Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0005(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0413

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 127kWORD 47k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας ***
P8_TA-PROV(2019)0413A8-0188/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07683/2019),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini εξ ονόματος της ΕΕ για την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και την πόλη της Σεβαστούπολης, στις 20 Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0153/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0188/2019),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσίας.

(1) ΕΕ L 299 της 28.11.2000, σ. 15

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου