Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0304(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0017/2019

Predkladané texty :

A8-0017/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0417

Prijaté texty
PDF 412kWORD 124k
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku ***I
P8_TA-PROV(2019)0417A8-0017/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 a nariadenie Rady (ES) č. 1386/2007 (COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0577),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0391/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. januára 2019(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0017/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, mení nariadenie (EÚ) 2016/1627 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007
P8_TC1-COD(2018)0304

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Jedným z cieľov spoločnej rybárskej politiky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(3) je zaistiť také využívanie morských biologických zdrojov, ktorým sa zabezpečia udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

(2)  Únia schválila prostredníctvom rozhodnutia Rady 98/392/ES(4) Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve a Dohodu o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, ktoré obsahujú zásady a pravidlá ochrany morských biologických zdrojov a hospodárenia s nimi. Únia sa v rámci svojich širších medzinárodných záväzkov podieľa na úsilí o ochranu populácií rýb v medzinárodných vodách.

(3)  Únia je zmluvnou stranou Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (ďalej len „dohovor “), ktorý bol schválený nariadením Rady (EHS) č. 3179/78(5). Zmena dohovoru bola prijatá 28. septembra 2007 a bola schválená rozhodnutím Rady 2010/717/EÚ(6).

(4)  Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (ďalej len „NAFO“) má právomoc prijímať právne záväzné rozhodnutia týkajúce sa ochrany rybolovných zdrojov patriacich do jej právomoci. Uvedené rozhodnutia sú v zásade určené zmluvným stranám NAFO, ale môžu ukladať povinnosti aj prevádzkovateľom (napríklad kapitánovi plavidla). Ochranné a vynucovacie opatrenia NAFO (ďalej len „opatrenia NAFO“) sa po nadobudnutí ich platnosti stávajú právne záväznými pre všetky zmluvné strany NAFO a v prípade Únie sa do práva Únie začlení tá časť týchto opatrení, na ktorú sa zatiaľ nevzťahuje právo Únie.

(5)  Opatrenia NAFO boli do práva Únie transponované nariadením Rady (ES) č. 1386/2007(7).

(6)  Nariadením Rady (ES) č. 2115/2005(8) sa ustanovil plán obnovy halibuta tmavého v podoblasti NAFO 2 a v divíziách 3KLMNO.

(7)  Opatrenia NAFO sa od roku 2008 zmenili na každom výročnom zasadnutí zmluvných strán NAFO. Nové ustanovenia je potrebné začleniť do práva Únie, čo platí aj pre opatrenia na ochranu určitých druhov, ochranu citlivých morských ekosystémov, postupy inšpekcií na mori a v prístave, požiadavky na plavidlá, monitorovanie rybolovných činností a dodatočné opatrenia prístavných štátov.

(8)  Vzhľadom na to, že zmluvné strany NAFO pomerne často menia určité ustanovenia opatrení NAFO a je pravdepodobné, že aj v budúcnosti sa tieto zmeny budú prijímať častejšie, s cieľom urýchleného začleňovania budúcich zmien opatrení NAFO do práva Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalj len „ZFEÚ“), pokiaľ ide o tieto aspekty: ▌zoznam ▌činností výskumných plavidiel; ▌opatrenia týkajúce sa lovu krevety boreálnej; zmena lovnej hĺbky a údaje o oblastiach obmedzenia alebo zákazu rybolovu; postupy, ktoré musia oprávnené plavidlá, ktoré majú na palube celkový úlovok rýb pochádzajúcich z vôd mimo regulačnej oblasti presahujúci 50 ton živej hmotnosti, dodržať pri vstupe do regulačnej oblasti s cieľom loviť halibuta tmavého, a podmienky, ktoré treba spĺňať skôr, ako možno začať s rybolovom tohto druhu; ▌obsah elektronických hlásení, zoznam platných dokumentov, ktoré majú byť k dispozícii na palube plavidla, obsah plánu kapacity; dokumentácia k dohode o prenájme, ktorá má byť k dispozícii na palube plavidla; ▌údaje systému monitorovania plavidiel (ďalej len „VMS“); ustanovenia o elektronickom nahlasovaní a o obsahu oznámení; a povinnosti kapitána plavidla počas inšpekcie ▌. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(9). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(9)  Komisia, ktorá zastupuje Úniu na zasadnutiach NAFO, ročne schváli množstvo čisto technických ustanoveníopatrení NAFO, najmä pokiaľ ide o formát a obsah výmeny informácií, vedeckú terminológiu alebo zákazy rybolovu v citlivých oblastiach. Komisia by mala prijať aj delegovaný akt, ktorým doplní toto nariadenie o uvedené opatrenia NAFO a prílohy k nim, a mala by byť splnomocnená meniť ho.

(10)  Nariadenia (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 by sa preto mali zrušiť.

(11)  Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „komisia ICCAT“) prijala v novembri 2018 odporúčanie 18-02, ktorým sa ustanovuje riadiaci plán pre hospodárenie s tuniakom modroplutvým, ktorý nadobudne platnosť 21. júna 2019. Odporúčaním 18-02 sa nahradí odporúčanie 17-07, ktorým sa menilo odporúčanie 14-04, ktorým sa ustanovil plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého a ktoré sa v práve Únie vykonalo prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627(10). Odporúčanie 18-02 obsahuje pružnejšie ustanovenia ako tie, ktoré sa vykonali v nariadení (EÚ) 2016/1627.

(12)  Komisia plánuje prijať návrh nariadenia na účely vykonania odporúčania 18-02 počas prvého štvrťroka 2019. Nie je pravdepodobné, že by spoluzákonodarcovia prijali uvedené nariadenie pred nadobudnutím platnosti odporúčania 18-02.

(13)  Členské štáty počas zasadnutia zameraného na technické otázky týkajúce sa komisie ICCAT, ktoré sa konalo 11. decembra 2018, vyjadrili želanie vykonať aspoň niektoré ustanovenia odporúčania 18-02 týkajúce sa vedľajších úlovkov, chovnej a rybolovnej kapacity a otvorených rybárskych sezón od 21. júna 2019, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky medzi všetkými prevádzkovateľmi, ktorí lovia tuniaka modroplutvého. Okrem toho sa zavádzajú nové posilnené kontrolné ustanovenia zahŕňajúce náhodné kontroly presunov v rámci jednej farmy, obchod so živými jedincami a chovné postupy, ktoré majú členské štáty tiež vykonať od 21. júna 2019, a to na základe spoločnej právomoci v tejto oblasti politiky.

(14)  S cieľom zabezpečiť pre rybárske plavidlá Únie rovnaké podmienky, ako majú iné flotily, ktoré lovia tuniaka modroplutvého, by sa opatrenia komisie ICCAT ustanovené v odporúčaní 18-02 týkajúce sa vedľajších úlovkov, chovnej a rybolovnej kapacity a otvorených rybárskych sezón mali zahrnúť do nariadenia (EÚ) 2016/1627.

(15)  Nariadenie (EÚ) 2016/1627 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  Pokiaľ to nie je uvedené inak, toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske plavidlá Únie používané alebo určené na účely komerčných rybolovných činností vykonávaných v rámci rybolovných zdrojov v regulačnej oblasti NAFO, ako sa vymedzuje v prílohe I k dohovoru, ako aj činností, ktoré vykonávajú plavidlá tretích krajín na základe dohovoru vo vodách alebo na územní Únie.

2.  Uplatňovaním tohto nariadenia nie sú dotknuté povinnosti stanovené v existujúcich nariadeniach v odvetví rybolovu, a najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403(11) a nariadeniach Rady (ES) č. 1005/2008(12) a (ES) č. 1224/2009(13).

3.  Pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak, činnosť výskumných plavidiel Únie nie je obmedzená ochrannými a riadiacimi opatreniami, ktoré sa týkajú lovu rýb, najmä pokiaľ ide o veľkosť ôk, obmedzení veľkosti a oblastí a období zákazu rybolovu.

Článok 2

Predmet úpravy

1.   V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, v súlade s ktorými Únia uplatňuje opatrenia NAFO na účely ich jednotnej a účinnej implementácie v rámci Únie.

2.   Okrem toho sa týmto nariadením menia určité ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1627.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)  „dohovor“ je Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku z roku 1979 v znení zmien;

(2)  „oblasť dohovoru“ je oblasť, na ktorú sa dohovor vzťahuje podľa jeho článku IV ods. 1. Oblasť dohovoru je rozdelená na vedecké a štatistické podoblasti, divízie a poddivízie podľa prílohy I k dohovoru;

(3)  „regulačná oblasť“ je časť oblasti dohovoru, ktorá je mimo vnútroštátnej právomoci;

(4)  „rybolovné zdroje“ sú všetky ryby, mäkkýše a kôrovce v oblasti dohovoru, pričom výnimku predstavujú:

a)  prisadnuté druhy, v prípade ktorých môžu pobrežné štáty uplatňovať zvrchované práva v súlade s článkom 77 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve; a

b)  pokiaľ sú spravované v súlade s inými medzinárodnými zmluvami, populácie anadrómnych, katadrómnych druhov rýb a ryby migrujúce na veľké vzdialenosti uvedené v prílohe I k Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve;

(5)  „rybolovné činnosti“ sú lov alebo spracúvanie rybolovných zdrojov, vyloďovanie alebo prekládka rybolovných zdrojov alebo produktov pochádzajúcich z rybolovných zdrojov, resp. akákoľvek iná činnosť, ktorej cieľom je pripraviť alebo podporiť lov rybolovných zdrojov v regulačnej oblasti alebo ktorá s ním súvisí, vrátane:

a)  vyhľadávania, chytania alebo výlovu rybolovných zdrojov alebo pokusu o ne;

b)  každej činnosti, pri ktorej možno predpokladať, že jej výsledkom bude nájdenie, chytenie, výlov alebo zber rybolovných zdrojov na akýkoľvek účel; a

c)  každej operácie na mori, ktorá slúži na podporu alebo prípravu akejkoľvek činnosti opísanej v tejto definícii a ktorá nepatrí k núdzovým operáciám na ochranu zdravia alebo záchranu členov posádky alebo záchranu plavidla;

(6)  „rybárske plavidlo” je každé plavidlo Únie, ktoré vykonáva alebo vykonávalo rybolovné činnosti, vrátane spracovateľských plavidiel a plavidiel vykonávajúcich prekládku alebo akúkoľvek inú činnosť, ktorá slúži na prípravu rybolovných činností alebo s nimi súvisí, alebo ktoré vykonáva činnosti experimentálneho alebo prieskumného rybolovu;

(7)  „výskumné plavidlo“ je plavidlo, ktoré sa dlhodobo používa na výskumné účely, alebo plavidlo, ktoré sa bežne používa na rybolovné činnosti alebo podporu rybolovu a dočasne sa používa na rybolovný výskum;

(8)  „opatrenia NAFO“ sú platné ochranné a vynucovacie opatrenia prijaté Komisiou NAFO;

(9)  „rybolovné možnosti“ sú rybolovné kvóty pridelené členskému štátu na základe aktu Únie platného v regulačnej oblasti;

(10)  „agentúra EFCA“ je Európska agentúra pre kontrolu rybárstva zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/473(14)(15);

(11)  „rybolovný deň“ je kalendárny deň alebo časť kalendárneho dňa, počas ktorého je rybárske plavidlo prítomné v ktorejkoľvek divízii regulačnej oblasti;

(12)  „prístav“ sú okrem iného pobrežné terminály a ostatné zariadenia na vyloďovanie, prekládku, balenie, spracúvanie, doplnenie paliva alebo doplnenie zásob;

(13)  „plavidlo nezmluvnej strany“ je plavidlo plaviace sa pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou NAFO ani členským štátom, alebo plavidlo, v prípade ktorého existuje podozrenie, že nemá žiadnu štátnu príslušnosť;

(14)  „prekládka“ je priamy presun rybolovných zdrojov alebo produktov rybolovu z jedného rybárskeho plavidla na iné rybárske plavidlo;

(15)  „pelagická vlečná sieť“ je vlečný výstroj určený na lov pelagických druhov, pričom žiadna jeho časť nie je určená na kontakt s dnom, ani sa na tento účel nepoužíva. Na spodnom lane výstroja nesmie byť žiaden typ ochrannej záťaže používanej pri vlečných sieťach na lov pri dne, ani žiadne iné príslušenstvo určené na kontakt s dnom, ale môže byť na ňom pripojená sieťová clona;

(16)  „citlivé morské ekosystémy“ alebo „CME “ sú CME uvedené v odsekoch 42 a 43 Medzinárodných usmernení Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „FAO“) na riadenie hlbokomorského rybolovu na šírom mori;

(17)  „stopa“, resp. „existujúce rybolovné oblasti pri dne“, je tá časť regulačnej oblasti, v ktorej sa v minulosti vykonával rybolov pri dne a ktorá je vymedzená súradnicami uvedenými v tabuľke 4 a znázornená na obrázku 2 opatrení NAFO, na ktoré sa odkazuje v bodoch 1 a 2 prílohy k tomu nariadeniu;

(18)  „rybolovné činnosti pri dne“ sú všetky rybolovné činnosti, pri ktorých počas bežných rybolovných operácií dochádza alebo môže dôjsť ku kontaktu rybárskeho výstroja s morským dnom;

(19)  „spracované ryby“ sú všetky morské organizmy, ktoré boli od chytenia upravené, vrátane rýb, ktoré boli nakrájané na filety, vypitvané, zabalené, zakonzervované, zamrazené, vyúdené, nasolené, uvarené, zavarené, vysušené alebo pripravené na trh akýmkoľvek iným spôsobom;

(20)  „prieskumné rybolovné činnosti pri dne“ sú rybolovné činnosti pri dne vykonávané mimo stopy alebo v rámci nej, ktoré majú za následok výrazné zmeny spôsobu rybolovu alebo technológie používanej pri rybolove;

(21)  „indikačné druhy CME“ sú druhy, ktoré signalizujú výskyt CME a ktoré sú uvedené v časti VI prílohy I.E k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 3 prílohy k tomuto nariadeniu;

(22)  „číslo IMO“ je sedemmiestne číslo, ktoré v rámci svojich právomocí prideľuje plavidlu Medzinárodná námorná organizácia;

(23)  „inšpektor“, pokiaľ nie je uvedené inak, je inšpektor z útvarov na kontrolu rybolovu zmluvných strán NAFO, pridelený do spoločného systému inšpekcií a dozoru uvedeného v kapitole VII;

(24)  „NNN rybolov“ sú činnosti opísané v Medzinárodnom akčnom pláne na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorý prijala FAO;

(25)  „rybársky výjazd“ rybárskeho plavidla zahŕňa čas strávený v regulačnej oblasti od vplávania do nej až do vyplávania z nej a trvá dovtedy, kým sa všetok úlovok z regulačnej oblasti na palube nevylodí alebo nepreloží;

(26)  „stredisko FMC“ je stredisko monitorovania rybolovu vlajkového členského štátu na pevnine;

(27)  „zoznam NNN plavidiel“ je zoznam zostavený v súlade s článkami 52 a 53 opatrení NAFO;

(28)  „závažné nepriaznivé vplyvy“ sú závažné nepriaznivé vplyvy uvedené v odsekoch 17 až 20 Medzinárodných usmernení FAO pre hlbokomorský rybolov na šírom mori;

(29)  „indikačný prvok CME“ je jeden z topografických, hydrofyzikálnych alebo geologických prvkov, v ktorých by sa mohli vyskytovať CME a ktoré sú uvedené v časti VII prílohy I.E k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 4 prílohy k tomuto nariadeniu;

(30)  „pozorovateľ“ je osoba, ktorú členský štát alebo zmluvná strana oprávnila a osvedčila na pozorovanie, monitorovanie a zhromažďovanie informácií na palube rybárskych plavidiel.

KAPITOLA II

OCHRANNÉ A RIADIACE OPATRENIA

Článok 4

Výskumné plavidlá

1.  Výskumné plavidlo nesmie:

a)  vykonávať rybolovné činnosti, ktoré nie sú v súlade s jeho výskumným plánom; alebo

b)  uloviť v divízii 3L množstvá krevety boreálnej, ktoré prekračujú kvótu pridelenú vlajkovému členskému štátu plavidla.

2.  Najmenej desať dní pred začiatkom obdobia výskumného rybolovu vlajkový členský štát:

a)  nahlási Komisii všetky výskumné plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, ktorým udelil oprávnenie vykonávať výskumné činnosti v regulačnej oblasti, a to elektronicky vo formáte uvedenom v prílohe II.C k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 5 prílohy k tomuto nariadeniu, a

b)  poskytne Komisii výskumný plán pre všetky plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, ktorým bolo udelené oprávnenie vykonávať výskum, vrátane účelu, miesta a, v prípade plavidiel, ktoré vykonávajú výskum dočasne, aj dátumy, počas ktorých sa plavidlo bude používať ako výskumné plavidlo.

3.  Vlajkový členský štát bezodkladne informuje Komisiu o ukončení výskumnej činnosti ktoréhokoľvek ▌plavidla, ktoré vykonávalo výskum dočasne.

4.  Vlajkový členský štát informuje Komisiu o všetkých zmenách výskumného plánu najneskôr desať dní pred dňom nadobudnutia platnosti týchto zmien. Výskumné plavidlo vedie na palube záznamy o zmenách.

5.  Plavidlá zapojené do výskumu majú na palube neustále k dispozícii kópiu výskumného plánu v anglickom jazyku.

6.  Komisia informácie, ktoré jej vlajkový členský štát oznámil v súlade odsekmi 3, 4 a 5, postúpi výkonnému tajomníkovi NAFO do siedmich dní pred začiatkom obdobia rybolovu alebo; v prípade zmeny výskumného plánu mu postúpi informáciu o každej zmene najneskôr sedem dní pred dňom nadobudnutia jej platnosti.

Článok 5

Obmedzovanie úlovkov a rybolovného úsilia

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa na populácie, na ktoré sa vzťahujú platné rybolovné možnosti, uplatňovali všetky obmedzenia úlovkov a/alebo rybolovného úsilia, a pokiaľ nie je stanovené inak, všetky kvóty sa vyjadrujú ako živá hmotnosť v metrických tonách.

2.   Členské štáty môžu povoliť, aby rybárske plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou lovili populácie, na ktoré mu na základe platných rybolovných možností nebola udelená pridelená kvóta (ďalej len „kvóta pre iné populácie“), ak takáto kvóta existuje a ak výkonný tajomník NAFO nevydal oznámenie o zákaze rybolovu.

3.  V prípade populácií, na ktoré sa vzťahujú platné rybolovné možnosti, ulovených v regulačnej oblasti plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou, každý vlajkový členský štát:

a)  zabezpečí, aby sa všetky druhy z populácií uvedených v platných rybolovných možnostiach, ktoré ulovili plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, započítali do kvóty pridelenej danému členskému štátu, vrátane vedľajších úlovkov sebastesov v divízii 3M ulovených v období od dátumu, od ktorého sa odhaduje dosiahnutie 50 % celkového povoleného výlovu sebastesov v divízii 3M do 1. júla;

b)  zabezpečí, aby sa po dátume, od ktorého sa odhaduje dosiahnutie 100 % celkového povoleného výlovu sebastesov v divízii 3M na palube plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou neponechávali žiadne ďalšie sebastesy pochádzajúce z danej divízie s výnimkou sebastesov z divízie 3M ulovených pred zákazom rybolovu;

c)  najmenej 48 hodín pred každým vstupom do regulačnej oblasti a najmenej po 48 hodinách neprítomnosti v regulačnej oblasti oznámi Komisii a agentúre EFCA názvy plavidiel Únie, ktoré plánujú loviť v rámci kvóty pre iné populácie. V prípade potreby sa k uvedenému oznámeniu pripojí odhad plánovaného úlovku. Toto oznámenie sa zverejní v časti webových sídiel NAFO venovanej monitorovaniu, inšpekciám a dozoru (ďalej len „webové sídlo NAFO MCS“).

4.  V prípade každého záťahu platí, že druh s najväčším percentuálnym podielom na hmotnosti celkového úlovku v záťahu sa považuje za druh ulovený v rámci cieleného rybolovu predmetnej populácie.

Článok 6

Zákaz rybolovu

1.  Každý členský štát:

a)  zakáže v regulačnej oblasti rybolov populácií uvedených v platných rybolovných možnostiach od dátumu, od ktorého bude na základe dostupných údajov vyčerpaná celková kvóta, ktorá mu bola pridelená pre predmetné populácie, a to vrátane odhadovaného množstva, ktoré sa má vyloviť pred zákazom rybolovu, odhodených úlovkov a odhadovaného nenahláseného úlovku všetkých plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou;

b)  zabezpečí, aby po tom, ako mu Komisia v súlade s odsekom 3 oznámi, že kvóta, ktorá mu bola pridelená, bola úplne vyčerpaná, plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou okamžite ukončili rybolovné činnosti, ktoré môžu viesť k úlovku. Ak členský štát preukáže, že pre túto populáciu stále disponuje kvótou v súlade s odsekom 2, plavidlá tohto členského štátu môžu opäť začať loviť túto populáciu;

c)  zakáže v divízii 3M lov krevety boreálnej po vyčerpaní počtu rybolovných dní, ktoré mu boli pridelené; Počet rybolovných dní pre každé plavidlo sa stanoví pomocou údajov VMS o polohe v rámci divízie 3M, pričom akákoľvek časť dňa sa považuje za celý deň;

d)  zakáže v divízii 3M cielený rybolov sebastesov v období odo dňa, keď celkový nahlásený úlovok dosiahne odhadovanú hodnotu 50 % celkového povoleného výlovu sebastesov v divízii 3M, ako bolo oznámené v súlade s odsekom 3, do 1. júla;

e)  zakáže v divízii 3M cielený rybolov sebastesov v období od dátumu, keď celkový nahlásený úlovok dosiahne odhadovanú hodnotu 100 % celkového povoleného výlovu sebastesov v divízii 3M, ako bolo oznámené v súlade s odsekom 3;

f)  bezodkladne oznámi Komisii dátum zákazu rybolovu stanovený v písmenách a) až e);

g)  zakáže plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou pokračovať v cielenom rybolove určitej populácie v regulačnej oblasti v rámci kvóty pre iné populácie po uplynutí piatich dní od oznámenia výkonného tajomníka NAFO, ktoré mu postúpila Komisia a v ktorom sa uvádza, že táto konkrétna kvóta pre iné populácie sa pravdepodobne vyčerpá, v súlade s odsekom 3;

h)  zabezpečí, aby plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou nezačali cielený rybolov určitej populácie v regulačnej oblasti v rámci kvóty pre iné populácie po oznámení výkonného tajomníka NAFO, že táto konkrétna kvóta pre iné populácie sa pravdepodobne vyčerpá, v súlade s odsekom 3;

i)  po zakázaní rybolovu v súlade s týmto odsekom zabezpečí, aby sa na palube plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou neponechávali žiadne ryby z príslušnej populácie, pokiaľ toto nariadenie nestanovuje inak.

2.  Rybolov, ktorý bol zakázaný v súlade s odsekom 1, sa môže znovu povoliť do 15 dní od oznámenia Komisie na základe oznámenia výkonného tajomníka NAFO:

a)  ak výkonný tajomník NAFO potvrdí, že Komisia preukázala, že pôvodne pridelená kvóta nebola ešte úplne vyčerpaná, alebo

b)  ak prenosom kvót od inej zmluvnej strany NAFO v súlade s rybolovnými možnosťami vznikne dodatočná kvóta pre populáciu, ktorej rybolov bol zakázaný.

3.  Komisia členské štáty bezodkladne informuje o dátume zákazu uvedeného v odseku 1.

Článok 7

Vedľajšie úlovky ponechané na palube

1.  Kapitán plavidla vrátane plavidla prenajímaného v súlade s článkom 23 zabezpečí, aby plavidlo pri vykonávaní činnosti v regulačnej oblasti minimalizovalo vedľajšie úlovky druhov z populácií, na ktoré sa vzťahujú jeho platné rybolovné možnosti.

2.  Druhy uvedené v platných rybolovných možnostiach sa klasifikujú ako vedľajšie úlovky, ak boli vylovené v divízii, kde dochádza ku ktorejkoľvek z týchto situácií:

a)  členskému štátu neboli pre danú populáciu v tejto divízii v súlade s platnými rybolovnými možnosťami pridelené žiadne kvóty;

b)  platí zákaz lovu tejto konkrétnej populácie (moratórium) alebo

c)  po oznámení Komisie v súlade s článkom 6 je kvóta pre iné populácie platná pre špecifický druh úplne vyčerpaná.

3.  Kapitán plavidla vrátane plavidla prenajímaného podľa článku 23 zabezpečí, aby plavidlo obmedzilo ponechávanie druhov klasifikovaných ako vedľajšie úlovky na palube na toto maximálne množstvo:

a)  v prípade tresky škvrnitej v divízii 3M, sebastesov v divíziách 3LN a platesy červenej v divíziách 3NO: 1250 kg alebo 5 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

b)  v prípade tresky škvrnitej v divíziách 3NO: 1000 kg alebo 4 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

c)  v prípade všetkých ostatných populácií uvedených v rybolovných možnostiach, pre ktoré neboli členskému štátu pridelené špecifické kvóty: 2500 kg alebo 10 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

d)  v prípade, že platí zákaz rybolovu (moratórium), alebo bola v prípade tejto populácie úplne vyčerpaná kvóta pre iné populácie: 1250 kg alebo 5 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

e)  po ukončení cieleného rybolovu sebastesov v divízii 3M v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. d): 1 250 kg alebo 5 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia;

f)  pri cielenom love limandy žltochvostej v divíziách 3LNO: 15 % platesy drsnej; inak sa uplatňujú ustanovenia o vedľajších úlovkoch uvedené v písmene d).

4.  Obmedzenia a percentuálne podiely stanovené v odseku 3 sa vypočítajú podľa divízie ako percentuálny podiel, podľa hmotnosti, pre každú populáciu v celkovom úlovku populácií uvedených v platných rybolovných možnostiach a ponechaných na palube v čase inšpekcie podľa týchto divízií, na základe údajov zapísaných v rybárskom denníku.

5.  Pri výpočte množstva vedľajších úlovkov dnových rýb podľa odseku 3 sa do celkového úlovku na palube nezapočítavajú úlovky krevety boreálnej.

Článok 8

Prekročenie obmedzení vedľajších úlovkov pri ktoromkoľvek záťahu

1.  Kapitán plavidla zabezpečí, aby plavidlo:

a)  nevykonávalo cielený rybolov druhov uvedených v článku 7 ods. 2;

b)  v prípadoch, keď hmotnosť ktoréhokoľvek druhu, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia vedľajších úlovkov, s výnimkou cieleného lovu krevety boreálnej, prekročí pri ktoromkoľvek záťahu horný limit uvedený v článku 7 ods. 3, spĺňalo tieto požiadavky:

i)  ihneď sa premiestnilo o najmenej 10 námorných míľ od akejkoľvek polohy predchádzajúceho záťahu/nasadenia/osadenia siete skôr, než vykoná ďalší záťah/nasadenie/osadenie siete;

ii)  opustilo divíziu a nevrátilo sa do nej najmenej 60 hodín, ak po prvom záťahu/nasadení/osadení siete nasledujúcom po premiestnení podľa bodu i) opäť dôjde k prekročeniu obmedzenia vedľajších úlovkov uvedeného v článku 7 ods. 3;

iii)  skôr, než začne opäť loviť po uplynutí neprítomnosti najmenej 60 hodín, vykonalo skúšobný záťah siete, ktorý bude trvať najviac 3 hodiny. Ak populácie, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vedľajších úlovkov, predstavujú najväčšie hmotnostné percento celkového úlovku v rámci záťahu, nepovažuje sa to za cielený rybolov týchto populácií a plavidlo musí bezodkladne zmeniť polohu v súlade s bodmi i) a ii), a

iv)  identifikovalo každý skúšobný záťah siete vykonaný na základe písmena b) a do rybárskeho denníka zaznamenalo súradnice začiatočnej a koncovej polohy všetkých vykonaných skúšobných záťahov siete.

2.  Pri cielenom love krevety boreálnej platí povinnosť premiestnenia uvedená v odseku 1 písm. b) bodoch i) a ii) pre každý záťah, pri ktorom celkové množstvo ulovených populácií dnových rýb uvedených v platných rybolovných možnostiach prekročí 5 % v divízii 3M alebo 2,5 % v divízii 3L.

3.  Ak plavidlo vykonáva cielený rybolov rají sieťou s povolenou veľkosťou ôk, ktorá zodpovedá tomuto druhu rybolovu, v prípade, keď úlovky druhov populácie, pre ktorú platia obmedzenia vedľajších úlovkov podľa článku 7 ods. 2, prvýkrát predstavujú v jednom záťahu najvyššie hmotnostné percento z celkového úlovku, tieto úlovky sa považujú za náhodné, ale plavidlo sa ihneď premiestni tak, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku.

4.  Percento vedľajších úlovkov v každom záťahu sa pre každý druh uvedený v platných rybolovných možnostiach vypočítava ako hmotnostné percento z celkového úlovku v danom záťahu.

Článok 9

Kreveta boreálna

1.  Na účely tohto článku divízia 3M zahŕňa tú časť divízie 3L, ktorá je ohraničená líniou spájajúcou body opísané v tabuľke 1 a znázornené na obrázku 1(1) v opatreniach NAFO, na ktoré sa odkazuje v bode 6 prílohy k tomuto nariadeniu.

2.  Plavidlo vykonávajúce lov krevety boreálnej a iných druhov v rámci toho istého výjazdu Komisii zašle správu, v ktorej nahlási zmenu rybolovu. Na základe tejto informácie sa vypočíta počet rybolovných dní.

3.  Rybolovné dni uvedené v tomto článku nie sú prenosné medzi jednotlivými zmluvnými stranami NAFO. Rybolovné dni jednej zmluvnej strany NAFO môže plavidlo plaviace sa pod vlajkou ďalšej zmluvnej strany NAFO využiť len v súlade s článkom 23.

4.  Žiadne plavidlo v období od 1. júna v čase od 00:01 koordinovaného svetového času (UTC) do 31. decembra v čase do 24:00 UTC nevykonáva lov krevety boreálnej v divízii 3M v rámci oblasti opísanej v tabuľke 2 a znázornenej na obrázku 1(2) v opatreniach NAFO, na ktoré sa odkazuje v bode 7 prílohy k tomuto nariadeniu.

5.  Krevetu boreálnu v divízii 3L možno loviť výlučne v hĺbke viac ako 200 metrov. Rybolov v regulačnej oblasti je obmedzený na oblasť, ktorá je na východ od línie spájajúcej súradnice opísané v tabuľke 3 a znázornené na obrázku 1(3) v opatreniach NAFO, na ktoré sa odkazuje v bode 8 prílohy k tomuto nariadeniu.

6.  Každé plavidlo, ktoré v divízii 3L doposiaľ vykonávalo rybolov krevety boreálnej, príslušnému prístavnému orgánu najmenej 24 hodín vopred oznámi svoj predpokladaný čas príchodu a odhadované množstvo krevety boreálnej na palube podľa divízie.

Článok 10

Halibut tmavý

1.  Na plavidlá s celkovou dĺžkou od 24 metrov, ktoré sú zapojené do rybolovu halibuta tmavého v podoblasti 2 a divíziách 3KLMNO sa vzťahujú tieto opatrenia:

a)  každý členský štát medzi svoje oprávnené plavidlá prerozdelí kvóty na lov halibuta tmavého;

b)  oprávnené plavidlo môže vylodiť úlovok halibuta tmavého len v určenom prístave zmluvnej strany NAFO. Na uvedený účel každý členský štát určí na svojom území jeden alebo viac prístavov, kde oprávnené plavidlá môžu vyloďovať halibuta tmavého;

c)  každý členský štát zašle Komisii názov každého prístavu, ktorý určil na tento účel. Všetky následné zmeny zoznamu sa na účely nahradenia predošlého zoznamu zasielajú najmenej 20 dní pred nadobudnutím jej platnosti. Komisia zverejní tieto informácie na webovom sídle NAFO MCS;

d)  najmenej 48 hodín pred predpokladaným vplávaním do prístavu oprávnené plavidlo alebo jeho zástupca v jeho mene orgánu, ktorý je v danom prístave príslušný na kontrolu rybárstva, oznámi predpokladané vplávanie do prístavu, odhadované množstvo halibuta tmavého ponechaného na palube a informácie o divízii alebo divíziách, kde boli úlovky vylovené;

e)  každý členský štát vo svojich prístavoch vykonáva inšpekciu jednotlivých vykládok halibuta tmavého a pripraví správu o inšpekcii vo formáte predpísanom v prílohe IV.C k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 9 prílohy k tomuto nariadeniu, ktorú do 12 pracovných dní od dňa vykonania inšpekcie zašle Komisii, pričom do kópie správy sa uvedie agentúra EFCA. V správe sú identifikované a uvedené všetky podrobné údaje o každom porušení tohto nariadenia zistenom počas inšpekcie v prístave. Obsahuje všetky príslušné údaje dostupné v odkaze na porušenia predpisov zistených na mori počas prebiehajúceho výjazdu rybárskeho plavidla podrobeného inšpekcii. Komisia zverejní tieto informácie na webovom sídle MCS NAFO MCS.

2.  Na oprávnené plavidlá, ktoré majú na palube celkový úlovok rýb pochádzajúcich z vôd mimo regulačnej oblasti presahujúci 50 ton živej hmotnosti, sa pri vstupe do regulačnej oblasti s cieľom loviť halibuta tmavého uplatňujú tieto postupy:

a)  kapitán plavidla výkonnému tajomníkovi NAFO e-mailom alebo faxom najneskôr do 72 hodín pred vstupom plavidla do regulačnej oblasti oznámi množstvo úlovku na palube, zemepisnú šírku a dĺžku polohu, v ktorej kapitán plavidla plánuje začať rybolov, predpokladaný čas príchodu do tejto polohy a kontaktné informácie rybárskeho plavidla (napríklad rádio, satelitný telefón alebo e-mail);

b)  inšpekčné plavidlo, ktoré plánuje vykonať inšpekciu rybárskeho plavidla pred tým, ako toto plavidlo začne loviť halibuta tmavého, toto rybárske plavidlo a výkonného tajomníka NAFO informuje o súradniciach určeného miesta inšpekcie, ktoré je vzdialené maximálne 60 námorných míľ od polohy, v ktorej kapitán plavidla na základe vlastného odhadu začne vykonávať rybolov; okrem toho zodpovedajúcim spôsobom informuje aj ostatné inšpekčné plavidlá, ktoré by sa mohli nachádzať v regulačnej oblasti;

c)  rybárske plavidlo notifikované v súlade s písmenom b) ▌:

i)   sa dostaví na určené miesto inšpekcie a

ii)  zabezpečí, aby plán uskladnenia úlovku na palube spĺňal pri vstupe do regulačnej oblastipožiadavky článku 25 ods. 5 a aby sa na požiadanie poskytol inšpektorom;

d)  rybárske plavidlo môže začať vykonávať rybolov až po tom, ako sa podrobí inšpekcii v súlade s týmto článkom, s výnimkou týchto prípadov:

i)  neprijalo žiadne oznámenie do 72 hodín po oznámení, ktoré zaslalo v súlade s odsekom 2 písm. a) alebo

ii)  inšpekčné plavidlo nezačalo vykonávať plánovanú inšpekciu do 3 hodín po príchode na určené miesto inšpekcie.

3.  Plavidlá nezmluvných strán, ktoré boli zapojené do rybolovných činností v regulačnej oblasti, nesmú vyloďovať úlovky halibuta tmavého.

Článok 11

Gordan západoatlantický

V období od 1. januára 00:01 UTC do 30. júna 24:00 UTC nesmie žiadne plavidlo loviť gordana západoatlantického v podoblastiach 3 a 4.

Článok 12

Ochrana žralokov a hospodárenie s nimi

1.  Členské štáty nahlasujú všetky úlovky žralokov vrátane dostupných historických údajov v súlade s postupmi nahlasovania úlovkov a rybolovného úsilia stanovenými v článku 25.

2.   Pre všetky pozorované záťahy, ktoré obsahujú ospalca grónskeho, pozorovatelia zaznamenajú počet, odhadovanú hmotnosť a zmeranú dĺžku (odhadovanú dĺžku, ak nie je možné dĺžku zmerať) na záťah alebo nasadenie, pohlavie a stav úlovku (živý, mŕtvy alebo neznámy) každého jednotlivca ospalca grónskeho.

3.   Zakazuje sa:

a)  odstraňovanie žraločích plutiev na palube plavidiel;

b)  ponechávanie žraločích plutiev, ktoré boli celkom oddelené od tela, na palube, ich prekládka alebo vyloďovanie.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa žraločie plutvy môžu čiastočne narezať a zahnúť smerom k telu mŕtvych žralokov.

5.  Žiadne rybárske plavidlo neponecháva na palube, neprekladá ani vyloďuje plutvy získané v rozpore s týmto článkom.

6.  Pri rybolove, kde žraloky nie sú cieľovým druhom, každý členský štát vyzve všetky plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, aby vypustili späť do mora živé, a najmä mladé jedince žralokov, ktoré nie sú určené na použitie ako potravina či obživa.

7.  Ak je to možné, členské štáty:

a)  uskutočnia výskum s cieľom určiť spôsoby, ktorými možno dosiahnuť väčšiu selektívnosť rybárskeho výstroja na účely ochrany žralokov;

b)  vykonávajú výskum o hlavných biologických a ekologických parametroch, životnom cykle, behaviorálnych znakoch a migračných vzorcoch, ako aj o potenciálnom mapovaní, miestach rodenia a odchovu hlavných druhov žralokov.

8.  Členské štáty predložia výsledky takéhoto výskumu Komisii, ktorá ich zašle výkonnému tajomníkovi NAFO.

Článok 13

Veľkosti ôk siete

1.  Na účely tohto článku sa veľkosť ôk siete meria meradlami uvedenými v nariadení Komisie (ES) č. 517/2008(16) a v súlade s prílohou III.A k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 10 prílohy k tomuto nariadeniu.

2.  Žiadne plavidlo nevykonáva rybolov sieťami, ktoré majú veľkosť ôk, ktorá je menšia ako veľkosť ôk predpísaná pre každý z týchto druhov:

a)  40 mm pre krevetu boreálnu (PRA);

b)  60 mm pre gordana západoatlantického (SQI);

c)  280 mm v koncovom rukávci a 220 mm vo všetkých ostatných častiach vlečnej siete pre raje (SKA);

d)  130 mm pre všetky ostatné dnové ryby uvedené v prílohe I.C k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 11 prílohy k tomuto nariadeniu;

e)  100 mm pre pelagického sebastesa hlbinného (REB) v podoblasti 2 a divíziách 1F a 3K a

f)  90 mm pre sebastesy (RED) pri rybolove pelagickou vlečnou sieťou v divíziách 3O, 3M a 3LN.

3.  Plavidlo, ktoré vykonáva rybolov druhov uvedených v odseku 2 tohto článku a má na palube siete s menšou veľkosťou ôk, ako je veľkosť uvádzaná v tomto odseku, zabezpečí, aby boli takého siete bezpečne zviazané a uložené tak, aby neboli počas daného rybolovu k dispozícii na okamžité použitie.

4.  Plavidlu vykonávajúcemu cielený rybolov druhov, ktoré sa neuvádzajú v odseku 2 tohto článku, sa však povoľuje loviť regulované druhy sieťami s menšou veľkosťou ôk, ako je veľkosť uvedená v uvedenom odseku, pokiaľ sú splnené požiadavky na vedľajšie úlovky stanovené v článku 7 ods. 3.

Článok 14

Používanie prípojných zariadení a označovanie výstroja

1.  Na vlečných sieťach sa môžu používať spevňovacie laná, zdvíhacie pásy a plaváky koncového rukávca, pokiaľ tieto prípojné zariadenia nijako neobmedzujú povolené rozmery ôk, ani neprekrývajú otvor ôk.

2.  Žiadne plavidlo nepoužíva prostriedky ani zariadenia, ktoré zakrývajú alebo zmenšujú veľkosť ôk. Plavidlá však môžu ku koncovému rukávcu pripojiť zariadenia opísané v prílohe III.B k opatreniam NAFO Authorized Topside Chafers/Shrimp Toggle Chains (Povolené sieťové clony/reťazové napínače pre siete na krevety), na ktorú sa odkazuje v bode 12 prílohy k tomuto nariadeniu, a to k jeho vrchnej časti spôsobom, ktorý neprekrýva oká koncového rukávca vrátane akýchkoľvek predlžovacích častí. K spodnej časti koncového rukávca siete možno pripevniť plachtovinu, sieťovinu alebo akýkoľvek iný materiál len v rozsahu potrebnom na predchádzanie poškodeniu alebo jeho obmedzenie na minimum.

3.  Plavidlá, ktoré lovia krevetu boreálnu v divízii 3L alebo 3M, používajú triediace mriežky alebo rošty s maximálnym rozstupom priečok 22 mm. Aj plavidlá, ktoré lovia krevetu boreálnu v divízii 3L, sú vybavené reťazovými napínačmi s minimálnou dĺžkou 72 cm meranou v súlade s prílohou III.B k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 12 prílohy k tomuto nariadeniu.

4.  Pri rybolove v oblastiach uvedených v článku 18 ods. 1 je povolené používať len pelagické vlečné siete.

5.  Rybárske plavidlá:

a)  používajú výlučne výstroj, ktorý je označený v súlade so všeobecne uznávanými medzinárodnými normami, najmä s Dohovorom o vykonávaní rybolovných operácií v severnom Atlantiku z roku 1967 alebo

b)  používajú značkovacie bóje alebo podobné predmety plávajúce na hladine, ktoré sú určené na signalizovanie polohy stacionárneho rybárskeho výstroja len vtedy, ak je nich uvedené registračné číslo plavidla.

Článok 15

Stratený alebo opustený rybársky výstroj, hľadanie rybárskeho výstroja

1.  Kapitán plavidla, ktoré loví v regulačnej oblasti ▌:

a)  má na palube rybárskeho plavidla vybavenie na nájdenie strateného výstroja;

b)  v prípade, že sa výstroj alebo jeho časť stratia, čo najskôr vyvinie primerané úsilie o jeho nájdenie a

c)  neopustí svojvoľne rybársky výstroj s výnimkou bezpečnostných dôvodov.

2.  Ak sa stratený výstroj nedá nájsť, kapitán plavidla vlajkovému členskému štátu do 24 hodín oznámi:

a)  názov a volací znak plavidla;

b)  typ strateného výstroja;

c)  množstvo strateného výstroja;

d)  čas straty výstroja;

e)  poloha, kde bol výstroj stratený a

f)  opatrenia, ktoré plavidlo prijalo na vyhľadanie strateného výstroja.

3.  Po nájdení strateného výstroja kapitán plavidla vlajkovému členskému štátu do 24 hodín oznámi:

a)  názov a volací znak plavidla, ktoré výstroj našlo;

b)  názov a volací znak plavidla, ktoré výstroj stratilo (ak sú známe);

c)  typ nájdeného výstroja;

d)  množstvo nájdeného výstroja;

e)  čas nájdenia výstroja; a

f)  polohu, kde sa výstroj našiel.

4.  Členský štát Komisii bezodkladne oznámi informácie uvedené v odsekoch 2 a 3, ktorá ich následne zašle výkonnému tajomníkovi NAFO.

Článok 16

Požiadavky na minimálnu veľkosť rýb

1.  Žiadne plavidlo neponecháva na palube ryby, ktoré nedosahujú minimálnu veľkosť stanovenú v súlade s prílohou I.D k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 13 prílohy k tomuto nariadeniu, a takéto ryby ihneď vráti späť do mora.

2.  Spracované ryby, ktoré nedosahujú ekvivalent dĺžky pre tento druh predpísaný v prílohe I.D k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 13 prílohytomuto nariadeniu, sa považujú za výrobok získaný z rýb, ktoré nedosahujú minimálnu veľkosť rýb predpísanú pre tento druh.

3.  Ak množstvo rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, presahuje 10 % celkového množstva rýb v rámci daného záťahu, plavidlo ďalší záťah uskutoční vo vzdialenosti minimálne 5 námorných míľ od polohy predchádzajúceho záťahu siete.

KAPITOLA III

OCHRANA CME V REGULAČNEJ OBLASTI PRED RYBOLOVNÝMI ČINNOSŤAMI PRI DNE

Článok 17

Mapa stopy (existujúcich rybolovných oblastí pri dne)

Mapa existujúcich rybolovných oblastí pri dne v regulačnej oblasti znázornená na obrázku 2 ochranných a riadiacich opatrení stanovených v bode 2 prílohy k tomuto nariadeniu je zo západu ohraničená výlučnou ekonomickou zónou Kanady a z východu súradnicami uvedenými v tabuľke 4 v opatreniach NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 1 prílohytomuto nariadeniu.

Článok 18

Oblasti obmedzenia rybolovných činností pri dne

1.  Do 31. decembra 2020 sa žiadne plavidlo nezapája do rybolovných činností pri dne v oblastiach znázornených na obrázku 3 v opatreniach NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 14 prílohytomuto nariadeniu, a vymedzených spojením súradníc uvedených v tabuľke 5 v opatreniach NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 15 prílohytomuto nariadeniu, v ich číselnom poradí, pričom posledná súradnica sa spojí so súradnicou 1.

2.  Do 31. decembra 2020 sa žiadne plavidlo nezapája do rybolovných činností pri dne v oblasti divízie 3O znázornenej na obrázku 4 v opatreniach NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 16 prílohytomuto nariadeniu, a vymedzených spojením súradníc uvedených v tabuľke 6 opatrení NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 17 prílohytomuto nariadeniu, v ich číselnom poradí, pričom posledná súradnica sa spojí so súradnicou 1.

3.  Do 31. decembra 2020 sa žiadne plavidlo nezapája do rybolovných činností pri dne v oblastiach 1 – 13 znázornených na obrázku 5 v opatreniach NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 18 prílohytomuto nariadeniu, a vymedzených spojením súradníc uvedených v tabuľke 7 v opatreniach NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 19 prílohytomuto nariadeniu, v číselnom poradí, pričom posledná súradnica sa spojí so súradnicou 1.

4.  Do 31. decembra 2018 sa žiadne plavidlo nezapája do rybolovných činností pri dne v oblasti 14 znázornenej na obrázku 5 v opatreniach NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 18 prílohytomuto nariadeniu, a vymedzených spojením súradníc uvedených v tabuľke 7 v opatreniach NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 19 prílohytomuto nariadeniu, v ich číselnom poradí, pričom posledná súradnica sa spojí so súradnicou 1.

Článok 19

Prieskumné rybolovné činnosti pri dne

1.  Prieskumným rybolovným činnostiach pri dne predchádza prieskum vykonaný v súlade s protokolom o prieskumnom rybolove uvedeným v prílohe I.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 20 prílohytomuto nariadeniu.

2.  Členské štáty, ktorých plavidlá sa chcú zapojiť do prieskumných rybolovných činností pri dne, na účely hodnotenia:

a)  zašlú Komisii dokument s názvom Notice of Intent to Undertake Exploratory Bottom Fishing [Oznámenie o zámere vykonať prieskumný rybolov pri dne] v súlade s prílohou I.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 21 prílohytomuto nariadeniu, spolu s hodnotením, ktoré sa vyžaduje podľa článku 20 ods. 1;

b)  do dvoch mesiacov od ukončenia prieskumných rybolovných činností pri dne predložia Komisii dokument s názvom Exploratory Bottom Fishing Trip Report [Správa o rybárskom výjazde na účely prieskumného rybolovu pri dne] v súlade s prílohou I.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 22 prílohytomuto nariadeniu.

3.   Kapitán plavidla:

a)  začne prieskumné rybolovné činnosti pri dne až po udelení oprávnenia v súlade s ochrannými a riadiacimi opatreniami prijatými komisiou NAFO na predchádzanie závažným nepriaznivým vplyvom prieskumných rybolovných činností na CME;

b)  má počas trvania prieskumných rybolovných činností pri dne na palube vedeckého pozorovateľa.

Článok 20

Predbežné hodnotenie navrhovaných prieskumných rybolovných činností pri dne

1.  Členský štát, ktorý navrhne svoju účasť na prieskumných rybolovných činnostiach pri dne, podloží svoj návrh predbežným hodnotením známych a predpokladaných vplyvov rybolovnej činnosti pri dne, ktorú budú vykonávať plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, na CME.

2.  Predbežné hodnotenie uvedené v odseku 1:

a)  sa zašle Komisii najmenej jeden týždeň pred začiatkom júnového zasadnutia vedeckej komisie NAFO;

b)  obsahuje prvky na posúdenie navrhovaných prieskumných rybolovných činností pri dne v súlade s prílohou I.E k opatreniam NAFO, na ktoré sa odkazuje v bode 23 prílohytomuto nariadeniu.

Článok 21

Kontakty s indikačnými druhmi CME

1.  Kontakt s indikačnými druhmi CME sa vymedzuje ako úlovok viac ako 7 kg perovníkov a/alebo 60 kg iných živých koralov a/alebo 300 kg hubiek vykonaný v rámci jednej rybolovnej operácie (napríklad záťah vlečnou sieťou, nasadenie lovných šnúr alebo osadenie žiabroviek).

2.  Každý členský štát vyžaduje, aby kapitáni plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou a vykonávajúcich rybolovné činnosti pri dne v regulačnej oblasti, uviedli množstvo ulovených indikačných druhov CME, ak existujú dôkazy o tom, že pri rybolovných operáciách došlo ku kontaktu s indikačnými druhmi CME v súlade s časťou VI prílohy I.E k opatreniam NAFO, na ktoré sa odkazuje v bode 3 prílohytomuto nariadeniu.

3.  Ak množstvo indikačných druhov CME vylovené počas rybolovnej operácie uvedenej v odseku 2 (napríklad záťah vlečnou sieťou, nasadenie lovných šnúr alebo osadenie žiabroviek) prevyšuje maximálnu hodnotu uvedenú v odseku 1, kapitán plavidla:

a)  bezodkladne nahlási tento kontakt príslušnému orgánu vlajkového členského štátu vrátane polohy poskytnutej plavidlom, a to buď polohu ukončenia záťahu alebo nasadenia alebo inú polohu, ktorá je najbližšie k presnému miestu kontaktu, indikačné druhy CME, s ktorými plavidlo prišlo do kontaktu, ako aj ich množstvo (v kg); a

b)  ukončí rybolov a premiestni sa minimálne o 2 námorné míle od polohy ukončenia záťahu/nasadenia/osadenia v smere, kde je najnižšia pravdepodobnosť opätovného kontaktu. Kapitán plavidla koná podľa svojho najlepšieho úsudku založeného na všetkých dostupných zdrojoch informácií.

4.  Pokiaľ ide o oblasti mimo stopy, každý členský štát vyžaduje vyslanie pozorovateľa s dostatočnou vedeckou odbornosťou v súlade s článkom 19 ods. 3 písm. b), ktorý:

a)  prostredníctvom formulára s názvom Exploratory Fishery Data Collection Form [Formulár na zber údajov o prieskumnom rybolove] uvedeného v prílohe I.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 24 prílohytomuto nariadeniu, identifikuje koraly, hubky a iné organizmy po najnižšiu možnú taxonomickú úroveň; a

b)  poskytne výsledky takejto identifikácie kapitánovi plavidla na účely uľahčenia kvantifikácie uvedenej v odseku 2 tohto článku.

5.  Každý členský štát:

a)  bezodkladne zašle Komisii informácie o kontakte nahlásené kapitánom plavidla, ak množstvo indikačných druhov CME ulovených v rámci rybolovnej operácie (napríklad záťah vlečnou sieťou, nasadenie lovných šnúr alebo osadenie žiabroviek) prevyšuje maximálnu hodnotu uvedenú v odseku 1;

b)  vydá všetkým rybárskym plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou okamžitú výstrahu pred týmto kontaktom a

c)  tam, kde je to možné, po doručení oznámenia Komisie dočasne zakáže rybolov v okruhu dvoch míľ okolo každej nahlásenej polohy mimo stopy, kde došlo ku kontaktu s CME.

Komisia môže na základe oznámenia NAFO opäť povoliť rybolov v týchto zakázaných oblastiach.

KAPITOLA IV

POŽIADAVKY NA PLAVIDLÁ A ICH PRENÁJOM

Článok 22

Požiadavky na plavidlá

1.  Každý členský štát oznámi Komisii elektronicky tieto informácie:

a)  zoznam plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou, ktorým môže udeliť oprávnenie na vykonávanie rybolovných činností v regulačnej oblasti (ďalej len „notifikované plavidlo“) vo formáte predpísanom v prílohe II.C1 k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 25 prílohytomuto nariadeniu;

b)  každý výmaz zo zoznamu notifikovaných plavidiel vo formáte predpísanom v prílohe II.C2 k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 26 prílohytomuto nariadeniu, a to bezodkladne.

2.  Žiadne rybárske plavidlo v regulačnej oblasti nesmie vykonávať rybolovné činnosti, pokiaľ:

a)  nie je uvedené v zozname ako notifikované plavidlo;

b)  mu nebolo pridelené číslo IMO a

c)  mu vlajkový členský štát neudelil oprávnenie vykonávať takéto rybolovné činnosti (ďalej len „oprávnené plavidlo”).

3.  Žiadny členský štát neudelí oprávnenie rybárskemu plavidlu plaviacemu sa pod jeho vlajkou na vykonávanie rybolovných činností v regulačnej oblasti, pokiaľ nemôže v prípade takéhoto plavidla účinne vykonávať svoje povinnosti vlajkového štátu.

4.  Každý členský štát spravuje počet oprávnených plavidiel a ich rybolovné úsilie tak, aby boli rybolovné možnosti dostupné tomuto členskému štátu v regulačnej oblasti primerane zohľadnené.

5.  Každý členský štát zašle Komisii elektronicky:

a)  jednotlivé oprávnenia pre každé plavidlo uvedené v zozname notifikovaných plavidiel, ktorému udelil oprávnenie na vykonávanie rybolovných činností v regulačnej oblasti, vo formáte uvedenom v prílohe II.C3 k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 27 prílohytomuto nariadeniu, a najneskôr do 40 dní pred začiatkom rybolovných činností v rámci kalendárneho roku.

Na každom oprávnení sa uvádza najmä dátum začiatku a konca platnosti a druhy, ktorých cielený rybolov sa povoľuje, pokiaľ sa naň nevzťahuje výnimka podľa prílohy II.C3 k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 27 prílohytomuto nariadeniu. Ak plavidlo plánuje loviť regulované druhy uvedené v płatných rybolovných možnostiach, uvádza sa populácia, ktorá zodpovedá regulovanému druhu v dotknutej oblasti;

b)  bezodkladné pozastavenie oprávnenia vo formáte predpísanom v prílohe II.C4 k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 28 prílohytomuto nariadeniu, v prípade že predmetné oprávnenie bolo odobrané alebo bol zmenený jeho obsah, pokiaľ k odobraniu alebo zmene došlo počas obdobia platnosti;

c)  obnovenie platnosti pozastaveného oprávnenia zaslané v súlade s postupom uvedeným v písmene a).

6.  Každý členský štát zabezpečí, aby obdobie platnosti oprávnenia zodpovedalo obdobiu certifikácie, ktorá sa vzťahuje na certifikáciu plánu kapacity uvedeného v odsekoch 10 a 11.

7.  Každé rybárske plavidlo sa označí tak, aby sa dalo ľahko identifikovať v súlade s medzinárodne uznávanými normami, napríklad štandardnými špecifikáciami FAO na označovanie a identifikáciu rybárskych plavidiel.

8.  Žiadne rybárske plavidlo v regulačnej oblasti nevykonáva činnosť bez toho, aby malo na palube aktuálne platné dokumenty vydané príslušným orgánom vlajkového členského štátu, v ktorých sú uvedené tieto minimálne informácie o plavidle:

a)  jeho názov (v relevantných prípadoch);

b)  abecedný(-é) kód(-y) prístavu alebo okresu registrácie (v relevantných prípadoch);

c)  číslo(-a), pod ktorými(-i) je zaregistrované;

d)  číslo IMO;

e)  jeho medzinárodný rádiový volací znak (v relevantných prípadoch);

f)  mená a adresy vlastníka(-ov) a v relevantných prípadoch aj nájomcov;

g)  jeho najväčšia dĺžka;

h)  jeho výkon motora;

i)  plán kapacity uvedený v odseku 10 a

j)  odhad mraziacej kapacity alebo certifikácia mraziaceho systému.

9.  Žiadne rybárske plavidlo nevykonáva rybolovné činnosti v regulačnej oblasti bez toho, aby malo na palube presný a aktuálny plán kapacity certifikovaný príslušným orgánom alebo uznaný jeho vlajkovým členským štátom.

10.  Plán kapacity:

a)  má formu obrazového náčrtu alebo opisu priestorov na skladovanie rýb vrátane skladovacej kapacity v metroch kubických; tento obrazový náčrt obsahuje pozdĺžny rez plavidlom vrátane plánu jednotlivých palúb, na ktorých sa nachádzajú priestory na skladovanie rýb, a umiestnenie mraziacich zariadení;

b)  zobrazuje polohu každých dverí, každého otvoru a každého ďalšieho prístupu k jednotlivým miestam skladovania rýb s odkazom na predely;

c)  uvádza hlavné rozmery nádrží na skladovanie rýb (nádrží s mrazenou morskou vodou) a pre každú z nich uvádza kalibráciu v kubických metroch v intervaloch 10 cm a

d)  jasne uvádza skutočnú mierku použitú na obrazovom náčrte.

11.  Každý členský štát zabezpečí, aby príslušný orgán každé dva roky osvedčil plán kapacity jeho oprávnených plavidiel.

Článok 23

Dohody o prenájme

1.  Na účely tohto článku sa pojem „prenajímajúca zmluvná strana“ vzťahuje na zmluvnú stranu, ktorej boli pridelené kvóty a rybolovné úsilie uvedené v prílohách I.A a I.B k opatreniam NAFO, alebo na členský štát, ktorému boli pridelené rybolovné možnosti, a pojem „vlajkový členský štát“ sa vzťahuje na členský štát, v ktorom je prenajaté plavidlo zaregistrované.

2.  Všetky rybolovné možnosti pridelené prenajímajúcej zmluvnej strany alebo ich časť môže vyčerpať prenajaté oprávnené plavidlo (ďalej len „prenajaté plavidlo“) plaviace sa pod vlajkou členského štátu, pričom musia byť splnené tieto podmienky:

a)  vlajkový členský štát písomne súhlasil s dohodou o prenájme;

b)  dohoda o prenájme je obmedzená na jedno rybárske plavidlo na vlajkový členský štát v ktoromkoľvek kalendárnom roku;

c)  rybolovné operácie podľa dohody o prenájme netrvajú celkovo dlhšie ako šesť mesiacov v kalendárnom roku a

d)  prenajaté plavidlo nie je plavidlom, ktoré bolo v minulosti identifikované ako plavidlo zapojené do NNN rybolovu.

3.  Všetky úlovky a vedľajšie úlovky ulovené prenajatým plavidlom v súlade s dohodou o prenájme sa pripisujú prenajímajúcej zmluvnej strane.

4.  Vlajkový členský štát prenajatému plavidlu neudelí oprávnenie na to, aby pri vykonávaní rybolovných operácií podľa predmetnej dohody o prenájme súčasne vykonávalo rybolovné činnosti v rámci akýchkoľvek iných kvót alebo rybolovného úsilia, ktoré boli pridelené tomuto vlajkovému členskému štátu, alebo lovilo v rámci inej dohody o prenájme.

5.  Žiadna prekládka na mori sa nevykoná bez predchádzajúceho povolenia prenajímajúcej zmluvnej strany, ktorá zabezpečí, aby sa takáto prekládka vykonávala pod dohľadom pozorovateľa prítomného na palube.

6.  Vlajkový členský štát pred začatím uplatňovania dohody o prenájme Komisii písomne oznámi svoj súhlas s touto dohodou o prenájme.

7.  Vlajkový členský štát Komisiu bezodkladne informuje o ktorejkoľvek z týchto udalostí:

a)  začiatok rybolovných operácií podľa dohody o prenájme;

b)  pozastavenie rybolovných operácií podľa dohody o prenájme;

c)  obnovenie rybolovných operácií podľa dohody o prenájme, ktorej platnosť bola pozastavená;

d)  ukončenie rybolovných operácií podľa dohody o prenájme.

8.  Vlajkový členský štát vedie samostatné záznamy o údajoch o úlovkoch a vedľajších úlovkoch získaných pri rybolovných operáciách v rámci každého prenájmu plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou a nahlasuje ich prenajímajúcej zmluvnej strane a Komisii.

9.  Prenajaté plavidlo má vždy na palube tieto dokumenty:

a)  názov, registrácia vlajkového štátu, číslo IMO a vlajkový štát plavidla;

b)  predchádzajú názov(-y) a vlajkov(-é) štát(-y) plavidla (v relevantných prípadoch);

c)  meno a adresa vlastníka(-ov) a prevádzkovateľov rybárskeho plavidla;

d)  kópia dohody o prenájme a akéhokoľvek oprávnenia alebo licencie na rybolov, ktoré prenajímajúca zmluvná strana udelila prenajatému plavidlu, a

e)  kvóty a rybolovné možnosti, ktoré boli pridelené plavidlu.

KAPITOLA V

MONITOROVANIE RYBOLOVU

Článok 24

Požiadavky na označovanie výrobkov

1.  Po spracovaní sa všetky druhy ulovené v regulačnej oblasti označujú tak, aby bolo možné identifikovať každý druh a každú kategóriu výrobkov. Označenie každého druhu obsahuje tieto údaje:

a)  názov rybolovného plavidla;

b)  trojmiestny abecedný kód každého druhu uvedeného v zozname v prílohe I.C k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 11 prílohytomuto nariadeniu;

c)  v prípade krevety boreálnej dátum ulovenia;

d)  regulačná oblasť a divízia rybolovnej operácie a

e)  kód obchodnej úpravy výrobku uvedený v zozname v prílohe II.K k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 29 prílohytomuto nariadeniu.

2.  Označenia majú v čase uskladnenia formu pevne prilepenej etikety, pečiatky alebo napísaného textu veľkosti, ktorú môžu inšpektori pri bežnom vykonávaní svojich povinností ľahko prečítať.

3.  Označenia sa uvádzajú tlačiarenskou farbou na kontrastnom pozadí.

4.  Každé balenie obsahuje len:

a)  jeden výrobok z kategórie;

b)  jednu divíziu výlovu;

c)  jeden dátum ulovenia (v prípade krevety boreálnej) a

d)  jeden druh.

Článok 25

Monitorovanie úlovku

1.  Na účely monitorovania úlovku každé rybárske plavidlo na zaznamenanie rybolovných činností v regulačnej oblasti používa rybársky denník, denné záznamy o produktoch a plán uskladnenia úlovku.

2.  Každé rybárske plavidlo vedie rybársky denník, ktorý uchováva na palube aspoň 12 mesiacov a do ktorého v súlade s prílohou II.A k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 30 prílohytomuto nariadeniu:

a)  presne zaznamená úlovok z každého záťahu/nasadenia/osadenia siete za najmenšiu geografickú oblasť, pre ktorú bola pridelená kvóta;

b)  uvedie stav úlovku z každého záťahu/nasadenia/osadenia siete vrátane množstva jedincov každej populácie (v kg, živá hmotnosť), ktoré boli ponechané na palube, odhodené, vylodené alebo preložené v rámci prebiehajúceho rybárskeho výjazdu.

3.  Každé rybárske plavidlo vedie záznamy o uskladnených výrobkoch, ktorý uchováva na palube aspoň 12 mesiacov a:

a)  zaznamená celkovú dennú produkciu pre každý druh a typ produktu v kg za predchádzajúci deň od 00:01 UTC do 24:00 UTC;

b)  uvedie produkciu pre každý druh a typ produktu za najmenšiu geografickú oblasť, pre ktorú bola pridelená kvóta;

c)  uvedie konverzné faktory, ktoré použilo na konverziu hmotnosti každého typu produktu na živú hmotnosť pri zaznamenaní do rybárskeho denníka;

d)  označí každý druh v súlade s článkom 24.

4.  Každé rybárske plavidlo s náležitým prihliadnutím na povinnosti kapitána plavidla z hľadiska bezpečnosti a navigácie skladuje všetky úlovky pochádzajúce z regulačnej oblasti oddelene od úlovkov získaných mimo regulačnej oblasti a zabezpečí, aby boli oddelené jasne pomocou plastových priečok, preglejkových dosiek alebo sieťoviny.

5.  Každé rybárske plavidlo vedie plán uskladnenia úlovku, ktorý:

a)  obsahuje tieto jednoznačné informácie ▌:

i)  umiestnenie a množstvo každého druhu v každom nákladovom priestore, vyjadrené ako hmotnosť výrobku v kg;

ii)  umiestnenie úlovkov krevety boreálnej z divízie 3L a divízie 3M v každom nákladovom priestore vrátane množstva krevety boreálnej v kg podľa divízie;

iii)  pohľad zhora na výrobok v každom nákladovom priestore;

b)  sa aktualizuje denne za predchádzajúci deň od 00:01 do 24:00 UTC a

c)  sa uchováva na palube dovtedy, kým sa všetky úlovky úplne nevyložia z plavidla.

6.  Každé rybárske plavidlo zašle elektronicky v súlade s formátom a obsahom predpísaným pre každý druh hlásenia v prílohách II.D a II.F k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bodoch 31 a 32 prílohytomuto nariadeniu, svojmu stredisku FMC správy o týchto informáciách:

a)  úlovky pri vstupe (COE): množstvo úlovkov na palube rozčlenené podľa druhov pri vstupe do regulačnej oblasti, oznámené aspoň šesť hodín pred vstupom plavidla do danej oblasti;

b)  úlovky pri výstupe (COX): množstvo úlovkov na palube rozčlenené podľa druhov pri odchode z regulačnej oblasti, oznámené aspoň šesť hodín pred odchodom plavidla z danej oblasti;

c)  hlásenie o denných úlovkoch (CAT): množstvo úlovkov ponechaných na palube a množstvo odhodených úlovkov rozčlenené podľa druhov za predchádzajúci deň podľa divízie, vrátane nulových úlovkov, zasielané každý deň pred 12:00 UTC; nulové úlovky ponechané na palube a nulové odhodené úlovky všetkých druhov sa nahlasujú pomocou trojmiestneho abecedného kódu MZZ (nešpecifikované morské druhy) a množstvo ako „0“ podľa nasledujúceho príkladu (//CA/MZZ 0// a //RJ/MZZ 0//);

d)  úlovky na palube (COB): pre každé plavidlo loviace krevetu boreálnu v divízii 3L pred vstupom do divízie 3L alebo odchodom z tejto divízie, oznámené jednu hodinu pred prekročením hraníc divízie 3L;

e)  prekládka (TRA):

i)  oznámená zdrojovým plavidlom aspoň 24 hodín pred prekládkou a

ii)  prijímajúcim plavidlom najviac jednu hodinu po prekládke.

f)  prístav vylodenia (POR): oznámený plavidlom, ktoré prevzalo prekládku, aspoň 24 hodín pred každým vylodením;

Úlovok druhov uvedených v prílohe I.C k opatreniam NAFO, v prípade ktorých je celková živá hmotnosť na palube menej ako 100 kg, sa s výnimkou žralokov môže nahlásiť pomocou trojmiestneho abecedného kódu MZZ (nešpecifikované morské druhy). Všetky žraloky sa v miere, do akej je to možné, nahlasujú na úrovni druhov pomocou zodpovedajúceho trojmiestneho abecedného kódu uvedeného v prílohe I.C k opatreniam NAFO, alebo ak sa takýto kód v prílohe I.C k opatreniam NAFO nenachádza, v zozname druhov na účely štatistík rybného hospodárstva ASFIS, ktorý vypracovala organizácia FAO. Ak nie je možné nahlásiť konkrétne druhy, druhy žralokov sa zaznamenávajú ako ostroňotvaré (SHX) alebo ostroňovité (DGX) podľa toho, čo je vhodné, pomocou trojmiestnych abecedných kódov uvedených v prílohe I.C k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 11 prílohytomuto nariadeniu. Zaznamenáva sa aj odhadovaná hmotnosť každého uloveného žraloka na záťah alebo nasadenie.

7.  Správy uvedené v odseku 6 sa môžu zrušiť pomocou správy o zrušení vo formáte uvedenom v prílohe II.F (8) k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 32 prílohytomuto nariadeniu. Ak sa ktorákoľvek z týchto správ opravuje, nová správa sa odošle bezodkladne po zrušení správy v lehote stanovenej v tomto článku.

Stredisko FMC vlajkového štátu bezodkladne oznámi Komisii prijatie zrušenia správy od plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tohto štátu.

8.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho stredisko FMC elektronicky zaslalo správy uvedené v odseku 6 výkonnému tajomníkovi NAFO bezodkladne po ich prijatí vo formáte predpísanom v prílohe II.D k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 31 prílohytomuto nariadeniu, pričom v kópii správ uvedie Komisiu a agentúru EFCA.

9.  Každý členský štát:

a)  nahlasuje svoje predbežné mesačné úlovky rozčlenené podľa druhov a oblasti populácie, ako aj predbežné rybolovné dni za mesiac týkajúce sa lovu krevety boreálnej v divízii 3M, bez ohľadu na to, či má pre relevantné populácie pridelené kvóty alebo rybolovné úsilie; uvedené správy zašle Komisii do 20 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol úlovok vylovený;

b)  zabezpečí, aby informácie v rybárskom denníku boli do 60 dní po ukončení každého rybárskeho výjazdu doručené Komisii vo rozšíriteľnom značkovom jazyku (XML) alebo ako súbor Microsoft Excel a aby obsahovali minimálne informácie uvedené v prílohe II.N k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 33 prílohytomuto nariadeniu.

Článok 26

Systém monitorovania plavidiel (VMS)

1.  Každé rybárske plavidlo vykonávajúce rybolov v regulačnej oblasti musí byť vybavené satelitným monitorovacím zariadením, ktoré je schopné aspoň raz za hodinu automaticky zaslať do FMC na pevnine polohu plavidla s týmito údajmi:

a)  identifikácia plavidla;

b)  posledná poloha plavidla určená zemepisnou dĺžkou a šírkou s maximálnou prípustnou toleranciou 500 m a intervalom spoľahlivosti 99 %;

c)  dátum a čas (v UTC) danej polohy a

d)  kurz/smerovanie a rýchlosť plavidla.

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho stredisko FMC:

a)  prijalo údaje o polohe uvedené v odseku 1 a zaznamenalo ich pomocou týchto trojmiestnych abecedných kódov:

i)  „ENT“, prvá poloha VMS oznámená každým plavidlom pri vstupe do regulačnej oblasti;

ii)  „POS“, každá ďalšia poloha VMS oznámená každým plavidlom nachádzajúcim sa v rámci regulačnej oblasti a

iii)  „EXI“, prvá poloha VMS oznámená každým plavidlom po odchode z regulačnej oblasti;

b)  bolo vybavené počítačovým hardvérom a softvérom na automatické spracovanie údajov a elektronický prenos údajov, používalo zálohovacie a obnovovacie postupy a zaznamenávalo údaje prijaté od rybárskych plavidiel vo formáte čitateľnom pre počítač a uchovávalo ich minimálne tri roky a

c)  bezodkladne oznámilo Komisii a agentúre EFCA názov strediska FMC, jeho adresu, telefónne číslo, číslo telexu, e-mailovú adresu alebo číslo telefaxu a všetky následné zmeny týchto údajov.

3.  Každý členský štát preberá na seba všetky náklady spojené so svojím vlastným VMS.

4.  Ak inšpektor spozoruje v regulačnej oblasti rybárske plavidlo a neboli mu doručené údaje podľa odseku 1, 2 alebo 8, túto skutočnosť oznámi kapitánovi plavidla a Komisii.

5.  Členský štát zabezpečí, aby kapitán plavidla alebo vlastník rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou alebo jeho zástupca boli informovaní o poruche alebo nefunkčnosti satelitného monitorovacieho zariadenia plavidla.

6.  Ak dôjde k poruche satelitného monitorovacieho zariadenia, kapitán plavidla do jedného mesiaca od tejto poruchy zabezpečí jeho opravu alebo výmenu, alebo v prípade, že rybársky výjazd trvá dlhšie ako jeden mesiac, zabezpečí vykonanie opravy alebo výmeny pri najbližšom vstupe plavidla do prístavu.

7.  Žiadne rybárske plavidlo nesmie rybársky výjazd začať s nefunkčným satelitným monitorovacím zariadením.

8.  Každé rybárske plavidlo, ktoré vykonáva rybolov s nefunkčným satelitným monitorovacím systémom, zašle stredisku FMC svojho vlajkového členského štátu aspoň raz za 4 hodiny údaje VMS o polohe inými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä satelitom, e-mailom, rádiom, telefaxom alebo telexom.

9.  Vlajkový členský štát zabezpečí, aby:

a)  jeho stredisko FMC odoslalo údaje VMS o polohe výkonnému tajomníkovi NAFO, pričom do kópie správy uvedie Komisiu a agentúru EFCA, a to čo najskôr, avšak najneskôr 24 hodín po ich prijatí, a mohlo udeliť rybárskym plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou povolenie zoslať údaje VMS o polohe priamo výkonnému riaditeľovi NAFO satelitom e-mailom, rádiom, telefaxom alebo telexom a

b)  údaje VMS o polohe odoslané výkonnému tajomníkovi NAFO boli v súlade s formátom výmeny údajov uvedenom v prílohe II.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 34 prílohytomuto nariadeniu, a podrobnejšie opísaným v prílohe II.D k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 31 prílohytomuto nariadeniu.

10.  Každý členský štát môže údaje VMS NAFO využiť na vyhľadávanie a záchranu, prípadne na účely námornej bezpečnosti.

KAPITOLA VI

SYSTÉM POZOROVATEĽOV

Článok 27

Program pozorovateľov

1.   Pozorovatelia musia byť nezávislí a nestranní a musia mať odborné vzdelanie, znalosti, zručnosti a schopnosti vykonávať všetky úlohy, funkcie a požiadavky stanovené v tomto článku. Pozorovatelia vykonávajú svoje povinnosti a úlohy nezaujato a bez ohľadu na štátnu príslušnosť a vlajkový štát plavidla a nesmú byť nenáležite ovplyvňovaní prepojením na rybolovnú činnosť akéhokoľvek plavidla, ktoré loví v regulačnej oblasti, ani z neho mať akýkoľvek prospech.

2.   Bez toho, aby bolo dotknutá výnimka v odseku 3 má každé rybárske plavidlo počas výkonu rybolovných činností v regulačnej oblasti na palube vždy aspoň jedného pozorovateľa v súlade s ustanoveniami programu pozorovateľa. Rybárske plavidlo nezačne loviť, pokiaľ sa na jeho palube nenachádza pozorovateľ. Neprítomnosť pozorovateľa, ak je jeho prítomnosť povinná, sa považuje za závažné porušenie predpisov.

3.   Odchylne od odseku 2 a za predpokladu, že organizácia NAFO nepožiadala o vyššiu úroveň účasti pozorovateľov, môže členský štát povoliť, aby rybárske plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou mali na palube pozorovateľa počas menej ako 100 %, ale najmenej 25 % rybárskych výjazdov, ktoré uskutočnení jeho flotila, alebo dní v roku, počas ktorých sa rybárske plavidlá nachádzajú v regulačnej oblasti, pod podmienkou, že vlajkový členský štát v prípade plavidiel bez pozorovateľa:

a)  zabezpečí, aby dotknuté plavidlá lovili cieľové druhy v oblastiach, v ktorých možno očakávať zanedbateľný vedľajší úlovok iných druhov;

b)  zabezpečí, aby dotknuté plavidlá spĺňali všetky požiadavky nahlasovania v reálnom čase;

c)  na základe posúdenia rizika fyzicky kontroluje alebo podľa vhodnosti inak hodnotí všetky vylodenia z dotknutých plavidiel vo svojich prístavoch v súlade s vnútroštátnymi postupmi monitorovania, kontroly a dohľadu. V prípade odhalenia a potvrdenia akéhokoľvek porušenia tohto nariadenia vypracuje správu o inšpekcii vo formáte stanovenom v prílohe IV. Časť C opatrení NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 9 prílohy k tomuto nariadeniu a zašle ju Komisii čo najskôr po potvrdení porušenia;

d)  čo najskôr pred začiatkom rybárskeho výjazduzašle Komisii tieto informácie:

i)  názov, číslo IMO a medzinárodný rádiový volací znak plavidla;

ii)  skutočnosti, ktoré odôvodňujú rozhodnutie o udelení výnimky zo 100 % účasti;

e)  predloží Komisii do 15. februára každého roka správu za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje porovnanie všetkých relevantných činností rybolovu, ktorého súčasťou je rozdiel medzi výjazdmi s pozorovateľom na palube a výjazdmi bez pozorovateľa. Každý rok do 1. marca Komisia zašle tieto informácie výkonnému tajomníkovi NAFO.

4.   Ak inšpektor vydá oznámenie o porušení predpisov rybárskemu plavidlu, na ktorom sa v čase vydania oznámenia nenachádza pozorovateľ, s výnimkou prípadu, ak je neprítonmosť pozorovateľa v súlade s odsekom 3, toto porušenie predpisov sa na účely článku 35 ods. 1 považuje za závažné porušenie predpisov, a ak vlajkový členský štát nevyžaduje od rybárskeho plavidla, aby sa bezodkladne dostavilo do prístavu v súlade s článkom 35 ods. 3, bezodkladne na rybárske plavidlo pridelí pozorovateľa.

5.   Každý členský štát:

a)  každý rok pred tým, ako plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou začnú loviť v regulačnej oblasti, pošle Komisii aktualizovaný zoznam pozorovateľov (meno a prípadné identifikačné číslo), ktorých chce nasadiť na plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou a pôsobiace v uvedenej regulačnej oblasti;

b)  vyžaduje, aby plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou mali na palube pozorovateľa zo zoznamu uvedeného v písmene a), v súlade s programom pozorovateľa;

c)   pokiaľ je to možné, zabezpečuje, aby jednotliví pozorovatelia neboli nasadzovaní na po sebe nasledujúce cesty na tom istom plavidle;

d)  zabezpečuje, aby pozorovatelia boli vybavení nezávislým dvojcestným komunikačným zariadením na mori;

e)  prijme primerané opatrenia v súvislosti s plavidlami plaviacimi sa pod jeho vlajkou, aby zabezpečil bezpečné pracovné podmienky, ochranu, bezpečnosť a dobré životné podmienky pozorovateľov počas výkonu ich povinností v súlade s medzinárodnými normami alebo usmerneniami;

f)  zabezpečí, aby pozorovatelia spracúvali všetky údaje a informácie týkajúce sa rybolovných operácií vrátane obrázkov a videí zhromaždené v priebehu ich nasadenia v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na dôvernosť.

6.   Po doručení správy pozorovateľa od pozorovateľa, ktorý nahlasuje nezrovnalosti s opatreniami NAFO alebo akýkoľvek incident vrátane všetkých prípadov obštrukcií, zastrašovania, zasahovania, alebo iných spôsobov, ktorými sa pozorovateľovi bráni plniť si svoje povinnosti, členský štát v súvislosti s plavidlom plaviacim sa pod jeho vlajkou:

a)  zaobchádza so správou nanajvýš citlivo a diskrétne v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na dôvernosť;

b)  posúdi nezrovnalosti opísané v správe pozorovateľa a vykoná akékoľvek následné opatrenia, ktoré považuje za vhodné;

c)  vypracuje správu o následných opatreniach a predloží ju Komisii.

7.   Každý členský štát pošle Komisii:

a)  najneskôr 24 hodín pred nasadením pozorovateľa na palubu rybárskeho plavidla názov rybárskeho plavidla a medzinárodný rádiový volací znak, meno a prípadné identifikačné číslo dotknutého pozorovateľa;

b)  elektronicky dennú správu pozorovateľa podľa odseku 11 písm. e), a to bezodkladne po jej doručení;

c)  správu pozorovateľa o výjazde podľa odseku 11, a to do 20 dní od príchodu plavidla do prístavu;

d)  správu za predchádzajúci kalendárny rok o tom, ako si plnil povinnosti stanovené v tomto článku, a to do 15. februára každého roka.

8.   Ak rybárske plavidlo prepravuje pozorovateľa z iného členského štátu alebo zmluvnej strany NAFO, takýto pozorovateľ podáva správy vlajkovému členskému štátu plavidla.

9.   Ak sa na rybárskom plavidle, na ktorom sa má povinne nachádzať pozorovateľ, pozorovateľ nenachádza, vlajkový členský štát môže umožniť ktorejkoľvek inej zmluvnej strane, aby vyslala na plavidlo pozorovateľa.

10.   Ak sa počas vyslania zistí, že pozorovateľovi hrozí vážne riziko, vlajkový členský štát prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby pozorovateľ plavidlo opustil, ak a pokým sa riziko neodstráni.

11.   Pozorovateľ vyslaný na plavidlo vykonáva aspoň tieto úlohy:

a)  zaznamenáva pre každý záťah/nasadenie vo formáte uvedenom v prílohe II.M k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 35 prílohy k tomuto nariadeniu (ďalej len „správa pozorovateľa o výjazde“):

i)  množstvo všetkých úlovkov podľa druhov vrátane odhodených úlovkov a ukazovateľov CME uvedených v časti VI prílohy I.E k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 3 prílohy k tomuto nariadeniu:

—  zaznamenané v rybolovnom lodnom denníku a lodnom denníku produkcie daného plavidla;

—  nezávisle odhadované pozorovateľom.

Pre záťahy, pri ktorých nie sú možné nezávislé odhady pozorovateľa, by sa príslušné bunky tabuľky mali ponechať prázdne a v časti pre poznámky by sa mali uviesť tieto údaje:

ii)  všetky nezrovnalosti zistené medzi rôznymi zdrojmi údajov o úlovkoch;

iii)  typ výstroja, veľkosť ôk sietí, prípojný výstroj;

iv)   údaje o rybolovnom úsilí;

v)   zemepisná dĺžka a šírka, hĺbka rybolovu;

vi)  v prípade rybolovu vlečnými sieťami čas od ukončenia nasadenia do začiatku vyťahovania výstroja. Vo všetkých ostatných prípadoch začiatok nasadenia a ukončenie vyťahovania;

b)  monitorujú plán uskladnenia úlovku na plavidle uvedený v článku 25 a v správe pozorovateľa zaznamenávajú akékoľvek zistené nezrovnalosti;

c)  zaznamenávajú všetky pozorované prerušenia alebo zasahovanie do VMS;

d)  nastavujú nástroje plavidla len so súhlasom kapitána plavidla;

e)  bez ohľadu na to, či plavidlo vykonáva rybolovné činnosti, denne posielajú pred 12:00 UTC stredisku FMC vlajkového členského štátu v súlade s prílohou II.G k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 36 prílohy k tomuto nariadeniu, správu pozorovateľa rozčlenenú podľa jednotlivých divízií;

f)  vykonávajú prácu, o ktorú požiada NAFO, aj na vedecké účely;

g)  predkladajú správu pozorovateľa v počítačom čitateľnej forme, podľa možnosti s prílohou so súvisiacimi fotografiami vyhotovenými pozorovateľom:

i)  čo najskôr po odchode z regulačnej oblasti a najneskôr pri príchode plavidla do prístavu vlajkového členského štátu;

ii)  ihneď po príchode do prístavu miestnemu úradu prístavnej inšpekcie, ak sa v prístave vykonávajú inšpekcie;

h)  sú k dispozícii inšpektorom na mori alebo v prístave po príchode plavidla na účely vyšetrovania rybolovných činností plavidla;

i)  vo vzťahu k všetkým prípadom nesúladu s týmto nariadením:

—  nezávislým dvojcestným komunikačným zariadením bezodkladne oznámia príslušnému orgánu vlajkového členského štátu plavidla všetky nezrovnalosti s týmto nariadením vrátane všetkých prípadov obštrukcií, zastrašovania, zasahovania, alebo iných spôsobov, ktorými sa pozorovateľovi bráni plniť si svoje povinnosti, a

—  vedú podrobné záznamy vrátane relevantných fotografií a videozáznamov o všetkých okolnostiach a informáciách, ktoré sa týkajú všetkých prípadov nezrovnalostí s týmto nariadením, na účely ich zaslania stredisku FMC vlajkového členského štátu pri najbližšej príležitosti a najneskôr pri príchode plavidla do prístavu;

12.   Kapitán plavidla plaviaceho sa pod vlajkou členského štátu:

a)  spolupracuje s pozorovateľom a poskytne mu všetku podporu, ktorú potrebuje na plnenie svojich povinností. V rámci takejto spolupráce má pozorovateľ aj potrebný prístup k úlovkom na palube vrátane tých, ktoré sú prípadne určené na odhodenie;

b)  poskytuje pozorovateľovi stravu a ubytovanie, ktoré zodpovedajú úrovni pre dôstojníkov na plavidle. Ak nie je k dispozícii ubytovanie na úrovni dôstojníkov, pozorovateľovi sa poskytne ubytovanie na úrovni čo najbližšie k dôstojníkom, ale nie na nižšej úrovni ako pre posádku;

c)  poskytuje pozorovateľovi prístup do všetkých prevádzkových priestorov plavidla, ktoré sú potrebné na plnenie jeho povinností vrátane nákladového priestoru plavidla, produkčnej oblasti, mostíka, zariadenia na spracovanie odpadu a navigačného a komunikačného vybavenia;

d)  nekladie pozorovateľovi prekážky, nezastrašuje ho, nezasahuje do jeho činnosti, neovplyvňuje ho, nepodpláca ho, ani sa nepokúša podplatiť ho pri výkone jeho povinností;

e)  zahŕňa pozorovateľa do všetkých nácvikov núdzových situácií na palube a

f)  oznamuje pozorovateľovi, ak inšpekcia oznámila svoj úmysel vstúpiť na palubu plavidla.

13.   Každý členský štát znáša náklady spojené s odmeňovaním pozorovateľov, ktorých vyslal, pokiaľ sa nedohodne inak s inou zmluvnou stranou NAFO alebo iným vlajkovým členským štátom. Vlajkový členský štát môže povoliť rybárskym subjektom prispievať na náklady na odmeňovanie pozorovateľov bez toho, aby bol dotknutý odsek 14.

14.   Pozorovatelia nemajú finančný ani iný prospech z akéhokoľvek plavidla, ktoré vykonáva rybolov v regulačnej oblasti, a sú odmeňovaní spôsobom, ktorý preukazuje finančnú nezávislosť od nich.

15.  Informácie, ktoré sú členské štáty povinné poskytovať v súlade s odsekom 3 písm. c) a d), odsekom 5 písm. a), odsekom 6 písm. c) a odsekom 7, sa posielajú Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorý zabezpečí, že sa tieto informácie bezodkladne pošlú výkonnému tajomníkovi NAFO pre uloženie na webové sídlo NAFO MCS.

KAPITOLA VII

SYSTÉM SPOLOČNÝCH INŠPEKCIÍ A DOZORU NA MORI

Článok 28

Všeobecné ustanovenia

1.  Činnosti inšpekcie a dozoru koordinuje za Úniu agentúra EFCA. Na tento účel môže po dohode s dotnutými členskými štátmi vypracovať spoločné operačné programy inšpekcií a dozoru (ďalej len „systém“). Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú rybolov v regulačnej oblasti, prijmú potrebné opatrenia na uľahčenie implementácie systému, najmä pokiaľ ide o potrebné ľudské a materiálne zdroje, ako aj obdobia a oblasti, v ktorých sa tieto zdroje majú používať.

2.  Inšpekcie a dozor vykonávajú inšpektori, ktorých poverili členské štáty a ktorí boli prostredníctvom systému oznámení agentúre EFCA.

3.  Členské štáty môžu v spolupráci s Komisiou a agentúrou EFCA a na základe vzájomnej dohody vyslať inšpektorov a koordinátorov EFCA, ktorých agentúra EFCA zaradila do schémy, na inšpekčné plavidlo inej zmluvnej strany NAFO.

4.  Kedykoľvek je v regulačnej oblasti súčasne prítomných viac ako 15 rybárskych plavidiel členských štátov, agentúra EFCA a členské štáty zabezpečia, aby v tomto časovom období:

a)  bol v regulačnej oblasti prítomný inšpektor alebo iný príslušný orgán;

b)  bol na území zmluvnej strany NAFO susediacim s oblasťou dohovoru prítomný príslušný organ alebo

c)  členské štáty bezodkladne reagovali na každé oznámenie o porušení predpisov v regulačnej oblasti, ktorého sa dopustilo rybárske plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou.

5.  Členské štáty, ktoré sú zapojené do systému, odovzdajú každému inšpekčnému plavidlu pri jeho vstupe do regulačnej oblasti zoznam spozorovaných plavidiel a uskutočnených nalodení za uplynulých desať dní, vrátane dátumu, súradníc a všetkých ďalších relevantných informácií.

6.  Každý členský štát, ktorý je zapojený do systému, v spolupráci s Komisiou alebo agentúrou EFCA zabezpečí, aby každé inšpekčné plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou a pôsobiace v regulačnej oblasti udržiavalo pokiaľ možno denný kontakt so všetkými ostatnými plavidlami pôsobiacimi v regulačnej oblasti na účely výmeny informácií potrebných na koordináciu ich činností.

7.  Inšpektori, ktorí sa nalodia na výskumné plavidlo, zaznamenajú stav plavidla a obmedzia inšpekciu na kroky, ktoré sú potrebné na to, aby sa ubezpečili, že plavidlo vykonáva činnosti v súlade s výskumným plánom. Ak majú inšpektori opodstatnený dôvod domnievať sa, že plavidlo vykonáva činnosti, ktoré nie sú v súlade s jeho výskumným plánom, bezodkladne o tom informujú Komisiu a agentúru EFCA.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby ich inšpektori vykonávali inšpekcie plavidiel v regulačnej oblasti vyvážene a rovnakým spôsobom, aby nedochádzalo k tomu, že v prípade jednej zmluvnej strany sa bude vykonávať neprimeraný počet inšpekcií plavidiel plaviacich sa pod jej vlajkou. V priebehu štvrťroka počet inšpekcií vykonávaných inšpektormi na plavidlách plaviacich sa pod vlajkou inej zmluvnej strany NAFO pokiaľ možno zodpovedá podielu celkovej rybolovnej činnosti v regulačnej oblasti a o okrem iného zohľadňuje aj počet úlovkov a rybolovných dní. Pri určovaní početnosti inšpekcií môžu inšpektori zohľadniť obvyklý spôsob rybolovu a záznamy o dodržiavaní predpisov všetkých rybárskych plavidiel.

9.  V rámci svojej účasti v systéme členský štát zabezpečí, aby okrem inšpekcií rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou a v súlade s jeho vnútroštátnymi právom inšpektori a praktikanti zaradení do systému:

a)  boli pod jeho operačnou kontrolou;

b)  uplatňovali ustanovenia systému;

c)  neboli pri vstupe na palubu plavidla ozbrojení;

d)  nepresadzovali zákony a iné právne predpisy týkajúce sa vôd Únie;

e)  dodržiavali všeobecne uznávané medzinárodné predpisy, postupy a prax týkajúce sa bezpečnosti plavidla podrobeného inšpekcii a jeho posádky;

f)  nezasahovali do rybolovných činnosti ani uskladňovania rybárskych produktov a pokiaľ možno neuplatňovali opatrenia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu úlovku na palube, a

g)  otvárali kontajnery tak, aby sa dali rýchlo znova zavrieť, zabaliť a prípadne preskladniť.

10.  Všetky správy o inšpekcii, dozore a vyšetrovaní uvedené v tejto kapitole a súvisiace snímky alebo dôkazy v súlade s prílohou II.B k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 37 prílohy k tomuto nariadeniu, sa považujú za dôverné.

Článok 29

Požiadavky na oznamovanie

1.  Každý členský štát najneskôr do 1. novembra každého roka zasiela nasledovné informácie agentúre EFCA (pričom do kópie správy uvedie Komisiu), ktorá ich zverejnení na webovom sídle NAFO MCS:

a)  kontaktné informácie príslušného orgánu, ktorý plní úlohu kontaktného miesta na účely bezodkladného oznamovania porušení predpisov v regulačnej oblasti, a všetky následné zmeny týchto informácií najmenej 15 dní pred nadobudnutím platnosti takejto zmeny;

b)  mená inšpektorov a praktikantov a názov, rádiový volací znak a informácie o komunikačných kontaktoch každého inšpekčného plavidla, ktoré zaradil do systému. Členský štát vo všetkých možných prípadoch oznámi zmeny takto oznámených údajov najmenej 60 dní vopred.

2.  Ak je členský štát zapojený do systému, zabezpečí, aby bola agentúra EFCA vopred informovaná o dátume, čase začiatku a ukončenia každého hliadkovania inšpekčného plavidla, ktoré poveril touto úlohou.

Článok 30

Postup týkajúci sa dozoru

1.  Ak inšpektor v regulačnej oblasti spozoruje rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou zmluvnej strany NAFO, v prípade ktorého existuje opodstatnené podozrenie, že zjavne porušilo toto nariadenie, a ak nie je možné okamžite vykonať inšpekciu, inšpektor:

a)  vyplní formulár správy o dozore ▌v súlade s prílohou IV.A k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 38 prílohy k tomuto nariadeniu. Ak inšpektor vyhodnotí objem alebo zloženie úlovku zo záťahu siete, správa o dozore obsahuje všetky relevantné informácie o zloženia úlovku zo záťahu siete a uvádza metódu vyhodnotenia objemu;

b)  vyhotoví snímky plavidla a polohu, dátum a čas vyhotovenia každej snímky a

c)  bezodkladne elektronicky zašle správu o dozore a snímky príslušnému orgánu.

2.  Príslušný orgán členského štátu, ktorý prijal takúto správu o dozore, bezodkladne:

a)  postúpi správu o dozore agentúre EFCA, ktorá ju zverejní na webovom sídle NAFO MCS na účely zaslania vlajkovému štátu plavidla, ktorý je zmluvnou stranou;

b)  zašle kópiu vyhotovených snímok agentúre EFCA, ktorá ich následne postúpi vlajkovému štátu plavidla, ktorý je zmluvnou stranou, alebo vlajkovému členskému štátu, ak nejde o členský štát vykonávajúci inšpekciu;

c)  zabezpečí dôkazy a súvisiacu dokumentáciu na účely následných inšpekcií.

3.  Príslušný orgán každého členského štátu po prijatí správy o dozore týkajúcej sa plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou vykoná vyšetrovanie potrebné na prijatie primeraných nadväzných opatrení.

4.  Každý členský štát zašle správu o vyšetrovaní agentúre EFCA, ktorá ju zverejní na webovom sídle NAFO MCS a zašle Komisii.

Článok 31

Naloďovanie inšpektorov a priebeh inšpekcie zmluvných strán

Každý členský štát zabezpečí, aby v prípade inšpekcie vykonanej v rámci systému jeho inšpektori:

a)  pred nalodením oznámili rybárskemu plavidlu rádiom názov inšpekčného plavidla pomocou Medzinárodného signálneho kódu;

b)  vyvesili na inšpekčné plavidlo a plavidlo, na ktoré sa nalodili, vlajku zobrazenú v prílohe IV.E k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 39 prílohy k tomuto nariadeniu;

c)  zabezpečili, aby inšpekčné plavidlo zostalo počas nalodenia v bezpečnej vzdialenosti od rybárskych plavidiel;

d)  nevyžadovali od rybárskeho plavidla, aby zastalo alebo manévrovalo počas vlečenia, nahadzovania alebo vyťahovania výstroja;

e)  obmedzili každú inšpekčnú skupinu na najviac štyroch inšpektorov vrátane praktikantov, ktorí môžu inšpekčný tím sprevádzať len na účely zaškolenia. Ak inšpektorov sprevádzajú praktikanti, inšpektori o tom pri nalodení informujú kapitána plavidla. Praktikant operáciu inšpekcie vykonávanú oprávnenými inšpektormi len sleduje a nijako nezasahuje do činností rybárskeho plavidla;

f)  pri nalodení predložili kapitánovi plavidla svoje doklady totožnosti NAFO vydané výkonným tajomníkom NAFO v súlade s článkom 32 ods. 3 písm. b) opatrení NAFO;

g)  obmedzili trvanie inšpekcie na štyri hodiny alebo na čas potrebný na uskutočnenie záťahu a kontrolu siete a úlovku, podľa toho, ktorá činnosť trvá dlhšie, s výnimkou:

i)  prípadov porušenia predpisov alebo

ii)  prípadov, keď sa inšpektor domnieva, že množstvo úlovku na palube sa líši od množstva úlovku zaznamenaného v rybárskom denníku; v takom prípade inšpektor predĺži inšpekciu o ďalšiu hodinu s cieľom overiť výpočty a postupy a znova preveriť relevantnú dokumentáciu použitú na výpočet úlovku pochádzajúceho z regulačnej oblasti a úlovku na palube plavidla;

h)  zbierali všetky relevantné informácie poskytnuté pozorovateľom na účely overenia súladu s týmto nariadením.

Článok 32

Povinnosti kapitána plavidla počas inšpekcie

Každý kapitán plavidla prijme opatrenia potrebné na uľahčenie inšpekcie, pričom konkrétne:

a)  v prípadoch, že inšpekčné plavidlo oznámilo, že začne inšpekciu, zabezpečí, aby sa žiadna sieť, s ktorou sa má uskutočniť záťah, nevytiahla na palubu najmenej 30 minút od oznámenia inšpekčného plavidla;

b)  na základe žiadosti inšpekčného plavidla a v súlade s dobrou námorníckou praxou uľahčí nalodenie inšpektorov;

c)  poskytne palubné závesné schody v súlade s prílohou IV.G k opatreniam NAFO, na ktoré sa odkazuje v bode 40 prílohy k tomuto nariadeniu;

d)  zabezpečí bezpečný chod každého mechanického výťahu pre lodivodov vrátane bezpečného prístupu z tohto výťahu na palubu;

e)  poskytne inšpektorom prístup ku všetkým relevantným priestorom, palubám a miestnostiam, spracovaným a nespracovaným úlovkom, sieťam alebo inému výstroju, vybaveniu a všetkým relevantným dokumentom, ktoré považujú za potrebné na overenie súladu s týmto nariadením;

f)  zaznamená a na požiadanie poskytne inšpektorom súradnice začiatočnej a koncovej polohy všetkých skúšobných záťahov siete vykonaných v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. b) bodom iii);

g)  na žiadosť inšpektora predloží dokumenty o registrácií, nákresy alebo opisy priestorov pre ryby, denné záznamy o produkcii a plány uskladnenia úlovku a poskytne pomoc, ktorú inšpektor v rozumnej miere vyžaduje, aby sa uistil o tom, či skladovanie úlovkov zodpovedá záznamom o skladovaní;

h)  nezasahuje do kontaktu medzi inšpektormi a pozorovateľom vrátane rešpektovania súkromia potrebného na to, aby si inšpektori a pozorovateľ plnili svoje povinnosti;

i)  uľahčuje inšpektorom odber vzoriek spracovaných rýb na účely identifikácie druhov prostredníctvom analýzy DNA;

j)  prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby nedošlo k porušeniu pečate pripevnenej inšpektormi a narušeniu dôkazov zanechaných palube, pokiaľ vlajkový štát nestanoví inak;

k)  s cieľom zabezpečiť súvisiacu dokumentáciu v prípade, že boli pripevnené pečate a/alebo boli zabezpečené dôkazy, podpíše príslušnú časť správy o inšpekcii na účely potvrdenia umiestnenia pečatí;

l)  ukončí rybolovné činnosti, ak o to požiadajú inšpektori v súlade s článkom 35 ods. 2 písm. b);

m)  na požiadanie umožní používanie komunikačného zariadenia plavidla, ako aj operátora pre správy zasielané a prijímané inšpektormi;

n)  na žiadosť inšpektorov odstráni akúkoľvek časť rybárskeho výstroja, ktorá je podľa všetkého v rozpore s týmto nariadením;

o)  ak inšpektori zapísali záznam do lodných denníkov, poskytne inšpektorovi kópiu každej strany s takýmto záznamom a na žiadosť inšpektorov podpíše každú stranu na účely potvrdenia pravosti kópie a

p)  keď sa od neho vyžaduje, aby ukončil rybolovné činnosti, nezačne znova loviť až kým:

i)  inšpektori neukončia inšpekciu a nezabezpečia všetky dôkazy a

ii)  kapitán plavidla nepodpíše príslušnú časť správy o inšpekcii podľa písmena k).

Článok 33

Správa o inšpekcii a nadväzné opatrenia

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho inšpektori v súvislosti s každou inšpekciou vypracovali správu o inšpekcii vo formáte stanovenom v prílohe IV.B k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 41 prílohy k tomuto nariadeniu (ďalej len „správa o inšpekcii“).

2.  Na účely správy o inšpekcii:

a)  sa rybársky výjazd považuje za prebiehajúci, pokiaľ plavidlo podrobené inšpekcii má na palube úlovok získaný počas výjazdu v regulačnej oblasti;

b)  pri porovnávaní údajov v denných záznamoch o produkcii s údajmi v rybárskom denníku inšpektori prepočítajú hmotnosť produkcie na živú hmotnosť pomocou konverzných faktorov stanovených v prílohách XIII, XIV a XV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ č. 404/2011(17); pri rybárskych plavidlách Únie v súvislosti s druhmi a obchodnými úpravami, na ktoré sa vzťahujú uvedené prílohy, sa uplatňujú konverzné faktory používané kapitánom plavidla v iných prípadoch;

c)  inšpektori:

i)  vytvoria zo záznamov v rybárskom denníku súhrn úlovku plavidla v regulačnej oblasti rozčlenený podľa druhov a divízie za prebiehajúci rybársky výjazd;

ii)  zaznamenajú súhrny do bodu 12 správy o inšpekcii, ako aj rozdiely medzi zaznamenaným úlovkom a ich odhadoch úlovku na palube v kolónke 14.1 správy o inšpekcii;

iii)  po ukončení inšpekcie podpíšu správu o inšpekcii a predloží ju na podpis a pripomienkovanie kapitánovi plavidla a všetkým svedkom, ktorí chcú vykonať vyhlásenie;

iv)  bezodkladne informujú príslušný orgán a do 24 hodín alebo pri najbližšej príležitosti mu zašle informácie a snímky a

v)  poskytnú kópiu správy kapitánovi plavidla, pričom v príslušnej časti správy o inšpekcii riadne uvedú každý prípad, keď kapitán plavidla odmietne potvrdiť jej prijatie.

3.  Členský štát vykonávajúci inšpekciu:

a)  zašle správu o inšpekcii na mori pokiaľ možno do 20 dní od uskutočnenia inšpekcie agentúre EFCA na účely zverejnenia na webovom sídle NAFO MCS;

b)  postupuje podľa článku 34 ods. 2 po tom, čo inšpektori vydajú oznámenie o porušení predpisov.

4.  Každý členský štát zabezpečí, aby správy o inšpekcii a správy o dozore vypracované inšpektormi NAFO mali pri overovaní skutkovej podstaty rovnocennú dôkaznú hodnotu ako správy o inšpekcii a správy o dozore vypracované jeho vlastnými inšpektormi.

5.  Členské štáty spolupracujú s cieľom uľahčiť súdne alebo iné konania začaté v nadväznosti na správu predloženú inšpektorom NAFO v súlade so systémom.

Článok 34

Postupy pri porušení predpisov

1.  Každý členský štát vykonávajúci inšpekciu zabezpečí, aby jeho inšpektori po zistení porušenia tohto nariadenia:

a)  uviedli porušenie predpisov v správe o inšpekcii;

b)  vyhotovili a podpísali záznam v rybárskom denníku alebo v inom relevantnom dokumente plavidla podrobeného inšpekcii s uvedením dátumu, zemepisných súradníc a charakteru porušenia predpisov, vyhotovili kópiu každého relevantného záznamu a požiadajú kapitána plavidla, aby podpísal každú stranu na účely potvrdenia pravosti kópie;

c)  vyhotovili snímky každého výstroja, úlovku alebo iného dôkazu, ktoré inšpektor považuje za potrebné v súvislosti s porušením predpisov;

d)  v prípade potreby bezpečne pripevnili inšpekčnú pečať v podobe inšpekčnej pečate NAFO zobrazenej v prílohe IV.F k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 42 prílohy k tomuto nariadeniu, a aby prijaté opatrenie a sériové číslo každej pečate riadne zaznamenali do správy o inšpekcii;

e)  požiadali kapitána plavidla:

i)  aby na účely zabezpečenia dôkazov podpísal príslušnú časť správy o inšpekcii potvrdzujúcu pripevnenie pečatí, a

ii)  aby vydal písomné vyhlásenie v príslušnej časti správy o inšpekcii;

f)  požiadali kapitána plavidla o odstránenie akejkoľvek časti rybárskeho výstroja, ktorá je podľa všetkého v rozpore s týmto nariadením; a

g)  ak je to možné, oznámili pozorovateľovi, že došlo k porušeniu predpisov.

2.  Členský štát vykonávajúci inšpekciu:

a)  do 24 hodín od zistenia porušenia predpisov zašle písomné oznámenie o porušení predpisov nahlásenom jeho inšpektormi Komisii a agentúre EFCA, ktoré ho následne postúpia príslušnému orgánu vlajkového štátu, ktorý je zmluvnou stranou, alebo členského štátu, ak nejde o členský štát vykonávajúci inšpekciu, a výkonnému tajomníkovi NAFO. Písomné oznámenie obsahuje okrem iného informácie uvedené v bode 15 správy o inšpekcii uvedenej v prílohe IV.B k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 41 prílohy k tomuto nariadeniu, uvedie relevantné opatrenia a podrobne opíše dôvody vydania oznámenia o porušení predpisov, ako aj dôkazy na podporu tohto oznámenia, a pokiaľ možno obsahuje snímky každého výstroja, úlovku alebo iných dôkazov v súvislosti s porušením predpisov uvedeným v odseku 1 tohto článku;

b)  do piatich dní od návratu inšpekčného plavidla do prístavu zašle správu o inšpekcii Komisii a agentúre EFCA;

Agentúra EFCA následne zverejní správu o inšpekcii na webovom sídle NAFO MCS vo formáte PDF.

3.  Vlajkový členský štát prijme nadväzné opatrenia pri porušení predpisov v súlade s ustanoveniami článku 36.

Článok 35

Ďalšie postupy v prípade závažného porušenia predpisov

1.  Každé z týchto porušení predstavuje závažné porušenie predpisov v zmysle článku 90 nariadenia (ES) č. 1224/2009:

a)  rybolov v rámci kvóty na iné populácie bez predchádzajúceho oznámenia Komisii, čo predstavuje rozpor s článkom 5;

b)  rybolov v rámci kvóty pre iné populácie počas viac ako piatich pracovných dní nasledujúcich po zákaze rybolovu, čo predstavuje rozpor s článkom 5;

c)  cielený rybolov populácie, na ktorú sa vzťahuje moratórium alebo ktorej rybolov je inak zakázaný, čo predstavuje rozpor s článkom 6;

d)  cielený rybolov populácií alebo druhov po dátume zákazu rybolovu vlajkovým členským štátom, ktorý bol oznámený Komisii, čo predstavuje rozpor s článkom 6;

e)  rybolov v oblasti zákazu rybolovu, čo predstavuje rozpor s článkom 9 ods. 5 a článkom 11;

f)  rybolov rybárskym výstrojom v oblasti zákazu rybolovných činností pri dne, čo predstavuje rozpore s kapitolou III;

g)  používanie nepovolenej veľkosti ôk siete, čo predstavuje rozpor s článkom 13;

h)  rybolov bez platného oprávnenia;

i)  chybné zaznamenávanie úlovkov, čo predstavuje rozpor s článkom 25;

j)  nefunkčnosť satelitného monitorovacieho systému alebo zasahovanie do jeho funkčnosti, čo predstavuje rozpor s článkom 26;

k)  nezaslanie hlásení o úlovkoch, čo predstavuje rozpor s článkom 10 ods. 3 alebo s článkom 25;

l)  kladenie prekážok inšpektorom alebo pozorovateľom pri plnení ich úloh, ich zastrašovanie, zasahovanie do výkonu ich povinností alebo bránenie výkonu týchto povinností iným spôsobom alebo iné formy nepriameho nátlaku;

m)  dopustenie sa porušenia predpisov v čase, keď na palube nie je prítomný pozorovateľ;

n)  zatajovanie, falšovanie, alebo likvidácia dôkazov súvisiacich s vyšetrovaním vrátane porušovania pečatí alebo manipulácie s nimi alebo vstupovanie do zapečatených priestorov;

o)  predkladanie sfalšovaných dokumentov alebo poskytnutie nepravdivých informácií inšpektorovi, ktoré majú zabrániť zisteniu závažného porušenia predpisov;

p)  vylodenie, prekládka alebo používanie iných prístavných služieb:

i)  v prístave, ktorý nebol určený v súlade s ustanoveniami článku 39 ods. 1 alebo

ii)  bez povolenia prístavného štátu uvedeného v článku 39 ods. 6.;

q)  nedodržanie ustanovení článku 41 ods. 1;

r)  nedodržanie požiadavky mať na palube pozorovateľa, ak sa to vyžaduje.

2.  Pri uvádzaní plavidla, ktoré sa dopustilo závažného porušenia predpisov, inšpektori:

a)  prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie dôkazov a súvisiacej dokumentácie vrátane prípadného zapečatenia nákladných priestorov plavidla na účely jeho ďalšej inšpekcie;

b)  požiadajú kapitána plavidla, aby ukončil všetky rybolovné činnosti, ktoré podľa všetkého predstavujú závažné porušenie predpisov a

c)  bezodkladne informujú príslušný orgán inšpektora a do 24 hodín mu odovzdajú informácie a pokiaľ možno aj snímky. Príslušný orgán, ktorému mu boli tieto informácie doručené, informuje vlajkový štát, ktorý je zmluvnou stranou, alebo členský štát, ak nejde o členský štát vykonávajúci inšpekciu v súlade s článkom 34.

3.  V prípade závažného porušenia predpisov týkajúceho sa plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou vlajkový členský štát:

a)  bezodkladne potvrdí prijatie súvisiacich informácií a snímok;

b)  zabezpečí, aby plavidlo podrobované inšpekcii nezačalo znova loviť skôr, ako sa vydá ďalšie oznámenie;

c)  preskúma prípad pomocou všetkých dostupných informácií a materiálov a do 72 hodín vyzve plavidlo, aby sa bezodkladne dostavilo do prístavu na účely úplnej inšpekcie pod jeho dohľadom, ak sa zjavne dopustilo niektorého z týchto závažných porušení predpisov:

i)  cielený rybolov populácie, na ktorú sa vzťahuje moratórium,

ii)  cielený rybolov populácie, ktorej rybolov je zakázaný podľa článku 6,

iii)  chybné zaznamenávanie úlovkov, čo predstavuje rozpor s článkom 25 alebo

iv)  opakované závažné porušenie predpisov v priebehu šiestich mesiacov.

4.  Ak závažné porušenie predpisov spočíva v chybnom zaznamenávaní úlovku, vykonaním úplnej inšpekcie sa zabezpečí fyzická kontrola a výpočet celkového úlovku na palube rozčleneného podľa druhov a divízie.

5.  Na účely tohto článku sa pod „chybným zaznamenaním úlovkov“ rozumie rozdiel v rozsahu aspoň 10 ton alebo 20 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia, ktorý existuje medzi inšpektorovým odhadom spracovaného úlovku na palube, či už podľa druhov alebo ako celkové množstvo, a číselnými údajmi zaznamenanými v denných záznamoch o produkcii, vypočítaný ako percentuálny podiel údajov v denných záznamoch o produkcii.

6.  S výhradou súhlasu vlajkového členského štátu a ak prístavný štát, ktorý je zmluvnou stranou NAFO, nie je členským štátom inšpektora, sa na úplnej inšpekcii a výpočte úlovku môžu podieľať inšpektori prístavného štátu, ktorý je zmluvnou stranou NAFO, alebo prístavného členského štátu.

7.  Ak sa odsek 3 písm. c) neuplatňuje, vlajkový členský štát:

a)  umožní plavidlu znovu začať loviť. V takom prípade vlajkový členský štát najneskôr do dvoch dní od oznámenia o porušení predpisov poskytne písomné odôvodnenie Komisii, prečo plavidlo nebolo vyzvané dostaviť sa do prístavu. Komisia postúpi uvedené odôvodnenie výkonnému tajomníkovi NAFO; alebo

b)  požiada plavidlo, aby sa bezodkladne dostavilo do prístavu na úplnú fyzickú kontrolu pod jeho dohľadom.

8.  Ak vlajkový členský štát vyzve plavidlo podrobované inšpekcii, aby sa dostavilo do prístavu, inšpektori môžu počas cesty do prístavu nastúpiť na palubu alebo ostať na palube plavidla, pokiaľ vlajkový členský štát nepožiada inšpektorov, aby plavidlo opustil.

Článok 36

Nadväzné opatrenia pri porušení predpisov

1.  Vlajkový členský štát v prípade, že sa plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou, dopustilo porušenia predpisov:

a)  pri najbližšej príležitosti tento prípad dôkladne vyšetrí a okrem iného vykoná fyzickú kontrolu rybárskeho plavidla;

b)  spolupracuje so zmluvnou stranou NAFO vykonávajúcou inšpekciu alebo členským štátom vykonávajúcim inšpekciu, ak nejde o vlajkový členský štát, s cieľom zaistiť dôkazy a súvisiacu dokumentáciu spôsobom, ktorý uľahčí priebeh konania v súlade s jeho právnymi predpismi;

c)  bezodkladne podnikne súdne alebo správne opatrenia proti osobám zodpovedným za plavidlo v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a

d)  zabezpečí, aby sankcie uplatniteľné v súvislosti s porušením predpisov boli dostatočne prísne a účinné pri zabezpečovaní dodržiavania predpisov, odrádzali od ďalších porušení predpisov alebo ich opakovania a zbavovali páchateľov výhod vyplývajúcich z porušenia predpisov.

2.  Súdne alebo správne opatrenia a sankcie uvedené v odseku 1 písm. c) a d) môžu okrem iného v závislosti od závažnosti trestného činu a v súlade s vnútroštátnym právom zahŕňať:

a)  pokuty;

b)  zhabanie plavidla, nezákonného rybárskeho výstroja a úlovku;

c)  pozastavenie alebo odobratie oprávnenia na vykonávanie rybolovných činností a

d)  zníženie alebo zrušenie pridelených kvót alebo rybolovných možností.

3.  Každý vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa so všetkými oznámeniami o porušení predpisov zaobchádzalo tak, ako keby porušenie predpisov oznámili jeho vlastní inšpektori.

4.  Vlajkový členský štát a prístavný členský štát bezodkladne oznámia Komisii:

a)  súdne a správne opatrenia a sankcie uvedené v odseku 1 písm. c) a d);

b)  čo najskôr, no najneskôr štyri mesiace od výskytu závažného porušenia predpisov, správu o priebehu vyšetrovania vrátane podrobných informácií o všetkých krokoch, ktoré v súvislosti s porušením podnikli alebo začali, a

c)  po ukončení svojho vyšetrovania správu o konečných výsledkoch vyšetrovania.

Článok 37

Správy členských štátov o inšpekcii, dozore a porušovaní predpisov

1.  Každý členský štát zašle do 1. februára každého roka Komisii a agentúre EFCA v súlade so systémomtieto informácie:

a)  počet inšpekcií rybárskych plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou a rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou inej zmluvnej strany NAFO, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom kalendárnom roku;

b)  názov každého rybárskeho plavidla, v súvislosti s ktorým jeho inšpektori vydali oznámenie o porušení predpisov, vrátane dátumu a miesta inšpekcie a povahy porušenia predpisov;

c)  počet hodín nalietaných hliadkovým lietadlom, počet plavidiel spozorovaných takýmto lietadlom, počet správ o dozore, ktoré zaslalo, a pre každú takúto správu dátum, čas a polohu spozorovaného plavidla;

d)  opatrenia, ktoré prijala počas predchádzajúceho roka, vrátane opisu konkrétnych podmienok súdnych či správnych opatrení alebo uložených sankcií (napríklad výška pokút, hodnota zabavených rýb a/alebo zabaveného výstroja, písomné upozornenia), týkajúce sa:

i)  každého porušenia predpisov uvedeného inšpektorom v súvislosti s plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tohto členského štátu a

ii)  každej správy o dozore, ktorú prijala.

Komisia do 1. marca každého roka poskytne informácie uvedené v prvom pododseku výkonnému tajomníkovi NAFO.

2.  Správy uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. d) uvádzajú aktuálny stav prípadu. Členský štát takéto porušenie naďalej uvádza v každej nasledujúcej správe, kým neoznámi konečný výsledok porušenia predpisov.

3.  Členský štát poskytne dostatočne podrobné vysvetlenie týkajúce sa každého porušenia predpisov, v prípade ktorého neprijal žiadne opatrenie ani neuložil sankcie.

KAPITOLA VIII

ŠTÁTNA PRÍSTAVNÁ KONTROLA PLAVIDIEL PLAVIACICH SA POD VLAJKOU INEJ ZMLUVNEJ STRANY

Článok 38

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa vzťahuje na vylodenie, prekládku alebo používanie prístavov členských štátov rybárskymi plavidlami členských štátov plaviacimi sa pod vlajkou inej zmluvnej strany NAFO, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti v regulačnej oblasti. Táto kapitola sa vzťahuje na plavidlá prepravujúce úlovky v regulačnej oblasti alebo produkty rybolovu pochádzajúce z týchto úlovkov, ktoré zatiaľ neboli v prístave vylodené ani preložené.

Článok 39

Povinnosti prístavných členských štátov

1.  Prístavný členský štát poskytne Komisii a agentúre EFCA zoznam určených prístavov, do ktorých majú rybárske plavidlá povolený vstup na účely vylodenia, prekládky a/alebo poskytovania prístavných služieb, a v čo najväčšej možnej miere zabezpečí, aby mal každý určený prístav dostatočnú kapacitu na vykonávanie inšpekcií podľa tejto kapitoly. Komisia zverejní zoznam určených prístavov na webovom sídle NAFO MCS vo formáte PDF. Všetky následné zmeny zoznamu sa na účely nahradenia predošlého zoznamu zašlú najmenej 15 dní pred nadobudnutím ich platnosti.

2.  Prístavný členský štát stanoví minimálnu lehotu na podanie predbežnej žiadosti. Lehota na podanie predbežnej žiadosti je tri pracovné dni pred odhadovaným časom príchodu. Prístavný členský štát však po dohode s Komisiou môže stanoviť inú lehotu na podanie predbežnej žiadosti, v rámci ktorej okrem iného zohľadní druh uloveného produktu alebo vzdialenosť medzi loviskami a jeho prístavmi. Prístavný členský štát poskytne informácie o lehote na podanie predbežnej žiadosti Komisii, ktorá ich zverejní na webovom sídle NAFO MCS vo formáte PDF.

3.  Prístavný členský štát poverí príslušný orgán, ktorý bude plniť úlohu kontaktného miesta na účely prijímania žiadostí podľa článku 41, potvrdení podľa článku 40 ods. 2 a udelenia povolení podľa odseku 6 tohto článku. Prístavný členský štát poskytne názov príslušného orgánu a jeho kontaktné informácie Komisii, ktorá tieto informácie zverejní na webovom sídle NAFO MCS vo formáte PDF.

4.  Požiadavky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa neuplatňujú, ak Únia neumožňuje plavidlám plaviacim sa pod vlajkou inej zmluvnej strany NAFO vykonávať vylodenia, prekládky alebo používať prístavy.

5.  Ak bolo plavidlo zapojené do operácií prekládky, členský štát prístavu bezodkladne postúpi kópiu formulára uvedeného v článku 41 ods. 1 a 2 vlajkovej zmluvnej strane NAFO plavidla a vlajkovej zmluvnej strane NAFO zdrojových plavidiel.

6.  Rybárske plavidlá nesmú vstúpiť do prístavu bez predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov prístavného členského štátu. Povolenie na vylodenie, prekládku alebo využitie iných prístavných služieb sa udelí len vtedy, ak bolo prijaté potvrdenie od vlajkovej zmluvnej strany NAFO podľa článku 40 ods. 2.

7.  Odchylne od odseku 6 môže prístavný členský štát povoliť úplné alebo čiastočné vylodenie bez potvrdenia uvedeného v danom odseku za týchto podmienok:

a)  predmetné ryby sú uskladnené pod dohľadom príslušných orgánov;

b)  ryby možno uvoľniť na účely predaja, prevzatia, produkcie alebo prepravy až po získaní potvrdenia uvedeného v odseku 6;

c)  ak potvrdenie nie je prijaté do 14 dní od ukončenia operácií vylodenia, prístavný členský štát môže ryby zabaviť a naložiť s nimi súlade s vnútroštátnymi pravidlami.

8.  Prístavný členský štát bezodkladne informuje kapitána plavidla o svojom rozhodnutí povoliť alebo zamietnuť vstup do prístavu, alebo v prípade, že sa plavidlo nachádza v prístave, o rozhodnutí povoliť alebo zamietnuť vylodenie, prekládku alebo iné použitie prístavu. Ak bol plavidlu povolený vstup do prístavu, prístavný členský štát vráti kapitánovi plavidla kópiu formulára (formulár predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu) uvedeného v prílohe II.L k opatreniam NATO, na ktorý sa odkazuje v bode 43 prílohy k tomuto nariadeniu, s riadne vyplnenou časťou C. Táto kópia sa zašle aj Komisii, ktorá ju bezodkladne zverejní na webovom sídle NAFO MCS. Prístavný členský štát v prípade zamietnutia informuje aj vlajkovú zmluvnú stranu NAFO.

9.  Prístavný členský štát v prípade zrušenia predbežnej žiadosti uvedenej v článku 41 ods. 2 zašle Komisii kópiu zrušeného formulára predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu, ktorá ju zverejní na webovom sídle NAFO MCS pre automatické zaslanie vlajkovej zmluvnej strane NAFO.

10.  Pokiaľ sa v pláne obnovy nevyžaduje inak, prístavný členský štát vykonáva inšpekcie minimálne 15 % všetkých takýchto vylodení alebo prekládok počas každého vykazovaného roka. Pri rozhodovaní o tom, ktoré plavidlá sa majú podrobiť inšpekcii, dá prístavný členský štát prednosť:

a)  plavidlám, ktorým bol v minulosti zamietnutý vstup do prístavu alebo používanie prístavu v súlade s touto kapitolou alebo iným ustanovením tohto nariadenia, a

b)  žiadostiam iných zmluvných strán NAFO, štátov alebo regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (ďalej len „RFMO“) o inšpekciu konkrétneho plavidla.

11.  Inšpekcie sa vykonávajú v súlade s prílohou IV.H k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 44 prílohy k tomuto nariadeniu, oprávnenými inšpektormi prístavných členských štátov, ktorí pred začiatkom inšpekcie predložia kapitánovi plavidla doklady totožnosti.

12.  S výhradou súhlasu prístavného členského štátu môže Komisia prizvať inšpektorov iných zmluvných strán NAFO, aby sprevádzali jeho vlastných inšpektorov a pozorovali inšpekciu.

13.  Inšpekcia v prístave spočíva v monitorovaní celého priebehu vylodenia alebo prekládky rybolovných zdrojov v tomto prístave. Počas každej takejto inšpekcie inšpektor členského štátu minimálne:

a)  skontroluje množstvá každého vylodeného alebo preloženého druhu,

i)  množstvá zaznamenané v rybárskom denníku rozčlenené podľa druhov,

ii)  hlásenia o úlovkoch a činnosti a

iii)  všetky informácie o úlovkoch uvedené v predchádzajúcom oznámení vo formulároch predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu ako sa uvádza v prílohe II.L k opatreniam NAFO, na ktoré sa odkazuje v bode 43 prílohy k tomuto nariadeniu;

b)  overí a zaznamená množstvá rozčlenené podľa druhov, ktoré boli po ukončení vylodenia alebo prekládky ponechané na palube;

c)  overí všetky informácie zistené pri inšpekciách vykonaných v súlade s kapitolou VII;

d)  overí všetky siete na palube a zaznamená údaje o meraní veľkosti ôk;

e)  overí, či veľkosť rýb zodpovedá požiadavkám na minimálnu veľkosť;

f)  podľa potreby overí druhy z hľadiska súladu s presnosťou hlásenia o úlovkoch.

14.  Prístavný členský štát podľa možnosti komunikuje s kapitánom plavidla alebo vedúcimi členmi posádky plavidla, ako aj s pozorovateľom, a pokiaľ je to možné a potrebné, zabezpečí, aby inšpektora sprevádzal tlmočník.

15.  Prístavný členský štát podľa možnosti zabezpečí, aby nedošlo k zbytočnému zdržaniu rybárskeho plavidla, aby sa do jeho činností zasahovalo len minimálne a aby predišlo sa zbytočnému zhoršeniu kvality rýb.

16.  Každá inšpekcia sa zdokumentuje vyplnením formulára PSC 3 (formulár inšpekcie štátnej prístavnej kontroly) v prílohe IV.C k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 49 prílohy k tomuto nariadeniu. Postup vypracovania a spracovania správy o inšpekcii vykonanej v rámci štátnej prístavnej kontroly pozostáva z týchto krokov:

a)  inšpektori uvedú každé porušenie tohto nariadenia zistené počas inšpekcie v prístave a poskytnú o ňom podrobné údaje. Medzi podrobné údaje patria všetky relevantné informácie týkajúce sa porušení predpisov zistených na mori počas prebiehajúceho výjazdu rybárskeho plavidla podrobeného inšpekcii;

b)  inšpektori môžu uviesť všetky pripomienky, ktoré považujú za relevantné;

c)  kapitán plavidla dostane možnosť vyjadriť k správe akékoľvek pripomienky alebo námietky a v prípade potreby skontaktuje príslušné orgány vlajkového štátu, najmä v prípade, že má značné ťažkosti s porozumením obsahu správy;

d)  inšpektori podpíšu správu a požiadajú kapitána plavidla, aby ju takisto podpísal. Podpis kapitána plavidla na správe slúži len ako potvrdenie o prevzatí kópie správy;

e)  kapitánovi plavidla sa odovzdá kópia správy obsahujúcej výsledok inšpekcie vrátane možných opatrení, ktoré by sa prípadne mohli prijať.

17.  Prístavný členský štát bezodkladne zašle Komisii a agentúre EFCA kópiu správy o každej inšpekcii vykonanej v rámci štátnej prístavnej kontroly. Komisia zverejní správu o inšpekcii vykonanej v rámci štátnej prístavnej kontroly na webovom sídle NAFO MCS vo formáte PDF na účely automatického zaslania vlajkovému štátu, ktorý je zmluvnou stranou NAFO, a vlajkovému štátu každého plavidla, ktoré preložilo úlovok na rybárske plavidlo, ktoré bolo podrobené inšpekcii.

Článok 40

Povinnosti vlajkových členských štátov

1.  Členské štáty zabezpečia, aby kapitán plavidla plaviaceho sa pod ich vlajkou dodržiaval povinnosti kapitána plavidla stanovené v článku 41.

2.  Členský štát rybárskeho plavidla, ktoré plánuje vykonať vylodenie alebo prekládku alebo využiť iné prístavné služby, alebo plavidla, ktoré bolo zapojené do operácie prekládky mimo prístavu, potvrdí vrátením kópie formulára (formulár predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu) uvedeného v prílohy II.L k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 43 prílohy k tomuto nariadeniu, ktorý mu bol zaslaný v súlade s článkom 39 ods. 5, s náležite vyplnenou časťou B s uvedením, že:

a)  rybárske plavidlo nahlasujúce úlovok rýb malo dostatočnú kvótu na nahlásené druhy;

b)  nahlásené množstvá rýb na palube boli riadne nahlásené podľa jednotlivých druhov a zohľadnené pri výpočte všetkých uplatniteľných obmedzení úlovkov alebo rybolovného úsilia;

c)  rybárske plavidlo, ktoré nahlásilo úlovok rýb, malo oprávnenie na rybolov v nahlasovanej oblasti a

d)  prítomnosť plavidla v oblasti, v ktorej podľa hlásenia ulovilo daný úlovok, bola overená podľa údajov VMS.

3.  Členský štát zašle Komisii kontaktné informácie príslušného orgánu, ktorý plní úlohu kontaktného miesta na účely prijímania žiadostí podľa článku 39 ods. 5 a vydávania potvrdení podľa článku 39 ods. 6. Komisia zverejní túto informáciu na webovom sídle NAFO MCS vo formáte PDF.

Článok 41

Povinnosti kapitána plavidla

1.  Kapitán alebo zástupca rybárskeho plavidla, ktoré plánuje vstúpiť do prístavu, zašle žiadosť o vstup príslušným orgánom prístavného členského štátu v rámci obdobia žiadosti uvedeného v článku 39 ods. 2. K takejto žiadosti sa pripojí formulár predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu uvedený v prílohe II.L k časti A opatrení NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 43 prílohy k tomuto nariadeniu, riadne vyplnený takto:

a)  formulár predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu PSC 1 uvedený v prílohe II.L.A k opatreniam NAFO sa použije, pokiaľ má plavidlo na palube, vyloďuje alebo prekladá svoj vlastný úlovok a

b)  formulár predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu PSC 2 uvedený v prílohe II.L.B k opatreniam NAFO sa použije, pokiaľ sa plavidlo zapojilo do operácií prekládky. Pre každé zdrojové plavidlo sa použije samostatný formulár;

c)  formulár PSC 1 aj formulár PSC 2 sa vyplnia v prípade, že plavidlo má na palube, vyloďuje alebo prekladá svoj vlastný úlovok a úlovok, ktorý prevzalo pri prekládke.

2.  Kapitán plavidla alebo zástupca môže predbežnú žiadosť zrušiť tým, že o tom informuje príslušné orgány prístavu, ktorý plánoval použiť. K žiadosti sa prikladá kópia pôvodného formulára predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu podľa prílohy II.L k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 43 prílohy k tomuto nariadeniu, cez ktorý je napísané slovo „zrušené“.

3.  Kapitán plavidla nezačne s operáciami vylodenia alebo prekládky, ani nevyužije iné prístavné služby, kým mu príslušný orgán členského štátu nevydá povolenie, alebo pred predpokladaným časom príchodu do prístavu (ETA) uvedenom vo formulári PSC1 alebo PSC2. Operácie vylodenia alebo prekládky a využitie iných prístavných služieb však môžu začať pred ETA so súhlasom príslušných orgánov prístavného členského štátu.

4.  Kapitán plavidla:

a)  spolupracuje a pomáha pri inšpekcii rybárskeho plavidla vykonávanej v súlade s týmito postupmi a nebráni inšpektorom prístavného členského štátu pri plnení ich úloh, nezastrašuje ich, ani nezasahuje do výkonu ich povinností;

b)  poskytne prístup ku všetkým relevantným priestorom, palubám a miestnostiam, sieťam alebo inému výstroju a poskytne všetky relevantné informácie, o ktoré požiadajú inšpektori prístavného štátu, vrátane kópií všetkých relevantných dokumentov.

Článok 42

Porušenia predpisov počas prístavných inšpekcii

Ak sa počas inšpekcie plavidla v prístave zistí porušenie predpisov, uplatňujú sa príslušné ustanovenia článkov 34 až 37.

Článok 43

Dôvernosť

Všetky inšpekčné a vyšetrovacie správy a súvisiace obrázky alebo dôkazy a formuláre uvedené v tejto kapitole sú považované členskými štátmi, príslušnými orgánmi, prevádzkovateľmi, kapitánmi plavidla a posádkou za dôverné v súlade s pravidlami týkajúcimi sa dôvernosti v prílohe II.B k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 37 prílohy k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA IX

NEZMLUVNÁ STRANA

Článok 44

Predpoklad nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu

Predpokladá sa, že plavidlo nezmluvnej strany porušilo účinnosť nariadenia a zapojilo sa do NNN rybolovu, ak bolo:

a)  spozorované alebo identifikované inými prostriedkami ako plavidlo zúčastňujúce sa na rybolovných činnostiach v regulačnej oblasti;

b)  zapojené do prekládky s iným plavidlom nezmluvnej strany, ktoré bolo spozorované alebo identifikované ako plavidlo zúčastňujúce sa na rybolovných činnostiach v regulačnej oblasti alebo mimo nej, a/alebo

c)  zahrnuté do zoznamu NNN plavidiel Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC)(18).

Článok 45

Plavidlá nezmluvných strán spozorované v regulačnej oblasti a ich inšpekcia

Každý členský štát, ktorého inšpektori a/alebo dozorní úradníci sú prítomní v regulačnej oblasti a bolo im udelené oprávnenie v rámci spoločného systému inšpekcií, pri spozorovaní alebo identifikácii plavidla nezmluvnej strany vykonávajúceho rybolovnú činnosť v regulačnej oblasti:

a)  bezodkladne informuje Komisiu prostredníctvom formátu správy o dozore v prílohe IV.A k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v bode 38 prílohy k tomuto nariadeniu;

b)  pokúsi sa informovať kapitána plavidla, že existuje predpoklad, že sa plavidlo zúčastňuje na NNN rybolove, a že tieto informácie budú poskytnuté všetkým zmluvným stranám, príslušným RFMO a vlajkovému štátu plavidla;

c)  v prípade potreby požiada kapitána plavidla, aby sa dostavil na palubu plavidla z dôvodu inšpekcie, a

d)  pokiaľ kapitán plavidla súhlasí s inšpekciou:

i)  bezodkladne zašle zistenia inšpektora Komisii prostredníctvom formulára správy o inšpekcii uvedeného v prílohe IV.B k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v bode 41 prílohy k tomuto nariadeniu a

ii)  predloží kópiu správy o inšpekcii kapitánovi plavidla.

Článok 46

Vstup do prístavu a inšpekcia plavidiel nezmluvnej strany

1.  Každý kapitán plavidla nezmluvnej strany požiada príslušný orgán prístavného členského štátu o povolenie na vstup do prístavu v súlade s ustanoveniami článku 41.

2.  Každý prístavný členský štát:

a)  bezodkladne postúpi vlajkovému štátu plavidla a Komisii informácie, ktoré prijal podľa článku 41;

b)  zamietne vstup do prístavu každému plavidlu nezmluvnej strany, pokiaľ:

i)  kapitán plavidla nesplnil požiadavky stanovené v článku 41 ods. 1 alebo

ii)  vlajkový štát nepotvrdil rybolovné činnosti plavidla v súlade s článkom 40 ods. 2;

c)  informuje kapitána plavidla alebo zástupcu, prípadne vlajkový štát tohto plavidla a Komisiu o svojom rozhodnutí zamietnuť vstup do prístavu, prekládku alebo vykládku alebo iné využitie prístavu ktorýmkoľvek plavidlom nezmluvnej strany;

d)  stiahne zamietnutie vstupu do prístavu len vtedy, ak prístavný štát určil, že existuje dostatočný dôkaz o tom, že dôvody, pre ktoré bol vstup zamietnutý, boli neprimerané alebo chybné alebo že takéto dôvody už neplatia;

e)  informuje kapitána plavidla alebo zástupcu, vlajkový štát tohto plavidla a Komisiu o svojom rozhodnutí zrušiť zamietnutie vstupu do prístavu, prekládky alebo vykládky alebo iného využitia prístavu ktorýmkoľvek plavidlom nezmluvnej strany;

f)  v prípade povolenia vstupu zabezpečí, aby plavidlo bolo skontrolované náležite oprávnenými úradníkmi, ktorí sú oboznámení s týmto nariadením, a aby sa inšpekcia vykonala v súlade s článkom 39 ods. 11 až 17, a

g)  bezodkladne zašle Komisii kópiu správy o inšpekcii a podrobné informácie o všetkých následných opatreniach, ktoré prijal.

3.  Každý členský štát zabezpečí, aby žiadne plavidlo nezmluvnej strany nevykonávalo operácie vylodenia ani prekládky ani inak nepoužívalo jeho prístavy, pokiaľ jeho náležite oprávnení úradníci, ktorí sú oboznámení s týmto nariadením, nevykonali jeho inšpekciu, a pokiaľ kapitán plavidla nepreukázal, že ryby ponechané na palube, ktoré patria k druhom, na ktoré sa vzťahuje dohovor, boli ulovené mimo regulačnej oblasti alebo v súlade s týmto nariadením.

Článok 47

Dočasný zoznam NNN plavidiel

1.  Okrem informácií, ktoré členské štáty predložili v súlade s článkami 42 a 44, môže každý členský štát bezodkladne odoslať Komisii všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii každého plavidla nezmluvnej strany, ktoré by mohlo vykonávať NNN rybolov v regulačnej oblasti.

2.  Ak zmluvná strana vznesie námietku proti tomu, že je plavidlo uvedené v zozname NAFO obsahujúcom plavidlá vykonávajúce NNN rybolov alebo bolo vymazané z tohto zoznamu, výkonný tajomník NAFO zapíše takéto plavidlo do dočasného zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov.

Článok 48

Opatrenia proti plavidlám uvedeným v zozname NNN plavidiel

Každý členský štát prijme všetky opatrenia potrebné na odrádzanie od NNN rybolovu, na jeho zabraňovanie a odstránenie v súvislosti s ktorýmkoľvek plavidlom uvedeným v zozname plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ku ktorým patria okrem iného tieto opatrenia:

a)  zákaz, aby plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou, s výnimkou prípadov vyššej moci, spolupracovalo pri rybolovných činnostiach s takýmto plavidlom, okrem iného pri spoločných rybolovných operáciách;

b)  zákaz dodávok zásob, paliva alebo poskytovania iných služieb takémuto plavidlu;

c)  zákaz vstupu takéhoto plavidla do jeho prístavov a v prípade, že sa toto plavidlo nachádza v prístave, zákazu používania prístavu s výnimkou prípadov vyššej moci alebo núdze, na účely inšpekcie alebo prijatia príslušných vynucovacích opatrení;

d)  zákaz výmeny posádky s výnimkou prípadov vyššej moci;

e)  odmietnutie udeliť takémuto plavidlu oprávnenie na rybolov vo vodách, ktoré patria pod jeho vnútroštátnu právomoc;

f)  zákaz prenájmu takéhoto plavidla;

g)  odmietnutie poskytnúť takýmto plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou;

h)  zákaz vyloďovania a dovozu rýb, ktoré sa nachádzajú na palube takéhoto plavidla alebo preukázateľne pochádzajú z takéhoto plavidla;

i)  odrádzanie dovozcov, prepravcov a iných predmetných odvetví od jednania o prekládke rýb s takýmito plavidlami a

j)  zber všetkých vhodných informácií o takomto plavidle a ich výmena s ostatnými zmluvnými stranami, nezmluvnými stranami a RFMO s cieľom odhaliť používanie falošných dovozných alebo vývozných osvedčení týkajúcich sa rýb alebo produktov rybolovu z takýchto plavidiel, odrádzať od neho a zabraňovať mu.

KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 49

Dôvernosť

Členské štáty zabezpečia okrem povinností stanovených v článkoch 112 a 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009 dôverné zaobchádzanie s elektronickými hláseniami a správami zaslanými NAFO a prijatými od NAFO podľa článku 4 ods. 2 písm. a), článku 4 ods. 6, článku 5 ods. 3 písm.c), článku 10 ods. 2, článku 15 ods. 4, článku 22 ods. 1, 5 a 6, článku 23 ods. 6, článku 25 ods. 8, článku 26 ods. 9, článku 27 ods. 3, 5, 6, 7 a 15, článku 29 ods. 1 a 2, článku 34 ods. 2, článku 36 ods. 4, článku 37 ods. 1 a článku 39 ods. 8.

Článok 50

Postup prijímania zmien

1.   Komisia prijme do … [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] v súlade s článkom 51 delegovaný akt, ktorým doplní toto nariadenie o ustanovenia opatrení NAFO a prílohy k nim, na ktoré sa odkazuje v prílohe k tomuto nariadeniu. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51 s cieľom následne zmeniť uvedený delegovaný akt.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 51, ktorými sa mení toto nariadenie s cieľom prispôsobiť ho opatreniam, ktoré prijme organizácia NAFO a ktoré sú záväzné pre Úniu a jej členské štáty a týkajú sa týchto prvkov:

a)  zoznam ▌činností výskumných plavidiel podľa článku 4 ods. 1;

b)  opatrenia týkajúce sa oblastí lovu krevety boreálnej stanovené v článku 9; nahlasovanie relevantných informácií, zmena druhu rybolovu, zmena lovnej hĺbky a údaje o oblastiach obmedzenia alebo zákazu rybolovu;

c)  postupy, ktoré musia plavidlá, ktoré majú na palube celkový úlovok presahujúci 50 ton živej hmotnosti, dodržať pri vstupe do regulačnej oblasti s cieľom loviť halibuta tmavého, pokiaľ ide o obsah oznámení stanovených v článku 10 ods. 2 písm. a) a b) a podmienok, ktoré treba spĺňať skôr, ako možno začať s rybolovom tohto druhu, stanovených v článku 10 ods. 2 písm. d);

d)  obsah elektronických hlásení stanovený v článku 22 ods. 5, zoznam platných dokumentov, ktoré majú byť k dispozícii na palube plavidla v súlade s článkom 22 ods. 8, a obsah plánu kapacity podľa článku 22 ods. 10;

e)  dokumentácia, ktorá má byť k dispozícii na palube prenajatého plavidla v súlade s článkom 23 ods. 9;

f)  údaje VMS, ktoré majú byť zaslané automatickým nepretržitým prenosom, ako sa stanovuje v článku 26 ods. 1, ako aj povinnosti týkajúce sa strediska FMC, ako sa stanovuje v článku 26 ods. 2 a 9;

g)  percentuálne podiely pre účasť pozorovateľa, ako sú stanovené v článku 27 ods. 3, nahlasovanie členskými štátmi, ako sa stanovuje v článku 27 ods. 7, povinnosti pozorovateľa, ako sú stanovené v článku 27 ods. 11 a povinnosti kapitána plavidla, ako sú stanovené v článku 27 ods. 12;

h)  povinnosti kapitána plavidla počas inšpekcie, ako sa stanovuje v článku 32;

3.  Zmeny v zmysle odseku 1 sú obmedzené výlučne na implementáciu zmien opatrení NAFO do práva Únie.

Článok 51

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 50 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 50 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 50 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 52

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2115/2005 a nariadenie (ES) č. 1386/2007 sa týmto zrušujú.

Článok 53

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/1627

Nariadenie (EÚ) 2016/1627 sa mení takto:

1.  V článku 3 sa dopĺňajú tieto body:"

„27. „veľkokapacitné plavidlo na lov pelagických druhov lovnou šnúrou“ je plavidlo na lov pelagických druhov lovnou šnúrou s celkovou dĺžkou nad 24 metrov;

   28. „vaková sieť“ je akákoľvek obchvatná sieť, ktorej spodná časť sa sťahuje sťahovacím lanom v spodnej časti siete, ktoré je prevlečené cez sériu kruhov pozdĺž spodného lana a ktorým sa sieť sťahuje a uzatvára;“

"

2.  Článok 9 sa nahrádza takto:"

„Článok 9

Ročné riadiace plány pre rybolovnú kapacitu

   1. Každý členský štát vypracuje ročný riadiaci plán pre rybolovnú kapacitu na prispôsobenie počtu rybárskych plavidiel, s cieľom preukázať, že rybolovná kapacita je úmerná rybolovným možnostiam, ktoré sú pridelené plavidlám v príslušnom časovom období.
   2. Členské štáty upravia rybolovnú kapacitu použitím parametrov, ktoré navrhol SCRS a ktoré prijala komisia ICCAT v roku 2009.

Členské štáty môžu prideliť sektorové kvóty plavidlám, ktoré vykonávajú maloobjemový pobrežný rybolov a sú oprávnené na lov tuniaka modroplutvého, a uvedú to vo svojich rybolovných plánoch. Do svojich monitorovacích, kontrolných a inšpekčných plánov zahrnú aj dodatočné opatrenia s cieľom pozorne monitorovať čerpanie kvóty zo strany takejto flotily. Členské štáty môžu oprávniť iný počet plavidiel s cieľom v plnej miere využiť svoje rybolovné možnosti použitím parametrov uvedených v odseku 1.

   3. Portugalsko a Španielsko môžu prideliť sektorové kvóty lodiam s návnadou, ktoré pôsobia vo vodách okolo Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov. Sektorová kvóta a dodatočné opatrenia na monitorovanie jej čerpania sa jasne vymedzia v ich príslušných ročných plánoch.
   4. Keď členské štáty prideľujú sektorové kvóty v súlade s odsekom 2 alebo 3, požiadavka na minimálnu kvótu vo výške 5 ton, ktorú vymedzil SCRS v roku 2009, sa neuplatňuje.
   5. Úprava rybolovnej kapacity pre plavidlá na lov vakovou sieťou je obmedzená maximálnym zvýšením o 20 % v porovnaní s východiskovou rybolovnou kapacitou na rok 2018.
   6. Na obdobie 2019 – 2020 môžu členské štáty povoliť taký počet pascí nasadzovaných na lov tuniaka modroplutvého, ktorý umožní plné využitie ich rybolovných možností.“

"

3.  Článok 10 sa nahrádza takto:"

„Článok 10

Ročné riadiace plány pre chov rýb

   1. Každý členský štát, ktorý má kvótu na tuniaka modroplutvého, pošle Komisii do 31. januára každého roku svoj ročný riadiaci plán pre chov rýb v súlade s týmto článkom.
   2. Komisia skompiluje uvedené plány a začlení ich do plánu Únie. Komisia predloží uvedený plán sekretariátu ICCAT každý rok do 15. februára na prerokovanie a schválenie zo strany ICCAT.
   3. Každý členský štát v ročnom riadiacom pláne pre chov rýb preukáže, že celková násadová kapacita a celková chovná kapacita sú úmerné odhadovanému množstvu tuniaka modroplutvého, ktoré možno chovať.
   4. Členské štáty obmedzia svoju chovnú kapacitu tuniaka na celkovú chovnú kapacitu zapísanú v „registri ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého“ alebo kapacitu, ktorá bola schválená a deklarovaná komisii ICCAT v roku 2018.
   5. Maximálna násada jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo voľnej prírode, ktorú majú k dispozícii farmy členského štátu, je obmedzená na úroveň množstva nasadených tuniakov, ktorú farmy daného členského štátu dali v rokoch 2005, 2006, 2007 alebo 2008 zapísať do registra ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého.
   6. Ak členský štát potrebuje zvýšiť maximálnu násadu jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo voľnej prírode v jednej alebo vo viacerých svojich farmách, takéto zvýšenie musí byť úmerné rybolovným možnostiam pridelených danému členskému štátu vrátane dovozov živých jedincov tuniaka modroplutvého.
   7. Chovné členské štáty zabezpečia, aby vedci, ktorých SCRS poverí výkonom skúšok s cieľom určiť miery rastu počas obdobia výkrmu, mali prístup, a ako to vyžaduje protokol, aj pomoc, ktorú potrebujú na výkon skúšok v súlade s normalizovaným protokolom, ktorý vypracoval SCRS na monitorovanie rozoznateľných jednotlivých rýb.“

"

4.  Článok 11 sa nahrádza takto:"

„Článok 11

Rybárske sezóny

   1. Lov tuniaka modroplutvého vakovými sieťami sa vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori povoľuje od 26. mája do 1. júla.
   2. Odchylne od odseku 1 môže lov tuniaka modroplutvého vakovými sieťami v Jadranskom mori trvať do 15. júla pre ryby z farmového chovu v Jadranskom mori (rybolovná oblasť FAO 37.2.1).
   3. Odchylne od odseku 1, ak členský štát preukáže, že v dôsledku vetra so silou aspoň 5 stupňov Beaufortovej stupnice niektoré z jeho plavidiel, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori vakovými sieťami, nemohli využiť svoje bežné rybolovné dni počas roka, takýto členský štát môže pre dotknuté plavidlá preniesť maximálne 10 takto stratených dní do 11. júla daného roka.
   4. Lov tuniaka modroplutvého veľkokapacitnými plavidlami na lov pelagických druhov lovnou šnúrou sa vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori povoľuje od 1. januára do 31. mája.
   5. Členské štáty určia otvorené rybárske sezóny pre svoje flotily okrem plavidiel na lov vakovou sieťou veľkokapacitných plavidiel na lov pelagických druhov lovnou šnúrou vo svojich ročných rybolovných plánoch.“

"

5.  Článok 16 sa nahrádza takto:"

„Článok 16

Vedľajšie úlovky

   1. Každý členský štát prijme v rámci svojej kvóty opatrenie na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého, ktoré Komisii oznámi pri zasielaní svojho ročného rybolovného plánu.
   2. Úroveň vedľajších úlovkov tuniaka modroplutvého nepresiahne 20 % celkového úlovku na palube na konci každého rybárskeho výjazdu. Metodika, ktorá sa používa na výpočet týchto vedľajších úlovkov v pomere k celkovému úlovku na palube, sa presne vymedzí v ročných rybolovných plánoch. Vedľajšie úlovky možno počítať v hmotnosti alebo ako počet jedincov. Výpočet vyjadrený ako počet jedincov sa vzťahuje len na tuniaka a tuniakovité druhy rýb, s ktorými hospodári ICCAT. Úroveň povolených vedľajších úlovkov pre flotilu plavidiel, ktoré vykonávajú maloobjemový pobrežný rybolov, sa môže vypočítať na ročnom základe.
   3. Všetky vedľajšie úlovky mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého, ponechané na palube alebo odhodené, sa odpočítajú od kvóty vlajkového členského štátu, zaznamenajú a oznámia Komisii.
   4. Pre členské štáty, ktoré nemajú pridelenú kvótu na tuniaka modroplutvého, sa tieto vedľajšie úlovky odpočítavajú od osobitnej kvóty Únie na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého stanovenej v súlade so ZFEÚ a s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
   5. Ak je kvóta pridelená členskému štátu rybárskeho plavidla alebo pasce už vyčerpaná, všetok lov tuniaka modroplutvého je zakázaný a dané členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa tuniak vypustil. Spracovania a obchodné využitie mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého sa zakazuje a všetky úlovky sa zaznamenávajú. Členské štáty hlásia informácie o takýchto úlovkoch každoročne Komisii, ktorá tieto informácie postúpi sekretariátu ICCAT.
   6. Plavidlá, ktoré aktívne nelovia tuniaka modroplutvého, jasne oddeľujú akékoľvek množstvo tuniaka modroplutvého držané na palube od iných druhov, aby kontrolné orgány mohli monitorovať súlad s týmto článkom. Uvedené vedľajšie úlovky možno predávať, ak ich sprevádza eBCD.“.

"

Článok 54

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 53 sa uplatňuje od 21. júna 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu predseda

predseda predseda

Príloha

1.  Tabuľka 4 v opatreniach NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 3 a v článku 17.

2.  Obrázok 2 v opatreniach NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 3 bode 17 a v článku 17.

3.  Časť VI prílohy I.E k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 3 bode 21, článku 21 ods. 2 a článku 27 ods. 11 písm. a).

4.  Časť VII prílohy I.E k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 3 bode 29.

5.  Formát predpísaný v prílohe II.C k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 4 ods. 2 písm. a).

6.  Tabuľka 1 a obrázok 1(1) v opatreniach NAFO, na ktoré sa odkazuje v článku 9 ods. 1.

7.  Tabuľka 2 a obrázok 1(2) v opatreniach NAFO, na ktoré sa odkazuje v článku 9 ods. 4.

8.  Tabuľka 3 a obrázok 1(3) v opatreniach NAFO, na ktoré sa odkazuje v článku 9 ods. 5.

9.  Formát predpísaný v prílohe IV.C k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 10 ods. 1 písm. e), článku 27 ods. 3 písm. c) a článku 39 ods. 16.

10.  Príloha III.A k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 13 ods. 1.

11.  Príloha I.C k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 13 ods. 2 písm. d), článku 24 ods. 1 písm. b) a článku 25 ods. 6.

12.  Príloha III.B k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 14 ods. 2 a 3.

13.  Príloha I.D k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 16 ods. 1 a 2.

14.  Obrázok 3 v opatreniach NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 18 ods. 1.

15.  Tabuľka 5 v opatreniach NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 18 ods. 1.

16.  Obrázok 4 v opatreniach NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 18 ods. 2.

17.  Tabuľka 6 v opatreniach NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 18 ods. 2.

18.  Obrázok 5 v opatreniach NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 18 ods. 3 a 4.

19.  Tabuľka 7 v opatreniach NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 18 ods. 3 a 4.

20.  Protokol o prieskumnom rybolove v prílohe I.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 19 ods. 1.

21.  Dokument s názvom Notice of Intent to Undertake Exploratory Bottom Fishing [Oznámenie o zámere vykonať prieskumný rybolov pri dne] v prílohe I.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 19 ods. 2 písm. a).

22.  Dokument s názvom Exploratory Bottom Fishing Trip Report [Správa o rybárskom výjazde na účely prieskumného rybolovu pri dne] v prílohe I.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 19 ods. 2 písm. b).

23.  Prvky na hodnotenie navrhovaných prieskumných rybolovných činností pri dne v prílohe I.E k opatreniam NAFO, na ktoré sa odkazuje v článku 20 ods. 2 písm. b).

24.  Formulár s názvom Exploratory Fishery Data Collection Form [Formulár na zber údajov o prieskumnom rybolove] v prílohe I.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 21 ods. 4 písm. a).

25.  Formát predpísaný pre zoznam plavidiel v prílohe II.C1 k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 22 ods. 1 písm. a).

26.  Formát predpísaný pre výmaz zo zoznamu plavidiel v prílohe II.C2 k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 22 ods. 1 písm. b).

27.  Formát predpísaný pre jednotlivé oprávnenia pre každé plavidlo v prílohe II.C3 k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 22 ods. 5 písm. a).

28.  Formát predpísaný pre pozastavenie platnosti oprávnenia v prílohe II.C4 k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 22 ods. 5 písm. b).

29.  Zoznam kódov obchodnej úpravy výrobku v prílohe II.K k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 24 ods. 1 písm. e).

30.  Vzor rybárskeho denníka v prílohe II.A k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 25 ods. 2.

31.  Formát hlásenia o úlovku v prílohe II.D k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 25 ods. 6 a 8 a článku 26 ods. 9 písm b).

32.  Formát zrušenia hlásenia o úlovku v prílohe II.F k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 25 ods. 6 a 7.

33.  Príloha II.N k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 25 ods. 9 písm. b).

34.  Formát výmeny údajov v prílohe II.E k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 26 ods. 9 písm. b).

35.  Správa pozorovateľa v prílohe II.DM k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 27 ods. 11 písm. a).

36.  Správa, ktorú pozorovateľ posiela každodenne, v prílohe II.G k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 27 ods. 11 písm. e).

37.  Pravidlá týkajúce sa dôvernosti v prílohe II.B k opatreniam NAFO, na ktoré sa odkazuje v článku 28 ods. 10 a v článku 43.

38.  Formát správy o dozore v prílohe IV.A k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 30 ods. 1 písm. a) a v článku 45 písm. a).

39.  Obrázok vlajky v prílohe IV.E k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 31 písm. b).

40.  Pravidlá poskytovania palubných závesných schodov uvedené v prílohe IV.G k opatreniam NAFO, na ktoré sa odkazuje v článku 32 písm. c).

41.  Správa o inšpekcii v prílohe IV.B k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 33 ods. 1, článku 34 ods. 2 písm. a) a v článku 45 písm d).

42.  Inšpekčná pečať NAFO v prílohe IV.F k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 34 ods. 1 písm. d).

43.  Formulár predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu v prílohe II.L k opatreniam NAFO, na ktorý sa odkazuje v článku 39 ods. 8 a článku 39 ods. 13 písm. a) bode iii), článku 40 ods. 2 a v článku 41 ods. 1 a 2.

44.  Príloha IV.H k opatreniam NAFO, na ktorú sa odkazuje v článku 39 ods. 11.

(1)Stanovisko z 23. januára 2019.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(4)Rozhodnutie Rady z 23. marca 1998, o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 o vykonávaní jeho časti XI Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1).
(5)Nariadenie Rady (EHS) č. 3179/78 z 28. decembra 1978 o uzavretí Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku Európskym hospodárskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 378, 30.12.1978, s. 1).
(6)Rozhodnutie Rady 2010/717/EÚ z 8. novembra 2010 o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 321, 7.12.2010, s. 1).
(7)Nariadenie Rady (ES) č. 1386/2007 z 22. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 318, 5.12.2007, s. 1).
(8)Nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 3).
(9)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1627 zo 14. septembra 2016 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 302/2009 (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 1).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 z 12. decembra 2017 o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81).
(12)Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).
(13)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/473 z 19. marca 2019 o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (Ú. v. EÚ L 83, 25.3.2019, s. 18).
(15)
(16)Nariadenie Komisie (ES) č. 517/2008 z 10. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 850/98, pokiaľ ide o určenie veľkostí ôk sietí a posudzovanie hrúbky vlákna rybárskych sietí (Ú. v. EÚ L 151, 11.6.2008, s. 5).
(17)Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112 30.4.2011, s. 1).
(18)Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku podpísaná 18. novembra 1980 v Londýne, ktorá nadobudla účinnosť 17. marca 1982 a ku ktorej Európske spoločenstvo pristúpilo 13. júla 1981 (Ú. v. ES L 227, 12.8.1981, s. 22).

Posledná úprava: 3. mája 2019Právne oznámenie