Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0331(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2019

Ingivna texter :

A8-0193/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0421

Antagna texter
PDF 296kWORD 90k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0640),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0405/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0193/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titeln
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
om bekämpande av spridning av terrorisminnehåll online
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Denna förordning syftar till att säkerställa att den digitala inre marknaden fungerar smidigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, genom att förhindra att värdtjänster missbrukas för terrorismändamål. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras genom att öka rättssäkerheten för värdtjänstleverantörer, stärka användarnas förtroende för onlinemiljön och förbättra skyddet för yttrandefriheten och informationsfriheten.
(1)  Denna förordning syftar till att säkerställa att den digitala inre marknaden fungerar smidigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, genom att motverka att värdtjänster missbrukas för terrorismändamål och bidra till den allmänna säkerheten i Europas samhällen. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras genom att öka rättssäkerheten för värdtjänstleverantörer, stärka användarnas förtroende för onlinemiljön och förbättra skyddet för yttrandefriheten, friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle samt mediernas frihet och mångfald.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Regleringen av värdtjänstleverantörer kan endast komplettera medlemsstaternas strategier för att ta itu med terrorism, som måste inriktas på åtgärder utanför nätet, såsom investeringar i socialt arbete, avradikaliseringsinitiativ och samarbete med berörda grupper för att uppnå ett hållbart förebyggande av radikalisering i samhället.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)
(1b)   Terrorisminnehåll är en del av ett bredare problem med olagligt innehåll online, vilket inbegriper andra typer av innehåll såsom sexuell exploatering av barn, olagliga affärsmetoder och överträdelser av immateriella rättigheter. Terroristorganisationer och andra kriminella organisationer ägnar sig ofta åt handel med olagligt innehåll för att tvätta och anskaffa såddpengar för att finansiera sin verksamhet. Detta problem kräver en kombination av lagstiftningsåtgärder samt icke-lagstiftningsåtgärder och frivilliga åtgärder, på grundval av samarbetet mellan myndigheter och leverantörer, med fullständig respekt för grundläggande rättigheter. Även om hotet från olagligt innehåll har mildrats genom framgångsrika initiativ såsom den industriledda uppförandekoden för att motverka olaglig hatpropaganda på nätet och initiativet WePROTECT Global Alliance to end child sexual abuse online, är det nödvändigt att inrätta en lagstiftningsram för gränsöverskridande samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter för att avlägsna olagligt innehåll.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Värdtjänstleverantörer som är aktiva på internet spelar en viktig roll i den digitala ekonomin genom att koppla samman företag och medborgare samt genom att underlätta den offentliga debatten och spridningen och mottagandet av information, åsikter och idéer, vilket i hög grad bidrar till innovation, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Deras tjänster missbrukas dock i vissa fall av tredje part för att bedriva olaglig verksamhet på nätet. Särskilt oroande är att terroristgrupper och deras anhängare utnyttjar värdtjänsteleverantörer för att sprida terrorisminnehåll online i syfte att få ut sitt budskap, radikalisera och rekrytera samt att främja och styra terroristverksamhet.
(2)  Värdtjänstleverantörer som är aktiva på internet spelar en viktig roll i den digitala ekonomin genom att koppla samman företag och medborgare, genom att tillhandahålla möjligheter till lärande samt genom att underlätta den offentliga debatten och spridningen och mottagandet av information, åsikter och idéer, vilket i hög grad bidrar till innovation, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Deras tjänster missbrukas dock i vissa fall av tredje part för att bedriva olaglig verksamhet på nätet. Särskilt oroande är att terroristgrupper och deras anhängare utnyttjar värdtjänsteleverantörer för att sprida terrorisminnehåll online i syfte att få ut sitt budskap, radikalisera och rekrytera samt att främja och styra terroristverksamhet.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Förekomsten av terrorisminnehåll online har allvarliga negativa konsekvenser för användare, medborgare och samhället i stort samt för de tjänsteleverantörer som hyser sådant innehåll online, eftersom det undergräver användarnas förtroende och skadar deras affärsmodeller. Med tanke på onlinetjänsteleverantörernas centrala roll och de tekniska resurser och den tekniska kapacitet som förknippas med deras tjänster, har de ett särskilt samhällsansvar att skydda sina tjänster mot terroristmissbruk och bidra till att förhindra att terrorisminnehåll sprids via deras tjänster.
(3)  Även om det inte är den enda faktorn, har förekomsten av terrorisminnehåll online visat sig vara en katalysator för radikaliseringen av personer som har begått terroristhandlingar, och har därför allvarliga negativa konsekvenser för användare, medborgare och samhället i stort samt för de tjänsteleverantörer som hyser sådant innehåll online, eftersom det undergräver användarnas förtroende och skadar deras affärsmodeller. Med tanke på onlinetjänsteleverantörernas centrala roll och i förhållande till de tekniska resurser och den tekniska kapacitet som förknippas med deras tjänster, har de ett särskilt samhällsansvar att skydda sina tjänster mot terroristmissbruk och hjälpa behöriga myndigheter att bekämpa terrorisminnehåll som sprids via deras tjänster, samtidigt som de tar hänsyn till den centrala betydelsen av yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Unionens insatser för att motverka terrorisminnehåll online inleddes 2015 genom en ram för frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och värdtjänstleverantörerna, som nu behöver kompletteras med en tydlig rättslig ram för att ytterligare minska tillgången till terrorisminnehåll online och på lämpligt sätt ta itu med ett snabbt växande problem. Avsikten med denna rättsliga ram är att bygga vidare på frivilliga insatser, som förstärktes genom kommissionens rekommendation (EU) 2018/3347, och tillmötesgå uppmaningarna från Europaparlamentet att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll och från Europeiska rådet att förbättra den automatiska upptäckten och raderingen av innehåll som uppviglar till terroristdåd.
(4)  Unionens insatser för att motverka terrorisminnehåll online inleddes 2015 genom en ram för frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och värdtjänstleverantörerna, som nu behöver kompletteras med en tydlig rättslig ram för att ytterligare minska tillgången till terrorisminnehåll online och på lämpligt sätt ta itu med ett snabbt växande problem. Avsikten med denna rättsliga ram är att bygga vidare på frivilliga insatser, som förstärktes genom kommissionens rekommendation (EU) 2018/3347, och tillmötesgå uppmaningarna från Europaparlamentet att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll i linje med den övergripande ram som fastställs genom direktiv 2000/31/EG och från Europeiska rådet att förbättra upptäckten och raderingen av innehåll som uppviglar till terroristdåd.
__________________
__________________
7 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUT L 63, 6.3.2018, s. 50).
7 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUT L 63, 6.3.2018, s. 50).
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av artikel 14 i direktiv 2000/31/EG8. I synnerhet bör inga åtgärder som en värdtjänstleverantör vidtar i enlighet med denna förordning, inte heller proaktiva åtgärder, i sig leda till att tjänsteleverantören förlorar möjligheten till det undantag från ansvarighet som föreskrivs i den artikeln. Denna förordning påverkar inte de nationella myndigheternas och domstolarnas befogenheter att fastställa värdtjänstleverantörernas ansvar i specifika fall när villkoren för undantag från ansvarighet i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG inte är uppfyllda.
(5)  Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av direktiv 2000/31/EG8. Denna förordning påverkar inte de nationella myndigheternas och domstolarnas befogenheter att fastställa värdtjänstleverantörernas ansvar i specifika fall när villkoren för undantag från ansvarighet i direktiv 2000/31/EG inte är uppfyllda.
__________________
__________________
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Regler för att förhindra att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online anges i denna förordning i syfte att garantera att den inre marknaden fungerar smidigt, med full respekt för de grundläggande rättigheter som skyddas i unionens rättsordning och i synnerhet de som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
(6)  Regler för att motverka att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online anges i denna förordning i syfte att garantera att den inre marknaden fungerar smidigt, och de bör fullt ut respektera de grundläggande rättigheter som skyddas i unionens rättsordning och i synnerhet de som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Denna förordning bidrar till att skydda den allmänna säkerheten, samtidigt som lämpliga och stabila skyddsåtgärder fastställs för att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheter som berörs. Hit hör rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsligt skydd, rätten till yttrandefrihet (inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter), näringsfriheten samt principen om icke-diskriminering. Behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörer bör endast vidta åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle, med beaktande av den särskilda vikt som tillmäts yttrandefriheten och informationsfriheten, som utgör en väsentlig grund för ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle och är ett av unionens grundläggande värden. Åtgärder som utgör ingrepp i yttrandefriheten och informationsfriheten bör vara strikt riktade, i den bemärkelsen att de måste tjäna till att förhindra spridning av terrorisminnehåll, men utan att därigenom påverka rätten att lagligen ta emot och sprida uppgifter, med beaktande av värdtjänstleverantörernas centrala roll i att främja offentlig debatt samt delande och mottagande av fakta, åsikter och idéer i enlighet med lagen.
(7)  Denna förordning syftar till att bidra till att skydda den allmänna säkerheten, och bör fastställa lämpliga och stabila skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheter som berörs. Hit hör rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsligt skydd, rätten till yttrandefrihet (inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter), näringsfriheten samt principen om icke-diskriminering. Behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörer bör endast vidta åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle, med beaktande av den särskilda vikt som tillmäts yttrandefriheten, friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar, rätten till skydd för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter som utgör en väsentlig grund för ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle och är unionens grundläggande värden. Man bör i samband med alla åtgärder undvika ingrepp i yttrandefriheten och informationsfriheten och åtgärderna bör i möjligaste mån tjäna till att bekämpa spridning av terrorisminnehåll genom en välriktad strategi, men utan att därigenom påverka rätten att lagligen ta emot och sprida uppgifter, med beaktande av värdtjänstleverantörernas centrala roll i att främja offentlig debatt samt delande och mottagande av fakta, åsikter och idéer i enlighet med lagen. Verksamma åtgärder online för bekämpning av terrorism och skyddet av yttrandefriheten utgör inte motstridiga mål, utan är mål som kompletterar och ömsesidigt förstärker varandra.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Rätten till ett effektivt rättsmedel fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Varje fysisk eller juridisk person har rätt till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning och som kan inverka negativt på den personens rättigheter. Rätten inbegriper särskilt värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas möjlighet att effektivt bestrida avlägsnandeorder inför domstol i den medlemsstat vars myndigheter utfärdade avlägsnandeordern.
(8)  Rätten till ett effektivt rättsmedel fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Varje fysisk eller juridisk person har rätt till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning och som kan inverka negativt på den personens rättigheter. Rätten inbegriper särskilt värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas möjlighet att effektivt bestrida avlägsnandeorder inför domstol i den medlemsstat vars myndigheter utfärdade avlägsnandeordern, och innehållsleverantörernas möjlighet att bestrida de specifika åtgärder som vidtagits av värdtjänstleverantören.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  För att ge klarhet om de åtgärder som både värdtjänstleverantörer och behöriga myndigheter bör vidta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll online, bör denna förordning innehålla en definition av terrorisminnehåll i förebyggande syfte vilken utgår från definitionen av terroristbrott i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av att motverka den skadligaste terroristpropagandan online bör definitionen omfatta material och information som uppviglar till, uppmuntrar eller förespråkar utförande av eller bidrag till terroristbrott, ger instruktioner om utförande av sådana brott eller främjar deltagande i en terroristgrupps verksamhet. Sådan information inbegriper i synnerhet text, bilder, ljudupptagningar och videor. Vid bedömningen av huruvida innehåll utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning bör de behöriga myndigheterna och värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till sådana faktorer som karaktären hos och formuleringen av uttalandena, i vilket sammanhang de gjordes samt deras potential att få skadliga konsekvenser och därigenom påverka människors säkerhet. Det faktum att materialet producerats av, kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en organisation eller person som är uppförd på EU:s terroristförteckning utgör en viktig faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte bör skyddas på lämpligt sätt. Dessutom bör det gå att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor utan att detta ska anses vara terrorisminnehåll.
(9)  För att ge klarhet om de åtgärder som både värdtjänstleverantörer och behöriga myndigheter bör vidta för att bekämpa spridning av terrorisminnehåll online, bör denna förordning innehålla en definition av terrorisminnehåll i förebyggande syfte vilken utgår från definitionen av terroristbrott i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av att bekämpa det skadligaste terrorisminnehållet online bör definitionen omfatta material som uppviglar eller försöker värvatill utförande av eller bidrag till terroristbrott, eller som främjar deltagande i en terroristgrupps verksamhet och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott utförs uppsåtligen. Definitionen bör också omfatta innehåll som ger vägledning för tillverkning och användning av sprängämnen, skjutvapen, alla andra vapen, skadliga eller farliga ämnen samt kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN-ämnen) och all vägledning om andra metoder och tekniker, bland annat val av mål i syfte att begå terroristbrott. Sådan information inbegriper i synnerhet text, bilder, ljudupptagningar och videor. Vid bedömningen av huruvida innehåll utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning bör de behöriga myndigheterna och värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till sådana faktorer som karaktären hos och formuleringen av uttalandena, i vilket sammanhang de gjordes samt deras potential att få skadliga konsekvenser och därigenom påverka människors säkerhet. Det faktum att materialet producerats av, kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en organisation eller person som är uppförd på EU:s terroristförteckning utgör en viktig faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte, eller i syfte att höja medvetenheten om terroristverksamhet, bör skyddas på lämpligt sätt. I synnerhet i fall då innehållsleverantören innehar ett redaktionellt ansvar bör man vid varje beslut angående avlägsnande av det spridda materialet ta hänsyn till de publicistiska normer som fastställts genom press- eller mediereglering och som överensstämmer med unionens lagstiftning och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Dessutom bör det gå att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor utan att detta ska anses vara terrorisminnehåll.
__________________
__________________
9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).
9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  För att omfatta de onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll sprids, bör denna förordning tillämpas på informationssamhällets tjänster som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information som tillhandahållits av denna tjänstemottagare och gör den lagrade informationen tillgänglig för tredje part, oavsett om denna verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv karaktär. Sådana leverantörer av informationssamhällets tjänster är till exempel sociala medieplattformar, direktuppspelningstjänster, video-, bild- och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster och andra molntjänster i den mån som de gör informationen tillgänglig för tredje part samt webbplatser där användarna kan kommentera eller lägga upp recensioner. Förordningen bör också tillämpas på värdtjänstleverantörer som är etablerade utanför unionen men erbjuder tjänster inom unionen, eftersom en betydande andel av de värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll på sina tjänster är etablerade i tredjeländer. Detta bör säkerställa att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden uppfyller samma krav, oavsett etableringsland. För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en bedömning av huruvida tjänsteleverantören gör det möjligt för juridiska eller fysiska personer i en eller flera medlemsstater att använda dess tjänster. Enbart det faktum att en tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i en eller flera medlemsstater bör dock inte i sig vara tillräckligt för att denna förordning ska kunna tillämpas.
(10)  För att omfatta de onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll sprids, bör denna förordning tillämpas på informationssamhällets tjänster som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information som tillhandahållits av denna tjänstemottagare och gör den lagrade informationen tillgänglig för allmänheten, oavsett om denna verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv karaktär. Sådana leverantörer av informationssamhällets tjänster är till exempel sociala medieplattformar, direktuppspelningstjänster, video-, bild- och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster och andra molntjänster i den mån som de gör informationen tillgänglig för allmänheten samt webbplatser där användarna kan kommentera eller lägga upp recensioner. Förordningen bör också tillämpas på värdtjänstleverantörer som är etablerade utanför unionen men erbjuder tjänster inom unionen, eftersom en betydande andel av de värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll på sina tjänster är etablerade i tredjeländer. Detta bör säkerställa att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden uppfyller samma krav, oavsett etableringsland. För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en bedömning av huruvida tjänsteleverantören gör det möjligt för juridiska eller fysiska personer i en eller flera medlemsstater att använda dess tjänster. Enbart det faktum att en tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i en eller flera medlemsstater bör dock inte i sig vara tillräckligt för att denna förordning ska kunna tillämpas. Den bör inte tillämpas på molntjänster, inklusive molntjänster mellan företag, där tjänsteleverantören inte har några kontraktsenliga rättigheter beträffande vilket innehåll som lagras eller hur det behandlas eller görs offentligt tillgängligt av dess kunder eller av sådana kunders slutanvändare, och där tjänsteleverantören inte har någon teknisk kapacitet att avlägsna specifikt innehåll som lagras av dess kunder eller tjänsternas slutanvändare.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  En betydande anknytning till unionen bör vara relevant för att fastställa tillämpningsområdet för denna förordning. En sådan betydande anknytning till unionen bör anses föreligga om tjänsteleverantören har ett verksamhetsställe i unionen eller, i brist på det, på grundval av att det finns ett betydande antal användare i en eller flera medlemsstater eller att verksamheten riktas till en eller flera medlemsstater. Huruvida verksamheten är riktad till en eller flera medlemsstater kan avgöras på grundval av alla relevanta omständigheter, t.ex. faktorer som användning av ett språk eller en valuta som i allmänhet används i den medlemsstaten, eller möjligheten att beställa varor eller tjänster. Verksamheten kan även anses vara riktad till en medlemsstat om en app finns tillgänglig i den berörda nationella appbutiken, om lokal marknadsföring eller reklam görs på det språk som används i medlemsstaten eller om kundkontakter, t.ex. kundtjänst, sköts på det språk som vanligen används i den medlemsstaten. En betydande anknytning bör också antas föreligga om en tjänsteleverantör riktar sin verksamhet till en eller flera medlemsstater i den mening som avses i artikel 17.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/201210. Däremot kan det inte enbart på grund av att en tjänst tillhandahålls för att efterleva det förbud mot diskriminering som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/30211 anses att verksamheten riktas till ett visst territorium inom unionen.
(11)  En betydande anknytning till unionen bör vara relevant för att fastställa tillämpningsområdet för denna förordning. En sådan betydande anknytning till unionen bör anses föreligga om tjänsteleverantören har ett verksamhetsställe i unionen eller, i brist på det, på grundval av att det finns ett betydande antal användare i en eller flera medlemsstater eller att verksamheten riktas till en eller flera medlemsstater. Huruvida verksamheten är riktad till en eller flera medlemsstater kan avgöras på grundval av alla relevanta omständigheter, t.ex. faktorer som användning av ett språk eller en valuta som i allmänhet används i den medlemsstaten. Verksamheten kan även anses vara riktad till en medlemsstat om en app finns tillgänglig i den berörda nationella appbutiken, om lokal marknadsföring eller reklam görs på det språk som används i medlemsstaten eller om kundkontakter, t.ex. kundtjänst, sköts på det språk som vanligen används i den medlemsstaten. En betydande anknytning bör också antas föreligga om en tjänsteleverantör riktar sin verksamhet till en eller flera medlemsstater i den mening som avses i artikel 17.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/201210. Däremot kan det inte enbart på grund av att en tjänst tillhandahålls för att efterleva det förbud mot diskriminering som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/30211 anses att verksamheten riktas till ett visst territorium inom unionen.
__________________
__________________
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG (EUT L 601, 2.3.2018, s. 1).
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG (EUT L 601, 2.3.2018, s. 1).
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Värdtjänstleverantörer bör följa vissa aktsamhetskrav för att förhindra att terrorisminnehåll sprids på deras tjänster. Dessa aktsamhetskrav bör inte utgöra en allmän övervakningsskyldighet. Aktsamhetskraven bör omfatta att värdtjänstleverantörer, när de tillämpar denna förordning, agerar på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt med avseende på innehåll som de lagrar, i synnerhet när de tillämpar sina egna användarvillkor, i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. När innehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt måste det ske med hänsyn till yttrandefriheten och informationsfriheten.
(12)  Värdtjänstleverantörer bör följa vissa aktsamhetskrav för att motverka att terrorisminnehåll sprids på deras tjänster till allmänheten. Dessa aktsamhetskrav bör inte utgöra en allmän skyldighet för värdtjänstleverantörer att övervaka den information de lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Aktsamhetskraven bör omfatta att värdtjänstleverantörer, när de tillämpar denna förordning, agerar på ett öppet, omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt med avseende på innehåll som de lagrar, i synnerhet när de tillämpar sina egna användarvillkor, i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. När innehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt måste det ske med hänsyn till yttrandefriheten, friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle samt mediernas frihet och mångfald.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  En harmonisering bör ske av förfarandet för och de skyldigheter som följer av rättsliga beslut som ålägger värdtjänstleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt efter en bedömning av de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha fortsatt frihet att välja de behöriga myndigheterna, så att de kan utse administrativa, brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter för denna uppgift. Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll sprids via onlinetjänster åläggs värdtjänstleverantörerna i denna förordning skyldigheter att säkerställa att det terrorisminnehåll som anges i avlägsnandeordern avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern. Det är upp till värdtjänstleverantörerna att besluta om de ska avlägsna innehållet i fråga eller göra det oåtkomligt för användarna i unionen.
(13)  En harmonisering bör ske av förfarandet för och de skyldigheter som följer av avlägsnandeorder som ålägger värdtjänstleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt efter en bedömning av de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha fortsatt frihet att välja de behöriga myndigheterna, så att de kan utse en rättslig myndighet eller en funktionellt oberoende administrativ eller brottsbekämpande myndighet för denna uppgift. Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll sprids via onlinetjänster åläggs värdtjänstleverantörerna i denna förordning skyldigheter att säkerställa att det terrorisminnehåll som anges i avlägsnandeordern avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Den behöriga myndigheten bör översända avlägsnandeordern direkt till mottagaren och kontaktpunkten på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar för tjänsteleverantören att säkerställa autentisering – även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt – såsom genom säkrad e-post, säkrade plattformar eller andra säkra kanaler, även sådana som tillhandahålls av tjänsteleverantören, i enlighet med reglerna om skydd av personuppgifter. Detta krav kan särskilt uppfyllas genom användning av en kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderad leverans i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/201412.
(14)  Den behöriga myndigheten bör översända avlägsnandeordern direkt till värdtjänstleverantörens kontaktpunkt och, om värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är i en annan medlemsstat, till den behöriga myndigheten i den medlemsstaten på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar för tjänsteleverantören att säkerställa autentisering – även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt – såsom genom säkrad e-post, säkrade plattformar eller andra säkra kanaler, även sådana som tillhandahålls av tjänsteleverantören, i enlighet med reglerna om skydd av personuppgifter. Detta krav kan särskilt uppfyllas genom användning av en kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderad leverans i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/201412.
__________________
__________________
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Anmälningar från de behöriga myndigheterna eller Europol utgör ett effektivt och snabbt sätt att göra värdtjänstleverantörer medvetna om specifikt innehåll på deras tjänster. Denna mekanism för att uppmärksamma värdtjänstleverantörer på information som kan anses vara terrorisminnehåll, så att de på frivillig basis kan bedöma om innehållet är förenligt med de egna användarvillkoren, bör förbli tillgänglig vid sidan av avlägsnandeorder. Det är viktigt att värdtjänstleverantörer bedömer dessa anmälningar som en prioriterad fråga och ger snabb återkoppling om de åtgärder som vidtagits. Det är fortsättningsvis värdtjänstleverantören som fattar det slutliga beslutet om huruvida innehållet ska avlägsnas eftersom det inte är förenligt med användarvillkoren. Europols mandat som fastställs i förordning (EU) 2016/79413 påverkas inte av tillämpningen av denna förordning när det gäller anmälningar.
utgår
__________________
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Med tanke på terrorisminnehållets omfattning och den snabbhet som krävs för att effektivt identifiera och avlägsna det, är proportionella proaktiva åtgärder, även användning av automatiska metoder i vissa fall, en avgörande del i bekämpandet av terrorisminnehåll online. I syfte att minska tillgången till terrorisminnehåll på värdtjänstleverantörernas tjänster, bör de bedöma om det är lämpligt att vidta proaktiva åtgärder beroende på riskerna för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, samt inverkan på tredje parters rättigheter och allmänhetens intresse av information. Därför bör värdtjänstleverantörer fastställa vilken lämplig, effektiv och proportionell proaktiv åtgärd som bör vidtas. Detta krav bör inte innebära någon allmän övervakningsskyldighet. I samband med denna bedömning är det ett tecken på en låg nivå av utsatthet för terrorisminnehåll om inga avlägsnandeorder och anmälningar har riktats till värdtjänstleverantören.
(16)  Med tanke på terrorisminnehållets omfattning och den snabbhet som krävs för att effektivt identifiera och avlägsna det, är proportionella specifika åtgärder en avgörande del i bekämpandet av terrorisminnehåll online. I syfte att minska tillgången till terrorisminnehåll på värdtjänstleverantörernas tjänster, bör de bedöma om det är lämpligt att vidta specifika åtgärder beroende på riskerna för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, samt inverkan på tredje parters rättigheter och allmänhetens intresse av att ta emot och sprida uppgifter, särskilt då de utsätts för terrorisminnehåll och mottar avlägsnandeorder i betydande omfattning. Därför bör värdtjänstleverantörer fastställa vilken lämplig, riktad, effektiv och proportionell specifik åtgärd som bör vidtas. Detta krav bör inte innebära någon allmän övervakningsskyldighet. Dessa specifika åtgärder kan inbegripa regelbunden rapportering till de behöriga myndigheterna, utökning av personal som arbetar med åtgärder för att skydda tjänsterna mot offentlig spridning av terrorisminnehåll samt utbyte av bästa praxis. I samband med denna bedömning är det ett tecken på en låg nivå av utsatthet för terrorisminnehåll om inga avlägsnandeorder har riktats till värdtjänstleverantören.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  När proaktiva åtgärder införs bör värdtjänstleverantörer säkerställa att användarnas rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet – inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter bibehålls. Utöver de krav som fastställs i lagstiftning, även lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bör värdtjänstleverantörer agera med vederbörlig omsorg och vidta skyddsåtgärder, framför allt mänsklig tillsyn och kontroll, när så är lämpligt, för att undvika oavsiktliga och felaktiga beslut som leder till att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. Detta är särskilt relevant när värdtjänstleverantörerna använder automatiska metoder för att upptäcka terrorisminnehåll. Beslut om att använda automatiska metoder, oavsett om de fattats av värdtjänstleverantören själv eller efter en begäran från den behöriga myndigheten, bör bedömas med hänsyn till den underliggande teknikens tillförlitlighet och den resulterande inverkan på de grundläggande rättigheterna.
(17)  När specifika åtgärder införs bör värdtjänstleverantörer säkerställa att användarnas rätt till yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle bibehålls. Utöver de krav som fastställs i lagstiftning, även lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bör värdtjänstleverantörer agera med vederbörlig omsorg och vidta skyddsåtgärder, framför allt mänsklig tillsyn och kontroll, för att undvika oavsiktliga och felaktiga beslut som leder till att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  För att säkerställa att de värdtjänstleverantörer som utsätts för terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att deras tjänster missbrukas, bör de behöriga myndigheterna begära att värdtjänstleverantörer som har mottagit en avlägsnandeorder som vunnit laga kraft rapporterar om vilka proaktiva åtgärder som vidtagits. Dessa kan bestå av åtgärder för att förhindra att terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder eller en anmälan laddas upp på nytt, genom en kontroll mot offentliga eller privata verktyg som omfattar känt terrorisminnehåll. De får också använda tillförlitliga tekniska verktyg för att identifiera nytt terrorisminnehåll, antingen sådana som finns tillgängliga på marknaden eller sådana som värdtjänstleverantören har utvecklat. Tjänsteleverantören bör rapportera om de specifika proaktiva åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma om åtgärderna är effektiva och proportionella och, om automatiska metoder används, huruvida värdtjänstleverantören har de nödvändiga förutsättningarna för mänsklig tillsyn och kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas effektivitet och proportionalitet bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta parametrar såsom antalet avlägsnandeorder och anmälningar som utfärdats till leverantören, dess ekonomiska kapacitet och tjänstens inverkan på spridningen av terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av antalet användare i unionen).
(18)  För att säkerställa att de värdtjänstleverantörer som utsätts för terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att deras tjänster missbrukas, bör den behöriga myndigheten begära att värdtjänstleverantörer som har mottagit ett betydande antal avlägsnandeorder som vunnit laga kraft rapporterar om vilka specifika åtgärder som vidtagits. De får också använda tillförlitliga tekniska verktyg för att identifiera nytt terrorisminnehåll. Tjänsteleverantören bör rapportera om de specifika åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma om åtgärderna är nödvändiga, effektiva och proportionella och, om automatiska metoder används, huruvida värdtjänstleverantören har de nödvändiga förutsättningarna för mänsklig tillsyn och kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas effektivitet, nödvändighet och proportionalitet bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta parametrar såsom antalet avlägsnandeorder som utfärdats till leverantören, dess storlek och ekonomiska kapacitet och tjänstens inverkan på spridningen av terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av antalet användare i unionen), såväl som de skyddsåtgärder som införts för att skydda yttrandefriheten och informationsfriheten samt antalet fall av begränsning av lagligt innehåll.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Efter begäran bör den behöriga myndigheten inleda en dialog med värdtjänstleverantören om de nödvändiga proaktiva åtgärder som ska vidtas. Vid behov bör den behöriga myndigheten föreskriva antagande av lämpliga, effektiva och proportionella proaktiva åtgärder om den anser att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga för att hantera riskerna. Ett beslut att föreskriva sådana specifika proaktiva åtgärder bör i princip inte leda till införandet av en allmän övervakningsskyldighet i den mening som avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG. Med tanke på de särskilt allvarliga risker som är förknippade med spridningen av terrorisminnehåll, kan de beslut som fattas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning avvika från den metod som fastställs i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG när det gäller vissa specifika, riktade åtgärder som antas av tvingande hänsyn till allmän säkerhet. Innan den behöriga myndigheten fattar sådana beslut bör den finna rätt balans mellan hänsyn till allmän säkerhet och de berörda grundläggande rättigheterna, framför allt yttrandefriheten, informationsfriheten och näringsfriheten, samt lämna en lämplig motivering.
(19)  Efter begäran bör den behöriga myndigheten inleda en dialog med värdtjänstleverantören om de nödvändiga specifika åtgärder som ska vidtas. Vid behov bör den behöriga myndigheten begära att värdtjänstleverantören på nytt utvärderar vilka åtgärder som krävs eller begära antagande av lämpliga, effektiva och proportionella specifika åtgärder om den anser att de åtgärder som vidtagits inte följer nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna eller inte är tillräckliga för att hantera riskerna. Den behöriga myndigheten bör endast begära specifika åtgärder som värdtjänstleverantören rimligen kan förväntas genomföra, med beaktande av faktorer som exempelvis värdtjänstleverantörens finansiella och andra resurser. En begäran om att genomföra sådana specifika åtgärder bör inte leda till införandet av en allmän övervakningsskyldighet i den mening som avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Värdtjänstleverantörernas skyldighet att bevara avlägsnat innehåll och relaterade data bör fastställas för specifika ändamål och tidsbegränsas till den period som är nödvändig. Det finns ett behov av att utvidga bevarandekravet till relaterade data i den mån sådana data annars skulle gå förlorade till följd av att det berörda innehållet avlägsnades. Relaterade data kan omfatta data såsom ”abonnentdata”, t.ex. uppgifter om innehållsleverantörens identitet, och ”åtkomstdata”, t.ex. uppgifter om datum och tidpunkt för innehållsleverantörens användning av eller inloggning till och utloggning från tjänsten, tillsammans med den ip-adress som internetleverantören har tilldelat innehållsleverantören.
(20)  Värdtjänstleverantörernas skyldighet att bevara avlägsnat innehåll och relaterade data bör fastställas för specifika ändamål och tidsbegränsas till den period som är nödvändig. Det finns ett behov av att utvidga bevarandekravet till relaterade data i den mån sådana data annars skulle gå förlorade till följd av att det berörda innehållet avlägsnades. Relaterade data kan omfatta data såsom ”abonnentdata”, särskilt uppgifter om innehållsleverantörens identitet, och ”åtkomstdata”, t.ex. uppgifter om datum och tidpunkt för innehållsleverantörens användning av eller inloggning till och utloggning från tjänsten, tillsammans med den ip-adress som internetleverantören har tilldelat innehållsleverantören.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  Skyldigheten att bevara innehållet för administrativa eller rättsliga prövningsförfaranden är nödvändig och motiverad för att säkerställa effektiv prövning för den innehållsleverantör vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt samt för att säkerställa att innehållet kan återställas i samma skick beroende på resultatet av prövningsförfarandet. Skyldigheten att bevara innehåll för utrednings- och lagföringsändamål är motiverad och nödvändig med tanke på det värde som detta material kan tillföra för att störa eller förhindra terroristverksamhet. Om företag avlägsnar material eller gör det oåtkomligt, i synnerhet genom egna proaktiva åtgärder, och inte informerar den berörda myndigheten eftersom de bedömer att det inte omfattas av artikel 13.4 i denna förordning, kan de brottsbekämpande myndigheterna vara omedvetna om att innehållet existerar. Därför är det också motiverat att bevara innehåll för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott. För dessa ändamål är kravet på att bevara data begränsat till data som sannolikt har samband med terroristbrott och därmed kan bidra till att lagföra terroristbrott eller förhindra allvarliga risker för den allmänna säkerheten.
(21)  Skyldigheten att bevara innehållet för administrativa eller rättsliga förfaranden för prövning eller överklagande är nödvändig och motiverad för att säkerställa effektiv prövning för den innehållsleverantör vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt samt för att säkerställa att innehållet kan återställas i samma skick beroende på resultatet av prövningsförfarandet. Skyldigheten att bevara innehåll för utrednings- och lagföringsändamål är motiverad och nödvändig med tanke på det värde som detta material kan tillföra för att störa eller förhindra terroristverksamhet. Om företag avlägsnar material eller gör det oåtkomligt, genom egna specifika åtgärder, bör de omgående informera de behöriga brottsbekämpande myndigheterna. Det är också motiverat att bevara innehåll för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott. För dessa ändamål bör terrorisminnehållet och relaterade data endast lagras under en viss period så att de brottsbekämpande myndigheterna kan kontrollera innehållet och besluta om det skulle behövas för dessa specifika ändamål. Perioden bör inte överstiga sex månader. För förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott är kravet på att bevara data begränsat till data som sannolikt har samband med terroristbrott och därmed kan bidra till att lagföra terroristbrott eller förhindra allvarliga risker för den allmänna säkerheten.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  För att säkerställa proportionalitet bör perioden för bevarande vara begränsad till sex månader så att innehållsleverantörerna får tillräckligt med tid för att inleda prövningsförfarandet och så att brottsbekämpande myndigheter ska kunna få åtkomst till relevanta data för utredning och lagföring av terroristbrott. Denna period kan dock förlängas med den tid som är nödvändig om prövningsförfaranden inleds men inte avslutas inom sexmånadersperioden, på begäran av den myndighet som genomför prövningen. Denna period bör vara tillräcklig för att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna bevara bevis som är nödvändiga för utredningar, samtidigt som balansen i förhållande till de berörda grundläggande rättigheterna säkerställs.
(22)  För att säkerställa proportionalitet bör perioden för bevarande vara begränsad till sex månader så att innehållsleverantörerna får tillräckligt med tid för att inleda prövningsförfarandet eller så att brottsbekämpande myndigheter ska kunna få åtkomst till relevanta data för utredning och lagföring av terroristbrott. Denna period kan dock förlängas med den tid som är nödvändig om förfaranden för prövning eller överklagande inleds men inte avslutas inom sexmånadersperioden, på begäran av den myndighet som genomför prövningen. Denna period bör också vara tillräcklig för att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna bevara material som är nödvändigt för utredningar och straffrättsliga förfaranden, samtidigt som balansen i förhållande till de berörda grundläggande rättigheterna säkerställs.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Transparens i värdtjänstleverantörernas strategier för terrorisminnehåll är avgörande för att öka deras ansvarighet gentemot användarna och stärka medborgarnas förtroende för den digitala inre marknaden. Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra årliga transparensrapporter som innehåller meningsfull information om åtgärder som vidtagits för att upptäcka, identifiera och avlägsna terrorisminnehåll.
(24)  Transparens i värdtjänstleverantörernas strategier för terrorisminnehåll är avgörande för att öka deras ansvarighet gentemot användarna och stärka medborgarnas förtroende för den digitala inre marknaden. Endast värdtjänstleverantörer som under det relevanta året är föremål för avlägsnandeorder bör vara skyldiga att offentliggöra årliga transparensrapporter som innehåller meningsfull information om åtgärder som vidtagits för att upptäcka, identifiera och avlägsna terrorisminnehåll.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)
(24a)  De myndigheter som är behöriga att utfärda avlägsnandeorder bör också offentliggöra transparensrapporter som innehåller information om antalet avlägsnandeorder, antalet nekade order, antalet fall med identifierat terrorisminnehåll som lett till utredning och lagföring samt antalet fall då innehåll felaktigt identifierats som terrorisminnehåll.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Klagomålsförfaranden utgör en nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt avlägsnande av innehåll som är skyddat genom yttrandefriheten och informationsfriheten. Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta användarvänliga klagomålsmekanismer och säkerställa att klagomål hanteras snabbt och med full transparens gentemot innehållsleverantören. Kravet på att värdtjänstleverantören ska återställa innehållet om det har avlägsnats felaktigt påverkar inte värdtjänstleverantörernas möjlighet att genomdriva sina egna användarvillkor på andra grunder.
(25)  Klagomålsförfaranden utgör en nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt avlägsnande av innehåll som är skyddat genom yttrandefriheten och friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle. Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta användarvänliga klagomålsmekanismer och säkerställa att klagomål hanteras snabbt och med full transparens gentemot innehållsleverantören. Kravet på att värdtjänstleverantören ska återställa innehållet om det har avlägsnats felaktigt påverkar inte värdtjänstleverantörernas möjlighet att genomdriva sina egna användarvillkor på andra grunder.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  För ett effektivt rättsligt skydd enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna krävs att personer ska kunna utröna av vilka orsaker det innehåll de laddat upp har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål bör värdtjänstleverantören tillhandahålla innehållsleverantören meningsfull information som gör det möjligt för innehållsleverantören att bestrida beslutet. Detta kräver dock inte nödvändigtvis en underrättelse till innehållsleverantören. Beroende på omständigheterna kan värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som anses vara terrorisminnehåll med ett meddelande om att det har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i enlighet med denna förordning. Ytterligare information om orsakerna och innehållsleverantörens möjligheter att bestrida beslutet bör ges på begäran. Om de behöriga myndigheterna beslutar att det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom ramen för en utredning, är olämpligt eller kontraproduktivt att direkt underrätta innehållsleverantören om att innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de informera värdtjänstleverantören.
(26)  För ett effektivt rättsligt skydd enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna krävs att personer ska kunna utröna av vilka orsaker det innehåll de laddat upp har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål bör värdtjänstleverantören tillhandahålla innehållsleverantören meningsfull information såsom orsakerna till att innehållet avlägsnades eller gjordes oåtkomligt, och den rättsliga grunden för åtgärden, vilket gör det möjligt för innehållsleverantören att bestrida beslutet. Beroende på omständigheterna kan värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som anses vara terrorisminnehåll med ett meddelande om att det har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i enlighet med denna förordning. Om de behöriga myndigheterna beslutar att det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom ramen för en utredning, är olämpligt eller kontraproduktivt att direkt underrätta innehållsleverantören om att innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de informera värdtjänstleverantören.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 27
(27)  För att undvika dubbelarbete och möjlig störning av utredningar, bör de behöriga myndigheterna informera, samordna sig med och samarbeta med varandra och Europol, när så är lämpligt, när de utfärdar avlägsnandeorder eller anmäler innehåll till värdtjänstleverantörer. Vid genomförandet av bestämmelserna i denna förordning kan Europol tillhandahålla stöd i enlighet med dess nuvarande mandat och befintliga rättsliga ram.
(27)  För att undvika dubbelarbete och möjlig störning av utredningar samt minimera kostnaderna för berörda värdtjänstleverantörer, bör de behöriga myndigheterna informera, samordna sig med och samarbeta med varandra och Europol, när så är lämpligt, när de utfärdar avlägsnandeorder till värdtjänstleverantörer. Vid genomförandet av bestämmelserna i denna förordning kan Europol tillhandahålla stöd i enlighet med dess nuvarande mandat och befintliga rättsliga ram.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
(27a)  Anmälningar från Europol utgör ett effektivt och snabbt sätt att göra värdtjänstleverantörer medvetna om specifikt innehåll på deras tjänster. Denna mekanism för att uppmärksamma värdtjänstleverantörer på information som kan anses vara terrorisminnehåll, så att de på frivillig basis kan bedöma om innehållet är förenligt med de egna användarvillkoren, bör förbli tillgänglig vid sidan av avlägsnandeorder. Därför är det viktigt att värdtjänstleverantörer samarbetar med Europol och bedömer Europols anmälningar som en prioriterad fråga och ger snabb återkoppling om de åtgärder som vidtagits. Det är fortsättningsvis värdtjänstleverantören som fattar det slutliga beslutet om huruvida innehållet ska avlägsnas eftersom det inte är förenligt med användarvillkoren. Europols mandat som fastställs i förordning (EU) 2016/7941a påverkas inte av tillämpningen av denna förordning.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  I syfte att säkerställa ett effektivt och tillräckligt enhetligt genomförande av proaktiva åtgärder bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samarbeta med varandra i fråga om de diskussioner de har med värdtjänstleverantörerna avseende identifiering, genomförande och bedömning av specifika proaktiva åtgärder. Ett sådant samarbete behövs också i samband med antagandet av regler om påföljder, samt genomförandet och verkställandet av påföljderna.
(28)  I syfte att säkerställa ett effektivt och tillräckligt enhetligt genomförande av åtgärder från värdtjänstleverantörernas sida bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samarbeta med varandra i fråga om de diskussioner de har med värdtjänstleverantörerna avseende avlägsnandeorder samt identifiering, genomförande och bedömning av specifika åtgärder. Ett sådant samarbete behövs också i samband med antagandet av regler om påföljder, samt genomförandet och verkställandet av påföljderna.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Det är viktigt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är ansvarig för att utdöma påföljder är fullständigt informerad om utfärdandet av avlägsnandeorder och anmälningar samt efterföljande utbyten mellan värdtjänstleverantören och den relevanta behöriga myndigheten. För detta ändamål bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga kommunikationskanaler och mekanismer som gör det möjligt att dela den relevanta informationen i rätt tid.
(29)  Det är viktigt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är ansvarig för att utdöma påföljder är fullständigt informerad om utfärdandet av avlägsnandeorder och efterföljande utbyten mellan värdtjänstleverantören och de relevanta behöriga myndigheterna i andra medlemsstater. För detta ändamål bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga och säkra kommunikationskanaler och mekanismer som gör det möjligt att dela den relevanta informationen i rätt tid.
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)  Både värdtjänstleverantörer och medlemsstaterna bör upprätta kontaktpunkter för att underlätta en snabb handläggning av avlägsnandeorder och anmälningar. I motsats till den rättsliga företrädaren tjänar kontaktpunkten operativa syften. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör bestå av någon typ av särskilda medel som möjliggör elektronisk inlämning av avlägsnandeorder och anmälningar och av tekniska resurser och personalresurser som möjliggör snabb handläggning av dem. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt måste inte vara belägen i unionen, och värdtjänstleverantören är fri att utse en befintlig kontaktpunkt, under förutsättning att denna kontaktpunkt klarar av att fullgöra de funktioner som föreskrivs i denna förordning. I syfte att säkerställa att terrorisminnehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder, bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje dag. Informationen om kontaktpunkten bör inbegripa information om vilket språk kontaktpunkten kan kontaktas på. För att underlätta kommunikationen mellan värdtjänstleverantörerna och de behöriga myndigheterna, uppmuntras värdtjänstleverantörer att tillåta kommunikation på ett av unionens officiella språk som deras användarvillkor finns tillgängliga på.
(33)  Både värdtjänstleverantörer och medlemsstaterna bör upprätta kontaktpunkter för att underlätta en snabb handläggning av avlägsnandeorder. I motsats till den rättsliga företrädaren tjänar kontaktpunkten operativa syften. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör bestå av någon typ av särskilda medel som möjliggör elektronisk inlämning av avlägsnandeorder och av tekniska resurser och personalresurser som möjliggör snabb handläggning av dem. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt måste inte vara belägen i unionen, och värdtjänstleverantören är fri att utse en befintlig kontaktpunkt, under förutsättning att denna kontaktpunkt klarar av att fullgöra de funktioner som föreskrivs i denna förordning. I syfte att säkerställa att terrorisminnehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder, bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje dag. Informationen om kontaktpunkten bör inbegripa information om vilket språk kontaktpunkten kan kontaktas på. För att underlätta kommunikationen mellan värdtjänstleverantörerna och de behöriga myndigheterna, uppmuntras värdtjänstleverantörer att tillåta kommunikation på ett av unionens officiella språk som deras användarvillkor finns tillgängliga på.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 34
(34)  Då det inte finns något allmänt krav på att tjänsteleverantörer måste säkerställa fysisk närvaro på unionens territorium, finns det ett behov av att säkerställa klarhet om vilken medlemsstats jurisdiktion den värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster inom unionen omfattas av. Som en allmän regel omfattas värdtjänstleverantören av jurisdiktionen i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den har utsett en rättslig företrädare. Om en annan medlemsstat utfärdar en avlägsnandeorder bör det dock vara möjligt för dess myndigheter att genomdriva sin order genom att vidta tvångsåtgärder av en icke-bestraffande karaktär, såsom vite. När det gäller en värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen och som inte utser en rättslig företrädare, bör alla medlemsstater ändå kunna utdöma påföljder, under förutsättning att principen ne bis in idem följs.
(34)  Då det inte finns något allmänt krav på att tjänsteleverantörer måste säkerställa fysisk närvaro på unionens territorium, finns det ett behov av att säkerställa klarhet om vilken medlemsstats jurisdiktion den värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster inom unionen omfattas av. Som en allmän regel omfattas värdtjänstleverantören av jurisdiktionen i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den har utsett en rättslig företrädare. När det gäller en värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen och som inte utser en rättslig företrädare, bör alla medlemsstater ändå kunna utdöma påföljder, under förutsättning att principen ne bis in idem följs.
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 35
(35)  Värdtjänstleverantörer som inte är etablerade i unionen bör skriftligen utse en rättslig företrädare för att säkerställa att skyldigheterna enligt denna förordning efterlevs och verkställs.
(35)  Värdtjänstleverantörer som inte är etablerade i unionen bör skriftligen utse en rättslig företrädare för att säkerställa att skyldigheterna enligt denna förordning efterlevs och verkställs. Värdtjänstleverantörer får använda sig av en befintlig rättslig företrädare, under förutsättning att denna rättsliga företrädare kan fullgöra de funktioner som anges i denna förordning.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  Medlemsstaterna bör utse behöriga myndigheter för tillämpningen av denna förordning. Kravet på att utse behöriga myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis att nya myndigheter inrättas, utan de kan vara befintliga organ som ges i uppdrag att sköta de funktioner som anges i denna förordning. Denna förordning kräver att det utses myndigheter som ska vara behöriga att utfärda avlägsnandeorder och anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder och fastställa påföljder. Det är upp till medlemsstaterna att bestämma hur många myndigheter de vill utse för dessa uppgifter.
(37)  Medlemsstaterna bör utse en enda rättslig eller funktionellt oberoende administrativ myndighet för tillämpningen av denna förordning. Detta krav förutsätter inte att en ny myndighet inrättas, utan det kan vara ett befintligt organ som ges i uppdrag att sköta de funktioner som anges i denna förordning. Denna förordning kräver att det utses en myndighet som ska vara behörig att utfärda avlägsnandeorder, övervaka specifika åtgärder och fastställa påföljder. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om den behöriga myndighet som utsetts enligt denna förordning, och kommissionen bör offentliggöra en sammanställning online av de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat. Onlineregistret bör vara lättillgängligt så att värdtjänstleverantörerna snabbt kan kontrollera att avlägsnandeordern är autentisk.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  Påföljder är nödvändiga för att säkerställa att värdtjänstleverantörerna effektivt genomför sina skyldigheter enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om påföljder, även riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. Särskilt stränga påföljder ska fastställas om värdtjänstleverantören systematiskt underlåter att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder. Bristande efterlevnad i enskilda fall kan leda till påföljder, med respekt för principen ne bis in idem och proportionalitetsprincipen, samt med säkerställande av att påföljderna utdöms med beaktande av systematisk underlåtenhet. För att säkerställa rättssäkerhet bör det i förordningen anges i vilken utsträckning de relevanta skyldigheterna kan bli föremål för påföljder. Påföljder för bristande efterlevnad av artikel 6 bör endast tillämpas i fråga om skyldigheter som följer av en begäran om rapportering enligt artikel 6.2 eller ett beslut om införande av ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till leverantörens ekonomiska resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar till avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll.
(38)  Påföljder är nödvändiga för att säkerställa att värdtjänstleverantörerna effektivt genomför sina skyldigheter enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om påföljder, även riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. Påföljder bör fastställas om värdtjänstleverantörerna systematiskt och ständigt underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning. Påföljder för bristande efterlevnad av artikel 6 bör endast tillämpas i fråga om skyldigheter som följer av en begäran om genomförande av ytterligare specifika åtgärder enligt artikel 6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till leverantörens ekonomiska resurser. Den behöriga myndigheten bör dessutom ta hänsyn till om värdtjänstleverantören är ett nystartat företag eller ett litet eller medelstort företag och avgöra från fall till fall om företaget haft förmåga att på lämpligt sätt följa den utfärdade ordern. Medlemsstaterna bör säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar till avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 41
(41)  Medlemsstaterna bör samla in information om genomförandet av lagstiftningen. Ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings utfall, resultat och effekter bör fastställas som underlag för en utvärdering av lagstiftningen.
(41)  Medlemsstaterna bör samla in information om genomförandet av lagstiftningen, inbegripet information om antalet fall av framgångsrik upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott som en följd av denna förordning. Ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings utfall, resultat och effekter bör fastställas som underlag för en utvärdering av lagstiftningen.
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 42
(42)  På grundval av resultaten och slutsatserna i genomföranderapporten och resultaten av övervakningen bör kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning tidigast tre år efter dess ikraftträdande. Utvärderingen bör bygga på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde för EU. Man kommer att bedöma hur de olika operativa och tekniska åtgärder som föreskrivs i denna förordning fungerar, bland annat effektiviteten i de åtgärder som ska förbättra upptäckt, identifiering och avlägsnande av terrorisminnehåll, skyddsmekanismernas effektivitet samt inverkan på tredje parts potentiellt påverkade rättigheter och intressen, inklusive en översyn av kravet på att informera innehållsleverantörerna.
(42)  På grundval av resultaten och slutsatserna i genomföranderapporten och resultaten av övervakningen bör kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning ett år efter dess ikraftträdande. Utvärderingen bör bygga på de sju kriterierna effektivitet, nödvändighet, proportionalitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde för EU. Man bör bedöma hur de olika operativa och tekniska åtgärder som föreskrivs i denna förordning fungerar, bland annat effektiviteten i de åtgärder som ska förbättra upptäckt, identifiering och avlägsnande av terrorisminnehåll, skyddsmekanismernas effektivitet samt inverkan på potentiellt påverkade grundläggande rättigheter, bland annat yttrandefriheten och friheten att ta emot och sprida uppgifter, mediernas frihet och mångfald, näringsfriheten och rätten till integritet och skydd av personuppgifter. Kommissionen bör också bedöma inverkan på tredje parts potentiellt påverkade intressen, inklusive en översyn av kravet på att informera innehållsleverantörerna.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen
1.  I denna förordning fastställs enhetliga regler för att förhindra att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online. Här fastställs i synnerhet följande:
1.  I denna förordning fastställs riktade enhetliga regler för att bekämpa missbruk av värdtjänster för offentlig spridning av terrorisminnehåll online. Här fastställs i synnerhet följande:
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a
(a)  Regler om aktsamhetskrav som värdtjänstleverantörer ska iaktta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll via deras tjänster och vid behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.
(a)  Regler om rimliga och proportionella aktsamhetskrav som värdtjänstleverantörer ska iaktta för att bekämpa offentlig spridning av terrorisminnehåll via deras tjänster och vid behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b
(b)  En rad åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att identifiera terrorisminnehåll, göra det möjligt för värdtjänstleverantörerna att snabbt avlägsna det samt underlätta samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, med värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall med relevanta unionsorgan.
(b)  En rad åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att identifiera terrorisminnehåll, göra det möjligt för värdtjänstleverantörerna att snabbt avlägsna det i enlighet med de unionsrättsliga bestämmelser som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder för yttrandefriheten och friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle samt underlätta samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, med värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall med relevanta unionsorgan.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.  Denna förordning ska tillämpas på värdtjänstleverantörer som erbjuder tjänster i unionen, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.
2.  Denna förordning ska tillämpas på värdtjänstleverantörer som i unionen erbjuder tjänster till allmänheten, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
2a.  Denna förordning ska inte tillämpas på innehåll som sprids i utbildningssyfte, konstnärligt syfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte, eller i syfte att öka medvetenheten om terroristverksamhet; den ska heller inte tillämpas på innehåll som är ett uttryck för polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)
2b.  Denna förordning ska inte medföra någon ändring av skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, och den påverkar inte tillämpningen av de grundläggande principerna i unionsrätten och nationell lagstiftning om yttrandefrihet, pressfrihet och mediernas frihet och mångfald.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2c (ny)
2c.  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv 2000/31/EG.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 2 – led -1 (nytt)
(-1)  informationssamhällets tjänster: de tjänster som avses i artikel 2 a i direktiv 2000/31/EG.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
(1)  värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster som innebär att leverantören lagrar information som tillhandahållits av innehållsleverantören på dennas begäran och gör den lagrade informationen tillgänglig för tredje part.
(1)  värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster som innebär att leverantören lagrar information som tillhandahållits av innehållsleverantören på dennas begäran och gör den lagrade informationen tillgänglig för allmänheten. Detta gäller enbart tjänster som tillhandahålls allmänheten i applikationslagret. Leverantörer av molninfrastruktur och leverantörer av molntjänster betraktas inte som värdtjänstleverantörer. Elektroniska kommunikationstjänster enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/1972 är också undantagna.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
(2)  innehållsleverantör: en användare som har tillhandahållit information som lagras eller har lagrats av en värdtjänstleverantör på användarens begäran.
(2)  innehållsleverantör: en användare som har tillhandahållit information som lagras eller har lagrats och gjorts tillgänglig för allmänheten av en värdtjänstleverantör på användarens begäran.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
(4)  brott enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 2017/541.
utgår
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – inledningen
(5)  terrorisminnehåll: information som
(5)  terrorisminnehåll: material som
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led a
(a)  uppviglar till eller förespråkar, även genom förhärligande, utförande av terroristbrott, och därigenom ger upphov till en risk för att sådana handlingar utförs, och/eller
(a)  uppviglar till utförande av ett av de brott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541, i fall där sådana handlingar, direkt eller indirekt, till exempel genom förhärligande av terroristdåd, förespråkar utförande av terroristbrott, och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott utförs uppsåtligen, och/eller
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led b
(b)  uppmuntrar bidrag till terroristbrott, och/eller
(b)  försöker värva en annan person eller grupp av personer för att utföra eller bidra till utförandet av något av de brott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541, och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott utförs uppsåtligen, och/eller
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led c
(c)  främjar en terroristgrupps verksamhet, i synnerhet genom att uppmuntra till deltagande i eller stöd till en terroristgrupp i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, och/eller
(c)  försöker värva en annan person eller grupp av personer för att delta i en terroristgrupps verksamhet, inbegripet tillhandahåller information eller materiella resurser eller bidrar med någon form av finansiering av dess verksamhet, i den mening som avses i artikel 4 i direktiv (EU) 2017/541 och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott begås uppsåtligen, och/eller
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led d
(d)  lär ut metoder eller tekniker för att utföra terroristbrott.
(d)  tillhandahåller instruktioner om tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller om andra särskilda metoder eller tekniker för att utföra eller bidra till utförandet av något av de terroristbrott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led da (nytt)
(da)  avbildar utförandet av ett eller flera av de brott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541 och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott utförs uppsåtligen, och/eller
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
(6)  spridning av terrorisminnehåll: att göra terrorisminnehåll tillgängligt för tredje part via värdtjänstleverantörernas tjänster.
(6)  spridning av terrorisminnehåll: att göra terrorisminnehåll tillgängligt för allmänheten via värdtjänstleverantörernas tjänster.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8
(8)  ett meddelande från en behörig myndighet, eller i tillämpliga fall ett relevant unionsorgan, till en värdtjänstleverantör om information som kan anses vara terrorisminnehåll, för att leverantören på frivillig basis ska överväga om innehållet är förenligt med dess egna användarvillkor som syftar till att förhindra spridning av terrorisminnehåll.
utgår
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9a (nytt)
(9a)  behörig myndighet: en enda utsedd rättslig myndighet eller funktionellt oberoende administrativ myndighet i medlemsstaten.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Värdtjänstleverantörer ska vidta lämpliga, rimliga och proportionella åtgärder i enlighet med denna förordning för att motverka spridning av terrorisminnehåll och skydda användarna mot terrorisminnehåll. När de gör detta ska de handla på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, med vederbörlig hänsyn till användarnas grundläggande rättigheter och med beaktande av den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.
1.  Värdtjänstleverantörer ska agera i enlighet med denna förordning och skydda användarna mot terrorisminnehåll. Detta ska ske på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, med vederbörlig hänsyn under alla omständigheter till användarnas grundläggande rättigheter och med beaktande av den grundläggande vikten av yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle och i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
1a.  Dessa aktsamhetskrav får inte utgöra en allmän skyldighet för värdtjänstleverantörer att övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor inbegripa bestämmelser för att förhindra spridning av terrorisminnehåll och tillämpa dessa.
utgår
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Om värdtjänstleverantörer får kunskap eller kännedom om terrorisminnehåll på deras tjänster, ska de informera de behöriga myndigheterna om detta innehåll och snabbt avlägsna det.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2b (ny)
2b.  De värdtjänstleverantörer som uppfyller kriterierna i definitionen av leverantörer av videodelningsplattformar i direktiv (EU) 2018/1808 ska vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa spridningen av terrorisminnehåll i enlighet med artikel 28b.1 c och 28b.3 i direktiv (EU) 2018/1808.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  Den behöriga myndigheten ska ha befogenhet att utfärda ett beslut som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt.
1.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska ha befogenhet att utfärda en avlägsnandeorder som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt i alla medlemsstater.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där värdtjänstleverantören inte har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller inte har en rättslig företrädare får begära att terrorisminnehållet ska göras oåtkomligt och verkställa denna begäran inom sitt territorium.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
1b.  Om den berörda behöriga myndigheten inte tidigare har utfärdat en avlägsnandeorder till en värdtjänstleverantör, ska den kontakta värdtjänstleverantören och tillhandahålla information om förfaranden och tillämpliga tidsfrister senast tolv timmar innan avlägsnandeordern utfärdas.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Värdtjänstleverantörer ska avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern.
2.  Värdtjänstleverantörer ska avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt så snart som möjligt, dock senast inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a
(a)  Uppgift om den behöriga myndighet som utfärdat avlägsnandeordern och den behöriga myndighetens autentisering av avlägsnandeordern.
(a)  Identifiering med hjälp av en elektronisk signatur av den behöriga myndighet som utfärdat avlägsnandeordern och den behöriga myndighetens autentisering av avlägsnandeordern.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b
(b)  En redogörelse av orsaker till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, åtminstone genom hänvisning till de kategorier av terrorisminnehåll som anges i artikel 2.5.
(b)  En detaljerad redogörelse av orsaker till att innehållet anses vara terrorisminnehåll och en särskild hänvisning till de kategorier av terrorisminnehåll som anges i artikel 2.5.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c
(c)  En webbadress (URL) och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det innehåll som anmäls.
(c)  En exakt webbadress (URL) och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det innehåll som anmäls.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led f
(f)  Information om värdtjänstleverantörens och innehållsleverantörens prövningsmöjligheter.
(f)  Lättbegriplig information om värdtjänstleverantörens och innehållsleverantörens prövningsmöjligheter, inbegripet prövning vid såväl den behöriga myndigheten som vid domstol samt tidsfrister för överklagande.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led g
(g)  I tillämpliga fall, beslutet att inte lämna ut information om att terrorisminnehåll avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i den mening som avses i artikel 11.
(g)  Där så är nödvändigt och proportionellt, beslutet att inte lämna ut information om att terrorisminnehåll avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i den mening som avses i artikel 11.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  På värdtjänstleverantörens eller innehållsleverantörens begäran ska den behöriga myndigheten lämna en detaljerad motivering, utan att det påverkar värdtjänstleverantörens skyldighet att följa avlägsnandeordern inom den tidsfrist som anges i punkt 2.
utgår
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5
5.  De behöriga myndigheterna ska rikta avlägsnandeordern till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den juridiska företrädare som värdtjänstleverantören har utsett enligt artikel 16 och överföra den till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana order ska sändas på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar att säkerställa autentisering av avsändaren, även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt.
5.  Den behöriga myndigheten ska rikta avlägsnandeordern till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den juridiska företrädare som värdtjänstleverantören har utsett enligt artikel 16 och överföra den till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana order ska sändas på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar att säkerställa autentisering av avsändaren, även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6
6.  Värdtjänstleverantörer ska bekräfta mottagandet och utan onödigt dröjsmål informera den behöriga myndigheten om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, med angivelse av i synnerhet tidpunkten för åtgärden, med hjälp av mallen i bilaga II.
6.  Värdtjänstleverantörer ska utan onödigt dröjsmål informera den behöriga myndigheten om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, med angivelse av i synnerhet tidpunkten för åtgärden, med hjälp av mallen i bilaga II.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7
7.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern på grund av force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas värdtjänstleverantören, ska den utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten och förklara orsakerna till detta med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart de angivna orsakerna inte längre föreligger.
7.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern på grund av force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas värdtjänstleverantören, bland annat av tekniska eller operativa skäl, ska den utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten och förklara orsakerna till detta med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart de angivna orsakerna inte längre föreligger.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 8
8.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern eftersom ordern innehåller uppenbara fel eller inte innehåller tillräcklig information för att verkställa den, ska värdtjänstleverantören informera den behöriga myndigheten utan dröjsmål och be om nödvändiga klargöranden med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart klargörandet har lämnats.
8.  Värdtjänstleverantören får vägra att verkställa avlägsnandeordern om ordern innehåller uppenbara fel eller inte innehåller tillräcklig information. Värdtjänstleverantören ska informera den behöriga myndigheten utan dröjsmål och be om nödvändiga klargöranden med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart klargörandet har lämnats.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 9
9.  Den behöriga myndighet som utfärdade avlägsnandeordern ska informera den behöriga myndighet som övervakar genomförandet av proaktiva åtgärder i enlighet med artikel 17.1 c när avlägsnandeordern vunnit laga kraft. En avlägsnandeorder vinner laga kraft när den inte har överklagats inom tidsfristen enligt tillämplig nationell rätt eller när den har bekräftats efter ett överklagande.
9.  Den behöriga myndighet som utfärdade avlägsnandeordern ska informera den behöriga myndighet som övervakar genomförandet av specifika åtgärder i enlighet med artikel 17.1 c när avlägsnandeordern vunnit laga kraft. En avlägsnandeorder vinner laga kraft när den inte har överklagats inom tidsfristen enligt tillämplig nationell rätt eller när den har bekräftats efter ett överklagande.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a
Samrådsförfarande för avlägsnandeorder
1.  Den behöriga myndighet som utfärdar en avlägsnandeorder enligt artikel 4.1a ska översända en kopia av denna till den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 a där värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget samtidigt som den överförs till värdtjänstleverantören i enlighet med artikel 4.5.
2.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska, i fall där den har rimliga skäl att anta att avlägsnandeordern kan påverka grundläggande intressen i den medlemsstaten, underrätta den utfärdande behöriga myndigheten. Den utfärdande myndigheten ska beakta dessa omständigheter och, vid behov, dra tillbaka eller anpassa avlägsnandeordern.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)
Artikel 4b
Samarbetsförfarande för utfärdande av en ytterligare avlägsnandeorder
1.  Om en behörig myndighet har utfärdat en avlägsnandeorder enligt artikel 4.1a, får den myndigheten kontakta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantören har sitt huvudsakliga verksamhetsställe för att begära att den sistnämnda behöriga myndigheten också utfärdar en avlägsnandeorder enligt artikel 4.1.
2.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska så snart som möjligt, dock senast en timme efter att den blivit kontaktad enligt punkt 1, antingen utfärda en avlägsnandeorder eller vägra att utfärda en avlägsnandeorder, och den ska underrätta den behöriga myndighet som har utfärdat den första ordern om sitt beslut.
3.  Om den behöriga myndigheten i den medlemsstat där det huvudsakliga verksamhetsstället är beläget behöver mer än en timme för sin bedömning av innehållet, ska den sända en begäran till den berörda värdtjänstleverantören om att tillfälligt göra innehållet oåtkomligt i upp till 24 timmar; under denna tid ska den behöriga myndigheten ska göra sin bedömning och antingen sända avlägsnandeordern eller dra tillbaka begäran om att göra innehållet oåtkomligt.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 5
Artikel 5
utgår
Anmälningar
1.  Den behöriga myndigheten eller det relevanta unionsorganet får göra en anmälan till en värdtjänstleverantör.
2.  Värdtjänstleverantörer ska införa operativa och tekniska åtgärder som underlättar snabb utvärdering av innehåll som har anmälts av de behöriga myndigheterna, och i tillämpliga fall relevanta unionsorgan, för frivilligt övervägande.
3.  Anmälan ska riktas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som värdtjänstleverantören utsett enligt artikel 16 och överföras till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana anmälningar ska sändas på elektronisk väg.
4.  Anmälan ska innehålla tillräckligt detaljerad information, inklusive orsakerna till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, en webbadress och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det anmälda terrorisminnehållet.
5.  Värdtjänstleverantören ska, som en prioriterad fråga, bedöma det innehåll som anges i anmälan utifrån sina egna användarvillkor och besluta om den ska avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt.
6.  Värdtjänstleverantören ska skyndsamt informera den behöriga myndigheten eller det relevanta unionsorganet om resultatet av bedömningen och tidpunkten för eventuella åtgärder som vidtagits till följd av anmälan.
7.  Om värdtjänstleverantören anser att anmälan inte innehåller tillräcklig information för att bedöma det anmälda innehållet, ska den utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna eller det relevanta unionsorganet och ange vilka ytterligare upplysningar eller klargöranden som krävs.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken
Proaktiva åtgärder
Specifika åtgärder
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
1.  Värdtjänstleverantörer ska, när så är lämpligt, vidta proaktiva åtgärder för att skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara verkningsfulla och proportionella, med beaktande av risken för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv (EU) 2018/1808 och direktiv 2000/31/EG får värdtjänstleverantörer vidta särskilda åtgärder för att skydda sina tjänster mot offentlig spridning av terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara verkningsfulla, riktade och proportionella, och ska särskilt beakta risken för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av rätten till yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1
När den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c har informerats i enlighet med artikel 4.9, ska den begära att värdtjänstleverantören, inom tre månader efter mottagandet av begäran och därefter minst en gång om året, lämnar in en rapport om de specifika proaktiva åtgärder som den har vidtagit, även med hjälp av automatiska verktyg, i syfte att
utgår
(a)  förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt,
(b)  upptäcka, identifiera och snabbt avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt.
En sådan begäran ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som värdtjänstleverantören utsett.
Rapporterna ska innehålla all relevant information som gör det möjligt för den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c att bedöma om de proaktiva åtgärderna är effektiva och proportionella samt utvärdera hur eventuella automatiska verktyg och mekanismer för mänsklig tillsyn och kontroll som använts fungerar.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Om den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c anser att de proaktiva åtgärder som vidtagits och rapporterats enligt punkt 2 är otillräckliga för att minska och hantera risken för och graden av utsatthet, får den begära att värdtjänstleverantören vidtar ytterligare specifika proaktiva åtgärder. För detta ändamål ska värdtjänstleverantören samarbeta med den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c i syfte att identifiera de särskilda åtgärder som värdtjänstleverantören ska införa samt fastställa centrala mål, riktmärken och tidsfrister för genomförandet.
utgår
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Om en överenskommelse inte kan nås inom tre månader från begäran enligt punkt 3 får den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c utfärda ett beslut om att föreskriva ytterligare specifika nödvändiga och proportionella proaktiva åtgärder. Beslutet ska särskilt ta hänsyn till värdtjänstleverantörens ekonomiska kapacitet samt sådana åtgärders inverkan på användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet. Ett sådant beslut ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som tjänsteleverantören utsett. Värdtjänstleverantören ska regelbundet rapportera om genomförandet av de åtgärder som fastställts av den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c.
4.  Efter att ha fastställt att en värdtjänstleverantör har tagit emot ett betydande antal avlägsnandeorder, får den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c skicka en begäran om nödvändiga, proportionerliga och effektiva ytterligare specifika åtgärder som värdtjänstleverantören måste vidta. Den behöriga myndigheten får inte ålägga en allmän övervakningsskyldighet eller göra det obligatoriskt att använda automatiska verktyg. Begäran ska särskilt ta hänsyn till åtgärdernas tekniska genomförbarhet, värdtjänstleverantörens storlek och ekonomiska kapacitet samt sådana åtgärders inverkan på användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle. En sådan begäran ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som värdtjänstleverantören utsett. Värdtjänstleverantören ska regelbundet rapportera om genomförandet av de åtgärder som fastställts av den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
5.  En värdtjänstleverantör får när som helst begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c prövar och, när det är lämpligt, återkallar en begäran eller ett beslut enligt punkt 2, 3 respektive 4. Den behöriga myndigheten ska lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.
5.  En värdtjänstleverantör får när som helst begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c prövar och, när det är lämpligt, återkallar en begäran enligt punkt 4. Den behöriga myndigheten ska lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen
1.  Värdtjänstleverantörer ska bevara terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder, en anmälan eller proaktiva åtgärder enligt artiklarna 4, 5 och 6, samt relaterade data som avlägsnats till följd av att terrorisminnehållet har avlägsnats, och som är nödvändigt för
1.  Värdtjänstleverantörer ska bevara terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder eller specifika åtgärder enligt artiklarna 4 och 6, samt relaterade användaruppgifter som avlägsnats till följd av att terrorisminnehållet har avlägsnats, och som är nödvändigt för
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a
(a)  administrativa eller rättsliga prövningsförfaranden,
(a)  Administrativa eller rättsliga prövningsförfaranden eller rättsmedel,
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b
(b)  förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott.
(b)  brottsbekämpande myndigheters förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.  Det terrorisminnehåll och de relaterade data som avses i punkt 1 ska bevaras i sex månader. Terrorisminnehållet ska, på den behöriga myndighetens eller domstolens begäran, bevaras under en längre period om och så länge som det krävs för ett sådant pågående administrativt eller rättsligt prövningsförfarande som avses i punkt 1 a.
2.  Det terrorisminnehåll och de relaterade data som avses i punkt 1 a ska bevaras i sex månader och därefter förstöras. Terrorisminnehållet ska, på den behöriga myndighetens eller domstolens begäran, bevaras under en annan fastställd period, endast om och så länge som det krävs för ett sådant pågående administrativt eller rättsligt prövningsförfarande eller rättsmedel som avses i punkt 1 a. Värdtjänstleverantörer ska bevara det terrorisminnehåll och de relaterade uppgifter som avses i punkt 1 b till dess att den brottsbekämpande myndigheten reagerar på den anmälan som värdtjänstleverantören gjort i enlighet med artikel 13.4, men aldrig längre än sex månader.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken
Transparenskrav
Transparenskrav för värdtjänstleverantörer
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor fastställa sin strategi för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll, när så är lämpligt även en meningsfull förklaring av hur proaktiva åtgärder fungerar.
1.  I tillämpliga fall ska värdtjänstleverantörer i sina användarvillkor tydligt fastställa sin strategi för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll, och i tillämpliga fall även ge en meningsfull förklaring av hur specifika åtgärder fungerar.
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  Värdtjänstleverantörer ska offentliggöra årliga transparensrapporter om åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll.
2.  Värdtjänstleverantörer som under det relevanta året är eller har varit föremål för avlägsnandeorder ska offentliggöra en årlig transparensrapport om åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led b
(b)  Information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt.
(b)  Information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt, särskilt när automatisk teknik har använts.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led c
(c)  Mängd terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt efter avlägsnandeorder, anmälningar respektive proaktiva åtgärder.
(c)  Mängd terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt efter avlägsnandeorder eller specifika åtgärder, och antalet order där innehållet inte avlägsnats i överensstämmelse med artiklarna 4.7 och 8, tillsammans med skälen till nekandet.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d
(d)  Översikt och resultat av klagomålsförfaranden.
(d)  Antal och resultat av klagomålsförfaranden och överklaganden, inklusive antalet ärenden i vilka det fastställts att innehållet felaktigt identifierats som terrorisminnehåll.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a
Transparenskrav för behöriga myndigheter
1.  Värdtjänstleverantörerna ska offentliggöra årliga transparensrapporter som ska innehålla åtminstone följande information:
(a)  Antal utfärdade avlägsnandeorder, antal avlägsnanden och antal nekade eller förbisedda avlägsnandeorder.
(b)  Antal fall med identifierat terrorisminnehåll som lett till utredning och lagföring och antal fall då innehåll felaktigt identifierats som terrorisminnehåll.
(c)  En beskrivning av åtgärder som de behöriga myndigheterna har begärt i enlighet med artikel 6.4.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken
Skyddsåtgärder avseende användningen och genomförandet av proaktiva åtgärder
Skyddsåtgärder avseende användningen och genomförandet av specifika åtgärder
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  När värdtjänstleverantörer använder automatiska verktyg enligt denna förordning avseende det innehåll som de lagrar, ska de tillhandahålla effektiva och lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att beslut som fattas angående detta innehåll, i synnerhet beslut om att avlägsna innehåll som anses vara terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt, är korrekta och välgrundade.
1.  När värdtjänstleverantörer använder automatiska verktyg avseende det innehåll som de lagrar, ska de tillhandahålla effektiva och lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att beslut som fattas angående detta innehåll, i synnerhet beslut om att avlägsna innehåll som anses vara terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt, är korrekta och välgrundade.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Skyddsåtgärderna ska särskilt omfatta mänsklig tillsyn och kontroll, när detta är lämpligt och i alla händelser när det krävs en detaljerad bedömning av det relevanta sammanhanget för att avgöra om innehållet ska anses vara terrorisminnehåll eller inte.
2.  Skyddsåtgärderna ska särskilt omfatta mänsklig tillsyn och kontroll av lämpligheten i beslut om att avlägsna innehåll eller neka tillgång till det, i synnerhet med tanke på rätten till yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
Artikel 9a
Effektiva rättsmedel
1.  Innehållsleverantörer vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder, och värdtjänstleverantörer som har tagit emot en avlägsnandeorder, ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Medlemsstaterna ska införa effektiva förfaranden för utövandet av denna rättighet.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta effektiva och tillgängliga mekanismer som gör det möjligt för innehållsleverantörer, vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en anmälan enligt artikel 5 eller av proaktiva åtgärder enligt artikel 6, att lämna in ett klagomål mot värdtjänstleverantörens åtgärd och begära att innehållet återställs.
1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta en effektiv och tillgänglig mekanism som gör det möjligt för innehållsleverantörer vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av specifika åtgärder enligt artikel 6 att lämna in ett klagomål mot värdtjänstleverantörens åtgärd och begära att innehållet återställs.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.  Värdtjänstleverantörer ska omgående granska varje klagomål som de tar emot och återställa innehållet utan onödigt dröjsmål om det inte var berättigat att avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt. De ska informera klaganden om resultatet av granskningen.
2.  Värdtjänstleverantörer ska omgående granska varje klagomål som de tar emot och återställa innehållet utan onödigt dröjsmål om det inte var berättigat att avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt. De ska informera klaganden om resultatet av granskningen inom två veckor från mottagandet av klagomålet, tillsammans med en förklaring i sådana fall där värdtjänstleverantören beslutar att inte återställa innehållet. Ett återställande av innehåll ska inte utesluta ytterligare rättsliga åtgärder mot värdtjänstleverantörens eller den behöriga myndighetens beslut.
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  Om värdtjänstleverantörer har avlägsnat terrorisminnehåll eller gjort det oåtkomligt, ska de tillhandahålla information till innehållsleverantören om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.
1.  Om värdtjänstleverantörer avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt, ska de tillhandahålla uttömmande och saklig information till innehållsleverantören om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt och om möjligheterna att bestrida beslutet, samt på begäran ge innehållsleverantören en kopia av den avlägsnandeorder som utfärdats i överensstämmelse med artikel 4.
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  På innehållsleverantörens begäran ska värdtjänstleverantören informera innehållsleverantören om orsakerna till att innehållet avlägsnades eller gjordes oåtkomligt och möjligheterna att bestrida beslutet.
utgår
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.  Skyldigheten enligt punkterna 1 och 2 ska inte gälla om den behöriga myndigheten beslutar att orsakerna inte bör lämnas ut av hänsyn till allmän säkerhet, såsom förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av terroristbrott, under en så lång tid som det är nödvändigt, men inte längre än [fyra] veckor efter beslutet. I sådana fall ska värdtjänstleverantören inte lämna någon information om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.
3.  Skyldigheten enligt punkt 1 ska inte gälla om den behöriga myndigheten beslutar, på grundval av objektiva bevis och med beaktande av proportionaliteten i och nödvändigheten av ett sådant beslut, att orsakerna inte bör lämnas ut av hänsyn till allmän säkerhet, såsom förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av terroristbrott, under en så lång tid som det är nödvändigt, men inte längre än fyra veckor efter beslutet. I sådana fall ska värdtjänstleverantören inte lämna någon information om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.
Ändring 110
Förslag till förordning
Artikel 12
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras behöriga myndigheter har den kapacitet och de resurser som krävs för att uppnå målen och fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras behöriga myndigheter har den kapacitet och de resurser som krävs för att uppnå målen och fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning, med starka garantier för oberoende.
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken
Samarbete mellan värdtjänstleverantörer, behöriga myndigheter och i tillämpliga fall relevanta unionsorgan
Samarbete mellan värdtjänstleverantörer, behöriga myndigheter och i tillämpliga fall behöriga unionsorgan
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska informera, samordna sig med och samarbeta med varandra, och när så är lämpligt med relevanta unionsorgan såsom Europol, avseende avlägsnandeorder och anmälningar för att undvika dubbelarbete, öka samordningen och undvika att störa utredningar i andra medlemsstater.
1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska informera, samordna sig med och samarbeta med varandra, och när så är lämpligt med Europol, avseende avlägsnandeorder för att undvika dubbelarbete, öka samordningen och undvika att störa utredningar i andra medlemsstater.
Ändring 113
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska informera, samordna sig med och samarbeta med den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c och 17.1 d avseende åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 6 och verkställighetsåtgärder enligt artikel 18. Medlemsstaterna ska se till att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c och 17.1 d förfogar över all relevant information. För detta ändamål ska medlemsstaterna sörja för lämpliga kommunikationskanaler eller mekanismer för att säkerställa att den relevanta informationen delas inom rimlig tid.
2.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska informera, samordna sig med och samarbeta med den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c och 17.1 d avseende åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 6 och verkställighetsåtgärder enligt artikel 18. Medlemsstaterna ska se till att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c och 17.1 d förfogar över all relevant information. För detta ändamål ska medlemsstaterna sörja för lämpliga och säkra kommunikationskanaler eller mekanismer för att säkerställa att den relevanta informationen delas inom rimlig tid.
Ändring 114
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – inledningen
3.  Medlemsstater och värdtjänstleverantörer får välja att använda särskilda verktyg, när så är lämpligt även sådana som inrättats av relevanta unionsorgan som t.ex. Europol, för att särskilt underlätta
3.  Medlemsstater får använda särskilda verktyg, även sådana som inrättats av Europol, för att särskilt underlätta
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led b
(b)  handläggning och återkoppling avseende anmälningar enligt artikel 5,
utgår
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led c
(c)  samarbete i syfte att identifiera och genomföra proaktiva åtgärder enligt artikel 6.
(c)  samarbete i syfte att identifiera och genomföra specifika åtgärder enligt artikel 6.
Ändring 117
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4
4.  Om värdtjänstleverantörer får kännedom om bevis för terroristbrott ska de omedelbart underrätta de myndigheter som är behöriga att utreda och lagföra brott i den berörda medlemsstaten eller kontaktpunkten i den mening som avses i artikel 14.2 i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en rättslig företrädare. I tveksamma fall får värdtjänstleverantörerna vidarebefordra denna information till Europol för lämplig uppföljning.
4.  Om värdtjänstleverantörer får kännedom om terrorisminnehåll ska de omedelbart underrätta de myndigheter som är behöriga att utreda och lagföra brott i den berörda medlemsstaten. Om det inte går att fastställa vilken medlemsstat som berörs ska värdtjänstleverantörerna underrätta kontaktpunkten i den mening som avses i artikel 17.2 i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en rättslig företrädare, och även vidarebefordra denna information till Europol för lämplig uppföljning.
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)
4a.  Värdtjänstleverantörerna ska samarbeta med de behöriga myndigheterna.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta en kontaktpunkt, så att de kan ta emot avlägsnandeorder och anmälningar på elektronisk väg och säkerställa att de handläggs snabbt i enlighet med artiklarna 4 och 5. De ska säkerställa att denna information offentliggörs.
1.  Värdtjänstleverantörer som tidigare tagit emot en eller flera avlägsnandeorder ska inrätta en kontaktpunkt så att de kan ta emot avlägsnandeorder på elektronisk väg och säkerställa att de handläggs snabbt i enlighet med artikel 4. De ska säkerställa att denna information offentliggörs.
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
2.  I den information som avses i punkt 1 ska det anges vilket eller vilka av unionens officiella språk, i den mening som avses i förordning (EG) nr 1/58, kontaktpunkten kan kontaktas och ytterligare utbyten avseende avlägsnandeorder och anmälningar enligt artiklarna 4 och 5 ska äga rum. Detta ska omfatta åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där värdtjänstleverantören har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där dess rättsliga företrädare enligt artikel 16 är bosatt eller etablerad.
2.  I den information som avses i punkt 1 ska det anges vilket eller vilka av unionens officiella språk, i den mening som avses i förordning (EG) nr 1/58, som kan användas för kontakter med kontaktpunkten och för ytterligare utbyten avseende avlägsnandeorder enligt artikel 4. Detta ska omfatta åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där värdtjänstleverantören har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där dess rättsliga företrädare enligt artikel 16 är bosatt eller etablerad.
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska inrätta en kontaktpunkt för att hantera begäranden om klargöranden och återkoppling avseende avlägsnandeorder och anmälningar som de har utfärdat. Information om kontaktpunkten ska offentliggöras.
utgår
Ändring 122
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.  Om en värdtjänstleverantör inte har utsett en rättslig företrädare ska samtliga medlemsstater ha jurisdiktion.
2.  Om en värdtjänstleverantör som inte har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i någon av medlemsstaterna inte har utsett en rättslig företrädare ska samtliga medlemsstater ha jurisdiktion. Om en medlemsstat beslutar att utöva denna jurisdiktion ska den informera alla övriga medlemsstater.
Ändring 123
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
3.  Om en myndighet i en annan medlemsstat har utfärdat en avlägsnandeorder enligt artikel 4.1 har den medlemsstaten jurisdiktion att vidta tvångsåtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning för att verkställa avlägsnandeordern.
utgår
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  En värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen men som erbjuder tjänster i unionen ska skriftligen utse en juridisk eller fysisk person till sin rättsliga företrädare i unionen för mottagande, efterlevnad och verkställighet av avlägsnandeorder, anmälningar, begäranden och beslut som utfärdas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning. Den rättsliga företrädaren ska vara bosatt eller etablerad i en av de medlemsstater där värdtjänstleverantören erbjuder tjänsterna.
1.  En värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen men som erbjuder tjänster i unionen ska skriftligen utse en juridisk eller fysisk person till sin rättsliga företrädare i unionen för mottagande, efterlevnad och verkställighet av avlägsnandeorder och begäranden som utfärdas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning. Den rättsliga företrädaren ska vara bosatt eller etablerad i en av de medlemsstater där värdtjänstleverantören erbjuder tjänsterna.
Ändring 125
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
2.  Värdtjänstleverantören ska anförtro den rättsliga företrädaren mottagande, efterlevnad och verkställighet av avlägsnandeorder, anmälningar, begäranden och beslut som avses i punkt 1 på den berörda värdtjänstleverantörens vägnar. Värdtjänstleverantörer ska förse sin rättsliga företrädare med de befogenheter och resurser som krävs för att samarbeta med de behöriga myndigheterna och efterleva dessa beslut och order.
2.  Värdtjänstleverantören ska anförtro den rättsliga företrädaren mottagande, efterlevnad och verkställighet av avlägsnandeorder och begäranden som avses i punkt 1 på den berörda värdtjänstleverantörens vägnar. Värdtjänstleverantörer ska förse sin rättsliga företrädare med de befogenheter och resurser som krävs för att samarbeta med de behöriga myndigheterna och efterleva dessa beslut och order.
Ändring 126
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen
1.  Varje medlemsstat ska utse den eller de myndigheter som är behörig att
1.  Varje medlemsstat ska utse en rättslig eller en funktionellt oberoende administrativ myndighet som är behörig att
Ändring 127
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b
(b)  upptäcka och identifiera terrorisminnehåll och anmäla terrorisminnehåll till värdtjänstleverantörer i enlighet med artikel 5,
utgår
Ändring 128
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led c
(c)  övervaka genomförandet av proaktiva åtgärder i enlighet med artikel 6,
(c)  övervaka genomförandet av specifika åtgärder i enlighet med artikel 6,
Ändring 129
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)
1a.  Medlemsstaterna ska utse en kontaktpunkt inom de behöriga myndigheterna för att hantera begäranden om klargöranden och återkoppling avseende avlägsnandeorder som de har utfärdat. Information om kontaktpunkten ska offentliggöras.
Ändring 130
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
2.  Senast [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som avses i punkt 1. Kommissionen ska offentliggöra underrättelsen och eventuella ändringar därav i Europeiska unionens officiella tidning.
2.  Senast [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som avses i punkt 1. Kommissionen ska upprätta ett onlineregister över alla dessa behöriga myndigheter och den utsedda kontaktpunkten för varje behörig myndighet. Kommissionen ska offentliggöra underrättelsen och eventuella ändringar därav i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 131
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen
1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder vid värdtjänstleverantörers överträdelser av skyldigheter enligt denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Sådana påföljder ska begränsas till åsidosättande av skyldigheterna enligt
1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder vid värdtjänstleverantörers systematiska och fortgående överträdelser av skyldigheter enligt denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Sådana påföljder ska begränsas till åsidosättande av skyldigheterna enligt
Ändring 132
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a
(a)  artikel 3.2 (värdtjänstleverantörernas användarvillkor),
utgår
Ändring 133
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c
(c)  artikel 5.5 och 5.6 (bedömning av och återkoppling om anmälningar),
utgår
Ändring 134
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d
(d)  artikel 6.2 och 6.4 (rapporter om proaktiva åtgärder och antagande av åtgärder efter ett beslut som föreskriver specifika proaktiva åtgärder),
(d)  artikel 6.4 (rapporter om specifika åtgärder och antagande av åtgärder efter en begäran som föreskriver ytterligare specifika åtgärder),
Ändring 135
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led f
(f)  artikel 8 (transparens),
(f)  artikel 8 (transparens för värdtjänstleverantörer)
Ändring 136
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led g
(g)  artikel 9 (skyddsåtgärder i samband med proaktiva åtgärder),
(g)  artikel 9 (skyddsåtgärder avseende genomförandet av specifika åtgärder),
Ändring 137
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led j
(j)  artikel 13.4 (information om bevis på terroristbrott),
(j)  artikel 13.4 (information om terrorisminnehåll),
Ändring 138
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska senast den [inom sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder samt utan dröjsmål eventuella ändringar som påverkar dem.
2.  Påföljderna enligt punkt 1 ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska senast den [inom sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder samt utan dröjsmål eventuella ändringar som påverkar dem.
Ändring 139
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led e
(e)  värdtjänstleverantörens vilja att samarbeta med de behöriga myndigheterna.
(e)  värdtjänstleverantörens vilja att samarbeta med de behöriga myndigheterna,
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led ea (nytt)
(ea)  värdtjänstleverantörernas karaktär och storlek, särskilt för mikroföretag eller småföretag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en systematisk underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 4.2 blir föremål för böter på upp till 4 % av värdtjänstleverantörens totala omsättning under det senaste räkenskapsåret.
4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en systematisk och fortgående underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 4.2 blir föremål för böter på upp till 4 % av värdtjänstleverantörens totala omsättning under det senaste räkenskapsåret.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 19 – rubriken
Tekniska krav och ändringar av mallarna för avlägsnandeorder
Tekniska krav, kriterier för bedömning av betydelsen och ändringar av mallarna för avlägsnandeorder
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
1.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera denna förordning med tekniska krav på de elektroniska medel som de behöriga myndigheterna ska använda för översändande av avlägsnandeorder.
1.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera denna förordning med nödvändiga tekniska krav på de elektroniska medel som de behöriga myndigheterna ska använda för översändande av avlägsnandeorder.
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)
1a.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera denna förordning med kriterier och siffror som de behöriga myndigheterna ska använda för att avgöra vad som utgör ett betydande antal obestridda avlägsnandeorder enligt denna förordning.
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a
(a)  Information om antalet utfärdade avlägsnandeorder och anmälningar, mängd terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, inklusive tidsramarna för detta i enlighet med artiklarna 4 och 5.
(a)  Information om antalet utfärdade avlägsnandeorder och mängd terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, inklusive tidsramarna för detta i enlighet med artikel 4, samt information om antalet motsvarande fall med framgångsrik upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott.
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)
(ba)  Information om antalet begäranden om tillgång som utfärdats av behöriga myndigheter avseende innehåll som bevaras av värdtjänstleverantörerna i enlighet med artikel 7.
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 23
Tidigast [tre år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen, inklusive om effektiviteten i skyddsmekanismerna. Vid behov ska rapporten åtföljas av förslag till rättsakter. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den information som är nödvändig för att utarbeta denna rapport.
Ett år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen, inklusive om funktionen och effektiviteten i skyddsmekanismerna, samt om inverkan på grundläggande rättigheter, i synnerhet på yttrandefriheten, friheten att ta emot och sprida uppgifter och rätten till respekt för privatlivet. I samband med utvärderingen ska kommissionen även rapportera om hur nödvändigt, genomförbart och effektivt det är att inrätta en europeisk plattform om terrorisminnehåll online, som skulle ge alla medlemsstater en säker kommunikationskanal för att sända order om avlägsnande av terrorisminnehåll till värdtjänstleverantörer. Vid behov ska rapporten åtföljas av förslag till rättsakter. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den information som är nödvändig för att utarbeta denna rapport.
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 2
Den ska tillämpas från och med den [6 månader efter ikraftträdandet].
Den ska tillämpas från och med den [12 månader efter ikraftträdandet].
Ändring 162
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – rubriken
B: Innehåll som ska avlägsnas eller göras oåtkomligt inom en timme
B: Innehåll som ska avlägsnas eller göras oåtkomligt utan onödigt dröjsmål
Ändring 149
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – strecksats 1
[ ] uppviglar till, förespråkar eller förhärligar utförande av terroristbrott (artikel 2.5 a)
[ ] uppviglar till utförande av terroristbrott som anges i artikel 3.1a-i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 a)
Ändring 150
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – strecksats 2
[ ] uppmuntrar bidrag till terroristbrott (artikel 2.5 b)
[ ] försöker värva en annan person eller grupp av personer för att utföra eller bidra till utförande av terroristbrott som anges i artikel 3.1 a-i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 b)
Ändring 151
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – strecksats 3
[ ] främjar en terroristgrupps verksamhet, uppmuntrar till deltagande i eller stöd till gruppen (artikel 2.5 c)
[ ] försöker värva en annan person eller grupp av personer till medverkan i sådan terroristgruppsverksamhet som anges i artikel 3.1 a-i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 c)
Ändring 152
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – strecksats 4
[ ] tillhandahåller instruktioner eller tekniker för utförande av terroristbrott (artikel 2.5 d)
[ ] tillhandahåller instruktioner eller tekniker för tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller för andra särskilda metoder eller tekniker för utförande av terroristbrott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 d)
Ändring 153
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – strecksats 4a (ny)
[ ] avbildar utförande av terroristbrott som anges i artikel 3.1a-i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 e).
Ändring 154
Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt G – stycke 1
Information om behörigt organ eller behörig domstol, tidsfrister och förfaranden för bestridande av avlägsnandeordern
Information om behörigt organ eller behörig domstol, tidsfrister och förfaranden – inklusive formella krav – för bestridande av avlägsnandeordern
Ändring 155
Förslag till förordning
Bilaga III – avsnitt B – punkt 1 – strecksats 1
[ ] force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas mottagaren eller tjänsteleverantören
[ ] force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas mottagaren eller tjänsteleverantören, inbegripet tekniska eller driftsmässiga skäl

(1) EUT C 110, 22.3.2019, s. 67.

Senaste uppdatering: 24 april 2019Rättsligt meddelande