Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0330A(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0076/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0076/2019

Díospóireachtaí :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Vótaí :

PV 17/04/2019 - 16.8
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0415

Téacsanna atá glactha
PDF 851kWORD 284k
Dé Céadaoin, 17 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
An Garda Teorann agus Cósta Eorpach ***I
P8_TA-PROV(2019)0415A8-0076/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 oar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n aisghairtear Gníomhaíocht Chomhpháirteach Uimh. 98/700/CGB ón gComhairle, Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330A(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0631),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus pointí (b) agus (d) d’Airteagal 77(2) agus pointe (c) d’Airteagal 79(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0406/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 6 Feabhra 2019(2),

–  ag féachaint don chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 21 Márta 2019 chun a údarú don Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Bailean togra ón gCoimisiún thuasluaite a roinnt agus dhá thuarascáil reachtach ar leith a tharraingt suas ar a bhonn,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 1 Aibreán 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus don tuairim ón gCoiste um Buiséid (A8-0076/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 110, 22.3.2019, lch. 62.
(2) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Garda Teorann agus Cósta lena n-aisghairtear ▌Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(1)

P8_TC1-COD(2018)0330A

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 77(2)(b) agus (d) agus Airteagal (79)(2)(c) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(3),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(4),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Is é is cuspóir do bheartas an Aontais i réimse an bhainistithe teorainneacha seachtracha ná Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, óir is riachtanas é sin a leanann ó shaorghluaiseacht daoine laistigh den Aontas agus is comhchuid bhunúsach é de limistéar saoirse, slándála agus ceartais. Gné lárnach d’fheabhsú an bhainistithe imirce is ea an Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip. An aidhm atá ann ná bainistiú éifeachtúil a dhéanamh ar thrasnú na dteorainneacha seachtracha agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin imirceacha agus bagairtí a d’fhéadfadh a bheith amach anseo ag na teorainneacha sin, agus ar an tslí sin rannchuidiú le haghaidh a thabhairt ar an gcoireacht thromchúiseach a bhfuil gné thrasteorann ag gabháil léi agus a áirithiú gur ann d’ardleibhéal slándála inmheánaí laistigh den Aontas. Ag an am céanna, tá sé riachtanach gníomhú le lánurraim do chearta bunúsacha agus ar bhealach a dhéanann saorghluaiseacht daoine laistigh den Aontas a choimirciú.

(2)  Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle(5). Ó chuaigh sí i mbun oibre an 1 Bealtaine 2005, d’éirigh leis an nGníomhaireacht cúnamh a thabhairt do na Ballstáit gnéithe oibríochtúla den bhainistiú teorainneacha seachtracha a chur chun feidhme trí bhíthin oibríochtaí comhpháirteacha agus mear-idirghabhálacha teorann, anailís riosca, malartú faisnéise, caidreamh le tríú tíortha agus fillithe a fhilleadh.

(3)  Athraíodh ainm na Gníomhaireachta Eorpaí chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh go dtí an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (‘An Ghníomhaireacht’) dá ngairtear Frontex go coitianta, agus cuireadh lena cúraimí ionas go mbeadh leanúnachas iomlán ann ó thaobh a cuid gníomhaíochtaí agus a nósanna imeachta. Ba cheart é a bheith ina phríomhról ag an nGníomhaireacht straitéis theicniúil agus oibríochtúil a bhunú mar chuid den timthriall don bheartas ilbhliantúil straitéiseach don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip a chur chun feidhme, chun formhaoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú éifeachtach an rialaithe teorann ag na teorainneacha seachtracha, chun anailísí rioscaí agus measúnuithe leochaileachta a chur i gcrích, chun cúnamh breise teicniúil agus oibríochtúil a sholáthar do na Ballstáit agus tríú tíortha trí bhíthin oibríochtaí comhpháirteacha agus mear-idirghabhálacha teorann, a áirithiú go ndéanfar bearta a fhorghníomhú ar bhealach praiticiúil i gcás inar gá gníomhaíocht phráinneach ag na teorainneacha seachtracha, chun cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a sholáthar mar thaca le hoibríochtaí cuardaigh agus tarrthála do dhaoine atá i nguais ar muir agus chun oibríochtaí um fhilleadh agus idirghabhálacha um fhilleadh a eagrú, a chomhordú agus a sheoladh ▌.

(4)  Ón uair a thosaigh géarchéim na himirce i 2015, tá tionscnaimh thábhachtacha tugtha isteach ag an gCoimisiún agus tá sraith de bhearta molta aige chun cosaint theorainneacha an Aontais a neartú agus chun gnáthfheidhmiú limistéar Schengen a athbhunú. I mí na Nollag 2015, tíolacadh togra maidir le sainordú na Gníomhaireachta Eorpaí chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a mhéadú go mór agus socraíodh go mear tríd an idirbheartaíocht le linn 2016 é. Tháinig an Rialachán maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta i bhfeidhm an 6 Deireadh Fómhair 2016.

(5)  Mar sin féin, ní mór tuilleadh feabhais a chur ar chreat an Aontais i réimse an rialaithe teorainneacha seachtracha, an fhillte, chomhrac na coireachta trasteorann agus an tearmainn. Chun na críche sin agus chun bonn níos láidre a chur faoi iarrachtaí oibríochtúla atá á ndéanamh faoi láthair agus atá beartaithe don am amach romhainn, ba cheart an Garda Teorann agus Cósta Eorpach a athchóiriú trí bhíthin sainordú níos daingne a thabhairt don Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus, go háirithe, trí bhíthin na cumais riachtanacha a thabhairt di, is é sin le rá i bhfoirm buanchóir, ar cheart dó an cuspóir straitéiseacha d’acmhainneacht de 10 000 ball foirne oibríochtúil a bhaint amach de réir a chéile ach go pras, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I, a mbeidh cumhachtaí feidhmiúcháin acu, i gcás inarb infheidhme, chun tacú go héifeachtach leis na Ballstáit ar an láthair ina gcuid iarrachtaí chun na teorainneacha seachtracha a chosaint, an choireacht trasteorann a chomhrac agus dlús mór a chur le filleadh éifeachtach agus inbhuanaithe na n-imirceach neamhrialta. Is ionann sin agus an acmhainneacht uasta a bheidh ar fáil chun dul i ngleic go héifeachtach le riachtanais oibríochtúla atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo maidir le teorainneacha agus oibríochtaí um fhilleadh san Aontas agus i dtríú tíortha, lena n-áirítear acmhainneachtaí mearfhreagartha chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna sa todhchaí.

(5a)  Ba cheart don Coimisiún athbhreithniú a chur i gcrích ar líon foriomlán agus comhdhéanamh bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, ina n-áireofaí méid rannchuidithe na mBallstát aonair leis an mbuanchór, mar aon le méid a chuid oiliúna, saineolais agus gairmiúlachta. Faoi mhí an Mhárta 2024, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inar gá, tograí iomchuí a thíolacadh chun Iarscríbhinní I, III, IV agus Va a leasú. I gcás nach ndéanfaidh an Coimisiún togra a thíolacadh, déanfaidh sé míniú a thabhairt maidir leis an gcúis leis sin.

(5b)  Ba cheart cur chun feidhme an Rialacháin seo, go háirithe bunú bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, lena n-áirítear tar éis an athbhreithnithe, a bheith faoi réir chreat agus teorainneacha an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil.

(6)  Sna conclúidí a rinne sí an 28 Meitheamh 2018, d’iarr an Chomhairle Eorpach ról tacaíochta na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta a neartú tuilleadh, i gcomhar le tríú tíortha freisin, trí bhíthin acmhainní méadaithe agus sainordú feabhsaithe, d’fhonn a áirithiú go ndéanfaí rialú éifeachtach ar na teorainneacha seachtracha agus d’fhonn dlús mór a chur le filleadh éifeachtach na n-imirceach neamhrialta.

(7)  Is gá faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar thrasnú ag na teorainneacha seachtracha, aghaidh a thabhairt ar dhúshláin imirceacha agus ar bhagairtí a d’fhéadfadh a bheith amach anseo ag na teorainneacha seachtracha, a áirithiú gur ann d’ardleibhéal slándála inmheánaí laistigh den Aontas, feidhmiú limistéar Schengen a choimirciú agus urraim a léiriú do phrionsabal uileghabhálach na dlúthpháirtíochta. Chomh maith leis sin, ba cheart bainistiú a dhéanamh ar an imirce ar bhonn réamhghníomhach, lena n-áirítear na bearta is gá i dtríú tíortha. I bhfianaise a bhfuil luaite anseo thuas, is gá an Garda Teorann agus Cósta Eorpach a chomhdhlúthú agus sainordú na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta a mhéadú tuilleadh. ▌

(9)  Agus bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip á chur i bhfeidhm, ba cheart comhleanúnachas le cuspóirí beartais eile a áirithiú ▌.

(8a)  Is é atá i gceist le bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip, atá bunaithe ar an tsamhail rialaithe rochtana ceithre chiseal, ná bearta a dhéantar i dtríú tíortha, amhail bearta a dhéantar faoi chuimsiú an chomhbheartais víosaí, bearta a dhéantar le tríú tíortha comharsanachta, bearta um rialú ag teorainneacha a dhéantar ag na teorainneacha seachtracha, anailís riosca agus bearta a dhéantar laistigh de limistéar Schengen agus bearta um fhilleadh.

(10)  Ba cheart Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip a chur chun feidhme mar fhreagracht chomhroinnte de chuid na Gníomhaireachta agus de chuid na n-údarás náisiúnta atá freagrach as bainistiú teorainneacha, lena n-áirítear gardaí cósta a mhéid agus a dhéanann siad oibríochtaí faireachais teorann muirí agus aon chúraimí rialaithe teorann eile, agus de chuid na n-údarás sin atá freagrach as an bhfilleadh. Cé gur ar na Ballstáit a bheidh an phríomhfhreagracht a dteorainneacha seachtracha a bhainistiú chun a leasa féin agus chun leas na mBallstát uile agus cé gurb iad féin atá freagrach as cinntí um fhilleadh a eisiúint, ba cheart don Ghníomhaireacht tacú le cur i bhfeidhm bhearta an Aontais a bhaineann leis na teorainneacha seachtracha a bhainistiú agus leis an bhfilleadh trí ghníomhaíochtaí na mBallstát a chuireann na bearta sin chun feidhme a athneartú, a mheasúnú agus a chomhordú. Ba cheart do ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta a bheith comhlántach d’iarrachtaí na mBallstát.

(11)  Chun cur chun feidhme éifeachtach don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip a áirithiú agus chun cur le héifeachtúlacht an chomhbheartais um fhilleadh, ba cheart Garda Teorann agus Cósta Eorpach a bhunú. Ba cheart na hacmhainní airgeadais agus daonna mar aon leis an trealamh is gá a sholáthar dó. Ba cheart an Garda Teorann agus Cósta Eorpach a bheith comhdhéanta den Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus na húdaráis náisiúnta atá freagrach as bainistiú teorainneacha, lena n-áirítear gardaí cósta a mhéid agus a dhéanann siad cúraimí rialaithe teorann, chomh maith leis na húdaráis atá freagrach as an bhfilleadh. Ar an gcaoi sin, beidh sé ag brath ar úsáid choiteann faisnéise, acmhainneachtaí agus córas ar an leibhéal náisiúnta agus ar fhreagairt na Gníomhaireachta ar leibhéal an Aontais.

(10a)  Ba cheart na caighdeáin theicniúla is infheidhme do chórais faisnéise agus d’fheidhmchláir bogearraí a thabhairt ar comhréir leis na caighdeáin a bhíonn in úsáid ag euLISA i gcomhair córais TF eile i réimsí na saoirse, na slándála, agus an cheartais.

(12)  Le bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip, ní athraítear inniúlachtaí an Choimisiúin agus na mBallstát faoi seach i réimse an chustaim, go háirithe maidir le rialuithe, bainistiú riosca agus malartú faisnéise.

(13)  Is le hinstitiúidí an Aontais a fhanfaidh an fhreagracht maidir le forbairt a dhéanamh ar bheartas agus reachtaíocht maidir le rialú ag teorainneacha seachtracha agus filleadh, lena n-áirítear straitéis i dtaca le bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip a fhorbairt. Ba cheart dlúthchomhar idir an Ghníomhaireacht agus na hinstitiúidí sin a ráthú.

(14)  Ba cheart a áirithiú go ndéanfaidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach an Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip a chur chun feidhme go héifeachtach trí bhíthin timthriall don bheartas ilbhliantúil straitéiseach don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip. Ba cheart próiseas comhtháite aontaithe leanúnach a shocrú sa timthriall ilbhliantúil, ar próiseas é a thabharfaidh treoirlínte straitéiseacha do na gníomhaithe ábhartha ar leibhéal an Aontais agus sna Ballstáit i réimse an bhainistithe teorainneacha agus an fhillte chun go gcuirfidh na gníomhaithe sin an Bainistiú Comhtháite Teorainneacha chun feidhme ar bhealach comhleanúnach. Leis sin, tabharfar aghaidh freisin ar na hidirghníomhaíochtaí ábhartha uile a bheidh ag an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach leis an gCoimisiún, insititiúidí agus comhlachtaí eile chomh maith leis an gcomhar le comhpháirtithe ábhartha, lena n-áirítear tríú tíortha agus tríú páirtithe de réir mar is iomchuí.

(15)  Maidir le bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip, is gá pleanáil chomhtháite a dhéanamh idir na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht maidir le hoibríochtaí a bhaineann le teorainneacha agus leis an bhfilleadh, freagairtí a ullmhú do dhúshláin ag na teorainneacha seachtracha, chun pleanáil theagmhasach agus comhordú a dhéanamh ar an bhforbairt fhadtéarmach cumais ó thaobh na hearcaíochta agus na oiliúna de agus ó thaobh sealbhú agus forbairt trealaimh de freisin.

(14a)  Ba cheart don Ghníomhaireacht caighdeáin theicniúla a fhorbairt do mhalartú faisnéise mar a fhoráiltear sa Rialachán seo. Ina theannta sin, do chur chun feidhme éifeachtach Chód Teorainneacha Schengen, agus urraim iomchuí á tabhairt do fhreagracht na mBallstát, ba cheart forbairt a dhéanamh ar na híoschaighdeáin don fhaireachas ar theorainneacha seachtracha. Chuige sin, féadfaidh an Ghníomhaireacht rannchuidiú maidir le híoschaighdeáin theicniúla a shainmhíniú i gcomhréir le freagracht na mBallstát agus an Choimisiúin. Ba cheart na híoschaighdeáin don fhaireachas ar theorainneacha seachtracha sin a shainmhíniú i gcomhréir leis na cineálacha teorainneacha, na leibhéil tionchair arna sannadh ag an nGníomhaireacht ar gach cuid de theorainn sheachtrach agus tosca eile amhail saintréithe geografacha. Ba cheart na srianta féideartha de bhun reachtaíocht náisiúnta a chur san áireamh lena bhforbairt.

(16)  Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do roinnt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoin gCoinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

(17)  Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6). Ba cheart oibríochtaí ar muir a chur i gcrích ar bhealach a dhéanfaidh, i ngach cás, sábháilteacht na ndaoine tascartha nó tarrtháilte, sábháilteacht na n-aonad rannpháirteach agus sábháilteacht na dtríú páirtithe a áirithiú.

(18)  Ba cheart don Ghníomhaireacht a cuid cúraimí a chur i gcrích gan dochar do na freagrachtaí atá ar na Ballstáit a mhéid a bhaineann leis an réimse dlí agus cirt a chaomhnú agus an tslándáil inmheánach a choimirciú agus i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta.

(19)  Ba cheart don Ghníomhaireacht a cuid cúraimí a chur i gcrích gan dochar d’inniúlacht na mBallstát maidir le cúrsaí cosanta.

(20)  Ba cheart cúraimí agus inniúlacht leathnaithe na Gníomhaireachta a bheith á gcothromú le coimircí treisithe i dtaca le cearta bunúsacha agus le cuntasacht agus dliteanas mhéadaithe go háirithe maidir le feidhmiú cumhachtaí feidhmiúcháin ag baill foirne reachtúla.

(21)  Tá an Ghníomhaireacht ag brath ar chomhar na mBallstát chun bheith in ann a cúraimí a dhéanamh ar bhealach éifeachtach. I ndáil leis sin, tá sé tábhachtach don Ghníomhaireacht agus do na Ballstáit gníomhú de mheon macánta agus faisnéis chruinn a mhalartú go tráthúil. Níor cheart go mbeadh ar aon Bhallstát faisnéis a sholáthar má mheasann sé go mbeadh nochtadh na faisnéise sin contrártha do leasanna bunriachtanacha a shlándála.

(21)  Ba cheart do na Ballstáit, chun a leasa féin agus chun leas na mBallstát eile, na sonraí ábhartha is gá a chur ar fáil do na gníomhaíochtaí a dhéanann an Ghníomhaireacht, lena n-áirítear ar mhaithe le feasacht ar dhálaí, anailísí rioscaí, measúnuithe leochaileachta agus pleanáil chomhtháite. Chomh maith leis sin, ba cheart dóibh a áirithiú go bhfuil na sonraí beacht agus cothrom le dáta agus go ndearnadh iad a fháil agus iontráil go dlíthiúil. I gcás ina n-áireoidh na sonraí sin sonraí pearsanta, ba cheart feidhm iomlán a bheith ag dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí.

(22a)  Ba cheart an Líonra Cumarsáide dá bhforáiltear sa Rialachán seo a bheith bunaithe ar Líonra Cumarsáide EUROSUR arna fhorbairt faoi chuimsiú Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus ba cheart dó teacht in ionad an Líonra sin(7). Ba cheart úsáid a bhaint as an Líonra Cumarsáide do gach malartú slán faisnéise laistigh den Gharda Teorann agus Cósta Eorpach. Ba cheart a leibhéal creidiúnaithe a mhéadú go dtí leibhéal Confidentiel UE/EU Confidential chun sábháilteacht faisnéise idir na Ballstáit agus leis an nGníomhaireacht a fheabhsú.

(23)  Tá gá leis an gCóras Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR) le go mbeidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach ag feidhmiú chun an malartú faisnéise agus an comhar oibríochtúil idir údaráis náisiúnta na mBallstát a neartú maille le malartú faisnéise agus comhar oibríochtúil leis an nGníomhaireacht. Tá EUROSUR ag soláthar an bhonneagair agus na n-uirlisí is gá do na húdaráis sin agus don Ghníomhaireacht chun a bhfeasacht ar dhálaí ag na teorainneacha seachtracha a fheabhsú agus a n-acmhainn freagartha ag na teorainneacha seachtracha a mhéadú chun inimirce neamhdhleathach agus coireacht trasteorann a bhrath, a chosc agus a chomhrac, agus chun cuidiú le beatha inimirceach a shábháil agus cosaint beatha inimirceach a áirithiú.

(24)  Ba cheart do na Ballstáit lárionaid chomhordúcháin náisiúnta a bhunú d’fhonn an malartú faisnéise agus an comhar le haghaidh faireachas teorainneacha a fheabhsú eatarthu, agus seiceálacha a dhéanamh ag pointí trasnaithe teorann. Tá sé fíorthábhachtach, chun go bhfeidhmeoidh EUROSUR mar is cuí, go rachadh na húdaráis náisiúnta ar fad atá freagrach as faireachas teorainneacha seachtracha faoin dlí náisiúnta i gcomhar le chéile trí bhíthin na lárionad comhordúcháin náisiúnta.

(23a)  Tá ról an ionaid náisiúnta comhordúcháin maidir le comhordú agus malartú faisnéise i measc na n-údarás uile a bhfuil freagracht orthu i ndáil le rialú na teorainneacha seachtracha ar an leibhéal náisiúnta, gan dochar do na hinniúlachtaí arna mbunú ar leibhéal náisiúnta i dtaca le gníomhaíochtaí rialaithe teorann.

(24)  Níor cheart don Rialachán seo bac a chur ar na Ballstáit freagracht a chur ar a lárionaid chomhordúcháin náisiúnta freisin as comhar agus malartú faisnéise a chomhordú i ndáil le comhchodanna eile den bhainistiú comhtháite teorainneacha Eorpach ▌.

(26)  Is den riachtanas é an fhaisnéis a mhalartaítear idir na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht a bheith ar ardcháilíocht agus go mbeadh malartú na faisnéise tráthúil le go bhfeidhmeoidh an Bainistiú Teorainneacha Comhtháite mar is ceart. I bhfianaise chomh maith agus a d’éirigh le EUROSUR, ba cheart an cháilíocht a áirithiú tríd an gcaighdeánú, tríd an malartú faisnéise a dhéanamh uathoibríoch sna líonraí agus sna córais uile, trí shábháilteacht na faisnéise agus trí rialú cáilíochta na sonraí agus na faisnéise arna dtarchur.

(26)  Ba cheart don Ghníomhaireacht an cúnamh is gá a sholáthar chun EUROSUR a fhorbairt agus a fheidhmiú, lena n-áirítear idir-inoibritheacht na gcóras, go háirithe trí chreat EUROSUR a bhunú, a choimeád ar bun agus a chomhordú.

(27)  Ba cheart pictiúr foriomlán de dhálaí a thabhairt in EUROSUR ar na dálaí ag na teorainneacha seachtracha ach laistigh de limistéar Schengen freisin agus sa limistéar réamhtheorann. Ba cheart faireachas teorainneacha talún, farraige agus aeir a chumhdach leis sin agus seiceálacha ag pointí trasnaithe teorann freisin. Níor cheart go mbeadh gníomhaíochtaí oibriúcháin ag an nGníomhaíocht ag teorainneacha seachtracha na mBallstát mar thoradh ar sholáthar feasacht staide laistigh de limistéar Schengen.

(28)  Ba cheart faireachas teorainneacha aeir a bheith mar chuid den bhainistiú teorainneacha ós rud é go mbíonn eitiltí tráchtála agus príobháideacha agus córais aerárthaí cianphíolótaithe á n-úsáid chun gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a bhaineann leis an inimirce agus coireacht trasteorann a dhéanamh. Tá sé mar aidhm le faireachas aeir ar theorainneacha eitiltí amhrasacha den sórt sin a thrasnaíonn teorainneacha seachtracha AE nó a dhéanann iarracht iad a thrasnú a bhrath agus faireachán a dhéanamh orthu agus anailís riosca a bhaineann leis sin a chur i gcrích d’fhonn acmhainní freagartha ó údaráis inniúla AE agus na mBallstát a chur ar bun. Chun na críche sin, ba cheart comhar idirghníomhaíochta ar leibhéal AE a chur chun cinn idir an Ghníomhaireacht, bainisteoir líonra an ghréasáin Eorpaigh um bainistíocht aerthráchta (EUROCONTROL) agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA). I gcás inarb ábhartha, ba cheart go mbeadh ar chumas na mBallstát faisnéis a fháil maidir le heitiltí seachtracha amhrasacha agus frithghníomhú dá réir. Ba cheart don Ghníomhaireacht faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta sa réimse seo agus tacú leo.

(28a)  Rannchuideoidh tuairisciú ar tharluithe a bhaineann le gluaiseachtaí tánaisteacha neamhúdaraithe in EUROSUR le faireachán na Gníomhaireachta ar na sreabha imirce chun an Aontais agus laistigh den Aontas ar mhaithe le hanailís riosca agus feasacht staide. Leis an ngníomh cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 25(3) déanfar tuilleadh sainmhínithe ar an gcineál tuairiscithe is fearr chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(30)  Ba cheart Seirbhísí Cumaisc EUROSUR arna soláthar ag an nGníomhaireacht a bhunú ar chur i bhfeidhm coiteann na n-uirlisí faireachais agus ar an gcomhar idirghníomhaíochta ar leibhéal an Aontais, lena n-áirítear seirbhísí slándála Copernicus a sholáthar. Ba cheart dóibh seirbhísí faisnéise breisluacha a bhaineann leis an mBainistiú Comhtháite Teorainneacha a thabhairt do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht. Ba cheart cur le Seirbhísí Cumaisc EUROSUR chun tacú le seiceálacha ag Pointí Trasnaithe Teorann, Faireachas Teorainneacha Aeir agus faireachán ar shreabha imirce.

(31)  De bhrí go mbítear ag cur chun farraige in árthaí beaga nach bhfuil muiracmhainneach, tá méadú as cuimse tagtha ar an líon inimirceach a bháitear ag teorainneacha seachtracha mara theas. Ba cheart do EUROSUR cumas teicniúil agus oibríochtúil na Gníomhaireachta agus na mBallstát a fheabhsú go mór chun gur féidir leo na hárthaí beaga sin a bhrath agus chun acmhainn freagartha na mBallstát a fheabhsú agus cuidiú, ar an gcuma sin, laghdú a dhéanamh ar líon na n-inimirceach a bhásaíonn lena n-áirítear faoi chuimsiú oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála.

(32)  Aithnítear leis an Rialachán seo go bhfuil daoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu ag tabhairt na mbealaí imirceacha sin orthu féin freisin.

(33)  Ba cheart don Ghníomhaireacht anailísí riosca a ullmhú a bheidh ginearálta agus sainoiriúnaithe bunaithe ar mhúnla coiteann comhtháite don anailís riosca, a bheidh le cur i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht féin agus ag na Ballstáit. Ba cheart don Ghníomhaireacht, bunaithe freisin ar an bhfaisnéis arna soláthar ag na Ballstáit, faisnéis iomchuí a sholáthar a chumhdóidh na gnéithe uile is ábhartha don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip, go háirithe rialú teorann, filleadh, feiniméan ghluaiseachtaí tánaisteacha neamhdhleathacha náisiúnach tríú tír san Aontas i dtéarmaí treochtaí, bealaí agus toirte, cosc na coireachta trasteorann, lena n-áirítear éascú an trasnaithe neamhúdaraithe teorainneacha, gáinneáil ar dhaoine, an sceimhlitheoireacht agus bagairtí de chineál hibrideach, mar aon leis an staid i dtríú tíortha ábhartha, chun gur féidir bearta iomchuí a dhéanamh nó chun dul i ngleic le bagairtí agus rioscaí a shainaithnítear, d’fhonn bainistiú comhtháite na dteorainneacha seachtracha a fheabhsú.

(33)  I bhfianaise a chuid gníomhaíochtaí ag na teorainneacha seachtracha, ba cheart don Ghníomhaireacht rannchuidiú le cosc agus brath na coireachta ▌trasteorann, amhail imircigh a smuigleáil, gáinneáil ar dhaoine agus an sceimhlitheoireacht, i gcás inarb iomchuí an méid sin chun go ngníomhóidh sí agus i gcás ina bhfuil faisnéis ábhartha faighte aici trína cuid gníomhaíochtaí. Ba cheart di a cuid gníomhaíochtaí a chomhordú le Europol, mar an ghníomhaireacht atá freagrach as tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát, agus na gníomhaíochtaí sin a threisiú, agus as an gcomhar eatarthu d’fhonn an choireacht thromchúiseach a dhéanann difear do dhá Bhallstát nó níos mó a chosc agus a chomhrac. Is saintréith den ghné thrasteorann iad na coireanna atá nasctha le trasnú neamhúdaraithe na dteorainneacha seachtracha, lena n-áirítear gáinneáil ar dhaoine nó imircigh a smuigleáil. I gcomhréir le hAirteagal 1(2) de Threoir 2002/90/CE ón gComhairle(8), lena bhforáiltear go bhféadfaidh Ballstáit a chinneadh gan smachtbhannaí a fhorchur i gcás inarb é aidhm na hiompraíochta ná cúnamh daonnúil a thabhairt d’imircigh.

(35)  De mheon na freagrachta comhroinnte, ba cheart gurb é an ról a bheadh ag an nGníomhaireacht faireachán a dhéanamh ar bhainistiú na dteorainneacha seachtracha ar bhonn rialta, lena n-áirítear urraim do chearta bunúsacha i ngníomhaíochtaí bainistithe teorann agus fillte na Gníomhaireachta. Ba cheart don Ghníomhaireacht a áirithiú go ndéantar faireachán cuí agus éifeachtach, ní hamháin tríd an bhfeasacht ar dhálaí agus anailís riosca, ach freisin trí shaineolaithe óna foireann féin a bheith i láthair sna Ballstáit. Ba cheart don Ghníomhaireacht, dá bhrí sin, a bheith in ann oifigigh idirchaidrimh a imscaradh chuig Ballstáit ar feadh tréimhse áirithe ama, agus go dtuairisceodh an t-oifigeach idirchaidrimh don stiúrthóir feidhmiúcháin i rith na tréimhse ama sin. Ba cheart gur cuid den mheasúnú leochaileachta a bheadh i dtuarascáil na n-oifigeach idirchaidrimh.

(36)  Ba cheart don Ghníomhaireacht measúnú leochaileachta a dhéanamh, bunaithe ar chritéir oibiachtúla, chun acmhainneacht agus ullmhacht na mBallstát a mheasúnú i dtaobh aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ag a dteorainneacha seachtracha agus rannchuidiú le buanchór agus comhthiomsú de threalamh teicniúil an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh. Ba cheart a áireamh ar an measúnú leochaileachta measúnú ar threalamh, ar bhonneagar, ar fhoireann, ar bhuiséad agus ar acmhainní airgeadais na mBallstát agus ar a bpleananna teagmhasacha i dtaca le dul i ngleic le géarchéimeanna a d’fhéadfadh titim amach ag na teorainneacha seachtracha. Ba cheart do na Ballstáit bearta a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh arna sainaithint sa mheasúnú sin. Ba cheart don stiúrthóir feidhmiúcháin na bearta a bheidh le déanamh a shainaithint agus iad a mholadh don Bhallstát lena mbaineann. Ba cheart don stiúrthóir feidhmiúcháin teorainn ama a shocrú freisin faoina mbeidh na bearta sin le déanamh agus dlúthfhaireachán a dhéanamh ar a gcur chun feidhme tráthúil. Más rud é nach ndéantar na bearta is gá laistigh den teorainn ama a leagtar síos, ba cheart an t-ábhar a tharchur chuig an mbord bainistíochta chun go ndéanfar cinneadh eile ina leith.

(37)  Más rud é nach ndéantar an fhaisnéis, atá riachtanach chun measúnú leochaileachta a dhéanamh, a sholáthar go cruinn agus go tráthúil don Ghníomhaireacht, ba cheart go mbeadh sí in ann é sin a chur san áireamh nuair a bhíonn an measúnú leochaileachta á dhéanamh, mura rud é go bhfuil cúiseanna cuí-réasúnaithe ann na sonraí sin a choinneáil siar.

(38)  Is dhá shásra chomhlántacha iad an measúnú leochaileachta agus an sásra meastóireachta Schengen a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013(9) chun rialú cáilíochta san Eoraip a ráthú maidir le feidhmiú cuí limistéar Schengen agus an ullmhacht bhuan a áirithiú ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta chun freagairt do dhúshlán ar bith ag na teorainneacha seachtracha. Cé gurb é sásra meastóireachta Schengen an príomh-mhodh chun meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme agus comhlíonadh reachtaíocht an Aontais sna Ballstáit, ba cheart an leas is mó is féidir a bhaint as na sineirgí idir na sásraí sin d’fhonn léargas feabhsaithe ar dhálaí feidhmithe limistéar Schengen a fháil, rud a sheachnóidh, a mhéid is féidir, dúbailt oibre ó thaobh na mBallstát de, agus chun a áirithiú go mbainfear úsáid níos comhordaithe as ionstraimí airgeadais ábhartha an Aontais chun tacú le bainistiú na dteorainneacha seachtracha. Chun na críche sin, ba cheart malartú rialta faisnéise faoi na torthaí ón dá shásra idir an Ghníomhaireacht agus an Coimisiún a bhunú.

(38)  Ós rud é go ndéanann na Ballstáit codanna de theorainneacha a leagan amach a sannann an Ghníomhaireacht leibhéil tionchair dóibh, agus gur cheart acmhainneachtaí freagartha na mBallstát agus na Gníomhaireachta a bheith nasctha leis na leibhéil tionchair sin, ba cheart an ceathrú leibhéal tionchair géibheannach a bhunú go sealadach, a chomhfhreagróidh do chás ina mbeidh an limistéar Schengen i mbaol agus ar cheart don Ghníomhaireacht idirghabháil a dhéanamh ina leith.

(39a)  Má shanntar leibhéal tionchair ard nó géibheannach ar chuid den teorainn mhuirí mar thoradh ar ardú ar inimirce neamhdhleathach, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann an fhaisnéis sin a chur san áireamh maidir le pleanáil agus cur i gcrích oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála, ós rud é go bhféadfadh cás den sórt sin a bheith ina chúis le méadú ar an éileamh ar chúnamh do dhaoine atá i nguais ar muir.

(40)  Ba cheart don Ghníomhaireacht an cúnamh teicniúil agus oibríochtúil is iomchuí do na Ballstáit a chur ar fáil chun a n-acmhainneacht maidir lena n-oibleagáidí a chur chun feidhme a athneartú a mhéid a bhaineann le rialú na dteorainneacha seachtracha, agus chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ag na teorainneacha seachtracha de thoradh líon méadaithe imirceach neamhrialta ag teacht isteach nó de thoradh na coireachta trasteorann. Ba cheart cúnamh den sórt sin bheith gan dochar d’inniúlacht na n-údarás náisiúnta ábhartha chun imscrúduithe coiriúla a thionscnamh. Ina leith sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, arna iarraidh sin ag Ballstát nó ar a tionscnamh féin le comhaontú an Bhallstáit lena mbaineann, oibríochtaí comhpháirteacha a eagrú agus a chomhordú le haghaidh Ballstát amháin nó níos mó, agus foirne de chuid bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh, mar aon leis an trealamh teicniúil is gá a chur ar fáil.

(41)  Más rud é go bhfuil dúshlán sonrach agus díréireach ag na teorainneacha seachtracha, ba cheart don Ghníomhaireacht, arna iarraidh sin ag Ballstát nó ar a tionscnamh féin le comhaontú an Bhallstáit lena mbaineann, mear-idirghabhálacha teorann a eagrú agus a chomhordú, agus foirne ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh mar aon le trealamh teicniúil a imscaradh, lena n-áirítear trealamh ón gcomhthiomsú de threalamh le haghaidh mearfhreagartha. Ba cheart go soláthródh mear-idirghabhálacha teorann athneartú ar feadh tréimhse theoranta ama i gcás ina bhfuil freagairt láithreach de dhíth agus ina mbeadh na hidirghabhálacha sin ina bhfreagairt éifeachtach. Chun feidhmiú éifeachtach idirghabhála den sórt sin a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit baill foirne oibríochtúla ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a chur ar fáil chun foirne ábhartha a dhéanamh agus an trealamh teicniúil riachtanach a sholáthar. Maidir le criú arna imscaradh leis an trealamh teicniúil ó Bhallstát, i gcás gurb as an mBallstát sin dóibh, ba cheart go gcomhairfí an criú mar chuid de rannchuidiú an Bhallstát sin leis an mbuanchór. Ba cheart don Ghníomhaireacht agus don Bhallstát lena mbaineann comhaontú ar phlean oibríochta.

(42)  I gcás ina mbíonn dúshláin shonracha agus dhíréireacha ó thaobh imirce roimh Bhallstát ag limistéir ar leith dá theorainneacha seachtracha a bhfuil mórphlódú isteach de shreabha imirce measctha mar shaintréith díobh, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann brath ar athneartuithe teicniúla agus oibríochtúla. Ba cheart an t-athneartú sin a sholáthar ag teophointí i bhfoirm foirne tacaíochta don bhainistiú imirce. Ba cheart go mbeadh na foirne sin comhdhéanta de bhaill foirne oibríochtúla atá le himscaradh ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus saineolaithe ó na Ballstáit arna n-imscaradh ag an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn agus, d’Europol nó de ghníomhaireachtaí ábhartha eile an Aontais. Ba cheart don Ghníomhaireacht cúnamh a thabhairt don Choimisiún maidir leis na gníomhaireachtaí éagsúla ar an láthair a chomhordú. Ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis an mBallstát óstach agus gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais, téarmaí an chomhair ag an teophointe a bhunú agus beidh sé freagrach as comhordú ghníomhaíochtaí na bhfoirne tacaíochta don bhainistiú imirce.

(43)  Ba cheart do Bhallstáit a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis ábhartha ag aon údaráis ar dócha go bhfaighidh siad iarratais le haghaidh cosaint idirnáisiúnta, amhail na póilíní, gardaí teorann, údaráis inimirce agus pearsanra i saoráidí coinneála. Ba cheart dóibh a áirithiú freisin go bhfaighidh pearsanra údarás den sórt sin an leibhéal riachtanach oiliúna is iomchuí dá gcúraimí agus dá bhfreagrachtaí agus go dtabharfar treoracha dóibh maidir le hiarratasóirí a chur ar an eolas i dtaobh cá háit a bhféadfaidh siad iarratais le haghaidh cosaint idirnáisiúnta a thaisceadh agus i dtaobh cén chaoi lena dhéanamh agus treoracha maidir le conas daoine i gcás leochaileach a chur ar aghaidh chuig na sásraí tarchuir iomchuí.

(43a)  Ba cheart oiliúint an bhuanchóir a chur i gcrích i ndlúthchomhar idir an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit, go háirithe a n-acadaimh oiliúna, fad a áirithítear go ndéantar comhchuibhiú ar na cláir oiliúna agus go gcothaíonn siad luachanna coiteanna mar a chumhdaítear sna Conarthaí. Féadfaidh an Ghníomhaireacht, tar éis formheas a fháil ón mbord bainistíochta, ionad oiliúna a bhunú chun gur fusa fós a bheidh sé cultúr Eorpach coiteann a chuimsiú san oiliúint a chuirfear ar fáil.

(44)  I Meitheamh 2018, dhearbhaigh an Chomhairle Eorpach arís a thábhachtaí a bhí sé a bheith taobh le cur chuige cuimsitheach i leith na himirce agus mheas sí nár dhúshlán roimh aon Bhallstát amháin í an imirce ach gur dhúshlán roimh an Eoraip ar fad í. Ina leith sin, chuir sí an bhéim ar a thábhachtaí agus atá sé don Aontas Eorpach lántacaíocht a thabhairt chun bainistiú ordúil ar shreabha imirce a áirithiú. ▌

(45)  Ba cheart don Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn dul i mbun dlúthchomhair le chéile chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar dhúshláin na himirce, go háirithe ag na teorainneacha seachtracha a bhfuil mórphlódú isteach de shreabha imirce measctha mar shaintréith díobh. Go sonrach, ba cheart don dá Ghníomhaireacht a gcuid gníomhaíochtaí a chomhordú agus tacú leis na Ballstáit chun an nós imeachta maidir le cosaint idirnáisiúnta a éascú agus, le haghaidh náisiúnaigh tríú tír ar diúltaíodh a n-iarratas ar chosaint idirnáisiúnta, an nós imeachta maidir le filleadh a éascú. Ba cheart don Ghníomhaireacht agus an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn dul i mbun comhair le chéile maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla coiteanna eile amhail anailís riosca chomhroinnte, bailiú sonraí staitistiúla, oiliúint agus tacaíocht do na Ballstáit maidir le pleanáil theagmhasach.

(44a)  Na húdaráis náisiúnta sin a chuireann feidhmeanna garda cósta i gcrích, tá freagracht orthu i leith raon leathan cúraimí, a bhféadfadh an tsábháilteacht mhuirí, an tslándáil mhuirí, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála muirí, rialú ag teorainneacha muirí, rialú ar iascach muirí, rialú custaim mhuirí, forfheidhmiú ginearálta dlí muirí agus cosaint an chomhshaoil mhuirí a bheith san áireamh leo. An Ghníomhaireacht , an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ba cheart dóibh mar sin an comhar eatarthu féin a threisiú mar aon leis an gcomhar leis na húdaráis náisiúnta atá i mbun feidhmeanna garda cósta chun feasacht staide muirí a mhéadú agus chun tacú le gníomhaíocht a bheidh comhtháite agus cost-éifeachtúil. Ba cheart sineirgí idir na gníomhaithe éagsúla sa réimse muirí a bheith ag luí le bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip agus le straitéisí um shlándáil mhuirí.

(46)  Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann brath ar athneartú breise teicniúil agus oibríochtúil ó fhoirne tacaíochta don bhainistiú imirce ▌ag teophointí ▌. Ba cheart go mbeadh na foirne tacaíochta don bhainistiú imirce comhdhéanta de shaineolaithe ó fhoireann reachtúil na Gníomhaireachta agus de shaineolaithe atá ar iasacht ó na Ballstáit, agus saineolaithe na bhfoirne nó saineolaithe na mBallstát arna n-imscaradh ón, Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn, Europol, agus i gcás inarb ábhartha saineolaithe ó Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus ó ghníomhaireachtaí ▌eile de chuid an Aontais. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go ndéanfaí an comhordú is gá chun riachtanais agus comhair na ngníomhaireachtaí ábhartha laistigh dá sainorduithe faoi seach a mheasúnú agus téarmaí an chomhair a bhunú do na hoibríochtaí ar an láthair d’fhonn gníomhaireachtaí éagsúla de chuid an Aontais a bheith rannpháirteach.

(47)  Ag teophointí, ba cheart do na Ballstáit dul i mbun comhair le gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais agus ba cheart do na gníomhaireachtaí sin feidhmiú de réir na sainorduithe agus na gcumhachtaí atá acu, agus faoi réir comhordú ón gCoimisiún. Ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis na gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais, a áirithiú go gcomhlíonfaidh na gníomhaíochtaí ag na teophointí an dlí ábhartha agus cearta bunúsacha de chuid an Aontais.

(48)  Má tá údar leis de bharr thorthaí an mheasúnaithe leochaileachta, de bharr na hanailíse riosca nó toisc leibhéal tionchair géibheannach a bheith sannta go sealadach do chuid amháin nó níos mó den teorainn, ba cheart do stiúrthóir feidhmiúcháin na Gníomhaireachta a mholadh don Bhallstát lena mbaineann oibríochtaí comhpháirteacha nó mear-idirghabhálacha teorann a thionscnamh agus a chur i gcrích.

(50)  I gcás ina bhfágtar go bhfuil rialú na dteorainneacha seachtracha chomh neamhéifeachtach sin go bhféadfaí feidhmiú limistéar Schengen a chur i mbaol, bíodh sin toisc nach ndéanann Ballstát na bearta is gá i gcomhréir le measúnú leochaileachta nó toisc, nár iarr Ballstát a bhfuil dúshláin shonracha agus dhíréireacha roimhe ag na teorainneacha seachtracha, tacaíocht leordhóthanach ar an nGníomhaireacht nó nach gcuireann sé tacaíocht den sórt sin chun feidhme, ba cheart mearfhreagairt aontaithe agus éifeachtach a thabhairt ar leibhéal an Aontais. Chun na rioscaí sin a mhaolú, agus chun comhordú níos fearr a áirithiú ar leibhéal an Aontais, ba cheart don Choimisiún cinneadh a mholadh don Chomhairle ina sainaithnítear na bearta sin atá le cur chun feidhme ag an nGníomhaireacht agus ag an am céanna ina gcuirtear ceangal ar an mBallstát lena mbaineann comhoibriú leis an nGníomhaireacht i gcur chun feidhme na mbeart sin. Ba cheart an chumhacht cur chun feidhme chun cinneadh den sórt sin a ghlacadh a thabhairt don Chomhairle le cinneadh toisc íogaireacht pholaitiúil fhéideartha na mbeart, ar dócha go mbainfidh siad le cumhachtaí feidhmiúcháin agus forfheidhmithe náisiúnta.

Leis sin, ba cheart don Ghníomhaireacht na gníomhaíochtaí is gá a dhéanamh chun na bearta a luaitear sa chinneadh ón gComhairle a fhorghníomhú go praiticiúil. Ba cheart don Ghníomhaireacht plean oibríochtúil a tharraingt suas i gcomhar leis an mBallstát lena mbaineann. Ba cheart don Bhallstát lena mbaineann cur chun feidhme an chinnidh ón gComhairle agus an plean oibríochtúil a éascú trína chuid oibleagáidí dá bhforáiltear in Airteagal 43, Airteagal 83 agus Airteagal 84 i measc nithe eile a chur chun feidhme. Mura gcomhlíonfaidh Ballstát an cinneadh sin ón gComhairle laistigh de 30 lá agus nach gcomhoibreoidh sé leis an nGníomhaireacht maidir le cur chun feidhme na mbeart atá sa chinneadh sin, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann an nós imeachta sonrach dá bhforáiltear in Airteagal 29 de Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21 a thionscnamh chun aghaidh a thabhairt ar imthosca eisceachtúla a chuireann feidhmiú foriomlán an limistéir atá gan rialú teorann inmheánach i mbaol.

(51)  Is é ba cheart a bheith i mbuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh ná buanchór atá comhdhéanta de ▌ghardaí teorann, gardaí tionlacain don fhilleadh, speisialtóirí don fhilleadh, agus baill foirne ábhartha eile. Ba cheart an buanchór a bheith comhdhéanta de cheithre chatagóir ball foirne oibríochtúil, eadhon baill foirne reachtúla arna bhfostú ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, baill foirne atá ar iasacht sa Ghníomhaireacht ó na Ballstáit ar feadh tréimhsí fada, baill foirne arna soláthar ag na Ballstáit d’imscarthaí gairide agus baill foirne ábhartha atá mar chuid den chúltaca do mhearfhreagairt le haghaidh mear-idirghabhálacha teorann. Ba cheart buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh faoi chuimsiú foirne don bhainistiú teorainneacha, foirne tacaíochta don bhainistiú imirce nó foirne um fhilleadh. Ba cheart go mbraithfeadh méid iarbhír imscarthaí an bhuanchóir ar na riachtanais oibríochtúla.

(52)  Baill foirne oibríochtúla de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a dhéanfar a imscaradh mar bhaill de na foirne, ba cheart na cumhachtaí uile is gá a bheith acu chun cúraimí an rialaithe teorann agus an fhillte a chur i gcrích, lena n-áirítear na cúraimí a dteastaíonn cumhachtaí feidhmiúcháin ina leith a shainítear sna dlíthe náisiúnta ábhartha nó, maidir le baill foirne na Gníomhaireachta, i gcomhréir le hIarscríbhinn V. I gcás ina bhfeidhmíonn baill foirne reachtúla cumhachtaí feidhmiúcháin, ba cheart go mbeadh an Ghníomhaireacht faoi dhliteanas maidir le haon damáiste a dhéantar.

(53)  Ba cheart do na Ballstáit a rannchuidithe féin le buanchór an Chósta Teorann agus Cósta Eorpaigh a áirithiú i gcomhréir le hIarscríbhinn III maidir le baill foirne a chur ar iasacht agus i gcomhréir le hIarscríbhinn IV maidir le baill foirne a imscaradh ar feadh tréimhse ghairid. Bunaíodh rannchuidithe na mBallstát faoi leith ar an scála dáilte a comhaontaíodh le linn na caibidlíochta in 2016 don Díorma Mearfhreagartha agus a leagadh amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2016/1624. Cuireadh an scála dáilte sin in oiriúint go comhréireach do mhéid bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh. Leagadh na rannchuidithe sin amach ar bhonn comhréireach do na tíortha atá comhlachaithe le Schengen.

(53a)  Agus rogha á dhéanamh maidir leis na huimhreacha agus próifílí atá le léiriú i gcinneadh an bhoird bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 55(4), ba cheart don stiúrthóir feidhmiúcháin prionsabal na córa comhionainne agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm go háirithe maidir le cumas náisiúnta na mBallstát.

(53b)  I ndáil leis an uainiú beacht maidir le himscarthaí gairide ón mbuanchór, agus maidir le trealamh teicniúil atá cómhaoinithe faoi Bhearta Sonracha an Chiste Slándála Inmheánaí nó le haon chistiú tiomnaithe eile de chuid an Aontais a chur ar fáil, ba cheart é a chomhaontú idir gach Ballstát agus an Ghníomhaireacht trí na caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla, agus cumais agus comhréireacht á gcur san áireamh. Agus na rannchuidithe náisiúnta á n-iarraidh aige, ba cheart do ED prionsabail na comhréireachta agus na córa comhionainne i leith na mBallstát a chur i bhfeidhm mar riail ghinearálta chun staideanna a sheachaint a imríonn tionchar suntasach ar chomhlíonadh cúraimí náisiúnta i mBallstát amháin trí imscaradh rannchuidithe bliantúla an Bhallstáit sin a iarraidh in aon tréimhse amháin ar leith de 4 mhí. Le módúlachtaí den sórt sin áirítear an fhéidearthacht go gcomhlíonfadh na Ballstáit na tréimhsí imscartha éigeantacha trí thréimhsí nach dtagann i ndiaidh a chéile. Maidir le himscaradh gairid don bhuanchór, féadfaidh na Ballstáit a n-oibleagáidí d’imscaradh faoi Airteagal 58 a chomhlíonadh ar bhealach carnach freisin, trí líon níos mó ball foirne a imscaradh ar feadh tréimhsí níos gairide nó trí na baill foirne chéanna a imscaradh ar feadh níos mó ná 4 mhí i gcomhréir leis an bpleanáil arna comhaontú trí chaibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla.

(53c)  Gan dochar do thabhairt i gcrích tráthúil an phlean oibríochtúil maidir le hoibríochtaí ar muir, ba cheart don Ghníomhaireacht faisnéis shonrach a chur ar fáil do na Ballstáit rannpháirteacha, ag an gcéim is luaithe is féidir, maidir le cur i bhfeidhm na dlínse ábhartha agus an dlí is infheidhme ábhartha, go háirithe maidir le sainchearta na gceannasaithe árthaí agus aerárthaí, maidir le coinníollacha úsáid fornirt agus maidir le bearta sriantacha nó coimeádta a fhorchur.

(55)  Ba cheart córas tacaíochta airgeadais a bheith ag tacú le forbairt a dhéanamh ar acmhainní daonna go fadtéarmach chun a áirithiú go mbeidh na Ballstáit ag rannchuidiú le bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh. Chun na críche sin, is iomchuí an Ghníomhaireacht a údarú le húsáid a bhaint as dámhachtain deontas do na Ballstáit gan glao ar thograí faoi 'mhaoiniú nach bhfuil baint aige leis na costais’ i gcomhréir le hAirteagal 125 (1)(a) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046. Mar gheall ar an tacaíocht airgeadais, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann baill foirne bhreise a fhruiliú agus a oiliúint agus an tsolúbthacht is gá a chur ar fáil dóibh le go mbeidís in ann an rannchuidiú éigeantach le buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a chomhlíonadh. Ba cheart go gcuirfí an t-am leordhóthanach d’earcaíocht agus d’oiliúint san áireamh leis seo, dá bhrí sin ba cheart é a bheith bunaithe ar riail n+2. Ba cheart cothromaíocht a bhaint amach leis an gcóras maoinithe tiomnaithe idir rioscaí neamhrialtachtaí agus calaoise agus na costais a bhaineann lena rialú.

Leagtar amach sa Rialachán na coinníollacha nach mór a chomhlíonadh le go dtabharfar an tacaíocht airgeadais, mar atá an líon leordhóthanach gardaí teorann nó speisialtóirí eile a earcú agus a oiliúint a chomhfhreagraíonn don líon oifigeach a chuirtear ar iasacht chuig an nGníomhaireacht go fadtéarmach nó oifigigh a imscaradh ar bhonn éifeachtach le linn gníomhaíochtaí oibríochtúla na Gníomhaireachta ar feadh tréimhse 4 mhí ar a laghad a thagann i ndiaidh a chéile nó nach dtagann i ndiaidh a chéile nó ar bhonn pro rata d’imscarthaí ar feadh tréimhse níos lú ná 4 mhí a thagann i ndiaidh a chéile nó nach dtagann i ndiaidh a chéile. Ós rud é go bhfuil easpa sonraí ábhartha inchomparáide ann faoi chostais iarbhír sna Ballstáit ar fad, bheadh sé róchasta scéim maoiniúcháin chostasbhunaithe a fhorbairt agus níor leor an scéim sin i gcomhair an ghá le scéim maoiniúcháin atá simplí, gasta, éifeachtúil agus éifeachtach. Chun na críche sin, is iomchuí an Ghníomhaireacht a údarú le deontais a dhámhachtain do na Ballstáit gan glao ar thograí i bhfoirm ‘maoiniú nach bhfuil baint aige leis na costais’ faoi réir chomhlíonadh na gcoinníollacha i gcomhréir le hAirteagal 125 (1)(a) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046. Chun an méid maoiniúcháin a thabharfar do na Ballstáit éagsúla a shocrú, is iomchuí an tuarastal bliantúil do ghníomhaire ar conradh atá ag céim 1 de ghrád 8 i bhFeidhmghrúpa III de chuid na nInstitiúidí Eorpacha arna mhodhnú le comhéifeacht cheartaitheach le haghaidh gach Ballstáit a úsáid mar mhéid tagartha, i gcomhréir le prionsabal na bainistíochta airgeadais fónta agus de réir mheon na córa comhionainne. Nuair a bheidh siad ag cur na tacaíochta airgeadais sin chun feidhme, ba cheart don Ghníomhaireacht agus na Ballstáit a áirithiú go gcomhlíonfar prionsabail an chómhaoiniúcháin agus an cosc ar chistiú dúbailte.

(55a)  Chun an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar na seirbhísí náisiúnta maidir le baill foirne reachtúla na Gníomhaireacht a earcú do bhuanchór EBCG a mhaolú, ba cheart tacaíocht a chur ar fáil do sheirbhísí ábhartha na mBallstát chun infheistíochtaí oiliúna do bhaill foirne nua le teacht in ionad baill foirne den sórt sin a bheadh ag imeacht a chumhdach.

(56)  D’fhonn buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh i gcríoch tríú tíortha, ba cheart don Ghníomhaireacht na cumais le haghaidh a cuid struchtúr ceannais agus rialaithe a nós imeachta ceannais agus rialaithe féin a fhorbairt chun dliteanas sibhialta agus coiriúil bhaill na bhfoirne a áirithiú.

(57)  Chun go bhféadfar foireann a imscaradh go héifeachtach as buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh ón 1 Eanáir 2021, ba cheart cinntí áirithe a dhéanamh agus a chur i bhfeidhm a luaithe is féidir. Dá bhrí sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, mar aon leis na Ballstáit agus an Coimisiún, gabháil d’ullmhúchán bearta agus cinntí cur chun feidhme den sórt sin a bheidh le glacadh ag an mBord Bainistíochta. Ba cheart don phróiseas ardullmhúcháin sin an earcaíocht ábhartha ag an nGníomhaireacht agus ag na Ballstáit amhail dá dtagraítear in Airteagal 120 den Rialachán seo a chuimsiú.

(59)  San am céanna, chun a áirithiú go leanfar de bheith ag tacú leis na gníomhaíochtaí oibríochtúla atá an Ghníomhaireacht a reáchtáil, ba cheart an t-imscaradh ar fad go dtí 31 Nollaig 2020 a phleanáil agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear faoin Díorma Mearfhreagartha, i gcomhréir le hAirteagal 20, Airteagal 30 agus Airteagal 31 de Rialachán (AE) 2016/1624 agus i gcomhréir leis na caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla a cuireadh i gcrích in 2019. Chun na críche sin, níor cheart na forálacha sin a aisghairm ach le héifeacht ó 1 Eanáir 2021.

(60)  Is é a bheidh i lucht saothair na Gníomhaireachta ná baill foirne a bheidh ag cur na gcúraimí a thugtar don Ghníomhaireacht i gcrích, bíodh sin sa Cheanncheathrú nó mar chuid de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh. Féadfaidh buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh baill foirne reachtúla a chuimsiú mar aon le baill foirne atá ar iasacht ar feadh tréimhse fhada nó baill foirne a chuireann údaráis náisiúnta agus an cúltaca do mhearfhreagairt ar fáil le haghaidh a n-imscartha ar feadh tréimhse ghairid. Déanfar an fhoireann reachtúil i mbuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh go príomha mar bhaill de na foirne; ní fhéadfar ach líon teoranta de na baill foirne sin, líon a bheidh sainithe go soiléir, a earcú chun feidhmeanna tacaíochta a chur i gcrích i ndáil le bunú an bhuanchóir, go háirithe sa cheanncheathrú.

(61)  Chun bearnaí dianseasmhacha i gcomhthiomsú deonach trealaimh theicniúil ó na Ballstáit, go háirithe maidir le sócmhainní mórscála, a líonadh, ba cheart an trealamh is gá a bheith ag an nGníomhaireacht a bheadh le cur i mbun oibre le linn oibríochtaí comhpháirteacha nó i gcás mear-idirghabhálacha teorann nó i gcás aon ghníomhaíochtaí oibríochtúla eile. Ba cheart na sócmhainní sin a bheith údaraithe ag na Ballstáit mar shócmhainní atá i seirbhís an rialtais. Cé go bhfuil sé ar chumas na Gníomhaireachta ó 2011 a trealamh teicniúil féin a fháil nó a fháil ar léas, cuireadh bac nár bheag ar an bhféidearthacht sin mar gheall ar an easnamh acmhainní buiséadacha.

(62)  Dá thoradh sin, chun teacht leis na huaillmhianta atá laistiar de bhunú bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, chuir an Coimisiún imchlúdach suntasach in áirithe don Ghníomhaireacht faoi chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 ionas gur féidir leis an nGníomhaireacht na sócmhainní aeir, mara agus talún is gá a fháil, a chothabháil agus a oibriú i gcomhréir leis na riachtanais oibríochtúla. Cé go bhféadfadh fáil na sócmhainní riachtanacha a bheith ina próiseas fada, go háirithe le haghaidh sócmhainní móra, ba cheart go dtiocfaidh trealamh na Gníomhaireachta féin chun cinn mar chnámh droma imscarthaí oibríochtúla gan aon chabhair bhreise a bheidh de dhíth ó na Ballstáit ach amháin in imthosca eisceachtúla. Den chuid is mó, ba cheart do chriúnna teicniúla na Gníomhaireachta, ós cuid de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh iad, trealamh na Gníomhaireachta a oibriú. Chun a áirithiú go ndéanfar na hacmhainní airgeadais atá beartaithe a úsáid go héifeachtach, ba cheart go mbeadh an próiseas bunaithe ar straitéis ilbhliantúil arna cinneadh chomh luath agus is féidir ag an mbord bainistíochta. Is gá inbhuanaitheacht na Gníomhaireachta a áirithiú trí bhíthin creataí airgeadais ilbhliantúla a bheidh ann sa todhchaí agus is gá Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip atá cuimsitheach a choinneáil.

(63)  Ba cheart don Ghníomhaireacht agus do na Ballstáit, agus an Rialachán seo á chur chun feidhme acu, an leas is fearr is féidir a bhaint as na cumais atá ann cheana féin ó thaobh acmhainní daonna chomh maith le trealamh teicniúil, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta araon.

(64)  Ba cheart an fhorbairt fhadtéarmach ar chumais nua an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a chomhordú idir na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht i gcomhréir leis an timthriall don bheartas ilbhliantúil straitéiseach, agus an tréimhse fhada a mhaireann próisis áirithe á cur san áireamh. Áirítear air sin earcú agus oiliúint gardaí teorann nua, (a d’fhéadfadh a bheith ar seirbhís, le linn a ngairmréime, sna Ballstáit agus ina mbaill den bhuanchór araon), fáil, cothabháil agus diúscairt trealaimh (ar ina leith ba cheart deiseanna a thapú maidir le hidir-inoibritheacht agus barainneachtaí scála) ach freisin forbairt trealaimh nua agus teicneolaíochtaí gaolmhara, lena n-áirítear taighde a dhéanamh chuige sin.

(65)  Sa treochlár cumais, ba cheart pleananna forbartha cumais na mBallstát agus pleanáil ilbhliantúil acmhainní na Gníomhaireachta a chóineasú chun an leas is fearr is féidir a bhaint as an infheistíocht fhadtéarmach chun na teorainneacha seachtracha a chosaint ar an dóigh is fearr.

(66)  Agus sainordú méadaithe na Gníomhaireachta um an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach, bunú bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus a láithreacht threisithe ar an láthair ag teorainneacha seachtracha an Aontais mar aon lena rannpháirtíocht mhéadaithe i réimse an fhillte á gcur san áireamh, ba cheart go mbeadh an Ghníomhaireacht in ann oifigí allamuigh a bhunú a bheidh suite ag láithreacha gar dá príomhghníomhaíochtaí oibríochtúla ar feadh thréimhse na ngníomhaíochtaí sin, chun go bhfeidhmeoidís mar phointe caidrimh idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát óstach agus chun déileáil le cúraimí comhordúcháin, lóistíochta agus tacaíochta agus chun comhar idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát óstach a éascú.

(66a)  De réir mheon an chomhair idirghníomhaireachta, atá mar chuid de Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha, comhoibreoidh an Ghníomhaireacht go dlúth le gach Gníomhaireacht AE ábhartha, go háirithe le Europol agus an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn. Ba cheart comhar den sórt sin a chur ar bun ar leibhéal Ceanncheathrúna, i réimsí oibríochtúla agus, i gcás inarb ábhartha, ar leibhéal oifigí allamuigh.

(66b)  Ba cheart don Ghníomhaireacht lárchuraclaim choiteanna agus uirlisí oiliúna leordhóthanacha do bhainistiú teorainneacha agus filleadh a fhorbairt tuilleadh, lena n-áirítear oiliúint shonrach maidir le daoine leochaileach, lena n-áirítear leanaí a chosaint. Ba cheart di freisin cúrsaí oiliúna breise agus seimineáir bhreise a bhaineann le cúraimí um bainistiú comhtháite teorainneacha a chur ar fáil, lena n-áirítear d’oifigigh sna comhlachtaí náisiúnta inniúla. Ba cheart don Ghníomhaireacht oiliúint speisialaithe is ábhartha dá gcúraimí agus dá gcumhachtaí a chur ar fáil do bhaill foirne bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh. Ba cheart a áireamh leis sin oiliúint maidir le dlí ábhartha an Aontais agus maidir leis an dlí idirnáisiúnta agus le cearta bunúsacha. Ba cheart an Ghníomhaireacht a údarú chun gníomhaíochtaí oiliúna a eagrú ar chríocha an tríú tír i gcomhar leis na Ballstáit agus leis an tríú tír.

(67)  Filleadh náisiúnach tríú tír nach gcomhlíonann na coinníollacha maidir le dul isteach, fanacht nó cónaí sna Ballstáit, i gcomhréir le Treoir 2008/115/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10), is comhchuid bhunriachtanach é de na hiarrachtaí cuimsitheacha chun dul i ngleic leis an inimirce neamhdhlíthiúil agus is saincheist thábhachtach í a bhaineann go mór le leas an phobail.

(68)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cur leis an gcúnamh a thugann sí do na Ballstáit maidir le filleadh náisiúnach tríú tír, faoi réir bheartas an Aontais maidir leis an bhfilleadh agus i gcomhréir le Treoir 2008/115/CE. Go háirithe, ba cheart di oibríochtaí um fhilleadh ó Bhallstát amháin nó níos mó a chomhordú agus a eagrú agus ba cheart di idirghabhálacha um fhilleadh a eagrú agus a dhéanamh chun córas um fhilleadh na mBallstát sin a bhfuil cúnamh breise teicniúil agus oibríochtúil de dhíth orthu a athneartú nuair atá na Ballstáit sin ag comhlíonadh a n-oibleagáide náisiúnaigh tríú tír a fhilleadh i gcomhréir leis an Treoir sin.

(69)  Ba cheart don Ghníomhaireacht, lánurraim á tabhairt do chearta bunúsacha agus gan dochar do fhreagracht na mBallstát as cinntí um fhilleadh a eisiúint, cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a chur ar fáil do na Ballstáit le linn phróisis an fhillte, lena n-áirítear ▌sainaithint náisiúnach tríú tír agus gníomhaíochtaí eile de chuid na mBallstát a dhéantar roimh an bhfilleadh nó a bhaineann leis an bhfilleadh. Sa bhreis air sin, ba cheart don Ghníomhaireacht cúnamh a thabhairt do Bhallstáit a mhéid a bhaineann le doiciméid taistil a fháil don fhilleadh, i gcomhar le húdaráis na dtríú tíortha ábhartha.

(69a)  Ba cheart don Ghníomhaireacht cead a thabhairt, faoi réir comhaontaithe leis an mBallstát lena mbaineann, don Choiste Eorpach chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc cuairt a thabhairt ar oibríochtaí um fhilleadh atá ar bun aige, faoi chuimsiú an tsásra faireacháin arna bhunú ag baill de Chomhairle na hEorpa faoin bPrótacal Roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún i gcoinne Céasadh.

(70)  Maidir leis an gcúnamh do Bhallstáit agus iad ag leanúint nósanna imeachta um fhilleadh, ba cheart a áireamh ann faisnéis phraiticiúil a sholáthar maidir leis na tríú tíortha a mbeifear ag filleadh orthu agus ar faisnéis í atá ábhartha do chur chun feidhme an Rialacháin seo, amhail mionsonraí teagmhála a sholáthar nó faisnéis loighisticiúil eile atá riachtanach le haghaidh seoladh rianúil agus le dínit na n-oibríochtaí um fhilleadh. Ba cheart a áireamh ar an gcúnamh sin freisin ardán a oibriú agus a choimeád ar bun le haghaidh malartú sonraí agus faisnéise ▌chun go mbeadh an Ghníomhaireacht in ann cúnamh teicniúil oibríochtúil a chur ar fáil i gcomhréir leis an Rialachán. Ba cheart go mbeadh bonneagar cumarsáide ag an ardán a chumasódh malartú uathoibríoch sonraí staidrimh ag córais náisiúnta um bainistiú ar fhilleadh na mBallstát.

(72)  Bíodh is go bhféadfadh socrú a bheith cheana ann idir Ballstát agus tríú tír, ní shaorann sé sin an Ghníomhaireacht ná na Ballstáit óna gcuid oibleagáidí nó dliteanais faoi dhlí an Aontais ná faoin dlí idirnáisiúnta, go háirithe a mhéid a bhaineann le prionsabal an non-refoulement a chomhlíonadh, agus le toirmeasc ar chéastóireacht agus ar íde atá mídhaonna nó táireach.

(73)  Ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann dul i mbun comhair ar leibhéal oibríochtúil leis na Ballstáit eile agus/nó le tríú tíortha ag na teorainneacha seachtracha, lena n-áirítear oibríochtaí míleata a bhfuil cuspóir forfheidhmithe dlí acu, a mhéid atá an comhar sin comhoiriúnach do ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

(74)  Ba cheart don Ghníomhaireacht feabhas a chur ar an malartú faisnéise agus ar an gcomhar le comhlachtaí, le hoifigí agus le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais, amhail EUROPOL, an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn, an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí agus Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh, an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta nó Bainisteoir an Líonra don Bhainistíocht Aerthráchta Eorpaigh chun go bhféadfar an leas is fearr a bhaint as an bhfaisnéis, as na hacmhainní agus as na córais atá ann agus atá ar fáil cheana féin ar leibhéal na hEorpa, amhail an Clár Eorpach um Fhaireeachán na Cruinne, Copernicus.

(75)  Is eilimint thábhachtach den Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip é an comhar le tríú tíortha. Ba cheart don Ghníomhaireacht fónamh chun an bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip agus na caighdeáin um fhilleadh a chur chun cinn, faisnéis agus anailís riosca a mhalartú, agus, cur chun feidhme an fhillte a éascú d’fhonn cur lena éifeachtúlacht agus tacú le tríú tíortha i réimse an bhainistithe teorainneacha agus imirce, lena n-áirítear buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh nuair is gá an tacaíocht sin chun teorainneacha seachtracha a chosaint agus bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar bheartas imirce an Aontais.

(75a)  I gcás ina molann an Coimisiún don Chomhairle údarú a thabhairt dó comhaontú stádais a chaibidliú le Tríú Tír, ba cheart don Choimisiún staid na gceart bunúsach atá ábhartha do na réimsí arna gcumhdach ag an gComhaontú Stádais sa Tríú Tír sin a mheasúnú agus Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas ina leith.

(76)  Is faoi chuimsiú ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais agus i gcomhréir le prionsabail agus cuspóirí Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach ba cheart dul i mbun comhair. Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh comhsheasmhacht ann idir an Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip agus beartais eile de chuid an Aontais i réimse ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais agus go háirithe an Comhbheartas Slándála agus Cosanta. Ba cheart d’Ardionadaí an Aontais agus dá sheirbhísí nó dá seirbhísí cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart dul i mbun comhar den sórt sin, go háirithe i dtaca leis na gníomhaíochtaí de chuid na Gníomhaireachta a dhéantar i gcríocha tríú tíortha nó ina mbeidh oifigigh ó thríú tíortha rannpháirteach i réimsí amhail anailís riosca, pleanáil agus cur i gcrích oibríochtaí, oiliúint, malartú faisnéise agus comhar.

(77)  D’fhonn a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis atá in EUROSUR chomh hiomlán agus chomh cothrom le dáta agus is féidir, go háirithe maidir leis na dálaí i dtríú tíortha, ba cheart don Ghníomhaireacht comhoibriú le húdaráis na dtríú tíortha faoi chuimsiú comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha idir na Ballstáit agus tríú tíortha, lena n-áirítear líonraí réigiúnacha nó trí shocrú oibre a bhunaítear idir an Ghníomhaireacht agus údaráis ábhartha na dtríú tíortha. Chun na gcríoch sin, ba cheart don tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, toscaireachtaí agus oifigí an Aontais an fhaisnéis uile a sholáthar a d’fhéadfadh a bheith ábhartha le haghaidh EUROSUR.

(78)  Áirítear sa Rialachán seo forálacha maidir le comhar le tríú tíortha, toisc gur gnéithe fíorthábhachtacha iad an malartú buan faisnéise agus an comhar leis na tíortha sin, lena n-áirítear tríú tíortha comharsanachta ach gan a bheith teoranta dóibh sin, d’fhonn cuspóirí an Bhainistithe Chomhtháite Teorainneacha san Eoraip a bhaint amach. Tá sé bunriachtanach go ndéanfaí aon mhalartú faisnéise agus aon chomhar idir na Ballstáit agus tríú tíortha go huile is go hiomlán i gcomhréir leis na cearta bunúsacha.

(78a)  An cúnamh do thríú tíortha, ba cheart go mbeadh sé ina chomhlánú le tacaíocht na Gníomhaireachta do na Ballstáit agus bearta an Aontais á gcur i bhfeidhm acu a bhaineann le bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip a chur chun feidhme.

(78b)  D’fhéadfadh faisnéis ó chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha arna ndéanamh ag Ballstáit le tríú tíortha maidir leis na réimsí a thagann faoi bhainistiú comhtháite teorainneacha a bheith íogair ó thaobh na slándála de. Nuair a chuirtear an fhaisnéis sin in iúl don Choimisiún, ba cheart don Choimisiún í a láimhsiú i gcomhréir leis an rialacha slándála is infheidhme.

(79)  Chun léargas cuimsitheach ar dhálaí agus anailís riosca don limistéar réamhtheorann a fháil, ba cheart don Ghníomhaireacht agus do na hIonaid Chomhordúcháin Náisiúnta faisnéis a bhailiú agus comhoibriú le hOifigigh Idirchaidrimh Inimirce a dhéanann na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach nó gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais a imscaradh chuig tríú tíortha.

(80)  Bunaíodh an córas do Dhoiciméid Bhréagacha agus Doiciméid Bharántúla ar Líne (‘FADO’) le Gníomhaíocht Chomhpháirteach Uimh. 98/700/CGB laistigh d’Ardrúnaíocht na Comhairle, chun rochtain a thabhairt d’údaráis na mBallstát ar an bhfaisnéis sin, faisnéis faoi aon mhodhanna brionnaithe nua a bhraitear agus faoi na fíordhoiciméid atá i gcúrsaíocht.

(81)  Ina conclúidí an 27 Márta 2017, chuir an Chomhairle in iúl go raibh bainistíocht chóras FADO as dáta agus gur ghá an bunús dlí atá leis a athrú chun leanúint de bheith ag riar ar riachtanais na mbeartas Ceartais agus Gnóthaí Baile. Thug an Chomhairle dá haire freisin go bhféadfaí leas a bhaint as sineirgí ina leith sin ach úsáid a bhaint as saineolas na Gníomhaireachta i réimse na calaoise doiciméad agus as an obair a bhí an Ghníomhaireacht a chur i gcrích sa réimse. Dá bhrí sin, ba cheart don Ghníomhaireacht cúram an riaracháin mar aon le bainistíocht oibríochtúil theicniúil chóras FADO a ghlacadh uirthi féin ó Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh a luaithe is a bheidh an gníomh dlíthiúil ábhartha maidir le córas FADO agus a chuirtear in ionad Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/700/JHA glactha ag na comhreachtóirí.

(83)  Le linn na hidirthréimhse, ba cheart a áirithiú go mbeadh córas FADO ag feidhmiú go hiomlán go dtí go gcuirfí an t-aistriú i gcrích go héifeachtach agus go n-aistreofaí na sonraí atá ann chuig an gcóras nua. Ba cheart úinéireacht na sonraí atá ann cheana a aistriú chuig an nGníomhaireacht ansin.

(84)  Ba cheart aon phróiseáil a dhéanfaidh na Ballstáit ar shonraí pearsanta faoi chuimsiú an Rialacháin seo a chur i gcrích i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11), i gcás inarb infheidhme.

(85)  I dtaca le filleadh, is minic nach mbíonn aon doiciméad aitheantais i seilbh náisiúnach tríú tír agus nach gcomhoibríonn siad le deimhniú a gcéannachta trí fhaisnéis a choinneáil siar nó sonraí pearsanta míchearta a sholáthar. Ós rud é gur gá dlús a chur leis na nósanna imeachta um fhilleadh de réir an bheartais ar leith, is gá go mbeadh an Ghníomhaireacht in ann srian a chur le cinn áirithe de na cearta atá ag ábhair sonraí ionas nach gcuirfear isteach, de dheasca mhí-úsáid na gceart sin, ar chur chun feidhme cuí na nósanna imeachta um fhilleadh agus ar fhorfheidhmiú rathúil na gcinntí um fhilleadh ag na Ballstáit nó ionas nach gcuirfear cosc ar an nGníomhaireacht a cuid cúraimí a chur i gcrích go héifeachtúil. Go sonrach, de thoradh fheidhmiú an chirt chun srian a chur le próiseáil, is féidir moill agus bac suntasach a chur ar chur i gcrích na n-oibríochtaí um fhilleadh. Thairis sin, i gcásanna áirithe is féidir leis an gceart rochtana atá ag an ábhar sonraí oibríocht um fhilleadh a chur i mbaol toisc go méadódh an ceart sin an riosca éalaithe dá bhfaigheadh an t-ábhar sonraí amach go mbeadh an Ghníomhaireacht ag próiseáil a shonraí i gcomhthéacs oibríochta um fhilleadh a bhí á pleanáil. Is féidir leis an gceart chun ceartúcháin, ar an lámh eile, an riosca a mhéadú go ndéanfadh an náisiúnach tríú tír i dtrácht na húdaráis a chur ar mhíthreoir trí shonraí míchearta a sholáthar. Chuige sin, ba cheart go mbeadh ar chumas na Gníomhaireachta rialacha inmheánacha a ghlacadh maidir le srianta den sórt sin.

(86)  Chun a cúraimí i réimse an fhillte a chur chun feidhme mar is ceart, lena n-áirítear trí chúnamh a thabhairt do na Ballstáit i gcur chun feidhme cuí na nósanna imeachta um fhilleadh agus i bhforfheidhmiú rathúil na gcinntí um fhilleadh, mar aon le hoibríochtaí um fhilleadh a éascú, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá ann don Ghníomhaireacht sonraí pearsanta fillithe a aistriú chuig tríú tíortha. Is minic nach mbíonn na tríú tíortha a mbeifear ag filleadh orthu faoi réir cinntí leordhóthanachta arna nglacadh ag an gCoimisiún faoi Airteagal 45 de Rialachán (AE) 2016/679, nó faoi Airteagal 36 de Threoir (AE) 2016/680, agus nach mbíonn comhaontú um athligean isteach tugtha i gcrích acu leis an Aontas nó nach mbíonn sé beartaithe acu comhaontú den sórt sin a thabhairt i gcrích nó foráil a dhéanamh ar shlí eile maidir le coimircí iomchuí de réir bhrí Airteagal 69 de Rialachán (AE) 2018/1725 nó de réir bhrí na bhforálacha náisiúnta lena dtrasuitear Airteagal 37 de Threoir (AE) 2016/680. In ainneoin na n-iarrachtaí móra, áfach, atá an tAontas ag comhoibriú le príomhthíortha tionscnaimh na náisiúnach tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach agus atá faoi réir oibleagáid um fhilleadh, ní féidir a áirithiú i gcónaí go gcomhlíonann na tríú tíortha sin ar bhealach córasach an oibleagáid arna bunú leis an dlí idirnáisiúnta chun a náisiúnaigh féin a athligean isteach. Cumhdaítear líon teoranta de na tríú tíortha sin le comhaontuithe um athligean isteach arna dtabhairt i gcrích nó atá faoi chaibidlíocht ag an Aontas nó ag na Ballstáit agus lena ndéantar foráil maidir le coimircí iomchuí. I gcás nach ann do chomhaontuithe den sórt sin go fóill, ba cheart don Ghníomhaireacht sonraí pearsanta a aistriú chun na hoibríochtaí um fhilleadh de chuid an Aontais a éascú, nuair a chomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 50(1)(d) de ▌Rialachán (AE) 2018/1725.

(86a)  Maidir leis na Ballstáit, ba cheart aistriú aon sonraí pearsanta chuig tríú tíortha a chur i gcrích i gcomhréir le Rialachán 2016/679 agus Treoir 2016/680, de réir mar is infheidhme. Mar atá amhlaidh don Ghníomhaireacht, is minic nach mbíonn na tríú tíortha a mbeifear ag filleadh orthu faoi réir cinntí leordhóthanachta arna nglacadh ag an gCoimisiún faoi Airteagal 45 de Rialachán 2016/679, nó faoi Airteagal 36 de Threoir 2016/680, de réir mar is infheidhme. Sa bhreis air sin, maidir le comhaontuithe um athligean isteach a thug an tAontas nó na Ballstáit i gcrích nó atá á gcaibidliú ag an Aontas nó ag na Ballstáit agus lena ndéantar foráil do choimircí iomchuí maidir le sonraí a aistriú chuig tríú tíortha de bhun Airteagal 45 de Rialachán 2016/679 agus Airteagal 37 de Threoir 2016/680, de réir mar is infheidhme, cumhdaítear líon teoranta de na tríú tíortha sin leo. Sna himthosca sin, agus mar eisceacht ar an gceanglas maidir le haon chinntí leordhóthanachta nó coimircí iomchuí, ba cheart aistriú sonraí pearsanta chuig údaráis tríú tíortha a cheadú chun críocha beartas an Aontais um fhilleadh a chur chun feidhme. Ba cheart a bheith in ann úsáid a bhaint as an maolú dá bhforáiltear in Airteagal 49 de Rialachán 2016/679 agus Airteagal 38 de Threoir 2016/680, de réir mar is infheidhme, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach sna hAirteagail sin.

(87)  Urramaítear leis an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 2 agus le hAirteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (‘an Chairt’), go háirithe urraim do dhínit an duine, an ceart chun na beatha, toirmeasc ar chéastóireacht agus ar íde nó ar phionós atá mídhaonna nó táireach, toirmeasc ar gháinneáil ar dhaoine, an ceart chun saoirse agus slándála, an ceart chun sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun rochtain a fháil ar dhoiciméid, an ceart chun tearmainn agus chun cosanta i gcás ina dtarlaíonn aistriú nó díbirt, non-refoulement, an neamh-idirdhealú agus cearta an linbh.

(88)  Sa Rialachán seo, ba cheart go mbunófaí sásra um ghearáin don Ghníomhaireacht i gcomhar leis an oifigeach um chearta bunúsacha, chun urramú do chearta bunúsacha i ngníomhaíochtaí uile na Gníomhaireachta a áirithiú. Ba cheart gur sásra riaracháin a bheadh sa sásra sin faoina mbeidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha freagrach as gearáin arna bhfáil ag an nGníomhaireacht a láimhseáil i gcomhréir leis an gceart chun dea-riaracháin. Ba cheart don oifigeach um chearta bunúsacha inghlacthacht gearáin a athbhreithniú, gearáin inghlactha a chlárú, gach gearán cláraithe a chur ar aghaidh chuig an stiúrthóir feidhmiúcháin, gearáin a bhaineann le comhaltaí na bhfoirne a chur ar aghaidh chuig an mBallstát baile, agus bearta leantacha de chuid na Gníomhaireachta nó an Bhallstáit sin a chlárú. Ba cheart don sásra a bheith éifeachtúil, rud a áiritheoidh go ndéantar bearta leantacha go cuí de dhroim na ngearán. Ba cheart an sásra um ghearáin a bheith gan dochar do rochtain ar leigheasanna riaracháin agus breithiúnacha agus ní hionann é agus ceanglas chun leigheasanna den sórt sin a lorg. Ba cheart gurb iad na Ballstáit a dhéanfadh imscrúduithe coiriúla. Chun trédhearcacht agus cuntasacht a mhéadú, ba cheart don Ghníomhaireacht tuairisciú ar an sásra um ghearáin ina tuarascáil bhliantúil.

Ba cheart a chumhdach leis an tuarascáil, go háirithe, líon na ngearán a fuarthas, cineálacha na sáruithe ar chearta bunúsacha lena mbaineann, na hoibríochtaí i dtrácht agus, i gcás inarb indéanta sin, na bearta leantacha a rinne an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit. Beidh rochtain ag an Oifigeach um Chearta Bunúsacha ar an bhfaisnéis ar fad a bhaineann le hurramú na gceart bunúsach i ndáil le gníomhaíochtaí uile na Gníomhaireachta. Ba cheart go gcuirfí na hacmhainní agus an fhoireann is gá ar fáil don oifigeach um chearta bunúsacha chun a chur ar a chumas nó ar a cumas na cúraimí uile a fheidhmiú go héifeachtach i gcomhréir leis an Rialachán seo. Maidir leis an bhfoireann a chuirtear ar fáil don oifigeach um chearta bunúsacha, ba cheart go mbeadh na scileanna agus an tsinsearacht acu a chomhfhreagraíonn don mhéadú ar ghníomhaíochtaí agus ar chumhachtaí na Gníomhaireachta.

(89)  Ba cheart don Ghníomhaireacht a bheith neamhspleách i dtaca le hábhair oibríochtúla agus theicniúla agus neamhspleáchas dlí, riaracháin agus airgeadais a bheith aici. Chuige sin, is gá agus is iomchuí gur comhlacht de chuid an Aontais a bheadh inti ag a bhfuil pearsantacht dhlítheanach agus a fheidhmíonn na cumhachtaí cur chun feidhme a thugtar di leis an Rialachán seo.

(90)  Ba cheart ionadaíocht a bheith ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit ar bhord bainistíochta chun formhaoirseacht a dhéanamh ar an nGníomhaireacht. Ba cheart go mbeadh an bord bainistíochta, a mhéid is féidir, comhdhéanta de cheannairí oibríochtúla na seirbhísí náisiúnta atá freagrach as gardaí teorann nó a n-ionadaithe a bhainistiú. Ba cheart do na páirtithe sin a mbeidh ionadaíocht acu ar an mbord bainistíochta iarracht a dhéanamh ráta athraithe a n-ionadaithe a theorannú chun leanúnachas obair an bhoird bainistíochta a áirithiú. Ba cheart a chur de chúram ar an mbord bainistíochta na cumhachtaí is gá chun buiséad na Gníomhaireachta a bhunú, forghníomhú an bhuiséid sin a fhíorú, rialacha airgeadais iomchuí a ghlacadh, nósanna imeachta oibríochtúla trédhearcacha maidir le cinnteoireacht na Gníomhaireachta a bhunú agus an stiúrthóir feidhmiúcháin a cheapadh agus triúr leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin a bhféadfaí freagrachtaí a shannadh do gach duine acu sin i réimse ar leith inniúlachtaí de chuid na Gníomhaireachta, amhail buanchór an Gharda Teorann agus Cósta a bhainistiú, maoirseacht ar chúraimí na Gníomhaireachta maidir leis an bhfilleadh nó a rannpháirtíocht sna córais TF mhórscála a bhainistiú. Ba cheart an Ghníomhaireacht bheith á rialú agus á hoibriú le haird chuí ar phrionsabail an chur chuige choitinn maidir le gníomhaireachtaí díláraithe an Aontais a ghlac Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an 19 Iúil 2012.

(90a)  I bhfianaise rannpháirtíocht Pharlaimint na hEorpa sna hábhair a chumhdaítear leis an rialachán seo, d’fhéadfadh Cathaoirleach an bhoird bainistíochta cuireadh a thabhairt do shaineolaí ó Pharlaimint na hEorpa freastal ar chruinnithe an bhoird bainistíochta.

(90b)  Agus an doiciméad clársceidealaithe deiridh á ullmhú aige, ba cheart don bhord bainistíochta na moltaí ón Meitheal Idirinstitiúideach um acmhainní na ngníomhaireachtaí, a chur san áireamh.

(91)  Chun neamhspleáchas na Gníomhaireachta a ráthú, ba cheart buiséad neamhspleách a thabhairt di agus ioncam a thiocfaidh as ranníocaíocht ón Aontas den chuid is mó. Ba cheart go n-ullmhófaí buiséad na Gníomhaireachta i gcomhréir le prionsabal an bhuiséadaithe ar bhonn feidhmíochta, lena gcuirtear cuspóirí na Gníomhaireachta agus torthaí a cuid cúraimí a bhfuiltear ag súil leo san áireamh. Ba cheart feidhm a bheith ag nós imeachta buiséadach an Aontais a mhéid a bhaineann le ranníocaíocht an Aontais agus le haon fhóirdheontais eile is inmhuirearaithe ar bhuiséad ginearálta an Aontais. Ba cheart gurb í an Chúirt Iniúchóirí a dhéanfadh iniúchadh na gcuntas. In imthosca eisceachtúla ina meastar nach bhfuil an buiséad atá ar fáil leordhóthanach agus nach gceadaíonn an nós imeachta buiséadach freagairt leormhaith ar chásanna atá teacht chun cinn go mear, ba cheart go mbeadh an Ghníomhaireacht in ann deontais a fháil ó chistí de chuid an Aontais chun a cúraimí a chomhlíonadh.

(91a)  Ba cheart don Stiúrthóir Feidhmiúcháin, ina fheidhm mar oifigeach údarúcháin, measúnú a dhéanamh go rialta ar na rioscaí airgeadais a bhaineann le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus na bearta maolaitheacha is gá a dhéanamh i gcomhréir leis an gcreat airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht, agus an Bord Bainistíochta a chur ar an eolas dá réir.

(92)  Táthar ag súil leis go dtabharfaidh an Ghníomhaireacht aghaidh ar dhúshláin sna blianta atá le teacht chun riar ar riachtanais eisceachtúla chun baill foirne cháilithe a earcú agus a choimeád ar an mbonn geografach is forleithne is féidir.

(92a)  Á ghlacadh leis go bhfuil an fhreagracht comhroinnte, ba cheart don Ghníomhaireacht a cheangal ar an bhfoireann a fhostaíonn sí, go háirithe an buanchór, lena n-áirítear an fhoireann atá imscartha i ngníomhaíochtaí oibríochtúla, go mbeadh an leibhéal céanna oiliúna, saineolas ar leith agus gairmiúlachta acu agus atá ag foireann atá ar iasacht nó foireann atá fostaithe ag na Ballstáit. Dá bhrí sin, ba cheart don Ghníomhaireacht a dhearbhú, trí athbhreithniú agus trí mheastóireacht, go bhfuil daoine dá foireann reachtúil á n-iompar féin mar is cuí agus iad i mbun gníomhaíochtaí oibríochtúla i réimse an rialaithe teorann agus an fhillte.

(94)  Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12) gan srian maidir leis an nGníomhaireacht, agus ba cheart di aontú do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)(13).

(95)  I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) calaois agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú agus a ionchúiseamh amhail dá bhforáiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(96)  Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14) maidir leis an nGníomhaireacht. Ba cheart don Ghníomhaireacht a bheith chomh trédhearcach agus is féidir maidir lena cuid gníomhaíochtaí, gan baint amach chuspóir a cuid oibríochtaí a chur i mbaol. Ba cheart di an fhaisnéis maidir lena cuid gníomhaíochtaí ar fad a chur ar fáil go poiblí. Ar an mbealach céanna, ba cheart di a áirithiú go dtabharfar faisnéis go mear i dtaobh a cuid oibre don phobal agus do pháirtí leasmhar ar bith.

(97)  Ba cheart don Ghníomhaireacht freisin tuairisciú ar a cuid gníomhaíochtaí do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún sna téarmaí is leithne agus is féidir.

(98)  Aon phróiseáil ar shonraí pearsanta a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht faoi chuimsiú an Rialacháin seo, ba cheart í a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15).

(98a)  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo. Leis an meastóireacht, déanfar measúnú freisin ar tharraingteacht na Gníomhaireachta mar fhostóir le haghaidh foireann reachtúil a earcú, d’fhonn cáilíocht na n-iarrthóirí agus cothromaíocht gheografach a áirithiú.

(99)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit, ag gníomhú dóibh ar bhealach neamh-chomhordaithe, cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon córas comhtháite bainistíochta le haghaidh teorainneacha seachtracha a fhorbairt agus a chur chun feidhme, lena n-áiritheofaí feidhmiú cuí limistéar Schengen, a ghnóthú go leordhóthanach, de bharr easpa rialuithe ag teorainneacha inmheánacha, na ndúshlán suntasach ón imirce ag na teorainneacha seachtracha, an ghá atá ann le faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar thrasnú na dteorainneacha, agus chun rannchuidiú le leibhéal ard slándála inmheánaí laistigh den Aontas, ach gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(100)  Is iad na teorainneacha seachtracha dá dtagraítear sa Rialachán seo ná na teorainneacha sin a bhfuil feidhm ag forálacha Theideal II de Rialachán (AE) 2016/399 maidir leo, lena n-áirítear teorainneacha seachtracha Bhallstáit Schengen i gcomhréir le Prótacal 19 maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh, atá i gceangal le CAE agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

(102)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le forálacha an Rialacháin seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis an lámhleabhar praiticiúil le haghaidh chur chun feidhme agus bhainistiú EUROSUR, mionsonraí na sraitheanna faisnéise sna léargais ar dhálaí agus na rialacha maidir le léargais ar dhálaí sonracha a bhunú, na bearta chun na rioscaí a mhaolú ag na teorainneacha seachtracha atá le cur chun feidhme ag an nGníomhaireacht agus a chuireann de cheangal ar na Ballstáit comhoibriú leis an nGníomhaireacht sa chur chun feidhme sin, na rialacha maidir le híocaíocht na tacaíochta airgeadais chun buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a fhorbairt agus faireachán a dhéanamh ar na coinníollacha is infheidhme maidir leis an tacaíocht airgeadais, an lámhleabhar praiticiúil maidir le comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta, sonraíochtaí teicniúla agus nósanna imeachta FADO. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16).

(103)  Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen(17), de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle(18). Sa Socrú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le modheolaíochtaí rannpháirtíocht na Stát sin sa Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh(19) déantar foráil maidir le rialacha i dtaobh rannpháirtíocht na dtíortha sin in obair na Gníomhaireachta, lena n-áirítear forálacha maidir le ranníocaíochtaí airgeadais agus foireann.

(104)  Maidir leis an Eilvéis, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen(20) a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/146/CE ón gComhairle(21).

(105)  Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen(22) a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear i bpointe A d'Airteagal 1 de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle(23).

(106)  Sa Socrú idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, den pháirt eile, maidir le modheolaíochtaí rannpháirtíocht na Stát sin sa Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh(24) déantar foráil maidir le rialacha i dtaobh rannpháirtíocht na dtíortha sin in obair na Gníomhaireachta, lena n-áirítear forálacha maidir le ranníocaíochtaí airgeadais agus foireann.

(107)  I gcomhréir le hAirteagail 1 agus 2 de Phrótacal Uimh. 22 maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal le CAE agus le CFAE, níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm. Ós rud é go gcuireann an Rialachán seo le acquis Schengen, cinnfidh an Danmhairg, i gcomhréir le hAirteagal 4 den Phrótacal sin, laistigh de thréimhse sé mhí tar éis don Chomhairle cinneadh a dhéanamh ar an Rialachán seo, an gcuirfidh sí chun feidhme ina dlí náisiúnta é.

(108)  Is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen nach bhfuil an Ríocht Aontaithe rannpháirteach iontu, i gcomhréir le Cinneadh 2000/365/CE ón gComhairle(25); dá bhrí sin, níl an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(109)  Is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen nach bhfuil Éire rannpháirteach iontu, i gcomhréir le Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle(26); dá bhrí sin, níl Éire rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(110)  Ba cheart don Ghníomhaireacht eagrú gníomhaíochtaí sonracha a éascú, gníomhaíochtaí trína mbeidh na Ballstáit in ann tairbhiú den saineolas agus de na saoráidí a d'fhéadfadh Éire agus an Ríocht Aontaithe a bheith toilteanach a chur ar fáil dóibh, ar théarmaí a bheidh le cinneadh ar bhonn gach cáis ar leith ag an mbord bainistíochta. Chuige sin, is féidir go dtabharfar cuireadh d'ionadaithe ó Éirinn freastal ar chruinnithe den bhord bainistíochta, rud a thabharfaidh deis dóibh a bheith iomlán rannpháirteach in ullmhú na ngníomhaíochtaí sonracha sin. Is féidir go dtabharfar cuireadh d'ionadaithe ón Ríocht Aontaithe freastal ar chruinnithe den bhord bainistíochta go dtí an dáta a tharraingeoidh an Ríocht Aontaithe siar ón Aontas Eorpach.

(111)  Cé nach bhfuil an Ríocht Aontaithe rannpháirteach sa Rialachán seo, tá an deis [aici] [tugtha di] comhoibriú leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach ós Ballstát den Aontas í. I bhfianaise an fhógra a thug an Ríocht Aontaithe gur mhian léi tarraingt siar ón Aontas, ba cheart socruithe speisialta is infheidhme maidir leis an gcomhar oibríochtúil leis an Ríocht Aontaithe ar bhonn an Rialacháin seo a bheith infheidhme a fhad a bheidh an Ríocht Aontaithe ina Ballstát nó, ar choinníoll go dtiocfaidh comhaontú idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe i bhfeidhm bunaithe ar Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a fhad a bheidh an Ríocht Aontaithe comhshamhlaithe le Ballstát ar bhonn an chomhaontaithe sin.

(112)  Tá conspóid ann idir Ríocht na Spáinne agus an Ríocht Aontaithe maidir le críochú theorainneacha Ghiobráltar.

(113)  Má chuirtear infheidhmeacht an Rialacháin seo ar fionraí maidir le teorainneacha Ghiobráltar, ní chiallaíonn an méid sin go bhfuil aon athrú ar sheasaimh na Stát lena mbaineann faoi seach.

(114)  ▌Chuathas i gcomhairle leis an ▌Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 45(d) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 an 7 Samhain2018 agus thug sé tuairim an 30 Samhain 2018.

(115)  Is é is aidhm don Rialachán seo forálacha Rialachán (AE) Uimh. 2016/1624 agus Rialachán (CE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Gníomhaíocht Chomhpháirteach Uimh. 98/700/CGB ón gComhairle a chur in oiriúint don chreat institiúideach a leagtar síos in CFAE. I bhfianaise a shuntasaí atá na leasuithe atá le déanamh ina líon agus ina gcineál araon, is iomchuí, ar mhaithe leis an tsoiléireacht, na gníomhartha dlí sin a aisghairm agus gníomh nua a chur ina n-ionad,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

An Garda Teorann agus Cósta Eorpach

Airteagal 1

Ábhar

Bunaítear leis an Rialachán seo Garda Teorann agus Cósta Eorpach chun Bainistiú Comhtháite Teorainneacha Eorpach a áirithiú ag na teorainneacha seachtracha d'fhonn bainistiú a dhéanamh▌ go héifeachtúil ar ▌na teorainneacha sin, agus cearta bunúsacha á gcomhlíonadh go hiomlán chomh maith le héifeachtúlacht an chomhbheartais um fhilleadh a mhéadú ▌.

Téann an Rialachán seo i ngleic le dúshláin imirce ▌agus le dúshláin agus bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo ag na teorainneacha seachtracha. Áirithíonn sé leibhéal ard slándála laistigh denAontas agus cearta bunúsacha á n-urramú go hiomlán, fad a chosnaítear saorghluaiseacht daoine laistigh den Aontas. Rannchuidíonn sé le brath, cosc agus comhrac na coireachta trasteorann ag na teorainneacha seachtracha.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn “teorainneacha seachtracha” teorainneacha seachtracha mar a shainmhínítear i bpointe 2 d'Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 2016/399 ▌;

(2)  ciallaíonn “pointe trasnaithe teorann” pointe trasnaithe teorann mar a shainmhínítear i bpointe 8 d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2016/399;

(3)  ciallaíonn “rialú teorann” rialú ag teorainneacha mar a shainmhínítear i bpointe 10 d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2016/399;

(3a)  ciallaíonn “seiceálacha teorann” seiceálacha teorann mar a shainmhínítear i bpointe 11 d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2016/399;

(4)  ciallaíonn “faireachas teorainneacha” faireachas ar theorainneacha mar a shainmhínítear i bpointe 12 d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2016/399;

(5)  ciallaíonn "eitilt sheachtrach" aon eitilt de chuid aerárthaigh le foireann nó gan foireann lena phaisinéirí agus/nó lasta chuig críocha na mBallstát nó as críocha na mBallstát, nach eitilt inmheánach í mar a shainmhínítear i bpointe 3 d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2016/399;

(6)  ciallaíonn "faireachas teorainneacha aeir" faireachas ar eitiltí seachtracha;

(7)  ciallaíonn "feasacht ar dhálaí" an cumas chun faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha trasteorann agus iad a bhrath, a shainaithint, a rianú agus a thuiscint chun forais réasúnta a aimsiú le haghaidh beart freagartha ar bhonn faisnéis nua a chur le chéile leis an bhfaisnéis atá ann cheana, agus ionas go mbeifear in inmhe níos fearr laghdú a dhéanamh ar líon na n-inimirceach a bhásaíonn ag teorainneacha seachtracha nó feadh na dteorainneacha sin nó gar dóibh;

(8)  ciallaíonn "cumas freagartha" an cumas gníomhaíochtaí a chur i gcrích atá dírithe ar ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chomhrac, ag teorainneacha seachtracha, feadh na dteorainneacha sin nó gar dóibh, lena n-áirítear na meáin agus an t-am freagairt leormhaith a thabhairt;

(9)  ciallaíonn "EUROSUR" an creat le haghaidh malartú faisnéise agus comhar idir na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht;

(10)  ciallaíonn "léargas ar dhálaí" comhbhailiú sonraí geoshuite gar-fhíor-ama maille le faisnéis a fhaightear ó údaráis éagsúla, ó bhraiteoirí, ó ardáin agus ó fhoinsí eile a tharchuirtear ar bhealaí slána cumarsáide agus faisnéise agus is féidir a phróiseáil agus a thaispeáint go roghnaíoch d'údaráis ábhartha eile, agus a roinnt leo, d'fhonn feasacht ar dhálaí a bheith ann agus chun tacú leis an acmhainn freagartha ag na teorainneacha seachtracha, feadh na dteorainneacha sin nó gar do na teorainneacha sin agus an limistéar réamhtheorann;

(11)  ciallaíonn "cuid den teorainn sheachtrach" teorainn sheachtrach Bhallstáit, ina hiomláine nó cuid de, mar a shainmhínítear sin sa dlí náisiúnta nó mar a chinneann an lárionad náisiúnta comhordúcháin nó aon údarás náisiúnta freagrach eile;

(12)  ciallaíonn "coireacht trasteorann" aon choireacht thromchúiseach a bhfuil gné thrasteorann ag baint léi a dhéantar nó a dhéantar iarracht a dhéanamh ag teorainneacha seachtracha nó feadh na dteorainneacha sin nó gar dóibh;

(13)  ciallaíonn ‘limistéar réamhtheorann’ limistéar geografach a théann thar na teorainneacha seachtracha atá ábhartha chun bainistiú a dhéanamh ar theorainneacha seachtracha trí anailís riosca agus feasacht ar dhálaí;

(14)  ciallaíonn "teagmhas" staideanna a bhaineann leis an inimirce neamhdhleathach, le coireacht trasteorann, nó ina mbeadh baol do bheatha na n-inimirceach, ag teorainneacha seachtracha, feadh na dteorainneacha sin nó gar dóibh;

(15)  ciallaíonn "baill foirne reachtúla" baill foirne arna bhfostú ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh (na "Rialacháin Foirne") agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais a leagtar síos i Rialachán Uimh. 259/68 ón gComhairle;

(16)  ciallaíonn "baill foirne oibríochtúla" gardaí teorann, gardaí tionlacain don fhilleadh, speisialtóirí don fhilleadh agus na baill foirne ábhartha eile a chomhdhéanann "buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh” i gcomhréir leis na ceithre chatagóir a leagtar amach in Airteagal 55(1); bíonn foireann oibríochtúil fostaithe ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta mar fhoireann reachtúil (catagóir 1), ar iasacht leis an nGníomhaireacht ón mBallstát (catagóir 2), curtha ar fáil d’imscaradh gearrthéarmach ag an mBallstát (catagóir 3) nó imscartha ón gCúltaca do mhearfhreagairt le haghaidh mear-idirghabhálacha teorann (catagóir 4). Tá na baill foirne oibríochtúla le gníomhú mar bhaill d'fhoirne bainistithe teorann, d'fhoirne tacaíochta don bhainistiú imirce nó d'fhoirne um fhilleadh ag a bhfuil cumhachtaí feidhmiúcháin i gcás inarb infheidhme. Áirítear ar na baill foirne oibríochtúla freisin na baill foirne reachtúla atá freagrach as feidhmiú aonad láir ETIAS nach féidir iad a imscaradh mar bhaill foirne;

(17)  ciallaíonn "foirne bainistithe teorann" foirne a chuirfear le chéile as buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus a imscarfar le linn oibríochtaí comhpháirteacha ag na teorainneacha seachtracha agus le linn mear-idirghabhálacha teorann sna Ballstáit agus i dtríú tíortha;

(18)  ciallaíonn "ball de na foirne" ball de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh arna imscaradh trí bhíthin foirne bainistithe teorann, foirne tacaíochta don bhainistiú imirce agus foirne um fhilleadh;

(19)  ciallaíonn "foireann tacaíochta don bhainistiú imirce" foireann saineolaithe a thugann athneartú oibríochtúil do na Ballstáit, lena n-áirítear ag teophointí ▌, atá comhdhéanta de bhaill foirne oibríochtúla ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, ón Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn, agus ó Europol,agus i gcás inarb ábhartha saineolaithe ó Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus ó ghníomhaireachtaí ▌eile de chuid an Aontais agus ó na Ballstáit chomh maith;

(20)  ciallaíonn “Ballstát óstach” Ballstát ina dtarlaíonn oibríocht chomhpháirteach nó mear-idirghabháil teorann, oibríocht um fhilleadh nó idirghabháil um fhilleadh, nó óna seoltar a leithéid d'oibríocht nó d'idirghabháil, nó ina n-imscartar foireann tacaíochta don bhainistiú imirce;

(21)  ciallaíonn "Ballstát baile" an Ballstát óna n-imscarfar an ball foirne nó óna a gcuirfear ar iasacht é chuig foireann oibríochtúil bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh;

(22)  ciallaíonn “Ballstát rannpháirteach” Ballstát atá rannpháirteach in oibríocht chomhpháirteach, i mear-idirghabháil teorann, in oibríocht um fhilleadh, in idirghabháil um fhilleadh nó in imscaradh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, trí threalamh teicniúil nó baill foirne oibríochtúla de chuid bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta a sholáthar, mar aon le Ballstát atá rannpháirteach in oibríochtaí um fhilleadh nó in idirghabhálacha um fhilleadh trí threalamh teicniúil nó baill foirne a sholáthar, ach nach Ballstát óstach é;

(23)  ciallaíonn “teophointe” limistéar a chruthaítear arna iarraidh sin don Bhallstát óstach ina bhfuil an Ballstát óstach, an Coimisiún, gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais agus na Ballstáit rannpháirteacha ag comhoibriú lena chéile agus é mar aidhm acu dúshlán díréireach imirce atá ann nó a d'fhéadfadh a bheith ann a bhainistiú agus ar saintréith den dúshlán sin go bhfuil méadú suntasach ar líon na n-imirceach a thagann isteach ag na teorainneacha seachtracha;

(25)  ciallaíonn “filleadh” filleadh mar a shainmhínítear i bpointe 3 d'Airteagal 3 de Threoir 2008/115/CE;

(26)  ciallaíonn “cinneadh um fhilleadh” cinneadh riaracháin nó breithiúnach nó gníomh, ina ndeirtear nó ina ndearbhaítear go bhfuil fanacht náisiúnaigh tríú tír neamhdhlíthiúil agus lena bhforchuirtear oibleagáid air nó uirthi filleadh nó ina ndeirtear go bhfuil oibleagáid air nó uirthi filleadh agus gur cinneadh é sin lena n-urramaítear Treoir 2008/115/CE;

(27)  ciallaíonn “fillí” náisiúnach tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach agus a bhfuil cinneadh um fhilleadh, nó a choibhéis sin i dtríú tír, déanta ina leith ar cinneadh é atá infhorfheidhmithe;

(28)  ciallaíonn “oibríocht um fhilleadh” oibríocht arna heagrú nó arna comhordú ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta ar cuid di athneartú teicniúil agus oibríochtúil arna sholáthar do Bhallstát amháin nó níos mó ▌ agus lena gcuirtear ar ais fillithe ó Bhallstát amháin nó níos mó, ▌ bíodh sé sin ar bhonn éigeantach nó ar bhonn deonach, gan beann ar an modh iompair;

(29)  ciallaíonn “idirghabháil um fhilleadh” gníomhaíocht de chuid na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta a chuireann cúnamh teicniúil agus oibríochtúil méadaithe ar fáil do na Ballstáit, ▌agus arb é atá i gceist leis foirne um fhilleadh a imscaradh agus oibríochtaí um fhilleadh a eagrú;

(30)  ciallaíonn "foirne um fhilleadh" foirne a chuirtear le chéile as buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus a imscartar le linn oibríochtaí um fhilleadh, idirghabhálacha um fhilleadh sna Ballstáit ▌nó le linn gníomhaíochtaí oibríochtúla eile atá nasctha le cur chun feidhme cúraimí a bhaineann le filleadh;

(31)  ciallaíonn "oifigeach idirchaidrimh inimirce" oifigeach idirchaidrimh inimirce mar a shainmhínítear i [rialachán nua EIS]

Airteagal 3

Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip

Is iad na comhchodanna seo a leanas a bheidh sa Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip:

(a)  rialú teorann, lena n-áirítear bearta chun trasnuithe dlisteanacha ag teorainneacha a éascú agus, i gcás inarb iomchuí, bearta a bhaineann leis an gcoireacht trasteorann a chosc agus a bhrath ag na teorainneacha seachtracha ag díriú ar imircigh a smuigleáil, gáinneáil ar dhaoine agus an sceimhlitheoireacht, agus sásraí agus nósanna imeachta do bhearta a bhaineann le daoine leochaileacha agus mionaoisigh neamhthionlactha a shainaithint agus sainaithint daoine atá i ngá cosanta idirnáisiúnta nó ar mian leo iarratas a dhéanamh ar chosaint idirnáisiúnta faisnéis a sholáthar dóibh agus iad a tharchur;

(b)  oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála do dhaoine i nguais ar muir a sheolfar agus a dhéanfar i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 agus i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, ar oibríochtaí iad a tharlaíonn i gcásanna a thiocfadh chun cinn le linn oibríochtaí faireachais teorainneacha ar muir;

(c)  anailís ar na rioscaí atá ann don tslándáil inmheánach agus anailís ar aon bhagairtí a d'fhéadfadh difear a dhéanamh d'fheidhmiú nó do shlándáil na dteorainneacha seachtracha;

(d)  malartú faisnéise agus comhar i réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán seo idir na Ballstáit, agus idir na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht, lena n-áirítear tacaíocht arna comhordú ag an nGníomhaireacht;

(e)  comhar idirghníomhaireachta i measc na n-údarás náisiúnta i ngach Ballstát atá freagrach as rialú teorann nó as cúraimí eile a dhéantar ag an teorainn, agus idir na húdaráis atá freagrach as an bhfilleadh i ngach Ballstát, lena n-áirítear malartú tráthrialta faisnéise leis na huirlisí malartaithe faisnéise atá ann; I gcás inarb iomchuí, déanfar comhar le comhlachtaí náisiúnta atá i mbun cearta bunúsacha a chosaint a chur san áireamh.

(f)  comhar idir na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais sna réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán seo, lena n-áirítear faisnéis a mhalartú go tráthrialta;

(g)  comhar le tríú tíortha sna réimsí arna gcumhdach leis an Rialachán seo, ag díriú go háirithe ar thíortha comharsanachta tríú tír agus ar na tríú tíortha sin a sainaithníodh trí anailís riosca mar thíortha tionscnaimh agus/nó idirthurais i dtaca le hinimirce neamhdhlíthiúil;

(h)  bearta teicniúla agus oibríochtúla laistigh de Limistéar Schengen a bhaineann le rialú teorann agus atá ceaptha chun aghaidh a thabhairt ar imirce neamhdhleathach agus dul i ngleic ar bhealach níos fearr leis an gcoireacht trasteorann;

(i)  náisiúnaigh tríú tír atá faoi réir cinntí um fhilleadh arna n-eisiúint ag Ballstát a fhilleadh;

(j)  teicneolaíocht úrscothach a úsáid, lena n-áirítear córais faisnéise ar mhórscála;

(k)  sásra rialaithe cáilíochta, go háirithe sásra meastóireachta Schengen, an measúnú leochaileachta agus aon sásra náisiúnta atá ann, chun cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais i réimse an bhainistithe teorainneacha a áirithiú;

(l)  sásraí dlúthpháirtíochta, go háirithe ionstraimí maoiniúcháin an Aontais.

2.  Beidh cearta bunúsacha, oideachas agus oiliúint, agus taighde agus nuálaíocht ina gcomhchodanna uileghabhálacha i gcur chun feidhme Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip.

Airteagal 4

An Garda Teorann agus Cósta Eorpach

Beidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach chomhdhéanta ▌d’údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorainneacha, lena n-áirítear gardaí cósta a mhéid is a dhéanann siad cúraimí rialaithe teorann, chomh maith leis na húdaráis atá freagrach as an bhfilleadh agus an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (‘an Ghníomhaireacht’).

Airteagal 5

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

1.   Beidh an Ghníomhaireacht ▌a bunaíodh ar dtús le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004, faoi rialú an Rialacháin seo.

2.  Áireofar sa Ghníomhaireachta buanchór an Gharda Teorann agus Cósta a leagtar amach in Airteagal 55, a bhfuil acmhainneacht de suas le 10 000 ball foirne oibríochtúil aige, de bhun Iarscríbhinn I.

3.   Chun bainistiú comhtháite comhleanúnach teorainneacha san Eoraip a áirithiú, déanfaidh an Ghníomhaireacht cur i bhfeidhm ▌bhearta an Aontais maidir le bainistiú na dteorainneacha seachtracha a éascú agus a dhéanamh níos éifeachtaí ▌, go háirithe Cód Teorainneacha Schengen a bunaíodh le Rialachán (AE) 2016/399, agus maidir le filleadh.

4.   Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht le cur i bhfeidhm leanúnach agus aonfhoirmeach dhlí an Aontais, lena n-áirítear acquis an Aontais ar chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (‘an Chairt’), ag na teorainneacha seachtracha ▌. Áireofar ar a rannchuidiú malartú dea-chleachtas.

Airteagal 6

Cuntasacht

Beidh an Ghníomhaireacht cuntasach do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Airteagal 7

Freagracht chomhroinnte

1.   Cuirfidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip chun feidhme mar fhreagracht chomhroinnte de chuid na Gníomhaireachta agus na n-údarás náisiúnta atá freagrach as bainistiú teorainneacha, lena n-áirítear gardaí cósta a mhéid is a dhéanann siad oibríochtaí faireachais teorainneacha muirí agus aon chúraimí eile rialaithe teorann. Is ag na Ballstáit a fhanfaidh an phríomhfhreagracht do bhainistiú a gcodanna féin de na teorainneacha seachtracha.

2.   Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh teicniúil agus oibríochtúil le linn cur chun feidhme beart a bhaineann le fillteacha amhail dá dtagraítear in Airteagal 49 arna iarraidh sin don Bhallstát lena mbaineann, nó ar thionscnamh na Gníomhaireachta agus i gcomhaontú agus faoi réir inniúlacht na mBallstát lena mbaineann. Coinneoidh na Ballstáit an fhreagracht iomlán as cinntí um fhilleadh a eisiúint agus as bearta a ghlacadh a bhaineann le coinneáil fillithe i gcomhréir le Treoir 2008/115/CE.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit bainistiú a dteorainneacha seachtracha agus forfheidhmiú cinntí um fhilleadh, chun a leasanna féin agus chun leasa choitinn na mBallstát uile, i lánchomhlíonadh dhlí an Aontais dóibh, lena n-áirítear urraim do chearta bunúsacha, agus i gcomhréir le hAirteagal 8 lena mbunaítear an timthriall do bheartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip ▌i ndlúthchomhar leis an nGníomhaireacht.

4.   Tacóidh an Ghníomhaireacht le cur i bhfeidhm bhearta an Aontais a bhaineann le bainistiú na dteorainneacha seachtracha agus le feidhmiú cinntí um fhilleadh trí ghníomhaíochtaí na mBallstát a athneartú, a mheasúnú agus a chomhordú, agus trí chúnamh ▌teicniúil agus oibríochtúil a thabhairt chomh maith, le linn chur chun feidhme na mbeart sin agus i dtaca le cúrsaí fillte. Ní thacóidh an Ghníomhaireacht le haon bhearta a bhaineann le rialuithe ag teorainneacha inmheánacha ná ní bheidh sí rannpháirteach sna bearta sin. Beidh an Ghníomhaireacht go hiomlán freagrach agus cuntasach i leith aon chinntí a ghlacann sí agus aon ghníomhaíochtaí arb í amháin atá freagrach astu faoin Rialachán seo.

5.   Féadfaidh na Ballstáit comhoibriú ar leibhéal oibríochtúil le Ballstáit eile agus/nó le tríú tíortha, i gcás ina bhfuil an comhar sin comhoiriúnach le cúraimí na Gníomhaireachta. Staonfaidh na Ballstáit ó ghníomhaíocht ar bith a d’fhéadfadh feidhmiú na Gníomhaireachta nó baint amach a cuspóirí a chur i mbaol. Cuirfidh na Ballstáit tuarascáil chuig an nGníomhaireacht maidir leis an gcomhar oibríochtúil sin le Ballstáit eile agus/nó le tríú tíortha ag na teorainneacha seachtracha agus i réimse an fhillte. Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an bord bainistíochta ar an eolas faoi na hábhair sin ar bhonn rialta agus uair amháin sa bhliain ar a laghad.

Airteagal 8

An timthriall don bheartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip

1.   Áiritheoidh an Coimisiún agus an Garda Teorann agus Cósta Eorpach éifeachtacht an Bhainistithe Chomhtháite Teorainneacha san Eoraip le timthriall don bheartas straitéiseach ilbhliantúil don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip a ghlactar i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos i mír 4.

2.   Leagfar amach sa bheartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip an chaoi le dul i ngleic ar dhóigh chomhsheasmhach, chomhtháite agus chórasach leis na dúshláin i réimse an bhainistithe teorainneacha agus an fhillte. Saineofar ann na tosaíochtaí beartais agus soláthrófar na treoirlínte straitéiseacha do thréimhse cúig bliana i ndáil leis na comhchodanna a leagtar amach in Airteagal 3.

3.   Beidh ceithre chéim, a leagtar amach i míreanna 4 go 7, sa timthriall don bheartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip.

4.   Bunaithe ar an anailís riosca straitéiseach don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip dá dtagraítear in Airteagal 30(2), déanfaidh an Coimisiún doiciméad beartais a ullmhú chun beartas straitéiseach ilbhliantúil a cheapadh maidir leis an mBainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip. Cuirfidh an Coimisiún é sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle chun é a phlé. Tar éis an phlé sin, glacfaidh an Coimisiún an teachtaireacht lena mbunófar beartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip.

5.   Chun an beartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip dá dtagraítear i mír 4 a chur chun feidhme, déanfaidh an Ghníomhaireacht, le cinneadh ón mbord bainistíochta bunaithe ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, a ullmhófar i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún straitéis theicniúil agus oibríochtúil a bhunú don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip. Cuirfidh an Ghníomhaireacht san áireamh, má tá údar maith leis, staid shonrach na mBallstát, go háirithe an suíomh geografach ina bhfuil siad. Beidh an straitéis sin i gcomhréir le hAirteagal 3 agus leis an mbeartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip Déanfaidh sí cur chun feidhme an Bhainistithe Chomhtháite Teorainneacha san Eoraip a chur chun cinn, agus tacóidh sí leis, sna Ballstáit uile.

6.   Chun an beartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip dá dtagraítear i mír 4 a chur chun feidhme, leagfaidh na Ballstáit a straitéisí náisiúnta don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip amach trí dhlúthchomhar idir na húdaráis náisiúnta uile atá freagrach as bainistiú teorainneacha seachtracha agus as filleadh. Beidh na straitéisí náisiúnta sin i gcomhréir le hAirteagal 3, leis an mbeartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip dá dtagraítear i mír 4 agus leis an straitéis theicniúil agus oibríochtúil dá dtagraítear i mír 5.

7.  Ceithre bliana tar éis ghlacadh an bheartais straitéisigh ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip dá dtagraítear i mír 4, déanfaidh an Coimisiún ▌meastóireacht chuimsitheach ar a chur chun feidhme. Cuirfear torthaí na meastóireachta san áireamh nuair a ullmhófar an chéad timthriall eile. Cuirfidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht an fhaisnéis is gá ar fáil don Choimisiún go tráthúil ionas gur féidir leis meastóireacht fhoriomlán a dhéanamh. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachta in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

8.   Má tá athrú ar na tosaíochtaí beartais de dhíth mar gheall ar an staid ag na teorainneacha seachtracha nó i réimse an fhillte, leasóidh an Coimisiún an beartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip, nó codanna ábhartha de, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 4.

Ansin déanfar straitéis theicniúil agus oibríochtúil na Gníomhaireachta agus straitéisí náisiúnta na mBallstát a ghlacadh i gcás inar .

Airteagal 9

Pleanáil chomhtháite

1.   Ar bhonn an timthrialla don bheartas straitéiseach ilbhliantúil don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip dá dtagraítear in Airteagal 8, cuirfidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach pleanáil chomhtháite ar bun don bhainistiú teorainneacha agus don fhilleadh, lena n-áirítear pleanáil oibríochtúil, pleanáil theagmhasach agus pleanáil maidir le forbairt acmhainneachta agus déanfar é a bhunú i gcomhréir le míreanna 2, 3 agus 4.

2.  Bunóidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht pleananna oibríochtúla um bainistiú teorann agus um fhilleadh. Déanfar pleananna oibríochtúla na mBallstát ar pleananna iad a bhaineann le codanna den teorainn a bhfuil leibhéal/leibhéil arda [agus ríthabhachtacha tionchair] acu a chomhordú le Ballstáit chomharsanachta agus leis an nGníomhaireacht d’fhonn bearta riachtanacha trasteorann a chur chun feidhme[6] agus chun tacaíocht a sholáthar don Ghníomhaireacht. Maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, saineofar an phleanáil oibríochtúil don bhliain dar gcionn in iarscríbhinn a ghabhann leis an doiciméad clársceidealaithe aonair dá dtagraítear in Airteagal 100 agus le haghaidh gach gníomhaíocht oibríochtúil shonrach tríd an bplean oibríochtúil dá dtagraítear in Airteagal 39 agus in Airteagal 75(3). Déanfar na pleananna oibríochtúla nó codanna díobh a aicmiú ina bpleananna oibríochtúla iomchuí i gcomhlíonadh Chinntí (AE, Euratom) 2015/443 agus 2015/444 ón gCoimisiún.

3.  Glacfaidh na Ballstáit plean teagmhais le haghaidh bhainistiú a dteorainneacha agus an fhillte. I gcomhréir leis an straitéis náisiúnta don bhainistiú comhtháite teorainneacha, beidh tuairisc sna pleananna teagmhais ar na bearta agus na hacmhainní ar fad a mbeadh gá leo chun athneartú a dhéanamh ar chumais lena n-áirítear lóistíocht agus tacaíocht ar an leibhéal náisiúnta agus ón nGníomhaireacht araon.

Déanfaidh gach Ballstát agus an Ghníomhaireacht an chuid sin de na pleananna teagmhasacha a dteastaíonn tuilleadh tacaíochta ón nGarda Teorann agus Cósta ina leith a ullmhú ar bhonn comhpháirteach agus i ndlúthchomhar leis na Ballstáit comharsanachta.

4.  Glacfaidh na Ballstáit plean forbartha acmhainneachta don bhainistiú teorann agus don fhilleadh i gcomhréir lena straitéis náisiúnta don bhainistiú comhtháite teorainneacha. Beidh tuairisc sa phlean forbartha acmhainneachta ar an gcás atá beartaithe agus ar éabhlóid na gcumas náisiúnta gaolmhar, sa mheántéarma agus san fhadtéarma, maidir le bainistiú teorann agus le filleadh.

Tabharfar aghaidh sa phlean náisiúnta forbartha acmhainneachta ar gach comhchuid den Bhainistiú Comhtháite Teorann san Eoraip go háirithe ar bheartas earcaíochta agus oiliúna na ngardaí teorann agus na speisialtóirí don fhilleadh, ar fháil agus cothabháil trealaimh agus ar na gníomhaíochtaí taighde agus forbartha is gá agus ar na gnéithe airgeadais comhfhreagracha.

4a.  Beidh sna pleananna dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4 an cás ar forbraíodh os a choinne é. Beidh na cásanna díorthaithe ó anailís riosca agus beidh siad in oiriúint don éabhlóid is féidir a theacht ar an staid ag na teorainneacha seachtracha agus i réimse na himirce neamhdhleathaí, agus do na dúshláin arna sainaithint sa timthriall don bheartas straitéiseach ilbhliantúil don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip.

4b.  Déanfaidh Bord Bainistíochta na Gníomhaireachta an mhodheolaíocht agus an nós imeachta do bhunú na bpleananna dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4 a ghlacadh, tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit, le togra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin.

5.  Bunóidh an Ghníomhaireacht sintéis de na pleananna náisiúnta forbartha acmhainneachta agus straitéis ilbhliantúil le haghaidh trealamh na Gníomhaireachta a fháil dá dtagraítear in Airteagal 63 agus pleanáil ilbhliantúil na bpróifílí do bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht an tsintéis sin a roinnt leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún d’fhonn aon sinéirgíocht agus aon deis a shainaithint le haghaidh comhar sna réimsí éagsúla a chumhdaítear leis na pleananna forbartha acmhainneachta, lena n-áirítear soláthair chomhpháirteacha. Bunaithe ar na sinéirgíochtaí arna sainaithint, féadfaidh an Ghníomhaireacht iarraidh ar na Ballstáit a bheith rannpháirteach i mbearta iardain le haghaidh comhair.

6.  Tiocfaidh bord bainistíochta na Gníomhaireachta le chéile uair sa bhliain ar a laghad chun treochlár acmhainneachta an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a phlé agus a fhormheas. Maidir leis an treochlár forbartha acmhainneachta, is é an stiúrthóir feidhmiúcháin a bheartóidh é bunaithe ar shintéis na bpleananna forbartha acmhainneachta lena gcuirfear san áireamh, inter alia, torthaí na hanailíse riosca agus na measúnuithe riosca arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 33 agus le pleananna ilbhliantúla na Gníomhaireachta féin. Nuair a bheidh an treochlár acmhainneachta formheasta ag an mbord bainistíochta, cuirfear in iarscríbhinn a ghabhann leis an straitéis theicniúil agus oibríochtúil é.

CAIBIDIL II

Feidhmiú an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh

Roinn 1

Cúraimí na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta

Airteagal 10

Cúraimí na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta

(1)  Beidh na cúraimí seo a leanas ar an nGníomhaireacht ▌:

1.  faireachán a dhéanamh ar shreafaí imirce agus anailís riosca a dhéanamh i dtaca leis na gnéithe uile a bhaineann le bainistiú comhtháite teorainneacha;

2.  faireachán a dhéanamh ar riachtanais oibríochtúla na mBallstát i ndáil le cur chun feidhme an fhillte, lena n-áirítear sonraí oibríochtúla a bhailiú;

3.  measúnú leochaileachta a dhéanamh, lena n-áirítear an measúnú ar acmhainneacht agus ar ullmhacht na mBallstát aghaidh a thabhairt ar bhagairtí agus ar dhúshláin ag na teorainneacha seachtracha;

4.   faireachán a dhéanamh ar bhainistiú na dteorainneacha seachtracha trí oifigigh idirchaidrimh na Gníomhaireachta sna Ballstáit;

4a.  faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceart bunúsach i ngach ceann dá gníomhaíochtaí ag na teorainneacha seachtracha agus ar oibríochtaí um fhilleadh;

5.  tacú le forbairt agus oibriú chreat EUROSUR;

6.  cúnamh a thabhairt do na Ballstáit in imthosca ina n-éilítear cúnamh méadaithe teicniúil agus oibríochtúil ag na teorainneacha seachtracha trí oibríochtaí comhpháirteacha a chomhordú agus a eagrú, agus aird á tabhairt ar an bhfíoras go bhféadfadh cásanna éigeandála daonnúla agus tarrtháil ar muir a bheith i gceist le staideanna áirithe i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí idirnáisiúnta;

7.  cúnamh a thabhairt do Bhallstáit in imthosca ina n-éilítear cúnamh méadaithe teicniúil agus oibríochtúil ag na teorainneacha seachtracha, trí mhear-idirghabhálacha teorann a lainseáil ag teorainneacha seachtracha na mBallstát sin a bhfuil aghaidh á tabhairt acu ar dhúshláin shonracha agus dhíréireacha, agus aird á tabhairt ar an bhfíoras go bhféadfadh cásanna éigeandála daonnúla agus tarrtháil ar muir a bheith i gceist le staideanna áirithe, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí idirnáisiúnta;

8.  cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a sholáthar do Bhallstáit agus do thríú tíortha i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 agus leis an dlí idirnáisiúnta, chun tacú le hoibríochtaí cuardaigh agus tarrthála do dhaoine atá i nguais ar muir agus a d'fhéadfadh tarlú le linn oibríochtaí faireachais teorainneacha ar muir;

9.  buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a bhunaítear leis an Rialachán seo a imscaradh faoi chuimsiú foirne bainistithe teorann, foirne tacaíochta don bhainistiú imirce agus foirne um fhilleadh le linn oibríochtaí comhpháirteacha agus mear-idirghabhálacha teorann, oibríochtaí um fhilleadh agus idirghabhálacha um fhilleadh;

10.  comhthiomsú de threalamh teicniúil a bhunú, lena n-áirítear comhthiomsú de threalamh mearfhreagartha, atá le húsáid le linn oibríochtaí comhpháirteacha, mear-idirghabhálacha teorann agus faoi chuimsiú na bhfoirne tacaíochta don bhainistiú imirce, agus le linn oibríochtaí um fhilleadh agus idirghabhálacha um fhilleadh freisin;

11.  a hacmhainní daonna agus teicniúla féin a fhorbairt agus a bhainistiú, le tacaíocht ón sásra um rialú inmheánach cáilíochta chun cur le buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus leis an gcomhthiomsú de threalamh teicniúil, lena n-áirítear earcú agus oiliúint na mball dá foireann a ghníomhóidh mar bhaill foirne;

12.  faoi chuimsiú na bhfoirne tacaíochta don bhainistiú imirce sna teophointí nó in ionaid rialaithe ▌ baill foirne oibríochtúla agus trealamh teicniúil a imscaradh chun cúnamh a sholáthar le scagadh, le faisnéisiú, le sainaithint agus le tógáil méarlorg, agus nós imeachta a bhunú maidir le faisnéis tosaigh a tharchur chuig daoine atá i ngá cosanta idirnáisiúnta nó ar mian leo iarratas a dhéanamh ar chosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear nós imeachta chun grúpaí leochaileacha a shainaithint, i gcomhar leis an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn agus le húdaráis náisiúnta inniúla;

15.  cúnamh a sholáthar ag gach céim den phróiseas um fhilleadh gan staidéar a dhéanamh ar fhiúntas cinntí um fhilleadh ar cinntí iad a bhfuil an fhreagracht iomlán ar na Ballstáit ina leith agus cabhrú le comhordú agus eagrú na n-oibríochtaí um fhilleadh agus tacaíocht theicniúil agus oibríochtúil a sholáthar do chur chun feidhme na hoibleagáide na fillithe a fhilleadh, chomh maith le tacaíocht theicniúil agus oibríochtúil d’oibríochtaí agus d’idirghabhálach um fhilleadh, agus in imthosca a éilíonn níos mó cúnaimh;

17.  díorma lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach a chur ar bun;

18.  foirne um fhilleadh a imscaradh le linn idirghabhálacha um fhilleadh;

19.  de réir shainorduithe faoi seach na ngníomhaireachtaí lena mbaineann, comhoibriú le Europol agus le Eurojust agus tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit in imthosca ina n-éilítear cúnamh méadaithe teicniúil agus oibríochtúil ag na teorainneacha seachtracha sa chomhrac in aghaidh na coireachta agus na sceimhlitheoireachta ▌trasteorann;

20.  comhoibriú leis an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn go háirithe chun bearta a éascú i gcásanna ina bhfuil náisiúnaigh tríú tír, ar diúltaíodh a n-iarratas ar chosaint idirnáisiúnta le cinneadh deiridh, le filleadh;

20a.   laistigh dá shainordú féin, comhoibriú le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, chun a áirithiú go ndéanfar aquis an Aontais um chearta bunúsacha a chur i bhfeidhm go leanúnach agus go haonfhoirmeach;

21.  comhoibriú leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, laistigh dá sainorduithe faoi seach, chun tacú leis na húdaráis náisiúnta a dhéanann na feidhmeanna garda cósta a leagtar amach in Airteagal 70, trí sheirbhísí, faisnéis, trealamh agus oiliúint a sholáthar, agus trí oibríochtaí ilchuspóireacha a chomhordú chomh maith;

22.  comhoibriú le tríú tíortha sna réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán, lena n-áirítear imscaradh oibríochtúil féideartha foirne bainistithe teorann ▌ i dtríú tíortha;

24.  cúnamh a thabhairt do na Ballstáit agus do thríú tíortha i gcomhthéacs an chomhair theicniúil agus oibríochtúil eatarthu sna hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo;

25.  cúnamh a thabhairt do Bhallstáit agus do thríú tíortha oiliúint a chur ar ghardaí teorann náisiúnta, ar bhaill foirne ábhartha eile agus ar shaineolaithe maidir le filleadh, lena n-áirítear trí chaighdeáin oiliúna choiteanna a bhunú agus trí chláir a bhunú, lena n-áirítear cláir ar chearta bunúsacha;

26.  a bheith rannpháirteach i bhforbairt agus bainistiú gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta is ábhartha do rialú ▌ na dteorainneacha seachtracha, lena n-áirítear úsáid ardteicneolaíochta faireachais, agus a threoirthionscadail féin a fhorbairt i gcás inar gá do chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí, dá bhforáiltear sa Rialachán seo;

26b.  caighdeáin theicniúla a fhorbairt le haghaidh malartú faisnéise;

27.  tacú le forbairt caighdeán teicniúil trealaimh i réimse an rialaithe teorann agus an fhillte lena n-áirítear idirnascadh córas agus líonraí agus íoschaighdeáin don fhaireachas ar theorainneacha seachtracha de réir mar is iomchuí i gcomhréir le freagracht na mBallstát agus an Choimisiúin;

28.  an líonra cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 14 a bhunú agus a choimeád ar bun;

29.  i gcomhréir le ▌ Rialachán AE 2017/1725, córais faisnéise a fhorbairt agus a oibriú le go mbeifear in ann malartuithe tapa agus iontaofa faisnéise a dhéanamh maidir le rioscaí atá ag teacht chun cinn i dtaca le bainistiú na dteorainneacha seachtracha, inimirce neamhdhleathach agus filleadh, i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, le comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus le Gréasán Imirce na hEorpa arna bhunú le Cinneadh 2008/381/CE;

30.  de réir mar is iomchuí, an cúnamh is gá a thabhairt chun timpeallacht chomhchoiteann chomhroinnte faisnéise a fhorbairt, lena n-áirítear idir-inoibritheacht córas;

30a.   ardchaighdeáin a leanúint don bhainistiú teorann, lena mbeifear in ann trédhearcacht agus grinnscrúdú poiblí a sholáthar agus lánurraim á tabhairt don chreat dlíthiúil is infheidhme ag áirithiú go ndéantar cearta bunúsacha a urramú, a chosaint agus a chur chun cinn;

31.  bainistiú agus oibriú a dhéanamh ar an gcóras do Dhoiciméid Bhréige agus Doiciméid Bharántúla ar Líne dá dtagraítear in Airteagal 80 agus tacú leis na Ballstáit trí thacaíocht a sholáthar d’éascú bhrath na calaoise doiciméad;

32.  na cúraimí agus na hoibleagáidí atá ar an nGníomhaireacht a chomhlíonadh dá dtagraítear Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(27) [an Rialachán lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS)] agus a áirithiú go gcuirfear ar bun agus go bhfeidhmeoidh Aonad Láir ETIAS i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán sin;

32b.  cúnamh a thabhairt do na Ballstáit éascú a dhéanamh ar thrasnú teorainneacha seachtracha.

(2)  Déanfaidh an Ghníomhaireacht cumarsáid ▌ maidir le hábhair a thagann faoina sainordú. Déanfaidh sí faisnéis bheacht, mhionsonrach, thráthúil agus chuimsitheach maidir lena cuid gníomhaíochtaí a sholáthar don phobal.

Ní bheidh gníomhaíochtaí cumarsáide díobhálach do na cúraimí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, go háirithe trí fhaisnéis oibríochtúil a nochtadh arb é an toradh a bheadh ar an bhfaisnéis sin a bheith ar fáil go poiblí go gcuirfí gnóthú chuspóir na n-oibríochtaí i mbaol. Déanfar gníomhaíochtaí cumarsáide gan dochar d'Airteagal 91 agus i gcomhréir le pleananna ábhartha cumarsáide agus scaipthe arna nglacadh ag an mbord bainistíochta agus i ndlúthchomhar, más iomchuí, le gníomhaireachtaí eile.

Roinn 2

Malartú faisnéise agus comhar

Airteagal 11

Dualgas maidir le comhoibriú de mheon macánta

An Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorainneacha ▌, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid go ndéanann siad cúraimí rialaithe teorann, chomh maith le húdaráis na mBallstát atá freagrach as filleadh, beidh siad faoi réir dualgas maidir le comhoibriú de mheon macánta agus oibleagáid maidir le malartú faisnéise.

Airteagal 12

Oibleagáid maidir le malartú faisnéise

1.  Chun na cúraimí a chuirtear orthu faoin Rialachán seo a chur i gcrích, ▌déanfaidh an Ghníomhaireacht agus na húdaráis náisiúnta atá freagrach as bainistiú teorainneacha agus as filleadh, lena n-áirítear gardaí cósta a mhéid is a dhéanann siad cúraimí rialaithe teorann, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le dlí ábhartha eile de chuid an Aontais agus leis an dlí náisiúnta a bhaineann le malartú faisnéise, an fhaisnéis uile atá riachtanach a chomhroinnt ar bhealach tráthúil agus cruinn.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht na bearta iomchuí chun malartú faisnéise is ábhartha dá cúraimí leis an gCoimisiún agus leis na Ballstáit a éascú ▌.

I gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin ábhartha ó thaobh chomhlíonadh a cúraimí déanfaidh an Ghníomhaireacht faisnéis a mhalartú le Gníomhaireachtaí ábhartha eile an Aontais, ar mhaithe le hanailís riosca, bailiú sonraí staidrimh, measúnú ar an staid i dtríú tíortha, oiliúint agus tacaíocht do Bhallstáit i ndáil le pleanáil theagmhasach.

Chun críocha mhalartú na faisnéise dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, déanfar na huirlisí agus na struchtúir is gá a fhorbairt idir na Gníomhaireachtaí.

4.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht na bearta uile is gá chun éascú a dhéanamh ar fhaisnéis is ábhartha dá cúraimí a mhalartú le hÉirinn agus leis an Ríocht Aontaithe má bhaineann an fhaisnéis sin leis na gníomhaíochtaí sin ina mbíonn sí rannpháirteach i gcomhréir le hAirteagal 71 agus le hAirteagal 98(5).

Airteagal 13

Pointe teagmhála náisiúnta

1.  Ainmneoidh na Ballstáit pointe teagmhála náisiúnta chun cumarsáid a dhéanamh leis an nGníomhaireacht ar gach ábhar a bhaineann le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, gan dochar do ról na Lárionaid Chomhordúcháin Náisiúnta mar a shainmhínítear in Airteagal 21. Beidh fáil ar an bpointe teagmhála náisiúnta an t-am ar fad agus áiritheoidh sé go scaipfear go tráthúil an fhaisnéis uile ón nGníomhaireacht ar na húdaráis ábhartha uile sa Bhallstát lena mbaineann, go háirithe comhaltaí an bhoird bainistíochta agus an Lárionad Comhordúcháin Náisiúnta.

2.  Féadfaidh na Ballstáit suas le beirt bhall foirne a ainmniú arb iad a bheidh ar an bpointe teagmhála náisiúnta agus cuirfear iad chuig an nGníomhaireacht mar oifigigh idirchaidrimh. Féadfaidh na hoifigigh idirchaidrimh éascú a dhéanamh ar an gcumarsáid idir an pointe teagmhála náisiúnta agus an Ghníomhaireacht, lena n-áirítear, más gá, freastal ar chruinnithe ábhartha.

3.  Cuirfidh an Gníomhaireacht ar fáil na háitribh is gá laistigh d’fhoirgneamh na Gníomhaireachta agus tacaíocht leormhaith do na hoifigigh idirchaidrimh ionas go mbeidh siad in ann a ndualgais a chomhlíonadh. Maidir le gach costas eile a thabhófar i ndáil le himscaradh na n-oifigeach idirchaidrimh is iad na Ballstáit a sheasfaidh na costais sin. Déanfaidh an Bord Bainistíochta rialacha agus coinníollacha an imscartha, chomh maith le tacaíocht leormhaith, a shonrú.

Airteagal 14

Líonra cumarsáide

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht líonra cumarsáide a bhunú agus a choimeád ar bun chun uirlisí cumarsáide agus anailíseacha a sholáthar chun a cheadú go ndéanfar faisnéis íogair neamhaicmithe agus faisnéis rúnaicmithe a mhalartú leis na lárionaid náisiúnta chomhordúcháin agus eatarthu, gar d'fhíor-am agus ar bhealach slán.

Déanfaidh aon chóras nó aon fheidhmchlár a úsáideann an Líonra Cumarsáide dlí um chosaint sonraí an Aontais a chomhlíonadh le linn a shaolré.

Beidh an líonra ag obair ceithre huaire is fiche sa lá agus seacht lá na seachtaine agus déanfaidh sé an méid seo a leanas a cheadú:

(a)  malartú déthaobhach agus iltaobhach faisnéise gar d'fhíor-am;

(b)  closchomhdháil agus físchomhdháil;

(c)  faisnéis íogair neamhaicmithe a láimhseáil, a stóráil, a tharchur agus a phróiseáil ar bhealach slán;

(d)  faisnéis rúnaicmithe AE a láimhseáil, a stóráil, a tharchur agus a phróiseáil ar bhealach slán go leibhéal CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL nó go leibhéil aicmithe náisiúnta atá coibhéiseach, ag áirithiú go láimhseálfar, go stórálfar, go dtarchuirfear agus go bpróiseálfar faisnéis rúnaicmithe i gcuid ar leithligh den líonra cumarsáide a bhfuil an creidiúnú cuí aici.

2.  Soláthróidh an Ghníomhaireacht tacaíocht theicniúil agus áiritheoidh sí go bhfuil an líonra cumarsáide ar fáil i gcónaí agus gur féidir leis tacú leis an gcóras cumarsáide agus faisnéise a bhainistíonn an Ghníomhaireacht.

Airteagal 15

Córais malartaithe faisnéise agus feidhmchláir a bhainistíonn an Gníomhaireacht

1.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht na bearta uile is gá a dhéanamh chun malartú faisnéise is ábhartha dá cúraimí le Parlaimint na hEorpa, leis an gCoimisiún agus leis na Ballstáit a éascú agus, i gcás inarb iomchuí, le heagraíochtaí idirnáisiúnta, le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 69 agus le tíortha dá dtagraítear in Airteagal 72.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht córas faisnéise a fhorbairt, a chur in úsáid agus a fheidhmiú a bheidh in ann faisnéis rúnaicmithe agus faisnéis íogair nach bhfuil rúnaicmithe a mhalartú leis na gníomhaithe sin, agus a bheidh in ann sonraí pearsanta dá dtagraítear in ▌Airteagail 87 go 91 a mhalartú i gcomhréir le Cinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún(28), Cinneadh 2015/443 ón gCoimisiún(29) agus Rialachán (AE) 2018/1725▌.

3.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht na córais faisnéise dá dtagraítear i mír 2 in úsáid maidir leis an Líonra Cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 14, de réir mar is iomchuí.

4.  Maidir le filleadh, déanfaidh an Ghníomhaireacht oibriú agus cothabháil ar ardán comhtháite um fhilleadh i gcomhréir le hAirteagal 50(1).

Airteagal 16

Caighdeáin theicniúla le haghaidh malartú faisnéise

Forbróidh an Ghníomhaireacht caighdeáin theicniúla i gcomhar leis na Ballstáit:

(a)  chun an líonra cumarsáide a idirnascadh leis na líonraí náisiúnta a úsáidtear chun an pictiúr de dhálaí náisiúnta a chur le chéile agus le córais faisnéise ábhartha eile chun críocha an Rialacháin seo;

(b)  chun córais malartaithe faisnéise ábhartha agus feidhmchláir bogearraí de chuid na Gníomhaireachta agus na mBallstát a fhorbairt agus comhéadain a dhéanamh eatarthu chun críocha an Rialacháin seo;

(c)  chun na léargais ar dhálaí a chraoladh agus, de réir mar is iomchuí, chun léargaisar dhálaí sonracha a chraoladh agus chun cumarsáid a áirithiú idir na haonaid agus lárionaid ábhartha údaráis fhreagracha náisiúnta na mBallstát agus leis na foirne arna n-imscaradh ag an nGníomhaireacht ag úsáid bealaí éagsúla cumarsáide amhail cumarsáid satailíte agus líonraí raidió;

(d)  chun suíomh acmhainní dílse a thuairisciú ag baint na húsáide is fearr is féidir as forbairt theicneolaíoch an chórais loingseoireachta satailíte arna bhunú faoin gclár Galileo i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ▌.

Airteagal 17

Dearbhú faisnéise

Déanfaidh na Ballstáit, trí bhíthin a lárionaid chomhordúcháin náisiúnta agus faoi mhaoirseacht na n-údarás inniúil náisiúnta an méid seo a leanas a áirithiú maidir lena n-údaráis náisiúnta, a ngníomhaireachtaí agus na comhlachtaí eile dá gcuid agus iad ag úsáid líonra cumarsáide agus córais malartaithe faisnéise na Gníomhaireachta:

(a)  go mbeadh rochtain cheart agus leanúnach ann ar chórais agus ar líonraí ábhartha ón nGníomhaireacht, nó nasctha leis an nGníomhaireacht;

(b)  go gcomhlíonann siad na caighdeáin theicniúla ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 16;

(c)  go gcuireann siad i bhfeidhm rialacha slándála agus caighdeáin slándála atá coibhéiseach leis na cinn sin a chuireann an Ghníomhaireacht i bhfeidhm maidir le láimhseáil faisnéise rúnaicmithe;

(d)  go ndéanann siad faisnéis íogair nach bhfuil rúnaicmithe agus faisnéis rúnaicmithe a mhalartú, a phróiseáil agus a stóráil i gcomhréir le Cinneadh 2015/44/AE ón gCoimisiún.

Roinn 3

EUROSUR

Airteagal 18

EUROSUR

Bunaítear leis an Rialachán seo EUROSUR mar chreat comhtháite le haghaidh malartú faisnéise agus comhair oibríochtúil laistigh den Gharda Teorann agus Cósta Eorpach chun feasacht ar dhálaí a fheabhsú agus acmhainneacht freagartha an Aontais a mhéadú maidir le bainistiú teorainneacha chun críocha an bhainistithe teorann, lena n-áirítear brath, cosc agus comhrac na himirce neamhdhleathaí agus na coireachta trasteorann, agus cuidiú lena áirithiú go ndéanfar beatha inimirceach a chosaint agus a tharrtháil.

Airteagal 19

Raon feidhme EUROSUR

1.   Beidh feidhm ag EUROSUR maidir le seiceálacha teorann ag pointe trasnaithe teorann atá údaraithe, agus maidir leis an bhfaireachas ar theorainneacha seachtracha talún, aeir agus mara, lena n-áirítear faireachán a dhéanamh ar dhaoine a thrasnaíonn na teorainneacha gan údarú agus iad a bhrath, a shainaithint, a rianú, a chosc agus a ghabháil, chun inimirce neamhdhleathach agus coireacht trasteorann a bhrath, a chosc agus a chomhrac agus chun cuidiú lena áirithiú go ndéanfar beatha inimirceach a chosaint agus a tharrtháil.

2.   Ní bheidh feidhm ag EUROSUR maidir le haon bheart dlíthiúil nó riaracháin a ghlacfar tar éis do na húdaráis fhreagracha de chuid an Bhallstáit cur isteach ar ghníomhaíochtaí coiriúla trasteorann nó ar thrasnú neamhúdaraithe na dteorainneacha seachtracha ag daoine.

Airteagal 20

Comhchodanna EUROSUR

1.  Chun faisnéis a mhalartú agus ar mhaithe le comhar i réimse an rialaithe teorann, agus an malartú faisnéise agus na sásraí comhair atá ann cheana féin á gcur san áireamh, bainfidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht úsáid as creat EUROSUR, ina mbeidh na comhchodanna seo a leanas:

(a)  lárionaid chomhordúcháin náisiúnta;

(b)  léargais ar dhálaí náisiúnta;

(c)  léargais ar dhálaí Eorpacha lena n-áirítear codanna de theorainn sheachtrach maille leis na leibhéil tionchair chomhfhreagracha;

(d)  léargais ar dhálaí sonracha;

(e)  Seirbhísí Cumaisc EUROSUR dá dtagraítear in Airteagal 29;

(f)  pleanáil chomhtháite i gcomhréir le hAirteagal 9 ▌.

2.   Déanfaidh na lárionaid chomhordúcháin náisiúnta, trí bhíthin an líonra cumarsáide agus na gcóras ábhartha, faisnéis óna léargais ar dhálaí náisiúnta agus, de réir mar is iomchuí, ó léargais ar dhálaí sonracha, ar faisnéis í a theastaíonn leis an léargas ar dhálaí Eorpacha a bhunú agus a choimeád ar bun, a sholáthar don Ghníomhaireacht.

3.   Déanfaidh an Ghníomhaireacht, trí bhíthin an líonra cumarsáide, rochtain neamhtheoranta a thabhairt do na lárionaid chomhordúcháin náisiúnta ceithre huaire is fiche sa lá agus seacht lá na seachtaine ar na léargais ar dhálaí sonracha agus ar an léargas ar dhálaí Eorpacha.

Airteagal 21

Lárionad chomhordúcháin náisiúnta

1.   Déanfaidh gach Ballstát lárionad comhordúcháin náisiúnta a ainmniú, a oibriú agus a choimeád ar bun agus déanfaidh an t-ionad sin faisnéis a chomhordú agus a mhalartú idir na húdaráis a bheidh freagrach as rialú na teorainneacha seachtracha ar an leibhéal náisiúnta agus i gcomhar leis na lárionaid chomhordúcháin náisiúnta eile agus leis an nGníomhaireacht. Tabharfaidh gach Ballstát fógra don Choimisiún maidir le bunú a lárionaid chomhordúcháin náisiúnta, agus cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile agus an Ghníomhaireacht ar an eolas láithreach ina leith.

2.   Gan dochar d'Airteagal 13, agus laistigh de chreat EUROSUR, is é an lárionad comhordúcháin náisiúnta an t-aon phointe teagmhála a bheidh ann d'fhonn faisnéis a mhalartú agus d'fhonn dul i gcomhar leis na lárionaid náisiúnta chomhordúcháin eile agus leis an nGníomhaireacht.

3.   Déanfaidh an lárionad comhordúcháin náisiúnta na nithe seo a leanas:

(a)  áiritheoidh sé malartú tráthúil faisnéise idir na húdaráis náisiúnta ar fad a bheidh freagrach as rialú teorainneacha seachtracha, agus comhar tráthúil eatarthu, agus idir lárionaid chomhordúcháin náisiúnta eile chomh maith agus leis an nGníomhaireacht;

(b)  áiritheoidh sé malartú tráthúil faisnéise leis na húdaráis chuardaigh agus tarrthála, le húdaráis forfheidhmithe dlí, agus leis na húdaráis inimirce agus tearmainn agus bainisteoidh sé scaipeadh faisnéise ábhartha ar an leibhéal náisiúnta;

(c)  cuideoidh sé le bainistíocht éifeachtach éifeachtúil acmhainní agus pearsanra;

(d)  déanfaidh sé an léargas ar dhálaí náisiúnta a bhunú agus a choinneáil chun dáta i gcomhréir le hAirteagal 26;

(e)  tacóid le comhordú, pleanáil agus le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí náisiúnta maidir le rialú teorann;

(f)  comhordóidh sé an córas náisiúnta um rialú teorann, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta;

(g)  rannchuideoidh sé le tomhas tráthrialta éifeachtaí na ngníomhaíochtaí náisiúnta maidir le rialú teorann chun críocha an Rialacháin seo;

(h)  déanfaidh sé bearta oibríochtúla a chomhordú le Ballstáit eile agus le tríú tíortha, gan dochar d'inniúlachtaí na Gníomhaireachta agus na mBallstát eile;

(i)  malartóidh sé faisnéis ábhartha leis na hoifigigh idirchaidrimh inimirce náisiúnta, i gcás ina n-ainmnítear iad, trí struchtúir iomchuí a bhunaítear ar an leibhéal náisiúnta, nuair is gníomhach dó, d'fhonn cur leis an léargas de dhálaí Eorpacha agus tacú le hoibríochtaí rialaithe teorann;

(j)  faoi mhaoirseacht na n-údarás inniúil náisiúnta, rannchuideoidh sé leis an dearbhú faisnéise le haghaidh na gcóras faisnéise náisiúnta agus chórais faisnéise na Gníomhaireachta.

4.   Féadfaidh na Ballstáit freagracht a chur ar údaráis réigiúnacha, údaráis áitiúla, údaráis fheidhmeacha, nó ar údaráis eile, a bhfuil an seasamh acu chun cinntí oibríochtúla a dhéanamh, agus a bheidh freagrach as feasacht ar dhálaí agus acmhainneacht freagartha a áirithiú ina réimsí inniúlachta faoi seach, lena n-áirítear na cúraimí agus na hinniúlachtaí dá dtagraítear i bpointí (c), (e) agus (f) d'Airteagal 21(3).

5.  Ní dhéanfaidh cinneadh na mBallstát cúraimí a leithroinnt i gcomhréir le hAirteagal 1 difear don lárionad comhordúcháin náisiúnta i dtaca lena chumas dul i gcomhar le lárionaid chomhordúcháin náisiúnta eile agus leis an nGníomhaireacht, agus faisnéis a mhalartú leo.

6.   I gcásanna réamhshainithe de réir mar a chinnfear iad ar an leibhéal náisiúnta, féadfaidh an lárionad comhordúcháin náisiúnta údarás dá dtagraítear i mír 1 a údarú chun cumarsáid a dhéanamh agus faisnéis a mhalartú leis na húdaráis réigiúnacha nó le lárionad comhordúcháin náisiúnta Ballstáit eile nó le húdaráis inniúla tríú tír ar choinníoll go gcoinneoidh na húdáráis sin a lárionad comhordúcháin náisiúnta féin ar an eolas go tráthrialta faoin gcumarsáid agus faoin malartú faisnéise sin.

7.   Feidhmeoidh an lárionad comhordúcháin náisiúnta ceithre huaire is fiche sa lá agus seacht lá na seachtaine.

Airteagal 23

Lámhleabhar EUROSUR

1.   Déanfaidh an Coimisiún, le cúnamh Coiste i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 117(2) agus i ndlúthchomhar leis an nGníomhaireacht agus le haon chomhlacht, oifig nó gníomhaireacht ábhartha eile de chuid an Aontais, lámhleabhar praiticiúil a ghlacadh agus a chur ar fáil le haghaidh chur chun feidhme agus bhainistiú EUROSUR (an 'Lámhleabhar'). Soláthrófar treoirlínte teicniúla agus oibríochtúla, moltaí agus dea-chleachtais, lena n-áirítear maidir le comhar le tríú tíortha, sa Lámhleabhar. Glacfaidh an Coimisiún an Lámhleabhar i bhfoirm molta.

2.   Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh, tar éis dó dul i gcomhairle leis na Ballstáit agus leis an nGníomhaireacht, codanna den Lámhleabhar a aicmiú mar fhaisnéis RESTREINT UE/EU RESTRICTED i gcomhlíonadh na rialacha a leagtar síos i Rialachán Nós Imeachta an Choimisiúin.

Airteagal 24

Faireachán ar EUROSUR

1.  Áiritheoidh an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit go mbeidh nósanna imeachta i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar fheidhmiú teicniúil agus oibríochtúil EUROSUR os coinne na gcuspóirí feasacht leordhóthanach ar dhálaí agus acmhainn freagartha ag na teorainneacha seachtracha a bhaint amach.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht faireachán seasmhach agus leanúnach ar cháilíocht na seirbhíse a chuireann an líonra cumarsáide ar fáil agus ar cháilíocht na sonraí a chomhroinntear tríd an léargas ar dhálaí atá ag EUROSUR.

3.  Tarchuirfidh an Gníomhaireacht faisnéis maidir le rialú cáilíochta chuig na lárionaid chomhordúcháin náisiúnta agus chuig na struchtúir cheannais agus rialaithe a úsáidtear le haghaidh oibríochtaí na Gníomhaireachta mar chuid de Sheirbhísí Cumaisc EUROSUR. Beidh an fhaisnéis sin aicmithe RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Roinn 4

Feasacht ar dhálaí

Airteagal 25

Léargais ar dhálaí

(1)  Déanfar na léargais ar dhálaí náisiúnta, an léargas ar dhálaí Eorpacha agus na léargais ar dhálaí sonracha a sholáthar trí fhaisnéis a chnuasach, meastóireacht a dhéanamh uirthi, í a chomhthiomsú, a anailísiú, a léirmhíniú, a ghineadh, a léirshamhlú agus a scaipeadh.

Beidh sna léargais ar dhálaí dá dtagraítear i mír 1 na sraitheanna faisnéise seo a leanas:

(a)   sraith tarluithe lena n-áirítear ▌tarluithe agus teagmhais a bhaineann le trasnú neamhúdaraithe teorann, agus coireacht trasteorann, agus i gcás ina bhfuil fáil uirthi faisnéis maidir le gluaiseachtaí tánaisteacha neamhúdaraithe chun tuiscint níos fearr a fháil ar threochtaí, ar thoirteanna agus ar bhealaí;

(b)  sraith oibríochtaí ina mbeidh faisnéis faoi oibríochtaí lena n-áirítear an plean imscartha, an limistéar oibríochta, ▌agus suíomh, am, stádas agus cineál na n-acmhainní rannpháirteacha de réir an phlean oibríochtúil;

(c)  sraith anailíse ina mbeidh faisnéis anailísithe is ábhartha do chuspóirí an Rialacháin seo agus, go háirithe, do shannadh na leibhéal tionchair ar na codanna de theorainn sheachtrach lena n-áirítear íomhánna agus geoshonraí, príomhfhorbairtí agus príomhtháscairí, tuarascálacha anailíseacha, agus faisnéis thacaíochta ábhartha eile.

2.   I ngeall ar na léargais ar dhálaí dá dtagraítear i mír 1, beifear in ann tarluithe agus oibríochtaí, agus an anailís chomhfhreagrach, a shainaithint agus a rianú i ndáil le cásanna ina bhfuil beatha daoine i mbaol.

4.   Mionsonraí na sraitheanna faisnéise de na léargais ar de dhálaí agus na rialacha maidir le bunú na léargas ar dhálaí sonracha, leagfar síos iad i ngníomh cur chun feidhme a ghlacfaidh an Coimisiún i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 117(3).

Sonrófar sa ghníomh cur chun feidhme an cineál faisnéise atá le soláthar, na heintitis atá freagrach as faisnéis shonrach a bhailiú, a phróiseáil, a chartlannú agus a tharchur, na hachair is faide le tuairisc a thabhairt, na rialacha maidir le slándáil sonraí agus cosaint sonraí agus na sásraí rialaithe cáilíochta gaolmhara.

Airteagal 26

Léargas ar dhálaí náisiúnta

1.   Déanfaidh an t-ionad comhordúcháin náisiúnta léargas ar dhálaí náisiúnta a bhunú agus a choinneáil chun dáta chun faisnéis éifeachtach chruinn thráthúil a sholáthar do na húdaráis uile a bhfuil cúraimí rialaithe teorann orthu.

2.   Faisnéis a bhaileofar ó na foinsí seo a leanas a bheidh sa léargas ar dhálaí náisiúnta:

(a)  an córas náisiúnta um fhaireachas teorainneacha i gcomhréir leis an dlí náisiúnta;

(b)  braiteoirí seasta agus soghluaiste a oibreoidh údaráis náisiúnta a bheidh freagrach as faireachas teorainneacha seachtracha;

(c)  patróil a dhéanfaidh faireachas teorainneacha agus misin eile faireacháin;

(d)  lárionaid áitiúla agus réigiúnacha chomhordúcháin, agus lárionaid chomordúcháin eile;

(e)  údaráis agus córais ábhartha náisiúnta eile, lena n-áirítear oifigigh idirchaidrimh imirce, lárionaid oibríochtúla agus pointí teagmhála;

(f)  seiceálacha teorann;

(g)  an Ghníomhaireacht;

(h)  lárionaid chomhordúcháin náisiúnta i mBallstáit eile;

(i)  údaráis tríú tír, ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha agus líonraí réigiúnacha dá dtagraítear in Airteagal 75;

(j)  córais tuairiscithe long i gcomhréir lena mbunúis dlí faoi seach;

(k)  eagraíochtaí Eorpacha agus idirnáisiúnta ábhartha eile;

(l)  foinsí eile.

3.   Sannfaidh an lárionad comhordúcháin náisiúnta leibhéal tionchair táscach amháin do gach teagmhas i sraith na dtarluithe den léargas ar dhálaí náisiúnta, ó leibhéal tionchair "íseal" agus "meánach" go dtí "ard" agus "an-ard”. Roinnfear gach teagmhas leis an nGníomhaireacht.

4.   Féadfaidh an lárionad comhordúcháin náisiúnta cinneadh a dhéanamh, arna iarraidh sin don údarás náisiúnta atá freagrach, srian a chur leis an rochtain ar fhaisnéis a bhaineann le slándáil náisiúnta, lena n-áirítear acmhainní míleata, ar bhonn riachtanas eolais.

5.   Féadfaidh lárionaid chomhordúcháin náisiúnta na mBallstát comharsanachta léargas ar dhálaí na gcodanna den teorainn sheachtrach chomharsanachta, lena n-áirítear suíomh, stádas agus cineál na n-acmhainní dílse atá ag feidhmiú sna codanna comharsanachta den teorainn sheachtrach, a roinnt go díreach agus gar d'fhíor-am.

Airteagal 27

Léargas ar Dhálaí Eorpacha

1.   Déanfaidh an Ghníomhaireacht léargas ar dhálaí Eorpacha a bhunú agus a choinneáil chun dáta chun faisnéis agus anailís atá éifeachtach, beacht agus tráthúil a sholáthar do na lárionaid chomhordúcháin náisiúnta agus don Choimisiún maidir leis na teorainneacha seachtracha, an limistéar réamhtheorann agus gluaiseachtaí tánaisteacha neamhúdaraithe.

2.   Faisnéis arna bailiú ó na foinsí seo a leanas a bheidh sa léargas ar dhálaí Eorpacha:

(a)  lárionaid chomhordúcháin náisiúnta, agus léargais ar dhálaí náisiúnta, a mhéid agus a cheanglaítear an méid sin faoin Airteagal seo, agus faisnéis agus tuarascálacha a gheofar ó oifigigh idirchaidrimh inimirce;

(b)  an Ghníomhaireacht, faisnéis agus tuarascálacha arna soláthar ag oifigigh idirchaidrimh na Gníomhaireachta i gcomhréir le hAirteagal 32 agus le hAirteagal 76;

(c)  Toscaireacht agus misin de chuid an Aontais agus oibríochtaí de chuid an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta amhail dá dtagraítear in Airteagal 69(1)(k);

(d)  comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais agus eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail dá dtagraítear in Airteagal 69;

(e)  údaráis tríú tír, ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha agus líonraí réigiúnacha dá dtagraítear in Airteagal 73, agus socruithe oibre dá dtagraítear in Airteagal 74(1);

(f)  foinsí eile.

3.   Beidh san áireamh i sraith na dtarluithe den léargas ar dhálaí Eorpacha faisnéis faoin méid seo a leanas:

(a)  teagmhais agus tarluithe eile a bheidh i sraith na dtarluithe den léargas ar dhálaí náisiúnta;

(b)  teagmhais agus tarluithe eile sa léargas ar dhálaí sonracha amhail dá dtagraítear in Airteagal 28;

(c)  teagmhais i limistéar oibríochtúil oibríochta comhpháirtí, nó idirghabháil mhear arna comhordú ag an nGníomhaireacht, nó ag teophointe ▌.

4.   Maidir le sraith na n-oibríochtaí den léargas ar dhálaí Eorpacha, beidh faisnéis inti faoi na hoibríochtaí comhpháirteacha, agus na mear-idirghabhálacha a chomhordóidh an Ghníomhaireacht agus faoi theophointí ▌, lena n-áirítear ráiteas, suíomh, stádas agus fad an mhisin, faisnéis faoi na Ballstáit agus faoi na gníomhaithe eile atá rannpháirteach ann, tuarascálacha laethúla agus seachtainiúla faoi na dálaí atá ann, sonraí staitistiúla agus pacáistí faisnéise do na meáin.

5.   Féadfar an fhaisnéis faoi acmhainní dílse i sraith na n-oibríochtaí den léargas ar dhálaí Eorpacha a aicmiú mar fhaisnéis RESTREINT UE/EU RESTRICTED de réir mar is iomchuí.

6.   Sa léargas ar dhálaí Eorpacha, cuirfidh an Ghníomhaireacht san áireamh an leibhéal tionchair a shann an lárionad comhordúcháin náisiúnta do theagmhas ar leith sa léargas ar dhálaí náisiúnta. Maidir le haon teagmhas sa limistéar réamhtheorann, sannfaidh an Ghníomhaireacht aon leibhéal táscach tionchair amháin agus cuirfidh sí na lárionaid chomhordúcháin náisiúnta ar an eolas faoi.

Airteagal 28

Léargais ar dhálaí sonracha

1.   Féadfaidh an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit léargais ar dhálaí sonracha a bhunú agus a choinneáil chun dáta chun tacú le gníomhaíochtaí oibríochtúla sonracha ag na teorainneacha seachtracha nó chun faisnéis a roinnt leis na heagraíochtaí idirnáisiúnta, institiúidí an Aontais, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí dá dtagraítear in Airteagal 69 nó le tríú tíortha dá bhforáiltear in Airteagal 76 ▌.

2.   Beidh na léargais ar dhálaí sonracha comhdhéanta d'fhoshraith d'fhaisnéis ó na léargais ar dhálaí náisiúnta agus Eorpacha.

3.   Na rialacha mionsonraithe maidir leis na léargais ar dhálaí sonracha a roinnt, beidh tuairisc orthu sa phlean oibríochtúil do na gníomhaíochtaí oibríochtúla lena mbaineann agus sa chomhaontú déthaobhach nó iltaobhach tráth a bhunófar an léargas ar dhálaí sonracha faoi chuimsiú comhar déthaobhach nó iltaobhach le tríú tíortha. Beidh feidhm ag prionsabal thoiliú an tionscnóra.

Airteagal 29

Seirbhísí Cumaisc EUROSUR

1.   Déanfaidh an Ghníomhaireacht comhordú ar Sheirbhísí Cumaisc EUROSUR chun faisnéis faoi na teorainneacha seachtracha agus faoin limistéar réamhtheorann a sholáthar do na lárionaid chomhordúcháin náisiúnta, don Choimisiún agus don Ghníomhaireacht féin ar bhonn tráthrialta, iontaofa agus costéifeachtúil.

2.   Déanfaidh an Ghníomhaireacht faisnéis a chur ar fáil do lárionad náisiúnta comhordúcháin, arna iarraidh sin dó, faoi theorainneacha seachtracha an Bhallstáit is iarrthóir agus faoin limistéar réamhtheorann, ar faisnéis í a fhéadfar a dhíorthú ón méid seo a leanas:

(a)  faireachán roghnaíoch ar chalafoirt agus ar chóstaí tríú tíortha ainmnithe a sainaithníodh, ar bhonn anailíse riosca agus faisnéise, mar phointí bordála nó mar phointí idirthurais do shoithí agus d'árthaí eile a úsáidtear d'inimirce neamhdhleathach nó do choireacht trasteorann;

(b)  rianú soitheach nó árthach eile ar mórmhuir agus aerárthaí ar soithí nó árthaí iad a mbeidh amhras faoina n-úsáid nó ar aithníodh a n-úsáid d'inimirce neamhdhleathach nó do choireacht trasteorann, lena n-áirítear sa chás ina bhfuil daoine i nguais ar muir, d’fhonn an fhaisnéis sin a thraschur chuig na húdaráis inniúla ábhartha le haghaidh oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála;

(c)  faireachán ar limistéir ainmnithe sa réimse muirí chun soithí agus árthaí eile a bhfuil á n-úsáid nó a mbeidh amhras faoina n-úsáid d'inimirce neamhdhleathach nó do choireacht trasteorann a bhrath, a shainaithint agus a rianú, lena n-áirítear sa chás ina bhfuil daoine i nguais ar muir, d’fhonn an fhaisnéis sin a thraschur chuig na húdarás inniúla ábhartha le haghaidh oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála;

(ca)  faireachán ar limistéir ainmnithe ag teorainneacha aeir chun aerárthaí agus cineálacha eile trealaimh a bhfuil á n-úsáid nó a mbeidh amhras faoina n-úsáid d'inimirce neamhdhleathach nó do choireacht trasteorann a bhrath, a shainaithint agus a rianú;

(d)  measúnú comhshaoil ar limistéir ainmnithe sa réimse muirí agus ag na teorainneacha seachtracha talún agus aeir chun gníomhaíochtaí faireacháin agus patróil a bharrfheabhsú;

(e)  faireachán roghnaíoch ar limistéir ainmnithe réamhtheorann ag na teorainneacha seachtracha, ar limistéir iad a sainaithníodh ar bhonn anailíse riosca agus faisnéise mar limistéir ionchasacha imeachta nó idirthurais d'inimirce neamhdhleathach nó do choireacht trasteorann;

(f)  faireachán ar threochtaí, líon agus bealaí sreabh imirce i dtreo an Aontais agus laistigh de;

(g)  faireachán ar na meáin, faisnéis foinse oscailte agus anailís ar ghníomhaíochtaí idirlín i gcomhréir le Treoir (AE) 2016/680 nó le Rialachán (AE) 2016/679 de réir mar is infheidhme, maidir le cosc a chur leis an inimirce neamhdhleathach nó leis an gcoireacht trasteorann;

(h)  anailís ar fhaisnéis a dhíorthaítear ó chórais faisnéise mhórscála chun críche athruithe ar bhealaí agus ar mhodhanna na hinimirce neamhdhleathaí agus na coireachta trasteorann a bhrath.

3.   Féadfaidh an Ghníomhaireacht diúltú d'iarraidh ó lárionad náisiúnta comhordúcháin ar chúiseanna teicniúla, airgeadais nó oibríochtúla. Tabharfaidh an Ghníomhaireacht fógra don ionad náisiúnta comhordúcháin in am cuí ina mbeidh na cúiseanna le diúltú den sórt sin.

4.   Féadfaidh an Ghníomhaireacht, ar a thionscnamh féin, na huirlisí faireachais dá dtagraítear i mír 2 a úsáid chun an fhaisnéis faoin limistéar réamhtheorann a bhailiú is ábhartha le haghaidh an léargais ar dhálaí Eorpacha.

Roinn 5

ANAILÍS RIOSCA

Airteagal 30

Anailís riosca

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht faireachán ar shreabha imirce chun an Aontais agus, ó thaobh treochtaí, líon agus bealaí imirce de, laistigh den Aontas, mar aon le faireachán ar threochtaí agus ar dhúshláin eile is féidir a bheith ann ag teorainneacha seachtracha an Aontais agus i ndáil leis an bhfilleadh. Chun na críche sin, bunóidh an Ghníomhaireacht, ar chinneadh ón mbord bainistíochta agus bunaithe ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, múnla coiteann comhtháite don anailís riosca, a chuirfidh an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit i bhfeidhm. Déanfar an múnla coiteann comhtháite don anailís riosca a bhunú agus a thabhairt chun dáta, más gá, bunaithe ar thoradh na meastóireachta ar an timthriall don bheartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip dá dtagraítear in Airteagal 8(7). ▌

2.  Ullmhóidh an Ghníomhaireacht anailísí riosca ginearálta bliantúla, a dhéanfar a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 91, mar aon le hanailísí riosca saincheaptha le haghaidh gníomhaíochtaí oibríochtúla. Gach dhá bhliain, déanfaidh an Ghníomhaireacht, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, anailís riosca straitéiseach don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip a ullmhú agus a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, ar anailís í a chuirfear san áireamh agus an timthriall don bheartas straitéiseach ilbhliantúil don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip á ullmhú. Na sonraí a bheidh i dtorthaí na n-anailísí riosca den sórt sin, ní luafar aon ainmneacha iontu.

3.  San anailís riosca dá dtagraítear i mír 2 a ullmhóidh an Ghníomhaireacht, bunaithe ar an bhfaisnéis a gheofar ó na Ballstáit freisin, cuimseofar gach gné is ábhartha maidir leis an mbainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip d'fhonn sásra réamhrabhaidh a fhorbairt.

3a.   Foilseoidh an Ghníomhaireacht faisnéis chuimsitheach maidir leis an múnla coitinn comhtháite don anailís riosca.

4.  Déanfaidh na Ballstáit gach faisnéis is gá maidir leis an staid atá ann, treochtaí agus bagairtí a d'fhéadfadh teacht chun cinn ag na teorainneacha seachtracha agus maidir le filleadh, a sholáthar don Ghníomhaireacht. Déanfaidh na Ballstáit gach faisnéis ábhartha a sholáthar don Ghníomhaireacht go tráthrialta, nó arna iarraidh sin di, amhail sonraí staidrimh agus sonraí oibríochtúla a bhailítear i ndáil le Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip agus i gcomhréir le hAirteagal 98(2)(e) chomh maith le faisnéis ón tsraith anailíse den léargas ar dhálaí náisiúnta dá bhforáiltear in Airteagal 26.

5.  Déanfar torthaí na hanailíse riosca a chur faoi bhráid an bhoird bainistíochta agus a roinnt le húdaráis inniúla na mBallstát ar bhealach tráthúil agus cruinn.

6.  Cuirfidh na Ballstáit torthaí na hanailíse riosca san áireamh agus a gcuid oibríochtaí agus gníomhaíochtaí ag na teorainneacha seachtracha agus a ngníomhaíochtaí maidir le filleadh á bpleanáil acu.

7.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht torthaí múnla choitinn chomhtháite don anailís riosca a ionchorprú ina hobair forbartha ar lárchuraclaim choiteanna i gcomhair oiliúna ▌.

Roinn 6

Cosc agus sofhreagarthacht

Airteagal 31

Codanna den teorainn sheachtrach a chinneadh

Chun críocha an Rialacháin seo, roinnfidh gach Ballstát a theorainneacha seachtracha talún agus mara, agus a theorainneacha aeir más ábhartha, ina gcodanna teorann agus cuirfear fógra ina leith chuig an nGníomhaireacht.

Tabharfar fógra don Ghníomhaireacht go tráthúil maidir le haon athrú a déanfaidh an Ballstát ar na codanna teorann chun leanúnachas na hanailíse riosca ag an nGníomhaireacht a áirithiú.

Airteagal 32

Oifigigh idirchaidrimh na Gníomhaireachta sna Ballstáit

1.  Trí oifigigh idirchaidrimh na Gníomhaireachta, áiritheoidh an Ghníomhaireacht go ndéanfar faireachán rialta ar an mbainistiú a dhéanann na Ballstáit uile ar na teorainneacha seachtracha agus ar an bhfilleadh.

Féadfaidh an Ghníomhaireacht a chinneadh go gcumdóidh oifigeach idirchaidrimh suas le ceithre Bhallstát atá in aice lena chéile go geografach.

2.  Ceapfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin saineolaithe ó fhoireann reachtúil na Gníomhaireachta atá le himscaradh mar oifigigh idirchaidrimh. Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, ar bhonn anailís riosca agus i gcomhairle leis na Ballstáit lena mbaineann, togra maidir le cineál agus téarmaí an imscartha, leis an mBallstát nó an réigiún a bhféadfar oifigeach idirchaidrimh a imscaradh chuige agus leis na cúraimí féideartha nach gcuimsítear le mír 3. Beidh an togra ón stiúrthóir feidhmiúcháin faoi réir a fhormheasta ag an mbord bainistíochta. Tabharfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin fógra don Bhallstát lena mbaineann i leith an cheapacháin agus cinnfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, in éineacht leis an mBallstát, suíomh an imscartha.

3.  Gníomhóidh na hoifigigh idirchaidrimh thar ceann na Gníomhaireachta agus is é an ról a bheidh acu comhar agus idirphlé a chothú idir an Ghníomhaireacht agus na húdaráis náisiúnta atá freagrach as bainistiú teorainneacha agus as filleadh, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid go ndéanann siad cúraimí rialaithe teorann. Déanfaidh na hoifigigh idirchaidrimh, go háirithe, an méid seo a leanas:

(a)  gníomhóidh siad mar chomhéadan idir an Ghníomhaireacht agus na húdaráis náisiúnta atá freagrach as bainistiú teorainneacha agus as filleadh, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid go ndéanann siad cúraimí rialaithe teorann;

(b)  tacóidh siad le bailiú faisnéise a theastaíonn ón nGníomhaireacht le haghaidh faireachán a dhéanamh ar inimirce neamhdhleathach agus le haghaidh na n-anailísí riosca dá dtagraítear in Airteagal 30;

(c)  tacóidh siad le bailiú faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 33 agus a theastaíonn ón nGníomhaireacht, chun an measúnú leochaileachta a dhéanamh agus ullmhóidh siad tuarascáil chun na críche sin amhail dá dtagraítear i mír 6;

(d)  déanfaidh siad faireachán ar na bearta a ghlacann na Ballstáit ag codanna den teorainn dár sannadh leibhéal tionchair ard nó géibheannach i gcomhréir le hAirteagal 35;

(e)  rannchuideoidh siad le cur chun cinn a dhéanamh ar chur i bhfeidhm acquis an Aontais a bhaineann le bainistiú na dteorainneacha seachtracha agus an fhillte, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le hurraim do chearta bunúsacha;

(b)  comhoibreoidh siad leis an oifigeach um chearta bunúsacha, i gcás inar gá, d’fhonn rannchuidiú le hurraim do chearta bunúsacha a chur chun cinn in obair na Gníomhaireachta i gcomhréir le fomhír (e);

(f)  i gcás inarb indéanta sin, cuideoidh siad leis na Ballstáit in ullmhú a bpleananna teagmhasacha maidir le bainistiú teorainneacha;

(g)  éascóidh siad an chumarsáid idir an Ballstát agus an Ghníomhaireacht, comhroinnfidh siad faisnéis ábhartha ón nGníomhaireacht leis an mBallstát, lena n-áirítear faisnéis faoi oibríochtaí atá ar siúl;

(h)  déanfaidh siad tuarascáil go tráthrialta agus go díreach don stiúrthóir feidhmiúcháin faoin staid ag na teorainneacha seachtracha agus faoi acmhainneacht an Bhallstáit lena mbaineann déileáil go héifeachtach leis an staid ag na teorainneacha seachtracha; déanfaidh siad tuarascáil freisin faoi fhorghníomhú oibríochtaí um fhilleadh ar thríú tíortha ábhartha;

(i)  déanfaidh siad faireachán ar na bearta a ghlacann an Ballstát maidir le staid a éilíonn gníomhaíocht phráinneach ag na teorainneacha seachtracha dá dtagraítear in Airteagal 43;

(j)  déanfaidh siad faireachán ar na bearta arna ndéanamh ag an mBallstát maidir leis an bhfilleadh agus tacóidh siad le bailiú na faisnéise a theastaíonn ón nGníomhaireacht chun na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 49 a dhéanamh.

4.  Má ardaíonn an tuairisciú ón ▌oifigeach idirchaidrimh dá dtagraítear i bpointe (h) de mhír 3 ábhair imní maidir le ceann amháin nó níos mó de na gnéithe is ábhartha don Bhallstát lena mbaineann, cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an Ballstát sin ar an eolas gan mhoill.

5.  Chun críocha mhír 3, déanfaidh an t-oifigeach idirchaidrimh, i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta agus Aontais maidir le slándáil agus cosaint sonraí, an méid seo a leanas:

(a)  gheobhaidh sé faisnéis ón lárionad comhordúcháin náisiúnta agus ón léargas ar dhálaí náisiúnta arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 26;

(b)  beidh sé i dteagmháil rialta leis na húdaráis náisiúnta atá freagrach as an mbainistiú teorainneacha agus as an bhfilleadh, lena n-áirítear gardaí cósta a mhéid agus a dhéanann siad cúraimí rialaithe teorann, agus an pointe teagmhála náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 13 á chur ar an eolas ag an am céanna.

6.  Beidh tuarascáil an oifigigh idirchaidrimh ina cuid den mheasúnú leochaileachta amhail dá dtagraítear in Airteagal 33. Déanfar an tuarascáil a tharchur chuig an mBallstát lena mbaineann.

7.  Agus a gcuid dualgas á gcomhlíonadh acu, is ón nGníomhaireacht amháin a ghlacfaidh na hoifigigh idirchaidrimh treoracha.

Airteagal 33

Measúnú leochaileachta

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, ar chinneadh ón mbord bainistíochta bunaithe ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin arna ullmhú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún, modheolaíocht choiteann maidir le measúnú leochaileachta a bhunú. Áireofar ar an modheolaíocht sin critéir oibiachtúla a bheidh mar bhunús ag an nGníomhaireacht chun an measúnú leochaileachta a dhéanamh, minicíocht measúnuithe den sórt sin, conas a dhéanfar measúnuithe leochaileachta comhleanúnacha agus na rialacha mionsonraithe do chóras éifeachtach le haghaidh faireachán ar chur chun feidhme na moltaí.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht faireachán agus measúnú ar an bhfáil atá ar threalamh teicniúil, ar chórais, ar acmhainneachtaí, ar acmhainní, ar bhonneagar agus ar fhoireann sciliúil atá oilte go hiomchuí ó na Ballstáit atá riachtanach don rialú teorann mar a shainmhínítear é in Airteagal 3(1)(a). Sa chomhthéacs sin, déanfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ar na pleananna forbartha acmhainneachta dá dtagraítear in Airteagal 9(4) maidir leis an acmhainneacht gníomhaíochtaí rialaithe teorann a chur i gcrích agus á chur san áireamh go bhféadfar acmhainní náisiúnta áirithe a úsáid go páirteach do chuspóirí eile seachas rialú teorann. I gcás na pleanála a dhéanfar amach anseo, déanfaidh sí an measúnú sin mar bheart coisctheach ar bhonn anailís riosca a ullmhófar i gcomhréir le hAirteagal 30(2). Déanfaidh an Ghníomhaireacht faireachán agus measúnú den sórt sin ar a laghad uair sa bhliain, mura rud é go gcinneann an stiúrthóir feidhmiúcháin a mhalairt, bunaithe ar mheasúnuithe riosca nó ar mheasúnú leochaileachta roimhe sin. In aon chás, beidh gach Ballstát faoi réir faireacháin agus measúnaithe ar a laghad uair amháin gach trí bliana.

3.  Gan dochar d’Airteagal 9 ▌, tabharfaidh na Ballstáit, ar iarratas ón nGníomhaireacht, faisnéis maidir le trealamh teicniúil, baill foirne agus a mhéid is indéanta é, na hacmhainní airgeadais atá ar fáil ar an leibhéal náisiúnta chun rialú teorann a dhéanamh. Chomh maith leis sin, arna iarraidh sin don Ghníomhaireacht, tabharfaidh na Ballstáit faisnéis maidir lena bpleananna teagmhasacha i ndáil le bainistiú teorainneacha.

4.  Is é is aidhm don mheasúnú leochaileachta go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ar acmhainneacht agus ullmhacht Ballstát chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin reatha agus ar na dúshláin atá ag teacht chun cinn▌ ag na teorainneacha seachtracha; go n-aithneoidh sí iarmhairtí láithreacha a d'fhéadfadh a bheith ann ag na teorainneacha seachtracha agus iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith ann ina dhiaidh sin ar fheidhmiú limistéar Schengen, go háirithe i gcás na mBallstát sin a bhfuil dúshláin shonracha agus dhíréireacha orthu; agus go ndéanfaidh sí measúnú ar a n-acmhainneacht cur le buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus leis an gComhthiomsú de Threalamh Teicniúil, lena n-áirítear an Comhthiomsú de Threalamh Mear-fhreagartha; agus go ndéanfaidh sí measúnú ar an acmhainneacht atá ag na Ballstáit tacaíocht Eorpach a óstáil i gcomhréir le hAirteagal 9(3). Tá an measúnú sin gan dochar do shásra meastóireachta Schengen.

5.  Sa mheasúnú leochaileachta, déanfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ar acmhainneacht na mBallstát, i dtéarmaí cáilíochtúla agus cainníochtúla, maidir le gach ceann de na cúraimí bainistithe teorainneacha a dhéanamh, lena n-áirítear a n-acmhainneacht déileáil leis an gcás go bhféadfadh líon mór daoine a gcríoch a shroicheadh.

6.  Cuirfear réamhthorthaí an mheasúnaithe leochaileachta faoi bhráid na mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh na Ballstáit lena mbaineann barúil a thabhairt ar an measúnú sin.

7.  Nuair is gá sin agus i gcomhairle leis an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin moladh ina leagfar amach na bearta riachtanacha a bheidh le glacadh ag an mBallstát lena mbaineann agus an teorainn ama faoina gcuirfear bearta den sórt sin chun feidhme. Iarrfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin ar na Ballstáit lena mbaineann na bearta is gá a dhéanamh bunaithe ar phlean gníomhaíochta a cheapfaidh an Ballstát i gcomhairle leis an stiúrthóir feidhmiúcháin.

8.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin bearta a mholadh do na Ballstáit lena mbaineann ar bhonn thorthaí an mheasúnaithe leochaileachta, agus anailís riosca na Gníomhaireachta, barúlacha an Bhallstáit lena mbaineann agus torthaí shásra meastóireachta Schengen á gcur san áireamh.

Ba cheart na bearta▌ a bheith dírithe ar na leochaileachtaí a sainaithníodh sa mheasúnú a dhíothú ionas go mbeidh na Ballstáit in ann méadú ar a n-ullmhacht chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin reatha agus ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn ag na teorainneacha seachtracha trína n-acmhainneachtaí, trealamh teicniúil, córais, acmhainní agus pleananna teagmhasacha a fheabhsú. Féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin saineolas teicniúil na Gníomhaireachta a thairiscint do na Ballstáit chun tacú le cur chun feidhme na mbeart lena mbaineann.

9.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin faireachán ar chur chun feidhme na moltaí trí bhíthin tuarascálacha tráthrialta a chuirfidh na Ballstáit isteach bunaithe ar na pleananna gníomhaíochta dá dtagraítear i mír 7 den Airteagal seo.

I gcás riosca go mbeidh moill ar Bhallstát moladh a chur chun feidhme faoin teorainn ama atá socraithe, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an comhalta den bhord bainistíochta ón mBallstát sin agus an Coimisiún a chur ar an eolas láithreach. I gcomhairle le comhalta den Bhord Bainistíochta ón mBallstát sin lena mbaineann, fiafróidh an stiúrthóir feidhmiúcháin d'údaráis ábhartha an Bhallstáit sin céard is cúis leis an moill agus cuirfidh sé tacaíocht na Gníomhaireachta ar fáil dóibh chun cur chun feidhme an bhirt a éascú.

10.  I gcás nach ndéanann Ballstát bearta riachtanacha an mholta a chur chun feidhme laistigh den teorainn ama dá dtagraítear i mír 7 den Airteagal seo, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an t-ábhar a tharchur chuig an mbord bainistíochta agus fógra a thabhairt don Choimisiún ina leith. Glacfaidh an bord bainistíochta cinneadh ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin ina leagfar amach na bearta riachtanacha a bheidh le glacadh ag an mBallstát lena mbaineann, agus an teorainn ama faoina ndéanfar bearta den sórt sin a chur chun feidhme. Beidh cinneadh an bhoird bainistíochta ina cheangal ar an mBallstát. Mura ndéanann an Ballstát na bearta a chur chun feidhme laistigh den teorainn ama dá bhforáiltear sa chinneadh sin, tabharfaidh an bord bainistíochta fógra don Chomhairle agus don Choimisiún agus d'fhéadfadh sé go ndéanfaí gníomhaíocht bhreise i gcomhréir le hAirteagal 43.

11.  Déanfar torthaí an mheasúnaithe leochaileachta a tharchur, i gcomhréir le hAirteagal 91, ar bhonn tráthrialta agus uair sa bhliain ar a laghad chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún agus áiritheofar iontu cur síos mionsonraithe ar thoradh an mheasúnaithe leochaileachta, na bearta a rinne na Ballstáit agus stádas cur chun feidhme aon cheann de na moltaí roimhe sin.

Airteagal 34

Sineirgí idir an measúnú leochaileachta agus sásra meastóireachta Schengen

1.  Déanfar an leas is mó is féidir a bhaint as na sineirgí idir na measúnuithe leochaileachta agus sásra meastóireachta Schengen arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 d’fhonn feabhas a chur ar an léargas ar dhálaí maidir le feidhmiú limistéar Schengen, rud a sheachnóidh, a mhéid is féidir, dúbailt oibre ó thaobh na mBallstát de, agus a áiritheoidh go mbainfear úsáid níos comhordaithe as na hionstraimí airgeadais ábhartha de chuid an Aontais chun tacú le bainistiú na dteorainneacha seachtracha.

2.  Chun na críche dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh an Coimisiún agus an Ghníomhaireacht na socruithe is gá ar bun chun an fhaisnéis uile a bhaineann le torthaí na measúnuithe leochaileachta agus le sásra meastóireachta Schengen i réimse an bhainistithe teorainneacha a roinnt le chéile ar dhóigh rialta, shlán agus thráthúil. Cumhdóidh an sásra malairte na tuarascálacha ar mheasúnuithe leochaileachta agus ar chuairteanna meastóireachta Schengen, moltaí a thiocfaidh astu sin, pleananna gníomhaíochta agus aon nuashonrú ar chur chun feidhme na bpleananna gníomhaíochta a sholáthair na Ballstáit.

2a.  Chun críche shásra meastóireachta Schengen i dtaca le bainistiú teorainneacha seachtracha, roinnfidh an Coimisiún torthaí na measúnaithe leochaileachta leis na baill uile d’fhoirne meastóireachta Schengen a bhfuil baint acu le meastóireacht ar an mBallstát lena mbaineann. Measfar faisnéis den sórt sin a bheith íogair de bhun Rialachán Uimh. 1053/2013 agus déileálfar leis dá réir sin.

3.  Cumhdóidh na socruithe dá dtagraítear i mír 2 torthaí shásra meastóireachta Schengen i réimse an fhillte chun a áirithiú gur lán-fheasach don Ghníomhaireacht na heasnaimh arna sainaithint ionas go mbeidh sí in ann bearta iomchuí a mholadh chun tacú leis an mBallstát lena mbaineann.

Airteagal 35

Leibhéil tionchair a shannadh do chodanna den teorainn sheachtrach

1.  Ar bhonn anailís riosca agus mheasúnú leochaileachta na Gníomhaireachta, agus i gcomhaontú leis an mBallstát lena mbaineann, sannfaidh an Ghníomhaireacht na leibhéil tionchair seo a leanas do gach ceann de na codanna de theorainn sheachtrach talún, mara agus, más ábhartha, aeir atá ag na Ballstáit nó athróidh sí na leibhéil sin:

(a)  leibhéal tionchair íseal i gcás ina mbeidh tionchar neamhshuntasach ar shlándáil na teorann ag na teagmhais maidir le ▌himirce neamhdhleathach agus coireacht trasteorann a tharlóidh ag an gcuid ábhartha den teorainn;

(b)  leibhéal tionchair meánach i gcás ina mbeidh tionchar meánach ar shlándáil na teorann ag na teagmhais maidir le ▌himirce neamhdhleathach agus coireacht trasteorann a tharlóidh ag an gcuid ábhartha den teorainn;

(c)  leibhéal tionchair ard i gcás ina mbeidh tionchar suntasach ar shlándáil na teorann ag na teagmhais maidir le hinimirce neamhdhleathach agus coireacht trasteorann a tharlóidh ag an gcuid ábhartha den teorainn;

1a.   Chun dul i ngleic go mear le cásanna géarchéime ag cuid áirithe den teorainn, i gcás ina mbeidh tionchar cinntitheach ar shlándáil na teorann ag na teagmhais maidir le hinimirce neamhdhleathach nó coireacht trasteorann a tharlóidh ag an gcuid ábhartha den teorainn, agus sa mhéid go bhféadfadh feidhmiú Limistéar Schengen a bheith i mbaol dá ndeasca, bunaithe ar anailís riosca na Gníomhaireachta agus i gcomhaontú leis an mBallstát lena mbaineann, sannfaidh an Ghníomhaireacht an leibhéal tionchair ‘géibheannach’ don chuid sin den teorainn ar bhonn sealadach.

2.  Beidh sannadh na leibhéal tionchair bunaithe ar an múnla coiteann comhtháite don anailís riosca dá dtagraítear in Airteagal 30(1). Más rud é nach mbeidh comhaontú idir an Ballstát lena mbaineann agus an Ghníomhaireacht maidir leis an sannadh, ní thiocfaidh athrú ar an leibhéal tionchair atá sannta don chuid sin den teorainn.

▌Déanfaidh an lárionad comhordúcháin a mheas go leanúnach i ndlúthchomhar leis na húdaráis inniúla náisiúnta eile an bhfuil gá le hathrú a dhéanamh ar an leibhéal tionchair maidir le ceann ar bith de na codanna teorann tríd an bhfaisnéis sa léargas ar dhálaí náisiúnta a chur san áireamh, agus cuirfidh sé an Ghníomhaireacht ar an eolas dá réir sin.

3.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht léirshamhlú ar na leibhéil tionchair a sannadh do na teorainneacha seachtracha sa léargas ar dhálaí Eorpacha.

Airteagal 36

Freagairt a fhreagraíonn do na leibhéil tionchair

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfreagróidh na gníomhaíochtaí rialaithe teorann a dhéanfar ag na codanna den teorainn sheachtrach do na leibhéil tionchair a sannadh mar a leanas:

(a)  i gcás ina sannfar leibhéal tionchair íseal do chuid den teorainn sheachtrach, déanfaidh na húdaráis náisiúnta atá freagrach as rialú na dteorainneacha seachtracha rialú tráthrialta a eagrú ar bhonn anailís riosca agus áiritheoidh siad go gcoinneofar leordhóthain pearsanra agus acmhainní ar fáil don chuid sin den teorann;

(b)  i gcás ina sannfar leibhéal tionchair meánach do chuid de theorainn sheachtrach, áiritheoidh na húdaráis náisiúnta atá freagrach as rialú na dteorainneacha seachtracha, de bhreis ar na bearta a dhéanfar faoi phointe (a), go bhfuil bearta iomchuí rialaithe á ndéanamh ag an gcuid sin den teorainn sheachtrach. Nuair a dhéanfar na bearta rialaithe sin, cuirfear fógra dá réir sin chuig an lárionad comhordúcháin náisiúnta. Comhordóidh an lárionad náisiúnta comhordúcháin aon tacaíocht a thabharfar i gcomhréir le hAirteagal 21(3);

(c)  i gcás ina sannfar leibhéal tionchair ard do chuid de theorainn sheachtrach, áiritheoidh an Ballstát lena mbaineann, de bhreis ar na bearta a dhéanfar faoi phointe (b), tríd an lárionad comhordúcháin náisiúnta, go dtabharfar an tacaíocht is gá do na húdaráis náisiúnta a bheidh ag feidhmiú ag an gcuid sin den teorainn agus go nglacfar bearta athneartaithe rialaithe. Féadfaidh an Ballstát sin iarraidh ar an nGníomhaireacht tacaíocht a thabhairt faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 37 maidir le hoibríochtaí comhpháirteacha nó mear-idirghabhálacha teorann a thionscnamh.

1a.  I gcás ina sannfar leibhéal tionchair géibheannach do chuid de theorainn sheachtrach, tabharfaidh an Ghníomhaireacht fógra don Choimisiún faoi sin. Déanfaidh an stiurthóir feidhmiúcháin, agus an tacaíocht leanúnach ón nGníomhaireacht á cur san áireamh aige, de bhreis ar na bearta arna ndéanamh faoi phointe (c), moladh a eisiúint ▌i gcomhréir le hAirteagal 42(1). Tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann freagairt ar an moladh i gcomhréir le hAirteagal 42(2).

2.  Cuirfidh an lárionad comhordúcháin náisiúnta an Ghníomhaireacht ar an eolas go tráthrialta faoi na bearta arna ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta de bhun ▌mhír 1(c) agus mhír 1a.

3.  I gcás ina sannfar leibhéal tionchair meánach, ard nó géibheannach do chuid de theorainn sheachtrach atá buailte le cuid de theorainn Bhallstáit eile nó tríú tír lena bhfuil comhaontuithe nó líonraí réigiúnacha, dá dtagraítear in Airteagal 73 agus in Airteagal 74, déanfaidh an lárionad comhordúcháin náisiúnta teagmháil le lárionad comhordúcháin náisiúnta an Bhallstáit comharsanachta nó le húdarás inniúil an tríú tír chomharsanachta agus déanfaidh sé iarracht comhordú a dhéanamh in éineacht leis an nGníomhaireacht ar na bearta trasteorann a mbeidh gá leo.

4.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhar leis na Ballstáit lena mbaineann, meastóireacht ar shannadh na leibhéal tionchair agus ar na bearta comhfhreagracha a rinneadh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais a mheas. Cuirfidh an mheastóireacht sin leis an measúnú leochaileachta a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht i gcomhréir le hAirteagal 33.

Roinn 7

Gníomhaíochtaí a dhéanann an Ghníomhaireacht ag na teorainneacha seachtracha

Airteagal 37

Gníomhaíochtaí a dhéanann an Ghníomhaireacht ag na teorainneacha seachtracha

1.  Féadfaidh Ballstát cúnamh a iarraidh ar an nGníomhaireacht chun a chuid oibleagáidí a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le rialú ag na teorainneacha seachtracha. Déanfaidh an Ghníomhaireacht bearta i gcomhréir le hAirteagal 42 agus le hAirteagal 43.

2.  Eagróidh an Ghníomhaireacht an cúnamh iomchuí teicniúil agus oibríochtúil don Bhallstát óstach agus féadfaidh sí, ag gníomhú di i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais agus leis an dlí ábhartha idirnáisiúnta, lena n-áirítear prionsabal an non-refoulement, ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a dhéanamh:

(a)  oibríochtaí comhpháirteacha a chomhordú do Bhallstát amháin nó níos mó agus buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus trealamh teicniúil a imscaradh;

(b)  mear-idirghabhálacha teorann a eagrú agus foirne Eorpacha de chuid bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus an trealamh teicniúil a imscaradh;

(c)  gníomhaíochtaí a chomhordú do Bhallstát amháin nó níos mó agus do thríú tír amháin nó níos mó ag na teorainneacha seachtracha, lena n-áirítear oibríochtaí comhpháirteacha le tríú tíortha;

(d)  buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh faoi chuimsiú na bhfoirne tacaíochta don bhainistiú imirce, i measc foirne eile ag teophointí ▌, lena n-áirítear cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a thabhairt do ghníomhaíochtaí um fhilleadh, más gá;

(e)  faoi chuimsiú na n-oibríochtaí a luaitear i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c) den mhír seo agus i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 agus leis an dlí idirnáisiúnta, cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a sholáthar do Bhallstáit agus do thríú tíortha, chun tacú le hoibríochtaí cuardaigh agus tarrthála do dhaoine atá i nguais ar muir agus a d'fhéadfadh tarlú le linn oibríochtaí faireachais teorann ar muir;

(f)  cóireáil tosaíochta a thabhairt do Sheirbhísí Cumaisc EUROSUR.

3.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 2 a mhaoiniú nó a chómhaoiniú óna buiséad i gcomhréir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht.

4.  Más rud é go mbíonn riachtanais airgeadais shubstaintiúla bhreise ar an nGníomhaireacht mar gheall ar staid ag na teorainneacha seachtracha, cuirfidh sí an méid sin in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún gan mhoill.

Airteagal 38

Oibríochtaí comhpháirteacha agus mear-idirghabhálacha teorann a thionscnamh ag na teorainneacha seachtracha

1.  Féadfaidh Ballstát a iarraidh ar an nGníomhaireacht go ndéanfadh sí oibríochtaí comhpháirteacha a lainseáil chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear inimirce neamhdhlíthiúil, bagairtí atá ann agus a bheidh ann ag a theorainneacha seachtracha nó an choireacht thrasteorann, nó chun cúnamh teicniúil agus oibríochtúil méadaithe a sholáthar, agus chomh maith leis sin, na próifílí is gá a iarraidh, lena n-áirítear na próifílí a dteastaíonn cumhachtaí feidhmiúcháin ina leith, más infheidhme, agus a chuid oibleagáidí á gcur chun feidhme aige i dtaca leis an rialú ag na teorainneacha seachtracha.

2.  Arna iarraidh sin do Bhallstát a bhfuil dúshláin shonracha agus dhíréireacha air, go háirithe i gcás ina dtagann líon mór náisiúnach tríú tír, ar náisiúnaigh iad atá ag iarraidh teacht isteach gan údarú i gcríoch an Bhallstáit sin, ar phointí na dteorainneacha seachtracha, féadfaidh an Ghníomhaireacht mear-idirghabháil teorann a dhéanamh ar feadh tréimhse ama teoranta i gcríoch an Bhallstáit óstaigh sin.

3.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin meastóireacht ar thograí ó na Ballstáit le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha, agus déanfaidh sé nó sí na tograí sin a fhormheas agus a chomhordú. Déanfar anailís riosca a bheidh críochnúil, iontaofa agus cothrom le dáta sula ndéanfar aon oibríochtaí comhpháirteacha nó mear-idirghabhálacha teorann, rud a chuirfidh ar chumas na Gníomhaireachta ord tosaíochta a leagan síos le haghaidh na n-oibríochtaí comhpháirteacha agus na mear-idirghabhálacha teorann atá beartaithe, agus an tionchar ar chodanna de theorainn sheachtrach á chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 35 agus de réir na n-acmhainní atá ar fáil.

4.  Féadfar cuspóirí oibríochta comhpháirtí nó mear-idirghabhála teorann a ghnóthú mar chuid d'oibríocht ilchuspóireach. D'fhéadfadh feidhmeanna garda cósta agus an choireacht thrasteorann a chosc a bheith i gceist le hoibríochtaí den sórt sin, lena ndírítear ar an gcomhrac in aghaidh imircigh a smuigleáil nó gáinneáil ar dhaoine, agus bainistiú imirce, lena ndírítear ar shainaithint, clárú, faisnéisiú agus filleadh.

Airteagal 39

Plean oibríochtúil d'oibríochtaí comhpháirteacha

1.  Mar ullmhúcháin d'oibríocht chomhpháirteach, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, i gcomhar leis an mBallstát óstach, liosta a tharraingt suas de threalamh teicniúil, den fhoireann agus de na próifílí a mbeidh gá leo lena n-áirítear na próifílí a dteastaíonn cumhachtaí feidhmiúcháin ina leith, más infheidhme, atá le húdarú i gcomhréir le hAirteagal 83(1a), agus na hacmhainní atá ar fáil ag an mBallstát óstach agus iarraidh an Bhallstáit óstaigh dá dtagraítear in Airteagal 38 á gcur san áireamh. Ar bhonn na n-eilimintí sin, saineoidh an Ghníomhaireacht pacáiste athneartaithe theicniúil agus oibríochtúil chomh maith le gníomhaíochtaí forbartha acmhainneachta atá le háireamh sa phlean oibríochta.

2.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin plean oibríochtúil a tharraingt suas d'oibríochtaí comhpháirteacha ag na teorainneacha seachtracha. Comhaontóidh an stiúrthóir feidhmiúcháin agus an Ballstát óstach, i gcomhairle dhlúth agus thráthúil leis na Ballstáit rannpháirteacha, an plean oibríochtúil lena sonrófar gnéithe eagraíochtúla agus nós imeachta na hoibríochta comhpháirtí.

3.  Beidh an plean oibríochtúil ina cheangal ar an nGníomhaireacht, ar an mBallstát óstach agus ar na Ballstáit rannpháirteacha. Cuimseoidh sé gach gné a mheastar a bheith riachtanach chun an oibríocht chomhpháirteach a chur i gcrích, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

(a)  tuairisc ar an staid maille le modus operandi agus cuspóirí an imscartha, lena n-áirítear aidhm na hoibríochta;

(b)  an fad atá tuartha don oibríocht chomhpháirteach agus is gá chun a cuspóirí a bhaint amach;

(c)  an limistéar geografach ina dtarlóidh an oibríocht chomhpháirteach;

(d)  tuairisc ar chúraimí, lena n-áirítear na cúraimí a dteastaíonn cumhachtaí feidhmiúcháin ina leith, ar fhreagrachtaí, lena n-áirítear i dtaca le hurraim do chearta bunúsacha agus do cheanglais chosanta sonraí, agus ar threoracha speisialta i gcomhair na bhfoirne, lena n-áirítear treoir maidir leis an gceadú bunachair shonraí atá ceadaithe agus maidir leis na harmáin seirbhíse, an armlón agus an trealamh atá ceadaithe sa Bhallstát óstach;

(e)  comhdhéanamh na bhfoirne, mar aon le himscaradh ball foirne ábhartha eile;

(f)  forálacha a bhaineann le ceannas agus le rialú, lena n-áirítear ainmneacha agus céimeanna ghardaí teorann an Bhallstáit óstaigh a bheidh freagrach as comhoibriú le baill na bhfoirne agus leis an nGníomhaireacht, go háirithe ainmneacha agus céimeanna na ngardaí teorann sin atá i gceannas le linn na tréimhse imscartha, agus ionad bhaill na bhfoirne sa slabhra ceannais;

(g)  an trealamh teicniúil atá le húsáid le linn na hoibríochta comhpháirtí, lena n-áirítear ceanglais shonracha amhail coinníollacha úsáide, an criú a theastaíonn, iompar agus lóistíocht eile, agus forálacha airgeadais;

(h)  forálacha mionsonraithe maidir le tuairisciú teagmhais ag an nGníomhaireacht ar bhonn láithreach don bhord bainistíochta agus do na húdaráis náisiúnta ábhartha;

(i)  scéim tuairiscithe agus meastóireachta ina bhfuil tagarmharcanna don tuarascáil mheastóireachta, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le cosaint na gceart bunúsach, agus dáta deiridh chun an tuarascáil mheastóireachta chríochnaitheach a thíolacadh;

(j)  maidir le hoibríochtaí ar muir, faisnéis shonrach maidir le cur i bhfeidhm na dlínse ábhartha agus an dlí ábhartha sa limistéar geografach ina dtarlaíonn an oibríocht chomhpháirteach, lena n-áirítear tagairtí don dlí náisiúnta, don dlí idirnáisiúnta agus do dhlí an Aontais maidir le hidircheapadh, tarrtháil ar muir agus díbhordáil. Maidir leis sin, bunófar an plean oibríochtúil i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 656/2014;

(k)  téarmaí an chomhair le tríú tíortha, le comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais nó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile;

(l)  treoracha ginearálta ar conas cosaint na gceart bunúsach le linn ghníomhaíocht oibríochtúil na Gníomhaireachta a áirithiú agus nósanna imeachta lena dtreoraítear daoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu, íospartaigh na gáinneála ar dhaoine, mionaosaigh gan tionlacan agus daoine ar leochaileach a gcás, chuig na húdaráis náisiúnta inniúla chun an cúnamh iomchuí a fháil;

m)  nósanna imeachta lena leagtar amach sásra chun gearán in aghaidh na ndaoine uile atá páirteach i ngníomhaíocht oibríochtúil na Gníomhaireachta, lena n-áirítear gardaí teorann nó baill foirne ábhartha eile an Bhallstáit óstaigh agus in aghaidh bhaill na bhfoirne a fháil agus a tharchur chuig an nGníomhaireacht, ar gearáin iad ina líomhnaítear sáruithe ar chearta bunúsacha i gcomhthéacs a bpáirtíochta i ngníomhaíocht oibríochtúil na Gníomhaireachta;

(n)  socruithe lóistíochta lena n-áirítear faisnéis maidir le dálaí oibre agus timpeallacht na limistéar ina bhfuil sé beartaithe an oibríocht chomhpháirteach a dhéanamh.

4.  Aon leasuithe nó aon oiriúnuithe ar an bplean oibríochtúil, teastóidh comhaontú an stiúrthóra feidhmiúcháin agus an Bhallstáit óstaigh araon lena n-aghaidh, tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit rannpháirteacha. Cuirfidh an Ghníomhaireacht cóip den phlean oibríochtúil arna leasú nó arna oiriúnú chuig na Ballstáit rannpháirteacha láithreach.

5.  Beidh feidhm ag na forálacha a leagtar amach san airteagal seo mutatis mutandis maidir le hoibríochtaí uile na Gníomhaireachta.

Airteagal 40

Nós imeachta chun mear-idirghabháil teorann a lainseáil

1.  Má iarrann Ballstát go ndéanfaí mear-idirghabháil teorann a lainseáil, áireofar san iarraidh sin tuairisc ar an staid, na haidhmeanna féideartha agus na riachtanais a mbeifear ag dréim leo agus na próifílí atá ag teastáil lena n-áirítear na próifílí a dteastaíonn cumhachtaí feidhmiúcháin ina leith, más infheidhme. Féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, más gá, saineolaithe a sheoladh ón nGníomhaireacht láithreach chun an staid a mheas ag teorainneacha seachtracha an Bhallstáit lena mbaineann.

2.  Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an bord bainistíochta ar an eolas láithreach faoi iarraidh ó Bhallstát mear-idirghabháil teorann a lainseáil.

3.  Agus cinneadh á dhéanamh maidir le hiarraidh ó Bhallstát, cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin i gcuntas torthaí anailísí riosca na Gníomhaireachta agus sraith anailíse an léargais ar dhálaí Eorpacha chomh maith le toradh an mheasúnaithe leochaileachta dá dtagraítear in Airteagal 33 agus aon fhaisnéis ábhartha eile a sholáthraíonn an Ballstát lena mbaineann nó aon Bhallstát eile.

3a.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin a mheasúnú láithreach an féidir baill d'fhoirne atá ar fáil a ath-imscaradh laistigh de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, go háirithe baill d’fhoirne reachtúla na Gníomhaireachta agus foireann oibríochtúil ar iasacht ó na Ballstáit, atá i láthair i limistéir oibríochtúla eile. Sa bhreis air sin, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin na riachtanais bhreise a mheasúnú chun foireann oibríochtúil a imscaradh i gcomhréir le hAirteagal 58 agus, a luaithe a bheidh na hacmhainní sin ídithe laistigh de na próifílí atá ag teastáil, chun an Cúltaca le haghaidh Mearfhreagartha a ghníomhachtú i gcomhréir le hAirteagal 58a.

4.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin cinneadh faoin iarraidh mear-idirghabháil teorann a lainseáil laistigh de dhá lá oibre ón dáta a bhfuarthas an iarraidh. Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an Ballstát lena mbaineann agus an bord bainistíochta ar an eolas i scríbhinn faoin gcinneadh ag an am céanna. Luafar sa chinneadh na príomhchúiseanna ar a mbeidh sé bunaithe. ▌

4a.  Ag an am céanna, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin na Ballstáit a chur ar an eolas faoin bhféidearthacht i dtaobh foireann oibríochtúil bhreise a iarraidh i gcomhréir le hAirteagal 58 agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le hAirteagal 58a tríd an líon foirne oibríochtúla a d’fhéadfadh a bheith á gcur ar fáil ag na Ballstáit agus na próifílí a ghabhann leo a chur in iúl.

5.  Má chinneann an stiúrthóir feidhmiúcháin mear-idirghabháil teorann a lainseáil, déanfaidh sé nó sí foirne bainistithe teorann as buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh mar aon le trealamh ón gcomhthiomsú de threalamh teicniúil i gcomhréir le hAirteagal 64, agus más gá, cinnfidh sé nó sí an ndéanfar athneartú a sholáthar láithreach trí fhoireann bainistithe teorann amháin nó níos mó a sheoladh, i gcomhréir le hAirteagal 58.

6.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin i gcomhar leis an mBallstát óstach plean oibríochtúil dá dtagraítear in Airteagal 39(3) a tharraingt suas agus a chomhaontú láithreach agus, in aon chás, ag tráth nach déanaí ná trí lá oibre ó dháta an chinnidh.

7.  A luaithe a chomhaontaítear an plean oibríochtúil agus a thugtar do na Ballstáit é, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin na baill foirne oibríochtúla atá ar fáil a imscaradh láithreach trí ath-imscaradh ó réimsí oibríochta eile nó ó dhualgais eile.

8.  I gcomhthráth leis an imscaradh dá dtagraítear i mír 7, agus i gcás inar gá, chun athneartú láithreach ó fhoirne eile bainistithe teorann a áirithiú ó réimse nó ó dhualgais eile, iarrfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin ar gach Ballstát líon na ndaoine agus próifílí na bhfoirne breise a imscarfar mar bhreisiú óna liostaí náisiúnta le haghaidh imscaradh gearrthéarmach dá dtagraítear in Airteagal 58 a thabhairt dó. Soláthrófar an fhaisnéis sin i scríbhinn do na pointí teagmhála náisiúnta agus luafar inti an dáta a dtarlóidh an t-imscaradh. Soláthrófar cóip den phlean oibríochtúil dóibh chomh maith.

8a.  Má tharlaíonn sé nach leor na hacmhainní a thuairiscítear i mír 5 agus i mír 8 den Airteagal seo, féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an Cúltaca le haghaidh Mearfhreagartha a ghníomhachtú trína iarraidh ar gach Ballstát líon na ndaoine agus próifílí na bhfoirne breise a bheidh le himscaradh amhail dá dtagraítear in Airteagal 58a a thabhairt dó.

8b.  Soláthrófar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 8 agus i mír 8a i scríbhinn do na pointí teagmhála náisiúnta agus luafar inti an dáta a tharlóidh an imscaradh ó gach catagóir. Soláthrófar cóip den phlean oibríochtúil do na pointí teagmhála náisiúnta chomh maith.

9.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar líon agus próifílí na mball foirne oibríochtúla a chur ar fáil láithreach don Ghníomhaireacht chun imscaradh iomlán a ráthú i gcomhréir le hAirteagal 58, agus i gcás inarb ábhartha i gcomhréir le hAirteagal 58a.

10.  Na chéad fhoirne bainistithe teorann a ath-imscarfar ó réimsí agus ó dhualgais eile, déanfar iad a imscaradh tráth nach déanaí ná cúig lá oibre tar éis an dáta a chomhaontófar an plean oibríochtúil idir an stiúrthóir feidhmiúcháin agus an Ballstát óstach. Déanfar foirne breise a imscaradh freisin nuair is gá, tráth nach déanaí ná 12 lá oibre tar éis an dáta a chomhaontófar an plean oibríochtúil.

11.  I gcás ina mbeidh an mear-idirghabháil teorann le tarlú, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, i gcomhairle leis an mbord bainistíochta, na tosaíochtaí a mheas láithreach maidir leis na hoibríochtaí comhpháirteacha de chuid na Gníomhaireachta atá ar siúl agus atá beartaithe ag teorainneacha seachtracha eile d'fhonn ullmhú d'ath-leithdháileadh féideartha acmhainní do na limistéir sin de na teorainneacha seachtracha inar mó an gá le himscaradh neartaithe.

Airteagal 41

Foireann tacaíochta don bhainistiú imirce

1.  I gcás ina bhfuil aghaidh á tabhairt ag Ballstát ar dhúshláin dhíréireacha ón imirce ag teophointí áirithe ar a theorainneacha seachtracha, a bhfuil mórphlódú isteach de shreabha imirce measctha mar shaintréith díobh, féadfaidh an Ballstát sin athneartú teicniúil agus oibríochtúil a iarraidh ó fhoirne tacaíochta don bhainistiú imirce atá comhdhéanta de shaineolaithe ó Gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais a oibreoidh i gcomhréir lena sainorduithe féin.

Déanfaidh an Ballstát sin iarraidh maidir le hathneartú agus measúnú ar na riachtanais atá aige a thíolacadh don Choimisiún. Bunaithe ar mheasúnú riachtanas an Bhallstáit sin, cuirfidh an Coimisiún an iarraidh ar aghaidh chuig an nGníomhaireacht, chuig an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn, chuig Europol nó chuig gníomhaireachtaí ábhartha eile an Aontais, de réir mar is iomchuí.

2.  Déanfaidh gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais, i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach, measúnú ar iarraidh de chuid Ballstáit ar athneartú agus measúnú ar a chuid riachtanas chun críche pacáiste chuimsitheach athneartaithe a shainiú a bheidh comhdhéanta de ghníomhaíochtaí éagsúla comhordaithe ag gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais atá le comhaontú ag an mBallstát lena mbaineann. Déanfar an próiseas sin faoi chomhordú an Choimisiúin.

3.  Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis an mBallstát óstach agus gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais, agus a sainorduithe faoi seach á gcur san áireamh, téarmaí an chomhair ag an teophointe a bhunú agus beidh sé freagrach as comhordú ghníomhaíochtaí na bhfoirne don bhainistiú imirce.

4.  Maidir leis an athneartú teicniúil agus oibríochtúil a sholáthraíonn foirne oibríochtúla ón mbuanchór, i gcomhréir le hAirteagal 83, faoi chuimsiú na bhfoirne tacaíochta don bhainistiú imirce, agus lánurraim á tabhairt do chearta bunúsacha, féadfar an méid seo a leanas a áireamh ann:

(a)  agus lánurraim á tabhairt do chearta bunúsacha, cúnamh a sholáthar i scagadh ar náisiúnaigh tríú tír a thagann isteach ag na teorainneacha seachtracha, lena n-áirítear na náisiúnaigh tríú tír sin a shainaithint, a chlárú agus a fhaisnéisiú agus, arna iarraidh sin don Bhallstát, méarlorgaireacht a dhéanamh ar náisiúnaigh tríú tír ▌agus faisnéis a sholáthar maidir le cuspóir na nósanna imeachta sin;

(b)  an fhaisnéis tosaigh a sholáthar do na daoine ar mian leo cur isteach ar chosaint idirnáisiúnta agus an fhaisnéis sin a tharchur chuig údaráis náisiúnta inniúla an Bhallstáit lena mbaineann nó chuig saineolaithe arna n-imscaradh ag an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn;

(c)  cúnamh teicniúil agus oibríochtúil sa réimse maidir le filleadh i gcomhréir le Airteagal 49, lena n-áirítear ullmhú agus eagrú na n-oibríochtaí um fhilleadh▌;

(d)  an trealamh teicniúil is gá.

6.  I gcás inar gá, áireofar i bhfoirne tacaíochta don bhainistiú imirce baill foirne ag a bhfuil saineolas ar chosaint leanaí, ar gháinneáil ar dhaoine, ar chosaint ▌in aghaidh géarleanúna ar bhonn inscne agus/nó na gceart bunúsach agus ar chosaint.

Airteagal 42

Na bearta atá beartaithe ag na teorainneacha seachtracha

1.  Bunaithe ar thorthaí an mheasúnaithe leochaileachta nó nuair a shanntar tionchar géarchéimneach do cheann amháin nó níos mó de chodanna de theorainn sheachtrach agus na heilimintí ábhartha i bpleananna teagmhasacha an Bhallstáit, anailís riosca na Gníomhaireachta agus sraith anailíse an léargais ar dhálaí náisiúnta á gcur san áireamh, molfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin don Bhallstát lena mbaineann oibríocht chomhpháirteach nó mear-idirghabhálacha teorann a thionscnamh, a dhéanamh nó a choigeartú, nó aon bheart ábhartha eile atá á dhéanamh ag an nGníomhaireacht mar a shainítear in Airteagal 37.

2.  Tabharfaidh na Ballstáit freagra do mholadh an stiúrthóra fheidhmiúcháin dá dtagraítear i mír 1 laistigh de shé lá oibre. I gcás ina dtabharfar freagra diúltach maidir leis na bearta arna moladh, tabharfaidh an Ballstát réasúnú an fhreagra sin freisin. Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin na bearta a bheartaítear agus na réasúnú leis an bhfreagra diúltach in iúl gan mhoill don Bhord Bainistíochta agus don Choimisiún d'fhonn measúnú a dhéanamh maidir le cibé an mbeidh gníomh práinneach ag teastáil i gcomhréir le hAirteagal 43.

Airteagal 43

Staid a éilíonn gníomhaíocht phráinneach ag na teorainneacha seachtracha

1.  I gcás ina bhfágtar go bhfuil rialú ag na teorainneacha seachtracha chomh neamhéifeachtach sin go bhféadfaí feidhmiú limistéar Schengen a chur i mbaol ós rud é:

(a)  nach nglacann Ballstát na bearta is gá i gcomhréir le cinneadh ón mbord bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 33(10); nó

(b)  nár iarr Ballstát a bhfuil dúshláin shonracha agus dhíréireacha roimhe ag na teorainneacha seachtracha tacaíocht leordhóthanach ón nGníomhaireacht faoi Airteagal 38, faoi Airteagal 40, faoi Airteagal 41, ná faoi Airteagal 42 nó nach bhfuil na céimeanna is gá á ndéanamh aige chun na gníomhaíochtaí faoi na hAirteagail sin a chur chun feidhme,

féadfaidh an Chomhairle, ar bhonn togra ón gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh gan mhoill trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, lena sonrófar bearta chun na rioscaí sin a mhaolú, ar bearta iad a bheidh le cur chun feidhme ag an nGníomhaireacht agus lena gceanglófar ar an mBallstát lena mbaineann comhoibriú leis an nGníomhaireacht i gcur chun feidhme na mbeart sin.

Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an nGníomhaireacht sula ndéanfaidh sé a thogra.

2.  I gcás ina bhfuil gníomhaíocht phráinneach ag teastáil, cuirfear Parlaimint na hEorpa ▌ar an eolas faoi sin gan mhoill agus cuirfear ar an eolas í faoi gach beart agus cinneadh a glacfar ina dhiaidh sin mar fhreagairt air.

3.  Chun an riosca go gcuirfí limistéar Schengen i mbaol a mhaolú, déanfar foráil sa chinneadh ón gComhairle dá dtagraítear i mír 1 a fhágann go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas:

(a)  mear-idirghabhálacha teorann a eagrú agus a chomhordú agus buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh lena n-áirítear foirne ón gCúltaca le haghaidh Mearfhreagartha a imscaradh;

(b)  buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh faoi chuimsiú na bhfoirne tacaíochta don bhainistiú imirce go háirithe ag teophointí;

(c)  gníomhaíochtaí a chomhordú do Bhallstát amháin nó níos mó agus do thríú tír amháin nó níos mó ag na teorainneacha seachtracha, lena n-áirítear oibríochtaí comhpháirteacha le tríú tíortha;

(d)  trealamh teicniúil a chur ar fáil;

(e)  idirghabhálacha um fhilleadh a eagrú.

4.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, laistigh de dhá lá oibre ón dáta a nglacfar an cinneadh ón gComhairle dá dtagraítear i mír 1,

(a)  cinneadh faoi na gníomhaíochtaí is gá a dhéanamh chun na bearta arna sainaithint sa chinneadh sin a fhorghníomhú go praiticiúil, lena n-áirítear an trealamh teicniúil agus líon na ndaoine agus próifílí na foirne oibríochtúla ábhartha eile a mbeidh gá leo chun cuspóirí an chinnidh sin a bhaint amach;

(b)  dréachtphlean oibríochtúil a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid na mBallstát lena mbaineann.

5.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin agus an Ballstát lena mbaineann an plean oibríochtúil a chomhaontú laistigh de thrí lá oibre ón dáta a chuirfear isteach é.

6.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, gan mhoill agus in aon chás laistigh de chúig lá oibre ó bhunú an phlean oibríochtúil, na baill foirne oibríochtúla is gá a imscaradh ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 55 ionas gur féidir na bearta a shainaithnítear sa chinneadh ón gComhairle dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a fhorghníomhú go praiticiúil. Déanfar foirne breise a imscaradh de réir mar is gá ag an dara céim agus in aon chás laistigh de 12 lá oibre ón am a bhunófar an plean oibríochtúil.

7.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit, gan mhoill, agus in aon chás laistigh de 10 lá oibre ón bplean oibríochtúil a bhunú, an trealamh teicniúil is gá a sheoladh in éineacht leis an bhfoireann inniúil chuig ceann scríbe an imscartha chun na bearta a shainaithnítear sa chinneadh ón gComhairle dá dtagraítear i mír 1 a fhorghníomhú go praiticiúil.

Déanfar trealamh teicniúil breise a imlonnú de réir mar is gá ag an dara céim i gcomhréir le hAirteagal 64.

8.  Comhlíonfaidh an Ballstát lena mbaineann an cinneadh ón gComhairle dá dtagraítear i mír 1. Chun na críche sin comhoibreoidh sé láithreach leis an nGníomhaireacht agus déanfaidh sé an beart is gá, go háirithe trí na hoibleagáidí dá bhforáiltear in Airteagal 44, in Airteagal 83 agus in Airteagal 84 a chur chun feidhme, chun cur chun feidhme an chinnidh sin agus forghníomhú praiticiúil na mbeart a leagtar amach sa chinneadh sin agus sa phlean oibríochtúil arna gcomhaontú leis an stiúrthóir feidhmiúcháin a éascú.

9.  I gcomhréir le hAirteagal 58 agus, i gcás inarb ábhartha i gcomhréir le hAirteagal 40, cuirfidh na Ballstáit na baill foirne oibríochtúla arna gcinneadh ag an stiúrthóir feidhmiúcháin i gcomhréir le hAirteagal 4 den Airteagal seo ar fáil.

Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur chun feidhme na mbeart a shainaithneofar sa chinneadh ón gComhairle dá dtagraítear i mír 1, agus na ngníomhaíochtaí a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht chun na críche sin. I gcás nach ndéanfaidh an Ballstát lena mbaineann an cinneadh ón gComhairle dá dtagraítear i mír 1 a chomhlíonadh laistigh de 30 lá agus nach gcomhoibreoidh sé leis an nGníomhaireacht de bhun mhír 8 den Airteagal seo, féadfaidh an Coimisiún an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 29 de Rialachán (AE) 2019/399 a chur ar bun.

Airteagal 44

Treoracha do na foirne

1.  Le linn imscaradh foirne bainistithe teorann, foirne um fhilleadh agus foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, eiseoidh an Ballstát óstach nó – i gcás comhair le tríú tír i gcomhréir leis an gcomhaontú stádais – eiseoidh an tríú tír lena mbaineann treoracha do na foirne sin i gcomhréir leis an bplean oibríochtúil.

2.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht, trína oifigeach comhordúcháin, a cuid barúlacha a chur in iúl don Bhallstát óstach faoi na treoracha a thugtar do na foirne. Sa chás sin, cuirfidh an Ballstát óstach na barúlacha sin san áireamh agus leanfaidh siad iad a mhéid is féidir.

3.  Mura bhfuil na treoracha a eisítear do na foirne i gcomhréir leis an bplean oibríochtúil, tuairisceoidh an t-oifigeach comhordúcháin láithreach don stiúrthóir feidhmiúcháin, agus féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, más iomchuí, gníomhú i gcomhréir le hAirteagal 47(3).

4.  Déanfaidh baill na bhfoirne, le linn dóibh a gcúraimí a chomhlíonadh agus a gcumhachtaí a fheidhmiú, cearta bunúsacha a urramú go hiomlán, lena n-áirítear maidir le rochtain ar nósanna imeachta tearmainn agus dínit an duine agus tabharfaidh siad aird ar leith ar dhaoine leochaileacha. Beidh cibé bearta a ghlacfar i gcomhlíonadh a gcúraimí agus i bhfeidhmiú a gcumhachtaí i gcomhréir le cuspóirí na mbeart sin. Le linn dóibh a gcúraimí a chomhlíonadh agus a gcumhachtaí a fheidhmiú, ní dhéanfaidh siad idirdhealú i gcoinne daoine bunaithe ar aon fhoras amhail inscne, bunadh ciníoch nó eitneach, reiligiún nó creideamh, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh i gcomhréir le hAirteagal 21 den Chairt.

5.  Na baill d'fhoirne nach baill foirne reachtúla de chuid na Gníomhaireachta iad, beidh siad fós faoi réir bhearta araíonachta a mBallstáit baile. Déanfaidh an Ballstát baile foráil maidir le bearta iomchuí araíonachta nó eile i gcomhréir lena dhlí náisiúnta maidir le sáruithe ar chearta bunúsacha nó le hoibleagáidí cosanta idirnáisiúnta le linn aon ghníomhaíocht oibríochtúil ag an nGníomhaireacht.

6.  Ós rud é gur baill d'fhoireann reachtúil na Gníomhaireachta iad, beidh baill na bhfoirne sin faoi réir bearta araíonachta i gcomhréir leis na Rialacháin Foirne agus faoi réir na mbeart a shainaithnítear sa sásra maoirseoireachta dá dtagraítear in Airteagal 56(3a)(a).

Airteagal 45

Oifigeach Comhordúcháin

1.  Áiritheoidh an Ghníomhaireacht cur chun feidhme oibríochtúil ghnéithe eagrúcháin uile na n-oibríochtaí comhpháirteacha, na dtreoirthionscadal nó na mear-idirghabhálacha teorann, lena n-áirítear baill foirne reachtúla de chuid na Gníomhaireachta a bheith i láthair.

2.  Gan dochar d’Airteagal 60, ceapfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin saineolaí amháin nó níos mó de bhaill foirne reachtúla na Gníomhaireachta lena n-imscaradh mar oifigeach comhordúcháin do gach oibríocht chomhpháirteach nó mear-idirghabháil teorann ar leith. Tabharfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin fógra don Bhallstát óstach i leith an cheapacháin.

3.  Gníomhóidh an t-oifigeach comhordúcháin thar ceann na Gníomhaireachta i ngach gné d'imscaradh na bhfoirne. Is é an ról a bheidh ag an oifigeach comhordúcháin ná an comhar agus an comhordú i measc na mBallstát óstach agus na mBallstát rannpháirteach a chothú. Déanfaidh duine amháin ar a laghad den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha cúnamh agus comhairle a thabhairt don oifigeach comhordúcháin. Déanfaidh an t-oifigeach comhordúcháin an méid seo a leanas go háirithe:

(a)  gníomhú mar idirghabhálaí idir an Ghníomhaireacht, an Ballstát óstach agus baill d'fhoirne de chuid an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, trí chuidiú a sholáthar, thar ceann na Gníomhaireachta, maidir le gach ábhar a bhaineann le coinníollacha a n-imscartha leis na foirne;

(b)  faireachán ar chur chun feidhme ceart an phlean oibríochtúil, lena n-áirítear sa mhéid a bhaineann le cearta bunúsacha a chosaint i gcomhair leis an lucht faireacháin ar chearta bunúsacha agus tuairisciú do Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta i leith sin;

(c)  gníomhú thar ceann na Gníomhaireachta maidir le gach gné d'imscaradh a foirne agus tuairisciú don Ghníomhaireacht faoi na gnéithe sin uile;

d)  tuairisciú don stiúrthóir feidhmiúcháin mura bhfuil na treoracha a eisíonn na Ballstáit óstacha do na foirne i gcomhréir leis an bplean oibríochtúil, go háirithe maidir leis na cearta bunúsacha agus i gcás inarb iomchuí, a mholadh don stiúrthóir cuimhneamh ar chinneadh a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 47.

4.  I gcomhthéacs oibríochtaí comhpháirteacha nó mear-idirghabhálacha teorann, féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin údarú don oifigeach comhordúcháin cúnamh a thabhairt i dtaca le haon easaontas faoi fhorghníomhú an phlean oibríochtúil agus imscaradh na bhfoirne a réiteach.

Airteagal 46

Costais

1.  Seasfaidh an Ghníomhaireacht go hiomlán na costais seo a leanas arna dtabhú ag na Ballstáit nuair a dhéanann siad a mbaill foirne oibríochta a chur ar fáil chun chríocha a n-imscartha ar feadh tréimhsí gairide mar bhaill d'fhoirne de chuid bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh sna Ballstáit agus i dtríú tíortha amhail dá dtagraítear in Airteagal 58 nó sna Ballstáit amhail dá dtagraítear in Airteagal 58a:

(a)  costais taistil ón mBallstát baile go dtí an Ballstát óstach agus ón mBallstát óstach go dtí an Ballstát baile agus laistigh den Bhallstát óstach chun críocha imscartha nó ath-imscartha laistigh den Bhallstát óstach sin nó chuig Ballstát óstach eile. Beidh feidhm ag an méid sin freisin maidir leis an imscaradh chuig tríú tír agus maidir le hath-imscaradh chuig tríú tír nó laistigh di;

(b)  costais a bhaineann le vacsaínithe;

(c)  costais a bhaineann le riachtanais speisialta árachais;

(d)  costais a bhaineann le cúram sláinte, lena n-áirítear costais a bhaineann le cúnamh síceolaíochta;

(e)  liúntais chothaithe laethúla, lena n-áirítear costais chóiríochta.

2.  Déanfaidh an bord bainistíochta rialacha mionsonraithe ▌ a ghlacadh, agus a thabhairt chun dáta de réir mar is gá, maidir le híocaíocht na gcostas a thabhóidh na baill foirne arna n-imscaradh ar feadh tréimhsí gairide i gcomhréir le hAirteagal 58. Beidh cinneadh an bhoird bainistíochta bunaithe ar thogra an stiúrthóra feidhmiúcháin. Chun a áirithiú go gcomhlíonfar an creat dlíthiúil is infheidhme, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an togra sin i ndiaidh dó tuairim dhearfach a fháil ón gCoimisiún. Is ar roghanna costais shimplí a bhunófar na rialacha mionsonraithe, a mhéad is féidir sin. I gcás inarb ábhartha, déanfaidh an bord bainistíochta comhsheasmhacht a áirithiú leis na rialacha is infheidhme maidir le ▌ costais mhisin na mbaill foirne reachtúla.

Airteagal 47

Gníomhaíochtaí a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh nó gan iad a lainseáil

1.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin aon ghníomhaíocht de chuid na Gníomhaireachta a fhoirceannadh más rud é nach bhfuil na coinníollacha chun na gníomhaíochtaí sin a sheoladh á gcomhlíonadh a thuilleadh. Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an Ballstát lena mbaineann ar an eolas roimh fhoirceannadh den sórt sin.

2.  Féadfaidh na Ballstáit atá rannpháirteach i ngníomhaíocht oibríochtúil de chuid na Gníomhaireachta a iarraidh ar an stiúrthóir feidhmiúcháin an ghníomhaíocht oibríochtúil sin a fhoirceannadh. Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an bord bainistíochta ar an eolas faoi iarraidh den sórt sin.

3.  Féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, tar éis dó an Ballstát lena mbaineann a chur ar an eolas, maoiniú gníomhaíochta a tharraingt siar nó a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh mura n-urramaíonn an Ballstát óstach an plean oibríochtúil.

4.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, tar éis dó dul i gcomhairle leis an oifigeach um chearta bunúsacha agus an Ballstát lena mbaineann a chur ar an eolas, an maoiniú d'aon ghníomhaíocht de chuid na Gníomhaireachta a tharraingt siar nó a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, go hiomlán nó i bpáirt, má mheasann sé nó sí go bhfuil sáruithe ar chearta bunúsacha nó ar oibleagáidí cosanta idirnáisiúnta ar siúl, ar sáruithe iad atá de chineál tromchúiseach agus gur dóchúil go leanfar den sárú sin agus go bhfuil na sáruithe nasctha leis an ngníomhaíocht lena mbaineann.

4a.  Ní lainseálfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin aon ghníomhaíocht a mbeadh cúiseanna tromchúiseacha ann ina leith ón tús chun í a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh má mheasann sé nó sí go bhféadfadh sáruithe ar chearta bunúsacha nó ar oibleagáidí cosanta idirnáisiúnta eascairt as an ngníomhaíocht sin, ar sáruithe iad atá de chineál tromchúiseach.

4b.  Glacfar cinntí dá dtagraítear i mír 4 agus i mír 4a ar fhorais chuí-réasúnaithe. Le linn dó cinntí mar sin a ghlacadh, cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin san áireamh, i measc nithe eile, faisnéis ábhartha amhail líon agus ábhar substainteach na ngearán cláraithe ach amháin más rud é go bhfuil siad socraithe ag údarás inniúil náisiúnta, tuarascálacha ar theagmhais thromchúiseacha, tuarascálacha ó oifigigh chomhordúcháin, institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais sna réimsí a chuimsítear faoin Rialachán seo. Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an bord bainistíochta ar an eolas faoi chinntí den sórt sin agus tabharfaidh sé réasúnú ina leith.

5.  Má chinneann an stiúrthóir feidhmiúcháin imscaradh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce ag an nGníomhaireacht a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, déanfaidh sé nó sí na gníomhaireachtaí ábhartha eile atá gníomhach ag an teophointe sin ▌a chur ar an eolas faoin gcinneadh sin.

Airteagal 48

Meastóireacht ar ghníomhaíochtaí

Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin meastóireacht ar thorthaí na ngníomhaíochtaí oibríochtúla uile de chuid na Gníomhaireachta. Cuirfidh sé nó sí tuarascálacha meastóireachta mionsonraithe, in éineacht le barúlacha an oifigigh um chearta bunúsacha, chuig an mbord bainistíochta laistigh de 60 lá tar éis dheireadh na ngníomhaíochtaí sin. Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin anailís▌ chuimsitheach ar na torthaí sin d'fhonn cur le cáilíocht, comhleanúnachas agus éifeachtacht gníomhaíochtaí a bheidh ann amach anseo, agus áireoidh sé nó sí an anailís sin i dtuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil na Gníomhaireachta agus áiritheoidh sé nó sí go gcuirfidh an Ghníomhaireacht na torthaí sin san áireamh in oibríochtaí a bheidh ann amach anseo.

Roinn 8

Gníomhaíocht na Gníomhaireachta i réimse an fhillte

Airteagal 49

Filleadh

1.  Gan staidéar a dhéanamh ar fhiúntas cinntí um fhilleadh, ar rud é a bheidh faoi fhreagracht iomlán na mBallstát i gcónaí i gcomhréir leis an urraim do chearta bunúsacha, prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais agus don dlí idirnáisiúnta chomh maith, lena n-áirítear cosaint idirnáisiúnta, an urraim do phrionsabail an non-refoulement agus cearta leanaí, déanfaidh an Ghníomhaireacht an méid seo a leanas maidir le filleadh:

(a)  cúnamh teicniúil agus oibríochtúil do na Ballstáit ▌maidir le filleadh▌, lena n-áirítear an méid seo a leanas▌:

(i)   maidir le bailiú na faisnéise is gá chun cinntí um fhilleadh a eisiúint, sainaithint na náisiúnach tríú tír atá faoi réir nósanna imeachta um fhilleadh agus gníomhaíochtaí eile de chuid na mBallstát a dhéantar roimh an bhfilleadh, a bhaineann leis an bhfilleadh agus a bhaineann le gníomhaíochtaí tar éis an teachta agus tar éis an fhillte ▌, chun córas comhtháite do bhainistiú an fhillte a chur ar bun i measc údaráis inniúla na mBallstát, ar córas é ina mbeidh údaráis ábhartha tríú tíortha agus páirtithe leasmhara eile rannpháirteach;

(ii)   doiciméid taistil a fháil, lena n-áirítear trí chomhar consalachta, gan faisnéis a nochtadh a bhaineann le hiarratas ar chosaint idirnáisiúnta a bheith déanta ná aon fhaisnéis eile nach bhfuil gá leis chun críche an fhillte;

(iii)  oibríochtaí um fhilleadh a eagrú agus a chomhordú agus tacaíocht a thabhairt i gcás filleadh deonach, i gcomhar leis na Ballstáit;

(iv)   maidir le filleadh deonach cuidithe de dhaoine ó na Ballstáit, cúnamh a chur ar fáil don duine atá ag filleadh ag na céimeanna roimh an bhfilleadh, a bhaineann leis an bhfilleadh agus tar éis an teachta agus tar éis an fhillte, agus riachtanais daoine leochaileacha á gcur san áireamh;

(b)  cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a thabhairt do Bhallstáit a bhfuil dúshláin áirithe orthu maidir leis na córais um fhilleadh atá acu;

(c)  múnla tagartha neamhcheangailteach a fhorbairt, i gcomhairle leis an oifigeach um chearta bunúsacha, le haghaidh córas náisiúnta TF um bainistiú ar chásanna fillte agus cur síos a dhéanamh ar struchtúr na gcóras sin, chomh maith le cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a chur ar fáil do na Ballstáit chun córais den sórt sin a fhorbairt a bheidh comhoiriúnach don mhúnla;

(d)  ardán comhtháite um bainistiú ar fhilleadh agus bonneagar cumarsáide a oibriú agus a fhorbairt tuilleadh ar féidir córais náisiúnta um bainistiú ar fhilleadh na mBallstát a nascadh leis an ardán, chun sonraí agus faisnéis a mhalartú, lena n-áirítear malartú uathoibríoch sonraí staidrimh, chomh maith le cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a chur ar fáil do na Ballstáit chun nasc a dhéanamh leis an struchtúr cumarsáide;

(f)  gníomhaíochtaí a chuireann le malartú faisnéise agus sainaithint agus comhthiomsú dea-chleachtas idir na Ballstáit maidir le filleadh a eagrú, a chur chun cinn agus a chomhordú;

(g)  na hoibríochtaí, idirghabhálacha agus gníomhaíochtaí, lena n-áirítear na costais arna dtabhú chun oiriúnú a dhéanamh ar na córais náisiúnta um bainistiú ar fhilleadh chun críche cumarsáid shlán leis an ardán a áirithiú, agus dá dtagraítear sa Chaibidil seo, a mhaoiniú nó a chómhaoiniú óna buiséad i gcomhréir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht.

2.  Áireofar sa chúnamh teicniúil agus oibríochtúil dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 gníomhaíochtaí chun cuidiú le Ballstáit nósanna imeachta um fhilleadh arna ndéanamh ag na húdaráis náisiúnta inniúla a chur i gcrích, go háirithe tríd an méid seo a leanas a sholáthar:

(a)  seirbhísí ateangaireachta;

(b)  faisnéis phraiticiúil, lena n-áirítear a hanailís agus moltaí maidir le tríú tíortha a mbeifear ag filleadh orthu atá ábhartha do chur chun feidhme an Rialacháin seo, i gcomhar le comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais, i gcás inarb iomchuí, go háirithe an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn;

(c)  comhairle faoi▌ nósanna imeachta um fhilleadh a chur chun feidhme agus a bhainistiú i gcomhlíonadh Threoir 2008/115/CE▌;

(d)  comhairle agus cúnamh maidir le cur chun feidhme na mbeart, is gá chun a áirithiú go mbeidh na fillithe ar fáil chun críocha an fhillte agus chun go gcuirfear cosc ar fhillithe éalú agus ar roghanna eile ar choinneáil, ar bearta iad atá déanta ag na Ballstáit i gcomhlíonadh Threoir 2008/115/CE agus an dlí idirnáisiúnta;

(e)  trealamh, cumas agus saineolas le haghaidh cinntí um fhilleadh a chur chun feidhme agus le haghaidh náisiúnaigh tríú tíortha a shainaithint.

3.  Díreoidh an Ghníomhaireacht ar shineirgí a fhorbairt agus líonraí agus cláir maidir le filleadh a fhaigheann maoiniú ón Aontas a nascadh i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún agus le tacaíocht ó gheallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear Gréasán Imirce na hEorpa.

Airteagal 50

Córais malartaithe faisnéise agus bainistiú an fhillte

1.   Déanfaidh an Ghníomhaireacht ▌ardán comhtháite um bainistiú ar fhilleadh a oibriú agus a fhorbairt tuilleadh, i gcomhréir le hAirteagal 49(1)(d), chun próiseáil a dhéanamh ar fhaisnéis ▌, lena n-áirítear sonraí pearsanta a chuirtear in iúl ▌ ó chórais náisiúnta um bainistiú ar fhilleadh na mBallstát, agus atá ag teastáil chun go mbeidh an Ghníomhaireacht in ann cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a chur ar fáil ▌. Más gá sonraí pearsanta a tharchur chun go bhféadfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh a thabhairt chun oibríochtaí um fhilleadh go dtí tríú tíortha a chomhordú nó a eagrú, gan beann ar an modh iompair a úsáidfear, ní bheidh san áireamh sna sonraí pearsanta sin ach sonraí beathaisnéiseacha nó liostaí paisinéirí. Ní thraschuirfear sonraí den sórt sin chuig an ardán ach amháin má tá cinneadh déanta oibríocht um fhilleadh a lainseáil, agus scriosfar na sonraí a luaithe a bheidh deireadh leis an oibríocht.

Cuirfear sonraí beathaisnéiseacha chuig an ardán sa chás amháin nach bhféadfadh baill na bhfoirne rochtain a fháil orthu, i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (AE) 2018/1860 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh.

Féadfaidh an Ghníomhaireacht úsáid a bhaint as an ardán freisin chun críche sonraí beathaisnéiseacha nó bithmhéadracha a tharchur go slán lena n-áirítear gach cineál doiciméad ar féidir é a mheas mar chruthúnas nó mar fhianaise prima facie maidir le náisiúntacht na náisiúnach tríú tíortha atá faoi réir cinntí um fhilleadh, más rud é go mbeidh gá leis na sonraí sin a tharchur chun go bhféadfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh a thabhairt chun céannacht agus náisiúntacht náisiúnach tríú tír a dhearbhú i gcásanna aonair nó ar iarraidh ó Bhallstát. Ní dhéanfar sonraí den sórt sin a stóráil ar an ardán agus déanfar iad a scríosadh láithreach tar éis deimhniú a fháil.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht córais faisnéise agus feidhmchláir bogearraí a fhorbairt, a imlonnú agus a oibriú freisin lena mbeifear in ann faisnéis a mhalartú chun chríche an fhillte laistigh den Gharda Teorann agus Cósta Eorpach agus chun críche sonraí pearsanta a mhalartú amhail dá dtagraítear in Airteagail 87–89.

3.  Déanfar sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhréir le hAirteagal 87, Airteagal 88 agus in Airteagal 89, de réir mar is infheidhme.

Airteagal 51

Oibríochtaí um fhilleadh

1.  Gan staidéar a dhéanamh ar fhiúntas cinntí um fhilleadh, cuirfidh an Ghníomhaireacht cúnamh teicniúil agus oibríochtúil ar fáil agus áiritheoidh sí comhordú nó eagrú oibríochtaí um fhilleadh, lena n-áirítear trí aerárthaí a chairtfhostú chun críche na n-oibríochtaí sin, filleadh a eagrú ar eitiltí sceidealaithe nó trí mhodhanna eile iompair. Féadfaidh an Ghníomhaireacht, ar a tionscnamh féin le comhaontú ón mBallstát lena mbaineann oibríochtaí um fhilleadh a chomhordú nó a eagrú.

2.  Tríd an ardán dá dtagraítear in Airteagal 50(1), cuirfidh na Ballstáit ar fáil na sonraí oibríochtúla um fhilleadh is gá le go mbeidh an Ghníomhaireacht in ann riachtanais maidir le filleadh a mheasúnú, agus cuirfidh siad an Ghníomhaireacht ar an eolas faoina bpleanáil tháscach maidir le líon na bhfillithe, agus maidir leis na tríú tíortha a mbeifear ag filleadh orthu, i ndáil le hoibríochtaí náisiúnta ábhartha um fhilleadh, agus maidir lena riachtanais i dtaca le cúnamh nó comhordú ón nGníomhaireacht araon. Déanfaidh an Ghníomhaireacht plean oibríochtúil rollach a tharraingt suas agus a choinneáil chun dáta chun an cúnamh teicniúil agus na hathneartuithe is gá, lena n-áirítear trí threalamh teicniúil, a sholáthar do na Ballstáit iarrthacha. Féadfaidh an Ghníomhaireacht, ar a tionscnamh féin le comhaontú ón mBallstát lena mbaineann, nó arna iarraidh sin do Bhallstát, dátaí agus cinn scríbe na n-oibríochtaí um fhilleadh, a measann sí go bhfuil gá leo, a áireamh sa phlean oibríochtúil rollach, bunaithe ar mheasúnú ar riachtanais. Ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, déanfaidh an bord bainistíochta cinneadh faoin modus operandi a bheidh sa phlean oibríochtúil rollach. Gheobhaidh an Ghníomhaireacht deimhniú ón mBallstát lena mbaineann go bhfuil cinneadh um fhilleadh faighte ag gach fillí a chumhdaítear ag oibríocht um fhilleadh atá á eagrú nó á chomhordú ag an nGníomhaireacht.

I gcás ina n-imscarfar foirne dá dtagraítear in Airteagal 2(18), roimh fhilleadh aon fhillí, rachaidh siad i gcomhairle le SIS chun a sheiceáil an bhfuil an cinneadh um fhilleadh curtha ar fionraí nó an bhfuil forfheidhmiú an chinnidh um fhilleadh curtha siar.

Beidh sa phlean oibríochtúil rollach na heilimintí is gá chun oibríocht um fhilleadh a dhéanamh, lena n-áirítear na heilimintí sin maidir le cearta bunúsacha a urramú, lena dtagraítear do chóid iompair ábhartha, mar aon le tagairtí inter alia do nósanna imeachta faireacháin, tuairiscithe agus don sásra um ghearáin.

3.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a thabhairt agus féadfaidh sí freisin, ar iarratas ón mBallstát rannpháirteach nó ar a thionscnamh féin le comhaontú ón mBallstát lena mbaineann, an comhordú agus an t-eagrú a áirithiú i gcás oibríochtaí um fhilleadh arb í an tríú tír a mbeifear ag filleadh uirthi a dhéanfaidh na modhanna taistil agus na gardaí tionlacain don fhilleadh éigeantach a chur ar fáil ina leith (‘oibríochtaí um fhilleadh lena mbailítear daoine’). Áiritheoidh na Ballstáit rannpháirteacha agus an Ghníomhaireacht go ráthófar urraim do chearta bunúsacha, do phrionsabal an non-refoulement, ▌d'úsáid chomhréireach modhanna sriantachta agus do dhínit an fhillí le linn na hoibríochta um fhilleadh ina hiomláine. Beidh ar a laghad ionadaí amháin ón mBallstát, agus duine amháin den lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach ón díorma arna bhunú faoi Airteagal 52 nó ó chóras náisiúnta faireacháin an Bhallstáit rannpháirtigh, i láthair le linn na hoibríochta um fhilleadh ina hiomláine go dtí go sroichfear an tríú tír a mbeifear ag filleadh uirthi.

4.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin plean um fhilleadh a tharraingt suas gan mhoill le haghaidh oibríochtaí um fhilleadh lena mbailítear daoine. Tiocfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin agus aon Bhallstát rannpháirteach ar chomhaontú faoin bplean um fhilleadh ina sonrófar an ghné eagraíochtúil agus an ghné nós imeachta den oibríocht um fhilleadh lena mbailítear daoine, agus na himpleachtaí maidir leis na cearta bunúsacha agus le rioscaí na n-oibríochtaí sin á gcur san áireamh. Ní fhéadfar aon leasú ná oiriúnú a dhéanamh ar an bplean sin ach amháin le comhaontú na bpáirtithe dá dtagraítear i mír 3 agus sa mhír seo.

▌Plean um fhilleadh d'oibríochtaí um fhilleadh lena mbailítear daoine, beidh sé ina cheangal ar an nGníomhaireacht agus ar aon Bhallstát rannpháirteach. Cuimseoidh sé gach céim a bheidh riachtanach chun an oibríocht um fhilleadh lena mbailítear daoine a chur i gcrích.

5.   Déanfar faireachán ar gach oibríocht um fhilleadh arna eagrú nó arna chomhordú ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le hAirteagal 8(6) de Threoir 2008/115/CE. Déanfaidh an lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach an faireachán ar oibríochtaí um fhilleadh éigeantach ar bhonn critéar atá oibiachtúil agus trédhearcach agus cumhdóidh sé an oibríocht um fhilleadh iomlán ón gcéim réamh-imeachta go dtí go seachadfar na fillithe sa tríú tír a mbeifear ag filleadh uirthi. Cuirfidh an lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach tuarascáil ar gach oibríocht um fhilleadh éigeantach faoi bhráid an stiúrthóra feidhmiúcháin, an oifigigh um chearta bunúsacha agus údaráis náisiúnta inniúla na mBallstát uile a bhfuil baint acu leis an oibríocht ar leith. Más gá, áiritheoidh an stiúrthóir feidhmiúcháin agus na húdaráis náisiúnta inniúla faoi seach bearta leantacha iomchuí.

5a.  I gcás ina bhfuil ábhair imní ag an nGníomhaireacht maidir leis an urraim do chearta bunúsacha le linn aon chéim d’oibríocht um fhilleadh, cuirfidh sí a hábhair imní in iúl do na Ballstáit rannpháirteacha agus don Choimisiún.

6.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin meastóireacht ar thorthaí na n-oibríochtaí um fhilleadh agus, gach sé mhí, déanfaidh sé nó sí tuarascáil mheastóireachta mhionsonraithe lena gcumhdófar na hoibríochtaí go léir um fhilleadh a rinneadh sa seimeastar roimhe sin, in éineacht le barúlacha an oifigigh um chearta bunúsacha, a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an mbord bainistíochta. Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin anailís chomparáideach chuimsitheach ar na torthaí sin d'fhonn cur le cáilíocht, comhleanúnachas agus éifeachtacht oibríochtaí um fhilleadh a bheidh ann amach anseo. Áireoidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an anailís sin i dtuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil na Gníomhaireachta.

7.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht oibríochtaí um fhilleadh a mhaoiniú nó a chómhaoiniú óna buiséad féin, i gcomhréir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht, agus tosaíocht á tabhairt d'oibríochtaí atá á gcur i gcrích ag níos mó ná Ballstát amháin, nó ag teophointí ▌.

Airteagal 52

Díorma lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach

1.  Tar éis aird chuí a thabhairt ar thuairim an oifigigh um chearta bunúsacha, cruthóidh an Ghníomhaireacht díorma lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach ó chomhlachtaí inniúla ó na Ballstáit a dhéanann gníomhaíochtaí faireacháin ar an bhfilleadh éigeantach i gcomhréir le hAirteagal 8(6) de Threoir 2008/115/CE agus ar cuireadh oiliúint orthu i gcomhréir le hAirteagal 62 den Rialachán seo.

2.  Cinnfidh an bord bainistíochta, ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, próifíl agus líon an lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach atá le cur ar fáil don díorma sin. Beidh an nós imeachta céanna i bhfeidhm maidir le haon athruithe a dhéanfar ina dhiaidh sin ar an bpróifíl agus ar an líon foriomlán daoine.

Beidh na Ballstáit freagrach as rannchuidiú leis an díorma trí lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach a ainmniú, agus é sin a bheith ag teacht leis an bpróifíl a sainaithníodh, gan dochar do neamhspleáchas, más amhlaidh an cás, an lucht faireacháin sin faoin dlí náisiúnta. Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht freisin leis an díorma sin lena lucht faireacháin do chearta bunúsacha amhail dá dtagraítear in Airteagal 107a. Déanfar lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach ag a bhfuil saineolas ar leith i gcosaint leanaí a áireamh sa díorma.

3.  Maidir le Rannchuidiú na mBallstát de lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach le hoibríochtaí um fhilleadh agus le hidirghabhálacha um fhilleadh don bhliain ina dhiaidh sin, pleanálfar é ar bhonn caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla agus ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha bliantúla idir an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit. I gcomhréir leis na comhaontuithe sin, cuirfidh na Ballstáit an lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach ar fáil lena n-imscaradh, arna iarraidh sin don Ghníomhaireacht, mura rud é nach mór dóibh aghaidh a thabhairt ar staid eisceachtúil a dhéanfadh difear suntasach do chomhlíonadh cúraimí náisiúnta. Déanfar an iarraidh sin 21 lá oibre ar a laghad roimh an imscaradh atá beartaithe, nó cúig lá oibre i gcás mear-idirghabháil um fhilleadh.

4.  Arna iarraidh sin, cuirfidh an Ghníomhaireacht an lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach ar fáil do Bhallstáit rannpháirteacha chun faireachán a dhéanamh, thar a gceann, ar chur chun feidhme ceart na hoibríochta um fhilleadh agus na n-idirghabhálacha um fhilleadh le linn ré na hoibríochta agus na n-idirghabhálacha. Déanfaidh sí lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach ag a bhfuil saineolas ar leith ar chosaint leanaí a chur ar fáil d’aon oibríochtaí um fhilleadh a bhfuil baint acu le leanaí.

5.  Leanfaidh lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach de bheith faoi réir bhearta araíonachta a mBallstáit baile le linn oibríocht um fhilleadh nó idirghabháil um fhilleadh. I gcomhréir le hAirteagal 94, beidh foireann na Gníomhaireachta a imscartar mar chuid den lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach faoi réir na mbeart araíonachta dá bhforáiltear sna Rialacháin Foirne.

Airteagal 53

Foirne um fhilleadh

1.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht foirne um fhilleadh a imscaradh, arb é a bheidh iontu freisin oifigigh a bhfuil saineolas sonrach acu, i gcás inar gá, ar chosaint leanaí, arna iarraidh sin do Bhallstát nó ar a tionscnamh féin, le comhaontú an Bhallstáit lena mbaineann, le linn idirghabhálacha um fhilleadh, faoi chuimsiú foirne do bhainistiú imirce nó, de réir mar is gá, chun cúnamh teicniúil agus oibríochtúil breise a thabhairt i réimse an fhillte ▌.

2.  Beidh feidhm ag Airteagal 41(2),(3),(4) agus (5), agus ag Airteagal 44, ag Airteagal 45 agus ag Airteagal 46 mutatis mutandis maidir leis na foirne ▌um fhilleadh.

Airteagal 54

Idirghabhálacha um fhilleadh

1.  In imthosca ina bhfuil ualach roimh Bhallstát nuair a bhíonn oibleagáid á cur chun feidhme aige chun fillithe a fhilleadh, déanfaidh an Ghníomhaireacht, ar a tionscnamh féin le comhaontú an Bhallstáit lena mbaineann, nó arna iarraidh sin don Bhallstát sin, an cúnamh iomchuí teicniúil agus oibríochtúil a chur ar fáil i bhfoirm idirghabháil um fhilleadh. Is é is féidir a bheith i gceist le hidirghabháil den sórt sin ná imscaradh foirne um fhilleadh chuig an mBallstát óstach a thabharfaidh cúnamh chun nósanna imeachta um fhilleadh a chur chun feidhme agus oibríochtaí um fhilleadh ón mBallstát óstach a eagrú.

Beidh feidhm ag forálacha Airteagal 51 freisin maidir le hoibríochtaí um fhilleadh a ndéanann an Ghníomhaireacht iad a eagrú nó a chomhordú faoi chuimsiú idirghabhálacha um fhilleadh.

3.  In imthosca ina bhfuil dúshláin shonracha dhíréireacha roimh Bhallstát nuair a bhíonn an oibleagáid á comhlíonadh aige fillithe a fhilleadh, déanfaidh an Ghníomhaireacht, ar a tionscnamh féin le comhaontú an Bhallstáit lena mbaineann, nó arna iarraidh sin don Bhallstát sin, an cúnamh iomchuí teicniúil agus oibríochtúil i bhfoirm mear-idirghabháil um fhilleadh a chur ar fáil. Is é is féidir a bheith i gceist le mear-idirghabháil um fhilleadh mear-imscaradh foirne um fhilleadh chuig an mBallstát óstach a thabharfaidh cúnamh chun nósanna imeachta um fhilleadh a chur chun feidhme agus eagrú na n-oibríochtaí um fhilleadh ón mBallstát óstach.

4.  I gcomhthéacs idirghabháil um fhilleadh, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin plean oibríochtúil a tharraingt suas gan mhoill, i gcomhaontú leis an mBallstát óstach agus leis na Ballstáit rannpháirteacha. Beidh feidhm ag forálacha ábhartha Airteagal 39.

5.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin cinneadh maidir leis an bplean oibríochtúil a luaithe is féidir agus, sa chás dá dtagraítear i mír 2, laistigh de chúig lá oibre. Tabharfar fógra, i scríbhinn, láithreach i leith an chinnidh do na Ballstáit lena mbaineann agus don bhord bainistíochta.

6.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht idirghabhálacha um fhilleadh a mhaoiniú nó a chómhaoiniú óna buiséad i gcomhréir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht.

Roinn 9

Cumais

Airteagal 55

Buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh

1.  Beidh buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, cór ina mbeidh an acmhainneacht a shainítear in Iarscríbhinn I, ina chuid den Ghníomhaireacht. Beidh an buanchór sin comhdhéanta de na ceithre chatagóir foirne seo a leanas i gcomhréir leis an scéim infhaighteachta bhliantúil a leagtar amach in Iarscríbhinn I:

(a)  Catagóir 1: baill foirne oibríochtúla de chuid na Gníomhaireachta arna bhfostú i gcomhréir le hAirteagal 94(1) agus arna n-imscaradh mar bhaill foirne i limistéir oibríochtúla i gcomhréir le hAirteagal 56, mar aon leis an bhfoireann a bheidh freagrach as feidhmiú Láraonad ETIAS;

(b)  Catagóir 2: foireann oibríochtúil ar iasacht ó na Ballstáit chuig an nGníomhaireacht le haghaidh achar fadtéarmach mar chuid den bhuanchór ▌i gcomhréir le hAirteagal 57;

(c)  Catagóir 3: foireann oibríochtúil ó na Ballstáit a bheidh réidh le bheith curtha ar fáil don Ghníomhaireacht le haghaidh imscaradh gearrthéarmach mar chuid den bhuanchór i gcomhréir le hAirteagal 58;

(ca)  Catagóir 4: an Cúltaca le haghaidh Mearfhreagartha, arb é a bheidh ann foireann oibríochtúil ó na Ballstáit a bheidh réidh le bheith imscartha chun críche mear-idirghabhálacha teorann i gcomhréir le hAirteagal 40 agus le hAirteagal 58a.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht baill de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh mar bhaill de na foirne bainistithe teorann, de na foirne tacaíochta do bhainistiú imirce, de na foirne um fhilleadh in oibríochtaí comhpháirteacha, mear-idirghabhálacha teorann nó idirghabhálacha um fhilleadh nó aon ghníomhaíocht oibríochtúil ábhartha eile sna Ballstáit nó i dtríú tíortha. I gcomhréir le hAirteagal 83, ní fhéadfar na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh gan údarú an Bhallstáit nó an tríú tír lena mbaineann. Beidh méid iarbhír imscarthaí an bhuanchóir ag brath ar na riachtanais oibríochtúla.

Comhlánú ar iarrachtaí na mBallstát a bheidh in imscarthaí an bhuanchóir.

3.  Agus tacaíocht á tabhairt do na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 83, beidh sé de chumas ag baill ▌bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscartar mar bhaill foirne rialú teorann nó cúraimí um fhilleadh a dhéanamh, lena n-áirítear cúraimí a mbeidh cumhachtaí feidhmiúcháin ag teastáil ina leith arna sainiú sna dlíthe náisiúnta ábhartha nó, i dtaca le foireann na Gníomhaireachta, i gcomhréir le hAirteagal 56(5).

Comhlíonfaidh baill an bhuanchóir, lena n-áirítear an fhoireann reachtúil, na ceanglais maidir le hoiliúint speisialaithe agus gairmiúlacht amhail dá bhforáiltear in Airteagal 16(1) de Rialachán (AE) 2016/399 nó in ionstraimí ábhartha eile.

4.  Bunaithe ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin lena gcuirtear anailís riosca na Gníomhaireachta, torthaí an mheasúnaithe leochaileachta agus an timthriall don bheartas straitéiseach ilbhliantúil san áireamh, agus ag cur leis an líon daoine agus leis na próifílí atá ar fáil don Ghníomhaireacht mar bhaill foirne reachtúla agus mar bhaill foirne atá ar iasacht aige ag an am, déanfaidh an bord bainistíochta cinneadh, faoin 31 Márta gach bliain, i leith na nithe seo a leanas:

(-a)  sainiú na bpróifílí agus na riachtanas le haghaidh na foirne oibríochtúla laistigh de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh;

(a)  bunaithe ar na riachtanais oibríochtúla ionchasacha don bhliain dar gcionn, líon na mball foirne oibríochtúil in aghaidh próifílí sonracha faoi ▌Chatagóir 1 go Catagóir 3 laistigh de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh chun foirne a chur le chéile don bhliain dar gcionn;

(b)  sainiú na n-acmhainneachtaí a bhunaítear in Iarscríbhinn III agus in Iarscríbhinn IV trí líon sonrach agus próifílí sonracha na foirne oibríochtúla a shocrú in aghaidh an Bhallstáit a bheidh le cur ar iasacht chuig an nGníomhaireacht i gcomhréir le hAirteagal 57 agus a bheidh le hainmniú i gcomhréir le hAirteagal 58 laistigh de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh sa bhliain dar gcionn;

(ba)  sainiú na n-acmhainneachtaí a bhunaítear in Iarscríbhinn Va trí líon sonrach agus próifílí sonracha na foirne oibríochtúla a shocrú in aghaidh an Bhallstáit faoin gCúltaca le haghaidh Mearfhreagartha a bheidh le soláthar i gcás mear-idirghabhálacha teorann i gcomhréir le hAirteagal 40 agus le hAirteagal 58a laistigh de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh sa bhliain dar gcionn;

(c)  pleanáil próifílí ilbhliantúil táscach do na blianta ina dhiaidh sin chun an phleanáil fhadtéarmach a éascú le haghaidh rannchuidithe na mBallstát agus earcú fhoireann reachtúil na Gníomhaireachta.

4a.  Maidir leis an gcriú le haghaidh trealamh teicniúil a sholáthrófar i gcomhréir le hAirteagal 64, cuirfear san áireamh é mar chuid de na rannchuidithe le himscarthaí gearrthéarmacha arna soláthar ag na Ballstáit de bhun Airteagal 58 don bhliain dar gcionn. D’fhonn an cinneadh ábhartha de chuid an bhoird bainistíochta dá dtagraítear i mír 4 a ullmhú, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann an Ghníomhaireacht a chur ar an eolas, faoi dheireadh mhí Eanáir gach bliain, go bhfuil sé beartaithe an trealamh teicniúil a imscaradh leis an gcriú comhfhreagrach.

5.  Chun críche Airteagal 74, déanfaidh an Ghníomhaireacht na struchtúir smachta agus rialaithe a fhorbairt agus a áirithiú le haghaidh imscarthaí éifeachtacha bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh i gcríoch tríú tíortha.

6.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht foireann leordhóthanach a earcú, a bhféadfaidh suas le 4 % de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a bheith ina líon, amhail a shainítear in Iarscríbhinn I, agus a thógfar ó Chatagóir 1, mar fhoireann a mbeidh feidhmeanna tacaíochta nó faireacháin acu le haghaidh bhunú an bhuanchóir agus phleanáil agus bhainistiú a oibríochtaí, agus le haghaidh trealamh na Gníomhaireachta féin a fháil.

7.  Maidir leis an bhfoireann dá dtagraítear i mír 6, mar aon leis an bhfoireann a bheidh freagrach as feidhmiú Láraonad ETIAS, ní imscarfar í mar bhaill den fhoireann ach, mar sin féin, comhairfear í laistigh d’Iarscríbhinn I.

Airteagal 56

Baill foirne reachtúla na Gníomhaireachta i mbuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh

1.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht baill dá foireann reachtúil ar fáil do bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh (Catagóir 1), a bheidh le himscaradh chuig limistéir oibríochtúla mar bhaill de na foirne sin ▌a bhfuil na cúraimí orthu agus a bhfuil na cumhachtaí acu i gcomhréir le hAirteagal 83, lena n-áirítear an cúram maidir le trealamh na Gníomhaireachta féin a oibriú.

1a.  Agus í ag earcú, áiritheoidh an Ghníomhaireacht go roghnófar iarrthóirí a léiríonn ardleibhéal gairmiúlachta, a chloínn le luachanna eiticiúla arda agus a bhfuil scileanna iomchuí teanga acu.

2.  I gcomhréir le hAirteagal 62(2), déanfar an oiliúint garda teorann is gá nó an oiliúint is gá a bhaineann le filleadh, lena n-áirítear ar chearta bunúsacha a chur, tar éis a n-earcaíochta, ar na baill foirne a bheidh le himscaradh mar bhaill d’fhoirne, de réir mar is ábhartha i gcomhréir leis na próifílí a bhunóidh an Bord Bainistíochta i gcomhréir le hAirteagal 55(4), agus na cáilíochtaí agus an taithí ghairmiúil a fuarthas roimhe sin sna réimsí ábhartha á gcur san áireamh.

Tabharfar an próiseas oiliúna sin i gcrích faoi chuimsiú cláir oiliúna tiomnaithe arna gceapadh ag an nGníomhaireacht, agus, bunaithe ar chomhaontuithe le Ballstáit arna roghnú go leithleach, déanfar é a chur chun feidhme ina n-institiúidí speisialaithe oiliúna agus oideachais, lena n-áirítear acadaimh chomhpháirtíochta na Gníomhaireachta sna Ballstáit. Ceapfar mapaí oiliúna iomchuí do gach ball foirne tar éis a earcaíochta nó tar éis a hearcaíochta, lena ndéanfar a cháilíocht ghairmiúil leantach nó a cáilíocht ghairmiúil leantach a áirithiú chun cúraimí an gharda teorann nó cúraimí um fhilleadh a chomhlíonadh, agus nuashonrófar na mapaí oiliúna go tráthrialta. Is í an Ghníomhaireacht a chumhdóidh costas iomlán na hoiliúna.

Maidir le baill foirne a ghníomhaíonn mar chriú teicniúil agus a oibríonn trealamh na Gníomhaireachta féin, ní gá dóibh oiliúint iomlán garda teorann ná oiliúint a bhaineann le filleadh a fháil.

3.  Le linn a dtréimhse fostaithe, áiritheoidh an Ghníomhaireacht go ndéanfaidh a mbaill foirne reachtúla a gcuid dualgas mar bhaill foirne i gcomhréir leis na caighdeáin is airde agus go gcomhlíonfaidh siad na cearta bunúsacha ina n-iomláine. Ceapfar mapaí oiliúna iomchuí do gach ball foirne lena ndéanfar a cháilíocht ghairmiúil leantach nó a cáilíocht ghairmiúil leantach a áirithiú chun cúraimí an gharda teorann nó cúraimí um fhilleadh a chomhlíonadh.

3a.  Ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, déanfaidh an bord bainistíochta an méid seo a leanas:

(a)  sásra maoirseachta iomchuí a bhunú chun faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na bhforálacha maidir le húsáid fornirt ag foireann reachtúil na Gníomhaireachta, lena n-áirítear rialacha maidir le tuairisciú agus bearta speisialta, lena n-áirítear bearta de chineál araíonachta maidir le húsáid fornirt le linn na n-imscarthaí;

(b)  rialacha a bhunú don stiúrthóir feidhmiúcháin chun é a thabhairt de theideal do na baill foirne reachtúla armáin a iompar agus a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 83(5), lena n-áirítear maidir leis an gcomhar éigeantach leis na húdaráis náisiúnta inniúla, go háirithe le húdaráis inniúla Bhallstát na náisiúntachta, an Bhallstáit cónaithe agus Bhallstát na hoiliúna tosaigh. Leis na rialacha sin, tabharfar aghaidh freisin ar an gcaoi ar cheart don fhoireann reachtúil na hinniúlachtaí sin a chothabháil, go háirithe maidir le harmáin a láimhseáil, lena n-áirítear tástálacha lámhaigh arna ndéanamh go tráthrialta.

(c)  rialacha sonracha a bhunú chun stóráil armán, armlóin agus trealaimh eile i saoráidí slána agus iompar na n-armán, an armlóin agus an trealaimh eile sin chuig an limistéar oibríochtúil a éascú.

Maidir leis na rialacha dá dtagraítear i bpointe (a), ba cheart don Choimisiún tuairim a thabhairt maidir le comhlíonadh na Rialachán Foirne, i gcomhréir le hAirteagal 110 de na Rialacháin Foirne. Rachfar i gcomhairle leis an oifigeach um chearta bunúsacha maidir le togra an stiúrthóra feidhmiúcháin i ndáil le pointe (a).

4.  Na baill foirne eile a bheidh á bhfostú ag an nGníomhaireacht ach nach bhfuil cáilithe chun feidhmeanna rialaithe teorann nó feidhmeanna um fhilleadh a dhéanamh, ní imscarfar iad ach le linn oibríochtaí comhpháirteacha le haghaidh comhordú, faireachán ar chearta bunúsacha agus cúraimí ábhartha eile. Ní bheidh siad ina gcuid de na foirne.

5.  Maidir le baill foirne reachtúla na Gníomhaireachta a bheidh le himscaradh mar bhaill de na foirne i gcomhréir le hAirteagal 83, beidh sé de chumas acu na cúraimí seo a leanas a dhéanamh, a dteastaíonn cumhachtaí feidhmiúcháin ina leith, faoi réir na bpróifílí arna mbunú ag an nGníomhaireacht agus faoi réir na hoiliúna ábhartha:

(a)  fíorú céannachta agus náisiúntachta daoine, lena n-áirítear bunachair sonraí ábhartha an Aontais Eorpaigh agus bunachair sonraí náisiúnta ábhartha a cheadú;

(b)  údarú a thabhairt dul isteach tar éis seiceáil teorann a dhéanamh ag pointí trasnaithe teorann i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha maidir le dul isteach a leagtar síos in Airteagal 6 de Chód Teorainneacha Schengen;

(c)  údarú a dhiúltú dul isteach tar éis seiceáil teorann a dhéanamh ag pointí trasnaithe teorann i gcomhréir le hAirteagal 14 de Chód Teorainneacha Schengen;

(d)  doiciméid taistil a stampáil i gcomhréir le hAirteagal 11 de Chód Teorainneacha Schengen;

(e)  víosaí a eisiúint nó a dhiúltú ag an teorainn i gcomhréir le hAirteagal 35 den Chód Víosaí agus na sonraí ábhartha a iontráil in VIS;

(f)  faireachán a dhéanamh ar theorainneacha, lena n-áirítear patról a dhéanamh idir pointí trasnaithe teorann chun daoine a thrasnaíonn na teorainneacha gan údarú a chosc, cur in éadan na coireachta trasteorann agus bearta a dhéanamh i gcoinne daoine atá tar éis an teorainn a thrasnú go neamhdhleathach, lena n-áirítear idircheapadh/gabháil;

(g)  méarloirg daoine arna ngabháil i dtaca le trasnú neamhdhleathach teorann seachtraí a chlárú in EURODAC (Catagóir 2) i gcomhréir le Caibidil III de Rialachán EURODAC;

(h)  idirchaidreamh a dhéanamh le tríú tíortha d’fhonn doiciméid a shainaithint agus a fháil le haghaidh náisiúnaigh tríú tír atá faoi réir cinneadh um fhilleadh;

(i)  náisiúnaigh tríú tír atá faoi réir nósanna imeachta um fhilleadh éigeantach a thionlacan.

Airteagal 57

Rannpháirtíocht na mBallstát i mbuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh trí iasacht fhadtéarmach

1.  Cuirfidh na Ballstáit foireann oibríochtúil ar iasacht ar fáil do bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh mar bhaill foirne don Ghníomhaireacht (Catagóir 2). Is 24 mhí a bheidh i ré na dtréimhsí iasachta aonair. Le comhaontú an Bhallstáit baile agus na Gníomhaireachta, féadfar síneadh amháin a chur leis an iasacht aonair go ceann 12 mhí nó 24 mhí eile. Chun cur chun feidhme an chórais tacaíochta airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 61 a éascú, tosóidh an tréimhse iasachta, mar riail ghinearálta, i dtús bliana féilire.

2.  Beidh gach Ballstát freagrach as a áirithiú go mbeidh soláthar foirne oibríochtúla leantach mar bhaill d’fhoirne ar iasacht i gcomhréir le hIarscríbhinn III. Is i gcomhréir le hAirteagal 94(7) a dhéanfar íocaíocht na gcostas arna dtabhú ag na baill foirne arna n-imscaradh faoin Airteagal seo.

3.  I gcomhréir le hAirteagal 83, is ionann cúraimí agus cumhachtaí do na baill foirne oibríochtúla a bheidh ar iasacht chuig an nGníomhaireacht agus cúraimí agus cumhachtaí bhaill na bhfoirne. An Ballstát a bhfuil an fhoireann oibríochtúil sin ar iasacht aige, measfar gurb é a Ballstát baile é. Le linn na tréimhse iasachta, cinnfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin láthair/láithreacha agus ré imscaradh na mball d’fhoirne nó ré imscarthaí na mball d’fhoirne atá ar iasacht de réir na riachtanas oibríochtúil. Áiritheoidh an Ghníomhaireacht oiliúint leanúnach na mball foirne oibríochtúil le linn a dtréimhse iasachta.

4.  Faoin 30 Meitheamh gach bliain, déanfaidh gach Ballstát na hiarrthóirí ar thréimhse iasachta as measc a bhfoirne oibríochtúla a chur in iúl i gcomhréir leis an líon sonrach agus leis na próifílí sonracha arna gcinneadh ag an mbord bainistíochta don bhliain dar gcionn dá dtagraítear in Airteagal 55(4). Fíoróidh an Ghníomhaireacht an gcomhfhreagraíonn an fhoireann oibríochtúil arna moladh ag na Ballstáit do na próifílí sainithe agus an bhfuil na scileanna teanga is gá acu. Faoin 15 Meán Fómhair, glacfaidh an Ghníomhaireacht leis na hiarrthóirí arna moladh nó diúltóidh sí dóibh i gcás nach gcomhlíontar na próifílí a bheidh ag teastáil, i gcás nach bhfuil scileanna teanga leordhóthanacha acu, i gcás mí-iompair nó i gcás shárú na rialacha is infheidhme le linn imscarthaí a bhí ann roimhe sin, agus iarrfaidh sí ar Bhallstát iarrthóir eile ar thréimhse iasachta a mholadh.

5.  I gcás nach féidir ball foirne oibríochtúil aonair a chur ar iasacht, de bharr force majeure, áiritheoidh an Ballstát lena mbaineann go gcuirfear ball foirne oibríochtúil eile a mbeidh an phróifíl is gá aige nó aici ina ionad nó ina hionad.

Airteagal 58

Rannpháirtíocht na mBallstát i mbuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh trí imscarthaí gearrthéarmacha

1.  I dteannta iasachtaí i gcomhréir le hAirteagal 57, faoin 30 Meitheamh gach bliain, cuirfidh na Ballstáit le buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh trí ghardaí teorann agus foireann ábhartha eile a ainmniú le haghaidh réamhliosta náisiúnta na foirne oibríochtúla a bheidh ar fáil le haghaidh imscarthaí gearrthéarmacha (Catagóir 3) i gcomhréir leis na hacmhainneachtaí arna gcur in iúl in Iarscríbhinn IV agus i gcomhréir leis an líon próifílí arna chinneadh ag an mbord bainistíochta don bhliain dar gcionn dá dtagraítear in Airteagal 55(4). Déanfar réamhliosta náisiúnta na mball foirne oibríochtúil atá ainmnithe a chur in iúl don Ghníomhaireacht. Déanfar comhdhéanamh críochnaitheach an liosta bhliantúil a dhearbhú don Ghníomhaireacht tar éis na caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla a bheith tugtha i gcrích faoi 1 Nollaig na bliana sin.

2.  Beidh gach Ballstát freagrach as a áirithiú go mbeidh na baill foirne oibríochtúla a ainmnítear ar fáil, arna iarraidh sin don Ghníomhaireacht i gcomhréir leis na socruithe a shainítear san Airteagal seo. Beidh gach ball foirne oibríochtúil ar fáil ar feadh tréimhse suas le ▌ceithre mhí laistigh de bhliain féilire. Mar sin féin, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh ball foirne aonair a imscaradh go ceann tréimhse is faide ná ceithre mhí. Déanfar síneadh den sórt sin a chomhaireamh mar rannchuidiú ar leithligh de chuid an Bhallstáit sin le haghaidh na próifíle céanna nó le haghaidh próifíl eile a cheanglaítear más amhlaidh go bhfuil na hinniúlachtaí is gá ag an mball foirne. Is i gcomhréir le hAirteagal 46(2) a dhéanfar íocaíocht na gcostas arna dtabhú ag na baill foirne arna n-imscaradh faoin Airteagal seo.

2a.  Is ionann cúraimí agus cumhachtaí do na baill foirne oibríochtúla a imscarfar faoin Airteagal seo agus cúraimí agus cumhachtaí na mball foirne i gcomhréir le hAirteagal 83.

3.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht a fhíorú an gcomhfhreagraíonn an fhoireann oibríochtúil arna hainmniú le haghaidh imscarthaí gearrthéarmacha ag na Ballstáit do na próifílí sainithe agus an bhfuil na scileanna teanga is gá acu. Diúltóidh an Ghníomhaireacht do bhaill foirne oibríochtúla arna n-ainmniú ▌i gcás ▌nach bhfuil scileanna leordhóthanacha teanga acu, i gcás mí-iompair nó i gcás shárú na rialacha is infheidhme le linn imscarthaí a bhí ann roimhe sin. Diúltóidh an Ghníomhaireacht freisin do bhaill foirne arna n-ainmniú i gcás neamhchomhlíonadh na bpróifílí is gá mura rud é go bhfuil na baill foirne faoi seach cáilithe do phróifíl eile arna leithdháileadh ar an mBallstát sin. I gcás diúltú, áiritheoidh an Ballstát lena mbaineann go gcuirfear ball foirne oibríochtúil eile a mbeidh an phróifíl is gá aige nó aici ina ionad nó ina hionad.

4.  Faoin 31 Iúil gach bliain, iarrfaidh an Ghníomhaireacht ar na Ballstáit a mbaill foirne oibríochtúla aonair le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha don bhliain dar gcionn a chur in iúl de réir an lín agus na bpróifílí is gá. Cinnfear tréimhsí na n-imscarthaí aonair sna caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla agus sna comhaontuithe idir an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit.

4a.   Is é a bheidh mar thoradh deiridh ar na caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla, áfach, ná go gcuirfidh na Ballstáit an fhoireann oibríochtúil ó na liostaí náisiúnta dá dtagraítear i mír 1 ar fáil le haghaidh imscarthaí sonracha de réir an lín agus na bpróifílí a shonraítear in iarraidh na Gníomhaireachta.

5.  I gcás nach féidir ball foirne oibríochtúil aonair a imscaradh i gcomhréir leis na comhaontuithe, de bharr force majeure, áiritheoidh an Ballstát lena mbaineann go gcuirfear ball foirne oibríochtúil eile ón liosta a mbeidh an phróifíl is gá aige nó aici ina ionad nó ina hionad.

6.  I gcás ina mbeidh méadú ar na riachtanais le haghaidh oibríocht chomhpháirteach atá á déanamh a athneartú i gcás ina mbeidh gá le mear-idirghabháil teorann nó oibríocht chomhpháirteach nua a sheoladh nár sainíodh sa chlár oibre bliantúil faoi seach i dtoradh na gcaibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla, déanfar an t-imscaradh i gcomhréir leis na hacmhainneachtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV. Déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Ballstáit a chur ar an eolas gan mhoill faoi na riachtanais bhreise tríd an líon foirne oibríochtúla a d’fhéadfadh a bheith á gcur ar fáil ag na Ballstáit agus na próifílí a ghabhann leo a chur in iúl. Nuair a thiocfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus an Ballstát óstach ar chomhaontú maidir le plean oibríochtúil arna leasú nó, i gcás inarb ábhartha, maidir le plean oibríochtúil nua, déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin an iarraidh fhoirmiúil ar an líon foirne agus ar phróifílí na foirne oibríochtúla. Gan dochar d’Airteagal 40, imscarfar na baill foirne faoi seach as gach Ballstát laistigh de 20 lá oibre ón iarraidh fhoirmiúil sin.

7.  I gcás ina léirítear in anailís riosca nó in aon mheasúnú leochaileachta go bhfuil staid ann i mBallstát lena ndéanfaí difear suntasach do chomhlíonadh cúraimí náisiúnta, déanfaidh an Ballstát sin rannchuidiú trí bhaill foirne oibríochtúla a chur ar fáil i gcomhréir le hiarrataí na Gníomhaireachta dá dtagraítear i mír 4 nó i mír 6 den Airteagal seo. Mar sin féin, ní bheidh sna rannchuidithe sin, san iomlán, níos mó ná a leath dá acmhainneachtaí arna mbunú le haghaidh na bliana sin ▌in Iarscríbhinn IV. I gcás ina n-agróidh Ballstát staid eisceachtúil den sórt sin, déanfaidh sé cúiseanna cuimsitheacha agus faisnéis maidir leis an gcás sin a sholáthar i scríbhinn don Ghníomhaireacht, agus cuirfear inneachar an cháis sin san áireamh sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 65.

8.  Is é an Ballstát baile a chinnfidh ré an imscartha le haghaidh oibríocht shonrach ach ní lú ná 30 lá an ré sin in aon chás, seachas más giorra ná 30 lá ré na hoibríochta ar cuid di an t-imscaradh.

9.  Maidir leis an gcriú teicniúil a chuirtear san áireamh le haghaidh rannchuidithe na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 55(4a), ní dhéanfar é a imscaradh ach le haghaidh ítimí comhfhreagracha an trealaimh theicniúil dá dtagraítear in Airteagal 64(9), i gcomhréir leis na comhaontuithe a thiocfaidh as na caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla.

De mhaolú ar mhír 1, ní dhéanfaidh na Ballstáit an criú teicniúil dá dtagraítear sa mhír roimhe seo a áireamh sa liosta bliantúil ach tar éis na caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla a bheith tugtha i gcrích. Féadfaidh siad an liosta bliantúil ábhartha a choigeartú i gcás aon athruithe ar an gcriú teicniúil le linn na bliana lena mbaineann agus tabharfaidh siad fógra faoi na hathruithe sin don Ghníomhaireacht.

Maidir leis an bhfíorú dá dtagraítear i mír 3, ní bhainfidh sé leis na hinniúlachtaí maidir leis an trealamh teicniúil a oibriú.

Maidir leis na baill sin den chriú ar cúraimí teicniúla amháin atá orthu, is lena bhfeidhmeanna, agus lena bhfeidhmeanna amháin, a léireofar ar an liosta bliantúil náisiúnta iad.

Is i gcomhréir le hAirteagal 64 a chinnfear ré imscartha na gcriúanna teicniúla.

Airteagal 58a

Rannpháirtíocht na mBallstát i mbuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh tríd an gCúltaca le haghaidh Mearfhreagartha

1.  Rannchuideoidh na Ballstáit le buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh trí bhíthin Cúltaca le haghaidh Mearfhreagartha (Catagóir 4) a bheidh le gníomhachtú ar mhaithe le mear-idirghabhálacha teorann i gcomhréir le hAirteagal 38(2) agus le hAirteagal 40 ar choinníoll go ndearnadh baill foirne de chuid Chatagóir 1 go Catagóir 3 a imscaradh ina n-iomláine le haghaidh na mear-idirghabhála teorann i dtrácht.

2.  Beidh gach Ballstát freagrach as a áirithiú go mbeidh an fhoireann oibríochtúil ar fáil bunaithe ar líon sonrach na bpróifílí arna chinneadh ag an mBord Bainistíochta don bhliain dar gcionn amhail dá dtagraítear in Airteagal 55(4), arna iarraidh sin don Ghníomhaireacht i gcomhréir leis na hacmhainneachtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn Va agus i gcomhréir leis na socruithe a shainítear san Airteagal seo. Beidh gach ball foirne oibríochtúil ar fáil ar feadh tréimhse nach mó ná ceithre mhí laistigh de bhliain féilire.

3.  Is i gcomhréir le hAirteagal 40(8a) agus (9) a dhéanfar na himscarthaí sonracha faoi chuimsiú na mear-idirghabhálacha teorann ón gCúltaca le haghaidh Mearfhreagartha.

Airteagal 59

▌Athbhreithniú ar bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh

1.  Faoin 31 Nollaig 2023, déanfaidh an Coimisiún, bunaithe ar na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 65 agus in Airteagal 62(8a), athbhreithniú ar líon foriomlán agus comhdhéanamh bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, ina n-áireofar méid rannchuidithe na mBallstát aonair leis an mbuanchór, mar aon le méid a chuid oiliúna, saineolais agus gairmiúlachta. Breathnófar freisin san athbhreithniú ar cibé a gcoinneofar an Cúltaca le haghaidh Mearfhreagartha mar chuid den bhuanchór.

Tabharfar tuairisc san athbhreithniú ar riachtanais oibríochtúla atá ann faoi láthair agus a d’fhéadfadh a bheith ann don bhuanchór, lena gcumhdaítear acmhainneachtaí mearfhreagartha, agus cuirfear na riachtanais oibríochtúla sin san áireamh, mar aon le himthosca suntasacha a dhéanann difear do chumais náisiúnta na mBallstát rannchuidiú leis an mbuanchór agus le héabhlóid na foirne reachtúla le haghaidh rannchuidithe na Gníomhaireachta.

2.  Faoi mhí an Mhárta 2024, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inar gá, tograí iomchuí a thíolacadh chun Iarscríbhinní I, III, IV agus Va a leasú. I gcás nach dtíolacfaidh an Coimisiún togra, míneoidh sé na cúiseanna atá leis sin.

Airteagal 60

Oifigí allamuigh

1.  Faoi réir an chomhaontaithe leis an mBallstát óstach nó faoi réir an fhéidearthacht sin a bheith curtha san áireamh go sainráite sa chomhaontú maidir le stádas a thugtar i gcrích leis an tríú tír óstach, féadfaidh an Ghníomhaireacht oifigí allamuigh a bhunú ar chríoch an Bhallstáit sin nó an tríú tír sin, chun comhordú gníomhaíochtaí oibríochtúla a éascú agus a fheabhsú, lena n-áirítear i réimse an fhillte, arna n-eagrú ag an nGníomhaireacht sa Bhallstát sin, sa réigiún comharsanachta, nó i dtríú tír agus chun a áirithiú go ndéanfar bainistiú éifeachtach ar acmhainní daonna agus teicniúla na Gníomhaireachta. ▌Bunófar na hoifigí allamuigh i gcomhréir leis na riachtanais oibríochtúla le haghaidh na tréimhse ama is gá le go mbeidh an Ghníomhaireacht in ann gníomhaíochtaí oibríochtúla móra a dhéanamh sa Bhallstát sonrach sin, ▌sa réigiún comharsanachta nó i dtríú tír lena mbaineann. Féadfar fad a chur leis an tréimhse ama sin, más gá.

Sula mbunófar oifig allamuigh, déanfar na hiarmhairtí buiséadacha uile a mheasúnú agus a ríomh go cúramach agus buiséadófar na méideanna ábhartha roimh ré.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht agus an Ballstát óstach nó an tríú tír óstach ina mbunaítear an oifig allamuigh ▌na socruithe is gá chun na dálaí is fearr is féidir a chur ar fáil chun na cúraimí a shanntar don oifig allamuigh a chomhlíonadh. Is i gcomhréir le hAirteagal 94(2) a shocrófar áit fostaíochta na foirne a oibríonn in oifigí allamuigh.

3.  I gcás inarb infheidhme, déanfaidh na hoifigí allamuigh an méid seo a leanas:

(a)  tacaíocht oibríochtúil agus lóistíochta a sholáthar agus comhordú ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta a áirithiú sna limistéir oibríochtúla lena mbaineann;

(b)  tacaíocht oibríochtúil a sholáthar don Bhallstát nó don tríú tír sna limistéir oibríochtúla lena mbaineann;

(c)  faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta agus tuairisciú go rialta don cheanncheathrú;

(d)  comhar a dhéanamh leis an mBallstát/leis na Ballstáit nó leis an tríú tír óstach maidir le gach saincheist a bhaineann le cur chun feidhme praiticiúil na ngníomhaíochtaí oibríochtúla arna n-eagrú ag an nGníomhaireacht sa Bhallstát/sna Ballstáit sin nó sa tríú tír, lena n-áirítear saincheisteanna breise a d’fhéadfadh a bheith tagtha chun cinn le linn na ngníomhaíochtaí sin;

(e)  tacú leis an oifigeach comhordúcháin dá dtagraítear in Airteagal 45 sa chomhar a dhéanann sé nó sí leis na Ballstáit chomhpháirtíochta maidir le gach saincheist a bhaineann lena rannchuidiú leis na gníomhaíochtaí oibríochtúla arna n-eagrú ag an nGníomhaireacht agus, más gá, idirchaidreamh a dhéanamh leis an gceanncheathrú;

(f)  tacú leis an oifigeach comhordúcháin agus freisin leis an lucht faireacháin do chearta bunúsacha a shanntar chun faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíocht oibríochtúil, ó thaobh comhordú agus cumarsáid a éascú, más gá, idir foirne na Gníomhaireachta agus údaráis ábhartha an Bhallstáit óstaigh nó an tríú tír óstach, mar aon le haon chúraimí ábhartha;

(g)  tacaíocht lóistíochta a eagrú a bhaineann le baill de na foirne a imscartar agus le húsáid trealaimh theicniúil;

(h)  tacaíocht eile lóistíochta a sholáthar maidir leis an limistéar oibríochtúil as a bhfuil siad freagrach d’fhonn feidhmiú rianúil na ngníomhaíochtaí oibríochtúla arna n-eagrú ag an nGníomhaireacht a éascú;

(i)  tacú le hoifigeach idirchaidrimh na Gníomhaireachta, gan dochar dá chúraimí agus feidhmeanna nó dá cúraimí agus feidhmeanna amhail dá dtagraítear in Airteagal 32, chun aon dúshláin a shainaithint atá ann faoi láthair nó a bheidh ann amach anseo don bhainistiú teorann sa limistéar as a bhfuil siad freagrach agus do chur chun feidhme an acquis um fhilleadh agus tuairisciú go rialta don cheanncheathrú;

(j)  bainistiú éifeachtach threalamh na Gníomhaireachta féin a áirithiú sna réimsí a chumhdaítear lena cuid gníomhaíochtaí, lena n-áirítear a gclárú, más féidir, a gcothabháil fhadtéarmach agus aon tacaíocht lóistíochta is gá.

4.  Beidh gach oifig allamuigh faoi bhainistiú ionadaí de chuid na Gníomhaireachta arna cheapadh nó arna ceapadh ag an stiúrthóir feidhmiúcháin. Déanfaidh Ceann na hoifige allamuigh maoirseacht ar obair ghinearálta na hoifige agus feidhmeoidh sé nó sí mar phointe teagmhála aonair leis an gceanncheathrú.

5.  Ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, déanfaidh an bord bainistíochta cinntí maidir le bunú, comhdhéanamh agus ré na hoifige allamuigh agus, i gcás inar gá sin, aon síneadh a d’fhéadfaí a chur leis an ré sin, agus tuairim ón gCoimisiún agus comhaontú an Bhallstáit ar ar a chríoch a bheidh an oifig suite á gcur san áireamh. Is le tromlach dhá thrian de na comhaltaí uile a bhfuil ceart vótála acu a dhéanfaidh an bord bainistíochta an cinneadh.

5a.  Maidir leis an mBallstát óstach ina mbunófar an oifig allamuigh, tabharfaidh sé cúnamh don Ghníomhaireacht acmhainneacht oibríochtúil a áirithiú.

6.  Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin tuarascáil faoi bhráid an bhoird bainistíochta ar bhonn ráithiúil maidir le gníomhaíochtaí na n-oifigí allamuigh. Tabharfar tuairisc ar ghníomhaíochtaí na n-oifigí allamuigh i roinn ar leith den tuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 98(2) (j).

Airteagal 61

Tacaíocht airgeadais le haghaidh fhorbairt bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh

1.  Tá na Ballstáit i dteideal cistiú a fháil i bhfoirm maoiniú nach bhfuil nasctha le costais ar bhonn bliantúil chun tacú le forbairt acmhainní daonna chun a rannchuidiú le buanchór an Gharda ▌Teorann agus Cósta Eorpaigh a chinntiú i gcomhréir le hIarscríbhinn III agus le hIarscríbhinn IV, i gcomhréir le hAirteagal 125(1)(a) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046, agus beidh an maoiniú sin iníoctha tar éis dheireadh na bliana lena mbaineann agus ar chomhlíonadh coinníollacha a leagtar síos i gcomhréir le mír 3 agus le mír 4. Beidh an maoiniú sin bunaithe ar mhéid tagartha a leagtar síos i mír 2 agus, is é a bheidh ann:

(a)  100 % den mhéid tagartha arna iolrú faoi líon na mball foirne oibríochtúil a chuirtear in iúl le haghaidh bhliain n+ lena gcur ar iasacht i gcomhréir le hIarscríbhinn III;

(b)  37 % den mhéid tagartha arna iolrú faoi líon na mball foirne oibríochtúil a imscartar go héifeachtach i gcomhréir le hAirteagal 58 laistigh den teorainn a leagtar síos in Iarscríbhinn IV agus i gcomhréir le hAirteagal 58a laistigh den teorainn a leagtar síos in Iarscríbhinn Va;

(c)  50 % den mhéid tagartha arna iolrú faoi líon na mball foirne oibríochtúil a earcaíonn an Ghníomhaireacht mar bhaill foirne reachtúla. Beidh feidhm ag an íocaíocht aonuaire sin maidir le baill foirne a imíonn ó sheirbhísí náisiúnta agus nach bhfuil tréimhse is faide ná 15 bliana caite i seirbhís ghníomhach acu tráth a earcóidh an Ghníomhaireacht iad.

2.  An méid tagartha dá dtagraítear i mír 1, beidh sé i gcoibhéis leis an tuarastal bunúsach bliantúil le haghaidh gníomhaire ar conradh ar chéim 1 de ghrád 8 i nGrúpa III, arna sainiú i gcomhréir le hAirteagal 93 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais (CEOS) agus faoi réir comhéifeacht cheartúcháin is infheidhme sa Bhallstát lena mbaineann.

3.  Íocaíocht bhliantúil an mhéid dá dtagraítear i mír 1(a), beidh sé iníoctha ar choinníoll go gcuirfidh na Ballstáit le líon foriomlán a gcuid gardaí teorann náisiúnta faoi seach, trí bhaill foirne oibríochtúla nua a earcú sa tréimhse lena mbaineann. An fhaisnéis ábhartha chun críocha tuairiscithe, soláthrófar í don Ghníomhaireacht sna caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla agus déanfar í a fhíorú tríd an measúnú leochaileachta sa bhliain dar gcionn. Íocaíocht bhliantúil an mhéid dá dtagraítear i mír 1(b), beidh sé dlite ina iomláine i ndáil le líon na mball foirne oibríochtúil a imscartar go héifeachtach ar feadh tréimhse 4 mhí a thagann i ndiaidh a chéile nó nach dtagann i ndiaidh a chéile, i gcomhréir le hAirteagal 58 laistigh den teorainn a leagtar síos in Iarscríbhinn IV agus i gcomhréir le hAirteagal 58a laistigh den teorainn a leagtar síos in Iarscríbhinn Va. I gcás imscarthaí éifeachtacha dá dtagraítear i mír 1(b), ríomhfar na híocaíochtaí ar bhonn pro rata bunaithe ar an tréimhse thagartha de cheithre mhí.

Déanfar réamhíocaíocht atá nasctha le híocaíochtaí bliantúla na méideanna dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b) de mhír (1) a dheonú i ndiaidh don Bhallstát atá ag ranníoc iarraidh shonrach agus réasúnaithe a thíolacadh.

4.  Glacfaidh an Coimisiún rialacha mionsonraithe maidir le modhanna íocaíochta bliantúla agus maidir le faireachán a dhéanamh ar na dálaí is infheidhme dá bhforáiltear i mír 3 trí bhíthin gníomh cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 117(3). Áireofar ar na rialacha sin rialacha mionsonraithe maidir le réamhíocaíochtaí ar chomhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i mír 3, mar aon leis na rialacha mionsonraithe maidir le ríomhanna pro rata, lena n-áirítear cásanna ina sárófaí na rannchuidithe náisiúnta uasta a leagtar amach in Iarscríbhinn IV dá n-imscarfaí criú teicniúil.

4a.  Nuair a bheidh an tacaíocht airgeadais faoin Airteagal seo á cur chun feidhme, áiritheoidh an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit go gcomhlíonfar prionsabail an chómhaoiniúcháin agus an cosc ar chistiú dúbailte.

Airteagal 62

Oiliúint

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, agus an treochlár cumais dá dtagraítear in Airteagal 9(4) á chur san áireamh i gcás ina bhfuil sé ar fáil, i gcomhar le heintitis oiliúna iomchuí na mBallstát, agus, i gcás inarb iomchuí, leis an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn, le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, le eu-LISA agus le CEPOL, uirlisí oiliúna sainiúla a fhorbairt, lena n-áirítear oiliúint ar leith maidir le leanaí agus daoine eile i gcás leochaileach a chosaint. Cuirfear san áireamh in ábhar na hoiliúna torthaí ábhartha taighde agus dea-chleachtais ábhartha taighde. Cuirfidh an Ghníomhaireacht oiliúint speisialaithe is ábhartha dá gcúraimí agus dá gcumhachtaí ar ghardaí teorann, ar speisialtóirí don fhilleadh, ar ghardaí tionlacain don fhilleadh agus ar bhaill foirne ábhartha eile ar baill iad de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, agus freisin ar an lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach agus ar an lucht faireacháin do chearta bunúsacha. Seolfaidh an Ghníomhaireacht freachnaimh go tráthrialta leis na gardaí teorann sin agus le baill d’fhoirne eile i gcomhréir le sceideal na ▌hoiliúna speisialaithe dá dtagraítear i gclár oibre bliantúil na Gníomhaireachta.

2.  Maidir leis na baill foirne ar fad a earcaítear chun gníomhú mar fhoireann oibríochtúil de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus a bheidh le himscaradh mar bhaill d’fhoirne, áiritheoidh an Ghníomhaireacht go mbeidh oiliúint leormhaith curtha orthu, mar aon leis an oiliúint dá dtagraítear in Airteagal 56(2) agus (3), maidir leis an dlí idirnáisiúnta ábhartha agus le dlí ábhartha an Aontais, lena n-áirítear ar chearta bunúsacha, rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, treoirlínte chun daoine atá ag lorg cosaint a shainaithint agus iad a chur i dtreo na nósanna imeachta iomchuí, treoirlínte chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais speisialta na leanaí, lena n-áirítear mionaoisigh gan tionlacan, íospartaigh na gáinneála ar dhaoine, daoine a bhfuil cóir leighis de dhíth orthu go práinneach agus daoine an-leochaileach eile agus, i gcás ina mbeartaítear go mbeidh na baill foirne sin rannpháirteach in oibríochtaí ar muir, oiliúint maidir le cuardach agus tarrtháil, sula n-imscarfar iad ar dtús i ngníomhaíochtaí oibríochtúla arna n-eagrú ag an nGníomhaireacht. Cumhdófar freisin san oiliúint sin úsáid fornirt i gcomhréir le hIarscríbhinn V. Chuige sin, déanfaidh an Ghníomhaireacht, bunaithe ar chomhaontuithe le Ballstáit ar leith, na cláir oiliúna is gá a chur chun feidhme ina n-institiúidí speisialaithe oiliúna agus oideachais, lena n-áirítear acadaimh chomhpháirtíochta na Gníomhaireachta sna Ballstáit. Is í an Ghníomhaireacht a chumhdóidh costas iomlán na hoiliúna.

2a.  Chun na críche sin, a bhfuil tuairisc uirthi i mír 2, déanfaidh an Ghníomhaireacht, bunaithe ar chomhaontuithe le Ballstáit ar leith, na cláir oiliúna is gá a chur chun feidhme ina n-institiúidí speisialaithe oiliúna agus oideachais, lena n-áirítear acadaimh chomhpháirtíochta na Gníomhaireachta sna Ballstáit. Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go leanfaidh an oiliúint sin an lárchuraclam coiteann, go gcomhchuibheofar í agus go gcothófar léi tuiscint fhrithpháirteach agus cultúr coiteann bunaithe ar na luachanna a chumhdaítear sna Conarthaí. Is í an Ghníomhaireacht a chumhdóidh costas iomlán na hoiliúna.

Féadfaidh an Ghníomhaireacht, tar éis formheas a fháil ón mbord bainistíochta, ionad oiliúna a bhunú chun gur fusa fós a bheidh sé cultúr Eorpach coiteann a chuimsiú san oiliúint a chuirfear ar fáil.

3.  Maidir le baill foirne oibríochtúla uile na mBallstát atá rannpháirteach i bhfoirne bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, glacfaidh an Ghníomhaireacht na tionscnaimh is gá chun a áirithiú go mbeidh oiliúint curtha orthu maidir le dlí ábhartha an Aontais agus leis an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear ar chearta bunúsacha, rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, treoirlínte chun daoine atá ag lorg cosaint a shainaithint agus iad a chur i dtreo na nósanna imeachta iomchuí, treoirlínte chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais speisialta na leanaí, lena n-áirítear mionaoisigh gan tionlacan, íospartaigh na gáinneála ar dhaoine, daoine a bhfuil cóir leighis de dhíth orthu go práinneach agus daoine an-leochaileach eile agus, i gcás ina mbeartaítear go mbeidh na baill foirne sin rannpháirteach in oibríochtaí ar muir, oiliúint maidir le cuardach agus tarrtháil, sula mbeidh siad rannpháirteach i ngníomhaíochtaí oibríochtúla arna n-eagrú ag an nGníomhaireacht.

4.  Glacfaidh an Ghníomhaireacht na tionscnaimh is gá chun oiliúint a áirithiú do na baill foirne sin a bhfuil baint acu le cúraimí a bhaineann le buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus leis an díorma dá dtagraítear in Airteagal 52. Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go gcuirfear oiliúint i ndlí ábhartha an Aontais agus sa dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear maidir le cearta bunúsacha, rochtain ar chosaint idirnáisiúnta agus tarchur daoine leochaileacha, ar gach ball foirne atá aici agus an fhoireann ar fad atá rannpháirteach in oibríochtaí um fhilleadh agus in idirghabhálacha um fhilleadh, sula mbeidh siad rannpháirteach i ngníomhaíochtaí oibríochtúla arna n-eagrú ag an nGníomhaireacht.

5.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht lárchuraclaim choiteanna a bhunú agus a fhorbairt tuilleadh d’fhonn oiliúint a chur ar ghardaí teorann agus déanfaidh sí oiliúint a sholáthar ar an leibhéal Eorpach dóibh siúd a dhéanfaidh gardaí teorann náisiúnta na mBallstát a theagasc, lena n-áirítear oiliúint um chearta bunúsacha, rochtain ar chosaint idirnáisiúnta agus an dlí muirí ábhartha, chomh maith le curaclam coiteann le haghaidh oiliúint a chur ar an bhfoireann a bhfuil baint aici le cúraimí um fhilleadh. Beidh sé d’aidhm ag na lárchuraclaim choiteanna na caighdeáin is airde agus na cleachtais is fearr i gcur chun feidhme reachtaíocht an Aontais um bainistiú teorainneacha agus filleadh a chur chun cinn. Tar éis di dul i gcomhairle leis an bhfóram comhchomhairleach agus leis an oifigeach um chearta bunúsacha, déanfaidh an Ghníomhaireacht na lárchuraclaim choiteanna a dhréachtú. Cuimseoidh na Ballstáit na lárchuraclaim choiteanna san oiliúint a chuireann siad ar fáil dá ngardaí teorann náisiúnta agus do na baill foirne a bhfuil baint acu le cúraimí a bhaineann le filleadh.

6.  Ina theannta sin, déanfaidh an Ghníomhaireacht cúrsaí breise oiliúna agus seimineáir ar ábhair a bhaineann le rialú ag na teorainneacha seachtracha agus le náisiúnaigh tríú tír a fhilleadh, a chur ar fáil d’oifigigh i seirbhísí náisiúnta inniúla na mBallstát agus, i gcás inarb iomchuí, i seirbhísí náisiúnta inniúla tríú tíortha.

7.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht gníomhaíochtaí oiliúna a eagrú ar chríocha an tríú tír i gcomhar leis na Ballstáit agus leis an tríú tír.

8.  Bunóidh an Ghníomhaireacht clár malartaithe lena gcumasófar do ghardaí teorann atá rannpháirteach ina cuid foirne agus do bhaill de chuid na bhfoirne idirghabhála Eorpacha um fhilleadh fios gnó sonrach nó sainscileanna a fháil i mBallstát eile lasmuigh dá mBallstát féin trí bhíthin taithí agus dea-chleachtas ar an gcoigríoch, trí bheith ag obair le gardaí teorann agus leo siúd a bhfuil baint acu le cúraimí a bhaineann le filleadh.

8a.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht sásra inmheánach rialaithe cáilíochta a bhunú agus a fhorbairt tuilleadh chun ardleibhéal oiliúna, saineolais agus gairmiúlachta a áirithiú i leith a foirne reachtúla uile, go háirithe an fhoireann oibríochtúil a bheidh rannpháirteach i ngníomhaíochtaí oibríochtúla na Gníomhaireachta. Ar bhonn chur chun feidhme an tsásra rialaithe cáilíochta, ullmhóidh an Ghníomhaireacht tuarascáil bhliantúil um meastóireacht a ghabhfaidh mar iarscríbhinn leis an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí a chuirfear in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún.

Airteagal 63

Trealamh teicniúil a fháil mar éadáil nó a léasú

1.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht, aisti féin nó faoi chomhúinéireacht le Ballstát áirithe, trealamh teicniúil a fháil mar éadáil nó é a léasú d’fhonn an trealamh sin a imscaradh agus oibríochtaí comhpháirteacha, treoirthionscadail, mear-idirghabhálacha teorann, gníomhaíochtaí i réimse an bheartais um fhilleadh, oibríochtaí um fhilleadh, idirghabhálacha um fhilleadh, imscarthaí foirne tacaíochta don bhainistiú imirce nó tionscadail um chúnamh teicniúil a chur ar bun, i gcomhréir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht.

2.  Bunóidh an bord bainistíochta straitéis ilbhliantúil chuimsitheach maidir leis an gcaoi a mbeidh cumais theicniúla na Gníomhaireachta féin le forbairt agus an timthriall don bheartas straitéiseach ilbhliantúil don bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip á chur san áireamh, lena n-áirítear an treochlár cumais dá dtagraítear in Airteagal 9(4) de réir mar a bheidh sé ar fáil agus na hacmhainní buiséadacha a chuirfear ar fáil chun na críche sin sa chreat airgeadais ilbhliantúil. Beidh cinneadh an bhoird bainistíochta bunaithe ar thogra an stiúrthóra feidhmiúcháin. Chun a áirithiú go gcomhlíonfar na creataí dlíthiúla, airgeadais agus beartais is infheidhme, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an togra sin i ndiaidh dó tuairim dhearfach a fháil ón gCoimisiún.

Beidh plean mionsonraithe cur chun feidhme ag gabháil leis an straitéis lena saineofar an amlíne maidir le trealamh a fháil mar éadáil nó ar léas, pleanáil soláthair agus maolú riosca. Mura leanfar tuairim an Choimisiúin sa straitéis agus sa phlean, cuirfidh an Ghníomhaireacht an t-údar atá lena cuid cinntí ar aghaidh chuig an gCoimisiún. Tar éis ghlacadh na straitéise, beidh an plean cur chun feidhme ina chuid de chomhpháirt clársceidealaithe ilbhliantúil an doiciméid clársceidealaithe dá dtagraítear in Airteagal 98(2) (k).

3.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht trealamh teicniúil a fháil le cinneadh ón stiúrthóir feidhmiúcháin i gcomhairle leis an mbord bainistíochta agus i gcomhréir leis na rialacha soláthair is infheidhme. Déanfar anailís chríochnúil maidir le riachtanais agus le costas/tairbhe sula bhfaighfear mar éadáil nó ar léas trealamh a tharraingeodh costais shuntasacha ar an nGníomhaireacht. Déanfar foráil do chaiteachas den sórt sin i mbuiséad na Gníomhaireachta arna ghlacadh ag an mbord bainistíochta.

4.  I gcás ina bhfaigheann an Ghníomhaireacht mórthrealamh teicniúil mar éadáil nó ar léas, amhail aerárthaí, héileacaptair, feithiclí seirbhíse nó soithí, beidh feidhm ag na coinníollacha seo a leanas:

(a)  i gcás éadáil a gheobhaidh an Ghníomhaireacht féin nó a bheidh faoi chomhúinéireacht, tiocfaidh an Ghníomhaireacht ar chomhaontú le Ballstát amháin go ndéanfaidh an Ballstát sin foráil maidir leis an trealamh sin a chlárú mar threalamh atá i seirbhís an rialtais i gcomhréir leis an reachtaíocht is infheidhme sa Bhallstát sin, lena n-áirítear sainchumais agus díolúintí i gcás an trealaimh theicniúil sin faoin dlí idirnáisiúnta;

(b)  i gcás léasa, déanfar an trealamh a chlárú i mBallstát.

5.  Ar bhonn samhail-chomhaontú arna tharraingt suas ag an nGníomhaireacht agus arna fhormheas ag an mbord bainistíochta, comhaontóidh Ballstát an chláraithe agus an Ghníomhaireacht ar théarmaí lena n-áiritheofar inoibritheacht an trealaimh. I gcás sócmhainní atá faoi chomhúinéireacht, cumhdófar leis na téarmaí freisin tréimhsí a mbeidh lánfháil ag an nGníomhaireacht ar na sócmhainní agus cinnfear úsáid an trealaimh, lena n-áirítear forálacha sonracha maidir le mear-imscaradh le linn mear-idirghabhálacha teorann agus maidir le maoiniú na sócmhainní sin.

6.  Mura bhfuil na baill foirne reachtúla cháilithe is gá ag an nGníomhaireacht, cuirfidh Ballstát an chláraithe nó soláthróir an trealaimh theicniúil na saineolaithe agus an criú teicniúil is gá ar fáil chun an trealamh teicniúil a oibriú ar shlí atá ceart de réir an dlí agus atá sábháilte, i gcomhréir leis an samhail-chomhaontú dá dtagraítear i mír 5 agus pleanáilte ar bhonn na gcaibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 64(9). I gcás den sórt sin, trealamh teicniúil ar leis an nGníomhaireacht amháin é, cuirfear ar fáil don Ghníomhaireacht é arna iarraidh sin di agus ní fhéadfaidh Ballstát an chláraithe an staid eisceachtúil dá dtagraítear in Airteagal 64(8) a agairt.

Agus í ag iarraidh ar Bhallstát trealamh teicniúil agus foireann oibríochtúil a sholáthar, déanfaidh an Ghníomhaireacht na dúshláin oibríochtúla ar leith atá roimh an mBallstát tráth na hiarrata a chur san áireamh.

Airteagal 64

Comhthiomsú de threalamh teicniúil

1.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht ar bun agus coimeádfaidh sí taifid lárnaithe de threalamh atá i gcomhthiomsú de threalamh teicniúil, ar comhthiomsú é atá comhdhéanta de threalamh atá faoi úinéireacht na mBallstát nó na Gníomhaireachta agus trealamh atá faoi chomhúinéireacht na mBallstát agus na Gníomhaireachta le haghaidh a gníomhaíochtaí oibríochtúla.

2.  Déanfar trealamh ar leis an nGníomhaireacht amháin é a chur ar fáil lena imscaradh aon tráth amhail dá dtagraítear in Airteagal 63(5).

3.  Trealamh atá ag an nGníomhaireacht faoi chomhúinéireacht agus ar mó ná 50 % a sciar ann, cuirfear ar fáil lena imscaradh freisin é i gcomhréir le comhaontú idir Ballstát agus an Ghníomhaireacht amhail dá dtagraítear in Airteagal 63(5).

4.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht comhoiriúnacht agus idir-inoibritheacht an trealaimh a liostaítear sa chomhthiomsú de threalamh teicniúil a áirithiú.

5.  Chuige sin, saineoidh an Ghníomhaireacht, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún, na caighdeáin theicniúla a bheidh le comhlíonadh ag an trealamh lena imscaradh i ngníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, i gcás inar gá. Trealamh a bheidh le fáil ag an nGníomhaireacht, mar úinéir aonair nó mar chomhúinéir, agus trealamh faoi úinéireacht na mBallstát agus a liostaítear sa chomhthiomsú den trealamh teicniúil, comhlíonfaidh sé na caighdeáin sin.

6.  Ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin lena gcuirfear anailís riosca na Gníomhaireachta agus na torthaí ar mheasúnuithe leochaileachta san áireamh, leagfaidh an Bord Bainistíochta síos faoin 31 Márta líon íosta na n-ítimí trealaimh a bheidh ag teastáil chun riachtanais na Gníomhaireachta a chomhlíonadh sa bhliain dar gcionn, go háirithe i dtaca le hoibríochtaí comhpháirteacha, imscarthaí foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, mear-idirghabhálacha teorann, gníomhaíochtaí um fhilleadh, lena n-áirítear oibríochtaí um fhilleadh, agus idirghabhálacha um fhilleadh a chur i gcrích. Sa líon íosta ítimí de threalamh teicniúil, beidh trealamh na Gníomhaireachta féin. Leis an gcinneadh céanna leagfar síos rialacha maidir le himscaradh trealaimh theicniúil sna gníomhaíochtaí oibríochtúla.

Mura leor an líon íosta ítimí de threalamh teicniúil chun an plean oibríochtúil a comhaontaíodh i dtaca le gníomhaíochtaí den sórt sin a chur i gcrích, déanfaidh an Ghníomhaireacht é a athbhreithniú ar bhonn na riachtanas sin a bhfuil údar maith leo agus ar bhonn a chomhaontófar idir na Ballstáit.

7.  Cuimseofar sa chomhthiomsú de threalamh teicniúil an líon íosta ítimí de threalamh teicniúil, ar ítimí iad ar aithníodh go bhfuil siad de dhíth ar an nGníomhaireacht de réir chineál an trealaimh theicniúil. Déanfar an trealamh a liostófar sa chomhthiomsú de threalamh teicniúil a imscaradh le linn oibríochtaí comhpháirteacha, imscarthaí foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, treoirthionscadal, mear-idirghabhálacha teorann, oibríochtaí um fhilleadh nó idirghabhálacha um fhilleadh.

8.  Beidh ar áireamh sa chomhthiomsú de threalamh teicniúil comhthiomsú de threalamh mearfhreagartha ina mbeidh méid teoranta ítimí de threalamh is gá chun go bhféadfaí mear-idirghabhálacha teorann a dhéanamh. Déanfar rannchuidithe na mBallstát leis an gcomhthiomsú de threalamh mearfhreagartha a phleanáil de réir na gcaibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla agus na gcomhaontuithe déthaobhacha bliantúla dá dtagraítear i mír 9. Maidir leis an trealamh ar liosta na n-ítimí sa chomhthiomsú sin, ní fhéadfaidh na Ballstáit an staid eisceachtúil dá dtagraítear i mír 9 a agairt.

Déanfaidh an Ballstát lena mbaineann an trealamh ar an liosta seo, mar aon le foireann inniúil, a sheoladh chuig an gceann scríbe lena n-imscaradh a luaithe is féidir agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná 10 lá tar éis an dáta a chomhaontófar an plean oibríochtúil.

Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht leis an gcomhthiomsú sin leis an trealamh a bheidh ar fáil ag an nGníomhaireacht amhail dá dtagraítear in Airteagal 63(1).

9.  Rannchuideoidh na Ballstáit leis an gcomhthiomsú de threalamh teicniúil. Maidir le rannchuidiú na mBallstát i dtaca le comhthiomsú agus imscaradh an trealaimh sin le haghaidh oibríochtaí sonracha, déanfar é a phleanáil ar bhonn caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla agus comhaontuithe déthaobhacha bliantúla idir an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit. I gcomhréir leis na comhaontuithe sin agus a mhéid atá sé ina chuid den líon íosta ítimí de threalamh teicniúil le haghaidh bliain áirithe, cuirfidh na Ballstáit a dtrealamh teicniúil ar fáil lena imscaradh arna iarraidh sin don Ghníomhaireacht, seachas i gcás ina bhfuil staid eisceachtúil a dhéanfadh difear mór do chomhlíonadh a gcuid cúraimí náisiúnta. Má dhéanann Ballstát an staid eisceachtúil sin a agairt, soláthróidh sé cúiseanna agus faisnéis atá cuimsitheach chuig an nGníomhaireacht, i scríbhinn, ar cúiseanna agus faisnéis iad a ndéanfar a n-inneachar a áireamh sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 13. Déanfar iarraidh na Gníomhaireachta ar a laghad 45 lá roimh imscaradh beartaithe mórthrealaimh theicniúil agus 30 lá roimh imscaradh beartaithe trealaimh eile. Déanfar athbhreithniú bliantúil ar na rannchuidithe leis an gcomhthiomsú de threalamh teicniúil.

10.  Ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, cinnfidh an bord bainistíochta, ar bhonn bliantúil, na rialacha maidir le trealamh teicniúil, lena n-áirítear an líon foriomlán íosta ítimí is gá, de réir chineál an trealaimh theicniúil agus na téarmaí maidir lena n-imscaradh agus faoina ndéanfar costais a aisíoc chomh maith leis an líon teoranta ítimí de threalamh teicniúil do chomhthiomsú de threalamh mearfhreagartha. Chun críoch buiséadach, ba cheart don bhord bainistíochta an cinneadh sin a dhéanamh faoin 31 Márta gach bliain.

11.  I gcás ina ndéanfar mear-idirghabháil teorann, beidh feidhm ag Airteagal 40(11) dá réir sin.

12.  Má bhíonn gá gan choinne ann do threalamh teicniúil le haghaidh oibríocht chomhpháirteach nó le haghaidh mear-idirghabháil teorann tar éis an líon íosta ítimí de threalamh teicniúil a bheith leagtha síos agus nach féidir na riachtanais sin a chomhlíonadh ón gcomhthiomsú de threalamh teicniúil nó ón gcomhthiomsú de threalamh mearfhreagartha, déanfaidh na Ballstáit, i gcás inar féidir sin, agus ar bhonn ad hoc, an trealamh teicniúil a chur ar fáil don Ghníomhaireacht lena imscaradh, arna iarraidh sin don Ghníomhaireacht.

13.  Tabharfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin tuairisc go tráthrialta ar chomhdhéanamh agus imscaradh an trealaimh sin, ar cuid den chomhthiomsú de threalamh teicniúil é, don bhord bainistíochta. I gcás nach mbaintear amach an líon íosta ítimí de threalamh teicniúil a cheanglaítear sa chomhthiomsú, cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an bord bainistíochta ar an eolas ina thaobh gan mhoill. Cinnfidh an bord bainistíochta tosaíocht a thabhairt d’imscaradh práinneach an trealaimh theicniúil agus déanfaidh sé gach beart is gá chun an t-easnamh a leigheas. Cuirfidh an bord bainistíochta an Coimisiún ar an eolas faoin easnamh agus faoi na bearta a rinne sé. Ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas faoi sin agus faoina mheasúnú féin.

14.  Cláróidh na Ballstáit sa chomhthiomsú de threalamh teicniúil sin gach modh iompair agus an trealamh oibriúcháin uile a ceannaíodh trí bhíthin Bhearta Sonracha an Chiste Slándála Inmheánaí i gcomhréir le hAirteagal 7(1) de Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(30), nó, i gcás inarb ábhartha, trí bhíthin aon chistiú tiomnaithe eile de chuid an Aontais a bheidh ann amach anseo arna chur ar fáil do na Ballstáit agus é mar chuspóir soiléir acmhainneacht oibríochtúil na Gníomhaireachta a mhéadú. Beidh an trealamh teicniúil sin ina chuid den líon íosta ítimí de threalamh teicniúil le haghaidh bliain áirithe.

An trealamh teicniúil sin atá cómhaoinithe faoi Bhearta Sonracha an Chiste Slándála Inmheánaí nó le haon chistiú tiomnaithe eile de chuid an Aontais a bheidh ann amach anseo, déanfaidh na Ballstáit é a chur ar fáil, mar a shonraítear sa chéad fhomhír, lena imscaradh chuig an nGníomhaireacht arna iarraidh sin di trí na caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla. Cuirfear gach ítim trealaimh ar fáil ar feadh tréimhse nach mó ná ceithre mhí, mar a phleanáiltear sna caibidlíochtaí déthaobhacha bliantúla. Mar sin féin, féadfaidh Ballstát a chinneadh an trealamh faoi seach a imscaradh go ceann tréimhse is faide ná ceithre mhí. I gcás oibríocht dá dtagraítear in Airteagal 40 nó in Airteagal 43 den Rialachán seo, ní fhéadfaidh siad an staid eisceachtúil dá dtagraítear i mír 9 den Airteagal seo a agairt.

15.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht na taifid a bhaineann leis an gcomhthiomsú de threalamh teicniúil a bhainistiú mar a leanas:

(a)  aicmiú de réir an chineáil trealaimh agus de réir an chineáil oibríochta;

(b)  aicmiú de réir úinéara (Ballstát, gníomhaireacht, eile);

(c)  líon foriomlán ítimí de threalamh a cheanglaítear;

(d)  ceanglais criú más infheidhme;

(e)  faisnéis eile, amhail mionsonraí clárúcháin, ceanglais iompair agus chothabhála, na córais onnmhairíochta náisiúnta is infheidhme, treoracha teicniúla, nó faisnéis eile is ábhartha d’úsáid iomchuí an trealaimh;

(f)  léiriú ar maoiníodh ítim trealaimh le cistiú ón Aontas.

16.  Seasfaidh an Ghníomhaireacht 100 % den chostas a bhainfidh le himscaradh a dhéanamh ar an trealamh teicniúil ar cuid den líon íosta ítimí de threalamh teicniúil é a chuirfidh Ballstát ar leith ar fáil in aon bhliain ar leith. I gcás ina n-úsáidtear trealamh teicniúil nach cuid den líon íosta ítimí de threalamh teicniúil é, déanfaidh an Ghníomhaireacht é a chómhaoiniú ach gan dul os cionn 100 % den chaiteachas incháilithe, agus imthosca ar leith na mBallstát a dhéanfaidh trealamh teicniúil den sórt sin a imscaradh á gcur san áireamh.

Airteagal 65

Tuairisciú maidir le cumais na Gníomhaireachta

1.  Ar thogra ón stiúrthóir feidhmiúcháin, déanfaidh an bord bainistíochta tuarascáil bhliantúil a ghlacadh agus í a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin Eorpaigh maidir le cur chun feidhme Airteagail 52, 56, 57, 58, 63 agus 64.

2.  San áireamh sa tuarascáil sin beidh na nithe seo a leanas, go háirithe:

(a)  líon na mball foirne oibríochtúil arna gheallúint ag gach Ballstát do bhuanchór an Gharda ▌Teorann agus Cósta Eorpaigh, lena n-áirítear tríd an gcúltaca le haghaidh mearfhreagartha agus díorma an lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach;

(b)  líon na foirne oibríochtúil arna gheallúint do bhuanchór an Gharda ▌Teorann agus Cósta Eorpaigh;

(c)  líon na mball foirne oibríochtúil a dhéanann gach Ballstát agus an Ghníomhaireacht a imscaradh go hiarbhír ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh in aghaidh gach próifíle sa bhliain féilire roimhe sin;

(d)  líon na n-ítimí trealaimh theicniúil arna ngeallúint ag gach Ballstát agus ag an nGníomhaireacht don chomhthiomsú de threalamh teicniúil;

(e)  líon na n-ítimí trealaimh theicniúil arna n-imscaradh ag gach Ballstát agus ag an nGníomhaireacht don chomhthiomsú de threalamh teicniúil ▌;

(f)  geallúintí maidir leis an Díorma Mearfhreagartha de Threalamh agus imscarthaí as;

(g)  forbairt chumais dhaonna agus theicniúla na Gníomhaireachta féin.

3.  Liostófar sa tuarascáil sin na Ballstáit a d’agair an staid eisceachtúil dá dtagraítear in Airteagal 58(7) agus in Airteagal 64(8) sa bhliain roimhe sin agus áireofar ann na cúiseanna agus an fhaisnéis a sholáthair an Ballstát lena mbaineann.

4.  Chun trédhearcacht a áirithiú, cuirfear an bord bainistíochta ar an eolas ar bhonn ráithiúil maidir leis na heilimintí a léirítear i mír 2 i ndáil leis an mbliain reatha.

Airteagal 66

Taighde agus nuálaíocht

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht faireachán réamhghníomhach ar ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta i dtaca le Bainistiú Comhtháite Teorainneacha san Eoraip, lena n-áirítear úsáid a bhaint as ardteicneolaíocht rialaithe teorann, agus an treochlár cumais dá dtagraítear in Airteagal 9(4) á chur san áireamh. Déanfaidh an Ghníomhaireacht torthaí an taighde sin a scaipeadh ar Pharlaimint na hEorpa, ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 50. Féadfaidh sí na torthaí sin a úsáid, de réir mar is iomchuí, in oibríochtaí comhpháirteacha, i mear-idirghabhálacha teorann, in oibríochtaí um fhilleadh agus in idirghabhálacha um fhilleadh.

2.  Cabhróidh an Ghníomhaireacht leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún téamaí taighde ríthábhachtacha a shainaithint, agus an treochlár dá dtagraítear in Airteagal 9(6) á chur san áireamh. Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh do na Ballstáit agus don Choimisiún agus creatchláir ábhartha an Aontais um ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta á dtarraingt suas agus á gcur chun feidhme.

3.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht na codanna sin den Chreatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht a bhaineann le slándáil teorann a chur chun feidhme. Chun na críche sin, agus i gcás ina ndearna an Coimisiún na cumhachtaí ábhartha a tharmligean chuici, beidh na cúraimí seo a leanas ar an nGníomhaireacht:

(a)  ar bhonn na gclár oibre ábhartha a ghlac an Coimisiún, déanfaidh sí bainistiú ar chuid de chéimeanna cur chun feidhme an chláir, agus ar chuid de na céimeanna a bhainfidh le ré feidhme clár sonrach;

(b)  na hionstraimí forghníomhaithe buiséid a ghlacadh i gcás ioncaim agus caiteachais, agus na hoibríochtaí ar fad is gá a dhéanamh chun an clár a bhainistiú;

(c)  tacaíocht a chur ar fáil do chur chun feidhme an chláir.

4.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht treoirthionscadail a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo a phleanáil agus a chur chun feidhme.

5.   Déanfaidh an Ghníomhaireacht faisnéis maidir lena tionscadail taighde, lena n-áirítear tionscadail taispeána, leis na comhpháirtithe comhair atá bainteach agus le buiséad an tionscadail, a chur ar fáil don phobal.

Roinn 10

Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS)

Airteagal 68

Láraonad ETIAS a chruthú

1.  Bunaítear Láraonad ETIAS.

2.  Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go gcuirfear ar bun agus go bhfeidhmeoidh Láraonad ETIAS dá dtagraítear in Airteagal 7 de ▌Rialachán (AE) 2018/1240 lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) ▌.

Roinn 11

Comhar

Airteagal 69

Comhar na Gníomhaireachta le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta

1.  Oibreoidh an Ghníomhaireacht i gcomhar le hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí, agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta faoi chuimsiú a gcreata dhlíthiúil faoi seach agus bainfidh sí úsáid as faisnéis, cumais agus córais atá ann cheana agus atá ar fáil i gcreat EUROSUR.

I gcomhréir le mír 1, oibreoidh an Ghníomhaíocht i gcomhar leo seo a leanas go háirithe:

(a)  an Coimisiún agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí;

(b)  an Oifig Eorpach Póilíní (Europol);

(c)  an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn;

(d)  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha;

(e)  Eurojust;

(f)  Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh;

(g)  an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach;

(h)  an Ghníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa réimse saoirse, slándála agus ceartais;

(i)  an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta agus an Bainisteoir Líonra arna bhunú faoi Rialachán (AE) Uimh. 677/2011 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe le haghaidh chur chun feidhme fheidhmeanna an líonra bainistíochta aerthráchta (BAT);

(k)  misin agus oibríochtaí de chuid an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta, i gcomhréir lena sainorduithe d’fhonn an méid seo a leanas a áirithiú:

(i)  cur chun feidhme caighdeán maidir le bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip,

(ii)  feasacht shuíomhúil agus anailís riosca

Féadfaidh an Ghníomhaireacht comhar a dhéanamh freisin leis na heagraíochtaí idirnáisiúnta seo a leanas is ábhartha dá gcúraimí, faoi chuimsiú a gcreataí dlíthiúla faoi seach:

(a)  na Náisiúin Aontaithe, trína gcuid oifigí, gníomhaireachtaí, eagraíochtaí agus eintiteas ábhartha eile, go háirithe Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe, Oifig an Ard-Choimisinéara um Chearta an Duine, an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce, Oifig na Náisiún Aontaithe i leith Drugaí agus Coireachta agus an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta;

(b)  Eagraíocht Idirnáisiúnta na bPóilíní Coireachta (INTERPOL);

(c)  An Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip;

(d)  Comhairle na hEorpa agus Coimisinéir Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine;

(e)  an Lárionad Anailíse agus Oibríochtaí Muirí – Támhshuanaigh (MAOC-N).

2.  Déanfar an comhar dá dtagraítear i mír 1 faoi chuimsiú na socruithe oibre a rinneadh leis na heintitis dá dtagraítear i mír 1. Beidh formheas an Choimisiúin ag na socruithe sin roimh ré. I ngach cás, cuirfidh an Ghníomhaireacht Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas.

3.  Maidir le faisnéis rúnaicmithe a láimhseáil, déanfar foráil sna socruithe sin go gcomhlíonfaidh an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht de chuid an Aontais nó an eagraíocht idirnáisiúnta lena mbaineann rialacha agus caighdeáin slándála a bheidh coibhéiseach leo siúd a chuirfidh an Ghníomhaireacht i bhfeidhm. Reáchtálfar cuairt mheasúnaithe sula gcuirfear an socrú i gcrích agus cuirfear an Coimisiún ar an eolas faoi thoradh na cuairte measúnaithe sin.

4.  Agus í i mbun a cuid gníomhaíochtaí faoin Rialachán seo, oibreoidh an Ghníomhaireacht i gcomhar leis an gCoimisiún agus, i gcás inarb iomchuí, i gcomhar leis na Ballstáit agus leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí. Cé go bhfuil siad lasmuigh de raon feidhme an Rialacháin seo, gabhfaidh an Ghníomhaireacht le comhar den sórt sin freisin i ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an limistéar custaim, lena n-áirítear bainistiú riosca, i gcás ina bhféadfaidh na gníomhaíochtaí sin tacú le chéile. Beidh an comhar sin gan dochar d’inniúlachtaí an Choimisiúin atá ann faoi láthair, d’inniúlachtaí Ard-Ionadaí an Aontais um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála agus d’inniúlachtaí na mBallstát.

5.  Ní bhainfidh institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais ná na heagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear i mír 1 úsáid as faisnéis a gheobhaidh siad ón nGníomhaireacht ach amháin faoi theorainneacha a n-inniúlachtaí agus a mhéid a urramaíonn siad cearta bunúsacha an duine, lena n-áirítear ceanglais cosanta sonraí.

Maidir le ▌sonraí pearsanta a ndéanfaidh an Ghníomhaireacht iad a phróiseáil, beidh tarchur ar bith na sonraí pearsanta sin chuig institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 88(1)(c) agus (d) faoi réir socruithe sonracha oibre i ndáil le malartú sonraí pearsanta ▌.

Ar áireamh sna socruithe sin beidh foráil lena n-áiritheofar nach bhféadfaidh an Ghníomhaireacht sonraí pearsanta a tharchur chuig comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais chun críoch eile mura rud é go dtugann an Ghníomhaireacht a húdarú agus go bhfuil an chríoch sin comhoiriúnach leis an gcuspóir tosaigh dá ndearna an Ghníomhaireacht na sonraí a bhailiú agus a tharchur. Coinneoidh comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais taifid i scríbhinn ar mheasúnú comhoiriúnachta de réir an cháis.

Aon aistriú sonraí pearsanta ag an nGníomhaireacht chuig na heagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 88(1)(c), beidh sé i gcomhréir leis na forálacha cosanta sonraí a leagtar síos in Airteagal 87 go hAirteagal 90a.

Go háirithe, áiritheoidh an Ghníomhaireacht, maidir le haon socrú oibre a thabharfar i gcrích leis na heagraíochtaí idirnáisiúnta sin maidir le malartú sonraí pearsanta, go gcomhlíonfaidh sé Caibidil V de Rialachán (AE) 2018/1725 agus go mbeidh sé faoi réir údarú an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí, i gcás ina bhforáiltear don mhéid sin leis an Rialachán sin.

Áiritheoidh an Ghníomhaireacht nach ndéanfar na sonraí pearsanta a tharchuirtear chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta a phróiseáil ach chun na gcríoch dar aistríodh iad.

Maidir le faisnéis rúnaicmithe a láimhseáil, déanfar foráil sna socruithe sin go gcomhlíonfaidh institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht an Aontais nó an eagraíocht idirnáisiúnta lena mbaineann, rialacha agus caighdeáin slándála a bheidh coibhéiseach leo siúd a chuireann an Ghníomhaireacht i bhfeidhm.

6.  Malartófar faisnéis idir an Ghníomhaireacht agus na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais agus na heagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear i mír 2, tríd an líonra cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 14 nó trí chórais malartaithe faisnéise chreidiúnaithe eile lena gcomhlíontar critéir na hinfhaighteachta, na rúndachta agus na sláine.

Airteagal 70

Comhar Eorpach um fheidhmeanna an gharda cósta

1.  Gan dochar do EUROSUR agus i gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, tacóidh an Ghníomhaireacht leis na húdaráis náisiúnta agus iad i mbun chúraimí an gharda cósta, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, agus i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal idirnáisiúnta, mar a leanas:

(a)  comhroinnt, comhtháthú agus anailísiú a dhéanamh ar fhaisnéis atá le fáil i gcórais tuairiscithe long agus i gcórais faisnéise eile arna n-óstáil ag na gníomhaireachtaí sin nó atá ar fáil dóibh, i gcomhréir lena mbunúis dlí faoi seach agus gan dochar d’úinéireacht na mBallstát ar na sonraí sin;

(b)  seirbhísí faireachais agus seirbhísí cumarsáide a chur ar fáil bunaithe ar theicneolaíocht úrscothach, lena n-áirítear bonneagar spás-bhunaithe agus bonneagar talún chomh maith le braiteoirí atá suite ar ardán de chineál ar bith;

(c)  acmhainneacht a fhothú trí threoirlínte agus moltaí a tharraingt suas agus trí dhea-chleachtais a bhunú, agus trí oiliúint agus malartú foirne a sholáthar;

(d)  malartú faisnéise agus comhar um fheidhmeanna garda cósta a fheabhsú lena n-áirítear trí dhúshláin oibríochtúla agus rioscaí atá ag teacht chun cinn sa réimse muirí a anailísiú;

(e)  acmhainneacht a chomhroinnt trí oibríochtaí ilchuspóireacha a phleanáil agus a chur chun feidhme agus trí shócmhainní agus acmhainneachtaí eile a chomhroinnt, sa mhéid go ndéanann na gníomhaireachtaí sin na gníomhaíochtaí sin a chomhordú agus go gcomhaontaíonn údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann leo.

2.  Is de réir socrú oibre, a bheidh i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach agus leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis na gníomhaireachtaí sin, a chinnfear foirmeacha beachta an chomhair um fheidhmeanna garda cósta idir an Ghníomhaireacht agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí. Déanfaidh bord bainistíochta na Gníomhaireachta agus boird riaracháin na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí agus na Gníomhaireachta Eorpaí um Rialú ar Iascach socrú den sórt sin a fhormheas. Ní bhainfidh na gníomhaireachtaí úsáid as faisnéis a gheofar i gcomhthéacs a gcuid comhair ach amháin laistigh de theorainneacha a gcreata dhlíthiúil agus i gcomhlíonadh na gceart bunúsach, lena n-áirítear ceanglais cosanta sonraí.

3.  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht, leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach, lámhleabhar praiticiúil a chur ar fáil maidir le comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta. Beidh ar áireamh sa lámhleabhar sin treoirlínte, moltaí agus dea-chleachtais chun faisnéis a mhalartú. Glacfaidh an Coimisiún an lámhleabhar i bhfoirm moladh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 117(3).

Airteagal 71

Comhar le hÉirinn agus leis an Ríocht Aontaithe

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht éascú ar chomhar oibríochtúil na mBallstát le hÉirinn agus leis an Ríocht Aontaithe i dtaca le gníomhaíochtaí sonracha.

2.  Chun críocha EUROSUR, féadfar an malartú faisnéise agus an comhar le hÉirinn agus leis an Ríocht Aontaithe a dhéanamh ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha idir Éire nó an Ríocht Aontaithe faoi seach agus Ballstát comharsanachta amháin nó roinnt Ballstáit chomharsanachta nó trí líonraí réigiúnacha a bheidh bunaithe ar na comhaontuithe sin. Is iad lárionaid chomhordúcháin náisiúnta na mBallstát a bheidh ina bpointí teagmhála chun faisnéis a mhalartú le húdaráis chomhfhreagracha na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe faoi chuimsiú EUROSUR.

3.  Beidh na comhaontuithe dá dtagraítear i mír 2 teoranta don mhalartú faisnéise seo a leanas idir lárionad comhordúcháin náisiúnta de chuid Ballstáit agus údarás comhfhreagrach na hÉireann nó na Ríochta Aontaithe:

(a)  faisnéis atá sa léargas ar dhálaí náisiúnta de chuid Ballstáit a mhéid a tharchuirfear chuig an nGníomhaireacht í chun críocha an léargais ar dhálaí Eorpacha;

(b)  faisnéis atá bailithe ag Éirinn agus ag an Ríocht Aontaithe atá ábhartha chun críocha an léargais ar dhálaí Eorpacha;

(c)  faisnéis dá dtagraítear in Airteagal 26(5).

4.  Ní dhéanfar faisnéis, arna soláthar i gcomhthéacs EUROSUR ag an nGníomhaireacht nó ag Ballstát nach bhfuil ina pháirtí i gcomhaontú amhail dá dtagraítear i mír 2, a roinnt le hÉirinn ná leis an Ríocht Aontaithe gan réamhfhormheas na Gníomhaireachta nó an Bhallstáit sin. Beidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht faoi cheangal ag an diúltú an fhaisnéis sin a roinnt le hÉirinn nó leis an Ríocht Aontaithe.

5.  Toirmiscfear tarchur faisnéise a mhalartófar faoin Airteagal seo chuig tríú tíortha nó chuig tríú páirtithe, nó í a cur in iúl dóibh ar bhealach eile.

6.  Áireofar sna comhaontuithe dá dtagraítear i mír 2 forálacha maidir le costais airgeadais a eascróidh as rannpháirtíocht na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe i gcur chun feidhme na gcomhaontuithe sin.

7.  Cuimseofar leis an tacaíocht a bheidh le soláthar ag an nGníomhaireacht de bhun phointe 12, phointe 13 agus phointe 15 d’Airteagal 10(1) eagrú na n-oibríochtaí um fhilleadh de chuid na mBallstát ina mbeidh Éire nó an Ríocht Aontaithe rannpháirteach freisin.

8.  Cuirfear ar fionraí cur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir le teorainneacha Ghiobráltar go dtí an dáta a thiocfar ar chomhaontú i dtaca le raon feidhme na mbeart a bhaineann le daoine a bheith ag trasnú na dteorainneacha seachtracha.

Airteagal 72

Comhar le tríú tíortha

1.  I gcomhréir le hAirteagal 3(g), oibreoidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht i gcomhar le tríú tíortha chun críocha an bhainistithe teorann chomhtháite Eorpaigh agus an bheartais imirce ▌.

2.  Bunaithe ar na tosaíochtaí beartais a leagtar amach i gcomhréir le hAirteagal 8(4), cuirfidh an Ghníomhaireacht cúnamh teicniúil agus oibríochtúil ar fáil do thríú tíortha faoi chuimsiú bheartas gníomhaíochta seachtraí an Aontais, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le cosaint do chearta bunúsacha agus do shonraí pearsanta, agus prionsabal an non-refoulement.

3.  Comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit dlí an Aontais, lena n-áirítear noirm agus caighdeáin is cuid de acquis an Aontais nuair is ar chríoch tríú tíortha a dhéanfar an comhar le tríú tíortha.

4.   Fónfaidh bunú an chomhair le tríú tíortha chun caighdeáin an Bhainistithe Teorainneacha Chomhtháite Eorpaigh a chur chun cinn.

Airteagal 73

Comhar na mBallstát le tríú tíortha

1.  ▌Féadfaidh na Ballstáit oibriú i gcomhar le chéile ar leibhéal oibríochtúil ▌le tríú tír amháin nó le roinnt tríú tíortha sna réimsí a chumhdaítear le hábhar an Rialacháin seo. Féadfar a áireamh le comhar den sórt sin malartú faisnéise agus féadfaidh sé tarlú ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha, cineálacha eile socruithe, nó trí líonraí réigiúnacha arna mbunú ar bhonn na gcomhaontuithe sin.

2.  Nuair a thabharfar na comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha dá dtagraítear i mír 1 i gcrích, féadfaidh na Ballstáit forálacha a bhaineann le malartú faisnéise agus le comhar a áireamh chun críche EUROSUR i gcomhréir le hAirteagal 76 agus Airteagal 90.

3.  Comhlíonfaidh na comhaontuithe dá dtagraítear i mír 1 dlí an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha agus cosaint idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, an Coinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe, go háirithe prionsabal an non-refoulement. Agus comhaontuithe den sórt sin á gcur chun feidhme, agus ag féachaint d’Airteagal 8, déanfaidh na Ballstáit ▌measúnú ar staid ghinearálta an tríú tír agus an staid sin a chur san áireamh freisin ar bhonn tráthrialta.

Airteagal 74

Comhar idir an Ghníomhaireacht agus tríú tíortha

1.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht oibriú i gcomhar le húdaráis tríú tíortha atá inniúil ar ábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus a mhéid is gá chun a cuid cúraimí a chomhall.

2.  Le linn di an méid sin a dhéanamh, gníomhóidh an Ghníomhaireacht faoi chuimsiú bheartas gníomhaíochta seachtraí an Aontais, lena n-áirítear maidir le cosaint do chearta bunúsacha agus prionsabal an non-refoulement, toirmeasc ar choinneáil threallach agus toirmeasc ar chéasadh agus ar íde nó ar phionós atá mídhaonna nó táireach, le tacaíocht ó thoscaireachtaí an Aontais agus i gcomhordú leo agus, i gcás inarb ábhartha, le tacaíocht ó mhisin agus oibríochtaí CBSC agus i gcomhordú leo, i gcomhréir le hAirteagal 69.

3.  In imthosca ina bhfuil gá le foirne bainistithe teorann ▌de chuid bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a imscaradh i dtríú tír ina bhfeidhmeoidh baill foirne cumhachtaí feidhmiúcháin, tabharfaidh an tAontas comhaontú stádais, a tharraingeofar suas ar bhonn an tsamhail-chomhaontaithe stádais dá dtagraítear in Airteagal 77(1a), i gcrích leis an tríú tír lena mbaineann, ar bhonn Airteagal 218 CFAE. Sa chomhaontú stádais, cumhdófar na gnéithe uile is gá chun dul i mbun na ngníomhaíochtaí. Leagfar amach ann go háirithe raon feidhme na hoibríochta, dliteanas sibhialta agus coiriúil agus cúraimí agus cumhachtaí bhaill na bhfoirne, bearta a bhaineann le bunú oifige allamuigh agus bearta praiticiúla a bhaineann le hurraim do chearta bunúsacha. Sa chomhaontú stádais, áiritheofar go ndéanfar cearta bunúsacha a urramú go hiomlán le linn na n-oibríochtaí sin agus déanfar foráil maidir le sásra gearán. Rachfar i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí maidir le forálacha an chomhaontaithe stádais a bhaineann le haistrithe sonraí, má tá difear nach beag idir na forálacha agus forálacha an tsamhail-chomhaontaithe stádais.

4.  I gcás ina bhfuil fáil orthu, gníomhóidh an Ghníomhaireacht chomh maith faoi chuimsiú socruithe oibre arna dtabhairt i gcrích leis na húdaráis sin i gcomhréir le dlí agus beartas an Aontais, i gcomhréir le hAirteagal 77(5).

Sonrófar sna socruithe oibre sin raon feidhme, nádúr agus críoch an chomhair agus beidh baint acu le bainistiú an chomhair oibríochtúil agus féadfaidh forálacha a bheith san áireamh iontu a bhaineann le malartú faisnéise íogaire neamh-rúnaicmithe agus le comhar faoi chuimsiú EUROSUR i gcomhréir le hAirteagal 75(3).

Áiritheoidh an Ghníomhaireacht nach bpróiseálfar faisnéis a aistreofar chuig tríú tíortha ach amháin chun na gcríoch dár aistríodh í. Is i gcomhréir le hAirteagal 77(6) a dhéanfar aon socrú oibre maidir le malartú faisnéise rúnaicmithe a thabhairt i gcrích. Comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht dlí an Aontais, lena n-áirítear noirm agus caighdeáin ar cuid de acquis an Aontais iad. Iarrfaidh an Ghníomhaireacht réamhúdarú ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, a mhéid a fhoráiltear leis na socruithe oibre sin d’aistriú sonraí pearsanta agus i gcás ina bhforáiltear dó sin le Rialachán 2018/1725.

5.   Rannchuideoidh an Ghníomhaireacht le cur chun feidhme bheartas gníomhaíochta seachtraí an Aontais maidir le filleadh agus athligean isteach faoi chuimsiú bheartas gníomhaíochta seachtraí an Aontais agus maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

6.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht tairbhiú de chistiú ón Aontas i gcomhréir le forálacha na n-ionstraimí ábhartha lena dtugtar tacaíocht do thríú tíortha agus i ndáil leo. Féadfaidh sí tionscadail um chúnamh teicniúil a sheoladh agus a mhaoiniú i dtríú tíortha a mhéid a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus i gcomhréir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht. Déanfar tionscadail den sórt sin a áireamh sa Doiciméad clársceidealaithe aonair dá dtagraítear in Airteagal 100.

7.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ar an eolas maidir le gníomhaíochtaí arna seoladh de bhun an Airteagail seo agus, go háirithe, maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le cúnamh teicniúil agus oibríochtúil i réimse an bhainistithe teorann agus fillte i dtríú tíortha, agus le himscaradh oifigeach idirchaidrimh agus áireofar leis an méid sin faisnéis mhionsonraithe maidir le comhlíonadh na gceart bunúsach. Poibleoidh an Ghníomhaireacht na comhaontuithe, socruithe oibre, treoirthionscadail agus tionscadail um chúnamh teicniúil le tríú tíortha, agus Airteagal 110(2) á lánchomhlíonadh.

8.  Áireoidh an Ghníomhaireacht measúnú ar an gcomhar le tríú tíortha ina tuarascálacha bliantúla.

Airteagal 75

Cúnamh teicniúil agus oibríochtúil arna sholáthar ag an nGníomhaireacht do thríú tíortha

1.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht comhar oibríochtúil a chomhordú idir na Ballstáit agus tríú tíortha agus cúnamh den sórt sin a sholáthar do thríú tíortha i gcomhthéacs an bhainistithe teorann chomhtháite Eorpaigh.

2.  Beidh an fhéidearthacht ag an nGníomhaireacht gníomhaíochtaí a thabhairt i gcrích, ar gníomhaíochtaí iad a bhaineann leis an mbainistiú teorann comhtháite Eorpach ar chríoch tríú tír ▌faoi réir comhaontú ón tríú tír sin ▌.

3.  Áireofar oibríochtaí ar chríoch tríú tír sa chlár oibre bliantúil a ghlacfaidh an Bord Bainistíochta i gcomhréir le hAirteagal 100(1) agus (7) agus déanfar iad ar bhonn plean oibríochtúil a comhaontófar idir an Ghníomhaireacht agus an tríú tír lena mbaineann agus i gcomhairle leis na Ballstáit rannpháirteacha. I gcás ina bhfuil Ballstát nó Ballstáit i gcomharsanacht leis an tríú tír nó ag roinnt teorann le limistéar oibríochtúil an tríú tír, beidh comhaontú uaidh nó uathu ag gabháil leis an bplean oibríochtúil, mar aon le haon leasuithe ar an bplean sin. Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagail 39, 44, 47, 48 agus 55 go 58 maidir leis an imscaradh sna tríú tíortha.

3a.  Áiritheoidh an stiúrthóir feidhmiúcháin slándáil na bhfoirne arna n-imscaradh i dtríú tíortha.

Chun na críche sin, cuirfidh na Ballstáit an stiúrthóir feidhmiúcháin ar an eolas maidir le haon ábhar imní a bhaineann le slándáil a náisiúnach i gcás a n-imscartha ar chríoch tríú tíortha áirithe.

Nuair nach féidir slándáil aon phearsanra arna imscaradh i dtríú tíortha a ráthú, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin bearta iomchuí trí ghnéithe comhfhreagracha an chúnaimh theicniúil agus oibríochtúil arna sholáthar ag an nGníomhaireacht don tríú tír sin a chur ar ceal nó a fhoirceannadh.

3b.  Gan dochar d’imscaradh na mball de bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 55 go hAirteagal 58, beidh rannpháirtíocht na mBallstát in oibríochtaí ar chríoch tríú tíortha ar bhonn deonach.

Sa bhreis ar an sásra ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 58(7) agus i mír 3a, i gcás nach féidir slándáil an phearsanra rannpháirtigh a ráthú chun sástachta an Bhallstáit, féadfaidh an Ballstát sin diúltú a chion oibre faoi seach don oibríocht sa tríú tír a dhéanamh. I gcás ina n-agróidh Ballstát cás eisceachtúil den sórt sin, déanfaidh sé cúiseanna cuimsitheacha agus faisnéis maidir leis an gcás sin a sholáthar i scríbhinn don Ghníomhaireacht le linn na gcaibidlíochtaí déthaobhacha nó tráth nach déanaí ná 21 lá roimh an imscaradh, agus cuirfear inneachar an cháis sin san áireamh sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 65. Beidh imscaradh foirne oibríochtúla arna gcur ar iasacht i gcomhréir le hAirteagal 57 faoi réir thoiliú an Bhallstáit baile tar éis dó fógra a fháil ón nGníomhaireacht agus tráth nach déanaí ná 21 lá roimh an imscaradh.

3c.  Féadfar a áireamh sna pleananna oibríochtúla dá dtagraítear i mír 3 forálacha a bhaineann le malartú faisnéise agus comhair chun críche EUROSUR i gcomhréir le hAirteagal 76(2) agus Airteagal 90.

Airteagal 76

Malartú faisnéise le tríú tíortha faoi chuimsiú EUROSUR

1.  Beidh lárionaid chomhordúcháin náisiúnta na mBallstát dá dtagraítear in Airteagal 21 agus, i gcás inarb ábhartha, an Ghníomhaireacht, ina bpointí teagmhála le haghaidh malartú faisnéise agus comhair le tríú tíortha chun críche EUROSUR.

2.  Sna forálacha maidir le malartú faisnéise chun críche EUROSUR dá dtagraítear in Airteagal 73(2), sonrófar an méid seo a leanas:

(a)  na léargais ar dhálaí sonracha arna roinnt le tríú tíortha;

(b)  na sonraí de thionscnamh tríú tíortha is féidir a roinnt sa Léargas ar Dhálaí Eorpacha agus na nósanna imeachta chun na sonraí sin a roinnt;

(c)  na nósanna imeachta agus na coinníollacha trínar féidir Seirbhísí Cumaisc EUROSUR a sholáthar d’Údaráis tríú tíortha;

(d)  módúlachtaí an mhalartaithe faisnéise agus comhair le breathnóirí tríú tíortha chun críocha EUROSUR.

3.  Ní dhéanfar faisnéis, arna soláthar i gcomhthéacs EUROSUR ag an nGníomhaireacht nó ag Ballstát nach bhfuil ina pháirtí i gcomhaontú, amhail dá dtagraítear i mír 1 d’Airteagal 73, a roinnt le tríú tír faoin gcomhaontú sin gan formheas na Gníomhaireachta nó an Bhallstáit sin a fháil roimh ré. Beidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht faoi cheangal ag an diúltú an fhaisnéis sin a roinnt leis an tríú tír lena mbaineann.

Airteagal 77

Ról an Choimisiúin a mhéid a bhaineann le comhar le tríú tíortha

1a.  I ndiaidh dó dul i gcomhairle leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht, leis an nGníomhaireacht um Chearta Bunúsacha agus leis an Maoirseoir Eorpach ar Chearta Sonraí, déanfaidh an Coimisiún samhail-chomhaontú stádais a tharraingt suas i leith gníomhaíochtaí arna seoladh ar chríoch tríú tíortha.

2.  Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit agus leis an nGníomhaireacht, samhailfhorálacha a tharraingt suas ▌le haghaidh malartú faisnéise faoi chuimsiú EUROSUR i gcomhréir le hAirteagal 71(2) agus le hAirteagal 73(2).

I ndiaidh dó dul i gcomhairle leis an nGníomhaireacht agus le comhlachtaí nó gníomhaireachtaí ábhartha eile, lena n-áirítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, tarraingeoidh an Coimisiún suas samhail le haghaidh na socruithe oibre dá dtagraítear in Airteagal 74. Sa tsamhail sin, áireofar forálacha a bhaineann le coimircí i dtaca le cearta bunúsacha agus cosaint sonraí, lena dtabharfar aghaidh ar bhearta praiticiúla.

3.  Sula dtabharfar comhaontú nua déthaobhach nó iltaobhach dá dtagraítear in Airteagal 73(1) i gcrích, cuirfidh an Ballstát nó na Ballstáit lena mbaineann dréachtfhorálacha dá chuid nó dá gcuid a bhaineann le bainistiú teorann agus filleadh in iúl don Choimisiún ▌.

Cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann forálacha na gcomhaontuithe reatha agus nua, idir dhéthaobhach agus iltaobhach, dá dtagraítear in Airteagal 73 (1) a bhaineann le bainistiú teorann agus filleadh in iúl don Choimisiún, agus cuirfidh an Coimisiún an Chomhairle agus an Ghníomhaireacht ar an eolas fúthu.

5.  Sula bhformheasfaidh an Bord Bainistíochta aon socruithe oibre idir an Ghníomhaireacht agus údaráis inniúla tríú tíortha, tabharfaidh an Ghníomhaireacht fógra don Choimisiún fúthu. Sula dtabharfar socrú oibre i gcrích, cuirfidh an Ghníomhaireacht Parlaimint na hEorpa ar an eolas trí fhaisnéis mhionsonraithe a sholáthar di a mhéid a bhaineann le rannpháirtithe an tsocraithe oibre agus an t-inneachar atá beartaithe dó.

6.  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht fógra don Choimisiún maidir leis na pleananna oibríochtúla dá dtagraítear in Airteagal 75(3). Beidh an cinneadh maidir le hoifigigh idirchaidrimh a imscaradh chuig tríú tíortha i gcomhréir le hAirteagal 78 faoi réir tuairim a fháil roimh ré ón gCoimisiún. Coimeádfar Parlaimint na hEorpa go hiomlán ar an eolas i leith na ngníomhaíochtaí sin gan mhoill.

Airteagal 78

Oifigigh idirchaidrimh na Gníomhaireachta i dtríú tíortha

1.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht saineolaithe óna foireann reachtúil, chomh maith le saineolaithe eile a imscaradh mar oifigigh idirchaidrimh, a bhainfidh tairbhe as an gcosaint is fearr dá bhfuil ann agus a ndualgais á gcomhlíonadh acu i dtríú tíortha. Beidh siad ina gcuid de líonraí comhair áitiúla nó réigiúnacha na n-oifigeach idirchaidrimh agus na saineolaithe slándála inimirce de chuid an Aontais agus na mBallstát, lena n-áirítear an líonra a cuireadh ar bun de bhun [Rialachán (CE) Uimh. 377/2004]. Trí chinneadh ón mbord bainistíochta féadfaidh an Ghníomhaíocht próifílí sonracha na n-oifigeach idirchaidrimh a leagan síos, ▌ag brath ar riachtanais oibríochtúla maidir leis an tríú tír lena mbaineann.

2.  Faoi chuimsiú bheartas gníomhaíochta seachtraí an Aontais, tabharfar tosaíocht i dtaca le himscaradh oifigeach idirchaidrimh do na tríú tíortha sin ar tír thionscnaimh nó tír idirthurais maidir leis an inimirce neamhdhleathach iad, bunaithe ar anailís riosca. Ar bhonn cómhalartach, féadfaidh an Ghníomhaireacht glacadh le hoifigigh idirchaidrimh a chuirfidh na tríú tíortha sin ar dualgas. Ar mholadh ón stiúrthóir feidhmiúcháin, glacfaidh an bord bainistíochta liosta na dtosaíochtaí ar bhonn bliantúil. Déanfaidh an bord bainistíochta imscaradh na n-oifigeach idirchaidrimh a fhormheas ar thuairim ón gCoimisiún.

3.  Áireofar ar chúraimí oifigigh idirchaidrimh na Gníomhaireachta, i gcomhréir le dlí an Aontais agus cearta bunúsacha á n-urramú, teagmhálacha a bhunú agus a choinneáil le húdaráis inniúla an tríú tír sin dár sannadh na hoifigigh, d’fhonn rannchuidiú le cosc na hinimirce neamhdhleathaí, agus leis an gcomhrac i gcoinne na hinimirce sin, agus rannchuidiú le fillithe a fhilleadh, lena n-áirítear trí chúnamh teicniúil a thabhairt i dtaobh náisiúnaigh tríú tíortha a shainaithint agus doiciméid taistil a fháil. Beidh na hoifigigh idirchaidrimh sin ag comhordú go dlúth le toscaireachtaí de chuid an Aontais, le Ballstáit i gcomhréir le [Rialachán (CE) Uimh. 377/2004] agus, i gcás inarb ábhartha, le misin agus le hoibríochtaí CBSC de réir mar a leagtar amach in Airteagal 69. I gcás ar bith inar féidir, beidh a n-oifigí acu san áitreabh céanna le toscaireachtaí an Aontais.

4.  I dtríú tíortha nach bhfuil oifigigh idirchaidrimh imscartha ag an nGníomhaireacht iontu, féadfaidh an Ghníomhaireacht tacú le Ballstát chun oifigeach idirchaidrimh um fhilleadh a imscaradh chun tacaíocht a sholáthar do na Ballstáit, agus do ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta freisin, i gcomhréir le hAirteagal 49.

Airteagal 79

Breathnóirí atá rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Gníomhaireachta

1.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht, le comhaontú na mBallstát lena mbaineann, cuireadh a thabhairt do bhreathnóirí ó institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais nó ó eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus misin agus oibríochtaí CBSC, i gcomhréir le hAirteagal 69, a bheith rannpháirteach ina cuid gníomhaíochtaí, go háirithe in oibríochtaí comhpháirteacha agus i dtreoirthionscadail, in anailís riosca agus in oiliúint, a mhéid a bheidh láithreacht na mbreathnóirí sin i gcomhréir le cuspóirí na ngníomhaíochtaí sin, agus a d’fhéadfadh a láithreacht a bheith ina rannchuidiú le feabhsú an chomhair agus le malartú dea-chleachtas, agus nach ndéanann sí aon difear do shábháilteacht ná slándáil fhoriomlán na ngníomhaíochtaí sin. Ní bheidh na breathnóirí sin rannpháirteach in anailís riosca ná in oiliúint mura mbeidh comhaontú na mBallstát lena mbaineann ann. Maidir le hoibríochtaí comhpháirteacha agus le treoirthionscadail, beidh rannpháirtíocht na mbreathnóirí faoi réir chomhaontú an Bhallstáit óstaigh. Áireofar sa phlean oibríochtúil rialacha mionsonraithe maidir le rannpháirtíocht na mbreathnóirí. Gheobhaidh na breathnóirí sin oiliúint iomchuí ón nGníomhaireacht roimh a rannpháirtíocht.

2.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht, le comhaontú na mBallstát lena mbaineann, cuireadh a thabhairt do bhreathnóirí ó thríú tíortha a bheith rannpháirteach ina gníomhaíochtaí ag na teorainneacha seachtracha dá dtagraítear in Airteagal 37, sna hoibríochtaí um fhilleadh dá dtagraítear in Airteagal 51, sna hidirghabhálacha um fhilleadh dá dtagraítear in Airteagal 54, agus san oiliúint dá dtagraítear in Airteagal 62, a mhéid a bheidh láithreacht na mbreathnóirí sin i gcomhréir le cuspóirí na ngníomhaíochtaí sin, go bhféadfadh an láithreacht sin rannchuidiú le comhar a fheabhsú agus le malartú dea-chleachtas, agus nach ndéanann sí aon difear do shábháilteacht fhoriomlán na ngníomhaíochtaí sin ná do shábháilteacht náisiúnach tríú tír. Ní bheidh na breathnóirí sin rannpháirteach mura mbeidh comhaontú na mBallstát lena mbaineann ann ▌. Áireofar sa phlean oibríochtúil rialacha mionsonraithe maidir le rannpháirtíocht na mbreathnóirí. Gheobhaidh na breathnóirí sin oiliúint iomchuí ón nGníomhaireacht roimh a rannpháirtíocht. Ceanglófar orthu cloí le cóid iompair na Gníomhaireachta le linn dóibh páirt a ghlacadh ina gníomhaíochtaí.

3.  Áiritheoidh an Ghníomhaireacht nach mbeidh aon riosca a bhaineann le hurraim do chearta bunúsacha ann de thoradh láithreacht na mbreathnóirí.

CAIBIDIL III

Doiciméid Bhréagacha agus Doiciméid Bharántúla ar Líne (FADO)

Airteagal 80

▌Tógfaidh an Ghníomhaireacht ar láimh agus feidhmeoidh sí córas na nDoiciméad Bréagach agus Doiciméad Barántúla ar Líne (‘FADO’) arna bhunú i gcomhréir le Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/700/CGB.

CAIBIDIL IV

Forálacha ginearálta

Roinn 1

Rialacha Ginearálta

Airteagal 81

Cosaint do chearta bunúsacha agus straitéis um chearta bunúsacha

1.  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcur i gcrích aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta — lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis sin, an Coinbhinsiún um Chearta an Linbh agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

Chun na críche sin, déanfaidh an ghníomhaireacht, le rannchuidiú ón oifigeach um chearta bunúsacha agus faoi réir a fhormhuinithe, straitéis agus plean gníomhaíochta um chearta bunúsacha a tharraingt suas, a fhorbairt tuilleadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear sásra éifeachtach chun faireachán a dhéanamh ar urraim do chearta bunúsacha i ngníomhaíochtaí uile na Gníomhaireachta.

Rachfar i gcomhairle leis an bhFóram Comhchomhairleach maidir leis an straitéis um chearta bunúsacha i gcomhréir le hAirteagal 106(3).

2.  I bhfeidhmiú a chúraimí dó, áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach nach ndéanfar aon duine a chur i dtír, a chur i dtír in aghaidh a thola, a sheoladh chuig tír, a thabhairt ar láimh, nó a fhilleadh ar shlí eile, de shárú ar phrionsabal an non-refoulement, do na húdaráis i dtír ina bhfuil, inter alia, riosca tromchúiseach ann go ndéanfaí é nó í a chur faoi phionós an bháis nó a chéasadh nó go gcuirfí íde nó pionós mídhaonna nó táireach air nó uirthi, nó i gcás ina mbeadh bagairt ann do shaol nó saoirse an duine mar gheall ar chine, reiligiún, náisiúntacht, gnéaschlaonadh, ballraíocht i ngrúpa sóisialta áirithe nó tuairimí polaitiúla, nó i dtír a bhféadfadh riosca a bheith ann go ndéanfaí an duine a dhíbirt, a bhaint nó a eiseachadadh aisti nó a chur ar ais chuig tír eile de shárú ar an bprionsabal sin.

3.  I bhfeidhmiú a chúraimí dó, cuirfidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach san áireamh na riachtanais speisialta a bhíonn ag leanaí, ag mionaoisigh neamhthionlactha, ag daoine faoi mhíchumas, ag íospartaigh na gáinneála ar dhaoine, ag daoine a bhfuil cúnamh liachta de dhíth orthu, ag daoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu, ag daoine atá i nguais ar muir, agus ag daoine eile i gcás an-leochaileach agus rachaidh sé i ngleic leis na riachtanais sin ina shainordú. I ngach gníomhaíocht dá chuid, tabharfaidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach aird ar leith ar chearta leanaí agus áiritheoidh sé go n-urramófar sár-leasanna an linbh.

4.  Agus a cuid cúraimí go léir á gcomhlíonadh aici, cuirfidh an Ghníomhaireacht san áireamh ina caidreamh leis na Ballstáit agus sa chomhar a dhéanfaidh sí le tríú tíortha, tuarascálacha an fhóraim chomhchomhairligh dá dtagraítear in Airteagal 70 agus an oifigigh um chearta bunúsacha.

Airteagal 82

Cód iompair

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhar leis an bhfóram comhchomhairleach, cód iompair a tharraingt suas agus a fhorbairt tuilleadh, ar cód é a mbeidh feidhm aige maidir leis na hoibríochtaí uile um rialú teorann arna gcomhordú ag an nGníomhaireacht agus maidir le gach duine a bheidh rannpháirteach i ngníomhaíochtaí na Gníomhaireachta. Leagfar síos leis an gcód iompair nósanna imeachta atá beartaithe chun prionsabal an smachta reachta agus an prionsabal go n-urramaítear cearta bunúsacha a ráthú, agus beifear ag díriú go sonrach ar dhaoine leochaileacha, lena n-áirítear páistí, mionaoisigh neamhthionlactha agus daoine eile i gcás leochaileach, mar aon le daoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta á lorg acu.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhar leis an bhfóram comhchomhairleach, cód iompair a tharraingt suas agus a fhorbairt tuilleadh ▌i leith oibríochtaí um fhilleadh, ar cód é a mbeidh feidhm aige le linn na n-oibríochtaí agus na n-idirghabhálacha uile um fhilleadh a bheidh á gcomhordú nó á n-eagrú ag an nGníomhaireacht. Beidh cur síos sa chód iompair sin ar nósanna imeachta caighdeánaithe comhchoiteanna a mbeidh sé mar aidhm leo simpliú a dhéanamh ar eagrú oibríochtaí um fhilleadh agus idirghabhálacha um fhilleadh, agus lena n-áiritheofar filleadh ar bhealach daonnúil agus le lánurraim do chearta bunúsacha, agus go háirithe do phrionsabail i dtaca le dínit an duine, toirmeasc ar chéasadh agus toirmeasc ar íde nó ar phionós atá mídhaonna nó táireach, leis an gceart chun saoirse agus slándála, leis an gceart chun cosanta sonraí pearsanta agus leis an gceart chun neamh-idirdhealú.

3.  Tabharfar aird, go háirithe, sa chód iompair um fhilleadh ar oibleagáid na mBallstát foráil a dhéanamh do chóras éifeachtach faireacháin i dtaca le filleadh éigeantach de réir mar a leagtar síos in Airteagal 8(6) de Threoir 2008/115/CE agus ar an straitéis um chearta bunúsacha.

Airteagal 83

Cúraimí agus cumhachtaí bhaill na bhfoirne

1.  Beidh an acmhainneacht ag baill na bhfoirne arna n-imscaradh ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh ▌cúraimí a chur i gcrích agus cumhachtaí a fheidhmiú ▌i dtaca le rialú teorann agus filleadh, maille leis na cúraimí agus na cumhachtaí is gá chun cuspóirí Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 agus Rialachán (AE) 2016/399, mar aon le Treoir 2008/115/CE a bhaint amach.

1a.  Beidh cur i gcrích na gcúraimí agus feidhmiú na gcumhachtaí, go háirithe na cúraimí agus na cumhachtaí sin lena bhfuil gá le cumhachtaí feidhmiúcháin, faoi réir údarú an Bhallstáit óstaigh ar a chríoch mar aon le dlí an Aontais, an dlí náisiúnta agus an dlí idirnáisiúnta is infheidhme, go háirithe Rialachán (AE) Uimh. 656/2015, mar a thuairiscítear sa phlean oibríochtúil dá dtagraítear in Airteagal 39.

2.  Agus a gcúraimí á gcur i gcrích agus a gcumhachtaí á bhfeidhmiú acu, áiritheoidh baill na bhfoirne lánurraim do chearta bunúsacha agus comhlíonfaidh siad dlí an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta mar aon le dlí náisiúnta an Bhallstáit óstaigh.

3.  Gan dochar d’Airteagal 94(1) maidir le baill foirne reachtúla na Gníomhaireachta, ní fhéadfaidh baill na bhfoirne cúraimí a chur i gcrích agus cumhachtaí a fheidhmiú ach amháin faoi threoracha ó ghardaí teorann nó ó bhaill foirne a bhfuil baint acu le cúraimí a bhaineann le filleadh de chuid an Bhallstáit óstaigh agus, mar riail ghinearálta, i láthair na ngardaí teorann nó na mball foirne sin. Féadfaidh an Ballstát óstach baill na bhfoirne a údarú chun gníomhú thar a cheann.

3a.  Féadfaidh an Ballstát óstach tuairisciú a dhéanamh don Ghníomhaireacht leis an oifigeach comhordúcháin maidir le teagmhais a bhaineann le neamh-chomhlíonadh an phlean oibríochtúil, lena n-áirítear maidir le cearta bunúsacha, a dhéanfaidh ball foirne, chun obair leantach fhéideartha a dhéanamh, lena n-áirítear bearta araíonachta.

4.  Is í éide bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a bheidh á gcaitheamh ag baill de na foirne a imscarfar ó bhaill foirne ▌reachtúla na Gníomhaireachta, ▌le linn dóibh a gcúraimí a chur i gcrích agus a gcumhachtaí a fheidhmiú. Is iad a n-éidí féin a bheidh á gcaitheamh ag na baill de na foirne arna gcur ar iasacht ó na Ballstáit go ceann tréimhse fhadtéarmach nó arna n-imscaradh go ceann tréimhse ghearrthéarmach▌, agus a gcúraimí á gcur i gcrích agus a gcumhachtaí á bhfeidhmiú acu.

De mhaolú ar an riail sin, léireofar sa chinneadh ón mbord bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 55(4)(-a) na próifílí sin a bhféadfadh sé nach mbeadh feidhm ina leith ag an oibleagáid i dtaca le héide a chaitheamh i ngeall ar nádúr sonrach na gníomhaíochta oibríochtúla.

Sa bhreis air sin, beidh léiriú céannachta pearsanta infheicthe agus banda muinchille gorm ar a mbeidh ionchomharthaí an Aontais agus na Gníomhaireachta á gcaitheamh ar a éide ag gach ball de na foirne, lena bhféadfar a shainaithint go bhfuil siad rannpháirteach in oibríocht chomhpháirteach, in imscaradh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, i dtreoirthionscadal, i mear-idirghabháil teorann, in oibríocht um fhilleadh nó in idirghabháil um fhilleadh. Chun críocha sainaitheanta vis-à-vis údaráis náisiúnta an Bhallstáit óstaigh, beidh doiciméad creidiúnaithe ar iompar ag baill na bhfoirne i gcónaí, agus taispeánfaidh siad é arna iarraidh sin orthu.

Leagfar síos dearadh agus sonraíochtaí éidí na bhfoirne reachtúla le cinneadh ón mBord Bainistíochta, bunaithe ar mholadh ón stiúrthóir feidhmiúcháin tar éis dó tuairim a fháil ón gCoimisiún ▌.

5.  ▌Maidir le baill foirne arna gcur ar iasacht chuig an nGníomhaireacht, nó arna n-imscaradh ó Bhallstát go ceann tréimhse ghearrthéarmach▌, is faoi réir dhlí náisiúnta an Bhallstáit baile a bheidh▌ an cumas armán seirbhíse, armlóin agus trealaimh a iompar agus a úsáid.

Is faoi réir an chreata agus na rialacha mionsonraithe a leagtar síos san Airteagal seo agus in Iarscríbhinn V a bheidh an cumas ▌armán seirbhíse, armlóin agus trealaimh a iompar agus a úsáid d’fhoireann ▌reachtúil na Gníomhaireachta arna n-imscaradh mar bhaill foirne.

Chun críche na míre seo a chur chun feidhme, féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin an ceart a thabhairt do bhaill na foirne reachtúla armáin a iompar agus a úsáid i gcomhréir leis na rialacha arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta, i gcomhréir le hAirteagal 56(3a)(b).

6.  Maidir le feidhmiú na gcúraimí ag baill na bhfoirne, lena n-áirítear baill den fhoireann reachtúil, le linn an imscartha lena bhfuil gá le húsáid fornirt, lena n-áirítear armáin seirbhíse, amlón agus trealamh a iompar agus a úsáid, déanfaidh an Ballstát óstach iad a údarú do na próifílí ábhartha agus beidh siad faoi réir thoiliú an Bhallstáit baile nó, i gcás na foirne reachtúla, faoi réir thoiliú na Gníomhaireachta. Déanfar úsáid fornirt, lena n-áirítear iompar agus úsáid armán seirbhíse, armlóin agus trealaimh a fheidhmiú i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit óstaigh agus i láthair ghardaí teorann an Bhallstáit óstaigh. Féadfaidh an Ballstát óstach, le toiliú an Bhallstáit baile nó na Gníomhaireachta i gcás inarb iomchuí, baill na bhfoirne a údarú chun forneart a úsáid ar a chríoch nuair nach mbeidh gardaí teorann an Bhallstáit óstaigh i láthair.

Féadfaidh an Ballstát óstach toirmeasc a chur ar armáin seirbhíse, armlón agus trealamh áirithe a iompar, ar choinníoll go gcuirtear, faoi reachtaíocht an Bhallstáit féin, an cosc céanna i bhfeidhm ar a ghardaí teorann nó ar a bhaill foirne féin atá rannpháirteach i gcúraimí a bhaineann le filleadh. Sula n-imscarfar baill na bhfoirne, cuirfidh an Ballstát óstach an Ghníomhaireacht ar an eolas i dtaobh na n-armán seirbhíse, an armlóin agus an trealaimh is incheadaithe, agus i dtaobh na gcoinníollacha a bhaineann lena n-úsáid. Cuirfidh an Ghníomhaireacht an fhaisnéis sin ar fáil do na Ballstáit.

7.  Féadfar armáin seirbhíse, armlón agus trealamh a úsáid i bhféinchosaint dhlisteanach, i gcosaint dhlisteanach bhaill na bhfoirne nó i gcosaint daoine eile, i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit óstaigh i gcomhréir le prionsabail ábhartha dhlí idirnáisiúnta na gceart bunúsach agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

8.  Chun críocha an Rialacháin seo, údaróidh an Ballstát óstach do bhaill na bhfoirne ceadú a dhéanamh ar bhunachair sonraí Eorpacha, ar ceadú é atá riachtanach chun aidhmeanna oibríochtúla a chomhall, a shonraítear sa phlean oibríochta maidir le seiceálacha teorann, faireachas ar theorainneacha agus filleadh trína gcomhéadain náisiúnta nó aon chineál rochtana eile dá bhforáiltear sna hionstraimí reachtacha lena mbunaítear bunachair sonraí den sórt sin, de réir mar is infheidhme. Féadfaidh an Ballstát óstach iad a údarú freisin a bhunachair sonraí náisiúnta a cheadú i gcás inar gá chun na críche céanna. Áiritheoidh na Ballstáit go soláthróidh siad an rochtain sin ar bhunachair sonraí ar shlí éifeachtúil agus éifeachtach. Ní cheadóidh baill na bhfoirne ach na sonraí sin a bhfuil fíorghá leo chun a gcúraimí a chur i gcrích agus a gcumhachtaí a fheidhmiú. Sula n-imscarfar baill na foirne, cuirfidh an Ballstát óstach an Ghníomhaireacht ar an eolas faoi na bunachair sonraí náisiúnta agus Eorpacha a fhéadfar a cheadú. Cuirfidh an Ghníomhaireacht an fhaisnéis sin ar fáil do gach Ballstát a bheidh rannpháirteach san imscaradh.

Déanfar an ceadú sin i gcomhréir le dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí agus le dlí náisiúnta an Bhallstáit óstaigh maidir le cosaint sonraí.

9.  I gcás ina n-údaraíonn an Ballstát óstach dóibh feidhmiú thar a cheann, is iad gardaí teorann an Bhallstáit óstaigh nó baill na bhfoirne, agus na gardaí teorann nó baill foirne sin amháin, a dhéanfaidh cinntí maidir le cead isteach a dhiúltú i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) 2016/399 agus cinntí maidir le víosaí a dhiúltú ag an teorainn i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 maidir leis an gCód Víosaí.

Airteagal 84

Doiciméad creidiúnaithe

1.  Eiseoidh an Ghníomhaireacht, i gcomhar leis an mBallstát óstach, doiciméad i dteanga oifigiúil an Bhallstáit óstaigh agus i dteanga oifigiúil eile de chuid institiúidí an Aontais chuig baill na bhfoirne chun iad a shainaithint agus de chruthúnas ar chearta an tsealbhóra chun cúraimí a chur i gcrích agus cumhachtaí a fheidhmiú amhail dá dtagraítear in Airteagal 83. Beidh na gnéithe seo a leanas de gach ball den fhoireann ar áireamh sa doiciméad:

(a)  ainm agus náisiúntacht;

(b)  céim nó teideal an phoist;

(c)  grianghraf digitithe a tógadh le deireanas; agus

(d)  na cúraimí sin atá le déanamh le linn an imscartha údaraithe.

2.  Seolfar an doiciméad sin ar ais chuig an nGníomhaireacht tráth a thiocfaidh deireadh le hoibríocht chomhpháirteach, le himscaradh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, le treoirthionscadal, le mear-idirghabháil teorann, le hoibríocht um fhilleadh nó idirghabháil um fhilleadh.

Airteagal 85

Dliteanas sibhialta bhaill na foirne

1.  Gan dochar d’Airteagal 94, i gcás ina mbeidh baill de na foirne ag feidhmiú i mBallstát óstach, is é an Ballstát sin, i gcomhréir lena dhlí náisiúnta féin, a bheidh faoi dhliteanas i leith aon damáiste a dhéanfaidh na baill le linn a gcuid oibríochtaí.

2.  Más de thoradh mórfhaillí nó mí-iompar toiliúil bhaill na bhfoirne arna gcur ar iasacht nó arna n-imscaradh ag na Ballstáit a tharlóidh an damáiste sin, féadfaidh an Ballstát óstach dul i dteagmháil leis an mBallstát baile ionas go n-aisíocfaidh sé aon suimeanna airgid a d’íoc an Ballstát óstach le híospartaigh nó le daoine a bhfuil teideal acu thar a gceann.

Ar an mbonn céanna, más de thoradh mórfhaillí nó mí-iompar toiliúil bhaill foirne reachtúla na Gníomhaireachta a tharla an damáiste sin, féadfaidh an Ballstát óstach dul i dteagmháil leis an nGníomhaireacht ionas go n-aisíocfaidh sí aon suimeanna airgid a d’íoc an Ballstát óstach le híospartaigh nó le daoine a bhfuil teideal acu thar a gceann. Beidh an méid sin gan dochar d’aon chaingean in aghaidh na Gníomhaireachta atá os comhair na Cúirte Breithiúnais i gcomhréir le hAirteagal 96a.

3.  Gan dochar d’fheidhmiú a cheart i leith tríú páirtithe, déanfaidh gach Ballstát a éilimh uile in aghaidh an Bhallstáit óstaigh nó in aghaidh aon Bhallstáit eile i leith aon damáiste a rinneadh dó a tharscaoileadh, ach amháin i gcásanna mórfhaillí nó mí-iompar toiliúil.

4.  Aon díospóid a tharlóidh idir na Ballstáit, nó idir Ballstát agus an Ghníomhaireacht, a bhaineann le cur i bhfeidhm mhír 2 agus mhír 3 den Airteagal seo agus nach féidir a réiteach le caibidlíochtaí eatarthu, cuirfear í faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 273 CFAE.

5.  Gan dochar d’fheidhmiú a ceart i leith tríú páirtithe, seasfaidh an Ghníomhaireacht na costais a bhaineann le damáiste a dhéanfar do threalamh na Gníomhaireachta agus imscaradh ar siúl, ach amháin i gcásanna mórfhaillí nó mí-iompar toiliúil.

Airteagal 86

Dliteanas coiriúil bhaill na bhfoirne

Gan dochar d’Airteagal 94 agus oibríocht chomhpháirteach, treoirthionscadal, imscaradh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, mear-idirghabháil teorann, oibríocht um fhilleadh nó idirghabháil um fhilleadh ar siúl, déileálfar le baill na bhfoirne, lena n-áirítear foireann reachtúil na Gníomhaireachta, ar chríoch an Bhallstáit óstaigh mar a dhéileálfaí le feidhmeannaigh an Bhallstáit óstaigh i dtaca le haon chion coiriúil a d’fhéadfaí a dhéanamh ina n-aghaidh nó a d’fhéadfaidís féin a dhéanamh.

Roinn 2

Próiseáil sonraí pearsanta ag EBCG

Airteagal 87

Rialacha ginearálta maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag an nGníomhaireacht

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht ▌Rialachán (AE) 2018/1725 a chur i bhfeidhm agus sonraí pearsanta á bpróiseáil aici.

2.  Déanfaidh an bord bainistíochta rialacha inmheánacha a ghlacadh maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/1725 ar pháirt na Gníomhaireachta, lena n-áirítear ▌a mhéid a bhaineann le hoifigeach um chosaint sonraí na Gníomhaireachta.

Féadfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhréir le hAirteagal 25 de Rialachán (AE) 2018/1725, rialacha inmheánacha a ghlacadh maidir le srian a chur le cur i bhfeidhm na gceart faoi Airteagal 14 go hAirteagal 22, faoi Airteagal 35 agus faoi Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2018/1725. Go háirithe, déanfaidh an Ghníomhaireacht foráil, ó thaobh cúraimí na Gníomhaireachta a fheidhmiú i réimse na ngníomhaíochtaí um fhilleadh de, maidir le rialacha inmheánacha lena gcuirfear srian ar chur i bhfeidhm na gceart sin de réir an cháis, sa mhéid go mbeadh riosca ann le feidhmiú na gceart sin go gcuirfí an nós imeachta um fhilleadh i mbaol. Maidir le srianta den sórt sin, urramófar éirim na gceart agus na saoirsí bunúsacha leo, beidh gá leo agus beidh siad comhréireach leis na cuspóirí arna saothrú agus beidh iontu forálacha sonracha, i gcás inarb ábhartha, amhail dá dtagraítear in Airteagal 25(2) de Rialachán (AE) 2018/1725.

3.  Féadfaidh an Ghníomhaireacht na sonraí pearsanta dá dtagraítear in Airteagal 50, Airteagal 89 agus Airteagal 90 a aistriú chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta i gcomhréir le forálacha Chaibidil V de Rialachán (AE) 2017/1725 a mhéid a bhfuil gá le haistriú den sórt sin chun cúraimí na Gníomhaireachta a chur i gcrích. Áiritheoidh an Ghníomhaireacht nach ndéanfar próiseáil ar shonraí pearsanta arna n-aistriú chuig triú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta ach amháin chun na críche dár soláthraíodh iad. Nuair a aistreofar na sonraí pearsanta chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta, déanfaidh an Ghníomhaireacht aon srian le rochtain orthu nó lena n-úsáid, i dtéarmaí ginearálta nó sonracha, lena n-áirítear a n-aistriú, a scriosadh nó a ndíothú a chur in iúl. I gcás inar léir, tar éis sonraí pearsanta a aistriú, go bhfuil gá le srianta den sórt sin, cuirfidh an Ghníomhaireacht an tríú tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta ar an eolas dá réir. Comhlíonfaidh siad na srianta sin.

4.  Maidir le haistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha, beidh siad gan dochar do cheart na n-iarrthóirí ar chosaint idirnáisiúnta nó do cheart na ndaoine a bhainfidh tairbhe as an gcosaint sin, go háirithe i gcás non-refoulement, agus i gcás an toirmisc ar fhaisnéis a nochtadh nó a fháil i gcomhréir le hAirteagal 30 de Threoir 2013/32/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

5.   De réir mar is iomchuí, áiritheoidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht nach ndéanfar faisnéis arna haistriú nó arna nochtadh do thríú tíortha de bhun an Rialacháin seo a tharchur ar aghaidh chuig tríú tíortha eile nó chuig aon tríú páirtí eile. Cuirfear forálacha i ndáil leis sin san áireamh in aon chomhaontú nó aon socrú arna thabhairt i gcrích le tríú tír lena ndéanfar foráil maidir le malartú faisnéise.

Airteagal 88

Cuspóirí próiseála sonraí pearsanta

1.  Is chun na gcríoch seo a leanas amháin a fhéadfaidh an Ghníomhaireacht sonraí pearsanta a phróiseáil:

(a)  a cúraimí a chur i gcrích i dtaca le hoibríochtaí comhpháirteacha, treoirthionscadail agus mear-idirghabhálacha teorann a eagrú agus a chomhordú, faoi chuimsiú na bhfoirne tacaíochta don bhainistiú imirce amhail dá dtagraítear in Airteagal 38 go hAirteagal 41;

(b)  a cúraimí a chur i gcrích i dtaca le tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit agus do thríú tíortha ina gcuid gníomhaíochtaí um réamhfhilleadh agus um fhilleadh, córais bainistithe um fhilleadh a oibriú, chomh maith le hoibríochtaí um fhilleadh a chomhordú nó a eagrú agus cúnamh teicniúil agus oibríochtúil a thabhairt do na Ballstáit agus do thríú tíortha i gcomhréir le hAirteagal 49;

(c)  malartú faisnéise a éascú leis na Ballstáit, leis an gCoimisiún, le SEGS agus leis na Gníomhaireachtaí Aontais agus eagraíochtaí idirnáisiúnta seo a leanas: an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn, Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh, EMSA, EFCA, Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh agus an Bainisteoir Líonra maidir le feidhmeanna an líonra Bainistithe Aerthráchta, i gcomhréir le hAirteagal 89;

(d)  malartú faisnéise a éascú leis na Ballstáit, le húdaráis forfheidhmithe dlí, le Europol nó le Eurojust i gcomhréir le hAirteagal 90a;

(e)   anailís riosca ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le hAirteagal 30;

(f)   a cúraimí a chur i gcrích faoi chuimsiú EUROSUR i gcomhréir le hAirteagal 90;

(g)  FADO a oibriú i gcomhréir le hAirteagal 80;

(h)   cúraimí riaracháin.

2.  Maidir le Ballstát nó gníomhaireacht eile de chuid an Aontais a chuirfidh sonraí pearsanta ar fáil don Ghníomhaireacht, cinnfidh siad críoch nó críocha phróiseáil na sonraí sin, amhail dá dtagraítear i mír 1. Féadfaidh an Ghníomhaireacht a chinneadh sonraí pearsanta den sórt sin a phróiseáil chun críche eile a thiocfaidh faoi mhír 1 freisin de réir an cháis agus sa chás amháin ina mbeidh sé measta aici go mbeidh próiseáil chun críche eile comhoiriúnach leis an gcríoch tosaigh dár bailíodh na sonraí agus go mbeidh sí údaraithe ag soláthróir na sonraí pearsanta. Coimeádfaidh an Ghníomhaireacht taifid i scríbhinn de mheasúnú comhoiriúnachta de réir an cháis.

3.  An tráth a dhéanfar na sonraí pearsanta a tharchur, féadfaidh an Ghníomhaireacht, na Ballstáit agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais aon srianta ar rochtain nó ar úsáid na sonraí sin, i dtéarmaí ginearálta nó sonracha, lena n-áirítear a n-aistriú, a scriosadh nó a ndíothú, a chur in iúl. I gcás inar léir, tar éis sonraí pearsanta a aistriú, go bhfuil gá le srianta den sórt sin, cuirfidh siad na faighteoirí ar an eolas dá réir. Comhlíonfaidh na faighteoirí na srianta sin.

Airteagal 89

Próiseáil sonraí pearsanta a bhaileofar le linn oibríochtaí comhpháirteacha, oibríochtaí um fhilleadh, treoirthionscadal agus mear-idirghabhálacha teorann, agus a bhaileoidh na foirne tacaíochta don bhainistiú imirce

1.  Roimh gach oibríocht chomhpháirteach, oibríocht um fhilleadh, treoirthionscadal, mear-idirghabháil teorann nó foireann tacaíochta don bhainistiú imirce, cinnfidh an Ghníomhaireacht agus an Ballstát óstach ar bhealach trédhearcach na freagrachtaí as oibleagáidí cosanta sonraí a chomhlíonadh. Nuair a chinnfidh an Ghníomhaireacht agus an Ballstát óstach críoch na próiseála agus na modhanna próiseála, beidh siad ina rialaitheoirí comhpháirteacha, trí bhíthin socrú eatarthu.

Chun na gcríoch dá dtagraítear in Airteagal 88(1)(a),(b), (c), (e) agus (f), ní phróiseálfaidh an Ghníomhaireacht ach na catagóirí seo a leanas de shonraí pearsanta a bhaileoidh na Ballstáit, baill na bhfoirne, a foireann nó an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn agus a tharchuirfear chuici i gcomhthéacs oibríochtaí comhpháirteacha, oibríochtaí um fhilleadh, treoirthionscadal agus mear-idirghabhálacha teorann, agus a bhaileoidh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce agus a tharchuirfidh siad chuici:

(a)   sonraí pearsanta daoine a thrasnaíonn na teorainneacha seachtracha gan údarú ▌;

(b)  sonraí pearsanta atá riachtanach chun céannacht agus náisiúntacht náisiúnach tríú tír a dhearbhú faoi chuimsiú na ngníomhaíochtaí um fhilleadh, lena n-áirítear liostaí paisinéirí;

(c)  uimhreacha plátaí ceadúnais, uimhreacha aitheantais feithicle, uimhreacha teileafóin nó uimhreacha aitheantais long agus aerárthaí atá nasctha leis na daoine dá dtagraítear in (a) ▌, agus a bhfuil gá leo d’fhonn ▌anailís a dhéanamh ar na bealaí agus modhanna a úsáidtear i gcomhair imirce neamhdhleathach ▌.

2.  Maidir leis na sonraí pearsanta dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh an Ghníomhaireacht iad a phróiseáil sna cásanna seo a leanas:

(a)   i gcás inar gá sonraí a tharchur chuig údaráis na mBallstát ábhartha atá freagrach as rialú teorann, imirce, tearmann nó filleadh nó chuig gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais chun a gcúraimí a chomhall i gcomhréir le reachtaíocht an Aontais agus leis an reachtaíocht náisiúnta;

(b)   i gcás inar gá sonraí a tharchur chuig údaráis na mBallstát ábhartha, gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais, tríú tíortha um fhilleadh nó eagraíochtaí idirnáisiúnta chun críche náisiúnaigh tríú tír a shainaithint, doiciméid taistil a fháil, filleadh a chumasú nó tacú leis;

(c)   i gcás ina bhfuil gá leo chun anailísí riosca a ullmhú.

Airteagal 90

Sonraí pearsanta a phróiseáil faoi chuimsiú EUROSUR

1.  I gcás ina bhfuil próiseáil sonraí pearsanta de dhíth i gcomhair an léargais ar dhálaí náisiúnta, déanfar na sonraí sin a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus, i gcás inarb infheidhme, Treoir 2016/680. Déanfaidh gach Ballstát an t-údarás a ainmniú a mheasfar a bheith mar rialaitheoir i gcomhréir le hAirteagal 4(7) de Rialachán (AE) 2016/679 nó le hAirteagal 3(8) de Threoir 2016/680 agus a mbeidh an fhreagracht lárnach air maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag an mBallstát sin. Tabharfaidh gach Ballstát fógra maidir le mionsonraí an údaráis sin don Choimisiún.

2.  Is iad uimhreacha aitheantais long agus aerárthaí, agus iad sin amháin, na sonraí pearsanta a fhéadfar a rochtain sa léargas ar dhálaí Eorpacha agus ar dhálaí sonracha agus Seirbhísí Cumaisc EUROSUR.

2a.  D’fhéadfadh sé, go heisceachtúil, go mbeadh gá le próiseáil sonraí pearsanta nach uimhreacha aitheantais long agus aerárthaí iad i gcás próiseáil faisnéise in EUROSUR. Beidh aon phróiseáil sonraí pearsanta den sórt sin faoi chuimsiú EUROSUR teoranta go docht don mhéid a mbeidh géarghá leis chun críocha EUROSUR i gcomhréir le hAirteagal 18.

3.  Aon mhalartú sonraí pearsanta le tríú tíortha faoi chuimsiú EUROSUR, beidh sé teoranta go docht don mhéid a mbeidh géarghá leis chun críocha an Rialacháin seo. Déanfaidh an Ghníomhaireacht é i gcomhréir le Caibidil V de Rialachán 2018/1725 agus déanfaidh na Ballstáit é i gcomhréir le Caibidil V de Rialachán (AE) 2016/679 agus le Caibidil V de Threoir (AE) 2016/680 de réir mar is infheidhme, lena n-áirítear na forálacha náisiúnta ábhartha maidir le cosaint sonraí.

4.  Toirmiscfear aon mhalartú faisnéise faoi Airteagal 73(2), faoi Airteagal 74(3) agus faoi Airteagal 75(3), lena gcuirfear sonraí ar fáil do thríú tír a d’fhéadfaí a úsáid chun daoine nó grúpa daoine a shainaithint a mbeidh a n-iarraidh ar chosaint idirnáisiúnta á scrúdú nó a mbeidh contúirt mhór ann go bhfulaingeoidh siad céasadh, íde nó pionós a bheadh mídhaonna nó táireach nó aon sárú eile ar chearta bunúsacha.

4a.  Coimeádfaidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht taifid de ghníomhaíochtaí próiseála i gcomhréir le hAirteagal 31 de Rialachán (AE) 2018/1725, Airteagal 30 de Rialachán (AE) 2016/679, agus Airteagal 24 de Threoir (AE) 2016/680, de réir mar is infheidhme.

Airteagal 90a

Sonraí pearsanta oibríochtúla a phróiseáil

1.  I gcás ina ndéanann an Ghníomhaireacht, agus a cúraimí á gcur i gcrích aici faoi Airteagal 10(19), próiseáil ar shonraí pearsanta a bhailigh sí agus faireachán ar na sreafaí imirce nó anailísí riosca á ndéanamh aici nó le linn a hoibríochtaí chun críche daoine a bhfuil amhras orthu i leith coiriúlacht trasteorann a shainaithint, déanfaidh an Ghníomhaireacht na sonraí pearsanta sin a phróiseáil i gcomhréir le Caibidil IX de Rialachán (AE) 2018/1725. Beidh baint ag sonraí pearsanta arna bpróiseáil chun na críche sin le daoine nádúrtha, lena n-áirítear uimhreacha plátaí ceadúnais, uimhreacha aitheantais feithicle, uimhreacha teileafóin nó uimhreacha aitheantais long agus aerárthaí atá nasctha leis na daoine sin, a bhfuil amhras ar údaráis inniúla na mBallstát, Europol nó Eurojust, ar fhorais réasúnta, go raibh siad rannpháirteach i gcoiriúlacht trasteorann, mar aon le sonraí pearsanta i ndáil le híospartaigh nó finnéithe a dhéanann forlíonadh ar na sonraí pearsanta maidir le hamhrastaigh arna bpróiseáil ag an nGníomhaireacht i gcomhréir leis an Airteagal seo.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht na sonraí pearsanta sin a mhalartú:

(a)  le Europol nó Eurojust, i gcás ina bhfuil géarghá le tarchur na sonraí pearsanta sin ar mhaithe le cur i gcrích a sainorduithe faoi seach agus i gcomhréir le hAirteagal 69;

(b)  le húdaráis inniúla forfheidhmithe dlí na mBallstát ina bhfuil géarghá leis ag na húdaráis sin chun críocha coiriúlacht dháiríre trasteorann a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh.

Airteagal 90b

Coinneáil sonraí

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht sonraí pearsanta a scriosadh a luaithe a tharchuirfear iad chuig údaráis inniúla na mBallstát, chuig Gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais agus, go háirithe, chuig an Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn, nó a luaithe a aistreofar iad chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a úsáidfear iad chun anailísí riosca a ullmhú. Ní rachaidh an tréimhse stórála, in aon chás, thar 90 lá tar éis dháta bailithe na sonraí sin. Na sonraí a bheidh i dtorthaí na n-anailísí riosca, ní luafar aon ainmneacha iontu.

2.  Déanfar na sonraí pearsanta a phróiseálfar chun críche cúraimí atá bainteach le filleadh a dhéanamh a scriosadh a luaithe a bheidh críoch a mbailithe bainte amach, tráth nach déanaí ná tríocha lá tar éis dheireadh na ngníomhaíochtaí atá bainteach le filleadh.

3.  Déanfar sonraí pearsanta oibríochtúla a phróiseálfar chun críche Airteagal 90a a scriosadh a luaithe a bheidh críoch a mbailithe bainte amach ag an nGníomhaireacht. Déanfaidh an Ghníomhaireacht athbhreithniú leanúnach ar an ngá atá ann le riachtanas stórála na sonraí sin, go háirithe sonraí pearsanta íospartach agus finnéithe. I gcás ar bith, déanfaidh an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar an ngá atá ann le riachtanas stórála na sonraí sin tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis tús a chur le próiseáil tosaigh na sonraí sin, agus gach 6 mhí ina dhiaidh sin. Déanfaidh an Ghníomhaireacht cinneadh maidir le stóráil leanúnach sonraí pearsanta, go háirithe sonraí pearsanta íospartach agus finnéithe go dtí an t-athbhreithniú dar gcionn, sa chás amháin go bhfuil gá fós le stóráil den sórt sin chun cúraimí na Gníomhaireachta faoi Airteagal 90a a chur i gcrích.

4.  Ní bheidh feidhm ag na forálacha thuas maidir le sonraí pearsanta a bhaileofar i gcomhthéacs FADO.

Airteagal 91

Rialacha slándála maidir le faisnéis rúnaicmithe agus faisnéis íogair neamh-rúnaicmithe a chosaint

1.  Glacfaidh an Ghníomhaireacht a cuid rialacha slándála féin bunaithe ar na prionsabail agus na rialacha atá leagtha síos i rialacha slándála an Choimisiúin chun Faisnéis Rúnaicmithe an Aontais Eorpaigh (FRAE) agus faisnéis íogair neamh-rúnaicmithe a chosaint, lena n-áirítear inter alia forálacha maidir leis an malartú le tríú stáit, próiseáil agus stóráil faisnéise den sórt sin mar a leagtar amach i gCinneadh (AE, Euratom) 2015/443 agus i gCinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún. Aon socrú riaracháin maidir le malartú faisnéise rún-aicmithe le húdaráis ábhartha tríú Stáit nó, in éagmais socrú den sórt sin, aon eisiúint ad hoc FRAE chuig na húdaráis sin, ní mór formheas ón gCoimisiún a bheith faighte acu roimh ré.

2.  Glacfaidh an Bord Bainistíochta na rialacha slándála tar éis formheas a fháil ón gCoimisiún chun comhoiriúnacht le Cinneadh (AE, Euratom) 2015/443 ón gCoimisiún agus Cinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún a áirithiú.

3.  Ní fhágfar le rúnaicmiú nach gcuirfear an fhaisnéis ar fáil do Pharlaimint na hEorpa. Le tarchur agus láimhseáil na faisnéise agus na ndoiciméad a tharchuirfear chuig Parlaimint na hEorpa i gcomhréir leis an Rialachán seo, comhlíonfar na rialacha a bhaineann le faisnéis rúnaicmithe a chur ar aghaidh agus a láimhseáil, ar rialacha iad atá infheidhme idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún.

Roinn 3

Creat ginearálta agus eagrú na Gníomhaireachta

Airteagal 92

Stádas dlí agus suíomh

1.  Comhlacht de chuid an Aontais a bheidh sa Ghníomhaireacht. Beidh pearsantacht dhlítheanach aici.

2.  I ngach ceann de na Ballstáit, teachtfaidh an Ghníomhaireacht an inniúlacht dhlíthiúil is fairsinge a thugtar do dhaoine dlítheanacha faoina ndlíthe. Féadfaidh sí, go háirithe, maoin shochorraithe agus maoin dhochorraithe a fháil nó a dhiúscairt agus féadfaidh sí a bheith ina páirtí in imeachtaí dlíthiúla.

3.  Beidh an Ghníomhaireacht neamhspleách i ndáil lena sainordú teicniúil agus oibríochtúil a chur chun feidhme.

4.  Déanfaidh a stiúrthóir feidhmiúcháin ionadaíocht ar an nGníomhaireacht.

5.  Is i Vársá na Polainne a bheidh suíomh na Gníomhaireachta.

Airteagal 93

Comhaontú ceanncheathrún

1.  Maidir leis na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a bheidh le cur ar fáil don Ghníomhaireacht sa Bhallstát ina bhfuil suíomh na Gníomhaireachta agus maidir leis na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil, mar aon leis na rialacha sonracha is infheidhme maidir leis an stiúrthóir feidhmiúcháin, na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin, comhaltaí an bhoird bainistíochta, baill foirne na Gníomhaireachta agus le baill dá dteaghlach sa Bhallstát sin, leagfar síos i gcomhaontú ceanncheathrún iad idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát sin ina bhfuil suíomh na Gníomhaireachta.

2.  Déanfar an comhaontú ceanncheathrún a thabhairt i gcrích tar éis formheas an bhoird bainistíochta a fháil.

3.  Déanfaidh an Ballstát ina bhfuil suíomh na Gníomhaireachta na dálaí is fearr is féidir a chur ar fáil chun feidhmiú cuí na Gníomhaireachta a áirithiú, lena n-áirítear córas oideachais ilteangach a bhfuil gné Eorpach ag baint leis, agus naisc iomchuí iompair.

Airteagal 94

Foireann

1.  Beidh feidhm maidir leis an bhfoireann reachtúil ag Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh (“na Rialacháin Foirne”) agus ag Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais (“na Coinníollacha Fostaíochta”), a leagtar síos i Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68(31), agus ag na rialacha arna nglacadh trí chomhaontú idir institiúidí an Aontais chun éifeacht a thabhairt do na Rialacháin Foirne sin agus do na Coinníollacha Fostaíochta.

2.  I bprionsabal, socrófar an áit fostaíochta sa Bhallstát ina bhfuil suíomh na Gníomhaireachta lonnaithe.

3.  I bprionsabal, fostófar baill foirne a bheidh faoi réir na gCoinníollacha Fostaíochta ar feadh tréimhse shocraithe cúig bliana ar dtús. I bprionsabal, ní fhéadfar a gconarthaí a athnuachan ach aon uair amháin, le haghaidh tréimhse nach faide ná cúig bliana. Aon athnuachan breise, is go ceann tréimhse ama éiginnte a bheidh sé.

4.   Chun críocha Airteagal 32 agus Airteagal 45 ▌a chur chun feidhme, ní fhéadfar a cheapadh mar oifigeach comhordúcháin nó mar oifigeach idirchaidrimh ach ball foirne de chuid na Gníomhaireachta faoi réir na Rialachán Foirne nó faoi réir Theideal II de na Coinníollacha Fostaíochta. Chun críche Airteagal 56 a chur chun feidhme, ní fhéadfar ach ball foirne de chuid na Gníomhaireachta atá faoi réir na Rialachán Foirne nó faoi réir na gCoinníollacha Fostaíochta a imscaradh mar bhall foirne.

5.  Déanfaidh an Bord Bainistíochta rialacha cur chun feidhme a ghlacadh chun éifeacht a thabhairt do na Rialacháin Foirne agus do na Coinníollacha Fostaíochta i gcomhaontú leis an gCoimisiún de bhun Airteagal 110(2) de na Rialacháin Foirne.

6.  Tar éis don Choimisiún réamhfhormheas a thabhairt, glacfaidh an Bord Bainistíochta rialacha a bhaineann le baill foirne oibríochtúla ó na Ballstáit a bheidh le tabhairt ar iasacht don Ghníomhaireacht i gcomhréir le hAirteagal 57 agus déanfar na rialacha sin a nuashonrú de réir mar is gá. Beidh san áireamh go háirithe ar na rialacha sin na socruithe airgeadais a bhaineann leis na hiasachtaí sin, lena n-áirítear árachas agus oiliúint. Cuirfear san áireamh sna forálacha sin go mbeidh na baill foirne oibríochtúla ar iasacht lena n-imscaradh mar bhaill de na foirne sin agus go mbeidh na cúraimí agus na cumhachtaí acu dá bhforáiltear in Airteagal 83. Áireofar orthu sin forálacha maidir le dálaí imscartha. I gcás inarb ábhartha, beidh sé mar aidhm ag an mBord Bainistíochta comhsheasmhacht a áirithiú leis na rialacha is infheidhme maidir le speansas misin na foirne reachtúla a aisíoc.

Airteagal 95

Pribhléidí agus díolúintí

Beidh feidhm ag an bPrótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh maidir leis an nGníomhaireacht agus maidir lena foireann reachtúil.

Airteagal 96

Dliteanas

-1.  Gan dochar d’Airteagal 85 agus d’Airteagal 86, beidh dliteanas ar an nGníomhaireacht as aon ghníomhaíocht a rachaidh sí ina bun i gcomhréir leis an Rialachán seo.

1.  Beidh dliteanas conarthach na Gníomhaireachta faoi rialú ag an dlí is infheidhme maidir leis an gconradh atá i gceist.

2.  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh breithiúnas a thabhairt de bhun aon chlásail eadrána atá i gconradh arna thabhairt i gcrích ag an nGníomhaireacht.

3.  I gcás dliteanas neamhchonarthach, déanfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta is coiteann do dhlíthe na mBallstát, aon damáiste a shlánú arbh iad a ranna nó a baill foirne ba chúis leis agus a gcuid dualgas á gcur i gcrích acu, lena n-áirítear na dualgais sin a bhaineann le húsáid cumhachtaí feidhmiúcháin.

4.  Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i ndíospóidí a bhaineann le cúiteamh i leith an damáiste dá dtagraítear i mír 3.

5.  Beidh dliteanas pearsanta fhoireann na Gníomhaireachta ina leith faoi rialú ag na forálacha arna leagan síos sna Rialacháin Foirne agus sna Coinníollacha Fostaíochta is infheidhme maidir leo.

Airteagal 96a

Caingne os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

1.  Féadfar imeachtaí a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais chun gníomhartha de chuid na Gníomhaireachta, a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtaí dlíthiúla a chruthú vis-à-vis tríú páirtithe a neamhniú, i gcomhréir le hAirteagal 263 CFAE, as mainneachtain gníomhú, i gcomhréir le hAirteagal 265 CRAE, maidir leis an dliteanas neamh-chonarthach as damáistí arna gcruthú ag an nGníomhaireacht agus, de bhun clásal eadrána, maidir leis an dliteanas conarthach as damáistí arna gcruthú le gníomhartha na Gníomhaireachta, i gcomhréir le hAirteagal 340 CFAE.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht na bearta is gá chun breithiúnais Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a chomhlíonadh.

Airteagal 97

Struchtúr riaracháin agus bainistíochta na Gníomhaireachta

Is é a bheidh sa Ghníomhaireacht:

(a)  bord bainistíochta;

(b)  stiúrthóir feidhmiúcháin;

(c)  leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin;

(d)  oifigeach um chearta bunúsacha;

(e)  fóram comhairliúcháin mar chomhlacht comhairleach;

Airteagal 98

Feidhmeanna an bhoird bainistíochta

1.  Beidh an bord bainistíochta freagrach as cinntí straitéiseacha na Gníomhaireachta a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

2.  Déanfaidh an bord bainistíochta an méid seo a leanas:

(a)  an stiúrthóir feidhmiúcháin a cheapadh ar mholadh ón gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 105;

(b)  na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin a cheapadh ar mholadh ón gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 105;

(c)  cinneadh a ghlacadh maidir le hoifig allamuigh a bhunú nó fad a chur lena tréimhse i gcomhréir le hAirteagal 60(6);

(d)  cinntí a ghlacadh maidir leis an measúnú leochaileachta a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 33 (1) agus (9), agus is trí thromlach dhá thrian de na comhaltaí a bhfuil ceart vótála acu a ghlacfar na cinntí lena leagtar amach bearta arna nglacadh faoi Airteagal 33(9);

(e)  cinntí a ghlacadh maidir leis na liostaí faisnéise agus sonraí éigeantacha a mbeidh ar na húdaráis náisiúnta atá freagrach as bainistiú teorann agus filleadh iad a mhalartú leis an nGníomhaireacht chun go gcuirfear ar chumas na Gníomhaireachta a cúraimí a chur i gcrích, gan dochar d’oibleagáidí arna mbunú leis an Rialachán seo, go háirithe in Airteagal 50, Airteagal 87, Airteagal 88, Airteagal 89 agus Airteagal 90;

(f)  cinntí a ghlacadh maidir le múnla comhtháite comhchoiteann anailíse riosca a bhunú i gcomhréir le hAirteagal 30(1);cinntí a ghlacadh maidir le nádúr agus téarmaí imscaradh oifigeach idirchaidrimh i mBallstáit, i gcomhréir le hAirteagal 32(2);

(g)  straitéis theicniúil agus oibríochtúil a ghlacadh don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 85(5);

(h)  straitéis theicniúil agus oibríochtúil a ghlacadh don Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 85(5);

(i)  cinneadh a ghlacadh maidir le próifílí agus líon na mball foirne oibríochtúil i gcomhair bainistiú teorann agus imirce i mbuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, i gcomhréir le hAirteagal 55(4);

(j)  tuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil na Gníomhaireachta don bhliain roimhe sin a ghlacadh agus chur ar aghaidh, faoin 1 Iúil ar a dhéanaí, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an gCúirt Iniúchóirí;

(k)  doiciméad aonair clársceidealaithe ina mbeidh, inter alia, clársceidealú ilbhliantúil na Gníomhaireachta agus a clár oibre don bhliain dár gcionn a ghlacadh gach bliain roimh an 30 Samhain, le tromlach dhá thrian de na comhaltaí a bhfuil ceart vótála acu, tar éis tuairim an Choimisiúin a chur san áireamh go cuí, agus an doiciméad sin a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún;

(l)  nósanna imeachta a bhunú chun go ndéanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin cinntí a bhaineann le cúraimí teicniúla agus oibríochtúla na Gníomhaireachta;

(m)  buiséad bliantúil na Gníomhaireachta a ghlacadh, le tromlach dhá thrian de na comhaltaí a bhfuil ceart vótála acu, agus feidhmeanna eile i leith bhuiséad na Gníomhaireachta a fheidhmiú de bhun Roinn 5 den Chaibidil seo;

(n)  údarás araíonachta a fheidhmiú ar an stiúrthóir feidhmiúcháin agus ar na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin, i gcomhchomhairle leis an stiúrthóir feidhmiúcháin;

(o)  a rialacha nós imeachta a leagan síos;

(p)  struchtúr eagrúcháin na Gníomhaireachta a leagan síos agus beartas foirne na Gníomhaireachta a ghlacadh;

(q)  straitéis frithchalaoise a ghlacadh a bheidh ar comhréir le riosca na calaoise, ag cur san áireamh costais agus tairbhí na mbeart a bheidh le cur chun feidhme;

(r)  rialacha inmheánacha a ghlacadh lena ndéanfar coinbhleachtaí leasa i ndáil lena comhaltaí a chosc agus a bhainistiú;

(s)  i gcomhréir le mír 8, maidir le baill foirne na Gníomhaireachta, na cumhachtaí a fheidhmiú arna dtabhairt ag na Rialacháin Foirne don Údarás Ceapacháin agus ag na Coinníollacha Fostaíochta don Údarás atá Cumhachtaithe chun Conradh Fostaíochta a Thabhairt chun Críche (“Cumhachtaí an Údaráis Cheapacháin”);

(t)  rialacha cur chun feidhme a ghlacadh lena dtabharfar éifeacht do na Rialacháin Foirne agus do na Coinníollacha Fostaíochta i gcomhréir le hAirteagal 110(2) de na Rialacháin Foirne;

(u)  obair leantach leormhaith a áirithiú maidir le torthaí agus moltaí a eascróidh as na tuarascálacha agus na meastóireachtaí iniúchóireachta inmheánacha nó seachtracha, agus as imscrúduithe OLAF;

(v)  na pleananna cumarsáide agus scaipthe dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 10(2) a ghlacadh agus a thabhairt cothrom le dáta go tráthrialta;

(w)  oifigeach cuntasaíochta a cheapadh, faoi réir na Rialachán Foirne agus faoi réir na gCoinníollacha Fostaíochta, a bheidh neamhspleách ar fad i bhfeidhmiú a chuid nó a cuid dualgas;

(x)  cinneadh a dhéanamh maidir le modheolaíocht choiteann measúnaithe leochaileachta, lena n-áirítear na critéir oibiachtúla a bheidh mar bhunús ag an nGníomhaireacht chun an measúnú leochaileacha a dhéanamh, maidir le minicíocht na measúnuithe sin agus an bealach a ndéanfar measúnuithe leochaileachta comhleanúnacha;

(y)  measúnú agus faireachán feabhsaithe ar Bhallstát amhail dá dtagraítear in Airteagal 33(2) a chinneadh;

(z)  an t-oifigeach um chearta bunúsacha agus leas-oifigeach um chearta bunúsacha a cheapadh i gcomhréir le hAirteagal 107 ▌;

(za)  rialacha speisialta a leagan síos chun neamhspleáchas an Oifigigh um Chearta Bunúsacha a ráthú i bhfeidhmiú a chuid nó a cuid dualgas;

(zb)  cinneadh a dhéanamh maidir le haon ábhar eile i gcás ina bhforáiltear dó sin sa Rialachán seo;

(aa)  na socruithe oibre le tríú tíortha a fhormheas;

(bb)  rialacha slándála na Gníomhaireachta a ghlacadh maidir le faisnéis rúnaicmithe agus faisnéis íogair neamh-rúnaicmithe an Aontais a chosaint, amhail dá dtagraítear in Airteagal 91, tar éis formheas a fháil ón gCoimisiún roimh ré;

(cc)  oifigeach slándála a cheapadh, faoi réir na Rialachán Foirne agus na gCoinníollacha Fostaíochta, a bheidh freagrach as an tslándáil laistigh den Ghníomhaireacht, agus as faisnéis íogair agus rúnaicmithe a chosaint.

Poibleofar an tuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil dá dtagraítear i bpointe (j).

3.  Maidir le moltaí i gcomhair cinntí den bhord bainistíochta dá dtagraítear i mír 2 i dtaca le gníomhaíochtaí sonracha de chuid na Gníomhaireachta a bheidh le déanamh ag teorainneacha seachtracha aon Bhallstáit ar leith, nó díreach taobh leo, nó socruithe oibre le tríú tíortha amhail dá dtagraítear in Airteagal 74(4), beidh gá le vóta i bhfabhar a nglactha ó Chomhalta an bhoird bainistíochta a dhéanfaidh ionadaíocht ar an mBallstát áirithe sin nó ar an mBallstát atá i gcomharsanacht an tríú tír sin, faoi seach.

4.  Féadfaidh an bord bainistíochta comhairle a chur ar an stiúrthóir feidhmiúcháin maidir le haon ábhar a bhaineann le bainistiú oibríochtúil na dteorainneacha seachtracha agus cúrsaí oiliúna a fhorbairt, lena n-áirítear gníomhaíochtaí a bhaineann le taighde.

5.  Má iarrann Éire agus/nó an Ríocht Aontaithe a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí sonracha, déanfaidh an bord bainistíochta cinneadh ina leith sin.

Déanfaidh an bord bainistíochta a chinneadh de réir an cháis, le tromlach glan a chomhaltaí a bhfuil ceart vótála acu. Ina chinneadh, déanfaidh an bord bainistíochta breithniú ar rannpháirtíocht na hÉireann agus/nó na Ríochta Aontaithe a bheith ag rannchuidiú le baint amach na gníomhaíochta i dtrácht. Leagfar amach sa chinneadh ranníocaíocht airgeadais na hÉireann agus/nó na Ríochta Aontaithe leis an ngníomhaíocht ar a mbeidh iarraidh ar rannpháirtíocht déanta.

6.  Déanfaidh an bord bainistíochta aon fhaisnéis ábhartha i dtaca le toradh na nósanna imeachta meastóireachta, arna seoladh ag an nGníomhaireacht, a chur ar aghaidh ar bhonn bliantúil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (“an t-údarás buiséadach”).

7.  Féadfaidh an bord bainistíochta bord feidhmiúcháin a bhunú, ar a mbeidh suas le ceathrar ionadaithe ón mBord Bainistíochta, lena n-áirítear a Chathaoirleach agus ionadaí ón gCoimisiún, chun cuidiú leis agus lena stiúrthóir feidhmiúcháin maidir leis na cinntí, na cláir agus na gníomhaíochtaí a bheidh le glacadh ag an mbord bainistíochta a ullmhú agus cinntí sealadacha práinneacha áirithe a dhéanamh thar ceann an bhoird bainistíochta nuair is gá sin. Ní dhéanfaidh an bord feidhmiúcháin cinntí nach mór a ghlacadh le tromlach dhá thrian nó trí cheathrú den bhord bainistíochta. Féadfaidh an bord bainistíochta cúraimí áirithe atá sainithe go soiléir a tharmligean chuig an mbord feidhmiúcháin, go háirithe i gcás ina bhfeabhsófar éifeachtúlacht na Gníomhaireachta dá bharr sin. Ní fhéadfaidh sé cúraimí a bhaineann le cinntí nach mór a ghlacadh le tromlach dhá thrian nó trí cheathrú den bhord bainistíochta a tharmligean chuig an mbord feidhmiúcháin.

8.  Glacfaidh an bord bainistíochta, i gcomhréir le hAirteagal 110 de na Rialacháin Foirne, cinneadh bunaithe ar Airteagal 2(1) de na Rialacháin Foirne agus ar Airteagal 6 de na Coinníollacha Fostaíochta, lena ndéantar cumhachtaí ábhartha an údaráis cheapacháin a tharmligean chuig an stiúrthóir feidhmiúcháin agus lena leagtar amach na coinníollacha faoinar féidir an tarmligean cumhachtaí sin a chur ar fionraí. Údarófar don stiúrthóir feidhmiúcháin na cumhachtaí sin a fho-tharmligean.

I gcás inar gá sin in imthosca eisceachtúla, féadfaidh an bord bainistíochta, trí chinneadh, tarmligean chumhachtaí an údaráis ceapacháin chuig an stiúrthóir feidhmiúcháin, chomh maith leo siúd arna bhfo-tharmligean ag an stiúrthóir feidhmiúcháin, a chur ar fionraí go sealadach. Féadfaidh sé iad a fheidhmiú é féin ansin, nó iad a tharmligean chuig duine dá chomhaltaí nó chuig ball eile den fhoireann cé is moite den stiúrthóir feidhmiúcháin.

Airteagal 99

Comhdhéanamh an bhoird bainistíochta

1.  Gan dochar do mhír 3, is iad a bheidh ar an mbord bainistíochta ná ionadaí amháin ó gach Ballstát agus beirt ionadaithe ón gCoimisiún, agus ceart vótála acu go léir. Chuige sin, ceapfaidh gach Ballstát comhalta den bhord bainistíochta chomh maith le comhalta malartach a dhéanfaidh ionadaíocht air nó uirthi nuair a bheidh sé nó sí as láthair. Ceapfaidh an Coimisiún beirt chomhaltaí agus a gcomhaltaí malartacha. Mairfidh na téarmaí oifige ceithre bliana. Féadfar síneadh a chur leis na téarmaí oifige sin.

2.  Ceapfar comhaltaí an bhoird bainistíochta ar bhonn a dtaithí ábhartha ardleibhéil agus a saineolais ábhartha ardleibhéil i réimse an chomhair oibríochtúil maidir le bainistiú teorann agus filleadh agus ar bhonn a scileanna ábhartha bainistíochta, riaracháin agus buiséadacha. Beidh mar aidhm ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún cothromaíocht inscne ó thaobh ionadaíocht ar an mbord bainistíochta a bhaint amach.

3.  Beidh tíortha atá comhlachaithe le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen rannpháirteach sa Ghníomhaireacht. Beidh ionadaí amháin agus ionadaí malartach amháin acu araon ar an mbord bainistíochta. Beidh feidhm ag na socruithe arna bhforbairt faoi fhorálacha ábhartha a gcomhaontuithe comhlachais lena sonraítear nádúr agus méid rannpháirtíocht na dtíortha sin in obair na Gníomhaireachta agus na rialacha mionsonraithe don rannpháirtíocht sin, lena n-áirítear forálacha maidir le ranníocaíochtaí airgeadais agus le foireann.

Airteagal 100

Clársceidealú ilbhliantúil agus cláir oibre bhliantúla

1.  Faoin 30 Samhain gach bliain, glacfaidh an bord bainistíochta doiciméad clársceidealaithe ina mbeidh inter alia clársceidealú ilbhliantúil agus clársceidealú bliantúil na Gníomhaireachta don bhliain dár gcionn, bunaithe ar dhréacht arna chur ar aghaidh ag an stiúrthóir feidhmiúcháin, agus arna fhormhuiniú ag an mbord bainistíochta. Glacfar an doiciméad clársceidealaithe deiridh tar éis tuairim dhearfach a fháil ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann leis an gclársceidealú ilbhliantúil, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle. Má chinneann an Ghníomhaireacht gan gnéithe de thuairim an Choimisiúin a chur san áireamh, soláthróidh sí bonn cirt cuimsitheach. Beidh feidhm ag an oibleagáid bonn cirt cuimsitheach a sholáthar freisin maidir leis na gnéithe a ardóidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle le linn an chomhairliúcháin. Cuirfidh an bord bainistíochta an doiciméad ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún gan mhoill.

2.  Beidh an doiciméad dá dtagraítear i mír 1 cinntitheach tar éis ghlacadh deiridh an bhuiséid ghinearálta. Déanfar é a choigeartú dá réir i gcás inar gá.

3.  I gcomhréir le timthriall na straitéise ilbhliantúla beartais, leagfar amach sa chlársceidealú ilbhliantúil an clársceidealú straitéiseach foriomlán sa mheántéarma agus san fhadtéarma, lena n-áirítear cuspóirí, torthaí ionchais, táscairí feidhmíochta agus pleanáil acmhainní, lena n-áirítear an buiséad ilbhliantúil, baill foirne agus forbairt acmhainneachtaí na Gníomhaireachta féin, lena n-áirítear pleanáil tháscach ilbhliantúil ar na próifílí don bhuanchór. Leagfar amach sa chlársceidealú ilbhliantúil limistéir straitéiseacha idirghabhála agus míneofar ann gach a mbeidh le déanamh chun na cuspóirí a bhaint amach. Áireofar ann gníomhaíochtaí straitéiseacha chun an straitéis um chearta bunúsacha dá dtagraítear in Airteagal 81(1) a chur chun feidhme chomh maith le straitéis le haghaidh caidreamh le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, mar aon le gníomhaíochtaí atá nasctha leis an straitéis sin.

4.  Cuirfear an clársceidealú ilbhliantúil chun feidhme trí bhíthin cláir oibre bhliantúla agus, i gcás inarb iomchuí, déanfar é a thabhairt cothrom le dáta tar éis toradh meastóireachta arna déanamh de bhun Airteagal 116. Léireofar conclúid na meastóireachtaí sin freisin, i gcás inarb iomchuí, sa chlár oibre bliantúil don bhliain dár gcionn.

5.  Beidh sa chlár oibre bliantúil cur síos ar na gníomhaíochtaí atá le maoiniú lena gcuimseofar cuspóirí mionsonraithe agus torthaí ionchais, lena n-áirítear táscairí feidhmíochta. Beidh ann chomh maith léiriú ar na hacmhainní airgeadais agus daonna arna leithdháileadh ar gach gníomhaíocht, i gcomhréir le prionsabail an bhuiséadaithe agus an bhainistithe de réir gníomhaíochtaí. Beidh an clár oibre bliantúil comhsheasmhach leis an gclársceidealú ilbhliantúil. Sonrófar ann go soiléir na cúraimí a cuireadh leis, a athraíodh nó a scriosadh i gcomparáid leis an mbliain airgeadais roimhe sin.

6.  Glacfar an clár oibre bliantúil i gcomhréir le clár reachtach an Aontais i réimsí ábhartha a bhaineann le bainistiú na dteorainneacha seachtracha agus le bainistiú ar fhilleadh.

7.  I gcás ina sannfar cúram nua don Ghníomhaireacht, tar éis clár oibre bliantúil a ghlacadh, leasóidh an bord bainistíochta an clár oibre bliantúil.

8.  Glacfar aon leasú substaintiúil ar an gclár oibre bliantúil, go háirithe an modhnú as a dtiocfaidh ath-leithdháileadh ar na hacmhainní buiséadacha os cionn 2% den bhuiséad bliantúil, tríd an nós imeachta céanna is infheidhme maidir le glacadh an chláir oibre bhliantúil tosaigh. Féadfaidh an bord bainistíochta an chumhacht chun leasuithe neamhshubstaintiúla a dhéanamh ar an gclár oibre bliantúil a tharmligean chuig an stiúrthóir feidhmiúcháin.

Airteagal 101

Cathaoirleacht an bhoird bainistíochta

1.  Toghfaidh an bord bainistíochta cathaoirleach agus leas-chathaoirleach as measc na gcomhaltaí sin dá chuid a bhfuil ceart vótála acu. Toghfar an cathaoirleach agus an leas-chathaoirleach le tromlach dhá thrian de chomhaltaí an bhoird bainistíochta a bhfuil ceart vótála acu. Gabhfaidh an leas-chathaoirleach ionad an chathaoirligh ar bhonn ex-officio i gcás ina gcoiscfear air nó uirthi freastal ar a dhualgais nó a dualgais.

2.  Rachaidh téarma oifige an chathaoirligh agus an leas-chathaoirligh in éag nuair a scoirfidh a gcomhaltas faoi seach ar an mbord bainistíochta. Faoi réir na forála seo, mairfidh téarmaí oifige an chathaoirligh nó an leas-chathaoirligh ceithre bliana. Féadfar síneadh a chur leis na téarmaí oifige sin aon uair amháin.

Airteagal 102

Cruinnithe an bhoird bainistíochta

1.  Déanfaidh cathaoirleach an bhoird bainistíochta cruinnithe an bhoird bainistíochta a chomóradh.

2.  Glacfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin páirt sa phlé ach ní bheidh ceart vótála aige nó aici.

3.  Déanfaidh an bord bainistíochta dhá ghnáthchruinniú ar a laghad a thionól in aghaidh na bliana. Sa bhreis air sin, tiocfaidh an bord le chéile ar thionscnamh an chathaoirligh, ar iarraidh ón gCoimisiún, nó ar iarraidh ó aon trian ar a laghad dá chomhaltaí. Nuair is gá, féadfaidh an bord bainistíochta comhchruinnithe a thionól le bord bainistíochta na hOifige Tacaíochta Eorpaí do Chúrsaí Tearmainn agus le EUROPOL.

4.  Cuirfear cuireadh ar Éirinn freastal ar chruinnithe an bhoird bainistíochta.

5.  Cuirfear cuireadh ar an Ríocht Aontaithe freastal ar chruinnithe an bhoird bainistíochta a thionólfar roimh dháta tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas.

6.  Cuirfear cuireadh ar ionadaithe ar Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn agus ar EUROPOL freastal ar chruinnithe an Bhoird Bainistíochta. Cuirfear cuireadh ar ionadaí ar Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha freastal ar phointí atá ar chlár oibre chruinnithe an Bhoird Bhainistíochta atá ábhartha maidir le cosaint na gceart bunúsach. Féadfaidh Cathaoirleach an bhoird bainistíochta cuireadh a chur freisin ar shaineolaí de chuid Pharlaimint na hEorpa freastal ar chruinnithe an bhoird bhainistíochta. Féadfaidh an bord bainistíochta cuireadh a chur freisin ar ionadaí ar institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais.

7.  Féadfaidh an bord bainistíochta cuireadh a chur ar aon duine eile ar díol spéise a thuairim nó a tuairim freastal ar a chruinnithe i gcáil breathnóra, i gcomhréir lena rialacha nós imeachta.

8.  Féadfaidh comhaltaí an bhoird bainistíochta, faoi réir fhorálacha a rialacha nós imeachta, cúnamh a fháil ó chomhairleoirí nó ó shaineolaithe.

9.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht rúnaíocht ar fáil don bhord bainistíochta.

Airteagal 103

Vótáil

1.  Gan dochar d’Airteagal 55(4), do phointí (d), (i), (k) agus (m) d’Airteagal 98(2), d’Airteagal 100(1) agus (8) agus d’Airteagal 105(2) agus (4), déanfaidh an bord bainistíochta a chinntí a ghlacadh trí thromlach glan dá chomhaltaí a bhfuil ceart vótála acu.

2.  Beidh aon vóta amháin ag gach comhalta. In éagmais comhalta, beidh a mhalartach nó a malartach i dteideal a cheart nó a ceart vótála a fheidhmiú. Ní chaithfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin vóta.

3.  Leagfar amach na socruithe vótála ar bhealach níos mionsonraithe sna rialacha nós imeachta. Áireofar sna rialacha sin na coinníollacha ina bhféadfaidh comhalta gníomhú thar ceann comhalta eile, maille le haon cheanglais chóraim.

4.  Ionadaithe tíortha atá bainteach le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, beidh cearta teoranta vótála acu a chomhfhreagróidh dá socruithe faoi seach. Ionas go mbeidh deis ag na tíortha comhlachaithe a gceart vótála a fheidhmiú, sonróidh an Ghníomhaireacht an clár oibre lena n-aithneofar na pointí sin dár deonaíodh ceart teoranta vótála.

Airteagal 104

Feidhmeanna agus cumhachtaí an stiúrthóra feidhmiúcháin

1.  Is é an stiúrthóir feidhmiúcháin, a mbeidh neamhspleáchas iomlán aige nó aici maidir lena chúraimí nó lena cúraimí a chomhlíonadh, a dhéanfaidh bainistíocht ar an nGníomhaireacht. Gan dochar d’inniúlachtaí institiúidí an Aontais agus an bhoird bainistíochta faoi seach, ní iarrfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin teagaisc ar aon rialtas ná ar aon chomhlacht eile ná ní ghlacfaidh sé nó sí teagasc uathu.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle a iarraidh ar an stiúrthóir feidhmiúcháin tuairisciú ar chur i gcrích a chúraimí nó a cúraimí. Áirítear leis sin tuairisciú ar ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, ar chur chun feidhme na straitéise um chearta bunúsacha agus ar an bhfaireachán uirthi, tuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil na Gníomhaireachta don bhliain roimhe sin a ullmhú, an clár oibre don bhliain ina dhiaidh sin agus clársceidealú ilbhliantúil na Gníomhaireachta a ullmhú nó aon ábhar eile a bhaineann le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta. Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin ráiteas os comhair Pharlaimint na hEorpa chomh maith, má iarrtar air nó uirthi, agus tabharfaidh sé nó sí freagra i scríbhinn laistigh de 15 lá féilire ar aon cheist a chuirfidh Feisire de Pharlaimint na hEorpa ar aghaidh. Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin tuairisciú▌go tráthrialta do na comhlachtaí agus na coistí iomchuí de chuid Pharlaimint na hEorpa.

2a.   Ach amháin i gcás ina bhforáiltear cheana sa Rialachán seo do sprioc-amanna sonracha, áiritheoidh an stiúrthóir feidhmiúcháin go ndéanfar na tuarascálacha a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle nó chuig an gCoimisiún a luaithe is féidir ach ar a dhéanaí laistigh de shé mhí tar éis dheireadh na tréimhse tuairiscithe ach amháin má thugtar údar cuí i scríbhinn le moill a dhéanamh.

3.  Beidh an stiúrthóir feidhmiúcháin freagrach as ullmhú agus cur chun feidhme na gcinntí straitéiseacha arna ndéanamh ag an mbord bainistíochta agus as cinntí a bhaineann le gníomhaíochtaí oibríochtúla na Gníomhaireachta a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo. Beidh na feidhmeanna agus na cumhachtaí seo a leanas ag an stiúrthóir feidhmiúcháin:

(a)  na cinntí, na cláir agus na gníomhaíochtaí straitéiseacha arna nglacadh ag an mbord bainistíochta a mholadh, a ullmhú agus a chur chun feidhme, laistigh de na teorainneacha a leagtar amach sa Rialachán seo, lena rialacha cur chun feidhme agus le haon dlí is infheidhme;

(b)  an uile bheart is gá a dhéanamh, lena n-áirítear treoracha inmheánacha riaracháin a ghlacadh agus fógraí a fhoilsiú, chun a áirithiú go ndéanfar an Ghníomhaireacht a riar agus a fheidhmiú ó lá go lá i gcomhréir leis an Rialacháin seo;

(c)  an dréachtdoiciméad clársceidealaithe aonair a ullmhú gach bliain agus é a chur faoi bhráid an bhoird bainistíochta lena fhormhuiniú sula gcuirfear chuig na hInstitiúidí é faoin 31 Eanáir;

(d)  an tuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta a ullmhú gach bliain agus í a thíolacadh chuig an mbord bainistíochta;

(e)  dréachtráiteas faoi mheastacháin ar ioncaim agus caiteachas na Gníomhaireachta a tharraingt suas mar chuid den doiciméad clársceidealaithe aonair de bhun Airteagal 111, agus an buiséad a chur chun feidhme de bhun Airteagal 112;

(f)  a chumhachtaí nó a cumhachtaí a tharmligean chuig baill eile d’fhoireann na Gníomhaireachta faoi réir rialacha a bheidh le glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 98(2) pointe 15;

(g)  togra a ghlacadh maidir le bearta i gcomhréir le hAirteagal 33(9), lena n-áirítear cinntí lena moltar go ndéanfaidh Ballstáit oibríochtaí comhpháirteacha, mear-idirghabhálacha teorann nó aon ghníomhaíocht eile dá dtagraítear in Airteagal 37(2) a thionscnamh agus a chur i gcrích;

(h)  meastóireacht a dhéanamh ar thograí arna ndéanamh ag na Ballstáit le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha nó mear-idirghabhálacha teorann, agus na tograí sin a fhormheas agus a chomhordú, i gcomhréir le hAirteagal 38(3);

(i)  meastóireacht a dhéanamh ar iarrataí arna ndéanamh ag na Ballstáit le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha um fhilleadh agus idirghabhálacha um fhilleadh, agus na tograí sin a fhormheas agus a chomhordú, i gcomhréir le hAirteagal 51 agus le hAirteagal 54;

(j)  cur chun feidhme na bpleananna oibríochta dá dtagraítear in Airteagal 39, Airteagal 43 agus Airteagal 54(4) a áirithiú;

(k)  measúnú a dhéanamh ar an iarraidh ar chúnamh ó Bhallstát d’fhoirne tacaíochta don bhainistiú imirce agus measúnú a dhéanamh ar a riachtanais, i gcomhordú le gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais i gcomhréir le hAirteagal 41(3);

(l)  cur chun feidhme an chinnidh ón gComhairle dá dtagraítear in Airteagal 43(1) a áirithiú;

(m)  maoiniú ar ghníomhaíochtaí a tharraingt siar i gcomhréir le hAirteagal 47;

(ma)  measúnú a dhéanamh roimh aon ghníomhaíocht i dtaobh an bhfuil aon sáruithe á ndéanamh ar chearta bunúsacha nó ar oibleagáidí idirnáisiúnta cosanta, ar sáruithe iad atá de chineál tromchúiseach nó ar dócha go leanfar dóibh, i gcomhréir le hAirteagal 47(4a) agus (4b);

(n)  meastóireacht a dhéanamh ar thorthaí na ngníomhaíochtaí i gcomhréir le hAirteagal 48;

(o)  an líon íosta ítimí de threalamh teicniúil a shainaithint is gá chun riachtanais na Gníomhaireachta a chomhlíonadh, go háirithe maidir le hoibríochtaí comhpháirteacha, imscaradh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, mear-idirghabhálacha teorann, oibríochtaí um fhilleadh agus idirghabhálacha um fhilleadh a chur i gcrích, i gcomhréir le hAirteagal 64(5);

(p)  bunú oifige allamuigh nó fadú lena tréimhse a mholadh i gcomhréir le hAirteagal 60(6);

(q)  na cinn oifige allamuigh a cheapadh i gcomhréir le hAirteagal 60(4);

(r)  plean gníomhaíochta a ullmhú ina leanfar de chonclúidí na dtuarascálacha agus na meastóireachtaí iniúchóireachta inmheánacha nó seachtracha, agus d’imscrúduithe OLAF, mar aon le tuairisciú don Choimisiún dhá uair sa bhliain, agus don bhord bainistíochta go rialta, maidir leis an dul chun cinn;

(s)  leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta coisctheacha in aghaidh calaoise, éilliú agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a chur i bhfeidhm, trí sheiceálacha éifeachtacha agus, i gcás ina mbraithfear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh ar bhealach mícheart a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a fhorchur;

(t)  straitéis frithchalaoise don Ghníomhaireacht a ullmhú agus í a thíolacadh chuig an mbord bainistíochta lena formheas.

4.  Beidh an stiúrthóir feidhmiúcháin cuntasach don bhord bainistíochta faoina chuid gníomhaíochtaí nó faoina cuid gníomhaíochtaí.

5.  Is é nó í an stiúrthóir feidhmiúcháin a bheidh mar ionadaí dlíthiúil ag na nGníomhaireacht.

Airteagal 105

An stiúrthóir feidhmiúcháin agus na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin a cheapadh

1.  Déanfaidh an Coimisiún ar a laghad triúr iarrthóirí a mholadh do phost an stiúrthóra feidhmiúcháin agus do phost gach leas-stiúrthóra feidhmiúcháin, moltaí a bhunófar ar liosta iarrthóirí a chuirfear le chéile tar éis fógraí i gcomhair na bpost sin a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, agus, de réir mar is iomchuí, ar shuíomhanna eile preasa nó idirlín.

2.  Déanfaidh an bord bainistíochta an stiúrthóir feidhmiúcháin a cheapadh ar fhorais fiúntais agus scileanna deimhnithe ardleibhéil i réimsí an riaracháin agus na bainistíochta, lena n-áirítear taithí ábhartha ghairmiúil shinsearach i réimse bhainistiú na dteorainneacha seachtracha agus fillte, ar mholadh ón gCoimisiún amhail dá dtagraítear i mír 1. Sula gceapfar é nó í, iarrfar ar na hiarrthóirí a mholfaidh an Coimisiún ráiteas a dhéanamh os comhair choiste inniúil nó choistí inniúla Pharlaimint na hEorpa agus freagraí a thabhairt ar cheisteanna a chuirfidh a chomhaltaí nó a gcomhaltaí.

Tar éis ráiteas den sórt sin, glacfaidh Parlaimint na hEorpa tuairim lena leagfar amach a barúlacha agus féadfaidh sí a thabhairt le fios cé acu iarrthóir is fearr léi.

Ceapfaidh an bord bainistíochta an stiúrthóir feidhmiúcháin, agus na barúlacha sin á gcur san áireamh. Is le tromlach dhá thrian de na comhaltaí uile a bhfuil ceart vótála acu a dhéanfaidh an bord bainistíochta an cinneadh.

Má dhéanann an bord bainistíochta cinneadh iarrthóir a cheapadh seachas an t-iarrthóir a ndearna Parlaimint na hEorpa a chur in iúl gurb é nó í sin an t-iarrthóir ab fhearr léi, déanfaidh an bord bainistíochta an modh a cuireadh tuairim Pharlaimint na hEorpa san áireamh a chur in iúl i scríbhinn do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

Is ag an mbord bainistíochta, ag gníomhú dó ar thogra ón gCoimisiún, a bheidh an chumhacht an stiúrthóir feidhmiúcháin a dhífhostú.

3.  Beidh triúr leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin de chúnamh ag an stiúrthóir feidhmiúcháin. Beidh gach leas-stiúrthóir feidhmiúcháin freagrach as réimse sonrach freagrachta. Má bhíonn an stiúrthóir feidhmiúcháin as láthair nó mura mbíonn sé nó sí ar fáil, glacfaidh leas-stiúrthóir feidhmiúcháin a ionad nó a hionad.

4.  Déanfaidh an bord bainistíochta na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin a cheapadh ar fhorais fiúntais agus scileanna iomchuí i réimsí an riaracháin agus na bainistíochta, lena n-áirítear taithí ábhartha ghairmiúil i réimse bhainistiú na dteorainneacha seachtracha agus an fhillte ar na tograí ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 1▌. Beidh an stiúrthóir feidhmiúcháin rannpháirteach sa phróiseas roghnúcháin. Is le tromlach dhá thrian de na comhaltaí uile a bhfuil ceart vótála acu a dhéanfaidh an bord bainistíochta an cinneadh.

I gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa chéad fhomhír, beidh sé de chumhacht ag an mbord bainistíochta na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin a dhífhostú.

5.  Mairfidh téarma oifige an stiúrthóra feidhmiúcháin ar feadh cúig bliana. Faoi dheireadh na tréimhse sin, gabhfaidh an Coimisiún measúnú de láimh lena gcuirfear san áireamh meastóireacht ar fheidhmíocht an stiúrthóra feidhmiúcháin agus ar chúraimí agus dúshláin na Gníomhaireachta amach anseo.

6.  Féadfaidh an bord bainistíochta, ag gníomhú dó ar thogra ón gCoimisiún lena gcuirfear san áireamh an measúnú dá dtagraítear i mír 5, síneadh ama a chur le téarma oifige an stiúrthóra feidhmiúcháin aon uair amháin, ar feadh tréimhse eile suas le cúig bliana.

7.  Mairfidh téarma oifige na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin ar feadh cúig bliana. Féadfaidh an bord bainistíochta síneadh ama a chur leis aon uair amháin, ar feadh tréimhse eile suas le cúig bliana.

8.  Déanfar an stiúrthóir feidhmiúcháin agus na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin a fhostú mar ghníomhairí sealadacha de chuid an Aontais faoi Airteagal 2(a) de Choinníollacha Fostaíochta na Seirbhíseach Eile.

Airteagal 106

Fóram comhairliúcháin

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht fóram comhairliúcháin a bhunú chun cabhrú léi maidir le hábhair a bhaineann le cearta bunúsacha. Féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin agus an bord bainistíochta, i gcomhordú leis an oifigeach um chearta bunúsacha, dul i gcomhairle leis an bhfóram comhairliúcháin maidir le haon ábhar a bhaineann le cearta bunúsacha.

2.  Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cuireadh don Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn, do Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, d’Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe agus d’eagraíochtaí ábhartha eile a bheith rannpháirteach san fhóram comhairliúcháin. Ar mholadh ón oifigeach um chearta bunúsacha agus tar éis dul i gcomhairle leis an stiúrthóir feidhmiúcháin, déanfaidh an bord bainistíochta cinneadh i dtaobh chomhdhéanamh an fhóraim comhairliúcháin agus na dtéarmaí maidir le faisnéis a tharchur chuig an bhfóram comhairliúcháin. Déanfaidh an fóram comhairliúcháin, tar éis dul i gcomhairle leis an mbord bainistíochta agus an stiúrthóir feidhmiúcháin, a mhodhanna oibre a shainiú agus a chlár oibre a chur ar bun.

3.  Rachfar i gcomhairle leis an bhfóram comhairliúcháin maidir leis an straitéis um chearta bunúsacha a fhorbairt tuilleadh agus a chur chun feidhme, feidhmiú an tsásra gearán, na cóid iompair agus lárchuraclaim choiteanna. Cuirfidh an Ghníomhaireacht an fóram comhairliúcháin ar an eolas faoi na bearta leantacha maidir leis na moltaí a rinne sí.

4.  Déanfaidh an fóram comhairliúcháin tuarascáil bhliantúil a ullmhú maidir lena chuid gníomhaíochtaí. Cuirfear an tuarascáil sin ar fáil go poiblí.

5.  Gan dochar do chúraimí an oifigigh um chearta bunúsacha, beidh an fóram comhairliúcháin in ann rochtain a fháil in am trátha agus ar bhealach éifeachtach ar an bhfaisnéis go léir a bhaineann le cearta bunúsacha a urramú, lena n-áirítear trí chuairteanna ar an láthair a thabhairt ar oibríochtaí comhpháirteacha nó trí mhear-idirghabhálacha teorann faoi réir chomhaontú an Bhallstáit óstaigh nó an tríú trír, de réir mar is infheidhme, ▌ar theophointí nó ionaid rialaithe agus ar oibríochtaí um fhilleadh, lena n-áirítear i dtríú tíortha. I gcás nach n-aontóidh an Ballstát óstach le cuairt ar an láthair a bheith á tabhairt ag an bhfóram comhairliúcháin ar chomhoibríocht nó ar mhear-idirghabhálacha teorann atá á cur i gcrích ar a chríoch, déanfaidh sé cúiseanna cuí-réasúnaithe leis sin a thabhairt i scríbhinn don Ghníomhaireacht.

Airteagal 107

An t-oifigeach um chearta bunúsacha.

1.  Ceapfaidh an bord bainistíochta oifigeach um chearta bunúsacha bunaithe ar liosta de thriúr iarrthóirí, tar éis dul i gcomhairle leis an bhfóram comhairliúcháin. ▌Beidh na cáilíochtaí, an saineolas agus an taithí ghairmiúil is gá i réimse na gceart bunúsach ag an oifigeach um chearta bunúsacha.

1a.   Déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha na cúraimí seo a leanas:

(i)  rannchuidiú le straitéis na Gníomhaireachta um chearta bunúsacha agus leis an bplean gníomhaíochta comhfhreagrach, lena n-áirítear trí mholtaí a eisiúint maidir lena fheabhsú;

(ii)  faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceart bunúsach, lena n-áirítear trí imscrúduithe a dhéanamh ar aon cheann dá cuid gníomhaíochtaí;

(iii)  urraim na Gníomhaireachta do chearta bunúsacha a chur chun cinn;

(iv)  comhairle a chur ar an nGníomhaireacht i gcás ina measfaidh sé nó sí gur gá déanamh amhlaidh nó arna iarraidh sin maidir le haon ghníomhaíocht de chuid na Gníomhaireachta gan moill a chur ar na gníomhaíochtaí sin;

(v)  tuairimí a thabhairt maidir leis na pleananna oibríochta arna dtarraingt suas i gcomhréir le hAirteagail 39, 40, 41, 43, 51, 54 agus 75 agus maidir le treoirthionscadail agus tionscadail chúnaimh theicniúil i dtríú tíortha;

(vi)   tuairimí a thabhairt maidir le socruithe oibre;

(vii)  cuairteanna ar an láthair a thabhairt ar aon oibríocht chomhpháirteach, mear-idirghabháil teorann, treoirthionscadal, foireann tacaíochta don bhainistiú imirce, oibríocht um fhilleadh nó idirghabháil um fhilleadh, lena n-áirítear i dtríú tíortha;

(viii)  treoracha agus faisnéis a sholáthar do rúnaíocht an fhóraim chomhairliúcháin; Gheobhaidh an rúnaíocht treoracha go díreach ó chomhchathaoirligh an fhóraim chomhairliúcháin;

(ix)  an stiúrthóir feidhmiúcháin a chur ar an eolas maidir le sáruithe féideartha ar chearta bunúsacha le linn ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta;

(x)  aon chúram eile a dhéanamh i gcás ina bhforáiltear dó sin leis an rialachán seo;

(xi)  daoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a roghnú agus a bhainistiú.

I dtaca leis sin, déanfaidh an tOifigeach um Chearta Bunúsacha an méid seo a leanas, go háirithe:

–  an lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a cheapadh,

–  daoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a ainmniú amhail dá bhforáiltear in Airteagal 107(2a),

–  daoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a ainmniú mar dhaoine den lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach don díorma dá dtagraítear dá dtagraítear in Airteagal 52,

–  a áirithiú go mbeidh oiliúint leormhaith ar dhaoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha,

–  tuairisc a thabhairt, nuair a mheasfar gur gá déanamh amhlaidh, don stiúrthóir feidhmiúcháin maidir le sáruithe féideartha ar chearta bunúsacha arna dtuairisciú dó nó di ag an lucht faireacháin ar chearta bunúsacha. Tabharfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin freagra don Oifigeach um Chearta Bunúsacha maidir leis an gcaoi ar tugadh aghaidh ar ábhair imní.

Féadfaidh an tOifigeach um Chearta Bunúsacha cúraim a chur ar dhuine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha maidir le haon cheann de na cúraimí sonracha dá dtagraítear faoi mhír 1a (i) go (x).

2.  Déanfaidh an bord bainistíochta rialacha speisialta is infheidhme maidir leis an oifigeach um chearta bunúsacha a leagan síos chun a ráthú go mbeidh neamhspleáchas iomlán ag an oifigeach um chearta bunúsacha maidir lena chúraimí nó lena cúraimí a chomhlíonadh, agus, sa chaoi sin, go mbeidh neamhspleáchas iomlán ag a fhoireann nó ag a foireann. Beidh sé nó sí freagrach go díreach don bhord bainistíochta agus comhoibreoidh sé nó sí leis an bhfóram comhairliúcháin. Déanfaidh an bord bainistíochta a áirithiú go ndéanfar gníomhaíocht agus aird á tabhairt ar mholtaí ón oifigeach um chearta bunúsacha. Ina theannta sin, déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú maidir lena ghníomhaíochtaí nó a gníomhaíochtaí agus maidir le hurraim do chearta bunúsacha i ngach ngníomhaíocht a dhéanann an Ghníomhaireacht. Áireofar sna tuarascálacha sin faisnéis maidir leis na sásraí gearán agus cur chun feidhme na straitéise um chearta bunúsacha.

2a.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht a áirithiú go mbeidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha in ann gníomhú go neamhspleách i gcomhlíonadh a chuid dualgas nó a cuid dualgas. Beidh acmhainní daonna agus airgeadais leordhóthanacha agus leormhaithe ar fáil don oifigeach um chearta bunúsacha chun a chuid dualgas nó a cuid dualgas a chomhlíonadh.

Déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha a fhoireann féin nó a foireann féin a roghnú agus is don oifigeach um chearta bunúsacha amháin a bheidh sé nó sí freagrach.

2b.   Gheobhaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha cúnamh ó leas-oifigeach um chearta bunúsacha. Is é an bord bainistíochta a cheapfaidh leas-oifigeach um chearta bunúsacha, ó liosta de thriúr iarrthóirí a dhéanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsach a thíolacadh. Beidh na cáilíochtaí agus an taithí is gá i réimse na gceart bunúsach ag an oifigeach um chearta bunúsacha agus beidh sé nó sí neamhspleách i gcomhlíonadh a chuid dualgas nó a cuid dualgas. Má bhíonn an t-oifigeach um chearta bunúsacha as láthair nó mura mbeidh sé nó sí ar fáil, glacfaidh an leas-oifigeach um chearta bunúsacha lena chuid dualgas agus freagrachtaí nó lena cuid dualgas agus freagrachtaí.

3.  ▌Beidh rochtain ag an oifigeach um chearta bunúsacha ar an bhfaisnéis ar fad a bhaineann le hurramú na gceart bunúsach i ndáil le gníomhaíochtaí uile na Gníomhaireachta.

Airteagal 107a

Lucht Faireacháin ar Chearta Bunúsacha

1a.  Gníomhóidh foireann na Gníomhaireachta mar lucht faireacháin ar chearta bunúsacha arb é a ról a bheidh acu ná measúnú leanúnach a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceart bunúsach maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla, treoir agus chúnamh a thabhairt ina leith sin agus rannchuidiú le cearta bunúsacha a chur chun cinn mar chuid den bhainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip.

1.  Déanfaidh an lucht faireacháin ar chearta bunúsacha na cúraimí seo a leanas:

(a)  faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceart bunúsach agus comhairle agus cúnamh a thabhairt maidir le cearta bunúsacha in ullmú, cur i gcrích agus measúnú gníomhaíochtaí oibríochtúla na Gníomhaireachta a bhfuil faireachán ina leith sannta dó nó di ag an oifigeach um chearta bunúsacha;

I dtaca leis sin, déanfaidh siad an méid seo a leanas, go háirithe:

(i)  faireachán a dhéanamh ar ullmhú pleananna oibríochtúla agus tuairisciú a dhéanamh don Oifigeach um Chearta Bunúsacha chun go mbeidh sé nó sí in ann a chuid cúraimí nó a cuid cúraimí a chomhlíonadh amhail dá bhforáiltear in Airteagal 107(1a)(v);

(ii)  cuairteanna a thabhairt ar an áit ina dtarlóidh an ghníomhaíocht oibríochtúil, lena n-áirítear ar bhonn fadtéarmach;

(iii)  comhoibriú agus idirchaidreamh a dhéanamh leis an oifigeach comhordaithe amhail dá bhforáiltear in Airteagal 45 agus cúnamh agus comhairle a chur air nó uirthi;

(iv)  an t-oifigeach comhordaithe a chur ar an eolas agus tuairisc a thabhairt don Oifigeach um Chearta Bunúsacha maidir le hábhair imní ar bith a bhaineann le haon sárú féideartha ar chearta bunúsacha laistigh de ghníomhaíochtaí oibríochtúla na Gníomhaireachta;

(v)  rannchuidiú le meastóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí amhail dá dtagraítear in Airteagal 48.

(b)  gníomhú mar dhaoine den lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach;

(c)  rannchuidiú le gníomhaíochtaí oiliúna na Gníomhaireachta maidir le cearta bunúsacha amhail dá bhforáiltear in Airteagal 62, lena n-áirítear trí oiliúint ar chearta bunúsacha a sholáthar.

2a.  Gan dochar do mhír 3, déanfaidh an tOifigeach um Chearta Bunúsacha aon duine ar a laghad den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a ainmniú in aghaidh gach oibríochta. Cinnfidh an tOifigeach um Chearta Bunúsacha freisin duine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a ainmniú chun faireachán a dhéanamh ar aon ghníomhaíocht oibríochta eile a mheasfaidh sé nó sí a bheith ábhartha.

Beidh rochtain ag an duine den lucht faireacháin ar gach réimse ina dtarlóidh gníomhaíocht oibríochtúil na Gníomhaireachta agus ar a cuid doiciméad uile a bhaineann le cur chun feidhme na gníomhaíochta sin.

3.  Féadfaidh an tOifigeach um chearta bunúsacha daoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a ainmniú mar dhaoine den lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach don díorma dá dtagraítear in Airteagal 52. I gcás ina ngníomhóidh daoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha mar dhaoine den lucht faireacháin don fhilleadh éigeantach, beidh feidhm mutatis mutandis ina leith ag forálacha Airteagal 51(5) agus Airteagal 52.

4.  Is é nó í an tOifigeach um Chearta Bunúsacha a cheapfaidh na daoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha agus beidh siad faoi mhaoirseacht aige nó aici. Beidh siad sin neamhspleách i gcomhlíonadh a gcuid dualgas. Nuair a bheidh siad i láthair i limistéar oibríochtúil beidh ionchomharthaí á gcaitheamh acu lenar féidir iad a aithint go soiléir mar dhaoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha.

5.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht a áirithiú, laistigh de bhliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, go mbeidh ar a laghad 40 duine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha earcaithe ag an nGníomhaireacht. Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, i gcomhairle leis an oifigeach um chearta bunúsacha, measúnú bliantúil ar an ngá a bheidh le méadú a dhéanamh ar líon an lucht faireacháin ar chearta bunúsacha. Tar éis an mheasúnaithe, i gcás inar gá, molfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin don bhord bainistíochta go ndéanfar méadú ar líon an lucht faireacháin ar chearta bunúsacha don chéad bhliain eile, bunaithe ar riachtanais oibríochtúla.

6.  Tar éis a n-earcaíochta, cuirfear oiliúint fheabhsaithe ar na daoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha maidir le cearta bunúsacha, agus aird á tabhairt ar cháilíochtaí agus taithí sna réimsí ábhartha a fuair siad roimhe seo. I rith a dtréimhse fostaithe, áiritheoidh an Ghníomhaireacht go ndéanfaidh na daoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a gcuid dualgas a chomhlíonadh de réir na gcaighdeán is airde. Ceapfar pleananna oiliúna leormhaithe do gach duine den lucht faireacháin, agus, sa chaoi sin, áiritheofar go mbeidh acu i gcónaí na cáilíochtaí gairmiúla is gá chun a gcúraimí mar dhaoine den lucht faireacháin ar chearta bunúsacha a chomhlíonadh.

Airteagal 108

Sásra gearán

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhar leis an oifigeach um chearta bunúsacha, na bearta is gá chun sásra gearáin neamhspleách agus éifeachtúil a bhunú agus a fhorbairt tuilleadh i gcomhréir leis an Airteagal seo chun faireachán a dhéanamh ar urraim do chearta bunúsacha i ngníomhaíochtaí uile na Gníomhaireachta agus chun an urraim sin a áirithiú.

2.  Aon duine dá ndéanfar difear go díreach le gníomhaíochtaí nó neamhghníomh baill foirne atá rannpháirteach in oibríocht chomhpháirteach, i dtreoirthionscadal, i mear-idirghabháil teorann, in imscaradh foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, in oibríocht chomhpháirteach, idirghabháil um fhilleadh nó gníomhaíocht oibríochtúil de chuid na Gníomhaireachta i dtríú tír, agus nó gur sáraíodh a chearta nó a cearta bunúsacha de dhroim na ngníomhaíochtaí nó an neamhghnímh sin, nó aon pháirtí a dhéanfaidh ionadaíocht ar an duine sin, féadfaidh sé nó sí gearán i scríbhinn a thíolacadh chuig an nGníomhaireacht.

3.  Is gearáin a bhfuil bunús maith leo agus a bhaineann le sáruithe nithiúla ar chearta bunúsacha, agus iad sin amháin, a bheidh inghlactha.

4.  Beidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha freagrach as gearáin arna bhfáil ag an nGníomhaireacht a láimhseáil i gcomhréir leis an gceart chun dea-riaracháin. Chun na críche sin, déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha inghlacthacht gearáin a athbhreithniú, gearáin inghlactha a chlárú, gach gearán cláraithe a chur ar aghaidh chuig an stiúrthóir feidhmiúcháin agus gearáin a bhaineann le baill de na foirne a chur ar aghaidh chuig an mBallstát baile, lena n-áirítear chuig an údarás ábhartha nó chuig an gcomhlacht ábhartha atá inniúil maidir le cearta bunúsacha i mBallstát, le haghaidh gníomhaíocht bhreise i gcomhréir lena sainordú. Chomh maith leis sin, déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha bearta leantacha na Gníomhaireachta nó an Bhallstáit sin a chlárú agus a áirithiú.

5.  I gcomhréir leis an gceart chun dea-riaracháin, má tá gearán inghlactha, cuirfear in iúl do ghearánaigh gur cláraíodh gearán, gur tosaíodh ar an ngearán a mheasúnú agus go bhféadfar a bheith ag súil le freagra a luaithe a chuirfear é ar fáil. Má chuirtear gearán ar aghaidh chun údarás nó comhlachtaí náisiúnta, cuirfear a sonraí teagmhála ar fáil don ghearánach. Má dhearbhaítear gearán a bheith neamh-inghlactha, cuirfear na cúiseanna leis sin in iúl do ghearánaigh agus, más féidir, aon roghanna eile atá ar fáil chun díriú ar a n-ábhair imní.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht foráil maidir le nós imeachta iomchuí i gcás ina ndéanfar gearáin a dhearbhú a bheith neamh-inghlactha nó gan bhunús.

Beidh aon chinneadh i bhfoirm scríofa agus beidh sé réasúnaithe. Déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha an cás a athoscailt má dhéanann an gearánach fianaise nua a thíolacadh i gcásanna inar measadh an cás a bheith neamh-inghlactha.

6.  I ▌gcás gearán cláraithe faoi bhall foirne de chuid na Gníomhaireachta, molfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha don stiúrthóir feidhmiúcháin go ndéanfar na bearta leantacha iomchuí, ▌lena n-áirítear bearta araíonachta, agus, i gcás inarb iomchuí, tarchur chuig nósanna imeachta ceartais shibhialta nó choiriúil i gcomhréir leis an Rialachán seo agus leis an dlí náisiúnta. Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin a áirithiú go ndéanfar bearta leantacha iomchuí agus tabharfaidh sé nó sí tuairisc don oifigeach um chearta bunúsacha laistigh de thréimhse ama shocraithe, agus, más gá, go tráthrialta ina dhiaidh sin, i dtaobh cur chun feidhme beart araíonachta maidir leis na cinntí agus na bearta leantacha a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht mar fhreagra ar an ngearán, lena n-áirítear bearta araíonachta de réir mar is gá.

Má bhaineann gearán le saincheisteanna cosanta sonraí, rachaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin i gcomhairle le hoifigeach cosanta sonraí na Gníomhaireachta sula ndéanfaidh sé nó sí cinneadh maidir leis an ngearán. Déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha agus an t-oifigeach cosanta sonraí meabhrán tuisceana a bhunú, i scríbhinn, lena sonrófar roinnt a gcúraimí agus an comhar i dtaca le gearáin a fuarthas.

I gcás gearán cláraithe a bhaineann le ball d’fhoireann de chuid Ballstáit óstaigh nó le ball d’fhoireann de chuid Ballstát comhpháirteach eile, lena n-áirítear ball d’fhoireann atá tugtha ar iasacht dóibh nó saineolaí náisiúnta ar iasacht, áiritheoidh an Ballstát baile go ndéanfar na bearta leantacha iomchuí, lena n-áirítear bearta araíonachta agus an gearán a tharchur chuig nósanna imeachta ceartais shibhialta nó choiriúil de réir mar is gá nó bearta eile i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. Tabharfaidh an Ballstát ábhartha tuairisc don oifigeach um chearta bunúsacha maidir leis na cinntí agus na bearta leantacha maidir le gearán laistigh de thréimhse ama chinntithe, agus más gá, go tráthrialta ina dhiaidh sin. Déanfaidh an Ghníomhaireacht bearta leantacha maidir leis an ábhar mura bhfaighfear aon tuairisc ón mBallstát ábhartha.

Más rud é, laistigh den tréimhse ama cinntithe, nach dtabharfaidh an Ballstát ábhartha tuairisc nó nach dtabharfaidh sé ach freagra neamhchinnte, déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha an stiúrthóir feidhmiúcháin agus an bord bainistíochta a chur ar an eolas faoin méid sin.

8.  I gcás ina bhfaighfear amach gur sháraigh ball d’fhoireann cearta bunúsacha nó oibleagáidí cosanta idirnáisiúnta, iarrfaidh an Ghníomhaireacht ar an mBallstát an ball d’fhoireann sin a bhaint láithreach ó ghníomhaíocht na Gníomhaireachta nó ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh.

9.  I gcomhréir le hAirteagal 107(2), déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha faisnéis maidir leis an sásra gearán, lena n-áirítear tagairtí sonracha do thorthaí agus bearta leantacha na Gníomhaireachta agus na mBallstát a rinneadh mar fhreagairt ar ghearáin, a chur san áireamh ina thuarascáil bhliantúil nó ina tuarascáil bhliantúil. ▌

10.  Déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha, i gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach i mír 1 go mír 9 agus tar éis dul i gcomhairle leis an bhfóram comhairliúcháin, foirm chaighdeánaithe ghearáin a tharraingt suas ina gceanglófar faisnéis mhionsonraithe shonrach a thabhairt maidir leis an sárú líomhanta ar chearta bunúsacha. Déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha aon rialacha mionsonraithe breise a tharraingt suas de réir mar is gá. Déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha an fhoirm sin agus rialacha mionsonraithe breise den sórt sin a thíolacadh chuig an stiúrthóir feidhmiúcháin agus an bord bainistíochta.

Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go mbeidh faisnéis maidir le hindéantacht agus nós imeachta gearán a dhéanamh ar fáil go héasca, lena n-áirítear do dhaoine leochaileacha. Déanfar an fhoirm ghearáin chaighdeánaithe a chur ar fáil agus tabharfar rochtain éasca air, lena n-áirítear ar ghairis mhóibíleacha, ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta agus i gcruachóip i rith ghníomhaíochtaí uile na Gníomhaireachta, i dteangacha a thuigeann náisiúnaigh tríú tír nó a gcreidtear le réasún go dtuigeann siad iad. Déanfaidh an Ghníomhaireacht a áirithiú go ndéanfar treoir bhreise agus cúnamh breise maidir leis an nós imeachta gearán a soláthar do ghearánaigh. Déanfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha gearáin a mheas fiú nuair nach ndéanfar iad a thíolacadh chuige nó chuici san fhoirm ghearáin chaighdeánaithe.

11.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, lena n-áirítear an t-oifigeach um chearta bunúsacha, aon sonraí pearsanta atá sa ghearán a láimhseáil agus a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 2018/1725 agus déanfaidh na Ballstáit iad a láimhseáil agus a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus le Treoir (AE) 2016/680.

Nuair a chuirfidh gearánach gearán isteach, tuigfear go bhfuil an gearánach sin ag toiliú leis an nGníomhaireacht agus an oifigeach um chearta bunúsacha do phróiseáil a shonraí pearsanta de réir bhrí phointe (d) d’Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 2018/1725.

D’fhonn leasanna na ngearánach a chosaint, déileálfaidh an t-oifigeach um chearta bunúsacha i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus le dlí an Aontais le gearáin faoi rún mura ndéanfaidh an gearánach a cheart nó a ceart chun rúndachta a tharscaoileadh go sainráite. Nuair a tharscaoilfidh gearánaigh a gceart chun rúndachta, tuigfear go dtoilíonn siad leis an oifigeach um chearta bunúsacha nó an Ghníomhaireacht do nochtadh a gcéannachta do na húdaráis inniúla nó do na comhlachtaí inniúla i ndáil leis an ábhar faoi ghearán, i gcás inar gá.

Airteagal 108a

Comhar idirpharlaiminteach

1.  Chun aghaidh a thabhairt ar nádúr sonrach an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh mar eagraíocht atá comhdhéanta d’údaráis náisiúnta agus an Ghníomhaireacht, agus chun a áirithiú go mbeidh feidhmeanna éifeachtacha grinnscrúdaithe ar an nGníomhaireacht i bhfeidhm ag Parlaimint na hEorpa agus ag parlaimintí náisiúnta na n-údarás náisiúnta freagrach mar a shanntar dóibh leis na Conarthaí agus le córais bhunreachtúla náisiúnta na mBallstát faoi seach, féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus na parlaimintí comhoibriú le chéile faoi chuimsiú Airteagal 9 de Phrótacal 1.

2.  Nuair a gheobhaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin agus cathaoirleach an bhoird bainistíochta cuireadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ó na parlaimintí náisiúnta, agus cruinnithe á reáchtáil acu sa chomhthéacs sin, freastalóidh an stiúrthóir feidhmiúcháin agus cathaoirleach an bhoird bainistíochta ar na cruinnithe sin.

3.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht a tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí a tharchur chuig na parlaimintí náisiúnta.

Airteagal 109

Socruithe teanga

1.  ▌Beidh feidhm maidir leis an nGníomhaireacht ag na forálacha a leagtar síos i Rialachán Uimh. 1.

2.  Gan dochar do chinntí arna ndéanamh ar bhonn Airteagal 342 CFAE, táirgfear i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais an tuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil agus an clár oibre dá dtagraítear i bpointe (10) agus i bpointe (11) d’Airteagal 98(2).

3.  Soláthróidh Lárionad Aistriúcháin chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh na seirbhísí aistriúcháin is gá i gcomhair fheidhmiú na Gníomhaireachta.

Airteagal 110

Trédhearcacht agus cumarsáid

1.  Beidh an Ghníomhaireacht faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 nuair a bheidh iarratais ar rochtain ar dhoiciméid atá ina seilbh á láimhseáil aici.

2.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht cumarsáid, ar a tionscnamh féin, maidir le hábhair a thagann faoi raon feidhme a cúraimí. Poibleoidh sí faisnéis ábhartha lena n-áirítear an tuarascáil ghníomhaíochta bhliantúil dá dtagraítear i bpointe (j) d’Airteagal 98(2), an clár oibre bliantúil, an cód iompair, anailísí riosca straitéiseacha, faisnéis chuimsitheach maidir le hoibríochtaí comhpháirteacha roimhe seo agus cinn reatha, mear-idirghabhálacha teorann, treoirthionscadail, tionscadail chúnaimh theicniúil le tríú tíortha, foirne tacaíochta don bhainistiú imirce, oibríochtaí um fhilleadh nó idirghabhálacha um fhilleadh, lena n-áirítear i dtríú tíortha, agus socruithe oibre agus áiritheoidh sí, gan dochar d’Airteagal 91, go háirithe, go ndéanfar faisnéis oibiachtúil, mhionsonraithe, chuimsitheach, iontaofa atá sothuigthe go héasca faoina cuid oibre a thabhairt go mear don phobal agus d’aon pháirtí leasmhar. Déanfaidh sí amhlaidh gan faisnéis oibríochtúil a nochtadh, ar faisnéis í, dá bpoibleofaí í, a chuirfeadh gnóthú chuspóir na n-oibríochtaí i mbaol.

3.  Leagfaidh an bord bainistíochta síos na socruithe praiticiúla chun mír 1 agus mír 2 a chur i bhfeidhm.

4.  Beidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach i dteideal comhfhreagras i scríbhinn a dhíriú ar an nGníomhaireacht in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais. Beidh sé de cheart ag an duine sin freagra a fháil sa teanga chéanna.

5.  Féadfaidh cinntí a ghlacfaidh an Ghníomhaireacht de bhun Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 a bheith ina gcúis le gearán a thaisceadh leis an Ombudsman Eorpach nó le caingean a thabhairt os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, faoi na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 228 agus in Airteagal 263 CFAE faoi seach.

Roinn 5

Ceanglais airgeadais

Airteagal 111

Buiséad

1.  Is é a bheidh in ioncam na Gníomhaireachta, gan dochar do chineálacha eile ioncaim:

(a)  ranníocaíocht ón Aontas, arna hiontráil i mbuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh (roinn an Choimisiúin);

(b)  ranníocaíocht ó na tíortha a bhfuil baint acu le cur chun feidhme, le cur i bhfeidhm agus le forbairt acquis Schengen arna bunú sna socruithe ábhartha a shonraíonn a ranníocaíocht airgeadais;

(c)  cistiú ón Aontas i bhfoirm comhaontuithe ranníocaíochta nó deontais ad hoc i gcomhréir le rialacha airgeadais na Gníomhaireachta dá dtagraítear in Airteagal 115 agus le forálacha na n-ionstraimí ábhartha a thacaíonn le beartais an Aontais;

(d)  táillí ar sheirbhísí a sholáthraítear;

(e)  aon ranníocaíocht dheonach ó na Ballstáit.

2.  Cuimseofar le caiteachas na Gníomhaireachta a speansais riaracháin, bhonneagair agus oibríochta agus speansais a bhaineann le baill foirne.

3.  Déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin dréachtráiteas faoi mheastacháin ioncaim agus chaiteachais na Gníomhaireachta a tharraingt suas don bhliain airgeadais ina dhiaidh sin, lena n-áirítear plean bunaíochta, agus seolfaidh sé nó sí chuig an mbord bainistíochta é.

4.  Comhardófar an t-ioncam agus an caiteachas.

5.  Glacfaidh an bord bainistíochta, ar bhonn an dréachtráitis meastachán a bheidh tarraingthe suas ag an stiúrthóir feidhmiúcháin, dréachtmheastachán sealadach ar ioncam agus ar chaiteachas na Gníomhaireachta, lena n-áirítear an plean sealadach bunaíochta. Déanfaidh an bord bainistíochta iad a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún faoin 31 Eanáir gach bliain, mar chuid den dréachtdoiciméad clársceidealaithe aonair.

6.  Seolfaidh an bord bainistíochta na dréachtmheastacháin deiridh ar ioncam agus ar chaiteachas na Gníomhaireachta, lena n-áirítear an dréachtphlean bunaíochta maille leis an réamhchlár oibre, chuig an gCoimisiún faoin 31 Márta gach bliain.

7.  Cuirfidh an Coimisiún an meastachán ar aghaidh chuig an údarás buiséadach in éineacht le dréachtbhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

8.  Ar bhonn an mheastacháin, cuirfidh an Coimisiún i ndréachtbhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh na meastacháin sin a mheasfaidh sé is gá don phlean bunaíochta agus do mhéid na ranníocaíochta a dhéanfar a mhuirearú ar an mbuiséad ginearálta, agus cuirfidh sé faoi bhráid an údaráis bhuiséadaigh iad i gcomhréir le hAirteagal 313 agus le hAirteagal 314 CFAE.

9.  Údaróidh an t-údarás buiséadach leithreasuithe i gcomhair na ranníocaíochta a íocfar leis an nGníomhaireacht.

10.  Glacfaidh an t-údarás buiséadach an plean bunaíochta i gcomhair na Gníomhaireachta.

11.  Glacfaidh an bord bainistíochta buiséad na Gníomhaireachta. Beidh sé críochnaitheach tar éis ghlacadh críochnaitheach bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. I gcás inarb iomchuí, déanfar é a choigeartú dá réir sin.

12.  Leanfaidh aon athrú ar an mbuiséad, lena n-áirítear an plean bunaíochta, an nós imeachta céanna.

13.  I gcás aon tionscadail tógála ar cosúil go mbeidh impleachtaí móra aige ar bhuiséad na Gníomhaireachta, beidh feidhm ag forálacha Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 ón gCoimisiún(32).

14.  Chun imscaradh mear-idirghabhálacha teorann agus idirghabhálacha um fhilleadh a mhaoiniú, beidh i mbuiséad na Gníomhaireachta arna ghlacadh ag an mbord bainistíochta cúlchiste oibríochtúil airgeadais arb ionann é agus 2% ar a laghad den leithdháileadh atá beartaithe go comhpháirteach le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha ag an teorainn sheachtrach agus gníomhaíochtaí oibríochtúla i réimse an fhillte. Ag deireadh gach míosa, féadfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin cinneadh a dhéanamh suim arb ionann í agus an dódhéagú cuid de leithreasuithe a chúlchiste a ath-leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí oibríochtúla eile de chuid an Aontais. Sa chás sin, cuirfidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin an bord bainistíochta ar an eolas.

15.  Féadfar gealltanais bhuiséadacha do ghníomhaíochtaí a mhairfidh níos faide ná bliain airgeadais amháin a mhiondealú ina dtráthchodanna bliantúla a íocfar thar thréimhse roinnt blianta.

Airteagal 112

An buiséad a chur chun feidhme agus a rialú

1.  Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin buiséad na Gníomhaireachta chun feidhme.

2.  Faoin 1 Márta de bhliain airgeadais N + 1, cuirfidh oifigeach cuntasaíochta na Gníomhaireachta na cuntais shealadacha don bhliain airgeadais N in iúl d’oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin agus don Chúirt Iniúchóirí. Déanfaidh oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin cuntais shealadacha na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí díláraithe a chomhdhlúthú i gcomhréir le hAirteagal 147 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

3.  Cuirfidh an Ghníomhaireacht tuarascáil ar an mbainistiú buiséadach agus airgeadais don bhliain N chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCúirt Iniúchóirí faoin 31 Márta de bhliain N + 1.

4.  Cuirfidh oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin cuntais shealadacha na Gníomhaireachta do bhliain N, arna gcomhdhlúthú le cuntais an Choimisiúin, chuig an gCúirt Iniúchóirí faoin 31 Márta de bhliain N + 1.

5.  Ar bharúlacha ón gCúirt Iniúchóirí a fháil maidir le cuntais shealadacha na Gníomhaireachta do bhliain N, de bhun Airteagal 148 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, tarraingeoidh an stiúrthóir feidhmiúcháin suas cuntais chríochnaitheacha na Gníomhaireachta a bhfuil sé nó sí freagrach astu agus cuirfidh iad ar aghaidh chun an bhoird bainistíochta chun tuairim a fháil.

6.  Seachadfaidh an bord bainistíochta tuairim maidir le cuntais chríochnaitheacha na Gníomhaireachta do bhliain N.

7.  Faoin 1 Iúil de bhliain N + 1, seolfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin na cuntais chríochnaitheacha, mar aon le tuairim an bhoird bainistíochta, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an gCúirt Iniúchóirí.

8.  Foilseofar na cuntais chríochnaitheacha do bhliain N in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh faoin 15 Samhain de bhliain N + 1.

9.  Seolfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin freagra chuig an gCúirt Iniúchóirí ar a barúlacha faoin 30 Meán Fómhair de bhliain N + 1. Cuirfidh sé nó sí an freagra sin chuig an mbord bainistíochta freisin.

10.  Cuirfidh an stiúrthóir feidhmiúcháin, ar iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa, aon fhaisnéis is gá faoina bráid chun an nós imeachta urscaoilte a chur i bhfeidhm go rianúil do bhliain N, i gcomhréir le hAirteagal 165(3) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012.

11.  Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, ar mholadh ón gComhairle ag gníomhú di le tromlach cáilithe, urscaoileadh a thabhairt don stiúrthóir feidhmiúcháin roimh an 15 Bealtaine de bhliain N + 2, i leith chur chun feidhme an bhuiséid don bhliain N.

Airteagal 113

Calaois a chomhrac

1.  Chun calaois, éilliú agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a chomhrac, beidh feidhm gan srian ag forálacha Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013. Aontóidh an Ghníomhaireacht do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach (OLAF) agus glacfaidh sí, gan mhoill, na forálacha iomchuí is infheidhme maidir le fostaithe uile na Gníomhaireachta, agus an teimpléad a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gComhaontú sin á úsáid aici.

2.  Beidh cumhacht ag an gCúirt Iniúchóirí iniúchtaí a dhéanamh, ar bhonn doiciméad agus cigireachtaí ar an láthair, ar gach tairbhí deontais, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a fuair cistí Aontais ón nGníomhaireacht.

3.  Féadfaidh OLAF imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, i gcomhréir leis na forálacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle ▌ d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhlíthiúil eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó le cinneadh deontais nó le conradh arna mhaoiniú ag an nGníomhaireacht.

4.  I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) calaois agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú agus a ionchúiseamh amhail dá bhforáiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

5.  Gan dochar do mhíreanna 1, 2, 3 agus 4, beidh forálacha i socruithe oibre le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, i gconarthaí, i gcomhaontuithe deontais agus i gcinntí deontais de chuid na Gníomhaireachta, ar forálacha iad lena dtabharfar an chumhacht go sainráite don Chúirt Iniúchóirí, d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus do OLAF iniúchtaí agus imscrúduithe den sórt sin a dhéanamh i gcomhréir lena gcuid inniúlachtaí faoi seach.

Airteagal 114

Coinbhleachtaí leasa a chosc

Glacfaidh an Ghníomhaireacht rialacha inmheánacha lena gceanglaítear ar bhaill a comhlachtaí agus ar a baill foirne aon staid a d’fhéadfadh a bheith ina cúis le coinbhleacht leasa le linn a bhfostaíochta nó a dtéarma oifige agus na staideanna sin a thuairisciú.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht trédhearcacht bhrústocaireachta a áirithiú trí bhíthin clár trédhearcachta agus trína cruinnithe uile le geallsealbhóirí tríú páirtí a nochtadh. Áireofar sa chlár trédhearcachta gach cruinniú agus teagmháil de chuid an stiúrthóra feidhmiúcháin, na leas-stiúrthóirí feidhmiúcháin agus na gceann roinne maidir le hábhair a bhaineann le soláthairtí agus tairiscintí le haghaidh seirbhísí, trealaimh nó tionscadail agus staidéir sheachfhoinsithe. Déanfaidh an Ghníomhaireacht taifead a choinneáil ar gach cruinniú dá foireann le páirtithe leasmhara tríú páirtí maidir le hábhair a bhaineann le soláthairtí, trealaimh nó tionscadail agus staidéir sheachfhoinsithe.

Airteagal 114a

Fiosrúcháin riaracháin

Beidh gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta faoi réir fhiosrúcháin an Ombudsman Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 228 CFAE.

Airteagal 115

Foráil airgeadais

Déanfaidh an bord bainistíochta na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis an nGníomhaireacht a ghlacadh tar éis dó dul i gcomhairle leis an gCoimisiún. Ní imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 mura rud é go mbeidh gá leis an imeacht sin go sonrach d’oibriú na Gníomhaireachta agus mura rud é go mbeidh an Coimisiún tar éis toiliú don imeacht sin roimh ré. Faoin gcreat seo, glacfaidh an bord bainistíochta rialacha airgeadais sonracha a bheidh infheidhme maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta i réimse an chomhair le tríú tíortha maidir le filleadh.

Airteagal 116

Meastóireacht

1.  Gan dochar d’Airteagal 59, ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo. Sa mheastóireacht déanfar measúnú ar an méid seo a leanas go háirithe:

(a)  na torthaí a bhain an Ghníomhaireacht amach ag féachaint dá cuspóirí, dá sainordú, dá hacmhainní agus dá cúraimí;

(b)  tionchar, éifeachtacht agus éifeachtúlacht fheidhmiú na Gníomhaireachta agus a cleachtas oibre i ndáil lena cuspóirí, lena sainordú agus lena cúraimí;

(c)  comhar idirghníomhaireachta ar an leibhéal Eorpach, lena n-áirítear cur chun feidhme an chomhair Eorpaigh maidir le feidhmeanna garda cósta;

(d)  an gá a d’fhéadfadh a bheith le sainordú na Gníomhaireachta a mhodhnú;

(e)  na himpleachtaí airgeadais a d’fhéadfadh a bheith ag aon mhodhnú den sórt sin.

(f)  feidhmiú bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh agus, amhail ón dara meastóireacht, lena ndéanfar measúnú ar líon iomlán a fhoirne agus ar a chomhdhéanamh.

(fa)  leibhéal na hoiliúna, an tsaineolais speisialaithe agus na gairmiúlachta atá ag foireann bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh.

Áireofar sa mheastóireacht anailís shonrach ar an tslí a ndearnadh an Chairt agus dlí ábhartha eile an Aontais a chomhlíonadh, agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm.

1a.  Leis an meastóireacht, déanfar measúnú freisin ar tharraingteacht na Gníomhaireachta mar fhostóir le haghaidh foireann reachtúil a earcú, d’fhonn cáilíocht na n-iarrthóirí agus cothromaíocht gheografach a áirithiú.

1b.  Agus an mheastóireacht á déanamh aige, iarrfaidh an Coimisiún ionchur ó gheallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear an fóram comhairliúcháin agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha.

2.  Cuirfidh an Coimisiún an tuarascáil mheastóireachta mar aon lena conclúidí maidir leis an tuarascáil ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an mbord bainistíochta. Féadfaidh an bord bainistíochta moltaí a eisiúint chuig an gCoimisiún maidir le hathruithe ar an Rialachán seo. Poibleofar an tuarascáil mheastóireachta agus na conclúidí maidir leis an tuarascáil. Cuirfidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht an fhaisnéis is gá ar fáil don Choimisiún chun an tuarascáil seo a dhréachtú. I gcás inar gá, beidh togra reachtach ag gabháil leis an tuarascáil.

3.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht tuarascáil ar fheidhmiú EUROSUR a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoin 1 Nollaig 2021 agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin.

Cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis is gá ar fáil don Ghníomhaireacht chun an tuarascáil sin a dhréachtú.

4.  Mar chuid den mheastóireacht dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh an Coimisiún meastóireacht fhoriomlán ar EUROSUR ar fáil agus, i gcás inar gá, beidh tograí iomchuí chun a fheidhmiúlacht a fheabhsú ag gabháil leis an meastóireacht sin.

Cuirfidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht an fhaisnéis is gá ar fáil don Choimisiún chun an mheastóireacht dá dtagraítear i mír 3 a sholáthar.

Agus an mheastóireacht á déanamh aige, iarrfaidh an Coimisiún ionchur ó gheallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear an fóram comhairliúcháin agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha.

CAIBIDIL IV

Forálacha Críochnaitheacha

Airteagal 117

Nós imeachta coiste

1.  Tabharfaidh coiste (‘Coiste an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh’) cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 119

Aisghairm agus forálacha idirthréimhseacha

1.  Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1052/2013 seachas Airteagal 9(3), (5), (7-10) agus Airteagal 10(5) agus (7) a leanfaidh d’fheidhm a bheith acu go dtí teacht i bhfeidhm an ghnímh cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 25(4) den Rialachán seo.

2.  Aisghairtear Rialachán (AE) 2016/1624 cé is moite d’Airteagail 20, 30 agus 31 de a dhéantar a aisghairm le héifeacht ón 1 Eanáir 2021.

3.  Déanfar tagairtí do na gníomhartha aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil a leagtar in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo.

4.  Beidh tús feidhme ag Airteagal 80 ó dháta aistrithe iarbhír an chórais dá dtagraítear in Airteagal 80.

Airteagal 120

Teacht i bhfeidhm agus infheidhmeacht

1.  Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Beidh feidhm ag Airteagail 12 (4), 71 agus 98 (5), a mhéid a bhaineann siad le comhar leis an Ríocht Aontaithe, go dtí an dáta a tharraingeoidh an Ríocht Aontaithe siar ón Aontas nó, i gcás ina dtiocfaidh comhaontú idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe i bhfeidhm bunaithe ar Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go deireadh na hidirthréimhse a leagfar síos sa chomhaontú sin.

3.  De mhaolú air sin, féadfaidh na Ballstáit, ar bhonn deonach, leanúint d’fhorálacha Airteagal 19 agus forálacha comhfhreagracha maidir le EUROSUR, ar forálacha iad a bhaineann le seiceálacha teorann agus faireachas aeir ar theorainneacha, a fheidhmiú suas go dtí dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

4.  Déanfar imscaradh i gcomhréir le hAirteagal 55 go hAirteagal 58 amhail ón 1 Eanáir 2021.

5.  Maidir leis an imscaradh in 2021, déanfaidh an Bord Bainistíochta na cinntí dá dtagraítear in Airteagal 55(4) agus in Airteagal 64(6) a ghlacadh faoi 31 Márta 2020.

6.  Chun tacú le hacmhainní daonna a fhorbairt le haghaidh ranníocaíochtaí na mBallstát le buanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh a áirithiú, tá na Ballstáit i dteideal cistiú a fháil sa bhliain 2020 i gcomhréir le Airteagal 61(1)(a). Bainfear úsáid as na huimhreacha in Iarscríbhinn III don bhliain 2022 mar phointe tagartha don chistiú ábhartha in 2020.

7.  Chun rannchuidiú go héifeachtach leis na hacmhainneachtaí foirne i gcatagóir I is gá le haghaidh chéad imscaradh bhuanchór EBCG agus chun rannchuidiú le láraonad ETIAS a chur ar bun, seolfaidh an Ghníomhaireacht na hullmhúcháin is gá, lena n-áirítear earcaíocht agus oiliúint, amhail ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus i gcomhréir leis na rialacha buiséadacha.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit i gcomhréir leis na Conarthaí.

Arna dhéanamh in/sa …

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

Comhdhéanamh bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh in aghaidh na bliana agus in aghaidh an chatagóra i gcomhréir le hAirteagal XX

(1)  Catagóir

(2)  Bliain

(3)  Catagóir 1

(4)  Baill Foirne na Gníomhaireachta

(5)  Catagóir 2

(6)  Foireann oibríochtúil le haghaidh tréimhsí fadtéarmacha ar iasacht

(7)  Catagóir 3

(8)  Foireann oibríochtúil le haghaidh imscaradh gearrthéarmach

(9)  Líon foriomlán le haghaidh bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh

(10)  Catagóir 4

(11)  ▌

(12)  ▌

(13)  ▌

(14)  ▌

(15)  ▌

 

(17)  2021

(18)  1000

(19)  400

(20)  3600

(21)  5000

(22)  1500

(23)  2022

(24)  1000

(25)  500

(26)  3500

(27)  5000

(28)  1500

(29)  2023

(30)  1500

(31)  500

(32)  4000

(33)  6000

(34)  1500

(35)  2024

(36)  1500

(37)  750

(38)  4250

(39)  6500

(40)  1500

(41)  2025

(42)  000

(43)  1000

(44)  5000

(45)  8000

(46)  0

(47)  2026

(48)  2500

(49)  1250

(50)  5250

(51)  9000

(52)  0

(53)  2027

(54)  3000

(55)  1500

(56)  5500

(57)  10000

(58)  0

IARSCRÍBHINN III

Tábla ina léirítear acmhainneachtaí bliantúla na mBallstát atá le soláthar do bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh trí fhoireann oibríochtúil a chur ar iasacht fhadtéarmach i gcomhréir le hAirteagal 57

Tír / Bliain

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

An Bheilg

8

10

10

15

20

25

30

An Bhulgáir

11

13

13

20

27

33

40

Poblacht na Seice

5

7

7

10

13

17

20

An Danmhairg

8

10

10

15

19

24

29

An Ghearmáin

61

73

73

110

152

187

225

An Eastóin

5

6

6

9

12

15

18

An Ghréig

13

17

17

25

33

42

50

An Spáinn

30

37

37

56

74

93

11

An Fhrainc

46

56

56

83

114

141

170

An Chróit

17

22

22

33

43

54

65

An Iodáil

33

42

42

63

83

104

125

An Chipir

2

3

3

4

5

7

8

An Laitvia

8

10

10

15

20

25

30

An Liotuáin

10

13

13

20

26

33

39

Lucsamburg

2

3

3

4

5

7

8

An Ungáir

17

22

22

33

43

54

65

Málta

2

2

2

3

4

5

6

An Ísiltír

13

17

17

25

33

42

50

An Ostair

9

11

11

17

23

28

34

An Pholainn

27

33

33

50

67

83

100

An Phortaingéil

8

10

10

15

20

25

30

An Rómáin

20

25

25

38

50

63

75

An tSlóivéin

9

12

12

18

23

29

35

An tSlóvaic

9

12

12

18

23

29

35

An Fhionlainn

8

10

10

15

20

25

30

An tSualainn

9

11

11

17

23

28

34

[An Eilvéis]

4

5

5

8

11

13

16

[An Íoslainn]

1

1

1

1

1

2

2

[Lichtinstéin]*

0

0

0

0

0

0

0

0

[An Iorua]

5

7

7

10

13

17

20

IOMLÁN

400

500

500

750

1000

1250

1500

IARSCRÍBHINN IV

Acmhainneachtaí bliantúla na mBallstát le buanchór EBCG le haghaidh foireann oibríochtúil a imscaradh go gearrthéarmach i gcomhréir le hAirteagal 58

Tír / Bliain

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

An Bheilg

72

70

80

85

100

105

110

An Bhulgáir

96

93

107

113

133

140

147

Poblacht na Seice

48

47

53

57

67

70

73

An Danmhairg

70

68

77

82

97

102

106

An Ghearmáin

540

523

602

637

748

785

827

An Eastóin

43

42

48

51

60

63

66

An Ghréig

120

117

133

142

167

175

183

An Spáinn

266

259

296

315

370

389

407

An Fhrainc

408

396

454

481

566

593

624

An Chróit

156

152

173

184

217

228

238

An Iodáil

300

292

333

354

417

438

458

An Chipir

19

19

21

23

27

28

29

An Laitvia

72

70

80

85

100

105

110

An Liotuáin

94

91

104

111

130

137

143

Lucsamburg

19

19

21

23

27

28

29

An Ungáir

156

152

173

184

217

228

238

Málta

14

14

16

17

20

21

22

An Ísiltír

120

117

133

142

167

175

183

An Ostair

82

79

91

96

113

119

125

An Pholainn

240

233

267

283

333

350

367

An Phortaingéil

72

0

80

85

100

105

110

An Rómáin

180

175

200

213

250

263

275

An tSlóivéin

84

82

93

99

117

123

128

An tSlóvaic

84

82

93

99

117

123

128

An Fhionlainn

72

70

80

85

100

105

110

An tSualainn

82

79

91

96

113

119

125

[An Eilvéis]

38

37

43

45

53

56

59

[An Íoslainn]

5

5

5

6

7

7

7

[Lichtinstéin]*

0

0

0

0

0

0

0

[An Iorua]

48

47

53

57

67

70

73

IOMLÁN

3600

3500

4000

4250

5000

5250

5500

IARSCRÍBHINN V

Rialacha maidir le húsáid fornirt, lena n-áirítear soláthar, oiliúint, rialú agus úsáid arm tine seirbhíse agus trealamh neamh-mharfach is infheidhme maidir le foireann reachtach na Gníomhaireachta agus iad ag feidhmiú mar bhaill foirne le linn a n-imscartha ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh

1.  Prionsabail Ghinearálta lena Rialaítear Úsáid Fornirt agus Armán

Chun críocha an Rialacháin seo, tagraíonn ‘úsáid fornirt’ d’fhoireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta a bheith ag dul i muinín modhanna fisiciúla chun críocha a cuid feidhmeanna a fheidhmiú nó chun féinchosaint a áirithiú, lena n-áirítear úsáid na lámh agus na colainne, úsáid aon uirlise, armán nó trealaimh agus airm thine.

Ní féidir amáin, armlón agus trealamh a iompar agus a úsáid ach amháin le linn oibríochtaí. Ní cheadaítear iad a iompar ná a úsáid le linn tréimhsí nach mbíonn an t-oifigeach ar dualgas.

I gcomhréir le hAirteagal 83(6), déanfar úsáid fornirt agus armán ag foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta a fheidhmiú i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit óstaigh agus i láthair ghardaí teorann an Bhallstáit óstaigh.

Gan dochar don údarú ag an mBallstát óstach agus d’infheidhmneacht a dlí náisiúnta maidir le húsáid fornirt le linn oibríochtaí, i gcás go mbainfidh baill na bhfoirne a imscarfar ó fhoireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta úsáid as forneart agus armáin, comhlíonfaidh siad prionsabail an riachtanais, na comhréireachta, agus an réamhchúraim (na ‘croíphrionsabail’) de réir mar a leagtar amach thíos.

Sa phlean oibríochtúil a chomhaontóidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus an Ballstát óstach, saineofar na coinníollacha maidir le hairm tine a iompar agus a úsáid i gcomhréir le dlí náisiúnta nó le nósanna imeachta le linn oibríochtaí.

Prionsabal an Riachtanais

Ní bhainfear úsáid as forneart, bíodh sé trí theagmháil fhisiciúil dhíreach nó trí úsáid armán nó trealaimh, ach amháin ar bhonn eisceachtúil agus ní bhainfear úsáid as ach nuair a bheidh géarghá leis chun feidhmiú dhualgais na Gníomhaireachta a áirithiú nó le haghaidh féinchosanta. Ní fhéadfar forneart a úsáid ach mar rogha dheireanach, tar éis gach iarracht réasúnach a dhéanamh chun cás a réiteach trí mhodhanna neamhfhoréigneacha lena n-áirítear áitiú, caibidlíocht nó idirghabháil. Ní bheidh úsáid fornirt ná beart comhéigneach treallach ná maslach am ar bith.

Prionsabal na Comhréireachta

Nuair nach féidir úsáid dhleathach fornirt a sheachaint, gníomhóidh foireann reachtach oibríochtúil na Gníomhaireachta i gcomhréir le tromchúis an chiona agus leis an gcuspóir dlisteanach atá le gnóthú. Le linn gníomhaíochtaí oibríochtúla, ba cheart prionsabal na comhréireachta a bheith ina threoir don chineál fornirt a úsáidfear (mar shampla an gá atá le hairm a úsáid) chomh maith leis an méid fornirt a úsáidfear. Ní úsáidfidh foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta níos mó fornirt ná a mbeidh géarghá leis chun an cuspóir dlisteanach a bhaineann le forfheidhmiú an dlí a ghnóthú. Má úsáidtear arm tine, áiritheoidh foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta go ndéanfar an méid is lú gortuithe is féidir mar gheall ar úsáid den sórt sin agus go ndéanfar gortú nó damáistiú a íoslaghdú an oiread is féidir. Má bhíonn toradh neamh-inghlactha ar na bearta, féadfaidh an fhoireann oibríochtúil an beart a tharscaoileadh. De réir an phrionsabail sin, ní mór don Ghníomhaireacht an trealamh agus na huirlisí is gá le haghaidh féinchosaint a sholáthar dá foireann reachtach le cur ar a gcumas an leibhéal iomchuí fornirt a chur i bhfeidhm.

Dualgas an Réamhchúraim

Leis na gníomhaíochtaí oibríochtúla a dhéanfaidh foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta, tabharfar lánurraim do bheatha daoine agus is é an aidhm a bheidh leo beatha daoine agus dínit daoine a chaomhnú freisin. Glacfar gach céim is gá chun riosca gortaithe agus damáiste a íoslaghdú le linn oibríochtaí. Áirítear ar an oibleagáid sin oibleagáid ghinearálta ar fhoireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta rabhaidh shoiléire a thabhairt maidir leis an rún forneart a úsáid murab amhlaidh, leis an rabhadh sin, go gcuirfí baill na bhfoirne i mbaol gan ghá nó go gcuirfí daoine eile i mbaol a mbáis nó a ndíobhála tromhcúisí, nó gur léir go mbeadh sé míchuí nó neamhéifeachtach sna himthosca sonracha sin.

Rialacha ▌sonracha le haghaidh na n-uirlisí fornirt is coitianta a úsáidtear ▌(▌trealamh▌fhoireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta)

I gcomhréir leis na croíphrionsabail, ní cheadaítear forneart a úsáid ach a mhéid is gá chun aidhm láithreach an fhorfheidhmithe dlí a ghnóthú, agus ní cheadaítear an méid sin ach amháin tar éis an méid seo a leanas a bheith amhlaidh:

–  gur theip ar gach iarracht coinbhleacht a d’fhéadfadh a bheith foréigneach a réiteach trí áitiú, caibidlíocht agus idirghabháil;

–  gur tugadh rabhadh maidir leis an rún forneart a úsáid.

I gcás inar gá leibhéal na hidirghabhála a ghéarú (mar shampla, úsáid armáin nó foirm éagsúil armáin a úsáid), ba cheart rabhadh soiléir de ghéarú dá shórt a thabhairt freisin murab é go gcuirfí le tabhairt rabhaidh dá shórt baill na bhfoirne i mbaol gan ghá nó go gcuirfí daoine eile i mbaol a mbáis nó a ndíobhála tromchúisí, nó gur léir go mbeadh sé míchuí nó neamhéifeachtach sna himthosca sonracha sin.

Airm thine

Ní úsáidfidh foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta airm thine in aghaidh daoine ach amháin sna himthosca seo a leanas, agus nuair nach leor modhanna nach bhfuil chomh tromchúiseach céanna chun na cuspóirí is gá a ghnóthú:

–  Is i gcás fíoréigeandála amháin, agus mar rogha dheireanach, a fhéadfaidh foireann oibríochtúil reachtach airm thine a úsáid, go háirithe má bhíonn riosca ann go gcuirfí daoine eile ar an láthair i mbaol;

–  chun iad féin nó daoine eile a chosaint ó gharbhagairt bháis nó mhórdhíobhála;

–  chun gharbhagairt bháis nó mhórdhíobhála a chosc;

–  chun ionsaí iarbhír a éaradh nó chun ionsaí contúirteach ar institiúidí ríthábhachtacha, ar sheirbhísí nó ar shaoráidí atá ar tí tarlú a chosc;

Sula n-úsáidfear airm thine, ní mór d’fhoireann oibríochtúil na Gníomhaireachta rabhadh soiléir a thabhairt maidir leis an rún airm thine den sórt sin a úsáid. Féadfar rabhaidh a thabhairt trí ráiteas nó trí urchair rabhaidh a scaoileadh san aer.

Armáin neamh-mharfacha

Smachtín

Féadfar smachtíní formheasta a úsáid mar ▌fhoinse cosanta nó mar armáin, más iomchuí, i gcomhréir leis na croíphrionsabail, mar seo a leanas:

–  nuair a mheasfar gur léir nach mbeadh forneart níos éadroime oiriúnach don chríoch sin;

–  chun ionsaí iarbhír nó ionsaí atá ar tí tarlú ar réadmhaoin a sheachaint;

Sula n-úsáidfear smachtíní, ní mór d’fhoireann oibríochtúil na Gníomhaireachta rabhadh soiléir a thabhairt maidir leis an rún smachtíní den sórt sin a úsáid. Agus smachtíní á n-úsáid, beidh sé d’aidhm i gcónaí ag foireann oibríochtúil arna himscaradh riosca a íoslaghdú maidir le gortú a fhulaingt, agus buillí ar chloigeann daoine a sheachaint.

Oibreáin dheorghinteacha (e.g. sprae piobair)

Féadfar oibreáin dheorghinteacha formheasta a úsáid mar fhoinse cosanta nó mar armáin, más iomchuí, i gcomhréir leis na croíphrionsabail, mar seo a leanas:

–  nuair a mheasfar gur léir nach mbeadh forneart níos éadroime oiriúnach don chríoch sin;

–  chun ionsaí iarbhír nó ionsaí atá ar tí tarlú a sheachaint;

Trealamh eile

Glais láimhe

–  Ní chuirfear ar dhaoine iad ach amháin ar dhaoine a measfar a bheith ina mbaol dóibh féin nó do dhaoine eile chun a áirithiú go gcuirfear na daoine sin faoi choinneáil nó go ndéanfar iad a aistriú go sábháilte, agus chun sábháilteacht fhoireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta agus baill foirne eile a áirithiú. Ní fhéadfar iad a úsáid ach amháin ar feadh na tréimhse is giorra is féidir agus i gcás ina bhfuil fíorghá lena n-úsáid.

3.  Rialacha praiticiúla le haghaidh úsáid fornirt, armán seirbhíse, armlóin agus trealaimh le linn oibríochtaí

Rialacha praiticiúla ginearálta le haghaidh úsáid fornirt, armán agus trealaimh eile le linn oibríochtaí

I gcomhréir le hAirteagal 83(6), feidhmeoidh foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta a cumhacht feidhmiúcháin, lena n-áirítear úsáid fornirt, faoi cheannas agus rialú an Bhallstáit óstaigh agus ní fhéadfaidh sí forneart a úsáid lena n-áirítear armáin, armlón agus trealamh, ach amháin tar éis údarú a fháil chuige sin ó údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh agus i láthair ghardaí teorann an Bhallstáit óstaigh. Ina ainneoin sin, féadfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh, le toiliú na Gníomhaireachta, foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta a údarú forneart a úsáid nuair nach mbíonn oifigigh an Bhallstáit óstaigh i láthair.

Féadfaidh an Ballstát óstach toirmeasc a chur ar armáin seirbhíse, armlón agus trealamh áirithe a iompar i gcomhréir leis an dara fleasc in Airteagal 83(6).

Gan dochar don údarú ag an mBallstát óstach agus d’infheidhmneacht a dlí náisiúnta maidir le húsáid fornirt le linn oibríochtaí, déanfar na nithe seo a leanas agus forneart agus armáin á n-úsáid ag foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta:

(a)  croíphrionsabail dá dtagraítear i gCuid 1 agus rialacha sonracha dá dtagraítear i gCuid 2 a chomhlíonadh

(b)  cearta bunúsacha a urramú mar a ráthaítear faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi dhlí an Aontais, lena n-áirítear, go háirithe, faoi Chairt um Chearta Bunúsacha, an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, Prionsabail Bhunúsacha na Náisiún Aontaithe maidir le hÚsáid Fornirt agus maidir le hÚsáid Arm Tine ag Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí (1990), agus Cód Iompraíochta na Náisiún Aontaithe d'Oifigigh Forfheidhmithe an Dlí (1979)

(c)  Cód Iompair na Gníomhaireachta a chomhlíonadh

4.   Sásra rialála

Déanfaidh an Ghníomhaireacht na coimircí seo a leanas a chur ar fáil i ndáil le húsáid fornirt, armán, armlóin agus trealaimh, agus cuirfidh sí stocáireamh ar fáil ina Tuarascáil Bhliantúil.

Oiliúint

An oiliúint a chuirfear ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 62(2), cumhdóidh sé gnéithe teoiriciúla agus praiticiúla i ndáil le cosc agus úsáid fornirt. San oiliúint theoiriciúil, déanfar oiliúint shíceolaíoch (lena n-áirítear oiliúint maidir le buanseasmhacht agus a bheith ag obair i dtimpeallacht ardbhrú), chomh maith le teicnící chun úsáid fornirt a chosc, amhail caibidlíocht agus idirghabháil a ionchorprú. Tar éis na hoiliúna teoiriciúla, tabharfar oiliúint éigeantach agus oiliúint theoiriciúil agus phraiticiúil leormhaith maidir le húsáid fornirt, armán, armlóin agus trealaimh agus maidir le cearta bunúsacha agus coirmircí is infheidhme. Chun a áirithiú go mbeidh comhthuiscint phraiticiúil agus cur chuige coiteann ann, cuirfear an oiliúint phraiticiúil i gcrích trí ionsamhlúchán a bheith ábhartha le haghaidh na ngníomhaíochtaí a dhéanfar le linn an imscartha agus áireofar inti ionsamhlúchán praiticiúil lena mbainfidh cur i bhfeidhm coimircí maidir le cearta bunúsacha.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht oiliúint leanúnach maidir le húsáid fornirt a sholáthar don fhoireann reachtúil. Tarlóidh an oiliúint sin de réir na hoiliúna dá bhforáiltear in Airteagal 62(2). Ionas go mbeidh cead ag na baill den fhoireann reachtúil armáin seirbhíse a iompar agus forneart a úsáid, ceanglófar orthu an oiliúint leanúnach bhliantúil a bheith curtha i gcrích acu. Leis an oiliúint leanúnach bhliantúil, cumhdófar gnéithe teoiriciúla agus praiticiúla mar a thuairiscítear thuas. Mairfidh an oiliúint bhliantúil leanúnach 24 uair an chloig a laghad san iomlán: tógfaidh an oiliúint theoiriciúil 8 n-uaire an chloig agus tógfaidh an oiliúint phraiticiúil 16 huaire a chloig ar a laghad. Roinnfear an oiliúint phraiticiúil sa chaoi go mbeidh 8 n-uaire an chloig ar a laghad ann don oiliúint phraiticiúil, maidir le teicnící srianta fisiceacha a úsáid, agus 8 n-uaire an chloig ar a laghad ann d’úsáid arm tine.

Úsáid támhshuanach, drugaí agus alcóil

Ní ólfaidh baill d’fhoireann oibríochtúil reachtach na gníomhaireachta deochanna meisciúla le linn dóibh a bheith ar dualgas ná ní bheidh siad faoi thiochar an alcóil ag an am sin.

Ní bheidh támhshuanaigh ina seilbh acu agus ní úsáidfidh siad drugaí, ach amháin má bhíonn oideas acu chuige ar fhorais liachta. Aon bhall foirne a bhfuil drugaí ag teastáil uaidh nó uaithi ar fhorais liachta, déanfaidh sé nó sí an méid sin a chur in iúl láithreach dá gharoifigeach nó dá garoifigeach uachtarach. Féadfar rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí oibríochtúla a athbhreithniú ag féachaint do na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann agus d’fho-iarsmaí a ghabhann le húsáid na substainte.

Bunóidh an Ghníomhaireacht sásra rialála chun a áirithiú go ndéanfaidh a foireann oibríochtúil a cuid feidhmeanna gan aon tionchar a bheith ann ó úsáid támhshuanach, drugaí nó alcóil. Bunófar an sásra sin ar thástáil rialta liachta na foirne maidir le húsáid támhshuanach, drugaí nó alcóil a d’fhéadfadh a bheith ann. Déanfar aon torthaí deimhneacha ar na tástálacha sin a thuairisciú láithreach do Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta.

Tuairisciú

Déanfar tuarascáil maidir le haon teagmhas lena mbainfidh úsáid fornirt a thabhairt láithreach tríd an slabhra ceannais don struchtúr comhordúcháin is ábhartha le haghaidh gach oibríochta agus don Oifigeach um Chearta Bunúsacha agus do Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta. Sa tuarascáil sin, tabharfar mionsonraí iomlána maidir leis na himthosca inar tháinig úsáid den sórt sin chun cinn.

An dualgas maidir le comhoibriú agus faisnéis a chur in iúl

Comhoibreoidh foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta agus aon rannpháirtithe eile sna hoibríochtaí chun fíricí a bhailiú maidir le haon teagmhas arna thuairisciú le linn gníomhaíochta oibríochtúla.

Sásra maoirseachta

Bunóidh an Ghníomhaireacht sásra maoirseachta amhail dá dtagraítear in Airteagal 56(3)(a).

Sásra gearán

Féadfaidh aon duine sáruithe amhrasacha a dhéanann foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta maidir le húsáid fornirt is infheidhme faoin Iarscríbhinn seo a thuairisciú faoin sásra um ghearáin dá bhforáiltear in Airteagal 108.

Smachtbhannaí

Gan dochar d’Airteagal 86, i gcás ina ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a shuí go bhfuil gníomhaíochtaí déanta ag ball dá foireann oibríochtúil reachtach de shárú ar na rialacha is infheidhme faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cearta bunúsacha arna gcosaint faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus faoin dlí idirnáisiúnta, déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin beart leormhaith ar féidir aisghairm láithreach an bhaill foirne ón ngníomhaíocht oibríochtúil a bheith ar áireamh ann, agus déanfaidh sé nó sí aon bhearta araíonachta i gcomhréir leis an Rialachán Foirne, lena n-áirítear an ball foirne a chur amach as an nGníomhaireacht.

Ról an Oifigigh um Chearta Bunúsacha

Maidir le hinneachar na hoiliúna tosaigh agus na hoiliúna athnuachana, déanfaidh an tOifigeach um Chearta Bunúsacha é a fhíorú agus tabharfaidh sé nó sí aiseolas faoi, agus aird ar leith á tabhairt ar na gnéithe a bhaineann le cearta bunúsacha ar a gcur i bhfeidhm i gcás inar gá forneart a úsáid, agus áiritheoidh sé nó sí go gcuirfear modhanna coisctheacha ábhartha san áireamh.

Tabharfaidh an tOifigeach um Chearta Bunúsacha tuarascáil maidir le cearta bunúsacha a urramú i gcleachtas forfheidhmiúcháin an dlí sa Bhallstát óstach nó sa tríú tír óstach. Déanfar an tuarascáil sin a thíolacadh chuig an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus cuirfear san áireamh í le linn don phlean oibríochta a bheith á cheapadh.

Áiritheoidh an tOifigeach um Chearta Bunúsacha go ndéanfar▌teagmhais a bhaineann le húsáid fornirt, úsáid armán, armlóin agus trealaimh a imscrúdú agus a thuairisciú go cuimsitheach agus gan mhoill don Stiúrthóir Feidhmiúcháin. Déanfar torthaí an imscrúdaithe a tharchur chuig an bhfóram comhchomhairleach.

Na gníomhaíochtaí a bhaineann le húsáid fornirt, armán, armlóin agus trealaimh, déanfaidh an tOifigeach um Chearta Bunúsacha faireachán rialta orthu, agus déanfaidh sé nó sí gach teagmhas a thuairisciú i dtuarascálacha an Oifigigh um Chearta Bunúsacha agus i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta.

5.   Armáin seirbhíse a sholáthar

Armáin a údarú

Chun críocha na harmáin seirbhíse, armlón agus an trealamh ceart eile a úsáidfidh foireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta a chinneadh, bunóidh an Ghníomhaireacht liosta cuimsitheach de mhíreanna a bheidh san áireamh san fhoireann trealaimh phearsanta.

Bainfidh gach ball d’fhoireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta a imscarfar mar bhaill foirne sna trí chineál foirne a imscartar ó bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh úsáid as an bhfoireann trealaimh phearsanta. Féadfaidh an Ghníomhaireacht an fhoireann trealaimh phearsanta a chomhlánú le harmáin, armlón nó trealamh sonrach eile chun críche cúraimí sonracha a dhéanamh laistigh de cheann amháin nó dhá cheann de chineálacha foirne.

Maidir lena foireann oibríochtúil reachtach, áiritheoidh an Ghníomhaireacht go ndéanfaidh an trealamh uile arna sholáthar di, lena n-áirítear airm thine, na caighdeáin theicniúla uile is gá a chomhlíonadh.

Na harmáin, an t-armlón agus an trealamh a údaraítear lena n-úsáid, liostófar sa phlean oibríochta iad i gcomhréir leis na ceanglais maidir le harmáin atá incheadaithe agus le harmáin faoi thoirmeasc sa Bhallstát óstach.

Treoracha maidir leis an tréimhse dualgais

Is féidir armáin, armlón agus trealamh a iompar agus a úsáid le linn oibríochtaí agus ní féidir iad a úsáid ach amháin mar bhearta na rogha deiridh. Ní cheadaítear iad a iompar ná a úsáid le linn tréimhsí nach mbíonn an t-oifigeach ar dualgas. Bunóidh an Ghníomhaireacht rialacha agus bearta sonracha chun stóráil armán, armlóin agus trealaimh eile de chuid fhoireann oibríochtúil reachtach na Gníomhaireachta a éascú i saoráidí slána le linn tréimhsí nach mbíonn oifigeach ar dualgas amhail dá dtagraítear in Airteagal 56(3a).

IARSCRÍBHINN Va

Acmhainneachtaí na mBallstát atá le soláthar do bhuanchór an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh tríd an gCúltaca le haghaidh Mearfhreagartha i gcomhréir le hAirteagal 58a

Tír / Bliain

 

An Bheilg

30

An Bhulgáir

40

Poblacht na Seice

20

An Danmhairg

29

An Ghearmáin

225

An Eastóin

18

An Ghréig

50

An Spáinn

111

An Fhrainc

170

An Chróit

65

An Iodáil

125

An Chipir

8

An Laitvia

30

An Liotuáin

39

Lucsamburg

8

An Ungáir

65

Málta

6

An Ísiltír

50

An Ostair

34

An Pholainn

100

An Phortaingéil

30

An Rómáin

75

An tSlóivéin

35

An tSlóvaic

35

An Fhionlainn

30

An tSualainn

34

[An Eilvéis]

16

[An Íoslainn]

2

[Lichtinstéin]*

0

[An Iorua]

20

IOMLÁN

1500

(*) Rannchuideoidh Lichtinstéin trí thacaíocht chomhréireach airgeadais.

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na sásraí féideartha chun tarraingteacht na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta a áirithiú

Táthar ag súil leis go mbeidh ar an nGníomhaireacht aghaidh a thabhairt ar imthosca dúshlánacha sna blianta atá le teacht chun riar ar riachtanais eisceachtúla chun baill foirne cháilithe a earcú agus a choimeád ar an mbonn geografach is forleithne is féidir. I bhfianaise shainordú na Gníomhaireachta agus líon suntasach a ball foirne, tá sé buntábhachtach sásraí a iniúchadh lena ndéanfar tarraingteacht na Gníomhaireachta mar fhostóir a chumasú trí luach saothair fhoireann na Gníomhaireachta i Vársá a oiriúnú, i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme.

Iarrann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, measúnú a dhéanamh ar an mbonn agus ar na modúlachtaí maidir le haon sásra iomchuí den sórt sin, go háirithe nuair a bheidh na tograí á dtíolacadh aige le haghaidh athbhreithniú ar Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus ar Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais, a leagtar síos i Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle(33). Beidh aon sásra den sórt sin comhréireach le tábhacht na gcuspóirí a bheidh á saothrú agus ní bheidh sé ina chúis le cóireáil éagothrom i measc bhaill foirne institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais má bhíonn institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí sin an Aontais i staid chomhchosúil.

(1)* NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL.
(2)IO C , , lch. .
(3)IO C , , lch. .
(4) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019.
(5) Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (IO L 349, 25.11.2004, lch. 1).
(6)Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (IO L 189 27.6.2014, 9. lch. 93).
(7)Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR) (IO L 295, 6.11.2013, lch. 11).
(8)Treoir 2002/90/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2002 lena sainmhínítear éascú teacht isteach neamhúdaraithe, idirthurais neamhúdaraithe agus cónaí neamhúdaraithe (IO L 328, 5.12.2002, lch. 17).
(9) Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear sásra meastóireachta agus faireacháin chun cur i bhfeidhm acquis Schengen a fhíorú agus lena n-aisghairtear an Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Meán Fómhair 1998 lena mbunaítear Buanchoiste um measúnú agus cur chun feidhme Schengen (IO L 295, 6.11.2013, lch. 27).
(10) Treoir 2008/115/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le caighdeáin choiteanna agus nósanna imeachta coiteanna sna Ballstáit i ndáil le náisiúnaigh tríú tíortha atá ag fanacht go mídhleathach a fhilleadh (IO L 348, 24.12.2008, lch. 98).
(11)Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lch. 89).
(12) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(13) IO L 136, 31.5.1999, lch. 15.
(14) Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).
(15) Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).
(16) Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(17) IO L 176, 10.7.1999, lch. 36.
(18) Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).
(19)IO L 188, 20.7.2007, lch. 19.
(20) IO L 53, 27.2.2008, lch. 52.
(21) Cinneadh 2008/146/CE ón gComhairle an 28 Eanáir 2008 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, ar son an Chomhphobail Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 53, 27.2.2008 lch. 1).
(22) IO L 160, 18.6.2011, lch. 21.
(23) Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).
(24) IO L 243, 16.9.2010, lch. 4.
(25) Cinneadh 2000/365/CE ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 maidir leis an iarraidh ó Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith rannpháirteach i roinnt forálacha de acquis Schengen (IO L 131, 1.6.2000, lch. 43).
(26) Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn a bheith rannpháirteach i roinnt forálacha de acquis Schengen (IO L 64, 7.3.2002, lch. 20).
(27)Rialachán (AE) Uimh. 2018/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226 (IO L 236, 19.9.2018, lch. 1).
(28) Cinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún an 13 Márta 2015 maidir leis na rialacha slándála chun faisnéis rúnaicmithe de chuid an Aontais Eorpaigh a chosaint (IO L 72, 17.3.2015, lch. 53).
(29) Cinneadh (AE, Euratom) 2015/443 ón gCoimisiún an 13 Márta 2015 maidir leis an tSlándáil sa Choimisiún (IO L 72, 17.3.2015, lch. 41).
(30)Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 574/2007/CE (IO L 150, 20.5.2014, lch. 143).
(31)IO L 56, 4.3.1968, lch. 1, arna leasú go deireanach le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 (IO L 287, 29.10.2013, lch. 15).
(32) Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2013 maidir le rialachán réime airgeadais le haghaidh na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 208 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 328, 7.12.2013, lch. 42).
(33) IO L 56, 4.3.1968, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 26 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil