Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0331(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0193/2019

Teksty złożone :

A8-0193/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0421

Teksty przyjęte
PDF 353kWORD 102k
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0640),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0405/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki Czeskiej, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji i przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0193/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
w sprawie zwalczania rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez zapobieganie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych. Należy poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego poprzez zwiększenie pewności prawa dla dostawców usług hostingowych, podniesienie zaufania użytkowników do środowiska internetowego oraz wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do wolności wypowiedzi i informacji.
(1)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez przeciwdziałanie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych oraz przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa publicznego w społeczeństwach europejskich. Należy poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego poprzez zwiększenie pewności prawa dla dostawców usług hostingowych, zwiększenie zaufania użytkowników do środowiska internetowego oraz wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do wolności wypowiedzi, wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, a także wolności prasy i pluralizmu mediów.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Rozporządzenie w sprawie dostawców usług hostingowych może jedynie uzupełniać strategie państw członkowskich mające na celu zwalczanie terroryzmu, które muszą kłaść nacisk na środki pozainternetowe, takie jak inwestycje w pracę społeczną, inicjatywy na rzecz deradykalizacji i współpraca z zainteresowanymi społecznościami, aby doprowadzić do trwałego zapobiegania radykalizacji w społeczeństwie.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)
(1b)   Treści o charakterze terrorystycznym to część szerszego problemu nielegalnych treści w internecie, do których zaliczają się inne treści, np. treści dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, nielegalnych praktyk handlowych i treści stanowiące naruszenie własności intelektualnej. Przemycanie nielegalnych treści jest często stosowane przez organizacje terrorystyczne i inne organizacje o charakterze przestępczym do prania pieniędzy i zwiększenia początkowego kapitału wykorzystywanego do finansowania ich działań. Problem ten wymaga połączenia środków o charakterze ustawodawczym, nieustawodawczym i dobrowolnym, opartych na współpracy między organami a dostawcami usług, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. Chociaż zagrożenie nielegalnymi treściami jest ograniczane dzięki udanym inicjatywom, takim jak branżowy Kodeks postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie oraz światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych WePROTECT, konieczne jest ustanowienie ram prawnych współpracy transgranicznej między krajowymi organami regulacyjnymi w celu usuwania nielegalnych treści.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Dostawcy usług hostingowych działający w internecie odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz ułatwiając publiczną debatę oraz dystrybucję i otrzymywanie informacji, opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia się do innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi są jednak w niektórych przypadkach wykorzystywane przez osoby trzecie w celu prowadzenia nielegalnej działalności w internecie. Szczególnie niepokojące jest wykorzystywanie dostawców usług hostingowych przez grupy terrorystyczne i ich zwolenników do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym w celu szerzenia swojego przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią.
(2)  Dostawcy usług hostingowych działający w internecie odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, łącząc przedsiębiorstwa i obywateli, zapewniając możliwości uczenia się oraz ułatwiając publiczną debatę oraz dystrybucję i otrzymywanie informacji, opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia się do innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi są jednak w niektórych przypadkach wykorzystywane przez osoby trzecie w celu prowadzenia nielegalnej działalności w internecie. Szczególnie niepokojące jest wykorzystywanie dostawców usług hostingowych przez grupy terrorystyczne i ich zwolenników do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym w celu szerzenia swojego przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Obecność treści o charakterze terrorystycznym w internecie ma poważne negatywne konsekwencje dla użytkowników, obywateli i ogółu społeczeństwa, jak również dla dostawców usług online, u których zamieszczane są tego rodzaju treści, ponieważ podważa zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich modelom biznesowym. W świetle ich centralnej roli oraz środków technologicznych i zdolności związanych ze świadczonymi przez nich usługami dostawcy usług internetowych mają szczególne obowiązki społeczne dotyczące ochrony swoich usług przed wykorzystaniem przez terrorystów i pomocy w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym rozpowszechnianych za pośrednictwem ich usług.
(3)  Obecność treści o charakterze terrorystycznym w internecie okazała się decydującym, choć nie jedynym, czynnikiem sprzyjającym radykalizacji osób, które dopuściły się aktów terrorystycznych, co miało poważne negatywne konsekwencje dla obywateli i ogółu społeczeństwa, a także dla dostawców usług online, u których zamieszczane są tego rodzaju treści, ponieważ podważa zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich modelom biznesowym. W związku z ich kluczową rolą oraz proporcjonalnie do środków technologicznych i zdolności związanych ze świadczonymi przez nich usługami dostawcy usług internetowych mają obowiązki społeczne dotyczące ochrony swoich usług przed wykorzystaniem przez terrorystów i pomocy właściwym organom w zwalczaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym popełnianych za pośrednictwem ich usług, z jednoczesnym uwzględnieniem podstawowego znaczenia wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przesyłania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Należy uzupełnić ramy dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi a dostawcami usług hostingowych, poprzez które w 2015 r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii Europejskiej w celu zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie, jasnymi ramami prawnymi, aby dalej ograniczyć dostępność treści o charakterze terrorystycznym w internecie i odpowiednio rozwiązać ten szybko narastający problem. Ramy prawne, zgodnie z założeniem, mają opierać się na dobrowolnych wysiłkach, które zostały wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią odpowiedź na wezwania Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści oraz na wezwania Rady Europejskiej do usprawnienia automatycznego wykrywania i usuwania treści, które podżegają do aktów terrorystycznych.
(4)  Należy uzupełnić ramy dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi a dostawcami usług hostingowych, poprzez które w 2015 r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii Europejskiej w celu zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie, jasnymi ramami prawnymi, aby dalej ograniczyć dostępność treści o charakterze terrorystycznym w internecie i odpowiednio rozwiązać ten szybko narastający problem. Ramy prawne, zgodnie z założeniem, mają opierać się na dobrowolnych wysiłkach, które zostały wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią odpowiedź na wezwania Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści zgodnie z ramami horyzontalnymi ustanowionymi na mocy dyrektywy 2000/31/WE oraz na wezwania Rady Europejskiej do usprawnienia wykrywania i usuwania treści, które podżegają do aktów terrorystycznych.
__________________
__________________
7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).
7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na stosowanie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE8. W szczególności wszelkie środki wprowadzone przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym wszelkie proaktywne środki, nie powinny same w sobie prowadzić do utraty przez dostawcę usług zwolnienia od odpowiedzialności przewidzianego w tym przepisie. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia organów i sądów krajowych do ustalenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych w szczególnych przypadkach, gdy nie są spełnione warunki wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.
(5)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na stosowanie dyrektywy 2000/31/WE8. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia organów i sądów krajowych do ustalenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych w szczególnych przypadkach, gdy nie są spełnione warunki wyłączenia odpowiedzialności na podstawie dyrektywy 2000/31/WE.
__________________
__________________
8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).
2a Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Zasady mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zostały określone w niniejszym rozporządzeniu przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych chronionych w unijnym porządku prawnym, a zwłaszcza praw gwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
(6)  Zasady mające na celu zwalczanie wykorzystywania usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zostały określone w niniejszym rozporządzeniu i powinny być w pełni zgodne z prawami podstawowymi objętymi ochroną w unijnym porządku prawnym, a zwłaszcza z prawami gwarantowanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa publicznego, a jednocześnie ustanawia odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające ochronę odnośnych praw podstawowych. Obejmuje to prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, prawo do skutecznej ochrony sądowej, prawo do wolności wypowiedzi, w tym wolność otrzymywania i przekazywania informacji, prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Właściwe organy i dostawcy usług hostingowych powinni przyjmować wyłącznie środki, które są konieczne, odpowiednie i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego, biorąc pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma wolność wypowiedzi i informacji, która jest jednym z podstawowych fundamentów pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego oraz jedną z wartości, na których opiera się Unia. Środki stanowiące ingerencję w wolność wypowiedzi i informacji powinny być ściśle ukierunkowane w tym sensie, że muszą one służyć zapobieganiu rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać wpływu na prawo do zgodnego z prawem otrzymywania i udzielania informacji, z uwzględnieniem centralnej roli dostawców usług hostingowych w ułatwianiu debaty publicznej oraz w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów zgodnie z prawem.
(7)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu przyczynienie się do ochrony bezpieczeństwa publicznego i powinno ustanowić odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające ochronę odnośnych praw podstawowych. Obejmuje to prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, prawo do skutecznej ochrony sądowej, prawo do wolności wypowiedzi, w tym wolność otrzymywania i przekazywania informacji, prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Właściwe organy i dostawcy usług hostingowych powinni przyjmować wyłącznie środki, które są konieczne i proporcjonalne w społeczeństwie demokratycznym, biorąc pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma wolność wypowiedzi oraz wolność otrzymywania i przekazywania informacji i idei, a także prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz ochrona danych osobowych, które stanowią podstawowe fundamenty pluralistycznego demokratycznego społeczeństwa oraz należą do wartości, na których opiera się Unia. Bez względu na rodzaj środków należy unikać ingerencji w wolność wypowiedzi i informacji, a środki te powinny także w miarę możliwości służyć zwalczaniu rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym poprzez zastosowanie ściśle ukierunkowanego podejścia, lecz nie mogą wywierać wpływu na prawo do zgodnego z prawem otrzymywania i udzielania informacji, z uwzględnieniem centralnej roli dostawców usług hostingowych w ułatwianiu debaty publicznej oraz w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów zgodnie z prawem. Skuteczne środki zwalczania terroryzmu w internecie oraz ochrona wolności wypowiedzi nie stanowią sprzecznych ze sobą celów, lecz uzupełniają się i wzajemnie się wzmacniają.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Prawo do skutecznego środka odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym przeciwko wszelkim środkom wprowadzonym na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość skutecznego zaskarżenia nakazów usunięcia przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści przed sądem państwa członkowskiego, którego organy wydały nakaz usunięcia.
(8)  Prawo do skutecznego środka odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym przeciwko wszelkim środkom wprowadzonym na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość skutecznego zaskarżenia nakazów usunięcia przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści przed sądem państwa członkowskiego, którego organy wydały nakaz usunięcia oraz możliwość zaskarżenia przez dostawców treści środków podjętych przez dostawcę usług hostingowych.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  W celu zapewnienia jasności w odniesieniu do działań, które zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i właściwe organy powinny podejmować, aby zapobiegać rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, w niniejszym rozporządzeniu należy w celach prewencyjnych ustanowić definicję treści o charakterze terrorystycznym w oparciu o definicję przestępstw terrorystycznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania najbardziej szkodliwej propagandzie terrorystycznej w internecie definicja powinna obejmować materiały i informacje, które podżegają, zachęcają lub nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub do ich wspierania, a także dostarczają instrukcji dotyczących popełniania takich przestępstw lub propagują udział w działaniach grupy terrorystycznej. Informacje takie obejmują w szczególności tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, czy treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, właściwe organy oraz dostawcy usług hostingowych powinni uwzględniać takie czynniki, jak charakter i treść oświadczeń, kontekst, w jakim oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, w jakim stopniu mogą spowodować szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany materiał został wytworzony przez wymienioną w wykazie UE organizację terrorystyczną lub osobę, można go przypisać takiej organizacji lub osobie lub jest rozpowszechniany w imieniu takiej organizacji lub osoby. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich lub badawczych powinny być odpowiednio chronione. Ponadto wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na drażliwe kwestie polityczne nie powinno być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym.
(9)  W celu zapewnienia jasności w odniesieniu do działań, które zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i właściwe organy powinny podejmować, aby zwalczać rozpowszechnianie w internecie treści o charakterze terrorystycznym, w niniejszym rozporządzeniu należy w celach prewencyjnych ustanowić definicję treści o charakterze terrorystycznym w oparciu o definicję przestępstw terrorystycznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę zwalczania najbardziej szkodliwych treści o charakterze terrorystycznym w internecie definicja powinna obejmować materiały, które podżegają, zachęcają lub nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub do ich wspierania lub propagują udział w działaniach grupy terrorystycznej, grożąc tym, że dojdzie do zamierzonego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw. Definicja powinna obejmować także treści, które zawierają wskazówki dotyczące wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub jakichkolwiek innych rodzajów broni bądź substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, jak również substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRJ), oraz wszelkie wskazówki dotyczące innych metod i technik, w tym w zakresie wyboru celów, które to wskazówki mają służyć popełnianiu przestępstw terrorystycznych. Informacje takie obejmują w szczególności tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, czy treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, właściwe organy oraz dostawcy usług hostingowych powinni uwzględniać takie czynniki, jak charakter i treść oświadczeń, kontekst, w jakim oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, w jakim stopniu mogą spowodować szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany materiał został wytworzony przez wymienioną w wykazie UE organizację terrorystyczną lub osobę, można go przypisać takiej organizacji lub osobie lub jest rozpowszechniany w imieniu takiej organizacji lub osoby. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich lub badawczych bądź w celu zwiększenia świadomości z myślą o przeciwdziałaniu działalności terrorystycznej powinny być odpowiednio chronione. Zwłaszcza w przypadkach gdy dostawca treści ponosi odpowiedzialność redakcyjną, wszelkie decyzje o usunięciu rozpowszechnianych materiałów powinny uwzględniać standardy dziennikarskie ustanowione na podstawie przepisów dotyczących prasy lub mediów zgodnych z prawem Unii i Kartą praw podstawowych. Ponadto wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na drażliwe kwestie polityczne nie powinno być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym.
_________________
_________________
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Aby objąć te internetowe usługi hostingowe, w ramach których rozpowszechniane są treści o charakterze terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do usług społeczeństwa informacyjnego, w ramach których przechowuje się informacje dostarczone przez usługobiorcę na jego wniosek i udostępnia przechowywane informacje osobom trzecim, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Przykładowo do tego rodzaju dostawców usług społeczeństwa informacyjnego można zaliczyć: platformy mediów społecznościowych, transmisję strumieniową wideo, usługi wymiany materiałów wideo, audio i obrazów, wymianę plików i inne usługi w chmurze w zakresie, w jakim udostępniają one informacje osobom trzecim, i strony internetowe, na których użytkownicy mogą zamieszczać komentarze lub recenzje. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do dostawców usług hostingowych mających miejsce prowadzenia działalności poza Unią, ale świadczących usługi na terytorium Unii, ponieważ znaczna część dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług ma miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich. Powinno to zapewnić spełnianie tych samych wymogów przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie od ich państwa prowadzenia działalności. Ustalenie, czy dostawca usług oferuje usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia oceny, czy dostawca usług umożliwia korzystanie ze swoich usług osobom prawnym lub fizycznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Sama tylko dostępność strony internetowej dostawcy usług lub adresu poczty elektronicznej oraz innych danych kontaktowych w jednym lub kilku państwach członkowskich nie powinna być jednak warunkiem wystarczającym do objęcia zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia.
(10)  Aby objąć te internetowe usługi hostingowe, w ramach których rozpowszechniane są treści o charakterze terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do usług społeczeństwa informacyjnego, w ramach których przechowuje się informacje dostarczone przez usługobiorcę na jego wniosek i udostępnia przechowywane informacje społeczeństwu, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Przykładowo do tego rodzaju dostawców usług społeczeństwa informacyjnego można zaliczyć: platformy mediów społecznościowych, transmisję strumieniową wideo, usługi wymiany materiałów wideo, audio i obrazów, wymianę plików i inne usługi w chmurze w zakresie, w jakim udostępniają one informacje społeczeństwu, i strony internetowe, na których użytkownicy mogą zamieszczać komentarze lub recenzje. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do dostawców usług hostingowych mających miejsce prowadzenia działalności poza Unią, ale świadczących usługi na terytorium Unii, ponieważ znaczna część dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług ma miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich. Powinno to zapewnić spełnianie tych samych wymogów przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie od ich państwa prowadzenia działalności. Ustalenie, czy dostawca usług oferuje usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia oceny, czy dostawca usług umożliwia korzystanie ze swoich usług osobom prawnym lub fizycznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Sama tylko dostępność strony internetowej dostawcy usług lub adresu poczty elektronicznej oraz innych danych kontaktowych w jednym lub kilku państwach członkowskich nie powinna być jednak warunkiem wystarczającym do objęcia zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do usług w chmurze, w tym usług w chmurze między przedsiębiorstwami, do których dostawca usług nie ma praw umownych w odniesieniu do przechowywanych treści ani sposobu ich przetwarzania lub udostępniania publicznego przez klientów lub użytkowników końcowych tych klientów, a także w przypadku których dostawca usług nie ma możliwości technicznych usuwania konkretnych treści przechowywanych przez jego klientów lub ich użytkowników końcowych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Dla określenia zakresu niniejszego rozporządzenia powinien mieć znaczenie ścisły związek z Unią. Taki ścisły związek z Unią powinno się stwierdzać, jeżeli dostawca usług ma miejsce prowadzenia działalności w Unii lub, jeśli nie, ścisły związek ustala się, jeżeli znaczna liczba użytkowników ulokowana jest w co najmniej jednym państwie członkowskim lub jeżeli działalność jest ukierunkowania na co najmniej jedno państwo członkowskie. To, czy działalność jest kierowana do jednego lub większej liczby państw członkowskich, można ustalić na podstawie wszelkich istotnych okoliczności, w tym takich czynników, jak stosowanie języka lub posługiwanie się walutą danego państwa członkowskiego lub możliwość składania zamówień na towary lub usługi. Kierowanie działalności do któregoś z państw członkowskich może również wynikać z dostępności aplikacji w danym krajowym sklepie z aplikacjami, z obecności reklam na rynku lokalnym lub z posługiwania się w reklamach językiem stosowanym w tym państwie członkowskim, lub z zarządzania relacjami z klientem polegającego np. na obsłudze klientów w języku powszechnie używanym w tym państwie członkowskim. W przypadku gdy usługodawca kieruje swoją działalność do jednego lub kilku państw członkowskich, jak określono w art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady, należy również założyć ścisły związek10. Z drugiej strony, świadczenie usługi w związku ze zwykłym przestrzeganiem zakazu dyskryminacji ustanowionego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/30211 nie może być samo w sobie uważane za kierowanie lub ukierunkowywanie działalności na dane terytorium w Unii.
(11)  Dla określenia zakresu niniejszego rozporządzenia powinien mieć znaczenie ścisły związek z Unią. Taki ścisły związek z Unią powinno się stwierdzać, jeżeli dostawca usług ma miejsce prowadzenia działalności w Unii lub, jeśli nie, ścisły związek ustala się, jeżeli znaczna liczba użytkowników ulokowana jest w co najmniej jednym państwie członkowskim lub jeżeli działalność jest ukierunkowania na co najmniej jedno państwo członkowskie. To, czy działalność jest kierowana do jednego lub większej liczby państw członkowskich, można ustalić na podstawie wszelkich istotnych okoliczności, w tym takich czynników, jak stosowanie języka lub posługiwanie się walutą danego państwa członkowskiego. Kierowanie działalności do któregoś z państw członkowskich może również wynikać z dostępności aplikacji w danym krajowym sklepie z aplikacjami, z obecności reklam na rynku lokalnym lub z posługiwania się w reklamach językiem stosowanym w tym państwie członkowskim, lub z zarządzania relacjami z klientem polegającego np. na obsłudze klientów w języku powszechnie używanym w tym państwie członkowskim. W przypadku gdy usługodawca kieruje swoją działalność do jednego lub kilku państw członkowskich, jak określono w art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady, należy również założyć ścisły związek10. Z drugiej strony, świadczenie usługi w związku ze zwykłym przestrzeganiem zakazu dyskryminacji ustanowionego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/30211 nie może być samo w sobie uważane za kierowanie lub ukierunkowywanie działalności na dane terytorium w Unii.
_________________
_________________
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce rezydowania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 601 z 2.3.2018, s. 1.).
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce rezydowania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 601 z 2.3.2018, s. 1.).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Dostawcy usług hostingowych powinni dopełniać określonych obowiązków w zakresie staranności, aby zapobiec rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług. Te obowiązki w zakresie staranności nie powinny sprowadzać się do ogólnego obowiązku monitorowania. Obowiązki w zakresie staranności obejmują przy stosowaniu przez dostawców usług hostingowych niniejszego rozporządzenia zachowanie przez nich należytej staranności, proporcjonalności i niedyskryminowania w działaniach wobec przechowywanych przez nich treści, w szczególności przy wdrażaniu własnych warunków w celu uniknięcia usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi odbywać się z poszanowaniem wolności wypowiedzi i informacji.
(12)  Dostawcy usług hostingowych powinni dopełniać określonych obowiązków w zakresie staranności, aby zwalczać rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług dla społeczeństwa. Te obowiązki w zakresie staranności nie powinny stanowić ogólnego obowiązku monitorowania przez dostawców usług hostingowych informacji, które przechowują, ani ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązki w zakresie staranności obejmują przy stosowaniu przez dostawców usług hostingowych niniejszego rozporządzenia przejrzystość, zachowanie przez nich należytej staranności, proporcjonalności i niedyskryminowania w działaniach wobec przechowywanych przez nich treści, w szczególności przy wdrażaniu własnych warunków w celu uniknięcia usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi odbywać się z poszanowaniem wolności wypowiedzi, wolności otrzymywania i przesyłania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, a także wolności i pluralizmu mediów.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Procedura i obowiązki wynikające ze skierowanych do dostawców usług hostingowych nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich po przeprowadzeniu oceny przez właściwe organy powinny zostać zharmonizowane. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę wyboru właściwych organów, która umożliwi im wyznaczenie w tym celu organów administracyjnych, organów ścigania lub organów sądowych. Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o charakterze terrorystycznym są rozpowszechniane w internecie, przepis ten nakłada na dostawców usług hostingowych obowiązek zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym zidentyfikowanych w nakazie usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia. To do dostawców usług hostingowych należy decyzja, czy usunąć dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do tych treści użytkownikom w Unii.
(13)  Procedura i obowiązki wynikające ze skierowanych do dostawców usług hostingowych nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich po przeprowadzeniu oceny przez właściwe organy powinny zostać zharmonizowane. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę wyboru właściwych organów, która umożliwia im wyznaczenie w tym celu organu sądowego, niezależnego organu administracyjnego lub organu ścigania. Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o charakterze terrorystycznym są rozpowszechniane w internecie, przepis ten nakłada na dostawców usług hostingowych obowiązek zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym zidentyfikowanych w nakazie usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu godziny od otrzymania nakazu usunięcia.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Właściwy organ powinien przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio adresatowi i punktowi kontaktowemu za pomocą dowolnego środka elektronicznego zdolnego do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają dostawcy usług ustalenie autentyczności, w tym dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem zabezpieczonej poczty elektronicznej i platform lub innych zabezpieczonych kanałów, w tym udostępnionych przez dostawcę usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wymóg ten może w szczególności zostać spełniony poprzez korzystanie z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.
(14)  Właściwy organ powinien przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio punktowi kontaktowemu dostawcy usług hostingowych, a w przypadku dostawcy usług hostingowych posiadającego główną siedzibę w innym państwie członkowskim – właściwemu organowi tego państwa, za pomocą dowolnego środka elektronicznego zdolnego do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają dostawcy usług ustalenie autentyczności, w tym dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem zabezpieczonej poczty elektronicznej i platform lub innych zabezpieczonych kanałów, w tym udostępnionych przez dostawcę usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wymóg ten może w szczególności zostać spełniony poprzez korzystanie z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.
__________________
__________________
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Zgłoszenia dokonywane przez właściwe organy lub Europol stanowią skuteczny i szybki sposób informowania dostawców usług hostingowych o konkretnych treściach w ramach świadczonych przez nich usług. Mechanizm powiadamiania dostawców usług hostingowych o informacjach, które mogą być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym, w celu dobrowolnego rozważenia przez dostawcę zgodności z jego własnymi warunkami powinien pozostać dostępny jako uzupełnienie nakazów usunięcia. Ważne jest, aby dostawcy usług hostingowych traktowali ocenę takich zgłoszeń priorytetowo i przekazywali szybkie informacje zwrotne na temat podjętych działań. Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy usunąć dane treści, ponieważ nie są zgodne z warunkami dostawcy usług hostingowych, pozostaje w jego gestii. Wdrażając niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do zgłoszeń, mandat Europolu, określony w rozporządzeniu (UE) 2016/79413, pozostaje niezmieniony.
skreśla się
__________________
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Ze względu na skalę i tempo niezbędne do skutecznego identyfikowania i usuwania treści o charakterze terrorystycznym istotnym elementem w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym w internecie są proporcjonalne proaktywne środki, w tym w niektórych przypadkach środki zautomatyzowane. celu zmniejszenia dostępności treści o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych przez siebie usług dostawcy usług hostingowych powinni ocenić, czy należy wprowadzić proaktywne środki, w zależności od zagrożenia i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, a także od wpływu na prawa osób trzecich i interesu publicznego danych informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni określić, jakie odpowiednie, skuteczne i proporcjonalne proaktywne środki powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie powinien oznaczać ogólnego obowiązku monitorowania. W kontekście tej oceny brak nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy usług hostingowych wskazuje na niski poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym.
(16)  Ze względu na skalę i tempo niezbędne do skutecznego identyfikowania i usuwania treści o charakterze terrorystycznym istotnym elementem w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym w internecie są proporcjonalne środki szczególne. W celu zmniejszenia dostępności treści o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych przez siebie usług dostawcy usług hostingowych powinni ocenić, czy należy wprowadzić środki szczególne w zależności od ryzyka i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, a także od wpływu otrzymywania i przesyłania informacji na prawa osób trzecich i interes publiczny, w szczególności jeżeli występuje znaczny poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym i wpływa wiele nakazów usunięcia. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni określić, jakie odpowiednie, celowe, skuteczne i proporcjonalne środki szczególne powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie powinien oznaczać ogólnego obowiązku monitorowania. Środki szczególne, o których mowa powyżej, mogą obejmować regularne sprawozdania dla właściwych organów, zwiększenie zasobów ludzkich zajmujących się środkami ochrony usług przed publicznym rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym oraz wymianę najlepszych praktyk. W kontekście tej oceny brak nakazów usunięcia skierowanych do dostawcy usług hostingowych wskazuje na niski poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Przy wprowadzaniu proaktywnych środków dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić zachowanie prawa użytkowników do wolności wypowiedzi i informacji – w tym prawa do swobodnego otrzymywania i przekazywania informacji. Oprócz wszelkich wymogów określonych w prawie, w tym również w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, dostawcy usług hostingowych powinni działać z należytą starannością i wdrażać gwarancje, w tym w szczególności w stosownych przypadkach nadzór i weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych decyzji prowadzących do usunięcia treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Ma to szczególne znaczenie, gdy dostawcy usług hostingowych wykorzystują zautomatyzowane sposoby wykrywania treści o charakterze terrorystycznym. Wszelkie decyzje o zastosowaniu zautomatyzowanych środków, niezależnie od tego, czy zostały podjęte przez samego dostawcę usług hostingowych czy na wniosek właściwego organu, powinny być oceniane pod kątem wiarygodności wykorzystanej technologii i wpływu na prawa podstawowe.
(17)  Przy wprowadzaniu środków szczególnych dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić zachowanie przez użytkowników prawa do wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie. Oprócz wszelkich wymogów określonych w prawie, w tym również w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, dostawcy usług hostingowych powinni działać z należytą starannością i wdrażać gwarancje, w tym w szczególności nadzór i weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych decyzji prowadzących do usunięcia treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  W celu zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym wprowadzali odpowiednie środki, by zapobiegać takiemu wykorzystywaniu świadczonych przez nich usług, właściwe organy powinny zwrócić się do dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali nakaz usunięcia, który stał się prawomocny, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat przyjętych proaktywnych środków. Mogłyby one obejmować środki zapobiegające ponownemu zamieszczeniu treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku otrzymania przez dostawców nakazu usunięcia lub zgłoszenia, przeprowadzające kontrolę w stosunku do narzędzi publicznych lub prywatnych zawierających znane treści o charakterze terrorystycznym. Mogą one również wykorzystywać wiarygodne narzędzia techniczne do identyfikacji nowych treści o charakterze terrorystycznym, dostępne na rynku albo opracowane przez dostawcę usług hostingowych. Dostawca usług powinien przedstawić sprawozdanie na temat wprowadzonych szczególnych proaktywnych środków, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w razie wykorzystywania środków automatycznych, dostawca usług hostingowych posiada niezbędne umiejętności w zakresie nadzoru i weryfikacji przez człowieka. Oceniając skuteczność i proporcjonalność środków, właściwe organy powinny uwzględnić odpowiednie parametry, w tym liczbę nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy, jego zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego usług na rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym (na przykład biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w Unii).
(18)  W celu zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym wprowadzali odpowiednie środki, by zapobiegać takiemu wykorzystywaniu świadczonych przez nich usług, właściwy organ powinien zwrócić się do dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali znaczną liczbę prawomocnych nakazów usunięcia, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat przyjętych środków szczególnych. Może on również wykorzystywać wiarygodne narzędzia techniczne do identyfikacji nowych treści o charakterze terrorystycznym. Dostawca usług powinien przedstawić sprawozdanie na temat wprowadzonych środków szczególnych, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy środki te są konieczne, skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w razie wykorzystywania środków automatycznych, dostawca usług hostingowych posiada niezbędne umiejętności w zakresie nadzoru i weryfikacji przez człowieka. Oceniając skuteczność, konieczność i proporcjonalność środków, właściwe organy powinny uwzględnić odpowiednie parametry, w tym liczbę nakazów usunięcia skierowanych do dostawcy, jego wielkość i zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego usług na rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym (na przykład biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w Unii), a także gwarancje wprowadzone w celu ochrony wolności wypowiedzi i informacji oraz liczbę przypadków ograniczenia legalnych treści.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Po wystąpieniu z wnioskiem właściwy organ powinien nawiązać z dostawcą usług hostingowych dialog na temat koniecznych proaktywnych środków, które należy wdrożyć. W razie konieczności właściwy organ powinien narzucić przyjęcie odpowiednich, skutecznych i proporcjonalnych proaktywnych środków, jeżeli uzna, że dotychczas przyjęte środki są niewystarczające, by wyeliminować zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich szczególnych proaktywnych środków nie powinna co do zasady prowadzić do nałożenia ogólnego obowiązku monitorowania, określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod uwagę szczególnie poważne zagrożenia związane z rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym, decyzje przyjęte przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą stanowić odstępstwo od podejścia ustanowionego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do niektórych szczególnych, ukierunkowanych środków, których przyjęcie jest niezbędne z uwagi na nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego. Przed przyjęciem takich decyzji właściwy organ powinien zachować równowagę między celami dotyczącymi interesu publicznego a odnośnymi prawami podstawowymi, w tym w szczególności wolnością wypowiedzi i informacji oraz wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, a także przedstawić odpowiednie uzasadnienie.
(19)  Po wystąpieniu z wnioskiem właściwy organ powinien nawiązać z dostawcą usług hostingowych dialog na temat koniecznych środków szczególnych, które należy wdrożyć. W razie konieczności właściwy organ powinien zwrócić się do dostawcy usług hostingowych o dokonanie ponownej oceny niezbędnych środków lub żądać przyjęcia odpowiednich, skutecznych i proporcjonalnych środków szczególnych, jeżeli uzna, że dotychczas przyjęte środki nie są zgodne z zasadą konieczności i proporcjonalności lub są niewystarczające, by wyeliminować zagrożenie. Właściwy organ powinien nakładać wyłącznie takie środki szczególne, których wdrożenia można rozsądnie oczekiwać od dostawcy usług hostingowych, biorąc pod uwagę, między innymi, zasoby finansowe i inne zasoby tego dostawcy. Żądanie wdrożenia takich środków szczególnych nie powinno prowadzić do nałożenia ogólnego obowiązku monitorowania określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Zobowiązanie dostawców usług hostingowych do zachowania usuniętych treści i związanych z nimi danych powinno być ustanowione do celów szczególnych i ograniczone w czasie do tego, co jest konieczne. Istnieje potrzeba rozszerzenia wymogu zachowania na powiązane dane w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby utracone w wyniku usunięcia przedmiotowych treści. Powiązane dane mogą obejmować dane takie jak „dane abonenta”, w tym szczególności dane odnoszące się do tożsamości dostawcy treści oraz „dane dotyczące dostępu”, w tym np. dane o dacie i czasie korzystania przez dostawcę treści lub o logowaniu do serwisu i wylogowaniu się z niego, wraz z adresem IP przydzielonym dostawcy treści przez dostawcę usług dostępu do internetu.
(20)  Zobowiązanie dostawców usług hostingowych do zachowania usuniętych treści i związanych z nimi danych powinno być ustanowione do celów szczególnych i ograniczone w czasie do tego, co jest konieczne. Istnieje potrzeba rozszerzenia wymogu zachowania na powiązane dane w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby utracone w wyniku usunięcia przedmiotowych treści. Powiązane dane mogą obejmować dane takie jak „dane abonenta”, w szczególności dane odnoszące się do tożsamości dostawcy treści oraz „dane dotyczące dostępu”, w tym np. dane o dacie i czasie korzystania przez dostawcę treści lub o logowaniu do serwisu i wylogowaniu się z niego, wraz z adresem IP przydzielonym dostawcy treści przez dostawcę usług dostępu do internetu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Obowiązek zachowania treści do celów administracyjnego lub sądowego postępowania odwoławczego jest konieczny i uzasadniony w celu zapewnienia skutecznych środków odwoławczych dostawcy treści, którego treści zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, jak również w celu przywrócenia tych treści w formie sprzed ich usunięcia, w zależności od wyniku procedury odwoławczej. Obowiązek zachowania treści do celów dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i konieczny ze względu na wartość, jaką dany materiał mógłby wnieść w celu zakłócenia działalności terrorystycznej lub zapobieżenia jej. W przypadku gdy przedsiębiorstwa usuwają materiał lub uniemożliwiają dostęp do niego, w szczególności za pomocą własnych proaktywnych środków, i nie informują o tym właściwego organu, ponieważ oceniają, że nie wchodzi to w zakres art. 13 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, organy ścigania mogą nie być świadome istnienia danych treści. Dlatego zachowanie treści do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ich ścigania jest również uzasadnione. Do tych celów wymagane zachowanie danych ogranicza się do danych, które mogą mieć związek z przestępstwami terrorystycznymi, a w związku z tym mogą przyczynić się do ścigania przestępstw terrorystycznych lub do zapobiegania poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego.
(21)  Obowiązek zachowania treści do celów administracyjnego lub sądowego postępowania odwoławczego lub zaskarżenia jest konieczny i uzasadniony w celu zapewnienia skutecznych środków odwoławczych dostawcy treści, którego treści zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, jak również w celu przywrócenia tych treści w formie sprzed ich usunięcia, w zależności od wyniku procedury odwoławczej. Obowiązek zachowania treści do celów dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i konieczny ze względu na wartość, jaką dany materiał mógłby wnieść w celu zakłócenia działalności terrorystycznej lub zapobieżenia jej. W przypadku gdy przedsiębiorstwa usuwają materiał lub uniemożliwiają dostęp do niego za pomocą własnych środków szczególnych, jak najszybciej informują o tym właściwe organy ścigania. Zachowanie treści do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ich ścigania jest również uzasadnione. W tym celu treści o charakterze terrorystycznym i związane z nimi dane powinny być przechowywane jedynie przez określony czas pozwalający organom ścigania na sprawdzenie ich treści i podjęcie decyzji, czy będą ona potrzebne do tych konkretnych czynności. Termin ten nie powinien przekraczać sześciu miesięcy. Do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania tych przestępstw wymagane zachowanie danych ogranicza się do danych, które mogą mieć związek z przestępstwami terrorystycznymi, a w związku z tym mogą przyczynić się do ścigania przestępstw terrorystycznych lub do zapobiegania poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  W celu zapewnienia proporcjonalności okres zachowania powinien być ograniczony do sześciu miesięcy, aby dać dostawcom treści wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie procedury odwoławczej oraz umożliwić organom ścigania dostęp do odpowiednich danych na potrzeby dochodzenia i ścigania przestępstw terrorystycznych. Okres ten może jednak zostać na wniosek organu prowadzącego postępowanie odwoławcze przedłużony o niezbędny okres, w przypadku gdy wszczęte postępowanie odwoławcze nie zakończyło się w okresie sześciu miesięcy. Okres ten powinien być wystarczający, aby organy ścigania mogły zachować niezbędne dowody w związku z dochodzeniami, a jednocześnie zapewnić równowagę z odpowiednimi prawami podstawowymi.
(22)  W celu zapewnienia proporcjonalności okres zachowania powinien być ograniczony do sześciu miesięcy, aby dać dostawcom treści wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie procedury odwoławczej lub umożliwienie organom ścigania dostępu do odpowiednich danych na potrzeby dochodzenia i ścigania przestępstw terrorystycznych. Okres ten może jednak zostać na wniosek organu prowadzącego postępowanie odwoławcze lub zaskarżenie przedłużony o niezbędny okres, w przypadku gdy wszczęte postępowanie odwoławcze nie zakończyło się w okresie sześciu miesięcy. Okres ten powinien również być wystarczający, aby organy ścigania mogły zachować niezbędne materiały w związku z dochodzeniami i śledztwami, a jednocześnie zapewnić równowagę z odpowiednimi prawami podstawowymi.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Przejrzystość polityki dostawców usług hostingowych wobec treści o charakterze terrorystycznym ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia ich odpowiedzialności wobec użytkowników oraz podniesienia zaufania obywateli do jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy usług hostingowych powinni publikować roczne sprawozdania na temat przejrzystości zawierające istotne informacje na temat działań podjętych w związku z wykrywaniem, identyfikacją i usuwaniem treści o charakterze terrorystycznym.
(24)  Przejrzystość polityki dostawców usług hostingowych wobec treści o charakterze terrorystycznym ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia ich odpowiedzialności wobec użytkowników oraz podniesienia zaufania obywateli do jednolitego rynku cyfrowego. Jedynie dostawcy usług hostingowych, wobec których wydano nakazy usunięcia treści o charakterze terrorystycznym w danym roku, powinni być zobowiązani do opublikowania rocznego sprawozdania na temat przejrzystości zawierającego istotne informacje na temat działań podjętych w związku z wykrywaniem, identyfikacją i usuwaniem treści o charakterze terrorystycznym.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  Organy właściwe do wydawania nakazu usunięcia powinny również publikować sprawozdania na temat przejrzystości zawierające informacje o liczbie wydanych nakazów usunięcia, liczbie odpowiedzi odmownych, liczbie zidentyfikowanych treści o charakterze terrorystycznym, które doprowadziły do wszczęcia dochodzenia i ścigania sprawców przestępstw terrorystycznych, oraz o liczbie przypadków treści, które zostały błędnie uznane za terrorystyczne.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Procedury rozpatrywania skarg stanowią niezbędną gwarancję przeciwko błędnemu usuwaniu treści chronionych w ramach wolności wypowiedzi i informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni ustanowić przyjazne dla użytkownika mechanizmy rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy treści. Wymóg, aby dostawca usług hostingowych przywrócił treści, w przypadku gdy zostały one błędnie usunięte, nie ma wpływu na możliwość egzekwowania przez dostawców usług hostingowych własnych warunków w innych przypadkach.
(25)  Procedury rozpatrywania skarg stanowią niezbędną gwarancję przeciwko błędnemu usuwaniu treści chronionych w ramach wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni ustanowić przyjazne dla użytkownika mechanizmy rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy treści. Wymóg, aby dostawca usług hostingowych przywrócił treści, w przypadku gdy zostały one błędnie usunięte, nie ma wpływu na możliwość egzekwowania przez dostawców usług hostingowych własnych warunków w innych przypadkach.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Skuteczna ochrona prawna, zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby osoby były w stanie ustalić powody, dla których treści zamieszczone przez nie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony. W tym celu dostawca usług hostingowych powinien udostępnić dostawcy treści istotne informacje umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie decyzji. Nie wymaga to jednak powiadomienia dostawcy treści. W zależności od okoliczności dostawcy usług hostingowych mogą zastąpić treści uznane za treści o charakterze terrorystycznym komunikatem, że zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na żądanie należy podać dalsze informacje na temat przyczyn oraz możliwości zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści. W przypadku gdy właściwe organy postanowią, że ze względu na bezpieczeństwo publiczne, w tym w kontekście dochodzenia, bezpośrednie powiadamianie dostawcy treści o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące efekty odwrotne do zamierzonych, powinny poinformować o tym dostawcę usług hostingowych.
(26)  Skuteczna ochrona prawna, zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby osoby były w stanie ustalić powody, dla których treści zamieszczone przez nie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony. W tym celu dostawca usług hostingowych powinien udostępnić dostawcy treści istotne informacje, takie jak przyczyny usunięcia lub uniemożliwienia dostępu, a także informację o podstawie prawnej danego działania, umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie decyzji. W zależności od okoliczności dostawcy usług hostingowych mogą zastąpić treści uznane za treści o charakterze terrorystycznym komunikatem, że zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W przypadku gdy właściwe organy postanowią, że ze względu na bezpieczeństwo publiczne, w tym w kontekście dochodzenia, bezpośrednie powiadamianie dostawcy treści o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące efekty odwrotne do zamierzonych, powinny poinformować o tym dostawcę usług hostingowych.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  W celu uniknięcia powielania działań i ingerencji w dochodzenia właściwe organy powinny przekazywać informacje, koordynować i współpracować ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z Europolem przy wydawaniu nakazów usunięcia lub wysyłaniu zgłoszeń do dostawców usług hostingowych. Przy wdrażaniu przepisów niniejszego rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić Europol, zgodnie ze swoim obecnym mandatem oraz obowiązującymi ramami prawnymi.
(27)  W celu uniknięcia powielania działań i ingerencji w dochodzenia, a także w celu ograniczenia do minimum kosztów ponoszonych przez danych dostawców usług, właściwe organy powinny przekazywać informacje, koordynować i współpracować ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z Europolem przy wydawaniu nakazów usunięcia skierowanych do dostawców usług hostingowych. Przy wdrażaniu przepisów niniejszego rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić Europol, zgodnie ze swoim obecnym mandatem oraz obowiązującymi ramami prawnymi.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)
(27a)  Zgłoszenia dokonywane przez Europol stanowią skuteczny i szybki sposób informowania dostawców usług hostingowych o konkretnych treściach w ramach świadczonych przez nich usług. Taki mechanizm powiadamiania dostawców usług hostingowych o informacjach, które mogą być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym, w celu dobrowolnego rozważenia przez dostawcę zgodności z jego własnymi warunkami powinien pozostać dostępny jako uzupełnienie nakazów usunięcia. Ważne jest, aby dostawcy usług hostingowych współpracowali z Europolem, a także aby traktowali ocenę takich zgłoszeń przez Europol priorytetowo i przekazywali szybkie informacje zwrotne na temat podjętych działań. Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy usunąć dane treści, ponieważ nie są one zgodne z warunkami dostawcy usług hostingowych, pozostaje w gestii danego dostawcy. Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia mandat Europolu, określony w rozporządzeniu (UE) 2016/7941a, pozostaje niezmieniony.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  W celu zapewnienia skutecznego i wystarczająco spójnego wdrożenia proaktywnych środków właściwe organy w państwach członkowskich powinny współdziałać ze sobą w odniesieniu do rozmów z dostawcami usług hostingowych na temat określania, wdrażania i oceny konkretnych środków proaktywnych. Taka współpraca jest również konieczna w związku z przyjęciem przepisów dotyczących sankcji, a także wdrażania i egzekwowania sankcji.
(28)  W celu zapewnienia skutecznego i wystarczająco spójnego wdrożenia środków przez dostawców usług hostingowych właściwe organy w państwach członkowskich powinny współdziałać ze sobą w odniesieniu do rozmów prowadzonych z dostawcami usług hostingowych na temat nakazów usunięcia oraz określania, wdrażania i oceny środków szczególnych. Taka współpraca jest również konieczna w związku z przyjęciem przepisów dotyczących sankcji, a także wdrażania i egzekwowania sankcji.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Ważne jest, aby właściwy organ w państwie członkowskim odpowiedzialnym za nakładanie sankcji był w pełni informowany o wydawaniu nakazów usunięcia i zgłoszeń oraz o późniejszej wymianie informacji między dostawcą usług hostingowych a odpowiednim właściwym organem. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie kanały komunikacji i mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.
(29)  Ważne jest, aby właściwy organ w państwie członkowskim, odpowiedzialny za nakładanie sankcji, był w pełni informowany o wydawaniu nakazów usunięcia oraz o późniejszej wymianie informacji między dostawcą usług hostingowych a odpowiednimi właściwymi organami w innych państwach członkowskich. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie i bezpieczne kanały komunikacji i mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)  Zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i państwa członkowskie powinny ustanowić punkty kontaktowe w celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania nakazów usunięcia i zgłoszeń. W odróżnieniu od przedstawiciela prawnego punkt kontaktowy służy celom operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych powinien obejmować wszelkie wyspecjalizowane środki umożliwiające elektroniczne wnoszenie nakazów usunięcia i dokonywanie zgłoszeń oraz środki techniczne i personalne umożliwiające ich sprawne przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych nie musi znajdować się w Unii, a dostawca usług hostingowych może wyznaczyć istniejący punkt kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić, by punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na temat punktu kontaktowego powinny zawierać informacje o języku, w którym można zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby ułatwić komunikację między dostawcami usług hostingowych a właściwymi organami, dostawców usług hostingowych zachęca się do umożliwienia komunikacji w jednym z języków urzędowych Unii, w którym zredagowane są ich warunki.
(33)  Zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i państwa członkowskie powinny ustanowić punkty kontaktowe w celu ułatwienia szybkiego rozpatrywania nakazów usunięcia. W odróżnieniu od przedstawiciela prawnego punkt kontaktowy służy celom operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych powinien obejmować wszelkie wyspecjalizowane środki umożliwiające elektroniczne wnoszenie nakazów usunięcia oraz środki techniczne i personalne umożliwiające ich szybkie przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych nie musi znajdować się w Unii, a dostawca usług hostingowych może wyznaczyć istniejący punkt kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić, by punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na temat punktu kontaktowego powinny zawierać informacje o języku, w którym można zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby ułatwić komunikację między dostawcami usług hostingowych a właściwymi organami, dostawców usług hostingowych zachęca się do umożliwienia komunikacji w jednym z języków urzędowych Unii, w którym zredagowane są ich warunki.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
(34)  W przypadku braku ogólnego wymogu, by dostawcy usług zapewniali fizyczną obecność na terytorium Unii, należy zapewnić jasność co do tego, jurysdykcji którego państwa członkowskiego podlega dostawca usług hostingowych oferujący usługi w Unii. Co do zasady dostawca usług hostingowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym ma główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym wyznaczył przedstawiciela prawnego. Niemniej jednak, w przypadku gdy inne państwo członkowskie wydaje nakaz usunięcia, jego organy powinny mieć możliwość egzekwowania swoich nakazów poprzez zastosowanie środków przymusu o charakterze niekarnym, takich jak kary pieniężne. Jeżeli chodzi o dostawców usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii i nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, każde państwo członkowskie powinno mieć jednak możliwość nakładania sankcji, pod warunkiem przestrzegania zasady ne bis in idem.
(34)  W przypadku braku ogólnego wymogu, by dostawcy usług zapewniali fizyczną obecność na terytorium Unii, należy zapewnić jasność co do tego, jurysdykcji którego państwa członkowskiego podlega dostawca usług hostingowych oferujący usługi w Unii. Co do zasady dostawca usług hostingowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym ma główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym wyznaczył przedstawiciela prawnego. Jeżeli chodzi o dostawców usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii i nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, każde państwo członkowskie powinno mieć jednak możliwość nakładania sankcji, pod warunkiem przestrzegania zasady ne bis in idem.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35
(35)  Dostawcy usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii, powinni wyznaczyć na piśmie przedstawiciela prawnego w celu zapewnienia wypełniania i egzekwowania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia.
(35)  Dostawcy usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii, powinni wyznaczyć na piśmie przedstawiciela prawnego w celu zapewnienia wypełniania i egzekwowania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia. Dostawcy usług hostingowych mogą korzystać z usług dotychczasowego przedstawiciela prawnego, pod warunkiem że jest on w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
(37)  Do celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny wyznaczyć właściwe organy. Wymóg wyznaczenia właściwych organów niekoniecznie wiąże się z koniecznością ustanowienia nowych organów, lecz nowe organy mogą być istniejącymi jednostkami odpowiedzialnymi za funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie wymaga wyznaczenia organów właściwych do celów wydawania nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń oraz nadzorowania proaktywnych środków i nakładania sankcji. To państwa członkowskie decydują o tym, ile organów chcą wyznaczyć do tych zadań.
(37)  Do celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny wyznaczyć jeden organ sądowy lub jeden organ administracyjny niezależny pod względem operacyjnym. Wymóg ten nie oznacza konieczności ustanowienia nowego organu – organem tym może być istniejąca jednostka odpowiedzialna za pełnienie funkcji określonych w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie wymaga wyznaczenia organu właściwego do celów wydawania nakazów usunięcia, nadzorowania środków szczególnych i nakładania sankcji. Państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o wyznaczeniu właściwego organu na mocy niniejszego rozporządzenia, a Komisja powinna opublikować w internecie wykaz właściwych organów poszczególnych państw członkowskich. Taki wykaz internetowy powinien być łatwo dostępny, aby ułatwić szybką weryfikację przez dostawców usług hostingowych autentyczności nakazów usunięcia.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Sankcje są niezbędne do zapewnienia skutecznego wywiązania się przez dostawców usług hostingowych z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie nakładania kar pieniężnych. Szczególnie surowe sankcje ustala się w przypadku, gdy dostawca usług hostingowych systematycznie nie usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub systematycznie nie uniemożliwia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia. Nieprzestrzeganie przepisów w poszczególnych przypadkach może być karane przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady ne bis in idem i zasady proporcjonalności oraz zapewnieniu, by sankcje takie uwzględniały systematyczne nieprawidłowości. Aby zagwarantować pewność prawa, w rozporządzeniu należy określić zakres, w jakim odpowiednie obowiązki mogą podlegać sankcjom. Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 powinny być przyjmowane wyłącznie w odniesieniu do obowiązków wynikających z wniosku o sprawozdanie na podstawie art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu dodatkowych proaktywnych środków na podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, należy odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe dostawcy usług. Państwa członkowskie zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.
(38)  Sankcje są niezbędne do zapewnienia skutecznego wywiązania się przez dostawców usług hostingowych z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie nakładania kar pieniężnych. Sankcje należy nałożyć w przypadku gdy dostawcy usług hostingowych systematycznie i stale nie dopełniają obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 powinny być nakładane wyłącznie w odniesieniu do obowiązków wynikających z żądania wdrożenia dodatkowych środków szczególnych na podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, należy odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe dostawcy usług. Ponadto właściwy organ powinien wziąć pod uwagę, czy dostawca usług hostingowych jest przedsiębiorstwem typu start-up albo przedsiębiorstwem z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, oraz powinien ustalić dla każdego przypadku, czy dostawca miał możliwość odpowiedniego zastosowania się do wydanego nakazu. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby sankcje nie zachęcały do usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Państwa członkowskie powinny gromadzić informacje na temat wdrażania prawodawstwa. Na potrzeby oceny prawodawstwa zostanie opracowany szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.
(41)  Państwa członkowskie powinny gromadzić informacje na temat wdrażania prawodawstwa, w tym informacje o liczbie przypadków skutecznego wykrycia, zbadania i ścigania przestępstw terrorystycznych na podstawie niniejszego rozporządzenia. Na potrzeby oceny prawodawstwa zostanie opracowany szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)   W oparciu o ustalenia i wnioski zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz wyniki monitorowania Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia nie wcześniej niż trzy lata po jego wejściu w życie. Ocena ta powinna opierać się na pięciu kryteriach: skuteczności, efektywności, adekwatności, spójności i europejskiej wartości dodanej. W jej ramach ocenione zostanie funkcjonowanie poszczególnych środków operacyjnych i technicznych przewidzianych w rozporządzeniu, w tym skuteczność środków mających na celu poprawę wykrywania, identyfikacji i usuwania treści o charakterze terrorystycznym, skuteczność mechanizmów ochronnych oraz skutki dla potencjalnie narażonych praw i interesów osób trzecich, włącznie z przeglądem wymogu informowania dostawców treści.
(42)   W oparciu o ustalenia i wnioski zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz wyniki monitorowania Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia po upływie roku od jego wejścia w życie. Ocena ta powinna opierać się na siedmiu kryteriach: skuteczności, konieczności, proporcjonalności, efektywności, adekwatności, spójności i unijnej wartości dodanej. W jej ramach należy ocenić funkcjonowanie poszczególnych środków operacyjnych i technicznych przewidzianych w rozporządzeniu, w tym skuteczność środków mających na celu poprawę wykrywania, identyfikacji i usuwania treści o charakterze terrorystycznym, skuteczność mechanizmów ochronnych oraz skutki dla potencjalnie zagrożonych praw podstawowych, w tym wpływ na wolność wypowiedzi oraz wolność otrzymywania i przesyłania informacji, wolność i pluralizm mediów, wolność działalności gospodarczej oraz prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Komisja powinna również ocenić wpływ na potencjalnie narażone interesy osób trzecich, w tym ponownie rozważyć wymóg informowania dostawców treści.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy w celu zapobiegania wykorzystywaniu usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanawia się w nim w szczególności:
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ukierunkowane jednolite przepisy w celu zwalczania wykorzystywania usług hostingowych do publicznego rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanawia się w nim w szczególności:
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a
a)  przepisy dotyczące obowiązków w zakresie staranności, których mają przestrzegać dostawcy usług hostingowych w celu zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym za pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych treści;
a)  przepisy dotyczące rozsądnych i proporcjonalnych obowiązków w zakresie staranności, których mają przestrzegać dostawcy usług hostingowych w celu zwalczania publicznego rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym za pośrednictwem świadczonych usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych treści;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b
b)  zestaw środków, które państwa członkowskie mają wprowadzić w celu identyfikowania treści o charakterze terrorystycznym, umożliwienia ich szybkiego usuwania przez dostawców usług hostingowych i ułatwienia współpracy z właściwymi organami w innych państwach członkowskich, dostawcami usług hostingowych oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii.
b)  zestaw środków, które państwa członkowskie mają wprowadzić w celu identyfikowania treści o charakterze terrorystycznym, umożliwienia ich szybkiego usuwania przez dostawców usług hostingowych zgodnie z prawem Unii zapewniającym odpowiednie gwarancje wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przesyłania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, a także w celu ułatwienia współpracy z właściwymi organami w innych państwach członkowskich, dostawcami usług hostingowych oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dostawców usług hostingowych świadczących usługi w Unii, niezależnie od ich głównego miejsca prowadzenia działalności.
2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dostawców usług hostingowych świadczących usługi dla społeczeństwa w Unii, niezależnie od ich głównego miejsca prowadzenia działalności.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do treści rozpowszechnianych w celach edukacyjnych, artystycznych, dziennikarskich lub badawczych lub w celach zwiększenia świadomości na temat zwalczania działalności terrorystycznej ani do wyrażania polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na obowiązek poszanowania praw, wolności i zasad, o których mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, i nie narusza podstawowych zasad prawa Unii i prawa krajowego odnoszących się do wolności słowa, wolności prasy oraz wolności i pluralizmu mediów.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza dyrektywy 2000/31/WE.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
-1)  „usługi społeczeństwa informacyjnego” oznaczają usługi, o których mowa w art. 2 lit. a) dyrektywy 2000/31/WE.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
1)  „dostawca usług hostingowych” oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu informacji dostarczonych przez dostawcę treści i na jego wniosek oraz na udostępnianiu przechowywanych informacji osobom trzecim;
1)  „dostawca usług hostingowych” oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu informacji dostarczonych przez dostawcę treści i na jego wniosek oraz na publicznym udostępnianiu przechowywanych informacji. Ma to zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych na rzecz społeczeństwa w warstwie aplikacji. Dostawcy usług infrastruktury w chmurze oraz dostawcy usług w chmurze nie są uznawani za dostawców usług hostingowych. Nie ma to również zastosowania do usług łączności elektronicznej, o których mowa w dyrektywie (UE) 2018/1972;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
2)  „dostawca treści” oznacza użytkownika, który dostarczył informacje, które są lub były przechowywane na wniosek użytkownika przez dostawcę usług hostingowych;
2)  „dostawca treści” oznacza użytkownika, który dostarczył informacje, które są lub były przechowywane i publicznie udostępniane na wniosek użytkownika przez dostawcę usług hostingowych;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4
4)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa zdefiniowane w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541;
skreśla się
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie
5)  „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają informacje należące do co najmniej jednej z następujących kategorii:
5)  „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają materiały należące do co najmniej jednej z następujących kategorii:
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
a)  podżeganie do popełnienia przestępstw terrorystycznych lub propagowanie popełniania tych przestępstw, w tym poprzez ich gloryfikowanie, a przez to powodowanie ryzyka popełnienia tych czynów;
a)  podżeganie do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541, w przypadku gdy takie postępowanie nakłania, bezpośrednio lub pośrednio, na przykład poprzez gloryfikację aktów terrorystycznych, do popełniania przestępstw terrorystycznych, co grozi tym, że dojdzie do umyślnego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
b)  zachęcanie do przyczyniania się do przestępstw terrorystycznych;
b)  nakłanianie innej osoby lub grupy osób do popełniania lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541, co grozi tym, że dojdzie do umyślnego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c
c)  propagowanie działalności grupy terrorystycznej, w szczególności poprzez zachęcenie do udziału w grupie terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej wspierania;
c)  nakłanianie innej osoby lub grupy osób do udziału w działalności grupy terrorystycznej, w tym przez dostarczanie informacji lub środków materialnych, lub przez finansowanie działalności tej grupy w jakikolwiek sposób w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2017/541/UE, co grozi tym, że dojdzie do umyślnego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d
d)  instruowanie w zakresie metod lub technik do celów popełniania przestępstw terrorystycznych;
d)  udzielanie instrukcji dotyczących wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni bądź trujących lub niebezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d a (nowa)
da)  przedstawianie popełniania jednego lub większej liczby przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541, co grozi tym, że dojdzie do umyślnego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
6)  „rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym” oznacza udostępnianie treści o charakterze terrorystycznym osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez dostawców usług hostingowych;
6)  „rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym” oznacza udostępnianie treści o charakterze terrorystycznym ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem usług świadczonych przez dostawców usług hostingowych;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
(8)  „zgłoszenie” oznacza zawiadomienie skierowane przez właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, odpowiedni organ Unii do dostawcy usług hostingowych, dotyczące informacji, które można uznać za treści o charakterze terrorystycznym, celem dobrowolnego zbadania przez danego dostawcę zgodności tych informacji z jego własnymi warunkami mającymi na celu zapobieganie rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym;
skreśla się
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)
9a)  „właściwy organ” oznacza jeden organ sądowy lub niezależny organ administracyjny wyznaczony w państwie członkowskim;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Dostawcy usług hostingowych podejmują odpowiednie, rozsądne i proporcjonalne działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przeciwko rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz w celu ochrony użytkowników przed treściami o charakterze terrorystycznym. Działają przy tym w sposób staranny, proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz z należytym uwzględnieniem praw podstawowych użytkowników, a także uwzględniają podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.
1.  Dostawcy usług hostingowych podejmują działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu ochrony użytkowników przed treściami o charakterze terrorystycznym. Działają przy tym z zachowaniem należytej staranności, w sposób proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz z należytym uwzględnieniem we wszystkich okolicznościach praw podstawowych użytkowników, uwzględniają podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, tak aby uniknąć usuwania treści, które nie mają charakteru terrorystycznego.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Obowiązki w zakresie staranności nie powinny stanowić ogólnego obowiązku monitorowania przez dostawców usług hostingowych informacji, które przekazują lub przechowują, ani ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Dostawcy usług hostingowych uwzględniają w swoich warunkach i stosują przepisy zapobiegające rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.
skreśla się
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o treściach o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych usług bądź staną się świadomi takich treści, informują o tych treściach właściwe organy i szybko te treści usuwają.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Dostawcy usług hostingowych, którzy spełniają kryteria definicji dostawców platform udostępniania plików wideo przewidzianej w dyrektywie (UE) 2018/1808, przyjmują odpowiednie środki służące zwalczaniu rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z art. 28b ust. 1 lit. c) i ust. 3 dyrektywy (UE) 2018/2018.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  Właściwy organ jest uprawniony do wydania decyzji zobowiązującej dostawcę usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.
1.  Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma główną siedzibę, jest uprawniony do wydania temu dostawcy nakazu usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich we wszystkich państwach członkowskich.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych nie posiada głównej siedziby lub nie ma przedstawiciela prawnego, może żądać uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze terrorystycznym i wyegzekwować ten wymóg na swoim terytorium.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Jeżeli odnośny właściwy organ nie nakazał uprzednio dostawcy usług hostingowych usunięcia treści, powinien skontaktować się z tym dostawcą, przekazując mu informacje na temat procedur i obowiązujących terminów co najmniej 12 godzin przed wydaniem nakazu usunięcia.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia.
2.  Dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich jak najszybciej i w ciągu godziny od otrzymania nakazu usunięcia.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a
a)  wskazanie właściwego organu wydającego nakaz usunięcia i potwierdzenie autentyczności nakazu usunięcia przez właściwy organ;
a)  wskazanie za pomocą podpisu elektronicznego właściwego organu wydającego nakaz usunięcia i potwierdzenie autentyczności nakazu usunięcia przez właściwy organ;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b
b)  uzasadnienie, dlaczego przedmiotowe treści uznaje się za treści o charakterze terrorystycznym, przynajmniej poprzez odniesienie do kategorii treści o charakterze terrorystycznym wymienionych w art. 2 pkt 5;
b)  szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dane treści uznaje się za treści o charakterze terrorystycznym, oraz konkretne odniesienie do kategorii treści o charakterze terrorystycznym wymienionych w art. 2 pkt 5;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c
c)  ujednolicony format adresowania zasobów (URL) oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści;
c)  dokładny ujednolicony format adresowania zasobów (URL) oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f
f)  informacje na temat środków odwoławczych dostępnych dla dostawcy usług hostingowych i dostawcy treści;
f)  łatwo zrozumiałe informacje na temat środków odwoławczych przysługujących dostawcy usług hostingowych i dostawcy treści, w tym informacje o środkach odwoławczych do właściwego organu, a także wniesienia odwołania do sądu, wraz z terminami na wniesienie takich odwołań;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera g
g)  w stosownych przypadkach – decyzję o nieujawnianiu informacji o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, o której mowa w art. 11.
g)  gdy jest to konieczne i proporcjonalne – decyzję o nieujawnianiu informacji o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, o której mowa w art. 11.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Na wniosek dostawcy usług hostingowych lub dostawcy treści właściwy organ przedstawia szczegółowe uzasadnienie bez uszczerbku dla obowiązku dostawcy usług hostingowych polegającego na wykonaniu nakazu usunięcia w terminie określonym w ust. 2.
skreśla się
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5
5.  Właściwe organy kierują nakazy usunięcia do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług hostingowych na podstawie art. 16 i przekazują je punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Nakazy te są wysyłane za pomocą środków elektronicznych zdolnych do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają ustalenie autentyczności nadawcy oraz podanie dokładnej daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu.
5.  Właściwy organ kieruje nakazy usunięcia do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług hostingowych na podstawie art. 16 i przekazuje je punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Nakazy te są wysyłane za pomocą środków elektronicznych zdolnych do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają ustalenie autentyczności nadawcy oraz podanie dokładnej daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6
6.  Dostawcy usług hostingowych potwierdzają odbiór i bez zbędnej zwłoki informują właściwy organ o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, wskazując w szczególności czas podjęcia działań, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku II.
6.  Dostawcy usług hostingowych potwierdzają odbiór i bez zbędnej zwłoki informują właściwy organ o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, wskazując w szczególności czas podjęcia działań, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku II.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7
7.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia ze względu na siłę wyższą lub faktyczną niemożliwość, których nie można przypisać dostawcy usług hostingowych, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, wyjaśniając przyczyny, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy przywołane przyczyny ustąpią.
7.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia ze względu na siłę wyższą lub faktyczną niemożliwość, których nie można przypisać dostawcy usług hostingowych, lub ze względów technicznych lub operacyjnych, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, wyjaśniając przyczyny, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy przywołane przyczyny ustąpią.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 8
8.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia, ponieważ nakaz usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera informacji wystarczających do wykonania nakazu, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając się o niezbędne wyjaśnienia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy wyjaśnienia zostaną przedstawione.
8.  Dostawca usług hostingowych może odmówić wykonania nakazu usunięcia, jeżeli nakaz ten zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera wystarczających informacji. Informuje on o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając się o niezbędne wyjaśnienia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy wyjaśnienia zostaną przedstawione. .
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 9
9.  Właściwy organ, który wydał nakaz usunięcia, powiadamia właściwy organ, który nadzoruje wdrażanie proaktywnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), kiedy nakaz usunięcia stanie się prawomocny. Nakaz usunięcia staje się prawomocny, jeżeli nie złożono od niego odwołania w terminie zgodnym z mającym zastosowanie prawem krajowym lub jeżeli został on utrzymany w mocy w następstwie odwołania.
9.  Właściwy organ, który wydał nakaz usunięcia, powiadamia właściwy organ, który nadzoruje wdrażanie środków szczególnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), kiedy nakaz usunięcia stanie się prawomocny. Nakaz usunięcia staje się prawomocny, jeżeli nie złożono od niego odwołania w terminie zgodnym z mającym zastosowanie prawem krajowym lub jeżeli został on utrzymany w mocy w następstwie odwołania.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
Artykuł 4a
Procedura konsultacji w przypadku nakazów usunięcia
1.  Jednocześnie ze zgodnym z art. 4 ust. 5 przekazaniem dostawcom usług hostingowych nakazu usunięcia, właściwy organ sądowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a, przekazuje kopię nakazu usunięcia właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a), państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych.
2.  W przypadkach gdy właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych, ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że przedmiotowy nakaz usunięcia może naruszać podstawowe interesy tego państwa członkowskiego, informuje o tym właściwy organ wydający. Organ wydający bierze te okoliczności pod uwagę i w stosownych przypadkach wycofuje lub dostosowuje nakaz usunięcia.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 b (nowy)
Artykuł 4b
Procedura współpracy w celu wydania dodatkowego nakazu usunięcia
1.  Jeżeli właściwy organ wydał nakaz wydalenia zgodnie z art. 4 ust. 1a, organ ten może skontaktować się z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma siedzibę główną, w celu złożenia wniosku, aby właściwy organ państwa członkowskiego również wydał nakaz wydalenia zgodnie z art. 4 ust. 1.
2.  Właściwy organ w państwie członkowskim, w którym znajduje się główna siedziba dostawcy usług hostingowych, wydaje nakaz wydalenia albo odmawia jego wydania możliwe jak najszybciej, ale nie później niż jedną godzinę od otrzymania wniosku zgodnie z ust. 1, i informuje o swojej decyzji właściwy organ, który wydał pierwszy nakaz.
3.  W przypadku gdy właściwy organ w państwie członkowskim, w którym znajduje się główna siedziba, potrzebuje więcej niż jednej godziny na dokonanie własnej oceny treści, przesyła on do danego dostawcy usług hostingowych wniosek o tymczasowe wyłączenie dostępu do treści przez okres do 24 godzin, w którym to okresie właściwy organ dokonuje oceny i wysyła polecenie wycofania lub wycofuje wniosek o wyłączenie dostępu.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
Artykuł 5
skreśla się
Zgłoszenia
1.  Właściwy organ lub odpowiedni organ Unii mogą skierować zgłoszenie do dostawcy usług hostingowych.
2.  Dostawcy usług hostingowych wprowadzają środki operacyjne i techniczne ułatwiające szybką ocenę treści, które zostały zgłoszone przez właściwe organy oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie organy Unii do dobrowolnego rozważenia.
3.  Zgłoszenie jest skierowane do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług na podstawie art. 16 i przekazywane punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Zgłoszenia takie są wysyłane za pomocą środków elektronicznych.
4.  Zgłoszenie zawiera wystarczająco szczegółowe informacje, w tym powody, dla których treści uważa się za treści o charakterze terrorystycznym, URL oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści o charakterze terrorystycznym.
5.  Dostawca usług hostingowych ocenia, w trybie priorytetowym, treści zidentyfikowane w zgłoszeniu w świetle swoich własnych warunków i podejmuje decyzję, czy usunąć te treści lub uniemożliwić dostęp do nich.
6.  Dostawca usług hostingowych niezwłocznie informuje właściwy organ lub właściwy organ unijny o wyniku oceny oraz o tym, kiedy podjęto wszelkie działania w wyniku zgłoszenia.
7.  W przypadku gdy dostawca usług hostingowych uważa, że zgłoszenie nie zawiera informacji wystarczających do dokonania oceny zgłoszonych treści, niezwłocznie informuje o tym właściwe organy lub właściwy organ Unii, określając, jakie dalsze informacje lub wyjaśnienia są wymagane.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek
Proaktywne środki
Szczególne środki
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  W stosownych przypadkach dostawcy usług hostingowych wprowadzają proaktywne środki w celu ochrony swoich usług przed rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz uwzględniają zagrożenie i poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, prawa podstawowe użytkowników oraz podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.
1.  Z zastrzeżeniem dyrektywy (UE) 2018/1808 i dyrektywy 2000/31/WE dostawcy usług hostingowych mogą wprowadzić konkretne środki w celu ochrony swoich usług przed publicznym rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Środki te są skuteczne, ukierunkowane i proporcjonalne do zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym oraz praw podstawowych użytkowników, a także podstawowego znaczenia wolności wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji i praw do prywatności i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1
Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), przypadku gdy został powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług hostingowych o przedłożenie w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku, a następnie co najmniej raz w roku, sprawozdania na temat szczególnych proaktywnych środków, które wprowadził, w tym za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, w celu:
skreśla się
a)  zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;
b)  wykrywania, identyfikacji i szybkiego usuwania treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiania dostępu do nich.
Wniosek taki wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług.
Sprawozdania zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), ocenę skuteczności i proporcjonalności proaktywnych środków, w tym ocenę funkcjonowania wszelkich wykorzystywanych zautomatyzowanych narzędzi oraz stosowanych mechanizmów weryfikacji i nadzoru przez człowieka.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), uzna, że proaktywne środki wprowadzone i ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są niewystarczające do ograniczenia ryzyka i poziomu narażenia oraz do zarządzania tym ryzykiem i poziomem narażenia, może zażądać od dostawcy usług hostingowych wprowadzenia dodatkowych szczególnych proaktywnych środków. W tym celu dostawca usług hostingowych współpracuje z właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu określenia szczególnych środków, jakie dostawca usług hostingowych ma wdrożyć, ustanowienia kluczowych celów i poziomów odniesienia, a także harmonogramu ich wdrożenia.
skreśla się
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zwrócenia się z wnioskiem na podstawie ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o narzuceniu szczególnych dodatkowych niezbędnych i proporcjonalnych proaktywnych środków. W decyzji uwzględnia się w szczególności zdolność ekonomiczną dostawcy usług hostingowych oraz wpływ takich środków na prawa podstawowe użytkowników, a także podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji. Decyzję taką wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług. Dostawca usług hostingowych regularnie składa sprawozdania z wdrażania takich środków określonych przez właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c).
4.  Po ustaleniu, że dostawca usług hostingowych otrzymał znaczną liczbę nakazów usunięcia, właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), może wystąpić z wnioskiem o podjęcie niezbędnych, proporcjonalnych i skutecznych dodatkowych środków szczególnych, które dostawca usług hostingowych będzie musiał wdrożyć. Właściwy organ nie nakłada ogólnego obowiązku monitorowania ani wykorzystania zautomatyzowanych narzędzi. We wniosku tym uwzględnia się w szczególności techniczną wykonalność środków, wielkość i zdolność ekonomiczną dostawcy usług hostingowych oraz wpływ takich środków na prawa podstawowe użytkowników, a także podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie. Wniosek taki wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług. Dostawca usług hostingowych regularnie składa sprawozdania z wdrażania takich środków określonych przez właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c).
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5
5.  Dostawca usług hostingowych może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w stosownych przypadkach, o cofnięcie wniosku lub decyzji odpowiednio na podstawie ust. 2, 3 i 4. Właściwy organ wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.
5.  Dostawca usług hostingowych może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w stosownych przypadkach, o cofnięcie wniosku na podstawie ust. 4. Właściwy organ wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Dostawcy usług hostingowych zachowują treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, zgłoszenia lub w wyniku proaktywnych środków na podstawie art. 4, 5 i 6, oraz związane z nimi dane, które zostały usunięte w wyniku usunięcia treści o charakterze terrorystycznym, które są konieczne do:
1.  Dostawcy usług hostingowych zachowują treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia lub w wyniku szczególnych środków na podstawie art. 4 i 6, oraz związane z nimi dane, które zostały usunięte w wyniku usunięcia treści o charakterze terrorystycznym, które są konieczne do:
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a
a)  administracyjnego lub sądowego postępowania odwoławczego,
a)  administracyjnego lub sądowego postępowania odwoławczego, kontroli sądowej lub środków zaskarżenia
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b
b)  zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.
b)  zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania przez organy ścigania
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Treści o charakterze terrorystycznym i związane z nimi dane, o których mowa w ust. 1, zachowuje się przez sześć miesięcy. Treści o charakterze terrorystycznym są, na wniosek właściwego organu lub sądu, zachowywane przez dłuższy okres oraz tak długo, jak jest to konieczne do celów toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a).
2.  Treści o charakterze terrorystycznym i związane z nimi dane, o których mowa w ust. 1 lit. a), zachowuje się przez sześć miesięcy i usuwa po upływie tego okresu. Nielegalne treści o charakterze terrorystycznym są, na wniosek właściwego organu lub sądu, zachowywane przez konkretny dłuższy okres tylko jeżeli jest to konieczne i tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego, kontroli sądowej lub środków zaskarżenia, o których mowa w ust. 1 lit. a). Dostawcy usług hostingowych przechowują treści terrorystyczne i powiązane z nimi dane, o których mowa w ust. 1 lit. b), dopóki organ ścigania nie odpowie na powiadomienie dokonane przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z art. 13 ust. 4, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek
Obowiązki w zakresie przejrzystości
Obowiązki dostawców usług hostingowych w zakresie przejrzystości
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Dostawcy usług hostingowych określają w swoich warunkach własną politykę zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, w tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych środków, w tym wykorzystania zautomatyzowanych narzędzi.
1.  W stosownych przypadkach dostawcy usług hostingowych jasno określają w swoich warunkach własną politykę zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, w tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych szczególnych środków.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Dostawcy usług hostingowych publikują roczne sprawozdania na temat przejrzystości w odniesieniu do podejmowanych działań wymierzonych przeciwko rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.
2.  Dostawcy usług hostingowych, wobec których w danym roku wystawiono nakaz usunięcia, udostępniają publicznie roczne sprawozdanie na temat przejrzystości w odniesieniu do podejmowanych działań wymierzonych przeciwko rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b
b)  informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w celu zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;
b)  informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w celu zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym, szczególnie w przypadkach, w których zastosowano technologię zautomatyzowaną;
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c
c)  liczbę przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do takich treści w wyniku odpowiednio nakazów usunięcia, zgłoszeń lub proaktywnych środków;
c)  liczbę przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do takich treści w wyniku odpowiednio nakazów usunięcia lub szczególnych środków, oraz liczbę nakazów, w przypadku których treść nie została usunięta zgodnie z art. 4 ust. 7 i 8 wraz z powodami odmowy.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d
d)  przegląd i wyniki procedur rozpatrywania skarg.
d)  liczbę i wyniki procedur rozpatrywania skarg i skarg o kontrolę sądową, w tym liczba przypadków, w odniesieniu do których ustalono, że treści zostały błędnie zidentyfikowane jako treści o charakterze terrorystycznym.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)
Artykuł 8a
Obowiązki właściwych organów w zakresie przejrzystości
1.  Właściwe organy publikują roczne sprawozdania dotyczące przejrzystości zawierające przynajmniej następujące informacje:
a)  liczba wydanych nakazów usunięcia, liczba usunięć i liczba odrzuconych lub zignorowanych nakazów usunięcia;
b)  liczba zidentyfikowanych treści terrorystycznych, które doprowadziły do dochodzenia i ścigania przestępstw oraz liczba przypadków treści błędnie uznanych za terrorystyczne;
c)  opis środków wymaganych przez właściwe organy zgodnie z art. 6 ust. 4.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek
Gwarancje dotyczące stosowania i wdrażania proaktywnych środków
Gwarancje dotyczące stosowania i wdrażania szczególnych środków
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Jeżeli dostawcy usług hostingowych korzystają na podstawie niniejszego rozporządzenia ze zautomatyzowanych mechanizmów w odniesieniu do przechowywanych przez siebie treści, dostarczają oni skutecznych i odpowiednich gwarancji zapewniających, by decyzje podejmowane w sprawie takich treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści uznanych za treści o charakterze terrorystycznym lub o uniemożliwieniu dostępu do nich, były precyzyjne i uzasadnione.
1.  Jeżeli dostawcy usług hostingowych korzystają ze zautomatyzowanych mechanizmów w odniesieniu do przechowywanych przez siebie treści, dostarczają oni skutecznych i odpowiednich gwarancji zapewniających, by decyzje podejmowane w sprawie takich treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści uznanych za treści o charakterze terrorystycznym lub o uniemożliwieniu dostępu do nich, były precyzyjne i uzasadnione.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Takie gwarancje obejmują przede wszystkim nadzór i weryfikację przez człowieka w przypadkach, gdy jest to właściwe, oraz zawsze, gdy do ustalenia, czy treści należy uznać za treści o charakterze terrorystycznym, czy też nie, wymagana jest szczegółowa ocena danego kontekstu.
2.  Takie gwarancje obejmują przede wszystkim nadzór i weryfikację przez człowieka właściwości decyzji dotyczącej usunięcia treści lub odmowy dostępu do treści, w szczególności w odniesieniu do prawa do wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a
Skuteczne środki ochrony prawnej
1.  Dostawcy treści, których treści zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, oraz dostawcy usług hostingowych, którzy otrzymali nakaz usunięcia, mają prawo do skutecznego środka odwoławczego. Państwa członkowskie wprowadzają skuteczne procedury korzystania z tego prawa.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Dostawcy usług hostingowych ustanawiają skuteczne i dostępne mechanizmy umożliwiające dostawcom treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku zgłoszenia na podstawie art. 5 lub proaktywnych środków na podstawie art. 6, złożenie skargi na działanie dostawcy usług hostingowych z żądaniem przywrócenia treści.
1.   Dostawcy usług hostingowych ustanawiają skuteczne i dostępne mechanizmy umożliwiające dostawcom treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku szczególnych środków na podstawie art. 6, złożenie skargi na działanie dostawcy usług hostingowych z żądaniem przywrócenia treści.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Dostawcy usług hostingowych niezwłocznie rozpatrują każdą skargę, którą otrzymują, i bez zbędnej zwłoki przywracają treści, w przypadku gdy usunięcie lub uniemożliwienie dostępu było nieuzasadnione. Informują oni składającego skargę o wyniku rozpatrzenia skargi.
2.  Dostawcy usług hostingowych niezwłocznie rozpatrują każdą skargę, którą otrzymują, i bez zbędnej zwłoki przywracają treści, w przypadku gdy usunięcie lub uniemożliwienie dostępu było nieuzasadnione. Informują oni składającego skargę o wyniku rozpatrzenia skargi w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania, z podaniem precyzyjnego wyjaśnienia w przypadkach, w których dostawcy usług hostingowych zdecydują o nieprzywracaniu treści. Przywrócenie treści nie wyklucza możliwości skorzystania z innych środków sądowych w związku z decyzją dostawcy usług hostingowych lub właściwego organu.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
1.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych usuną treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwią dostęp do nich, udostępniają oni dostawcy treści informacje na temat takiego usunięcia lub uniemożliwiania dostępu do treści o charakterze terrorystycznym.
1.   W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwią dostęp do nich, udostępniają oni dostawcy treści zrozumiałe i zwięzłe informacje na temat takiego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze terrorystycznym oraz możliwości odwołania się od decyzji, a także na wniosek dostawcy dostarczają mu kopię nakazu usunięcia wystawionego zgodnie z art. 4.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Na wniosek dostawcy treści dostawca usług hostingowych informuje dostawcę treści o przyczynach usunięcia lub uniemożliwienia dostępu oraz o możliwościach zaskarżenia tej decyzji.
skreśla się
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
3.  Obowiązek na podstawie ust. 1 i 2 nie ma zastosowania, jeżeli właściwy organ zdecyduje, że nie powinno się ujawniać informacji ze względów bezpieczeństwa publicznego, takich jak zapobieganie przestępstwom terrorystycznym, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, wykrywanie i ściganie takich przestępstw, tak długo, jak to konieczne, ale nie dłużej niż [cztery] tygodnie od tej decyzji. W takim przypadku dostawca usług hostingowych nie ujawnia żadnych informacji dotyczących usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.
3.  Obowiązek na podstawie ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściwy organ zdecyduje, na podstawie obiektywnych dowodów i z uwzględnieniem proporcjonalności i konieczności takiej decyzji, że nie powinno się ujawniać informacji ze względów bezpieczeństwa publicznego, takich jak zapobieganie przestępstwom terrorystycznym, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, wykrywanie i ściganie takich przestępstw, tak długo, jak to konieczne, ale nie dłużej niż [cztery] tygodnie od tej decyzji. W takim przypadku dostawca usług hostingowych nie ujawnia żadnych informacji dotyczących usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Państwa członkowskie zapewniają, aby ich właściwe organy dysponowały niezbędnymi zdolnościami i wystarczającymi zasobami, aby osiągnąć cele i wypełnić swoje obowiązki na podstawie niniejszego rozporządzenia.
Państwa członkowskie zapewniają, aby ich właściwe organy dysponowały niezbędnymi zdolnościami i wystarczającymi zasobami, aby osiągnąć cele i wypełnić swoje obowiązki na podstawie niniejszego rozporządzenia, przy silnych gwarancjach niezależności.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek
Współpraca między dostawcami usług hostingowych, właściwymi organami oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednimi organami Unii
Współpraca między dostawcami usług hostingowych, właściwymi organami oraz, w stosownych przypadkach, właściwymi organami Unii
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują informacje, koordynują i współpracują ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii takimi jak Europol w odniesieniu do nakazów usunięcia i zgłoszeń w celu uniknięcia powielania działań, a także w celu poprawy koordynacji i uniknięcia ingerencji w dochodzenia prowadzone w różnych państwach członkowskich.
1.  Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują informacje, koordynują i współpracują ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z Europolem w odniesieniu do nakazów usunięcia w celu uniknięcia powielania działań, a także w celu poprawy koordynacji i uniknięcia ingerencji w dochodzenia prowadzone w różnych państwach członkowskich.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują informacje, koordynują i współpracują z właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) i d), w odniesieniu do środków wprowadzonych na podstawie art. 6 i działań w zakresie egzekwowania prawa na podstawie art. 18. Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) i d), posiadał wszystkie istotne informacje. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie kanały komunikacji lub mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.
2.  Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują informacje, koordynują i współpracują z właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) i d), w odniesieniu do środków wprowadzonych na podstawie art. 6 i działań w zakresie egzekwowania prawa na podstawie art. 18. Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) i d), posiadał wszystkie istotne informacje. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie i bezpieczne kanały komunikacji lub mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Państwa członkowskie i dostawcy usług hostingowych mogą zdecydować się na wykorzystanie specjalnych narzędzi, w tym, w stosownych przypadkach, narzędzi ustanowionych przez odpowiednie organy Unii, takie jak Europol, w celu ułatwienia w szczególności:
3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować się na wykorzystanie specjalnych narzędzi, w tym narzędzi ustanowionych przez Europol, w celu ułatwienia w szczególności:
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera b
b)  przetwarzania i informacji zwrotnych dotyczących zgłoszeń na podstawie art. 5;
skreśla się
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera c
c)  współpracy w celu określenia i wdrożenia proaktywnych środków na podstawie art. 6.
c)  współpracy w celu określenia i wdrożenia szczególnych środków na podstawie art. 6.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4
4.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o jakichkolwiek dowodach przestępstw terrorystycznych, niezwłocznie informują organy odpowiedzialne za prowadzenie śledztw i ściganie przestępstw w zainteresowanym państwie członkowskim lub punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, w którym mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego. W razie wątpliwości dostawcy usług hostingowych mogą przekazać te informacje Europolowi na potrzeby odpowiednich działań następczych.
4.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o jakichkolwiek treściach terrorystycznych, niezwłocznie informują organy odpowiedzialne za prowadzenie śledztw i ściganie przestępstw w zainteresowanym państwie członkowskim. Jeżeli nie ma możliwości zidentyfikowania zainteresowanego państwa członkowskiego, dostawca usług hostingowych powiadamia punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim na podstawie art. 17 ust. 2, w którym mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego, a także przekazują te informacje Europolowi na potrzeby odpowiednich działań następczych.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Dostawcy usług hostingowych współpracują z właściwymi organami.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  Dostawcy usług hostingowych ustanawiają punkt kontaktowy umożliwiający odbiór nakazów usunięcia i zgłoszeń za pomocą środków elektronicznych oraz zapewniają ich szybkie przetwarzanie na podstawie art. 4 i 5. Dopilnowują oni, aby informacje na ten temat były publicznie dostępne.
1.   Dostawcy usług hostingowych, którzy wcześniej otrzymali co najmniej jeden nakaz usunięcia, ustanawiają punkt kontaktowy umożliwiający odbiór nakazów usunięcia za pomocą środków elektronicznych oraz zapewniają ich niezwłoczne przetwarzanie na podstawie art. 4. Dopilnowują oni, aby informacje na ten temat były publicznie dostępne.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
2.  W informacjach, o których mowa w ust. 1, określa się język lub języki urzędowe Unii, o których mowa w rozporządzeniu 1/58, w których można zwracać się do punktu kontaktowego i w których odbywają się dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia i zgłoszeniami na podstawie art. 4 i 5. Obejmują one co najmniej jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym mieszka lub ma miejsce prowadzenia działalności jego przedstawiciel prawny na mocy art. 16.
2.  W informacjach, o których mowa w ust. 1, określa się język lub języki urzędowe Unii, o których mowa w rozporządzeniu 1/58, w których można zwracać się do punktu kontaktowego i w których odbywają się dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia na podstawie art. 4. Obejmują one co najmniej jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym mieszka lub ma miejsce prowadzenia działalności jego przedstawiciel prawny na mocy art. 16.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie ustanawiają punkt kontaktowy, który będzie obsługiwać wnioski o wyjaśnienia i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez nie nakazów usunięcia i dokonanych zgłoszeń. Informacje na temat punktu kontaktowego są publicznie dostępne.
skreśla się
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy dostawca usług hostingowych nie wyznaczy przedstawiciela prawnego, jurysdykcję mają wszystkie państwa członkowskie.
2.  W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, którego główne miejsce prowadzenia działalności nie mieści się w jednym z państw członkowskich, nie wyznaczy przedstawiciela prawnego, jurysdykcję mają wszystkie państwa członkowskie. Jeśli państwo członkowskie postanowi skorzystać z tej jurysdykcji, informuje o tym wszystkie pozostałe państwa członkowskie.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy organ innego państwa członkowskiego wydał nakaz usunięcia zgodnie z art. 4 ust. 1, to państwo członkowskie ma jurysdykcję do zastosowania środków przymusu zgodnie ze swoim prawem krajowym w celu wykonania nakazu usunięcia.
skreśla się
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
1.  Dostawca usług hostingowych, który nie ma miejsca prowadzenia działalności w Unii, ale oferuje usługi w Unii, wyznacza na piśmie osobę prawną lub fizyczną jako swojego przedstawiciela prawnego w Unii w celu odbioru, stosowania się do i wykonywania nakazów usunięcia, zgłoszeń, wniosków i decyzji wydanych przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel prawny rezyduje lub ma siedzibę w jednym z państw członkowskich, w których dostawca usług hostingowych oferuje swoje usługi.
1.   Dostawca usług hostingowych, który nie ma miejsca prowadzenia działalności w Unii, ale oferuje usługi w Unii, wyznacza na piśmie osobę prawną lub fizyczną jako swojego przedstawiciela prawnego w Unii w celu odbioru, stosowania się do i wykonywania nakazów usunięcia i decyzji wydanych przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel prawny rezyduje lub ma siedzibę w jednym z państw członkowskich, w których dostawca usług hostingowych oferuje swoje usługi.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Dostawca usług hostingowych powierza przedstawicielowi prawnemu odbiór, stosowanie się do i wykonywanie nakazów usunięcia, zgłoszeń, wniosków i decyzji, o których mowa w ust. 1, w imieniu tego dostawcy usług hostingowych. Dostawcy usług hostingowych przekazują swojemu przedstawicielowi prawnemu uprawnienia i zasoby niezbędne do współpracy z właściwymi organami oraz stosowania się do tych decyzji i nakazów.
2.  Dostawca usług hostingowych powierza przedstawicielowi prawnemu odbiór, stosowanie się do i wykonywanie nakazów usunięcia i decyzji, o których mowa w ust. 1, w imieniu tego dostawcy usług hostingowych. Dostawcy usług hostingowych przekazują swojemu przedstawicielowi prawnemu uprawnienia i zasoby niezbędne do współpracy z właściwymi organami oraz stosowania się do tych decyzji i nakazów.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ lub organy na potrzeby:
1.  Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ sądowy lub funkcjonalnie niezależny organ administracyjny na potrzeby:
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b
b)  wykrywania, identyfikacji i zgłaszania treści o charakterze terrorystycznym dostawcom usług hostingowych na podstawie art. 5;
skreśla się
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c
c)  nadzoru nad wdrażaniem proaktywnych środków na podstawie art. 6;
c)  nadzoru nad wdrażaniem szczególnych środków na podstawie art. 6;
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie wyznaczają w ramach właściwych organów punkt kontaktowy, który będzie obsługiwać wnioski o wyjaśnienia i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez nie nakazów usunięcia. Informacje na temat punktu kontaktowego są publicznie dostępne.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Najpóźniej do dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o właściwych organach, o których mowa w ust. 1. Komisja publikuje to powiadomienie oraz wszelkie jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.  Najpóźniej do dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o właściwych organach, o których mowa w ust. 1. Komisja tworzy internetowy rejestr zawierający wykaz wszystkich właściwych organów i wyznaczonych punktów kontaktowych dla każdego właściwego organu. Komisja publikuje to powiadomienie oraz wszelkie jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku niewypełniania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług hostingowych i wprowadzają wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się do przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z:
1.  Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku systematycznego i ciągłego niewypełniania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług hostingowych i wprowadzają wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się do przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z:
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a
a)  art. 3 ust. 2 (warunki dostawców usług hostingowych);
skreśla się
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c
c)  art. 5 ust. 5 i 6 (ocena i informacja zwrotna na temat zgłoszeń);
skreśla się
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d
d)  art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na temat proaktywnych środków oraz przyjęcie środków w następstwie decyzji o narzuceniu szczególnych proaktywnych środków);
d)  art. 6 ust. 4 (sprawozdania na temat proaktywnych środków oraz przyjęcie środków w następstwie wniosku o narzuceniu dodatkowych szczególnych środków);
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera f
f)  art. 8 (przejrzystość);
f)  art. 8 (przejrzystość w odniesieniu do dostawców usług hostingowych)
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera g
g)  art. 9 (gwarancje w odniesieniu do proaktywnych środków);
g)  art. 9 (gwarancje dotyczące wdrażania szczególnych środków);
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera j
j)  art. 13 ust. 4 (informacje na temat dowodów popełnienia przestępstw terrorystycznych);
j)  art. 13 ust. 4 (informacje na temat treści terrorystycznych);
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie najpóźniej do dnia ... [w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach, a następnie niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich zmianach mających wpływ na te przepisy.
2.  Sankcje zgodne z ust. 1 muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie najpóźniej do dnia ... [w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach, a następnie niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich zmianach mających wpływ na te przepisy.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e
e)  poziom współpracy dostawcy usług hostingowych z właściwymi organami.
e)  poziom współpracy dostawcy usług hostingowych z właściwymi organami;
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e a (nowa)
ea)  charakter i wielkość dostawców usług hostingowych, szczególnie w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby systematyczne niedopełnianie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 podlegało sankcjom finansowym w wysokości do 4 % całkowitych obrotów dostawcy usług hostingowych w ostatnim roku obrotowym.
4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby systematyczne i ciągłe niedopełnianie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 podlegało sankcjom finansowym w wysokości do 4 % całkowitych obrotów dostawcy usług hostingowych w ostatnim roku obrotowym.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – nagłówek
Wymogi techniczne i zmiany szablonów nakazów usunięcia
Wymogi techniczne, kryteria oceny znacznej liczby nakazów i zmiany szablonów nakazów usunięcia
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o wymogi techniczne dotyczące środków elektronicznych, które mają być stosowane przez właściwe organy do przekazywania nakazów usunięcia.
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o niezbędne wymogi techniczne dotyczące środków elektronicznych, które mają być stosowane przez właściwe organy do przekazywania nakazów usunięcia.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie za pomocą kryteriów i liczb, z których właściwe organy będą korzystać, aby określać, co oznacza znaczna liczba niepodważanych nakazów usunięcia, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a
a)  informacje o liczbie wydanych nakazów usunięcia i dokonanych zgłoszeń, o liczbie przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich, wraz z odpowiednimi ramami czasowymi na podstawie art. 4 i 5;
a)  informacje o liczbie wydanych nakazów usunięcia, o liczbie przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich, wraz z odpowiednimi ramami czasowymi na podstawie art. 4, oraz informacje o liczbie związanych z nimi przypadków skutecznego wykrycia przestępstw terrorystycznych, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania;
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  informacje o liczbie wniosków o dostęp wydanych przez właściwe organy w odniesieniu do treści zachowywanych przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z art. 7;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1
Nie wcześniej niż w dniu [trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym skuteczności funkcjonowania mechanizmów ochronnych. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszą wnioski ustawodawcze. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania.
Rok od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym skuteczności funkcjonowania mechanizmów ochronnych oraz oddziaływania na poszanowanie praw podstawowych, w tym wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji, a także prawa do poszanowania życia prywatnego. W kontekście tej oceny Komisja zdaje też sprawę z konieczności, wykonalności i skuteczności utworzenia Europejskiej Platformy ds. Treści o Charakterze Terrorystycznym w Internecie, która umożliwiałaby wszystkim państwom członkowskim korzystanie z jednego, bezpiecznego kanału komunikacji, aby przesyłać nakazy usunięcia treści o charakterze terrorystycznym do dostawców usług hostingowych. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszą wnioski ustawodawcze. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 2
Rozporządzenie stosuje się od dnia [6 miesięcy po wejściu w życie] r.
Rozporządzenie stosuje się od dnia [12 miesięcy po wejściu w życie] r.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – nagłówek
Sekcja B Treści, które mają zostać usunięte lub do których dostęp ma zostać uniemożliwiony w ciągu jednej godziny:
Sekcja B Treści, które mają zostać usunięte lub do których dostęp ma zostać uniemożliwiony, bez zbędnej zwłoki:
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 1
[ ] podżegają, nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub gloryfikują je (art. 2 ust. 5 lit. a))
[ ] podżegają do popełniania przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. a));
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 2
[ ] zachęcają do wspierania przestępstw terrorystycznych (art. 2 ust. 5 lit. b))
[...] zachęcają osoby lub grupy osób do popełniania przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. a));
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 3
[ ] propagują działalność grupy terrorystycznej, zachęcają do udziału w grupie lub jej wspierania (art. 2 ust. 5 lit. c))
[...] zachęcają osoby lub grupy osób do udziału w działaniach grupy terrorystycznej wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. a));
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 4
[ ] przedstawiają instrukcje lub techniki popełniania przestępstw terrorystycznych (art. 2 ust. 5 lit. d))
[ ] przedstawiają instrukcje lub techniki wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub substancji trujących lub niebezpiecznych lub w zakresie innych konkretnych metod i technik do celów popełnienia przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. d));
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 4 a (nowy)
[...] przedstawiają popełnianie przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. e));
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja G – akapit 1
Informacje na temat właściwego organu lub sądu, terminów i procedur zaskarżenia nakazu usunięcia:
Informacje na temat właściwego organu lub sądu, terminów i procedur, w tym wymogów formalnych, zaskarżenia nakazu usunięcia:
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – sekcja B – podpunkt i – akapit 3 – tiret 1
[ ] siła wyższa lub faktyczna niemożliwość, których nie można przypisać adresatowi lub dostawcy usług
[ ] siła wyższa lub faktyczna niemożliwość, których nie można przypisać adresatowi lub dostawcy usług, w tym z powodów technicznych lub operacyjnych

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2019Informacja prawna