Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0042(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0384/2018

Esitatud tekstid :

A8-0384/2018

Arutelud :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hääletused :

PV 18/04/2019 - 10.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0431

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 60k
Neljapäev, 18. aprill 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0093),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0112/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. augusti 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. märtsi 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0384/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 382, 23.10.2018, lk 2.
(2) ELT C 367, 10.10.2018, lk 56.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(2),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(3),

▌,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(4)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013(5) artikliga 129 on teatavatel tingimustel lubatud pandikirju sooduskohelda. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2019/...(6)(7) on täpsustatud pandikirjade põhielemente ja sätestatud pandikirjade ühine määratlus.

(2)  Komisjon palus 20. detsembril 2013, et Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) esitaks arvamuse määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 129 sätestatud riskikaalude asjakohasuse kohta▌. EBA arvamuse(8) kohaselt on kõnealuse määruse artiklis 129 riskikaalude suhtes sätestatud sooduskohtlemine põhimõtteliselt usaldatavusnõuetega kooskõlas. EBA soovitas siiski veel kaaluda võimalust täiendada määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 129 sätestatud aktsepteeritavuse nõudeid, et hõlmata valdkondadest vähemalt likviidsusriski maandamist, ületagatust, pädeva asutuse rolli, ning täpsustada investoritele teabe avalikustamise nõudeid(9).

(3)  EBA arvamust silmas pidades on asjakohane muuta määrust (EL) nr 575/2013 ja lisada pandikirjadele täiendavad nõuded, et tugevdada kõnealuse määruse artikli 129 kohaselt leebemate kapitalinõuete kohaldamiseks sobivate pandikirjade kvaliteeti.

(4)  Pädevad asutused võivad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt osaliselt loobuda kohaldamast artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punktis c sätestatud nõuet, et riskipositsioonid peavad vastama krediidikvaliteedi astmele 1, ja lubada krediidikvaliteedi astmele 2 vastavat riskipositsiooni, mis moodustab kuni 10 % emitendist krediidiasutuse või investeerimisühingu lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist. Sellist osalist loobumist kohaldatakse siiski alles pärast eelnevat konsulteerimist EBAga ja ainult tingimusel, et seoses nimetatud punktis osutatud krediidikvaliteedi astme 1 nõude kohaldamisega võib asjaomases liikmesriigis täheldada märkimisväärseid kontsentratsiooniprobleeme. Kuna enamikus liikmesriikides ja nii euroalal kui ka väljaspool on üha raskem täita riskipositsioonide krediidikvaliteedi astmele 1 vastavuse nõudeid, mille krediidikvaliteeti hindavad asutused on kehtestanud, pidasid kõige suuremate pandikirjade turgudega liikmesriigid vajalikuks selle erandi kohaldamist. Selleks et lihtsustada krediidiasutustega seotud riskipositsioonide kasutamist pandikirjade tagatisena ja selle probleemiga tegeleda, on vaja muuta määrust (EL) nr 575/2013▌. Selle asemel, et jätta pädevatele asutustele võimalus nõuete kohaldamisest loobuda, on asjakohane kehtestada reegel, mille kohaselt on lubatud hoida krediidiasutustega seotud riskipositsioone, mis liigituvad krediidikvaliteedi astmele 2, kuni 10 % emitendist krediidiasutuse või investeerimisühingu lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist, ilma et oleks vaja konsulteerida EBAga. See on vajalik, et võimaldada krediidikvaliteedi astme 3 kasutamist lühiajaliste hoiuste puhul ja tuletisinstrumentide puhul teatavates liikmesriikides, kui krediidikvaliteedi astme 1 või 2 nõude täitmine oleks liiga keeruline. Direktiivi (EL) 2019/...(10) artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused peaksid saama pärast EBAga konsulteerimist lubada kasutada tuletislepingute puhul krediidikvaliteedi astet 3, et käsitleda võimalikke kontsentratsiooniprobleeme.

(5)  Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkti ii ja punkti f alapunkti ii kohaselt on laenud, mis on tagatud kõrgema nõudeõiguse järguga osakutega, mille on välja andnud Prantsuse Fonds Communs de Titrisation või samaväärsed väärtpaberistamisasutused, mis tegelevad elamu- või ärikinnisvaraga seotud nõuete väärtpaberistamisega, aktsepteeritavad varad, mida saab kasutada pandikirjade tagatisena kuni 10 % ulatuses pandikirja lunastamata emissiooni nimiväärtusest („10 % piirmäär“). Samas võimaldab kõnealuse määruse artikkel 496 pädevatel asutustel 10 % piirmäärast loobuda. Lisaks nõutakse sama määruse artikli 503 lõikega 4, et komisjon vaataks läbi pädevatel asutustel 10 % piirmäära kohaldamisest loobuda võimaldava erandi asjakohasuse. 22. detsembril 2013 palus komisjon EBA-l esitada selles küsimuses oma arvamuse. EBA märkis oma 1. juuli 2014. aasta arvamuses, et kui tagatisena kasutataks kõrgema nõudeõiguse järguga osakuid, mille on välja andnud Prantsuse Fonds Communs de Titrisation või samaväärsed väärtpaberistamisasutused, mis tegelevad elamu- või ärikinnisvaraga seotud nõuete väärtpaberistamisega, tekitaks selline väärtpaberistamisosakutega tagatud pandikirjade programmi kahekihiline struktuur usaldatavusnõuete osas probleeme ning kahjustaks seega tagatiste kogumi krediidikvaliteedi läbipaistvust. Seetõttu soovitas EBA määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 496 kõrgema nõudeõiguse järguga väärtpaberistamisosakute puhul praegu sätestatud 10 % piirmäära erand pärast 31. detsembrit 2017 kaotada(11).

(6)  Elamu- või ärikinnisvarale seatud hüpoteekidega tagatud võlakirjad on lubatud üksikute liikmesriikide pandikirjaraamistikes. Selliste struktuuride kasutamine väheneb ja leitakse, et see teeb pandikirjade programmid tarbetult keerukaks. Seetõttu on asjakohane selliste struktuuride aktsepteeritavate varadena kasutamise võimalus kindlalt välistada. Seepärast tuleks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkt ii ja punkti f alapunkt ii ning kõnealuse määruse artikkel 496 välja jätta.

(7)  Määrusele (EL) nr 575/2013 vastavaid grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuure on kasutatud aktsepteeritud tagatisena ka kõnealuse määruse artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkti ii ja punkti f alapunkti ii kohaselt. Grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuurid ei too usaldatavusnõuete seisukohast kaasa täiendavaid riske, sest need ei põhjusta keerukuse seisukohast samasuguseid probleeme nagu kõrgema nõudeõiguse järguga osakud, mille on välja andnud Prantsuse Fonds Communs de Titrisation või samaväärsed väärtpaberistamisasutused, mis tegelevad elamu- või ärikinnisvaraga seotud nõuete väärtpaberistamisega. EBA leiab, et pandikirjade tagamist koondatud pandikirjade struktuuridega tuleks lubada ilma emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade summa piirmäära kehtestamiseta(12). Seetõttu tuleks muuta artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punkti c, et kõrvaldada nõue, mille kohaselt tuleb grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuuri puhul krediidiasutuse suhtes kohaldada 15 % või 10 % piirmäära. Sellised grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuurid on reguleeritud direktiivi (EL) 2019/...(13) artikliga 8.

(8)  Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 3 on nõutud, et pandikirjade suhtes kohaldataks kõnealuse määruse artikli 229 lõikes 1 sätestatud pandikirjade tagatiseks oleva kinnisvara hindamise eeskirju, et tagada nende võlakirjade vastavus sooduskohtlemise nõuetele. Pandikirjade tagatisena kasutatavate varade aktsepteeritavuse nõuded seonduvad tagatiste kogumi stabiilsuse tagamise üldiste kvaliteedinäitajatega ning nende suhtes tuleks seega kohaldada direktiivi (EL) 20../…(14). Seetõttu peaks kõnealuse direktiivi kohaldamisala hõlmama ka hindamismetoodikat. Seega ei tuleks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 4 punkti a kohaseid regulatiivseid tehnilisi standardeid kohaldada kõnealuse määruse artiklis 129 sätestatud pandikirjade aktsepteeritavuse kriteeriumide suhtes. Seepärast on vaja kõnealuse määruse artikli 129 lõiget 3 vastavalt muuta.

(9)  Laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäärad on pandikirjade krediidikvaliteedi tagamiseks vältimatult vajalikud. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 1 on küll kehtestatud hüpoteegi ja laevasid koormava merivõla puhul laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäär, kuid nende piirmäärade kohaldamist ei ole täpsustatud ja see võib põhjustada ebakindlust. Laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäärasid tuleks kohaldada kattevara hoiatuslike piirmääradena, mis tähendab, et kuigi aluseks oleva laenu suurust ei piirata, võib selline laen olla tagatiseks ainult varade suhtes kehtestatud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäära ulatuses. Laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmääradega pannakse paika laenu protsentuaalne osa, mida arvestatakse kohustuste kattevaras. Seepärast on asjakohane täpsustada, et laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmääradega määratakse kindlaks laenu see osa▌, mida arvestatakse pandikirja kattevaras.

(10)  Suurema selguse tagamiseks tuleks samuti täpsustada, et laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirmäärasid kohaldatakse kogu laenuperioodi jooksul. Tegelik laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarv ei tohiks muutuda, vaid see peaks jääma eluasemelaenude puhul 80 % piiresse eluaseme väärtusest ning ärikinnisvaralaenude ja laevade puhul 60 % või 70 % piiresse väärtusest. Ärikinnisvara all tuleks sellist kinnisvara puudutava üldise arusaama kohaselt mõista mitteelamukinnisvara, ka juhul, kui see on mittetulundusühenduste valduses.

(11)  Selleks et veelgi parandada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 kohaselt leebemate kapitalinõuete kohaldamiseks sobivate pandikirjade kvaliteeti, tuleks sellise sooduskohtlemise suhtes kohaldada ületagatuse minimaalset taset, st tagatise taset, mis ületaks direktiivi (EL) 2019/…(15) artiklis 15 osutatud kattevara nõudeid. Selline nõue aitaks maandada emitentide maksejõuetusest või kriisilahendusest tulenevaid kõige olulisemaid riske. Kui liikmesriigid otsustavad kohaldada oma territooriumil asuvate krediidiasutuste emiteeritud pandikirjade suhtes kõrgemat ületagatuse minimaalset taset, ei tohiks see takistada krediidiasutustel investeerida muudesse madalama ületagatuse minimaalse tasemega pandikirjadesse, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele, ning saada kasu käesoleva määruse sätetest.

(12)  Üks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 7 sätestatud nõuetest on, et pandikirjadesse investeeriv krediidiasutus saab pandikirjade kohta ettenähtud teavet vähemalt kord poolaastas. Läbipaistvusnõuded on pandikirjade lahutamatu osa, millega tagatakse ühtne avalikustamise tase ja võimaldatakse investoritel teha vajalikku riskihindamist, parandades võrreldavust, läbipaistvust ja turu stabiilsust. Seepärast on asjakohane tagada, et kõigi pandikirjade suhtes kohaldatakse läbipaistvusnõudeid, ning seda eesmärki on võimalik saavutada nende nõuete sätestamisega direktiivis (EL) 2019/…(16) pandikirjade ühise struktuurse tunnusena. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõige 7 tuleks sellest lähtuvalt välja jätta.

(13)  Pandikirjad on pikaajalised rahastamisvahendid, mille emiteerimisel on ette nähtud, et lõpptähtajani jääb mitu aastat. Seetõttu on vaja tagada, et enne 31. detsembrit 2007 või enne ... [Väljaannete talitus: palun sisestada kõnealuse määruse kohaldamise kuupäev] emiteeritud pandikirjade kehtivus ei oleks häiritud. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks enne 31. detsembrit 2007 emiteeritud pandikirjadele teha erand määruses (EL) nr 575/2013 aktsepteeritavate varade, ületagatuse ja asendusvarade kohta sätestatud nõuetest. Lisaks tuleks muudele määruse (EL) nr 575/2013 ▌kohastele enne ... [Väljaannete talitus: palun sisestada kõnealuse määruse kohaldamise kuupäev] emiteeritud pandikirjadele teha erand ületagatuse ja asendusvara kohta sätestatud nõuetest ning nende suhtes peaks kuni nende lõpptähtajani olema võimalik kohaldada kõnealuses määruses sätestatud sooduskohtlemist.

(14)  Käesolevat määrust tuleks kohaldada koos direktiiviga (EL) 2019/...(17). Selleks et tagada pandikirjade emiteerimisel struktuursete tunnuste uue raamistiku ja sooduskohtlemise muudetud nõuete järjekindel kohaldamine, tuleks käesoleva määruse kohaldamine edasi lükata, et see langeks kokku kuupäevaga, millest alates liikmesriigid peavad kohaldama kõnealuse direktiivi ülevõtmiseks vastuvõetud sätteid.

(15)  Määrust (EL) nr 575/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 575/2013 muudetakse järgmiselt.

1)  Artiklit 129 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:(18)

i)  esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

–  sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:"

„Selleks et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/xxxx(19)* artiklis 2 osutatud pandikirjade suhtes saaks kohaldada lõigetes 4 ja 5 sätestatud sooduskohtlemist, peavad need vastama käesoleva artikli lõigetes 3, 3a ja 3b sätestatud tingimustele ja olema tagatud mis tahes järgmise aktsepteeritava varaga:

______________________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/… pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (ELT C […], […], lk […])].“;

"

–  punkt c asendatakse järgmisega:"

„c) sellised nõuded krediidiasutuste vastu, mis vastavad ▌krediidikvaliteedi astmele 1, krediidikvaliteedi astmele 2 või nõuded krediidiasutuste vastu, mis tulenevad lühiajalistest hoiustest, mille lõpptähtaeg ei ületa 100 päeva, kui neid hoiuseid kasutatakse direktiivi (EL) 2019/...(20) artiklis 16 sätestatud tagatiste kogumi likviidsuspuhvri nõuete täitmiseks, ja artikli 11 kohastest tuletislepingutest, mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 3, kui pädevad asutused lubavad tuletislepingutest tulenevaid kohustusi, nagu kõnealuses peatükis on sätestatud.“;

"

–  punkti d alapunkt ii jäetakse välja;

–  punkti f alapunkt ii jäetakse välja;

ii)  teine lõik asendatakse järgmisega:"

Lõike 1a kohaldamisel ei võeta riskipositsioone, mis tulenevad võlgnike laenumaksete või laenude likvideerimisjaotiste ülekannetest ja haldusest laenude puhul, mis on tagatud ▌võlainstrumentidega seoses panditud kinnisvaraga, nimetatud lõikes osutatud piirmäärade arvutamisel arvesse.“;

"

iii)  kolmas lõik jäetakse välja;

b)  lisatakse järgmised lõiked▌:"

„1a. Lõike 1 esimese lõigu punkti c puhul kohaldatakse järgmist:

   a) sellised nõuded krediidiasutuste vastu, mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 1, ei tohi ületada 15 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtusest;
   b) sellised nõuded krediidiasutuste vastu, mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 2, ei tohi ületada 10 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist;
   c) sellised nõuded krediidiasutuste vastu, mis tulenevad lühiajalistest hoiustest, mille lõpptähtaeg ei ületa 100 päeva, ja tuletislepingutest, mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 3, ei tohi ületada 8 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist.

Direktiivi (EL) 2019../...(21) artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused võivad pärast EBAga konsulteerimist lubada krediidiasutustel omada kohustusi, mis tulenevad tuletislepingutest ja mis vastavad krediidikvaliteedi astmele 3, üksnes juhul, kui käesolevas lõikes osutatud krediidikvaliteedi astme 1 ja krediidikvaliteedi astme 2 nõuete kohaldamise tõttu on asjaomases liikmesriigis võimalik dokumenteerida olulisi kontsentratsiooniprobleeme;

   d) krediidiasutustega seotud kogu riskipositsioon, mis vastab krediidikvaliteedi astmele 1, 2 või 3 ei tohi ületada 15 % emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist. Krediidiasutustega seotud kogu riskipositsioon, mis vastab krediidikvaliteedi astmele 2 või krediidikvaliteedi astmele 3, ei tohi ületada 10% emitendist krediidiasutuse lunastamata pandikirjade nimiväärtuse kogu riskipositsioonist.

1b.   ▌Lõiget 1a ei kohaldata, kui pandikirju kasutatakse direktiivi (EL) 2019/...+ artikli 8 kohase aktsepteeritud tagatisena.

1c.  Lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkti i kohaldamisel kohaldatakse piirmäära 80 % iga laenu kohta eraldi ja sellega määratakse kindlaks laenu osa, mis aitab katta pandikirjaga seotud kohustusi ja seda kohaldatakse kogu laenuperioodi jooksul.

1d.  Lõike 1 esimese lõigu punkti f alapunkti i ja punkti g kohaldamisel kohaldatakse piirmäära 60 % või 70 % iga laenu kohta eraldi ja sellega määratakse kindlaks laenu osa, mis aitab katta pandikirjaga seotud kohustusi ja seda kohaldatakse kogu laenuperioodi jooksul.“;

"

c)  lõige 3 asendatakse järgmisega:"

„3. Kõnealusele määrusele vastavaid pandikirju tagava kinnisvara ja laevade puhul peavad olema täidetud artiklis 208 sätestatud nõuded. Artikli 208 lõike 3 punktis a sätestatud nõudeid seoses vara väärtuse jälgimisega täidetakse sageli ja vähemalt kord aastas kogu kinnisvara ja kõigi laevade puhul.“;

"

d)  lisatakse järgmised lõiked▌:"

„3a. Lisaks sellele, et pandikirjad peavad olema tagatud lõikes 1 loetletud aktsepteeritavate varadega, kohaldatakse nende suhtes direktiivi (EL) 2019/...(22) artikli 3 lõikes 12 määratletud ületagatuse minimaalset taset, mis on 5 %.

Esimese lõigu kohaldamisel on ▌kõigi tagatisvarade nimiväärtus kokku vähemalt sama suur kui lunastamata pandikirjade nimiväärtus kokku („nimiväärtuse printsiip“) ja kogumisse kuuluvad üksnes lõike 1 kohased aktsepteeritavad varad.

Ületagatuse minimaalse taseme saavutamiseks kasutatavate varade suhtes ei kohaldata lõikes 1a sätestatud riskipositsiooni piirmäärasid ning neid ei võeta selliste piirmäärade arvutamisel arvesse.

Liikmesriigid võivad ▌kohaldada madalamat ületagatuse minimaalset taset või anda oma pädevatele asutustele õiguse sellist taset reguleerida, kui täidetud on järgmised tingimused:

   a) ületagatuse arvutamisel on aluseks võetud kas ametlik lähenemisviis, milles on arvesse võetud varadest tulenevat riski, või ametlik lähenemisviis, kus varade hindamine sõltub artikli 4 lõike 1 punktis 74 määratletud hüpoteekimisväärtusest;
   b) ületagatuse minimaalne tase ei või olla nimiväärtuse printsiibi kohaselt alla 2 %.

Ületagatuse minimaalse taseme saavutamiseks kasutatavate varade suhtes ei kohaldata lõikes 1a sätestatud riskipositsiooni piirmäärasid ning neid ei võeta selliste piirmäärade arvutamisel arvesse.

3b.  Lõikes 1 osutatud aktsepteeritavaid varasid võib võtta tagatiste kogumisse direktiivi (EL) 2019/...(23) artikli 3 lõikes 11 sätestatud määratluse kohase asendusvarana kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikes 10 määratletud peamiste varade asendamiseks, võttes arvesse käesoleva artikli lõigetes 1 ja 1a krediidikvaliteedi ja riskipositsiooni suuruse suhtes sätestatud piirmäärasid.“;

"

e)  lõiked 6 ja 7 asendatakse järgmistega:"

„6. Lõigetes 1, 1 a, 3, 3a ja 3b sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 31. detsembrit 2007 emiteeritud pandikirjade suhtes. Nende suhtes võib kohaldada lõigete 4 ja 5 kohast sooduskohtlemist kuni nende lõpptähtajani.

7.  Lõigetes 3a ja 3b sätestatud nõudeid ei kohaldata enne ... [Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev] emiteeritud pandikirjade suhtes, mis vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele, mis kehtisid nende emiteerimise kuupäeval. Nende suhtes võib kohaldada lõigete 4 ja 5 kohast sooduskohtlemist kuni nende lõpptähtajani.“

"

2)  artikli 416 lõike 2 punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:"

„ii) need on muud kui käesoleva punkti alapunktis i osutatud võlakirjad, millele on osutatud direktiivi (EL) 2019/...(24) artiklis 2;“;

"

3)  artikli 425 lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Krediidiasutused ja investeerimisühingud annavad aru oma likviidsete vahendite sissevoolu kohta. Likviidsete vahendite piiristatud sissevool on likviidsete vahendite sissevool, mis on piiratud 75 %-ga likviidsete vahendite väljavoolust. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad sellest piirmäärast välja arvata likviidsete vahendite sissevoolu hoiustest, mis on muudes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes ning mida saab käsitleda vastavalt artikli 113 lõikes 6 või 7 sätestatule. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad sellest piirmäärast välja arvata likviidsete vahendite sissevoolu laenuvõtjate ja võlakirjainvestorite vastu olevatest rahalistest nõuetest, mis on seotud selliste hüpoteeklaenude andmisega, mida rahastatakse võlakirjadega, mille suhtes saab kohaldada artikli 129 lõigetes 4, 5 või 6 sätestatud käsitlust, või pandikirjadega, millele on osutatud direktiivi (EL) 2019/...+ artiklis 2.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad välja arvata sissevoolu tugilaenudest, mida nad on vahendanud. Individuaalse järelevalve eest vastutavate pädevate asutuste eelneval nõusolekul võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud sissevoolu täielikult või osaliselt välja arvata siis, kui andja on krediidiasutuse või investeerimisühingu ema- või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutuse või investeerimisühinguga seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses.“;

"

4)  artikli 427 lõike 1 punkti b alapunkt x asendatakse järgmisega:"

„x) kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest, mille suhtes saab kohaldada artikli 129 lõigetes 4 või 5 sätestatud käsitlust või millele on osutatud direktiivi (EL) 2019/...(25) artiklis 2;“;

"

5)  artikli 428 lõike 1 punkti h alapunkt iii asendatakse järgmisega:"

„iii) rahastatud neile otseselt vastavate võlakirjade arvelt (vahendatud), mille suhtes saab kohaldada artikli 129 lõigetes 4 või 5 sätestatud käsitlust või võlakirjadega, millele on osutatud direktiivi (EL) 2019/...+ artiklis 2;“;

"

6)  artikkel 496 jäetakse välja;

7)  III lisa punktis 6 asendatakse alapunkt c järgmisega:"

„c) need on muud kui käesoleva punkti alapunktis b osutatud pandikirjad, mis vastavad direktiivi (EL) 2019/...(26) artikli 2 määratlusele.“.

"

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates ... [Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) 2019/...+ artikli 32 lõike 1 teises lõigus sätestatud kuupäev▌].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)* TEKST EI OLE ÕIGUSKEELELISELT TOIMETATUD.
(2)ELT C 382, 23.10.2018, lk 2.
(3)ELT C 367, 10.10.2018, lk 56.
(4)Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seisukoht.
(5)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).
(6)+ Väljaannete talitus: lisada direktiivi (EL) 20xx/xx (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number ja täita joonealune märkus 5.
(7) Direktiiv (EL) 2019/... pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (ELT L, ..., lk ...).
(8)Euroopa Pangandusjärelevalve arvamus pandikirjade suhtes kohaldatava kapitali sooduskäsitlemise kohta, EBA/Op/2014/04.
(9)Soovitused EU COM 1-A kuni 1-D, mis on esitatud arvamuses EBA/Op/2014/04.
(10)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(11)Soovitus EU COM 2, mis on esitatud arvamuses EBA/Op/2014/04.
(12)Samas.
(13)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(14)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(15)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(16)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(17)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(18)
(19)+ ELT: palun sisestada viide direktiivile (EL) pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL.
(20)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(21)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(22)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(23)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(24)+ Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(25)+Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.
(26)+Väljaannete talitus: palun sisestada direktiivi (EL) (pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL) number.

Viimane päevakajastamine: 24. aprill 2019Õigusalane teave