Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0042(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0384/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0384/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0431

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 224kWORD 57k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0093),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0112/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0384/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 382 της 23.10.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 56.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

▌,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) προβλέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την προνομιακή αντιμετώπιση των καλυμμένων ομολόγων. Η οδηγία (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6)(7) διευκρινίζει τα βασικά στοιχεία των καλυμμένων ομολόγων και παρέχει κοινό ορισμό των καλυμμένων ομολόγων.

(2)  Στις 20 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) να γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα των συντελεστών στάθμισης κινδύνου που καθορίζονται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της EBA(8), η προνομιακή αντιμετώπιση των συντελεστών στάθμισης κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 129 του εν λόγω κανονισμού συνιστά, καταρχήν, κατάλληλη αντιμετώπιση προληπτικής εποπτείας. Ωστόσο, η EBA συνέστησε να εξεταστεί περαιτέρω η δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτήσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ώστε να καλύπτουν, τουλάχιστον, τους τομείς της μείωσης του κινδύνου ρευστότητας, της υπερεξασφάλισης, του ρόλου της αρμόδιας αρχής και της περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων απαιτήσεων γνωστοποίησης στους επενδυτές(9).

(3)  Υπό το πρίσμα της γνωμοδότησης της EBA, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 με την προσθήκη συμπληρωματικών απαιτήσεων για τα καλυμμένα ομόλογα, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την ενίσχυση της ποιότητας των καλυμμένων ομολόγων που είναι επιλέξιμα για την ευνοϊκή κεφαλαιακή αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 129 του εν λόγω κανονισμού.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να μην εφαρμόζουν εν μέρει την απαίτηση κατάταξης των ανοιγμάτων στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), και να επιτρέπουν ανοίγματα που κατατάσσονται στη δεύτερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος ιδρύματος. Εντούτοις, η εν λόγω μερική απαλλαγή εφαρμόζεται μόνο κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA και με την προϋπόθεση ότι μπορεί να τεκμηριωθεί το ενδεχόμενο σημαντικών προβλημάτων συγκέντρωσης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λόγω της εφαρμογής της πρώτης βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας. Δεδομένου ότι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κατάταξης των ανοιγμάτων στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, όπως διατίθενται από τους εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη στα περισσότερα κράτη μέλη εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ, η εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής θεωρήθηκε απαραίτητη από τα κράτη μέλη με τις μεγαλύτερες αγορές καλυμμένων ομολόγων. Για την απλοποίηση της χρήσης ανοιγμάτων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ως εξασφάλισης καλυμμένων ομολόγων και προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Αντί της δυνατότητας των αρμόδιων αρχών να μην εφαρμόζουν τις απαιτήσεις, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ένας κανόνας που να επιτρέπει ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στη δεύτερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος ιδρύματος, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της EBA. Είναι απαραίτητο να επιτραπεί η χρήση της τρίτης βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας για βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, καθώς και για παράγωγα σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, σε περιπτώσεις στις οποίες θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαίτηση για την πρώτη ή τη δεύτερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(10) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, μετά από διαβούλευση με την EBA, να επιτρέπουν τη χρήση της τρίτης βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας για συμβάσεις παραγώγων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται πιθανά προβλήματα συγκέντρωσης.

(5)  Σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο ii) και στοιχείο στ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα δάνεια που εξασφαλίζονται με μερίδια με εξοφλητική προτεραιότητα που έχουν εκδοθεί από γαλλικά Fonds Communs de Titrisation ή από ισοδύναμες οντότητες τιτλοποίησης που τιτλοποιούν ανοίγματα σχετικά με ακίνητα κατοικίας ή εμπορικά ακίνητα είναι επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση καλυμμένων ομολόγων για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10 % του ονομαστικού ποσού της καλυπτόμενης έκδοσης καλυμμένων ομολόγων (το «όριο του 10 %»). Ωστόσο, το άρθρο 496 του εν λόγω κανονισμού επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές ▌να παραιτηθούν από το όριο του 10 %. Επιπλέον, το άρθρο 503 παράγραφος 4 του ίδιου κανονισμού ορίζει ότι η Επιτροπή επανεξετάζει την καταλληλότητα της παρέκκλισης που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να παραιτηθούν από το όριο του 10 %. Στις 22 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή ζήτησε από την EBA να παράσχει γνωμοδότηση επί του θέματος αυτού. Στη γνωμοδότησή της με ημερομηνία 1 Ιουλίου 2014, η EBA επισήμανε ότι η χρήση μεριδίων με εξοφλητική προτεραιότητα που έχουν εκδοθεί από γαλλικά Fonds Communs de Titrisation ή από ισοδύναμες οντότητες τιτλοποίησης που τιτλοποιούν ανοίγματα σχετικά με ακίνητα κατοικίας ή εμπορικά ακίνητα ως εξασφάλισης εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την προληπτική εποπτεία λόγω της δομής δύο επιπέδων των προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων που είναι εξασφαλισμένα με μερίδια τιτλοποίησης και θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να οδηγήσει σε ανεπαρκή διαφάνεια όσον αφορά την πιστωτική ποιότητα των συνολικών στοιχείων κάλυψης. Κατά συνέπεια, η EBA συνέστησε να αφαιρεθεί, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017, η παρέκκλιση από το όριο του 10 % για τα μερίδια τιτλοποίησης με εξοφλητική προτεραιότητα που προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 496 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013(11).

(6)  Η συμπερίληψη διασφαλιζόμενων με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια τίτλων ή τιτλοποιημένων εμπορικών ενυπόθηκων δανείων επιτρέπεται σε περιορισμένο μόνο αριθμό εθνικών πλαισίων καλυμμένων ομολόγων Η χρήση των εν λόγω δομών μειώνεται και θεωρείται ότι προσθέτει περιττή πολυπλοκότητα στα προγράμματα καλυμμένων ομολόγων. Είναι, επομένως, σκόπιμο να εξαλειφθεί εντελώς η χρήση των εν λόγω δομών ως επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού. Συνεπώς, το άρθρο 129 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο ii) και στοιχείο στ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και το άρθρο 496 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να απαλειφθούν.

(7)  Οι ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων που συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ως επιλέξιμη εξασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο ii) και στοιχείο στ) σημείο ii) του εν λόγω κανονισμού. Οι ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων δεν συνεπάγονται πρόσθετους κινδύνους από την σκοπιά της προληπτικής εποπτείας, καθώς δεν εγείρουν τα ίδια ζητήματα πολυπλοκότητας με τη χρήση δανείων που εξασφαλίζονται με μερίδια με εξοφλητική προτεραιότητα που έχουν εκδοθεί από γαλλικά Fonds Communs de Titrisation ή ισοδύναμες οντότητες τιτλοποίησης που τιτλοποιούν ανοίγματα σχετικά με ακίνητα κατοικίας ή εμπορικά ακίνητα. Σύμφωνα με την EBA, η εξασφάλιση των καλυμμένων ομολόγων με δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων θα πρέπει να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το υπόλοιπο των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος(12). Συνεπώς, το άρθρο 129 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αρθεί η απαίτηση εφαρμογής του ορίου του 15 % ή του 10 % αναφορικά με τα ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων. Οι εν λόγω ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων διέπονται από το άρθρο 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/…(13).

(8)  Το άρθρο 129 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ορίζει ότι στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζονται οι αρχές αποτίμησης για τα ακίνητα που δίνονται σε εξασφάλιση καλυμμένων ομολόγων, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 229 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου τα ομόλογα αυτά να πληρούν τις απαιτήσεις προνομιακής αντιμετώπισης. Οι απαιτήσεις για την επιλεξιμότητα των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση καλυμμένων ομολόγων αφορούν τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα των συνολικών στοιχείων κάλυψης και θα πρέπει, συνεπώς, να υπόκεινται στην οδηγία (ΕΕ) 20../…(14). Ως εκ τούτου, οι διατάξεις σχετικά με τη μεθοδολογία αποτίμησης θα πρέπει επίσης να υπόκεινται στην εν λόγω οδηγία. Συνεπώς, τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 124 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται αναφορικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των καλυμμένων ομολόγων που ορίζονται στο άρθρο 129 του εν λόγω κανονισμού. Προς τον σκοπό αυτό, είναι επομένως απαραίτητο να τροποποιηθεί το άρθρο 129 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(9)  Τα όρια για τον λόγο «δάνειο/αξία» (LTV) αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για τη διασφάλιση της πιστωτικής ποιότητας των καλυμμένων ομολόγων. Στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θεσπίζονται ▌όρια για τον λόγο LTV για ενυπόθηκα δάνεια και ναυτικά προνόμια επί πλοίων, αλλά δεν διευκρινίζεται ο τρόπος εφαρμογής των εν λόγω ορίων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα. Τα όρια για τον λόγο LTV θα πρέπει να εφαρμόζονται ως χαλαρά όρια κάλυψης, υπό την έννοια ότι, παρότι δεν υπάρχουν όρια ως προς το μέγεθος του υποκείμενου δανείου, το εν λόγω δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση μόνο εντός των ορίων για τον λόγο LTV που επιβάλλονται στα στοιχεία ενεργητικού. Τα όρια για τον λόγο LTV καθορίζουν το εκατοστιαίο τμήμα του δανείου που συμβάλλει στην απαίτηση κάλυψης για τις υποχρεώσεις. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα όρια για τον λόγο LTV καθορίζουν το τμήμα του δανείου που συμβάλλει στην κάλυψη του καλυμμένου ομολόγου.

(10)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια, θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τα όρια για τον λόγο LTV εφαρμόζονται για όλη τη διάρκεια του δανείου. Ο πραγματικός λόγος LTV δεν θα πρέπει να αλλάξει, αλλά να παραμείνει στο όριο του 80 % της αξίας του ακινήτου για τα στεγαστικά δάνεια και στο όριο του 60 % ή του 70 % της αξίας της ιδιοκτησίας για τα εμπορικά δάνεια και τα πλοία. Ο όρος «εμπορικά ακίνητα» θα πρέπει να γίνεται κατανοητός σύμφωνα με τη γενική αντίληψη ότι τα ακίνητα αυτού του είδους συνιστούν ακίνητα που δεν προορίζονται για κατοικία, μεταξύ άλλων και όταν αποτελούν ιδιοκτησία μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ποιότητα των καλυμμένων ομολόγων που τυγχάνουν της προνομιακής κεφαλαιακής αντιμετώπισης που προβλέπεται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η εν λόγω προνομιακή αντιμετώπιση θα πρέπει να υπόκειται σε ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης, ήτοι σε επίπεδο εξασφάλισης που υπερβαίνει τις απαιτήσεις κάλυψης που αναφέρονται στο άρθρο 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2019../…(15). Η εν λόγω απαίτηση θα οδηγούσε σε μείωση των σημαντικότερων κινδύνων που απορρέουν σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης του εκδότη. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίζουν να εφαρμόζουν υψηλότερο ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης σε καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται στην επικράτειά τους, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα πιστωτικά ιδρύματα να επενδύουν σε άλλα καλυμμένα ομόλογα με χαμηλότερο ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, και να επωφελούνται από τις διατάξεις του.

(12)  Μεταξύ των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι ότι το πιστωτικό ίδρυμα που επενδύει σε καλυμμένα ομόλογα λαμβάνει ορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τα καλυμμένα ομόλογα τουλάχιστον ανά εξάμηνο. Οι απαιτήσεις διαφάνειας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των καλυμμένων ομολόγων, εξασφαλίζοντας ενιαίο επίπεδο δημοσιοποίησης και παρέχοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να προβαίνουν στην απαραίτητη αξιολόγηση των κινδύνων, γεγονός που ενισχύει τη συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια και τη σταθερότητα της αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας εφαρμόζονται σε όλα τα καλυμμένα ομόλογα, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό των εν λόγω απαιτήσεων στην οδηγία (ΕΕ) 2019/…(16) ως κοινού διαρθρωτικού χαρακτηριστικού των καλυμμένων ομολόγων. Συνεπώς, το άρθρο 129 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να απαλειφθεί.

(13)  Τα καλυμμένα ομόλογα είναι μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά μέσα και, ως εκ τούτου, εκδίδονται με προγραμματισμένη ληκτότητα πολλών ετών. Είναι, επομένως, αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι δεν θα διαταραχθούν τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ή πριν από την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 θα πρέπει να συνεχίσουν να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού, την υπερεξασφάλιση και τα στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης. Επιπλέον, άλλα καλυμμένα ομόλογα που συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και έχουν εκδοθεί πριν από την ... [[Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] θα πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για την υπερεξασφάλιση και τα στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης και θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι επιλέξιμα για την προνομιακή αντιμετώπιση που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό έως τη λήξη τους.

(14)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την οδηγία (ΕΕ) 2019/...(17). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη θέσπιση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων και των τροποποιημένων απαιτήσεων για την προνομιακή αντιμετώπιση, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί ούτως ώστε να συμπίπτει με την ημερομηνία από την οποία τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας.

(15)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)   Το άρθρο 129 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:(18)

i)  το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

–  η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Προκειμένου να είναι επιλέξιμα για την προνομιακή αντιμετώπιση που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5, τα καλυμμένα ομόλογα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19)*, πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 3, 3α και 3β του παρόντος άρθρου και είναι εξασφαλισμένα με ένα από τα κατωτέρω επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού:

______________________________

* Οδηγία (ΕΕ) 2019/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (ΕΕ C […] της […], σ. […])].»·

"

–  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στην πρώτη ή τη δεύτερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας ή ανοίγματα υπό μορφή βραχυπρόθεσμων καταθέσεων με ληκτότητα που δεν υπερβαίνει τις 100 ημέρες, όταν χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της απαίτησης για απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/..., και υπό μορφή συμβάσεων παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(20) έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στην τρίτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, εφόσον τα ανοίγματα υπό μορφή συμβάσεων παραγώγων επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζεται στο παρόν κεφάλαιο.»·

"

–  στο στοιχείο δ), το σημείο ii) απαλείφεται·

–  στο στοιχείο στ), το σημείο ii) απαλείφεται·

ii)  το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για τους σκοπούς της παραγράφου 1α, τα ανοίγματα που δημιουργούνται από τη μεταβίβαση και τη διαχείριση πληρωμών από οφειλέτες δανείων ή από το προϊόν εκκαθάρισης σε σχέση με δάνεια που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα ακίνητα σε κατόχους ▌χρεογράφων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ορίων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.»·

"

iii)  το τρίτο εδάφιο απαλείφεται·

β)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι ▌:"

«1α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), ισχύουν τα εξής:

   α) για ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, το άνοιγμα δεν υπερβαίνει το 15 % του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος·
   β) για ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στη δεύτερη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, το άνοιγμα δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος·
   γ) για ανοίγματα υπό μορφή βραχυπρόθεσμων καταθέσεων με ληκτότητα που δεν υπερβαίνει τις 100 ημέρες και υπό μορφή συμβάσεων παραγώγων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στην τρίτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, τα ανοίγματα δεν υπερβαίνουν το 8 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος·

Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/…(21) δύνανται, κατόπιν διαβούλευσης με την EBA, να επιτρέπουν ανοίγματα υπό μορφή συμβάσεων παραγώγων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στην τρίτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, μόνο στην περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί το ενδεχόμενο σημαντικών προβλημάτων συγκέντρωσης στα οικεία κράτη μέλη λόγω της εφαρμογής των απαιτήσεων περί πρώτης και δεύτερης βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο·

   δ) το συνολικό άνοιγμα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στην πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας δεν υπερβαίνει το 15 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος. Το συνολικό άνοιγμα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στη δεύτερη ή την τρίτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος.

1β.   Η ▌παράγραφος δεν εφαρμόζεται στη χρήση καλυμμένων ομολόγων ως επιλέξιμης εξασφάλισης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+.

1γ.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) σημείο i), το όριο του 80 % εφαρμόζεται ανά δάνειο και καθορίζει το τμήμα του δανείου που συμβάλλει στην κάλυψη των υποχρεώσεων που συνδέονται με το καλυμμένο ομόλογο και εφαρμόζεται για όλη τη διάρκεια του δανείου.

1δ.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο στ) σημείο σημείο i) και στοιχείο ζ), το όριο του 60 % ή του 70 % εφαρμόζεται ανά δάνειο και καθορίζει το τμήμα του δανείου που συμβάλλει στην κάλυψη των υποχρεώσεων που συνδέονται με το καλυμμένο ομόλογο και εφαρμόζεται για όλη τη διάρκεια του δανείου.»·

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Για τα ακίνητα και τα πλοία που δίνονται σε εξασφάλιση καλυμμένων ομολόγων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 208. Οι απαιτήσεις για την παρακολούθηση των αξιών των ακινήτων που καθορίζονται στο άρθρο 208 παράγραφος 3 στοιχείο α) εκπληρώνονται σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά ετησίως για όλα τα ακίνητα και τα πλοία.»·

"

δ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι ▌:"

«3α. Εκτός από την εξασφάλισή τους με τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα καλυμμένα ομόλογα υπόκεινται σε ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης ύψους 5 %, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 12) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(22).

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το συνολικό ονομαστικό ποσό όλων των στοιχείων ▌κάλυψης είναι τουλάχιστον ίδιας αξίας με το συνολικό ονομαστικό υπόλοιπο των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων («αρχή ονομαστικού ποσού») και αποτελείται από επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Τα στοιχεία ενεργητικού που συμβάλλουν στο ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης δεν υπόκεινται στα όρια μεγέθους ανοίγματος που καθορίζονται στην παράγραφο  και δεν συνυπολογίζονται στα εν λόγω όρια.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν χαμηλότερο ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης των καλυμμένων ομολόγων ή μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τις αρμόδιες αρχές τους να ρυθμίζουν το εν λόγω επίπεδο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) ο υπολογισμός του ορίου υπερεξασφάλισης βασίζεται είτε σε μία τυπική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τον υποκείμενο κίνδυνο των στοιχείων ενεργητικού είτε σε μία τυπική προσέγγιση στην οποία η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού εξαρτάται από την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 74)·
   β) το ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 2 % με βάση την αρχή ονομαστικού ποσού.

Τα στοιχεία ενεργητικού που συμβάλλουν στο ελάχιστο επίπεδο υπερεξασφάλισης δεν υπόκεινται στα όρια μεγέθους ανοίγματος που καθορίζονται στην παράγραφο  και δεν συνυπολογίζονται στα εν λόγω όρια.

3β.  Τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης ως στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 11) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(23) για τα πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 10) της εν λόγω οδηγίας, με την επιφύλαξη των ορίων για την πιστωτική ποιότητα και το μέγεθος ανοίγματος που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου.»·

"

ε)  οι παράγραφοι 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις των παραγράφων 1, 1α, 3, 3α και 3β. Είναι επιλέξιμα για την προνομιακή αντιμετώπιση δυνάμει των παραγράφων 4 και 5 έως τη λήξη τους.

7.  Τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί πριν από την ... [[Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, στην έκδοση που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3α και 3β. Είναι επιλέξιμα για την προνομιακή αντιμετώπιση δυνάμει των παραγράφων 4 και 5 έως τη λήξη τους.»

"

(2)  στο άρθρο 416 παράγραφος 2 στοιχείο α), το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ii) είναι ομόλογα όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(24) εκτός από τα αναφερόμενα στο σημείο i) του παρόντος στοιχείου,»·

"

(3)  στο άρθρο 425, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα ιδρύματα αναφέρουν τις εισροές ρευστότητάς τους. Τα ανώτατα όρια εισροών ρευστότητας είναι οι εισροές ρευστότητας περιορισμένες στο 75 % των εκροών ρευστότητας. Τα ιδρύματα μπορούν να εξαιρούν από το ανωτέρω όριο τις εισροές ρευστότητας από καταθέσεις που κατέχουν σε άλλα ιδρύματα, οι οποίες εμπίπτουν στην αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 ή 7. Τα ιδρύματα μπορούν να εξαιρούν από το ανωτέρω όριο τις εισροές ρευστότητας από ποσά οφειλόμενα από δανειολήπτες και επενδυτές ομολόγων οι οποίες συνδέονται με ενυπόθηκη πίστωση χρηματοδοτούμενη με ομόλογα επιλέξιμα για την αντιμετώπιση που ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4, 5 ή 6 ή με καλυμμένα ομόλογα όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+.

Τα ιδρύματα μπορούν να εξαιρούν τις εισροές από προνομιακά δάνεια τα οποία τα ιδρύματα έχουν επανεκχωρήσει άμεσα. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία σε ατομική βάση, το ίδρυμα μπορεί να εξαιρεί πλήρως ή εν μέρει τις εισροές όταν ο πάροχος είναι μητρικό ή θυγατρικό ίδρυμα του ιδρύματος ή άλλη θυγατρική του ίδιου μητρικού ιδρύματος ή συνδέεται με το ίδρυμα με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.»·

"

(4)  στο άρθρο 427 παράγραφος 1 στοιχείο β), το σημείο x) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«x) υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από εκδοθέντες τίτλους που υπάγονται στην αντιμετώπιση που καθορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 ή όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(25),»·

"

(5)  στο άρθρο 428 παράγραφος 1 στοιχείο η), το σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«iii) χρηματοδοτούνται ισόποσα (άμεση επανεκχώρηση) μέσω ομολόγων επιλέξιμων για την αντιμετώπιση που καθορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 4 ή 5 ή μέσω ομολόγων όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...+,»·

"

(6)  το άρθρο 496 απαλείφεται·

(7)  Στο παράρτημα III σημείο 6, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) είναι καλυμμένα ομόλογα όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/...(26) πλην όσων αναφέρονται στο στοιχείο β) του παρόντος σημείου.».

"

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή της ημερομηνίας που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2019/…+].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΝΟΜΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
(2)ΕΕ C 382 της 23.10.2018, σ. 2.
(3)ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 56.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019.
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(6)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) 20xx/xx σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και συμπλήρωση της υποσημείωσης 5.
(7) Οδηγία (ΕΕ) 2019/... σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (ΕΕ L της ..., σ. ...).
(8)Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds (Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την προνομιακή κεφαλαιακή αντιμετώπιση των καλυμμένων ομολόγων), EBA/Op/2014/04.
(9)Συστάσεις ΕΕ COM 1-A έως 1-D στη γνωμοδότηση EBA/Op/2014/04.
(10)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(11)Σύσταση EU COM 2 στη γνωμοδότηση EBA/Op/2014/04.
(12)Στο ίδιο.
(13)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(14)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(15)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(16)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(17)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(18)
(19)+ [Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή παραπομπής στην οδηγία (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ]
(20)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ
(21)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(22)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(23)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(24)+ Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(25)+Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(26)+Υπηρεσία Εκδόσεων: εισαγωγή του αριθμού της οδηγίας (ΕΕ) σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου