Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0304(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0017/2019

Predložena besedila :

A8-0017/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0417

Sprejeta besedila
PDF 382kWORD 119k
Sreda, 17. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika ***I
P8_TA-PROV(2019)0417A8-0017/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 (COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0577),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0391/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. januarja 2019(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0017/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, spremembi Uredbe (EU) 2016/1627 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2115/2005 in (ES) št. 1386/2007
P8_TC1-COD(2018)0304

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Eden izmed ciljev skupne ribiške politike, kot je določena v Uredbi (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(3), je zagotoviti izkoriščanje morskih bioloških virov, ki ustvarja trajnostne gospodarske, okoljske in socialne pogoje.

(2)  Unija je s Sklepom Sveta 98/392/ES(4) odobrila Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in Sporazum o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib, ki vsebujeta načela in pravila v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem živih vodnih virov. V okviru svojih širših mednarodnih obveznosti Unija sodeluje pri prizadevanjih za ohranitev staležev rib v mednarodnih vodah.

(3)  Unija je pogodbenica Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), odobrene z Uredbo Sveta (EGS) št. 3179/78(5). Sprememba Konvencije je bila sprejeta 28. septembra 2007 in odobrena s Sklepom Sveta 2010/717/EU(6).

(4)  Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) je pristojna za sprejetje pravno zavezujočih odločitev o ohranjanju ribolovnih virov v okviru svojih pristojnosti. Te odločitve so naslovljene predvsem na pogodbenice NAFO, vsebujejo pa tudi obveznosti za upravljavce (na primer kapitana plovila). Ukrepi NAFO za ohranjanje in izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: ukrepi za ohranjanje in izvrševanje) so od začetka njihove veljavnosti zavezujoči za vse pogodbenice NAFO in jih je treba v primeru Unije vključiti v pravo Unije, kolikor jih to še ne zajema.

(5)  Ukrepi za ohranjanje in izvrševanje so bili v pravo Unije preneseni z Uredbo Sveta (ES) št. 1386/2007(7).

(6)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 2115/2005(8) je bil vzpostavljen obnovitveni načrt za stalež grenlandske morske plošče v NAFO podobmočju 2 in sektorjih 3KLMNO.

(7)  Ukrepi za ohranjanje in izvrševanje so bili spremenjeni na vsakem letnem zasedanju pogodbenic NAFO od leta 2008 dalje. Nove določbe je treba vključiti v pravo Unije, vključno z določbami o ohranitvenih ukrepih za nekatere vrste, varovanju občutljivih morskih ekosistemov, postopkih inšpekcijskega pregleda na morju in v pristaniščih, zahtevah glede plovil, spremljanju ribolovnih dejavnosti ter dodatnih ukrepih pristanišč.

(8)  Glede na to, da pogodbenice NAFO pogosteje spreminjajo nekatere določbe ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, v prihodnosti pa bodo te določbe predvidoma verjetno spremenjene še večkrat, in da bi prihodnje spremembe ukrepov za ohranjanje in izvrševanje hitro prenesli v pravo Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sprejme akte v zvezi z naslednjimi vidiki: ▌seznamom ▌dejavnosti raziskovalnih plovil; ▌ukrepi v zvezi z ribolovom severne kozice; spremembo globin ribolova in sklicevanjem na omejena ali zaprta območja, postopki glede plovil z dovoljenjem, ki imajo na krovu več kot 50 ton žive teže skupnega ulova, opravljenega zunaj upravnega območja, in na to območje vstopajo zaradi ribolova grenlandske morske plošče, in predpogoji za začetek ribolova grenlandske morske plošče; ▌vsebino elektronskega posredovanja, seznamom veljavnih dokumentov, ki jih je treba imeti na krovu plovil, in vsebino načrtov zmogljivosti, dokumentacijo, ki jo je treba imeti na krovu plovil v zvezi s sporazumi o zakupu; ▌ podatki iz sistema za spremljanje plovil (v nadaljnjem besedilu: sistem VMS); določbami o elektronskem poročanju in vsebini obvestil ter obveznostmi kapitana plovila med inšpekcijskim pregledom ▌. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(9). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(9)  Komisija na zasedanjih NAFO zastopa Unijo in vsako leto pristane na več povsem tehničnih določb ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se nanašajo zlasti na obliko in vsebino izmenjave informacij, znanstveno terminologijo ali zaporo ranljivih območij. Poleg tega bi morala Komisija sprejeti delegirani akt za dopolnitvi te uredbe s temi določbami ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter prilogami k njim, hkrati pa bi morala biti pooblaščena za njegovo spreminjanje.

(10)   Uredbi (ES) št. 2115/2005 in (ES) št. 1386/2007 bi bilo zato treba razveljaviti.

(11)   Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) je novembra 2018 sprejela Priporočilo 18-02 o vzpostavitvi načrta upravljanja za modroplavutega tuna, ki bo začel veljati 21. junija 2019. S Priporočilom 18-02 se razveljavlja Priporočilo 17-07, s katerim je bilo spremenjeno Priporočilo 14-04 o vzpostavitvi obnovitvenega načrta za modroplavutega tuna, ki se v pravu EU izvaja z Uredbo (EU) 2016/1627 Evropskega parlament in Sveta(10). Priporočilo 18-02 vsebuje prožnejše določbe od tistih, ki se izvajajo z Uredbo (EU) 2016/1627.

(12)   Komisija namerava sprejeti predlog uredbe za namen izvajanja Priporočila 18-02 v prvem četrtletju leta 2019. Malo je verjetno, da bosta sozakonodajalca sprejela uredbo pred začetkom veljavnosti Priporočila 18-02.

(13)   Države članice so na tehničnem sestanku o vprašanjih ICCAT 11. decembra 2018 izrazile željo, da bi vsaj nekatere določbe Priporočila 18-02 v zvezi s prilovi, zmogljivostjo gojenja in ribolovno zmogljivostjo ter odprtimi sezonami začeli izvajati že od 21. junija 2019, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za vse upravljavce, ki lovijo modroplavutega tuna. Poleg tega so uvedene nove okrepljene določbe o nadzoru, vključno za naključne kontrole med gojenjem, trgovino z živimi ribami in prakse gojenja, ki jih morajo države članice prav tako začeti izvajati od 21. junija 2019 na podlagi deljene pristojnosti v zvezi s to politiko.

(14)   Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za ribiška plovila Unije in druge flote, ki lovijo modroplavutega tuna, bi bilo treba ukrepe ICCAT, določene v Priporočilu 18-02, v zvezi s prilovi, zmogljivostjo gojenja in ribolovno zmogljivostjo ter odprtimi sezonami vključiti v Uredbo (EU) 2016/1627.

(15)   Uredbo (EU) 2016/1627 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.  Če ni določeno drugače, se ta uredba uporablja za ribiška plovila Unije, ki se uporabljajo ali so namenjena za uporabo v dejavnostih gospodarskega ribolova, ki se izvajajo v zvezi z ribolovnimi viri na upravnem območju NAFO, kot je opredeljeno v Prilogi I h Konvenciji, ter v dejavnostih plovil tretjih držav v okviru Konvencije v vodah ali na ozemlju Unije.

2.  Ta uredba se uporablja brez poseganja v obveznosti iz veljavnih uredb v sektorju ribištva, zlasti Uredbe (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta(11) ter uredb Sveta (ES) št. 1005/2008(12) in (ES) št. 1224/2009(13).

3.  Če v tej uredbi ni določeno drugače, raziskovalna plovila Unije niso omejena z ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki se nanašajo na ulov rib, zlasti glede velikosti mrežnega očesa, omejitev velikosti, zaprtih območij in sezon.

Člen 2

Predmet urejanja

1.   V tej uredbi so določena pravila za uporabo ukrepov NAFO za ohranjanje in izvrševanje v Uniji z namenom njihovega enotnega in učinkovitega izvajanja v Uniji.

2.   Poleg tega se s to uredbo spreminjajo nekatere določbe Uredbe (EU) 2016/1627.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)  „Konvencija“ pomeni Konvencijo o sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika iz leta 1979, kot je občasno spremenjena;

(2)  „območje Konvencije“ pomeni območje, za katero se Konvencija uporablja in kakor je opisano v odstavku 1 člena IV Konvencije. Območje Konvencije je razdeljeno na znanstvena in statistična podobmočja, sektorje in podsektorje, naštete v Prilogi I h Konvenciji;

(3)  „upravno območje“ pomeni tisti del območja Konvencije, ki ne spada pod nacionalno jurisdikcijo;

(4)  „ribolovni viri“ pomeni vse ribe, rake in mehkužce na območju Konvencije, razen:

(a)  sedentarnih vrst, nad katerimi lahko obalne države izvajajo suverene pravice v skladu s členom 77 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, in

(b)  anadromnih in katadromnih staležev ter izrazito selivskih vrst iz Priloge I h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, če se upravljajo na podlagi drugih mednarodnih pogodb;

(5)  „ribolovne dejavnosti“ pomeni nabiranje ali predelavo ribolovnih virov, iztovarjanje ali pretovarjanje ribolovnih virov ali proizvodov iz ribolovnih virov oziroma vse druge dejavnosti za pripravo za nabiranje ribolovnih virov na upravnem območju ali v podporo ali v povezavi s tem nabiranjem, vključno z:

(a)  dejanskim iskanjem ali ulovom ribolovnih virov ali poskusom tega;

(b)  vsako dejavnostjo, pri kateri se lahko razumljivo pričakuje, da bo njen rezultat določitev mesta, ulov, odvzem ali nabiranje ribolovnih virov za kateri koli namen, ter

(c)  vsakim delovanjem na morju za podporo ali pripravo katere koli dejavnosti iz te opredelitve, razen delovanja v zvezi z izrednimi razmerami, ki zadeva zdravje in varnost članov posadke ali varnost plovila;

(6)  „ribiško plovilo“ pomeni katero koli plovilo Unije, ki se ukvarja ali se je ukvarjalo z ribolovnimi dejavnostmi, vključno s plovili za predelavo rib in plovili, ki se ukvarjajo s pretovarjanjem ali katero koli drugo dejavnostjo, bodisi med pripravo na ribolovne dejavnosti bodisi povezano z njimi, ali s poskusnimi ali raziskovalnimi ribolovnimi dejavnostmi;

(7)  „raziskovalno plovilo“ pomeni plovilo, ki se stalno uporablja za raziskave, ali plovilo, ki običajno izvaja ribolovne dejavnosti ali dejavnosti za podporo ribolovu in se začasno uporablja za raziskave v ribištvu;

(8)  „ukrepi za ohranjanje in izvrševanje“ pomeni veljavne ukrepe za ohranjanje in izvrševanje, kot jih je sprejela Komisija NAFO;

(9)  „ribolovne možnosti“ pomeni ribolovne kvote, dodeljene državi članici z aktom Unije, veljavnim za upravno območje;

(10)  „agencija EFCA“ pomeni Evropsko agencijo za nadzor ribištva, kot je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 2019/473 Evropskega parlamenta in Sveta(14);

(11)  „ribolovni dan“ pomeni vsak koledarski dan ali del koledarskega dne, ko je ribiško plovilo prisotno v katerem koli sektorju upravnega območja;

(12)  „pristanišče“ pomeni, med drugim, predobalne terminale in druge naprave za iztovarjanje, pretovarjanje, pakiranje, predelavo, oskrbo z gorivom ali obnovitev zalog;

(13)  „plovilo nepogodbenice“ pomeni plovilo, ki pluje pod zastavo države, ki ni pogodbenica NAFO ali ni država članica, ali plovilo, za katero se sumi, da ne pripada nobeni državi;

(14)  „pretovarjanje“ pomeni prenos ribolovnih virov ali ribiških proizvodov prek boka z enega ribiškega plovila na drugega;

(15)  „pelagična vlečna mreža“ pomeni vlečno orodje, zasnovano za ribolov pelagičnih vrst, pri katerem noben del ni zasnovan tako, da kadar koli je ali deluje v stiku z morskim dnom. Orodje na talni vrvi nima diskov, kotalnikov ali bobnov ali katerih koli drugih pritrdilnih elementov, zasnovanih za stik z dnom, ima pa lahko pritrjeno torno zaščito;

(16)  „občutljiv morski ekosistem“ pomeni občutljive morske ekosisteme iz odstavkov 42 in 43 Mednarodnih smernic Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) za upravljanje globokomorskega ribolova na odprtem morju;

(17)  „odtis“, znan tudi kot „obstoječa območja pridnenega ribolova“, pomeni tisti del upravnega območja, kjer se je v preteklosti izvajal pridneni ribolov, opredeljen pa je s koordinatami, prikazanimi v preglednici 4 in ponazorjenimi na sliki 2 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točk 1 in 2 Priloge k tej uredbi;

(18)  „dejavnosti pridnenega ribolova“ pomeni katero koli dejavnost, pri kateri se ribolovno orodje pri običajnem izvajanju ribolovnih operacij dotakne morskega dna ali je verjetno, da se ga dotakne;

(19)  „predelana riba“ pomeni kateri koli morski organizem, ki je bil fizično spremenjen od ulova, vključno z ribami, ki so bile filetirane, jim je bilo odstranjeno drobovje, so bile pakirane, konzervirane, zamrznjene, dimljene, soljene, toplotno obdelane, vložene, sušene ali kako drugače pripravljene za trg;

(20)  „dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova“ pomeni dejavnosti pridnenega ribolova, ki se izvajajo zunaj odtisa ali znotraj njega, z močno spremenjenim ravnanjem ali tehnologijo, ki se uporablja v ribištvu;

(21)  „indikatorske vrste za občutljive morske ekosisteme“ pomeni vrste, ki kažejo pojav občutljivih morskih ekosistemov, kot je določeno v delu VI Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 3 Priloge k tej uredbi;

(22)  „številka IMO“ pomeni sedemmestno številko, ki se dodeli plovilu po pooblastilu Mednarodne pomorske organizacije;

(23)  „inšpektor“, če ni določeno drugače, pomeni inšpektorja službe za ribiški nadzor pogodbenice NAFO, ki je dodeljen v sistem skupnih inšpekcijskih pregledov in nadzora iz poglavja VII;

(24)  „nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov“ se nanaša na dejavnosti, opisane v Mednarodnem akcijskem načrtu za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, ki ga je sprejela FAO;

(25)  „ribolovno potovanje“ za ribiško plovilo vključuje čas, preživet na upravnem območju, od vplutja na to območje do izplutja in se nadaljuje, dokler ni iztovorjen ali pretovorjen ves ulov na krovu z upravnega območja;

(26)  „center za spremljanje ribištva“ pomeni kopenski center države članice zastave za spremljanje ribištva;

(27)  „seznam plovil IUU“ pomeni seznam, pripravljen v skladu s členoma 52 in 53 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje;

(28)  „znatni škodljivi učinki“ pomeni znatne škodljive učinke iz odstavkov 17 do 20 Mednarodnih smernic FAO za upravljanje globokomorskega ribolova na odprtem morju;

(29)  „indikatorski element za občutljive morske ekosisteme“ pomeni indikatorski element za občutljive morske ekosisteme, na katerega se nanašajo topografske, hidrofilne ali geološke značilnosti, ki potencialno podpirajo občutljive morske ekosisteme, kot je določeno v delu VII Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 4 Priloge k tej uredbi;

(30)   „opazovalec“ pomeni osebo, ki jo je država članica ali pogodbenica pooblastila in certificirala za opazovanje, spremljanje in zbiranje informacij na krovu ribiških plovil.

POGLAVJE II

UKREPI ZA OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE

Člen 4

Raziskovalna plovila

1.  Raziskovalno plovilo ne:

(a)  izvaja ribolovnih dejavnosti, ki so v neskladju z njegovim raziskovalnim načrtom, ali

(b)  lovi severne kozice v sektorju 3L v količini, ki presega dodelitev države članice zastave plovila.

2.  Država članica zastave najmanj deset dni pred začetkom obdobja raziskav v ribištvu:

(a)  Komisijo po elektronski poti v obliki, predpisani v Prilogi II.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 5 Priloge k tej uredbi, obvesti o vseh raziskovalnih plovilih, ki plujejo pod njeno zastavo in jim je izdala dovoljenje za izvajanje raziskovalnih dejavnosti na upravnem območju, ter

(b)  Komisiji za vsa plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in imajo dovoljenje za izvajanje raziskav, predloži raziskovalni načrt, vključno z namenom in položajem, za plovila, ki raziskave izvajajo začasno, pa poleg tega še z datumom, ko bo plovilo izvajalo dejavnosti raziskovalnega plovila.

3.  Država članica zastave Komisijo takoj obvesti o prenehanju izvajanja raziskovalnih dejavnosti ▌ katerega koli plovila, ki raziskave izvaja začasno.

4.  Država članica zastave Komisijo obvesti o vseh morebitnih spremembah raziskovalnega načrta najmanj deset dni pred datumom začetka učinkovanja teh sprememb. Raziskovalno plovilo evidenco sprememb hrani na krovu.

5.  Plovila, ki izvajajo raziskave, na krovu vedno hranijo kopijo raziskovalnega načrta v angleškem jeziku.

6.  Komisija informacije, ki jih države članice zastave sporočijo v skladu z odstavki 3, 4 in 5, posreduje izvršnemu sekretarju NAFO najmanj sedem dni pred začetkom obdobja ribolova, v primeru sprememb raziskovalnega načrta pa najmanj sedem dni pred datumom začetka učinkovanja morebitnih sprememb raziskovalnega načrta.

Člen 5

Omejitve ulova in ribolovnega napora

1.  Vsaka država članica zagotovi, da vse omejitve ulova in/ali ribolovnega napora veljajo za staleže, opredeljene v veljavnih ribolovnih možnostih, in da so vse kvote, če ni določeno drugače, izražene v živi teži v metričnih tonah.

2.   Države članice lahko ribiškim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, dovolijo loviti staleže, za katere jim ni bila dodeljena kvota v skladu z veljavnimi ribolovnimi možnostmi (v nadaljnjem besedilu: kvota „drugo“), če taka kvota obstaja in izvršni sekretar NAFO ne izda obvestila o zapori.

3.  Vsaka država članica zastave za staleže, opredeljene v veljavnih ribolovnih možnostih, ki jih plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, ulovijo na upravnem območju:

(a)  zagotovi, da se vse vrste iz staležev, navedenih v veljavnih ribolovnih možnostih, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, štejejo v kvoto, dodeljeno tej državi članici, vključno s prilovom rdečega okuna v sektorju 3M, ulovljenega med predvidenim datumom, ko se po ocenah doseže 50 % celotnega dovoljenega ulova (TAC) rdečega okuna iz sektorja 3M, in 1. julijem;

(b)  zagotovi, da plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, na krovu ne obdržijo rdečega okuna iz sektorja 3M po datumu, ko se po ocenah doseže 100 % TAC rdečega okuna v sektorju 3M, z izjemo rdečega okuna iz sektorja 3M, ulovljenega pred zaporo;

(c)  Komisijo in agencijo EFCA obvesti o imenih plovil Unije, ki nameravajo loviti iz kvote „drugo“, najmanj 48 ur pred vsakim vplutjem na upravno območje in po najmanj 48 urah odsotnosti z upravnega območja. Temu obvestilu se po možnosti priloži ocena predvidenega ulova. To obvestilo se objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

4.  V vsakem izvleku se za vrsto, ki obsega največji masni odstotek celotnega ulova v izvleku, šteje, da je bila ulovljena v usmerjenem ribolovu zadevnega staleža.

Člen 6

Zapora ribolova

1.  Vsaka država članica:

(a)  zapre ribolov staležev, navedenih v ribolovnih možnostih, ki veljajo na upravnem območju, na datum, za katerega razpoložljivi podatki kažejo, da bo izkoriščena celotna kvota, ki je bila tej državi članici dodeljena za zadevne staleže, vključno z ocenjeno količino, ki se bo ulovila pred zaporo ribolova, zavržki in ocenjenim neprijavljenim ulovom vseh plovil, ki plujejo pod zastavo te države članice;

(b)  zagotovi, da plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, takoj prenehajo vse ribolovne dejavnosti, pri katerih bi bil mogoč ulov, ko jo Komisija v skladu z odstavkom 3 obvesti, da je kvota, dodeljena tej državi članici, v celoti izkoriščena. Če lahko država članica v skladu z odstavkom 2 dokaže, da ima za zadevni stalež še vedno na voljo kvoto, lahko plovila te države članice nadaljujejo ribolov zadevnega staleža;

(c)  zapre ribolov severne kozice v sektorju 3M, ko je doseženo število ribolovnih dni, dodeljenih tej državi članici. Število ribolovnih dni za posamezno plovilo se določi z uporabo podatkov o položaju iz sistema VMS v sektorju 3M, pri čemer se kateri koli del dneva šteje za cel dan;

(d)  zapre usmerjeni ribolov rdečega okuna v sektorju 3M med datumom, ko skupni sporočeni ulov po ocenah doseže 50 % TAC rdečega okuna v sektorju 3M, kot je bil sporočen v skladu z odstavkom 3, in 1. julijem;

(e)  zapre usmerjeni ribolov rdečega okuna v sektorju 3M na datum, ko skupni sporočeni ulov po ocenah doseže 100 % TAC rdečega okuna v sektorju 3M, kot je bil sporočen v skladu z odstavkom 3;

(f)  takoj obvesti Komisijo o datumu zapore iz točk (a) do (e);

(g)  plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, prepove nadaljnji usmerjeni ribolov določenega staleža iz kvote „drugo“ na upravnem območju po obdobju petih dni od obvestila izvršnega sekretarja NAFO, kot ga posreduje Komisija, o tem, da je bila ta določena kvota „drugo“ po ocenah izkoriščena, v skladu z odstavkom 3;

(h)  zagotovi, da nobeno plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, ne začne usmerjenega ribolova določenega staleža iz kvote „drugo“ na upravnem območju po obvestilu izvršnega sekretarja NAFO o tem, da je bila ta določena kvota „drugo“ po ocenah izkoriščena, v skladu z odstavkom 3;

(i)  po zapori ribolova v skladu s tem odstavkom zagotovi, da se na krovu plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, ne obdrži več nobenih rib iz zadevnega staleža, razen če ni drugače dovoljeno s to uredbo.

2.  Ribolov, ki je bil zaprt v skladu z odstavkom 1, se lahko znova začne v 15 dneh po obvestilu Komisije po komunikaciji z izvršnim sekretarjem NAFO:

(a)  če izvršni sekretar NAFO potrdi, da je Komisija dokazala, da je v okviru njene prvotne dodelitve kvota še vedno na voljo, ali

(b)  če se s prenosom kvote od druge pogodbenice NAFO v skladu z ribolovnimi možnostmi pridobi dodatna kvota za določeni stalež, za katerega velja zapora.

3.  Komisija države članice takoj obvesti o datumu zapore iz odstavka 1.

Člen 7

Na krovu obdržan prilov

1.  Kapitan plovila, vključno s plovilom, zakupljenim v skladu s členom 23, zagotovi, da plovilo med izvajanjem dejavnosti na upravnem območju čim bolj zmanjša prilov vrst iz staležev, opredeljenih v njegovih zadevnih veljavnih ribolovnih možnostih.

2.  Vrsta, navedena v veljavnih ribolovnih možnostih, se razvrsti kot prilov, kadar se ulovi v sektorju, za katerega velja ena od naslednjih okoliščin:

(a)  tej državi članici za ta stalež v tem sektorju ni bila dodeljena nobena kvota v skladu z veljavnimi ribolovnimi možnostmi;

(b)  za ta določeni stalež velja prepoved ribolova (moratorij) ali

(c)  kvota „drugo“ za določeni stalež je bila v celoti izkoriščena, kot je navedeno v obvestilu Komisije v skladu s členom 6.

3.  Kapitan plovila, tudi plovila, zakupljenega v skladu s členom 23, zagotovi, da plovilo omeji obdržanje vrst, razvrščenih kot prilov, na krovu na največjo vrednost, določeno v nadaljevanju:

(a)  za trsko v sektorju 3M, rdečega okuna v sektorjih 3LN in sivi jezik v sektorjih 3NO: 1 250 kg ali 5 %, pri čemer se upošteva večja vrednost;

(b)  za trsko v sektorjih 3NO: 1 000 kg ali 4 %, pri čemer se upošteva večja vrednost;

(c)  za vse druge staleže, navedene v ribolovnih možnostih, v katerih državi članici ni dodeljena posebna kvota: 2 500 kg ali 10 %, pri čemer se upošteva večja vrednost;

(d)  kadar velja prepoved ribolova (moratorij) ali kadar je kvota „drugo“, ki je na voljo za zadevni stalež, v celoti izkoriščena: 1 250 kg ali 5 %, pri čemer se upošteva večja vrednost;

(e)  potem ko je usmerjeni ribolov rdečega okuna v sektorju 3M zaprt v skladu s točko (d) člena 6(1): 1 250 kg ali 5 %, pri čemer se upošteva večja vrednost;

(f)   med izvajanjem usmerjenega ribolova rumenorepe limande v sektorjih 3LNO: 15 % ameriške morske plošče; drugače se uporabljajo določbe o prilovu iz točke (d).

4.  Omejitve in odstotki iz odstavka 3 se za vsak sektor izračunajo kot masni odstotek za vsak posamezni stalež celotnega ulova staležev, navedenih v veljavnih ribolovnih možnostih, ki se obdrži na krovu, za zadevni sektor v času inšpekcijskega pregleda, na podlagi podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika.

5.  V izračunu prilova pridnenih rib iz odstavka 3 v skupnem ulovu na krovu ni zajet ulov severne kozice.

Člen 8

Preseganje omejitve prilova v katerem koli izvleku

1.  Kapitan plovila zagotovi, da plovilo:

(a)  ne izvaja usmerjenega ribolova vrst iz člena 7(2);

(b)  izpolni – kadar teža katere koli vrste, za katero veljajo omejitve prilova, razen pri usmerjenem ribolovu severne kozice, v katerem koli izvleku preseže večjo od omejitev, določenih v členu 7(3) – naslednje zahteve:

(i)  se takoj premakne za najmanj 10 navtičnih milj od položaja prejšnje vleke/namestitve in to razdaljo ohranja v času naslednje vleke/namestitve;

(ii)  zapusti sektor in se ne vrne najmanj 60 ur, če po prvi vleki/namestitvi po premiku v skladu s točko (i) znova preseže omejitve prilova, določene v členu 7(3);

(iii)  po odsotnosti najmanj 60 ur pred začetkom novega ribolova izvede poskusni izvlek, ki traja največ tri ure. Če staleži, za katere veljajo omejitve prilova, predstavljajo največji masni odstotek celotnega ulova v zadevnem izvleku, se to ne šteje kot usmerjeni ribolov teh staležev, plovilo pa takoj zamenja položaj v skladu s točkama (i) in (ii), ter

(iv)  opredeli vsako poskusno vleko, izvedeno v skladu s točko (b), hkrati pa v ribolovnem ladijskem dnevniku evidentira koordinate začetne in končne točke položaja vsake izvedene poskusne vleke.

2.  Pri usmerjenem ribolovu severne kozice se premik iz točk (i) in (ii) točke (b) odstavka 1 uporabi, kadar v katerem koli izvleku celotna količina ulovljenih pridnenih staležev, navedenih v veljavnih ribolovnih možnostih, preseže 5 % v sektorju 3M ali 2,5 % v sektorju 3L.

3.  Kadar plovilo izvaja usmerjeni ribolov raže z zakonito velikostjo mrežnega očesa, primernega za ta ribolov, se prvi ulov staležev, za katere veljajo omejitve prilova, določene v členu 7(2), in ki zajemajo največji masni odstotek celotnega ulova v izvleku, šteje za naključni ulov, plovilo pa se takoj premakne, kot je določeno v odstavku 1 tega člena.

4.  Odstotek prilova v katerem koli izvleku se izračuna kot masni odstotek za vsak posamezni stalež celotnega ulova, naveden v veljavnih ribolovnih možnostih, v katerem koli izvleku.

Člen 9

Severna kozica

1.  Za namene tega člena sektor 3M vključuje tisti del sektorja 3L, ki ga zamejujejo črte, ki povezujejo točke, opisane v preglednici 1 in prikazane na sliki 1(1) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 6 Priloge k tej uredbi.

2.  Plovilo, ki na istem potovanju lovi severno kozico in druge vrste, Komisiji posreduje poročilo, s katerim ji sporoči spremembo glede ribolova. Ustrezno se izračuna število ribolovnih dni.

3.  Ribolovni dnevi iz tega člena med pogodbenicami NAFO niso prenosljivi. Ribolovne dneve ene pogodbenice NAFO lahko plovilo, ki pluje pod zastavo druge pogodbenice NAFO, izkoristi le v skladu s členom 23.

4.  Nobeno plovilo ne sme loviti severne kozice v sektorju 3M od 00.01 po koordiniranem univerzalnem času (UTC) 1. junija do 24.00 po UTC 31. decembra na območju, opisanem v preglednici 2 in prikazanem na sliki 1(2) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 7 Priloge k tej uredbi.

5.  Ves ribolov severne kozice v sektorju 3L se izvaja na globini, večji od 200 metrov. Ribolov na upravnem območju je omejen na območje vzhodno od črte, ki povezuje koordinate, opisane v preglednici 3 in prikazane na sliki 1(3) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 8 Priloge k tej uredbi.

6.  Vsako plovilo, ki lovi severno kozico v sektorju 3L, ali njegovi predstavniki v njegovem imenu pristojnemu pristaniškemu organu najmanj 24 ur prej sporočijo predvideni čas prihoda in ocenjene količine severne kozice na krovu po posameznih sektorjih.

Člen 10

Grenlandska morska plošča

1.  Naslednji ukrepi veljajo za plovila s skupno dolžino 24 metrov ali več, ki lovijo grenlandsko morsko ploščo v podobmočju 2 in sektorjih 3KLMNO:

(a)  vsaka država članica svojo kvoto za grenlandsko morsko ploščo dodeli svojim plovilom z dovoljenjem;

(b)  plovilo z dovoljenjem svoj ulov grenlandske morske plošče iztovori le v določenem pristanišču pogodbenice NAFO. V ta namen vsaka država članica na svojem ozemlju določi eno ali več pristanišč, v katerih lahko plovila z dovoljenjem iztovorijo grenlandsko morsko ploščo;

(c)  vsaka država članica Komisiji sporoči ime vsakega pristanišča, ki ga je za to določila. Vse naknadne spremembe seznama, ki bodo nadomestile prejšnjega, se pošljejo najpozneje 20 dni pred začetkom učinkovanja sprememb. Komisija te informacije objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje;

(d)  plovilo z dovoljenjem ali njegov predstavnik v njegovem imenu najmanj 48 ur pred predvidenim prihodom v pristanišče pristojnemu pristaniškemu organu za ribiški nadzor sporoči predvideni čas prihoda, ocenjeno celotno količino grenlandske morske plošče na krovu in informacije o sektorju oziroma sektorjih, kjer je bil ulov opravljen;

(e)  vsaka država članica v svojih pristaniščih pregleda vsak iztovorjeni ulov grenlandske morske plošče in pripravi poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki, predpisani v Prilogi IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 9 Priloge k tej uredbi, ter ga v 12 delovnih dneh od datuma končanega inšpekcijskega pregleda pošlje Komisiji in v vednost agenciji EFCA. V poročilu se opredelijo in navedejo podrobnosti o vsaki kršitvi te uredbe, odkriti med inšpekcijskim pregledom v pristanišču. Poročilo vključuje vse relevantne informacije, ki so na voljo v zvezi s kršitvami, odkritimi na morju med trenutnim ribolovnim potovanjem pregledanega ribiškega plovila. Komisija te informacije objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

2.  Za plovila z dovoljenjem, ki imajo na krovu več kot 50 ton žive teže skupnega ulova, opravljenega zunaj upravnega območja, in na to območje vstopajo zaradi ribolova grenlandske morske plošče, veljajo naslednji postopki:

(a)  kapitan plovila najpozneje 72 ur pred vplutjem plovila na upravno območje izvršnega sekretarja NAFO po elektronski pošti ali telefaksu obvesti o količini ulova na krovu, zemljepisni širini in zemljepisni dolžini položaja, kjer namerava začeti ribolov, predvidenem času prihoda na položaj ter kontaktnih podatkih za ribiško plovilo (na primer radio, satelitski telefon ali elektronska pošta);

(b)  inšpekcijsko plovilo, ki namerava pregledati ribiško plovilo, preden to začne ribolov grenlandske morske plošče, to ribiško plovilo in izvršnega sekretarja NAFO obvesti o koordinatah točke, določene za inšpekcijski pregled, ki ni več kot 60 navtičnih milj od položaja, za katerega je kapitan plovila ocenil, da bo plovilo tam začelo ribolov, in o tem ustrezno obvesti druga inšpekcijska plovila, ki morda izvajajo dejavnosti na upravnem območju;

(c)  ribiško plovilo, obveščeno v skladu s točko (b) ▌:

(i)   odpluje do točke, določene za inšpekcijski pregled, in

(ii)   zagotovi, da natovorni načrt za ulov na krovu ob vplutju na upravna območja izpolnjuje zahteve iz člena 25(5) in je na zahtevo na voljo inšpektorjem;

(d)  ribiško plovilo ne sme začeti ribolova, preden je pregledano v skladu s tem členom, razen če:

(i)  v 72 urah po obvestilu, ki ga je posredovalo v skladu s točko (a), ne prejme nobenega obvestila ali

(ii)  v treh urah po prihodu na točko, določeno za inšpekcijski pregled, inšpekcijsko plovilo ne začne načrtovanega inšpekcijskega pregleda.

3.  Iztovarjanje grenlandske morske plošče s plovil nepogodbenic, ki se ukvarjajo z ribolovnimi dejavnostmi na upravnem območju, je prepovedano.

Člen 11

Ligenj

Ribolov lignja na podobmočjih 3 in 4 od 00.01 po UTC 1. januarja do 24.00 po UTC 30. junija je prepovedan.

Člen 12

Ohranjanje in upravljanje morskih psov

1.  Države članice sporočijo vse ulove morskih psov, vključno z razpoložljivimi preteklimi podatki, v skladu s postopki poročanja o ulovu in ribolovnem naporu, določenimi v členu 25;

2.   Za vse opažene izvleke, ki vključujejo grenlandskega morskega psa, opazovalci zabeležijo število, ocenjeno težo in izmerjeno dolžino (ocenjeno dolžino, če izmerjena dolžina ni mogoča) na izvlek ali namestitev, spol ter sestavo ulova (živ, mrtev ali ni znano) vsakega posameznega grenlandskega morskega psa.

3.   Prepovedano je:

(a)  odstranjevati plavuti morskim psom na krovu plovil;

(b)  obdržati plavuti morskih psov, ki so popolnoma ločene od trupa, na krovu, jih pretovarjati ali iztovarjati.

4.  Brez poseganja v odstavek 1 se lahko plavuti morskih psov za lažje skladiščenje na krovu delno prerežejo in prepognejo ob trup.

5.  Nobeno ribiško plovilo ne obdrži na krovu, ne pretovori ali iztovori nobenih plavuti, pridobljenih v nasprotju s tem členom.

6.  Pri ribolovu, ki ni usmerjen v morske pse, vsaka država članica vsako plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, spodbuja, da morske pse, zlasti nedorasle živali, ki niso namenjene za uporabo za hrano ali preživetje, izpusti žive.

7.  Kadar je to mogoče, države članice:

(a)  izvajajo raziskave, da bi ugotovile, kako izboljšati selektivnost ribolovnega orodja za zaščito morskih psov;

(b)  izvajajo raziskave o ključnih bioloških in ekoloških parametrih, življenjskem krogu, vedenjskih lastnostih in vzorcih migracij ter o opredelitvi morebitnih območij parjenja, izleganja in odraščanja ključnih vrst morskih psov.

8.  Države članice rezultate takih raziskav predložijo Komisiji, ki jih posreduje izvršnemu sekretarju NAFO.

Člen 13

Velikosti mrežnih očes

1.  Za namen tega člena se velikost mrežnega očesa z uporabo meril, določenih v Uredbi Komisije (ES) št. 517/2008(15), izmeri v skladu s Prilogo III.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 10 Priloge k tej uredbi.

2.  Nobeno plovilo ne lovi z mrežo z velikostjo mrežnega očesa, ki je manjša od predpisane za vsako od naslednjih vrst:

(a)  40 mm za severno kozico in kozico (PRA);

(b)  60 mm za severnega kratkoplavutega lignja (SQI);

(c)  280 mm na vreči in 220 mm na vseh drugih delih vlečne mreže za ražo (SKA);

(d)  130 mm za vse druge pridnene ribe, kot so navedene v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 11 Priloge k tej uredbi;

(e)  100 mm za kljunatega okuna (REB) v podobmočju 2 ter sektorjih 1F in 3K ter

(f)  90 mm za rdečega okuna (RED) pri ribolovu s pelagičnimi vlečnimi mrežami v sektorjih 3O, 3M in 3LN.

3.  Plovilo, ki izvaja ribolov vrste iz odstavka 2 tega člena in ima na krovu mreže, katerih velikost mrežnega očesa je manjša od tiste, ki je določena v navedenem odstavku, zagotovi, da so take mreže varno zvezane in pospravljene ter med tem ribolovom niso na voljo za takojšnjo uporabo.

4.  Plovila, ki izvajajo usmerjeni ribolov vrst, ki niso navedene v odstavku 2 tega člena, pa lahko vrste, urejene s predpisi, lovijo z mrežami, katerih velikost mrežnega očesa je manjša od tiste, ki je določena v navedenem odstavku, če so izpolnjene zahteve glede prilova iz člena 7(3).

Člen 14

Uporaba pritrdilnih elementov in označevanje orodja

1.  Na vlečnih mrežah se lahko uporabijo ojačevalne vrvi, jermenske zanke in plovci vreče, kolikor ti pritrdilni elementi na noben način ne omejujejo dovoljeno mrežno oko ali ovirajo odprtino mrežnega očesa.

2.  Nobeno plovilo ne uporablja nobenih sredstev ali naprav, ki bi ovirale ali zmanjšale velikost mrežnih očes. Vendar lahko plovila naprave, opisane v Prilogi III.B (Dovoljene zgornje torne zaščite/zatične verige za lov kozic) k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 12 Priloge k tej uredbi, pritrdijo na zgornji del vreče tako, da ne ovirajo mrežnih očes vreče, vključno z morebitnim podaljškom oziroma podaljški. Platno, mreža ali drug material se lahko pritrdi na spodnji del vreče, vendar le toliko, kolikor je to potrebno za preprečitev ali zmanjšanje škode na vreči.

3.  Plovila, ki severno kozico lovijo v sektorju 3L ali 3M, uporabljajo izločevalno mrežo ali rešetko z razdaljo med prečkami največ 22 mm. Plovila, ki severno kozico lovijo v sektorju 3L, so poleg tega opremljena z zatičnimi verigami, dolgimi najmanj 72 cm, kot je izmerjeno v skladu s Prilogo III.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 12 Priloge k tej uredbi.

4.  Pri ribolovu na območjih iz člena 18(1), je dovoljena le pelagična vlečna mreža.

5.  Nobeno ribiško plovilo:

(a)  ne uporablja orodja, ki ni označeno v skladu s splošno sprejetimi mednarodnimi standardi, zlasti Konvencijo o izvajanju ribolovnih operacij v severnem Atlantiku iz leta 1967, ali

(b)  ne namesti nobenih označevalnih boj ali podobnih predmetov, ki plavajo na površju in označujejo položaj pritrjenega ribolovnega orodja, ne da bi bila na njih navedena registrska številka plovila.

Člen 15

Izgubljeno ali zavrženo ribolovno orodje, izvlek ribolovnega orodja

1.  Kapitan plovila, ki lovi na upravnem območju:

(a)  ima na krovu ribiškega plovila opremo za izvlek izgubljenega orodja;

(b)  če je izgubil orodje ali njegov del, ga poskuša na vse razumne načine čim prej izvleči, ter

(c)  namerno ne zavrže ribolovnega orodja, razen iz varnostnih razlogov.

2.  Če izgubljenega orodja ni mogoče izvleči, kapitan plovila v 24 urah državi članici zastave sporoči naslednje:

(a)  ime in klicni znak plovila;

(b)  vrsto izgubljenega orodja;

(c)  število kosov izgubljenega orodja;

(d)  čas izgube orodja;

(e)  položaj izgube orodja ter

(f)  ukrepe, ki jih je plovilo izvedlo za izvlek izgubljenega orodja.

3.  Po izvleku izgubljenega orodja kapitan plovila v 24 urah državo članico zastave obvesti o naslednjem:

(a)  imenu in klicnem znaku plovila, ki je izvleklo izgubljeno orodje;

(b)  imenu in klicnem znaku plovila, ki je orodje izgubilo (če sta znana;

(c)  vrsti izvlečenega orodja;

(d)  številu kosov izvlečenega orodja;

(e)  času izvleka orodja ter

(f)  položaju izvleka orodja.

4.  Država članica Komisijo brez odlašanja obvesti o informacijah iz odstavkov 2 in 3, ta pa jih posreduje izvršnemu sekretarju NAFO.

Člen 16

Zahteve glede najmanjše velikosti rib

1.  Nobeno plovilo na krovu ne obdrži rib, manjših od najmanjše velikosti, določene v skladu s Prilogo I.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 13 Priloge k tej uredbi, temveč jih takoj vrne v morje.

2.  Za predelano ribo, krajšo od ustrezne dolžine, ki je za to vrsto predpisana v Prilogi I.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 13 Priloge k tej uredbi, se šteje, da je pridobljena iz ribe, ki je manjša od najmanjše velikosti rib, predpisane za to vrsto.

3.  Kadar število podmernih rib v enem samem izvleku presega 10 % skupnega števila rib v tem izvleku, plovilo pri naslednjem izvleku ohranja razdaljo najmanj pet morskih milj od položaja prejšnjega izvleka.

POGLAVJE III

VAROVANJE OBČUTLJIVIH MORSKIH EKOSISTEMOV NA UPRAVNEM OBMOČJU PRED DEJAVNOSTMI PRIDNENEGA RIBOLOVA

Člen 17

Zemljevid odtisa (obstoječa območja pridnenega ribolova)

Zemljevid obstoječih območij pridnenega ribolova na upravnem območju, ponazorjen na sliki 2 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 2 Priloge k tej uredbi, je na zahodni strani zamejen z mejo izključne ekonomske cone Kanade, na vzhodni strani pa s koordinatami, prikazanimi v preglednici 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 1 Priloge k tej uredbi.

Člen 18

Območne omejitve dejavnosti pridnenega ribolova

1.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na nobenem od območij, ponazorjenih na sliki 3 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 14 Priloge k tej uredbi ter opredeljenih s povezavo koordinat, določenih v preglednici 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 15 Priloge k tej uredbi, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

2.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območju sektorja 3O, ponazorjenem na sliki 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 16 Priloge k tej uredbi ter opredeljenem s povezavo koordinat, določenih v preglednici 6 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 17 Priloge k tej uredbi, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

3.  Do 31. decembra 2020 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območjih 1–13, ponazorjenih na sliki 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 18 Priloge k tej uredbi ter opredeljenih s povezavo koordinat, določenih v preglednici 7 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 19 Priloge k tej uredbi, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

4.  Do 31. decembra 2018 nobeno plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega ribolova na območju 14, ponazorjenem na sliki 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 18 Priloge k tej uredbi ter opredeljenem s povezavo koordinat, določenih v preglednici 7 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 19 Priloge k tej uredbi, po številčnem zaporedju in nazaj do koordinate 1.

Člen 19

Dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova

1.  Dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova se lahko izvedejo le po predhodnem raziskovanju, ki se izvede v skladu s protokolom o raziskovalnem ribolovu, določenem v Prilogi I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 20 Priloge k tej uredbi.

2.  Države članice, katerih plovila želijo izvajati dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova, za namene ocene:

(a)  Komisiji v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 21 Priloge k tej uredbi pošljejo „obvestilo o nameri izvajanja raziskovalnega pridnenega ribolova“, ki mu priložijo oceno, ki se zahteva na podlagi člena 20(1);

(b)  Komisiji v dveh mesecih od dokončanja dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 22 Priloge k tej uredbi predložijo „poročilo o raziskovalnem pridnenem ribolovnem potovanju“.

3.   Kapitan plovila:

(a)   začne dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova šele potem, ko so odobrene v skladu z ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki jih sprejme Komisija NAFO, da se preprečijo znatni škodljivi učinki dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova na občutljive morske ekosisteme;

(b)   ima ves čas trajanja dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova na krovu znanstvenega opazovalca.

Člen 20

Predhodna ocena predlaganih dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova

1.  Vsaka država članica, ki predlaga sodelovanje v dejavnostih raziskovalnega pridnenega ribolova, v podporo svojemu predlogu predloži predhodno oceno znanih in predvidenih učinkov dejavnosti pridnenega ribolova, ki jo bodo izvajala plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, na občutljive morske ekosisteme.

2.  Predhodna ocena iz odstavka 1:

(a)  se Komisiji pošlje najpozneje en teden pred začetkom junijskega zasedanja znanstvenega sveta NAFO;

(b)  obravnava elemente za oceno predlaganih dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 23 Priloge k tej uredbi.

Člen 21

Odkritje indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme

1.  Odkritje indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme je opredeljeno kot ulov pri posamezni namestitvi (na primer pri vleki vlečne mreže, namestitvi parangala ali namestitvi zabodne mreže) več kot 7 kg morskih peres in/ali 60 kg drugih živih koral in/ali 300 kg spužev.

2.  Vsaka država članica zahteva, da kapitani plovil, ki plujejo pod njeno zastavo in izvajajo dejavnosti pridnenega ribolova na upravnem območju – kadar se med izvajanjem ribolovnih operacij odkrijejo dokazi o indikatorskih vrstah za občutljive morske ekosisteme v skladu z delom VI Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 3 Priloge k tej uredbi –, količinsko opredelijo ulov indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme.

3.  Če količina indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme, ujetih med ribolovno operacijo iz odstavka 2 (kot je vleka vlečne mreže ali namestitev parangala ali zabodne mreže), presega prag iz odstavka 1, kapitan plovila:

(a)  odkritje brez odlašanja sporoči pristojnemu organu države članice zastave, vključno s položajem, ki ga navede plovilo, in sicer bodisi končno točko položaja vleke ali namestitve bodisi drug položaj, ki je najbližje točni točki odkritja, odkritimi indikatorskimi vrstami za občutljive morske ekosisteme in količino odkritih indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme (v kg), ter

(b)  prekine ribolov in se odmakne najmanj dve morski milji od končne točke položaja vleke/namestitve v smer, kjer je najmanj verjetno, da bo znova naletelo na novo odkritje. Kapitan plovila ravna po svoji najboljši presoji na podlagi vseh virov informacij, ki so mu na voljo.

4.  Vsaka država članica zahteva, da se v skladu s točko (b) člena 19(3) na območja zunaj odtisa napoti opazovalca z ustreznim strokovnim znanjem, ki:

(a)  identificira korale, spužve in druge organizme do najnižje možne taksonomske ravni, pri čemer v skladu s Prilogo I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 24 Priloge k tej uredbi uporabi „obrazec za zbiranje podatkov v raziskovalnem ribolovu“, ter

(b)  rezultate take identifikacije sporoči kapitanu plovila, da olajša količinsko opredelitev iz odstavka 2 tega člena.

5.  Vsaka država članica:

(a)  informacije o odkritju, ki jih sporoči kapitan plovila – če količina indikatorskih vrst za občutljive morske ekosisteme, ujetih med ribolovno operacijo (kot je vleka vlečne mreže ali namestitev parangala ali zabodne mreže), presega prag, opredeljen v odstavku 1 –, brez odlašanja posreduje Komisiji;

(b)  na odkritje takoj opozori vsa ribiška plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, ter

(c)  po obvestilu Komisije začasno prepove ribolov, po možnosti v polmeru dveh milj okrog sporočenega položaja odkritja občutljivega morskega ekosistema zunaj odtisa.

Komisija lahko po obvestilu NAFO znova odpre začasno zaprta območja.

POGLAVJE IV

ZAHTEVE GLEDE PLOVIL IN ZAKUP PLOVIL

Člen 22

Zahteve glede plovil

1.  Vsaka država članica Komisijo z elektronskimi sredstvi:

(a)  uradno obvesti o seznamu plovil, ki plujejo pod njeno zastavo in ki jim lahko dovoli izvajanje ribolovnih dejavnosti na upravnem območju (v nadaljnjem besedilu: sporočena plovila), v obliki, predpisani v Prilogi II.C1 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 25 Priloge k tej uredbi;

(b)  brez odlašanja obvesti o vsakem črtanju s seznama sporočenih plovil, in sicer v obliki, predpisani v Prilogi II.C2 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 26 Priloge k tej uredbi.

2.  Ribiškemu plovilu ni dovoljeno izvajati ribolovnih dejavnosti na upravnem območju, razen če:

(a)  je na seznamu navedeno kot sporočeno plovilo;

(b)  mu je bila izdana številka IMO ter

(c)  mu je država članica zastave izdala dovoljenje za izvajanje takih ribolovnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: plovilo z dovoljenjem).

3.  Nobena država članica ribiškemu plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, ne izda dovoljenja za izvajanje ribolovnih dejavnosti na upravnem območju, razen če lahko v zvezi s takim plovilom učinkovito izvaja svoje dolžnosti države zastave.

4.  Vsaka država članica upravlja število plovil z dovoljenjem in njihov ribolovni napor tako, da ustrezno upošteva ribolovne možnosti, ki so tej državi članici na voljo na upravnem območju.

5.  Vsaka država članica Komisiji z elektronskimi sredstvi posreduje:

(a)  individualno dovoljenje za vsako posamezno plovilo s seznama sporočenih plovil, ki jim je izdala dovoljenje za izvajanje ribolovnih dejavnosti na upravnem območju, v obliki, določeni v Prilogi II.C3 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 27 Priloge k tej uredbi, najpozneje 40 dni pred začetkom ribolovnih dejavnosti v koledarskem letu.

V vsakem dovoljenju se določijo zlasti začetni in končni datum veljavnosti ter vrste, za katere je dovoljen usmerjeni ribolov, razen če so izvzete po Prilogi II.C3 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 27 Priloge k tej uredbi. Če namerava plovilo loviti vrste, urejene s predpisi, iz veljavnih ribolovnih možnosti, je določen stalež, katerega vrsta, urejena s predpisi, je povezana z zadevnim območjem;

(b)  začasni preklic dovoljenja, in sicer brez odlašanja in v obliki, predpisani v Prilogi II.C4 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 28 Priloge k tej uredbi, v primeru odvzema zadevnega dovoljenja ali morebitne spremembe njegove vsebine, kadar do odvzema ali spremembe pride v času veljavnosti;

(c)  obnovitev začasno preklicanega dovoljenja, in sicer v skladu s postopkom, določenim v točki (a).

6.  Vsaka država članica zagotovi, da se obdobje veljavnosti dovoljenja ujema z obdobjem potrditve v zvezi s potrditvijo načrta zmogljivosti iz odstavkov 10 in 11.

7.  Vsako ribiško plovilo je opremljeno z oznakami, ki jih je mogoče brez težav identificirati v skladu z mednarodno sprejetimi standardi, kot so standardne specifikacije FAO za označevanje in identificiranje ribiških plovil.

8.  Nobeno ribiško plovilo ne sme delovati na upravnem območju, ne da bi imelo na krovu veljavne dokumente, ki jih je izdal pristojni organ države članice zastave in vsebujejo vsaj naslednje podrobnosti o plovilu:

(a)  morebitno ime plovila;

(b)  morebitno oznako pristanišča ali okrožja, v katerem je registrirano;

(c)  številko(-e), pod katero(-imi) je registrirano;

(d)  številko IMO;

(e)  morebiten mednarodni radijski klicni znak;

(f)  ime(-na) in naslov(-e) lastnika(-ov) in, kadar je to primerno, zakupnikov;

(g)  njegovo skupno dolžino;

(h)  njegovo moč motorja;

(i)  načrt zmogljivosti iz odstavka 10 ter

(j)  oceno zamrzovalne zmogljivosti ali potrditev zamrzovalnega sistema.

9.  Nobeno ribiško plovilo ne izvaja ribolovnih dejavnosti na upravnem območju, ne da bi imelo na krovu natančen in posodobljen načrt zmogljivosti, ki ga je potrdil pristojni organ ali priznala njegova država članica zastave.

10.  Načrt zmogljivosti:

(a)  je v obliki risbe ali opisa prostora plovila za skladiščenje rib, vključno s skladiščno zmogljivostjo vsakega prostora za skladiščenje rib v kubičnih metrih, na risbi pa je prikazan vzdolžni prerez plovila, vključno z načrtom za vsak krov, na katerem je prostor za skladiščenje rib, in položaji zamrzovalnikov;

(b)  prikazuje zlasti položaje vseh vrat, loput in vseh drugih dostopov do posameznega prostora za skladiščenje rib glede na pregrade;

(c)  vsebuje navedbo glavnih dimenzij bazenov za skladiščenje rib (hladilnih bazenov z morsko vodo), za vsakega od njih pa tudi navedbo kalibracije v kubičnih metrih v intervalih po 10 cm, ter

(d)  ima na risbi jasno označeno dejansko merilo.

11.  Vsaka država članica zagotovi, da pristojni organ vsaki dve leti potrdi pravilnost načrta zmogljivosti njenih plovil z dovoljenjem.

Člen 23

Sporazumi o zakupu

1.  Za namene tega člena se „pogodbenica, ki je zakupila plovilo“ nanaša na pogodbenico, ki ji je dodeljena dodelitev, kot je navedena v prilogah I.A in I.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, ali državo članico, ki so ji dodeljene ribolovne možnosti, „država članica zastave“ pa se nanaša na državo članico, v kateri je zakupljeno plovilo registrirano.

2.  Celotna ribolovna dodelitev pogodbenice, ki je zakupila plovilo, ali njen del se lahko izkoristi z uporabo zakupljenega plovila z dovoljenjem (v nadaljnjem besedilu: zakupljeno plovilo), ki pluje pod zastavo države članice, pod naslednjimi pogoji:

(a)  država članica zastave je pisno soglašala s sporazumom o zakupu;

(b)  sporazum o zakupu je v katerem koli koledarskem letu omejen na eno ribiško plovilo na državo članico zastave;

(c)  trajanje ribolovnih operacij na podlagi sporazuma o zakupu v nobenem koledarskem letu kumulativno ne preseže šestih mesecev ter

(d)  zakupljeno plovilo ni plovilo, ki je bilo pred tem opredeljeno kot plovilo, ki opravlja nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov.

3.  Ves ulov in prilov zakupljenega plovila v skladu s sporazumom o zakupu se pripiše pogodbenici, ki je zakupila plovilo.

4.  Država članica zastave zakupljenemu plovilu, kadar izvaja ribolovne operacije na podlagi sporazuma o zakupu, ne dovoli, da hkrati lovi v okviru katere koli dodelitve države članice zastave ali na podlagi drugega zakupa.

5.  Nobeno pretovarjanje na morju se ne sme opraviti brez predhodnega dovoljenja pogodbenice, ki je zakupila plovilo in ki zagotovi, da se pretovarjanje izvede pod nadzorom opazovalca na krovu.

6.  Država članica zastave pred začetkom veljavnosti sporazuma o zakupu Komisijo pisno obvesti o svojem soglasju k sporazumu o zakupu.

7.  Država članica zastave Komisijo takoj obvesti o nastanku katerega koli od naslednjih dogodkov:

(a)  o začetku ribolovnih operacij na podlagi sporazuma o zakupu;

(b)  o začasni prekinitvi ribolovnih operacij na podlagi sporazuma o zakupu;

(c)  o nadaljevanju ribolovnih operacij na podlagi sporazuma o zakupu, ki je bil začasno prekinjen;

(d)  o koncu ribolovnih operacij na podlagi sporazuma o zakupu.

8.  Država članica zastave vodi ločeno evidenco podatkov o ulovu in prilovu iz ribolovnih operacij v zvezi z vsakim zakupom plovila, ki pluje pod njeno zastavo, ter jih sporoči pogodbenici, ki je zakupila plovilo, in Komisiji.

9.  Zakupljeno plovilo ima na krovu vedno dokumentacijo, ki vključuje:

(a)  ime, registracijsko številko države zastave, številko IMO in državo zastave plovila;

(b)  morebitno(-a) prejšnje(-a) ime(-na) in državo(-e) zastave plovila;

(c)  ime(-na) in naslov(-e) lastnika(-ov) in upravljavcev plovila;

(d)  kopijo sporazuma o zakupu in vsa dovoljenja za ribolov, ki jih je pogodbenica, ki je zakupila plovilo, izdala zakupljenemu plovilu, ter

(e)  dodelitev, ki je bila dodeljena plovilu.

POGLAVJE V

SPREMLJANJE RIBOLOVA

Člen 24

Zahteve glede označevanja proizvodov

1.  Vse vrste, ulovljene na upravnem območju, se pri predelavi označijo tako, da sta prepoznavni vsaka vrsta in kategorija proizvoda. Vse vrste morajo biti označene z naslednjimi podatki:

(a)  z imenom plovila za ulov;

(b)  s kodo alfa-3 za posamezno vrsto, kot je navedena v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 11 Priloge k tej uredbi;

(c)  v primeru severne kozice z datumom ulova;

(d)  z upravnim območjem in sektorjem ribolova ter

(e)  s kodo predstavitve oblike proizvoda, kot je navedena v Prilogi II.K k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 29 Priloge k tej uredbi.

2.  Oznake se varno pritrdijo, odtisnejo ali napišejo na embalažo v času natovarjanja in so take velikosti, da jih lahko inšpektorji preberejo pri običajnem opravljanju svojih nalog.

3.  Oznake so navedene s črnilom na kontrastnem ozadju.

4.  Vsako pakiranje vsebuje le:

(a)  eno kategorijo oblike proizvoda;

(b)  en sektor ulova;

(c)  en datum ulova (v primeru severne kozice) ter

(d)  eno vrsto.

Člen 25

Spremljanje ulova

1.  Za namene spremljanja ulova ima vsako ribiško plovilo za evidentiranje ribolovnih dejavnosti na upravnem območju ribolovni ladijski dnevnik, proizvodni ladijski dnevnik in natovorni načrt.

2.  Vsako ribiško plovilo vodi ribolovni ladijski dnevnik, ki se na krovu hrani najmanj 12 mesecev ter v katerem se v skladu s Prilogo II.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 30 Priloge k tej uredbi:

(a)  natančno evidentira ulov pri vsaki vleki/namestitvi, povezani z najmanjšim geografskim območjem, za katero je bila dodeljena kvota;

(b)  navede ravnanje z ulovom pri vsaki vleki/namestitvi, vključno s količino (v kilogramih žive teže) posameznega staleža, ki se obdrži na krovu, zavrže, raztovori ali pretovori med trenutnim ribolovnim potovanjem.

3.  Vsako ribiško plovilo vodi proizvodni ladijski dnevnik, ki se na krovu hrani najmanj 12 mesecev ter v katerem se:

(a)  evidentira dnevna kumulativna proizvodnja za vsako vrsto in vrsto proizvoda v kilogramih za prejšnji dan od 00.01 do 24.00 po UTC;

(b)  proizvodnja vsake vrste in vrste proizvoda poveže z najmanjšim geografskim območjem, za katero je bila dodeljena kvota;

(c)  navedejo pretvorbeni faktorji, ki so bili pri vpisu v ribolovni ladijski dnevnik uporabljeni za pretvorbo proizvodne teže vsake vrste proizvoda v živo težo;

(d)  označi vsak vpis v skladu s členom 24.

4.  Vsako ribiško plovilo ob upoštevanju varnosti in navigacijskih odgovornosti kapitana plovila ves ulov na upravnem območju natovarja ločeno od vseh ulovov zunaj tega območja ter zagotovi, da je tako ločevanje jasno razmejeno s plastiko, vezano ploščo ali mrežo.

5.  Vsako ribiško plovilo vodi natovorni načrt:

(a)  iz katerega ▌:

(i)   sta jasno razvidna lokacija in količina, izražena s težo proizvodov v kilogramih, vsake vrste v posameznem skladišču za ribe;

(ii)   je jasno razvidna lokacija kozice, ujete v sektorjih 3L in 3M, v posameznem skladišču, vključno s količino kozice v kilogramih po sektorjih;

(iii)   je jasno razviden tloris proizvoda v posameznem skladišču za ribe;

(b)  ki se dnevno posodablja za prejšnji dan od 00.01 do 24.00 po UTC in

(c)  ki se na krovu hrani, dokler s plovila ni raztovorjen ves ulov.

6.  Vsako ribiško plovilo svojemu centru za spremljanje ribištva v skladu z obliko in vsebino, ki sta za vsako vrsto poročila predpisani v prilogah II.D in II.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točk 31 in 32 Priloge k tej uredbi, elektronsko posreduje naslednja poročila:

(a)  poročilo o ulovu ob vplutju (COE), tj. o količini ulova na krovu po vrstah ob vplutju na upravno območje, ki se posreduje najmanj šest ur pred vplutjem plovila;

(b)  poročilo o ulovu ob izplutju (COX), tj. o količini ulova na krovu po vrstah ob izplutju z upravnega območja, ki se posreduje najmanj šest ur pred izplutjem plovila;

(c)  poročilo o ulovu (CAT), tj. o količini obdržanega in zavrženega ulova po vrstah za dan pred poročilom, po sektorjih, vključno z ničelnim ulovom, ki se pošlje dnevno pred 12.00 po UTC; ničelni zadržani ulov in ničelni zavržek vseh vrst se sporočita s kodo alfa-3 MZZ (morske vrste, ki niso specificirane) in količino „0“, kot prikazujeta naslednja primera (//CA/MZZ 0// in //RJ/MZZ 0//);

(d)  poročilo o ulovu na krovu (COB) za vsako plovilo, ki lovi severno kozico v sektorju 3L, pred vplutjem v sektor 3L ali izplutjem iz njega, ki se posreduje eno uro pred prečkanjem meje sektorja 3L;

(e)  poročilo o pretovarjanju (TRA), ki ga posreduje:

(i)  plovilo dajalec najmanj 24 ur pred pretovarjanjem;

(ii)  plovilo prejemnik najpozneje eno uro po pretovarjanju;

(f)  poročilo o pristanišču iztovarjanja (POR), ki ga pošlje plovilo, ki je prejelo pretovarjanje, najmanj 24 ur pred vsakršnim iztovarjanjem;

Poročilo o ulovu vrst, navedenih v Prilogi I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, katerega skupna živa teža na krovu je manjša od 100 kg, se lahko pošlje z uporabo kode alfa-3 MZZ (morske vrste, ki niso specificirane), razen za morske pse. Podatki o vseh morskih psih se sporočijo glede na vrste morskih psov v skladu z njihovo ustrezno kodo alfa-3 iz Priloge I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, oziroma, če je ni v navedeni prilogi ali na seznamu vrst FAO ASFIS za statistične potrebe ribolova, kolikor je mogoče. Kadar poročanje po posameznih vrstah ni mogoče, se vrste morskih psov ustrezno evidentirajo bodisi kot veliki morski psi (SHX) bodisi kot trneži (DGX) v skladu s kodami alfa-3 iz Priloge I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 11 Priloge k tej uredbi. Evidentira se tudi ocenjena teža vsakega morskega psa, ulovljenega na izvlek ali namestitev.

7.  Poročila iz odstavka 6 se lahko prekličejo s poročilom o preklicu v obliki, določeni v Prilogi II.F.8 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 32 Priloge k tej uredbi. Če je treba katero od teh poročil popraviti, se po poročilu o preklicu v rokih, določenih v tem členu, brez odlašanja pošlje novo poročilo.

Center države zastave za spremljanje ribištva brez odlašanja sporoči Komisiji, da je prejel preklic poročila s plovil, ki plujejo pod zastavo države centra.

8.  Vsaka država članica zagotovi, da njen center za spremljanje ribištva poročila iz odstavka 6 – v obliki, predpisani v Prilogi II.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 31 Priloge k tej uredbi – takoj po prejemu elektronsko posreduje izvršnemu sekretarju NAFO ter v vednost Komisiji in agenciji EFCA.

9.  Vsaka država članica:

(a)  sporoči svoj začasni mesečni ulov po vrstah in območjih staleža ter svoje začasne mesečne ribolovne dneve za ribolov severne kozice v sektorju 3M, ne glede na to, ali ima za zadevne staleže dodeljene kvote ali ribolovni napor; ta poročila posreduje Komisiji v 20 dneh po koncu koledarskega meseca, v katerem je bil ulov opravljen;

(b)  zagotovi, da se informacije iz ladijskega dnevnika v 60 dneh po koncu vsakega ribolovnega potovanja predložijo Komisiji, bodisi v razširljivem označevalnem jeziku (XML) bodisi v datoteki Microsoft Excel, ter vsebujejo najmanj informacije iz Priloge II.N k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 33 Priloge k tej uredbi.

Člen 26

Sistem za spremljanje plovil (sistem VMS)

1.  Vsako ribiško plovilo, ki izvaja dejavnosti na upravnem območju, je opremljeno s satelitsko napravo za spremljanje, ki lahko neprekinjeno samodejno posreduje položaj njegovemu kopenskemu centru za spremljanje ribištva najmanj enkrat na uro, z naslednjimi podatki iz sistema VMS:

(a)  identifikacijo plovila;

(b)  zemljepisno širino in zemljepisno dolžino najnovejšega položaja plovila, pri čemer je napaka položaja manjša od 500 metrov, interval zaupanja pa 99 %;

(c)  datum in uro določitve položaja po UTC ter

(d)  smer in hitrost plovila.

2.  Vsaka država članica zagotovi, da njen center za spremljanje ribištva:

(a)  prejme podatke o položaju iz odstavka 1 in jih evidentira z uporabo naslednjih tričrkovnih kod:

(i)  „ENT“: prvi položaj, posredovan prek sistema VMS, ki ga vsako plovilo pošlje ob vstopu na upravno območje;

(ii)  „POS“: vsak naslednji položaj, posredovan prek sistema VMS, ki ga vsako plovilo pošlje z upravnega območja, in

(iii)  „EXT“: prvi položaj, posredovan prek sistema VMS, ki ga vsako plovilo pošlje ob izstopu z upravnega območja;

(b)  poseduje računalniško strojno in programsko opremo za samodejno obdelavo podatkov in elektronski prenos podatkov, uporablja postopke za varnostno kopiranje in obnovo ter evidentira podatke, prejete z ribiških plovil, v računalniško berljivi obliki, hrani pa jih najmanj tri leta, ter

(c)  Komisijo in agencijo EFCA brez odlašanja obvesti o imenu, naslovu, telefonski številki, številki teleksa ali telefaksa in elektronskem naslovu centra za spremljanje ribištva ter o morebitnih naknadnih spremembah teh podatkov.

3.  Vsaka država članica prevzame kritje vse stroškov, povezanih z njenim sistemom VMS.

4.  Kadar inšpektor na upravnem območju opazi ribiško plovilo, s katerega ni prejel podatkov v skladu z odstavkom 1, 2 ali 8, o tem obvesti kapitana plovila in Komisijo.

5.  Država članica zagotovi, da se kapitana plovila ali lastnika ribiškega plovila, ki pluje pod njeno zastavo, ali njegovega predstavnika obvesti, če se zdi, da je satelitska naprava plovila za spremljanje okvarjena ali ne dela.

6.  V primeru okvare satelitske naprave za spremljanje kapitan plovila zagotovi, da se ta popravi ali zamenja v enem mesecu od take okvare ali da se, kadar ribolovno potovanje traja dlje kot en mesec, popravilo ali zamenjava opravi ob naslednjem vstopu plovila v pristanišče.

7.  Nobeno ribiško plovilo ne sme začeti ribolovnega potovanja z okvarjeno satelitsko napravo za spremljanje.

8.  Vsako ribiško plovilo, ki izvaja dejavnosti z okvarjeno satelitsko napravo za spremljanje, centru svoje države članice zastave za spremljanje ribištva najmanj vsake štiri ure posreduje podatke o položaju iz sistema VMS z drugimi razpoložljivimi komunikacijskimi sredstvi, zlasti prek satelita, elektronske pošte, radijske zveze, telefaksa ali teleksa.

9.  Država članica zastave zagotovi:

(a)  da njen center za spremljanje ribištva podatke o položaju iz sistema VMS posreduje izvršnemu sekretarju NAFO ter v vednost Komisiji in agenciji EFCA čim prej, najpozneje pa 24 ur po njihovem prejemu, ter da lahko ribiškim plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, dovoli, da podatke o položaju iz sistema VMS posredujejo prek satelita, elektronske pošte, radijske zveze, telefaksa ali teleksa neposredno izvršnemu sekretarju NAFO, ter

(b)  da so podatki o položaju iz sistema VMS, ki se posredujejo izvršnemu sekretarju NAFO, skladni z obliko za izmenjavo podatkov, določeno v Prilogi II.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 34 Priloge k tej uredbi in dodatno opisano v Prilogi II.D k navedenim ukrepom iz točke 31 Priloge k tej uredbi.

10.  Vsaka država članica lahko podatke iz sistema VMS NAFO uporabi za iskanje in reševanje ali za namene pomorske varnosti.

POGLAVJE VI

SISTEM OPAZOVANJA

Člen 27

Program opazovanja

1.   Opazovalci so neodvisni in nepristranski, usposobljeni ter imajo znanje, spretnosti in sposobnosti za opravljanje vseh nalog, funkcij in zahtev, kot je določeno v tem členu. Opazovalci opravljajo svoje naloge in funkcije nepristransko, ne glede na državno pripadnost in državo zastave plovila ter v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi plovil, ki lovijo na upravnem območju, niso izpostavljeni neustreznim vplivom in nimajo nobenih koristi.

2.   Brez poseganja v izjemo iz odstavka 3, ima vsako ribiško plovilo med opravljanjem ribolovnih dejavnosti na upravnem območju na krovu stalno vsaj enega opazovalca v skladu z določbami programa opazovanja. Ribiško plovilo ne začne ribolova, dokler nanj ne prispe napoteni opazovalec. Če plovilo kljub zahtevi na krovu nima opazovalca, to šteje za resno kršitev.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 in pod pogojem, da NAFO ni zahtevala višje ravni prisotnosti opazovalcev, lahko država članica zastave dovoli svojim ribiškim plovilom, da imajo med letom na krovu opazovalca na manj kot 100 %, vendar ne manj kot 25 %, ribolovnih potovanj njene flote na upravnem območju ali dni, ko so ribiška plovila na upravnem območju, če država članica zastave za plovila, na katerih ni opazovalca:

(a)  zagotovi, da zadevna plovila lovijo vrste na območjih, kjer je pričakovan zanemarljiv prilov drugih vrst;

(b)  zagotovi, da plovilo izpolnjuje vse zahteve za sprotno poročanje;

(c)   fizično pregleda oziroma po oceni tveganja drugače preveri vsako iztovarjanje z zadevnega plovila v svojih pristaniščih skladno z nacionalnimi postopki spremljanja in nadzora. Če je ugotovljena in potrjena kakršna koli kršitev te uredbe, pripravi poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki, predpisani v Prilogi IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 9 Priloge k tej uredbi, in ga čim prej po potrditvi kršitve posreduje Komisiji;

(d)   čim bolj zgodaj pred ribolovnim potovanjem Komisiji posreduje naslednje informacije:

(i)   ime, številko IMO in mednarodni radijski klicni znak plovila;

(ii)   dejavnike v podporo odločitvi za odobritev odstopanja od 100 % prisotnosti;

(e)   Komisiji vsako leto do 15. februarja predloži poročilo za predhodno koledarsko leto s primerjavo vseh ustreznih ribolovnih dejavnosti, ki prikazuje razlike med potovanji, na katerih je imelo plovilo na krovu opazovalca, in potovanji, na katerih opazovalca ni bilo. Komisija te informacije posreduje izvršnemu sekretarju NAFO do 1. marca vsako leto.

4.   Kadar inšpektor izda obvestilo o kršitvi ribiškemu plovilu, ki v času obvestila na krovu nima opazovalca, razen kadar je odsotnost opazovalca v skladu z odstavkom 3, kršitev šteje za resno kršitev za namene člena 35(1) in kadar država članica zastave od ribiškega plovila ne zahteva, da takoj odpluje do pristanišča v skladu s členom 35(3), ribiškemu plovilu brez odlašanja dodeli opazovalca.

5.   Vsaka država članica:

(a)   vsako leto pred začetkom ribolova plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, na upravnem območju Komisiji pošlje posodobljen seznam opazovalcev (ime in, če je ustrezno, dokument o istovetnosti), ki jih namerava napotiti na plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in izvajajo dejavnost v upravnem območju;

(b)   od plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, zahteva, da imajo na krovu opazovalca s seznama iz točke (a), v skladu s programom opazovanja;

(c)   kolikor je izvedljivo, zagotovi, da posamezni opazovalci niso napoteni na zaporedna potovanja istega plovila;

(d)   zagotovi, da so opazovalci na morju opremljeni z neodvisno dvosmerno komunikacijsko napravo;

(e)   sprejme ustrezne ukrepe za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, da zagotovi varne delovne pogoje, zaščito, varnost in dobrobit opazovalcev pri opravljanju njihovih nalog v skladu z mednarodnimi standardi ali smernicami;

(f)   zagotovi, da opazovalci obravnavajo vse podatke in informacije o ribolovu, zbrane med njihovo napotitvijo, tudi posnete fotografije in videe, v skladu z veljavnimi zahtevami o zaupnosti.

6.   Ko država članica od opazovalca za plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, prejme poročilo opazovalca o odstopanju od ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ali o incidentu, vključno z morebitnimi primeri oviranja, ustrahovanja, motenja ali drugačnega preprečevanja opazovalcu, da bi opravljal svoje naloge:

(a)   poročilo obravnava čim bolj diskretno in upošteva njegovo občutljivost v skladu z veljavnimi zahtevami o zaupnosti;

(b)   oceni odstopanja iz poročila opazovalca ter izvede nadaljnje ukrepe, za katere meni, da so ustrezni;

(c)   pripravi poročilo o nadaljnjih ukrepih in ga predloži Komisiji.

7.   Vsaka država članica Komisiji:

(a)   najpozneje 24 ur preden se na krov ribiškega plovila vkrca napoteni opazovalec, zagotovi ime ribiškega plovila in mednarodni radijski klicni znak ter ime in, če je ustrezno, dokument o istovetnosti zadevnega opazovalca;

(b)   zagotovi dnevno poročilo opazovalca iz točke (e) odstavka 11 v elektronski obliki, takoj ko ga prejme;

(c)   v dvajsetih dneh po pristanku plovila v pristanišču zagotovi poročilo opazovalca o potovanju iz odstavka 11;

(d)   do 15. februarja vsako leto zagotovi poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz tega člena v predhodnem koledarskem letu.

8.   Če ima ribiško plovilo na krovu opazovalca iz druge države članice ali pogodbenice NAFO, ta opazovalec poroča državi članici zastave plovila.

9.   Če ribiško plovilo, ki bi moralo imeti na krovu opazovalca, tega nima, lahko država članica zastave kateri koli drugi pogodbenici dovoli, da na plovilo napoti opazovalca.

10.   Če je med napotitvijo ugotovljeno, da obstaja resna nevarnost za opazovalca, država članica zastave sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da opazovalec zapusti plovilo, razen če in dokler nevarnost ni odpravljena.

11.   Opazovalec, napoten na plovilo, opravlja vsaj naslednje naloge:

(a)   za vsak izvlek/namestitev v obliki, določeni v Prilogi II.M ukrepov za ohranjanje iz izvrševanje iz točke 35 Priloge k tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: poročilo opazovalca o potovanju), evidentira:

(i)   količino celotnega ulova po vrstah, vključno z zavržki, in indikatorske vrste za občutljive morske ekosisteme iz dela VI Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 3 Priloge k tej uredbi:

–  kot je zabeležena v ribolovnem in proizvodnem dnevniku plovila,

–  kot jo neodvisno oceni opazovalec.

Za izvleke, za katere neodvisne ocene opazovalca niso mogoče, bi bilo treba zadevna podatkovna polja pustiti prazna in dodati opombo v polju za opombe;

(ii)   vse ugotovljene nedoslednosti med različnimi viri podatkov o ulovu;

(iii)   vrsto orodja, velikost mrežnega očesa, pritrdilne elemente;

(iv)   podatke o naporu;

(v)   zemljepisno širino in dolžino, globino ribolova;

(vi)   pri ribolovu z vlečnimi mrežami, čas med koncem namestitve do začetka izvleka orodja. V vseh drugih primerih, začetek namestitve in konec izvleka;

(b)   spremlja raztovorni načrt plovila iz člena 25 in v poročilu opazovalca evidentira morebitna ugotovljena odstopanja;

(c)   evidentira vse opažene prekinitve ali motenja sistema VMS;

(d)   namesti instrumente plovila samo ob soglasju kapitana plovila;

(e)   vsak dan pred 12.00 po UTC, ne glede na to, ali plovilo izvaja ribolovne dejavnosti ali ne, posreduje poročilo opazovalca po oddelkih centru države članice zastave za spremljanje ribištva v skladu s Prilogo II.G ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 36 Priloge k tej uredbi;

(f)   opravi delo, tudi za znanstvene namene, ki ga morda zahteva NAFO;

(g)   poročilo opazovalca v računalniško berljivi obliki in po možnosti s priloženimi povezanimi fotografijami, ki jih je posnel opazovalec:

(i)   čim prej po izplutju z upravnega območja ter najpozneje ob pristanku plovila v pristanišče, predloži državi članici zastave;

(ii)   takoj po pristanku v pristanišču, v primeru inšpekcije v pristanišču, predloži lokalnemu pristaniškemu inšpekcijskemu organu;

(h)   je na voljo inšpektorjem na morju ali v pristanišču po pristanku plovila za namene preiskave ribolovnih dejavnosti plovila;

(i)   glede incidentov neskladnosti s to uredbo:

–   z uporabo dvosmerne komunikacijske naprave brez odlašanja poroča pristojnemu organu države članice zastave plovila o odstopanjih od te uredbe, vključno s primeri oviranja, ustrahovanja, motenja ali kakršnega koli drugega preprečevanja opazovalcu, da bi opravil svoje naloge, ter

–   vodi podrobno evidenco, vključno z ustreznimi fotografijami in videoposnetki, o okoliščinah in informacijah glede primerov odstopanja od te uredbe ter jo čim prej in najpozneje ob pristanku plovila v pristanišču posreduje centru države članice zastave za spremljanje ribištva.

12.   Kapitan plovila, ki pluje pod zastavo države članice:

(a)   sodeluje z opazovalcem in mu zagotovi pomoč, ki jo ta potrebuje za opravljanje svojih nalog. K takemu sodelovanju spada zagotavljanje, da ima opazovalec ves potrebni dostop do ulova, vključno z ulovom, ki ga plovilo morda namerava zavreči;

(b)   opazovalcu zagotovi hrano in nastanitev s standardom, ki ni nižji od tistega, ki je zagotovljen za častnike na krovu. Če nastanitve za častnike niso na voljo, se opazovalcu zagotovi namestitev s standardom, ki je čim bliže standardu, ki je zagotovljen za častnike, vendar ni nižji od standarda, ki je zagotovljen za posadko;

(c)   zagotovi dostop do vseh operativnih območij plovila, ki je potreben, da opazovalec konča svoje naloge, vključno s skladiščem/skladišči, območjem/območji proizvodnje, mostom, opremo za obdelavo odpadkov ter navigacijsko in komunikacijsko opremo;

(d)   ne ovira, ustrahuje, moti, vpliva na, podkupuje ali poskuša podkupiti opazovalca pri opravljanju njegovih nalog;

(e)   vključi opazovalca v vse vaje za ravnanje v izrednih razmerah, ki se izvajajo na krovu, ter

(f)   obvesti opazovalca, kadar inšpekcijska skupina sporoči svojo namero, da se bo vkrcala.

13.   Če ni drugače dogovorjeno z drugo pogodbenico NAFO ali drugo državo članico zastave, vsaka država članica krije stroške plačila opazovalcev, ki jih napoti. Brez poseganja v odstavek 14 lahko država članica zastave dovoli izvajalcem ribolova, da prispevajo za stroške plačila opazovalcev.

14.   Opazovalci ne smejo imeti finančnih ali drugih interesov ter so tudi plačani na način, ki dokazuje njihovo finančno neodvisnost od plovil, ki lovijo na upravnem območju.

15.  Informacije, ki jih morajo zagotoviti države članice v skladu s točkama (c) in (d) odstavka 3, točko (a) odstavka 5, točko (c) odstavka 6 in odstavkom 7, se posredujejo Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, ki zagotovita, da se te informacije brez odlašanja posredujejo izvršnemu sekretarju NAFO za objavo na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

POGLAVJE VII

SISTEM SKUPNIH INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV IN NADZORA

Člen 28

Splošne določbe

1.  Agencija EFCA usklajuje dejavnosti inšpekcijskih pregledov in nadzora za Unijo. V dogovoru z zadevnimi državami članicami lahko v ta namen pripravi skupne operativne programe inšpekcijskih pregledov in nadzora (v nadaljnjem besedilu: sistem). Države članice, katerih plovila se ukvarjajo z ribolovom na upravnem območju, sprejmejo potrebne ukrepe za lažje izvajanje tega sistema, še zlasti v zvezi s potrebnimi človeškimi in materialnimi viri in obdobji ter conami, kjer se ti viri uporabljajo.

2.  Inšpekcijske preglede in nadzor opravljajo inšpektorji, ki jih dodelijo države članice, agencija EFCA pa je o njih obveščena prek sistema.

3.  Države članice lahko v sodelovanju s Komisijo in agencijo EFCA na podlagi medsebojnega dogovora inšpektorje in koordinatorje agencije EFCA, ki jih je agencija EFCA dodelila sistemu, napotijo na inšpekcijsko plovilo druge pogodbenice NAFO.

4.  Vedno kadar je na upravnem območju prisotnih več kot 15 ribiških plovil držav članic, agencija EFCA in države članice zagotovijo, da je v tem času:

(a)  na upravnem območju prisoten inšpektor ali drug pristojni organ ali

(b)  na ozemlju pogodbenice NAFO, ki je sosednje območju Konvencije, prisoten pristojni organ;

(c)  države članice se brez odlašanja odzovejo na vsako obvestilo o kršitvi na upravnem območju, ki jo stori ribiško plovilo, ki pluje pod njihovo zastavo.

5.  Države članice, ki sodelujejo v sistemu, vsakemu inšpekcijskemu plovilu ob vstopu na upravno območje predložijo seznam opažanj in vkrcanj, ki so bili izvedena v prejšnjem desetdnevnem obdobju, vključno z datumi, koordinatami in vsemi ostalimi relevantnimi informacijami.

6.  Vsaka država članica, ki sodeluje v sistemu, v sodelovanju s Komisijo ali agencijo EFCA zagotovi, da vsako inšpekcijsko plovilo, ki pluje pod njeno zastavo in ki izvaja dejavnosti na upravnem območju, vzdržuje zaščitene stike, po možnosti dnevne, z vsemi ostalimi inšpekcijskimi plovili, ki izvajajo dejavnosti na upravnem območju, za izmenjavo informacij, ki so potrebne za usklajevanje njihovih dejavnosti.

7.  Inšpektorji, ki obiščejo raziskovalno plovilo, upoštevajo status plovila in postopke inšpekcijskega pregleda omejijo na tiste, ki so potrebni za preverjanje, ali plovilo izvaja dejavnosti, ki so v skladu z njegovim raziskovalnim načrtom. Kadar inšpektorji utemeljeno sumijo, da plovilo izvaja dejavnosti, ki niso v skladu z njegovim raziskovalnim načrtom, takoj obvestijo Komisijo in agencijo EFCA.

8.  Države članice zagotovijo, da njihovi inšpektorji plovila, ki izvajajo dejavnosti na upravnem območju, obravnavajo enakovredno in na enak način, tako da se izognejo nesorazmernemu številu inšpekcijskih pregledov plovil, ki plujejo pod zastavo katere koli pogodbenice NAFO. V katerem koli četrtletnem obdobju število inšpekcijskih pregledov, ki jih njihovi inšpektorji opravljajo na plovilih, ki plujejo pod zastavo druge pogodbenice NAFO, kolikor je to mogoče, odraža delež celotne ribolovne dejavnosti na upravnem območju, ki med drugim zajema ravni ulova in število ribolovnih dni na plovilo. Inšpektorji lahko pri določitvi pogostosti inšpekcijskih pregledov upoštevajo ribolovne vzorce in evidenco o skladnosti katerega koli ribiškega plovila.

9.  Država članica pri sodelovanju v sistemu zagotovi, da inšpektorji in inšpektorji pripravniki, dodeljeni sistemu, razen med inšpekcijskim pregledom ribiškega plovila, ki pluje pod njeno zastavo, in v skladu z njenim notranjim pravom:

(a)  ostanejo pod njenim operativnim nadzorom;

(b)  izvajajo določbe sistema;

(c)  ob vkrcanju na plovilo niso oboroženi;

(d)  ne izvršujejo zakonov in predpisov v zvezi z vodami Unije;

(e)  upoštevajo splošno sprejete mednarodne predpise, postopke in prakse v zvezi z varnostjo plovila, ki se pregleduje, in njegove posadke;

(f)  ne ovirajo ribolovnih dejavnosti ali natovarjanja ribiških proizvodov in se, kolikor je to izvedljivo, izogibajo ukrepom, ki bi škodljivo vplivali na kakovost ulova na krovu, ter

(g)  zabojnike odprejo tako, da se čim bolj olajša njihovo takojšnje ponovno zaprtje, pakiranje ali morebitno ponovno skladiščenje.

10.  Vsa poročila o inšpekcijskem pregledu, nadzoru in preiskavah iz tega poglavja ter povezane fotografije ali dokazi se obravnavajo kot zaupni v skladu s Prilogo II.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 37 Priloge k tej uredbi.

Člen 29

Zahteve po obveščanju

1.  Vsaka država članica najpozneje 1. novembra vsako leto agenciji EFCA (in v vednost Komisiji) pošlje naslednje informacije, ki jih agencija EFCA nato objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje:

(a)  kontaktne informacije pristojnega organa, ki deluje kot kontaktna točka za namene takojšnjega obveščanja o kršitvah na upravnem območju, in vse nadaljnje spremembe teh informacij, najpozneje 15 dni pred začetkom učinkovanja spremembe;

(b)  imena inšpektorjev in inšpektorjev pripravnikov ter ime, radijski klicni znak in kontaktne informacije za komunikacijo vsakega inšpekcijskega plovila, ki ga je dodelila sistemu. Kadarkoli je mogoče, obvestilo o spremembah tako sporočenih informacij posreduje najmanj 60 dni vnaprej.

2.  Kadar država članica sodeluje v sistemu, zagotovi, da je agencija EFCA vnaprej obveščena o datumu ter času začetka in konca vsake kontrole, ki jo izvaja inšpekcijsko plovilo, ki ga je tako dodelila.

Člen 30

Postopki nadzora

1.  Kadar inšpektor na upravnem območju opazi ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo pogodbenice NAFO in za katero obstaja utemeljeni sum, da gre za očitno kršitev te uredbe, takojšnji inšpekcijski pregled pa ni izvedljiv, inšpektor:

(a)  izpolni obrazec o poročilu o nadzoru ▌v skladu s Prilogo IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 38 Priloge k tej uredbi. Če je inšpektor ocenil obseg ali sestavo ulova vsebine izvleka, poročilo o nadzoru vsebuje vse relevantne informacije glede sestave izvleka in navedbo metode, uporabljene za oceno obsega;

(b)  fotografira plovilo in evidentira položaj, datum in čas fotografiranja ter

(c)  poročilo o nadzoru in fotografije brez odlašanja elektronsko posreduje svojemu pristojnemu organu.

2.  Pristojni organ države članice ob prejemu takega poročila o nadzoru brez odlašanja:

(a)  posreduje poročilo o nadzoru agenciji EFCA, ki jih objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje, da se posredujejo pogodbenici državi zastave plovila;

(b)  posreduje kopijo posnetih fotografij agenciji EFCA, ki jih nato posreduje pogodbenici državi zastave plovila ali državi članici zastave, če ta ni država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled;

(c)  zagotovi varnost in kontinuiteto dokazov za nadaljnje inšpekcijske preglede.

3.  Pristojni organ vsake države članice ob prejemu poročila o nadzoru v zvezi s plovilom, ki pluje pod njeno zastavo, izvede tako preiskavo, kot je potrebna za določitev ustreznega nadaljnjega ukrepanja.

4.  Vsaka država članica poročilo o preiskavi pošlje agenciji EFCA, ki ga objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje ter pošlje Komisiji.

Člen 31

Vkrcavanje in postopki inšpekcijskega pregleda za pogodbenice

Vsaka država članica zagotovi, da inšpektorji za inšpekcijske preglede, izvedene v skladu s sistemom:

(a)  pred vkrcavanjem ribiško plovilo po radiu z uporabo mednarodnega signalnega kodeksa obvestijo o imenu inšpekcijskega plovila;

(b)  na inšpekcijskem plovilu in plovilu za vkrcavanje izobesijo zastavico, prikazano v Prilogi IV.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 39 Priloge k tej uredbi;

(c)  zagotovijo, da inšpekcijsko plovilo med vkrcavanjem ostaja na varni razdalji od ribiškega plovila;

(d)  od ribiškega plovila ne zahtevajo, da se ustavi ali manevrira med vleko, metanjem ali izvlekom;

(e)  vsako skupino inšpektorjev omejijo na največ štiri inšpektorje, vključno z morebitnim inšpektorjem pripravnikom, ki lahko skupino inšpektorjev spremlja le zaradi usposabljanja. Kadar inšpektorje spremlja inšpektor pripravnik, inšpektorji ob vkrcanju pripravnika predstavijo kapitanu plovila. Inšpektor pripravnik le opazuje inšpekcijski pregled, ki ga izvajajo pooblaščeni inšpektorji, in nikakor ne ovira dejavnosti ribiškega plovila;

(f)  pri vkrcanju kapitanu plovila pokažejo svoje dokumente o istovetnosti NAFO, ki jih je izvršni sekretar NAFO izdal v skladu s členom 32.3(b) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje;

(g)  inšpekcijski pregled omejijo na štiri ure ali čas, ki je potreben za izvlek mreže ter pregled mreže in ulova, pri čemer se upošteva čas, ki je daljši, razen:

(i)  v primeru kršitve ali

(ii)  kadar inšpektor oceni, da se količina ulova na krovu razlikuje od količine ulova, evidentirane v ribolovnem ladijskem dnevniku; v tem primeru inšpektor inšpekcijski pregled omeji na dodatno uro, da se preverijo izračuni in postopki ter se znova pregleda ustrezna dokumentacija, ki se je uporabila za izračuna ulova na upravnem območju in ulova na krovu plovila;

(h)  zberejo vse relevantne informacije, uporabljene za ugotavljanje skladnosti s to uredbo, ki jih zagotovi opazovalec.

Člen 32

Obveznosti kapitana plovila med inšpekcijskim pregledom

Vsak kapitan plovila po potrebi sprejme ukrepe, potrebne za olajšanje inšpekcijskega pregleda, in sicer:

(a)  ko inšpekcijsko plovilo da znak, da se bo začel inšpekcijski pregled, zagotovi, da se mreže ne izvlečejo na krov vsaj 30 minut po prejetju znaka inšpekcijskega plovila;

(b)  na zahtevo inšpekcijskega plovila in kolikor je to v skladu z dobro mornarsko prakso, olajša vkrcanje inšpektorjev;

(c)  zagotovi lestev za vkrcanje v skladu s Prilogo IV.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 40 Priloge k tej uredbi;

(d)  zagotovi, da so vsa mehanska dvigala primerna za varno uporabo ter za varen prehod z dvigala na krov in nazaj;

(e)  inšpektorjem zagotovi dostop do vseh ustreznih območij, krovov in prostorov, predelanega in nepredelanega ulova, mrež ali drugega orodja, opreme in vseh ustreznih dokumentov, ki so po njihovem mnenju potrebni za preverjanje skladnosti s to uredbo;

(f)  evidentira in inšpektorjem na zahtevo zagotovi koordinate začetne in končne točke vsake poskusne vleke v skladu s točko (iii) točke (b) člena 8(1);

(g)  na zahtevo inšpektorja predloži registracijske dokumente, načrte ali opise prostorov za ribe, proizvodne ladijske dnevnike in natovorne načrte ter zagotavlja tako pomoč, kot jo inšpektor razumno potrebuje pri ugotavljanju, ali se dejansko natovorjeni ulov ujema z natovornim načrtom;

(h)  ne ovira nobenega stika med inšpektorji in opazovalcem ter spoštuje zasebnost, ki jo inšpektorji in opazovalec potrebujejo pri opravljanju svojih nalog;

(i)   inšpektorjem omogoči, da vzamejo vzorce predelanih rib za namene identifikacije vrst z analizo DNK;

(j)  sprejme take ukrepe, kot so morda potrebni za ohranitev celovitosti vseh plomb, ki jih namestijo inšpektorji, in vseh dokazov, ki ostanejo na krovu, dokler država zastave ne odredi drugače;

(k)  da se zagotovi kontinuiteta dokazov, če so bile nameščene plombe in/ali zavarovani dokazi, podpiše ustrezni oddelek poročila o inšpekcijskem pregledu, s čimer potrdi namestitev plomb;

(l)  prekine ribolov, kadar inšpektorji to zahtevajo v skladu s točko (b) člena 35(2);

(m)  na zahtevo zagotovi uporabo komunikacijske opreme na plovilu ter operaterja, ki inšpektorjem omogoči prejemanje in pošiljanje sporočil;

(n)  na zahtevo inšpektorjev odstrani kateri koli del ribolovnega orodja, za katerega se zdi, da ni odobren na podlagi te uredbe;

(o)  v primeru vpisov inšpektorjev v ladijske dnevnike inšpektorju zagotovi kopijo vsake strani, na kateri je tak vpis, in na zahtevo inšpektorjev podpiše vsako stran, da potrdi, da gre za verodostojno kopijo, ter

(p)  kadar se zahteva prekinitev ribolova, ribolova ne nadaljuje, dokler:

(i)  inšpektorji ne končajo inšpekcijskega pregleda in zavarujejo dokazov in

(ii)  kapitan plovila ne podpiše ustreznega oddelka poročila o inšpekcijskem pregledu v skladu s točko (k).

Člen 33

Poročilo o inšpekcijskem pregledu in nadaljnje ukrepanje

1.  Vsaka država članica zagotovi, da njeni inšpektorji za vsak inšpekcijski pregled izpolnijo poročilo o inšpekcijskem pregledu v obliki, ki je določena v Prilogi IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 41 Priloge k tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: poročilo o inšpekcijskem pregledu).

2.  Za namene poročila o inšpekcijskem pregledu:

(a)  se ribolovno potovanje šteje za trenutno, kadar ima pregledano plovilo na krovu ulov, ki je bil pridobljen na upravnem območju med potovanjem;

(b)  inšpektorji pri primerjavi vpisov v proizvodni ladijski dnevnik z vpisi v ribolovnem ladijskem dnevniku proizvodno težo pretvorijo v živo težo, pri čemer se ravnajo po pretvorbenih faktorjih iz prilog XIII, XIV in XV Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 404/2011(16) za ribiška plovila Unije glede vrst in predstavitev, zajetih v navedenih prilogah, in pretvorbenih faktorjev, ki jih uporablja kapitan plovila v drugih primerih;

(c)  inšpektorji:

(i)  na podlagi vpisov v ladijski dnevnik pripravijo povzetek za trenutno ribolovno potovanje o ulovu plovila na upravnem območju po vrstah in sektorjih;

(ii)  povzetke vpišejo v oddelek 12 poročila o inšpekcijskem pregledu, razlike med evidentiranim ulovom in njihovimi ocenami ulova na krovu pa v oddelek 14.1 poročila o inšpekcijskem pregledu;

(iii)  po opravljenem inšpekcijskem pregledu podpišejo poročilo o inšpekcijskem pregledu ter ga predložijo kapitanu plovila, da ga podpiše in da pripombe, in vsaki priči, ki morda želi dati izjavo;

(iv)  takoj obvestijo svoj pristojni organ in mu v 24 urah ali takoj, ko je mogoče, posredujejo informacije in fotografije ter

(v)  kapitanu plovila predložijo kopijo poročila, pri čemer v ustreznem oddelku poročila o inšpekcijskem pregledu ustrezno evidentirajo morebitno kapitanovo zavrnitev, da potrdi prejem.

3.  Država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled:

(a)  agenciji EFCA pošlje poročilo o inšpekcijskem pregledu na morju, če je mogoče v 20 dneh po inšpekcijskem pregledu, za objavo na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje;

(b)  potem ko inšpektorji izdajo obvestilo o kršitvi, izvede postopek iz člena 34(2).

4.  Vsaka država članica zagotovi, da imajo poročila o inšpekcijskih pregledih in nadzoru, ki jih pripravijo inšpektorji NAFO, enako dokazilno vrednost za ugotavljanje dejstev kot poročila o inšpekcijskih pregledih in nadzoru, ki jih pripravijo njeni inšpektorji.

5.  Države članice medsebojno sodelujejo, da pospešijo sodne ali druge postopke, ki so se začeli kot posledica poročila, ki ga je inšpektor NAFO predložil v skladu s sistemom.

Člen 34

Postopki v zvezi s kršitvami

1.  Vsaka država članica zagotovi, da njeni inšpektorji po odkritju kršitve te uredbe:

(a)  kršitev evidentirajo v poročilu o inšpekcijskem pregledu;

(b)  v ribolovni ladijski dnevnik ali drug ustrezen dokument pregledanega plovila vpišejo in podpišejo zaznamek z navedbo datuma, zemljepisnih koordinat območja in narave kršitve, naredijo kopijo vsakega ustreznega vpisa in kapitana plovila pozovejo, da podpiše vsako stran, in tako potrdi, da gre za verodostojno kopijo izvirnika;

(c)  fotografirajo orodje, ulov ali druge dokaze, za katere inšpektor meni, da so potrebni v zvezi s kršitvijo;

(d)  varno pritrdijo inšpekcijsko plombo, prikazano na inšpekcijski plombi NAFO v Prilogi IV.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 42 Priloge k tej uredbi, kot je primerno, ter v poročilu o inšpekcijskem pregledu ustrezno evidentirajo sprejete ukrepe in serijsko številko vsake plombe;

(e)  kapitana plovila pozovejo, naj:

(i)  podpiše ustrezen oddelek poročila o inšpekcijskem pregledu, s čimer potrdi namestitev plomb, da bi se zagotovila kontinuiteta dokazil in dokazov, in

(ii)  da pisno izjavo v ustreznem oddelku poročila o inšpekcijskem pregledu;

(f)  od kapitana plovila zahtevajo, da odstrani vse dele ribolovnega orodja, za katere se zdi, da niso odobreni na podlagi te uredbe, ter

(g)  kadar je mogoče, o kršitvi obvestijo opazovalca.

2.  Država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled:

(a)  v 24 urah po odkritju kršitve Komisiji in agenciji EFCA posreduje pisno obvestilo o kršitvi, ki ga sporočijo njeni inšpektorji, agencija EFCA pa ga nato posreduje pristojnemu organu pogodbenice države zastave ali države članice zastave, če ta ni država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled, in izvršnemu sekretarju NAFO. Pisno obvestilo vključuje informacije, vpisane v točko 15 poročila o inšpekcijskem pregledu iz Priloge IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 41 Priloge k tej uredbi, navedbo ustreznih ukrepov in podroben opis podlage za izdajo obvestila o kršitvi ter dokaze v podporo obvestilu; kadar je mogoče, se mu priložijo fotografije orodja, ulova ali drugih dokazov, povezanih s kršitvijo, iz odstavka 1 tega člena;

(b)  v petih dneh od vrnitve inšpekcijskega plovila v pristanišče Komisiji in agenciji EFCA posreduje poročilo o inšpekcijskem pregledu;

agencija EFCA poročilo o inšpekcijskem pregledu v formatu PDF objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

3.  Država članica zastave nadaljnje ukrepe v zvezi s kršitvami sprejme v skladu z določbami člena 36.

Člen 35

Dodatni postopki za resne kršitve

1.  Med resne kršitve v smislu člena 90 Uredbe (ES) št. 1224/2009 spadajo vse naslednje kršitve:

(a)  ribolov v okviru kvote „drugo“ brez predhodnega obvestila Komisiji v nasprotju s členom 5;

(b)  ribolov v okviru kvote „drugo“ več kot pet delovnih dni po zapori ribolova v nasprotju s členom 5;

(c)  usmerjeni ribolov staleža, za katerega velja moratorij ali za katerega je ribolov kako drugače prepovedan, v nasprotju s členom 6;

(d)  usmerjeni ribolov staležev ali vrst po datumu zaprtja ribolova države članice, o katerem je bila obveščena Komisija, v nasprotju s členom 6;

(e)  ribolov na zaprtem območju v nasprotju s členom 9(5) in členom 11;

(f)  ribolov z ribolovnim orodjem za pridneni ribolov na območju, zaprtem za dejavnosti pridnenega ribolova, v nasprotju s poglavjem III;

(g)  uporaba neodobrene velikosti mrežnega očesa v nasprotju s členom 13;

(h)  ribolov brez veljavnega dovoljenja;

(i)  napačno evidentiranje ulova v nasprotju s členom 25;

(j)  odsotnost satelitskega sistema za spremljanje na krovu ali motenje njegovega delovanja v nasprotju s členom 26;

(k)  nepošiljanje sporočil o ulovu v nasprotju s členom 10(3) ali členom 25;

(l)  preprečevanje opravljanja dolžnosti inšpektorjev ali opazovalcev z oviranjem, ustrahovanjem, motenjem ali kako drugače ali izvajanje kakršne koli druge oblike posrednega pritiska;

(m)  storitev kršitve s tem, da na krovu ni opazovalca;

(n)  prikrivanje, nedovoljeno spreminjanje ali uničevanje dokazov, povezanih s preiskavo, vključno s prelomom ali nedovoljenim spreminjanjem plomb ali dostopom do zapečatenih območij;

(o)  predložitev ponarejenih dokumentov ali predložitev napačnih informacij inšpektorju, s čimer se prepreči odkritje resne kršitve;

(p)  iztovarjanje, pretovarjanje ali uporaba drugih pristaniških storitev:

(i)  v pristanišču, ki ni določeno v skladu z določbami člena 39(1), ali

(ii)  brez dovoljenja države pristanišča iz člena 39(6);

(q)  neizpolnjevanje določbe iz člena 41(1);

(r)  da na krovu ni opazovalca, če je to zahtevano.

2.  Kadar inšpektor prijavlja plovilo zaradi storjene resne kršitve:

(a)  sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in kontinuitete dokazov, vključno z zapečatenjem skladišča plovila in/ali ribolovnega orodja, kot je ustrezno, za nadaljnji inšpekcijski pregled;

(b)  zahteva, da kapitan plovila preneha vse ribolovne dejavnosti, za katere se zdi, da predstavljajo resno kršitev, ter

(c)  takoj obvesti pristojni organ inšpektorja ter mu v 24 urah posreduje informacije in po možnosti fotografije. Pristojni organ, ki prejme te informacije, obvesti pogodbenico državo zastave ali državo članico zastave, če ta ni država članica, ki izvaja inšpekcijski pregled, v skladu s členom 34.

3.  Država članica zastave v primeru resne kršitve v zvezi s plovilom, ki pluje pod njeno zastavo:

(a)  brez odlašanja potrdi prejem povezanih informacij in fotografij;

(b)  zagotovi, da pregledano plovilo ne nadaljuje ribolova do nadaljnjega obvestila;

(c)  z uporabo vseh razpoložljivih informacij in gradiva pregleda zadevo in v 72 urah od plovila zahteva, da takoj odpluje v pristanišče zaradi popolnega pregleda v njeni pristojnosti, če je očitna katera od naslednjih resnih kršitev:

(i)  usmerjeni ribolov staleža, za katerega velja moratorij;

(ii)  usmerjeni ribolov staleža, katerega ribolov je prepovedan na podlagi člena 6;

(iii)  nepravilno evidentiranje ulova v nasprotju s členom 25 ali

(iv)  ponovitev enake resne kršitve v šestmesečnem obdobju.

4.  Kadar je resna kršitev nepravilno evidentiranje ulova, se pri popolnem inšpekcijskem pregledu zagotovita fizični inšpekcijski pregled in štetje celotnega ulova na krovu po vrstah in sektorjih.

5.  Za namene tega člena „nepravilno evidentiranje ulova“ pomeni razliko za 10 ton ali 20 %, pri čemer se upošteva večja vrednost, med inšpektorjevimi ocenami predelanega ulova na krovu, po vrstah ali v celoti, in številkami, vnesenimi v proizvodni ladijski dnevnik, izračunano kot odstotek številk proizvodnega ladijskega dnevnika.

6.  Če se s tem strinja država članica zastave in če pogodbenica NAFO, ki je država pristanišča, ni država članica inšpektorja, lahko pri popolnem inšpekcijskem pregledu in štetju ulova sodelujejo inšpektorji te pogodbenice NAFO, ki je država pristanišča, ali države članice pristanišča.

7.  Če se točka (c) odstavka 3 ne uporablja, država članica zastave bodisi:

(a)  plovilu dovoli nadaljevanje ribolova. V takem primeru država članica zastave Komisiji najpozneje dva dneva po obvestilu o kršitvi predloži pisno utemeljitev, zakaj plovilu ni bila odrejena vrnitev v pristanišče. Komisija to utemeljitev posreduje izvršnemu sekretarju NAFO; bodisi

(b)  od plovila zahteva, da takoj odpluje v pristanišče zaradi popolnega fizičnega inšpekcijskega pregleda v njeni pristojnosti.

8.  Kadar država članica zastave pregledanemu plovilu odredi vrnitev v pristanišče, se lahko inšpektorji vkrcajo na plovilo ali ostanejo na krovu plovila med plovbo do pristanišča, pod pogojem, da država članica zastave od inšpektorjev ne zahteva, da zapustijo plovilo.

Člen 36

Spremljanje kršitev

1.  V primeru kršitve plovila, ki pluje pod njeno zastavo, država članica:

(a)  izvede celovito preiskavo, po potrebi s fizičnim inšpekcijskim pregledom ribiškega plovila takoj, ko je mogoče;

(b)  sodeluje s pogodbenico NAFO, ki izvaja inšpekcijski pregled, ali državo članico, ki izvaja inšpekcijski pregled, če ta ni država članica zastave, da bi ohranila dokaze in nadzorno verigo v obliki, ki bo olajšala postopke v skladu z njenimi zakoni;

(c)  zoper osebe, odgovorne za plovilo, nemudoma začne sodne ali upravne postopke v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, ter

(d)  zagotovi, da so sankcije, ki se uporabljajo za kršitve, dovolj stroge, da učinkovito zagotovijo skladnost, odvračajo od nadaljnjih kršitev ali njihovih ponovitev in kršiteljem odvzamejo koristi, ki izhajajo iz kršitve.

2.  Sodni ali upravni postopki in sankcije iz točk (c) in (d) odstavka 1 lahko glede na resnost kršitve in v skladu z notranjim pravom med drugim vključujejo:

(a)  denarne kazni;

(b)  zaseg plovila, nezakonitega ribolovnega orodja in ulovov;

(c)  začasni ali trajni odvzem dovoljenja za izvajanje ribolovnih dejavnosti ter

(d)  zmanjšanje ali preklic vseh ribolovnih dodelitev.

3.  Vsaka država članica zastave zagotovi, da vsa obvestila o kršitvah obravnava, kot da bi kršitev sporočili njeni inšpektorji.

4.  Država članica zastave in država članica pristanišča:

(a)  Komisijo takoj obvestita o sodnih ali upravnih ukrepih in sankcijah iz točk (c) in (d) odstavka 1;

(b)  takoj, ko je izvedljivo, vendar najpozneje štiri mesece po nastanku resne kršitve, Komisiji pošljeta poročilo o napredku preiskave, vključno s podrobnostmi o vseh ukrepih, ki sta jih sprejeli ali začeli v zvezi s kršitvijo, ter

(c)  po končani preiskavi Komisiji nemudoma pošljeta poročilo o končnem izidu.

Člen 37

Poročila držav članic o inšpekcijskih pregledih, nadzoru in kršitvah

1.  Vsaka država članica do 1. februarja vsako leto Komisiji in agenciji EFCA v skladu s sistemom poroča o naslednjem:

(a)  številu inšpekcijskih pregledov ribiških plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, in ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo druge pogodbenice NAFO, ki jih je izvedla v preteklem koledarskem letu;

(b)  imenu vsakega ribiškega plovila, v zvezi s katerim so njeni inšpektorji izdali obvestilo o kršitvi, vključno z datumom in krajem inšpekcijskega pregleda ter naravo kršitve;

(c)  številu ur letenja njenih zrakoplovov za patruljiranje, številu opažanj takih zrakoplovov, številu poročil o nadzoru, ki jih je posredovala, ter za vsako tako poročilo datumu, času in kraju opažanj;

(d)  ukrepih, ki jih je sprejela v preteklem letu, vključno z natančnim opisom vseh sodnih ali upravnih postopkov ali naloženih sankcij (na primer znesek denarnih kazni, vrednost zaseženih rib in/ali orodja, izdana pisna opozorila), v zvezi z:

(i)  vsako kršitvijo, ki jo je inšpektor sporočil v zvezi s plovili, ki plujejo pod njeno zastavo, ter

(ii)  vsakim poročilom o nadzoru, ki ga je prejela.

Vsako leto do 1. marca Komisija informacije iz prvega pododstavka posreduje izvršnemu sekretarju NAFO.

2.  V poročilih iz točke (d) prvega pododstavka odstavka 1 se navede trenutni status zadeve. Država članica tako kršitev navede v vsakem naslednjem poročilu, dokler ne sporoči končnega izida kršitve.

3.  Država članica predloži dovolj podrobno obrazložitev glede vsake kršitve, v zvezi s katero ni ukrepala ali niso bile naložene kazni.

POGLAVJE VIII

POMORSKA INŠPEKCIJA PLOVIL, KI PLUJEJO POD ZASTAVO DRUGE POGODBENICE

Člen 38

Področje uporabe

To poglavje se uporablja za iztovarjanje, pretovarjanje ali uporabo pristanišč držav članic za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo druge pogodbenice NAFO in na upravnem območju izvajajo ribolovne dejavnosti. To poglavje se uporablja za plovila, ki imajo na krovu ulov z upravnega območja ali ribiške proizvode, proizvedene iz tega ulova, ki niso bili predhodno pretovorjeni ali iztovorjeni v pristanišču.

Člen 39

Dolžnosti države članice pristanišča

1.  Država članica pristanišča Komisiji in agenciji EFCA predloži seznam določenih pristanišč, v katera se lahko ribiškim plovilom dovoli dostop zaradi iztovarjanja, pretovarjanja in/ali zagotavljanja pristaniških storitev, in v največji možni meri zagotovi, da ima vsako določeno pristanišče zadostne zmogljivosti za izvajanje inšpekcijskih pregledov v skladu s tem poglavjem. Komisija seznam določenih pristanišč v formatu PDF objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje. Vse naknadne spremembe seznama, ki bodo nadomestile prejšnji seznam, se objavijo najpozneje 15 dni pred začetkom učinkovanja spremembe.

2.  Država članica pristanišča določi najkrajši rok za predhodno zahtevo. Rok za predhodno zahtevo je tri delovne dni pred pričakovanim prihodom. Vendar lahko država članica pristanišča v dogovoru s Komisijo določi drug rok za predhodno zahtevo, pri čemer med drugim upošteva vrsto proizvoda iz ulova ali razdaljo med ribolovnimi območji in svojimi pristanišči. Država članica pristanišča informacije o roku za predhodno zahtevo sporoči Komisiji, ki jih v formatu PDF objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

3.  Država članica pristanišča imenuje pristojni organ, ki je kontaktna točka za prejemanje zahtev v skladu s členom 41, prejemanje potrditev v skladu s členom 40(2) in izdajanje dovoljenj v skladu z odstavkom 6 tega člena. Država članica pristanišča ime in kontaktne informacije pristojnega organa sporoči Komisiji, ki jih v formatu PDF objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

4.  Zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3 se ne uporabljajo, kadar Unija plovilom, ki plujejo pod zastavo druge pogodbenice NAFO, ne dovoljuje iztovarjanja, pretovarjanja ali uporabe pristanišč.

5.  Država članica pristanišča kopijo obrazca iz člena 41(1) in (2) brez odlašanja pošlje pogodbenici NAFO državi zastave plovila ter, kadar je plovilo udeleženo pri dejavnostih pretovarjanja, pogodbenici NAFO državi zastave plovil dajalcev.

6.  Ribiška plovila ne smejo vpluti v pristanišče brez predhodnega dovoljenja pristojnih organov države članice pristanišča. Dovoljenje za iztovarjanje ali pretovarjanje ali uporabo drugih pristaniških storitev se izda šele po prejemu potrditve pogodbenice NAFO države zastave iz člena 40(2).

7.  Z odstopanjem od odstavka 6 lahko država članica pristanišča dovoli celotno ali delno iztovarjanje brez potrditve iz navedenega odstavka pod naslednjimi pogoji:

(a)  zadevne ribe se obdržijo v skladišču pod nadzorom pristojnih organov;

(b)  ribe je dovoljeno prodati, prevzeti, proizvesti ali pretovoriti šele po prejemu potrditve iz odstavka 6;

(c)  če potrditev ni prejeta v 14 dneh po koncu dejavnosti iztovarjanja, lahko država članica pristanišča ribe zaseže in odstrani v skladu z nacionalnimi predpisi.

8.  Država članica pristanišča kapitana ribiškega plovila brez odlašanja obvesti o svoji odločitvi, ali dovoli ali zavrne vplutje v pristanišče, ali če je plovilo v pristanišču, iztovarjanje, pretovarjanje in drugačno uporabo pristanišča. Če je vplutje plovila odobreno, država članica pristanišča kapitanu plovila vrne kopijo obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 43 Priloge k tej uredbi s pravilno izpolnjenim delom C. Ta kopija se brez odlašanja pošlje tudi Komisiji, ki jo objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje. V primer zavrnitve država članica pristanišča obvesti tudi pogodbenico NAFO državo zastave.

9.  V primeru preklica predhodne zahteve iz člena 41(2) država članica pristanišča kopijo preklicanega obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo pošlje Komisiji, ki jo objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje, za samodejno posredovanje pogodbenici NAFO državi zastave.

10.  Če načrt za obnovo ne zahteva drugače, država članica pristanišča v vsakem letu poročanja izvede inšpekcijske preglede vsaj 15 % vseh iztovarjanj ali pretovarjanj. Država članica pristanišča pri določanju, na katerih plovilih se bo izvedel inšpekcijski pregled, da prednost:

(a)  plovilom, ki jim je bilo pred tem zavrnjeno vplutje v pristanišče ali njegova uporaba v skladu s tem poglavjem ali katero koli določbo te uredbe, ter

(b)  zahtevam drugih pogodbenic NAFO, držav ali regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, da se pregleda določeno plovilo.

11.  Inšpekcijske preglede, ki so skladni s prilogo IV.H k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 44 Priloge k tej uredbi, izvedejo pooblaščeni inšpektorji države članice pristanišča, ki kapitanu plovila pred inšpekcijskim pregledom pokažejo dokumente o istovetnosti.

12.  Komisija lahko s soglasjem države članice pristanišča k spremljanju njenih inšpektorjev in opazovanju inšpekcijskega pregleda povabi inšpektorje drugih pogodbenic NAFO.

13.  Inšpekcijski pregled v pristanišču vključuje spremljanje celotnega iztovarjanja ali pretovarjanja ribolovnih virov v tem pristanišču. Inšpektorji države članice pristanišča med vsakim takim inšpekcijskim pregledom opravijo najmanj naslednje:

(a)  navzkrižno preverijo količine vsake iztovorjene ali pretovorjene vrste:

(i)  preverijo količine po vrstah, evidentiranih v ladijskem dnevniku;

(ii)  pregledajo poročila o ulovu in ribolovnih dejavnostih ter

(iii)  pregledajo vse informacije o ulovu iz predhodnega obvestila na obrazcu pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 43 Priloge k tej uredbi;

(b)  preverijo in evidentirajo količine po vrstah ulova, ki ostane na krovu ob končanem iztovarjanju ali pretovarjanju;

(c)  preverijo vse informacije inšpekcijskih pregledov, opravljenih v skladu s poglavjem VII;

(d)  preverijo vse mreže na krovu in evidentirajo meritve velikosti mrežnega očesa;

(e)  preverijo velikost rib zaradi skladnosti z zahtevami za najmanjšo velikost;

(f)   kadar je ustrezno, preverijo vrste, da ugotovijo, ali je deklaracija ulova točna.

14.  Kadar je mogoče, država članica pristanišča komunicira s kapitanom plovila ali višjimi člani posadke plovila in z opazovalcem ter – kadar je mogoče in po potrebi – zagotovi, da inšpektorja spremlja tolmač.

15.  Kadar je mogoče, država članica pristanišča ribiškega plovila ne zadržuje po nepotrebnem in zagotovi, da je plovilo izpostavljeno najmanjšim možnim motnjam in težavam, tudi tako, da ne povzroči nepotrebnega poslabšanja kakovosti rib.

16.  Vsak inšpekcijski pregled se dokumentira tako, da se izpolni obrazec PSC 3 (obrazec pomorske inšpekcije za inšpekcijski pregled) iz Priloge IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 9 Priloge k tej uredbi. Postopek za dokončanje poročila o inšpekcijskem pregledu pomorske inšpekcije in ravnanje pri tem vključuje naslednje:

(a)  inšpektorji opredelijo in navedejo podrobnosti o vsaki kršitvi te uredbe, ki jo odkrijejo med inšpekcijskim pregledom v pristanišču. Podrobnosti vključujejo vse relevantne informacije, ki so na voljo v zvezi s kršitvami, odkritimi na morju med trenutnim ribolovnim potovanjem pregledanega ribiškega plovila;

(b)  inšpektorji lahko dodajo vse pripombe, za katere menijo, da so ustrezne;

(c)  kapitanu plovila se omogoči, da doda kakršen koli komentar ali ugovor zoper poročilo ter da se po potrebi obrne na ustrezne organe države zastave, zlasti če ima resne težave z razumevanjem vsebine poročila;

(d)  inšpektorji podpišejo poročilo in kapitana plovila pozovejo, da ga podpiše. Podpis kapitana plovila na poročilu se uporablja le kot potrditev prejetja kopije poročila;

(e)  kapitanu plovila se zagotovi kopija poročila, ki vsebuje izid inšpekcijskega pregleda, vključno z morebitnimi ukrepi, ki bi se lahko sprejeli.

17.  Država članica pristanišča kopijo vsakega poročila o inšpekcijskem pregledu pomorske inšpekcije brez odlašanja pošlje Komisiji in agenciji EFCA. Komisija poročilo o inšpekcijskem pregledu pomorske inšpekcije v formatu PDF objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje ter tako omogoči samodejno posredovanje pogodbenici NAFO državi zastave in državi zastave vsakega plovila, ki je pretovorilo ulov na pregledano ribiško plovilo.

Člen 40

Dolžnosti države članice zastave

1.  Država članica zagotovi, da kapitan plovila, ki pluje pod njeno zastavo, izpolnjuje obveznosti za kapitane plovila iz člena 41.

2.  Država članica ribiškega plovila, ki namerava iztovoriti ali pretovoriti ulov ali uporabiti druge pristaniške storitve, ali če je plovilo udeleženo pri dejavnostih pretovarjanja zunaj pristanišča, to potrdi z vračilom kopije obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 43 Priloge k tej uredbi s pravilno izpolnjenim delom B, ki se posreduje v skladu s členom 39(5) in potrjuje, da:

(a)  je ribiško plovilo, ki je prijavilo ulov rib, imelo za prijavljene vrste zadostno kvoto;

(b)  so bile prijavljene količine rib na krovu pravilno sporočene glede na vrste in upoštevane pri izračunu omejitve ulova ali napora, ki se morda uporablja;

(c)  je ribiško plovilo, ki je prijavilo ulov rib, imelo dovoljenje za ribolov na prijavljenih območjih, ter

(d)  je bila prisotnost plovila na območju, za katerega je prijavilo ulov, preverjena v skladu s podatki iz sistema VMS.

3.  Država članica Komisiji pošlje kontaktne informacije pristojnega organa, ki deluje kot kontaktna točka za namene prejemanja zahtev v skladu s členom 39(5) in dajanja potrditev v skladu s členom 39(6). Komisija te informacije v formatu PDF objavi na spletišču NAFO za spremljanje, nadzor in sledenje.

Člen 41

Obveznosti kapitana plovila

1.  Kapitan ali zastopnik ribiškega plovila, ki namerava vpluti v pristanišče, zahtevo za vplutje pošlje pristojnim organom države članice pristanišča v roku za zahtevo iz člena 39(2). Taki zahtevi se priloži obrazec pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 43 Priloge k tej uredbi s pravilno izpolnjenim delom A, kot sledi:

(a)  obrazec pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo (PSC 1) iz dela A Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje se uporabi, kadar ima plovilo na krovu ali namerava iztovoriti ali pretovoriti lastni ulov, in

(b)  obrazec pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo (PSC 2) iz dela B Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje se uporabi, kadar je plovilo udeleženo v dejavnostih pretovarjanja. Uporabi se ločeni obrazec za vsako plovilo dajalca;

(c)  tako obrazec PSC 1 kot obrazec PSC 2 se izpolnita, kadar ima plovilo na krovu ali namerava iztovoriti ali pretovoriti tako svoj ulov kot ulov, ki ga prejme pri pretovarjanju.

2.  Kapitan plovila ali zastopnik lahko predhodno zahtevo prekliče tako, da obvesti pristojne organe pristanišča, ki ga je nameraval uporabiti. Zahtevi se priloži kopija izvirnega obrazca pomorske inšpekcije za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 43 Priloge k tej uredbi, pri čemer je treba čez obrazec napisati besedo „preklicano“.

3.  Kapitan plovila dejavnosti iztovarjanja ali pretovarjanja ne začne ali ne uporabi drugih pristaniških storitev, preden pristojni organ države članice ne izda dovoljenja ali dokler se ne izteče predvideni čas prihoda, kot je naveden na obrazcu PSC 1 ali PSC 2. Vendar se lahko dejavnosti iztovarjanja ali pretovarjanja in uporaba drugih pristaniških storitev začnejo pred predvidenim časom prihoda z dovoljenjem pristojnih organov države članice pristanišča.

4.  Kapitan plovila:

(a)  sodeluje in pomaga pri inšpekcijskem pregledu plovila, ki se opravlja v skladu s temi postopki, ter inšpektorjev države pristanišča ne ovira, ustrahuje ali moti pri opravljanju njihovih dolžnosti;

(b)  zagotovi dostop do vseh površin, krovov, prostorov, ulova, mrež ali drugega orodja ali opreme ter zagotovi vse relevantne informacije, ki jih zahtevajo inšpektorji države pristanišča, vključno s kopijami vseh ustreznih dokumentov.

Člen 42

Kršitve, odkrite med inšpekcijskimi pregledi v pristanišču

Kadar se kršitev odkrije med inšpekcijskim pregledom plovila v pristanišču, se uporabljajo ustrezne določbe členov 34 do 37.

Člen 43

Zaupnost

Države članice, pristojni organi, upravljavci, kapitani plovil in posadka kot zaupne obravnavajo vsa poročila o inšpekcijskih pregledih in preiskavah ter s tem povezane fotografije ali dokaze in obrazce iz tega poglavja v skladu s pravili o zaupnosti iz Priloge II.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 37 Priloge k tej uredbi.

POGLAVJE IX

NEPOGODBENICA

Člen 44

Domneva o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu

Za plovilo nepogodbenice se domneva, da je zmanjševalo učinkovitost te uredbe in izvajalo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, če je bilo:

(a)  opaženo ali za katero je bilo z drugimi sredstvi ugotovljeno, da opravlja ribolovne dejavnosti na upravnem območju;

(b)  udeleženo pri pretovarjanju z drugim plovilom nepogodbenice, ki je bilo opaženo ali za katero je bilo ugotovljeno, da opravlja ribolovne dejavnosti na upravnem območju ali zunaj njega, in/ali

(c)  vključeno na seznam plovil, ki opravljajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC)(17).

Člen 45

Opažanje in inšpekcijski pregled plovil nepogodbenice na upravnem območju

Vsaka država članica, ki na upravnem območju izvaja inšpekcijski pregled in/ali nadzor, odobren na podlagi sistema skupnih inšpekcijskih pregledov in nadzora, in opazi ali ugotovi, da plovilo nepogodbenice opravlja ribolovne dejavnosti na upravnem območju:

(a)  informacije takoj posreduje Komisiji na obrazcu za poročilo o nadzoru iz Priloge IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 38 Priloge k tej uredbi;

(b)  poskuša kapitana plovila obvestiti, da se za plovilo domneva, da izvaja nezakoniti, neurejeni in neregulirani ribolov ter da se bodo te informacije poslale vsem pogodbenicam, ustreznim regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva in državi zastave plovila;

(c)  če je primerno, od kapitana plovila zahteva dovoljenje za vkrcanje na plovilo zaradi inšpekcijskega pregleda, in

(d)  kadar kapitan plovila privoli v inšpekcijski pregled:

(i)  ugotovitve inšpektorja brez odlašanja posreduje Komisiji na obrazcu za poročilo o inšpekcijskem pregledu iz Priloge IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 41 Priloge k tej uredbi, in

(ii)  kapitanu plovila predloži kopijo poročila o inšpekcijskem pregledu plovila.

Člen 46

Vplutje v pristanišče in inšpekcijski pregled plovil nepogodbenice

1.  Vsak kapitan plovila nepogodbenice dovoljenje za vplutje v pristanišče zahteva od pristojnega organa države članice pristanišča v skladu z določbami člena 41.

2.  Vsaka država članica pristanišča:

(a)  državi zastave plovila in Komisiji brez odlašanja pošlje informacije, ki jih je prejela na podlagi člena 41;

(b)  plovilu nepogodbenice zavrne vplutje v pristanišče, kadar:

(i)  kapitan plovila ni izpolnil zahtev iz člena 41(1) ali

(ii)  država zastave ni potrdila ribolovnih dejavnosti plovila v skladu s členom 40(2);

(c)  kapitana plovila ali zastopnika, državo zastave tega plovila in Komisijo obvesti o svoji odločitvi, da plovilu nepogodbenice zavrne vplutje v pristanišče, iztovarjanje, pretovarjanje ali drugo uporabo pristanišča;

(d)  prepoved vplutja v pristanišče prekliče le, če država pristanišča ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi, da so bili razlogi, na podlagi katerih je bilo vplutje prepovedano, neustrezni ali napačni ali da taki razlogi ne obstajajo več;

(e)  kapitana plovila ali zastopnika, državo zastave tega plovila in Komisijo obvesti o svoji odločitvi, da prekliče prepoved vplutja v pristanišče, iztovarjanja, pretovarjanja ali druge uporabe pristanišča plovila nepogodbenice;

(f)  kadar dovoli vplutje, zagotovi, da plovilo pregledajo ustrezno pooblaščeni uradniki, ki ustrezno poznajo to uredbo, in da se inšpekcijski pregled izvede v skladu s členom 39(11) do (17), ter

(g)  Komisiji brez odlašanja pošlje kopijo poročila o inšpekcijskem pregledu in podrobnosti o morebitnih nadaljnjih ukrepih, ki jih je sprejela.

3.  Vsaka država članica zagotovi, da nobeno plovilo nepogodbenice ne izvaja dejavnosti iztovarjanja ali pretovarjanja ali kako drugače uporablja njena pristanišča, razen če so plovilo pregledali njeni ustrezno pooblaščeni uradniki, ki ustrezno poznajo to uredbo, in kapitan plovila dokaže, da so bile vrste rib na krovu, za katere velja konvencija, ujete zunaj upravnega območja ali v skladu s to uredbo.

Člen 47

Začasni seznam plovil, ki opravljajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov

1.  Vsaka država članica lahko poleg informacij, ki jih države članice predložijo v skladu s členoma 42 in 44, Komisiji brez odlašanja posreduje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri identifikaciji katerega koli plovila nepogodbenice, ki na upravnem območju morebiti izvaja nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov.

2.  Če pogodbenica nasprotuje vključitvi plovila z NEAFC seznama plovil, ki opravljajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, na NAFO seznam plovil, ki opravljajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, ali izbrisu z njega, izvršni sekretar NAFO tako plovilo uvrsti na začasni seznam plovil, ki opravljajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov.

Člen 48

Ukrepi zoper plovila, uvrščena na seznam plovil, ki opravljajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov

Vsaka država članica sprejme vse potrebne ukrepe, za odvračanje od nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, njegovo preprečevanje in odpravljanje, za katero koli plovilo, uvrščeno na seznam plovil, ki opravljajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, vključno s:

(a)  prepovedjo kateremu koli plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, da razen v primeru višje sile sodeluje v ribolovnih dejavnostih s takim plovilom, vključno s skupnimi ribolovnimi operacijami;

(b)  prepovedjo obnavljanja zalog, oskrbovanja z gorivom ali uporabe drugih storitev za tako plovilo;

(c)  prepovedjo vplutja v pristanišče takemu plovilu in, če je plovilo v pristanišču, prepovedjo uporabe pristanišča, razen v primeru višje sile ali v kritičnih razmerah, za namene inšpekcijskega pregleda ali sprejetja ustreznega izvršilnega ukrepa;

(d)  prepovedjo menjave posadke, razen če je to potrebno zaradi višje sile;

(e)  zavrnitvijo dovoljenja takemu plovilu za ribolov v vodah pod njeno nacionalno jurisdikcijo;

(f)  prepovedjo zakupa takega plovila;

(g)  zavrnitvijo takega plovila, da pluje pod njeno zastavo;

(h)  prepovedjo iztovarjanja in uvoza rib, ki so s krova takega plovila ali jim je mogoče do takega plovila slediti;

(i)  spodbujanjem uvoznikov, prevoznikov in drugih zadevnih sektorjev, da se vzdržijo pogajanj o pretovarjanju rib, ki so jih ujela taka plovila, ter

(j)  zbiranjem in izmenjavo vseh ustreznih informacij v zvezi s takim plovilom z drugimi pogodbenicami, nepogodbenicami in regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva z namenom odkrivanja, odvračanja od in preprečevanja uporabe lažnih uvoznih ali izvoznih potrdil v zvezi z ribami ali ribiškimi proizvodi s takih plovil.

POGLAVJE X

KONČNE DOLOČBE

Člen 49

Zaupnost

Poleg obveznosti, določenih v členih 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, države članice zagotovijo zaupno ravnanje z elektronskimi poročili in sporočili, ki jih posredujejo NAFO in jih od nje prejmejo v skladu s točko (a) člena 4(2), členom 4(6), točko (c) člena 5(3), členom 10(2), členom 15(4), členom 22(1), (5) in (6), členom 23(6), členom 25(8), členom 26(9), členom 27(3), (5), (6), (7) in (15), členom 29(1) in (2), členom 34(2), členom 36(4), členom 37(1) ter členom 39(8).

Člen 50

Postopek za spremembe

1.   Komisija v … [šest mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] v skladu s členom 51 sprejme delegirani akt, ki dopolni to uredbo z določbami ukrepov za ohranjanje in izvrševanje ter prilogami k tem ukrepom iz Priloge k tej uredbi. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51 za naknadno spremembo navedenega delegiranega akta.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51 za spremembo te uredbe zaradi prilagoditve ukrepom, ki jih sprejme NAFO in zavezujejo države članice v zvezi s:

(a)  seznamom ▌dejavnosti raziskovalnih plovil iz člena 4(1);

(b)  ukrepi, določenimi v členu 9, v zvezi z ribolovnimi območji severne kozice, ustreznim poročanjem, spremembo globin ribolova in sklicevanjem na omejena ali zaprta območja;

(c)  postopki glede plovil, ki imajo na krovu več kot 50 ton žive teže skupnega ulova in vstopajo na upravno območje zaradi ribolova grenlandske morske plošče, glede vsebine obvestil, določene v točkah (a) in (b) člena 10(2), in pogoji za začetek ribolova iz točke (d) člena 10(2);

(d)  vsebino elektronskega posredovanja, določenega v členu 22(5), seznamom veljavnih dokumentov, ki jih je treba imeti na krovu plovila v skladu s členom 22(8), in vsebino načrta zmogljivosti, opisanega v členu 22(10);

(e)  dokumentacijo, ki jo je treba imeti na krovu zakupljenega plovila v skladu s členom 23(9);

(f)  podatki iz sistema VMS, ki se neprekinjeno samodejno posredujejo, kot je določeno v členu 26(1), kakor tudi dolžnostmi glede centra za spremljanje ribištva, kot je določeno v členu 26(2) in (9);

(g)  odstotnimi deleži prisotnosti opazovalcev, kot je določeno v členu 27(3), poročanjem držav članic, kot je določeno v členu 27(7), dolžnostmi opazovalca, kot je določeno v členu 27(11), in dolžnostmi kapitana plovila, kot je določeno v členu 27(12);

(h)  obveznostmi kapitana plovila med inšpekcijskim pregledom, kot je določeno v členu 32.

3.  Spremembe v skladu z odstavkom 1 so strogo omejene na izvedbo sprememb ukrepov za ohranjanje in izvrševanje v pravu Unije.

Člen 51

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 50 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 50 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 50, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 52

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 2115/2005 in Uredba (ES) št. 1386/2007 se razveljavita.

Člen 53

Spremembe Uredbe (EU) 2016/1627

Uredba (EU) 2016/1627 se spremeni:

(1)  v členu 3 se dodata naslednji točki:"

„(27) ,veliko plovilo za pelagični ribolov s parangali’ pomeni plovilo za pelagični ribolov s parangali s skupno dolžino več kot 24 metrov;

   (28) ,zaporne plavarice’ pomeni vse obkroževalne mreže, katerih dno se zadrgne z zaporno vrvjo na dnu mreže, ki je speljana skozi vrsto obročev ob spodnji vrvi, kar mreži omogoča, da se naguba in zapre;“;

"

(2)  člen 9 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 9

Letni načrti upravljanja ribolovne zmogljivosti

   1. Vsaka država članica določi letni načrt upravljanja ribolovne zmogljivosti, s katerim prilagodi število ribiških plovil ter tako dokaže, da je ribolovna zmogljivost sorazmerna ribolovnim možnostim, ki so plovilom dodeljene v zadevnem časovnem obdobju.
   2. Države članice prilagodijo ribolovne zmogljivosti z uporabo parametrov, ki jih je predlagal SORS in sprejel ICCAT leta 2009.

Države članice lahko dodelijo sektorske kvote manjšim obalnim plovilom z dovoljenjem, da lovijo modroplavutega tuna, ter to navedejo v svojem ribolovnem načrtu. Poleg tega v svoje načrte spremljanja, nadzora in inšpekcijskih pregledov vključijo tudi dodatne ukrepe za natančno spremljanje, kako zadevna flota porablja kvoto. Države članice lahko dajo dovoljenje različnemu številu plovil, da bi v celoti izkoristile svoje ribolovne možnosti, ter pri tem uporabijo parametre iz odstavka 1.

   3. Portugalska in Španija lahko dodelita sektorske kvote plovilom z vabami, ki delujejo v vodah okoli Azorov, Madeire in Kanarskih otokov. Sektorska kvota in dodatni ukrepi za spremljanje njene porabe so jasno določeni v njunih letnih načrtih.
   4. Kadar države članice dodelijo sektorske kvote v skladu z odstavkom 2 ali 3, se ne uporablja zahteva glede najnižje kvote petih ton, ki jo je leta 2009 določil SORS.
   5. Prilagoditev ribolovnih zmogljivosti za plovila z zaporno plavarico je omejena na najvišje 20-odstotno povišanje v primerjavi z izhodiščno ribolovno zmogljivostjo iz leta 2018.
   6. Države članice lahko za obdobje 2019–2020 dovolijo število pasti, ki se uporabljajo za lovljenje modroplavutega tuna, ki omogoča popoln izkoristek njihovih ribolovnih možnosti.“;

"

(3)  člen 10 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 10

Letni načrti upravljanja gojenja

   1. Vsaka država članica s kvoto za modroplavutega tuna vsako leto do 31. januarja Komisiji posreduje letni načrt upravljanja gojenja v skladu s tem členom.
   2. Komisija zbere in združi načrte v načrt Unije. Vsako leto do 15. februarja ta načrt posreduje sekretariatu ICCAT v razpravo in odobritev.
   3. Vsaka država članica v lenem načrtu upravljanja gojenja dokaže, da sta skupna zmogljivost vnosa in skupna zmogljivost gojenja sorazmerni z ocenjeno količino modroplavutega tuna, ki je na voljo za gojenje.
   4. Države članice omejijo svojo zmogljivost gojenja tuna na skupno zmogljivost, registrirano na seznamu ICCAT o zmogljivosti ribogojnic modroplavutega tuna, ali dovoljeno in prijavljeno ICCAT leta 2018.
   5. Največji vnos divjega ulovljenega modroplavutega tuna v ribogojnice države članice je omejen na količino vnosa, ki so jo na seznamu ICCAT o zmogljivosti ribogojnic modroplavutega tuna registrirale ribogojnice te države članice v letu 2005, 2006, 2007 ali 2008.
   6. Če mora država članica povečati največji vnos divjega ulovljenega tuna v eni ali več od svojih ribogojnic, je to povečanje sorazmerno z ribolovnimi možnostmi, dodeljenimi tej državi članici, vključno z uvozom živega modroplavutega tuna.
   7. Države članice z ribogojnicami zagotovijo, da imajo znanstveniki, ki jih je SORS zadolžil, da izvedejo poskuse, da bi ugotovili stopnje rasti med obdobjem pitanja, dostop ter v skladu s protokolom pomoč pri izvajanju poskusov v skladu s standardiziranim protokolom, ki ga je razvil SORS za spremljanje prepoznavnih posameznih rib.“;

"

(4)  člen 11 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 11

Ribolovne sezone

   1. Ribolov modroplavutega tuna s plovili z zaporno plavarico se v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju dovoli v obdobju od 26. maja do 1. julija.
   2. Z odstopanjem od odstavka 1 je lahko ribolov modroplavutega tuna s plovili z zaporno plavarico v Jadranskem morju odprt do 15. julija za gojene ribe v Jadranskem morju (ribolovno območje FAO 37.2.1).
   3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko država članica, ki lahko dokaže, da nekatera njena plovila, ki lovijo z zaporno plavarico, v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju zaradi vetra, ki na Beaufortovi lestvici doseže moč 5 ali več, med letom niso mogle izkoristiti svojih običajnih ribolovnih dni, prenese največ 10 izgubljenih dni do 11. julija za plovila, ki so bila med letom prizadeta.
   4. Ribolov na modroplavutega tuna z velikimi plovili za pelagični ribolov s parangali je dovoljen v vzhodnem Atlantskem oceanu in Sredozemskem morju med obdobjem od 1. januarja do 31. maja.
   5. Države članice v svojih letnih ribolovnih načrtih določijo ribolovne sezone za svoje flote, razen plovil z zaporno plavarico in velikih plovil za pelagični ribolov s parangali.“;

"

(5)  člen 16 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 16

Prilov

   1. Vsaka država članica v svoji kvoti določi prilov modroplavutega tuna in o tem obvesti Komisijo, ko ji posreduje svoj ribolovni načrt.
   2. Prilov modroplavutega tuna ne presega 20 % celotnega ulova na krovu na koncu ribolovnega potovanja. Metodologija za izračun tega prilova glede na celotni prilov na krovu je jasno določena v letnem ribolovnem načrtu. Prilov se lahko izračuna po teži ali po številu osebkov. Izračun po številu osebkov se uporablja le za tuna in tunu podobne vrste, ki jih upravlja ICCAT. Stopnja dovoljenega prilova za floto majhnih obalnih plovil se lahko izračuna na letni ravni.
   3. Ves prilov mrtvega modroplavutega tuna, obdržan na krovu ali zavržen, se odšteje od kvote države članice zastave ter je evidentiran in sporočen Komisiji.
   4. Pri državah članicah brez kvote za modroplavutega tuna se zadevni prilov odšteje od posebne kvote Unije za prilov modroplavutega tuna, določene v skladu s PDEU in členom 16 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
   5. Če je bila kvota, dodeljena državi članici zadevnega plovila za ulov ali past, že izčrpana, nadaljnji ulov modroplavutega tuna ni dovoljen, države članice pa sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev njegovega izpusta. Predelava in komercializacija mrtvega modroplavutega tuna je prepovedana, vsi ulovi pa se evidentirajo. Države članice informacije o takih ulovih letno sporočijo Komisiji, ki te informacije posreduje sekretariatu ICCAT.
   6. Plovila, ki ne izvajajo dejavno ribolova na modroplavutega tuna, jasno ločijo vse količine modroplavutega tuna, ki jih obdržijo na krovu, od drugih vrst ter tako omogočijo nadzornim organom, da spremljajo skladnost s tem členom. Ta prilov se lahko trži, kolikor ima elektronski dokument o ulovu modroplavutega tuna.“.

"

Člen 54

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 53 se uporablja od 21. junija 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

Priloga

(1)  Preglednica 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 17 člena 3 in iz člena 17;

(2)  slika 2 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz točke 17 člena 3 in iz člena 17;

(3)  del VI Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 21 člena 3, iz člena 21(2) in iz točke (a) člena 27(11);

(4)  del VII Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke 29 člena 3;

(5)  oblika, predpisana v Prilogi II.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (a) člena 4(2);

(6)  preglednica 1 in slika 1(1) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 9(1);

(7)  preglednica 2 in slika 1(2) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 9(4);

(8)  preglednica 3 in slika 1(3) ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 9(5);

(9)  oblika, predpisana v Prilogi IV.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (e) člena 10(1), točke (c) člena 27(3) in iz člena 39(16);

(10)  Priloga III.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 13(1);

(11)  Priloga I.C k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (d) člena 13(2), točke (b) člena 24(1) in točke (g) člena 25(6);

(12)  Priloga III.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 14(2) in (3);

(13)  Priloga I.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 16(1) in (2);

(14)  slika 3 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(1);

(15)  preglednica 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(1);

(16)  slika 4 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(2);

(17)  preglednica 6 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(2);

(18)  slika 5 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(3) in (4);

(19)  preglednica 7 ukrepov za ohranjanje in izvrševanje iz člena 18(3) in (4);

(20)  Protokol o raziskovalnem ribolovu iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 19(1);

(21)  obvestilo o nameri izvajanja raziskovalnega pridnenega ribolova iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (a) člena 19(2);

(22)  poročilo o raziskovalnem pridnenem ribolovnem potovanju iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (b) člena 19(2);

(23)  elementi za oceno predlaganih dejavnosti raziskovalnega pridnenega ribolova iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (b) člena 20(2);

(24)  obrazec za zbiranje podatkov v raziskovalnem ribolovu iz Priloge I.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (a) člena 21(4);

(25)  oblika, predpisana za seznam plovil iz Priloge II.C1 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (a) člena 22(1);

(26)  oblika, predpisana za črtanje s seznama plovil iz Priloge II.C2 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (b) člena 22(1);

(27)  oblika, določena za individualno dovoljenje za posamezno plovilo iz Priloge II.C3 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (a) člena 22(5);

(28)  oblika, predpisana za začasni preklic dovoljenja iz Priloge II.C4 k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (b) člena 22(5);

(29)  seznam kod predstavitve oblike proizvoda iz Priloge II.K k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (e) člena 24(1);

(30)  model za ribolovni ladijski dnevnik iz Priloge II.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 25(2);

(31)  oblika za poročilo o ulovu iz Priloge II.D k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 25(6) in (8) ter točke (b) člena 26(9);

(32)  oblika za preklic poročila o ulovu iz Priloge II.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 25(6) in (7);

(33)  Priloga II.N k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (b) člena 25(9);

(34)  oblika za izmenjavo podatkov iz Priloge II.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (b) člena 26(9);

(35)  poročilo opazovalca iz Priloge II.M k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (a) člena 27(11);

(36)  poročilo iz Priloge II.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje, ki ga opazovalec posreduje dnevno, kot je navedeno v točki (e) člena 27(11);

(37)  pravila o zaupnosti iz Priloge II.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 28(10) in člena 43;

(38)  obrazec o poročilu o nadzoru iz Priloge IV.A k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (a) člena 30(1) in točke (a) člena 45;

(39)  slika zastavice iz Priloge IV.E k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (b) člena 31;

(40)  pravila za zagotavljanje lestve za vkrcavanje iz Priloge IV.G k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (c) člena 32;

(41)  poročilo o inšpekcijskem pregledu iz Priloge IV.B k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 33(1), točke (a) člena 34(2) in točke (d) člena 45;

(42)  inšpekcijska plomba NAFO iz Priloge IV.F k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz točke (d) člena 34(1);

(43)  obrazec pomorske inšpekcije države članice za predhodno zahtevo iz Priloge II.L k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 39(8) in točke (iii) točke (a) člena 39(13), člena 40(2) ter člena 41(1) in (2);

(44)  Priloga IV.H k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz člena 39(11).

(1)Mnenje z dne 23. januarja 2019.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019.
(3)Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
(4)Sklep Sveta z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 in Sporazuma o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 s strani Evropske skupnosti (UL L 179, 23.6.1998, str. 1).
(5)Uredba Sveta (EGS) št. 3179/78 z dne 28. decembra 1978 o Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika, ki jo je sklenila Evropska gospodarska skupnost (UL L 378, 30.12.1978, str. 1).
(6)Sklep Sveta 2010/717/EU z dne 8. novembra 2010 o odobritvi, v imenu Evropske unije, sprememb Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (UL L 321, 7.12.2010, str. 1).
(7)Uredba Sveta (ES) št. 1386/2007 z dne 22. oktobra 2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L 318, 5.12.2007, str. 1).
(8)Uredba Sveta (ES) št. 2115/2005 z dne 20. decembra 2005 o obnovitvenih načrtih za grenlandsko morsko ploščo v okviru Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L 340, 23.12.2005, str. 3).
(9)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(10)Uredba (EU) 2016/1627 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 (UL L 252, 16.9.2016, str. 1).
(11)Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).
(12)Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).
(13)Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
(14)Uredba (EU) 2019/473 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o Evropski agenciji za nadzor ribištva (UL L 83, 25.3.2019, str. 18).
(15)Uredba Komisije (ES) št. 517/2008 z dne 10. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 v zvezi z določanjem velikosti mrežnega očesa in ocenjevanjem debeline vrvice ribiških mrež (UL L 151, 11.6.2008, str. 5).
(16)Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).
(17)Konvencija o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika, ki je bila podpisana v Londonu 18. novembra 1980 in začela veljati 17. marca 1982, h kateri je Evropska skupnost pristopila 13. julija 1981 (UL L 227, 12.8.1981, str. 22).

Zadnja posodobitev: 3. maj 2019Pravno obvestilo