Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0042(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0384/2018

Indgivne tekster :

A8-0384/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0431

Vedtagne tekster
PDF 203kWORD 56k
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0093),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0112/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 22. august 2018 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. marts 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0384/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.
(2) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 56.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

▌,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I henhold til artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013(5) kan særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under visse betingelser indrømmes særbehandling. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2019/ … (6)(7) fastsætter de centrale elementer i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og indeholder en fælles definition af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(2)  Den 20. december 2013 anmodede Kommissionen Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om at afgive en udtalelse med hensyn til hensigtsmæssigheden af de risikovægte, der er omhandlet i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013. I henhold til EBA's udtalelse(8) er den særbehandling i forhold til risikovægte, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 129, i princippet en hensigtsmæssig tilsynsmæssig behandling. EBA anbefalede dog yderligere overvejelser med hensyn til muligheden for at supplere de egnethedskrav, der er fastsat i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, således at de som minimum omfatter mindskelse af likviditetsrisiko, overdækning af sikkerhedsstillelse, den kompetente myndigheds rolle og den videre udbygning af de gældende krav om offentliggørelse af oplysninger til investorer(9).

(3)  I lyset af EBA's udtalelse bør forordning (EU) nr. 575/2013 ændres ved at tilføje yderligere krav til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og derved styrke kvaliteten af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som kan indrømmes særbehandling, som er omhandlet i nævnte forordnings artikel 129.

(4)  I henhold til artikel 129, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 kan de kompetente myndigheder delvis undlade at anvende kravet om, at eksponeringer skal opfylde betingelserne for kreditkvalitetstrin 1 som fastsat i artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra c), og tillade en eksponering, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 2, for op til 10 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende instituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. En sådan delvis fritagelse finder dog kun anvendelse efter forudgående høring af EBA, og kun såfremt det kan dokumenteres, at der er betydelige potentielle koncentrationsproblemer i de pågældende medlemsstater som følge af anvendelsen af kravet om kreditkvalitetstrin 1. Da det er blevet stadig vanskeligere i de fleste medlemsstater både i og uden for euroområdet at opfylde kravene om, at eksponeringer skal opfylde betingelserne for kreditkvalitetstrin 1 som stillet til rådighed af eksterne kreditvurderingsinstitutter, har de medlemsstater, som huser de største markeder for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, anset det for nødvendigt at anvende den pågældende fritagelse. For at gøre det enklere at anvende eksponeringer mod kreditinstitutter som sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og få bragt denne vanskelighed af vejen er det nødvendigt at ændre ▌forordning (EU) nr. 575/2013. I stedet for de kompetente myndigheders mulighed for at undlade at anvende kravene bør der indføres en regel, som tillader eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 2, for op til 10 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende instituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, uden at det er nødvendigt at høre EBA. Det er nødvendigt at tillade anvendelse af kreditkvalitetstrin 3 for kortfristede indskud og for derivater i specifikke medlemsstater i tilfælde, hvor det ville være for vanskeligt at opfylde kravet om kreditkvalitetstrin 1 eller 2. De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv (EU) 2019/...(10) bør efter at have hørt EBA kunne tillade anvendelse af kreditkvalitetstrin 3 for derivataftaler med henblik på at imødegå potentielle koncentrationsproblemer.

(5)  I overensstemmelse med artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra d), nr. ii), og litra f), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013 anses lån med sikkerhed i privilegerede andele udstedt af franske "Fonds Communs de Titrisation" eller af tilsvarende securitiseringsenheder, som sikrer eksponeringer i beboelses- eller erhvervsejendomme, for at være egnede aktiver, der kan anvendes som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer for op til 10 % af den nominelle værdi af den udestående udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ("10 %-tærsklen"). Nævnte forordnings artikel 496 gør det muligt for de kompetente myndigheder at undlade at anvende 10 %-tærsklen. Endvidere skal Kommissionen i henhold til samme forordnings artikel 503, stk. 4, vurdere, om den undtagelse, der gør det muligt for de kompetente myndigheder at undlade at anvende 10 %-tærsklen, er hensigtsmæssig. Den 22. december 2013 anmodede Kommissionen EBA om at afgive en udtalelse i denne henseende. I sin udtalelse af 1. juli 2014 anførte EBA, at anvendelsen af privilegerede andele udstedt af franske "Fonds Communs de Titrisation" eller af tilsvarende securitiseringsenheder, som sikrer eksponeringer i beboelses- eller erhvervsejendomme, som sikkerhedsstillelse, ville forårsage tilsynsmæssige betænkeligheder på grund af dobbeltlagsstrukturen i et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer sikret ved securitiseringsandele og ville dermed føre til utilstrækkelig gennemsigtighed for så vidt angår sikkerhedspuljens kreditkvalitet. EBA anbefalede derfor, at den undtagelse fra 10 %-tærsklen for privilegerede andele, der er omhandlet i artikel 496 i forordning (EU) nr. 575/2013, fjernes efter den 31. december 2017(11).

(6)  Kun få nationale rammer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer giver mulighed for at medtage værdipapirer sikret ved pant i beboelses- og erhvervsejendomme. Sådanne strukturer anvendes i stadig mindre omfang og skønnes at medføre unødvendig kompleksitet i forhold til programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Det er derfor hensigtsmæssigt at bringe anvendelsen af sådanne strukturer som egnede aktiver til definitivt ophør. Derfor bør artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra d), nr. ii), og litra f), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013 samt nævnte forordnings artikel 496 udgå.

(7)  Koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, er også blevet anvendt som egnet sikkerhedsstillelse i henhold til nævnte forordnings artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra d), nr. ii), og litra f), nr. ii). Koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer indebærer ikke yderligere risici ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, fordi de ikke giver anledning til de samme komplekse spørgsmål som anvendelsen af lån med sikkerhed i privilegerede andele udstedt af franske "Fonds Communs de Titrisation" eller tilsvarende securitiseringsenheder, som sikrer eksponeringer i beboelses- eller erhvervsejendomme. Ifølge EBA bør sikring af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer tillades uden begrænsninger i forhold til værdien af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer(12). Derfor bør artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra c), ændres for at fjerne kravet om at anvende grænsen på 15 % eller 10 % i forhold til eksponeringer mod kreditinstitutter i koncerninterne puljede strukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De pågældende koncerninterne puljede strukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er reguleret i artikel 8 i direktiv (EU) 2019/…(13).

(8)  I henhold til artikel 129, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal de værdiansættelsesprincipper i nævnte forordning artikel 229, stk. 1, for fast ejendom, der stilles som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, anvendes på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som en forudsætning for, at de pågældende obligationer kan opfylde kravene til særbehandling. Kravene til de aktiver, der tjener som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, vedrører de generelle kvalitetsmæssige kendetegn, der sikrer en robust sikkerhedspulje, og bør derfor være omfattet af direktiv (EU) 20../... (14). Derfor bør bestemmelserne om værdiansættelsesmetode også være omfattet af nævnte direktiv. De reguleringsmæssige tekniske standarder, der gives beføjelse til at vedtage i artikel 124, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør derfor ikke finde anvendelse på de egnethedskriterier for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er fastsat i nævnte forordnings artikel 129. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte forordnings artikel 129, stk. 3, med henblik herpå.

(9)  Grænser for belåningsgraden er en nødvendig del af det at sikre kreditkvaliteten af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Artikel 129, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsætter grænser for belåningsgraden for realkreditlån og panterettigheder i skibe, men angiver ikke, hvordan de pågældende grænser skal anvendes, hvilket kan føre til usikkerhed. Grænser for belåningsgraden bør anvendes som bløde dækningsbegrænsninger, dvs. at selv om der ikke findes nogen grænser for størrelsen af et underliggende lån, så kan et sådant kun fungere som sikkerhedsstillelse inden for de grænser for belåningsgraden, der er fastsat for aktiverne. Grænser for belåningsgraden bestemmer den procentvise del af lånet, som bidrager til dækningskravet for forpligtelser. Det bør derfor præciseres, at grænserne for belåningsgraden bestemmer den del af lånet, der bidrager til dækning af den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation.

(10)  For at sikre større klarhed bør det også fastsættes, at grænserne for belåningsgraden er gældende i hele lånets løbetid. Den faktiske belåningsgrad bør forblive uændret på 80 % af ejendommens værdi for boliglån og på 60 % eller 70 % af ejendommens værdi for kommercielle lån og skibe. Erhvervsejendomme skal forstås i overensstemmelse med den generelle opfattelse af denne type ejendomme som "fast ejendom til andet formål end beboelse", også når de er ejet af nonprofitorganisationer.

(11)  For yderligere at forbedre kvaliteten af de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der indrømmes kapitalrelateret særbehandling som omhandlet i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør den pågældende kapitalrelaterede særbehandling være underlagt et krav om et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse, dvs. et niveau for sikkerhedsstillelse, som er højere end dækningskravene som omhandlet i artikel 15 direktiv (EU) 2019../... (15). Et sådant krav ville mindske de mest relevante risici i tilfælde af udstederens insolvens eller afvikling. I tilfælde, hvor medlemsstaterne beslutter at anvende et højere minimumsniveau for overdækning af sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, der er beliggende på deres område, bør dette ikke forhindre kreditinstitutter i at investere i andre særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med et lavere minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse, som er i overensstemmelse med denne forordning, og i at være omfattet af dens bestemmelser.

(12)  I henhold til et af de krav, der er fastsat i artikel 129, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det kreditinstitut, der investerer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, modtage visse oplysninger om de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer mindst én gang hvert halve år. Krav om gennemsigtighed er et uomgængeligt aspekt ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og sikrer et ensartet niveau for offentliggørelse, sætter investorerne i stand til at foretage den nødvendige risikoanalyse og forbedrer sammenligneligheden, gennemsigtigheden og stabiliteten på markedet. Derfor bør det sikres, at gennemsigtighedskravene gælder for alle særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, hvilket kan opnås ved at indføre de pågældende krav i direktiv (EU) 2019/... (16) som et fælles strukturelt træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Derfor bør artikel 129, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 udgå.

(13)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er langsigtede finansieringsinstrumenter og udstedes derfor med en på forhånd fastsat løbetid på flere år. Det er derfor nødvendigt at sikre, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt før den 31. december 2007 eller før den ... [OP: Please insert the date of application of this Regulation] ikke påvirkes. For at nå dette mål bør særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt før den 31. december 2007 fortsat være undtaget fra kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår egnede aktiver, overdækning af sikkerhedsstillelse og substitutionsaktiver. Endvidere bør andre særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er i overensstemmelse med ▌forordning (EU) nr. 575/2013 og udstedt inden den ... [OP: Please insert the date of application of this Regulation] være undtaget fra kravene om overdækning af sikkerhedsstillelse og substitutionsaktiver og bør fortsat kunne indrømmes den særbehandling, der er fastsat i forordningen, indtil deres forfaldstidspunkt.

(14)  Denne forordning bør anvendes sammen med direktiv (EU) 2019/...(17). For at sikre ensartet anvendelse af det nye regelsæt om de strukturelle træk ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og de ændrede krav vedrørende særbehandling bør anvendelsen af denne forordning udskydes, således at den falder sammen med den dato, fra hvilken medlemsstaterne skal anvende de bestemmelser, som gennemfører nævnte direktiv.

(15)  Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013

Forordning (EU) nr. 575/2013 ændres således:

1)   I artikel 129 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:(18)

i)  I første afsnit foretages følgende ændringer:

–  Indledningen affattes således:"

"For at være omfattet af særbehandlingen i stk. 4 og 5 skal særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 20xx/xxxx(19)*opfylde kravene i stk. 3, 3a and 3b i denne artikel og være sikret ved et af følgende egnede aktiver:

______________________________

* Directive (EU) 2019/ ... of the European Parliament and of the Council on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU (OJ C […], […], p. […])].";

"

–  Litra c) affattes således:"

"c) eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1, ▌ kreditkvalitetstrin 2 eller eksponeringer i form af kortfristede indlån med en løbetid på højst 100 dage, når de anvendes til at opfylde det i artikel 16 i direktiv (EU) 2019./... fastsatte krav til likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen og derivataftaler i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv (EU) 2019./... (20)til kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 3, når eksponeringer i form af derivatkontrakter er tilladt af de kompetente myndigheder som fastsat i dette kapitel."

"

–  Litra d), nr. ii), udgår.

–  Litra f), nr. ii), udgår.

ii)  Andet afsnit affattes således:"

"Med henblik på stk. 1a, er eksponeringer, som skyldes overførsel og forvaltning af betalinger fra låntagerne eller likvidationsprovenuet i forbindelse med lån sikret ved fast ejendom i ▌gældspapirer, ikke omfattet ved beregning af grænserne i nævnte stykke."

"

iii)  Tredje afsnit udgår.

b)  Følgende stykker ▌indsættes:"

"1a. Med henblik på stk. 1, første afsnit, litra c), finder følgende anvendelse:

   a) for eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1, må eksponeringen ikke overstige 15 % af den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
   b) for eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 2, må eksponeringen ikke overstige 10 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
   c) for eksponeringer i form af kortsigtede indskud med en løbetid på højst 100 dage og derivatkontrakter mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 3, må eksponeringer ikke overstige 8 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

De kompetente myndigheder, som er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2 i direktiv (EU) 2019/... (21) kan efter høring af EBA kun tillade eksponeringer i form af derivatkontrakter mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 3, såfremt det kan dokumenteres, at der er betydelige potentielle koncentrationsproblemer i de pågældende medlemsstater som følge af anvendelsen af kravet om kreditkvalitetstrin 1 og kreditkvalitetstrin 2 som omhandlet i dette stykke

   d) for eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1, 2 eller 3, må eksponeringen ikke overstige 15 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Den samlede eksponering mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 2 eller kreditkvalitetstrin 3, må ikke overstige 10 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

1b.   ▌Stykke 1a finder ikke anvendelse på brugen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som sikkerhedsstillelse som tilladt i henhold til artikel 8 i direktiv (EU) 2019/...+.

1c.  Med henblik på stk. 1, første afsnit, litra d), nr. i), gælder grænsen på 80 % for hvert enkelt lån for sig og bestemmer den del af lånet, der bidrager til dækning af forpligtelser, der er knyttet til den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, og er gældende i hele lånets løbetid.

1d.  Med henblik på stk. 1, første afsnit, litra f), nr. i), og litra g), gælder grænsen på 60 % eller 70 % for hvert enkelt lån for sig og bestemmer den del af lånet, der bidrager til dækning af forpligtelser, der er knyttet til den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, og er gældende i hele lånets løbetid."

"

c)  Stk. 3 affattes således:"

"3. For fast ejendom og skibe, der stilles som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er i overensstemmelse med denne forordning, skal kravene i artikel 208 opfyldes. Kravene til overvågning af ejendomsværdi, der er fastsat i artikel 208, stk. 3, litra a), skal overholdes med jævne mellemrum og mindst en gang om året for al fast ejendom og skibe ."

"

d)  Følgende stykker indsættes ▌:"

"3a. Ud over at være sikret ved de egnede aktiver, der er opført i stk. 1, skal særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer også være underlagt et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse på 5 % som defineret i artikel 3, nr. 12), i direktiv (EU) 2019/...(22):

Med henblik på første afsnit skal den samlede nominelle værdi af alle dækkende aktiver ▌som minimum svare til den samlede nominelle værdi af udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ("nominalprincippet") og bestå af egnede aktiver som fastsat i stk. 1.

De aktiver, der bidrager til et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse, er ikke underlagt grænser med hensyn til eksponeringens størrelse som fastsat i stk. 1a og tæller ikke med i de pågældende grænser.

Medlemsstaterne kan anvende et lavere minimumsniveau for overdækning af sikkerhedsstillelse i forbindelse med særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer eller kan give deres kompetente myndigheder tilladelse til at regulere dette niveau, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

   a) beregningen af overdækning af sikkerhedsstillelse er ▌baseret enten på en formel tilgang, der tager hensyn til aktivernes underliggende risici, eller en formel tilgang, hvor værdiansættelsen af aktiver er underlagt belåningsværdien som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 74)
   b) minimumsniveauet for overdækning af sikkerhedsstillelse kan ikke være lavere end 2 % baseret på nominalprincippet.

De aktiver, der bidrager til et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse, er ikke underlagt grænser med hensyn til eksponeringens størrelse som fastsat i stk. 1a og tæller ikke med i de pågældende grænser.

3b.  De egnede aktiver, som er omhandlet i stk. 1, kan medtages i sikkerhedspuljen som substitutionsaktiver som defineret i artikel 3, nr. 11), i direktiv (EU) 2019/...(23) for de primære aktiver som defineret i nævnte direktivs artikel 3, nr. 10), med forbehold af grænserne med hensyn til kreditkvalitet og eksponeringens størrelse som omhandlet i stk. 1 og 1a i denne artikel."

"

e)  Stk. 6 og 7 affattes således:"

"6. Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt før den 31. december 2007 er ikke omfattet af kravene i stk. 1, 1a og 3, 3a og 3b. Indtil deres forfaldstidspunkt kan reglerne om særbehandling i henhold til stk. 4 og 5 anvendes.

7.  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt før den ... [OP please insert the date of application of this Regulation], som opfylder kravene i denne forordning i den udgave, der var gældende på datoen for deres udstedelse, er ikke omfattet af kravene i stk. 3a og 3b. Indtil deres forfaldstidspunkt kan reglerne om særbehandling i henhold til stk. 4 og 5 anvendes."

"

2)  Artikel 416, stk. 2, litra a), nr. ii), affattes således:"

"ii) der er tale om obligationer som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...(24) som ikke er omhandlet i nr. i) i nærværende litra".

"

3)  Artikel 425, stk. 1, affattes således:"

"1. Institutterne indberetter deres indgående pengestrømme. Disse indgående pengestrømme er de indgående pengestrømme reduceret til 75 % af de udgående pengestrømme. Institutterne kan fra denne grænse undtage indgående pengestrømme fra indskud, der er foretaget i andre institutter, og som er omfattet af artikel 113, stk. 6 eller 7. Institutterne kan fra denne grænse undtage indgående pengestrømme fra skyldige beløb fra låntagere og obligationsinvestorer i forbindelse med realkreditlån finansieret med obligationer, som er berettigede til den i artikel 129, stk. 4, 5 eller 6, omhandlede behandling, eller med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...+.

Institutterne kan undtage indgående pengestrømme fra støttelån, som instituttet har givet. Med forbehold af forudgående godkendelse fra den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilsyn på et individuelt grundlag, kan instituttet helt eller delvis fritage indgående pengestrømme, hvis yderen er moderselskab til eller datterselskab af instituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF."

"

4)  Artikel 427, stk. 1, litra b), nr. x), affattes således:"

"x) forpligtelser i tilknytning til udstedte gældsbeviser, der kan behandles efter artikel 129, stk. 4 eller 5, eller som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...(25)

"

5)  Artikel 428, stk. 1, litra h), nr. iii), affattes således:"

"iii) ikke-forlængelige lån og fordringer, der er matchfinansieret (pass through) via obligationer, som kan godkendes til den behandling, der er fastsat i artikel 129, stk. 4 eller 5, eller via obligationer som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...+;"

"

6)  Artikel 496 udgår.

7)  Bilag III, punkt 6, litra c), affattes således:"

"c) der er tale om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...(26) som ikke er omhandlet i nærværende punkts litra b)."

"

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of Directive (EU) 2019/...+]

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)* DEN JURIDISK-SPROGLIGE FÆRDIGGØRELSE AF TEKSTEN ER ENDNU IKKE AFSLUTTET.
(2) EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.
(3) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 56.
(4) Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1)
(6)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) 20xx/xx on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU and complete footnote 5.
(7) Direktiv (EU) 2019/ ... om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU (EUT L , , s. ).
(8) Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds, EBA/Op/2014/04.
(9) Recommendations EU COM 1-A to 1-D i Opinion EBA/Op/2014/04.
(10)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(11) Recommendations EU COM 1-A to 1-D i Opinion EBA/Op/2014/04.
(12)Ibid.
(13)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(14)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(15)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(16)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(17)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(18)
(19)+ EUT: [OP: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU]
(20)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU
(21)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(22)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(23)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(24)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU.
(25)+OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU.
(26)+OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU.

Seneste opdatering: 24. april 2019Juridisk meddelelse