Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0331(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0193/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0193/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0421

Elfogadott szövegek
PDF 332kWORD 91k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0640),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0405/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére, (1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A8-0193/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 cím
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről
az online terrorista tartalom terjesztése elleni fellépésről
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélést. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának megerősítésével kell javítani.
(1)  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy fellép a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélés ellen, valamint hozzájárul a közbiztonsághoz az európai társadalmakban. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás szabadságára, az információk és eszmék fogadásának és megosztásának szabadságára egy nyitott és demokratikus társadalomban, továbbá a sajtószabadságra és a médiapluralizmusra vonatkozó biztosítékok megerősítésével kell javítani.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A tárhelyszolgáltatók szabályozása csak kiegészítheti a tagállamok terrorizmus elleni fellépésre irányuló stratégiáit, amelyeknek olyan offline intézkedéseket kell hangsúlyozniuk, mint a szociális munkába való befektetés, a deradikalizációs kezdeményezések és az érintett közösségekkel való kapcsolatépítés a társadalom radikalizálódásának tartós megelőzésének elérése érdekében.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
(1b)   A terrorista tartalmak az illegális online tartalmak szélesebb körű problémájának részét képezik, amelyek olyan egyéb tartalomtípusokat is magukban foglalnak, mint a gyermekek szexuális kizsákmányolása, az illegális kereskedelmi gyakorlatok, valamint a szellemi tulajdonjogok megsértése. A jogellenes tartalmak kereskedelmét gyakran terrorista és más bűnszervezetek követik el pénzmosás vagy pénzszerzés céljából a működésük finanszírozása érdekében. E probléma megoldásához a hatóságok és a szolgáltatók közötti együttműködésen alapuló, jogalkotási, nem jogalkotási és önkéntes intézkedések együttesére van szükség, az alapjogok teljes körű tiszteletben tartása mellett. Bár az illegális tartalmak jelentette fenyegetést mérsékelték az olyan sikeres kezdeményezések, mint a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre vonatkozó ágazati magatartási kódex, valamint a WeProtect Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online („WeProtect” globális szövetség a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának felszámolására) kezdeményezés, létre kell hozni a nemzeti szabályozó hatóságok illegális tartalmak eltávolítását célzó, határon átnyúló együttműködésének jogszabályi kereteit.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.
(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, a tanulási lehetőségek biztosítása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az online terrorista tartalmak jelenléte súlyos negatív következményekkel jár a felhasználók, a polgárok és a társadalom egésze, valamint az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközök és képességek fényében az online szolgáltatóknak különös társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsenek a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében.
(3)  Bár egyéb tényezőket sem szabad figyelmen kívül hagyni, az online terrorista tartalmak jelenléte ösztönzi a terrorista cselekményeket elkövető személyek radikalizálódását, és ezért súlyos negatív következményekkel jár nem csak a polgárok és a társadalom egésze, hanem az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára is, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe fényében, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközökkel és képességekkel arányos módon az online szolgáltatóknak társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsék az illetékes hatóságokat a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében, egyúttal figyelembe véve a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint az információk és eszmék fogadása és megosztása szabadságának alapvető fontosságát a nyitott és demokratikus társadalomban.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.
(4)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó – a 2000/31/EK irányelvvel létrehozott horizontális keret szerinti – intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.
__________________
__________________
7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)
7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv8 14. cikkének alkalmazását. Különösen a tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelően hozott bármely intézkedés – beleértve a proaktív intézkedéseket is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a szolgáltató elveszítse az említett rendelkezésben biztosított felelősség alóli mentességet. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.
(5)  E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv8 alkalmazását. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.
__________________
__________________
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  E rendelet meghatározza a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaéléseknek az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő megelőzésére vonatkozó szabályokat, teljes mértékben tiszteletben tartva az Unió jogrendjében és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat.
(6)  E rendelet meghatározza a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések elleni fellépésre az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő vonatkozó szabályokat, és teljes mértékben tiszteletben tartja az Unió jogrendjében ismertetett és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  E rendelet hozzájárul a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, amely a pluralista, demokratikus társadalom egyik alapköve és az Unió alapját képező értékek egyike. A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való beavatkozásnak minősülő intézkedéseknek szigorúan célzottnak kell lenniük abban az értelemben, hogy a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozására kell szolgálniuk, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét.
(7)  E rendelet célja az, hogy hozzájáruljon a közbiztonság védelméhez, és megfelelő és szilárd biztosítékokat kell létrehoznia a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás szabadságát és az információ fogadásának és közlésének szabadságát, valamint a magánélet, a családi élet és a személyes adatok védelme tiszteletben tartásához való jogot, amelyek a pluralista, demokratikus társadalom alapkövei és az Unió alapját képező értékek közé tartoznak. Minden intézkedésnek kerülnie kell a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való beavatkozást, és szigorúan célzott megközelítés révén a lehető leginkább a terrorista tartalmak terjesztése elleni fellépést kell szolgálniuk, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét. A terrorizmus elleni hatékony online intézkedések és a véleménynyilvánítás szabadságának védelme nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő és kölcsönösen megerősítő célok;
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották.
(8)  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották, valamint hogy a tartalomszolgáltatók kifogásolhassák a tárhelyszolgáltató által tett konkrét intézkedéseket.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista propagandát kezelni kell, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra és információkra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás, azok támogatása vagy azokra való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak.
(9)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztése elleni fellépés érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista tartalmak ellen fel kell lépni, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás vagy felhívás, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak, előidézve annak veszélyét, hogy e bűncselekmények egyikét vagy többet közülük szándékosan elkövetik. A fogalommeghatározásnak az olyan tartalomra is ki kell terjednie, amely útmutatást nyújt robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok, valamint vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris anyagok készítéséhez vagy használatához, illetve amelyek a terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott egyéb – például a célpontok kiválasztására használt – módszerekről és technikákról szólnak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra vagy pedig a terrorista tevékenységekkel szembeni ismeretterjesztés céljára terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell. Különösen olyan esetekben, amikor a tartalomszolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik, a terjesztett anyag eltávolításával kapcsolatos valamennyi döntés során figyelembe kell venni az Unió jogával és az Alapjogi Chartával összhangban álló, sajtó- vagy médiaszabályozás útján létrehozott újságírói normákat. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak.
_________________
_________________
9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).
9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat harmadik felek számára hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű-e. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztást és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat a harmadik felek rendelkezésére bocsátják, valamint azok a weboldalak, ahol a felhasználók kommentárokat hagyhatnak és értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának.
(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű-e. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztást és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják, valamint azok a weboldalak, ahol a felhasználók kommentárokat hagyhatnak és értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának. E rendelet nem alkalmazandó a felhőalapú szolgáltatásokra, beleértve a vállalkozások közötti felhőalapú szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan a szolgáltatónak nincsenek szerződéses jogai azt illetően, hogy ügyfelei vagy a szóban forgó ügyfelek végfelhasználói milyen tartalmat tárolnak és azt hogyan dolgozzák fel, illetve hogyan hozzák nyilvánosságra, és ahol a szolgáltatónak nincs technikai képessége az ügyfelei vagy a szolgáltatásaik végfelhasználói által tárolt adott tartalom eltávolítására.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az Unióval fennálló érdemi kapcsolat releváns a rendelet hatályának meghatározása szempontjából. Az Unióval való ilyen érdemi kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, ilyen telephely hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát annak alapján kell értékelni, hogy egy vagy több tagállamban jelentős számú felhasználó található-e, vagy a tevékenységek egy vagy több tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több tagállam felé irányuló tevékenység fennállása az összes releváns körülmény alapján állapítható meg, beleértve az olyan tényezőket is, mint az e tagállamban általában használt nyelv vagy pénznem használata, illetve az áruk és szolgáltatások megrendelésének lehetősége. A valamely tagállam felé irányuló tevékenység fennállása levezethető abból is, ha rendelkezésre áll egy alkalmazás a vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, ha helyi hirdetéseket vagy az e tagállamban használt nyelvű hirdetéseket közölnek, illetve az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezeléséből is, például abban az esetben, ha az e tagállamban általában használt nyelven kínálnak ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi kapcsolat fennállása akkor is vélelmezhető, ha a szolgáltató tevékenysége az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet10 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében egy vagy több tagállamra irányul. Másfelől az (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletben11 rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalmának való megfelelés érdekében történő puszta szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az alapon nem tekinthető az Unióban található meghatározott területre irányuló vagy azt célzó tevékenységnek.
(11)  Az Unióval fennálló érdemi kapcsolat releváns a rendelet hatályának meghatározása szempontjából. Az Unióval való ilyen érdemi kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, ilyen telephely hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát annak alapján kell értékelni, hogy egy vagy több tagállamban jelentős számú felhasználó található-e, vagy a tevékenységek egy vagy több tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több tagállam felé irányuló tevékenység fennállása az összes releváns körülmény alapján állapítható meg, beleértve az olyan tényezőket is, mint a valamely tagállamban általában használt nyelv vagy pénznem használata. A valamely tagállam felé irányuló tevékenység fennállása levezethető abból is, ha rendelkezésre áll egy alkalmazás a vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, ha helyi hirdetéseket vagy az e tagállamban használt nyelvű hirdetéseket közölnek, illetve az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezeléséből is, például abban az esetben, ha az e tagállamban általában használt nyelven kínálnak ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi kapcsolat fennállása akkor is vélelmezhető, ha a szolgáltató tevékenysége az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet10 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében egy vagy több tagállamra irányul. Másfelől az (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletben11 rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalmának való megfelelés érdekében történő puszta szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az alapon nem tekinthető az Unióban található meghatározott területre irányuló vagy azt célzó tevékenységnek.
_________________
_________________
10 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).
10 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).
11 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 601., 2018.3.2, 1. o.).
11 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 601., 2018.3.2, 1. o.).
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy megelőzzék a terrorista tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános nyomonkövetési kötelezettséget. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.
(12)  A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy fellépjenek a terrorista tartalmaknak a nyilvánosság felé történő terjesztése ellen a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános kötelezettséget arra, hogy a tárhelyszolgáltató nyomon kövesse az általa tárolt információkat, illetve nem teszik általános kötelezettséggé az illegális tevékenységekre utaló tények vagy körülmények utáni kutatást. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók átlátható, gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, az információ és eszmék fogadása és megosztása szabadságának egy nyitott és demokratikus társadalomban, valamint a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A jogrendekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak továbbra is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék. A tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós felhasználók számára.
(13)  Az eltávolítási végzésekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak továbbra is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve számukra, hogy igazságügyi hatóságot, vagy függetlenül működő közigazgatási vagy bűnüldözési hatóságokat bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja a címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő bármely elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé teszi a szolgáltató számára a hitelesség megállapítását – beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának pontosságát –, mint például biztonságos e-mail és platformok, valamint más biztonságos csatornák, beleértve a szolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban. Ez a követelmény különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet12 szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával teljesíthető.
(14)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja a tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának, és amennyiben a tárhelyszolgáltató székhelye egy másik tagállamban található, e másik tagállam illetékes hatóságának, az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő bármely elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé teszi a szolgáltató számára a hitelesség megállapítását – beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának pontosságát –, mint például biztonságos e-mail és platformok, valamint más biztonságos csatornák, beleértve a szolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban. Ez a követelmény különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet12 szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával teljesíthető.
__________________
__________________
12 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).
12 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Az illetékes hatóságok vagy az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a tárhelyszolgáltatók prioritásként értékeljék ezeket az értesítéseket, és gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem egyeztethető össze a szerződési feltételekkel. E rendeletnek az értesítésekre vonatkozó végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben13 megállapított megbízatása változatlanul fennáll.
törölve
__________________
13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos proaktív intézkedések – többek között bizonyos esetekben automatizált eszközök használata révén – alapvető szerepet játszanak az online terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések és értesítések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét.
(16)   A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos, konkrét intézkedések alapvető szerepet játszanak az online és offline terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e konkrét intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és az információ fogadásához és megosztásához fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében, különösen akkor, ha jelentős szintű a terrorista tartalomnak való kitettség és a kapott eltávolítási végzések mennyisége. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, célzott, hatékony és arányos konkrét intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ezek a konkrét intézkedések magukban foglalhatják az illetékes hatóságoknak történő rendszeres jelentéstételt, a szolgáltatások számára a terrorista tartalmak nyilvános terjesztésével szembeni védelmet biztosító intézkedésekkel foglalkozó emberi erőforrások növelését, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Ha proaktív intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára vonatkozó joga – beleértve az információk szabad fogadását és közlését is – megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy adott esetben elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek. Ez különösen fontos, amikor a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak a terrorista tartalmak felderítésére. Az automatizált eszközök használatára vonatkozó határozatokat – függetlenül attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az illetékes hatóság kérése alapján hozza meg – értékelni kell az alapul szolgáló technológia megbízhatósága és az alapvető jogokra gyakorolt hatása tekintetében.
(17)  Ha konkrét intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás szabadságára, valamint az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való szabad fogadása és közlése szabadságára vonatkozó joga megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre emelkedett eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott proaktív intézkedésekről jelentést tegyenek. Ezek lehetnek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák az olyan terrorista tartalmak újbóli feltöltését, amelyeket a kézhez kapott eltávolítási végzés vagy értesítés eredményeként eltávolítottak vagy hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy összevetik azokat az ismert terrorista tartalmat tartalmazó köz- vagy magántulajdonban lévő eszközökkel. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására, akár a piacon rendelkezésre álló, akár a tárhelyszolgáltató által kifejlesztett eszközök felhasználásával. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott proaktív intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számát, gazdasági kapacitásukat és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve).
(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságnak fel kell kérnie a jelentős számú végleges eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott konkrét intézkedésekről jelentést tegyenek. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések szükségesek, hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések szükségességének, hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések számát, annak méretét és gazdasági kapacitását és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve), valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága érdekében létrehozott biztosítékokat és a legális tartalom korlátozása eseteinek számát.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedések elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem elegendőek a kockázatok kezelésére. A konkrét proaktív intézkedések bevezetésére vonatkozó határozat elvben nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe véve a terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatokat, az illetékes hatóságok által e rendelet alapján elfogadott határozatok eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében megállapított megközelítéstől egyes olyan konkrét, célzott intézkedések tekintetében, amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági okokból szükséges. Az ilyen határozatok elfogadása előtt az illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű célok és az érintett alapvető jogok között, különösen ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a vállalkozás szabadságát, és megfelelő indokolást kell adnia.
(19)  A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges konkrét intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak köteleznie kell a tárhelyszolgáltatót a szükséges intézkedések felülvizsgálatára, valamint köteleznie kell a megfelelő, hatékony és arányos konkrét intézkedések elfogadására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem felelnek meg a szükségesség és az arányosság elvének, valamint nem elegendőek a kockázatok kezelésére. Az illetékes hatóság csak olyan konkrét intézkedéseket kérhet, amelyek végrehajtása a tárhelyszolgáltatótól ésszerűen elvárható, figyelembe véve többek között a tárhelyszolgáltatók pénzügyi és egyéb forrásait. A konkrét proaktív intézkedések végrehajtására vonatkozó kérelem nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  A tárhelyszolgáltatóknak az eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségét konkrét célok tekintetében kell meghatározni, és a szükséges időtartamra kell korlátozni. A megőrzésre vonatkozó követelményt ki kell terjeszteni a kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen adatok a kérdéses tartalom eltávolításának következményeként egyébként elvesznének. A kapcsolódó adatok magukban foglalhatnak olyan adatokat, mint például az „előfizetői adatok”, ideértve különösen a tartalomszolgáltató személyazonosságára vonatkozó adatokat, valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve például a tartalomszolgáltató általi használat dátumát és időpontját, a szolgáltatásba való belépés és kilépés időpontját, az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-címmel együtt.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  A tartalom közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való megőrzésére vonatkozó kötelezettség szükséges és indokolt annak érdekében, hogy biztosítsák az olyan tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati lehetőségeit, akinek a tartalmát eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné tették, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás eredményétől függően a szóban forgó tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. A tartalom nyomozati és ügyészi célokból történő megőrzésének kötelezettsége indokolt és szükséges, tekintettel arra az értékre, amelyet ez az anyag a terrorista tevékenység felszámolása vagy megelőzése tekintetében képvisel. Amennyiben a vállalatok az anyagot eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik, különösen a saját proaktív intézkedéseik révén, és nem tájékoztatják az érintett hatóságot, mivel megítélésük szerint az anyag nem tartozik e rendelet 13. cikke (4) bekezdésének hatálya alá, a bűnüldöző hatóságoknak nem feltétlenül van tudomása a tartalom létezéséről. Ezért a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatás céljából is indokolt a tartalom megőrzése. E célból az előírt adatmegőrzés olyan adatokra korlátozódik, amelyek valószínűleg kapcsolódnak a terrorista bűncselekményekhez, és ezért hozzájárulhatnak a terrorista bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásához vagy a közbiztonságot fenyegető súlyos kockázatok megelőzéséhez.
(21)  A tartalom közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljárás céljából való megőrzésére vonatkozó kötelezettség szükséges és indokolt annak érdekében, hogy biztosítsák az olyan tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati lehetőségeit, akinek a tartalmát eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné tették, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás eredményétől függően a szóban forgó tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. A tartalom nyomozati és ügyészi célokból történő megőrzésének kötelezettsége indokolt és szükséges, tekintettel arra az értékre, amelyet ez az anyag a terrorista tevékenység felszámolása vagy megelőzése tekintetében képvisel. Amennyiben a vállalatok az anyagot eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik, különösen a saját konkrét intézkedéseik révén, késlekedés nélkül tájékoztatniuk kell az illetékes bűnüldöző hatóságot. A terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatás céljából is indokolt a tartalom megőrzése. E célból a terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat csak meghatározott ideig szabad tárolni, amely lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok számára a tartalom ellenőrzését és annak eldöntését, hogy az említett konkrét célok érdekében szükség van-e rá. Ez az időszak nem haladhatja meg a hat hónapot. A terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatás céljából az előírt adatmegőrzés olyan adatokra korlátozódik, amelyek valószínűleg kapcsolódnak a terrorista bűncselekményekhez, és ezért hozzájárulhatnak a terrorista bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásához vagy a közbiztonságot fenyegető súlyos kockázatok megelőzéséhez.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  Az arányosság biztosítása érdekében a megőrzési időszakot hat hónapra kell korlátozni annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók számára elegendő idő álljon rendelkezésre a felülvizsgálati eljárás megindításához, és lehetővé tegyék a bűnüldözési célú hozzáférést a terrorista bűncselekmények nyomozásához és a vádeljárás lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az időszak azonban a felülvizsgálatot végző hatóság kérésére meghosszabbítható a szükséges ideig abban az esetben, amikor a felülvizsgálati eljárást megindítják, de az a hat hónapos időszakon belül nem zárul le. Ennek az időtartamnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok megőrizhessék a nyomozással kapcsolatos szükséges bizonyítékokat, miközben biztosítják az érintett alapvető jogokkal fennálló egyensúlyt.
(22)  Az arányosság biztosítása érdekében a megőrzési időszakot hat hónapra kell korlátozni annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók számára elegendő idő álljon rendelkezésre a felülvizsgálati eljárás megindításához, vagy lehetővé tegyék a bűnüldözési célú hozzáférést a terrorista bűncselekmények nyomozásához és a vádeljárás lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az időszak azonban a felülvizsgálatot végző hatóság kérésére meghosszabbítható a szükséges ideig abban az esetben, amikor a felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljárást megindítják, de az a hat hónapos időszakon belül nem zárul le. Ennek az időtartamnak elegendőnek kell lennie ahhoz is, hogy a bűnüldöző hatóságok megőrizhessék a nyomozással és a büntetőeljárással kapcsolatos szükséges anyagokat, miközben biztosítják az érintett alapvető jogokkal fennálló egyensúlyt.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos politikáinak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. A tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről.
(24)  A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos politikáinak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. Kizárólag az adott évben eltávolítási végzéseket kapott tárhelyszolgáltatóknak kötelező éves átláthatósági jelentéseket közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
(24a)  Az eltávolítási végzések kiadásában illetékes hatóságoknak továbbá átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek ismertetik az eltávolítási végzések és az elutasítások számát, a terrorista bűncselekmények felderítéséhez és büntetőeljárás lefolytatásához vezető azonosított terrorista tartalmak számát, valamint a tévesen terrorista tartalomként azonosított tartalmak számát.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék.
(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való megismerésének és megosztásának szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a határozat vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi szükségessé a tartalomszolgáltató értesítését. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az indokokról, valamint a határozat vitatásához rendelkezésre álló lehetőségekről. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről.
(26)  Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, mint az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokai és a lépések jogalapja, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a döntés vitatását. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Az átfedések és a nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében az illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Europollal az eltávolítási végzések kibocsátása, illetve a tárhelyszolgáltatóknak küldött értesítések tekintetében. E rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során az Europol a jelenlegi megbízatásával és a hatályos jogi kerettel összhangban nyújthat támogatást.
(27)  Az átfedések és a nyomozásokba való beavatkozás elkerülése, valamint az érintett szolgáltatók költségeinek minimalizálása érdekében az illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Europollal az eltávolítási végzések tárhelyszolgáltatóknak történő kibocsátása tekintetében. E rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során az Europol a jelenlegi megbízatásával és a hatályos jogi kerettel összhangban nyújthat támogatást.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)
(27a)  Az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a tárhelyszolgáltatók együttműködjenek az Europollal, prioritásként értékeljék az értesítéseit, és gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem egyeztethető össze a szerződési feltételekkel. E rendelet végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben1a megállapított megbízatása változatlanul fennáll.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  A proaktív intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak kapcsolatba kell lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal a konkrét proaktív intézkedések azonosítása, végrehajtása és értékelése tekintetében folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban. Hasonlóképpen ilyen együttműködésre van szükség a szankciókra vonatkozó szabályok elfogadásával, valamint a szankciók végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban is.
(28)  A tárhelyszolgáltatók által hozott intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak kapcsolatba kell lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal az eltávolítási végzések és a konkrét intézkedések azonosítása, végrehajtása és értékelése tekintetében folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban. Ilyen együttműködésre van szükség a szankciókra vonatkozó szabályok elfogadásával, valamint a szankciók végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban is.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság teljes körű tájékoztatást kapjon az eltávolítási végzésekről és az értesítésekről, valamint a tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes hatóság közötti azokat követően zajló információcseréről. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.
(29)  Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság teljes körű tájékoztatást kapjon az értesítésekről, valamint a tárhelyszolgáltató és a más tagállambeli érintett illetékes hatóságok közötti azokat követően zajló információcseréről. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő és biztonságos kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések és az értesítések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.
(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Mindazonáltal, amennyiben egy másik tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy végzéseiket nem büntető jellegű kényszerintézkedések – például a kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.
(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
(35)  Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatónak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének és érvényesítésének biztosítása érdekében.
(35)  Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatónak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének és érvényesítésének biztosítása érdekében. A tárhelyszolgáltatók meglévő jogi képviselőt is igénybe vehetnek, feltéve hogy az említett jogi képviselő képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes hatóságokat. Az illetékes hatóságok kijelölésére vonatkozó követelmény nem feltétlenül írja elő új hatóságok létrehozását, hanem az e rendeletben meghatározott feladatokkal a már létező szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet előírja az eltávolítási végzések és értesítések kibocsátása, a proaktív intézkedések felügyelete és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóságok kijelölését. A tagállamok döntik el, hány hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a feladatokra.
(37)  E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak ki kell jelölniük egy közös igazságügyi vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóságot. Ez a követelmény nem teszi szükségessé új hatóság létrehozását, hanem az e rendeletben meghatározott feladatokkal már létező szervet is meg lehet bízni. Ez a rendelet előírja az eltávolítási végzések kibocsátása, a konkrét intézkedések felügyelete és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóság kijelölését. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az e rendelet alapján kijelölt illetékes hatóságról, a Bizottság pedig online közzéteszi az illetékes hatóságok tagállamonkénti listáját. Az online nyilvántartásnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie annak érdekében, hogy a tárhelyszolgáltatók gyorsan ellenőrizni tudják az eltávolítási végzések hitelességét.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
(38)  Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Különösen súlyos szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja a terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi esetekben történő meg nem felelés szankcionálható, a non bis in idem és az arányosság elvének tiszteletben tartása és annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szankciók figyelembe vegyék a rendszeres mulasztást. A jogbiztonság biztosítása érdekében a rendeletnek meg kell határoznia, hogy a vonatkozó kötelezettségek milyen mértékben tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéstétel előírása alapján felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további proaktív intézkedéseket előíró határozat tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.
(38)  Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltatók rendszeresen és tartósan elmulasztják az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítését. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további konkrét intézkedések végrehajtására felhívó kérelem tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. Ezenkívül az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie azt is, hogy a tárhelyszolgáltató induló innovatív vállalkozás, illetve kis- vagy középvállalkozás-e, és eseti alapon kell elbírálnia, hogy a vállalkozás képes-e megfelelően teljesíteni az eltávolítási végzésben foglaltakat. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
(41)  A tagállamoknak információt kell gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról. Részletes programot kell létrehozni e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat a jogszabályok értékelésébe.
(41)  A tagállamoknak információt kell gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról, többek között az e rendelet következtében sikeresen felderített, kivizsgált, és büntetőeljárás alá vont terrorista bűncselekmények számáról. Részletes programot kell létrehozni e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat a jogszabályok értékelésébe.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés
(42)  A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak legkorábban e rendelet hatálybalépése után három évvel jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az értékelésnek a hatékonyság, eredményesség, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték öt kritériumán kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a rendeletben előírt különböző operatív és technikai intézkedések működését, köztük a terrorista tartalom felderítését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a harmadik felek potenciálisan érintett jogaira és érdekeire gyakorolt hatásokat, ideértve a tartalomszolgáltatók tájékoztatására vonatkozó követelmény felülvizsgálatát.
(42)  A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak e rendelet hatálybalépése után egy évvel jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az értékelésnek a hatékonyság, szükségesség, arányosság, eredményesség, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték hét kritériumán kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a rendeletben előírt különböző intézkedések működését, köztük a terrorista tartalom felderítését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a potenciálisan érintett alapvető jogokra, ezen belül a véleménynyilvánítás szabadságára, az információ fogadásának és megosztásának szabadságára, a tömegtájékoztatás szabadságához és sokszínűségéhez való jogra, a vállalkozás szabadságára, valamint a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogra gyakorolt hatásokat. A Bizottság értékeli továbbá a harmadik felek potenciálisan érintett érdekeire gyakorolt hatásokat, ideértve a tartalomszolgáltatók tájékoztatására vonatkozó követelmény felülvizsgálatát.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések megelőzésére. Különösen a következőket állapítja meg:
(1)  Ez a rendelet célzott, egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom nyilvános terjesztése céljából történő visszaélésekkel szembeni fellépésre. Különösen a következőket állapítja meg:
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül történő terjesztésének megakadályozása és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;
a)  az észszerű és arányos gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül történő nyilvános terjesztése elleni fellépésre és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködésre irányulnak.
b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére – a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való fogadása és megosztása szabadságát megfelelő biztosítékokkal védő uniós joggal összhangban –, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködés megkönnyítésére irányulnak.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ez a rendelet az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.
(2)  Ez a rendelet az Unióban a nyilvánosság számára szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Ez a rendelet nem alkalmazandó az oktatási, újságírói, művészeti vagy kutatási célokból terjesztett tartalmakra vagy a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló figyelemfelkeltő tevékenységekre, sem nyilvános viták során kifejtett, polemikusnak vagy vitathatónak tekinthető álláspontokat kifejező tartalmakra.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  E rendelet nem módosítja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében említett jogok, szabadságok és elvek tiszteletben tartásának kötelezettségét, és a véleménynyilvánítás szabadságára, a sajtószabadságra, valamint a média szabadságára és pluralizmusára vonatkozó uniós és nemzeti jog alapelveinek sérelme nélkül alkalmazandó.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  Ez a rendelet nem érinti a 2000/31/EK irányelvet.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
-1.  „információs társadalommal összefüggő szolgáltatások”: a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározott szolgáltatások.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató;
1.  „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató; Ez csak a nyilvánosság számára az alkalmazási szinten a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik. A felhőalapú infrastruktúrák szolgáltatói és a felhőszolgáltatók nem tekintendők tárhelyszolgáltatónak. Nem vonatkozik az (EU) 2018/1972 irányelvben meghatározott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra sem;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  „tartalomszolgáltató”: olyan felhasználó, aki olyan információt szolgáltatott, amelyet a felhasználó kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy tárolt;
2.  „tartalomszolgáltató”: olyan felhasználó, aki olyan tartalmi adatot szolgáltatott, amelyet a felhasználó kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy tárolt, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
4.  „terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények;
törölve
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész
5.  „terrorista tartalom”: az alábbi információk közül legalább egy:
5.  „terrorista tartalom”: az alábbi anyagok közül legalább egy:
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
a)  terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás vagy uszítás, ideértve a terrorista bűncselekmények elkövetésének dicsőítését, és ezáltal ilyen bűncselekmény elkövetésének veszélyét vonja maga után;
a)  az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetésére való felbujtás, amennyiben ez a magatartás közvetlenül vagy közvetve, például a terrorcselekmények dicsőítése révén szorgalmazza terrorista bűncselekmények elkövetését, és ezáltal egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
b)  a terrorista bűncselekményekhez való hozzájárulás ösztönzése;
b)  egy másik személynek vagy személyek egy csoportjának felbujtása az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetésére vagy azok elősegítésére, ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
c)  a terrorista csoport tevékenységeinek előmozdítása, különösen az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. pontja értelmében vett terrorista csoportban való részvétel vagy annak számára nyújtott támogatás ösztönzése által;
c)  egy másik személynek vagy személyek egy csoportjának felbujtása egy terrorista csoport tevékenységeiben való részvételre, beleértve információ vagy anyagi források nyújtását, vagy tevékenységének bármilyen módon történő finanszírozását az (EU) 2017/541 irányelv 4. cikkének értelmében, ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
d)  terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott módszerekre vagy technikákra vonatkozó oktatás.
d)  robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozó útmutatás adása az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetése vagy abban való közreműködéscéljából;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d a pont (új)
da)  az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyike elkövezésének ábrázolása, ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után;
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalom harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül;
6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalomnak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
8.  „értesítés”: az illetékes hatóság vagy adott esetben az érintett uniós szerv által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista tartalomnak tekinthető információk tekintetében küldött értesítés, amelynek célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék az említett tartalmak összeegyeztethetőségét a terrorista tartalom terjesztésének megelőzését célzó szerződési feltételeikkel;
törölve
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
9a.  „illetékes hatóság”: kijelölt kizárólagos igazságügyi hatóság vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóság az adott tagállamban;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tárhelyszolgáltatók e rendelettel összhangban megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalom terjesztése és a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.
(1)  A tárhelyszolgáltatóknak e rendelettel összhangban kell cselekedniük a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, minden körülmények között kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és az információk és eszmék fogadása és megosztása szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban, valamint tekintettel a nem terrorista tartalmak eltávolításának elkerülésére.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános kötelezettséget arra, hogy a tárhelyszolgáltató nyomon kövesse az általa továbbított vagy tárolt információkat, illetve nem teszik általános kötelezettséggé az illegális tevékenységekre utaló tények vagy körülmények utáni aktív kutatást.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalom terjesztésének megakadályozására vonatkozó rendelkezéseket szerepeltetnek és alkalmaznak szerződési feltételeikben.
törölve
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó terrorista tartalomról szereznek tudomást, az ilyen tartalomról értesíteniük kell az illetékes hatóságokat, és az ilyen tartalmat késedelem nélkül törölniük kell.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A tárhelyszolgáltatók, amelyek megfelelnek a videómegosztóplatform-szolgáltatók (EU) 2018/1808 irányelvben fogalmi kritériumainak, megfelelő intézkedéseket hoznak a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, az (EU) 2018/1808 irányelv 28b. cikke (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése értelmében.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozatot hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére.
(1)  A tárhelyszolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát fel kell hatalmazni arra, hogy eltávolítást végzést hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót az illegális terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére minden tagállamban.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Egy olyan tagállam illetékes hatósága, ahol a tárhelyszolgáltató nem rendelkezik székhellyel vagy jogi képviselővel, kérheti a terrorista tartalomhoz való hozzáférés letiltását, és ezt a kérést saját területén érvényesítheti.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Ha az érintett illetékes hatóság korábban nem adott ki eltávolítást végzés egy tárhelyszolgáltatónak, akkor az eltávolítást végzés kiadása előtt legalább 12 órával tájékoztatja a tárhelyszolgáltatót, tájékoztatást adva az eljárásokról és a vonatkozó határidőkről.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat.
(2)  A tárhelyszolgáltató késlekedés nélkül és az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság azonosítása és az eltávolítási végzés illetékes hatóság általi hitelesítése;
a)  az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság elektronikus aláírással történő azonosítása és az eltávolítási végzés illetékes hatóság általi hitelesítése;
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, legalább a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira való hivatkozással;
b)  részletes indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, és kifejezett hivatkozás a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira;
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  egységes forráshely-meghatározó (URL) és szükség esetén további információk, amelyek lehetővé teszik az említett tartalom azonosítását;
c)  pontos egységes forráshely-meghatározó (URL) és szükség esetén további információk, amelyek lehetővé teszik az említett tartalom azonosítását;
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont
f)  információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről;
f)  könnyen érthető információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről, az illetékes hatóságnál, valamint a bírósági úton rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket és a fellebbezés határidőit is beleértve;
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – g pont
g)  adott esetben a 11. cikkben említett, a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat.
g)  amennyiben ez szükséges és arányos, a 11. cikkben említett, a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat;
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
(4)  A tárhelyszolgáltató vagy a tartalomszolgáltató kérésére az illetékes hatóság részletes indokolást nyújt, a tárhelyszolgáltató azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül eleget tegyen az eltávolítási végzésnek.
törölve
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az illetékes hatóságok az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek küldik el és azt továbbítja azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen végzéseket az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton kell elküldeni, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldésének és kézhezvételének dátumát és időpontját.
(5)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek küldik el és az továbbítja azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen végzéseket az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton kell elküldeni, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldésének és kézhezvételének dátumát és időpontját.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés
(6)  A tárhelyszolgáltató visszaigazolja az átvételt, és a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot a terrorista tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről, különösen megjelölve az intézkedés időpontját.
(6)  A tárhelyszolgáltató a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot a terrorista tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről, különösen megjelölve az intézkedés időpontját.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés
(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség miatt nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, az indokok ismertetésével haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány alkalmazásával. Az (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott okok már nem állnak fenn.
(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség miatt, például technikai vagy operatív okok miatt nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, az indokok ismertetésével haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány alkalmazásával. Az (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott okok már nem állnak fenn.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés
(8)  Ha a tárhelyszolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek.
(8)  A tárhelyszolgáltató elutasíthatja az eltávolítási végzés végrehajtását, amennyiben az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt. A szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek. .
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés
(9)  Az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, proaktív intézkedések végrehajtását felügyelő illetékes hatóságot, amint az eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, ha azt az alkalmazandó nemzeti jog szerinti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, illetve azt a fellebbezést követően helybenhagyták.
(9)  Az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, konkrét intézkedések végrehajtását felügyelő illetékes hatóságot, amint az eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, ha azt az alkalmazandó nemzeti jog szerinti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, illetve azt a fellebbezést követően helybenhagyták.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)
4a. cikk
Az eltávolítási végzésekre vonatkozó konzultációs eljárás
(1)  A 4. cikk (1a) bekezdésében említett eltávolítási végzést kiadó illetékes hatóság az eltávolítási végzésnek a 4. cikk (5) bekezdése szerint a tárhelyszolgáltatóhoz történő elküldésével egy időben továbbítja az eltávolítási végzés másolatát a 17. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti azon illetékes igazságügyi hatóságához, amelynek területén a tárhelyszolgáltató székhelye található.
(2)  Amennyiben azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tárhelyszolgáltató székhelye található, alapos okkal feltételezi, hogy az eltávolítási végzés az adott tagállam alapvető érdekeit érintheti, tájékoztatja erről az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóságot. Az eltávolítási végzést kiállító hatóság figyelembe veszi ezeket a körülményeket, és szükség esetén visszavonja vagy módosítja az eltávolítási végzést.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
4 b cikk (új)
4b. cikk
További eltávolítási végzések kibocsátására irányuló együttműködési eljárás
(1)  Amennyiben az illetékes hatóság a 4. cikk (1a) bekezdése szerinti eltávolítási végzést adott ki, az említett hatóság felveheti a kapcsolatot annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, annak érdekében, hogy az utóbbi illetékes hatóság is kiadja a 4. cikk (1) bekezdése szerinti eltávolítási végzést.
(2)  Azon tagállam illetékes hatósága, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az (1) bekezdés szerinti megkereséstől számított egy órán belül kiadja az eltávolítási végzést, vagy elutasítja a végzés kiadását, és döntéséről tájékoztatja az első végzést kibocsátó illetékes hatóságot.
(3)  Azokban az esetekben, amikor a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának több mint egy órára van szüksége a tartalom értékelésére, kérelmet kell küldenie az érintett tárhelyszolgáltatónak, hogy átmenetileg és legfeljebb 24 órán keresztül függessze fel a tartalomhoz való hozzáférést, amely idő alatt az illetékes hatóság elvégzi az értékelést, és megküldi az eltávolítási végzést, illetve visszavonja a hozzáférhetetlenné tételre irányuló kérelmet.
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
5. cikk
törölve
Értesítések
(1)  Az illetékes hatóság vagy az érintett uniós szerv értesítést küldhet a tárhelyszolgáltatóknak.
(2)  A tárhelyszolgáltatók olyan operatív és technikai intézkedéseket vezetnek be, amelyek megkönnyítik az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett uniós szervek által a tárhelyszolgáltatók általi önkéntes mérlegelés céljából küldött tartalom gyors értékelését.
(3)  Az értesítést a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek kell elküldeni és továbbítani kell azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen értesítéseket elektronikus úton kell elküldeni.
(4)  Az értesítésnek kellően részletes információkat kell tartalmaznia, beleértve annak okait, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, valamint egy URL-t, és szükség esetén további olyan információkat, amelyek lehetővé teszik az értesítésben szereplő terrorista tartalom azonosítását.
(5)  A tárhelyszolgáltató a saját szerződési feltételei alapján kiemelt feladatként értékeli az értesítésben azonosított tartalmat, és dönt arról, hogy azt eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi-e.
(6)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot vagy az érintett uniós szervet az értékelés eredményéről és az értesítés eredményeként hozott intézkedések ütemezéséről.
(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató úgy ítéli meg, hogy az értesítés nem tartalmaz elegendő információt az értesítésben szereplő tartalom értékeléséhez, haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat vagy az érintett uniós szervet, meghatározva, hogy milyen további információkra vagy pontosításra van szükség.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím
Proaktív intézkedések
Konkrét intézkedések
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak és arányosaknak kell lenniük, figyelembe véve a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát és szintjét, a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.
(1)  Az (EU) 2018/1808 és 2000/31/EK irányelv sérelme nélkül a tárhelyszolgáltatók konkrét intézkedéseket tehetnek, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak nyilvános terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak, célzottnak és arányosnak kell lenniük, különös figyelemmel a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatára és szintjére, továbbá figyelembe kell venniük a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás jogának és az információk és eszmék fogadása és közlése szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság felkéri a tárhelyszolgáltatót, hogy a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, majd azt követően legalább évente nyújtson be jelentést az általa a következők érdekében hozott – többek között automatizált eszközök felhasználásával történő – konkrét proaktív intézkedésekről:
törölve
a)  a korábban terrorista tartalomnak minősített, és ezért eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozása;
b)  a terrorista tartalom észlelése, azonosítása és gyors eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele.
Az ilyen kérelmet a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni.
A jelentéseknek tartalmazniuk kell minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság számára annak értékelését, hogy a proaktív intézkedések hatékonyak-e és arányosak-e, beleértve az alkalmazott automatizált eszközök működését, valamint az alkalmazott emberi felügyeletet és ellenőrzési mechanizmusokat.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdés szerint hozott és bejelentett proaktív intézkedések nem elegendőek a kitettség kockázatának és szintjének mérsékléséhez és kezeléséhez, felkérheti a tárhelyszolgáltatót, hogy tegyen további konkrét proaktív intézkedéseket. E célból a tárhelyszolgáltató együttműködik a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatósággal annak érdekében, hogy azonosítsa a tárhelyszolgáltató által hozandó konkrét intézkedéseket, meghatározza a kulcsfontosságú célkitűzéseket és referenciaértékeket, valamint a végrehajtásukra vonatkozó határidőket.
törölve
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kérelemtől számított három hónapon belül nem sikerül megállapodásra jutni, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság határozatot hozhat, amelyben további szükséges és arányos konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. A határozat figyelembe veszi különösen a tárhelyszolgáltató gazdasági kapacitását, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságára. Az ilyen határozatot a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról.
(4)  Miután megállapításra került, hogy egy tárhelyszolgáltató jelentős számú eltávolítási végzés kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság kérelmet küldhet szükséges , arányos és hatékony további intézkedések iránt, amelyeket a tárhelyszolgáltatónak végre kell hajtania. Az illetékes hatóság nem vezethet be általános nyomonkövetési kötelezettséget, sem az automatizált eszközök használatát . A kérelem figyelembe veszi különösen a tárhelyszolgáltató méretét és gazdasági kapacitását, az intézkedések technikai kivitelezhetőségét, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, illetve a véleménynyilvánítás és az információk és eszmék fogadása és közlése szabadságának alapvető fontosságára egy nyitott és demokratikus társadalomban Az ilyen kérelmet a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról.
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (2), (3), illetve (4) bekezdés szerinti kérelmet vagy határozatot. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.
(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (4) bekezdés szerinti kérelmet. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A tárhelyszolgáltatók megőrzik az eltávolítási végzés, értesítés vagy a 4. cikk, az 5. cikk és a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések következményeként eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása eredményeként eltávolított kapcsolódó adatokat, amelyek szükségesek:
(1)  A tárhelyszolgáltatók megőrzik az eltávolítási végzés vagy a 4. cikk és a 6. cikk szerinti konkrét intézkedések következményeként eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása eredményeként eltávolított kapcsolódó felhasználói adatokat, amelyek szükségesek:
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz,
a)  közigazgatási, bírósági felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljáráshoz,
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  terrorista bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez és a vádeljárás lefolytatásához.
b)  terrorista bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez és a bűnüldöző hatóságok általi vádeljárás lefolytatásához.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat hat hónapig őrzik meg. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére hosszabb ideig őrzik meg egészen addig, amíg az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz az szükséges.
(2)  Az (1) bekezdésben említett terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat hat hónapig őrzik meg, és ezt követően törlik. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére egy további konkrét ideig őrzik meg kizárólag abban az esetben, ha, és egészen addig, amíg az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz vagy jogorvoslatokhoz az szükséges. A tárhelyszolgáltatók megőrzik a (1) bekezdés b) pontjában említett terrorista tartalmat és kapcsolódó adatokat, amíg a bűnüldöző hatóság nem reagál a tárhelyszolgáltató által a 13. cikk (4) bekezdésével összhangban tett értesítésre, de hat hónapnál nem később.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím
Átláthatósági követelmények
A tárhelyszolgáltatókra vonatkozó átláthatósági követelmények
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tárhelyszolgáltatók saját szerződési feltételeikben meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésének megelőzésére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a proaktív intézkedések működésének észszerű magyarázatát, ideértve az automatizált eszközök használatát is.
(1)  A tárhelyszolgáltatók adott esetben saját szerződési feltételeikben egyértelműen meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésének megelőzésére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a konkrét intézkedések működésének észszerű magyarázatát.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tárhelyszolgáltatók éves átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről.
(2)  Az adott évben eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatók éves átláthatósági jelentést tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  tájékoztatás a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozásával kapcsolatban hozott intézkedésekről;
b)  tájékoztatás a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozásával kapcsolatban hozott intézkedésekről, különösen amennyiben azok automatizált technológiát alkalmaznak;
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  az eltávolítási végzéseket, értesítéseket vagy a proaktív intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma;
c)  az eltávolítási végzéseket vagy a konkrét intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, valamint azon végzések száma, amelyek esetében a tartalmat nem távolították el a 4. cikk (7) bekezdésével és (8) bekezdésével összhangban, az elutasítás indoklásával együtt.
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  a panasztételi eljárások áttekintése és eredménye.
d)  a panasztételi eljárások és a bírósági felülvizsgálati kérelmek száma és eredménye, beleértve azon esetek számát, amelyekben megállapítást nyert, hogy a tartalmat tévesen minősítették terrorista tartalomnak.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)
8a. cikk
Az illetékes hatóságok átláthatósági kötelezettségei
(1)  Az illetékes hatóságok éves átláthatósági jelentést tesznek közzé, amely legalább a következő információkat tartalmazza:
a)  a kiadott eltávolítási végzések száma, az eltávolítások száma, valamint az elutasított vagy figyelmen kívül hagyott eltávolítási végzések száma;
b)  a kivizsgáláshoz és büntetőeljárás lefolytatásához vezető azonosított terrorista tartalmak száma, valamint a tévesen terrorista tartalomként azonosított tartalmak száma;
c)  az illetékes hatóságok által a 6. cikk (4) bekezdése szerint kért intézkedések leírása.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím
A proaktív intézkedések alkalmazására és végrehajtására vonatkozó biztosítékok
A konkrét intézkedések alkalmazására és végrehajtására vonatkozó biztosítékok
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók e rendelet értelmében automatizált eszközöket használnak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek.
(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek.
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
(2)  A biztosítékok adott esetben különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket foglalják magukban, és mindenképpen akkor, ha a vonatkozó összefüggések részletes értékelése szükséges annak megállapításához, hogy a tartalom terrorista tartalomnak minősül-e vagy sem.
(2)  A biztosítékok adott esetben különösen a tartalom eltávolítására vagy a tartalomhoz való hozzáférésre vonatkozó döntés megfelelőségének emberi felügyeletét és ellenőrzéseit foglalják magukban, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságához, illetve az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való szabad fogadásának és közlésének szabadságához való jog tekintetében.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)
9a. cikk
Hatékony jogorvoslatok
(1)  Azokat a tartalomszolgáltatókat, amelyek tartalmát egy eltávolítási végzést követően eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, valamint azokat a tárhelyszolgáltatókat, amelyek eltávolítási végzést kaptak, megilleti a hatékony jogorvoslathoz való jog. A tagállamoknak hatékony eljárásokat kell kidolgozniuk e jog gyakorlásának biztosítása érdekében.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 5. cikk szerinti értesítés vagy a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.
(1)  A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 6. cikk szerinti konkrét intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul megvizsgál minden hozzá beérkezett panaszt és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről tájékoztatják a panaszost.
(2)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul megvizsgál minden hozzá beérkezett panaszt és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről a panasz kézhezvételétől számított két héten belül tájékoztatják a panaszost, indokolással azokban az esetekben, ha a tárhelyszolgáltató úgy dönt, hogy nem állítja vissza a tartalmat. A tartalom visszaállítása nem zárja ki további bírósági intézkedések meghozatalát a tárhelyszolgáltató vagy az illetékes hatóság határozatával szemben.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató a terrorista tartalmat eltávolította vagy hozzáférhetetlenné tette, a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsátja a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó információkat.
(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató a terrorista tartalmat eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi, a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsátja a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó átfogó és tömör információkat, valamint a döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőségeket, és kérésre továbbítja számára a 4. cikkel összhangban kiállított eltávolítási végzés másolatát.
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tartalomszolgáltató kérelmére a tárhelyszolgáltató tájékoztatja a tartalomszolgáltatót az eltávolítás vagy hozzáférhetetlenné tétel okairól és a határozat vitatásának lehetőségeiről.
törölve
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy a közbiztonsági okokból – mint például a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása – nem lehet tájékoztatást adni, a szükséges ideig, de az említett határozattól számított [négy] hetet meg nem haladó időtartamig. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.
(3)  Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha az illetékes hatóság objektív bizonyítékok alapján, és az ilyen döntés arányosságát és szükségességét mérlegelve úgy dönt, hogy a közbiztonsági okokból – mint például a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása – nem lehet tájékoztatást adni, a szükséges ideig, de az említett határozattól számított négy hetet meg nem haladó időtartamig. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik rendelkezzenek a célok eléréséhez és az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges képességekkel és elegendő forrással.
A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik rendelkezzenek a célok eléréséhez és az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges képességekkel és elegendő forrással, a függetlenséget garantáló erős biztosítékok mellett.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím
A tárhelyszolgáltatók, az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett uniós szervek közötti együttműködés
A tárhelyszolgáltatók, az illetékes hatóságok és adott esetben az illetékes uniós szervek közötti együttműködés
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az érintett uniós szervekkel, például az Europollal az eltávolítási végzések és értesítések tekintetében a párhuzamosságok elkerülése, a koordináció fokozása és a különböző tagállamokban folytatott nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében.
(1)  A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Europollal az eltávolítási végzések tekintetében a párhuzamosságok elkerülése, a koordináció fokozása és a különböző tagállamokban folytatott nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok illetékes hatóságai a 6. cikk alapján hozott intézkedések és a 18. cikk szerinti végrehajtási intézkedések tekintetében tájékoztatják a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóságot, munkájukat koordinálják és együttműködne vele. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóság birtokában legyen minden vonatkozó információnak. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő kommunikációs csatornákat vagy mechanizmusokat, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.
(2)  A tagállamok illetékes hatóságai a 6. cikk alapján hozott intézkedések és a 18. cikk szerinti végrehajtási intézkedések tekintetében tájékoztatják a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóságot, munkájukat koordinálják és együttműködne vele. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóság birtokában legyen minden vonatkozó információnak. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő és biztonságos kommunikációs csatornákat vagy mechanizmusokat, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók dönthetnek úgy, hogy célzottadott esetben a megfelelő uniós szervek, például az Europol által létrehozott – eszközöket használnak, különösen az alábbiak elősegítése érdekében:
(3)  A tagállamok használhatnaktöbbek között az Europol által létrehozott – célzott eszközöket, különösen az alábbiak elősegítése érdekében:
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  az 5. cikk szerinti értesítésekkel kapcsolatos adatkezelés és visszajelzés;
törölve
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  együttműködés a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések azonosítása és végrehajtása céljából.
c)  együttműködés a 6. cikk szerinti konkrét intézkedések azonosítása és végrehajtása céljából.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista bűncselekmények bármely bizonyítékáról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságokat vagy a 14. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban.található A tárhelyszolgáltatók kétség esetén továbbíthatják ezt az információt az Europolnak a megfelelő nyomon követés céljából.
(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista tartalomról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságokat. Amennyiben nem állapítható meg, hogy mely tagállam érintett, a tárhelyszolgáltatóknak értesíteniük kell a 17. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban, és ezt az információt az Europolnak is továbbítják a megfelelő nyomon követés céljából.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A tárhelyszolgáltatók együttműködnek az illetékes hatóságokkal.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tárhelyszolgáltató olyan kapcsolattartó pontot hoz létre, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus úton történő fogadását, valamint biztosítja a 4. és 5. cikk szerinti gyors feldolgozásukat. Gondoskodik arról, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák.
(1)  Azok a tárhelyszolgáltatók, amelyek korábban már kézhez vettek egy vagy több eltávolítási végzést, olyan kapcsolattartó pontot hoznak létre, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések elektronikus úton történő fogadását, valamint biztosítják a 4. cikk szerinti gyors feldolgozásukat. Gondoskodik arról, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett információk meghatározzák az Unió hivatalos nyelvét vagy nyelveit – az 1/58. rendeletben említettek szerint –, amely nyelve(ke)n a kapcsolattartó ponthoz fordulhatnak és a 4. és 5. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatban további információcserét folytatnak. Ez magában foglalja annak a tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvét, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy ahol a 16. cikk szerinti jogi képviselője lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.
(2)  Az (1) bekezdésben említett információk meghatározzák az Unió hivatalos nyelvét vagy nyelveit – az 1/58/EGK rendeletben említettek szerint –, amely nyelve(ke)n a kapcsolattartó ponthoz fordulhatnak és a 4. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel kapcsolatban további információcserét folytatnak. Ez magában foglalja annak a tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvét, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy ahol a 16. cikk szerinti jogi képviselője lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok kapcsolattartó pontot hoznak létre az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.
törölve
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató nem jelöl ki jogi képviselőt, minden tagállam rendelkezik joghatósággal.
(2)  Amennyiben az a tárhelyszolgáltató, amely nem rendelkezik székhellyel a tagállamok egyikében, nem jelöl ki jogi képviselőt, minden tagállam rendelkezik joghatósággal. Amennyiben valamely tagállam gyakorolni kívánja ezt a joghatóságot, erről értesíti az összes többi tagállamot.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben egy másik tagállam hatósága a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően eltávolítási végzést adott ki, e tagállam rendelkezik joghatósággal arra, hogy nemzeti joga szerint kényszerítő intézkedéseket hozzon az eltávolítási végzés végrehajtása érdekében.
törölve
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Unión belül székhellyel nem rendelkező, de az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatónak írásban ki kell jelölnie egy jogi vagy természetes személyt az Unión belüli jogi képviselőjeként az e rendelet alapján az illetékes hatóságok által kibocsátott eltávolítási végzések, értesítések és határozatok átvétele, az azoknak való megfelelés és azok végrehajtása érdekében. A jogi képviselőnek azon tagállamok egyikében kell lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznie, ahol a tárhelyszolgáltató szolgáltatásokat nyújt.
(1)  Az Unión belül székhellyel nem rendelkező, de az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatónak írásban ki kell jelölnie egy jogi vagy természetes személyt az Unión belüli jogi képviselőjeként az e rendelet alapján az illetékes hatóságok által kibocsátott eltávolítási végzések és kérelmek átvétele, az azoknak való megfelelés és azok végrehajtása érdekében. A jogi képviselőnek azon tagállamok egyikében kell lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznie, ahol a tárhelyszolgáltató szolgáltatásokat nyújt.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tárhelyszolgáltató megbízza a jogi képviselőt az érintett tárhelyszolgáltató nevében az (1) bekezdésben említett eltávolítási végzések, értesítések, kérelmek és határozatok átvételével, az azoknak való megfeleléssel és végrehajtásukkal. A tárhelyszolgáltatók jogi képviselőjüket ellátják az illetékes hatóságokkal való együttműködéshez, valamint a határozatoknak és végzéseknek való megfeleléshez szükséges jogkörrel és erőforrásokkal.
(2)  A tárhelyszolgáltató megbízza a jogi képviselőt az érintett tárhelyszolgáltató nevében az (1) bekezdésben említett eltávolítási végzések és kérelmek átvételével, az azoknak való megfeleléssel és végrehajtásukkal. A tárhelyszolgáltatók jogi képviselőjüket ellátják az illetékes hatóságokkal való együttműködéshez, valamint a határozatoknak és végzéseknek való megfeleléshez szükséges jogkörrel és erőforrásokkal.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Minden tagállam kijelöli az alábbiak tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy hatóságokat:
(1)  Minden tagállam kijelöl egy, az alábbiak tekintetében hatáskörrel rendelkező igazságügyi vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóságot:
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a terrorista tartalmak felderítése, azonosítása és ezekről a tárhelyszolgáltatók 5. cikk szerinti értesítése;
törölve
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések végrehajtásának felügyelete;
c)  a 6. cikk szerinti konkrét intézkedések végrehajtásának felügyelete;
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A tagállamok az illetékes hatóságokon belül kijelölnek egy kapcsolattartó pontot az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon] belül a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokról. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(2)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon] belül a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokról. A Bizottság létrehoz egy online nyilvántartást, amely felsorolja az összes illetékes hatóságot és az egyes illetékes hatóságok kijelölt kapcsolattartó pontját. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:
(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek rendszeres és folyamatos megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a 3. cikk (2) bekezdése (a tárhelyszolgáltatók szerződési feltételei);
törölve
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  az 5. cikk (5) és (6) bekezdése (az értesítések értékelése és a velük kapcsolatos visszajelzések);
törölve
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  a 6. cikk (2) és (4) bekezdése (a proaktív intézkedésekről szóló jelentések és a konkrét proaktív intézkedéseket előíró határozatot követő intézkedések elfogadása);
d)  a 6. cikk (4) bekezdése (a konkrét intézkedésekről szóló jelentések és intézkedések elfogadása a további konkrét intézkedések előírásának kérelmezését követően);
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – f pont
f)  a 8. cikk (átláthatóság);
f)  a 8. cikk (a tárhelyszolgáltatók átláthatósága)
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – g pont
g)  a 9. cikk (a proaktív intézkedésekkel kapcsolatos biztosítékok);
g)  a 9. cikk (a konkrét intézkedések végrehajtásával kapcsolatos biztosítékok);
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – j pont
j)  a 13. cikk (4) bekezdése (a terrorista bűncselekmények bizonyítékaira vonatkozó tájékoztatás);
j)  a 13. cikk (4) bekezdése (a terrorista tartalomra vonatkozó tájékoztatás);
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
(2)  A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül] értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.
(2)  Az (1) cikk szerinti szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül] értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – e pont
e)  a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal.
e)  a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal;
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)
ea)  a tárhelyszolgáltatók jellege és mérete, különösen a 2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében vett mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások esetében.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés
(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 4 %-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.
(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres és folyamatos elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 4%-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – cím
Műszaki követelmények és az eltávolítási végzések sablonjainak módosítása
Műszaki követelmények, a jelentőség felmérésének kritériumai, és az eltávolítási végzések sablonjainak módosítása
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó műszaki követelmények révén kiegészítse ezt a rendeletet.
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó szükséges műszaki követelmények révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezt a rendeletet olyan kritériumokkal és számadatokkal egészítse ki, amelyeket az illetékes hatóságok annak meghatározására használnak fel, hogy mi minősül az e rendelet szerinti jelentős számú nem vitatott eltávolítási végzésnek.
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a kiadott eltávolítási végzések és értesítések száma, az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, beleértve a 4. és 5. cikk szerinti megfelelő időkereteket;
a)  a kiadott eltávolítási végzések száma, az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, beleértve a 4. cikk szerinti megfelelő időkereteket, valamint a terrorista bűncselekmények sikeres felderítése, kivizsgálása és a büntetőeljárás sikeres lefolytatása megfelelő eseteinek száma;
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a 7. cikk értelmében a tárhelyszolgáltatók által megőrzött tartalommal kapcsolatban az illetékes hatóságok által kiadott hozzáférési kérelmek számával kapcsolatos információk;
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság legkorábban [e rendelet alkalmazási időpontjától számított három év múlva] elvégzi e rendelet értékelését, és a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ideértve a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságának működését is. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatok kísérik. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.
A Bizottság e rendelet alkalmazási időpontjától számított egy év múlva elvégzi e rendelet értékelését, és a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ideértve a biztosítéki mechanizmusok működését és hatékonyságát is, valamint az alapvető jogokra, különösen a véleménynyilvánítás szabadságára, illetve az információk fogadásának és közlésének szabadságára, továbbá a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó jogra gyakorolt hatást. Ennek az értékelésnek a keretében a Bizottság jelentést készít az online terrorista tartalommal foglalkozó olyan európai platform létrehozásának szükségességéről, megvalósíthatóságáról és hatékonyságáról, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy egyetlen biztonságos kommunikációs csatornát használjanak a terrorista tartalomra vonatkozó eltávolítási végzések tárhelyszolgáltatóknak történő elküldéséhez. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatok kísérik. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés
Ezt a rendeletet [6 hónappal a hatálybalépését követően] kell alkalmazni.
Ezt a rendeletet [12 hónappal a hatálybalépését követően]-tól/től kezdődően kell alkalmazni.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – cím
B.  szakasz A tartalom, amelyet egy órán belül el kell távolítani vagy hozzáférhetetlenné kell tenni:
B.  szakasz A tartalom, indokolatlan késedelem nélkül el kell távolítani vagy hozzáférhetetlenné kell tenni:
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 1 albekezdés
[ ] terrorista bűncselekmények elkövetésére bújt fel, uszít vagy azt dicsőíti (2. cikk 5. pont a) alpont)
[ ] az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt terrorista bűncselekmények elkövetésére bujt fel (2. cikk 5. pont a) alpont);
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 2 albekezdés
[ ] terrorista bűncselekmények elkövetéséhez való hozzájárulásra ösztönöz (2. cikk 5. pont b) alpont)
[ ] más személyt vagy személyek egy csoportját arra ösztönöz, hogy kövessenek el az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt terrorista bűncselekményeket vagy segítsék elő ilyen bűncselekmények elkövetését (2. cikk 5. pont b) alpont);
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 3 albekezdés
[ ] terrorista csoport tevékenységeit támogatja, terrorista csoportban való részvételre vagy annak támogatására ösztönöz (2. cikk 5. pont c) alpont)
[ ] más személyt vagy személyek egy csoportját arra ösztönöz, hogy vegyenek részt valamely terrorista csoport az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt tevékenységeiben (2. cikk 5. pont c) alpont);
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 4 albekezdés
[ ] a terrorista bűncselekmények elkövetéséhez szükséges technikákra vonatkozó útmutatást nyújt (2. cikk 5. pont d) alpont)
[ ] az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt terrorista bűncselekmények elkövetéséhez utasítást ad vagy technikákat ismertet robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok előállítására vagy használatára, vagy egyéb specifikus módszerekre vagy technikákra vonatkozóan (2. cikk 5. pont d) alpont);
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 4 a albekezdés (új)
[ ] bemutatja az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények elkövetését (2. cikk 5. pont e) alpont).
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – G szakasz – 1 bekezdés
Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információ:
Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információ a formális követelményeket is beleértve:
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – B szakasz – i pont – 1 bekezdés
[ ] vis maior vagy nem a címzettnek, illetve a szolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség
[ ] vis maior vagy nem a címzettnek, illetve a szolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség, beleértve a technika vagy operatív okokat

(1) HL C 110., 2019.3.22., 6. o.

Utolsó frissítés: 2019. április 24.Jogi nyilatkozat