Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0042(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0384/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0384/2018

Keskustelut :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0431

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 52k
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Katetut joukkolainat ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0093),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0112/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 22. elokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0384/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 382, 23.10.2018, s. 2.
(2) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 56.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

▌,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013(5) 129 artiklassa säädetään, että katettuihin joukkolainoihin voidaan tietyin edellytyksin soveltaa etuuskohtelua. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2019/...(6)(7) täsmennetään katettujen joukkolainojen keskeiset osatekijät ja säädetään katettujen joukkolainojen yhteisestä määritelmästä.

(2)  Komissio pyysi 20 päivänä joulukuuta 2013 Euroopan pankkiviranomaista, jäljempänä ’EPV’, antamaan lausunnon asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklassa säädettyjen riskipainojen asianmukaisuudesta. EPV:n lausunnon(8) mukaan kyseisen asetuksen 129 artiklassa säädetty edullisempi riskipainokohtelu on periaatteessa asianmukainen vakavaraisuuskohtelu. EPV suositteli kuitenkin, että tarkasteltaisiin vielä mahdollisuutta täydentää asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklassa säädettyjä hyväksyttävyysvaatimuksia niin, että niissä otetaan huomioon ainakin likviditeettiriskin vähentäminen, ylivakuus ja toimivaltaisen viranomaisen tehtävät, ja että harkittaisiin sijoittajia kohtaan olevaa tiedonantovelvollisuutta koskevien nykyvaatimusten edelleen kehittämistä(9).

(3)  EPV:n lausunnon perusteella on aiheellista muuttaa asetusta (EU) N:o 575/2013 niin, että siihen lisätään katettuja joukkolainoja koskevia uusia vaatimuksia, mikä tarkoittaa sellaisille katetuille joukkolainoille asetettujen laatuvaatimusten tiukentamista, joihin voidaan soveltaa mainitun asetuksen 129 artiklassa säädettyä suotuisaa pääomakohtelua.

(4)  Toimivaltaiset viranomaiset voivat asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla olla osittain soveltamatta saamisiin 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa säädettyä vaatimusta luottoluokalle 1 asetettujen edellytysten täyttymisestä ja hyväksyä sen, että luottoluokkaan 2 sijoittuva saaminen on enintään 10 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärän muodostamasta kokonaissaamisesta. Tällaista osittaista poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa vasta EPV:n kuulemisen jälkeen ja ainoastaan sillä edellytyksellä, että kyseisissä jäsenvaltioissa voidaan todeta mittavia potentiaalisia keskittymäongelmia, jotka johtuvat luottoluokkaa 1 koskevan vaatimuksen soveltamisesta. Ulkoisten luottoluokituslaitosten asettamat vaatimukset, jotka luottoluokkaan 1 sijoittuvien saamisten on täytettävä, ovat käyneet yhä vaikeammiksi täyttää useimmissa jäsenvaltioissa niin euroalueella kuin sen ulkopuolellakin, ja siksi poikkeuksen soveltamista ovat pitäneet tarpeellisena sellaiset jäsenvaltiot, joissa on suurimmat katettujen joukkolainojen markkinat. Jotta helpotettaisiin luottolaitoksilta olevien saamisten käyttöä katettujen joukkolainojen vakuutena ja ratkaistaisiin tämä ongelma, on tarpeen muuttaa asetusta (EU) N:o 575/2013 ▌. Sen sijaan, että annetaan toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus jättää soveltamatta vaatimuksia, on aiheellista vahvistaa sääntö, jonka mukaan hyväksytään se, että luottoluokkaan 2 sijoittuvat luottolaitoksilta olevat saamiset ovat enintään 10 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärän muodostamasta kokonaissaamisesta, ilman että on tarve kuulla EPV:tä. On tarpeen sallia luottoluokan 3 soveltaminen lyhytaikaisiin talletuksiin ja johdannaisiin tietyissä jäsenvaltioissa silloin, kun olisi liian vaikeaa noudattaa vaatimusta luottoluokasta 1 tai 2. Direktiivin (EU) 2019/…(10) 18 artiklan 2 kohdan nojalla nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava EPV:n kuulemisen jälkeen sallia luottoluokan 3 soveltaminen johdannaissopimuksiin, jotta voidaan puuttua potentiaalisiin keskittymäongelmiin.

(5)  Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohdan ja f alakohdan ii alakohdan mukaan luotot, joiden vakuutena on ranskalaisten Fonds Communs de Titrisation -rahastojen tai vastaavien arvopaperistamisyhteisöjen, jotka arvopaperistavat asuin- tai liikekiinteistöihin liittyviä saamisia, liikkeeseen laskemia etuoikeusasemaltaan parhaimpia osuuksia, ovat hyväksyttäviä omaisuuseriä, joita voidaan käyttää katettujen joukkolainojen vakuutena, kunhan noudatetaan enimmäismäärää, joka on 10 prosenttia liikkeeseenlaskun vielä liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä, jäljempänä ’10 prosentin kynnysarvo’. Asetuksen 496 artiklan mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin olla soveltamatta 10 prosentin kynnysarvoa. Lisäksi saman asetuksen 503 artiklan 4 kohdan mukaan komission edellytetään tarkastelevan, onko poikkeus, jonka mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat olla soveltamatta 10 prosentin kynnysarvoa, asianmukainen. Komissio pyysi 22 päivänä joulukuuta 2013 EPV:tä antamaan lausunnon tästä kysymyksestä. EPV totesi 1 päivänä heinäkuuta 2014 päivätyssä lausunnossaan, että ranskalaisten Fonds Communs de Titrisation -rahastojen tai vastaavien arvopaperistamisyhteisöjen, jotka arvopaperistavat asuin- tai liikekiinteistöihin liittyviä saamisia, liikkeeseen laskemien etuoikeusasemaltaan parhaimpien osuuksien käyttäminen vakuutena aiheuttaisi huolta vakavaraisuudesta, koska katettujen joukkolainojen ohjelma, jossa käytetään vakuutena arvopaperistamisosuuksia, on rakenteeltaan kaksitasoinen, ja koska katepoolin luottoluokan läpinäkyvyys ei tämän vuoksi olisi riittävä. EPV suositteli, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 496 artiklassa tällä hetkellä säädetty etuoikeusasemaltaan parhaita arvopaperistamisosuuksia koskeva poikkeus 10 prosentin kynnysarvosta poistetaan 31 päivän joulukuuta 2017 jälkeen(11).

(6)  Asuntolainavakuudellisten tai liikekiinteistölainavakuudellisten arvopapereiden sisällyttäminen sallitaan vain harvoissa kansallisissa katettuja joukkolainoja koskevissa kehyksissä. Tällaisten rakenteiden käyttö on vähenemässä, sillä käytön katsotaan turhaan mutkistavan katettujen joukkolainojen ohjelmia. Näin ollen on aiheellista poistaa tyystin tällaisten rakenteiden käyttö hyväksyttävinä omaisuuserinä. Sen vuoksi olisi kumottava asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohta ja f alakohdan ii alakohta sekä 496 artikla.

(7)  Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisia konserninsisäisiä katettujen joukkolainojen poolirakenteita on myös käytetty hyväksyttävinä vakuuksina mainitun asetuksen 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohdan ja f alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Konserninsisäiset katettujen joukkolainojen poolirakenteet eivät aiheuta lisäriskejä vakavaraisuuden kannalta, sillä niissä ei synny samanlaisia monimutkaisuusongelmia kuin käytettäessä luottoja, joiden vakuutena on ranskalaisten Fonds Communs de Titrisation -rahastojen tai vastaavien arvopaperistamisyhteisöjen, jotka arvopaperistavat asuin- tai liikekiinteistöihin liittyviä saamisia, liikkeeseen laskemia etuoikeusasemaltaan parhaimpia osuuksia. EPV:n mukaan olisi sallittava, että katettujen joukkolainojen vakuudeksi annetaan katettujen joukkolainojen poolirakenteita asettamatta rajoituksia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen määrälle(12). Näin ollen 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa olisi muutettava niin, että poistetaan vaatimus, jonka mukaan 15 prosentin tai 10 prosentin rajoitusta sovelletaan luottolaitoksilta oleviin saamisiin konserninsisäisissä katettujen joukkolainojen poolirakenteissa. Kyseisiä konserninsisäisiä katettujen joukkolainojen poolirakenteita säännellään direktiivin (EU) 2019/…(13) 8 artiklalla.

(8)  Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että katettuihin joukkolainoihin sovelletaan kyseisen asetuksen 229 artiklan 1 kohdassa säädettyjä katettujen joukkolainojen vakuutena olevan kiinteän omaisuuden arvostussääntöjä, jotta kyseiset joukkolainat täyttäisivät etuuskohtelun edellytyksenä olevat vaatimukset. Katettujen joukkolainojen vakuutena käytettäville omaisuuserille asetettavat hyväksyttävyysvaatimukset koskevat yleisiä laatunäkökohtia, joiden avulla varmistetaan katepoolin kestävyys, ja niiden olisi näin ollen kuuluttava direktiivin (EU) 2019/... soveltamisalaan(14). Myös arvostusmenetelmiä koskevien säännösten olisi kuuluttava mainitun direktiivin soveltamisalaan. Teknisiä sääntelystandardeja, joiden laadintaan annetaan valtuudet asetuksen (EU) N:o 575/2013 124 artiklan 4 kohdan a alakohdalla, ei näin ollen pitäisi soveltaa mainitun asetuksen 129 artiklassa säädettyihin katettujen joukkolainojen hyväksyttävyyskriteereihin. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa mainitun asetuksen 129 artiklan 3 kohtaa.

(9)  Luototusasteen rajat ovat tarpeellisia, kun varmistetaan katettujen joukkolainojen luottoluokka. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan luototusasteen rajat kiinnitysluotoille ja aluskiinnityksille täsmentämättä rajojen soveltamistapaa, mikä saattaa aiheuttaa epävarmuutta. Luototusasteen rajoja olisi sovellettava ohjaavina periaatteina: toisin sanoen kohde-etuutena olevan luoton koolle ei aseteta rajoja vaan luottoa voidaan käyttää vakuutena ainoastaan kyseisille omaisuuserille asetetuissa luototusasteen rajoissa. Luototusasteen rajat määrittävät, mikä prosenttiosuus luotosta otetaan huomioon velkoja koskevassa kattavuusvaatimuksessa. Siksi on paikallaan täsmentää, että luototusasteen rajat määrittävät luoton osuuden, joka otetaan huomioon katettua joukkolainaa koskevassa kattavuudessa.

(10)  Selvyyden vuoksi olisi myös tarkennettava, että luototusasteen rajoja sovelletaan luoton koko maturiteetin ajan. Tosiasiallinen luototusaste ei saisi muuttua, vaan rajana on edelleen 80 prosenttia omaisuuden arvosta asuntolainojen tapauksessa ja 60 prosenttia tai 70 prosenttia omaisuuden arvosta liikekiinteistölainojen ja alusten tapauksessa. Liikekiinteistöjä olisi pidettävä tällaisesta omaisuudesta vallalla olevan yleisen käsityksen mukaisesti muina kuin asuinkiinteistöinä, myös kun ne ovat voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen hallussa.

(11)  Jotta asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklassa säädetyn etuoikeutetun pääomakohtelun piiriin kuuluvien katettujen joukkolainojen laatua voitaisiin parantaa, kyseiseen etuuskohteluun olisi sovellettava ylivakuuden vähimmäistasoa eli direktiivin (EU) 2019../…(15) 15 artiklassa tarkoitetut kattavuutta koskevat vaatimukset ylittävää vakuustasoa. Tällainen vaatimus vähentäisi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyydestä tai kriisinratkaisusta aiheutuvia olennaisimpia riskejä. Kun jäsenvaltiot päättävät soveltaa korkeampaa ylivakuuden vähimmäistasoa alueellaan sijaitsevien luottolaitosten liikkeeseen laskemiin katettuihin joukkolainoihin, tämän ei pitäisi estää luottolaitoksia sijoittamasta muihin katettuihin joukkolainoihin, joihin sovelletaan alhaisempaa ylivakuuden vähimmäistasoa ja jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset, ja hyötymästä asetuksen säännöksistä.

(12)  Yksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 7 kohdassa säädetyistä vaatimuksista on, että katettuihin joukkolainoihin sijoittava luottolaitos saa tietyt tiedot kyseisistä katetuista joukkolainoista vähintään puolivuosittain. Katettujen joukkolainojen tapauksessa ehdottoman välttämättömiä ovat läpinäkyvyysvaatimukset, joilla varmistetaan yhdenmukainen tietojen ilmoittaminen, annetaan sijoittajille mahdollisuus suorittaa tarvittava riskinarviointi sekä parannetaan vertailukelpoisuutta, avoimuutta ja markkinoiden vakautta. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa, että läpinäkyvyysvaatimuksia sovelletaan kaikkiin katettuihin joukkolainoihin. Tämä tavoite saavutetaan vahvistamalla kyseiset vaatimukset katettujen joukkolainojen yhteiseksi rakenteelliseksi tekijäksi direktiivissä (EU) 2019/...(16). Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 7 kohta olisi näin ollen kumottava.

(13)  Katetut joukkolainat ovat pitkän aikavälin rahoitusvälineitä, ja niiden sovittu maturiteetti on yleensä useita vuosia. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että ennen 31 päivää joulukuuta 2007 tai ennen ... päivää ...kuuta ... [Julkaisutoimisto: lisätään tämän asetuksen soveltamispäivä] liikkeeseen laskettuihin joukkolainoihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, ennen 31 päivää joulukuuta 2007 liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat olisi vapautettava asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädetyistä vaatimuksista, jotka koskevat hyväksyttäviä omaisuuseriä, ylivakuutta ja täytevakuuksia. Lisäksi muut katetut joukkolainat, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 ▌ mukaisia ja jotka on laskettu liikkeeseen ennen ... päivää ...kuuta ... [Julkaisutoimisto: lisätään tämän asetuksen soveltamispäivä], olisi vapautettava ylivakuutta ja täytevakuuksia koskevista vaatimuksista, ja niihin olisi edelleen voitava soveltaa kyseisessä asetuksessa säädettyä etuuskohtelua niiden erääntymiseen saakka.

(14)  Tätä asetusta olisi sovellettava yhdessä direktiivin (EU) 2019/...(17) kanssa. Jotta varmistettaisiin, että uutta kehystä, jossa vahvistetaan katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskun rakenteelliset tekijät sekä etuuskohtelua koskevat muutetut vaatimukset, sovelletaan johdonmukaisesti, tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä päivään, josta lähtien jäsenvaltioiden on määrä soveltaa säännöksiä, joilla kyseinen direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(15)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 575/2013 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset asetukseen (EU) N:o 575/2013

Muutetaan asetus (EU) N:o 575/2013 seuraavasti:

1.  Muutetaan 129 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohta seuraavasti(18):

i)  muutetaan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

–  korvataan johdantolause seuraavasti:"

”Jotta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/...(19)* 2 artiklassa tarkoitettuihin katettuihin joukkolainoihin voidaan soveltaa 4 ja 5 kohdan mukaista etuuskohtelua, niiden on täytettävä tämän artiklan 3, 3 a ja 3 b kohdassa esitetyt vaatimukset ja niiden vakuutena on oltava jokin seuraavista hyväksyttävistä omaisuuseristä:

______________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/... katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (EUVL L [...], [...], s. […])].”;

"

–  korvataan c alakohta seuraavasti:"

”c) saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat tämän luvun mukaiseen luottoluokkaan 1 tai luottoluokkaan 2, tai tämän luvun mukaiseen luottoluokkaan 3 sijoittuvilta luottolaitoksilta olevat saamiset, jotka ovat muodoltaan lyhytaikaisia talletuksia, joiden maturiteetti on enintään 100 päivää, kun näitä talletuksia käytetään katepoolin maksuvalmiuspuskuria koskevan vaatimuksen täyttämiseen direktiivin (EU) 2019/...(20) 16 artiklan mukaisesti, tai johdannaissopimuksia mainitun direktiivin 11 artiklan mukaisesti, jos toimivaltaiset viranomaiset sallivat johdannaissopimusten muodossa olevat saamiset.”;

"

–  kumotaan d alakohdan ii alakohta;

–  kumotaan f alakohdan ii alakohta;

ii)  korvataan toinen alakohta seuraavasti:"

”Sovellettaessa 1 a kohtaa saamisia, jotka aiheutuvat sellaisten lainojen, joiden vakuutena ovat kiinteistövakuudelliset velkapaperit, velallisten maksujen tai näihin lainoihin liittyvien realisointitulojen siirrosta ja hallinnasta, ei oteta huomioon mainitussa kohdassa tarkoitettuja raja-arvoja laskettaessa”;

"

iii)  kumotaan kolmas alakohta;

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

”1 a. Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa sovelletaan seuraavia:

   a) kun kyseessä ovat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 1, saaminen saa olla enintään 15 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä;
   b) kun kyseessä ovat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 2, saaminen saa olla enintään 10 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärän muodostamasta kokonaissaamisesta;
   c) kun kyseessä ovat lyhytaikaisten talletusten, joiden maturiteetti on enintään 100 päivää, ja johdannaissopimusten muodossa olevat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 3, saaminen saa olla enintään 8 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärän muodostamasta kokonaissaamisesta.

Direktiivin (EU) 2019/…(21) 18 artiklan 2 kohdan nojalla nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat EPV:tä kuultuaan sallia johdannaissopimusten muodossa olevat saamiset luottoluokkaan 3 sijoittuvilta luottolaitoksilta vain, jos kyseisissä jäsenvaltioissa voidaan todeta mittavia potentiaalisia keskittymäongelmia, jotka johtuvat tässä kohdassa tarkoitettujen luottoluokkaa 1 ja luottoluokkaa 2 koskevien vaatimusten soveltamisesta;

   d) kun kyseessä ovat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 1, 2 tai 3, saaminen saa olla enintään 15 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärän muodostamasta kokonaissaamisesta. Kun kyseessä ovat saamiset luottolaitoksilta, jotka sijoittuvat luottoluokkaan 2 tai luottoluokkaan 3, saaminen saa olla enintään 10 prosenttia liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärän muodostamasta kokonaissaamisesta.

1 b.   Edellä olevaa 1 a kohtaa ei sovelleta tapauksiin, joissa katettuja joukkolainoja käytetään direktiivin (EU) 2019/...+ 8 artiklan nojalla hyväksyttynä vakuutena.

1 c.  Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan i alakohtaa 80 prosentin rajaa sovelletaan lainakohtaisesti, ja se määrittää luoton osuuden, joka otetaan huomioon katettuun joukkolainaan liittyvien velkojen kattavuudessa, ja sitä sovelletaan luoton koko maturiteetin ajan.

1 d.  Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohdan i alakohtaa ja g alakohtaa 60 prosentin ja 70 prosentin rajaa sovelletaan lainakohtaisesti, ja se määrittää luoton osuuden, joka otetaan huomioon katettuun joukkolainaan liittyvien velkojen kattavuudessa, ja sitä sovelletaan luoton koko maturiteetin ajan.”;

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”3. Tämän asetuksen mukaisten katettujen joukkolainojen vakuutena olevan kiinteän omaisuuden ja alusten osalta on täytettävä 208 artiklassa säädetyt vaatimukset. Jäljempänä 208 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyt kiinteistön arvon seurantaa koskevat vaatimukset on täytettävä säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa kaiken kiinteän omaisuuden ja alusten osalta.”;

"

d)  lisätään ▌ kohdat seuraavasti:"

”3 a. Sen lisäksi, että katettujen joukkolainojen vakuutena on oltava 1 kohdassa lueteltuja hyväksyttäviä omaisuuseriä, kyseisiin joukkolainoihin on sovellettava 5 prosentin suuruista direktiivin (EU) 2019/...(22) 3 artiklan 12 alakohdassa määritellyn ylivakuuden vähimmäistasoa.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa ▌ kaikkien katteena olevien omaisuuserien yhteenlasketun nimellismäärän arvon on oltava vähintään sama kuin liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen yhteenlaskettu nimellismäärä, jäljempänä ’nimellisperiaate’, ja koostuttava 1 kohdassa säädetyistä hyväksyttävistä omaisuuseristä.

Ylivakuuden vähimmäistasossa huomioon otettaviin omaisuuseriin ei sovelleta 1 a kohdassa säädettyjä saamisten koon raja-arvoja eikä niitä oteta huomioon kyseisten raja-arvojen laskennassa.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa katettuihin joukkolainoihin ▌ alhaisempaa ylivakuuden vähimmäistasoa, tai ne voivat sallia toimivaltaisten viranomaistensa säännellä tätä tasoa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät

   a) ylivakuuden laskenta perustuu joko menettelymuotoon, jossa otetaan huomioon omaisuuseriin liittyvä riski, tai menettelymuotoon, jossa omaisuuserien arvostamiseen sovelletaan 4 artiklan 1 kohdan 74 alakohdassa määriteltyä kiinnitysluottoarvoa;
   b) ylivakuuden vähimmäistason on oltava vähintään 2 prosenttia nimellisperiaatteen mukaan laskettuna.

Ylivakuuden vähimmäistasossa huomioon otettaviin omaisuuseriin ei sovelleta 1 a kohdassa säädettyjä saamisten koon raja-arvoja eikä niitä oteta huomioon kyseisten raja-arvojen laskennassa.

3 b.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja hyväksyttäviä omaisuuseriä voidaan sisällyttää katepooliin direktiivin (EU) 2019/...(23) 3 artiklan 10 alakohdassa määriteltyjä ensisijaisia vakuuksia täydentävinä, mainitun direktiivin 3 artiklan 11 alakohdassa määriteltyinä täytevakuuksina tämän artiklan 1 ja 1 a kohdassa säädettyjen luottoluokkaa ja saamisten kokoa koskevien rajoitusten mukaisesti.”;

"

e)  korvataan 6 ja 7 kohta seuraavasti:"

”6. Ennen 31 päivää joulukuuta 2007 liikkeeseen laskettuihin katettuihin joukkolainoihin ei sovelleta 1, 1 a, 3, 3 a ja 3 b kohdan vaatimuksia. Niihin voidaan soveltaa etuuskohtelua 4 ja 5 kohdan nojalla niiden erääntymiseen saakka.

7.  Ennen ... päivää ...kuuta ... [Julkaisutoimisto: lisätään tämän muutosasetuksen soveltamispäivä] liikkeeseen laskettuihin katettuihin joukkolainoihin, jotka täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, sellaisina kuin niitä sovellettiin asianomaisena liikkeeseenlaskupäivänä, ei sovelleta 3 a ja 3 b kohdan vaatimuksia. Niihin voidaan soveltaa etuuskohtelua 4 ja 5 kohdan nojalla niiden erääntymiseen saakka.”.

"

2.  Korvataan 416 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:"

”ii) ne ovat direktiivin (EU) 2019/...(24) 2 artiklassa tarkoitettuja joukkolainoja, joita ei tarkoiteta tämän alakohdan i alakohdassa;”.

"

3.  Korvataan 425 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Laitosten on ilmoitettava likviditeetin sisäänvirtaukset. Likvidien varojen rajatut sisäänvirtaukset ovat likviditeetin sisäänvirtaukset rajattuna 75 prosenttiin likviditeetin ulosvirtauksista. Laitokset voivat jättää tämän rajauksen ulkopuolelle likviditeetin sisäänvirtaukset, jotka saadaan muihin laitoksiin tehdyistä talletuksista, joihin voidaan soveltaa 113 artiklan 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuja käsittelytapoja. Laitokset voivat jättää tämän rajauksen ulkopuolelle luotonottajilta ja joukkovelkakirjoihin sijoittajilta tulevista maksuista johtuvat, sellaisiin kiinnitysluottoihin liittyvät likviditeetin sisäänvirtaukset, jotka rahoitetaan joukkolainoilla, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4, 5 tai 6 kohdassa säädettyä kohtelua, tai direktiivin (EU) 2019/...+ 2 artiklassa tarkoitetuilla katetuilla joukkolainoilla.

Laitokset voivat jättää rajauksen ulkopuolelle sisäänvirtaukset edistämislainoista, jotka laitos on välittänyt. Yksittäisen laitoksen valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen etukäteissuostumuksella laitos voi kokonaan tai osittain jättää sisäänvirtaukset rajauksen ulkopuolelle, kun tarjoaja on laitoksen emoyrityksenä tai tytäryrityksenä toimiva laitos tai saman emoyrityksenä toimivan laitoksen toinen tytäryritys taikka se on direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä laitokseen.”.

"

4.  Korvataan 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan x alakohta seuraavasti:"

”x) liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvat velat, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa tarkoitettua tai direktiivin (EU) 2019/...(25) 2 artiklassa tarkoitettua kohtelua;”.

"

5.  Korvataan 428 artiklan 1 kohdan h alakohdan iii alakohta seuraavasti:"

”iii) rahoitus (pass-through) on tehty maturiteetiltaan vastaavilla joukkovelkakirjalainoilla, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä kohtelua, tai direktiivin (EU) 2019/...+ 2 artiklassa tarkoitetuilla joukkolainoilla;”.

"

6.  Kumotaan 496 artikla.

7.  Korvataan liitteessä III olevan 6 kohdan c alakohta seuraavasti:"

”c) ne ovat direktiivin (EU) 2019/...(26) 2 artiklassa tarkoitettuja katettuja joukkolainoja, joita ei tarkoiteta tämän kohdan b alakohdassa.”.

"

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä ... kuuta ... [Julkaisutoimisto: lisätään direktiivin (EU) 2019/...+ 32 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetty päivämäärä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)*TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2)EUVL C 382, 23.10.2018, s. 2.
(3)EUVL C 367, 10.10.2018, s. 56.
(4)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2019.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
(6)+ Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 20xx/xx numero ja täydennetään alaviite 5.
(7) Direktiivi (EU) 2019/... katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (EUVL L, ..., s. ...).
(8)Euroopan pankkiviranomaisen lausunto katettujen joukkolainojen etuoikeutetusta pääomakohtelusta, EBA/Op/2014/04.
(9)Lausunnossa EBA/Op/2014/04 esitetyt suositukset EU COM 1-A – 1-D.
(10)+ Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(11)Lausunnossa EBA/Op/2014/04 esitetty suositus EU COM 2.
(12)Ibid.
(13)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(14)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(15)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(16)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(17)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(18)
(19)+Julkaisutoimisto: lisätään viittaus katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annettuun direktiiviin (EU).
(20)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(21)+ Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(22)+ Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(23)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(24)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(25)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.
(26)+Julkaisutoimisto: lisätään katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2019/... numero.

Päivitetty viimeksi: 24. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus