Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0331(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0193/2019

Indgivne tekster :

A8-0193/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0421

Vedtagne tekster
PDF 299kWORD 113k
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0640),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0405/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0193/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Afsnit 1
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
om bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at forebygge misbrug af hostingtjenester til terrorformål. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytrings- og informationsfriheden.
(1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at tage misbrug af hostingtjenester til terrorformål op og bidrage til den offentlige sikkerhed i de europæiske samfund. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytringsfriheden, friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund samt mediefrihed og -pluralisme.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Regulering af hostingtjenesteydere kan kun supplere medlemsstaternes strategier for håndtering af terrorisme, som skal lægge vægt på offlineforanstaltninger såsom indsatser på det sociale område, afradikaliseringsinitiativer og samarbejde med berørte samfund med henblik på at opnå en vedvarende forebyggelse af radikalisering i samfundet.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
(1b)   Terrorrelateret indhold er en del af et mere generelt problem med ulovligt onlineindhold, der omfatter andre former for indhold såsom seksuel udnyttelse af børn, ulovlig handelspraksis og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Handel med ulovligt indhold iværksættes ofte af terrorister og andre kriminelle organisationer for at hvidvaske penge og skaffe startkapital til finansiering af deres aktiviteter. Dette problem kræver en kombination af lovgivningsmæssige, ikkelovgivningsmæssige og frivillige foranstaltninger baseret på samarbejde mellem myndighederne og tjenesteyderne og med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder. Selv om truslen fra ulovligt indhold er blevet mindre som følge af vellykkede initiativer såsom industriens adfærdskodeks om bekæmpelse af ulovlige hadefulde udtalelser på internettet og den globale alliance WePROTECT, der tager sigte på at bringe seksuel udnyttelse af børn på internettet til ophør, er det nødvendigt at fastlægge en lovgivningsramme for grænseoverskridende samarbejde mellem de nationale reguleringsmyndigheder om fjernelsen af ulovligt indhold.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet. Særligt bekymrende er det, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter.
(2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne, give læringsmuligheder og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet. Særligt bekymrende er det, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet har alvorlige negative konsekvenser for brugerne, borgerne og samfundet som helhed såvel som for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og de teknologiske midler og kapaciteter, der er forbundet med de tjenester, som de leverer, har udbydere af onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe med at bekæmpe terrorrelateret indhold, som udbredes via deres tjenester.
(3)  Selv om det ikke er den eneste faktor, har tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet vist sig at være en katalysator for radikalisering af personer, der har begået terrorhandlinger, og har derfor alvorlige negative konsekvenser for brugerne, borgerne og samfundet som helhed såvel som for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og proportionelt med de teknologiske midler og kapaciteter, der er forbundet med de tjenester, som de leverer, har udbydere af onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe de kompetente myndigheder med at bekæmpe terrorrelateret indhold, som udbredes via deres tjenester, under hensyntagen til den grundlæggende betydning af ytringsfrihed og frihed til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  De bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold, som blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere, skal suppleres af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og på passende vis håndtere et voksende problem. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/3347, og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, og fra Rådet om at forbedre den automatiske sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger.
(4)  De bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold, som blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere, skal suppleres af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og på passende vis håndtere et voksende problem. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/3347, og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på linje med den horisontale ramme, der blev etableret ved direktiv 2000/31/EF, og fra Rådet om at forbedre sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger.
__________________
__________________
7 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).
7 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Anvendelsen af denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2000/31/EF8. Især bør enhver foranstaltning, som hostingtjenesteyderen træffer i overensstemmelse med denne forordning, herunder proaktive foranstaltninger, ikke i sig selv føre til, at tjenesteyderen mister den ansvarsfritagelse, som er fastsat i nævnte artikel. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt.
(5)  Anvendelsen af denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen af direktiv 2000/31/EF8. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt.
__________________
__________________
8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  I denne forordning er der fastsat regler, som skal forebygge misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold og således garantere et velfungerende indre marked, under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i Unionens retsorden, og navnlig dem, der er sikret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
(6)  I denne forordning er der fastsat regler, som skal bekæmpe misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold og således garantere et velfungerende indre marked, og bør fuldt ud overholde de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i Unionens retsorden, og navnlig dem, der er sikret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Denne forordning bidrager til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, idet den fastsætter passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytrings- og informationsfriheden, som er en af de hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og en af de værdier, som Unionen bygger på. Foranstaltninger, som forstyrrer ytrings- og informationsfriheden, bør være yderst målrettede i den forstand, at de skal tjene til forebyggelse af udbredelsen af terrorindhold uden dermed dog at påvirke retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen.
(7)  Denne forordning søger at bidrage til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed og bør fastsætte passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger samt respekten for privat- og familieliv og beskyttelsen af personoplysninger, som er en af de hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og er blandt de værdier, som Unionen bygger på. Eventuelle foranstaltninger bør ikke forstyrre ytrings- og informationsfriheden og bør så vidt muligt tjene til bekæmpelse af udbredelsen af terrorindhold gennem en yderst målrettet tilgang uden dermed dog at påvirke retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen. Effektive foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og beskyttelse af ytringsfriheden er ikke modstridende, men komplementære og gensidigt forstærkende mål.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig muligheden for, at hostingstjenesteydere og indholdsleverandører reelt kan gøre indsigelse mod påbud om fjernelse ved retten i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet.
(8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig muligheden for, at hostingstjenesteydere og indholdsleverandører reelt kan gøre indsigelse mod påbud om fjernelse ved retten i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet, og muligheden for, at indholdsudbydere kan gøre indsigelse mod de specifikke foranstaltninger, som hostingudbyderen har truffet.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og kompetente myndigheder bør træffe for at forhindre udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning af forebyggelseshensyn fastsættes en definition af terrorindhold, der bygger på definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5419. I betragtning af behovet for at bekæmpe den mest skadelige terrorpropaganda på nettet bør definitionen omfatte materiale og informationer, som tilskynder til, opfordrer til eller slår til lyd for udførelse af eller bidrag til terrorhandlinger, giver instruktioner i udførelsen af sådanne handlinger eller promoverer deltagelsen i en terrorgruppes aktiviteter. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder såvel som hostingtjenesteyderne tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at materialet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller person, der er opført på EU's liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål, bør beskyttes tilstrækkeligt. Fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål bør desuden ikke betragtes som terrorindhold.
(9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og kompetente myndigheder bør træffe for at bekæmpe udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning af forebyggelseshensyn fastsættes en definition af terrorindhold, der bygger på definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5419. I betragtning af behovet for at bekæmpe det mest skadelige terrorrelaterede onlineindhold bør definitionen omfatte materiale, som tilskynder eller opfordrer til udførelse af eller bidrag til terrorhandlinger eller promoverer deltagelsen i en terrorgruppes aktiviteter, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne handlinger begås. Definitionen bør også dække indhold, der giver vejledning om fremstilling og brug af sprængstoffer, skydevåben, andre våben, skadelige eller farlige stoffer samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer (CBRN-stoffer) og vejledning om andre metoder eller teknikker, herunder udvælgelse af mål, med henblik på at begå terrorhandlinger. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder såvel som hostingtjenesteyderne tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at materialet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller person, der er opført på EU's liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål eller for at oplyse om terroraktiviteter, bør beskyttes tilstrækkeligt. Navnlig i tilfælde, hvor indholdsudbyderen har et redaktionelt ansvar, bør alle afgørelser om fjernelse af det udbredte materiale tage hensyn til de journalistiske standarder, der er fastlagt ved presse- eller medielovgivning i overensstemmelse med EU-retten og chartret om grundlæggende rettigheder. Fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål bør desuden ikke betragtes som terrorindhold.
_________________
_________________
9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).
9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning, og som gør de lagrede informationer tilgængelige for tredjepart, uanset om denne aktivitet udelukkende er af teknisk, automatisk eller passiv karakter. Sådanne udbydere af informationssamfundstjenester omfatter eksempelvis sociale medieplatforme, videostreamingtjenester, video-, billed- og lyddelingtjenester, fildeling og andre cloudtjenester, i det omfang de gør informationerne tilgængelige for tredjepart, og websteder, hvor brugerne kan kommentere og poste anmeldelser. Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse.
(10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning, og som gør de lagrede informationer tilgængelige for offentligheden, uanset om denne aktivitet udelukkende er af teknisk, automatisk eller passiv karakter. Sådanne udbydere af informationssamfundstjenester omfatter eksempelvis sociale medieplatforme, videostreamingtjenester, video-, billed- og lyddelingtjenester, fildeling og andre cloudtjenester, i det omfang de gør informationerne tilgængelige for offentligheden, og websteder, hvor brugerne kan kommentere og poste anmeldelser. Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse. Den bør ikke finde anvendelse på cloudtjenester, herunder cloudtjenester mellem virksomheder, hvor tjenesteyderen ikke har nogen aftalemæssige rettigheder til det lagrede indhold, eller hvordan det behandles eller offentliggøres af dennes kunder eller af sådanne kunders slutbrugere, og hvor tjenesteyderen ikke har nogen teknisk kapacitet til at fjerne specifikt indhold, som dennes kunder eller sådanne kunders slutbrugere har lagret.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  En væsentlig tilknytning til Unionen bør være relevant for bestemmelsen af denne forordnings anvendelsesområde. En sådan væsentlig tilknytning til Unionen anses for at eksistere, hvis en hostingtjenesteyder er etableret i Unionen, eller hvis dette ikke er tilfældet, hvis den har et betydeligt antal brugere i en eller flere medlemsstater eller målrettede aktiviteter mod en eller flere medlemsstater. Målretningen af aktiviteter mod en eller flere medlemsstater kan bestemmes på baggrund af alle relevante omstændigheder, herunder faktorer som anvendelse af et sprog eller en valuta, der normalt benyttes i den pågældende medlemsstat, eller muligheden for at bestille varer eller tjenesteydelser. Målretningen af aktiviteter mod en medlemsstat kan også udledes af, at en applikation er tilgængelig i den pågældende nationale appbutik, at der annonceres lokalt eller reklameres på en medlemsstats sprog, eller at kunderelationer håndteres, f.eks. at kundeservicen varetages, på det sprog, der normalt tales i denne medlemsstat. Der må også antages, at der findes en væsentlig tilknytning, hvis en tjenesteyder retter sine aktiviteter mod mere end én medlemsstat, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/201210. På den anden side kan leveringen af tjenesten alene med henblik på overholdelse af forbuddet mod forskelsbehandling som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/30211 ikke i sig selv anses for at udgøre målretning af aktiviteter mod et givet område inden for Unionen.
(11)  En væsentlig tilknytning til Unionen bør være relevant for bestemmelsen af denne forordnings anvendelsesområde. En sådan væsentlig tilknytning til Unionen anses for at eksistere, hvis en hostingtjenesteyder er etableret i Unionen, eller hvis dette ikke er tilfældet, hvis den har et betydeligt antal brugere i en eller flere medlemsstater eller målrettede aktiviteter mod en eller flere medlemsstater. Målretningen af aktiviteter mod en eller flere medlemsstater kan bestemmes på baggrund af alle relevante omstændigheder, herunder faktorer som anvendelse af et sprog eller en valuta, der normalt benyttes i den pågældende medlemsstat. Målretningen af aktiviteter mod en medlemsstat kan også udledes af, at en applikation er tilgængelig i den pågældende nationale appbutik, at der annonceres lokalt eller reklameres på en medlemsstats sprog, eller at kunderelationer håndteres, f.eks. at kundeservicen varetages, på det sprog, der normalt tales i denne medlemsstat. Der må også antages, at der findes en væsentlig tilknytning, hvis en tjenesteyder retter sine aktiviteter mod mere end én medlemsstat, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/201210. På den anden side kan leveringen af tjenesten alene med henblik på overholdelse af forbuddet mod forskelsbehandling som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/30211 ikke i sig selv anses for at udgøre målretning af aktiviteter mod et givet område inden for Unionen.
_________________
_________________
10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).
10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).
11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af direktiv 2009/22/EF (EUT L 601 af 2.3.2018, s. 1).
11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af direktiv 2009/22/EF (EUT L 601 af 2.3.2018, s. 1).
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Hostingtjenesteyderne skal udvise rettidig omhu for at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Fjernelse eller deaktivering af adgangen skal foretages under overholdelse af ytrings- og informationsfriheden.
(12)  Hostingtjenesteyderne skal udvise rettidig omhu for at bekæmpe udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester til offentligheden. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse for hostingtjenesteyderne til at overvåge de oplysninger, som de lagrer, eller til en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en gennemsigtig, omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Fjernelse eller deaktivering af adgangen skal foretages under overholdelse af ytringsfriheden, friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund samt mediefrihed og -pluralisme.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  De procedurer og forpligtelser i retssystemer, der kræver, at hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de kompetente myndigheder har foretaget en vurdering, bør harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de kompetente myndigheder og således udpege de administrative, retshåndhævende eller retlige myndigheder, de ønsker skal varetage opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt udbredes via onlinetjenester, pålægges hostingtjenesteyderne med denne bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres inden for en time efter modtagelse af påbuddet. Det er op til hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt indholdet skal fjernes, eller adgangen til det skal deaktiveres for brugere i Unionen.
(13)  De procedurer og forpligtelser, der følger af påbud om fjernelse, der kræver, at hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de kompetente myndigheder har foretaget en vurdering, bør harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de kompetente myndigheder og således udpege en retlig myndighed eller en funktionelt uafhængig administrativ eller retshåndhævende myndighed, de ønsker skal varetage opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt udbredes via onlinetjenester, pålægges hostingtjenesteyderne med denne bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres inden for en time efter modtagelse af påbuddet.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Den kompetente myndighed skal fremsende påbuddet om fjernelse direkte til modtageren og kontaktpunktet ved hjælp af enhver form for elektronisk middel, som kan efterlade et skriftligt spor, og som giver tjenesteyderen mulighed for at fastslå ægtheden, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-mail og platforme eller andre sikre kanaler, herunder dem, der stilles til rådighed af tjenesteyderen, i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Dette krav kan navnlig opfyldes ved brug af kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/201412.
(14)  Den kompetente myndighed skal fremsende påbuddet om fjernelse direkte til hostingtjenesteyderens kontaktpunkt, og hvor hostingtjenesteyderens hovedsæde er i en anden medlemsstat, til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, ved hjælp af enhver form for elektronisk middel, som kan efterlade et skriftligt spor, og som giver tjenesteyderen mulighed for at fastslå ægtheden, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-mail og platforme eller andre sikre kanaler, herunder dem, der stilles til rådighed af tjenesteyderen, i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Dette krav kan navnlig opfyldes ved brug af kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/201412.
__________________
__________________
12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).
12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Indberetninger foretaget af kompetente myndigheder eller Europol er en hurtig og effektiv måde at gøre hostingtjenesteyderne opmærksomme på særligt indhold på deres tjenester. Denne mekanisme, hvor hostingtjenesteydere gøres bekendt med oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, og hvor hostingtjenesteyderne frivilligt vurderer, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, bør forblive tilgængelig som supplement til påbud om fjernelse. Det er vigtigt, at hostingtjenesteyderne prioriterer en vurdering af sådanne indberetninger, og at de hurtigt meddeler, hvilke foranstaltninger de har truffet. Den endelige afgørelse om, hvorvidt indholdet skal fjernes, fordi det ikke er foreneligt med deres vilkår og betingelser, eller hvorvidt det ikke skal, ligger hos hostingtjenesteyderne. Ved gennemførelse af denne forordning forbliver Europols mandat for så vidt angår indberetninger, jf. forordning (EU) 2016/79413, uberørt.
udgår
__________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  I betragtning af omfanget og den nødvendige hastighed for effektiv identifikation og fjernelse af terrorindhold er proaktive foranstaltninger, herunder i visse tilfælde brug af automatiserede værktøjer, et afgørende element i bekæmpelsen af terrorrelateret onlineindhold. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe proaktive foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i oplysninger. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. I forbindelse med denne vurdering er manglende påbud om fjernelse og indberetninger stilet til en hostingtjenesteyder tegn på lav eksponering for terrorindhold.
(16)  I betragtning af omfanget og den nødvendige hastighed for effektiv identifikation og fjernelse af terrorindhold er forholdsmæssige, specifikke foranstaltninger et afgørende element i bekæmpelsen af terrorrelateret onlineindhold. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe specifikke foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i at modtage og videregive oplysninger, navnlig når der er en betydelig grad af eksponering for terrorindhold og modtagelse af påbud om fjernelse. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke passende, målrettede, effektive og forholdsmæssige specifikke foranstaltninger der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. Disse specifikke foranstaltninger kan omfatte regelmæssig rapportering til de kompetente myndigheder, forøgelse af de menneskelige ressourcer, der tager sig af foranstaltninger til at beskytte tjenesterne mod offentlig udbredelse af terrorindhold, og udveksling af bedste praksis. I forbindelse med denne vurdering er manglende påbud om fjernelse stilet til en hostingtjenesteyder tegn på lav eksponering for terrorindhold.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Hostingtjenesteyderne skal, når de iværksætter proaktive foranstaltninger, sikre, at brugernes ytrings- og informationsfrihed, herunder retten til frit at modtage og videregive information, bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn og kontrol, hvis det er passende, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Dette er særlig relevant, hvis hostingtjenesteyderne bruger automatiserede værktøjer til at spore terrorindhold. Enhver beslutning om at anvende automatiserede værktøjer, hvad enten den træffes på hostingtjenesteyderens eget initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning, bør vurderes med hensyn til underliggende teknologis pålidelighed og de dermed forbundne konsekvenser for de grundlæggende rettidigheder.
(17)  Hostingtjenesteyderne bør, når de iværksætter specifikke foranstaltninger, sikre, at brugernes ytringsfrihed og friheden til at modtage og videregive information og tanker i et åbent og demokratisk samfund bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn og kontrol, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold, træffer passende foranstaltninger for at forebygge misbrug af deres tjenester, bør de kompetente myndigheder anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, der er blevet endeligt, om at rapportere om de trufne proaktive foranstaltninger. Disse kan bestå af foranstaltninger til forebyggelse af genupload af terrorindhold, der er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud eller en indberetning, som de har modtaget, og hvor der foretages kontrol ved hjælp af offentlige eller private værktøjer, som indeholder kendt terrorindhold. De kan ligeledes gøre brug af pålidelige tekniske værktøjer til identifikation af nyt terrorindhold; enten de værktøjer, der allerede er tilgængelige på markedet, eller de, som hostingtjenesteyderen selv udvikler. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er effektive og forholdsmæssige, og om – hvis der bruges automatiserede værktøjer – hostingtjenesteyderen har den fornødne kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse og indberetninger, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen).
(18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold, træffer passende foranstaltninger for at forebygge misbrug af deres tjenester, bør den kompetente myndighed anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et væsentligt antal endelige påbud om fjernelse, om at rapportere om de trufne specifikke foranstaltninger. De kan også anvende pålidelige tekniske værktøjer til at identificere nyt terrorindhold. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er nødvendige, effektive og forholdsmæssige, og om – hvis der bruges automatiserede værktøjer – hostingtjenesteyderen har den fornødne kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet, nødvendighed og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes størrelse og økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen) samt de beskyttelsesforanstaltninger, der er indført for at beskytte ytrings- og informationsfriheden og antallet af tilfælde med begrænsninger vedrørende lovligt indhold.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Efter anmodningen bør den kompetente myndighed gå i dialog med hostingtjenesteyderen om de fornødne proaktive foranstaltninger, der skal træffes. Hvis det er nødvendigt, bør den kompetente myndighed pålægge hostingtjenesteyderen at træffe passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, hvis den vurderer, at de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. En afgørelse om at pålægge sådanne specifikke proaktive foranstaltninger bør i princippet ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF. I betragtning af de særligt alvorlige risici, der er forbundet med udbredelse af terrorindhold, kan de afgørelser, som de kompetente myndigheder træffer på grundlag af forordningen, afvige fra den tilgang, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF, med hensyn til visse specifikke, målrettede foranstaltninger, som det er nødvendigt at træffe af tvingende hensyn til den offentlige sikkerhed. Den kompetente myndighed bør, før den træffer sådanne afgørelser, finde en rimelig balance mellem de berørte offentlige interesser og de grundlæggende rettigheder, herunder især retten til ytrings- og informationsfrihed og retten til at oprette og drive egen virksomhed, og give en behørig begrundelse.
(19)  Efter anmodningen bør den kompetente myndighed gå i dialog med hostingtjenesteyderen om de fornødne specifikke foranstaltninger, der skal træffes. Hvis det er nødvendigt, bør den kompetente myndighed anmode hostingtjenesteyderen om at revurdere de nødvendige foranstaltninger eller anmode om, at der vedtages passende, effektive og forholdsmæssige specifikke foranstaltninger, hvis den vurderer, at de trufne foranstaltninger ikke overholder principperne om nødvendighed og proportionalitet eller er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. Den kompetente myndighed bør kun anmode om specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen med rimelighed kan forventes at gennemføre, bl.a. under hensyntagen til hostingtjenesteydernes finansielle ressourcer og andre ressourcer. En anmodning om at gennemføre sådanne specifikke foranstaltninger bør ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Forpligtelsen for hostingtjenesteydere til at opbevare fjernet indhold og dertil knyttede data bør fastsættes til specifikke formål og være tidsbegrænset til den periode, der er nødvendig. Der er behov for at udvide kravet om opbevaring af data, da sådanne data ellers ville gå tabt som konsekvens af fjernelsen af det pågældende indhold. Dertil knyttede data omfatter data som eksempelvis "abonnentdata", herunder navnlig data vedrørende indholdsleverandørens identitet såvel som "adgangsdata", herunder f.eks. dato og tidspunkt for indholdsleverandørens brug eller log-in og log-off fra tjenesten sammen med den IP-adresse, som internetudbyderen har tildelt indholdsleverandøren.
(20)  Forpligtelsen for hostingtjenesteydere til at opbevare fjernet indhold og dertil knyttede data bør fastsættes til specifikke formål og være tidsbegrænset til den periode, der er nødvendig. Der er behov for at udvide kravet om opbevaring af data, da sådanne data ellers ville gå tabt som konsekvens af fjernelsen af det pågældende indhold. Dertil knyttede data omfatter data som eksempelvis "abonnentdata", navnlig data vedrørende indholdsleverandørens identitet såvel som "adgangsdata", herunder f.eks. dato og tidspunkt for indholdsleverandørens brug eller log-in og log-off fra tjenesten sammen med den IP-adresse, som internetudbyderen har tildelt indholdsleverandøren.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  Forpligtelsen til at opbevare indholdet til brug i sager med administrativ eller retslig prøvelse er nødvendig og berettiget for at sikre effektive klagemuligheder for den indholdsleverandør, hvis indhold er blevet fjernet eller deaktiveret, og for at sikre, at indholdet genindsættes, som det var, før det blev fjernet, alt afhængig af udfaldet af prøvelsen. Forpligtelsen til at opbevare indhold til efterforsknings- og retsforfølgningsformål er berettiget og nødvendigt i betragtning af den værdi, dette materiale kan tilføre med hensyn til at forstyrre eller forbygge terroraktiviteter. Hvis virksomheder fjerner indhold eller deaktiverer adgangen hertil, navnlig via deres egne proaktive foranstaltninger, og ikke underretter de relevante myndigheder, fordi de vurderer, at det ikke falder inden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 4, i denne forordning, kan de retshåndhævende myndigheder være uvidende om indholdets eksistens. Derfor er opbevaring af indholdet til brug for forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger også berettiget. Med henblik herpå er den påkrævede opbevaring af data begrænset til data, som sandsynligvis er knyttet til terrorhandlinger, og som derfor kan bidrage til retsforfølgningen af terrorhandlinger eller til at forebygge alvorlige risici for den offentlige sikkerhed.
(21)  Forpligtelsen til at opbevare indholdet til brug i sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler er nødvendig og berettiget for at sikre effektive klagemuligheder for den indholdsleverandør, hvis indhold er blevet fjernet eller deaktiveret, og for at sikre, at indholdet genindsættes, som det var, før det blev fjernet, alt afhængig af udfaldet af prøvelsen. Forpligtelsen til at opbevare indhold til efterforsknings- og retsforfølgningsformål er berettiget og nødvendigt i betragtning af den værdi, dette materiale kan tilføre med hensyn til at forstyrre eller forbygge terroraktiviteter. Hvis virksomheder fjerner indhold eller deaktiverer adgangen hertil, navnlig via deres egne specifikke foranstaltninger, bør de straks underrette de kompetente retshåndhævende myndigheder. Opbevaring af indholdet til brug for forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger er også berettiget. Med henblik herpå bør terrorindhold og relaterede data kun lagres i en specifik periode, således at de retshåndhævende myndigheder kan kontrollere indholdet og afgøre, om det er nødvendigt til disse specifikke formål. Denne periode må højst være på seks måneder. Med henblik på forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger er den påkrævede opbevaring af data begrænset til data, som sandsynligvis er knyttet til terrorhandlinger, og som derfor kan bidrage til retsforfølgningen af terrorhandlinger eller til at forebygge alvorlige risici for den offentlige sikkerhed.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  For at sikre proportionalitet bør opbevaringsperioden være begrænset til seks måneder for at give indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til at indlede en klageproces og gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at tilgå relevante data til brug for efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger. På anmodning fra den myndighed, som foretager prøvelsen, kan denne periode imidlertid forlænges til den tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er indledt en klagesag, men denne ikke er afsluttet inden udløbet af perioden på seks måneder. Denne varighed bør være tilstrækkelig til at gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at bevare de nødvendige beviser til brug for efterforskninger, idet balancen i forhold til de grundlæggende rettigheder sikres.
(22)  For at sikre proportionalitet bør opbevaringsperioden være begrænset til seks måneder for at give indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til at indlede en klageproces eller gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at tilgå relevante data til brug for efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger. På anmodning fra den myndighed, som foretager prøvelsen, kan denne periode imidlertid forlænges til den tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er indledt en klagesag eller retlige procedurer, men denne ikke er afsluttet inden udløbet af perioden på seks måneder. Denne varighed bør også være tilstrækkelig til at gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at bevare det nødvendige indhold til brug for efterforskninger og retsforfølgning, idet balancen i forhold til de grundlæggende rettigheder sikres.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  Gennemsigtighed i hostingtjenesteydernes politikker med hensyn til terrorindhold er afgørende for at øge tjenesteydernes ansvarlighed over for brugerne og styrke borgernes tillid til det digitale indre marked. Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre årlige gennemsigtighedsrapporter med meningsfulde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold.
(24)  Gennemsigtighed i hostingtjenesteydernes politikker med hensyn til terrorindhold er afgørende for at øge tjenesteydernes ansvarlighed over for brugerne og styrke borgernes tillid til det digitale indre marked. Kun hostingtjenesteydere, der er underlagt påbud om fjernelse i det pågældende år, bør kunne pålægges at offentliggøre årlige gennemsigtighedsrapporter med meningsfulde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)
(24a)  De myndigheder, der har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, bør også offentliggøre gennemsigtighedsrapporter, der indeholder oplysninger om antallet af påbud om fjernelse, antallet af afslag, mængden af kortlagt terrorindhold, der har ført til efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger, og antallet af tilfælde af indhold, der fejlagtigt er blevet bestemt som terrorindhold.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytrings- og informationsfriheden. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager.
(25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytringsfriheden og friheden til at modtage og videregive oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  Effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, at indholdsleverandøren underrettes direkte. Afhængig af omstændighederne kan hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, der betragtes som terrorindhold, med en besked om, at det er blevet fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med denne forordning. Yderligere oplysninger om årsagerne og om indholdsleverandørens muligheder for at gøre indsigelse mod afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis de kompetente myndigheder beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er upassende eller kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom.
(26)  Effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingtjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren såsom årsagerne til, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, herunder retsgrundlaget herfor, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Afhængig af omstændighederne kan hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, der betragtes som terrorindhold, med en besked om, at det er blevet fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med denne forordning. Hvis de kompetente myndigheder beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er upassende eller kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  For at undgå dobbeltarbejde og forstyrrelser af efterforskninger bør de kompetente myndigheder informere, koordinere og samarbejde med hinanden og, hvis det er passende, med Europol, når de udsteder påbud om fjernelse eller sender indberetninger til hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning vil Europol kunne yde støtte i henhold til sit nuværende mandat og den gældende retlige ramme.
(27)  For at undgå dobbeltarbejde og forstyrrelser af efterforskninger samt for at minimere udgifterne for de berørte tjenesteydere bør de kompetente myndigheder informere, koordinere og samarbejde med hinanden og, hvis det er passende, med Europol, når de udsteder påbud om fjernelse til hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning vil Europol kunne yde støtte i henhold til sit nuværende mandat og den gældende retlige ramme.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)
(27a)  Indberetninger foretaget af Europol er en hurtig og effektiv måde at gøre hostingtjenesteyderne opmærksomme på særligt indhold på deres tjenester. Denne mekanisme, hvor hostingtjenesteydere gøres bekendt med oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, og hvor hostingtjenesteyderne frivilligt vurderer, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, bør forblive tilgængelig som supplement til påbud om fjernelse. Det er derfor vigtigt, at hostingtjenesteyderne prioriterer samarbejde med Europol og en vurdering af Europols indberetninger, og at de hurtigt meddeler, hvilke foranstaltninger de har truffet. Den endelige afgørelse om, hvorvidt indholdet skal fjernes, fordi det ikke er foreneligt med deres vilkår og betingelser, eller hvorvidt det ikke skal, ligger hos hostingtjenesteyderne. Ved gennemførelse af denne forordning forbliver Europols mandat som fastsat i forordning (EU) 2016/7941a uberørt.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  For at sikre effektiv og tilstrækkeligt sammenhængende gennemførelse af proaktive foranstaltninger bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kommunikere med hinanden vedrørende deres drøftelser med hostingtjenesteyderne med hensyn til indkredsning, gennemførelse og vurdering af specifikke proaktive foranstaltninger. Der er ligedan brug for et sådant samarbejde med hensyn til vedtagelse af regler om sanktioner såvel som gennemførelse og håndhævelse af sanktioner.
(28)  For at sikre effektiv og tilstrækkeligt sammenhængende gennemførelse af foranstaltninger, der træffes af hostingtjenesteyderne, bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kommunikere med hinanden vedrørende deres drøftelser med hostingtjenesteyderne vedrørende påbud om fjernelse og med hensyn til indkredsning, gennemførelse og vurdering af specifikke foranstaltninger. Der er brug for et sådant samarbejde med hensyn til vedtagelse af regler om sanktioner såvel som gennemførelse og håndhævelse af sanktioner.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Det er afgørende, at den kompetente myndighed, som er ansvarlig i en medlemsstat for at pålægge sanktioner, er fuldt ud informeret om udstedelsen af påbud om fjernelse og indberetninger og om efterfølgende udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen og den relevante kompetente myndighed. Med henblik herpå bør medlemsstaterne tilvejebringe passende kommunikationskanaler og -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.
(29)  Det er afgørende, at den kompetente myndighed, som er ansvarlig i en medlemsstat for at pålægge sanktioner, er fuldt ud informeret om udstedelsen af påbud om fjernelse og om efterfølgende udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen og de relevante kompetente myndigheder i andre medlemsstater. Med henblik herpå bør medlemsstaterne tilvejebringe passende og sikre kommunikationskanaler og -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 33
(33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig håndtering af påbud om fjernelse og indberetninger. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse og indberetninger, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres inden for en time efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger.
(33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig og effektiv håndtering af påbud om fjernelse. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig og effektiv behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres inden for en time efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 34
(34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant. Hvis en anden medlemsstat udsteder et påbud om fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto mindre være i stand til at håndhæve deres påbud ved at træffe indgribende foranstaltninger, som ikke er af præventiv karakter, som eksempelvis tvangsbøder. Med hensyn til hostingtjenesteydere, som ikke har noget hovedsæde i Unionen, og som ikke har udpeget en retlig repræsentant, bør enhver medlemsstat have mulighed for at pålægge sanktioner under forudsætning af, at ne bis in idem-princippet overholdes.
(34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant. Med hensyn til hostingtjenesteydere, som ikke har noget hovedsæde i Unionen, og som ikke har udpeget en retlig repræsentant, bør enhver medlemsstat have mulighed for at pålægge sanktioner under forudsætning af, at ne bis in idem-princippet overholdes.
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 35
(35)  De hostingtjenesteydere, som ikke er etableret i Unionen, bør skriftligt udpege en retlig repræsentant for at sikre overholdelse og håndhævelse af forpligtelserne i denne forordning.
(35)  De hostingtjenesteydere, som ikke er etableret i Unionen, bør skriftligt udpege en retlig repræsentant for at sikre overholdelse og håndhævelse af forpligtelserne i denne forordning. Hostingtjenesteydere kan benytte en eksisterende retlig repræsentant, forudsat at denne retlige repræsentant er i stand til at udføre de opgaver, der er fastsat i denne forordning.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 37
(37)  Medlemsstaterne bør med henblik på denne forordning udpege kompetente myndigheder. Kravet om at udpege kompetente myndigheder indebærer ikke nødvendigvis, at der bliver etableret nye myndigheder; eksisterende organer kan tildeles de i denne forordning fastsatte opgaver. Denne forordning kræver, at der udpeges myndigheder, som har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, foretage indberetninger, føre tilsyn med proaktive foranstaltninger og pålægge sanktioner. Det er op til medlemsstaterne at afgøre, hvor mange myndigheder de ønsker at udpege til at løse disse opgaver.
(37)  Medlemsstaterne bør med henblik på denne forordning udpege en enkelt retslig eller funktionelt uafhængig administrativ myndighed. Dette krav nødvendiggør ikke, at der skal oprettes en ny myndighed; et eksisterende organ kan tildeles de i denne forordning fastsatte opgaver. Denne forordning kræver, at der udpeges en myndighed, som har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, føre tilsyn med specifikke foranstaltninger og pålægge sanktioner. Medlemsstaterne bør give Kommissionen meddelelse om den kompetente myndighed, der udpeges i henhold til denne forordning, og Kommissionen bør offentliggøre en online-oversigt over den kompetente myndighed i hver medlemsstat. Onlineregistret bør være lettilgængeligt for at gøre det nemt for hostingtjenesteyderne hurtigt at kontrollere ægtheden af påbud om fjernelse.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  Sanktioner er nødvendige for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sanktioner, herunder, hvis det er nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal pålægges særligt alvorlige sanktioner i tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen systematisk undlader at fjerne terrorindhold eller deaktivere adgangen dertil inden for en time efter modtagelse af et påbud om fjernelse. Manglende overholdelse i enkeltsager vil kunne sanktioneres under hensyntagen til ne bis in idem-princippet og proportionalitetsprincippet, og idet det sikres, at sådanne sanktioner tager højde for systematisk forsømmelse. For at sikre retssikkerheden bør forordningen fastsætte, i hvilket omfang forsømmelse af de relevante forpligtelser kan medføre sanktioner. Sanktioner for manglende overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges i forbindelse med forpligtelser som følge af en anmodning om rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret.
(38)  Sanktioner er nødvendige for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sanktioner, herunder, hvis det er nødvendigt, bøderetningslinjer. Der bør fastsættes sanktioner, i tilfælde af at hostingtjenesteyderne systematisk og konsekvent undlader at overholde deres forpligtelser i henhold til denne forordning. Sanktioner for manglende overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges i forbindelse med forpligtelser som følge af en anmodning om gennemførelse af yderligere specifikke foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer. Desuden bør den kompetente myndighed tage hensyn til, om hostingtjenesteyderen er en nyetableret virksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed, og den bør i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den var i stand til at efterkomme det udstedte påbud korrekt. Medlemsstaterne bør sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  Medlemsstaterne bør indhente oplysninger om gennemførelse af lovgivningen. Der bør fastlægges et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger af denne forordning, der kan ligge til grund for en evaluering af lovgivningen.
(41)  Medlemsstaterne bør indhente oplysninger om gennemførelse af lovgivningen, herunder oplysninger om antal tilfælde af vellykket sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger som følge af denne forordning. Der bør fastlægges et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger af denne forordning, der kan ligge til grund for en evaluering af lovgivningen.
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 42
(42)  På grundlag af resultaterne og konklusionerne i gennemførelsesrapporten og udfaldet af overvågningen bør Kommissionen tidligst tre år efter forordningens ikrafttræden foretage en evaluering. Evalueringen bør være baseret på de fem kriterier: effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi for EU. Det vil blive vurderet, hvorvidt de forskellige operationelle og tekniske foranstaltninger i henhold til forordningen fungerer, herunder foranstaltningernes effektivitet med hensyn til at forbedre sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold, sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet og virkningerne på tredjeparts potentielt berørte rettigheder og interesser, herunder en revision af kravet om underretning af indholdsleverandører.
(42)  På grundlag af resultaterne og konklusionerne i gennemførelsesrapporten og udfaldet af overvågningen bør Kommissionen ét år efter forordningens ikrafttræden foretage en evaluering. Evalueringen bør være baseret på de syv kriterier: effektivitet, nødvendighed, proportionalitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi for EU. Det bør vurderes, hvorvidt de forskellige operationelle og tekniske foranstaltninger i henhold til forordningen fungerer, herunder foranstaltningernes effektivitet med hensyn til at forbedre sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold, sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet og virkningerne på potentielt berørte grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger, mediefrihed og mediernes pluralisme, friheden til at oprette og drive egen virksomhed samt retten til privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger. Kommissionen bør også vurdere virkningerne på tredjeparts potentielt berørte rettigheder og interesser, herunder en revision af kravet om underretning af indholdsleverandører.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning
1.  I denne forordning fastlægges der ensartede bestemmelser, der skal forhindre misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes navnlig:
1.  I denne forordning fastlægges der målrettede ensartede bestemmelser, der skal bekæmpe misbrug af hostingtjenester til offentlig udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes navnlig:
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
a)  regler for den rettidige omhu, som hostingtjenesteydere skal udvise for at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse
a)  regler for rimelig og proportional rettidig omhu, som hostingtjenesteydere skal udvise for at bekæmpe offentlig udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b
b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf og fremme samarbejdet med de kompetente myndigheder i andre medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer.
b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf i overensstemmelse med EU-retten om passende beskyttelsesforanstaltninger for ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund og fremme samarbejdet med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  Denne forordning finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Unionen, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig.
2.  Denne forordning finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Unionen til offentligheden, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Denne forordning finder ikke anvendelse på indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, kunstneriske, journalistiske eller forskningsmæssige formål eller som led i bevidstgørelsesforanstaltninger vedrørende terrorvirksomhed, eller på indhold, der er udtryk for polemiske eller kontroversielle synspunkter i forbindelse med den offentlige debat.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere rettigheder, friheder og principper som omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og berører ikke de grundlæggende principper i EU-retten og national ret om ytringsfrihed, pressefrihed og mediernes frihed og pluralisme.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)
2c.  Denne forordning berører ikke direktiv 2000/31/EF.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
-1)  "informationssamfundstjenester": de tjenester, der er omhandlet i artikel 2, litra a), i direktiv 2000/31/EF
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
(1)  "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, der består i oplagring af information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og tilrådighedsstillelse af de lagrede informationer til tredjeparter
1)   "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, der består i oplagring af information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og tilrådighedsstillelse af de lagrede informationer for offentligheden. Dette gælder kun for tjenester, der leveres til offentligheden på applikationslaget. Cloudinfrastrukturudbydere og cloududbydere betragtes ikke som hostingtjenesteydere. Dette gælder heller ikke for elektroniske kommunikationstjenester som defineret i direktiv (EU) 2018/1972
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
(2)  "indholdsleverandør": en bruger, der har leveret oplysninger, som er eller har været lagret af en hostingtjenesteyder på brugerens anmodning
2)   "indholdsleverandør": en bruger, der har leveret oplysninger, som er eller har været lagret og stillet til rådighed for offentligheden af en hostingtjenesteyder på brugerens anmodning
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
(4)  handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU)
udgår
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning
(5)  "terrorrelateret indhold": en eller flere af følgende oplysninger:
5)   "terrorrelateret indhold": en eller flere af følgende materiale:
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
(a)  opfordring til eller slåen til lyd for, herunder forherligelse, udførelse af terrorhandlinger, hvorved der forårsages fare for, at sådanne handlinger begås
a)   opfordring til at begå en af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, hvor en sådan adfærd, direkte eller indirekte, såsom ved forherligelse af terrorhandlinger, slår til lyd for udførelse af terrorhandlinger, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne lovovertrædelser kan begås forsætligt
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
(b)  opfordring til at bidrage til terrorhandlinger
b)   hvervning af en anden person eller gruppe af personer til at begå eller medvirke til at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a) -i), i direktiv (EU) 2017/541, hvorved der skabes fare for, at der forsætligt begås en eller flere af disse lovovertrædelser
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
(c)  promovering af en terrorgruppes aktiviteter, navnlig ved opfordring til deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/541 fastsatte betydning
c)   hvervning af en anden person eller gruppe af personer til at deltage i en terrorgruppes aktiviteter, herunder ved at stille oplysninger eller materielle ressourcer til rådighed, eller ved at finansiere dens aktiviteter på en hvilken som helst måde i den i artikel 4 i direktiv (EU) 2017/541 fastsatte betydning, hvorved der skabes fare for, at der forsætligt begås en eller flere af disse lovovertrædelser
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d
(d)  instruktioner i metoder eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger
d)   varetagelse af oplæring i fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller i andre konkrete metoder eller teknikker med henblik på at udføre eller medvirke til at udføre en af de terrorhandlinger, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d a (nyt)
da)  afbildning af udførelsen af en eller flere af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne lovovertrædelser begås forsætligt
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
(6)  "udbredelse af terrorrelateret indhold": tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold til tredjepart via hostingtjenesteydernes tjenester
6)   "udbredelse af terrorrelateret indhold": tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold for offentligheden via hostingtjenesteydernes tjenester
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
(8)  "indberetning": en meddelelse fra en kompetent myndighed eller eventuelt et relevant EU-organ til en hostingtjenesteyder om oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, med henblik på leverandørens frivillige overvejelse af, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med dens egne vilkår og betingelser
udgår
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
9a)  "kompetent myndighed": én enkelt udpeget retlig myndighed eller funktionelt uafhængig administrativ myndighed i medlemsstaten
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Hostingtjenesteydere træffer i overensstemmelse med denne forordning passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger mod udbredelse af terrorrelateret indhold og til beskyttelse af brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler i den forbindelse på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og under behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden i et åbent og demokratisk samfund.
1.  Hostingtjenesteydere handler i overensstemmelse med denne forordning for at beskytte brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og under alle omstændigheder under behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytringsfriheden og retten til at modtage og videregive information og tanker i et åbent og demokratisk samfund og med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Disse forpligtelser til omhu indebærer ikke en generel forpligtelse for hostingtjenesteyderne til at overvåge de oplysninger, som de fremsender eller lagrer, eller til en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
2.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser bestemmelser, der skal forebygge udbredelse af terrorrelateret indhold, og anvender disse.
udgår
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Hvor hostingtjenesteydere bliver bekendt med eller gjort opmærksom på terrorindhold på deres tjenester, skal de underrette de kompetente myndigheder om det pågældende indhold og straks fjerne det.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Hostingtjenesteydere, som opfylder kriterierne i definitionen af videodelingsplatforme i direktiv (EU) 2018/2018, træffer passende foranstaltninger til at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold i overensstemmelse med artikel 28b, stk. 1, litra c), og stk. 3, i direktiv (EU) 2018/2018.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Den kompetente myndighed har beføjelser til at træffe afgørelse om, at hostingtjenesteyderen skal fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil.
1.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har beføjelser til at udstede et påbud om fjernelse, der pålægger hostingtjenesteyderen at fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen ikke har sit hovedsæde eller ikke har en retlig repræsentant, kan anmode om at få adgangen til terrorrelateret indhold deaktiveret og håndhæve denne anmodning inden for sit eget område.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Hvis den relevante kompetente myndighed ikke tidligere har udstedt et påbud om fjernelse til en hostingtjenesteyder, skal den kontakte hostingtjenesteyderen med oplysninger om procedurer og gældende frister, mindst 12 timer før der udstedes et påbud om fjernelse.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse.
2.  Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil snarest muligt og inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a
(a)  identifikation af den kompetente myndighed, der udsteder påbuddet om fjernelse, og den kompetente myndigheds autentificering af påbuddet om fjernelse
a)   identifikation af den kompetente myndighed, der via en elektronisk signatur udsteder påbuddet om fjernelse, og den kompetente myndigheds autentificering af påbuddet om fjernelse
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b
(b)  en erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold, med som minimum en henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5
b)   en detaljeret erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold og en specifik henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c
(c)  en internetadresse (Uniform Resource Locator, URL) og, hvis det er nødvendigt, yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende indhold
c)   en præcis internetadresse (Uniform Resource Locator, URL) og, hvis det er nødvendigt, yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende indhold
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra f
(f)  oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder
f)   letforståelige oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder, herunder mulighed for at klage til den kompetente myndighed samt domstolsprøvelse såvel som klagefrister
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra g
(g)  hvis det er relevant, afgørelsen om ikke at videregive oplysninger om fjernelsen af terrorindholdet eller deaktiveringen af adgangen hertil, jf. artikel 11.
g)   hvis det er nødvendigt og forholdsmæssigt, afgørelsen om ikke at videregive oplysninger om fjernelsen af terrorindholdet eller deaktiveringen af adgangen hertil, jf. artikel 11.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
4.  Uden at det berører den forpligtelse, som hostingtjenesteyderen har til at efterkomme påbuddet om fjernelse inden for den i stk. 2 fastsatte frist, fremlægger den kompetente myndighed på anmodning fra hostingtjenesteyderen eller indholdsleverandøren en detaljeret begrundelse.
udgår
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5
5.  De kompetente myndigheder stiler påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som hostingtjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne påbud sendes af elektronisk vej, som kan efterlade et skriftligt spor på en måde, der gør det muligt at verificere afsenderen, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet.
5.  Den kompetente myndighed stiler påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som hostingtjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne påbud sendes af elektronisk vej, som kan efterlade et skriftligt spor på en måde, der gør det muligt at verificere afsenderen, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6
6.  Hostingtjenesteyderne anerkender modtagelsen og underretter ved hjælp af formularen i bilag II uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret, idet især tidspunktet angives.
6.  Hostingtjenesteyderne underretter ved hjælp af formularen i bilag II uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret, idet især tidspunktet angives.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7
7.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse grundet force majeure eller faktisk umulighed, som ikke kan tilskrives hostingtjenesteyderen, skal den uden unødig forsinkelse informere den kompetente myndighed og begrunde hvorfor ved hjælp af formularen i bilag II. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse, så snart de fremhævede årsager ikke længere er til stede.
7.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse grundet force majeure eller faktisk umulighed, som ikke kan tilskrives hostingtjenesteyderen, herunder grundet tekniske eller operationelle årsager, skal den uden unødig forsinkelse informere den kompetente myndighed og begrunde hvorfor ved hjælp af formularen i bilag II. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse, så snart de fremhævede årsager ikke længere er til stede.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8
8.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse, fordi det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at påbuddet kan efterkommes, underretter hostingtjenesteyderen uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse ved modtagelsen af den nærmere forklaring.
8.  Hostingtjenesteyderen kan nægte at efterkomme påbuddet om fjernelse, hvis det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger. Den underretter uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse ved modtagelsen af den nærmere forklaring.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 9
9.  Den kompetente myndighed, som har udstedt påbuddet om fjernelse, informerer den kompetente myndighed, som fører tilsyn med gennemførelsen af proaktive foranstaltninger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), når påbuddet bliver endeligt. Et påbud om fjernelse bliver endeligt, når der ikke er gjort indsigelse inden for den i henhold til national lovgivning fastsatte frist, eller hvis det er blevet stadfæstet efter en klage.
9.  Den kompetente myndighed, som har udstedt påbuddet om fjernelse, informerer den kompetente myndighed, som fører tilsyn med gennemførelsen af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), når påbuddet bliver endeligt. Et påbud om fjernelse bliver endeligt, når der ikke er gjort indsigelse inden for den i henhold til national lovgivning fastsatte frist, eller hvis det er blevet stadfæstet efter en klage.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Høringsprocedure for påbud om fjernelse
1.  Den kompetente myndighed, som udsteder et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1a, fremsender en kopi af påbuddet om fjernelse til den i artikel 17, stk. 1, litra a), omhandlede kompetente myndighed, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, samtidig med at den fremsendes til hostingtjenesteyderen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5.
2.  Såfremt den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har rimelig grund til at antage, at påbuddet om fjernelse kan have en indvirkning på den pågældende medlemsstats grundlæggende interesser, underretter denne den udstedende kompetente myndighed. Den udstedende myndighed tager højde for disse omstændigheder og tilbagetrækker eller vedtager påbuddet om fjernelse, hvor det er nødvendigt.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 4 b (ny)
Artikel 4b
Samarbejdsprocedure for udstedelse af et supplerende påbud om fjernelse
1.  Hvor en kompetent myndighed har udstedt et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1a, kan denne myndighed kontakte den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, for at anmode om, at sidstnævnte kompetente myndighed også udsteder et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1.
2.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, skal enten udstede et påbud om fjernelse eller afvise at udstede en ordre så hurtigt som muligt, dog højst en time efter at være blevet kontaktet i henhold til stk. 1, og skal underrette den kompetente myndighed, der udstedte det første påbud, om sin afgørelse.
3.  I tilfælde, hvor den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har brug for mere end én time til at foretage sin egen vurdering af indholdet, sender den en anmodning til den pågældende hostingtjenesteyder om midlertidigt at deaktivere adgangen til indholdet i op til 24 timer, i løbet af hvilken periode den kompetente myndighed foretager vurderingen og enten udsteder påbuddet om fjernelse eller tilbagetrækker anmodningen om at deaktivere adgangen.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 5
Artikel 5
udgår
Indberetninger
1.  Den kompetente myndighed eller det relevante EU-organ kan sende en indberetning til en hostingtjenesteyder.
2.  Hostingtjenesteydere iværksætter operationelle og tekniske foranstaltninger, som fremmer en hurtig vurdering af det indhold, der er fremsendt af de kompetente myndigheder, og eventuelt af relevante EU-organer til deres frivillige overvejelse.
3.  Indberetningen stiles til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne indberetninger sendes elektronisk.
4.  Indberetningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, herunder årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorrelateret, en URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende terrorindhold.
5.  Hostingtjenesteyderen vurderer hurtigst muligt det identificerede indhold i indberetningen ud fra sine egne vilkår og betingelser og beslutter, hvorvidt indholdet skal fjernes eller adgangen dertil deaktiveres.
6.  Hostingtjenesteyderen underretter hurtigt den kompetente myndighed eller det relevante EU-organ om resultatet af vurderingen og tidsplanen for enhver foranstaltning, der træffes som resultat af indberetningen.
7.  Hvis hostingtjenesteyderen vurderer, at indberetningen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at vurdere det pågældende indhold, underretter den uden ophold de kompetente myndigheder eller det relevante EU-organ herom, idet den forklarer, hvilke oplysninger eller præciseringer der er behov for.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift
Proaktive foranstaltninger
Specifikke foranstaltninger
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
1.  Hostingtjenesteyderne træffer, hvis det er passende, proaktive foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod udbredelse af terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne skal være effektive og forholdsmæssige, tage højde for risikoen ved og omfanget af eksponering for terrorrelateret indhold, brugernes grundlæggende rettigheder og ytrings- og informationsfrihedens afgørende betydning i et åbent og demokratisk samfund.
1.  Uden at det berører direktiv (EU) 2018/1808 og direktiv 2000/31/EF kan hostingtjenesteyderne træffe specifikke foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod offentlig udbredelse af terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne skal være effektive, målrettede og forholdsmæssige, idet der lægges særlig vægt på risikoen ved og omfanget af eksponering for terrorrelateret indhold, brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af retten til ytringsfrihed og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1
Hvis den er blevet underrettet i henhold til artikel 4, stk. 9, skal den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), anmode hostingtjenesteyderen om inden for tre måneder efter modtagelsen af anmodningen og derefter mindst en gang om året at fremlægge en rapport om de specifikke proaktive foranstaltninger, den har truffet, herunder ved hjælp af automatiserede værktøjer, med henblik på at:
udgår
a)  forebygge genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold
b)  spore, identificere og hurtigt fjerne eller deaktivere adgangen til terrorrelateret indhold.
En sådan anmodning sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget.
Rapporterne skal indeholde alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), at vurdere, hvorvidt de proaktive foranstaltninger er effektive og forholdsmæssige, herunder at vurdere, hvordan redskaber til automatisk sporing, menneskeligt tilsyn og kontrolmekanismer anvendes.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  Hvis den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), mener, at de proaktive foranstaltninger, som er truffet og meddelt i henhold til stk. 2, er utilstrækkelige med hensyn til at afbøde og styre risikoen og niveauet for eksponering, kan den anmode hostingtjenesteyderen om at træffe yderligere proaktive foranstaltninger. Hostingtjenesteyderen samarbejder i den forbindelse med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), med henblik på at indkredse de specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen skal iværksætte, fastsætte vigtige målsætninger og benchmarks samt frister for deres gennemførelse.
udgår
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4
4.  Hvis der ikke kan nås en aftale inden for tre måneder fra anmodningen som omhandlet i stk. 3, kan den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), udstede en afgørelse, som pålægger særlige yderligere nødvendige og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger. I afgørelsen tages der især højde for hostingtjenesteyderens økonomiske kapacitet og virkningen af sådanne foranstaltninger på brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden. En sådan afgørelse sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af sådanne foranstaltninger som specificeret af den kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 1, litra c).
4.  Efter at have fastslået, at en hostingtjenesteyder har modtaget et betydeligt antal påbud om fjernelse, kan den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), sende en anmodning om nødvendige, forholdsmæssige og effektive yderligere specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen skal gennemføre. Den kompetente myndighed må ikke pålægge en generel overvågningspligt eller brug af automatiske værktøjer. I anmodningen tages der især højde for den tekniske gennemførlighed af foranstaltningerne, hostingtjenesteyderens størrelse og økonomiske kapacitet og virkningen af sådanne foranstaltninger på brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund. En sådan anmodning sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af sådanne foranstaltninger som specificeret af den kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 1, litra c).
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5
5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger eller afgørelser, jf. henholdsvis stk. 2, 3 og 4, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.
5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger, jf. stk. 4, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning
1.  Hostingtjenesteyderne opbevarer det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse eller en indberetning eller som resultat af en proaktiv foranstaltning i henhold til artikel 4, 5 og 6, og dertil knyttede data, som er blevet fjernet som konsekvens af fjernelsen af terrorindholdet, og som er nødvendigt for:
1.  Hostingtjenesteyderne opbevarer det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse eller som resultat af en specifik foranstaltning i henhold til artikel 4 og 6, og dertil knyttede data, som er blevet fjernet som konsekvens af fjernelsen af terrorindholdet, og som er nødvendigt for:
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a
(a)  sager med administrativ eller retslig prøvelse
a)   sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b
(b)  forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger.
b)   retshåndhævende myndigheders forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger.
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
2.  Terrorindholdet og de dertil knyttede data som omhandlet i stk. 1 opbevares i seks måneder. På anmodning fra den kompetente myndighed eller domstol opbevares terrorindholdet i en længere periode, hvis og så længe det er nødvendigt for verserende sager med administrativ eller retslig prøvelse, jf. stk. 1, litra a).
2.  Terrorindholdet og de dertil knyttede data som omhandlet i stk. 1, litra a), opbevares i seks måneder og slettes efter udløbet af denne periode. På anmodning fra den kompetente myndighed eller domstol opbevares terrorindholdet i en nærmere fastsat periode, hvis og så længe det er nødvendigt for verserende sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler, jf. stk. 1, litra a). Hostingtjenesteyderne bevarer terrorindholdet og de tilhørende data, der er omhandlet i stk. 1, litra b), indtil de retshåndhævende myndigheder reagerer på underretningen fra hostingtjenesteyderen i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, dog højst seks måneder.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift
Forpligtelser til gennemsigtighed
Forpligtelser til gennemsigtighed for hostingtjenesteydere
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser deres politik for forebyggelse af udbredelse af terrorrelateret indhold, herunder, hvis det er passende, en meningsfuld forklaring af de proaktive foranstaltningers funktion, herunder brugen af redskaber til automatisk sporing.
1.  Hvor det er relevant, fastsætter hostingtjenesteyderne klart i deres vilkår og betingelser deres politik for forebyggelse af udbredelse af terrorrelateret indhold, herunder, hvis det er relevant, en meningsfuld forklaring af de specifikke foranstaltningers funktion.
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Hostingtjenesteyderne offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold.
2.  Hostingtjenesteyderne, der er eller har været genstand for et påbud om fjernelse i det pågældende år, offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold.
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b
(b)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår forebyggelse af genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold
b)   oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår forebyggelse af genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold, navnlig hvis der er anvendt automatiseret teknologi
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c
(c)  oplysninger om mængden af det indhold, der er fjernet, eller hvortil adgangen er deaktiveret som følge af henholdsvis påbud om fjernelse, indberetninger og proaktive foranstaltninger
c)   oplysninger om mængden af det indhold, der er fjernet, eller hvortil adgangen er deaktiveret som følge af henholdsvis påbud om fjernelse eller specifikke foranstaltninger, samt antallet af påbud, hvor indholdet ikke er blevet fjernet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7 og 8, sammen med en begrundelse for afslaget
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d
overblik over og udfaldet af klageprocedurer.
d)   antallet og udfaldet af klageprocedurer og sager om domstolsprøvelse, herunder antallet af sager, hvor det blev fastslået, at indhold fejlagtigt var blevet identificeret som terrorindhold.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)
Artikel 8a
Kompetente myndigheders pligt til gennemsigtighed
1.  De kompetente myndigheder offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter, som mindst indeholder følgende oplysninger:
a)  antal udstedte påbud om fjernelse, antal fjernelser og antal afviste eller ignorerede påbud om fjernelse
b)  antal tilfælde af identificeret terrorindhold, der har ført til efterforskning og retsforfølgning, og antal tilfælde af indhold, der fejlagtigt var blevet identificeret som terrorindhold
c)  en beskrivelse af de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har anmodet om i henhold til artikel 6, stk. 4.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift
Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug og gennemførelse af proaktive foranstaltninger
Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug og gennemførelse af specifikke foranstaltninger
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
1.  Når hostingtjenesteyderne gør brug af automatiserede værktøjer i henhold til denne forordning, bør der være effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at beslutninger vedrørende dette indhold, navnlig beslutninger om at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der anses for ulovligt indhold, er korrekte og velfunderede.
1.  Når hostingtjenesteyderne gør brug af automatiserede værktøjer, bør der være effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at beslutninger vedrørende dette indhold, navnlig beslutninger om at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der anses for ulovligt indhold, er korrekte og velfunderede.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol, hvor det er relevant og under alle omstændigheder, når en detaljeret vurdering af den relevante sammenhæng er nødvendig for at afgøre, hvorvidt indholdet anses for terrorindhold.
2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol af hensigtsmæssigheden af afgørelsen om at fjerne eller nægte adgang til indhold, navnlig med hensyn til ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund.
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Effektive retsmidler
1.  Indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til deres indhold er blevet deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse, og hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, skal have adgang til effektive retsmidler. Medlemsstaterne skal fastsætte effektive procedurer med henblik på udøvelse af denne ret.
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Hostingtjenesteyderne indfører effektive og tilgængelige mekanismer, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiviteret som følge af en indberetning i henhold til artikel 5 eller som følge af proaktive foranstaltninger i henhold til artikel 6, at indgive en klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet.
1.  Hostingtjenesteyderne indfører en effektiv og tilgængelig mekanisme, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiviteret som følge af specifikke foranstaltninger i henhold til artikel 6, at indgive en klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.  Hostingtjenesteyderne undersøger straks enhver klage, de modtager, og genindsætter indholdet uden unødig forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet fjernet eller deaktiveret. De underretter klageren om udfaldet af undersøgelsen.
2.  Hostingtjenesteyderne undersøger straks enhver klage, de modtager, og genindsætter indholdet uden unødig forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet fjernet eller deaktiveret. De underretter klageren om udfaldet af undersøgelsen senest to uger efter modtagelsen af klagen og skal i de tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen beslutter, at indholdet ikke skal genindsættes, give en forklaring for denne afgørelse. Genindsættelse af indhold udelukker ikke anvendelsen af yderligere retlige foranstaltninger i forbindelse med hostingtjenesteyderens eller den kompetente myndigheds afgørelse.
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
1.  Hvis hostingstjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, stiller de oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller deaktiveret.
1.  Hvis hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, stiller de omfattende og kortfattede oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, samt om mulighederne for at anfægte afgørelsen, og de skal efter anmodning give vedkommende en kopi af påbuddet om fjernelse, der udstedes i overensstemmelse med artikel 4.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
2.  På indholdsleverandørens anmodning informerer hostingstjenesteyderen denne om årsagerne til, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, og om mulighederne for at anfægte denne beslutning.
udgår
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
3.  Forpligtelsen i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed beslutter, at videregivelse af oplysninger ikke må finde sted af hensyn til den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, sporing og retsforfølgning i terrorsager, så længe som nødvendigt, dog ikke længere end [fire] uger fra afgørelsen. Hostingstjenesteyderen videregiver i så tilfælde ikke nogen oplysninger om, at terrorindholdet er blevet fjernet, eller at adgangen hertil er blevet deaktiveret.
3.  Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed på grundlag af objektive beviser og overvejelser om nødvendigheden og proportionaliteten af den pågældende beslutning beslutter, at videregivelse af oplysninger ikke må finde sted af hensyn til den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, sporing og retsforfølgning i terrorsager, så længe som nødvendigt, dog ikke længere end fire uger fra afgørelsen. Hostingstjenesteyderen videregiver i så tilfælde ikke nogen oplysninger om, at terrorindholdet er blevet fjernet, eller at adgangen hertil er blevet deaktiveret.
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder har de nødvendige kapaciteter og tilstrækkelige ressourcer til at nå målene og opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning.
Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder har de nødvendige kapaciteter og tilstrækkelige ressourcer til at nå målene og opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning med stærke garantier for uafhængighed.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift
Samarbejde mellem hostingtjenesteydere, kompetente myndigheder og eventuelt relevante EU-organer
Samarbejde mellem hostingtjenesteydere, kompetente myndigheder og eventuelt kompetente EU-organer
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
1.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med hinanden og, hvis det er passende, med relevante EU-organer såsom Europol med hensyn til påbud om fjernelse og indberetninger for at undgå dobbeltarbejde, øge koordineringen og undgå forstyrrelser af efterforskninger i forskellige medlemsstater.
1.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med hinanden og, hvis det er passende, med Europol med hensyn til påbud om fjernelse for at undgå dobbeltarbejde, øge koordineringen og undgå forstyrrelser af efterforskninger i forskellige medlemsstater.
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
2.  De kompetente myndighed i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), med hensyn til de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 6, og håndhævelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 18. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), er i besiddelse af alle relevante oplysninger. Med henblik herpå tilvejebringer medlemsstaterne passende kommunikationskanaler eller -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.
2.  De kompetente myndighed i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), med hensyn til de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 6, og håndhævelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 18. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), er i besiddelse af alle relevante oplysninger. Med henblik herpå tilvejebringer medlemsstaterne passende og sikre kommunikationskanaler eller -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – indledning
3.  Medlemsstaterne og hostingtjenesteyderne kan vælge at gøre brug af særlige redskaber, herunder, hvis det er passende, de redskaber, som relevante EU-organer som eksempelvis Europol har etableret, for navnlig at fremme:
3.  Medlemsstaterne kan gøre brug af særlige redskaber, herunder de redskaber, som Europol har etableret, for navnlig at fremme:
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra b
b)  behandling og feedback vedrørende indberetninger i henhold til artikel 5
udgår
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra c
(c)  samarbejde med henblik på indkredsning og gennemførelse af proaktive foranstaltninger i henhold til artikel 6.
c)   samarbejde med henblik på indkredsning og gennemførelse af specifikke foranstaltninger i henhold til artikel 6.
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4
4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med beviser for terrorhandlinger, informerer de omgående de myndigheder, der er kompetente til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat, eller kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 14, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderne har deres hovedsæde eller retlige repræsentant. Hostingtjenesteyderne kan i tvivlstilfælde videregive oplysningerne til Europol til opfølgning.
4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med terrorindhold, informerer de omgående de myndigheder, der er kompetente til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at identificere den berørte medlemsstat, skal hostingtjenesteyderen underrette kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 17, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde eller en retlig repræsentant samt endvidere videregive oplysningerne til Europol til opfølgning.
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Hostingtjenesteyderne samarbejder med de kompetente myndigheder.
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
1.  Hostingtjenesteyderne etablerer kontaktpunkter, som gør det muligt at modtage påbud om fjernelse og indberetninger ad elektronisk vej og sikre deres hurtige behandling i henhold til artikel 4 og 5. De sikrer, at disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige.
1.  Hostingtjenesteydere, der tidligere har modtaget en eller flere påbud om fjernelse, etablerer kontaktpunkter, som gør det muligt at modtage påbud om fjernelse ad elektronisk vej og sikre deres hurtige og effektive behandling i henhold til artikel 4. De sikrer, at disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige.
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger skal præcisere det eller de officielle EU-sprog, jf. forordning nr. 1/58, på hvilke(t) der kan rettes henvendelse til kontaktpunktet, og på hvilket yderligere udvekslinger om påbud om fjernelse og indberetninger, jf. artikel 4 og 5, skal finde sted. Dette skal omfatte mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, eller hvor dens retlige repræsentant, jf. artikel 16, er bosiddende eller etableret.
2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger skal præcisere det eller de officielle EU-sprog, jf. forordning nr. 1/58, på hvilke(t) der kan rettes henvendelse til kontaktpunktet, og på hvilket yderligere udvekslinger om påbud om fjernelse, jf. artikel 4, skal finde sted. Dette skal omfatte mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, eller hvor dens retlige repræsentant, jf. artikel 16, er bosiddende eller etableret.
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne etablerer et kontaktpunkt, som håndterer anmodninger om præcisering og feedback for så vidt angår de påbud om fjernelse og indberetninger, som de har udstedt. Oplysninger om kontaktpunktet gøres offentligt tilgængelige.
udgår
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
2.  Hvis en hostingtjenesteyder ikke udpeger en retlig repræsentant, har alle medlemsstater kompetence.
2.  Hvis en hostingtjenesteyder, der ikke har sit hovedsæde i en af medlemsstaterne, ikke udpeger en retlig repræsentant, har alle medlemsstater kompetence. Hvor en medlemsstat beslutter sig for at udøve denne kompetence, skal den underrette alle de andre medlemsstater herom.
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
3.  Hvis en myndighed i en anden medlemsstat har udstedt et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1, har denne medlemsstat kompetence til at træffe tvangsforanstaltninger i henhold til national ret for at håndhæve påbuddet om fjernelse.
udgår
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
1.  En hostingtjenesteyder, der ikke er etableret i Unionen, men som udbyder sine tjenester i Unionen, udpeger skriftligt en juridisk eller fysisk person som sin retlige repræsentant i Unionen med henblik på modtagelse, overholdelse og håndhævelse af påbud om fjernelse, indberetninger, anmodninger og afgørelser udstedt af de kompetente myndigheder på grundlag af denne forordning. Den retlige repræsentant skal være bosiddende eller etableret i en af de medlemsstater, hvor hostingtjenesteyderen udbyder tjenester.
1.  En hostingtjenesteyder, der ikke er etableret i Unionen, men som udbyder sine tjenester i Unionen, udpeger skriftligt en juridisk eller fysisk person som sin retlige repræsentant i Unionen med henblik på modtagelse, overholdelse og håndhævelse af påbud om fjernelse og anmodninger udstedt af de kompetente myndigheder på grundlag af denne forordning. Den retlige repræsentant skal være bosiddende eller etableret i en af de medlemsstater, hvor hostingtjenesteyderen udbyder tjenester.
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.  Hostingtjenesteyderen betror den retlige repræsentant at modtage, efterkomme og håndhæve påbud om fjernelse, indberetninger, anmodninger og afgørelser som omhandlet i stk. 1, på hostingtjenesteyderens vegne. Hostingtjenesteyderne giver deres retlige repræsentanter de beføjelser og ressourcer, der er nødvendige for at samarbejde med de kompetente myndigheder og efterkomme disse afgørelser og påbud.
2.  Hostingtjenesteyderen betror den retlige repræsentant at modtage, efterkomme og håndhæve påbud om fjernelse og anmodninger som omhandlet i stk. 1, på hostingtjenesteyderens vegne. Hostingtjenesteyderne giver deres retlige repræsentanter de beføjelser og ressourcer, der er nødvendige for at samarbejde med de kompetente myndigheder og efterkomme disse afgørelser og påbud.
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning
1.  Hver medlemsstat udpeger den eller de myndigheder, der er kompetent for at:
1.  Hver medlemsstat udpeger en retlig eller funktionelt uafhængig administrativ myndighed, der er kompetent for at:
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b
b)  spore og identificere terrorindhold og gøre hostingtjenesteyderne bekendt hermed, jf. artikel 5
udgår
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c
føre tilsyn med gennemførelsen af proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6
c)   føre tilsyn med gennemførelsen af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 6
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne udpeger et kontaktpunkt inden for de kompetente myndigheder, som håndterer anmodninger om præcisering og feedback for så vidt angår de påbud om fjernelse, som de har udstedt. Oplysninger om kontaktpunktet gøres offentligt tilgængelige.
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2
2.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de kompetente myndigheder omhandlet i stk. 1. Kommissionen offentliggør meddelelsen og eventuelle ændringer heraf i Den Europæiske Unions Tidende.
2.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de kompetente myndigheder omhandlet i stk. 1. Kommissionen opretter et onlineregister over alle de kompetente myndigheder og det udpegede kontaktpunkt for hver enkelt kompetent myndighed. Kommissionen offentliggør meddelelsen og eventuelle ændringer heraf i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning
1.  Medlemsstaterne fastsætter de regler vedrørende sanktioner, der anvendes i tilfælde af hostingtjenesteydernes overtrædelser af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i:
1.  Medlemsstaterne fastsætter de regler vedrørende sanktioner, der anvendes i tilfælde af hostingtjenesteydernes systematiske og vedvarende overtrædelser af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i:
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a
a)  artikel 3, stk. 2 (hostingtjenesteydernes vilkår og betingelser)
udgår
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c
c)  artikel 5, stk. 5 og 6 (vurdering af og feedback om indberetninger)
udgår
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d
(d)  artikel 6, stk. 2 og 4 (rapporter om proaktive foranstaltninger og vedtagelse af foranstaltninger efter en afgørelse, der pålægger specifikke proaktive foranstaltninger)
d)   artikel 6, stk. 4 (rapporter om specifikke foranstaltninger og vedtagelse af foranstaltninger efter en anmodning, der pålægger yderligere specifikke foranstaltninger)
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra f
(f)  artikel 8 (gennemsigtighed)
f)   artikel 8 (gennemsigtighed for hostingtjenesteydere)
Ændring 136
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra g
(g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger vedrørende proaktive foranstaltninger)
g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger vedrørende gennemførelse af specifikke foranstaltninger)
Ændring 137
Forslag til forordning
Artikel 18– stk. 1 – litra j
(j)  artikel 13, stk. 4 (oplysninger om beviser på terrorhandlinger)
j)   artikel 13, stk. 4 (oplysninger om terrorindhold)
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
2.  Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den ... [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den straks om alle senere ændringer, der berører dem.
2.  De i stk. 1 omhandlede sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den ... [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den straks om alle senere ændringer, der berører dem.
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra e
(e)  hostingtjenesteyderens grad af samarbejde med de kompetente myndigheder.
e)   hostingtjenesteyderens grad af samarbejde med de kompetente myndigheder
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra e a (nyt)
ea)  hostingtjenesteyderens art og størrelse, navnlig med hensyn til mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på op til 4 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår.
4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk og vedvarende mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på op til 4 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår.
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift
Tekniske krav og ændringer af formularen for påbud om fjernelse
Tekniske krav, kriterier for vurderingen af vigtigheden og ændringer af formularen for påbud om fjernelse
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1
1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med tekniske krav til de elektroniske midler, som de kompetente myndigheder skal anvende til at fremsende påbud om fjernelse.
1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med de nødvendige tekniske krav til de elektroniske midler, som de kompetente myndigheder skal anvende til at fremsende påbud om fjernelse.
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med kriterier og tal, som skal anvendes af de kompetente myndigheder til at fastlægge, hvad der svarer til et væsentligt antal ubestridte påbud om fjernelse i henhold til nærværende forordning.
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a
(a)  oplysninger om antallet af udstedte påbud om fjernelse og indberetninger, mængden af det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret, herunder de tilsvarende frister, jf. artikel 4 og 5
a)   oplysninger om antallet af udstedte påbud om fjernelse, mængden af det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret, herunder de tilsvarende frister, jf. artikel 4, og oplysninger om antallet af tilsvarende sager, hvor terrorhandlinger med succes er blevet sporet, efterforsket og retsforfulgt
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  oplysninger om antallet af anmodninger om adgang, som en kompetent myndighed har udstedt vedrørende indhold, der opbevares af hostingtjenesteyderen i henhold til artikel 7
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
Tidligst den … [tre år efter denne forordnings anvendelsesdato] foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, herunder om sikkerhedsmekanismernes effektivitet. Om nødvendigt ledsages rapporten af forslag til retsakter. Medlemsstaterne forlægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.
Et år efter denne forordnings anvendelsesdato foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, herunder om sikkerhedsmekanismernes funktion og effektivitet, samt indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, navnlig ytringsfriheden og retten til frit at modtage og videregive information og retten til respekt for privatlivets fred. I forbindelse med denne evaluering skal Kommissionen ligeledes aflægge rapport om behovet for, gennemførligheden af og effektiviteten i relation til at oprette en europæisk onlineplatform for terrorindhold, som vil gøre det muligt for alle medlemsstaterne at anvende en sikker kommunikationskanal til at sende påbud om fjernelse af terrorindhold til hostingtjenesteydere. Om nødvendigt ledsages rapporten af forslag til retsakter. Medlemsstaterne forlægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 24 – afsnit 2
Den anvendes fra den [seks måneder efter ikrafttrædelsen].
Den anvendes fra den [12 måneder efter ikrafttrædelsen].
Ændring 162
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit B – overskrift
AFSNIT B: Indhold, som skal fjernes eller deaktiveres inden for en time:
AFSNIT B: Indhold, som skal fjernes eller deaktiveres uden unødig forsinkelse:
Ændring 149
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit B – stykke 3 – boks 1
□ tilskynder til, slår til lyd for eller forherliger udførelsen af terrorhandlinger (artikel 2, stk. 5, litra a))
□ tilskynder til, at der begås terrorhandlinger som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra a))
Ændring 150
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit B – stykke 3 – boks 2
opfordrer til bidrag til terrorhandlinger (artikel 2, stk. 5, litra b))
anmoder en anden person eller gruppe af personer om at begå eller bidrage til at begå terrorhandlinger som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra b))
Ændring 151
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit B – stykke 3 – boks 3
promoverer en terrorgruppes aktiviteter, opfordrer til deltagelse i eller støtte til denne gruppe (artikel 2, stk. 5, litra c))
anmoder en anden person eller gruppe af personer om at deltage i en terrorgruppes aktiviteter som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra c))
Ændring 152
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit B – stykke 3 – boks 4
□ giver instruktioner eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger (artikel 5, stk. 5, litra d))
□ giver instruktioner eller teknikker til fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller om andre konkrete metoder eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra d))
Ændring 153
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit B – stykke 3 – boks 4 a (ny)
□ afbilder udførelsen af lovovertrædelser som opregnet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra e))
Ændring 154
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit G – stykke 1
Oplysninger om det kompetente organ eller den kompetente domstol, frister og procedurer for indsigelse mod påbuddet om fjernelse:
Oplysninger om det kompetente organ eller den kompetente domstol, frister og procedurer, herunder formelle krav, for indsigelse mod påbuddet om fjernelse:
Ændring 155
Forslag til forordning
Bilag III – afsnit B – nr. i – boks 1
□ Force majeure eller de facto umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller tjenesteyderen
□ Force majeure eller de facto umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller tjenesteyderen, herunder grundet tekniske eller operationelle årsager

(1) EUT C 110 af 22.3.2019, s. 67.

Seneste opdatering: 24. april 2019Juridisk meddelelse