Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0330A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0076/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0076/2019

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0415

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1083kWORD 293k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ***I
P8_TA-PROV(2019)0415A8-0076/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης αριθ. 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330Α(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0631),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0406/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Φεβρουαρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 21ης Μαρτίου 2019, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 1ης Απριλίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0076/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 62.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση ▌του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1)

P8_TC1-COD(2018)0330A

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, που αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της Ένωσης και θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. O σκοπός είναι η αποτελεσματική διαχείριση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και των εν δυνάμει μελλοντικών απειλών στα σύνορα αυτά, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση και εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης. Συγχρόνως, είναι απαραίτητη η δράση με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα στην Ένωση.

(2)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου(5). Από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του την 1η Μαΐου 2005, έχει παράσχει επιτυχώς βοήθεια στα κράτη μέλη κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών πτυχών της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, αναλύσεις κινδύνου, ανταλλαγή πληροφοριών, διασύνδεση με τις τρίτες χώρες και την επιστροφή των επιστρεφόντων.

(3)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο «Οργανισμός»), κοινώς Frontex, και τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν με πλήρη συνέχεια δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Ο βασικός ρόλος του Οργανισμού θα πρέπει να είναι η καθιέρωση μιας επιχειρησιακής και τεχνικής στρατηγικής στο πλαίσιο του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, η επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας του ελέγχου συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, η διενέργεια αναλύσεων κινδύνου και αξιολογήσεων τρωτότητας, η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες με κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, η διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής προς στήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και αναζήτησης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, η οργάνωση, ο συντονισμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής ▌.

(4)  Από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης το 2015, η Επιτροπή έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει προτείνει δέσμη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων της Ένωσης και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Η πρόταση για τη σημαντική ενίσχυση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και οι σχετικές διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν χωρίς χρονοτριβή στη διάρκεια του 2016. Ο κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής τέθηκε σε ισχύ στις 6 Οκτωβρίου 2016.

(5)  Ωστόσο, το πλαίσιο της Ένωσης στους τομείς του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, της επιστροφής, της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος, και του ασύλου, εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες και μελλοντικές προβλεπόμενες επιχειρησιακές προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί μέσω της παροχής ισχυρότερης εντολής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, ιδίως, της εξασφάλισης των αναγκαίων ικανοτήτων με τη μορφή ενός μόνιμου σώματος Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που θα μπορούσε σταδιακά μεν αλλά σύντομα να φτάσει στον στρατηγικό στόχο μιας ικανότητας σε επιχειρησιακό προσωπικό 10 000 ατόμων, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι, με εκτελεστικές αρμοδιότητες, ενδεχομένως, για την αποτελεσματική επιτόπου στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους για προστασία των εξωτερικών συνόρων, καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και ουσιαστική επίσπευση της αποτελεσματικής και βιώσιμης επιστροφής των παράτυπων μεταναστών. Αυτό αντιπροσωπεύει τη μέγιστη διαθέσιμη ικανότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών επιχειρησιακών αναγκών των επιχειρήσεων στα σύνορα και των επιχειρήσεων επιστροφής στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.

(5α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια επανεξέταση του συνολικού αριθμού και της σύνθεσης του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των συνεισφορών των επί μέρους κρατών μελών στο μόνιμο σώμα, όπως και της εκπαίδευσής του, της εμπειρογνωσίας του και του επαγγελματισμού του. Έως τον Μάρτιο 224 η Επιτροπή θα υποβάλει, εάν χρειαστεί, τις κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, III, IV και Va. Εάν δεν υποβάλει πρόταση, θα εξηγήσει τον λόγο.

(5β)  Η υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα η συγκρότηση του μόνιμου σώματος Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ακόμη και μετά την επανεξέταση, θα πρέπει να εγγράφεται εντός του πλαισίου και των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

(6)  Στα συμπεράσματά του της 28ης Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, μέσω αύξησης των πόρων και ενίσχυσης της εντολής του, με στόχο την εξασφάλιση του αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και την ουσιαστική επίσπευση της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών.

(7)  Είναι αναγκαίο να παρακολουθείται αποτελεσματικά η διέλευση των εξωτερικών συνόρων, να αντιμετωπίζονται τα μεταναστευτικά προβλήματα και οι εν δυνάμει μελλοντικές απειλές στα εξωτερικά σύνορα, να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, να διαφυλάσσεται η λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να γίνεται σεβαστή η θεμελιώδης αρχή της αλληλεγγύης. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από την προδραστική διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μέτρων σε τρίτες χώρες. Λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρθηκαν, είναι απαραίτητο να ενοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και να επεκταθεί περαιτέρω η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. ▌

(9)  Κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή με άλλους στόχους πολιτικής ▌.

(8α)  Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, με βάση το μοντέλο ελέγχου πρόσβασης σε τέσσερα επίπεδα, περιλαμβάνει τα μέτρα σε τρίτες χώρες, σαν τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, τα μέτρα με γειτονικές τρίτες χώρες, τα μέτρα ελέγχου των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, τις αναλύσεις κινδύνου και τα μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν και την επιστροφή.

(10)  Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων θα πρέπει να ασκείται ως συνευθύνη του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής, στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και τυχόν άλλα καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, και αυτών που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή. Μολονότι τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους προς το συμφέρον των ιδίων και προς το συμφέρον του συνόλου των κρατών μελών και είναι υπεύθυνα για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, ο Οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής ενισχύοντας, αξιολογώντας και συντονίζοντας τις ενέργειες των κρατών μελών που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς τις προσπάθειες των κρατών μελών.

(11)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της κοινής πολιτικής για τις επιστροφές, θα πρέπει να συσταθεί μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θα πρέπει να της διατεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και ο αναγκαίος εξοπλισμός. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να συναπαρτίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή. Ως τέτοια, θα βασίζεται στην κοινή χρήση πληροφοριών, ικανοτήτων και συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και στη δράση του Οργανισμού σε επίπεδο Ένωσης.

(10α)  Τα τεχνικά πρότυπα για τα συστήματα πληροφοριών και τις εφαρμογές λογισμικού θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα που χρησιμοποιεί ο eu-LISA για άλλα συστήματα ΤΠ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(12)  Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων δεν μεταβάλλει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών στον τελωνειακό τομέα, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τη διαχείριση κινδύνων και την ανταλλαγή πληροφοριών.

(13)  Η ανάπτυξη της πολιτικής και της νομοθεσίας για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, παραμένει ευθύνη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Θα πρέπει να κατοχυρωθεί η στενή συνεργασία του Οργανισμού με τα εν λόγω θεσμικά όργανα.

(14)  Η αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω ενός κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων. Ο κύκλος πολυετούς στρατηγικής θα πρέπει να ορίσει ολοκληρωμένη, ενοποιημένη και συνεχή διαδικασία για την παροχή στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών σε όλους τους εμπλεκόμενους σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής, προκειμένου οι εν λόγω εμπλεκόμενοι να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων κατά τρόπο συνεκτικό. Θα εξετάσει επίσης όλες τις σχετικές αλληλεπιδράσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με την Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και τη συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών και τρίτων μερών, ανάλογα με την περίπτωση.

(15)  Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού για επιχειρήσεις που αφορούν τα σύνορα και την επιστροφή, για απαντήσεις σε προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα, για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και για τον συντονισμό της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ικανοτήτων σε σχέση τόσο με την πρόσληψη και την εκπαίδευση όσο και με την απόκτηση και ανάπτυξη εξοπλισμού.

(14α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό. Επί πλέον, για την αποτελεσματική υλοποίηση του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, και με τον δέοντα σεβασμό της αρμοδιότητας των κρατών μελών, θα πρέπει να αναπτυχθούν τα κοινά ελάχιστα πρότυπα για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Προς το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός να συμβάλει στον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων σε συμφωνία με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής. Τα εν λόγω κοινά ελάχιστα πρότυπα στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων θα πρέπει να καθοριστούν ανάλογα με τον τύπο συνόρων, τα επίπεδα επίπτωσης που ο Οργανισμός αποδίδει σε κάθε τμήμα εξωτερικών συνόρων και άλλους παράγοντες, όπως οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Η ανάπτυξή τους θα πρέπει να λάβει υπόψη τους πιθανούς περιορισμούς που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία.

(16)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της Διεθνούς Σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών μέσω ξηράς, θαλάσσης και αέρος, της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των απάτριδων και άλλων σχετικών διεθνών πράξεων.

(17)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Οι θαλάσσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο που, σε κάθε περίπτωση, θα επιτυγχάνει την ασφάλεια των αναχαιτιζόμενων ή διασωζόμενων ατόμων, την ασφάλεια των συμμετεχουσών μονάδων και την ασφάλεια τυχόν τρίτων μερών.

(18)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη των ευθυνών των κρατών μελών ως προς την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας και σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας.

(19)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα άμυνας.

(20)  Τα διευρυμένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού θα πρέπει να εξισορροπούνται από ενισχυμένες διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυξημένη λογοδοσία και ευθύνη, ιδίως σε ό,τι αφορά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

(21)  Προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, ο Οργανισμός βασίζεται στη συνεργασία των κρατών μελών. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό για τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη να ενεργούν με καλή πίστη και να ανταλλάσσουν ακριβείς πληροφορίες εγκαίρως. Κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.

(21)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης, προς το συμφέρον των ίδιων και άλλων κρατών μελών, να συνεισφέρουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις δραστηριότητες του Οργανισμού, μεταξύ άλλων για σκοπούς επίγνωσης της κατάστασης, ανάλυσης κινδύνων, αξιολογήσεων τρωτότητας και ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Ακόμη, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και έχουν αποκτηθεί και καταχωρηθεί νόμιμα. Όταν αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.

(22α)  Το δίκτυο επικοινωνίας που προβλέπει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ως βάση και να αντικαταστήσει το δίκτυο επικοινωνίας του συστήματος EUROSUR που αναπτύχθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). Το δίκτυο επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις προστατευμένες ανταλλαγές πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το επίπεδο διαπίστευσης σε αυτό θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/ΕU CONFIDENTIAL, ώστε να βελτιωθεί η διασφάλιση πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και με τον Οργανισμό.

(23)  Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής προκειμένου να οριοθετηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών, καθώς και με τον Οργανισμό. Το EUROSUR παρέχει στις εν λόγω αρχές και στον Οργανισμό την υποδομή και τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να βελτιώσουν την επίγνωση κατάστασης και να αυξήσουν την ικανότητα ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διάσωση των μεταναστών και στην προστασία της ζωής τους.

(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ιδρύσουν εθνικά κέντρα συντονισμού για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ τους και με τον Οργανισμό σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων και την πραγματοποίηση ελέγχων σε σημεία διέλευσης των συνόρων. Για τη σωστή λειτουργία του EUROSUR, είναι απαραίτητο όλες οι εθνικές αρχές που έχουν ευθύνη για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων δυνάμει του εθνικού δικαίου να συνεργάζονται μέσω εθνικών κέντρων συντονισμού.

(23α)  Ο ρόλος του εθνικού κέντρου συντονισμού στον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των αρχών που έχουν ευθύνη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο δεν θίγει τις αρμοδιότητες που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ελέγχου των συνόρων.

(24)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίσει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τα δικά τους εθνικά κέντρα συντονισμού αρμόδια και για τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά άλλες συνιστώσες της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων ▌.

(26)  Η ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού και η έγκαιρη ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων. Με βάση την επιτυχία του EUROSUR, η ποιότητα αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την τυποποίηση, με την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα δίκτυα και τα συστήματα, με τη διασφάλιση πληροφοριών και με τον έλεγχο ποιότητας στα δεδομένα και τις πληροφορίες που διαβιβάζονται.

(26)  O Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη και λειτουργία του EUROSUR, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, ειδικότερα με την εγκατάσταση, τη διατήρηση και τον συντονισμό του πλαισίου EUROSUR.

(27)  Το EUROSUR θα πρέπει να παράσχει λεπτομερή εικόνα της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα αλλά και μέσα στον χώρο Σένγκεν και στην προσυνοριακή περιοχή. Θα πρέπει να καλύπτει την επιτήρηση των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, αλλά και ελέγχους σε σημεία συνοριακής διέλευσης. Η παροχή μιας επίγνωσης κατάστασης εντός του χώρου Σένγκεν δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών.

(28)  Η επιτήρηση των εναέριων συνόρων θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο της διαχείρισης των συνόρων καθώς τόσο οι εμπορικές και ιδιωτικές πτήσεις όσο και τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα. Η επιτήρηση των εναέριων συνόρων στοχεύει στον εντοπισμό και την παρακολούθηση τέτοιων ύποπτων πτήσεων που διασχίζουν ή προτίθενται να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και στην διενέργεια των σχετικών αναλύσεων κινδύνου, με σκοπό την ενεργοποίηση της ικανότητας αντίδρασης των αρμόδιων αρχών της ΕΕ και των κρατών μελών. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προαχθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, ανάμεσα στον Οργανισμό, τον διαχειριστή δικτύου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (EUROCONTROL) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Όποτε χρειάζεται, θα πρέπει τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να λαμβάνουν πληροφορίες για ύποπτες εξωτερικές πτήσεις και να αντιδρούν αναλόγως. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε αυτό το πεδίο.

(28α)  Η αναφορά συμβάντων σχετιζόμενων με άνευ αδείας δευτερογενείς μετακινήσεις στο EUROSUR θα βοηθήσει ώστε ο Οργανισμός να παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς και εντός της Ένωσης, με σκοπό την ανάλυση κινδύνου και την επίγνωση κατάστασης. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 25 παράγραφος 3 εκτελεστική πράξη θα προσδιορίσει περαιτέρω τον τύπο αναφοράς που ανταποκρίνεται καλύτερα στον σκοπό αυτό.

(30)  Οι υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR που παρέχει ο Οργανισμός θα πρέπει να βασίζονται στην κοινή εφαρμογή προϊόντων επιτήρησης και τη διυπηρεσιακή συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας του προγράμματος Copernicus. Θα πρέπει να παρέχουν στα κράτη μέλη και στον Οργανισμό υπηρεσίες πληροφοριών προστιθέμενης αξίας σχετικές με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων. Οι υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να υποστηρίζουν τους ελέγχους σε σημεία συνοριακής διέλευσης, την επιτήρηση των εναέριων συνόρων και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών.

(31)  Η πρακτική της μετακίνησης με μικρά και μη αξιόπλοα σκάφη έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των μεταναστών που πνίγονται στα νότια θαλάσσια εξωτερικά σύνορα. Το EUROSUR θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα του Οργανισμού και των κρατών μελών να εντοπίζουν τέτοια μικρά σκάφη, καθώς και να βελτιώσει την ικανότητα ανταπόκρισης των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του αριθμού των νεκρών μεταναστών, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

(32)  Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει ότι τις μεταναστευτικές οδούς ακολουθούν επίσης άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

(33)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να πραγματοποιεί τόσο γενικές όσο και ειδικές αναλύσεις κινδύνων με βάση ένα κοινό μοντέλο ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται από τον ίδιο τον Οργανισμό και από τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός θα πρέπει, επίσης, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες που να καλύπτουν όλες τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, και ειδικότερα τον έλεγχο συνόρων, την επιστροφή, το φαινόμενο των παράνομων δευτερογενών μετακινήσεων υπηκόων τρίτων χωρών εντός της Ένωσης από την άποψη των τάσεων, των οδών και του όγκου, την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διέλευσης των συνόρων, της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, της τρομοκρατίας και των απειλών υβριδικού χαρακτήρα, καθώς και της κατάστασης που επικρατεί στις αντίστοιχες τρίτες χώρες, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ή η αντιμετώπιση διαπιστωμένων απειλών και κινδύνων, και να βελτιωθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

(33)  Λαμβανομένων υπόψη των δραστηριοτήτων του στα εξωτερικά σύνορα, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην πρόληψη και ανίχνευση ▌διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως είναι η λαθραία διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία, και η τρομοκρατία, όποτε είναι σκόπιμο να ενεργήσει και όποτε έχει λάβει χρήσιμες πληροφορίες μέσω των δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητές του με την Ευρωπόλ, ως τον οργανισμό που είναι αρμόδιος να στηρίζει και να ενισχύει τις ενέργειες των κρατών μελών και τη μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. ▌Η διασυνοριακή ▌διάσταση χαρακτηρίζεται από εγκλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τις παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας ή της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου(8) ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην επιβάλλουν κυρώσεις όταν σκοπός των πράξεων αυτών είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες.

(35)  Μέσα σε πνεύμα συνευθύνης, ο ρόλος του Οργανισμού θα πρέπει να συνίσταται στην τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε θέματα διαχείρισης των συνόρων και επιστροφών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση, όχι μόνο μέσα από την επίγνωση κατάστασης και την ανάλυση κινδύνων, αλλά και χάρη στην παρουσία εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό του στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους σε κράτη μέλη, για ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αξιωματικοί σύνδεσμοι υποβάλλουν έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή. Η έκθεση των αξιωματικών συνδέσμων θα πρέπει να αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας.

(36)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση τρωτότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όσον αφορά την ικανότητα και ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν προβλήματα στα εξωτερικά τους σύνορα και να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στο κοινό απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Η αξιολόγηση τρωτότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση του εξοπλισμού, της υποδομής, του προσωπικού, του προϋπολογισμού και των οικονομικών πόρων των κρατών μελών, καθώς και των σχεδίων τους έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που διαπιστώνονται κατά την εν λόγω αξιολόγηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και να τα προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει επίσης να ορίζει προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα αυτά και να παρακολουθεί στενά την έγκαιρη υλοποίησή τους. Εάν τα αναγκαία μέτρα δεν έχουν ληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας, το ζήτημα θα πρέπει να παραπέμπεται στο διοικητικό συμβούλιο για περαιτέρω απόφαση.

(37)  Εάν ο Οργανισμός δεν έχει λάβει ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες αναγκαίες για την αξιολόγηση τρωτότητας, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη του το δεδομένο αυτό κατά την εκπόνηση της αξιολόγησης τρωτότητας, εκτός κι αν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι μη κοινοποίησης των δεδομένων.

(38)  Η αξιολόγηση τρωτότητας και ο μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου(9) είναι δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί για την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού ελέγχου ποιότητας όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν και τη διασφάλιση της συνεχούς ετοιμότητας σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στα εξωτερικά σύνορα. Μολονότι ο μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν αποτελεί τη κύρια μέθοδο για την αξιολόγηση της εφαρμογής και τήρησης της ενωσιακής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, οι συνέργειες μεταξύ των εν λόγω μηχανισμών θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν ώστε να σχηματίζεται μια βελτιωμένη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού η αλληλοεπικάλυψη των ενεργειών από πλευράς κρατών μελών, και να διασφαλίζεται μια καλύτερα συντονισμένη χρήση των σχετικών ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων που στηρίζουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Προς τούτο, θα πρέπει να θεσπιστεί μια τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής όσον αφορά τα αποτελέσματα αμφότερων των μηχανισμών.

(38)  Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη ορίζουν τα τμήματα συνόρων στα οποία ο Οργανισμός αποδίδει επίπεδα επίπτωσης, και ότι οι ικανότητες αντίδρασης των κρατών μελών και του Οργανισμού θα πρέπει να συνδέονται με τα εν λόγω επίπεδα επίπτωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί προσωρινά ένα τέταρτο κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης που θα αντιστοιχεί σε μια κατάσταση όπου ο χώρος Σένγκεν κινδυνεύει και ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέμβει.

(39α)  Εάν ένα υψηλό ή κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης αποδοθεί σε ένα τμήμα θαλάσσιων συνόρων λόγω αύξησης της παράνομης μετανάστευσης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες αυτές κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα.

(40)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να οργανώνει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή προς τα κράτη μέλη, ώστε να ενισχύει την ικανότητά τους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα που προκύπτουν από τυχόν αυξημένο αριθμό παράτυπων μεταναστών ή από το διασυνοριακό έγκλημα. H συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των σχετικών εθνικών αρχών να κινούν ποινικές έρευνες. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία και με τη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, να οργανώνει και να συντονίζει κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύσσει ομάδες από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και να παρέχει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

(41)  Σε περιπτώσεις ειδικών και δυσανάλογων προβλημάτων στα εξωτερικά σύνορα, ο Οργανισμός θα πρέπει, κατόπιν αίτησης κράτους μέλους ή με δική του πρωτοβουλία και με τη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, να οργανώνει και να συντονίζει ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και να αναπτύσσει τόσο ομάδες από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσο και τεχνικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων και από το κοινό απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης. Οι ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα θα πρέπει να παρέχουν ενισχύσεις, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση αντίδραση και εφόσον μια τέτοια επέμβαση θα παρείχε αποτελεσματική αντίδραση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση της εν λόγω επέμβασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για τον σχηματισμό ομάδων και να παρέχουν τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση που το αναπτυσσόμενο με τον τεχνικό εξοπλισμό ενός κράτους μέλους πλήρωμα προέρχεται από το ίδιο κράτος μέλος, τότε θα πρέπει να υπολογίζεται ως μέρος της συνεισφοράς του εν λόγω κράτους μέλους στο μόνιμο σώμα. Ο Οργανισμός και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν πάνω σε ένα σχέδιο επιχειρήσεων.

(42)  Όταν ένα κράτος μέλος, σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων του, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα χαρακτηριζόμενα από μεγάλες εισροές μεικτών μεταναστευτικών κυμάτων, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε τεχνικές και επιχειρησιακές ενισχύσεις. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα πρέπει να παρέχονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, από ομάδες στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να αποτελούνται από επιχειρησιακό προσωπικό προερχόμενο από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την Ευρωπόλ ή άλλους οικείους οργανισμούς της Ένωσης. Ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στον επιτόπου συντονισμό των διαφόρων οργανισμών. Η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής και άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, να καθορίζει τις λεπτομέρειες της συνεργασίας στην περιοχή των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, και να είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

(43)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οποιεσδήποτε αρχές οι οποίες ενδεχομένως λαμβάνουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, όπως η αστυνομία, η συνοριοφυλακή, οι υπηρεσίες μετανάστευσης και το προσωπικό των κέντρων κράτησης, να έχουν τις σχετικές πληροφορίες. Θα πρέπει ακόμη να μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοι αυτών των αρχών να λαμβάνουν το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, οδηγίες για να ενημερώνουν τους αιτούντες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας και οδηγίες για τον τρόπο παραπομπής προσώπων ευρισκόμενων σε ευάλωτη κατάσταση στους κατάλληλους μηχανισμούς παραπομπής.

(43α)  Η εκπαίδευση του μονίμου σώματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα από τη στενή συνεργασία του Οργανισμού με τα κράτη μέλη και ειδικότερα με τις δικές τους ακαδημίες εκπαίδευσης και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι εναρμονισμένα και να προάγουν τις κοινές αξίες που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Ο Οργανισμός μπορεί, αφού λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, να δημιουργήσει δικό του κέντρο εκπαίδευσης ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η ενσωμάτωση μιας κοινής ευρωπαϊκής νοοτροπίας στην παρεχόμενη εκπαίδευση.

(44)  Τον Ιούνιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου πόσο σημαντικό είναι να ακολουθείται ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και έκρινε ότι η μετανάστευση αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για ένα κράτος μέλος αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι να παράσχει η Ένωση πλήρη στήριξη για την καλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. ▌

(45)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προβλημάτων, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα, που χαρακτηριζόμενα από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές ροές. Συγκεκριμένα, αμφότεροι οι οργανισμοί θα πρέπει να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους και να παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και της διαδικασίας επιστροφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται. Ο Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται σε άλλες κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες, όπως η κοινή ανάλυση κινδύνου, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στα κράτη μέλη για το σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

(44α)  Οι εθνικές αρχές που ασκούν έργο ακτοφυλακής είναι υπεύθυνες για ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, που μπορεί να περιλαμβάνει την θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, την έρευνα και διάσωση, τον έλεγχο συνόρων, τον έλεγχο της αλιείας, τους τελωνειακούς ελέγχους, την εν γένει επιβολή του νόμου και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει συνεπώς να ενισχύσουν τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εθνικές αρχές που ασκούν έργο ακτοφυλακής, ώστε να βελτιωθεί η επίγνωση κατάστασης στο θαλάσσιο τομέα και να υποστηριχθεί η συνεκτική και οικονομικά αποδοτική δράση. Οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων φορέων στο θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων και με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές θαλάσσιας ασφάλειας.

(46)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να στηριχθούν σε αυξημένη επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από ομάδες στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ▌στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ▌. Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να αποτελούνται από εμπειρογνώμονες προερχόμενους από το κανονικό προσωπικό του Οργανισμού, αποσπασμένους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, εμπειρογνώμονες του προσωπικού/ή εμπειρογνώμονες των κρατών μελών αποστελλόμενους από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, την Ευρωπόλ και, όποτε χρειάζεται, από εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ▌οργανισμών της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισμό κατά την αξιολόγηση αναγκών και τη συνεργασία των αρμόδιων οργανισμών εντός των ορίων της εντολής του καθενός, και να καθορίζει τους όρους συνεργασίας για τις επιτόπιες επιχειρήσεις, δεδομένης της εμπλοκής διαφόρων οργανισμών της Ένωσης.

(47)  Στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργούν εντός των ορίων της εντολής και των εξουσιών του καθενός και υπό τον συντονισμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι δραστηριότητες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σέβονται το σχετικό ενωσιακό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(48)  Όταν αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας ή της ανάλυσης κινδύνου ή όταν σε ένα ή περισσότερα τμήματα των συνόρων αποδίδεται προσωρινά επίπεδο κρίσιμης επίπτωσης, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού θα πρέπει να προτείνει στο οικείο κράτος μέλος την δρομολόγηση και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων ή ενεργειών ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

(50)  Όταν ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων καθίσταται αναποτελεσματικός σε τέτοιο βαθμό που να απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, είτε διότι κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την αξιολόγηση τρωτότητας ή διότι κράτος μέλος που αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα δεν έχει αιτηθεί επαρκή υποστήριξη από τον Οργανισμό ή δεν υλοποιεί την υποστήριξη αυτή, τότε θα πρέπει να παρέχεται ενιαία, ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης. Για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών και για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στο Συμβούλιο μια απόφαση που θα προσδιορίσει τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό και ταυτόχρονα να απαιτήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η εκτελεστική αρμοδιότητα για την έκδοση μιας τέτοιας απόφασης πρέπει να ανατίθεται στο Συμβούλιο για να αποφασίζει αυτό, λόγω του πιθανόν πολιτικά ευαίσθητου χαρακτήρα των μέτρων, που ενδεχομένως άπτονται εθνικών εκτελεστικών εξουσιών και εξουσιών επιβολής του νόμου.

Ο Οργανισμός θα πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου. Ο Οργανισμός, μαζί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο επιχειρήσεων. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να διευκολύνει την εκτέλεση της απόφασης του Συμβουλίου και του σχεδίου επιχειρήσεων τηρώντας μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στα άρθρα 44, 83 και 84. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί εντός 30 ημερών με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου και δεν συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κινήσει την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων που θέτουν σε κίνδυνο την όλη λειτουργία του χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα Χώρου.

(51)  Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αποτελείται από ▌συνοριοφύλακες, συνοδούς επιστροφής, ειδικούς σε θέματα επιστροφής και άλλο σχετικό προσωπικό. Το μόνιμο σώμα θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες επιχειρησιακού προσωπικού, δηλαδή μόνιμους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, προσωπικό που αποσπάται από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προσωπικό που παρέχεται από τα κράτη μέλη για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση, και προσωπικό που αποτελεί τμήμα της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα. Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο ομάδων διαχείρισης των συνόρων, ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ή ομάδων επιστροφής. Το πραγματικό μέγεθος ανάπτυξης του μόνιμου σώματος θα πρέπει να εξαρτάται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.

(52)  Το επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που χρησιμοποιείται στις ομάδες θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου των συνόρων και επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων που απαιτούν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία ή, για το προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με το παράρτημα V. Κατά την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του, ο Οργανισμός φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί.

(53)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τις σχετικές συνεισφορές τους στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το παράρτημα III για μακροπρόθεσμες αποσπάσεις και το παράρτημα IV για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση. Οι επιμέρους συνεισφορές των κρατών μελών καθορίστηκαν βάσει της κλείδας κατανομής που συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις του 2016 για την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης και αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624. Η εν λόγω κλείδα κατανομής προσαρμόστηκε αναλογικά στο μέγεθος του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Οι συνεισφορές αυτές προσδιορίστηκαν επίσης με τρόπο αναλογικό για τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν.

(53α)  Κατά την επιλογή των αριθμών και προφίλ που πρέπει να αναγράφονται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 55 παράγραφος 4 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας σε σχέση με τις εθνικές ικανότητες των κρατών μελών.

(53β)  Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για βραχυπρόθεσμες αποστολές μελών του μόνιμου σώματος και για τη διάθεση τεχνικού εξοπλισμού συγχρηματοδοτούμενου στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού ενωσιακού κονδυλίου, θα πρέπει να συμφωνείται μεταξύ του κάθε κράτους μέλους και του Οργανισμού κατά τις ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ικανότητες και η αναλογικότητα. Όταν ζητεί τις εθνικές συνεισφορές, ο εκτελεστικός διευθυντής οφείλει να εφαρμόζει ως γενικό κανόνα τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις όπου η εκτέλεση των εθνικών καθηκόντων σε ένα κράτος μέλος επηρεάζεται σημαντικά επειδή έχει ζητηθεί η ανάπτυξη της ετήσιας συνεισφοράς του κράτους μέλους σε μια συγκεκριμένη τετράμηνη περίοδο. Οι τρόποι εφαρμογής περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τις υποχρεωτικές περιόδους αποστολής σε μη συνεχόμενες περιόδους. Ως προς τις βραχυπρόθεσμες αποστολές στο μόνιμο σώμα, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εκπληρώσουν αθροιστικά τις δυνάμει του άρθρου 58 υποχρεώσεις τους περί αποστολών, με βραχυπρόθεσμες αποστολές περισσότερων μελών προσωπικού ή με αποστολές των ιδίων μελών προσωπικού για διαστήματα άνω των 4 μηνών, σε συμφωνία με το σχεδιασμό που συμφωνείται κατά τις ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις.

(53γ)  Με την επιφύλαξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης του σχεδίου επιχειρήσεων για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη το ταχύτερο δυνατόν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο, ειδικά σε ό,τι αφορά τις εξουσίες των κυβερνητών των πλοίων και των αεροσκαφών, τις προϋποθέσεις για τη χρήση βίας και την επιβολή μέτρων περιορισμού ή στέρησης της ελευθερίας.

(55)  Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων για τη διασφάλιση των συνεισφορών των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να υποστηρίζεται από σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης. Για τον σκοπό αυτό, σκόπιμο είναι να εξουσιοδοτηθεί ο Οργανισμός να επιχορηγεί τα κράτη μέλη, χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τη μορφή «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες», κατά το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα πρόσληψης και εκπαίδευσης επιπλέον προσωπικού ώστε να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για να συμμορφώνονται με την υποχρεωτική συνεισφορά προς το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Θα πρέπει να συνυπολογίζει έναν επαρκή χρόνο για την πρόσληψη και εκπαίδευση, επομένως θα πρέπει να βασίζεται στον κανόνα του n+2. Το ειδικό χρηματοδοτικό σύστημα θα πρέπει να επιτύχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του κινδύνου παρατυπιών και απάτης και του κόστους ελέγχου.

Ο κανονισμός ορίζει τις βασικές προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η χρηματοδοτική στήριξη, δηλαδή την πρόσληψη και την εκπαίδευση επαρκούς αριθμού συνοριοφυλάκων ή άλλων ειδικών που θα αντιστοιχεί στον αριθμό των υπαλλήλων που αποσπάστηκαν στον Οργανισμό μακροπρόθεσμα ή αυτών που αναπτύχθηκαν κατά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του οργανισμού για συνεχόμενα ή μη συνεχόμενα διαστήματα τουλάχιστον 4 μηνών ή σε κατ’ αναλογία βάση, για αποστολές για συνεχόμενα ή μη συνεχόμενα διαστήματα μικρότερα των 4 μηνών. Λόγω της έλλειψης συναφών και συγκρίσιμων δεδομένων για τις πραγματικές δαπάνες στα κράτη μέλη, η ανάπτυξη ενός κοστοστρεφούς χρηματοδοτικού συστήματος θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και δεν θα κάλυπτε την ανάγκη για ένα απλό, ταχύ, αποτελεσματικό και αποδοτικό χρηματοδοτικό σύστημα. Για τον σκοπό αυτό, σκόπιμο είναι να εξουσιοδοτηθεί ο Οργανισμός να επιχορηγεί τα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με τη μορφή «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες», υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Για τον καθορισμό του ποσού της εν λόγω χρηματοδότησης προς τα διάφορα κράτη μέλη, σκόπιμο είναι να χρησιμοποιείται ως ποσό αναφοράς ο ετήσιος μισθός των συμβασιούχων της ομάδας καθηκόντων III, βαθμός 8, κλιμάκιο 1 των ευρωπαϊκών οργάνων, τροποποιούμενος με διορθωτικό συντελεστή ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ίσης μεταχείρισης. Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της συγχρηματοδότησης και της μη διπλής χρηματοδότησης.

(55α)  Προς ελάφρυνση της πιθανής επιβάρυνσης των εθνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την πρόσληψη μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού για το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, θα πρέπει να παρέχεται υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών για να καλύψουν τις επενδύσεις σε κατάρτιση νέου προσωπικού που αντικαθιστά τέτοιο απερχόμενο προσωπικό.

(56)  Ενόψει της ανάπτυξης του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο έδαφος τρίτων χωρών, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για δικές του δομές διοίκησης και ελέγχου και μια διαδικασία για να επιτύχει την αστική και ποινική ευθύνη των μελών των ομάδων.

(57)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αποστολή ομάδων από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό ορισμένες αποφάσεις και μέτρα εφαρμογής. Συνεπώς, ο Οργανισμός θα πρέπει να ξεκινήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, την προπαρασκευή των ανωτέρω αποφάσεων και μέτρων εφαρμογής, προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο. Η εν λόγω προπαρασκευαστική διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις σχετικές προσλήψεις από τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 120 του παρόντος κανονισμού.

(59)  Ταυτόχρονα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της παρεχόμενης στήριξης στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο Οργανισμός, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αποστολές προσωπικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, σύμφωνα με τα άρθρα 20, 30 και 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 και σύμφωνα με τις ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2019. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να καταργηθούν με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(60)  Το εργατικό δυναμικό του Οργανισμού θα αποτελείται από προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα ειδικά για τον Οργανισμό, είτε στην έδρα του είτε ως μέρος του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μπορεί να αποτελείται από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό καθώς και από προσωπικό που αποσπάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσωπικό που παρέχεται από τα κράτη μέλη για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση και από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης. Τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που συμμετέχουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα αποστέλλονται κυρίως ως μέλη των ομάδων· μόνο ένα περιορισμένο και σαφώς ορισμένο τμήμα του εν λόγω προσωπικού μπορεί να προσληφθεί για την εκτέλεση υποστηρικτικών λειτουργιών με σκοπό τη δημιουργία του μόνιμου σώματος, ιδίως στην έδρα του Οργανισμού.

(61)  Για την αντιμετώπιση των μόνιμων κενών στην εθελοντική συνένωση πόρων τεχνικού εξοπλισμού από τα κράτη μέλη, ιδίως σε ό,τι αφορά τους μεγάλης κλίμακας πόρους, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τον δικό του απαραίτητο εξοπλισμό που θα αναπτύσσεται σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα ή σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να εγκρίνονται από τα κράτη μέλη ως ανήκοντες σε κρατική υπηρεσία. Παρότι ο Οργανισμός έχει από το 2011 τη νομική δυνατότητα να αγοράζει ή να μισθώνει τον δικό του τεχνικό εξοπλισμό, η δυνατότητα αυτή περιορίστηκε σημαντικά από την έλλειψη δημοσιονομικών πιστώσεων.

(62)  Έτσι, για να ανταποκριθεί στο επίπεδο των φιλοδοξιών που αποτέλεσαν τη βάση για τη σύσταση του μόνιμου σώματος Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η Επιτροπή όρισε στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 ένα σημαντικό κονδύλιο για να δώσει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αποκτά, να συντηρεί και να χρησιμοποιεί τους εναέριους, θαλάσσιους και χερσαίους πόρους που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του. Παρότι η απόκτηση των απαραίτητων πόρων μπορεί να αποβεί χρονοβόρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τους μεγάλης κλίμακας πόρους, ο ίδιος εξοπλισμός του Οργανισμού αναμένεται να λειτουργήσει τελικά ως ο στυλοβάτης των επιχειρησιακών αποστολών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα ζητείται από τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε πρόσθετες συνεισφορές. Τη λειτουργία του εξοπλισμού του Οργανισμού θα πρέπει να την αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα τεχνικά πληρώματα του Οργανισμού ως τμήματα του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των προτεινόμενων οικονομικών πόρων, η διαδικασία θα πρέπει να βασιστεί σε μια πολυετή στρατηγική που θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατόν από το διοικητικό συμβούλιο. Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί μέσω των μελλοντικών πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων η βιωσιμότητα του Οργανισμού και να διατηρηθεί συνολικά η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.

(63)  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των υπαρχουσών ικανοτήτων από άποψη ανθρωπίνων πόρων καθώς και τεχνικού εξοπλισμού, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(64)  Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη νέων ικανοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να συντονιστεί μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού σύμφωνα με τον κύκλο της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης διάρκειας ορισμένων διαδικασιών. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσληψη και εκπαίδευση νέων συνοριοφυλάκων (οι οποίοι στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους θα μπορούν να υπηρετήσουν τόσο στα κράτη μέλη όσο και στο μόνιμο σώμα), την απόκτηση, συντήρηση και διάθεση εξοπλισμού (για τον οποίο θα πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες διαλειτουργικότητας και οικονομιών κλίμακας), αλλά και την ανάπτυξη νέου εξοπλισμού και συναφών τεχνολογιών, μεταξύ άλλων και μέσω της έρευνας.

(65)  Ο χάρτης πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να συνδυάζει τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων των κρατών μελών και τον πολυετή σχεδιασμό των πόρων του Οργανισμού με σκοπό τη βελτιστοποίηση των μακροχρόνιων επενδύσεων, για την καλύτερη δυνατή προστασία των εξωτερικών συνόρων.

(66)  Με δεδομένη την ενισχυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τη σύσταση του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την ενισχυμένη παρουσία του επιτόπου στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και την αυξημένη εμπλοκή του στον τομέα της επιστροφής, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συστήνει, σε περιοχές κοντά στις σημαντικές επιχειρησιακές του δραστηριότητες για όσο αυτές διαρκούν, τοπικά γραφεία για να ενεργούν ως διεπαφή ανάμεσα στον Οργανισμό και το κράτος μέλος υποδοχής, να εκτελούν καθήκοντα συντονισμού, υλικοτεχνικής υποστήριξης και στήριξης και να διευκολύνουν τη συνεργασία του Οργανισμού με το κράτος μέλος υποδοχής.

(66α)  Στο πνεύμα της διυπηρεσιακής συνεργασίας ως στοιχείου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, και ιδίως με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο κεντρικών γραφείων, σε επίπεδο περιοχής επιχειρήσεων και, όποτε χρειάζεται, σε επίπεδο τοπικών γραφείων.

(66β)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και κατάλληλα εργαλεία κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης συνόρων και επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κατάρτισης σε θέματα προστασίας ευάλωτων ατόμων, μεταξύ των οποίων και των παιδιών. Θα πρέπει επίσης να παρέχει πρόσθετη κατάρτιση και σεμινάρια για τα καθήκοντα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων και στους υπαλλήλους των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στο προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ειδική εκπαίδευση σε σχέση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και κατάρτιση πάνω στο σχετικό ενωσιακό και διεθνές δίκαιο και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την άδεια να οργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες χώρες στην επικράτειά τους.

(67)  Η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), αποτελεί βασικό στοιχείο των συνολικών προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

(68)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να επισπεύσει τη βοήθειά του προς τα κράτη μέλη για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη της ενωσιακής πολιτικής σε θέματα επιστροφής και σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ. Ειδικότερα, θα πρέπει να συντονίζει και να οργανώνει τις επιχειρήσεις επιστροφής από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να οργανώνει και να διεξάγει επεμβάσεις επιστροφής, ώστε να ενισχύει τα συστήματα επιστροφής των κρατών μελών που ζητούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να επιστρέφουν τους υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(69)  Ο Οργανισμός θα πρέπει, με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη για τη διαδικασία επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης ▌της ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών και άλλων δραστηριοτήτων των κρατών μελών πριν από την επιστροφή ή σχετικών με την επιστροφή. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων για την επιστροφή, σε συνεργασία με τις αρχές των οικείων τρίτων χωρών.

(69α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει, με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να επιτρέπει στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) να επισκέπτεται επιχειρήσεις επιστροφής εκτελούμενες από αυτόν, στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης που τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν δημιουργήσει βάσει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων.

(70)  Η συνδρομή προς τα κράτη μέλη για να εκτελούν διαδικασίες επιστροφής θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή πρακτικών πληροφοριών, σχετικά με τις τρίτες χώρες επιστροφής, χρήσιμων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως παροχή στοιχείων επικοινωνίας ή άλλων υλικοτεχνικών πληροφοριών, αναγκαίων για την ομαλή και αξιοπρεπή διενέργεια των επιχειρήσεων επιστροφής. Η συνδρομή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη ▌λειτουργία και τη διατήρηση μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή των δεδομένων και πληροφοριών ▌που χρειάζεται ο Οργανισμός προκειμένου να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό. Η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακή υποδομή που να επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαβίβαση στατιστικών δεδομένων από τα εθνικά συστήματα διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών.

(72)  Η πιθανή ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας δεν απαλλάσσει τον Οργανισμό ή τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις ή ευθύνες τους που απορρέουν από το ενωσιακό ή το διεθνές δίκαιο, ιδίως ως προς την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

(73)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων με σκοπό την επιβολή του νόμου, στον βαθμό που η συνεργασία αυτή συνάδει με τις δράσεις του Οργανισμού.

(74)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης, όπως η ΕΥΡΩΠΟΛ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ή ο διαχειριστής δικτύου για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας, ούτως ώστε να γίνεται η βέλτιστη δυνατή χρήση των υφισταμένων πληροφοριών, ικανοτήτων και συστημάτων που ήδη διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης Copernicus.

(75)  Η συνεργασία με τρίτες χώρες αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων. Θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των συνόρων και επιστροφής, στην ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάλυση κινδύνου και να διευκολύνει την εκτέλεση των επιστροφών, με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και τη στήριξη των τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όποτε η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης.

(75α)  Εάν η Επιτροπή συστήσει στο Συμβούλιο να την εξουσιοδοτήσει να διαπραγματευθεί με τρίτη χώρα μια συμφωνία περί καθεστώτος, θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στους τομείς που θα καλύπτονται από τη συμφωνία περί καθεστώτος στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(76)  Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θα διασφαλίζει τη συνέπεια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων και άλλων ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ιδίως την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από τον/την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης και τις υπηρεσίες του/της. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως για τις δραστηριότητες εκείνες του Οργανισμού που διεξάγονται στο έδαφος τρίτων χωρών ή στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι τρίτων χωρών σε τομείς όπως η ανάλυση κινδύνου, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων, η κατάρτιση, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία.

(77)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο EUROSUR είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση σε τρίτες χώρες, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών είτε στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών δικτύων, είτε μέσω συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των σχετικών αρχών των τρίτων χωρών. Για τους σκοπούς αυτούς, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία που ενδέχεται να ενδιαφέρει το EUROSUR.

(78)  Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, διότι η καλά συγκροτημένη και σταθερή ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των γειτονικών τρίτων χωρών, είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων. Είναι σημαντικό, κάθε ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών να διεξάγεται με πλήρη σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(78α)  Η παροχή συνδρομής σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμπληρώνει τη στήριξη που παρέχει ο Οργανισμός στα κράτη μέλη για την εφαρμογή ενωσιακών μέτρων που αφορούν την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων.

(78β)  Οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που κράτη μέλη συνάπτουν με τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητες για την ασφάλεια πληροφορίες. Όταν της κοινοποιούνται τέτοιες πληροφορίες, η Επιτροπή οφείλει να τις χειρίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

(79)  Προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και ανάλυση κινδύνου που να καλύπτει την προσυνοριακή περιοχή, ο Οργανισμός και τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες και να συντονίζονται με τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης που έχουν τοποθετηθεί σε τρίτες χώρες από τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό ή άλλους οργανισμούς της Ένωσης.

(80)  Το σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων («FADO») θεσπίστηκε με την κοινή δράση 98/700/ΔΕΥ εντός της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και παρέχει στις αρχές των κρατών μελών πρόσβαση ώστε να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για τις εντοπισθείσες νέες μεθόδους παραποίησης και για τα νέα γνήσια έγγραφα που κυκλοφορούν.

(81)  Στα συμπεράσματά του της 27ης Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο ανέφερε ότι η διαχείριση του συστήματος FADO είναι παρωχημένη και ότι απαιτείται αλλαγή της νομικής του βάσης προκειμένου αυτό να συνεχίσει να πληροί τις απαιτήσεις των πολιτικών στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Το Συμβούλιο επισήμανε επίσης ότι στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν συνέργειες χάρη στην εμπειρογνωσία του Οργανισμού ως προς τις απάτες με τα έγγραφα και χάρη στο μέχρι σήμερα έργο του Οργανισμού στο πεδίο αυτό. Ο Οργανισμός θα πρέπει επομένως να αναλάβει από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη διοίκηση καθώς και την επιχειρησιακή και τεχνική διαχείριση του συστήματος FADO ευθύς μόλις οι συννομοθέτες εγκρίνουν τη σχετική νομική πράξη για το σύστημα FADO και την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ.

(83)  Κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα FADO θα είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι την πραγματική μεταφορά αρμοδιότητας και τη διαβίβαση των υφιστάμενων δεδομένων στο νέο σύστημα. Η κυριότητα των υφιστάμενων δεδομένων θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβιβαστεί στον Οργανισμό.

(84)  Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), ανάλογα με την περίπτωση.

(85)  Στο πλαίσιο της επιστροφής, είναι σύνηθες οι υπήκοοι τρίτων χωρών να μη διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης ή να μη συνεργάζονται στην εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, παρακρατώντας πληροφορίες ή παρέχοντας ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένης της ιδιαίτερης πολιτικής ανάγκης για αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες επιστροφής, πρέπει να μπορεί ο Οργανισμός να περιορίζει ορισμένα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ώστε τυχόν κατάχρηση τέτοιων δικαιωμάτων να μην παρακωλύει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την επιτυχή επιβολή των αποφάσεων επιστροφής από τα κράτη μέλη, ούτε και να εμποδίζει τον Οργανισμό να εκτελέσει τα καθήκοντά του αποτελεσματικά. Ιδίως η άσκηση του δικαιώματος επιβολής περιορισμών στην επεξεργασία μπορεί να καθυστερήσει και να παρακωλύσει σημαντικά την εκτέλεση επιχειρήσεων επιστροφής. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα πρόσβασης από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μια επιχείρηση επιστροφής, λόγω αυξημένου κινδύνου διαφυγής εάν το υποκείμενο των δεδομένων λάβει γνώση ότι ο Οργανισμός επεξεργάζεται τα δεδομένα του στο πλαίσιο σχεδιαζόμενης επιχείρησης επιστροφής. Από την άλλη, το δικαίωμα διόρθωσης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας να παραπλανήσει τις αρχές παρέχοντας ανακριβή δεδομένα. Για αυτό, θα πρέπει ο Οργανισμός να μπορεί να εκδίδει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους περιορισμούς αυτούς.

(86)  Για να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του στον τομέα της επιστροφής, μεταξύ άλλων και με την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την επιτυχή επιβολή των αποφάσεων επιστροφής, καθώς και προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιστροφής, ο Οργανισμός ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει σε τρίτες χώρες δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιστρεφόντων. Οι τρίτες χώρες επιστροφής συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επάρκειας εκδιδόμενων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, και συχνά δεν έχουν συνάψει ή δεν προτίθενται να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την Ένωση ή δεν παρέχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων μεταφοράς του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. Ωστόσο, παρά τις εκτενείς προσπάθειες της Ένωσης να συνεργαστεί με τις κυριότερες χώρες καταγωγής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν είναι πάντα εφικτό να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες εκπληρώνουν συστηματικά την υποχρέωση που βάσει του διεθνούς δικαίου υπέχουν να δέχονται την επιστροφή των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή είναι υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καλύπτουν λίγες μόνο από τις εν λόγω τρίτες χώρες. Εκεί όπου δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιες συμφωνίες, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προς διευκόλυνση των ενωσιακών επιχειρήσεων επιστροφής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ▌ κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

(86α)  Ως προς δε τα κράτη μέλη, η διαβίβαση οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου σε τρίτες χώρες θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, ανάλογα με την περίπτωση. Όπως και σε σχέση με τον Οργανισμό, οι τρίτες χώρες επιστροφής συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επάρκειας εκδιδόμενων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ανάλογα με την περίπτωση. Επί πλέον, οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή είναι υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σε συμφωνία με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή το άρθρο 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ανάλογα με την περίπτωση, καλύπτουν λίγες μόνο τρίτες χώρες. Υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, και κατά παρέκκλιση από την απαίτηση περί αποφάσεων επάρκειας ή κατάλληλων διασφαλίσεων, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να επιτρέπεται για τους σκοπούς της εφαρμογής της ενωσιακής πολιτικής επιστροφών. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο άρθρο 38 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ανάλογα με την περίπτωση, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα.

(87)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), ιδίως τον σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, την απαγόρευση της εμπορίας ανθρώπων, το δικαίωμα της ελευθερίας και της ασφάλειας, το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της πρόσβασης σε έγγραφα, το δικαίωμα ασύλου και προστασίας σε περιπτώσεις απομάκρυνσης και απέλασης, τη μη επαναπροώθηση, την απαγόρευση των διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού.

(88)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τον Οργανισμό, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Θα πρέπει να είναι ένας διοικητικός μηχανισμός με τον οποίο ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο Οργανισμός σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, να καταχωρίζει τις καταγγελίες που γίνονται παραδεκτές, να διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή, να διαβιβάζει τις καταγγελίες που αφορούν τα μέλη των ομάδων στο κράτος μέλος καταγωγής και να καταχωρίζει τις επακόλουθες ενέργειες του Οργανισμού ή του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και να εξασφαλίζει ότι δίνεται η δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες. Ο μηχανισμός υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να μην επηρεάζει την πρόσβαση σε διοικητικά και ένδικα μέσα και να μην αποτελεί προϋπόθεση για την προσφυγή σε αυτά τα μέσα. Οι ποινικές έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη μέλη. Για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, ο Οργανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών.

Θα πρέπει να αναφέρει, συγκεκριμένα, τον αριθμό των καταγγελιών που έλαβε, τους τύπους παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις επιχειρήσεις κατά τις οποίες σημειώθηκαν και, όπου αυτό είναι δυνατό, τα επακόλουθα μέτρα που έλαβαν ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων παρέχονται οι πόροι και το προσωπικό που αυτός χρειάζεται προκειμένου να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά όλα τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το προσωπικό που παρέχεται στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει τα προσόντα και την αρχαιότητα που αντιστοιχούν στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.

(89)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος όσον αφορά τα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα και να έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να αποτελεί ενωσιακό φορέα με νομική προσωπικότητα, ο οποίος να ασκεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(90)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε ένα διοικητικό συμβούλιο, για να ασκούν πολιτική εποπτεία επί του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αποτελείται από τους επιχειρησιακούς προϊσταμένους των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για διαχείριση συνοριοφυλακής ή από τους αντιπροσώπους τους. Τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις εναλλαγές των αντιπροσώπων τους, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργανισμό και τον διορισμό του εκτελεστικού του διευθυντή και τριών αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών, σε κάθε έναν εκ των οποίων θα μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες σε ορισμένο τομέα αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, όπως η διοίκηση του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η εποπτεία των καθηκόντων του Οργανισμού όσον αφορά την επιστροφή ή η διαχείριση της εμπλοκής στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διοικείται και να λειτουργεί βάσει των αρχών της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, που εγκρίθηκαν στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(90α)  Λόγω της εμπλοκής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών κανονισμός, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα μπορούσε να καλεί και έναν εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

(90β)  Κατά την κατάρτιση του τελικού εγγράφου προγραμματισμού, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συνεκτιμά τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους πόρους των οργανισμών.

(91)  Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του Οργανισμού, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό με έσοδα που θα προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης, με συνυπολογισμό των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των εργασιών του Οργανισμού. Για τη συνεισφορά της Ένωσης καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κρίνεται ανεπαρκής και η δημοσιονομική διαδικασία δεν επιτρέπει επαρκή ανταπόκριση σε ταχέως επιδεινούμενες καταστάσεις, θα πρέπει ο Οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιδοτήσεις από ταμεία της Ένωσης για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(91α)  Ο εκτελεστικός διευθυντής, υπό την ιδιότητά του ως διατάκτη, θα πρέπει σε τακτική βάση να αξιολογεί τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα μετριασμού σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει για τον Οργανισμό και να ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο.

(92)  Ο Οργανισμός αναμένεται να αντιμετωπίσει δύσκολες περιστάσεις κατά τα ερχόμενα έτη προκειμένου να καλύψει ασυνήθιστες ανάγκες ως προς την πρόσληψη και διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού από όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική βάση.

(92α)  Με δεδομένη την συνευθύνη, θα πρέπει ο Οργανισμός να απαιτεί από το προσωπικό που απασχολεί, και ιδίως από το μόνιμο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που αποστέλλεται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, να διαθέτει το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματισμού με το προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή απασχολείται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός θα πρέπει, με ελέγχους και αξιολογήσεις, να επαληθεύει κατά πόσον η συμπεριφορά του μόνιμου και λοιπού προσωπικού είναι η αρμόζουσα στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που αφορούν τον έλεγχο των συνόρων και τις επιστροφές.

(94)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) θα πρέπει να εφαρμόζεται άνευ περιορισμών όσον αφορά τον Οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(13).

(95)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(96)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) θα πρέπει να εφαρμόζεται στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητές του, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεών του. Θα πρέπει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητές του. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την άμεση παροχή πληροφοριών στο κοινό και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το έργο του.

(97)  Ο Οργανισμός θα πρέπει ακόμη να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσο το δυνατόν εκτενέστερες εκθέσεις για τις δραστηριότητές του.

(98)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού οφείλει να εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

(98α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει μια αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει την ελκυστικότητα του Οργανισμού ως εργοδότη για την πρόσληψη μόνιμου και λοιπού προσωπικού με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των υποψηφίων και της γεωγραφικής ισορροπίας.

(99)  Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με σκοπό την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, που ενεργούν ασυντόνιστα, μπορούν όμως, εξαιτίας της απουσίας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, των σημαντικών μεταναστευτικών προβλημάτων στα εξωτερικά σύνορα, της ανάγκης αποτελεσματικής επιτήρησης των διελεύσεων στα εν λόγω σύνορα και με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως αυτή ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(100)  Εξωτερικά σύνορα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού είναι εκείνα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τίτλου II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, που σημαίνει ότι περιλαμβάνονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών του Σένγκεν σύμφωνα με το πρωτόκολλο 19 σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(102)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά το πρακτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή και τη διαχείριση του EUROSUR, τις λεπτομέρειες για τα επίπεδα πληροφοριών των εικόνων της κατάστασης και τους κανόνες για τη διαμόρφωση ειδικών εικόνων της κατάστασης, τα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων στα εξωτερικά σύνορα που θα εφαρμοστούν από τον Οργανισμό και βάσει των οποίων θα απαιτείται από τα κράτη μέλη η συνεργασία τους με τον Οργανισμό κατά το στάδιο εφαρμογής, τους κανόνες για την καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης για την ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την παρακολούθηση των όρων που εφαρμόζονται στη χρηματοδοτική στήριξη, το πρακτικό εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής, τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες του FADO. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16).

(103)  Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας η οποία συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των εν λόγω χωρών με την υλοποίηση, εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(17), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου(18). Η ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(19) προβλέπει κανόνες για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στις δραστηριότητες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και διατάξεων για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό.

(104)  Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(20), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου(21).

(105)  Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(22), που εμπίπτει στον τομέα ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου(23).

(106)  Η ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(24) προβλέπει κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στο έργο του Οργανισμού, μεταξύ άλλων διατάξεις για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό.

(107)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, να αποφασίσει σχετικά με τη μεταφορά του στο εθνικό της δίκαιο εντός έξι μηνών από τη στιγμή που το Συμβούλιο θα αποφασίσει επί του παρόντος κανονισμού.

(108)  Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου(25)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(109)  Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου(26)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(110)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να διευκολύνει την οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων κατά τις οποίες τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν την εμπειρογνωσία και τις εγκαταστάσεις που ενδεχομένως θελήσουν να προσφέρουν η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τους όρους που θα αποφασίζονται κατά περίπτωση από το διοικητικό συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να καλούνται εκπρόσωποι της Ιρλανδίας στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα τους επιτρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην προετοιμασία των εν λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να καλούνται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου έως την [ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση].

(111)  Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στον παρόντα κανονισμό, [του] έχει [χορηγηθεί] η δυνατότητα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, λαμβανομένης υπόψη της θέσης του ως κράτους μέλους της Ένωσης. Λαμβανομένης υπόψη της κοινοποίησης από το Ηνωμένο Βασίλειο της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ένωση, θα πρέπει να ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις ως προς την επιχειρησιακή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση τον παρόντα κανονισμό για όσο χρονικό διάστημα το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει κράτος μέλος ή, εάν τεθεί σε ισχύ συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης, για όσο χρονικό διάστημα το Ηνωμένο Βασίλειο εξομοιώνεται με κράτος μέλος με βάση την εν λόγω συμφωνία.

(112)  Υφίσταται διαφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την οριοθέτηση των συνόρων του Γιβραλτάρ.

(113)  Η αναστολή της ισχύος του παρόντος κανονισμού στα σύνορα του Γιβραλτάρ δεν συνεπάγεται μεταβολή των αντίστοιχων θέσεων των ενδιαφερόμενων κρατών.

(114)  ▌Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 45 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 στις 7 Νοεμβρίου 2018 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 30 Νοεμβρίου 2018 ▌.

(115)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην τροποποίηση και επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και στην προσαρμογή της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου στο θεσμικό πλαίσιο που θέτει η ΣΛΕΕ. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που πρόκειται να επέλθουν είναι ουσιαστικές ως προς τον αριθμό και τη φύση, οι ανωτέρω νομικές πράξεις θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθούν και να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ιδρύει Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για τη διασφάλιση της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων στα εξωτερικά σύνορα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ▌ αυτών των ▌ συνόρων, με πλήρη σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της κοινής πολιτικής σε θέματα επιστροφής ▌.

Ο παρών κανονισμός αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές προκλήσεις και τις εν δυνάμει μελλοντικές προκλήσεις και απειλές στα εξωτερικά σύνορα. Διασφαλίζει την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα στην Ένωση. Συμβάλλει στον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «εξωτερικά σύνορα»: τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 ▌·

(2)  «συνοριακό σημείο διέλευσης»: το συνοριακό σημείο διέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

(3)  «έλεγχος των συνόρων»: ο έλεγχος των συνόρων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

(3α)  «συνοριακοί έλεγχοι»: οι συνοριακοί έλεγχοι όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

(4)  «επιτήρηση των συνόρων»: η επιτήρηση των συνόρων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 12) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

(5)  «εξωτερική πτήση»: κάθε πτήση επανδρωμένου ή μη επανδρωμένου αεροσκάφους και οι επιβάτες και/ή το φορτίο του η οποία πραγματοποιείται από ή προς τις επικράτειες των κρατών μελών και η οποία δεν είναι εσωτερική πτήση κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείου 3) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

(6)  «επιτήρηση των εναέριων συνόρων»: η επιτήρηση των εξωτερικών πτήσεων·

(7)  «επίγνωση κατάστασης»: η ικανότητα επιτήρησης, εντοπισμού, αναγνώρισης, παρακολούθησης και κατανόησης παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων προκειμένου να εξευρεθεί βάσιμη αιτιολόγηση για τη λήψη μέτρων αντίδρασης επί τη βάσει του συνδυασμού νέων και υφιστάμενων πληροφοριών, και προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα μείωσης του αριθμού νεκρών μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων·

(8)  «ικανότητα ανταπόκρισης»: η ικανότητα ανάληψης δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων και των χρονοδιαγραμμάτων για επαρκή αντίδραση·

(9)  «EUROSUR»: το πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού·

(10)  «εικόνα κατάστασης»: ένα σύνολο δεδομένων και πληροφοριών γεωαναφοράς σε σχεδόν πραγματικό χρόνο που λαμβάνονται από διαφορετικές αρχές, αισθητήρες, πλατφόρμες και άλλες πηγές και τα οποία διαβιβάζονται μέσω ασφαλών διαύλων επικοινωνίας και πληροφόρησης και μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και επιλεκτική παρουσίαση και ανταλλαγή με άλλες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιτυγχάνεται επίγνωση κατάστασης και να υποστηρίζεται η ικανότητα ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων και στην προσυνοριακή περιοχή·

(11)  «τμήμα εξωτερικών συνόρων»: το σύνολο ή μέρος των εξωτερικών συνόρων ενός κράτους μέλους, όπως αυτά καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο ή προσδιορίζονται από το εθνικό κέντρο συντονισμού ή από οιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική αρχή·

(12)  «διασυνοριακό έγκλημα»: οιοδήποτε σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση το οποίο διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων·

(13)  «προσυνοριακή περιοχή»: η γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται πέρα από τα εξωτερικά σύνορα και που έχει ενδιαφέρον για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με ανάλυση κινδύνου και επίγνωση κατάστασης·

(14)  «συμβάν»: μια κατάσταση που σχετίζεται με την παράνομη μετανάστευση, το διασυνοριακό έγκλημα ή με κίνδυνο για τη ζωή των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων·

(15)  «μόνιμο και λοιπό προσωπικό»: το προσωπικό που απασχολείται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης («ΚΛΠ»), όπως ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 259/68 του Συμβουλίου·

(16)  «επιχειρησιακό προσωπικό»: οι συνοριοφύλακες, οι συνοδοί επιστροφής, οι ειδικοί σε θέματα επιστροφής και λοιπά σχετικά μέλη του προσωπικού που απαρτίζουν το «μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής» σύμφωνα με τις τέσσερις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1· το επιχειρησιακό προσωπικό είτε απασχολείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως μόνιμο και λοιπό προσωπικό (κατηγορία 1), είτε αποσπάται στον Οργανισμό από τα κράτη μέλη (κατηγορία 2), είτε διατίθεται από τα κράτη μέλη για βραχυπρόθεσμη αποστολή (κατηγορία 3), είτε αποστέλλεται από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα (κατηγορία 4)· Τα μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού ενεργούν ως μέλη των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ή των ομάδων επιστροφής με εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά περίπτωση. Στο επιχειρησιακό προσωπικό περιλαμβάνονται επίσης τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας του ETIAS και δεν είναι αναπτύξιμα ως μέλη ομάδων·

(17)  «ομάδες διαχείρισης των συνόρων»: ομάδες που συγκροτούνται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και αναπτύσσονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα και αποστολών ταχείας επέμβασης στα σύνορα σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες·

(18)  «μέλος των ομάδων»: μέλος του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής το οποίο αναπτύσσεται μέσω των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και των ομάδων επιστροφής·

(19)  «ομάδα στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών»: ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ▌, και η οποία αποτελείται από μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και της Ευρωπόλ, και όποτε χρειαστεί από εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους ▌οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη·

(20)  «κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται ή από το οποίο δρομολογείται κοινή επιχείρηση ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής ή στο οποίο αναπτύσσεται ομάδα στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών·

(21)  «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος από το οποίο ένα μέλος του προσωπικού αποστέλλεται ή αποσπάται στο επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

(22)  «συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος που συμμετέχει σε κοινή επιχείρηση, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής, επέμβαση επιστροφής ή σε ανάπτυξη ομάδας στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, παρέχοντας τεχνικό εξοπλισμό ή επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και κράτος μέλος το οποίο συμμετέχει μεν σε επιχειρήσεις επιστροφής ή επεμβάσεις επιστροφής παρέχοντας τεχνικό εξοπλισμό ή προσωπικό αλλά δεν είναι κράτος μέλος υποδοχής·

(23)  «κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης» (hotspot area): χώρος που δημιουργείται κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους υποδοχής και εντός του οποίου το κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή, οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συνεργάζονται, με σκοπό τη διαχείριση υφιστάμενου ή εν δυνάμει δυσανάλογα μεγάλου μεταναστευτικού προβλήματος, χαρακτηριζόμενου από σημαντική αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα·

(25)  «επιστροφή»: η επιστροφή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 3) της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

(26)  «απόφαση επιστροφής»: διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας και του επιβάλλεται ή του κοινοποιείται υποχρέωση επιστροφής, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ·

(27)  «επιστρέφων»: παρανόμως διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας που αποτελεί αντικείμενο εκτελεστής απόφασης επιστροφής·

(28)  «επιχείρηση επιστροφής»: επιχείρηση η οποία οργανώνεται ή συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ▌στο πλαίσιο της οποίας οι επιστρέφοντες από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ▌ επιστρέφουν αναγκαστικά ή οικειοθελώς, ανεξαρτήτως του μέσου μεταφοράς·

(29)  «επέμβαση επιστροφής»: ενέργεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για την παροχή αυξημένης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη ▌η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη ομάδων επιστροφής και στην οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής·

(30)  «ομάδες επιστροφής»: ομάδες που συγκροτούνται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και αναπτύσσονται στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιστροφής, επεμβάσεων επιστροφής στα κράτη μέλη ▌ή άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή·

(31)  «αξιωματικός σύνδεσμος μετανάστευσης»: ο αξιωματικός σύνδεσμος μετανάστευσης όπως ορίζεται στ [νέος κανονισμός περί ILO (αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης)].

Άρθρο 3

Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων

Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων συνίσταται στα εξής:

α)  έλεγχο συνόρων, που περιλαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων και, ανάλογα με την περίπτωση, μέτρα σχετιζόμενα με την πρόληψη και τον εντοπισμό του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα με επίκεντρο την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία, και την τρομοκρατία, μηχανισμούς και διαδικασίες για μέτρα σχετιζόμενα με την ταυτοποίηση ευάλωτων ατόμων και ασυνόδευτων ανηλίκων και σχετιζόμενα με την ταυτοποίηση, την παροχή σχετικών πληροφοριών και την παραπομπή ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση·

β)  επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα οι οποίες δρομολογούνται και εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, πραγματοποιούμενες σε περιστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης συνόρων στη θάλασσα·

γ)  ανάλυση των κινδύνων για την εσωτερική ασφάλεια και ανάλυση των απειλών που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων·

δ)  ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της συντονιζόμενης από τον Οργανισμό υποστήριξης·

ε)  διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι σε κάθε κράτος μέλος υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα, καθώς και μεταξύ των αρχών που είναι σε κάθε κράτος μέλος υπεύθυνες για την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών μέσω υφιστάμενων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών. Όπου χρειαστεί, συνεργασία με εθνικούς φορείς υπεύθυνους για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

στ)  συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών·

ζ)  συνεργασία με τρίτες χώρες σε πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες και σε όσες τρίτες χώρες έχουν χαρακτηριστεί μέσω ανάλυσης κινδύνου ως χώρες προέλευσης και/ή διέλευσης της παράνομης μετανάστευσης·

η)  τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του Χώρου Σένγκεν τα οποία σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την καλύτερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

θ)  επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους κράτος μέλος έχει εκδώσει απόφαση επιστροφής·

ι)  χρήση προηγμένης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλης κλίμακας συστημάτων πληροφοριών·

ια)  μηχανισμό ελέγχου ποιότητας, ειδικότερα τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν, την αξιολόγηση τρωτότητας και ενδεχομένως εθνικούς μηχανισμούς, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων·

ιβ)  μηχανισμούς αλληλεγγύης, ιδίως ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα.

2.  Τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η έρευνα και καινοτομία, είναι πρωταρχικά στοιχεία κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων.

Άρθρο 4

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο «Οργανισμός»), αποτελούν την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

Άρθρο 5

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.   Ο ▌Οργανισμός ▌, που ιδρύθηκε αρχικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, διέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

2.  Ο Οργανισμός περιλαμβάνει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που προβλέπεται στο άρθρο 55, με ικανότητα σε επιχειρησιακό προσωπικό έως και 10 000 ατόμων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

3.   Για τη διασφάλιση της συνεκτικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, ο Οργανισμός διευκολύνει και καθιστά αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των ▌ενωσιακών μέτρων που αφορούν τόσο τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων ▌, και ειδικότερα του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399, όσο και την επιστροφή.

4.   Ο Οργανισμός συμβάλλει στη συνεχή και ομοιόμορφη εφαρμογή, στα ▌εξωτερικά σύνορα, του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ειδικότερα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»). Η συμβολή του περιλαμβάνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Άρθρο 6

Λογοδοσία

Ο Οργανισμός λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Συνευθύνη

1.   Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή στο πλαίσιο της συνευθύνης του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και άλλα καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των δικών τους τμημάτων των εξωτερικών συνόρων.

2.   Ο Οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή για την εκτέλεση μέτρων σχετικών με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 49 επιστροφές είτε μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, είτε με πρωτοβουλία του Οργανισμού και σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής και για την έγκριση των μέτρων που αφορούν την κράτηση των επιστρεφόντων σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους και η εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής, προς το συμφέρον των ιδίων και προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών, να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και σύμφωνα με το άρθρο 8 που θεσπίζει τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων ▌, σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό.

4.   Ο Οργανισμός υποστηρίζει την εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής μέσω της ενίσχυσης, της αξιολόγησης και του συντονισμού των δράσεων των κρατών μελών, καθώς και μέσω της παροχής ▌τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής, στην εφαρμογή των μέτρων αυτών και σε θέματα επιστροφής. Ο Οργανισμός δεν υποστηρίζει μέτρα και δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες που άπτονται των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Ο Οργανισμός είναι πλήρως υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε απόφαση που λαμβάνει και για κάθε δραστηριότητα για την οποία φέρει αποκλειστική ευθύνη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

5.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεργάζονται σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες, εφόσον η συνεργασία αυτή συνάδει με τα καθήκοντα του Οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του Οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων του. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον Οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για τα εν λόγω θέματα σε τακτική βάση και τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

Άρθρο 8

Κύκλος πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων

1.   Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων μέσω ενός κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων ο οποίος εγκρίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 4.

2.   Η πολυετής στρατηγική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων καθορίζει τρόπους συνεκτικής, ολοκληρωμένης και συστηματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής. Καθορίζει δε τις προτεραιότητες πολιτικής και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής για περίοδο πέντε ετών, σχετικά με τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο 3.

3.   Ο κύκλος πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων διαρθρώνεται σε τέσσερα στάδια, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 4 έως 7.

4.   Με βάση την ανάλυση στρατηγικών κινδύνων για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, η Επιτροπή ετοιμάζει ένα έγγραφο πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων. Η Επιτροπή υποβάλλει το έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς συζήτηση. Μετά τη συζήτηση, η Επιτροπή εκδίδει την ανακοίνωση με την οποία θεσπίζεται η πολυετής στρατηγική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.

5.   Για να υλοποιήσει την πολυετή στρατηγική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων που αναφέρεται στην παράγραφο 4, ο Οργανισμός, βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή καταρτισθείσα σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, χαράσσει μια τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, την ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών μελών και ιδίως τη γεωγραφική θέση τους. Η στρατηγική αυτή συνάδει με το άρθρο 3 και με την πολυετή στρατηγική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων . Προωθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη.

6.   Για την εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τα κράτη μέλη χαράσσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων μέσω της στενής συνεργασίας όλων των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την επιστροφή. Οι εν λόγω εθνικές στρατηγικές συνάδουν με το άρθρο 3, με την πολυετή στρατηγική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων που αναφέρεται στην παράγραφο 4, και με την τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.  Τέσσερα έτη μετά την έγκριση της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή πραγματοποιεί ▌διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία του επόμενου κύκλου. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός παρέχουν εγκαίρως στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε αυτή να μπορέσει να προβεί στη συνολική αξιολόγηση. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

8.   Όταν η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα ή στον τομέα της επιστροφής απαιτεί αλλαγή των προτεραιοτήτων πολιτικής, η Επιτροπή τροποποιεί με τη διαδικασία της παραγράφου 4 την πολυετή στρατηγική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων ή συναφή μέρη αυτής.

Ακολούθως, η τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική του Οργανισμού και οι εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών αναπροσαρμόζονται όπου είναι αναγκαίο.

Άρθρο 9

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός

1.   Με βάση τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 8, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αναπτύσσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή, που περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και τον σχεδιασμό της ανάπτυξης ικανοτήτων και αναπτύσσεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

2.  Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός καταρτίζουν σχέδια επιχειρήσεων για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή. Τα κράτη μέλη συντονίζουν με τα γειτονικά κράτη και με τον Οργανισμό τα σχέδια επιχειρήσεών τους που αφορούν τμήματα συνόρων με υψηλό [και κρίσιμο] επίπεδο επίπτωσης, με σκοπό την εφαρμογή των αναγκαίων διασυνοριακών μέτρων[6] και την πρόβλεψη υποστήριξης από τον Οργανισμό. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του επόμενου έτους καθορίζεται, ως προς μεν τις δραστηριότητες του Οργανισμού σε ένα παράρτημα του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 100, ως προς δε την κάθε συγκεκριμένη επιχειρησιακή δραστηριότητα μέσω του σχεδίου επιχειρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 39 και στο άρθρο 75 παράγραφος 3. Τα σχέδια επιχειρήσεων ή μέρη αυτών μπορούν να λάβουν την ενδεδειγμένο διαβάθμιση βάσει των αποφάσεων (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 και 2015/444) της Επιτροπής.

3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση των συνόρων τους και την επιστροφή. Σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, στα σχέδια έκτακτης ανάγκης περιγράφονται όλα τα αναγκαία μέτρα και οι αναγκαίοι πόροι για ενδεχόμενη ενίσχυση των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της παροχής στήριξης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και από τον Οργανισμό.

Όσα μέρη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, καταρτίζονται από κοινού από κάθε κράτος μέλος και τον Οργανισμό, σε στενό συντονισμό με τα γειτονικά κράτη μέλη.

4.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή σύμφωνα με την εθνική τους στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Στο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων περιγράφεται η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξέλιξη των εθνικών ικανοτήτων στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής.

Το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων εξετάζει την εξέλιξη κάθε στοιχείου της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, και ειδικότερα την πολιτική στους τομείς των προσλήψεων και της εκπαίδευσης συνοριοφυλάκων και ειδικών επί θεμάτων επιστροφής, την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, και τις απαραίτητες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές πτυχές.

4α.  Κάθε προβλεπόμενο στις παραγράφους 3 και 4 σχέδιο περιέχει και το σενάριο με βάση το οποίο έχει εκπονηθεί. Τα σενάρια απορρέουν από την ανάλυση κινδύνου και αντικατοπτρίζουν την πιθανή εξέλιξη της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και τα προβλήματα που έχουν προσδιορισθεί στον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.

4β.  Η μεθοδολογία και η διαδικασία καθορισμού των προβλεπόμενων στις παραγράφους 3 και 4 σχεδίων εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, πάνω σε πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή.

5.  Ο Οργανισμός καταρτίζει συγκεφαλαιωτική έκθεση για τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων και μια πολυετή στρατηγική για την αγορά του εξοπλισμού του οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 63 και τον πολυετή σχεδιασμό των προφίλ για το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Ο Οργανισμός διαβιβάζει την ανωτέρω συγκεφαλαιωτική έκθεση στα κράτη μέλη και την Επιτροπή με σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών συνεργειών και ευκαιριών συνεργασίας στους διάφορους τομείς που καλύπτονται από τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού σύναψης συμβάσεων. Με βάση τις συνέργειες που προσδιορίζονται, ο Οργανισμός μπορεί να καλέσει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις δράσεις επακολούθησης στο θέμα της συνεργασίας.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ‘ έτος για να συζητήσει και να εγκρίνει τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο χάρτης πορείας προτείνεται από τον εκτελεστικό διευθυντή με βάση τη συγκεφαλαιωτική έκθεση για τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου και των αξιολογήσεων τρωτότητας που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 33 και τα πολυετή σχέδια του Οργανισμού. Μετά την έγκρισή του από το διοικητικό συμβούλιο, ο χάρτης πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρτάται στην τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Τμήμα 1

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Άρθρο 10

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

(1)  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει την εκτέλεση των εξής καθηκόντων ▌:

1.  παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και διενέργεια αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων·

2.  παρακολούθηση των επιχειρησιακών αναγκών των κρατών μελών που συνδέονται με την εκτέλεση της επιστροφής, μεταξύ άλλων και μέσω της συλλογής επιχειρησιακών δεδομένων·

3.  διενέργεια αξιολόγησης τρωτότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ικανότητας και ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα·

4.   παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω αξιωματικών συνδέσμων του Οργανισμού στα κράτη μέλη·

4α.  παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητές του στα εξωτερικά σύνορα και τις επιχειρήσεις επιστροφής·

5.  υποστήριξη της ανάπτυξης και λειτουργίας του πλαισίου EUROSUR·

6.  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σε συμφωνία με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

7.  παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, μέσω δρομολόγησης επιχειρήσεων ταχείας επέμβασης στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σε συμφωνία με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

8.  παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα που ενδεχομένως προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα·

9.  ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού, στο πλαίσιο των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και των ομάδων επιστροφής, κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής·

10.  σύσταση κοινόχρηστου αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου κοινόχρηστου αποθέματος εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης, προς ανάπτυξη σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, καθώς και σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής·

11.  ανάπτυξη και διαχείριση, με την υποστήριξη ενός εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας, των δικών του ικανοτήτων σε επίπεδο ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, με σκοπό τη συμβολή στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στο κοινόχρηστο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και εκπαίδευσης των μελών του προσωπικού του που ενεργούν ως μέλη ομάδων·

12.  στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ▌, ανάπτυξη του επιχειρησιακού προσωπικού και του τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή συνδρομής όσον αφορά τον έλεγχο, τη συνέντευξη (debriefing), την ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, και θέσπιση διαδικασίας για την παραπομπή και την αρχική ενημέρωση των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας για την ταυτοποίηση ευάλωτων ομάδων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και τις αρμόδιες εθνικές αρχές

15.  παροχή συνδρομής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιστροφής, χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, και παροχή συνδρομής όσον αφορά τον συντονισμό και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, και παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής για την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής επιστρεφόντων, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής, ακόμη και υπό περιστάσεις που απαιτούν αυξημένη συνδρομή·

17.  σύσταση εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

18.  ανάπτυξη ομάδων επιστροφής κατά τη διάρκεια επεμβάσεων επιστροφής·

19.  στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών των εμπλεκομένων οργανισμών, συνεργασία με την Ευρωπόλ και την Eurojust και παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού ▌ εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

20.  συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών, με σκοπό ιδίως τη διευκόλυνση της λήψης μέτρων σε περιπτώσεις όπου υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί με τελεσίδικη απόφαση, αποτελούν αντικείμενο επιστροφής·

20α.   συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων·

21.  συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, με σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν τα καθήκοντα ακτοφυλακής που ορίζονται στο άρθρο 70, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης της ζωής, με την παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού·

22.  συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων μέσω ενδεχόμενης επιχειρησιακής ανάπτυξης ομάδων διαχείρισης των συνόρων ▌σε τρίτες χώρες·

24.  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της μεταξύ τους τεχνικής και επιχειρησιακής συνεργασίας στα θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

25.  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων, του λοιπού σχετικού προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιστροφής, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης και προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

26.  συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικών με τον έλεγχο ▌των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης και της ανάπτυξης ιδίων πιλοτικών έργων, όπου κρίνεται σκόπιμο, για την εφαρμογή δραστηριοτήτων προβλεπόμενων από τον παρόντα κανονισμό·

26β.  ανάπτυξη τεχνικών προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών·

27.  υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνικών προτύπων εξοπλισμού στον τομέα του ελέγχου των συνόρων και της επιστροφής, μεταξύ άλλων για τη διασύνδεση συστημάτων και δικτύων, καθώς και κοινών ελάχιστων προτύπων στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, κατά περίπτωση, σε συμφωνία με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής·

28.  δημιουργία και διατήρηση του δικτύου επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 14·

29.  ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα με ▌τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1725, συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και της επιστροφής, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2008/381/ΕΚ·

30.  παροχή, κατά περίπτωση, της απαραίτητης συνδρομής για την ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων·

30α.   εφαρμογή υψηλών προτύπων στη διαχείριση συνόρων, που να επιτρέπουν τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο και να σέβονται πλήρως το ισχύον νομικό πλαίσιο που επιβάλλει το σεβασμό, την προστασία και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

31.  διαχείριση και λειτουργία του επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων που αναφέρεται στο άρθρο 80 και παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προς διευκόλυνση του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης σε έγγραφα·

32.  εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό και αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27) [κανονισμός για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)], και διασφάλιση της σύστασης και λειτουργίας της κεντρικής μονάδας του ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού·

32β.  παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

(2)  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας ▌στα θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής του. Παρέχει στο κοινό ακριβείς, λεπτομερείς, έγκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για τις δραστηριότητές του.

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας δεν διεξάγονται σε βάρος των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ιδίως όχι με την αποκάλυψη επιχειρησιακών πληροφοριών που, εάν δημοσιοποιούνταν, θα υπονόμευαν την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας εκτελούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91, σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και σε στενή συνεργασία, κατά περίπτωση, με άλλους οργανισμούς.

Τμήμα 2

Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία

Άρθρο 11

Καθήκον καλόπιστης συνεργασίας

Ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές των κρατών μελών που έχουν ευθύνη για τη διαχείριση των συνόρων ▌, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, όπως και αρχές των κρατών μελών που έχουν ευθύνη για τις επιστροφές, έχουν καθήκον καλόπιστης συνεργασίας και υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών.

Άρθρο 12

Υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών

1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, ▌ ο Οργανισμός και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, ανταλλάσσουν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τη λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί ανταλλαγής πληροφοριών, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες με έγκαιρο και εμπεριστατωμένο τρόπο.

2.  Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ▌.

Εάν οι πληροφορίες είναι σχετικές με την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, για αναλύσεις κινδύνου, συλλογή στατιστικών στοιχείων, αξιολόγηση της κατάστασης σε τρίτες χώρες, εκπαίδευση και παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη όσο αφορά τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης.

Για ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, αναπτύσσονται τα απαραίτητα εργαλεία και οι απαραίτητες δομές μεταξύ των οργανισμών.

4.  Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν οι πληροφορίες αυτές αφορούν δραστηριότητες στις οποίες αυτός μετέχει σύμφωνα με το άρθρο 71 και το άρθρο 98 παράγραφος 5.

Άρθρο 13

Εθνικό σημείο επαφής

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο επαφής για την επικοινωνία με τον Οργανισμό, σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Οργανισμού, με την επιφύλαξη του ρόλου των εθνικών κέντρων συντονισμού όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 21. Το εθνικό σημείο επαφής λειτουργεί συνεχώς και διασφαλίζει την έγκαιρη διάχυση όλων των πληροφοριών από τον Οργανισμό προς όλες τις αρμόδιες αρχές εντός του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, και ιδίως προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το εθνικό κέντρο συντονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν μέχρι και δυο μέλη προσωπικού για να εκπροσωπούν το εθνικό τους σημείο επαφής και να αναπτυχθούν στον Οργανισμό ως αξιωματικοί-σύνδεσμοι. Οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία του εθνικού σημείου επαφής με τον Οργανισμό, ακόμη και παριστάμενοι, εάν χρειαστεί, σε συναφείς συνεδριάσεις.

3.  Ο Οργανισμός παρέχει τον αναγκαίο χώρο εντός των κτιρίων του και επαρκή υποστήριξη προκειμένου οι αξιωματικοί σύνδεσμοι να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους. Κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με την ανάπτυξη των αξιωματικών συνδέσμων, καλύπτεται από το κράτος μέλος. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης, όπως και της επαρκούς στήριξης.

Άρθρο 14

Δίκτυο επικοινωνίας

1.  Ο Οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί ένα δίκτυο επικοινωνίας προκειμένου να παρέχει εργαλεία επικοινωνίας και ανάλυσης και να επιτρέπει την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρόπο ασφαλή και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τόσο με τα εθνικά κέντρα συντονισμού, όσο και μεταξύ των κέντρων αυτών.

Κάθε σύστημα ή εφαρμογή που χρησιμοποιεί το δίκτυο επικοινωνίας τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ολόκληρο το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων.

Το δίκτυο λειτουργεί είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα και επιτρέπει:

α)  διμερή και πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο·

β)  ακουστικές και οπτικές τηλεδιασκέψεις·

γ)  ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, διαβίβαση και επεξεργασία ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών·

δ)  ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, διαβίβαση και επεξεργασία πληροφοριών της ΕΕ διαβαθμισμένων έως το επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή αντίστοιχων εθνικών επιπέδων διαβάθμισης, διασφαλίζοντας ότι ο χειρισμός, η αποθήκευση, η διαβίβαση και η επεξεργασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών γίνεται σε χωριστό και δεόντως διαπιστευμένο τμήμα του δικτύου επικοινωνίας.

2.  Ο Οργανισμός παρέχει τεχνική υποστήριξη και διασφαλίζει ότι το δίκτυο επικοινωνίας είναι μονίμως διαθέσιμο και μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών που αυτός ο ίδιος διαχειρίζεται..

Άρθρο 15

Συστήματα και εφαρμογές ανταλλαγής πληροφοριών που διαχειρίζεται ο Οργανισμός

1.  Ο Οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με διεθνείς οργανισμούς, τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 69, και με τρίτες χώρες όπως αναφέρεται στο άρθρο 72.

2.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει, εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών με τους εν λόγω παράγοντες, καθώς και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται ▌στα άρθρα 87 έως 91 σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής(28), την απόφαση 2015/443 της Επιτροπής(29) και τον ▌κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

3.  Ο Οργανισμός εγκαθιστά, κατά περίπτωση, τα συστήματα πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στο δίκτυο επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 14.

4.  Σε σχέση με τις επιστροφές, ο Οργανισμός λειτουργεί και διατηρεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επιστροφών, σε συμφωνία με το άρθρο 50 παράγραφος 1.

Άρθρο 16

Τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών

Ο Οργανισμός αναπτύσσει τεχνικά πρότυπα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη:

α)  για τη διασύνδεση του δικτύου επικοινωνίας με τα εθνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των εθνικών εικόνων κατάστασης και άλλα σχετικά συστήματα πληροφοριών, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

β)  για την ανάπτυξη και τη διασύνδεση των σχετικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού ανταλλαγής πληροφοριών του Οργανισμού και των κρατών μελών, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

γ)  για τη μετάδοση των εικόνων κατάστασης και, κατά περίπτωση, ειδικών εικόνων κατάστασης, και για τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων μονάδων και κέντρων των υπεύθυνων εθνικών αρχών των κρατών μελών και με τις ομάδες που αναπτύσσονται από τον Οργανισμό, με τη χρήση διαφόρων μέσων επικοινωνίας όπως δορυφορικές επικοινωνίες και ραδιοφωνικά δίκτυα·

δ)  για την κοινοποίηση της θέσης ίδιων πόρων με την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Galileo σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ▌.

Άρθρο 17

Διασφάλιση των πληροφοριών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν μέσω του εθνικού τους κέντρου συντονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων εθνικών αρχών ότι οι οικείες εθνικές αρχές, οργανισμοί και άλλοι φορείς, όταν χρησιμοποιούν το δίκτυο επικοινωνίας και τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών του Οργανισμού:

α)  έχουν κατάλληλη και συνεχή πρόσβαση στα σχετικά συστήματα και δίκτυα που προέρχονται από τον Οργανισμό ή είναι συνδεδεμένα με αυτόν·

β)  πληρούν τα σχετικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 16·

γ)  εφαρμόζουν κανόνες και πρότυπα ασφαλείας που είναι ισοδύναμα με αυτά που εφαρμόζονται από τον Οργανισμό για τη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών·

δ)  ανταλλάσσουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες και διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με την απόφαση 2015/44/ΕΕ της Επιτροπής.

Τμήμα 3

EUROSUR

Άρθρο 18

EUROSUR

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το EUROSUR ως ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την επιχειρησιακή συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε να βελτιωθεί η επίγνωση κατάστασης και να αυξηθεί η ικανότητα ανταπόκρισης, με σκοπό τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού, της πρόληψης και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, και τη συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των μεταναστών.

Άρθρο 19

Πεδίο εφαρμογής του EUROSUR

1.   Το EUROSUR εφαρμόζεται στους συνοριακούς ελέγχους στα επιτρεπόμενα συνοριακά σημεία διέλευσης και στην επιτήρηση των εξωτερικών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, συμπεριλαμβανομένων της επιτήρησης, του εντοπισμού, της αναγνώρισης, της παρακολούθησης, της αποτροπής και της αναχαίτισης παράνομων διελεύσεων των συνόρων με σκοπό τον εντοπισμό, την αποτροπή και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των μεταναστών.

2.   Το EUROSUR δεν εφαρμόζεται σε οιοδήποτε νομικό ή διοικητικό μέτρο το οποίο λαμβάνεται μόλις οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους αναχαιτίσουν διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες ή άνευ αδείας διέλευση των εξωτερικών συνόρων από άτομα.

Άρθρο 20

Συγκρότηση του EUROSUR

1.  Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών και για τη συνεργασία στο πεδίο του ελέγχου των συνόρων, και λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός χρησιμοποιούν το πλαίσιο του EUROSUR, το οποίο συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α)  εθνικά κέντρα συντονισμού·

β)  εθνικές εικόνες κατάστασης·

γ)  ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης η οποία περιλαμβάνει τμήματα των εξωτερικών συνόρων με τα αντίστοιχα επίπεδα επίπτωσης·

δ)  ειδικές εικόνες κατάστασης·

ε)  υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR όπως αναφέρονται στο άρθρο 29·

στ)  ολοκληρωμένο σχεδιασμό σύμφωνα με το άρθρο 9 ▌.

2.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού παρέχουν στον Οργανισμό, μέσω του δικτύου επικοινωνίας και των σχετικών συστημάτων, πληροφορίες από τις οικείες εθνικές εικόνες κατάστασης και, κατά περίπτωση, από ειδικές εικόνες κατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης.

3.   Ο Οργανισμός παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού, μέσω του δικτύου επικοινωνίας, απεριόριστη πρόσβαση είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα στις ειδικές εικόνες κατάστασης και στην ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης.

Άρθρο 21

Εθνικό κέντρο συντονισμού

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει, λειτουργεί και διατηρεί ένα εθνικό κέντρο συντονισμού, το οποίο συντονίζει και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε αρχή που έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο καθώς και με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί την ίδρυση του εθνικού του κέντρου συντονισμού στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τον Οργανισμό.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 και στο πλαίσιο του EUROSUR, το εθνικό κέντρο συντονισμού αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τη συνεργασία με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό.

3.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού:

α)  διασφαλίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και την έγκαιρη συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών αρχών που έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων καθώς και με τα υπόλοιπα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό·

β)  διασφαλίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές έρευνας και διάσωσης, επιβολής του νόμου, ασύλου και μετανάστευσης, και διαχειρίζεται τη διάχυση των σχετικών πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο·

γ)  συμβάλλει στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση πόρων και προσωπικού·

δ)  δημιουργεί και διατηρεί την εθνική εικόνα κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 26·

ε)  παρέχει στήριξη στον συντονισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών δραστηριοτήτων ελέγχου των συνόρων·

στ)  συντονίζει το εθνικό σύστημα ελέγχου των συνόρων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

ζ)  συμβάλλει στην τακτική μέτρηση των αποτελεσμάτων των εθνικών δραστηριοτήτων ελέγχου των συνόρων, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

η)  συντονίζει επιχειρησιακά μέτρα σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και των άλλων κρατών μελών·

θ)  ανταλλάσσει σχετικές πληροφορίες με τους εθνικούς αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης, εάν έχουν οριστεί, μέσω των κατάλληλων δομών σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες ελέγχου των συνόρων·

ι)  συμβάλλει στη διασφάλιση των πληροφοριών, για τα συστήματα πληροφοριών των κρατών και του Οργανισμού, υπό την εποπτεία των αρμόδιων εθνικών αρχών.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν σε περιφερειακές, τοπικές, λειτουργικές ή άλλες αρχές που είναι σε θέση να λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις, την ευθύνη να διασφαλίζουν επαρκή επίγνωση κατάστασης και ικανότητα ανταπόκρισης στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχεία γ), ε) και στ).

5.  Η απόφαση των κρατών μελών να αναθέσουν καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν επηρεάζει την ικανότητα του εθνικού κέντρου συντονισμού να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό.

6.   Σε προκαθορισμένες περιπτώσεις, που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο, το εθνικό κέντρο συντονισμού μπορεί να εξουσιοδοτεί μία από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις περιφερειακές αρχές ή με το εθνικό κέντρο συντονισμού άλλου κράτους μέλους ή με τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αρχή ενημερώνει τακτικά το δικό της κέντρο συντονισμού σχετικά με αυτή την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

7.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού λειτουργεί είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα.

Άρθρο 23

Εγχειρίδιο EUROSUR

1.   Η Επιτροπή, επικουρούμενη από επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 και σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, εκδίδει και καθιστά διαθέσιμο ένα πρακτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή και τη διαχείριση του EUROSUR (το «εγχειρίδιο»). Το εγχειρίδιο παρέχει τεχνικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων και για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Η Επιτροπή εγκρίνει το εγχειρίδιο υπό μορφή σύστασης.

2.   Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό, τη διαβάθμιση μερών του εγχειριδίου ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής.

Άρθρο 24

Παρακολούθηση του EUROSUR

1.  Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε λειτουργία διαδικασίες για την παρακολούθηση της τεχνικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του EUROSUR σε σχέση με τους στόχους της επίτευξης επαρκούς επίγνωσης της κατάστασης και ικανότητας ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα.

2.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί σταθερά και διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το δίκτυο επικοινωνίας και την ποιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της εικόνας της κατάστασης του EUROSUR.

3.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει τις πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας στα εθνικά κέντρα συντονισμού και στις συναφείς δομές διοίκησης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρήσεις του Οργανισμού στο πλαίσιο των υπηρεσιών συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR. Οι πληροφορίες αυτές διαβαθμίζονται ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Τμήμα 4

Επίγνωση της κατάστασης

Άρθρο 25

Εικόνες της κατάστασης

(1)  Οι εθνικές εικόνες κατάστασης, η ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης και οι ειδικές εικόνες κατάστασης διαμορφώνονται μέσα από τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη συσχέτιση, την ανάλυση, την ερμηνεία, την παραγωγή, την οπτικοποίηση και τη διάδοση πληροφοριών.

Οι εικόνες κατάστασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνίστανται στα ακόλουθα επίπεδα πληροφοριών:

α)   επίπεδο γεγονότων το οποίο περιλαμβάνει ▌ τα γεγονότα και συμβάντα που συνδέονται με παράνομες διελεύσεις συνόρων και διασυνοριακό έγκλημα και, όπου υπάρχουν διαθέσιμες, πληροφορίες για άνευ αδείας δευτερογενείς μετακινήσεις, με σκοπό την κατανόηση τάσεων, όγκου και οδών·

β)  επιχειρησιακό επίπεδο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου ανάπτυξης, της περιοχής της επιχείρησης, ▌καθώς και σχετικά με τη θέση, την ώρα, την κατάσταση και το είδος των πόρων που συμμετέχουν κατά τα προβλεπόμενα στο σχέδιο επιχειρήσεων·

γ)  επίπεδο ανάλυσης το οποίο περιέχει αναλυμένες πληροφορίες που είναι σημαντικές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και, ειδικότερα, για τον καθορισμό των επιπέδων επίπτωσης στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων εικονικών και γεωγραφικών δεδομένων, των κυριότερων εξελίξεων και δεικτών, αναλυτικών εκθέσεων και άλλων σχετικών συνοδευτικών πληροφοριών.

2.   Οι εικόνες κατάστασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση γεγονότων και επιχειρήσεων και τη διεξαγωγή αντίστοιχης ανάλυσης σχετικά με καταστάσεις στις οποίες κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

4.   Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα επίπεδα πληροφοριών στις εικόνες κατάστασης και οι κανόνες για τη διαμόρφωση ειδικών εικόνων κατάστασης καθορίζονται σε εκτελεστική πράξη η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 παράγραφος 3.

Στην εκτελεστική πράξη προσδιορίζεται το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται, οι οντότητες που είναι αρμόδιες για τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και τη διαβίβαση ειδικών πληροφοριών, οι μέγιστες προθεσμίες για την υποβολή εκθέσεων, οι κανόνες σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων και οι σχετικοί μηχανισμοί ελέγχου ποιότητας.

Άρθρο 26

Εθνική εικόνα κατάστασης

1.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού δημιουργεί και διατηρεί την εθνική εικόνα κατάστασης προκειμένου να παρέχει σε όλες τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων αποτελεσματικές, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες.

2.   Η εθνική εικόνα κατάστασης απαρτίζεται από πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές:

α)  το εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

β)  σταθερούς και κινητούς αισθητήρες τους οποίους χειρίζονται εθνικές αρχές που έχουν αρμοδιότητα για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων·

γ)  περιπολίες για την επιτήρηση των συνόρων και άλλες αποστολές παρακολούθησης·

δ)  τοπικά, περιφερειακά και λοιπά κέντρα συντονισμού·

ε)  άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, των επιχειρησιακών κέντρων και των σημείων επαφής·

στ)  συνοριακούς ελέγχους·

ζ)  τον Οργανισμό·

η)  εθνικά κέντρα συντονισμού σε άλλα κράτη μέλη·

θ)  αρχές τρίτων χωρών, βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, και περιφερειακά δίκτυα που αναφέρονται στο άρθρο 75·

ι)  συστήματα αναφορών πλοίων κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες νομικές τους βάσεις·

ια)  άλλους σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς·

ιβ)  άλλες πηγές.

3.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού αποδίδει ένα μοναδικό ενδεικτικό επίπεδο επίπτωσης, από «χαμηλό» και «μεσαίο» έως «υψηλό» και «πολύ υψηλό», σε κάθε συμβάν στο επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας κατάστασης. Όλα τα συμβάντα ανταλλάσσονται με τον Οργανισμό.

4.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού μπορεί να αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας εθνικής αρχής, να περιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών πόρων, μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη γνώσης.

5.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού γειτονικών κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους απευθείας και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την εικόνα κατάστασης τμημάτων των γειτονικών εξωτερικών συνόρων συμπεριλαμβανομένων των θέσεων, της κατάστασης και του τύπου των ιδίων πόρων που επιχειρούν στα τμήματα των γειτονικών εξωτερικών συνόρων.

Άρθρο 27

Ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί μια ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης προκειμένου να παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού και στην Επιτροπή αποτελεσματικές, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες και αναλύσεις που καλύπτουν τα εξωτερικά σύνορα, την προσυνοριακή περιοχή και τις άνευ αδείας δευτερογενείς μετακινήσεις.

2.   Η ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης απαρτίζεται από πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές:

α)  εθνικά κέντρα συντονισμού και εθνικές εικόνες κατάστασης στον βαθμό που απαιτείται από το παρόν άρθρο και πληροφορίες και εκθέσεις που λαμβάνονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης·

β)  τον Οργανισμό, πληροφορίες και εκθέσεις που παρέχονται από τους αξιωματικούς συνδέσμους του σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 76·

γ)  αντιπροσωπείες της Ένωσης και αποστολές και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας όπως προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 στοιχείο ια)·

δ)  λοιπά σχετικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, όπως αναφέρονται στο άρθρο 69·

ε)  αρχές τρίτων χωρών, βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών και περιφερειακών δικτύων όπως αναφέρονται στο άρθρο 73, και συμφωνίες συνεργασίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1·

στ)  άλλες πηγές.

3.   Το επίπεδο γεγονότων της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

α)  συμβάντα και άλλα γεγονότα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας κατάστασης·

β)  συμβάντα και άλλα γεγονότα που περιλαμβάνονται στις ειδικές εικόνες κατάστασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28·

γ)  συμβάντα στην επιχειρησιακή περιοχή κοινής επιχείρησης ή ταχείας επέμβασης που συντονίζει ο Οργανισμός, ή σε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης ▌.

4.   Το επιχειρησιακό επίπεδο της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις που συντονίζει ο Οργανισμός, και σχετικά με τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ▌, όπως η δήλωση αποστολής, η θέση, η κατάσταση, η διάρκεια, πληροφορίες για τα κράτη μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, καθημερινές και εβδομαδιαίες εκθέσεις κατάστασης, στατιστικά δεδομένα και πακέτα πληροφοριών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

5.   Οι πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους πόρους του επιχειρησιακού επιπέδου της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης μπορούν να διαβαθμίζονται ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED κατά περίπτωση.

6.   Στην ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το επίπεδο επίπτωσης που στην εθνική εικόνα κατάστασης το εθνικό κέντρο συντονισμού έχει αποδώσει σε ένα συγκεκριμένο συμβάν. Για οποιοδήποτε συμβάν στην προσυνοριακή περιοχή, ο Οργανισμός αποδίδει ένα μοναδικό ενδεικτικό επίπεδο επίπτωσης και ενημερώνει τα εθνικά κέντρα συντονισμού.

Άρθρο 28

Ειδικές εικόνες κατάστασης

1.   Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν και να διατηρούν ειδικές εικόνες κατάστασης προκειμένου να υποστηρίζουν συγκεκριμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες στα εξωτερικά σύνορα ή να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους διεθνείς οργανισμούς, τα όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 69 ή με τρίτες χώρες όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 ▌.

2.   Οι ειδικές εικόνες κατάστασης αποτελούνται από ένα υποσύνολο πληροφοριών της εθνικής και της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης.

3.   Οι τρόποι δημιουργίας και ανταλλαγής των ειδικών εικόνων κατάστασης περιγράφονται στο σχέδιο επιχειρήσεων όταν πρόκειται για τις σχετικές επιχειρησιακές δραστηριότητες και στη διμερή ή πολυμερή συμφωνία όταν η ειδική εικόνα κατάστασης δημιουργείται στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με τρίτες χώρες. Ισχύει η αρχή της συγκατάθεσης της πηγής προέλευσης.

Άρθρο 29

Υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR

1.   Ο Οργανισμός συντονίζει τις υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR προκειμένου να παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού, στην Επιτροπή και στον ίδιο πληροφορίες σχετικά με τα εξωτερικά σύνορα και την προσυνοριακή περιοχή σε τακτική, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική βάση.

2.   Ο Οργανισμός παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού, κατόπιν αίτησής τους, πληροφορίες σχετικά με τα εξωτερικά σύνορα του αιτούντος κράτους μέλους και σχετικά με την προσυνοριακή περιοχή, πληροφορίες οι οποίες μπορεί να προέρχονται από:

α)  επιλεκτική παρακολούθηση καθορισμένων λιμένων και ακτών τρίτων χωρών που έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριών, ως σημεία επιβίβασης ή ως σημεία διέλευσης πλοίων ή άλλων σκαφών που χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα·

β)  παρακολούθηση σε ανοιχτές θάλασσες πλοίων ή άλλων σκαφών και αεροσκαφών για τα οποία εικάζεται ή έχει διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα, ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, προκειμένου να διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές στις σχετικές αρμόδιες αρχές για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης·

γ)  επιτήρηση καθορισμένων περιοχών στον θαλάσσιο τομέα με σκοπό τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση πλοίων και άλλων σκαφών που χρησιμοποιούνται ή για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα, ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, προκειμένου να διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές στις σχετικές αρμόδιες αρχές για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης·

γ α)  παρακολούθηση καθορισμένων περιοχών στα εναέρια σύνορα για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση αεροσκαφών και άλλων ειδών εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή υπάρχει υποψία ότι χρησιμοποιείται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα·

δ)  περιβαλλοντική εκτίμηση καθορισμένων περιοχών στον θαλάσσιο τομέα και στα εξωτερικά χερσαία και εναέρια σύνορα, ώστε να βελτιστοποιούνται οι δραστηριότητες παρακολούθησης και περιπολίας·

ε)  επιλεκτική επιτήρηση καθορισμένων προσυνοριακών περιοχών στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριών, ως δυνητικά σημεία αναχώρησης ή διέλευσης για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα·

στ)  παρακολούθηση, σε επίπεδο τάσεων, όγκου και οδών, των μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση και εντός αυτής·

ζ)  παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης, των πληροφοριών ανοικτής πηγής, και ανάλυση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 κατά περίπτωση, για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης ή του διασυνοριακού εγκλήματος·

η)  ανάλυση πληροφοριών προερχόμενων από συστήματα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας, με σκοπό τον εντοπισμό των μεταβαλλόμενων οδών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα.

3.   Ο Οργανισμός δύναται να απορρίψει το αίτημα ενός εθνικού κέντρου συντονισμού, για τεχνικούς, οικονομικούς ή επιχειρησιακούς λόγους. Ο Οργανισμός κοινοποιεί σε εύθετο χρόνο στο εθνικό κέντρο συντονισμού τους λόγους της απόρριψης.

4.   Ο Οργανισμός δύναται να χρησιμοποιήσει με ιδία πρωτοβουλία τα μέσα επιτήρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την προσυνοριακή περιοχή, πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές για την ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης.

Τμήμα 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Άρθρο 30

Ανάλυση κινδύνου

1.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, και, σε επίπεδο μεταναστευτικών τάσεων, τον όγκο και τις διαδρομές εντός της Ένωσης, καθώς και τις τάσεις και τα άλλα πιθανά προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, καθώς και όσον αφορά την επιστροφή. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, προς εφαρμογή από τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη. Το κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου αναπτύσσεται και επικαιροποιείται, εφόσον είναι αναγκαίο, με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 7. ▌

2.  Ο Οργανισμός εκπονεί γενικές ετήσιες αναλύσεις κινδύνου, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 91, και ειδικές αναλύσεις κινδύνου για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ο Οργανισμός, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη, εκπονεί και υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ανάλυση στρατηγικών κινδύνων για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Στα αποτελέσματα τέτοιων αναλύσεων κινδύνου, τα προσωπικά δεδομένα είναι ανώνυμα.

3.  Οι αναλύσεις κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τις οποίες εκπονεί ο Οργανισμός, βάσει πληροφοριών που έχουν ληφθεί και από τα κράτη μέλη, καλύπτουν όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προειδοποίησης.

3α.   Ο Οργανισμός δημοσιεύει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου

4.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό τακτικά, ή κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 στοιχείο ε), καθώς και πληροφορίες από το επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της κατάστασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 26.

5.  Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο και ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά τρόπο έγκαιρο και εμπεριστατωμένο.

6.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου κατά τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους στα εξωτερικά σύνορα και των δραστηριοτήτων τους σε θέματα επιστροφής.

7.  Κατά την κατάρτιση του κοινού βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση ▌, ο Οργανισμός ενσωματώνει τα αποτελέσματα ενός κοινού υποδείγματος ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου.

Τμήμα 6

Πρόληψη και ανταπόκριση

Άρθρο 31

Καθορισμός τμημάτων εξωτερικών συνόρων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος διαιρεί τα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια και, κατά περίπτωση, εναέρια σύνορά του σε τμήματα συνόρων και τα κοινοποιεί στον Οργανισμό.

Οποιαδήποτε μεταβολή των τμημάτων των συνόρων από κάποιο κράτος μέλος κοινοποιείται στον Οργανισμό εγκαίρως ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της ανάλυσης κινδύνου από τον Οργανισμό.

Άρθρο 32

Αξιωματικοί σύνδεσμοι του Οργανισμού στα κράτη μέλη

1.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων όλων των κρατών μελών και της επιστροφής μέσω αξιωματικών συνδέσμων του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός δύναται να αποφασίσει την κάλυψη μέχρι και τεσσάρων γεωγραφικά κοντινών μεταξύ τους κρατών μελών από έναν αξιωματικό σύνδεσμο.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει εμπειρογνώμονες από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με βάση την ανάλυση κινδύνου και σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, υποβάλλει εισήγηση ως προς τη φύση και τους όρους της αποστολής, το κράτος μέλος ή την περιφέρεια όπου δύναται να σταλεί ένας αξιωματικός σύνδεσμος και τα τυχόν καθήκοντα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 3. Η εισήγηση του εκτελεστικού διευθυντή υποβάλλεται προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τον ορισμό και καθορίζει, από κοινού με το κράτος μέλος, τον τόπο της αποστολής.

3.  Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι ενεργούν εξ ονόματος του Οργανισμού και ο ρόλος τους είναι να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι:

α)  διαμεσολαβούν μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων·

β)  υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο Οργανισμός για την παρακολούθηση της παράνομης μετανάστευσης και τη διενέργεια των αναλύσεων κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 30·

γ)  υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 33 και τις οποίες χρειάζεται ο Οργανισμός για τη διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας και για την εκπόνηση έκθεσης προς το σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6·

δ)  παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος μέλος στα τμήματα των συνόρων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού ή κρίσιμου επιπέδου επίπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 35·

ε)  συμβάλλουν στην προαγωγή της εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου σε θέματα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και επιστροφής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

ε α)  συνεργάζονται με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, εφόσον είναι αναγκαίο, με στόχο να συμβάλουν στην προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εργασίες του Οργανισμού, σύμφωνα με το εδάφιο ε)·

στ)  όπου είναι εφικτό, επικουρούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των σχεδίων τους έκτακτης ανάγκης σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων·

ζ)  διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του κράτους μέλους και του Οργανισμού, μοιράζονται με τα κράτη μέλη σχετικές πληροφορίες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για υπό εξέλιξη επιχειρήσεις·

η)  υποβάλλουν τακτικά και απευθείας εκθέσεις στον εκτελεστικό διευθυντή για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα και την ικανότητα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή· υποβάλλουν επίσης εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των επιχειρήσεων επιστροφής προς τις σχετικές τρίτες χώρες·

θ)  παρακολουθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος σε σχέση με μια κατάσταση που απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43·

ι)  παρακολουθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος σε σχέση με την επιστροφή και υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο Οργανισμός για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 49.

4.  Εάν οι εκθέσεις του αξιωματικού συνδέσμου που αναφέρονται στο στοιχείο η) της παραγράφου 3 εγείρουν ανησυχίες σχετικά με μία ή περισσότερες από τις πτυχές που είναι σημαντικές για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το τελευταίο ενημερώνεται αμελλητί από τον εκτελεστικό διευθυντή.

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ο αξιωματικός σύνδεσμος, σύμφωνα με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων:

α)  λαμβάνει πληροφορίες από το εθνικό κέντρο συντονισμού και την εθνική εικόνα της κατάστασης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26·

β)  διατηρεί τακτικές επαφές με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, ενημερώνοντας παράλληλα το εθνικό σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 13.

6.  Η έκθεση του αξιωματικού συνδέσμου αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 33. Η έκθεση διαβιβάζεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

7.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι λαμβάνουν εντολές μόνον από τον Οργανισμό.

Άρθρο 33

Αξιολόγηση τρωτότητας

1.  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή που καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ο Οργανισμός ορίζει μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση τρωτότητας. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων ο Οργανισμός θα διενεργεί την αξιολόγηση τρωτότητας, τη συχνότητα αυτών των αξιολογήσεων, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διενεργούνται οι διαδοχικές αξιολογήσεις τρωτότητας και τους όρους για ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων.

2.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί και αξιολογεί τη διαθεσιμότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των συστημάτων, των ικανοτήτων, των πόρων, των υποδομών και του προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη κατάρτιση που διατίθενται από τα κράτη μέλη ως αναγκαία για τον έλεγχο των συνόρων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός αξιολογεί τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 όσον αφορά την ικανότητα διεκπεραίωσης δραστηριοτήτων ελέγχου των συνόρων, δεδομένου ότι ορισμένες εθνικές δυνατότητες μπορούν εν μέρει να χρησιμοποιηθούν για στόχους άλλους του ελέγχου των συνόρων. Με σκοπό τον μελλοντικό σχεδιασμό, τούτο λαμβάνει χώρα ως προληπτικό μέτρο βάσει της ανάλυσης κινδύνου που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει αυτή την παρακολούθηση και αξιολόγηση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκτός κι αν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει διαφορετικά βάσει αξιολογήσεων κινδύνου ή προηγούμενης αξιολόγησης τρωτότητας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε κράτος μέλος υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 ▌, τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το προσωπικό και, στο μέτρο του δυνατού, τους διαθέσιμους σε εθνικό επίπεδο οικονομικούς πόρους για τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης πληροφορίες για τα σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης στο θέμα της διαχείρισης των συνόρων, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού.

4.  Στόχος της αξιολόγησης τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο Οργανισμός την ικανότητα και την ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν υφιστάμενες και επερχόμενες προκλήσεις ▌στα εξωτερικά σύνορα· να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις, τις πιθανές άμεσες συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις μεταγενέστερες συνέπειες για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· και να αξιολογήσει την ικανότητά τους να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης και να αξιολογήσει την ικανότητα των κρατών μελών να υποδέχονται ευρωπαϊκή ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3. Η εν λόγω αξιολόγηση δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν.

5.  Στην αξιολόγηση τρωτότητας ο Οργανισμός αξιολογεί την ικανότητα των κρατών μελών, σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους, για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που αφορούν τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αντιμετώπισης δυνητικά μεγάλου αριθμού αφίξεων στην επικράτειά τους.

6.  Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας υποβάλλονται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν σχόλια για την εν λόγω αξιολόγηση.

7.  Όποτε είναι αναγκαίο, ο εκτελεστικός διευθυντής, κατόπιν διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, διατυπώνει σύσταση που καθορίζει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και την προθεσμία εντός της οποίας τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά. Ο εκτελεστικός διευθυντής καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα με βάση σχέδιο δράσης που αναπτύσσεται από το κράτος μέλος σε διαβούλευση με τον εκτελεστικό διευθυντή.

8.  Ο εκτελεστικός διευθυντής προτείνει μέτρα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κινδύνου του Οργανισμού, τα σχόλια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν.

Τα μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στην εξάλειψη των τρωτών σημείων που εντοπίζονται στην αξιολόγηση, προκειμένου τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίζουν υφιστάμενες και επερχόμενες προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα ενισχύοντας και βελτιώνοντας τις ικανότητες, τον τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τους πόρους και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους. Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να θέσει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού στη διάθεση των κρατών μελών προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

9.  Ο εκτελεστικός διευθυντής παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων μέσω τακτικών εκθέσεων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με βάση τα σχέδια δράσης που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση κινδύνου καθυστέρησης στην εφαρμογή μιας σύστασης από κράτος μέλος εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και την Επιτροπή. Σε συνεννόηση με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο εκτελεστικός διευθυντής ρωτά τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης και παρέχει στήριξη από τον Οργανισμό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του μέτρου.

10.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα που προβλέπει η σύσταση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός διευθυντής παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δεσμευτική για το κράτος μέλος. Εάν το κράτος μέλος δεν θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο ειδοποιεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή και μπορούν να αναληφθούν και περαιτέρω ενέργειες βάσει του άρθρου 43.

11.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας, συμπεριλαμβανομένων μιας λεπτομερούς περιγραφής του αποτελέσματος της αξιολόγησης τρωτότητας, των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη και του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή οποιωνδήποτε προηγούμενων συστάσεων, διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 91, σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Άρθρο 34

Συνέργειες μεταξύ της αξιολόγησης τρωτότητας και του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν

1.  Οι συνέργειες μεταξύ των αξιολογήσεων τρωτότητας και του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 μεγιστοποιούνται με στόχο τον σχηματισμό βελτιωμένης εικόνας της κατάστασης όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, την αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, της αλληλοεπικάλυψης των ενεργειών των κρατών μελών και τη διασφάλιση καλύτερα συντονισμένης χρήσης των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης που υποστηρίζουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

2.  Για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή και ο Οργανισμός προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να ανταλλάσσουν τακτικά και με ασφαλή και έγκαιρο τρόπο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας και του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων. Ο μηχανισμός ανταλλαγής καλύπτει τις εκθέσεις των αξιολογήσεων τρωτότητας και των επισκέψεων αξιολόγησης Σένγκεν, μεταγενέστερες συστάσεις, σχέδια δράσης και τυχόν ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων δράσης οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη.

2α.  Για τον σκοπό του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν σε σχέση με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας σε όλα τα μέλη των ομάδων αξιολόγησης Σένγκεν που συμμετέχουν στην αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Παρόμοιες πληροφορίες αυτές θεωρούνται ευαίσθητες κατά την έννοια του κανονισμού 1053/2013 και τυγχάνουν ανάλογης επεξεργασίας.

3.  Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καλύπτουν τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν στον τομέα της επιστροφής για τη διασφάλιση της πλήρους επίγνωσης του Οργανισμού όσον αφορά τις εντοπισθείσες ελλείψεις, προκειμένου να είναι σε θέση να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την παροχή σχετικής στήριξης στα οικεία κράτη μέλη.

Άρθρο 35

Απόδοση επιπέδων επίπτωσης σε τμήματα εξωτερικών συνόρων

1.  Βάσει της ανάλυσης του κινδύνου και της αξιολόγησης τρωτότητας που εκπονεί ο Οργανισμός και σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο Οργανισμός αποδίδει ή τροποποιεί τα ακόλουθα επίπεδα επίπτωσης σε κάθε τμήμα των εξωτερικών χερσαίων, θαλάσσιων και, κατά περίπτωση, εναέριων συνόρων των κρατών μελών:

α)  χαμηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν ασήμαντη επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

β)  μεσαίο επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν μέτρια επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

γ)  υψηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

1α.   Για την ταχεία αντιμετώπιση σε οποιοδήποτε τμήμα των συνόρων μιας κατάστασης κρίσης και σε περιπτώσεις όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν αποφασιστική επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων σε βαθμό που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, με βάση την ανάλυση κινδύνου του Οργανισμού και σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο Οργανισμός χαρακτηρίζει προσωρινά «κρίσιμο» το επίπεδο επίπτωσης στο εν λόγω τμήμα των συνόρων.

2.  Ο καθορισμός των επιπέδων επίπτωσης βασίζεται στο κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και του Οργανισμού σχετικά με τον καθορισμό του, το επίπεδο επίπτωσης στο συγκεκριμένο σημείο των συνόρων παραμένει αμετάβλητο.

▌Το εθνικό κέντρο συντονισμού αξιολογεί διαρκώς σε στενή συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές την ανάγκη μεταβολής του επιπέδου επίπτωσης κάθε τμήματος των συνόρων λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχει η εθνική εικόνα της κατάστασης και ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά.

3.  Ο Οργανισμός οπτικοποιεί τα επίπεδα επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά σύνορα στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης.

Άρθρο 36

Ανταπόκριση βάσει των επιπέδων επίπτωσης

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες ελέγχου των συνόρων που διενεργούνται στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων αντιστοιχούν στα επίπεδα επίπτωσης που έχουν αποδοθεί, ως εξής:

α)  όταν έχει αποδοθεί χαμηλό επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων οργανώνουν τακτικό έλεγχο με βάση αναλύσεις κινδύνου και μεριμνούν προκειμένου επαρκής αριθμός προσωπικού και πόρων να παραμένει διαθέσιμος για τούτη την περιοχή της μεθορίου·

β)  όταν έχει αποδοθεί μεσαίο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων μεριμνούν ώστε, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου α), να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου στο συγκεκριμένο τμήμα των συνόρων. Όποτε λαμβάνονται τέτοια μέτρα ελέγχου, το εθνικό κέντρο συντονισμού ειδοποιείται σχετικά. Το εθνικό κέντρο συντονισμού συντονίζει την τυχόν στήριξη που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3,

γ)  όταν έχει αποδοθεί υψηλό επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μεριμνά, μέσω του εθνικού κέντρου συντονισμού, ώστε πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου β) να παρέχεται στις εθνικές αρχές που επιχειρούν στο συγκεκριμένο τμήμα των συνόρων η κατάλληλη στήριξη και να λαμβάνονται ενισχυμένα μέτρα ελέγχου. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει στήριξη από τον Οργανισμό, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων για την έναρξη κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα όπως προβλέπεται στο άρθρο 37,

1α.   όταν έχει αποδοθεί κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, ο Οργανισμός ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη υποστήριξη από τον Οργανισμό, ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου γ), σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαντά στη σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2.

2.  Το εθνικό κέντρο συντονισμού ενημερώνει τακτικά τον Οργανισμό για τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την παράγραφο 1στοιχείο γ) και την παράγραφο 1α.

3.  Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί μεσαίο, υψηλό ή κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων όμορο με τμήμα των συνόρων άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας με την οποία υφίστανται συμφωνίες ή περιφερειακά δίκτυα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 73 και 74, το εθνικό κέντρο συντονισμού επικοινωνεί με το εθνικό κέντρο συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους ή την αρμόδια αρχή της γειτονικής τρίτης χώρας και καταβάλλει προσπάθειες για τον συντονισμό της εφαρμογής των απαραίτητων διασυνοριακών μέτρων από κοινού με τον Οργανισμό.

4.  Ο Οργανισμός, από κοινού με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αξιολογεί τον καθορισμό των επιπέδων επίπτωσης και τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Η αξιολόγηση αυτή συμβάλλει στην αξιολόγηση τρωτότητας από τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 33.

Τμήμα 7

Δράσεις του Οργανισμού στα εξωτερικά σύνορα

Άρθρο 37

Δράσεις του Οργανισμού στα εξωτερικά σύνορα

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του Οργανισμού κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ο Οργανισμός εκτελεί επίσης τα μέτρα που είναι σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43.

2.  Ο Οργανισμός οργανώνει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή προς το κράτος μέλος υποδοχής και, ενεργώντας σε συμφωνία με το οικείο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης, δύναται να λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α)  να συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύσσει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τεχνικό εξοπλισμό·

β)  να οργανώνει ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και να αναπτύσσει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τεχνικό εξοπλισμό·

γ)  συντονισμός των δραστηριοτήτων για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και των κοινών επιχειρήσεων με τρίτες χώρες·

δ)  να αναπτύσσει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ▌, και εφόσον κρίνεται απαραίτητο να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε δραστηριότητες επιστροφής·

ε)  στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα·

στ)  να δίνει προτεραιότητα στις υπηρεσίες συγχώνευσης EUROSUR.

3.  Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που τον διέπουν.

4.  Εάν ο Οργανισμός έχει σημαντικές πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες λόγω ορισμένης κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα, ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Άρθρο 38

Έναρξη κοινών επιχειρήσεων και ταχειών επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να διεξαγάγουν κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση επερχόμενων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης μετανάστευσης, υφιστάμενων ή μελλοντικών απειλών στα εξωτερικά του σύνορα ή του διασυνοριακού εγκλήματος, ή να του παράσχει αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή, καθώς και να του ζητήσει τα αναγκαία προφίλ, συμπεριλαμβανομένων όσων απαιτούν εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά περίπτωση, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

2.  Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους που αντιμετωπίζει ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους χωρίς άδεια, ο Οργανισμός δύναται να προβεί σε ταχεία επέμβαση στα σύνορα για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους υποδοχής.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει προτάσεις κοινών επιχειρήσεων που υποβάλλονται από κράτη μέλη. Οι κοινές επιχειρήσεις και οι ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα διενεργούνται μετά από εμπεριστατωμένη, αξιόπιστη και επικαιροποιημένη ανάλυση κινδύνου, η οποία επιτρέπει στον Οργανισμό να ορίσει μια σειρά προτεραιότητας για τις προτεινόμενες κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση σε τμήματα των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με το άρθρο 35 και τη διαθεσιμότητα πόρων.

4.  Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης ή μιας ταχείας επέμβασης στα σύνορα δύνανται να επιτευχθούν στο πλαίσιο επιχείρησης πολλαπλού σκοπού. Παρόμοιες επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ακτοφυλακής και την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, με έμφαση στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με έμφαση στην ταυτοποίηση, στην καταγραφή, στη συνέντευξη (debriefing) και στην επιστροφή.

Άρθρο 39

Επιχειρησιακό σχέδιο για τις κοινές επιχειρήσεις

1.  Στο πλαίσιο προετοιμασίας μιας κοινής επιχείρησης, ο εκτελεστικός διευθυντής, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής, καταρτίζει τον κατάλογο του τεχνικού εξοπλισμού, του προσωπικού και των προφίλ που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων οι εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατά περίπτωση, πρέπει να εγκριθούν βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1α, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους του κράτους μέλους υποδοχής και το αίτημα του κράτους μέλους υποδοχής που αναφέρεται στο άρθρο 38. Βάσει των στοιχείων αυτών, ο Οργανισμός καθορίζει δέσμη δραστηριοτήτων τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης και ανάπτυξης ικανοτήτων που θα περιληφθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο για τις κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα. Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής, σε στενή και έγκαιρη διαβούλευση με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμφωνούν σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις οργανωτικές και διαδικαστικές πτυχές της κοινής επιχείρησης.

3.  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι δεσμευτικό για τον Οργανισμό, το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Καλύπτει όλες τις πτυχές που κρίνονται αναγκαίες για τη διεξαγωγή της κοινής επιχείρησης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  περιγραφή της κατάστασης, του τρόπου δράσης και των σκοπών της αποστολής, καθώς και του επιχειρησιακού στόχου·

β)  την προβλεπόμενη διάρκεια της κοινής επιχείρησης που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της·

γ)  τη γεωγραφική περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η κοινή επιχείρηση·

δ)  περιγραφή των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων όσων απαιτούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, των εξουσιών, των ευθυνών, μεταξύ άλλων και ως προς τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων, και ειδικές οδηγίες για τις ομάδες, μεταξύ άλλων και σχετικά με τις βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό στο κράτος μέλος υποδοχής·

ε)  τη σύνθεση των ομάδων, καθώς και την ανάπτυξη του λοιπού σχετικού προσωπικού·

στ)  διατάξεις περί διοίκησης και ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται το όνομα και ο βαθμός των συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής που είναι αρμόδιοι για τη συνεργασία με τα μέλη των ομάδων και του Οργανισμού, ιδίως δε το όνομα και ο βαθμός εκείνων των συνοριοφυλάκων οι οποίοι ηγούνται των ομάδων κατά τη διάρκεια της αποστολής, καθώς και τη θέση των μελών των ομάδων στη δομή διοίκησης·

ζ)  τον τεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κοινής επιχείρησης, περιλαμβανομένων ειδικών απαιτήσεων, π.χ. των όρων χρήσης, των πληρωμάτων που θα χρειασθούν, του θέματος της μεταφοράς και λοιπής επιμελητείας και δημοσιονομικών διατάξεων·

η)  λεπτομερείς προβλέψεις για την άμεση αναφορά συμβάντων από τον Οργανισμό στο διοικητικό συμβούλιο και τις σχετικές εθνικές αρχές·

θ)  σύστημα αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων για τις εκθέσεις αξιολόγησης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης αξιολόγησης·

ι)  σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου στη γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων παραπομπών στο εθνικό, διεθνές και ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την αναχαίτιση, τη διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014·

ια)  τους όρους της συνεργασίας με τρίτες χώρες, λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς·

ιβ)  γενικές οδηγίες σχετικά με τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού και διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και τα άτομα σε ευάλωτη κατάσταση προωθούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές για να λάβουν κατάλληλη βοήθεια·

ιγ)  διαδικασίες για τον καθορισμό μηχανισμού για τη λήψη και διαβίβαση στον Οργανισμό καταγγελιών κατά παντός προσώπου που συμμετέχει σε επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων ή του λοιπού σχετικού προσωπικού του κράτους μέλους υποδοχής και μελών των ομάδων, για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού·

ιδ)  υλικοτεχνικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον των περιοχών στις οποίες προβλέπεται ότι θα λάβει χώρα η κοινή επιχείρηση.

4.  Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή και του κράτους μέλους υποδοχής, κατόπιν διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

5.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Άρθρο 40

Διαδικασία για τη δρομολόγηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα

1.  Στο αίτημα κράτους μέλους για τη δρομολόγηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα περιγράφεται η κατάσταση, οι επιδιωκόμενοι στόχοι και οι προβλεπόμενες ανάγκες, καθώς και τα αναγκαία προφίλ, συμπεριλαμβανομένων όσων απαιτούν εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά περίπτωση. Εάν χρειαστεί, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να αποστείλει αμέσως εμπειρογνώμονες του Οργανισμού για να αξιολογήσουν την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα του οικείου κράτους μέλους.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με αίτημα κράτους μέλους για τη δρομολόγηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

3.  Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα κράτους μέλους, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των αναλύσεων κινδύνου του Οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 33 και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που παρέχεται από το οικείο κράτος μέλος ή άλλο κράτος μέλος.

3α.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί αμέσως τις δυνατότητες αναδιάταξης των διαθέσιμων μελών των ομάδων εντός του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και συγκεκριμένα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού και του επιχειρησιακού προσωπικού που αποσπάται από τα κράτη μέλη, τα οποία παρίστανται σε άλλες περιοχές επιχειρήσεων. Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί επίσης τις πρόσθετες ανάγκες για ανάπτυξη επιχειρησιακού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 58 και, μόλις εξαντληθούν οι πόροι αυτοί στο πλαίσιο των απαιτούμενων προφίλ, ενεργοποιεί την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης σύμφωνα με το άρθρο 58α.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το αίτημα για τη δρομολόγηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του γραπτώς στο οικείο κράτος μέλος και συγχρόνως στο διοικητικό συμβούλιο. Στην απόφαση αναφέρονται οι βασικοί λόγοι στους οποίους στηρίχθηκε. ▌

4α.  Ταυτόχρονα, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με το ενδεχόμενο να ζητήσει πρόσθετο επιχειρησιακό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 58 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 58α, υποδεικνύοντας πιθανούς αριθμούς επιχειρησιακού προσωπικού και προφίλ που πρέπει να διαθέσει κάθε κράτος μέλος.

5.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να δρομολογήσει ταχεία επέμβαση στα σύνορα, αναπτύσσει τις διαθέσιμες ομάδες διαχείρισης των συνόρων από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και εξοπλισμό από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 64, και, εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζει για την άμεση ενίσχυση με μία ή περισσότερες ομάδες διαχείρισης των συνόρων, σύμφωνα με το άρθρο 58.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος υποδοχής, και συμφωνεί σε επιχειρησιακό σχέδιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης.

7.  Αφού συμφωνηθεί και κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη το επιχειρησιακό σχέδιο, ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει άμεσα το διαθέσιμο επιχειρησιακό προσωπικό μέσω ανακατανομών από άλλες περιοχές επιχειρήσεων ή άλλα καθήκοντα.

8.  Παράλληλα με την ανάπτυξη που αναφέρεται στην παράγραφο 7 και, εφόσον είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η άμεση ενίσχυση των ομάδων διαχείρισης των συνόρων που ανακατανέμονται από άλλες περιοχές ή καθήκοντα, ο εκτελεστικός διευθυντής ζητεί από κάθε κράτος μέλος τον αριθμό και τα προφίλ του πρόσθετου προσωπικού που θα αναπτυχθεί επιπλέον από τους εθνικούς τους καταλόγους για τις βραχυπρόθεσμες αποστολές που αναφέρονται στο άρθρο 58. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής και αναφέρουν την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λάβει χώρα η αποστολή. Τους παρέχεται επίσης αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

8α.  Εάν προκύψει κατάσταση κατά την οποία οι πόροι που περιγράφονται στις παραγράφους 5 και 8 του παρόντος άρθρου είναι ανεπαρκείς, ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να ενεργοποιήσει την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης ζητώντας από κάθε κράτος μέλος τον αριθμό και τα προφίλ του πρόσθετου προσωπικού που θα αναπτυχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 58α.

8β.  Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 8 και 8α πληροφορίες παρέχονται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής και αναφέρουν την ημερομηνία κατά την οποία θα αποσταλούν οι δυνάμεις κάθε κατηγορίας. Αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου αποστέλλεται επίσης στα εθνικά σημεία επαφής.

9.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αριθμός και τα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού τίθενται άμεσα στη διάθεση του Οργανισμού ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης αποστολή σύμφωνα με το άρθρο 58, και, κατά περίπτωση, το άρθρο 58α.

10.  Η αποστολή των πρώτων ομάδων διαχείρισης των συνόρων που ανακατανέμονται από άλλες περιοχές και καθήκοντα πραγματοποιείται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. Πρόσθετη αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι αναγκαίο, το αργότερο εντός δώδεκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου.

11.  Σε περίπτωση ταχείας επέμβασης στα σύνορα, ο εκτελεστικός διευθυντής, κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο, εξετάζει αμέσως τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις εν εξελίξει και τις προβλεπόμενες κοινές επιχειρήσεις σε άλλα εξωτερικά σύνορα, προκειμένου να προβλεφθεί η πιθανή ανακατανομή των πόρων σε περιοχές εξωτερικών συνόρων όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για ενίσχυση της αποστολής.

Άρθρο 41

Ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

1.  Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσανάλογα μεταναστευτικά προβλήματα σε συγκεκριμένα κομβικά σημεία υποδοχής των εξωτερικών συνόρων του που χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές εισροές, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να ζητήσει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες των αρμοδίων οργανισμών της Ένωσης που ενεργούν εντός των ορίων των εντολών τους.

Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα ενίσχυσης και αξιολόγηση των αναγκών του στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών του εν λόγω κράτους μέλους, διαβιβάζει την αίτηση στον Οργανισμό, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, στην Ευρωπόλ ή σε άλλους αρμόδιους Οργανισμούς της Ένωσης, κατά περίπτωση.

2.  Οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης αξιολογούν με γνώμονα τις επιμέρους εντολές τους την αίτηση ενίσχυσης ενός κράτους μέλους και την εκτίμηση των αναγκών του με σκοπό να καθορίσουν μια ολοκληρωμένη δέσμη ενίσχυσης αποτελούμενη από διάφορες δραστηριότητες που θα συντονίζουν οι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, με την οποία πρέπει να συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα υπό τον συντονισμό της Επιτροπής.

3.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής και τους αρμόδιους Οργανισμούς της Ένωσης, έχοντας λάβει υπόψη τις αντίστοιχες εντολές τους, καθορίζει τους όρους της συνεργασίας στην περιοχή του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων αυτών των ομάδων.

4.  Η τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 83 και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιχειρησιακό προσωπικό από το μόνιμο σώμα στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μπορεί να περιλαμβάνει:

α)  με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την παροχή βοήθειας σχετικά με τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, καταγραφής και συνέντευξης (debriefing) των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών ▌και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό αυτών των διαδικασιών·

β)  την παροχή αρχικής ενημέρωσης σε άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας και την παραπομπή τους στις αρμόδιες εθνικές αρχές του οικείου κράτους μέλους ή στους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο·

γ)  την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στον τομέα της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 49, συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας και της οργάνωσης των επιχειρήσεων επιστροφής ▌·

δ)  την παροχή του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού.

6.  Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, προσωπικό με εμπειρογνωσία στην προστασία των παιδιών, την εμπορία ανθρώπων, ▌την προστασία σε περιπτώσεις διώξεων λόγω φύλου και/ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Άρθρο 42

Προτεινόμενες δράσεις στα εξωτερικά σύνορα

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας ή όταν αποδίδεται κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα των εξωτερικών συνόρων και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία στα σχέδια έκτακτης ανάγκης του κράτους μέλους, την ανάλυση κινδύνου του Οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης, προτείνει στο οικείο κράτος μέλος τη δρομολόγηση, την εκτέλεση ή την εξομάλυνση κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα ή τυχόν άλλων σχετικών δράσεων του Οργανισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 37.

2.  Το οικείο κράτος μέλος απαντά στη σύσταση του εκτελεστικού διευθυντή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός έξι εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, το κράτος μέλος παρέχει επίσης τους λόγους στους οποίους βασίζεται αυτή η απάντηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει πάραυτα το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις και τους λόγους της αρνητικής απάντησης με σκοπό να αξιολογηθεί αν απαιτείται επείγουσα δράση σύμφωνα με το άρθρο 43.

Άρθρο 43

Κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα που απαιτεί επείγουσα δράση

1.  Εάν ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων καθίσταται αναποτελεσματικός σε τέτοιο βαθμό ώστε ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν επειδή:

α)  ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 10· ή

β)  ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα είτε δεν έχει ζητήσει επαρκή στήριξη από τον Οργανισμό μέσω των δράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 38, 40, 41 ή 42 είτε δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή μέτρων δυνάμει των εν λόγω άρθρων·

το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, ▌μπορεί να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση απόφαση με εκτελεστική πράξη, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων και απαιτεί από το οικείο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό προτού υποβάλει την πρότασή της.

2.  Εάν προκύψει κατάσταση η οποία απαιτεί επείγουσα δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ▌ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την κατάσταση και για όλα τα επακόλουθα μέτρα και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της.

3.  Για λόγους μετριασμού του κινδύνου για τον χώρο Σένγκεν, η απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει τη λήψη από τον Οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα εξής μέτρα:

α)  οργάνωση και συντονισμός ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμπεριλαμβανομένων ομάδων από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης·

β)  ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ιδίως σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης·

γ)  συντονισμός των δραστηριοτήτων για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και των κοινών επιχειρήσεων με τρίτες χώρες·

δ)  διάθεση τεχνικού εξοπλισμού·

ε)  οργάνωση επεμβάσεων επιστροφής.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)  καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του αριθμού και των προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω απόφασης·

β)  καταρτίζει σχέδιο επιχειρησιακού σχεδίου και το υποβάλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμφωνούν επί του επιχειρησιακού σχεδίου εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

6.  Ο Οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί το απαραίτητο επιχειρησιακό προσωπικό από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 55 για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Πρόσθετες ομάδες αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε περίπτωση εντός δώδεκα εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου.

7.  Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη αποστέλλουν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό μαζί με πεπειραμένο προσωπικό στον τόπο ανάπτυξης για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Επιπλέον τεχνικός εξοπλισμός αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 64.

8.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται άμεσα με τον Οργανισμό και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, εκπληρώνοντας ειδικότερα τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44, 83 και 84, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό διευθυντή.

9.  Σύμφωνα με το άρθρο 58 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 40, τα κράτη μέλη διαθέτουν το επιχειρησιακό προσωπικό που καθορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Οργανισμός προς τον σκοπό αυτό. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός 30 ημερών και δεν συνεργάζεται με τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται να δρομολογήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

Άρθρο 44

Εντολές προς τις ομάδες

1.  Κατά την αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων, ομάδων επιστροφής και ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, το κράτος μέλος υποδοχής ή – σε περίπτωση συνεργασίας με τρίτη χώρα βάσει συμφωνίας περί καθεστώτος – η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα εκδίδει εντολές προς τις ομάδες σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

2.  Ο Οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, δύναται να κοινοποιεί τις απόψεις του στο κράτος μέλος υποδοχής σχετικά με τις εντολές που έχουν παρασχεθεί στις ομάδες. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις και τις ακολουθεί στο μέτρο του δυνατού.

3.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εντολές που εκδίδονται προς τις ομάδες δεν είναι σύμφωνες με το επιχειρησιακό σχέδιο, ο συντονιστής το αναφέρει αμέσως στον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος δύναται, ενδεχομένως, να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3.

4.  Τα μέλη των ομάδων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα. Οιαδήποτε μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, όπως π.χ. λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη.

5.  Τα μέλη των ομάδων που δεν αποτελούν μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους. Το κράτος μέλος καταγωγής προβλέπει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή άλλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία σχετικά με παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή διεθνών υποχρεώσεων προστασίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιχειρησιακής δραστηριότητας του Οργανισμού.

6.  Δεδομένου ότι τα μέλη των ομάδων ανήκουν στο μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Οργανισμού, υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και σε μέτρα που εντοπίστηκαν στον εποπτικό μηχανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 3α στοιχείο α.

Άρθρο 45

Συντονιστής

1.  Ο Οργανισμός μεριμνά για την επιχειρησιακή υλοποίηση όλων των οργανωτικών πτυχών των κοινών επιχειρήσεων, των πιλοτικών σχεδίων ή των ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, περιλαμβανομένης της παρουσίας μελών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 60, ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Οργανισμού, οι οποίοι αποστέλλονται ως συντονιστές για κάθε κοινή επιχείρηση ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το κράτος μέλος υποδοχής για τον διορισμό αυτόν.

3.  Ο συντονιστής ενεργεί εξ ονόματος του Οργανισμού σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την αποστολή των ομάδων. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να προάγει τη συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τουλάχιστον ένας παρατηρητής θεμελιωδών δικαιωμάτων επικουρεί και συμβουλεύει τον συντονιστή. Ειδικότερα, ο συντονιστής:

α)  μεσολαβεί μεταξύ του Οργανισμού, του κράτους μέλους υποδοχής και των μελών των ομάδων Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και προσφέρει τη συνδρομή του, εξ ονόματος του Οργανισμού, σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τους όρους αποστολής τους στις ομάδες·

β)  ελέγχει την ορθή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, περιλαμβανομένης της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε συνεργασία με τους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενημερώνει σχετικά τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού·

γ)  ενεργεί εξ ονόματος του Οργανισμού σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την αποστολή των ομάδων του και ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με όλα τα θέματα αυτά·

d)  ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή σε περίπτωση που οι εντολές οι οποίες έχουν εκδοθεί προς τις ομάδες του από τα κράτη μέλη υποδοχής δεν είναι σύμφωνες με το επιχειρησιακό σχέδιο, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και, κατά περίπτωση, προτείνει στον εκτελεστικό διευθυντή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47.

4.  Στο πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει τον συντονιστή να συνδράμει στην επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου και την αποστολή των ομάδων.

Άρθρο 46

Δαπάνες

1.  Ο Οργανισμός καλύπτει πλήρως τις ακόλουθες δαπάνες των κρατών μελών κατά τη διάθεση του επιχειρησιακού προσωπικού τους για σκοπούς βραχυπρόθεσμης αποστολής του προσωπικού αυτού ως μελών ομάδας από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 ή στα κράτη μέλη όπως αναφέρεται στο άρθρο 58α:

α)  δαπάνες ταξιδίου από το κράτος μέλος καταγωγής προς το κράτος μέλος υποδοχής και από το κράτος μέλος υποδοχής προς το κράτος μέλος καταγωγής, καθώς και στο εσωτερικό του κράτους μέλους υποδοχής, για σκοπούς αποστολής ή αναδιάταξης εντός του ίδιου κράτους μέλους υποδοχής ή άλλου κράτους μέλους υποδοχής. Το αυτό ισχύει για αποστολές ή αναδιατάξεις με προορισμό άλλη τρίτη χώρα ή εντός αυτής.

β)  δαπάνες εμβολιασμού·

γ)  δαπάνες που συνδέονται με ειδικές ασφαλιστικές ανάγκες·

δ)  δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών που σχετίζονται με την ψυχολογική υποστήριξη·

ε)  ημερήσιες αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διαμονής·

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες και τους επικαιροποιεί κατά περίπτωση όσον αφορά την καταβολή των δαπανών του προσωπικού που αποστέλλεται βραχυπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 58. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου βασίζεται στην πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει την πρότασή του αφού λάβει θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. Οι λεπτομερείς κανόνες βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε απλουστευμένες επιλογές κόστους. Κατά περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει τη συνοχή με τους κανόνες που ισχύουν για τα έξοδα αποστολής των μελών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 47

Αναστολή ή τερματισμός ή μη δρομολόγηση δραστηριοτήτων

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής τερματίζει οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Οργανισμού, αν έχουν παύσει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πριν από τον τερματισμό αυτό.

2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού μπορούν να ζητήσουν από τον εκτελεστικό διευθυντή να τερματίσει την εν λόγω επιχειρησιακή δραστηριότητα. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται, αφού ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, να αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας δραστηριότητας ή να την αναστείλει ή να την τερματίσει, εάν δεν τηρείται το επιχειρησιακό σχέδιο από το κράτος μέλος υποδοχής.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής, ύστερα από διαβούλευση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και αφού ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αποσύρει τη χρηματοδότησή της ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε δραστηριότητα από τον Οργανισμό, εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν και συνδέονται με την εν λόγω δραστηριότητα.

4α.  Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν δρομολογεί καμία δραστηριότητα για την οποία θα υπήρχαν, από την αρχή της, σοβαροί λόγοι αναστολής ή τερματισμού εάν κρίνει ότι η δραστηριότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως.

4β.  Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 4α λαμβάνονται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Κατά τη λήψη παρόμοιων αποφάσεων, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη σχετικές πληροφορίες, όπως είναι ο αριθμός και η ουσία των καταγγελιών που έχουν καταγραφεί εκτός και αν έχουν επιλυθεί αυτές από εθνική αρμόδια αρχή, εκθέσεις σοβαρών περιστατικών, εκθέσεις από συντονιστές και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης που ασχολούνται με τους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με παρόμοιες αποφάσεις και του παρέχει αιτιολόγηση.

5.  Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να αναστείλει ή να τερματίσει την αποστολή από τον Οργανισμό ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενημερώνει τους άλλους αρμόδιους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης ▌σχετικά με την εν λόγω απόφαση.

Άρθρο 48

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω δραστηριοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει την εν λόγω ανάλυση στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και μεριμνά ώστε ο Οργανισμός να τα λάβει υπόψη του σε μελλοντικές επιχειρήσεις.

Τμήμα 8

Δράση από τον Οργανισμό στον τομέα της επιστροφής

Άρθρο 49

Επιστροφή

1.  Χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, ο Οργανισμός, σε ό,τι αφορά την επιστροφή και με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της διεθνούς προστασίας, του σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης και των δικαιωμάτων των παιδιών, οφείλει ειδικότερα:

α)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη κατά την επιστροφή ▌, μεταξύ άλλων ▌

i)   στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής και άλλες δραστηριότητες των κρατών μελών που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή, ή έπονται της άφιξης και της επιστροφής ▌, με σκοπό την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επιστροφής μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων·

ii)   στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταξύ άλλων και μέσω προξενικής συνεργασίας, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το αν έχει υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δεν είναι αναγκαίες για τον σκοπό της επιστροφής·

iii)  στη διοργάνωση και στον συντονισμό επιχειρήσεων επιστροφής και στην παροχή στήριξης στο πλαίσιο της οικειοθελούς επιστροφής σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

iv)   στις επικουρούμενες οικειοθελείς επιστροφές από τα κράτη μέλη, παρέχοντας βοήθεια στους επιστρέφοντες κατά τα στάδια που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή, ή έπονται της άφιξης και της επιστροφής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων προσώπων·

β)  να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με προκλήσεις που αφορούν τα συστήματα επιστροφής τους·

γ)  να αναπτύξει, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ένα μη-δεσμευτικό υπόδειγμα αναφοράς για ένα εθνικό σύστημα ΤΠ διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής, το οποίο θα περιγράφει τη δομή τέτοιων συστημάτων, καθώς και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων συμβατών με το υπόδειγμα·

δ)  ▌ να θέσει σε λειτουργία και να αναπτύξει περαιτέρω μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιστροφών και μια υποδομή επικοινωνιών που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών με τη πλατφόρμα, για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης διαβίβασης στατιστικών δεδομένων, καθώς και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά τη σύνδεσή τους με την υποδομή επικοινωνιών·

στ)  να οργανώνει, να προωθεί και να συντονίζει τις δραστηριότητες που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών·

ζ)  να χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις, επεμβάσεις και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που συνδέονται με την αναγκαία προσαρμογή των εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής για τον σκοπό της διασφάλισης ασφαλούς επικοινωνίας με την πλατφόρμα, που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

2.  Η τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει δραστηριότητες για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διενέργεια των διαδικασιών επιστροφής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, με την παροχή, ιδίως:

α)  υπηρεσιών διερμηνείας·

β)  πρακτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων αυτών, και συστάσεων σχετικά με τρίτες χώρες επιστροφής που αφορούν την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, σε συνεργασία, όπου αρμόζει, με άλλα όργανα και άλλους Οργανισμούς της Ένωσης και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

γ)  συμβουλών ▌όσον αφορά την εφαρμογή και τη διαχείριση των διαδικασιών επιστροφής σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ ▌·

δ)  συμβουλών και συνδρομής κατά την εφαρμογή μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ και το διεθνές δίκαιο που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των επιστρεφόντων για σκοπούς επιστροφής και να αποτραπεί τυχόν διαφυγή τους, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης·

ε)  εξοπλισμού, ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης για την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής και την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών.

3.  Ο Οργανισμός αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργειών και τη σύνδεση των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση δικτύων και προγραμμάτων στον τομέα της επιστροφής σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την υποστήριξη των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.

Άρθρο 50

Συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών και διαχείριση της επιστροφής

1.   Ο Οργανισμός ▌διαχειρίζεται και αναπτύσσει περαιτέρω μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ), για την επεξεργασία ▌ πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ▌από τα εθνικά συστήματα διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών και τα οποία χρειάζεται ο Οργανισμός προκειμένου να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή ▌. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να περιλαμβάνουν βιογραφικά δεδομένα ή καταλόγους επιβατών μόνο εφόσον η διαβίβαση παρόμοιων δεδομένων κρίνεται αναγκαία για τους σκοπούς του Οργανισμού κατά την παροχή συνδρομής στον συντονισμό ή την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής σε τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως του μέσου μεταφοράς· Παρόμοια δεδομένα διαβιβάζονται στην πλατφόρμα μόνο όταν έχει ληφθεί απόφαση έναρξης επιχείρησης επιστροφής και διαγράφονται αμέσως μόλις περατωθεί η επιχείρηση.

Βιογραφικά δεδομένα κοινοποιούνται στην πλατφόρμα μόνο όταν τα μέλη των ομάδων δεν έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1860 σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Η πλατφόρμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον Οργανισμό για τον σκοπό της ασφαλούς διαβίβασης βιογραφικών ή βιομετρικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών εγγράφων που μπορούν να θεωρηθούν αποδείξεις ή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για την ιθαγένεια υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εάν η διαβίβαση παρόμοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τον σκοπό του Οργανισμού να παρέχει συνδρομή για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας υπηκόων τρίτων χωρών σε μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους. Αυτού του είδους τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στην πλατφόρμα και διαγράφονται αμέσως μετά την επιβεβαίωση παραλαβής.

2.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει, αποστέλλει και διαχειρίζεται συστήματα πληροφοριών και εφαρμογές λογισμικού που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών για τον σκοπό της επιστροφής με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για τον σκοπό της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στα άρθρα 87-89.

3.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 και 89, κατά περίπτωση.

Άρθρο 51

Επιχειρήσεις επιστροφής

1.  Χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής, ο Οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν λόγω επιχειρήσεων ή της οργάνωσης επιστροφής σε προγραμματισμένες πτήσεις ή με άλλα μέσα μεταφοράς. Ο Οργανισμός δύναται, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να συντονίζει ή να οργανώνει επιχειρήσεις επιστροφής.

2.  Τα κράτη μέλη, μέσω της πλατφόρμας που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, παρέχουν στον Οργανισμό επιχειρησιακά δεδομένα σχετικά με την επιστροφή, τα οποία είναι απαραίτητα για να αξιολογεί ο Οργανισμός τις ανάγκες σε θέματα επιστροφής, και ενημερώνουν τον Οργανισμό για τον ενδεικτικό προγραμματισμό τους σχετικά με τον αριθμό επιστρεφόντων και τις τρίτες χώρες επιστροφής, όσον αφορά τις σχετικές εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής και για τις ανάγκες τους για συνδρομή ή συντονισμό από τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής συνδρομής και ενισχύσεων στα κράτη μέλη που τις έχουν ζητήσει, μεταξύ άλλων και μέσω τεχνικού εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ο Οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις ημερομηνίες και τους προορισμούς των επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου. Ο Οργανισμός λαμβάνει επιβεβαίωση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ότι όλοι οι επιστρέφοντες που καλύπτονται από επιχείρηση επιστροφής η οποία έχει οργανωθεί ή συντονίζεται από τον Οργανισμό έχουν λάβει απόφαση επιστροφής η οποία είναι εκτελεστή.

Όταν αποστέλλονται ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 18, πριν από την επιστροφή οποιουδήποτε επιστρέφοντος, συμβουλεύονται το SIS για να ελέγξουν αν έχει ανασταλεί η απόφαση επιστροφής ή αν έχει αναβληθεί η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής.

Το κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο περιέχει στοιχεία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή επιχείρησης επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με αναφορά στους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας, καθώς και αναφορές, μεταξύ άλλων, σε διαδικασίες για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τον μηχανισμό καταγγελιών.

3.  Ο Οργανισμός δύναται να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και δύναται επίσης να διασφαλίζει, είτε κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών είτε με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τον συντονισμό ή την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από μια τρίτη χώρα επιστροφής («επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες διεξάγει μια τρίτη χώρα»). Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αρχή της μη επαναπροώθησης, ▌η αναλογική χρήση των μέσων περιορισμού και η αξιοπρέπεια του επιστρέφοντος κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επιχείρησης επιστροφής. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του άρθρου 52 ή από το εθνικό σύστημα παρακολούθησης του συμμετέχοντος κράτους μέλους είναι παρόντες σε ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει χωρίς καθυστέρηση σχέδιο επιστροφής για τις επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες διεξάγει μια τρίτη χώρα. Ο εκτελεστικός διευθυντής και τυχόν συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με το σχέδιο επιστροφής, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις οργανωτικές και διαδικαστικές πτυχές της επιχείρησης επιστροφής που διενεργείται από τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κινδύνους τέτοιων επιχειρήσεων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή του εν λόγω σχεδίου απαιτείται η συμφωνία των μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και στην παρούσα παράγραφο.

▌Το σχέδιο επιστροφής για τις επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες διεξάγει μια τρίτη χώρα είναι δεσμευτικό για τον Οργανισμό και όποιο κράτος μέλος ενδέχεται να συμμετάσχει. Καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της επιχείρησης επιστροφής που διενεργείται από τρίτη χώρα.

5.   Κάθε επιχείρηση επιστροφής που οργανώνεται ή συντονίζεται από τον Οργανισμό παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής πραγματοποιείται από τον παρατηρητή αναγκαστικής επιστροφής βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης επιστροφής, από το στάδιο προ της αναχώρησης μέχρι την παράδοση των επιστρεφόντων στις αρχές της τρίτης χώρας επιστροφής. Ο παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής υποβάλλει έκθεση σχετικά με κάθε επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής στον εκτελεστικό διευθυντή, στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις αρμόδιες εθνικές αρχές όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τυχόν απαραίτητες κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές αντίστοιχα.

5α.  Σε περίπτωση που ο Οργανισμός έχει ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε στάδιο μιας επιχείρησης επιστροφής, ο Οργανισμός γνωστοποιεί τις ανησυχίες του στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων επιστροφής και διαβιβάζει κάθε έξι μήνες αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις επιστροφής που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τις παρατηρήσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών επιχειρήσεων επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής περιλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού.

7.  Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες διεξάγονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή από κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ▌.

Άρθρο 52

Εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής

1.  Ο Οργανισμός, αφού λάβει δεόντως υπόψη την άποψη του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, συγκροτεί μια εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής από τους αρμόδιους φορείς που ασκούν δραστηριότητες παρακολούθησης της αναγκαστικής επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και των συνολικών αριθμών.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ, με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας, αν συντρέχει, των εν λόγω παρατηρητών δυνάμει του εθνικού δικαίου. Ο Οργανισμός συνεισφέρει επίσης στην εφεδρεία αυτή με τους δικούς του παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107α. Στην εφεδρεία περιλαμβάνονται παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών.

3.  Η συμβολή των κρατών μελών με παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής σε επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής για το επόμενο έτος σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη θέτουν τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής στη διάθεση του Οργανισμού προς αποστολή κατόπιν αιτήματός του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται τουλάχιστον 21 εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη αποστολή ή πέντε εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση ταχείας επέμβασης επιστροφής.

4.  Κατόπιν αιτήματος, ο Οργανισμός καθιστά διαθέσιμους τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής στα συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να παρακολουθούν εκ μέρους τους την ορθή υλοποίηση της επιχείρησης επιστροφής και των επεμβάσεων επιστροφής καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Διαθέτει παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών για οποιαδήποτε επιχείρηση επιστροφής στην οποία συμμετέχουν παιδιά.

5.  Οι παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ή επέμβασης επιστροφής. Σύμφωνα με το άρθρο 94, στελέχη του Οργανισμού που αποστέλλονται ως παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής υπόκεινται στα πειθαρχικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

Άρθρο 53

Ομάδες επιστροφής

1.  Ο Οργανισμός μπορεί να αποστέλλει ομάδες επιστροφής, αποτελούμενες και από αξιωματικούς με εξειδίκευση ειδικά στην προστασία των παιδιών οποτεδήποτε χρειάζεται, είτε κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, είτε με δική του πρωτοβουλία, και με τη σύμφωνη γνώμη του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, κατά τη διάρκεια επεμβάσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των ομάδων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ή στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή πρόσθετης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στον τομέα της επιστροφής ▌.

2.  Το άρθρο 41 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 και τα άρθρα 44, 45 και 46 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις ▌ομάδες επιστροφής.

Άρθρο 54

Επεμβάσεις επιστροφής

1.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος επιβαρύνεται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής επιστρεφόντων, ο Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή επέμβασης επιστροφής. Η επέμβαση αυτή είναι δυνατό να συνίσταται στην αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες παρέχουν συνδρομή κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος υποδοχής.

Οι διατάξεις του άρθρο 51 εφαρμόζονται επίσης στις επιχειρήσεις επιστροφής που οργανώνονται ή συντονίζονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των επεμβάσεων επιστροφής.

3.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, ο Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή ταχείας επέμβασης επιστροφής. Μια ταχεία επέμβαση επιστροφής είναι δυνατό να συνίσταται στην ταχεία αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες παρέχουν συνδρομή κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος υποδοχής.

4.  Στο πλαίσιο επέμβασης επιστροφής, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς καθυστέρηση, σε συμφωνία με το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του άρθρου 39.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο το συντομότερο δυνατό και, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως.

6.  Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επεμβάσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Τμήμα 9

Ικανότητες

Άρθρο 55

Μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.  Ένα μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δυναμικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα αποτελεί μέρος του Οργανισμού. Αυτό το μόνιμο σώμα απαρτίζεται από τις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες προσωπικού σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα διαθεσιμότητας που παρατίθεται στο παράρτημα I:

α)  κατηγορία 1: μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού που απασχολούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 και αποστέλλονται ως μέλη ομάδων σε περιοχές επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 56, καθώς και ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS·

β)  Κατηγορία 2 κατηγορία 2: επιχειρησιακό προσωπικό που αποσπάται από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό προς μακροπρόθεσμη στελέχωση του μόνιμου σώματος σύμφωνα με το άρθρο 57·

γ)  κατηγορία 3: επιχειρησιακό προσωπικό από τα κράτη μέλη έτοιμο να διατεθεί στον Οργανισμό προς βραχυπρόθεσμη αποστολή στο πλαίσιο του μόνιμου σώματος σύμφωνα με το άρθρο 58·

γ α)  κατηγορία 4: εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, αποτελούμενη από επιχειρησιακό προσωπικό από τα κράτη μέλη, έτοιμη να αποσταλεί για τον σκοπό ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 58α.

2.  Ο Οργανισμός αποστέλλει μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως μέλη των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των ομάδων επιστροφής σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα ή επεμβάσεις επιστροφής ή κάθε άλλη σχετική επιχειρησιακή δραστηριότητα στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με το άρθρο 83, παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται μόνο με την άδεια του κράτους μέλους ή της οικείας τρίτης χώρας. Το πραγματικό μέγεθος των αποστολών του μόνιμου σώματος εξαρτάται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι αποστολές του μόνιμου σώματος είναι συμπληρωματικές προς τις προσπάθειες των κρατών μελών.

3.  Κατά την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 83, ▌τα μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που έχουν αποσταλεί ως μέλη ομάδων έχουν την ικανότητα να εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων ή επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων για τα οποία απαιτούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες και τα οποία ορίζονται στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες ή, για το προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5.

Τα μέλη του μόνιμου σώματος, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για ειδική εκπαίδευση και επαγγελματισμό, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 ή σε άλλες σχετικές πράξεις.

4.  Κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή στην οποία λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση κινδύνου, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας και ο κύκλος πολυετούς στρατηγικής πολιτικής του Οργανισμού, και η οποία βασίζεται στους αριθμούς και τα προφίλ που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός μέσω του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του και των εν εξελίξει αποσπάσεων, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους:

-α)  σχετικά με τον καθορισμό προφίλ και απαιτήσεων για το επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

α)  με βάση τις αναμενόμενες επιχειρησιακές ανάγκες για το επόμενο έτος, σχετικά με τους αριθμούς ανά συγκεκριμένα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού που ανήκει στις ▌κατηγορίες 1 ως 3 εντός του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, από το οποίο θα σχηματιστούν ομάδες το επόμενο έτος·

β)  σχετικά με τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και στο παράρτημα IV με τον ορισμό των συγκεκριμένων αριθμών και των προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού ανά κράτος μέλος που πρόκειται να αποσπαστεί στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 57 και να διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 58 στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής το επόμενο έτος·

β α)  σχετικά με τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα Va με τον ορισμό των συγκεκριμένων αριθμών και των προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού ανά κράτος μέλος που πρόκειται να διατίθεται μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης σε περιπτώσεις ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 58α, στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής το επόμενο έτος·

γ)  ενδεικτικό πολυετή προγραμματισμό των προφίλ για τα επόμενα έτη προκειμένου να διευκολυνθεί ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τις συνεισφορές των κρατών μελών και την πρόσληψη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού.

4α.  το πλήρωμα για τον τεχνικό εξοπλισμό που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 64 θα θεωρείται τμήμα των όσων συνεισφέρουν για αποστολές μικρής διάρκειας τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 58 για το επόμενο έτος. Ενόψει της προπαρασκευής της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 4, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τον Οργανισμό για την πρόθεση αποστολής του τεχνικού εξοπλισμού και του αντίστοιχου πληρώματος πριν από τα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους.

5.  Για τους σκοπούς του άρθρου 74, ο Οργανισμός αναπτύσσει και εξασφαλίζει τις δομές διοίκησης και ελέγχου για την αποτελεσματική αποστολή του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο έδαφος τρίτων χωρών.

6.  Ο Οργανισμός μπορεί να προσλάβει επαρκές προσωπικό που μπορεί να ανέλθει έως το 4% του συνολικού προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, προερχόμενο από το προσωπικό κατηγορίας 1, ως προσωπικό το οποίο εκτελεί καθήκοντα υποστήριξης ή παρακολούθησης για τη δημιουργία του μόνιμου σώματος, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεών του και την απόκτηση εξοπλισμού που ανήκει στον Οργανισμό.

7.  Τα στελέχη του προσωπικού που αναφέρεται στην παράγραφο 6, καθώς και εκείνα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS, δεν αποστέλλονται ως μέλη της ομάδας, αλλά συνυπολογίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 56

Μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Οργανισμού στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.  Ο Οργανισμός συνεισφέρει στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του (κατηγορία 1) τα οποία αποστέλλονται σε περιοχές επιχειρήσεων ως μέλη των ομάδων εξουσιοδοτημένα να εκτελούν ▌ τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 83, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να διαχειρίζονται τον εξοπλισμό του Οργανισμού.

1α.  Όταν προσλαμβάνει, ο Οργανισμός μεριμνά ώστε οι υποψήφιοι που επιλέγονται να διακρίνονται για επαγγελματική συνείδηση υψηλού επιπέδου, προσήλωση σε αρχές δεοντολογίας και αρμόζουσες γλωσσικές δεξιότητες.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2, μετά την πρόσληψή τους, τα ▌μέλη του προσωπικού που πρόκειται να αποσταλούν ως μέλη ομάδας, λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση σχετικά με τη συνοριοφυλακή ή την επιστροφή, μεταξύ άλλων και σχετικά με θεμελιώδη δικαιώματα, κατά περίπτωση, με γνώμονα τα προφίλ που προσδιόρισε το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 και λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκαν προηγουμένως στους σχετικούς τομείς.

Τούτη η διαδικασία εκπαίδευσης διεξάγεται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία σχεδιάζονται από τον Οργανισμό και τα οποία, στη βάση συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιούνται στα εξειδικευμένα ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που αυτά διαθέτουν, καθώς και, μεταξύ άλλων, στις ακαδημίες με τις οποίες συνεργάζεται ο Οργανισμός στα κράτη μέλη. Για όλα τα μέλη του προσωπικού σχεδιάζονται μετά την πρόσληψή τους επαρκείς χάρτες εκπαίδευσης οι οποίοι διασφαλίζουν ότι διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τα επαγγελματικά προσόντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση καθηκόντων συνοριοφύλακα ή καθηκόντων που σχετίζονται με την επιστροφή, χάρτες εκπαίδευσης που ενημερώνονται τακτικά. Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό.

Τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται ως τεχνικό πλήρωμα χειριζόμενοι τον εξοπλισμό του Οργανισμού δεν χρειάζονται πλήρη εκπαίδευση σε καθήκοντα συνοριοφύλακα ή καθήκοντα σχετικά με την επιστροφή.

3.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη ομάδων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και σε πνεύμα απόλυτης συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για κάθε μέλος του προσωπικού σχεδιάζονται επαρκείς χάρτες εκπαίδευσης οι οποίοι διασφαλίζουν ότι διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τα επαγγελματικά προσόντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση καθηκόντων συνοριοφύλακα ή καθηκόντων που σχετίζονται με την επιστροφή.

3α.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή,

α)  θεσπίζει κατάλληλο εποπτικό μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων περί χρήσης βίας από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί υποβολής εκθέσεων και συγκεκριμένων μέτρων πειθαρχικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση βίας κατά τις αποστολές·

β)  θεσπίζει κανόνες βάσει των οποίων μπορεί ο εκτελεστικός διευθυντής να χορηγεί στα στελέχη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού δικαίωμα οπλοφορίας και οπλοχρησίας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 5, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και κυρίως με το κράτος μέλος υπηκοότητας, το κράτος μέλος διαμονής και το κράτος μέλος της βασικής εκπαίδευσης. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν επίσης τρόπους με τους οποίους το μόνιμο και λοιπό προσωπικό θα διαφυλάσσει αυτές τις δεξιότητες, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των όπλων, μεταξύ άλλων και με τακτικές εκπαιδευτικές βολές·

γ)  θεσπίζει ειδικούς κανόνες για την διευκόλυνση της αποθήκευσης όπλων, πυρομαχικών και λοιπού εξοπλισμού σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και για την μεταφορά τους στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες που αναφέρονται στο στοιχείο α), η Επιτροπή οφείλει να γνωμοδοτήσει ως προς τη συμμόρφωση με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Ζητείται η γνώμη του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή ως προς το στοιχείο α).

4.  Τα άλλα μέλη του προσωπικού που απασχολούνται από τον Οργανισμό και τα οποία δεν νομιμοποιούνται να ασκούν καθήκοντα συνοριακού ελέγχου ή επιστροφής αποστέλλονται μόνο στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων για την άσκηση καθηκόντων συντονισμού, παρακολούθησης θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλων σχετικών καθηκόντων. Δεν αποτελούν μέρος των ομάδων.

5.  Τα στελέχη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού που θα αποσταλούν ως μέλη των ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 83 θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τα εξής καθήκοντα για τα οποία απαιτούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προφίλ που καθόρισε ο Οργανισμός και την αντίστοιχη εκπαίδευση:

α)  εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων της ΕΕ και τις οικείες εθνικές βάσεις δεδομένων·

β)  έγκριση εισόδου κατά τον συνοριακό έλεγχο που διενεργείται στα συνοριακά σημεία διέλευσης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν·

γ)  άρνηση εισόδου κατά τον συνοριακό έλεγχο που διενεργείται στα συνοριακά σημεία διέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν·

δ)  σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 11 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν·

ε)  έκδοση ή άρνηση χορήγησης θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 35 του κώδικα θεωρήσεων και καταχώριση των αντίστοιχων δεδομένων στο VIS·

στ)  επιτήρηση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης περιπολιών μεταξύ των συνοριακών σημείων διέλευσης, με σκοπό την παρεμπόδιση της διέλευσης των συνόρων χωρίς άδεια, την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και τη λήψη μέτρων κατά των ατόμων που διήλθαν τα σύνορα παρανόμως, μεταξύ των οποίων η αναχαίτιση και η σύλληψη·

ζ)  καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων ατόμων που συνελήφθησαν για παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων στο EURODAC (κατηγορία 2) σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού EURODAC·

η)  επικοινωνία με τρίτες χώρες με στόχο την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους εκδόθηκε απόφαση επιστροφής και την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων για τα άτομα αυτά·

θ)  παροχή συνοδείας σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους εφαρμόζεται αναγκαστική διαδικασία επιστροφής.

Άρθρο 57

Συμμετοχή των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω μακροπρόθεσμων αποσπάσεων

1.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού που αποσπώνται ως μέλη ομάδων στον Οργανισμό (κατηγορία 2). Η διάρκεια των επιμέρους αποσπάσεων είναι 24 μήνες. Εφόσον συμφωνούν κράτος μέλος καταγωγής και Οργανισμός, η επιμέρους απόσπαση μπορεί να παραταθεί μία φορά για άλλους 12 ή 24 μήνες. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του συστήματος χρηματοδοτικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 61, η απόσπαση ξεκινά, κατά γενικό κανόνα, στην αρχή του ημερολογιακού έτους.

2.  Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της διαρκούς συνεισφοράς μελών του επιχειρησιακού προσωπικού ως αποσπασμένων μελών ομάδων σύμφωνα με το παράρτημα III. Η καταβολή των δαπανών του προσωπικού που αποστέλλεται βάσει του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 7.

3.  Το επιχειρησιακό προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό διαθέτει τα ▌καθήκοντα και τις ▌αρμοδιότητες των μελών των ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 83. Το κράτος μέλος που έχει αποσπάσει αυτό το επιχειρησιακό προσωπικό θεωρείται ως το κράτος μέλος καταγωγής του. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης, η θέση ή οι θέσεις και η διάρκεια της αποστολής ή των αποστολών των αποσπασμένων μελών ομάδων αποφασίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Ο Οργανισμός μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση των μελών του επιχειρησιακού προσωπικού κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους.

4.  Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος υποδεικνύει τους υποψήφιους προς απόσπαση μεταξύ των στελεχών του επιχειρησιακού προσωπικού του σύμφωνα με τους συγκεκριμένους αριθμούς και τα προφίλ που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4. Ο Οργανισμός ελέγχει κατά πόσον το επιχειρησιακό προσωπικό που προτείνουν τα κράτη μέλη αντιστοιχεί στα προφίλ που έχουν οριστεί και διαθέτει τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες. Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ο Οργανισμός αποδέχεται τους προτεινόμενους υποψηφίους ή τους απορρίπτει σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών και ζητεί από το κράτος μέλος να προτείνει άλλον υποψήφιο προς απόσπαση.

5.  Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ένα επιμέρους μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού δεν μπορεί να αποσπαστεί ή δεν είναι σε θέση να συνεχίσει την απόσπασή του, το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει την αντικατάστασή του από άλλο μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού που διαθέτει το απαιτούμενο προφίλ.

Άρθρο 58

Συμμετοχή των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω βραχυπρόθεσμων αποστολών

1.  Πέραν των αποσπάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 57, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους τα κράτη μέλη συνεισφέρουν επίσης στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής περιλαμβάνοντας συνοριοφύλακες και άλλο σχετικό προσωπικό στον εθνικό προκαταρκτικό κατάλογο διαθέσιμου επιχειρησιακού προσωπικού για βραχυπρόθεσμες αποστολές (κατηγορία 3) σύμφωνα με τις ικανότητες που αναφέρονται στο παράρτημα IV και τους συγκεκριμένους αριθμούς και τα προφίλ που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4. Οι προκαταρκτικοί εθνικοί κατάλογοι του ορισθέντος επιχειρησιακού προσωπικού κοινοποιούνται στον Οργανισμό. Η οριστική σύνθεση του ετήσιου καταλόγου επιβεβαιώνεται στον Οργανισμό μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

2.  Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι το επιχειρησιακό προσωπικό που έχει οριστεί είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. Κάθε μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού διατίθεται για ▌περίοδο 4 μηνών εντός ενός ημερολογιακού έτους. Παρ’ όλα αυτά, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η αποστολή ενός συγκεκριμένου μέλους του προσωπικού θα υπερβεί τους 4 μήνες. Παρόμοια παράταση υπολογίζεται ως χωριστή συνεισφορά του εν λόγω κράτους μέλους για το ίδιο προφίλ ή για άλλο απαιτούμενο προφίλ εάν το μέλος του προσωπικού διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες. Η καταβολή των δαπανών του προσωπικού που αποστέλλεται βάσει του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2.

2α.  Το επιχειρησιακό προσωπικό που αποσπάται βάσει του παρόντος άρθρου αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών των ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 83.

3.  Ο Οργανισμός δύναται να ελέγχει κατά πόσον το επιχειρησιακό προσωπικό που έχει οριστεί για βραχυπρόθεσμες αποστολές από τα κράτη μέλη αντιστοιχεί στα καθορισθέντα προφίλ και διαθέτει τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες. Ο Οργανισμός απορρίπτει διορισθέν μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού ▌σε περίπτωση ▌ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών. Ο Οργανισμός απορρίπτει επίσης διορισθέν μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, εκτός και αν το εν λόγω μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού πληροί τις απαιτήσεις άλλου προφίλ από εκείνα που έχουν ανατεθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Σε περίπτωση άρνησης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μεριμνά για την αντικατάσταση από άλλο μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού που διαθέτει το απαιτούμενο προφίλ.

4.  Μέχρι τις 31 Ιουλίου κάθε έτους ο Οργανισμός ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν τα επιμέρους μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού τους σε κοινές επιχειρήσεις για το επόμενο έτος σύμφωνα με τους αριθμούς και τα προφίλ που απαιτούνται. Οι περίοδοι επιμέρους αποστολής αποφασίζονται στο πλαίσιο των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών.

4α.   Ωστόσο, σύμφωνα με την τελική έκβαση των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων, τα κράτη μέλη διαθέτουν για συγκεκριμένες αποστολές το επιχειρησιακό προσωπικό από τους εθνικούς καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τους αριθμούς και τα προφίλ που προσδιορίζονται στο αίτημα του Οργανισμού.

5.  Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ένα επιμέρους μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού δεν μπορεί να αποσταλεί σύμφωνα με τις συμφωνίες, το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει την αντικατάστασή του από άλλο μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο και διαθέτει το απαιτούμενο προφίλ.

6.  Σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένη ανάγκη για την ενίσχυση μιας εν εξελίξει κοινής επιχείρησης ή υπάρχει ανάγκη έναρξης μιας ταχείας επέμβασης στα σύνορα ή μιας νέας κοινής επιχείρησης που δεν προσδιορίζεται ούτε στο σχετικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, ούτε στα αντίστοιχα αποτελέσματα των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων, η αποστολή πραγματοποιείται με τις ικανότητες που ορίζονται στο παράρτημα IV. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσθετες ανάγκες υποδεικνύοντας πιθανούς αριθμούς επιχειρησιακού προσωπικού και προφίλ που πρέπει να παρασχεθούν από κάθε κράτος μέλος. Μόλις συμφωνηθεί ένα τροποποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο ή, κατά περίπτωση, ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει το επίσημο αίτημα σχετικά με τον αριθμό και τα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού. Τα αντίστοιχα μέλη των ομάδων αποστέλλονται από κάθε κράτος μέλος εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του εν λόγω επίσημου αιτήματος με την επιφύλαξη του άρθρου 40.

7.  Σε περίπτωση που από την ανάλυση κινδύνου ή τυχόν διαθέσιμη αξιολόγηση τρωτότητας προκύψει ότι ένα κράτος μέλος βρίσκεται αντιμέτωπο με μια κατάσταση η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων, το εν λόγω κράτος μέλος συνεισφέρει με επιχειρησιακό προσωπικό που συνάδει με τα αιτήματα του Οργανισμού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Παρ’ όλα αυτά, οι εν λόγω συνεισφορές δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ήμισυ των ικανοτήτων του όπως έχουν προσδιοριστεί για το συγκεκριμένο έτος ▌στο παράρτημα IV. Εάν ένα κράτος μέλος επικαλεστεί μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει εγγράφως στον Οργανισμό λεπτομερή αιτιολόγηση και πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 65.

8.  Η διάρκεια της αποστολής για συγκεκριμένη επιχείρηση καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών, εκτός εάν η επιχείρηση της οποίας η αποστολή αποτελεί μέρος έχει διάρκεια μικρότερη από 30 ημέρες.

9.  Το τεχνικό πλήρωμα που συνυπολογίζεται για τις συνεισφορές των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4α, αποστέλλεται μόνο σύμφωνα με τις συμφωνίες που έπονται των ετησίων διμερών διαπραγματεύσεων για τα αντίστοιχα είδη τεχνικού εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 9.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στον ετήσιο κατάλογο το τεχνικό πλήρωμα που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο μόνο μετά την ολοκλήρωση των ετησίων διμερών διαπραγματεύσεων. Έχουν δε τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τον σχετικό ετήσιο κατάλογο σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών του τεχνικού προσωπικού κατά τη διάρκεια του οικείου έτους και κοινοποιούν αυτές τις αλλαγές στον Οργανισμό.

Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν αφορά τις δεξιότητες χειρισμού του τεχνικού εξοπλισμού.

Τα μέλη του πληρώματος με αποκλειστικά τεχνικής φύσης καθήκοντα αναφέρονται στον εθνικό ετήσιο κατάλογο μόνο κατά ειδικότητα.

Η διάρκεια αποστολής των τεχνικών πληρωμάτων καθορίζεται βάσει του άρθρου 64.

Άρθρο 58α

Συμμετοχή των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης

1.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με εφεδρεία ταχείας αντίδρασης (κατηγορία 4) που θα ενεργοποιείται για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 38 (2) και 40 εφόσον τα στελέχη των κατηγοριών 1 έως 3 έχουν ήδη αποσταλεί όλα για την εν λόγω ταχεία επέμβαση στα σύνορα.

2.  Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του επιχειρησιακού προσωπικού βάσει των συγκεκριμένων αριθμών προφίλ που αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού και εντός των ορίων των ικανοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα Vα και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Κάθε μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού παραμένει διαθέσιμο για περίοδο μέχρι 4 μηνών εντός ενός ημερολογιακού έτους.

3.  Συγκεκριμένες αποστολές στο πλαίσιο ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 8α και παράγραφος 9.

Άρθρο 59

▌Επανεξέταση του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με βάση ειδικότερα τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 και στο άρθρο 62 άρθρο 8α, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ▌επανεξέταση του συνολικού αριθμού και της σύνθεσης του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους των επί μέρους συνεισφορών των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα, καθώς και της εκπαίδευσής του, της εξειδίκευσής του και του επαγγελματισμού του. Η επανεξέταση ασχολείται επίσης με το ερώτημα της διατήρησης της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης ως τμήματος του μόνιμου σώματος.

Η επανεξέταση περιγράφει και συνυπολογίζει υπάρχουσες και δυνητικές επιχειρησιακές ανάγκες του μονίμου σώματος ως προς τις δυνατότητες ταχείας αντίδρασης, καθώς και εκείνες τις σημαντικές περιστάσεις που επηρεάζουν τις εθνικές ικανότητες των κρατών μελών να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα αλλά και την εξέλιξη του μονίμου και λοιπού προσωπικού για τις συνεισφορές του Οργανισμού.

2.  Μέχρι τον Μάρτιο του 2024, η Επιτροπή θα έχει υποβάλει, όπου είναι αναγκαίο, κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, III, IV και Vα. Οποτεδήποτε η Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση, εξηγεί για ποιον λόγο δεν το έπραξε.

Άρθρο 60

Τοπικά γραφεία

1.  Με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους υποδοχής ή τη ρητή ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτής στη συμφωνία περί καθεστώτος με την τρίτη χώρα υποδοχής, ο Οργανισμός μπορεί να συστήσει τοπικά γραφεία στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας, με σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση του συντονισμού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της επιστροφής, που οργανώνονται από τον Οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, στη γειτονική περιοχή ή στην τρίτη χώρα, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων του Οργανισμού. Τα τοπικά γραφεία ▌ δημιουργούνται σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάγκη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου ο Οργανισμός να εκτελέσει σημαντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ▌στη σχετική γειτονική περιοχή ή στην εν λόγω τρίτη χώρα. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί, εάν χρειαστεί.

Πριν συσταθεί τοπικό γραφείο, όλες οι δημοσιονομικές επιπτώσεις εξετάζονται και υπολογίζονται προσεκτικά και εγγράφονται εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό τα σχετικά ποσά.

2.  Ο Οργανισμός και το κράτος μέλος υποδοχής ή η τρίτη χώρα όπου συστήνεται το τοπικό γραφείο ▌προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο τοπικό γραφείο. Ο τόπος εργασίας του προσωπικού των τοπικών γραφείων καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 2.

3.  Τα τοπικά γραφεία, κατά περίπτωση:

α)  παρέχουν επιχειρησιακή και υλικοτεχνική υποστήριξη και εξασφαλίζουν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στις σχετικές περιοχές επιχειρήσεων·

β)  παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα στις σχετικές περιοχές επιχειρήσεων·

γ)  παρακολουθούν τις δραστηριότητες των ομάδων του Οργανισμού και υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην κεντρική διοίκηση·

δ)  συνεργάζονται με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη υποδοχής ή την τρίτη χώρα υποδοχής σε ζητήματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τον Οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στα συγκεκριμένα κράτη μέλη ή στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων ζητημάτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων·

ε)  παρέχουν στήριξη στον συντονιστή που αναφέρεται στο άρθρο 45 στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη όσον αφορά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συνεισφορά τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνονται από τον Οργανισμό και, εφόσον είναι αναγκαίο, έρχονται σε επαφή με την κεντρική διοίκηση·

στ)  παρέχουν στήριξη στον συντονιστή, καθώς και στους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων στους οποίους έχει ανατεθεί η παρακολούθηση μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας, όσον αφορά τη διευκόλυνση, εάν είναι αναγκαίο, του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων του Οργανισμού και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας υποδοχής, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων·

ζ)  οργανώνουν την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης που αφορά την αποστολή των μελών των ομάδων και την αποστολή και χρήση του τεχνικού εξοπλισμού·

η)  παρέχουν κάθε άλλη υλικοτεχνική υποστήριξη που αφορά την περιοχή επιχειρήσεων για την οποία είναι αρμόδια, με σκοπό τη διευκόλυνση της ομαλής διεξαγωγής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τον Οργανισμό·

θ)  παρέχουν στήριξη στον αξιωματικό σύνδεσμο του Οργανισμού, με την επιφύλαξη των καθηκόντων και υποχρεώσεών του όπως αναφέρονται στο άρθρο 32, για τον εντοπισμό τυχόν υφιστάμενων ή μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων της περιοχής για την οποία είναι αρμόδια ή την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της επιστροφής, και υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην κεντρική διοίκηση·

ι)  εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του εξοπλισμού του Οργανισμού στις περιοχές που καλύπτονται από τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής καταχώρισης και μακροχρόνιας συντήρησης του και της παροχής τυχόν απαραίτητης υλικοτεχνικής υποστήριξης.

4.  Κάθε τοπικό γραφείο διοικείται από εκπρόσωπο του Οργανισμού που διορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο προϊστάμενος του τοπικού γραφείου που διορίζεται επιβλέπει το σύνολο των εργασιών του γραφείου και ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής με την κεντρική διοίκηση.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, αποφασίζει σχετικά με τη σύσταση, τη σύνθεση, τη διάρκεια και, όπου απαιτείται, την ενδεχόμενη παράταση του χρονικού διαστήματος λειτουργίας ενός τοπικού γραφείου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το τοπικό γραφείο. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

5α.  Το κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο συστήνεται το τοπικό γραφείο παρέχει στον Οργανισμό βοήθεια για την διασφάλιση της επιχειρησιακής ικανότητας.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες των τοπικών γραφείων. Οι δραστηριότητες των τοπικών γραφείων περιγράφονται σε χωριστό τμήμα της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων που αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Άρθρο 61

Χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.  Τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν κεφάλαια υπό τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, σε ετήσια βάση, για τη στήριξη της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να διασφαλίζονται οι συνεισφορές τους στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τα παραρτήματα III και IV και το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, τα οποία καταβάλλονται μετά το τέλος του σχετικού έτους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4. Η χρηματοδότηση αυτή βασίζεται σε ένα ποσό αναφοράς που καθορίζεται στην παράγραφο 2 και ανέρχεται σε:

α)  100 % του ποσού αναφοράς πολλαπλασιασμένου επί τον αριθμό των στελεχών του επιχειρησιακού προσωπικού για τους οποίους προβλέπεται για το έτος n+ ότι θα αποσπαστούν σύμφωνα με το παράρτημα III·

β)  37 % του ποσού αναφοράς πολλαπλασιασμένου επί τον αριθμό των στελεχών του επιχειρησιακού προσωπικού που έχουν πράγματι αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 58 εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα IV και σύμφωνα με το άρθρο 58α εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα Vα.

γ)  50 % του ποσού αναφοράς πολλαπλασιασμένου επί τον αριθμό των στελεχών του επιχειρησιακού προσωπικού που έχουν προσληφθεί από τον Οργανισμό ως μόνιμο και λοιπό προσωπικό. Η εν λόγω εφάπαξ πληρωμή καταβάλλεται σε στελέχη προσωπικού που αποχωρούν από υπηρεσίες κρατών μελών και των οποίων η προϋπηρεσία δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη κατά τον χρόνο της πρόσληψής τους από τον Οργανισμό.

2.  Το ποσό αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντιστοιχεί στον ετήσιο βασικό μισθό συμβασιούχου υπαλλήλου της ομάδας καθηκόντων III, βαθμός 8, κλιμάκιο 1 που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 93 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης («ΚΛΠ») και υπόκειται σε διορθωτικό συντελεστή που εφαρμόζεται στο οικείο κράτος μέλος.

3.  Η ετήσια καταβολή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη αυξάνουν ανάλογα το αντίστοιχο συνολικό προσωπικό εθνικών συνοριοφυλάκων τους μέσω της πρόσληψης νέων στελεχών επιχειρησιακού προσωπικού εντός της σχετικής περιόδου. Οι σχετικές πληροφορίες για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων παρέχονται στον Οργανισμό στο πλαίσιο των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και επαληθεύονται μέσω της αξιολόγησης τρωτότητας κατά το επόμενο έτος. Η ετήσια καταβολή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πραγματοποιείται στο σύνολό της σε σχέση με τον αριθμό των στελεχών του επιχειρησιακού προσωπικού που έχουν πράγματι αποσταλεί για συνεχή ή μη συνεχή περίοδο 4 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 58 εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα IV και σύμφωνα με το άρθρο 58α εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα Vα. Για τις αποτελεσματικές αποστολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β, οι πληρωμές υπολογίζονται κατ’ αναλογία με βάση την περίοδο αναφοράς των 4 μηνών.

Η πληρωμή προκαταβολής που συνδέεται με τις ετήσιες πληρωμές των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) πραγματοποιείται μετά την υποβολή συγκεκριμένης και αιτιολογημένης αίτησης από το συνεισφέρον κράτος μέλος.

4.  Η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους τρόπους ετήσιας καταβολής και την παρακολούθηση των εφαρμοστέων όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 μέσω εκτελεστικής πράξης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 117 παράγραφος 3. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για προκαταβολές μόλις εκπληρώνονται οι οριζόμενες στην παράγραφο 3 προϋποθέσεις, καθώς και ρυθμίσεις για τους κατ’ αναλογία υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η αποστολή τεχνικού προσωπικού θα υπερέβαινε κατ’ εξαίρεση τις ανώτατες εθνικές συνεισφορές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα IV.

4α.  Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της συγχρηματοδότησης και της αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης.

Άρθρο 62

Εκπαίδευση

1.  Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, όπου διατίθεται, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των κρατών μελών, και, όπου αρμόζει, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον eu LISA και τον CEPOL, αναπτύσσει συγκεκριμένα εργαλεία εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκπαίδευσης στην προστασία των παιδιών και άλλων ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη εκείνα τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις βέλτιστες πρακτικές που ενδιαφέρουν. Ο Οργανισμός παρέχει στους συνοριοφύλακες, τους ειδικούς σε θέματα επιστροφής, τους συνοδούς επιστροφής, τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής, και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό που είναι μέλη του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και στους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής και τους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Ο Οργανισμός διεξάγει τακτικές ασκήσεις με τους εν λόγω συνοριοφύλακες και άλλα μέλη ομάδων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης ▌που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού.

2.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του προσωπικού που προσλαμβάνονται για να ενεργούν ως επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που θα αποστέλλονται ως μέλη ομάδων, έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση, επιπροσθέτως της αναφερόμενης στο άρθρο 56 παράγραφοι 2 και 3 εκπαίδευσης, σχετικά με το συναφές ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία, των κατευθυντήριων γραμμών για τους σκοπούς ταυτοποίησης των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία και της κατεύθυνσής τους προς τις κατάλληλες διαδικασίες, των κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ατόμων που έχουν ανάγκη επείγουσας ιατρικής βοήθειας και άλλων ιδιαιτέρως ευάλωτων ατόμων, και, όπου προβλέπεται να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στη θάλασσα, της έρευνας και διάσωσης, πριν από την αρχική αποστολή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο Οργανισμός. Η εν λόγω εκπαίδευση καλύπτει επίσης τη χρήση βίας σύμφωνα με το παράρτημα V. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός, βάσει συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιεί τα αναγκαία προγράμματα εκπαίδευσης στα εξειδικευμένα ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που αυτά διαθέτουν, καθώς και, μεταξύ άλλων, στις ακαδημίες με τις οποίες συνεργάζεται ο Οργανισμός στα κράτη μέλη. Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό.

2α.  Για τον σκοπό που περιγράφεται στην παράγραφο 2, ο Οργανισμός, βάσει συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιεί τα αναγκαία προγράμματα εκπαίδευσης στα εξειδικευμένα ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που αυτά διαθέτουν, καθώς και, μεταξύ άλλων, στις ακαδημίες με τις οποίες συνεργάζεται ο Οργανισμός στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η εκπαίδευση να ακολουθεί το κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να είναι εναρμονισμένη και να εδραιώνει κοινή αντίληψη και κοινή νοοτροπία στη βάση των αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός μπορεί, αφού λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, να δημιουργήσει εκπαιδευτικό κέντρο του Οργανισμού ούτως ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η ενσωμάτωση μιας κοινής ευρωπαϊκής νοοτροπίας στην παρεχόμενη κατάρτιση.

3.  Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο του επιχειρησιακού προσωπικού των κρατών μελών που συμμετέχει στις ομάδες του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έχει λάβει κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία, των κατευθυντήριων γραμμών για τους σκοπούς ταυτοποίησης των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία και της κατεύθυνσής τους προς τις κατάλληλες διαδικασίες, των κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ατόμων που έχουν ανάγκη επείγουσας ιατρικής βοήθειας και άλλων ιδιαιτέρως ευάλωτων ατόμων, και, όπου προβλέπεται να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στη θάλασσα, της έρευνας και διάσωσης πριν από τη συμμετοχή του σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο Οργανισμός.

4.  Ο Οργανισμός λαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει την εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή και το οποίο διατίθεται στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στην εφεδρεία που αναφέρεται στο άρθρο 52. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του και το σύνολο του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής έχουν λάβει κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία και σε μηχανισμούς παραπομπής για ευάλωτα άτομα, πριν από τη συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο Οργανισμός.

5.  Ο Οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει περαιτέρω κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εκπαιδευτών των εθνικών συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο, ενώ καταρτίζει και αναπτύσσει και κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή. Τα κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν στόχο να προωθήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής. Ο Οργανισμός καταρτίζει τα κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα μετά από διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό φόρουμ και τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τα κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην εκπαίδευση που παρέχουν στους εθνικούς τους συνοριοφύλακες και στο προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή.

6.  Ο Οργανισμός διοργανώνει επίσης για τους υπαλλήλους των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, τρίτων χωρών, πρόσθετα επιμορφωτικά μαθήματα και σεμινάρια για θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών.

7.  Ο Οργανισμός μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο έδαφός τους.

8.  Ο Οργανισμός καθιερώνει πρόγραμμα ανταλλαγής που επιτρέπει στους συνοριοφύλακες που συμμετέχουν στις ομάδες του και στο προσωπικό που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές ομάδες επέμβασης για επιστροφή να αποκτήσουν γνώσεις ή ειδική τεχνογνωσία από εμπειρίες και καλές πρακτικές που αποκόμισαν στο εξωτερικό μέσω της συνεργασίας τους με συνοριοφύλακες και προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή σε κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους.

8α.  Ο Οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει περαιτέρω εσωτερικό μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου για την εξακρίβωση του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, εμπειρογνωμοσύνης και επαγγελματισμού του συνόλου του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του και δη του επιχειρησιακού προσωπικού που συμμετέχει στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού. Με βάση την εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου ποιότητας, ο Οργανισμός εκπονεί ετήσια έκθεση αξιολόγησης που προσαρτάται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Άρθρο 63

Αγορά ή μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού

1.  Ο Οργανισμός δύναται να αγοράζει, μόνος του ή σε συγκυριότητα με κράτος μέλος, ή να μισθώνει τεχνικό εξοπλισμό προς αποστολή στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων επιστροφής, επεμβάσεων επιστροφής, ανάπτυξης ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ή σχεδίων τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο χαράσσει ολοκληρωμένη πολυετή στρατηγική σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης των τεχνικών ικανοτήτων του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, εφόσον διατίθεται, και των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου βασίζεται στην πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και με το πλαίσιο χάραξης πολιτικής, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει αυτήν την πρόταση αφού λάβει θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Η στρατηγική συνοδεύεται από λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής στο οποίο προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα για την αγορά ή τη μίσθωση, τον σχεδιασμό της σύναψης συμβάσεων και τον μετριασμό του κινδύνου. Εάν η στρατηγική και το σχέδιο δεν συνάδουν με τη γνώμη της Επιτροπής, ο Οργανισμός αποστέλλει αιτιολόγηση των αποφάσεών του στην Επιτροπή. Μετά την έγκριση της στρατηγικής το σχέδιο εφαρμογής καθίσταται μέρος του στοιχείου πολυετούς προγραμματισμού του εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 σημείο 10 στοιχείο ια).

3.  Ο Οργανισμός δύναται να αγοράζει τεχνικό εξοπλισμό με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων. Πριν από κάθε αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού που συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες για τον Οργανισμό διενεργείται διεξοδική ανάλυση αναγκών και κόστους-οφέλους. Κάθε τέτοια δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού όπως εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

4.  Σε περίπτωση που ο Οργανισμός αγοράζει ή μισθώνει σημαντικό τεχνικό εξοπλισμό, όπως αεροσκάφη, ελικόπτερα, υπηρεσιακά οχήματα ή σκάφη, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  σε περίπτωση αγοράς από τον Οργανισμό ή συγκυριότητας, ο Οργανισμός συμφωνεί με ένα κράτος μέλος ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα μεριμνήσει για την καταχώριση του εξοπλισμού ως ανήκοντος σε κρατική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων και ασυλιών που συνδέονται με παρόμοιο τεχνικό εξοπλισμό βάσει του διεθνούς δικαίου·

β)  αν πρόκειται για μίσθωση, ο εξοπλισμός καταχωρίζεται σε κράτος μέλος.

5.  Βάσει υποδείγματος συμφωνίας που καταρτίζεται από τον Οργανισμό και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, το κράτος μέλος καταχώρισης και ο Οργανισμός συμφωνούν τους όρους που εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού. Στην περίπτωση πόρων που ανήκουν κατά συγκυριότητα στον Οργανισμό, οι όροι καλύπτουν επίσης τις περιόδους πλήρους διαθεσιμότητας των πόρων για τον Οργανισμό και καθορίζουν τη χρήση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων σχετικά με την ταχεία αποστολή κατά τη διάρκεια ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και τη χρηματοδότηση των εν λόγω πόρων.

6.  Σε περίπτωση που ο Οργανισμός δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο μόνιμο και λοιπό προσωπικό, το κράτος μέλος καταχώρισης ή ο προμηθευτής του τεχνικού εξοπλισμού παρέχει τους αναγκαίους εμπειρογνώμονες και τεχνικό πλήρωμα ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού κατά τρόπο νομικά ορθό και ασφαλή, σύμφωνα με το υπόδειγμα συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 5 και σχεδιάζεται βάσει των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 9. Στην περίπτωση αυτή, ο τεχνικός εξοπλισμός που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Οργανισμό τίθεται στη διάθεση του Οργανισμού κατόπιν αιτήσεώς του και το κράτος μέλος καταχώρισης δεν δύναται να επικαλεστεί την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 8.

Όταν ζητείται από ένα κράτος μέλος να παράσχει τεχνικό εξοπλισμό και επιχειρησιακό προσωπικό, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα επιχειρησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το εν λόγω κράτος μέλος τη στιγμή της αίτησης.

Άρθρο 64

Απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού

1.  Ο Οργανισμός καταρτίζει και τηρεί κεντρικά μητρώα του εξοπλισμού που αποτελεί μέρος αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού και ανήκει είτε στα κράτη μέλη είτε στον Οργανισμό και εξοπλισμού που ανήκει κατά συγκυριότητα στα κράτη μέλη και στον Οργανισμό για τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες.

2.  Ο εξοπλισμός που ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό είναι πλήρως διαθέσιμος προς αποστολή ανά πάσα στιγμή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5.

3.  Ο εξοπλισμός που ανήκει κατά συγκυριότητα στον Οργανισμό σε ποσοστό άνω του 50 % είναι επίσης διαθέσιμος προς αποστολή βάσει συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και του Οργανισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5.

4.  Ο Οργανισμός διασφαλίζει τη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού που παρατίθεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού.

5.  Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ορίζει τεχνικά πρότυπα που πρέπει να πληροί ο εξοπλισμός για την αποστολή του κατά τις δραστηριότητες του Οργανισμού, όπως απαιτείται. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να αγορασθεί από τον Οργανισμό, κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα, και ο εξοπλισμός που ανήκει στα κράτη μέλη και παρατίθεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού πληρούν τα εν λόγω πρότυπα.

6.  Κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, στην οποία λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση κινδύνου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει έως την 31η Μαρτίου τον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για τις ανάγκες του Οργανισμού κατά το επόμενο έτος, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων, αποστολών ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής. Ο εξοπλισμός του Οργανισμού περιλαμβάνεται στον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται κανόνες σχετικά με την αποστολή τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Εάν ο ελάχιστος αριθμός αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού αποδειχθεί ανεπαρκής για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει συμφωνηθεί για τέτοιες δραστηριότητες, ο Οργανισμός τον αναθεωρεί βάσει τεκμηριωμένων αναγκών και συμφωνίας με τα κράτη μέλη.

7.  Το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων εξοπλισμού που έχει καθοριστεί ότι απαιτείται από τον Οργανισμό για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού αποστέλλεται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, αποστολών ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, πιλοτικών σχεδίων, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, επιχειρήσεων επιστροφής ή επεμβάσεων επιστροφής.

8.  Το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού περιλαμβάνει ένα απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης με περιορισμένη ποσότητα αντικειμένων εξοπλισμού που απαιτείται για ενδεχόμενες ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα. Οι συνεισφορές των κρατών μελών στο απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης προγραμματίζονται σύμφωνα με ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9. Για τον εξοπλισμό του καταλόγου των αντικειμένων σε αυτό το απόθεμα, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να επικαλεστούν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.

Ο εξοπλισμός του καταλόγου αυτού, μαζί με αρμόδιο προσωπικό, αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στον προορισμό προς αποστολή και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία συμφωνείται το επιχειρησιακό σχέδιο.

Ο Οργανισμός συνεισφέρει στο απόθεμα αυτό με εξοπλισμό που βρίσκεται στη διάθεσή του όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1.

9.  Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Η συνεισφορά από τα κράτη μέλη στο απόθεμα και η αποστολή του τεχνικού εξοπλισμού για ειδικές επιχειρήσεις προγραμματίζονται με βάση ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές και στον βαθμό που πρόκειται για τον ελάχιστο αριθμό τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για ένα συγκεκριμένο έτος, τα κράτη μέλη παρέχουν τον τεχνικό εξοπλισμό που τους αναλογεί προς αποστολή κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, εκτός αν αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Εάν ένα κράτος μέλος επικαλείται μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει εγγράφως στον Οργανισμό λεπτομερή αιτιολόγηση και πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 13. Το αίτημα του Οργανισμού υποβάλλεται τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη αποστολή σημαντικού τεχνικού εξοπλισμού και 30 ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη αποστολή λοιπού εξοπλισμού. Οι συνεισφορές των κρατών μελών στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.

10.  Βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ετησίως για τους κανόνες σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων σχετικά με τις αναγκαίες συνολικές ελάχιστες ποσότητες αντικειμένων ανά είδος τεχνικού εξοπλισμού και τους όρους αποστολής και επιστροφής των εξόδων, καθώς και τον περιορισμένο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού για το απόθεμα ταχείας αντίδρασης. Για δημοσιονομικούς λόγους η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

11.  Σε περίπτωση που αναπτύσσεται επιχείρηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα, ισχύει κατ’ αναλογία το άρθρο 40 παράγραφος 11.

12.  Εάν προκύψουν απρόβλεπτες ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό για κοινή επιχείρηση ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα, αφού έχει οριστεί ο ελάχιστος αριθμός αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού και εφόσον αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού ή από το απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης, τα κράτη μέλη, όπου είναι δυνατόν και για συγκεκριμένο σκοπό, διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό προς αποστολή στον Οργανισμό κατόπιν αιτήματός του.

13.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη σύνθεση και την αποστολή του εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση μη επίτευξης του ελάχιστου αριθμού αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού για το απόθεμα, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο αμελλητί. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει κατεπειγόντως για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την αποστολή του τεχνικού εξοπλισμού και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις ελλείψεις και τα ληφθέντα μέτρα. Η Επιτροπή ακολούθως ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, υποβάλλοντας συγχρόνως και τη δική της αξιολόγηση.

14.  Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού το σύνολο των μεταφορικών μέσων και λειτουργικού εξοπλισμού που έχει αγορασθεί στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(30), ή, όπου αρμόζει, οποιαδήποτε άλλη μελλοντική ειδική χρηματοδότηση από την Ένωση, η οποία τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών με τον σαφή στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Οργανισμού. Ο εν λόγω τεχνικός εξοπλισμός αποτελεί μέρος του ελάχιστου αριθμού τεχνικού εξοπλισμού για ένα συγκεκριμένο έτος.

Τα κράτη μέλη θέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή οποιασδήποτε άλλης μελλοντικής ειδικής χρηματοδότησης από την Ένωση στη διάθεση του Οργανισμού προς αποστολή κατόπιν αιτήματός του που υποβάλλεται στο πλαίσιο των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο. Κάθε αντικείμενο του εξοπλισμού διατίθεται για περίοδο έως 4 μηνών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των ετησίων διμερών διαπραγματεύσεων. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η αποστολή του σχετικού εξοπλισμού θα υπερβεί τους 4 μήνες. Σε περίπτωση επιχείρησης που αναφέρεται στα άρθρα 40 ή 43 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επικαλεστούν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

15.  Ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα μητρώα του αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού ως εξής:

α)  ταξινόμηση ανά είδος εξοπλισμού και ανά είδος επιχείρησης·

β)  ταξινόμηση ανά ιδιοκτήτη (κράτος μέλος, οργανισμός, άλλος)·

γ)  συνολικός αριθμός αντικειμένων εξοπλισμού που απαιτείται·

δ)  ανάγκες για πληρώματα, αν υπάρχουν·

ε)  λοιπές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες καταχώρισης, απαιτήσεις μεταφοράς και συντήρησης, εφαρμοστέα εθνικά καθεστώτα εξαγωγής, τεχνικές οδηγίες ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό χειρισμό του εξοπλισμού·

στ)  ένδειξη για το κατά πόσον ένα αντικείμενο του εξοπλισμού έτυχε ενωσιακής χρηματοδότησης.

16.  Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί κατά 100 % την αποστολή του τεχνικού εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του ελάχιστου αριθμού αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού τον οποίο το εκάστοτε κράτος μέλος παρέχει για ένα συγκεκριμένο έτος. Η αποστολή τεχνικού εξοπλισμού που δεν αποτελεί μέρος του ελάχιστου αριθμού αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού συγχρηματοδοτείται από τον Οργανισμό σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί το 100 % των επιλέξιμων δαπανών, εάν ληφθούν υπόψη οι ειδικές περιστάσεις των κρατών μελών που αποστέλλουν τον εν λόγω τεχνικό εξοπλισμό.

Άρθρο 65

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ικανότητες του Οργανισμού

1.  Βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 52, 56, 57, 58, 63 και 64.

2.  Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικότερα:

α)  τον αριθμό του επιχειρησιακού προσωπικού που κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευτεί να διαθέσει στο μόνιμο σώμα της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης και της εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

β)  τον αριθμό του επιχειρησιακού προσωπικού που ο Οργανισμός έχει δεσμευτεί να διαθέσει στο μόνιμο σώμα της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής·

γ)  τον αριθμό του επιχειρησιακού προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που πράγματι έχει αποσταλεί από κάθε κράτος μέλος και από τον Οργανισμό, ανά προφίλ, κατά το προηγούμενο έτος·

δ)  τον αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού που κάθε κράτος μέλος και ο Οργανισμός έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού·

ε)  τον αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού που έχουν αποσταλεί από κάθε κράτος μέλος και τον Οργανισμό κατά το προηγούμενο έτος ▌·

στ)  στις δεσμεύσεις για διάθεση αντικειμένων στο απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης και στις αποστολές εξοπλισμού από το απόθεμα αυτό·

ζ)  στην ανάπτυξη των ανθρώπινων και τεχνικών ικανοτήτων του Οργανισμού.

3.  Στην έκθεση αυτή παρατίθενται τα κράτη μέλη που επικαλέστηκαν την εξαιρετική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 7 και στο άρθρο 64 παράγραφος 8 κατά το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνονται οι αιτιολογίες και οι πληροφορίες που δόθηκαν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

4.  Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται ανά τρίμηνο για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε σχέση με το τρέχον έτος.

Άρθρο 66

Έρευνα και καινοτομία

1.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί προδραστικά και συνεισφέρει στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας ελέγχου των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50. Δύναται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής.

2.  Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον προσδιορισμό των κύριων ερευνητικών θεμάτων. Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον καθορισμό και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης όσον αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

3.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τα μέρη του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία που αφορούν την ασφάλεια των συνόρων. Για τον σκοπό αυτό, και εφόσον η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτήσει προς τούτο τον Οργανισμό, ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  τη διαχείριση της υλοποίησης ορισμένων σταδίων των προγραμμάτων και ορισμένων φάσεων του κύκλου ζωής συγκεκριμένων έργων με βάση τα συναφή προγράμματα εργασιών που έχει εγκρίνει η Επιτροπή·

β)  την έγκριση των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες, καθώς και την εκτέλεση όλων των ενεργειών που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράμματος·

γ)  την παροχή υποστήριξης κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

4.  Ο Οργανισμός δύναται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει πιλοτικά σχέδια σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

5.   Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα ερευνητικά του έργα, συμπεριλαμβανομένων των έργων επίδειξης, σχετικά με τους συνεργαζόμενους εταίρους που συμμετέχουν και σχετικά με τον προϋπολογισμό των έργων.

Τμήμα 10

Το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS)

Άρθρο 68

Δημιουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS

1.  Δημιουργείται κεντρική μονάδα ETIAS.

2.  Ο Οργανισμός μεριμνά για τη δημιουργία και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 7 του ▌κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ▌.

Τμήμα 11

Συνεργασία

Άρθρο 69

Συνεργασία του Οργανισμού με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς

1.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, εντός των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους, και αξιοποιεί υφιστάμενες πληροφορίες, ικανότητες και συστήματα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του EUROSUR.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο Οργανισμός συνεργάζεται ειδικότερα με:

α)  την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

β)  την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)·

γ)  την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο·

δ)  τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ε)  τη Eurojust·

στ)  το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ζ)  τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας·

η)  τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης·

θ)  τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και τον διαχειριστή δικτύου που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 677/2011 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εκτέλεσης λειτουργιών δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ)·

ια)  αποστολές και επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, σύμφωνα με τις εντολές τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τα εξής:

i)  προαγωγή της Ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων

ii)  επίγνωση της κατάστασης και ανάλυση κινδύνου

Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τους εξής διεθνείς οργανισμούς που άπτονται των καθηκόντων του, εντός των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους:

α)  τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέσω των σχετικών θεσμικών και λοιπών οργάνων, οργανισμών και άλλων οντοτήτων του και δη την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας·

β)  τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (INTERPOL)·

γ)  τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη·

δ)  το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης·

ε)  το Κέντρο Θαλάσσιων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων για τα ναρκωτικά (MAOC-N)·

2.  Η συνεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι συμφωνίες αυτές έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε τέτοια συμφωνία.

3.  Όσον αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν τη συμμόρφωση του εκάστοτε οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού με κανόνες και πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο Οργανισμός. Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας πραγματοποιείται επίσκεψη αξιολόγησης και η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με την έκβαση της επίσκεψης αξιολόγησης.

4.  Κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Παρότι τα ζητήματα αυτά ευρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός έχει παρόμοια συνεργασία επίσης σε δραστηριότητες που αφορούν τον τελωνειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, σε περίπτωση ενδεχόμενης αλληλοϋποστήριξης των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η συνεργασία αυτή δεν θίγει τις ισχύουσες αρμοδιότητες της Επιτροπής, του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και των κρατών μελών.

5.  Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν από τον Οργανισμό μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και στον βαθμό που συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων.

Οποιαδήποτε διαβίβαση ▌δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον Οργανισμό σε άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις εργασίας, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ▌.

Αυτού του είδους οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διάταξη που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από τον Οργανισμό σε Οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για άλλο σκοπό μόνο εφόσον αυτό εγκριθεί από τον Οργανισμό και είναι συμβατό με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και διαβιβάστηκαν από τον Οργανισμό . Οι οργανισμοί, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης τηρούν γραπτά αρχεία εκτίμησης της συμβατότητας ανά περίπτωση.

Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό στους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχείο γ) συνάδει με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στα άρθρα 87 έως 90α.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός μεριμνά ώστε οποιεσδήποτε συμφωνίες συνεργασίας συνάπτονται με παρόμοιους διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνονται με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, όπου προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό .

Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε διεθνείς Οργανισμούς να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν

Όσον αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού με κανόνες και πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο Οργανισμός.

6.  Οι πληροφορίες μεταξύ του Οργανισμού και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανταλλάσσονται μέσω του αναφερόμενου στο άρθρο 14 δικτύου επικοινωνίας ή μέσω άλλων διαπιστευμένων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών τα οποία πληρούν τα κριτήρια της διαθεσιμότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας.

Άρθρο 70

Ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής

1.  Με την επιφύλαξη του EUROSUR, ο Οργανισμός, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στηρίζει τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και, κατά περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο, με τους εξής τρόπους:

α)  ανταλλαγή, συγκερασμός και ανάλυση πληροφοριών διαθέσιμων στα συστήματα υποβολής αναφορών από τα πλοία και σε άλλα συστήματα πληροφοριών, τα οποία τηρούνται ή είναι προσβάσιμα από τους ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές βάσεις τους και με την επιφύλαξη της κυριότητας των δεδομένων από τα κράτη μέλη·

β)  παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και επιτήρησης, βασισμένων σε τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένων διαστημικών και επίγειων υποδομών και αισθητήρων συνδεδεμένων σε οποιοδήποτε είδος πλατφόρμας·

γ)  ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, και του καθορισμού βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μέσω της παροχής εκπαίδευσης και της ανταλλαγής προσωπικού·

δ)  ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας κατά την εκτέλεση καθηκόντων ακτοφυλακής, μεταξύ άλλων με την ανάλυση των επιχειρησιακών προκλήσεων και των αναδυόμενων κινδύνων στον θαλάσσιο τομέα·

ε)  ανταλλαγή ικανοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού αλλά και της κοινής χρήσης πόρων και λοιπών ικανοτήτων, στον βαθμό που αυτές οι δραστηριότητες συντονίζονται από τους εν λόγω φορείς, με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

2.  Οι ακριβείς τρόποι συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, όσον αφορά καθήκοντα ακτοφυλακής, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω φορείς. Η συμφωνία αυτή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους μόνο εντός των ορίων του νομικού πλαισίου τους και σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων.

3.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, καθιστά διαθέσιμο πρακτικό εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής. Το εν λόγω εγχειρίδιο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Επιτροπή εκδίδει το εγχειρίδιο υπό τη μορφή σύστασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 παράγραφος 3.

Άρθρο 71

Συνεργασία με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

1.  Ο Οργανισμός διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία των κρατών μελών με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

2.  Για τους σκοπούς του EUROSUR, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνατό να διεξάγεται επί τη βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιστοίχως, και ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών μελών, ή μέσω περιφερειακών δικτύων βασισμένων στις εν λόγω συμφωνίες. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού των κρατών μελών συνιστούν τα σημεία επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αντίστοιχες αρχές της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του EUROSUR.

3.  Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιορίζονται στην ακόλουθη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κέντρων συντονισμού ενός κράτους μέλους και της αντίστοιχης αρχής της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου:

α)  πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εθνική εικόνα της κατάστασης κράτους μέλους, στον βαθμό που διαβιβάζονται προς τον Οργανισμό για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης,

β)  πληροφορίες που συλλέγουν η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες έχουν σημασία για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης,

γ)  πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 5.

4.  Πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του EUROSUR από τον Οργανισμό ή από κράτος μέλος το οποίο δεν είναι μέρος συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν ανταλλάσσονται με την Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού ή του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από την άρνηση ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών με την Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

5.  Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να διαβιβάζονται περαιτέρω ή να γνωστοποιούνται σε τρίτες χώρες ή σε άλλους τρίτους.

6.  Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν διατάξεις περί του οικονομικού κόστους που προκύπτει από τη συμμετοχή της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στην εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών.

7.  Η στήριξη που παρέχει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 σημεία 12, 13 και 15 καλύπτει την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από τα κράτη μέλη, στις οποίες συμμετέχουν επίσης η Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

8.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα σύνορα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται έως την ημερομηνία επίτευξης συμφωνίας για το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τη διέλευση των προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα.

Άρθρο 72

Συνεργασία με τρίτες χώρες

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο ζ), τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός συνεργάζονται με τρίτες χώρες για τον σκοπό της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και της μεταναστευτικής πολιτικής ▌.

2.  Με βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, ο Οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε τρίτες χώρες εντός του πλαισίου της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

3.  Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης, ακόμη και στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών.

4.   Η καθιέρωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες υπηρετεί την προώθηση των προτύπων της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Άρθρο 73

Συνεργασία των κρατών μελών με τρίτες χώρες

1.  ▌Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται σε επιχειρησιακό επίπεδο ▌με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού. Αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών και μπορεί να διεξάγεται επί τη βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, άλλων μορφών ρυθμίσεων, ή μέσω περιφερειακών δικτύων ιδρυθέντων βάσει των συμφωνιών αυτών.

2.  Κατά τη σύναψη των διμερών και πολυμερών συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία για τον σκοπό του EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 76 και το άρθρο 90.

3.  Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνάδουν με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο περί θεμελιωδών δικαιωμάτων και διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της Σύμβασης για το καθεστώς των προσφύγων, ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης. Κατά την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών, και λαμβανομένου επίσης υπόψη του άρθρου 8, τα κράτη μέλη αξιολογούν ▌και λαμβάνουν υπόψη σε τακτά χρονικά διαστήματα τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην τρίτη χώρα.

Άρθρο 74

Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και τρίτων χωρών

1.  Ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες για θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός και στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.  Όταν το πράττει, ο Οργανισμός ενεργεί στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αρχή της μη επαναπροώθησης, την απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, με τη στήριξη αντιπροσωπειών της Ένωσης και, κατά περίπτωση, αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και σε συντονισμό με αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 69.

3.  Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων ▌από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε τρίτη χώρα όπου τα μέλη των ομάδων θα ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, η Ένωση συνάπτει συμφωνία περί καθεστώτος, η οποία καταρτίζεται βάσει του υποδείγματος συμφωνίας περί καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 1α, με την οικεία τρίτη χώρα, βάσει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ. Η συμφωνία περί καθεστώτος καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των δράσεων. Ορίζει ιδίως το εύρος της επιχείρησης, την αστική και ποινική ευθύνη και τα καθήκοντα και τις εξουσίες των μελών των ομάδων, μέτρα σχετικά με τη σύσταση τοπικού γραφείου και πρακτικά μέτρα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συμφωνία περί καθεστώτος διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων και προβλέπει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Ζητείται η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις διατάξεις της συμφωνίας περί καθεστώτος που αφορούν τις διαβιβάσεις δεδομένων εάν οι διατάξεις διαφέρουν σημαντικά από την υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος.

4.  Ο Οργανισμός ενεργεί επίσης στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας, εφόσον υφίστανται, που συνάπτονται με τις αρχές αυτές σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης, κατά το άρθρο 77 παράγραφος 5.

Αυτές οι συμφωνίες συνεργασίας προσδιορίζουν το πεδίο, τη φύση και τον σκοπό της συνεργασίας και αφορούν τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας, ενώ παράλληλα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο του EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 3.

Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε πληροφορίες που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν. Κάθε συμφωνία συνεργασίας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 6. Ο Οργανισμός συμμορφώνεται προς το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του ενωσιακού κεκτημένου. Ο Οργανισμός ζητεί προηγούμενη έγκριση από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στον βαθμό που οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας προβλέπουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε εκείνες τις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται από τον κανονισμό 2018/1725.

5.   Ο Οργανισμός συμβάλλει στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε θέματα επιστροφής και επανεισδοχής στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

6.  Ο Οργανισμός μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων πράξεων που στηρίζουν και αφορούν τρίτες χώρες. Μπορεί να δρομολογήσει και να χρηματοδοτήσει έργα παροχής τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό. Αυτού του είδους τα έργα περιλαμβάνονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 100.

7.  Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, και ιδίως τις δραστηριότητες που αφορούν την τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής σε τρίτες χώρες, καθώς και την αποστολή αξιωματικών συνδέσμων, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί όλες τις συμφωνίες, τις συμφωνίες συνεργασίας, τα πιλοτικά σχέδια και τα σχέδια τεχνικής βοήθειας με τρίτες χώρες, σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 110 παράγραφος 2.

8.  Ο Οργανισμός συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στις ετήσιες εκθέσεις του.

Άρθρο 75

Τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή που παρέχεται από τον Οργανισμό σε τρίτες χώρες

1.  Ο Οργανισμός μπορεί να συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών και να παρέχει παρόμοια συνδρομή σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

2.  Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να διεξάγει δράσεις που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στο έδαφος τρίτης χώρας ▌αν συμφωνεί η εν λόγω τρίτη χώρα ▌.

3.  Οι επιχειρήσεις στο έδαφος τρίτης χώρας περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφοι 1 και 7, και διεξάγονται βάσει επιχειρησιακού σχεδίου που συμφωνείται μεταξύ του Οργανισμού και της οικείας τρίτης χώρας και σε διαβούλευση με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη συνορεύουν με την τρίτη χώρα ή με την περιοχή επιχειρήσεων της τρίτης χώρας, το επιχειρησιακό σχέδιο καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του πρέπει να τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης τους. Τα άρθρα 39, 44, 47, 48, 55 ως 58 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών στην αποστολή στις τρίτες χώρες.

3α.  Ο εκτελεστικός διευθυντής μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού που έχει αποσταλεί σε τρίτες χώρες.

Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με οποιονδήποτε λόγο ανησυχίας υπάρχει για την ασφάλεια των υπηκόων του εάν αυτοί έχουν αποσταλεί στο έδαφος ορισμένων τρίτων χωρών.

Σε περίπτωση που η ασφάλεια οποιουδήποτε στελέχους του προσωπικού έχει αποσταλεί σε τρίτη χώρα δεν είναι εγγυημένη, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αναστέλλοντας ή τερματίζοντας τα αντίστοιχα επιμέρους τμήματα της τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης που παρέχει ο Οργανισμός στην εν λόγω τρίτη χώρα.

3β.  Με την επιφύλαξη της αποστολής των μελών του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 58, η συμμετοχή των κρατών μελών σε κοινές επιχειρήσεις στο έδαφος τρίτων χωρών είναι εθελοντική.

Επιπροσθέτως του σχετικού μηχανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 7 και παράγραφος 3α, οποτεδήποτε δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του συμμετέχοντος προσωπικού σε βαθμό ικανοποιητικό για το κράτος μέλος, το κράτος μέλος μπορεί να αυτοεξαιρείται από την αντίστοιχη συνεισφορά του στην επιχείρηση στην τρίτη χώρα. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει εγγράφως στον Οργανισμό λεπτομερή επεξηγηματικά και πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση κατά τη διάρκεια των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων ή το αργότερο 21 ημέρες πριν την αποστολή, το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 65. Η αποστολή επιχειρησιακού προσωπικού που είναι αποσπασμένο σύμφωνα με το άρθρο 57 προϋποθέτει τη συγκατάθεση του κράτους μέλους καταγωγής κατόπιν κοινοποίησης από τον Οργανισμό και το αργότερο 21 ημέρες πριν από την αποστολή.

3γ.  Στα επιχειρησιακά σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 μπορούν να περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία για τον σκοπό του EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 και το άρθρο 90.

Άρθρο 76

Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του EUROSUR

1.  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 21 και, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός αποτελούν τα σημεία επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον σκοπό του EUROSUR.

2.  Στις διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό του EUROSUR που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 2 καθορίζονται:

α)  οι συγκεκριμένες εικόνες της κατάστασης που ανταλλάσσονται με τρίτες χώρες·

β)  τα δεδομένα που προέρχονται από τρίτες χώρες και τα οποία είναι δυνατό να ανταλλάσσονται στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης, καθώς και οι διαδικασίες ανταλλαγής αυτών των δεδομένων·

γ)  οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπηρεσίες συγχώνευσης EUROSUR είναι δυνατό να παρέχονται σε αρχές τρίτων χωρών·

δ)  οι τρόποι συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με παρατηρητές τρίτων χωρών για τον σκοπό του EUROSUR.

3.  Πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του EUROSUR από τον Οργανισμό ή από κράτος μέλος το οποίο δεν είναι μέρος συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 δεν ανταλλάσσονται με τρίτη χώρα βάσει αυτής της συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού ή του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από την άρνηση ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών με την οικεία τρίτη χώρα.

Άρθρο 77

Ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες

1a.  Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος για τις δράσεις που διεξάγονται στο έδαφος τρίτων χωρών.

2.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό, εκπονεί πρότυπες διατάξεις ▌για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 και το άρθρο 73 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό και άλλους σχετικούς φορείς ή οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καταρτίζει υπόδειγμα για τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 74. Το εν λόγω υπόδειγμα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων που αφορούν πρακτικά μέτρα.

3.  Πριν από τη σύναψη νέας διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το σχέδιο των διατάξεών της που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις των υφιστάμενων και των νέων διμερών και πολυμερών συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 και σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο και τον οργανισμό.

5.  Πριν από την έγκριση συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών από το διοικητικό συμβούλιο, ο Οργανισμός τις κοινοποιεί στην Επιτροπή. Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας κοινοποιώντας σε αυτό λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τα μέρη της συμφωνίας συνεργασίας και το προβλεπόμενο περιεχόμενο.

6.  Ο Οργανισμός κοινοποιεί στην Επιτροπή τα επιχειρησιακά σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 3. Η απόφαση αποστολής αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 78 υπόκειται σε προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 78

Αξιωματικοί σύνδεσμοι του Οργανισμού σε τρίτες χώρες

1.  Ο Οργανισμός δύναται να αποστέλλει σε τρίτες χώρες εμπειρογνώμονες από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του καθώς και άλλους εμπειρογνώμονες ως αξιωματικούς συνδέσμους, οι οποίοι θα πρέπει να απολαύουν της υψηλότερης δυνατής προστασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτοί εντάσσονται στα τοπικά ή περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας, τα οποία απαρτίζονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης και εμπειρογνώμονες ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου που συγκροτείται κατ’ εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004]. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο Οργανισμός μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένα προφίλ των αξιωματικών συνδέσμων, ▌ ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες όσον αφορά την οικεία τρίτη χώρα.

2.  Στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, για τις αποστολές αυτές πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις τρίτες χώρες εκείνες οι οποίες, βάσει ανάλυσης κινδύνου, αποτελούν χώρες καταγωγής ή διέλευσης όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να δεχθεί στους κόλπους του αξιωματικούς συνδέσμους διορισμένους από τις εν λόγω τρίτες χώρες στη βάση της αμοιβαιότητας. Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ετησίως κατάλογο προτεραιοτήτων. Η αποστολή των αξιωματικών συνδέσμων εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει της γνώμης της Επιτροπής.

3.  Τα καθήκοντα των αξιωματικών συνδέσμων του Οργανισμού περιλαμβάνουν, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης και με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη δημιουργία και διατήρηση επαφών με τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε τρίτης χώρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί, με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και στην επιστροφή των επιστρεφόντων, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής τεχνικής συνδρομής στην ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών και στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι εν λόγω αξιωματικοί σύνδεσμοι συνεργάζονται στενά με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 377/2004] και, κατά περίπτωση, τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 69. Στο μέτρο του δυνατού, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

4.  Σε τρίτες χώρες όπου ο Οργανισμός δεν αποστέλλει αξιωματικούς συνδέσμους για θέματα επιστροφής, ο Οργανισμός μπορεί να υποστηρίζει την τοποθέτηση αξιωματικού συνδέσμου για θέματα επιστροφής από ένα κράτος μέλος για να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη, καθώς και στις δραστηριότητες του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 49.

Άρθρο 79

Παρατηρητές που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού

1.  Ο Οργανισμός μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές από θεσμικά και λοιπά όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς Οργανισμούς και αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 69 να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του, και ειδικότερα στις κοινές επιχειρήσεις, στα πιλοτικά σχέδια, στην ανάλυση κινδύνων και στην εκπαίδευση, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των εν λόγω δραστηριοτήτων, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική προστασία και ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω παρατηρητές δύνανται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ανάλυσης κινδύνων και εκπαίδευσης μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Όσον αφορά τις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά σχέδια, οι παρατηρητές συμμετέχουν με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του κράτους μέλους υποδοχής. Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω παρατηρητές λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους.

2.  Ο Οργανισμός δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του στα εξωτερικά σύνορα, που προβλέπονται στο άρθρο 37, στις επιχειρήσεις επιστροφής που προβλέπονται στο άρθρο 51, στις επεμβάσεις επιστροφής που προβλέπονται στο άρθρο 54 και στις δραστηριότητες εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 62, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των δραστηριοτήτων αυτών, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων, ούτε την ασφάλεια των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι εν λόγω παρατηρητές δύνανται να συμμετάσχουν ▌ μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερόμενων κρατών μελών Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω παρατηρητές λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους. Υποχρεούνται να τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας του Οργανισμού κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές του.

3.  Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι η παρουσία παρατηρητών δεν προκαλεί κανένα κίνδυνο σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Επιγραμμικό μητρώο γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO)

Άρθρο 80

▌Ο Οργανισμός αναλαμβάνει και διαχειρίζεται το επιγραμμικό σύστημα γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO), το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με την κοινή δράση 98/700/JHA. ▌

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 1

Γενικοί κανόνες

Άρθρο 81

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα

1.  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον Χάρτη, τις σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, το πρωτόκολλο αυτής του 1967, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός, με τη συμβολή του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος δίνει τη σχετική έγκριση, καταρτίζει, αναπτύσσει περαιτέρω και εφαρμόζει στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα και σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Το συμβουλευτικό φόρουμ καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 3.

2.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται στις αρχές μιας χώρας όπου, μεταξύ άλλων, διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί θανατική ποινή, να υποβληθεί σε βασανιστήρια, δίωξη ή άλλη απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή, ή όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία του λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του γενετήσιου προσανατολισμού, της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει ή των πολιτικών του απόψεων κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί, να απομακρυνθεί, να εκδοθεί ή να επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά παράβαση της εν λόγω αρχής.

3.  Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη και αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο της εντολής της, τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των ασυνόδευτων ανηλίκων, των ατόμων με αναπηρίες, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα και άλλων ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή σε όλες της τις δραστηριότητες δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των παιδιών και διασφαλίζει ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού γίνεται σεβαστό.

4.  Κατά την εκτέλεση όλων των καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα κράτη μέλη και στη συνεργασία του με τρίτες χώρες, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού φόρουμ που αναφέρεται στο άρθρο 70 και του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Άρθρο 82

Κώδικας δεοντολογίας

1.  Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το συμβουλευτικό φόρουμ, εκπονεί και αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων ελέγχου των συνόρων που συντονίζει ο Οργανισμός και σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Ο κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι ευάλωτη, καθώς και στα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία.

2.  Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το συμβουλευτικό φόρουμ, εκπονεί και αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις επιστροφής, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής τις οποίες συντονίζει ή οργανώνει ο Οργανισμός. Ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τις κοινές τυποποιημένες διαδικασίες, με τις οποίες επιδιώκεται να απλουστευθεί η οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής και να διασφαλισθεί ότι η επιστροφή πραγματοποιείται με ανθρώπινο τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε με την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και τα δικαιώματα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απαγόρευση των διακρίσεων.

3.  Ο κώδικας δεοντολογίας για την επιστροφή αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποχρέωση των κρατών μελών που καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης της αναγκαστικής επιστροφής και στη στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Άρθρο 83

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών των ομάδων

1.  Τα μέλη των ομάδων που αποστέλλονται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δύνανται να εκτελούν ▌τα καθήκοντα και να ασκούν ▌τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για τον έλεγχο των συνόρων και την επιστροφή, καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και (ΕΕ) 2016/399 καθώς και της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

1a.  Η εκτέλεση των καθηκόντων και η άσκηση των εξουσιών, ιδίως εκείνων που απαιτούν εκτελεστικές εξουσίες, υπόκεινται στην άδεια του κράτους μέλους υποδοχής στην επικράτειά του, καθώς και στο εφαρμοστέο ενωσιακό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, και ιδίως στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014, όπως περιγράφεται στο επιχειρησιακό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 39.

2.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα μέλη των ομάδων διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο καθώς και το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 94 παράγραφος 1 όσον αφορά το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Οργανισμού, τα μέλη των ομάδων δύνανται να εκτελούν καθήκοντα και να ασκούν αρμοδιότητες μόνον υπό τις εντολές και, κατά γενικό κανόνα, με την παρουσία συνοριοφυλάκων ή προσωπικού του κράτους μέλους υποδοχής που εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την επιστροφή. Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να ενεργούν εξ ονόματός του.

3a.  Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να αναφέρει στον Οργανισμό, μέσω του συντονιστή, συμβάντα που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση μέλους της ομάδας προς το επιχειρησιακό σχέδιο, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, για να δοθεί ενδεχόμενη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένης της λήψεως πειθαρχικών μέτρων.

4.  Τα μέλη των ομάδων που αποστέλλονται από το μόνιμο ▌επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού ▌φέρουν τη στολή του μόνιμου σώματος της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα μέλη των ομάδων που αποσπώνται από τα κράτη μέλη επί μακρόν ή αποστέλλονται βραχυπρόθεσμα φέρουν ▌τη δική τους στολή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 στοιχείο -α) αναφέρει τα προφίλ για τα οποία δεν ισχύει η υποχρέωση στολής λόγω ειδικής φύσης της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Όλα τα μέλη των ομάδων φέρουν επίσης ευδιάκριτα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης και κυανού χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού στη στολή τους, με τα οποία αναγνωρίζονται ως συμμετέχοντες σε κοινή επιχείρηση, αποστολή ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, πιλοτικό σχέδιο, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής. Για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους ζητείται.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των στολών του μόνιμου προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, μετά τη λήψη της γνώμης της Επιτροπής ▌.

5.  Για το προσωπικό που αποσπάται στον οργανισμό ή αποστέλλεται από κράτος μέλος, ▌για σύντομο ▌χρονικό διάστημα, η δυνατότητα κατοχής και χρήσης υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής.

Η δυνατότητα κατοχής και χρήσης υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού από το μόνιμο ▌προσωπικό του Οργανισμού που έχει αποσταλεί ως μέλη της μονάδας υπόκεινται στο πλαίσιο και τους λεπτομερείς κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα V.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να δίνει το δικαίωμα σε μέλη του μόνιμου προσωπικού να φέρουν και να χρησιμοποιούν όπλο σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3α στοιχείο β) .

6.  Η εκτέλεση των καθηκόντων από τα μέλη των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μελών του μόνιμου προσωπικού, κατά τη διάρκεια αποστολής για την οποία απαιτείται η χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής και χρήσης υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, εγκρίνεται για τα σχετικά προφίλ από το κράτος μέλος υποδοχής και υπόκειται στη συγκατάθεση είτε του κράτους μέλους καταγωγής είτε, προκειμένου για το μόνιμο προσωπικό, του Οργανισμού. Η χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής και χρήσης υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, ασκείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής και παρουσία συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής. Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται, με τη συναίνεση του κράτους μέλους καταγωγής ή του Οργανισμού, κατά περίπτωση, να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να κάνουν χρήση βίας στην επικράτειά του απουσία συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής.

Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαγορεύσει συγκεκριμένα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία του εφαρμόζει την ίδια απαγόρευση στους συνοριοφύλακές του ή στο προσωπικό με καθήκοντα που αφορούν την επιστροφή. Το κράτος μέλος υποδοχής ενημερώνει τον οργανισμό πριν από την αποστολή των μελών των ομάδων για όλα τα υπηρεσιακά όπλα, τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό που επιτρέπονται και για τους όρους χρήσης τους. Ο Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση των κρατών μελών.

7.  Υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια νόμιμης αυτοάμυνας, νόμιμης άμυνας των μελών των ομάδων ή τρίτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής και στο πλαίσιο των σχετικών αρχών του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

8.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να συμβουλεύονται ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, επιτήρηση και την επιστροφή, κατά περίπτωση μέσω των εθνικών τους διεπαφών ή άλλης μορφής πρόσβασης σύμφωνα με τις νομικές πράξεις για τη θέσπιση τέτοιων βάσεων δεδομένων. Δύναται ακόμη να τα εξουσιοδοτήσει να συμβουλεύονται τις εθνικές του βάσεις δεδομένων όπου είναι απαραίτητο για τον ίδιο σκοπό. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχουν πρόσβαση στις εν λόγω βάσεις δεδομένων κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Τα μέλη των ομάδων έχουν πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον οργανισμό πριν από την αποστολή των μελών των ομάδων για τις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων στις οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση. Ο Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Η προαναφερόμενη διαβούλευση διέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων του κράτους μέλους υποδοχής.

9.  Οι αποφάσεις άρνησης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και οι αποφάσεις που αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 για τον κώδικα θεωρήσεων λαμβάνονται μόνο από συνοριοφύλακες του κράτους μέλους υποδοχής ή από τα μέλη των ομάδων, αν εξουσιοδοτούνται από το κράτος μέλος υποδοχής να ενεργούν εκ μέρους του.

Άρθρο 84

Έγγραφο διαπίστευσης

1.  Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής, χορηγεί στα μέλη των ομάδων έγγραφο στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής και σε μια άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους και την απόδειξη ότι ο κάτοχος δικαιούται να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 83. Στο έγγραφο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του εκάστοτε μέλους των ομάδων:

α)  όνομα και ιθαγένεια·

β)  θέση στην ιεραρχία ή επάγγελμα·

γ)  πρόσφατη ψηφιοποιημένη φωτογραφία· και

δ)  καθήκοντα τα οποία εξουσιοδοτείται να εκτελεί κατά τη διάρκεια της αποστολής.

2.  Το έγγραφο επιστρέφεται στον οργανισμό μετά το πέρας κοινής επιχείρησης, αποστολής ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, πιλοτικού σχεδίου, ταχείας επέμβασης στα σύνορα, επιχείρησης επιστροφής ή επέμβασης επιστροφής.

Άρθρο 85

Αστική ευθύνη των μελών της ομάδας

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 94, όταν τα μέλη των ομάδων δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του.

2.  Όταν η ζημία αυτή προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος των μελών της ομάδας που αποσπάσθηκαν ή απεστάλησαν από τα κράτη μέλη, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου το τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους.

Ομοίως, εάν η ζημία προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος από το μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να έλθει σε επαφή με τον οργανισμό προκειμένου ο τελευταίος να επιστρέψει πλήρως στο κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου κατά του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 96α.

3.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, κάθε κράτος μέλος παραιτείται όλων των απαιτήσεών του έναντι του κράτους μέλους υποδοχής ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για οιαδήποτε ζημία την οποία έχει υποστεί, εκτός από περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή εκούσιας παράβασης καθήκοντος.

4.  Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και του Οργανισμού όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 273 της ΣΛΕΕ.

5.  Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, οι δαπάνες για ζημίες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής καλύπτονται από τον οργανισμό, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 86

Ποινική ευθύνη των μελών των ομάδων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 94, κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης, πιλοτικού σχεδίου, αποστολής ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ταχείας επέμβασης στα σύνορα, επιχείρησης επιστροφής ή επέμβασης επιστροφής, τα μέλη των ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού, εξομοιώνονται, εντός της επικράτειας του κράτους μέλους υποδοχής, προς τους υπαλλήλους τους κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις των οποίων τυχόν υπήρξαν θύματα ή τις οποίες τυχόν διέπραξαν.

Τμήμα 2

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την EBCG

Άρθρο 87

Γενικοί κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον οργανισμό

1.  Ο Οργανισμός εφαρμόζει τον ▌κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 2018/1725 από τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ο Οργανισμός μπορεί να θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες για τον περιορισμό της εφαρμογής των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 22, 35 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Ειδικότερα, για την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού στον τομέα των δραστηριοτήτων επιστροφής, ο Οργανισμός προβλέπει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τον περιορισμό της εφαρμογής των εν λόγω δικαιωμάτων κατά περίπτωση, εφόσον η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη διαδικασία επιστροφής. Οι εν λόγω περιορισμοί τηρούν την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί προς τον επιδιωκόμενο στόχο και περιλαμβάνουν ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1725.

3.  Ο Οργανισμός δύναται να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στα άρθρα 50, 89 και 90 σε ▌ τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2018/1725, στο μέτρο που η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού ▌. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν. Ο Οργανισμός δηλώνει κατά τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό τυχόν περιορισμούς στην πρόσβαση σε αυτά ή στη χρήση τους, υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση, τη διαγραφή ή την καταστροφή τους. Σε περίπτωση που η ανάγκη των περιορισμών αυτών καθίσταται πρόδηλη μετά τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Οργανισμός ενημερώνει την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό αντιστοίχως. Οι τελευταίοι συμμορφώνονται προς τους εν λόγω περιορισμούς.

4.  Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες δεν θίγουν τα δικαιώματα των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μη επαναπροώθηση καθώς και την απαγόρευση αποκάλυψης ή απόκτησης πληροφοριών, που ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

5.   Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός διασφαλίζουν δεόντως ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτες χώρες βάσει του παρόντος κανονισμού δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε άλλες τρίτες χώρες ή σε οποιουσδήποτε άλλους τρίτους. Διατάξεις προς αυτήν την κατεύθυνση περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε συμφωνία ή ρύθμιση συνάπτεται με τρίτη χώρα και προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών.

Άρθρο 88

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.  Ο Οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον για τους εξής σκοπούς:

α)  την εκτέλεση των καθηκόντων του όσον αφορά την οργάνωση και τον συντονισμό των κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων και ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών όπως αναφέρεται στα άρθρα 38 έως 41·

β)  την εκτέλεση των καθηκόντων του όσον αφορά την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που προηγούνται της επιστροφής και των δραστηριοτήτων επιστροφής, της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής, καθώς και του συντονισμού ή της οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής και της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 49·

γ)  τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τους ακόλουθους Οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς Οργανισμούς: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο , το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο EMSA, η EFCA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας και ο διαχειριστής δικτύου για λειτουργίες δικτύου ΔΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 89·

δ)  τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, την EASO, την Ευρωπόλ ή τη Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 90α·

ε)   την ανάλυση κινδύνων από τον οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 30·

στ)   την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 90·

ζ)  τη λειτουργία του FADO σύμφωνα με το άρθρο 80·

η)   διοικητικά καθήκοντα.

2.  Το κράτος μέλος ή άλλος Οργανισμός της Ένωσης που παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον οργανισμό καθορίζει τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο Οργανισμός δύναται να αποφασίσει να επεξεργαστεί τέτοια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για διαφορετικό σκοπό που επίσης εμπίπτει στην παράγραφο 1 κατά περίπτωση και μόνο αφού εκτιμήσει ότι η επεξεργασία για άλλο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα και εφόσον εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πάροχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Οργανισμός τηρεί γραπτά αρχεία εκτίμησης της συμβατότητας ανά περίπτωση.

3.  Ο Οργανισμός, τα κράτη μέλη και άλλοι οργανισμοί της Ένωσης δύνανται να υποδεικνύουν κατά τον χρόνο της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τυχόν περιορισμούς στην πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα ή στη χρήση τους, υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση, τη διαγραφή ή την καταστροφή τους. Σε περίπτωση που η ανάγκη των περιορισμών αυτών καθίσταται πρόδηλη μετά τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι λήπτες ενημερώνονται σχετικά. Οι λήπτες συμμορφώνονται με τους εν λόγω περιορισμούς.

Άρθρο 89

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων επιστροφής, πιλοτικών σχεδίων, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, καθώς και από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

1.  Πριν από κάθε κοινή επιχείρηση, επιχείρηση επιστροφής, πιλοτικό σχέδιο, ταχεία επέμβαση στα σύνορα ή ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ο Οργανισμός και το κράτος μέλος υποδοχής καθορίζουν με διαφανή τρόπο τις αρμοδιότητες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περί προστασίας των δεδομένων. Όταν ο σκοπός και τα μέσα της επεξεργασίας καθορίζονται από κοινού από τον Οργανισμό και το κράτος μέλος υποδοχής, οι τελευταίοι είναι, δυνάμει μεταξύ τους συμφωνίας, από κοινού υπεύθυνοι για τον έλεγχο.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και στ) ο Οργανισμός επεξεργάζεται μόνο τις κατωτέρω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ▌από τα κράτη μέλη, από τα μέλη των ομάδων, από το προσωπικό του ή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και διαβιβάζονται σε αυτόν στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων επιστροφής, πιλοτικών σχεδίων, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, καθώς και από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών:

α)   δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπα ▌που διέρχονται χωρίς άδεια από τα εξωτερικά σύνορα ▌·

β)  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας των υπηκόων τρίτων χωρών για το πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων επιβατών·

γ)  αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας, αριθμό αναγνώρισης οχήματος, αριθμό τηλεφώνου ή αριθμό αναγνώρισης των πλοίων και των αεροσκαφών, οι οποίοι συνδέονται με τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) ▌και οι οποίοι απαιτούνται για την ▌ανάλυση διαδρομών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μετανάστευση ▌.

2.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον οργανισμό στις εξής περιπτώσεις:

a)   σε περίπτωση που η διαβίβαση στις αρχές των οικείων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων, τη μετανάστευση, το άσυλο ή την επιστροφή ή στους αρμόδιους Οργανισμούς της ΕΕ είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία·

β)   σε περίπτωση που η διαβίβαση στις αρχές των οικείων κρατών μελών, στους αρμόδιους Οργανισμούς της ΕΕ, στις τρίτες χώρες επιστροφής ή σε διεθνείς Οργανισμούς είναι απαραίτητη για τον σκοπό της ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών, της απόκτησης ταξιδιωτικών εγγράφων και της διευκόλυνσης ή στήριξης της επιστροφής·

γ)   σε περίπτωση που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία αναλύσεων κινδύνου·

Άρθρο 90

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του EUROSUR

1.  Όταν η εθνική εικόνα της κατάστασης απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και, κατά περίπτωση, την οδηγία 2016/680. Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρχή που θα θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή το άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2016/680 και η οποία έχει την κεντρική ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί τα στοιχεία αυτής της αρχής στην Επιτροπή.

2.  Οι αριθμοί αναγνώρισης πλοίων και αεροσκαφών είναι τα μόνα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να είναι προσβάσιμα στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης και σε ειδικές εικόνες της κατάστασης και στις υπηρεσίες συγχώνευσης EUROSUR.

2α.  Η επεξεργασία πληροφοριών στο πλαίσιο του EUROSUR μπορεί κατ’ εξαίρεση να απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων από τους αριθμούς αναγνώρισης πλοίων και αεροσκαφών. Οποιαδήποτε επεξεργασία τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του EUROSUR περιορίζεται αυστηρά στα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς του EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 18.

3.  Οποιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του EUROSUR περιορίζεται αυστηρά στα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Διενεργείται σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού 2018/1725 από τον Οργανισμό και σύμφωνα με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το κεφάλαιο V της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εθνικών διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών.

4.  Απαγορεύεται οιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 73 παράγραφος 2, του άρθρου 74 παράγραφος 3 και του άρθρου 75 παράγραφος 3, η οποία παρέχει στην τρίτη χώρα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ταυτοποίηση ατόμων ή ομάδων ατόμων, των οποίων το αίτημα για υπαγωγή στη διεθνή προστασία τελεί υπό εξέταση ή τα οποία διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση ή οιαδήποτε άλλη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

4α.  Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός τηρούν αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 24 της οδηγίας(ΕΕ) 2016/680, κατά περίπτωση.

Άρθρο 90α

Επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.  Εάν ο Οργανισμός, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 19, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχει συλλέξει κατά την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, διενεργώντας αναλύσεις κινδύνου ή κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του με σκοπό την ταυτοποίηση υπόπτων για διασυνοριακό έγκλημα, επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το κεφάλαιο IX του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό αφορούν φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών πινακίδας κυκλοφορίας, των αναγνωριστικών αριθμών οχημάτων, των αριθμών τηλεφώνου, των αριθμών αναγνώρισης πλοίων ή αεροσκαφών που συνδέονται με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες, για βάσιμους λόγους, από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, την Ευρωπόλ ή τη Eurojust ή από τον Οργανισμό για συμμετοχή σε διασυνοριακό έγκλημα, καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά θύματα ή μάρτυρες που συμπληρώνουν τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για υπόπτους και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Οργανισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.  Ο Οργανισμός ανταλλάσσει τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

a)  με την Ευρωπόλ ή τη Eurojust, όταν η διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη αποκλειστικά για την άσκηση της αντίστοιχης εντολής τους και σύμφωνα με το άρθρο 69·

β)  με τις αρμόδιες αρχές των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών, όταν είναι απαραίτητα στις εν λόγω αρχές αποκλειστικά για τους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων.

Άρθρο 90β

Διατήρηση δεδομένων

1.  Ο Οργανισμός διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αμέσως μόλις αυτά διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε άλλους Οργανισμούς της Ένωσης, και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ή διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες ή διεθνείς Οργανισμούς ή χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου. Η περίοδος αποθήκευσης δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 90 ημέρες από την ημερομηνία συλλογής των δεδομένων αυτών. Στα αποτελέσματα των αναλύσεων κινδύνου, τα δεδομένα είναι ανώνυμα.

2.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για την εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν επιστροφή διαγράφονται αμέσως μόλις επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν και το αργότερο 30 ημέρες μετά το πέρας της εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων.

3.  Τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για τους σκοπούς του άρθρου 90α διαγράφονται αμέσως μόλις επιτευχθεί από τον Οργανισμό ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Ο Οργανισμός επανεξετάζει διαρκώς την ανάγκη αποθήκευσης των εν λόγω δεδομένων, ιδίως των προσωπικών δεδομένων θυμάτων και μαρτύρων. Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός επανεξετάζει την ανάγκη αποθήκευσης των εν λόγω δεδομένων το αργότερο εντός 3 μηνών από την έναρξη της αρχικής επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων και στη συνέχεια κάθε 6 μήνες. Ο Οργανισμός αποφασίζει για τη συνεχή αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θυμάτων και μαρτύρων, έως την επόμενη επανεξέταση, μόνον εφόσον η εν λόγω αποθήκευση εξακολουθεί να είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 90α.

4.  Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο του FADO.

Άρθρο 91

Κανόνες ασφάλειας για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

1.  Ο Οργανισμός θεσπίζει δικούς του κανόνες ασφάλειας που βασίζονται στις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔΠΕΕ») και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διατάξεων περί ανταλλαγής με τρίτες χώρες, επεξεργασίας και αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 και 2015/444. Οποιοσδήποτε διοικητικός διακανονισμός σχετικά με την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας ή, απουσία τέτοιου διακανονισμού, οποιαδήποτε έκτακτη ad hoc κοινοποίηση ΔΠΕΕ στις αρχές αυτές πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή.

2.  2 Οι κανόνες ασφαλείας εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τις αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 και 2015/444 της Επιτροπής.

3.  Η διαβάθμιση δεν αποκλείει τη διάθεση των πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβίβαση και επεξεργασία των πληροφοριών και των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό τηρεί τους κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση και την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίοι εφαρμόζονται μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Τμήμα 3

Γενικό πλαίσιο και οργάνωση του Οργανισμού

Άρθρο 92

Νομικό καθεστώς και έδρα

1.  Ο Οργανισμός είναι φορέας της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2.  Σε κάθε κράτος μέλος, ο Οργανισμός διαθέτει την ευρύτερη δυνατή δικαιοπρακτική ικανότητα που αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο στα νομικά πρόσωπα. Δύναται, ειδικότερα, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να έχει την ικανότητα διαδίκου.

3.  Ο Οργανισμός είναι ανεξάρτητος όσον αφορά την εκτέλεση της τεχνικής και επιχειρησιακής εντολής του.

4.  Ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό του διευθυντή.

5.  Έδρα του Οργανισμού ορίζεται η Βαρσοβία στην Πολωνία.

Άρθρο 93

Συμφωνία για την έδρα

1.  Οι αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος όπου εδρεύει ο Οργανισμός και σχετικά με τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεση του Οργανισμού το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος για τον εκτελεστικό διευθυντή, τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους, καθορίζονται σε συμφωνία για την έδρα μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο Οργανισμός.

2.  Η συμφωνία για την έδρα συνάπτεται κατόπιν εξασφάλισης της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου.

3.  Το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει ο Οργανισμός εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πολύγλωσσης και ευρωπαϊκού πνεύματος σχολικής εκπαίδευσης και κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων.

Άρθρο 94

Προσωπικό

1.  Στο μόνιμο και λοιπό προσωπικό εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΚΛΠ»), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου(31), καθώς και οι κανόνες που έχουν εγκριθεί με τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος.

2.  Ο τόπος απασχόλησης ορίζεται καταρχήν στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο Οργανισμός.

3.  Τα μέλη του προσωπικού που υπόκεινται στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαμβάνονται καταρχήν αρχικά για ορισμένη διάρκεια πέντε ετών. Οι συμβάσεις τους μπορούν καταρχήν να ανανεωθούν μόνο μία φορά για ορισμένη μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Τυχόν μεταγενέστερη ανανέωση μπορεί να γίνεται μόνο για αόριστο χρόνο.

4.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 32 και 45 ▌, μόνο ένα μέλος του προσωπικού του Οργανισμού το οποίο υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης ή στον τίτλο II του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διορισθεί συντονιστής ή αξιωματικός σύνδεσμος. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 56, μόνο ένα μέλος του προσωπικού του Οργανισμού το οποίο υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης ή στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποσταλεί ως μέλος ομάδας.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει εκτελεστικούς κανόνες για τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμφωνία με την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 110 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

6.  Κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες σχετικά με το επιχειρησιακό προσωπικό που θα αποσπαστεί από τα κράτη μέλη στον οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 57 και τους επικαιροποιεί κατά περίπτωση. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν ιδίως τις οικονομικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω αποσπάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων, και την κατάρτιση. Για τις εν λόγω διατάξεις λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού αποσπώνται προς αποστολή ως μέλη των ομάδων και διαθέτουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 83. Περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τους όρους αποστολής. Κατά περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέπειας με τους κανόνες που ισχύουν για την επιστροφή εξόδων αποστολής των μελών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 95

Προνόμια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στον οργανισμό και στο μόνιμο και λοιπό προσωπικό του.

Άρθρο 96

Ευθύνη

-1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 85 και 86, ο Οργανισμός φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1.  Η συμβατική ευθύνη του Οργανισμού διέπεται από το εφαρμοστέο στην οικεία σύμβαση δίκαιο.

2.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να αποφαίνεται δυνάμει οποιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει ο Οργανισμός.

3.  Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, ο Οργανισμός υποχρεούται να αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, τις ζημίες που προξενούν οι υπηρεσίες ή το προσωπικό του Οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με τη χρήση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

4.  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να εκδικάζει τις διαφορές που αφορούν τις αποζημιώσεις για τις ζημίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.  Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων του Οργανισμού έναντι αυτού διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες αυτοί υπόκεινται.

Άρθρο 96α

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.  Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου για την ακύρωση πράξεων του Οργανισμού που προορίζονται να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ, για παράλειψη, σύμφωνα με το άρθρο 265 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά την εξωσυμβατική ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από τον Οργανισμό και, σύμφωνα με ρήτρα διαιτησίας, τη συμβατική ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από πράξεις του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 340 της ΣΛΕΕ.

2.  Ο Οργανισμός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 97

Δομή της διοίκησης και της διαχείρισης του Οργανισμού

Ο Οργανισμός περιλαμβάνει:

α)  το διοικητικό συμβούλιο·

β)  τον εκτελεστικό διευθυντή·

γ)  τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές·

δ)  τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων·

ε)  το συμβουλευτικό φόρουμ ως φορέα παροχής συμβουλών·

Άρθρο 98

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων του Οργανισμού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο:

α)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 105·

β)  διορίζει τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 105·

γ)  λαμβάνει απόφαση για τη σύσταση τοπικού γραφείου ή την παράταση της διάρκειάς του σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 6·

δ)  εκδίδει αποφάσεις για τη διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 9, οι δε αποφάσεις λήψης μέτρων που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 9 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών με δικαίωμα ψήφου·

ε)  εκδίδει αποφάσεις σχετικά με τους καταλόγους υποχρεωτικών πληροφοριών και δεδομένων που πρέπει να ανταλλάσσουν με τον οργανισμό οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή προκειμένου ο Οργανισμός να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, και συγκεκριμένα το άρθρο 50, το άρθρο 87, το άρθρο 88, το άρθρο 89 και το άρθρο 90·

στ)  εκδίδει αποφάσεις σχετικά με την καθιέρωση κοινού υποδείγματος ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1·εκδίδει αποφάσεις σχετικά με τη φύση και τους όρους της αποστολής των αξιωματικών συνδέσμων στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2·

ζ)  εγκρίνει επιχειρησιακή και τεχνική στρατηγική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5·

η)  εγκρίνει επιχειρησιακή και τεχνική στρατηγική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 5·

θ)  εκδίδει απόφαση σχετικά με τα προφίλ και τους αριθμούς του επιχειρησιακού προσωπικού για τη διαχείριση των συνόρων και των μεταναστευτικών ροών εντός του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4·

ι)  εκδίδει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο·

ια)  πριν από την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτους και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, εκδίδει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πολυετή προγραμματισμό και το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο έτος, και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

ιβ)  θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων από τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα τεχνικά και επιχειρησιακά καθήκοντα του Οργανισμού·

ιγ)  εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού και ασκεί άλλα καθήκοντα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, σύμφωνα με το τμήμα 5 του παρόντος κεφαλαίου·

ιδ)  ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή και των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών, σε διαβούλευση με τον εκτελεστικό διευθυντή·

ιε)  θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό·

ιστ)  καταρτίζει το οργανόγραμμα του Οργανισμού και εγκρίνει την πολιτική του Οργανισμού σε θέματα προσωπικού·

ιζ)  εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που θα εφαρμοστούν·

ιη)  θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται μέλη του·

ιθ)  ασκεί, σύμφωνα με την παράγραφο 8, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τις εξουσίες που αναθέτουν ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη σύναψη των συμβάσεων πρόσληψης («εξουσίες ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή»)·

κ)  θεσπίζει κανόνες εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

κα)  μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια σε ευρήματα και συστάσεις που προκύπτουν από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της OLAF·

κβ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο·

κγ)  διορίζει υπόλογο, ο οποίος υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, και είναι απολύτως ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

κδ)  αποφασίζει μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση τρωτότητας, η οποία περιλαμβάνει τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων ο Οργανισμός διεξάγει την αξιολόγηση τρωτότητας, τη συχνότητα τέτοιων αξιολογήσεων και τον τρόπο διεξαγωγής διαδοχικών αξιολογήσεων τρωτότητας·

κε)  αποφασίζει σχετικά με την ενισχυμένη αξιολόγηση και παρακολούθηση ενός κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2·

κστ)  διορίζει τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και έναν αναπληρωτή υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 107 ▌·

κστ α)  θεσπίζει ειδικούς κανόνες προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

κστ β)  αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, εφόσον προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό·

κζ)  εγκρίνει τις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες·

κη)  θεσπίζει, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, τους κανόνες ασφαλείας του Οργανισμού σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ όπως αναφέρονται στο άρθρο 91·

κθ)  διορίζει υπεύθυνο ασφάλειας ο οποίος υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο οποίος είναι αρμόδιος για την ασφάλεια εντός του Οργανισμού, μεταξύ άλλων και για την προστασία ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο στοιχείο θ) δημοσιεύεται.

3.  Προκειμένου να εγκριθούν οι προτάσεις αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 για συγκεκριμένες δραστηριότητες του Οργανισμού που πραγματοποιούνται στα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους ή πολύ κοντά στα σύνορα κράτους μέλους ή εργασιακές ρυθμίσεις με τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 4, απαιτείται να υπερψηφιστούν από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπεί το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή το κράτος μέλος που συνορεύει με την εν λόγω τρίτη χώρα, αντιστοίχως.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παρέχει συμβουλές στον εκτελεστικό διευθυντή για θέματα που αφορούν την εξέλιξη της επιχειρησιακής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα.

5.  Εάν η Ιρλανδία και/ή το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσουν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με το αίτημα αυτό.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει κατά περίπτωση, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Για να λάβει την απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει κατά πόσο η συμμετοχή της Ιρλανδίας και/ή του Ηνωμένου Βασιλείου συμβάλλει στην επιτυχία της εκάστοτε δραστηριότητας. Στην απόφαση ορίζεται η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ιρλανδίας και/ή του Ηνωμένου Βασιλείου στη δραστηριότητα για την οποία έχουν υποβάλει αίτημα συμμετοχής.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο («αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή») όλα τα στοιχεία σχετικά με την έκβαση των διαδικασιών αξιολόγησης που διενεργούνται από τον οργανισμό.

7.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκροτήσει εκτελεστικό συμβούλιο αποτελούμενο από έως τέσσερις εκπροσώπους του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, και από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής, με σκοπό να επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή κατά την προετοιμασία των αποφάσεων, των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων που πρόκειται να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο και να λαμβάνει ορισμένες προσωρινές, επείγουσες αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου όποτε είναι αναγκαίο. Το εκτελεστικό συμβούλιο δεν λαμβάνει αποφάσεις για θέματα όπου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων ή τριών τετάρτων στο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει ορισμένα σαφώς καθορισμένα καθήκοντα στο εκτελεστικό συμβούλιο, ιδίως όταν με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η αποδοτικότητα του Οργανισμού. Δεν δύναται να αναθέτει στο εκτελεστικό συμβούλιο καθήκοντα που σχετίζονται με αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων ή τριών τετάρτων στο διοικητικό συμβούλιο.

8.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάθεση συναφών εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή, καθώς και για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση. Ο εκτελεστικός διευθυντής εξουσιοδοτείται να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εξουσίες αυτές.

Εφόσον επιβάλλεται λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον εκτελεστικό διευθυντή των εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, και των εξουσιών που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω. Ακολούθως δύναται να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές το ίδιο ή να τις μεταβιβάσει σε κάποιο από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του εκτελεστικού διευθυντή.

Άρθρο 99

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, που έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος που εκπροσωπεί το τακτικό μέλος όταν αυτό απουσιάζει. Η Επιτροπή διορίζει δύο μέλη καθώς και τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας είναι τετραετής. Η θητεία είναι ανανεώσιμη.

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με βάση τον βαθμό της σχετικής πείρας και εμπειρογνωμοσύνης υψηλού επιπέδου που διαθέτουν στον τομέα της επιχειρησιακής συνεργασίας για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή και τις σχετικές δεξιότητές τους στη διαχείριση, τη διοίκηση και την κατάρτιση προϋπολογισμού. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιδιώκουν την επίτευξη ισορροπημένης εκπροσώπησης των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Στον οργανισμό δύνανται να μετάσχουν χώρες που συμμετέχουν στην υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν. Κάθε χώρα έχει έναν εκπρόσωπο και ένα αναπληρωματικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που έχουν καταρτισθεί δυνάμει των οικείων διατάξεων των συμφωνιών σύνδεσης των χωρών αυτών, οι οποίες καθορίζουν τη φύση, την έκταση, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στις εργασίες του Οργανισμού, περιλαμβανομένων διατάξεων περί χρηματοδοτικών συνεισφορών και προσωπικού.

Άρθρο 100

Πολυετής προγραμματισμός και ετήσια προγράμματα εργασίας

1.  Το διοικητικό συμβούλιο, το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, εγκρίνει τελικό έγγραφο προγραμματισμού το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πολυετή προγραμματισμό και τον ετήσιο προγραμματισμό του Οργανισμού για το επόμενο έτος, βάσει σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Το τελικό έγγραφο προγραμματισμού εγκρίνεται έπειτα από θετική γνώμη της Επιτροπής, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εάν ο Οργανισμός αποφασίσει να μην λάβει υπόψη στοιχεία της γνώμης της Επιτροπής, παρέχει εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση. Η υποχρέωση εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης ισχύει επίσης για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

2.  Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού. Προσαρμόζεται ανάλογα εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

3.  Στο πλαίσιο του κύκλου της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής, ο πολυετής προγραμματισμός καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων, καθώς και προγραμματισμό πόρων, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς προϋπολογισμού, του προσωπικού και της ανάπτυξης των ικανοτήτων του Οργανισμού, στις οποίες περιλαμβάνεται ενδεικτικός πολυετής προγραμματισμός των προφίλ για το μόνιμο σώμα. Ο πολυετής προγραμματισμός ορίζει τους στρατηγικούς τομείς επέμβασης και επεξηγεί τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Περιλαμβάνει τη λήψη στρατηγικών μέτρων για την εφαρμογή της στρατηγικής θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 και μια στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και τις δραστηριότητες που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική.

4.  Ο πολυετής προγραμματισμός υλοποιείται μέσω των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και επικαιροποιείται, κατά περίπτωση, ανάλογα με την έκβαση της αξιολόγησης που εκπονείται κατά το άρθρο 116. Τα πορίσματα αυτών των αξιολογήσεων αποτυπώνονται επίσης, κατά περίπτωση, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του επόμενου έτους.

5.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, καθώς και λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα δείγμα των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές της κατάρτισης προϋπολογισμού και της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συμβαδίζει με τον πολυετή προγραμματισμό. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

6.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό πρόγραμμα της Ένωσης σε τομείς σχετικούς με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την επιστροφή.

7.  Σε περίπτωση ανάθεσης νέων καθηκόντων στον οργανισμό, μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

8.  Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, ιδίως η τροποποίηση που οδηγεί σε ανακατανομή των δημοσιονομικών πόρων σε ποσοστό άνω του 2 % του ετήσιου προϋπολογισμού, εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιαστικές τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Άρθρο 101

Προεδρία του διοικητικού συμβουλίου

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτοδικαίως τον πρόεδρο σε περίπτωση που ο τελευταίος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

2.  Η θητεία του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου λήγει όταν παύουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Με την επιφύλαξη της ανωτέρω διάταξης, η θητεία του προέδρου ή του αναπληρωτή προέδρου είναι τετραετής. Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Άρθρο 102

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

1.  Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις τον χρόνο. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του. Όταν κρίνεται απαραίτητο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να πραγματοποιεί κοινές συνεδριάσεις με το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και της Ευρωπόλ.

4.  Η Ιρλανδία καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

5.  Το Ηνωμένο Βασίλειο καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθούν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

6.  Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και της Ευρωπόλ καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Εκπρόσωπος του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα καλείται να παραστεί κατά την εξέταση των σημείων από την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου τα οποία αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί επίσης να καλέσει έναν εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραστεί στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να προσκαλεί εκπρόσωπο άλλων αρμόδιων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

7.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί, σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο η γνώμη του οποίου μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

8.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

9.  Η γραμματειακή υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου παρέχεται από τον οργανισμό.

Άρθρο 103

Ψηφοφορία

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 55 παράγραφος 4 στοιχεία δ), θ), ι) και ιβ), του άρθρου 98 παράγραφος 2, του άρθρου 100 παράγραφοι 1 και 8 και του άρθρου 105 παράγραφοι 2 και 4, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.  Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να το ασκήσει ο αναπληρωτής του. Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν ψηφίζει.

3.  Ο εσωτερικός κανονισμός καθορίζει λεπτομερέστερα τις ρυθμίσεις που αφορούν την ψηφοφορία. Ο κανονισμός περιλαμβάνει ιδίως τους όρους υπό τους οποίους ένα μέλος μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου μέλους καθώς επίσης και τις όποιες απαιτήσεις απαρτίας.

4.  Οι εκπρόσωποι χωρών που συμμετέχουν στην υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου που ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες διευθετήσεις τους. Προκειμένου οι συνδεδεμένες χώρες να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους, ο Οργανισμός καθορίζει λεπτομερώς την ημερήσια διάταξη, προσδιορίζοντας τα σημεία για τα οποία έχει χορηγηθεί περιορισμένο δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 104

Αρμοδιότητες και εξουσίες του εκτελεστικού διευθυντή

1.  Ο Οργανισμός διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ο οποίος είναι εντελώς ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και του διοικητικού Συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής δεν επιζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή από άλλο φορέα.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Οργανισμού, την εφαρμογή και παρακολούθηση της στρατηγικής θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος, το πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος και το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει ακόμη σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν του ζητηθεί, και απαντά εγγράφως σε οποιαδήποτε ερώτηση του θέσει βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στις ενδεδειγμένες υπηρεσίες και επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2α.   Με την εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπονται ήδη συγκεκριμένες προθεσμίες στον παρόντα κανονισμό, ο εκτελεστικός διευθυντής μεριμνά ώστε οι εκθέσεις να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο ή στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν αλλά το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου υποβολής στοιχείων, εκτός εάν η καθυστέρηση αιτιολογηθεί δεόντως

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και για τη λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

α)  προτείνει, καταρτίζει και εφαρμόζει τις στρατηγικές αποφάσεις, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο εντός των ορίων που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, τους εκτελεστικούς κανόνες του και την εφαρμοστέα νομοθεσία·

β)  προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και της δημοσίευσης ανακοινώσεων, προκειμένου να διασφαλίσει την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του Οργανισμού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

γ)  κάθε έτος καταρτίζει το σχέδιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση πριν από την αποστολή του στα θεσμικά όργανα έως την 31η Ιανουαρίου·

δ)  κάθε έτος καταρτίζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και την υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο·

ε)  καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού, στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 111, και εκτελεί τον προϋπολογισμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 112·

στ)  αναθέτει τις εξουσίες του σε άλλα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, στο πλαίσιο των κανόνων που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 98 παράγραφος 2 στοιχείο ιε)·

ζ)  εκδίδει σύσταση λήψης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 9, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που προτείνουν στα κράτη μέλη την ανάληψη και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων ταχείας επέμβασης στα σύνορα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2·

η)  αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει προτάσεις που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη για κοινές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις ταχείας επέμβασης στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3·

θ)  αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει αιτήματα των κρατών μελών για κοινές επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 54·

ι)  εξασφαλίζει την εκτέλεση των επιχειρησιακών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 39 και 43 και στο άρθρο 54 παράγραφος 4·

ια)  αξιολογεί το αίτημα κράτους μέλους για συνδρομή προς τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εκτίμηση των αναγκών του, σε συντονισμό με τους συναφείς Οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3·

ιβ)  εξασφαλίζει την εκτέλεση της απόφασης του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1·

ιγ)  αποσύρει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 47·

ιγ α)  εξετάζει πριν από κάθε δραστηριότητα εάν υπάρχουν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφοι 4α και 4β·

ιδ)  αξιολογεί τα αποτελέσματα δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 48·

ιε)  προσδιορίζει τον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ικανότητά του να πραγματοποιεί κοινές επιχειρήσεις, αποστολές ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5·

ιστ)  προτείνει τη σύσταση τοπικού γραφείου ή την παράταση του χρονικού διαστήματος της λειτουργίας του σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 6·

ιζ)  διορίζει τους προϊσταμένους των τοπικών γραφείων σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 4·

ιη)  καταρτίζει σχέδιο δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και έρευνες της OLAF, και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή ανά εξάμηνο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

ιθ)  προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με αποτελεσματικούς ελέγχους και, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, ανακτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και, κατά περίπτωση, επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και χρηματικές ποινές·

κ)  χαράσσει μια στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης και την υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπόλογος για τις ενέργειές του στο διοικητικό συμβούλιο.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού.

Άρθρο 105

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή και των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών

1.  Η Επιτροπή προτείνει τουλάχιστον τρεις υποψηφίους για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή και για τις θέσεις του κάθε αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή με βάση κατάλογο που καταρτίζεται κατόπιν δημοσίευσης της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και, εφόσον χρειάζεται, στον Τύπο ή σε ιστοτόπους του διαδικτύου.

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση τα προσόντα και την τεκμηριωμένη και υψηλού επιπέδου ικανότητά του σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συναφούς επαγγελματικής πείρας του σε ανώτερες θέσεις στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής, κατόπιν της πρότασης της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Πριν από τον διορισμό, ο κάθε υποψήφιος που προτείνεται από την Επιτροπή καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών τους.

Μετά από αυτή τη δήλωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει γνώμη στην οποία εκθέτει τις απόψεις του, και μπορεί να υποδείξει έναν προτιμώμενο υποψήφιο.

Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη αυτή. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει να διορίσει άλλον υποψήφιο από εκείνον που έχει υποδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προτιμώμενο υποψήφιο, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γραπτώς για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο εκτελεστικός διευθυντής παύεται από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από τρεις αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές. Σε κάθε αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή ανατίθεται ένας συγκεκριμένος τομέας αρμοδιότητας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκτελεστικού διευθυντή, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ένας από τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές.

4.  Οι αναπληρωτές εκτελεστικοί διευθυντές διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει της πρότασης της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ▌, με βάση τα προσόντα και τη δέουσα ικανότητά τους σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και τη συναφή επαγγελματική εμπειρία τους στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να παύει τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

5.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση κατά την οποία εξετάζονται οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στην παράγραφο 5 αξιολόγηση, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για μέγιστη περίοδο πέντε επιπλέον ετών.

7.  Η θητεία των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών είναι πενταετής. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εν λόγω θητεία άπαξ, για μέγιστη περίοδο πέντε επιπλέον ετών.

8.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και οι αναπληρωτές εκτελεστικοί διευθυντές προσλαμβάνονται ως έκτακτοι υπάλληλοι του Οργανισμού δυνάμει του άρθρου 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 106

Συμβουλευτικό φόρουμ

1.  Ο Οργανισμός συγκροτεί ένα συμβουλευτικό φόρουμ, το οποίο τον επικουρεί παρέχοντας ανεξάρτητες συμβουλές σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής και το διοικητικό συμβούλιο σε συντονισμό με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορούν να διαβουλεύονται με το συμβουλευτικό φόρουμ για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

2.  Ο Οργανισμός προσκαλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους συναφείς Οργανισμούς να μετάσχουν στο συμβουλευτικό φόρουμ. Κατόπιν πρότασης του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων και κατόπιν διαβούλευσης με τον εκτελεστικό διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τη σύνθεση του συμβουλευτικού φόρουμ και τις λεπτομέρειες διαβίβασης πληροφοριών προς αυτό. Μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή, το συμβουλευτικό φόρουμ ορίζει τις μεθόδους εργασίας του και καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας του.

3.  Το συμβουλευτικό φόρουμ γνωμοδοτεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη λειτουργία του μηχανισμού καταγγελιών, τους κώδικες δεοντολογίας και το κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο Οργανισμός ενημερώνει το συμβουλευτικό φόρουμ σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις του.

4.  Το συμβουλευτικό φόρουμ συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του. Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται.

5.  Με την επιφύλαξη των καθηκόντων του υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, το συμβουλευτικό φόρουμ έχει ουσιαστική πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό, μεταξύ άλλων διενεργώντας επιτόπιες επισκέψεις στα σημεία κοινών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ταχείας επέμβασης στα σύνορα με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους υποδοχής ή, κατά περίπτωση, της τρίτης χώρας, ▌σε περιοχές κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης ▌και σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής δεν συμφωνεί με επιτόπια επίσκεψη στο συμβουλευτικό φόρουμ σε κοινή επιχείρηση ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα που πραγματοποιείται στην επικράτειά του, διαβιβάζει δεόντως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με τη μορφή επιστολής στον οργανισμό.

Άρθρο 107

Υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων

1.  Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει έναν υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, βάσει καταλόγου τριών υποψηφίων κατόπιν διαβούλευσης με το συμβουλευτικό φόρουμ. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

1a.   Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

i)  συμβολή στη στρατηγική του Οργανισμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα και στο αντίστοιχο σχέδιο δράσης, μεταξύ άλλων με την έκδοση συστάσεων για τη βελτίωσή του·

ii)  παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Οργανισμού με τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή ερευνών για οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές του·

iii)  προαγωγή του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων εκ μέρους του Οργανισμού·

iv)  παροχή συμβουλών στον οργανισμό, όταν το κρίνει αναγκαίο ή όταν ζητείται σε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα του Οργανισμού, χωρίς να καθυστερεί τις εν λόγω δραστηριότητες·

v)  γνωμοδοτήσεις για τα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40, 41, 43, 51, 54 και 75 καθώς και για τα πιλοτικά έργα και τα έργα παροχής τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες·

vi)   γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις εργασιακές ρυθμίσεις·

vii)  επιτόπιες επισκέψεις σε οποιαδήποτε κοινή επιχείρηση, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, πιλοτικό σχέδιο, ομάδα στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες·

viii)  εξασφάλιση της γραμματείας του συμβουλευτικού φόρουμ· η γραμματεία θα δέχεται εντολές απευθείας από τους συμπροέδρους του συμβουλευτικού φόρουμ·

ix)  ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού·

x)  οποιοδήποτε άλλο καθήκον προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό

xi)  επιλογή και διοίκηση των παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα:

–  διορίζει τους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων,

–  διορίζει τους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 107 παράγραφος 2α,

–  διορίζει τους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων ως παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής για την εφεδρεία που αναφέρεται στο άρθρο 52,

–  διασφαλίζει την επαρκή κατάρτιση των παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων,

–  κοινοποιεί στον εκτελεστικό διευθυντή τυχόν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που του αναφέρουν οι παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων, όταν κρίνεται αναγκαίο. Ο εκτελεστικός διευθυντής απαντά στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι ανησυχίες.

Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε από τα ειδικά καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α σημεία i) έως x) σε έναν από τους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων.

2.  Οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν για τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όπως επίσης και το προσωπικό του. Υποβάλλει έκθεση απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και συνεργάζεται με το συμβουλευτικό φόρουμ. Το διοικητικό συμβούλιο εξασφαλίζει ότι θα αναληφθεί δράση αναφορικά με τις συστάσεις του υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του και σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών και την εφαρμογή της στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

2α.  Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να ενεργεί αυτόνομα και να είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Το προσωπικό του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων επιλέγεται από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και υποβάλλει στοιχεία μόνο σε αυτόν.

2β.   Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων επικουρείται από αναπληρωτή υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει αναπληρωτή υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων από κατάλογο τριών τουλάχιστον υποψηφίων που υποβάλλει ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο αναπληρωτής υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και την απαιτούμενη πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενεργεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του τα αναλαμβάνει ο αναπληρωτής υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων.

3.  Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Άρθρο 107α

Παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων

1a.  Τα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού ενεργούν ως παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο ρόλος των οποίων είναι να εκτιμούν σταθερά τη συμμόρφωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με τα θεμελιώδη δικαιώματα, να παρέχουν συμβουλές και βοήθεια σε αυτό το πλαίσιο και να συμβάλλουν στην προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως μέρος της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

1.  Οι παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα και παροχή συμβουλών και βοήθειας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού τον οποίο έχει αναλάβει να παρακολουθεί ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ειδικότερα, προς τον σκοπό αυτό:

i)  παρακολουθούν την προετοιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων και υποβάλλουν εκθέσεις στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, για να εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1α σημείο v)·

ii)  πραγματοποιούν επισκέψεις όπου διεξάγονται επιχειρησιακές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και σε μακροπρόθεσμη βάση·

iii)  συνεργάζονται και έρχονται σε επαφή με τον συντονιστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45, και του παρέχουν βοήθεια και συμβουλές·

iv)  ενημερώνουν τον συντονιστή και υποβάλλουν έκθεση στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με τυχόν ανησυχίες που εγείρονται για πιθανή παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού·

v)  συμβάλλουν στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48.

β)  καθήκοντα παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

γ)  συμβολή στις δραστηριότητες κατάρτισης του Οργανισμού σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 62, μεταξύ άλλων με την παροχή κατάρτισης σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

2α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων διορίζει τουλάχιστον έναν παρατηρητή παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ανά επιχείρηση. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων αποφασίζει επίσης να ορίσει έναν παρατηρητή θεμελιωδών δικαιωμάτων για την παρακολούθηση κάθε άλλης επιχειρησιακής δραστηριότητας θεωρεί σχετική.

Ο παρατηρητής έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους στους οποίους διεξάγεται η επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού και σε όλα τα έγγραφα που έχουν σημασία για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής.

3.  Οι παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να ορίζονται από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων ως παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής για την εφεδρεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52. Όταν οι παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων λειτουργούν ως παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής, ισχύουν γι’ αυτούς, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 51 παράγραφος 5 και του άρθρου 52.

4.  Οι παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων διορίζονται από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τελούν υπό την ιεραρχική του εποπτεία. Είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όταν βρίσκονται σε περιοχή επιχειρήσεων, φέρουν διακριτικά που επιτρέπουν τη σαφή ταυτοποίησή τους ως παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων.

5.  Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού τουλάχιστον 40 παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων προσλαμβάνονται από τον οργανισμό. Η ανάγκη για αύξηση του αριθμού εκτιμάται ετησίως από τον εκτελεστικό διευθυντή σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μετά την αξιολόγηση, ο εκτελεστικός διευθυντής, όταν είναι αναγκαίο, προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο την αύξηση του αριθμού των παρατηρητών για το επόμενο έτος με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες.

6.  Μετά την πρόσληψή τους, οι παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων παρακολουθούν ενισχυμένη κατάρτιση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων που έχουν αποκτήσει στο παρελθόν και της επαγγελματικής τους πείρας στους σχετικούς τομείς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι οι παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει υψηλών προτύπων. Για κάθε παρατηρητή σχεδιάζονται επαρκείς χάρτες κατάρτισης οι οποίοι διασφαλίζουν ότι διαθέτουν διαρκώς τα επαγγελματικά προσόντα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Άρθρο 108

Μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών

1.  Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου και αποτελεσματικού μηχανισμού υποβολής καταγγελιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με σκοπό την παρακολούθηση και διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

2.  Οποιοδήποτε πρόσωπο επηρεάζεται άμεσα από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις του προσωπικού που συμμετέχει σε κοινή επιχείρηση, πιλοτικό σχέδιο, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, αποστολή ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, κοινή επιχείρηση επιστροφής, επέμβαση επιστροφής ή άλλη επιχειρησιακή δράση του Οργανισμού σε τρίτη χώρα και θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του λόγω των ανωτέρω ενεργειών ή παραλείψεων, ή οποιοδήποτε μέρος αντιπροσωπεύει το πρόσωπο αυτό, δύναται να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στον οργανισμό.

3.  Μόνο καταγγελίες που είναι τεκμηριωμένες και αφορούν συγκεκριμένες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων γίνονται παραδεκτές.

4.  Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο Οργανισμός, σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Για τον σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, καταχωρίζει εκείνες που γίνονται δεκτές, διαβιβάζει όλες τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή και τις καταγγελίες που αφορούν μέλη των ομάδων στο κράτος μέλος καταγωγής, καθώς και στη σχετική αρχή ή φορέα με αρμοδιότητα για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε κράτος μέλος, για περαιτέρω δράση αναλόγως της εντολής τους. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων καταχωρίζει επίσης και μεριμνά για τις ενέργειες παρακολούθησης που λαμβάνονται από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος.

5.  Σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, σε περίπτωση που μια καταγγελία κριθεί παραδεκτή, οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται ότι έχει καταχωρισθεί η εν λόγω καταγγελία, έχει ξεκινήσει η διενέργεια αξιολόγησης και ότι δύνανται να αναμένουν απάντηση, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη. Αν η καταγγελία διαβιβαστεί σε εθνικές αρχές ή εθνικούς φορείς, διαβιβάζονται στον καταγγέλλοντα τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Αν η καταγγελία χαρακτηριστεί απαράδεκτη, οι καταγγέλλοντες ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους του απαραδέκτου και, αν είναι εφικτό, σχετικά με περαιτέρω επιλογές για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τους.

Ο Οργανισμός μεριμνά για τη θέσπιση της ενδεδειγμένης διαδικασίας σε περίπτωση που μία καταγγελία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη ή αβάσιμη.

Όλες οι αποφάσεις είναι έγγραφες και αιτιολογημένες. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων ανοίγει εκ νέου την υπόθεση εάν ο καταγγέλλων υποβάλει νέα αποδεικτικά στοιχεία σε καταστάσεις στις οποίες η υπόθεση είχε κριθεί απαράδεκτη.

6.  Στην περίπτωση καταχώρισης καταγγελίας που αφορά μέλος του προσωπικού του Οργανισμού, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων εισηγείται στον εκτελεστικό διευθυντή την ενδεδειγμένη συνέχεια που πρέπει να δοθεί, συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών μέτρων και, όπου κρίνεται αναγκαίο, την παραπομπή σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το εθνικό δίκαιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής διασφαλίζει ότι θα δοθεί η ενδεδειγμένη συνέχεια και υποβάλλει με τη σειρά του έκθεση στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, και, αν κριθεί αναγκαίο, σε τακτά διαστήματα εφεξής σχετικά με την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίνει ο Οργανισμός στην καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών μέτρων, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Σε περίπτωση που μια καταγγελία αφορά ζητήματα προστασίας δεδομένων, ο εκτελεστικός διευθυντής πραγματοποιεί διαβούλευση με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Οργανισμού πριν να λάβει απόφαση σχετικά με την καταγγελία. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων καταρτίζουν εγγράφως μνημόνιο συμφωνίας στο οποίο προσδιορίζεται ο καταμερισμός των καθηκόντων και η συνεργασία σε σχέση με τις καταγγελίες που λαμβάνονται.

Σε περίπτωση καταχώρισης καταγγελίας που αφορά μέλος ομάδας κράτους μέλους υποδοχής ή μέλος ομάδας από άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμένων μελών των ομάδων ή αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, το κράτος μέλος καταγωγής μεριμνά ώστε να δοθεί η ενδεδειγμένη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών μέτρων και παραπομπής σε αστική ή ποινική διαδικασία, εφόσον απαιτείται, ή άλλων μέτρων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει με τη σειρά του, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, έκθεση στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια που δίδεται σε τυχόν καταγγελία και, αν κρίνεται απαραίτητο, εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Οργανισμός δίνει συνέχεια στο ζήτημα, αν δεν λάβει έκθεση από το σχετικό κράτος μέλος.

Εάν το οικείο κράτος μέλος, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν υποβάλει έκθεση ή εάν δώσει αβέβαιη απάντηση, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων ενημερώνει σχετικά τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο.

8.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μέλος ομάδας έχει παραβιάσει θεμελιώδη δικαιώματα ή δεν έχει τηρήσει υποχρεώσεις διεθνούς προστασίας, ο Οργανισμός ζητεί από το κράτος μέλος να απομακρύνει αμέσως το συγκεκριμένο μέλος από τη δραστηριότητα του Οργανισμού ή από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

9.  Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών και, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες αναφορές στα ευρήματα του Οργανισμού και των κρατών μελών και σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται από τον οργανισμό και τα κράτη μέλη στις καταγγελίες. ▌

10.  Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων συντάσσει, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 9 και κατόπιν διαβούλευσης με το συμβουλευτικό φόρουμ, τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας, με το οποίο ζητούνται λεπτομερείς και συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με την εικαζόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων συντάσσει και περαιτέρω λεπτομερείς κανόνες, αν είναι αναγκαίο. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων υποβάλλει το εν λόγω έντυπο και τους περαιτέρω λεπτομερείς κανόνες στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο.

Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας είναι άμεσα διαθέσιμες, ακόμη και στα ευάλωτα πρόσωπα. Το τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας καθίσταται διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο, μεταξύ άλλων και σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού και σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, σε γλώσσες που κατανοούν ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι κατανοούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Ο Οργανισμός μεριμνά για την παροχή περαιτέρω καθοδήγησης και αρωγής στους καταγγέλλοντες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας. Οι καταγγελίες εξετάζονται από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων ακόμη και αν δεν έχουν υποβληθεί μέσω του τυποποιημένου εντύπου καταγγελιών.

11.  Η διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε καταγγελία πραγματοποιείται από τον οργανισμό περιλαμβανομένου του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, και από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Ο καταγγέλλων, με την υποβολή της καταγγελίας του, θεωρείται ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον οργανισμό και τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταγγελλόντων, οι καταγγελίες διεκπεραιώνονται εμπιστευτικά από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, εκτός εάν ο καταγγέλλων αποποιηθεί ρητά του δικαιώματος τήρησης του απορρήτου. Εάν καταγγέλλοντες αποποιηθούν το δικαίωμα τήρησης του απορρήτου, συνάγεται συναίνεσή τους στη γνωστοποίηση της ταυτότητάς τους από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων ή από τον οργανισμό στις αρμόδιες αρχές ή φορείς, σε σχέση με το καταγγελλόμενο ζήτημα, εφόσον είναι αναγκαίο.

Άρθρο 108α

Διακοινοβουλευτική συνεργασία

1.  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που αποτελείται από τις εθνικές αρχές και τον οργανισμό και να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Οργανισμού και από τα εθνικά κοινοβούλια των αρμόδιων εθνικών αρχών που τους έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και από τα εθνικά συνταγματικά συστήματα των κρατών μελών, αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου 1.

2.  Όταν προσκαλούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια που συνέρχονται στο πλαίσιο αυτό, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτές.

3.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του στα εθνικά κοινοβούλια.

Άρθρο 109

Γλωσσικό καθεστώς

1.  Ο Οργανισμός υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 ▌.

2.  Με την επιφύλαξη των αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 342 ΣΛΕΕ, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και το πρόγραμμα εργασίας του άρθρου 98 παράγραφος 2 σημεία 10) και 11) συντάσσονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 110

Διαφάνεια και επικοινωνία

1.  Κατά τη διεκπεραίωση αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα που κατέχει, ο Οργανισμός υπόκειται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2.  Ο Οργανισμός προβαίνει, με δική του πρωτοβουλία, σε ανακοινώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο των καθηκόντων του. Δημοσιοποιεί σχετικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 στοιχείο ι), το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, τον κώδικα δεοντολογίας, τις αναλύσεις κινδύνου σε θέματα στρατηγικής, ολοκληρωμένη ενημέρωση για παλαιές και τρέχουσες κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, πιλοτικά έργα, έργα τεχνικής βοήθειας με τρίτες χώρες, αποστολή ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, κοινές επιχειρήσεις επιστροφής ή επεμβάσεις επιστροφής, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, και εργασιακές ρυθμίσεις, διασφαλίζει δε, με την επιφύλαξη του άρθρου 91, ιδίως την ταχεία, αντικειμενική, λεπτομερή, ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και εύληπτη ενημέρωση του κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με το έργο του. Προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς να αποκαλύπτει επιχειρησιακές πληροφορίες που, σε περίπτωση δημοσιοποίησης, θα έθεταν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεων.

3.  Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

4.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να απευθύνεται εγγράφως στον οργανισμό σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.

5.  Κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον οργανισμό δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 μπορεί να υποβληθεί καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους όρους των άρθρων 228 και 263 ΣΛΕΕ αντιστοίχως.

Τμήμα 5

Δημοσιονομικές απαιτήσεις

Άρθρο 111

Προϋπολογισμός

1.  Με την επιφύλαξη άλλων κατηγοριών εσόδων, τα έσοδα του Οργανισμού συνίστανται:

α)  σε συνεισφορά της Ένωσης που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα Επιτροπή)·

β)  σε συνεισφορές των χωρών που συμμετέχουν στην υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως καθορίζεται στις σχετικές ρυθμίσεις που προσδιορίζουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή·

γ)  σε χρηματοδότηση από την Ένωση υπό μορφή συμφωνιών συνεισφοράς ή ad hoc επιχορηγήσεων σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες του Οργανισμού που αναφέρονται στο άρθρο 115 και τις διατάξεις των συναφών νομικών πράξεων που πλαισιώνουν τις πολιτικές της Ένωσης·

δ)  στα τέλη που εισπράττονται για παρεχόμενες υπηρεσίες·

ε)  σε ενδεχόμενη εθελοντική συνεισφορά από τα κράτη μέλη.

2.  Οι δαπάνες του Οργανισμού περιλαμβάνουν τις διοικητικές του δαπάνες, τις δαπάνες υποδομής και λειτουργίας, καθώς και τις δαπάνες για το προσωπικό.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

4.  Τα έσοδα και οι δαπάνες ισοσκελίζονται.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο, με βάση το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που καταρτίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, εκδίδει προσωρινό σχέδιο κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει και τον προσωρινό πίνακα προσωπικού. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ως μέρος του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο αποστέλλει στην Επιτροπή το τελικό σχέδιο κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, περιλαμβανομένου του σχεδίου πίνακα προσωπικού, καθώς και το προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασίας που το συνοδεύει, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

7.  Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ταυτόχρονα με το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.  Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό, καταθέτει δε το σχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 ΣΛΕΕ.

9.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις στο πλαίσιο της συνεισφοράς που προορίζεται για τον οργανισμό.

10.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού.

11.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Ο προϋπολογισμός καθίσταται οριστικός μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον απαιτείται, προσαρμόζεται ανάλογα.

12.  Για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού, καθώς και του πίνακα προσωπικού, ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

13.  Για έργα κατασκευής κτιρίων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής(32).

14.  Για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης επιχειρήσεων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και επεμβάσεων επιστροφής, ο εγκρινόμενος από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμός του Οργανισμού περιλαμβάνει χρηματοοικονομικό αποθεματικό για επιχειρησιακούς σκοπούς, το οποίο αποτελεί κατ’ ελάχιστο το 2 % του κονδυλίου που προβλέπεται από κοινού για τις κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στον τομέα της επιστροφής. Μετά το τέλος κάθε μήνα, ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να αποφασίσει να ανακατανείμει ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο των πιστώσεων του αποθεματικού σε άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο.

15.  Οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων για ενέργειες που εκτείνονται πέραν του ενός οικονομικού έτους είναι δυνατόν να κατανέμονται σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.

Άρθρο 112

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισμού

1.  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού εκτελείται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

2.  Έως την 1η Μαρτίου του οικονομικού έτους Ν + 1, ο υπόλογος του Οργανισμού κοινοποιεί στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς για το οικονομικό έτος Ν. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση για το έτος Ν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους N + 1.

4.  Ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού για το έτος Ν, αφού τους έχει ενοποιήσει με τους λογαριασμούς της Επιτροπής, στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους N + 1.

5.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού για το έτος Ν, σύμφωνα με το άρθρο 148 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού με δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού για το έτος Ν.

7.  Έως την 1η Ιουλίου του έτους Ν + 1, ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη που διατυπώθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

8.  Οι οριστικοί λογαριασμοί για το έτος Ν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου του έτους Ν + 1.

9.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους Ν + 1. Αποστέλλει επίσης την απάντηση αυτή στο διοικητικό συμβούλιο.

10.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το έτος Ν, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

11.  Πριν από την 15η Μαΐου του έτους Ν + 2, και έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλάσσει τον εκτελεστικό διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έτος Ν.

Άρθρο 113

Καταπολέμηση της απάτης

1.  Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, εφαρμόζονται χωρίς κανένα περιορισμό οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013. Ο Οργανισμός πρoσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και εκδίδει, χωρίς καθυστέρηση, τις κατάλληλες διατάξεις που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους του Οργανισμού, χρησιμοποιώντας το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της συμφωνίας αυτής.

2.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αρμοδιότητα ελέγχου βάσει παραστατικών και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους, εργολάβους και υπεργολάβους που έλαβαν ενωσιακά κονδύλια από τον οργανισμό.

3.  Η OLAF μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον οργανισμό.

4.  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

5.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς Οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης του Οργανισμού περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF να διεξάγουν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 114

Πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων

Ο Οργανισμός θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες που υποχρεώνουν τα μέλη των οργάνων και του προσωπικού του να αποφεύγουν καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων στη διάρκεια της απασχόλησής τους ή της θητείας τους, καθώς και να γνωστοποιούν τέτοιες καταστάσεις.

Ο Οργανισμός διασφαλίζει τη διαφάνεια των ομάδων συμφερόντων γνωστοποιώντας όλες τις συναντήσεις του με τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. Το μητρώο διαφάνειας περιλαμβάνει όλες τις συνεδριάσεις και επαφές του εκτελεστικού διευθυντή, των αναπληρωτών εκτελεστικών διοικητικών στελεχών και των προϊσταμένων μονάδων σε θέματα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις και τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για υπηρεσίες, εξοπλισμό ή εξωτερικά έργα και μελέτες. Ο Οργανισμός τηρεί αρχείο όλων των συνεδριάσεων του προσωπικού του με τρίτους ενδιαφερομένους σε θέματα που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς για υπηρεσίες, εξοπλισμό ή εξωτερικά έργα και μελέτες.

Άρθρο 114α

Διοικητικές έρευνες

Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής υπόκεινται στις έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 115

Δημοσιονομική διάταξη

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για τον οργανισμό εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες παρεκκλίνουν από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 μόνον εάν η παρέκκλιση απαιτείται συγκεκριμένα για λόγους λειτουργίας του Οργανισμού και εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνήσει η Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τις δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της συνεργασίας με τρίτες χώρες σε θέματα επιστροφής.

Άρθρο 116

Αξιολόγηση

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 59, τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα εκτιμώνται ιδίως:

α)  τα αποτελέσματα του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τους πόρους και τα καθήκοντά του·

β)  ο αντίκτυπος, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επιδόσεων του Οργανισμού και των πρακτικών εργασίας του σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του·

γ)  η συνεργασία μεταξύ οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά τα καθήκοντα ακτοφυλακής·

δ)  η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού·

ε)  οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε παρόμοιας τροποποίησης.

στ)  η λειτουργία του μόνιμου σώματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και, από τη δεύτερη αξιολόγηση και μετά, η εκτίμηση του συνολικού αριθμού και της σύνθεσής του.

στ α)  το επίπεδο κατάρτισης, ειδικής εμπειρογνωμοσύνης και επαγγελματισμού του προσωπικού του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ειδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο έγιναν σεβαστά ο Χάρτης και το σχετικό δίκαιο της Ένωσης κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1a.  Η αξιολόγηση έχει επίσης αντικείμενο την ελκυστικότητα του Οργανισμού ως εργοδότη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των υποψηφίων και της γεωγραφικής ισορροπίας.

1β.  Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η Επιτροπή ζητεί τη συμβολή σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του συμβουλευτικού φόρουμ και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματά της επί της έκθεσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα επί της έκθεσης δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

3.  Ο Οργανισμός υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του EUROSUR έως την 1η Δεκεμβρίου 2021 και, εν συνεχεία, ανά διετία.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στον οργανισμό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

4.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή παρέχει συνολική αξιολόγηση του EUROSUR η οποία συνοδεύεται, εάν είναι αναγκαίο, από κατάλληλες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπόνηση της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η Επιτροπή ζητεί τη συμβολή σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του συμβουλευτικού φόρουμ και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 117

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή («επιτροπή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής»). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 119

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

1.  O κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 καταργείται με την εξαίρεση του άρθρου 9 παράγραφοι 3, 5, 7-10 και του άρθρου 10 παράγραφοι 5 και 7 τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν εν αναμονή της έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

2.  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 καταργείται με εξαίρεση τα άρθρα 20, 30 και 31, τα οποία καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

3.  Οι παραπομπές στις καταργούμενες πράξεις νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

4.  Το άρθρο 80 αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 80.

Άρθρο 120

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Το άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 71 και το άρθρο 98 παράγραφος 5, στο μέτρο που αφορούν τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, ισχύουν έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ή, εφόσον τεθεί σε ισχύ συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται στη συμφωνία αυτή.

3.  Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν, σε εθελοντική βάση, τις διατάξεις του άρθρου 19 και τις αντίστοιχες διατάξεις για το EUROSUR σε σχέση με τους συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση των συνόρων του αέρος έως και δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4.  Οι αποστολές σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 58 πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

5.  Για τις αποστολές το 2021, οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 και στο άρθρο 64 (6) έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο έως τις 31 Μαρτίου 2020.

6.  Για να στηριχθεί η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων με σκοπό την εξασφάλιση των συνεισφορών των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τα κράτη μέλη δικαιούνται να λάβουν χρηματοδότηση κατά το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α). Οι αριθμοί του παραρτήματος III για το έτος 2022 χρησιμοποιούνται ως αναφορά για τη σχετική χρηματοδότηση το 2020.

7.  Προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά με τις απαιτούμενες ικανότητες προσωπικού κατηγορίας Ι στις πρώτες αποστολές του μόνιμου σώματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στη συγκρότηση της κεντρικής μονάδας του ETIAS, ο Οργανισμός δρομολογεί τις αναγκαίες προετοιμασίες, συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων και της κατάρτισης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σύνθεση του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ανά έτος και ανά κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο XX

Κατηγορία

Έτος

Κατηγορία 1

Προσωπικό του Οργανισμού

Κατηγορία 2

Επιχειρησιακό προσωπικό για μακροπρόθεσμες αποσπάσεις

Κατηγορία 3

Επιχειρησιακό προσωπικό για βραχυπρόθεσμες αποστολές

Σύνολο για το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Κατηγορία 4

 

2021

1000

400

3600

5000

1500

2022

1000

500

3500

5000

1500

2023

1500

500

4000

6000

1500

2024

1500

750

4250

6500

1500

2025

000

1000

5000

8000

0

2026

2500

1250

5250

9000

0

2027

3000

1500

5500

10000

0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας ικανοτήτων τις οποίες παρέχουν ετησίως τα κράτη μέλη στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω μακροπρόθεσμων αποσπάσεων μελών του επιχειρησιακού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 57

Χώρα / Έτος

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Βέλγιο

8

10

10

15

20

25

30

Βουλγαρία

11

13

13

20

27

33

40

Τσεχική Δημοκρατία

5

7

7

10

13

17

20

Δανία

8

10

10

15

19

24

29

Γερμανία

61

73

73

110

152

187

225

Εσθονία

5

6

6

9

12

15

18

Ελλάδα

13

17

17

25

33

42

50

Ισπανία

30

37

37

56

74

93

11

Γαλλία

46

56

56

83

114

141

170

Κροατία

17

22

22

33

43

54

65

Ιταλία

33

42

42

63

83

104

125

Κύπρος

2

3

3

4

5

7

8

Λετονία

8

10

10

15

20

25

30

Λιθουανία

10

13

13

20

26

33

39

Λουξεμβούργο

2

3

3

4

5

7

8

Ουγγαρία

17

22

22

33

43

54

65

Μάλτα

2

2

2

3

4

5

6

Κάτω Χώρες

13

17

17

25

33

42

50

Αυστρία

9

11

11

17

23

28

34

Πολωνία

27

33

33

50

67

83

100

Πορτογαλία

8

10

10

15

20

25

30

Ρουμανία

20

25

25

38

50

63

75

Σλοβενία

9

12

12

18

23

29

35

Σλοβακία

9

12

12

18

23

29

35

Φινλανδία

8

10

10

15

20

25

30

Σουηδία

9

11

11

17

23

28

34

[Ελβετία]

4

5

5

8

11

13

16

[Ισλανδία]

1

1

1

1

1

2

2

[Λιχτενστάιν]*

0

0

0

0

0

0

0

0

[Νορβηγία]

5

7

7

10

13

17

20

ΣΥΝΟΛΟ

400

500

500

750

1000

1250

1500

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Ικανότητες που παρέχουν ετησίως τα κράτη μέλη στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για βραχυπρόθεσμες αποστολές μελών του επιχειρησιακού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 58

Χώρα / Έτος

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Βέλγιο

72

70

80

85

100

105

110

Βουλγαρία

96

93

107

113

133

140

147

Τσεχική Δημοκρατία

48

47

53

57

67

70

73

Δανία

70

68

77

82

97

102

106

Γερμανία

540

523

602

637

748

785

827

Εσθονία

43

42

48

51

60

63

66

Ελλάδα

120

117

133

142

167

175

183

Ισπανία

266

259

296

315

370

389

407

Γαλλία

408

396

454

481

566

593

624

Κροατία

156

152

173

184

217

228

238

Ιταλία

300

292

333

354

417

438

458

Κύπρος

19

19

21

23

27

28

29

Λετονία

72

70

80

85

100

105

110

Λιθουανία

94

91

104

111

130

137

143

Λουξεμβούργο

19

19

21

23

27

28

29

Ουγγαρία

156

152

173

184

217

228

238

Μάλτα

14

14

16

17

20

21

22

Κάτω Χώρες

120

117

133

142

167

175

183

Αυστρία

82

79

91

96

113

119

125

Πολωνία

240

233

267

283

333

350

367

Πορτογαλία

72

0

80

85

100

105

110

Ρουμανία

180

175

200

213

250

263

275

Σλοβενία

84

82

93

99

117

123

128

Σλοβακία

84

82

93

99

117

123

128

Φινλανδία

72

70

80

85

100

105

110

Σουηδία

82

79

91

96

113

119

125

[Ελβετία]

38

37

43

45

53

56

59

[Ισλανδία]

5

5

5

6

7

7

7

[Λιχτενστάιν]*

0

0

0

0

0

0

0

[Νορβηγία]

48

47

53

57

67

70

73

ΣΥΝΟΛΟ

3600

3500

4000

4250

5000

5250

5500

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κανόνες σχετικά με τη χρήση βίας, καθώς και την προμήθεια, την εκπαίδευση, τον έλεγχο και τη χρήση υπηρεσιακών πυροβόλων όπλων και μη θανατηφόρου εξοπλισμού οι οποίοι εφαρμόζονται στα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού όταν ενεργούν ως μέλη ομάδας κατά τη διάρκεια της αποστολής τους από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.  Γενικές αρχές που διέπουν τη χρήση βίας και όπλων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «χρήση βίας» νοείται η χρήση φυσικών μέσων από το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή για λόγους αυτοάμυνας, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η χρήση των χεριών και του σώματος και η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, όπλου, εξοπλισμού ή πυροβόλου όπλου.

Επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού μόνο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση τους εκτός των περιόδων υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 6, η χρήση βίας και όπλων από το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού ασκείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής και παρουσία συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης εκ μέρους του κράτους μέλους υποδοχής και της ισχύος του εθνικού δικαίου του όσον αφορά τη χρήση βίας κατά τις επιχειρήσεις, κατά τη χρήση βίας και όπλων, τα μέλη των ομάδων που αποστέλλονται από το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού τηρούν τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της προφύλαξης (οι «βασικές αρχές») όπως περιγράφονται παρακάτω.

Το επιχειρησιακό σχέδιο που συμφωνήθηκε μεταξύ του εκτελεστικού διευθυντή και του κράτους μέλους υποδοχής καθορίζει τους όρους μεταφοράς και χρήσης των πυροβόλων όπλων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις επιχειρησιακές διαδικασίες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η αρχή της αναγκαιότητας

Χρήση βίας, είτε με τη μορφή άμεσης σωματικής επαφής είτε με τη χρήση όπλων ή εξοπλισμού, γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον όταν είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού ή για λόγους αυτοάμυνας. Η χρήση βίας επιτρέπεται μόνο ως έσχατη λύση, αφού έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια για να διευθετηθεί η κατάσταση με τη χρήση μη βίαιων μέσων, όπως, για παράδειγμα, με τη χρήση πειθούς, διαπραγμάτευσης ή διαμεσολάβησης. Η χρήση βίας ή μέτρων καταναγκασμού δεν είναι ποτέ αυθαίρετη ούτε καταχρηστική.

Η αρχή της αναλογικότητας

Όταν η νόμιμη χρήση βίας ή όπλων είναι αναπόφευκτη, το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού ενεργεί ανάλογα με τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης και τον επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο. Κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να διέπει τόσο τον χαρακτήρα της χρησιμοποιούμενης βίας (π.χ. την ανάγκη χρήσης όπλων) όσο και τον βαθμό της ασκούμενης βίας. Το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού δεν χρησιμοποιεί περισσότερη βία από την απολύτως αναγκαία για να επιτευχθεί ο θεμιτός στόχος επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση χρήσης όπλου, το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού μεριμνά ώστε η χρήση αυτή να προκαλέσει τον ελάχιστο δυνατό τραυματισμό, και ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό ή τη βλάβη στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αν τα μέτρα έχουν ως συνέπεια απαράδεκτο αποτέλεσμα, το επιχειρησιακό προσωπικό μπορεί να αποφύγει τη λήψη των μέτρων. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, ο Οργανισμός απαιτείται να παρέχει στο μόνιμο και λοιπό προσωπικό του τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα απαραίτητα εργαλεία αυτοάμυνας ώστε να καθίσταται εφικτή η άσκηση του κατάλληλου επιπέδου βίας.

Το καθήκον της προφύλαξης

Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού διενεργούνται με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας και με στόχο την προστασία τους. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού και βλάβης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνει γενική υποχρέωση του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού να προειδοποιεί με σαφήνεια ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει βία, εκτός εάν η εν λόγω προειδοποίηση θα έθετε αδικαιολόγητα σε κίνδυνο τα μέλη των ομάδων ή θα δημιουργούσε κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής βλάβης άλλων ή θα ήταν σαφώς ακατάλληλη ή αναποτελεσματική στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Ειδικοί ▌κανόνες σχετικά με τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία άσκησης βίας ▌( ▌εξοπλισμός του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού)

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές, η χρήση βίας επιτρέπεται μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του άμεσου στόχου επιβολής του νόμου και μόνον αφού:

–  έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την επίλυση δυνητικά βίαιης κατάστασης με τη χρήση πειθούς, διαπραγμάτευσης ή διαμεσολάβησης, οι οποίες έχουν αποβεί άκαρπες,

–  έχει δοθεί προειδοποίηση σχετικά με την πρόθεση χρήσης βίας.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η κλιμάκωση του επιπέδου επέμβασης (για παράδειγμα, ανάπτυξη της χρήσης όπλου ή διαφορετικού τύπου όπλου), θα πρέπει να δίνεται σαφής προειδοποίηση για την εν λόγω κλιμάκωση, εκτός εάν η εν λόγω προειδοποίηση θα έθετε αδικαιολόγητα σε κίνδυνο τα μέλη της ομάδας ή θα δημιουργούσε κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής βλάβης άλλων ή θα ήταν σαφώς ακατάλληλη ή αναποτελεσματική στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Πυροβόλα όπλα

Τα μέλη του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού δεν χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα κατά προσώπων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιστάσεων, και μόνον όταν λιγότερο ακραία μέσα δεν επαρκούν για την επίτευξη των απαραίτητων στόχων:

–  τα μέλη του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πυροβόλα όπλα μόνον ως έσχατη λύση, σε περίπτωση εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης, ιδίως αν ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο παριστάμενοι,

–  για να προστατεύσουν τον εαυτό τους ή άλλους από επικείμενη απειλή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού,

–  για να αποτρέψουν επικείμενη απειλή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού,

–  για να αποκρούσουν εν εξελίξει επίθεση ή να αποτρέψουν επικείμενη επικίνδυνη επίθεση σε ζωτικής σημασίας όργανα, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις,

Πριν από τη χρήση πυροβόλων όπλων, το επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού πρέπει να προειδοποιεί με σαφήνεια ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα. Οι προειδοποιήσεις επιτρέπεται να παρέχονται είτε λεκτικά είτε με τη ρίψη προειδοποιητικών βολών.

Μη θανατηφόρα όπλα

Ρόπαλα

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα ρόπαλα ως ▌μέσο άμυνας ή ως όπλα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις βασικές αρχές, ως εξής:

–  όταν η ηπιότερη χρήση βίας θεωρείται σαφώς ακατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό,

–  για την αποτροπή εν εξελίξει ή επικείμενης επίθεσης σε περιουσία,

Πριν από τη χρήση ροπάλων, το επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού πρέπει να προειδοποιεί με σαφήνεια ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει ρόπαλα. Κατά τη χρήση ροπάλων, το απεσταλμένο επιχειρησιακό προσωπικό επιδιώκει πάντοτε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού και αποφεύγει την επαφή με το κεφάλι.

Δακρυγόνες ουσίες (π.χ. σπρέι πιπεριού)

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες δακρυγόνες ουσίες ως μέσο άμυνας ή ως όπλα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις βασικές αρχές, ως εξής:

–  όταν η ηπιότερη χρήση βίας θεωρείται σαφώς ακατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό,

–  για την αποτροπή εν εξελίξει ή επικείμενης επίθεσης.

Λοιπός εξοπλισμός

Χειροπέδες

–  - Τοποθετούνται μόνο σε πρόσωπα τα οποία θεωρείται ότι αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή τους άλλους, με στόχο την ασφαλή κράτηση ή μεταφορά τους και την ασφάλεια του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού και των λοιπών μελών της ομάδας. Μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα και μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο.

3.  Πρακτικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση βίας, υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων

Γενικοί πρακτικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση βίας, όπλων και λοιπού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 6, το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού ασκεί τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας, υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του κράτους μέλους υποδοχής, επιτρέπεται δε να χρησιμοποιήσει βία, συμπεριλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, μόνον κατόπιν λήψης άδειας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και υπό την παρουσία των συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να επιτρέπουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού, στο μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού να χρησιμοποιεί βία εν τη απουσία των υπαλλήλων του κράτους μέλους υποδοχής.

Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαγορεύσει την κατοχή ορισμένων υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης εκ μέρους του κράτους μέλους υποδοχής και της ισχύος του εθνικού δικαίου του όσον αφορά τη χρήση βίας κατά τις επιχειρήσεις, η χρήση βίας και όπλων από το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού:

α)  πληροί τις βασικές αρχές που αναφέρονται στο μέρος 1 και τους ειδικούς κανόνες που αναφέρονται στο μέρος 2

β)  σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως, μεταξύ άλλων, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις βασικές αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του νόμου (1990) και στον κώδικα δεοντολογίας του ΟΗΕ για τα όργανα επιβολής του νόμου (1979),

γ)  πληροί τον κώδικα δεοντολογίας του Οργανισμού,

4.   Μηχανισμός ελέγχου

Ο Οργανισμός παρέχει τις ακόλουθες διασφαλίσεις σχετικά με τη χρήση βίας, όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, και παρέχει σχετικό απολογισμό στην ετήσια έκθεσή του.

Κατάρτιση

Η κατάρτιση που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2 καλύπτει τις θεωρητικές και τις πρακτικές πτυχές που αφορούν την πρόληψη και τη χρήση βίας. Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει ψυχολογική κατάρτιση (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε θέματα ανθεκτικότητας και σε εργασιακές συνθήκες υψηλής πίεσης), καθώς και μεθόδους πρόληψης της χρήσης βίας, όπως η διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση. Η θεωρητική κατάρτιση ακολουθείται από υποχρεωτική και επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με τη χρήση βίας, όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, καθώς και τις ισχύουσες διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Προκειμένου να διασφαλίζεται κοινή πρακτική κατανόηση και προσέγγιση, η πρακτική κατάρτιση ολοκληρώνεται με άσκηση προσομοίωσης με αντικείμενο τις δραστηριότητες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της αποστολής και περιλαμβάνει πρακτική προσομοίωση με επιχειρησιακή εφαρμογή των διασφαλίσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο Οργανισμός παρέχει στο μόνιμο και λοιπό προσωπικό συνεχή κατάρτιση σχετικά με τη χρήση βίας. Η κατάρτιση αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με όσα προβλέπει για την κατάρτιση το άρθρο 62 παράγραφος 2. Προκειμένου να επιτρέπεται στο μόνιμο και λοιπό προσωπικό να φέρει υπηρεσιακά όπλα και να κάνει χρήση βίας, απαιτείται να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την ετήσια συνεχή κατάρτιση. Η συνεχής ετήσια κατάρτιση καλύπτει θεωρητικές και πρακτικές πτυχές, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η συνεχής ετήσια κατάρτιση διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες συνολικά, με τουλάχιστον 8 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και τουλάχιστον 16 ώρες πρακτική εκπαίδευση. Η πρακτική εκπαίδευση υποδιαιρείται σε τουλάχιστον 8 ώρες σωματικής εκπαίδευσης με χρήση τεχνικών φυσικής συγκράτησης, και τουλάχιστον 8 ώρες χρήσης πυροβόλων όπλων.

Χρήση ψυχοτρόπων και ναρκωτικών ουσιών και κατανάλωση αλκοόλ

Τα μέλη του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού δεν καταναλώνουν αλκοόλ ούτε βρίσκονται υπό την επήρειά του όταν είναι σε υπηρεσία.

Δεν έχουν στην κατοχή τους ούτε κάνουν χρήση ψυχοτρόπων ή ναρκωτικών ουσιών, εκτός εάν αυτές έχουν συνταγογραφηθεί για ιατρικούς λόγους. Τα μέλη του προσωπικού που χρειάζονται ναρκωτικές ουσίες για ιατρικούς λόγους ενημερώνουν αμελλητί τον/την αμέσως ιεραρχικά ανώτερό/-ή τους. Η συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες ενδέχεται να επανεξεταστεί, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών ενεργειών και παρενεργειών που συνδέονται με τη χρήση της εκάστοτε ουσίας.

Ο Οργανισμός θεσπίζει μηχανισμό ελέγχου για να διασφαλίζει ότι το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς την επήρεια ψυχοτρόπων ή ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Ο εν λόγω μηχανισμός βασίζεται σε τακτική ιατρική εξέταση του προσωπικού για πιθανή κατανάλωση ψυχοτρόπων ή ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Τυχόν θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις εν λόγω εξετάσεις κοινοποιούνται αμελλητί στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού.

Υποβολή εκθέσεων

Για οποιοδήποτε περιστατικό περιλαμβάνει τη χρήση βίας υποβάλλεται αμελλητί αναφορά μέσω της διοικητικής ιεραρχίας στην αρμόδια για την εκάστοτε επιχείρηση δομή συντονισμού, καθώς και στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού. Η έκθεση περιέχει πλήρη στοιχεία των περιστάσεων κατά τις οποίες σημειώθηκε η χρήση βίας.

Καθήκον συνεργασίας και ενημέρωσης

Το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού και τυχόν άλλοι συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις συνεργάζονται για τη συλλογή πραγματικών στοιχείων σχετικά με κάθε περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται αναφορά κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Εποπτικός μηχανισμός

Ο Οργανισμός θεσπίζει εποπτικό μηχανισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αναφορά, στο πλαίσιο του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών που προβλέπεται στο άρθρο 108, σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις των εφαρμοστέων βάσει του παρόντος παραρτήματος κανόνων σχετικά με τη χρήση βίας από πλευράς του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού.

Κυρώσεις

Με την επιφύλαξη του άρθρου 86, σε περίπτωση που ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι μέλος του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του εκτέλεσε δραστηριότητες κατά παράβαση των εφαρμοστέων βάσει του παρόντος κανονισμού κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται δυνάμει του Χάρτη, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει επαρκή μέτρα, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνεται η άμεση ανάκληση του μέλους του προσωπικού από την επιχειρησιακή δραστηριότητα, και τυχόν άλλα πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, όπως, μεταξύ άλλων, η απομάκρυνση του μέλους του προσωπικού από τον οργανισμό.

Ρόλος του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων εξακριβώνει το περιεχόμενο της αρχικής και της επαναληπτικής κατάρτισης και υποβάλλει παρατηρήσεις επ’ αυτών, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εφαρμογή τους στις καταστάσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση βίας, μεριμνά δε ώστε να ενσωματώνονται κατάλληλες μέθοδοι πρόληψης.

Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση σχετικά με την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την άσκηση της επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος υποδοχής ή στην τρίτη χώρα υποδοχής. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στον εκτελεστικό διευθυντή και λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων μεριμνά ώστε να ερευνώνται διεξοδικά και να γνωστοποιούνται αμελλητί ▌ στον εκτελεστικό διευθυντή τυχόν περιστατικά που αφορούν τη χρήση βίας, τη χρήση όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού. Τα πορίσματα της έρευνας διαβιβάζονται στο συμβουλευτικό φόρουμ.

Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν τη χρήση βίας, όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού παρακολουθούνται τακτικά από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, και όλα τα περιστατικά περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και στην ετήσια έκθεση του Οργανισμού.

5.   Παροχή υπηρεσιακών όπλων

Έγκριση όπλων

Για τους σκοπούς του επακριβούς καθορισμού των υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και λοιπού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιούνται από το μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του Οργανισμού, ο Οργανισμός καταρτίζει εξαντλητικό κατάλογο τεμαχίων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύνολο ατομικού εξοπλισμού.

Το σύνολο ατομικού εξοπλισμού χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού τα οποία αποστέλλονται ως μέλη ομάδας των τριών τύπων ομάδων που αποστέλλονται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο Οργανισμός δύναται επίσης να συμπληρώνει το σύνολο ατομικού εξοπλισμού με πρόσθετα όπλα, πυρομαχικά ή λοιπό εξοπλισμό ειδικά για τους σκοπούς της εκτέλεσης ειδικών καθηκόντων εντός ενός ή δύο τύπων ομάδας.

Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων, που παρέχεται στο μόνιμο και λοιπό επιχειρησιακό προσωπικό του, πληροί όλα τα απαραίτητα τεχνικά πρότυπα.

Τα εγκεκριμένα προς χρήση όπλα, πυρομαχικά και ο εγκεκριμένος προς χρήση εξοπλισμός απαριθμούνται στο επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αποδεκτών και απαγορευμένων όπλων του κράτους μέλους υποδοχής.

Οδηγίες για την περίοδο υπηρεσίας

Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιτρέπεται η κατοχή ▌όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, ενώ η χρήση τους επιτρέπεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση τους εκτός των περιόδων υπηρεσίας. Ο Οργανισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες και ειδικά μέτρα για να διευκολύνει την αποθήκευση των όπλων, των πυρομαχικών και του λοιπού εξοπλισμού του μόνιμου και λοιπού επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού εκτός των περιόδων υπηρεσίας σε ασφαλείς εγκαταστάσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 3α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα

Ικανότητες τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης σύμφωνα με το άρθρο 58α

Χώρα / Έτος

 

Βέλγιο

30

Βουλγαρία

40

Τσεχική Δημοκρατία

20

Δανία

29

Γερμανία

225

Εσθονία

18

Ελλάδα

50

Ισπανία

111

Γαλλία

170

Κροατία

65

Ιταλία

125

Κύπρος

8

Λετονία

30

Λιθουανία

39

Λουξεμβούργο

8

Ουγγαρία

65

Μάλτα

6

Κάτω Χώρες

50

Αυστρία

34

Πολωνία

100

Πορτογαλία

30

Ρουμανία

75

Σλοβενία

35

Σλοβακία

35

Φινλανδία

30

Σουηδία

34

[Ελβετία]

16

[Ισλανδία]

2

[Λιχτενστάιν]*

0

[Νορβηγία]

20

ΣΥΝΟΛΟ

1500

(*) Το Λιχτενστάιν θα συμβάλει με ανάλογη χρηματοδοτική στήριξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους πιθανούς μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν την ελκυστικότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής αναμένεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών για την πρόσληψη, την κατάρτιση και τη διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού από την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση. Με δεδομένα την εντολή του Οργανισμού και τον σημαντικό αριθμό του προσωπικού του, πρέπει να διερευνηθούν μηχανισμοί που θα εξασφαλίζουν την ελκυστικότητα του Οργανισμού ως εργοδότη, με προσαρμογή των αποδοχών του προσωπικού του Οργανισμού στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να εξετάσει τη βάση και τις λεπτομέρειες εφαρμογής ενός τέτοιου κατάλληλου μηχανισμού, ιδίως κατά την υποβολή των προτάσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου(33). Κάθε τέτοιος μηχανισμός πρέπει να είναι ανάλογος με τη σημασία των επιδιωκόμενων στόχων και να μην οδηγεί σε άνιση μεταχείριση του προσωπικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση.

(1)* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΝΟΜΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
(2)ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 62.
(3)ΕΕ C της , σ. .
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019.
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 93).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11).
(8)Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).
(10) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(11)Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).
(12) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(13) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(15) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(16) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(17) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
(18) Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).
(19)ΕΕ L 188 της 20.7.2007, σ. 19.
(20) ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.
(21) Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).
(22) ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.
(23) Απόφαση 2011/350/ΕE του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).
(24) ΕΕ L 243 της 16.9.2010, σ. 4.
(25) Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).
(26) Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).
(27) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).
(28)Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).
(29)Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).
(30)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).
(31)ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).
(32) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους Οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).
(33) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου