Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0328(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0084/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0084/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 16.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 378kWORD 104k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I
P8_TA-PROV(2019)0419A8-0084/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0630),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 παράγραφος 3 και 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0404/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0084/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Καθώς η καθημερινή ζωή και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι πολίτες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε σοβαρά κυβερνοπεριστατικά. Η μελλοντική ασφάλεια εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ικανότητας προστασίας της Ένωσης έναντι κυβερνοαπειλών, καθώς τόσο οι μη στρατιωτικές υποδομές όσο και οι στρατιωτικές ικανότητες βασίζονται σε ασφαλή ψηφιακά συστήματα.
(1)  Πάνω από το 80 % του πληθυσμού της Ένωσης συνδέεται με το διαδίκτυο και η καθημερινή μας ζωή και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ οι πολίτες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε σοβαρά κυβερνοπεριστατικά. Η μελλοντική ασφάλεια εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας, την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ικανότητας προστασίας της Ένωσης έναντι διαρκώς εξελισσόμενων κυβερνοαπειλών, καθώς τόσο οι υποδομές όσο και οι ικανότητες ασφάλειας βασίζονται σε ασφαλή ψηφιακά συστήματα. Τέτοια ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας, και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και δυνατοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αλληλεπίδραση των υποδομών υλισμικού και λογισμικού, των δικτύων, των προϊόντων και των διαδικασιών, καθώς και τις κοινωνιακές και δεοντολογικές συνέπειες και ανησυχίες.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Το κυβερνοέγκλημα αποτελεί μια ταχέως αυξανόμενη απειλή για την Ένωση, τους πολίτες της και την οικονομία της. Το 2017, το 80 % των ευρωπαϊκών εταιρειών αντιμετώπισαν τουλάχιστον ένα κυβερνοπεριστατικό. Η επίθεση Wannacry τον Μάιο του 2017 επηρέασε περισσότερες από 150 χώρες και 230 000 συστήματα πληροφορικής, και είχε σημαντικές επιπτώσεις σε υποδομές κρίσιμης σημασίας, όπως νοσοκομεία. Αυτό υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και να ανευρεθούν ολιστικές λύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, που θα καλύπτουν ανθρώπους, προϊόντα, διαδικασίες και τεχνολογίες στην Ένωση, ενώ είναι επίσης αναγκαίο να αναλάβει η Ένωση ηγετική θέση επ’ αυτού, αλλά και να επιτευχθεί ψηφιακή αυτονομία.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στην ψηφιακή διάσκεψη κορυφής του Ταλίν τον Σεπτέμβριο του 2017, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν την Ένωση να καταστεί «παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έως το 2025, προκειμένου να διασφαλιστεί η πίστη, η εμπιστοσύνη και η προστασία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης επιγραμμικά και με σκοπό να υπάρξει ένα ελεύθερο διαδίκτυο που θα διέπεται από νόμους.»
(4)  Στην ψηφιακή διάσκεψη κορυφής του Ταλίν τον Σεπτέμβριο του 2017, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν την Ένωση να καταστεί «παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έως το 2025, προκειμένου να διασφαλιστεί η πίστη, η εμπιστοσύνη και η προστασία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης επιγραμμικά και με σκοπό να υπάρξει ένα ελεύθερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο που θα διέπεται από νόμους», και ζήτησαν να «αξιοποιηθούν πληρέστερα οι λύσεις ανοικτής πηγής ή/και τα ανοικτά πρότυπα κατά την (αν)οικοδόμηση συστημάτων και λύσεων ΤΠΕ (μεταξύ άλλων για να αποφεύγεται η εξάρτηση από μεμονωμένους προμηθευτές), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναπτύσσονται ή/και προωθούνται από τα ενωσιακά προγράμματα διαλειτουργικότητας και τυποποίησης, όπως το ISA2».
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Το ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (το «κέντρο ικανοτήτων») θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των υποδομών συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και άλλων υποδομών κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας, όπως οι μεταφορές, η υγεία και τα τραπεζικά συστήματα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Το κέντρο ικανοτήτων και οι δράσεις του θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/XXX [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 όπως προτείνεται στο COM(2016)0616].
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L ... της ..., σ. ...).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Ενδεχόμενη σημαντική διαταραχή των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει μεμονωμένα κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολό της. Η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών είναι, επομένως, ουσιώδης για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προς το παρόν, η Ένωση εξαρτάται από παρόχους κυβερνοασφάλειας εκτός Ευρώπης. Ωστόσο, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι διατηρεί και αναπτύσσει αναγκαίες τεχνολογικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας, με στόχο τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και ιδίως την προστασία συστημάτων δικτύου και πληροφοριών κρίσιμης σημασίας και την παροχή βασικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.
(5)  Ενδεχόμενη σημαντική διαταραχή των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει μεμονωμένα κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολό της. Το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στο σύνολο της Ένωσης είναι, επομένως, ουσιώδες όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την οικονομία. Προς το παρόν, η Ένωση εξαρτάται από παρόχους κυβερνοασφάλειας εκτός Ευρώπης. Ωστόσο, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι διατηρεί και αναπτύσσει αναγκαίες τεχνολογικές ικανότητες και δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, με στόχο να διασφαλίσει, αφενός, την προστασία δεδομένων και συστημάτων δικτύου και πληροφοριών κρίσιμης σημασίας των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας, όπως τα συστήματα μεταφορών, τα συστήματα υγείας και τα τραπεζικά συστήματα, και, αφετέρου, την ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς και την παροχή βασικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η Ένωση διαθέτει πλούσια εμπειρογνωσία και πείρα στην έρευνα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι προσπάθειες όμως των βιομηχανικών και των ερευνητικών κοινοτήτων είναι κατακερματισμένες, στερούνται εναρμόνισης και κοινής αποστολής, γεγονός που παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι προσπάθειες και η εμπειρογνωσία πρέπει να συγκεντρωθούν, να συνδεθούν και να αξιοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο, ώστε να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες ερευνητικές, τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στην Ένωση και σε εθνικό επίπεδο.
(6)  Η Ένωση διαθέτει πλούσια εμπειρογνωσία και πείρα στην έρευνα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι προσπάθειες όμως των βιομηχανικών και των ερευνητικών κοινοτήτων είναι κατακερματισμένες, στερούνται εναρμόνισης και κοινής αποστολής, γεγονός που παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματική προστασία κρίσιμων δεδομένων, δικτύων και συστημάτων σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι προσπάθειες και η εμπειρογνωσία πρέπει να συγκεντρωθούν, να συνδεθούν και να αξιοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο, ώστε να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες έρευνες, τεχνολογίες, δεξιότητες και βιομηχανικές ικανότητες στην Ένωση και σε εθνικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, όπως η ικανοποίηση της ζήτησής του για ειδικευμένους εργαζόμενους, ότι μπορεί να επωφεληθεί από την εκπροσώπηση της πολυμορφίας της κοινωνίας στο σύνολό της, αλλά και από την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, την εθνοτική πολυμορφία και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και από τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση και στην εκπαίδευση για μελλοντικούς εμπειρογνώμονες στην κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσής τους σε μη τυπικά πλαίσια, για παράδειγμα σε έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, σε έργα ΤΠΕ για τον πολίτη (civic tech), και σε νεοφυείς και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στον ενωσιακό τομέα της κυβερνοασφάλειας που μπορούν να προσφέρουν λύσεις αιχμής χάρη στην ευελιξία τους. Ωστόσο, οι ΜΜΕ που δεν ειδικεύονται στην κυβερνοασφάλεια τείνουν επίσης να είναι πιο ευάλωτες σε κυβερνοπεριστατικά, καθώς δεν πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις επενδύσεων και γνώσεων για την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων κυβερνοασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να παρέχεται, από το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (το δίκτυο), ειδική στήριξη για τις ΜΜΕ, με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη γνώση και την κατάρτιση, προκειμένου να είναι σε θέση να προστατεύονται επαρκώς, και προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να βοηθούν να διατηρήσει η Ένωση την κορυφαία της θέση στον τομέα αυτόν.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Η εμπειρογνωσία υπερβαίνει το βιομηχανικό και το ερευνητικό πλαίσιο. Τα μη εμπορικά και προεμπορικά έργα, τα οποία αποκαλούνται έργα ΤΠΕ για τον πολίτη (civic tech), χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα, ανοικτά δεδομένα και ελεύθερο λογισμικό ανοικτής πηγής προς το κοινωνικό και το δημόσιο συμφέρον. Συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα, στην ευαισθητοποίηση, και στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη βιομηχανικών και ερευνητικών ικανοτήτων στον τομέα αυτόν.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Ο όρος «ενδιαφερόμενα μέρη», όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αναφέρεται μεταξύ άλλων στον βιομηχανικό κλάδο και στις δημόσιες και άλλες οντότητες που ασχολούνται με επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και στην κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις ενώσεις καταναλωτών, στην κοινότητα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, και στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο της Ένωσης για τη συγκέντρωση επενδύσεων στην ερευνητική, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την υλοποίηση σχετικών έργων και πρωτοβουλιών από κοινού με το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να προσφέρει σχετική με την κυβερνοασφάλεια χρηματοδοτική στήριξη από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη» και θα πρέπει να είναι ανοικτό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε άλλα προγράμματα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργειών και τον συντονισμό της χρηματοδοτικής στήριξης που αφορά την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την αποφυγή επικαλύψεων.
(8)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο της Ένωσης για τη συγκέντρωση επενδύσεων στην ερευνητική, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την υλοποίηση σχετικών έργων και πρωτοβουλιών από κοινού με το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να προσφέρει σχετική με την κυβερνοασφάλεια χρηματοδοτική στήριξη από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για δράσεις και διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την άμυνα, και θα πρέπει να είναι ανοικτό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε άλλα προγράμματα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργειών και τον συντονισμό της χρηματοδοτικής στήριξης που αφορούν ενωσιακές πρωτοβουλίες για την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την αποφυγή επικαλύψεων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Η αρχή της «ασφάλειας εκ σχεδιασμού», όπως κατοχυρώνεται στην κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Ανθεκτικότητα, αποτροπή και άμυνα: Οικοδόμηση ισχυρής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ», περιλαμβάνει προηγμένες μεθόδους για την ενίσχυση της ασφάλειας, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, κατ’ αρχάς με μεθόδους ασφαλούς σχεδιασμού και ανάπτυξης, με τη μείωση της επιφάνειας του στόχου, και με τη συμπερίληψη επαρκών δοκιμών και ελέγχων ασφάλειας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας και της συντήρησης, οι παραγωγοί ή οι πάροχοι πρέπει να καθιστούν αμέσως διαθέσιμες ενημερώσεις για την αποκατάσταση νέων ευπαθειών ή την αντιμετώπιση νέων απειλών, καθ’ όλη την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος και πέραν αυτής. Αυτό μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται παρέχοντας σε τρίτα μέρη τη δυνατότητα να δημιουργούν και να παράσχουν τις εν λόγω ενημερώσεις. Η παροχή ενημερώσεων είναι ιδιαίτερα αναγκαία στην περίπτωση ευρέως χρησιμοποιούμενων υποδομών, προϊόντων και διαδικασιών.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)   Υπό το πρίσμα της έκτασης της πρόκλησης που συνιστά η κυβερνοασφάλεια, και υπό το πρίσμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε ικανότητες και δυνατότητες κυβερνοασφάλειας σε άλλα μέρη του κόσμου, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εντείνουν τη χρηματοδοτική τους στήριξη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή στον τομέα αυτόν. Προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να επιτευχθεί συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκού πλαισίου, με επενδύσεις μέσω του μηχανισμού του κέντρου ικανοτήτων, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)
(8γ)  Το κέντρο ικανοτήτων και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει, προκειμένου να προωθήσουν την ενωσιακή ανταγωνιστικότητα και τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο, να επιδιώξουν την ανταλλαγή προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, καθώς και προτύπων –τεχνικών και μη–, με τη διεθνή κοινότητα. Στα τεχνικά πρότυπα περιλαμβάνεται η δημιουργία εφαρμογών αναφοράς, οι οποίες δημοσιοποιούνται βάσει αδειών ανοικτού προτύπου. Ο ασφαλής σχεδιασμός, ιδίως, εφαρμογών αναφοράς είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνολική αξιοπιστία και ανθεκτικότητα των ευρέως χρησιμοποιούμενων υποδομών συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, όπως το διαδίκτυο και οι υποδομές ζωτικής σημασίας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας θα επιτευχθούν καλύτερα, αν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη ή όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη, και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών μελών, μόνον τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν χρηματοδοτικά στις διοικητικές και τις λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου.
(9)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας θα επιτευχθούν καλύτερα, αν συνεισφέρουν όλα τα κράτη μέλη ή όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη, και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών μελών, μόνον τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν χρηματοδοτικά στις διοικητικές και τις λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να επιλέγονται από τα κράτη μέλη. Πέραν της απαραίτητης διοικητικής ικανότητας, τα κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε τομείς όπως η κρυπτογραφία, οι υπηρεσίες ασφάλειας ΤΠΕ, η ανίχνευση εισβολών, η ασφάλεια συστήματος, η ασφάλεια δικτύου, η ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, ή ανθρώπινες και κοινωνικές πτυχές της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Τα κέντρα θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την ικανότητα να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά και να συντονίζονται με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, και την ερευνητική κοινότητα.
(12)  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να επιλέγονται από τα κράτη μέλη. Πέραν της απαραίτητης διοικητικής ικανότητας, τα κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε τομείς όπως η κρυπτογραφία, οι υπηρεσίες ασφάλειας ΤΠΕ, η ανίχνευση εισβολών, η ασφάλεια συστήματος, η ασφάλεια δικτύου, η ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, ή ανθρώπινες, δεοντολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Τα κέντρα θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την ικανότητα να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά και να συντονίζονται με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, και την ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να καθιερωθεί συνεχής διάλογος μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, μέσω κατάλληλων επικοινωνιακών μέσων.
__________________
__________________
23 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).
23 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ταυτόχρονα, αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) και η κβαντική υπολογιστική, η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και έννοιες όπως οι ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες, δημιουργούν νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια, προσφέρουν όμως και λύσεις. Για την αξιολόγηση και την επικύρωση της αξιοπιστίας των υφιστάμενων ή των μελλοντικών συστημάτων ΤΠΕ, απαιτείται η δοκιμή λύσεων που παρέχουν προστασία από επιθέσεις εκτελέσιμες σε υπολογιστικές μηχανές υψηλών επιδόσεων και κβαντικές μηχανές. Το κέντρο ικανοτήτων, το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση και τη διάδοση των πλέον προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας. Ταυτόχρονα, το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να εξυπηρετούν προγραμματιστές και διαχειριστές σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η διακυβέρνηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές, η άμυνα και το διάστημα, ώστε να συμβάλλουν στην επίλυση των οικείων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας.
(14)  Ταυτόχρονα, αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) και η κβαντική υπολογιστική, καθώς και έννοιες όπως οι ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες, δημιουργούν νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια, προσφέρουν όμως και προϊόντα και διαδικασίες. Για την αξιολόγηση και την επικύρωση της αξιοπιστίας των υφιστάμενων ή των μελλοντικών συστημάτων ΤΠΕ, απαιτείται η δοκιμή προϊόντων και διαδικασιών που παρέχουν προστασία από επιθέσεις εκτελέσιμες σε υπολογιστικές μηχανές υψηλών επιδόσεων και κβαντικές μηχανές. Το κέντρο ικανοτήτων, το δίκτυο, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση και τη διάδοση των πλέον προηγμένων προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων και διπλής χρήσης, ιδίως εκείνων που βοηθούν τους οργανισμούς να είναι διαρκώς σε θέση να αναπτύσσουν ικανότητες, ανθεκτικότητα και κατάλληλη διακυβέρνηση. Το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να τονώνουν τον κύκλο καινοτομίας στο σύνολό του και να συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Ταυτόχρονα, το κέντρο ικανοτήτων, το δίκτυο και η κοινότητα θα πρέπει να εξυπηρετούν προγραμματιστές και διαχειριστές σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η διακυβέρνηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές, η άμυνα και το διάστημα, ώστε να συμβάλλουν στην επίλυση των οικείων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, και να διερευνούν τα διάφορα κίνητρα που κρύβονται πίσω από επιθέσεις κατά της ακεραιότητας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, όπως η εγκληματική δραστηριότητα, η βιομηχανική κατασκοπία, η δυσφήμιση και η παραπληροφόρηση.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)   Λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης φύσης των κυβερνοαπειλών και της κυβερνοασφάλειας, η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται γρήγορα και συνεχώς στις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Ως εκ τούτου, το κέντρο ικανοτήτων, το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτα ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ικανότητα ανταπόκρισης. Θα πρέπει να διευκολύνουν λύσεις που βοηθούν τις οντότητες να είναι σε θέση να αναπτύσσουν διαρκώς ικανότητα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)   Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ως στόχους την καθιέρωση της ηγετικής θέσης και εμπειρογνωσίας της Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και, ως εκ τούτου, την εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφάλειας στην Ένωση, τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, συστημάτων πληροφοριών, δικτύων και υποδομών ζωτικής σημασίας στην Ένωση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην περιοχή, την πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων σε τρίτες χώρες, και συγκεκριμένα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και την προσθήκη ευρωπαϊκής αξίας στα υφιστάμενα εθνικά μέτρα κυβερνοασφάλειας.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ορισμένες βασικές λειτουργίες. Πρώτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει και να συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του ευρωπαϊκού δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να προάγει την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο θα πρέπει να κατευθύνει το τεχνολογικό θεματολόγιο κυβερνοασφάλειας και να διευκολύνει την πρόσβαση στην εμπειρογνωσία που συλλέγεται στο δίκτυο και την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Δεύτερον, θα πρέπει να υλοποιεί ορισμένα τμήματα των προγραμμάτων «Ψηφιακή Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη» μέσω επιχορηγήσεων, κατά κανόνα κατόπιν διαγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τρίτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων από την Ένωση, τα κράτη μέλη ή/και τις επιχειρήσεις.
(15)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ορισμένες βασικές λειτουργίες. Πρώτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει και να συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του δικτύου και να προάγει την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο θα πρέπει να κατευθύνει το τεχνολογικό θεματολόγιο κυβερνοασφάλειας και να συγκεντρώνει, να μοιράζεται και να διευκολύνει την πρόσβαση στην εμπειρογνωσία που συλλέγεται στο δίκτυο και την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και την πρόσβαση σε υποδομές κυβερνοασφάλειας. Δεύτερον, θα πρέπει να υλοποιεί ορισμένα τμήματα των προγραμμάτων «Ψηφιακή Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη» μέσω επιχορηγήσεων, κατά κανόνα κατόπιν διαγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τρίτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων από την Ένωση, τα κράτη μέλη ή/και τις επιχειρήσεις, καθώς και κοινές ευκαιρίες κατάρτισης και κοινά προγράμματα ευαισθητοποίησης που ευθυγραμμίζονται με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ώστε να καλυφθεί η έλλειψη δεξιοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση των ΜΜΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να κινεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα αφορούν μία ευρεία, ανοικτή και διαφοροποιημένη ομάδα παραγόντων που ασχολούνται με την τεχνολογία κυβερνοασφάλειας. Η εν λόγω κοινότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως ερευνητικές οντότητες, επιχειρήσεις από την πλευρά της προσφοράς, επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τον δημόσιο τομέα. Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, και θα πρέπει επίσης να επωφελείται από τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων και του δικτύου που στοχεύουν στη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας. Πέραν αυτών όμως, η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δεν θα πρέπει να διαθέτει προνόμια όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
(16)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να κινεί και να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα αφορούν μία ευρεία, ανοικτή, διεπιστημονική και διαφοροποιημένη ομάδα ευρωπαϊκών παραγόντων που ασχολούνται με την τεχνολογία κυβερνοασφάλειας. Η εν λόγω κοινότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως ερευνητικές οντότητες, μεταξύ άλλων και εκείνες που εργάζονται σε θέματα δεοντολογίας της κυβερνοασφάλειας, επιχειρήσεις από την πλευρά της προσφοράς, επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και τον δημόσιο τομέα. Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, και θα πρέπει επίσης να επωφελείται από τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων και του δικτύου που στοχεύουν στη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας. Πέραν αυτών όμως, η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δεν θα πρέπει να διαθέτει προνόμια όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να παρέχει κατάλληλη υποστήριξη στον ENISA για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, όπως καθορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 («οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση») και στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»). Ως εκ τούτου, ο ENISA θα πρέπει να παρέχει σχετικά στοιχεία στο κέντρο ικανοτήτων στο πλαίσιο του καθήκοντός του για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (ΕΕ L ...) (2017/0225(COD)).
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων από την πλευρά της ζήτησης αλλά και από την πλευρά της προσφοράς, το καθήκον του κέντρου ικανοτήτων να παρέχει γνώσεις κυβερνοασφάλειας και τεχνική βοήθεια στις βιομηχανίες θα πρέπει να καλύπτει τόσο προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ όσο και όλα τα λοιπά βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα και λύσεις όπου πρέπει να ενσωματωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
(17)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων από την πλευρά της ζήτησης αλλά και από την πλευρά της προσφοράς, το καθήκον του κέντρου ικανοτήτων να παρέχει γνώσεις κυβερνοασφάλειας και τεχνική βοήθεια στον δημόσιο τομέα και στις βιομηχανίες θα πρέπει να καλύπτει τόσο προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες ΤΠΕ όσο και όλα τα λοιπά βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα και διαδικασίες όπου πρέπει να ενσωματωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή δυναμικών λύσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων που θα εστιάζουν στην οικοδόμηση ικανοτήτων ολόκληρων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού, των διαδικασιών και των τεχνολογιών, προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι οργανισμοί από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κυβερνοαπειλές.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να συμβάλλει στην ευρεία εφαρμογή προϊόντων και λύσεων αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως εκείνων που αναγνωρίζονται διεθνώς.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Παρότι το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη συνεργειών μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [κανονισμός «Ορίζων Ευρώπη»], ο οποίος προβλέπει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» εστιάζονται σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.
(18)  Παρότι το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη συνεργειών και συντονισμού μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [κανονισμός «Ορίζων Ευρώπη»], ο οποίος προβλέπει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» εστιάζονται σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται δομημένη και βιώσιμη συνεργασία, η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού θα πρέπει να βασίζεται σε συμβατική συμφωνία.
(19)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται δομημένη και βιώσιμη συνεργασία, η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού θα πρέπει να βασίζεται σε συμβατική συμφωνία που θα πρέπει να εναρμονίζεται σε ενωσιακό επίπεδο.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις οι οποίες θα εγγυώνται την ευθύνη και τη διαφάνεια του κέντρου ικανοτήτων.
(20)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις οι οποίες θα εγγυώνται την ευθύνη και τη διαφάνεια του κέντρου ικανοτήτων και των επιχειρήσεων εκείνων που λαμβάνουν χρηματοδότηση.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)   Η υλοποίηση έργων εφαρμογής, ιδίως εκείνων που συνδέονται με υποδομές και ικανότητες οι οποίες εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο πλαίσιο κοινών συμβάσεων προμήθειας, μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικά στάδια εφαρμογής, όπως χωριστούς διαγωνισμούς για την αρχιτεκτονική υλισμικού και λογισμικού, την παραγωγή τους και τη λειτουργία και συντήρησή τους, ενώ κάθε εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο στάδιο τη φορά· θα απαιτείται δε, σε ένα ή περισσότερα από τα στάδια αυτά, να πληρούν οι δικαιούχοι ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την κυριότητα ή τον έλεγχο από ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)
(20β)  Δεδομένου ότι ο ENISA είναι ο ειδικός οργανισμός της Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να επιδιώκει τις μεγαλύτερες δυνατές συνέργειες με αυτόν, ενώ το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συμβουλεύεται τον ENISA, για να αξιοποιεί την εμπειρία του στον τομέα αυτόν όσον αφορά ζητήματα κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε σχέση με ερευνητικά έργα.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)
(20γ)  Κατά τη διαδικασία ορισμού εκπροσώπου στο διοικητικό συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες στην εντολή, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τακτικής υποβολής εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στις αρμόδιες επιτροπές.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Λόγω της αντίστοιχης εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και στη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή.
(21)  Λόγω της αντίστοιχης εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και προκειμένου να διασφαλιστούν οι μεγαλύτερες δυνατές συνέργειες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και στη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή. Ο ENISA θα πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει τους στρατηγικούς του στόχους, ιδίως στον τομέα της πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ [πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο], ενώ το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να ενεργεί ως επιχειρησιακός φορέας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (ΕΕ L ...) (2017/0225(COD)).
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων, αποτελούμενο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να καθορίζει τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του κέντρου ικανοτήτων και να διασφαλίζει ότι το κέντρο εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να εκχωρηθούν στο διοικητικό συμβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από το κέντρο ικανοτήτων, την έγκριση του προγράμματος εργασιών και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου του κέντρου ικανοτήτων στο οποίο θα πρέπει να διατυπώνονται οι προτεραιότητες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των καθηκόντων του κέντρου ικανοτήτων, την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, καθώς και τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και τη λήψη απόφασης για παράταση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και για τη λήξη της.
(24)  Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων, αποτελούμενο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να καθορίζει τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του κέντρου ικανοτήτων και να διασφαλίζει ότι το κέντρο εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να εκχωρηθούν στο διοικητικό συμβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από το κέντρο ικανοτήτων, την έγκριση του προγράμματος εργασιών και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου του κέντρου ικανοτήτων στο οποίο θα πρέπει να διατυπώνονται οι προτεραιότητες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των καθηκόντων του κέντρου ικανοτήτων, την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, καθώς και τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και τη λήψη απόφασης για παράταση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και για τη λήξη της. Προκειμένου να επωφεληθεί από τις συνέργειες, ο ENISA θα πρέπει να έχει θέση μόνιμου παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο και να συμβάλλει στο έργο του κέντρου ικανοτήτων, μεταξύ άλλων με την παροχή συμβουλών σχετικά με το πολυετές στρατηγικό σχέδιο, το πρόγραμμα εργασιών και τον κατάλογο των δράσεων που επιλέγονται για χρηματοδότηση.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
(24α)  Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκει την προώθηση του κέντρου ικανοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αυξήσει την ελκυστικότητά του και να το καταστήσει φορέα παγκόσμιου κύρους όσον αφορά την αριστεία στην κυβερνοασφάλεια.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που θα διορισθούν στο διοικητικό συμβούλιο έχουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρογνωσία και πείρα σε λειτουργικούς τομείς. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της εναλλαγής των αντίστοιχων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του.
(25)  Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που θα διορισθούν στο διοικητικό συμβούλιο έχουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρογνωσία και πείρα σε λειτουργικούς τομείς. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της εναλλαγής των αντίστοιχων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του και να επιδιώκεται η επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25a)   Η βαρύτητα της ψήφου της Επιτροπής στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη συνεισφορά του ενωσιακού προϋπολογισμού στο κέντρο ικανοτήτων, σύμφωνα με το καθήκον της Επιτροπής να διασφαλίζει την ορθή διαχείριση του ενωσιακού προϋπολογισμού προς το συμφέρον της Ένωσης, όπως ορίζεται στις Συνθήκες.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, ο εκτελεστικός διευθυντής του πρέπει να διορίζεται βάσει προσόντων και αποδεδειγμένων διοικητικών και διευθυντικών ικανοτήτων, καθώς και βάσει δεξιοτήτων και πείρας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και να εκτελεί τα καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή με πλήρη ανεξαρτησία.
(26)  Για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, ο εκτελεστικός διευθυντής του πρέπει να διορίζεται με διαφανή τρόπο βάσει προσόντων και αποδεδειγμένων διοικητικών και διευθυντικών ικανοτήτων, καθώς και βάσει δεξιοτήτων και πείρας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και να εκτελεί τα καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή με πλήρη ανεξαρτησία.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτει βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή ως συμβουλευτικό όργανο, προκειμένου να διασφαλίζει τον τακτικό διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις καταναλωτών και τα άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη. Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα θέτει υπόψη του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου ικανοτήτων. Η σύνθεση της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και τα καθήκοντα που της ανατίθενται, όπως η παροχή συμβουλών όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες του κέντρου ικανοτήτων.
(27)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτει βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή ως συμβουλευτικό όργανο, προκειμένου να διασφαλίζει τον τακτικό και καταλλήλως διαφανή διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις καταναλωτών και τα άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει επίσης να παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και τις συμβάσεις προμηθειών. Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα θέτει υπόψη του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου ικανοτήτων. Η σύνθεση της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και τα καθήκοντα που της ανατίθενται, όπως η παροχή συμβουλών όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες του κέντρου ικανοτήτων. Ένας ελάχιστος αριθμός εδρών θα πρέπει να κατανέμεται σε κάθε κατηγορία ενδιαφερόμενων μερών από τον κλάδο, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκπροσώπηση των ΜΜΕ.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Μέσω της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να επωφελείται από την ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και την ευρεία και συναφή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία έχει αποκτηθεί χάρη στη συμβατική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020».
(28)  Μέσω της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, το κέντρο ικανοτήτων, καθώς και οι δραστηριότητές του, θα πρέπει να επωφελείται από την ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και την ευρεία και συναφή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία έχει αποκτηθεί χάρη στη συμβατική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020», και στα πιλοτικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων και η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εξετάζουν το ενδεχόμενο αναπαραγωγής υφιστάμενων δομών, για παράδειγμα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Το κέντρο ικανοτήτων και οι φορείς του θα πρέπει να αξιοποιούν την εμπειρία και τη συμβολή παρελθόντων και τρεχουσών πρωτοβουλιών, όπως η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα («σΣΔΙΤ») για την κυβερνοασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Κυβερνοασφάλεια (ECSO), και το πιλοτικό πρόγραμμα και η προπαρασκευαστική δράση για τον έλεγχο ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής (EU FOSSA).
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το κέντρο ικανοτήτων υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τον χειρισμό πληροφοριών, ιδίως των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.
(29)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόζει κανόνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων ως προς τα μέλη, τους φορείς και το προσωπικό του, το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και την επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή, και την κοινότητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων ως προς τα εθνικά κέντρα συντονισμού. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το κέντρο ικανοτήτων υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τον χειρισμό πληροφοριών, ιδίως των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.
__________________
__________________
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, να παρέχει εγκαίρως κάθε σχετική πληροφορία, καθώς και να προωθεί αναλόγως τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό. Ο εσωτερικός κανονισμός των οργάνων του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να δημοσιοποιείται.
(31)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, να παρέχει με ολοκληρωμένο και έγκαιρο τρόπο πληροφορίες, καθώς και να προωθεί αναλόγως τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να παρέχει στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος κατάλογο με τα μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και να δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλουν τα εν λόγω μέλη σύμφωνα με το άρθρο 42. Ο εσωτερικός κανονισμός των οργάνων του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
(31α)   Είναι σκόπιμο τόσο το κέντρο ικανοτήτων όσο και τα εθνικά κέντρα συντονισμού να παρακολουθούν και να τηρούν στον υψηλότερο δυνατό βαθμό τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των στοιχείων των συμβατικών συμφωνιών μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού και όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση οντοτήτων ως μελών της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και να διενεργούνται οι εν λόγω διαβουλεύσεις σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού —δηλαδή, η διατήρηση και η ανάπτυξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων της Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού κλάδου κυβερνοασφάλειας και η μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων— δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω της διασποράς των υφιστάμενων περιορισμένων πόρων και λόγω της κλίμακας της απαραίτητης επένδυσης, αλλά, αντιθέτως, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της αποφυγής περιττών επικαλύψεων αυτών των προσπαθειών, της συμβολής στην επίτευξη κρίσιμης μάζας επενδύσεων και της διασφάλισης της βέλτιστης αξιοποίησης της δημόσιας χρηματοδότησης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
(34)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού —δηλαδή, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των ικανοτήτων της Ένωσης με τη διατήρηση και την ανάπτυξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων της Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού κλάδου κυβερνοασφάλειας και τη μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων, καθώς και η μείωση της ψηφιακής εξάρτησης της Ένωσης με την αύξηση της διείσδυσης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ένωσης— δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω της διασποράς των υφιστάμενων περιορισμένων πόρων και λόγω της κλίμακας της απαραίτητης επένδυσης, αλλά, αντιθέτως, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της αποφυγής περιττών επικαλύψεων αυτών των προσπαθειών, της συμβολής στην επίτευξη κρίσιμης μάζας επενδύσεων και της διασφάλισης της βέλτιστης αξιοποίησης της δημόσιας χρηματοδότησης. Επιπλέον, μόνο δράσεις σε ενωσιακό επίπεδο μπορούν να διασφαλίσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη και, συνεπώς, να καλύψουν τα κενά ασφάλειας που απαντούν σε ορισμένα κράτη μέλη και που δημιουργούν κενά ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση. Ως εκ τούτου, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται το ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (εφεξής το «κέντρο ικανοτήτων»), καθώς και το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού και θεσπίζονται κανόνες για τον ορισμό των εθνικών κέντρων συντονισμού, καθώς και για τη σύσταση της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται το ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (το «κέντρο ικανοτήτων»), καθώς και το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (το δίκτυο) και θεσπίζονται κανόνες για τον ορισμό των εθνικών κέντρων συντονισμού, καθώς και για τη σύσταση της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (η κοινότητα). Το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο συμβάλλουν στη συνολική ανθεκτικότητα και ευαισθητοποίηση στην Ένωσης έναντι των κυβερνοαπειλών, λαμβανομένων πλήρως υπόψη των κοινωνιακών συνεπειών.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Η έδρα του κέντρου ικανοτήτων βρίσκεται στις [Βρυξέλλες, Βέλγιο].
διαγράφεται
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
4.  Το κέντρο ικανοτήτων διαθέτει νομική προσωπικότητα. Σε κάθε κράτος μέλος έχει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα με βάση το δίκαιο του αντίστοιχου κράτους μέλους. Δύναται, ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
διαγράφεται
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
(1)  «κυβερνοασφάλεια»: η προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και άλλων προσώπων από κυβερνοαπειλές·
(1)  «κυβερνοασφάλεια»: όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και των προσώπων που επηρεάζονται από κυβερνοαπειλές·
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
(1α)  «κυβερνοάμυνα» και «αμυντικές πτυχές της κυβερνοασφάλειας»: τεχνολογία κυβερνοάμυνας αποκλειστικά αμυντικού και αντιδραστικού χαρακτήρα, η οποία αποσκοπεί στην προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, στρατιωτικών δικτύων και συστημάτων πληροφοριών, των χρηστών τους, και των θιγόμενων προσώπων από κυβερνοαπειλές, και περιλαμβάνει την αντίληψη της κατάστασης, τον εντοπισμό απειλών και την ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2
(2)  «προϊόντα και λύσεις κυβερνοασφάλειας»: προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασία ΤΠΕ με ειδικό στόχο την προστασία συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και των επηρεαζόμενων προσώπων από κυβερνοαπειλές·
(2)  «προϊόντα και διαδικασίες»: εμπορικά και μη εμπορικά προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες ΤΠΕ με ειδικό στόχο την προστασία των δεδομένων, των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και άλλων προσώπων από κυβερνοαπειλές·
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
(2α)  «κυβερνοαπειλή»: κάθε περίσταση, συμβάν ή ενέργεια που μπορεί δυνητικά να βλάψει, να διαταράξει ή να επηρεάσει δυσμενώς κατ’ άλλον τρόπο τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών, τους χρήστες τους και τα επηρεαζόμενα πρόσωπα·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3
(3)  «δημόσια αρχή»: κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιτελεί δημόσιες διοικητικές λειτουργίες δυνάμει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων·
(3)  «δημόσια αρχή»: κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιτελεί δημόσιες διοικητικές λειτουργίες δυνάμει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4
(4)  «συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος το οποίο παρέχει οικειοθελώς χρηματοδοτική συνεισφορά στις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων.
(4)  «συνεισφέρον κράτος μέλος»: κράτος μέλος το οποίο παρέχει οικειοθελώς χρηματοδοτική συνεισφορά στις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)
(4α)  «ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας»: νομικές οντότητες όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (ΕΕ L ...) (2018/0227(COD)).
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να διατηρεί και να αναπτύσσει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·
α)  να αναπτύσσει τις τεχνολογικές, βιομηχανικές, κοινωνιακές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες και δυνατότητες εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την περαιτέρω προστασία των δεδομένων των πολιτών, των εταιρειών και των φορέων δημόσιας διοίκησης της Ένωσης·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  να ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των υποδομών των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών ζωτικής σημασίας, του διαδικτύου και του ευρέως χρησιμοποιημένου υλισμικού και λογισμικού στην Ένωση·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της κυβερνοασφάλειας και να μετατρέπει την κυβερνοασφάλεια σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  να αυξάνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας και τις συναφείς κοινωνιακές και δεοντολογικές συνέπειες και ανησυχίες, και να μειώνει την έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση·
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  να αναπτύσσει την ηγετική θέση της Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να εξασφαλίζει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τις ικανότητες της Ένωσης και παράλληλα να μειώνει την ψηφιακή της εξάρτηση, με την αύξηση της διείσδυσης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ένωσης·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο)
βδ)  να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο, και ως εκ τούτου να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1.  διευκολύνει και συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (εφεξής «το δίκτυο») που αναφέρεται στο άρθρο 6 και της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 8·
1.  δημιουργεί, διαχειρίζεται και διευκολύνει το δίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 6 και της κοινότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2.  συμβάλλει στην υλοποίηση του τμήματος κυβερνοασφάλειας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, ιδίως των δράσεων που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX26 [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»], και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, ιδίως της ενότητας 2.2.6 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. XXX27 για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [αριθμός αναφοράς του ειδικού προγράμματος], καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όταν προβλέπεται σε νομικές πράξεις της Ένωσης·
2.  συντονίζει την υλοποίηση του τμήματος κυβερνοασφάλειας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, ιδίως των δράσεων που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX26 [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»], και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, ιδίως της ενότητας 2.2.6 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. XXX27 για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [αριθμός αναφοράς του ειδικού προγράμματος], καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όταν προβλέπεται σε νομικές πράξεις της Ένωσης, και συμβάλλει στην υλοποίηση των δράσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ·
__________________
__________________
26 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]
26 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]
27 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]
27 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  ενισχύει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις υποδομές της κυβερνοασφάλειας στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ερευνητικών κοινοτήτων, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
3.  ενισχύει την ανθεκτικότητα, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις υποδομές της κυβερνοασφάλειας στην υπηρεσία της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ερευνητικών κοινοτήτων, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα, λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας:
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
α)  λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αποκτά, αναβαθμίζει, διαχειρίζεται και καθιστά διαθέσιμες τις εν λόγω υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα, και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·
α)  αποκτά, αναβαθμίζει, διαχειρίζεται και καθιστά διαθέσιμες τις εγκαταστάσεις και τις συναφείς υπηρεσίες του κέντρου ικανοτήτων με δίκαιο, ανοικτό και διαφανή τρόπο σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
β)  λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρέχει στήριξη, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική, σε άλλες οντότητες για να αποκτούν, να αναβαθμίζουν, να διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα, και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·
β)  παρέχει στήριξη, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική, σε άλλες οντότητες για να αποκτούν, να αναβαθμίζουν, να διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω εγκαταστάσεις και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα, και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οργανώσεις, μεμονωμένους εμπειρογνώμονες και έργα ΤΠΕ για τον πολίτη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  χρηματοδοτεί τους ελέγχους κώδικα λογισμικής προστασίας και τις συναφείς βελτιώσεις για έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής που χρησιμοποιούνται ευρέως σε υποδομές, προϊόντα και διαδικασίες·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
γ)  παρέχει γνώσεις και τεχνική βοήθεια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, ιδίως με τη στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·
γ)  διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνικής βοήθειας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων στην κοινωνία των πολιτών, σε επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, καθώς και στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ιδίως με τη στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με στόχο τη βελτίωση της κυβερνοανθεκτικότητας στην Ένωση·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  προωθεί την «ασφάλεια εκ σχεδιασμού» ως αρχή στη διαδικασία ανάπτυξης, διατήρησης, λειτουργίας και επικαιροποίησης υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως με την υποστήριξη των πλέον προηγμένων μεθόδων για την ασφαλή ανάπτυξη, επαρκών δοκιμών ασφάλειας, ελέγχων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης του παραγωγού ή του προμηθευτή να καθιστά διαθέσιμες ενημερώσεις που αντιμετωπίζουν νέες ευπάθειες ή απειλές, χωρίς καθυστέρηση, και πέραν της εκτιμώμενης ζωής του προϊόντος, ή να επιτρέπει σε τρίτο μέρος να δημιουργεί και να παρέχει τις εν λόγω ενημερώσεις·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  υποστηρίζει πολιτικές για τη συνεισφορά σε πηγαίο κώδικα, καθώς και τη χάραξή τους, ιδίως για δημόσιες αρχές όπου χρησιμοποιούνται έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ)  συγκεντρώνει ενδιαφερόμενα μέρη από τις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον ακαδημαϊκό χώρο, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις δημόσιες οντότητες, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη συνεργασία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της συνένωσης και κοινής χρήσης πόρων και πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα αυτά και τις διαδικασίες αυτές, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος
4.  συμβάλλει στην ευρεία εξάπλωση των πλέον προηγμένων προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την οικονομία, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
4.  συμβάλλει στην ευρεία εξάπλωση των πλέον προηγμένων και βιώσιμων προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
α)  τονώνει την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την ανάπτυξη και την εδραίωση της χρήσης ενωσιακών προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας από τις δημόσιες αρχές και τους κλάδους-χρήστες·
α)  τονώνει την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την ανάπτυξη και την εδραίωση της χρήσης ενωσιακών προϊόντων και ολιστικών διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, σε ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας, από τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και την αγορά, μεταξύ άλλων·
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
β)  βοηθά τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τους λοιπούς χρήστες να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν τις πλέον προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας·
β)  βοηθά τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τους λοιπούς χρήστες να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους με την υιοθέτηση και την ενσωμάτωση προϊόντων και διαδικασιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
γ)  υποστηρίζει ιδίως τις δημόσιες αρχές στην οργάνωση των οικείων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή στη διεκπεραίωση συμβάσεων προμήθειας προηγμένων προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας για λογαριασμό των δημόσιων αρχών·
γ)  υποστηρίζει ιδίως τις δημόσιες αρχές στην οργάνωση των οικείων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή στη διεκπεραίωση συμβάσεων προμήθειας προηγμένων προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας για λογαριασμό των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για τις συμβάσεις προμήθειας, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των δημόσιων επενδύσεων και να αυξηθούν τα οφέλη που αποφέρει·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ
δ)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να τις συνδέσει τμε πιθανές αγορές και να προσελκύσει επενδύσεις·
δ)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, ευρέως χρησιμοποιούμενα έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, και έργα ΤΠΕ για τον πολίτη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, να συνδεθούν με πιθανές αγορές και ευκαιρίες εφαρμογής, και να προσελκύσει επενδύσεις·
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος
5.  βελτιώνει την κατανόηση της κυβερνοασφάλειας και συμβάλλει στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων στην Ένωση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
5.  βελτιώνει την κατανόηση της κυβερνοασφάλειας, συμβάλλει στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων και ενισχύει το επίπεδο δεξιοτήτων στην Ένωση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο)
-α) στηρίζει, κατά περίπτωση, την επίτευξη του ειδικού στόχου 4 του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ο οποίος αφορά τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
α)  στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, όπου ενδείκνυται, από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ENISA·
α)  στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη, συνένωση και κοινή χρήση δεξιοτήτων και ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας σε όλα τα συναφή επίπεδα εκπαίδευσης, στηρίζει τον στόχο της επίτευξης ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, καθιστά δυνατό ένα κοινό υψηλό επίπεδο γνώσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των χρηστών και των υποδομών σε ολόκληρη την Ένωση σε συντονισμό με το δίκτυο, και, όπου ενδείκνυται, εναρμονίζεται με τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ENISA·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
α)  της χρηματοδοτικής στήριξης ερευνητικών προσπαθειών στην κυβερνοασφάλεια βάσει κοινού, διαρκώς αξιολογούμενου και βελτιωνόμενου πολυετούς στρατηγικού, βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού θεματολογίου·
α)  της χρηματοδοτικής στήριξης ερευνητικών προσπαθειών στην κυβερνοασφάλεια βάσει κοινού, διαρκώς αξιολογούμενου και βελτιωνόμενου πολυετούς στρατηγικού, βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού σχεδίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
β)  της υποστήριξης έργων έρευνας και επίδειξης μεγάλης κλίμακας σε τεχνολογικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας επόμενης γενιάς σε συνεργασία με τον κλάδο και το δίκτυο·
β)  της υποστήριξης έργων έρευνας και επίδειξης μεγάλης κλίμακας σε τεχνολογικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας επόμενης γενιάς σε συνεργασία με τον κλάδο, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τον δημόσιο τομέα και τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου και της κοινότητας·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  της διασφάλισης του σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα και της δεοντολογικής συμπεριφοράς σε ερευνητικά έργα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που χρηματοδοτούνται από το κέντρο ικανοτήτων·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  της παρακολούθησης εκθέσεων σχετικά με τις ευπάθειες που ανακαλύπτει η κοινότητα και της διευκόλυνσης της γνωστοποίησης των ευπαθειών, της ανάπτυξης μπαλωμάτων, επιδιορθώσεων και λύσεων, και της διανομής τους·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ερευνών οι οποίες αφορούν τους αλγόριθμους αυτόνομης μάθησης που χρησιμοποιούνται για κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες, σε συνεργασία με τον ENISA, και της υποστήριξης της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β δ (νέο)
βδ)  της υποστήριξης της έρευνας στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β ε (νέο)
βε)  της υποστήριξης της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών που μπορούν να αποτελέσουν ελεύθερα αντικείμενο μελέτης, ανταλλαγής και αξιοποίησης, ιδίως στον τομέα του επαληθευμένου και επαληθεύσιμου υλισμικού και λογισμικού, σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, το δίκτυο και την κοινότητα·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ
γ)  της υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας για την τυποποίηση της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας·
γ)  της υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας για την τυπική και τη μη τυπική τυποποίηση και πιστοποίηση της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας, με τη σύνδεση με υφιστάμενα έργα και, κατά περίπτωση, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, με φορείς πιστοποίησης και με τον ENISA·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  της παροχής ειδικής στήριξης στις ΜΜΕ, με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη γνώση και στην κατάρτιση παρέχοντας προσαρμοσμένη πρόσβαση στα προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης, την οποία ενισχύουν το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας·
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος
7.  ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης όσον αφορά τις τεχνολογίες και εφαρμογές διπλής χρήσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
7.  ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης όσον αφορά τις τεχνολογίες και εφαρμογές διπλής χρήσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα, τα οποία περιορίζονται σε τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες κυβερνοάμυνας αντιδραστικού και αμυντικού χαρακτήρα:
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος
8.  ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
8.  ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα, τα οποία περιορίζονται σε τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες κυβερνοάμυνας αντιδραστικού και αμυντικού χαρακτήρα:
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  παρέχει βοήθεια και συμβουλές στην Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/XXX [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 όπως προτείνεται στο COM(2016)616].
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)
8α.  συμβάλλει στις προσπάθειες της Ένωσης για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με:
α)  τη διευκόλυνση της συμμετοχής του κέντρου ικανοτήτων σε διεθνείς διασκέψεις και κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και της συνεισφοράς σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·
β)  τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανώσεις στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών πλαισίων συνεργασίας.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος
Επενδύσεις σε υποδομές, ικανότητες, προϊόντα ή λύσεις και χρήση αυτών
Επενδύσεις σε υποδομές, ικανότητες, προϊόντα ή διαδικασίες και χρήση αυτών
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Όταν το κέντρο ικανοτήτων παρέχει χρηματοδότηση σε υποδομές, ικανότητες, προϊόντα ή λύσεις δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 με τη μορφή επιχορήγησης ή βραβείου, το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένα:
1.  Όταν το κέντρο ικανοτήτων παρέχει χρηματοδότηση σε υποδομές, ικανότητες, προϊόντα ή διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 με τη μορφή σύμβασης προμήθειας, επιχορήγησης ή βραβείου, το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένα:
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τους κανόνες που διέπουν την εκμετάλλευση της υποδομής ή της ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ανάθεσης της εκμετάλλευσης σε οντότητα υποδοχής βάσει των κριτηρίων που ορίζει το κέντρο ικανοτήτων·
α)  τους ειδικούς κανόνες που διέπουν την εκμετάλλευση της υποδομής ή της ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ανάθεσης της εκμετάλλευσης σε οντότητα υποδοχής βάσει των κριτηρίων που ορίζει το κέντρο ικανοτήτων·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τους κανόνες που διέπουν τα διάφορα στάδια εφαρμογής·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  ότι, ως αποτέλεσμα της ενωσιακής συνεισφοράς, η πρόσβαση είναι ανοικτή στο μέτρο του δυνατού και κλειστή στο μέτρο του αναγκαίου, και ότι είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση·
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Το κέντρο ικανοτήτων δύναται να είναι υπεύθυνο για τη συνολική εκτέλεση των οικείων κοινών δράσεων σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων προ-εμπορικών συμβάσεων για λογαριασμό μελών του δικτύου, μελών της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας ή άλλων τρίτων μερών που εκπροσωπούν τους χρήστες προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας. Για τον σκοπό αυτόν, το κέντρο ικανοτήτων δύναται να επικουρείται από ένα ή περισσότερα εθνικά κέντρα συντονισμού ή μέλη της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας.
2.  Το κέντρο ικανοτήτων δύναται να είναι υπεύθυνο για τη συνολική εκτέλεση των οικείων κοινών δράσεων σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων προ-εμπορικών συμβάσεων για λογαριασμό μελών του δικτύου. Για τον σκοπό αυτόν, το κέντρο ικανοτήτων δύναται να επικουρείται από ένα ή περισσότερα εθνικά κέντρα συντονισμού, από μέλη της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας ή από σχετικούς ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Σε κάθε κράτος μέλος συγκροτείται ένα ενιαίο εθνικό κέντρο συντονισμού.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Τα ορισθέντα κέντρα εθνικού συντονισμού έχουν την ικανότητα να στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους η οποία καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. Διαθέτουν ή έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και μπορούν να δημιουργούν αποτελεσματικά δεσμούς και να διασφαλίζουν τον συντονισμό με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα και την ερευνητική κοινότητα.
4.  Τα ορισθέντα κέντρα εθνικού συντονισμού έχουν την ικανότητα να στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους η οποία καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. Διαθέτουν ή έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και μπορούν να δημιουργούν αποτελεσματικά δεσμούς και να διασφαλίζουν τον συντονισμό με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και τους πολίτες. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης και με επεξηγήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
5.  Η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού βασίζεται σε συμβατική συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού. Η συμφωνία προβλέπει τους κανόνες που διέπουν τη σχέση και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού.
5.  Η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού βασίζεται σε τυποποιημένη συμβατική συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού. Η συμφωνία αποτελείται από το ίδιο σύνολο εναρμονισμένων γενικών όρων οι οποίοι προβλέπουν τους κανόνες που διέπουν τη σχέση και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού, καθώς και από ειδικούς όρους οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στο συγκεκριμένο εθνικό κέντρο συντονισμού.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 45α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των εναρμονισμένων γενικών όρων των συμβατικών συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου του μορφότυπού τους.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων του και ιδίως τον συντονισμό της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·
α)  στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων του και ιδίως τη σύσταση και τον συντονισμό της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  διευκολύνουν τη συμμετοχή επιχειρήσεων και άλλων παραγόντων σε επίπεδο κρατών μελών σε διασυνοριακά έργα·
β)  προωθούν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, και άλλων παραγόντων σε επίπεδο κρατών μελών σε διασυνοριακά έργα·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  σε συνεργασία με άλλες οντότητες με παρόμοια καθήκοντα, λειτουργούν ως υπηρεσία μίας στάσης για προϊόντα και διαδικασίες κυβερνοασφάλειας που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά προγράμματα, όπως το InvestEU ή το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  συμβάλλουν, από κοινού με το κέντρο ικανοτήτων, στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των τομεακών προκλήσεων κυβερνοασφάλειας·
γ)  συμβάλλουν, από κοινού με το κέντρο ικανοτήτων, στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων κυβερνοασφάλειας·
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  συνεργάζονται στενά με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης για την προώθηση της διείσδυσης υφιστάμενων προτύπων και της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των ΜΜΕ, στον καθορισμό νέων προτύπων.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  επιδιώκουν συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·
ε)  επιδιώκουν συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  προωθούν και διαδίδουν ένα κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυβερνοασφάλεια, σε συνεργασία με τους σχετικούς φορείς στα κράτη μέλη·
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  προωθούν και διαδίδουν τα σχετικά αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου, της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κέντρου ικανοτήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·
ζ)  προωθούν και διαδίδουν τα σχετικά αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου, της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κέντρου ικανοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  αξιολογούν τα αιτήματα που υποβάλλουν οντότητες εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος με το κέντρο συντονισμού για να καταστούν μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
η)  αξιολογούν τα αιτήματα που υποβάλλουν οντότητες και άτομα που έχουν εγκατασταθεί στο ίδιο κράτος μέλος με το κέντρο συντονισμού για να καταστούν μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού συνεργάζονται, κατά περίπτωση, μέσω του δικτύου για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και ζ).
4.  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού συνεργάζονται, κατά περίπτωση, μέσω του δικτύου και με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συμβάλλει στην αποστολή του κέντρου ικανοτήτων όπως καθορίζεται στο άρθρο 3, ενισχύει και διαδίδει σε ολόκληρη την Ένωση την εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
1.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συμβάλλει στην αποστολή του κέντρου ικανοτήτων όπως καθορίζεται στο άρθρο 3, ενισχύει, συνενώνει, ανταλλάσσει και διαδίδει σε ολόκληρη την Ένωση την εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και παρέχει τεχνική εμπειρογνωσία.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελείται από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και μη κερδοσκοπικούς ερευνητικούς οργανισμούς και ενώσεις, καθώς και δημόσιες και άλλες οντότητες που ασχολούνται με επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα. Συγκεντρώνει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. Στην κοινότητα συμμετέχουν τα εθνικά κέντρα συντονισμού, καθώς και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης με σχετική εμπειρογνωσία.
2.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελείται από την κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ενώσεις χρηστών, μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, συναφείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και άλλες ενώσεις, καθώς και δημόσιες και άλλες οντότητες που ασχολούνται με επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συγκεντρώνει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις τεχνολογικές, βιομηχανικές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές, και κοινωνιακές ικανότητες και δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. Στην κοινότητα συμμετέχουν τα εθνικά κέντρα συντονισμού, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, καθώς και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης με σχετική εμπειρογνωσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Μόνον οντότητες που είναι εγκατεστημένες εντός της Ένωσης δύνανται να λαμβάνουν διαπίστευση ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αυτές επιδεικνύουν ότι διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όσον αφορά τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:
3.  Μόνον οντότητες που είναι εγκατεστημένες και άτομα που κατοικούν εντός της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) δύνανται να λαμβάνουν διαπίστευση ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι αιτούντες επιδεικνύουν ότι μπορούν να παράσχουν εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όσον αφορά τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  έρευνα·
α)  ακαδημαϊκός ή ερευνητικός τομέας·
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  δεοντολογία·
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  τυπική και τεχνική τυποποίηση και προδιαγραφές.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Το κέντρο ικανοτήτων παρέχει διαπίστευση σε οντότητες συσταθείσες δυνάμει του εθνικού δικαίου ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται από το εθνικό κέντρο συντονισμού του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί η οντότητα, ως προς το κατά πόσον η οντότητα πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Η διαπίστευση είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, μπορεί όμως να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το κέντρο ικανοτήτων, εάν αυτό ή το οικείο εθνικό κέντρο συντονισμού κρίνει ότι η οντότητα δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στη παράγραφο 3 ή εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 136 του κανονισμού ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].
4.  Το κέντρο ικανοτήτων παρέχει διαπίστευση σε οντότητες συσταθείσες δυνάμει του εθνικού δικαίου, ή σε άτομα, ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κατόπιν εναρμονισμένης αξιολόγησης που διενεργείται από το κέντρο ικανοτήτων, το εθνικό κέντρο συντονισμού του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί η οντότητα, ή όπου κατοικεί το άτομο, ως προς το κατά πόσον η οντότητα πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Η διαπίστευση είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, μπορεί όμως να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το κέντρο ικανοτήτων, εάν αυτό ή το οικείο εθνικό κέντρο συντονισμού κρίνει ότι η οντότητα ή το άτομο δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στη παράγραφο 3 ή εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 136 του κανονισμού ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός]. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού των κρατών μελών αποσκοπούν στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών στην κοινότητα και ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων κατηγοριών, ιδίως των ΜΜΕ, και ομάδων ατόμων.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 45α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την περιγραφή των κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται οι αιτούντες, και των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπίστευσης των οντοτήτων που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο 5 α (νέο)
5α)  υποστηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων με την αναφορά και τη γνωστοποίηση ευπαθειών, τη συμβολή στον περιορισμό τους και την παροχή συμβουλών για τους τρόπους ελάττωσης των εν λόγω ευπαθειών, μεταξύ άλλων μέσω πιστοποίησης από τα συστήματα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/XXX [πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο].
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Το κέντρο ικανοτήτων συνεργάζεται με τα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, για παράδειγμα, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-EU), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.
1.  Για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συμπληρωματικότητα, το κέντρο ικανοτήτων συνεργάζεται με τα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, για παράδειγμα, τον ENISA, την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-EU), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων, τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας όσον αφορά τα έργα, τις υπηρεσίες και τις ικανότητες διπλής χρήσης.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Η εν λόγω συνεργασία βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας. Οι εν λόγω συμφωνίες υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
2.  Η εν λόγω συνεργασία βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας. Οι εν λόγω συμφωνίες εφαρμόζονται από το διοικητικό συμβούλιο μετά την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, και πέντε εκπροσώπους της Επιτροπής, για λογαριασμό της Ένωσης.
1.  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο που ορίζεται ως παρατηρητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τέσσερις εκπροσώπους της Επιτροπής, για λογαριασμό της Ένωσης, ενώ επιδιώκεται η επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα μέλη του συμβουλίου και στους αναπληρωτές τους.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τη γνώση τους στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του συμβουλίου. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.
3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τη γνώση τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του συμβουλίου. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αρμόδιων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κατά περίπτωση.
6.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αρμόδιων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, καθώς και τα μέλη της κοινότητας, που θα λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7
7.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) είναι μόνιμος παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο.
7.  Ο ENISA και η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή είναι μόνιμοι παρατηρητές στο διοικητικό συμβούλιο, όπου αναλαμβάνουν συμβουλευτικό ρόλο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις απόψεις που εκφράζουν οι μόνιμοι παρατηρητές.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  εγκρίνει πολυετές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει δήλωση των μειζόνων προτεραιοτήτων και των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών του κέντρου ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών·
α)  εγκρίνει πολυετές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει δήλωση των μειζόνων προτεραιοτήτων και των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών του κέντρου ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών, λαμβανομένων υπόψη των συμβουλών που παρέχει ο ENISA·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών, τους ετήσιους λογαριασμούς, τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του κέντρου ικανοτήτων, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή·
β)  εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών, τους ετήσιους λογαριασμούς, τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του κέντρου ικανοτήτων, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, λαμβανομένων υπόψη των συμβουλών που παρέχει ο ENISA·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  θεσπίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διαπίστευση οντοτήτων ως μελών της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας·
ε)  θεσπίζει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διαπίστευση οντοτήτων ως μελών της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας·
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  εγκρίνει τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  θεσπίζει κανόνες διαφάνειας για το κέντρο ικανοτήτων·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ
θ)  συστήνει ομάδες εργασίας με μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·
θ)  συστήνει ομάδες εργασίας με μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των συμβουλών που παρέχουν οι μόνιμοι παρατηρητές·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – σημείο ιβ
ιβ)  προωθεί το κέντρο ικανοτήτων παγκοσμίως, με στόχο να αυξήσει την ελκυστικότητά του και να το καταστήσει οργανισμό παγκόσμιου κύρους όσον αφορά την αριστεία στην κυβερνοασφάλεια·
ιβ)  προωθεί τη συνεργασία του κέντρου ικανοτήτων με παγκόσμιους παράγοντες·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιη
ιη)  χαράσσει στρατηγική καταπολέμησης της απάτης ανάλογη των κινδύνων απάτης και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κόστους-οφέλους των λαμβανόμενων μέτρων·
ιη)  χαράσσει στρατηγική καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς ανάλογη των κινδύνων απάτης και διαφθοράς και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κόστους-οφέλους των λαμβανόμενων μέτρων, και επίσης θεσπίζει ολοκληρωμένα μέτρα για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιθ
ιθ)  θεσπίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τα κράτη μέλη·
ιθ)  θεσπίζει εκτενή ορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη και τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού των εθελοντικών συνεισφορών των κρατών μελών που μπορούν να συνυπολογιστούν ως χρηματοδοτικές συνεισφορές σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν, τέτοιος υπολογισμός πραγματοποιείται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου για θητεία δύο ετών. Η θητεία του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου δύναται να παραταθεί άπαξ, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, εάν απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει αυτομάτως την ίδια ημερομηνία. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτεπαγγέλτως τον πρόεδρο, εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου για θητεία δύο ετών, και επιδιώκει την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Η θητεία του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου δύναται να παραταθεί άπαξ, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, εάν απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει αυτομάτως την ίδια ημερομηνία. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτεπαγγέλτως τον πρόεδρο, εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συσκέψεις, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να προσκαλεί άλλα πρόσωπα στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητές.
3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συσκέψεις, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
4.  Τα μέλη της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης από τον πρόεδρο, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
διαγράφεται
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
Άρθρο 15
διαγράφεται
Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου
1.  Η Ένωση διαθέτει το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου. Τα δικαιώματα ψήφου της Ένωσης είναι αδιαίρετα.
2.  Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία τουλάχιστον 75 % όλων των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που δεν είναι παρόντα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75 % των συνολικών χρηματοδοτικών συνεισφορών στο κέντρο ικανοτήτων. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα υπολογίζεται βάσει των εκτιμώμενων δαπανών που προτείνονται από τα κράτη μέλη και αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και βάσει έκθεσης σχετικά με την αξία των συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών μελών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5.
4.  Μόνον οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κρατών μελών διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.
5.  Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Άρθρο 15α
Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου
1.  Οι αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας δύναται να αφορούν:
α)  τη διακυβέρνηση και την οργάνωση του κέντρου ικανοτήτων και του δικτύου·
β)  την κατανομή του προϋπολογισμού για το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο·
γ)  τις κοινές δράσεις που αναλαμβάνουν διάφορα κράτη μέλη, οι οποίες συμπληρώνονται ενδεχομένως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατόπιν απόφασης για την κατανομή σύμφωνα με το στοιχείο β).
2.  Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία τουλάχιστον 75 % όλων των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που δεν είναι παρόντα. Τα δικαιώματα ψήφου της Ένωσης εκπροσωπούνται από την Επιτροπή και είναι αδιαίρετα.
3.  Για αποφάσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 στοιχείο α), εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη και διαθέτουν ίδια και ίσα δικαιώματα ψήφου. Για τις υπόλοιπες ψήφους που διατίθενται έως το 100 %, η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου κατ’ αντιστοιχία της χρηματοδοτικής της συνεισφοράς.
4.  Για αποφάσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ή γ), ή για κάθε άλλη απόφαση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες της παραγράφου 1, η Ένωση κατέχει τουλάχιστον το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου, κατ’ αντιστοιχία της χρηματοδοτικής της συνεισφοράς. Μόνο τα συνεισφέροντα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, κατ’ αντιστοιχία της χρηματοδοτικής τους συνεισφοράς.
5.  Σε περίπτωση που ο/η πρόεδρος έχει εκλεγεί από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, ο/η πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία ως εκπρόσωπος του κράτους μέλους του/της.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής.
3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων υποψηφιοτήτων από τα κράτη μέλη οι οποίες επιδιώκουν την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, μέσω ανοικτής, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας επιλογής.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι τετραετής. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και τις προκλήσεις του κέντρου ικανοτήτων.
5.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και τις προκλήσεις του κέντρου ικανοτήτων.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6
6.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών.
6.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8
8.  Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.
8.  Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης των μελών του ή πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή, εκπονεί και υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου και το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου εφαρμογής των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος εργασιών και των αντίστοιχων εκτιμήσεων δαπανών όπως προτείνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·
γ)  κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο, τη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, τον ENISA και την Επιτροπή, εκπονεί και υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου και το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου εφαρμογής των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος εργασιών και των αντίστοιχων εκτιμήσεων δαπανών όπως προτείνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
η)  καταρτίζει σχέδιο δράσης για να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα των αναδρομικών αξιολογήσεων και την υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή ανά δύο έτη·
η)  καταρτίζει σχέδιο δράσης για να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα των αναδρομικών αξιολογήσεων και την υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά δύο έτη·
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ
ιβ)  εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, βάσει του καταλόγου κατάταξης που έχει εκπονηθεί από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·
ιβ)  σε συνέχεια διαβούλευσης με τη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή και τον ENISA, εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, βάσει του καταλόγου κατάταξης που έχει εκπονηθεί από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ
ιθ)  καταρτίζει σχέδιο δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·
ιθ)  καταρτίζει σχέδιο δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ
κβ)  μεριμνά για την ουσιαστική επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·
κβ)  μεριμνά για την ουσιαστική επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και υποβάλλει έκθεση, κατόπιν αίτησης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο·
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  H βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από 16 μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Τα μέλη διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των εκπροσώπων των οντοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
1.  H βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από 25 μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Τα μέλη διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των εκπροσώπων των οντοτήτων της κοινότητας ή των μεμονωμένων μελών της. Επιλέξιμοι είναι μόνο οι εκπρόσωποι οντοτήτων που δεν ελέγχονται από τρίτη χώρα ή από οντότητα τρίτης χώρας, πλην των χωρών του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ. Ο διορισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με ανοικτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία. Η σύνθεση του συμβουλίου επιδιώκει την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και περιλαμβάνει την ισόρροπη εκπροσώπηση των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών από τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Τα μέλη της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής διαθέτουν εμπειρογνωσία είτε όσον αφορά την έρευνα, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τις επαγγελματικές υπηρεσίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είτε όσον αφορά την εξάπλωση αυτών. Οι απαιτήσεις σχετικά με την εν λόγω εμπειρογνωσία διευκρινίζονται περαιτέρω από το διοικητικό συμβούλιο.
2.  Τα μέλη της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής διαθέτουν εμπειρογνωσία όσον αφορά την έρευνα, τη βιομηχανική ανάπτυξη, την παροχή, την εφαρμογή ή την ανάπτυξη επαγγελματικών υπηρεσιών ή προϊόντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι απαιτήσεις σχετικά με την εν λόγω εμπειρογνωσία διευκρινίζονται περαιτέρω από το διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
5.  Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών δύνανται να συμμετέχουν στις εργασίες της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και να τις στηρίζουν.
5.  Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του ENISA προσκαλούνται να συμμετέχουν στις εργασίες της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και να τις στηρίζουν. Το συμβούλιο δύναται να προσκαλεί επιπλέον εκπροσώπους από την κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή, συμβούλου ή εμπειρογνώμονα, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.
1.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή δύναται να συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη σύσταση ομάδων εργασίας για ειδικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων, εφόσον είναι αναγκαίο, υπό τον γενικό συντονισμό ενός ή περισσότερων μελών της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής.
2.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή παρέχει συστάσεις στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για ειδικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων, οσάκις τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στα καθήκοντα και στους τομείς αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 20 και, εφόσον είναι αναγκαίο, υπό τον γενικό συντονισμό ενός ή περισσότερων μελών της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή παρέχει συμβουλές στο κέντρο ικανοτήτων όσον αφορά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του και:
Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή παρέχει συμβουλές ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο κέντρο ικανοτήτων όσον αφορά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του και:
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – σημείο 1
(1)  παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο στρατηγικές συμβουλές και στοιχεία για την κατάρτιση του προγράμματος εργασιών και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου εντός των προθεσμιών που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο·
(1)  παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο στρατηγικές συμβουλές και στοιχεία για την εφαρμογή από το κέντρο ικανοτήτων, καθώς και για τις κατευθύνσεις και τις λειτουργίες του, όσον αφορά τον κλάδο και την έρευνα, και για την κατάρτιση του προγράμματος εργασιών και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου εντός των προθεσμιών που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο·
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
(1α)  συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για ειδικά θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες του κέντρου ικανοτήτων·
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – σημείο 3
(3)  προωθεί το πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές στρατηγικό σχέδιο του κέντρου ικανοτήτων και συλλέγει παρατηρήσεις σχετικά με αυτά.
(3)  προωθεί το πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές στρατηγικό σχέδιο του κέντρου ικανοτήτων και συλλέγει παρατηρήσεις σχετικά με αυτά και συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της στρατηγικής κατεύθυνσης και της λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  1 981 668 000 EUR από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», περιλαμβανομένου ποσού έως 23 746 000 EUR για διοικητικές δαπάνες·
α)  1 780 954 875 EUR σε τιμές 2018 (1 981 668 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», περιλαμβανομένου ποσού έως 21 385 465 EUR σε τιμές 2018 (23 746 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για διοικητικές δαπάνες·
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  ένα ποσό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών διοικητικών δαπανών, όπως δαπάνες που ενδέχεται να πραγματοποιήσει το κέντρο ικανοτήτων, όταν ενεργεί ως υπεύθυνος έργου για δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθενται για το [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»] και το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση XXX.
2.  Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθενται για το [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»], για το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση XXX, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και για άλλα προγράμματα και έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κέντρου ικανοτήτων ή του δικτύου.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4
4.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 στοιχείο β).
4.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» δεν καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 στοιχείο β). Τα καθήκοντα αυτά δύναται να καλύπτονται με χρηματοδοτικές συνεισφορές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει αναλογικά, ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο κέντρο ικανοτήτων, εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα τις συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4.  Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει αναλογικά, ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο κέντρο ικανοτήτων, εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν καθόλου ή καταβάλλουν μόνο εν μέρει τις συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κάθε διακοπή, μείωση ή αναστολή, από την Επιτροπή, της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης θα είναι ανάλογη, ως προς το ποσό και τον χρόνο, με τη μείωση, διακοπή ή αναστολή των συνεισφορών των κρατών μελών.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)  χρηματοδοτικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών στις διοικητικές δαπάνες·
α)  χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης και των συμμετεχόντων κρατών μελών στις διοικητικές δαπάνες·
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  χρηματοδοτικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών στις λειτουργικές δαπάνες·
β)  χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης και των συμμετεχόντων κρατών μελών στις λειτουργικές δαπάνες·
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8 α (νέα)
8α.  Το κέντρο ικανοτήτων συνεργάζεται στενά με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να επωφεληθεί από συνέργειες και, κατά περίπτωση, για να μειωθεί το διοικητικό κόστος.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το κέντρο ικανοτήτων λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων.
1.  Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το κέντρο ικανοτήτων λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7
7.  Το προσωπικό του κέντρου ικανοτήτων απαρτίζεται από έκτακτο προσωπικό και συμβασιούχους υπαλλήλους.
7.  Το κέντρο ικανοτήτων επιδιώκει την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο προσωπικό του. Το προσωπικό απαρτίζεται από έκτακτο προσωπικό και συμβασιούχους υπαλλήλους.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   τα άρθρα 22 [Κυριότητα των αποτελεσμάτων], 23 [Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας] και 30 [Εφαρμογή των κανόνων για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ [Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας] εφαρμόζονται στη συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας, όταν προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών, η δε χορήγηση μη αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης μπορεί να περιορίζεται σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα ή θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη και ελέγχονται από κράτη μέλη ή/και από υπηκόους των κρατών μελών.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
1.  Το κέντρο ικανοτήτων διεξάγει τις δραστηριότητές του με υψηλό βαθμό διαφάνειας.
1.  Το κέντρο ικανοτήτων διεξάγει τις δραστηριότητές του με τον υψηλότερο βαθμό διαφάνειας.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
2.  Το κέντρο ικανοτήτων μεριμνά ώστε να παρέχονται στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του. Το κέντρο δημοσιοποιεί επίσης τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 41.
2.  Το κέντρο ικανοτήτων μεριμνά ώστε να παρέχονται εγκαίρως στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες ολοκληρωμένες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, του δικτύου, της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, και της κοινότητας. Το κέντρο δημοσιοποιεί επίσης τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 42.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3
3.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το κέντρο ικανοτήτων, όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων δικαιολογείται με βάση τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, μπορεί να προτείνει την παράταση της εντολής του κέντρου ικανοτήτων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 46.
3.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το κέντρο ικανοτήτων, όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, καθώς και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων δικαιολογείται με βάση τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, μπορεί να προτείνει την παράταση της εντολής του κέντρου ικανοτήτων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 46.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)
Άρθρο 38α
Νομική προσωπικότητα του κέντρου ικανοτήτων
1.  Το κέντρο ικανοτήτων διαθέτει νομική προσωπικότητα.
2.  Σε κάθε κράτος μέλος, το κέντρο ικανοτήτων έχει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Δύναται, ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – εδάφιο 1
Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του, τα όργανα και το προσωπικό του. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν διατάξεις που έχουν ως στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τους εκπροσώπους των μελών που ασκούν καθήκοντα στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και στην επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].
Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του, τα όργανα και το προσωπικό του, συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και την επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή, και την κοινότητα.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα εθνικά κέντρα συντονισμού.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – εδάφιο 1 β (νέο)
Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – τίτλος
Στήριξη από το κράτος μέλος υποδοχής
Έδρα και στήριξη από το κράτος μέλος υποδοχής
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο -1 (νέο)
Η έδρα του κέντρου ικανοτήτων καθορίζεται βάσει διαδικασίας που υπόκειται σε δημοκρατική λογοδοσία, με τη χρήση διαφανών κριτηρίων και σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο -1 α (νέο)
Το κράτος μέλος υποδοχής εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, μεταξύ άλλων μια ενιαία τοποθεσία, καθώς και περαιτέρω συνθήκες όπως η προσβασιμότητα των κατάλληλων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα τέκνα των υπαλλήλων και η κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε κοινωνική ασφάλιση και σε ιατροφαρμακευτική φροντίδα τόσο για τα τέκνα όσο και για τους συντρόφους.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο 1
Μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και του κράτους μέλους [Βέλγιο] στο οποίο βρίσκεται η έδρα του είναι δυνατόν να συναφθεί διοικητική συμφωνία σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος στο κέντρο ικανοτήτων.
Μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο βρίσκεται η έδρα του συνάπτεται διοικητική συμφωνία σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος στο κέντρο ικανοτήτων.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 α (νέο)
Άρθρο 45α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 5α και στο άρθρο 8 παράγραφος 4β εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5α και στο άρθρο 8 παράγραφος 4β μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 5α και του άρθρου 8 παράγραφος 4β τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Μαρτίου 2019 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0189).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου