Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0304(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0017/2019

Texte depuse :

A8-0017/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0417

Texte adoptate
PDF 417kWORD 118k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest ***I
P8_TA-PROV(2019)0417A8-0017/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului (COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0577),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0391/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 ianuarie 2019,(1)

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0017/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1627 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2115/2005 și (CE) nr. 1386/2007 ale Consiliului
P8_TC1-COD(2018)0304

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Unul dintre obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(3) este de a garanta o exploatare a resurselor biologice marine care oferă condiții economice, de mediu și sociale durabile.

(2)  Prin Decizia 98/392/CE a Consiliului(4), Uniunea a aprobat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării și Acordul privind punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 în ceea ce privește conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești mari migratori, care conțin principii și norme de conservare și gestionare a resurselor marine vii. În cadrul obligațiilor sale internaționale mai ample, Uniunea participă la eforturile depuse în apele internaționale pentru conservarea stocurilor de pește.

(3)  Uniunea este parte la Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (denumită în continuare „convenția”), aprobată prin Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 al Consiliului(5). La 28 septembrie 2007 au fost adoptate modificări ale convenției, aprobate prin Decizia 2010/717/UE a Consiliului(6).

(4)  Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) are autoritatea de a adopta decizii cu efecte juridice obligatorii pentru conservarea resurselor piscicole din domeniul său de competență. Respectivele decizii sunt adresate în principal părților contractante la NAFO, dar includ, de asemenea, obligații pentru operatori (de exemplu, pentru comandantul navei). La intrarea lor în vigoare, măsurile de conservare și executare ale NAFO (MCE) sunt obligatorii pentru toate părțile contractante la NAFO și, în cazul Uniunii, trebuie să fie încorporate în dreptul Uniunii, în măsura în care nu fac deja obiectul acestuia.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului(7) a transpus MCE în dreptul Uniunii.

(6)   Regulamentul (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului(8) a stabilit un plan de redresare pentru halibutul negru în subzona 2 și diviziunile 3KLMONO ale NAFO.

(7)  MCE au fost modificate la fiecare reuniune anuală a părților contractante la NAFO începând cu anul 2008. Noile dispoziții trebuie să fie încorporate în dreptul Uniunii, inclusiv în ceea ce privește măsurile de conservare pentru anumite specii, protecția ecosistemelor marine vulnerabile, procedurile de inspecție în larg și în port, cerințele aplicabile navelor, monitorizarea activităților de pescuit și măsurile suplimentare ale statului portului.

(8)  Având în vedere că anumite dispoziții ale MCE sunt modificate mai frecvent de părțile contractante la NAFO și se anticipează posibilitatea ca acestea să fie modificate mai mult în viitor, pentru a încorpora rapid în dreptul Uniunii viitoarele modificări aduse MCE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei cu privire la următoarele aspecte: ▌lista activităților ▌ navelor de cercetare; ▌măsurile referitoare la pescuitul de crevete nordic; schimbarea adâncimilor de pescuit și trimiterile la zone restricționate sau închise; procedurile referitoare la navele autorizate cu capturi totale la bord având o greutate în viu de peste 50 de tone pescuite în afara zonei de reglementare, care intră în zonă pentru a pescui halibut negru și condițiile prealabile pentru începutul pescuitului de halibut negru; ▌conținutul transmiterii electronice, lista documentelor valabile care trebuie să fie prezente la bordul navei și conținutul planurilor de capacitate; documentația privind acordurile de navlosire care trebuie să fie prezentă la bordul navelor; ▌datele sistemului de monitorizare a navelor (VMS); dispoziții privind raportarea electronică și conținutul notificărilor; și obligațiile comandantului navei de pescuit în timpul inspecției ▌.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(9). În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(9)  Comisia, în calitate de reprezentant al Uniunii la reuniunile NAFO, aprobă anual un număr de dispoziții pur tehnice ale MCE, referitoare în special la forma și conținutul schimbului de informații, la terminologia științifică sau la închiderea zonelor vulnerabile. Comisia ar trebui, de asemenea, să adopte un act delegat de completare a prezentului regulament cu respectivele dispoziții și anexe la MCE și ar trebui să fie împuternicită să îl modifice.

(10)  Prin urmare, ar trebui abrogate Regulamentele (CE) nr. 2115/2005 și (CE) nr. 1386/2007.

(11)   În noiembrie 2018, Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) a adoptat Recomandarea 18-02 de instituire a unui plan de gestionare pentru tonul roșu, care va intra în vigoare la 21 iunie 2019. Recomandarea 18-02 abrogă Recomandarea 17-07, care a modificat Recomandarea 14-04 de instituire a unui plan de redresare pentru tonul roșu , care a fost transpusă în dreptul Uniunii prin Regulamentul (UE) 2016/1627 al Parlamentului European și al Consiliului(10). Recomandarea 18-02 conține dispoziții mai flexibile decât cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/1627.

(12)   Comisia intenționează să adopte o propunere de regulament în vederea punerii în aplicare a Recomandării 18-02 în cursul primului semestru al anului 2019. Este puțin probabil ca respectivul regulament să fie adoptat de colegiuitori înaintea intrării în vigoare a Recomandării 18-02.

(13)   În cadrul unei reuniuni tehnice privind aspecte legate de ICCAT care s-a desfășurat la 11 decembrie 2018, statele membre și-au exprimat dorința de a pune în aplicare cel puțin anumite dispoziții din Recomandarea 18‑02 cu privire la capturile accidentale, capacitatea de pescuit și de creștere și sezoanele deschise începând cu 21 iunie 2019, pentru a asigura condiții de concurență echitabile între toți operatorii care pescuiesc ton roșu. În plus, există noi dispoziții consolidate de control inclusiv pentru controalele aleatorii la fermele piscicole, la comerțul cu pești vii și la practicile de creștere, pe care statele membre trebuie să le pună, de asemenea, în aplicare începând cu 21 iunie 2019, în baza unei competențe partajate pentru respectiva politică.

(14)   Pentru a asigura condiții de concurență echitabile între navele de pescuit ale Uniunii și alte flote care pescuiesc ton roșu, măsurile ICCAT prevăzute în Recomandarea 18-02, legate de capturile accidentale, capacitatea de pescuit și de creștere și sezoanele deschise ar trebui să fie incluse în Regulamentul (UE) 2016/1627.

(15)   Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/1627 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament, sub rezerva unor dispoziții contrare, se aplică navelor de pescuit ale Uniunii care sunt utilizate sau care se intenționează a fi utilizate în scopul activităților de pescuit comercial care vizează resursele piscicole din zona de reglementare a NAFO, astfel cum este definită în anexa I la Convenție, precum și activităților desfășurate de navele țărilor terțe în temeiul convenției în apele sau pe teritoriul Uniunii.

(2)  Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere obligațiilor din regulamentele existente în sectorul pescăresc, în special Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului(11), și Regulamentele (CE) nr. 1005/2008(12) și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului(13).

(3)  În afara cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare, navele de cercetare ale Uniunii nu sunt restricționate de măsurile de conservare și gestionare privind capturile de pește, în special cele referitoare la dimensiunea ochiurilor de plasă, limitele de mărime, zonele și sezoanele în care pescuitul este interzis.

Articolul 2

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește normele privind punerea în aplicare de către Uniune a MCE în scopul implementării lor uniforme și eficace în Uniune.

(2)   De asemenea, prezentul regulament modifică anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2016/1627.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.  „convenția” înseamnă Convenția din 1979 privind cooperarea în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Vest, cu modificările aferente;

2.  „zona convenției” înseamnă zona căreia i se aplică convenția, prevăzută la articolul IV alineatul (1) din convenție. Zona convenției este împărțită în subzone, diviziuni și subdiviziuni științifice și statistice, enumerate în anexa I la convenție;

3.  „zonă de reglementare” înseamnă acea parte din zona convenției care nu intră sub jurisdicție națională;

4.  „resurse piscicole” înseamnă toți peștii, moluștele și crustaceele din zona convenției, cu excepția:

(a)  speciilor sedentare asupra cărora statele costiere pot exercita drepturi suverane în conformitate cu articolul 77 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării; și

(b)  în măsura în care intră sub incidența altor tratate internaționale, stocurilor de specii anadrome și catadrome, precum și speciilor mari migratoare enumerate în anexa I la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării;

5.  „activități de pescuit” înseamnă recoltarea sau prelucrarea resurselor piscicole, debarcarea sau transbordarea resurselor piscicole ori a produselor derivate din acestea sau oricare altă activitate de pregătire, de sprijinire sau conexă recoltării resurselor piscicole în zona de reglementare, inclusiv:

(a)  căutarea sau capturarea resurselor piscicole, precum și orice încercare în acest sens;

(b)  orice activitate care poate avea în mod rezonabil ca rezultat localizarea, capturarea, sau recoltarea resurselor piscicole în orice scop; și

(c)  orice operațiune pe mare care sprijină sau pregătește activitățile menționate în prezenta definiție, fără a include operațiunile privind urgențele care implică sănătatea și siguranța membrilor echipajului aflați la bord sau siguranța navei;

6.  „navă de pescuit” înseamnă orice navă a Uniunii care participă sau a participat la activități de pescuit și include navele de prelucrare a peștelui și navele care participă la transbordări sau la orice alte activități de pescuit sau de pregătire a acestora, ori la activități de pescuit experimental sau de explorare;

7.  „navă de cercetare” înseamnă o navă utilizată permanent pentru cercetare sau o navă utilizată în mod normal pentru activități de pescuit sau activități de sprijin pentru pescuit și care este utilizată temporar pentru cercetare în domeniul pescuitului;

8.  „MCE” înseamnă măsurile de conservare și executare în vigoare, astfel cum sunt adoptate de Comisia NAFO;

9.  „posibilități de pescuit” înseamnă cotele de pescuit repartizate unui stat membru printr-un act al Uniunii în vigoare pentru zona de reglementare;

10.  „EFCA” înseamnă Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului astfel cum a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2019/473 al Parlamentului European și al Consiliului(14);

11.  „zi de pescuit” înseamnă orice zi calendaristică sau fracțiune dintr-o zi calendaristică în care o navă de pescuit este prezentă în orice diviziune din zona de reglementare;

12.  „port” înseamnă, printre altele, terminalele din larg și alte instalații pentru debarcare, transbordare, ambalare, prelucrare, realimentare sau reaprovizionare;

13.  „navă a unei părți necontractante” înseamnă o navă care arborează pavilionul unui stat care nu este o parte contractantă la NAFO sau nu este un stat membru, sau o navă care este suspectată a fi o navă fără naționalitate;

14.  „transbordare” înseamnă transferul, peste bord, de pe o navă de pescuit pe alta, de resurse piscicole sau produse pescărești;

15.  „traul pelagic” înseamnă un traul conceput pentru pescuitul de specii pelagice, nicio parte a acestuia nefiind concepută pentru a fi operată sau nefiind operată în contact cu fundul apei în niciun moment. Această unealtă nu include discurile, bobinele sau rolele de pe grandeea sa, nici alte dispozitive atașate, concepute pentru a atinge fundul, dar poate avea atașate apărători;

16.  „ecosisteme marine vulnerabile” sau „EMV” înseamnă EMV-urile menționate la punctele 42 și 43 din Orientările internaționale pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă ale Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (FAO);

17.  „amprentă”, denumită și „zone de pescuit de fund existente”, înseamnă porțiunea din zona de reglementare în care s-a practicat dintotdeauna pescuitul de fund și este definită de coordonatele prezentate în Tabelul 4 și ilustrată în Figura 2 din MCE la care se face trimitere la punctele 1 și 2 din anexa la prezentul regulament;

18.  „activități de pescuit de fund” înseamnă orice activitate în care uneltele de pescuit ating sau este probabil să atingă fundul mării în cursul normal al operațiunilor de pescuit;

19.  „pește prelucrat” înseamnă orice organism marin care a fost modificat fizic după capturare, inclusiv pește care a fost tăiat în fileuri, eviscerat, ambalat, conservat, congelat, afumat, sărat, gătit, murat, uscat sau pregătit pentru piață în orice alt mod;

20.  „activități de pescuit de fund de explorare” înseamnă activități de pescuit de fund desfășurate în afara amprentei sau în interiorul amprentei cu modificări semnificative aduse desfășurării activității sau tehnologiei utilizate pentru pescuit;

21.  „specii indicatoare de EMV” înseamnă speciile care semnalează apariția EMV, astfel cum se precizează în partea VI din anexa I.E la MCE la care se face trimitere la punctul 3 din anexa la prezentul regulament;

22.  „număr IMO” înseamnă un număr compus din șapte cifre, care este atribuit unei nave sub autoritatea Organizației Maritime Internaționale;

23.  „inspector”, cu excepția cazului în care se prevede altfel, înseamnă un inspector din serviciile de control al pescuitului ale unei părți contractante la NAFO, desemnat pentru programul comun de inspecție și supraveghere menționat în Capitolul VII;

24.  „pescuit INN” înseamnă activitățile descrise în Planul internațional de acțiune privind prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, adoptat de FAO;

25.  „campanie de pescuit” pentru o navă de pescuit include intervalul de timp de la intrare până la plecarea din zona de reglementare și continuă până la momentul la care întreaga captură de la bord din zona de reglementare a fost debarcată sau transbordată;

26.  „CMP” înseamnă un centru terestru de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion;

27.  „lista navelor INN” înseamnă lista stabilită în conformitate cu articolele 52 și 53 din MCE;

28.  „efecte nocive semnificative” înseamnă efectele nocive semnificative menționate la punctele 17-20 din Orientările internaționale pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă ale FAO;

29.  „element indicator al EMV” înseamnă elementul indicator al EMV menționat în caracteristicile topografice, hidrofizice sau geologice care susțin potențial EMV, astfel cum se precizează în partea VII din anexa I.E la MCE la care se face trimitere la punctul 4 din anexa la prezentul regulament.

30.   „observator” înseamnă o persoană care este autorizată și certificată de un stat membru sau de o parte contractantă să observe, să monitorizeze și să colecteze informații la bordul navelor de pescuit.

CAPITOLUL II

MĂSURI DE CONSERVARE ȘI GESTIONARE

Articolul 4

Nave de cercetare

(1)  O navă de cercetare:

(a)  nu desfășoară activități de pescuit neconforme cu planul său de cercetare; sau

(b)  nu capturează crevete nordic în diviziunea 3L cu depășirea repartizării făcute statului membru de pavilion al navei.

(2)  Cu cel puțin zece zile înainte de începutul unei perioade de cercetare în domeniul pescuitului, statul membru de pavilion:

(a)  notifică Comisiei, prin transmisie electronică în formatul prevăzut în anexa II.C la MCE la care se face trimitere la punctul 5 din anexa la prezentul regulament, toate navele de cercetare care arborează pavilionul său pe care le-a autorizat să desfășoare activități de cercetare în zona de reglementare; și

(b)  furnizează Comisiei un plan de cercetare pentru toate navele care arborează pavilionul său autorizate să desfășoare activități de cercetare, incluzând scopul, locul și, pentru navele implicate temporar în cercetare, perioada în care nava va fi utilizată ca navă de cercetare.

(3)  Statul membru de pavilion notifică imediat Comisiei încetarea activităților de cercetare de către orice navă ▌implicată temporar în cercetare.

(4)  Statul membru de pavilion notifică Comisiei orice modificare a planului de cercetare cu cel puțin zece zile înainte ca respectivele modificări să producă efecte. Nava de cercetare păstrează la bord o evidență a modificărilor.

(5)  Navele implicate în cercetare păstrează în permanență la bord un exemplar al planului de cercetare în limba engleză.

(6)  Comisia transmite informațiile notificate de statele membre de pavilion în conformitate cu alineatele (3), (4) și (5) secretarului executiv al NAFO cu cel puțin șapte zile înainte de începutul perioadei de pescuit sau, în cazul în care s-au adus modificări planului de cercetare, cu șapte zile înainte de data la care orice modificare a planului de cercetare începe să producă efecte.

Articolul 5

Limitările capturilor și eforturilor

(1)  Fiecare stat membru se asigură că toate limitările capturilor și/sau eforturilor se aplică stocurilor identificate în posibilitățile de pescuit în vigoare și că, dacă nu se prevede altfel, toate cotele sunt exprimate ca greutate în viu, în tone.

(2)   Statele membre pot permite navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor să pescuiască stocuri pentru care nu li s-a alocat o cotă în conformitate cu posibilitățile de pescuit în vigoare (denumită în continuare «cota „altele”») dacă o astfel de cotă există și nu a fost transmisă o notificare de încetare a activității de pescuit de către secretarul executiv al NAFO.

(3)  Pentru stocurile identificate în posibilitățile de pescuit în vigoare, capturate în zona de reglementare de către nave care arborează pavilionul său, fiecare stat membru de pavilion:

(a)  se asigură că toate speciile din stocurile incluse în posibilitățile de pescuit în vigoare capturate de navele care arborează pavilionul său sunt cuantificate în raport cu cota alocată statului membru respectiv, inclusiv capturile accidentale de sebastă din diviziunea 3M efectuate între data la care se estimează că a fost atins 50 % din totalul capturii admisibile (TAC) de sebastă din diviziunea 3M și data de 1 iulie;

(b)  se asigură că nu se mai păstrează sebastă din diviziunea 3M la bordul navelor care arborează pavilionul său după data la care se estimează că a fost atins 100 % din TAC de sebastă din diviziunea 3M, cu excepția capturilor de sebastă din diviziunea 3M pescuite înainte de încetarea activității de pescuit;

(c)  notifică Comisiei și EFCA denumirile navelor Uniunii care intenționează să pescuiască din cota „altele” cu cel puțin 48 de ore înainte de fiecare intrare în zona de reglementare și după minimum 48 de ore de absență din zona de reglementare. Dacă este posibil, respectiva notificare este însoțită de o estimare a capturii preconizate. Respectiva notificare se publică pe site-ul de monitorizare, control și supraveghere (MCS) al NAFO;

(4)  Pentru orice lansare, speciile care reprezintă procentul cel mai mare de greutate din captura totală obținută prin acea lansare vor fi considerate capturate prin pescuit direcționat pentru stocul respectiv.

Articolul 6

Încetarea activităților de pescuit

(1)  Fiecare stat membru:

(a)  își încetează activitatea de pescuit pentru stocurile incluse în posibilitățile de pescuit în vigoare în zona de reglementare la data la care datele disponibile arată că cota totală alocată statului membru respectiv pentru stocurile vizate va fi capturată, inclusiv cantitatea estimată a fi capturată înainte de încetarea activității de pescuit, capturile aruncate înapoi în mare și capturile neraportate estimate ale tuturor navelor care arborează pavilionul statului membru respectiv;

(b)  se asigură că navele care arborează pavilionul său încetează imediat activitățile de pescuit care pot conduce la capturi atunci când este informat de Comisie, în conformitate cu alineatul (3), că cota alocată statului membru respectiv a fost capturată integral. Dacă statul membru poate să demonstreze că, pentru stocul respectiv, mai are încă o cotă disponibilă în conformitate cu alineatul (2), navele statului membru respectiv pot să reia pescuitul din stocul respectiv;

(c)  își încetează activitatea de pescuit de crevete nordic în diviziunea 3M atunci când numărul de zile de pescuit alocat statului membru respectiv este atins. Numărul de zile de pescuit care revine fiecărei nave este stabilit utilizând datele de poziționare ale VMS în interiorul diviziunii 3M, orice parte dintr-o zi fiind considerată o zi întreagă;

(d)  își încetează activitatea de pescuit direcționat de sebastă în diviziunea 3M între data la care se estimează că capturile raportate cumulate ating 50 % din TAC de sebastă din diviziunea 3M, astfel cum este notificată în conformitate cu alineatul (3), și data de 1 iulie;

(e)  își încetează activitatea de pescuit direcționat de sebastă în diviziunea 3M la data la care se estimează că capturile raportate cumulate ating 100 % din TAC de sebastă din diviziunea 3M, astfel cum este notificată în conformitate cu alineatul (3);

(f)  notifică cu promptitudine Comisiei data încetării activității de pescuit prevăzută la literele (a)-(e);

(g)  interzice navelor care arborează pavilionul său să continue pescuitul direcționat dintr-un anumit stoc în zona de reglementare pe baza unei cote „altele” după cinci zile de la notificarea transmisă de secretarul executiv al NAFO, astfel cum a transmis Comisia că se preconizează pescuitul din acea cotă „altele”, în conformitate cu alineatul (3);

(h)  se asigură că nicio navă care arborează pavilionul său nu începe pescuitul direcționat dintr-un anumit stoc în zona de reglementare pe baza unei cote „altele” după notificarea transmisă de secretarul executiv al NAFO că se preconizează pescuitul din acea cotă specifică, în conformitate cu alineatul (3);

(i)  după încetarea activității sale de pescuit în conformitate cu prezentul alineat, se asigură că la bordul navelor care arborează pavilionul său nu mai este păstrat pește din stocul respectiv, cu excepția cazurilor în care acest lucru este autorizat prin prezentul regulament.

(2)  O activitate de pescuit care a fost încheiată în conformitate cu alineatul (1) poate fi reluată în termen de 15 zile de la notificarea transmisă de Comisie în urma comunicării cu secretarul executiv al NAFO:

(a)  dacă secretarul executiv al NAFO confirmă că Comisia a demonstrat că a rămas o cotă disponibilă din repartizarea sa inițială; sau

(b)  dacă un transfer de cotă de la o altă parte contractantă la NAFO, în conformitate cu posibilitățile de pescuit, are ca rezultat crearea unei cote suplimentare pentru stocul specific care este vizat de încetarea activității de pescuit.

(3)  Comisia notifică cu promptitudine statelor membre data încetării activității de pescuit menționată la alineatul (1).

Articolul 7

Capturi accidentale reținute la bord

(1)  Comandantul navei, inclusiv al unei nave navlosite în conformitate cu articolul 23, se asigură că nava respectivă minimizează capturile accidentale de specii din stocuri identificate în posibilitățile sale de pescuit respective în vigoare atunci când operează în zona de reglementare.

(2)  O specie inclusă în posibilitățile de pescuit în vigoare este clasificată drept captură accidentală atunci când este pescuită într-o diviziune în care există oricare dintre situațiile următoare:

(a)  nu s-a repartizat nicio cotă statului membru respectiv pentru acel stoc în acea diviziune, în conformitate cu posibilitățile de pescuit în vigoare;

(b)  este în vigoare o interdicție de pescuit pentru acel stoc specific (moratoriu) sau

(c)  cota „altele” pentru un anumit stoc a fost integral utilizată, în urma notificării de către Comisie în conformitate cu articolul (6).

(3)  Comandantul navei, inclusiv al unei nave navlosite în conformitate cu articolul 23, se asigură că nava respectivă limitează reținerea la bord a speciilor clasificate drept capturi accidentale la cantitățile maxime indicate mai jos:

(a)  pentru codul din diviziunea 3M, sebasta din diviziunile 3LN și cambula cenușie din diviziunile 3NO: 1 250 kg sau 5 %, reținându-se valoarea mai mare;

(b)  pentru codul din diviziunile 3NO: 1 000 kg sau 4 %, reținându-se valoarea mai mare;

(c)  pentru toate celelalte stocuri incluse în posibilitățile de pescuit, atunci când nu s-a repartizat o cotă specifică statului membru: 2 500 kg sau 10 %, reținându-se valoarea mai mare;

(d)  atunci când se aplică o interdicție a pescuitului (moratoriu) sau atunci când cota „altele” deschisă pentru acel stoc a fost utilizată integral: 1 250 kg sau 5 %, reținându-se valoarea mai mare;

(e)  odată ce pescuitul direcționat de sebastă din diviziunea 3M s-a încheiat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (d): 1 250 kg sau 5 %, reținându-se valoarea mai mare;

(f)   în timp ce efectuează o acțiune de pescuit direcționat de cambulă cu coada galbenă din diviziunile 3LNO: 15 % din cambula americană; în caz contrar, se aplică dispozițiile privind capturile accidentale prevăzute la litera (d).

(4)  Limitele și procentajele prevăzute la alineatul (3) sunt calculate pentru fiecare diviziune ca procentaj din greutate pentru fiecare stoc din captura totală a stocurilor incluse în posibilitățile de pescuit în vigoare, reținute la bord pentru acea diviziune la momentul inspecției, pe baza cifrelor din jurnalul de pescuit.

(5)  Calculul nivelurilor de capturi accidentale de specii demersale prevăzute la alineatul (3) nu include capturile de crevete nordic în captura totală de la bord.

Articolul 8

Depășirea limitelor capturilor accidentale la orice lansare

(1)  Comandantul navei se asigură că nava:

(a)  nu efectuează activități de pescuit direcționat care vizează speciile menționate la articolul 7 alineatul (2);

(b)  respectă următoarele cerințe atunci când, cu excepția pescuitului direcționat de crevete nordic, greutatea oricărei specii care face obiectul limitărilor capturilor accidentale depășește cea mai mare dintre limitele prevăzute la articolul 7 alineatul (3) la orice lansare:

(i)  se îndepărtează imediat cu cel puțin 10 mile marine față de oricare poziție anterioară de remorcare/instalare a unei setci și mențin această distanță pe durata următoarei remorcări/instalări a unei setci;

(ii)  părăsesc diviziunea și nu revin timp de cel puțin 60 de ore dacă limitele capturilor accidentale indicate la articolul 7 alineatul (3) sunt din nou depășite în urma primei remorcări/instalări a unei setci după deplasarea în conformitate cu punctul (i);

(iii)  efectuează o remorcare de probă timp de maximum 3 ore înainte să înceapă o nouă acțiune de pescuit după o absență de cel puțin 60 de ore. Dacă stocurile care fac obiectul limitărilor de capturi accidentale alcătuiesc procentajul cel mai mare, în greutate, din totalul capturilor care rezultă în urma lansării, acest lucru nu se consideră a fi pescuit direcționat din stocurile respective, iar nava își schimbă imediat poziția în conformitate cu punctele (i) și (ii); și

(iv)  identifică orice remorcare de probă efectuată în conformitate cu litera (b) și înregistrează în jurnalul de pescuit coordonatele pozițiilor de început și de sfârșit ale oricărei remorcări de probă efectuate.

(2)  În cadrul unei acțiuni de pescuit direcționat de crevete nordic, îndepărtarea menționată la alineatul (1) litera (b) punctele (i) și (ii) se aplică atunci când, la orice lansare, cantitatea totală capturată a stocurilor de specii demersale incluse în posibilitățile de pescuit în vigoare depășește 5 % în diviziunea 3M sau 2,5 % în diviziunea 3L.

(3)  Atunci când o navă efectuează o acțiune de pescuit direcționat de vulpe-de-mare cu o dimensiune legală a ochiurilor plasei adecvată pentru acea acțiune de pescuit, prima dată când capturile de stocuri pentru care se aplică limite ale capturilor accidentale, astfel cum sunt specificate la articolul 7 alineatul (2), cuprind cel mai mare procentaj din greutate din captura totală la o lansare, capturile respective vor fi considerate capturi accidentale, însă nava se va îndepărta imediat astfel cum se specifică la alineatul (1) de la prezentul articol.

(4)  Procentul capturilor accidentale la o orice lansare este calculat ca procentaj din greutate pentru fiecare stoc inclus în posibilitățile de pescuit în vigoare din captura totală rezultată din acea lansare.

Articolul 9

Crevete nordic

(1)  În sensul prezentului articol, diviziunea 3M include porțiunea din diviziunea 3L delimitată de liniile care unesc punctele descrise în Tabelul 1 și ilustrată în Figura 1(1) din MCE la care se face trimitere la punctul 6 din anexa la prezentul regulament.

(2)  O navă care pescuiește crevete nordic și alte specii în aceeași campanie transmite un raport Comisiei prin care semnalează schimbarea activității de pescuit. Numărul de zile de pescuit este calculat în consecință.

(3)  Zilele de pescuit menționate în prezentul articol nu sunt transferabile între părțile contractante la NAFO. Zilele de pescuit ale unei părți contractante la NAFO pot fi utilizate de o navă care arborează pavilionul altei părți contractante la NAFO doar în conformitate cu articolul 23.

(4)  Nicio navă nu pescuiește crevete nordic în diviziunea 3M între 1 iunie ora 00.01, ora universală coordonată (UTC), și 31 decembrie ora 24.00 UTC, în zona descrisă în Tabelul 2 și ilustrată în Figura 1(2) din MCE la care se face trimitere la punctul 7 din anexa la prezentul regulament.

(5)  Toate activitățile de pescuit de crevete nordic în diviziunea 3L au loc la adâncimi de peste 200 de metri. Pescuitul în zona de reglementare este restricționat la zona aflată la est de linia demarcată de coordonatele descrise în Tabelul 3 și ilustrată în Figura 1(3) din MCE la care se face trimitere la punctul 8 din anexa la prezentul regulament.

(6)  Fiecare navă care a pescuit crevete nordic în diviziunea 3L sau reprezentanții acesteia în numele navei înștiințează autoritățile portuare competente cu cel puțin 24 de ore în avans cu privire la ora sa estimată de sosire și cantitățile estimate de crevete nordic aflate la bord pentru fiecare diviziune.

Articolul 10

Halibut negru

(1)  Măsurile următoare se aplică navelor cu lungimea totală de 24 de metri sau mai mare, implicate în pescuitul de halibut negru în subzona 2 și diviziunile 3KLMNO:

(a)  fiecare stat membru repartizează navelor sale autorizate cota sa de halibut negru;

(b)  o navă autorizată debarcă captura sa de halibut negru doar într-un port desemnat al unei părți contractante la NAFO. În acest scop, fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe porturi de pe teritoriul său în care navele autorizate pot debarca halibut negru;

(c)  fiecare stat membru transmite Comisiei denumirea fiecărui port pe care l-a desemnat în acest scop. Orice modificare ulterioară a listei se trimite pentru înlocuirea celei precedente cu cel puțin 20 de zile înainte ca modificarea să producă efecte. Comisia publică informațiile pe site-ul MCS al NAFO;

(d)  cu cel puțin 48 de ore înainte de ora estimată de sosire în port, o navă autorizată sau reprezentantul acesteia în numele navei comunică autorității competente de control al pescuitului din portul respectiv ora sa de sosire estimată, cantitatea estimată totală de halibut negru reținută la bord și informații despre diviziunea sau diviziunile în care s-au efectuat capturile;

(e)  fiecare stat membru inspectează fiecare debarcare de halibut negru în porturile sale și pregătește un raport al inspecției în formatul prevăzut în anexa IV.C la MCE la care se face trimitere la punctul 9 din anexa la prezentul regulament, pe care îl trimite Comisiei și, în copie, EFCA, în termen de 12 zile lucrătoare de la data finalizării inspecției. Raportul identifică și furnizează detalii referitoare orice încălcare a prezentului regulament constatată în timpul inspecției în port. Acesta include toate informațiile relevante disponibile cu privire la încălcările constatate în larg în timpul campaniei curente a navei de pescuit inspectate. Comisia publică informațiile pe site-ul MCS al NAFO.

(2)  Procedurile următoare se aplică navelor autorizate cu capturi totale la bord având o greutate în viu de peste 50 de tone pescuite în afara zonei de reglementare care intră în zona de reglementare pentru a pescui halibut negru:

(a)  comandantul navei notifică secretarului executiv al NAFO, prin e-mail sau fax, cu cel puțin 72 de ore înainte de intrarea navei în zona de reglementare, cantitatea capturii de la bord, latitudinea și longitudinea poziției în care comandantul navei intenționează să înceapă pescuitul, ora estimată de sosire în această poziție și informațiile de contact ale navei de pescuit (de exemplu, radio, telefon prin satelit sau e-mail);

(b)  o navă de inspecție care intenționează să inspecteze o navă de pescuit înainte ca aceasta să înceapă să pescuiască halibut negru notifică acelei nave de pescuit și secretarului executiv al NAFO coordonatele unui punct de inspecție desemnat care nu se situează la o distanță mai mare de 60 de mile marine față de poziția în care comandantul navei estimează că nava va începe pescuitul și informează în consecință alte nave de inspecție care pot opera în zona de reglementare;

(c)  o navă de pescuit notificată în conformitate cu litera (b) ▌:

(i)   se deplasează către punctul de inspecție desemnat; și

(ii)   se asigură că planul de arimare pentru captura de la bord la intrarea în zona de reglementare îndeplinește cerințele de la articolul 25 alineatul (5) și este pus la dispoziția inspectorilor, la cerere;

(d)  o navă de pescuit nu poate să înceapă pescuitul înainte de a fi inspectată în conformitate cu prezentul articol, cu excepția cazurilor în care:

(i)  nu primește nicio notificare în termen de 72 de ore de la notificarea pe care a transmis-o în conformitate cu litera (a); sau

(ii)  în termen de 3 ore de la sosirea sa la punctul de inspecție desemnat, nava de inspecție nu a început inspecția intenționată.

(3)  Debarcările de halibut negru de către navele părților necontractante care au fost implicate în activități de pescuit în zona de reglementare sunt interzise.

Articolul 11

Calmar

Se interzice pescuitul de calmar între 1 ianuarie ora 00.01 UTC și 30 iunie ora 24.00 UTC în subzonele 3 și 4.

Articolul 12

Conservarea și gestionarea rechinilor

(1)  Statele membre raportează toate capturile de rechini, inclusiv datele istorice disponibile, în conformitate cu procedurile de raportare a capturii și a efortului de pescuit prevăzute la articolul 25;

(2)   Pentru toate lansările aflate sub observație care conțin rechin de Groenlanda, observatorii înregistrează numărul, greutatea estimată și lungimea măsurată (lungimea estimată în cazul în care se nu este posibil să se consemneze lungimea măsurată) pentru fiecare lansare sau tragere, sexul și starea exemplarului capturat (viu, mort sau necunoscut) pentru fiecare rechin de Groenlanda în parte.

(3)   Se interzice:

(a)  îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor;

(b)  reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea înotătoarelor de rechin complet detașate de carcasă.

(4)  Fără a aduce atingere alineatului (1), înotătoarele rechinilor pot fi tăiate parțial și îndoite pe lângă carcasă, pentru a facilita depozitarea la bord.

(5)  Nicio navă de pescuit nu reține la bord, nu transbordează și nu debarcă înotătoare recoltate cu încălcarea prezentului articol.

(6)  Dacă activitățile de pescuit nu vizează rechinii, fiecare stat membru încurajează fiecare navă care arborează pavilionul său să elibereze rechinii vii, în special exemplarele tinere, care nu se utilizează pentru hrană sau subzistență.

(7)  Ori de câte ori este posibil, statele membre:

(a)  desfășoară activități de cercetare pentru a identifica moduri în care uneltele de pescuit pot fi mai selective, în vederea protejării rechinilor;

(b)  efectuează activități de cercetare privind parametrii biologici și ecologici esențiali, ciclul biologic, trăsăturile comportamentale și tiparele de migrație, precum și privind identificarea de posibile zone de împerechere, ecloziune și creștere ale speciilor esențiale de rechini.

(8)  Statele membre prezintă Comisiei rezultatele acestor cercetări, pentru a fi transmise secretarului executiv NAFO.

Articolul 13

Dimensiunile ochiurilor de plasă

(1)  În sensul prezentului articol, dimensiunile ochiurilor de plasă se măsoară, utilizând instrumentele de măsurare indicate în Regulamentul (CE) 517/2008 al Comisiei(15), în conformitate cu anexa III.A la MCE la care se face trimitere la punctul 10 din anexa la prezentul regulament.

(2)  Nicio navă nu pescuiește cu plase ale căror ochiuri au dimensiuni mai mici decât cele prevăzute pentru fiecare dintre speciile următoare:

(a)  40 mm pentru crevete nordic și crevete (PRA);

(b)  60 mm pentru calmar roșu nordic (SQI);

(c)  280 mm la sac și 220 mm în toate celelalte părți ale traulului pentru vulpe-de-mare (SKA);

(d)  130 mm pentru toate celelalte specii demersale, astfel cum sunt enumerate în anexa I.C la MCE la care se face trimitere la punctul 11 din anexa la prezentul regulament;

(e)  100 mm pentru sebastă de adânc pelagică (REB) din subzona 2 și diviziunile 1F și 3K; și

(f)  90 mm pentru sebastă (RED) în activitățile de pescuit care utilizează traule pelagice în diviziunile 3O, 3M și 3LN.

(3)  O navă care desfășoară o activitate de pescuit care vizează o specie menționată la alineatul (2) de la prezentul articol și care are la bord plase cu dimensiuni ale ochiurilor mai mici decât cele indicate la alineatul respectiv se asigură că plasele în cauză sunt bine fixate și arimate și nu sunt disponibile pentru utilizare imediată în timpul acelei activități de pescuit.

(4)  O navă care desfășoară o activitate de pescuit direcționat care vizează alte specii decât cele menționate la alineatul (2) de la prezentul articol are, cu toate acestea, dreptul să captureze specii reglementate cu plase având ochiuri mai mici decât cele menționate la alineatul respectiv, cu condiția respectării condițiilor referitoare la capturile accidentale prevăzute la articolul 7 alineatul (3).

Articolul 14

Utilizarea dispozitivelor atașate plaselor și marcarea uneltelor

(1)  Corzile de consolidare, centurile despărțitoare de fund și flotoarele sacilor de traul pot fi utilizate la traule în măsura în care respectivele dispozitive atașate nu restricționează în niciun fel ochiurile de plasă autorizate sau nu obstrucționează deschizătura ochiurilor de plasă.

(2)  Nicio navă nu utilizează mijloace sau dispozitive care obstrucționează sau diminuează dimensiunile ochiurilor de plasă. Cu toate acestea, navele pot să atașeze dispozitivele descrise în anexa III.B la MCE la care se face trimitere la punctul 12 din anexa la prezentul regulament, Apărători superioare autorizate/cavile de legătură pentru pescuit crevete, la partea superioară a sacului de traul într-un mod care nu obstrucționează ochiurile de plasă ale sacului de traul, inclusiv gurile traulului. Materiale de pânză, materiale de plastic sau alte materiale pot fi atașate în partea inferioară a sacului de traul al unei plase doar în măsura necesară pentru a preveni sau a minimiza deteriorarea sacului de traul.

(3)  Navele care pescuiesc crevete nordic în diviziunea 3L sau 3M utilizează site sau grilaje de sortare cu un spațiu maxim între bare de 22 mm. Navele care pescuiesc crevete nordic în diviziunea 3L sunt echipate și cu cavile de legătură cu lungimea minimă de 72 cm, măsurată în conformitate cu anexa III.B la MCE la care se face trimitere la punctul 12 din anexa la prezentul regulament.

(4)  Pentru pescuitul în zonele menționate la articolul 18 alineatul (1) sunt permise doar traulele pelagice.

(5)  Nicio navă de pescuit:

(a)  nu utilizează unelte care nu sunt marcate în conformitate cu standardele internaționale general acceptate, în special cu Convenția din 1967 privind desfășurarea operațiunilor de pescuit în Atlanticul de Nord; sau

(b)  nu utilizează nicio geamandură de marcare sau alt obiect care plutește la suprafață în scopul indicării poziției uneltelor fixe de pescuit fără a afișa numărul de înregistrare al navei.

Articolul 15

Unelte de pescuit pierdute sau abandonate, recuperarea uneltelor de pescuit

(1)  Comandantul navei care pescuiește în zona de reglementare ▌:

(a)  dispune la bordul navei de pescuit de echipamente pentru a recupera uneltele pierdute;

(b)  în cazul în care unelte sau părți din acestea se pierd, depune toate eforturile rezonabile pentru a le recupera în cel mai scurt timp posibil; și

(c)  nu abandonează în mod deliberat unelte de pescuit, cu excepția cazurilor în care face acest lucru din motive de siguranță.

(2)  Dacă unealta pierdută nu poate fi recuperată, comandantul navei notifică statului membru de pavilion în termen de 24 de ore următoarele:

(a)  denumirea și indicativul de apel al navei;

(b)  tipul uneltei pierdute;

(c)  cantitatea uneltelor pierdute;

(d)  ora la care a fost pierdută unealta;

(e)  poziția navei în momentul pierderii uneltelor; și

(f)  măsurile luate de nave pentru a recupera unealta pierdută.

(3)  După recuperarea uneltei pierdute, comandantul navei notifică statului membru de pavilion în termen de 24 de ore următoarele:

(a)  denumirea și indicativul de apel al navei care a recuperat unealta;

(b)  denumirea și indicativul de apel al navei care a pierdut unealta (dacă se cunosc);

(c)  tipul uneltei recuperate;

(d)  cantitatea uneltelor recuperate;

(e)  ora la care a fost recuperată unealta; și

(f)  poziția navei în momentul recuperării uneltei.

(4)  Statul membru notifică fără întârziere Comisia cu privire la informațiile menționate la alineatele (2) și (3), în vederea transmiterii către secretarul executiv al NAFO.

Articolul 16

Cerințe privind dimensiunea minimă a peștelui

(1)  Nicio navă nu reține la bord pește cu dimensiuni mai mici decât dimensiunea minimă stabilită în conformitate cu anexa I.D la MCE la care se face trimitere la punctul 13 din anexa la prezentul regulament, astfel de pește fiind aruncat imediat înapoi în mare.

(2)  Peștele prelucrat care are o lungime inferioară echivalentului prevăzut pentru acea specie în anexa I.D la MCE la care se face trimitere la punctul 13 din anexa la prezentul regulament, este considerat a fi derivat din pește cu dimensiuni mai mici decât dimensiunea minimă a peștelui prevăzută pentru acea specie.

(3)  Atunci când numărul peștilor cu dimensiuni inferioare la o singură lansare depășește 10 % din totalul peștilor din acea lansare, nava menține la remorcarea viitoare o distanță minimă de 5 mile marine față de orice poziție a remorcării precedente.

CAPITOLUL III

PROTEJAREA EMV DIN ZONA DE REGLEMENTARE ÎMPOTRIVA ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT DE FUND

Articolul 17

Harta amprentei (zonele de pescuit de fund existente)

Harta zonelor de pescuit de fund existente în zona de reglementare, ilustrată în Figura 2 din MCE la care se face trimitere la punctul 2 din anexa la prezentul regulament, este delimitată pe latura vestică de frontiera Zonei economice exclusive canadiene și pe latura estică de coordonatele indicate în Tabelul 4 din MCE la care se face trimitere la punctul 1 din anexa la prezentul regulament.

Articolul 18

Restricții de zonă a aplicabile activităților de pescuit de fund

(1)  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în niciuna dintre zonele ilustrate în Figura 3 din MCE la care se face trimitere la punctul 14 din anexa la prezentul regulament și definită prin conectarea coordonatelor indicate în Tabelul 5 din MCE la care se face trimitere la punctul 15 din anexa la prezentul regulament, în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

(2)  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zona din diviziunea 3O ilustrată în Figura 4 din MCE la care se face trimitere la punctul 16 din anexa la prezentul regulament și definită prin conectarea coordonatelor specificate în Tabelul 6 din MCE la care se face trimitere la punctul 17 din anexa la prezentul regulament, în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

(3)  Până la 31 decembrie 2020, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zonele 1-13 ilustrate în Figura 5 din MCE la care se face trimitere la punctul 18 din anexa la prezentul regulament și definite prin conectarea coordonatelor specificate în Tabelul 7 din MCE la care se face trimitere la punctul 19 din anexa la prezentul regulament, în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

(4)  Până la 31 decembrie 2018, nicio navă nu se angajează în activități de pescuit de fund în zona 14 ilustrată în Figura 5 din MCE la care se face trimitere la punctul 18 din anexa la prezentul regulament și definită prin conectarea coordonatelor indicate în Tabelul 7 din MCE la care se face trimitere la punctul 19 din anexa la prezentul regulament, în ordine numerică, cu revenire la coordonata 1.

Articolul 19

Activități de pescuit de fund de explorare

(1)  Activitățile de pescuit de fund de explorare vor face obiectul unei explorări prealabile realizate în conformitate cu protocolul de explorare prevăzut în anexa I.E la MCE la care se face trimitere la punctul 20 din anexa la prezentul regulament.

(2)  În scopul evaluării, statele membre ale căror nave intenționează să se implice în activități de pescuit de fund de explorare:

(a)  comunică Comisiei „Notificarea intenției de a desfășura activități de pescuit de fund de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE la care se face trimitere la punctul 21 din anexa la prezentul regulament, împreună cu evaluarea prevăzută la articolul 20 alineatul (1);

(b)  furnizează Comisiei un „Raport privind campania de pescuit de fund de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE la care se face trimitere la punctul 22 din anexa la prezentul regulament, în termen de două luni de la finalizarea activităților de pescuit de fund de explorare.

(3)   Comandantul navei:

(a)   începe activitățile de pescuit de fund de explorare doar după ce au fost autorizate în conformitate cu măsurile de conservare și gestionare adoptate de Comisia NAFO în scopul prevenirii efectelor nocive semnificative asupra EMV;

(b)   asigură prezența la bord a unui observator științific pe întreaga durată a activității de pescuit de fund de explorare.

Articolul 20

Evaluarea preliminară a activităților propuse de pescuit de fund de explorare

(1)  Un stat membru care propune să participe la activități de pescuit de fund de explorare prezintă, în susținerea propunerii sale, o evaluare preliminară a efectelor cunoscute și anticipate asupra EMV ale activității de pescuit de fund care va fi desfășurată de navele care arborează pavilionul său.

(2)  Evaluarea preliminară menționată la alineatul (1):

(a)  este trimisă Comisiei cu cel puțin o săptămână înainte de deschiderea reuniunii din iunie a Consiliului științific al NAFO;

(b)  abordează elementele legate de evaluarea activităților propuse de pescuit de fund de explorare în conformitate cu anexa I.E la MCE la care se face trimitere la punctul 23 din anexa la prezentul regulament.

Articolul 21

Descoperirea speciilor indicatoare de EMV

(1)  Descoperirea speciilor indicatoare de EMV este definită drept captura pe tragere (de exemplu, tractarea traulului, instalarea paragatului sau instalarea setcii) a unei cantități mai mari de 7 kg de specii din ordinul Pennatulacea și/sau 60 kg de corali vii și/sau 300 kg de bureți.

(2)  Fiecare stat membru prevede obligația comandanților navelor care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit de fund în zona de reglementare să cuantifice captura de specii indicatoare de EMV, atunci când se descoperă dovezi ale speciilor indicatoare de EMV, în conformitate cu partea VI din anexa I.E la MCE la care se face trimitere la punctul 3 din anexa la prezentul regulament, în timpul operațiunilor de pescuit.

(3)  În cazul în care cantitatea speciilor indicatoare de EMV capturate prin operațiunea de pescuit menționată la alineatul (2) (precum tractarea traulului sau instalarea unei setci sau a unui paragat) depășește limita definită la alineatul (1), comandantul navei:

(a)  raportează fără întârziere descoperirea autorității competente a statului membru de pavilion, inclusiv poziția indicată de navă, fie la extremitatea dispozitivului tractat/instalat, fie în altă poziție situată cel mai aproape de punctul exact al descoperirii, specia indicatoare de EMV descoperită și cantitatea (în kg) din specia indicatoare de EMV descoperită; și

(b)  încetează activitățile de pescuit și se îndepărtează cel puțin la două mile marine de extremitatea dispozitivului tractat/instalat, în direcția în care este cel mai puțin probabil să aibă loc alte descoperiri. Comandantul navei ia decizia adecvată bazându‑se pe toate sursele de informare disponibile.

(4)  Fiecare stat membru prevede obligația ca un observator cu suficientă expertiză științifică prezent în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (b), pentru zonele din afara amprentei:

(a)  să identifice coralii, bureții și alte organisme până la cel mai mic nivel taxonomic posibil, utilizând „Formularul pentru colectarea de date privind pescuitul de explorare” în conformitate cu anexa I.E la MCE la care se face trimitere la punctul 24 din anexa la prezentul regulament; și

(b)  să prezinte rezultatele acestei identificări comandantului navei, în scopul facilitării cuantificării menționate la alineatul (2) de la prezentul articol.

(5)  Fiecare stat membru:

(a)  transmite fără întârziere Comisiei informațiile despre descoperire raportate de comandantul navei în cazul în care cantitatea speciilor indicatoare de EMV capturate într-o operațiune de pescuit (precum tractarea traulului sau instalarea unei setci sau a unui paragat) depășește limita definită la alineatul (1);

(b)  emite o alertă imediată privind descoperirea către toate navele de pescuit care arborează pavilionul său; și

(c)  închide temporar, dacă este posibil, o rază de două mile în jurul oricărei locații a unei descoperiri de EMV raportate în afara amprentei, în urma notificării de către Comisie.

Comisia poate să redeschidă zonele închise temporar la primirea notificării transmise de NAFO.

CAPITOLUL IV

CERINȚE APLICABILE NAVELOR ȘI NAVLOSIREA

Articolul 22

Condiții aplicabile navelor

(1)  Fiecare stat membru notifică următoarele aspecte Comisiei, prin mijloace electronice:

(a)  o listă a navelor care arborează pavilionul său și pe care le poate autoriza să desfășoare activități de pescuit în zona de reglementare (denumite în continuare „nave notificate”), în formatul prevăzut în anexa II.C1 la MCE la care se face trimitere la punctul 25 din anexa la prezentul regulament;

(b)  orice radiere din lista navelor notificate, fără întârziere, în formatul prevăzut în anexa II.C2 la MCE la care se face trimitere la punctul 26 din anexa la prezentul regulament.

(2)  Nicio navă de pescuit nu are permisiunea de a desfășura activități de pescuit în zona de reglementare decât dacă:

(a)  este inclusă pe lista navelor notificate;

(b)  i s-a emis un număr IMO; și

(c)  i s‑a emis o autorizare de către statul membru să desfășoare activități de pescuit (denumită în continuare „navă autorizată”).

(3)  Niciun stat membru nu autorizează o navă de pescuit care arborează pavilionul său să desfășoare activități de pescuit în zona de reglementare dacă nu este în măsură să își îndeplinească efectiv atribuțiile în calitate de stat de pavilion cu privire la nava respectivă.

(4)  Fiecare stat membru gestionează numărul de nave autorizate și eforturile lor de pescuit într-un mod care ține seama de posibilitățile de pescuit disponibile acelui stat membru în zona de reglementare.

(5)  Fiecare stat membru transmite Comisiei în format electronic:

(a)  autorizația individuală pentru fiecare navă din lista navelor notificate pe care a autorizat-o să desfășoare activități de pescuit în zona de reglementare, în formatul prevăzut în anexa II.C3 la MCE la care se face trimitere la punctul 27 din anexa la prezentul regulament, cu cel puțin 40 de zile înainte de începutul activităților de pescuit pentru anul calendaristic.

Fiecare autorizație identifică în special data începerii și data expirării valabilității și speciile pentru care este permis pescuitul direcționat, cu excepția cazurilor în care se aplică derogările conform anexei II.C3 la MCE la care se face trimitere la punctul 27 din anexa la prezentul regulament. Dacă nava intenționează să pescuiască speciile reglementate prevăzute în posibilitățile de pescuit în vigoare, identificarea se va referi la stoc, atunci când speciile reglementate sunt asociate zonei vizate;

(b)  suspendarea autorizației, în formatul prevăzut în anexa II.C4 la MCE la care se face trimitere la punctul 28 din anexa la prezentul regulament, fără întârziere, în cazul revocării autorizației respective sau al oricărei modificări a conținutului acesteia, atunci când revocarea sau modificarea are loc în perioada de valabilitate;

(c)  ridicarea suspendării unei autorizații, transmisă în conformitate cu procedura stabilită la litera (a);

(6)  Fiecare stat membru se asigură că perioada de valabilitate a autorizației corespunde cu perioada de certificare a planului de capacitate menționat la alineatele (10) și (11).

(7)  Fiecare navă de pescuit poartă marcaje ușor de identificat în conformitate cu standardele acceptate la nivel internațional, precum Specificațiile standard ale FAO pentru marcarea și identificarea navelor de pescuit.

(8)  Nicio navă de pescuit nu operează în zona de reglementare fără a avea la bord documente valabile curente, emise de autoritatea competentă a statului membru de pavilion, stabilind cel puțin următoarele detalii privind nava:

(a)  denumirea, dacă există;

(b)  litera (literele) portului sau districtului în care este înregistrată, dacă există;

(c)  numărul (numerele) sub care este înregistrată;

(d)  numărul IMO;

(e)  indicativul de apel radio internațional, dacă există;

(f)  numele și adresa proprietarului (proprietarilor) și, dacă este cazul, ale navlositorilor;

(g)  lungimea totală;

(h)  puterea motorului;

(i)  planul de capacitate menționat la alineatul (10); și

(j)  estimarea capacității de congelare sau certificarea sistemului de refrigerare.

(9)  Nicio navă de pescuit nu desfășoară activități de pescuit în zona de reglementare fără a avea la bord un plan de capacitate exact și la zi, certificat de o autoritate competentă sau recunoscut de statul membru de pavilion.

(10)  Planul de capacitate:

(a)  are forma unui desen sau a unei descrieri a locului de stocare a peștelui, inclusiv capacitatea de stocare a fiecărui loc de stocare a peștelui, în metri cubi, iar desenul va consta în secțiunea longitudinală a navei, incluzând un plan al fiecărei punți pe care se află un loc de stocare a peștelui și amplasarea congelatoarelor;

(b)  indică în special poziția oricărei uși, trape sau oricărui alt mijloc de acces la fiecare loc de stocare a peștelui, cu indicarea pereților etanși;

(c)  indică dimensiunile principale ale rezervoarelor de stocare a peștelui (rezervoare refrigerate cu apă de mare) și, pentru fiecare dintre acestea, precizează calibrarea în metri cubi la intervale de 10 cm; și

(d)  are scara reală indicată clar pe desen.

(11)  Fiecare stat membru se asigură că, la fiecare doi ani, planul de capacitate al navelor sale autorizate este certificat în ceea ce privește corectitudinea de către autoritatea competentă.

Articolul 23

Acordurile de navlosire

(1)  În sensul prezentului articol, „partea contractantă navlositoare” se referă la partea contractantă care are o repartizare, astfel cum este indicată în anexa I.A și anexa I.B la MCE, sau la statul membru care are o repartizare a posibilităților de pescuit, iar „stat membru de pavilion” se referă la statul membru în care este înregistrată nava navlosită.

(2)  Repartizarea posibilităților de pescuit ale unei părți contractante navlositoare poate fi exploatată integral sau parțial utilizând o navă autorizată navlosită (denumită în continuare „navă navlosită”) care arborează pavilionul unui stat membru, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)  statul membru de pavilion a consimțit în scris la acordul de navlosire;

(b)  acordul de navlosire se limitează la o navă de pescuit per stat membru de pavilion în orice an calendaristic;

(c)  durata operațiunilor de pescuit din cadrul acordului de navlosire nu depășește șase luni cumulate în orice an calendaristic; și

(d)  nava navlosită nu este o navă identificată anterior ca fiind implicată în pescuitul INN.

(3)  Toate capturile și capturile accidentale ale navei navlosite în conformitate cu acordul de navlosire sunt atribuite părții contractante navlositoare.

(4)  Statul membru de pavilion nu autorizează nava navlosită, atunci când desfășoară operațiuni de pescuit în temeiul acordului de navlosire, să pescuiască orice parte din repartizările statului membru de pavilion sau să pescuiască în temeiul unui alt acord de navlosire în același timp.

(5)  Nu se poate efectua nicio transbordare în larg în lipsa autorizației prealabile a părții contractante navlositoare, care se asigură că transbordarea are loc sub supravegherea unui observator aflat la bord.

(6)  Statul membru de pavilion notifică Comisia în scris, înainte de începutul acordului de navlosire, cu privire la consimțământul său la acordul de navlosire.

(7)  Statul membru de pavilion notifică imediat Comisiei dacă se produc oricare dintre următoarele evenimente:

(a)  începutul operațiunilor de pescuit în temeiul acordului de navlosire;

(b)  suspendarea operațiunilor de pescuit în temeiul acordului de navlosire;

(c)  reluarea operațiunilor de pescuit în temeiul unui acord de navlosire care a fost suspendat;

(d)  sfârșitul operațiunilor de pescuit în temeiul acordului de navlosire.

(8)  Statul membru de pavilion va păstra evidențe separate ale datelor privind capturile și capturile accidentale realizate prin operațiunile de pescuit în conformitate cu fiecare acord de navlosire a unei nave care arborează pavilionul său și le va raporta părții contractante navlositoare și Comisiei.

(9)  Nava navlosită va avea în permanență la bord documentele următoare:

(a)  denumirea, înregistrarea în statul de pavilion, numărul IMO și statul de pavilion al navei;

(b)  denumirea (denumirile) și statul (statele) de pavilion anterioare ale navei, dacă există;

(c)  numele și adresa proprietarului (proprietarilor) și ale operatorilor navei;

(d)  o copie a acordului de navlosire și a oricărei autorizații sau licențe de pescuit emise de către partea contractantă navlositoare pentru nava navlosită; și

(e)  repartizarea alocată navei.

CAPITOLUL V

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT

Articolul 24

Cerințe privind etichetarea produselor

(1)  Atunci când sunt prelucrate, toate speciile recoltate în zona de reglementare sunt etichetate astfel încât fiecare specie și fiecare categorie de produse să poată fi identificată. Toate speciile trebuie să fie etichetate utilizând datele următoare:

(a)  denumirea navei de capturare;

(b)  codul alfabetic din trei litere pentru fiecare specie, astfel cum este indicat în anexa I.C la MCE la care se face trimitere la punctul 11 din anexa la prezentul regulament;

(c)  în cazul crevetelui nordic, data capturării;

(d)  zona de reglementare și diviziunea de pescuit și

(e)  codul de prezentare a tipurilor de produse, astfel cum este indicat în anexa II.K la MCE la care se face trimitere la punctul 29 din anexa la prezentul regulament.

(2)  Etichetele sunt aplicate securizat, ștanțate sau scrise pe ambalaj în momentul arimării și au dimensiuni care permit citirea de către inspectori în timpul exercitării atribuțiilor lor.

(3)  Etichetele sunt marcate cu cerneală pe un fundal contrastant.

(4)  Fiecare pachet conține numai:

(a)  o singură categorie de tip de produs;

(b)  o singură diviziune de capturare;

(c)  o singură dată a capturii (în cazul crevetelui nordic); și

(d)  o singură specie.

Articolul 25

Monitorizarea capturii

(1)  În scopul monitorizării capturii, fiecare navă de pescuit deține un jurnal de pescuit, un registru de producție și un plan de arimare pentru a înregistra activitățile de pescuit din zona de reglementare.

(2)  Fiecare navă de pescuit ține un jurnal de pescuit, care se păstrează la bord cel puțin 12 luni și care, în conformitate cu anexa II.A la MCE la care se face trimitere la punctul 30 din anexa la prezentul regulament și care:

(a)  înregistrează cu precizie captura fiecărei remorcări/instalări în raport cu cea mai mică zonă geografică pentru care s-a repartizat o cotă;

(b)  indică dispunerea capturii fiecărei remorcări/instalări, inclusiv cantitatea (în kg, greutate în viu) din fiecare stoc reținută la bord, aruncată înapoi în mare, descărcată sau transbordată în timpul campaniei de pescuit curente.

(3)  fiecare navă de pescuit ține un registru de producție, care se păstrează la bord cel puțin 12 luni și care:

(a)  înregistrează producția zilnică cumulată pentru fiecare specie și tip de produs în kg pentru ziua precedentă, de la ora 00.01 UTC până la ora 24.00 UTC;

(b)  raportează producția pentru fiecare specie și tip de produs la cea mai mică zonă geografică pentru care s-a repartizat o cotă;

(c)  precizează coeficienții de conversie utilizați pentru a converti greutatea producției pentru fiecare tip de produs în greutate în viu la înregistrarea în jurnalul de pescuit;

(d)  etichetează fiecare intrare în conformitate cu articolul 24.

(4)  Ținând cont de responsabilitățile comandantului navei privind siguranța și navigarea, fiecare navă de pescuit arimează întreaga captură din zona de reglementare separat de întreaga captură din afara zonei de reglementare și se asigură că această separare este net delimitată utilizând materiale din plastic, placaj sau plasă.

(5)  Fiecare navă de pescuit ține un plan de arimare care:

(a)  indică cu claritate ▌:

(i)   locația și cantitatea, exprimată ca greutate a produsului în kg, din fiecare specie și din fiecare cală de pește;

(ii)   locația în fiecare cală a crevetelui pescuit în diviziunea 3L și în diviziunea 3M, inclusiv cantitatea de crevete în kg pentru fiecare diviziune;

(iii)   vederea de sus a produselor din fiecare cală de pește;

(b)  este actualizat zilnic pentru ziua precedentă, de la ora 00.01 la ora 24.00 UTC; și

(c)  este păstrat la bord până când sunt debarcate complet toate capturile de pe navă.

(6)  Fiecare navă de pescuit transmite electronic către CMP-ul său, în conformitate cu formatul și conținutul prevăzute pentru fiecare tip de raport din anexa II.D și anexa II.F la MCE la care se face trimitere la punctele 31 și 32 din anexa la prezentul regulament, rapoarte cu privire la următoarele aspecte:

(a)  capturile la intrare (COE): cantitatea capturilor aflate la bord, pe specii, la intrarea în zona de reglementare, raport transmis cu cel puțin șase ore înainte de intrarea navei;

(b)  capturile la ieșire (COX): cantitatea capturilor aflate la bord, pe specii, la ieșirea din zona de reglementare, raport transmis cu cel puțin șase ore înainte de ieșirea navei;

(c)  raportul privind capturile (CAT): cantitatea capturilor reținute și cantitatea aruncată înapoi în mare, pe specii, pentru ziua care precedă raportul, pentru fiecare diviziune, inclusiv capturile nule, raport transmis zilnic înainte de 12.00 UTC; capturile nule reținute și cantitățile nule aruncate înapoi în mare din toate speciile vor fi raportate utilizând codul alfabetic din trei litere MZZ (specii marine nespecificate) și cantitatea „0” așa cum se arată în exemplul următor (//CA/MZZ 0// și //RJ/MZZ 0//);

(d)  captura de la bord (COB): pentru orice navă care pescuiește crevete nordic în diviziunea 3L, înainte de intrarea în sau ieșirea din diviziunea 3L, raport transmis cu o oră înainte de traversarea limitei diviziunii 3L;

(e)  transbordarea (TRA):

(i)  de către nava donatoare, raport transmis cu cel puțin 24 de ore înainte de transbordare; și

(ii)  de către nava primitoare, nu mai târziu de o oră după transbordare;

(f)  portul de debarcare (POR): de către o navă care a primit o transbordare cu cel puțin 24 de ore înainte de orice debarcare;

Capturile din speciile enumerate în anexa I.C la MCE, pentru care greutatea în viu totală la bord nu depășește 100 kg, pot fi raportate utilizând codul alfabetic din trei litere MZZ (specii marine nespecificate), cu excepția rechinilor. Toți rechinii se raportează la nivel de specie sub codul alfabetic corespunzător din trei litere al acestora, indicat în anexa I.C la MCE sau, dacă nu este inclus în anexa I.C la MCE sau în lista ASFIS a speciilor, destinată statisticilor de pescuit, în măsura în care este posibil. Atunci când raportarea specifică în funcție de specie nu este posibilă, speciile de rechini se înregistrează fie ca rechini mari (SHX), fie ca specii de câine-de-mare (DGX), după caz și în conformitate cu codurile alfabetice din trei litere prezentate în anexa I.C la MCE la care se face trimitere la punctul 11 din anexa la prezentul regulament. De asemenea, se înregistrează greutatea estimată pentru fiecare lansare sau tragere de rechini.

(7)  Rapoartele menționate la alineatul (6) pot fi anulate prin intermediul unui raport de anulare în formatul prevăzut la punctul 8 din anexa II.F la MCE la care se face trimitere la punctul 32 din anexa la prezentul regulament. Dacă oricare dintre aceste rapoarte este corectat, se va trimite un raport nou fără întârziere după raportul de anulare, în termenele prevăzute la prezentul articol.

CMP-ul statului de pavilion comunică fără întârziere Comisiei acceptarea anulării raportului de către navele care arborează pavilionul său.

(8)  Fiecare stat membru se asigură că CMP-ul său transmite electronic, imediat după primire, rapoartele menționate la alineatul (6), în formatul prevăzut în anexa II.D la MCE la care se face trimitere la punctul 31 din anexa la prezentul regulament, secretarului executiv al NAFO și copii ale acestora Comisiei și EFCA.

(9)  Fiecare stat membru:

(a)  raportează capturile sale lunare provizorii, pe specii și zonă a stocului și zilele sale de pescuit lunare provizorii pentru pescuitul de crevete nordic în diviziunea 3M, indiferent dacă are sau nu o cotă sau repartizări de eforturi pentru stocurile relevante; statul membru transmite respectivele rapoarte Comisiei în termen de 20 de zile de la sfârșitul lunii calendaristice în care s-au realizat capturile;

(b)  se asigură că informațiile din jurnal sunt transmise Comisiei fie în format Extensible Markup Language (XML), fie în format de fișier Microsoft Excel, conținând cel puțin informațiile menționate în anexa II.N la MCE la care se face trimitere la punctul 33 din anexa la prezentul regulament, în termen de 60 de zile de la finalizarea fiecărei campanii de pescuit.

Articolul 26

Sistemul de monitorizare a navelor (VMS)

(1)  Fiecare navă de pescuit care operează în zona de reglementare este echipată cu un dispozitiv de monitorizare prin satelit capabil să transmită continuu și automat poziția către CMP-ul său terestru cel puțin la fiecare oră, cu următoarele date VMS:

(a)  datele de identificare a navei;

(b)  cea mai recentă poziție a navei, după latitudine și longitudine, cu o marjă admisibilă de eroare de maximum 500 metri și un interval de încredere de 99 %;

(c)  data și ora UTC la care s-a stabilit poziția; și

(d)  ruta/destinația și viteza navei.

(2)  Fiecare stat membru garantează că CMP-ul său:

(a)  primește datele de poziție menționate la alineatul (1) și le înregistrează utilizând următoarele coduri din trei litere;

(i)  „ENT”, prima poziție VMS transmisă de fiecare navă la intrarea în zona de reglementare;

(ii)  „POS”, fiecare poziție VMS ulterioară transmisă de fiecare navă din interiorul zonei de reglementare; și

(iii)  „EXI”, prima poziție VMS transmisă de fiecare navă la ieșirea din zona de reglementare;

(b)  este echipat cu echipamente hardware și software pentru prelucrarea automată a datelor și transmiterea electronică a datelor, aplică proceduri de realizare a copiilor de rezervă și de recuperare și înregistrează datele primite de la navele de pescuit într-un format care poate fi citit de calculator și pe care le păstrează timp de cel puțin trei ani; și

(c)  notifică Comisiei și EFCA cu privire la denumirea CMP, adresa acestuia, numerele de telefon, telex sau fax și adresa de e-mail ale acestuia și orice modificări ulterioare, fără întârziere.

(3)  Fiecare stat membru își asumă toate costurile asociate propriului VMS.

(4)  Atunci când un inspector observă o navă de pescuit în zona de reglementare și nu a primit date în conformitate cu alineatul (1), (2) sau (8), inspectorul respectiv informează comandantul navei și Comisia.

(5)  Statul membru se asigură că comandantul navei sau proprietarul unei nave de pescuit care arborează pavilionul său sau reprezentantul acesteia este informat atunci când dispozitivul de monitorizare prin satelit al navei pare să fie defect sau nefuncțional.

(6)  Dacă dispozitivul de monitorizare prin satelit se defectează, comandantul navei se asigură că acesta este reparat sau înlocuit în termen de o lună de la defectare sau, dacă o campanie de pescuit durează mai mult de o lună, că repararea sau înlocuirea se realizează la următoarea intrare a navei în port.

(7)  Nicio navă de pescuit nu poate să înceapă o campanie de pescuit cu un dispozitiv de monitorizare prin satelit defect.

(8)  Fiecare navă de pescuit care operează cu un dispozitiv de monitorizare prin satelit defect transmite, cel puțin la fiecare patru ore, datele VMS de poziție către CMP-ul statului său membru de pavilion prin alte mijloace de comunicare disponibile, în special prin satelit, e-mail, radio, fax sau telex.

(9)  Statul membru de pavilion se asigură că:

(a)  CMP-ul său transmite datele VMS de poziție secretarului executiv al NAFO și, în copie, Comisiei și EFCA, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primirea acestora și poate autoriza navele de pescuit care arborează pavilionul său să transmită datele VMS de poziție prin satelit, e-mail, radio, fax sau telex direct secretarului executiv al NAFO; și

(b)  datele VMS de poziție transmise secretarului executiv al NAFO sunt conforme formatului pentru schimbul de date din anexa II.E la MCE la care se face trimitere la punctul 34 din anexa la prezentul regulament și descris în mai mare detaliu în anexa II.D la MCE la care se face trimitere la punctul 31 din anexa la prezentul regulament.

(10)  Fiecare stat membru poate să utilizeze datele VMS ale NAFO pentru căutare și salvare sau în scopul siguranței maritime.

CAPITOLUL VI

REGIMUL OBSERVATORILOR

Articolul 27

Programul observatorilor

(1)   Observatorii sunt independenți și imparțiali și au pregătirea, cunoștințele, competența și abilitățile necesare pentru a îndeplini toate atribuțiile, funcțiile și cerințele menționate la prezentul articol. Observatorii își exercită atribuțiile și funcțiile în mod imparțial, indiferent de naționalitate și de pavilionul pe care îl arborează nava, și nu fac obiectul niciunor influențe sau beneficii necuvenite legate de activitatea de pescuit a oricărei nave de pescuit care pescuiește în zona de reglementare.

(2)   Fără a aduce atingere excepției de la alineatul (3), fiecare navă de pescuit, în timpul în care desfășoară activități de pescuit în zona de reglementare, are în permanență la bord cel puțin un observator în conformitate cu prevederile programului observatorilor. O navă de pescuit nu începe activitatea de pescuit înainte ca observatorul să fie prezent la bordul acesteia. Lipsa unui observator la bord în cazurile în care prezența acestuia era obligatorie se consideră o încălcare gravă.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2) și dacă NAFO nu a solicitat un nivel mai ridicat de prezență a observatorilor, un stat membru poate autoriza navele de pescuit care arborează pavilionul său să aibă la bord un observator în mai puțin de 100 %, dar nu mai puțin de 25 % din campaniile de pescuit desfășurate de flota sa sau din zilele de prezență a navelor de pescuit în zona de reglementare în decursul unui an, cu condiția ca, pentru navele care nu transportă un observator, statul membru de pavilion:

(a)   să se asigure că navele în cauză vizează specii din zone în care se preconizează că este neglijabilă cantitatea de capturi accidentale din alte specii;

(b)   să se asigure că nava respectă toate cerințele de raportare în timp real;

(c)   să inspecteze fizic sau să evalueze în alt mod, după caz, în urma evaluării riscurilor, fiecare debarcare în porturile sale de către nava în cauză conform procedurilor naționale de monitorizare, control și supraveghere. În cazul în care se constată și se confirmă orice încălcare a regulamentului, statul membru de pavilion întocmește un raport al inspecției, în formatul prevăzut în anexa IV. C la MCE menționat la punctul 9 din anexa la prezentul regulament și îl transmite Comisiei cât mai curând posibil după ce încălcarea a fost confirmată;

(d)   cât mai curând posibil înainte de campania de pescuit, să transmită Comisiei următoarele informații:

(i)   numele, numărul IMO și indicativul de apel radio internațional ale navei;

(ii)   factorii pe care se bazează decizia de acordare a derogării de la obligația de a asigura prezența observatorilor în 100 % din cazuri;

(e)   să înainteze Comisiei, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent, un raport conținând o comparație a tuturor activităților de pescuit relevante care arată diferența dintre campaniile de pescuit în care nava a avut un observator la bord și cele în care observatorul a fost retras. Până la data de 1 martie a fiecărui an, Comisia transmite aceste informații secretarului executiv NAFO.

(4)   Atunci când un inspector emite o notificare de încălcare unei nave de pescuit care nu are la bord un observator, cu excepția cazului în care absența observatorului este în conformitate cu alineatul (3), la momentul notificării, încălcarea se consideră o încălcare gravă în sensul articolului 35 alineatul (1) și, în cazul în care statul membru de pavilion nu solicită navei de pescuit să se îndrepte imediat spre port în conformitate cu articolul 35 alineatul (3), acesta desemnează fără întârziere un observator pe nava de pescuit.

(5)   Fiecare stat membru:

(a)   în fiecare an, înainte ca navele care arborează pavilionul său să înceapă activități de pescuit în zona de reglementare, trimite Comisiei o listă actualizată a observatorilor (numele și numărul documentului de identitate, dacă este cazul) pe care intenționează să îi detașeze pe navele care arborează pavilionul său care operează în zona de reglementare;

(b)   solicită navelor care arborează pavilionul său să ia la bord un observator din lista menționată la litera (a), în conformitate cu programul observatorilor;

(c)   în măsura în care este posibil în practică, se asigură că nu este detașat același observator la campanii de pescuit consecutive pe aceeași navă;

(d)   se asigură că observatorii au asupra lor un dispozitiv independent de comunicare în ambele sensuri pe mare;

(e)   ia măsuri adecvate cu privire la navele care arborează pavilionul său, astfel încât să garanteze condiții de muncă sigure, protecția, securitatea și bunăstarea observatorilor în exercitarea atribuțiilor lor, în concordanță cu standardele sau orientările internaționale;

(f)   se asigură că observatorii tratează toate datele și informațiile legate de operațiunile de pescuit colectate pe parcursul desfășurării acesteia, inclusiv imaginile și înregistrările video, în conformitate cu cerințele aplicabile privind confidențialitatea.

(6)   Dacă un stat membru primește din partea unui observator un raport al observatorului care consemnează neconcordanțe față de MCE sau un incident, inclusiv orice eventuale cazuri de obstrucționare sau intimidare a observatorului, de perturbare a activității sale sau de împiedicare în orice alt mod a observatorului de a-și exercita atribuțiile în legătură cu o navă care arborează pavilionul său, statul membru în cauză:

(a)   tratează raportul cu tact și cu cea mai mare discreție, în conformitate cu cerințele de confidențialitate aplicabile;

(b)   examinează neconcordanțele identificate în raportul observatorului și desfășoară orice acțiuni ulterioare pe care le consideră adecvate;

(c)   elaborează un raport cu privire la acțiunile ulterioare și îl transmite Comisiei.

(7)   Fiecare stat membru transmite Comisiei următoarele informații:

(a)   cu cel puțin 24 de ore înainte de detașarea unui observator la bordul unei nave de pescuit, numele și indicativul de apel radio internațional ale navei de pescuit, precum și numele și numărul documentului de identitate (dacă este cazul) al observatorului în cauză;

(b)   pe cale electronică și imediat după primirea acestuia, raportul observatorului zilnic menționat la alineatul (11) litera (e);

(c)   în termen de 20 de zile de la sosirea navei în port, raportul observatorului privind campania de pescuit, menționat la alineatul (11);

(d)   până la data de 15 februarie a fiecărui an pentru anul calendaristic precedent, un raport privind respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul articol.

(8)   În cazul în care o navă de pescuit are la bord un observator din alt stat membru sau altă parte contractantă la NAFO, respectivul observator raportează statului membru de pavilion al navei.

(9)   În cazul în care o navă de pescuit care trebuie să aibă la bord un observator nu îndeplinește această cerință, statul membru de pavilion poate permite oricărei alte părți contractante să detașeze un observator pe nava în cauză.

(10)   În cazul în care pe parcursul detașării se stabilește că există un risc grav pentru observator, statul membru de pavilion ia măsuri pentru a se asigura că observatorul este îndepărtat de pe navă, cu excepția cazului în care riscul a fost eliminat sau până la eliminarea acestuia;

(11)   Un observator detașat pe o navă îndeplinește cel puțin atribuțiile enumerate în continuare:

(a)   înregistrează, pentru fiecare lansare/tragere, în formatul indicat în anexa II.M la MCE la care se face trimitere la punctul 35 din anexa la prezentul regulament (denumit în continuare „raportul observatorului privind campania de pescuit”):

(i)   cantitatea capturii totale, per specie, inclusiv pentru capturile aruncate înapoi în mare și speciile indicatoare de EMV, astfel cum se menționează în partea VI din anexa I.E. la MCE la care se face trimitere la punctul 3 din anexa la prezentul regulament:

—   astfel cum au fost înregistrate în jurnalele de pescuit și registrele de producție ale navei,

—   astfel cum au fost estimate în mod independent de către observator.

În cazul lansărilor pentru care nu sunt posibile estimări ale observatorului, rubricile destinate datelor relevante se lasă necompletate și se consemnează la secțiunea rezervată observațiilor:

(ii)   orice neconcordanțe identificate între diferitele surse de date privind capturile;

(iii)   tipul uneltei de pescuit, dimensiunea ochiurilor de plasă, dispozitivele atașate;

(iv)   efortul de pescuit;

(v)   longitudinea și latitudinea, adâncimea de pescuit;

(vi)   în cazul pescuitului prin traulare, intervalul de timp din momentul în care se încheie lansarea la apă și până când începe recuperarea uneltelor. În toate celelalte cazuri, începutul lansării la apă și sfârșitul recuperării uneltelor;

(b)   monitorizează planul de arimare a navei menționat la articolul 25 și înregistrează în raportul observatorului orice neconcordanțe identificate;

(c)   înregistrează orice întrerupere sau interferență cu VMS pe care le-a observat;

(d)   reglează instrumentele navei numai cu acordul comandantului navei;

(e)   transmite zilnic, fie că nava pescuiește sau nu, înainte de ora 12.00 UTC, CMP‑ului din statul membru de pavilion, în conformitate cu anexa II.G din MCE la care se face trimitere la punctul 36 din anexa la prezentul regulament, raportul observatorului, întocmit în funcție de diviziune;

(f)   îndeplinește orice activități, inclusiv în scopuri științifice, pe care i le-ar putea solicita NAFO;

(g)   transmite raportul observatorului, într-un format care poate fi citit de calculator, dacă este posibil anexând fotografiile aferente, realizate de observator:

(i)   cât mai curând posibil după plecarea din zona de reglementare și cel mai târziu la sosirea navei în port, statului membru de pavilion;

(ii)   imediat după sosirea în port, autorității portuare locale în cazul în care se desfășoară o inspecție în port;

(h)   stă la dispoziția inspectorilor pe mare sau în port la sosirea navei, în scopul de a investiga activitățile de pescuit ale navei;

(i)   în legătură cu orice nerespectare a prezentului regulament:

—   raportează fără întârziere autorității competente a statului membru de pavilion al navei orice neconcordanță față de prezentul regulament, inclusiv orice eventuale cazuri de obstrucționare sau intimidare a observatorului, de perturbare a activității sale sau de împiedicare în orice alt mod a observatorului de a-și exercita atribuțiile, utilizând dispozitivul independent de comunicare în ambele sensuri, și

—   păstrează evidențe detaliate, inclusiv imagini și înregistrări video relevante, privind orice circumstanțe și informații legate de orice situații de neconcordanță cu prezentul regulament, pentru a fi transmise CMP‑ului statului membru de pavilion, cu prima ocazie și cel mai târziu în momentul sosirii navei în port;

(12)   Comandantul navei care arborează pavilionul unui stat membru:

(a)   asigură toate formele de cooperare și asistență care pot fi necesare pentru a-i permite observatorului să își exercite atribuțiile. Această cooperare include asigurarea accesului observatorului la capturi, după cum este necesar, inclusiv la capturile pe care nava are intenția să le arunce înapoi în mare;

(b)   pun la dispoziția observatorului hrană și cazare la un standard cel puțin egal cu cel prevăzut pentru ofițerii aflați la bord. În cazul în care nu sunt disponibile spații de cazare destinate ofițerilor, observatorului i se oferă cazare la un standard cât mai apropiat posibil de cel prevăzut pentru ofițeri, dar cel puțin egal cu cel prevăzut pentru echipaj;

(c)   oferă observatorului acces la toate domeniile operaționale ale navei care îi este necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile, inclusiv la cala(calele) navei, la zona(zonele) de producție, la punte, la echipamentele de prelucrare a gunoiului, precum și la echipamentele de navigație și de comunicații;

(d)   nu obstrucționează, nu intimidează, nu perturbă, nu influențează, nu mituiește sau nu încearcă să mituiască un observator în exercițiul atribuțiilor sale;

(e)   include observatorul în toate exercițiile de pregătire pentru situații de urgență desfășurate la bord și

(f)   aduce la cunoștința observatorului faptul că o echipă de inspecție și-a semnalat intenția de a urca la bordul navei.

(13)   În cazul în care nu există niciun alt acord cu o altă parte contractantă la NAFO sau cu alt stat membru de pavilion, fiecare stat membru suportă costurile cu remunerarea observatorilor detașați. Statul membru de pavilion poate autoriza operatorii din domeniul pescuitului să contribuie la costurile legate de remunerarea observatorilor, fără a aduce atingere alineatului (14).

(14)   Observatorii nu au interese financiare sau legate de alt tip de beneficii și sunt remunerați într-un mod care demonstrează independență financiară față de orice navă de pescuit din zona de reglementare.

(15)   Informațiile pe care statele membre trebuie să le furnizeze în conformitate cu alineatul (3) literele (c) și (d), cu alineatul (5) litera (a), alineatul (6) litera (c) și alineatul (7) se transmit Comisiei sau unui organism desemnat de aceasta, care se asigură că aceste informații sunt transmise fără întârziere secretarului executiv NAFO pentru publicare pe site-ul MCS al NAFO.

CAPITOLUL VII

PROGRAMUL COMUN DE INSPECȚIE ȘI SUPRAVEGHERE

Articolul 28

Dispoziții generale

(1)  EFCA coordonează activitățile de inspecție și supraveghere pentru Uniune. În acest sens, aceasta poate elabora, de comun acord cu statele membre implicate, programe operaționale comune de inspecție și supraveghere (denumit în continuare „programul”). Statele membre ale căror nave sunt implicate în activitatea de pescuit în zona de reglementare adoptă măsurile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a programului, în special în ceea ce privește resursele umane și materiale necesare, precum și perioadele și zonele prevăzute pentru utilizarea acestor resurse.

(2)  Inspecția și supravegherea sunt efectuate de inspectorii desemnați de statele membre și notificați EFCA prin intermediul programului.

(3)  În colaborare cu Comisia și cu EFCA și prin acord reciproc, statele membre pot să utilizeze inspectorii și coordonatorii EFCA desemnați de EFCA pentru program pe o platformă de inspecție a altei părți contractante la NAFO.

(4)  Atunci când sunt prezente în orice moment mai mult de 15 nave de pescuit ale statelor membre în zona de reglementare, EFCA și statele membre se asigură că, în acest interval de timp:

(a)  un inspector sau altă autoritate competentă este prezentă în zona de reglementare sau

(b)  o autoritate competentă este prezentă în teritoriul unei părți contractante la NAFO adiacent zonei convenției.

(c)  Statele membre răspund fără întârziere la fiecare notificare a unei încălcări comise în zona de reglementare de către o navă de pescuit care arborează pavilionul lor.

(5)  Statele membre care participă la program furnizează fiecărei platforme de inspecție, la intrarea acesteia în zona de reglementare, o listă a observațiilor și inspecțiilor la bord pe care le-au realizat în intervalul anterior de zece zile, incluzând data, coordonatele și orice alte informații relevante.

(6)  Fiecare stat membru care participă la program, în coordonare cu Comisia sau cu EFCA, se asigură că fiecare platformă de inspecție care arborează pavilionul său care operează în zona de reglementare menține contactul securizat, zilnic atunci când este posibil, cu fiecare dintre celelalte platforme de inspecție care operează în zona de reglementare, în vederea schimbului de informații necesare pentru coordonarea activităților lor.

(7)  Inspectorii care vizitează o navă de cercetare consemnează starea navei și limitează procedurile de inspecție la cele necesare pentru a constata dacă nava desfășoară activități conforme cu planul său de cercetare. Dacă inspectorii au motive legitime pentru a suspecta că nava desfășoară activități care nu sunt conforme cu planul său de cercetare, Comisia și EFCA sunt informate imediat.

(8)  Statele membre se asigură că inspectorii tratează echitabil în mod egal navele care operează în zona de reglementare, evitând un număr disproporționat de inspecții pe navele care arborează pavilionul oricărei părți contractante la NAFO. Cu privire la orice perioadă trimestrială, numărul de inspecții efectuate de inspectorii săi pe navele care arborează pavilionul altei părți contractante la NAFO reflectă, în măsura posibilă, proporția din activitatea totală de pescuit în zona de reglementare, cuprinzând, inter alia, nivelul capturilor și zilele de operare ale navelor. La stabilirea frecvenței inspecțiilor, inspectorii pot ține cont de tiparele de pescuit și de istoricul conformității oricărei nave de pescuit.

(9)  Atunci când participă la program, un stat membru se asigură că, exceptând cazurile în care inspectează o navă care arborează pavilionul său și în conformitate cu dreptul său intern, inspectorii și inspectorii stagiari desemnați pentru program:

(a)  rămân sub controlul său operațional;

(b)  pun în aplicare dispozițiile programului;

(c)  nu poartă arme atunci când urcă la bordul navei;

(d)  nu procedează la punerea în execuție a legilor și regulamentelor privind apele Uniunii;

(e)  respectă regulamentele, procedurile și practicile internaționale general acceptate privind siguranța navei inspectate și a echipajului acesteia;

(f)  nu perturbă activitățile de pescuit sau de arimare a produselor pescărești și, în măsura posibilă, evită acțiunile care ar putea afecta negativ calitatea capturilor de la bord; și

(g)  deschid containerele într-un mod care facilitează resigilarea, reambalarea și redepozitarea ulterioară a acestora cu rapiditate.

(10)  Toate rapoartele de inspecție, supraveghere și investigație menționate în prezentul capitol și imaginile sau dovezile asociate vor fi tratate ca fiind confidențiale în conformitate cu anexa II.B la MCE la care se face trimitere la punctul 37 din anexa la prezentul regulament.

Articolul 29

Cerințele de notificare

(1)  Cel târziu de data de 1 noiembrie a fiecărui an, fiecare stat membru transmite informațiile următoare EFCA (și, în copie, Comisiei) care publică informațiile pe site‑ul MCS al NAFO:

(a)  informațiile de contact ale autorității competente care va acționa ca punct de contact în scopul notificării imediate a încălcărilor din zona de reglementare și orice modificare ulterioară a acestor informații, cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să producă efecte;

(b)  numele inspectorilor și ale inspectorilor stagiari și denumirea, indicativul de apel radio și informațiile de contact pentru comunicare ale fiecărei platforme de inspecție pe care a desemnat-o pentru acest program. Acesta notifică modificările datelor astfel notificate, atunci când este posibil, cu cel puțin 60 de zile în avans.

(2)  Atunci când participă la program, statul membru se asigură că EFCA este notificată în avans cu privire la data, ora de început și ora de sfârșit a fiecărei patrule efectuate de platforma de inspecție pe care a desemnat-o pentru acest scop.

Articolul 30

Procedurile de supraveghere

(1)  Atunci când un inspector observă în zona de reglementare o navă de pescuit care arborează pavilionul unei părți contractante la NAFO cu privire la care are motive să suspecteze o aparentă încălcare a prezentului regulament, iar o inspecție imediată nu este posibilă, inspectorul:

(a)  completează formularul de raport de supraveghere ▌în conformitate cu anexa IV.A la MCE la care se face trimitere la punctul 38 din anexa la prezentul regulament. Dacă inspectorul a realizat o evaluare volumetrică sau a componenței capturii pentru conținutul unei lansări a plasei pungă, raportul de supraveghere include toate informațiile privind componența remorcării și menționează metoda utilizată pentru evaluarea volumetrică;

(b)  înregistrează imagini ale navei și înregistrează poziția, data și ora imaginii; și

(c)  transmite fără întârziere, pe cale electronică, raportul de supraveghere și imaginile autorității competente căreia îi este subordonat.

(2)  La primirea raportului de supraveghere, autoritatea competentă a unui stat membru, fără întârziere:

(a)  transmite raportul de supraveghere către EFCA, care îl va publica pe site-ul MCS al NAFO pentru a fi transmis către partea contractantă care este stat de pavilion al navei;

(b)  transmite o copie a imaginilor înregistrate către EFCA care, la rândul său, le transmite părții contractante care este stat de pavilion al navei sau statului membru de pavilion, dacă este diferit de statul membru care efectuează inspecția;

(c)  asigură securitatea și continuitatea dovezilor pentru inspecții ulterioare.

(3)  La primirea unui raport de supraveghere privind o navă care arborează pavilionul său, fiecare autoritate competentă a statului membru efectuează investigațiile necesare pentru a stabili măsurile ulterioare adecvate.

(4)  Fiecare stat membru trimite raportul de investigație către EFCA, care îl publică pe site-ul MCS al NAFO și îl transmite Comisiei.

Articolul 31

Procedurile de urcare la bord și de inspecție pentru părțile contractante

Fiecare stat membru se asigură că, pentru o inspecție efectuată în cadrul programului, inspectorii săi:

(a)  înainte de a urca la bord, notifică navei de pescuit prin radio, utilizând codul internațional de semnale, denumirea platformei de inspecție;

(b)  arborează, pe nava de inspecție și pe ambarcațiunea care transportă inspectorii, fanionul ilustrat în anexa IV.E la MCE la care se face trimitere la punctul 39 din anexa la prezentul regulament;

(c)  se asigură că, în timpul urcării la bord, nava de inspecție rămâne la o distanță sigură de navele de pescuit;

(d)  nu solicită navei de pescuit să se oprească sau să efectueze manevre în timpul remorcării, al lansării sau al ridicării uneltelor de pescuit;

(e)  limitează fiecare echipă de inspecție la maximum patru inspectori, inclusiv orice inspector stagiar, care poate să însoțească echipa de inspecție doar în scopul formării profesionale. Atunci când un inspector stagiar însoțește inspectorii, inspectorii îl prezintă pe stagiar comandantului navei la momentul urcării la bord. Inspectorul stagiar va avea ca unică atribuție observarea operațiunii de inspecție efectuată de inspectorii autorizați și nu va perturba în niciun fel activitățile navei de pescuit;

(f)  la urcarea la bord, prezintă comandantului navei legitimațiile lor NAFO emise de secretarul executiv al NAFO în conformitate cu articolul 32 alineatul (3) litera (b) din MCE;

(g)  limitează inspecțiile la patru ore sau la timpul necesar pentru ca plasa să fie strânsă și atât plasa, cât și captura să fie inspectate, reținându-se perioada mai lungă, cu excepția:

(i)  cazului în care s-a comis o încălcare; sau

(ii)  atunci când inspectorul estimează o diferență între cantitatea capturii de la bord și cantitatea capturii înregistrate în jurnalul de pescuit, caz în care inspectorul va limita inspecția la o oră suplimentară pentru a verifica procedurile și calculele și pentru a reexamina documentația relevantă utilizată pentru a calcula captura pescuită în zona de reglementare și captura de la bordul navei;

(h)  colectează orice informații relevante pentru identificarea respectării prezentului regulament, furnizate de observator.

Articolul 32

Obligațiile comandantului navei în timpul inspecției

Fiecare comandant al navei ia măsurile necesare pentru a facilita inspecția, și anume:

(a)  se asigură, atunci când o navă de inspecție a semnalat că urmează să înceapă o inspecție, că orice plasă care trebuie să fie ridicată nu este urcată la bord timp de cel puțin 30 de minute de la semnalul navei de inspecție;

(b)  la cererea platformei de inspecție și în măsura compatibilă cu normele de navigație, facilitează urcarea la bord a inspectorilor;

(c)  pune la dispoziție o scară de urcare la bord în conformitate cu anexa IV.G la MCE la care se face trimitere la punctul 40 din anexa la prezentul regulament;

(d)  se asigură că orice dispozitiv de ridicare mecanic este adecvat pentru utilizare sigură, inclusiv accesul sigur între dispozitivul de ridicare și punte;

(e)  asigură accesul inspectorilor la toate zonele relevante, la punți și cabine, la captura prelucrată și neprelucrată, la plase sau la alte unelte și echipamente și la orice documente relevante pe care inspectorii le consideră necesare pentru a verifica respectarea prezentului regulament;

(f)  înregistrează și furnizează inspectorilor, la cerere, coordonatele aferente poziției inițiale și celei finale a oricărei remorcări de probă efectuate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) punctul (iii);

(g)  la cererea inspectorului, prezintă documentele de înregistrare, desenele sau descrierile încăperilor pentru pește, registrele de producție și planurile de arimare și oferă asistența solicitată în mod rezonabil de inspector pentru a constata dacă arimarea efectivă a capturii este conformă cu planul de arimare;

(h)  nu perturbă contactul între inspectori și observator, incluzând respectarea confidențialității necesare pentru ca inspectorii și observatorii să își îndeplinească atribuțiile;

(i)   facilitează prelevarea de eșantioane de pește prelucrat de către inspectori, în scopul identificării speciilor prin analiza ADN-ului;

(j)  ia măsurile necesare pentru a menține integritatea oricărui sigiliu aplicat de inspectori și a oricărei dovezi rămase la bord până la primirea altor instrucțiuni de la statul de pavilion;

(k)  pentru a asigura continuitatea dovezilor, atunci când s-au aplicat sigilii și/sau s-au securizat probe, semnează secțiunea corespunzătoare din raportul de inspecție, confirmând plasarea sigiliilor;

(l)  încetează activitatea de pescuit la cererea inspectorilor în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) litera (b);

(m)  asigură, la cerere, utilizarea echipamentului de comunicare al navei și a operatorului acestuia pentru mesajele care trebuie să fie trimise și primite de inspectori;

(n)  la cererea inspectorilor, îndepărtează orice parte a uneltelor de pescuit care pare să fie neautorizată în temeiul prezentului regulament;

(o)  atunci când inspectorii au făcut înregistrări în jurnale, pune la dispoziția inspectorilor o copie a fiecărei pagini cu astfel de înregistrări și, la cererea inspectorilor, semnează fiecare pagină pentru a confirma că este o copie conformă; și

(p)  atunci când i se solicită să înceteze activitatea de pescuit, nu reia pescuitul înainte ca:

(i)  inspectorii să finalizeze inspecția și să securizeze toate dovezile; și

(ii)  comandantul navei să semneze secțiunea corespunzătoare din raportul de inspecție, astfel cum se menționează la litera (k).

Articolul 33

Raportul de inspecție și acțiunile ulterioare

(1)  Fiecare stat membru se asigură că inspectorii săi completează un raport de inspecție în forma prevăzută în anexa IV.B la MCE la care se face trimitere la punctul 41 din anexa la prezentul regulament (denumit în continuare „raportul de inspecție”), pentru fiecare inspecție.

(2)  În sensul raportului de inspecție:

(a)  o campanie de pescuit este considerată curentă atunci când nava inspectată are la bord captură recoltată în zona de reglementare în timpul campaniei;

(b)  atunci când compară înregistrările din registrul de producție cu înregistrările din jurnalul de pescuit, inspectorii convertesc greutatea producției în greutate în viu pe baza factorilor de conversie stabiliți în anexele XIII, XIV și XV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei(16) pentru navele de pescuit ale Uniunii cu privire la speciile și modurile de prezentare care intră sub incidența respectivelor anexe și pe baza factorilor de conversie utilizați de comandantul navei în alte cazuri;

(c)  inspectorii:

(i)  rezumă pe baza înregistrărilor din jurnal captura navei din zona de reglementare în funcție de specie și de diviziune pentru campania de pescuit curentă;

(ii)  înregistrează rezumatele în secțiunea 12 din raportul de inspecție, precum și diferențele dintre captura înregistrată și estimările lor în ceea ce privește captura de la bord în secțiunea 14.1 din raportul de inspecție;

(iii)  la finalizarea inspecției, semnează raportul de inspecție și prezintă raportul de inspecție comandantului navei pentru semnare și observații, precum și oricărui martor care dorește să facă o declarație;

(iv)  notifică imediat autorității competente căreia îi sunt subordonați și îi trimit informațiile și imaginile în termen de 24 de ore sau în cel mai scurt timp posibil; și

(v)  pun la dispoziția comandantului navei o copie a raportului, consemnând în secțiunea corespunzătoare a raportului de inspecție orice refuz al comandantului navei de a confirma primirea.

(3)  Statul membru care efectuează inspecția:

(a)  transmite EFCA raportul de inspecție pe mare, dacă este posibil în termen de 20 de zile de la data inspecției, pentru publicare pe site-ul MCS al NAFO;

(b)  respectă procedura prevăzută la articolul 34 alineatul (2) după ce inspectorii emit o notificare a unei încălcări.

(4)  Fiecare stat membru se asigură că rapoartele de inspecție și supraveghere redactate de inspectorii NAFO au aceeași putere probatorie în ceea ce privește stabilirea faptelor ca rapoartele de inspecție și supraveghere ale inspectorilor proprii.

(5)  Statele membre cooperează pentru a facilita procedurile judiciare sau de altă natură inițiate în urma unui raport transmis de un inspector NAFO în conformitate cu programul.

Articolul 34

Procedurile referitoare la încălcări

(1)  Fiecare stat membru care efectuează inspecții se asigură că inspectorii săi, la constatarea unei încălcări a prezentului regulament:

(a)  consemnează încălcarea în raportul de inspecție;

(b)  introduc și semnează o notă în jurnalul de pescuit sau în alt document relevant al navei inspectate, indicând data, coordonatele geografice și natura încălcării, fac copii ale tuturor înregistrărilor relevante și solicită comandantului navei să semneze fiecare pagină pentru a confirma că este o copie conformă cu originalul;

(c)  înregistrează imagini ale tuturor uneltelor, capturilor sau altor dovezi considerate necesare de inspector în legătură cu încălcarea;

(d)  aplică securizat sigiliul de inspecție ilustrat în Sigiliul de inspecție NAFO prevăzut în anexa IV.F la MCE la care se face trimitere la punctul 42 din anexa la prezentul regulament, după caz, și consemnează în mod corespunzător acțiunea întreprinsă și numărul de serie al fiecărui sigiliu în raportul de inspecție;

(e)  solicită comandantului navei:

(i)  pentru a asigura continuitatea dovezilor, să semneze secțiunea corespunzătoare a raportului de inspecție, confirmând plasarea sigiliilor; și

(ii)  să dea o declarație scrisă în secțiunea corespunzătoare a raportului de inspecție;

(f)  solicită comandantului navei să îndepărteze orice parte a uneltelor de pescuit care pare să fie neautorizată în temeiul prezentului regulament; și

(g)  ori de câte ori este posibil, notifică încălcarea observatorului.

(2)  Statul membru care efectuează inspecția:

(a)  în termen de 24 de ore de la detectarea încălcării, transmite notificarea scrisă a încălcării raportate de inspectorii săi Comisiei și EFCA care, la rândul lor, o transmit autorității competente a părții contractante care este stat de pavilion sau a statului membru de pavilion, dacă este diferit de statul membru care a efectuat inspecția, și secretarului executiv al NAFO. Notificarea scrisă conține informațiile înregistrate la punctul 15 din raportul de inspecție prevăzut în anexa IV.B la MCE la care se face trimitere la punctul 41 din anexa la prezentul regulament; citează măsurile relevante și descrie în detaliu temeiul emiterii notificării încălcării și dovezile în sprijinul notificării; și, dacă este posibil, este însoțită de imagini ale uneltelor sau ale capturii sau de alte dovezi legate de încălcarea menționată la alineatul (1) de la prezentul articol;

(b)  în termen de cinci zile de la revenirea navei de inspecție în port, transmite raportul de inspecție Comisiei și EFCA;

EFCA publică raportul de inspecție pe site-ul MCS al NAFO, în format PDF.

(3)  Măsurile în urma încălcărilor sunt luate de statul membru de pavilion în conformitate cu dispozițiile articolului 36.

Articolul 35

Procedurile suplimentare în cazul încălcărilor grave

(1)  Fiecare dintre următoarele nerespectări ale normelor constituie o încălcare gravă în înțelesul articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009:

(a)  pescuitul care vizează o cotă „altele” fără notificarea prealabilă a Comisiei, cu încălcarea articolului 5;

(b)  pescuitul care vizează o cotă „altele” timp de mai mult de cinci zile după încetarea activității de pescuit, cu încălcarea articolului 5;

(c)  pescuitul direcționat care vizează un stoc care face obiectul unui moratoriu sau în cazul căruia pescuitul este interzis în alt mod, cu încălcarea articolului 6;

(d)  pescuitul direcționat care vizează stocuri sau specii după data încetării activității de pescuit de către statul membru de pavilion notificată Comisiei, cu încălcarea articolului 6;

(e)  pescuitul într-o zonă închisă, cu încălcarea articolului 9 alineatul (5) și a articolului 11;

(f)  pescuitul cu unelte de pescuit de fund într-o zonă închisă pentru activități de pescuit de fund, cu încălcarea Capitolului III;

(g)  utilizarea unei dimensiuni neautorizate a ochiurilor de plasă, cu încălcarea articolului 13;

(h)  pescuitul în lipsa unei autorizații valabile;

(i)  înregistrarea incorectă a capturilor, cu încălcarea articolului 25;

(j)  absența de la bord a sistemului de monitorizare prin satelit sau intervenția asupra acestuia, cu încălcarea articolului 26;

(k)  omisiunea de a comunica mesajele referitoare la captură, cu încălcarea articolului 10 alineatul (3) sau a articolului 25;

(l)  obstrucționarea, intimidarea, perturbarea activității inspectorilor sau a observatorilor sau împiedicarea în alt mod a îndeplinirii de către inspectori sau observatori a atribuțiilor care le revin, ori exercitarea oricăror ale forme indirecte de presiune;

(m)  comiterea unei încălcări atunci când nu este prezent un observator la bord;

(n)  ascunderea, denaturarea sau distrugerea dovezilor legate de o investigație, inclusiv ruperea sau distrugerea sigiliilor sau accesarea zonelor sigilate;

(o)  prezentarea unor documente falsificate sau furnizarea de informații false unui inspector, care ar putea împiedica astfel detectarea unei încălcări grave;

(p)  debarcarea, transbordarea sau utilizarea altor servicii portuare:

(i)  într-un port care nu a fost desemnat în conformitate cu dispozițiile articolului 39 alineatul (1); sau

(ii)  în lipsa autorizației statului portului menționată la articolul 39 alineatul (6);

(q)  nerespectarea dispozițiilor articolului 41 alineatul (1);

(r)  lipsa unui observator la bord în cazurile în care prezența acestuia era obligatorie.

(2)  Atunci când citează o navă deoarece aceasta a comis o încălcare gravă, inspectorul:

(a)  ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea și continuitatea dovezilor, inclusiv, după caz, sigilarea calei și/sau a uneltelor de pescuit ale navei pentru inspecții ulterioare;

(b)  solicită comandantului navei să înceteze toate activitățile de pescuit care par să constituie o încălcare gravă; și

(c)  notifică imediat autorității competente a inspectorului și îi transmite toate informațiile și, dacă este posibil, imaginile, în termen de 24 de ore. Autoritatea competentă care primește aceste informații informează partea contractantă care este stat de pavilion sau statul membru de pavilion, dacă este diferit de statul membru care efectuează inspecția, în conformitate cu articolul 34.

(3)  În cazul unei încălcări grave care privește o navă care arborează pavilioanele lor, statele membre:

(a)  confirmă primirea informațiilor și imaginilor aferente, fără întârziere;

(b)  se asigură că nava inspectată nu reia pescuitul până la noi dispoziții;

(c)  utilizând toate informațiile și materialele disponibile, analizează cazul și, în termen de 72 de ore solicită navei să se îndrepte imediat către un port în vederea unei inspecții complete sub autoritatea lor, dacă se pare că s-a comis oricare dintre următoarele încălcări grave:

(i)  pescuitul direcționat care vizează un stoc care face obiectul unui moratoriu;

(ii)  pescuitul direcționat care vizează un stoc pentru care pescuitul este interzis în conformitate cu articolul 6;

(iii)  înregistrarea incorectă a capturilor, cu încălcarea articolului 25; sau

(iv)  repetarea aceleiași încălcări grave într-un interval de 6 luni.

(4)  Atunci când încălcarea gravă constă în înregistrarea incorectă a capturii, inspecția completă va asigura inspecția fizică și numărarea întregii capturi de la bord, pe specii și diviziuni.

(5)  În sensul prezentului articol, „înregistrarea incorectă a capturii” înseamnă o diferență de cel puțin 10 tone sau 20 %, reținându-se cantitatea mai mare, între estimările inspectorilor privind captura prelucrată de la bord, pe specii sau în total, și cifrele înregistrate în registrul de producție, calculate ca procentaj din cifrele din registrul de producție.

(6)  Sub rezerva consimțământului statului membru de pavilion și dacă partea contractantă la NAFO care este stat al portului este diferită de statul membru al inspectorului, atunci inspectorii respectivei părți contractante la NAFO care este stat al portului sau respectivul stat membru care este stat al portului pot să participe la inspecția completă și la numărarea capturii.

(7)  Dacă alineatul (3) litera (c) punctul (i) nu se aplică, statul membru de pavilion:

(a)  permite navei să reia pescuitul. În acest caz, statul membru de pavilion prezintă Comisiei o justificare scrisă privind motivele pentru care nu s-a ordonat navei să se îndrepte spre port, cel târziu la două zile de la notificarea încălcării. Comisia transmite respectiva justificare secretarului executiv al NAFO; sau

(b)  solicită navei să se îndrepte imediat către un port în vederea inspecției fizice complete, sub autoritatea sa.

(8)  Atunci când statul membru de pavilion ordonă navei inspectate să se îndrepte către un port, inspectorii se pot îmbarca pe nava care se îndreaptă spre port sau pot rămâne bordul acesteia, cu condiția ca statul membru de pavilion să nu le solicite inspectorilor să părăsească nava.

Articolul 36

Acțiuni subsecvente încălcărilor

(1)  În cazul unei încălcări comise de o navă care arborează pavilionul său, statul membru:

(a)  investighează complet, inclusiv, dacă este necesar, prin inspectarea fizică a navei de pescuit în cel mai scurt timp posibil;

(b)  cooperează cu partea contractantă la NAFO care efectuează inspecția sau cu statul membru care efectuează inspecția, dacă este diferit de statul membru de pavilion, în scopul conservării dovezilor și a lanțului de custodie într-o formă care să faciliteze procedurile în conformitate cu legile sale;

(c)  ia imediat măsuri judiciare sau administrative, în conformitate cu legislația sa națională, împotriva persoanelor responsabile pentru navă; și

(d)  se asigură că sancțiunile aplicabile în legătură cu încălcările au severitatea adecvată pentru a fi eficace în asigurarea conformității, în descurajarea încălcărilor viitoare sau a repetării lor și în privarea autorilor încălcărilor de avantajele rezultate din încălcare.

(2)  Măsurile judiciare sau administrative și sancțiunile menționate la alineatul (1) literele (c) și (d) pot include, fără a se limita la acestea, următoarele, în funcție de gravitatea încălcării și în conformitate cu dreptul intern:

(a)  amenzi;

(b)  sechestrul instituit asupra navei, uneltelor interzise de pescuit și capturilor;

(c)  suspendarea sau retragerea autorizației de desfășurare a activităților de pescuit; și

(d)  reducerea sau anularea oricăror repartizări de pescuit.

(3)  Fiecare stat membru de pavilion se asigură că tratează toate notificările privind încălcările ca și cum încălcările respective ar fi raportate de proprii săi inspectori.

(4)  Statul membru de pavilion și statul membru al portului notifică imediat Comisiei:

(a)  măsurile judiciare sau administrative și sancțiunile menționate la alineatul (1) literele (c) și (d);

(b)  în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de patru luni de la comiterea unei încălcări grave, un raport asupra progresului investigației, incluzând detalii despre orice acțiune întreprinsă sau inițiată în legătură cu încălcarea; și

(c)  la finalizarea investigației sale, un raport privind rezultatul final.

Articolul 37

Rapoartele statelor membre privind inspecția, supravegherea și încălcările

(1)  Fiecare stat membru raportează Comisiei și EFCA, până la data de 1 februarie a fiecărui an, în conformitate cu programul, următoarele informații:

(a)  numărul de inspecții ale navelor de pescuit care arborează pavilionul său și ale navelor de pescuit care arborează pavilionul altor părți contractante la NAFO pe care le-a efectuat în anul calendaristic precedent;

(b)  denumirea fiecărei nave de pescuit cu privire la care inspectorii au emis o notificare a unei încălcări, inclusiv data și poziția inspecției și natura încălcării;

(c)  numărul de ore de zbor ale aeronavei sale de supraveghere în timpul patrulelor, numărul de reperări efectuate de aeronava respectivă, numărul de rapoarte de supraveghere pe care le-a transmis și, pentru fiecare raport, data, ora și poziția reperărilor;

(d)  măsurile pe care le-a luat în timpul anului precedent, inclusiv o descriere a termenilor specifici ai oricărei măsuri judiciare sau administrative sau ai sancțiunilor impuse (de exemplu, valoarea amenzilor, valoarea peștelui și/sau a uneltelor puse sub sechestru, avertismentele scrise emise), cu privire la:

(i)  fiecare încălcare citată de un inspector în legătură cu navele care arborează pavilionul său; și

(ii)  fiecare raport de supraveghere pe care l-a primit.

Până la data de 1 martie a fiecărui an, Comisia transmite informațiile menționate la primul paragraf secretarului executiv al NAFO.

(2)  Rapoartele menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (d) indică situația curentă a cazului. Statul membru continuă să includă aceste încălcări în fiecare raport ulterior, până când raportează rezultatul final al încălcării.

(3)  Un stat membru furnizează o explicație suficient de detaliată pentru fiecare încălcare în cazul căreia nu a luat nicio măsură sau nu a impus penalități.

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL EFECTUAT DE STATUL PORTULUI ASUPRA NAVELOR CARE ARBOREAZĂ PAVILIONUL UNEI ALTE PĂRȚI CONTRACTANTE

Articolul 38

Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplică debarcării, transbordărilor sau utilizării porturilor statelor membre de către navele de pescuit care arborează pavilionul altei părți contractante la NAFO, care desfășoară activități de pescuit în zona de reglementare. Prezentul capitol se aplică navelor care transportă capturi din zona de reglementare sau produselor pescărești care provin din aceste capturi, care nu au fost debarcate sau transbordate anterior într-un port.

Articolul 39

Obligațiile statului membru al portului

(1)  Statul membru al portului prezintă Comisiei și EFCA o listă a porturilor desemnate, în care se poate permite intrarea navelor de pescuit în scopul debarcării, transbordării și/sau furnizării de servicii portuare și se asigură, în cea mai mare măsură posibilă, că fiecare port desemnat are capacitate suficientă pentru a efectua inspecții în conformitate cu prezentul capitol. Comisia publică lista porturilor desemnate pe site-ul MCS al NAFO, în format PDF. Orice modificare ulterioară a listei se publică pentru înlocuirea celei precedente cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să producă efecte.

(2)  Statul membru al portului va stabili un termen minim de solicitare prealabilă. Termenul de solicitare prealabilă este de trei zile lucrătoare înainte de ora estimată de sosire. Cu toate acestea, în acord cu Comisia, statul membru al portului poate să prevadă un alt termen de solicitare prealabilă, ținând cont, printre altele, de tipul de produse derivate din captură sau de distanța dintre zona de pescuit și porturile sale. Statul membru al portului furnizează Comisiei informațiile privind termenul de solicitare prealabilă, iar Comisia le publică pe site-ul MCS al NAFO, în format PDF.

(3)  Statul membru al portului desemnează autoritatea competentă care acționează ca punct de contact în scopul primirii solicitărilor în conformitate cu articolul 41, al primirii confirmărilor în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) și al emiterii autorizațiilor în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol. Statul membru al portului furnizează Comisiei numele autorității competente și datele de contact ale acesteia, iar Comisia publică aceste informații pe site-ul MCS al NAFO, în format PDF.

(4)  Cerințele prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică atunci când Uniunea nu permite debarcările, transbordările sau utilizarea porturilor de către navele care arborează pavilionul altei părți contractante la NAFO.

(5)  Statul membru al portului transmite fără întârziere o copie a formularului menționat la articolul 41 alineatele (1) și (2) părții contractante la NAFO al cărei pavilion îl arborează nava și părții contractante la NAFO al cărei pavilion îl arborează navele donatoare atunci când nava s-a implicat în operațiuni de transbordare.

(6)  Navele de pescuit nu pot intra în port fără autorizația prealabilă a autorităților competente ale statului membru al portului. Autorizația de debarcare sau de transbordare ori de a utiliza alte servicii portuare se emite doar dacă s-a primit confirmarea din partea părții contractante la NAFO de pavilion, astfel cum se menționează la articolul 40 alineatul (2).

(7)  Prin derogare de la alineatul (6), statul membru al portului poate să autorizeze o debarcare în totalitate sau parțial în lipsa confirmării prevăzute menționate la alineatul respectiv, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)  peștele respectiv este depozitat și păstrat sub controlul autorităților competente;

(b)  peștele poate fi scos din depozitare pentru a fi vândut, preluat, prelucrat sau transportat numai după primirea confirmării menționate la alineatul (6);

(c)  în cazul în care confirmarea nu a fost primită în termen de 14 zile de la finalizarea operațiunilor de debarcare, statul membru al portului poate confisca și dispune de peștele respectiv în conformitate cu normele naționale.

(8)  Statul membru al portului notifică fără întârziere comandantului navei decizia sa de a autoriza sau de a refuza intrarea în port sau, dacă nava se află în port, de a autoriza sau refuza debarcarea, transbordarea sau altă utilizare a portului. Dacă intrarea navei este autorizată, statul membru al portului returnează comandantului navei o copie a formularului de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE la care se face trimitere la punctul 43 din anexa la prezentul regulament, cu partea C completată corespunzător. Această copie se trimite fără întârziere și Comisiei, care o publică pe site-ul MCS al NAFO. În cazul refuzului, statul membru al portului informează și partea contractantă la NAFO de pavilion.

(9)  În cazul anulării solicitării prealabile menționate la articolul 41 alineatul (2), statul membru al portului trimite o copie a formularului anulat de solicitare prealabilă de control al statului portului Comisiei, care o publică pe site-ul MCS al NAFO, pentru transmitere automată către partea contractantă la NAFO de pavilion.

(10)  În afara cazului în care se prevede altfel printr-un plan de refacere, statul membru al portului inspectează cel puțin 15 % din totalul debarcărilor sau transbordărilor efectuate în fiecare an de raportare. La stabilirea navelor care vor fi inspectate, statul membru al portului acordă prioritate:

(a)  navelor cărora li s-a refuzat anterior intrarea într-un port sau utilizarea unui port în conformitate cu prezentul capitol sau cu orice alte dispoziții ale prezentului regulament; și

(b)  solicitărilor altor părți contractante la NAFO, state sau organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) ca o anumită navă să fie inspectată.

(11)  Inspecțiile se efectuează în conformitate cu anexa IV.H la MCE la care se face trimitere la punctul 44 din anexa la prezentul regulament, de către inspectorii autorizați ai statului membru al portului care prezintă legitimațiile lor comandantului navei anterior inspecției.

(12)  Sub rezerva acordului statului membru al portului, Comisia poate să invite inspectori ai altor părți contractante la NAFO să însoțească inspectorii proprii și să observe inspecția.

(13)  O inspecție în port include monitorizarea întregii debarcări sau transbordări de resurse piscicole în acel port. În timpul oricărei inspecții de acest fel, inspectorul statului membru al portului efectuează cel puțin activitățile următoare:

(a)  controlul încrucișat prin raportare la cantitățile din fiecare specie debarcate sau transbordate:

(i)  al cantităților înregistrate în jurnalul de bord, pe specii;

(ii)  al rapoartelor privind capturile și activitatea; și

(iii)  al tuturor informațiilor privind capturile furnizate în notificarea prealabilă prin formularele de solicitare prealabilă de control al statului portului astfel cum se prevede în anexa II.L la MCE la care se face trimitere la punctul 43 din anexa la prezentul regulament;

(b)  verificarea și înregistrarea pe specii a cantităților de capturi care rămân la bord după terminarea debarcării sau a transbordării;

(c)  verificarea tuturor informațiilor rezultate din inspecțiile efectuate în conformitate cu capitolul VII;

(d)  verificarea tuturor plaselor de la bord și înregistrarea dimensiunii ochiurilor;

(e)  verificarea dimensiunii peștelui în raport cu cerințele privind dimensiunea minimă;

(f)   dacă este cazul, verificarea speciilor pentru a constata respectarea declarației de captură.

(14)  Statul membru al portului comunică, ori de câte ori este posibil, cu comandantul navei sau cu membrii superiori ai echipajului navei, precum și cu observatorul și, atunci când este posibil sau necesar, se asigură că inspectorul este însoțit de un interpret.

(15)  Statul membru al portului evită, atunci când este posibil, întârzierea inutilă a navei de pescuit și se asigură că nava nu suferă decât o interferență minimă sau inconveniente minime, evitând inclusiv degradarea inutilă a calității peștelui.

(16)  Fiecare inspecție este documentată prin completarea formularului PSC 3 (formularul de inspecție în cadrul controlului statului portului) astfel cum figurează în anexa IV.C la MCE la care se face trimitere la punctul 9 din anexa la prezentul regulament. Procesul de completare și gestionare a raportului privind inspecția din cadrul controlului statului portului include următoarele:

(a)  inspectorii identifică și furnizează detalii referitoare orice încălcare a prezentului regulament constatată în timpul inspecției în port. Detaliile includ toate informațiile relevante disponibile cu privire la încălcările constatate în larg în timpul campaniei curente a navei de pescuit inspectate;

(b)  inspectorii pot introduce orice observații pe care le consideră relevante;

(c)  comandantului navei trebuie să i se dea posibilitatea de a adăuga observații sau obiecții la raport și, dacă este cazul, de a contacta autoritățile competente ale statului de pavilion, în special atunci când comandantul navei are mari dificultăți în a înțelege conținutul raportului;

(d)  inspectorii semnează raportul și solicită comandantului navei să semneze raportul. Semnătura comandantului navei pe raport reprezintă exclusiv confirmarea primirii unei copii a raportului;

(e)  comandantul navei primește o copie a raportului conținând rezultatul inspecției, inclusiv măsurile posibile care ar putea fi luate.

(17)  Statul membru al portului trimite fără întârziere Comisiei și EFCA o copie a fiecărui raport al inspecției din cadrul controlului statului portului. Comisia publică raportul inspecției din cadrul controlului statului portului pe site-ul MCS al NAFO, în format PDF, în vederea transmiterii automate către partea contractantă la NAFO care este stat de pavilion și către statul de pavilion al oricărei nave care a transbordat capturi pe nava de pescuit inspectată.

Articolul 40

Obligațiile statului membru de pavilion

(1)  Statele membre se asigură că comandantul unei nav care arborează pavilionul lor respectă obligațiile ce le revin comandanților navei prevăzute la articolul 41.

(2)  Statul membru al unei nave de pescuit care intenționează să debarce sau să transbordeze ori să utilizeze alte servicii portuare sau a cărei navă este implicată în operațiuni de transbordare în afara unui port confirmă, prin returnarea unei copii a formularului de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE la care se face trimitere la punctul 43 din anexa la prezentul regulament, transmis în conformitate cu articolul 39 alineatul (5), cu partea B completată corespunzător, că:

(a)  nava de pescuit declarată a fi capturat peștele dispunea de o cotă suficientă pentru speciile declarate;

(b)  cantitatea declarată de pește aflată la bord a fost raportată în mod corespunzător, pe specii, și a fost luată în considerare la calcularea oricăror limitări ale capturilor sau ale eforturilor care pot fi aplicabile;

(c)  nava de pescuit declarată a fi capturat peștele deținea autorizație de pescuit în zonele declarate; și

(d)  prezența navei în zona în care a declarat că a efectuat captura a fost verificată pe baza datelor VMS.

(3)  Statul membru trimite Comisiei informațiile de contact ale autorității competente care acționează ca punct de contact în scopul primirii solicitărilor în conformitate cu articolul 39 alineatul (5) și al comunicării confirmării în conformitate cu articolul 39 alineatul (6). Comisia publică aceste informații pe site-ul MCS al NAFO, în format PDF.

Articolul 41

Obligațiile comandantului navei

(1)  Comandantul sau agentul unei nave de pescuit care intenționează să intre în port transmite solicitarea de intrare autorităților competente ale statului membru al portului în termenul de solicitare menționat la articolul 39 alineatul (2). Această solicitare este însoțită de formularul de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE la care se face trimitere la punctul 43 din anexa la prezentul regulament, completat corespunzător după cum urmează:

(a)  formularul de solicitare prealabilă de control al statului portului PSC 1, prevăzut în partea A din anexa II.L la MCE, se utilizează atunci când nava transportă, debarcă sau transbordează captura proprie; și

(b)  formularul de solicitare prealabilă de control al statului portului PSC 2, prevăzut în partea B din anexa II.L la MCE, se utilizează atunci când nava s-a implicat în operațiuni de transbordare. Se utilizează un formular separat pentru fiecare navă donatoare;

(c)  ambele formulare PSC 1 și PSC 2 trebuie completate atunci când o navă transportă, debarcă sau transbordează captura proprie și captura primită prin transbordare.

(2)  Comandantul navei sau agentul poate să anuleze o solicitare prealabilă notificând autoritățile competente din portul pe care intenționa să îl utilizeze. Solicitarea este însoțită de o copie a formularului inițial de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE la care se face trimitere la punctul 43 din anexa la prezentul regulament, cu cuvântul „anulat” scris peste acesta.

(3)  Comandantul unei nave de pescuit nu începe operațiunile de debarcare sau transbordare și nici nu utilizează alte servicii portuare înainte ca autoritatea competentă a unui stat membru să autorizeze acest lucru sau înainte de expirarea orei estimate de sosire (ETA) înscrisă în PSC 1 sau PSC 2. Cu toate acestea, operațiunile de debarcare sau de transbordare și utilizarea altor servicii portuare pot începe înainte de ETA cu permisiunea autorităților competente din statul membru al portului.

(4)  Comandantul navei:

(a)  cooperează și oferă asistență în cadrul inspecției navei de pescuit în conformitate cu aceste proceduri și nu obstrucționează, nu intimidează și nu perturbă activitatea inspectorilor statului portului în exercitarea atribuțiilor acestora;

(b)  permite accesul la toate zonele, punțile și încăperile navei, la capturi și la plase sau alte unelte sau echipamente și furnizează orice informații relevante pe care inspectorii statului portului le solicită, inclusiv copii ale oricăror documente relevante.

Articolul 42

Încălcările detectate în timpul inspecțiilor în port

Atunci când se detectează o încălcare în timpul unei inspecții a navei în port, se aplică dispozițiile relevante de la articolele 34-37.

Articolul 43

Confidențialitate

Toate rapoartele de inspecție și investigație și imaginile sau dovezile asociate, precum și formularele menționate în prezentul capitol vor fi tratate de către statele membre, autoritățile competente și operatorii, comandanții navei și echipajele ca fiind confidențiale, în conformitate cu normele privind confidențialitatea prevăzute în anexa II.B la MCE la care se face trimitere la punctul 37 din anexa la prezentul regulament.

CAPITOLUL IX

PĂRȚILE NECONTRACTANTE

Articolul 44

Prezumția de pescuit INN

Se prezumă că o navă a unei părți necontractante a compromis eficacitatea prezentului regulamentul și s-a implicat în pescuit INN dacă aceasta:

(a)  a fost observată sau identificată prin alte mijloace în timp ce desfășura activități de pescuit în zona de reglementare;

(b)  s-a implicat în operațiuni de transbordare cu o altă navă a unei părți necontractante observată sau identificată în timp ce desfășura activități de pescuit în interiorul sau în afara zonei de reglementare; și/sau

(c)  a fost inclusă pe lista INN a Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (CPANE)(17).

Articolul 45

Reperarea și inspectarea navelor părților necontractante în zona de reglementare

Fiecare stat membru prezent în scop de inspecție și/sau de supraveghere în zona de reglementare, autorizat în conformitate cu programul comun de inspecție și supraveghere, care observă sau identifică o navă a unei păți necontractante implicată în activități de pescuit în zona de reglementare:

(a)  transmite imediat informațiile Comisiei utilizând formatul raportului de supraveghere prevăzut în anexa IV.A la MCE la care se face trimitere la punctul 38 din anexa la prezentul regulament;

(b)  încearcă să informeze comandantul navei că se prezumă că nava este implicată în pescuit INN și că aceste informații vor fi distribuite tuturor părților contractante, ORGP-urilor relevante și statului de pavilion al navei;

(c)  dacă este cazul, solicită permisiunea comandantului navei să urce la bordul navei pentru inspecție; și

(d)  atunci când comandantul navei este acord cu inspecția:

(i)  transmite fără întârziere Comisiei constatările inspectorului, utilizând formatul raportului de inspecție prevăzut în anexa IV.B la MCE la care se face trimitere la punctul 41 din anexa la prezentul regulament; și

(ii)  furnizează comandantului navei o copie a raportului de inspecție.

Articolul 46

Intrarea în port și inspecția navelor părților necontractante

(1)  Fiecare comandant al navei unei părți necontractante solicită permisiunea de a intra în port de la autoritatea competentă a statului membru al portului, în conformitate cu dispozițiile articolului 41.

(2)  Fiecare stat membru al portului:

(a)  transmite fără întârziere statului de pavilion al navei și Comisiei informațiile pe care le-a primit în temeiul articolului 41;

(b)  refuză intrarea în port a oricărei nave a unei părți necontractante în cazul în care:

(i)  comandantul navei nu a îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 41 alineatul (1); sau

(ii)  statul de pavilion nu a confirmat activitățile de pescuit ale navei în conformitate cu articolul 40 alineatul (2);

(c)  informează comandantul navei sau agentul, statul de pavilion al navei în cauză și Comisia cu privire la decizia sa de a refuza intrarea în port, debarcarea, transbordarea sau altă utilizare a portului de către orice navă a unei părți necontractante;

(d)  retrage refuzul intrării în port numai dacă statul portului a stabilit că există suficiente dovezi că motivul pe baza căruia s-a refuzat intrarea a fost inadecvat sau eronat sau că acest motiv nu se mai aplică;

(e)  informează comandantul navei sau agentul, statul de pavilion al navei în cauză și Comisia cu privire la decizia sa de a retrage refuzul intrării în port, al debarcării, al transbordării sau al altei utilizări a portului de către orice navă a unei părți necontractante;

(f)  atunci când permite intrarea, se asigură că nava este inspectată de funcționari autorizați în mod corespunzător și care cunosc bine prezentul regulament și că inspecția se efectuează în conformitate cu articolul 39 alineatele (11)-(17); și

(g)  trimite Comisiei, fără întârziere, o copie a raportului de inspecție și detalii despre orice măsură ulterioară pe care a luat-o.

(3)  Fiecare stat membru se asigură că nicio navă a unei părți necontractante nu se implică în operațiuni de debarcare sau de transbordare sau în altă utilizare a porturilor sale decât dacă nava respectivă a fost inspectată de funcționari autorizați în mod corespunzător și care cunosc bine prezentul regulament, iar comandantul navei stabilește că speciile de pește de la bord care fac obiectul convenției au fost recoltate în afara zonei de reglementare sau în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 47

Lista provizorie a navelor INN

(1)  Pe lângă informațiile prezentate de statele membre în conformitate cu articolele 42 și 44, fiecare stat membru transmite fără întârziere Comisiei orice informații care pot contribui la identificarea oricărei nave a unei părți necontractante care ar putea desfășura activități de pescuit INN în zona de reglementare.

(2)  Dacă o parte contractantă prezintă obiecții cu privire la înscrierea sau radierea unei nave listate ca navă INN de către CPANE în/din lista navelor INN a NAFO, acea navă este înscrisă de secretarul executiv al NAFO în lista provizorie a navelor INN.

Articolul 48

Acțiuni împotriva navelor din lista navelor INN

Fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a descuraja, a preveni și a elimina pescuitul INN în legătură cu orice navă inclusă în lista navelor INN, inclusiv:

(a)  interzicerea, cu excepția situațiilor de forță majoră, a participării oricărei nave care arborează pavilionul său la activități de pescuit împreună cu nava în cauză, inclusiv, dar fără limitare, la operațiuni comune de pescuit;

(b)  interzicerea furnizării de provizii, combustibil sau alte servicii navei în cauză;

(c)  interzicerea intrării în porturi a navei în cauză și, dacă nava se află în port, interzicerea utilizării portului, cu excepția situațiilor de forță majoră sau de urgență, în scopul inspecției sau pentru luarea măsurilor de executare adecvate;

(d)  interzicerea schimbării echipajului, cu excepția cazurilor în care este necesar din motive de forță majoră;

(e)  refuzul de a acorda navei în cauză autorizația de pescuit în apele aflate în jurisdicția sa națională;

(f)  interzicerea navlosirii navei în cauză;

(g)  refuzul de a da navei în cauză dreptul să arboreze pavilionul său;

(h)  interzicerea debarcării și importului peștelui care provine de la bordul navei în cauză sau care poate fi identificat ca provenind de la aceasta;

(i)  încurajarea importatorilor, transportatorilor și altor sectoare vizate să nu negocieze operațiuni de transbordare a peștelui cu aceste nave; și

(j)  colectarea și schimbul oricăror informații adecvate privind aceste nave cu alte părți contractante, părți necontractante și ORGP-uri, cu scopul de a detecta, descuraja și preveni utilizarea certificatelor de import sau de export false în legătură cu peștele sau produsele pescărești provenind de la aceste nave.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 49

Confidențialitate

Pe lângă obligațiile prevăzute la articolele 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre garantează confidențialitatea rapoartelor și mesajelor electronice transmise NAFO sau primite de la aceasta în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (a), al articolului 4 alineatul (6), al articolului 5 alineatul (3) litera (c), al articolului 10 alineatul (2), al articolului 15 alineatul (4), al articolului 22 alineatele (1), (5) și (6), al articolului 23 alineatul (6), al articolului 25 alineatul (8), al articolului 26 alineatul (9), al articolului 27 alineatele (3), (5), (6), (7) și (15), al articolului 29 alineatele (1) și (2), al articolului 34 alineatul (2), al articolului 36 alineatul (4), al articolului 37 alineatul (1) și al articolului 39 alineatul (8).

Articolul 50

Procedura de modificare

(1)   Comisia adoptă în termen de … [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] un act delegat în conformitate cu articolul 51, care completează prezentul regulament cu dispozițiile MCE și anexele la MCE la care se face trimitere în anexa la prezentul regulament. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51 în scopul modificării ulterioare a respectivului act delegat.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 51 pentru modificarea prezentului regulament pentru a-l adapta la măsurile adoptate de NAFO care au efect obligatoriu asupra uniunii și a statelor membre în ceea ce privește:

(a)  lista activităților ▌ navelor de cercetare, prevăzute la articolul 4 alineatul (1);

(b)  măsurile prevăzute la articolul 9 referitoare la zonele de pescuit de crevete nordic; raportarea corespunzătoare, schimbarea activității de pescuit, a adâncimilor de pescuit și a trimiterilor la zone restricționate sau închise;

(c)  procedurile referitoare la navele cu capturi totale la bord având o greutate în viu de peste 50 de tone care intră în zona de reglementare pentru a pescui halibut negru, în legătură cu conținutul notificărilor prevăzute la articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) și condițiile pentru începerea pescuitului prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera (d);

(d)  conținutul transmiterii electronice prevăzute la articolul 22 alineatul (5), lista documentelor valabile care trebuie să fie prezente la bordul navei în conformitate cu articolul 22 alineatul (8) și conținutul planului de capacitate descris la articolul 22 alineatul (10);

(e)  documentația care trebuie să fie prezentă la bordul unei nave navlosite, în concordanță cu articolul 23 alineatul (9);

(f)  datele VMS care trebuie să fie transmise continuu și automat, astfel cum se prevede la articolul 26 alineatul (1), precum și atribuțiile referitoare la CMP, prevăzute la articolul 26 alineatele (2) și (9);

(g)  ratele procentuale pentru prezența observatorilor, astfel cum se prevăd la articolul 27 alineatul (3), raportarea de către statele membre astfel cum se prevede la articolul 27 alineatul (7), atribuțiile observatorului astfel cum se prevăd la articolul 27 alineatul (11) și atribuțiile comandantului navei astfel cum se prevăd la articolul 27 alineatul (12);

(h)  obligațiile comandantului navei în timpul inspecției, prevăzute la articolul 32;

(3)  Modificările în conformitate cu alineatul (1) se limitează strict la punerea în aplicare a amendamentelor la MCE în dreptul Uniunii.

Articolul 51

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 50 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 50 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 50 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 52

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 2115/2005 și Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 se abrogă.

Articolul 53

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/1627

Regulamentul (UE) 2016/1627 se modifică după cum urmează:

1.   La articolul 3, se adaugă următoarele puncte:"

„27. «navă de pescuit pelagic de mari dimensiuni cu paragate» înseamnă o navă de pescuit pelagic cu paragate cu o lungime totală de peste 24 de metri;

   28. «plase pungă» înseamnă orice setcă înconjurătoare ale cărei capete inferioare sunt reunite cu ajutorul unui cablu de strângere petrecut printr-o serie de inele dispuse de-a lungul cablului de ancorare, care permite strângerea plasei sub forma unei pungi și închiderea acesteia;”.

"

2.   Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 9

Planurile de gestionare a capacității de pescuit

   (1) Fiecare stat membru stabilește un plan anual de gestionare a capacității de pescuit în vederea adaptării numărului navelor de pescuit, pentru a demonstra că capacitatea de pescuit corespunde cu posibilitățile de pescuit alocate navelor aflate în perioada de timp relevantă.
   (2) Statele membre își adaptează capacitatea de pescuit utilizând parametrii propuși de SCRS și adoptați de ICCAT în 2009.

Statele membre pot aloca cote sectoriale navelor costiere artizanale autorizate să pescuiască ton roșu și indică acest lucru în planurile lor anuale de pescuit. Acestea includ, de asemenea, în planurile lor de monitorizare, control și inspecție măsuri suplimentare pentru a monitoriza îndeaproape utilizarea cotelor de către flota respectivă. Statele membre pot autoriza un număr diferit de nave să utilizeze pe deplin posibilitățile lor de pescuit, utilizând parametrii menționați la alineatul (1).

   (3) Portugalia și Spania pot aloca cote sectoriale pentru navele de pescuit cu momeală care operează în apele din jurul insulelor Azore, Madeira și Canare. Cota sectorială și măsurile suplimentare de monitorizare a utilizării acesteia sunt definite clar în planurile lor anuale.
   (4) Atunci când statele membre alocă cote sectoriale în conformitate cu alineatele (2) sau (3), nu se aplică cerința privind cota minimă de 5 tone prevăzută în SCRS din 2009.
   (5) Adaptarea capacității de pescuit pentru navele cu plasă-pungă este limitată la o majorare maximă de 20 % față de valoarea de referință a capacității de pescuit din 2018.
   (6) Pentru perioada 2019-2020, statele membre pot autoriza o serie de capcane utilizate pentru pescuitul de ton roșu, permițând astfel exploatarea deplină a posibilităților lor de pescuit.”.

"

3.   Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 10

Planurile de gestionare a activității de creștere

   (1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, fiecare stat membru căruia i-a fost alocată o cotă de ton roșu transmite Comisiei un plan anual de gestionare a activității de creștere, în conformitate cu prezentul articol.
   (2) Comisia compilează și integrează planurile în planul Uniunii. Comisia transmite respectivul plan Secretariatului ICCAT până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru a fi discutat și aprobat de ICCAT.
   (3) În planul anual de gestionare a activității de creștere, fiecare stat membru demonstrează că capacitatea totală de intrare și capacitatea totală de creștere corespund cu cantitatea estimată de ton roșu disponibilă pentru creștere.
   (4) Statele membre își limitează capacitatea de creștere totală pentru tonul roșu în funcție de capacitatea totală de creștere înregistrată în «registrul instalațiilor de creștere a tonului roșu» al ICCAT sau de capacitatea care a fost autorizată și declarată la ICCAT în 2018.
   (5) În ceea ce privește tonul roșu capturat din sălbăticie, volumul maxim al intrărilor în fermele piscicole ale unui stat membru este limitat la nivelul cantităților de intrare înregistrate la ICCAT în «registrul instalațiilor de creștere a tonului roșu» de fermele piscicole ale respectivului stat membru în anii 2005, 2006, 2007 sau 2008.
   (6) În cazul în care un stat membru trebuie să majoreze volumul maxim al intrărilor de ton sălbatic capturat în una sau mai multe ferme piscicole de ton aflate sub pavilionul acestora, această majorare este proporțională cu posibilitățile de pescuit alocate statului membru respectiv, inclusiv importurile de ton roșu viu.
   (7) Statele membre ale fermelor piscicole se asigură că oamenilor de știință însărcinați de către SCRS pentru testele de identificare a ratelor de creștere în timpul perioadei de îngrășare li se asigură accesul și, în conformitate cu protocolul, asistență pentru efectuarea testelor în conformitate cu protocolul standardizat elaborat de SCRS pentru monitorizarea exemplarelor de pești care pot fi recunoscute.”.

"

4.   Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 11

Sezoanele de pescuit

   (1) În perioada cuprinsă între 26 mai și 1 iulie, se permite pescuitul de ton roșu cu plasă-pungă în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană.
   (2) Prin derogare de la alineatul (1), pescuitul de ton roșu cu plase-pungă în Marea Adriatică, poate fi deschis până la 15 iulie pentru peștii de crescătorie în Marea Adriatică (zona de pescuit FAO 37.2.1).
   (3) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care un stat membru poate demonstra că, din cauza vântului cu putere de minimum 5 pe scara Beaufort, unele dintre navele sale de capturare cu plasă-pungă care pescuiesc ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană nu au fost în măsură să își utilizeze zilele de pescuit normale, în cursul anului, respectivul stat membru poate reporta un număr maxim de 10 zile pierdute până la 11 iulie pentru navele vizate, în cursul anului.
   (4) Pescuitul tonului roșu este permis în Oceanul Atlantic de Est și în Marea Mediterană de către navele de capturare pelagice de mari dimensiuni cu paragate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 mai.
   (5) Statele membre instituie sezoane deschise pentru flotele lor, altele decât navele cu plase-pungă și navele pelagice de mari dimensiuni cu paragate, în cadrul planurilor lor anuale de pescuit.”.

"

5.   Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 16

Capturi accidentale

   (1) Fiecare stat membru adoptă dispoziții privind includerea capturilor accidentale de ton roșu în cadrul cotei sale și informează Comisia în legătură cu acestea în momentul transmiterii planului anual de pescuit.
   (2) Rata de capturi accidentale de ton roșu nu trebuie să fie mai mare de 20 % din totalul capturilor de la bord, la sfârșitul fiecărei campanii de pescuit. Metodologia utilizată pentru a calcula respectivele capturi accidentale în raport cu volumul total al capturilor de la bord, este definită în mod clar în planul anual de pescuit. Capturile accidentale pot fi calculate în greutate sau în număr de exemplare. Calcularea în număr de exemplare se aplică numai în cazul tonului și al speciilor asemănătoare gestionate de ICCAT. Rata de capturi accidentale autorizate pentru flota de nave costiere artizanale poate fi calculată pe o bază anuală.
   (3) Toate capturile accidentale de ton roșu mort, reținute la bord sau aruncate înapoi în mare, se scad din cota alocată statului membru de pavilion și se înregistrează și raportează Comisiei.
   (4) În cazul statelor membre cărora nu le-a fost alocată o cotă de ton roșu, capturile accidentale în cauză se deduc din cota specifică de capturi accidentale de ton roșu de la nivelul Uniunii, stabilită în conformitate cu TFUE și cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
   (5) În cazul în care cota alocată statului membru al navei de pescuit sau al capcanei în cauză a fost deja epuizată, nu se mai permit capturi de ton roșu, iar statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura eliberarea acestor capturi în mare. Prelucrarea și comercializarea tonului roșu mort este interzisă și toate capturile sunt înregistrate. Statele membre transmit anual Comisiei informații privind astfel de capturi, iar Comisia transmite respectivele informații secretariatului ICCAT.
   (6) Navele care nu pescuiesc activ ton roșu separă în mod clar orice eventuală cantitate de ton roșu păstrată la bord de alte specii, pentru a permite autorităților de control să monitorizeze respectarea prezentului articol. Aceste capturi accidentale pot fi comercializate în măsura în care acestea sunt însoțite de eBCD.”

"

Articolul 54

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 53 se aplică de la 21 iunie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

Anexă

(1)   Tabelul 4 din MCE, menționat la articolul 3 punctul 17 și la articolul 17;

(2)   Figura 2 din MCE, menționată la articolul 3 punctul 17 și la articolul 17;

(3)   Partea VI din anexa I.E la MCE, menționată la articolul 3 punctul 21, la articolul 21 alineatul (2) și la articolul 27 alineatul (11) litera (a);

(4)   Partea VII din anexa I.E la MCE, menționată la articolul 3 punctul 29;

(5)   Formatul prevăzut în anexa II.C la MCE, menționat la articolul 4 alineatul (2) litera (a);

(6)   Tabelul 1 și Figura 1(1) din MCE, menționate la articolul 9 alineatul (1);

(7)   Tabelul 2 și Figura 1(2) din MCE, menționate la articolul 9 alineatul (4);

(8)   Tabelul 3 și Figura 1(3) din MCE, menționate la articolul 9 alineatul (5);

(9)   Formatul prevăzut în anexa IV.C la MCE, menționat la articolul 10 alineatul (1) litera (e), articolul 27 alineatul (3) litera (c) și articolul 39 alineatul (16);

(10)   Anexa III.A la MCE, menționată la articolul 13 alineatul (1);

(11)   Anexa I.C la MCE, menționată la articolul 13 alineatul (2) litera (d), articolul 24 alineatul (1) litera (b) și articolul 25 alineatul (6) litera (g);

(12)   Anexa III.B la MCE, menționată la articolul 14 alineatele (2) și (3);

(13)   Anexa I.D la MCE, menționată la articolul 16 alineatele (1) și (2);

(14)   Figura 3 din MCE, menționată la articolul 18 alineatul (1);

(15)   Tabelul 5 din MCE, menționat la articolul 18 alineatul (1);

(16)   Figura 4 din MCE, menționată la articolul 18 alineatul (2);

(17)   Tabelul 6 din MCE, menționat la articolul 18 alineatul (2);

(18)   Figura 5 din MCE, menționată la articolul 18 alineatele (3) și (4);

(19)   Tabelul 7 din MCE, menționat la articolul 18 alineatele (3) și (4);

(20)   Protocolul de explorare prevăzut în anexa I.E la MCE, menționat la articolul 19 alineatul (1);

(21)   Notificarea intenției de a desfășura activități de pescuit de fund de explorare, prevăzută în anexa I.E la MCE, menționată la articolul 19 alineatul (2) litera (a);

(22)   Raportul privind campania de pescuit de fund de explorare, prevăzut în anexa I.E la MCE, menționat la articolul 19 alineatul (2) litera (b);

(23)   Elementele de evaluare a activităților propuse de pescuit de fund de explorare, prevăzute în anexa I.E la MCE, menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (b);

(24)   Formularul pentru colectarea de date privind pescuitul de explorare, prevăzut în anexa I.E la MCE, menționat la articolul 21 alineatul (4) litera (a);

(25)   Formatul pentru lista navelor, prevăzut în anexa II.C1 la MCE, menționat la articolul 22 alineatul (1) litera (a);

(26)   Formatul pentru radierea din lista navelor, prevăzut în anexa II.C2 la MCE, menționat la articolul 22 alineatul (1) litera (b);

(27)   Formatul pentru autorizația individuală pentru fiecare navă, specificat în anexa II.C3 la MCE, menționat la articolul 22 alineatul (5) litera (a);

(28)   Formatul pentru suspendarea autorizației, prevăzut în anexa II.C4 la MCE, menționat la articolul 22 alineatul (5) litera (b);

(29)   Lista codurilor de prezentare a tipurilor de produse, prevăzută în anexa II.K la MCE, menționată la articolul 24 alineatul (1) litera (e);

(30)   Modelul de jurnal de pescuit prevăzut în anexa II.A la MCE, menționat la articolul 25 alineatul (2);

(31)   Formatul pentru raportul privind capturile, prevăzut în anexa II.D la MCE, menționat la articolul 25 alineatele (6) și (8) și la articolul 26 alineatul (9) litera (b);

(32)   Formatul pentru anularea raportului privind capturile, prevăzut în anexa II.F la MCE, menționat la articolul 25 alineatele (6) și (7);

(33)   Anexa II.N la MCE, menționată la articolul 25 alineatul (9) litera (b);

(34)   Formatul pentru schimbul de date, prevăzut în anexa II.E la MCE, menționat la articolul 26 alineatul (9) litera (b);

(35)   Raportul observatorului, prevăzut în anexa II.M la MCE, menționat la articolul 27 alineatul (11) litera (a);

(36)   Raportul prevăzut în anexa II.G la MCE, transmis zilnic de către observator, menționat la articolul 27 alineatul (11) litera (e);

(37)   Normele privind confidențialitatea prevăzute în anexa II.B la MCE, menționate la articolul 28 alineatul (10) și la articolul 43;

(38)   Formularul de raport de supraveghere prevăzut în anexa IV.A la MCE, menționat la articolul 30 alineatul (1) litera (a) și la articolul 45 litera (a);

(39)   Fanionul ilustrat în anexa IV.E la MCE, menționat la articolul 31 litera (b);

(40)   Normele privind punerea la dispoziție a unei scări de urcare la bord, prevăzute în anexa IV.G la MCE, menționate la articolul 32 litera (c);

(41)   Raportul de inspecție prevăzut în anexa IV.B la MCE, menționat la articolul 33 alineatul (1), la articolul 34 alineatul (2) litera (a) și la articolul 45 litera (d);

(42)   Sigiliul de inspecție NAFO prevăzut în anexa IV.F la MCE, menționat la articolul 34 alineatul (1) litera (d);

(43)   Formularul de solicitare prealabilă de control al statului portului, prevăzut în anexa II.L la MCE, menționat la articolul 39 alineatul (8) și alineatul (13) litera (a) punctul (iii), la articolul 40 alineatul (2) și la articolul 41 alineatele (1) și (2);

(44)   Anexa IV.H la MCE privind inspecțiile, menționată la articolul 39 alineatul (11);

(1)Avizul din 23 ianuarie 2019.
(2) Poziția Parlamentului European din 17 aprilie 2019.
(3)Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(4)Decizia Consiliului din 23 martie 1998 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării și a Acordului din 28 iulie 1994 privind punerea în aplicare a Părții XI din aceasta (JO L 179, 23.6.1998, p. 1).
(5)Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 al Consiliului din 28 decembrie 1978 privind semnarea de către Comunitatea Economică Europeană a Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (JO L 378, 30.12.1978, p. 1).
(6)Decizia 2010/717/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2010 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a modificărilor la Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (JO L 321, 7.12.2010, p. 1).
(7)Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 318, 5.12.2007, p. 1).
(8)Regulamentul (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unui plan de redresare pentru halibutul negru în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 340, 23.12.2005, p. 3).
(9)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(10)Regulamentul (UE) 2016/1627 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului (JO L 252, 16.9.2016, p. 1).
(11)Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (JO L 347, 28.12.2017, p. 81).
(12)Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).
(13)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(14)Regulamentul (UE) 2019/473 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (JO L 83, 25.3.2019, p. 18).
(15)Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei din 10 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce privește determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (JO L 151, 11.6.2008, p. 5).
(16)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).
(17)Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Est, semnată la Londra la 18 noiembrie 1980 și intrată în vigoare la 17 martie 1982, la care Comunitatea Europeană a aderat la 13 iulie 1981 (JO L 227, 12.8.1981, p. 22).

Ultima actualizare: 3 mai 2019Notă juridică