Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0042(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0384/2018

Внесени текстове :

A8-0384/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0431

Приети текстове
PDF 225kWORD 64k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Експозиции под формата на покрити облигации ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0093),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0112/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0384/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 382, 23.10.2018 г., стр. 2.
(2) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 56.


Позиция на европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5) предоставя преференциално третиране за покритите облигации при определени условия. В Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(6)(7) се определят основните елементи на покритите облигации и се предвижда общо определение за тях.

(2)  На 20 декември 2013 г. Комисията отправи искане към Европейския банков орган (ЕБО) за представяне на становище относно уместността на рисковите тегла, определени в член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Съгласно становището на ЕБО(8) прилагането на преференциалните рискови тегла, определени в член 129 от посочения регламент, представлява по принцип уместно пруденциално третиране. ЕБО препоръча обаче да се обсъди допълнително възможността за допълване на изискванията за допустимост, установени в член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за да бъдат обхванати поне областите на редуцирането на ликвидния риск, свръхобезпечаването, ролята на компетентния орган, както и допълването на съществуващите изисквания за оповестяване на информация пред инвеститорите(9).

(3)  Предвид становището на ЕБО е целесъобразно да се измени Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез добавяне на допълнителни изисквания за покритите облигации, като по този начин се подобри качеството на покритите облигации, за които се допуска благоприятно капиталово третиране в съответствие с предвиденото в член 129 от посочения регламент.

(4)  По силата на член 129, параграф 1, третата алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентните органи могат да предоставят частично освобождаване от прилагането на изискването експозициите да отговарят на първа степен на кредитно качество, както е определено в член 129, параграф 1, първата алинея, буква в), и да разрешат експозиция, която отговаря на втора степен на кредитно качество, в рамките на максимум 10% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на институцията емитент. Такова частично освобождаване обаче се прилага само след предварителна консултация с ЕБО и само при условие че могат да се документират значителни проблеми във връзка с потенциална концентрация в съответните държави членки, дължащи се на прилагането на изискването за първа степен на кредитно качество. Тъй като изискванията експозициите да отговарят на първа степен на кредитно качество, определена от агенциите за външна кредитна оценка, се спазват все по-трудно в повечето държави членки както в еврозоната, така и извън нея, прилагането на това освобождаване от изискванията бе счетено за необходимо от държавите членки с най-големите пазари на покрити облигации. С цел да се опрости използването на експозиции към кредитни институции като обезпечение за покрити облигации и да се отстрани тази трудност, е необходимо да се измени ▌Регламент (ЕС) № 575/2013. Вместо компетентните органи да имат възможност да предоставят освобождаване от изискванията, е целесъобразно да се установи правило, с което да се разрешават експозиции към кредитни институции, които отговарят на втора степен на кредитно качество, в рамките на максимум 10 % от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на институцията емитент, без да е необходима консултация с ЕБО. Необходимо е да се разреши използването на трета степен на кредитно качество за краткосрочни депозити и за деривати в определени държави членки в случаите, когато би било твърде трудно да се спази изискването за първа или втора степен на кредитно качество. Компетентните органи, определени съгласно член 18, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/ ...(10), следва да могат, след консултация с ЕБО, да разрешат използването на трета степен на кредитно качество за договори за деривати с цел преодоляване на потенциални проблеми във връзка с концентрацията.

(5)  В съответствие с член 129, параграф 1, първата алинея, буква г), подточка ii) и буква е), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013 заеми, обезпечени с първостепенни дялове, емитирани от френските Fonds communs de Titrisation или от равностойни дружества за секюритизация, които секюритизират експозиции, свързани с жилищни или търговски имоти, са допустими активи, които могат да се използват като обезпечение за покрити облигации в рамките на максимум 10% от номиналната стойност на покритите облигации в обращение („прага от 10%“). С член 496 от посочения регламент обаче на компетентните органи се разрешава да отменят прилагането на прага от 10%. Освен това, с член 503, параграф 4 от същия регламент от Комисията се изисква да направи преглед на целесъобразността на дерогацията, с която на компетентните органи се разрешава да отменят прилагането на прага от 10%. На 22 декември 2013 г. Комисията поиска от ЕБО да представи становище по този въпрос. В становището си от 1 юли 2014 г. ЕБО заяви, че използването като обезпечение на първостепенни дялове, емитирани от френските Fonds communs de Titrisation или от равностойни дружества за секюритизация, които секюритизират експозиции, свързани с жилищни или търговски имоти, би породило опасения от пруденциално естество поради двупластовата структура на програмата за обезпечени със секюритизиращи дялове покрити облигации и поради това би довело до недостатъчна прозрачност по отношение на кредитното качество на пула от обезпечения. По тази причина ЕБО препоръча дерогацията от прага от 10% за първостепенни секюритизиращи дялове, определена понастоящем в член 496 от Регламент (ЕС) № 575/2013, да бъде премахната след 31 декември 2017 г(11).

(6)  Само в някои държави рамката за покритите облигации позволява включването на ценни книжа, обезпечени с ипотека върху жилищен или търговски имот. Използването на такива структури намалява и се счита за излишно усложняване на програмите за покрити облигации. По тази причина е целесъобразно използването на такива структури като допустими активи изобщо да се премахне. Поради това член 129, параграф 1, първата алинея, буква г), подточка ii) и буква е), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и член 496 от същия регламент следва да бъдат заличени.

(7)  Вътрешногруповите структури от обединени покрити облигации, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, също са използвани като приемливо обезпечение в съответствие с член 129, параграф 1, първата алинея, буква г), подточка ii) и буква е), подточка ii) от същия регламент. Вътрешногруповите структури от обединени покрити облигации не създават допълнителни рискове от пруденциално естество, тъй като не пораждат същите опасения за сложност като използването на заеми, обезпечени с първостепенни дялове, емитирани от френските Fonds communs de Titrisation или от равностойни дружества за секюритизация, които секюритизират експозиции, свързани с жилищни или търговски имоти. Според ЕБО обезпечаването на покрити облигации със структури от обединени покрити облигации следва да бъде разрешено без ограничения, свързани с размера на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент(12). Буква в) от член 129, параграф 1, първата алинея следва съответно да бъде изменена, за да се премахне изискването за прилагане на пределната стойност от 15% или 10% спрямо експозициите към кредитни институции във вътрешногрупови структури от обединени покрити облигации. Тези вътрешногрупови структури от обединени покрити облигации са уредени с член 8 от Директива (ЕС) 2019../…(13).

(8)  С член 129, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се изисква изложените в член 229, параграф 1 от същия регламент принципи за оценка на недвижими имоти, служещи за обезпечаване на покрити облигации, да се прилагат по отношение на покритите облигации, за да може тези облигации да отговарят на изискванията за преференциално третиране. Изискванията за допустимостта на активите, служещи за обезпечаване на покрити облигации, се отнасят за общите характеристики за качеството, с които се осигурява устойчивостта на пула от обезпечения, и поради следва да бъдат предмет на разпоредбите на Директива (ЕС) 20../...(14). Съответно разпоредбите относно методологията за оценяване също следва да бъдат предмет на разпоредбите на посочената директива. Следователно регулаторните технически стандарти, които се разработват по силата на член 124, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да не се прилагат по отношение на критериите за допустимост на покритите облигации по член 129 от същия регламент. Поради това е необходимо член 129, параграф 3 от посочения регламент да се измени в този смисъл.

(9)  Пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението са необходими за гарантиране на кредитното качество на покритите облигации. В член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се установяват пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението за ипотека и залог върху кораби, но не се уточнява начинът на прилагане на тези пределни стойности, което може да създаде несигурност. Пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението следва да се прилагат като непреки ограничения по отношение на обезпечението, което означава, че макар да няма ограничения по отношение на размера на даден базов заем, този заем може да послужи за обезпечение само в рамките на наложените за активите пределни стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението. Пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението определят процентния дял от заема, който се взема предвид по отношение на изискването за обезпечаване на задълженията. Поради това е целесъобразно да се уточни, че пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението определят дела от заема, който се взема предвид по отношение на обезпечаването на покритите облигации.

(10)  С цел осигуряване на по-голяма яснота следва да се уточни също така, че пределните стойности за съотношението размер на заема/стойност на обезпечението са приложими през целия срок до падежа на заема. Действителното съотношение размер на заема/стойност на обезпечението следва да не се променя, а да остане на равнището 80% от стойността на имота за жилищните заеми и 60% или 70% от стойността на имота за търговските заеми и корабите. Понятието „търговски недвижим имот“ следва да се разбира в съответствие с общото разбиране за този вид имот, който е „нежилищен“ недвижим имот, също и когато се притежава от организации с нестопанска цел.

(11)  С цел допълнително подобряване на качеството на покритите облигации, за които се предоставя преференциално третиране в съответствие с член 129 от Регламент (ЕС) № 575/2013, това преференциално третиране следва да зависи от наличието на минимално равнище на свръхобезпеченост, което означава равнище на обезпечение, превишаващо изискванията за покритие по член 15 от Директива (ЕС) 2019/...(15). ▌Това изискване би смекчило най-вероятните рискове, свързани с неплатежоспособност или преструктуриране на емитента. Когато държавите членки решат да прилагат по-високо минимално равнище на свръхобезпеченост към покрити облигации, емитирани от кредитни институции, намиращи се на тяхна територия, това следва да не възпрепятства кредитните институции да инвестират в други покрити облигации с по-ниско минимално равнище на свръхобезпеченост, които са в съответствие с настоящия регламент, и да се възползват от неговите разпоредби.

(12)  Едно от изискванията по член 129, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013 е инвестиращата в покрити облигации кредитна институция да получава определена информация за покритите облигации най-малко веднъж на полугодие. Изискванията за прозрачност са неразделна част от покритите облигации, като с тях се гарантира единно равнище за оповестяване и се дава възможност на инвеститорите да извършат необходимата оценка на риска, с което се подобряват съпоставимостта, прозрачността и стабилността на пазара. Поради това е целесъобразно да се гарантира, че изискванията за прозрачност се прилагат по отношение на всички покрити облигации, което може да бъде постигнато чрез включването на тези изисквания в Директива (ЕС) 2019../...(16) като обща структурна характеристика на покритите облигации. Член 129, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013 следва съответно да бъде заличен.

(13)  Покритите облигации са инструменти за дългосрочно финансиране и поради това се емитират с предвиден срок до падежа от няколко години. По тази причина е необходимо да се гарантира, че покритите облигации, които са емитирани преди 31 декември 2007 г. или преди ... [До Службата за публикации: моля, въведете началната дата на прилагане на настоящия регламент], не са засегнати. За тази цел покритите облигации, които са емитирани преди 31 декември 2007 г., следва да продължат да са освободени от изискванията по Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на допустимите активи, свръхобезпечаването и заместващите активи. Освен това други видове покрити облигации, които отговарят на изискванията по ▌ Регламент (ЕС) № 575/2013 и са емитирани преди ... [До Службата за публикации: моля, въведете началната дата на прилагане на настоящия регламент], следва да бъдат освободени от изискванията за свръхобезпеченост и заместващи активи и да продължат да са допустими за целите на преференциалното третиране по посочения регламент до настъпването на падежа им.

(14)  Настоящият регламент следва да се прилага във връзка с Директива (ЕС) 2019/…(17). С цел да се гарантира съгласуваното прилагане на новата законодателна рамка за определяне на структурните характеристики на емитирането на покрити облигации и на изменените изисквания за преференциално третиране, прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено, за да съвпадне с датата, от която държавите членки трябва да започнат да прилагат разпоредбите за транспониране на посочената директива.

(15)  Поради това Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да бъде съответно изменен.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя, както следва:

(1)   член 129 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се изменя, както следва:(18)

i)  първата алинея се изменя, както следва:

–  уводното изречение се заменя със следното:"

„За да могат да се ползват от посоченото в параграфи 4 и 5 преференциално третиране, покритите облигации, посочени в член 2 от Директива (ЕС) 2019/xxxx на Европейския парламент и на Съвета,(19)* трябва да отговарят на изискванията в параграфи 3, 3а и 3б от настоящия член и да са обезпечени с някой от изброените по-долу допустими активи:

______________________________

* Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (ОВ C [...], [...], стр. [...])].“;

"

–  буква в) се заменя със следното:"

„в) експозиции към кредитни институции, които отговарят на първа степен на кредитно качество, втора степен на кредитно качество, или експозиции под формата на краткосрочни депозити с падеж, който не надхвърля 100 дни, когато депозитите са използвани за покриване на изискването за ликвиден буфер на пула от обезпечения в член 16 от Директива (ЕС) 2019/…, и под формата на договори за деривати в съответствие с член 11 от Директива (ЕС) 2019/…(20) към кредитни институции, които отговарят на трета степен на кредитно качество, ако компетентните органи са дали разрешение за експозиции под формата на договори за деривати, съгласно разпоредбите от настоящата глава;“;

"

–  в буква г) се заличава подточка ii);

–  в буква е) се заличава подточка ii);

ii)  втората алинея се заменя със следното:"

„За целите на параграф 1а експозициите, възникнали вследствие на прехвърляне и управление на плащания на кредитополучателите или вследствие на постъпления от осребряване на имуществото на кредитополучатели по заеми, обезпечени с имоти, предоставени като обезпечение на ▌дългови ценни книжа, не се включват при изчислението на посочените в този параграф пределни стойности.“;

"

iii)  третата алинея се заличава;

б)  вмъкват се следните параграфи ▌:"

„1a. За целите на параграф 1, първата алинея, буква в) се прилага следното:

   a) за експозициите към кредитни институции, които отговарят на първа степен на кредитно качество, размерът на експозицията не може да превишава 15% от номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент;
   б) за експозициите към кредитни институции, които отговарят на втора степен на кредитно качество, размерът на експозицията не може да превишава 10% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент;
   в) за експозициите под формата на краткосрочни депозити с падеж, който не надхвърля 100 дни, и договори за деривати към кредитни институции, които отговарят на трета степен на кредитно качество, размерът на експозициите не може да превишава 8% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент.

Компетентните органи, определени в съответствие с член 18, параграф 2 от Директива (ЕС) 2019/…(21), след като се консултират с ЕБО, могат да разрешат експозиции под формата на договори за деривати към кредитни институции, които отговарят на трета степен на кредитно качество, само когато могат да бъдат документирани съществени проблеми с потенциална концентрация в съответните държави членки поради прилагането на изискванията за първа степен на кредитно качество и втора степен на кредитно качество, посочени в настоящия параграф;

   г) общата експозиция към кредитни институции, които отговарят на първа, втора или трета степен на кредитно качество, не може да превишава 15% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент. Общата експозиция към кредитни институции, които отговарят на втора или трета степен на кредитно качество, не може да превишава 10% от общата експозиция на номиналната стойност на покритите облигации в обращение на кредитната институция емитент.

1б.   ▌Параграф не се прилага по отношение на използването на покрити облигации като приемливо обезпечение, разрешено по силата на член 8 от Директива (ЕС) 2019/...+.

1в.  За целите на параграф 1, първата алинея, буква г), подточка i) пределната стойност от 80% се прилага на база всеки отделен заем и определя дела от заема, който се взема предвид по отношение на обезпечаването на свързаните с покритата облигация задължения, и е приложима за целия срок до падежа на заема.

1г.  За целите на параграф 1, първата алинея, буква е), подточка i) и буква ж) пределната стойност от 60% или 70% се прилага на база всеки отделен заем и определя дела от заема, който се взема предвид по отношение на обезпечаването на свързаните с покритата облигация задължения, и е приложима за целия срок до падежа на заема.“;

"

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

3. За служещите за обезпечаване на покрити облигации недвижими имоти и кораби, които са в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат изпълнени изискванията по член 208. Изискваното наблюдение на стойностите на имотите, посочени в член 208, параграф 3, буква а), се изпълнява периодично и най-малко веднъж годишно за всички недвижими имоти и за корабите.“;

"

г)  вмъкват се следните параграфи ▌:"

„3a. Освен че трябва да бъдат обезпечени с изброените в параграф 1 допустими активи, покритите облигации подлежат на изискването за минимално равнище на свръхобезпеченост от 5%, определено в член 3, параграф 12 от Директива (ЕС) 2019/...(22).

За целите на първата алинея общата номинална стойност на всички служещи за обезпечение активи в пула от обезпечения трябва да бъде най-малко равна на общата номинална стойност на покритите облигации в обращение („принцип на номиналната стойност“) и да е сформирана от посочени в параграф 1 допустими активи.

За активите, които се вземат предвид по отношение на минималното равнище на свръхобезпеченост, не се прилагат пределните стойности за размера на експозицията, посочени в параграф , ▌ и не се смятат за част от тези пределни стойности.

Държавите членки могат да прилагат по-ниско минимално равнище на свръхобезпеченост за покритите облигации или могат да разрешат на компетентните си органи да регулират такова равнище, в случай че са изпълнени следните условия:

   a) изчисляването на равнището на свръхобезпеченост се основава или на официален подход, при който се взема предвид базисният риск на активите, или на официален подход, при който оценката на активите зависи от ипотечната заемна стойност съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 74;
   б) минималното равнище на свръхобезпеченост не може да бъде по-ниско от 2% въз основа на принципа на номиналната стойност.

За активите, които се вземат предвид по отношение на минималното равнище на свръхобезпеченост, не се прилагат пределните стойности за размера на експозицията, посочени в параграф , ▌ и не се смятат за част от тези пределни стойности.

3б.  Посочените в параграф 1 допустими активи могат да бъдат включени в пула от активи като заместващи активи по определението в член 3, параграф 11 от Директива (ЕС) 2019/...(23) на първичните активи по определението в член 3, параграф 10 от същата директива, при спазване на пределните стойности относно кредитното качество и размера на експозицията, определени в параграфи 1 и 1а от настоящия член.“;

"

д)  параграфи 6 и 7 се заменят със следното:"

„6. Изискванията по параграфи 1, 1а, 3, 3а и 3б не се прилагат за покритите облигации, емитирани преди 31 декември 2007 г. Те могат да бъдат третирани преференциално по параграфи 4 и 5 до падежа им.

7.  За покритите облигации, емитирани преди ... [До Службата за публикации: моля, въведете началната дата на прилагане на настоящия регламент за изменение], които отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент, във варианта, приложим към датата на емитирането им, не се прилагат изискванията, посочени в параграфи 3а и 3б. Те могат да бъдат третирани преференциално по параграфи 4 и 5 до падежа им.“;

"

(2)  в член 416, параграф 2, буква а) подточка ii) се заменя със следното:"

„ii) те са облигации съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 2019/...(24), различни от посочените в подточка i) от настоящата буква;“;

"

(3)  в член 425 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Институциите отчитат входящите ликвидни потоци. Ограничените входящи ликвидни потоци са входящите ликвидни потоци, ограничени до 75% от размера на изходящите ликвидни потоци. Институциите могат да изключат от прилагането на този лимит входящите ликвидни потоци от влогове в други институции, за които може да се приложи третирането по член 113, параграф 6 или 7. Институциите могат да изключат от прилагането на тази пределна стойност входящите ликвидни потоци от суми, дължими от кредитополучатели и инвеститори в облигации, които са свързани с ипотечно кредитиране, финансирано чрез облигации, за които може да се приложи третирането по член 129, параграф 4, 5 или 6, или чрез покрити облигации съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 22019/...+

Институциите могат да изключат от прилагането на този лимит входящите потоци по насърчителни заеми, по които са посредник. След предварително одобрение от компетентния орган, който отговаря за надзора на индивидуална основа, институцията може да изключи напълно или частично входящите потоци от прилагането на тази пределна стойност, когато доставчикът е институция майка или дъщерна институция на институцията или е друго дъщерно предприятие на същата институция майка, или е свързан с институцията чрез определено отношение по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО.“;

"

(4)  в член 427, параграф 1, буква б) подточка x) се заменя със следното:"

„х) задължения, които произтичат от емитирани ценни книжа, отговарящи на условията за третирането, предвидено в член 129, параграф 4 или 5, или съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 2019/...(25);“;

"

(5)  в член 428, параграф 1, буква з) подточка iii) се заменя със следното:"

„iii) предмет на съчетано (посредническо) финансиране чрез облигации, отговарящи на условията за третирането по член 129, параграф 4 или 5, или чрез облигации, посочени в член 2 от Директива (ЕС) 2019/...+;“;

"

(6)  член 496 се заличава;

(7)  в точка 6 от приложение III буква в) се заменя със следното:"

„в) те са покрити облигации съгласно посоченото в член 2 от Директива (ЕС) 2019/...(26), различни от посочените в буква б) от настоящата точка.“.

"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от … [До Службата за публикации: моля, въведете датата, посочена в член 32, параграф 1, втора алинея от Директива (ЕС) 2019/...+].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2) ОВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 2.
(3) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 56.
(4) Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г.
(5)Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(6)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС и попълнете бележка под линия 5.
(7) Директива (ЕС) 2019/... относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (ОВ L, ... г., стр. ...).
(8)Становище на Европейския банков орган относно преференциалното капиталово третиране на покритите облигации, EBA/Op/2014/04.
(9)Препоръки EU COM 1-A до 1-D, изложени в Становище EBA/Op/2014/04.
(10)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(11)Препоръка EU COM 2, изложена в Становище EBA/Op/2014/04.
(12)Пак там.
(13)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(14)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(15)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(16)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(17)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(18)
(19)+ ОВ: моля, въведете препратка към Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС];
(20)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС
(21)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(22)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(23)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(24)+ До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(25)+До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.
(26)+До Службата за публикации: моля, въведете номера на Директива (ЕС) 20xx/xx относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС.

Последно осъвременяване: 24 април 2019 г.Правна информация