Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0331(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0193/2019

Texte depuse :

A8-0193/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0421

Texte adoptate
PDF 333kWORD 97k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0640),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0405/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Cehia în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și piața internă, precum și avizul Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei piața internă și protecția consumatorilor (A8-0193/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlul 1
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
privind combaterea diseminării conținutului online cu caracter terorist
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Prezentul regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în cadrul unei societăți deschise și democratice, prin prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin sporirea securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în mediul online și consolidarea măsurilor de salvgardare privind libertatea de exprimare și de informare.
(1)  Prezentul regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în cadrul unei societăți deschise și democratice, prin combaterea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste și prin aducerea unei contribuții la securitatea publică în societățile europene. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin întărirea securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în mediul online și consolidarea măsurilor de protecție a libertății de exprimare, a libertății de a primi și a transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică, precum și a libertății și a pluralismului mass-mediei.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Regulamentul privind furnizorii de servicii de găzduire poate numai să completeze strategiile statelor membre de combatere a terorismului, care trebuie să pună accentul pe măsurile offline, cum ar fi investițiile în activitatea socială, inițiativele de deradicalizare și contactele cu comunitățile afectate pentru a asigura o prevenire sustenabilă a radicalizării în societate.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
(1b)   Conținutul cu caracter terorist face parte din problema mai amplă a conținutului online ilegal, care include și alte forme de conținut, cum ar fi exploatarea sexuală a copiilor, practicile comerciale ilegale și încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. Traficul cu conținut ilegal este adesea realizat de către organizații teroriste și de alte organizații criminale pentru a spăla bani și a strânge fonduri de pornire pentru finanțarea operațiunilor. Această problemă necesită o combinație de măsuri legislative, fără caracter legislativ și voluntare, bazate pe colaborarea dintre autorități și furnizori, cu deplina respectare a drepturilor fundamentale. Deși amenințarea pe care conținutul ilegal o presupune a fost atenuată de inițiative de succes precum Codul de conduită elaborat în domeniu privind contracararea discursului de incitare la ură în mediul online și alianța mondială WePROTECT pentru eliminarea abuzurilor sexuale online asupra copiilor, este necesar să se edifice un cadru legislativ pentru cooperarea transfrontalieră între autoritățile naționale de reglementare în vederea eliminării conținutului ilegal.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Furnizorii de servicii de găzduire care activează pe internet joacă un rol esențial în economia digitală, prin crearea de legături între întreprinderi și cetățeni și prin facilitarea dezbaterii publice, a difuzării și primirii de informații, de idei și opinii, contribuind astfel în mod semnificativ la inovare, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniune. Serviciile acestora pot fi însă utilizate abuziv de părți terțe pentru a desfășura activități ilegale online. Un motiv de preocupare deosebită îl reprezintă utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire de către grupurile teroriste și susținătorii acestora pentru a disemina online conținut cu caracter terorist cu scopul de a-și răspândi mesajele, a radicaliza și a recruta noi persoane, precum și de a facilita și direcționa activitățile teroriste.
(2)  Furnizorii de servicii de găzduire care activează pe internet joacă un rol esențial în economia digitală, prin crearea de legături între întreprinderi și cetățeni, prin oferirea oportunităților de învățare și prin facilitarea dezbaterii publice, a difuzării și primirii de informații, de idei și opinii, contribuind astfel în mod semnificativ la inovare, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniune. Serviciile acestora pot fi însă utilizate abuziv de părți terțe pentru a desfășura activități ilegale online. Un motiv de preocupare deosebită îl reprezintă utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire de către grupurile teroriste și susținătorii acestora pentru a disemina online conținut cu caracter terorist cu scopul de a-și răspândi mesajele, a radicaliza și a recruta noi persoane, precum și de a facilita și direcționa activitățile teroriste.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Prezența conținutului online cu caracter terorist are consecințe negative grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și pentru societate în general, precum și pentru furnizorii de servicii online care găzduiesc un astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și afectează modelele de afaceri ale acestora. Având în vedere rolul lor central și mijloacele și capacitățile tehnologice asociate serviciilor pe care le oferă, furnizorii de servicii online au responsabilități societale specifice de a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a contribui la combaterea conținutului cu caracter terorist diseminat prin intermediul serviciilor pe care le oferă.
(3)  Deși nu constituie singurul factor, prezența conținutului online cu caracter terorist s-a dovedit a fi decisivă în favorizarea radicalizării persoanelor care au comis acte teroriste și, prin urmare, are consecințe negative grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și pentru societate în general, precum și pentru furnizorii de servicii online care găzduiesc un astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și dăunează modelelor de afaceri ale acestora. Având în vedere rolul lor central și proporțional cu mijloacele și capacitățile tehnologice asociate serviciilor pe care le oferă, furnizorii de servicii online au responsabilități societale speciale de a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a ajuta autoritățile competente să combată conținuturile cu caracter terorist difuzate prin intermediul serviciilor pe care le oferă, ținând seama totodată de importanța fundamentală a libertății de exprimare și a libertății de a primi și transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Eforturile de combatere a conținutului online cu caracter terorist inițiate la nivelul Uniunii în 2015 prin intermediul unui cadru de cooperare voluntară între statele membre și furnizorii de servicii de găzduire trebuie să fie completate de un cadru legislativ clar, pentru a reduce și mai mult accesibilitatea conținutului online cu caracter terorist și pentru a aborda în mod adecvat o problemă care evoluează rapid. Acest cadru legislativ își propune să valorifice eforturile voluntare, care au fost consolidate prin Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei7, și răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea consolidării măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale și dăunătoare, precum și de Consiliul European în vederea îmbunătățirii detectării și eliminării automate a conținutului care instigă la acte teroriste.
(4)  Eforturile de combatere a conținutului online cu caracter terorist inițiate la nivelul Uniunii în 2015 prin intermediul unui cadru de cooperare voluntară între statele membre și furnizorii de servicii de găzduire trebuie să fie completate de un cadru legislativ clar, pentru a reduce și mai mult accesibilitatea conținutului online cu caracter terorist și pentru a aborda în mod adecvat o problemă care evoluează rapid. Acest cadru legislativ își propune să valorifice eforturile voluntare, care au fost consolidate prin Recomandarea (UE) 2018/3347 a Comisiei, și răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea consolidării măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale și dăunătoare, în concordanță cu cadrul orizontal instituit prin Directiva 2000/31/CE, precum și de Consiliul European în vederea îmbunătățirii detectării și eliminării conținutului care instigă la acte teroriste.
__________________
__________________
7 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).
7 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 14 din Directiva 2000/31/CE8 În special, eventualele măsuri luate de furnizorul de servicii de găzduire în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv eventualele măsuri proactive, nu ar trebui să determine, prin ele însele, pierderea de către furnizorul de servicii de găzduire a beneficiului scutirii de răspundere care se aplică, în anumite condiții, în temeiul articolului respectiv. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților și instanțelor naționale de a stabili răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire în cazurile specifice în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE pentru scutirea de răspundere.
(5)  Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării Directivei 2000/31/CE8. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților și instanțelor naționale de a stabili răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire în cazurile specifice în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Directiva 2000/31/CE pentru scutirea de răspundere.
__________________
__________________
8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Prezentul regulament stabilește norme menite să prevină utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale protejate în ordinea juridică a Uniunii, în special a celor garantate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
(6)  Prezentul regulament stabilește norme menite să combată utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne, iar aceste norme ar trebui să respecte pe deplin drepturile fundamentale protejate în ordinea juridică a Uniunii, în special pe cele garantate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Prezentul regulament contribuie la protecția securității publice, instituind totodată măsuri de salvgardare adecvate și solide în vederea protejării drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate. Printre acestea se numără dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la liberă exprimare, inclusiv libertatea de a primi și de a transmite informații, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să adopte măsuri numai atunci când acestea sunt necesare, adecvate și proporționale în cadrul unei societăți democratice, luând în considerare importanța deosebită acordată libertății de exprimare și de informare, care constituie un fundament esențial al unei societăți pluraliste și democratice și una dintre valorile pe care este întemeiată Uniunea. Măsurile care interferează cu libertatea de exprimare și de informare ar trebui să fie strict direcționate, în sensul că acestea trebuie să servească la prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, fără a afecta însă dreptul de a primi și de a transmite informații în mod legal, având în vedere rolul central al furnizorilor de servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii publice și a difuzării și primirii de informații, opinii și idei în conformitate cu legea.
(7)  Prezentul regulament urmărește să contribuie la protecția securității publice și ar trebui să instituie măsuri de salvgardare adecvate și solide în vederea protejării drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate. Printre acestea se numără dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la liberă exprimare, inclusiv libertatea de a primi și de a transmite informații, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să adopte numai măsuri care sunt necesare, adecvate și proporționale într-o societate democratică, luând în considerare importanța deosebită acordată libertății de exprimare, libertății de a primi și a transmite informații și idei, drepturilor la respectarea vieții private și de familie, precum și protecției datelor cu caracter personal, care constituie fundamentele esențiale ale unei societăți pluraliste și democratice și constituie valorile pe care este întemeiată Uniunea. Orice măsuri ar trebui să evite imixtiunea în libertatea de exprimare și de informare și în măsura posibilului ar trebui să servească la combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist, prin intermediul unei abordări strict specifice, fără a afecta însă dreptul de a primi și de a transmite informații în mod legal, având în vedere rolul central al furnizorilor de servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii publice și a difuzării și primirii de informații, opinii și idei în conformitate cu legea. Măsurile online eficiente împotriva terorismului și protecția libertății de exprimare nu sunt obiective contradictorii, ci obiective care se completează și se consolidează reciproc.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Dreptul la o cale de atac eficientă este consacrat la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva unei măsuri luate în temeiul prezentului regulament, care ar putea aduce atingere drepturilor persoanei respective. Acest drept include în special posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să conteste efectiv un ordin de eliminare în fața instanței din statul membru ale cărui autorități au emis ordinul respectiv.
(8)  Dreptul la o cale de atac eficientă este consacrat la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva unei măsuri luate în temeiul prezentului regulament, care ar putea aduce atingere drepturilor persoanei respective. Acest drept include în special posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să conteste efectiv un ordin de eliminare în fața instanței din statul membru ale cărui autorități au emis ordinul respectiv, precum și posibilitățile ca furnizorii de conținut să conteste măsurile specifice luate de furnizorul de servicii de găzduire.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Pentru a oferi claritate cu privire la acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire și de autoritățile competente pentru a preveni diseminarea conținutului online cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să stabilească o definiție cu caracter preventiv a conținutului cu caracter terorist, pe baza definiției infracțiunilor de terorism stabilite de Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului9. Având în vedere nevoia de a combate cele mai dăunătoare forme de propagandă teroristă online, definiția ar trebui să includă materialele și informațiile care instigă, încurajează sau promovează săvârșirea de infracțiuni teroriste sau contribuirea la acestea, oferă instrucțiuni în acest sens sau promovează participarea la activitățile unui grup terorist. Aceste informații includ în special texte, imagini, înregistrări audio și înregistrări video. Atunci când evaluează dacă un anumit conținut reprezintă conținut cu caracter terorist în sensul prezentului regulament, autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să ia în considerare factori precum natura și modul de formulare a declarațiilor, contextul în care au fost făcute și potențialul acestora de a conduce la consecințe dăunătoare, afectând securitatea și siguranța persoanelor. Faptul că materialul a fost produs, poate fi atribuit sau este diseminat în numele unei organizații teroriste sau al unei persoane care figurează pe listele UE constituie un factor important pentru evaluare. Conținutul diseminat în scopuri educative, jurnalistice sau de cercetare ar trebui să fie protejat în mod adecvat. În plus, exprimarea unor puncte de vedere radicale, polemice sau controversate în cadrul dezbaterii publice privind chestiuni politice sensibile nu ar trebui să fie considerată conținut cu caracter terorist.
(9)  Pentru a oferi claritate cu privire la acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire și de autoritățile competente pentru a combate diseminarea conținutului online cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să stabilească o definiție cu caracter preventiv a conținutului cu caracter terorist, pe baza definiției infracțiunilor de terorism stabilite de Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului9. Având în vedere nevoia de a combate cel mai dăunător conținut terorist online, definiția ar trebui să includă materialele care instigă sau solicită săvârșirea de infracțiuni teroriste sau contribuirea la acestea, sau promovează participarea la activitățile unui grup terorist, cauzând, astfel, pericolul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie comise intenționat. Definiția ar trebui să cuprindă, de asemenea, conținutul care oferă indicații pentru fabricarea și folosirea explozibililor, a armelor de foc ori a altor arme sau substanțe nocive ori periculoase, precum și a substanțelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), sau indicații cu privire la alte metode ori tehnici, inclusiv selectarea țintelor, cu scopul de a comite infracțiuni de terorism. Aceste informații includ în special texte, imagini, înregistrări audio și înregistrări video. Atunci când evaluează dacă un anumit conținut reprezintă conținut cu caracter terorist în sensul prezentului regulament, autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să ia în considerare factori precum natura și modul de formulare a declarațiilor, contextul în care au fost făcute și potențialul acestora de a conduce la consecințe dăunătoare, afectând securitatea și siguranța persoanelor. Faptul că materialul a fost produs, poate fi atribuit sau este diseminat în numele unei organizații teroriste sau al unei persoane care figurează pe listele UE constituie un factor important pentru evaluare. Conținutul diseminat în scopuri educative, jurnalistice sau de cercetare sau în scopul sensibilizării opiniei publice împotriva activității teroriste ar trebui să fie protejat în mod adecvat. În special în cazurile în care furnizorul de conținut deține o responsabilitate editorială, orice decizie privind eliminarea materialului diseminat ar trebui să țină seama de standardele jurnalistice stabilite de reglementările aplicabile presei sau mass-mediei în conformitate cu dreptul Uniunii și Carta drepturilor fundamentale. În plus, exprimarea unor puncte de vedere radicale, polemice sau controversate în cadrul dezbaterii publice privind chestiuni politice sensibile nu ar trebui să fie considerată conținut cu caracter terorist.
_________________
_________________
9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).
9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a include în domeniul său de aplicare serviciile de găzduire online în cadrul cărora este diseminat conținutul cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor societății informaționale care stochează informații furnizate de un destinatar al serviciului la cererea acestuia și care pun informațiile stocate la dispoziția părților terțe, indiferent dacă această activitate are un caracter pur tehnic, automat și pasiv. De exemplu, astfel de furnizori de servicii ale societății informaționale includ platformele de comunicare socială, serviciile de streaming video, serviciile de partajare de materiale video, imagini și materiale audio, partajarea de fișiere și alte servicii de tip cloud, în măsura în care acești furnizori pun informațiile la dispoziția părților terțe, precum și site-uri pe care utilizatorii pot face comentarii sau posta recenzii. Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți în afara Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte a furnizorilor de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist în cadrul serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. Astfel s-ar asigura faptul că toate societățile care desfășoară activități pe piața unică digitală respectă aceleași cerințe, indiferent de țara în care sunt stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este necesară o evaluare din care să reiasă dacă furnizorul de servicii le permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să îi utilizeze serviciile. Cu toate acestea, simpla accesibilitate, din unul sau mai multe state membre, a site-ului unui furnizor de servicii sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact, luată separat, nu ar trebui să fie o condiție suficientă pentru aplicarea prezentului regulament.
(10)  Pentru a include în domeniul său de aplicare serviciile de găzduire online în cadrul cărora este diseminat conținutul cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor societății informaționale care stochează informații furnizate de un destinatar al serviciului la cererea acestuia și care pun informațiile stocate la dispoziția publicului, indiferent dacă această activitate are un caracter pur tehnic, automat și pasiv. De exemplu, astfel de furnizori de servicii ale societății informaționale includ platformele de comunicare socială, serviciile de streaming video, serviciile de partajare de materiale video, imagini și materiale audio, partajarea de fișiere și alte servicii de tip cloud, în măsura în care acești furnizori pun informațiile la dispoziția publicului, precum și site-uri pe care utilizatorii pot face comentarii sau posta recenzii. Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți în afara Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte a furnizorilor de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist în cadrul serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. Astfel s-ar asigura faptul că toate societățile care desfășoară activități pe piața unică digitală respectă aceleași cerințe, indiferent de țara în care sunt stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este necesară o evaluare din care să reiasă dacă furnizorul de servicii le permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să îi utilizeze serviciile. Cu toate acestea, simpla accesibilitate, din unul sau mai multe state membre, a site-ului unui furnizor de servicii sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact, luată separat, nu ar trebui să fie o condiție suficientă pentru aplicarea prezentului regulament. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor de tip cloud, inclusiv serviciilor de tip cloud între întreprinderi, în cadrul cărora furnizorul de servicii nu are drepturi contractuale asupra conținutului stocat sau a modului în care acesta este prelucrat sau făcut public de clienții săi sau de utilizatorii finali ai respectivilor clienți, și în cazul cărora furnizorul de servicii nu are nicio posibilitate tehnică de a elimina un anumit conținut stocat de clienții săi sau de utilizatorii finali ai serviciilor sale.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Existența unei legături substanțiale cu Uniunea ar trebui să fie relevantă pentru a stabili domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui să se considere că există o astfel de legătură substanțială cu Uniunea atunci când furnizorul de servicii are un sediu în Uniune sau, în absența acestuia, pe baza existenței unui număr semnificativ de utilizatori în unul sau mai multe state membre sau a direcționării activităților către unul sau mai multe state membre. Direcționarea activităților către unul sau mai multe state membre poate fi determinată examinând toate circumstanțele relevante, cum ar fi utilizarea unei limbi sau a unei monede utilizate în general în statul membru respectiv sau posibilitatea de a comanda bunuri sau servicii. Direcționarea activităților către un stat membru ar putea, de asemenea, să fie stabilită pe baza unor elemente precum existența unei aplicații în magazinul de aplicații național relevant, difuzarea de materiale publicitare locale sau în limba utilizată în statul membru respectiv sau modul de gestionare a relațiilor cu clienții, de exemplu oferirea de servicii de relații cu clienții în limba utilizată în mod obișnuit în statul membru respectiv. Ar trebui să se considere că există o legătură substanțială și în cazul în care un furnizor de servicii își direcționează activitățile către unul sau mai multe state membre astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului10. Pe de altă parte, furnizarea serviciului în vederea simplei respectări a interdicției de discriminare prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului11 nu poate fi considerată, exclusiv pe baza acestui motiv, drept direcționare a activităților către un anumit teritoriu din Uniune.
(11)  Existența unei legături substanțiale cu Uniunea ar trebui să fie relevantă pentru a stabili domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui să se considere că există o astfel de legătură substanțială cu Uniunea atunci când furnizorul de servicii are un sediu în Uniune sau, în absența acestuia, pe baza existenței unui număr semnificativ de utilizatori în unul sau mai multe state membre sau a direcționării activităților către unul sau mai multe state membre. Direcționarea activităților către unul sau mai multe state membre poate fi determinată examinând toate circumstanțele relevante, cum ar fi utilizarea unei limbi sau a unei monede utilizate în general în statul membru respectiv. Direcționarea activităților către un stat membru ar putea, de asemenea, să fie stabilită pe baza unor elemente precum existența unei aplicații în magazinul de aplicații național relevant, difuzarea de materiale publicitare locale sau în limba utilizată în statul membru respectiv sau modul de gestionare a relațiilor cu clienții, de exemplu oferirea de servicii de relații cu clienții în limba utilizată în mod obișnuit în statul membru respectiv. Ar trebui să se considere că există o legătură substanțială și în cazul în care un furnizor de servicii își direcționează activitățile către unul sau mai multe state membre astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului10. Pe de altă parte, furnizarea serviciului în vederea simplei respectări a interdicției de discriminare prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului11 nu poate fi considerată, exclusiv pe baza acestui motiv, drept direcționare a activităților către un anumit teritoriu din Uniune.
_________________
_________________
10 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).
10 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).
11 Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L 601, 2.3.2018, p. 1).
11 Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L 601, 2.3.2018, p. 1).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să aplice anumite obligații de diligență pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor. Aceste obligații de diligență nu ar trebui să constituie o obligație generală de supraveghere. Obligațiile de diligență ar trebui să includă obligația ca, atunci când aplică prezentul regulament, furnizorii de servicii de găzduire să acționeze în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce privește conținutul pe care îl stochează, în special atunci când pun în aplicare clauzele și condițiile proprii, în scopul de a preveni eliminarea conținutului fără caracter terorist. Eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta trebuie să se realizeze cu respectarea libertății de exprimare și de informare.
(12)  Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să aplice anumite obligații de diligență pentru a combate diseminarea către public a conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor. Aceste obligații de diligență nu ar trebui să constituie o obligație generală a furnizorilor de servicii de găzduire de a monitoriza informațiile pe care le stochează, și nici o obligație generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice o activitate ilegală. Obligațiile de diligență ar trebui să includă obligația ca, atunci când aplică prezentul regulament, furnizorii de servicii de găzduire să acționeze în mod transparent, diligent, proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce privește conținutul pe care îl stochează, în special atunci când pun în aplicare clauzele și condițiile proprii, în scopul de a evita eliminarea conținutului fără caracter terorist. Eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta trebuie să se realizeze cu respectarea libertății de exprimare, a libertății de a primi și a transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică, precum și a libertății și pluralismului mass-mediei.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Este necesară armonizarea procedurilor și a obligațiilor care rezultă din ordinele juridice care îi obligă pe furnizorii de servicii de găzduire să elimine conținut cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta, în urma unei evaluări efectuate de autoritățile competente. Statele membre ar trebui să fie în continuare libere să aleagă autoritățile competente desemnate pentru a îndeplini aceste sarcini, care pot fi autorități administrative, autorități de aplicare a legii sau autorități judiciare. Având în vedere viteza răspândirii conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor online, se prevede obligația furnizorilor de servicii de găzduire de a se asigura că un conținut cu caracter terorist identificat în ordinul de eliminare este eliminat sau accesul la acesta este blocat în termen de o oră de la primirea ordinului respectiv. Furnizorilor de servicii de găzduire le revine decizia de a elimina sau de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune la conținutul în cauză.
(13)  Este necesară armonizarea procedurilor și a obligațiilor care rezultă din ordinele de eliminare care îi obligă pe furnizorii de servicii de găzduire să elimine conținut cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta, în urma unei evaluări efectuate de autoritățile competente. Statele membre ar trebui să fie în continuare libere să aleagă autoritățile competente care să le permită să desemneze o autoritate judiciară sau o autoritate administrativă sau de aplicare a legii funcțională și independentă pentru a îndeplini această sarcină. Având în vedere viteza răspândirii conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor online, se prevede obligația furnizorilor de servicii de găzduire de a se asigura că un conținut cu caracter terorist identificat în ordinul de eliminare este eliminat sau accesul la acesta este blocat în termen de o oră de la primirea ordinului respectiv.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Autoritatea competentă ar trebui să transmită ordinul de eliminare direct destinatarului și punctului de contact prin orice mijloace electronice care permit o înregistrare scrisă, în condiții care îi permit furnizorului de servicii să stabilească autenticitatea, inclusiv exactitatea datei și orei de trimitere și de primire a ordinului, de exemplu prin e-mail și platforme securizate sau alte canale securizate, inclusiv cele puse la dispoziție de către furnizorul de servicii, în conformitate cu normele de protecție a datelor cu caracter personal. Această cerință poate fi îndeplinită în special prin utilizarea serviciilor de distribuție electronică înregistrată calificate, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului12.
(14)  Autoritatea competentă ar trebui să transmită ordinul de eliminare direct punctului de contact al furnizorului de servicii de găzduire, iar în cazul în care sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire se află într-un alt stat membru, autorității competente a statului membru respectiv, prin orice mijloace electronice care permit o înregistrare scrisă, în condiții care îi permit furnizorului de servicii să stabilească autenticitatea, inclusiv exactitatea datei și orei de trimitere și de primire a ordinului, de exemplu prin e-mail și platforme securizate sau alte canale securizate, inclusiv cele puse la dispoziție de către furnizorul de servicii, în conformitate cu normele de protecție a datelor cu caracter personal. Această cerință poate fi îndeplinită în special prin utilizarea serviciilor de distribuție electronică înregistrată calificate, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului12.
__________________
__________________
12 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).
12 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Semnalările emise de autoritățile competente sau de Europol constituie un mijloc eficace și rapid de a informa furnizorii de servicii de găzduire cu privire la un anumit conținut din cadrul serviciilor lor. Acest mecanism de alertare a furnizorilor de servicii de găzduire cu privire la informații care pot fi considerate cu caracter terorist, care îi permite furnizorului să evalueze, în mod voluntar, compatibilitatea cu propriile clauze și condiții, ar trebui să rămână disponibil pe lângă ordinele de eliminare. Este important ca furnizorii de servicii de găzduire să evalueze în mod prioritar aceste semnalări și să ofere un feedback rapid cu privire la măsurile luate. Furnizorul de servicii de găzduire este cel care ia decizia finală de a elimina sau nu conținutul, după ce stabilește dacă acesta este compatibil sau nu cu clauzele și condițiile sale. La punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește semnalările, mandatul Europol, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/79413, nu este afectat.
eliminat
__________________
13 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Având în vedere raza de acțiune și viteza necesare pentru identificarea și înlăturarea în mod eficace a conținutului cu caracter terorist, adoptarea unor măsuri proactive proporționale, inclusiv prin utilizarea de mijloace automatizate în anumite cazuri, constituie un element esențial pentru abordarea conținutului online cu caracter terorist. În vederea reducerii accesibilității conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să evalueze dacă este adecvat să ia măsuri proactive, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, precum și de efectele asupra drepturilor terților și de interesul public al informațiilor. În consecință, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să stabilească măsurile proactive adecvate, eficace și proporționale care ar trebui aplicate. Această cerință nu ar trebui să implice o obligație generală de supraveghere. În contextul acestei evaluări, absența ordinelor de eliminare și a semnalărilor adresate unui furnizor de servicii de găzduire indică un nivel scăzut de expunere la conținutul cu caracter terorist.
(16)  Având în vedere raza de acțiune și viteza necesare pentru identificarea și înlăturarea în mod eficace a conținutului cu caracter terorist, adoptarea unor măsuri proporționale specifice constituie un element esențial pentru combaterea conținutului online cu caracter terorist. În vederea reducerii accesibilității conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să evalueze dacă este adecvat să ia măsuri specifice, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere la conținuturi cu caracter terorist, precum și de efectele asupra drepturilor terților și de interesul public de a primi și transmite informații, îndeosebi în cazurile în care există un grad ridicat de expunere la conținut cu caracter terorist și de primire de ordine de eliminare. În consecință, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să stabilească măsurile adecvate, specifice, eficace și proporționale care ar trebui aplicate. Această cerință nu ar trebui să implice o obligație generală de supraveghere. Aceste măsuri specifice pot include informarea periodică a autorităților competente, creșterea resurselor umane care se ocupă de măsurile de protecție a serviciilor împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist și schimbul de bune practici. În contextul acestei evaluări, absența ordinelor de eliminare adresate unui furnizor de servicii de găzduire indică un nivel scăzut de expunere la conținutul cu caracter terorist.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Atunci când pun în aplicare măsuri proactive, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că utilizatorii își mențin dreptul la libertatea de exprimare și de informare, inclusiv dreptul de a primi și a transmite informații. Pe lângă respectarea cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să acționeze cu diligența necesară și să instituie măsuri de salvgardare, inclusiv, după caz, în ceea ce privește supravegherea și verificările efectuate de persoane, pentru a evita luarea unor decizii neintenționate și eronate care să determine eliminarea conținutului fără caracter terorist. Acest lucru este deosebit de important atunci când furnizorii de servicii de găzduire utilizează mijloace automatizate de detectare a conținutului cu caracter terorist. Orice decizie de utilizare a unor mijloace automatizate, indiferent dacă este luată la inițiativa furnizorului de servicii de găzduire sau la cererea autorității competente, ar trebui evaluată pentru a stabili fiabilitatea suportului tehnologic și impactul asupra drepturilor fundamentale.
(17)  Atunci când pun în aplicare măsuri specifice, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că este menținut dreptul utilizatorilor la libertatea de exprimare și la libertatea de a primi și a transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică. Pe lângă respectarea cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să acționeze cu diligența necesară și să instituie măsuri de salvgardare, inclusiv în ceea ce privește supravegherea și verificările efectuate de persoane, pentru a evita luarea unor decizii neintenționate și eronate care să determine eliminarea conținutului fără caracter terorist.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținut terorist iau măsurile adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, autoritățile competente ar trebui să le solicite furnizorilor de servicii de găzduire care au primit un ordin de eliminare devenit definitiv să prezinte măsurile proactive luate. Acestea ar putea consta în măsuri de prevenire a reîncărcării conținutului cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare sau a semnalărilor primite, cu ajutorul unor instrumente publice sau private de comparare cu conținutul despre care se știe că are un caracter terorist. Se pot utiliza, de asemenea, instrumente tehnice fiabile pentru a identifica noi conținuturi cu caracter terorist, fie instrumente disponibile pe piață, fie instrumente elaborate de furnizorul de servicii de găzduire. Furnizorul de servicii ar trebui să transmită informații cu privire la măsurile proactive specifice instituite, pentru a-i permite autorității competente să evalueze dacă măsurile sunt eficace și proporționale și dacă, în cazul în care sunt utilizate mijloace automatizate, furnizorul de servicii de găzduire deține capacitățile necesare pentru supravegherea și verificarea de către persoane. Pentru a evalua eficacitatea și proporționalitatea măsurilor, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare parametrii relevanți, inclusiv numărul de ordine de retragere și semnalări adresate furnizorului, capacitatea economică a acestuia și impactul serviciului oferit în ceea ce privește diseminarea de conținut cu caracter terorist (de exemplu, numărul de utilizatori din Uniune).
(18)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținut cu caracter terorist iau măsurile adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, autoritatea competentă ar trebui să le solicite furnizorilor de servicii de găzduire care au primit un număr ridicat de ordine de eliminare finală să prezinte măsurile specifice luate. Acestea pot utiliza, de asemenea, instrumente tehnice fiabile pentru a identifica noi conținuturi cu caracter terorist. Furnizorul de servicii ar trebui să transmită informații cu privire la măsurile proactive specifice instituite, pentru a-i permite autorității competente să evalueze dacă măsurile sunt necesare, eficace și proporționale și dacă, în cazul în care sunt utilizate mijloace automatizate, furnizorul de servicii de găzduire deține capacitățile necesare pentru supravegherea și verificarea de către persoane. Pentru a evalua eficacitatea, necesitatea și proporționalitatea măsurilor, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare parametrii relevanți, inclusiv numărul de ordine de eliminare adresate furnizorului, capacitatea economică a acestuia și impactul serviciului oferit în ceea ce privește diseminarea de conținut cu caracter terorist (de exemplu, numărul de utilizatori din Uniune), precum și garanțiile instituite pentru a proteja libertatea de exprimare și de informare și numărul de incidente legate de restricționarea unui conținut legal.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Ca urmare a solicitării, autoritatea competentă ar trebui să inițieze un dialog cu furnizorul de servicii de găzduire cu privire la măsurile proactive care trebuie instituite. Dacă este necesar, autoritatea competentă ar trebui să impună adoptarea unor măsuri adecvate, eficace și proporționale, în cazul în care consideră că măsurile luate sunt insuficiente pentru acoperirea riscurilor. O decizie de impunere a unor astfel de măsuri proactive specifice nu ar trebui să conducă, în principiu, la impunerea unei obligații generale de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE. Având în vedere riscurile deosebit de grave asociate diseminării conținutului cu caracter terorist, deciziile adoptate de autoritățile competente pe baza prezentului regulament ar putea deroga de la abordarea stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE în ceea ce privește anumite măsuri specifice și direcționate, a căror adoptare este necesară din motive imperative de siguranță publică. Înainte de adoptarea unor astfel de decizii, autoritatea competentă ar trebui să asigure un echilibru just între obiectivele de interes public și drepturile fundamentale implicate, în special libertatea de exprimare și de informare și libertatea de a desfășura o activitate comercială, și să furnizeze o justificare corespunzătoare.
(19)  Ca urmare a solicitării, autoritatea competentă ar trebui să inițieze un dialog cu furnizorul de servicii de găzduire cu privire la măsurile specifice necesare care trebuie instituite. Dacă este necesar, autoritatea competentă ar trebui să îi solicite furnizorului de servicii de găzduire să reevalueze măsurile necesare sau să solicite adoptarea unor măsuri adecvate, eficace și proporționale specifice, în cazul în care consideră că măsurile luate nu respectă principiile necesității și proporționalității sau sunt insuficiente pentru a face față riscurilor. Autoritatea competentă ar trebui să impună doar măsuri proactive pe care furnizorul de servicii de găzduire le poate aplica în mod rezonabil, luând în considerare, printre alți factori, resursele financiare și de altă natură ale furnizorului de servicii de găzduire. O decizie de punere în aplicare a unor astfel de măsuri specifice nu ar trebui să conducă la impunerea unei obligații generale de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Obligația impusă furnizorilor de servicii de găzduire de a păstra conținutul eliminat și datele conexe ar trebui să fie stabilită pentru scopuri specifice și să fie limitată în timp la ceea ce este necesar. Este necesar ca cerința de păstrare să se extindă la datele conexe în măsura în care aceste date ar fi altfel pierdute ca urmare a eliminării conținutului în cauză. Datele conexe pot include date precum „datele privind abonații”, inclusiv, în special, date referitoare la identitatea furnizorului de conținut, precum și „date privind accesul”, inclusiv, de exemplu, date privind data și ora utilizării de către furnizorul de conținut sau ale conectării la serviciu și ale deconectării de la acesta, împreună cu adresa IP alocată furnizorului de conținut de către furnizorul de servicii de acces la internet.
(20)  Obligația impusă furnizorilor de servicii de găzduire de a păstra conținutul eliminat și datele conexe ar trebui să fie stabilită pentru scopuri specifice și să fie limitată în timp la ceea ce este necesar. Este necesar ca cerința de păstrare să se extindă la datele conexe în măsura în care aceste date ar fi altfel pierdute ca urmare a eliminării conținutului în cauză. Datele conexe pot include date precum „datele privind abonații”, inclusiv, în special, date referitoare la identitatea furnizorului de conținut, precum și „date privind accesul”, inclusiv, de exemplu, date privind data și ora utilizării de către furnizorul de conținut sau ale conectării la serviciu și ale deconectării de la acesta, împreună cu adresa IP alocată furnizorului de conținut de către furnizorul de servicii de acces la internet.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Obligația de păstrare a conținutului pentru proceduri de reexaminare administrativă sau de control judiciar este necesară și justificată în vederea asigurării unor măsuri de reparare eficace pentru furnizorul de conținut al cărui conținut a fost eliminat sau la conținutul căruia s-a blocat accesul, precum și în vederea republicării acestui conținut în forma anterioară eliminării sale, în funcție de rezultatul procedurii de reexaminare. Obligația de a păstra conținutul în scopuri de anchetare și de urmărire penală este justificată și necesară având în vedere valoarea pe care acest material ar putea să o aibă în contracararea sau prevenirea activității teroriste. În cazul în care întreprinderile elimină materialul sau blochează accesul la acesta, în special prin măsuri proactive proprii, și nu informează autoritatea competentă deoarece apreciază că acest lucru nu intră în sfera de aplicare a articolului 13 alineatul (4) din prezentul regulament, este posibil ca autoritățile de aplicare a legii să nu afle de existența conținutului. Prin urmare, păstrarea conținutului în scopul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism este, de asemenea, justificată. În aceste scopuri, păstrarea obligatorie a datelor este limitată la datele care ar putea avea legătură cu infracțiunile de terorism și, prin urmare, ar putea contribui la urmărirea penală a acestor infracțiuni sau la prevenirea riscurilor majore la adresa siguranței publice.
(21)  Obligația de păstrare a conținutului pentru proceduri de reexaminare administrativă sau judiciară, sau pentru căi de atac, este necesară și justificată în vederea asigurării unor măsuri reparatorii eficace pentru furnizorul de conținut al cărui conținut a fost eliminat sau la al cărui conținut s-a blocat accesul, precum și în vederea republicării acestui conținut în forma anterioară eliminării sale, în funcție de rezultatul procedurii de reexaminare. Obligația de a păstra conținutul în scopuri de anchetare și de urmărire penală este justificată și necesară având în vedere valoarea pe care acest material ar putea să o aibă în contracararea sau prevenirea activității teroriste. În cazul în care întreprinderile elimină materiale sau blochează accesul la acesta prin intermediul propriilor măsuri specifice, ele ar trebui să informeze de îndată autoritățile competente de asigurare a aplicării legii. Păstrarea conținutului în scopul prevenirii, depistării, anchetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism este, de asemenea, justificată. În acest scop, conținutul cu caracter terorist și datele aferente ar trebui stocate numai pentru o perioadă specifică, care să permită autorităților de aplicare a legii să verifice conținutul și să decidă dacă acest lucru ar fi necesar în scopurile specifice respective. Această perioadă nu trebuie să depășească șase luni. Pentru prevenirea, detectarea, anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor cu caracter terorist, păstrarea obligatorie a datelor este limitată la datele care ar putea avea legătură cu infracțiunile de terorism și, prin urmare, ar putea contribui la urmărirea penală a acestor infracțiuni sau la prevenirea riscurilor majore la adresa siguranței publice.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  În vederea asigurării proporționalității, perioada de păstrare ar trebui să fie limitată la șase luni pentru ca furnizorii de conținut să aibă suficient timp ca să inițieze procedura de reexaminare și pentru ca autoritățile de aplicare a legii să aibă acces la datele relevante pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism. Totuși, la cererea autorității care efectuează reexaminarea, această perioadă poate fi prelungită atât cât este necesar în cazul în care procedura de reexaminare este inițiată, dar nu este finalizată în perioada de șase luni. Această durată ar trebui să fie suficientă pentru a permite autorităților de aplicare a legii să păstreze dovezile necesare în ceea ce privește investigațiile, asigurând în același timp un echilibru cu drepturile fundamentale vizate.
(22)  În vederea asigurării proporționalității, perioada de păstrare ar trebui să fie limitată la șase luni pentru ca furnizorii de conținut să aibă suficient timp ca să inițieze procedura de reexaminare sau pentru ca autoritățile de aplicare a legii să aibă acces la datele relevante pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism. Totuși, la cererea autorității care efectuează reexaminarea, această perioadă poate fi prelungită atât cât este necesar în cazul în care procedurile de reexaminare sau de căi de atac sunt inițiate, dar nu sunt finalizate în perioada de șase luni. Această durată ar trebui, de asemenea, să fie suficientă pentru a permite autorităților de aplicare a legii să păstreze materialele necesare în ceea ce privește investigațiile și urmăririle penale, asigurând în același timp un echilibru cu drepturile fundamentale vizate.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Transparența politicilor furnizorilor de servicii de găzduire în ceea ce privește conținutul cu caracter terorist este esențială pentru o creștere a gradului de răspundere față de propriii utilizatori și a încrederii cetățenilor în piața digitală. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să publice rapoarte anuale privind transparența care să conțină informații relevante privind măsurile întreprinse în legătură cu detectarea, identificarea și eliminarea conținutului cu caracter terorist.
(24)  Transparența politicilor furnizorilor de servicii de găzduire în ceea ce privește conținutul cu caracter terorist este esențială pentru o creștere a gradului de răspundere față de propriii utilizatori și a încrederii cetățenilor în piața digitală. Numai furnizorii de servicii de găzduire care fac obiectul unor ordine de eliminare pentru anul respectiv ar trebui obligați să publice rapoarte anuale privind transparența care să cuprindă informații pertinente privind măsurile întreprinse în legătură cu detectarea, identificarea și eliminarea conținutului cu caracter terorist.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Autoritățile competente pentru emiterea de ordine de eliminare ar trebui să publice, de asemenea, rapoarte privind transparența care să cuprindă informații privind numărul de ordine de eliminare, numărul de refuzuri, numărul de conținuturi teroriste identificate care au dus la anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism, precum și numărul de cazuri de conținuturi identificate în mod eronat ca fiind teroriste.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Procedurile de depunere a plângerilor constituie o măsură de salvgardare necesară împotriva eliminării eronate a conținutului protejat în temeiul libertății de exprimare și de informare. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, așadar, să instituie mecanisme de depunere a plângerilor ușor de utilizat și să se asigure că plângerile sunt tratate cu promptitudine și în deplină transparență față de furnizorul de conținut. Cerința ca furnizorul de servicii de găzduire să republice conținutul în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de găzduire de a pune în aplicare propriile clauze și condiții din alte motive.
(25)  Procedurile de depunere a plângerilor constituie o măsură de salvgardare necesară împotriva eliminării eronate a conținutului protejat în temeiul libertății de exprimare și al libertății de a primi și de a transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, așadar, să instituie mecanisme de depunere a plângerilor ușor de utilizat și să se asigure că plângerile sunt tratate cu promptitudine și în deplină transparență față de furnizorul de conținut. Cerința ca furnizorul de servicii de găzduire să republice conținutul în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de găzduire de a pune în aplicare propriile clauze și condiții din alte motive.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  În conformitate cu dreptul la protecție jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanele trebuie să afle motivele care au dus la eliminarea conținutului pe care l-au încărcat sau la blocarea accesului la conținutul respectiv. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziția furnizorului de conținut informații relevante care să îi permită acestuia din urmă să conteste decizia. Totuși, acest lucru nu necesită neapărat transmiterea unei notificări către furnizorul de conținut. În funcție de circumstanțe, furnizorii de servicii de găzduire pot înlocui conținutul care este considerat ca fiind conținut cu caracter terorist cu un mesaj care să indice că acesta a fost eliminat sau că accesul la acest conținut a fost blocat în conformitate cu prezentul regulament. La cerere, ar trebui să se ofere informații suplimentare privind motivele în cauză și posibilitățile furnizorului de conținut de a contesta decizia. În cazul în care autoritățile competente decid că, din motive de siguranță publică, inclusiv în contextul unei investigații, este inoportun sau neproductiv ca furnizorului de conținut să i se notifice direct eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, autoritățile respective ar trebui să informeze furnizorul de servicii de găzduire.
(26)  În conformitate cu dreptul la protecție jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanele trebuie să afle motivele care au dus la eliminarea conținutului pe care l-au încărcat sau la blocarea accesului la conținutul respectiv. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziția furnizorului de conținut informații pertinente, cum ar fi motivele pentru eliminare sau pentru blocarea accesului, temeiul juridic pentru acțiune, care să îi permită acestuia din urmă să conteste decizia. În funcție de circumstanțe, furnizorii de servicii de găzduire pot înlocui conținutul care este considerat ca fiind conținut cu caracter terorist cu un mesaj care să indice că acesta a fost eliminat sau că accesul la acest conținut a fost blocat în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care autoritățile competente decid că, din motive de siguranță publică, inclusiv în contextul unei investigații, este inoportun sau neproductiv ca furnizorului de conținut să i se notifice direct eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, autoritățile respective ar trebui să informeze furnizorul de servicii de găzduire.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Pentru a evita duplicarea și eventualele interferențe cu investigațiile, autoritățile competente ar trebui să se informeze, să se coordoneze și să coopereze unele cu altele și, după caz, cu Europol atunci când emit ordine de eliminare sau trimit semnalări furnizorilor de servicii de găzduire. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, Europol ar putea oferi sprijin în conformitate cu mandatul său actual și cu cadrul juridic existent.
(27)  Pentru a evita duplicarea și eventualele imixtiuni în anchete și pentru a minimiza cheltuielile suportate de către furnizorii de servicii afectați, autoritățile competente ar trebui să se informeze, să se coordoneze și să coopereze unele cu altele și, după caz, cu Europol atunci când emit ordine de eliminare furnizorilor de servicii de găzduire. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, Europol ar putea oferi sprijin în conformitate cu mandatul său actual și cu cadrul juridic existent.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)
(27a)  Semnalările emise de Europol constituie un mijloc eficace și rapid de a informa furnizorii de servicii de găzduire cu privire la un anumit conținut din cadrul serviciilor lor. Acest mecanism de alertare a furnizorilor de servicii de găzduire cu privire la informații care pot fi considerate cu caracter terorist, care îi permite furnizorului să evalueze, în mod voluntar, compatibilitatea cu propriile clauze și condiții, ar trebui să rămână disponibil pe lângă ordinele de eliminare. Este important ca furnizorii de servicii de găzduire să coopereze cu Europol și să evalueze în mod prioritar aceste semnalări și să ofere un feedback rapid cu privire la măsurile luate. Furnizorul de servicii de găzduire este cel care ia decizia finală de a elimina sau nu conținutul, după ce stabilește dacă acesta este compatibil sau nu cu clauzele și condițiile sale. La punerea în aplicare a prezentului regulament, mandatul Europol, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/7941a, nu este afectat.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și suficient de coerentă a măsurilor proactive, autoritățile competente din statele membre ar trebui să se pună de acord cu privire la discuțiile pe care le au cu furnizorii de servicii de găzduire referitoare la identificarea, punerea în aplicare și evaluarea măsurilor proactive specifice. O astfel de cooperare este necesară și în ceea ce privește adoptarea de norme privind sancțiunile, precum și aplicarea și asigurarea respectării acestora.
(28)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și suficient de coerentă a măsurilor de către furnizorii de servicii de găzduire, autoritățile competente din statele membre ar trebui să se pună de acord cu privire la discuțiile pe care le au cu furnizorii de servicii de găzduire referitoare la ordinele de eliminare și identificarea, punerea în aplicare și evaluarea măsurilor specifice. O astfel de cooperare este necesară și în ceea ce privește adoptarea de norme privind sancțiunile, precum și aplicarea și asigurarea respectării acestora.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Este esențial ca autoritatea competentă din statul membru responsabil de impunerea de sancțiuni să fie pe deplin informată cu privire la emiterea de ordine de eliminare și semnalări, precum și cu privire la schimburile ulterioare dintre furnizorul de servicii de găzduire și autoritatea competentă relevantă. În acest scop, statele membre ar trebui să se asigure că dispun de canale și mecanisme de comunicare adecvate care să permită schimbul de informații relevante în timp util.
(29)  Este esențial ca autoritatea competentă din statul membru responsabil de impunerea de sancțiuni să fie pe deplin informată cu privire la emiterea de ordine de eliminare, precum și cu privire la schimburile ulterioare dintre furnizorul de servicii de găzduire și autoritățile competente pertinente din alte state membre. În acest scop, statele membre ar trebui să se asigure că dispun de canale și mecanisme de comunicare adecvate și securizate care să permită schimbul de informații relevante în timp util.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Atât furnizorii de servicii de găzduire, cât și statele membre ar trebui să stabilească puncte de contact pentru a facilita tratarea rapidă a ordinelor de eliminare și a semnalărilor. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact are scopuri operaționale. Punctul de contact al furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să constea din orice mijloace specifice care permit depunerea electronică a ordinelor de eliminare și a semnalărilor, precum și din resurse tehnice și umane care permit tratarea rapidă a acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de contact pentru furnizorul de servicii de găzduire să fie situat în Uniune, iar furnizorul de servicii de găzduire este liber să desemneze un punct de contact existent, cu condiția ca acest punct de contact să poată îndeplini funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Pentru a garanta eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că punctul de contact este accesibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Informațiile privind punctul de contact ar trebui să indice și limba în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact. Pentru a facilita comunicarea dintre furnizorii de servicii de găzduire și autoritățile competente, furnizorii de servicii de găzduire sunt încurajați să asigure comunicarea într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile clauzele și condițiile lor.
(33)  Atât furnizorii de servicii de găzduire, cât și statele membre ar trebui să stabilească puncte de contact pentru a facilita tratarea rapidă a ordinelor de eliminare. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact are scopuri operaționale. Punctul de contact al furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să constea din orice mijloace specifice care permit depunerea electronică a ordinelor de eliminare, precum și din resurse tehnice și umane care permit tratarea rapidă a acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de contact pentru furnizorul de servicii de găzduire să fie situat în Uniune, iar furnizorul de servicii de găzduire este liber să desemneze un punct de contact existent, cu condiția ca acest punct de contact să poată îndeplini funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Pentru a garanta eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că punctul de contact este accesibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Informațiile privind punctul de contact ar trebui să indice și limba în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact. Pentru a facilita comunicarea dintre furnizorii de servicii de găzduire și autoritățile competente, furnizorii de servicii de găzduire sunt încurajați să asigure comunicarea într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile clauzele și condițiile lor.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Având în vedere faptul că nu există o obligație generală ca furnizorii de servicii să asigure o prezență fizică pe teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit clar care este statul membru competent în cazul furnizorului de servicii de găzduire care oferă servicii pe teritoriul Uniunii. Ca regulă generală, furnizorul de servicii de găzduire este de competența statului membru în care își are sediul principal sau în care și-a desemnat un reprezentant legal. Cu toate acestea, în cazul în care un alt stat membru emite un ordin de eliminare, autoritățile sale ar trebui să fie în măsură să asigure executarea ordinelor respective prin aplicarea unor măsuri coercitive de natură nepunitivă, cum ar fi penalitățile cu titlu cominatoriu. Totuși, în cazul unui furnizor de servicii de găzduire care nu are niciun sediu în Uniune și care nu desemnează un reprezentant legal, orice stat membru ar trebui să poată aplica sancțiuni, cu condiția respectării principiului ne bis in idem.
(34)  Având în vedere faptul că nu există o obligație generală ca furnizorii de servicii să asigure o prezență fizică pe teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit clar care este statul membru competent în cazul furnizorului de servicii de găzduire care oferă servicii pe teritoriul Uniunii. Ca regulă generală, furnizorul de servicii de găzduire este de competența statului membru în care își are sediul principal sau în care și-a desemnat un reprezentant legal. Totuși, în cazul unui furnizor de servicii de găzduire care nu are niciun sediu în Uniune și care nu desemnează un reprezentant legal, orice stat membru ar trebui să poată aplica sancțiuni, cu condiția respectării principiului ne bis in idem.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Furnizorii de servicii de găzduire care nu au niciun sediu în Uniune ar trebui să desemneze în scris un reprezentant legal pentru a asigura îndeplinirea și asigurarea respectării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament.
(35)  Furnizorii de servicii de găzduire care nu au niciun sediu în Uniune ar trebui să desemneze în scris un reprezentant legal pentru a asigura îndeplinirea și asigurarea respectării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament. Furnizorii de servicii de găzduire pot apela la un reprezentant legal existent, cu condiția ca respectivul reprezentant legal să fie în măsură să își exercite funcțiile prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  În sensul prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze autorități competente. Cerința de desemnare a unor autorități competente nu presupune neapărat instituirea de noi autorități, funcțiile stabilite în prezentul regulament putând fi încredințate unor organisme existente. Prezentul regulament impune desemnarea de autorități competente pentru emiterea ordinelor de eliminare și a semnalărilor, pentru supravegherea măsurilor proactive și pentru impunerea de sancțiuni. Este la latitudinea statelor membredecidă numărul de autorități pe care dorescle desemneze pentru îndeplinirea acestor sarcini.
(37)  În sensul prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate judiciară sau administrativă, funcțională și independentă, unică. Această cerință nu necesită instituirea unei noi autorități, funcțiile stabilite în prezentul regulament putând fi încredințate unui organ existent. Prezentul regulament impune desemnarea unei autorități competente pentru emiterea ordinelor de eliminare, pentru supravegherea măsurilor specifice și pentru impunerea de sancțiuni. Statele membre ar trebui să comunice Comisiei care este autoritatea competentă desemnată în temeiul prezentului regulament, iar cea dintâi ar trebuipublice online o compilație cu autoritățile competente din fiecare stat membru. Registrul online ar trebui să fie ușor accesibil pentru a facilita verificarea rapidă a autenticității ordinelor de eliminare de către furnizorii de servicii de găzduire.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Pentru a asigura îndeplinirea efectivă de către furnizorii de servicii de găzduire a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, este necesar să se stabilească o serie de sancțiuni. Statele membre ar trebui să adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, după caz, orientări privind amenzile. Este necesar să se stabilească sancțiuni deosebit de aspre pentru cazurile în care furnizorul de servicii de găzduire omite în mod sistematic să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare. Nerespectarea normelor în anumite cazuri ar putea fi sancționată respectându-se principiile ne bis in idem și proporționalității și asigurându-se faptul că sancțiunile țin cont de neîndeplinirea sistematică a obligațiilor. Pentru a garanta securitatea juridică, regulamentul ar trebui să stabilească în ce măsură obligațiile relevante pot face obiectul unor sancțiuni. În cazul nerespectării articolului 6, ar trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea ce privește obligațiile care decurg dintr-o solicitare de raportare efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (2) sau dintr-o decizie de impunere a unor măsuri proactive suplimentare în temeiul articolului 6 alineatul (4). Atunci când se stabilește dacă ar trebui impuse sau nu sancțiuni financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de resursele financiare ale furnizorului. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile nu încurajează eliminarea conținutului care nu este conținut cu caracter terorist.
(38)  Pentru a asigura îndeplinirea efectivă de către furnizorii de servicii de găzduire a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, este necesar să se stabilească o serie de sancțiuni. Statele membre ar trebui să adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, după caz, orientări privind amenzile. Ar trebui stabilite sancțiuni în cazul în care furnizorii de servicii de găzduire nu își respectă în mod sistematic și persistent obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament. În cazul nerespectării articolului 6, ar trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea ce privește obligațiile care decurg dintr-o solicitare de aplicare a unor măsuri specifice suplimentare în temeiul articolului 6 alineatul (4). Atunci când se stabilește dacă ar trebui impuse sau nu sancțiuni financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de resursele financiare ale furnizorului. În plus, autoritatea competentă ar trebui să ia în considerare dacă furnizorul de servicii de găzduire este o întreprindere nou-înființată sau o întreprindere mică și mijlocie și ar trebui să stabilească, de la caz la caz, dacă acesta este în măsură să respecte în mod corespunzător ordinul emis. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile nu încurajează eliminarea conținutului care nu este conținut cu caracter terorist.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  Statele membre ar trebui să colecteze informații privind punerea în aplicare a legislației. Este necesar să se stabilească un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament, pentru a contribui la evaluarea legislației.
(41)  Statele membre ar trebui să colecteze informații privind punerea în aplicare a legislației, inclusiv informații privind numărul de cazuri de depistare, investigare și urmărire penală reușită a infracțiunilor teroriste ca urmare a aplicării prezentului regulament. Este necesar să se stabilească un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament, pentru a contribui la evaluarea legislației.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  Pe baza constatărilor și a concluziilor raportului privind punerea în aplicare și a rezultatelor exercițiului de monitorizare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament cel mai devreme la trei ani după intrarea sa în vigoare. Evaluarea ar trebui să se bazeze pe următoarele cinci criterii: eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată europeană. Aceasta va viza funcționarea diferitelor măsuri operaționale și tehnice prevăzute în regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor de îmbunătățire a detectării, a identificării și a eliminării conținutului cu caracter terorist, eficacitatea mecanismelor de salvgardare, precum și impactul asupra drepturilor și intereselor părților terțe care ar putea fi afectate, și va include o reexaminare a cerinței de informare a furnizorilor de conținut.
(42)  Pe baza constatărilor și a concluziilor raportului privind punerea în aplicare și a rezultatelor exercițiului de monitorizare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament la un an după intrarea sa în vigoare. Evaluarea ar trebui să se bazeze pe următoarele șapte criterii: eficiență, necesitate, proporționalitate, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată europeană. Aceasta ar trebui să vizeze funcționarea diferitelor măsuri operaționale și tehnice prevăzute în regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor de îmbunătățire a detectării, a identificării și a eliminării conținutului cu caracter terorist, eficacitatea mecanismelor de salvgardare, precum și impactul asupra drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate, inclusiv libertatea de exprimare și cea de a primi și disemina informații, libertatea și pluralismul mass media, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze efectul asupra părților terțe care ar putea fi afectate, și va include o reexaminare a cerinței de informare a furnizorilor de conținut.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Prezentul regulament stabilește norme uniforme pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist. Acesta prevede în special:
1.  Prezentul regulament stabilește norme specifice uniforme pentru a combate utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea publică a conținutului online cu caracter terorist. Acesta prevede în special:
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a
(a)  norme privind obligațiile de diligență pe care trebuie să le aplice furnizorii de servicii de găzduire pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist prin intermediul serviciilor lor și pentru a asigura, atunci când este necesar, eliminarea rapidă a acestuia;
(a)  norme rezonabile și proporționale privind obligațiile de diligență pe care trebuie să le aplice furnizorii de servicii de găzduire pentru a combate diseminarea publică a conținutului cu caracter terorist prin intermediul serviciilor lor și pentru a asigura, atunci când este necesar, eliminarea rapidă a acestuia;
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b
(b)  un set de măsuri care urmează să fie instituite de statele membre pentru identificarea conținutului cu caracter terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia de către furnizorii de servicii de găzduire și pentru facilitarea cooperării cu autoritățile competente din alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii.
(b)  un set de măsuri care urmează să fie instituite de statele membre pentru identificarea conținutului cu caracter terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia de către furnizorii de servicii de găzduire în concordanță cu legislația Uniunii care oferă garanții adecvate exercitării libertății de exprimare și libertății de a primi și difuza informații și idei într-o societate deschisă și democratică și pentru facilitarea cooperării cu autoritățile competente din alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
2.  Prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.
2.  Prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii publice în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Prezentul regulament nu se aplică conținutului care este difuzat în scopuri educaționale, artistice, jurnalistice sau de cercetare sau în scopul sensibilizării față de activitățile teroriste, nici conținutului care reprezintă o expresie a opiniilor polemice sau controverselor din cursul unei dezbateri publice.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Prezentul regulament nu are ca efect modificarea obligației de a respecta drepturile, libertățile și principiile prevăzute la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și se aplică fără a aduce atingere principiilor fundamentale din legislația Uniunii și din legislația internă privind libertatea de exprimare, libertatea presei și libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 c (nou)
2c.  Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei 2000/31/CE.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
(-1)  „servicii ale societății informaționale” înseamnă serviciile astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (a) din Directiva 2000/31/CE.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
(1)  „furnizor de servicii de găzduire” înseamnă un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția terților;
(1)  „furnizor de servicii de găzduire” înseamnă un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția publicului. Acest lucru se aplică numai serviciilor furnizate publicului la nivelul aplicației. Furnizorii de infrastructură de tip cloud și furnizorii de servicii de cloud nu sunt considerați furnizori de servicii de găzduire. Nu se aplică nici serviciilor de comunicații electronice, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/1972;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)  „furnizor de conținut” înseamnă un utilizator care a furnizat informații care sunt stocate sau care au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de găzduire;
(2)  „furnizor de conținut” înseamnă un utilizator care a furnizat informații care sunt stocate sau care au fost stocate și puse la dispoziția publicului la cererea sa de către un furnizor de servicii de găzduire;
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
(4)  „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile care corespund definiției de la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2017/541;
eliminat
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă
(5)  „conținut cu caracter terorist” înseamnă una sau mai multe dintre următoarele informații care:
(5)  „conținut cu caracter terorist” înseamnă unul sau mai multe dintre următoarele materiale care:
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a
(a)  instigă la săvârșirea de infracțiuni de terorism sau promovează săvârșirea unor astfel de infracțiuni, inclusiv prin glorificarea lor, generând astfel un pericol de săvârșire a unor astfel de infracțiuni;
(a)  instigă la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) - (i) din Directiva (UE) 2017/541, atunci când un astfel de comportament promovează direct sau indirect, cum ar fi glorificarea actelor teroriste, săvârșirea unor infracțiuni teroriste, generând astfel un pericol de săvârșire intenționată a uneia sau a mai multor astfel de infracțiuni;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
(b)  încurajează contribuirea la infracțiuni de terorism;
(b)  determinarea unei alte persoane sau a unui grup de persoane să săvârșească sau să contribuie la săvârșirea uneia dintre infracțiunile enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541, generând astfel pericolul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie comise intenționat;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c
(c)  promovează activitățile unui grup terorist, în special prin încurajarea participării la un grup terorist sau a sprijinirii unui grup terorist în sensul articolului 2 punctul 3 din Directiva (UE) 2017/541;
(c)  determinarea unei alte persoane sau a unui grup de persoane să participe la activitățile unui grup terorist, inclusiv prin furnizarea de informații sau de resurse materiale sau prin finanțarea în orice fel a activităților acestuia, în sensul articolul 4 din Directiva (UE) 2017/541, generând astfel pericolul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie comise intenționat;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d
(d)  oferă instrucțiuni referitoare la metode sau tehnici cu scopul săvârșirii unor infracțiuni de terorism;
(d)  oferirea de instrucțiuni referitoare la fabricarea sau folosirea explozivilor, a armelor de foc sau a altor arme sau substanțe nocive sau periculoase sau la alte metode sau tehnici specifice cu scopul săvârșirii unor infracțiuni de terorism sau a contribuirii la săvârșirea uneia dintre infracțiunile de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541;
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d a (nouă)
(da)  prezentarea comiterii uneia sau mai multora dintre infracțiunile enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541, generând astfel pericolul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie comise intenționat;
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
(6)  „diseminarea conținutului cu caracter terorist” înseamnă punerea conținutului cu caracter terorist la dispoziția unor părți terțe prin intermediul serviciilor furnizorilor de servicii de găzduire;
(6)  „diseminarea conținutului cu caracter terorist” înseamnă punerea conținutului cu caracter terorist la dispoziția publicului prin intermediul serviciilor furnizorilor de servicii de găzduire;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
(8)  „semnalare” înseamnă o notificare adresată de către o autoritate competentă sau, după caz, de către un organism relevant al Uniunii, unui furnizor de servicii de găzduire, referitoare la informații care pot fi considerate conținut cu caracter terorist, a căror compatibilitate cu propriile clauze și condiții trebuie să fie examinată voluntar de către furnizor, cu scopul de a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist;
eliminat
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)
9a.  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate națională judiciară unică sau o autoritate administrativă independentă din punct de vedere funcțional din statul membru.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri adecvate, rezonabile și proporționale, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a combate diseminarea conținutului cu caracter terorist și pentru a-i proteja pe utilizatori împotriva conținutului cu caracter terorist. În acest sens, aceștia acționează în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu, luând în considerare în mod corespunzător drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și țin cont de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.
1.  Furnizorii de servicii de găzduire acționează în conformitate cu prezentul regulament pentru a-i proteja pe utilizatori împotriva conținutului cu caracter terorist. Aceștia acționează în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu, luând în considerare în mod corespunzător și în toate împrejurările drepturile fundamentale ale utilizatorilor și țin cont de importanța fundamentală a libertății de exprimare și a libertății de a primi și a comunica informații și idei într-o societate deschisă și democratică, în vederea evitării eliminării de conținut fără caracter terorist.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Aceste obligații de diligență nu constituie o obligație generală a furnizorilor de servicii de găzduire de a monitoriza informațiile pe care le stochează și nici o obligație generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice o activitate ilegală.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Furnizorii de servicii de găzduire includ în clauzele și condițiile lor dispoziții menite să prevină diseminarea conținutului cu caracter terorist și le aplică.
eliminat
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Dacă furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de un conținut cu caracter terorist diseminat prin intermediul serviciilor lor, aceștia informează autoritățile competente cu privire la respectivul conținut și îl elimină prompt.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Furnizorii de servicii de găzduire care îndeplinesc criteriile definiției furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video conform Directivei (UE) 2018/1808 iau măsurile adecvate pentru a combate diseminarea conținutului cu caracter terorist în conformitate cu articolul 28b alineatul (1) litera (c) și alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/1808.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Autoritatea competentă are competența de a emite o decizie prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta.
1.  Autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire are competența de a emite un ordin de eliminare prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta în toate statele membre.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Autoritatea competentă a unui stat membru în care furnizorul de servicii de găzduire nu are sediul principal sau nu are un reprezentant legal poate solicita ca accesul la conținutul terorist să fie blocat și poate asigura respectarea prezentei cereri pe teritoriul său.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Dacă autoritatea competentă relevantă nu a emis anterior un ordin de eliminare către un furnizor de servicii de găzduire, aceasta contactează furnizorul de servicii de găzduire, punându-i la dispoziție informații cu privire la proceduri și termene aplicabile, cu cel puțin 12 de ore înainte de emiterea unui ordin de eliminare.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare.
2.  Furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în cel mai scurt termen posibil și în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a
(a)  identificarea autorității competente care emite ordinul de eliminare și autentificarea ordinului de eliminare de către autoritatea competentă;
(a)  identificarea autorității competente care emite ordinul de eliminare prin semnătură digitală și autentificarea ordinului de eliminare de către autoritatea competentă;
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b
(b)  o expunere a motivelor care să explice de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, cel puțin prin referire la categoriile de conținuturi cu caracter terorist enumerate la articolul 2 punctul 5;
(b)  o expunere detaliată a motivelor care să explice de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist și o referire concretă la categoriile de conținuturi cu caracter terorist enumerate la articolul 2 punctul 5;
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera c
(c)  o adresă URL (Uniform Resource Locator) și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului menționat;
(c)  o adresă URL (Uniform Resource Locator) exactă și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului menționat;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera f
(f)  informații privind căile de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut;
(f)  informații ușor de înțeles privind căile de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut, inclusiv căile de atac la autoritatea competentă, precum și recurgerea la o instanță și termene-limită pentru introducerea apelului;
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera g
(g)  dacă este relevant, decizia de a nu comunica informațiile cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta, astfel cum se menționează la articolul 11.
(g)  dacă este necesar și potrivit, decizia de a nu comunica informațiile cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta, astfel cum se menționează la articolul 11.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
4.  La cererea furnizorului de servicii de găzduire sau a furnizorului de conținut, autoritatea competentă furnizează o expunere detaliată a motivelor, fără a aduce atingere obligației furnizorului de servicii de găzduire de a respecta ordinul de eliminare în termenul stabilit la alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
5.  Autoritățile competente adresează ordinele de eliminare sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii de găzduire în temeiul articolului 16 și le transmit punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit prin mijloace electronice capabile să producă o înregistrare scrisă și în condiții care permit stabilirea autenticității expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a orei la care s-a trimis și la care s-a primit ordinul.
5.  Autoritatea competentă adresează ordinele de eliminare sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii de găzduire în temeiul articolului 16 și le transmit punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit prin mijloace electronice capabile să producă o înregistrare scrisă și în condiții care permit stabilirea autenticității expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a orei la care s-a trimis și la care s-a primit ordinul.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6
6.  Furnizorii de servicii de găzduire confirmă primirea ordinului și, fără întârzieri nejustificate, informează autoritatea competentă cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta, indicând, în special, data și ora la care au întreprins acțiunea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa II.
6.  Furnizorii de servicii de găzduire informează, fără întârzieri nejustificate, autoritatea competentă cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta, indicând, în special, data și ora la care au întreprins acțiunea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa II.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7
7.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare din cauza unei situații de forță majoră sau a unei imposibilități de facto care nu îi poate fi imputată, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, explicând motivele și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce motivele invocate nu mai sunt valabile.
7.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare din cauza unei situații de forță majoră sau a unei imposibilități de facto care nu îi poate fi imputată, inclusiv din motive tehnice sau operaționale, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, explicând motivele și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce motivele invocate nu mai sunt valabile.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 8
8.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare deoarece ordinul conține erori evidente sau nu conține informații suficiente pentru a permite executarea sa, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, solicitând clarificările necesare și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise clarificările solicitate.
8.  Furnizorul de servicii de găzduire poate refuza executarea ordinului de eliminare dacă ordinul conține erori evidente sau nu conține informații suficiente. Acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, solicitând clarificările necesare și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise clarificările solicitate. .
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9
9.  Autoritatea competentă care a emis ordinul de eliminare informează autoritatea competentă care supraveghează punerea în aplicare a măsurilor proactive, menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci când ordinul de eliminare devine definitiv. Un ordin de eliminare devine definitiv dacă nu a fost contestat în termenul prevăzut de dreptul intern aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, a fost confirmat.
9.  Autoritatea competentă care a emis ordinul de eliminare informează autoritatea competentă care supraveghează punerea în aplicare a măsurilor specifice, menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci când ordinul de eliminare devine definitiv. Un ordin de eliminare devine definitiv dacă nu a fost contestat în termenul prevăzut de dreptul intern aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, a fost confirmat.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
Articolul 4a
Procedura de consultare pentru ordinele de eliminare
1.  Autoritatea judiciară competentă care emite un ordin de eliminare conform articolului 4 alineatul (1a) transmite o copie a ordinului de eliminare autorității judiciare competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din statul membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire, simultan cu transmiterea acestuia furnizorului de servicii de găzduire, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5).
2.  În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire are motive întemeiate să considere că ordinul de eliminare ar putea afecta interesele fundamentale ale statului membru respectiv, aceasta informează autoritatea emitentă competentă. Autoritatea emitentă ia în considerare aceste circumstanțe și, după caz, retrage sau adaptează ordinul de eliminare.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 4 b (nou)
Articolul 4b
Procedura de cooperare pentru emiterea unui ordin de eliminare suplimentar
1.  În cazul în care o autoritate competentă a emis un ordin de eliminare în temeiul articolul 4 alineatul (1a), autoritatea respectivă poate contacta autoritatea competentă a statului membru în care furnizorul de servicii de găzduire își are sediul principal pentru a solicita ca aceasta din urmă să emită, la rândul său, un ordin de eliminare în temeiul articolul 4 alineatul (1).
2.  Autoritatea competentă din statul membru în care este situat sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire fie emite un ordin de îndepărtare, fie refuză cât de rapid posibil să emită un ordin, dar nu mai târziu de o oră de la momentul la care este contactată în conformitate cu alineatul (1) și informează autoritatea competentă care a emis prima decizie cu privire la decizia sa.
3.  În cazurile în care autoritatea competentă din statul membru în care se află sediul principal are nevoie de mai mult de o oră pentru a efectua propria evaluare a conținutului, aceasta trimite furnizorului de servicii de găzduire în cauză o cerere de blocare temporară a accesului la conținut pentru o perioadă de până la 24 ore, perioadă în care autoritatea competentă efectuează evaluarea și trimite ordinul de eliminare sau retrage cererea de blocare a accesului.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 5
Articolul 5
eliminat
Semnalări
1.  Autoritatea competentă sau organismul relevant al Uniunii poate trimite o semnalare unui furnizor de servicii de găzduire.
2.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie măsuri operaționale și tehnice care facilitează evaluarea rapidă a conținutului care a fost trimis de autoritățile competente și, după caz, de organismele relevante ale Uniunii, pentru a fi examinat în mod voluntar de către aceștia.
3.  Semnalarea se adresează sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii în temeiul articolului 16 și se transmite punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Semnalările se trimit prin mijloace electronice.
4.  Semnalarea conține informații suficient de detaliate, inclusiv motivele pentru care conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, o adresă URL și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului cu caracter terorist semnalat.
5.  Furnizorul de servicii de găzduire evaluează cu prioritate conținutul identificat în semnalare în conformitate cu clauzele și condițiile proprii și decide dacă să elimine conținutul sau să blocheze accesul la acesta.
6.  Furnizorul de servicii de găzduire informează prompt autoritatea competentă sau organismul relevant al Uniunii cu privire la rezultatul evaluării și la data și ora la care a întreprins o eventuală acțiune ca urmare a semnalării.
7.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire consideră că semnalarea nu conține informații suficiente pentru a evalua conținutul semnalat, acesta informează fără întârziere autoritățile competente sau organismul relevant al Uniunii, solicitând informațiile sau clarificările suplimentare necesare.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu
Măsuri proactive
Măsuri specifice
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri proactive, atunci când acestea se impun, pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie eficace și proporționale, ținând seama de riscul și nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, de drepturile fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.
1.  Fără a aduce atingere Directivei (UE) 2018/1808 și Directivei 2000/31/CE, furnizorii de servicii de găzduire pot lua măsuri specifice pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării publice de conținut cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie eficace, orientate și proporționale, ținând seama în mod special de riscul și nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, de drepturile fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală dreptului de exercitare a libertății de exprimare și de primire și transmitere a informațiilor și ideilor într-o societate deschisă și democratică.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1
Atunci când este informată în conformitate cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului de servicii de găzduire să prezinte un raport, în termen de trei luni de la primirea solicitării și, ulterior, cel puțin o dată pe an, cu privire la măsurile proactive specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin utilizarea de instrumente automatizate, pentru:
eliminat
(a)  a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;
(b)  a detecta, a identifica și a elimina rapid conținutul cu caracter terorist sau a bloca rapid accesul la acesta.
Această solicitare se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii.
În rapoarte se includ toate informațiile relevante care să permită autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă măsurile proactive sunt eficace și proporționale, inclusiv dacă eventualele instrumente automatizate utilizate și mecanismele de supraveghere și de verificare de către oameni funcționează.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  În cazul în care autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile proactive luate și raportate în temeiul alineatului (2) sunt insuficiente pentru a atenua și a gestiona riscul și nivelul de expunere, aceasta poate solicita furnizorului de servicii de găzduire să adopte măsuri proactive specifice suplimentare. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire cooperează cu autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a identifica măsurile specifice pe care ar trebui să le instituie furnizorul de servicii de găzduire, pentru a stabili principalele obiective și jaloane, precum și termenele de realizare a acestora.
eliminat
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
4.  În cazul în care nu se poate ajunge la niciun acord în termen de trei luni de la adresarea solicitării în temeiul alineatului (3), autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate emite o decizie prin care să impună măsuri proactive specifice suplimentare, necesare și proporționale. Atunci când adoptă această decizie, autoritatea competentă ține cont în special de capacitatea economică a furnizorului de servicii de găzduire, de efectul acestor măsuri asupra drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare. Decizia se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii de găzduire raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, conform indicațiilor autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c).
4.  După ce a stabilit că un furnizor de servicii de găzduire a primit un număr substanțial de ordine de eliminare, autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate înainta o solicitare de măsuri specifice suplimentare necesare, proporționale și eficace pe care furnizorul de servicii de găzduire va trebui să le pună în practică. Autoritatea competentă nu impune o obligație generală de supraveghere, nici utilizarea de instrumente automatizate. Solicitarea ține cont în special de fezabilitatea tehnică a măsurilor, de dimensiunea și capacitatea economică a furnizorului de servicii de găzduire, de efectul acestor măsuri asupra drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de primire și transmitere de informații și idei într-o societate deschisă și democratică. Această solicitare se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii de găzduire raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, conform indicațiilor autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c).
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
5.  Un furnizor de servicii de găzduire poate, în orice moment, să solicite autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) reexaminarea și, după caz, revocarea unei solicitări sau a unei decizii emise în temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, (4). Autoritatea competentă emite o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.
5.  Un furnizor de servicii de găzduire poate, în orice moment, să solicite autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) reexaminarea și, după caz, revocarea unei solicitări sau a unei decizii emise în temeiul alineatului (4). Autoritatea competentă emite o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Furnizorii de servicii de găzduire păstrează conținutul cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare, a unei semnalări sau a unor măsuri proactive în temeiul articolelor 4, 5 și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare a eliminării conținutului cu caracter terorist și care sunt necesare pentru:
1.  Furnizorii de servicii de găzduire păstrează conținutul cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare sau a unor măsuri specifice în temeiul articolelor 4 și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare a eliminării conținutului cu caracter terorist și care sunt necesare pentru:
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
(a)  proceduri de reexaminare administrativă sau de control judiciar;
(a)  proceduri de reexaminare administrativă, de control judiciar sau de exercitare a căilor de atac;
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b
(b)  prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism.
(b)  prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală de către autoritățile însărcinate cu aplicarea legii a infracțiunilor de terorism.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Conținutul cu caracter terorist și datele conexe menționate la alineatul (1) se păstrează timp de șase luni. La cererea autorității sau a instanței competente, conținutul cu caracter terorist se păstrează o perioadă mai lungă, în cazul în care și atât timp cât acest lucru este necesar pentru desfășurarea procedurilor de reexaminare administrativă sau de control judiciar menționate la alineatul (1) litera (a).
2.  Conținutul cu caracter terorist și datele conexe menționate la alineatul (1) litera (a) se păstrează timp de șase luni. și se distruge după această perioadă. La cererea autorității sau a instanței competente, conținutul cu caracter terorist se păstrează încă o perioadă specificată doar în cazul în care și atât timp cât acest lucru este necesar pentru desfășurarea procedurilor de reexaminare administrativă, de control judiciar sau de exercitare a căilor de atac menționate la alineatul (1) litera (a). Furnizorii de servicii de găzduire trebuie să păstreze conținutul cu caracter terorist și datele conexe menționate la alineatul (1) litera (b) până când autoritatea de aplicare a legii reacționează la notificarea efectuată de către furnizorul de servicii de găzduire în conformitate cu articolul 13 alineatul (4), dar nu mai târziu de șase luni.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu
Obligații în materie de transparență
Obligații în materie de transparență pentru furnizorii de servicii de găzduire
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.  Furnizorii de servicii de găzduire prezintă, în clauzele și condițiile lor, politica pe care o aplică pentru prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, inclusiv, după caz, o explicație pertinentă privind funcționarea măsurilor proactive și utilizarea instrumentelor automatizate.
1.  Dacă este cazul, furnizorii de servicii de găzduire prezintă clar în clauzele și condițiile lor politica pe care o aplică pentru prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, inclusiv, dacă este cazul, o explicație pertinentă privind funcționarea măsurilor specifice.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Furnizorii de servicii de găzduire publică anual un raport privind transparența referitor la măsurile întreprinse pentru combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist.
2.  Furnizorii de servicii de găzduire care fac sau au făcut obiectul unor ordine de eliminare în anul respectiv publică anual rapoarte privind transparența referitoare la măsurile întreprinse pentru combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b
(b)  informații referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire pentru a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;
(b)  informații referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire pentru a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist, în special în cazurile în care s-a folosit tehnologie automatizată;
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera c
(c)  numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unor ordine de eliminare, a unor semnalări sau, respectiv, a unor măsuri proactive;
(c)  numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unor ordine de eliminare sau, respectiv, a unor măsuri specifice și numărul de ordine în cazul cărora conținutul nu a fost eliminat în conformitate cu articolul 4 alineatele (7) și (8), împreună cu motivele refuzului;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d
(d)  o prezentare generală și rezultatele procedurilor de depunere a plângerilor.
(d)  numărul și rezultatele procedurilor de depunere a plângerilor și acțiunilor de control judiciar, inclusiv numărul de cazuri în care s-a stabilit că conținutul a fost identificat în mod eronat ca având caracter terorist.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)
Articolul 8a
Obligațiile autorităților competente în ceea ce privește transparența
1.  Autoritățile competente publică rapoarte anuale de transparență care includ cel puțin următoarele informații:
(a)  numărul de ordine de eliminare emise, numărul eliminări și numărul de ordine de eliminare refuzate sau ignorate;
(b)  numărul identificărilor de conținut terorist care au condus la cercetare și urmărire penală și numărul materialelor identificate în mod eronat ca având caracter terorist;
(c)  o descriere a măsurilor solicitate de autoritățile competente în temeiul articolul 6 alineatul (4).
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu
Măsuri de salvgardare privind utilizarea și punerea în aplicare a măsurilor proactive
Măsuri de salvgardare privind utilizarea și punerea în aplicare a măsurilor specifice
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire utilizează instrumente automatizate în temeiul prezentului regulament cu privire la conținutul pe care îl stochează, aceștia prevăd măsuri de salvgardare eficace și adecvate, astfel încât deciziile luate privind conținutul în cauză, în special deciziile de a elimina sau a bloca accesul la conținutul considerat conținut cu caracter terorist, să fie corecte și întemeiate.
1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire utilizează instrumente automatizate cu privire la conținutul pe care îl stochează, aceștia prevăd măsuri de salvgardare eficace și adecvate, astfel încât deciziile luate privind conținutul în cauză, în special deciziile de a elimina sau a bloca accesul la conținutul considerat conținut cu caracter terorist, să fie corecte și întemeiate.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Măsurile de salvgardare respective constau în special în supravegherea și efectuarea de verificări de către o persoană, dacă este nevoie, și, în orice caz, atunci când este necesară o evaluare detaliată a contextului relevant pentru a se stabili dacă respectivul conținut trebuie considerat conținut cu caracter terorist.
2.  Măsurile de salvgardare respective constau în special în supravegherea și verificarea de către o persoană a caracterului adecvat al deciziei de a elimina conținutul sau de a refuza accesul la acesta, în special având în vedere libertatea de exprimare și libertatea de a primi și transmite informații într-o societate deschisă și democratică.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a
Căi de atac eficiente
1.  Furnizorii de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare și furnizorii de servicii de găzduire care au primit un ordin de eliminare au dreptul de a recurge la o cale de atac eficace. Statele membre instituie proceduri eficace pentru exercitarea acestui drept.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
1.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie mecanisme eficace și accesibile care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul ca urmare a unei semnalări efectuate în temeiul articolului 5 sau a unor măsuri proactive luate în temeiul articolului 6 să depună o plângere împotriva acțiunii furnizorului de servicii de găzduire prin care să solicite republicarea conținutului.
1.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie un mecanism eficace și accesibile care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul ca urmare a unor măsuri specifice luate în temeiul articolului 6 să depună o plângere împotriva acțiunii furnizorului de servicii de găzduire prin care să solicite republicarea conținutului.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.  Furnizorii de servicii de găzduire analizează prompt fiecare plângere primită și republică conținutul, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care eliminarea sa sau blocarea accesului a fost nejustificată. Aceștia informează autorul plângerii cu privire la rezultatul examinării.
2.  Furnizorii de servicii de găzduire analizează prompt fiecare plângere primită și republică conținutul, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care eliminarea sa sau blocarea accesului a fost nejustificată. Aceștia informează autorul plângerii cu privire la rezultatul examinării, în termen de două săptămâni de la primirea plângerii, oferind o explicație clară în cazurile în care furnizorii de servicii de găzduire decid să nu republice conținutul. O republicare a conținutului nu împiedică luarea de măsuri judiciare ulterioare împotriva deciziei furnizorului de servicii de găzduire sau a autorității competente.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire elimină un conținut cu caracter terorist sau au blocat accesul la acest conținut, aceștia informează furnizorul de conținut cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta.
1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire elimină un conținut cu caracter terorist sau au blocat accesul la acest conținut, aceștia informează complet și concis furnizorul de conținut cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta și cu privire la contestarea deciziei și îi transmit, la cerere, un exemplar al ordinului de eliminare emis în conformitate cu articolul 4.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  La cererea furnizorului de conținut, furnizorul de servicii de găzduire îi comunică acestuia motivele eliminării sau ale blocării accesului și posibilitățile de contestare a deciziei.
eliminat
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
3.  Obligația prevăzută la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă decide că nu ar trebui să se efectueze nicio informare din motive de siguranță publică, cum ar fi prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism, atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de [patru] săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul de servicii de găzduire nu comunică nicio informație privind eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta.
3.  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă decide, pe baza unor dovezi obiective și luând în considerare proporționalitatea și necesitatea unei astfel de decizii, că nu ar trebui să se efectueze nicio informare din motive de siguranță publică, cum ar fi prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism, atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de patru săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul de servicii de găzduire nu comunică nicio informație privind eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
Statele membre se asigură că autoritățile lor competente dispun de capacitatea necesară și de resurse suficiente pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.
Statele membre se asigură că autoritățile lor competente dispun de capacitatea necesară și de resurse suficiente pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament, oferind garanții solide de independență.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu
Cooperarea dintre furnizorii de servicii de găzduire, autoritățile competente și, după caz, organismele relevante ale Uniunii
Cooperarea dintre furnizorii de servicii de găzduire, autoritățile competente și, după caz, organismele competente ale Uniunii
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.  Autoritățile competente din statele membre se informează, se coordonează și cooperează unele cu altele și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii, cum ar fi Europol, în ceea ce privește ordinele de eliminare și semnalările, în scopul de a evita suprapunerile, de a spori coordonarea și de a evita interferențele cu investigațiile din diferitele state membre.
1.  Autoritățile competente din statele membre se informează, se coordonează și cooperează unele cu altele și, după caz, cu Europol în ceea ce privește ordinele de eliminare, în scopul de a evita suprapunerile, de a spori coordonarea și de a evita interferențele cu investigațiile din diferitele state membre.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
2.  Autoritățile competente din statele membre informează, se coordonează și cooperează cu autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) în ceea ce privește măsurile luate în temeiul articolului 6 și măsurile de executare luate în temeiul articolului 18. Statele membre se asigură că autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) deține toate informațiile relevante. În acest scop, statele membre instituie canale sau mecanisme de comunicare adecvate care să asigure schimbul de informații relevante în timp util.
2.  Autoritățile competente din statele membre informează, se coordonează și cooperează cu autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) în ceea ce privește măsurile luate în temeiul articolului 6 și măsurile de executare luate în temeiul articolului 18. Statele membre se asigură că autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) deține toate informațiile relevante. În acest scop, statele membre instituie canale sau mecanisme de comunicare adecvate și sigure care să asigure schimbul de informații relevante în timp util.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Statele membre și furnizorii de servicii de găzduire pot alege să utilizeze instrumente specifice, inclusiv, dacă este cazul, cele stabilite de organisme relevante ale Uniunii, cum ar fi Europol, pentru a facilita în special:
3.  Statele membre pot alege să utilizeze instrumente specifice, inclusiv cele stabilite de Europol, pentru a facilita în special:
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b
(b)  prelucrarea și feedback-ul privind semnalările prevăzute la articolul 5;
eliminat
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera c
(c)  cooperarea în vederea identificării și punerii în aplicare a măsurilor proactive prevăzute la articolul 6.
(c)  cooperarea în vederea identificării și punerii în aplicare a măsurilor specifice prevăzute la articolul 6.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4
4.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de vreo dovadă referitoare la infracțiuni de terorism, aceștia informează prompt autoritățile competente pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor din statul membru în cauză sau punctul de contact din statul membru în care au sediul principal sau un reprezentant legal, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2). În caz de îndoială, furnizorii de servicii de găzduire pot transmite aceste informații către Europol, care urmează să ia măsuri corespunzătoare.
4.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de existența unui conținut terorist, aceștia informează prompt autoritățile competente pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor din statul membru în cauză. În cazul în care este imposibil să se identifice statul membru vizat, furnizorul de servicii de găzduire notifică punctul de contact din statul membru în care au sediul principal sau un reprezentant legal, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), și, de asemenea, transmite aceste informații către Europol, care urmează să ia măsuri corespunzătoare.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Furnizorii de servicii de găzduire cooperează cu autoritățile competente.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
1.  Furnizorii de servicii de găzduire stabilesc un punct de contact care să primească ordinele de eliminare și semnalările prin mijloace electronice și să asigure prelucrarea rapidă a acestora în conformitate cu articolele 4 și 5. Aceștia se asigură că informațiile privind punctul de contact sunt făcute publice.
1.  Furnizorii de servicii de găzduire care au primit deja unul sau mai multe ordine de eliminare stabilesc un punct de contact care să primească ordinele de eliminare prin mijloace electronice și să asigure prelucrarea rapidă a acestora în conformitate cu articolul 4. Aceștia se asigură că informațiile privind punctul de contact sunt făcute publice.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
2.  În informațiile menționate la alineatul (1) se precizează limba sau limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate în Regulamentul 1/58, în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact și în care trebuie să aibă loc corespondența ulterioară privind ordinele de eliminare și semnalările prevăzute la articolele 4 și 5. Printre acestea se numără cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în care furnizorul de servicii de găzduire își are sediul principal sau în care își are reședința sau sediul reprezentantul său legal, în conformitate cu articolul 16.
2.  În informațiile menționate la alineatul (1) se precizează limba sau limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate în Regulamentul 1/58, în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact și în care trebuie să aibă loc corespondența ulterioară privind ordinele de eliminare prevăzută la articolul 4. Printre acestea se numără cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în care furnizorul de servicii de găzduire își are sediul principal sau în care își are reședința sau sediul reprezentantul său legal, în conformitate cu articolul 16.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
3.  Statele membre stabilesc un punct de contact care să trateze solicitările de clarificare și feedback cu privire la ordinele de eliminare și semnalările pe care le emit. Informațiile referitoare la punctul de contact se fac publice.
eliminat
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
2.  În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire nu desemnează un reprezentant legal, sunt competente toate statele membre.
2.  În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire care nu își are sediul principal în unul dintre statele membre nu desemnează un reprezentant legal, sunt competente toate statele membre. În cazul în care un stat membru decide să își exercite această competență, acesta informează toate celelalte state membre în acest sens.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
3.  În cazul în care o autoritate a unui alt stat membru emite un ordin de eliminare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), statul membru respectiv are competența de a adopta măsuri coercitive în conformitate cu dreptul său intern în vederea executării ordinului de eliminare.
eliminat
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
1.  Un furnizor de servicii de găzduire care nu are un sediu în Uniune, dar oferă servicii în Uniune desemnează, în scris, o persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant legal al său în Uniune pentru primirea, asigurarea respectării și executarea ordinelor de eliminare, a semnalărilor, a solicitărilor și a deciziilor emise de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul legal trebuie să își aibă reședința sau sediul în unul dintre statele membre în care furnizorul de servicii de găzduire își oferă serviciile.
1.  Un furnizor de servicii de găzduire care nu are un sediu în Uniune, dar oferă servicii în Uniune desemnează, în scris, o persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant legal al său în Uniune pentru primirea, asigurarea respectării și executarea ordinelor de eliminare și a solicitărilor emise de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul legal trebuie să își aibă reședința sau sediul în unul dintre statele membre în care furnizorul de servicii de găzduire își oferă serviciile.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2
2.  Furnizorul de servicii de găzduire încredințează reprezentantului legal sarcina de a primi, a asigura respectarea și a executa ordinele de eliminare, semnalările, solicitările și deciziile menționate la alineatul (1) în numele furnizorului de servicii de găzduire în cauză. Furnizorii de servicii de găzduire îi conferă reprezentantului lor legal competențele și resursele necesare pentru a coopera cu autoritățile competente și pentru a respecta deciziile și ordinele în cauză.
2.  Furnizorul de servicii de găzduire încredințează reprezentantului legal sarcina de a primi, a asigura respectarea și a executa ordinele de eliminare și solicitările menționate la alineatul (1) în numele furnizorului de servicii de găzduire în cauză. Furnizorii de servicii de găzduire îi conferă reprezentantului lor legal competențele și resursele necesare pentru a coopera cu autoritățile competente și pentru a respecta deciziile și ordinele în cauză.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Fiecare stat membru desemnează autoritatea sau autoritățile competente pentru:
1.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate judiciară sau administrativă independentă din punct de vedere funcțional pentru:
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b
(b)  a detecta, a identifica și a semnala conținuturile cu caracter terorist furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul articolului 5;
eliminat
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c
(c)  a supraveghea punerea în aplicare a măsurilor proactive în temeiul articolului 6;
(c)  a supraveghea punerea în aplicare a măsurilor specifice în temeiul articolului 6;
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Statele membre stabilesc un punct de contact care să trateze solicitările de clarificare și feedback cu privire la ordinele de eliminare pe care le emit. Informațiile referitoare la punctul de contact se fac publice.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
2.  Până cel târziu la [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre îi notifică Comisiei autoritățile competente menționate la alineatul (1). Comisia publică această notificare și eventualele modificări ale acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
2.  Până cel târziu la [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre îi notifică Comisiei autoritățile competente menționate la alineatul (1). Comisia creează un registru online în care sunt enumerate toate autoritățile competente și punctul de contact desemnat pentru fiecare autoritate competentă. Comisia publică această notificare și eventualele modificări ale acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se limitează la încălcarea obligațiilor prevăzute la:
1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării sistematice și continue ale obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se limitează la încălcarea obligațiilor prevăzute la:
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a
(a)  articolul 3 alineatul (2) (clauzele și condițiile furnizorilor de servicii de găzduire);
eliminat
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c
(c)  articolul 5 alineatele (5) și (6) (evaluarea semnalărilor și feedback-ul referitor la acestea);
eliminat
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d
(d)  articolul 6 alineatele (2) și (4) (rapoartele privind măsurile proactive și adoptarea de măsuri în urma unei decizii de impunere a unor măsuri proactive specifice);
(d)  articolul 6 alineatul (4) (rapoartele privind măsurile specifice și adoptarea de măsuri în urma unei solicitări de impunere a unor măsuri suplimentare specifice);
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera f
(f)  articolul 8 (transparență);
(f)  articolul 8 (Obligații în materie de transparență pentru furnizorii de servicii de găzduire)
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera g
(g)  articolul 9 (măsurile de salvgardare legate de măsurile proactive);
(g)  Articolul 9 (măsuri de salvgardare privind utilizarea și punerea în aplicare de măsuri specifice);
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera j
(j)  articolul 13 alineatul (4) (informarea privind dovezile referitoare la infracțiuni de terorism);
(j)  articolul 13 alineatul (4) (informarea privind conținutul cu caracter terorist);
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
2.  Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Până cel târziu la … [șase luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre notifică Comisiei normele și măsurile respective, precum și orice modificare ulterioară a acestora.
2.  Sancțiunile prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Până cel târziu la … [șase luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre notifică Comisiei normele și măsurile respective, precum și orice modificare ulterioară a acestora.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera e
(e)  nivelul de cooperare al furnizorului de servicii de găzduire cu autoritățile competente.
(e)  nivelul de cooperare al furnizorului de servicii de găzduire cu autoritățile competente;
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera e a (nouă)
(ea)  natura și dimensiunea furnizorilor de servicii de găzduire, în special în cazul microîntreprinderilor sau al întreprinderilor mici, în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4
4.  Statele membre se asigură că nerespectarea sistematică a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni financiare de până la 4 % din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.
4.  Statele membre se asigură că nerespectarea sistematică și continuă a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni financiare de până la 4 % din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu
Cerințe tehnice și modificări ale formularelor pentru ordinele de eliminare
Cerințe tehnice, criterii de evaluare a importanței și modificări ale formularelor pentru ordinele de eliminare
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament cu cerințe tehnice privind mijloacele electronice pe care autoritățile competente trebuie să le utilizeze pentru transmiterea ordinelor de eliminare.
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament cu cerințe tehnice necesare privind mijloacele electronice pe care autoritățile competente trebuie să le utilizeze pentru transmiterea ordinelor de eliminare.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament cu criterii și cifre care urmează să fie utilizate de autoritățile competente pentru a stabili ceea ce corespunde unui număr semnificativ de ordine de eliminare necontestate, astfel cum se menționează în prezentul regulament.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a
(a)  informații privind numărul de ordine de eliminare și de semnalări emise, numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care s-a blocat accesul, inclusiv termenele aferente, în conformitate cu articolele 4 și 5;
(a)  informații privind numărul de ordine de eliminare emise, numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care s-a blocat accesul, inclusiv termenele aferente, în conformitate cu articolul 4, și informații privind numărul de cazuri corespunzătoare reușite de depistare, investigare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism;
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  informații privind numărul de solicitări de acces emise de autoritățile naționale competente cu privire la conținutul păstrat de furnizorii de servicii de găzduire în temeiul articolului 7;
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1
Nu mai devreme de [trei ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament, care vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea mecanismelor de salvgardare. Dacă este cazul, raportul este însoțit de propuneri legislative. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.
La un an de la data aplicării prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament, care vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea mecanismelor de salvgardare, precum și la impactul asupra drepturilor fundamentale, inclusiv asupra libertății de exprimare, a libertății de a primi și a comunica informații și asupra dreptului la respectarea vieții private. În contextul prezentei evaluări, Comisia prezintă și un raport referitor la necesitatea, fezabilitatea și eficacitatea creării unei platforme europene privind conținutul cu caracter terorist online, care ar permite tuturor statelor membre să utilizeze un singur canal de comunicare securizat pentru a trimite furnizorilor de servicii de găzduire și ordine de eliminare a conținutului cu caracter terorist. Dacă este cazul, raportul este însoțit de propuneri legislative. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 2
Se aplică de la [6 luni de la intrarea sa în vigoare].
Se aplică de la [12 luni de la intrarea sa în vigoare].
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – titlu
SECȚIUNEA B: Conținutul care trebuie eliminat sau la care accesul trebuie blocat în termen de o oră:
SECȚIUNEA B: Conținutul care trebuie eliminat sau la care accesul trebuie blocat fără întârzieri nejustificate:
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 1
[ ] incită, promovează sau glorifică săvârșirea unor infracțiuni de terorism [articolul 2 alineatul (5) litera (a)]
[ ] incită la săvârșirea de infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera ( a)];
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 2
[ ] încurajează contribuirea la infracțiuni de terorism [articolul 2 alineatul (5) litera (b)]
[ ] determină o persoană sau un grup de persoane să săvârșească infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera ( b)] sau să contribuie la săvârșirea acestora;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 3
[ ] promovează activitățile unui grup terorist, încurajând participarea la un grup terorist sau sprijinirea acestuia [articolul 2 alineatul (5) litera (c)]
[ ] determină o persoană sau un grup de persoane să participe la infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera ( c)];
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 4
[ ] furnizează instrucțiuni sau tehnici pentru săvârșirea unor infracțiuni de terorism [articolul 2 alineatul (5) litera (d)]
[ ] furnizează instrucțiuni sau tehnici de confecționare sau utilizare a explozivilor, armelor de foc sau a altor arme sau substanțe nocive sau periculoase sau alte tehnici și metode concrete de săvârșire a unor infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera (d)];
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 4 a (nouă)
[ ] prezintă săvârșirea de infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera (e)];
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea G – paragraful 1
Informații privind organismul sau instanța competentă, termenele și procedurile de contestare a ordinului de eliminare:
Informații privind organismul sau instanța competentă, termenele și procedurile, inclusiv cerințele oficiale pentru contestarea ordinului de eliminare:
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea B – punctul i – paragraful 1
[ ] caz de forță majoră sau imposibilitate de facto care nu pot fi imputate destinatarului sau furnizorului de servicii
[ ] caz de forță majoră sau imposibilitate de facto care nu pot fi imputate destinatarului sau furnizorului de servicii, inclusiv din motive tehnice sau operaționale

(1) JO C 110, 22.3.2019, p. 67

Ultima actualizare: 24 aprilie 2019Notă juridică