Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0061(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0434/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0434/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 14
CRE 17/04/2019 - 14

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.14
CRE 11/12/2018 - 5.14
PV 17/04/2019 - 16.9
CRE 17/04/2019 - 16.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0495
P8_TA(2019)0416

Hyväksytyt tekstit
PDF 303kWORD 97k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Viisumisäännöstö ***I
P8_TA-PROV(2019)0416A8-0434/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0252),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0114/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0434/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(2);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 440, 6.12.2018, s. 14.
(2)Tämä kanta korvaa 11. joulukuuta 2018 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0495).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta
P8_TC1-COD(2018)0061

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Viisumeita koskeva unionin yhteinen politiikka on ollut olennainen osa sisärajattoman alueen muodostamista. Viisumipolitiikan olisi vastaisuudessakin oltava keskeinen väline, jolla edistetään matkailua ja liiketoimintaa ja samalla autetaan turvallisuuteen ja unioniin suuntautuvaan laittomaan muuttoliikkeeseen liittyvien riskien torjunnassa. Yhteisen viisumipolitiikan olisi osaltaan lisättävä kasvua ja olla yhdenmukainen unionin muiden politiikkojen, kuten ulko-, kauppa-, koulutus-, kulttuuri- ja matkailupolitiikkojen, kanssa.

(2)  Unionin olisi käytettävä viisumipolitiikkaansa yhteistyössään kolmansien maiden kanssa ja varmistaakseen paremman tasapainon muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden, talousnäkökohtien ja yleisten ulkosuhteiden välillä.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 810/2009(3) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset viisumien myöntämiseksi sellaisia jäsenvaltioiden alueella oleskeluja varten, joiden on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

(4)  Konsulaattien tai poikkeuksellisesti keskusviranomaisten olisi käsiteltävä viisumihakemukset ja tehtävä niistä päätökset. Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että konsulaateilla ja keskusviranomaisilla on riittävä tietämys paikallisista olosuhteista viisumimenettelyn luotettavuuden varmistamiseksi.

(5)  Hakumenettelyn olisi oltava hakijoille mahdollisimman helppo. Olisi oltava selvää, mikä jäsenvaltio on toimivaltainen käsittelemään hakemuksen erityisesti silloin, kun hakijan on tarkoitus vierailla useassa jäsenvaltiossa. Milloin mahdollista, jäsenvaltioiden olisi sallittava hakemuslomakkeiden täyttäminen ja toimittaminen sähköisesti. Hakijan olisi voitava myös allekirjoittaa hakemuslomake sähköisesti, jos toimivaltainen jäsenvaltio tunnustaa sähköisen allekirjoituksen. Menettelyn eri vaiheille olisi asetettava määräajat erityisesti, jotta matkustajat voivat suunnitella matkoja etukäteen ja välttää ruuhka-aikoja konsulaateissa.

(6)  Jäsenvaltioita ei olisi vaadittava säilyttämään mahdollisuutta hakemusten jättämiseen suoraan niiden konsulaatteihin sellaisissa paikoissa, joissa ulkoinen palveluntarjoaja on valtuutettu keräämään hakemukset niiden puolesta, rajoittamatta kuitenkaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY(4) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioille asetettuja velvoitteita.

(7)  Viisumimaksulla olisi varmistettava riittävät taloudelliset resurssit hakemusten käsittelystä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, mukaan lukien asianmukaiset rakenteet ja riittävä henkilöstö, jotta voidaan varmistaa hakemusten käsittelyn laatu ja luotettavuus sekä määräaikojen noudattaminen. Viisumimaksun määrää olisi tarkistettava joka kolmas vuosi objektiivisten arviointikriteerien perusteella.

(8)  Viisumivelvollisten kolmansien maiden kansalaisten olisi voitava jättää hakemuksensa asuinmaassaan, vaikka toimivaltaisella jäsenvaltiolla ei ole siellä konsulaattia hakemusten keräämistä varten, eikä se ole kyseisessä kolmannessa valtiossa toisen jäsenvaltion edustamana. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten pyrittävä tekemään yhteistyötä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa, joiden olisi voitava periä palvelumaksu. Kyseinen palvelumaksu ei saisi periaatteessa ylittää viisumimaksua. Jos kyseinen maksu ei riitä täyden palvelun tarjoamiseen, ulkoisen palveluntarjoajan olisi kuitenkin voitava veloittaa suurempi palvelumaksu, joka on enintään tässä asetuksessa säädetyn suuruinen.

(9)  Edustusjärjestelyjä olisi yksinkertaistettava ja helpotettava, ja jäsenvaltioiden välisen edustusjärjestelyistä sopimisen esteitä olisi vältettävä. Edustavan jäsenvaltion olisi vastattava koko viisumimenettelystä ilman, että edustettu jäsenvaltio osallistuu siihen.

(10)  Jos edustavan jäsenvaltion konsulaatin toimialue kattaa sijaintimaan lisäksi muita maita, edustusjärjestelyn olisi voitava kattaa kyseiset kolmannet maat.

(11)  Konsulaattien hallinnollisen rasituksen keventämiseksi ja usein tai säännöllisesti matkustavien henkilöiden matkustamisen helpottamiseksi hakijoille, jotka täyttävät maahantulon edellytykset myönnettävän viisumin koko voimassaoloajan, olisi myönnettävä pitkään voimassa olevia toistuvaisviisumeita objektiivisesti määriteltyjen yhteisten kriteerien mukaisesti ja rajoittamatta niitä tiettyihin matkan tarkoituksiin tai hakijaryhmiin. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi otettava erityisesti huomioon henkilöt, jotka matkustavat harjoittaakseen ammattiaan, kuten liiketoiminnan harjoittajat, merenkulkijat, taiteilijat ja urheilijat. Toistuvaisviisumeita olisi voitava myöntää lyhyemmäksi voimassaoloajaksi, jos tähän on perusteltu syy.

(12)  Koska paikallisissa olosuhteissa on eroja etenkin muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvien riskien osalta ja koska unionin suhteet eri maihin ovat erilaisia, eri paikoissa sijaitsevien konsulaattien olisi arvioitava tarvetta mukauttaa toistuvaisviisumien myöntämistä koskevia sääntöjä joko suotuisamman tai rajoittavamman soveltamisen mahdollistamiseksi. Suotuisammissa toimintatavoissa pitkään voimassa olevien toistuvaisviisumien myöntämiseen olisi otettava huomioon erityisesti mahdolliset kauppasopimukset, joita sovelletaan liiketoiminnan harjoittajien liikkuvuuteen ▌. Kyseisen arvioinnin perusteella komission olisi vahvistettava täytäntöönpanosäädöksillä säännöt kullakin toimialueella sovellettavista edellytyksistä toistuvaisviisumien myöntämiseksi.

(13)  Jos tietyt kolmannet maat eivät tee yhteistyötä ottaakseen takaisin kiinni otettuja laittomasti maassa oleskelevia kansalaisiaan eivätkä tee tehokasta yhteistyötä palauttamisprosessissa, tiettyjä asetuksen (EY) N:o 810/2009 säännöksiä olisi sovellettava väliaikaisesti ja rajoittavasti objektiivisiin kriteereihin perustuvan avoimen mekanismin mukaisesti kolmannen maan yhteistyön lisäämiseksi laittomien muuttajien takaisinotossa.

Komission olisi arvioitava säännöllisesti ja ainakin kerran vuodessa kolmansien maiden yhteistyötä takaisinottoon liittyvissä kysymyksissä ja tutkittava jäsenvaltioiden tekemät ilmoitukset, jotka koskevat laittomien muuttajien takaisinottoon liittyvää yhteistyötä jonkin kolmannen maan kanssa. Komission olisi arviossaan siitä, tekeekö kolmas maa riittävästi yhteistyötä ja siitä, tarvitaanko toimenpiteitä, otettava huomioon kyseisen kolmannen maan muuttoliikkeen alalla yleisesti tekemä yhteistyö erityisesti rajaturvallisuuden alalla sekä muuttajien salakuljettamisen estämisessä ja torjunnassa ja alueensa kautta tapahtuvan laittomien muuttajien kauttakulun estämisessä. Jos komissio katsoo, että kolmas maa ei tee riittävästi yhteistyötä, tai jos jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö tekee ilmoituksen siitä, että kolmas maa ei tee riittävästi yhteistyötä, komission olisi toimitettava neuvostolle ehdotus täytäntöönpanopäätöksen hyväksymisestä samalla kun se jatkaa pyrkimyksiään yhteistyön tehostamiseksi kyseisen kolmannen maan kanssa. Lisäksi ottaen huomioon kolmannen maan laittomien muuttajien takaisinoton alalla jäsenvaltioiden kanssa tekemän yhteistyön taso, jota arvioidaan asianmukaisten ja objektiivisten tietojen pohjalta, jos komissio katsoo, että kolmas maa tekee riittävästi yhteistyötä, komission olisi voitava antaa neuvostolle ehdotus täytäntöönpanopäätöksestä, joka koskee hakijoita tai hakijaryhmiä, jotka ovat kyseisen kolmannen maan kansalaisia ja jotka hakevat viisumia kyseisen kolmannen maan alueella, ja jossa säädetään yhdestä tai useammasta viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta järjestelystä.

(14)  Sen varmistamiseksi, että kolmannen maan yhteistyön lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden soveltamiseen liittyvät kaikki merkitykselliset tekijät ja mahdolliset vaikutukset huomioidaan asianmukaisesti, ottaen huomioon tällaisten toimenpiteiden erityinen poliittinen arkaluonteisuus ja niiden horisontaaliset vaikutukset jäsenvaltioille ja unionille, erityisesti niiden ulkosuhteiden ja Schengen-alueen yleisen toimivuuden kannalta, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, joka toimii komission ehdotuksesta. Tällaisen täytäntöönpanovallan siirtämisessä neuvostolle otetaan asianmukaisesti huomioon kolmannen maan kanssa takaisinoton alalla tehtävän yhteistyön tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden täytäntöönpanon mahdollinen poliittinen arkaluonteisuus, ottaen huomioon myös viisumihelpotussopimukset, joita jäsenvaltioilla on kolmansien maiden kanssa.

(15)  Hakijoilla, jolta viisumi on evätty, olisi oltava oikeus muutoksenhakuun ▌. Viisumin epäämisestä annettavassa ilmoituksessa olisi oltava tarkat tiedot epäämisen perusteista ja muutoksenhakumenettelystä. Hakijoilla olisi muutoksenhakumenettelyn aikana oltava pääsy kaikkiin tapaustaan koskeviin asiaankuuluviin tietoihin kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(16)  Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut oikeudet ja periaatteet. Siinä pyritään erityisesti varmistamaan henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskevan oikeuden ja lapsen oikeuksien noudattaminen kaikilta osin sekä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelu.

(17)  Paikallinen Schengen-yhteistyö on olennaisen tärkeää sekä yhteisen viisumipolitiikan yhdenmukaisen soveltamisen että muuttoliike- ja turvallisuusriskien perusteellisen arvioinnin kannalta. Tässä yhteistyössä jäsenvaltioiden olisi arvioitava tiettyjen säännösten käytännön soveltamista paikallisten olosuhteiden ja muuttoliikkeeseen liittyvän riskin perusteella. Unionin edustustojen olisi koordinoitava kussakin paikassa sijaitsevien konsulaattien yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

(18)  Jäsenvaltioiden olisi seurattava tarkasti ja säännöllisesti ulkoisten palveluntarjoajien toimia varmistaakseen niille annettuja tehtäviä sääntelevän oikeudellisen välineen noudattamisen. Jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle vuosittain yhteistyöstä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa ja niiden valvonnasta. Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että hakemusten koko käsittelyprosessia ja yhteistyötä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa valvoo kotimaasta lähetetty henkilöstö.

(19)  Olisi säädettävä joustavista säännöistä, jotta jäsenvaltiot voisivat jakaa resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja lisätä konsuliedustuksen kattavuutta. Jäsenvaltioiden (Schengen-viisumikeskusten) keskinäistä yhteistyötä voidaan tehdä missä tahansa paikallisiin olosuhteisiin soveltuvassa muodossa, jotta voidaan lisätä konsuliedustuksen maantieteellistä kattavuutta, vähentää jäsenvaltioiden kustannuksia, lisätä unionin näkyvyyttä ja parantaa hakijoille tarjottavaa palvelua.

(20)  Sähköiset hakemusjärjestelmät ovat tärkeä väline, sillä ne helpottavat hakemusmenettelyjä ▌. Menettelyn digitalisoimiseksi olisi tulevaisuudessa kehitettävä yhteinen ratkaisu, jossa hyödynnetään kaikilta osin viimeaikaista lainsäädännön ja teknologian kehitystä, jotta hakemukset voidaan jättää verkossa hakijoiden tarpeet huomioiden ja houkutella enemmän kävijöitä Schengen-alueelle. Olisi vahvistettava takeita yksinkertaisista ja sujuvista menettelyistä, joita olisi sovellettava yhtenevästi. Lisäksi haastattelut voitaisiin mahdollisuuksien mukaan toteuttaa käyttämällä nykyaikaisia digitaalisia välineitä ja etäviestintävälineitä, kuten ääni- tai videopuheluita internetin kautta. Hakijoiden perusoikeudet olisi taattava prosessin aikana.

(21)  Jotta mahdollistetaan tässä asetuksessa vahvistetun viisumimaksun määrän tarkistaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen muuttamista viisumimaksujen määrän osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(5) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(22)  Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 810/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(6) mukaisesti.

(23)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(24)  Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY(7) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(25)  Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY(8) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(26)  Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen(9) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY(10) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(27)  Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen(11) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY(12) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(28)  Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen(13) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU(14) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(29)  Kyproksen osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(30)  Bulgarian ja Romanian osalta tämä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(31)  Kroatian osalta tämä asetus on vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(32)  Asetus (EY) N:o 810/2009 olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 810/2009 seuraavasti:

1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Tällä asetuksella vahvistetaan menettelyt ja edellytykset viisumien myöntämiseksi sellaisia jäsenvaltioiden alueella oleskeluja varten, joiden on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana.";

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"4. Jäsenvaltioiden on tätä asetusta soveltaessaan toimittava noudattaen täysimääräisesti unionin oikeutta, mukaan lukien Euroopan unionin perusoikeuskirja. Unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti hakemuksista tämän asetuksen nojalla tehtävät päätökset on tehtävä tapauskohtaisin perustein.".

"

2)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:"

"a) jäsenvaltioiden alueella oleskeluun, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana; tai";

"

b)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

"7. 'tunnustetulla matkustusasiakirjalla' yhden tai useamman jäsenvaltion tunnustamaa matkustusasiakirjaa ulkorajojen ylittämistä ja viisumin kiinnittämistä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1105/2011/EU* mukaisesti;

_____________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1105/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavia matkustusasiakirjoja, joihin voidaan liittää viisumi, koskevasta luettelosta ja tämän luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä (EUVL L 287, 4.11.2011, s. 9).";

"

c)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

"12. 'merimiehellä' henkilöä, joka on työsuhteessa tai muutoin toimii tai työskentelee jossakin ominaisuudessa mertakulkevalla tai kansainvälisillä sisävesillä liikennöivällä ▌aluksella;

13.  'sähköisellä allekirjoituksella' Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014* 3 artiklan 10 kohdassa määriteltyä sähköistä allekirjoitusta.

__________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).".

"

3)  Korvataan 3 artiklan 5 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:"

"b) kolmansien maiden kansalaiset, joilla on voimassa oleva oleskelulupa, jonka on myöntänyt jokin sellainen jäsenvaltio, joka ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, tai jokin sellainen jäsenvaltio, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, tai kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jokin liitteessä V mainittu Andorran, Kanadan, Japanin, San Marinon tai Amerikan yhdysvaltojen myöntämä voimassa oleva oleskelulupa, joka takaa haltijalleen rajoittamattoman paluuoikeuden, tai kolmansien maiden kansalaiset, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Alankomaiden kuningaskunnan yhtä tai useampaa merentakaista maata ja merentakaista aluetta (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba) varten;

   c) kolmansien maiden kansalaiset, joilla on jossakin sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, tai jossakin sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, tai jossakin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevassa maassa tai Kanadassa, Japanissa tai Amerikan yhdysvalloissa voimassa oleva viisumi, tai kolmansien maiden kansalaiset, joilla on Alankomaiden kuningaskunnan yhdessä tai useammassa merentakaisessa maassa ja yhdellä tai useammalla merentakaisella alueella (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba) voimassa oleva viisumi, kun he matkustavat viisumin myöntäneeseen maahan tai johonkin muuhun kolmanteen maahan tai kun he palaavat viisumin myöntäneestä maasta käytettyään kyseistä viisumia;".

"

4)  Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:"

"1 a. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat päättää, että keskusviranomaiset käsittelevät hakemukset ja tekevät niistä päätökset. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvien riskien arvioimiseksi kyseisillä viranomaisilla on riittävä tietämys paikallisista olosuhteista siinä maassa, johon viisumihakemus jätetään, sekä riittävä kielitaito asiakirjojen tutkimiseksi, ja että konsulaatit osallistuvat tarvittaessa lisätutkimuksiin ja haastatteluihin."

"

5)  Korvataan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:"

"b) jos matka sisältää useamman kuin yhden kohteen tai jos tarkoituksena on matkustaa useita kertoja kahden kuukauden aikana, jäsenvaltio, jonka alue on matkan tai matkojen pääasiallinen kohde, oleskelun päivinä lasketun keston tai tarkoituksen osalta; tai"

"

6)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Jäsenvaltio voi sopia, että se edustaa toista jäsenvaltiota, joka on 5 artiklan mukaisesti toimivaltainen, hakemusten käsittelyä ja niitä koskevien päätösten tekemistä varten kyseisen jäsenvaltion puolesta. Jäsenvaltio voi myös edustaa toista jäsenvaltiota rajoitetusti ainoastaan hakemusten keruussa ja biometristen tunnisteiden rekisteröimisessä.";

"

b)  kumotaan 2 kohta;

c)  korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

"3. Silloin kun edustus on 1 kohdan toisen virkkeen mukaisesti rajoitettua, tietojen keruu ja siirtäminen edustetulle jäsenvaltiolle on suoritettava noudattaen asiaankuuluvia tietosuojaa ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä.

4.  Edustavan ja edustetun jäsenvaltion välillä sovitaan kahdenvälisestä järjestelystä. Järjestelyssä

   a) on määriteltävä edustuksen kesto, jos kyseessä on vain tilapäinen järjestely, ja sen päättymiseen liittyvät menettelyt;
   b) voidaan määrätä, erityisesti jos edustetulla jäsenvaltiolla on asianomaisessa kolmannessa maassa konsulaatti, että edustettu jäsenvaltio antaa käyttöön tiloja, henkilöstöä ja varoja.";

"

d)  korvataan 7 ja 8 kohta seuraavasti:"

"7. Edustetun jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle edustusjärjestelyjen tekemisestä tai niiden voimassaolon päättymisestä viimeistään 20 kalenteripäivää ennen kuin ne tulevat voimaan tai niiden voimassaolo päättyy paitsi, jos kyseessä on ylivoimainen este.

8.  Edustavan jäsenvaltion konsulaatin on ilmoitettava samaan aikaan 7 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamisen kanssa sekä muiden jäsenvaltioiden konsulaateille että asianomaisella toimialueella toimivalle unionin edustustolle edustusjärjestelyistä tai niiden voimassaolon päättymisestä.";

"

e)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"10. Jos jäsenvaltio ei ole läsnä tai edustettuna siinä kolmannessa maassa, jossa hakijan on määrä jättää hakemus, kyseisen jäsenvaltion on pyrittävä tekemään 43 artiklan mukaisesti yhteistyötä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa kyseisessä kolmannessa maassa.

11.  Jos jäsenvaltion konsulaatti tietyssä paikassa kohtaa pitkittyneen ylivoimaisen teknisen esteen, kyseisen jäsenvaltion on pyydettävä toista jäsenvaltiota edustamaan sitä kyseisessä paikassa tilapäisesti kaikkien tai tiettyjen hakijaryhmien osalta.".

"

7)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Hakemus on jätettävä aikaisintaan kuusi kuukautta tai työtehtäviään suorittavien merimiesten osalta aikaisintaan yhdeksän kuukautta ennen suunnitellun vierailun alkua, ja se on yleensä jätettävä viimeistään 15 kalenteripäivää ennen suunnitellun vierailun alkua. Perustelluissa kiireellisissä yksittäistapauksissa konsulaatti tai keskusviranomainen voi sallia, että hakemus jätetään myöhemmin kuin 15 kalenteripäivää ennen suunnitellun vierailun alkua.";

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Rajoittamatta 13 artiklan soveltamista hakemuksen voi jättää

   a) hakija;
   b) akkreditoitu kaupallinen organisaatio ▌;
   c) ammatillinen, kulttuuri-, urheilu- tai koulutusyhdistys tai -laitos jäsentensä puolesta;";

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

"5. Hakijan ei voida vaatia käyvän henkilökohtaisesti useammassa kuin yhdessä toimipaikassa hakemuksen jättämiseksi.".

"

8)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Hakemusta jättäessään hakijoiden on käytävä henkilökohtaisesti jättämässä sormenjälkensä 13 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 13 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti. Rajoittamatta tämän kohdan ensimmäisen virkkeen ja 45 artiklan soveltamista hakijat voivat tarvittaessa jättää hakemuksensa sähköisesti.";

"

b)  kumotaan 2 kohta.

9)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"1. Jokaisen hakijan on jätettävä käsin tai sähköisesti täytetty liitteen I mukainen hakemuslomake ▌. Hakemuslomake on allekirjoitettava. Se voidaan allekirjoittaa käsin tai sähköisesti, jos hakemuksen käsittelyyn ja sitä koskevan päätöksen tekemiseen toimivaltainen jäsenvaltio tunnustaa sähköisen allekirjoituksen."

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"1 a. Jos hakija allekirjoittaa hakemuksen sähköisesti, sähköisen allekirjoituksen on oltava asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 12 alakohdassa tarkoitettu hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

1 b.  Jos käytetään sähköistä hakemuslomaketta, sen sisällön on vastattava liitteessä I olevaa mallia.";

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Lomakkeen on oltava saatavilla vähintään seuraavilla kielillä:

   a) sen jäsenvaltion, johon viisumia haetaan, tai edustavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä; ja
   b) konsulaatin sijaintimaan virallisella kielellä tai virallisilla kielillä.

Edellä a alakohdassa tarkoitetun kielen tai tarkoitettujen kielten lisäksi lomake voidaan pitää saatavilla millä tahansa yhdellä tai useammalla muulla unionin toimielinten virallisella kielellä ▌.";

"

d)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Jos konsulaatin sijaintimaan virallista kieltä tai virallisia kieliä ei ole lomakkeessa, hakijoilla on oltava erikseen käytettävissään hakemuslomakkeen käännös sille kielelle tai niille kielille.".

"

10)  Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 3–5 kohta seuraavasti:"

"3. Liitteessä II on esimerkkiluettelo liiteasiakirjoista, jotka hakijalta voidaan vaatia sen tarkistamiseksi, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

4.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hakijat esittävät ylläpitositoumusta tai yksityistä majoitussitoumusta tai näitä molempia koskevan selvityksen täyttämällä kunkin jäsenvaltion laatiman lomakkeen. Kyseisessä lomakkeessa on ilmoitettava erityisesti

   a) onko se tarkoitettu ylläpitositoumusta vai yksityistä majoitussitoumusta koskevaa selvitystä vai molempia varten;
   b) onko ylläpitäjänä toimiva tai kutsun esittänyt taho yksityishenkilö, yritys vai organisaatio;
   c) ylläpitäjänä toimivan tai kutsun esittäneen tahon henkilöllisyys ja yhteystiedot;
   d) hakijan tai hakijoiden henkilötiedot (etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus);
   e) majoituspaikan osoite;
   f) oleskelun kesto ja tarkoitus;
   g) mahdolliset perhesiteet ylläpitäjänä toimivaan tai kutsun esittäneeseen henkilöön;
   h) VIS-asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa edellytetyt tiedot.

Lomake on laadittava jäsenvaltion virallisen kielen tai virallisten kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla unionin toimielinten virallisella kielellä. Lomakkeen malli on lähetettävä komissiolle.

5.  Konsulaattien on arvioitava paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten täyttyminen ottaen huomioon paikalliset olosuhteet sekä muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvät riskit.";

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"5 a. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kullakin toimialueella käytettävän liiteasiakirjojen yhtenäisen luettelon 48 artiklassa tarkoitettujen paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.";

"

c)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Tämän artiklan 1 kohdan vaatimuksista voidaan poiketa siinä tapauksessa, että hakijan luotettavuus ja rehellisyys, erityisesti aiempien viisumien laillisen käytön osalta, on konsulaatin tai keskusviranomaisten tiedossa, jos on varmaa, että hakija täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399* 6 artiklan 1 kohdan vaatimukset jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämisajankohtana.

_________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).”.

"

11)  Korvataan 15 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”2. Toistuvaisviisumia hakevien on osoitettava, että heillä on riittävä ja voimassa oleva matkasairausvakuutus, joka on voimassa ensimmäisen suunnitellun vierailun ajan.”

"

12)  Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

”1. Hakijan on maksettava 80 euron viisumimaksu.

2.  Vähintään 6-vuotiaista mutta alle 12-vuotiaista lapsista viisumimaksu on 40 euroa.”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Sovellettava viisumimaksu on 120 euroa tai 160 euroa, jos neuvosto hyväksyy 25 a artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti täytäntöönpanopäätöksen. Tätä säännöstä ei sovelleta alle 12-vuotiaisiin lapsiin.”;

"

c)  kumotaan 3 kohta;

d)  korvataan 4 kohdan c alakohta seuraavasti:"

”c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/801 3 artiklan 2 alakohdan mukaisesti tieteellistä tutkimusta tai tieteelliseen seminaariin tai konferenssiin osallistumista varten matkustavat kolmansien maiden tutkijat;

_____________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).";

"

e)  ▌korvataan 5 kohta seuraavasti:"

"5. Viisumimaksu voidaan jättää perimättä

   a) yli 6-vuotiailta mutta alle 18-vuotiailta lapsilta;
   b) virka- ja diplomaattipassien haltijoilta;
   c) sellaisilta 25-vuotiailta ja sitä nuoremmilta, jotka osallistuvat voittoa tavoittelemattomien järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin taikka urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin.";

"

f)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Viisumimaksuja voidaan yksittäistapauksissa alentaa tai ne voidaan jättää perimättä, kun tämä palvelee kulttuuriin tai urheiluun liittyvää etua, ulko- tai kehitysyhteistyöpoliittista etua tai jotakin muuta merkittävää yleistä etua taikka humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi.";

"

g)  korvataan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Kun viisumimaksu peritään muuna valuuttana kuin euroina, tänä valuuttana perityn viisumimaksun määrä määritetään ja tarkistetaan säännöllisesti soveltamalla Euroopan keskuspankin vahvistamaa euron valuuttaviitekurssia. Perittävä määrä voidaan pyöristää, ja paikallisin Schengen-yhteistyöjärjestelyin on varmistettava, että peritään samanlaiset maksut.";

"

h)  lisätään kohta seuraavasti:"

"9. Komissio arvioi tarvetta tarkistaa tämän artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa vahvistettujen viisumimaksujen määrää kolmen vuoden välein ottaen huomioon objektiiviset perusteet, kuten Eurostatin julkaiseman unionin laajuisen yleisen inflaatioasteen ja jäsenvaltioiden virkamiesten palkkojen painotetun keskiarvon. Komissio antaa noiden arvioiden perusteella tarvittaessa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen muuttamisesta viisumimaksujen määrän osalta ▌.".

"

13)  Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:"

"1. Jäljempänä 43 artiklassa tarkoitettu ulkoinen palveluntarjoaja voi periä palvelumaksun.";

"

b)  kumotaan 3 kohta;

c)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"4 a. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, palvelumaksu ei saa periaatteessa ylittää 80 euroa niissä kolmansissa maissa, joissa toimivaltaisella jäsenvaltiolla ei ole konsulaattia, joka voisi kerätä hakemukset, eikä se ole siellä toisen jäsenvaltion edustamana.

4 b.  Poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 4 a kohdassa tarkoitettu maksu ei riitä täyden palvelun tarjoamiseen, voidaan periä suurempi, enintään 120 euron palvelumaksu. Tällaisessa tapauksessa asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan sallia suuremman palvelumaksun periminen viimeistään kolme kuukautta ennen sen käyttöönottoa. Ilmoituksessa on esitettävä syyt palvelumaksun suuruuden määrittämiselle, erityisesti yksityiskohtaiset kulut, joihin suurempi maksu perustuu.";

"

d)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

"5. Asianomainen jäsenvaltio voi varata kaikille hakijoille mahdollisuuden jättää hakemuksensa suoraan sen konsulaatteihin tai sellaisen jäsenvaltion konsulaattiin, jonka kanssa sillä on edustusjärjestely 8 artiklan mukaisesti.".

"

14)  Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

"1. Toimivaltaisen jäsenvaltion toimivaltaisen konsulaatin tai keskusviranomaisten on tarkistettava, että";

"

b)  korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

"2. Jos toimivaltaisen jäsenvaltion toimivaltainen konsulaatti tai keskusviranomainen toteaa, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, hakemus on otettava tutkittavaksi ja konsulaatin tai keskusviranomaisen on:

   noudatettava VIS-asetuksen 8 artiklassa kuvattuja menettelyjä, ja
   tutkittava hakemus tarkemmin.";

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Jos toimivaltaisen jäsenvaltion toimivaltainen konsulaatti tai keskusviranomainen toteaa, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, hakemusta ei oteta tutkittavaksi, ja konsulaatin tai keskusviranomaisen on viipymättä

   palautettava hakemuslomake ja kaikki hakijan toimittamat asiakirjat,
   hävitettävä kerätyt biometriset tiedot,
   palautettava viisumimaksu, ja
   jätettävä hakemus tutkimatta.";

"

d)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen hakemus, joka ei täytä 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia, voidaan ottaa tutkittavaksi humanitaarisista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi.".

"

15)  Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

"3. Tarkastaessaan, täyttääkö hakija maahantulon edellytykset, konsulaatin tai keskusviranomaisten on tarkistettava seuraavaa:";

"

ii)   ▌korvataan e alakohta seuraavasti:"

"e) että hakijalla on tarvittaessa riittävä ja voimassa oleva matkasairausvakuutus, joka kattaa suunnitellun oleskelun ajan tai toistuvaisviisumia haettaessa ensimmäisen suunnitellun oleskelun ajan.";

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Konsulaatin tai keskusviranomaisten on tarvittaessa tarkistettava aikaisempien ja suunniteltujen oleskelujen pituus sen varmistamiseksi, ettei hakija ole ylittänyt jäsenvaltioiden alueella sallitun oleskelun enimmäiskestoa, riippumatta pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn kansallisen viisumin tai oleskeluluvan nojalla sallitusta mahdollisesta oleskelusta.";

"

c)  korvataan 6 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

"6. Lentokentän kauttakulkuviisumia koskevaa hakemusta tutkittaessa konsulaatin tai keskusviranomaisten on erityisesti tarkistettava:";

"

d)  korvataan 8 kohta seuraavasti:"

"8. Konsulaatit tai keskusviranomaiset voivat hakemusta tutkiessaan perustelluissa tapauksissa järjestää hakijan haastattelun ja pyytää lisäasiakirjoja.".

"

16  ) Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1–3 kohta seuraavasti:"

"1. Yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansainvälisille suhteille tai kansanterveydelle aiheutuvan uhkan vuoksi jäsenvaltio voi vaatia, että muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on kuultava sen keskusviranomaisia tutkittaessa tiettyjen kolmansien maiden kansalaisten tai tiettyihin ryhmiin kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten jättämiä hakemuksia. Tällaista kuulemista ei sovelleta lentokentän kauttakulkuviisumeja koskeviin hakemuksiin.

2.  Kuultujen keskusviranomaisten on annettava lopullinen vastauksensa mahdollisimman pian ja viimeistään seitsemän kalenteripäivän kuluessa kuulemisesta. Jos vastausta ei ole annettu kyseisessä määräajassa, katsotaan, ettei niillä ole perusteita vastustaa viisumin myöntämistä.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseistä ennalta kuulemista koskevan vaatimuksen esittämisestä tai sen peruuttamisesta yleensä vähintään 25 kalenteripäivää ennen kuin sitä aletaan soveltaa. Kyseiset tiedot on annettava myös paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa asianomaisella toimialueella.";

"

b)  kumotaan 5 kohta.

17)  Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

"2. Tätä määräaikaa voidaan yksittäisissä tapauksissa jatkaa enintään 45 kalenteripäivään, erityisesti jos hakemusta on tarpeen tarkastella lähemmin.";

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"2 a. Hakemusta koskeva päätös on tehtävä viipymättä perustelluissa kiireellisissä yksittäistapauksissa.";

"

c)  kumotaan 3 kohta;

d)  muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)  lisätään alakohta seuraavasti:"

"b a) lentokentän kauttakulkuviisumin myöntämisestä 26 artiklan mukaisesti; tai";

"

ii)  korvataan c alakohta seuraavasti:"

”c) viisumi evätään 32 artiklan mukaisesti.”;

"

iii)  kumotaan d alakohta.

18)  Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  kumotaan kolmas alakohta;

ii)  korvataan neljäs alakohta seuraavasti:"

"Rajoittamatta 12 artiklan a alakohdan soveltamista kertaviisumin voimassaoloaikaan sisältyy 15 kalenteripäivän lisäaika.";

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Jos hakija täyttää asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdan a kohdan ja c–e alakohdassa säädetyt maahantulon edellytykset, pitkäaikaisia toistuvaisviisumeita myönnetään seuraaviksi voimassaoloajoiksi, ellei viisumin voimassaoloaika ylitä matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa:

   a) voimassaoloaika yksi vuosi, jos hakija on hankkinut edeltävien kahden vuoden aikana kolme viisumia ja käyttänyt niitä sääntöjenmukaisesti;
   b) voimassaoloaika kaksi vuotta ▌, jos hakija on hankkinut edeltävien kahden vuoden aikana yhden vuoden voimassa olevan toistuvaisviisumin ja käyttänyt sitä sääntöjenmukaisesti;
   c) voimassaoloaika viisi vuotta, jos hakija on hankkinut edeltävien kolmen vuoden aikana kaksi vuotta voimassa olevan toistuvaisviisumin ja käyttänyt sitä sääntöjenmukaisesti.

Jäljempänä olevan 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnettyjä lentokentän kauttakulkuviisumeita ja alueellisesti rajoitettuja viisumeita ei oteta huomioon toistuvaisviisumia myönnettäessä.";

"

c)  Lisätään kohdat seuraavasti:"

"2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, myönnettävän viisumin voimassaoloaika voi olla lyhyempi yksittäisissä tapauksissa, joissa on perusteltua aihetta epäillä maahantulon edellytysten täyttymistä koko voimassaolon ajan.

2 b.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, konsulaattien on arvioitava paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa tarvetta mukauttaa 2 kohdassa vahvistettuja toistuvaisviisumien myöntämistä koskevia sääntöjä paikallisten olosuhteiden tai muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi suotuisampien tai rajoittavampien sääntöjen vahvistamiseksi 2 d kohdan mukaisesti.

2 c.  Enintään viisi vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi voidaan myöntää hakijoille, jotka todistavat tarpeen tai perustelevat aikomuksen matkustaa usein tai säännöllisesti, jos hakijat todistavat rehellisyytensä ja luotettavuutensa, erityisesti aiempien viisumien sääntöjenmukaisen käytön, taloudellisen tilanteensa lähtömaassa ja vilpittömän aikomuksensa poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen hakemansa viisumin voimassaolon päättymistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

2 d.  Jos tämän artiklan 2 b kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella osoittautuu välttämättömäksi, komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt kullakin toimialueella sovellettavista edellytyksistä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toistuvaisviisumien myöntämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvät riskit sekä unionin yleiset suhteet kyseisen maan kanssa ▌. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.".

"

19)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"25 a artikla

Takaisinottoa koskeva yhteistyö

1.  Ottaen huomioon kolmannen maan laittomien muuttajien takaisinoton alalla jäsenvaltioiden kanssa tekemän yhteistyön taso, jota arvioidaan asianmukaisten ja objektiivisten tietojen pohjalta, 14 artiklan 6 kohtaa, 16 artiklan 1 kohtaa ja 16 artiklan 5 kohdan b alakohtaa, 23 artiklan 1 kohtaa ja 24 artiklan 2 ja 2 c kohtaa ei sovelleta hakijoihin ja hakijaryhmiin, jotka ovat sellaisen kolmannen maan kansalaisia, jonka katsotaan tämän artiklan mukaisesti tekevän riittämätöntä yhteistyötä. ▌

2.  Komissio arvioi säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa kolmansien maiden yhteistyötä takaisinottoon liittyvissä kysymyksissä ottaen huomioon erityisesti seuraavat indikaattorit:

   a) jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien, kyseisestä kolmannesta maasta tulleiden henkilöiden palauttamista koskevien päätösten määrä;
   b) pakkotoimin tapahtuvaa palauttamista koskevien päätösten kohteena olleiden henkilöiden tosiasiallisesti, mukaan lukien tarvittaessa unionin kanssa tehdyn tai kahdenvälisten palauttamissopimusten perusteella, toteutettujen palautusten määrän suhde prosentteina kyseisen kolmannen maan kansalaisista tehtyjen palauttamispäätösten määrään sekä kyseisen maan kautta kulkeneiden kolmansien maiden kansalaisten määrään;
   c) kyseisen kolmannen maan hyväksymien jäsenvaltiokohtaisten takaisinottopyyntöjen määrän suhde prosentteina sille esitettyjen pyyntöjen määrään;
   d) käytännön yhteistyön taso palautusten osalta palauttamismenettelyn eri vaiheissa, esimerkiksi:
   i) jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien henkilöiden tunnistamisessa tarjottu apu ja matkustusasiakirjojen ripeä myöntäminen;
   ii) laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan tai kulkuluvan hyväksyminen;
   iii) sellaisten henkilöiden takaisinoton hyväksyminen, jotka on määrä lain mukaan palauttaa maahansa;
   iv) palauttamislentojen ja -operaatioiden hyväksyminen.

Tällaisen arvioinnin on perustuttava jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten, elinten ja laitosten toimittamiin luotettaviin tietoihin. Komissio raportoi neuvostolle säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa arvioinnistaan.

3.  Jäsenvaltio voi myös ilmoittaa komissiolle 2 kohdassa lueteltujen indikaattoreiden perusteella, jos sillä on merkittäviä ja jatkuvia käytännön ongelmia laittomien muuttajien takaisinottoon liittyvässä yhteistyössä jonkin kolmannen maan kanssa. Komissio tiedottaa tällaisesta ilmoituksesta välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Komissio tarkastelee kaikkia 3 kohdan mukaisesti tehtyjä ilmoituksia kuukauden kuluessa. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastelun tuloksista.

5.  Jos komissio katsoo 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun analyysin perusteella ja ottaen huomioon komission toteuttamat toimet yhteistyön tason parantamiseksi kyseisen kolmannen maan kanssa takaisinoton alalla ja unionin yleiset suhteet kyseiseen kolmanteen maahan, myös muuttoliikkeen alalla, että jokin maa ei tee riittävästi yhteistyötä ja tämän vuoksi tarvitaan toimenpiteitä, tai jos jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö on 12 kuukauden kuluessa tehnyt komissiolle ilmoituksen 3 kohdan mukaisesti, komissio jatkaa pyrkimyksiään parantaa yhteistyötä kyseisen kolmannen maan kanssa ja antaa neuvostolle ehdotuksen ▌:

   a) täytäntöönpanopäätöksestä, jolla keskeytetään tilapäisesti 14 artiklan 6 kohdan, 16 artiklan 5 kohdan b alakohdan, 23 artiklan 1 kohdan tai 24 artiklan 2 ja 2 c kohdan soveltaminen kaikkiin asianomaisen kolmannen maan kansalaisiin tai tiettyihin sen kansalaisryhmiin;
   b) täytäntöönpanopäätöksestä, jolla sovelletaan asteittain jotain 16 artiklan 2 a kohdassa vahvistettua viisumimaksua kaikkiin kyseisen kolmannen maan kansalaisiin tai tiettyihin sen kansalaisryhmiin, jos komission tekemän arvioinnin jälkeen tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti sovelletut toimenpiteet katsotaan tehottomiksi.

6.  Komissio arvioi ja raportoi jatkuvasti 2 kohdassa vahvistettujen indikaattoreiden pohjalta, voidaanko laittomien muuttajien takaisinottoa koskevan yhteistyön asianomaisen kolmannen maan kanssa todeta parantuneen merkittävästi ja kestävällä tavalla, ja se voi ottaen huomioon myös unionin yleiset suhteet kyseiseen kolmanteen maahan esittää neuvostolle ehdotuksen 5 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanopäätösten kumoamisesta tai muuttamisesta.

7.  Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle takaisinottoon liittyvän yhteistyön edistymisestä kyseisen kolmannen maan kanssa viimeistään kuusi kuukautta 5 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanopäätösten voimaantulon jälkeen.

8.  Jos komissio katsoo 2 kohdassa tarkoitetun analyysin pohjalta ja ottaen huomioon unionin yleiset suhteet kyseiseen kolmanteen maahan erityisesti takaisinoton alalla tehtävässä yhteistyössä, että kolmas maa tekee riittävästi yhteistyötä, se voi antaa neuvostolle ehdotuksen täytäntöönpanopäätöksestä, joka koskee hakijoita tai hakijaryhmiä, jotka ovat kyseisen kolmannen maan kansalaisia ja jotka hakevat viisumia kyseisen kolmannen maan alueella, ja jossa säädetään seuraavista järjestelyistä:

   a) 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viisumimaksun alentaminen 60 euroon;
   b) 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakemusten käsittelyajan lyhentäminen 10 päivään;
   c) toistuvaisviisumien voimassaoloajan pidentäminen 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti."

Kyseistä täytäntöönpanopäätöstä sovelletaan enintään yhden vuoden ajan. Se voidaan uusia.

"

20)  Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

"1. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä säännöt viisumitarran täyttämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Jäsenvaltiot voivat tehdä viisumitarran "huomautuksia"-kenttään kansallisia merkintöjä. Kyseiset merkinnät eivät saa olla samoja kuin 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vahvistetut pakolliset tiedot ▌.";

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Kertaviisumin viisumitarraan saa merkitä tietoja käsin ainoastaan ylivoimaisen teknisen esteen vuoksi. Käsin täytettyyn viisumitarraan ei saa tehdä muutoksia.".

"

21)  Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. ▌Viisumitarra on kiinnitettävä matkustusasiakirjaan."

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"1 a. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt viisumitarran kiinnittämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.".

"

22)  Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

"1. Jäsenvaltio voi vaatia, että sen keskusviranomaisille ilmoitetaan lentokentän kauttakulkuviisumeja lukuun ottamatta viisumeista, joita muut jäsenvaltiot ovat myöntäneet tiettyjen kolmansien maiden kansalaisille tai tiettyihin ryhmiin kuuluville kolmansien maiden kansalaisille.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten tietojen ilmoittamista koskevan vaatimuksen käyttöönotosta tai sen peruuttamisesta vähintään 25 kalenteripäivää ennen kuin sitä aletaan soveltaa. Kyseiset tiedot on annettava myös paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa asianomaisella toimialueella.";

"

b)  kumotaan 4 kohta.

23)  Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)  lisätään 1 kohdan a alakohtaan alakohta seuraavasti:"

"iia) ei perustele suunnitellun lentokentän kauttakulun tarkoitusta tai olosuhteita;";

"

b)  korvataan 2 seuraavasti:"

"2. Epäämispäätös ja sen perusteena olevat syyt on ilmoitettava hakijalle liitteessä VI olevalla vakiolomakkeella sen jäsenvaltion kielellä, joka on tehnyt hakemusta koskevan lopullisen päätöksen, ja jollain muulla unionin toimielinten virallisella kielellä.";

"

c)  kumotaan 4 kohta.

24)  Muutetaan 36 artikla seuraavasti:

a)  kumotaan 2 kohta;

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"2 a. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä toimintaohjeet viisumien myöntämisestä rajalla merimiehille. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.".

"

25)  Korvataan 37 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

"2. Viisumitarrojen säilytyksessä ja käsittelyssä on noudatettava asianmukaisia turvatoimia petosten ja katoamisten välttämiseksi. Kunkin konsulaatin on pidettävä kirjaa viisumitarravarastostaan ja kirjattava ylös, miten kukin tarra on käytetty. Tyhjien viisumitarrojen merkittävistä katoamisista on ilmoitettava komissiolle.

3.  Konsulaattien tai keskusviranomaisten on arkistoitava hakemukset paperimuodossa tai sähköisesti. Kussakin asiakirjakansiossa on oltava asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla on mahdollista tarvittaessa rekonstruoida hakemusta koskevan päätöksenteon tausta.

Hakemusasiakirjakansioita on säilytettävä vähintään vuosi alkaen päivästä, jona 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemusta koskeva päätös tehtiin, tai muutoksenhakumenettelyn loppuun saakka, jos päätökseen haetaan muutosta, sen mukaan, kumpi aika on pidempi. Mahdolliset sähköisessä muodossa olevat hakemusasiakirjakansiot on säilytettävä myönnetyn viisumin voimassaoloajan."

"

26)  Muutetaan 38 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

"Hakemusten käsittelyä ja viisumimenettelyjen valvontaa varten tarvittavat resurssit";

"

b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Jäsenvaltioiden on osoitettava konsulaatteihin hakemusten käsittelyyn liittyviin tehtäviin riittävästi pätevää henkilöstöä, jotta voidaan varmistaa, että yleisölle tarjottujen palvelujen laatu on riittävä ja yhdenmukainen.";

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

"1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että konsulaattien koko viisumimenettelyä, mukaan lukien hakemusten jättäminen ja käsittely, viisumitarrojen tulostus ja käytännön yhteistyö ulkoisen palveluntarjoajan kanssa, valvoo kotimaasta lähetetty henkilöstö menettelyn kaikkien vaiheiden luotettavuuden takaamiseksi.";

"

d)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on annettava sekä kotimaasta lähetetylle että paikalta palkatulle henkilöstölle asianmukainen koulutus, ja niiden vastuulla on toimittaa henkilöstölle täydelliset, täsmälliset ja ajantasaiset tiedot asiaa koskevasta unionin ja kansallisesta lainsäädännöstä.";

"

e)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"3 a. Jos keskusviranomaiset käsittelevät hakemukset ja tekevät niistä päätökset 4 artiklan 1a kohdassa tarkoitetulla tavalla, jäsenvaltioiden on annettava erityiskoulutusta sen varmistamiseksi, että kyseisten keskusviranomaisten henkilöstöllä on riittävät ja ajantasaiset maakohtaiset tiedot paikallisista sosioekonomisista olosuhteista ja täydelliset, täsmälliset ja ajantasaiset tiedot asiaa koskevasta unionin ja kansallisesta lainsäädännöstä.

3 b.  Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava siitä, että konsulaateilla on riittävästi asianmukaisesti koulutettua henkilöstöä, joka avustaa keskusviranomaisia hakemusten käsittelyssä ja niitä koskevien päätösten tekemisessä erityisesti osallistumalla kokouksiin paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa, vaihtamalla tietoja muiden konsulaattien ja paikallisviranomaisten kanssa, keräämällä paikallisesti asiaankuuluvaa tietoa muuttoliikkeeseen liittyvästä riskistä ja vilpillisistä käytännöistä sekä suorittamalla haastatteluja ja lisätutkimuksia.";

"

f)  lisätään kohta seuraavasti:"

"5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että käytössä on menettely, jonka avulla hakijat voivat tehdä valituksia

   a) konsulaattien tai tilanteen mukaan ulkoisten palvelujen tarjoajien henkilöstön käyttäytymisestä; tai
   b) hakumenettelystä.

Konsulaattien ja keskusviranomaisten on pidettävä kirjaa valituksista ja toteutetuista jatkotoimista.

Jäsenvaltioiden on asetettava tässä kohdassa säädettyä menettelyä koskevat tiedot yleisön saataville.".

"

27)  Korvataan 39 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

"2. Konsulaattien ja keskusviranomaisten henkilöstön on tehtäviään suorittaessaan täysimääräisesti kunnioitettava ihmisarvoa. Kaikkien toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa niiden tavoitteeseen nähden.

3.  Konsulaattien ja keskusviranomaisten henkilöstö ei tehtäviään suorittaessaan saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi."

"

28)  Korvataan 40 artikla seuraavasti:"

"40 artikla

Konsulaattien organisointi ja yhteistyö

1.  Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava hakemuksiin liittyvien menettelyjen järjestämisestä.

2.  Jäsenvaltioiden on

   a) varustettava konsulaattinsa ja viisumien myöntämisestä rajoilla vastaavat viranomaiset biometristen tunnisteiden keräämiseen tarvittavilla välineillä, samoin kuin kunniakonsuleidensa toimitilat, jos niissä on tarkoitus kerätä biometrisiä tunnisteita 42 artiklan mukaisesti;
   b) tehtävä yhteistyötä yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa edustusjärjestelyjen tai minkä tahansa muunlaisen konsuliyhteistyön muodossa.

3.  Jäsenvaltio voi tehdä yhteistyötä myös ulkoisen palveluntarjoajan kanssa 43 artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle konsulijärjestelyistään ja -yhteistyöstään kullakin konsulaatin sijaintipaikkakunnalla.

5.  Jos yhteistyö muiden jäsenvaltioiden kanssa lopetetaan, jäsenvaltioiden on pyrittävä varmistamaan täyden palvelun jatkuvuus."

"

29)  Kumotaan 41 artikla.

30)  Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)  kumotaan 3 kohta;

b)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

"5. Ulkoisilla palveluntarjoajilla ei saa olla pääsyä viisumitietojärjestelmään missään olosuhteissa. Viisumitietojärjestelmää voi käyttää ainoastaan konsulaattien tai keskusviranomaisten asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta.";

"

c)  muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)  korvataan a alakohta seuraavasti:"

"a) yleisten tietojen antaminen viisumivaatimuksista 47 artiklan 1 kohdan a–c alakohdan mukaisesti ja hakemuslomakkeista;";

"

ii)  korvataan c alakohta seuraavasti:"

"c) tietojen ja hakemusten keruu (myös biometristen tunnisteiden kerääminen) ja hakemusten toimittaminen konsulaatille tai keskusviranomaisille;";

"

iii)  korvataan e ja f alakohta seuraavasti:"

"e) tarvittaessa konsulaattiin tai ulkoisen palveluntarjoajan tiloihin tehtävien hakijan ajanvarausten hoitaminen;

   f) matkustusasiakirjojen, tarvittaessa myös epäämisilmoitusten, kerääminen konsulaatista tai keskusviranomaisilta ja niiden toimittaminen hakijoille.";

"

d)  korvataan 7 kohta seuraavasti:"

"7. Valitessaan ulkoista palveluntarjoajaa asianomaisen jäsenvaltion on arvioitava organisaation tai yrityksen luotettavuus ja vakavaraisuus sekä varmistuttava siitä, ettei eturistiriitaa ole olemassa. Arvioinnin on tarpeen mukaan katettava tarvittavien toimilupien tarkastelu, kaupparekisteriin rekisteröityminen, yhtiöjärjestys ja sopimukset pankkien kanssa.";

"

e)  korvataan 9 kohta seuraavasti:"

"9. Jäsenvaltiot ovat vastuussa henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen noudattamisesta, ja niiden on varmistettava, että tietosuojan valvontaviranomaiset valvovat ulkoista palveluntarjoajaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679* 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

__________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).";

"

f)  muutetaan 11 kohta seuraavasti:

i)  korvataan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta seuraavasti:"

"a) ulkoisen palveluntarjoajan hakijoille antamat 47 artiklan 1 kohdan ac alakohdan mukaiset yleiset tiedot viisumin hakemiseen liittyvistä kriteereistä, edellytyksistä ja menettelyistä sekä hakemuslomakkeiden sisällöstä;

   b) kaikki tarpeelliset tekniset ja organisatoriset turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai käytöltä, erityisesti jos yhteistyöhön kuuluu hakemusten ja tietojen siirtäminen asianomaisten jäsenvaltioiden konsulaattiin tai keskusviranomaiselle, sekä kaikilta muilta henkilötietojen luvattomilta käsittelytavoilta;";

"

ii)  korvataan toinen alakohta seuraavasti:"

"Asianomaisten jäsenvaltioiden konsulaattien tai keskusviranomaisten on tätä varten tehtävä säännöllisesti ja vähintään yhdeksän kuukauden välein satunnaistarkastuksia ulkoisen palveluntarjoajan tiloissa. Jäsenvaltiot voivat sopia tämän säännöllisen valvonnan vastuun jakamisesta."

"

g)  lisätään kohta seuraavasti:"

"11 a. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle kunkin vuoden 1 päivään helmikuuta mennessä yhteistyöstään kaikkialla maailmassa toimivien ulkoisten palveluntarjoajien kanssa sekä (liitteessä X olevassa C kohdassa tarkoitetusta) ulkoisten palveluntarjoajien valvonnasta.".

"

31)  Korvataan 44 artikla seuraavasti:"

"44 artikla

Tietojen salaaminen ja suojattu siirtäminen

1.  Kun on kyse jäsenvaltioiden keskinäisestä yhteistyöstä, yhteistyöstä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa ja kunniakonsulien käytöstä, asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot salataan kokonaan riippumatta siitä, siirretäänkö ne sähköisesti vai fyysisesti sähköisellä tallennusvälineellä.

2.  Kolmansissa maissa, joissa salattujen tietojen sähköinen siirtäminen on kielletty, asianomaiset jäsenvaltiot eivät saa sallia tietojen siirtämistä sähköisesti.

Näissä tapauksissa asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että jonkin jäsenvaltion konsulivirkamies siirtää sähköiset tiedot kokonaan salatussa muodossa fyysisesti sähköisellä tallennusvälineellä tai, jos tietojen siirtäminen tällä tavalla edellyttäisi suhteettomia tai kohtuuttomia toimenpiteitä, jossakin muussa turvallisessa ja suojatussa muodossa, esimerkiksi käyttämällä vakiintuneita toimijoita, joilla on kokemusta arkaluonteisten asiakirjojen ja tietojen kuljettamisesta asianomaisessa kolmannessa maassa.

3.  Siirron turvallisuustaso on kaikissa tapauksissa mukautettava tietojen arkaluonteisuuteen."

"

32)  Muutetaan 45 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Akkreditoituja kaupallisia organisaatioita on valvottava säännöllisesti satunnaistarkastuksin, joiden yhteydessä haastatellaan hakijoita joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse, tarkistetaan matkat ja majoitus, ja tarpeen mukaan tarkistetaan myös ryhmän paluuseen liittyvät asiakirjat.";

"

b)  korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Kunkin konsulaatin tai keskusviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan tarvittaessa tiedoksi luettelo niistä akkreditoiduista kaupallisista organisaatioista, joiden kanssa se tekee yhteistyötä.".

"

33)  Muutetaan 47 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

"a a) kriteerit, joiden mukaan hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

   a b) tieto siitä, että biometriset tiedot on periaatteessa kerättävä joka 59. kuukausi alkaen ensimmäisestä keräämisestä;";

"

b)  korvataan c alakohta seuraavasti:"

"c) tieto siitä, mihin hakemus voidaan jättää (toimivaltainen konsulaatti tai ulkoinen palveluntarjoaja);";

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

"j) tiedot 38 artiklan 5 kohdassa säädetystä valitusmenettelystä.".

"

34)  Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Jotta voidaan varmistaa, että yhteistä viisumipolitiikkaa sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, konsulaattien ja unionin edustustojen on tehtävä kullakin toimialueella yhteistyötä.

Komissio antaa neuvoston päätöksen 2010/427/EU* 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tätä varten unionin edustustoille ohjeet tässä artiklassa säädettyjä koordinointitehtäviä varten.

Kun keskusviranomaiset käsittelevät asianomaisella toimialueella jätettyjä hakemuksia ja tekevät niistä päätöksiä 4 artiklan 1a kohdassa tarkoitetulla tavalla, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kyseiset keskusviranomaiset osallistuvat aktiivisesti paikalliseen Schengen-yhteistyöhön. Paikalliseen Schengen-yhteistyöhön osallistuvan henkilöstön on saatava riittävä koulutus ja osallistuttava hakemusten käsittelyyn kyseisellä toimialueella.

________

* Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).";

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"1 a. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät yhteistyötä erityisesti

   a) laatiakseen yhtenäisen luettelon hakijoilta 14 artiklan mukaisesti vaadittavista liiteasiakirjoista;
   b) valmistellakseen toistuvaisviisumien myöntämistä koskevan 24 artiklan 2 kohdan paikallista täytäntöönpanoa;
   c) varmistaakseen tarvittaessa yhteisen käännöksen hakemuslomakkeesta;
   d) laatiakseen luettelon konsulaatin sijaintimaan myöntämistä matkustusasiakirjoista ja päivittääkseen sitä säännöllisesti;
   e) laatiakseen yhteisen tiedotteen, joka sisältää 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;
   f) valvoakseen tarvittaessa 25 a artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjen poikkeusten täytäntöönpanoa.";

"

c)  kumotaan 2 kohta;

d)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Jäsenvaltioiden on vaihdettava paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa seuraavia tietoja:

   a) neljännesvuosittaiset tilastotiedot haetuista, myönnetyistä ja evätyistä yhtenäisistä viisumeista, alueellisesti rajoitetuista viisumeista ja lentokentän kauttakulkuviisumeista;
   b) tiedot muuttoliike- ja turvallisuusriskien arviointia varten, erityisesti
   i) konsulaatin sijaintimaan sosioekonomisesta rakenteesta;
   ii) paikallisista tietolähteistä mukaan lukien sosiaaliturva, sairausvakuutus, verorekisterit, maahantuloa ja maastapoistumista koskevat tiedot;
   iii) väärien tai väärennettyjen asiakirjojen käytöstä;
   iv) laittoman maahanmuuton reiteistä;
   v) petollisen toiminnan suuntauksista;
   vi) epäämistapausten suuntauksista;
   c) yhteistyöstä ulkoisten palveluntarjoajien ja liikenneyritysten kanssa;
   d) tiedot vakuutusyhtiöistä, jotka tarjoavat asianmukaisia matkasairausvakuutuksia, mukaan lukien vakuutusten kattavuuden tarkistaminen ja mahdollinen ylivakuutus.";

"

e)  kumotaan 5 kohdan toinen alakohta;

f)  lisätään kohta seuraavasti:"

"7. Kullakin toimialueella laaditaan vuosiraportti kunkin vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä. Komissio laatii kyseisten raporttien pohjalta paikallisen Schengen-yhteistyön tilaa koskevan vuosikertomuksen, joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.".

"

35)  kumotaan 50 artikla.

36)  Korvataan 51 artikla seuraavasti:"

"51 artikla

Tämän asetuksen käytännön soveltamista koskevat ohjeet

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tämän asetuksen säännösten käytännön soveltamista koskevat toimintaohjeet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

"

37)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"51 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 16 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

"

(38)  Korvataan 52 artikla seuraavasti:"

"52 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komitea, jäljempänä 'viisumikomitea'. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

___________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13)."

"

39)  Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

40)  Korvataan liite V tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

41)  Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

42)  Kumotaan liitteet VII, VIII ja IX.

43)  Korvataan liite X tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

2 artikla

Seuranta ja arviointi

1.  Komissio laatii viimeistään … päivänä …kuuta … [kolmen vuoden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] arvioinnin asetuksen (EY) N:o 810/2009, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, soveltamisesta. Tässä yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä asetuksen (EY) N:o 810/2009, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, säännösten täytäntöönpanoa.

2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio tekee arvioinnin perusteella tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [yhdeksän kuukautta tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] asiaankuuluvat käytettävissä olevat tiedot siitä, miten viisuminhaltijat ovat käyttäneet asetuksen (EY) N:o 810/2009 15 artiklassa tarkoitettua matkasairausvakuutusta jäsenvaltioiden alueella oleskelunsa aikana, sekä kansallisille viranomaisille tai tahoille, jotka tarjoavat viisuminhaltijoille terveydenhuoltopalveluja, aiheutuneista kustannuksista. Komissio laatii kyseisten tietojen pohjalta viimeistään … päivänä …kuuta … [15 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] kertomuksen, joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3 artikla

Voimaantulo

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan ... päivästä …kuuta … [kuuden kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

______________

LIITE I

"LIITE I

Yhdenmukainen hakemuslomake

Hakemus Schengen-viisumia varten

Tämä hakemuslomake on maksuton

20190417-P8_TA-PROV(2019)0416_FI-p0000002.png(15)

EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenten ei tarvitse täyttää kenttiä 21, 22, 30, 31 ja 32 (jotka on merkitty tähdellä *).

Kentät 1, 2 ja 3 on täytettävä matkustusasiakirjan tietojen mukaisesti.

1.  Sukunimi:

Viranomainen täyttää

Hakemuksen jättöpäivä:

Hakemuksen numero:

Hakemus jätetty:

□ Suurlähetystö/konsulaatti

□ Palveluntarjoaja

□ Kaupallinen organisaatio

□ Raja (nimi):

………………………….

□ Muu

Hakemuksen käsittelijä:

Liiteasiakirjat:

□ Matkustusasiakirja

□ Toimeentuloon tarvittavat varat

□ Kutsu

□ Matkasairausvakuutus

□ Kulkuväline

□ Muu:

Viisumia koskeva päätös:

□ Evätään

□ Myönnetään:

□ A

□ C

□ alueellisesti rajoitettu viisumi

□ Voimassaoloaika:

Alkaa

Päättyy

Maahantulokertojen määrä:

□ 1 □ 2 □ Useita

Päivien määrä:

2.  Sukunimi tai -nimet syntymähetkellä (aiemmat sukunimet):

3.  Etunimi tai -nimet:

4.  Syntymäaika (pp-kk-vvvv):

5.  Syntymäpaikka:

6.  Syntymämaa:

7.Nykyinen kansalaisuus:

Kansalaisuus syntymähetkellä (jos eri):

Muut kansalaisuudet:

8.  Sukupuoli:

□ Mies □ Nainen

9.  Siviilisääty:

□ Naimaton □ Naimisissa □ Rekisteröity parisuhde □ Asumuserossa □ Eronnut □ Leski □ Muu (täsmennettävä):

10.  Huoltaja (kun kyse alaikäisestä hakijasta)/ laillinen edunvalvoja (sukunimi, etunimi, osoite, jos eri kuin hakijalla, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kansalaisuus):

11.  Kansallinen henkilötunnus (tarvittaessa):

12.  Matkustusasiakirjan laji:

□ Tavallinen passi □ Diplomaattipassi □ Virkapassi □ Virkamatkapassi □ Erityispassi

□ Muu matkustusasiakirja (täsmennettävä):

13.  Matkustusasiakirjan numero:

14.  Myöntämispäivä:

15.  Viimeinen voimassaolopäivä:

16  . Maa, jossa myönnetty:

17.  Henkilötiedot perheenjäsenestä, joka on EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalainen (tarvittaessa)

Sukunimi:

Etunimi (-nimet):

Syntymäaika (päivä-kuukausi-vuosi):

Kansalaisuus:

Matkustusasiakirjan tai henkilötodistuksen numero:

18.  Perheside EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaiseen (tarvittaessa):

□ Puoliso ▌□ Lapsi ▌□ Lapsenlapsi ▌□ Huollettavana oleva vanhempi sukulainen

□ Rekisteröity parisuhde ▌□ muu:

19.  Hakijan kotiosoite ja sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

20.  Asuinmaa eri kuin nykyinen kansalaisuusmaa

□ Ei

□ Kyllä. Oleskelulupa tai vastaava ………………… Nro …………………….. Viimeinen voimassaolopäivä……………..

*21. Nykyinen työ:

* 22. Työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Opiskelijat ilmoittavat oppilaitoksen nimen ja osoitteen:

23.  Matkan päätarkoitus (tai tarkoitukset):

□ Matkailu ▌ □ Liikeasia ▌ □ Sukulaisten tai ystävien tapaaminen ▌ □ Kulttuuri ▌ □ Urheilu ▌

□ Virkamatka □ Lääketieteelliset syyt □ Opiskelu □ Lentokentän kauttakulku □ Muu (täsmennettävä):

24.  Lisätietoa oleskelun tarkoituksesta:

25.  Jäsenvaltio, joka on ▌pääasiallinen kohde (ja tarvittaessa muut kohteena olevat jäsenvaltiot):

26.  Jäsenvaltio, johon hakija saapuu ensimmäisenä:

27.  Pyydettyjen maahantulokertojen lukumäärä:

□ Yksi □ Kaksi □ Useampia

Ensimmäisen suunnitellun oleskelun suunniteltu saapumispäivä Schengen-alueelle:

Suunniteltu poistumispäivä Schengen-alueelta ensimmäisen suunnitellun oleskelun jälkeen:

 

28.  Sormenjäljet kerätty aiemmin Schengen-viisumin hakemista varten: ▌

□ Ei □ Kyllä.

Päivämäärä, jos tiedossa …………………….. Viisumitarran numero, jos tiedossa ……………………..

 

29.  Lopullisen määrämaan maahantulolupa (tarvittaessa):

Myöntänyt viranomainen ……………………………….. Voimassa …………………… alkaen …………………… asti.

* 30. Jäsenvaltioon (tai jäsenvaltioihin) kutsuvan henkilön (kutsuvien henkilöiden) suku- ja etunimi. Jos sellaista ei ole, ilmoittakaa hotellin (hotellien) nimi (nimet) tai tilapäinen osoite (tilapäiset osoitteet) jäsenvaltiossa (jäsenvaltioissa)

Kutsuvan henkilön (kutsuvien henkilöiden) / hotellin (hotellien) / tilapäisen majoituspaikan (tilapäisten majoituspaikkojen) osoite ja sähköpostiosoite

Puhelinnumero: ▌

*31. Kutsun esittäneen yrityksen tai organisaation nimi ja osoite

Yrityksen tai organisaation puhelinnumero: ▌

Yrityksen tai organisaation yhteyshenkilön sukunimi, etunimi, osoite, puhelinnumero ▌ ja sähköpostiosoite:

*32. Matkustus- ja asumiskuluista oleskelun aikana vastaa

□ Hakija itse

Toimeentuloon tarvittavat varat:

□ Käteisvarat

□ Matkasekit

□ Luottokortti

□ Majoitus maksettu ennakkoon

□ Kuljetus maksettu ennakkoon

□ Muu (täsmennettävä):

□ Ylläpitäjä (isäntä, yritys, organisaatio), täsmennettävä:

….□ Mainittu kentässä 30 tai 31

…….□ Muu (täsmennettävä):

Toimeentuloon tarvittavat varat:

□ Käteisvarat

□ Majoitus järjestetty

□ Kaikki kustannukset katettu oleskelun aikana

□ Kuljetus maksettu ennakkoon

□ Muu (täsmennettävä):

Olen tietoinen siitä, että viisumimaksua ei palauteta, vaikka viisumia ei myönnettäisi.

Allekirjoitetaan toistuvaisviisumia haettaessa:

Olen tietoinen siitä, että minulla on oltava asianmukainen matkasairausvakuutus ensimmäistä oleskelukertaani ja jäsenvaltioiden alueelle suuntautuvia myöhempiä vierailuja varten.

Tiedossani on ja suostun siihen, että: tässä hakemuksessa edellytettyjen tietojen kerääminen sekä valokuvan ja tarvittaessa sormenjälkien ottaminen on pakollista hakemukseni käsittelyä varten. Tähän hakemuslomakkeeseen merkityt henkilötietoni sekä sormenjälkeni ja valokuvani toimitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jotka voivat käsitellä niitä, jos hakemustani koskevan päätöksen tekeminen sitä edellyttää.

Nämä tiedot sekä tiedot hakemustani koskevasta päätöksestä tai päätös myönnetyn viisumin mitätöimisestä, kumoamisesta tai jatkamisesta syötetään ja tallennetaan viisumitietojärjestelmään (VIS) enintään viideksi vuodeksi, jona aikana niitä voivat tutkia viisumiviranomaiset ja viranomaiset, joilla on toimivalta suorittaa viisumeja koskevia tarkastuksia ulkorajoilla ja jäsenvaltioiden alueella, ja jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaiset sen tarkistamiseksi, täyttyvätkö laillista maahantuloa, oleskelua ja jäsenvaltioiden alueella asumista koskevat edellytykset, ja niiden henkilöiden tunnistamiseksi, jotka eivät (enää) täytä näitä edellytyksiä, sekä turvapaikkahakemusten tutkimista ja niiden käsittelystä vastuussa olevan valtion määrittämistä varten. Tietyin edellytyksin tiedot ovat myös jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin käytettävissä terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Tietojen käsittelystä vastaava jäsenvaltion viranomainen: [(…………………………………………………………………………………………………………………………………..…)].

Olen tietoinen siitä, että minulla on oikeus missä tahansa jäsenvaltiossa saada ilmoitus siitä, mitä itseäni koskevia tietoja on tallennettu viisumitietojärjestelmään ja mikä jäsenvaltio tiedot on toimittanut, sekä vaatia, että minua koskevat virheelliset tiedot korjataan ja laittomasti käsitellyt tiedot poistetaan. Nimenomaisesta pyynnöstäni viisumihakemustani tutkiva viranomainen antaa minulle ohjeet siitä, miten voin käyttää oikeuttani tarkastaa itseäni koskevat henkilötiedot ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, sekä tätä koskevista kyseisen jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön perustuvista muutoksenhakukeinoista. Kyseisen jäsenvaltion kansallinen valvontaviranomainen [yhteystiedot: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..] käsittelee henkilötietojen suojaa koskevat vaateet.

Vakuutan, että kaikki ilmoittamani tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikein ja täydelliset. Olen tietoinen siitä, että virheelliset ilmoitukset johtavat hakemukseni hylkäämiseen tai minulle jo myönnetyn viisumin mitätöimiseen ja minut voidaan myös asettaa syytteeseen hakemusta käsittelevän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.

Jos minulle myönnetään viisumi, sitoudun poistumaan jäsenvaltioiden alueelta ennen viisumin voimassaolon päättymistä. Minulle on kerrottu, että viisumin saaminen on vain yksi jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevalle alueelle saapumisen edellytyksistä. Se, että minulle on myönnetty viisumi, ei tarkoita, että voisin saada korvausta, jos maahantuloni estettäisiin sen vuoksi, että en täytä asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) 6 artiklan 1 kohdan edellytyksiä. Maahantulon edellytykset tarkistetaan uudelleen saapuessani jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevalle alueelle.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus:

(tarvittaessa huoltajan / laillisen edunvalvojan allekirjoitus):

".

______________

LIITE II

"LIITE V

LUETTELO OLESKELULUVISTA, JOIDEN HALTIJOILTA EI VAADITA LENTOKENTÄN KAUTTAKULKUVIISUMIA JÄSENVALTIOIDEN LENTOKENTTIEN KAUTTAKULKUA VARTEN

ANDORRA:

–  autorització temporal (väliaikainen maahanmuuttolupa – vihreä),

–  autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (ulkomaisten yritysten työntekijöiden väliaikainen maahanmuuttolupa – vihreä),

–  autorització residència i treball (oleskelu- ja työlupa – vihreä),

–  autorització residència i treball del personal d'ensenyament (opetushenkilöstön oleskelu- ja työlupa – vihreä),

–  autorització temporal per estudis o per recerca (väliaikainen maahanmuuttolupa opiskelua tai tutkimustoimintaa varten – vihreä),

–  autorització temporal en pràctiques formatives (väliaikainen maahanmuuttolupa harjoittelua ja koulutusta varten – vihreä),

–  autorització residència (oleskelulupa – vihreä).

KANADA:

–  permanent resident (PR) card (pysyvä oleskelukortti),

–  permanent Resident Travel Document (PRTD) (pysyvän oleskeluoikeuden haltijan matkustusasiakirja).

JAPANI:

–  residence card (oleskelukortti).

SAN MARINO:

–  permesso di soggiorno ordinario (tavanomainen oleskelulupa, voimassaoloaika yksi vuosi, uusittavissa voimassaolon päättyessä),

–  erityisoleskeluluvat (voimassaoloaika yksi vuosi, uusittavissa voimassaolon päättyessä), jotka on myönnetty seuraavista syistä: yliopisto-opiskelu, urheilu, terveydenhuolto, uskonnolliset syyt, julkisissa sairaaloissa sairaanhoitajana työskentely, diplomaattiset tehtävät, avoliitto, alaikäisten lupa, humanitaariset syyt, vanhemmalle myönnetty lupa,

–  kausityöluvat ja väliaikaiset työluvat (voimassaoloaika 11 kuukautta, uusittavissa voimassaolon päättyessä),

–  henkilökortti, joka on myönnetty henkilöille, joilla on virallinen asuinpaikka ("residenza") San Marinossa (voimassaoloaika 5 vuotta).

AMERIKAN YHDYSVALLAT:

–  pätevä, voimassa oleva maahanmuuttoviisumi; voidaan vahvistaa maahantulopaikassa yhden vuoden ajaksi väliaikaiseksi todisteeksi asuinpaikasta I-551-kortin myöntämiseen saakka,

–  voimassa oleva, ei umpeutunut lomake I-551 (Permanent Resident Card – pysyvä oleskelukortti); voi olla voimassa enintään 2–10 vuotta – riippuen maahantulon luokittelusta; jos korttiin ei ole merkitty voimassaolon päättymispäivää, se on pätevä matkustusasiakirja,

–  voimassa oleva, ei umpeutunut lomake I-327 (Re-entry Permit – lupa palata maahan),

–  voimassa oleva, ei umpeutunut lomake I-571 (Refugee Travel Document – pakolaisen matkustusasiakirja, jossa on vahvistettu "Permanent Resident Alien" -merkintä (ulkomaalainen, jolla on pysyvä oleskeluoikeus))."

______________

LIITE III

"LIITE VI

20190417-P8_TA-PROV(2019)0416_FI-p0000003.png(16)

VAKIOLOMAKE VIISUMIN EPÄÄMISEN, MITÄTÖIMISEN TAI KUMOAMISEN SYISTÄ ILMOITTAMISTA VARTEN

VIISUMIN EPÄÄMINEN/MITÄTÖIMINEN/KUMOAMINEN

Arvoisa _______________________________

[ ] ______________:ssa sijaitseva ______________:n lähetystö/pääkonsulaatti/konsulaatti/[muu toimivaltainen viranomainen] [(edustetun jäsenvaltion nimi):n puolesta]

[ ] ____________________:n [muu toimivaltainen viranomainen];

[ ] Henkilötarkastuksista vastaavat viranomaiset ________________________:ssa/:lla

on/ovat

[ ] tutkinut/tutkineet hakemuksenne;

[ ] tutkinut/tutkineet viisuminne numero: __________, myönnetty ____________ [pp/kk/vvvv].

[ ] Viisumi on evätty [ ] Viisumi on mitätöity [ ] Viisumi on kumottu

Päätös perustuu seuraaviin syihin:

1.  [ ] Hakija on esittänyt virheellisen/väärän/väärennetyn asiakirjan.

2.  [ ] Hakija ei ole esittänyt todisteita suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ja edellytyksistä.

3.  [ ] Hakija ei ole esittänyt todisteita siitä, että hän kykenee hankkimaan laillisin keinoin riittävät toimeentuloon tarvittavat varat, jotka kattavat suunnitellun oleskelun keston tai lähtö- tai asuinmaahan paluun tai kauttakulkumatkan sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on taattu.

4.  [ ] Hakija ei ole esittänyt todisteita siitä, että hän kykenee hankkimaan laillisin keinoin riittävät toimeentuloon tarvittavat varat, jotka kattavat suunnitellun oleskelun keston tai lähtö- tai asuinmaahan paluun tai kauttakulkumatkan sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on taattu.

5.  [ ] Hakija on jo oleskellut jäsenvaltioiden alueella 90 päivän ajan kuluvan 180 päivän jakson aikana yhtenäisen viisumin tai alueellisesti rajoitetun viisumin perusteella.

6.  [ ] ……………… (jäsenvaltio) on määrännyt hakijan maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä (SIS).

7.  [ ] Yksi tai useampi jäsenvaltio katsoo, että hakija muodostaa uhkan niiden yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle ▌

8.  [ ] Yksi tai useampi jäsenvaltio katsoo, että hakija muodostaa asetuksen (EU) N:o 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) 2 artiklan 21 alakohdassa tarkoitetulla tavalla uhkan niiden kansanterveydelle ▌

9.  [ ] Yksi tai useampi jäsenvaltio katsoo, että hakija muodostaa uhkan niiden kansainvälisille suhteille ▌.

10.  [ ] Toimitetut tiedot suunnitellun oleskelun tarkoituksen ja edellytysten perustelemiseksi eivät olleet luotettavia.

11.  [ ] On perustellut syyt epäillä niiden lausuntojen luotettavuutta, jotka on esitetty aiheesta … (täsmennettävä).

12.  [ ] On perustellut syyt epäillä toimitettujen liiteasiakirjojen luotettavuutta, aitoutta tai niiden sisällön todenmukaisuutta.

13.  [ ] On perustellut syyt epäillä hakijan aikomusta poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen haettavan viisumin voimassaolon päättymistä. ▌

14.  [ ] Hakija ei ole esittänyt riittäviä perusteita sille, että hän ei ole pystynyt hakemaan viisumia ennakkoon, minkä vuoksi hänen on haettava viisumia rajalla.

15.  [ ] Todisteita lentokentän suunnitellun kauttakulun tarkoituksesta ja edellytyksistä ei ole esitetty.

16  [ ] Hakija ei ole esittänyt todisteita siitä, että hänellä on riittävä ja voimassa oleva matkasairausvakuutus.

17.  [ ] Viisuminhaltija on pyytänyt viisumin kumoamista(17).

Lisähuomautuksia:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viisumin epäämistä/mitätöimistä/kumoamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta.

Säännöt, jotka koskevat muutoksenhakua viisumin epäämistä, mitätöimistä tai kumoamista koskevaan päätökseen, vahvistetaan (viittaus kansalliseen lainsäädäntöön): ………………………………………………………………………………………………

Toimivaltainen viranomainen, jolle muutoksenhaku voidaan osoittaa (yhteystiedot):

………………………………………………………………………………………………

Tietoja noudatettavasta menettelystä on saatavissa (yhteystiedot):

………………………………………………………………………………………………

Muutoksenhaku on käynnistettävä (määräaika):

………………………………………………………………………………………………

Päivämäärä sekä lähetystön / pääkonsulaatin / konsulaatin / henkilötarkastuksista vastaavien viranomaisten / muiden toimivaltaisten viranomaisten leima

Hakijan allekirjoitus(18): ……………………………………………………………..".

LIITE IV

"LIITE X

LUETTELO VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA, JOTKA ON SISÄLLYTETTÄVÄ OIKEUDELLISEEN VÄLINEESEEN, KUN KYSEESSÄ ON ULKOISTEN PALVELUNTARJOAJIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ

A.  Oikeudellisessa välineessä on

a)  lueteltava tämän asetuksen 43 artiklan 6 kohdan mukaiset ulkoisen palveluntarjoajan tehtävät;

b)  mainittava paikat, joissa ulkoisen palveluntarjoajan on määrä toimia, sekä se, mihin konsulaattiin yksittäinen hakemuskeskus on yhteydessä;

c)  lueteltava palvelut, jotka pakollinen palvelumaksu kattaa;

d)  ohjeistettava ulkoista palveluntarjoajaa ilmoittamaan selkeästi, että valinnaisista palveluista peritään lisämaksu.

B.  Ulkoisen palveluntarjoajan on toimiaan suorittaessaan tietosuojan osalta

a)  estettävä kaikkina aikoina tietojen lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen luvatta, varsinkin siirrettäessä niitä hakemuksen käsittelyssä toimivaltaisten jäsenvaltioiden konsulaatille;

b)  siirrettävä tiedot asianomaisten jäsenvaltioiden antamien ohjeiden mukaisesti

–  salatussa muodossa sähköisesti tai

–  suojattuina fyysisesti;

c)  siirrettävä tiedot mahdollisimman pian eli

—  fyysisesti siirrettävien tietojen tapauksessa vähintään kerran viikossa,

—  sähköisesti siirrettävien salattujen tietojen tapauksessa viimeistään niiden keruupäivän päättyessä,

d)  varmistettava keinot seurata yksittäisiä viisumihakemuksia konsulaattiin ja konsulaatista takaisin;

e)  hävitettävä tiedot viimeistään seitsemän päivän kuluttua niiden siirtämisestä ja huolehdittava siitä, että ainoastaan hakijan nimi ja yhteystiedot tapaamisjärjestelyjä varten sekä passin numero säilytetään siihen saakka, kun passi on palautettu hakijalle, ja hävitetään viisi päivää sen jälkeen;

f)  huolehdittava kaikista tarpeellisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta ja luvattomalta luovuttamiselta tai käytöltä, erityisesti jos yhteistyöhön kuuluu hakemusten ja tietojen siirtäminen asianomaisten jäsenvaltioiden konsulaattiin, sekä kaikilta muilta henkilötietojen luvattomilta käsittelytavoilta;

g)  käsiteltävä tietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, mitä hakemuksia koskevien henkilötietojen käsittely kyseisten jäsenvaltioiden puolesta edellyttää;

h)  sovellettava vähintään asetuksessa (EU) 2016/679 edellytettäviä tietosuojavaatimuksia vastaavia vaatimuksia;

i)  annettava hakijoille VIS-asetuksen 37 artiklan edellyttämät tiedot.

C.  Ulkoisen palveluntarjoajan on toimiaan suorittaessaan henkilöstön käyttäytymisen osalta

a)  varmistettava, että sen henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu;

b)  varmistettava, että tehtäviään suorittaessaan sen henkilöstö

–  ottaa hakijat vastaan kohteliaasti;

–  kunnioittaa hakijoiden ihmisarvoa ja koskemattomuutta, ei syrji henkilöitä näiden sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän eikä sukupuolisen suuntautumisen perusteella, ja

–  noudattaa luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä; kyseisiä sääntöjä on sovellettava myös, kun henkilöstön jäsen on eronnut tai kun oikeudellisen välineen voimassaolo on keskeytynyt tai päättynyt;

c)  tunnistettava ulkoiselle palveluntarjoajalle työskentelevä henkilöstö milloin tahansa;

d)  todistettava, että sen henkilöstöllä ei ole rikosrekisterimerkintöjä ja että sillä on tarvittava asiantuntemus.

D.  Ulkoisen palveluntarjoajan on toimien suorittamisen tarkastuksen osalta

a)  sallittava asianomaisten jäsenvaltioiden valtuuttaman henkilöstön pääsy tiloihinsa aina ilman ennakkoilmoitusta, erityisesti tarkastuksia varten;

b)  varmistettava etäpääsymahdollisuus tapaamisia koskevaan järjestelmäänsä tarkastuksia varten;

c)  varmistettava valvontamenetelmien käyttö (esim. testihakijat; verkkokamera);

d)  varmistettava, että jäsenvaltion kansallinen tietosuojavalvontaviranomainen tarkastaa tietosuojan noudattamisen, johon kuuluvat raportointivelvoitteet, ulkoiset tarkastukset ja säännölliset satunnaistarkastukset;

e)  ilmoitettava kirjallisesti asianomaisille jäsenvaltioille viipymättä mahdollisista turvallisuusrikkomuksista tai tietojen väärinkäyttöä tai luvatonta käyttöä koskevista hakijoiden valituksista ja sovitettava toimensa yhteen asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa ratkaisuun pääsemiseksi ja nopeiden selitysten antamiseksi valituksen tehneille hakijoille.

E.  Ulkoisen palveluntarjoajan on yleisten vaatimusten osalta

a)  toimittava hakemuksen käsittelyssä toimivaltaisten jäsenvaltioiden ohjeiden mukaisesti;

b)  toteutettava asianmukaisia korruption vastaisia toimenpiteitä (esimerkiksi henkilöstön riittävä palkka, yhteistyö valittaessa henkilöstön jäseniä tehtävään, kahden miehen sääntö, vuorotteluperiaate);

c)  noudatettava täysin oikeudellisen välineen säännöksiä, joihin on sisällyttävä soveltamisen keskeyttämistä tai päättymistä koskeva lauseke erityisesti, jos sääntöjä rikotaan, ja uudelleentarkastelua koskeva lauseke sen varmistamiseksi, että oikeudellinen väline vastaa parhaita käytäntöjä."

______________

(1)EUVL C 440, 6.12.2018, s. 142.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).
(5)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7)Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).
(8)Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).
(9)EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
(10)Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).
(11)EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.
(12)Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).
(13)EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.
(14)Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).
(15)Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin ei tarvitse käyttää logoa.
(16)Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin ei tarvitse käyttää logoa.
(17)Muutoksenhakuoikeutta ei sovelleta, jos viisumi on kumottu tästä syystä.
(18)Jos kansallinen lainsäädäntö tätä edellyttää.

Päivitetty viimeksi: 26. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus