Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0804(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0189/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0189/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0414

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 118kWORD 48k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων *
P8_TA-PROV(2019)0414A8-0189/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς το Συμβούλιο για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (07651/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0149/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0189/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου