Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0114(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0002/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0002/2019

Díospóireachtaí :

PV 17/04/2019 - 22
CRE 17/04/2019 - 22

Vótaí :

PV 17/01/2019 - 10.6
PV 18/04/2019 - 10.9
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0429

Téacsanna atá glactha
PDF 416kWORD 150k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Comhshónna, cumaisc agus deighiltí trasteorann ***I
P8_TA-PROV(2019)0429A8-0002/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 maidir le comhshónna, cumaisc agus deighiltí trasteorann (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0241),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 50(1) agus (2), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0167/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 27 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus do na tuairimí ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0002/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 62, 15.2.2019, lch. 24.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 maidir le comhshónna, cumaisc agus deighiltí trasteorann(1)
P8_TC1-COD(2018)0114

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 50(1) agus (2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Le Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4) rialaítear comhshónna trasteorann de chuideachtaí faoi dhliteanas teoranta. Maidir le feidhmiú an Mhargaidh Aonair is cloch mhíle shuntasach do chuideachtaí agus do ghnólachtaí na rialacha seo toisc go gcumasaítear iad an tsaoirse bhunaíochta a fheidhmiú. De thoradh meastóireachta ar na rialacha sin, áfach, léirítear gur gá modhnuithe a dhéanamh ar na rialacha cumaisc trasteorann. Anuas air sin, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le rialacha lena rialaítear comhshónna agus deighiltí trasteorann, ós rud é nach bhforáiltear le Treoir (AE) 2017/1132 ach do dheighiltí intíre cuideachtaí poiblí faoi dhliteanas teoranta.

(2)  Tá an tsaoirse bhunaíochta ar cheann de bhunphrionsabail dhlí an Aontais. Faoin dara mír d’Airteagal 49 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), arna léamh i gcomhar le hAirteagal 54 CFAE, áirítear inter alia sa tsaoirse bhunaíochta do chuideachtaí agus do ghnólachtaí an ceart chun cuideachtaí nó gnólachtaí den chineál sin a fhoirmiú nó a bhainistiú faoi na coinníollacha a leagtar síos i reachtaíocht Bhallstát na bunaíochta. Tá sé léirmhínithe ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh go gcumhdaítear leis sin an ceart atá ag cuideachta nó gnólacht a cruthaíodh i gcomhréir le dlí Ballstáit í féin nó é féin a chomhshó ina cuideachta nó ina ghnólacht faoi rialú dlí Ballstáit eile, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos le reachtaíocht an Bhallstáit eile sin agus, go háirithe, go sásófar an tástáil atá glactha ag an mBallstát sin chun an nasc idir cuideachta nó gnólacht agus a dlíchóras nó a dhlíchóras náisiúnta a chinneadh.

(3)  In éagmais chomhchuibhiú dhlí an Aontais, tagann an sainmhíniú ar an nascfhachtóir lena gcinntear an dlí is infheidhme maidir le cuideachta nó gnólacht, i gcomhréir le hAirteagal 54 CFAE, faoi inniúlacht gach Ballstáit chun an sainmhíniú ▌ a dhéanamh. Le hAirteagal 54 CFAE, cuirtear nascfhachtóirí na hoifige cláraithe, an riaracháin lárnaigh agus phríomháit ghnó na cuideachta nó an ghnólachta ar bhonn cothrom. Dá bharr sin, mar a shoiléirítear sa chásdlí, ▌toisc nach n-aistrítear ach an oifig chláraithe (agus ní an riarachán lárnach ná an phríomháit ghnó), ní eisiatar ar an gcaoi sin infheidhmeacht na saoirse bunaíochta faoi Airteagal 49 CFAE. ▌

(4)  Leis na forbairtí sin sa chásdlí, tá deiseanna nua curtha ar fáil do chuideachtaí ▌ sa Mhargadh Aonair chun fás eacnamaíoch, iomaíocht éifeachtach agus táirgiúlacht a chothú. San am céanna, ní mór an cuspóir maidir le Margadh Aonair gan teorainneacha inmheánacha a bheith ann do chuideachtaí a thabhairt i gcomhréir le cuspóirí eile an chomhtháthaithe Eorpaigh amhail cosaint shóisialta mar a leagtar amach in Airteagal 3 CAE agus in Airteagal 9 CFAE mar aon le hidirphlé sóisialta a chur chun cinn mar a leagtar amach in Airteagal 151 agus Airteagal 152 CFAE). An ceart atá ag cuideachtaí comhshó, cumasc agus deighilt trasna teorannacha, ba cheart go mbeadh sé i dteannta agus i gcothromaíocht chuí leis an gcosaint d’fhostaithe, do chreidiúnaithe agus do chomhaltaí.

(5)  Is é a thagann as an easpa creata dhlíthiúil maidir le comhshónna agus deighiltí trasteorann ná ilroinnt dhlíthiúil agus éiginnteacht dhlíthiúil agus, ar an gcaoi sin, bacainní ar fheidhmiú na saoirse bunaíochta. Tagann as freisin nach dtugtar an chosaint is fearr d’fhostaithe, creidiúnaithe agus comhaltaí mionlaigh laistigh den Mhargadh Aonair.

(6)  Tá sé iarrtha ag Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún rialacha comhchuibhithe a ghlacadh maidir le comhshónna agus deighiltí trasteorann. Leis an creat dlíthiúil comhchuibhithe, rannchuideofaí tuilleadh leis na srianta atá leis an tsaoirse bhunaíochta a bhaint agus, san am céanna, sholáthrófaí cosaint ▌leormhaith do gheallsealbhóirí amhail fostaithe, creidiúnaithe agus comhaltaí.

(7)  Ba cheart go mbeadh an Treoir seo gan dochar do na cumhachtaí atá ag na Ballstáit cosaint neartaithe a sholáthar d’fhostaithe, i gcomhréir leis an acquis sóisialta atá ann cheana.

(8)  Is éard atá i gceist le comhshó trasteorann a dhéanamh an fhoirm dhlíthiúil a athrú do chuideachta gan a pearsantacht dhlítheanach a chailleadh. Mar sin féin, níor cheart ▌ gurbh é an toradh a bheadh ar chomhshó trasteorann ná ar chumasc nó deighilt trasteorann go dtiocfaí timpeall ar na ceanglais maidir le corprú sa Bhallstát ▌ ina mbeidh an chuideachta le clárú tar éis na hoibríochta. Ba cheart do chuideachta na coinníollacha sin, lena n-áirítear na ceanglais an cheannoifig a bheith sa Bhallstát cinn scríbe agus iad sin maidir le stiúrthóirí a dhícháiliú, a urramú go hiomlán. Mar sin féin, i gcás comhshónna trasteorann, ní fhéadfaidh cur i bhfeidhm na gcoinníollacha sin ag an mBallstát cinn scríbe difear a dhéanamh do leanúnachas phearsantacht dhlíthiúil na cuideachta comhshóite. ▌

(9)  Níor cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo maidir le cuideachtaí atá faoi leachtú i gcás ina bhfuil tús curtha le dáileadh sócmhainní. Ina theannta sin, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh freisin cuideachtaí atá faoi réir imeachtaí leachtaithe eile a eisiamh. Ba cheart freisin go mbeadh na Ballstáit in ann gan an Treoir seo a chur i bhfeidhm maidir le cuideachtaí atá faoi réir imeachtaí dócmhainneachta, nó maidir le creataí coisctheacha um athstruchtúrú mar a shainítear faoin dlí náisiúnta, gan beann ar cibé acu na himeachtaí sin a bheith ina gcuid de chreat náisiúnta dócmhainneachta nó iad a bheith á rialú lasmuigh de, agus maidir le cuideachtaí atá faoi réir bearta coiscthe géarchéime de réir bhrí Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5).

Ba cheart an Treoir seo a bheith gan dochar don Treoir maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, an dara deis agus bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta athstruchtúraithe, dócmhainneachta agus urscaoilte a fheabhsú.

(10)   I ngeall ar a chasta atá comhshónna, cumaisc agus deighiltí trasteorann (dá ngairtear oibríochtaí trasteorann anseo feasta) agus an iliomad leasanna atá i gceist, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le grinnscrúdú ar dhlíthiúlacht na hoibríochta trasteorann sula ngabhfaidh éifeacht léi, chun deimhneacht dhlíthiúil a chruthú. Chuige sin, ▌ ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát ▌ lena mbaineann a áirithiú go ndéanfar cinneadh maidir le hoibríocht trasteorann a fhormheas ar chaoi chothrom, oibiachtúil agus neamh-idirdhealaitheach ar bhonn na ngnéithe ábhartha uile a cheanglaítear leis an dlí náisiúnta agus le dlí AE.

(11)   Le gur féidir leasanna dlisteanacha na ngeallsealbhóirí uile a chur san áireamh sa nós imeachta lena rialaítear oibríocht trasteorann, ba cheart don chuideachta dréacht-téarmaí na hoibríochta atá beartaithe, ina mbeidh an fhaisnéis is tábhachtaí ina leith, a tharraingt suas agus a nochtadh. Ba cheart don chomhlacht riaracháin nó bainistíochta, i gcás ina bhforáiltear dó faoin dlí náisiúnta agus/nó i gcomhréir le cleachtas náisiúnta, ionadaí na bhfostaithe ar leibhéal an bhoird a áireamh sa chinneadh maidir le dréacht-téarmaí oibríochta trasteorann. Ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin an fhoirm dhlíthiúil atá beartaithe don chuideachta nó do na chuideachtaí, an ionstraim chomhdhéanaimh, i gcás inarb infheidhme, na stádais, an tráthchlár táscach atá molta don oibríocht agus mionsonraí na gcoimircí a chuirfear ar fáil do chomhaltaí agus do creidiúnaithe. Ba cheart fógra a nochtadh sa chlár gnó lena gcuirfí in iúl do na comhaltaí, do na creidiúnaithe agus d’ionadaithe fhostaithe na cuideachta, nó, i gcás nach ann do na hionadaithe sin, do na fostaithe iad féin, go bhféadfaidh siad barúlacha a chur isteach i ndáil leis an oibríocht atá beartaithe. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh freisin go nochtfar an tuarascáil ó shaineolaí neamhspleách.

(12)  Chun faisnéis a chur ar fáil dá comhaltaí agus dá fostaithe, ba cheart don chuideachta a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh aici tuarascáil a ullmhú dóibh. Leis an tuarascáil, ba cheart gnéithe dlíthiúla agus eacnamaíocha na hoibríochta trasteorann atá beartaithe agus na himpleachtaí a bheidh aici d’fhostaithe a mhíniú agus bunús a thabhairt leo. Go háirithe, ba cheart míniú a thabhairt sa tuarascáil ar impleachtaí na hoibríochta trasteorann maidir le gnó na cuideachta sa todhchaí, lena n-áiritear gnó a fochuideachtaí. Maidir leis na comhaltaí, ba cheart, go háirithe, go n-áireofaí sa tuarascáil leigheasanna a d’fhéadfadh a bheith ar fáil dóibh, go háirithe faisnéis faoina gceart imeachta. Maidir leis na fostaithe, ba cheart míniú a thabhairt sa tuarascáil freisin, go háirithe, ar impleachtaí na hoibríochta trasteorann atá beartaithe maidir le staid na fostaíochta.Go háirithe, ba cheart míniú a thabhairt inti i dtaobh an dtiocfadh aon athrú ábhartha ar na coinníollacha fostaíochta a leagtar síos leis an dlí, le comhaontuithe comhchoiteanna agus le comhaontuithe cuideachtaí trasnáisiúnta, agus ar shuíomhanna áiteanna gnó na gcuideachtaí, amhail suíomh na ceannoifige, mar aon le faisnéis faoin gcomhlacht bainistíochta agus, i gcás inarb infheidhme, faoin bhfoireann, trealamh, áitreabh agus sócmhainní a bheith ann roimh an oibríocht trasteorann agus ina diaidh agus faoi na hathruithe is dócha a thiocfaidh ar eagrú na hoibre, an pá, áit post sonrach agus na hiarmhairtí a bhfuiltear ag súil leo do na fostaithe atá sna poist sin, mar aon leis an idirphlé sóisialta ar leibhéal na cuideachta lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, ionadaí na bhfostaithe ar leibhéal an bhoird. Ba cheart míniú a thabhairt inti ar conas a dhéanfadh na hathruithe sin difear d’aon fhochuideachtaí de chuid na cuideachta. Ba cheart, áfach, nach mbeadh feidhm ag an gceanglas sin i gcás nach mbeidh in orgán riaracháin na cuideachta ach fostaithe na cuideachta. Anuas air sin, chun an chosaint a thugtar d’fhostaithe a fheabhsú, ba cheart go mbeadh na fostaithe nó a n-ionadaithe in ann a dtuairim ar an tuarascáil a thabhairt, agus na himpleachtaí dóibh féin a bheidh ag an oibríocht trasteorann á leagan amach acu. Ba cheart soláthar na tuarascála agus an fhéidearthacht tuairim a thabhairt a bheith gan dochar don fhaisnéis is infheidhme agus d’imeachtaí comhairliúcháin a thionscnófar ar an leibhéal náisiúnta lena n-áirítear iad sin a tharla tar éis chur chun feidhme Threoir 2002/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6), nó Threoir 2009/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7). Ba cheart an tuarascáil nó na tuarascálacha, i gcás ina mbunófar ar leithligh iad, a bheithar fáil do na comhaltaí agus d’ionadaithe fhostaithe na cuideachta a dhéanfaidh an comhshó trasteorann nó, i gcás nach mbeidh ionadaithe dá leithéid ann, do na fostaithe féin.

(13)  Ba cheart saineolaí atá neamhspleách ar an gcuideachta scrúdú a dhéanamh ar dhréacht-téarmaí na hoibríochta trasteorann, ar an tairiscint cúitimh airgid a rinne an gcuideachta do na comhaltaí sin ar mian leo imeacht ón gcuideachta agus, i gcás inarb infheidhme, ar an gcóimheas malartaithe scaireanna lena n-áirítear méid íocaíochta comhlántaí airgid a d’fhéadfadh a áireamh sna dréacht-téarmaí. Maidir le neamhspleáchas an tsaineolaí, ba cheart do na Ballstáit na prionsabail a leagtar síos in Airteagal 22 agus in Airteagal 22b de Threoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8) a chur san áireamh.

(14)  Ba cheart an fhaisnéis a nochtfaidh an chuideachta a bheith cuimsitheach agus ba cheart geallsealbhóirí a bheith in ann measúnú a dhéanamh ar impleachtaí na hoibríochta trasteorann atá beartaithe. Níor cheart, áfach, go mbeadh oibleagáid ar chuideachtaí faisnéis rúnda a nochtadh, ar faisnéis í a ndéanfadh a nochtadh dochar dá seasamh gnó i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó le dlí an Aontais. Níor cheart an rúndachta sin an bonn a bhaint ó cheanglais eile faoin Treoir seo.

(15)  Ar bhonn na ndréacht-téarmaí ▌ agus na dtuarascálacha, ba cheart do chomhaltaí na cuideachta nó na gcuideachtaí cinneadh a dhéanamh maidir leis na dréacht-téarmaí sin a fhormheas nó gan iad a fhormheas agus na leasuithe is gá a dhéanamh ar na hionstraimí comhdhéanaimh, lena n-áirítear na reachtanna. Tá sé tábhachtach go mbeidh an tromlach a cheanglófar le haghaidh an vóta sin ard go leor chun a áirithiú go mbeidh an cinneadh ▌ bunaithe ar thromlach láidir. Ina theannta sin, ba cheart an ceart a bheith ag comhaltaí vóta a chaitheamh maidir le haon cheann de na socruithe a bhaineann le rannpháirtíocht fostaithe, i gcás ina gcoimeádfaidh siad an ceart sin chucu féin ag an gcruinniú ginearálta.

(16)  Mar thoradh ar oibríocht trasteorann, is minic a bhíonn comhaltaí i staid ina dtiocfadh athrú ar a gcearta, ar an ábhar go ndéanfaí comhaltaí díobh i gcuideachta atá á rialú le dlí Ballstáit nach é an dlí é is infheidhme maidir leis an gcuideachta roimh an oibríocht. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstát, ar a laghad, an ceart a thairiscint imeacht ón gcuideachta agus cúiteamh airgid a fháil as a scaireanna, cúiteamh atá coibhéiseach le luach na scaireanna atá ina seilbh ag comhaltaí a bhfuil cearta vótála acu agus a chaith vóta in éadan fhormheas na ndréacht-téarmaí. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh, áfach, an ceart sin a thairiscint do chomhaltaí freisin, mar shampla do chomhaltaí a bhfuil scaireanna ina seilbh acu ach nach bhfuil cearta vótála acu nó do chomhaltaí, mar thoradh ar deighilt trasteorann, a gheobhadh scaireanna sa chuideachta i gcionmhaireachtaí atá éagsúil lena raibh ina seilbh acu roimh an oibríocht nó do chomhaltaí nach raibh aon athrú ina leith tagtha ar an dlí is infheidhme ach ar ina leith ar tháinig athrú ar chearta áirithe mar gheall ar an oibríocht. Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear do rialacha náisiúnta maidir le bailíocht conarthaí le haghaidh scaireanna a dhíol agus a aistriú i gcuideachtaí ná do cheanglais speisialta maidir le foirm dhlíthiúil. Mar shampla, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann gníomhas nótaire nó deimhniú sínithe a éileamh.

(17)  Ba cheart go mbeadh cuideachtaí in ann, a mhéid is féidir, meastachán a dhéanamh ar na costais a bhaineann leis an oibríocht. Ba cheart ceanglas a bheith ar chomhaltaí a dhearbhú don chuideachta an bhfuil siad ag feidhmiú a gcirt chun a gcuid scaireanna a dhiúscairt. Ba cheart an méid sin a bheith gan dochar d’aon ceanglais fhoirmiúla arna gcur ar bun leis an dlí náisiúnta. D’fhéadfaí a cheangal ar chomhaltaí freisin a léiriú, i dteannta leis an dearbhú nó laistigh de theorainn ama shonrach, an bhfuil sé beartaithe acu agóid a dhéanamh i gcoinne an chúitimh airgid atá á thairiscint agus cúiteamh airgid breise a éileamh.

(18)  Ba cheart ríomh na tairsceana cúitimh airgid a bheith bunaithe ar mhodhanna luachála a nglactar go ginearálta leo. Ba cheart an ceart a bheith ag comhaltaí agóid a dhéanamh i gcoinne an ríomha agus leordhóthanacht an chúitimh airgid a cheistiú os comhair údarás inniúil riaracháin nó breithiúnach nó os comhair comhlacht a bhfuil sainordú aige faoin dlí náisiúnta lena n-áirítear binsí eadrána. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann foráil a dhéanamh go mbeidh comhaltaí a bhfuil an ceart na scaireanna a dhiúscairt feidhmithe acu i dteideal a bheith rannpháirteach sna himeachtaí agus ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann teorannacha ama chun déanamh amhlaidh a bhunú sa dlí náisiúnta.

(19)  I gcás cumaisc nó deighilt trasteorann, maidir le comhaltaí nach raibh ceart imeachta acu nó nár fheidhmigh an ceart sin, ba cheart go mbeadh ceart acu agóid a dhéanamh i gcoinne an chóimheasa mhalartaithe scaireanna. Agus measúnú á dhéanamh aige ar leormhaitheas an chóimheasa mhalartaithe scaireanna, ba cheart don údarás inniúil riaracháin nó breithiúnach nó comhlacht a bhfuil sainordú aige faoin dlí náisiúnta aird a thabhairt freisin ar mhéid aon íocaíochta comhlántaí airgid a d’fhéadfadh a bheith sna dréacht-téarmaí.

(20)   ▌ Ina theannta sin, chun na creidiúnaithe sin a chosaint ón riosca maidir le dócmhainneacht na cuideachta a thiocfaidh as oibríocht trasteorann, ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit a cheangal ar an gcuideachta ar na cuideachtaí dearbhú sócmhainneachta a dhéanamh á rá nach eol dóibh aon chúis nach mbeadh an chuideachta nó na cuideachtaí a thiocfaidh as an oibríocht trasteorann in ann a ndliteanais a chomhlíonadh. Sna himthosca sin, ba cheart na Ballstát a bheith in ann comhaltaí an orgáin bainistíochta a chur faoi dhliteanas pearsanta as cruinneas an dearbhaithe sin. Ós rud é go bhfuil traidisiúin dhlíthiúla éagsúla sna Ballstáit i ndáil le dearbhuithe sócmhainneachta a úsáid agus na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann dá mbarr, ba cheart gur faoi na Ballstáit a bheadh sé iarmhairtí iomchuí a fhorchur i gcás dearbhuithe bréagacha nó míthreoracha a dhéanamh, lena n-áirítear smachtbhannaí agus dliteanais éifeachtacha comhréireacha i gcomhréir le dlí an Aontais.

(21)  Chun cosaint iomchuí do chreidiúnaithe a ráthú i gcásanna nach bhfuil siad sásta leis an gcosaint atá á tabhairt ag an gcuideachta i ndréacht-téarmaí agus i gcás go bhféadfadh sé nach bhfuil réiteach sásúil faighte acu laistigh den chuideachta, féadfaidh creidiúnaithe, a bhfuil fógra tugtha acu don chuideachta roimh ré, coimircí a iarraidh ar an údarás inniúil ▌ . Agus measúnú á dhéanamh aige ar na coimircí sin, ba cheart don údarás inniúil a chur san áireamh an bhfuil éileamh an chreidiúnaí i gcoinne na cuideachta ▌ nó tríú páirtí ▌ ar luach atá coibhéiseach ar a laghad leis an luach a bhí ann roimh an oibríocht trasteorann agus an bhfuil sé ar cháilíocht chreidmheasa atá i gcomhréir leis an gcáilíocht a bhí ann roimh an oibríocht trasteorann agus an bhféadfar an t-éileamh a dhéanamh sa dlínse chéanna ▌.

(22)  Ba cheart do na Ballstáit cosaint leormhaith a áirithiú do na creidiúnaithe sin, a chuaigh i mbun caidreamh leis an gcuideachta sula raibh sé poiblithe ag an gcuideachta go raibh sé ar intinn aici oibríocht trasteorann a dhéanamh. Sa bhreis ar na rialacha ginearálta a leagtar amach i Rialachán Ia na Bruiséile, ba cheart do na Ballstáit, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh don rogha a bheith ag na creidiúnaithe sin éileamh a chomhadú sna Ballstáit imeachta a feadh tréimhse dhá bhliain tar éis nochtadh dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann. Tar éis do na dréacht-téarmaí a bheith nochta, ba cheart go mbeadh creidiúnaithe in ann an t-athrú a d’fhéadfadh teacht ar dhlínse agus ar an dlí is infheidhme mar thoradh ar an oibríocht trasteorann a chur san áireamh. D’fhéadfadh sé freisin gur fostaithe gníomhacha agus iarfhostaithe a bhfuil cearta dílsithe pinsin gairme agus daoine a fhaigheann socair phinsin ghairme iad na creidiúnaithe cuideachta a bheidh le cosaint. Ina theannta sin, maidir leis an mbeart cosanta dhá bhliain atá beartaithe leis an treoir seo i ndáil leis an dlínse ar féidir feidhm a bheith aici maidir le creidiúnaithe a rinne a n-éilimh roimh dháta nochtadh dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann, beidh sé gan dochar don dlí náisiúnta lena gcinntear reacht na dtréimhsí maidir le héilimh.

(23)  Tá sé tábhachtach a áirithiú go dtabharfaí lánurraim do na cearta atá ag fostaithe go gcuirfí ar an eolas iad agus go rachfaí i gcomhairle leo i gcomhthéacs oibríochtaí trasteorann. Ba cheart faisnéis a thabhairt d’fhostaithe agus dul i gcomhairle leo i gcomhthéacs oibríochtaí trasteorann i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil a leagtar amach le Treoir 2002/14/CE, i gcás inarb infheidhme maidir le gnóthais ar leibhéal an Chomhphobail nó grúpaí gnóthas ar leibhéal an Chomhphobail, i gcomhréir le Treoir 2009/38/CE, agus Treoir 2001/23/CE ón gComhairle(9), i gcás ina measfar gurb ionann an cumasc trasteorann nó an deighilt trasteorann agus aistriú gnóthais de réir bhrí na Treorach sin. Ní dhéanann an Treoir seo difear do Threoir 2009/38/CE, do Threoir 98/59/CE ón gComhairle, agus do Threoir 2002/14/CE. Ós rud é, áfach, go leagtar síos sa Treoir seo nós imeachta comhchuibhithe d’oibríochtaí trasteorann, is iomchuí, go háirithe, an creat ama lena linn ar cheart an fhaisnéis a thabhairt d’fhostaithe agus dul i gcomhairle leo maidir leis an oibríocht trasteorann a shonrú.

(24)  Ba cheart go n-áireofaí ar ionadaithe na bhfostaithe dá bhforáiltear leis an dlí náisiúnta agus/nó i gcomhréir leis an gcleachtas náisiúnta, i gcás inarb infheidhme, comhlachtaí ábhartha arna mbunú i gcomhréir le dlí AE, más ann dóibh, amhail Comhairle Oibreacha Eorpacha arna bunú i gcomhréir le Treoir 2009/38/CE agus an comhlacht ionadaíoch arna bhunú i gcomhréir le Treoir 2001/86/CE ón gComhairle(10).

(25)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeadh ag ionadaithe na bhfostaithe, agus á bhfeidhmeanna á gcur i gcrích acu, cosaint agus ráthaíochtaí leormhaithe i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2002/14/CE chun iad a chumasú na cúraimí atá sannaithe orthu a chomhlíonadh go cuí.

(26)  Chun anailís a dhéanamh ar an tuarascáil, ba cheart don chuideachta a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh aici na hacmhainní is gá a thabhairt d’ionadaithe na bhfostaithe chun go mbeidh siad in ann na cearta a thagann as an Treoir seo a chur i bhfeidhm ar bhealach iomchuí.

(27)   Chun a áirithiú nach ndéanfar dochar míchuí do rannpháirtíocht fostaithe mar thoradh ar oibríocht trasteorann, i gcás ina mbeidh an chuideachta a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh aici tar éis córas rannpháirtíochta fostaithe ▌a chur chun feidhme, ba cheart oibleagáid a bheith ar an gcuideachta nó ar na cuideachtaí a thagann as an oibríocht trasteorann foirm dhlíthiúil a ghabháil lena gceadófar rannpháirtíocht a fheidhmiú, lena n-áirítear trí ionadaithe na bhfostaithe a bheith ar orgáin iomchuí bhainistíochta agus mhaoirseachta na cuideachta nó na gcuideachtaí. Thairis sin, i gcás den chineál sin, i gcás ina dtarlóidh caibidlíocht bona fide idir an chuideachta agus a cuid fostaithe, ba cheart í a dhéanamh ar bhonn an nós imeachta dá bhforáiltear i dTreoir 2001/86/CE, d’fhonn teacht ar chomhréiteach cairdiúil idir an ceart atá ag an gcuideachta oibríocht trasteorann a dhéanamh agus cearta rannpháirtíochta na bhfostaithe. Mar thoradh ar an gcaibidlíocht sin, ba cheart feidhm a bheith ag réiteach saincheaptha nó réiteach comhaontaithe nó, in éagmais comhaontaithe, ba cheart feidhm a bheith ag na rialacha caighdeánacha, mutatis mutandis, a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2001/86/CE. Chun an réiteach a comhaontaíodh nó cur i bhfeidhm na rialacha caighdeánacha sin a chosaint, ba cheart nach bhféadfadh an chuideachta deireadh a chur leis na cearta rannpháirtíochta trí chomhshó, cumasc nó deighilt intíre nó trasteorann a dhéanamh ina dhiaidh sin go ceann ceithre bliana.

(28)  Chun cosc a chur le teacht timpeall ar chearta rannpháirtíochta fostaithe trí bhíthin oibríocht trasteorann, ba cheart nach mbeadh an chuideachta nó na cuideachtaí a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh aici agus atá cláraithe sa Bhallstát ina ndéantar foráil maidir le cearta rannpháirtíochta fostaithe, ba cheart nach mbeadh an chuideachta sin in ann oibríocht trasteorann a dhéanamh gan dul i mbun caibidlíochta lena fostaithe nó lena n-ionadaithe má bhíonn meánlíon na bhfostaithe atá fostaithe ag an gcuideachta sin coibhéiseach le ceithre chúigiú den tairseach náisiúnta do rannpháirtíocht fostaithe.

(29)  Rannchuidíonn rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí uile, go háirithe fostaithe, le cur chuige fadtéarmach agus inbhuanaithe ag cuideachtaí ar fud an Mhargaidh Aonair. Maidir leis sin, tá ról tábhachtach ag cearta rannpháirtíochta fostaithe ar bhoird cuideachtaí a choimirciú agus a chur chun cinn, go háirithe nuair a aistreoidh siad nó a dhéanfaidh siad athstruchtúrú trasna teorannacha. Dá bhrí sin, tá cur i gcrích rathúil caibidlíochtaí maidir le cearta rannpháirtíochta i gcomhthéacs oibríochtaí buntábhachtach agus ba cheart í a spreagadh.

(30)   Chun sannadh iomchuí cúraimí idir na Ballstáit agus rialú ex ante éifeachtúil éifeachtach ar oibríochtaí trasteorann a áirithiú, ba cheart an chumhacht a bheith ag údaráis inniúla ▌ Bhallstáit na cuideachta nó na gcuideachtaí a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh acu réamh-chomhshó, réamhchumasc nó réamhdheighilt a eisiúint (dá dtagraítear anseo mar ‘dheimhniú réamhoibríochta’). Gan deimhniú den sórt sin, níor cheart go mbeadh údaráis inniúla Bhallstáit na cuideachta arna comhshó nó na cuideachta nó na gcuideachtaí a thagann as an oibríocht trasteorann in ann na nósanna imeachta oibríochta trasteorann a chur i gcrích.

(31)  Chun deimhniú réamhoibríochta a eisiúint, ba cheart do Bhallstáit na cuideachta nó na gcuideachtaí a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh acu údarás nó roinnt údarás inniúil a ainmniú, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, chun grinnscrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht na hoibríochta. D’fhéadfadh iad seo a leanas a bheith san údarás inniúil nó sna húdaráis inniúla: Cúirteanna, nótairí nó údaráis eile, údarás cánach nó údarás seirbhíse airgeadais. Más ann do níos mó ná aon údarás inniúil amháin, ba cheart go mbeadh an chuideachta in ann iarratas ar dheimhniú réamhoibríochta a dhéanamh chuig aon údarás inniúil aonair, arna ainmniú ag na Ballstáit, agus ba cheart don údarás inniúil sin comhordú a dhéanamh leis na húdaráis inniúla eile. Ba cheart don údarás inniúil nó do na húdaráis inniúla measúnú a dhéanamh an bhfuil na coinníollacha uile á gcomhlíonadh agus an bhfuil na nósanna imeachta agus foirmiúlachtaí uile sa Bhallstát sin á gcur i gcrích go cuí agus ba cheart dóibh a chinneadh an ndéanfaidh siad deimhniú réamhoibríochta a eisiúint laistigh de thrí seachtaine ó rinne an chuideachta an t-iarratas, ach amháin má bhíonn amhras tromchúiseach orthu go bhfuil an oibríocht trasteorann curtha ar bun chun críocha míúsáide nó calaoise nó go bhfuil sé mar aidhm aice an dlí náisiúnta nó dlí AE a sheachaint nó teacht timpeall air, nó chun críocha coiriúla, agus gur gá breathnú a dhéanamh ar fhaisnéis bhreise nó gníomhaíochtaí breise imscrúdaitheacha a dhéanamh i dteannta an scrúdaithe.

(32)  In imthosca áirithe, maidir leis an gceart atá ag cuideachtaí oibríocht trasteorann a dhéanamh, d’fhéadfaí úsáid a bhaint as chun críocha míúsáide nó calaoise amhail teacht timpeall ar chearta fostaithe, íocaíochtaí slándála sóisialta nó oibleagáidí cánach nó chun críocha coiriúla. Go háirithe, tá sé tábhachtach gníomhú i gcoinne cuideachtaí ‘caocha’ arna gcur ar bun chun an dlí náisiúnta agus/nó dlí an Aontais a sheachaint, chun teacht timpeall air nó chun é a shárú. I gcás, le linn dó an grinnscrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht, go bhfaighidh an t-údarás amach, lena n-áirítear trí dhul i gcomhairle le húdaráis ábhartha, go bhfuil an oibríocht trasteorann curtha ar bun chun críocha míúsáide nó calaoise, críocha a mbeidh sé mar toradh orthu nó a bhfuil sé mar aidhm leo teacht timpeall ar an dlí náisiúnta nó ar dhlí AE, nó chun críocha coiriúla, níor cheart dó an oibríocht a údarú. Ba cheart an nós imeachta ábhartha, lena n-áirítear aon mheasúnú mionsonraithe, a dhéanamh i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. I gcás den sórt sin, féadfaidh an t-údarás inniúil síniú ama suas le trí mhí ar a mhéad a chur leis an measúnú.

(33)  I gcás ina bhfuil amhras tromchúiseach ar an údarás inniúil go bhfuil an oibríocht trasteorann curtha ar bun chun críocha míúsáide nó calaoise, ba cheart gach fíric agus imthoisc ábhartha a mheas leis an measúnú, agus ba cheart aird a thabhairt, in gcás inarb ábhartha, ar a laghad, ar fhachtóirí táscacha a bhaineann le saintréithe an bhunaithe sa Bhallstát ina bhfuil an chuideachta nó na cuideachtaí le clárú tar éis na hoibríochta trasteorann, lena n-áirítear intinn na hoibríochta, an earnáil, an infheistíocht, an glanláimhdeachas agus brabús nó caillteanas, comhdhéanamh an chláir comhardaithe, an sainchónaí cánach, na sócmhainní agus a suíomh, trealamh, úinéirí tairbhiúla na cuideachta, gnátháit oibre fostaithe agus grúpaí sonracha fostaithe, an áit a bhfuil rannaíochtaí sóisialta dlite, líon na bhfostaithe arna bpostú le linn na bliana roimh an chomhshó de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11) agus Threoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12), agus líon na bhfostaithe atá ag obair go comhuaineach i níos mó ná Ballstát amháin de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus na rioscaí tráchta arna nglacadh uirthi féin nó orthu féin ag an gcuideachta nó ag na chuideachtaí roimh an oibríocht trasteorann nó ina diaidh. Ba cheart aird a thabhairt leis an measúnú ar na fíricí agus imthosca ábhartha a bhaineann le cearta rannpháirtíochta fostaithe, go háirithe a mhéid a bhaineann le caibidlíocht maidir leis na cearta sin i gcás nach bhfuil siad i bhfeidhm de bharr ceithre chúigiú den tairseach náisiúnta is infheidhme. Níor cheart na gnéithe sin a mheas ach mar thosca táscacha sa mheasúnú foriomlán agus, dá bharr sin, níor cheart iad a mheas ina n-aonair. Féadfaidh an t-údaras inniúil an méid sin a mheas mar léiriú nach ann d’imthosca as a dtiocfaidh míúsáid nó calaois más rud é, mar thoradh ar an oibríocht trasteorann, go mbeidh suíomh bhainistíocht éifeachtúil agus/nó ghníomhaíocht eacnamaíoch na cuideachta ann sa Bhallstát, i gcás ina mbeidh an chuideachta nó na cuideachtaí le clárú tar éis na hoibríochta trasteorann.

(34)  Ba cheart freisin go mbeadh an t-údarás inniúil in ann an fhaisnéis agus na doiciméid ábhartha uile a fháil ón gcuideachta a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh aici, nó ó údaráis inniúla eile, lena n-áirítear iad sin ón mBallstát cinn scríbe, d’fhonn an rialú dlíthiúlachta a dhéanamh laistigh den chreat nós imeachta a leagtar síos sa dlí náisiúnta. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann a shonrú cad iad na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag an éisiúint maidir le deimhniú réamhoibríochta na nósanna imeachta arna dtionscnamh ag comhaltaí agus creidiúnaithe i gcomhréir leis an Treoir seo.

(35)  Sa mheasúnú ar an iarratas a chuirfidh an chuideachta isteach chun deimhniú réamhoibríochta a fháil, féadfaidh an t-údarás inniúil dul ar iontaoibh saineolaí neamhspleách. Ba cheart do na Ballstáit rialacha a leagan síos chun a áirithiú, maidir leis an saineolaí nó an duine dlítheanach a bhfuil an saineolaí ag oibriú thar a cheann nó thar a ceann, go bhfuil sé nó sí neamhspleách ar an gcuideachta atá ag déanamh iarratas ar an deimhniú réamhoibríochta. Ba cheart gurbh é an t-údarás inniúil a cheapfaidh an saineolaí nó na saineolaithe, agus ba cheart nach mbeadh aon nasc reatha acu, ná aon nasc roimhe seo, leis an gcuideachta i dtrácht, ar nasc é a d’fhéadfadh difear a dhéanamh dá neamhspleáchas.

(36)  Chun a áirithiú nach ndéanfaidh an chuideachta a mbeidh an oibríocht trasteorann á déanamh aice dochar dá creidiúnaithe, ba cheart go mbeadh an t-údarás inniúil in ann a sheiceáil, go háirithe, an bhfuil á hoibleagáidí comhlíonta ag an gcuideachta maidir le creidiúnaithe poiblí nó an bhfuil aon oibleagáidí oscailte urraithe go leordhóthanach. Go háirithe, ba cheart freisin go mbeadh an t-údarás inniúil in ann a sheiceáil an bhfuil an chuideachta faoi réir aon imeachtaí cúirte leanúnacha a bhaineann, mar shampla, le sárú ar an dlí sóisialta, ar dhlí an tsaothair nó ar dhlí an chomhshaoil, a bhféadfadh sé a bheith mar thoradh orthu go mbunófaí tuilleadh oibleagáidí ar an gcuideachta, lena n-áirítear maidir le saoránaigh agus eintitis phríobháideacha.

(37)  Ba cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh do choimircí nós imeachta i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta maidir le rochtain ar an gceartas, lena n-áirítear an fhéidearthacht athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí na n-údarás inniúil sna himeachtaí a bhaineann le hoibríochtaí trasteorann, an fhéidearthacht moill a chur ar theacht in éifeacht an deimhnithe chun go mbeidh páirtithe in ann caingean a thabhairt os comhair na cúirte inniúla agus an fhéidearthacht bearta idirthréimhseacha a fháil, i gcás inarb iomchuí.

(38)   Tar éis dóibh deimhniú réamhoibríochta a fháil, agus tar éis dóibh comhlíonadh cheanglais dhlíthiúla an Bhallstáit ▌ina mbeidh an chuideachta le clárú tar éis na hoibríochta, lena n-áirítear an tseiceáil i dtaobh an bhfuil an t-idirbheart fós ina theacht timpeall ar an dlí náisiúnta nó ar dhlí AE, a fhíorú, ba cheart do na húdaráis inniúla ▌an chuideachta a chlárú i gclár gnó an Bhallstáit sin. Is tar éis an chláraithe sin amháin is ceart d’údarás inniúil iar-Bhallstát na cuideachta nó na gcuideachtaí a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh aici nó acu a bhaint dá chlár féin. Ba cheart nach mbeadh údaráis inniúla an Bhallstáit ▌ ina mbeidh an chuideachta nó na cuideachtaí le clárú tar éis na hoibríochta trasteorann, in ann agóid a dhéanamh faoin ▌ bhfaisnéise a chuirfear ar fáil sa deimhniú réamhoibríochta. ▌

(39)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú, maidir le cur i gcrích céimeanna áirithe nós imeachta, eadhon, nochtadh na ndréacht-téarmaí, an t-iarratas ar dheimhniú réamh-comhshó, réamhchumaisc nó réamhdheighilte (dá dtagraítear anseo mar ‘dheimhniú réamhoibríochta’) mar aon le tíolacadh aon fhaisnéise agus doiciméad le haghaidh grinnscrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht an chomhshó trasteorann, an chumaisc trasteorann nó na deighilte trasteorann ag an mBallstát cinn scríbe, go bhféadfar na céimeanna uile a chur i gcrích ar líne gan an gá an bheith ann le hiarratasóirí teacht i láthair iad féin os comhair aon údaráis inniúil sna Ballstáit. De réir mar is iomchuí, ba cheart feidhm a bheith ag na rialacha i ndlí na gcuideachtaí maidir le húsáid uirlisi digiteacha agus próiseas digiteach, lena n-áirítear na coimircí ábhartha. Ba cheart go mbeadh an t-údarás inniúil in ann an t-iarratas ar an deimhniú réamhchomhshó, lena n-áirítear tíolacadh aon fhaisnéise agus doiciméad, a fháil ar líne, ach amháin, i gcásanna eisceachtúla, ina mbeadh sé dodhéanta ó thaobh na teicneolaíochta de don údarás déanamh amhlaidh.

(40)  Chun laghdú a dhéanamh ar chostais agus ar fhad na nósanna imeachta agus ar an ualach riaracháin do chuideachtaí, ba cheart do na Ballstáit prionsabal ‘na haonuaire’ a chur i bhfeidhm i réimse dhlí na gcuideachtaí, ar prionsabal é lena mbaineann gan a iarraidh ar chuideachtaí an fhaisnéis chéanna a thíolacadh chuig údaráis phoiblí níos mó ná aon uair amháin. Mar shampla, níor cheart é a bheith d’oibleagáid ag cuideachtaí an fhaisnéis chéanna a thíolacadh don chlár náisiúnta agus don iris náisiúnta.

(41)  Mar thoradh ar an gcomhshó trasteorann, ba cheart don chuideachta chomhshóite a pearsantacht dhlíthiúil, a sócmhainní agus a dliteanais, agus gach ceart agus oibleagáid, lena n-áirítear cearta agus oibleagáidí a eascraíonn as conarthaí, gníomhartha nó neamhghníomhartha, ba cheart di an méid sin a choinneáil. Go háirithe, ba cheart don chuideachta urraim a thabhairt do na cearta agus oibleagáidí a thagann as conarthaí fostaíochta nó as caidrimh fostaíochta lena n-áirítear na téarmaí agus coinníollacha arna gcomhaontú in aon chomhaontuithe comhchoiteanna.

(42)   Chun foráil a dhéanamh maidir leis an leibhéal trédhearcachta iomchuí agus maidir le húsáid uirlisí digiteacha agus próiseas digiteach, ba cheart na deimhnithe réamhoibríochta arna n-eisiúint ag na húdaráis inniúla i mBallstáit éagsúla a chomhroinnt trí chóras idirnasctha na gclár gnó agus a chur ar fáil go poiblí. I gcomhréir leis an bprionsabal is bun leis an Treoir seo, ba cheart go mbeadh an malartú faisnéise sin i gcónaí saor in aisce.

(43)  Chun an trédhearcacht maidir leis na hoibríochtaí trasteorann a fheabhsú, tá sé tábhachtach faisnéis riachtanach ón gclár eile nó ó na cláir eile maidir leis na cuideachtaí atá rannpháirteach san oibríocht trasteorann a bheith i gcláir na mBallstát lena mbaineann, chun gur féidir stair na gcuideachtaí sin a rianú siar. Go hairithe, ba cheart an uimhir chlárúcháin nua a tugadh don chuideachta tar éis na hoibríochta trasteorann a bheith sa chomhad i gclár na cuideachta san áit ar cláraíodh í roimh an oibríocht trasteorann. Ar an gcuma chéanna, ba cheart an uimhir chlárúcháin tosaigh a tugadh don chuideachta roimh an oibríocht trasteorann a bheith sa chomhad i gclár na cuideachta san áit ar cláraíodh í tar éis na hoibríochta trasteorann.

(44)  I ndáil leis na rialacha atá ann cheana maidir le cumaisc trasteorann, d’fhógair an Coimisiún ina Theachtaireacht dar teideal ‘An Margadh Aonair a Uasghrádú: tuilleadh deiseanna do dhaoine agus do ghnólachtaí’, ▌ go ndéanfadh sé meastóireacht ar an ngá atá ann leis na rialacha ▌ sin a thabhairt cothrom le dáta le go mbeadh sé ní b’éasca ag FBManna an straitéis ghnó is fearr leo a roghnú agus iad féin a oiriúnú d'athruithe i ndálaí an mhargaidh, agus san am céanna gan an chosaint fostaíochta a lagú. Ina Theachtaireacht dar teideal ‘Clár Oibre an Choimisiúin le haghaidh 2017, An Eoraip ag caomhnú, ag cumhachtú agus ag cosaint’, d'fhógair an Coimisiún tionscnamh maidir le cur chun feidhme cumasc trasteorann a éascú.

(45)   Tá an easpa comhchuibhithe ar choimircí do chomhaltaí ▌ aitheanta mar chonstaic ar oibríochtaí trasteorann. Bíonn ar chuideachtaí agus ar chomhaltaí deileáil le réimse leathan d’fhoirmeacha éagsúla cosanta, rud is cúis le castacht agus éiginnteacht dhlíthiúil. Ba cheart, dá bhrí sin, an t-íosleibhéal cosanta céanna a thairiscint do chomhaltaí ▌ gan beann ar an mBallstát ina bhfuil an chuideachta lonnaithe. Féadfaidh na Ballstáit, dá bhrí sin, rialacha breise cosanta a choinneáil nó a thabhairt isteach do chomhaltaí, ach amháin má bhíonn siad ar neamhréir leo sin dá bhforáiltear leis an Treoir seo má bhíonn siad ar neamhréir leis an tsaoirse bhunaíochta. Ní dhéantar aon difear do chearta aonair na gcomhaltaí chun faisnéis a fháil.

(46)   Tar éis oibríocht trasteorann, d’fhéadfaí difear a dhéanamh d’éilimh iarchreidiúnaithe na cuideachta nó na gcuideachtaí a bhfuil an oibríocht sin á déanamh acu i gcás ina bhfuil an chuideachta▌atá faoi dhliteanas an fhéich faoi rialú dlí Ballstáit eile ina dhiaidh sin. Faoi láthair, tá éagsúlacht mhór idir na rialacha cosanta do chreidiúnaithe ó Bhallstát go Ballstát, rud a chuireann castacht shuntasach le próiseas na hoibríochta trasteorann agus, mar thoradh air sin, bíonn neamhchinnteacht ann do na cuideachtaí lena mbaineann agus dá gcreidiúnaithe araon i dtaca lena n-éileamh a ghnóthú nó a shásamh.

(47)  Mar aon leis na rialacha nua sa Treoir seo maidir le comhshónna, leagtar síos rialacha maidir le deighiltí trasteorann, idir dheighiltí páirteacha agus deighiltí iomlána, trí bhíthin cuideachtaí nua a fhoirmiú agus ar an gcaoi sin amháin. Leis an Treoir seo, ní chuirtear creat comhchuibhithe ar fáil le haghaidh deighiltí trasteorann ina n-aistríonn cuideachta sócmhainní agus dliteanais chuig níos mó ná aon chuideachta amháin atá ann cheana toisc go raibh an tuairim ann go raibh na cásanna sin an-chasta, go mbeadh gá le rannpháirteachas údarás inniúil ó roinnt Ballstát agus gur mhó na rioscaí a bheadh ann maidir le teacht timpeall ar na rialacha náisiúnta agus ar rialacha AE.Leis an bhféidearthacht cuideachta a fhoirmiú le deighilt trí scaradh amhail dá bhforáiltear sa Treoir seo, cuirtear nós imeachta comhchuibhithe nua ar fáil do chuideachtaí sa Mhargadh Aonair. Ba cheart, áfach, go mbeadh cuideachtaí saor chun fochuideachtaí a bhunú go díreach i mBallstáit eile.

(48)   Mar thoradh ar an gcumasc trasteorann, ba cheart na sócmhainní agus dliteanais agus na cearta agus oibleagáidí uile, lena n-áirítear cearta agus oibleagáidí a thagann as conarthaí, as gníomhartha nó as neamhghníomhartha, a aistriú chuig an gcuideachta éadála nó chuig an gcuideachta nua agus ba cheart comhaltaí de chuid na cuideachta éadála nó na cuideachta nua faoi seach a dhéanamh de chomhaltaí na gcuideachtaí atá ag cumasc, nach bhfeidhmeoidh an ceart imeachta. Go háirithe, ba cheart don chuideachta éadála nó an chuideachta nua urraim a thabhairt do na cearta agus oibleagáidí a thagann as conarthaí fostaíochta nó as caidrimh fostaíochta lena n-áirítear na téarmaí agus coinníollacha arna gcomhaontú in aon chomhaontuithe comhchoiteanna.

(49)  Mar thoradh ar an deighilt trasteorann, ba cheart sócmhainní agus dliteanais agus na cearta agus oibleagáidí uile, lena n-áirítear cearta agus oibleagáidí a thagann as conarthaí, as gníomhartha nó as neamhghníomhartha na cuideachta atá á deighilt, a aistriú chuig na cuideachtaí is faighteoir i gcomhréir leis an gcionroinnt a shonraítear sna dréacht-téarmaí deighilte agus ba cheart comhaltaí na cuideachta atá á deighilt, nach bhfeidhmeoidh an ceart imeachta, a bheith ina gcomhaltaí de na cuideachtaí is faighteoir nó leanúint de bheith ina gcomhaltaí den chuideachta atá á deighilt, nó ba cheart iad a bheith ina gcomhaltaí den dá rud in éineacht. Go háirithe, ba cheart don chuideachta is faighteoir urraim a thabhairt do na cearta agus oibleagáidí a thagann as conarthaí fostaíochta nó as caidrimh fostaíochta lena n-áirítear na téarmaí agus coinníollacha arna gcomhaontú in aon chomhaontuithe comhchoiteanna.

(50)  Chun cinnteacht dhlíthiúil a áirithiú, níor cheart gurbh fhéidir oibríocht trasteorann ar ghabh éifeacht léi i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos sa Treoir seo a chur ar neamhní. Ba cheart an méid sin a bheith gan dochar do chumhachtaí na mBallstát, inter alia, i réimsí an dlí choiriúil, mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, an dlí shóisialta, an chánachais agus fhorfheidhmiú an dlí i gcomhréir le dlíthe náisiúnta, go háirithe i gcás ina suífidh an t-údarás inniúil nó údaráis ábhartha eile, go háirithe trí fhaisnéis shubstainteach nua, tar éis éifeacht a ghabháil leis an oibríocht trasteorann, gur cuireadh an oibríocht trasteorann ar bun chun críocha míúsáide nó calaoise nó go bhfuil sé mar aidhm léi an dlí náisiúnta nó dlí AE a sheachaint nó teacht timpeall air, nó gur cuireadh ar bun í chun críocha coiriúla. Sa chomhthéacs sin, d’fhéadfadh na húdaráis inniúla measúnú a dhéanamh freisin i dtaobh an ndearnadh an tairseach náisiúnta is infheidhme maidir le rannpháirtíocht fhostaithe Bhallstát na cuideachta a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh aice a chomhlíonadh, nó an ndeachthas thairis, le linn na mblianta tar éis na hoibríochta trasteorann.

(51)  Ba cheart aon oibríocht trasteorann a bheith gan dochar don dliteanas i leith oibleagáidí cánach a bhaineann le gníomhaíocht na cuideachta nó na gcuideachtaí roimh an oibríocht sin.

(52)   Chun cearta fostaithe cé is moite de chearta chun rannpháirtíochta a ráthú, ní dhéanann an Treoir seo difear do Threoir 2009/38/CE, Treoir 98/59/CE ón gComhairle(13), Treoir 2001/23/CE nó Treoir 2002/14/CE. Ba cheart feidhm a bheith ag dlíthe náisiúnta maidir le hábhair atá lasmuigh de raon feidhme na Treorach seo amhail cáin agus slándáil shóisialta.

(53)   Le forálacha na Treorach seo, ní dhéantar difear d’fhorálacha dlí nó riaracháin an dlí náisiúnta i dtaca le bearta cánach na mBallstát nó a bhforanna críche agus riaracháin, lena n-áirítear forfheidhmiú na rialacha cánach a bhaineann le comhshónna, cumaisc agus deighiltí trasteorann.

(54)  Tá an Treoir seo gan dochar do Threoir (AE) 2016/1164 ón gComhairle(14) lena leagtar síos rialacha i gcoinne cleachtais maidir le seachaint cánach a dhéanann difear díreach d’fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, Treoir 2009/113/CE ón gComhairle(15) maidir le córas coiteann cánachais is infheidhme ar chumaisc, deighiltí, páirtdeighiltí, aistrithe sócmhainní agus malartuithe scaireanna i dtaobh cuideachtaí Ballstát éagsúil agus ar aistriú oifige cláraithe SE nó SCE idir Bhallstáit, Treoir (AE) 2015/2396 ón gComhairle(16) maidir le malartú faisnéise uathoibríoch éigeantach faoi réamhrialuithe cánach agus réamhshocruithe praghsála idir na Ballstáit, Treoir (AE) 2016/881 ón gComhairle(17) malartú faisnéise uathoibríoch éigeantach i réimse na cánach agus Treoir (AE) 2018/822 ón gComhairle(18) maidir le huathmhalartú éigeantach faisnéise i réimse an chánachais i ndáil le socruithe infhógartha trasteorann.

(55)   Sa Treoir seo, ní dhéantar difear d'fhorálacha Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(19) ina dtugtar aghaidh ar na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, go háirithe na hoibleagáidí a bhaineann leis na bearta iomchuí díchill chuí do chustaiméirí a dhéanamh ar bhonn riosca-íogair agus i ndáil le húinéir tairbhiúil aon eintitis arna chruthú le gairid a aithint agus a chlárú i mBallstát a chorpraithe.

(56)  Ní dheanann an Treoir seo difear do reachtaíocht an Aontais agus do rialacha náisiúnta arna ndéanamh nó arna dtabhairt isteach de bhun na reachtaíochta sin an Aontais lena rialaítear trédhearcacht agus cearta sciarshealbhóirí i gcuideachtaí liostaithe.

(57)  Ní dhéanann an Treoir seo difear do reachtaíocht an Aontais lena rialaítear idirghabhálaithe creidmheasa agus gnóthais airgeadais eile agus rialacha náisiúnta a dhéantar nó a thugtar isteach de bhun reachtaíocht sin an Aontais.

(58)   Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, eadhon comhshónna, cumaisc agus deighiltí a éascú agus a rialáil, a ghnóthú go leordhóthanach ach de bharr gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CFAE. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(59)   Leis an Treoir seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

(60)   I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin(20), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar cuí le doiciméid den chineál sin a tharchur.

(61)   Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir seo lena n-áirítear meastóireacht ar chur chun feidhme soláthair faisnéise d’fhostaithe, ar chomhairliúchán agus ar rannpháirtíocht i gcomhthéacs na n-oibríochtaí trasteorann. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an meastóireacht sin, go háirithe, measúnú a dhéanamh ar na hoibríochtaí trasteorann sin i gcás gur de bharr ceithre chúigiú den tairseach náisiúnta is infheidhme a ndearnadh an chaibidlíocht maidir le rannpháirtíocht fostaithe, agus a fháil amach an ndearna na cuideachtaí sin, tar éis na hoibríochta trasteorann, an tairseach is infheidhme maidir le rannpháirtíocht fhostaithe Bhallstát na cuideachta a bhfuil an oibríocht trasteorann á déanamh aice a chomhlíonadh, nó an ndeachaidh siad thairsti. De bhun mhír 22 den Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016(21), ba cheart an mheastóireacht sin a bheith bunaithe ar chúig chritéar mar atá éifeachtúlacht, éifeachtacht, ábharthacht, comhleanúnachas agus breisluach agus ba cheart í a bheith mar bhonn le measúnuithe tionchair ar bhearta a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

(62)   Ba cheart faisnéis a bhailiú chun measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht na reachtaíochta i gcoinne na gcuspóirí a shaothraítear inti agus chun bheith mar bhonn eolais le meastóireacht ar an reachtaíocht i gcomhréir le mír 22 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach.

(63)  Ba cheart, dá bhrí sin, Treoir (AE) 2017/1132 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Threoir (AE) 2017/1132

Leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 mar a leanas:

(1)  in Airteagal 18(3), cuirtear isteach an pointe (aa) seo a leanas:"

"(aa) na doiciméid agus an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 86h, 86o, 86q, 123, 127a, 160j, 160q, 160s;"

"

(2)  ▌leasaítear Airteagal 24 mar a leanas:

(a)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e):"

“(e) liosta mionsonraithe na sonraí atá le tarchur chun críche faisnéis a mhalartú idir na cláir agus chun críche nochta, dá dtagraítear in Airteagail 20, 34, ▌86o, 86p, 86q, 127a, 128, 130 ▌, 160q, 160r agus 160s”;

"

(b)  sa dara fomhír, cuirtear an abairt seo a leanas isteach:"

“Glacfaidh an Coimisiún na gníomhartha cur chun feidhme de bhun phointe (e) 18 mí tar éis dháta a dteacht i bhfeidhm ar a dhéanaí.”;

"

(3)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad teideal Theideal II:"

“COMHSHÓNNA, CUMAISC AGUS DEIGHILTÍ CUIDEACHTAÍ FAOI DHLITEANAS TEORANTA”;

"

(4)  i dTeideal II, cuirtear an Chaibidil -I seo a leanas leis:"

“CAIBIDIL -I

Comhshónna trasteorann

Airteagal 86a

Raon feidhme

1.  Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le cuideachta faoi dhliteanas teoranta, arna fhoirmiú i gcomhréir le dlí Ballstáit agus a bhfuil a hoifig chláraithe, a riarachán lárnach nó a príomhionad gnó laistigh den Aontas, maidir leis an gcuideachta sin a chomhshó ina cuideachta faoi dhliteanas teoranta atá faoi rialú ag dlí Ballstáit eile (dá ngairtear “comhshó trasteorann” anseo feasta).

Airteagal 86b

Sainmhínithe

Chun críocha na Caibidle seo:

   (1) ciallaíonn “cuideachta faoi dhliteanas teoranta”, dá ngairtear “cuideachta” anseo feasta, cuideachta faoi mar a liostaítear in Iarscríbhinn II a bhfuil comhshó trasteorann á chur i gcrích aici;
   (2) ciallaíonn ‘comhshó trasteorann’ oibríocht ina gcomhshónn cuideachta, gan a bheith díscaoilte, foirceanta ná leachtaithe, an fhoirm dhlíthiúil faoina bhfuil sí cláraithe i mBallstát imeachta go foirm dhlíthiúil de chuideachta an Bhallstáit cinn scríbe agus a liostaítear in Iarscríbhinn II agus ina ndéanann sí a hoifig chláraithe ar a laghad a aistriú chuig an mBallstát cinn scríbe agus a pearsantacht dhlíthiúil á coimeád aici fós;
   (3) ciallaíonn ‘Ballstát imeachta’ Ballstát ina raibh cuideachta cláraithe ina foirm dhlíthiúil roimh an gcomhshó trasteorann;
   (4) ciallaíonn ‘Ballstát cinn scríbe’ Ballstát ina mbeidh cuideachta cláraithe mar gheall ar an gcomhshó trasteorann;

   (5) ciallaíonn ▌‘cuideachta chomhshóite’ an chuideachta a fabhraíodh sa Bhallstát cinn scríbe mar thoradh ar phróiseas an chomhshó trasteorann ▌.

Airteagal 86c

Forálacha breise a bhaineann leis an raon feidhme

1.  Ní bheidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le comhshónna trasteorann a bhaineann le cuideachta arb é an cuspóir atá léi an chomhinfheistíocht chaipitil arna soláthar ag an bpobal, a oibríonn ar phrionsabal an scaipthe riosca, agus ina ndéantar na haonaid aici a athcheannach nó a fhuascailt, arna iarraidh sin ag na sealbhóirí, go díreach nó go hindíreach, as sócmhainní na cuideachta sin. Gníomh a dhéanann cuideachta den sórt sin chun a áirithiú nach n-éagsúlaíonn luach stocmhalartáin a n-aonad go sonrach ón nglanluach sócmhainní, measfar é sin a bheith comhionann le hathcheannach nó fuascailt.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil feidhm ag an gCaibidil seo le haon cheann de na himthosca seo a leanas:

   (a) Tá an chuideachta faoi leachtú agus tús curtha aici lena sócmhainní a dháileadh ar a sciarshealbhóirí;

   (b) tá an chuideachta faoi réir uirlisí réitigh, cumhachtaí agus sásraí dá bhforáiltear i dTeideal IV de Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*.

3.  Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an Caibidil seo a chur i bhfeidhm maidir le cuideachtaí atá faoi réir:

   (a) imeachtaí dócmhainneachta nó creataí um athstruchtúrú coisctheach;
   (aa) imeachtaí leachtaithe seachas iad sin dá dtagraítear i mír 2, nó
   (b) bearta coiscthe géarchéime de réir bhrí Airteagal 2 mír 1 pointe (101) de Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

4.  Rialófar le dlí náisiúnta an Bhallstáit imeachta an chuid sin de na nósanna imeachta agus de na foirmiúlachtaí ar gá iad a chomhlíonadh i dtaca leis an gcomhshó trasteorann chun an deimhniú réamh-chomhshó a fháil, agus rialófar le dlí náisiúnta an Bhallstáit cinn scríbe an chuid sin de na nósanna imeachta agus de na foirmiúlachtaí nach mór iad a chomhlíonadh tar éis an deimhniú réamh-chomhshó a fháil i gcomhréir le dlí an Aontais.

Airteagal 86d

Dréacht-téarmaí na gcomhshónna trasteorann

1.   Déanfaidh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta ▌ na dréacht-téarmaí comhshó trasteorann a tharraingt suas. Áireofar na sonraí seo a leanas ar a laghad i ndréacht-téarmaí comhshó trasteorann:

   (a) an fhoirm dhlíthiúil, ainm agus suíomh oifig chláraithe na cuideachta sa Bhallstát imeachta;
   (b) an fhoirm dhlíthiúil, ainm agus suíomh na hoifige cláraithe faoi mar atá beartaithe don chuideachta chomhshóite sa Bhallstát cinn scríbe;
   (c) an ionstraim ▌ chomhdhéanaimh, i gcás inarb infheidhme, agus reachtanna na cuideachta sa Bhallstát cinn scríbe, más in ionstraim ar leithligh atá siad;
   (d) an t-amchlár táscach atá molta don chomhshó trasteorann;
   (e) na cearta a thabharfaidh an chuideachta chomhshóite do chomhaltaí a bhfuil cearta speisialta acu nó do shealbhóirí urrús seachas scaireanna ar ionann iad agus caipiteal na cuideachta, nó na bearta atá molta ina leith;
   (f) ▌coimircí, amhail ráthaíochtaí nó gealltanais, i gcás in a dtairgtear iad do ▌ chreidiúnaithe;

   (h) aon bhuntáistí speisialta a thabharfar do chomhaltaí orgán riaracháin, bainistíochta, faireacháin nó rialála na ▌ cuideachta;
   (ha) Má fuair an chuideachta aon dreasacht nó fhóirdheontais sa Bhallstát imeachta le cúig bliana anuas;
   (i) mionsonraí maidir leis an tairiscint cúitimh airgid do na comhaltaí ▌ i gcomhréir le hAirteagal 86j;
   (j) impleachtaí dóchúla an chomhshó trasteorann ar an bhfostaíocht;
   (k) i gcás inarb iomchuí, is de bhun Airteagal 861 ▌ a chinnfear faisnéis faoi na nósanna imeachta lena ndéanfar socruithe i ndáil le rannpháirtíocht fostaithe agus a gcearta á sainmhíniú maidir le rannpháirtíocht sa chuideachta chomhshóite.

Airteagal 86e

Tuarascáil an orgáin bainistíochta nó riaracháin chuig na comhaltaí agus chuig na fostaithe

1.  Déanfaidh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta ▌ tuarascáil a tharraingt suas do chomhaltaí agus d’fhostaithe ina dtugtar míniú agus bonn cirt le gnéithe dlíthiúla agus eacnamaíocha an chomhshó trasteorann agus ina dtugtar míniú ar impleachtaí an chomhshó trasteorann d'fhostaithe.

2.  Sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1, déanfar, go háirithe, míniú a thabhairt ar impleachtaí an chomhshó trasteorann do ghnó na cuideachta amach anseo:

Áireofar inti freisin roinn do chomhaltaí agus roinn d’fhostaithe

3.  Sa roinn den tuarascáil do chomhaltaí, míneofar an méid seo a leanas go háirithe:

   (aa) míniú ar an gcúiteamh airgid agus ar an modh a úsáideadh lena ríomh;
   (b) impleachtaí an chomhshó trasteorann do chomhaltaí;
   (c) na cearta agus na leigheasanna atá ar fáil do chomhaltaí ▌ i gcomhréir le hAirteagal 86j.

4.  Ní bheidh gá leis an roinn den tuarascáil do chomhaltaí i gcás ina bhfuil sé comhaontaithe ag comhaltaí uile na gcuideachta an ceanglas sin a tharscaoileadh. Féadfaidh na Ballstáit cuideachtaí comhalta aonbhaill a eisiamh ó fhorálacha an Airteagail seo.

5.  Sa roinn den tuarascáil d’fhostaithe míneofar go háirithe an méid seo a leanas:

   (ca) impleachtaí an chomhshó trasteorann ar chaidrimh fostaíochta, mar aon le, i gcás inarb infheidhme, aon bheart chun iad a choimirciú;
   (cb) aon athruithe ábhartha ar na dálaí fostaíochta is infheidhme, agus ar shuíomh láithreacha gnó na cuideachta;
   (d) conas freisin a dhéanann na tosca a leagtar amach i bpointe (ca) agus i bpointe (cb) difear d’fhochuideachtaí ar bith de chuid na cuideachta.

6.  I gcás ina bhfaighidh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta, in am iomchuí, tuairim ar chodanna na tuarascála dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus i mír 4 ó ionadaithe na bhfostaithe nó, i gcás nach ann d’aon ionadaí den sórt sin, ó na fostaithe iad féin, mar a fhoráiltear faoi réir dlí náisiúnta, cuirfear an tuairim sin in iúl do na comhaltaí agus cuirfear i gceangal leis an tuarascáil sin í.

7.  Ní bheidh gá leis an roinn d’fhostaithe, i gcás nach bhfuil aon fhostaithe ag cuideachta ná ag a fochuideachtaí, más ann dóibh, cé is moite díobh sin ar cuid den orgán bainistíochta nó riaracháin iad.

8.  Féadfaidh an chuideachta a chinneadh aon tuarascáil amháin a tharraingt suas ina mbeidh an dá roinn dá dtagraítear i mír 3 agus i mír 4 nó tuarascálacha ar leithligh a tharraingt suas do chomhaltaí agus d’fhostaithe faoi seach.

9.  Cuirfear an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 nó na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 5 ar fáil in aon chás go leictreonach, in éineacht le dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann, má tá fáil orthu, do na comhaltaí agus d’ionadaithe fhostaithe na cuideachta ▌nó, sa chás nach bhfuil ionadaí ar bith dá leithéid ann, do na fostaithe iad féin, nach lú ná 6 seachtaine roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i.

10.  I gcás ina ndéanfar an roinn do chomhaltaí dá dtagraítear i mír 3 a tharscaoileadh i gcomhréir le mír 3 agus nach bhfuil gá leis an roinn d’fhostaithe dá dtagraítear i mír 4 i gcomhréir le mír 4a, níl gá leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1.

9.  Beidh mír 1 go mír 8 den Airteagal seo gan dochar don fhaisnéis is infheidhme agus do chearta comhairliúcháin agus do nósanna imeachta a thionscnófar ar leibhéal náisiúnta tar éis Threoir 2002/14/CE agus Threoir 2009/38/CE a thrasuí.

Airteagal 86g

Tuarascáil ó shaineolaí neamhspleách

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh saineolaí neamhspleách dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann a scrúdú agus tuarascáil a tharraingt suas a bheidh beartaithe do chomhaltaí agus a chuirfear ar fáil dóibh nach lú ná aon mhí amháin roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i ▌. Ag brath ar dhlí na mBallstát, d'fheadfadh sé gur duine nádúrtha nó duine dlítheanach a bheadh sa saineolaí.

2.   Sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1, áireofar tuairim an tsaineolaí in aon chás cibé atá an cúiteamh airgid leordhóthanach. I ndáil leis an gcúiteamh airgid dá dtagraítear in Airteagal 86d pointe (i), tabharfaidh an saineolaí aird ar phraghas margaidh ar bith ar na scaireanna sin sa chuideachta roimh fhógairt an togra comhshó agus ar luach na cuideachta gan éifeacht an chomhshó atá beartaithe san áireamh de réir mar a chinntear i gcomhréir le modhanna luachála a nglactar leo go ginearálta. Déanfar an méid seo a leanas, ar a laghad, sa tuarascáil:

   (a) léiriú ar an modh ar baineadh leas as chun teacht ar an gcúiteamh airgid a mholtar;
   (b) maíomh an bhfuil an modh sin leordhóthanach do mheasúnú an chúitimh airgid agus léiriú ar an luach ar thángthas air trí leas a bhaint as an modh sin agus tuairim a thabhairt maidir leis an tábhacht choibhneasta a sannadh don mhodh sin i dtaca le teacht ar an luach a cinneadh;
   (c) cur síos ar aon deacrachtaí luachála speisialta a tháinig chun cinn;

Beidh an saineolaí i dteideal an fhaisnéis riachtanach uile a aimsiú ón gcuideachta chun a dualgais/dhualgais a urscaoileadh.

3.  Ní cheanglófar scrúdú ar na dréacht-téarmaí comhshó trasteorann ó shaineolaí neamhspleách ná tuarascáil ó shaineolaí má chomhaontaigh comhaltaí uile na cuideachta amhlaidh. Féadfaidh na Ballstáit cuideachtaí comhalta aonbhaill a eisiamh ó fhorálacha an Airteagail seo.

Airteagal 86h

Nochtadh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na doiciméid a leanas a nochtadh agus a chur ar fáil go poiblí i gclár an Bhallstát imeachta, aon mhí amháin ar a laghad roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i:

   (a) dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann;

   (b) fógra lena chuirtear in iúl do chomhaltaí, do chreidiúnaithe agus d’ionadaithe fhostaithe na cuideachta, nó, i gcás nach ann do na hionadaithe sin, do na fostaithe iad féin go bhféadfaidh siad barúlacha maidir le dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann a chur faoi bhráid na cuideachta, laistigh de cúig lá oibre ar a dhéanaí roimh dháta an chruinnithe ghinearálta.

Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go ndéanfar an tuarascáil ó shaineolaí neamhspleách a nochtadh agus a chur ar fáil go poiblí sa chlár, i gcás gur dréachtaíodh an tuarascáil i gcomhréir le hAirteagal 86g.

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an chuideachta in ann faisnéis rúnda a eisiamh ó nochtadh na tuarascála ó shaineolaí neamhspleách.

Beidh teacht ar na doiciméid arna nochtadh i gcomhréir leis an mír seo trí bhíthin an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22.

2.  Is féidir leis na Ballstáit an chuideachta ▌a dhíolmhú ón gceanglas um nochtadh dá dtagraítear i mír 1, más rud é, ar feadh tréimhse leanúnach dar tús tráth nach déanaí ná aon mhí amháin roimh an dáta arna shocrú don chruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i agus dar críoch tráth nach luaithe ná deireadh an chruinnithe sin, go gcuirfidh sí na doiciméid dtagraítear i mír 1 ar fáil ar a suíomh gréasáin saor in aisce don phobal.

Ní chuirfidh na Ballstáit an díolúine sin, áfach, faoi réir aon cheanglas ná srianta seachas na cinn sin atá riachtanach chun slándáil an tsuímh gréasáin agus barántúlacht na ndoiciméad a áirithiú ach amháin a mhéid agus go mbeidís comhréireach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

3.  I gcás ina nochtfaidh an chuideachta ▌ dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo, cuirfidh sí isteach i gclár an Bhallstáit imeachta an fhaisnéis seo a leanas nach mór a nochtadh tráth nach déanaí ná aon mhí amháin roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i:

   (a) an fhoirm dhlíthiúil, ainm agus oifig chláraithe na cuideachta sa Bhallstát imeachta agus na cinn atá beartaithe don chuideachta chomhshóite sa Bhallstát cinn scríbe;
   (b) an clár ina gcomhdaítear na doiciméid dá dtagraítear in Airteagal 14 maidir leis an gcuideachta, ▌agus an uimhir chláraithe sa chlár sin;
   (c) na socruithe atá déanta maidir le cearta creidiúnaithe, fostaithe agus comhaltaí a fheidhmiú;
   (d) mionsonraí an tsuímh ghréasáin inar féidir teacht ar líne agus saor in aisce ar dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann, ar an bhfógra agus ar an tuarascáil ó shaineolaí dtagraítear i mír 1 agus ar fhaisnéis iomlán maidir leis na socruithe dá dtagraítear i bpointe (c) den mhír seo.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 a chomhlánú ar líne go hiomlán gan na hiarrthóirí a bheith i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil sa Bhallstát imeachta, i gcomhréir le forálacha ábhartha Chaibidil III de Theideal I.

5.  D’fhéadfadh na Ballstáit, anuas ar an nochtadh dá dtagraítear i mír 1, i mír 2 agus i mír 3, a cheangal go bhfoilseofaí dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann, nó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 ina n-iris náisiúnta nó trí ardán lárnach leictreonach i gcomhréir le hAirteagal 16 mír 3. Sa chás sin, áiritheoidh na Ballstáit go dtarchuirfidh an clár an fhaisnéis ábhartha chuig an iris náisiúnta.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh rochtain saor in aisce ag an bpobal ar an doiciméadacht dá dtagraítear i mír 1 go mbeidh rochtain saor in aisce ag an bpobal ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 3 trí chóras idirnascadh na gclár.

Áiritheoidh na Ballstáit freisin nach rachaidh aon táillí a ghearrfaidh na cláir um nochtadh dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 ar an gcuideachta ▌ agus, i gcás arb infheidhme, i leith an fhoilsithe dá dtagraítear i mír 5, nach mbeidh na táillí sin níos mó ná aisghabháil na gcostas as seirbhísí den sórt sin a chur ar fáil.

Airteagal 86i

Formheas ag an gcruinniú ginearálta

1.  Tar éis aird a thabhairt ar na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 86e ▌ agus in Airteagal 86g, i gcás inarb infheidhme, agus tuairimí na bhfostaithe arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 86e agus barúlacha na bhfostaithe arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 86h, déanfaidh cruinniú ginearálta na cuideachta cinneadh ▌ le rún, cibé ar cheart dréacht-téamaí an chomhshó trasteorann a fhormheas agus cibé ar cheart an ionstraim chomhdhéanaimh, agus na reachtanna más in ionstraim ar leithligh atá siad a ghlacadh.

2.  Féadfaidh cruinniú ginearálta na cuideachta ▌ an ceart a choimeád chun go mbeidh cur chun feidhme an chomhshó trasteorann coinníollach ar dhaingniú sainráite an chruinnithe ar na socruithe dá dtagraítear in Airteagal 86l.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil móramh nach lú ná dhá thrian ach gan a bheith níos mó ná 90% de na vótaí atá ceangailte leis na scaireanna nó leis an gcaipiteal suibscríofa arna ionadú ag an gcruinniú, ceangailte leis an bhformheas ar ▌dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann nó ar aon leasú de. Ar aon chuma, ní bheidh an tairseach vótála níos airde ná an tairseach dá bhforáiltear faoin dlí náisiúnta maidir le cumaisc thrasteorann a fhormheas.

4.  I gcás ina dtiocfaidh méadú ar oibleagáidí eacnamaíocha scairshealbhóra i leith na cuideachta nó tríú páirtithe mar thoradh ar chlásal dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann nó mar thoradh ar aon leasú ar ionstraim chomhdhéanaimh na cuideachta chomhshóite, féadfaidh na Ballstáit a fhoráil i gcás imthosca sonracha dá sórt go ndéanfaidh an scairshealbhóir lena mbaineann an clásal sin nó an leasú ar an ionstraim chomhdhéanaimh a fhormheas, ar choinníoll nach bhfuil ar chumas an scairshealbhóra sin na cearta a leagtar síos in Airteagal 86j a fheidhmiú.

5.   Áiritheoidh na Ballstáit nach bhféadfaidh an cruinniú ginearálta agóid a dhéanamh in aghaidh fhormheas an chomhshó trasteorann ar na cúiseanna seo a leanas:

   (a) níor socraíodh an cúiteamh airgid dá dtagraítear in Airteagal 86d(i) go cuí;
   (b) Ní dhearna an fhaisnéis a tugadh ar phointe (a) na ceanglais dhlíthiúla a chomhlíonadh.

Airteagal 86j

Cosaint na gcomhaltaí

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ar a laghad an ceart ag na ▌ comhaltaí a vótáil i gcoinne fhormheas dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann a scaireanna a dhiúscairt i gcomhair cúiteamh airgid leordhóthanach, de réir na gcoinníollacha a leagtar síos i mír 2 go mír 6.

Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil go dtabharfar ceart dá shórt do chomhaltaí eile na cuideachta freisin.

Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go ndéanfar cur i gcoinne follasach na gcomhaltaí i leith dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann agus/nó rún na gcomhaltaí a gceart a fheidhmiú maidir lena scaireanna a dhiúscairt, go ndéanfar e sin a dhoiciméadú go hiomchuí ar a dhéanaí ag an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i. Féadfaidh na Ballstáit a cheadú go n-áireofar taifeadadh chur i gcoinne dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann mar dhoiciméadú cuí ar vóta diúltach.

2.  Bunóidh na Ballstáit an tréimhse ar lena linn nach mór do na comhaltaí▌ dá dtagraítear i mír 1 a gcinneadh a dhearbhú don chuideachta an ceart a fheidhmiú maidir lena scaireanna a dhiúscairt. Ní rachaidh an tréimhse sin thar aon mhí amháin tar éis an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an chuideachta seoladh leictreonach ar fáil chun an dearbhú leictreonach sin a fháil.

3.  Bunóidh na Ballstáit freisin an tréimhse ina ndéanfar an cúiteamh airgid arna shonrú i ndréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann a íoc. Ní fhéadfaidh deireadh a theacht leis an tréimhse seo tráth nach déanaí ná dhá mhí tar éis theacht i bhfeidhm an chomhshó trasteorann de réir Airteagal 86r.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh comhalta ar bith a dhearbhaigh an cinneadh an ceart a fheidhmiú maidir leis na scaireanna a dhiúscairt ach a mheasann nár socraíodh go leordhóthanach an cúiteamh airgid a thairg an chuideachta, go mbeidh an comhalta sin i dteideal cúiteamh airgid breise a iarraidh os comhair údaráis inniúla nó comhlachtaí arna sainordú faoin dlí náisiúnta. Bunóidh na Ballstáit teorainn ama i ndáil leis an iarraidh maidir le cúiteamh airgid breise.

Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil go mbeidh an cinneadh críochnaitheach ina ndéanfar cúiteamh airgid breise a sholáthar, bailí do na comhaltaí sin a dhearbhaigh an cinneadh an ceart a fheidhmiú maidir lena scaireanna a dhiúscairt de réir mhír 2.

5.  Áiritheoidh na Ballstáit go rialóidh dlí an Bhallstáit imeachta na cearta dá dtagraítear i mír1 go mír 4 agus gur ag an mBallstát imeachta a bheidh an inniúlacht eisiach chun aon díospóidí a bhaineann leis na cearta sin a réiteach.

Airteagal 86k

Creidiúnaithe a chosaint

1.  Déanfaidh na Ballstáit foráil do chóras leordhóthanach cosanta maidir le leasanna creidiúnaithe, a ndearnadh a n-éilimh roimh nochtadh dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann agus nach mbeidh dlite ag tráth an nochta sin . Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir le creidiúnaithe nach bhfuil sásta leis na coimircí arna dtairiscint i ndréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann, dá bhforáiltear in Airteagal 86d (1) pointe (f)iarratas a chur isteach laistigh de thrí mhí ó nochtadh dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann dá dtagraítear in Airteagal 86h chuig an údarás iomchuí riaracháin nó breithiúnach i gcomhair coimircí leordhóthanacha ar an gcoinníoll gur féidir leo a léiriú go hinchreidte go bhfuil sásamh a n-éileamh i dtreis agus nach bhfuarthas aon choimircí leordhóthanacha ón gcuideachta. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na coimircí ag brath ar theacht i bhfeidhm an chomhshó trasteorann i gcomhréir le hAirteagal 86r.

2.  Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go gcuirfidh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta ▌ dearbhú ar fáil ina léireofar go cruinn stádas airgeadais reatha na cuideachta ag dáta an dearbhaithe, nach mbeidh níos luaithe ná aon mhí amháin roimh thráth a nochta . Fógrófar sa dearbhú, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil d’orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta ar dháta an dearbhaithe, agus tar éis fiosruithe réasúnacha a dhéanamh, nach eol dóibh cúis ar bith nach mbeadh an chuideachta, tar éis theacht i bhfeidhm an chomhshó, in ann na dliteanais a chomhlíonadh tráth a bheadh na dliteanais sin iníoctha. Déanfar an dearbhú a nochtadh mar aon le dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann ▌ i gcomhréir le hAirteagal 86h.

3.   Tá mír ▌2 agus mír 3 gan dochar do chur i bhfeidhm dhlíthe náisiúnta an Bhallstáit imeachta maidir le sásamh nó daingniú i dtaobh na n-íocaíochtaí nó na n-oibleagáidí neamhairgid atá dlite do chomhlachtaí poiblí.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh creidiúnaithe a ndearnadh a n-éilimh roimh nochtadh dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann, imeachtaí a thionscnamh i gcoinne na cuideachta atá sa Bhallstát imeachta freisin laistigh de dhá bhliain ó dháta theacht i bhfeidhm an chomhshó, gan dochar do na rialacha maidir le dlínse a eascróidh ó dhlí náisiúnta nó ó dhlí an Aontais nó ó chomhaontú conarthach. Beidh an fhéidearthacht chun imeachtaí dá sórt a thionscnaimh sa bhreis ar rialacha eile maidir le rogha dlínse infheidhme de bhun dhlí an Aontais

Airteagal 86ka

Faisnéis agus comhairliúchán fostaithe

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar cearta fostaithe maidir le faisnéis agus comhairliúchán a urramú i ndáil leis an gcomhshó trasteorann agus go ndéanfar iad a fheidhmiú i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil a leagtar amach i dTreoir 2002/14/CE agus, i gcás inarb infheidhme do ghnóthais ar leibhéal an Chomhphobail nó do ghrúpaí gnóthas ar leibhéal an Chomhphobail, i gcomhréir le Treoir 2009/38/CE. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh cearta faisnéise agus comhairliúcháin a chur i bhfeidhm ar chuideachtaí eile seachas na cuideachtaí sin dá dtagraítear in Airteagal 3 mír 1 de Threoir 2002/14/CE.

2.  D’ainneoin Airteagal 86e(6) agus Airteagal 86h(1)(b), áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar cearta fostaithe i ndail le faisnéis agus comhairliúchán a urramú, ar a laghad sula ndéanfar dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann nó an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 86e a chinneadh, cibé acu is luaithe, sa chaoi go bhfaighidh na fostaithe freagra réasúnaithe roimh an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i.

3.  Gan dochar d’aon fhorálacha agus/nó do chleachtais níos fabhraí d’fhostaithe atá i bhfeidhm, déanfaidh na Ballstáit cinneadh i leith na socruithe praiticiúla i ndail leis an gceart chun faisnéis agus comhairliúchán a fheidhmiú i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2002/14/CE.

Airteagal 861

Rannpháirtíocht fostaithe

1.  Gan dochar do mhír 2, beidh an chuideachta ▌ chomhshóite faoi réir na rialacha atá i bhfeidhm maidir le rannpháirtíocht na bhfostaithe, más ann dóibh, sa Bhallstát cinn scríbe.

2.  Ní bheidh feidhm, áfach, ag na rialacha atá i bhfeidhm maidir le rannpháirtíocht fostaithe, más ann dóibh, sa Bhallstát cinn scríbe, i gcás ina bhfuil meánlíon fostaithe coibhéiseach le ceithre chúigiú den tairseach is infheidhme, faoi mar atá leagtha síos i ndlí an Bhallstáit imeachta, ag an gcuideachta a bhfuil an comhshó á dhéanamh aici, sna sé mhí roimh fhoilsiú dhréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann dá dtagraítear in Airteagal 86d den Treoir seo, rud a éileodh rannpháirtíocht fostaithe de réir bhrí phointe (k) d’Airteagal 2 de Threoir 2001/86/CE, nó sa chás nach ndéanann dlí náisiúnta an Bhallstáit cinn scríbe sin:

   (a) foráil a dhéanamh maidir leis an leibhéal céanna rannpháirtíochta fostaithe ar a laghad agus a bhí sa chuideachta roimh an gcomhshó, arna thomhas trí thagairt a dhéanamh don chion ionadaithe fostaithe i measc chomhaltaí an orgáin riaracháin nó maoirseachta nó a gcoistí nó an ghrúpa bainistíochta a chumhdaíonn aonaid bhrabúis na cuideachta, faoi réir ionadaíocht fostaithe; nó
   (b) foráil a dhéanamh maidir leis an teidlíocht chéanna cearta rannpháirtíochta a fheidhmiú agus atá ag fostaithe atá fostaithe sa Bhallstát cinn scríbe a thabhairt d’fhostaithe bhunaíochtaí na cuideachta ▌ comhshóite atá suite i mBallstáit eile.

3.  Sna cásanna dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, beidh rannpháirtíocht na bhfostaithe sa chuideachta chomhshóite agus a rannpháirteachas i sainmhíniú na gceart sin á rialú ag na Ballstáit, mutatis mutandis agus faoi réir mhír 4 go mír 7 den Airteagal seo, i gcomhréir leis na prionsabail agus na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 12(2) ▌ in Airteagal 12 (4) de Rialachán (CE) Uimh. 2157/2001 agus na forálacha seo a leanas de Threoir 2001/86/CE:

   (a) Airteagal 3(1), (2)(a)(i), (2)(b) agus (3), an chéad dá abairt d’Airteagal 3(4),▌Airteagal 3(5), agus Airteagal 3(7);
   (b) Airteagal 4(1), Airteagal 4(2)(a), (g) agus (h), Airteagal 4(3) agus Airteagal 4(4);
   (c) Airteagal 5;
   (d) Airteagal 6;
   (e) ▌Airteagal 7 mír 1 seachas an dara fleasc de (b);
   (f) Airteagail 8, ▌ 10, 11 agus 12;
   (g) pointe (a) de Chuid 3 den Iarscríbhinn.

4.  Agus iad i mbun rialála ar na prionsabail agus na nósanna imeachta dá dtagraítear i mír 3, déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

   (a) bronnfaidh siad ar an gcomhlacht caibidlíochta speisialta an ceart chun cinneadh a dhéanamh, faoi réir ag móramh de dhá thrian dá chomhaltaí arb ionann é sin agus dhá thrian de na fostaithe, gan caibidlíochtaí a thionscnamh nó caibidlíochtaí atá tionscanta cheana féin a fhoirceannadh agus chun brath ar na rialacha rannpháirtíochta atá i bhfeidhm sa Bhallstát cinn scríbe;
   (b) i gcás ina bhfuil feidhm, tar éis caibidlíocht roimh ré, ag rialacha caighdeánacha le haghaidh rannpháirtíochta agus in ainneoin rialacha den sórt sin, féadfar cinneadh a dhéanamh maidir le teorainn a chur le cion na n-ionadaithe fostaithe in orgán riaracháin na cuideachta comhshóite. Mar sin féin, más ionadaithe fostaithe ar a laghad aon trian de bhord riaracháin nó de bhord maoirseachta na cuideachta ▌ ní fhéadfaidh sé a bheith mar thoradh riamh ar an teorannú sin go mbeidh cion ionadaithe fostaithe níos lú ná aon trian san orgán riaracháin;
   (c) áiritheofar go bhfeidhmeofar go fóill na rialacha maidir le rannpháirtíocht fostaithe a bhí i bhfeidhm roimh an gcomhshó trasteorann go dtí dáta feidhmithe aon cheann de na rialacha arna gcomhaontú ina dhiaidh sin nó in éagmais rialacha comhaontaithe go dtí feidhmiú na rialacha caighdeánacha i gcomhréir le pointe (a) de Chuid 3 den Iarscríbhinn.

5.  Ní chuimseoidh síneadh cearta rannpháirtíochta d’fhostaithe na cuideachta comhshóite a fhostaítear i mBallstáit eile, dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2, aon oibleagáid ar na Ballstáit a roghnaíonn é sin a dhéanamh na fostaithe sin a chur san áireamh agus na tairseacha lucht saothair as a dtiocfaidh cearta rannpháirtíochta faoin dlí náisiúnta á ríomh.

6.  I gcás ina mbeidh an chuideachta chomhshóite le rialú faoi chóras rannpháirtíochta fostaithe i gcomhréir leis na rialacha dá dtagraítear i mír 2, beidh oibleagáid ar an gcuideachta sin foirm dhlíthiúil a ghabháil lena gceadaítear cearta rannpháirtíochta a fheidhmiú.

7.  I gcás ina bhfuil an chuideachta chomhshóite ag oibriú faoi chóras rannpháirtíochta fostaithe, beidh oibleagáid ar an gcuideachta sin bearta a ghlacadh chun a áirithiú go gcosnófar cearta rannpháirtíochta fostaithe i gcás cumaisc trasteorann nó intíre, deighilte nó comhshó ina dhiaidh sin go ceann tréimhse ceithre bliana tar éis an dáta ar ghabh éifeacht leis an gcomhshó trasteorann, trí na rialacha a leagtar síos i mír1 go mír 6 a chur i bhfeidhm mutatis mutandis.

8.  Cuirfidh cuideachta in iúl dá fostaithe nó dá n-ionadaithe toradh na gcaibidlíochtaí maidir le rannpháirtíocht fostaithe gan moill mhíchuí.

Airteagal 86m

Deimhniú réamh-chomhshó

1.  Ainmneoidh na Ballstáit an chúirt, an nótaire nó an t-údarás nó na húdaráis eile atá inniúil (“an t-údarás inniúil”) chun grinnscrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht an chomhshó trasteorann maidir leis an gcuid sin den nós imeachta a rialaítear ag dlí an Bhallstáit imeachta agus chun deimhniú réamh-chomhshó a eisiúint lena bhfianófar comhlíonadh na gcoinníollacha ábhartha go léir agus cur i gcrích cuí na nósanna imeachta agus na bhfoirmiúlachtaí sa Bhallstát imeachta.

D’fhéadfadh amhail cur i gcrích na nósanna imeachta agus na bhfoirmiúlachtaí an bonn a bhaint de shástacht na n-íocaíochtaí nó de dhaingniú íocaíochtaí, nó d’oibleagáidí neamhairgid atá dlite do chomhlachtaí poiblí nó do chomhlíonadh na gceanglas earnálach speisialta, lena n-áirítear íocaíochtaí nó oibleagáidí a eascraíonn as imeachtaí leanúnacha a dhaingniú.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go ngabhfaidh na nithe seo a leanas leis an iarratas ón gcuideachta ▌ ar dheimhniú réamh-chomhshó a fháil:

   (a) na dréacht-téarmaí comhshó dá dtagraítear in Airteagal 86d;
   (b) an tuarascáil agus an tuairim i gceangal, más ann di, dá dtagraítear in Airteagal 86c, mar aon leis an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 86g, ach sin a bheith ar fáil;
   (ba) aon bharúlacha a thíolacfar i gcomhréir le hAirteagal 86h (1);
   (c) faisnéis maidir le formheas an chruinnithe ghinearálta ▌ dá dtagraítear in Airteagal 86j.

3.  Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go mbeidh faisnéis bhreise ag gabháil leis an iarratas ar dheimhniú réamh-chomhshó a fháil, amhail, go háirithe:

   (a) ar líon na bhfostaithe tráth ina ndéanfar dréacht-téarmaí an chomhshó a tharraingt suas;
   (b) ar na fochuideachtaí agus a leithdháileadh geografach faoi seach;
   (c) maidir le comhlíonadh na n-oibleagáidí atá dlite do chomhlachtaí poiblí ag an gcuideachta;

Chun críche na míre seo, féadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis seo a iarraidh ar údaráis ábhartha eile, mura ndéanfar í a chur ar fáil.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an t-iarratas dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3, lena n-áirítear aon fhaisnéis agus doiciméid a chur isteach, go bhféadfar an t-iarratas sin a chomhlánú ar líne ina iomláine gan gá teacht i láthair go pearsanta os comhair an údaráis inniúil dá dtagraítear i mír 1, i gcomhréir le forálacha ábhartha Chaibidil III de Theideal 1.

5.  Maidir le comhlíonadh na rialacha a bhaineann le rannpháirtíocht fostaithe de réir mar atá leagtha síos in Airteagal 861, déanfaidh an t-údarás inniúil sa Ballstát imeachta a fhíorú go n-áireofar i ndréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann, dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, faisnéis maidir leis na nósanna imeachta trína ndéanfar na socruithe ábhartha a chinneadh agus maidir leis na roghanna féideartha le haghaidh socruithe dá leithéid.

6.  Mar chuid den mheasúnú ▌dá dtagraítear i mír 1, scrúdóidh an t-údarás inniúil an fhaisnéis a leanas:

   (a) doiciméid agus faisnéis uile arna dtíolacadh chuig an údarás i gcomhréir le mír 2 agus le mír 3;
   (b) tásc ón gcuideachta go bhfuil an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 86l(3) agus in Airteagal 86l(4) tionscanta, nuair is ábhartha.

7.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an measúnú dá dtagraítear i mír 1 a chur i gcrích faoi cheann trí mhí tar éis dháta fála na ndoiciméad agusna faisnéise maidir le formheas an chomhshó trasteorann ag cruinniú ginearálta na cuideachta. Beidh ceann díobh seo a leanas mar thoradh ar an measúnú sin:

   (a) i gcás ina gcinnfear go ndéanann an comhshó trasteorann ▌ na coinníollacha ábhartha uile a chomhlíonadh agus go bhfuil na nósanna imeachta agus na foirmiúlachtaí riachtanacha go léir curtha i gcrích, eiseoidh an t-údarás inniúil an deimhniú réamh-chomhshó;
   (b) i gcás ina gcinnfear nach ndéanann an comhshó trasteorann na coinníollacha ábhartha uile a chomhlíonadh agus nach bhfuil na nósanna imeachta agus/nó na foirmiúlachtaí riachtanacha go léir curtha i gcrích, ní eiseoidh an t-údarás inniúil an deimhniú réamh-chomhshó agus cuirfidh sé in iúl don chuideachta na cúiseanna lena chinneadh. Sa chás sin, féadfaidh an t-údarás inniúil an deis a thabhairt don chuideachta na coinníollacha ábhartha a chomhlíonadh nó na nósanna imeachta agus na foirmiúlachtaí a thabhairt chun críche laistigh de thréimhse iomchuí ama.

8.  Áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanfar an deimhniú réamh-chomhshó a eisiúint, má chinntear i gcomhréir leis an dlí náisiúnta gur chun críocha calaoiseacha nó míchleachtais a bunaíodh an comhshó trasteorann a bhfuil mar aidhm leis nó arb as a n-eascraíonn bealaí chun an dlí náisiúnta nó dlí an Aontais Eorpaigh a sheachaint nó a dhul timpeall orthu, nó chun críocha coiriúla.

9.  Más rud é, tríd an ngrinnscrúdú ar dhlíthiúlacht dá dtagraítear i mír 1, go bhfuil móramhras ar an údarás inniúil gur chun críocha calaoiseacha nó míchleachtais a bunaíodh an comhshó trasteorann, a bhfuil mar aidhm leis nó arb as a n-eascraíonn bealaí chun an dlí náisiúnta nó dlí an Aontais Eorpaigh a sheachaint nó a dhul timpeall orthu, nó chun críocha coiriúla, déanfaidh sé fíorais agus cúinsí ábhartha a chur san áireamh, amhail, i gcás inarb ábhartha tosca táscacha nach ndéanfar a bhreithniú ina n-aonar agus a bhfuil an t-údarás inniúil ar an eolas ina dtaobh, le linn an ghrinnscrúdaithe ar dhlíthiúlacht dá dtagraítear i mír1, lena n-áirítear trí chomhairliúchán leis na húdaráis ábhartha. Déanfar an measúnú ar bhonn cás ar chás chun críocha na míre seo, trí nós imeachta arna rialú faoin dlí náisiúnta.

10.  I gcás inar gá don mheasúnú faoi mhír 8 faisnéis bhreise a chur san áireamh nó gníomhaíochtaí imscrúdaitheacha breise a dhéanamh, féadfar síneadh ama trí mhí bhreise ar a mhéid a chur leis an tréimhse trí mhí dá bhforáiltear i mír 7.

11.  I gcás nach féidir an measúnú a dhéanamh faoin spriocdháta dá bhforáiltear san Airteagal seo de bharr chastacht nós imeachta an chomhshó trasteorann, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an t-iarratasóir ar an eolas faoi na cúiseanna maidir le haon mhoill roimh dhul in éag an spriocdháta bunaidh.

12.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh na húdaráis inniúla arna ainmniú i gcomhréir le mír 1, dul i gcomhairle le húdaráis ábhartha eile a bhfuil inniúlacht acu sna réimsí éagsúla a bhaineann leis an gcomhshó trasteorann, lena n-áirítear iad sin ón mBallstát cinn scríbe, agus faisnéis agus doiciméid a fháil ó na húdaráis sin agus ón gcuideachta, atá riachtanach chun an rialú ar dhlíthiúlacht a chur i gcrích, laistigh den chreat nós imeachta a leagtar síos leis an dlí náisiúnta. Féadfaidh an t-údarás inniúil dul ar iontaoibh saineolaí neamhspleách le linn an mheasúnaithe.

Airteagal 86o

▌Tarchur an deimhnithe réamh-chomhshó

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go roinnfear an ▌ deimhniú réamh-chomhshó leis na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 86p(1) trí chóras idirnasctha na gclár arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 22

Áiritheoidh na Ballstáit freisin go mbeidh fáil ar an deimhniú réamh-chomhshó trí chóras idirnasctha na gclár arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 22.

2.  Beidh rochtain saor in aisce ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 ag na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 86p(1) agus ag na cláir.

Airteagal 86p

Grinnscrúdú ar dhlíthiúlacht an chomhshó trasteorann ag an mBallstát cinn scríbe

1.  Ainmneoidh na Ballstáit an chúirt, an nótaire nó údarás eile atá inniúil chun grinnscrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht an chomhshó trasteorann maidir leis an gcuid sin den nós imeachta a rialaítear ag dlí an Bhallstáit cinn scríbe agus chun an comhshó trasteorann a fhormheas i gcás ▌ ina bhfuil na coinníollacha ábhartha ▌ agus na foirmiúlachtaí go léir arna gcur i gcrích go cuí sa Bhallstát cinn scríbe.

Áiritheoidh údarás inniúil an Bhallstáit cinn scríbe go háirithe go gcomhlíonfaidh an chuideachta chomhshóite atá beartaithe forálacha an dlí náisiúnta maidir le corprú agus clárú cuideachtaí agus, i gcás inarb iomchuí, go mbeidh na socruithe maidir le rannpháirtíocht fostaithe cinntithe i gcomhréir le hAirteagal 86l.

2.  Chun críocha mhír 1, cuirfidh an chuideachta a bheidh i mbun an chomhshó trasteorann dréacht-téarmaí an chomhshó trasteorann arna bhformheas ag an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i faoi bhráid an údaráis dá dtagraítear i mír 1.

3.  Áiritheoidh gach Ballstát gur féidir an t-iarratas dá dtagraítear i mír 1, ón gcuideachta a bhfuil an comhshó trasteorann á dhéanamh aici, lena n-áirítear aon fhaisnéis agus doiciméid a chur isteach, go bhféadfaidh an chuideachta sin an t-iarratas a chomhlánú ar líne ina iomláine gan gá teacht i láthair go pearsanta os comhair an údaráis inniúil i gcomhréir le forálacha ábhartha Chaibidil III de Theideal I.

4.  Formheasfaidh ▌ an t-údarás dá dtagraítear i mír 1 an comhshó trasteorann a luaithe a bheidh a mheasúnú ar na coinníollacha ábhartha curtha i gcrích aige.

5.  Glacfaidh an t-údarás inniúil dá dtagraítear i mír 1 an deimhniú réamh-chomhshó dá dtagraítear in Airteagal 86o(1), a fhianóidh go cinntitheach cur i gcrích cuí na nósanna imeachta agus na bhfoirmiúlachtaí faoi dhlí náisiúnta an Bhallstáit imeachta nach bhfuil formheas an chomhshó trasteorann indéanta gan é.

Airteagal 86q

Clárú

1.  Cinnfear le dlí na mBallstát imeachta agus na mBallstáit cinn scríbe, maidir le críoch na Stát sin, na socruithe chun cur i gcrích an chomhshó trasteorann a nochtadh sa chlár.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear isteach an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad ina gcláir a bheidh ar fáil agus inrochtana go poiblí trí bhíthin an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22:

   (a) i ▌gclár an Bhallstáit cinn scríbegur de thoradh comhshó trasteorann é clárú na cuideachta comhshóite;
   (b) i gclár an Bhallstáit cinn scríbe dáta cláraithe na cuideachta comhshóite;
   (c) i gclár an Bhallstáit imeachtagur de thoradh comhshó trasteorann é baint na cuideachta den chlár ▌;
   (d) i gclár an Bhallstáit imeachta dáta bhaint na cuideachta den chlár;
   (e) i gcláir na mBallstát imeachta agus na mBallstát cinn scríbe faoi seachan uimhir chláraithe, ainm agus foirm dhlíthiúil na cuideachta sa Bhallstát imeachta agus uimhir chláraithe, ainm agus foirm dhlíthiúil na cuideachta comhshóite sa Bhallstát cinn scríbe.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an clár sa Bhallstát cinn scríbe fógra chuig an gclár sa Bhallstát imeachta tríd an gcóras dá dtagraítear in Airteagal 22 go bhfuil an comhshó trasteorann i bhfeidhm le héifeacht. Áiritheoidh na Ballstáit freisin go ndíchlárófar chlárú na cuideachta láithreach tar éis don fhógra sin a bheith faighte ▌.

Airteagal 86r

An dáta a ngabhfaidh éifeacht leis an gcomhshó trasteorann

Is le dlí an Bhallstáit cinn scríbe a chinnfear an dáta ar a ngabhfaidh éifeacht leis an gcomhshó trasteorann ▌. Beidh an dáta sin i ndiaidh an ghrinnscrúdaithe ▌ dá dtagraítear in Airteagal 86p a chur i gcrích.

Airteagal 86s

Iarmhairtí an chomhshó trasteorann

Beidh na hiarmhairtí seo a leanas i gceist le comhshó trasteorann arna dhéanamh de réir na bhforálacha náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo, de bharr theacht in éifeacht an chomhshó trasteorann agus ón dáta dá dtagraítear in Airteagal 86r:

   (a) fanfaidh sócmhainní agus dliteanais uile na cuideachta ▌ lena n-áirítear gach conradh, gach creidmheas, gach ceart agus gach oibleagáid, i ▌seilbh na cuideachta comhshóite;
   (b) fanfaidh comhaltaí na cuideachta ▌ ina gcomhaltaí den chuideachta chomhshóite, ach amháin má fheidhmíonn siad an ceart chun imeachta dá dtagraítear in Airteagal 86j(1);
   (c) fanfaidh cearta agus oibleagáidí na cuideachta ▌ a eascraíonn as conarthaí fostaíochta nó as caidrimh fostaíochta agus atá ann ag an dáta ina dtagann an comhshó trasteorann in éifeacht, fanfaidh siad sin leis an gcuideachta chomhshóite ▌.

Airteagal 86t

Dliteanas na saineolaithe neamhspleácha

Leagfaidh na Ballstáit rialacha síos lena rialófar ar a laghad dliteanas sibhialta an saineolaí neamhspleách atá freagrach as an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 86g a tharraingt suas.

Beidh rialacha i bhfeidhm ag na Ballstáit chun a áirithiú go bhfuil an saineolaí nó an duine dleathach ar thar a cheann atá an saineolaí ag obair, go bhfuil sé neamhspleách agus nach bhfuil aon choinbhleacht leasa aige leis an gcuideachta atá ag déanamh iarratas ar an deimhniú réamh-chomhshó agus go bhfuil tuairim an tsaineolaí neamhchlaonta, oibiachtúil, agus tugtha d’fhonn cúnamh a chur ar fáil don údarás inniúil i gcomhréir leis na ceanglais neamhchlaontachta agus neamhspleáchais faoin dlí is infheidhme nó na caighdeáin ghairmiúla ar faoina réir atá an saineolaí.

Airteagal 86u

Bailíocht

Ní féidir comhshó trasteorann a tháinig i bhfeidhm de réir na nósanna imeachta lena dtrasuitear an Treoir seo a chur ar neamhní.

Ní dhéanann sé seo difear do chumhachtaí na mBallstát, inter alia, i réimse an dlí choiriúil, maoiniú na sceimhlitheoireachta, an dlí sóisialta, cánachas agus forfheidhmiú an dlí, bearta agus pionóis a fhorchur, i gcomhréir leis na dlithe náisiúnta, i ndiaidh an dáta ar a dtáinig an chomhshó trasteorann i bhfeidhm.

______________

(*) Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat do théarnamh agus réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoir 82/891/CEE ón gComhairle agus Treoir 2001/24/CE, Treoir 2002/47/CE, Treoir 2004/25/CE, Treoir 2005/56/CE, Treoir 2007/36/CE, Treoir 2011/35/AE, Treoir 2012/30/AE agus Treoir 2013/36/AE, agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 173, 12.6.2014, lch. 190).”;

"

(5)  in Airteagal 119, leasaítear pointe (2) mar a leanas:

(a)  ag deireadh phointe (c) cuirtear an méid a leanas leis"; nó”;

(b)  cuirtear isteach an pointe (d) a leanas:"

"(d) aistríonn aon chuideachta amháin nó níos mó ná sin, tar éis di a bheith díscaoilte gan a bheith leachtaithe, a sócmhainní agus a dliteanais go léir chuig cuideachta eile, an chuideachta éadála, gan an chuideachta éadála scaireanna nua a eisiúint, ar choinníoll go bhfuil seilbh go díreach nó go hindíreach ag duine amháin ar na scaireanna go léir sna cuideachtaí atá ag cumasc nó tá seilbh ag comhaltaí na gcuideachtaí atá ag cumasc de réir an chion chéanna i ngach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc.";

"

(6)  Leasaítear Airteagal 120 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

“Airteagal 120

Forálacha breise a bhaineann leis an raon feidhme”;

"

(b)  in Airteagal 120, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

"4. Áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil baint ag an gCaibidil le haon cheann de na himthosca a leanas:

   (a) Tá an chuideachta nó na cuideachtaí faoi leachtú, agus tús curtha acu lena sócmhainní a leithdháileadh ar a sciarshealbhóirí;

   (d) tá an chuideachta faoi réir ag uirlisí, cumhachtaí agus sásraí réitigh dá bhforáiltear i dTeideal IV de Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

"

(f)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

"5. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an Caibidil seo a chur i bhfeidhm maidir le cuideachtaí atá faoi réir:

   (a) imeachtaí dócmhainneachta nó creataí um athstruchtúrú coisctheach
   (b) imeachtaí leachtaithe seachas iad sin dá dtagraítear i mír 4 pointe a, nó
   (c) bearta coiscthe géarchéime de réir bhrí Airteagal 2 mír 1 pointe (101) de Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle”;

"

(7)  Leasaítear Airteagal 121 mar a leanas:

(a)  i mír 1, scriostar pointe (a);

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Áireofar, go háirithe, sna forálacha agus sna foirmiúlachtaí dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 na forálacha agus sna foirmiúlachtaí sin a bhaineann leis an bpróiseas cinnteoireachta maidir leis an gcumasc agus le cosaint na bhfostaithe ó thaobh ceart de cé is moite de na cinn a rialaítear le hAirteagal 133.";

"

(8)  Leasaítear Airteagal 122 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) agus phointe (b):"

"(a) foirm dhlíthiúil, ainm agus suíomh oifig chláraithe na gcuideachtaí atá ag cumasc agus na gcuideachtaí a mholtar don chuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann;

   (b) i gcás inarb iomchuí, an cóimheas is infheidhme maidir le malartú urrús nó scaireanna arb ionann iad agus caipiteal na cuideachta agus méid aon íocaíochta airgid;”

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (h):"

"(h) aon bhuntáistí speisialta a thabharfar ▌do chomhaltaí orgán riaracháin, bainistíochta, faireacháin nó rialála na gcuideachtaí comhshóite;”

"

(c)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):"

(i) ionstraim nó ionstraimí comhdhéanaimh na cuideachta atá ann de thoradh an chumaisc trasteorann, i gcás inarb infheidhme, agus na reachtanna más in ionstraim ar leithligh atá siad”;

"

(d)   cuirtear isteach an pointe (m) agus an pointe (n) a leanas:"

"(m) mionsonraí maidir leis an tairiscint cúitimh airgid do na comhaltaí ▌i gcomhréir le hAirteagal 126a;

   (n) ▌ coimircí, amhail ráthaíochtaí nó gealltanais, i gcás ina dtairgtear iad do chreidiúnaithe.”;

"

(9)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 123 agus Airteagal 124:"

‘‘Airteagal 123

Nochtadh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na doiciméid a leanas a nochtadh agus a chur ar fáil go poiblí i gcláir ▌Bhallstát gach cuideachta atá ag cumasc, aon mhí amháin ar a laghad roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 126:

   (a) dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann;
   (b) fógra lena chuirtear in iúl do chomhaltaí, do chreidiúnaithe agus d’ionadaithe fhostaithe na cuideachta atá ag cumasc, nó, i gcás nach ann do na hionadaithe sin, do na fostaithe iad féin, go bhféadfaidh siad barúlacha maidir le dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann a chur faoi bhráid na cuideachta lena mbaineann, laistigh de cúig lá oibre ar a dhéanaí roimh dháta an chruinnithe ghinearálta.

Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go ndéanfar an tuarascáil ó shaineolaí neamhspleách a nochtadh agus a chur ar fáil go poiblí sa chlár, i gcás gur dréachtaíodh an tuarascáil i gcomhréir le hAirteagal 125.

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an chuideachta in ann faisnéis rúnda a eisiamh ó nochtadh na tuarascála ó shaineolaí neamhspleách.

Beidh teacht ar na doiciméid arna nochtadh i gcomhréir leis an mír seo trí bhíthin an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22.

2.  Féadfaidh na Ballstáit cuideachtaí atá ag cumasc a dhíolmhú ón gceanglas um nochtadh dá dtagraítear i mír 1, más rud é, ar feadh tréimhse leanúnach dar tús tráth nach déanaí ná aon mhí amháin roimh an dáta arna shocrú don chruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 126 agus dar críoch tráth nach luaithe ná deireadh an chruinnithe sin, go gcuirfidh na cuideachtaí sin na doiciméid dá dtagraítear i mír 1 ar fáil ar a suíomh gréasáin saor in aisce don phobal.

Ní chuirfidh na Ballstáit an díolúine sin, áfach, faoi réir aon cheanglas ná srianta seachas na cinn sin atá riachtanach d’fhonn slándáil an tsuímh ghréasáin agus barántúlacht na ndoiciméad a áirithiú ach amháin a mhéid agus go mbeidís comhréireach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

3.  I gcás ina nochtfaidh na cuideachtaí atá ag cumasc dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo, déanfaidh siad an fhaisnéis seo a leanas, ar gá í a nochtadh, a chur isteach sa chlár tráth nach déanaí ná aon mhí amháin roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 126:

   (a) an fhoirm dhlíthiúil, ainm agus oifig chláraithe gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc agus an fhoirm dhlíthiúil, ainm agus an oifig chláraithe atá beartaithe le haghaidh aon chuideachta nua-thionscanta;
   (b) an clár ina gcomhdaítear na doiciméid dá dtagraítear in Airteagal 14 maidir le gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc agus an uimhir chlárúcháin sa chlár sin;
   (c) tásc, le haghaidh gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc, de na socruithe arna ndéanamh chun cearta creidiúnaithe, fostaithe agus comhaltaí a fheidhmiú;
   (d) mionsonraí an tsuímh gréasáin inar féidir dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann, an fógra agus tuarascáil ó na saineolaithe dá dtagraítear i mír 1 agus an fhaisnéis iomlán maidir leis na socruithe dá dtagraítear i bpointe (c) den mhír seo a fháil ar líne agus saor in aisce.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 agus mír 3 a chomhlánú ar líne ina n-iomláine gan é a bheith de cheangal ar na hiarratasóirí teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil i mBallstáitna gcuideachtaí atá ag cumasc, i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de Chaibidil III de Theideal I.

5.  I gcás nach gceanglaítear formheas an chumaisc ag cruinniú ginearálta na cuideachta éadála i gcomhréir le hAirteagal 126(3), déanfar an nochtadh dá dtagraítear i mír 1, i mír 2 agus i mír 3 den Airteagal seo a chur ar fáil aon mhí ar a laghad roimh dháta chruinniú ginearálta na cuideachta eile/na gcuideachtaí eile atá ag cumasc.

6.  Féadfaidh na Ballstáit, anuas ar an nochtadh dá dtagraítear i mír 1, i mír 2 agus i mír 3, a cheangal go bhfoilseofar dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann, nó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 ina n-iris náisiúnta nó trí ardán lárnach leictreonach i gcomhréir le hAirteagal 16 mír 3. Sa chás sin, áiritheoidh na Ballstáit go dtarchuirfidh an clár an fhaisnéis ábhartha chuig an iris náisiúnta.

7.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh rochtain saor in aisce ag an bpobal ar an doiciméadacht dá dtagraítear i mír 1 nó ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 3 trí chóras idirnascadh na gclár.

Áiritheoidh na Ballstáit freisin nach rachaidh aon táillí a ghearrfaidh na cláir um nochtadh dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 ar an gcuideachta agus, i gcás arb infheidhme, i leith an fhoilsithe dá dtagraítear i mír 5, nach mbeidh na táillí sin níos mó ná aisghabháil na gcostas as seirbhísí den sórt sin a chur ar fáil.

Airteagal 124

Tuarascáil ▌ an chomhlachta riaracháin nó bainistíochta chuig na comhaltaí agus chuig na fostaithe

1.  Déanfaidh orgán bainistíochta nó riaracháin gach cuideachta atá ag cumasc tuarascáil a tharraingt suas do chomhaltaí agus d’fhostaithe ina dtugtar míniú agus bonn cirt le gnéithe dlíthiúla agus eacnamaíocha an chumaisc trasteorann agus ina dtugtar míniú ar impleachtaí an chumaisc trasteorann d’fhostaithe.

2.  Sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1, déanfar, go háirithe, míniú a thabhairt ar impleachtaí an chumaisc trasteorann do ghnó na cuideachta amach anseo

Áireofar inti freisin roinn do chomhaltaí agus roinn d’fhostaithe.

3.  Sa roinn den tuarascáil do chomhaltaí, míneofar an méid seo a leanas go háirithe:

   (aa) míniú ar an gcúiteamh airgid agus ar an modh a úsáideadh lena ríomh;
   (b) míniú ar an gcóimheas malartaithe scaireanna agus ar an modh nó na modhanna a úsáideadh lena ríomh, i gcás inarb infheidhme;

   (d) impleachtaí an chumaisc trasteorann do chomhaltaí;
   (e) na cearta agus na leigheasanna atá ar fáil do chomhaltaí ▌ i gcomhréir le hAirteagal 126a.

3a.  Ní bheidh gá leis an roinn den tuarascáil do chomhaltaí i gcás ina bhfuil sé comhaontaithe ag comhaltaí uile na cuideachta an ceanglas sin a tharscaoileadh. Féadfaidh na Ballstáit cuideachtaí comhalta aonbhaill a eisiamh ó fhorálacha an Airteagail seo.

4.  Sa roinn den tuarascáil d’fhostaithe, míneofar go háirithe an méid seo a leanas:

   (ca) impleachtaí an chumaisc trasteorann ar chaidrimh fostaíochta, mar aon le, i gcás inarb infheidhme, aon bheart chun iad a choimirciú;
   (cb) aon athruithe ábhartha ar na dálaí fostaíochta is infheidhme, agus ar shuíomh láithreacha gnó na cuideachta;
   (d) conas a dhéanann na tosca a leagtar amach i bpointe (ca) agus i bpointe (cb) difear freisin d’fhochuideachtaí ar bith de chuid na cuideachta.

4aa.  I gcás ina bhfaighidh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta atá ag cumasc, in am iomchuí, tuairim ar chodanna na tuarascála dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus i mír 4 ó ionadaithe na bhfostaithe nó, i gcás nach ann d’aon ionadaí den sórt sin, ó na fostaithe iad féin, mar a fhoráiltear faoi réir dlí náisiúnta, cuirfear an tuairim sin in iúl do na comhaltaí agus cuirfear i gceangal leis an tuarascáil sin í.

4a.  Ní bheidh gá leis an roinn d’fhostaithe, i gcás nach bhfuil aon fhostaithe ag cuideachta atá ag cumasc ná ag a fochuideachtaí, más ann dóibh, cé is moite díobh sin ar cuid den orgán bainistíochta nó riaracháin iad.

5.  Féadfaidh gach cuideachta atá ag cumasc cinneadh a dhéanamh cibé acu aon tuarascáil amháin a tharraingt suas ina mbeidh an dá roinn dá dtagraítear i mír 3 agus mír 4 nó tuarascálacha ar leith a tharraingt suas a chuirfear faoi bhráid na gcomhaltaí agus na bhfosaithe faoi seach.

6.  Cuirfear an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 nó na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 5 ar fáil in aon chás go leictreonach, in éineacht le dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann, má tá fáil orthu, do na comhaltaí agus d’ionadaithe fhostaithe gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc nó, sa chás nach bhfuil ionadaí ar bith dá leithéid ann, do na fostaithe iad féin, nach lú ná 6 seachtaine roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 126.

I gcás nach gceanglaítear formheas an chumaisc ag cruinniú ginearálta na cuideachta éadála, i gcomhréir le hAirteagal 126(3), áfach, cuirfear an tuarascáil ar fáil 6 seachtaine ar a laghad roimh dháta chruinniú ginearálta na cuideachta eile nó na gcuideachtaí eile atá ag cumasc.

8.  I gcás ina ndéantar an roinn do chomhaltaí dá dtagraítear i mír 3 a tharscaoileadh i gcomhréir le mír 3 agus nach bhfuil an roinn d’fhostaithe dá dtagraítear i mír 4 ag teastáil i gcomhréir le mír 4a, ní bheidh gá leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1.

9.  Beidh mír 1 go mír 8 gan dochar do na cearta faisnéise agus na cearta comhairliúcháin is infheidhme agus do nósanna imeachta a thionscnófar ar leibhéal náisiúnta tar éis Threoir 2002/14/CE agus Threoir 2009/38/CE a thrasuí.

"

(10)  Leasaítear Airteagal 125 mar seo a leanas:

(a)  i mír (1), cuirtear an dara fomhír seo a leanas isteach:"

“I gcás nach gceanglaítear formheas an chumaisc ag cruinniú ginearálta na cuideachta éadála, i gcomhréir le hAirteagal 126(3), áfach, cuirfear an tuarascáil ar fáil aon mhí ar a laghad roimh dháta chruinniú ginearálta na cuideachta eile nó na gcuideachtaí eile atá ag cumasc.”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. In aon chás, áireofar sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 tuairim an tsaineolaí an bhfuil an cúiteamh airgid agus an cóimheas malartaithe scaireanna leormhaith. I ndáil leis an gcúiteamh airgid dá dtagraítear in Airteagal 122 pointe (m), tabharfaidh na saineolaithe aird ar phraghas margaidh ar bith ar na scaireanna sin sna cuideachtaí atá ag cumasc roimh fhógairt an togra cumaisc nó ar luach na gcuideachtaí gan éifeacht an chumaisc atá beartaithe a bheith san áireamh de réir mar a chinntear i gcomhréir le modhanna luachála a nglactar leo go ginearálta. Déanfar an méid seo a leanas, ar a laghad, sna tuarascálacha:

   (a) an modh nó na modhanna a úsáideadh leis an gcúiteamh airgid arna mholadh a ríomh a léiriú;
   (b) an modh nó na modhanna a úsáideadh leis an gcóimheas malartaithe scaireanna arna mholadh a ríomh a léiriú;
   (c) a chur in iúl an leormhaith an modh nó na modhanna a úsáideadh leis an gcúiteamh airgid agus an cóimheas malartaithe scaireanna a mheasúnú agus an luach a ríomhadh trí na modhanna sin a úsáid a lua agus tuairim a thabhairt ar thábhacht choibhneasta na modhanna sin i ndáil leis an luach a cinneadh a ríomh; agus sa chás gur úsáideadh modhanna difriúla i gcumasc na gcuideachtaí, chomh maith leis an méid sin, an raibh údar le modhanna difriúla a úsáid;
   (d) cur síos ar aon deacrachtaí luachála speisialta a tháinig chun cinn.

Beidh na saineolaithe i dteideal an fhaisnéis uile is gá a aimsiú ó na cuideachtaí atá ag cumasc chun a ndualgais a urscaoileadh.

"

(c)  cuirtear an abairt seo a leanas le mír 4:"

“Féadfaidh na Ballstáit cuideachtaí comhalta aonbhaill a eisiamh ó fhorálacha an Airteagail seo.”

"

(11)  Leasaítear Airteagal 126 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Tar éis aird a thabhairt ar na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 124 ▌ agus in Airteagal 125, i gcás inarb infheidhme, agus tuairimí na bhfostaithe arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 124 agus barúlacha na bhfostaithe arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 123, déanfar cinneadh i gcruinniú ginearálta gach cuideachta atá ag cumasc, trí bhíthin rúin, ar cheart dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann a fhormheas agus ar cheart an ionstraim chomhdhéanaimh, agus na reachtanna más i ndoiciméad ar leithligh atá siad, a oiriúnú.’’;

"

(b)  cuirtear mír 4 seo a leanas leis:"

"4. Áiritheoidh na Ballstáit nach bhféadfaidh an cruinniú ginearálta agóid a dhéanamh in aghaidh fhormheas an chumaisc trasteorann ▌ ar na cúiseanna seo a leanas amháin:

   (a) níor socraíodh an cóimheas malartaithe scaireanna dá dtagraítear in Airteagal 122(b) go leormhaith;
   (b) níor socraíodh an cúiteamh airgid dá dtagraítear in Airteagal 122(m) go leormhaith;

   (d) níor comhlíonadh na ceanglais dhlíthiúla leis an bhfaisnéis a tugadh maidir le pointí (a) nó (b).

"

(12)  cuirtear na hAirteagail seo a leanas ▌ isteach:"

“Airteagal 126a

Cosaint na gcomhaltaí

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé de cheart ag ▌ comhaltaí na gcuideachtaí atá ag cumasc a vótáil in aghaidh fhormheas dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann, agus acu siúd ar a laghad, a gcuid scaireanna a dhiúscairt i gcomaoin cúiteamh leormhaith airgid agus sin a dhéanamh faoi na coinníollacha a leagtar síos i míreanna 2 go 6 ar choinníoll, mar thoradh ar an gcumasc, go bhfaighidís scaireanna sa chuideachta a thiocfadh as an gcumasc a rialófaí le dlí Ballstáit nach é Ballstát na cuideachta lena mbaineann atá ag cumasc é.

Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil go dtabharfar an ceart sin freisin do chomhaltaí eile na gcuideachtaí atá ag cumasc.

Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go ndéanfar cur i gcoinne follasach i leith dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann agus/nó rún na gcomhaltaí a gceart a fheidhmiú maidir lena scaireanna a dhiúscairt, go ndéanfar é sin a dhoiciméadú go hiomchuí ar a dhéanaí ag an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 126. Féadfaidh na Ballstáit a cheadú go n-áireofar taifeadadh chur i gcoinne dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann mar dhoiciméadú cuí ar vóta diúltach.

2.  Bunóidh na Ballstáit an tréimhse ar lena linn is gá do na comhaltaí dá dtagraítear i mír 1 dearbhú a thabhairt don chuideachta atá ag cumasc gurb é a gcinneadh é an ceart a fheidhmiú maidir leis na scaireanna a dhiúscairt. Ní rachaidh an tréimhse sin thar aon mhí amháin tar éis an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 126. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh na cuideachtaí atá ag cumasc seoladh leictreonach ar fáil chun an dearbhú leictreonach sin a fháil.

3.  Ina theannta sin, bunóidh na Ballstáit an tréimhse ar lena linn a dhéanfar an cúiteamh airgid a shonraítear i ndréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann a íoc. Ní fhéadfaidh deireadh a theacht leis an tréimhse sin tráth nach déanaí ná dhá mhí tar éis an chumaisc trasteorann a theacht in éifeacht de réir Airteagal 129.

4.  Maidir le haon chomhalta a bhfuil sé dearbhaithe aige gurb é a chinneadh é an ceart a fheidhmiú maidir leis na scaireanna a dhiúscairt ach a mheasann nár socraíodh go leormhaith an cúiteamh airgid atá an chuideachta atá ag cumasc lena mbaineann a thairiscint, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé i dteideal cúiteamh breise airgid a éileamh os comhair údaráis inniúla nó comhlachtaí arna sainordú faoin dlí náisiúnta. Bunóidh na Ballstáit teorainn ama don éileamh maidir le cúiteamh breise airgid.

Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil go mbeidh an cinneadh críochnaitheach lena ndéanfar cúiteamh breise airgid a sholáthar bailí do na comhaltaí sin den chuideachta atá ag cumasc lena mbaineann a bhfuil sé dearbhaithe acu gurb é a gcinneadh é an ceart a fheidhmiú maidir lena scaireanna a dhiúscairt de réir mhír 2.

5.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar le dlí náisiúnta an Bhallstáit a bhfuil an chuideachta atá ag cumasc faoina réir, na cearta dá dtagraítear i mír 1 go mír 6 a rialú agus gur ag an mBallstát lena mbaineann a bheidh an inniúlacht eisiach réiteach a aimsiú ar aon díospóidí a bhaineann leis na cearta sin.

6.   Áiritheoidh ▌na Ballstáit go bhféadfaidh comhaltaí sin na cuideachta atá ag cumasc nach raibh sé de cheart acu a gcuid scaireanna a dhiúscairtnach ndearna an ceart sin a fheidhmiú, ach atá den tuairim nach bhfuil an cóimheas malartaithe scaireanna leormhaith, agóid a dhéanamh i gcoinne an chóimheasa sin ▌a leagtar amach i ndréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann agus íocaíocht airgid a éileamh. Tionscnófar an t-imeacht sin os comhair na n-údarás inniúil nó na gcomhlachtaí arna sainordú faoi dhlí náisiúnta an Bhallstáit a bhfuil an chuideachta atá ag cumasc faoina réir, laistigh den teorainn ama a leagtar síos i ndlí náisiúnta an Bhallstáit sin agus ní chuirfidh sé cosc ar chlárú an chumaisc trasteorann. Beidh an cinneadh sin ina cheangal ar an gcuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann.

Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil go mbeidh an cóimheas malartaithe scaireanna a bhunófar sa chinneadh bailí do na comhaltaí sin den chuideachta atá ag cumasc lena mbaineann nach raibh sé de cheart acu a gcuid scaireanna a dhiúscairt nó nach ndearna an ceart sin a fheidhmiú.

7.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh freisin gur féidir leis an gcuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann foráil a dhéanamh do scaireanna nó do chúiteamh eile seachas íocaíocht airgid.

Airteagal 126b

Na creidiúnaithe a chosaint

1.  Déanfaidh na Ballstáit foráil do chóras leormhaith cosanta do leas na gcreidiúnaithe, a rinne a n-éilimh sular nochtadh dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann agus nach raibh dlite tráth an nochta sin.

Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh creidiúnaithe atá míshásta leis na coimircí atá i ndréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 122 pointe (m), iarratas a dhéanamh, laistigh de thrí mhí ó nochtadh dhréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann dá dtagraítear in Airteagal 123, leis an údarás iomchuí riaracháin nó breithiúnach ar choimircí leormhaithe ar an gcoinníoll gur féidir leo a léiriú go hinchreidte go bhfuil, mar gheall ar an gcumasc trasteorann, sásamh a n-éileamh i dtreis agus nach bhfuarthas aon choimircí leormhaithe ó na cuideachtaí atá ag cumasc.

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na coimircí ag brath ar theacht in éifeacht an chumaisc trasteorann a bheith i gcomhréir le hAirteagal 129.

2.   Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go gcuirfidh orgán bainistíochta nó riaracháin na gcuideachtaí atá ag cumasc dearbhú ar fáil ina léireofar go cruinn stádas airgeadais reatha na gcuideachtaí sin ag dáta an dearbhaithe, nach mbeidh níos luaithe ná aon mhí amháin roimh thráth a nochta. Fógrófar sa dearbhú, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil d’orgán bainistíochta nó riaracháin na gcuideachtaí atá ag cumasc ar dháta an dearbhaithe, agus tar éis fiosruithe réasúnacha a dhéanamh, nach eol dóibh cúis ar bith nach mbeadh an chuideachta a thiocfaidh as an gcumasc in ann na dliteanais a chomhlíonadh tráth a bheidh na dliteanais sin iníoctha. Déanfar an dearbhú a nochtadh mar aon le dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann ▌ i gcomhréir le hAirteagal 123.

3.   Tá ▌mír 2 agus mír 3 gan dochar do chur i bhfeidhm dhlíthe náisiúnta Bhallstáit na gcuideachtaí atá ag cumasc maidir le híocaíochtaí a chomhall nó íocaíochtaí le comhlachtaí poiblí nó oibleagáidí neamhairgid ina leith a chur faoi urrús.”

Airteagal 126c

Faisnéis agus comhairliúchán na bhfostaithe

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar cearta fostaithe ar fhaisnéis agus ar chomhairliúchán a urramú i ndáil leis an gcumasc trasteorann agus go bhfeidhmeofar iad i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil a leagtar amach le Treoir 2002/14/CE agus le Treoir 2001/23/CE i gcás ina meastar gurb ionann an cumasc trasteorann agus aistriú gnóthais de réir bhrí Threoir 2001/23/CE agus, i gcás inarb infheidhme i leith ghnóthais ar leibhéal an Chomhphobail nó i leith grúpaí gnóthas ar leibhéal an Chomhphobail, i gcomhréir le Treoir 2009/38/CE. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh cearta faisnéise agus comhairliúcháin a chur i bhfeidhm maidir le cuideachtaí nach iad na cuideachtaí dá dtagraítear i mír 1 d’Airteagal 3 de Threoir 2002/14/CE iad.

2.  D’ainneoin Airteagal 124(4aa) agus Airteagal 123(1)(b), áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar cearta fostaithe ar fhaisnéis agus ar chomhairliúchán a urramú, ar a laghad sula ndéanfar dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann nó an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 124 a chinneadh, cibé acu is luaithe, sa chaoi go dtabharfar freagra réasúnaithe ar na fosaithe roimh an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 126.

3.  Gan dochar d’aon fhorálacha agus/nó d’aon chleachtais atá i bhfeidhm agus atá níos fabhraí d’fhostaithe, cinnfidh na Ballstáit na socruithe praiticiúla chun an ceart ar fhaisnéis agus ar chomhairliúchán a fheidhmiú i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2002/14/CE.”

"

(13)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 127:"

Airteagal 127

Deimhniú réamhchumaisc

1.  Ainmneoidh na Ballstáit an chúirt, an nótaire nó an t-údarás nó na húdaráis eile atá inniúil (‘an t-údarás inniúil’) chun grinnscrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht an chumaisc trasteorann maidir leis an gcuid sin den nós imeachta a rialaítear le dlí Bhallstát na cuideachta atá ag cumasc agus chun deimhniú réamhchumaisc a eisiúint lena bhfianófar comhlíonadh na gcoinníollacha ábhartha go léir agus cur i gcrích cuí na nósanna imeachta agus na bhfoirmiúlachtaí i mBallstát an chuideachta atá ag cumasc.

Féadfar comhall íocaíochtaí, íocaíochtaí nó oibleagáidí neamhairgid a bheidh dlite do chomhlachtaí poiblí a chur faoi urrús nó comhlíonadh ceanglas speisialta earnálach, lena n-áirítear íocaíochtaí nó oibleagáidí a eascróidh as imeachtaí leanúnacha a chur faoi urrús, a chuimsiú le cur i gcrích sin na nósanna imeachta agus na bhfoirmiúlachtaí.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go ngabhfaidh na nithe seo a leanas leis an iarratas ón gcuideachta ar dheimhniú réamhchumaisc a fháil:

   (a) na dréacht-téarmaí cumaisc dá dtagraítear in Airteagal 122;
   (b) an tuarascáil agus an tuairim i gceangal, más ann di, dá dtagraítear in Airteagal 124, mar aon leis an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 125, i gcás ina bhfuil siad ar fáil;
   (ba) aon bharúlacha a thíolacfar i gcomhréir le hAirteagal 123 (1);
   (c) faisnéis maidir leis an bhformheas tríd an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k.

3.  Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go mbeadh faisnéis bhreise ag gabháil leis an iarratas ar dheimhniú réamhchumaisc a fháil, amhail an méid seo a leanas go háirithe:

   (a) ar an líon fostaithe tráth a rinneadh dréacht-téarmaí an chumaisc a tharraingt suas;
   (b) ar na fochuideachtaí agus a leithdháileadh geografach faoi seach;
   (c) maidir le hoibleagáidí a bheidh dlite do chomhlachtaí poiblí arna gcomhlíonadh ag an gcuideachta;

Chun críche na míre seo, féadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis sin, mura soláthrófar í, a iarraidh ar údaráis ábhartha eile.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an t-iarratas dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 2a, lena n-áirítear aon fhaisnéis agus doiciméid a chur isteach, a chomhlánú ar líne ina iomláine gan an gá le teacht i láthair go pearsanta os comhair an údaráis inniúil dá dtagraítear i mír 1, i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de Chaibidil III de Theideal I.

5.  Maidir le comhlíonadh na rialacha a bhaineann le rannpháirtíocht fostaithe de réir mar atá leagtha síos in Airteagal 133, fíoróidh údarás inniúil Bhallstát na cuideachta atá ag cumasc go n-áirítear i ndréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann, dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, faisnéis maidir leis na nósanna imeachta trína ndéantar na socruithe ábhartha a chinntiú agus maidir leis na roghanna féideartha le haghaidh socruithe dá leithéid.

6.  Mar chuid den mheasúnú ar an dlíthiúlacht dá dtagraítear i mír 1, scrúdóidh an t-údarás inniúil an méid seo a leanas:

   (a) na doiciméid agus an fhaisnéis uile arna dtíolacadh don údarás i gcomhréir le mír 2 agus le mír 2a;
   (c) tásc ó na cuideachtaí atá ag cumasc go bhfuil tús curtha leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 133(3) agus (4), i gcás inarb ábhartha.

7.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an measúnú dá dtagraítear i mír 1 a chur i gcrích laistigh de thrí mhí ón dáta a gheofar na doiciméid agus an fhaisnéis maidir le cruinniú ginearálta na cuideachta an cumasc trasteorann a fhormheas. Beidh ceann díobh seo a leanas mar thoradh ar an measúnú sin:

   (a) i gcás ina gcinnfear go gcomhlíontar leis an gcumasc trasteorann na coinníollacha ábhartha uile agus go bhfuil na nósanna imeachta agus na foirmiúlachtaí riachtanacha go léir curtha i gcrích, eiseoidh an t-údarás inniúil an deimhniú réamhchumaisc;
   (b) i gcás ina gcinnfear nach gcomhlíontar leis an gcumasc trasteorann na coinníollacha ábhartha uile nó nach bhfuil na nósanna imeachta agus/nó na foirmiúlachtaí riachtanacha go léir curtha i gcrích, ní eiseoidh an t-údarás inniúil an deimhniú réamhchumaisc agus cuirfidh sé in iúl don chuideachta na cúiseanna lena chinneadh. Sa chás sin, féadfaidh an t-údarás inniúil an deis a thabhairt don chuideachta na coinníollacha ábhartha a chomhlíonadh nó na nósanna imeachta agus na foirmiúlachtaí a thabhairt chun críche laistigh de thréimhse iomchuí ama.

8.  Áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanfaidh an t-údarás inniúil an deimhniú réamhchumaisc a eisiúint, má chinntear i gcomhréir leis an dlí náisiúnta gur chun críocha calaoiseacha nó míchleachtais a cuireadh ar bun cumasc trasteorann arbh é ba thoradh leis gur seachnaíodh an dlí náisiúnta nó dlí AE, nó go ndeachthas timpeall orthu, nó a raibh sé mar aidhm leis gurbh é sin an toradh a bheadh air, nó gur cuireadh ar bun é chun críocha coiriúla.

9.  Más rud é, tríd an ngrinnscrúdú ar dhlíthiúlacht dá dtagraítear i mír 1, go bhfuil móramhras ar an údarás inniúil gur chun críocha calaoiseacha nó míchleachtais a cuireadh ar bun an cumasc trasteorann, arbh é ba thoradh leis gur seachnaíodh an dlí náisiúnta nó dlí AE, nó go ndeachthas timpeall orthu, nó a raibh sé mar aidhm leis gurbh é sin an toradh a bheadh air, nó gur cuireadh ar bun é chun críocha coiriúla, déanfaidh sé fíorais agus cúinsí ábhartha a chur san áireamh, amhail, i gcás inarb ábhartha agus gan iad a bhreithniú ina n-aonar, tosca táscacha a bhfuil an t-údarás inniúil ar an eolas fúthu, le linn an ghrinnscrúdaithe ar dhlíthiúlacht dá dtagraítear i mír 1, lena n-áirítear trí chomhairliúchán leis na húdaráis ábhartha. Is ar bhonn cás ar chás, trí nós imeachta arna rialú leis an dlí náisiúnta, a dhéanfar an measúnú chun críocha na míre seo.

10.  I gcás inar gá, chun críocha an mheasúnaithe faoi mhír 7, faisnéis bhreise a chur san áireamh nó gníomhaíochtaí breise imscrúdaitheacha a dhéanamh, féadfar síneadh trí mhí ar a mhéid a chur leis an tréimhse trí mhí amhail dá bhforáiltear i mír 6.

11.  I gcás nach féidir an measúnú a dhéanamh laistigh de na spriocdhátaí amhail dá bhforáiltear san airteagal seo de bharr chastacht nós imeachta an chumaisc trasteorann, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an t-iarratasóir ar an eolas faoi na cúiseanna le haon mhoill sula rachaidh an spriocdháta bunaidh in éag.

12.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú i gcomhréir le mír 1 dul i gcomhairle le húdaráis ábhartha eile a bhfuil inniúlacht acu sna réimsí éagsúla lena mbaineann an cumasc trasteorann, lena n-áirítear iad sin ó Bhallstát na gcuideachtaí a thiocfaidh as an gcumasc, agus faisnéis agus doiciméid a fháil ó na húdaráis sin agus ón gcuideachta atá riachtanach chun an rialú ar dhlíthiúlacht a chur i gcrích, faoi chuimsiú an chreata nós imeachta a leagtar síos sa dlí náisiúnta. Féadfaidh an t-údarás inniúil dul ar iontaoibh saineolaí neamhspleách le linn an mheasúnaithe.’

"

(14)  Cuirtear isteach an t-airteagal seo a leanas:"

“Airteagal 127a

An deimhniú réamhchumaisc a tharchur

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go roinnfear an deimhniú réamhchumaisc leis na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 128(1) trí chóras idirnasctha na gclár arna chur ar bun i gcomhréir le hAirteagal 22.

Áiritheoidh na Ballstáit freisin go mbeidh fáil ar an deimhniú réamhchumaisc trí chóras idirnasctha na gclár arna chur ar bun i gcomhréir le hAirteagal 22.

2.  Beidh rochtain saor in aisce ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 ag na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 128(1) agus ag na cláir.”

"

(15)  Leasaítear Airteagal 128 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Chun críche mhír 1 ▌, cuirfidh gach cuideachta atá ag cumasc faoi bhráid an údaráis dá dtagraítear ▌ i mír 1 dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann arna bhformheas ag an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 126 nó, i gcás nach bhfuil formheas ón gcruinniú ginearálta ag teastáil i gcomhréir le mír 3 d’Airteagal 132, dréacht-téarmaí an chumaisc trasteorann arna bhformheas ag gach cuideachta atá ag cumasc i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.”

"

(b)  cuirtear na míreanna ▌ seo a leanas isteach:"

3. Áiritheoidh gach Ballstát go bhféadfar an t-iarratas dá dtagraítear i mír 1, ó aon cheann de na cuideachtaí atá ag cumasc, lena n-áirítear aon fhaisnéis agus doiciméid a thíolacadh, a chomhlánú ar líne ina iomláine gan é a bheith de cheangal ar na hiarratasóirí teacht i láthair go pearsanta os comhair an údaráis inniúil dá dtagraítear i mír 1 i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de Chaibidil III de Theideal I.

4.  Formheasfaidh an t-údarás inniúil dá dtagraítear i mír 1 an cumasc trasteorann a luaithe a bheidh a mheasúnú ar na coinníollacha ábhartha curtha i gcrích aige.

5.   Glacfaidh údarás inniúil de chuid Ballstáit cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann leis an deimhniú réamhchumaisc nó leis na deimhnithe réamhchumaisc dá dtagraítear in Airteagal 127a(1), mar fhianú cinntitheach ar chomhlánú ceart na nósanna imeachta agus na bhfoirmiúlachtaí réamhchumaisc sa Bhallstát nó sna Ballstáit ábhartha ▌.”;

"

(16)  Leasaítear Airteagal 130 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Is é dlí na mBallstát a bhfuil na cuideachtaí atá ag cumasc agus an chuideachta a thiocfaidh as an gcumasc faoina réir a chinnfidh, i ndáil le críoch an Stáit sin, na socruithe, i gcomhréir le hAirteagal 16, tabhairt chun críche an chumaisc trasteorann a nochtadh sa chlár poiblí nach mór do gach ceann de na cuideachtaí doiciméid a chomhdú ann.

"

(b)  cuirtear isteach mír 1a:"

"1a. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear isteach an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad ina gcláir a bheidh ar fáil agus inrochtana go poiblí trí bhíthin an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22:

   (a) i gclár Bhallstát na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc – gur toradh ar chumasc trasteorann é clárú na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc;
   (b) i gclár Bhallstát na gcuideachtaí a thiocfaidh as an gcumasc – dáta clárúcháin na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc
   (c) i gclár Bhallstát gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc – dáta scriosadh nó bhaint na cuideachta den chlár;
   (d) i gclár Bhallstát gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc – gur toradh ar chumasc trasteorann é an chuideachta a scriosadh nó a bhaint;
   (e) i gcláir Bhallstát gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc agus Bhallstát na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc faoi seach – uimhreacha clárúcháin, ainmneacha agus foirm dhlíthiúil gach ceann de na cuideachtaí atá ag cumasc agus uimhreacha clárúcháin, ainmneacha agus foirm dhlíthiúil na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc.”

"

(17)  Leasaítear Airteagal 131 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Beidh na hiarmhairtí seo a leanas ag cumasc trasteorann a dhéantar mar a leagtar síos i bhfophointe (a), (c) agus (d) de phointe (2) d Airteagal 119, ón dáta dá dtagraítear in Airteagal 129:

   (a) aistreofar sócmhainní agus dliteanais uile na cuideachta atá á fáil anseo, lena n-áirítear gach conradh, gach creidmheas, gach ceart agus gach oibleagáid, chuig an gcuideachta éadála agus fanfaidh siad i seilbh na cuideachta éadála;”;
   (b) fanfaidh comhaltaí na cuideachta atá á fáil ina gcomhaltaí den chuideachta éadála, ach amháin má fheidhmíonn siad an ceart chun imeachta dá dtagraítear in Airteagal 126a(1);
   (c) scoirfidh an chuideachta atá á fáil de bheith ann.’’;

"

(b)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) agus phointe (b):"

"(a) aistreofar sócmhainní agus dliteanais uile na gcuideachtaí atá ag cumasc anseo, lena n-áirítear gach conradh, gach creidmheas, gach ceart agus gach oibleagáid, chuig an gcuideachta nua agus fanfaidh siad i seilbh na cuideachta nua sin;”;

   (b) déanfar comhaltaí den chuideachta nua de chomhaltaí na gcuideachtaí atá ag cumasc, ach amháin má fheidhmíonn siad an ceart chun imeachta dá dtagraítear in Airteagal 126a (1);’’;

"

(18)  Leasaítear Airteagal 132 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. I gcás ina ndéanfaidh cuideachta a shealbhaíonn na scaireanna uile agus urrúis eile a thugann an ceart vótála ag cruinnithe ginearálta na cuideachta atá á fáil nó na gcuideachtaí atá á bhfáil nó i gcás ina ndéanfaidh duine a shealbhaíonn ar dhóigh dhíreach nó ar dhóigh indíreach na scaireanna uile sa chuideachta éadála agus sna cuideachtaí atá á bhfáil, i gcás ina ndéanfaidh an chuideachta nó an duine sin cumasc trasteorann trí éadáil a chur i gcrích agus nach gcionroinnfidh an chuideachta éadála aon scaireanna faoin gcumasc:

   ní bheidh feidhm ag pointí (b), (c), (e) agus (m) d’Airteagal 122, Airteagal 125 agus pointe (b) d’Airteagal 131(1);
   ní bheidh feidhm ag Airteagal 124 ná ag Airteagal 126(1) maidir leis an gcuideachta atá á fáil nó na cuideachtaí atá á bhfáil.”;

"

(b)  cuirtear an mhír 3 seo a leanas leis:"

"3. I gcás ina bhforálfar le dlíthe Bhallstáit na gcuideachtaí uile atá ag cumasc maidir leis an díolúine ón bhformheas ag cruinniú ginearálta i gcomhréir le hAirteagal 126(3) agus mír 1 den Airteagal seo, cuirfear ar fáil dréacht-téarmaí comhchoiteanna an chumaisc trasteorann nó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 go mír 3 d’Airteagal 123 faoi seach agus na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 124 agus Airteagal 124a tráth nach déanaí ná aon mhí amháin sula ndéanfaidh an chuideachta an cinneadh maidir leis an gcumasc i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.”;

"

(19)  Leasaítear Airteagal 133 mar a leanas:

(a)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda tosaigh:"

“2. Ní bheidh feidhm, áfach, ag na rialacha atá i bhfeidhm maidir le rannpháirtíocht fostaithe, más ann dóibh, sa Bhallstát ina mbeidh oifig chláraithe na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann i gcás, sna sé mhí roimh fhoilsiú dhréacht-téarmaí an chumaisc trasteorann amhail dá dtagraítear in Airteagal 123, ina mbeidh meánlíon fostaithe atá coibhéiseach le ceithre chúigiú den tairiseach is infheidhme, a leagtar síos i ndlí an Bhallstáit a bhfuil an chuideachta atá ag cumasc faoi réir a dhlínse, rud a spreagfaidh rannpháirtíocht fostaithe de réir bhrí phointe (k) d’Airteagal 2 de Threoir 2001/86/CE, ná i gcás nach ndéantar leis an dlí náisiúnta is infheidhme maidir leis an gcuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann na nithe seo a leanas:’’

"

(b)  i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) an ceart a thabhairt d’orgáin ábhartha na gcuideachtaí atá ag cumasc, i gcás ina mbeidh ar a laghad ceann amháin de na cuideachtaí atá ag cumasc ag feidhmiú faoi réir córas rannpháirtíochta fostaithe de réir bhrí phointe (k) d’Airteagal 2 de Threoir 2001/86/EC, roghnú gan caibidlíocht roimh ré a bheith go díreach faoi réir na rialacha caighdeánacha maidir le rannpháirtíocht dá dtagraítear i bpointe (h) de mhír 3, mar a leagtar síos i reachtaíocht an Bhallstáit ina mbeidh oifig chláraithe na cuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann, agus cloí leis na rialacha sin ó dháta an chláraithe;’’

"

(c)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:"

"7. I gcás ina mbeidh an chuideachta a thiocfaidh as an gcumasc trasteorann ag feidhmiú faoi réir córas rannpháirtíochta fostaithe, beidh oibleagáid ar an gcuideachta sin bearta a dhéanamh chun a áirithiú go gcosnófar cearta rannpháirtíochta fostaithe i gcás cumasc trasteorann nó intíre, deighilte nó comhshó ina dhiaidh sin go ceann tréimhse ceithre bliana tar éis an dáta ar ghabh éifeacht leis an gcumasc trasteorann, trí na rialacha a leagtar síos i mír 1 go mír 6 a chur i bhfeidhm mutatis mutandis.”;

"

(d)   cuirtear isteach mír 8 seo a leanas:"

"8. Cuirfidh cuideachta in iúl dá fostaithe nó d’ionadaithe a fostaithe cé acu an roghnóidh an chuideachta rialacha caighdeánacha maidir le rannpháirtíocht dá dtagraítear i bpointe (h) de mhír 3 a chur i bhfeidhm nó an rachaidh an chuideachta i mbun caibidlíochta faoi chuimsiú an chomhlachta caibidlíochta speisialta. Sa dara cás sin, cuirfidh an chuideachta in iúl dá fostaithe nó d’ionadaithe a fostaithe toradh na gcaibidlíochtaí gan moill mhíchuí.”;

"

(20)  cuirtear an tAirteagal 133a seo a leanas isteach:"

‘‘Airteagal 133a

Dliteanas saineolaithe neamhspleácha

Leagfaidh na Ballstáit rialacha síos lena rialófar dliteanas sibhialta na saineolaithe neamhspleácha a bheidh freagrach as an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 125 a tharraingt suas.

Beidh rialacha i bhfeidhm ag na Ballstáit chun a áirithiú go mbeidh an saineolaí nó an duine dlítheanach ar thar a cheann a bheidh an saineolaí ag obair, neamhspleách agus nach mbeidh aon choinbhleacht leasa aige leis an gcuideachta a bhfuil iarratas á dhéanamh aici ar an deimhniú réamhchumaisc agus go mbeidh tuairim an tsaineolaí neamhchlaonta, oibiachtúil, agus tugtha d’fhonn cúnamh a thabhairt don údarás inniúil i gcomhréir leis na ceanglais neamhchlaontachta agus neamhspleáchais faoin dlí is infheidhme nó na caighdeáin ghairmiúla a bhfuil an saineolaí faoina réir.’’

"

(21)  in Airteagal 134, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

‘‘Ní dhéanann sé sin difear do chumhachtaí na mBallstát, inter alia, i réimse an dlí choiriúil, i réimse mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, i réimse an dlí shóisialta, i réimse an chánachais agus i réimse fhorfheidhmiú an dlí, bearta agus pionóis a fhorchur, i gcomhréir le dlíthe náisiúnta, tar éis an dáta a ghabh éifeacht leis an gcumasc trasteorann.”

"

(22)  i dTeideal II, cuirtear an Chaibidil IV seo a leanas leis:"

“CAIBIDIL IV

Deighiltí trasteorann cuideachtaí faoi dhliteanas teoranta

Airteagal 160a

Raon feidhme

Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le deighilt trasteorann cuideachta faoi dhliteanas teoranta, arna fabhrú i gcomhréir le dlí Ballstáit agus a bhfuil a hoifig chláraithe, a riarachán lárnach nó a príomhionad gnó laistigh den Aontas, ar choinníoll go bhfuil ar a laghad dhá cheann de na cuideachtaí faoi dhliteanas teoranta atá rannpháirteach sa deighilt faoi rialú ag dlí Ballstát difriúil (dá ngairtear ‘deighilt trasteorann’ anseo feasta).

Airteagal 160b

Sainmhínithe

Chun críocha na Caibidle seo:

   (1) ciallaíonn ‘cuideachta faoi dhliteanas teoranta’, dá ngairtear ‘cuideachta’ anseo feasta, cuideachta de chineál faoi mar a liostaítear in Iarscríbhinn II;
   (2) ciallaíonn ‘cuideachta atá á deighilt’ cuideachta a aistríonn, mar chuid de phróiseas deighilte trasteorann i gcás deighilt iomlán, a sócmhainní agus a dliteanais uile chuig dhá chuideachta nó níos mó nó, i gcás deighilt pháirteach nó deighilt trí scaradh, a aistríonn cuid dá sócmhainní agus dá dliteanais go cuideachta amháin nó níos mó;
   (3) ciallaíonn ‘deighilt’ oibríocht lena ndéantar ceann amháin de na roghanna seo a leanas:
   (a) aistríonn cuideachta atá á deighilt, ar a díscaoileadh gan dul faoi leachtú, a sócmhainní agus a dliteanais uile chuig dhá chuideachta nó níos mó a fhoirmítear as an nua (‘na cuideachtaí is faighteoir’) de mhalairt ar urrúis nó scaireanna sna cuideachtaí is faighteoir a eisiúint do chomhaltaí na cuideachta atá á deighilt agus, más ann d’airgead, íocaíocht airgid nach mó ná 10% de luach ainmniúil na n-urrús nó na scaireanna sin nó, mura bhfuil luach ainmniúil acu, íocaíocht airgid nach mó ná 10% de pharluach cuntasaíochta a n-urrús nó scaireanna (‘deighilt iomlán’);
   (b) aistríonn cuideachta atá á deighilt cuid dá sócmhainní agus dá dliteanais chuig cuideachta amháin nó níos mó a fhoirmítear as an nua (‘na cuideachtaí is faighteoir’) de mhalairt ar urrúis nó scaireanna sna cuideachtaí is faighteoir, nó sa chuideachta atá á deighilt, nó sna cuideachtaí is faighteoir agus sa chuideachta atá á deighilt araon, a eisiúint do chomhaltaí na cuideachta atá á deighilt agus, más ann d’airgead, íocaíocht airgid nach mó ná 10% de luach ainmniúil na n-urrús nó na scaireanna sin nó, murab ann do luach ainmniúil, íocaíocht airgid nach mó ná 10% de pharluach cuntasaíochta a n-urrús nó scaireanna (‘deighilt pháirteach’).
   (c) aistríonn cuideachta atá á deighilt cuid dá sócmhainní agus dá dliteanais chuig cuideachta amháin nó níos mó a fhoirmítear as an nua (‘na cuideachtaí is faighteoir’), de mhalairt ar urrúis nó scaireanna sna cuideachtaí is faighteoir a eisiúint don chuideachta atá á deighilt (‘deighilt trí scaradh’).

Airteagal 160c

Forálacha breise a bhaineann leis an raon feidhme

1.  D’ainneoin Airteagal 160b(3), beidh feidhm ag an gCaibidil seo freisin maidir le deighiltí trasteorann i gcás ina gceadófar le dlí Ballstáit amháin lena mbaineann ar a laghad an íocaíocht airgid dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b) d’Airteagal 160b(3) 10% den luach ainmniúil a shárú nó, murab nach ann do luach ainmniúil, 10% de pharluach cuntasaíochta na n-urrús nó na scaireanna arb ionann iad agus caipiteal na gcuideachtaí is faighteoir.

3.  Ní bheidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le deighiltí trasteorann a bhaineann le cuideachta arb é an cuspóir atá léi an chomhinfheistíocht chaipitil arna soláthar ag an bpobal, a oibríonn ar phrionsabal an scaipthe riosca, agus ina ndéantar na haonaid aici a athcheannach nó a fhuascailt, arna iarraidh sin do na sealbhóirí, go díreach nó go hindíreach, as sócmhainní na cuideachta sin. Gníomh a dhéanann cuideachta den sórt sin chun a áirithiú nach n-éagsúlaíonn luach stocmhalartáin a n-aonad go sonrach ón nglanluach sócmhainní, measfar é sin a bheith comhionann le hathcheannach nó fuascailt.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil baint ag an gCaibidil le haon cheann de na himthosca a leanas:

   (a) tá an chuideachta atá á deighilt faoi leachtú agus tús curtha aici lena sócmhainní a dháileadh ar a sciarshealbhóirí;
   (b) tá an chuideachta faoi réir ag uirlisí, cumhachtaí agus sásraí réitigh dá bhforáiltear i dTeideal IV de Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

5.  Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an Chaibidil seo a chur i bhfeidhm maidir le cuideachtaí atá faoi réir an mhéid seo a leanas:

   (a) imeachtaí dócmhainneachta nó creataí um athstruchtúrú coisctheach
   (aa) imeachtaí leachtaithe seachas iad sin dá dtagraítear i mír 4 de phointe a, nó
   (b) bearta coiscthe géarchéime de réir bhrí phointe (101) de mhír 1 d’Airteagal 2 de Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

6.  Is le dlí náisiúnta Bhallstát na cuideachta atá á deighilt a rialófar an chuid sin de na nósanna imeachta agus de na foirmiúlachtaí atá le comhlíonadh i dtaca leis an deighilt trasteorann chun an deimhniú réamhdheighilte a fháil, agus is le dlí náisiúnta Bhallstát na gcuideachtaí is faighteoir a rialófar an chuid sin den nós imeachta agus de na foirmiúlachtaí atá le comhlíonadh tar éis an deimhniú réamhdheighilte a fháil i gcomhréir le dlí an Aontais.

Airteagal 160e

Dréacht-téarmaí deighiltí trasteorann

Déanfaidh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta atá á deighilt dréacht-téarmaí deighilte trasteorann a tharraingt suas. Áireofar, ar a laghad, na sonraí seo a leanas sna dréacht-téarmaí deighilte trasteorann:

   (a) foirm dhlíthiúil, ainm agus suíomh oifig chláraithe na cuideachta atá á deighilt agus iad sin a mholtar don chuideachta nó na cuideachtaí nua a thiocfaidh as an deighilt trasteorann;
   (b) i gcás inarb iomchuí, an cóimheas is infheidhme maidir le malartú urrús nó scaireanna arb ionann iad agus caipiteal na gcuideachtaí agus méid aon íocaíochta airgid;
   (c) na téarmaí i ndáil le leithroinnt na n-urrús nó na scaireanna arb ionann iad agus caipiteal na gcuideachtaí is faighteoir nó na cuideachta atá á deighilt;
   (d) an t-amchlár táscach atá molta don deighilt trasteorann;
   (e) impleachtaí dóchúla na deighilte trasteorann ar an bhfostaíocht;
   (f) an dáta óna dtabharfaidh an sealbhú urrús nó scaireanna arb ionann iad agus caipiteal na gcuideachtaí teidlíocht do na sealbhóirí brabúis a roinnt, agus aon choinníollacha speisialta lena ndéanfar difear don teidlíocht sin;
   (g) an dáta nó na dátaí óna gcaithfear le hidirbhearta na cuideachta atá á deighilt, chun críocha cuntasaíochta, mar idirbhearta na gcuideachtaí is faighteoir;
   (h) ▌aon bhuntáistí speisialta a dheonófar do chomhaltaí orgán riaracháin, bainistíochta, faireacháin nó rialála na cuideachta atá á deighilt;
   (i) na cearta a thabharfaidh na cuideachtaí is faighteoir do chomhaltaí na cuideachta atá á deighilt a bhfuil cearta speisialta acu nó do shealbhóirí urrús seachas scaireanna arb ionann iad agus caipiteal na cuideachta atá á deighilt, nó na bearta a bheartaítear maidir leo;

   (j) ionstraimí comhdhéanaimh na gcuideachtaí is faighteoir, i gcás inarb infheidhme, agus a reachtanna más in ionstraim ar leithligh atá siad, agus aon athruithe ar ionstraim chomhdhéanaimh na cuideachta atá á deighilt i gcás deighilt pháirteach;
   (k) i gcás inarb iomchuí, is de bhun Airteagal 160n ▌ a chinnfear faisnéis faoi na nósanna imeachta lena ndéanfar socruithe i ndáil le rannpháirtíocht fostaithe i sainmhíniú a gceart maidir le rannpháirtíocht sa chuideachta is faighteoir;
   (l) tuairisc bheacht ar shócmhainní agus dliteanais na cuideachta atá á deighilt agus ráiteas faoin gcaoi atá na sócmhainní agus na dliteanais le cionroinnt idir na cuideachtaí is faighteoir, nó le coimeád ag an gcuideachta atá á deighilt i gcás deighilt pháirteach, lena n-áirítear foráil chun caitheamh le sócmhainní nó dliteanais nach bhfuil cionroinnte ar dhóigh shonrach sna dréacht-téarmaí deighilte trasteorann, amhail sócmhainní nó dliteanais nach eol iad a bheith ann ar an dáta a tharraingeofar suas na dréacht-téarmaí deighilte trasteorann;
   (m) faisnéis faoin meastóireacht ar na sócmhainní agus ar na dliteanais a chionroinnfear ar gach cuideachta atá páirteach sa deighilt trasteorann;
   (n) dáta chuntais na cuideachta atá á deighilt, a úsáidtear chun coinníollacha na deighilte trasteorann a bhunú;
   (o) i gcás inarb iomchuí, cionroinnt na scaireanna agus na n-urrús sna cuideachtaí is faighteoir, nó sa chuideachta atá á deighilt, nó sa chuideachta is faighteoir chomh maith leis an gcuideachta atá á deighilt, ar chomhaltaí na cuideachta atá á deighilt agus na critéir ar a bhfuil an chionroinnt sin bunaithe;
   (p) mionsonraí maidir leis an tairiscint cúitimh airgid do na comhaltaí ▌i gcomhréir le hAirteagal 1601;
   (q) ▌ coimircí, amhail ráthaíochtaí nó gealltanais, i gcás ina dtairgtear iad do chreidiúnaithe.

Airteagal 160g

Tuarascáil an orgáin bainistíochta nó riaracháin chuig na comhaltaí agus chuig na fostaithe

1.  Déanfaidh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta atá á deighilt tuarascáil a tharraingt suas a chuirfear faoi bhráid na gcomhaltaí agus na bhfostaithe ina míneofar gnéithe dlíthiúla agus eacnamaíocha na deighilte trasteorann, agus ina dtabharfar bonn cirt leo, agus ina míneofar impleachtaí na deighilte trasteorann do na fostaithe.

2.  Sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1, déanfar, go háirithe, míniú a thabhairt ar impleachtaí na deighilte trasteorann do ghnó na gcuideachtaí amach anseo.

Áireofar inti freisin roinn do chomhaltaí agus roinn d’fhostaithe.

3.  Sa roinn den tuarascáil do chomhaltaí, míneofar an méid seo a leanas go háirithe:

   (aa) míniú ar an gcúiteamh airgid agus ar an modh a úsáideadh lena ríomh;
   (b) míniú ar an gcóimheas malartaithe scaireanna agus ar an modh a úsáideadh lena ríomh, i gcás inarb infheidhme;

   (d) impleachtaí na deighilte trasteorann do chomhaltaí;
   (e) na cearta agus na leigheasanna atá ar fáil do chomhaltaí ▌ i gcomhréir le hAirteagal 1601.

4.  Ní bheidh gá leis an roinn den tuarascáil do chomhaltaí i gcás ina bhfuil sé comhaontaithe ag comhaltaí na cuideachta an ceanglas sin a tharscaoileadh. Féadfaidh na Ballstáit cuideachtaí aonbhaill a eisiamh ó fhorálacha an Airteagal seo.

5.  Sa roinn den tuarascáil d’fhostaithe, míneofar an méid seo a leanas go háirithe:

   (ca) impleachtaí na deighilte trasteorann do chaidrimh fostaíochta, agus, i gcás inarb infheidhme, aon bheart chun iad a choimirciú;
   (cb) aon athruithe ábhartha ar na dálaí fostaíochta is infheidhme, agus ar shuíomh áiteanna gnó na cuideachta;
   (d) an chaoi a ndéanann na tosca a leagtar amach i bpointí (ca) agus (cb) difear d’aon fhochuideachtaí den chuideachta freisin.

6.  I gcás ina bhfaighidh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta atá á deighilt tuairim, in am trátha, ar na codanna den tuarascáil dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 4 agus an tuairim sin a theacht ó ionadaithe a chuid fostaithe, nó, i gcás nach ann do na hionadaithe sin, ó na fostaithe iad féin, mar a fhoráiltear faoin dlí náisiúnta, cuirfear an tuairim sin in iúl do na comhaltaí agus cuirfear i gceangal leis an tuarascáil sin í.

7.  Ní bheidh gá leis an roinn d’fhostaithe, i gcás nach bhfuil fostaithe ag an gcuideachta agus a fochuideachtaí, más ann dóibh, diomaite díobh siúd ar cuid den orgán bainistíochta nó riaracháin iad.

8.  Féadfaidh an chuideachta cinneadh a dhéanamh cibé acu aon tuarascáil amháin a tharraingt suas ina mbeidh an dá roinn dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4 nó tuarascálacha ar leith a tharraingt suas a chuirfear faoi bhráid na gcomhaltaí agus na bhfosaithe faoi seach.

9.   Ar aon chuma, déanfar an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1, nó na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 5, maille le dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, má bhíonn siad ar fáil, a chur ar fáil go leictreonach do na comhaltaí agus d’ionadaithe fhostaithe na cuideachta atá á deighilt nó, i gcás nach ann do na hionadaithe sin, do na fostaithe iad féin, tráth nach lú ná sé seachtaine roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k.

10.  I gcás ina ndéantar an roinn do chomhaltaí dá dtagraítear i mír 3 a tharscaoileadh i gcomhréir le mír 3 agus nach bhfuil an roinn d’fhostaithe dá dtagraítear i mír 4 ag teastáil i gcomhréir le mír 4a, ní bheidh gá leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1.

11.  Beidh míreanna 1 go 8 den Airteagal seo gan dochar don fhaisnéis is infheidhme agus do chearta comhairliúcháin a thionscnófar ar leibhéal náisiúnta tar éis Treoir 2002/14/EC agus Treoir 2009/38/EC a thrasuí.

Airteagal 160i

Tuarascáil ó na saineolaithe neamhspleácha

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh saineolaí seachtrach scrúdú ar na dréacht-téarmaí sin na deighilte trasteorann agus go dtarraingeoidh sé suas tuarascáil a bheidh beartaithe do chomhaltaí agus a chuirfear ar fáil dóibh tráth nach lú ná mí amháin roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k. Ag brath ar dhlí na mBallstát, féadfaidh gur duine nádúrtha nó duine dlítheanach an saineolaí sin.

2.  Ar aon chuma, áireofar sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 tuairim an tsaineolaí maidir le cé acu atá an cúiteamh airgid agus an cóimheas malartaithe scaireanna leormhaith nó nach bhfuil. A mhéid a bhaineann leis an gcúiteamh airgid dá dtagraítear in Airteagal 160e pointe(q), breithneoidh an saineolaí aon phraghas margaidh ar na scaireanna sa chuideachta atá á deighilt roimh fhógairt an togra maidir leis an deighilt nó luach na cuideachta seachas éifeacht na deighilte molta arna cinneadh de réir modhanna luachála a bhfuil glacadh coitianta leo. Déanfar an méid seo a leanas, ar a laghad, sa tuarascáil:

   (a) an modh a úsáideadh leis an gcúiteamh airgid molta a ríomh, an modh sin a léiriú;
   (b) an modh a úsáideadh leis an gcóimheas malartaithe scaireanna molta a ríomh, an modh sin a léiriú;
   (c) luafar cé acu atá nó nach bhfuil an modh sin leormhaith chun an cúiteamh airgid agus an cóimheas malartaithe scaireanna a mheas agus léireofar an luach a ríomhadh trí na modhanna sin a úsáid agus tabharfar tuairim ar thábhacht choibhneasta na modhanna sin i ndáil leis an luach ar ar cinneadh a ríomh;
   (d) tabharfar tuairisc ar aon deacrachtaí luachála ar leith atá tagtha chun cinn.

Beidh an saineolaí i dteideal gach faisnéis a aimsiú ón gcuideachta atá á deighilt atá riachtanach chun a dhualgais nó a dualgais a chomhall.

3.  Ní cheanglófar an saineolaí seachtrach dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann a scrúdú ná tuarascáil ó shaineolaithe más rud é go mbeidh an méid sin comhaontaithe ag comhaltaí uile na cuideachta atá á deighilt. Féadfaidh na Ballstáit cuideachtaí aonbhaill a eisiamh ó fhorálacha an Airteagal seo.

Airteagal 160j

Nochtadh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na doiciméid seo a leanas a nochtadh agus a chur ar fáil go poiblí i gclár Bhallstát na cuideachta atá á deighilt mí amháin ar a laghad roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k:

   (a) dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann;

   (b) fógra lena gcuirtear in iúl do chomhaltaí, do chreidiúnaithe agus d’ionadaithe fhostaithe na cuideachta atá á deighilt, nó, i gcás nach ann do na hionadaithe sin, do na fostaithe iad féin, go bhféadfaidh siad barúlacha maidir le dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann a thíolacadh don chuideachta, cúig lá oibre ar a dhéanaí roimh dháta an chruinnithe ghinearálta.

Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go ndéanfaí an tuarascáil ón saineolaí neamhspleách a dhréachtú i gcomhréir le hAirteagal 160i, go nochtfaí í agus go gcuirfí ar fáil go poiblí í sa chlár.

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an chuideachta in ann faisnéis rúnda a eisiamh ó nochtadh na tuarascála ón saineolaí neamhspleách.

Beidh teacht freisin ar na doiciméid a nochtófar i gcomhréir leis an mír seo trí bhíthin an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22.

2.  Féadfaidh na Ballstáit an chuideachta atá á deighilt a dhíolmhú ón gceanglas um nochtadh dá dtagraítear i mír 1 i gcás ina ndéanfaidh sí, go ceann tréimhse leanúnach dar tús aon mhí amháin ar a laghad roimh an dáta arna shocrú don chruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k agus dar críoch tráth nach luaithe ná deireadh an chruinnithe sin, na doiciméid dá dtagraítear i mír 1 a chur ar fáil ar a suíomh gréasáin saor in aisce don phobal.

Ní chuirfidh na Ballstáit an díolúine sin faoi réir aon cheanglais ná srianta, áfach, seachas iad siúd atá riachtanach chun slándáil an tsuímh gréasáin agus barántúlacht na ndoiciméad a áirithiú, mura ní é go bhfuil siad comhréireach chun na cuspóirí sin a bhaint amach agus a mhéid atá siad amhlaidh.

3.  I gcás ina nochtfaidh an chuideachta atá á deighilt dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo, déanfaidh sí an fhaisnéis seo a leanas, ar gá í a nochtadh, a chur isteach sa chlár tráth nach déanaí ná aon mhí amháin roimh dháta an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k:

   (a) foirm dhlíthiúil, ainm agus oifig chláraithe na cuideachta atá á deighilt agus an fhoirm dhlíthiúil, an t-ainm agus an oifig chláraithe atáthar a mholadh d’aon chuideachta nuachruthaithe a thiocfaidh as an deighilt trasteorann;
   (b) an clár ina gcomhdaítear na doiciméid dá dtagraítear in Airteagal 14 maidir leis an gcuideachta atá á deighilt agus an uimhir chlárúcháin sa chlár sin;
   (c) léiriú ar na socruithe atá déanta maidir le cearta creidiúnaithe, fostaithe agus comhaltaí a fheidhmiú;
   (d) mionsonraí an tsuímh gréasáin ar ar féidir dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, an fógra agus an tuarascáil ó na saineolaithe dá dtagraítear i mír 1 agus an fhaisnéis iomlán maidir leis na socruithe dá dtagraítear i bpointe (c) den mhír seo a fháil ar líne agus saor in aisce.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit gur féidir na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 agus mír 3 a chomhlánú ar líne ina n-iomláine gan é a bheith de cheangal ar na hiarratasóirí teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil sa Bhallstát lena mbaineann, i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de Chaibidil III de Theideal I.

5.  Féadfaidh na Ballstáit, anuas ar an nochtadh dá dtagraítear i mír 1, i mír 2 agus i mír 3, a cheangal go bhfoilseofaí dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, nó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 ina n-iris náisiúnta nó trí ardán lárnach leictreonach i gcomhréir le hAirteagal 16 mír 3. Sa chás sin, áiritheoidh na Ballstáit go dtarchuirfidh an clár an fhaisnéis ábhartha chuig an iris náisiúnta.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh rochtain saor in aisce ag an bpobal ar an doiciméadacht dá dtagraítear i mír 1 nó ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 3 trí chóras idirnascadh na gclár.

Áiritheoidh na Ballstáit ina theannta sin nach rachaidh aon táillí a ghearrfaidh na cláir ar an gcuideachta ▌as an nochtadh dá dtagraítear i míreanna 1 agus 3 agus, i gcás inarb infheidhme, as an bhfoilseachán dá dtagraítear i mír 5, thar aisghabháil na gcostas a ghabhann leis na seirbhísí sin a sholáthar.

Airteagal 160k

Formheas ag an gcruinniú ginearálta

1.  Tar éis aird a thabhairt ar na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 160g, ▌agus in Airteagal 160i, i gcás inarb infheidhme, agus ar na tuairimí ó na fostaithe arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 160g agus ar na barúlacha arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 160j, déanfar cinneadh, trí bhíthin rúin, ag cruinniú ginearálta na cuideachta atá á deighilt i dtaobh cibé acu a fhormheasfar nó nach bhformheasfar dréact-téarmaí na deighilte trasteorann agus i dtaobh cibé acu a oiriúnófar nó nach n-oiriúnófar an ionstraim chomhdhéanaimh, agus na reachtanna más in ionstraim ar leith atá siad.

2.  Féadfaidh an cruinniú ginearálta an ceart a choimeád é a chur de choinníoll le cur chun feidhme na deighilte trasteorann go ndéanfadh sé na socruithe dá dtagraítear in Airteagal 160n a dhaingniú go sainráite.

3.  Maidir le dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, nó aon leasú orthu, a fhormheas ▌, áiritheoidh na Ballstáit go gceanglófar ina leith tromlach nach lú ná dhá thrian ach nach mó ná 90 % de na vótaí a ghabhann leis na scaireanna nó leis an gcaipiteal suibscríofa a ndéantar ionadaíocht orthu ag an gcruinniú. Ar aon chuma, ní bheidh an tairseach vótála níos airde ná an tairseach dá bhforáiltear faoin dlí náisiúnta maidir le comhshónna trasteorann a fhormheas.

4.  I gcás ina dtagann de chlásal de dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann nó d’aon leasú ar ionstraim chomhdhéanaimh na cuideachta atá á deighilt go mó na hoibleagáidí eacnamaíocha atá ar an scairshealbhóir i leith na cuideachta nó i leith na dtríú páirtithe, féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh sna cúinsí sonracha sin go bhformheasfaidh an scairshealbhóir lena mbaineann an clásal sin nó an leasú ar ionstraim chomhdhéanaimh na cuideachta atá á deighilt, ar choinníoll nach bhfuil an scairshealbhóir sin in ann na cearta a leagtar síos in Airteagal 160l a fheidhmiú.

5.  Maidir leis an gcruinniú ginearálta an deighilt trasteorann a fhormheas, áiritheoidh na Ballstáit nach féidir agóid a dhéanamh ina aghaidh ar na forais seo a leanas, agus orthu siúd amháin:

   (a) níor socraíodh go leormhaith an cóimheas malartaithe scaireanna dá dtagraítear in Airteagal 160e (b);
   (b) níor socraíodh go leormhaith an cúiteamh airgid dá dtagraítear in Airteagal 160e (q);
   (c) níor comhlíonadh na ceanglais dhlíthiúla leis an bhfaisnéis a tugadh maidir le pointí (a) nó (b).

Airteagal 1601

Cosaint na gcomhaltaí

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé de cheart ag na ▌ comhaltaí a vótáil in aghaidh fhormheas dhréacht-téarmaí dheighilt trasteorann na cuideachta atá á deighilt, agus acu siúd ar a laghad, a gcuid scaireanna a dhiúscairt i gcomaoin cúiteamh leormhaith airgid agus sin a dhéanamh faoi na coinníollacha a leagtar síos i míreanna 2 go 6 ar choinníoll, mar thoradh ar an deighilt, go bhfaighidís scaireanna sna cuideachtaí is faighteoir a rialófaí le dlí Ballstáit nach é Ballstát na cuideachta atá á deighilt é.

Féadfaidh na Ballstáit an ceart sin a thabhairt freisin do chomhaltaí eile de chuid na cuideachta atá á deighilt.

Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go ndéanfaí an freasúra follasach in aghaidh dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann agus/nó rún na gcomhaltaí a gceart a fheidhmiú maidir lena gcuid scaireanna a dhiúscairt, go ndéanfaí é sin a dhoiciméadú go hiomchuí ar a dhéanaí ag an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 86i. Féadfaidh na Ballstáit a cheadú ina theannta sin go measfaí oireasú an fhreasúra ina aghaidh dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann a bheith ina dhoiciméadú cuí ar vóta diúltach.

2.  Cinnfidh na Ballstáit an tréimhse ar lena linn is gá do na comhaltaí dá dtagraítear i mír 1 dearbhú a thabhairt don chuideachta atá á deighilt gurb é a gcinneadh é an ceart a fheidhmiú maidir leis na scaireanna a dhiúscairt. Ní rachaidh an tréimhse sin thar aon mhí amháin tar éis an chruinnithe ghinearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh an chuideachta atá á deighilt seoladh leictreonach a sholáthar chun an dearbhú sin a fháil go leictreonach.

3.  Ina theannta sin, cinnfidh na Ballstáit an tréimhse ar lena linn a dhéanfar an cúiteamh airgid a shonraítear i ndréacht-téarmaí na deighilte trasteorann a íoc. Ní fhéadfaidh deireadh a theacht leis an tréimhse sin tráth nach déanaí ná dhá mhí tar éis an deighilt trasteorann a theacht in éifeacht de réir Airteagal 160t.

4.  Maidir le haon chomhalta a bhfuil sé dearbhaithe aige gurb é a chinneadh é an ceart a fheidhmiú maidir leis na scaireanna a dhiúscairt ach a mheasann nár socraíodh go leormhaith an cúiteamh airgid atá an chuideachta atá ag cumasc lena mbaineann a thairiscint, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sé i dteideal cúiteamh breise airgid a éileamh os comhair údaráis inniúla nó comhlachtaí arna sainordú faoin dlí náisiúnta. Bunóidh na Ballstáit teorainn ama don éileamh maidir le cúiteamh breise airgid.

Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil go mbeidh an cinneadh críochnaitheach lena ndéanfar cúiteamh breise airgid a sholáthar bailí do na comhaltaí sin den chuideachta atá ag cumasc lena mbaineann a bhfuil sé dearbhaithe acu gurb é a gcinneadh é an ceart a fheidhmiú maidir lena scaireanna a dhiúscairt de réir mhír 2a.

5.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar le dlí náisiúnta Bhallstát na cuideachta atá á deighilt na cearta dá dtagraítear i mír 1 go mír 5 a rialú agus gur ag Ballstát na cuideachta atá á deighilt a bheidh an inniúlacht eisiach réiteach a aimsiú ar aon díospóidí a bhaineann leis na cearta sin.

6.   Áiritheoidh ▌na Ballstáit go bhféadfaidh comhaltaí sin na cuideachta atá á deighilt nach raibh sé de cheart acu a gcuid scaireanna a dhiúscairt nó nach ndearna an ceart sin a fheidhmiú, ach atá den tuairim nach bhfuil an cóimheasa mhalartaithe scaireanna leormhaith, go bhféadfaidh siad agóid a dhéanamh i gcoinne an chóimheasa sin ▌a leagtar amach i ndréacht-téarmaí na deighilte trasteorann agus íocaíocht airgid a éileamh. Tionscnófar an t-imeacht sin os comhair na n-údarás inniúil nó na gcomhlachtaí arna sainordú faoi dhlí náisiúnta na cuideachta atá á deighilt, laistigh den teorainn ama a leagtar síos i ndlí náisiúnta an Bhallstáit sin agus ní chuirfidh sé cosc ar an deighilt trasteorann a chlárú. Beidh an cinneadh ina cheangal ar na cuideachtaí is faighteoir agus, i gcás deighilt pháirteach, ar an gcuideachta atá á deighilt freisin.

7.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh freisin gur féidir leis an gcuideachta is faighteoir lena mbaineann agus, i gcás deighilt pháirteach, an chuideachta atá á deighilt chomh maith, foráil a dhéanamh do scaireanna nó do chúiteamh eile ▌seachas íocaíocht airgid.

Airteagal 160m

Creidiúnaithe a chosaint

1.  Déanfaidh na Ballstáit foráil do chóras leormhaith le haghaidh cosaint leas na gcreidiúnaithe, a rinne a n-éilimh sular nochtadh dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann agus nach raibh dlite tráth an nochta sin. Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh creidiúnaithe atá míshásta leis na coimircí atá i ndréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 160e pointe (r), iarratas a dhéanamh, laistigh de thrí mhí ó nochtadh dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann dá dtagraítear in Airteagal 160j, leis an údarás iomchuí riaracháin nó breithiúnach ar choimircí leormhaithe ar an gcoinníoll gur féidir leo a léiriú go hinchreidte go bhfuil, mar gheall ar an deighilt trasteorann, sásamh a n-éileamh i dtreis agus nach bhfuarthas aon choimircí leormhaithe ón gcuideachta.

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na coimircí ag brath ar an deighilt trasteorann a theacht in éifeacht i gcomhréir le hAirteagal 160t.

2.  I gcás nach bhfaighidh creidiúnaí de chuid na cuideachta atá le deighilt ▌sásamh ón gcuideachta a gcionroinnfear an dliteanas uirthi, beidh na cuideachtaí is faighteoir eile agus, i gcás deighilt pháirteach nó deighilt trí scaradh, an chuideachta atá á deighilt, faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach leis an gcuideachta a gcionroinnfear an dliteanas uirthi i leith na hoibleagáide sin. Beidh uasmhéid dliteanais chomhpháirtigh agus leithligh aon chuideachta atá rannpháirteach sa deighilt teoranta, áfach, do luach, ar an dáta a ngabhfaidh éifeacht leis an deighilt, na nglansócmhainní a leithdháilfear ar an gcuideachta sin.

3.   Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go ndéanfadh orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta atá á deighilt dearbhú a sholáthar ina léireofaí go cruinn stádas reatha airgeadais na cuideachta dáta an dearbhaithe, nach mbeidh níos luaithe ná aon mhí amháin roimh thráth a nochta. Fógrófar sa dearbhú nach eol dóibh, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil d’orgán bainistíochta nó riaracháin na cuideachta atá á deighilt dáta an dearbhaithe, agus tar éis fiosruithe réasúnacha a dhéanamh, cúis ar bith nach mbeadh aon chuideachta is faighteoir agus, i gcás deighilt pháirteach, an chuideachta atá á deighilt, in ann, ón uair a ghabhfaidh éifeacht leis an deighilt, na dliteanais a leithdháilfear orthu faoi dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann a chomhlíonadh tráth a bheidh na dliteanais sin dlite. Déanfar an dearbhú a nochtadh maille le dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann i gcomhréir le hAirteagal 160j.

4.  Tá mír 1, mír 2 agus mír 3 gan dochar d’fheidhmiú dhlíthe náisiúnta Bhallstát na cuideachta atá á deighilt maidir le híocaíochtaí a chomhall nó íocaíochtaí le comhlachtaí poiblí nó oibleagáidí neamhairgid ina leith a chur faoi urrús.

Airteagal 160ma

Faisnéis agus comhairliúchán fostaithe

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar cearta fostaithe ar fhaisnéis agus ar chomhairliúchán a urramú i ndáil leis an deighilt trasteorann agus go bhfeidhmeofar iad i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil a leagtar amach le Treoir 2002/14/CE agus le Treoir 2001/23/CE i gcás ina meastar gurb ionann an deighilt trasteorann agus aistriú gnóthais de réir bhrí Threoir 2001/23/CE agus, i gcás inarb infheidhme i leith ghnóthais ar leibhéal an Chomhphobail nó i leith grúpaí gnóthas ar leibhéal an Chomhphobail, i gcomhréir le Treoir 2009/38/CE. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh cearta faisnéise agus comhairliúcháin a chur i bhfeidhm maidir le cuideachtaí nach iad na cuideachtaí dá dtagraítear in Airteagal 3 mír 1 de Threoir 2002/14/CE iad.

2.  D’ainneoin Airteagal 86e(6) agus Airteagal 160j(1)(b), áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar cearta fostaithe ar fhaisnéis agus ar chomhairliúchán a urramú, ar a laghad sula ndéanfar dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann nó an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 86e a chinneadh, cibé acu is luaithe, sa chaoi go dtabharfar freagra réasúnaithe ar na fosaithe roimh an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k.

3.  Gan dochar d’aon fhorálacha agus/nó d’aon chleachtais atá i bhfeidhm agus atá níos fabhraí d’fhostaithe, cinnfidh na Ballstáit na socruithe praiticiúla chun an ceart ar fhaisnéis agus ar chomhairliúchán a fheidhmiú i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2002/14/CE.

Airteagal 160n

Rannpháirtíocht fostaithe

1.  Gan dochar do mhír 2, beidh gach cuideachta is faighteoir faoi réir na rialacha atá i bhfeidhm maidir le rannpháirtíocht fostaithe, más ann dóibh, sa Bhallstát ina mbeidh a hoifig chláraithe.

2.  Ní bheidh feidhm, áfach, ag na rialacha atá i bhfeidhm maidir le rannpháirtíocht fostaithe, más ann dóibh, sa Bhallstát ina mbeidh oifig chláraithe na cuideachta a thiocfaidh as an deighilt trasteorann i gcás, sna sé mhí roimh fhoilsiú dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann amhail dá dtagraítear in Airteagal 160e den Treoir seo, ina mbeidh meánlíon fostaithe sa chuideachta atá á deighilt atá coibhéiseach le ceithre chúigiú den tairiseach is infheidhme, a leagtar síos i ndlí Bhallstát na cuideachta atá á deighilt, rud a spreagfaidh rannpháirtíocht fostaithe de réir bhrí phointe (k) d’Airteagal 2 de Threoir 2001/86/CE, ná i gcás nach ndéantar leis an dlí náisiúnta is infheidhme maidir le gach cuideachta is faighteoir na nithe seo a leanas:

   (a) foráil don leibhéal céanna rannpháirtíochta fostaithe ar a laghad agus a bhí sa chuideachta atá á deighilt sula ndearnadh í a dheighilt, arna thomhas trí thagairt a dhéanamh do chion na n-ionadaithe fostaithe i measc chomhaltaí an orgáin riaracháin nó maoirseachta nó a gcoistí nó an ghrúpa bainistíochta a chumhdaíonn aonaid bhrabúis na cuideachta, faoi réir ionadaíocht fostaithe; nó
   (b) foráil don teidlíocht chéanna cearta rannpháirtíochta a fheidhmiú a bheith ag fostaithe i mbunaíochtaí de chuid na gcuideachtaí is faighteoir agus atá ag na fostaithe sin atá fostaithe sa Bhallstát ina bhfuil a hoifig chláraithe ag an gcuideachta is faighteoir.

3.  Sna cásanna dá dtagraítear i mír 2, beidh rannpháirtíocht na bhfostaithe sna cuideachtaí a thiocfaidh as an deighilt trasteorann agus a rannpháirtíocht i sainmhíniú na gceart sin á rialú ag na Ballstáit, mutatis mutandis, agus faoi réir mhír 4 go mír 7 den Airteagal seo, i gcomhréir leis na prionsabail agus na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 12(2), (3) agus (4) de Rialachán (CE) Uimh. 2157/2001 agus leis na forálacha seo a leanas de Threoir 2001/86/CE:

   (a) Airteagal 3(1), (2)(a)(i), (2)(b) agus (3), an chéad dá abairt d’Airteagal 3(4), Airteagal 3(5 ▌) agus Airteagal 3(7);
   (b) Airteagal 4(1), Airteagal 4(2)(a), (g) agus (h), Airteagal 4(3) agus Airteagal 4(4);
   (c) Airteagal 5;
   (d) Airteagal 6;
   (e) ▌Airteagal 7 mír 1 seachas an dara fleasc de (b);
   (f) Airteagail 8, ▌10, 11 agus 12;
   (g) pointe (a) de chuid 3 den Iarscríbhinn.

4.  Agus iad i mbun rialála ar na prionsabail agus na nósanna imeachta dá dtagraítear i mír 3, déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

   (a) an ceart a thabhairt don chomhlacht speisialta caibidlíochta cinneadh a dhéanamh, trí thromlach dhá thrian dá chomhaltaí a dhéanann ionadaíocht ar dhá thrian de na fostaithe ar a laghad, gan tús a chur le caibidlíochtaí nó caibidlíochtaí ar cuireadh tús leo cheana a fhoirceannadh agus brath ar na rialacha maidir le rannpháirtíocht atá i bhfeidhm i mBallstáit gach cuideachta is faighteoir;
   (b) i gcás ina mbeidh feidhm, tar éis caibidlíocht roimh ré, ag rialacha caighdeánacha le haghaidh rannpháirtíochta agus d’ainneoin na rialacha sin, féadfaidh siad cinneadh a dhéanamh teorainn a chur le cion na n-ionadaithe fostaithe in orgán riaracháin na gcuideachtaí is faighteoir. Más ionadaithe fostaithe ar a laghad aon trian de bhord riaracháin nó de bhord maoirseachta na cuideachta atá á deighilt, áfach, ní fhéadfaidh sé a bheith mar thoradh riamh ar an teorannú sin go mbeidh cion ionadaithe fostaithe níos ísle ná aon trian san orgán riaracháin;
   (c) áiritheoidh siad go leanfaidh na rialacha maidir le rannpháirtíocht a raibh feidhm acu roimh an deighilt trasteorann d’fheidhm a bheith acu go dtí an dáta a gcuirfear i bhfeidhm aon rialacha a chomhaontófar ina dhiaidh sin nó, murab ann do rialacha comhaontaithe, go dtí go gcuirfear i bhfeidhm rialacha caighdeánacha i gcomhréir le pointe (a) de Chuid 3 den Iarscríbhinn.

5.  Ní bheidh sé mar thoradh ar chearta rannpháirtíochta a shíneadh chuig fostaithe na gcuideachtaí is faighteoir atá fostaithe i mBallstáit eile, dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2, go mbeidh oibleagáid ar bith ar na Ballstáit a roghnóidh sin a dhéanamh na fostaithe sin a chur san áireamh agus ríomh á dhéanamh ar na tairseacha lucht saothair as a dtiocfaidh cearta rannpháirtíochta faoin dlí náisiúnta.

6.  I gcás ina mbeidh aon chuideachta is faighteoir le rialú faoi chóras rannpháirtíochta fostaithe i gcomhréir leis na rialacha dá dtagraítear i mír 2, beidh oibleagáid ar na cuideachtaí sin foirm dhlíthiúil a ghabháil lena gceadaítear cearta rannpháirtíochta a fheidhmiú.

7.  I gcás ina bhfuil an chuideachta is faighteoir ▌ag oibriú faoi chóras rannpháirtíochta fostaithe, beidh oibleagáid ar an gcuideachta sin bearta a ghlacadh chun a áirithiú go gcosnófar cearta rannpháirtíochta fostaithe i gcás cumasc, deighilt nó comhshó ar bith trasteorann nó intíre ina dhiaidh sin go ceann tréimhse ceithre bliana tar éis an dáta a mbeidh éifeacht gafa leis an deighilt trasteorann, trí na rialacha a leagtar síos i míreanna 1 go 6 a chur i bhfeidhm mutatis mutandis.

8.  Déanfaidh cuideachta toradh na gcaibidlíochtaí maidir le rannpháirtíocht fostaithe a chur in iúl dá fostaithe nó dá n-ionadaithe gan moill mhíchuí.

Airteagal 160o

Deimhniú réamhdheighilte

1.  Ainmneoidh na Ballstáit an chúirt, an nótaire nó an t-údarás nó na húdaráis eile a bheidh inniúil (‘an t-údarás inniúil’) chun grinnscrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht na ndeighiltí trasteorann a mhéid a bhaineann leis an gcuid den nós imeachta a rialaítear le dlí Bhallstát na cuideachta atá á deighilt, agus chun deimhniú réamhdheighilte a eisiúint lena bhfianófar comhlíonadh na gcoinníollacha ábhartha uile, agus cur i gcrích cuí na nósanna imeachta agus na bhfoirmiúlachtaí uile sa Bhallstát sin.

Féadfar comhall íocaíochtaí, íocaíochtaí nó oibleagáidí neamhairgid a bheidh dlite do chomhlachtaí poiblí a chur faoi urrús nó comhlíonadh ceanglas speisialta earnálach, lena n-áirítear íocaíochtaí nó oibleagáidí a eascróidh as imeachtaí leanúnacha a chur faoi urrús, a chuimsiú le cur i gcrích sin na nósanna imeachta agus na bhfoirmiúlachtaí.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go ngabhfaidh na nithe seo a leanas leis an iarratas ón gcuideachta atá á deighilt ar an deimhniú réamhdheighilte a fháil:

   (a) na dréacht-téarmaí deighilte dá dtagraítear in Airteagal 160e;
   (b) an tuarascáil agus an tuairim i gceangal, más ann di, dá dtagraítear in Airteagal 160g, mar aon leis an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 160i, i gcás ina bhfuil siad ar fáil;
   (ba) aon bharúlacha a thíolacfar i gcomhréir le hAirteagal 160j(1);
   (c) faisnéis maidir leis an bhformheas tríd an gcruinniú ginearálta ▌dá dtagraítear in Airteagal 160k.

3.  Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go mbeadh faisnéis bhreise ag gabháil leis an iarratas ar dheimhniú réamhdheighilte a fháil, amhail, go háirithe:

   (a) ar an líon fostaithe tráth a rinneadh dréacht-téarmaí na deighilte a tharraingt suas;
   (b) ar na fochuideachtaí agus a leithdháileadh geografach faoi seach;
   (c) maidir leis an gcuideachta na hoibleagáidí a bheidh dlite do chomhlachtaí poiblí a chomhlíonadh;

Chun críche na míre seo, féadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis sin, mura soláthrófar í, a iarraidh ar údaráis ábhartha eile.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an t-iarratas dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 2a, lena n-áirítear aon fhaisnéis agus doiciméid a chur isteach, a chomhlánú ar líne ina iomláine gan an gá le teacht i láthair go pearsanta os comhair an údaráis inniúil dá dtagraítear i mír 1, i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de Chaibidil III de Theideal I.

5.   Maidir le comhlíonadh na rialacha a bhaineann le rannpháirtíocht fostaithe de réir mar a leagtar síos in Airteagal 160n, fíoróidh an t-údarás inniúil i mBallstát na cuideachta atá á deighilt go n-áireofar i ndréacht-téarmaí na deighilte trasteorann dá dtagraítear in Airteagal 160e faisnéis maidir leis na nósanna imeachta lena ndéantar na socruithe ábhartha a shocrú agus maidir leis na roghanna is féidir a bheith ann le haghaidh na socruithe sin.

6.   Mar chuid den mheasúnú ▌dá dtagraítear i mír 1, scrúdóidh an t-údarás inniúil an fhaisnéis seo a leanas:

   (a) na doiciméid agus an fhaisnéis uile arna dtíolacadh don údarás i gcomhréir le mír 2 agus le mír 2a;
   (c) tásc ón gcuideachta go bhfuil tús curtha leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 160n(3) agus (4), i gcás inarb ábhartha.

7.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an measúnú dá dtagraítear i mír 1 a chur i gcrích laistigh de thrí mhí ón dáta a gheofar na doiciméid agus an fhaisnéis maidir le cruinniú ginearálta na cuideachta an deighilt trasteorann a fhormheas. Beidh ceann díobh seo a leanas mar thoradh air:

   (a) i gcás ina gcinnfear go ndéanann an deighilt trasteorann ▌ na coinníollacha ábhartha uile a chomhlíonadh agus go bhfuil na nósanna imeachta agus na foirmiúlachtaí riachtanacha go léir curtha i gcrích, eiseoidh an t-údarás inniúil an deimhniú réamhdheighilte;
   (b) i gcás ina gcinnfear nach ndéanann an deighilt trasteorann na coinníollacha ábhartha uile a chomhlíonadh nó nach bhfuil na nósanna imeachta agus/nó na foirmiúlachtaí riachtanacha go léir curtha i gcrích, ní eiseoidh an t-údarás inniúil an deimhniú réamhdheighilte agus cuirfidh sé in iúl don chuideachta na cúiseanna lena chinneadh. Sa chás sin, féadfaidh an t-údarás inniúil an deis a thabhairt don chuideachta na coinníollacha ábhartha a chomhlíonadh nó na nósanna imeachta agus na foirmiúlachtaí a thabhairt chun críche laistigh de thréimhse iomchuí ama.

8.  Áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanfaidh an t-údarás inniúil an deimhniú réamhdheighilte a eisiúint, má chinntear i gcomhréir leis an dlí náisiúnta gur chun críocha calaoiseacha nó míchleachtais a cuireadh ar bun deighilt trasteorann arbh é ba thoradh léi gur seachnaíodh an dlí náisiúnta nó dlí AE, nó go ndeachthas timpeall orthu, nó a raibh sé mar aidhm léi gurb in é an toradh a bheadh uirthi, nó gur cuireadh ar bun í chun críocha coiriúla.

9.  Más rud é, tríd an ngrinnscrúdú ar dhlíthiúlacht dá dtagraítear i mír 1, go bhfuil móramhras ar an údarás inniúil gur chun críocha calaoiseacha nó míchleachtais a cuireadh ar bun an deighilt trasteorann, arbh é ba thoradh léi gur seachnaíodh an dlí náisiúnta nó dlí AE, nó go ndeachthas timpeall orthu, nó a raibh sé mar aidhm léi gurb in é an toradh a bheadh uirthi, nó gur cuireadh ar bun í chun críocha coiriúla, déanfaidh sé fíorais agus cúinsí ábhartha a chur san áireamh, amhail, i gcás inarb ábhartha agus gan iad a bhreithniú ina n-aonar, tosca táscacha a bhfuil an t-údarás inniúil ar an eolas fúthu, le linn an ghrinnscrúdaithe ar dhlíthiúlacht dá dtagraítear i mír 1, lena n-áirítear trí chomhairliúchán leis na húdaráis ábhartha. Is ar bhonn cás ar chás, trí nós imeachta arna rialú leis an dlí náisiúnta, a dhéanfar an measúnú chun críocha na míre seo.

10.  I gcás inar gá, chun críocha an mheasúnaithe faoi mhír 7, faisnéis bhreise a chur san áireamh nó gníomhaíochtaí breise imscrúdaitheacha a dhéanamh, féadfar síneadh trí mhí ar a mhéid a chur leis an tréimhse trí mhí amhail dá bhforáiltear i mír 6.

11.  I gcás nach féidir an measúnú a dhéanamh laistigh de na spriocdhátaí amhail dá bhforáiltear san Airteagal seo de bharr chastacht nós imeachta na deighilte trasteorann, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an t-iarratasóir ar an eolas faoi na cúiseanna le haon mhoill sula rachaidh an spriocdháta bunaidh in éag.

12.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú i gcomhréir le mír 1 dul i gcomhairle le húdaráis ábhartha eile a bhfuil inniúlacht acu sna réimsí éagsúla lena mbaineann an deighilt trasteorann, lena n-áirítear iad sin ó Bhallstát na gcuideachtaí is faighteoir, agus faisnéis agus doiciméid a fháil ó na húdaráis sin agus ón gcuideachta atá riachtanach chun an rialú ar dhlíthiúlacht a chur i gcrích, faoi chuimsiú an chreata nós imeachta a leagtar síos sa dlí náisiúnta. Féadfaidh an t-údarás inniúil dul ar iontaoibh saineolaí neamhspleách le linn an mheasúnaithe.

Airteagal 160q

▌ An deimhniú réamhdheighilte a tharchur

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go roinnfear an deimhniú réamhdheighilte leis na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 160r(1) trí chóras idirnasctha na gclár arna chur ar bun i gcomhréir le hAirteagal 22.

Áiritheoidh na Ballstáit freisin go mbeidh fáil ar an deimhniú réamhdheighilte trí chóras idirnasctha na gclár arna chur ar bun i gcomhréir le hAirteagal 22.

3.  Beidh an rochtain ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 2 saor in aisce do na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 160r(1) agus do na cláir.

Airteagal 160r

Grinnscrúdú ar dhlíthiúlacht na deighilte trasteorann

1.  Ainmneoidh na Ballstáit an chúirt, an nótaire nó an t-údarás eile a bheidh inniúil chun grinnscrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht na deighilte trasteorann a mhéid a bhaineann leis an gcuid sin den nós imeachta a bhaineann le cur i gcrích na deighilte trasteorann a rialaítear le dlí Bhallstáit na gcuideachtaí is faighteoir agus chun an deighilt trasteorann a fhormheas i gcás ▌ina bhfuil na coinníollacha ▌agus na forimiúlachtaí ábhartha uile comhlíonta go cuí.

Áiritheoidh an t-údarás inniúil nó na húdaráis inniúla go háirithe go ndéanfaidh na cuideachtaí is faighteoir atá molta forálacha sin an dlí náisiúnta maidir le hionchorprú agus clárú cuideachtaí agus, i gcás inarb iomchuí, go mbeidh na socruithe maidir le rannpháirtíocht fostaithe socraithe i gcomhréir le hAirteagal 160n.

2.  Chun críche mhír 1, déanfaidh an chuideachta atá á deighilt dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann arna bhformheas tríd an gcruinniú ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 160k a chur faoi bhráid gach údarás dá dtagraítear i ▌ mír 1.

3.  Áiritheoidh gach Ballstát go bhféadfar an t-iarratas dá dtagraítear i mír 1, ón gcuideachta a bhfuil an deighilt trasteorann á déanamh aici, lena n-áirítear aon fhaisnéis agus doiciméid a thíolacadh, a chomhlánú ar líne ina iomláine gan é a bheith de cheangal ar na hiarratasóirí teacht i láthair go pearsanta os comhair an údaráis inniúil i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de Chaibidil III de Theideal I.

4.  Déanfaidh ▌ an t-údarás dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo an deighilt trasteorann a fhormheas a luaithe a bheidh a mheasúnú ar na coinníollacha ábhartha curtha i gcrích aige.

5.  Glacfaidh aon údarás inniúil, dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, leis an deimhniú réamhdheighilte, dá dtagraítear in Airteagal 160q(2), a bheith ina fhianú doshéanta ar chur i gcrích ceart nósanna imeachta agus foirmiúlachtaí na réamhdheighilte i mBallstát na cuideachta atá á deighilt, nach féidir an deighilt trasteorann a fhormheas dá íonais.

Airteagal 160s

Clárú

1.  Le dlí ▌ Bhallstáit na cuideachta atá á deighilt agus na gcuideachtaí is faighteoir, ▌cinnfear, i ndáil le críoch an Stáit sin, na socruithe, i gcomhréir le Airteagal 16, chun cur i gcrích na deighilte trasteorann a nochtadh sa chlár ▌.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad a chur isteach ina gcláir, a bheidh ar fáil agus inrochtana go poiblí trí bhíthin an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22:

   (a) i ▌gclár Bhallstáit na gcuideachtaí is faighteoir – gur toradh ar dheighilt trasteorann é clárú na cuideachta is faighteoir;
   (b) i gclár Bhallstát na gcuideachtaí is faighteoirdátaí clárúcháin na gcuideachtaí is faighteoir;
   (c) i gclár Bhallstát na cuideachta atá á deighilt – i gcás deighilt iomlán, dáta an scriosta as an gclár ▌;
   (d) i ▌gclár Bhallstát na cuideachta atá á deighilt – gur toradh ar dheighilt trasteorann é an chuideachta a scriosadh nó a bhaint;
   (e) i gcláir Bhallstáit na cuideachta atá á deighilt agus na gcuideachtaí is faighteoir uimhreacha clárúcháin, ainm agus foirm dhlíthiúil na cuideachta atá á deighilt agus na gcuideachtaí is faighteoir faoi seach.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh na cláir i mBallstáit na gcuideachtaí is faighteoir fógra chuig an gclárlann i mBallstát na cuideachta atá á deighilt, trí bhíthin an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22, go bhfuil na cuideachtaí is faighteoir cláraithe. I gcás deighilt iomlán, déanfar an chuideachta atá deighilt a scriosadh as an gclár láithreach ar na fógraí sin go léir a fháil.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an clár i mBallstáit na cuideachta atá á deighilt fógra chuig an gclárlann i mBallstáit na gcuideachtaí is faighteoir, trí bhíthin an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22, go bhfuil éifeacht leis an deighilt trasteorann.

Airteagal 160t

An dáta a ghabhfaidh éifeacht leis an deighilt trasteorann

Is le dlí Bhallstát na cuideachta atá á deighilt a shocrófar an dáta a ghabhfaidh éifeacht leis an deighilt trasteorann. Beidh an dáta sin i ndiaidh an grinnscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 160o, ▌agus Airteagal 160r a chur i gcrích agus i ndiaidh na fógraí uile dá dtagraítear in Airteagal 160s(3) a fháil.

Airteagal 160u

Iarmhairtí na deighilte trasteorann

1.  Beidh, mar gheall ar an deighilt trasteorann a theacht in éifeacht agus amhail ón dáta dá dtagraítear in Airteagal 160t, na hiarmhairtí seo a leanas ag deighilt trasteorann iomlán a dhéanfar i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo:

   (a) déanfar sócmhainní agus dliteanais uile na cuideachta atá á deighilt, lena n-áirítear gach conradh, gach creidmheas, gach ceart agus gach oibleagáid, a aistriú chuig ▌na cuideachtaí is faighteoir i gcomhréir leis an leithdháileadh a shonraítear i ndréacht-téarmaí na deighilte trasteorann;
   (b) tiocfaidh comhaltaí na cuideachta atá á deighilt chun bheith ina gcomhaltaí de na cuideachtaí is faighteoir i gcomhréir le leithdháileadh na scaireanna a shonraítear i dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, mura ní é go bhfeidhmeoidh siad an ceart chun imeachta dá dtagraítear in Airteagal 160l(1);
   (c) cearta agus oibleagáidí sin na cuideachta atá á deighilt a eascróidh as na conarthaí fostaíochta nó as caidrimh fostaíochta agus a bheidh ann an tráth a thiocfaidh an deighilt trasteorann in éifeacht, aistreofar chuig na cuideachtaí is faighteoir iad.
   (d) an chuideachta atá á deighilt, scoirfidh sí de bheith ann;

2.   Beidh, mar gheall ar an deighilt trasteorann a theacht in éifeacht agus amhail ón dáta dá dtagraítear in Airteagal 160t, na hiarmhairtí seo a leanas ag deighilt trasteorann pháirteach a dhéanfar i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo:

   (a) déanfar roinnt de na sócmhainní agus dliteanais sin na cuideachta atá á deighilt, lena n-áirítear conarthaí, creidmheasanna, cearta agus oibleagáidí, a aistriú chuig ▌an gcuideachta is faighteoir chuig na cuideachtaí is faighteoir agus is ag an gcuideachta atá á deighilt a bheidh an fuílleach i gcomhréir leis an leithdháileadh a shonraítear i ndréacht-téarmaí na deighilte trasteorann;
   (b) tiocfaidh ar a laghad roinnt de chomhaltaí na cuideachta atá á deighilt chun bheith ina gcomhaltaí den chuideachta is faighteoir de na cuideachtaí is faighteoir agus fanfaidh ar a laghad roinnt de na comhaltaí sa chuideachta atá á deighilt nó tiocfaidh siad chun bheith ina gcomhaltaí díobh araon i gcomhréir leis an leithdháileadh scaireanna a shonraítear i ndréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, mura ní é go bhfeidhmeoidh siad an ceart chun imeachta dá dtagraítear in Airteagal 160l(1);
   (c) cearta agus oibleagáidí sin na cuideachta atá á deighilt a eascróidh as na conarthaí fostaíochta nó as caidrimh fostaíochta agus a bheidh ann an tráth a thiocfaidh an deighilt trasteorann in éifeacht, agus a leithdháilfear ar an gcuideachta is faighteoir nó ar na cuideachtaí is faighteoir i gcomhréir le dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, aistreofar iad chuig an gcuideachta is faighteoir nó chuig na cuideachtaí is faighteoir faoi seach.

3.  Beidh, mar gheall ar an deighilt trasteorann a theacht in éifeacht agus amhail ón dáta dá dtagraítear in Airteagal 160t, na hiarmhairtí seo a leanas ag deighilt trasteorann trí scaradh a dhéanfar i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo:

   (a) Déanfar an chuid de na sócmhainní agus dliteanais sin na cuideachta atá á deighilt, lena n-áirítear conarthaí, creidmheasanna, cearta agus oibleagáidí, a aistriú chuig an gcuideachta is faighteoir nó chuig na cuideachtaí is faighteoir agus is ag an gcuideachta atá á deighilt a bheidh an fuílleach i gcomhréir leis an leithdháileadh a shonraítear i ndréacht-téarmaí na deighilte trasteorann;
   (aa) déanfar scaireanna na cuideachta is faighteoir nó na gcuideachtaí is faighteoir a leithdháileadh ar an gcuideachta atá á deighilt.
   (b) cearta agus oibleagáidí sin na cuideachta atá á deighilt a eascróidh as na conarthaí fostaíochta nó as caidrimh fostaíochta agus a bheidh ann an tráth a thiocfaidh an deighilt trasteorann in éifeacht, agus a leithdháilfear ar an gcuideachta is faighteoir nó ar na cuideachtaí is faighteoir i gcomhréir le dréacht-téarmaí na deighilte trasteorann, aistreofar iad chuig an gcuideachta is faighteoir nó chuig na cuideachtaí is faighteoir faoi seach.

4.  I gcás nach ndéanfar sócmhainn nó dliteanas de chuid na cuideachta atá á deighilt a leithdháileadh go sainráite faoi dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann amhail dá dtagraítear in Airteagal 160e pointe (m) agus i gcás ina bhfágfaidh léirmhíniú ar na téarmaí sin nach féidir cinneadh a dhéanamh maidir lena leithdháileadh, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an tsócmhainn, an cúiteamh ina leith nó an dliteanas a leithdháileadh ar na cuideachtaí is faighteoir uile nó, i gcás deighilt pháirteach nó deightilt trí scaradh, ar na cuideachtaí is faighteoir uile agus ar an gcuideachta atá á deighilt i gcoibhneas le sciar na nglansócmhainní a leithdháilfear ar gach ceann de na cuideachtaí sin faoi dhréacht-téarmaí na deighilte trasteorann. In aon chás, beidh feidhm ag Airteagal 160m(2).

5.   Má cheanglaítear le dlíthe na mBallstát, i gcás ▌deighilt trasteorann a chumhdaítear leis an gcaibidil seo, foirmiúlachtaí speisialta a chomhlánú sula ngabhfaidh éifeacht le haistriú sócmhainní, ceart agus oibleagáidí áirithe ag an gcuideachta atá á deighilt amhail in aghaidh tríú páirtithe, an chuideachta atá á deighilt nó na cuideachtaí is faighteoir, de réir mar is iomchuí, is ea a dhéanfaidh na foirmiúlachtaí sin.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit nach bhféadfar scaireanna i gcuideachta is faighteoir a mhalartú ar scaireanna sa chuideachta atá á deighilt, ar scaireanna iad atá i seilbh na cuideachta féin nó trí bhíthin duine atá ag gníomhú ina ainm féin ach thar ceann na cuideachta.

Airteagal 160ua

Foirmiúlachtaí simplithe

I gcás ina ndéanfar deighilt mar ‘dheighilt trí scaradh’ amhail dá dtagraítear in Airteagal 160b (3) pointe (c), ní bheidh, uime sin, feidhm ag Airteagal 160e pointí b, c, f, i, p agus q ná ag Airteagail 160g, 160i agus 160l.

Airteagal 160v

Dliteanas na saineolaithe neamhspleácha

Leagfaidh na Ballstáit rialacha síos lena rialófar ar a laghad dliteanas sibhialta an tsaineolaí neamhspleách a bheidh freagrach as an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 160i a tharraingt suas.

Beidh rialacha i bhfeidhm ag na Ballstáit chun a áirithiú go mbeidh an saineolaí nó an duine dleathach ar thar a cheann a bheidh an saineolaí ag obair, neamhspleách agus nach mbeidh aon choinbhleacht leasa aige leis an gcuideachta a bhfuil iarratas á dhéanamh aici ar an deimhniú réamhdheighilte agus go mbeidh tuairim an tsaineolaí neamhchlaonta, oibiachtúil, agus tugtha d’fhonn cúnamh a thabhairt don údarás inniúil i gcomhréir leis na ceanglais neamhchlaontachta agus neamhspleáchais faoin dlí is infheidhme nó na caighdeáin ghairmiúla a bhfuil an saineolaí faoina réir.

Airteagal 160w

Bailíocht

Ní fhéadfar deighilt trasteorann ar ghabh éifeacht léi i gcomhréir leis na forálacha lena dtrasuitear an Treoir seo a chur ar neamhní.”

Ní dhéanann sé sin difear do chumhachtaí na mBallstát, inter alia, i réimse an dlí choiriúil, i réimse mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, i réimse an dlí shóisialta, i réimse an chánachais agus i réimse fhorfheidhmiú an dlí, bearta agus pionóis a fhorchur, i gcomhréir le dlíthe náisiúnta, tar éis an dáta a ghabh éifeacht leis an deighilt trasteorann.”

"

Airteagal 2

Pionóis

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir leis na bearta agus na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar fhorálacha náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo, agus glacfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Féadfar pionóis choiriúla i leith sáruithe tromchúiseacha a áireamh ar na rialacha sin.

Beidh na bearta agus na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Airteagal 3

Trasuí

1.  Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a thabhairt i bhfeidhm faoin [OP: socraigh an dáta = an lá deiridh den mhí 36 mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach] ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir sin nó beidh an tagairt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí leis an tagairt sin a dhéanamh.

2.  Maidir le téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo, déanfaidh na Ballstáit é a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 4

Tuairisciú agus athbhreithniú

1.  Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná ceithre bliana tar éis ... [Iarrtar ar OP dáta deiridh thréimhse thrasuí na Treorach seo a chur isteach] meastóireacht ar an Treoir seo, lena n-áirítear meastóireacht ar sholáthar faisnéise d’fhostaithe, comhairliúchán le fostaithe agus rannpháirtíocht fostaithe a chur chun feidhme i gcomhthéacs na n-oibríochtaí trasteorann, lena n-áirítear measúnú ar na rialacha maidir leis an sciar d’ionadaithe na bhfostaithe in orgán riaracháin na cuideachta a thiocfaidh as an oibríocht trasteorann, agus ar a éifeachtaí atá na coimircí maidir leis an gcaibidlíocht i dtaobh chearta rannpháirtíochta na bhfostaithe agus mianach dinimiciúil na gcuideachtaí a bhfuil forás ag teacht orthu i gcomhthéacs trasteorann á chur san áireamh, agus Tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ar na tátail, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an ngá a d’fhéadfadh a bheith ann le creat comhchuibhithe a thabhairt isteach i ndlí an Aontais maidir le hionadaíocht na bhfostaithe ar leibhéal an bhoird, a mbeidh, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach ag gabháil léi.

Soláthróidh na Ballstáit don Choimisiún an fhaisnéis is gá chun an tuarascáil sin a ullmhú, go háirithe trí shonraí a sholáthar maidir le líon na gcomhshónna, na gcumasc agus na ndeighiltí trasteorann, a bhfad ama agus a gcostais ghaolmhara, trí shonraí a sholáthar maidir le cásanna inar obadh deimhniú réamhdheighilte mar aon le sonraí staidrimh comhiomlánaithe a sholáthar maidir le líon na gcaibidlíochtaí i dtaobh chearta rannpháirtíochta na bhfostaithe in oibríochtaí trasteorann, agus trí shonraí a sholáthar maidir le feidhmiú agus éifeachtaí rialacha dlínse is infheidhme in oibríochtaí trasteorann.

2.  Sa tuarascáil, déanfar meastóireacht go háirithe ar na nósanna imeachta dá dtagraítear i gCaibidil -I de Theideal II agus i gCaibidil IV de Theideal II, go mór mór maidir lena bhfad ama agus leis na costais a bhaineann leo.

3.  Beidh sa tuarascáil measúnú ar a indéanta atá sé rialacha a sholáthar i gcomhair cineálacha deighiltí trasteorann nach gcumhdaítear leis an Treoir seo, lena n-áirítear, go háirithe, deighilt trasteorann trí éadáil.

Airteagal 5

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 6

Seolaithe

Is faoi bhráid na mBallstát a chuirtear an Treoir seo.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)*NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL
(2)IO C , , lch. .
(3) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019.
(4)Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (códú) (IO L 169, 30.6.2017, lch. 46).
(5) Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat do théarnamh agus réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoir 82/891/CEE ón gComhairle agus Treoir 2001/24/CE, Treoir 2002/47/CE, Treoir 2004/25/CE, Treoir 2005/56/CE, Treoir 2007/36/CE, Treoir 2011/35/AE, Treoir 2012/30/AE agus Treoir 2013/36/AE, agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 173, 12.6.2014, lch. 190).
(6) Treoir 2002/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2002 lena mbunaítear creat ginearálta maidir le fostaithe sa Chomhphobal Eorpach a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle leo, IO L 80, 23.3.2002, lch. 29).
(7) Treoir 2009/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le Comhairle Oibreacha Eorpach a bhunú nó nós imeachta i ngnóthais ar leibhéal an Chomhphobail agus i ngrúpaí gnóthas ar leibhéal an Chomhphobail chun críocha fostaithe a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle leo (IO L 122, 16.5.2009, lch. 28).
(8) Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le hiniúchtaí reachtúla ar chuntais bhliantúla agus ar chuntais chomhdhlúite, lena leasaítear Treoir 78/660/CEE ón gComhairle agus Treoir 83/349/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 84/253/CEE ón gComhairle (IO L 157, 9.6.2006, Lch. 87).
(9) Treoir 2001/23/CE ón gComhairle an 12 Márta 2001 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le cosaint chearta na bhfostaithe i gcás aistriú gnóthas, gnóthaí nó codanna de ghnóthais nó de ghnóthaí (IO L 82, 22.3.2001, lch. 16.).
(10) Treoir 2001/86/CE ón gComhairle an 8 Deireadh Fómhair 2001 lena bhforlíontar an Reacht do chuideachta Eorpach (SE) maidir le rannpháirtíocht fostaithe (IO L 294, 10.11.2001, lch. 22).
(11) Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta (IO L 166, 30.4.2004, lch. 1).
(12) Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1).
(13) Treoir 98/59/CE ón gComhairle an 20 Iúil 1998 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le hiomarcaíochtaí comhchoiteanna (IO L 225, 12.8.1998, lch. 1).
(14) Treoir (AE) 2016/1164 ón gComhairle an 12 Iúil 2016 lena leagtar síos rialacha i gcoinne cleachtais seachanta cánach a mbíonn tionchar díreach acu ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh (IO L 193, 19.7.2016, lch. 1).
(15) Treoir 2009/133/CE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2009 maidir leis an gcóras coiteann cánachais is infheidhme ar chumaisc, deighiltí, páirtdeighiltí, aistrithe sócmhainní agus malartuithe scaireanna i dtaobh cuideachtaí Ballstát éagsúil agus ar aistriú oifige cláraithe SE nó SCE idir Bhallstáit (IO L 310, 25.11.2009, lch. 34).
(16) Treoir /2015/2376/AE ón gComhairle an 8 Nollaig 2015 lena leasaítear Treoir 2011/16/AE maidir le huathmhalartú éigeantach faisnéise i réimse an chánachais IO L 332, 18.12.2015, lch. 1).
(17) Treoir (AE) 2016/881 ón gComhairle an 25 Bealtaine 2016 lena leasaítear Treoir 2011/16/AE maidir le malartú faisnéise uathoibríoch éigeantach i réimse na cánach (IO L. 146, 3.6.2016, lch. 8).
(18) Treoir 2018/822/AE ón gComhairle an 25 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2011/16/AE maidir le huathmhalartú éigeantach faisnéise i réimse an chánachais i ndáil le socruithe infhógartha trasteorann (IO L 139, 5.6.2018, lch. 1).
(19) Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE), IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).
(20) IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.
(21) IO L 123, 12.5. 2016, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 2 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil