Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0304(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0017/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0017/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0417

Usvojeni tekstovi
PDF 386kWORD 119k
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Mjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika ***I
P8_TA-PROV(2019)0417A8-0017/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za očuvanje i kontrolu primjenjivih na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1386/2007 (COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0577),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0391/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. siječnja 2019.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 15. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0017/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika, izmjeni Uredbe (EU) 2016/1627 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i (EZ) br. 1386/2007
P8_TC1-COD(2018)0304

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Jedan je od ciljeva zajedničke ribarstvene politike, kako je utvrđen u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(3), osigurati iskorištavanje morskih bioloških resursa kojim se omogućuju održivi gospodarski, okolišni i društveni uvjeti.

(2)  Odlukom Vijeća 98/392/EZ(4) Unija je odobrila Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora i Sporazum o provedbi odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. koje se odnose na očuvanje pograničnih ribljih stokova i vrlo migratornih ribljih stokova i upravljanje njima i koje sadržavaju načela i pravila za očuvanje živih morskih resursa i upravljanje tim resursima. U okviru svojih širih međunarodnih obveza Unija sudjeluje u naporima koji se poduzimaju u međunarodnim vodama radi očuvanja ribljih stokova.

(3)  Unija je stranka Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika („Konvencija ”), koja je odobrena Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3179/78(5). Izmjena Konvencije donesena je 28. rujna 2007. i odobrena Odlukom Vijeća 2010/717/EU(6).

(4)  Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) ovlašten je donositi pravno obvezujuće odluke za očuvanje ribolovnih resursa u svojoj nadležnosti. Te su odluke uglavnom upućene ugovornim strankama NAFO-a, no sadržavaju i obveze za brodare (npr. zapovjednik plovila). Nakon što stupe na snagu, mjere očuvanja i provedbe NAFO-a obvezujuće su za sve ugovorne stranke NAFO-a, a u slučaju Unije treba ih ugraditi u pravo Unije u mjeri u kojoj već nisu obuhvaćene pravom Unije.

(5)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 1386/2007(7) mjere očuvanja i provedbe NAFO-a prenesene su u pravo Unije.

(6)   Uredbom Vijeća (EZ) br. 2115/2005(8) uspostavljen je plan oporavka za stok grenlandskog halibuta u potpodručju NAFO-a 2 i zonama 3KLMNO.

(7)  Mjere očuvanja i provedbe NAFO-a mijenjane su na svakom godišnjem sastanku ugovornih stranaka NAFO-a od 2008. Nove odredbe, između ostalog odredbe o mjerama očuvanja za određene vrste, zaštiti osjetljivih morskih ekosustava, inspekcijskim postupcima na moru i u luci, zahtjevima za plovila, praćenju ribolovnih aktivnosti i dodatnim mjerama država luka, potrebno je ugraditi u pravo Unije.

(8)  S obzirom na to da ugovorne stranke NAFO-a češće mijenjaju određene odredbe mjera očuvanja i provedbe NAFO-a i da je vjerojatno da će ih u budućnosti još mijenjati radi brze ugradnje budućih izmjena mjera očuvanja i provedbe NAFO-a u pravo Unije, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu sljedećih aspekata: ▌ popisa ▌ aktivnosti istraživačkih plovila; ▌ mjera povezanih s ribolovom sjeverne kozice; promjene ribolovnih dubina i upućivanja na područja ograničenog ribolova i područja zabrane ribolova; postupaka u vezi s plovilima s odobrenjem s više od 50 tona žive mase ukupnog ulova ostvarenog izvan regulatornog područja koja ulaze na područje radi ribolova grenlandskog halibuta te preduvjeta za početak ribolova grenlandskog halibuta; ▌ sadržaja elektroničkog prijenosa; popisa valjanih dokumenata koji se trebaju nalaziti na plovilima i sadržaja plana kapaciteta; dokumentacije u vezi s ugovorima o zakupu koja se treba nalaziti na plovilima; ▌ podataka iz sustava za praćenje plovila (VMS); odredaba o elektroničkom izvješćivanju i o sadržaju obavijesti; i obveza zapovjednika ribarskog plovila tijekom inspekcije ▌ ,

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (9) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(9)  Komisija, koja zastupa Uniju na sastancima NAFO-a, svake godine odobrava niz čisto tehničkih odredaba mjera očuvanja i provedbe, osobito u pogledu oblika i sadržaja razmjene informacija, znanstvene terminologije ili zabrane ribolova na osjetljivim područjima. Komisija bi također trebala donijeti delegirani akt kojim se ova Uredba dopunjuje tim odredbama mjera očuvanja i provedbe i prilozima tim istim mjerama te bi je trebalo ovlastiti da ga izmijeni.

(10)  Uredbe (EZ) br. 2115/2005 i (EZ) br. 1386/2007 stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(11)  Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) u studenome 2018. usvojila je preporuku 18-02 kojom se uspostavlja plan upravljanja za plavoperajnu tunu koji će stupiti na snagu 21. lipnja 2019. Preporukom 18-02 stavlja se izvan snage preporuka 17-07 kojom je izmijenjena preporuka 14-04, kojom se uspostavlja plan oporavka plavoperajne tune, koja je provedena u pravu Unije Uredbom (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća(10). Preporuka 18-02 sadržava fleksibilnije odredbe od odredaba provedenih u Uredbi (EU) 2016/1627.

(12)  Komisija namjerava donijeti prijedlog uredbe u svrhu provedbe preporuke 18-02 tijekom prvog tromjesečja 2019. Nije vjerojatno da će suzakonodavci donijeti tu uredbu prije stupanja na snagu preporuke 18-02.

(13)  Tijekom tehničkog sastanka o pitanjima povezanima s ICCAT-om održanog 11. prosinca 2018., države članice izrazile su želju da od 21. lipnja 2019. provedu barem određene odredbe preporuke 18-02 koje se odnose na usputni ulov, uzgoj, ribolovni kapacitet i sezone otvorenog ribolova kako bi se osigurali jednaki uvjeti među svim subjektima koji love plavoperajnu tunu. Osim toga, na osnovi zajedničke nadležnosti u pogledu te politike, države članice trebaju također od 21. lipnja 2019. provoditi nove odredbe o pojačanoj kontroli, uključujući za nasumične kontrole unutar uzgajališta, trgovinu živim ribama i uzgajačke prakse.

(14)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za ribarska plovila Unije i za druge flote koje love plavoperajnu tunu, mjere ICCAT-a utvrđene u preporuci 18-02 koje se odnose na usputni ulov, kapacitet uzgoja i ribolovni kapacitet te sezonu otvorenog lova trebalo bi uključiti u Uredbu (EU) 2016/1627.

(15)  Uredbu (EU) 2016/1627 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.  Ova Uredba, osim ako je drukčije predviđeno, primjenjuje se na ribarska plovila Unije koja se upotrebljavaju ili su namijenjena upotrebi u aktivnostima komercijalnog ribolova koje se odnose na ribolovne resurse na regulatornom području NAFO-a, kako je utvrđeno u Prilogu I. Konvenciji, kao i aktivnostima koje u vodama ili na području Unije provode plovila treće zemlje u skladu s Konvencijom.

2.  Ova Uredba primjenjuje se ne dovodeći u pitanje obveze iz postojećih uredbi u sektoru ribarstva, osobito Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća(11) te uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008(12) i (EZ) br. 1224/2009(13).

3.  Osim ako je drukčije utvrđeno u ovoj Uredbi, istraživačka plovila Unije nisu ograničena mjerama očuvanja i upravljanja koje se tiču ribolova, posebno onima koje se odnose na veličinu oka mrežnog tega, ograničenja veličine te područja i sezone zabrane ribolova.

Članak 2.

Predmet

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za primjenu od strane Unije mjera očuvanja i provedbe radi njihove ujednačene i učinkovite provedbe u Uniji.

2.   Osim toga, ovom Uredbom mijenjaju se određene odredbe Uredbe (EU) 2016/1627.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.  „Konvencija” znači Konvencija o suradnji u području ribarstva na sjeverozapadnom Atlantiku iz 1979. kako je u nekoliko navrata izmijenjena;

2.  „područje primjene Konvencije” znači područje na kojem se Konvencija primjenjuje kako je opisano u njezinu članku IV. stavku 1. Područje primjene Konvencije podijeljeno je na znanstvena i statistička potpodručja, zone i podzone koji su navedeni u Prilogu I. Konvenciji;

3.  „regulatorno područje” znači dio područja primjene Konvencije koji je izvan nacionalne jurisdikcije;

4.  „ribolovni resursi” znači sva riba, mekušci i rakovi unutar područja primjene Konvencije, osim:

(a)  sedentarnih vrsta nad kojima obalne države mogu ostvarivati suverena prava u skladu s člankom 77. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora; te

(b)  anadromnih i katadromnih stokova i vrlo migratornih vrsta navedenih u Prilogu I. Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora u onoj mjeri u kojoj se njima upravlja u skladu s drugim međunarodnim sporazumima;

5.  „ribolovne aktivnosti” znači izlov ili prerada ribolovnih resursa, iskrcaj ili prekrcaj ribolovnih resursa ili proizvoda iz ribolovnih resursa, odnosno sve druge aktivnosti kojima se priprema ili podupire izlov ribolovnih resursa na regulatornom području ili koje su povezane s tim izlovom, uključujući:

(a)  stvarno traženje ili ulov ribolovnih resursa, odnosno pokušaj navedenoga;

(b)  sve aktivnosti za koje se opravdano može očekivati da će završiti nalaženjem, ulovom ili izlovom ribolovnih resursa za bilo koju namjenu; i

(c)  sva djelovanja na moru kojima se podupiru ili pripremaju sve aktivnosti opisane u ovoj definiciji, ali ne uključuju djelovanja povezana s hitnim slučajevima u kojima je ugroženo zdravlje i sigurnost članova posade ili sigurnost plovila;

6.  „ribarsko plovilo” znači sva plovila Unije koja se upotrebljavaju ili su se upotrebljavala za ribolovne aktivnosti, uključujući plovila za preradu ribe i plovila koja se upotrebljavaju za prekrcaj ili sve druge aktivnosti kojima se pripremaju ribolovne aktivnosti, odnosno koje su povezane s ribolovnim aktivnostima, ili u svrhu eksperimentalnih ili istraživačkih ribolovnih aktivnosti;

7.  „istraživačko plovilo” znači plovilo koje se trajno upotrebljava za istraživanja ili plovilo koje se uobičajeno upotrebljava za ribolovne aktivnosti ili za aktivnost potpore ribolovu, a privremeno se upotrebljava za istraživanja u području ribarstva;

8.  „CEM” znači mjere očuvanja i provedbe koje su na snazi kako ih je donijela Komisija NAFO-a;

9.  „ribolovne mogućnosti” znači ribolovne kvote dodijeljene državi članici aktom Unije koji je na snazi za regulatorno područje;

10.  „EFCA” znači Europska agencija za kontrolu ribarstva, kako je osnovana Uredbom (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća(14);

11.  „ribolovni dan” znači bilo koji kalendarski dan ili dio kalendarskog dana tijekom kojeg se ribarsko plovilo nalazi u bilo kojoj zoni regulatornog područja;

12.  „luka” znači, između ostalog, terminali na moru i druga postrojenja za iskrcaj, prekrcaj, pakiranje, preradu, opskrbu gorivom ili obnovu zaliha;

13.  „plovilo neugovorne stranke” znači plovilo koje plovi pod zastavom države koja nije ugovorna stranka NAFO-a ili nije država članica ili plovilo za koje postoji sumnja da je bez državne pripadnosti;

14.  „prekrcaj” znači prijenos ribolovnih resursa ili proizvoda s jednog plovila na drugo, preko bočne strane plovila;

15.  „pelagijska povlačna mreža” znači povlačni alat osmišljen za ribolov pelagijskih vrsta pri čemu nijedan njegov dio nije osmišljen da dođe u dodir s morskim dnom ili da se upotrebljava u dodiru s morskim dnom. Taj alat ne uključuje diskove, vitla, valjke na porubniku ni druge dodatke osmišljene da dođu u dodir s morskim dnom, no na njega može biti prikopčan pokrov;

16.  „osjetljivi morski ekosustavi” znači osjetljivi morski ekosustavi iz stavaka 42. i 43. Međunarodnih smjernica Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenomu moru;

17.  „mapirano ribolovno područje”, poznato i pod nazivom „postojeća područja pridnenog ribolova”, znači dio regulatornog područja na kojemu se u prošlosti obavljao pridneni ribolov, a utvrđen je u skladu s koordinatama navedenima u tablici 4. i prikazan je na slici 2. mjera očuvanja i provedbe iz točaka 1. i 2. Priloga ovoj Uredbi;

18.  „pridnene ribolovne aktivnosti” znači svaka aktivnost pri kojoj je ribolovni alat u dodiru ili je vjerojatno da će doći u dodir s morskim dnom tijekom uobičajenog odvijanja ribolovnih operacija;

19.  „prerađena riba” znači svaki morski organizam koji je fizički izmijenjen nakon ulova, uključujući ribu koja je filetirana, očišćena od utrobe, pakirana, stavljena u konzerve, zamrznuta, dimljena, usoljena, kuhana, ukiseljena, sušena ili pripremljena za tržište na bilo koji drugi način;

20.  „istraživačke pridnene ribolovne aktivnosti” znači pridnene ribolovne aktivnosti koje se provode izvan mapiranog ribolovnog područja ili unutar njega uz znatne promjene u postupcima ili tehnologiji koji se upotrebljavaju za ribolov;

21.  „indikatorske vrste osjetljivih morskih ekosustava” znači vrste koje upućuju na pojavu osjetljivih morskih ekosustava, kako je navedeno u dijelu VI. Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 3. Priloga ovoj Uredbi;

22.  „broj IMO” znači sedmeroznamenkasti broj koji se dodjeljuje plovilu pod nadležnošću Međunarodne pomorske organizacije;

23.  „inspektor”, osim ako je drukčije navedeno, znači inspektor službe za kontrolu ribarstva ugovorne stranke NAFO-a koji je imenovan za rad u programu zajedničke inspekcije i nadzora iz poglavlja VII.;

24.  „ribolov NNN” znači aktivnosti opisane u Međunarodnom planu djelovanja za sprječavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, koji je donio FAO;

25.  „izlazak u ribolov” ribarskog plovila uključuje vrijeme od njegova ulaska na regulatorno područje do njegova odlaska s regulatornog područja i traje do trenutka kada se iskrca ili prekrca sav ulov ostvaren na regulatornom području;

26.  „FMC” znači centar za praćenje ribarstva države članice zastave koji se nalazi na kopnu;

27.  „popis plovila NNN” znači popis uspostavljen u skladu s člancima 52. i 53. mjera očuvanja i provedbe;

28.  „znatni negativni učinci” znači znatni negativni učinci iz stavaka od 17. do 20. Međunarodnih smjernica FAO-a za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru;

29.  „indikatorski element osjetljivog morskog ekosustava” znači indikatorski element osjetljivog morskog ekosustava iz topografskih, hidrofizičkih ili geoloških značajki koje su pogodne za nastanak osjetljivih morskih ekosustava, kako je navedeno u dijelu VII. Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 4. Priloga ovoj Uredbi.

30.  „promatrač” znači osoba koju su država članica ili ugovorna stranka ovlastili i izdali joj potvrdu za to da na ribarskim plovilima promatra, prati i prikuplja informacije.

POGLAVLJE II.

MJERE OČUVANJA I UPRAVLJANJA

Članak 4.

Istraživačka plovila

1.  Istraživačko plovilo ne smije:

(a)  provoditi ribolovne aktivnosti koje nisu u skladu s njegovim planom istraživanja; ili

(b)  uloviti količine sjeverne kozice iz zone 3L koje premašuju kvotu dodijeljenu državi članici zastave plovila.

2.  Najmanje 10 dana prije početka razdoblja istraživanja ribarstva država članica zastave:

(a)  elektroničkim prijenosom u obliku propisanom u Prilogu II.C mjerama očuvanja i provedbe iz točke 5. Priloga ovoj Uredbi, obavješćuje Komisiju o svim istraživačkim plovilima koja plove pod njezinom zastavom i kojima je odobrila obavljanje istraživačkih aktivnosti na regulatornom području; i

(b)  dostavlja Komisiji plan istraživanja za sva plovila koja plove pod njezinom zastavom i kojima je odobreno obavljanje istraživanja, uključujući svrhu, lokaciju te, za plovila koja privremeno obavljaju istraživanja, datume tijekom kojih će se plovilo upotrebljavati kao istraživačko plovilo.

3.  Država članica zastave odmah obavješćuje Komisiju o prestanku istraživačkih aktivnosti svih ▌ plovila koja se privremeno upotrebljavaju za istraživanja.

4.  Država članica zastave obavješćuje Komisiju o svim promjenama plana istraživanja najmanje 10 dana prije datuma na koji te promjene počnu proizvoditi učinke. Evidencija promjena čuva se na istraživačkom plovilu.

5.  Plovila koja obavljaju istraživanja moraju stalno na brodu imati primjerak plana istraživanja na engleskom jeziku.

6.  Informacije o kojima su je države članice zastave obavijestile u skladu sa stavcima 3., 4. i 5. Komisija prosljeđuje izvršnom tajniku NAFO-a najkasnije sedam dana prije početka ribolovnog razdoblja ili u slučaju promjena plana istraživanja sedam dana prije datuma na koji promjena plana istraživanja počne proizvoditi učinke.

Članak 5.

Ograničenja ulova i napora

1.  Svaka država članica osigurava primjenu svih ograničenja ulova i/ili napora na stokove utvrđene u važećim ribolovnim mogućnostima i, osim ako je drukčije navedeno, iskazivanje svih kvota u živoj masi i u metričkim tonama.

2.   Države članice mogu dozvoliti ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom ribolov stokova za koje im nije dodijeljena kvota u skladu s važećim ribolovnim mogućnostima (kvota „za ostale”), ako takva kvota postoji, a izvršni tajnik NAFO-a nije dostavio obavijest o zabrani ribolova;

3.  U slučaju stokova uvrštenih u važeće ribolovne mogućnosti koje su na regulatornom području ulovila plovila koja plove pod njezinom zastavom svaka država članica zastave:

(a)  osigurava da se sve vrste iz stokova navedenih u važećim ribolovnim mogućnostima koje su ulovila plovila koja plove pod zastavom te države članice pribrajaju u kvotu dodijeljenu toj državi članici, uključujući usputni ulov crvenih bodečnjaka iz zone 3M ostvaren u razdoblju od datuma na koji se prema procjenama ostvaruje 50 % ukupnog dopuštenog ulova (TAC) crvenih bodečnjaka iz zone 3M do 1. srpnja;

(b)  osigurava da se crveni bodečnjaci iz zone 3M više ne zadržavaju na plovilima koja plove pod zastavom te države članice nakon datuma na koji se prema procjenama ostvaruje 100 % TAC-a crvenih bodečnjaka iz zone 3M uz iznimku crvenih bodečnjaka ulovljenih prije zabrane ribolova;

(c)  obavješćuje Komisiju i EFCA-u o nazivima plovila Unije koja namjeravaju obavljati ribolov u okviru kvote „za ostale” najmanje 48 sati prije svakog ulaska na regulatorno područje i nakon najmanje 48 sati odsutnosti iz regulatornog područja. Toj se obavijesti po mogućnosti prilaže procjena predviđenog ulova. Ta se obavijest objavljuje na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a;

4.  Vrsta koja po neto masi ima najveći udio u ukupnom ulovu u jednom izvlačenju mreže smatra se ulovljenom u okviru usmjerenog ribolova dotičnog stoka.

Članak 6.

Zabrana ribolova

1.  Svaka država članica:

(a)  zabranjuje ribolov stokova navedenih u važećim ribolovnim mogućnostima na regulatornom području na datum na koji dostupni podaci upućuju na to da će se iskoristiti ukupna kvota za dotične stokove dodijeljena toj državi članici, uključujući procijenjenu količinu ulova prije zabrane ribolova, odbačeni ulov i procijenjeni neprijavljeni ulov svih plovila koja plove pod zastavom te države članice;

(b)  osigurava da plovila koja plove pod zastavom te države članice prekinu ribolovne aktivnosti kojima bi se mogao ostvariti ulov čim je Komisija u skladu sa stavkom 3. obavijesti da je kvota dodijeljena toj državi članici potpuno iskorištena. Ako država članica može dokazati da još nije iskoristila raspoloživu kvotu za taj stok u skladu sa stavkom 2., plovila te države članice mogu nastaviti ribolov tog stoka;

(c)  zabranjuje ribolov sjeverne kozice u zoni 3M nakon iskorištavanja ribolovnih dana dodijeljenih toj državi članici. Broj ribolovnih dana za svako plovilo utvrđuje se na temelju podataka iz VMS-a o položaju u zoni 3M, pri čemu se bilo koji dio dana smatra punim danom;

(d)  zabranjuje usmjereni ribolov crvenih bodečnjaka u zoni 3M u razdoblju od datuma na koji prema procjenama akumulirani prijavljeni ulov iznosi 50 % ukupnog dopuštenog ulova (TAC) crvenih bodečnjaka iz zone 3M, u skladu s obavijesti iz stavka 3., do 1. srpnja;

(e)  zabranjuje usmjereni ribolov crvenih bodečnjaka u zoni 3M na datum na koji prema procjenama akumulirani prijavljeni ulov iznosi 100 % TAC-a crvenih bodečnjaka iz zone 3M, u skladu s obavijesti iz stavka 3.;

(f)  odmah obavješćuje Komisiju o datumu zabrane ribolova iz točaka od (a) do (e);

(g)  plovilima koja plove pod njezinom zastavom zabranjuje da nastave usmjereni ribolov određenog stoka iz kvote „za ostale” na regulatornom području nakon isteka 5 dana od primitka obavijesti izvršnog tajnika NAFO-a, koju šalje Komisija, prema kojoj se predviđa da će ta posebna kvota „za ostale” biti iskorištena, u skladu sa stavkom 3.;

(h)  osigurava da nijedno plovilo koje plovi pod njezinom zastavom ne započne usmjereni ribolov stoka iz kvote „za ostale” na regulatornom području nakon obavijesti izvršnog tajnika NAFO-a prema kojoj se predviđa da će ta posebna kvota biti iskorištena, u skladu sa stavkom 3.;

(i)  nakon zabrane ribolova u skladu s ovim stavkom osigurava da se nijedna riba iz dotičnog stoka ne zadržava na plovilima koja plove pod njezinom zastavom osim ako je drugačije odobreno ovom Uredbom.

2.  Područje na kojemu je ribolov zabranjen u skladu sa stavkom 1. može se ponovno otvoriti u roku od 15 dana od obavijesti Komisije koja slijedi nakon komunikacije s izvršnim tajnikom NAFO-a:

(a)  ako izvršni tajnik NAFO-a potvrdi da je Komisija dokazala da izvorno dodijeljena kvota još nije u potpunosti iskorištena; ili

(b)  ako se prijenosom kvote od druge ugovorne stranke NAFO-a u skladu s ribolovnim mogućnostima osigura dodatna kvota za posebni stok koji je predmetom zabrane ribolova.

3.  Komisija odmah obavješćuje države članice o datumu zabrane ribolova iz stavka 1.

Članak 7.

Usputni ulov zadržan na plovilu

1.  Zapovjednik plovila, između ostalog i plovila zakupljenog u skladu s člankom 23., osigurava da se što više smanji usputni ulov vrsta iz stokova utvrđenih u njegovim važećim ribolovnim mogućnostima dok djeluje na regulatornom području.

2.  Vrsta navedena u važećim ribolovnim mogućnostima klasificira se kao usputni ulov ako je ulovljena u zoni u kojoj postoji jedna od sljedećih situacija:

(a)  toj državi članici nije dodijeljena kvota za taj stok u toj zoni u skladu s važećim ribolovnim mogućnostima;

(b)  na snazi je zabrana ribolova tog posebnog stoka (moratorij); ili

(c)  u potpunosti je iskorištena kvota „za ostale” određenog stoka, o čemu je zaprimljena obavijest Komisije u skladu s člankom 6.

3.  Zapovjednik plovila, između ostalog i plovila zakupljenog u skladu s člankom 23., osigurava da se u pogledu vrsta klasificiranih kao usputni ulov zadržavanje na plovilu ograniči na najveće vrijednosti navedene u nastavku:

(a)  za bakalar u zoni 3M, crvene bodečnjake u zonama 3LN i pašaru u zonama 3NO: 1 250 kg ili 5 %, ovisno o tome što je veće;

(b)  za bakalar u zonama 3NO: 1 000 kg ili 4 %, ovisno o tome što je veće;

(c)  za sve druge stokove navedene u ribolovnim mogućnostima ako državi članici nije dodijeljena posebna kvota: 2 500 kg ili 10 %, ovisno o tome što je veće;

(d)  ako se primjenjuje zabrana ribolova (moratorij) ili kada je u potpunosti iskorištena kvota „za ostale” za taj stok: 1 250 kg ili 5 %, ovisno o tome što je veće;

(e)  nakon što se zabrani usmjereni ribolov crvenih bodečnjaka u zoni 3M u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (d): 1 250 kg ili 5 %, ovisno o tome što je veće;

(f)   tijekom usmjerenog ribolova žutorepog lista u zonama 3LNO: 15 % američkog iverka; inače se primjenjuju odredbe o usputnom ulovu utvrđene u točki (d).

4.  Ograničenja i postotci predviđeni u stavku 3. izračunavaju se na temelju iznosa iz očevidnika o ribolovu za svaku zonu prema udjelu po neto masi svakog stoka u ukupnom ulovu stokova navedenih u važećim ribolovnim mogućnostima koji se zadržava na plovilu za tu zonu u trenutku inspekcije.

5.  U izračun količine usputnog ulova pridnenih riba iz stavka 3. ne uključuje se ulov sjeverne kozice u ukupnom ulovu na plovilu.

Članak 8.

Premašivanje ograničenja usputnog ulova u jednom izvlačenju mreže

1.  Zapovjednik ribarskog plovila osigurava da:

(a)  se plovilom ne obavlja usmjereni ribolov vrsta iz članka 7. stavka 2.;

(b)  plovilo, uz iznimku usmjerenog ribolova sjeverne kozice, ispunjava sljedeće zahtjeve ako neto masa bilo koje vrste podložne ograničenjima usputnog ulova premaši veće od dvaju ograničenja iz članka 7. stavka 3. u jednom izvlačenju mreže:

i.  plovilo se odmah udaljuje najmanje 10 nautičkih milja od položaja na kojemu je obavljeno prethodno povlačenje / postavljanje i zadržava se ondje do kraja sljedećeg povlačenja / postavljanja;

ii.  plovilo napušta zonu i ne vraća se dok ne prođe najmanje 60 sati ako se ograničenja usputnog ulova iz članka 7. stavka 3. ponovno premaše nakon prvog povlačenja / postavljanja i udaljavanja u skladu s podtočkom i.;

iii.  se plovilom obavlja pokusno povlačenje koje traje najviše tri sata prije nego što se započne s novim ribolovom nakon odsutnosti od najmanje 60 sati. Ako stokovi za koje postoje ograničenja usputnog ulova čine najveći udio ukupnog ulova prema neto masi ulova ostvarenog u jednom povlačenju mreže, to se ne smatra usmjerenim ribolovom tih stokova i plovilo mora odmah promijeniti položaj u skladu s podtočkama i. i ii.; te

iv.  plovilo utvrdi sva pokusna povlačenja provedena u skladu s točkom (b), a u očevidnik o ribolovu navedu se koordinate početne i završne lokacije svih obavljenih pokusnih povlačenja.

2.  Pri usmjerenom ribolovu sjeverne kozice udaljavanje iz stavka 1. točke (b) podtočaka i. i ii. primjenjuje se ako u jednom izvlačenju mreže ukupna količina ulovljenih stokova pridnenih riba navedenih u važećim ribolovnim mogućnostima premaši 5 % u zoni 3M ili 2,5 % u zoni 3L.

3.  Ako plovilo obavlja usmjereni ribolov volina i raža upotrebljavajući veličinu oka mrežnog tega koja je zakonom propisana za tu vrstu ribolova, prvi put kada ulov stokova za koje se primjenjuju ograničenja usputnog ulova, kako je propisano u članku 7. stavku 2., čini najveći udio ukupnog ulova prema neto masi u jednom izvlačenju mreže, takav ulov smatra se neželjenim ulovom, ali plovilo se mora odmah udaljiti kako je propisano u stavku 1. ovog članka.

4.  Postotak usputnog ulova u jednom izvlačenju mreže računa se kao postotak neto mase svakog stoka navedenog u važećim ribolovnim mogućnostima u ukupnom ulovu iz tog izvlačenja mreže.

Članak 9.

Sjeverna kozica

1.  Za potrebe ovog članka zona 3M uključuje onaj dio zone 3L obuhvaćen linijama koje povezuju točke navedene u tablici 1. i prikazane na slici 1.1 mjera očuvanja i provedbe iz točke 6. Priloga ovoj Uredbi.

2.  Plovilo koje obavlja ribolov sjeverne kozice i drugih vrsta tijekom istog izlaska u ribolov Komisiji šalje izvješće o promjeni ribolova. Broj ribolovnih dana izračunava se u skladu s time.

3.  Ribolovni dani iz ovog članka ne mogu se prenositi među ugovornim strankama NAFO-a. Ribolovne dane jedne ugovorne stranke NAFO-a može upotrijebiti plovilo koje plovi pod zastavom druge ugovorne stranke NAFO-a samo u skladu s člankom 23.

4.  Nijedno plovilo ne smije obavljati ribolov sjeverne kozice u zoni 3M od 1. lipnja u 00:01 prema koordiniranom svjetskom vremenu (UTC) do 31. prosinca u 24:00 prema UTC-u na području opisanom u tablici 2. i prikazanom na slici 1.2 mjera očuvanja i provedbe iz točke 7. Priloga ovoj Uredbi.

5.  Sav ribolov sjeverne kozice u zoni 3L odvija se na dubinama većim od 200 metara. Ribolov na regulatornom području ograničava se na područje istočno od linije određene koordinatama opisanim u tablici 3. i prikazanima na slici 1.3 mjera očuvanja i provedbe iz točke 8. Priloga ovoj Uredbi.

6.  Svako plovilo koje je obavljalo ribolov sjeverne kozice u zoni 3L ili njegovi predstavnici u njegovo ime najmanje 24 sata unaprijed nadležnoj lučkoj upravi dostavljaju prethodnu obavijest o predviđenom vremenu dolaska i predviđenim količinama sjeverne kozice na plovilu za svaku zonu.

Članak 10.

Grenlandski halibut

1.  Sljedeće mjere primjenjuju se na plovila ukupne duljine od 24 metra ili više koja obavljaju ribolov grenlandski halibut u potpodručju 2 i zonama 3KLMNO:

(a)  svaka država članica raspodjeljuje svoju kvotu za grenlandski halibut svojim plovilima s odobrenjem;

(b)  plovilo s odobrenjem iskrcava svoj ulov grenlandskog halibuta samo u određenu luku ugovorne stranke NAFO-a. U tu svrhu svaka država članica određuje jednu ili više luka na svojem državnom području u kojima plovila s odobrenjem mogu iskrcati ulov grenlandskog halibuta;

(c)  svaka država članica šalje Komisiji naziv svake luke koju je na taj način odredila. Sve naknadne izmjene popisa šalju se kao zamjena prethodnog popisa najkasnije 20 dana prije nego izmjena stupi na snagu. Komisija objavljuje te informacije na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a;

(d)  najmanje 48 sati prije predviđenog vremena dolaska u luku plovilo s odobrenjem ili njegov predstavnik u njegovo ime obavješćuju lučko tijelo nadležno za kontrolu ribolova o predviđenom vremenu dolaska, predviđenoj ukupnoj količini grenlandskog halibuta zadržanog na plovilu i zoni ili zonama u kojim je ulov ostvaren;

(e)  svaka država članica obavlja inspekciju svakog iskrcaja grenlandskog halibuta u svojim lukama i izrađuje izvješće o inspekciji u obliku propisanom u Prilogu IV.C mjerama očuvanja i provedbe iz točke 9. Priloga ovoj Uredbi te ga u roku od 12 radnih dana od datuma dovršetka inspekcije šalje Komisiji, pri čemu u korespondenciju uključuje i EFCA-u. U izvješću se utvrđuju i navode pojedinosti o svim povredama ove Uredbe otkrivenima tijekom inspekcije u luci. U njemu se navode sve relevantne informacije dostupne u vezi s povredama otkrivenima na moru tijekom tekućeg izlaska u ribolov ribarskog plovila podvrgnutog inspekciji. Komisija objavljuje te informacije na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a.

2.  Sljedeći postupci primjenjuju se na plovila s odobrenjem s više od 50 tona žive mase ukupnog ulova ostvarenog izvan regulatornog područja koja ulaze u to područje radi ribolova grenlandskog halibuta:

(a)  najmanje 72 sata prije ulaska plovila na regulatorno područje zapovjednik plovila elektroničkom poštom ili telefaksom obavješćuje izvršnog tajnika NAFO-a o količini ulova na plovilu, geografskoj širini i dužini položaja na kojemu zapovjednik plovila namjerava započeti ribolov, predviđenom vremenu dolaska na položaj i podacima za kontakt ribarskog plovila (na primjer radio, satelitski telefon ili elektronička pošta);

(b)  inspekcijsko plovilo koje namjera obaviti inspekciju ribarskog plovila prije nego što ono započne ribolov grenlandskog halibuta obavješćuje to ribarsko plovilo i izvršnog tajnika NAFO-a o koordinatama određene inspekcijske točke koja se nalazi najviše 60 nautičkih milja od položaja na kojemu će prema procjeni zapovjednika plovila plovilo započeti ribolov te u skladu s time obavješćuje druga inspekcijska plovila koja bi mogla djelovati na regulatornom području;

(c)  ribarsko plovilo obaviješteno u skladu s točkom (b)▌;

i.  nastavlja put prema određenoj inspekcijskoj točki; i

ii.  osigurava da se planom slaganja tereta za ulov na plovilu pri ulasku na regulatorno područje ispunjavaju zahtjevi iz članka 25. stavka 5. te da se plan na zahtjev daje na uvid inspektorima;

(d)  ribarsko plovilo ne smije započeti ribolov prije nego što se obavi inspekcija u skladu s ovim člankom, osim ako:

i.  primi obavijest u roku od 72 sata od obavijesti koju je poslalo u skladu s točkom (a); ili

ii.  je inspekcijsko plovilo započelo namjeravanu inspekciju u roku od tri sata od dolaska na određenu inspekcijsku točku.

3.  Zabranjen je iskrcaj grenlandskog halibuta s plovila neugovorne stranke koja obavljaju ribolovne aktivnosti na regulatornom području.

Članak 11.

Lignja

Ribolov lignji zabranjen je od 1. siječnja u 00:01 prema UTC-u do 30. lipnja u 24:00 prema UTC-u na potpodručjima 3 i 4.

Članak 12.

Očuvanje morskih pasa i upravljanje morskim psima

1.  Države članice izvješćuju o svim ulovima morskih pasa, što uključuje dostupne povijesne podatke, u skladu s postupcima izvješćivanja za ulov i ribolovni napor iz članka 25.

2.   Za sva promatrana izvlačenja mreže kojima je izvučen grenlandski morski pas, promatrači bilježe broj, procijenjenu masu i izmjerenu dužinu (procijenjenu dužinu ako nije moguće izmjeriti dužinu)po izvlačenju ili postavljanju te spol i stanje pri ulovu (živ, mrtav ili nepoznato) za svakog pojedinačnog grenlandskog morskog psa.

3.   Zabranjeno je:

(a)  ukloniti peraje s morskih pasa na plovilima;

(b)  zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati peraje morskih pasa potpuno odvojene od trupa.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., kako bi se olakšalo skladištenje na plovilu, peraje morskih pasa mogu se djelomično prorezati i preklopiti na trup.

5.  Nijedno ribarsko plovilo ne smije zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati peraje izlovljene protivno ovom članku.

6.  Pri ribolovu koji nije usmjeren na morske pse svaka država članica potiče sva plovila koja plov pod njezinom zastavom da puste na slobodu žive morske pse, osobito juvenilne primjerke, koji nisu namijenjeni za prehranu ili u egzistencijalne svrhe.

7.  Države članice, ako je moguće:

(a)  provode istraživanja kako bi utvrdile na koji način se ribolovni alat može upotrebljavati selektivnije u svrhu zaštite morskih pasa;

(b)  provode istraživanje o ključnim biološkim i ekološkim parametrima, životnim ciklusima, značajkama ponašanja i migracijskim uzorcima, kao i o utvrđivanju mogućih područja obitavanja, odnosno mjesta okota i rasta ključnih vrsta morskih pasa.

8.  Države članice šalju rezultate takvih istraživanja Komisiji, koja ih prosljeđuje izvršnom tajniku NAFO-a.

Članak 13.

Veličine oka mrežnog tega

1.  Za potrebe ovog članka veličina oka mrežnog tega mjeri se mjeračima opisanima u Uredbi Komisije (EZ) br. 517/2008(15) u skladu s Prilogom III.A mjerama očuvanja i provedbe iz točke 10. Priloga ovoj Uredbi.

2.  Nijedan brod ne smije obavljati ribolov mrežom čija je veličina oka mrežnog tega manja od propisane veličine za svaku od sljedećih vrsta:

(a)  40 mm za sjeverne kozice i kozice (PRA);

(b)  60 mm za lignjune (SQI);

(c)  280 mm na dijelu vreće (sake) i 220 mm na svim drugim dijelovima povlačne mreže za voline i raže (SKA);

(d)  130 mm za sve druge pridnene ribe kako su navedene u Prilogu I.C mjerama očuvanja i provedbe iz točke 11. Priloga ovoj Uredbi;

(e)  100 mm za pelagijsku vrstu Sebastes mentella (REB) u potpodručju 2 i zonama 1F i 3K; i

(f)  90 mm za crvene bodečnjake (RED) pri ribolovu pelagijskom povlačnom mrežom u zonama 3O, 3M i 3LN.

3.  Plovilo koje obavlja ribolov vrsta iz stavka 2. ovog članka i na kojemu se nalaze mreže čija je veličina oka mrežnog tega manja od one navedene u tom stavku osigurava da su takve mreže dobro privezane i složene te da nisu na raspolaganju za neposrednu upotrebu tijekom ribolova.

4.  Međutim, plovilu koje obavlja usmjereni ribolov vrsta osim onih navedenih u stavku 2. ovog članka dozvoljen je ribolov reguliranih vrsta mrežama čija je veličina oka mrežnog tega manja od one navedene u tom stavku pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi za usputni ulov utvrđeni u članku 7. stavku 3.

Članak 14.

Upotreba dodataka i oznake na opremi

1.  Konopi za učvršćivanje, razdvajajuća užad i plovci vreća (saka) mogu se upotrebljavati na povlačnim mrežama ako ti dodaci ni na koji način ne stežu odobrena oka mrežnog tega ili zatvaraju otvore oka mrežnog tega.

2.  Nijedno plovilo ne smije upotrebljavati nijedno sredstvo ili aparat kojima se zatvara ili smanjuje veličinu oka mrežnog tega. Međutim, plovila mogu pričvrstiti aparate opisane u Prilogu III.B mjerama očuvanja i provedbe pod nazivom Odobrene vrste pokrova (košulja)/člankasti lanci za kozice iz točke 12. Priloga ovoj Uredbi, na gornji dio vreće (sake) na način da se ne zatvaraju oka mrežnog tega vreće (sake), uključujući produživač (ili više njih). Platno, mrežni teg ili drugi materijali mogu se pričvrstiti na donji dio vreće (sake) mreže samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo ili oštećivanje vreće (sake) svelo na najmanju mjeru.

3.  Plovila koja obavljaju ribolov sjeverne kozice u zonama 3L ili 3M upotrebljavaju rešetke za sortiranje s razmakom između prečaka od najviše 22 mm. Plovila koja obavljaju ribolov sjeverne kozice u zoni 3L moraju biti opremljena člankastim lancima dužine najmanje 72 cm kako su izmjereni u skladu s Prilogom III.B mjerama očuvanja i provedbe iz točke 12. Priloga ovoj Uredbi.

4.  Pri ribolovu na područjima iz članka 18. stavka 1. dozvoljen je samo pelagijski povlačni ribolovni alat.

5.  Nijedno ribarsko plovilo ne smije:

(a)  upotrebljavati alat koji nije označen u skladu s općeprihvaćenim međunarodnim standardima, posebno Konvencijom iz 1967. o obavljanju ribolovnih operacija u Sjevernom Atlantiku; ili

(b)  postavljati signalne plutače ili slične predmete koji plutaju na površini i koje su namijenjene označavanju položaja fiksnog ribolovnog alata, a da pritom na njima nije istaknut registracijski broj plovila.

Članak 15.

Izgubljeni ili napušteni ribolovni alati, izvlačenje ribolovnih alata

1.  Zapovjednik plovila koje lovi na regulatornom području ▌:

(a)  na ribarskom plovilu mora imati opremu za izvlačenje izgubljenog alata;

(b)  ako se izgubi alat ili neki njegov dio, poduzima sve što je razumno moguće kako bi ga što prije izvukao; i

(c)  ne smije namjerno napustiti ribolovni alat, osim iz sigurnosnih razloga.

2.  Ako se izgubljeni alat ne može izvući, zapovjednik plovila u roku od 24 sata obavješćuje državu članicu zastave o sljedećem:

(a)  nazivu i pozivnom znaku plovila;

(b)  vrsti izgubljenog alata;

(c)  količini izgubljenog alata;

(d)  vremenu kada je alat izgubljen;

(e)  položaju gdje je alat izgubljen; i

(f)  mjerama koje je plovilo poduzelo da izvuče izgubljeni alat.

3.  Nakon izvlačenja izgubljenog alata zapovjednik plovila u roku od 24 sata obavješćuje državu članicu zastave o sljedećem:

(a)  nazivu i pozivnom znaku plovila koje je izvuklo alat;

(b)  nazivu i pozivnom znaku plovila koje je izgubilo alat (ako je poznato);

(c)  vrsti izvučenog alata;

(d)  količini izvučenog alata;

(e)  vremenu kada je alat izvučen i

(f)  položaju gdje je alat izvučen.

4.  Države članice bez odgode šalju Komisiji informacije iz stavaka 2. i 3. radi njihova prosljeđivanja izvršnom tajniku NAFO-a.

Članak 16

Zahtjevi u pogledu najmanje veličine ribe

1.  Nijedno plovilo ne smije zadržati na plovilu ribu manju od najmanje veličine utvrđene u skladu s Prilogom I.D mjerama očuvanja i provedbe iz točke 13. Priloga ovoj Uredbi, nego je mora odmah vratiti u more.

2.  Za prerađenu ribu duljine manje od one propisane za tu vrstu u Prilogu I.D mjerama očuvanja i provedbe iz točke 13. Priloga ovoj Uredbi smatra se da potječe od ribe koja je manja od najmanje veličine ribe propisane za tu vrstu.

3.  Kada broj nedoraslih riba u jednom izvlačenju mreže premašuje 10 % ukupnog broja riba u tom izvlačenju mreže, plovilo se u sljedećem povlačenju zadržava na udaljenosti od najmanje pet nautičkih milja od položaja prethodnog povlačenja.

POGLAVLJE III.

ZAŠTITA OSJETLJIVIH MORSKIH EKOSUSTAVA OD PRIDNENIH RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI NA REGULATORNOM PODRUČJU

Članak 17.

Karta mapiranog ribolovnog područja (postojeća područja pridnenog ribolova)

Karta postojećih područja pridnenog ribolova na regulatornom području prikazana na slici 2. mjera očuvanja i provedbe iz točke 2. Priloga ovoj Uredbi omeđena je na zapadnoj strani granicom isključivog gospodarskog pojasa Kanade i na istočnoj strani koordinatama navedenima u tablici 4. mjera očuvanja i provedbe iz točke 1. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 18.

Područna ograničenja za pridnene ribolovne aktivnosti

1.  Do 31. prosinca 2020. nijedno plovilo ne smije krenuti u pridnene ribolovne aktivnosti ni na jednom području koje je prikazano na slici 3. mjera očuvanja i provedbe iz točke 14. Priloga ovoj Uredbi i određeno povezivanjem koordinata navedenih u tablici 5. mjera očuvanja i provedbe iz točke 15. Priloga ovoj Uredbi prema brojčanom redoslijedu i naposljetku s koordinatom 1.

2.  Do 31. prosinca 2020. nijedno plovilo ne smije krenuti u pridnene ribolovne aktivnosti na području zone 3O koje je prikazano na slici 4. mjera očuvanja i provedbe iz točke 16. Priloga ovoj Uredbi i određeno povezivanjem koordinata navedenih u tablici 6. mjera očuvanja i provedbe iz točke 17. Priloga ovoj Uredbi prema brojčanom redoslijedu i naposljetku s koordinatom 1.

3.  Do 31. prosinca 2020. nijedno plovilo ne smije krenuti u pridnene ribolovne aktivnosti na područjima 1 – 13 koja su prikazana na slici 5. mjera očuvanja i provedbe iz točke 18. Priloga ovoj Uredbi i određena povezivanjem koordinata navedenih u tablici 7. mjera očuvanja i provedbe iz točke 19. Priloga ovoj Uredbi prema brojčanom redoslijedu i naposljetku s koordinatom 1.

4.  Do 31. prosinca 2018. nijedno plovilo ne smije krenuti u pridnene ribolovne aktivnosti na području 14 koje je prikazano na slici 5. mjera očuvanja i provedbe iz točke 18. Priloga ovoj Uredbi i određeno povezivanjem koordinata navedenih u tablici 7. mjera očuvanja i provedbe iz točke 19. Priloga ovoj Uredbi prema brojčanom redoslijedu i naposljetku s koordinatom 1.

Članak 19.

Istraživačke pridnene ribolovne aktivnosti

1.  Istraživačke pridnene ribolovne aktivnosti podliježu prethodnom istraživanju koje se obavlja u skladu s protokolom o istraživačkom ribolovu utvrđenom u Prilogu I.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 20. Priloga ovoj Uredbi.

2.  Za potrebe ocjenjivanja države članice čija plovila žele obavljati istraživačke pridnene ribolovne aktivnosti:

(a)  priopćuju Komisiji „Obavijest o namjeri obavljanja istraživačkog pridnenog ribolova” u skladu s Prilogom I.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 21. Priloga ovoj Uredbi, zajedno s procjenom koja se zahtijeva u skladu s člankom 20. stavkom 1.;

(b)  dostavljaju Komisiji „Izvješće o izlasku u istraživački pridneni ribolov” u skladu s Prilogom I.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 22. Priloga ovoj Uredbi u roku od dva mjeseca od završetka istraživačkih pridnenih ribolovnih aktivnosti.

3.   Zapovjednik plovila:

(a)   započinje istraživačke pridnene ribolovne aktivnosti tek nakon što se te aktivnosti odobre u skladu s mjerama očuvanja i upravljanja koje je donijela Komisija NAFO-a, radi sprječavanja znatnih negativnih učinaka istraživačkih ribolovnih aktivnosti na osjetljive morske ekosustave;

(b)  na plovilu ima promatrača tijekom trajanja istraživačke pridnene ribolovne aktivnosti.

Članak 20.

Preliminarna procjena predloženih istraživačkih pridnenih ribolovnih aktivnosti

1.  Svaka država članica koja predlaže sudjelovanje u istraživačkim pridnenim ribolovnim aktivnostima u potporu svojem prijedlogu podnosi preliminarnu procjenu poznatih i očekivanih učinaka na osjetljive morske ekosustave pridnene ribolovne aktivnosti koju će obavljati plovila koja plove pod njezinom zastavom.

2.  Preliminarna procjena iz stavka 1.:

(a)  šalje se Komisiji najmanje tjedan dana prije početka lipanjskog sastanka Znanstvenog vijeća NAFO-a;

(b)  sadržava elemente za procjenu predloženih istraživačkih pridnenih ribolovnih aktivnosti u skladu s Prilogom I.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 23. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 21.

Susreti s indikatorskim vrstama osjetljivih morskih ekosustava

1.  Susret s indikatorskim vrstama osjetljivih morskih ekosustava definira se kao ulov više od 7 kg morskih perca i/ili 60 kg drugog živog koralja i/ili 300 kg spužvi u jednoj ribolovnoj operaciji (na primjer povlačenje povlačne mreže, postavljanje stajaćeg parangala ili mreže stajaćice).

2.  Svaka država članica zahtijeva od zapovjednika plovila koja plove pod njezinom zastavom i koja obavljaju pridnene ribolovne aktivnosti na regulatornom području da odrede količinu ulova indikatorskih vrsta osjetljivih morskih ekosustava kada tijekom ribolovnih operacija naiđu na dokaze o indikatorskim vrstama osjetljivih morskih ekosustava u skladu s dijelom VI. Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 3. Priloga ovoj Uredbi.

3.  Ako je količina indikatorskih vrsta osjetljivih morskih ekosustava ulovljenih ribolovnom operacijom iz stavka 2. (kao što je povlačenje povlačne mreže, postavljanje mreže stajaćice ili stajaćeg parangala) iznad praga utvrđenog u stavku 1., zapovjednik plovila:

(a)  bez odgode izvješćuje nadležno tijelo države članice zastave o susretu, između ostalog o položaju plovila, bilo na krajnjoj točki povlačenja ili postavljanja ili na drugom položaju koji je najbliži točnoj lokaciji susreta, indikatorskim vrstama osjetljivih morskih ekosustava na koje se naišlo te količini (kg) indikatorskih vrsta osjetljivih morskih ekosustava na koje se naišlo; i

(b)  obustavlja ribolov i udaljava se najmanje dvije nautičke milje od krajnje točke povlačenja/postavljanja u smjeru za koji je najmanje vjerojatno da će dovesti do daljnjih susreta. Zapovjednik plovila postupa prema svojoj najboljoj prosudbi koja se temelji na svim dostupnim izvorima informacija.

4.  U skladu s člankom 19. stavkom 3. točkom (b) svaka država članica za područja izvan mapiranog ribolovnog područja zahtijeva da se rasporedi promatrač s dostatnim znanstvenim stručnim znanjem koji:

(a)  utvrđuje koralje, spužve i druge organizme do najniže moguće taksonomske razine i navodi ih na dokumentu pod nazivom „Obrazac za prikupljanje podataka o istraživačkom ribolovu” u skladu s Prilogom I.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 24. Priloga ovoj Uredbi; i

(b)  dostavlja rezultate tog utvrđivanja zapovjedniku plovila kako bi se olakšalo određivanje količine iz stavka 2. ovog članka.

5.  Svaka država članica:

(a)  bez odgode prosljeđuje Komisiji informacije o susretu o kojem ju je izvijestio zapovjednik plovila ako je količina indikatorskih vrsta osjetljivih morskih ekosustava ulovljenih u okviru pojedine ribolovne operacije (kao što je povlačenje povlačne mreže, postavljanje mreže stajaćice ili stajaćeg parangala) iznad praga utvrđenog u stavku 1.;

(b)  odmah o susretu upozorava sva ribarska plovila koja plove pod njezinom zastavom; i

(c)  nakon primitka obavijesti od Komisije privremeno zabranjuje ribolov, po mogućnosti, u krugu od dvije milje od svih lokacija izvan mapiranog ribolovnog područja na kojima je došlo do susreta s indikatorskim vrstama osjetljivih morskih ekosustava.

Komisija može ponovno otvoriti područje na kojemu je privremeno zabranjen ribolov nakon što primi obavijest od NAFO-a.

POGLAVLJE IV.

ZAHTJEVI U VEZI S PLOVILIMA I ZAKUPLJIVANJE

Članak 22.

Zahtjevi u vezi s plovilima

1.  Svaka država članica elektroničkim putem obavješćuje Komisiju o sljedećem:

(a)  popisu plovila koja plove pod njezinom zastavom i kojima može odobriti obavljanje ribolovnih aktivnosti na regulatornom području („prijavljeno plovilo”), u obliku propisanom u Prilogu II.C1 mjerama očuvanja i provedbe iz točke 25. Priloga ovoj Uredbi;

(b)  bez odgode o svakom brisanju s popisa prijavljenih plovila, u obliku propisanom u Prilogu II.C2 mjerama očuvanja i provedbe iz točke 26. Priloga ovoj Uredbi.

2.  Nijednom ribarsko plovilo nije dozvoljeno obavljati ribolovne aktivnosti na regulatornom području, osim:

(a)  ako se nalazi na popisu prijavljenih plovila;

(b)  ako mu je izdan broj IMO; i

(c)  ako mu je država članica zastave izdala odobrenje za obavljanje ribolovnih aktivnosti („plovilo s odobrenjem”).

3.  Nijedna država članica ne smije odobriti ribarskom plovilu koje plovi pod njezinom zastavom obavljanje ribolovnih aktivnosti na regulatornom području osim ako može djelotvorno izvršiti svoje dužnosti države zastave u pogledu tog plovila.

4.  Svaka država članica upravlja brojem plovila s odobrenjem i njihovim ribolovnim naporom tako da vodi računa o ribolovnim mogućnostima koje su toj državi članici dostupne na regulatornom području.

5.  Svaka država članica elektroničkim putem šalje Komisiji:

(a)  pojedinačno odobrenje za svako plovilo s popisa prijavljenih plovila kojemu je odobrila obavljanje ribolovnih aktivnosti na regulatornom području, u obliku propisanom u Prilogu II.C3 mjerama očuvanja i provedbe iz točke 27. Priloga ovoj Uredbi i to najkasnije 40 dana prije početka ribolovnih aktivnosti za kalendarsku godinu.

U svakom odobrenju osobito se utvrđuju datum početka i prestanka valjanosti te vrsta čiji je usmjereni ribolov dozvoljen, osim u slučaju izuzeća iz Priloga II.C3 mjerama očuvanja i provedbe iz točke 27. Priloga ovoj Uredbi. Ako plovilo namjerava obavljati ribolov regulirane vrste iz važećih ribolovnih mogućnosti, navedeno utvrđivanje odnosi se na stok u odnosu na koji je regulirana vrsta povezana s dotičnim područjem;

(b)  informaciju o suspenziji odobrenja u obliku propisanom u Prilogu II.C4 mjerama očuvanja i provedbe iz točke 28. Priloga ovoj Uredbi, bez odgode, u slučaju ukidanja dotičnog odobrenja ili svake izmjene njegova sadržaja ako do ukidanja ili izmjene dođe u razdoblju valjanosti;

(c)  informaciju o nastavku suspendiranog odobrenja koja se šalje u skladu s postupkom iz točke (a).

6.  Svaka država članica osigurava da se razdoblje valjanosti odobrenja podudara s razdobljem certifikacije koja se odnosi na certifikaciju plana kapaciteta iz stavaka 10. i 11.

7.  Svako ribarsko plovilo mora imati istaknute lako prepoznatljive oznake u skladu s međunarodno prihvaćenim normama kao što su Standardne specifikacije za označivanje i identifikaciju ribarskih plovila FAO-a.

8.  Nijedno ribarsko plovilo ne smije obavljati aktivnosti na regulatornom području, a da pritom na plovilu nema valjane dokumente koje je izdalo nadležno tijelo države članice zastave i u kojima se navode najmanje sljedeće pojedinosti o plovilu:

(a)  njegovo ime ako postoji;

(b)  slovna oznaka luke ili područja (ili više njih) na kojemu je registrirano ako postoje;

(c)  broj odnosno brojevi pod kojima je registrirano;

(d)  broj IMO;

(e)  međunarodni radijski pozivni znak ako postoji;

(f)  ime i adresa vlasnika (ili više njih) i, ako je primjenjivo, zakupaca;

(g)  njegova ukupna duljina;

(h)  snaga njegovog motora;

(i)  plan kapaciteta iz stavka 10.; i

(j)  procjena kapaciteta zamrzavanja ili certifikat rashladnog sustava.

9.  Nijedno ribarsko plovilo ne smije obavljati ribolovne aktivnosti na regulatornom području, a da pritom na plovilu nema točnog i ažuriranog plana kapaciteta koji je certificiralo nadležno tijelo ili priznala država članica zastave tog ribarskog plovila.

10.  Plan kapaciteta:

(a)  ima oblik crteža ili opisa prostora za skladištenje ribe, uključujući kapacitet skladištenja svakog prostora za skladištenje ribe u kubičnim metrima, pri čemu crtež prikazuje uzdužni presjek plovila, uključujući shemu svake palube na kojoj se nalazi prostor za skladištenje ribe i lokacije zamrzivača;

(b)  osobito prikazuje položaje svih vrata, grotla i svih ostalih pristupa svakom prostoru za skladištenje ribe zajedno s upućivanjima na pregrade;

(c)  naznačuje glavne dimenzije spremnika za ribu (rashladni spremnici s morskom vodom) te, za svaki spremnik, kalibraciju u kubičnim metrima u razmacima od 10 cm; i

(d)  na crtežu ima jasno naznačeno mjerilo.

11.  Svaka država članica osigurava da nadležno tijelo svake dvije godine certificira točnost plana kapaciteta svojih plovila s odobrenjem.

Članak 23.

Ugovori o zakupu

1.  Za potrebe ovog stavka „ugovorna stranka zakupodavac” odnosi se na ugovornu stranku koja raspolaže kvotom kako je naznačeno u Prilogu I.A i Prilogu I.B mjerama očuvanja i provedbe ili državu članicu koja raspolaže kvotom ribolovnih mogućnosti, dok se „država članica zastave” odnosi na državu članicu u kojoj je zakupljeno plovilo registrirano.

2.  Cijela kvota ribolovnih mogućnosti ugovorne stranke zakupodavca, ili njezin dio, može se izloviti zakupljenim plovilom s odobrenjem („zakupljeno plovilo”) koje plovi pod zastavom države članice podložno sljedećim uvjetima:

(a)  država članica zastave dala je pisanu suglasnost za ugovor o zakupu;

(b)  ugovor o zakupu ograničen je na jedno ribarsko plovilo po državi članici zastave u jednoj kalendarskoj godini;

(c)  trajanje ribolovnih operacija na temelju ugovora o zakupu nije kumulativno dulje od šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini; i

(d)  zakupljeno plovilo nije plovilo za koje je prethodno utvrđeno da je obavljalo ribolov NNN.

3.  Sav ulov i usputni ulov ostvaren zakupljenim plovilom u skladu s ugovorom o zakupu pripisuje se ugovornoj stranci zakupodavcu.

4.  Zakupljenom plovilu, kada obavlja ribolovne operacije na temelju ugovora o zakupu, država članica zastave ne odobrava istodobni ribolov u okviru kvote države članice zastave ili na temelju nekog drugog zakupa.

5.  Prekrcaj na moru ne smije se obavljati bez prethodnog odobrenja ugovorne stranke zakupodavca, koja osigurava da se prekrcaj obavlja pod nadzorom promatrača na plovilu.

6.  Država članica zastave u pisanom obliku obavješćuje Komisiju prije početka ugovora o zakupu o svojoj suglasnosti za ugovor o zakupu.

7.  Država članica zastave odmah obavješćuje Komisiju o nastupanju bilo kojeg od sljedećih događaja:

(a)  početka ribolovnih operacija u skladu s ugovorom o zakupu;

(b)  suspenzije ribolovnih operacija u skladu s ugovorom o zakupu;

(c)  nastavka suspendiranih ribolovnih operacija u skladu s ugovorom o zakupu;

(d)  završetka ribolovnih operacija u skladu s ugovorom o zakupu.

8.  Država članica zastave vodi zasebnu evidenciju s podacima o ulovu i usputnom ulovu ostvarenom ribolovnim operacijama u skladu sa svakim zakupom plovila koje plovi pod njezinom zastavom te o njima izvješćuje ugovornu stranku zakupodavca i Komisiju.

9.  Na zakupljenom plovilu moraju se u svakom trenutku nalaziti sljedeći dokumenti:

(a)  ime, registracija u državi zastave, broj IMO i država zastave plovila;

(b)  prethodno ime odnosno prethodna imena i država zastave plovila (ili više njih) ako postoje;

(c)  ime i adresa vlasnika (ili više njih) i brodarâ plovila;

(d)  primjerak ugovora o zakupu i svih odobrenja ili povlastica za ribolov koje je zakupljenom plovilu izdala ugovorna stranka zakupodavac; i

(e)  kvota dodijeljena za to plovilo.

POGLAVLJE V.

PROMATRANJE RIBOLOVA

Članak 24.

Zahtjevi u vezi s označivanjem proizvoda

1.  Sve vrste izlovljene na regulatornom području nakon prerade označuju se tako da se može identificirati svaka vrsta i kategorija proizvoda. Sve vrste moraju nositi oznaku sa sljedećim podacima:

(a)  imenom plovila ulova;

(b)  troslovnom oznakom svake vrste kako je navedena u Prilogu I.C mjerama očuvanja i provedbe iz točke 11. Priloga ovoj Uredbi;

(c)  datumom ulova u slučaju sjevernih kozica;

(d)  regulatornim područjem i zonom ribolova; i

(e)  oznakom za prezentiranje oblika proizvoda kako je navedena u Prilogu II.K mjerama očuvanja i provedbe iz točke 29. Priloga ovoj Uredbi.

2.  Oznake se moraju dobro pričvrstiti, otisnuti ili napisati na ambalažu pri slaganju tereta te moraju biti dovoljno velike da ih inspektori mogu pročitati tijekom redovnog obavljanja svojih dužnosti.

3.  Oznake se označavaju tintom na kontrastnoj pozadini.

4.  U svakoj ambalaži smije se nalaziti isključivo:

(a)  jedna kategorija oblika proizvoda;

(b)  jedna zona ulova;

(c)  jedan datum ulova (u slučaju sjevernih kozica); i

(d)  jedna vrsta.

Članak 25.

Praćenje ulova

1.  Za potrebe praćenja ulova svako ribarsko plovilo mora imati očevidnik o ribolovu, očevidnik o proizvodnji i plan slaganja tereta kako bi se zabilježile ribolovne aktivnosti na regulatornom području.

2.  Svako ribarsko plovilo vodi očevidnik o ribolovu, koji se zadržava na plovilu najmanje 12 mjeseci i u kojemu se u skladu s Prilogom II.A mjerama očuvanja i provedbe iz točke 30. Priloga ovoj Uredbi i u kojem se:

(a)  točno bilježi ulov iz svakog povlačenja/postavljanja koji je povezan s najmanjim geografskim područjem za koje je dodijeljena kvota;

(b)  navodi stanje ulova pri svakom povlačenju/postavljanju, uključujući količinu (u kg, živa masa) svakog stoka koji se zadržava na plovilu, odbaci, istovari ili prekrca tijekom tekućeg izlaska u ribolov.

3.  Svako ribarsko plovilo vodi očevidnik o proizvodnji, koji se zadržava na plovilu najmanje 12 mjeseci i u kojemu se:

(a)  bilježi dnevna kumulativna proizvodnja svake vrste i vrste proizvoda u kg za prethodni dan od 00:01 prema UTC-u do 24:00 prema UTC-u;

(b)  povezuje proizvodnja svake vrste i vrste proizvoda s najmanjim geografskim područjem za koje je dodijeljena kvota;

(c)  navode faktori konverzije koji se upotrebljavaju za konverziju neto mase proizvodnje svake vrste proizvoda u živu masu pri bilježenju u očevidnik o ribolovu;

(d)  označava svaki unos u skladu s člankom 24.

4.  Uzimajući u obzir odgovornosti koje zapovjednik plovila ima u pogledu sigurnosti i plovidbe, svako ribarsko plovilo slaže sav ulov ostvaren na regulatornom području odvojeno od svog ulova ostvarenog izvan njega te osigurava da se to odvajanje jasno označi plastikom, šperpločom ili mrežom.

5.  Svako ribarsko plovilo vodi plan slaganja tereta:

(a)  u kojemu su jasno vidljivi ▌:

i.  lokacija i količina izražena kao neto masa proizvoda u kg za svaku vrstu u pojedinačnim spremištima ribe;

ii.  lokacija svakog spremišta kozice ulovljene u zoni 3L i u zoni 3M, što uključuje i količinu kozice u kg po zoni;

iii.  pogled odozgo na proizvod u svakom spremištu ribe;

(b)  koji se svakodnevno ažurira za prethodni dan od 00:01 do 24:00 prema UTC-u; i

(c)  koji se zadržava na plovilu sve dok se sav ulov potpuno ne iskrca s plovila.

6.  Svako ribarsko plovilo elektroničkim putem svojem centru za praćenje ribarstva šalje izvješća o sljedećem, u skladu s oblikom i sadržajem propisanim za svaku vrstu izvješća u Prilogu II.D i Prilogu II.F mjerama očuvanja i provedbe iz točaka 31. i 32. Priloga ovoj Uredbi:

(a)  ulovu pri ulasku: količini ulova po vrstama na plovilu pri ulasku na regulatorno područje, a izvješće se šalje najmanje šest sati prije ulaska plovila;

(b)  ulovu pri izlasku: količini ulova po vrstama na plovilu pri izlasku iz regulatornog područja, a izvješće se šalje najmanje šest sati prije izlaska plovila;

(c)  izvješću o ulovu: količini zadržanog ulova i količini odbačenog ulova po vrstama za dan koji prethodi izvješću i to po zonama, uključujući povratke bez ikakvog ulova, a izvješće se šalje svakodnevno prije 12:00 prema UTC-u; ako nema zadržanog ni odbačenog ulova bilo koje vrste, o tome se izvješćuje koristeći se troslovnom oznakom MZZ (morska vrsta nije navedena) i oznakom „0” za količinu, kao što se može vidjeti u sljedećem primjeru: (//CA/MZZ 0// i //RJ/MZZ 0//);

(d)  ulovu na plovilu: za sva plovila koja love sjevernu kozicu u zoni 3L, prije ulaska u zonu 3L ili izlaska iz nje, a izvješće se šalje sat vremena prije prelaska granice zone 3L;

(e)  prekrcaju (TRA):

i.  za plovilo s kojeg se obavlja prekrcaj, a izvješće se šalje najmanje 24 sata prije prekrcaja; i

ii.  za plovilo na koje se obavlja prekrcaj, najkasnije sat vremena nakon prekrcaja.

(f)  luci iskrcaja: izvješće plovila na koje je obavljen prekrcaj, najmanje 24 sata prije iskrcaja;

O ulovu vrsta navedenih u Prilogu I.C mjerama očuvanja i provedbe, čija je ukupna živa masa na plovilu manja od 100 kg, može se izvijestiti koristeći se troslovnom oznakom MZZ (morska vrsta nije navedena), osim u slučaju morskih pasa. U mjeri u kojoj je to moguće o svim morskim psima izvješćuje se na razini vrste na temelju odgovarajuće troslovne oznake navedene u Prilogu I.C mjerama očuvanja i provedbe ili, ako nije navedena u Prilogu I.C mjerama očuvanja i provedbe, u ASFIS-ovom Popisu vrsta za potrebe statistika o ribarstvu FAO-a. Kada nije moguće izvješćivanje po pojedinačnim vrstama, vrste morskih pasa bilježe se ili kao morski psi reda sklatovki (Squaliformes) (SHX) ili morski psi iz porodice Squalidae (DGX), ovisno o tome što je prikladno i u skladu s troslovnom oznakom navedenom u Prilogu I.C mjerama očuvanja i provedbe iz točke 11. Priloga ovoj Uredbi. Bilježi se i procijenjena masa svakog ulovljenog morskog psa za svako izvlačenje mreže.

7.  Izvješća iz stavka 6. mogu se poništiti upotrebom izvješća o poništenju u obliku propisanom u Prilogu II.F (8) mjerama očuvanja i provedbe iz točke 32. Priloga ovoj Uredbi. Ako se bilo koje od tih izvješća ispravi, novo izvješće šalje se bez odgode nakon izvješća o poništenju u rokovima utvrđenima u ovom članku.

Centar za praćenje ribarstva države zastave bez odgode obavješćuje Komisiju o svojem prihvaćanju poništenja izvješća s plovila koja plove pod njezinom zastavom.

8.  Svaka država članica osigurava da odmah po primitku njezin centar za praćenje ribarstva elektroničkim putem pošalje izvješća iz stavka 6. izvršnom tajniku NAFO-a u obliku propisanom u Prilogu II.D mjerama očuvanja i provedbe iz točke 31. Priloga ovoj Uredbi, uz uključivanje Komisije i EFCA-e u korespondenciju.

9.  Svaka država članica:

(a)  izvješćuje o svojem privremenom mjesečnom ulovu po vrstama i području stoka te svojim privremenim mjesečnim ribolovnim danima za ribolov sjeverne kozice u zoni 3M neovisno o tome je li joj dodijeljena kvota ili kontingent napora za dotične stokove; navedena izvješća šalje Komisiji u roku od 20 dana od kraja kalendarskog mjeseca u kojem je ulov ostvaren;

(b)  osigurava da se informacije iz očevidnika Komisiji dostave u datoteci proširivog jezika za označivanje (XML) ili programa Microsoft Excel u roku od 60 dana od završetka svakog izlaska u ribolov te da obuhvaćaju najmanje informacije navedene u Prilogu II.N mjerama očuvanja i provedbe iz točke 33. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 26.

Sustav za praćenje plovila (VMS)

1.  Svako ribarsko plovilo koje djeluje na regulatornom području opremljeno je uređajem za satelitsko praćenje sa stalnim automatskim slanjem položaja u centar za praćenje ribarstva koji se nalazi na kopnu najmanje jednom svakih sat vremena i zajedno sa sljedećim podacima iz VMS-a:

(a)  identifikacijskim brojem plovila;

(b)  zadnjim zabilježenim položajem plovila, odnosno njegovom geografskom širinom i dužinom, uz dopuštenu granicu odstupanja od najviše 500 metara i interval pouzdanosti od 99 %;

(c)  datumom i vremenom određivanja položaja prema UTC-u; i

(d)  kursom/smjerom kretanja i brzinom plovila.

2.  Svaka država članica osigurava da njezin centar za praćenje ribarstva:

(a)  prima podatke o položaju iz stavka 1. i bilježi ih upotrebom jedne od sljedećih troslovnih oznaka:

i.  „ENT”, prvi položaj iz VMS-a koji svako plovilo pošalje po ulasku na regulatorno područje;

ii.  „POS”, svaki sljedeći položaj iz VMS-a koji svako plovilo pošalje kad se nalazi unutar regulatornog područja i

iii.  „EXI”, prvi položaj iz VMS-a koji svako plovilo pošalje po izlasku iz regulatornog područja;

(b)  bude opremljen računalnim hardverom i softverom za automatsku obradu podataka i elektroničko slanje podataka, primjenjuje postupke sigurnosnog kopiranja i oporavka te bilježi podatke primljene s ribarskih plovila u računalno čitljivom obliku koje čuva najmanje tri godine; i

(c)  bez odgode obavješćuje Komisiju i EFCA-u o nazivu, adresi, telefonu, teleksu, adresi elektroničke pošte ili brojevima faksimila centra za praćenje ribarstva i svim njihovim naknadnim promjenama.

3.  Svaka država članica snosi sve troškove povezane sa svojim VMS-om.

4.  Ako inspektor na regulatornom području zapazi ribarsko plovilo, a nije primio podatke u skladu sa stavkom 1., stavkom 2. ili stavkom 8., taj inspektor obavješćuje zapovjednika broda i Komisiju.

5.  Država članica osigurava da se zapovjednika plovila ili vlasnika ribarskog plovila koje plovi pod njezinom zastavom ili njegova predstavnika obavijesti o kvaru ili nefunkcioniranju uređaja za satelitsko praćenje plovila.

6.  U slučaju kvara uređaja za satelitsko praćenje zapovjednik plovila osigurava njegov popravak ili zamjenu u roku od mjeseca dana od tog kvara ili ako izlazak u ribolov traje više od mjesec dana, pri prvom sljedećem ulasku plovila u luku.

7.  Nijedno ribarsko plovilo ne smije započeti izlazak u ribolov s pokvarenim uređajem za satelitsko praćenje.

8.  Svako ribarsko plovilo koje plovi s pokvarenim uređajem za satelitsko praćenje centru za praćenje ribarstva svoje države članice zastave šalje podatke o položaju iz VMS-a najmanje svaka četiri sata drugim dostupnim sredstvima komunikacije, posebice putem satelita, elektroničkom poštom, radijem, faksimilom ili teleksom.

9.  Država članica zastave osigurava:

(a)  da njezin centar za praćenje ribarstva pošalje podatke o položaju iz VMS-a izvršnom tajniku NAFO-a, uz uključivanje Komisije i EFCA-e u korespondenciju, što prije, a najkasnije 24 sata nakon što ih primi te da može odobriti ribarskim plovilima koja plove pod njezinom zastavom izravno slanje podataka iz VMS-a izvršnom tajniku NAFO-a putem satelita, elektroničkom poštom, radijem, faksimilom ili teleksom; i

(b)  usklađenost podataka o položaju iz VMS-a koji su poslani izvršnom tajniku NAFO-a s obrascem za razmjenu podataka iz Priloga II.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 34. Priloga ovoj Uredbi i dodatno opisanim u Prilogu II.D mjerama očuvanja i provedbe iz točke 31. Priloga ovoj Uredbi.

10.  Svaka država članica može upotrijebiti podatke iz NAFO-ova VMS-a za traganje i spašavanje ili za potrebe pomorske sigurnosti.

POGLAVLJE VI.

PROGRAM PROMATRAČA

Članak 27.

Program promatrača

1.   Promatrači moraju biti neovisni, nepristrani i osposobljeni te posjedovati znanje, vještine i sposobnosti za obavljanje svih dužnosti i funkcija te ispunjavanje svih zahtjeva kako je navedeno u ovom članku. Promatrači svoje dužnosti i funkcije moraju izvršavati nepristrano bez obzira na državnu pripadnost plovila i zastavu pod kojom plovilo plovi te se na njih ne smije vršiti neprimjeren pritisak i oni ne smiju ostvarivati koristi u vezi s ribolovnom aktivnosti bilo kojeg plovila koje obavlja ribolov na regulatornom području.

2.   Ne dovodeći u pitanje izuzeće iz stavka 3., svako ribarsko plovilo, tijekom obavljanja ribolovnih aktivnosti na regulatornom području, u svakom trenutku na plovilu ima barem jednog promatrača u skladu s odredbama programa promatrača. Ribarsko plovilo ne započinje ribolov sve dok promatrač ne stigne na ribarsko plovilo. Neukrcavanje promatrača na plovilo, iako se to zahtijeva, smatra se teškom povredom.

3.   Odstupajući od stavka 2. i pod uvjetom da NAFO nije zatražio da se poveća razina pokrivenosti promatračima, država članica može ribarskim plovilima koja plove pod njezinom zastavom dopustiti da prevoze promatrača na manje od 100 %, ali ne i manje od 25 % izlazaka u ribolov koje obavlja njezina flota ili broja dane tijekom godine kada su ribarska plovila prisutna na regulatornom području, pod uvjetom da država članica zastave onih plovila koja ne prevoze promatrača:

(a)   osigura da dotična plovila ciljano love vrste na područjima na kojima se očekuje zanemariv usputni ulov drugih vrsta;

(b)  osigura da plovilo poštuje sve zahtjeve u pogledu izvješćivanja u stvarnom vremenu;

(c)  fizički pregledava ili na drugi način evaluira, prema potrebi i nakon procjene rizika, svaki iskrcaj u svojim lukama koji obavlja dotično plovilo u skladu s nacionalnim postupcima praćenja, kontrole i nadzora. Ako se otkrije i potvrdi povreda ove Uredbe, ona izrađuje izvješće o inspekciji u obliku propisanom u Prilogu IV.C mjerama očuvanja i provedbe iz točke 9. Priloga ovoj Uredbi te ga šalje Komisiji čim je to moguće nakon što je povreda potvrđena.

(d)   što je prije moguće prije izlaska u ribolov, šalje Komisiji sljedeće informacije:

i.  ime, broj IMO i međunarodni radijski pozivni znak plovila,

ii.  čimbenike kojima se podupire odluka o odobravanju odstupanja od stopostotne pokrivenosti promatračima;

(e)  do 15. veljače svake godine Komisiji podnosi izvješće za prethodnu kalendarsku godinu koje sadržava usporedbu svih relevantnih ribolovnih aktivnosti iz kojeg je vidljiva razlika između izlazaka u kojima se na plovilu nalazio promatrač i izlazaka u kojima je promatrač bio povučen. Komisija šalje te informacije izvršnom tajniku NAFO-a do 1. ožujka svake godine.

4.   Ako inspektor izda obavijest o povredi ribarskom plovilu na kojem se u trenutku obavijesti ne nalazi promatrač, osim kada je promatrač odsutan u skladu sa stavkom 3., ta povreda smatra se teškom povredom u svrhu članka 35. stavka 1. i, ako država članica zastave ne zatraži od ribarskog plovila da se odmah uputi u luku u skladu s člankom 35. stavkom 3., ona bez odgode dodjeljuje promatrača tom ribarskom plovilu.

5.   Svaka država članica:

(a)  svake godine prije nego plovila koja plove pod njezinom zastavom započnu ribolov na regulatornom području šalje Komisiji ažurirani popis promatrača (s imenom i identifikacijskim podacima, ako je primjenjivo) koje namjerava rasporediti na plovila koja plove pod njezinom zastavom i koja djeluju na regulatornom području;

(b)  zahtijeva od plovila koja plove pod njezinom zastavom da na njima nalazi promatrača s popisa iz točke (a), u skladu s programom promatrača;

(c)  osigurava, u mjeri u kojoj je to moguće, da se pojedinačni promatrači ne raspoređuju na isto plovilo za uzastopne izlaske;

(d)  osigurava da promatrači na moru budu opremljeni neovisnim dvosmjernim komunikacijskim uređajem;

(e)  poduzima primjerene mjere u odnosu na plovila koja plove pod njezinom zastavom kako bi se, u skladu s međunarodnim normama ili smjernicama, osigurali sigurni radni uvjeti, zaštita, sigurnost i dobrobit promatrača prilikom obavljanja njihovih dužnosti;

(f)  osigurava da promatrači u skladu s primjenjivim zahtjevima u pogledu povjerljivosti obrađuju sve podatke i informacije povezane s ribolovnim operacijama koji su prikupljeni tijekom njihova raspoređivanja, uključujući snimljene slike i videozapise.

6.   Kada primi izvješće promatrača u kojemu promatrač izvješćuje o neusklađenostima s mjerama očuvanja i provedbe ili o nekom incidentu, između ostalom o svim slučajevima ometanja rada promatrača, zastrašivanja promatrača, upletanju u njegov rad ili drugog sprječavanja promatrača u obavljanju njegovih dužnosti, u vezi s plovilom koje plovi pod njezinom zastavom, država članica:

(a)  postupa s izvješćem na najosjetljiviji i najdiskretniji način u skladu s primjenjivim zahtjevima u pogledu povjerljivosti;

(b)  procjenjuje neusklađenosti utvrđene u izvješću promatrača i provodi sve primjerene daljnje mjere;

(c)  sastavlja izvješće o daljnjim mjerama i podnosi ga Komisiji.

7.   Svaka država članica dostavlja Komisiji:

(a)  najkasnije 24 sata prije raspoređivanja promatrača na ribarsko plovilo, ime ribarskog plovila i njegov međunarodni radijski pozivni znak zajedno s imenom i identifikacijskim podacima dotičnog promatrača (ako je to primjenjivo);

(b)   elektroničkim putem, bez odgode nakon zaprimanja, dnevno izvješće promatrača iz stavka 11. točke (e);

(c)  izvješće promatrača o izlasku u ribolov iz stavka 11. u roku od 20 dana od dolaska plovila u luku;

(d)  izvješće o poštovanju obveza utvrđenih u ovom članku do 15. veljače svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.

8.   Ako se na ribarskom plovilu nalazi promatrač iz druge države članice ili ugovorne stranke NAFO-a, taj promatrač podnosi izvješća državi članici zastave plovila.

9.   Ako se promatrač ne nalazi na ribarskom plovilu za koje postoji obveza da se na njemu nalazi promatrač, država članica zastave može dopustiti bilo kojoj drugoj ugovornoj stranci da rasporedi promatrača na plovilo.

10.   Ako se tijekom raspoređivanja utvrdi da postoji ozbiljan rizik za promatrača, država članica zastave poduzima mjere kako bi se osiguralo da se promatrač ukloni s plovila osim ako se problem rizika riješi i sve dok se problem rizika ne riješi.

11.   Promatrač raspoređen na plovilo obavlja barem sljedeće dužnosti:

(a)   za svako povlačenje/postavljanje bilježi, u obliku navedenom u Prilogu II.M mjerama očuvanja i provedbe iz točke 35. Priloga ovoj Uredbi (izvješće promatrača o izlasku u ribolov):

i.   količinu ukupnog ulova, po vrstama, uključujući odbačeni ulov i indikatorske vrste osjetljivih morskih ekosustava kako je navedeno u dijelu VI. Priloga I.E. mjerama očuvanja i provedbe iz točke 3. Priloga ovoj Uredbi:

—   kako je zabilježena u očevidnicima plovila o ribolovu i proizvodnji,

—   kako ju je neovisno procijenio promatrač.

Kod izvlačenja za koja nisu moguće procjene neovisnih promatrača relevantna polja za podatke trebalo bi ostaviti praznima i to zabilježiti u odjeljku za napomene;

ii.  sve neusklađenosti utvrđene između različitih izvora podataka o ulovu;

iii.   vrstu alata, veličinu oka mrežnog tega, dodatke;

iv.   podatke o ribolovnom naporu ;

v.   geografsku dužinu i širinu, dubinu ribolova;

vi.   u slučaju ribolova koćama, vrijeme od završetka postavljanja do početka izvlačenja alata. U svim ostalim slučajevima, od početka postavljanja do završetka izvlačenja;

(b)  prati plan slaganja tereta plovila iz članka 25. te u izvješće promatrača bilježi sve utvrđene neusklađenosti;

(c)  bilježi sve uočene prekide ili ometanja VMS-a;

(d)   podešava instrumente plovila samo uz odobrenje zapovjednika plovila;

(e)  neovisno o tome obavlja li plovilo ribolov ili ne, svakodnevno šalje izvješće promatrača, sastavljeno prema zonama, prije 12:00 UTC, centru za praćenje ribarstva države članice zastave, u skladu s Prilogom II.G mjerama očuvanja i provedbe kako je navedeno u točki 36. Priloga ovoj Uredbi;

(f)  obavlja rad u skladu sa zahtjevom NAFO-a, između ostalog u znanstvene svrhe;

(g)  podnosi izvješće promatrača u računalno čitljivom formatu, u čijem se privitku nalaze, ako je to moguće, relevantne slike koje je snimio promatrač:

i.  državi članici zastave, što prije nakon napuštanja regulatornog područja, a najkasnije po dolasku plovila u luku;

ii.  lokalnoj lučkoj upravi nadležnoj za inspekciju u slučaju inspekcije u luci, odmah po dolasku u luku;

(h)  stavlja se na raspolaganje inspektorima, na moru ili u luci po dolasku plovila, za potrebe istrage ribolovnih aktivnosti plovila;

(i)   kada je riječ o neusklađenosti s ovom Uredbom:

—  bez odgode obavješćuje nadležno tijelo države članice zastave plovila o svim neusklađenostima s ovom Uredbom, između ostalog o svim slučajevima ometanja rada promatrača, zastrašivanja promatrača, upletanja u njegov rad ili drugog sprječavanja promatrača u obavljanju njegovih dužnosti, upotrebom neovisnog dvosmjernog komunikacijskog uređaja, i

—   vodi detaljnu evidenciju, uključujući relevantne slike i videozapise, o svim okolnostima i informacijama koje se odnose na sve slučajeve neusklađenosti s ovom Uredbom, radi njezina slanja u Centar za praćenje ribarstva države članice zastave u najkraćem mogućem roku, a najkasnije po dolasku plovila u luku;

12.   Zapovjednik ribarskog plovila koje plovi pod zastavom države članice:

(a)  surađuje i pruža pomoć u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi promatraču omogućio obavljanje njegovih dužnosti. Ta suradnja uključuje osiguravanje da promatrač ima potreban pristup ulovu, između ostalog ulovu koji plovilo eventualno namjerava odbaciti;

(b)   osigurava prehranu i smještaj promatrača prema standardu za časnike na plovilu. Ako nije dostupan časnički smještaj, promatrač dobiva smještaj koji je standardom što sličniji časničkome, ali nije standardom niži od onog predviđenog za posadu;

(c)  omogućuje pristup svim operativnim zonama plovila koji je promatraču potreban kako bi obavio svoje dužnosti, između ostalog skladištu plovila (ili skladištima plovila), proizvodnom području (ili proizvodnim područjima), mostu, opremi za obradu otpada te navigacijskoj i komunikacijskoj opremi;

(d)  ne ometa promatrača tijekom obavljanja njegovih dužnosti, ne zastrašuje ga, ne upleće se u rad promatrača, ne utječu na njega, ne podmićuje ga niti ga pokušava podmititi;

(e)  uključuje promatrača u sve vježbe za slučaj opasnosti koje se provode na plovilu; i

(f)  obavješćuje promatrača ako je skupina koja obavlja inspekcijski pregled iskazala namjeru da se ukrca na plovilo.

13.   Osim ako je drugačije dogovoreno s drugom ugovornom strankom NAFO-a ili drugom državom članicom, svaka država članica snosi troškove plaćanja promatrača koje je rasporedila. Država članica zastave može dopustiti subjektima u ribarstvu da sudjeluju u troškovima plaćanja promatrača, ne dovodeći u pitanje stavak 14.

14.   Promatrači ne smiju imati financijskih interesa ili koristi od bilo kojeg plovila koje obavlja ribolov na regulatornom području te su plaćeni na način kojim se pokazuje financijska neovisnost od bilo kojeg takvog plovila.

15.  Informacije koje su države članice dužne dostaviti u skladu sa stavkom 3. točkama (c) i (d), stavkom 5. točkom (a), stavkom 6. točkom (c) i stavkom 7. dostavljaju se Komisiji ili tijelu koje ona odredi, a koje osigurava da se te informacije bez odgode dostave izvršnom tajniku NAFO-a radi njihova stavljanja na internetske stranice Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a.

POGLAVLJE VII.

PROGRAM INSPEKCIJA I NADZORA NA MORU

Članak 28.

Opće odredbe

1.  EFCA koordinira inspekcijske i nadzorne aktivnosti Unije. U tu svrhu može u dogovoru s dotičnim državama članicama sastaviti zajedničke operativne programe inspekcija nadzora („Program”). Države članice čija plovila obavljaju ribolov na regulatornom području donose potrebne mjere za olakšavanje provedbe Programa, osobito u pogledu potrebnih ljudskih resursa i materijalnih sredstava te razdoblja i zona u kojima se ti resursi i sredstva trebaju upotrebljavati.

2.  Inspekciju i nadzor provode inspektori koje imenuju države članice i o kojima je EFCA obaviještena u okviru Programa.

3.  Države članice u suradnji s Komisijom i EFCA-om međusobnim dogovorom mogu angažirati inspektore i koordinatore EFCA-e koje je EFCA dodijelila Programu za rad na inspekcijskoj platformi druge ugovorne stranke NAFO-a.

4.  Ako se u određenom razdoblju na regulatornom području istodobno nalazi više od 15 ribarskih plovila država članica, EFCA i države članice osiguravaju da tijekom tog razdoblja:

(a)  inspektor ili drugo nadležno tijelo bude prisutno na regulatornom području; ili

(b)  nadležno tijelo bude prisutno na području ugovorne stranke NAFO-a koje graniči s područjem primjene Konvencije;

(c)  države članice bez odgode odgovaraju na svaku obavijest o povredi na regulatornom području koju je počinilo ribarsko plovilo koje plovi pod njihovom zastavom.

5.  Države članice koje sudjeluju u Programu svakoj inspekcijskoj platformi po ulasku na regulatorno područje dostavljaju popis zapažanja i ukrcavanja obavljenih u prethodnih deset dana, uključujući datum, koordinate i sve ostale relevantne informacije.

6.  Svaka država članica koja sudjeluje u Programu u koordinaciji s Komisijom ili EFCA-om osigurava da svaka inspekcijska platforma koja plovi pod njezinom zastavom i koja djeluje na regulatornom području održava siguran kontakt, po mogućnosti svakodnevni, sa svim ostalim inspekcijskim platformama koje djeluju na regulatornom području radi razmjene informacija potrebnih za koordinaciju njihovih aktivnosti.

7.  Inspektori koji posjećuju istraživačko plovilo bilježe status plovila i ograničavaju inspekcijske postupke na one koji su potrebni za utvrđivanje obavlja li plovilo aktivnosti u skladu sa svojim planom istraživanja. Ako inspektori imaju opravdane razloge za sumnju da plovilo obavlja aktivnosti koje nisu u skladu s njegovim planom istraživanja, o tome se odmah obavješćuju Komisija i EFCA.

8.  Države članice osiguravaju da njihovi inspektori postupaju s plovilima koja djeluju na regulatornom području pravično i na jednak način, tako što izbjegavaju da se provodi nerazmjeran broj inspekcija nad plovilima koja plove pod zastavom određene ugovorne stranke NAFO-a. U svakom tromjesečnom razdoblju broj inspekcija koje njihovi inspektori obave na plovilima koja plove pod zastavom druge ugovorne stranke NAFO-a mora što je više moguće odražavati odgovarajući udio u ukupnim ribolovnim aktivnostima na regulatornom području, uključujući, između ostalog, količinu ulova i broj dana po plovilu. Pri utvrđivanju učestalosti inspekcija inspektori mogu uzeti u obzir ribolovne modele i dosadašnju usklađenost ribarskog plovila.

9.  Kada sudjeluje u Programu država članica osigurava da, osim u slučaju inspekcije ribarskog plovila koje plovi pod njezinom zastavom i u skladu sa svojim nacionalnim pravom, inspektori i inspekcijski pripravnici dodijeljeni Programu:

(a)  ostaju pod njezinim operativnim nadzorom;

(b)  provode odredbe Programa;

(c)  nisu naoružani pri ukrcavanju na plovilo;

(d)  suzdržavaju se od izvršavanja zakona i propisa koji se odnose na vode Unije;

(e)  pridržavaju se općeprihvaćenih međunarodnih propisa, postupaka i praksi povezanih sa sigurnošću plovila koje se podvrgava inspekciji i njegove posade;

(f)  ne ometaju ribolovne aktivnosti ili skladištenje proizvoda ribarstva i, u mjeri u kojoj je to moguće, izbjegavaju postupanje koje bi negativno utjecalo na kvalitetu ulova na plovilu; i

(g)  otvaraju spremnike na način kojim se olakšava njihovo brzo ponovno zatvaranje, stavljanje u ambalažu i moguće ponovno skladištenje.

10.  Sva izvješća o inspekciji, nadzoru i istrazi iz ovog poglavlja i s njima povezani slike ili dokazi tretiraju se kao povjerljivi u skladu s Prilogom II.B mjerama očuvanja i provedbe iz točke 37. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 29.

Zahtjevi u vezi s obavješćivanjem

1.  Svaka država članica najkasnije do 1. studenoga svake godine šalje EFCA-i (uz uključivanje Komisije u korespondenciju) sljedeće informacije, koje stavlja na internetske stranice Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a:

(a)  kontaktne podatke nadležnog tijela koje djeluje kao kontaktna točka za potrebe neposrednog obavješćivanja o povredama na regulatornom području i sve kasnije izmjene tih podataka najkasnije 15 dana prije stupanja izmjene na snagu;

(b)  imena inspektora i inspekcijskih pripravnika te naziv, radijski pozivni znak i komunikacijske kontaktne podatke svake inspekcijske platforme koju je dodijelila Programu. Kad god je moguće, najkasnije 60 dana unaprijed obavješćuje o izmjenama podataka o kojima se obavijestilo na taj način.

2.  Kada sudjeluje u Programu država članica osigurava da se EFCA-u unaprijed obavijesti o datumu, vremenu početka i završetka svake ophodnje koju obavlja inspekcijska platforma koju je za to dodijelila.

Članak  30.

Nadzorni postupci

1.  Ako inspektor na regulatornom području zapazi ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom ugovorne stranke NAFO-a i u pogledu kojega postoje razlozi za sumnju na očitu povredu ove Uredbe te kada nije moguće obaviti neposrednu inspekciju, inspektor čini sljedeće:

(a)  ispunjava Obrazac za izvješće o nadzoru ▌ u skladu s Prilogom IV.A mjerama očuvanja i provedbe iz točke 38. Priloga ovoj Uredbi. Ako je inspektor procijenio volumen ili sastav ulova iz jednog izvlačenja mreže, u izvješću o nadzoru navode se sve relevantne informacije o sastavu povlačenja te metodi upotrijebljenoj za procjenu volumena;

(b)  snima slike plovila i bilježi položaj, datum i vrijeme snimanja slike; i

(c)  bez odgode elektronički šalje izvješće o nadzoru i slike svojem nadležnom tijelu.

2.  Nadležno tijelo države članice koje primi to izvješće o nadzoru bez odgode:

(a)  šalje izvješće o nadzoru EFCA-i, koja ga objavljuje na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a radi slanja ugovornoj stranci države zastave plovila;

(b)  šalje primjerak snimljenih slika EFCA-i, koja ih zatim šalje ugovornoj stranci države zastave plovila ili državi članici zastave ako se razlikuje od države članice koja obavlja inspekciju;

(c)  osigurava i čuva dokaze radi naknadnih inspekcija.

3.  Nadležno tijelo svake države članice po primitku izvješća o nadzoru plovila koje plovi pod njezinom zastavom provodi istragu koja bi mogla biti potrebna kako bi se odredile odgovarajuće daljnje mjere.

4.  Svaka država članica šalje izvješće o istrazi EFCA-i, koja ga objavljuje na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a i šalje Komisiji.

Članak 31.

Ukrcavanje i inspekcijski postupci za ugovorne stranke

Svaka država članica osigurava da pri inspekciji koja se obavlja u okviru Programa njezini inspektori:

(a)  prije ukrcavanja obavijeste ribarsko plovilo o nazivu inspekcijske platforme s pomoću radija upotrebom Međunarodnog signalnog kodeksa;

(b)  istaknu na inspekcijskom i ukrcajnom plovilu zastavicu prikazanu u Prilogu IV.E mjerama očuvanja i provedbe iz točke 39. Priloga ovoj Uredbi;

(c)  osiguraju da tijekom ukrcavanja inspekcijsko plovilo ostane na sigurnoj udaljenosti od ribarskih plovila;

(d)  ne zahtijevaju od ribarskog plovila da se zaustavi ili manevrira tijekom povlačenja, polaganja ili izvlačenja;

(e)  ograniče broj inspektora u svakom inspekcijskom timu na četiri, uključujući sve inspekcijske pripravnike koji mogu biti u pratnji inspekcijskih timova isključivo za potrebe osposobljavanja. Kada je inspekcijski pripravnik u pratnji inspektora, inspektori moraju upoznati zapovjednika plovila s pripravnikom čim se ukrcaju. Inspekcijski pripravnik samo prati inspekcijske postupke koje provode odobreni inspektori i ni na koji način ne smije ometati aktivnosti ribarskog plovila;

(f)  čim se ukrcaju, predaju zapovjedniku plovila svoje NAFO-ove identifikacijske dokumente koje je izdao izvršni tajnik NAFO-a u skladu s člankom 32. stavkom 3. točkom (b) mjera očuvanja i provedbe;

(g)  ograniče trajanje inspekcija na četiri sata ili na vrijeme potrebno za izvlačenje mreže te pregled mreže i ulova, ovisno o tome što je duže, osim:

i.  u slučaju povrede; ili

ii.  ako inspektor procijeni da se količina ulova na plovilu razlikuje od količine ulova zabilježene u očevidniku o ribolovu, a u tom slučaju inspektor će ograničiti trajanje inspekcije na jedan dodatni sat radi provjere izračuna i postupaka te ponovnog pregleda relevantne dokumentacije koja je upotrijebljena za izračun ulova ostvarenog na regulatornom području i ulova koje se nalazi na plovilu;

(h)  prikupe sve relevantne informacije koje se upotrebljavaju za utvrđivanje usklađenosti s ovom Uredbom koje im je pružio promatrač.

Članak 32.

Obveze zapovjednika plovila tijekom inspekcije

Svaki zapovjednik plovila poduzima mjere koje bi mogle biti potrebne kako bi se olakšala inspekcija tako što:

(a)  osigurava da se sve mreže koje su se trebale izvući ne izvlače na plovilo najmanje 30 minuta od primanja signala inspekcijskog plovila o početku inspekcije;

(b)  na zahtjev inspekcijske platforme i u skladu s dobrom pomorskom praksom olakšava ukrcavanje inspektora;

(c)  stavlja na raspolaganje ljestve za penjanje na plovilo u skladu s Prilogom IV.G mjerama očuvanja i provedbe iz točke 40. Priloga ovoj Uredbi;

(d)  osigurava da je mehaničko dizalo za peljara prikladno za sigurnu upotrebu, uključujući siguran pristup između dizala i palube;

(e)  osigurava inspektorima pristup svim relevantnim područjima, palubama i prostorijama, prerađenom i neprerađenom ulovu, mrežama i drugim alatima, opremi i svim relevantnim dokumentima koje smatraju potrebnima za provjeru usklađenosti s ovom Uredbom;

(f)  bilježi i na zahtjev inspektora stavlja im na raspolaganje koordinate početnih i završnih lokacija svih pokusnih povlačenja obavljenih u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) podtočkom iii.;

(g)  na zahtjev inspektora daje na uvid isprave o registraciji, crteže ili opise skladišta za ribu, očevidnike o proizvodnji i planove slaganja tereta te pruža inspektoru pomoć koja mu je razumno potrebna kako bi utvrdio da se ulov skladišti u skladu s planom slaganja tereta;

(h)  suzdržava se od ometanja kontakta inspektora i promatrača što uključuje poštovanje privatnosti koja je inspektorima i promatraču potrebna za obavljanje njihovih zadaća;

(i)  olakšava inspektorima uzimanje uzoraka prerađene ribe u svrhu identifikacija vrste putem analize DNK;

(j)  poduzima sve mjere potrebne za očuvanje cjelovitosti svih plombi koje su stavili inspektori te svih dokaza koji ostaju na plovilu, osim ako je dobio drugačije upute od države zastave;

(k)  kako bi očuvao kontinuitet dokaza potpisuje, ako su stavljene plombe i/ili su osigurani dokazi, odgovarajući dio izvješća o inspekciji u kojem se potvrđuje stavljanje plombi;

(l)  prestaje s ribolovom na zahtjev inspektora u skladu s člankom 35. stavkom 2. točkom (b);

(m)  na zahtjev stavlja na raspolaganje komunikacijsku opremu plovila i operatera kako bi inspektori mogli slati i primati poruke;

(n)  na zahtjev inspektora uklanja sve dijelove ribolovnog alata za koje se doima da nisu odobreni na temelju ove Uredbe;

(o)  kada inspektori unesu zapise u očevidnike, predaje inspektorima presliku svake stranice na kojoj se pojavljuju ti unosi i na zahtjev inspektora potpisuje svaku stranicu kako bi potvrdio da je riječ o vjernoj preslici; i

(p)  ako se od njega zatraži da prekine ribolov, ne nastavlja s ribolovom sve dok:

i.  inspektori ne dovrše inspekciju i osiguraju sve dokaze; i

ii.  zapovjednik plovila ne potpiše odgovarajući dio izvješća o inspekciji kako je navedeno u točki (k).

Članak 33.

Izvješće o inspekciji i daljnje mjere

1.  Svaka država članica osigurava da njezini inspektori za svaku inspekciju sastave izvješće o inspekciji u obrascu utvrđenom u Prilogu IV.B mjerama očuvanja i provedbe iz točke 41. Priloga ovoj Uredbi („izvješće o inspekciji”).

2.  Za potrebe izvješća o inspekciji:

(a)  izlazak u ribolov smatra se tekućim kada se na plovilu podvrgnutom inspekciji nalazi ulov izlovljen na regulatornom području tijekom tog izlaska;

(b)  pri usporedbi unosa iz očevidnika o proizvodnji i unosa iz očevidnika o ribolovu inspektori konvertiraju neto masu proizvodnje u živu masu primjenom faktora konverzije utvrđenih u prilozima XIII., XIV. i XV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011(16) za ribarska plovila Unije u vezi s vrstama i prezentiranjem koji nisu obuhvaćeni tim prilozima primjenjuju i faktora konverzije koje je upotrijebio zapovjednik plovila u drugim slučajevima;

(c)  inspektori:

i.  na temelju unosa iz očevidnika sastavljaju sažeti prikaz ulova plovila na regulatornom području po vrstama i zonama za tekući izlazak u ribolov;

ii.  navode sažete prikaze u dijelu 12. izvješća o inspekciji te razlike između zabilježenog ulova i procjena ulova na plovilu u dijelu 14.1. izvješća o inspekciji;

iii.  po završetku inspekcije potpisuju izvješće o inspekciji i daju ga na uvid zapovjedniku plovila radi potpisivanja i očitovanja te bilo kojem svjedoku koji želi dati izjavu;

iv.  odmah obavješćuju svoje nadležno tijelo i šalju mu informacije i slike u roku od 24 sata ili što je moguće prije; i

v.  predaju primjerak izvješća zapovjedniku plovila i pritom u odgovarajućem dijelu izvješća o inspekciji bilježe ako zapovjednik plovila odbije potvrditi primitak.

3.  Država članica koja obavlja inspekciju:

(a)  EFCA-i šalje izvješće o inspekciji na moru po mogućnosti u roku od 20 dana od inspekcije radi njegove objave na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a;

(b)  pridržava se postupka iz članka 34. stavka 2. nakon što inspektori izdaju obavijest o povredi.

4.  Svaka država članica osigurava da izvješća o inspekciji i nadzoru koja pripreme inspektori NAFO-a imaju jednakovrijednu dokaznu vrijednost za utvrđivanje činjenica kao izvješća o inspekciji i nadzoru njihovih inspektora.

5.  Države članice surađuju kako bi olakšale sudske ili druge postupke pokrenute kao daljnje mjere u pogledu izvješća koje je inspektor NAFO-a podnio u skladu s Programom.

Članak 34.

Postupci u slučaju povreda

1.  Svaka država članica koja obavlja inspekciju osigurava da njezini inspektori po otkrivanju povrede ove Uredbe:

(a)  zabilježe povredu u izvješću o inspekciji;

(b)  u očevidnik o ribolovu ili drugi odgovarajući dokument plovila podvrgnutog inspekciji unesu i potpišu zabilješku u kojoj navode datum, geografske koordinate i vrstu povrede, naprave presliku svih relevantnih unosa i zatraže od zapovjednika plovila da potpiše svaku stranicu kao potvrdu da je riječ o vjernoj preslici izvornika;

(c)  snime slike svih alata, ulova ili drugih dokaza koje inspektor smatra potrebnima u vezi s povredom;

(d)  prema potrebi čvrsto stave inspekcijsku plombu prikazanu na slici NAFO-ove inspekcijske plombe iz Prilogu IV.F mjerama očuvanja i provedbe iz točke 42. Priloga ovoj Uredbi i u izvješću o inspekciji zabilježe poduzetu mjeru i serijski broj svake plombe;

(e)  od zapovjednika plovila zatraže da:

i.  potpiše odgovarajući dio izvješća o inspekciji u kojemu potvrđuje stavljanje plombi kako bi se osigurao kontinuitet dokaza; i

ii.  da pisanu izjavu u odgovarajućem dijelu izvješća o inspekciji;

(f)  od zapovjednika plovila zatraže da ukloni sve dijelove ribolovnog alata za koje se doima da nisu odobreni na temelju ove Uredbe; i

(g)  ako je moguće, obavijeste promatrača o povredi.

2.  Država članica koja obavlja inspekciju:

(a)  u roku od 24 sata od otkrivanja povrede pisanu obavijest o povredi koju su poslali njezini inspektori šalje Komisiji i EFCA-i, koja je zatim šalje nadležnom tijelu ugovorne stranke ili države članice zastave, ako se razlikuje od države članice koja obavlja inspekciju, i izvršnom tajniku NAFO-a. Pisana obavijest sadržava informacije navedene u točki 15. izvješća o inspekciji iz Priloga IV.B mjerama očuvanja i provedbe iz točke 41. Priloga ovoj Uredbi, u njoj se navode relevantne mjere i podroban opis osnove za izdavanje obavijesti o povredi te dokazi u prilog toj obavijesti; a ako je moguće, prilažu joj se i slike svih alata, ulova ili drugih dokaza povezanih s povredom iz stavka 1. ovog članka;

(b)  u roku od 5 dana od povratka inspekcijskog plovila u luku šalje izvješće o inspekciji Komisiji i EFCA-i; EFCA to izvješće, u formatu PDF, objavljuje na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a.

3.  Daljnje mjere koje država članica zastave poduzima u pogledu povreda provode se u skladu s odredbama članka 36.

Članak 35.

Dodatni postupci u slučaju teških povreda

1.  Svako od sljedećih kršenja čini tešku povredu u smislu članka 90. Uredbe (EZ) br.1224/2009:

(a)  ribolov u okviru kvote „za ostale” bez prethodne obavijesti Komisije protivno članku 5.;

(b)  ribolov u okviru kvote „za ostale” u trajanju dužem od pet radnih dana nakon zabrane ribolova protivno članku 5.;

(c)  usmjereni ribolov stoka za koji je utvrđen moratorij ili čiji je ribolov na neki drugi način zabranjen protivno članku 6.;

(d)  usmjereni ribolov stokova ili vrsta nakon datuma zabrane ribolova koji je utvrdila država članica zastave i o kojemu je obaviještena Komisija protivno članku 6.;

(e)  ribolov na području zabrane ribolova protivno članku 9. stavku 5. i članku 11.;

(f)  ribolov alatom za pridneni ribolov na području zabrane pridnenih ribolovnih aktivnosti protivno poglavlju III.;

(g)  upotreba neodobrenih veličina oka mrežnog tega protivno članku 13.;

(h)  ribolov bez valjanog odobrenja;

(i)  pogrešno evidentiranje ulova protivno članku 25.;

(j)  nepostojanje sustava za satelitsko praćenje ili ometanje njegova rada protivno članku 26.;

(k)  propuštanje slanja poruka povezanih s ulovom protivno članku 10. stavku 3. ili članku 25.;

(l)  sprečavanje, zastrašivanje, ometanje ili bilo kakvo onemogućavanje inspektora i promatrača u obavljanju njihovih dužnosti ili vršenje bilo kakvog drugog oblika neizravnog pritiska;

(m)  počinjenje povrede u slučaju kada na plovilu nije prisutan promatrač;

(n)  skrivanje, krivotvorenje ili uništavanje dokaza povezanih s istragom, uključujući uništavanje plombi ili neovlašteno manipuliranje njima ili pristupanje plombiranim područjima;

(o)  predaja krivotvorenih isprava ili davanje inspektoru lažnih informacija koje bi mogle onemogućiti otkrivanje teške povrede;

(p)  iskrcaj, prekrcaj ili upotreba drugih lučkih usluga:

i.  u luci koja nije određena u skladu s odredbama članka 39. stavka 1.; ili

ii.  bez odobrenja države luke iz članka 39. stavka 6.;

(q)  nepoštovanje odredbi članka 41. stavka 1.;

(r)  neukrcavanje promatrača, ako se to zahtijeva.

2.  Ako utvrdi da je plovilo počinilo tešku povredu, inspektor:

(a)  poduzima sve mjere potrebne kako bi se sačuvali dokazi i osigurao njihov kontinuitet, uključujući prema potrebi plombiranje skladišta i/ili ribolovnog alata plovila radi daljnje inspekcije;

(b)  zahtijeva od zapovjednika plovila da prekine sve ribolovne aktivnosti koje čine tešku povredu; i

(c)  odmah obavješćuje svoje nadležno tijelo i šalje mu informacije i, kada je moguće, slike u roku do 24 sata. Nadležno tijelo koje primi te informacije obavješćuje ugovornu stranku ili državu članicu zastave, ako se razlikuje od države članice koja obavlja inspekciju, u skladu s člankom 34.

3.  U slučaju teške povrede plovila koje plovi pod njezinom zastavom država članica zastave:

(a)  bez odgode potvrđuje primitak povezanih informacija i slika;

(b)  osigurava da plovilo podvrgnuto inspekciji ne nastavi s ribolovom do daljnje obavijesti;

(c)  na temelju svih dostupnih informacija i materijala preispituje slučaj i u roku od 72 sata zahtijeva od plovila da se odmah uputi u luku radi cjelovite inspekcije u njezinoj nadležnosti ako je očito da je došlo do jedne od sljedećih teških povreda:

i.  usmjerenog ribolova stoka za koji je utvrđen moratorij;

ii.  usmjerenog ribolova stoka čiji je ribolov zabranjen na temelju članka 6.;

iii.  pogrešno evidentiranje ulova protivno članku 25.; ili

iv.  ponavljanja iste teške povrede u razdoblju od 6 mjeseci.

4.  Ako je riječ o teškoj povredi pogrešnog evidentiranja ulova, cjelovita inspekcija obuhvaća fizički pregled i brojenje ukupnog ulova na plovilu prema vrstama i zonama.

5.  Za potrebe ovog članka „pogrešno evidentiranje ulova” znači razliku od najmanje 10 tona ili 20 %, ovisno o tome što je veće, između količina prerađenog ulova na plovilu, prema vrstama ili ukupno, koje su procijenili inspektori i količina zabilježenih u očevidniku o proizvodnji, izračunanih kao postotak količina iz očevidnika o proizvodnji.

6.  Podložno suglasnosti države članica zastave i ako država članica inspektora nije ista država kao države luke ugovorne stranke NAFO-a, inspektori te države luke ugovorne stranke NAFO-a ili države članice luke mogu sudjelovati u cjelovitoj inspekciji i brojanju ulova.

7.  Ako se ne primjenjuje stavak 3. točka (c)., država članica zastave:

(a)  dopušta plovilu nastavak ribolova. U tom slučaju država članica zastave najkasnije dva dana od obavijesti o povredi Komisiji dostavlja pisano obrazloženje za neupućivanje plovila u luku. Komisija to obrazloženje šalje izvršnom tajniku NAFO-a; ili

(b)  zahtijeva da se plovilo odmah uputi u luku radi cjelovitog fizičkog pregleda u njezinoj nadležnosti.

8.  Ako država članica zastave naloži plovilu podvrgnutom inspekciji da se uputi u luku, inspektori se mogu ukrcati na plovilo koje je na putu u luku ili ostati na njemu, pod uvjetom da država članica zastave ne zahtijeva da inspektori napuste plovilo.

Članak 36.

Daljnje postupanje u slučaju povrede

1.  U slučaju povrede plovila koje plovi pod njezinom zastavom država članica:

(a)  obavlja cjelovitu istragu, uključujući prema potrebi fizički pregled ribarskog plovila u najkraćem mogućem roku;

(b)  surađuje s ugovornom strankom NAFO-a koja obavlja inspekciju ili državom članicom koja obavlja inspekciju, ako se razlikuje od države članice zastave, kako bi se sačuvali dokazi i sljedivost čuvanja dokaznog materijala u obliku koji će olakšati postupke u skladu s njezinim zakonima;

(c)  odmah pokreće sudske ili upravne mjere u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom protiv osoba odgovornih za plovilo; i

(d)  osigurava da su sankcije koje se izriču u slučaju povreda razmjerne njihovoj težini kako bi bile djelotvorne u osiguranju usklađenosti, odvraćanju od daljnjih povreda ili njihova ponavljanja i oduzimanju svih koristi koje su prekršitelji ostvarili povredom.

2.  Sudske ili upravne mjere i sankcije iz stavka 1. točaka (c) i (d) mogu uključivati, no nisu ograničene na sljedeće te ovise o težini prekršaja i u skladu su s nacionalnim pravom:

(a)  novčane kazne;

(b)  zapljenu plovila, nezakonitog ribolovnog alata i ulovâ;

(c)  suspenziju ili povlačenje odobrenja za obavljanje ribolovnih aktivnosti; i

(d)  smanjenje ili poništenje ribolovnih kvota.

3.  Svaka država članica zastave osigurava da sa svim obavijestima o povredama postupa na jednak način kao da su je o prekršaju izvijestili njezini inspektori.

4.  Država članica zastave i država članica luke odmah dostavljaju Komisiji:

(a)  obavijest o sudskim ili upravnim mjerama i sankcijama iz stavka 1. točaka (c) i (d);

(b)  izvješće o napretku istrage, uključujući pojedinosti o svim mjerama koje su poduzele ili pokrenule u vezi s povredom, čim je to moguće, no najkasnije četiri mjeseca od počinjenja teške povrede; i

(c)  izvješće o konačnom ishodu po završetku istrage.

Članak 37.

Izvješća države članice o inspekciji, nadzoru i povredama

1.  Svaka država članica do 1. veljače svake godine podnosi Komisiji i EFCA-i, u skladu s Programom, sljedeće informacije:

(a)  broj inspekcija ribarskih plovila koja plove pod njezinom zastavom i plovila koja plove pod zastavom neke druge ugovorne stranke NAFO-a koje je obavila u prethodnoj kalendarskoj godini;

(b)  naziv svakog ribarskog plovila u pogledu kojega su njezini inspektori izdali obavijest o povredi, uključujući datum i položaj inspekcije te vrstu povrede;

(c)  broj sati koje je njezina nadzorna letjelica provela u ophodnji, broju zapažanja iz te letjelice, broju izvješća o nadzoru koja su iz nje poslana te datumu, vremenu i položaju zapažanja za svako takvo izvješće;

(d)  mjerama koje je poduzela u prethodnoj godini, uključujući opis posebnih uvjeta svih sudskih ili upravnih mjera ili izrečenih sankcija (na primjer. iznos novčanih kazni, vrijednost oduzete ribe i/ili alata, izdana pisana upozorenja), u vezi sa:

i.  svakom povredom koju je utvrdio inspektor u vezi s plovilima koja plove pod njezinom zastavom; i

ii.  svakim izvješćem o nadzoru koje je primila.

Komisija do 1. ožujka svake godine dostavlja informacije iz prvog podstavka izvršnom tajniku NAFO-a.

2.  U izvješćima iz stavka 1. prvog podstavka točke (d) navodi se aktualni status slučajeva. Države članice takve povrede navode i u svim sljedećim izvješćima sve dok ne izvijeste o konačnom ishodu povrede.

3.  Država članica navodi dovoljno podrobno objašnjenje o svakoj povredi u pogledu koje nije poduzela nikakvu mjeru ili za koju nisu izrečene sankcije.

POGLAVLJE VIII.

NADZOR KOJI DRŽAVA LUKE OBAVLJA NAD PLOVILIMA KOJA PLOVE POD ZASTAVOM DRUGE UGOVORNE STRANKE

Članak 38.

Područje primjene

Ovo poglavlje primjenjuje se na iskrcaj i prekrcaj s ribarskih plovila koja plove pod zastavom druge ugovorne stranke NAFO-a, koja se koriste lukama države članice i koja obavljaju ribolovne aktivnosti na regulatornom području. Ovo poglavlje primjenjuje se na plovila koja prevoze ulove na regulatornom području, ili proizvode ribarstva koji potječu od takvih ulova, koji nisu prethodno iskrcani ili prekrcani u luci.

Članak 39.

Dužnosti države članice luke

1.  Država članica luke Komisiji i EFCA-i dostavlja popis određenih luka u koje je dopušten ulazak ribarskih plovila radi iskrcaja, prekrcaja i/ili pružanja lučkih usluga i u najvećoj mogućoj mjeri osigurava da svaka određena luka ima dovoljne kapacitete za obavljanje inspekcija u skladu s ovim poglavljem. Komisija objavljuje popis određenih luka, u formatu PDF, na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a. Sve naknadne izmjene popisa objavljuju se kao zamjena prethodnog popisa najkasnije petnaest dana prije stupanja izmjene na snagu.

2.  Država članica luke utvrđuje minimalno razdoblje za prethodni zahtjev. Razdoblje za prethodni zahtjev iznosi 3 radna dana prije procijenjenog vremena dolaska. Međutim, država članica luke može u dogovoru s Komisijom utvrditi drugo razdoblje za prethodni zahtjev uzimajući u obzir, između ostalog, vrstu proizvoda ulova ili udaljenost između ribolovnih područja i njezinih luka. Država članica luke dostavlja informacije o razdoblju za prethodni zahtjev Komisiji, koja ih u formatu PDF objavljuje na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a.

3.  Država članica luke određuje nadležno tijelo koje djeluje kao kontaktna točka za potrebe primanja zahtjeva u skladu s člankom 41., primanje potvrda u skladu s člankom 40. stavkom 2. i izdavanje odobrenja u skladu sa stavkom 6. ovog članka. Država članica luke dostavlja naziv nadležnog tijela i njegove kontaktne podatke Komisiji, koja te informacije u formatu PDF objavljuje na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a.

4.  Zahtjevi utvrđeni u stavcima 1., 2. i 3. ne primjenjuju se kada Unija ne dopušta iskrcaj, prekrcaj ili upotrebu luka plovilima koja plove pod zastavom druge ugovorne stranke NAFO-a.

5.  Država članica luke bez odgode prosljeđuje primjerak obrasca iz članka 41. stavaka 1. i 2. ugovornoj stranci NAFO-a zastave plovila i ugovornoj stranci NAFO-a zastave plovila s kojih se obavlja prekrcaj kada plovilo obavlja prekrcaj.

6.  Ribarska plovila ne smiju ući u luku bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela države članice luke. Odobrenje za iskrcaj, prekrcaj ili korištenje drugim lučkim uslugama izdaje se samo ako je primljena potvrda ugovorne stranke NAFO-a zastave iz članka 40. stavka 2.

7.  Odstupajući od stavka 6., država članica luke može u cijelosti ili djelomično odobriti iskrcaj u odsutnosti potvrde iz tog stavka pod sljedećim uvjetima:

(a)  dotična riba čuva se u skladištu pod nadzorom nadležnih tijela;

(b)  riba se stavlja na raspolaganje za prodaju, preuzimanje, proizvodnju ili prijevoz isključivo nakon primitka potvrde iz stavka 6.;

(c)  ako se potvrda ne primi u roku od 14 dana brojeći od dovršetka operacija iskrcaja, država članica luke može zaplijeniti i odložiti ribu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

8.  Država članica luke bez odgode obavješćuje zapovjednika plovila o svojoj odluci o davanju ili odbijanju odobrenja za ulazak u luku ili ako je plovilo u luci, za iskrcaj, prekrcaj i drugu upotrebu luke. Ako se ulazak plovila odobri, država članica luke vraća zapovjedniku plovila primjerak obrasca Prethodnog zahtjeva za nadzor države luke iz Priloga II.L mjerama očuvanja i provedbe iz točke 43. Priloga ovoj Uredbi s propisno popunjenim dijelom C. Taj se primjerak bez odgode šalje i Komisiji koja ga bez odgode objavljuje na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a. U slučaju odbijanja država članica luke obavješćuje i ugovornu stranku NAFO-a zastave.

9.  U slučaju poništenja prethodnog zahtjeva iz članka 41. stavka 2. država članica luke Komisiji šalje primjerak poništenog Prethodnog zahtjeva za nadzor države luke Komisiji koja ga objavljuje na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a radi automatskog slanja ugovornoj stranci NAFO-a zastave.

10.  Osim ako je drukčije predviđeno u planu oporavka, država članica luke obavlja inspekcije najmanje 15 % takvih iskrcaja ili prekrcaja u svakoj izvještajnoj godini. Pri utvrđivanju plovila koja će podvrgnuti inspekciji država članica luke daje prednost:

(a)  plovilima kojima je već prije odbijen ulazak ili upotreba luke u skladu s ovim poglavljem ili nekom drugom odredbom ove Uredbe; i

(b)  zahtjevima drugih ugovornih članica NAFO-a, država ili regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom („RFMO-i”) za inspekciju određenog plovila.

11.  Inspekcije moraju biti u skladu s Prilogom IV.H mjerama očuvanja i provedbe iz točke 44. Priloga ovoj Uredbi te ih moraju obavljati ovlašteni inspektori države članice luke koji prije inspekcije zapovjedniku plovila daju na uvid identifikacijske dokumente.

12.  Uz suglasnost države članice luke Komisija može pozvati inspektore iz drugih ugovornih stranaka NAFO-a da budu u pratnji njezinih inspektora i promatraju inspekciju.

13.  Inspekcija u luci uključuje praćenje cijelog iskrcaja ili prekrcaja ribolovnih resursa u toj luci. Tijekom takve inspekcije inspektor države članice luke poduzima barem sljedeće:

(a)  uspoređuje s količinama svake iskrcane ili prekrcane vrste

i.  količine svake vrste zabilježene u očevidniku;

ii.  izvješća o ulovu i aktivnostima; i

iii.  sve informacije o ulovima iz ranije dostavljenih prethodnih zahtjeva za nadzor države luke iz Priloga II.L mjerama očuvanja i provedbe iz točke 43. Priloga ovoj Uredbi;

(b)  provjerava i bilježi količine po vrstama u ulovu zadržanom na plovilu po završetku iskrcaja ili prekrcaja;

(c)  provjerava sve informacije iz inspekcija obavljenih u skladu s poglavljem VII.;

(d)  provjerava sve mreže na plovilu i bilježi mjerenja veličine oka mrežnog tega;

(e)  provjerava veličinu ribe radi usklađenosti sa zahtjevima u pogledu najmanje veličine;

(f)   ako je relevantno, provjerava jesu li vrste u skladu s izvješćem o ulovu.

14.  Ako je moguće, država članica luke komunicira sa zapovjednikom plovila i višim članovima posade plovila i promatračem te, ako je moguće i potrebno, osigurava da je inspektora prati tumač.

15.  Ako je moguće, država članica luke izbjegava neopravdano zadržavanje ribarskog plovila i osigurava da se plovilu prouzroči što manje smetnji i neugodnosti, uključujući izbjegavanje nepotrebnog narušavanja kvalitete ribe.

16.  Svaka inspekcija bilježi se popunjavanjem obrasca PSC 3 (inspekcijsko izvješće o nadzoru države luke) kako je navedeno u Prilogu IV.C mjerama očuvanja i provedbe iz točke 9. Priloga ovoj Uredbi. Postupak za popunjavanje inspekcijskog izvješća o nadzoru države luke i postupanje s popunjenim izvješćem uključuje sljedeće:

(a)  inspektori utvrđuju i navode pojedinosti o povredama ove Uredbe koje su otkrili tijekom inspekcije u luci. Pojedinosti obuhvaćaju sve relevantne informacije dostupne u vezi s povredama otkrivenima na moru tijekom tekućeg izlaska u ribolov ribarskog plovila podvrgnutog inspekciji;

(b)  inspektori mogu unijeti komentare koje smatraju relevantnima;

(c)  zapovjedniku plovila omogućuje se dodavanje komentara ili prigovora na izvješće i, ako je primjereno, stupanje u kontakt s nadležnim tijelima države zastave, osobito kada zapovjednik plovila ima velikih poteškoća s razumijevanjem sadržaja izvješća;

(d)  inspektori potpisuju izvješće i traže od zapovjednika plovila da ga potpiše. Potpis zapovjednika plovila na izvješću služi isključivo kao potvrda primitka primjerka izvješća;

(e)  zapovjedniku plovila predaje se primjerak izvješća s rezultatom inspekcije, uključujući mjere koje bi se mogle poduzeti.

17.  Država članica luke bez odgode šalje primjerak svakog inspekcijskog izvješća o nadzoru države luke Komisiji i EFCA-i. Komisija objavljuje inspekcijsko izvješće o nadzoru države luke, u formatu PDF, na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a radi automatskog slanja ugovornoj stranci NAFO-a države zastave i državi zastave svakog plovila koje je obavilo prekrcaj ulova na ribarsko plovilo podvrgnuto inspekciji.

Članak 40.

Dužnosti države članice zastave

1.  Države članice osiguravaju da zapovjednik plovila koje plovi pod njihovom zastavom ispunjava obveze zapovjednika plovila utvrđene u članku 41.

2.  Država članica ribarskog plovila koje namjerava obaviti iskrcaj, prekrcaj ili koristiti se drugim lučkim uslugama, ili koje obavlja prekrcaj izvan luke potvrđuje prethodni zahtjev za nadzor države luke iz Priloga II.L mjerama očuvanja i provedbe iz točke 43. Priloga ovoj Uredbi, koji je poslan u skladu s člankom 39. stavkom 5. i čiji je dio B uredno ispunjen, vraćanjem primjerka izvješća u kojemu se navodi da:

(a)  ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov ribe ima dostatnu kvotu za prijavljenu vrstu;

(b)  prijavljena količina ribe na plovilu propisno je navedena po vrstama i uzeta u obzir pri izračunu ograničenja ulova ili napora koji bi mogli biti primjenjivi;

(c)  ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov ribe ima odobrenje za ribolov na prijavljenim područjima; i

(d)  prisustvo plovila na području koje je prijavilo kao područje na kojem je ostvaren ulov potvrđeno je podacima iz VMS-a.

3.  Država članica Komisiji šalje podatke za kontakt nadležnog tijela, koje djeluje kao kontaktna točka za potrebe primanja zahtjevâ u skladu s člankom 39. stavkom 5. i izdavanja potvrda u skladu s člankom 39. stavkom 6. Komisija objavljuje te informacije, u formatu PDF, na internetskim stranicama Sustava za praćenje, kontrolu i nadzor (MCS) NAFO-a.

Članak 41.

Obveze zapovjednika ribarskog plovila

1.  Zapovjednik ili zastupnik ribarskog plovila koje namjerava ući u luku prosljeđuje zahtjev za ulazak nadležnim tijelima države članice luke u razdoblju za zahtjev iz članka 39. stavka 2. Tom zahtjevu prilaže se obrazac prethodnog zahtjeva za nadzor države luke iz Priloga II.L mjerama očuvanja i provedbe, dijela A iz točke 43. Priloga ovoj Uredbi, popunjen na sljedeći način:

(a)  prethodni zahtjev za nadzor države luke PSC 1, kako ja naveden u Prilogu II.L.A mjerama očuvanja i provedbe upotrebljava se kada plovilo prevozi, iskrcava ili prekrcava vlastiti ulov; i

(b)  prethodni zahtjev za nadzor države luke PSC 2, kako ja naveden u Prilogu II.L.B mjerama očuvanja i provedbe upotrebljava se kada plovilo obavlja prekrcaj. Zasebni obrazac upotrebljava se za svako plovilo s kojeg se obavlja prekrcaj;

(c)  obrasci PSC 1 i PSC 2 popunjavaju se u slučajevima kada plovilo prevozi, iskrcava ili prekrcava vlastiti ulov i ulov koji je preuzet prekrcajem.

2.  Zapovjednik plovila ili zastupnik mogu poništiti prethodni zahtjev tako da obavijeste nadležno tijelo luke koju su namjeravali upotrijebiti. Tom zahtjevu prilaže se primjerak izvornog prethodnog zahtjeva za nadzor države luke iz Priloga II.L mjerama očuvanja i provedbe iz točke 43. Priloga ovoj Uredbi s riječju „poništeno” napisanom preko zahtjeva.

3.  Zapovjednik plovila ne započinje s iskrcajima ili prekrcajima niti se koristi drugim lučkim uslugama prije nego što je nadležno tijelo države članice izdalo odobrenje ili prije isteka procijenjenog vremena dolaska (ETA) navedenog u PSC1 ili PSC2. Međutim, može započeti s iskrcajima ili prekrcajima i može se početi koristiti drugim lučkim uslugama prije ETA-e uz dozvolu nadležnih tijela države članice luke.

4.  Zapovjednik plovila:

(a)  surađuje i pomaže pri inspekciji ribarskog plovila koja se obavlja u skladu s navedenim postupcima i ne smije sprečavati, zastrašivati ili ometati inspektore države luke u obavljanju njihovih dužnosti;

(b)  osigurava pristup svim područjima, palubama, prostorijama, ulovu, mrežama ili drugom alatu ili opremi te pruža sve relevantne informacije koje zatraže inspektori države luke, uključujući primjerke svih relevantnih dokumenata.

Članak 42.

Povrede otkrivene tijekom inspekcija u luci

Kada se povreda otkrije tijekom inspekcije plovila u luci, primjenjuju se relevantne odredbe članaka od 34. do 37.

Članak 43.

Povjerljivost

Sa svim izvješćima o inspekciji i istrazi, povezanim slikama ili dokazima te obrascima iz ovog poglavlja države članice, nadležna tijela, brodari, zapovjednici plovila i posada postupaju kao s povjerljivim dokumentima u skladu s Prilogom II.B mjerama očuvanja i provedbe iz točke 37. Priloga ovoj Uredbi.

POGLAVLJE IX.

NEUGOVORNE STRANKE

Članak 44.

Pretpostavljeni ribolov NNN

Smatra se da je plovilo neugovorne stranke narušilo djelotvornost ove Uredbe i bavilo se ribolovom NNN u sljedećim slučajevima:

(a)  zapaženo je ili na drugi način utvrđeno da se bavi ribolovnim aktivnostima na regulatornom području;

(b)  sudjeluje u prekrcaju s nekim drugim plovilom neugovorne stranke za koje je zapaženo ili na drugi način utvrđeno da se bavi ribolovnim aktivnostima unutar ili izvan regulatornog područja; i/ili

(c)  navedeno je na popisu NNN Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika („NEAFC”)(17).

Članak 45.

Zapažanje i inspekcija plovilâ neugovorne stranke na regulatornom području

Svaka država članica s inspekcijskom i/ili nadzornom službom na regulatornom području koja je odobrena u okviru programa zajedničke inspekcije i nadzora koja zapazi ili utvrdi da plovilo neugovorne stranke obavlja ribolovne aktivnosti na regulatornom području:

(a)  Komisiji odmah šalje informacije o tome upotrebom obrasca izvješća o nadzoru utvrđenog u Prilogu IV.A mjerama očuvanja i provedbe iz točke 38. Priloga ovoj Uredbi;

(b)  nastoji obavijestiti zapovjednika plovila o tome da se pretpostavlja da plovilo obavlja ribolov NNN i da će se o tome obavijestiti sve ugovorne stranke, relevantni RFMO-i i država zastave plovila;

(c)  ako je prikladno, zahtijeva od zapovjednika plovila da dopusti ukrcavanje na plovilo radi inspekcije; i

(d)  ako zapovjednik plovila pristane na inspekciju:

i.  bez odgode šalje Komisiji nalaze inspektora upotrebom obrasca izvješća o inspekciji utvrđenog u Prilogu IV.B mjerama očuvanja i provedbe iz točke 41. Priloga ovoj Uredbi; i

ii.  predaje zapovjedniku plovila primjerak izvješća o inspekciji.

Članak 46.

Ulazak u luku i inspekcija plovilâ neugovorne stranke

1.  Svaki zapovjednik plovila neugovorne stranke zahtijeva dozvolu za ulazak u luku od nadležnog tijela države članice luke u skladu s odredbama članka 41.

2.  Svaka država članica luke:

(a)  bez odgode prosljeđuje informacije koje je primila na temelju članka 41. državi zastave plovila i Komisiji;

(b)  odbija ulazak u luku svakom plovilu neugovorne stranke ako:

i.  zapovjednik plovila nije ispunio obveze utvrđene u članku 41. stavku 1.; ili

ii.  država zastave nije potvrdila ribolovne aktivnosti plovila u skladu s člankom 40. stavkom 2.;

(c)  obavješćuje zapovjednika plovila ili zastupnika, državu zastave tog plovila i Komisiju o svojoj odluci da pojedinom plovilu neugovorne stranke odbije ulazak u luku, iskrcaj, prekrcaj ili drugu upotrebu luke;

(d)  povlači odbijanje ulaska u luku samo ako država luke utvrdi da ima dovoljno dokaza o nedostatnosti ili pogrešnosti razloga na temelju kojih je odbijen ulazak ili da ti razlozi više nisu primjenjivi;

(e)  obavješćuje zapovjednika plovila ili zastupnika, državu zastave tog plovila i Komisiju o svojoj odluci da povuče odluku da pojedinom plovilu neugovorne stranke odbije ulazak u luku, iskrcaj, prekrcaj ili drugu upotrebu luke;

(f)  kada dopusti ulazak, osigurava da inspekciju plovila obavljaju ovlašteni službenici upoznati s ovom Uredbom i da se inspekcija obavlja u skladu s člankom 39. stavcima od 11. do 17.; i

(g)  Komisiji bez odgode šalje primjerak izvješća o inspekciji i pojedinosti o svim daljnjim mjerama koje je poduzela.

3.  Svaka država članica osigurava da nijedno plovilo neugovorne stranke ne obavlja iskrcaj ili prekrcaj ili na drugi način upotrebljava njezine luke, osim ako su inspekciju plovila obavili ovlašteni službenici upoznati s ovom Uredbom i ako zapovjednik plovila dokaže da je vrsta ribe na plovilu koja je obuhvaćena područjem primjene Konvencije izlovljena izvan regulatornog područja ili u skladu s ovom Uredbom.

Članak 47.

Privremeni popis plovila NNN

1.  Uz informacije dobivene od država članica u skladu s člancima 42. i 44. svaka država članica može bez odgode poslati Komisiji sve informacije koje bi mogle pomoći u utvrđivanju plovila neugovorne stranke koja bi mogla obavljati ribolov NNN na regulalornom području.

2.  Ako ugovorna stranka uloži prigovor na uključivanje plovila s NEAFC-ova popisa plovila NNN na NAFO-ov popis plovila NNN ili brisanje s njega, izvršni tajnik NAFO-a stavlja to plovilo na privremeni popis plovila NNN.

Članak 48.

Mjere protiv plovila navedenih na popisu plovila NNN

Svaka država članica poduzima sve mjere potrebne za odvraćanje od ribolova NNN, njegovo sprečavanje i zaustavljanje u pogledu svih plovila navedenih na popisu plovila NNN, uključujući:

(a)  zabranu svim plovilima koja plove pod njezinom zastavom, osim u slučaju više sile, da sudjeluju u ribolovnim aktivnostima s takvim plovilom, što uključuje, no nije ograničeno na zajedničke ribolovne operacije;

(b)  zabranu isporuke zaliha, goriva ili pružanja drugih usluga takvom plovilu;

(c)  zabranu ulaska takvog plovila u njezine luke, a ako je plovilo u luci, zabranu upotrebe luke, osim u slučaju više sile, opasnosti, za potrebe inspekcije ili provedbe odgovarajućih izvršnih mjera;

(d)  zabranu promjene posade, osim ako je to potrebno u slučaju više sile;

(e)  odbijanje izdavanja odobrenja takvom plovilu za ribolov u vodama pod njezinom nacionalnom jurisdikcijom;

(f)  zabranu zakupljivanja takvog plovila;

(g)  odbijanje izdavanja odobrenja takvom plovilu za plovidbu pod njezinom zastavom;

(h)  zabranu iskrcaja i uvoza ribe koja je na takvom plovilu ili koja se može povezati s takvim plovilom;

(i)  poticanje uvoznika, prijevoznika i drugih povezanih sektora da se suzdrže od ugovaranja prekrcaja ribe s takvih plovila; i

(j)  prikupljanje i razmjenu svih prikladnih informacija o takvom plovilu s drugim ugovornim strankama, neugovornim strankama i RFMO-ima s ciljem otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja upotrebe lažnih uvoznih ili izvoznih certifikata povezanih s ribom ili proizvodima ribarstva s takvih plovila.

POGLAVLJE X.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Povjerljivost

Uz ispunjenje obveza utvrđenih u člancima 112. i 113. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice osiguravaju povjerljivo postupanje s elektroničkim izvješćima i porukama koje se šalju NAFO-u i primaju od njega u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (a), člankom 4. stavkom 6., člankom 5. stavkom 3. točkom (c), člankom 10. stavkom 2., člankom 15. stavkom 4., člankom 22. stavcima 1., 5. i 6., člankom 23. stavkom 6., člankom 25. stavkom 8., člankom 26. stavkom 9., člankom 27. stavcima 3., 5., 6., 7. i 15., člankom 29. stavcima 1. i 2., člankom 34. stavkom 2., člankom 36. stavkom 4., člankom 37. stavkom 1. i člankom 39. stavkom 8.

Članak 50.

Postupak za izmjene

1.   Komisija do … [šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] donosi delegirani akt u skladu s člankom 51. kojim se ova Uredba dopunjuje odredbama iz mjera očuvanja i provedbe i prilozima mjerama očuvanja i provedbe iz Priloga ovoj Uredbi. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 51. kako bi naknadno izmijenila taj delegiran akt.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 51. kojima se mijenja ova Uredba kako bi se prilagodila mjerama NAFO-a kojima se Unija i njezine države članice obvezuju u pogledu:

(a)  popisa ▌ aktivnosti istraživačkih plovila iz članka 4. stavka 1.;

(b)  mjera predviđenih u članku 9. i povezanih s ribolovnim područjima za sjeverne kozice; relevantnog izvješćivanja, promjena u ribolovnoj dubini i upućivanja na područja ograničena za ribolov i područja zabrane ribolova;

(c)  postupaka za plovila s više od 50 tona žive mase ukupnog ulova koja ulaze na regulatorno područje radi ribolova grenlandskog halibuta u vezi sa sadržajem obavijesti predviđenih u članku 10. stavku 2. točkama (a) i (b) te uvjeta za početak ribolova predviđenih u članku 10. stavku 2. točki (d);

(d)  sadržaja elektroničkog prijenosa kako je utvrđeno u članku 22. stavku 5., popisa valjanih dokumenata koji se trebaju nalaziti na plovilu u skladu s člankom 22. stavkom 8. i sadržaja plana kapaciteta opisanog u članku 22. stavku 10.;

(e)  dokumentacije koja se treba nalaziti na zakupljenom plovilu u skladu s člankom 23. stavkom 9.;

(f)  podataka iz VMS-a koji se prenose stalnim automatskim slanjem kako je utvrđeno u članku 26. stavku 1., kao i dužnosti povezanih s centrom za praćenje ribarstva kako je utvrđeno u članku 26. stavcima 2. i 9.;

(g)  postotaka razine pokrivenosti promatračima kako je utvrđeno u članku 27. stavku 3., izvješćivanja koje provode države članice kako je utvrđeno u članku 27. stavku 7., , dužnosti promatrača kako je utvrđeno u članku 27. stavku 11. i dužnosti zapovjednika plovila kako je utvrđeno u članku 27. stavku 12.;

(h)  obveze zapovjednika plovila tijekom inspekcije kako je utvrđeno u članku 32.;

3.  Izmjene u skladu sa stavkom 1. izričito su ograničene na provedbu izmjena mjera očuvanja i provedbe u pravo Unije.

Članak 51.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 50. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od … [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 50. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 50. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 52.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 2115/2005 i Uredba (EZ) br. 1386/2007 stavljaju se izvan snage.

Članak 53.

Izmjene Uredbe (EU) 2016/1627

Uredba (EU) 2016/1627 mijenja se kako slijedi:

1.   u članku 3. dodaju se sljedeće točke:"

„27. ,veliko plovilo za pelagijski ribolov parangalomʼ znači plovilo za pelagijski ribolov parangalom čija duljina preko svega iznosi više od 24 metra;

   28. ,okružujuće mreže plivariceʼ znači svaka okružujuća mreža čije se dno stišće s pomoću užeta za zatvaranje mreže koje prolazi kroz niz obruča postavljenih na olovnju i koje omogućava da se mreža stisne i zatvori.”;

"

2.   članak 9. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 9.

Planovi upravljanja ribolovnim kapacitetom

   1. Svaka država članica izrađuje godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom da bi prilagodila broj ribarskih plovila kako bi se pokazalo da je ribolovni kapacitet razmjeran ribolovnim mogućnostima koje su dodijeljene plovilima u relevantnom razdoblju.
   2. Države članice prilagođavaju ribolovni kapacitet rabeći parametre koje je predložio SCRS, a koje je ICCAT donio 2009.

Države članice mogu dodijeliti sektorske kvote malim obalnim plovilima koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune te ih navode u svojim planovima ribolova. U svoje planove praćenja, kontrola i inspekcijskih pregleda one uključuju i dodatne mjere za pomno praćenje iskorištenosti kvote te flote. S pomoću parametara iz stavka 1. države članice različitom broju plovila mogu izdati odobrenja da u potpunosti iskoriste svoje ribolovne mogućnosti.

   3. Portugal i Španjolska mogu dodijeliti sektorske kvote za brodove s mamcima koji djeluju u vodama oko Azora, Madeire i Kanarskih otoka. Sektorska kvota i dodatne mjere za praćenje njezine iskorištenosti moraju biti jasno utvrđeni u njihovim godišnjim planovima.
   4. Kada države članice dodjeljuju sektorske kvote u skladu sa stavkom 2. ili 3., ne primjenjuje se minimalan zahtjev od 5 tona za kvotu kojeg je SCRS definirao 2009.
   5. Prilagodba ribolovnog kapaciteta za plivarice tunolovke ograničena je na najveće povećanje od 20 % u odnosu na polazni ribolovni kapacitet iz 2018.
   6. Za razdoblje 2019. – 2020. države članice mogu izdati odobrenja za onaj broj klopki koje se rabe u ribolovu plavoperajne tune kojim se omogućuje da se u cijelosti iskoriste njihove ribolovne mogućnosti.”.

"

3.   članak 10. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 10.

Godišnji planovi upravljanja uzgojem

   1. Svake godine do 31. siječnja svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu Komisiji dostavlja godišnji plan upravljanja uzgojem u skladu s ovim člankom.
   2. Komisija prikuplja te planove i uključuje ih u plan Unije. Komisija šalje taj plan Tajništvu ICCAT-a do 15. veljače svake godine u svrhu rasprave i odobrenja ICCAT-a.
   3. U godišnjem planu upravljanja uzgojem svaka država članica dokazuje da su ukupni ulazni kapacitet i ukupni uzgojni kapacitet razmjerni procijenjenoj količini plavoperajne tune raspoložive za uzgoj.
   4. Države članice ograničavaju svoj kapacitet uzgoja tune u skladu s ukupnim uzgojnim kapacitetom upisanim u ICCAT-ov registar objekata za uzgoj plavoperajne tune ili onim koji je odobren i prijavljen ICCAT-u 2018.
   5. Najveća ulazna količina ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti na uzgajališta pojedine države članice ograničena je na ulazne količine koje su u ICCAT-ov registar objekata za uzgoj plavoperajne tune upisala uzgajališta te države članice 2005., 2006., 2007. ili 2008. godine.
   6. Ako pojedina država članica treba povećati najveću ulaznu količinu ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti na jedno ili nekoliko uzgajališta tuna, navedeno povećanje mora biti razmjerno ribolovnim mogućnostima koje su dodijeljene toj državi članici, uključujući uvoz žive plavoperajne tune.
   7. Države članice s uzgajalištima osiguravaju da znanstvenici koje je SCRS zadužio za pokuse radi utvrđivanju stopa rasta tijekom razdoblja tova imaju pristup i, kao što je propisano protokolom, pomoć u provođenju pokusa u skladu sa standardiziranim protokolom koji je SCRS izradio za praćenje prepoznatljivih ribljih jedinki.”.

"

4.   članak 11. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 11.

Ribolovne sezone

   1. Ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama u dopušten je u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru od 26. svibnja do 1. srpnja.
   2. Odstupajući od stavka 1., ribolov plavoperajne tune u Jadranskom moru može se dopustiti plivaricama tunolovkama do 15. srpnja za ribu iz uzgoja u Jadranskom moru (ribolovno područje FAO-a 37.2.1).
   3. Odstupajući od stavka 1., ako pojedina država članica može dokazati da, zbog vjetrova snage 5 ili više na Beaufortovoj ljestvici, neke njezine plivarice za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru nisu mogle iskoristiti svoje uobičajene ribolovne dane tijekom godine, ta država članica može tijekom godine prenijeti najviše 10 izgubljenih dana za dotična plovila do 11. srpnja.
   4. Ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru dopušten je velikim plovilima za pelagijski ribolov parangalom od 1. siječnja do 31. svibnja.
   5. Države članice utvrđuju sezone otvorenog ribolova za svoje flote, osim plivarica tunolovki i velikih plovila za pelagijski ribolov parangalom, u svojim godišnjim planovima ribolova.”.

"

5.   članak 16. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 16.

Usputni ulov

   1. Svaka država članica određuje usputni ulov plavoperajne tune unutar svoje kvote i o tome obavješćuje Komisiju pri slanju svojeg godišnjeg plana ribolova.
   2. Razina usputnog ulova plavoperajne tune ne smije premašiti 20 % ukupnog ulova na plovilu po završetku svakog izlaska u ribolov. Metodologija koja se koristi za izračun tog usputnog ulova u odnosu na ukupan ulov na plovilu mora se jasno utvrditi u godišnjem planu ribolova. Usputni ulov može se izračunavati prema masi ili prema broju primjeraka. Izračun prema broju primjeraka primjenjuje se samo na tunu i vrste slične tuni kojima upravlja ICCAT. Za flotu malih obalnih plovila razina dopuštenog usputnog ulova može se izračunati na godišnjoj osnovi.
   3. Sav usputni ulov mrtve plavoperajne tune, zadržan na plovilu ili odbačen, oduzima se od kvote države članice zastave te se bilježi i prijavljuje Komisiji.
   4. U slučaju država članica koje nemaju određenu kvotu za plavoperajnu tunu, dotični usputni ulov odbija se od posebne kvote Unije za usputni ulov plavoperajne tune, uspostavljene u skladu s UFEU-om i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
   5. Ako je kvota dodijeljena državi članici dotičnog ribarskog plovila ili zamke već iscrpljena, nije dopušten ulov plavoperajne tune, a države članice poduzimaju potrebne mjere da se osigura puštanje na slobodu. Zabranjuje se prerada i stavljanje na tržište mrtve plavoperajne tune, a sav ulov se bilježi. Informacije o takvom ulovu države članice svake godine dostavljaju Komisiji koja ih šalje Tajništvu ICCAT-a.
   6. Na plovilima koja ne love aktivno plavoperajnu tunu mora se jasno odvojiti svaka količina plavoperajne tune koja se čuva na plovilu od drugih vrsta, kako bi se kontrolnim tijelima omogućilo nadziranje usklađenosti s ovim člankom. Taj se usputni ulov može staviti na tržište ako je popraćen eBCD-om.”.

"

Članak 54.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 53. primjenjuje se od 21. lipnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

Prilog

1.   Tablica 4. mjera očuvanja i provedbe iz članka 3. točke 17. i iz članka 17.;

2.  Tablica 2. mjera očuvanja i provedbe iz članka 3. točke 17. i članka 17.;

3.  Dio VI. Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 3. točke 21., članka 21. stavka 2. i članka 27. stavka 11. točke (a);

4.  Dio VII. Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 3. točke 29.;

5.  Format propisan iz Priloga II.C mjerama očuvanja i provedbe iz članka 4. stavka 2. točke (a);

6.   Tablica 1. i slika 1.1 mjera očuvanja i provedbe iz članka 9. stavka 1.;

7.  Tablica 2. i slika 1.2 mjera očuvanja i provedbe iz članka 9. stavka 4.;

8.  Tablica 3. i slika 1.3 mjera očuvanja i provedbe iz članka 9. stavka 5.;

9.  Format propisan iz Priloga IV.C mjerama očuvanja i provedbe iz članka 10. stavka 1. točke (e), članka 27. stavka 3. točke (c) i članka 39. stavka 16.;

10.  Prilog III.A mjerama očuvanja i provedbe iz članka 13. stavka 1.;

11.   Prilog I.C mjerama očuvanja i provedbe iz članka 13. stavka 2. točke (d), članka 24. stavka 1. točke (b) i članka 25. stavka 6. točke (g);

12.  Prilog III.B mjerama očuvanja i provedbe iz članka 14. stavaka 2. i 3.;

13.  Prilog I.D mjerama očuvanja i provedbe iz članka 16. stavaka 1. i 2.;

14.  Slika 3. mjera očuvanja i provedbe iz članka 18. stavka 1.;

15.  Tablica 5. mjera očuvanja i provedbe iz članka 18. stavka 1.;

16.  Slika 4. mjera očuvanja i provedbe iz članka 18. stavka 2.;

17.  Tablica 6. mjera očuvanja i provedbe iz članka 18. stavka 2.;

18.  Slika 5. mjera očuvanja i provedbe iz članka 18. stavaka 3. i 4.;

19.  Tablica 7. mjera očuvanja i provedbe iz članka 18. stavaka 3. i 4.;

20.   Protokol o istraživačkom ribolovu iz Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 19. stavka 1.;

21.   Obavijest o namjeri obavljanja istraživačkog pridnenog ribolova iz Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 19. stavka 2. točke (a);

22.   Izvješće o izlasku u istraživački pridneni ribolov iz Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 19. stavka 2. točke (b);

23.  Elementi za razmatranje predloženih istraživačkih pridnenih ribolovnih aktivnosti iz Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 20. stavka 2. točke (b);

24.   Obrazac za prikupljanje podataka o istraživačkom ribolovu iz Priloga I.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 21. stavka 4. točke (a);

25.  Format propisan za popis plovila iz Priloga II.C1 mjerama očuvanja i provedbe iz članka 22. stavka 1. točke (a);

26.  Format propisan za brisanje s popisa plovila iz Priloga II.C2 mjerama očuvanja i provedbe iz članka 22. stavka 1. točke (b);

27.  Format utvrđen za pojedinačna odobrenja za svako plovilo iz Priloga II.C3 mjerama očuvanja i provedbe iz članka 22. stavka 5. točke (a);

28.  Format propisan za suspenziju odobrenja iz Priloga II.C4 mjerama očuvanja i provedbe iz članka 22. stavka 5. točke (b);

29.   Popis oznaka za prezentiranje oblika proizvoda iz Priloga II.K mjerama očuvanja i provedbe iz članka 24. stavka 1. točke (e);

30.   Model očevidnika o ribolovu iz Priloga II.A mjerama očuvanja i provedbe iz članka 25. stavka 2.;

31.  Format za izvješće o ulovu iz Priloga II.D mjerama očuvanja i provedbe iz članka 25. stavaka 6. i 8. i iz članka 26. stavaka 9. točke (b);

32.  Format za poništenje izvješća o ulovu iz Priloga II.F mjerama očuvanja i provedbe iz članka 25. stavaka 6. i 7.;

33.  Prilog II.N mjerama očuvanja i provedbe iz članka 25. stavka 9. točke (b);

34.  Format za razmjenu podataka iz Priloga II.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 26. stavka 9. točke (b);

35.  Izvješće promatrača iz Priloga II.M mjerama očuvanja i provedbe iz članka 27. stavka 11. točaka (a);

36.  Izvješće koje promatrač svakodnevno šalje iz Priloga II.G mjerama očuvanja i provedbe kako je navedeno u članku 27. stavku 11. točki (e);

37.  Pravila o povjerljivosti iz Priloga II.B mjerama očuvanja i provedbe iz članka 28. stavka 10. i članka 43.;

38.  Obrazac za izvješće o nadzoru iz Priloga IV.A mjerama očuvanja i provedbe iz članka 30. stavka 1. točke (a) i članka 45. točke (a);

39.  Zastavica prikazana u Prilogu IV.E mjerama očuvanja i provedbe iz članka 31. točke (b);

40.  Pravila o stavljanju na raspolaganje ljestava za penjanje iz Priloga IV.G mjerama očuvanja i provedbe iz članka 32. točke (c);

41.  Izvješće o inspekciji iz Priloga IV.B mjerama očuvanja i provedbe iz članka 33. stavka 1., članka 34. stavka 2. točke (a) i članka 45. točke (d);

42.  NAFO-ova inspekcijska plomba iz Priloga IV.F mjerama očuvanja i provedbe iz članka 34. stavka 1. točke (d);

43.  Prethodni zahtjev za nadzor države luke iz Priloga II.L mjerama očuvanja i provedbe iz članka 39. stavka 8. i stavka 13. točke (a) podtočke iii., članka 40. stavka 2., kao i članka 41. stavaka 1. i 2.;

44.  Prilog IV.H mjerama očuvanja i provedbe o inspekcijama iz članka 39. stavka 11.;

(1)Mišljenje od 23. siječnja 2019.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 17. travnja 2019.
(3)Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
(4)Odluka Vijeća od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. i Sporazuma o primjeni njezinog dijela XI. od 28. srpnja 1994. od strane Europske zajednice (SL L 179, 23.6.1998., str. 1.).
(5)Uredba Vijeća (EEZ) br. 3179/78 od 28. prosinca 1978. o zaključivanju Konvencije Europske ekonomske zajednice o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (SL L 378, 30.12.1978., str. 1.).
(6)Odluka Vijeća 2010/717/EU od 8. studenoga 2010. o odobrenju, u ime Europske unije, izmjene Konvencije o budućoj multilateralnoj suradnji u području ribarstva na sjeverozapadnom Atlantiku (SL L 321, 7.12.2010., str. 1.).
(7)Uredba Vijeća (EZ) br. 1386/2007 od 22. listopada 2007. o mjerama očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na području koje regulira Organizacija za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku (SL L 318, 5.12.2007., str. 1.).
(8)Uredba Vijeća (EZ) br. 2115/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi plana oporavka grenlandske ploče u okviru Organizacije za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku (SL L 340, 23.12.2005., p. 3).
(9)SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
(10)Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016, str. 1.).
(11)Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).
(12)Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).
(13)Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).
(14)Uredba (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (SL L 83, 25.3.2019., str. 18.).
(15)Uredba Komisije (EZ) br. 517/2008 od 10. lipnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 u pogledu određivanja veličine oka mrežnog tega i debljine konca ribarskih mreža (SL L 151, 11.6.2008., str. 5).
(16)Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).
(17)Konvencija o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika potpisana je u Londonu 18. studenoga 1980. i stupila je na snagu 17. ožujka 1982., a Europska zajednica pristupila joj je 13. srpnja 1981. (SL L 227, 12.8.1981., str.22.).

Posljednje ažuriranje: 3. svibnja 2019.Pravna napomena