Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0042(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0384/2018

Předložené texty :

A8-0384/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0431

Přijaté texty
PDF 217kWORD 58k
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Expozice v krytých dluhopisech ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0093),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0112/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. srpna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0384/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst C 382, 23.10.2018, s. 2.
(2) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 56.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

▌,

v souladu s řádným legislativním postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Článek 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013(5) přiznává krytým dluhopisům za určitých podmínek preferenční zacházení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/...(6)(7)uvádí hlavní prvky krytých dluhopisů a společnou definici krytých dluhopisů.

(2)  Dne 20. prosince 2013 Komise požádala Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) o stanovisko ohledně vhodnosti rizikových vah stanovených v článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013. Podle orgánu EBA(8) zacházení spočívající v preferenčních rizikových vahách stanovené v článku 129 nařízení v zásadě je vhodný obezřetnostní režim. Orgán EBA však doporučil zvážit možnost rozšířit kritéria způsobilosti podle článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013 tak, aby zahrnovala přinejmenším snižování rizik likvidity, přezajištění, úlohu příslušného orgánu a další rozpracování stávajících požadavků na poskytování informací investorům(9).

(3)  V návaznosti na stanovisko orgánu EBA je vhodné změnit nařízení (EU) č. 575/2013 a doplnit do něj další požadavky na kryté dluhopisy, kterými se zlepší kvalita krytých dluhopisů způsobilých pro preferenční kapitálové zacházení dle článku 129 uvedeného nařízení.

(4)  Podle čl. 129 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013 mohou příslušné orgány částečně upustit od uplatňování požadavku podle čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. c), aby expozice splňovaly stupeň úvěrové kvality 1, a povolit expozice splňující podmínky stupně úvěrové kvality 2 až do výše 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující instituce. Tuto částečnou výjimku lze však uplatnit až po konzultaci s orgánem EBA a za předpokladu, že významné potenciální problémy koncentrace mohou být v dotčených členských státech zdokumentovány v důsledku uplatnění požadavku stupně úvěrové kvality 1. Vzhledem k tomu, že požadavky, které musí expozice splňovat, aby dosáhly stupně úvěrové kvality 1, poskytnuté externími ratingovými agenturami, je ve většině členských států eurozóny i mimo ni čím dál obtížnější splnit, dospěly členské státy, v nichž se nacházejí největší trhy s krytými dluhopisy, k tomu, že je nutné částečnou výjimku uplatňovat. Aby bylo jednodušší expozice vůči úvěrovým institucím využívat jako kolaterál pro kryté dluhopisy a tato obtížnost se zmírnila, je nutné změnit ▌nařízení (EU) č. 575/2013. Namísto toho, aby příslušné orgány mohly od uplatňování požadavků upustit, je vhodné zavést pravidlo, kterým se povolí expozice vůči úvěrovým institucím splňující podmínky stupně úvěrové kvality 2 až do výše 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující instituce bez nutnosti konzultovat orgán EBA. Je nezbytné povolit používání stupně úvěrové kvality 3 u krátkodobých vkladů, a také u derivátů v konkrétních členských státech v případech, kdy by bylo příliš obtížné splňovat požadavek na stupně úvěrové kvality 1 a 2. Příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 směrnice (EU) 2019/…(10) by měly mít možnost po poradě s orgánem EBA povolit používání stupně úvěrové kvality 3 u derivátových smluv ve snaze řešit potenciální problémy koncentrace.

(5)  Podle čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu ii) a písm. f) bodu ii) nařízení (EU) č. 575/2013 úvěry zajištěné podíly s přednostním vypořádáním emitované francouzskými Fonds Communs de Titrisation nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi které sekuritizují expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi, představují způsobilá aktiva, která lze použít jako kolaterál pro kryté dluhopisy, až do výše 10 % nominální hodnoty nesplacené emise („10% práh“). Článek 496 nařízení však umožňuje, aby příslušné orgány od 10 % prahu upustily. Navíc čl. 503 odst. 4 téhož nařízení požaduje, aby Komise vhodnost odchylky, která umožňuje příslušným orgánům od 10% prahu upustit, přezkoumala. Komise požádala orgán EBA o stanovisko v této věci dne 22. prosince 2013. Orgán EBA ve svém stanovisku ze dne 1. července 2014 prohlásil, že použití dluhopisů s přednostním vypořádáním emitovaných francouzskými Fonds Communs de Titrisation nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi, které sekuritizují expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi, coby kolaterálu by mohlo znamenat obezřetnostní riziko, a sice kvůli dvouúrovňové struktuře programu krytých dluhopisů zajištěných sekuritizačními podíly, která by vedla k tomu, že krycí portfolio by nebylo z hlediska úvěrové kvality dostatečně transparentní. Následně proto orgán EBA doporučil odchylku od 10% prahu, kterou článek 496 nařízení (EU) č. 575/2013 v současnosti přiznává sekuritizačním podílům s přednostním vypořádáním, po 31. prosinci 2017 již nepoužívat(11).

(6)  Pouze omezený počet vnitrostátních rámců pro kryté dluhopisy připouští začleňování cenných papírů zajištěných hypotékou na obytné nebo obchodní nemovitosti. Využívání těchto struktur je však na ústupu a má se za to, že programy krytých dluhopisů zbytečně komplikují. Je proto vhodné využívání těchto struktur coby způsobilých aktiv úplně zrušit. Ustanovení čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu ii) a písm. f) bodu ii) a článek 496 nařízení (EU) č. 575/2013 by proto měly být zrušeny.

(7)  Jako kolaterál způsobilý podle čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu ii) a písm. f) bodu ii) nařízení (EU) č. 575/2013 se rovněž používají seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny, která splňují podmínky uvedeného nařízení. Z obezřetnostního hlediska seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny nepředstavují žádné další riziko, protože s sebou nenesou stejné riziko složitosti jako používání úvěrů zajištěných podíly s přednostním vypořádáním emitované francouzskými Fonds Communs de Titrisation nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi, které sekuritizují expozice zajištěné obytnými nebo obchodními nemovitostmi. Podle orgánu EBA by zajištění krytých dluhopisů seskupením struktur využívajících kryté dluhopisy mělo být povoleno, aniž by se na výši nesplacených krytých dluhopisů emitující instituce vztahoval jakýkoliv limit(12). Ustanovení čl. 129 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) by proto měla být změněna tak, aby byl zrušen požadavek, aby se na expozice vůči úvěrovým institucím v seskupeních struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny vztahoval 15% nebo 10% limit. Seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny upravuje článek 8 směrnice (EU) 2019/…(13).

(8)  Podle čl. 129 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 musí zásady oceňování nemovitostí zajišťujících kryté dluhopisy stanovené v čl. 229 odst. 1 daného nařízení platit pro kryté dluhopisy, aby tyto byly způsobilé pro preferenční zacházení. Požadavky na způsobilost aktiv použitých k zajištění krytých dluhopisů se týkají jejich obecné kvality, která zaručuje stabilitu krycího portfolia, a měly by se proto řídit směrnicí (EU) 20../...(14). V souladu s tím by se měla uvedenou směrnicí řídit ustanovení o metodě oceňování. Regulační technické normy vyžadované v čl. 124 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 by se proto neměly vztahovat na kritéria způsobilosti krytých dluhopisů dle článku 129 uvedeného nařízení. Ustanovení čl. 129 odst. 3 uvedeného nařízení je proto třeba změnit v tomto smyslu.

(9)  Jedním z nezbytných způsobů, jak zaručit úvěrovou kvalitu krytých dluhopisů, jsou limity na poměr úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV). V čl. 129 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 se stanoví limity LTV na hypotéky a námořní zástavní práva na lodě, ale nespecifikuje se, jakým způsobem by se měly limity uplatňovat, což může vést k nejistotě. Limity LTV by se měly uplatnit jako měkké limity krytí, což znamená, že zatímco pro výši podkladové půjčky žádné limity neplatí, jako kolaterál lze půjčku použít jen v mezích limitů LTV stanovených pro dané aktivum. Limity LTV určují procentuální podíl půjčky, který se podílí na požadavku krytí závazků. Je proto vhodné specifikovat, že limity LTV rozhodují o procentuálním podílu půjčky, který se podílí na krytí daného dluhopisu.

(10)  Pro ujasnění by se také mělo specifikovat, že limity LTV platí po celou dobu splatnosti půjčky. Aktuální limity LTV by měly zůstat beze změny na úrovni 80 % hodnoty nemovitosti u úvěrů na obytné nemovitosti a 60 % nebo 70 % hodnoty aktiva u úvěrů na obchodní nemovitosti a lodí. Obchodní nemovitost by měla být chápána v intencích obecného chápání tohoto typu nemovitosti jako „nebytové“ nemovitosti, a to i v případě, že ji vlastní neziskové organizace.

(11)  V zájmu dalšího zlepšení kvality krytých dluhopisů, kterým se dostává preferenčního kapitálového zacházení podle článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013, by toto preferenční zacházení mělo podléhat určité minimální míře přezajištění, tedy zajištění nad úroveň krytí požadovaného v článku 15 směrnice (EU) 2019/...(15). Tento požadavek by zmírnil nejzávažnější rizika, která vznikají v případě platební neschopnosti nebo krize emitenta. Pokud se členské státy rozhodnou, že na kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi nacházejícími se na jejich území uplatní vyšší minimální míru přezajištění, nemělo by to bránit úvěrovým institucím v investování do jiných krytých dluhopisů s nižší minimální mírou přezajištění, které jsou s tímto nařízením v souladu, a ve využívání jeho ustanovení.

(12)  Jeden z požadavků uvedených v čl. 129 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 je, aby úvěrová instituce, která investuje do krytých dluhopisů, dostávala o krytých dluhopisech alespoň jednou za půl roku určité informace. Nezbytnou součástí krytých dluhopisů je transparentnost, která zaručuje jednotnou úroveň poskytování informací a umožňuje investorům provádět potřebné posouzení rizik, zlepšuje komparabilitu, transparentnost a stabilitu trhu. Je proto vhodné zajistit, aby se požadavky na transparentnost vztahovaly na všechny kryté dluhopisy jako společný strukturální rys krytých dluhopisů, čehož lze dosáhnout jejich zahrnutím do směrnice (EU) 2019/...(16). V souladu s tím by měl být zrušen čl. 129 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013.

(13)  Kryté dluhopisy jsou nástroj dlouhodobého financování, a vydávají se proto s dobou splatnosti stanovenou na několik let. Proto je nutné zajistit, aby kryté dluhopisy vydané před 31. prosincem 2007 nebo před ... [OP: Vložte datum použitelnosti tohoto nařízení] zůstaly způsobilé. Za tím účelem by kryté dluhopisy vydané před 31. prosincem 2007 měly zůstat vyňaty z požadavků nařízení (EU) č. 575/2013 týkajících se způsobilých aktiv, přezajištění a náhradních aktiv. Kromě toho další kryté dluhopisy splňující požadavky ▌nařízení (EU) č. 575/2013 a vydané před ... [OP: Vložte datum použitelnosti tohoto nařízení] by měly být vyňaty z požadavků na přezajištění a náhradní aktiva a zůstat způsobilé pro preferenční zacházení dle uvedeného nařízení až do splatnosti.

(14)  Toto nařízení by mělo být použitelné ve spojení se směrnicí (EU) 2019/…(17). V zájmu konzistentního uplatňování nového rámce, kterým se stanoví strukturální rysy emise krytých dluhopisů a pozměněné požadavky na preferenční zacházení, mělo by být použitelnost tohoto nařízení odložena tak, aby se shodovala s datem, od kterého budou členské státy povinny uplatňovat ustanovení provádějící uvedenou směrnici.

(15)  Nařízení (EU) č. 575/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 575/2013

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

(1)   Článek 129 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:(18)

(i)  první pododstavec se mění takto:

–  návětí se nahrazuje tímto:"

„Aby byly způsobilé pro preferenční zacházení uvedené v odstavcích 4 a 5, splňují kryté dluhopisy uvedené v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/xxxx (19)* požadavky stanovené v odstavcích 3, 3a a 3b tohoto článku a jsou zajištěny některými z těchto způsobilých aktiv:

______________________________

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a 2014/59/EU (Úř. věst. C […], […], s. […])].“.

"

–  písmeno c) se nahrazuje tímto:"

„c) expozicemi vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 1 nebo 2, či expozicemi ve formě krátkodobých vkladů se splatností kratší než 100 dnů, pokud jsou tyto vklady používány ke splnění požadavku rezervy v oblasti likvidity v článku 16 a derivátových smluv podle článku 11 směrnice (EU) 2019/...(20) vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 3, pokud jsou příslušnými orgány povoleny expozice ve formě derivátových smluv, jak je stanoveno v této kapitole.“;

"

–  v písmeni d) se zrušuje bod ii);

–  v písmeni f) se zrušuje bod ii);

(ii)  druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"

„Pro účely odstavce 1a se expozice vyplývající z převodu a správy plateb dlužníků majících úvěry zajištěné nemovitostmi držitelů krytých dluhopisů nebo expozice vyplývající z jejich likvidace do limitů stanovených v uvedeném odstavci nezapočítávají.“;

"

(iii)  třetí pododstavec se zrušuje;

b)  vkládají se nové odstavce ▌, které znějí:"

„1a. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. c) se použijí tato ustanovení:

   a) u expozic vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 1, expozice nepřesahuje 15 % nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce;
   b) u expozic vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 2, expozice nepřesahuje 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce;
   c) u expozic ve formě krátkodobých vkladů se splatností do 100 dnů a derivátových smluv vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 3, expozice nepřesahují 8 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce;

Příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 směrnice (EU) 2019/... (21) mohou po poradě s orgánem EBA povolit expozice ve formě derivátových smluv vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 3 pouze v případě, že významné potenciální problémy koncentrace mohou být v dotčených členských státech zdokumentovány v důsledku uplatnění požadavků stupně úvěrové kvality 1 a 2 uvedených v tomto odstavci;

   d) celková expozice vůči úvěrovým institucím, která patří do stupně úvěrové kvality 1, 2 nebo 3, nepřesahuje 15 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce. Celková expozice vůči úvěrovým institucím, která patří do stupně úvěrové kvality 2 nebo 3, nepřesahuje 10 % celkové expozice nominální hodnoty nesplacených krytých dluhopisů emitující úvěrové instituce.

1b.   ▌Odstavec 1a se netýká použití krytých dluhopisů jako způsobilého kolaterálu dle článku 8 směrnice (EU) 2019/...+.

1c.  Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. d) bodu i) se 80% limit uplatňuje na každou půjčku zvlášť a týká se části půjčky, která se podílí na krytí závazků spojených s krytým dluhopisem, a platí po celou dobu splatnosti půjčky.

1d.  Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. f) bodu i) a písm. g) se 60% nebo 70% limit uplatňuje na každou půjčku zvlášť a týká se části půjčky, která se podílí na krytí závazků spojených s krytým dluhopisem, a platí po celou dobu splatnosti půjčky.“;

"

c)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. V případě krytých dluhopisů zajištěných nemovitostmi a loděmi splňujících požadavky tohoto nařízení musí být splněny požadavky stanovené v článku 208. Požadavky na sledování hodnoty nemovitostí stanovené v čl. 208 odst. 3 písm. a) musí být splněny často a nejméně jednou ročně u všech nemovitostí a lodí.“;

"

d)  vkládají se nové odstavce ▌, které znějí:"

„3a. Kromě zajištění některým ze způsobilých aktiv uvedených v odstavci 1 musí kryté dluhopisy splňovat minimálně 5% úroveň přezajištění, jak je definováno v čl. 3 odst. 12 směrnice (EU) 2019/... (22).

Pro účely prvního pododstavce musí být celková nominální hodnota všech aktiv v krycím portfoliu přinejmenším stejně vysoká jako celková nominální hodnota nesplacených krytých dluhopisů (zásada nominální hodnoty) a zahrnovat způsobilá aktiva dle odstavce 1.

Na aktiva podílející se na minimální míře přezajištění se nevztahují omezení velikosti expozice stanovená v ▌odstavci 1a a do těchto limitů se nezapočítávají.

Členské státy mohou na kryté dluhopisy uplatnit nižší minimální míru přezajištění, nebo mohou svým příslušným orgánům dovolit tuto míru regulovat, a to za těchto podmínek:

   a) výpočet přezajištění vychází buď z formálního přístupu, který zohledňuje podkladové riziko ▌aktiv, nebo z formálního přístupu, kdy ocenění aktiv zohledňuje zástavní hodnotu nemovitosti, jak je definována v čl. 4 odst. 1 bodě 74;
   b) minimální míra přezajištění nesmí být nižší než 2 % podle zásady nominální hodnoty.

Na aktiva podílející se na minimální míře přezajištění se nevztahují omezení velikosti expozice stanovená v ▌odstavci 1a a do těchto limitů se nezapočítávají.

3b.  Způsobilá aktiva podle odstavce 1 mohou být zahrnuta v krycím portfoliu jako náhradní aktiva, jak jsou definována v čl. 3 odst. 11 směrnice (EU) 2019/...(23), za primární aktiva, jak jsou definována v čl. 3 odst. 10 uvedené směrnice, v mezích limitů vztahujících se na úvěrovou kvalitu a velikost expozice stanovených v odstavcích 1 a 1a tohoto článku.“;

"

e)  odstavce 6 a 7 se nahrazují tímto:"

„6. Kryté dluhopisy vydané před 31. prosincem 2007 nepodléhají požadavkům odstavců 1, 1a, 3, 3a a 3b. Jsou způsobilé pro preferenční zacházení podle odstavců 4 a 5 až do doby své splatnosti.

7.  Na kryté dluhopisy vydané před … [OP: vložte datum použitelnosti tohoto pozměňujícího nařízení], které splňují požadavky stanovené v tomto nařízení, a to ve znění platném k datu jejich vydání, se nevztahují požadavky stanovené v odstavcích 3a a 3b. Jsou způsobilé pro preferenční zacházení podle odstavců 4 a 5 až do doby své splatnosti.“

"

(2)  V čl. 416 odst. 2 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:"

„(ii) jedná se o kryté dluhopisy uvedené v článku 2 směrnice (EU) 2019/...(24), avšak jiné než ty, které jsou uvedeny v bodě i) tohoto písmene;“;

"

(3)  v článku 425 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Instituce podává zprávy o svém přítoku likvidity. Limitovaným přítokem likvidity se rozumí přítok likvidity, který je omezen na 75 % odtoku likvidity. Instituce mohou z tohoto limitu vyjmout přítok likvidity z vkladů uložených u ostatních institucí, se kterými lze zacházet podle čl. 113 odst. 6 nebo 7. Instituce mohou z tohoto limitu vyjmout přítok likvidity ze splatných peněžních částek od dlužníků a investorů do dluhopisů souvisejících s hypotečními úvěry financovanými z dluhopisů, se kterými lze zacházet podle čl. 129 odst. 4, 5 nebo 6, nebo z dluhopisů uvedených v článku 2

směrnice (EU) 2019/...+. Instituce mohou vyjmout přítok z podpůrných úvěrů, které instituce zprostředkovala. S výhradou předchozího souhlasu příslušným orgánem odpovědným za dohled na individuálním základě může instituce úplně nebo zčásti vyjmout přítok, pokud je poskytovatel mateřskou nebo dceřinou institucí příslušné instituce nebo jiným dceřiným podnikem stejné mateřské instituce nebo je spojen s danou institucí vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS.“;

"

(4)  V čl. 427 odst. 1 písm. b) se bod x) nahrazuje tímto:"

„(x) závazky vyplývající z vydaných cenných papírů, se kterými lze zacházet podle čl. 129 odst. 4 nebo 5 nebo způsobem vymezeným v článku 2 směrnice (EU) 2019/... (25);“;

"

(5)  V čl. 428 odst. 1 písm. h) se bod iii) nahrazuje tímto:"

„(iii) spolufinancované (postoupením) prostřednictvím dluhopisů, se kterými lze zacházet podle čl. 129 odst. 4 nebo 5, nebo prostřednictvím dluhopisů uvedených v článku 2 směrnice (EU) 2019/...+;“;

"

(6)  Článek 496 se zrušuje;

(7)  V příloze III bodě 6 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) jedná se o kryté dluhopisy uvedené v článku 2 směrnice (EU) 2019/ ...(26) jiné než dluhopisy uvedené v písmeni b) tohoto bodu.“.

"

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne … [OP: vložte prosím datum stanovené v čl. 32 odst. 1 druhém pododstavci směrnice (EU) 2019/...+].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1)* DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ JAZYKOVÁ REDAKCE TOHOTO TEXTU.
(2)Úř. věst. C 382, 23.10.2018, s. 2.
(3)Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 56.
(4) Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019.
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
(6)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) 20xx/xx o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a směrnice 2014/59/EU a zkompletujte poznámku pod čarou 5.
(7) Směrnice (EU) 2019/... o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/ES a směrnice 2014/59/EU (Úř. věst. L, ..., s. ...).
(8)Stanovisko Evropského orgánu pro bankovnictví k preferenčnímu kapitálovému zacházení s krytými dluhopisy (EBA/Op/2014/04).
(9)Doporučení EU COM 1–A až 1–D uvedená ve stanovisku EBA/Op/2014/04.
(10)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/ES a směrnice 2014/59/EU.
(11)Doporučení EU COM 2 uvedené ve stanovisku EBA/Op/2014/04.
(12)Ibid.
(13)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/ES a směrnice 2014/59/EU.
(14)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/ES a směrnice 2014/59/EU.
(15)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/ES a směrnice 2014/59/EU.
(16)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/ES a směrnice 2014/59/EU.
(17)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/ES a směrnice 2014/59/EU.
(18)
(19)+ [OP: vložte prosím odkaz na směrnici (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/ES a směrnice 2014/59/EU].
(20)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a směrnice 2014/59/EU.
(21)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a směrnice 2014/59/EU.
(22)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a směrnice 2014/59/EU.
(23)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a směrnice 2014/59/EU.
(24)+ OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a směrnice 2014/59/EU.
(25)+OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a směrnice 2014/59/EU.
(26)+OP: Vložte prosím číslo směrnice (EU) o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnice 2009/65/EU a směrnice 2014/59/EU.

Poslední aktualizace: 24. dubna 2019Právní upozornění