Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0331(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0193/2019

Pateikti tekstai :

A8-0193/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0421

Priimti tekstai
PDF 334kWORD 86k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Kova su teroristinio turinio sklaida internete ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0640),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0405/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą, taip pat į Kultūros ir švietimo komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0193/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos
dėl kovos su teroristinio turinio sklaida internete
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;
(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų sprendžiamas netinkamo prieglobos paslaugų naudojimo teroristiniais tikslais klausimas ir prisidedama prie viešojo saugumo Europos visuomenėse. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę, laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsaugą ir spaudos laisvės bei žiniasklaidos pliuralizmo apsaugą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Reglamentas dėl prieglobos paslaugų teikėjų gali tik papildyti valstybių narių strategijas, skirtas kovai su terorizmu, kuriose turi būti pabrėžiamos tokios priemonės, kaip investavimas į socialinį darbą, deradikalizacijos iniciatyvos ir bendradarbiavimas su susijusiomis bendruomenėmis siekiant tvarios radikalizacijos visuomenėje prevencijos.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)   teroristinis turinys yra platesnės neteisėto turinio internete, kuris apima kitas turinio formas, pvz., vaikų seksualinį išnaudojimą, neteisėtą komercinę praktiką ir intelektinės nuosavybės pažeidimus, problemos dalis. Prekybą neteisėtu turiniu dažnai vykdo teroristinės ir kitos nusikalstamos organizacijos, norėdamos išplauti pinigus ir gauti lėšų savo veiklos finansavimui. Šiai problemai spręsti reikia įvairių teisinių, neteisinių ir savanoriškų priemonių, pagrįstų valdžios institucijų ir teikėjų bendradarbiavimu visiškai laikantis pagrindinių teisių. Nors neteisėto turinio pavojus sušvelnintas įgyvendinant sėkmingas iniciatyvas, pvz., pramonės vykdomą Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą ir „WeProtect Global Alliance“, kad būtų sustabdytas vaikų seksualinis išnaudojimas internete, reikia nustatyti nacionalinių reguliavimo valdžios institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo siekiant panaikinti neteisėtą turinį teisės aktų sistemą;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys;
(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius, teikdami mokymosi galimybes, ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  teroristinio turinio pateikimas internete turi rimtų neigiamų padarinių vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir įturimas su teikiamomis paslaugomis susijusias technologines priemones ir pajėgumus, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą;
(3)  Nors teroristinio turinio pateikimas internete nėra vienintelis veiksnys, jis skatino asmenų, įvykdžiusių teroro aktus, radikalizaciją, todėl turi rimtų neigiamų padarinių piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir proporcingaiturimoms su teikiamomis paslaugomis susijusioms technologinėms priemonėms ir pajėgumams, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kompetentingoms institucijoms kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą, tuo pat metu atsižvelgiant į pagrindinę saviraiškos laisvės ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Sąjungos lygmens pastangas kovojant su teroristiniu turiniu internete, pradėtas dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti automatinį turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;
(4)  Sąjungos lygmens pastangas kovojant su teroristiniu turiniu internete, pradėtas dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones laikantis Direktyva 2000/31/EB sukurtos horizontalios sistemos, ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;
__________________
__________________
7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).
7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda galimybę pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės. Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;
(5)  šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 taikymui. Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvoje 2000/31/EB nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;
__________________
__________________
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis siekiant platinti teroristinį turinį internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, visapusiškai paisant Sąjungos teisės normomis saugomų pagrindinių teisių, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių;
(6)  šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su piktnaudžiavimu prieglobos paslaugomis siekiant platinti teroristinį turinį internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, ir jose turėtų būti visapusiškai paisoma Sąjungos teisės normomis saugomų pagrindinių teisių, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  šiuo reglamentu prisidedama prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę ir informaciją – vieno iš pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, svarbą. Priemonės, kuriomis ribojama teisė į žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama teroristinio turinio sklaidos prevencija, tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal taikomą teisę;
(7)  šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir jame turėtų būti nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę, laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą, kurios yra pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertiniai akmenys ir vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga, svarbą. Kad ir kokios būtų priemonės, jomis turėtų būti vengiama teisės į žodžio laisvę ir informaciją ribojimo ir jos turėtų būti kuo naudingesnės kovojant su teroristinio turinio sklaida vadovaujantis griežtai tikslinga strategija, tačiau tai neturėtų daryti poveikio teisei teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal taikomą teisę. Veiksmingos kovos su terorizmu priemonės internete ir žmogaus teisių apsauga yra ne vienas kitam prieštaraujantys, o vienas kitą papildantys ir sustiprinantys tikslai;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų galimybę užginčyti nurodymą pašalinti turinį tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį, teisme;
(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų galimybę užginčyti nurodymą pašalinti turinį tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį, teisme, taip pat galimybę turinio teikėjams užginčyti konkrečias priemones, kurių ėmėsi prieglobos paslaugų teikėjas;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti žalingiausią teroristinę propagandą, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, skatinama ar propaguojama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos vykdyti arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių žmonių saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;
(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų kovojama su teroristinio turinio sklaida internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį kovoti su žalingiausiu teroristiniu turiniu internete, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą, kuria kurstoma ar padedama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų prisidėti arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse, tokiu būdu sukeliant grėsmę, kad vienas ar daugiau tokių nusikaltimų gali būti įvykdyti tyčia. Į apibrėžtį taip pat turėtų būti įtrauktas turinys, kuriame pateikiami nurodymai, kaip gaminti ir naudoti sprogmenis, šaunamuosius ir bet kokius kitus ginklus, kenksmingas ar pavojingas medžiagas, taip pat chemines, biologines, radiologines ir branduolines (ChBRB) medžiagas, ir bet kokie nurodymai dėl kitų metodų ir technikos, įskaitant taikinių pasirinkimą, siekiant vykdyti teroristinius nusikaltimus. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių žmonių saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais arba siekiant didinti informuotumą apie kovą su teroristine veikla skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. Ypač tais atvejais, kai turinio teikėjas turi redakcinę atsakomybę, bet kokiame sprendime dėl išplatintos medžiagos pašalinimo turėtų būti atsižvelgiama į spaudos ar žiniasklaidos reglamente nustatytus žurnalistikos standartus, atitinkančius Sąjungos teisę ir Pagrindinių teisių chartiją. Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;
_________________
_________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo pateikta informacija, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla yra vien techninio, automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos paslaugos, jeigu informacija pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti;
(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir visuomenei teikiama jo pateikta informacija, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla yra vien techninio, automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos paslaugos, jeigu informacija pateikiama visuomenei, ir interneto svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti. Tai neturėtų būti taikoma debesijos paslaugoms, įskaitant verslo verslui teikiamas debesijos paslaugas, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas neturi sutartinių teisių, susijusių su tuo, kokį turinį jų klientai ar tokių klientų galutiniai naudotojai saugo, kaip jį apdoroja ar viešai skelbia, ir kai paslaugų teikėjas neturi techninių galimybių pašalinti jų klientų ar tokių klientų galutinių naudotojų saugomą konkretų turinį;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  esminis ryšys su Sąjunga taip pat turėtų būti svarbus elementas nustatant šio reglamento taikymo sritį. Toks esminis ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, remiantis dideliu vartotojų skaičiumi vienoje ar daugiau valstybių narių arba tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti nustatoma remiantis visomis susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai naudojama toje valstybėje narėje, arba galimybė užsakyti prekes ar paslaugas. Tikslinga veikla valstybės narės atžvilgiu taip pat galėtų būti siejama su galimybe atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų programų parduotuvėje įsigyti taikomąją programą, su vietos reklamos rodymu arba reklamos toje valstybėje narėje vartojama kalba rodymu arba su ryšių su klientais valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus ta kalba, kuri paprastai vartojama toje valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar daugiau valstybių narių, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201210 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga teikiama vien siekiant laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/30211 nustatyto draudimo diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo pagrindu negali būti laikomas veiklos orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją ar tikslinga veikla joje;
(11)  esminis ryšys su Sąjunga taip pat turėtų būti svarbus elementas nustatant šio reglamento taikymo sritį. Toks esminis ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, remiantis dideliu vartotojų skaičiumi vienoje ar daugiau valstybių narių arba tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti nustatoma remiantis visomis susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai naudojama valstybėje narėje. Tikslinga veikla valstybės narės atžvilgiu taip pat galėtų būti siejama su galimybe atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų programų parduotuvėje įsigyti taikomąją programą, su vietos reklamos rodymu arba reklamos toje valstybėje narėje vartojama kalba rodymu arba su ryšių su klientais valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus ta kalba, kuri paprastai vartojama toje valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar daugiau valstybių narių, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201210 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga teikiama vien siekiant laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/30211 nustatyto draudimo diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo pagrindu negali būti laikomas veiklos orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją ar tikslinga veikla joje;
_________________
_________________
10 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).
10 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).
11 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 601, 2018 3 2, p. 1).
11 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 601, 2018 3 2, p. 1).
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų užkertamas kelias teroristinio turinio sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys šalinamas arba prieiga naikinama nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir informaciją;
(12)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų kovojama teroristinio turinio sklaida visuomenėje jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti prievole prieglobos paslaugų teikėjams stebėti informaciją, kurią jie saugo, nei bendrąja pareiga aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti skaidriai, apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys šalinamas arba prieiga naikinama nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę, laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje ir teisės į žiniasklaidos nuomonių įvairovę.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  reikėtų suderinti procedūras ir prievoles, kurių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą, po to, kai kompetentingos institucijos atliko vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pačioms pasirinkti kompetentingas institucijas ir skirti šią užduotį administracinėms, teisėsaugos ar teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos internete greitį, šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo gavimo būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą prie jo;
(13)  reikėtų suderinti procedūras ir prievoles, kurių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų laikytis gavę nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą, po to, kai kompetentingos institucijos atliko vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pačioms pasirinkti kompetentingas institucijas ir skirti šią užduotį teisminėms institucijoms arba funkciškai nepriklausomoms administracinėms ar teisėsaugos institucijoms. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos internete greitį, šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo gavimo būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai adresatui ar kontaktiniam centrui bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį reikalavimą galima patenkinti naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/201412;
(14)  kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai prieglobos paslaugų teikėjo kontaktiniam centrui ir, jei prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra kitoje valstybėje narėje, tos valstybės narės kompetentingai institucijai bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį reikalavimą galima patenkinti naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/201412;
__________________
__________________
12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).
12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  kompetentingų institucijų ar Europolo pranešimai – veiksminga ir greita priemonė, padedanti informuoti prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine tvarka įvertintų tokius pranešimus ir skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į atitiktį savo paties nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję su pranešimais, Europolo įgaliojimai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/794, lieka nepakitę;
Išbraukta.
__________________
13 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, kurių reikia norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, proporcingos aktyvios priemonės, tam tikrais atvejais įskaitant automatinių priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su teroristiniu turiniu internete elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti informaciją įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, veiksmingų ir proporcingų aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų nebuvimas rodo menką teroristinio turinio mastą;
(16)  atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, kurių reikia norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, proporcingos konkrečios priemonės yra būtinas kovos su teroristiniu turiniu internete elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti ir perduoti informaciją, ypač kai esama didelio teroristinio turinio masto ir gaunama daug nurodymų pašalinti turinį, įvertinti, ar reikėtų imtis konkrečių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, tikslingų, veiksmingų ir proporcingų konkrečių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Šios konkrečios priemonės gali apimti reguliarų ataskaitų teikimą kompetentingoms institucijoms, žmogiškųjų išteklių didinimą vykdant priemones, kuriomis siekiama apsaugoti viešąsias paslaugas nuo teroristinio turinio sklaidos, ir keitimąsi geriausia patirtimi. Atsižvelgiant į šį vertinimą, nurodymų pašalinti turinį nebuvimas rodo menką teroristinio turinio mastą;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  nustatydami aktyvias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai teroristiniam turiniui nustatyti naudoja automatines priemones. Bet koks sprendimas naudoti automatines priemones, kurių imasi pats prieglobos paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo kompetentinga institucija, turi būti įvertintas atsižvelgiant į naudojamos technologijos patikimumą ir į daromą poveikį pagrindinėms teisėms;
(17)  nustatydami konkrečias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų teisė į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. Tai galėtų būti priemonės, kuriomis užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio turinio patikros priemonėmis. Be to, galima naudotis patikimomis techninėmis naujo teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, jau esančiomis rinkoje arba parengtomis paties prieglobos paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias aktyvias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra veiksmingos ir proporcingos ir ar prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis automatines priemones, turi reikiamus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);
(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, kompetentinga institucija turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę didelį galutinių nurodymų pašalinti turinį skaičių, praneštų, kokių konkrečių priemonių imtasi. Be to, galima naudotis patikimomis techninėmis naujo teroristinio turinio nustatymo priemonėmis. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra būtinos, veiksmingos ir proporcingos ir ar prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis automatines priemones, turi reikiamus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą, būtinumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį skaičių, jo dydį ir ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje), taip pat apsaugos priemones, taikomas siekiant apsaugoti teisę į žodžio laisvę ir informaciją, bei incidentų, kai buvo ribojamas teisėtas turinys, skaičių;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  gavusi prašymą, kompetentinga institucija turėtų užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias priemones, kurių būtina imtis. Prireikus kompetentinga institucija turėtų įpareigoti priimti tinkamas, veiksmingas ir proporcingas aktyvias priemones, jei mano, kad dabartinės priemonės yra nepakankamos norint išvengti rizikos. Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis konkrečių aktyvių priemonių iš esmės neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią su teroristinio turinio sklaida, kompetentingų institucijų remiantis šiuo reglamentu priimami sprendimai gali nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, kurias būtina priimti dėl esminių visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus kompetentinga institucija turėtų pasiekti tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos pagrįsti;
(19)  gavusi prašymą, kompetentinga institucija turėtų užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie konkrečias priemones, kurių būtina imtis. Prireikus kompetentinga institucija turėtų reikalauti, kad priglobos paslaugų teikėjas iš naujo įvertintų būtinas priemones arba kad priimtų tinkamas, veiksmingas ir proporcingas konkrečias priemones, jei mano, kad dabartinės priemonės neatitinka būtinumo ir proporcingumo principų arba yra nepakankamos norint išvengti rizikos. Kompetentinga institucija turėtų nurodyti taikyti tik tas konkrečias priemones, kurias, kaip pagrįstai manoma, prieglobos paslaugų teikėjas gali įgyvendinti, atsižvelgiant, be kita ko, į prieglobos paslaugų teikėjo finansinius ir kitus išteklius. Reikalavimas imtis konkrečių priemonių, neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais tikslais ir terminuotą laiką saugoti pašalintą turinį ir susijusius duomenis. Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip pat taikyti susijusiems duomenims tais atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys gali apimti tokius duomenis kaip prenumeratoriaus duomenys, visų pirma įskaitant duomenis, susijusius su turinio teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo naudojimosi paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;
(20)  turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais tikslais ir terminuotą laiką saugoti pašalintą turinį ir susijusius duomenis. Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip pat taikyti susijusiems duomenims tais atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys gali apimti tokius duomenis kaip prenumeratoriaus duomenys, visų pirma duomenis, susijusius su turinio teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo naudojimosi paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  prievolė išsaugoti turinį administracinės ar teisminės peržiūros tikslais yra būtina ir pagrįsta norint užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių gynimo priemones, jei jo turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, bei tokio turinio, koks jis buvo iki pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais yra būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti teroristinės veiklos sustabdymo ar prevencijos tikslais. Jei bendrovės pašalina turinį ar panaikina prieigą prie jo, visų pirma taikydamos savo pačių aktyvias priemones, ir neinformuoja apie tai atsakingų institucijų, nes mano, kad tokiu atveju šio reglamento 13 straipsnio 4 dalis nėra taikoma, teisėsaugos institucijos gali negauti informacijos apie tokio turinio egzistavimą. Todėl turinio išsaugojimas teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. Šiais tikslais reikalaujami išsaugoti duomenys apsiriboja duomenimis, kurie gali turėti sąsajų su teroristiniais nusikaltimais ir todėl gali prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo ir didelės rizikos visuomenės saugumui prevencijos;
(21)  prievolė išsaugoti turinį administracinės ar teisminės peržiūros arba teisinės gynybos tikslais yra būtina ir pagrįsta norint užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių gynimo priemones, jei jo turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, bei tokio turinio, koks jis buvo iki pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais yra būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti teroristinės veiklos sustabdymo ar prevencijos tikslais. Jei bendrovės pašalina turinį ar panaikina prieigą prie jo, visų pirma taikydamos savo pačių konkrečias priemones, jos turėtų skubiai informuoti kompetentingas teisėsaugos institucijas. Turinio išsaugojimas teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. Šiais tikslais teroristinis turinys ir susiję duomenys turėtų būti saugomi tik konkretų laikotarpį, per kurį teisėsaugos institucijos galėtų patikrinti turinį ir nuspręsti, ar jo reikėtų konkretiems tikslams. Šis terminas neturėtų būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais reikalaujami išsaugoti duomenys apsiriboja duomenimis, kurie gali turėti sąsajų su teroristiniais nusikaltimais ir todėl gali prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo ir didelės rizikos visuomenės saugumui prevencijos;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  siekiant užtikrinti proporcingumą, saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o teisėsauga – gauti teroristinių nusikaltimų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui reikalingus duomenis. Tačiau šis laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį peržiūros procedūra buvo pradėta, bet nebaigta. Tokia trukmė turėtų būti pakankama, kad teisėsaugos institucijos galėtų išsisaugoti reikiamus įrodymus, susijusius su jų tyrimais, ir drauge būtų užtikrinta pusiausvyra su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis;
(22)  siekiant užtikrinti proporcingumą, saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti arba teisėsaugos institucijos galėtų gauti teroristinių nusikaltimų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui reikalingus duomenis. Tačiau šis laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį peržiūros arba teisinės gynybos procedūra buvo pradėta, bet nebaigta. Tokia trukmė taip pat turėtų būti pakankama, kad teisėsaugos institucijos galėtų išsisaugoti reikiamus įrodymus, susijusius su jų tyrimais ir baudžiamuoju persekiojimu, ir drauge būtų užtikrinta pusiausvyra su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  būtina užtikrinti prieglobos paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama svarbiausia informacija apie veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį turinį;
(24)  būtina užtikrinti prieglobos paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine rinka. Tik prieglobos paslaugų teikėjai, kurie tais metais yra gavę nurodymų pašalinti turinį, turėtų būti įpareigoti skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama svarbiausia informacija apie veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį turinį;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  valdžios institucijos, atsakingos už nurodymų pašalinti turinį išdavimą, taip pat turėtų skelbti skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikta informacija apie nurodymų pašalinti turinį skaičių, atsisakymų skaičių, nustatytų teroristinio turinio atvejų, dėl kurių buvo atliktas teroristinių nusikaltimų tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas, skaičių ir atvejų, kai turinys buvo klaidingai palaikytas teroristiniu, skaičių;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti vartotojams patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais;
(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti vartotojams patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio teikėjas turi gauti pranešimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau informacijos apie pašalinimo priežastis ir turinio teikėjo galimybes užginčyti sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus tokį prašymą. Jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;
(26)  veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, pavyzdžiui, apie turinio pašalinimo arba prieigos prie jo panaikinimą, veiksmo teisinį pagrindą, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  kad būtų išvengta dubliavimo ir trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos institucijos, išduodamos nurodymus pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su Europolu. Įgyvendinant šio reglamento nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą teisinį pagrindą;
(27)  kad būtų išvengta dubliavimo ir trukdymo vykdyti tyrimus ir sumažintos atitinkamų paslaugų teikėjų išlaidos, kompetentingos institucijos, išduodamos nurodymus pašalinti turinį prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su Europolu. Įgyvendinant šio reglamento nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą teisinį pagrindą;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a)  Europolo pranešimai – veiksminga ir greita priemonė, padedanti informuoti prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Todėl svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine tvarka bendradarbiautų su Europolu ir įvertintų tokius Europolo pranešimus bei skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į atitiktį savo paties nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Įgyvendinant šį reglamentą, Europolo įgaliojimai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/7941a, lieka nepakitę;
__________________
1a 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir pakankamai nuoseklus aktyvių priemonių įgyvendinimas, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų palaikyti ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas su prieglobos paslaugų teikėjais konkrečių aktyvių priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant nuobaudų taikymo taisykles, taip pat užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;
(28)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir pakankamai nuoseklus prieglobos paslaugų teikėjų priemonių įgyvendinimas, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų palaikyti ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas su prieglobos paslaugų teikėjais nurodymų pašalinti turinį ir konkrečių priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant nuobaudų taikymo taisykles, taip pat užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  būtina užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai informuota apie nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą ir tolesnius prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų kompetentingų institucijų informacijos mainus. Šiuo tikslu, valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamus komunikacijos kanalus ir mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia informacija;
(29)  būtina užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai informuota apie nurodymų pašalinti turinį ir tolesnius prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų kompetentingų institucijų kitose valstybėse narėse informacijos mainus. Šiuo tikslu, valstybės narės turėtų užtikrinti ir apsaugoti tinkamus komunikacijos kanalus ir mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia informacija;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos;
(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai valstybei narei išdavus nurodymą pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos nurodymus imantis nebaudžiamojo pobūdžio priverstinių priemonių, pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo;
(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją. Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  tie prieglobos paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų įgyvendinimą;
(35)  tie prieglobos paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų įgyvendinimą; prieglobos paslaugų teikėjai gali naudotis esamu teisiniu atstovu, jeigu šis teisinis atstovas pajėgia vykdyti šiame reglamente išdėstytas funkcijas;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  šio reglamento tikslais valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas. Reikalavimas paskirti kompetentingas institucijas nebūtinai reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; šiame reglamente išdėstytas funkcijas galima pavesti esamai institucijai. Šiuo reglamentu reikalaujama paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą bei už aktyvių priemonių stebėseną ir nuobaudų nustatymą. Valstybės narės pačios sprendžia, kiek institucijų jos nori skirti šiai užduočiai atlikti;
(37)  šio reglamento tikslais valstybės narės turėtų paskirti vieną teisminę ar funkciškai nepriklausomą administracinę instituciją. Šis reikalavimas nereiškia, kad reikia steigti naują instituciją; šiame reglamente išdėstytas funkcijas galima pavesti esamai institucijai. Šiuo reglamentu reikalaujama paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už nurodymų pašalinti turinį išdavimą bei už konkrečių priemonių stebėseną ir nuobaudų nustatymą. Valstybės narės Komisijai turėtų pranešti apie pagal šį reglamentą paskirtą kompetentingą instituciją, o ji internete turėtų paskelbti kiekvienoje valstybėje narėje paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą. Internetinis registras turėtų būti lengvai prieinamas, kad prieglobos paslaugų teikėjams būtų lengviau greitai patikrinti nurodymų pašalinti turinį tikrumą;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas sistemingai nešalina teroristinio turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir proporcingumo principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis;
(38)  nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir prireikus nuobaudų taikymo gaires. Nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjai sistemingai ir nuolat nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą. Nuobaudos už 6 straipsnio nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su reikalavimu imtis papildomų konkrečių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. Be to, kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į tai, ar prieglobos paslaugų teikėjas yra startuolis, ar mažoji ir vidutinė įmonė, ir kiekvienu atveju turėtų nuspręsti, ar jis turėjo galimybę deramai laikytis išduoto nurodymo. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie šio teisės akto įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti, kad teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą;
(41)  valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą, įskaitant informaciją apie sėkmingo teroristinių nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atvejų skaičių pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  remdamasi įgyvendinimo ataskaitos ir stebėsenos veiklos rezultatais ir išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą ne anksčiau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas turėtų būti grindžiamas penkiais kriterijais – efektyvumu, veiksmingumu, aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine verte. Bus vertinama, kaip veikia skirtingos šiame reglamente nustatytos operacinės ir techninės priemonės, taip pat priemonių veiksmingumas didinant teroristinio turinio aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir poveikis trečiųjų šalių teisėms ir interesams, įskaitant reikalavimo informuoti turinio teikėjus peržiūrą;
(42)  remdamasi įgyvendinimo ataskaitos ir stebėsenos veiklos rezultatais ir išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą po vienų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas turėtų būti grindžiamas septyniais kriterijais – efektyvumu, būtinumu, proporcingumu, veiksmingumu, aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine verte. Turėtų būti vertinama, kaip veikia skirtingos šiame reglamente nustatytos priemonės, taip pat priemonių veiksmingumas didinant teroristinio turinio aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir poveikis pagrindinėms teisėms, įskaitant teisę į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisę į žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, laisvę užsiimti verslu ir teisęs į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Komisija taip pat turėtų įvertinti poveikį trečiųjų šalių galimai pažeistiems interesams, įskaitant reikalavimo informuoti turinio teikėjus peržiūrą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristinio turinio sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos:
1.  Šiuo reglamentu nustatomos tikslingos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su netinkamu prieglobos paslaugų naudojimu teroristinio turinio viešos sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos:
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;
a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos pagrįstos ir proporcingos rūpinimosi pareigos taisyklės, siekiant kovoti su teroristinio turinio vieša sklaida jų tinkle ir prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.
b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, o prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti vadovaudamiesi Sąjungos teisės nuostatomis, kuriomis numatomos tinkamos teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsaugos priemonės, ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
2.  Šis reglamentas taikomas Sąjungoje paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos.
2.  Šis reglamentas taikomas Sąjungoje visuomenei paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Šis reglamentas netaikomas švietimo, meniniais, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais arba prieš teroristinę veiklą nukreipto informuotumo didinimo tikslais skleidžiamam turiniui ir turiniui, kuriame vykdant viešosioms diskusijoms reiškiamos polemiškos ar prieštaringos nuomonės.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Šiuo reglamentu nekeičiamos prievolės gerbti teises, laisves ir principus, įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir jis taikomas nedarant poveikio Sąjungos ir nacionalinės teisės pagrindiniams principams, susijusiems su žodžio laisve, spaudos laisve ir žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Šis reglamentas nedaro poveikio Direktyvai 2000/31/EB.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
-1)  informacinės visuomenės paslaugos – paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas
1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas jo prašymu ir laikomos informacijos teikimas trečiosioms šalims, teikėjas;
1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas jo prašymu ir laikomos informacijos teikimas visuomenei, teikėjas. Tai taikoma tik paslaugoms, kurios teikiamos visuomenei paraiškos lygmeniu. Debesijos infrastruktūros teikėjai ir debesijos paslaugų teikėjai nelaikomi prieglobos paslaugų teikėjais. Tai netaikoma nei elektroninių ryšių paslaugoms, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2018/1972;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
2)  turinio teikėjas – vartotojas, pateikęs informaciją, kurią jo prašymu laiko ar laikė prieglobos paslaugų teikėjas;
2)  turinio teikėjas – vartotojas, pateikęs informaciją, kurią jo prašymu laiko ar laikė ir visuomenei pateikė prieglobos paslaugų teikėjas;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4)  teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;
Išbraukta.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto įžanginė dalis
5)  teroristinis turinys – toliau nurodyta informacija arba jos deriniai:
5)  teroristinis turinys – toliau nurodyta medžiaga arba jos deriniai:
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
a)  kurstymas vykdyti teroristinius nusikaltimus ar jų propagavimas, įskaitant šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, kad tokie nusikaltimai gali būti įvykdyti;
a)  kurstymas padaryti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a-i punktuose išvardytų nusikalstamų veikų, kai toks elgesys tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, teroro aktų šlovinimas, skatina padaryti teroristinius nusikaltimus, todėl kyla pavojus, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
b)  skatinimas prisidėti prie teroristinių nusikaltimų;
b)  kito asmens ar asmenų grupės kurstymas padaryti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardintų nusikaltimų arba pagalba juos darant, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis
c)  teroristinių grupių veiklos skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar jas remti;
c)  kito asmens ar asmenų grupės kurstymas dalyvauti teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių tiekimą jai arba jos veiklos finansavimą kokiu nors būdu, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 4 straipsnyje, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktis
d)  metodų ar būdų, kaip įvykdyti teroristinį nusikaltimą, mokymas.
d)  mokymas gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar būdus siekiant įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų nusikalstamų teroristinių veikų arba prisidėti prie jos įvykdymo;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto d a papunktis (naujas)
da)  vaizdavimas, kaip daromas vienas iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardintų nusikaltimų, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio skleidimas trečiosioms šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;
6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio skleidimas visuomenei prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
8)  pranešimas – kompetentingos institucijos ar, kai tinka, atitinkamos Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos paslaugų teikėjui apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kad paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai;
Išbraukta.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
9a)  kompetentinga institucija – viena paskirtoji teisminė institucija arba funkciškai nepriklausoma administracinė institucija valstybėje narėje.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Prieglobos paslaugų teikėjai imasi pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir proporcingų veiksmų, kuriais kovojama su teroristinio turinio sklaida, o vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Imdamiesi šių veiksmų, jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat gerbdami vartotojų pagrindines teises ir atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje.
1.  Prieglobos paslaugų teikėjai pagal šį reglamentą imasi veiksmų, kuriais vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat bet kokiomis aplinkybėmis gerbdami vartotojų pagrindines teises, atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje ir siekdami nepašalinti turinio, kuris nėra teroristinis.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Tokia rūpinimosi pareiga neturi tapti prievole prieglobos paslaugų teikėjams stebėti informaciją, kurią jie perduoda ar saugo, nei bendrąja pareiga aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Prieglobos paslaugų teikėjai į savo sutartines sąlygas įtraukia ir taiko teroristinio turinio sklaidos prevencijos nuostatas.
Išbraukta.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jei prieglobos paslaugų teikėjai gauna žinių arba informacijos apie teroristinį turinį jų teikiamose paslaugose, jie apie tokį turinį informuoja kompetentingas institucijas ir nedelsdami jį pašalina.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Prieglobos paslaugų teikėjai, atitinkantys „prieglobos paslaugų teikėjų“ apibrėžties kriterijus pagal Direktyvą (ES) 2018/1808, imasi tinkamų kovos su teroristinio turinio sklaida priemonių pagal Direktyvos 2018/2018/ES 28b straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.
1.  Valstybės narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo veiklos vieta, kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai išduoti nurodymą pašalinti turinį, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti neteisėtą teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo visose valstybėse narėse.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas neturi pagrindinės buveinės arba neturi teisinio atstovo, kompetentinga institucija gali prašyti panaikinti prieigą prie teroristinio turinio ir užtikrinti šio prašymo vykdymą savo teritorijoje.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Jeigu atitinkama kompetentinga institucija anksčiau nėra išdavusi prieglobos paslaugų teikėjui nurodymo pašalinti turinį, ji turi susisiekti su prieglobos paslaugų teikėju ir pateikti informaciją apie procedūras ir taikytinus terminus likus ne mažiau kaip 12 valandoms iki nurodymo pašalinti turinį išdavimo.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo.
2.  Prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo kuo skubiau per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  nurodoma kompetentinga institucija, išduodanti nurodymą pašalinti turinį, ir kompetentingos institucijos patvirtinamas to nurodymo autentiškumas;
a)  nurodoma kompetentinga institucija, elektroniniu parašu išduodanti nurodymą pašalinti turinį, ir kompetentingos institucijos patvirtinamas to nurodymo autentiškumas;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu, bent nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį;
b)  išsamus paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu turiniu, konkrečiai nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  universalusis ištekliaus adresas (URL) ir prireikus papildoma informacija, leidžianti identifikuoti nurodytą turinį;
c)  tikslus universalusis ištekliaus adresas (URL) ir prireikus papildoma informacija, leidžianti identifikuoti nurodytą turinį;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punktas
f)  informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas;
f)  lengvai suprantama informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas, įskaitant galimas teisių gynimo priemones kompetentingos institucijos atžvilgiu, taip pat galimybę kreiptis į teismą bei apskundimo terminus;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies g punktas
g)  prireikus sprendimas neatskleisti informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos panaikinimą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.
g)  kai būtina ir proporcinga, sprendimas neatskleisti informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos panaikinimą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
4.  Prieglobos paslaugų teikėjui arba turinio teikėjui paprašius kompetentinga institucija išsamiai paaiškina nurodymo pašalinti turinį priežastis, tačiau tai nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjo pareigai nurodymą įvykdyti per 2 dalyje nustatytą terminą.
Išbraukta.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
5.  Kompetentingos institucijos nurodymą pašalinti turinį siunčia į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir jį perduoda 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Toks nurodymas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas gali nustatyti siuntėjo autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką.
5.  Kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį siunčia į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir jį perduoda 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Toks nurodymas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas gali nustatyti siuntėjo autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis
6.  Prieglobos paslaugų teikėjas patvirtina gavimą ir naudodamasis II priede pateiktu šablonu nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą, visų pirma nurodydami veiksmo atlikimo laiką.
6.  Prieglobos paslaugų teikėjas naudodamasis II priede pateiktu šablonu nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą, visų pirma nurodydami veiksmo atlikimo laiką.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis
7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį dėl force majeure arba faktinio negalėjimo, kuris nepriklauso nuo prieglobos paslaugų teikėjo valios, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paaiškina priežastis. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pašalinamos nurodytos priežastys.
7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį dėl force majeure arba faktinio negalėjimo, kuris nepriklauso nuo prieglobos paslaugų teikėjo valios, be kita ko, dėl techninių ar veiklos priežasčių, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paaiškina priežastis. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pašalinamos nurodytos priežastys.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 dalis
8.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį, nes jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima jį įvykdyti, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pateikiama aiškesnė informacija.
8.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali atsisakyti vykdyti nurodymą pašalinti turinį, jei jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka. Jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pateikiama aiškesnė informacija. .
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 dalis
9.  Kompetentinga institucija, išdavusi nurodymą pašalinti turinį, praneša 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai aktyvių priemonių įgyvendinimą prižiūrinčiai kompetentingai institucijai, kada nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu. Nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, jeigu jis nebuvo užginčytas iki nacionalinės teisės aktais nustatyto termino arba jei jis buvo patvirtintas po užginčijimo.
9.  Kompetentinga institucija, išdavusi nurodymą pašalinti turinį, praneša 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai konkrečių priemonių įgyvendinimą prižiūrinčiai kompetentingai institucijai, kada nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu. Nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, jeigu jis nebuvo užginčytas iki nacionalinės teisės aktais nustatyto termino arba jei jis buvo patvirtintas po užginčijimo.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Konsultavimosi procedūra nurodymo pašalinti turinį atveju
1.  Tuo pat metu, kai nurodymas pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 5 dalį perduodamas prieglobos paslaugų teikėjui, kompetentinga institucija, išduodanti nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1a dalį, pateikia šio nurodymo kopiją 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, kompetentingai institucijai.
2.  Jeigu valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nurodymas pašalinti turinį gali daryti poveikį tos valstybės narės pagrindiniams interesams, ji apie tai praneša išduodančiajai kompetentingai institucijai. Išduodančioji institucija atsižvelgia į šias aplinkybes ir prireikus panaikina arba iš dalies pakeičia nurodymą pašalinti turinį.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
4 b straipsnis (naujas)
4b straipsnis
Bendradarbiavimo procedūra išduodant papildomą nurodymą pašalinti turinį
1.  Kai kompetentinga institucija yra išdavusi nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1a dalį, ta institucija gali susisiekti su valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija, kad paprašytų, kad pastaroji kompetentinga institucija taip pat išduotų nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1 dalį.
2.  Valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija išduoda nurodymą pašalinti turinį arba atsisako išduoti nurodymą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per valandą po to, kai su ja buvo susisiekta pagal šio straipsnio 1 dalį, ir apie savo sprendimą praneša kompetentingai institucijai, kuri išdavė pirmąjį nurodymą.
3.  Tais atvejais, kai pagrindinės buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai reikia daugiau nei vienos valandos savo turinio vertinimui atlikti, ji nusiunčia prašymą atitinkamam prieglobos paslaugų teikėjui laikinai panaikinti prieigą prie turinio iki 24 valandų laikotarpiui, per kurį kompetentinga institucija atlieka vertinimą ir išsiunčia nurodymą pašalinti turinį arba atsiima prašymą panaikinti prieigą.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
5 straipsnis
Išbraukta.
Pranešimai
1.  Kompetentinga institucija arba atitinkama Sąjungos įstaiga gali siųsti pranešimą prieglobos paslaugų teikėjui.
2.  Prieglobos paslaugų teikėjai nustato operacines ir technines priemones, kurios padeda greitai įvertinti kompetentingų institucijų arba prireikus atitinkamų Sąjungos įstaigų atsiųstą turinį ir savanoriškai nuspręsti, ką su juo daryti.
3.  Pranešimai siunčiami į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir perduodami 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Tokie pranešimai siunčiami elektroninėmis priemonėmis.
4.  Pranešime pateikiama pakankamai išsami informacija, įskaitant priežastis, dėl kurių turinys laikomas teroristiniu, URL ir prireikus papildoma informacija, padedanti identifikuoti teroristinį turinį, apie kurį pranešta.
5.  Prieglobos paslaugų teikėjas prioritetine tvarka vertina, kaip turinys, apie kurį pranešta, atitinka jo paties nustatytas sutartines sąlygas ir sprendžia, ar turinį pašalinti ar panaikinti prieigą prie jo.
6.  Prieglobos paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą apie vertinimo rezultatus ir su pranešimu susijusių veiksmų atlikimo laiką.
7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas mano, kad pranešime pateikta informacija yra nepakankama, kad būtų galima įvertinti turinį, apie kurį pranešama, jis nedelsdamas apie tai informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą ir praneša, kokios papildomos ar aiškesnės informacijos reikia.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas
Aktyvios priemonės
Konkrečios priemonės
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
1.  Prieglobos paslaugų teikėjai prireikus gali imtis aktyvių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi būti veiksmingos ir proporcingos, grindžiamos rizikos ir teroristinio turinio masto lygiu, vartotojų pagrindinėmis teisėmis, didžiule teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarba atviroje ir demokratinėje visuomenėje.
1.  Nepažeidžiant Direktyvos (ES) 2018/1808 ir Direktyvos 2000/31/EB, prieglobos paslaugų teikėjai gali imtis konkrečių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio viešos sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi būti veiksmingos, tikslingos ir proporcingos, ypatingą dėmesį skiriant rizikos ir teroristinio turinio masto lygiui, vartotojų pagrindinėms teisėms ir didelei teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje svarbai.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, gavusi informaciją pagal 4 straipsnio 9 dalį, prašo prieglobos paslaugų teikėjo per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, o vėliau – bent kartą per metus pateikti ataskaitą apie konkrečias aktyvias priemones, kurių jis ėmėsi, be kita ko, naudodamas automatines priemones, siekdamas:
Išbraukta.
a)  užkirsti kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;
b)  aptikti, nustatyti ir greitai pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.
Toks prašymas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui.
Į ataskaitas įtraukiama visa aktuali informacija, kuri leistų 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai kompetentingai institucijai įvertinti, ar aktyvios priemonės yra veiksmingos ir proporcingos, taip pat įvertinti, kaip veikia naudojamos automatinės priemonės ir žmogaus atliekama priežiūra bei tikrinimo procedūros.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija mano, kad aktyvios priemonės, kurių imtasi ir apie kurias pranešta ataskaitoje pagal 2 dalį, yra nepakankamos norint sumažinti ir valdyti riziką ir pavojaus lygį, ji gali prašyti prieglobos paslaugų teikėjo imtis konkrečių papildomų aktyvių priemonių. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, kad būtų nustatytos konkrečios priemonės, kurių jis turi imtis, svarbiausi tikslai ir jų pasiekimo rodikliai bei įgyvendinimo terminai.
Išbraukta.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu per tris mėnesius nuo prašymo pagal 3 dalį gavimo nepavyksta pasiekti sutarimo, 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta kompetentinga institucija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatomos konkrečios papildomos būtinos ir proporcingos aktyvios priemonės. Sprendime visų pirma turi būti atsižvelgiama į ekonominius prieglobos paslaugų teikėjo pajėgumus ir tokių priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą. Toks sprendimas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija.
4.  Nustačius, kad prieglobos paslaugų teikėjas yra gavęs daug nurodymų pašalinti turinį, 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta kompetentinga institucija gali nusiųsti prašymą dėl būtinų ir veiksmingų papildomų konkrečių priemonių, kurių turės imtis prieglobos paslaugų teikėjas. Kompetentinga institucija nenustato prievolės vykdyti bendrąją stebėseną ar naudoti automatizuotas priemones. Prašyme visų pirma turi būti atsižvelgiama į techninį priemonių įgyvendinamumą, prieglobos paslaugų teikėjo dydį ir ekonominius pajėgumus ir tokių priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje svarbą. Toks prašymas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą ar sprendimą pagal 2, 3 ir 4 dalis. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą.
5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą pagal 4 dalį. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Prieglobos paslaugų teikėjai išsaugo teroristinį turinį, kuris, gavus nurodymą pašalinti turinį ar pranešimą arba ėmusis aktyvių priemonių pagal 4, 5 ir 6 straipsnius, buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti drauge su teroristiniu turiniu, kurių reikia:
1.  Prieglobos paslaugų teikėjai išsaugo teroristinį turinį, kuris, gavus nurodymą pašalinti turinį arba ėmusis konkrečių priemonių pagal 4 ir 6 straipsnius, buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti drauge su teroristiniu turiniu, kurių reikia:
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  administracinei ar teisminei peržiūrai vykdyti,
a)  administracinei, teisminei peržiūrai ar teisinei gynybai vykdyti,
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  teroristinių nusikaltimų prevencijai, aptikimui, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui.
b)  teroristinių nusikaltimų prevencijai, aptikimui, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui, kuriuos vykdo teisėsaugos institucijos.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
2.  Teroristinis turinys ir susiję duomenys, nurodyti 1 dalyje, saugomi šešis mėnesius. Kompetentingos institucijos ar teismo prašymu teroristinis turinys saugomas ilgesnį laiką ir tiek, kiek reikia, kai vykdoma administracinė ar teisminė peržiūra, nurodyta 1 dalies a punkte.
2.  Teroristinis turinys ir susiję duomenys, nurodyti 1 dalies a punkte, saugomi šešis mėnesius ir po šio laikotarpio ištrinami. Kompetentingos institucijos ar teismo prašymu teroristinis turinys saugomas toliau nurodytą laiką, tik kai vykdoma administracinė ar teisminė peržiūra arba teisinė gynyba, nurodyta 1 dalies a punkte. Prieglobos paslaugų teikėjai saugo 1 dalies b punkte nurodytą teroristinį turinį ir susijusius duomenis, kol teisėsaugos institucija reaguoja į prieglobos paslaugų teikėjo pranešimą pagal 13 straipsnio 4 dalį, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pavadinimas
Skaidrumo reikalavimai
Skaidrumo reikalavimai prieglobos paslaugų teikėjams
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose nustato teroristinio turinio sklaidos prevencijos politiką, ir prireikus suprantamai paaiškina aktyvių priemonių, įskaitant automatines, veikimą.
1.  Jei taikoma, prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose aiškiai nustato teroristinio turinio sklaidos prevencijos politiką, ir, jei taikoma, suprantamai paaiškina konkrečių priemonių veikimą.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Prieglobos paslaugų teikėjai skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos prevencijos veiksmus.
2.  Prieglobos paslaugų teikėjai, kurie tais metais gavo arba yra gavę nurodymų pašalinti turinį, skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos prevencijos veiksmus.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad užkirstų kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;
b)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad užkirstų kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui, visų pirma kai buvo naudota automatizuota technologija;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  teroristinio turinio, kuris dėl nurodymo pašalinti turinį, pranešimo ar aktyvių priemonių buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, vienetų skaičius;
c)  teroristinio turinio, kuris dėl nurodymo pašalinti turinį ar konkrečių priemonių buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, vienetų skaičius ir nurodymų, kai turinys nebuvo pašalintas pagal 4 straipsnio 7 ir 8 dalis, skaičius bei atsisakymo pašalinti turinį priežastys;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  skundų procedūrų apžvalga ir rezultatai.
d)  skundų procedūrų ir teisminių peržiūrų skaičius ir rezultatai, įskaitant atvejų, kai buvo nustatyta, kad turinys buvo klaidingai laikomas teroristiniu, skaičių.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
8a straipsnis
Skaidrumo reikalavimai kompetentingoms institucijoms
1.  Kompetentingos institucijos skelbia metines skaidrumo ataskaitas, į kurias įtraukiama bent ši informacija:
a)  išduotų nurodymų pašalinti turinį skaičius, turinio pašalinimo atvejų skaičius ir atmestų ar ignoruotų nurodymų pašalinti turinį skaičius;
b)  nustatyto teroristinio turinio, dėl kurio buvo atliktas tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas, skaičius ir atvejų, kai buvo nustatyta, kad turinys buvo klaidingai laikomas teroristiniu, skaičius;
c)  priemonių, kurių pagal 6 straipsnio 4 dalį reikalauja imtis kompetentingos institucijos, aprašymas.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas
Aktyvių priemonių naudojimo ir įgyvendinimo apsaugos priemonės
Konkrečių priemonių naudojimo ir įgyvendinimo apsaugos priemonės
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjai saugomam turiniui taiko automatines priemones pagal šį reglamentą, jie nustato veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti teroristiniu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti.
1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjai saugomam turiniui taiko automatines priemones, jie nustato veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti teroristiniu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Apsaugos priemonės, kurias visų pirma sudaro žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, taikomos atitinkamais atvejais ir kiekvieną kartą, kai norint nustatyti, ar turinys laikytinas teroristiniu, reikia nuodugniai įvertinti atitinkamas aplinkybes.
2.  Apsaugos priemones visų pirma sudaro žmogaus atliekama sprendimo pašalinti turinį arba nesuteikti prieigos prie jo tinkamumo, ypač teisės į žodžio laisvę ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje požiūriu, priežiūra ir patikrinimai.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Veiksmingos teisių gynimo priemonės
1.  Turinio teikėjai, kurių turinys gavus nurodymą pašalinti turinį buvo pašalintas arba panaikinta jo prieiga, arba nurodymą pašalinti turinį gavę prieglobos paslaugų teikėjai turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Valstybės narės parengia veiksmingas procedūras šiai teisei įgyvendinti.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.  Prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo atsižvelgus į pranešimą pagal 5 straipsnį ar ėmusis aktyvių priemonių pagal 6 straipsnį, galėtų apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį.
1.  Prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo ėmusis konkrečių priemonių pagal 6 straipsnį, galėtų apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.  Prieglobos paslaugų teikėjas skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą skundą ir tais atvejais, kai turinys pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, nedelsdamas atkuria turinį. Jis informuoja skundo teikėją apie analizės išvadas.
2.  Prieglobos paslaugų teikėjas skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą skundą ir tais atvejais, kai turinys pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, nedelsdamas atkuria turinį. Jis informuoja skundo teikėją apie analizės išvadas per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos ir pateikia paaiškinimą tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas nusprendžia neatkurti turinio. Turinio atkūrimas netrukdo imtis tolesnių teisminių priemonių prieš prieglobos paslaugų teikėjo arba kompetentingos institucijos sprendimą.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Kai prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo, jis informuoja turinio teikėją apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą.
1.  Kai prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo, jis išsamiai ir tiksliai informuoja turinio teikėją apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą ir apie galimybes ginčyti sprendimą ir paprašytas pateikia turinio teikėjui pagal 4 straipsnį išduotą nurodymą pašalinti turinį.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Turinio teikėjui paprašius, prieglobos paslaugų teikėjas informuoja turinio teikėją apie turinio pašalinimo ar prieigos panaikinimo priežastis ir galimybes užginčyti šį sprendimą.
Išbraukta.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Prievolė pagal 1 ir 2 dalis netaikoma, jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad ši informacija dėl visuomenės saugumo priežasčių, pavyzdžiui, dėl teroristinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo, turėtų būti neviešinama tiek laiko, kiek reikia, tačiau ne ilgiau nei [keturias] savaites nuo to sprendimo. Tokiu atveju prieglobos paslaugų teikėjas informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą neatskleidžia.
3.  Prievolė pagal 1 dalį netaikoma, jei kompetentinga institucija, remdamasi objektyviais įrodymais ir atsižvelgdama į tokio sprendimo proporcingumą ir būtinumą, nusprendžia, kad ši informacija dėl visuomenės saugumo priežasčių, pavyzdžiui, dėl teroristinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo, turėtų būti neviešinama tiek laiko, kiek reikia, tačiau ne ilgiau nei [keturias] savaites nuo to sprendimo. Tokiu atveju prieglobos paslaugų teikėjas informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą neatskleidžia.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos turėtų visus būtinus pajėgumus ir pakankamus išteklius, kad galėtų pasiekti šio reglamento tikslus ir vykdyti pagal jį nustatytus įpareigojimus.
Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos turėtų visus būtinus pajėgumus ir pakankamus išteklius, kad turėdamos tvirtas nepriklausomumo garantijas galėtų pasiekti šio reglamento tikslus ir vykdyti pagal jį nustatytus įpareigojimus.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pavadinimas
Prieglobos paslaugų teikėjų, kompetentingų institucijų ir prireikus Sąjungos įstaigų bendradarbiavimas
Prieglobos paslaugų teikėjų, kompetentingų institucijų ir prireikus kompetentingų Sąjungos įstaigų bendradarbiavimas
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja viena su kita ir prireikus su atitinkamomis Sąjungos įstaigomis, pavyzdžiui, su Europolu, dėl nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo, padidėtų koordinavimas ir išvengta trukdymo vykdyti tyrimus skirtingose valstybėse narėse.
1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja viena su kita, su Europolu, dėl nurodymų pašalinti turinį, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo, padidėtų koordinavimas ir išvengta trukdymo vykdyti tyrimus skirtingose valstybėse narėse.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija dėl priemonių, kurių imtasi pagal 6 straipsnį, ir įgyvendinimo veiksmų, kurių imtasi pagal 18 straipsnį. Valstybės narės užtikrina, kad 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija gautų visą aktualią informaciją. Šiuo tikslu valstybės narės nustato tinkamus komunikacijos kanalus ar mechanizmus, užtikrinančius, kad aktualia informacija būtų dalijamasi laiku.
2.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija dėl priemonių, kurių imtasi pagal 6 straipsnį, ir įgyvendinimo veiksmų, kurių imtasi pagal 18 straipsnį. Valstybės narės užtikrina, kad 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija gautų visą aktualią informaciją. Šiuo tikslu valstybės narės nustato tinkamus ir saugius komunikacijos kanalus ar mechanizmus, užtikrinančius, kad aktualia informacija būtų dalijamasi laiku.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai gali nuspręsti naudotis specialiomis priemonėmis, įskaitant prireikus atitinkamų Sąjungos įstaigų, pavyzdžiui, Europolo, parengtas priemones, kuriomis visų pirma prisidedama prie:
3.  Valstybės narės gali naudotis specialiomis priemonėmis, įskaitant Europolo parengtas priemones, kuriomis visų pirma prisidedama prie:
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  pranešimų tvarkymo ir grįžtamosios informacijos teikimo pagal 5 straipsnį;
Išbraukta.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  bendradarbiavimo, kuriuo siekiama nustatyti ir įgyvendinti aktyvias priemones pagal 6 straipsnį.
c)  bendradarbiavimo, kuriuo siekiama nustatyti ir įgyvendinti konkrečias priemones pagal 6 straipsnį.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis
4.  Gavę informacijos apie bet kokius teroristinių nusikaltimų įrodymus, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingas atitinkamos valstybės narės institucijas arba valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 14 straipsnio 2 dalį. Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam neaišku, kam perduoti tą informaciją, gali ją perduoti Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų.
4.  Gavę informacijos apie bet kokį teroristinį turinį, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingas atitinkamos valstybės narės institucijas. Kai neįmanoma nustatyti atitinkamos valstybės narės, prieglobos paslaugų teikėjai informuoja valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 17 straipsnio 2 dalį ir taip pat perduoda šią informaciją Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Prieglobos paslaugų teikėjai bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Prieglobos paslaugų teikėjai įsteigia kontaktinį centrą, kuris elektroniniu būdu gauna nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus ir užtikrina spartų jų tvarkymą pagal 4 ir 5 straipsnius. Jie užtikrina, kad informacija apie jį būtų skelbiama viešai.
1.  Prieglobos paslaugų teikėjai, anksčiau jau gavę vieną ar keletą nurodymų pašalinti turinį, įsteigia kontaktinį centrą, kuris elektroniniu būdu gauna nurodymus pašalinti turinį ir užtikrina operatyvų jų tvarkymą pagal 4 straipsnį. Jie užtikrina, kad informacija apie jį būtų skelbiama viešai.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodyta informacija apima oficialiąsias Sąjungos kalbas, kaip nustatyta Reglamente Nr. 1/58, kuriomis galima kreiptis į kontaktinį centrą ir kuriomis galima toliau bendrauti dėl nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų pagal 4 ir 5 straipsnius. Bent viena iš tų kalbų turi būti oficialioji valstybės narės, kuri yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos vykdymo vietos šalis arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas pagal 16 straipsnį, kalba.
2.  1 dalyje nurodyta informacija apima oficialiąsias Sąjungos kalbas, kaip nustatyta Reglamente Nr. 1/58, kuriomis galima kreiptis į kontaktinį centrą ir kuriomis galima toliau bendrauti dėl nurodymų pašalinti turinį pagal 4 straipsnį. Bent viena iš tų kalbų turi būti oficialioji valstybės narės, kuri yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos vykdymo vietos šalis arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas pagal 16 straipsnį, kalba.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės įsteigia kontaktinį centrą, kuris tvarko prašymus pateikti aiškesnės ir grįžtamosios informacijos, susijusios su jų išduotais nurodymais pašalinti turinį ir pranešimais. Informacija apie kontaktinius centrus skelbiama viešai.
Išbraukta.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
2.  Jei prieglobos paslaugų teikėjas nepaskiria teisinio atstovo, jurisdikciją turi visos valstybės narės.
2.  Jei prieglobos paslaugų teikėjas, kurio pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra ne valstybėse narėse, nepaskiria teisinio atstovo, jurisdikciją turi visos valstybės narės. Jeigu valstybė narė nusprendžia naudotis šia jurisdikcija, ji praneša apie tai visoms kitoms valstybėms narėms.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1 dalį išdavė kitos valstybės narės institucija, ta valstybė narė turi jurisdikciją imtis priverstinių priemonių pagal savo nacionalinę teisę, kad įgyvendintų tą nurodymą pašalinti turinį.
Išbraukta.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
1.  Prieglobos paslaugų teikėjas, kuris Sąjungoje nėra įsisteigęs, bet joje siūlo savo paslaugas, raštu paskiria juridinį ar fizinį asmenį būti jo teisiniu atstovu Sąjungoje ir gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį, pranešimus, prašymus ir sprendimus, kuriuos pagal šį reglamentą išduoda kompetentingos institucijos. Teisinis atstovas gyvena arba yra įsisteigęs vienoje iš valstybių narių, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas teikia paslaugas.
1.  Prieglobos paslaugų teikėjas, kuris Sąjungoje nėra įsisteigęs, bet joje siūlo savo paslaugas, raštu paskiria juridinį ar fizinį asmenį būti jo teisiniu atstovu Sąjungoje ir gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį ir prašymus, kuriuos pagal šį reglamentą išduoda kompetentingos institucijos. Teisinis atstovas gyvena arba yra įsisteigęs vienoje iš valstybių narių, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas teikia paslaugas.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
2.  Prieglobos paslaugų teikėjas paveda teisiniam atstovui jo vardu gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį, pranešimus, prašymus ir sprendimus, nurodytus 1 dalyje. Prieglobos paslaugų teikėjai suteikia savo teisiniam atstovui visus reikiamus įgaliojimus ir išteklius, kurių reikia bendradarbiavimui su kompetentingomis institucijomis ir sprendimų bei nurodymų įgyvendinimui.
2.  Prieglobos paslaugų teikėjas paveda teisiniam atstovui jo vardu gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį ir prašymus, nurodytus 1 dalyje. Prieglobos paslaugų teikėjai suteikia savo teisiniam atstovui visus reikiamus įgaliojimus ir išteklius, kurių reikia bendradarbiavimui su kompetentingomis institucijomis ir sprendimų bei nurodymų įgyvendinimui.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Kiekviena valstybė narė paskiria valdžios instituciją ar institucijas, kompetentingas:
1.  Kiekviena valstybė narė paskiria teisminę ar funkciškai nepriklausomą administracinę instituciją, kompetentingą:
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  aptikti, nustatyti ir perduoti teroristinį turinį prieglobos paslaugų teikėjams pagal 5 straipsnį;
Išbraukta.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  prižiūrėti, kaip įgyvendinamos aktyvios priemonės pagal 6 straipsnį;
c)  prižiūrėti, kaip įgyvendinamos konkrečios priemonės pagal 6 straipsnį;
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės kompetentingose institucijose įsteigia kontaktinį centrą, kuris tvarko prašymus pateikti aiškesnės ir grįžtamosios informacijos, susijusios su jų išduotais nurodymais pašalinti turinį. Informacija apie kontaktinį centrą skelbiama viešai.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
2.  Ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, nurodytas 1 dalyje. Komisija pranešimą ir bet kokius jo pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
2.  Ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, nurodytas 1 dalyje. Komisija sukuria internetinį registrą, kuriame nurodomos visos šios kompetentingos institucijos ir kiekvienai kompetentingai institucijai paskirtas kontaktinis centras. Komisija pranešimą ir bet kokius jo pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų prieglobos paslaugų teikėjams pažeidus pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal:
1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų prieglobos paslaugų teikėjams, sistemingai ir nuolat pažeidžiantiems pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal:
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  3 straipsnio 2 dalį (prieglobos paslaugų teikėjų sutartinės sąlygos);
Išbraukta.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  5 straipsnio 5 ir 6 dalis (pranešimų vertinimas ir grįžtamoji informacija);
Išbraukta.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  6 straipsnio 2 ir 4 dalis (ataskaitos apie aktyvias priemones ir priemonių priėmimas po sprendimo, kuriuo įpareigojama imtis aktyvių priemonių);
d)  6 straipsnio 4 dalis (ataskaitos apie konkrečias priemones ir priemonių priėmimas po prašymo, kuriuo įpareigojama imtis konkrečių priemonių);
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  8 straipsnį (skaidrumas);
f)  8 straipsnį (skaidrumo reikalavimai prieglobos paslaugų teikėjams);
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  9 straipsnį (aktyvių priemonių apsauga);
g)  9 straipsnį (konkrečių priemonių įgyvendinimo apsauga);
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies j punktas
j)  13 straipsnio 4 dalį (informacija apie teroristinių nusikaltimų įrodymus);
j)  13 straipsnio 4 dalį (informacija apie teroristinį turinį);
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.  Šios nuobaudos yra efektyvios, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos informuoja ją apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.
2.  1 dalyje nurodytos nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos informuoja ją apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies e punktas
e)  prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį.
e)  prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį;
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)
ea)  prieglobos paslaugų teikėjų, visų pirma labai mažų ar mažųjų įmonių, pobūdį ir dydį, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 4 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.
4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai ir nuolat nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų būtų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 4 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pavadinimas
Nurodymo pašalinti turinį techniniai reikalavimai ir šablono keitimas
Nurodymo pašalinti turinį techniniai reikalavimai, reikšmingumo vertinimo kriterijai ir šablono keitimas
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą techniniais elektroninių priemonių, kuriomis kompetentingos institucijos turi perduoti nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais.
1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą būtinais techniniais elektroninių priemonių, kuriomis kompetentingos institucijos turi perduoti nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą kriterijais ir skaičiais, kuriuos turi naudoti kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti, kas yra šiame reglamente minimas didelis neužginčytų nurodymų pašalinti turinį skaičius.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  informacija apie išduotų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, pašalinto ar panaikintos prieigos prie teroristinio turinio vienetų skaičių, įskaitant atitinkamus terminus pagal 4 ir 5 straipsnius;
a)  informacija apie išduotų nurodymų pašalinti turinį skaičių, pašalinto ar panaikintos prieigos prie teroristinio turinio vienetų skaičių, įskaitant atitinkamus terminus pagal 4 straipsnį, ir informacija apie atitinkamų sėkmingo teroristinių nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo atvejų skaičių;
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  informacija apie kompetentingų institucijų išduotų prašymų suteikti prieigą prie prieglobos paslaugų teikėjų pagal 7 straipsnį išsaugomo turinio skaičių;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
Ne anksčiau kaip po [treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą, įskaitant apsaugos mechanizmo veikimo veiksmingumą. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, būtiną tai ataskaitai parengti.
Praėjus vieniems metams po šio reglamento taikymo pradžios Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie jo taikymą, įskaitant apsaugos mechanizmo veikimą ir veiksmingumą, taip pat apie poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma žodžio laisvei ir laisvei gauti ir perduoti informaciją bei teisei į privatų gyvenimą. Atlikdama šį vertinimą Komisija taip pat pateikia ataskaitą dėl teroristinio turinio internete klausimams skirtos Europos platformos sukūrimo būtinumo, įvykdomumo ir veiksmingumo. Platforma suteiktų galimybę visoms valstybėms narėms naudoti vieną saugų komunikacijos kanalą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjams būtų siunčiami nurodymai pašalinti teroristinį turinį. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, būtiną tai ataskaitai parengti.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
Jis taikomas nuo [6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo].
Jis taikomas nuo [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio pavadinimas
B skirsnis. Turinys turi būti pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą.
B skirsnis. Turinys turi būti pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta nedelsiant.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio 3 dalies 1 pastraipa
[ ] kurstoma vykdyti teroristinius nusikaltimus, tie nusikaltimai propaguojami ar šlovinami (2 straipsnio 5 dalies a punktas)
[ ] kurstoma vykdyti teroristinius nusikaltimus, išvardytus Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies a punktas)
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio 3 dalies 2 pastraipa
[ ] skatinama prisidėti prie teroristinių nusikaltimų (2 straipsnio 5 dalies b punktas)
[ ] kitas asmuo ar grupė asmenų raginami įvykdyti ar prisidėti vykdant Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytus teroristinius nusikaltimus (2 straipsnio 5 dalies b punktas)
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio 3 dalies 3 pastraipa
[ ] skatinama teroristinių grupių veikla, dalyvavimas tose grupėse ar jų rėmimas (2 straipsnio 5 dalies c punktas)
[ ] kitas asmuo ar grupė asmenų raginami dalyvauti teroristinių grupių veikloje, nurodytoje Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies c punktas)
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio 3 dalies 4 pastraipa
[ ] mokoma metodų ar būdų, kaip įvykdyti teroristinį nusikaltimą (2 straipsnio 5 dalies d punktas)
[ ] mokoma gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar būdus siekiant įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų teroristinių nusikaltimų (2 straipsnio 5 dalies d punktas)
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio 3 dalies 4 a pastraipa (nauja)
[ ] aprašoma, kaip vykdomi nusikaltimai, išvardyti Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies e punktas)
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo G skirsnio 1 dalis
Informacija apie kompetentingą įstaigą ar teismą, terminus ir procedūras, susijusius su nurodymo pašalinti turinį užginčijimu:
Informacija apie kompetentingą įstaigą ar teismą, terminus ir procedūras, įskaitant oficialius nurodymo pašalinti turinį užginčijimo reikalavimus:
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo B skirsnio i punkto 1 dalis
[ ] force majeure arba faktinis negalėjimas, nepriklausantis nuo gavėjo ar paslaugų teikėjo valios
[ ] force majeure arba faktinis negalėjimas, nepriklausantis nuo gavėjo ar paslaugų teikėjo valios, be kita ko, dėl techninių ar veiklos priežasčių

(1) OL C 110, 2019 3 22, p. 67.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 24 d.Teisinis pranešimas