Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0331(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0193/2019

Esitatud tekstid :

A8-0193/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0421

Vastuvõetud tekstid
PDF 293kWORD 96k
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta (COM(2018)0640 – C8‑0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0640),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0405/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Tšehhi Esindajatekoja poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8‑0193/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta
terroristliku veebisisu levitamise vastu võitlemise kohta
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
1)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada veebimajutusteenuste terrorismiotstarbelise kuritarvitamise tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks parandada järgmiste meetmetega: suurema õiguskindluse tagamine veebimajutusteenuse pakkujatele, kasutajate usalduse suurendamine võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja teabevabaduse kaitsemeetmete tugevdamine.
(1)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada veebimajutusteenuste terrorismiotstarbelise kuritarvitamise vastu võitlemise ja Euroopa ühiskondades avalikule julgeolekule kaasaaitamise kaudu digitaalse ühtse turu sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks parandada järgmiste meetmetega: suurema õiguskindluse tagamine veebimajutusteenuse pakkujatele, kasutajate usalduse suurendamine võrgukeskkonna vastu ning sõnavabaduse, avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse ning meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse kaitsemeetmete tugevdamine.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1 a)  Veebimajutusteenuse pakkujate reguleerimine võib üksnes täiendada liikmesriikide terrorismivastase võitluse strateegiaid, milles tuleb tuua esile veebivälised meetmed, nagu investeerimine sotsiaaltöösse, deradikaliseerimisalgatused ja koostöö mõjutatud kogukondadega, et saavutada ühiskonnas radikaliseerumise jätkusuutlik ennetamine.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)
(1 b)   Terroristlik sisu on osa laiemast ebaseadusliku veebisisu probleemist, mis hõlmab ka muid sisuvorme, nagu laste seksuaalne ärakasutamine, ebaseaduslik kaubandustegevus ja intellektuaalomandi õiguse rikkumised. Ebaseaduslikku sisu edastavad sageli terroristlikud ja muud kuritegelikud organisatsioonid rahapesu eesmärgil ja oma tegevuse rahastamiseks stardiraha saamiseks. See probleem nõuab seadusandlike, muude kui seadusandlike ja vabatahtlike meetmete kombineerimist ametiasutuste ja teenusepakkujate koostöös, austades täielikult põhiõigusi. Kuigi ebaseadusliku sisu ohtu on leevendanud edukad algatused, nagu sektori eestvedamisel koostatud tegevusjuhend võitluseks internetis leviva vihakõne vastu ja ülemaailmne liit WEePROTECT Global Alliance, mille eesmärk on teha lõpp laste seksuaalsele kuritarvitamisele internetis, tuleb ebaseadusliku sisu eemaldamiseks luua riiklike reguleerivate asutuste piiriülese koostöö õigusraamistik.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
2)  Internetis aktiivselt tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad mängivad digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja vastuvõttu, andes seega olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomisse liidus. Paraku kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel juhtudel nende teenuseid, et panna internetis toime ebaseaduslikke tegusid. Eriti murelikuks teeb see, kui veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, kes levitavad terroristlikku veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, inimeste radikaliseerimiseks ja värbamiseks ning terroristliku tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.
(2)  Internetis aktiivselt tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad mängivad digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud, pakuvad õppimisvõimalusi ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja vastuvõttu, andes seega olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomisse liidus. Paraku kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel juhtudel nende teenuseid, et panna internetis toime ebaseaduslikke tegusid. Eriti murelikuks teeb see, kui veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, kes levitavad terroristlikku veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, inimeste radikaliseerimiseks ja värbamiseks ning terroristliku tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
3)  Terroristlikul veebisisul on tõsised negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist sisu majutavate internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, sest see õõnestab nende kasutajate usaldust ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste teenuste osutajate keskset rolli ja nende osutatavate teenustega seotud tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning aidata võidelda terroristliku sisu vastu, mida levitatakse nende teenuseid kasutades.
(3)  Kuigi see ei ole ainus tegur, on ilmnenud, et terroristlik veebisisu mõjub katalüsaatorina terroriakte toime pannud isikute radikaliseerumisel ning seega on sellel tõsised negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist sisu majutavate internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, sest see õõnestab nende kasutajate usaldust ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste teenuste osutajate keskset rolli ja proportsionaalselt nende osutatavate teenustega seotud tehnoloogiliste vahendite ja võimalustega on neil eriline ühiskondlik kohustus kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning aidata pädevatel asutustel võidelda terroristliku sisu vastu, mida levitatakse nende teenuseid kasutades, võttes samas arvesse sõnavabaduse ning avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse olulisust.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
4)  Liidu tasandil alustati võitlust terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide ja veebimajutusteenuse pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada selge õigusraamistikuga, et veelgi vähendada juurdepääsu terroristlikule veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale probleemile otstarbekad lahendused. Nimetatud õigusraamistik tugineb vabatahtlikule tööle, mida komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, ning see on vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele kasutada võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu jõulisemaid meetmeid ja parandada terroriaktidele õhutava sisu automaatset avastamist ja eemaldamist.
(4)  Liidu tasandil alustati võitlust terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide ja veebimajutusteenuse pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada selge õigusraamistikuga, et veelgi vähendada juurdepääsu terroristlikule veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale probleemile otstarbekad lahendused. Nimetatud õigusraamistik tugineb vabatahtlikule tööle, mida komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, ning see on vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele kasutada võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu jõulisemaid meetmeid kooskõlas direktiivis 2000/31/EÜ kehtestatud horisontaalse raamistikuga ja Euroopa Ülemkogu üleskutsetele parandada terroriaktidele õhutava sisu avastamist ja eemaldamist.
__________________
__________________
7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).
7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
5)  Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 artikli 14 kohaldamist. Ennekõike ei tohiks ükski meede, sealhulgas ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse pakkuja võtab kooskõlas käesoleva määrusega, takistada kõnealust teenusepakkujat kasutamast nimetatud artikli kohast vastutusest vabastamise erandit. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud vastutusest vabastamise erandi tingimused ei ole täidetud.
(5)  Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 kohaldamist. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui direktiivis 2000/31/EÜ sätestatud vastutusest vabastamise erandi tingimused ei ole täidetud.
__________________
__________________
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).
2a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
6)  Käesoleva määrusega nähakse ette õigusnormid, mille abil tõkestada veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks, et tagada siseturu tõrgeteta toimimine, austades seejuures täielikult liidu õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud õigusi.
(6)  Käesoleva määrusega nähakse ette õigusnormid, mille abil võidelda veebimajutusteenuste kuritarvitamise vastu, kui neid teenuseid kasutatakse ebaseadusliku terroristliku veebisisu levitamiseks, ning millega tagada siseturu tõrgeteta toimimine ja mis peaksid seejuures täielikult austama liidu õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud õigusi.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
7)  Käesoleva määrusega aidatakse kaitsta avalikku julgeolekut ning kehtestatakse asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust saada ja anda teavet, ettevõtlusvabadust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, mis on pluralistliku demokraatliku ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema rangelt sihipärased selles mõttes, et nende eesmärk peab olema tõkestada terroristliku sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi kahjustada õigust seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkujate keskset rolli avalikule arutelule ning faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel.
(7)  Käesoleva määrusega püütakse aidata kaitsta avalikku julgeolekut ning sellega tuleks kehtestada asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust saada ja edastada teavet, ettevõtlusvabadust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui oluliseks peetakse sõnavabadust, teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadust, õigust era- ja pereelu austamisele ja isikuandmete kaitsele, mis moodustavad pluralistliku demokraatliku ühiskonna põhialused ning on liidu alusväärtused. Meetmete võtmisel tuleks hoiduda sekkumast sõna- ja teabevabadusse ja niivõrd kui võimalik peaks nende eesmärk olema rangelt sihipärasel meetodil võidelda terroristliku sisu levitamise vastu, kuid selle käigus ei tohi kahjustada õigust seaduslikult teavet saada ja edastada, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkujate keskset rolli avalikule arutelule ning faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel. Tõhusad internetipõhised terrorismivastased meetmed ja sõnavabaduse kaitse ei ole vastandlikud, vaid üksteist täiendavad ja vastastikku tugevdavad eesmärgid.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
8)  Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on selgelt kirjas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus pöörduda liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete vastu, mis kahjustavad selle isiku õigusi. See õigus hõlmab veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust vaidlustada eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus eemaldamiskorralduse tegi.
(8)  Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on selgelt kirjas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus pöörduda liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete vastu, mis kahjustavad selle isiku õigusi. See õigus hõlmab veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust vaidlustada eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus eemaldamiskorralduse tegi, ning sisuteenuse pakkujate jaoks võimalusi vaidlustada veebimajutusteenuse pakkuja võetud erimeetmed.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
9)  Et oleks selge, milliseid meetmeid peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka pädevad asutused terroristliku veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, tuleks käesolevas määruses ennetavalt määratleda terroristlik sisu, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/5419 kasutatud terroriakti määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb kõige kahjulikuma internetis esineva terroristliku propagandaga, peaks määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis õhutab, julgustab või toetab terroriaktide toimepanemist või neile kaasaaitamist, annab juhiseid selliste kuritegude toimepanekuks või propageerib osalemist terrorirühmituse tegevuses. Selline teave hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad asutused või veebimajutusteenuse pakkujad analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu väidete laad ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on see, kui materjali on koostanud ELi terroriorganisatsioonide või terroristide nimekirja kuuluv isik, selle võib talle omistada või seda levitatakse tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses.
(9)  Et oleks selge, milliseid meetmeid peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka pädevad asutused terroristliku veebisisu levitamise vastu võitlemiseks võtma, tuleks käesolevas määruses ennetavalt määratleda terroristlik sisu, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/5419 kasutatud terroriakti määratlusest. Arvestades, et võidelda tuleb kõige kahjulikuma terroristliku veebisisuga, peaks määratlus hõlmama materjale, mis õhutavad või ärgitavad terroriakte toime panema või neile kaasa aitama või propageerivad osalemist terrorirühmituse tegevuses, põhjustades seega ohtu, et pannakse tahtlikult toime üks või mitu sellist akti. Määratlus peaks hõlmama ka sisu, mis annab suuniseid lõhkeainete, tulirelvade, mis tahes muude relvade, kahjulike või ohtlike ainete, samuti keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaainete (KBRT-ained) valmistamise ja kasutamise kohta, ja mis tahes suuniseid muude meetodite või tehnikate kohta, sealhulgas sihtmärkide valimise kohta terroriaktide toimepanemise eesmärgil. Selline teave hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad asutused või veebimajutusteenuse pakkujad analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu väidete laad ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on see, kui materjali on koostanud ELi terroriorganisatsioonide või terroristide nimekirja kuuluv isik, selle võib talle omistada või seda levitatakse tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil või teadlikkuse suurendamiseks terroristliku tegevuse kohta tuleks asjakohaselt kaitsta. Eriti juhtudel, kui sisuteenuse pakkujal on toimetusvastutus, tuleks levitatud materjali eemaldamise igasuguse otsuse puhul võtta arvesse ajakirjandusstandardeid, mis on kehtestatud ajakirjandus- või meediaalase reeglistikuga, kooskõlas liidu õiguse ja põhiõiguste hartaga. Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses.
_________________
_________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
10)  Et hõlmatud saaksid ka need veebimajutusteenused, mille kaudu terroristlikku sisu levitatakse, tuleks käesolevat määrust kohaldada infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul teenuse kasutaja antud teavet talletatakse tema palvel ning talletatud teave tehakse kättesaadavaks kolmandatele isikutele, olenemata sellest, kas selline tegevus on oma olemuselt puhtalt tehniline, automaatne või passiivne. Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks sotsiaalmeediaplatvormid, videovoogedastuse teenused, video-, pildi- ja audiomaterjalide jagamise teenused, failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd kui need teevad teabe kättesaadavaks kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, kus kasutajad saavad kommenteerida või arvustusi postitada. Määrust tuleks kohaldada ka nende veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku terroristliku sisuga, tegutsevad kolmandates riikides. See peaks tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad ettevõtjad järgivad samu nõudeid olenemata sellest, millises riigis on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja võimaldab juriidilistel või füüsilistel isikutel kasutada oma teenuseid ühes või mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et teenusepakkuja veebisait või e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad ühes või mitmes liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna käesoleva määruse kohaldamiseks piisav tingimus.
(10)  Et hõlmatud saaksid ka need veebimajutusteenused, mille kaudu terroristlikku sisu levitatakse, tuleks käesolevat määrust kohaldada infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul teenuse kasutaja antud teavet talletatakse tema palvel ning talletatud teave tehakse avalikkusele kättesaadavaks, olenemata sellest, kas selline tegevus on oma olemuselt puhtalt tehniline, automaatne või passiivne. Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks sotsiaalmeediaplatvormid, videovoogedastuse teenused, video-, pildi- ja audiomaterjalide jagamise teenused, failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd kui need teevad teabe kättesaadavaks avalikkusele ja veebisaitidele, kus kasutajad saavad kommenteerida või arvustusi postitada. Määrust tuleks kohaldada ka nende veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku terroristliku sisuga, tegutsevad kolmandates riikides. See peaks tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad ettevõtjad järgivad samu nõudeid olenemata sellest, millises riigis on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja võimaldab juriidilistel või füüsilistel isikutel kasutada oma teenuseid ühes või mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et teenusepakkuja veebisait või e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad ühes või mitmes liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna käesoleva määruse kohaldamiseks piisav tingimus. Määrust ei tuleks kohaldada ka pilveteenustele, sealhulgas ettevõtetevahelistele pilveteenustele, mille suhtes teenusepakkujal ei ole lepingulisi õigusi selle kohta, millist sisu salvestatakse või kuidas seda töödeldakse või tehakse avalikkusele kättesaadavaks tema klientide või nende klientide lõppkasutajate poolt, ning kus teenusepakkujal ei ole tehnilist suutlikkust eemaldada oma klientide või nende klientide lõppkasutajate salvestatud konkreetset sisu.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
11)  Käesoleva määruse kohaldamisala kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, kas esineb sisuline seos liiduga. Niisugune sisuline seos on olemas, kui teenusepakkujal on liidus tegevuskoht, või kui seda ei ole, märkimisväärne arv kasutajaid ühes või mitmes liikmesriigis või tema tegevus on suunatud ühte või mitmesse liikmesriiki. Tegevuse suunatuse ühte või mitmesse liikmesriiki saab kindlaks teha kõigi asjakohaste asjaolude alusel, mille hulka kuuluvad sellised tegurid nagu selles liikmesriigis üldiselt kasutatava keele või vääringu kasutamine või kaupade või teenuste tellimise võimalus. Seda, kas tegevus on suunatud konkreetsesse liikmesriiki, saab järeldada ka rakenduse kättesaadavusest selle riigi rakendustepoes, kohaliku reklaami või selles liikmesriigis räägitavas keeles reklaami pakkumisest või kliendisuhete haldamisest, näiteks klienditeenuse pakkumisest selles liikmesriigis üldiselt kasutatavas keeles. Sisulise seose olemasolu tuleks eeldada ka siis, kui teenusepakkuja suunab oma tegevuse ühte või mitmesse liikmesriiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1215/201210 artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. Teisalt, kui teenust osutatakse lihtsalt selleks, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/30211 sätestatud diskrimineerimiskeeldu, ei saa seda üksnes kõnealusele asjaolule tuginedes käsitada tegevuse suunamisena teatavale territooriumile liidus.
(11)  Käesoleva määruse kohaldamisala kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, kas esineb sisuline seos liiduga. Niisugune sisuline seos on olemas, kui teenusepakkujal on liidus tegevuskoht, või kui seda ei ole, märkimisväärne arv kasutajaid ühes või mitmes liikmesriigis või tema tegevus on suunatud ühte või mitmesse liikmesriiki. Tegevuse suunatuse ühte või mitmesse liikmesriiki saab kindlaks teha kõigi asjakohaste asjaolude alusel, mille hulka kuuluvad sellised tegurid nagu selles liikmesriigis üldiselt kasutatava keele või vääringu kasutamine. Seda, kas tegevus on suunatud konkreetsesse liikmesriiki, saab järeldada ka rakenduse kättesaadavusest selle riigi rakendustepoes, kohaliku reklaami või selles liikmesriigis räägitavas keeles reklaami pakkumisest või kliendisuhete haldamisest, näiteks klienditeenuse pakkumisest selles liikmesriigis üldiselt kasutatavas keeles. Sisulise seose olemasolu tuleks eeldada ka siis, kui teenusepakkuja suunab oma tegevuse ühte või mitmesse liikmesriiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1215/201210 artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. Teisalt, kui teenust osutatakse lihtsalt selleks, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/30211 sätestatud diskrimineerimiskeeldu, ei saa seda üksnes kõnealusele asjaolule tuginedes käsitada tegevuse suunamisena teatavale territooriumile liidus.
_________________
_________________
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 601, 2.3.2018, lk 1).
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 601, 2.3.2018, lk 1).
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
12)  Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu. Selline hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks hoolsuskohustus hõlmama seda, et veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda talletatava sisu suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, eeskätt oma tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel tuleb austada sõna- ja teabevabadust.
(12)  Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, et võidelda terroristliku sisu avalikkusele levitamise vastu oma teenuste kaudu. Kõnealused hoolsuskohustused ei tohiks tähendada veebimajutusteenuse pakkujate üldist kohustust jälgida teavet, mida nad säilitavad, ega üldist kohustust otsida aktiivselt ebaseaduslikule tegevusele osutavaid fakte või asjaolusid. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks hoolsuskohustus hõlmama seda, et veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda talletatava sisu suhtes läbipaistvalt, hoolikalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, eeskätt oma tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel tuleb austada sõnavabadust, avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadust ning meediavabadust ja meedia mitmekesisust.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
13)  Ühtlustada tuleks menetlused ja kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus selline pädev asutus ise valida, et nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- või kohtusasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik sisu internetipõhiste teenuste vahel, kohustab käesolev säte veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et eemaldamiskorralduses kirjeldatud terroristlik sisu eemaldatakse või juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse kättesaamisest. Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.
(13)  Ühtlustada tuleks menetlused ja kohustused, mis tulenevad eemaldamiskorraldusest, mille kohaselt peaks veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus selline pädev asutus ise valida, et nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega tegelema kohtuasutuse, sõltumatult tegutseva haldus- või õiguskaitseasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik sisu internetipõhiste teenuste vahel, kohustab käesolev säte veebimajutusteenuse pakkujaid tagama, et eemaldamiskorralduses kirjeldatud terroristlik sisu eemaldatakse või juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse kättesaamisest.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
14)  Pädev asutus peaks edastama eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, tingimustel, mis võimaldavad teenusepakkujal teha kindlaks korralduse autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, mille hulka kuuluvad ka need, mille on teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete kaitse õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 910/201412.
(14)  Pädev asutus peaks edastama eemaldamiskorralduse otse veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunktile ja juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht asub mõnes muus liikmesriigis, selle liikmesriigi pädevale asutusele mis tahes elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, tingimustel, mis võimaldavad teenusepakkujal teha kindlaks korralduse autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, mille hulka kuuluvad ka need, mille on teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete kaitse õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 910/201412.
__________________
__________________
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
15)  Pädeva asutuse või Europoli esildis on vahend, millega saab veebimajutusteenuse pakkujale tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema teenuse konkreetsest sisust. Lisaks eemaldamiskorraldustele peaks kasutusele jääma ka selline mehhanism, mis võimaldab juhtida veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu teabele, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele. On oluline, et veebimajutusteenuse pakkujad hindaksid selliseid esildisi esmajärjekorras ja annaksid võetud meetmete kohta kiirelt tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas sisu eemaldada tingimustele mittevastavuse tõttu, teeb veebimajutusteenuse pakkuja. Kui käesolevat määrust rakendatakse esildiste suhtes, ei mõjuta see määruses (EL) 2016/79413 sätestatud Europoli volitusi.
välja jäetud
__________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
16)  Arvestades, kui ulatuslikult ja kiiresti tuleb terroristliku sisu kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas ka automaatsete vahendite kasutamine, terroristliku veebisisu vastu võitlemises olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma teenuste kaudu, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad hindama ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku sisuga kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning sellest, millist mõju see avaldab kolmandate isikute õigustele ja üldsuse huvile olla informeeritud. Seega peaksid veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks tegema, millised asjakohased, mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Sellise hindamise puhul annab veebimajutusteenuse pakkujale adresseeritud eemaldamiskorralduste ja esildiste puudumine märku sellest, et kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.
(16)  Arvestades, kui ulatuslikult ja kiiresti tuleb terroristliku sisu kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks tegutseda, on proportsionaalsed erimeetmed terroristliku veebisisu vastu võitlemises olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma teenuste kaudu, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad hindama erimeetmete võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku sisuga kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning sellest, millist mõju see avaldab kolmandate isikute õigustele ja üldsuse huvile saada ja edastada teavet, eelkõige terroristliku sisuga ulatusliku kokkupuutumise korral ja eemaldamiskorralduste saamisel. Seega peaksid veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks tegema, millised asjakohased, sihipärased, mõjusad ja proportsionaalsed erimeetmed tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Need erimeetmed võivad hõlmata korrapärast aruandlust pädevatele asutustele, sellise personali suurendamist, kes käsitleb meetmeid, millega kaitstakse teenuseid terroristliku sisu avaliku levitamise eest, ning parimate tavade vahetamist. Sellise hindamise puhul annab veebimajutusteenuse pakkujale adresseeritud eemaldamiskorralduste puudumine märku sellest, et kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
17)  Ennetavate meetmete kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema nõuetekohase hoolsusega ja rakendama vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. See on eriti oluline juhul, kui veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad terroristliku sisu avastamiseks automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, kas otsuse kasutada automaatseid vahendeid teeb veebimajutusteenuse pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.
(17)  Erimeetmete kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus sõnavabadusele ning avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadusele. Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema nõuetekohase hoolsusega ja rakendama kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
18)  Tagamaks, et terroristliku sisuga kokku puutunud veebimajutusteenuse pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, peaksid pädevad asutused nõudma, et lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse saanud veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru võetud ennetavate meetmete kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad olla meetmed, millega tõkestatakse sellise terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis on eemaldamiskorralduse või esildise põhjal juba eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, ning sisu võrdlemine avalik-õiguslike või eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid (kas turul olevaid või veebimajutusteenuse pakkuja enda arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks andma aru konkreetsete kehtestatud ennetavate meetmete kohta, et pädev asutus saaks hinnata nende meetmete mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise suutlikkus. Meetmete mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, sealhulgas teenusepakkujale tehtud eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, tema majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus olevate kasutajate arvu).
(18)  Tagamaks, et terroristliku sisuga kokku puutunud veebimajutusteenuse pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, peaks pädev asutus nõudma, et märkimisväärse arvu lõplikke eemaldamiskorraldusi saanud veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru võetud erimeetmete kohta. Nad võivad kasutada usaldusväärseid tehnilisi vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks andma aru kehtestatud erimeetmete kohta, et pädev asutus saaks hinnata nende meetmete vajalikkust, mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise suutlikkus. Meetmete mõjususe, vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, sealhulgas teenusepakkujale tehtud eemaldamiskorralduste arvu, tema suurust ja majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus olevate kasutajate arvu), samuti kaitsemeetmeid, mis on kehtestatud sõna- ja teabevabaduse kaitsmiseks, ning seadusliku sisu suhtes piirangute kehtestamise juhtumite arvu.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
19)  Vastavasisulise taotluse peale peaks pädev asutus alustama veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi kehtestamist vajavate ennetavate meetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, peaks ta vajaduse korral kehtestama kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate meetmete kehtestamise otsus viia üldise jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga seotud eriti suuri riske, võib pädevate asutuste käesoleva määruse alusel vastu võetud otsuste puhul teha erandeid direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis puudutab teatavaid konkreetseid sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja ettevõtlusvabadusega) ning seda asjakohaselt põhjendama.
(19)  Vastavasisulise taotluse peale peaks pädev asutus alustama veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi kehtestamist vajavate erimeetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud meetmed ei vasta vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttele või ei ole riskide katmiseks piisavad, peaks ta vajaduse korral nõudma, et veebimajutusteenuse pakkuja vajalikke meetmeid uuesti hindaks või nõudma asjakohaste, mõjusate ja proportsionaalsete erimeetmete võtmist. Pädev asutus peaks nõudma üksnes selliseid erimeetmeid, mille rakendamist võib veebimajutusteenuse pakkujalt mõistlikult eeldada, võttes muude tegurite seas arvesse veebimajutusteenuse pakkuja finants- ja muid vahendeid. Selliste erimeetmete rakendamise nõue ei tohiks viia üldise jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
20)  Veebimajutusteenuse pakkuja kohustus säilitada eemaldatud sisu ja sellega seotud andmed, tuleks kehtestada konkreetsel eesmärgil ja üksnes nii kauaks kui vaja. Säilitamisnõue peab laienema seotud andmetele, sest vastasel juhul läheksid sellised andmed kõnealuse sisu eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud andmeteks võivad olla kliendi andmed, sealhulgas eeskätt andmed sisuteenuse pakkuja identiteedi kohta, aga ka juurdepääsuandmed, kaasa arvatud andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, millal sisuteenuse pakkuja teenust kasutas, või teenusesse sisse ja sealt välja logimise kohta, ning IP-aadress, mille internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse pakkujale eraldanud.
(20)  Veebimajutusteenuse pakkuja kohustus säilitada eemaldatud sisu ja sellega seotud andmed tuleks kehtestada konkreetsel eesmärgil ja üksnes nii kauaks kui vaja. Säilitamisnõue peab laienema seotud andmetele, sest vastasel juhul läheksid sellised andmed kõnealuse sisu eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud andmeteks võivad olla kliendi andmed, eeskätt andmed sisuteenuse pakkuja identiteedi kohta, aga ka juurdepääsuandmed, kaasa arvatud andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, millal sisuteenuse pakkuja teenust kasutas, või teenusesse sisse ja sealt välja logimise kohta, ning IP-aadress, mille internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse pakkujale eraldanud.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
21)  Kohustus säilitada sisu halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise jaoks on vajalik ja põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, kelle sisu eemaldati või kelle sisule juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu taastamine samasugusena, nagu see oli enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise tulemustele. Kohustus säilitada sisu uurimise või süüdistuse esitamisega seotud eesmärgil on põhjendatud ja vajalik, arvestades kõnealuse materjali väärtust terrorismi nurjamisel ja tõkestamisel. Kui ettevõtja eemaldab materjali või blokeerib juurdepääsu sellele eeskätt oma ennetavate meetmete abil ega teata sellest asjaomasele ametiasutusele, sest tema hinnangul ei kuulu see käesoleva määruse artikli 13 lõike 4 kohaldamisalasse, ei pruugi õiguskaitseorganid sellise sisu olemasolust teadlikud olla. Seepärast on põhjendatud ka sisu säilitamine terroriaktide tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise eesmärgil. Nimetatud eesmärkidel andmete säilitamise nõue piirdub andmetega, millel on tõenäoliselt seos terroriaktidega ja mis võivad seega aidata esitada süüdistust terroriakti eest või hoida ära tõsiseid avalikku julgeolekut ähvardavaid riske.
(21)  Kohustus säilitada sisu halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise või õiguskaitse jaoks on vajalik ja põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, kelle sisu eemaldati või kelle sisule juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu taastamine samasugusena, nagu see oli enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise tulemustele. Kohustus säilitada sisu uurimise või süüdistuse esitamisega seotud eesmärgil on põhjendatud ja vajalik, arvestades kõnealuse materjali väärtust terrorismi nurjamisel ja tõkestamisel. Kui ettevõtja eemaldab materjali või blokeerib juurdepääsu sellele oma erimeetmete abil, peaks ta sellest viivitamata teatama pädevale õiguskaitseasutusele. Põhjendatud on ka sisu säilitamine terroriaktide tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise eesmärgil. Nimetatud eesmärkidel tuleks terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid säilitada ainult konkreetse ajavahemiku jooksul, mis võimaldab õiguskaitseasutustel sisu kontrollida ja otsustada, kas see on nimetatud eesmärkidel vajalik. Selline ajavahemik ei või ületada kuut kuud. Terroriaktide tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise eesmärgil andmete säilitamise nõue piirdub andmetega, millel on tõenäoliselt seos terroriaktidega ja mis võivad seega aidata esitada süüdistust terroriakti eest või hoida ära tõsiseid avalikku julgeolekut ähvardavaid riske.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
22)  Proportsionaalsuse tagamise huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada läbivaatamine, ja et õiguskaitseasutustel oleks võimalus pääseda juurde terroriaktide uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise seisukohast olulistele andmetele. Kui läbivaatamine küll algatatakse kuue kuu jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib seda ajavahemikku läbivaatamist teostava ametiasutuse taotlusel pikendada nii kauaks kui vaja. See ajavahemik peaks olema piisav, et õiguskaitseasutused saaksid uurimistega seotud vajalikud tõendid säilitada, tagades ühtlasi tasakaalu asjaomaste põhiõigustega.
(22)  Proportsionaalsuse tagamise huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada läbivaatamine, või õiguskaitseasutustel oleks võimalus pääseda juurde terroriaktide uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise seisukohast olulistele andmetele. Kui läbivaatamine või õiguskaitsemenetlus küll algatatakse kuue kuu jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib seda ajavahemikku läbivaatamist teostava ametiasutuse taotlusel pikendada nii kauaks kui vaja. See ajavahemik peaks olema piisav ka selleks, et õiguskaitseasutused saaksid uurimistega ja süüdistuste esitamisega seotud vajalikud materjalid säilitada, tagades ühtlasi tasakaalu asjaomaste põhiõigustega.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
24)  Veebimajutusteenuse pakkujate terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et parandada nende vastutust kasutajate ees ja suurendada kodanike usaldust digitaalse ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse pakkuja peaks igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist teavet terroristliku sisu avastamiseks, kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks võetud meetmete kohta.
(24)  Veebimajutusteenuse pakkujate terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et parandada nende vastutust kasutajate ees ja suurendada kodanike usaldust digitaalse ühtse turu vastu. Ainult need veebimajutusteenuse pakkujad, kellele on vastaval aastal esitatud eemaldamiskorraldus, peaks olema kohustatud avaldama aasta läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist teavet terroristliku sisu avastamiseks, kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks võetud meetmete kohta.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)
(24 a)  Eemaldamiskorraldusi väljastavad pädevad asutused peaksid samuti avaldama läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad teavet eemaldamiskorralduste arvu, keeldumiste arvu, terroriaktide uurimiseni ja nende eest süüdistuse esitamiseni viinud kindlakstehtud terroristliku sisu arvu ning ekslikult terroristlikuna määratletud sisu juhtumite arvu kohta.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
25)  Kaebuste lahendamise menetlused on vajalik kaitsemeede sõna- ja teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid veebimajutusteenuse pakkujad sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste esitamise mehhanismid ja tagama, et kaebustega tegeletakse kiiresti ja sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti läbipaistvalt. Kohustus, et veebimajutusteenuse pakkuja peab taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja võimalust tagada oma tingimuste täitmine muudel alustel.
(25)  Kaebuste lahendamise menetlused on vajalik kaitsemeede infosisu eksliku kõrvaldamise eest, mis on kaitstud sõnavabadusega ning avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadusega. Seepärast peaksid veebimajutusteenuse pakkujad sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste esitamise mehhanismid ja tagama, et kaebustega tegeletakse kiiresti ja sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti läbipaistvalt. Kohustus, et veebimajutusteenuse pakkuja peab taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja võimalust tagada oma tingimuste täitmine muudel alustel.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
26)  Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel eesmärgil peaks veebimajutusteenuse pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks sisulise teabe, et sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse pakkuja asendada terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta see otsus vaidlustada tuleks anda vastavasisulise taotluse korral. Kui pädevad asutused otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, oleks sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta käiva teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või kahjulik, peaksid nad teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.
(26)  Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel eesmärgil peaks veebimajutusteenuse pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks sisulise teabe, nagu sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise põhjused ja tegevuse õigusliku aluse, et sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus vaidlustada. Olenevalt asjaoludest võib veebimajutusteenuse pakkuja asendada terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva määrusega. Kui pädevad asutused otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, oleks sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta käiva teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või kahjulik, peaksid nad teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
27)  Kui pädevad asutused teevad veebimajutusteenuse pakkujatele eemaldamiskorraldusi või saadavad esildisi, peaksid nad jagama teavet, koordineerima ja tegema koostööd omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, et vältida topelttööd ja võimalikku sekkumist uurimistesse. Käesoleva määruse sätete rakendamisel võiks Europol pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.
(27)  Kui pädevad asutused teevad veebimajutusteenuse pakkujatele eemaldamiskorraldusi, peaksid nad jagama teavet, koordineerima ja tegema koostööd omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, et vältida topelttööd ja võimalikku sekkumist uurimistesse ning minimeerida mõjutatud veebimajutusteenuse pakkuja kulusid. Käesoleva määruse sätete rakendamisel võiks Europol pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)
(27 a)  Europoli esildis on vahend, millega saab veebimajutusteenuse pakkujale tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema teenuse konkreetsest sisust. Lisaks eemaldamiskorraldustele peaks kasutusele jääma ka selline mehhanism, mis võimaldab juhtida veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu teabele, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele. Seetõttu on oluline, et veebimajutusteenuse pakkujad teeksid koostööd Europoliga ja hindaksid Europoli esildisi esmajärjekorras ning annaksid võetud meetmete kohta kiirelt tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas sisu eemaldada tingimustele mittevastavuse tõttu, teeb veebimajutusteenuse pakkuja. Käesoleva määruse rakendamisel ei mõjuta see määruses (EL) 2016/7941a sätestatud Europoli volitusi.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
28)  Ennetavate meetmete tulemusliku ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks peaksid liikmesriikide pädevad asutused jagama üksteisega teavet arutelude kohta, mida nad peavad veebimajutusteenuse pakkujatega konkreetsete ennetavate meetmete kindlaksmääramise, rakendamise ja hindamise üle. Samalaadset koostööd tuleb teha ka karistusi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste rakendamise ja nende täitmise tagamise vallas.
(28)  Veebimajutusteenuse pakkujate poolse meetmete tulemusliku ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks peaksid liikmesriikide pädevad asutused jagama üksteisega teavet arutelude kohta, mida nad peavad veebimajutusteenuse pakkujatega eemaldamiskorralduste ja erimeetmete kindlaksmääramise, rakendamise ja hindamise üle. Koostööd tuleb teha ka karistusi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste rakendamise ja nende täitmise tagamise vallas.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
29)  On äärmiselt oluline, et karistuste kehtestamise eest vastutava liikmesriigi pädev asutus oleks täielikult teadlik eemaldamiskorralduste ja esildiste tegemisest ja sellele järgnevast teabevahetusest veebimajutusteenuse pakkuja ja asjaomase pädeva asutuse vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid liikmesriigid tagama asjakohaste sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, et nende kaudu saaks asjakohast teavet õigeaegselt jagada.
(29)  On äärmiselt oluline, et karistuste kehtestamise eest vastutava liikmesriigi pädev asutus oleks täielikult teadlik eemaldamiskorralduste tegemisest ja sellele järgnevast teabevahetusest veebimajutusteenuse pakkuja ja teiste liikmesriikide asjaomaste pädevate asutuste vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid liikmesriigid tagama asjakohaste ja turvaliste sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, et nende kaudu saaks asjakohast teavet õigeaegselt jagada.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
33)  Nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka liikmesriigid peaksid looma kontaktpunktid, et hõlbustada eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret menetlemist. Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkti peaksid moodustama mis tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil saab elektrooniliselt esitada eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning nende kiireks töötlemiseks vajalikud tehnilised vahendid ja inimressursid. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, kui see suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks, et terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti poole pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate asutuste vahel, kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid üles võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad nende teenuse tingimused.
(33)  Nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka liikmesriigid peaksid looma kontaktpunktid, et hõlbustada eemaldamiskorralduste kiiret menetlemist. Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkti peaksid moodustama mis tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil saab elektrooniliselt esitada eemaldamiskorraldusi, ning nende kiireks töötlemiseks vajalikud tehnilised vahendid ja inimressursid. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, kui see suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks, et terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti poole pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate asutuste vahel, kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid üles võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad nende teenuse tingimused.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34
34)  Kuna puudub üldine nõue, et teenusepakkujad peavad tagama füüsilise kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb tagada selgus selle kohta, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub veebimajutusteenuse pakkuja selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on tema peamine tegevuskoht või kus on tema määratud esindaja. Kui eemaldamiskorralduse teeb mõni teine liikmesriik, peaksid selle ametiasutused sellest hoolimata saama tagada oma korralduste täitmise, kohaldades mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks karistusmakseid. Kui tegemist on veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra endale esindajat, peaks igal liikmesriigil olema võimalik määrata karistusi eeldusel, et järgitakse topeltkaristamise keeldu.
(34)  Kuna puudub üldine nõue, et teenusepakkujad peavad tagama füüsilise kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb tagada selgus selle kohta, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub veebimajutusteenuse pakkuja selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on tema peamine tegevuskoht või kus on tema määratud esindaja. Kui tegemist on veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra endale esindajat, peaks igal liikmesriigil olema võimalik määrata karistusi eeldusel, et järgitakse topeltkaristamise keeldu.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35
35)  Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle tegevuskoht ei ole liidus, peaks määrama kirjalikus vormis esindaja, et tagada käesoleva määruse järgimine ja sellest tulenevate kohustuste täitmine.
(35)  Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle tegevuskoht ei ole liidus, peaks määrama kirjalikus vormis esindaja, et tagada käesoleva määruse järgimine ja sellest tulenevate kohustuste täitmine. Veebimajutusteenuse pakkuja võib kasutada olemasolevat esindajat tingimusel, et asjaomane esindaja suudab täita käesolevas määruses sätestatud funktsioone.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
37)  Liikmesriigid peaksid määrama käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad asutused. Pädeva asutuse määramise nõue ei eelda tingimata uute asutuste loomist; tegemist võib olla olemasolevate asutustega, kellele pannakse käesolevas määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva määruse kohaselt tuleb määrata ametiasutus, kes oleks pädev tegema eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi. Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu asutust nad tahavad nende ülesannetega tegelema määrata.
(37)  Liikmesriigid peaksid määrama käesoleva määruse kohaldamiseks ühe õigusasutuse või funktsionaalselt sõltumatu haldusasutuse. See nõue ei eelda uue asutuse loomist; tegemist võib olla olemasoleva asutusega, kellele pannakse käesolevas määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva määruse kohaselt tuleb määrata ametiasutus, kes oleks pädev tegema eemaldamiskorraldusi, jälgima erimeetmeid ja määrama karistusi. Liikmesriigid peaksid teavitama käesoleva määruse kohaselt määratud pädevast asutusest komisjoni, kes peaks avaldama võrgus iga liikmesriigi pädeva asutuse koondandmed. Võrguregister peaks olema hõlpsasti kättesaadav, et veebimajutusteenuse pakkujatel oleks lihtsam eemaldamiskorralduste ehtsust kiiresti kontrollida.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38
38)  Karistused on vajalikud, et tagada käesoleva määruse kohaste kohustuste tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid kehtestama karistuste kohta õigusnormid ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. Eriti ranged karistused määratakse juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab süstemaatiliselt terroristliku sisu eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse nende eest karistada, järgides topeltkaristamise keeldu ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, et selliste karistuste puhul võetakse arvesse süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste kohustuste puhul karistusi rakendada. Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks karistusi kehtestada üksnes siis, kui kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõudest esitada aruandeid või otsusest kehtestada täiendavad ennetavad meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui otsustatakse, kas kehtestada rahaline karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. Liikmesriigid tagavad, et karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole terroristlik.
(38)  Karistused on vajalikud, et tagada käesoleva määruse kohaste kohustuste tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid kehtestama karistuste kohta õigusnormid ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. Karistused tuleks määrata juhul, kui veebimajutusteenuse pakkujad ei täida süstemaatiliselt ja pidevalt oma käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi. Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks karistusi kehtestada üksnes siis, kui kohustus tuleneb nõudest rakendada täiendavaid erimeetmeid vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui otsustatakse, kas kehtestada rahaline karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. Lisaks sellele peaks pädev asutus arvesse võtma, kas veebimajutusteenuse pakkuja on idufirma või väike või keskmise suurusega ettevõtja, ning peaks igal üksikjuhul eraldi kindlaks tegema, kas ettevõtja on suuteline tehtud korraldust nõuetekohaselt täitma. Liikmesriigid peaksid tagama, et karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole terroristlik.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
41)  Liikmesriigid peaksid koguma teavet õigusnormide rakendamise kohta. Käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju jälgimiseks tuleks koostada üksikasjalik programm, millest lähtudes õigusakti hinnata.
(41)  Liikmesriigid peaksid koguma teavet õigusnormide rakendamise kohta, sealhulgas teavet käesoleva määruse tulemusel terroriaktide eduka avastamise, uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise juhtude arvu kohta. Käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju jälgimiseks tuleks koostada üksikasjalik programm, millest lähtudes õigusakti hinnata.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42
42)  Komisjon peaks hindama käesolevat määrust mitte varem kui kolm aastat pärast selle jõustumist, lähtudes rakendamisaruande tähelepanekutest ja järeldustest ning jälgimistulemustest. Hindamisel tuleks lähtuda viiest kriteeriumist: tõhusus, mõjusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. Hinnata tuleb mitmesuguste määruse kohaselt ettenähtud korralduslike ja tehniliste meetmete toimimist, sealhulgas selliste meetmete mõjusust, mille eesmärk on parandada terroristliku sisu avastamist, kindlakstegemist ja eemaldamist, kaitsemehhanismide mõjusust ning võimalikku mõju kolmandate isikute õigustele ja huvidele; muu hulgas vaadatakse läbi nõue teavitada sisuteenuse pakkujaid.
(42)  Komisjon peaks hindama käesolevat määrust üks aasta pärast selle jõustumist, lähtudes rakendamisaruande tähelepanekutest ja järeldustest ning jälgimistulemustest. Hindamisel tuleks lähtuda seitsmest kriteeriumist: tõhusus, vajalikkus, proportsionaalsus, mõjusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. Hinnata tuleks mitmesuguste määruse kohaselt ettenähtud meetmete toimimist, sealhulgas selliste meetmete mõjusust, mille eesmärk on parandada terroristliku sisu avastamist, kindlakstegemist ja eemaldamist, kaitsemehhanismide mõjusust ning võimalikku mõju põhiõigustele, muu hulgas sõnavabadusele ning teabe saamise ja edastamise vabadusele, meediavabadusele ja meedia mitmekesisusele, ettevõtlusvabadusele ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õigusele. Komisjon peaks hindama ka võimalikku mõju kolmandate isikute huvidele; muu hulgas vaadatakse läbi nõue teavitada sisuteenuse pakkujaid.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed õigusnormid, et tõkestada veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse määruses:
1.  Käesolevas määruses sätestatakse sihipärased ühtsed õigusnormid, et võidelda veebimajutusteenuste kuritarvitamise vastu terroristliku veebisisu avalikuks levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse määruses:
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a
(a)  õigusnormid, mis käsitlevad veebimajutusteenuse pakkujate hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral sellise sisu kiire eemaldamine;
a)  õigusnormid, mis käsitlevad veebimajutusteenuse pakkujate mõistlikku ja proportsionaalset hoolsuskohustust, et võidelda terroristliku sisu avaliku levitamise vastu oma teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral sellise sisu kiire eemaldamine;
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b
(b)  meetmed, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et teha kindlaks terroristlik sisu, teha võimalikuks selle kiire eemaldamine veebimajutusteenuste pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi asutustega.
b)  meetmed, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et teha kindlaks terroristlik sisu, teha võimalikuks selle kiire eemaldamine veebimajutusteenuste pakkujate poolt kooskõlas liidu õigusega, nähes ette sobivad sõnavabaduse ning avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse kaitse meetmed, ning hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi asutustega.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidus teenuseid pakkuvate veebimajutusteenuse pakkujate suhtes olenemata sellest, kus on nende peamine tegevuskoht.
2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidus avalikkusele teenuseid pakkuvate veebimajutusteenuse pakkujate suhtes olenemata sellest, kus on nende peamine tegevuskoht.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Käesolevat määrust ei kohaldata sisu suhtes, mida levitatakse hariduslikel, kunstilistel, ajakirjanduslikel või teadustegevuse eesmärkidel või terroristliku tegevuse suhtes teadlikkuse suurendamise eesmärgil, ega ka sisu suhtes, milles väljendatakse poleemilisi või vastuolulisi seisukohti avalikus mõttevahetuses.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)
2 b.  Käesolev määrus ei mõjuta kohustust austada õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, ning seda kohaldatakse, ilma et see piiraks liidu ja siseriikliku õiguse aluspõhimõtete kohaldamist, mis käsitlevad sõna- ja ajakirjandusvabadust ning meediavabadust ja meedia mitmekesisust.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 c (uus)
2 c.  Käesoleva määruse kohaldamine ei piira direktiivi 2000/31/EÜ kohaldamist.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
-1)  „infoühiskonna teenused“ – direktiivi 2000/31/EÜ artikli 2 punktis a osutatud teenused;
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
(1)  „veebimajutusteenuse pakkuja“ – isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud teabe talletamises sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud teabe kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemises;
1)  „veebimajutusteenuse pakkuja“ – isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud teabe talletamises sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud teabe avalikkusele kättesaadavaks tegemises. See kehtib ainult rakenduskihis avalikkusele pakutavate teenuste kohta. Pilvetaristu teenuste pakkujaid ja pilveteenuse pakkujaid ei loeta veebimajutusteenuse pakkujateks. See ei kehti ka direktiivis (EL) 2018/1972 määratletud elektroonilise side teenuste kohta;
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
(2)  „sisuteenuse pakkuja“ – kasutaja, kes on andnud teabe, mida veebimajutusteenuse pakkuja tema soovil talletab või on talletanud;
2)  „sisuteenuse pakkuja“ – kasutaja, kes on andnud teabe, mida veebimajutusteenuse pakkuja tema soovil talletab või on talletanud ja avalikkusele kättesaadavaks teinud;
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
(4)  „terroriakt“ – direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud kuriteod;
välja jäetud
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa
(5)  „terroristlik sisu“ – teave, mis vastab ühele või mitmele järgmistest tingimustest:
5)  „terroristlik sisu“ – materjal, mis vastab ühele või mitmele järgmistest tingimustest:
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
(a)  õhutab või õigustab, muu hulgas ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, põhjustades seega selliste aktide sooritamise ohu;
a)  õhutab ühe direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud süüteo toimepanemisele, kui selline tegevus otseselt või kaudselt, näiteks terroriaktide ülistamisega, õigustab terroriaktide sooritamist, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse tahtlikult toime panna üks või mitu sellist akti;
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
(b)  julgustab terroriaktidele kaasa aitama;
b)  ärgitab teist isikut või isikute rühma toime panema üht direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud süütegu või selle toimepanekule kaasa aitama, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse tahtlikult toime panna üks või mitu sellist akti;
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c
(c)  propageerib terrorirühmituse tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või sellist rühmitust toetama;
c)  ärgitab teist isikut või isikute rühma osalema terrorirühmituse tegevustes, sealhulgas teabe või materiaalsete vahenditega varustamise või selle rühmituse tegevuse mis tahes viisil rahastamise teel direktiivi (EL) 2017/541 artikli 4 tähenduses, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse tahtlikult toime panna üks või mitu sellist akti;
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d
(d)  annab terroriaktide toimepanemise eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste võtete kohta;
d)  annab juhiseid lõhkeainete, tuli- või muude relvade või mürgiste või ohtlike ainete valmistamise või kasutamise kohta või muude konkreetsete meetodite või tehniliste võtete kohta mõne direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terroriaktide toimepanemise või selle toimepanemises osalemise eesmärgil;
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d a (uus)
d a) kirjeldab ühe või mitme direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud süüteo toimepanemist, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse tahtlikult toime panna üks või mitu sellist süütegu;
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6
(6)  „terroristliku sisu levitamine“ – terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine kolmandatele isikutele veebimajutusteenuse pakkuja teenuste kaudu;
6)  „terroristliku sisu levitamine“ – terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine avalikkusele veebimajutusteenuse pakkuja teenuste kaudu;
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8
(8)  „esildis“ – teade, mille pädev asutus või vajaduse korral asjaomane liidu asutus saadab veebimajutusteenuse pakkujale teabe kohta, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele, et seeläbi tõkestada terroristliku sisu levitamist;
välja jäetud
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
9 a) „pädev asutus“ – üks määratud õigusasutus või funktsionaalselt sõltumatu haldusasutus liikmesriigis;
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vastavalt käesolevale määrusele asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada terroristliku sisu levitamist ja kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.
1.  Veebimajutusteenuse pakkujad tegutsevad vastavalt käesolevale määrusele, et kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. Nad teevad seda hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad kõigis olukordades nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja võtavad arvesse sõnavabaduse olulisust, vabadust saada ja edastada teavet ja ideid avatud ja demokraatlikus ühiskonnas, eesmärgiga vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Kõnealused hoolsuskohustused ei tekita veebimajutusteenuse pakkujatele üldist kohustust jälgida teavet, mida nad edastavad või säilitavad, ega üldist kohustust otsida aktiivselt ebaseaduslikule tegevusele osutavaid fakte või asjaolusid.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja paneb oma tingimustesse kirja sätted terroristliku sisu levitamise tõkestamise kohta ja kohaldab neid.
välja jäetud
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teada terroristliku sisu olemasolust oma teenuste raames, teatab ta taolisest sisust pädevale asutusele ja eemaldab selle kiiresti.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)
2 b.  Veebimajutusteenuse pakkujad, kes vastavad direktiivi (EL) 2018/1808 kohase videojagamisplatvormi teenuse osutaja määratluse kriteeriumitele, võtavad asjakohased meetmed terroristliku sisu levitamise vastu võitlemiseks vastavalt direktiivi (EL) 2018/1808 artikli 28b lõike 1 punktile c ja lõikele 3.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
1.  Pädeval asutusel on õigus teha otsus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele.
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja peamise tegevuskoha liikmesriigi pädeval asutusel on õigus teha eemaldamiskorraldus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele kõigis liikmesriikides.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Selle liikmesriigi pädev asutus, kus ei asu veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht või kus tal ei ole esindajat, võib taotleda terroristlikule sisule juurdepääsu blokeerimist ja jõustada seda nõuet oma territooriumil.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)
1 b.  Kui asjaomane pädev asutus ei ole veebimajutusteenuse pakkujale varem eemaldamiskorraldust teinud, võtab ta vähemalt 12 tundi enne eemaldamiskorralduse tegemist veebimajutusteenuse pakkujaga ühendust ning annab teavet menetluste ja kohaldatavate tähtaegade kohta.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a
(a)  eemaldamiskorralduse teinud pädeva asutuse nimi ja eemaldamiskorralduse autentsuse kinnitamine pädeva asutuse poolt;
a)  eemaldamiskorralduse teinud pädeva asutuse nimi ja eemaldamiskorralduse autentsuse kinnitamine pädeva asutuse poolt e-allkirjaga;
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b
(b)  põhjused, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu kategooriatele;
b)  üksikasjalik põhjendus, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures viidatakse konkreetselt artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu kategooriatele;
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c
(c)  URL (ühtne ressursilokaator) ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks teha;
c)  täpne URL (ühtne ressursilokaator) ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks teha;
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f
(f)  teave veebimajutusteenuse pakkujale ja sisuteenuse pakkujale kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;
f)  kergesti arusaadav teave veebimajutusteenuse pakkujale ja sisuteenuse pakkujale kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta, sealhulgas õiguskaitsevahendid pädeva asutuse juures, võimalus pöörduda kohtu poole ja kaebuste esitamise tähtajad;
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt g
(g)  kui see on asjakohane, artiklis 11 osutatud otsus, et teavet terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta ei avalikustata.
g)  kui see on vajalik ja proportsionaalne, artiklis 11 osutatud otsus, et teavet terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta ei avalikustata.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
4.  Veebimajutusteenuse pakkuja või sisuteenuse pakkuja taotluse peale esitab pädev asutus üksikasjaliku põhjenduse, ilma et see piiraks veebimajutusteenuse pakkuja kohustust täita eemaldamiskorraldus lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.
välja jäetud
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
5.  Pädevad asutused adresseerivad eemaldamiskorralduse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle veebimajutusteenuse pakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Korraldused saadetakse elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, mis võimaldab saatja autentida, kaasa arvatud korralduse saatmise ja vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.
5.  Pädev asutus adresseerib eemaldamiskorralduse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle veebimajutusteenuse pakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastab selle artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Korraldused saadetakse elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, mis võimaldab saatja autentida, kaasa arvatud korralduse saatmise ja vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6
6.  Veebimajutusteenuse pakkuja kinnitab korralduse kättesaamist ja teatab pädevale asutusele ilma põhjendamatu viivituseta terroristliku sisu eemaldamisest või sellele juurdepääsu blokeerimisest ning märgib ära eeskätt tegevuse toimumise kellaaja, kasutades selleks II lisas esitatud vormi.
6.  Veebimajutusteenuse pakkuja teatab pädevale asutusele ilma põhjendamatu viivituseta terroristliku sisu eemaldamisest või sellele juurdepääsu blokeerimisest ning märgib ära eeskätt tegevuse toimumise kellaaja, kasutades selleks II lisas esitatud vormi.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7
7.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu jõu tõttu või kuna see on veebimajutusteenuse pakkujast sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja esitab selgitused, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui viidatud põhjuseid enam ei esine.
7.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu jõu tõttu või kuna see on veebimajutusteenuse pakkujast sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu, muu hulgas tehnilistel või toimimisega seotud põhjustel, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja esitab selgitused, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui viidatud põhjuseid enam ei esine.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 8
8.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita, sest see sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui selgitused on esitatud.
8.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib keelduda eemaldamiskorralduse täitmisest, kui see sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt teavet. Ta teatab sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui selgitused on esitatud.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9
9.  Kui eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevale asutusele, kes jälgib ennetavate meetmete rakendamist. Eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul edasi kaevatud vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele või kui see on pärast edasikaebamist kinnitatud.
9.  Kui eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevale asutusele, kes jälgib erimeetmete rakendamist. Eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul edasi kaevatud vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele või kui see on pärast edasikaebamist kinnitatud.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)
Artikkel 4 a
Konsulteerimismenetlus eemaldamiskorralduste jaoks
1.  Pädev asutus, kes teeb eemaldamiskorralduse vastavalt artikli 4 lõikele 1 a, esitab eemaldamiskorralduse koopia artikli 17 lõike 1 punktis a osutatud pädevale asutusele selles liikmesriigis, kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, samal ajal, kui see kooskõlas artikli 4 lõikega 5 edastatakse veebimajutusteenuse pakkujale.
2.  Kui selle liikmesriigi pädeval asutusel, kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, on piisavalt alust arvata, et eemaldamiskorraldus võib mõjutada kõnealuse liikmesriigi põhihuvisid, teavitab ta sellest korralduse teinud pädevat asutust. Korralduse teinud asutus võtab neid asjaolusid arvesse ning võtab vajaduse korral eemaldamiskorralduse tagasi või kohandab seda.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 b (uus)
Artikkel 4 b
Koostöömenetlus täiendava eemaldamiskorralduse tegemiseks
1.  Kui pädev asutus on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt artikli 4 lõikele 1 a, võib see asutus võtta ühendust selle liikmesriigi pädeva asutusega, kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, nõudmaks, et asjaomane pädev asutus teeks samuti eemaldamiskorralduse vastavalt artikli 4 lõikele 1.
2.  Selle liikmesriigi pädev asutus, kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, kas teeb eemaldamiskorralduse või keeldub korralduse tegemisest nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt ühe tunni jooksul pärast seda, kui temaga lõike 1 kohaselt kontakteerutakse, ja teavitab esimese eemaldamiskorralduse teinud pädevat asutust oma otsusest.
3.  Juhul kui peamise tegevuskoha liikmesriigi pädev asutus vajab sisu hindamiseks üle ühe tunni, saadab ta asjaomasele veebimajutusteenuse pakkujale taotluse sisule juurdepääsu ajutiseks blokeerimiseks kuni 24 tunniks, mille jooksul pädev asutus teeb hindamise ja saadab eemaldamiskorralduse või tühistab juurdepääsu blokeerimise taotluse.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5
Artikkel 5
välja jäetud
Esildised
1.  Pädev asutus või asjaomane liidu asutus võib saata veebimajutusteenuse pakkujale esildise.
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab korralduslikud ja tehnilised meetmed, mis hõlbustavad pädevate asutuste ja vajaduse korral liidu asjaomaste asutuste poolt neile vabatahtlikuks kaalumiseks saadetud sisu kiiret hindamist.
3.  Esildis adresseeritakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle teenusepakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastatakse artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Esildised saadetakse elektrooniliselt.
4.  Esildis peab sisaldama piisavalt üksikasjalikku teavet, sealhulgas põhjused, miks sisu peetakse terroristlikuks, URL ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.
5.  Veebimajutusteenuse pakkuja hindab esildises kirjeldatud sisu esimesel võimalusel, võrdleb seda oma tingimustega ning otsustab, kas sisu tuleks eemaldada või blokeerida juurdepääs sellele.
6.  Veebimajutusteenuse pakkuja teavitab pädevat asutust või asjaomast liidu asutust kiiremas korras esildise põhjal toimunud hindamise tulemustest ja võimalike meetmete võtmise ajast.
7.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja leiab, et esildis ei sisalda selles kirjeldatud sisu hindamiseks piisavalt teavet, teatab ta sellest viivitamata pädevale asutusele või asjaomasele liidu asutusele ja täpsustab, millist täiendavat teavet või milliseid selgitusi oleks vaja.
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri
Ennetavad meetmed
Erimeetmed
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. Need meetmed peavad olema tulemuslikud ja proportsionaalsed ning võtma arvesse terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.
1.  Ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2018/1808 ja direktiivi 2000/31/EÜ kohaldamist, võib veebimajutusteenuse pakkuja võtta erimeetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu avaliku levitamise eest. Need meetmed peavad olema tulemuslikud, sihipärased ja proportsionaalsed, pöörates eritähelepanu terroristliku sisuga kokkupuutumise riskile ja ulatusele, kasutajate põhiõigustele ning sõnavabaduse ning teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse olulisusele avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1
Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevat asutust on teavitatud vastavalt artikli 4 lõikele 9, palub ta veebimajutusteenuse pakkujal esitada kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord aastas aruande konkreetsete ennetavate meetmete kohta, mida ta on võtnud muu hulgas automaatsete vahendite abil, et:
välja jäetud
(a)  tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;
(b)  terroristlikku sisu avastada ja see kindlaks teha ning see kiiresti eemaldada või blokeerida juurdepääs sellele.
Selline taotlus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale.
Aruanded peavad sisaldama kogu asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus saaks hinnata, kas ennetavad meetmed on tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning anda muu hulgas oma hinnangu kasutatavate automaatsete vahendite toimimisele ja inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise mehhanismidele.
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
3.  Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus leiab, et võetud ennetavad meetmed, millest on antud aru vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks konkreetseid täiendavaid ennetavaid meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks konkreetsed meetmed, mille veebimajutusteenuse osutaja peab kehtestama, ning panna paika peamised eesmärgid ja kriteeriumid ja nende rakendamise ajakava.
välja jäetud
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4
4.  Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse kehtestada konkreetsed täiendavad vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad meetmed. Otsuses peab arvestama veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku suutlikkusega ning selliste meetmete mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja teabevabaduse olulisusele. Selline otsus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale. Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutuse kindlaksmääratud meetmete rakendamisest korrapäraselt aru.
4.  Pärast seda, kui on tehtud kindlaks, et veebimajutusteenuse pakkuja on saanud suure hulga eemaldamiskorraldusi, võib artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus saata taotluse vajalike, proportsionaalsete ja tõhusate täiendavate erimeetmete kohta, mida veebimajutusteenuse pakkuja peab rakendama. Pädev asutus ei kehtesta üldist jälgimiskohustust ega automaatseid vahendeid. Taotluses tuleb eelkõige arvesse võtta meetmete tehnilist teostatavust, veebimajutusteenuse pakkuja suurust ja majanduslikku suutlikkust ning selliste meetmete mõju kasutajate põhiõigustele ning sõnavabaduse ning teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse olulisusele avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Selline taotlus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale. Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutuse kindlaksmääratud meetmete rakendamisest korrapäraselt aru.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5
5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saanud veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.
5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks lõikes 4 kirjeldatud taotluse. Pädev asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saanud veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 eemaldamiskorralduse või esildise põhjal või ennetavate meetmete tulemusena eemaldatud või blokeeritud terroristliku sisu ning terroristliku sisu eemaldamise tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis on vajalikud:
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja säilitab vastavalt artiklitele 4 ja 6 eemaldamiskorralduse või erimeetmete tulemusena eemaldatud või blokeeritud terroristliku sisu ning terroristliku sisu eemaldamise tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis on vajalikud:
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a
(a)  halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise jaoks,
a)  halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise või õiguskaitse jaoks,
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b
(b)  terroriaktide tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest süüdistuse esitamiseks.
b)  õiguskaitseasutuste poolt terroriaktide tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest süüdistuse esitamiseks.
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse korral säilitatakse terroristlikku sisu kauem, tingimusel et ja nii kaua kui see on vajalik lõike 1 punktis a osutatud poolelioleva halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise jaoks.
2.  Lõike 1 punktis a osutatud terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus kuud ning need kustutatakse pärast kõnealuse ajavahemiku möödumist. Pädeva asutuse või kohtu taotluse korral säilitatakse terroristlikku sisu täiendava kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul üksnes juhul, kui ja nii kaua, kuni see on vajalik lõike 1 punktis a osutatud poolelioleva halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise või õiguskaitse jaoks. Veebimajutusteenuse pakkuja säilitab lõike 1 punktis b osutatud terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid seni, kuni õiguskaitseasutus reageerib veebimajutusteenuse pakkuja teatele vastavalt artikli 13 lõikele 4, kuid mitte kauem kui kuus kuud.
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri
Läbipaistvuskohustused
Läbipaistvuskohustused veebimajutusteenuse pakkujatele
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja esitab oma tingimustes terroristliku sisu levitamise vältimise põhimõtted, sealhulgas vajaduse korral sisulise selgituse ennetavate meetmete toimimise, kaasa arvatud automaatsete vahendite kasutamise kohta.
1.  Kui see on asjakohane, esitab veebimajutusteenuse pakkuja oma tingimustes selgelt terroristliku sisu levitamise vältimise põhimõtted, sealhulgas, juhul kui see on asjakohane, sisulise selgituse erimeetmete toimimise kohta.
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja avaldab igal aastal läbipaistvusaruande terroristliku sisu levitamise vastu võetud meetmete kohta.
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja, kellele tehakse või on tehtud asjaomasel aastal eemaldamiskorraldus, teeb üldsusele kättesaadavaks iga-aastase läbipaistvusaruande terroristliku sisu levitamise vastu võetud meetmete kohta.
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b
(b)  teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;
b)  teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks, eelkõige juhul, kui on kasutatud automatiseeritud tehnoloogiat;
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c
(c)  nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud vastavalt kas eemaldamiskorralduse, esildise või ennetavate meetmete kohaselt;
c)  nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud vastavalt kas eemaldamiskorralduse või erimeetmete kohaselt, ning korralduste arv, mille puhul ei ole sisu artikli 4 lõigete 7 ja 8 kohaselt eemaldatud, koos keeldumise põhjustega.
Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d
(d)  ülevaade kaebuste esitamise menetlustest ja nende tagajärjed.
d)  kaebuste esitamise menetluste ja kohtuliku kontrolli meetmete arv ja nende tagajärjed, sealhulgas nende juhtumite arv, mille puhul tehti kindlaks, et sisu oli tunnistatud ekslikult terroristlikuks.
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)
Artikkel 8 a
Pädevate asutuste läbipaistvuskohustused
1.  Pädevad asutused avaldavad iga-aastased läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad vähemalt järgmist teavet:
a)  tehtud eemaldamiskorralduste arv, eemaldamiste arv ning nende eemaldamiskorralduste arv, mille elluviimisest keelduti või mida ignoreeriti;
b)  nende juhtumite arv, kus tuvastati terroristlik sisu, mis tõi kaasa uurimise ja süüdistuse esitamise, ning nende juhtumite arv, mille puhul sisu oli tunnistatud ekslikult terroristlikuks;
c)  meetmete kirjeldus, mida pädevad asutused nõudsid vastavalt artikli 6 lõikele 4.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri
Kaitsemeetmed seoses ennetavate meetmete kasutamise ja rakendamisega
Kaitsemeetmed seoses erimeetmete kasutamise ja rakendamisega
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja kasutab enda talletatava veebisisu puhul automaatseid vahendeid vastavalt käesolevale määrusele, peab ta pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige terroristlikuks peetava sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.
1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja kasutab enda talletatava veebisisu puhul automaatseid vahendeid, peab ta pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige terroristlikuks peetava sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Eeskätt peavad kaitsemeetmed inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul siis, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha kindlaks, kas tegemist on terroristliku sisuga.
2.  Kaitsemeetmed seisnevad eelkõige inimeste teostatavas jälgimises ja kontrollimises, kas otsus sisu eemaldada või sellele juurdepääs blokeerida on asjakohane, võttes eelkõige arvesse sõnavabadust ning teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)
Artikkel 9 a
Tõhusad õiguskaitsevahendid
1.  Sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu on eemaldamiskorralduse alusel eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, ning eemaldamiskorralduse saanud veebimajutusteenuse pakkujatel on õigus tõhusale õiguskaitsele. Liikmesriigid kehtestavad selle õiguse kasutamiseks tõhusad meetmed.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad mehhanismid, millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on blokeeritud artikli 5 kohase esildise või artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist.
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab mõjusa ja juurdepääsetava mehhanismi, millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on blokeeritud artikli 6 kohaste erimeetmete tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist.
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja kui sisu eemaldamine või juurdepääsu blokeerimine sellele oli alusetu, taastab sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise tulemustest.
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja kui sisu eemaldamine või juurdepääsu blokeerimine sellele oli alusetu, taastab sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise tulemustest kahe nädala jooksul alates kaebuse kättesaamisest koos selgitusega juhtudel, kus veebimajutusteenuse pakkuja otsustab sisu mitte taastada. Sisu taastamine ei välista veebimajutusteenuse pakkuja või pädeva asutuse otsuse vastaste täiendavate kohtulike meetmete võtmist.
Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja on terroristliku sisu eemaldanud või juurdepääsu sellele blokeerinud, teeb ta sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks teabe terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta.
1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele, teeb ta sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks põhjaliku ja ülevaatliku teabe terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta ning otsuse vaidlustamise võimaluste kohta ja esitab talle taotluse korral vastavalt artiklile 4 tehtud eemaldamiskorralduse koopia.
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2
2.  Sisuteenuse pakkuja taotluse korral teavitab veebimajutusteenuse pakkuja sisuteenuse pakkujat sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise põhjustest ja otsuse vaidlustamise võimalustest.
välja jäetud
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3
3.  Lõigete 1 ja 2 kohast kohustust ei kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et avalikustamisest tuleb loobuda avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte kauem kui [nelja] nädala jooksul alates kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu tõkestamise kohta mitte mingisugust teavet.
3.  Lõike 1 kohast kohustust ei kohaldata, kui pädev asutus otsustab objektiivsete tõendite alusel ning sellise otsuse proportsionaalsust ja vajalikkust arvesse võttes, et avalikustamisest tuleb loobuda avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte kauem kui nelja nädala jooksul alates kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu tõkestamise kohta mitte mingisugust teavet.
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Liikmesriigid tagavad, et nende pädevatel asutustel on vajalik võimekus ja piisavad ressursid, et saavutada eesmärgid ja täita kohustused, mis tulenevad käesolevast määrusest.
Liikmesriigid tagavad, et nende pädevatel asutustel on vajalik võimekus ja piisavad ressursid, et saavutada eesmärgid ja täita kohustused, mis tulenevad käesolevast määrusest, andes kindlad tagatised sõltumatusele.
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri
Veebimajutusteenuse pakkujate, pädevate asutuste ja vajaduse korral asjaomaste liidu asutuste koostöö
Veebimajutusteenuse pakkujate, pädevate asutuste ja vajaduse korral pädevate liidu asutuste koostöö
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
1.  Liikmesriikide pädevad asutused jagavad eemaldamiskorralduste ja esildiste küsimustes teavet, koordineerivad ja teevad koostööd omavahel ning vajaduse korral asjaomaste liidu asutustega (näiteks Europoliga), et vältida topelttööd, parandada koordineerimist ja vältida sekkumist teistes liikmesriikides toimuvatesse uurimistesse.
1.  Liikmesriikide pädevad asutused jagavad eemaldamiskorralduste küsimustes teavet, koordineerivad ja teevad koostööd omavahel ning vajaduse korral Europoliga, et vältida topelttööd, parandada koordineerimist ja vältida sekkumist teistes liikmesriikides toimuvatesse uurimistesse.
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
2.  Artikli 6 kohaselt võetud meetmete ja artikli 18 kohaste täitemeetmete puhul jagavad liikmesriikide pädevad asutused teavet, koordineerivad ja teevad koostööd artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud pädeva asutusega. Liikmesriigid tagavad, et artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu asjakohane teave. Seda eesmärki silmas pidades näevad liikmesriigid ette asjakohased sidekanalid või -mehhanismid, et tagada asjaomase teabe õigeaegne jagamine.
2.  Artikli 6 kohaselt võetud meetmete ja artikli 18 kohaste täitemeetmete puhul jagavad liikmesriikide pädevad asutused teavet, koordineerivad ja teevad koostööd artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud pädeva asutusega. Liikmesriigid tagavad, et artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu asjakohane teave. Seda eesmärki silmas pidades näevad liikmesriigid ette asjakohased ja turvalised sidekanalid või -mehhanismid, et tagada asjaomase teabe õigeaegne jagamine.
Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa
3.  Liikmesriigid ja veebimajutusteenuse pakkujad võivad otsustada kasutada spetsiaalseid vahendeid, sealhulgas vajaduse korral asjaomaste liidu asutuste, näiteks Europoli loodud vahendeid, et aidata kaasa eeskätt järgmisele tegevusele:
3.  Liikmesriigid võivad kasutada spetsiaalseid vahendeid, sealhulgas Europoli loodud vahendeid, et aidata kaasa eeskätt järgmisele tegevusele:
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b
(b)  artikli 5 kohaste esildiste töötlemine ja nende kohta käiv tagasiside;
välja jäetud
Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt c
(c)  koostöö, et teha kindlaks ja rakendada artikli 6 kohased ennetavad meetmed.
c)  koostöö, et teha kindlaks ja rakendada artikli 6 kohased erimeetmed.
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4
4.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teadlikuks mis tahes tõendusmaterjalist terroriakti kohta, teavitab ta sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus on tema peamine tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada selle teabe Europolile asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.
4.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teadlikuks terroristlikust sisust, teavitab ta sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat asutust. Kui asjaomast liikmesriiki ei ole võimalik tuvastada, teavitab veebimajutusteenuse pakkuja artikli 17 lõike 2 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus on tema peamine tegevuskoht või esindaja, ning edastab selle teabe ka Europolile asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)
4 a.  Veebimajutusteenuse pakkujad teevad pädevate asutustega koostööd.
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja loob kontaktpunkti, mille kaudu võtta elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi ja esildisi ning tagada nende kiire töötlemine vastavalt artiklitele 4 ja 5. Ta tagab, et teave selle kohta on avalikult kättesaadav.
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja, kes on eelnevalt saanud ühe või mitu eemaldamiskorraldust, loob kontaktpunkti, mille kaudu võtta elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi ning tagada nende kiire töötlemine vastavalt artiklile 4. Ta tagab, et teave selle kohta on avalikult kättesaadav.
Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
2.  Lõikes 1 osutatud teabes tuleb ära märkida määruses 1/58 nimetatud liidu ametlikud keeled, milles võib kontaktpunkti poole pöörduda ja mida kasutatakse edasiseks suhtlemiseks artiklite 4 ja 5 kohaste eemaldamiskorralduste ja esildiste puhul. Nende keelte hulka peab kuuluma vähemalt üks selle liikmesriigi ametlik keel, kus asub veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab või tegutseb tema artiklis 16 osutatud esindaja.
2.  Lõikes 1 osutatud teabes tuleb ära märkida määruses 1/58 nimetatud liidu ametlikud keeled, milles võib kontaktpunkti poole pöörduda ja mida kasutatakse edasiseks suhtlemiseks artikli 4 kohaste eemaldamiskorralduste puhul. Nende keelte hulka peab kuuluma vähemalt üks selle liikmesriigi ametlik keel, kus asub veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab või tegutseb tema artiklis 16 osutatud esindaja.
Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
3.  Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, kes tegeleb nende tehtud eemaldamiskorralduse ja esildiste kohta esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. Teave kontaktpunkti kohta tehakse avalikult kättesaadavaks.
välja jäetud
Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2
2.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei suuda esindajat määrata, kuulub jurisdiktsioon kõigile liikmesriikidele.
2.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja, kelle peamine tegevuskoht ei ole üheski liikmesriigis, ei suuda esindajat määrata, kuulub jurisdiktsioon kõigile liikmesriikidele. Kui liikmesriik otsustab seda jurisdiktsiooni teostada, teavitab ta sellest kõiki teisi liikmesriike.
Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3
3.  Kui teise liikmesriigi ametiasutus on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt artikli 4 lõikele 1, on selle liikmesriigi pädevuses võtta vastavalt oma riigi õigusele sunnimeetmeid eemaldamiskorralduse täitmise tagamiseks.
välja jäetud
Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja, kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult oma esindajaks liidus füüsilise või juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste ja otsuste kättesaamise, järgimise ja täitmise tagamisega. Esindaja elab või tegutseb ühes liikmesriikidest, kus veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid pakub.
1.  Veebimajutusteenuse pakkuja, kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult oma esindajaks liidus füüsilise või juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud eemaldamiskorralduste ja taotluste kättesaamise, järgimise ja täitmise tagamisega. Esindaja elab või tegutseb ühes liikmesriikidest, kus veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid pakub.
Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja usaldab esindajale lõikes 1 osutatud eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste ja otsuste kättesaamise, järgimise ja nende täitmise tagamise asjaomase veebimajutusteenuse pakkuja nimel. Veebimajutusteenuse pakkuja annab oma esindajale vajalikud õigused ja vahendid, et teha pädevate asutustega koostööd ja järgida kõnealuseid otsuseid ja korraldusi.
2.  Veebimajutusteenuse pakkuja usaldab esindajale lõikes 1 osutatud eemaldamiskorralduste ja taotluste kättesaamise, järgimise ja nende täitmise tagamise asjaomase veebimajutusteenuse pakkuja nimel. Veebimajutusteenuse pakkuja annab oma esindajale vajalikud õigused ja vahendid, et teha pädevate asutustega koostööd ja järgida kõnealuseid otsuseid ja korraldusi.
Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Iga liikmesriik määrab asutuse või asutused, kelle pädevusse kuulub:
1.  Iga liikmesriik määrab õigusasutuse või funktsionaalselt sõltumatu haldusasutuse, kelle pädevusse kuulub:
Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b
(b)  terroristliku sisu avastamine, kindlakstegemine ja sellekohase esildise tegemine veebimajutusteenuse pakkujale vastavalt artiklile 5;
välja jäetud
Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c
(c)  ennetavate meetmete rakendamise jälgimine vastavat artiklile 6;
c)  erimeetmete rakendamise jälgimine vastavat artiklile 6;
Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Liikmesriigid määravad pädevate asutustega seoses kontaktpunkti, kes tegeleb nende tehtud eemaldamiskorralduse kohta esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. Teave kontaktpunkti kohta tehakse avalikult kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
2.  Hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] teatavad liikmesriigid komisjonile lõikes 1 osutatud pädevate asutuste nimed. Komisjon avaldab saadud teate ja selle muudatused Euroopa Liidu Teatajas.
2.  Hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] teatavad liikmesriigid komisjonile lõikes 1 osutatud pädevate asutuste nimed. Komisjon loob veebipõhise registri, kus on loetletud kõik sellised pädevad asutused ja iga pädeva asutuse kohta määratud kontaktpunkt. Komisjon avaldab saadud teate ja selle muudatused Euroopa Liidu Teatajas.
Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Liikmesriigid näevad ette õigusnormid karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkuja rikub käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende karistuste rakendamine. Karistusi kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on ette nähtud:
1.  Liikmesriigid näevad ette õigusnormid karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkuja rikub süsteemselt ja järjepidevalt käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende karistuste rakendamine. Karistusi kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on ette nähtud:
Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a
(a)  artikli 3 lõikega 2 (veebimajutusteenuse pakkuja tingimused);
välja jäetud
Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c
(c)  artikli 5 lõigetega 5 ja 6 (esildiste hindamine ja tagasiside nende kohta);
välja jäetud
Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d
(d)  artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded ennetavate meetmete kohta ja meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud otsus konkreetsete ennetavate meetmete kehtestamiseks);
d)  artikli 6 lõikega 4 (aruanded erimeetmete kohta ja meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud taotlus täiendavate erimeetmete kehtestamiseks);
Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt f
(f)  artikliga 8 (läbipaistvus);
f)  artikliga 8 (läbipaistvuskohustused veebimajutusteenuse pakkujatele);
Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt g
(g)  artikliga 9 (ennetavate meetmetega seotud kaitsemeetmed);
g)  artikliga 9 (kaitsemeetmed seoses erimeetmete rakendamisega);
Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt j
(j)  artikli 13 lõikega 4 (teave terroriakte käsitleva tõendusmaterjali kohta);
j)  artikli 13 lõikega 4 (teave terroristliku sisu kohta);
Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
2.  Ettenähtud karistused peavad olema mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad kõnealustest õigusnormidest ja meetmetest komisjonile hiljemalt [kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist], samuti teatavad nad viivitamata kõigist neid mõjutavatest hilisematest muudatustest.
2.  Lõike 1 kohased karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] nimetatud normidest ja meetmetest ning teavitavad teda viivitamata nende hilisematest muudatustest.
Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e
(e)  veebimajutusteenuse pakkuja valmidus teha pädevate asutustega koostööd.
e)  veebimajutusteenuse pakkuja valmidus teha pädevate asutustega koostööd;
Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e a (uus)
e a) veebimajutusteenuse pakkujate, eelkõige komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses mikroettevõtjate või väikeettevõtjate laad ja suurus.
Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4
4.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõikest 2 tulenevate kohustuste süstemaatilise eiramise korral rakendatakse rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % veebimajutusteenuse pakkuja eelmise majandusaasta kogukäibest.
4.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõikest 2 tulenevate kohustuste süstemaatilise ja järjepideva eiramise korral rakendatakse rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % veebimajutusteenuse pakkuja eelmise majandusaasta kogukäibest.
Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – pealkiri
Eemaldamiskorralduse vormide tehnilised nõuded ja muudatused
Eemaldamiskorralduse vormide tehnilised nõuded, olulisuse hindamiskriteeriumid ja muudatused
Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1
1.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 20, et täiendada käesolevat määrust tehniliste nõuetega elektrooniliste vahendite kohta, mida pädevad asutused peavad kasutama eemaldamiskorralduste edastamiseks.
1.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 20, et täiendada käesolevat määrust vajalike tehniliste nõuetega elektrooniliste vahendite kohta, mida pädevad asutused peavad kasutama eemaldamiskorralduste edastamiseks.
Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)
1 a.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte artiklis 20 sätestatud tingimustel, et täiendada käesolevat määrust kriteeriumide ja arvnäitajatega, mida pädevad asutused peavad kasutama selle kindlakstegemiseks, mida võib käesoleva määruse kohaselt pidada vaidlustamata eemaldamiskorralduste märkimisväärseks arvuks.
Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a
(a)  teave tehtud eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu kohta ning nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, kaasa arvatud asjaomased ajakavad vastavalt artiklitele 4 ja 5;
a)  teave tehtud eemaldamiskorralduste arvu kohta ning nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, kaasa arvatud asjaomased ajakavad vastavalt artiklile 4, ning teave vastavate terroriaktide eduka avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise arvu kohta;
Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b a (uus)
b a) teave selle kohta, mitu juurdepääsutaotlust on pädevad asutused teinud seoses veebimajutusteenuse pakkujate poolt vastavalt artiklile 7 säilitatud sisuga;
Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1
Komisjon hindab käesolevat määrust mitte varem kui [kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohaldamise kohta, kaasa arvatud kaitsemehhanismide mõjususe toimimise kohta. Vajaduse korral esitatakse koos aruandega seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.
Komisjon hindab käesolevat määrust üks aasta pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohaldamise kohta, kaasa arvatud kaitsemehhanismide toimimise ja mõjususe kohta, samuti mõju kohta põhiõigustele, eelkõige sõnavabadusele, teabe saamise ja edastamise vabadusele ning õigusele eraelu puutumatusele. Kõnealuse hindamise raames esitab komisjon ka aruande sellise terroristliku veebisisu Euroopa platvormi loomise vajalikkuse, teostatavuse ja tõhususe kohta, mis võimaldaks kõigil liikmesriikidel kasutada ühte turvalist sidekanalit, et saata veebimajutusteenuse pakkujatele terroristlikku sisu käsitlevaid eemaldamiskorraldusi. Vajaduse korral esitatakse koos aruandega seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.
Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 2
Seda kohaldatakse alates [6 kuud pärast jõustumist].
Seda kohaldatakse alates [12 kuud pärast jõustumist].
Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – pealkiri
B jagu: sisu, mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb blokeerida ühe tunni jooksul
B jagu: sisu, mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb blokeerida põhjendamatu viivituseta
Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 1
[ ] õhutab, toetab või ülistab terroriaktide toimepanekut (artikli 2 lõike 5 punkt a)
[ ] õhutab direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terroriaktide toimepanekut (artikli 2 lõike 5 punkt a);
Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 2
[ ] kutsub üles terroriaktide toimepanekule kaasa aitama (artikli 2 lõike 5 punkt b)
[ ] ärgitab teist isikut või isikute rühma toime panema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terroriakte või nende toimepanekule kaasa aitama (artikli 2 lõike 5 punkt b);
Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 3
[ ] propageerib terrorirühmituse tegevust, kutsudes üles rühmituses osalema või rühmitust toetama (artikli 2 lõike 5 punkt c)
[ ] ärgitab teist isikut või isikute rühma osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terrorirühmituse tegevustes (artikli 2 lõike 5 punkt c);
Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 4
[ ] annab terroriaktide toimepanemise eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste võtete kohta (artikli 2 lõike 5 punkt d)
[ ] annab juhiseid lõhkeainete, tuli- või muude relvade või mürgiste või ohtlike ainete valmistamise või kasutamise meetodite või tehniliste võtete kohta või muude konkreetsete meetodite või tehniliste võtete kohta direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terroriaktide toimepanemiseks (artikli 2 lõike 5 punkt d);
Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 4 a (uus)
[ ] kujutab direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud kuritegude toimepanemist (artikli 2 lõike 5 punkt e).
Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – G jagu – punkt 1
Teave pädeva asutuse või kohtu ning eemaldamiskorralduse vaidlustamise tähtaegade ja menetluste kohta
Teave pädeva asutuse või kohtu ning eemaldamiskorralduse vaidlustamise tähtaegade ja menetluste, sealhulgas vorminõuete kohta
Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – B jagu – punkt i – alapunkt 1
[ ] vääramatu jõud või objektiivne võimatus, mis ei sõltu adressaadist ega teenusepakkujast;
[ ] vääramatu jõud või objektiivne võimatus, mis ei sõltu adressaadist ega teenusepakkujast, sealhulgas tehnilistel või korralduslikel põhjustel;

(1) ELT C 110, 22.3.2019, lk 67.

Viimane päevakajastamine: 24. aprill 2019Õigusalane teave