Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0331(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0193/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0193/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0421

Hyväksytyt tekstit
PDF 296kWORD 89k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0640),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0405/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin tasavallan edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0193/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
1 osasto
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden varmistamiseksi.
(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa puuttumalla säilytyspalvelujen väärinkäyttöön terroristisissa tarkoituksissa ja edistämällä eurooppalaisten yhteiskuntien yleistä turvallisuutta. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevan vapauden sekä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden varmistamiseksi.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Säilytyspalvelun tarjoajien sääntelyllä voidaan ainoastaan täydentää jäsenvaltioiden strategioita, joilla puututaan terrorismiin ja joissa on korostettava verkon ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten investointeja sosiaalipalveluihin, radikalismista luopumista koskevia aloitteita ja yhteistyötä asianomaisten yhteisöjen kanssa, jotta voidaan varmistaa radikalisoitumisen kestävä ehkäiseminen yhteiskunnassa.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)   Terroristinen sisältö on osa laajempaa ongelmaa, joka koskee laitonta verkkosisältöä, johon kuuluu muunlaista sisältöä, kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, laittomia kaupallisia käytäntöjä ja teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksia. Laittoman sisällön kauppaa harjoittavat usein terroristiset ja muut rikollisjärjestöt voidakseen pestä rahaa ja hankkia pääomaa operaatioidensa rahoittamiseen. Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää lainsäädännöllisten, muiden kuin lainsäädännöllisten ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yhdistelmää, joka perustuu viranomaisten ja palvelutarjoajien yhteistyöhön, jossa perusoikeuksia kunnioitetaan kaikilta osin. Vaikka laittoman sisällön uhkaa on lievennetty onnistuneilla aloitteilla, kuten alalla kehitetyt käytännesäännöt verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi sekä WEePROTECT maailmanlaajuinen kumppanuus verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi, on tarpeen perustaa lainsäädäntökehys, joka koskee kansallisten sääntelyviranomaisten rajatylittävää yhteistyötä laittoman sisällön poistamiseksi.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. Yhtenä huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.
(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset, tarjoavat oppimismahdollisuuksia ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. Yhtenä huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Terroristisella verkkosisällöllä on vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja niiden tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn terroristisen sisällön torjunnassa.
(3)  Vaikka terroristinen verkkosisältö ei olekaan ainoa tekijä, sen on todettu olevan vaikuttava tekijä terrori-iskuja unionissa ja sen ulkopuolella tehneiden yksilöiden radikalisoitumisessa, ja siksi sillä on hyvin vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä mutta myös kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja suhteutettuna niiden tarjoamiin palveluihin liittyviin teknologisiin keinoihin ja valmiuksiin, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa toimivaltaisia viranomaisia palvelujensa välityksellä levitetyn terroristisen sisällön torjunnassa ottaen samalla huomioon sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuisen merkityksen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi ja neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön automaattisen tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi.
(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi direktiivillä 2000/31/EY perustetun horisontaalisen kehyksen mukaisesti ja neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi.
__________________
__________________
7 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).
7 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Tämän asetuksen soveltamisella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien tämän asetuksen nojalla toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty.
(5)  Tämän asetuksen soveltamisella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY8 soveltamiseen. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty.
__________________
__________________
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
2 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt terroristisen verkkosisällön levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja koskevien väärinkäytösten estämiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi noudattaen kaikilta osin perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
(6)  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt terroristisen verkkosisällön levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja koskeviin väärinkäytöksiin puuttumiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi, ja sääntöjen olisi kaikilta osin noudatettava perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tällä asetuksella edistetään yleisen turvallisuuden parantamista ja perustetaan sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja tiedonvälityksenvapaus, jotka ovat yksi moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, joilla puututaan sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on palveltava terroristisen sisällön levittämisen estämiseen tähtääviä tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.
(7)  Tällä asetuksella pyritään edistämään yleisen turvallisuuden parantamista, ja sillä olisi perustettava sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia samoin kuin oikeudet yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan, jotka ovat moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä ja kuuluvat unionin perustana oleviin arvoihin. Toimenpiteillä ei pitäisi puuttua sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, ja niiden olisi mahdollisuuksien mukaan palveltava terroristisen sisällön levittämiseen puuttumiseen tähtääviä tavoitteita tiukasti rajatulla tavalla ilman, että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti. Tehokkaat verkossa toteutettavat terrorismin vastaiset toimet ja sananvapauden suojelu eivät ole ristiriitaisia vaan toisiaan täydentäviä ja vahvistavia tavoitteita.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa poistamismääräys sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen.
(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluvat erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa poistamismääräys sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen, sekä sisällöntarjoajien mahdollisuudet riitauttaa säilytyspalvelun tarjoajien toteuttamat erityistoimet.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen puuttua kaikkein haitallisimpaan terrorismipropagandaan verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot ja tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai kehottavat osallistumaan terroristiryhmän toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö olisi suojattava asianmukaisella tavalla. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.
(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämiseen puuttumiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen puuttua kaikkein haitallisimpaan terroristiseen sisältöön verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot, jotka yllyttävät tai houkuttelevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat niitä tai kehottavat osallistumaan terroristiryhmän toimintaan ja aiheuttavat siten vaaran, että yksi tai useampi tällainen rikos tehdään tahallisesti. Määritelmän olisi myös katettava sisältö, jossa annetaan ohjeita terrorismirikosten toteuttamista varten räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden tai haitallisten tai vaarallisten aineiden sekä kemiallisten, biologisten tai radiologisten aineiden tai ydinmateriaalin (CBRN) valmistuksesta ja käytöstä, tai muita menetelmiä tai tekniikoita, kuten kohteen valintaa, koskevia ohjeita. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö tai terroritoiminnan vastaiset tiedotuskampanjat olisi suojattava asianmukaisella tavalla. Erityisesti tapauksissa, joissa sisällöntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, kaikissa levitetyn aineiston poistamista koskevissa päätöksissä olisi otettava huomioon journalistiset normit, jotka on vahvistettu lehdistöstä tai mediasta annetussa sääntelyssä unionin oikeuden ja perusoikeuskirjan mukaisesti. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.
_________________
_________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, riippumatta siitä, onko tämä toiminta luonteeltaan yksinomaan teknistä, automaattista tai passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle.
(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville, riippumatta siitä, onko tämä toiminta luonteeltaan yksinomaan teknistä, automaattista tai passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville, sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle. Soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä pilvipalvelut, mukaan lukien yritysten väliset pilvipalvelut, joihin palveluntarjoajalla ei ole sopimusperusteisia oikeuksia, kun on kyse siitä, mitä sisältöä sen asiakkaat tai tällaisten asiakkaiden loppukäyttäjät säilyttävät, miten ne sitä käsittelevät tai asettavat sen julkisesti saataville, ja jos palveluntarjoajalla ei ole teknisiä valmiuksia poistaa asiakkaidensa tai palveluiden loppukäyttäjien säilyttämää erityistä sisältöä.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisen kannalta merkityksellisenä seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava olevan olemassa, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen yhteyden olemassaolo voidaan määrittää sen perusteella, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on huomattava määrä palvelun käyttäjiä, tai sen perusteella, että toimintoja on kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien kyseisessä (kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä käytetyn kielen tai valuutan käytön kaltaisten tekijöiden perusteella, tai jos tavaroiden tai palvelujen tilaamiseen on olemassa mahdollisuus. Toimintojen kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, että kansallisessa sovelluskaupassa on saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, että palveluntarjoaja on mainostanut palvelujaan paikallisesti tai kyseisen jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. Olennaisen yhteyden voidaan olettaa olevan olemassa myös silloin, kun palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1215/201210 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen tarjoamista, jonka tarkoituksena on pelkästään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/30211 vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, ei voida yksinomaan tällä perusteella katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa.
(11)  Tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisen kannalta merkityksellisenä seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava olevan olemassa, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen yhteyden olemassaolo voidaan määrittää sen perusteella, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on huomattava määrä palvelun käyttäjiä, tai sen perusteella, että toimintoja on kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien kyseisessä (kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä käytetyn kielen tai valuutan käytön kaltaisten tekijöiden perusteella. Toimintojen kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, että kansallisessa sovelluskaupassa on saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, että palveluntarjoaja on mainostanut palvelujaan paikallisesti tai kyseisen jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. Olennaisen yhteyden voidaan olettaa olevan olemassa myös silloin, kun palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1215/201210 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen tarjoamista, jonka tarkoituksena on pelkästään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/30211 vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, ei voida yksinomaan tällä perusteella katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa.
_________________
_________________
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).
11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi palveluissaan. Tällaisia huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä on noudatettava sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.
(12)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia puuttuakseen terroristisen sisällön levittämiseen yleisölle palveluissaan. Nämä toimet eivät saa merkitä säilytyspalvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava avoimesti, huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä on noudatettava sananvapautta ja vapautta vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Olisi yhdenmukaistettava sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta määräyksestä johtuvat menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin perusteella poistamaan terroristista sisältöä tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä kyseiseen tehtävään haluamansa hallinto-, lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää verkossa, säädetään säilytyspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poistamismääräyksessä terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta. On säilytyspalvelun tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne kyseisen sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn siihen.
(13)  Olisi yhdenmukaistettava sellaisesta poistamismääräyksestä johtuvat menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin perusteella poistamaan terroristista sisältöä tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä kyseiseen tehtävään haluamansa oikeusviranomaisen tai toiminnallisesti riippumattoman hallinto- tai lainvalvontaviranomaisen. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää verkossa, säädetään säilytyspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poistamismääräyksessä terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava poistamismääräys suoraan vastaanottajalle ja yhteyspisteelle sellaisella sähköisellä välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön aitoudesta, tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai alustalla tai muita suojattuja kanavia käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön asettamat kanavat mukaan luettuina, henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua.
(14)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava poistamismääräys suoraan säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteelle, ja jos säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella sähköisellä välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön aitoudesta, tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai alustalla tai muita suojattuja kanavia käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön asettamat kanavat mukaan luettuina, henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua.
__________________
__________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Toimivaltaisten viranomaisten tai Europolin antamat sisältöä koskevat ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla olevasta tietynlaisesta sisällöstä. Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa. On tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat arvioivat tällaisia sisältöä koskevia ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko sisältö sen perusteella, että se ei ole yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien ilmoitusten osalta Europolin toimeksianto, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy muuttumattomana.
Poistetaan.
__________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Koska terroristisen sisällön tunnistamiselle ja poistamiselle on olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, mukaan lukien automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä tapauksissa, ovat olennainen tekijä terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä altistumisesta terroristiselle sisällölle.
(16)  Koska terroristisen sisällön tunnistamiselle ja poistamiselle on olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, oikeasuhteiset erityistoimenpiteet ovat olennainen tekijä terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava erityistoimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja yleiseen etuun vastaanottaa ja jakaa tietoa erityisesti, jos terroristiselle sisällölle altistumisen taso ja poistamismääräysten määrä on merkittävä. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä asianmukaisia, kohdennettuja, tehokkaita ja oikeasuhteisia erityistoimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen. Erityistoimenpiteitä voivat olla muun muassa säännöllinen raportointi toimivaltaisille viranomaisille, sellaisen henkilöstön lisääminen, joka käsittelee palvelua terroristisen sisällön yleiseltä levittämiseltä suojelevia toimenpiteitä, ja parhaiden käytäntöjen vaihto. Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten puuttuminen on tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä altistumisesta terroristiselle sisällölle.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Ottaessaan käyttöön ennakoivia toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät automatisoituja keinoja terroristisen sisällön tunnistamiseen. Automatisoitujen keinojen käyttöä koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun tarjoajien itsensä tekemiä kuin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän teknologian luotettavuus ja päätöksistä perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset huomioiden.
(17)  Ottaessaan käyttöön erityistoimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja vapauteen vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, toimivaltaisten viranomaisten olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille osoitettu poistamismääräys on lopullinen, raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen terroristisen sisällön uudelleenlataaminen palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on kertaalleen estetty poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi sisällöksi tunnistettua sisältöä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä – joko markkinoilla saatavilla olevia tai säilytyspalvelun tarjoajan itsensä kehittämiä – uuden terroristisen sisällön tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).
(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, toimivaltaisen viranomaisen olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille on osoitettu merkittävä määrä lopullisia poistamismääräyksiä, raportoimaan toteuttamistaan erityistoimenpiteistä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä uuden terroristisen sisällön tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityisistä toimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tarpeellisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta, tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten lukumäärä, ja palveluntarjoajan koko ja taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä) sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi asetetut suojatoimet ja laillisen sisällön rajoittamista koskevien tapausten lukumäärä.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Pyynnön seurauksena toimivaltaisen viranomaisen olisi aloitettava keskustelut säilytyspalvelun tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista toimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tarvittaessa määrättävä asianmukaisten, tehokkaiden ja oikeasuhteisten ennakoivien toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat riittämättömiä riskeihin verrattuna. Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä määräävän päätöksen ei periaatteessa pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön levittämiseen liittyy erityisen vakavia riskejä, toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella tekemät päätökset voivat poiketa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä. Ennen tällaisten päätösten tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi löydettävä tasapaino yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja niiden perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja esitettävä asianmukaiset perustelut.
(19)  Pyynnön seurauksena toimivaltaisen viranomaisen olisi aloitettava keskustelut säilytyspalvelun tarjoajan kanssa tarvittavista erityistoimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tarvittaessa pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajaa arvioimaan uudelleen tarvittavat toimenpiteet tai pyydettävä asianmukaisten, tehokkaiden ja oikeasuhteisten erityistoimenpiteiden käyttöönottoa, jos se katsoo, että toteutetut toimenpiteet eivät ole tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia tai ovat riittämättömiä riskeihin verrattuna. Toimivaltaisen viranomaisen olisi pyydettävä vain sellaisia erityistoimenpiteitä, joita säilytyspalvelun tarjoajan voidaan kohtuudella odottaa toteuttavan ottaen huomioon muiden seikkojen ohella säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset ja muut resurssit. Tällaisten erityistoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan pyynnön ei pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, sellaisena kuin se on vahvistettudirektiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Erityistarkoituksia varten olisi vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on välttämätöntä. On tarpeen laajentaa säilytysvaatimus koskemaan poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber data), mukaan lukien sisällöntarjoajan henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä koskevat tiedot (access data), mukaan lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin (päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja uloskirjautumisen ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.
(20)  Erityistarkoituksia varten olisi vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on välttämätöntä. On tarpeen laajentaa säilytysvaatimus koskemaan poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber data), erityisesti sisällöntarjoajan henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä koskevat tiedot (access data), mukaan lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin (päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja uloskirjautumisen ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Sisällön säilyttäminen hallinnollista tai oikeudellista tarkastelua varten on tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata tehokkaat muutoksenhakukeinot sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta voidaan varmistaa sisällön palauttaminen uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen aineisto voi osoittautua hyödylliseksi terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat aineistoa tai estävät pääsyn siihen erityisesti omien ennakoivien toimenpiteidensä avulla eivätkä ilmoita asiasta asianomaiselle viranomaiselle, koska asia ei niiden mielestä kuulu tämän asetuksen 13 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, tieto kyseisen sisällön olemassaolosta ei välttämättä tavoita lainvalvontaviranomaisia. Sisällön säilyttäminen on näin ollen perusteltua terrorismirikosten estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseenpanemiseksi. Näitä tarkoituksia varten tiedon säilyttämisvelvoite rajataan koskemaan tietoja, joilla on todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien riskien ehkäisemiseksi.
(21)  Sisällön säilyttäminen hallinnollista, oikeudellista tai oikeussuojaa koskevaa tarkastelua varten on tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata tehokkaat muutoksenhakukeinot sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta voidaan varmistaa sisällön palauttaminen uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen aineisto voi osoittautua hyödylliseksi terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat aineistoa tai estävät pääsyn siihen omien erityistoimenpiteidensä avulla, niiden olisi ilmoitettava siitä viipymättä toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille. Sisällön säilyttäminen on perusteltua terrorismirikosten estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseenpanemiseksi. Näitä tarkoituksia varten terroristinen sisältö ja siihen liittyvät tiedot olisi säilytettävä vain tietyn ajan, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat tarkistaa sisällön ja päättää, tarvitaanko sitä kyseisiin tarkoituksiin. Kyseisen ajanjakson pituuden olisi oltava korkeintaan kuusi kuukautta. Terrorismirikosten torjuntaa, havaitsemista, tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten tiedon säilyttämisvelvoite rajataan koskemaan tietoja, joilla on todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien riskien ehkäisemiseksi.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on riittävästi aikaa käynnistää tarkasteluprosessi ja jotta lainvalvontaviranomaisilla on pääsy terrorismirikoksen tutkinnan ja syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan tarkastelun suorittaman viranomaisen pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi ajaksi, jos käynnistettyä uudelleentarkastelumenettelyä ei ole kuuden kuukauden kuluessa saatettu päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi olla riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat säilyttää tutkintoihin liittyvät tarvittavat todisteet ja jotta voidaan säilyttää tasapaino niiden perusoikeuksien toteutumiseen nähden, joita asia koskee.
(22)  Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on riittävästi aikaa käynnistää tarkasteluprosessi tai jotta lainvalvontaviranomaisilla on pääsy terrorismirikoksen tutkinnan ja syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan tarkastelun suorittaman viranomaisen pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi ajaksi, jos käynnistettyä uudelleentarkastelua tai oikeussuojaa koskevaa menettelyä ei ole kuuden kuukauden kuluessa saatettu päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi myös olla riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat säilyttää tutkintoihin ja syytteeseenpanoon liittyvän tarvittavan materiaalin ja jotta voidaan säilyttää tasapaino niiden perusoikeuksien toteutumiseen nähden, joita asia koskee.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Säilytyspalvelun tarjoajien terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen avoimuus on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajien vastuullisuuden parantamiseksi käyttäjiin nähden ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi digitaalisiin sisämarkkinoihin. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset tiedot terroristisen sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja poistamiseen liittyvistä toimista.
(24)  Säilytyspalvelun tarjoajien terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen avoimuus on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajien vastuullisuuden parantamiseksi käyttäjiin nähden ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi digitaalisiin sisämarkkinoihin. Vain kyseisenä vuonna poistomääräyksen saaneet säilytyspalvelun tarjoajat olisi velvoitettava julkaisemaan vuosittainen avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset tiedot terroristisen sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja poistamiseen liittyvistä toimista.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
(24 a)  Viranomaisten, joilla on valta antaa poistamismääräyksiä, olisi myös julkaistava avoimuusselostuksia, jotka sisältävät tietoja annettujen määräysten lukumäärästä, kieltäytymisten lukumäärästä, tunnistetun ja terrorismirikoksia koskevaan tutkintaan ja syytteeseen johtaneen laittoman terroristisen sisällön lukumäärästä sekä sellaisten tapausten lukumäärästä, joissa sisältö on virheellisesti tunnistettu terroristiseksi.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja varmistettava, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla.
(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevan vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja varmistettava, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä ilmoittamista sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, olisi annettava pyynnöstä. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle.
(26)  SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, kuten poistamisen tai pääsyn estämisen syyt ja niiden toimien oikeusperusta, joiden nojalla tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Olosuhteista riippuen säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän asetuksen mukaisesti. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin sekaantumisen välttämiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan säilytyspalvelun tarjoajille poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia ilmoituksia. Europol voi antaa tukea tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanoa varten nykyisen toimeksiantonsa ja voimassa olevan lainsäädäntökehyksen mukaisesti.
(27)  Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin sekaantumisen välttämiseksi ja asianomaisten palveluntarjoajien kustannusten minimoimiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan säilytyspalvelun tarjoajille poistamismääräyksiä. Europol voi antaa tukea tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanoa varten nykyisen toimeksiantonsa ja voimassa olevan lainsäädäntökehyksen mukaisesti.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)
(27 a)  Europolin antamat sisältöä koskevat ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla olevasta tietynlaisesta sisällöstä. Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa. Siksi on tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat tekevät yhteistyötä Europolin kanssa ja arvioivat sisältöä koskevia Europolin ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko sisältö sen perusteella, että se ei ole yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa täytäntöön tätä asetusta Europolin toimeksianto, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksessa (EU) 2016/7941 a, pysyy muuttumattomana.
__________________
1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Ennakoivien toimenpiteiden tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään käydessään keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien kanssa tiettyjen ennakoivien toimenpiteiden määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Vastaavasti yhteistyötä tarvitaan myös seuraamuksia koskevien sääntöjen käyttöönotossa sekä seuraamusten täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa.
(28)  Säilytyspalvelun tarjoajien toimenpiteiden tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään käydessään keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien kanssa poistamismääräysten ja erityistoimenpiteiden määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi Vastaavasti yhteistyötä tarvitaan myös seuraamuksia koskevien sääntöjen käyttöönotossa sekä seuraamusten täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  On olennaisen tärkeää, että seuraamusten määräämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta ja niistä seuraavista keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja asianosaisen toimivaltaisen viranomaisen välillä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava asianmukaiset viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa viipymättä.
(29)  On olennaisen tärkeää, että seuraamusten määräämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat täysin tietoisia poistamismääräysten antamisesta ja niistä seuraavista keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja muiden jäsenvaltioiden asianosaisten toimivaltaisten viranomaisten välillä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava asianmukaiset ja suojatut viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa viipymättä.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla.
(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ripeän käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ripeää käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee. Jos jokin muu jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla pitäisi olla oikeus panna määräyksensä täytäntöön ei-rankaisevilla pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.
(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee. Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien olisi kirjallisesti nimettävä itselleen laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano.
(35)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien olisi kirjallisesti nimettävä itselleen laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat käyttää tavanomaista oikeudellista edustajaansa, mikäli tämä kykenee täyttämään tämän asetuksen mukaiset tehtävät.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä toimivaltainen viranomainen. Tämä toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita uuden viranomaisen perustamista vaan tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä asetuksessa edellytetään poistamismääräysten ja ilmoitusten antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden valvomisesta ja seuraamusten määräämisestä vastaavien viranomaisten nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, kuinka monta viranomaista ne haluavat nimetä näihin tehtäviin.
(37)  Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi oikeusviranomainen tai toiminnallisesti riippumaton hallintoviranomainen. Tämä vaatimus ei välttämättä edellytä uuden viranomaisen perustamista vaan tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä asetuksessa edellytetään poistamismääräysten antamisesta, erityistoimenpiteiden valvomisesta ja seuraamusten määräämisestä vastaavan viranomaisen nimeämistä. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen tiedoksi komissiolle, jonka olisi julkaistava verkossa tiedot kunkin jäsenvaltion toimivaltaisesta viranomaisesta. Verkkorekisterin olisi oltava helposti saatavilla, jotta säilytyspalvelun tarjoajat voivat todentaa poistamismääräysten aitouden nopeasti.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Seuraamukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet soveltuvin osin. Erityisen vakavia seuraamuksia on annettava siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka koskee terroristisen sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa määräyksen vastaanottamisesta. Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia noudattaen kuitenkin ne bis in idem -periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen samalla, että kyseisiä rangaistuksia annettaessa huomioidaan järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava, missä määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin voidaan kohdentaa seuraamuksia. Jäljempänä esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä koskevia seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua raportointipyyntöä koskevan velvoitteen osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.
(38)  Seuraamukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet soveltuvin osin. Seuraamuksia olisi annettava siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoajat järjestelmällisesti ja jatkuvasti jättävät noudattamatta tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan. Jäljempänä esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä koskevia seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 artiklan 4 kohdan mukaisten erityisten lisätoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevasta pyynnöstä johtuvan velvoitteen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. Toimivaltaisen viranomaisen olisi myös otettava huomioon se, onko säilytyspalvelun tarjoaja startup- tai pk-yritys, ja määritettävä tapauskohtaisesti, pystyykö tämä noudattamaan annettua määräystä asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
(41)  Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta. Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi perustettava yksityiskohtainen ohjelma tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.
(41)  Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta, mukaan lukien tiedot niiden tapausten lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu niihin liittyviä syytetoimia tämän asetuksen seurauksena. Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi perustettava yksityiskohtainen ohjelma tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale
(42)  Täytäntöönpanokertomuksen löydösten ja päätelmien sekä seurannan tulosten perusteella komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Arvioinnin olisi perustuttava viiteen eri kriteeriin, joita ovat tehokkuus, tuloksellisuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n lisäarvo. Siinä arvioidaan tämän asetuksen mukaisten erilaisten operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet terroristisen sisällön havaitsemisen, tunnistamisen ja poistamisen tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia kolmansien osapuolten oikeuksiin ja intresseihin, ja siinä on tarkasteltava sisällöntarjoajille tiedottamista koskevaa vaatimusta.
(42)  Täytäntöönpanokertomuksen löydösten ja päätelmien sekä seurannan tulosten perusteella komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi yhden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Arvioinnin olisi perustuttava seitsemään eri kriteeriin, joita ovat tehokkuus, tarpeellisuus, oikeasuhteisuus, tuloksellisuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n lisäarvo. Siinä olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisten erilaisten operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet terroristisen sisällön havaitsemisen, tunnistamisen ja poistamisen tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin, mukaan lukien sananvapaus ja vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, elinkeinovapaus sekä oikeus yksityisyyteen ja oikeus henkilötietojen suojaan. Komission olisi myös arvioitava mahdollisia vaikutuksia kolmansien osapuolten oikeuksiin ja intresseihin ja tarkasteltava sisällöntarjoajille tiedottamista koskevaa vaatimusta.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisen sisällön levittämiseen verkossa. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan kohdennetut yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on puuttua säilytyspalvelujen väärinkäyttöön terroristisen sisällön julkiseen levittämiseen verkossa. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava estääkseen terroristisen sisällön levittämisen palvelujensa kautta ja varmistaakseen tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen pikaisesti;
a)  kohtuullisia ja oikeasuhteisia huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava puuttuakseen terroristisen sisällön julkiseen levittämiseen palvelujensa kautta ja varmistaakseen tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen pikaisesti;
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.
b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi unionin lainsäädännön mukaisesti ja tarjoten sopivat suojatoimet, jotta voidaan turvata sananvapaus ja vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.  Tätä asetusta sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.
2.  Tätä asetusta sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat yleisölle palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Tätä asetusta ei sovelleta sisältöön, jota levitetään opetus-, taide-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa tai terroritoiminnan vastaisessa tiedotuksessa eikä sisältöön, jossa esitetään kärkeviä tai kiistanalaisia näkemyksiä julkisen keskustelun yhteydessä.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja oikeuksia, vapauksia ja periaatteita eikä sen soveltaminen rajoita sananvapautta, lehdistönvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön perusperiaatteita.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2000/31/EY soveltamista.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
-1)  ’tietoyhteiskunnan palveluilla’ direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja palveluja.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta kolmansien osapuolien saataville;
1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta yleisön saataville; Tämä koskee vain sovelluskerroksen tasolla yleisölle tarjottuja palveluita. Pilvi-infrastruktuurin tarjoajien ja pilvipalvelujen tarjoajien ei katsota olevan säilytyspalvelun tarjoajia. Tämä ei koske myöskään direktiivissä (EU) 2018/1972 tarkoitettuja sähköisiä viestintäpalveluja.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2)  ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka on tarjonnut tiedot, jotka säilytyspalvelun tarjoaja säilyttää tai on säilyttänyt käyttäjän pyynnöstä;
2)  ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka on tarjonnut tiedot, jotka säilytyspalvelun tarjoaja säilyttää tai on säilyttänyt ja asettanut yleisön saataville käyttäjän pyynnöstä;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4)  ’terrorismirikoksilla’ direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä rikoksia;
Poistetaan.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale
5)  ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai useampaa tiedoista, joilla
5)  ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai useampaa materiaalia, joilla
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta
a)  yllytetään terrorismirikoksiin tai ylistetään terrorismirikoksia, myös ihannoimalla, ja siten aiheutetaan terroritekojen toteuttamisen vaara;
a)  yllytetään jonkin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseen, jos tällainen toiminta suoraan tai välillisesti, kuten terroritekojen ihannointi, edistää terrorismirikosten tekemistä ja siten aiheuttaa yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
b)  kannustetaan osallistumaan terrorismirikoksiin;
b)  houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää tekemään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuja terrorismirikoksia tai osallistumaan niiden tekemiseen aiheuttaen siten yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
c)  edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun terroristiryhmään tai tukemaan tällaista ryhmää;
c)  houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää osallistumaan terroristiryhmän toimintaan, myös toimittamalla tietoja tai aineellisia resursseja tai rahoittamalla sen toimintaa jollakin direktiivin (EU) 2017/541 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla aiheuttaen siten yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta
d)  annetaan ohjeita menetelmistä tai tekniikoista terrorismirikosten toteuttamiseksi;
d)  annetaan ohjeita räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä varten tai muista menetelmistä tai tekniikoista, joiden tarkoituksena on tehdä jokin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltu rikos tai edistää sen tekemistä.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi)
d a)  kuvaillaan jonkin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa luetellun rikoksen tekemistä ja siten aiheutetaan yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaara;
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista kolmansien osapuolien saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;
6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista yleisön saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
8)  ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa asiaankuuluvan unionin elimen säilytyspalvelun tarjoajalle tekemää ilmoitusta tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden tarkoituksena on estää terroristisen sisällön levittäminen;
Poistetaan.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
9 a)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ yhtä nimettyä oikeusviranomaista tai toiminnallisesti riippumatonta hallintoviranomaista jäsenvaltiossa.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä ottaen asianmukaisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset toimet käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä ottaen kaikissa olosuhteissa asianmukaisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tietojen ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa ja välttäen sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Nämä toimet eivät saa merkitä säilytyspalvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa välittämiään tai tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvollisuutta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä määräykset terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi ja sovellettava niitä.
Poistetaan.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat saavat tiedon palveluissaan saatavilla olevasta terroristisesta sisällöstä, niiden on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisestä sisällöstä ja poistettava se ripeästi.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka täyttävät direktiivissä (EU) 2018/1808 säädetyt videonjakoalustan tarjoajien määritelmän kriteerit, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet puuttuakseen terroristisen sisällön levittämiseen direktiivin (EU) 2018/1808 28 b artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Toimivaltaisella viranomaisella on oltava valtuudet tehdä päätös, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen.
1.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on oltava valtuudet tehdä poistamispäätös, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen kaikissa jäsenvaltioissa.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltion, jossa ei sijaitse säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka ja jossa sillä ei ole laillista edustajaa, toimivaltainen viranomainen voi pyytää terroristiseen sisältöön pääsyn estämistä ja panna tämän pyynnön täytäntöön omalla alueellaan.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Jos asianomainen toimivaltainen viranomainen ei ole aikaisemmin antanut poistamismääräystä säilytyspalvelun tarjoajalle, sen on otettava yhteyttä säilytyspalvelun tarjoajaan ja annettava tietoa menettelyistä ja sovellettavista määräajoista vähintään 12 tuntia ennen poistamismääräyksen antamista.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen tunnin kuluessa poistamismääräysten vastaanottamisesta.
2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen mahdollisimman pian poistamismääräysten vastaanottamisesta.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  tiedot poistamismääräyksen antaneesta toimivaltaisesta viranomaisesta ja toimivaltaisen viranomaisen suorittama poistamismääräyksen todentaminen;
a)  poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen tunnistaminen sähköisen allekirjoituksen perusteella ja toimivaltaisen viranomaisen suorittama poistamismääräyksen todentaminen;
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, vähintään viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin;
b)  yksityiskohtainen selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, ja viittaamalla erityisesti 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin;
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)  URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen;
c)  tarkka URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – f alakohta
f)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista;
f)  helposti ymmärrettävät tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista, mukaan lukien toimivaltaiselle viranomaiselle osoitettava muutoksenhaku sekä muutoksenhaku tuomioistuimessa ja muutoksenhaun määräajat;
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – g alakohta
g)  tapauksen mukaan 11 artiklassa tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.
g)  silloin kun se on tarpeellista ja oikeasuhteista, 11 artiklassa tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Toimivaltaisen viranomaisen on säilytyspalvelun tarjoajan tai sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava yksityiskohtainen selvitys perusteluista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.
Poistetaan.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
5.  Toimivaltaisten viranomaisten on osoitettava poistamismääräykset säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä, jotka mahdollistavat lähettäjän todentamisen, myös määräyksen lähettämisen ja vastaanottamisen päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden.
5.  Toimivaltaisen viranomaisen on osoitettava poistamismääräykset säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä, jotka mahdollistavat lähettäjän todentamisen, myös määräyksen lähettämisen ja vastaanottamisen päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta
6.  Säilytyspalvelun tarjoajien on kuitattava vastaanottaminen ja ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä ja erityisesti ilmoitettava toteutusajankohta käyttäen liitteessä II olevaa mallia.
6.  Säilytyspalvelun tarjoajien on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä ja erityisesti ilmoitettava toteutusajankohta käyttäen liitteessä II olevaa mallia.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta johtumattoman tosiasiallisen mahdottomuuden vuoksi, sen on ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun esitetyt syyt eivät enää päde.
7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta johtumattoman tosiasiallisen mahdottomuuden tai teknisen tai toiminnallisen syyn vuoksi, sen on ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun esitetyt syyt eivät enää päde.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 8 kohta
8.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä, koska siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun selvennykset on annettu.
8.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi kieltäytyä noudattamasta poistamismääräystä, jos siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa määräyksen noudattamiseksi. Sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun selvennykset on annettu.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta
9.  Poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien toimenpiteiden toteuttamista valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, kun poistamismääräyksestä tulee lopullinen. Poistamismääräyksestä tulee lopullinen, kun siihen ei ole haettu muutosta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai kun se on vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.
9.  Poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle erityistoimenpiteiden toteuttamista valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, kun poistamismääräyksestä tulee lopullinen. Poistamismääräyksestä tulee lopullinen, kun siihen ei ole haettu muutosta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai kun se on vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
4 aartikla (uusi)
4 a  artikla
Poistamismääräyksiä koskeva kuulemismenettely
1.  Toimivaltaisen viranomaisen, joka antaa poistamismääräyksen 4 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, on toimitettava jäljennös poistamismääräyksestä 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, samaan aikaan, kun se toimitetaan säilytyspalvelun tarjoajalle 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
2.  Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että poistamismääräys voi vaikuttaa kyseisen jäsenvaltion perustavanlaatuisiin etuihin, sen on ilmoitettava asiasta poistamismääräyksen antavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Poistamismääräyksen antavan viranomaisen on otettava nämä seikat huomioon ja tarvittaessa peruttava poistamismääräys tai muutettava siitä.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
4 bartikla (uusi)
4 b  artikla
Yhteistyömenettely toisen poistamismääräyksen antamiseksi
1.  Kun toimivaltainen viranomainen on antanut poistamismääräyksen 4 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, kyseinen viranomainen voi ottaa yhteyttä sen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, pyytääkseen, että myös jälkimmäinen toimivaltainen viranomainen antaa poistamismääräyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on joko annettava poistamismääräys tai kieltäydyttävä antamasta määräystä mahdollisimman pian mutta viimeistään tunnin kuluessa siitä, kun siihen on otettu yhteyttä 1 kohdan mukaisesti, ja sen on ilmoitettava päätöksestään ensimmäisen määräyksen antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.
3.  Jos sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa päätoimipaikka sijaitsee, tarvitsee pidempään kuin tunnin tehdäkseen oman arvionsa sisällöstä, sen on lähetettävä kyseiselle säilytyspalvelun tarjoajalle pyyntö sisältöön pääsyn estämisestä tilapäisesti enintään 24 tunniksi, ja tänä aikana toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä arvio ja lähetettävä poistamismääräys tai peruttava pääsyn estämisestä tehty pyyntö.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
5 artikla
Poistetaan.
Sisältöä koskevat ilmoitukset
1.  Toimivaltainen viranomainen tai asiaankuuluva unionin elin voi lähettää säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä koskevan ilmoituksen.
2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava toiminnalliset ja tekniset toimenpiteet, joilla helpotetaan toimivaltaisten viranomaisten tai tarvittaessa unionin elinten palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön pikaista arviointia.
3.  Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.
4.  Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien perustelut sille, miksi sisältöä pidetään terroristisena, URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen sisällön tunnistamisen.
5.  Säilytyspalvelun tarjoajan on ensisijaisesti arvioitava sisältöä koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö suhteessa omiin ehtoihinsa ja edellytyksiinsä sekä päätettävä, poistetaanko kyseinen sisältö tai estetäänkö siihen pääsy.
6.  Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai asiaankuuluvalle unionin elimelle arvioinnin tulos ja sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta toteutettavien toimien ajankohta.
7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo, että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaisille viranomaisille tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja täsmennettävä, mitä lisätietoja tai selvennyksiä tarvitaan.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko
Ennakoivat toimenpiteet
Erityistoimenpiteet
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tarvittaessa toteutettava ennakoivia toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia ja niissä on otettava huomioon terroristiselle sisällölle altistumisen riski ja taso, käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.
1.  Säilytyspalvelun tarjoajat voivat toteuttaa erityistoimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön julkiselta levittämiseltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1808 ja direktiivin 2000/31/EY soveltamista. Näiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita, kohdennettuja ja oikeasuhteisia, ja niissä on kiinnitettävä erityistä huomiota terroristiselle sisällölle altistumisen riskiin ja tasoon, käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään vuosittain selvityksen niistä erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut, myös automaattisia välineitä käyttäen, seuraavien varmistamiseksi:
Poistetaan.
a)  sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;
b)  terroristisen sisällön havaitseminen, tunnistaminen ja nopea poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.
Tällainen pyyntö on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle.
Selvityksissä on oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia, mukaan lukien mahdollisesti käytettävien automaattisten välineiden ja käytettävien ihmisen suorittaman valvonnan ja tarkistusten mekanismien toiminta.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Jos 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdan mukaisesti toteutetut ja raportoidut toimenpiteet eivät ole riittäviä lieventämään ja hallitsemaan altistumisen riskiä ja tasoa, se voi pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä. Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden erityisten toimenpiteiden, joita säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen ja niiden toteutusaikataulujen määrittämiseksi.
Poistetaan.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
4.  Jos kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla määrätään tarvittavista erityisistä lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä on otettava huomioon erityisesti säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen. Tällainen päätös on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen määrittämien toimenpiteiden toteuttamisesta.
4.  Kun on vahvistettu, että säilytyspalvelun tarjoaja on saanut huomattavan määrän poistamismääräyksiä, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi lähettää pyynnön tarvittavista, oikeasuhteisista ja tehokkaista erityisistä lisätoimenpiteistä, jotka säilytyspalvelun tarjoajan on pantava täytäntöön. Toimivaltainen viranomainen ei saa asettaa yleistä valvontavelvoitetta eikä määrätä automaattisten välineiden käytöstä. Pyynnössä on otettava huomioon erityisesti toimenpiteiden tekninen toteutettavuus, säilytyspalvelun tarjoajan koko ja taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa. Tällainen pyyntö on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen määrittämien toimenpiteiden toteuttamisesta.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.
5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 4 kohdan mukaista pyyntöä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty poistamismääräyksen tai 4 ja 6 kohdan mukaisten erityistoimenpiteiden seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä,
a)  hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä tai oikeussuojakeinoja käytettäessä,
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  terrorismirikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä syyttämisessä.
b)  lainvalvontaviranomaisten suorittamassa terrorismirikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä syyttämisessä.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden kuukauden ajan. Toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä.
2.  Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden kuukauden ajan ja poistettava tämän jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen sisältö on säilytettävä määrätyn lisäajan vain, jos se on tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä tai oikeussuojakeinoja käytettäessä. Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu siihen liittyvä data siihen saakka, kunnes lainvalvontaviranomainen vastaa säilytyspalvelun tarjoajan 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tekemään ilmoitukseen.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko
Avoimuusvelvoitteet
Säilytyspalvelun tarjoajien avoimuusvelvoitteet
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi, mukaan lukien tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien toimenpiteiden ja myös automaattisten välineiden toiminnasta.
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tapauksen mukaan esitettävä selkeästi ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi, mukaan lukien tapauksen mukaan mielekäs selitys erityistoimenpiteiden toiminnasta.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista.
2.  Säilytyspalvelun tarjoajien, joille annetaan tai on annettu poistamismääräys kyseisenä vuonna, on asetettava vuosittain julkisesti saataville avoimuusselostus terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;
b)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä, erityisesti jos on käytetty automatisoitua tekniikkaa;
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)  terrorististen sisältöjen lukumäärä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai ennakoivien toimenpiteiden seurauksena;
c)  terrorististen sisältöjen lukumäärä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty poistamismääräyksen tai erityistoimenpiteiden seurauksena, ja niiden määräysten lukumäärä, joiden sisältöä ei ole poistettu 4 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti, sekä kieltäytymisen syyt.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – d alakohta
d)  yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja niiden tulokset.
d)  valitusmenettelyjen lukumäärä ja niiden tulokset sekä oikeudellisia menettelyjä koskevat toimet, mukaan lukien niiden tapausten lukumäärä, joissa on todettu, että sisältö on virheellisesti tunnistettu terroristiseksi sisällöksi.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
8 aartikla (uusi)
8 a  artikla
Toimivaltaisten viranomaisten avoimuusvelvoitteet
1.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset, joissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
a)  annettujen poistamismääräysten lukumäärä, poistamisten lukumäärä sekä niiden poistamismääräysten lukumäärä, joihin on vastattu kieltävästi tai jotka on jätetty huomiotta;
b)  tutkintaan ja syytteeseenpanoon johtaneen tunnistetun terroristisen sisällön lukumäärä ja sellaisten tapausten lukumäärä, joissa sisältö oli virheellisesti tunnistettu terroristiseksi sisällöksi;
c)  toimivaltaisten viranomaisten 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti pyytämien toimenpiteiden kuvaus.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko
Ennakoivien toimenpiteiden käyttöä ja toteuttamista koskevat suojatoimet
Erityistoimenpiteiden käyttöä ja toteuttamista koskevat suojatoimet
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta tämän asetuksen mukaisia automaattisia välineitä, niiden on otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja.
1.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta automaattisia välineitä, niiden on otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka tapauksessa jos tarvitaan yksityiskohtainen arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä terroristisena.
2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jotka koskevat sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä koskevan päätöksen asianmukaisuutta, erityisesti mitä tulee sananvapauteen sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevaan vapauteen.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
9 aartikla (uusi)
9 a  artikla
Tehokkaat oikeussuojakeinot
1.  Sisällöntarjoajilla, joiden sisältö on poistettu tai siihen pääsy on estetty poistamismääräyksen seurauksena, sekä säilytyspalvelun tarjoajilla, jotka ovat saaneet poistamismääräyksen, on oltava oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokkaita menettelyjä tämän oikeuden käyttöä varten.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista.
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tehokas ja saatavilla oleva mekanismi, jonka avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy on estetty 6 artiklan mukaisten erityistoimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tutkittava jokainen vastaanottamansa valitus ripeästi ja palautettava sisältö viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua. Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta.
2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tutkittava jokainen vastaanottamansa valitus ripeästi ja palautettava sisältö viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua. Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta kahden viikon kuluessa valituksen vastaanottamisesta ja annettava selitys, jos säilytyspalvelun tarjoaja päättää olla palauttamatta sisältöä. Sisällön palauttaminen ei estä käynnistämästä muita oikeustoimia säilytyspalvelun tarjoajan tai toimivaltaisen viranomaisen päätöstä vastaan.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Kun säilytyspalvelun tarjoajat poistavat terroristista sisältöä tai estävät pääsyn siihen, niiden on annettava sisällöntarjoajalle tiedot terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.
1.  Kun säilytyspalvelun tarjoajat poistavat terroristista sisältöä tai estävät pääsyn siihen, niiden on annettava sisällöntarjoajalle kattavat ja tiiviisti esitetyt tiedot terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä sekä mahdollisuuksista riitauttaa päätös, ja niiden on annettava tälle pyynnöstä jäljennös 4 artiklan mukaisesti annetusta poistamismääräyksestä.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen syistä ja mahdollisuuksista vastustaa päätöstä.
Poistetaan.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen viranomainen päättää, että syitä on oltava paljastamatta yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – esimerkiksi terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään kuin on tarpeen, mutta enintään [neljä] viikkoa päätöksestä. Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.
3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen viranomainen päättää puolueettoman näytön perusteella ja kyseisen päätöksen oikeasuhteisuuden ja tarpeellisuuden huomioon ottaen, että syitä on oltava paljastamatta yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – esimerkiksi terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään kuin on tarpeen, mutta enintään neljä viikkoa päätöksestä. Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tämän asetuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tämän asetuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja että niiden riippumattomuudesta on vahvat takeet.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko
Säilytyspalvelun tarjoajien, toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten välinen yhteistyö
Säilytyspalvelun tarjoajien, toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa toimivaltaisten unionin elinten välinen yhteistyö
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten, kuten Europolin, kanssa poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten osalta, jotta voidaan välttää päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin puuttuminen.
1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Europolin kanssa poistamismääräysten osalta, jotta voidaan välttää päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin puuttuminen.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja 18 artiklan nojalla toteutetuista täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava käyttöön asianmukaiset viestintäkanavat tai -mekanismit, joilla varmistetaan, että asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on oikea-aikaista.
2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja 18 artiklan nojalla toteutetuista täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava käyttöön asianmukaiset ja suojatut viestintäkanavat tai -mekanismit, joilla varmistetaan, että asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on oikea-aikaista.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Jäsenvaltiot ja säilytyspalvelun tarjoajat voivat halutessaan hyödyntää seuraavissa toimissa erityisiä välineitä, joihin voi tarvittaessa sisältyä asiaankuuluvien unionin elinten, kuten Europolin, perustamia välineitä:
3.  Jäsenvaltiot voivat hyödyntää seuraavissa toimissa erityisiä välineitä, joihin voi sisältyä Europolin perustamia välineitä:
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  5 artiklassa tarkoitettuihin sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät käsittely ja palaute;
Poistetaan.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)  6 artiklassa tarkoitettujen ennakoivien toimien määrittämiseen ja täytäntöönpanoon johtava yhteistyö.
c)  6 artiklassa tarkoitettujen erityistoimien määrittämiseen ja täytäntöönpanoon johtava yhteistyö.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta
4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee todisteita terrorismirikoksista, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa toimittaa kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten.
4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee terroristista sisältöä, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille. Mikäli on mahdotonta tunnistaa, mistä jäsenvaltiosta on kyse, säilytyspalvelun tarjoajan on ilmoitettava siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee, ja myös toimitettava kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten.
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean käsittelyn 4 ja 5 artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kyseiset tiedot saatetaan julkisesti saataville.
1.  Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka ovat aikaisemmin saaneet yhden tai useamman poistamismääräyksen, on perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan poistamismääräykset sähköisesti ja varmistaa poistamismääräysten nopean käsittelyn 4 artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kyseiset tiedot saatetaan julkisesti saataville.
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä ja jo(i)lla 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät tietojenvaihdot tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä ja jo(i)lla 4 artiklassa tarkoitettuihin poistamismääräyksiin liittyvät tietojenvaihdot tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on perustettava yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä jäsenvaltioiden antamiin poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot on asetettava julkisesti saataville.
Poistetaan.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei nimeä itselleen laillista edustajaa, lainkäyttövalta on kaikilla jäsenvaltioilla.
2.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja, jonka päätoimipaikka ei sijaitse EU:n jäsenvaltiossa, ei nimeä itselleen laillista edustajaa, lainkäyttövalta on kaikilla jäsenvaltioilla. Jos jäsenvaltio päättää käyttää kyseistä lainkäyttövaltaa, sen on ilmoitettava asiasta kaikille muille jäsenvaltioille.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
3.  Jos toisen jäsenvaltion viranomainen on antanut poistamismääräyksen 4 artiklan 1 nojalla, kyseisellä jäsenvaltiolla on lainkäyttövalta turvautua pakkokeinoihin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti pannakseen poistamismääräyksen täytäntöön.
Poistetaan.
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
1.  Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta joka tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö unionissa toimivaksi lailliseksi edustajakseen, joka on vastuussa toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella antamien poistamismääräysten, sisältöä koskevien ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten vastaanottamisesta, noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikan on oltava jokin niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun tarjoaja tarjoaa palvelujaan.
1.  Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta joka tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö unionissa toimivaksi lailliseksi edustajakseen, joka on vastuussa toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella antamien poistamismääräysten ja pyyntöjen vastaanottamisesta, noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikan on oltava jokin niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun tarjoaja tarjoaa palvelujaan.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1 kohdassa tarkoitettujen poistamismääräysten, sisältöä koskevien ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten vastaanotto, noudattaminen ja täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan on annettava lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja noudattaa mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.
2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1 kohdassa tarkoitettujen poistamismääräysten ja pyyntöjen vastaanotto, noudattaminen ja täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan on annettava lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja noudattaa mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen (viranomaiset), jonka (joiden) toimivaltaan kuuluu
1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä oikeusviranomainen tai toiminnallisesti riippumaton hallintoviranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  terroristisen sisällön havaitseminen ja tunnistaminen sekä terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan nojalla;
Poistetaan.
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  6 artiklassa tarkoitettujen ennakoivien toimenpiteiden toteuttamisen valvonta;
c)  6 artiklassa tarkoitettujen erityistoimenpiteiden toteuttamisen valvonta;
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaisten viranomaisten yhteydessä oleva yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä jäsenvaltioiden antamiin poistamismääräyksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot on asetettava julkisesti saataville.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimet. Komissio julkaisee kyseisen ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimet. Komissio perustaa sähköisen rekisterin, joka sisältää kaikki kyseessä olevat toimivaltaiset viranomaiset sekä nimetyt yhteyspisteet kunkin viranomaisen yhteydessä. Komissio julkaisee kyseisen ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien velvoitteita koskeviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita:
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien velvoitteita koskeviin systemaattisiin ja jatkuviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita:
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  3 artiklan 2 kohta (säilytyspalvelun tarjoajien ehdot ja edellytykset);
Poistetaan.
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  5 artiklan 5 ja 6 kohta (sisältöä koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä koskeva palaute);
Poistetaan.
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  6 artiklan 2 ja 4 kohta (ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä määräävistä päätöksistä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen);
d)  6 artiklan 4 kohta (erityistoimenpiteistä raportointi ja erityisten lisätoimenpiteiden toteuttamista koskevasta pyynnöstä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen);
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  8 artikla (avoimuus);
f)  8 artikla (säilytyspalvelun tarjoajien avoimuus);
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  9 artikla (ennakoiviin toimenpiteisiin liittyvät suojatoimet);
g)  9 artikla (erityistoimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät suojatoimet);
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – j alakohta
j)  13 artiklan 4 kohta (tiedot terrorismirikoksia koskevista todisteista);
j)  13 artiklan 4 kohta (tiedot terroristisesta sisällöstä);
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
2.  Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle kyseiset säännöt ja toimenpiteet, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki kyseisiä sääntöjä ja toimenpiteitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.
2.  Edellä 1 kohdan mukaisesti määrättyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle kyseiset säännöt ja toimenpiteet, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki kyseisiä sääntöjä ja toimenpiteitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – e alakohta
e)  säilytyspalvelun tarjoajan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso.
e)  säilytyspalvelun tarjoajan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso;
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
e a)  säilytyspalvelun tarjoajien, erityisesti komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettujen mikro- tai pienyritysten, luonne ja koko.
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta.
4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta ja jatkuvasta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – otsikko
Tekniset vaatimukset ja poistamismääräysten mallipohjaa koskevat muutokset
Tekniset vaatimukset, merkittävyyden arviointiperusteet ja poistamismääräysten mallipohjaa koskevat muutokset
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi teknisillä vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä poistamismääräysten lähettämisessä.
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi tarvittavilla teknisillä vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä poistamismääräysten lähettämisessä.
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi kriteereillä ja luvuilla, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä määrittäessään, mikä on tässä asetuksessa tarkoitettu merkittävä määrä riitauttamattomia poistamismääräyksiä.
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  tiedot annettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärästä, sellaisten terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä 4 ja 5 artiklan mukaisista vastaavista määräajoista;
a)  tiedot annettujen poistamismääräysten lukumäärästä, sellaisten terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä 4 artiklan mukaisista vastaavista määräajoista ja tiedot sellaisten vastaavien tapausten lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu niihin liittyviä syytetoimia;
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  tiedot toimivaltaisten viranomaisten esittämien sellaisten tutustumispyyntöjen määrästä, jotka koskevat säilytyspalvelun tarjoajien 7 artiklan mukaisesti säilyttämää sisältöä;
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
Komissio tekee aikaisintaan [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] arvioinnin tästä asetuksesta ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.
Komissio tekee yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä arvioinnin tästä asetuksesta ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös suojatoimien toimintaa ja vaikuttavuutta sekä asetuksen vaikutusta perusoikeuksiin, erityisesti sananvapauteen sekä vapauteen vastaanottaa ja jakaa tietoa ja yksityiselämän kunnioitusta koskevaan oikeuteen. Tämän arvioinnin yhteydessä komissio selvittää myös, onko tarpeen ja mahdollista perustaa verkossa olevaa terrorisista sisältöä käsittelevä EU:n foorumi, jonka avulla kaikki jäsenvaltiot voisivat käyttää yhtä suojattua viestintäkanavaa poistamismääräysten lähettämiseksi säilytyspalvelun tarjoajille, sekä tällaisen foorumin tehokkuutta. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
Sitä sovelletaan [kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].
Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – otsikko
OSA B: Sisältö, joka on poistettava tai johon pääsy on estettävä tunnin kuluessa:
OSA B: Sisältö, joka on poistettava tai johon pääsy on estettävä ilman aiheetonta viivytystä:
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 1 alakohta
[ ] siinä yllytetään terrorismirikoksiin tai siinä ylistetään tai ihannoidaan terrorismirikoksia (2 artiklan 5 kohdan a alakohta)
[ ] siinä yllytetään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuihin terrorismirikoksiin (2 artiklan 5 kohdan a alakohta);
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 2 alakohta
[ ] siinä kannustetaan osallistumaan terrorismirikoksiin (2 artiklan 5 kohdan b alakohta)
[ ] siinä houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää tekemään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuja terrorismirikoksia tai osallistumaan niiden tekemiseen (2 artiklan 5 kohdan b alakohta);
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 3 alakohta
[ ] siinä edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla osallistumaan tällaiseen ryhmään tai tukemaan sitä (2 artiklan 5 kohdan c alakohta)
[ ] siinä houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuun terroristiryhmän toimintaan (2 artiklan 5 kohdan c alakohta);
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 4 alakohta
[ ] siinä annetaan ohjeita menetelmistä tai tekniikoista terrorismirikosten toteuttamiseksi (2 artiklan 5 kohdan d alakohta)
[ ] siinä annetaan ohjeita menetelmistä tai tekniikoista räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistamiseksi tai käyttämiseksi tai muista menetelmistä tai tekniikoista direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltujen terrorismirikosten toteuttamiseksi (2 artiklan 5 kohdan d alakohta);
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa B – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)
[ ] siinä kuvataan direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltujen rikosten tekemistä (2 artiklan 5 kohdan e alakohta).
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
Liite I – osa G – 1 kohta
Tiedot toimivaltaisesta elimestä tai tuomioistuimesta, määräajoista ja menettelyistä poistamismääräyksen riitauttamista varten:
Tiedot toimivaltaisesta elimestä tai tuomioistuimesta, määräajoista ja menettelyistä, myös muotovaatimuksista, poistamismääräyksen riitauttamista varten:
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa B – i kohta – 1 alakohta
[ ] ylivoimainen este tai vastaanottajasta tai palveluntarjoajasta johtumaton tosiasiallinen mahdottomuus
[ ] ylivoimainen este tai vastaanottajasta tai palveluntarjoajasta johtumaton tosiasiallinen mahdottomuus tai tekninen tai toiminnallinen syy

(1) EUVL C 110, 22.3.2019, s. 67.

Päivitetty viimeksi: 24. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus