Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0304(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0017/2019

Внесени текстове :

A8-0017/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0417

Приети текстове
PDF 462kWORD 136k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I
P8_TA-PROV(2019)0417A8-0017/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета (COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0577),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0391/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 януари 2019 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0017/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1627 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета
P8_TC1-COD(2018)0304

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Една от целите на общата политика в областта на рибарството, определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3), е да се гарантира експлоатация на морските биологични ресурси, осигуряваща устойчиви икономически, екологични и социални условия.

(2)  С Решение 98/392/EО на Съвета(4) Съюзът одобри Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси, които съдържат принципи и правила по отношение на опазването и управлението на живите морски ресурси. В рамките на своите по-широки международни задължения Съюзът участва в усилията за опазване на рибните запаси в международните води.

(3)  Съюзът е страна по Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (наричана по-нататък „Конвенцията“), одобрена с Регламент (ЕИО) № 3179/78 на Съвета(5). На 28 септември 2007 г. беше прието изменение на Конвенцията, което беше одобрено с Решение 2010/717/EС на Съвета(6).

(4)  Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) има правомощията да приема правно обвързващи решения за опазването на рибните ресурси в своята област на компетентност. Тези решения са насочени основно към договарящите страни в NAFO, но съдържат и задължения за операторите (например капитана на кораба). При влизането в сила на мерките на NAFO за опазване и изпълнение (МОИ) те стават задължителни за всички договарящи страни в NAFO, като конкретно за Съюза те следва да се въведат в правото на Съюза, доколкото все още не са обхванати от него.

(5)  С Регламент (ЕО) № 1386/2007 на Съвета(7) МОИ бяха въведени в правото на Съюза.

(6)  С Регламент (ЕО) № 2115/2005 на Съвета(8) беше установен план за възстановяване на запаса от черна писия в подзона 2 и участъци 3KLMNO на NAFO.

(7)  От 2008 г. МОИ се изменят на всяко годишно заседание на договарящите страни в NAFO. Новите разпоредби трябва да се въведат в правото на Съюза, включително разпоредбите, предвиждащи мерки за опазване на определени видове, защита на уязвими морски екосистеми, процедури за инспекции в морето и в пристанищата, изисквания за корабите, наблюдението на риболовните дейности и допълнителни мерки за пристанищните държави.

(8)  Тъй като определени разпоредби на МОИ се изменят по-често от договарящите страни в NAFO и е възможно да бъдат допълнително изменени в бъдеще, с цел бързото въвеждане на бъдещите изменения на МОИ в правото на Съюза, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка със следните аспекти: ▌ списъка на ▌ дейностите на изследователските кораби; ▌ мерките, свързани с улова на северна скарида; промяната на дълбочините за извършване на риболов и посочването на зони с ограничение или забрана за риболов; процедурите относно корабите с разрешение за риболов с общ улов, надвишаващ 50 тона живо тегло на борда, уловен извън регулаторната зона, които навлизат в зоната с цел улов на черна писия, и предварителните условия за започване на улов на черна писия; ▌ съдържанието на изпратените по електронен път документи, списъка на валидните документи, които се съхраняват на борда на корабите, и съдържанието на плановете за капацитета; документацията относно договорите за чартър, която се съхранява на борда на корабите; ▌ данните от системата за наблюдение на кораби (VMS); разпоредбите относно докладване по електронен път и относно съдържанието на уведомленията; както и задълженията на капитана на кораба по време на инспекция ▌. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(9). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(9)  Комисията, която представлява Съюза по време на заседанията на NAFO, одобрява ежегодно редица изцяло технически разпоредби на МОИ, и по-специално относно формàта и съдържанието на обменяната информация, научната терминология или налагането на забрана за риболов в уязвими зони. Комисията следва също така да приеме делегиран акт за допълнение на настоящия регламент с разпоредбите и приложенията към МОИ, като следва да ѝ бъде предоставено правомощието да го изменя.

(10)  Поради това регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 следва да бъдат отменени.

(11)  През ноември 2018 г. Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 18-02 за установяване на план за управление на червения тон, която ще влезе в сила на 21 юни 2019 г. Препоръка 18-02 отменя Препоръка 17-07 за изменение на Препоръка 14-04 за установяване на план за възстановяване на червения тон, която беше въведена в правото на Съюза с Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета(10). Препоръка 18-02 съдържа по-гъвкави разпоредби от въведените с Регламент (ЕС) 2016/1627.

(12)  Комисията планира през първото тримесечие на 2019 г. да приеме предложение за регламент за прилагане на Препоръка 18-02. Малко вероятно е законодателите да приемат посочения регламент преди влизането в сила на Препоръка 18-02.

(13)  По време на техническа среща по свързани с ICCAT въпроси на 11 декември 2018 г. държавите членки изразиха желанието си да бъдат въведени най-малко някои разпоредби от Препоръка 18-02, свързани с прилова, капацитета за отглеждане и риболов и за откритите сезони, считано от 21 юни 2019 г., за да се гарантира равнопоставеност на всички оператори, извършващи риболовна червен тон. Наред с това има нови разпоредби за засилен контрол, включително за проверки на случаен принцип на местата за отглеждане, търговията с жива риба и практиките за отглеждане, които се очаква държавите членки да въведат, считано от 21 юни 2019 г., въз основа на споделената компетентност във връзка с тази политика.

(14)  С цел да се гарантира равнопоставеност за риболовните кораби на Съюза и другите флотове, извършващи риболов на червен тон, в Регламент (ЕС) 2016/1627 следва да бъдат включени мерките на ICCAT, предвидени в Препоръка 18-02, свързани с прилова, капацитета за отглеждане и риболов и откритите сезони.

(15)  Поради това Регламент (ЕС) 2016/1627 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.  Освен ако не е предвидено друго, настоящият регламент се прилага по отношение на риболовните кораби на Съюза, които се използват или са предназначени да се използват за целите на търговските риболовни дейности, насочени към рибните ресурси в регулаторната зона на NAFO, определена в приложение I към Конвенцията, както и по отношение на дейностите на кораби на трети държави, извършвани в рамките на Конвенцията във води на Съюза или на негова територия.

2.  Настоящият регламент се прилага, без да се засягат задълженията, предвидени в действащите регламенти в сектора на рибарството, и по-специално Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета(11) и регламенти (ЕО) № 1005/2008(12) и (ЕО) № 1224/2009(13)на Съвета.

3.  Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, за изследователските кораби на Съюза не се прилагат ограниченията на мерките за опазване и управление, отнасящи се до улова на риба, и по-специално относно размера на окото на мрежите, ограниченията на размера, зоните и сезоните със забрана за риболов.

Член 2

Предмет

1.   С настоящия регламент се установяват правилата за прилагането от страна на Съюза на МОИ с оглед на тяхното еднакво и ефективно прилагане в рамките на Съюза.

2.   Освен това с настоящия регламент се изменят някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/1627.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „Конвенцията“ означава Конвенцията за сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан от 1979 г. и нейните изменения;

2)  „зона на Конвенцията“ означава зоната, за която се прилага Конвенцията съгласно член IV, параграф 1 от нея. Зоната на Конвенцията се разделя на научни и статистически подзони, участъци и подучастъци, които са изброени в приложение I към Конвенцията;

3)  „регулаторна зона“ означава тази част от зоната на Конвенцията, която не попада под национална юрисдикция;

4)  „рибни ресурси“ означава всички запаси от риба, мекотели и ракообразни в рамките на зоната на Конвенцията, с изключение на:

а)  прикрепените видове, върху които крайбрежните държави могат да упражняват суверенни права в съответствие с член 77 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право; и

б)  доколкото те се управляват съгласно други международни споразумения — запасите от анадромни и катадромни видове и далекомигриращите видове, посочени в приложение I към Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

5)  „риболовни дейности“ означава добив или преработване на рибни ресурси, разтоварване или трансбордиране на рибни ресурси или на продукти, получени от рибни ресурси, или всяка друга дейност за подготовка, подпомагане или във връзка с добива на рибни ресурси в регулаторната зона, включително:

а)  търсенето или опитите за търсене или улов на рибни ресурси;

б)  всяка друга дейност, която може с основание да се очаква да доведе до откриване, улов или добив на рибни ресурси за всякакви цели; и

в)  всяка операция по море за подпомагане или подготовка на дейност, описана в настоящото определение, с изключение на операциите във връзка с извънредни ситуации, засягащи здравето и безопасността на членовете на екипажа или безопасността на кораба;

6)  „риболовен кораб“ означава всеки кораб на Съюза, който извършва или е извършвал риболовни дейности, включително кораби за преработване на риба и кораби, извършващи трансбордиране или друга дейност за подготовка или във връзка с риболовни дейности, или извършващи експериментални или проучвателни риболовни дейности;

7)  „изследователски кораб“ означава кораб, използван постоянно за изследователска дейност, или кораб, който обичайно се използва за риболовни дейности или за дейност за подпомагане на риболова и който временно се използва за изследвания в областта на рибарството;

8)  „МОИ“ означава действащите мерки за опазване и изпълнение, приети от Комисията NAFO;

9)  „възможности за риболов“ означава квотите за риболов, разпределени на държава членка с акт на Съюза, който е в сила за регулаторната зона;

10)  „ЕАКР“ означава Европейската агенция за контрол на рибарството, създадена с Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно Европейската агенция за контрол на рибарството(14) ;

11)  „риболовен ден“ означава календарен ден или част от календарен ден, през който риболовен кораб се намира в участък на регулаторната зона;

12)  „пристанище“ означава, inter alia, терминали в морето и други съоръжения за разтоварване, трансбордиране, опаковане, преработване, зареждане с гориво или с други провизии;

13)  „кораб на трета страна“ означава кораб, плаващ под знамето на държава, която не е договаряща страна в NAFO или държава членка, или кораб, за който има подозрение, че е без националност;

14)  „трансбордиране“ означава прехвърляне през борда от един риболовен кораб на друг на рибни ресурси или продукти от тях;

15)  „пелагичен трал“ означава трал, който е предназначен за улов на пелагични видове, като нито една част от него не е предназначена да има контакт, нито се използва така, че да има контакт с дъното в който и да е момент. Уредът не включва дискове, бобини или ролки, поставени върху неговата лъжлива яка, нито други прикрепени елементи, предназначени да влизат в контакт с дъното, но към него може да се прикрепи предпазно платнище;

16)  „уязвими морски екосистеми“ означава уязвимите морски екосистеми, посочени в точки 42 и 43 от Международните насоки на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за управление на дълбоководния риболов в открито море;

17)  „зони с риболовен отпечатък“, известни още като „съществуващи дънни риболовни зони“, означава тази част от регулаторната зона, в която в миналото е бил извършван дънен риболов; тя е определена от координатите в таблица 4 и е изобразена на фигура 2 от МОИ, посочени в точки 1 и 2 от приложението към настоящия регламент;

18)  „дънни риболовни дейности“ означава дейност, при която е вероятно риболовният уред да има допир с морското дъно при обичайния ход на риболовните операции;

19)  „преработена риба“ означава морски организъм, който е претърпял физическа промяна след улавянето му, включително риба, която е била филетирана, изкормена, опакована, консервирана, замразена, опушена, осолена, термично обработена, маринована, изсушена или подготвена за пазара по друг начин;

20)  „проучвателни дънни риболовни дейности“ означава дънни риболовни дейности, извършвани извън зоните с риболовен отпечатък или в границите на зоните с риболовен отпечатък със значителни промени в начина на извършване на риболовните дейности или в технологията, използвана за риболов;

21)  „индикаторни видове за уязвими морски екосистеми“ означава видовете, които са знак за появата на уязвими морски екосистеми и които са посочени в част VI от приложение I.Е към МОИ, посочена в точка 3 от приложението към настоящия регламент;

22)  „номер на ИМО“ означава 7-цифрен номер, определен на кораба от Международната морска организация;

23)  „инспектор“ означава — освен ако не е посочено друго — инспектор от службите за контрол върху рибарството на договаряща страна в NAFO, включен в схемата за съвместни международни инспекции и надзор, посочена в глава VII;

24)  „ННН риболов“ означава дейностите, посочени в Международния план за действие за предотвратяване, избягване и премахване на незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов, приет от ФАО;

25)  „риболовен рейс“ за риболовен кораб включва времето, прекарано от влизането до напускането на регулаторната зона, което включва и времето до разтоварване или трансбордиране на целия улов на борда от регулаторната зона;

26)  „център за наблюдение на риболова“ (ЦНР) означава разположен на сушата център на държавата членка на знамето, извършващ наблюдение на риболова;

27)  „списък на корабите, извършващи ННН риболов“ означава списъкът, изготвен в съответствие с членове 52 и 53 от МОИ;

28)  „значителни неблагоприятни въздействия“ означава значителните неблагоприятни въздействия, посочени в точки 17—20 от Международните насоки на ФАО за управление на дълбоководния риболов в открито море;

29)  „показател за уязвими морски екосистеми“ означава показателят за уязвими морски екосистеми, посочен в топографските, хидрофизичните или геоложките характеристики, които евентуално поддържат такива екосистеми, в съответствие с част VII от приложение I.Е към МОИ, посочена в точка 4 от приложението към настоящия регламент;

30)  „наблюдател“ означава лице, на което държава членка или договаряща страна е предоставила необходимите правомощия и удостоверения, за да наблюдава, контролира и събира информация на борда на риболовните кораби.

ГЛАВА II

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Член 4

Изследователски кораби

1.  Изследователските кораби не могат:

а)  да извършват риболовни дейности, които не съответстват на техния изследователски план; или

б)  да ловят северна скарида в участък 3L в количества, надвишаващи квотата, разпределена за държавата членка на знамето на кораба;

2.  Не по-късно от десет дни преди началото на периода на изследвания в областта на рибарството държавата членка на знамето:

а)  подава по електронен път до Комисията уведомление във формàта, определен в приложение II.C към МОИ, посочен в точка 5 от приложението към настоящия регламент, за всички изследователски кораби, плаващи под нейното знаме, на които е дала разрешение да извършват изследователски дейности в регулаторната зона; и

б)  представя на Комисията изследователски план за всички кораби, плаващи под нейното знаме, на които е дала разрешение да провеждат изследвания, включващ целта, местоположението и — за корабите, които провеждат изследвания временно — датите, на които съответният кораб ще извършва дейност като изследователски кораб.

3.  Държавата членка на знамето незабавно уведомява Комисията за преустановяването на изследователските дейности на даден ▌ кораб, който провежда изследвания временно.

4.  Държавата членка на знамето уведомява Комисията за всички промени в изследователския план най-късно десет дни преди началото на прилагането на тези промени. Изследователският кораб поддържа на борда регистър на промените.

5.  Корабите, които участват в изследвания, по всяко време съхраняват на борда копие от изследователския план на английски език.

6.  Не по-късно от седем дни преди началото на риболовния период или — в случай на промени в изследователския план — седем дни преди началото на прилагането на промяната на изследователския план, Комисията препраща на изпълнителния секретар на NAFO информацията, съобщена от държавите членки на знамето в съответствие с параграфи 3, 4 и 5.

Член 5

Ограничения на улова и на риболовното усилие

1.  Всяка държава членка гарантира, че всички ограничения на улова и/или на риболовното усилие се прилагат по отношение на запасите, определени в приложимите възможности за риболов, и всички квоти се изразяват като живо тегло в метрични тонове, освен ако не е посочено друго.

2.   Държавите членки могат да разрешат на риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме, да извършват риболов на запаси, за които не им е разпределена квота в съответствие с приложимите възможности за риболов (наричана по-нататък „квота „Други“), ако съществува такава квота и изпълнителният секретар на NAFO не е изпратил уведомление за наложена забрана за риболов.

2.  По отношение на запасите, които са определени в приложимите възможности за риболов и които са предмет на улов в границите на регулаторната зона от кораби, плаващи под знамето на държава членка, държавата членка на знамето:

а)  гарантира, че всички видове от запасите, определени в приложимите възможности за риболов, които са предмет на улов от кораби, плаващи под нейно знаме, се приспадат от квотата, разпределена за тази държава членка, включително прилова на морски костур, уловен в участък 3М между датата, на която се очаква да бъде достигнат 50 % от общия допустим улов (ОДУ) на червен костур в участък 3М, и 1 юли;

б)  гарантира, че след датата, на която се очаква да бъде достигнат 100 % от ОДУ на червен костур в участък 3М, на борда на корабите, плаващи под нейно знаме, няма да се задържа червен костур, уловен в участък 3М, освен червен костур от участък 3М, уловен преди забраната за риболов;

в)  уведомява Комисията и ЕАКР за наименованията на корабите на Съюза, които възнамеряват да извършват риболов в рамките на квота „Други“, най-малко 48 часа преди всяко влизане и след отсъствие от регулаторната зона в продължение на най-малко 48 часа. По възможност това уведомление се придружава от оценка на прогнозирания улов. То се публикува на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора.

4.  При всяко отделно хвърляне видовете, които съставляват най-голям процент от теглото на общия улов при хвърлянето, се считат за уловени при целеви риболов на съответния запас.

Член 6

Забрани за риболов

1.  Всяка държава членка:

а)  забранява извършвания от нейните кораби риболов в регулаторната зона, насочен към запасите, определени в приложимите възможности за риболов, на датата, на която съгласно наличните данни ще бъде изчерпана квотата, разпределена на тази държава членка за съответните запаси, включително прогнозното количество, което ще бъде уловено преди забраната за риболов, изхвърления улов и прогнозния недеклариран улов от всички кораби, плаващи под нейно знаме;

б)  гарантира, че корабите, плаващи под нейно знаме, незабавно спират риболовните дейности, които могат да доведат до улов, когато бъде уведомена от Комисията в съответствие с параграф 3, че разпределената ѝ квота е напълно изчерпана. Ако държавата членка може да докаже, че все още разполага с квота за този запас в съответствие с параграф 2, нейните кораби могат да възобновят риболова на запаса;

в)  забранява извършвания от нейните кораби улов на северна скарида в участък 3М, когато бъде достигнат броят на разпределените ѝ риболовни дни. Броят на риболовните дни за всеки кораб се определя с помощта на данни за местоположението от VMS в рамките на участък 3М, като всяка част от даден ден се счита за пълен ден;

г)  забранява извършвания от нейните кораби целеви риболов на морски костур в участък 3М между датата, на която натрупаният деклариран улов се очаква да достигне 50 % от ОДУ на морски костур в участък 3М съгласно уведомлението в съответствие с параграф 3, и 1 юли;

д)  забранява извършвания от нейните кораби целеви риболов на морски костур в участък 3М на датата, на която натрупаният деклариран улов се очаква да достигне 100 % от ОДУ на морски костур в участък 3М съгласно уведомлението в съответствие с параграф 3;

е)  незабавно уведомява Комисията за датата на налагане на забраната, предвидена в букви а)—д);

ж)  забранява на корабите, плаващи под нейно знаме, да продължават да извършват целеви риболов в регулаторната зона на определени запаси в рамките на квота „Други“ в продължение на повече от пет дни, след като Комисията ѝ предаде уведомление от изпълнителния секретар на NAFO в съответствие с параграф 3, че квотата се счита за изчерпана;

з)  гарантира, че никой от корабите, плаващи под нейно знаме, не започва целеви риболов в регулаторната зона по отношение на определен запас в рамките на квота „Други“ след уведомлението от изпълнителния секретар на NAFO в съответствие с параграф 3, че квотата се счита за изчерпана;

и)  гарантира, че след налагане на забрана за риболов в съответствие с настоящия параграф екземпляри от съответния запас не се задържат на борда на корабите, плаващи под нейно знаме, освен ако не е разрешено друго съгласно настоящия регламент.

2.  Риболов, за който е наложена забрана в съответствие с параграф 1, може да се възобнови в 15-дневен срок от получаване на уведомление от Комисията след допитване до изпълнителния секретар на NAFO:

а)  ако изпълнителният секретар на NAFO потвърди, че Комисията е доказала, че има оставаща налична квота от първоначално разпределените възможности за риболов; или

б)  ако прехвърлянето на квота от друга договаряща страна в NAFO в съответствие с възможностите за риболов води до допълнителна квота за конкретния запас, за който е наложена забрана.

3.  Комисията незабавно уведомява държавите членки за датата на налагане на забраната, посочена в параграф 1.

Член 7

Задържан на борда прилов

1.  Капитанът на кораба, включително кораб, нает по договор за чартър в съответствие с член 23, гарантира, че при извършването на риболов в регулаторната зона корабът ограничава до минимум прилова на видовете от запаса, определен в съответните приложими за него възможности за риболов.

2.  Вид, определен в приложимите възможности за риболов, се класифицира като прилов, когато екземпляри от него са уловени в участък, в който е налице някое от следните:

а)  съответната държава членка не е получила квота за този запас в този участък в съответствие с приложимите възможности за риболов;

б)  прилага се забрана за риболов за съответния запас (мораториум); или

в)  квотата „Други“ за определен запас е напълно изчерпана съгласно уведомление от Комисията в съответствие с член 6.

3.  Капитанът на кораба, включително кораб, нает по договор за чартър в съответствие с член 23, гарантира, че корабът ограничава задържането на борда на видове, класифицирани като прилов, до посочените по-долу максимални стойности:

а)  за атлантическа треска в участък 3М, морски костур в участък 3LN и червена писия в участък 3NO — по-голямата от следните две стойности: 1250 kg или 5 %;

б)  за атлантическа треска в участък 3NO — по-голямата от следните две стойности: 1000 kg или 4 %;

в)  за всички други запаси, посочени във възможностите за риболов, когато за държавата членка не е разпределена конкретна квота — по-голямата от следните две стойности: 2500 kg или 10 %;

г)  когато се прилага забрана за риболов (мораториум) или когато е напълно изчерпана квотата „Други“ за този запас — по-голямата от следните две стойности: 1250 kg или 5 %;

д)  след налагане на забрана на целеви риболов на морски костур в участък 3М в съответствие с член 6, параграф 1, буква г) — по-голямата от следните две стойности: 1250 kg или 5 %;

е)  при извършване на целеви риболов на жълтоопашата лиманда в участъци 3LNO — 15 % от американска писия; в останалите случаи се прилагат разпоредбите за прилова, предвидени в буква г).

4.  Ограниченията и процентите, предвидени в параграф 3, се изчисляват за всеки участък въз основа на данните от риболовния дневник като процент за всеки запас, задържан на борда за този участък в момента на инспекцията, от теглото на общия улов на запасите, които са посочени в приложимите възможности за риболов.

5.  Уловът на северна скарида не се включва в общия улов на борда при изчисляването на равнищата на прилов на дънни видове, посочени в параграф 3.

Член 8

Надвишаване на ограниченията на прилова при отделно хвърляне

1.  Капитанът на кораба гарантира, че корабът:

а)  не извършва целеви риболов на видовете, посочени в член 7, параграф 2;

б)  спазва посочените по-долу изисквания, когато — освен в случай на целеви улов на северна скарида — теглото на видовете, за които се прилага ограничение на прилова, надвишава при всяко отделно хвърляне по-голямото от двете ограничения, посочени в член 7, параграф 3:

i)  незабавно се отдалечава на най-малко 10 морски мили от мястото на предишното влачене/залагане към следващото влачене/залагане;

ii)  напуска участъка и не се връща за най-малко 60 часа, ако ограниченията на прилова, посочени в член 7, параграф 3, бъдат отново надвишени след първото влачене/залагане след отдалечаването в съответствие с подточка i);

iii)  предприема пробно влачене в продължение най-много на три часа, преди да започне нов риболов след отсъствие за най-малко 60 часа. Ако запасите, за които се прилагат ограничения на прилова, съставляват най-големия процент от теглото на общия улов, получен при хвърлянето, това не се счита за целеви риболов на посочените запаси и корабът незабавно променя местоположението си в съответствие с подточки i) и ii); и

iv)  означава всяко пробно влачене, извършено в съответствие с буква б), и записва в риболовния дневник координатите на местата на начало и край на всяко извършено пробно влачене.

2.  При целеви улов на северна скарида отдалечаването, посочено в параграф 1, буква б), подточки i) и ii), се прилага, когато за всяко отделно хвърляне общото количество на улова на запаси на дънни видове, определени в действащите възможности за риболов, надвишава 5 % в участък 3М или 2,5 % в участък 3L.

3.  Когато кораб извършва целеви риболов на морски лисици с мрежа с нормативно установен размер на окото, подходящ за този риболов, при първия път, когато уловът на запаси, за които се прилагат ограничения на прилова, определени в член 7, параграф 2, съставлява най-големият процент от теглото на общия улов при отделно хвърляне, този улов се счита за случаен улов, но въпреки това корабът незабавно се отдалечава съгласно параграф 1 от настоящия член.

4.  При всяко отделно хвърляне приловът на всеки запас, определен в приложимите възможности за риболов, се изчислява като процент от теглото на общия улов при това хвърляне.

Член 9

Северна скарида

1.  За целите на настоящия член участък 3М включва частта от участък 3L, оградена от линиите, свързващи точките, описани в таблица 1 и изобразени на фигура 1(1) от МОИ, посочени в точка 6 от приложението към настоящия регламент.

2.  Всеки кораб, който извършва улов на северна скарида и на други видове в рамките на същия риболовен рейс, изпраща на Комисията доклад, с който уведомява за промяна на риболовните дейности. Броят на риболовните дни се изчислява съответно.

3.  Посочените в настоящия член риболовни дни не могат да се прехвърлят между договарящите страни в NAFO. Риболовните дни на една договаряща страна в NAFO могат да се използват от кораб, плаващ под знамето на друга договаряща страна, в NAFO само в съответствие с член 23.

4.  Корабите нямат право да извършват улов на северна скарида в участък 3М между 00,01 ч. координирано универсално време (UTC) на 1 юни и 24,00 ч. UTC на 31 декември в зоната, описана в таблица 2 и изобразена на фигура 1(2) от МОИ, посочени в точка 7 от приложението към настоящия регламент.

5.  Целият улов на северна скарида в участък 3L се извършва на дълбочини, надвишаващи 200 метра. Уловът в регулаторната зона се ограничава до участък на изток от линия, която свързва координатите, описани в таблица 3, и е изобразена на фигура 1(3) от МОИ, посочени в точка 8 от приложението към настоящия регламент.

6.  Всеки кораб, който е извършвал улов на северна скарида в участък 3L, или неговите представители, действащи от негово име, изпраща на компетентния пристанищен орган най-малко 24 часа предварително уведомление за очакваното време на пристигане и за прогнозните количества северна скарида на борда, представени по участъци.

Член 10

Черна писия

1.  По отношение на риболовните кораби с обща дължина 24 метра или повече, извършващи риболов на черна писия в подзона 2 и участъци 3KLMNO, се прилагат следните мерки:

а)  всяка държава членка разпределя своята квота за черна писия между своите кораби с разрешение за риболов;

б)  корабът с разрешение за риболов разтоварва улова си на черна писия единствено на определено за целта пристанище на договаряща страна в NAFO. За тази цел всяка държава членка определя едно или повече пристанища на своята територия, на които корабите с разрешение за риболов могат да разтоварват черна писия;

в)  всяка държава членка изпраща на Комисията наименованието на всяко пристанище, което тя е определила за посочената цел. Всички последващи промени в списъка се считат за замяна на предишното пристанище и се изпращат най-малко 20 дни преди началната дата на прилагане на промяната. Комисията публикува информацията на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора;

г)  най-малко 48 часа преди очакваното време на пристигане в пристанището корабът с разрешение за риболов или негов представител, действащ от негово име, изпраща на компетентния пристанищен орган за контрол на рибарството уведомление за очакваното време на пристигане, очакваното общо количество черна писия на борда, както и информация относно участъка (или участъците), където е извършен уловът;

д)  всяка държава членка извършва инспекция на всяко разтоварване на черна писия в нейните пристанища, изготвя доклад от инспекцията във формàта, определен в приложение IV.C към МОИ, посочен в точка 9 от приложението към настоящия регламент, и го изпраща на Комисията с копие до ЕАКР в срок от 12 работни дни от датата на извършване на инспекцията. В доклада се посочва всяко нарушение на настоящия регламент, констатирано по време на пристанищната инспекция, като се предоставя подробна информация за него. В него се включва цялата налична информация относно нарушенията, констатирани в морето по време на текущия рейс на инспектирания риболовен кораб. Комисията публикува информацията на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора.

2.  По отношение на корабите с разрешение за риболов, чийто общ улов надвишава 50 тона живо тегло на борда, добит извън регулаторната зона, и които навлизат в регулаторната зона с цел риболов на черна писия, се прилагат следните процедури:

а)  най-малко 72 часа преди влизането на кораба в регулаторната зона капитанът на кораба уведомява изпълнителния секретар на NAFO по електронна поща или по факс за количеството улов на борда, за географската ширина и дължина на мястото, където капитанът на кораба възнамерява да предприеме риболовни дейности, за очакваното време на пристигане на мястото и предоставя информация за връзка с риболовния кораб (например чрез радиовръзка, спътников телефон или електронна поща);

б)  инспекционен кораб, който възнамерява да инспектира риболовния кораб, преди той да предприеме риболов на черна писия, уведомява риболовния кораб и изпълнителния секретар на NAFO за координатите на определена точка за инспекция, която се намира на не повече от 60 морски мили от мястото, където капитанът на кораба планира корабът да започне риболов, и информира за това другите инспекционни кораби, които може да извършват дейност в регулаторната зона;

в)  риболовен кораб, който е получил уведомление в съответствие с буква б) ▌:

i)   продължава към определеното място за инспекция; и

ii)  гарантира, че планът за складиране на улова на борда при влизане в регулаторната зона отговаря на изискванията на член 25, параграф 5 и се предоставя на инспекторите при поискване;

г)  риболовен кораб не може да започне риболов, преди да бъде инспектиран в съответствие с настоящия член, освен ако:

i)  не получи уведомление в рамките на 72 часа, след като е изпратил уведомление в съответствие с буква а); или

ii)  в рамките на 3 часа след пристигането му на определеното място за инспекция инспекционният кораб не започне предвидената инспекция.

3.  Разтоварването на черна писия от кораби на трети страни, които са извършвали риболовни дейности в регулаторната зона, е забранено.

Член 11

Калмар

Забранява се уловът на калмари в подзони 3 и 4 през периода от 00,01 ч. UTC на 1 януари до 24,00 ч. UTC на 30 юни.

Член 12

Опазване и управление на популациите от акули

1.  Държавите членки докладват всеки улов на акули, включително наличните данни за минали периоди, в съответствие с процедурите за деклариране на улова и риболовното усилие, предвидени в член 25;

2.   За всички наблюдавани изтегляния, които включват гренландска акула, наблюдателите записват броя, приблизителното тегло и измерената дължина (приблизителната дължина, ако не е възможно да се посочи измерената) на изтегляне или залагане, пола и разпределението на улова (жив, мъртъв или неопределен) за всеки отделен екземпляр гренландска акула.

3.   Забранява се:

а)  отстраняването на перките на акули на борда на риболовните кораби;

б)  задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на напълно отделени от трупа перки на акули.

4.  Без да се засяга параграф 1 и за да се улесни съхранението на борда, перките на акули могат да бъдат частично разрязани и прегънати към трупа.

5.  Риболовните кораби нямат право да задържат на борда си, да трансбордират или да разтоварват перки на акули, добити в нарушение на настоящия член.

6.  При риболов, който няма за цел улова на акули, всяка държава членка насърчава всеки кораб, плаващ под нейно знаме, да освобождава акулите живи, и по-специално младите екземпляри, които не са предназначени за употреба като храна или препитание.

7.  Когато е възможно, държавите членки:

а)  провеждат научни изследвания за установяване на начини, чрез които да се повиши избирателността на риболовните уреди с цел опазване на акулите;

б)  провеждат научни изследвания относно ключовите биологични и екологични параметри, жизнения цикъл, поведенческите характеристики и миграционните модели, както и относно набелязването на възможни места за чифтосване, раждане и отглеждане на младите екземпляри на основни видове акули.

8.  Държавите членки предоставят резултатите от тези изследвания на Комисията, която ги предава на изпълнителния секретар на NAFO.

Член 13

Размер на окото

1.  За целите на настоящия член размерът на окото се измерва с помощта на измервателните уреди, определени в Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията(15), в съответствие с приложение III.А към МОИ, посочено в точка 10 от приложението към настоящия регламент.

2.  Риболовните кораби нямат право да извършват риболовна дейност с мрежи с размер на окото, по-малък от определения за съответните видове, както следва:

а)  40 mm за северна скарида и големи скариди (PRA);

б)  60 mm за късоопашат калмар (SQI);

в)  280 mm в тралната торба и 220 mm във всички други части на трала за морски лисици (SKA);

г)  130 mm за всички други дънни видове, изброени в приложение I.C към МОИ, посочено в точка 11 от приложението към настоящия регламент;

д)  100 mm за пелагичен морски костур (Sebastes mentella) (REB) в подзона 2 и участъци 1F и 3K; и

е)  90 mm за морски костур (RED) при риболов с пелагични тралове в участъци 3O, 3M и 3LN.

3.  Корабите, които извършват риболов на видовете, посочени в параграф 2 от настоящия член, и които имат на борда си мрежи с размер на окото, по-малък от посочения в същия параграф, са длъжни да гарантират, че тези мрежи са сигурно привързани и прибрани и не са достъпни за непосредствена употреба по време на този риболов.

4.  Независимо от това корабите, извършващи целеви риболов на видове, различни от посочените в параграф 2 от настоящия член, имат право да ловят регулирани видове с мрежи с по-малък размер на окото от определения в същия параграф, при условие че се спазват изискванията относно прилова, предвидени в член 7, параграф 3.

Член 14

Използване на прикрепени елементи и маркиране на риболовните уреди

1.  На траловете могат да се използват укрепващи въжета, решетки на дъното и поплавъци на тралната торба, при условие че тези прикрепени елементи по никакъв начин не ограничават размерите на разрешената мрежа и не запушват нейните отвори.

2.  Корабите нямат право да използват никакви средства или устройства, които запушват окото на мрежата или които намаляват неговия размер. Те могат обаче да прикрепят устройствата, описани в приложение III.B („Разрешени чефери в горната част/Заключващи вериги за скариди“) към МОИ, посочено в точка 12 от приложението към настоящия регламент, към горната страна на тралната торба по начин, който не запушва окото на мрежата на тралната торба, включително удължителите, ако има такива. Към долната част на тралната торба могат да се прикрепят платна, парчета мрежа или всякакъв друг материал само доколкото е необходимо за намаляване или предотвратяване на повреди на тралната торба.

3.  Корабите, които извършват улов на северна скарида в участък 3L или 3M, трябва да използват сортиращи сита или скари с максимално разстояние между решетките е 22 mm. Корабите, които извършват улов на северна скарида в участък 3L, трябва да са оборудвани също така със заключващи вериги с дължина най-малко 72 cm, описани в приложение III.B към МОИ, посочено в точка 12 от приложението към настоящия регламент.

4.  При извършването на риболов в зоните, посочени в член 18, параграф 1, се разрешава използването единствено на пелагични тралове.

5.  На риболовните кораби не се разрешава:

а)  да използват уреди, които не са обозначени в съответствие с общоприетите международни стандарти, по-специално Конвенцията относно извършването на риболовни дейности в северната част на Атлантическия океан от 1967 г.; или

б)  да разполагат маркировъчни шамандури или подобни плаващи предмети, предназначени за сигнализиране на местоположението на статичните риболовни уреди, без да е видим регистрационният номер на кораба.

Член 15

Изгубени или изоставени риболовни уреди, намиране на риболовни уреди

1.  Капитанът на кораб, извършващ риболов в регулаторната зона ▌:

а)  трябва да има оборудване на борда на риболовния кораб за намиране на изгубени риболовни уреди;

б)  ако уредите или част от тях бъдат изгубени, предприема всички разумни опити да ги намери възможно най-бързо; и

в)  не изоставя умишлено риболовни уреди, освен от съображения за безопасност.

2.  Ако изгубените уреди не могат да бъдат намерени, капитанът на кораба уведомява държавата членка на знамето в рамките на 24 часа за следното:

а)  името и радиопозивната на кораба;

б)  вида на изгубения уред;

в)  количеството изгубени уреди;

г)  час на изгубване на уреда;

д)  място на изгубване на уреда; и

е)  предприетите от кораба мерки за намиране на изгубения уред.

3.  След намирането на изгубен уред капитанът на кораба уведомява държавата членка на знамето в рамките на 24 часа за следното:

а)  името и радиопозивната на кораба, който е намерил уреда;

б)  името и радиопозивната на кораба, който е изгубил уреда (ако е известен);

в)  вида на намерения уред;

г)  количеството намерени уреди;

д)  час на намиране на уреда; и

е)  място на намиране на уреда.

4.  Държавите членки незабавно съобщават информацията, посочена в параграфи 2 и 3, на Комисията, която я препраща на изпълнителния секретар на NAFO.

Член 16

Изисквания за минимален размер на рибата

1.  Риболовните кораби нямат право да задържат на борда си риба, чийто размер е по-малък от минималния размер, определен в приложение I.D към МОИ, посочено в точка 13 от приложението към настоящия регламент, и са длъжни незабавно да върнат тази риба в морето.

2.  Преработена риба, която е под съответната дължина, определена за този вид в приложение I.D към МОИ, посочено в точка 13 от приложението към настоящия регламент, се счита за произхождаща от риба, която е под определения минимален размер за този вид.

3.  Когато броят на маломерната риба при отделно хвърляне надвишава 10 % от общия брой на рибата при това хвърляне, при следващото влачене корабът трябва да се отдалечи на минимално разстояние от 5 морски мили от мястото на предходното влачене.

ГЛАВА ІІІ

ЗАЩИТА НА УЯЗВИМИ МОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ В РЕГУЛАТОРНАТА ЗОНА ОТ ДЪННИ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ

Член 17

Карта на зоните с риболовен отпечатък (съществуващи дънни риболовни зони)

Картата на съществуващите дънни риболовни зони в регулаторната зона, изобразена на фигура 2 от МОИ, посочена в точка 2 от приложението към настоящия регламент, се очертава на запад от границата с изключителната икономическа зона на Канада и на изток от координатите, посочени в таблица 4 от МОИ, посочена в точка 1 от приложението към настоящия регламент.

Член 18

Зонови ограничения за дънните риболовни дейности

1.  До 31 декември 2020 г. корабите нямат право да извършват дънни риболовни дейности в никоя от зоните, които са изобразени на фигура 3 от МОИ, посочена в точка 14 от приложението към настоящия регламент, и определени чрез свързване на координатите, посочени в таблица 5 от МОИ, посочена в точка 15 от приложението към настоящия регламент, по поредния им номер и обратно до координата 1.

2.  До 31 декември 2020 г. корабите нямат право да извършват дънни риболовни дейности в зоната на участък 3O, която е изобразена на фигура 4 от МОИ, посочена в точка 16 от приложението към настоящия регламент, и определена чрез свързване на координатите, посочени в таблица 6 от МОИ, посочена в точка 17 от приложението към настоящия регламент, по поредния им номер и обратно до координата 1.

3.  До 31 декември 2020 г. корабите нямат право да извършват дънни риболовни дейности в зони 1 – 13, които са изобразени на фигура 5 от МОИ, посочена в точка 18 от приложението към настоящия регламент, и определени чрез свързване на координатите, посочени в таблица 7 от МОИ, посочена в точка 19 от приложението към настоящия регламент, по поредния им номер и обратно до координата 1.

4.  До 31 декември 2018 г. корабите нямат право да извършват дънни риболовни дейности в зона 14, която е изобразена на фигура 5 от МОИ, посочена в точка 18 от приложението към настоящия регламент, и определена чрез свързване на координатите, посочени в таблица 7 от МОИ, посочена в точка 19 от приложението към настоящия регламент, по поредния им номер и обратно до координата 1.

Член 19

Проучвателни дънни риболовни дейности

1.  Проучвателните дънни риболовни дейности подлежат на предварително проучване, което се извършва в съответствие с протокола за проучвателен риболов, съдържащ се в приложение I.E към МОИ, посочен в точка 20 от приложението към настоящия регламент.

2.  Държавите членки, чиито кораби желаят да извършват проучвателни дънни риболовни дейности, за целите на оценката:

а)  изпращат на Комисията уведомление за намерение за предприемане на проучвателен дънен риболов в съответствие с приложение I.E към МОИ, посоченов точка 21 от приложението към настоящия регламент, заедно с оценката, изисквана съгласно член 20, параграф 1;

б)  в рамките на два месеца след приключването на проучвателните дънни риболовни дейности представят на Комисията доклад за рейс за проучвателен дънен риболов в съответствие с приложение I.E към МОИ, посочен в точка 22 от приложението към настоящия регламент.

3.   Капитанът на кораба:

а)  започва проучвателни дънни риболовни дейности единствено след като получи разрешение в съответствие с мерките за опазване и управление, приети от Комисията NAFO с цел предотвратяване на значителни неблагоприятни въздействия на проучвателните риболовни дейности върху уязвимите морски екосистеми;

б)  приема на борда на кораба научен наблюдател за цялата продължителност на проучвателните дънни риболовни дейности.

Член 20

Предварителна оценка на предложени проучвателни дънни риболовни дейности

1.  Държава членка, която желае да участва в проучвателни дънни риболовни дейности, представя в подкрепа на своето предложение предварителна оценка на известните и очакваните въздействия върху уязвимите морски екосистеми от дънните риболовни дейности, които ще се извършват от корабите, плаващи под нейното знаме.

2.  Предварителната оценка, посочена в параграф 1:

а)  се изпраща на Комисията най-малко една седмица преди откриването на юнското заседание на научния съвет на NAFO;

б)  съдържа елементите за оценка на предлаганите проучвателни дънни риболовни дейности в съответствие с приложение I.Е към МОИ, посочено в точка 23 от приложението към настоящия регламент.

Член 21

Откриване на индикаторни видове за уязвими морски екосистеми

1.  Откриването на индикаторни видове за уязвими морски екосистеми се определя като улов при едно използване на риболовен уред (например влачене на трал или залагане на парагада или хрилна мрежа) на повече от 7 kg морски пера (Pennatulacea) и/или 60 kg други живи корали, и/или 300 kg сюнгери.

2.  Всяка държава членка изисква капитаните на кораби, плаващи под нейното знаме, които извършват дънни риболовни дейности в регулаторната зона, да определят количествено улова на индикаторни видове за уязвими морски екосистеми, когато в хода на риболовните операции бъдат открити данни за наличието на такива индикаторни видове в съответствие с част VI от приложение I.E към МОИ, посочено в точка 3 от приложението към настоящия регламент.

3.  Ако количеството индикаторни видове за уязвими морски екосистеми, уловени при риболовните операции, посочени в параграф 2 (като влачене на трал или залагане на хрилна мрежа или парагада), надхвърля определения в параграф 1 праг, капитанът на съответния кораб:

а)  докладва незабавно за откриването на индикаторни видове за уязвими морски екосистеми на компетентния орган на държавата членка на знамето, включително местоположението, посочено от кораба, крайната точка на влаченето/залагането или друго местоположение, което е най-близко до точното място на откриването, откритите индикаторни видове за уязвими морски екосистеми, както и тяхното количество (в kg); и

б)  спира риболова и отдалечава кораба на разстояние най-малко 2 морски мили от крайната точка на влаченето/залагането в посоката, в която е най-малко вероятно да бъдат открити други индикаторни видове за уязвими морски екосистеми. Капитанът на кораба взема най-доброто възможно решение въз основа на всички налични източници на информация.

4.  По отношение на зоните, незасегнати от риболовния отпечатък, всяка държава членка изисква присъствието на наблюдател с достатъчен експертен научен опит на борда на кораба в съответствие с член 19, параграф 3, буква б) със следните задачи:

а)  да идентифицира коралите, сюнгерите и другите организми до възможно най-ниското класификационно ниво, като използва формуляра за събиране на данни за проучвателен риболов, съдържащ се в приложение I.E към МОИ, посочен в точка 24 от приложението към настоящия регламент; и

б)  да предостави резултатите за така идентифицираните организми на капитана на кораба, за да улесни количественото определяне, посочено в параграф 2 от настоящия член.

5.  Всяка държава членка:

а)  незабавно препраща на Комисията докладваната от капитана на кораба информация за откриване на индикаторни видове за уязвими морски екосистеми, ако количеството на тези индикаторни видове, уловени при съответната риболовна операция (като влачене на трал или залагане на хрилна мрежа или парагада), надхвърля прага, определен в параграф 1;

б)  изпраща незабавно предупреждение за откриването на индикаторни видове за уязвими морски екосистеми до всички риболовни кораби, плаващи под нейно знаме; както и

в)  след получаване на уведомление от Комисията налага — когато е възможно —временна забрана за достъпа в радиус от две морски мили около всяко докладвано място на откриване на индикаторни видове за уязвими морски екосистеми извън зоната, засегната от риболовния отпечатък.

Комисията може да разреши достъпа до зоните, за които е наложена временна забрана, след получаване на уведомление от NAFO.

ГЛАВА ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ И ЧАРТЪР НА КОРАБИ

Член 22

Общи изисквания

1.  Всяка държава членка уведомява Комисията по електронен път за следното:

а)  списъка на корабите, плаващи под нейно знаме, на които тя може да разреши да извършват риболовни дейности в регулаторната зона (наричани по-нататък „кораби, за които е подадено уведомление“), във формàта, определен в приложение II.C1 към МОИ, посочен в точка 25 от приложението към настоящия регламент;

б)  евентуалните заличавания от списъка на корабите, за които е подадено уведомление, във формàта, определен в приложение II.C2 към МОИ, посочен в точка 26 от приложението към настоящия регламент.

2.  Риболовните кораби могат да извършват риболовни дейности в регулаторната зона само ако:

а)  са вписани като кораби, за които е подадено уведомление;

б)  имат номер на ИМО; и

в)  са получили разрешение от държавата членка, под чието знаме плават, да извършват такива риболовни дейности (наричани по-нататък „кораби с разрешение за риболов“).

3.  Никоя държава членка не разрешава на риболовен кораб, плаващ под нейно знаме, да извършва риболовни дейности в регулаторната зона, освен ако не е в състояние ефективно да изпълнява задълженията си на държава на знамето по отношение на този кораб.

4.  Всяка държава членка управлява броя на корабите с разрешение за риболов и тяхното риболовно усилие по начин, който надлежно отчита предоставените ѝ възможности за риболов в регулаторната зона.

5.  Всяка държава членка предава на Комисията по електронен път:

а)  отделното разрешение на всеки кораб от списъка на корабите, за които е подадено уведомление, на които тя е разрешила да извършват риболовни дейности в регулаторната зона, което трябва да е във формàта, определен в приложение II.C3 към МОИ, посочен в точка 27 от приложението към настоящия регламент, и да бъде представено не по-късно от 40 дни преди началото на риболовните дейности за календарната година.

Във всяко разрешение се посочват по-специално началната и крайната дата на валидност и видовете, за които се разрешава целеви риболов, освен ако не са освободени съгласно приложение II.C3 към МОИ, посочено в точка 27 от приложението към настоящия регламент. Ако корабът ще извършва риболов на регулирани видове, които са определени в приложимите възможности за риболов, се посочват запасът, с който е свързан регулираният вид, и съответната зона;

б)  временното отнемане на разрешение във формàта, определен в приложение II.C4 към МОИ, посочен в точка 28 от приложението към настоящия регламент, което се извършва незабавно в случай на отнемане на въпросното разрешение или на всяка промяна в съдържанието му, в случай че отнемането или промяната настъпят по време на срока му на валидност;

в)  връщането на временно отнето разрешение, съобщено в съответствие с процедурата, установена в буква а).

6.  Всяка държава членка гарантира, че срокът на валидност на разрешенията съответства на периода на заверяване, приложим за заверяването на план за капацитета, посочен в параграфи 10 и 11.

7.  Всеки риболовен кораб трябва да е обозначен с маркировки, които лесно могат да бъдат идентифицирани в съответствие с международно приети стандарти, като например Стандартните спецификации на ФАО за маркиране и идентификация на риболовни кораби.

8.  Риболовните кораби могат да извършват дейност в регулаторната зона само ако разполагат на борда с актуални валидни документи, издадени от компетентния орган на държавата членка на знамето, в които са посочени най-малко следните данни за кораба:

а)  неговото име, ако има такова;

б)  буквата (или буквите) на пристанището или административната единица, в което/която е регистриран, ако има такива;

в)  номерът или номерата, под които е регистриран;

г)  номерът на ИМО;

д)  международната радиопозивна, ако има такава;

е)  имената и адресите на собственика (или собствениците) и, когато е приложимо, на ползвателите;

ж)  общата дължина;

з)  мощността на двигателя;

и)  планът за капацитета, посочен в параграф 10; и

й)  приблизителна оценка на капацитета на замразяване или данни за сертифицирането на хладилната система.

9.  Риболовните кораби могат да извършват риболовни дейности в регулаторната зона само ако разполагат на борда с точен и актуален план за капацитета, заверен от компетентен орган или признат от тяхната държава членка на знамето.

10.  Планът за капацитета:

а)  трябва да е под формата на скица или описание на помещенията, на които се складира рибата на кораба, включително капацитета в кубични метри на всяко помещение за складиране на риба, като на скицата е представено надлъжното сечение на кораба, включително план на всяка палуба, на която се намира помещение за складиране на риба, и разположението на фризерите;

б)  трябва да обозначава конкретното разположение на всяка врата, люк и всеки друг достъп до всяко помещение за складиране на риба, като се посочват херметичните прегради;

в)  трябва да съдържа основните размери на резервоарите за складиране на риба (резервоарите за замразена морска вода), като за всеки от тях се посочва калибрирането в кубични метри на интервали от 10 cm; и

г)  върху скицата трябва да е ясно означен реалният мащаб.

11.  Всяка държава членка гарантира, че на всеки две години капацитетните планове на нейните кораби с разрешение за риболов се заверяват надлежно от компетентния орган.

Член 23

Правила за чартър

1.  За целите на настоящата глава „договаряща страна чартьор“ означава договарящата страна, на която е предоставено право на риболов в съответствие с приложения I.A и I.B към МОИ, или държава членка, на която са разпределени риболовни възможности, а „държава членка на знамето“ означава държавата членка, в която е регистриран кораба, нает по договор за чартър.

2.  Може да се извършва улов на цялата квота или на част от квотата, разпределена на договарящата страна чартьор , като се използва кораб, нает по договор за чартър и с разрешение за риболов (наричан по-нататък „ кораб нает по договор за чартър“), плаващ под знамето на държава членка, при условие че се спазват следните изисквания:

а)  държавата членка на знамето е дала писмено съгласие за договора за чартър;

б)  договорът за чартър е ограничен до един риболовен кораб на държава членка на знамето през която и да е календарна година;

в)  продължителността на риболовните операции по договора за чартър не надвишава общо шест месеца през която и да е календарна година; и

г)  корабът, нает по договор за чартър, е кораб, за който няма данни преди това да е извършвал ННН риболов.

3.  Целият улов и прилов, добит от наетия кораб в изпълнение на договора за чартър, се отчита за договарящата страна чартьор.

4.  Държавата членка на знамето не разрешава корабът, нает по договор за чартър, да извършва риболовни операции съгласно договора за чартър едновременно с риболова по която и да е разпределена квота на държавата членка на знамето, нито с улов по друг договор за чартър.

5.  Трансбордиране в морето може да се извършва само с предварителното разрешение на договарящата страна чартьор , която гарантира, че то се извършва под надзора на наблюдател на борда.

6.  Преди влизането в сила на договора за чартър държавата членка на знамето уведомява писмено Комисията за съгласието си за договора.

7.  Държавата членка на знамето уведомява Комисията незабавно за настъпването на някое от следните събития:

а)  началото на риболовните операции по договора за чартър;

б)  спирането на риболовните операции по договора за чартър;

в)  възобновяването на спрени риболовни операции по договор за чартър;

г)  края на риболовните операции по договора за чартър.

8.  Държавата членка на знамето води отделни записи на данните за улова и прилова от риболовните операции по всеки договор за чартър на кораб, плаващ под нейно знаме, и ги докладва на договарящата страна чартьор и на Комисията.

9.  Корабът, нает по договор за чартър, трябва по всяко време да разполага със следната документация:

а)  име, регистрационен номер на държавата на знамето, номер на ИМО и държава на знамето на кораба;

б)  предишно име или имена и държава (или държави) на знамето на кораба, ако има такива;

в)  имената и адресите на собственика (или собствениците) и операторите на кораба;

г)  копие от договора за чартър и разрешение или лиценз за риболов, които договаряща страна чартьор е издала на чартирания кораб; и

д)  квотата, разпределена на кораба.

ГЛАВА V

НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ

Член 24

Изисквания за етикетиране на продуктите

1.  При преработката им всички видове, уловени в регулаторната зона, се етикетират по такъв начин, че всяка видова и продуктова категория да бъде разпознаваема. Всички видове се етикетират, като се използват следните данни:

а)  името на риболовния кораб;

б)  3-буквеният код за всеки вид, посочен в приложение I.C към МОИ, посочено в точка 11 от приложението към настоящия регламент;

в)  датата на улова (само за северна скарида);

г)  регулаторната зона и участъкът, в който е извършен уловът; и

д)  кодът на формата на представяне на продукта, посочен в приложение II.K към МОИ, посочен в точка 29 от приложението към настоящия регламент.

2.  Етикетите трябва да бъдат здраво закрепени, отпечатани или изписани на опаковката по време на складирането и да са с такъв размер, че да могат да бъдат прочетени от инспекторите в нормалния ход на работата им.

3.  Етикетите се означават с мастило на контрастен фон.

4.  Всяка опаковка съдържа само:

а)  един продукт от дадена категория;

б)  един риболовен участък;

в)  улов от една дата (само за северна скарида); и

г)  един вид.

Член 25

Наблюдение на улова

1.  За целите на извършването на наблюдението на улова всеки риболовен кораб разполага с риболовен дневник, производствен риболовен дневник и план за складиране, за да записва риболовните дейности в регулаторната зона.

2.  Всеки риболовен кораб води риболовен дневник, който се съхранява на борда най-малко 12 месеца и е в съответствие с приложение II.А към МОИ, посочено в точка 30 от приложението към настоящия регламент, и в който:

а)  се записва точно уловът при всяко влачене/залагане, свързан с най-малката географска зона, за която е била разпределена квота;

б)  се посочват последващите дейности във връзка с улова от всяко влачене/залагане, включително количеството (в kg живо тегло) на всеки запас, който е задържан на борда, изхвърлен, разтоварен или трансбордиран по време на текущия риболовен рейс.

3.  Всеки риболовен кораб води производствен риболовен дневник, който се съхранява на борда най-малко 12 месеца и в който:

а)  се регистрира общото дневно производство на всеки вид риба и всеки вид продукт (в kg) за предходния ден, обхващащ периода от 00,01 ч. до 24,00 ч. UTC;

б)  се отнася производството на всеки вид риба и всеки тип продукт към най-малката географска зона, за която е била разпределена квота;

в)  се описват коефициентите на преобразуване, използвани за превръщане на данните за производственото тегло на всеки вид продукт в живо тегло при записването им в риболовния дневник;

г)  се съдържа етикет за всеки запис в съответствие с член 24.

4.  Всеки риболовен кораб, при надлежно спазване на отговорностите на капитана на кораба във връзка с безопасността и корабоводенето, складира целия улов, добит в регулаторната зона, отделно от всеки улов, добит извън нея, и гарантира, че това отделяне е ясно обозначено, като използва пластмаса, шперплат или мрежи.

5.  Всеки риболовен кораб води план за складиране, който:

а)  ясно показва ▌:

i)   местоположението и количеството, изразено в тегло на продукта в kg, на всеки вид във всяко отделение за риба;

ii)   местоположението във всяко отделение на скариди, уловени в участък 3L и в участък 3M, включително количеството скариди в kg за всеки участък;

iii)   изглед отгоре на продукта в рамките на всяко отделение;

б)  се актуализира ежедневно с данните за предходния ден, обхващащ периода от 00,01 ч. до 24:,00 ч. UTC; и

в)  се съхранява на борда до пълното разтоварване на целия улов от кораба.

6.  Всеки риболовен кораб предава по електронен път до своя ЦНР доклади — във формàта и със съдържанието, определени за всеки вид доклад в приложения II.D и II.F към МОИ, посочени в точки 31 и 32 от приложението към настоящия регламент — във връзка със следното:

а)  улов при влизане (COE): количество на улова на борда по видове при влизане в регулаторната зона, което се съобщава най-малко шест часа преди влизането на кораба;

б)  улов при напускане (COX): количество на улова на борда по видове при напускане на регулаторната зона, което се съобщава най-малко шест часа преди напускането на кораба;

в)  доклад за улова (CAT): количество на задържания улов и количество на изхвърления улов по видове за деня преди доклада, по участъци, като това задължение се изпълнява и при липса на улов; докладът се изпраща всеки ден преди 12,00 ч. UTC; липса на задържан улов и липса на изхвърлен улов за всички видове се докладват, като се използва 3-буквеният код MZZ ("marine species not specified" - непосочени морски видове) и количество „0“ — например (//CA/MZZ 0// и //RJ/MZZ 0//);

г)  улов на борда (COB): за всеки кораб, извършващ улов на северна скарида в участък 3L, преди влизането във или напускането на участък 3L, като докладът се предава един час преди пресичане на границата на участък 3L;

д)  трансбордиране (TRA):

i)  от прехвърлящ кораб — докладът се предава най-малко 24 часа преди трансбордирането; и

ii)  от приемащ кораб — не по-късно от един час след трансбордирането;

е)  пристанище на разтоварване (POR): от кораб, който е приел трансбордиране — най-малко 24 часа преди разтоварване.

Уловът на видовете, изброени в приложение I.C към МОИ, чието общо живо тегло на борда е по-малко от 100 kg, може да се докладва, като се използва 3-буквеният код MZZ (непосочени морски видове), освен за акули. Всички акули се отчитат на равнище видове под съответстващия им 3-буквен код, посочен в приложение I.C към МОИ, или ако такъв не е посочен в приложение I.C към МОИ или в списъка ASFIS на ФАО на видовете за целите на статистиката на рибарството, доколкото е възможно. Когато не е възможно докладване по видове, видовете акули се докладват, в зависимост от случая, като бодливи акули Squaliformes (SHX) или като бодливи акули Squalidae (DGX), с 3-буквените кодове, посочени в приложение I.C към МОИ, посочени в точка 11 от приложението към настоящия регламент. Записва се и приблизителното тегло на всяка акула, уловена на изтегляне или залагане.

7.  Докладите, посочени в параграф 6, могат да бъдат отменени чрез доклад за отмяна във формàта, определен в точка 8 от приложение II.F към МОИ, посочен в точка 32 от приложението към настоящия регламент. Ако в някой от тези доклади се нанася корекция, незабавно след отменения доклад се изпраща нов доклад в сроковете, определени в настоящия член.

ЦНР на държавата на знамето незабавно уведомява Комисията, когато получи съобщение за отменен доклад от кораби, плаващи под знамето на тази държава.

8.  Всяка държава членка гарантира, че незабавно след получаването на докладите, посочени в параграф 6, нейният ЦНР ги предава по електронен път на изпълнителния секретар на NAFO във формàта, определен в приложение II.D към МОИ, посочено в точка 31 от приложението към настоящия регламент, заедно с копие до Комисията и ЕАКР.

9.  Всяка държава членка:

а)  докладва предварителните данни за своя месечен улов по видове и зона на запасите, както и предварителните данни за риболовните дни на месец за улов на северна скарида в участък 3M, независимо дали ѝ е предоставена квота или ѝ е разпределено риболовно усилие за съответните запаси; тя предава тези доклади на Комисията в рамките на 20 дни след края на календарния месец, през който е извършен уловът;

б)  гарантира, че в рамките на 60 дни след приключването на всеки риболовен рейс информацията от дневниците се предава на Комисията във формат XML или Microsoft Excel, като съдържа най-малко данните, посочени в приложение II.N към МОИ, посочено в точка 33 от приложението към настоящия регламент.

Член 26

Система за наблюдение на корабите (VMS)

1.  Всеки риболовен кораб, извършващ дейност в регулаторната зона, е оборудван с устройство за спътниково наблюдение, което позволява автоматизирано и непрекъснато предаване на географски координати до неговия наземен ЦНР най-малко на всеки час, като изпраща следните данни от VMS:

а)  идентификационни данни на кораба;

б)  последното местоположение на кораба въз основа на географската му ширина и дължина, с допустимо отклонение за процента на грешка не повече от 500 m и доверителен интервал от 99 %;

в)  дата и час по UTC на определянето на местоположението; и

г)  курс/направление и скорост на кораба.

2.  Всяка държава членка гарантира, че нейният ЦНР:

а)  получава данните за местоположението, посочени в параграф 1, и ги регистрира, като използва следните 3-буквени кодове:

i)  „ENT“ — първото местоположение от VMS, предадено от всеки кораб при влизане в регулаторната зона;

ii)  „POS“ — всяко следващо местоположение от VMS, предадено от всеки кораб от вътрешността на регулаторната зона; и

iii)  „EXI“ — първото местоположение от VMS, предадено от всеки кораб при напускане на регулаторната зона;

б)  е оборудван с компютърен хардуер и софтуер за автоматична обработка на данни и електронно предаване на данни, прилага процедури за създаване на резервни копия и възстановяване на данните и записва данните, получени от риболовните кораби, в електронен формат, който съхранява най-малко три години; и

в)  уведомява незабавно Комисията и ЕАКР за наименованието, адреса, номерата на телефон, телекс или факс и електронната поща на ЦНР, както и за всички последващи промени.

3.  Всяка държава членка поема всички разходи, свързани с нейната собствена VMS.

4.  Когато инспектор забележи риболовен кораб в регулаторната зона и не е получил данни в съответствие с параграфи 1, 2 или 8, той информира капитана на кораба и Комисията.

5.  Държавата членка гарантира, че капитанът на кораба или собственикът на риболовния кораб, плаващ под нейното знаме, или негов представител ще бъде информиран, когато изглежда, че устройството за спътниково наблюдение на кораба е повредено или не функционира.

6.  Когато устройството за спътниково наблюдение е неизправно, капитанът на кораба взема мерки то да бъде ремонтирано или подменено в срок до един месец след възникването на неизправността или, когато продължителността на риболовния рейс е повече от месец, ремонтът или подмяната да се извършат при следващото влизане на кораба в пристанище.

7.  Нито един кораб не може да започне риболовен рейс с неизправно устройство за спътниково наблюдение.

8.  Всеки риболовен кораб, извършващ риболов с неизправно устройство за спътниково наблюдение, предава най-малко веднъж на всеки 4 часа данните за местоположението си от VMS на центъра за наблюдение на риболова на своята държава членка на знамето чрез други достъпни средства за връзка — по-специално чрез спътник, по електронна поща, радио, факс или телекс.

9.  Държавата членка на знамето гарантира, че:

а)  нейният ЦНР предава данните за местоположение от VMS на изпълнителния секретар на NAFO с копие до Комисията и ЕАКР във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 24 часа след получаването им, и може да разреши на риболовните кораби, плаващи под нейно знаме, да изпращат данни за местоположение от VMS чрез спътник, по електронна поща, радио, факс или телекс пряко на изпълнителния секретар на NAFO; и

б)  данните за местоположение от VMS, предадени на изпълнителния секретар на NAFO, са в съответствие с формàта за обмен на данни, определен в приложение II.E от МОИ, посочен в точка 34 от приложението към настоящия регламент, и описан допълнително в приложение II.D към МОИ, посочено в точка 31 от приложението към настоящия регламент.

10.  Всяка държава членка може да използва данни от VMS на NAFO за издирвателни и спасителни операции или за целите на морската безопасност.

ГЛАВА VI

СХЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Член 27

Програма за наблюдение

1.   Наблюдателите са независими и безпристрастни, те са преминали обучението и разполагат със знанията, уменията и способностите, необходими за изпълнението на всички задължения, функции и изисквания, посочени в настоящия член. Наблюдателите изпълняват своите задължения и функции по безпристрастен начин, независимо от националността и знамето, под което плава корабът, и не се влияят от неправомерно въздействие или ползи, свързани с риболовната дейност на кораби, извършващи риболов в регулаторната зона.

2.   Без да се засяга изключението по параграф 3, всеки риболовен кораб, извършващ риболовни дейности в регулаторната зона, трябва да има на борда си по всяко време най-малко един наблюдател в съответствие с разпоредбите на програмата за наблюдение. Риболовен кораб не може да започне риболовна дейност, преди наблюдателят да бъде разположен на борда му. Липсата на наблюдател на борда при наличие на такова изискване се счита за тежко нарушение.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 и при условие, че NAFO не е поискала присъствието на повече наблюдатели, държавата членка може да разреши на своите риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, присъствието на наблюдател на борда да обхваща по-малко от 100 %, но не по-малко от 25 % от риболовните рейсове на нейния флот или от дните на присъствие на риболовните кораби в регулаторната зона през годината, при условие че за корабите, на борда на които няма наблюдател, държавата членка на знамето:

а)  гарантира, че те се насочват към видове в зони, в които се очаква да има незначителен прилов на други видове;

б)  гарантира, че те спазват всички изисквания за докладване в реално време;

в)  извършва физическа проверка или оценява по друг подходящ начин, след оценка на риска, всяко разтоварване в своите пристанища от съответния кораб в съответствие с националните процедури за наблюдение, контрол и надзор. Ако се установи и потвърди нарушение на настоящия регламент, тя изготвя доклад във формàта, определен в приложение IV. C от МОИ, посочен в точка 9 от приложението към настоящия регламент, и го изпраща на Комисията възможно най-скоро след като е било потвърдено извършването на нарушението;

г)  възможно най-рано преди риболовния рейс изпраща на Комисията следната информация:

i)  името, номера на ИМО и международната радиопозивна на кораба,

ii)  факторите, обосноваващи решението да предостави дерогация от 100 % покритие;

д)  до 15 февруари всяка година представя на Комисията доклад за предходната календарна година, съдържащ сравнение на всички съответни риболовни дейности, което показва разликата между рейсовете, при които на борда на кораба има наблюдател, и тези, при които няма такъв. Комисията препраща тази информация на изпълнителния секретар на NAFO до 1 март всяка година.

4.   Освен когато отсъствието на наблюдател е в съответствие с параграф 3, когато инспектор изпрати уведомление за нарушение на риболовен кораб, на борда на който към момента на уведомяването няма наблюдател в съответствие с посочената дерогация, нарушението се счита за тежко нарушение за целите на член 35, параграф 1, и ако държавата членка на знамето не поиска от риболовния кораб да се отправи незабавно към пристанище в съответствие с член 35, параграф 3, тя без забавяне определя наблюдател за кораба.

5.   Всяка държава членка:

а)  всяка година преди корабите, плаващи под нейно знаме, да започнат риболов в регулаторната зона, изпраща на Комисията актуализиран списък на наблюдатели (име и идентификационен номер, ако е приложимо), които възнамерява да разположи на корабите, плаващи под нейно знаме, които извършват дейност в регулаторната зона;

б)  изисква от корабите, плаващи под нейно знаме, да имат на борда наблюдател от списъка, посочен в буква а), в съответствие с програмата за наблюдение;

в)  доколкото е практически възможно, следи за това различните наблюдатели да не се разполагат при последователни пътувания на един и същи кораб;

г)  гарантира, че наблюдателите разполагат с независимо двупосочно средство за комуникация в морето;

д)  предприема подходящи действия по отношение на корабите, плаващи под нейно знаме, за да осигури безопасни условия на труд, защита, сигурност и обезпеченост на наблюдателите при изпълнението на техните задължения, в съответствие с международните стандарти или насоки;

е)  гарантира, че наблюдателите третират всички данни и информация за риболовните операции, събрани по време на престоя им на борда, включително заснетите изображения и видеоматериали, в съответствие с приложимите изисквания за поверителност.

6.   При получаване на доклад на наблюдател, докладващ за несъответствия с МОИ или за инцидент, включително за случаи на препятстване, сплашване, намеса или възпрепятстване по друг начин на наблюдателя при изпълнението на неговите задължения по отношение на кораб, плаващ под нейно знаме, държавата членка:

а)  разглежда доклада възможно най-внимателно и дискретно, в съответствие с приложимите изисквания за поверителност;

б)  оценява несъответствията, констатирани в доклада на наблюдателя, и предприема всички подходящи последващи действия;

в)  съставя доклад за последващите действия и го представя на Комисията.

7.   Всяка държава членка представя на Комисията:

а)  не по-късно от 24 часа преди разполагането на борда на риболовен кораб на наблюдател – името на риболовния кораб и международната радиопозивна, заедно с името и идентификационния номер (ако е приложимо) на съответния наблюдател;

б)  по електронен път и незабавно след получаването им – дневните доклади на наблюдателя, посочени в параграф 11, буква д);

в)  в рамките на 20 дни след пристигането на кораба в пристанището – посочения в параграф 11 доклад на наблюдателя за рейса;

г)  до 15 февруари всяка година – доклад за спазването през предходната календарна година на задълженията, предвидени в настоящия член.

8.   Ако на борда на риболовен кораб има наблюдател от друга държава членка или договаряща страна в NAFO, този наблюдател докладва на държавата членка на знамето на кораба.

9.   Ако риболовен кораб, от който се изисква да има наблюдател на борда, няма такъв, държавата членка на знамето може да разреши на друга договаряща страна да разположи наблюдател на кораба.

10.   Ако по време на присъствието на наблюдателя бъде установено наличието на сериозен риск за него, държавата членка на знамето предприема мерки, за да гарантира, че наблюдателят е свален от кораба, освен ако и докато рискът не бъде отстранен.

11.   Наблюдателите, разположени на съответните кораби, изпълняват най-малко изброените по-долу задължения:

а)  записват за всяко изтегляне/залагане, във формàта, определен в приложение II.М на МОИ, посочен в точка 35 от приложението към настоящия регламент (наричан по-нататък „доклад на наблюдателя за рейса“):

i)  количеството на целия улов по видове, включително за изхвърления улов и индикаторните видове за уязвими морски екосистеми, съгласно част VI от приложение I.E на МОИ, посочено в точка 3 от приложението към настоящия регламент:

—  записано в риболовния дневник и в производствените дневници на кораба,

—  според независимата преценка на наблюдателя.

При изтегляния, при които не е възможна независима преценка на наблюдателя, съответните полета за данни се оставят празни и това се отбелязва в раздела за забележки ;

ii)  всяко установено несъответствие между различните източници на данни за улова;

iii)  видът на уредите, размерът на окото на мрежата, прикрепените елементи;

iv)   данните за усилието;

v)   географската дължина и ширина, както и дълбочината на улова;

vi)  при риболов с трал – времето от приключването на хвърлянето до започването на изваждането на уреда. Във всички останали случаи – започването на хвърлянето и приключването на изваждането;

б)  наблюдават изпълнението на плана за складиране на кораба, посочен в член 25, и записват в доклада на наблюдателя всички установени несъответствия;

в)  регистрират всяко наблюдавано прекъсване или смущение във VMS;

г)  настройват инструментите на кораба само със съгласието на капитана на кораба;

д)  предават ежедневно, независимо от това дали корабът извършва риболов, преди 12,00 ч. UTC на ЦНР на държавата членка на знамето в съответствие с приложение II.G от МОИ, посочено в точка 36 от приложението към настоящия регламент, доклад на наблюдателя по участъци;

е)  извършват дейности, включително за научни цели, за които е отправено искане от NAFO;

ж)  изпращат доклада на наблюдателя в електронен вид, когато е възможно — придружен с прикачени файлове, съдържащи съответните снимки, направени от наблюдателя:

i)  на държавата членка на знамето, възможно най-бързо след напускането на регулаторната зона и най-късно при пристигането на кораба в пристанището;

ii)  ако се прави пристанищна инспекция — на местния пристанищен инспекционен орган , веднага след пристигането в пристанището;

з)  на разположение са на инспекторите в открито море или в пристанището при пристигането на плавателния съд с цел разследване на риболовните дейности на кораба;

и)  във връзка с всички случаи на несъответствия с настоящия регламент:

—  незабавно докладват на компетентния орган на държавата членка на знамето на кораба за всяко несъответствие с настоящия регламент, включително за случаи на препятстване, сплашване, намеса или възпрепятстване по друг начин на наблюдателя при изпълнението на неговите задължения, като използват устройството за независима двупосочна връзка, и

—  поддържат подробни записи, включително съответни снимки и видеозаписи, за всякакви обстоятелства и информация във връзка с несъответствия с настоящия регламент, с цел предаването им на ЦНР на държавата членка на знамето при първа възможност и най-късно при пристигането на кораба в пристанището;

12.   Капитанът на кораб, плаващ под знамето на държава членка:

а)  оказва съдействието и помощта, които са необходими, за да може наблюдателят да изпълнява задълженията си. Това съдействие включва необходимия достъп на наблюдателя до улова, включително до улова, който се планира да бъде изхвърлен от кораба;

б)  осигурява храна на наблюдателя и го настанява на борда при спазване на стандарти, не по-ниски от тези, осигурени за членовете на командния състав на кораба. Ако не може да се осигури настаняване като това на командния състав, наблюдателят се настанява по стандарти, възможно най-близки до тези на командния състав, но в не по-лоши от тези, осигурени на екипажа;

в)  осигурява до всички работни зони на кораба достъпа, необходим на наблюдателя за изпълнение на неговите задължения, включително трюма(овете) на кораба, производствената(ите) зона(и), мостика, оборудването за обработка на отпадъци и навигационното и комуникационното оборудване;

г)  не препятства, не заплашва, не се намесва, не влияе, не подкупва, нито се опитва да подкупи наблюдателя при изпълнението на неговите задължения;

д)  включва наблюдателя във всички аварийни тренировки на борда; и

е)  уведомява наблюдателя, когато инспектори са заявили намерението си да се качат на борда на кораба.

13.   Ако не е договорено друго с друга договаряща страна в NAFO или с държавата членка на знамето, всяка държава членка поема разходите за възнаграждението на всеки изпратен от нея наблюдател. Държавата членка на знамето може да позволи на риболовните оператори да участват в разходите за възнаграждението на наблюдателите, без да се засяга параграф 14.

14.   Наблюдателите нямат финансови или дялови интереси в корабите, извършващи риболов в регулаторната зона, и получават възнаграждение по начин, който показва финансовата им независимост от тези кораби.

15.  Информацията, която държавите членки са длъжни да предоставят в съответствие с параграф 3, букви в) и г), параграф 5, буква а), параграф 6, буква в) и параграф 7, се изпраща на Комисията или на орган, посочен от нея, който гарантира, че тази информация се предава без забавяне на изпълнителния секретар на NAFO с цел публикуване на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора.

ГЛАВА VII

СХЕМА ЗА СЪВМЕСТНИ ИНСПЕКЦИИ И НАДЗОР

Член 28

Общи разпоредби

1.  ЕАКР координира дейностите по инспекции и надзор за Съюза. За тази цел тя може да изготвя — съгласувано със съответните държави членки — съвместни оперативни програми за инспекции и надзор (наричани по-нататък „схемата“). Държавите членки, чиито кораби извършват риболов в регулаторната зона, приемат необходимите мерки, за да улеснят изпълнението на схемата — по-специално по отношение на необходимите човешки и материални ресурси, както и сроковете и зоните, в които трябва да се разпределят тези ресурси.

2.  Инспекциите и надзорът се осъществяват от инспектори, определени от държавите членки и съобщени на ЕАКР чрез схемата.

3.  Държавите членки, в сътрудничество с Комисията и ЕАКР, могат по взаимно съгласие да включват в инспекционната платформа на друга договаряща страна в NAFO инспектори и координатори от ЕАКР, които ЕАКР е определила за целите на схемата.

4.  Ако през който и да е период в регулаторната зона се намират повече от 15 риболовни кораба на държави членки, ЕАКР и държавите членки гарантират, че през този период:

а)  в регулаторната зона присъства инспектор или друг компетентен орган; или

б)  на територията на договаряща страна в NAFO, съседна на зоната на Конвенцията, присъства компетентен орган;

в)  държавите членки отговарят незабавно на всяко уведомление за нарушение в регулаторната зона, извършено от риболовен кораб, плаващ под тяхно знаме.

5.  След влизането на всяка инспекционна платформа в регулаторната зона участващите в схемата държави членки предоставят на тази платформа списък на забелязаните кораби и посещенията на борда на кораби, извършени от тях през предходния десетдневен период, в който са посочени датата, координатите и всяка друга относима информация.

6.  Всяка участваща в схемата държава членка, в сътрудничество с Комисията или ЕАКР, гарантира, че всяка инспекционна платформа, плаваща под нейно знаме, която извършва дейност в регулаторната зона, поддържа сигурна връзка — по възможност всекидневно — с всяка друга инспекционна платформа, извършваща дейност в регулаторната зона, за да обменя информацията, необходима за координиране на техните дейности.

7.  Инспекторите, които посещават изследователски кораб, се съобразяват със състоянието на кораба и ограничават процедурите за инспекция само до необходимото за потвърждаване, че корабът извършва дейности, които съответстват на неговия изследователски план. Когато инспекторите имат основателни причини да подозират, че корабът извършва дейности, които не съответстват на неговия изследователски план, те уведомяват незабавно Комисията и ЕАКР.

8.  Държавите членки гарантират, че техните инспектори третират справедливо и при условията на равнопоставеност корабите, извършващи дейност в регулаторната зона, като се избягва непропорционален брой инспекции на кораби, плаващи под знамето на която и да е от договарящите страни в NAFO. По отношение на всеки тримесечен период броят на инспекциите, които инспекторите на държава членка извършват на кораби, плаващи под знамето на друга договаряща страна в NAFO, трябва да отразява — доколкото е възможно — дела от общата риболовна дейност в регулаторната зона, който обхваща, inter alia, равнището на улова и риболовните дни на корабите. Когато определят честотата на инспекциите, инспекторите могат да вземат предвид риболовните модели на риболовните кораби и предходни данни за спазването на приложимите правила от тяхна страна.

9.  Когато държава членка участва в схемата, тя гарантира, че — освен когато инспектират риболовен кораб, плаващ под собственото ѝ знаме и в съответствие с националното ѝ право — инспекторите и стажант-инспекторите, определени за участие в схемата:

а)  остават под неин оперативен контрол;

б)  прилагат правилата на схемата;

в)  не носят оръжие, когато се качват на борда на кораба;

г)  се въздържат да прилагат законови и подзаконови актове, отнасящи се до водите на Съюза;

д)  спазват общоприетите международни правила, процедури и практики, свързани с безопасността на инспектирания кораб и неговия екипаж;

е)  не се намесват в риболовните дейности или складирането на рибните продукти и — доколкото е възможно — се въздържат от действия, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху качеството на улова на борда; и

ж)  отварят контейнерите по такъв начин, че да може лесно повторно да се запечатат, опаковат и складират.

10.  Всички доклади за инспекция, надзор и разследване, посочени в настоящата глава, и свързаните с тях изображения или доказателства се третират като поверителни в съответствие с приложение II.B към МОИ, посочено в точка 37 от приложението към настоящия регламент.

Член 29

Изисквания за уведомяване

1.  Най-късно до 1 ноември всяка година всяка държава членка изпраща, с копие до Комисията, следната информация на ЕАКР, която я публикува на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора:

а)  информацията за връзка с компетентния орган, който изпълнява функциите на звено за контакт за целите на незабавно уведомяване за нарушения в регулаторната зона, както и всички последващи промени в тази информация, не по-малко от 15 дни преди прилагането на промяната;

б)  имената на инспекторите и стажант-инспекторите, както и името, радиопозивната и информацията за връзка за комуникации с всяка инспекционна платформа, която е определила за участие в схемата. Когато е възможно, тя уведомява за промени в така съобщените данни не по-малко от 60 дни предварително.

2.  Когато дадена държава членка участва в схемата, тя гарантира, че ЕАКР е уведомена предварително за датата, часа на започване и на приключване на всяко патрулиране на определената от нея инспекционна платформа.

Член 30

Надзорни процедури

1.  Когато инспектор забележи в регулаторната зона риболовен кораб, плаващ под знамето на договаряща страна в NAFO, за който има причини да подозира наличието на явно нарушение на настоящия регламент, и когато не може да бъде извършена незабавна инспекция, инспекторът:

а)  попълва формуляра за доклад за целите на надзора ▌ в съответствие с приложение IV.A към МОИ, посочен в точка 38 от приложението към настоящия регламент. Ако инспекторът е направил оценка на обема или състава на улова в дадено хвърляне, той посочва в доклада за целите на надзора цялата относима информация относно състава на влаченето и използвания метод за оценката на обема;

б)  заснема изображения на кораба и записва местоположението, датата и часа на заснемане на изображенията; и

в)  незабавно предава по електронен път доклада за целите на надзора и изображенията на своя компетентен орган.

2.  Компетентният орган на държава членка, който получава доклад за целите на надзора, незабавно:

а)  предава доклада за целите на надзора на ЕАКР, която го публикува на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора, за да бъде предаден на договарящата страна — държава на знамето на кораба;

б)  предава копие от заснетите изображения на ЕАКР, която на свой ред ги предава на договарящата страна — държава на знамето на кораба, или на държавата членка на знамето, ако е различна от инспектиращата държава членка;

в)  гарантира сигурността и запазването на целостта на доказателствата за последващи инспекции.

3.  Всеки компетентен орган на държава членка, получил доклад за целите на надзора по отношение на кораб, плаващ под нейно знаме, провежда необходимото разследване за определяне на подходящи последващи действия.

4.  Всяка държава членка изпраща доклада от разследването на ЕАКР, която го публикува на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора и го изпраща на Комисията.

Член 31

Процедури за качване на борда и инспекция за договарящите страни

По отношение на инспекциите, извършвани в рамките на схемата, всяка държава членка гарантира, че нейните инспектори:

а)  преди качване на борда уведомяват съответния риболовен кораб по радиото за името на инспекционната платформа, като използват международния сигнален код;

б)  поставят по видим начин на инспекционния кораб и на лодката за прекачване вимпела, представен в приложение IV.E към МОИ, посочен в точка 39 от приложението към настоящия регламент;

в)  гарантират, че по време на качването на борда инспекционният кораб остава на безопасно разстояние от риболовните кораби;

г)  не изискват от риболовния кораб да спира или да маневрира по време на влаченето, хвърлянето или изтеглянето на риболовни уреди;

д)  ограничават броя на инспекторите във всеки инспекционен екип до не повече от четирима, включително евентуални стажант-инспектори, които може да придружават инспекционния екип само с цел обучение. Когато инспекторите се придружават от стажант-инспектор, при качване на борда те съобщават неговата самоличност на капитана на кораба. Стажант-инспекторът само наблюдава инспекцията, извършвана от оправомощените инспектори, като по никакъв начин не се намесва в дейностите на риболовния кораб;

е)  след качване на борда представят на капитана на кораба своите документи за самоличност като служители на NAFO, издадени от изпълнителния секретар на NAFO в съответствие с член 32, параграф 3, буква б) от МОИ;

ж)  ограничават продължителността на инспекциите до четири часа или времето, необходимо за изтеглянето на мрежата, както и за проверка на мрежата и на улова, в зависимост от това кое от двете е по-продължително, със следните изключения:

i)  в случай на нарушение; или

ii)  когато инспекторът прецени, че количеството улов на борда се различава от количеството улов, записано в риболовния дневник, като в този случай инспекторът ограничава продължителността на инспекцията до един допълнителен час, с цел да провери изчисленията и процедурите и да прегледа отново съответната документация, използвана за изчисляване на улова от регулаторната зона и улова на борда на кораба;

з)  събират всяка предоставена от наблюдателя относима информация, чрез която може да се установи спазването на настоящия регламент.

Член 32

Задължения на капитана на кораба по време на инспекция

Всеки капитан на кораб предприема необходимите мерки, за да улесни инспекцията, като:

а)  гарантира — след получаване на сигнал от инспекционен кораб за предстоящата инспекция — че всяка мрежа, която трябва да бъде изтеглена, не се изтегля на борда в продължение на най-малко 30 минути след сигнала;

б)  улеснява качването на борда на инспекторите, при поискване от инспекционна платформа и доколкото това е съвместимо с правилата за добро корабоплаване;

в)  осигурява стълба за качване в съответствие с приложение IV.G към МОИ, посочено в точка 40 от приложението към настоящия регламент;

г)  гарантира, че всеки механичен лоцмански подемник е пригоден за безопасна употреба, включително безопасен достъп от подемника до палубата и обратно;

д)  осигурява на инспекторите достъп до всички съответни зони, палуби и каюти, преработен и непреработен улов, мрежи или други уреди и оборудване, както и до всички документи, които те считат за необходими за проверка на спазването на настоящия регламент;

е)  записва и при поискване — предоставя на инспекторите координатите на местата на започване и приключване на всяко пробно влачене, извършено в съответствие с член 8, параграф 1, буква б), подточка iii);

ж)  при поискване от страна на инспектора представя регистрационните документи, скиците или описанията на помещенията за складиране на рибата, производствените риболовни дневници и плановете за складиране и осигурява помощта, която инспекторът може да поиска в разумни граници, за да провери дали уловът действително се складира в съответствие с плана за складиране;

з)  въздържа се от намеса в контактите между инспекторите и наблюдателя, включително зачита пространството, необходимо на инспекторите и наблюдателите за изпълнението на техните задължения;

и)  улеснява вземането на проби от преработена риба от инспекторите за целите на идентификацията на видовете чрез ДНК анализ;

й)  предприема необходимите действия за запазване целостта на всеки печат, поставен от инспекторите, и на всяко останало на борда доказателство, докато държавата на знамето не даде други указания;

к)  когато са били поставени печати и/или са били обезпечени доказателства, за да се гарантира запазване на целостта на доказателствата, полага подпис в съответния раздел от доклада от инспекцията, потвърждавайки поставянето на печатите;

л)  спира риболова, когато това е поискано от инспекторите в съответствие с член 35, параграф 2, буква б);

м)  при поискване — предоставя достъп до комуникационното оборудване и оператора на кораба с цел изпращане и получаване на съобщения от инспекторите;

н)  по искане на инспекторите премахва всяка част от риболовните уреди, за която изглежда че няма разрешение съгласно настоящия регламент;

о)  когато инспекторите са записали данни в дневниците, им предоставя копие от всяка страница с така записаните данни и по искане на инспекторите полага подпис върху всяка страница, за да потвърди, че копието е вярно с оригинала; и

п)  когато бъде поискано спиране на риболова, не възобновява риболова, докато:

i)  инспекторите не приключат инспекцията и не обезпечат сигурността на всички доказателства, и

ii)  капитанът на кораба не подпише съответния раздел от доклада от инспекцията, както е посочено в буква к).

Член 33

Доклад от инспекцията и последващи действия

1.  Всяка държава членка гарантира, че във връзка с всяка инспекция нейните инспектори попълват доклад от инспекцията във формàта, определен в приложение IV.B към МОИ, посочен в точка 41 от приложението към настоящия регламент (наричан по-нататък „докладът от инспекцията“).

2.  За целите на доклада от инспекцията:

а)  риболовен рейс се счита за текущ, когато на борда на инспектирания кораб е наличен улов, добит в регулаторната зона по време на този рейс;

б)  когато сравняват записите в производствения риболовен дневник със записите в риболовния дневник, инспекторите превръщат данните за производственото тегло в живо тегло, като прилагат коефициентите на преобразуване, посочени в приложения XIII, XIV и XV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията(16) за риболовните кораби на Съюза по отношение на видовете и формàтите на представяне, попадащи в обхвата на посочените приложения, и коефициентите на преобразуване, използвани от капитана на кораба в останалите случаи.

в)  инспекторите:

i)  обобщават записаните в дневниците за текущия риболовен рейс данни за улова на кораба в регулаторната зона, като ги групират по видове и по участъци;

ii)  записват тези обобщения в раздел 12 от доклада от инспекцията, като разликите между регистрирания улов и оценките на инспектора на улова на борда на кораба се отразяват в раздел 14.1 от доклада от инспекцията;

iii)  след приключване на инспекцията подписват доклада от инспекцията и го представят на капитана на кораба за подпис и коментари, както и на всеки свидетел, който желае да направи изявление;

iv)  уведомяват незабавно своя компетентен орган и му предават информацията и изображенията в рамките на 24 часа или в най-краткия възможен срок; и

v)  предоставят копие на капитана на кораба, като надлежно отбелязват в съответния раздел на доклада от инспекцията евентуален отказ на капитана на кораба да потвърди получаването му.

3.  Инспектиращата държава членка:

а)  изпраща на ЕАКР доклада от инспекцията в морето, ако е възможно, в рамките на 20 дни след инспекцията, с цел да бъде публикуван на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора;

б)  спазва процедурата, посочена в член 34, параграф 2, след като инспекторите отправят уведомление за нарушение.

4.  Всяка държава членка гарантира, че докладите за инспекция и надзор, изготвени от инспекторите на NAFO, имат същата доказателствена стойност за установяване на фактите като докладите за инспекция и надзор на собствените ѝ инспектори.

5.  Държавите членки си сътрудничат за улесняване на съдебните или други производства, образувани вследствие на доклад, представен от инспектор на NAFO в съответствие със схемата.

Член 34

Процедури, свързани с нарушения

1.  Всяка инспектираща държава членка гарантира, че когато констатират нарушение на настоящия регламент, нейните инспектори:

а)  отбелязват нарушението в доклада от инспекцията;

б)  вписват и подписват бележка в риболовния дневник или в друг подходящ документ на риболовния кораб, в която посочват датата, географските координати и характера на констатираното нарушение, правят копие на всички относими записани данни и изискват от капитана на кораба да подпише всяка страница, за да удостовери, че копието е вярно с оригинала;

в)  заснемат изображения на всеки риболовен уред, улов или друго доказателство, което преценят за необходимо във връзка с нарушението;

г)  когато е целесъобразно, поставят по надежден начин инспекционен печат, който съответства на инспекционния печат на NAFO, представен в приложение IV.F към МОИ, посочен в точка 42 от приложението към настоящия регламент, и надлежно отбелязват в доклада от инспекцията предприетото действие и серийния номер на всеки печат;

д)  изискват от капитана на кораба:

i)  за да се гарантира запазването на целостта на доказателствата, да положи подпис в съответния раздел от доклада от инспекцията, като потвърди поставянето на печатите; и

ii)  да даде писмено становище в съответния раздел на доклада от инспекцията;

е)  изискват от капитана на кораба да премахне всяка част от риболовните уреди, за която изглежда, че няма разрешение съгласно настоящия регламент; и

ж)  когато е възможно, уведомяват наблюдателя за нарушението.

2.  Инспектиращата държава членка:

а)  в рамките на 24 часа след констатиране на нарушението изпраща писмено уведомление за докладваното от нейните инспектори нарушение на Комисията и ЕАКР, които на свой ред го предават на компетентния орган на договарящата страна — държава на знамето, или на държавата членка, ако е различна от инспектиращата държава членка, и на изпълнителния секретар на NAFO. Писменото уведомление съдържа информацията, вписана в точка 15 от доклада от инспекцията в приложение IV.B към МОИ, посочен в точка 41 от приложението към настоящия регламент; посочва съответните мерки и описва подробно основанието за отправяне на уведомлението за нарушение и подкрепящите доказателства; когато е възможно, то трябва да е придружено от изображения на всеки риболовен уред, улов или друго доказателство, свързани с нарушението по параграф 1 от настоящия член;

б)  в рамките на 5 дни след връщането на инспекционния кораб в пристанището предава доклада от инспекцията на Комисията и ЕАКР;

в)  ЕАКР публикува доклада от инспекцията в PDF формат на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора.

3.  Държавата членка на знамето предприема последващи действия по нарушения в съответствие с разпоредбите на член 36.

Член 35

Допълнителни процедури за тежки нарушения

1.  Всяко от следните нарушения представлява тежко нарушение по смисъла на член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009:

а)  риболов в рамките на квота „Други“ без предварително уведомяване на Комисията в нарушение на член 5;

б)  риболов в рамките на квота „Други“ повече от пет работни дни след налагането на забрана за риболов в рамките на квота „Други“ в нарушение на член 5;

в)  целеви риболов на запаси, за които е наложен мораториум или за които риболовът е забранен на друго основание, в нарушение на член 6;

г)  целеви риболов на запаси или видове след датата на налагане на забрана за риболов от държавата членка на знамето, за която Комисията е била уведомена, в нарушение на член 6;

д)  риболов в зона със забрана за риболов в нарушение на член 9, параграф 5 и член 11;

е)  риболов с дънни риболовни уреди в зона със забрана за дънни риболовни дейности в нарушение на глава III;

ж)  използване на мрежи с неразрешени размери на окото в нарушение на член 13;

з)  риболов без валидно разрешение;

и)  неправилно записване на улова в нарушение на член 25;

й)  неизпълнение на функциите или намеса в работата на системата за спътниково наблюдение в нарушение на член 26;

к)  неизпращане на съобщенията, свързани с улова, в нарушение на член 10, параграф 3 или член 25;

л)  препятстване, заплашване, намеса или възпрепятстване по друг начин на инспекторите или наблюдателите при изпълнението на техните задължения или упражняване на друга форма на косвен натиск;

м)  извършване на нарушение, когато на борда на кораба няма наблюдател;

н)  укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследването, включително счупване или подправяне на печати или проникване в запечатани зони;

о)  представяне на неистински документи или на невярна информация на инспектор, с което се възпрепятства констатирането на тежко нарушение;

п)  разтоварване, трансбордиране или използване на други пристанищни услуги:

i)  на пристанище, което не е определено съгласно разпоредбите на член 39, параграф 1; или

ii)  без разрешение от пристанищната държава, посочено в член 39, параграф 6;

р)  нарушение на разпоредбите на член 41, параграф 1;

с)  липса на наблюдател на борда при наличие на такова изискване.

2.  Когато уведомява, че даден кораб е извършил тежко нарушение, инспекторът:

а)  предприема всички необходими мерки, за да гарантира сигурността и запазването на целостта на доказателствата, включително, когато е целесъобразно, запечатва отделението на кораба и/или риболовните уреди с цел по-нататъшна инспекция;

б)  изисква от капитана на кораба да спре всяка риболовна дейност, която изглежда, че представлява тежко нарушение; и

в)  незабавно уведомява своя компетентен орган и му изпраща информацията и, когато е възможно, изображенията в рамките на 24 часа. Компетентният орган, който получава тази информация, уведомява договарящата страна — държава на знамето, или държавата членка, ако е различна от инспектиращата държава членка, в съответствие с член 34.

3.  В случай на тежко нарушение във връзка с кораб, плаващ под нейно знаме, държавата членка на знамето:

а)  незабавно потвърждава получаването на съответната информация и изображения;

б)  гарантира, че инспектираният кораб няма да възобнови риболовната дейност, докато не бъде получено следващо уведомление;

в)  разглежда случая, като използва цялата налична информация и материали, и в рамките на 72 часа изисква от кораба да се отправи незабавно към пристанище за пълна инспекция под нейно ръководство, ако има явни данни за някои от следните тежки нарушения:

i)  целеви риболов на запас, за който е наложен мораториум,

ii)  целеви риболов на запас, чийто улов е забранен съгласно член 6,

iii)  неправилно записване на улова в нарушение на член 25; или

iv)  повторно извършване на същото тежко нарушение в рамките на шестмесечен период.

4.  Когато тежкото нарушение представлява неправилно записване на улова, при пълната инспекция се осигурява физическа инспекция и преброяване на общия улов на борда по видове и участъци.

5.  За целите на настоящия член „неправилно записване на улова“ означава разлика от най-малко 10 тона или 20 % — в зависимост от това коя от двете стойности е по-голяма — между извършените от инспекторите приблизителни оценки на преработения улов на борда по видове или като общо количество, и стойностите, записани в производствения риболовен дневник, изчислена като процент от стойностите в производствения риболовен дневник.

6.  При съгласие от страна на държавата членка на знамето и ако пристанищната държава — договаряща страна в NAFO, е различна от държавата членка на инспектора, в пълната инспекция и преброяването на улова могат да участват инспектори на тази пристанищна държава — договаряща страна в NAFO, или на държавата членка на пристанището.

7.  Ако параграф 3, буква в) не се прилага, държавата членка на знамето:

а)  разрешава на кораба да възобнови риболовната дейност. В този случай държавата членка на знамето предоставя не по-късно от два дни след уведомлението за нарушение писмена обосновка на Комисията за причините, поради които на кораба не е било разпоредено да се отправи към пристанище. Комисията изпраща посочената обосновка до изпълнителния секретар на NAFO; или

б)  изисква от кораба да се отправи незабавно към пристанище за пълна физическа инспекция под неин контрол.

8.  Когато държавата членка на знамето разпореди на инспектирания кораб да се отправи към пристанище, инспекторите на борда могат да се качат или да останат на кораба, докато пристигне в пристанището, при условие че държавата членка на знамето не поиска инспекторите да напуснат кораба.

Член 36

Последващи действия във връзка с нарушения

1.  В случай на нарушение от кораб, плаващ под нейно знаме, държавата членка:

а)  провежда при първа възможност пълно разследване, включително — ако е необходимо — чрез физическа инспекция на риболовния кораб;

б)  сътрудничи на инспектиращата договаряща страна в NAFO или на инспектиращата държава членка, ако е различна от държавата членка на знамето, при запазването на доказателствата и системата за надзор във вид, който ще улесни разследването в съответствие с нейните закони;

в)  предприема незабавни съдебни или административни действия в съответствие с националното си законодателство срещу лицата, отговарящи за кораба; и

г)  гарантира, че санкциите, приложими по отношение на нарушенията, са достатъчно строги, за да бъдат ефективни за гарантиране на спазването, за възпиране на нови нарушения или за повтарянето на нарушения и лишават нарушителите от ползите, произтичащи от нарушението.

2.  В зависимост от тежестта на нарушението и в съответствие с националното право съдебните или административните действия и санкциите, посочени в параграф 1, букви в) и г), могат да включват следните мерки, без да се ограничават до тях:

а)  глоби;

б)  изземване на кораба, на незаконните риболовни уреди и на улова;

в)  временно или окончателно отнемане на разрешението за извършване на риболовни дейности; и

г)  намаляване или отнемане на разпределените възможности за риболов.

3.  Всяка държава членка на знамето гарантира, че третира всички уведомления за нарушение така, както ако нарушението е било докладвано от нейните собствени инспектори.

4.  Държавата членка на знамето и пристанищната държава членка незабавно уведомяват Комисията:

а)  за съдебните или административните действия и санкциите, посочени в параграф 1, букви в) и г);

б)  възможно най-скоро, но не по-късно от четири месеца след извършването на тежко нарушение, представят доклад, посочващ напредъка на разследването, включително подробности за всяко действие, предприето или започнато от тях във връзка с нарушението; и

в)  след приключване на разследването представят доклад за крайния резултат.

Член 37

Доклади на държавите членки относно инспекциите, надзора и нарушенията

1.  В срок до 1 февруари всяка година всяка държава членка предоставя на Комисията и ЕАКР в съответствие със схемата следната информация:

а)  броя инспекции на риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, или на риболовни кораби, плаващи под знамето на друга договаряща страна в NAFO, които тя е извършила през предходната календарна година;

б)  името на всеки риболовен кораб, по отношение на който нейните инспектори са отправили уведомление за нарушение, включително датата и мястото на инспекцията и естеството на нарушението;

в)  броя на часовете, прекарани във въздуха с цел патрулиране от нейните въздухоплавателни средства за наблюдение, броя забелязани кораби от тези въздухоплавателни средства, броя на докладите за целите на надзора, които е предала, и, за всеки такъв доклад, датата, часа и местоположението на забелязаните кораби;

г)  действията, предприети от нея през предходната година, включително описание на конкретните условия за предприетите съдебни или административни действия или наложените санкции (например размер на глобите, стойност на отнетата риба и/или уреди, отправени писмени предупреждения) относно:

i)  всяко посочено от инспектор нарушение, свързано с корабите, плаващи под нейно знаме; и

ii)  всеки доклад за целите на надзора, който е получила.

До 1 март всяка година Комисията изпраща информацията, посочена в първа алинея, до изпълнителния секретар на NAFO.

2.  Докладите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква г), трябва да представят текущото състояние на случая. Държавата членка продължава да описва тези нарушения във всеки следващ доклад, докато не докладва крайния резултат за съответното нарушение.

3.  Държавите членки предоставят достатъчно подробно обяснение за всяко нарушение, за което не са предприели действия или не са наложили санкции.

ГЛАВА VIII

ДЪРЖАВЕН ПРИСТАНИЩЕН КОНТРОЛ НА КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПОД ЗНАМЕТО НА ДРУГА ДОГОВАРЯЩА СТРАНА

Член 38

Обхват

Настоящата глава се прилага по отношение на разтоварването, трансбордирането или използването на пристанищата на държавите членки от риболовни кораби, плаващи под знамето на друга договаряща страна в NAFO, които извършват риболовни дейности в регулаторната зона. Настоящата глава се прилага по отношение на кораби, превозващи улова в регулаторната зона, или на рибните продукти от този улов, които преди това не са били разтоварвани или трансбордирани в пристанище.

Член 39

Задължения на пристанищната държава членка

1.  Пристанищната държава членка предоставя на Комисията и на ЕАКР списък на определените пристанища, в които може да бъде разрешено влизането на риболовните кораби с цел разтоварване, трансбордиране и/или предоставяне на пристанищни услуги, и гарантира в най-голяма възможна степен, че всяко определено пристанище има достатъчен капацитет за провеждане на инспекции съгласно настоящата глава. Комисията публикува списъка на определените пристанища в PDF формат на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора. Всяка последваща промяна на списъка се публикува вместо предходния списък, като нейното публикуване се извършва най-малко 15 дни преди началната дата на прилагане на промяната.

2.  Пристанищната държава членка определя минимален срок за предварително искане. Срокът за предварително искане е три работни дни преди очакваното време на пристигане. Въпреки това, съгласувано с Комисията, пристанищната държава членка може да предвиди друг срок за предварително искане, като вземе предвид, inter alia, вида продукт от уловената риба или разстоянието между местата за риболов и своите пристанища. Пристанищната държава членка предоставя информацията относно срока за предварително искане на Комисията, която я публикува в PDF формат на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора.

3.  Пристанищната държава членка определя компетентния орган, който действа като звено за контакт за целите на получаването на искания в съответствие с член 41, получаването на потвърждение в съответствие с член 40, параграф 2, и даването на разрешения в съответствие с параграф 6 от настоящия член. Пристанищната държава членка предоставя информация относно наименованието на компетентния орган и данните за връзка с него на Комисията, която публикува тази информация в PDF формат на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора.

4.  Изискванията, предвидени в параграфи 1, 2 и 3, не се прилагат, когато Съюзът не разрешава разтоварване, трансбордиране или използване на пристанища от кораби, плаващи под знамето на друга договаряща страна в NAFO.

5.  Пристанищната държава членка препраща незабавно копие от формуляра, посочен в член 41, параграфи 1 и 2, на договарящата страна в NAFO — държава на знамето на кораба, и на договарящата страна в NAFO — държава на знамето на прехвърлящия кораб, когато корабът участва в операции по трансбордиране.

6.  Риболовните кораби не могат да влизат в пристанище без предварително разрешение от компетентните органи на пристанищната държава членка. Разрешение за разтоварване или трансбордиране, или за използване на други пристанищни услуги се дава само ако е получено посоченото в член 40, параграф 2 потвърждение от договарящата страна в NAFO — държава на знамето.

7.  Чрез дерогация от параграф 6 пристанищната държава членка може да разреши цялото разтоварване или част от него да се извърши без наличието на потвърждението по посочения параграф, ако са спазени следните условия:

а)  съответната риба се съхранява в склад под контрола на компетентните органи;

б)  рибата се освобождава за продажба, за прехвърляне, за производство или за транспортиране, след като се получи потвърждението, посочено в параграф 6;

в)  ако потвърждението не се получи в срок от 14 дни, считано от приключването на операциите по разтоварването, пристанищната държава членка може да конфискува и унищожи рибата съгласно националните правила.

8.  Пристанищната държава членка незабавно уведомява капитана на кораба за своето решение дали да разреши или да откаже влизането в пристанището или — ако корабът е в пристанище — разтоварването, трансбордирането и другите начини за използване на пристанището. Ако бъде разрешено влизане на кораба, пристанищната държава членка връща на капитана на кораба копие от формуляра за предварително искане до органите на държавния пристанищен контрол, съдържащ се в приложение II.L към МОИ, посочен в точка 44 от приложението към настоящия регламент, с надлежно попълнена част C на формуляра. Това копие се изпраща и на Комисията, която без забавяне го публикува на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора. В случай на отказ пристанищната държава членка уведомява и договарящата страна в NAFO — държава на знамето.

9.  При оттегляне на предварителното искане, посочено в член 41, параграф 2, пристанищната държава членка изпраща копие на оттегления формуляр за предварително искане до органите на държавния пристанищен контрол на Комисията, която го публикува на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора, за автоматично предаване на договарящата страна в NAFO — държава на знамето.

10.  Освен ако в план за възстановяване не се изисква друго, пристанищната държава членка провежда инспекции на най-малко 15 % от всички разтоварвания или трансбордирания през всяка година на докладване. При определяне на инспектираните кораби пристанищната държава членка избира с предимство:

а)  кораби, на които преди това е било отказано влизане или използване на пристанище в съответствие с настоящата глава или друга разпоредба на настоящия регламент; и

б)  искания за инспектиране на определен кораб от други договарящи страни в NAFO, държави или регионални организации за управление на рибарството.

11.  Инспекциите се извършват в съответствие с приложение IV.H към МОИ, посочено в точка 44 от приложението към настоящия регламент, от оправомощени инспектори на пристанищната държава членка, които преди инспекцията трябва да представят документи за самоличност на капитана на кораба.

12.  Ако пристанищната държава членка е дала съгласие за това, Комисията може да покани инспектори на други договарящи страни в NAFO да придружават нейните инспектори и да наблюдават инспекцията.

13.  Инспекцията в пристанището включва наблюдение на цялото разтоварване или трансбордиране на рибните ресурси в това пристанище. По време на всяка такава инспекция инспекторът на пристанищната държава членка извършва най-малко следните действия:

а)  извършва кръстосана проверка, при която количествата от всеки разтоварен или трансбордиран вид се сравняват със:

i)  количествата за всеки вид, записани в риболовния дневник;

ii)  докладите за улова и дейността; и

iii)  цялата информация за улова, която е предоставена за целите на предварителното уведомяване във формулярите за предварително искане до органите на държавния пристанищен контрол, съдържащи се в приложение II.L към МОИ, посочени в точка 43 от приложението към настоящия регламент;

б)  проверява и записва количествата по видове от улова, останал на борда след приключване на разтоварването или трансбордирането;

в)  проверява всяка информация от инспекциите, проведени в съответствие с глава VII;

г)  проверява всички мрежи на борда и записва измерванията на размера на окото;

д)  проверява дали размерът на рибата отговаря на изискванията за минимален размер;

е)  когато е приложимо, проверява дали видовете отговарят точно на декларацията за улова.

14.  Когато е възможно, пристанищната държава членка поддържа връзка с капитана на кораба или старшите членове на екипажа на кораба, както и с наблюдателя и — ако е възможно и необходимо — осигурява преводач, който да придружава инспектора.

15.  Пристанищната държава членка прави всичко възможно, за да се избегне неоправдано забавяне на риболовния кораб и да се гарантира, че корабът понася минимална намеса и неудобства, включително за да се избегне ненужното влошаване на качеството на рибата.

16.  Всяка инспекция се документира чрез попълване на формуляр PSC 3 (формуляр за инспекция на органите на държавния пристанищен контрол), съдържащ се в приложение IV.C към МОИ, посочен в точка 49 от приложението към настоящия регламент. Процедурата по попълване и обработване на доклада за инспекция на органите на държавния пристанищен контрол включва следното:

а)  инспекторите идентифицират и предоставят данни за всяко нарушение на настоящия регламент, констатирано по време на пристанищната инспекция. Данните включват цялата съответна налична информация относно нарушенията, констатирани в морето по време на текущия рейс на инспектирания риболовен кораб;

б)  инспекторите могат да добавят коментарите, които смятат за уместни;

в)  на капитана на кораба се дава възможност да добави коментари или възражение в доклада и, в зависимост от случая, да се свърже със съответните органи на държавата на знамето — по-специално когато капитанът на кораба има сериозни трудности при разбирането на съдържанието на доклада;

г)  инспекторите подписват доклада и изискват подписа на капитана на кораба. Подписът на капитана на кораба върху доклада удостоверява единствено, че той е получил копие от доклада;

д)  на капитана на кораба се предоставя копие от доклада, съдържащ резултата от инспекцията, включително възможните мерки, които могат да бъдат взети.

17.  Пристанищната държава членка незабавно изпраща копие от всеки доклад за инспекция на органите на държавния пристанищен контрол на Комисията и ЕАКР. Комисията публикува в PDF формат доклада за инспекция на органите на държавния пристанищен контрол на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора, за автоматично предаване на договарящата страна в NAFO — държава на знамето, и на държавата на знамето на всеки кораб, който е прехвърлил улов на инспектирания риболовен кораб.

Член 40

Задължения на държавата членка на знамето

1.  Държавите членки гарантират, че капитанът на всеки риболовен кораб, плаващ под тяхно знаме, спазва задълженията на капитаните на кораби, посочени в член 41.

2.  Държавата членка на риболовен кораб, който възнамерява да разтоварва или да трансбордира, или да използва други пристанищни услуги, или на кораб, участвал в операции за трансбордиране извън пристанище, връща копие на формуляра за предварително искане до органите на държавния пристанищен контрол, съдържащ се в приложение II.L към МОИ, посочен в точка 43 от приложението към настоящия регламент, който ѝ е бил предаден в съответствие с член 39, параграф 5, с надлежно попълнена част B на формуляра, като потвърждава, че:

а)  риболовният кораб, декларирал, че е уловил рибата, има достатъчна квота за декларираните видове;

б)  декларираните количества риба на борда са били надлежно докладвани по видове и взети предвид за изчисляването на всяко приложимо ограничение на улова или усилието;

в)  риболовният кораб, декларирал, че е уловил рибата, има разрешение за риболов в декларираните зони; и

г)  присъствието на кораба в зоната, в която според декларацията е извършил улова, е потвърдено с данни от VMS.

3.  Държавата членка изпраща на Комисията данните за връзка с компетентния орган, който действа като звено за контакт за целите на получаването на искания в съответствие с член 39, параграф 5, и получаването на потвърждение в съответствие с член 39, параграф 6. Комисията публикува тази информация в PDF формат на уебсайта на NAFO относно наблюдението, контрола и надзора.

Член 41

Задължения на капитана на кораба

1.  Капитанът или агентът на всеки риболовен кораб, който ще влезе в пристанище, изпраща искането за влизане до компетентните органи на пристанищната държава членка в рамките на срока за изпращане на искане, посочен в член 39, параграф 2. Такова искане се придружава от формуляра за предварително искане до органите на държавния пристанищен контрол, съдържащ се в приложение II.L, част А на МОИ, посочен в точка 43 от приложението към настоящия регламент, надлежно попълнен, както следва:

а)  когато корабът носи, разтоварва или трансбордира собствен улов, се използва формуляр PSC 1 за предварително искане до органите на държавния пристанищен контрол, съдържащ се в приложение II.L.A към МОИ; и

б)  когато корабът участва в операции по трансбордиране, се използва формуляр PSC 2 за предварително искане до органите на държавния пристанищен контрол, съдържащ се в приложение II.L.B към МОИ. За всеки прехвърлящ кораб се използва отделен формуляр;

в)  формуляри PSC 1 и PSC 2 се попълват в случаите, когато корабът носи, разтоварва или трансбордира собствен улов и улов, получен чрез трансбордиране.

2.  Капитанът на кораба или агентът може да оттегли предварително искане, като уведоми компетентните органи на пристанището, което е възнамерявал да използва. Искането трябва да бъде придружено от копие на оригиналния формуляр на предварителното искане до органите държавния пристанищен контрол, съдържащ се в приложение II.L към МОИ, посочен в точка 43 от приложението към настоящия регламент, с думата „оттеглено“(„cancelled“), изписана по диагонал върху него.

3.  Капитанът на кораба не може да започне операции по разтоварване или трансбордиране или да използва други пристанищни услуги, преди да е получил разрешение от компетентен орган на държава членка или преди очакваното време на пристигане (ЕТА), посочено в PSS1 или PSC2. Операциите по разтоварване или трансбордиране и използването на други пристанищни услуги могат обаче да започнат преди очакваното време на пристигане, ако е дадено разрешение от компетентните органи на пристанищната държава членка.

4.  Капитанът на кораба:

а)  сътрудничи и съдейства при инспекцията на риболовния кораб, провеждана в съответствие с тези процедури, и не препятства, заплашва, нито се намесва в работата на инспекторите на пристанищната държава при изпълнението на техните задължения;

б)  осигурява достъп до зоните, палубите, каютите, улова, мрежите и другите уреди или оборудване и предоставя всяка относима информация, поискана от инспекторите на пристанищната държава, включително копия на всички съответни документи.

Член 42

Нарушения, констатирани по време на пристанищни инспекции

Когато по време на инспекцията на кораб в пристанище бъде констатирано нарушение, се прилагат съответните разпоредби на членове 34—37.

Член 43

Поверителност

Всички доклади от инспекции и разследвания и свързаните с тях изображения и доказателства, както и формулярите, посочени в настоящата глава, се третират от държавите членки, компетентните органи, операторите, капитаните на кораби и екипажа като поверителни в съответствие с разпоредбите относно поверителността в приложение II.B към МОИ, посочени в точка 37 от приложението към настоящия регламент.

ГЛАВА ІХ

ТРЕТИ СТРАНИ

Член 44

Презумпция за ННН риболов

Приема се, че кораб на трета страна е засегнал ефективността на настоящия регламент и е извършвал ННН риболов, ако този кораб:

а)  е забелязан или идентифициран с други средства при извършването на риболовни дейности в регулаторната зона;

б)  е участвал в операция по трансбордиране с друг кораб на трета страна, който е забелязан или идентифициран да извършва риболовни дейности в регулаторната зона или извън нея; и/или

в)  е включен в списъка относно ННН риболов на Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC)(17).

Член 45

Забелязани кораби на трета страна в регулаторната зона и инспекция на такива кораби

Всяка оправомощена съгласно схемата за съвместни международни инспекции и наблюдение държава членка, която извършва инспекции и/или надзор в регулаторната зона и която забележи или идентифицира кораб на трета страна да извършва риболовни дейности в регулаторната зона:

а)  предава незабавно информацията на Комисията, като използва формуляра за доклад за целите на надзора, съдържаш се в приложение IV.А към МОИ, посочен в точка 38 от приложението към настоящия регламент;

б)  полага усилия да информира капитана на кораба за съществуващата презумпция, че корабът извършва ННН риболов, и че тази информация ще бъде разпространена до всички договарящи страни, съответните регионални организации за управление на рибарството и държавата членка на знамето на кораба;

в)  ако е целесъобразно, иска разрешение от капитана на кораба за качване на борда на кораба, за да извърши инспекция; и

г)  когато капитанът на кораба даде съгласие за инспекция:

i)  незабавно изпраща на Комисията констатациите на инспектора, като използва формуляра за доклад от инспекцията, съдържащ се в приложение IV.B към МОИ, посочен в точка 41 от приложението към настоящия регламент; и

ii)  предоставя копие от доклада от инспекцията на капитана на кораба.

Член 46

Влизане в пристанище и инспекция на кораби на трета страна

1.  Всеки капитан на кораб на трета страна иска разрешение за влизане в пристанището от компетентния орган на пристанищната държава членка в съответствие с член 41.

2.  Всяка пристанищна държава членка:

а)  препраща незабавно на държавата на знамето на кораба и на Комисията информацията, която е получила в съответствие с член 41;

б)  отказва влизане в пристанището на всеки кораб на трета страна, когато:

i)  капитанът на кораба не е изпълнил изискванията, предвидени в член 41, параграф 1; или

ii)  държавата на знамето не е потвърдила риболовните дейности на кораба в съответствие с член 40, параграф 2;

в)  информира капитана на кораба или агента, държавата на знамето на кораба и Комисията за своето решение да откаже влизане в пристанището, разтоварване, трансбордиране или други начини за използване на пристанището на всеки кораб на трета страна;

г)  оттегля отказа за влизане в пристанището само ако пристанищната държава членка е установила, че са налице достатъчно доказателства, че основанията за този отказ са недостатъчни или погрешни или че тези основания са отпаднали;

д)  информира капитана на кораба или агента, държавата на знамето на кораба и Комисията за своето решение да оттегли отказа за влизане в пристанището, разтоварване, трансбордиране или други начини за използване на пристанището на кораб на трета страна;

е)  когато разрешава влизане в пристанището, гарантира, че корабът се инспектира от надлежно оправомощени служители, които са добре запознати с настоящия регламент, и че инспекцията се извършва в съответствие с член 39, параграфи 11 – 17; и

ж)  без забавяне изпраща на Комисията копие от доклада от инспекцията и информация за всички предприети от нея последващи действия.

3.  Всяка пристанищна държава членка гарантира, че нито един кораб на трета страна не участва в операции по разтоварване или трансбордиране, нито използва по други начини нейните пристанища, освен ако корабът е бил инспектиран от нейни надлежно оправомощени служители, които са добре запознати с настоящия регламент, и капитанът на кораба установи, че видовете риба на борда, за които се прилага Конвенцията, са били уловени извън регулаторната зона или в съответствие с настоящия регламент.

Член 47

Временен списък на корабите, извършващи ННН риболов

1.  В допълнение към информацията, предоставена от държавите членки в съответствие с членове 42 и 44, всяка държава членка може незабавно да предаде на Комисията всяка информация, която може да подпомогне идентифицирането на кораб на трета страна, който е възможно да извършва ННН риболов в регулаторната зона.

2.  Ако договаряща страна възрази срещу добавянето или заличаването от списъка на NAFO за корабите, извършващи ННН риболов, на кораб, включен в списъка относно ННН риболов на NEAFC, този кораб трябва да бъде включен от изпълнителния секретар на NAFO във временния списък на корабите, извършващи ННН риболов.

Член 48

Действия срещу кораби, включени в списъка на корабите, извършващи ННН риболов

Всяка държава членка предприема всички необходими мерки за възпиране, предотвратяване и премахване на ННН риболов по отношение на всеки кораб, включен в списъка на корабите, извършващи ННН риболов, включително:

а)  забрана на всеки кораб, плаващ под нейното знаме, освен в случаите на непреодолима сила, да участва в риболовни дейности с такъв кораб, включително, но не само в съвместни риболовни операции;

б)  забрана за доставка на провизии, гориво или други услуги на такъв кораб;

в)  забрана за влизане в нейните пристанища на такъв кораб, а ако корабът се намира в пристанище — забрана да използва пристанището, освен в случаите на непреодолима сила или бедствие, с цел инспекция или за предприемане на подходящи действия по правоприлагане;

г)  забрана за смяна на екипажа, освен в случаите на непреодолима сила;

д)  отказ за издаване на разрешение за риболов на такъв кораб във водите под нейната национална юрисдикция;

е)  забрана за наемането на такъв кораб по договор за чартър;

ж)  отказ да предостави на такъв кораб правото да плава под нейното знаме;

з)  забрана за разтоварване и внасяне на риба от борда на такъв кораб или която може да бъде проследена до такъв кораб;

и)  насърчаване на вносителите, превозвачите и други заинтересовани сектори да се въздържат от преговори за трансбордиране на риба с такъв кораб; и

й)  събиране и обмен на всяка подходяща информация относно такива кораби с другите договарящи страни, трети страни и регионални организации за управление на рибарството с цел откриване, възпиране и предотвратяване на използването на неистински сертификати за внос или износ във връзка с риба или рибни продукти от такива кораби.

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 49

Поверителност

В допълнение към задълженията, предвидени в членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, държавите членки гарантират поверителното обработване на електронните доклади и съобщения, предадени до NAFO и получени от NAFO съгласно член 4, параграф 2, буква а), член 5, параграф 3, буква в), член 10, параграф 2, член15, параграф 4, член 22, параграфи 1, 5 и 6, член 23, параграф 6, член 25, параграф 8, член 26, параграф 9, член 27, параграфи 3, 5, 6, 7 и 15, член 29, параграфи 1 и 2, член 34, параграф 2, член 36, параграф 4, член 37, параграф 1 и член 39, параграф 8..

Член 50

Процедура за изменение

1.   До … [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията приема в съответствие с член 51 делегиран акт за допълнение на настоящия регламент с разпоредбите и приложенията към МОИ, посочени в приложението към настоящия регламент. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 51 с цел последващи изменения на този делегиран акт.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член 51 делегирани актове за изменение на настоящия регламент с цел адаптирането му към мерките, приети от NAFO, които обвързват Съюза и държавите членки по отношение на:

а)  списъка на ▌дейностите на изследователските кораби, предвидени в член 4, параграф 1;

б)  мерките, предвидени в член 9 във връзка с риболовните зони за северна скарида; съответните доклади, промяната на дълбочините за извършване на риболов и посочването на зони с ограничение или забрана за риболов;

в)  процедурите относно корабите с общ улов, надвишаващ 50 тона живо тегло на борда, които навлизат в регулаторната зона с цел риболов на черна писия, във връзка със съдържанието на уведомленията, предвидени в член 10, параграф 2, букви а) и б), и условията за започване на риболов, предвидени в член 10, параграф 2, буква г);

г)  съдържанието на документите, чието изпращане по електронен път е предвидено в член 22, параграф 5, списъка на валидните документи, които трябва да се съхраняват на борда на кораба в съответствие с член 22, параграф 8, и съдържанието на плана за капацитета, описан в член 22, параграф 10;

д)  документацията, която трябва да се съхранява на борда на кораб, нает по договор за чартър в съответствие с член 23, параграф 9;

е)  предвиденото в член 26, параграф 1 изискване за автоматизирано и непрекъснато предаване на данните от VMS, както и задълженията, свързани с ЦНР, предвидени в член 26, параграфи 2 и 9;

ж)  процентните нива за присъствието на наблюдатели, предвидено в член 27, параграф 3, докладите на държавите членки, предвидени в член 27, параграф 7, задълженията на наблюдателите, предвидени в член 27, параграф 11, и задълженията на капитаните на кораби, предвидени в член 27, параграф 12;

з)  задълженията на капитана на кораба по време на инспекция, предвидени в член 32.

3.  Измененията в съответствие с параграф 1 са строго ограничени до въвеждането в правото на Съюза на изменения на МОИ.

Член 51

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 50, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизането в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 50, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като Комисията приеме делегиран акт, тя го нотифицира едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 50, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 52

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2115/2005 и Регламент (ЕО) № 1386/2007 се отменят.

Член 53

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/1627

Регламент (ЕС) 2016/1627 се изменя, както следва:

1)  В член 3 се добавят следните точки:"

„27) „голям кораб с плаващи парагади“ означава кораб с плаващи парагади с обща дължина над 24 m;

   28) „мрежа гъргър“ означава ограждаща риболовна мрежа, чието дъно се тегли посредством затягащо въже на гъргъра на дъното на мрежата, което минава през определен брой халки по дънното въже, като така позволява мрежата да бъде свивана и затваряна.“

"

2)  Член 9 се заменя със следното:"

„Член 9

Годишни планове за управление на риболовния капацитет

   1. Всяка държава членка изготвя годишен план за управление на риболовния капацитет с цел адаптиране на броя на риболовните кораби, за да се удостовери, че риболовният капацитет е пропорционален на възможностите за риболов, разпределени на корабите през съответния период.
   2. Държавите членки адаптират риболовния капацитет, като използват параметрите, предложени от SCRS и приети от ICCAT през 2009 г.

Държавите членки могат да разпределят секторни квоти на дребномащабни крайбрежни кораби, които имат разрешение за риболов на червен тон, като посочват това обстоятелство в своите риболовни планове. Те включват в плановете си за наблюдение, контрол и инспекции и допълнителни мерки с цел внимателно наблюдение на усвояването на квотата на тези кораби. Държавите членки могат да разрешат на различен брой кораби да използват изцяло възможностите си за риболов, като използват параметрите, посочени в параграф 1.

   3. Португалия и Испания могат да разпределят секторни квоти за корабите за риболов с въдици, извършващи дейност във водите около Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. Секторната квота и допълнителните мерки за наблюдение на използването ѝ трябва да бъдат ясно определени в техните годишни планове.
   4. Когато държавите членки разпределят секторни квоти в съответствие с параграф 2 или 3, минималното изискване за квоти от 5 тона, определено от SCRS през 2009 г., не се прилага.
   5. Адаптирането на риболовния капацитет за корабите с мрежа гъргър се ограничава до максимално увеличение с 20 % в сравнение с базовия риболовен капацитет за 2018 г.
   6. За периода 2019—2020 г. държавите членки могат да разрешат брой капани при риболова на червен тон, който позволява пълното използване на техните възможности за риболов.“.

"

3)  Член 10 се заменя със следното:"

„Член 10

Годишни планове за управление на отглеждането

   1. В срок до 31 януари всяка година държавите членки, които имат квота за улов на червен тон, представят на Комисията годишен план за управление на отглеждането в съответствие с настоящия член.
   2. Комисията обединява плановете и ги включва в плана на Съюза. Комисията предава този план на секретариата на ICCAT до 15 февруари всяка година за обсъждане и одобряване от ICCAT.
   3. В годишния план за управление на отглеждането всяка държава членка удостоверява, че общият начален капацитет и общият капацитет за отглеждане са съизмерими с прогнозираното количество червен тон, налично за отглеждане.
   4. Държавите членки ограничават своя капацитет за отглеждане на риба тон до общия капацитет за отглеждане, който е вписан в регистъра на ICCAT на съоръженията за развъждане на червен тон, или е разрешен и деклариран пред ICCAT през 2018 г.
   5. Максималното количество уловен див червен тон, въвеждан в стопанствата на държава членка, се ограничава до равнището на въведените количества, вписани в регистъра на ICCAT на съоръженията за развъждане на червен тон от стопанствата на тази държава членка през 2005, 2006, 2007 или 2008 г.
   6. Ако държава членка трябва да увеличи максималното количество уловен див тон, въвеждано в едно или няколко от стопанствата за риба тон, това увеличение трябва да е съизмеримо с възможностите за риболов, разпределени на тази държава членка, включително вноса на живи екземпляри червен тон.
   7. Държавите членки, в които се осъществява отглеждането, гарантират, че учените, на които SCRS е възложил извършването на изпитвания с цел определяне на нивата на растеж в периода на угояване, разполагат с достъп до и, съгласно изискванията на протокола, с помощ за извършване на изпитванията в съответствие със стандартизирания протокол, разработен от SCRS за наблюдение на разпознаваеми екземпляри.“.

"

4)  Член 11 се заменя със следното:"

„Член 11

Риболовни сезони

   1. Риболовът на червен тон с мрежа гъргър се разрешава в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море от 26 май до 1 юли.
   2. Чрез дерогация от параграф 1, риболовът на червен тон с мрежа гъргър в Адриатическо море може да се извършва до 15 юли за риба, отглеждана в Адриатическо море (риболовна зона 37.2.1 на ФАО).
   3. Чрез дерогация от параграф 1, ако държава членка може да докаже, че поради ветрове със сила 5 бала или повече по скалата на Бофорт някои от нейните кораби за улов с мрежа гъргър, извършващи риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, не са могли да използват нормалните си риболовни дни през годината, тази държава членка може да прехвърли максимум 10 изгубени дни до 11 юли за съответните кораби през годината.
   4. Разрешава се риболовът на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море от големи кораби с плаващи парагади през периода от 1 януари до 31 май.
   5. Държавите членки определят в своите годишни риболовни планове отворени сезони за корабите си, различни от кораби с мрежа гъргър и големи кораби с плаващи парагади.“

"

5)  Член 16 се заменя със следното:"

„Член 16

Прилов

   1. Всяка държава членка предвижда количества за прилов на червен тон в рамките на своята квота и информира Комисията за това при предаване на годишния си риболовен план.
   2. Равнището на прилова на червен тон не надвишава 20 % от общия улов на борда в края на всеки риболовен рейс. Методиката, използвана за изчисляване на прилова по отношение на общия улов на борда, е ясно определена в годишния риболовен план. Приловът може да се изчислява като тегло или като брой екземпляри. Изчисляването на прилова като брой екземпляри се прилага само за видовете риба тон и подобните ѝ видове, които се управляват от ICCAT. Равнището на разрешения прилов за дребномащабните кораби за крайбрежен риболов може да се изчислява на годишна база.
   3. Цялото количество прилов на мъртъв червен тон, който е задържан на борда или изхвърлен, се приспада от квотата на държавата членка на знамето, записва се и се докладва на Комисията.
   4. За държавите членки без квота за червен тон съответният прилов се приспада от специалната квота за прилов на червен тон на Съюза, установена съгласно ДФЕС и член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
   5. Ако квотата, разпределена на държавата членка на съответния риболовен кораб или капан, вече е изчерпана, уловът на червен тон не се разрешава и държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират освобождаването му. Преработката и пазарната реализация на мъртвия червен тон се забранява и целият улов се записва. Държавите членки ежегодно докладват информация за такъв улов на Комисията, която предава тази информация на секретариата на ICCAT.
   6. Корабите, които не извършват активен риболов на червен тон, ясно отделят всяко количество червен тон, съхранявано на борда, от другите видове, за да се даде възможност на контролните органи да наблюдават спазването на настоящия член. Този прилов може да бъде предлаган на пазара, ако е придружен от електронния документ за улов на червен тон.“.

"

Член 54

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 53 се прилага от 21 юни 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ... ,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

Приложение

1)  Таблица 4 от МОИ, посочена в член 3, точка 17 и член 17;

2)  Фигура 2 от МОИ, посочена в член 3, точка 17 и член 17;

3)  Част VI от приложение I.E към МОИ, посочена в член 3, точка 21, член 21, параграф 2 и член 27, параграф 11, буква а);

4)  Част VII от приложение I.E към МОИ, посочена в член 3, точка 29;

5)  Формат, определен в приложение II.C към МОИ, посочен в член 4, параграф 2, буква а);

6)  Таблица 1 и фигура 1(1) от МОИ, посочени в член 9, параграф 1;

7)  Таблица 2 и фигура 1(2) от МОИ, посочени в член 9, параграф 4;

8)  Таблица 3 и фигура 1(3) от МОИ, посочени в член 9, параграф 5;

9)  Формат, определен в приложение IV.C към МОИ, посочен в член 10, параграф 1, буква д), член 27, параграф 3, буква в) и член 39, параграф 16;

10)  Приложение III.A към МОИ, посочено в член 13, параграф 1;

11)  Приложение I.C към МОИ, посочено в член 13, параграф 2, буква г), член 24, параграф 1, буква б) и член 25, параграф 6, буква ж);

12)  Приложение III.B към МОИ, посочено в член 14, параграфи 2 и 3;

13)  Приложение I.D към МОИ, посочено в член 16, параграфи 1 и 2;

14)  Фигура 3 от МОИ, посочена в член 18, параграф 1;

15)  Таблица 5 от МОИ, посочена в член 18, параграф 1;

16)  Фигура 4 от МОИ, посочена в член 18, параграф 2;

17)  Таблица 6 от МОИ, посочена в член 18, параграф 2;

18)  Фигура 5 от МОИ, посочена в член 18, параграфи 3 и 4;

19)  Таблица 7 от МОИ, посочена в член 18, параграфи 3 и 4;

20)  Обяснителен протокол в приложение I.E към МОИ, посочен в член 19, параграф 1;

21)  Уведомление за намерение за предприемане на проучвателен дънен риболов, съдържащо се в приложение I.E към МОИ, посочено в член 19, параграф 2, буква а);

22)  Доклад за рейс за проучвателен дънен риболов, съдържащ се в приложение I.E към МОИ, посочен в член 19, параграф 2, буква б);

23)  Елементи за оценка на предлаганите проучвателни дънни риболовни дейности, съдържащи се в приложение I.E към МОИ, посочени в член 20, параграф 2, буква б);

24)  Формуляр за събиране на данни за проучвателен риболов, съдържащ се в приложение I.E към МОИ, посочен в член 21, параграф 4, буква а);

25)  Формат за списък на корабите, съдържащ се в приложение II.C1 към МОИ, посочен в член 22, параграф 1, буква а);

26)  Формат за заличаване от списъка на корабите, съдържащ се в приложение II.C2 към МОИ, посочен в член 22, параграф 1, буква б);

27)  Формат за отделното разрешение на всеки кораб, съдържащ се в приложение II.C3 към МОИ, посочен в член 22, параграф 5, буква а);

28)  Формат за спиране на действието на разрешение, съдържащ се в приложение II.C4 към МОИ, посочен в член 22, параграф 5, буква б);

29)  Списък на кода на формата на представяне на продуктите, съдържащ се в приложение II.K към МОИ, посочен в член 24, параграф 1, буква д);

30)  Образец на риболовен дневник, съдържащ се в приложение II.A към МОИ, посочен в член 25, параграф 2;

31)  Формат за доклад за улова, съдържащ се в приложение II.D към МОИ, посочен в член 25, параграфи 6 и 8 и член 26, параграф 9, буква б);

32)  Формат за оттегляне на доклада за улова, съдържащ се в приложение II.F към МОИ, посочен в член 25, параграфи 6 и 7;

33)  Приложение II.N към МОИ, посочено в член 25, параграф 9, буква б);

34)  Формат за обмен на данни, определен в приложение II.E към МОИ, посочен в член 26, параграф 9, буква б);

35)  Доклад на наблюдателя, съдържащ се в приложение II.M към МОИ, посочен в член 27, параграф 11, буква а);

36)  Доклад, съдържащ се в приложение II.G към МОИ, предаван ежедневно от наблюдателя съгласно член 27, параграф 11, буква д);

37)  Разпоредби относно поверителността в приложение II.B към МОИ, посочени в член 28, параграф 10 и член 43;

38)  Формуляр за доклад за целите на надзора, съдържащ се в приложение IV.A към МОИ, посочен в член 30, параграф 1, буква а) и член 45, буква а);

39)  Изображение на вимпел, съдържащо се в приложение IV.E към МОИ, посочено в член 31, буква б);

40)  Разпоредби за предоставяне на стълба за качване в приложение IV.G към МОИ, посочени в член 32, буква в);

41)  Доклад от инспекцията, съдържащ се в приложение IV.B към МОИ, посочен в член 33, параграф 1, член 34, параграф 2, буква а) и член 45, буква г);

42)  Инспекционен печат на NAFO, съдържащ се в приложение IV.F към МОИ, посочен в член 34, параграф 1, буква г);

43)  Формуляр за предварително искане до държавния пристанищен контрол, съдържащ се в приложение II.L към МОИ, посочен в член 39, параграф 8 и член 39, параграф 13, буква а), подточка iii), член 40, параграф 2 и член 41, параграфи 1 и 2;

44)  Приложение IV.H към МОИ относно инспекциите, посочено в член 39, параграф 11.

(1)Становище от 23 януари 2019 г.
(2) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г.
(3)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(4)Решение на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и на Споразумението от 28 юли 1994 г. по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).
(5)Регламент (ЕИО) № 3179/78 на Съвета от 28 декември 1978 г. относно подписването от Европейската икономическа общност на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 378, 30.12.1978 г., стр. 1).
(6)Решение 2010/717/ЕС на Съвета от 8 ноември 2010 г. за одобряването, от името на Европейския съюз, на изменението на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 321, 7.12.2010 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕО) № 1386/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 318, 5.12.2007 г., стр. 1).
(8)Регламент (ЕО) № 2115/2005 на Съвета oт 20 декември 2005 г. за установяване на план за възстановяването на черната писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (OВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 3).
(9) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(10)Регламент (ЕС) 2016/1627 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 1).
(11)Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).
(12)Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(13)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(14)Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно Европейската агенция за контрол на рибарството (OВ L 83, 25.3.2019 г., стр. 18).
(15)Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета по отношение определянето на размера на окото и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи (ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5).
(16)Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (OВ L 112 30.4.2011 г., стp. 1).
(17)Конвенция за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, подписана в Лондон на 18 ноември 1980 г. и влязла в сила на 17 март 1982 г., към която Европейската общност се присъедини на 13 юли 1981 г. (ОВ L 227, 12.8.1981 г., стр. 22).

Последно осъвременяване: 3 май 2019 г.Правна информация