Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0113(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0422/2018

Внесени текстове :

A8-0422/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0428

Приети текстове
PDF 344kWORD 94k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I
P8_TA-PROV(2019)0428A8-0422/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0239),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 50, параграф 1 и член 50, параграф 2, букви б), в), е) и ж) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0166/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0422/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 24.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
P8_TC1-COD(2018)0113

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50, параграф 1 и член 50, параграф 2, букви б), в), е) и ж) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  С Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета(3) се установяват, inter alia, правилата относно оповестяването и взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри на държавите членки.

(2)  Използването на цифрови инструменти и процеси с оглед на по-лесно, по-бързо и по-ефективно от времева и разходна гледна точка започване на стопанска дейност чрез учредяване на дружество или откриване на клон на дружеството в друга държава членка и осигуряване на изчерпателна и достъпна информация относно дружествата е една от предпоставките за ефективно функциониране, модернизиране и намаляване на бюрокрацията на конкурентния вътрешен пазар и за осигуряване на конкурентоспособността и надеждността на дружествата.

(3)  Осигуряването на правна и административна среда, пригодена към новите социални и икономически предизвикателства на глобализацията и цифровизацията, има решаващо значение, от една страна, за осигуряването на необходимите гаранции за борба със злоупотребите и измамите, а от друга – за постигането на цели като насърчаването на икономическия растеж, създаването на работни места и привличането на инвестиции в Съюза, като всички тези елементи могат да донесат икономически и социални ползи за обществото като цяло.

(4)  Понастоящем се наблюдават съществени разлики между държавите членки, по отношение на наличието на онлайн инструменти, позволяващи на предприемачите и дружествата да осъществят връзка с органите по въпроси в областта на дружественото право. Електронните административни услуги се различават в отделните държави членки. Някои държави членки предлагат богата гама от услуги, които са изцяло онлайн и които са лесни за използване, докато други не могат да предложат онлайн решения за някои от най-важните етапи от жизнения цикъл на едно дружество. Така например, някои държави членки разрешават учредяването на дружества или внасянето на промени в документите и информацията в регистъра единствено с лично явяване, в някои е разрешено тези действия да бъдат предприети както с лично явяване, така и онлайн, а в трети те могат да бъдат предприети само онлайн.

(5)  Освен това по отношение на онлайн достъпа до информация за дружествата правото на Съюза предвижда, че винаги се предоставя безплатно минимален набор от данни. Обхватът на тази информация обаче остава ограничен. Достъпът до тази информация е различен, като в някои държави членки се предоставя безплатно по-голям обем информация, отколкото в други, което създава дисбаланс в рамките на Съюза.

(6)  В съобщенията си „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ и „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016 – 2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“ Комисията подчерта ролята на публичните администрации за оказването на помощ на предприятията за лесното започване на дейност, за извършването на дейност онлайн и за разширяване на дейността им зад граница. В Плана за действие на ЕС за електронно управление изрично бе признато значението на по-успешното използване на цифрови инструменти във връзка със спазването на изискванията в областта на дружественото право. Освен това в Декларацията от Талин относно електронното управление държавите членки от 6 октомври 2017 г. държавите членки отправиха настойчив призив за засилване на усилията за въвеждане на ефикасни и насочени към ползвателите електронни процедури в Съюза.

(7)  През юни 2017 г. бе внедрено взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри на държавите членки, което много улеснява презграничния достъп до информация относно дружествата в Съюза и позволява на регистрите в държавите членки да обменят съобщения помежду си по електронен път във връзка с някои презгранични операции, засягащи дружествата.

(8)  С цел да се улесни учредяването на дружествата и регистрацията на ▌ клонове и да се намалят разходите, времето и административната тежест, свързани с тези процеси, особено за микро-, малките и средните предприятия (МСП) по смисъла на определенията в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(4), следва да се въведат процедури, които да позволяват учредяването на дружества и регистрацията на клонове да се извършват изцяло онлайн. Настоящата директива не следва да задължава дружествата да използват тези процедури. Държавите членки обаче следва да могат да решат да направят някои или всички онлайн процедури задължителни. Сегашните разходи и тежести, свързани с процедурите по учредяване и регистрация, произтичат не само от административните такси, събирани за учредяването на дружество или регистрацията на клон, но и от други изисквания, поради които завършването на цялостния процес отнема повече време, особено когато се изисква физическото присъствие на заявителя ▌. Освен това информацията за тези процедури следва да бъде достъпна онлайн и да е безплатна.

(9)  Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета(5), с който се създава единна цифрова платформа, предвижда общи правила за онлайн предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на помощ, които са от значение за функционирането на вътрешния пазар. С настоящата директива се въвеждат особени правила за учредяването на дружествата с ограничена отговорност, за регистрацията на клонове и за подаването на документи и информация от дружества и клонове (наричани по-долу "онлайн процедури"), които не попадат в приложното поле на посочения регламент. По-специално държавите членки следва да предоставят конкретна информация относно онлайн процедурите, предвидени в настоящата директива, и относно моделите на учредителни актове (наричани по-долу „образци“) на уебсайтовете, достъпни чрез единната цифрова платформа.

(10)  Въвеждането на възможност учредяването на дружествата и регистрацията на ▌клоновете и подаването на документи и информация да се извършват изцяло онлайн ще позволи на дружествата да използват цифрови инструменти в контактите си с компетентните органи на държавите членки. С цел засилване на доверието държавите членки следва да осигурят възможност за сигурна електронна идентификация и за използване на удостоверителни услуги, както за националните, така и за презграничните потребители, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета(6). Освен това, за да се даде възможност за презгранична електронна идентификация, държавите членки следва да въведат схеми за електронна идентификация, които включват позволените средства за електронна идентификация. Тези национални схеми ще бъдат използвани като основа за признаване на средствата за електронна идентификация, прилагани в друга държава членка. За да се гарантира висока степен на доверие при презграничните ситуации, следва да се признават само средства за електронна идентификация, които отговарят на изискванията, предвидени в член 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014. ▌При всички случаи настоящата директива следва да задължава държавите членки само да създадат възможност за онлайн учредяване на дружества, онлайн регистрация на клонове и за онлайн подаване на документи и информация от заявители, които са граждани на Съюза чрез признаването на средствата за електронна идентификация на държавите членки. Държавите членки следва да вземат решение относно начина, по който се осигурява публичен достъп до средствата за идентификация, които те признават, включително онези, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 910/2014.

(11)  Държавите членки следва да запазят правото си да решат кои лица съгласно националното право трябва да се считат за заявители във връзка с онлайн процедурите, при условие че това не ограничава обхвата и целта на настоящата директива.

(12)  С цел улесняване на онлайн процедурите за дружествата, регистрите на държавите членки следва да гарантират, че правилата относно таксите, които се прилагат за онлайн процедурите, предвидени в настоящата директива, са прозрачни и се прилагат по недискриминационен начин. Изискването за прозрачност на правилата относно таксите обаче не следва да засяга свободата на договаряне, когато е приложима, между заявителите и лицата, които ги подпомагат в която и да е част от онлайн процедурите, включително свободата на договаряне на подходяща такса за такива услуги.

(13)  Таксите, приложими за онлайн процедурите, включително събираните от регистрите, следва да се изчисляват въз основа на разходите за тези услуги. Тези такси могат да покриват по-специално и разходите за услуги с второстепенно значение, извършвани безплатно. При изчисляването на техния размер държавите членки следва да имат правото да вземат предвид всички разходи, свързани с извършването на онлайн процедурите, включително съответния дял на общите разходи, произтичащ от тях. Освен това държавите членки следва да могат да налагат фиксирани такси и да определят размера на тези такси за неопределен срок, при условие че през редовни интервали от време проверяват дали тези такси продължават да не надвишават средните разходи за съответните услуги. Таксите за онлайн процедури, събирани от регистрите в държавите членки, не следва да надвишават сумите, необходими за възстановяване на разходите по предоставянето на тези услуги. Освен това, когато приключването на процедурата изисква плащане, следва да е възможно плащането да се извърши чрез широко достъпни презгранични платежни услуги, като кредитни карти и банкови преводи.

(14)  Държавите членки следва да помагат на лицата, които искат да учредят дружество или да регистрират клон, като им предоставят определена информация чрез единната цифрова платформа и когато е приложимо, в портала за електронно правосъдие, по сбит и лесен за използване начин, относно процедурите и изискванията за учредяване на дружества с ограничена отговорност, регистрацията на клонове и подаването на документи и информация, правилата, свързани с лишаването от права на управителите и директорите, и описание на правомощията и отговорностите на административните, управителните и надзорни органи на дружествата.

(15)  Следва да е възможно учредяването ▌на дружествата да се извършва изцяло онлайн. Въпреки това държавите членки следва обаче да могат да ограничават онлайн учредяването до определени видове дружества с ограничена отговорност, посочени в настоящата директива, поради сложността на учредяването на други видове дружества в националното право. При всички положения държавите членки следва да предвидят подробни правила за онлайн учредяването. Следва да бъде възможно учредяването да се извършва онлайн с подаване на документи или информация в електронен формат, без да се засягат материалните и процесуалните изисквания на държавите членки, включително изискванията, които се отнасят до правните процедури за съставяне на учредителни актове и до автентичността, точността, надеждността, достоверността и подходящата правна форма на документите и данните, които се подават. Тези материални и процесуални изисквания обаче не следва да водят до невъзможност за извършването на онлайн процедурите, по-специално процедурите относно онлайн учредяването на дружество или онлайн регистрацията на клон. Когато получаването на електронни копия на документи, отговарящи на изискванията на държавата членка, не е възможно технически, по изключение може да бъдат изисквани документи на хартиен носител.

(16)   Когато са изпълнени всички формалности, изисквани за онлайн учредяването на дружество, включително изискването всички документи и информация да са правилно подадени от дружеството, онлайн учредяването пред органи или пред лица или организации, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн процедурите, следва да бъде бързо. Когато обаче съществуват съмнения относно изпълнението на необходимите формалности, включително относно идентификационните данни на заявителя, законосъобразността на наименованието на дружеството, лишаването от права на управител или директор или съответствието на всяка друга информация или документ със законовите изисквания, или в случай на съмнение за измама или злоупотреба, онлайн учредяването може да отнеме повече време и срокът за органите не следва да започва да тече, преди да са спазени тези формалности. При всички случаи, когато не е възможно процедурата да бъде приключена в определените срокове, държавите членки гарантират, че заявителят бива уведомен незабавно за причините за това.

(17)  С цел да се гарантира своевременното онлайн учредяване на дружествата или онлайн регистрацията на клон държавите членки не следва да обвързват това учредяване или тази регистрация с изискване за получаване на лиценз или разрешение, преди да е приключило учредяването на дружеството или регистрацията на клон, освен ако това не е предвидено в националното право с цел осигуряване на надлежен контрол върху определени дейности. След учредяването или регистрацията ситуациите, в които дружествата или клоновете не могат да извършват определени дейности, без да са получили лиценз или разрешение, следва да се уреждат от националното право.

(18)  С цел да се окаже помощ на предприятията, и по-специално на МСП, при създаването им следва да съществува възможност учредяването на частно дружество с ограничена отговорност да се извършва чрез използване на образци, които следва да са достъпни онлайн. Държавите членки следва да гарантират, че тези образци могат да бъдат използвани за онлайн учредяване, и следва да запазят правото да определят тяхната правна стойност. Тези образци могат да съдържат предварително определен набор от възможности, съобразени с националното право. Заявителите следва да могат да избират между това да използват тези образци или да учредят дружество чрез специално изготвен за целта учредителен акт, а държавите членки следва да разполагат с възможността за въвеждане на образци и за други видове дружества.

(19)  За да бъдат зачетени традициите в областта на дружественото право, съществуващи в държавите членки, е важно да се осигури гъвкавост по отношение на начина, по който държавите членки осигуряват изцяло онлайн система за учредяване на дружества, регистрация на клонове и за подаване на документи и информация, включително във връзка с функциите на нотариусите или адвокатите във всяка фаза на онлайн процедурите. Въпросите, свързани с онлайн процедури, които не са уредени в настоящата директива, следва да продължат да се уреждат от националното право.

(20)  Наред с това, с цел справяне с измамите и с „превземането на дружества“ и с цел осигуряване на гаранции за надеждността и достоверността на документите и информацията, съдържащи се в националните регистри, разпоредбите относно онлайн процедурите, предвидени в настоящата директива, следва да включват и идентификация и проверки на дееспособността на лицата, които желаят да учредят дружество или да регистрират клон, или да подадат документи или информация. Тези проверки могат да бъдат част от проверката за законосъобразност, която се изисква от някои държави членки. ▌Средствата и методите за извършване на тези проверки ▌следва да се уреждат от държавите членки. ▌За тази цел държавите членки следва да могат да изискват участието на нотариуси или адвокати във всяка фаза на ▌онлайн процедурите. Това участие обаче не следва да пречи на приключването на цялата процедура онлайн.

(21)  Когато това е обосновано от съображения, свързани с обществения интерес от предотвратяване на злоупотреби със самоличност или промени на самоличността, или за да се гарантира спазването на правилата относно дееспособността и правата на заявителите да представляват дружество, следва да бъде допустимо държавите членки да вземат мерки в съответствие с националното право ▌, с които могат да изискват ▌физическото присъствие на заявителя ▌пред орган или пред лице или организация, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн процедурите на държавата членка, в която ще бъде учредено дружеството или регистриран клонът. Такова физическо присъствие обаче не следва да се изисква систематично, а само в отделни случаи, когато има основания за съмнение за неистинска самоличност или за нарушение на правилата относно дееспособността и относно правата на заявителите да представляват дружество. Това ▌съмнение ▌следва да се основава на информацията, която е на разположение на органите или на лицата или организациите, оправомощени съгласно националното право да извършват такъв вид проверки. Когато се изисква физическо присъствие, държавите членки следва да гарантират, че всички други етапи на процедурата могат да бъдат извършени онлайн. Понятието дееспособност следва да се разбира като включващо способността за предприемане на действия.

(22)  Държавите членки следва да могат също така да оправомощят своите компетентни органи, лица или организации, когато са изпълнени всички условия за учредяването на дружество, да проверяват дееспособността и законосъобразността чрез допълнителен електронен контрол идентификационните данни . Тези проверки могат да включват, inter alia, видеоконференции или други онлайн средства, осигуряващи аудиовизуална връзка в реално време.

(23)  С цел да се осигури защита на всички лица, които влизат във взаимоотношения с дружествата, държавите членки следва да могат да предотвратяват измами или други злоупотреби, като отказват назначаването на управител или директор на дружество, като вземат предвид не само предходното поведение на това лице на тяхна територия, но когато националното право го предвижда — и информацията, предоставена от друга държава членка. Поради това държавите членки следва да могат да изискват информация от други държави членки. Отговорът може да се състои от информация за текущо лишаване от права или друга информация, която е от значение за лишаване от права в получилата искането държава членка. Подобни искания за информация ▌следва да могат да се отправят посредством системата за взаимно свързване на регистрите. В това отношение държавите членки следва да могат да избират как най-удачно да събират тази информация, например като получават съответната информация от всички регистри или други места, където тя се съхранява, в съответствие с националното си право или чрез създаване на специализирани регистри или специализирани отделения в търговските регистри. Когато е необходима допълнителна информация, например относно срока и основанията за лишаване от права, държавите членки следва да могат да я предоставят чрез всички налични системи за обмен на информация в съответствие с националното право. Настоящата директива обаче следва да не поражда задължение за изискването на такава информация във всички случаи. Освен това фактът, че им е позволено да вземат предвид информация за лишаване от права в друга държава членка, не следва да задължава държавите членки да признават текущо лишаването от права в други държави членки.

(24)  С цел да се гарантира защитата на всички лица, които влизат във взаимоотношения с дружества и клонове, и да се предотвратяват измами или други злоупотреби, е важно компетентните органи в държавите членки да могат да проверяват дали на лицето, което ще бъде назначено за управител или директор, не е наложена забрана да изпълнява функциите на управител или директор. За тази цел компетентните органи следва също така да знаят дали даденото лице е вписано в някой от регистрите, свързани с лишаването от права на управители и директори в други държави членки чрез системата за взаимно свързване на търговските регистри. Регистрите, органите или лицата или организациите, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн процедурите, не следва да съхраняват такива лични данни по-дълго от необходимото, за да се оцени допустимостта на лицето, което ще бъде назначено за управител или директор. Може да бъде необходимо обаче тези субекти да съхраняват тази информация за по-дълъг срок за целите на евентуалния контрол на отрицателно решение. При всички случаи срокът на съхранение не следва да надвишава срока, определен в националните правила за съхранение на лични данни, свързани с учредяването на дружество или регистрацията на клон или свързаното с него подаване на документи и информация.

(25)  Задълженията, предвидени в настоящата директива, свързани с онлайн учредяването на дружества и онлайн регистрацията на клонове, следва да не засягат други несвързани с дружественото право формалности, които дружеството трябва да изпълни, за да започне да извършва дейност съгласно правото на Съюза и националното право.

(26)  Както при онлайн учредяването на дружества и онлайн регистрацията на клонове, с цел да се намалят разходите и тежестите за тях следва също така да бъде възможно през целия жизнен цикъл на дружествата подаването на документи и информация до националните регистри да се извършва изцяло онлайн. Същевременно държавите членки следва да могат да допускат документи и информация да се подават и по други начини, включително на хартиен носител. Наред с това, оповестяването на информацията за дружеството следва да се осъществи едва след като до информацията е осигурен публичен достъп в националните регистри, тъй като сега те са взаимно свързани и осигуряват основен източник на подробна информация за потребителите. За да се избегне нарушаване на функционирането на съществуващите системи за оповестяване, държавите членки следва да могат да изберат да публикуват също така цялата или част от информацията за дружеството в официален вестник, като същевременно гарантират, че информацията се изпраща по електронен път от регистъра до този официален вестник. Настоящата директива не следва да засяга националните правила, свързани с правната стойност на регистъра и функциите на официалния вестник.

(27)  С цел да се улеснят начините, по които съхраняваната от националните регистри информация може да се търси и обменя с други системи, държавите членки следва ▌да гарантират, че след изтичането на съответния срок за транспониране всички документи и информация, подадени до орган или до лице или организация, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн процедурите, като част от онлайн процедурите предвидени в настоящата директива, могат да бъдат съхранявани от регистрите в машинночитаем и позволяващ търсене формат или под формата на структурирани данни. Това означава, че форматът на файловете следва да бъде структуриран по такъв начин, че софтуерните приложения да могат лесно да идентифицират, разпознават и извличат конкретни данни и тяхната вътрешна структура. Изискването да се гарантира, че форматът на документите и данните позволява търсене, не следва да включва сканирани подписи или други данни, които не са подходящи за машинно четене. Тъй като за тази цел може да са необходими промени в съществуващите информационни системи на държавите членки, за това изискване следва да се предвиди по-дълъг срок на транспониране.

(28)  С цел намаляване на разходите, административната тежест и продължителността на процедурите за дружествата, в областта на дружественото право държавите членки следва да прилагат принципа на еднократност, който е установен в Съюза, както показват, inter alia, Регламент (ЕС) 2018/1724, Планът за действие за електронно управление на Европейската комисия или Декларацията от Талин относно електронното управление. Прилагането на принципа на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж. Така например, дружествата следва да не се налага да подават една и съща информация както до националния регистър, така и до официален вестник. Вместо това, регистърът следва да предава вече подадената информация директно на официалния вестник. По подобен начин, когато дадено дружество е учредено в една държава членка и иска да регистрира клон в друга държава членка, то следва да може да използва документите или информацията, които преди това са били подадени в някой регистър. Освен това, когато дадено дружество е учредено в една държава членка, но има клон в друга държава членка, то следва да може да подава данни за някои промени в свързаната с него информация само пред регистъра, в който дружеството е регистрирано, без да е необходимо да подава същата информация в регистъра, в който е регистриран клонът. Вместо това, информацията, като например промяна на фирмата или на седалището на дружеството, следва да се обменя по електронен път между регистъра, в който е регистрирано дружеството, и регистъра, в който е регистриран клонът на дружеството, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

(29)  За да се гарантира наличието на последователна и актуална информация за дружествата в Съюза и да се увеличи прозрачността, следва да бъде възможно взаимното свързване на регистрите да бъде използвано за обмен на информация за всички видове дружества, регистрирани в регистрите на държавите членки в съответствие с националното право. Държавите членки следва да имат възможност да правят електронни копия на наличните документи и информация на другите видове дружества и чрез тази система за взаимно свързване на регистрите.

(30)  В интерес на прозрачността, защитата на интересите на работниците, кредиторите и миноритарните акционери и за повишаване на доверието в бизнес сделките, включително в тези с презграничен характер, в рамките на единния пазар, е важно инвеститорите, заинтересованите страни, бизнес партньорите и държавните органи да могат лесно да получават достъп до информацията за дружествата. За да се повиши достъпността на тази информация, във всички държави членки повече информация следва да бъде поставяна на разположение безплатно. Тази информация следва да включва състоянието на дружеството и информация за неговите клонове в други държави членки, както и информация относно лицата, които в качеството си на орган или на членове на такъв орган към съответния момент имат право да представляват дружеството. Освен това таксата за получаване на копие от всички или от част от документите и информацията, оповестявани от дружеството, независимо дали на хартиен носител или по електронен път, не следва да надхвърля размера на административните разходи за тази услуга, включително разходите за разработване и поддръжка на регистрите, при условие че таксата не е несъразмерна по отношение на исканата информация.

(31)  Държавите членки могат да установят точки за достъп по избор, свързани със системата за взаимно свързване на регистрите. Въпреки това Комисията не може да свързва други заинтересовани страни към системата за взаимно свързване на регистрите. За да могат други заинтересовани страни да се възползват от взаимното свързване на регистрите и да се гарантира, че техните системи съдържат точна, актуална и надеждна информация за дружествата, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да създава допълнителни точки за достъп. Тези точки за достъп следва да бъдат достъпни за системите, които Комисията или други институции, органи, служби или агенции на Съюза са разработили и ползват за изпълнение на административните си функции или с оглед спазване на разпоредбите на правото на Съюза.

(32)  За да се помогне на дружествата, установени на вътрешния пазар, да разширяват по-лесно стопанската си дейност през граница, следва те да могат да откриват и регистрират клонове в други държави членки онлайн. Ето защо Държавите членки следва , както при дружествата, да осигурят възможност за онлайн регистрация на клоновете и за онлайн подаване на документи и информация, като по този начин допринесат за намаляването на разходите и същевременно на административната тежест и продължителността на процедурите в случай на презгранично разширяване на стопанската дейност

(33)  При регистрацията на клон на дружество, регистрирано в друга държава членка, държавите членки следва да могат да проверяват и определена информация за дружеството, като използват взаимното свързване на регистрите. Освен това при закриване на клон в една държава членка нейният регистър следва да информира за това закриване държавата членка, в която е регистрирано дружеството, посредством системата за взаимно свързване на регистрите, като тази информация следва да бъде отразена и в двата регистъра.

(34)  За да се гарантира съответствие с правото на Съюза и националното право е необходимо да се заличи разпоредбата относно Комитета за връзка, който престана да съществува, и да се актуализират видовете дружества, посочени в приложения I и II към Директива (ЕС) 2017/1132.

(35)  С цел да се съгласуват бъдещите промени в законодателството на държавите членки и в законодателството на Съюза по отношение на видовете дружества, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с актуализирането на списъците на видовете дружества, съдържащи се в приложения I, ІІ и ІІА към Директива (ЕС) 2017/1132. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(7). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(36)  Разпоредбите на настоящата директива , включително задълженията за регистрация на дружествата, не засягат националното право в областта на данъчните мерки на държавите членки или на техните териториални или административни подразделения.

(37)  Настоящата директива не следва да засяга правомощията на държавите членки да отхвърлят заявления за учредяване на дружества и регистрация на клонове в случай на измама или злоупотреба, както и действията им по разследване и правоприлагане, включително от страна на полицията или други компетентни органи. Други задължения съгласно правото на Съюза и националното право, включително такива, които възникват съгласно правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и правилата относно действителните собственици, също следва да не бъдат засягани. Настоящата директива не засяга разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(8), съдържаща мерки за преодоляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-специално задълженията, свързани с прилагането на подходящите мерки за комплексна проверка на клиента при отчитане на риска и с идентификацията и регистрирането на действителния собственик на всеки новосъздаден субект в държавата членка на учредяване.

(38)  Настоящата директива следва да се прилага в съответствие със правото на Съюза за защита на данните и с принципите на защита на неприкосновеността на личния живот и защита на личните данни, предвидени в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко обработване на личните данни на физически лица съгласно настоящата директива следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(9).

(39)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(10) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 26 юли 2018 г.

(40)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се осигурят повече цифрови решения за дружествата на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(41)  Съгласно Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи(11), държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че е обосновано да се представят такива документи.

(42)  Предвид сложността на промените, които е необходимо да бъдат внесени в националните системи, за да се постигне съответствие с разпоредбите на настоящата директива, и съществуващите в момента съществени различия между държавите членки по отношение на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право, е целесъобразно да се предвиди, че държавите членки, които се сблъскват с особени трудности при транспонирането на определени разпоредби на настоящата директива, могат да уведомят Комисията за необходимостта да приложат удължаване на срока до една година след края на съответния срок за въвеждането на промените. Държавите членки следва да посочат своите обективни причини да приложат това удължаване.

(43)  Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество тази оценка следва да се извършва въз основа на петте критерия – ефикасност, ефективност, важност, съгласуваност и добавена стойност от страна на ЕС, и следва да служи като база за оценки на въздействието на евентуални по-нататъшни мерки. Държавите членки следва да съдействат за извършването на тази оценка, като предоставят на Комисията данните за това как функционира на практика онлайн учредяването на дружества, с които разполагат, например относно броя на онлайн учредяванията, броя на случаите, в които са използвани образци, или случаите, в които е било необходимо физическо присъствие, и средната продължителност на онлайн процедурите за учредяване и средните разходи за тях.

(44)  Следва да се събира информация, за да се оценят резултатите от настоящата директива спрямо целите, които се преследват с нея, и за оценката на законодателството в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

(45)  Поради това Директива (ЕС) 2017/1132 следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива (ЕС) 2017/1132

Директива (ЕС) 2017/1132 се изменя, както следва:

1)  в член 1 след второ тире се вмъква следното тире:"

„– правилата за онлайн учредяването на дружества, онлайн регистрацията на клонове и онлайн подаването на документи и информация от дружествата и клоновете,“

"

2)  в дял I заглавието на глава III се заменя със следното:"

„Онлайн процедури (учредяване, регистрация и подаване на документи и информация), оповестяване и регистри“;

"

3)  Член 13 се заменя със следното:"

„Член 13

Обхват

Мерките за координиране, предвидени в настоящия раздел и в раздел 1А, се прилагат относно законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, отнасящи се за видовете дружества, посочени в приложение II, и когато това е изрично посочено – за видовете дружества, посочени в приложения І и ІІА.“

"

4)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 13а

Определения

За целите на настоящата глава:

   1) „средство за електронна идентификация“ означава средство за електронна идентификация съгласно определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета ▌*;
   2) „схема за електронна идентификация“ означава схема за електронна идентификация съгласно определението в член 3, точка 4 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
   3) „електронни средства“ означава електронно оборудване, използвано за обработване,(включително цифрово компресиране, и съхраняване на данни, чрез което се изпраща първоначално и се получава информацията по местоназначение; тази информация се предава, съобщава и получава изцяло по начин, определен от държавите членки;
   4) учредяване“ означава целият процес на създаване на дружество в съответствие с националното право, включително съставянето на учредителния акт на дружеството и всички необходими действия за вписването на дружеството в регистър;
   5) „регистрация на клон“ означава процес, който води до оповестяване на документи и информация, свързани с новооткрит в държава членка клон;
   6) „образец“ означава модел на учредителен акт на дружество, изготвен от държавите членки в съответствие с националното право, който се използва за онлайн учредяването на дружество в съответствие с член 13ж.

Член 13б

Признаване на средствата за идентификация за целите на онлайн процедурите

1.  Държавите членки гарантират, че при онлайн процедурите, посочени в настоящата глава, заявителите, които са граждани на Съюза, могат да ▌използват следните средства за електронна идентификация ▌:

   а) средства за електронна идентификация, издадени в рамките на схема за електронна идентификация, одобрена от тяхната държава членка;
   б) средства за електронна идентификация, издадени в друга държава членка и признати за целите на трансграничното удостоверяване на автентичност съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

2.  Държавите членки могат да откажат да признаят средства за електронна идентификация, когато нивата на осигуреност на средствата за електронна идентификация не съответстват на условията, установени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

3.  Всички средства за идентификация, признати от държавите членки, се оповестяват публично.

4.  Когато това е обосновано от съображения, свързани с обществения интерес от предотвратяване на злоупотреби със самоличност или промени на самоличността, държавите членки, с цел идентификация на даден заявител, могат да вземат мерки, с които може да се изисква физическото присъствие на този заявител пред орган или пред лице или организация, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн процедурите, посочени в настоящата глава, включително съставянето на учредителния акт на дружество. Държавите членки гарантират, че физическото присъствие на заявител може да се изисква само в отделни случаи, когато има основания за съмнение за неистинска самоличност, и че всички други етапи на процедурата могат да бъдат извършени онлайн.

Член 13в

Общи разпоредби относно онлайн процедурите

1.  Настоящата директива не засяга националното законодателство, което, в съответствие с правните системи и правните традиции на държавите членки определя органите, лицата и организациите, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн учредяването на дружества, онлайн регистрацията на клонове и онлайн подаването на документи и информация.

2.  Настоящата директива не засяга процедурите и изискванията, предвидени в националното право, включително тези, които са свързани с правните процедури за съставянето на учредителни актове, при условие че е възможно онлайн учредяването на дружество съгласно в член 13ж, онлайн регистрацията на клон съгласно член 28а, както и онлайн подаването на документи и информация съгласно членове 13й и 28б.

3.  Настоящата директива не засяга изискванията на приложимото национално право относно автентичността, точността, надеждността, достоверността и подходящата правна форма на подадените документи и информация, , при условие че е възможно онлайн учредяването съгласно в член 13ж, онлайн регистрацията съгласно член 28а, както и онлайн подаването съгласно , както е посочено в членове 13й и 28б.

Член 13г

Такси за онлайн процедури

1.  Държавите членки гарантират, че правилата относно таксите, приложими за онлайн процедурите, посочени в настоящата глава, са прозрачни и се прилагат по недискриминационен начин.

2.  Всички такси за онлайн процедури, събирани от регистрите, посочени в член 16 ▌, не надвишават сумите, необходими за възстановяването на разходите за предоставянето на тези услуги.

Член 13д

Плащания

Когато за приключването на процедура, предвидена в настоящата глава, се изисква извършване на плащане, държавите членки гарантират, че това плащане може да бъде направено чрез широко достъпна онлайн платежна услуга, която може да бъде използвана за презгранични плащания, която позволява идентификацията на лицето, направило плащането, и която се предоставя от финансова институция или доставчик на платежни услуги, установени в държава членка.

Член 13е

Изисквания за предоставяне на информация

Държавите членки гарантират, че на регистрационните портали или уебсайтове, които са достъпни чрез единната цифрова платформа, е достъпна сбита и лесна за използване информация, която се предоставя безплатно и най-малко на език, който в голяма степен се разбира от възможно най-широк кръг, с цел да се подпомогне учредяването на дружества и регистрацията на клонове. Информацията включва най-малко следното:

   а) правила за учредяването на дружества, включително онлайн процедурите, посочени в членове 13ж и 13й, и изискванията във връзка с използването на образци и на други учредителни документи, идентификацията на лица, използването на езици и приложимите такси;
   б) правила за регистрацията на клонове, включително онлайн процедури, посочени в членове 28а и 28б, и изискванията във връзка с документите за регистрация, идентификацията на лица и използването на езици;
   в) описание на приложимите правила за членство в административния, управителния и надзорния орган на дружествата, включително правилата за лишаване от права на управителите и директорите, и правилата за органите или организациите, отговорни за съхраняване на информацията за управителите и директорите, които са лишени от права;

   г) описание на правомощията и отговорностите на административния, управителния и надзорния орган на дружеството ▌, включително правомощията да представлява дружеството в отношенията ▌с трети лица.

▌____________________________________________

* Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).“

"

5)  в дял I, глава ІІI се вмъква следният раздел:"

„Раздел 1а

Онлайн учредяване, онлайн подаване на документи и информация и оповестяване

Член 13ж

Онлайн учредяване на дружества

1.  Държавите членки гарантират, че онлайн учредяването на дружества може да се извършва изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите ▌да се явяват лично пред ▌орган или пред ▌лице или организация, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн учредяването на дружества, включително да съставят учредителния акт на дружество, при спазване на разпоредбите на член 13б, параграф 4 и параграф 8 от настоящия член.

Държавите членки могат обаче да решат да не въвеждат процедури за ▌онлайн учредяване за видовете дружества, различни от изброените в приложение IIA.

2.  Държавите членки приемат подробни правила за онлайн учредяването на дружества, включително правила относно използването на образците, посочени в член 13ж, и относно документите информацията, които се изискват за учредяването на дружество. С тези правила държавите членки осигуряват и възможност онлайн учредяването да се извършва чрез подаването на документи или информация в електронна форма, включително електронни копия на документите и информацията, посочени в член 16а, параграф 4.

3.  С правилата, посочени в параграф 2, се уреждат най-малко :

   а) процедурите за гарантиране, че заявителите разполагат с необходимата дееспособност и имат правомощия да представляват дружеството;
   б) средствата за идентификация на заявителите в съответствие с член 13б;
   в) изискванията за заявителите да използват удостоверителните услуги, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014;
   г) процедурите за проверка на законосъобразността на предмета на дейност на дружеството, доколкото тези проверки са предвидени в националното право;
   д) процедурите за проверка на законосъобразността на фирмата на дружеството, доколкото тези проверки са предвидени в националното право;
   е) процедурите за проверка на назначаването на управители и директори.

4.  С правилата, посочени параграф 2 могат, по-специално, да бъдат уредени също така:

   а) процедурите за гарантиране на законосъобразността на учредителните актове, включително проверка за правилното използване на образците;
   б) последиците от лишаването от права на управители и директори, извършено от компетентен орган на някоя държава членка;
   в) ▌функциите на нотариусите или други лица или организации, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн учредяването на дружество;
   г) изключването на онлайн учредяването, в случай че дяловият капитал на дружеството е внесен под формата на апортни вноски.

5.  Държавите членки не обвързват онлайн учредяването на дружествата с условие за получаване на лиценз или разрешение преди регистрацията на дружеството, освен ако това условие е абсолютно необходимо за упражняването на надлежния контрол върху определени дейности, предвиден в националното право.

6.  Държавите членки гарантират, че когато като част от процедурата по учредяване на дружеството се изисква внасяне на дяловия капитал, вноската може да се направи онлайн по банкова сметка в банка, извършваща дейност в Съюза, при спазване на член 13д. Държавите членки гарантират също така, че доказателствата за извършването на тези плащания също могат да се представят онлайн.

7.  Държавите членки гарантират, че онлайн учредяването се извършва в срок от пет работни дни, когато дружество се учредява само от физически лица и тези лица използват образците, посочени в член 13з, или в срок от десет работни дни — в останалите случаи, считано от настъпването на по-късното от следните събития:

   а) датата на изпълнението на всички формалности, изисквани за онлайн учредяването, включително получаването на всички документи и информация, в съответствие с националното право, от страна на орган или на ▌лице или организация, оправомощени съгласно националното право да извършват действия по учредяването на дружеството;
   б) датата на плащането на таксата за регистрация, плащането в брой за дяловия капитал или внасянето на дяловия капитал под формата на апортна вноска, съгласно предвиденото в националното право.

Когато не е възможно процедурата да бъде приключена в сроковете, посочени в настоящия параграф, държавите членки гарантират, че заявителят се уведомява за причините за забавянето ▌.

8.  Когато това е обосновано от съображения, свързани с обществения интерес от гарантиране на спазването на правилата относно дееспособността и относно правомощията на заявителите да представляват дружество, всеки орган или всяко лице или организация, оправомощени съгласно националното право да извършват действия по онлайн учредяването на дружество, включително съставянето на учредителния акт, може да изиска физическото присъствие на заявителя. Държавите членки гарантират, че в такива случаи физическото присъствие на заявителя може да се изисква само в отделни случаи когато са налице основания за съмнение за нарушение на правилата, посочени в параграф 3, буква а). Държавите членки гарантират, че въпреки това всички други етапи на процедурата могат да бъдат извършени онлайн.

Член 13з

Образци за онлайн учредяването на дружества

1.  Държавите членки осигуряват достъп до образците за видовете дружества, изброени в приложение ІІА, чрез порталите за регистрация или уебсайтовете, които са достъпни чрез единната цифрова платформа. Държавите членки могат също така да осигурят онлайн образци за учредяването на други видове дружества ▌.

2.  Държавите членки гарантират, че образците, посочени параграф 1, от настоящия член могат да се използват от заявителите като част от процедурата за онлайн учредяване, посочена в член 13ж. Когато образците се използват от заявителите в съответствие с правилата, посочени в член 13ж, параграф 4, буква а), ▌ се счита, че е изпълнено предвиденото в член 10 изискване за съставяне и заверка на учредителния акт и устава в надлежна правна форма, когато не е предвиден предварителен административен или съдебен контрол.

Настоящата директива не засяга предвидени в националното право изисквания за определена правна форма за съставянето на учредителния акт, при условие че е възможно онлайн учредяването, посочено в член 13ж.

3.  Държавите членки предоставят образците най-малкото на официален език на Съюза, който в голяма степен се разбира от възможно най-широк кръг трансгранични потребители. Наличието на образци на езици, различни от официалния език или езици на съответната държава членка, е само с информационна цел, освен ако тази държава членка не реши, че е възможно да се учреди дружество и чрез използването на образци на тези други езици.

4.  Съдържанието на образците се урежда от националното право.

Член 13и

Управители и директори, лишени от права

1.  ▌Държавите членки гарантират, че са въвели правила относно лишаването от права на управителите и директорите. Тези правила предвиждат, inter alia, възможността да се вземе предвид всяко текущо лишаване от права или информация, която е от значение за лишаване от права в друга държава членка. За целите на настоящия член понятието „управител или директор“ включва най-малко лицата, посочени в член 14, буква г), подточка i).

2.  Държавите членки могат да изискват лицата, които кандидатстват за позицията на управители или директори да декларират дали са им известни обстоятелства от какъвто и да било характер, които биха могли да доведат до лишаване от права в съответната държава членка.

Държавите членки могат да откажат назначаването на дадено лице за управител или директор на дружество, ако към този момент лицето е лишено от правото да заема длъжността управител или директор в друга държава членка.

3.  Държавите членки гарантират, че са в състояние да отговорят на искане от друга държава членка за информация от значение за лишаването от права на управители и директори съгласно правото на запитаната държава членка.

4.   За да отговорят на искането, посочено в параграф 3 от настоящия член, държавите членки предприемат най-малко необходимите мерки, за да гарантират, че са в състояние да предоставят незабавно информация за това дали дадено лице е лишено от права или е вписано в някой от техните регистри, съдържащ информация от значение за лишаването от права на управители и директори, чрез системата, посочена в член 22. Държавите членки могат също така да обменят допълнителна информация, например относно срока и основанията за лишаване от права. Посоченият обмен на информация се урежда от националното право.

5.  Комисията приема подробни правила и технически подробности за обмена на информацията, посочена в параграф 4 от настоящия член чрез акта за изпълнение, посочен в член 24.

6.   Параграфи 1 – 5 от настоящия член се прилагат mutatis mutandis, когато дружество подава в регистъра, посочен в член 16, информация относно назначаването на нов управител или директор.

7.  Личните данни на лицата, посочени в настоящия член, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и националното право, за да се даде възможност на органа или на лицето или организацията, оправомощени съгласно националното право, да оценяват необходимата информация, свързана с лишаването от права на дадено лице да заема длъжността управител или директор с цел предотвратяване на измами и други злоупотреби и гарантиране на защита за всички лица, които влизат във взаимоотношения с дружествата или клоновете.

Държавите членки гарантират, че регистрите, посочени в член 16, и органите или лицата или организациите, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с онлайн процедурите, не съхраняват личните данни, предавани за целите на настоящия член, за по-дълъг от необходимия срок, и във всеки случай не ги съхраняват за срок, по-дълъг от срока, през който се съхраняват личните данни, необходими за учредяването на дружество, регистрация на клон или подаването на документи и информация от дружество или клон.

Член 13й

Онлайн подаване на документи и информация за дружествата

1.  Държавите членки гарантират, че ▌документите и информацията, посочени в член 14, както и данни за всяка промяна в тях могат да бъдат подадени онлайн в регистъра в срока, определен в правото на държавата членка, в която е ▌регистрирано дружеството. Държавите членки гарантират, че това може да бъде извършено изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите ▌да се явяват лично пред орган, ▌или пред лице или организация, оправомощени от националното право да извършват действия, свързани с подаването на документи и информация онлайн, при спазване на разпоредбите на член 13б, параграф 4 и, когато е приложимо, на член 13ж, параграф 8.

2.  Държавите членки гарантират, че произходът и целостта на документите, подадени онлайн, могат да се проверят по електронен път.

3.  Държавите членки могат да изискват някои или всички дружества да подават онлайн някои или всички документи и информация, посочени в параграф 1.

4.  Член 13ж, параграфи 2 5 се прилагат mutatis mutandis по отношение на онлайн подаването на документи и информация.

5.  Държавите членки могат да продължат да допускат подаването на документи и информация във форми, различни от посочените в параграф 1, включително чрез електронен или хартиен носител, от дружества, от нотариуси или от други лица или органи, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с подаването на документи и информация в такива форми.“

"

6)  Член 16 се заменя със следното:"

„Член 16

Оповестяване в регистъра

1.  Във всяка държава членка се образува дело в централен, търговски или дружествен регистър („регистърът“) за всяко дружество, регистрирано там.

Държавите членки гарантират, че дружествата имат европейски единен идентификационен код (ЕЕИК), посочен в точка 8 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/88 на Комисията(12), който дава възможност за недвусмисленото им идентифициране при обмена на съобщения между регистрите, извършван чрез системата за взаимно свързване на регистрите, създадена в съответствие с член 22 („система за взаимно свързване на регистрите“). Този единен идентификационен код се състои най-малкото от елементи, които позволяват да се установи държавата членка на регистъра, първоначалният национален регистър и номерът на дружеството в този регистър, и доколкото е целесъобразно — други характеристики, с цел избягване на грешки при идентифицирането.

2.  Всички документи и информация, които подлежат на оповестяване в съответствие с член 14, се съхраняват в делото, посочено в параграф 1 от настоящия член, или се вписват директно в регистъра, а предметът на вписванията в регистъра се отбелязва в делото.

Всички документи и информация, посочени в член 14, независимо от носителя, на който са подадени, се съхраняват в делото в регистъра или се въвеждат директно в него в електронна форма. Държавите членки гарантират, че регистърът във възможно най-кратки срокове преобразува в електронна форма всички документи и информация, които са подадени на хартиен носител.

Държавите членки гарантират, че регистърът преобразува в електронна форма документите и информацията, посочени в член 14 и подадени на хартиен носител преди 31 декември 2006 г., ако е получено заявление за оповестяване по електронен път.

3.  Държавите членки гарантират, че оповестяването на документите и информацията, посочени в член 14, се извършва чрез осигуряване на публичен достъп до тях в регистъра. Наред с това, държавите членки могат да изискват някои или всички документи и информация да се публикуват в определен за тази цел официален вестник или чрез също толкова ефективни средства. Тези средства включват най-малко използването на система, чрез която публикуваните документи или информация могат да бъдат достъпни в хронологичен ред на централна електронна платформа. В такива случаи, регистърът осигурява изпращането по електронен път на документите и информацията от регистъра до официалния вестник или до централната електронна платформа.

4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да се избегне несъответствия между съдържанието на регистъра и на делото.

Държавите членки, които изискват публикуване на документи и информация в официален вестник или на централна електронна платформа, предприемат необходимите мерки, за да избегнат несъответствия между оповестеното в съответствие с параграф 3 и публикуваното в държавния вестник или на платформата.

В случай на несъответствия по настоящия член документите и информацията, достъпни в регистъра, имат предимство.

5.  Дружеството може да противопостави документите и информацията, посочени в член 14, на трети лица само след оповестяването им по реда на параграф 3 на настоящия член, освен ако не успее да докаже, че те са били известни на третите лица.

Въпреки това, по отношение на сделки, извършени преди 16-ия ден след оповестяването, документите и информацията не могат да се противопоставят на трети лица, които успеят да докажат, че им е било невъзможно да узнаят за тях.

Третите лица винаги могат да се позовават на всички документи и информация, по отношение на които все още не са извършени формалностите по оповестяването, освен ако липсата на оповестяване не е пречка за пораждането на последиците, целени с тези документи или информация.

6.  Държавите членки гарантират, че всички документи и информация ▌, подадени в рамките на учредяването на дружество, ▌регистрацията на клон или ▌подаването на документи или информация от дружество или клон, се съхраняват от регистрите в машинночитаем и позволяващ търсене формат или под формата на структурирани данни.“

"

7)  Вмъква се следният член:"

„Член 16а

Достъп до оповестена информация

1.  Държавите членки гарантират, че въз основа на подадено до регистъра искане могат да бъдат получени копия от всички или част от документите и информацията, посочени в член 14, като искането може да се подаде на хартиен носител или по електронен път.

Държавите членки могат обаче да решат, че определени видове или части от документи и информация, които са били подадени на хартиен носител на или преди 31 декември 2006 г., не могат да бъдат получени по електронен път, ако между датата на подаването им и датата на подаване на искането е изтекъл определен срок. Този срок не може да бъде по-кратък от 10 години.

2.  Таксата за получаване на копие от всички или част от документите и информацията, посочени в член 14, независимо дали на хартиен носител или по електронен път, не надхвърля размера на административните разходи за тази услуга, включително разходите за разработване и поддръжка на регистрите.

3.  Предоставените на заявителя електронни копия и копия на хартиен носител се заверяват с „вярно с оригинала“, освен ако заявителят не се откаже от тази заверка.

4.  Държавите членки гарантират, че автентичността на предоставяните от регистъра електронни копия и извлечения от документи и информация, е удостоверена чрез удостоверителни услуги, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014, с цел да се гарантира, че електронните копия или извлечения са предоставени от регистъра и че съдържанието им е вярно копие на документа, съхраняван от регистъра, или че съответства на информацията, съдържаща се в него.“

"

8)  В член 17 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки гарантират осигуряването на актуална информация, с която се поясняват разпоредбите на националното право, съгласно които трети лица могат да се позовават на информацията и всеки от видовете документи, посочени в член 14, в съответствие с член 16, параграфи 3, 4 и 5.“

"

9)  Член 18 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:"

„1. Публичен достъп до електронни копия на документите и информацията, посочени в член 14, се осигурява и чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Държавите членки могат също така да предоставят достъп до документи и информация, посочени в член 14, отнасящи се за видове дружества, различни от изброените в приложение II.“

"

б)  в параграф 3 буква а) се заменя със следното:"

„а) документите и информацията по член 14, включително за видовете дружества, различни от изброените в приложение II, когато държавите членки са предоставили достъп до тези документи;“

"

10)  Член 19 се заменя със следното:"

„Член 19

Такси за достъп до документи и информация

1.  Таксите за получаване на документите и информацията по член 14 чрез системата за взаимно свързване на регистрите не надхвърлят размера на административните разходи за тази услуга, включително разходите за разработване и поддръжка на регистрите.

2.  Държавите членки гарантират, че чрез системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява безплатен достъп най-малко до следната информация и документи:

   а) фирма или фирми и правната форма на дружеството;
   б) седалището на дружеството и държавата членка, в която е регистрирано;
   в) регистрационния номер на дружеството и неговия ЕЕИК;
   г) данни за уебсайта на дружеството, ако тези данни са вписани в националния регистър;
   д) състоянието на дружеството, например когато е закрито, заличено от регистъра, ликвидирано или прекратено, икономически активно или неактивно съгласно определението в националното право, доколкото тази информация е вписана в националните регистри;
   е) предметът на дейност на дружеството, когато той е вписан в националния регистър;

   ж) данните на всички лица, които, в качеството си на орган или на членове на орган, към съответния момент са упълномощени от дружеството да го представляват в отношенията му с трети лица и в съдебни производства и информация относно това дали лицата, упълномощени да представляват дружеството, могат да действат поотделно или са задължени да действат заедно;
   з) информацията за всички клонове, които дружеството е открило в друга държава членка, включително фирмата, регистрационния номер, ЕЕИК и държавата членка, в която е регистриран клонът.

3.  Обменът на информация чрез системата за взаимно свързване на регистрите е безплатен за регистрите.

4.  Държавите членки могат да решат, че информацията, посочена в буква г) и е), се предоставя безплатно само на органите на други държави членки."

"

11)  Член 20, параграф 3 се заличава.

12)  Член 22 се изменя, както следва:

а)  към параграф 4 се добавя следната алинея:"

„Комисията може също да създава точки за достъп по избор до системата за взаимно свързване на регистрите. Тези точки за достъп представляват системи, които Комисията или други институции, органи, служби или агенции на Съюза са разработили и ползват за изпълнение на административните си функции или с оглед спазване на разпоредбите на правото на Съюза. Комисията без забавяне уведомява държавите членки за създаване на такива точки за достъп и за съществените промени, свързани с тяхната работа.“

"

б)  параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Достъпът до информацията от системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява чрез портала и чрез точките за достъп по избор, създадени от държавите членки и Комисията.“

"

13)  Член 24 се изменя, както следва:

а)  буква г) се заменя със следното:"

„г) техническите спецификации, определящи методите за обмен на информация между регистъра на дружеството и регистъра на клона съгласно член 20, член 28а, параграфи 4 и 6 и членове 28в, 30а и 34;“

"

б)  буква д) се заменя със следното:"

„д) подробният списък с данни, които се предават за целите на обмена на информация между регистрите съгласно членове 20, 28a, 28в, 30a, 34 и 130;“

"

в)  буква н) се заменя със следното:"

„н) процедурата и техническите изисквания за свързването на точките за достъп по избор към платформата съгласно член 22;“

"

г)  добавя се следната буква:"

„o) подробните правила и техническите подробности за обмена между регистрите на информацията, посочена в член 13и.“

"

д)  в края на члена се прибавя следната алинея:"

„Комисията приема актове за изпълнение съгласно букви г), д), н) и о) до ... [18 месеца след датата на влизане в сила].

"

14)  в дял I, глава ІІІ, раздел 2 заглавието се заменя със следното:"

„Правила за регистрация и оповестяване, приложими по отношение на клонове на дружества от други държави членки“;

"

15)  в дял I, глава III, раздел 2 се вмъкват следните членове:"

„Член 28а

Онлайн регистрация на клонове

1.  Държавите членки гарантират, че регистрацията в една държава членка на клон на дружество, уредено от правото на друга държава членка, може да се извършва изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите ▌да се явяват лично пред ▌орган или пред друго лице или организация, оправомощени съгласно националното право да извършват действия във връзка със заявлението за регистрация на клонове, при спазване на член 13б, параграф 4 и, mutatis mutandis, член 13ж, параграф 8.

2.  Държавите членки приемат подробни правила за онлайн регистрацията на клонове, включително правила относно документите и информацията, които се изисква да бъдат подадени до компетентния орган. С тези правила държавите членки осигуряват и възможност онлайн регистрацията да се извършва чрез подаване на информация или документи в електронна форма, включително електронни копия на документите и информацията, посочени в член 16а, параграф 4, или чрез използване на информацията или документите, подадени по-рано пред регистър.

3.  С правилата, посочени в параграф 2, се уреждат най-малко:

   а) процедурата за гарантиране, че заявителите разполагат с необходимата дееспособност и че имат правомощия да представляват дружеството;
   б) средствата за идентификация на лицето или лицата, регистриращи клона, или на техните представители;
   в) изискванията заявителите да използват удостоверителните услуги, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014.

4.  С правилата, посочени в параграф 2, могат да бъдат уредени също така процедури за:

   а) проверка на законосъобразността на предмета на дейност на клона;
   б) проверка на законосъобразността на фирмата на клона;
   в) проверка на законосъобразността на документите и информацията, подадени за целите на регистрацията на клона;
   г) определяне на функциите на нотариусите или други лица или органи, участващи в процеса на регистрация на клона съгласно приложимото национално право.

5.  При регистрация на клон на дружество, установено в друга държава членка, държавите членки могат да проверяват информацията за дружеството като използват системата за взаимно свързване на регистрите.

Държавите членки не обвързват онлайн регистрацията на клон с условие за получаване на лиценз или разрешение преди регистрацията на клона, освен когато това условие е абсолютно необходимо за упражняване на надлежния контрол върху определени дейности, предвиден в националното право.

6.  Държавите членки гарантират, че онлайн регистрацията на клон се извършва в срок от 10 работни дни, считано от изпълнението на всички формалности, включително получаването на всички изисквани документи и информация, в съответствие с националното право, от страна на органа или на ▌лицето или организацията, оправомощени съгласно националното право да извършват действия по регистрацията на клонове.

Когато не е възможно клонът да бъде регистриран в сроковете, посочени в настоящия параграф, държавите членки гарантират, че заявителят се уведомява за причините за забавянето.

7.  След регистрацията на клон на дружество, учредено съгласно правото на друга държава членка, регистърът на държавата членка, в която е регистриран клонът, уведомява за регистрацията на клона държавата членка, в която е регистрирано дружеството, чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Държавата членка, в която е регистрирано дружеството, потвърждава получаването на това уведомление и отбелязва незабавно информацията в своя регистър.

Член 28б

Онлайн подаване на документи и информация за клоновете

1.  Държавите членки гарантират, че документите и информацията, посочени в член 30, както и данни за всяка промяна в тях могат да бъдат подадени онлайн в срока, определен в правото на държавата членка, в която е установен клонът. Държавите членки гарантират, че това може да бъде извършено изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред орган или ▌пред лице или организация, оправомощени съгласно националното право да извършват действия, свързани с подаването на документи и информация онлайн, при спазване на разпоредбите на член 13б, параграф 4 и, mutatis mutandis, на член 13ж, параграф 8.

2.  Член 28а, параграфи 2 5 се прилагат mutatis mutandis по отношение на онлайн подаването документи и информация за клонове.

3.  Държавите членки могат да изискват някои или всички документи и информация, посочени в параграф 1, да бъдат подавани само онлайн.

Член 28в

Закриване на клонове

Държавите членки гарантират, че при получаване на документите и информацията, посочени в член 30, параграф 1, буква з), регистърът на държавата членка, в която е регистриран клон на дружество, информира за закриването на клона регистъра на държавата членка, в която е регистрирано дружеството, както и за заличаването от регистъра, като използва системата за взаимно свързване на регистрите. Регистърът на държавата членка на дружеството потвърждава получаването на това уведомление също чрез тази система и ▌отбелязва информацията без забавяне ▌.“;

"

16)  вмъква се следният член:"

„Член 30а

Промени в документите и информацията на дружеството

1.  Държавата членка, в която е регистрирано дружеството, уведомява без забавяне държавата членка, в която е регистриран клон на дружеството, като използва системата за взаимно свързване на регистрите, когато са подадени данни за промяна по отношение на някое от следните обстоятелства:

   а) фирмата на дружеството;
   б) седалището на дружеството;
   в) регистрационния номер на дружеството в регистъра;
   г) правната форма на дружеството;
   д) документите и информацията, посочени в член 14, букви г)–е).

При получаване на уведомлението по първа алинея от настоящия член, регистърът, в който е регистриран клона, потвърждава чрез системата за взаимно свързване на регистрите получаването на уведомлението и актуализира без забавяне документите и информацията, посочени в член 30, параграф 1.“

"

17)  в член 31 се добавя следната алинея:"

„Държавите членки могат да предвидят, че задължителното оповестяване на счетоводни документи съгласно член 30, параграф 1, буква ж) може да се счита за изпълнено с извършването на оповестяването съгласно член 14, буква е) в регистъра на държавата членка, в която дружеството е регистрирано.“

"

18)  Член 43 се заличава;

19)  Член 161 се заменя със следното:"

„Член 161

Защита на данните

Обработването на всички лични данни в контекста на настоящата директива се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.“

"

20)  Вмъква се следният член:"

„Член 162а

Изменения на приложенията

Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всички промени на видовете дружества с ограничена отговорност, предвидени в националното им право, които могат да засегнат съдържанието на приложения І, ІІ и ІІА.

На Комисията се предоставя правомощието, когато бъде уведомена от държава членка съгласно първа алинея от настоящия член, да актуализира чрез делегирани актове в съответствие с член 163 списъците на видовете дружества, съдържащи се в приложения I, II и IIA, в съответствие с информацията, посочена в първа алинея от настоящия член.“;

"

21)  Член 163 се заменя със следното:"

„Член 163

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 25, параграф 3 и член 162а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 25, параграф 3 и член 162а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 25, параграф 3 или член 162а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

"

22)  в приложение I, двадесет и седмо тире се заменя със следното:"

„– в Швеция:

publikt aktiebolag;“

"

23)  в приложение ІI, двадесет и седмо тире се заменя със следното:"

„– в Швеция:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag;“

"

24)  Вмъква се приложение IIa, съдържащо се в приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до ... [2 години след влизане в сила на настоящата директива за изменение]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

2.  Независимо от параграф 1 от настоящия член, държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, точка 5 от настоящата директива, по отношение на член 13и, и член 13й, параграф 2, и с член 1, точка 6 от настоящата директива, по отношение на член 16, параграф 6 от Директива (ЕС) 2017/1132, до ... [4 години след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].

3.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки, които срещат особени трудности при транспонирането на настоящата директива, имат право на удължаване до една година на предвидения в параграф 1 срок. Те посочват обективни причини за необходимостта от такова удължаване. Държавите членки уведомяват Комисията за намерението си да приложат такова удължаване до ... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].

4.  Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

5.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Докладване, преразглеждане и събиране на данни

1.  Не по-късно от ... [5 години след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение] или, когато някоя държава членка използва дерогацията, предвидена в член 2, параграф 3, не по-късно от... [6 години след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение] извършва оценка на разпоредбите, въведени с настоящата директива в Директива (ЕС) 2017/1132 и представя пред Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад с направените констатации, освен по отношение на разпоредбите, посочени в член 2, параграф 2, за които оценката и докладът се изготвят не по-късно от... [7 години след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].

Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на докладите, по-специално като предоставят данни за броя на онлайн регистрациите и свързаните с тях разходи.

2.  В доклада на Комисията се оценяват, inter alia, следните въпроси:

а)  ▌практическата възможност за изцяло онлайн регистрация на видовете дружества, различни от изброените в приложение IІА;

б)  ▌практическата възможност държавите членки да въведат образци за всички видове дружества с ограничена отговорност и необходимостта и практическата възможност да се въведе хармонизиран образец в целия Съюз, който да бъде използван от всички държави членки за видовете дружества, изброени в приложение IIA;

в)  практическия опит при прилагането на правилата за лишаване от права на управители и директори, посочени в член 13и;

г)  методите за онлайн подаване на документи и информация и за онлайн достъп, включително и използването на приложно-програмни интерфейси;

д)  необходимостта и практическата възможност да се осигури безплатен достъп до повече информация от предвидената в член 19, параграф 2, както и да се осигури безпрепятствен достъп до тази информация;

е)  необходимостта и практическата възможност за по-широко прилагане на принципа на еднократност.

3.  Докладът се придружава, ако е целесъобразно, от предложения за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132.

4.  С оглед извършването на надеждна оценка на разпоредбите, въведени с настоящата директива в Директива (ЕС) 2017/1132, държавите членки събират данни за начина, по който онлайн учредяването функционира на практика. Обикновено тази информация следва да включва броя на онлайн учредяванията, броя на случаите, в които са използвани образци или в които се е изисквало физическо присъствие, и средната продължителност и разходи за онлайн учредяването. Те съобщават тази информация на Комисията два пъти, не по-късно от две години след датата на транспониране.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІА

ВИДОВЕ ДРУЖЕСТВА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 13, 13е, 13з и 162а

—  в Белгия:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

—  в България:

дружество с ограничена отговорност

еднолично дружество с ограничена отговорност

—  в Чешката република:

společnost s ručením omezeným;

—  в Дания:

Anpartsselskab;

—  в Германия:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

—  в Естония:

osaühing;

—  в Ирландия:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

—  в Гърция:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

—  в Испания:

sociedad de responsabilidad limitada;

—  във Франция:

société à responsabilité limitée,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

société par actions simplifiée,

société par actions simplifiée unipersonnelle;

—  в Хърватия:

društvo s ograničenom odgovornošću,

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću;

—  в Италия:

società a responsabilità limitata,

società a responsabilità limitata semplificata;

—  в Кипър:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση;

—  в Латвия:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

—  в Литва:

uždaroji akcinė bendrovė;

—  в Люксембург:

société à responsabilité limitée;

—  в Унгария:

korlátolt felelősségű társaság;

—  в Малта:

private limited liability company/kumpannija privata;

—  в Нидерландия:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

—  в Австрия:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

—  в Полша:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

—  в Португалия:

sociedade por quotas;

—  в Румъния:

societate cu răspundere limitată;

—  в Словения:

družba z omejeno odgovornostjo;

—  в Словакия:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

—  във Финландия:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag;

—  в Швеция:

privat aktiebolag;

—  в Обединеното кралство:

private limited by shares or guarantee. ”

(1)ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 24.
(2) Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г.
(3)Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).
(4) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(5) Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 1).
(6)
(7)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(8)Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(9) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(10)Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(11)OВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/884 на Комисията от 8 юни 2015 г. за установяване на техническите спецификации и процедури, необходими за Системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 144, 10.6.2015 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 29 април 2019 г.Правна информация