Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0331(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0193/2019

Внесени текстове :

A8-0193/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0421

Приети текстове
PDF 384kWORD 108k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0640),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0405/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и становищата на комисията по култура и образование и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0193/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие 1
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
за борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се предотвратява злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.
(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се води борба със злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели и като се допринася за обществената сигурност в европейските общества. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество и свободата и плурализма на медиите.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)  Регулирането по отношение на доставчиците на хостинг услуги може само да допълва стратегиите на държавите членки за противодействие на тероризма, които трябва да акцентират върху офлайн мерки, като например инвестиции в социална дейност, в инициативи за дерадикализация и в ангажираност със засегнатите общности с цел постигане на устойчиво предотвратяване на радикализация в обществото.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)   Терористичното съдържание е част от по-широк проблем с незаконното онлайн съдържание, което включва други форми на съдържание, като например сексуална експлоатация на деца, незаконни търговски практики и нарушения на правата върху интелектуалната собственост. Трафикът на незаконно съдържание често се извършва от терористични и други престъпни организации с цел изпиране на пари и набиране на начален капитал за финансиране на техните операции. Този проблем изисква съчетание от законодателни, незаконодателни и доброволни мерки, основани на сътрудничеството между органите и доставчиците при пълно зачитане на основните права. Макар заплахата от незаконно съдържание да е смекчена с успешни инициативи като Кодекса за поведение относно противодействие на незаконната реч на омразата онлайн и Глобалния алианс „Ние защитаваме“ (WeProtect Global Alliance), приет по инициатива на представители на сектора с цел прекратяване на сексуалното насилие над деца, е необходимо да се установи законодателна рамка за трансгранично сътрудничество между националните регулаторни органи с цел премахване на незаконно съдържание.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн. Повод за особено безпокойство буди злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност.
(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите, предоставят възможности за учене и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн. Повод за особено безпокойство буди злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Наличието на терористично съдържание онлайн има сериозни отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, както и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Като се имат предвид централната им роля и технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да помагат борбата с терористичното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги.
(3)  Макар и да не е единственият фактор, наличието на терористично съдържание онлайн се оказа катализатор за радикализацията на лица, които са извършили терористични актове, и следователно има сериозни отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, както и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Като се имат предвид централната им роля и пропорционално на технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да подпомагат компетентните органи в борбата с терористичното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги, като в същото време се взема под внимание основополагащото значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в едно отворено и демократично общество.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги, трябва да бъдат допълнени с ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и адекватно справяне с бързо развиващия се проблем. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията, и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент, за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание, както и на тези на Европейския съвет за подобряване на автоматизираното откриване и премахване на съдържание, което подбужда към терористични актове.
(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги, трябва да бъдат допълнени с ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и адекватно справяне с бързо развиващия се проблем. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията7, и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание в съответствие с хоризонталната рамка, създадена с Директива 2000/31/ЕО, и от Европейския съвет за подобряване на разкриването и премахването на съдържание, което подбужда към терористични актове.
__________________
__________________
7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).
7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга прилагането на член 14 от Директива 2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички мерки, предприети от доставчика на хостинг услуги в съответствие с настоящия регламент, включително всички проактивни мерки, не следва сами по себе си да водят до това доставчикът на услуги да загуби ползата от освобождаването от отговорност, предвидено в посочената разпоредба. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по член 14 от Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност.
(5)  Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга прилагането на Директива 2000/31/ЕО8. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност.
__________________
__________________
8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  В настоящия регламент са посочени правила за предотвратяване на злоупотребата с хостинг услуги с цел разпространение на терористично съдържание онлайн, чиято цел е да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар при пълно зачитане на основните права, защитени в правния ред на Съюза, и по-специално тези, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.
(6)  В настоящия регламент са посочени правила за борба със злоупотребата с хостинг услуги с цел разпространение на терористично съдържание онлайн, чиято цел е да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, и с тези правила следва напълно да се зачитат основните права, защитени в правния ред на Съюза, и по-специално тези, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Настоящият регламент допринася за защитата на обществената сигурност, като същевременно установява подходящи и стабилни гаранции за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат само мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като вземат предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, която е един от фундаментите на плуралистичното и демократично общество, както и една от ценностите, на които се основава Съюзът. Мерките, представляващи намеса в свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, следва да бъдат строго целеви, в смисъл че трябва да служат за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, без това да засяга правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона.
(7)  Настоящият регламент има за цел да допринася за защитата на обществената сигурност и следва да установява подходящи и стабилни гаранции за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат само мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като вземат предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи, правата на зачитане на личния и семейния живот и защитата на личните данни, която е един от фундаментите на плуралистичното и демократично общество, както и една от ценностите, на които се основава Съюзът. Всички мерки следва да избягват намеса в свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и доколкото е възможно следва да служат за борба с разпространението на терористично съдържание чрез строго целеви подход, без това да засяга правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона. Ефективните мерки за борба с тероризма онлайн и защитата на свободата на изразяване са цели, които не си противоречат, а се допълват и подкрепят взаимно.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповедите за премахване на съдържание пред съда на държавата членка, чиито органи са издали такава заповед.
(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповедите за премахване на съдържание пред съда на държавата членка, чиито органи са издали такава заповед, както и възможностите за доставчиците на съдържание да оспорват взетите от доставчика на хостинг услуги конкретни мерки.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентния орган за предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание за целите на предотвратяването въз основа на определението за терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета9. Като се има предвид необходимостта да се обърне внимание на най-вредната терористична пропаганда онлайн, определението следва да обхваща материали и информация, които подбуждат, насърчават или пропагандират извършването на терористични престъпления или на съучастието в тях, предоставянето на указания за извършването на такива престъпления или подстрекаването към участие в дейности на терористична група. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи, както и доставчиците на хостинг услуги следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че материалът е бил произведен от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че този материал им се приписва или е разпространяван от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или научноизследователски цели, следва да бъде адекватно защитено. Освен това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание.
(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентните органи за борба с разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание за целите на предотвратяването въз основа на определението за терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета9. Като се има предвид необходимостта да се води борба с най-вредното терористично съдържание онлайн, определението следва да обхваща материали, които подбуждат или скланят към извършването на терористични престъпления или на съучастието в тях, или подстрекават към участие в дейности на терористична група, като по този начин причиняват опасност, едно или повече такива престъпления да бъдат извършени умишлено. Определението следва също да включва съдържание, което предоставя насоки за направата и използването на взривни вещества, огнестрелни и други оръжия, отровни или опасни вещества, както и химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) вещества, и всякакви насоки относно други методи и техники, включително подбор на целите, за извършване на терористични престъпления. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи, както и доставчиците на хостинг услуги следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че материалът е бил произведен от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че този материал им се приписва или е разпространяван от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или научноизследователски цели, или за целите на повишаване на осведомеността срещу терористичната дейност, следва да бъде адекватно защитено. Особено в случаите, в които доставчикът на съдържание носи редакционна отговорност, във всяко решение по отношение на премахването на разпространявания материал следва да се отчитат журналистическите стандарти, установени чрез нормативни правила за печата или медиите, в съответствие с правото на Съюза и Хартата на основните права. Освен това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание.
_________________
_________________
9Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).
9Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и при предоставянето на съхраняваната информация на разположение на трети страни, независимо дали тази дейност е чисто техническа, автоматизирана и пасивна. Например, такива доставчици на услуги на информационното общество включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак, доколкото предоставят информацията на трети страни, както и уебсайтове, където ползвателите могат да правят коментари или да публикуват отзиви. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент.
(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и при предоставянето на съхраняваната информация на разположение на обществеността, независимо дали тази дейност е чисто техническа, автоматизирана и пасивна. Например, такива доставчици на услуги на информационното общество включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак, доколкото предоставят информацията на разположение на обществеността, както и уебсайтове, където ползвателите могат да правят коментари или да публикуват отзиви. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент. Той не следва да се прилага по отношение на услуги в облак, включително B2B услуги в облак, по отношение на които доставчикът на услуги няма договорни права относно това, какво съдържание се съхранява или как то се обработва или предоставя на публично разположение от неговите клиенти или крайни ползватели на такива клиенти, и когато доставчикът на услуги няма технически капацитет да премахне конкретно съдържание, съхранявано от неговите клиенти или крайните ползватели на неговите клиенти.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За определянето на приложното поле на настоящия регламент значение следва да има наличието на съществена връзка със Съюза. Следва да се счита, че такава съществена връзка със Съюза съществува, когато доставчикът на услуги има място на установяване в Съюза или, при липса на такова, въз основа на наличието на значителен брой потребители в една или повече държави членки или на насочването на дейностите към една или повече държави членки. Насочването на дейностите към една или повече държави членки може да бъде определено въз основа на всички релевантни обстоятелства, включително фактори като използването на език или валута, които обикновено се използват в тази държава членка, или възможността за поръчване на стоки или услуги. Насочването на дейностите към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на приложение в съответния национален магазин за приложения, от предоставянето на местна реклама или реклама на езика, използван в тази държава членка, или начина на управляване на връзките с клиентите, като например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на езика, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки, както е посочено в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета10. От друга страна, предоставянето на услугата само с оглед на спазването на забраната за дискриминация, определена в Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета11, не може да се разглежда единствено на това основание като насочване на дейностите към определена територия в рамките на Съюза.
(11)  За определянето на приложното поле на настоящия регламент значение следва да има наличието на съществена връзка със Съюза. Следва да се счита, че такава съществена връзка със Съюза съществува, когато доставчикът на услуги има място на установяване в Съюза или, при липса на такова, въз основа на наличието на значителен брой потребители в една или повече държави членки или на насочването на дейностите към една или повече държави членки. Насочването на дейностите към една или повече държави членки може да бъде определено въз основа на всички релевантни обстоятелства, включително фактори като използването на език или валута, които обикновено се използват в тази държава членка. Насочването на дейностите към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на приложение в съответния национален магазин за приложения, от предоставянето на местна реклама или реклама на езика, използван в тази държава членка, или начина на управляване на връзките с клиентите, като например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на езика, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки, както е посочено в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета10. От друга страна, предоставянето на услугата само с оглед на спазването на забраната за дискриминация, определена в Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета11, не може да се разглежда единствено на това основание като насочване на дейностите към определена територия в рамките на Съюза.
_________________
_________________
10 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 351, 20.12.2012 г., стp. 1).
10 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 351, 20.12.2012 г., стp. 1).
11Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 601, 2.3.2018 г., стр. 1).
11Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 601, 2.3.2018 г., стр. 1).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Доставчиците на хостинг услуги следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание чрез услугите им. Тези задължения за полагане на грижа не следва да представляват общо задължение за контрол. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа трябва да се извършва при съблюдаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.
(12)  Доставчиците на хостинг услуги следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел борба с разпространението на терористично съдържание чрез услугите им за обществеността. Тези задължения за полагане на грижа не следва да бъдат разширявани до общо задължение за доставчиците на хостинг услуги да наблюдават съхраняваната от тях информация, нито до общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа трябва да се извършва при съблюдаване на свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в открито и демократично общество, както и свободата и плурализма на медиите.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Процедурата и задълженията, произтичащи от заповеди, с които на доставчиците на хостинг услуги се нарежда да премахнат терористично съдържание или да блокират достъпа до него, вследствие на преценка от страна на компетентните органи, следва да бъдат хармонизирани. Държавите членки следва да могат и занапред да избират своите компетентни органи, което им позволява да натоварят с тази задача административни, правоприлагащи или съдебни органи. Като се има предвид скоростта, с която терористичното съдържание се разпространява сред онлайн услугите, тази разпоредба налага задължения на доставчиците на хостинг услуги да гарантират, че терористичното съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Доставчиците на хостинг услуги са тези, които решават дали да премахнат това съдържание или да блокират достъпа до него за ползвателите в Съюза.
(13)  Процедурата и задълженията, произтичащи от заповеди за премахване, с които на доставчиците на хостинг услуги се нарежда да премахнат терористично съдържание или да блокират достъпа до него, вследствие на преценка от страна на компетентните органи, следва да бъдат хармонизирани. Държавите членки следва да могат и занапред да избират своите компетентни органи, което им позволява да натоварят с тази задача съдебен орган или функционално независим административен или правоприлагащ орган. Като се има предвид скоростта, с която терористичното съдържание се разпространява сред онлайн услугите, тази разпоредба налага задължения на доставчиците на хостинг услуги да гарантират, че терористичното съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в срок от един час от получаването на заповедта за премахване.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Компетентният орган следва да предаде заповедта за премахване директно на адресата и звеното за контакт по всички електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на доставчика на услуги да установи автентичността, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, например чрез защитена електронна поща и платформи или други защитени канали, включително предоставените от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за защита на личните данни. Това изискване може да бъде изпълнено, по-специално чрез използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета12.
(14)  Компетентният орган следва да предаде заповедта за премахване директно на звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги, а когато основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги се намира в друга държава членка – на компетентния орган на тази държава членка, по всички електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на доставчика на услуги да установи автентичността, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, например чрез защитена електронна поща и платформи или други защитени канали, включително предоставените от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за защита на личните данни. Това изискване може да бъде изпълнено, по-специално чрез използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета12.
__________________
__________________
12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).
12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Сигналите от компетентните органи или от Европол представляват ефективен и бърз начин за осведомяване на доставчиците на хостинг услуги за конкретно съдържание, на което са изложени услугите им. Този механизъм за предупреждаване на доставчиците на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, следва да остане на разположение в допълнение към заповедите за премахване. Важно е доставчиците на хостинг услуги да оценяват приоритетно такива сигнали и да предоставят бърза обратна информация за предприетите действия. Окончателното решение за това дали съдържанието да бъде премахнато или не, защото не е съвместимо с неговите условия за ползване, се взема от доставчика на хостинг услуги. При прилагането на настоящия регламент във връзка със сигналите, мандатът на Европол, определен в Регламент (ЕС) 2016/79413, остава непроменен.
заличава се
__________________
13 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Предвид мащаба и скоростта, необходими за ефективното откриване и премахване на терористично съдържание, наличието на пропорционални проактивни мерки, включително чрез използване на автоматизирани средства в някои случаи, е съществен елемент в борбата с терористичното съдържание онлайн. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно да се предприемат проактивни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес от информация. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква подходяща, ефективна и пропорционална мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за контрол. В контекста на тази оценка липсата на заповеди за премахване и на сигнали, адресирани до доставчика на хостинг услуги, е признак за ниска степен на излагане на терористично съдържание.
(16)  Предвид мащаба и скоростта, необходими за ефективното откриване и премахване на терористично съдържание, наличието на пропорционални конкретни мерки е съществен елемент в борбата с терористичното съдържание онлайн. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно да се предприемат конкретни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес за получаване и разпространяване на информация, в частност когато е налице съществено равнище на излагане на терористично съдържание и получаване на заповеди за премахване. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква подходяща, целенасочена, ефективна и пропорционална конкретна мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за контрол. Тези конкретни мерки могат да включват редовни доклади до компетентните органи, увеличаване на човешките ресурси, занимаващи се с мерки за защита на услугите от публично разпространение на терористично съдържание, и обмен на най-добри практики. В контекста на тази оценка липсата на заповеди за премахване, адресирани до доставчика на хостинг услуги, е признак за ниска степен на излагане на терористично съдържание.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  При въвеждането на проактивни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, включително свобода на получаване и разпространяване на информация, се запазва. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат гаранции, включително по-конкретно контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично. Това е особено важно, когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства за откриване на терористично съдържание. Всяко решение за използване на автоматизирани средства, независимо дали е взето от самия доставчик на хостинг услуги или по искане на компетентния орган, следва да се оценява предвид надеждността на използваната технология и произтичащото от това въздействие върху основните права.
(17)  При въвеждането на конкретни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество, се запазват. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат гаранции, включително по-конкретно контрол и проверки от човек, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с техните услуги, компетентните органи следва да изискват от доставчиците на хостинг услуги, получили заповед за премахване, която е станала окончателна, да докладват за предприетите проактивни мерки. Те могат да представляват мерки за предотвратяване на повторно качване на терористично съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран вследствие на заповед за премахване или на получени от тях сигнали, проверени спрямо публично или частно притежавани инструменти, съдържащи известно терористично съдържание. Те могат също така да използват надеждни технически средства за идентифициране на ново терористично съдържание, като за целта използват наличните на пазара средства или тези, разработени от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните проактивни мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са ефективни и пропорционални и дали, ако се използват автоматизирани средства, доставчикът на хостинг услуги притежава необходимия капацитет за извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване и на подадените до доставчика сигнали, икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза).
(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с техните услуги, компетентният орган следва да изисква от доставчиците на хостинг услуги, получили значителен брой заповеди за окончателно премахване, да докладват за предприетите конкретни мерки. Те могат също така да използват надеждни технически средства за идентифициране на ново терористично съдържание. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са необходими, ефективни и пропорционални и дали, ако се използват автоматизирани средства, доставчикът на хостинг услуги притежава необходимия капацитет за извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността, необходимостта и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване до доставчика, неговия размер и икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза), както и въведените предпазни мерки за защита на свободата на изразяване на мнение и на свободата на информация, а също и броя на случаите на ограничаване на законно съдържание.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  В резултат на искането компетентният орган следва да започне диалог с доставчика на хостинг услуги относно необходимите проактивни мерки, които да бъдат въведени. Ако е необходимо, компетентният орган следва да наложи приемането на подходящи, ефективни и пропорционални проактивни мерки, когато счита, че предприетите мерки са недостатъчни за справяне с рисковете. Решението за налагане на такива конкретни проактивни мерки не следва по принцип да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. Като се имат предвид особено сериозните рискове, свързани с разпространението на терористично съдържание, решенията, приети от компетентните органи въз основа на настоящия регламент, могат да дерогират от подхода, установен в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, по отношение на някои конкретни целеви мерки, чието приемане е необходимо поради причини, свързани с обществената сигурност. Преди приемането на такива решения компетентният орган следва да постигне справедлив баланс между целите от обществен интерес и свързаните с тях основни права, по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и свободата на стопанска инициатива, както и да предостави подходяща обосновка.
(19)  В резултат на искането компетентният орган следва да започне диалог с доставчика на хостинг услуги относно необходимите конкретни мерки, които да бъдат въведени. Ако е необходимо, компетентният орган следва да изиска доставчика на хостинг да направи повторна оценка на необходимите мерки или да изиска приемането на подходящи, ефективни и пропорционални конкретни мерки, когато счита, че предприетите мерки не зачитат принципите на необходимост и пропорционалност или са недостатъчни за справяне с рисковете. Компетентният орган следва да изисква само конкретни мерки, за които с основание може да се очаква да бъдат изпълнени от доставчика на хостинг услуги, предвид, наред с друго, финансовите и други ресурси на доставчика на хостинг услуги. Искане за изпълнение на такива конкретни мерки не следва да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Задължението на доставчиците на хостинг услуги за запазване на премахнатото съдържание и на свързаните с него данни следва да бъде определено за конкретни цели и ограничено във времето до необходимото за тези цели. Необходимо е изискването за запазване да се разшири до свързаните данни, доколкото тези данни иначе биха били загубени в резултат на премахването на въпросното съдържание. Свързаните данни могат да включват данни като „данни на абоната“, включително по-конкретно данни за самоличността на доставчика на съдържание, както и „данни за достъпа“, включително, например, данни за датата и часа на ползване от страна на доставчика на съдържание, или влизането и излизането от услугата, заедно с IP адреса, предоставен от доставчика на услуги за достъп до интернет на доставчика на съдържание.
(20)  Задължението на доставчиците на хостинг услуги за запазване на премахнатото съдържание и на свързаните с него данни следва да бъде определено за конкретни цели и ограничено във времето до необходимото за тези цели. Необходимо е изискването за запазване да се разшири до свързаните данни, доколкото тези данни иначе биха били загубени в резултат на премахването на въпросното съдържание. Свързаните данни могат да включват данни като „данни на абоната“, по-конкретно данни за самоличността на доставчика на съдържание, както и „данни за достъпа“, включително, например, данни за датата и часа на ползване от страна на доставчика на съдържание, или влизането и излизането от услугата, заедно с IP адреса, предоставен от доставчика на услуги за достъп до интернет на доставчика на съдържание.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Задължението за запазване на съдържанието за целите на процедури за обжалване по административен или съдебен ред е необходимо и обосновано с цел да се гарантират ефективни мерки за правна защита за доставчика на съдържание, чието съдържание е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, както и за да се осигури възстановяването на това съдържание във вида му преди премахването в зависимост от резултата от процедурата за обжалване. Задължението за запазване на съдържание за целите на разследването и повдигането и поддържането на обвинение е обосновано и необходимо с оглед на важността, която този материал би могъл да има за възпрепятстването или предотвратяването на терористичната дейност. Когато предприятия премахват или блокират достъпа до съдържание, по-специално чрез свои собствени проактивни мерки, но не информират съответния орган за това, тъй като преценяват, че то не попада в приложното поле на член 13, параграф 4 от настоящия регламент, правоприлагащите органи може да не знаят за съществуването на съдържанието. Поради това запазването на съдържанието за целите на предотвратяването, откриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления също е оправдано. За тези цели изискваното съхранение на данни е ограничено до данни, които е вероятно да имат връзка с терористични престъпления, и следователно може да допринесат за наказателното преследване на терористични престъпления или за предотвратяването на сериозни рискове за обществената сигурност.
(21)  Задължението за запазване на съдържанието за целите на процедури за обжалване по административен или съдебен ред или за правна защита е необходимо и обосновано с цел да се гарантират ефективни мерки за правна защита за доставчика на съдържание, чието съдържание е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, както и за да се осигури възстановяването на това съдържание във вида му преди премахването в зависимост от резултата от процедурата за обжалване. Задължението за запазване на съдържание за целите на разследването и повдигането и поддържането на обвинение е обосновано и необходимо с оглед на важността, която този материал би могъл да има за възпрепятстването или предотвратяването на терористичната дейност. Когато предприятия премахват или блокират достъпа до съдържание чрез свои собствени конкретни мерки, те следва своевременно да уведомят компетентните правоприлагащи органи за това. Запазването на съдържанието за целите на предотвратяването, откриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления също е оправдано. За тези цели терористичното съдържание и свързаните с него данни следва да се съхраняват само за определен период от време, който да позволява на правоприлагащите органи да проверят съдържанието и да решат дали то ще е необходимо за тези конкретни цели. Този срок не бива да надвишава шест месеца. За целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления, изискваното съхранение на данни е ограничено до данни, които е вероятно да имат връзка с терористични престъпления, и следователно може да допринесат за наказателното преследване на терористични престъпления или за предотвратяването на сериозни рискове за обществената сигурност.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  За да се гарантира пропорционалността, периодът на съхранение следва да бъде ограничен до шест месеца, за да се даде достатъчно време на доставчиците на съдържание да започнат процеса на обжалване и да се даде възможност на правоприлагащите органи да получат достъп до съответните данни от значение за разследването и наказателното преследване на терористични престъпления. Въпреки това този срок може да бъде удължен за периода, който е необходим, в случай че процедурата по обжалване е започнала, но не е приключила в рамките на шестмесечния срок по искане на органа, занимаващ се с обжалването. Тази продължителност следва да бъде достатъчна, за да се даде възможност на правоприлагащите органи да запазят необходимите доказателства във връзка с разследванията, като същевременно се гарантира балансът със съответните основни права.
(22)  За да се гарантира пропорционалността, периодът на съхранение следва да бъде ограничен до шест месеца, за да се даде достатъчно време на доставчиците на съдържание да започнат процеса на обжалване или да се даде възможност на правоприлагащите органи да получат достъп до съответните данни от значение за разследването и наказателното преследване на терористични престъпления. Въпреки това този срок може да бъде удължен за периода, който е необходим, в случай че процедурата по обжалване или за правна защита е започнала, но не е приключила в рамките на шестмесечния срок по искане на органа, занимаващ се с обжалването. Тази продължителност следва също така да бъде достатъчна, за да се даде възможност на правоприлагащите органи да запазят необходимите материали във връзка с разследванията и наказателните преследвания, като същевременно се гарантира балансът със съответните основни права.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Прозрачността на политиките на доставчиците на хостинг услуги във връзка с терористичното съдържание е от съществено значение за подобряване на тяхната отчетност спрямо техните ползватели и за укрепване на доверието на гражданите в цифровия единен пазар. Доставчиците на хостинг услуги следва да публикуват годишни доклади за прозрачност, съдържащи полезна информация за предприетите действия във връзка с откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание.
(24)  Прозрачността на политиките на доставчиците на хостинг услуги във връзка с терористичното съдържание е от съществено значение за подобряване на тяхната отчетност спрямо техните ползватели и за укрепване на доверието на гражданите в цифровия единен пазар. Единствено доставчици на хостинг услуги, които подлежат на заповеди за премахване за съответната година, следва да бъдат задължени да публикуват годишни доклади за прозрачност, съдържащи полезна информация за предприетите действия във връзка с откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 24 а (ново)
(24 a)  Органите, компетентни да издават заповед за премахване, следва също така да публикуват доклади за прозрачност, съдържащи информация относно броя на заповедите за премахване, броя на отказите, количеството идентифицирано терористично съдържание, което е довело до разследване и наказателно преследване на терористични престъпления, както и броя на случаите на съдържание, погрешно идентифицирано като терористично съдържание.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания.
(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението. Това обаче не изисква непременно уведомяване на доставчика на съдържанието. В зависимост от обстоятелствата доставчиците на хостинг услуги могат да заменят съдържанието, което се счита за терористично съдържание, със съобщение, че то е било премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в съответствие с настоящия регламент. Допълнителна информация за причините, както и за възможностите доставчикът на съдържание да оспори решението, следва да бъде предоставена при поискване. Когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че не е целесъобразно или ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги.
(26)  Съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението, например причините за премахването или блокирането на достъпа и правното основание за действието. В зависимост от обстоятелствата доставчиците на хостинг услуги могат да заменят съдържанието, което се счита за терористично съдържание, със съобщение, че то е било премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в съответствие с настоящия регламент. Когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че не е целесъобразно или ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  За да се избегне дублирането на работа и възможната намеса в разследвания, компетентните органи следва взаимно да се уведомяват и координират и да си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европол, при издаването на заповеди за премахване или при изпращането на сигнали до доставчици на хостинг услуги. При прилагането на разпоредбите на настоящия регламент Европол може да окаже подкрепа в съответствие със сегашния си мандат и съществуващата правна уредба.
(27)  За да се избегне дублирането на работа и възможната намеса в разследвания и за да се намалят разходите на засегнатите доставчици на услуги, компетентните органи следва взаимно да се уведомяват и координират и да си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европол при издаването на заповеди за премахване до доставчици на хостинг услуги. При прилагането на разпоредбите на настоящия регламент Европол може да окаже подкрепа в съответствие със сегашния си мандат и съществуващата правна уредба.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)
(27 a)  Сигналите от Европол представляват ефективен и бърз начин за осведомяване на доставчиците на хостинг услуги за конкретно съдържание, на което са изложени услугите им. Този механизъм за предупреждаване на доставчиците на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, следва да остане на разположение в допълнение към заповедите за премахване. Поради тази причина е важно доставчиците на хостинг услуги да си сътрудничат с Европол, да оценяват приоритетно сигналите на Европол и да предоставят бърза обратна информация за предприетите действия. Окончателното решение за това дали съдържанието да бъде премахнато или не, защото не е съвместимо с неговите условия за ползване, се взема от доставчика на хостинг услуги. При прилагането на настоящия регламент мандатът на Европол, определен в Регламент (ЕС) 2016/794, остава непроменен.
__________________
1а Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  За да се осигури ефективно и достатъчно съгласувано прилагане на проактивни мерки, компетентните органи в държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на дискусиите, които водят с доставчиците на хостинг услуги във връзка с установяването, прилагането и оценката на конкретни проактивни мерки. Подобно сътрудничество е необходимо и във връзка с приемането на правила относно санкциите, както и във връзка с изпълнението и налагането на санкции.
(28)  За да се осигури ефективно и достатъчно съгласувано прилагане на мерки от доставчиците на хостинг услуги, компетентните органи в държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на дискусиите, които водят с доставчиците на хостинг услуги във връзка със заповедите за премахване и установяването, прилагането и оценката на конкретни мерки. Подобно сътрудничество е необходимо и във връзка с приемането на правила относно санкциите, както и във връзка с изпълнението и налагането на санкции.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  От съществено значение е компетентният орган в държавата членка, който отговаря за налагането на санкции, да бъде напълно информиран за издаването на заповеди за премахване и за подаването на сигнали, както и за последващ обмен между доставчика на услуги и съответния компетентен орган. За тази цел държавите членки предоставят подходящи канали или механизми за комуникация, позволяващи своевременното споделяне на съответната информация.
(29)  От съществено значение е компетентният орган в държавата членка, който отговаря за налагането на санкции, да бъде напълно информиран за издаването на заповеди за премахване, както и за последващ обмен между доставчика на услуги и съответните компетентни органи в другите държави членки. За тази цел държавите членки предоставят подходящи и сигурни канали или механизми за комуникация, позволяващи своевременното споделяне на съответната информация.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват бързото обработване на заповедите за премахване и на сигналите. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване и на сигнали по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи бързото им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран в срок от един час след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение 24 часа в денонощието седем дни в седмицата. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване.
(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват експедитивното обработване на заповедите за премахване. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи експедитивното им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран в срок от един час след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение 24 часа в денонощието седем дни в седмицата. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител. Независимо от това, когато друга държава членка издаде заповед за премахване, нейните органи следва да могат да налагат изпълнението на своите заповеди, като предприемат принудителни мерки с ненаказателен характер, като например плащането на глоби. По отношение на доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза и който не е определил законен представител, всяка държава членка следва да може да налага санкции, при условие че се спазва принципът ne bis in idem.
(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител. По отношение на доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза и който не е определил законен представител, всяка държава членка следва да може да налага санкции, при условие че се спазва принципът ne bis in idem.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  Доставчиците на хостинг услуги, които не са установени в Съюза, следва да определят писмено законен представител с цел да гарантират спазването и изпълнението на задълженията съгласно настоящия регламент.
(35)  Доставчиците на хостинг услуги, които не са установени в Съюза, следва да определят писмено законен представител с цел да гарантират спазването и изпълнението на задълженията съгласно настоящия регламент. Доставчиците на хостинг услуги могат да използват съществуващ законен представител, при условие че този законен представител е в състояние да изпълнява функциите, посочени в настоящия регламент.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  За целите на настоящия регламент държавите членки следва да определят компетентни органи. Изискването за определяне на компетентни органи не означава непременно създаването на нови органи, а може да представлява възлагане на изпълнението на функциите, определени в настоящия регламент, на съществуващи органи. Настоящият регламент налага определянето на органи, компетентни да издават заповеди за премахване и сигнали, както и да следят за прилагането на проактивни мерки и за налагането на санкции. Държавите членки решават колко органа да определят за изпълнението на тези задачи.
(37)  За целите на настоящия регламент държавите членки следва да определят единен съдебен орган или функционално независим административен орган. Това изискване не налага създаването на нов орган, а може да представлява възлагане на изпълнението на функциите, определени в настоящия регламент, на съществуващ орган. Настоящият регламент налага определянето на орган, компетентен да издава заповеди за премахване, както и да следи за прилагането на конкретни мерки и за налагането на санкции. Държавите членки следва да съобщят на Комисията определения съгласно настоящия регламент компетентен орган, а Комисията следва да публикува онлайн списък с компетентния орган за всяка държава членка. Онлайн регистърът следва да е леснодостъпен, за да се улесни бързата проверка на автентичността на заповедите за премахване от страна на доставчиците на хостинг услуги.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Необходими са санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент. Държавите членки следва да приемат правила относно санкциите, включително, когато е целесъобразно, насоки за налагане на глоби. Особено тежки санкции следва да се налагат, в случай че доставчикът на хостинг услуги систематично не премахва терористично съдържание или не блокира достъпа до него в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Неспазването на изискванията в отделни случаи може да бъде санкционирано, като същевременно се спазват принципите на ne bis in idem и на пропорционалност и като се гарантира, че при тези санкции се взема предвид систематичното неспазване. За да се гарантира правната сигурност, в регламента следва да се определи до каква степен съответните задължения могат да бъдат предмет на санкции. Санкциите за неспазване на разпоредбите на член 6 следва да се приемат единствено във връзка със задължения, произтичащи от искане за докладване съгласно член 6, параграф 2 или решение за налагане на допълнителни проактивни мерки съгласно член 6, параграф 4. При определяне на това дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид финансовите ресурси на доставчика. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание.
(38)  Необходими са санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент. Държавите членки следва да приемат правила относно санкциите, включително, когато е целесъобразно, насоки за налагане на глоби. Следва да се налагат санкции, в случай че доставчиците на хостинг услуги систематично и продължително не спазват своите задължения съгласно настоящия регламент. Санкциите за неспазване на разпоредбите на член 6 следва да се приемат единствено във връзка със задължения, произтичащи от искане за прилагане на допълнителни конкретни мерки съгласно член 6, параграф 4. При определяне на това дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид финансовите ресурси на доставчика. Освен това компетентният орган следва да взема под внимание дали доставчикът на хостинг услуги е стартиращо, или малко или следно предприятие, както и да определи за всеки отделен случай дали предприятието е в състояние да спази издадената заповед. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Държавите членки следва да събират информация относно прилагането на законодателството. Следва да се създаде подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент, като целта е информацията от нея да се използва за оценка на законодателството.
(41)  Държавите членки следва да събират информация относно прилагането на законодателството, включително информация относно броя на случаите на успешно разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления в резултат на настоящия регламент. Следва да се създаде подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент, като целта е информацията от нея да се използва за оценка на законодателството.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Въз основа на констатациите и заключенията в доклада за изпълнението и на резултата от мониторинга Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент не по-рано от три години след влизането му в сила. Оценката следва да се основава на петте критерия за ефикасност, ефективност, уместност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. С нея ще се оцени функционирането на различните оперативни и технически мерки, предвидени в Регламента, включително ефективността на мерките за подобряване на откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание, ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху потенциално засегнатите права и интереси на трети страни, включително преглед на изискването за информиране на доставчиците на съдържание.
(42)  Въз основа на констатациите и заключенията в доклада за изпълнението и на резултата от мониторинга Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент една година след влизането му в сила. Оценката следва да се основава на седемте критерия за ефикасност, необходимост, пропорционалност, ефективност, уместност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. С нея следва да се оцени функционирането на различните мерки, предвидени в Регламента, включително ефективността на мерките за подобряване на откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание, ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху потенциално засегнатите основни права, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация, правото на свобода и плурализъм на медиите, свободата на стопанската инициатива, правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни. Комисията следва също така да направи оценка на въздействието върху потенциално засегнатите интереси на трети страни, включително преглед на изискването за информиране на доставчиците на съдържание.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
1.  С настоящия регламент се установяват единни правила за предотвратяване на злоупотребата с хостинг услуги за разпространение на терористично съдържание онлайн. С него се установяват по-специално:
1.  С настоящия регламент се установяват целеви единни правила за борба със злоупотребата с хостинг услуги за публично разпространение на терористично съдържание онлайн. С него се установяват по-специално:
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а
a)  правила относно задълженията на доставчиците на хостинг услуги да полагат грижи за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание чрез техните услуги и да гарантират, когато е необходимо, бързото му премахване;
a)  правила относно разумните и пропорционални задължения на доставчиците на хостинг услуги да полагат грижи за борба с публичното разпространение на терористично съдържание чрез техните услуги и да гарантират, когато е необходимо, бързото му премахване;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
б)  набор от мерки, които да бъдат въведени от държавите членки с цел идентифициране на терористично съдържание, гарантиране на бързото му премахване от доставчиците на хостинг услуги и улесняване на сътрудничеството с компетентните органи в други държави членки, доставчици на хостинг услуги и, когато е целесъобразно, съответните органи на Съюза.
б)  набор от мерки, които да бъдат въведени от държавите членки с цел идентифициране на терористично съдържание, гарантиране на бързото му премахване от доставчиците на хостинг услуги в съответствие с правото на Съюза, предоставящо подходящи гаранции за свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество, както и с цел улесняване на сътрудничеството с компетентните органи в други държави членки, доставчици на хостинг услуги и, когато е целесъобразно, съответните органи на Съюза.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.  Настоящият регламент се прилага за доставчиците на хостинг услуги, които предлагат услуги в Съюза, независимо от тяхното основно място на стопанска дейност.
2.  Настоящият регламент се прилага за доставчиците на хостинг услуги, които предлагат услуги на обществеността в Съюза, независимо от тяхното основно място на стопанска дейност.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
2 a.  Настоящият регламент не се прилага за съдържание, което се разпространява за образователни, художествени, журналистически или научноизследователски цели или за целите на дейности за повишаване на осведомеността относно борбата с тероризма, нито за съдържание, което представлява изразяване на полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 2 б (нов)
2 б. Настоящият регламент не води до промяна на задължението за спазване на правата, свободите и принципите, посочени в член 6 от Договора за Европейския съюз, и се прилага, без да се засягат основните принципи на правото на Съюза и националното право, свързани със свободата на словото, свободата на печата и свободата и плурализма на медиите.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2 в (нов)
2 в. Настоящият регламент не засяга Директива 2000/31/ЕО.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)
(-1)  „услуги на информационното общество“ означава услугите, посочени в член 2, буква а) от Директива 2000/31/ЕО.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „доставчик на хостинг услуги“ означава доставчик на услуги на информационното общество, които се състоят в съхраняването по искане на доставчика на съдържание на информация, предоставяна от самия него, и в предоставяне на съхраняваната информация на разположение на трети страни;
(1)  „доставчик на хостинг услуги“ означава доставчик на услуги на информационното общество, които се състоят в съхраняването по искане на доставчика на съдържание на информация, предоставяна от самия него, и в предоставяне на съхраняваната информация на обществено разположение. Това се отнася само за услугите, които се предоставят на обществеността на ниво приложения. Доставчиците на инфраструктура за компютърни услуги в облак и доставчиците на компютърни услуги в облак не се считат за доставчици на хостинг услуги. Също така това не се отнася до електронните съобщителни услуги, определени в Директива (ЕС) 2018/1972;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „доставчик на съдържание“ означава ползвател, предоставил информация, която се съхранява или е била съхранявана по негово искане от доставчик на хостинг услуги;
(2)  „доставчик на съдържание“ означава ползвател, предоставил информация, която се съхранява или е била съхранявана и предоставена на обществеността по негово искане от доставчик на хостинг услуги;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
(4)  „терористични престъпления“ означава престъпления по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541;
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – уводна част
(5)  „терористично съдържание“ означава информация от един или няколко от следните видове:
(5)  „терористично съдържание“ означава материали от един или няколко от следните видове:
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а
a)  информация, с която се подбужда към или се пропагандира, включително чрез възхвала, извършването на терористични престъпления, като по този начин се създава опасност от извършването на такива деяния;
a)  информация, с която се подбужда към извършването на едно от престъпленията, посочени в букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като такова поведение, пряко или непряко, например възхваляването на терористични актове, пропагандира извършването на терористични престъпления, като по този начин се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б
б)  информация, с която се насърчава съучастието в терористични престъпления;
б)  склоняване на друго лице или група от лица да извършат или да съдействат за извършването на някое от престъпленията, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като по този начин се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в
в)  информация, с която се популяризират дейностите на терористична група, по-специално като се насърчава участието или подкрепата за терористична група по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива (ЕС) 2017/541;
в)  склоняване на друго лице или група от лица да участват в дейностите на терористична група, включително чрез предоставяне на информация или материални ресурси или чрез финансиране на нейните дейности по какъвто и да е начин по смисъла на член 4 от Директива 2017/541/ЕС, като с това се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква г
г)  информация, с която се дават указания относно методи или техники за извършване на терористични престъпления.
г)  информация, с която се предоставят указания за направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, вредни или опасни вещества, или за други специални методи или техники с цел извършване или допринасяне за извършването на някое от терористичните престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – подточка г а (нова)
гa)  описание на извършването на едно или повече от престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като по този начин се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)  „разпространение на терористично съдържание“ означава предоставяне на терористично съдържание на разположение на трети страни чрез услугите на доставчици на хостинг услуги;
(6)  „разпространение на терористично съдържание“ означава предоставяне на терористично съдържание на разположение на обществеността чрез услугите на доставчици на хостинг услуги;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
(8)  „сигнал“ означава известие от компетентен орган или, когато е приложимо, от компетентен орган на Съюза до доставчик на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, които имат за цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание;
заличава се
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
(9 a)  „компетентен орган“ означава единен определен съдебен орган или функционално независим административен орган в държавата членка.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Доставчиците на хостинг услуги предприемат целесъобразни, разумни и пропорционални действия в съответствие с настоящия регламент срещу разпространението на терористично съдържание и за защита на ползвателите от терористично съдържание. При това те действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин, като зачитат надлежно основните права на ползвателите и вземат предвид фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в едно отворено и демократично общество.
1.  Доставчиците на хостинг услуги действат в съответствие с настоящия регламент за защита на ползвателите от терористично съдържание. Те действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин, като при всички обстоятелства зачитат надлежно основните права на ползвателите и вземат предвид фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в едно отворено и демократично общество, и с цел да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1 a.  Тези задължения за полагане на грижа не представляват общо задължение за доставчиците на хостинг услуги да наблюдават предаваната или съхраняваната от тях информация, нито общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Доставчиците на хостинг услуги включват в своите условия за ползване разпоредби за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание и ги прилагат.
заличава се
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2 a.  Когато доставчиците на хостинг услуги получат информация или разберат за терористично съдържание в своите услуги, те информират компетентните органи за това съдържание и експедитивно го премахват.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 3 — параграф 2 б (нов)
2 б. Доставчиците на хостинг услуги, които изпълняват критериите за определението на доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове съгласно Директива (ЕС) 2018/1808, предприемат необходимите мерки за борба с разпространението на терористично съдържание в съответствие с член 28б, параграф 1, буква в) и параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1808.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Компетентният орган разполага с правомощието да постанови решение, с което да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне терористично съдържание или да блокира достъпа до него.
1.  Компетентният орган на държавата членка, където е основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, разполага с правомощието да постанови заповед за премахване, с която да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне терористично съдържание или да блокира достъпа до него във всички държави членки.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
1 a.  Компетентният орган на държава членка, където не е основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или където той няма законен представител, може да поиска достъпът до терористично съдържание да бъде блокиран и да изпълни това искане в рамките на своята територия.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 б (нов)
1 б. Ако съответният компетентен орган не е издал по-рано заповед за премахване до доставчика на хостинг услуги, той се свързва с доставчика на хостинг услуги, като предоставя информация за процедурите и приложимите срокове най-малко 12 часа преди издаването на заповед за премахване.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него в срок от един час след получаването на заповедта за премахване.
2.  Доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него възможно най-бързо и в срок от един час след получаването на заповедта за премахване.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а
a)  данни за компетентния орган, издаващ заповедта за премахване, и удостоверение на автентичността на заповедта за премахване от компетентния орган;
a)  данни чрез електронен подпис за компетентния орган, издаващ заповедта за премахване, и удостоверение на автентичността на заповедта за премахване от компетентния орган;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 - буква б
б)  описание на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, най-малкото чрез позоваване на категориите терористично съдържание, изброени в член 2, параграф 5;
б)  подробно описание на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, и специфично позоваване на категориите терористично съдържание, изброени в член 2, параграф 5;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в
в)  унифициран локатор на ресурси (URL) и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното съдържание;
в)  точен локатор на ресурси (URL) и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното съдържание;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква е
е)  информация относно средствата за правна защита, които са на разположение на доставчика на хостинг услуги и доставчика на съдържание;
е)  лесноразбираема информация относно средствата за правна защита, които са на разположение на доставчика на хостинг услуги и доставчика на съдържание, включително правна защита пред компетентния орган, както и сезиране на съд и крайни срокове за обжалване;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква ж
ж)  когато е приложимо, решението да не се оповестява информацията относно премахването на терористично съдържание или блокирането на достъпа до него, както е посочено в член 11.
ж)  когато е необходимо и пропорционално, решението да не се оповестява информацията относно премахването на терористично съдържание или блокирането на достъпа до него, както е посочено в член 11.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  По искане на доставчика на хостинг услуги или на доставчика на съдържание компетентният орган представя подробно описание на причините, без да се засяга задължението на доставчика на хостинг услуги да изпълни заповедта за премахване в рамките на срока, посочен в параграф 2.
заличава се
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5
5.  Компетентните органи отправят заповедите за премахване към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или към законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и ги препращат на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези заповеди се изпращат с електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват установяване на автентичността на изпращача, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта.
5.  Компетентният орган отправя заповедите за премахване към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или към законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и ги препраща на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези заповеди се изпращат с електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват установяване на автентичността на изпращача, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6
6.  Доставчиците на хостинг услуги потвърждават получаването и без ненужно забавяне информират компетентния орган за премахването на терористичното съдържание или за блокирането на достъпа до него, като посочват по-специално часа и датата на предприетото действие, използвайки образеца от приложение II.
6.  Доставчиците на хостинг услуги без ненужно забавяне информират компетентния орган за премахването на терористичното съдържание или за блокирането на достъпа до него, като посочват по-специално часа и датата на предприетото действие, използвайки образеца от приложение II.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7
7.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване поради непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на доставчика на хостинг услуги, той информира без ненужно забавяне компетентния орган за това, като обяснява причините, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените причини престанат да съществуват.
7.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване поради непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на доставчика на хостинг услуги, включително по технически или оперативни причини, той информира без ненужно забавяне компетентния орган за това, като обяснява причините, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените причини престанат да съществуват.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 8
8.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване, тъй като в нея се съдържат явни грешки или не се съдържа достатъчно информация за изпълнение на заповедта, доставчикът на хостинг услуги уведомява без ненужно забавяне компетентния орган за това, като изисква пояснения, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените пояснения бъдат предоставени.
8.  Доставчикът на хостинг услуги може да откаже да изпълни заповедта за премахване, ако в нея се съдържат явни грешки или не съдържа достатъчно информация. Той уведомява без ненужно забавяне компетентния орган за това, като изисква пояснения, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените пояснения бъдат предоставени. .
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9
9.  Компетентният орган, издал заповедта за премахване, информира компетентния орган, който следи за прилагането на проактивните мерки, посочени в член 17, параграф 1, буква в), когато заповедта за премахване стане окончателна. Дадена заповед за премахване става окончателна, когато не е била обжалвана в рамките на срока, предвиден за това в приложимото национално законодателство, или когато е била потвърдена след обжалване.
9.  Компетентният орган, издал заповедта за премахване, информира компетентния орган, който следи за прилагането на конкретните мерки, посочени в член 17, параграф 1, буква в), когато заповедта за премахване стане окончателна. Дадена заповед за премахване става окончателна, когато не е била обжалвана в рамките на срока, предвиден за това в приложимото национално законодателство, или когато е била потвърдена след обжалване.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 4 а (нов)
Член 4а
Процедура на консултация за заповедите за премахване
1.  Компетентният орган, който постановява заповед за премахване по член 4, параграф 1а, представя копие от заповедта за премахване на посочения в член 17, параграф 1, буква а) компетентен орган, където се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, едновременно с предаването ѝ на доставчика на хостинг услуги в съответствие с член 4, параграф 5.
2.  Когато компетентният орган на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, има разумни основания да смята, че заповедта за премахване може да окаже въздействие върху основните интереси на тази държава членка, той информира издаващия компетентен орган. Издаващият орган взема предвид тези обстоятелства и при необходимост оттегля или адаптира заповедта за премахване.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 4 б (нов)
Член 4б
Процедура на сътрудничество за издаване на допълнителна заповед за премахване
1.  Когато компетентен орган е издал заповед за премахване съгласно член 4, параграф 1а, този орган може да се свърже с компетентния орган на държавата членка, където е основното място на установяване на доставчика на хостинг услуги, с цел да поиска от въпросния компетентен орган да издаде и заповед за премахване съгласно член 4, параграф 1.
2.  Компетентният орган в държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на хостинг услуги, или издава заповед за премахване, или отказва издаване на заповед във възможно най-кратък срок, но не по-късно от един час след установяването на връзка с него съгласно параграф 1, и информира за решението си компетентния орган, който е издал първата заповед.
3.  В случаите, когато компетентният орган в държавата членка на основното място на установяване се нуждае от повече от един час, за да направи собствена оценка на съдържанието, той изпраща искане до съответния доставчик на хостинг услуги да блокира временно достъпа до съдържанието за срок до 24 часа, по време на който компетентният орган извършва оценката и изпраща заповедта за премахване или отменя искането за блокиране на достъпа.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 5
Член 5
заличава се
Сигнали
1.  Компетентният орган или съответният орган на Съюза може да изпрати сигнал до доставчик на хостинг услуги.
2.  Доставчиците на хостинг услуги въвеждат оперативни и технически мерки, с които се улеснява експедитивната оценка на съдържанието, изпратено за доброволно разглеждане от тяхна страна от компетентните органи и, когато е приложимо, от съответните органи на Съюза.
3.  Сигналите се отправят към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и се препращат на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези сигнали се изпращат по електронен път.
4.  Сигналът съдържа достатъчно подробна информация, включително причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, URL и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното терористично съдържание.
5.  Доставчикът на хостинг услуги оценява приоритетно съдържанието, посочено в сигнала, спрямо своите условия за ползване и решава дали да премахне това съдържание или да блокира достъпа до него.
6.  Доставчикът на хостинг услуги уведомява своевременно компетентния орган или съответния орган на Съюза за резултата от оценката и точния момент на всяко действие, предприето вследствие на сигнала.
7.  Когато доставчикът на хостинг услуги счита, че сигналът не съдържа достатъчно информация, за да се направи оценка на въпросното съдържание, той незабавно уведомява компетентните органи или съответния орган на Съюза за това, като посочва какви допълнителни сведения или пояснения са необходими.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 6 – заглавие
Проактивни мерки
Конкретни мерки
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  Когато е целесъобразно, доставчиците на хостинг услуги предприемат проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от разпространението на терористично съдържание. Мерките са ефективни и пропорционални, като отчитат риска и равнището на излагане на терористично съдържание, основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в едно отворено и демократично общество.
1.  Без да се засягат Директива (ЕС) 2018/1808 и Директива 2000/31/ЕО, доставчиците на хостинг услуги могат да предприемат конкретни проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от публичното разпространение на терористично съдържание. Мерките са ефективни, целенасочени и пропорционални, като се обръща особено внимание на риска и равнището на излагане на терористично съдържание, основните права на ползвателите и фундаменталното значение на правото на свобода на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в едно отворено и демократично общество.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
Когато е бил информиран в съответствие с член 4, параграф 9, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), изисква от доставчика на хостинг услуги да представи доклад в срок от три месеца след получаване на искането и след това най-малко веднъж годишно във връзка с конкретните проактивни мерки, които е предприел, включително чрез използването на автоматизирани инструменти, с цел:
заличава се
a)  предотвратяването на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;
б)  откриването, идентифицирането и експедитивното премахване на терористично съдържание или блокиране на достъпа до него.
Това искане се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги.
Докладите включват цялата относима информация, която позволява на компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да прецени дали проактивните мерки са ефективни и пропорционални, включително да оцени функционирането на всички използвани автоматизирани инструменти, както и използваните механизми за контрол и проверка от човек.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Когато компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), счита, че предприетите проактивни мерки, за които е докладвано съгласно параграф 2, не са достатъчни за ограничаването и управлението на риска и равнището на излагане, той може да поиска от доставчика на хостинг услуги да предприеме конкретни допълнителни проактивни мерки. За тази цел доставчикът на хостинг услуги си сътрудничи с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), за да се определят конкретните мерки, които доставчикът на хостинг услуги да въведе, като се установяват ключови цели и критерии, както и графици за тяхното изпълнение.
заличава се
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Ако не може да бъде постигнато споразумение в рамките на три месеца от искането по параграф 3, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), може да издаде решение, с което да наложи конкретни допълнителни необходими и пропорционални проактивни мерки. В решението се вземат предвид по-специално икономическият капацитет на доставчика на хостинг услуги и ефектът от такива мерки върху основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Това решение се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на хостинг услуги редовно докладва за изпълнението на тези мерки, както е определено от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в).
4.  След като се установи, че даден доставчик на хостинг услуги е получил значителен брой заповеди за премахване, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), може да изпрати искане за необходими, пропорционални и ефективни допълнителни конкретни мерки, които доставчикът на хостинг услуги ще трябва да изпълни. Компетентният орган не налага общо задължение за контрол, нито използването на автоматизирани средства. В искането се вземат предвид по-специално техническата осъществимост на мерките, размерът и икономическият капацитет на доставчика на хостинг услуги и ефектът от такива мерки върху основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество. Това искане се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на хостинг услуги редовно докладва за изпълнението на тези мерки, както е определено от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в).
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  Доставчикът на хостинг услуги може по всяко време да поиска от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да преразгледа и при необходимост да отмени дадено искане или решение по параграфи 2, 3 и 4 съответно. Компетентният орган издава мотивирано решение в рамките на разумен срок след получаване на искането от доставчика на хостинг услуги.
5.  Доставчикът на хостинг услуги може по всяко време да поиска от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да преразгледа и при необходимост да отмени дадено искане по параграф 4. Компетентният орган издава мотивирано решение в рамките на разумен срок след получаване на искането от доставчика на хостинг услуги.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част
1.  Доставчиците на хостинг услуги съхраняват терористичното съдържание, което е премахнато или блокирано вследствие на заповед за премахване, сигнал или проактивни мерки в съответствие с членове 4, 5 и 6, и свързаните с него данни, които са премахнати в резултат на премахването на терористичното съдържание и които са необходими за:
1.  Доставчиците на хостинг услуги съхраняват терористичното съдържание, което е премахнато или блокирано вследствие на заповед за премахване или конкретни мерки в съответствие с членове 4 и 6, и свързаните с него данни, които са премахнати в резултат на премахването на терористичното съдържание и които са необходими за:
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а
a)  процедури за обжалване по административен или съдебен ред,
a)  процедури за обжалване по административен, съдебен ред, или правна защита,
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 - буква б
б)  предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на терористични престъпления;
б)  предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на терористични престъпления от правоприлагащите органи;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Терористичното съдържание и свързаните с него данни, посочени в параграф 1, се съхраняват за срок от шест месеца. При поискване от компетентния орган или съд терористичното съдържание се съхранява за по-дълъг период, когато и докато това е необходимо за текущи процедури за обжалване по административен или съдебен ред, посочени в параграф 1, буква а).
2.  Терористичното съдържание и свързаните с него данни, посочени в параграф 1, буква а) се съхраняват за срок от шест месеца и се заличават след изтичането на този срок. При поискване от компетентния орган или съд терористичното съдържание се съхранява за допълнително уточнен период, само когато и докато това е необходимо за текущи процедури за обжалване по административен, съдебен ред или средства за правна защита, посочени в параграф 1, буква а). Доставчиците на хостинг услуги съхраняват терористичното съдържание и свързаните с него данни, посочени в параграф 1, буква б), докато правоприлагащият орган не реагира на уведомлението, направено от доставчика на хостинг услуги в съответствие с член 13, параграф 4, но не по-късно от шест месеца.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 8 – заглавие
Задължения за прозрачност
Задължения за прозрачност на доставчиците на хостинг услуги
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват в своите условия за ползване политиката си за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, включително, когато е целесъобразно, с подходящо обяснение за функционирането на проактивните мерки, в това число използването на автоматизирани инструменти.
1.  Когато е приложимо, доставчиците на хостинг услуги установяват ясно в своите условия за ползване политиката си за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, включително, когато е приложимо, с подходящо обяснение за функционирането на конкретни мерки.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Доставчиците на хостинг услуги публикуват годишни доклади за прозрачност относно действията, предприети срещу разпространението на терористично съдържание.
2.  Доставчиците на хостинг услуги, които са били обект на заповеди за премахване в съответната година, оповестяват публично годишни доклади за прозрачност относно действията, предприети срещу разпространението на терористично съдържание.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 - буква б
б)  информация относно мерките на доставчика на хостинг услуги за предотвратяване на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;
б)  информация относно мерките на доставчика на хостинг услуги за предотвратяване на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание, особено когато се използва автоматизирана технология;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в
в)  брой на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран вследствие съответно на заповеди за премахване, сигнали или проактивни мерки;
в)  брой на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран вследствие съответно на заповеди за премахване или на конкретни мерки, както и броят на нарежданията, при които съдържанието не е било премахнато в съответствие с член 4, параграфи 7 и 8, заедно с основанията за отказ.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3 – буква г
г)  обзор и резултати от процедурите за подаване на жалби.
г)  брой на процедурите за подаване на жалби и резултати от тях, както и действия за съдебен контрол, включително брой на случаите, в които е установено, че съдържанието е определено погрешно като терористично съдържание.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 8 а (нов)
Член 8а
Задължения за прозрачност на компетентните органи
1.  Компетентните органи публикуват годишни доклади за прозрачността, които включват най-малко следната информация:
a)  брой на издадените заповеди за премахване, брой на премахванията и брой на заповедите за премахване, които са получили отказ или не са взети под внимание;
б)  брой на определеното като терористично съдържание, довело до разследване и наказателно преследване, и брой на случаите на съдържание, погрешно определено като терористично;
в)  описание на мерките, поискани от компетентните органи съгласно член 6, параграф 4.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
Гаранции по отношение на използването и прилагането на проактивните мерки
Гаранции по отношение на използването и прилагането на конкретните мерки
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства съгласно настоящия регламент по отношение на съдържанието, което съхраняват, те предоставят ефективни и подходящи гаранции за точността и обосноваността на решенията, вземани във връзка с това съдържание, и по-специално на решенията за премахване на съдържание, което се счита за терористично, или за блокирането на достъпа до него.
1.  Когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства по отношение на съдържанието, което съхраняват, те предоставят ефективни и подходящи гаранции за точността и обосноваността на решенията, вземани във връзка с това съдържание, и по-специално на решенията за премахване на достъпа до съдържание, което се счита за терористично, или за блокирането на достъпа до него.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Тези гаранции се изразяват по-конкретно в контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно и при всички случаи когато се изисква подробна преценка на съответния контекст, за да се определи дали съдържанието трябва да се счита за терористично.
2.  Тези гаранции се изразяват по-конкретно в контрол и проверки от човек на целесъобразността на решението за премахване или отказване на достъп до съдържание, по-специално по отношение на правото на свобода на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в отворено и демократично общество.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9а
Ефективни средства за правна защита
1.  Доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на заповед за премахване, и доставчиците на хостинг услуги, които са получили заповед за премахване, имат право на ефективна защита. Държавите членки въвеждат ефективни процедури за упражняване на това право.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват ефективни и достъпни механизми, позволяващи на доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на сигнал съгласно член 5 или на проактивни мерки съгласно член 6, да подадат жалба срещу действието на доставчика на хостинг услуги с искане съдържанието да бъде възстановено.
1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват ефективен и достъпен механизъм, позволяващи на доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на конкретни мерки съгласно член 6, да подадат жалба срещу действието на доставчика на хостинг услуги с искане съдържанието да бъде възстановено.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Доставчиците на хостинг услуги разглеждат своевременно всяка получена жалба и възстановяват съдържанието без ненужно забавяне, когато премахването или блокирането на достъпа е било неоснователно. Те информират жалбоподателя за резултата от разглеждането на жалбата.
2.  Доставчиците на хостинг услуги разглеждат своевременно всяка получена жалба и възстановяват съдържанието без ненужно забавяне, когато премахването или блокирането на достъпа е било неоснователно. Те информират жалбоподателя за резултата от разглеждането на жалбата в срок от две седмици от получаването на жалбата с обяснение в случаите, когато доставчикът на хостинг услуги реши да не възстановява съдържанието. Възстановяването на съдържанието не е пречка за предприемането на допълнителни съдебни мерки срещу решението на доставчика на хостинг услуги или на компетентния орган.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Когато доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него, те предоставят на доставчика на съдържание информация относно премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание.
1.  Когато доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него, те предоставят на доставчика на съдържание разбираема и кратка информация относно премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание и относно възможностите за оспорване на решението и при поискване му/ѝ предоставят копие от заповедта за премахване, издадена съгласно член 4.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  При поискване от доставчика на съдържание доставчикът на хостинг услуги информира доставчика на съдържание за причините за премахването или блокирането на достъпа и за възможностите за оспорване на решението.
заличава се
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  Задължението съгласно параграфи 1 и 2 не се прилага, когато компетентният орган реши, че тези дейности не бива да бъдат оповестявани поради причини, свързани с обществената сигурност, като например предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на терористични престъпления, за толкова дълго време, колкото е необходимо, но не повече от [четири] седмици от това решение. В такъв случай доставчикът на хостинг услуги не оповестява никаква информация за премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание.
3.  Задължението съгласно параграф 1 не се прилага, когато въз основа на обективни доказателства и предвид пропорционалността и необходимостта от такова решение компетентният орган реши, че тези дейности не бива да бъдат оповестявани поради причини, свързани с обществената сигурност, като например предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на терористични престъпления, за толкова дълго време, колкото е необходимо, но не повече от [четири] седмици от това решение. В такъв случай доставчикът на хостинг услуги не оповестява никаква информация за премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи разполагат с необходимия капацитет и с достатъчни ресурси за постигане на целите и за изпълнение на техните задълженията по настоящия регламент.
Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи разполагат с необходимия капацитет и с достатъчни ресурси за постигане на целите и за изпълнение на техните задължения по настоящия регламент при силни гаранции за независимост.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
Сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, компетентните органи и когато е необходимо, съответните органи на Съюза
Сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, компетентните органи и когато е необходимо, компетентните органи на Съюза
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Компетентните органи в държавите членки взаимно се уведомяват и координират и си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, със съответните органи на Съюза, като например Европол, по отношение на заповедите за премахване и сигналите, за да се избегне дублирането на работа, да се подобри координацията и да се избегне намесата в разследвания в различните държави членки.
1.  Компетентните органи в държавите членки взаимно се уведомяват и координират и си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европол, по отношение на заповедите за премахване, за да се избегне дублирането на работа, да се подобри координацията и да се избегне намесата в разследвания в различните държави членки.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Компетентните органи в държавите членки информират, координират и си сътрудничат с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), по отношение на мерките, предприети съгласно член 6, и мерките за принудително изпълнение съгласно член 18. Държавите членки гарантират, че компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), притежава цялата необходима информация. За тази цел държавите членки предоставят подходящи канали или механизми за комуникация, за да се гарантира, че съответната информация се обменя своевременно.
2.  Компетентните органи в държавите членки информират, координират и си сътрудничат с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), по отношение на мерките, предприети съгласно член 6, и мерките за принудително изпълнение съгласно член 18. Държавите членки гарантират, че компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), притежава цялата необходима информация. За тази цел държавите членки предоставят подходящи и сигурни канали или механизми за комуникация, за да се гарантира, че съответната информация се обменя своевременно.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част
3.  Държавите членки и доставчиците на хостинг услуги могат да решат да използват специални инструменти, включително, когато е целесъобразно, тези, създадени от съответните органи на Съюза, като например Европол, за да се улеснят по-специално:
3.  Държавите членки могат да използват специални инструменти, включително тези, създадени от Европол, за да се улеснят по-специално:
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 - буква б
б)  обработването и обратната информация, свързани със сигнали в съответствие с член 5;
заличава се
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква в
в)  сътрудничество с цел определянето и прилагането на проактивни мерки в съответствие с член 6.
в)  сътрудничество с цел определянето и прилагането на конкретни мерки в съответствие с член 6.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4
4.  Когато доставчиците на хостинг услуги узнаят за доказателства за терористични престъпления, те незабавно уведомяват органите, компетентни за разследването и наказателното преследване на престъпления в съответната държава членка или звеното за контакт в държавата членка съгласно член 14, параграф 2, в която се намира тяхното основно място на стопанска дейност или законният им представител. В случай на съмнение доставчиците на хостинг услуги могат да предават тази информация на Европол за съответни последващи действия.
4.  Когато доставчиците на хостинг услуги узнаят за терористично съдържание, те незабавно информират органите, компетентни за разследването и наказателното преследване на престъпления в съответната държава членка. Когато е невъзможно да се установи съответната държава членка, доставчиците на хостинг услуги уведомяват звеното за контакт в държавата членка съгласно член 17, параграф 2, в която се намира тяхното основно място на стопанска дейност или законен представител, и предават също така тази информация на Европол за съответни последващи действия.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)
4 a.  Доставчиците на хостинг услуги сътрудничат на компетентните органи.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Доставчиците на хостинг услуги създават звено за контакт, което получава заповедите за премахване и сигналите по електронен път и осигурява бързото им обработване съгласно членове 4 и 5. Те гарантират, че тази информация е обществено достояние.
1.  Доставчиците на хостинг услуги, получили предварително една или повече заповеди за премахване, създават звено за контакт, което получава заповедите за премахване по електронен път и осигурява експедитивното им обработване съгласно член 4. Те гарантират, че тази информация е обществено достояние.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  В информацията, посочена в параграф 1, се посочва официалният език или официалните езици на Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на който може да се общува със звеното за контакт и на който се обменя допълнителна информация във връзка със заповедите за премахване и сигналите съгласно членове 4 и 5. Това включва поне един от официалните езици на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или е установен или пребивава неговият законен представител съгласно член 16.
2.  В информацията, посочена в параграф 1, се посочва официалният език или официалните езици на Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на който може да се общува със звеното за контакт и на който се обменя допълнителна информация във връзка със заповедите за премахване съгласно член 4. Това включва поне един от официалните езици на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или е установен или пребивава неговият законен представител съгласно член 16.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Държавите членки създават звено за контакт, което обработва исканията за разяснения и обратна информация във връзка с издадените от тях заповеди за премахване и подадените от тях сигнали. Информацията относно звеното за контакт се прави обществено достояние.
заличава се
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Когато доставчик на хостинг услуги не е определил свой законен представител, всички държави членки имат юрисдикция.
2.  Когато доставчик на хостинг услуги, чието основно място на стопанска дейност не се намира в държава членка, не е определил свой законен представител, всички държави членки имат юрисдикция. Когато дадена държава членки реши да упражнява тази юрисдикция, тя информира всички останали държави членки.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  Когато орган на друга държава членка е издал заповед за премахване в съответствие с член 4, параграф 1, тази държава членка има юрисдикция да предприеме принудителни мерки съгласно своето национално право с цел изпълнението на заповедта за премахване.
заличава се
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  Доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза, но предлага услуги в Съюза, определя писмено дадено юридическо или физическо лице за свой законен представител в Съюза за целите на получаването, спазването и изпълнението на заповеди за премахване, сигнали, искания и решения, издадени от компетентните органи на основание настоящия регламент. Законният представител пребивава или е установен в една от държавите членки, в които доставчикът на хостинг услуги предлага услугите си.
1.  Доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза, но предлага услуги в Съюза, определя писмено дадено юридическо или физическо лице за свой законен представител в Съюза за целите на получаването, спазването и изпълнението на заповеди за премахване и искания, издадени от компетентните органи на основание настоящия регламент. Законният представител пребивава или е установен в една от държавите членки, в които доставчикът на хостинг услуги предлага услугите си.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Доставчикът на хостинг услуги възлага на законния представител получаването, спазването и изпълнението на заповедите за премахване, сигналите, исканията и решенията, посочени в параграф 1, от името на въпросния доставчик на хостинг услуги. Доставчиците на хостинг услуги предоставят на своя законен представител необходимите правомощия и ресурси, за да си сътрудничат с компетентните органи и да спазват тези решения и заповеди.
2.  Доставчикът на хостинг услуги възлага на законния представител получаването, спазването и изпълнението на заповедите за премахване и исканията, посочени в параграф 1, от името на въпросния доставчик на хостинг услуги. Доставчиците на хостинг услуги предоставят на своя законен представител необходимите правомощия и ресурси, за да си сътрудничат с компетентните органи и да спазват тези решения и заповеди.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част
1.  Всяка държава членка определя органа или органите, които са компетентни:
1.  Всяка държава членка определя съдебен или функционално независим административен орган, който е компетентен:
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 - буква б
б)  за откриването и идентифицирането на терористично съдържание и за изпращането на сигнал за него до доставчиците на хостинг услуги в съответствие с член 5;
заличава се
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в
в)  за наблюдението на прилагането на проактивни мерки в съответствие с член 6;
в)  за наблюдението на прилагането на конкретни мерки в съответствие с член 6;
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
1 a.  Държавите членки определят звено за контакт в рамките на компетентните органи, което обработва исканията за разяснения и обратна информация във връзка с издадените от тях заповеди за премахване. Информацията относно звеното за контакт е обществено достъпна.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  Най-късно до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи, посочени в параграф 1. Комисията публикува уведомлението и всички негови изменения в Официален вестник на Европейския съюз.
2.  Най-късно до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи, посочени в параграф 1. Комисията създава онлайн регистър, в който се изброяват всички компетентни органи и определеното звено за контакт за всеки компетентен орган. Комисията публикува уведомлението и всички негови изменения в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното налагане. Тези санкции се ограничават до нарушения на задълженията, произтичащи от:
1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при систематични и продължаващи нарушения от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното налагане. Тези санкции се ограничават до нарушения на задълженията, произтичащи от:
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а
a)  член 3, параграф 2 (условия за ползване на доставчиците на хостинг услуги);
заличава се
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в
в)  член 5, параграфи 5 и 6 (оценка на сигнали и обратна информация);
заличава се
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1 – буква г
г)  член 6, параграфи 2 и 4 (доклади за проактивните мерки и приемането на мерки след решение за налагане на конкретни проактивни мерки);
г)  член 6, параграф 4 (доклади за конкретните мерки и приемането на мерки след искане за налагане на допълнителни конкретни мерки);
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква е
е)  член 8 (прозрачност);
е)  член 8 (прозрачност за доставчиците на хостинг услуги)
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ж
ж)  член 9 (гаранции по отношение на проактивните мерки);
ж)  член 9 (гаранции по отношение на прилагането на конкретни мерки);
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква й
й)  член 13, параграф 4 (информация за доказателства за терористични престъпления);
й)  член 13, параграф 4 (информация за терористично съдържание);
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Най-късно до [шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки и ѝ съобщават незабавно всички последващи техни изменения.
2.  Санкциите, по силата на параграф 1, са ефективни, съразмерни и с възпиращ ефект. Най-късно до [шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки и ѝ съобщават незабавно всички последващи техни изменения.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква д
д)  степента на съдействие на доставчика на хостинг услуги с компетентните органи.
д)  степента на съдействие на доставчика на хостинг услуги с компетентните органи;
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква д а (нова)
дa)  естеството и мащаба на доставчиците на хостинг услуги, по-специално за микропредприятията или малките предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Държавите членки гарантират, че системното неспазване на задълженията по член 4, параграф 2 подлежи на финансови санкции в размер до 4 % от общия оборот на доставчика на хостинг услуги за последната финансова година.
4.  Държавите членки гарантират, че системното и повтарящо се неспазване на задълженията по член 4, параграф 2 подлежи на финансови санкции в размер до 4% от общия оборот на доставчика на хостинг услуги за последната финансова година.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 19 – заглавие
Технически изисквания и изменения на образците за заповедите за премахване
Технически изисквания, критерии за оценка на значимостта и изменения на образците за заповедите за премахване
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с техническите изисквания за електронните средства, които да се използват от компетентните органи за връчването на заповедите за премахване.
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с необходимите технически изисквания за електронните средства, които да се използват от компетентните органи за връчването на заповедите за премахване.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 а (нов)
1a.   Комисията се упълномощава да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с критерии и цифри, които да бъдат използвани от компетентните органи за определяне какво съответства на значителен брой неоспорени заповеди за премахване, както се посочва в настоящия регламент.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а
a)  информация относно броя на издадените заповеди за премахване и подадените сигнали, броя на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран, включително съответните срокове съгласно членове 4 и 5;
a)  информация относно броя на издадените заповеди за премахване, броя на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран, включително съответните срокове съгласно член 4, и информация относно броя на съответните случаи на успешно разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления;
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)  информация относно броя на исканията за достъп, издадени от компетентните органи във връзка със запазено от доставчиците на хостинг услуги съдържание съгласно член 7;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
Не по-рано от [три години от датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент, включително ефективността на предпазните механизми. Когато това е целесъобразно, докладът се придружава от законодателни предложения. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.
Една година след датата на прилагане на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент, включително функционирането и ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху основните права, и по-специално свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространение на информация и правото на зачитане на личния живот. В контекста на тази оценка Комисията докладва и относно необходимостта, осъществимостта и ефективността на създаването на европейска платформа за терористично онлайн съдържание, която ще позволи на всички държави членки да използват един сигурен канал за комуникация за изпращане на заповеди за премахване на терористично съдържание на доставчиците на хостинг услуги. Когато това е целесъобразно, докладът се придружава от законодателни предложения. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2
Той се прилага от [6 месеца след влизането му в сила].
Той се прилага от [12 месеца след влизането му в сила].
Изменение 162
Предложение за регламент
Приложение І – раздел Б – заглавие
РАЗДЕЛ Б: Съдържание, което трябва да се премахне или до което трябва да се блокира достъпът в срок от един час:
РАЗДЕЛ Б: Съдържание, което трябва да се премахне или до което трябва да се блокира достъпът без ненужно забавяне:
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 1
[ ] подбужда, пропагандира или възхвалява извършването на терористични престъпления (член 2, параграф 5, буква а)
[ ] подбужда извършването на терористичните, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква а);
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 2
[ ] насърчава съучастието в терористични престъпления; (член 2, параграф 5, буква б)
[ ] скланя друго лице или група от лица да извършат или участват в извършването на терористичните престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква б);
Изменение 151
Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 3
[ ] популяризира дейностите на терористична група, като насърчава участието във или подкрепата за терористичната група (член 2, параграф 5, буква в)
[ ] скланя друго лице или група от лица да участват в дейностите на терористична група, изброена в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква в);
Изменение 152
Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 4
[ ] дава указания относно методи или техники за извършване на терористични престъпления (член 2, параграф 5, буква г)
[ ] предоставя информация или техники относно направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, вредни или опасни вещества, или за други специални методи или техники с цел извършване на някое от терористичните престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква г);
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 4 а (нова)
[ ] описва извършването на терористични престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква д).
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение I – раздел Ж – параграф 1
Информация за компетентния орган или съд, сроковете и процедурите за оспорване на заповедта за премахване:
Информация за компетентния орган или съд, сроковете и процедурите, включително формалните изисквания, за оспорване на заповедта за премахване:
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение III – раздел Б – точка i – параграф 1
[ ] непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на адресата или на доставчика на услуги
[ ] непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на адресата или на доставчика на услуги, включително по технически или оперативни причини

(1) ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 67.

Последно осъвременяване: 24 април 2019 г.Правна информация