiklarna 5–12.
g)  Administrativa bestämmelser för särskilda förfaranden, provningar och tekniska krav för typgodkännandet av motorfordon och deras släpvagnar samt komponenter och separata tekniska enheter enligt bestämmelserna i artiklarna 5–12.
h)  Åtgärder som undantar vissa fordon eller fordonstyper inom kategorierna M2, M3, N2 och N3 från skyldigheten att installera de avancerade fordonssystem som avses i artikel 10, om det kan påvisas, på grundval av en kostnadseffektivitetsanalys och med beaktande av alla relevanta säkerhetsaspekter, att dessa system inte är lämpade för fordonet eller fordonstypen i fråga.
h)  Åtgärder som undantar vissa fordon eller fordonstyper inom kategorierna M2, M3, N2 och N3 från skyldigheten att installera de avancerade fordonssystem som avses i artikel 10, om det kan påvisas, på grundval av en kostnadseffektivitetsanalys och med beaktande av alla relevanta säkerhetsaspekter, att dessa system inte är lämpade för fordonet eller fordonstypen i fråga.
i)  andra åtgärder som krävs för tillämpningen av denna förordning.”
i)  andra åtgärder som krävs för tillämpningen av denna förordning.”
Ändring 273
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 98 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 661/2009
Artikel 14a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del IX – punkt 98 – andra stycket – led 3”) motsvarar ”bilaga I – del IX – punkt 98 – andra stycket – led 2” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (bilaga I, del IX, punkt 98, andra stycket, led 2 förekommer två gånger) i kommissionens förslag.)
Ändring 274
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 98 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 661/2009
Artikel 14a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del IX – punkt 98 – andra stycket – led 3”) motsvarar ”bilaga I – del IX – punkt 98 – andra stycket – led 2” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (bilaga I, del IX, punkt 98, andra stycket, led 2 förekommer två gånger) i kommissionens förslag.)
Ändring 275
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 99 – stycke 1 – strecksats 8a (ny)
–  komplettering av denna förordning genom att tillåta undantag från förbudet mot djurförsök, i den händelse allvarliga farhågor uppstår med avseende på en befintlig kosmetikaingrediens säkerhet.
Ändring 276
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 99 – stycke 3
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 1223/2009 avseende undantag för djurförsök, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på beslut om beviljande av undantag från förbudet mot djurförsök. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 277
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 99 – stycke 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1223/2009
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 9
De åtgärder som avses i sjätte stycket ska antas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 32.2.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera denna förordning genom att tillåta det undantag som avses i sjätte stycket.”
Ändring 278
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 99 – stycke 4 – led 7
Förordning (EG) nr 1223/2009
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2
”Kommissionen ska, efter samråd med SCCS eller andra relevanta myndigheter och med beaktande av bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på upprättandet av en förteckning över gemensamma kriterier för påståenden som får användas när det gäller kosmetiska produkter.”
”Kommissionen ska, efter samråd med SCCS eller andra relevanta myndigheter och med beaktande av bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över gemensamma kriterier för påståenden som får användas när det gäller kosmetiska produkter.”
Ändring 279
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 99 – stycke 4 – led 9
Förordning (EG) nr 1223/2009
Artikel 31a
”Artikel 31a
”Artikel 31a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 18.2, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 18.2, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.3, 13.8, 14.2, 15.1, 15.2, 16.8, 16.9, 18.2, 20.2, 31.1, 31.2 och 31.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_____________________
_____________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 280
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 102 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 3922/91
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 281
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 104 – stycke 1
I syfte att anpassa direktiv 97/70/EG till utvecklingen av internationell rätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av det direktivet i syfte att tillämpa efterföljande ändringar av Torremolinosprotokollet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att anpassa direktiv 97/70/EG till utvecklingen av internationell rätt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen för att ändra det direktivet i syfte att tillämpa efterföljande ändringar av Torremolinosprotokollet och att komplettera det genom att anta bestämmelser om en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande.
I syfte att säkerställa att unionens standarder skyddas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av Torremolinosprotokollet om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå på sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att sådana ändringar skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.
Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 282
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 104 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 97/70/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att anta bestämmelser om en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande, i den utsträckning som krävs för att säkerställa att de genomförs enhetligt inom unionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 283
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 104 – stycke 3 – led 1
Direktiv 97/70/EG
Artikel 8 – punkt 2
2.  Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande, i den utsträckning som krävs för att säkerställa att de genomförs enhetligt inom unionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.2.
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera detta direktiv i syfte att fastställa en harmoniserad tolkning av de bestämmelser i bilagan till Torremolinosprotokollet som har överlåtits till de enskilda avtalsslutande parternas administrationers gottfinnande.
Ändring 284
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 104 – stycke 3 – led 1
Direktiv 97/70/EG
Artikel 8 – punkt 3
3.  Ändringarna av det internationella instrument som avses i artikel 2.4 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002*.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av det internationella instrument som avses i artikel 2.4 om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå för sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.
Ändring 285
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 104 – stycke 3 – led 2
Direktiv 97/70/EG
Artikel 8a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 286
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 104 – stycke 3 – led 2
Direktiv 97/70/EG
Artikel 8a – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 287
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 104 – stycke 3 – led 2
Direktiv 97/70/EG
Artikel 8a – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 288
Förslag till förordning
Bilaga – del IX – punkt 105 – stycke 2a (nytt)
I syfte att säkerställa att unionens standarder skyddas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av Marpol 73/78 om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå på sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.
Ändring 289
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 105 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2000/59/EG
Artikel 13a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 290
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 105 – stycke 3 – led 3
Direktiv 2000/59/EG
Artikel 15 – punkt 3
3.  Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 2 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002*.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av det internationella instrument som avses i artikel 2 om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå för sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.
____________________
* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (EGT L 324, 29.11.2002, s. 1).”
Ändring 291
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 106 – stycke 1a (nytt)
I syfte att säkerställa att unionens standarder skyddas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av det internationella instrument som avses i artikel 3 om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå på sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.
Ändring 292
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 106 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2001/96/EG
Artikel 15 – punkt 3
3.  Ändringarna av de internationella instrument som avses i artikel 3 får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av det internationella instrument som avses i artikel 3 om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå för sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.
Ändring 293
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 106 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2001/96/EG
Artikel 15 – fotnoten
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
utgår
Ändring 294
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 106 – stycke 3 – led 3
Direktiv 2001/96/EG
Artikel 15a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 295
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 111 – stycke 3 – led 1 – led a – led ii
Förordning (EG) nr 782/2003
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på inrättande av ett harmoniserat besiktnings- och certifieringssystem för sådana fartyg som avses i led b i denna punkt, om det visar sig nödvändigt.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera denna förordning genom att inrätta ett harmoniserat besiktnings- och certifieringssystem för sådana fartyg som avses i första stycket led b i denna punkt, om det visar sig nödvändigt.”
Ändring 296
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 111 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 782/2003
Artikel 8a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.1 och 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.1 och 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 297
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 112 – stycke 3 – led 1 – led b
Direktiv 2004/52/EG
Artikel 4 – punkt 4
4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4a med avseende på definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar. Sådana akter ska endast antas om samtliga villkor, utvärderade enligt lämpliga undersökningar, föreligger för att möjliggöra driftskompatibilitet i alla avseenden, inbegripet tekniska, rättsliga och handelsmässiga villkor.
4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4a för att komplettera denna förordning genom att definiera det europeiska systemet för elektroniska vägtullar. Sådana akter ska endast antas om samtliga villkor, utvärderade enligt lämpliga undersökningar, föreligger för att möjliggöra driftskompatibilitet i alla avseenden, inbegripet tekniska, rättsliga och handelsmässiga villkor.
Ändring 298
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 112 – stycke 3 – led 1 – led b
Direktiv 2004/52/EG
Artikel 4 – punkt 5
5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4a med avseende på tekniska beslut om upprättandet av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar.”
5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4a för att komplettera detta direktiv genom att anta tekniska beslut om upprättandet av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar.”
Ändring 299
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 112 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2004/52/EG
Artikel 4a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.2, 4.4 och 4.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.2, 4.4 och 4.5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 300
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 113 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2004/54/EG
Artikel 16a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 301
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 114 – stycke 1
I syfte att anpassa förordning (EG) nr 725/2004 till utvecklingen av internationell rätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förordningen i syfte att införliva ändringar av vissa internationella instrument. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att anpassa förordning (EG) nr 725/2004 till utvecklingen av internationell rätt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förordningen i syfte att införliva ändringar av vissa internationella instrument och att komplettera den genom att fastställa harmoniserade förfaranden för tillämpning av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden, utan att den förordningens tillämpningsområde utökas. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 302
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 114 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 725/2004, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att fastställa harmoniserade förfaranden för tillämpningen av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden utan att denna förordnings tillämpningsområde utökas. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 303
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 114 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 725/2004
Artikel 10 – punkt 3
3.  Kommissionen ska fastställa harmoniserade förfaranden för tillämpningen av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden utan att denna förordnings tillämpningsområde utökas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.”
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på komplettering av denna förordning i syfte att fastställa harmoniserade förfaranden för tillämpningen av de tvingande bestämmelserna i ISPS-koden utan att denna förordnings tillämpningsområde utökas.
Ändring 304
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 114 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 725/2004
Artikel 10a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 305
Förslag till förordning
Bilaga – del XI– punkt 117 – stycke 2 – led 1
Förordning (EG) nr 868/2004
Artikel 5 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på en detaljerad metod för att fastställa förekomst av illojal prissättning. Metoden ska bland annat avse hur normal konkurrensutsatt prissättning, faktiska kostnader och rimliga vinstmarginaler ska beräknas inom just luftfartssektorn.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a för att komplettera denna förordning genom att fastställa en detaljerad metod för att fastställa förekomst av illojal prissättning. Metoden ska bland annat avse hur normal konkurrensutsatt prissättning, faktiska kostnader och rimliga vinstmarginaler ska beräknas inom just luftfartssektorn.”
Ändring 306
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 117 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 868/2004
Artikel 14a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 307
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 121 – stycke 3 – led 1 – led a
Direktiv 2006/126/EG
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på föreskrifter för mikroprocessorn som avses i bilaga I. Dessa föreskrifter ska innehålla bestämmelser om EG-typgodkännande som får beviljas endast om förmågan att motstå försök att manipulera eller ändra lagrade uppgifter kan visas.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa föreskrifter för mikroprocessorn som avses i bilaga I. Dessa föreskrifter ska innehålla bestämmelser om EG-typgodkännande som får beviljas endast om förmågan att motstå försök att manipulera eller ändra lagrade uppgifter kan visas.
Ändring 308
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 121 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2006/126/EG
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på fastställande av lämpliga specifikationer för att motverka förfalskningar.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa lämpliga specifikationer för att motverka förfalskningar.
Ändring 309
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 121 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2006/126/EG
Artikel 8a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.2, 1.3, 3.2 och 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.2, 1.3, 3.2 och 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 310
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 123 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2007/59/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån, av en gemenskapsmodell för förarbeviset, intyget och den bestyrkta kopian av intyget, och även besluta om dessas fysiska utformning, med beaktande av åtgärder mot förfalskning.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera detta direktiv genom att, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån, fastställa en gemenskapsmodell för förarbeviset, intyget och den bestyrkta kopian av intyget, och även besluta om dessas fysiska utformning, med beaktande av åtgärder mot förfalskning.
Ändring 311
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 123 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2007/59/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande, på grundval av en rekommendation från byrån, av gemenskapskoderna för de olika typerna i kategorierna A och B enligt punkt 3 i denna artikel.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera detta direktiv genom att, på grundval av en rekommendation från byrån, fastställa gemenskapskoderna för de olika typerna i kategorierna A och B enligt punkt 3 i denna artikel.”
Ändring 312
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 123 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2007/59/EG
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2
”För detta ändamål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån, de grundläggande föreskrifterna för registren, t.ex. vilka uppgifter som ska registreras, deras dataformat, protokollet för datautbyte, rätt till tillträde, hur länge uppgifterna ska förvaras och de förfaranden som ska följas vid konkurs. ”
”För detta ändamål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera detta direktiv genom att, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån, fastställa de grundläggande föreskrifterna för registren, t.ex. vilka uppgifter som ska registreras, deras dataformat, protokollet för datautbyte, rätt till tillträde, hur länge uppgifterna ska förvaras och de förfaranden som ska följas vid konkurs.”
Ändring 313
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 123 – stycke 3 – led 3 – led b
Direktiv 2007/59/EG
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1a
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande av dessa kriterier.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa dessa kriterier.”
Ändring 314
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 123 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2007/59/EG
Artikel 25 – punkt 5 – stycke 1
Val av prov och examinatorer får ske utifrån unionskriterier. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande av sådana unionskriterier, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån.
Val av prov och examinatorer får ske utifrån unionskriterier. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa sådana unionskriterier, på grundval av ett utkast som utarbetats av byrån.
Ändring 315
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 123 – stycke 3 – led 6
Direktiv 2007/59/EG
Artikel 31a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 22.4, 23.3, 25.5, 31.1 och 34 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 22.4, 23.3, 25.5, 31.1 och 34 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 316
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 123 – stycke 3 – led 8
Direktiv 2007/59/EG
Artikel 34 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med avseende på fastställande av tekniska och funktionsmässiga specifikationer för smartkort.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska och funktionsmässiga specifikationer för smartkort.”
Ändring 317
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 124 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 1371/2007
Artikel 34 – punkt 1
1.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på de åtgärder som avses i artiklarna 2, 10 och 12.
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a för att komplettera denna förordning genom att anta de åtgärder som avses i artiklarna 2, 10 och 12.
Ändring 318
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 124 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 1371/2007
Artikel 34a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 33 och 34 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 33 och 34 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 319
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 126 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2008/96/EG
Artikel 7 – punkt 1a
”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på fastställande av gemensamma kriterier enligt vilka olyckans allvarlighetsgrad, inklusive antal dödsoffer och skadade, ska rapporteras.”
”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa gemensamma kriterier enligt vilka olyckans allvarlighetsgrad, inklusive antal dödsoffer och skadade, ska rapporteras.”
Ändring 320
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 126 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2008/96/EG
Artikel 12a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.1a och 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.1a och 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 321
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 127 – stycke 3 – led 1 – led a – led i
Förordning (EG) nr 300/2008
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av vissa delar av de gemensamma grundläggande standarderna.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vissa delar av de gemensamma grundläggande standarderna.”
Ändring 322
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 127 – stycke 3 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 300/2008
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av kriterier för hur medlemsstaterna får bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna i punkt 1 och anta alternativa skyddsåtgärder som ger en tillräcklig skyddsnivå på grundval av en lokal riskbedömning. Denna typ av alternativa åtgärder ska vara motiverade av skäl som rör luftfartygets storlek eller flygningarnas art, omfattning eller frekvens eller av annan relevant verksamhet.
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa kriterier för hur medlemsstaterna får bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna i punkt 1 och anta alternativa skyddsåtgärder som ger en tillräcklig skyddsnivå på grundval av en lokal riskbedömning. Denna typ av alternativa åtgärder ska vara motiverade av skäl som rör luftfartygets storlek eller flygningarnas art, omfattning eller frekvens eller av annan relevant verksamhet.
Ändring 323
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 127 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 300/2008
Artikel 18a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.4 och 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.4 och 11.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 324
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 129 – stycke 1a (nytt)
I syfte att säkerställa att unionens standarder skyddas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av IMO-koden för utredningar av sjöolyckor om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå på sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.
Ändring 325
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 129 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2009/18/EG
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på den gemensamma metoden för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss med beaktande av eventuella relevanta erfarenheter från säkerhetsutredningar.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa den gemensamma metoden för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss med beaktande av eventuella relevanta erfarenheter från säkerhetsutredningar.”
Ändring 326
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 129 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2009/18/EG
Artikel 18a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.4 och 20 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.4 och 20 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 327
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 129 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2009/18/EG
Artikel 20 – punkt 3
3.  Ändringar av IMO-koden för utredningar av sjöolyckor får undantas från detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2099/2002.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att från dess tillämpningsområde utesluta ändringar av IMO-koden för utredningar av sjöolyckor om det, på grundval av en utvärdering av kommissionen, finns en uppenbar risk för att sådana internationella ändringar skulle försämra den nivå för sjösäkerheten, det förhindrande av föroreningar från fartyg eller det skydd av boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som föreskrivs i unionens lagstiftning på sjöfartsområdet, eller att de skulle vara oförenliga med denna lagstiftning.
Ändring 328
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 130 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 8a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 329
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 133 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 6 – punkt 2 – led b – styckena 1 och 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på upprättandet av en förteckning över kategori, typ och allvarlighetsgrad i fråga om allvarliga överträdelser av unionsregler, utöver dem som anges i bilaga IV, som kan leda till förlust av gott anseende. Medlemsstaterna ska beakta upplysningar om dessa överträdelser, inklusive upplysningar från andra medlemsstater, när de fastställer prioriteringarna för kontroller enligt artikel 12.1.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över kategori, typ och allvarlighetsgrad i fråga om allvarliga överträdelser av unionsregler, utöver dem som anges i bilaga IV, som kan leda till förlust av gott anseende. Medlemsstaterna ska beakta upplysningar om dessa överträdelser, inklusive upplysningar från andra medlemsstater, när de fastställer prioriteringarna för kontroller enligt artikel 12.1.”
Ändring 330
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 133 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 24a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2 och 8.9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2 och 8.9 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 331
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 134 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 14a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.4 och 5.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.4 och 5.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 332
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 135 – stycke 3 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1073/2009
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 5
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på förfarandena för att meddela de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna namnen på sådana transportföretag och anslutningspunkterna utmed färdvägen.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfarandena för att meddela de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna namnen på sådana transportföretag och anslutningspunkterna utmed färdvägen.”
Ändring 333
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 135 – stycke 3 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1073/2009
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 3
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på formatet för certifikat.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a för att komplettera denna förordning genom att fastställa formatet för certifikat.”
Ändring 334
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 135 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 1073/2009
Artikel 6 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på formatet för tillstånd.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a för att komplettera denna förordning genom att fastställa formatet för tillstånd.”
Ändring 335
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 135 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 1073/2009
Artikel 7 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på formatet för ansökningar.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a för att komplettera denna förordning genom att fastställa formatet för ansökningar.”
Ändring 336
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 135 – stycke 3 – led 5
Förordning (EG) nr 1073/2009
Artikel 12 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på färdbladets och färdbladshäftets format och villkor för hur de ska användas.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a för att komplettera denna förordning genom att fastställa färdbladets och färdbladshäftets format och villkor för hur de ska användas.”
Ändring 337
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 135 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 1073/2009
Artikel 25a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.3, 5.5, 6.4, 7.2, 12.5 och 28.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.3, 5.5, 6.4, 7.2, 12.5 och 28.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 338
Förslag till förordning
Bilaga – del XI – punkt 135 – stycke 3 – led 8
Förordning (EG) nr 1073/2009
Artikel 28 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på formatet på den tabell som ska användas vid inlämnandet av den statistik som avses i punkt 2.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a för att komplettera denna förordning genom att fastställa formatet på den tabell som ska användas vid inlämnandet av den statistik som avses i punkt 2.”
Ändring 339
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 136 – stycke 2 – led 1
Direktiv 89/108/EEG
Artikel 4 – punkt 3
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på renhetskriterier som ska uppfyllas av dessa frysmedier.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa renhetskriterier som ska uppfyllas av dessa frysmedier.”
Ändring 340
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 136 – stycke 2 – led 2
Direktiv 89/108/EEG
Artikel 11 – stycke 1
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av förfaranden som ska användas vid provtagning av djupfrysta livsmedel och förfaranden för kontroll av deras temperatur och av temperaturerna i transportmedel och i lagrings- och förvaringsutrymmen.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa förfaranden som ska användas vid provtagning av djupfrysta livsmedel och förfaranden för kontroll av deras temperatur och av temperaturerna i transportmedel och i lagrings- och förvaringsutrymmen.”
Ändring 341
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 136 – stycke 2 – led 3
Direktiv 89/108/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 342
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 137 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 1999/2/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av det direktivet i den mån det är nödvändigt för att säkerställa skyddet av folkhälsan, och komplettering av det direktivet i fråga om undantag för den högsta strålningsdosen för livsmedel, och med ytterligare krav på anläggningarna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 1999/2/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av det direktivet i den mån det är nödvändigt för att säkerställa skyddet av folkhälsan, och komplettering av det direktivet i fråga om undantag för den högsta strålningsdosen för livsmedel, och med ytterligare krav på anläggningarna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 343
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 137 – stycke 2 – led 1
Direktiv 1999/2/EG
Artikel 5 – punkt 2
”2. ”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på att medge undantag från punkt 1 med beaktande av tillgängliga vetenskapliga rön och tillämpliga internationella normer.”
”2. ”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera detta direktiv i syfte att medge undantag från punkt 1 med beaktande av tillgängliga vetenskapliga rön och tillämpliga internationella normer.”
Ändring 344
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 137 – stycke 2 – led 2
Direktiv 1999/2/EG
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på de kompletterande föreskrifter som avses i första strecksatsen i första stycket i den här artikeln, med beaktande av kraven i fråga om effektivitet och säkerhet för behandling och om god hygienpraxis i bearbetning av livsmedel.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de kompletterande föreskrifter som avses i första strecksatsen i första stycket i den här artikeln, med beaktande av kraven i fråga om effektivitet och säkerhet för behandling och om god hygienpraxis i bearbetning av livsmedel.
Ändring 345
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 137 – stycke 2 – led 3
Direktiv 1999/2/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 7.2 och 14.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 7.2 och 14.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 346
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 999/2001, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen och komplettering av den förordningen med
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 999/2001, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen genom
—  godkännande av snabbtester,
—   uppdatering av förteckningen över tillåtna snabbtester,
—  ändring av åldern på de nötkreatur som ska omfattas av årliga övervakningsprogram,
—  ändring av åldern på de nötkreatur som ska omfattas av årliga övervakningsprogram,
—  fastställande av kriterier för att påvisa en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet och föra in dem i bilagan,
—  uppdatering av förteckningen över kriterier för att påvisa en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet,
—  beslut att tillåta utfodring av ungdjur av idisslare med protein som härrör från fisk,
—  beslut att tillåta utfodring av ungdjur av idisslare med protein som härrör från fisk.
Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen för att komplettera den förordningen genom
fastställande av närmare kriterier för beviljande av undantag från förbud avseende foder,
—  fastställande av närmare kriterier för beviljande av undantag från förbud avseende foder,
—  beslut att införa en toleransnivå för obetydliga mängder animaliska proteiner i foder på grund av oavsiktlig och tekniskt oundviklig kontaminering,
—  beslut att införa en toleransnivå för obetydliga mängder animaliska proteiner i foder på grund av oavsiktlig och tekniskt oundviklig kontaminering,
—  beslut om ålder,
—  beslut om ålder,
—  fastställande av regler om undantag från skyldigheten att avlägsna och destruera specificerat riskmaterial,
—  fastställande av regler om undantag från skyldigheten att avlägsna och destruera specificerat riskmaterial,
—  godkännande av produktionsprocesser,
—  godkännande av produktionsprocesser,
—  beslut att utvidga vissa bestämmelser till att omfatta andra djurarter,
—  beslut att utvidga vissa bestämmelser till att omfatta andra djurarter,
—  beslut att utvidga till andra produkter av animaliskt ursprung,
—  beslut att utvidga till andra produkter av animaliskt ursprung,
—  antagande av den metod för att bekräfta förekomst av BSE hos får och getter.
—  antagande av den metod för att bekräfta förekomst av BSE hos får och getter.
Ändring 347
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 3
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på godkännande av de snabbtest som avses i andra stycket. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av kapitel C punkt 4 i bilaga X genom att uppdatera den förteckning som återfinns där.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av kapitel C punkt 4 i bilaga X genom att uppdatera den förteckning över tillåtna snabbtester som återfinns där.”
Ändring 348
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på godkännande av snabbtest för detta ändamål. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av bilaga X i syfte att förteckna dessa test.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av bilaga X i syfte att förteckna de snabbtester som är tillåtna för detta ändamål.”
Ändring 349
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 6 – punkt 1b – stycke 2
På begäran av en medlemsstat som kan påvisa en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet, får de årliga övervakningsprogrammen för just den medlemsstaten ses över. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på
På begäran av en medlemsstat som kan påvisa en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet, får de årliga övervakningsprogrammen för just den medlemsstaten ses över. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av kapitel A del I punkt 7 i bilaga III för att ange de kriterier enligt vilka en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet bör bedömas, i syfte att se över övervakningsprogrammen.
a)   fastställande av vissa kriterier enligt vilka en förbättring av den epidemiologiska situationen i landet bör bedömas, i syfte att se över övervakningsprogrammen,
b)   ändring av bilaga III kapitel A del I punkt 7 för att ange de kriterier som avses i punkt a.”
(I parlamentets Ändring övertas artikel 6.1b andra stycket leden a och b i kommissionens förslag.)
Ändring 350
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 3
”På begäran av en medlemsstat eller ett tredjeland får ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 24.2 fattas om att bevilja enskilda undantag från begränsningarna i denna punkt. Varje undantag ska beakta bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av närmare kriterier som ska beaktas vid beviljande av sådana undantag.”
”På begäran av en medlemsstat eller ett tredjeland får ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 24.2 fattas om att bevilja enskilda undantag från begränsningarna i denna punkt. Varje undantag ska beakta bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare kriterier som ska beaktas vid beviljande av sådana undantag.”
Ändring 351
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 7 – punkt 4a
”4a. På grundval av en gynnsam riskbedömning, där åtminstone mängden och den eventuella källan till kontamineringen och slutdestinationen för sändningen beaktas, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av en toleransnivå för obetydliga mängder animaliska proteiner i foder på grund av oavsiktlig och tekniskt oundviklig kontaminering.”
”4a. På grundval av en gynnsam riskbedömning, där åtminstone mängden och den eventuella källan till kontamineringen och slutdestinationen för sändningen beaktas, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b för att komplettera denna förordning genom att fastställa en toleransnivå för obetydliga mängder animaliska proteiner i foder på grund av oavsiktlig och tekniskt oundviklig kontaminering.”
Ändring 352
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 8 – punkt 1
”1. Det specificerade riskmaterialet ska avlägsnas och bortskaffas i enlighet med bilaga V till denna förordning och med förordning (EG) nr 1069/2009. Det får inte importeras till unionen. Förteckningen över specificerat riskmaterial som avses i bilaga V ska omfatta åtminstone hjärna, ryggmärg, ögon och tonsiller hos nötkreatur äldre än tolv månader och ryggkotpelare hos nötkreatur över en ålder som ska fastställas av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av den åldern. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av förteckningen över specificerat riskmaterial i bilaga V med beaktande av de olika riskkategorier som fastställs i artikel 5.1 första stycket och kraven i artikel 6.1a och 6.1b b.”
”1. Det specificerade riskmaterialet ska avlägsnas och bortskaffas i enlighet med bilaga V till denna förordning och med förordning (EG) nr 1069/2009. Det får inte importeras till unionen. Förteckningen över specificerat riskmaterial som avses i bilaga V ska omfatta åtminstone hjärna, ryggmärg, ögon och tonsiller hos nötkreatur äldre än tolv månader och ryggkotpelare hos nötkreatur över en ålder som ska fastställas av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b för att komplettera denna förordning genom att fastställa den åldern. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av förteckningen över specificerat riskmaterial i bilaga V med beaktande av de olika riskkategorier som fastställs i artikel 5.1 första stycket och kraven i artikel 6.1a och 6.1b b.”
Ändring 353
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på godkännande av ett alternativt test för att påvisa BSE före slakt och ändring av förteckningen i bilaga X. Punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på vävnader från djur som undergått det alternativa testet, förutsatt att testet tillämpas under de villkor som föreskrivs i bilaga V och att testresultaten är negativa.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på ändring av bilaga X för att uppdatera den förteckning över tillåtna alternativa tester för att påvisa BSE före slakt som återfinns där. Punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på vävnader från djur som undergått det alternativa testet, förutsatt att testet tillämpas under de villkor som föreskrivs i bilaga V och att testresultaten är negativa.”
Ändring 354
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 8 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av regler om undantag från punkterna 1–4 i denna artikel, med hänsyn till den tidpunkt när det förbud mot utfodring som föreskrivs i artikel 7.1 faktiskt träder i kraft eller, när det gäller tredjeländer eller regioner i tredjeländer med en kontrollerad risk för BSE, med hänsyn till den tidpunkt när förbudet mot däggdjursprotein i foder för idisslare faktiskt träder i kraft, i syfte att begränsa kraven att avlägsna och destruera specificerat riskmaterial till de djur som fötts före detta datum i berörda länder eller regioner.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler om undantag från punkterna 1–4 i denna artikel, med hänsyn till den tidpunkt när det förbud mot utfodring som föreskrivs i artikel 7.1 faktiskt träder i kraft eller, när det gäller tredjeländer eller regioner i tredjeländer med en kontrollerad risk för BSE, med hänsyn till den tidpunkt när förbudet mot däggdjursprotein i foder för idisslare faktiskt träder i kraft, i syfte att begränsa kraven att avlägsna och destruera specificerat riskmaterial till de djur som fötts före detta datum i berörda länder eller regioner.”
Ändring 355
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 9 – punkt 1
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på godkännande av produktionsprocesser som ska användas för de produkter av animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga VI.”
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b för att komplettera denna förordning genom att godkänna produktionsprocesser som ska användas för de produkter av animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga VI.”
Ändring 356
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 15 – punkt 3
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på komplettering av denna förordning i syfte att utvidga bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till att omfatta andra djurarter.”
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b för att komplettera denna förordning genom att utvidga bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till att omfatta andra djurarter.”
Ändring 357
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 7
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 16 – punkt 7 – mening 1
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på komplettering av denna förordning i syfte att utvidga bestämmelserna i punkterna 1−6 till att omfatta andra animaliska produkter.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b för att komplettera denna förordning genom att utvidga bestämmelserna i punkterna 1−6 till att omfatta andra animaliska produkter.”
Ändring 358
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 8
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 20 – punkt 2 – mening 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b med avseende på fastställande av metoden för att bekräfta förekomst av BSE hos får och getter.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23b för att komplettera denna förordning genom att fastställa metoden för att bekräfta förekomst av BSE hos får och getter.”
Ändring 359
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 141 – stycke 3 – led 11
Förordning (EG) nr 999/2001
Artikel 23b – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.3, 6.1, 6.1b, 7.3, 7.4, 7.4a, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.3, 15.3, 16.7, 20.2 och 23 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna samlingsförordning träder i kraft.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.3, 6.1, 6.1b, 7.3, 7.4, 7.4a, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.3, 15.3, 16.7, 20.2 och 23 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ...[dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 360
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 143 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2002/46/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av det direktivet vad gäller renhetskriterier för de ämnen som anges i bilaga II till detta direktiv och miniminivåer för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2002/46/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av det direktivet vad gäller renhetskriterier för de ämnen som anges i bilaga II till detta direktiv och minimi- och maximinivåer för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 361
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 143 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2002/46/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställande av maximinivåer för vitaminer och mineralämnen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 362
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 143 – stycke 3 – led 1 – led a
Direktiv 2002/46/EG
Artikel 4 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på renhetskriterier för de ämnen som anges i bilaga II, utom när dessa kriterier är tillämpliga i enlighet med punkt 3.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa renhetskriterier för de ämnen som anges i bilaga II, utom när dessa kriterier är tillämpliga i enlighet med punkt 3.”
Ändring 363
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 143 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2002/46/EG
Artikel 5 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på fastställande av de miniminivåer av vitaminer och mineralämnen som avses i punkt 3 i denna artikel.
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på komplettering av detta direktiv genom att fastställa
a)  de miniminivåer av vitaminer och mineralämnen som avses i punkt 3 i denna artikel, och
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de maximinivåer av vitaminer och mineralämnen som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2.
b)  de maximinivåer av vitaminer och mineralämnen som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel.”
Ändring 364
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 143 – stycke 3 – led 3
Direktiv 2002/46/EG
Artikel 12 – punkt 3
3.  Artikel 12.3 ska utgå.
3.  Artikel 12.3 ska ersättas med följande:
”3. För att avhjälpa de svårigheter som nämns i punkt 1 och säkerställa skyddet av människors hälsa ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a för att komplettera detta direktiv.
Den medlemsstat som har vidtagit skyddsåtgärder får i så fall upprätthålla dessa tills dessa delegerade akter har antagits.”
Ändring 365
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 143 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2002/46/EG
Artikel 12a
”Artikel 12a
”Artikel 12a
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.5 och 5.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 4.5, 5.4 och 12.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av den aktuella perioden.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 4.5 och 5.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 4.5, 5.4 och 12.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 4.5 och 5.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 4.5, 5.4 och 12.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_______________________
_______________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 366
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 144 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artikel 29 andra stycket led i i direktiv 2002/98/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att fastställa ett förfarande för anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar samt anmälningsformat. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 367
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 144 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2002/98/EG
Artikel 27a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 första och tredje styckena ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 första och tredje styckena ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 368
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 144 – stycke 3 – led 3 – led a
Direktiv 2002/98/EG
Artikel 29 – stycke 1
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på ändringar av de tekniska krav som anges i bilagorna I−IV i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att ändra de tekniska krav som anges i bilagorna I−IV i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.
Om det, i fråga om de tekniska krav som anges i bilagorna III och IV, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 27b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”
Om det, i fråga om de tekniska krav som anges i bilagorna III och IV, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 27b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”
Ändring 369
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 144 – stycke 3 – led 3 – led b
Direktiv 2002/98/EG
Artikel 29 – punkt 2 – led i
b)  I andra stycket ska led i utgå.
utgår
Ändring 370
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 144 – stycke 3 – led 3 – led b
Direktiv 2002/98/EG
Artikel 29 – stycke 5
d)  Följande ska läggas till som femte stycke:
utgår
”Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa ett förfarande för anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar samt anmälningsformat. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28.2.”
Ändring 371
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 146 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2003/99/EG
Artikel 5 – punkt 1
”1. Om data som samlas in genom rutinövervakning i enlighet med artikel 4 inte är tillräckliga ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av samordnade övervakningsprogram avseende en eller flera zoonoser eller zoonotiska smittämnen. Sådana delegerade akter ska i synnerhet antas om särskilda behov kan identifieras och det finns behov av att bedöma riskerna eller fastställa jämförelsevärden beträffande zoonoser eller zoonotiska smittämnen på medlemsstats- eller unionsnivå.”
”1. Om data som samlas in genom rutinövervakning i enlighet med artikel 4 inte är tillräckliga ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa samordnade övervakningsprogram avseende en eller flera zoonoser eller zoonotiska smittämnen. Sådana delegerade akter ska i synnerhet antas om särskilda behov kan identifieras och det finns behov av att bedöma riskerna eller fastställa jämförelsevärden beträffande zoonoser eller zoonotiska smittämnen på medlemsstats- eller unionsnivå.”
Ändring 372
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 146 – stycke 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2003/99/EG
Artikel 11 – rubriken
2a.  I artikel 11 ska rubriken ersättas med följande:
Ändring av bilagorna, samt övergångs- och genomförandebestämmelser
Ändringar av bilagorna och genomförandeåtgärder
Ändring 373
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 146 – stycke 2 – led 3a (nytt)
Direktiv 2003/99/EG
Artikel 11 – stycke 3
3a.  I artikel 11 ska stycke 3 ersättas med följande:
Andra genomförande- eller övergångsåtgärder får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.
”Vidare får genomförandeåtgärder antas i enlighet med det kommittéförfarande som avses i artikel 12.2.
Ändring 374
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 146 – stycke 2 – led 4
Direktiv 2003/99/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 5.1 och 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 5.1 och 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 375
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1829/2003, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagan till den förordningen i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen och komplettering av den förordningen genom att fastställa lägre tröskelvärden för förekomst av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och foder, under vilka märkningskraven inte är tillämpliga på vissa villkor och genom att fastställa särskilda bestämmelser om sådan information som ska ges till storkök som levererar livsmedel till slutkonsumenter.
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1829/2003 bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagan till den förordningen i syfte att anpassa den till den tekniska utvecklingen och komplettering av den förordningen genom att fastställa vilka livsmedel och foder som omfattas av förordningens olika avsnitt, genom att fastställa lägre tröskelvärden för förekomst av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och foder, under vilka märkningskraven inte är tillämpliga på vissa villkor, genom att fastställa åtgärder för aktörer så att de kan visa för de behöriga myndigheterna att de uppfyller kraven samt åtgärder som är nödvändiga för att aktörerna ska kunna uppfylla märkningskraven och genom att fastställa särskilda bestämmelser om sådan information som ska ges till storkök som levererar livsmedel till slutkonsumenter.
Ändring 376
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 3
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1829/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende åtgärder för att företagarna ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer, åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven och regler för att underlätta en enhetlig tillämpning av vissa bestämmelser. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1829/2003 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende regler för att underlätta en enhetlig tillämpning av vissa bestämmelser. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 377
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 4 – led 1
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 3 – punkt 2
”2. Kommissionen får genom genomförandeakter besluta om en typ av livsmedel omfattas av detta avsnitt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att bestämma om en typ av livsmedel omfattas av detta avsnitt.”
Ändring 378
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 4 – led 2
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 12 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på fastställande av lägre tröskelvärden, särskilt i fråga om livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller för att beakta vetenskapliga och tekniska framsteg.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa lägre tröskelvärden, särskilt i fråga om foder som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller för att beakta vetenskapliga och tekniska framsteg.”
Ändring 379
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 14
”Artikel 14
”Artikel 14
Delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter
Delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på antagande av särskilda bestämmelser om sådan information som ska ges till storkök som levererar livsmedel till slutkonsumenter. För att kunna beakta de särskilda förhållanden som råder i storkök får sådana bestämmelser innebära att de krav som anges i artikel 13.1 e anpassas.
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa följande:
a)  åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 12.3,
b)  åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 13, och
c)  särskilda bestämmelser om sådan information som ska ges till storkök som levererar livsmedel till slutkonsumenter. För att kunna beakta de särskilda förhållanden som råder i storkök får sådana bestämmelser innebära att de krav som anges i artikel 13.1 e anpassas.
2.  Kommissionen får genom genomförandeakter anta följande:
2.  Kommissionen får genom genomförandeakter anta närmare bestämmelser för att underlätta en enhetlig tillämpning av artikel 13. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.”
a)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 12.3.
b)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 13.
c)  Detaljerade regler för att underlätta en enhetlig tillämpning av artikel 13.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.”
Ändring 380
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 4 – led 4
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 15 – punkt 2
”2. Kommissionen får genom genomförandeakter besluta om en typ av foder omfattas av detta avsnitt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa om en typ av foder omfattas av detta avsnitt.”
Ändring 381
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 24 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på fastställande av lägre tröskelvärden, särskilt i fråga om foder som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller för att beakta vetenskapliga och tekniska framsteg.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa lägre tröskelvärden, särskilt i fråga om foder som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, eller för att beakta vetenskapliga och tekniska framsteg.”
Ändring 382
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 26
”Artikel 26
”Artikel 26
Genomförandebefogenheter
Delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter
Kommissionen får genom genomförandeakter anta följande:
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa följande:
a)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 24.3.
a)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla de krav som behöriga myndigheter ställer i enlighet med artikel 24.3.
b)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 25.
b)  Åtgärder som är nödvändiga för att företagare ska kunna uppfylla märkningskraven i enlighet med artikel 25.
c)  Detaljerade regler för att underlätta en enhetlig tillämpning av artikel 25.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.”
2.  Kommissionen får genom genomförandeakter anta närmare bestämmelser för att underlätta en enhetlig tillämpning av artikel 25. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 35.2.”
Ändring 383
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 147 – stycke 4 – led 8
Förordning (EG) nr 1829/2003
”Artikel 34a
”Artikel 34a
”Artikel 34a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 12.4, 14.1a och 24.4 samt artikel 32 sjätte stycket ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 12.4, 14.1, 15.2, 24.4, 26.1 samt artikel 32 sjätte stycket ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 12.4, 14.1a och 24.4 samt artikel 32 sjätte stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 12.4, 14.1, 15.2, 24.4, 26.1 samt artikel 32 sjätte stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning *.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 12.4, 14.1a och 24.4 samt artikel 32 sjätte stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 12.4, 14.1, 15.2, 24.4, 26.1 samt artikel 32 sjätte stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
________________________
________________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 384
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 2160/2003, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I, II och III till den förordningen och komplettering av den förordningen vad gäller unionens mål för att minska förekomsten av zoonoser och zoonotiska smittämnen, särskilda bekämpningsmetoder och särskilda bestämmelser om kriterier för import från tredjeländer, ansvarsområden och uppgifter för unionens referenslaboratorier och vissa ansvarsområden och uppgifter för de nationella referenslaboratorierna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 2160/2003 bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I, II och III till den förordningen och komplettering av den förordningen vad gäller unionens mål för att minska förekomsten av zoonoser och zoonotiska smittämnen, särskilda bekämpningsmetoder och särskilda bestämmelser om kriterier för import från tredjeländer, ansvarsområden och uppgifter för unionens referenslaboratorier för att godkänna testmetoder och när det gäller vissa ansvarsområden och uppgifter för de nationella referenslaboratorierna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 385
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2160/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende godkännande av testmetoder. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 386
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på unionens mål för att minska prevalensen av de zoonoser och zoonotiska smittämnen som förtecknas i första kolumnen i bilaga I inom de djurpopulationer som förtecknas i andra kolumnen i samma bilaga, med beaktande särskilt av
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på komplettering av denna förordning när det gäller unionens mål för att minska prevalensen av de zoonoser och zoonotiska smittämnen som förtecknas i första kolumnen i bilaga I inom de djurpopulationer som förtecknas i andra kolumnen i samma bilaga, med beaktande särskilt av
Ändring 387
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på komplettering av denna förordning när det gäller följande:
Ändring 388
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 9 – punkt 4
”4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av bestämmelser beträffande medlemsstaternas fastställande av de kriterier som avses i artikel 5.5 och i punkt 2 i denna artikel.”
”4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser beträffande medlemsstaternas fastställande av de kriterier som avses i artikel 5.5 och i punkt 2 i denna artikel.”
Ändring 389
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 5
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 10 – punkt 5 – meningarna 2 och 3
”Bemyndigandet får återkallas i enlighet med samma förfarande, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av särskilda bestämmelser rörande dessa villkor.”
”Bemyndigandet får återkallas i enlighet med samma förfarande. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa särskilda bestämmelser rörande dessa villkor.”
Ändring 390
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 6 – led a
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 11 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av ansvarsområden och uppgifter för unionens referenslaboratorier, särskilt när det gäller samordningen av deras verksamhet med de nationella referenslaboratoriernas verksamhet.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa ansvarsområden och uppgifter för unionens referenslaboratorier, särskilt när det gäller samordningen av deras verksamhet med de nationella referenslaboratoriernas verksamhet.”
Ändring 391
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 11 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av vissa ansvarsområden och uppgifter för nationella referenslaboratorier, särskilt när det gäller samordningen av deras verksamhet med verksamheten vid medlemsstaternas laboratorier som utses enligt artikel 12.1 a.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vissa ansvarsområden och uppgifter för nationella referenslaboratorier, särskilt när det gäller samordningen av deras verksamhet med verksamheten vid medlemsstaternas laboratorier som utses enligt artikel 12.1 a.”
Ändring 392
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 7
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 3
3. Kommissionen får genom genomförandeakter godkänna andra testmetoder som anges i punkt 3. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att godkänna andra testmetoder än dem som anges i första och andra styckena i denna punkt.”
Ändring 393
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 13 – rubriken
7a.  I artikel 13 ska rubriken ersättas med följande:
Genomförande- och övergångsbestämmelser
”Delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter”
Ändring 394
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 8
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 13 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på ändringar av delar av de berörda hälsointygen.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att ändra delar av de berörda hälsointygen.
Ändring 395
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 13 – stycke 2
8a.  I artikel 13 ska stycke 2 ersättas med följande:
Andra genomförande- och övergångsbestämmelser får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2.
”Vidare får genomförandebestämmelser antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2.
Ändring 396
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 151 – stycke 3 – led 9
Förordning (EG) nr 2160/2003
Artikel 13a
”Artikel 13a
”Artikel 13a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4 och 13 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4, 12.3 tredje stycket och 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4 och 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4, artikel 12.3 tredje stycket och artikel 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4 och 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.1, 3.6, 3.7, 5.6, 8.1, 9.4, 10.5, 11.2, 11.4, artikel 12.3 tredje stycket och artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
________________________
________________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 397
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 152 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2004/23/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av det direktivet med krav beträffande spårbarhet för vävnader och celler samt avseende produkter och material som kommer i kontakt med vävnader och celler och som påverkar deras kvalitet, och komplettering av det direktivet med vissa tekniska krav. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2004/23/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av det direktivet genom att fastställa krav beträffande spårbarhet för vävnader och celler samt avseende produkter och material som kommer i kontakt med vävnader och celler och som påverkar deras kvalitet, samt med avseende på fastställande av förfaranden för att säkerställa spårbarhet och kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsstandarder för importerade vävnader och celler, och komplettering av det direktivet med vissa tekniska krav. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 398
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 152 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2004/23/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa förfaranden för att säkerställa spårbarhet och för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer för importerade vävnader och celler. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 399
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 152 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2004/23/EG
Artikel 8 – punkt 5
5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a med avseende på fastställande av krav beträffande spårbarhet för vävnader och celler samt avseende produkter och material som kommer i kontakt med vävnader och celler och som påverkar deras kvalitet och säkerhet.
5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa krav beträffande spårbarhet för vävnader och celler samt avseende produkter och material som kommer i kontakt med vävnader och celler och som påverkar deras kvalitet och säkerhet, samt genom att fastställa förfaranden för att säkerställa spårbarhet på unionsnivå.
Ändring 400
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 152 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2004/23/EG
Artikel 8 – punkt 6
6.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa förfarandena för att säkerställa spårbarhet på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 29.2.”
utgår
Ändring 401
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 152 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2004/23/EG
Artikel 9 – punkt 4
”4. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer i enlighet med punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 29.2.
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer i enlighet med punkt 1.”
Ändring 402
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 152 – stycke 3 – led 3
Direktiv 2004/23/EG
Artikel 28 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a med avseende på de tekniska krav som avses i första stycket leden a–i.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28a för att komplettera detta direktiv med avseende på de tekniska krav som avses i första stycket leden a–i.
Ändring 403
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 152 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2004/23/EG
Artikel 28a
”Artikel 28a
”Artikel 28a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.5 och i artikel 28 andra stycket ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.5 och 9.4 och i artikel 28 andra stycket ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.5 och artikel 28 andra stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.5 och 9.4 och artikel 28 andra stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.5 och artikel 28 andra stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.5 och 9.4 och artikel 28 andra stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
________________________
________________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 404
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 153 – stycke 2 – led 1
Förordning (EG) nr 852/2004
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen
4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på antagande av de särskilda hygienåtgärder som avses i punkt 3, särskilt när det gäller
4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de särskilda hygienåtgärder som avses i punkt 3, särskilt när det gäller
Ändring 405
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 153 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 852/2004
Artikel 6 – punkt 3 – led c
”c) enligt en delegerad akt som kommissionen ges befogenhet att anta i enlighet med artikel 13a.”
”c) enligt en delegerad akt som kommissionen ges befogenhet att anta i enlighet med artikel 13a och som kompletterar denna förordning.”
Ändring 406
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 153 – stycke 2 – led 3
Förordning (EG) nr 852/2004
Artikel 12 – stycke 1
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på särskilda bestämmelser för tillämpningen av kraven i denna förordning på särskilda livsmedel för att hantera särskilda risker eller framväxande faror för folkhälsan.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa särskilda bestämmelser för tillämpningen av kraven i denna förordning på särskilda livsmedel för att hantera särskilda risker eller framväxande faror för folkhälsan.
Ändring 407
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 153 – stycke 2 – led 4
Förordning (EG) nr 852/2004
Artikel 13 – punkt 2
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på beviljande av undantag från bilagorna I och II, under beaktande av de relevanta riskfaktorerna och under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften angående
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att bevilja undantag från bilagorna I och II, särskilt för att underlätta genomförandet av artikel 5 för små företag, under beaktande av de relevanta riskfaktorerna och under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften.
a)  att underlätta tillämpningen av artikel 5 för småföretag,
b)  anläggningar som framställer, hanterar eller bearbetar råvaror som är avsedda för tillverkning av högförädlade livsmedelsprodukter som har genomgått en behandling som garanterar dess säkerhet.”
Ändring 408
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 153 – stycke 2 – led 5
Förordning (EG) nr 852/2004
Artikel 13a
”Artikel 13a
”Artikel 13a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.4, 6.3 c, 12, 13.1 och 13.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del XII – punkt 153 – andra stycket – led 5”) motsvarar ”bilaga I – del XII – punkt 153 – andra stycket – led 6” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (bilaga I, del XII, punkt 153, andra stycket, led 5 saknas) i kommissionens förslag.)
Ändring 409
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 155 – stycke 2 – led 2
Förordning (EG) nr 854/2004
Artikel 17 – punkt 2
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på beviljande av undantag från bilagorna I, II, III, IV, V och VI, under beaktande av de relevanta riskfaktorerna och under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften angående
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på komplettering av denna förordning genom att bevilja undantag från bilagorna I, II, III, IV, V och VI, under beaktande av de relevanta riskfaktorerna och under förutsättning att undantagen inte motverkar denna förordnings syften, i syfte att
i)  att underlätta tillämpningen av kraven i bilagorna för små företag,
i)  underlätta tillämpningen av kraven i bilagorna för små företag,
ii)  att möjliggöra fortsatt användning av traditionella metoder vid alla stadier av tillverkning, bearbetning eller distribution av livsmedel,
ii)  möjliggöra fortsatt användning av traditionella metoder vid alla stadier av tillverkning, bearbetning eller distribution av livsmedel,
iii)  att tillgodose behoven för livsmedelsföretag som är belägna i områden med särskilda geografiska begränsningar,
iii)  tillgodose behoven för livsmedelsföretag som är belägna i områden med särskilda geografiska begränsningar.
Ändring 410
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 155 – stycke 2 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 854/2004
Artikel 18 – inledningen
”Utan att det påverkar den generella tillämpningen av artiklarna 16 och 17.1 får kommissionen genom genomförandeakter fastställa följande åtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.
”Utan att det påverkar den generella tillämpningen av artikel 17.1 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa följande åtgärder.”
Ändring 411
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 155 – stycke 2 – led 4
Förordning (EG) nr 854/2004
Artikel 18a
”Artikel 18a
”Artikel 18a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17.1 och 17.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17.1, 17.2 och 18 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17.1 och 17.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.1, 17.2 och 18 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17.1 och 17.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17.1, 17.2 och 18 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 412
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 157 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 1901/2006
Artikel 20 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av närmare grunder för beviljande av uppskov, på grundval av de erfarenheter som gjorts till följd av tillämpningen av punkt 1.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare grunder för beviljande av uppskov, på grundval av de erfarenheter som gjorts till följd av tillämpningen av punkt 1.”
Ändring 413
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 157 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 1901/2006
Artikel 49 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera denna förordning genom att fastställa
Ändring 414
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 157 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 1901/2006
Artikel 50a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 20.2 och 49.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 20.2 och 49.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 415
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 1 – strecksats 5a (ny)
–  antagandet av unionsförteckningen över tillåtna hälsopåståenden utöver sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa samt villkoren för deras användning, eventuella ändringar av eller tillägg till denna förteckning, och slutliga beslut om ansökningar om godkännanden av påståenden.
Ändring 416
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 3
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1924/2006, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller antagandet av unionsförteckningen över tillåtna hälsopåståenden utöver sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa samt villkoren för deras användning, eventuella ändringar eller tillägg till denna förteckning, och vad gäller slutliga beslut om ansökningar om godkännanden av påståenden. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 417
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2
”Artikel 7 och artikel 10.2 a och b ska inte gälla oförpackade livsmedel (inbegripet färskvaror såsom frukt, grönsaker eller bröd) som säljs till slutkonsumenten eller till storhushåll och inte heller livsmedel som på begäran av köparen förpackas på försäljningsstället eller färdigförpackas för omedelbar försäljning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på märkning av dessa oförpackade livsmedel. Nationella föreskrifter får tillämpas fram till dess att det slutliga antagandet av dessa delegerade akter.”
”Artikel 7 och artikel 10.2 a och b ska inte gälla oförpackade livsmedel (inbegripet färskvaror såsom frukt, grönsaker eller bröd) som säljs till slutkonsumenten eller till storhushåll och inte heller livsmedel som på begäran av köparen förpackas på försäljningsstället eller färdigförpackas för omedelbar försäljning. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på märkning av dessa oförpackade livsmedel. Nationella föreskrifter får tillämpas fram till dess att det slutliga antagandet av dessa delegerade akter.”
Ändring 418
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 1 – punkt 4
”4. För generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) som traditionellt har använts för att ange en egenskap hos en kategori av livsmedel eller drycker som skulle kunna antyda en effekt på människors hälsa, får de berörda livsmedelsföretagarna ansöka om undantag från punkt 3. Ansökan ska sändas till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat, som utan dröjsmål ska vidarebefordra den till kommissionen. Kommissionen ska anta och offentliggöra de bestämmelser som ska gälla för livsmedelsföretagare om hur sådana ansökningar ska göras, för att säkerställa att ansökningarna handläggs på ett sätt som medger insyn och inom skälig tid. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på undantag från punkt 3.”
”4. För generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) som traditionellt har använts för att ange en egenskap hos en kategori av livsmedel eller drycker som skulle kunna antyda en effekt på människors hälsa, får de berörda livsmedelsföretagarna ansöka om undantag från punkt 3. Ansökan ska sändas till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat, som utan dröjsmål ska vidarebefordra den till kommissionen. Kommissionen ska anta och offentliggöra de bestämmelser som ska gälla för livsmedelsföretagare om hur sådana ansökningar ska göras, för att säkerställa att ansökningarna handläggs på ett sätt som medger insyn och inom skälig tid. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på undantag från punkt 3.”
Ändring 419
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 3 – stycke 2a
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på undantag från led d i andra stycket i denna artikel för näringsämnen där tillräckliga mängder inte kan fås med en balanserad och varierad kost. De delegerade akterna ska innehålla villkor för tillämpningen av undantagen, med beaktande av de särskilda omständigheterna i medlemsstaterna.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att bevilja undantag från led d i punkt 2 i denna artikel för näringsämnen där tillräckliga mängder inte kan fås med en balanserad och varierad kost. De delegerade akterna ska innehålla villkor för tillämpningen av undantagen, med beaktande av de särskilda omständigheterna i medlemsstaterna
Ändring 420
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 3 – led a – led i
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a senast den 19 januari 2009 med avseende på fastställande av särskilda näringsprofiler, inklusive undantag, som livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel måste uppfylla för att förses med näringspåståenden eller hälsopåståenden samt villkoren för användningen av näringspåståenden eller hälsopåståenden om livsmedel eller kategorier av livsmedel med hänsyn till näringsprofilerna.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a senast den 19 januari 2009 för att komplettera denna förordning med avseende på fastställande av särskilda näringsprofiler, inklusive undantag, som livsmedel eller vissa kategorier av livsmedel måste uppfylla för att förses med näringspåståenden eller hälsopåståenden samt villkoren för användningen av näringspåståenden eller hälsopåståenden om livsmedel eller kategorier av livsmedel med hänsyn till näringsprofilerna.”
Ändring 421
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 3 – led a – led ii
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 6
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på uppdateringen av näringsprofilerna och villkoren för deras användning, med hänsyn till den relevanta vetenskapliga utvecklingen. I detta syfte ska de berörda parterna och framför allt livsmedelsföretagare och konsumentgrupper höras.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på uppdateringen av näringsprofilerna och villkoren för deras användning, med hänsyn till den relevanta vetenskapliga utvecklingen. I detta syfte ska de berörda parterna och framför allt livsmedelsföretagare och konsumentgrupper höras.”
Ändring 422
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 4 – punkt 5
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på åtgärder för att fastställa andra livsmedel eller kategorier av livsmedel än de som avses i punkt 3 i denna artikel, för vilka näringspåståenden och hälsopåståenden ska begränsas eller förbjudas mot bakgrund av vetenskapliga rön.”
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på åtgärder för att fastställa andra livsmedel eller kategorier av livsmedel än de som avses i punkt 3 i denna artikel, för vilka näringspåståenden och hälsopåståenden ska begränsas eller förbjudas mot bakgrund av vetenskapliga rön.”
Ändring 423
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 13 – punkt 3
3.   Kommissionen ska, genom genomförandeakter och efter samråd med myndigheten, anta en unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i punkt 1 och alla nödvändiga villkor för användningen av dessa påståenden senast den 31 januari 2010. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.
3.  Efter samråd med myndigheten ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att upprätta en unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i punkt 1 och alla nödvändiga villkor för användningen av dessa påståenden senast den 31 januari 2010.
Ändring 424
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 13 – punkt 4
4.  Kommissionen ska, genom genomförandeakter och efter samråd med myndigheten, antingen på kommissionens eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, anta eventuella ändringar i den förteckning som avses i punkt 3 baserat på allmänt vedertagna vetenskapliga rön. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.
4.  Efter samråd med myndigheten ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, för att komplettera denna förordning genom att anta eventuella ändringar i den förteckning som avses i punkt 3 baserat på allmänt vedertagna vetenskapliga rön.
Ändring 425
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 6 – led a
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1
”Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett slutligt beslut om ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.”
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på sitt slutliga beslut om ansökan.”
Ändring 426
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2 – led b
b)  före utgången av femårsperioden, om påståendet fortfarande uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning ska kommissionen genom genomförandeakter anta bestämmelser för godkännande av påståendet utan begränsning av användningen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.
”b) före utgången av femårsperioden, om påståendet fortfarande uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att anta bestämmelser för godkännande av påståendet utan begränsning av användningen.”
Ändring 427
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 18 – punkt 5 – stycke 1
”Om myndigheten avger ett yttrande som inte stöder att påståendet tas upp i den förteckning som avses i punkt 4 ska kommissionen genom genomförandeakter anta ett beslut om ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.”
”Om myndigheten avger ett yttrande som inte stöder att påståendet tas upp i den förteckning som avses i punkt 4 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a när det gäller dess beslut om ansökan.”
Ändring 428
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 18 – punkt 5 – stycke 2 – led b
”b) före utgången av femårsperioden, om påståendet fortfarande uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning ska kommissionen genom genomförandeakter anta bestämmelser för godkännande av påståendet utan begränsning av användningen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.”
”b) före utgången av femårsperioden, om påståendet fortfarande uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning, ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning när det gäller bestämmelser för godkännande av påståendet utan begränsning av användningen.”
Ändring 429
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 8
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 24a
”Artikel 24a
”Artikel 24a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.2, 1.4, 3, 4.1, 4.5 och 8.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.2, 1.4, 3, 4.1, 4.5, 8.2, 13.3, 13.4, 17.3, 17.4, 18.5 och 28.6 a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.2, 1.4, 3, 4.1, 4.5 och 8.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.2, 1.4, 3, 4.1, 4.5, 8.2, 13.3, 13.4, 17.3, 17.4, 18.5 och 28.6 a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.2, 1.4, 3, 4.1, 4.5 och 8.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.2, 1.4, 3, 4.1, 4.5, 8.2, 13.3, 13.4, 17.3, 17.4, 18.5 och 28.6 a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_______________________
_______________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 430
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 158 – stycke 4 – led 10 – led b
Förordning (EG) nr 1924/2006
Artikel 28 – punkt 6 – led a – led ii
”ii) Efter att ha samrått med myndigheten ska kommissionen genom genomförandeakter anta ett beslut om de hälsopåståenden som godkänts på detta sätt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2.
”ii) Efter att ha samrått med myndigheten ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de hälsopåståenden som godkänts på detta sätt.”
Ändring 431
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1925/2006, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I och II till denna förordning för att anpassa den till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och ändring av bilaga III till den förordningen för att tillåta användning av vitaminer, mineraler och vissa andra ämnen som omfattas av förbud eller begränsningar eller som är föremål för unionens granskning och komplettering av den förordningen genom att fastställa till vilka andra livsmedel eller livsmedelskategorier vitaminer och mineralämnen inte får tillsättas, renhetskriterier för vitaminföreningar och mineralämnen och den lägsta mängden som avviker från den betydande mängden för förekomsten av ett visst vitamin eller mineral i livsmedel. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1925/2006, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I och II till denna förordning för att anpassa den till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och ändring av bilaga III till den förordningen för att tillåta användning av vitaminer, mineraler och vissa andra ämnen som omfattas av förbud eller begränsningar eller som är föremål för unionens granskning, komplettering av den förordningen genom att fastställa till vilka andra livsmedel eller livsmedelskategorier vitaminer och mineralämnen inte får tillsättas, renhetskriterier för vitaminföreningar och mineralämnen och den lägsta mängden som avviker från den betydande mängden för förekomsten av ett visst vitamin eller mineral i livsmedel, samt genom att fastställa högsta mängder för vitaminer eller mineraler som tillsätts livsmedel och fastställa villkor för att begränsa eller förbjuda tillsatser av specifika vitaminer eller mineraler. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 432
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1925/2006, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller de mängder av vitaminer eller mineralämnen som tillsatts i livsmedel och vad gäller de villkor som begränsar eller förbjuder tillsättningen av ett visst vitamin eller mineralämne. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 433
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 1925/2006
Artikel 4 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på åtgärder som fastställer till vilka andra livsmedel eller livsmedelskategorier vitaminer och mineralämnen inte får tillsättas i ljuset av vetenskapliga rön och med hänsyn till deras näringsvärde.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning med avseende på åtgärder som fastställer till vilka andra livsmedel eller livsmedelskategorier vitaminer och mineralämnen inte får tillsättas i ljuset av vetenskapliga rön och med hänsyn till deras näringsvärde.”
Ändring 434
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 1925/2006
Artikel 5 – punkt 1
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på åtgärder för att fastställa renhetskriterier för de vitaminföreningar och mineralämnen som anges i bilaga II, utom när renhetskriterier är tillämpliga i enlighet med punkt 2 i denna artikel.”
”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning med avseende på åtgärder för att fastställa renhetskriterier för de vitaminföreningar och mineralämnen som anges i bilaga II, utom när renhetskriterier är tillämpliga i enlighet med punkt 2 i denna artikel.”
Ändring 435
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 3 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1925/2006
Artikel 6 – punkt 1
1.  När ett vitamin eller ett mineralämne tillsätts i livsmedel, oavsett ändamål, får den totala mängden av vitaminet eller mineralämnet i livsmedlet när det säljs inte överstiga vissa högsta mängder. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa dessa mängder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2. Kommissionen får för detta ändamål lägga fram ett utkast till åtgärder om högsta mängder senast den 19 januari 2009. För koncentrerade och torkade produkter ska de högsta mängder som fastställs vara de som finns i livsmedlen när de bereds för konsumtion enligt tillverkarens anvisningar.
1.  När ett vitamin eller ett mineralämne tillsätts i livsmedel, oavsett ändamål, får den totala mängden av vitaminet eller mineralämnet i livsmedlet när det säljs inte överstiga vissa högsta mängder. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning med avseende på dessa högsta mängder. Kommissionen får för detta ändamål lägga fram ett utkast till åtgärder om högsta mängder senast den 19 januari 2009. För koncentrerade och torkade produkter ska de högsta mängder som fastställs vara de som finns i livsmedlen när de bereds för konsumtion enligt tillverkarens anvisningar.
Ändring 436
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 3 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1925/2006
Artikel 6 – punkt 2
2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa eventuella villkor som begränsar eller förbjuder tillsättningen av ett visst vitamin eller mineralämne i ett livsmedel eller en livsmedelskategori. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.
2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning när det gäller att fastställa eventuella villkor som begränsar eller förbjuder tillsättningen av ett visst vitamin eller mineralämne i ett livsmedel eller en livsmedelskategori.
Ändring 437
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 3 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1925/2006
Artikel 6 – punkt 6
”6. Tillsättning av ett vitamin eller ett mineralämne i ett livsmedel ska leda till att livsmedlet innehåller åtminstone en betydande mängd av det vitaminet eller mineralämnet, om en sådan mängd definieras i del A punkt 2 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1169/2011. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på åtgärder som fastställer de lägsta mängderna av vitaminer och mineralämnen i livsmedel, inbegripet eventuella lägre mängder som avviker från de betydande mängderna, för särskilda livsmedel eller kategorier av livsmedel.”
”6. Tillsättning av ett vitamin eller ett mineralämne i ett livsmedel ska leda till att livsmedlet innehåller åtminstone en betydande mängd av det vitaminet eller mineralämnet, om en sådan mängd definieras i del A punkt 2 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 1169/2011. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning med avseende på åtgärder som fastställer de lägsta mängderna av vitaminer och mineralämnen i livsmedel, inbegripet eventuella lägre mängder som avviker från de betydande mängderna, för särskilda livsmedel eller kategorier av livsmedel.”
Ändring 438
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 3 – led 5
Förordning (EG) nr 1925/2006
Artikel 7 – punkt 1
”1. I märkning och presentation av samt reklam för livsmedel som tillsatts vitaminer och mineralämnen får det inte påstås eller antydas att en väl sammansatt och varierad kost inte skulle tillhandahålla tillräckliga mängder näringsämnen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på undantag från denna bestämmelse vad gäller ett särskilt näringsämne.”
”1. I märkning och presentation av samt reklam för livsmedel som tillsatts vitaminer och mineralämnen får det inte påstås eller antydas att en väl sammansatt och varierad kost inte skulle tillhandahålla tillräckliga mängder näringsämnen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att bevilja undantag från denna bestämmelse vad gäller ett särskilt näringsämne.”
Ändring 439
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 159 – stycke 3 – led 7
Förordning (EG) nr 1925/2006
Artikel 13a
”Artikel 13a
”Artikel 13a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4, 5.1, 6.6, 7.1, 8.2 och 8.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 8.2 och 8.5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 4, 5.1, 6.6, 7.1, 8.2 och 8.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 8.2 och 8.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 4, 5.1, 6.6, 7.1, 8.2 och 8.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 8.2 och 8.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 440
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 161 – stycke 2 – led 1
Direktiv 2009/32/EG
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen
2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på fastställande av
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a för att komplettera denna förordning genom att fastställa följande:
Ändring 441
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 161 – stycke 2 – led 3
Direktiv 2009/32/EG
Artikel 5a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 5.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 442
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 162 – stycke 2 – led 2
Direktiv 2009/41/EG
Artikel 19a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 443
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 163 – stycke 3 – led 1
Direktiv 2009/54/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på de åtgärder som avses i första stycket led b i och c i.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa regler med avseende på de åtgärder som avses i första stycket led b i och c i.”
Ändring 444
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 163 – stycke 3 – led 2
Direktiv 2009/54/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på de åtgärder som avses i första stycket led d.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa regler med avseende på de åtgärder som avses i första stycket led d.”
Ändring 445
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 163 – stycke 3 – led 4
Direktiv 2009/54/EG
Artikel 12 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på de åtgärder som avses i första stycket leden a−f.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa regler med avseende på de åtgärder som avses i första stycket leden a–f.”
Ändring 446
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 163 – stycke 3 – led 5
Direktiv 2009/54/EG
Artikel 13a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.1, 9.4, 11.4 och 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.1, 9.4, 11.4 och 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 447
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 165 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 470/2009, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med vetenskapliga metoder för att fastställa referensvärden för åtgärder, regler om åtgärder vid bekräftad förekomst av ett förbjudet eller otillåtet ämne samt metodologiska principer för riskbedömning och rekommendationer för riskhantering och regler för användningen av ett MRL-värde som fastställts för ett farmakologiskt aktivt ämne för ett visst livsmedel på ett annat livsmedel som härrör från samma art, eller ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett eller flera djurslag på andra djurslag. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 470/2009, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen för att komplettera den förordningen med vetenskapliga metoder för att fastställa referensvärden för åtgärder, referenspunkter för åtgärder angående rester från farmakologiskt verksamma ämnen, regler om åtgärder vid bekräftad förekomst av ett förbjudet eller otillåtet ämne samt metodologiska principer för riskbedömning och rekommendationer för riskhantering och regler för användningen av ett MRL-värde som fastställts för ett farmakologiskt aktivt ämne för ett visst livsmedel på ett annat livsmedel som härrör från samma art, eller ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett eller flera djurslag på andra djurslag. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 448
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 165 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 470/2009, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende referensvärden för åtgärder med avseende på resthalter av farmakologiskt verksamma ämnen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 449
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 165 – stycke 3 – led 1
Förordning (EG) nr 470/2009
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på antagande av
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på antagande av
Ändring 450
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 165 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 470/2009
Artikel 18
”Artikel 18
”Artikel 18
Referensvärden för åtgärder
Referensvärden för åtgärder
Om det behövs för att säkerställa fungerande kontroller av livsmedel av animaliskt ursprung som importeras eller släpps ut på marknaden i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, får kommissionen genom genomförandeakter fastställa referensvärden för åtgärder med avseende på resthalter av farmakologiskt verksamma ämnen som inte behöver klassificeras enligt artikel 14.2 a, b eller c. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.
Om det behövs för att säkerställa fungerande kontroller av livsmedel av animaliskt ursprung som importeras eller släpps ut på marknaden i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa referensvärden för åtgärder med avseende på resthalter av farmakologiskt verksamma ämnen som inte behöver klassificeras enligt artikel 14.2 a, b eller c.
Referensvärdena för åtgärder ska regelbundet ses över mot bakgrund av nya vetenskapliga rön om livsmedelssäkerhet, resultaten av utredningar och de analyser som avses i artikel 24 och den tekniska utvecklingen.
Referensvärdena för åtgärder ska regelbundet ses över mot bakgrund av nya vetenskapliga rön om livsmedelssäkerhet, resultaten av utredningar och de analyser som avses i artikel 24 och den tekniska utvecklingen.
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på skyddet av folkhälsan, får kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2a.”
Om det i fall av risk för folkhälsan finns tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 24b tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna artikel.”
Ändring 451
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 165 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 470/2009
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på metodologiska principer och vetenskapliga metoder för att fastställa referensvärden för åtgärder.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på metodologiska principer och vetenskapliga metoder för att fastställa referensvärden för åtgärder.”
Ändring 452
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 165 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 470/2009
Artikel 24 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på tillämpningen av denna artikel.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning med avseende på tillämpningen av denna artikel.”
Ändring 453
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 165 – stycke 3 – led 5
Förordning (EG) nr 470/2009
Artikel 24a
”Artikel 24a
”Artikel 24a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.2, 19.3 och 24.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.2, 18, 19.3 och 24.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.2, 19.3 och 24.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.2, 18, 19.3 och 24.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.2, 19.3 och 24.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.2, 18, 19.3 och 24.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 454
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 165 – stycke 3 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 470/2009
Artikel 24b (ny)
5a.  Följande artikel ska införas som artikel 24b:
”Artikel 24b
Skyndsamt förfarande
1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.
2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 24a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.”
Ändring 455
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 166 – stycke 1
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 767/2009, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av den förordningen med en förteckning över foderråvarukategorier. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 767/2009 bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, uppdatera förteckningen över avsedda användningsområden och fastställa högsta tillåtna halt av kemiska orenheter i enlighet med punkt 1 i bilaga I samt även komplettering av den förordningen med en förteckning över foderråvarukategorier och ett klargörande av huruvida en produkt ska betraktas som foder. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 456
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 166 – stycke 2
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 767/2009, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att klargöra huruvida en produkt ska betraktas som foder, uppdatera förteckningen över användningsområden och fastställa högsta tillåtna halter av kemiska orenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.
utgår
Ändring 457
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 166 – stycke 3 – led 2
Förordning (EG) nr 767/2009
Artikel 7 – punkt 2
”2. ”Kommissionen får anta genomförandeakter för att klargöra huruvida en produkt ska betraktas som foder enligt denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28.3.
”2. ”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning i syfte att klargöra huruvida en produkt ska betraktas som foder enligt denna förordning.”
Ändring 458
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 166 – stycke 3 – led 3
Förordning (EG) nr 767/2009
Artikel 10 – punkt 5
”5. Inom sex månader efter mottagandet av en giltig ansökan eller, i förekommande fall, efter mottagandet av myndighetens yttrande, ska kommissionen anta genomförandeakter om uppdatering av förteckningen över avsedda användningsområden, förutsatt att villkoren i punkt 2 är uppfyllda. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28.3.”
”5. Inom sex månader efter mottagandet av en giltig ansökan eller, i förekommande fall, efter mottagandet av myndighetens yttrande, ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att uppdatera förteckningen över avsedda användningsområden, förutsatt att villkoren i punkt 2 är uppfyllda. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27a.”
Ändring 459
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 166 – stycke 3 – led 4
Förordning (EG) nr 767/2009
Artikel 17 – punkt 4 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på upprättandet av den förteckning över foderråvarukategorier som avses i punkt 2 c.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att upprätta den förteckning över foderråvarukategorier som avses i punkt 2 c.”
Ändring 460
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 166 – stycke 3 – led 6
Förordning (EG) nr 767/2009
Artikel 26 – punkt 3
”3. Ändringar av gemenskapsförteckningen avseende fastställandet av högsta tillåtna halter av kemiska orenheter i enlighet med punkt 1 i bilaga I eller halter av botanisk renhet i enlighet med punkt 2 i bilaga I eller vattenhalterna som avses i punkt 6 i bilaga I eller uppgifter som ersätter den obligatoriska märkningsuppgift som avses i artikel 16.1 b, ska antas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28.3.
”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att ändra gemenskapsförteckningen avseende fastställandet av högsta tillåtna halter av kemiska orenheter i enlighet med punkt 1 i bilaga I eller halter av botanisk renhet i enlighet med punkt 2 i bilaga I eller de vattenhalter som avses i punkt 6 i bilaga I eller uppgifter som ersätter den obligatoriska märkningsuppgift som avses i artikel 16.1 b.”
Ändring 461
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 166 – stycke 3 – led 8
Förordning (EG) nr 767/2009
Artikel 27a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 17.4, 20.2 och 27.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 7.2, 10.5, 17.4, 20.2, 26.3 och 27.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 462
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 1 – inledningen
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1069/2009, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen vad gäller
I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1069/2009, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen för att ändra den förordningen vad gäller slutpunkten i tillverkningskedjan och komplettera den vad gäller
Ändring 463
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 1 – strecksats 1
—  slutpunkten i tillverkningskedjan,
utgår
Ändring 464
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på en slutpunkt i tillverkningskedjan efter vilken de framställda produkter som avses i denna punkt inte längre omfattas av kraven i denna förordning.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att ändra denna förordning vad gäller en slutpunkt i tillverkningskedjan efter vilken de framställda produkter som avses i denna punkt inte längre omfattas av kraven i denna förordning.”
Ändring 465
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på de åtgärder som avses i första stycket led b ii.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler med avseende på de åtgärder som avses i första stycket led b ii.”
Ändring 466
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på de åtgärder som avses i första stycket.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler med avseende på de åtgärder som avses i första stycket.”
Ändring 467
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 7 – punkt 4
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 51a med avseende på de åtgärder som avses i punkterna 2 och 3.”
”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler med avseende på de åtgärder som avses i punkterna 2 och 3.”
Ändring 468
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av åtgärder som rör följande:”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder som rör följande:”
Ändring 469
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 5 – led b – led i
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av åtgärder som rör följande:”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder som rör följande:”
Ändring 470
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av de villkor som avses i första stycket.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de villkor som avses i första stycket.”
Ändring 471
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av åtgärder som rör följande:”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder som rör följande:”
Ändring 472
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 8 – led a
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av åtgärder som rör följande:”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder som rör följande:”
Ändring 473
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 9 – led a
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 20 – punkt 11 – stycke 1 – inledningen
”Kommissionen ska ges befogenhet att efter mottagandet av Efsas yttrande anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på följande:”
”Kommissionen ska ges befogenhet att efter mottagandet av Efsas yttrande anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att anta följande:”
Ändring 474
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 10 – led a
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 21 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av åtgärder som rör följande:”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder som rör följande:”
Ändring 475
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 11 – led b
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 27 – stycke 1 – inledningen
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på följande åtgärder som rör detta avsnitt och avsnitt 1 i detta kapitel.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera förordningen genom att fastställa regler med avseende på följande åtgärder som rör detta avsnitt och avsnitt 1 i detta kapitel.”
Ändring 476
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 12
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 31 – punkt 2
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på åtgärder i fråga om villkor för människors och djurs hälsa i samband med insamling, bearbetning och behandling av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som avses i punkt 1.”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler med avseende på åtgärder i fråga om villkor för människors och djurs hälsa i samband med insamling, bearbetning och behandling av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som avses i punkt 1.”
Ändring 477
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 13 – led a
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av åtgärder som rör följande:”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder som rör följande:”
Ändring 478
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 14
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 40 – punkt 1 – inledningen
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på villkoren för
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning med avseende på villkoren för
Ändring 479
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 14
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
2.  Kommissionen ska anta genomförandeakter om
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning med avseende på
Ändring 480
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 14
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 52.3.
utgår
Ändring 481
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 15 – led a
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2
”Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av de villkor som avses i första stycket led b. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 52.3.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de villkor som avses i första stycket led b.”
Ändring 482
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 15 – led b
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 3
”Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av de krav som anges i första stycket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 52.3.
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de krav som avses i första stycket.”
Ändring 483
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 16 – led b
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 42 – punkt 2 – inledningen
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av följande:”
”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa följande:”
Ändring 484
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 17
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 43 – punkt 3 – stycke 2
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på de regler som avses i första stycket.”
”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de regler som avses i första stycket.”
Ändring 485
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 18
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 45 – punkt 4
”4. Kommissionen får anta genomförandeakter om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av denna artikel, bland dem regler beträffande referensmetoder för mikrobiologiska analyser. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 52.3.”
”4. Kommissionen får anta delegerade akter om fastställande av närmare bestämmelser för komplettering av denna artikel, bland dem regler beträffande referensmetoder för mikrobiologiska analyser. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 51a.”
Ändring 486
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 19
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 48 – punkt 7 – inledningen
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av följande:
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa följande:
Ändring 487
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 19
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 48 – punkt 8 – inledningen
8.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a med avseende på fastställande av de villkor enligt vilka de behöriga myndigheterna får bevilja undantag från punkterna 1–4 i fråga om
8.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 51a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de villkor enligt vilka de behöriga myndigheterna får bevilja undantag från punkterna 1–4 i fråga om
Ändring 488
Förslag till förordning
Bilaga – del XII – punkt 167 – stycke 4 – led 20
Förordning (EG) nr 1069/2009
Artikel 51a
”Artikel 51a
”Artikel 51a
Utövande av delegeringen
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.4, 11.2, 15.1, 17.2, 18.3, 19.4, 20.11, 21.6, 27, 31.2, 32.3, 40.1, 42.2 första stycket, 43.3, 48.7 första stycket och 48.8 första stycket ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.4, 11.2, 15.1, 17.2, 18.3, 19.4, 20.11, 21.6, 27, 31.2, 32.3, 40.1, 40.2, 41.1 andra stycket, 41.3 tredje stycket, 42.2 första stycket, 43.3, 45.4, 48.7 första stycket och 48.8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.4, 11.2, 15.1, 17.2, 18.3, 19.4, 20.11, 21.6, 27, 31.2, 32.3 och 40.1, artikel 42.2 första stycket, artikel 43.3, artikel 48.7 första stycket och artikel 48.8 första stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.4, 11.2, 15.1, 17.2, 18.3, 19.4, 20.11, 21.6, 27, 31.2, 32.3, 40.1, 40.2, 41.1 andra stycket, 41.3 tredje stycket, 42.2 första stycket, 43.3, 45.4, 48.7 första stycket och 48.8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.4, 11.2, 15.1, 17.2, 18.3, 19.4, 20.11, 21.6, 27, 31.2, 32.3 och 40.1, artikel 42.2 första stycket, artikel 43.3, artikel 48.7 första stycket och artikel 48.8 första stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.4, 11.2, 15.1, 17.2, 18.3, 19.4, 20.11, 21.6, 27, 31.2, 32.3, 40.1, 40.2, 41.1 andra stycket, 41.3 tredje stycket, 42.2 första stycket, 43.3, 45.4, 48.7 första stycket och 48.8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________________
__________________
EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

(1) EUT C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) EUT C 164, 8.5.2018, s. 82.

Senaste uppdatering: 29 april 2019Rättsligt meddelande