Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0042(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0384/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0384/2018

Díospóireachtaí :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.11

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0431

Téacsanna atá glactha
PDF 195kWORD 60k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(An gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0093),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0112//2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 22 Lúnasa 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 11 Iúil 2018(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0384/2018),

1.  ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 382, 23.10.2018, lch. 2.
(2)IO C 367, 10.10.2018, lch. 56.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach(2),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(3),

▌,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(4),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Le hAirteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), tugtar, faoi choinníollacha áirithe, cóir fhabhrach do bhannaí faoi chumhdach. I dTreoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6)(7), sonraítear bunghnéithe na mbannaí faoi chumhdach agus déantar foráil do chomhshainiú ar bhannaí faoi chumhdach.

(2)  An 20 Nollaig 2013, d'iarr an Coimisiún ar an Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) tuairim a thabhairt ar a iomchuí atá na hualaí riosca a leagtar amach in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. De réir thuairim ÚBE,(8) is láimhseáil stuamachta iomchuí, i bprionsabal, láimhseáil fhabhrach na n-ualaí riosca a leagtar síos in Airteagal 129 den Rialachán sin. Mhol ÚBE, áfach, go ndéanfaí tuilleadh machnaimh ar an deis atá ann na ceanglais incháilitheachta, mar a leagtar amach le hAirteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, a chomhlánú chun go gcumhdófaí, ar a laghad, réimse an mhaolaithe riosca leachtachta, réimse an rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh, ról an údaráis inniúil, agus go ndéanfaí tuilleadh forbartha ar na ceanglais atá ann cheana maidir le nochtadh d'infheisteoirí(9).

(3)  I bhfianaise thuairim ÚBE, is iomchuí Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú trí cheanglais bhreise maidir le bannaí faoi chumhdach a chur leis, rud a neartóidh cáilíocht na mbannaí faoi chumhdach atá incháilithe do láimhseáil fhabhrach caipitil amhail dá bhforáiltear in Airteagal 129 den Rialachán sin.

(4)  De bhun an tríú fomhír d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, féadfaidh údaráis inniúla cur i bhfeidhm an cheanglais maidir le neamhchosaintí chun cáiliú do chéim 1 den cháilíocht chreidmheasa, amhail mar a leagtar síos i bpointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1), a tharscaoileadh i bpáirt, agus féadfaidh siad neamhchosaint atá incháilithe do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa a cheadú suas le huasmhéid 10 % de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag an institiúid eisiúna. Ní bheidh feidhm ag an tarscaoileadh i bpáirt sin, áfach, ach amháin tar éis réamhchomhairliúchán le ÚBE agus ar an gcoinníoll amháin gur féidir fadhbanna suntasacha comhchruinnithe a d’fhéadfadh a bheith sna Ballstáit lena mbaineann a dhoiciméadú mar thoradh ar chur i bhfeidhm an cheanglais maidir le céim 1 den cháilíocht chreidmheasa. Ós rud é go bhfuil sé ag éirí níos deacra, i bhformhór na mBallstát laistigh den limistéar euro agus lasmuigh de, na ceanglais maidir le neamhchosaintí a cháiliú do chéim 1 den cháilíocht chreidmheasa, amhail mar a bhunaigh Institiúidí um Measúnú Creidmheasa Seachtrach, a chomhlíonadh, mheas na Ballstáit sin ina bhfuil na margaí is mó do bhannaí faoi chumhdach gur ghá an tarscaoileadh sin a chur i bhfeidhm. Chun simpliú a dhéanamh ar úsáid neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa mar chomhthaobhacht le haghaidh bannaí faoi chumhdach agus chun aghaidh a thabhairt ar an deacracht sin, is gá Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú ▌. In áit an deis a bheith ag na húdaráis inniúla na ceanglais a tharscaoileadh, is iomchuí riail a bhunú lena gceadófar neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa suas le huasmhéid 10 % de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag an institiúid eisiúna gan an gá le dul i gcomhairle le ÚBE. Is gá foráil a dhéanamh do chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa a úsáid i leith taiscí gearrthéarma, agus i leith díorthaigh i mBallstáit shonracha i gcásanna ina mbeadh sé ródheacair an ceanglas maidir le céim 1 nó céim 2 den cháilíocht chreidmheasa a chomhlíonadh. Ba cheart d’údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) de Threoir (AE) 2019…(10) a bheith in ann, tar éis dóibh dul i gcomhairle le ÚBE, úsáid chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa a lamháil i gcás conarthaí díorthacha chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna comhchruinnithe a d’fhéadfadh teacht chun cinn.

(5)  I gcomhréir le pointe (d)(ii) agus pointe (f)(ii) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, is sócmhainní incháilithe is féidir a úsáid mar chomhthaobhacht le haghaidh bannaí faoi chumhdach suas le huasmhéid 10 % de mhéid ainmniúil eisiúint na mbannaí faoi chumhdach gan íoc (an ‘tairseach 10 %’) iad iasachtaí arna n-urrú ag aonaid shinsearacha arna n-eisiúint ag Fonds Communs de Titrisation na Fraince nó ag eintitis urrúsaithe choibhéiseacha a urrúsaíonn neamhchosaintí ar mhaoin chónaithe nó ar mhaoin tráchtála. Le hAirteagal 496 den Rialachán sin, áfach, ceadaítear d’údaráis inniúil an tairseach 10 % a tharscaoileadh. Ina theannta sin, ceanglaítear ar an gCoimisiún le hAirteagal 503(4) den Rialachán céanna athbhreithniú a dhéanamh ar a iomchuí atá an maolú lena gceadaítear d’údaráis inniúla an tairseach 10 % a tharscaoileadh. An 22 Nollaig 2013, d’iarr an Coimisiún ar ÚBE tuairim a thabhairt ina leith sin. Sa tuairim uaidh dar dáta an 1 Iúil 2014, mhaígh ÚBE go n-eascródh ábhair imní stuamachta as aonaid shinsearacha, arna n-eisiúint ag Fonds Communs de Titrisation na Fraince nó ag eintitis urrúsaithe choibhéiseacha a urrúsaíonn neamhchosaintí ar mhaoin cónaithe nó ar mhaoin tráchtála, a úsáid mar chomhthaobhacht mar gheall ar an struchtúr dhá shraith atá ag clár bannaí faoi chumhdach a bhfuil aonaid urrúsaithe ina dtaca dó agus, dá bhrí sin, go mbeadh trédhearcacht neamhleor maidir le cáilíocht chreidmheasa an chomhthiomsaithe chumhdaigh mar thoradh air. Dá bharr sin, mhol ÚBE go ndéanfaí, tar éis an 31 Nollaig 2017, deireadh a chur leis an maolú ar an tairseach 10 % i gcomhair aonaid urrúsaithe shinsearacha a leagtar síos faoi láthair in Airteagal 496 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013(11).

(6)  Ní cheadaítear urrúis, a bhfuil morgáistí cónaithe nó tráchtála ina dtaca dóibh, a áireamh ach i líon teoranta creataí náisiúnta um bannaí faoi chumhdach. Tá laghdú ag teacht ar úsáid na struchtúr sin agus meastar go gcuireann siad castacht nach gá le clár na mbannaí faoi chumhdach. Is iomchuí, dá bhrí sin, deireadh a chur, scun scan, le húsáid na struchtúr sin mar shócmhainní incháilithe. Dá bhrí sin, ba cheart pointe (d)(ii) agus pointe (f)(ii) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, mar aon le hAirteagal 496 den Rialachán sin, a scriosadh.

(7)  Úsáideadh struchtúir bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú laistigh de ghrúpa a chomhlíonann Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar chomhthaobhacht incháilithe freisin i gcomhréir le pointe (d)(ii) agus pointe (f)(ii) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1) den Rialachán sin. Níl rioscaí breise ó thaobh na stuamachta ag baint le struchtúir bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú laistigh de ghrúpa mar ní chruthaíonn siad na deacrachtaí céanna castachta agus a chruthaíonn úsáid iasachtaí arna n-urrú ag aonaid shinsearacha arna n-eisiúint ag Fonds Communs de Titrisation na Fraince nó ag eintitis urrúsaithe choibhéiseacha a urrúsaíonn neamhchosaintí ar mhaoin chónaithe nó ar mhaoin tráchtála. De réir ÚBE, ba cheart comhthaobhú bannaí faoi chumhdach trí bhíthin stuchtúir chomhthiomsaithe bannaí faoi chumhdach a cheadú gan teorainneacha i dtaca le líon na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag an institiúid creidmheasa eisiúna(12). Dá réir sin, ba cheart pointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 129(1) a leasú chun deireadh a chur leis an gceanglas an teorainn 15 % nó 10 % a chur i bhfeidhm maidir le neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa i struchtúir bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú laistigh de ghrúpa. Is le hAirteagal 8 de Threoir (AE) 2019../… a rialaítear na struchtúir bannaí faoi chumhdach sin arna gcomhthiomsú laistigh de ghrúpa(13).

(8)  Ceanglaítear le hAirteagal 129(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 go ndéanfaí na prionsabail luachála le haghaidh maoin dhochorraithe a chomthaobhaíonn bannaí faoi chumhdach, a leagtar amach in Airteagal 229(1) den Rialachán sin, a chur i bhfeidhm maidir le bannaí faoi chumhdach chun go gcomhlíonfadh na bannaí sin na ceanglais maidir le láimhseáil fhabhrach. Maidir leis na ceanglais i ndáil le hincháilitheacht sócmhainní atá ina gcomhthaobhacht le haghaidh bannaí faoi chumhdach, baineann siad leis na gnéithe cáilíochta ginearálta lena n-áirithítear stóinseacht an chomhthiomsaithe cumhdaigh agus, dá bhrí sin, ba cheart iad a bheith faoi réir Threoir (AE) 20../…(14). Dá réir sin, ba cheart na forálacha maidir le modheolaíocht luachála a bheith faoi réir na Treorach sin freisin. Níor cheart, dá bhrí sin, feidhm a bheith ag na caighdeáin theicniúla rialála a shainordaítear le hAirteagal 124(4)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na critéir cháilitheachta le haghaidh bannaí faoi chumhdach amhail mar a leagtar amach in Airteagal 129 den Rialachán sin. Dá bhrí sin, is gá Airteagal 129(3) den Rialachán sin a leasú chuige sin.

(9)  Tá teorainneacha iasachta/luacha riachtanach chun cáilíocht chreidmheasa na mbannaí faoi chumhdach a áirithiú. Bunaítear le hAirteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ▌teorainneacha iasachta/luacha le haghaidh morgáistí agus le haghaidh liain mhuirí ar longa ach ní shonraítear leis conas is ceart na teorainneacha sin a chur i bhfeidhm, rud ar féidir éiginnteacht teacht as. ▌Ba cheart teorainneacha iasachta/luacha a chur i bhfeidhm mar theorainneacha cumhdaigh boga, rud a chiallaíonn nach bhfuil aon teorainneacha le méid na bun-iasachta ach nach féidir an iasacht sin a áireamh mar chomhthaobhacht ach amháin laistigh de na teorainneacha iasachta/luacha a fhorchuirtear ar na sócmhainní. ▌Le teorainneacha iasachta/luacha cinntear sciar céatadáin na hiasachta a chuirfear san áireamh sa cheanglas maidir le cumhdach dliteanas. Dá bhrí sin, is iomchuí a shonrú go gcinntear le ▌teorainneacha iasachta/luacha an sciar den iasacht a chuirtear san áireamh i gcumhdach an bhanna faoi chumhdach.

(10)  Chun soiléireacht níos fearr a áirithiú, ba cheart a shonrú freisin go mbeidh feidhm ag na teorainneacha iasachta/luacha ar feadh aibíocht iomlán na hiasachta. Níor cheart an cóimheas iasachta/luacha iarbhír a athrú ach ba cheart é a choinneáil ag teorainn 80 % de luach na maoine i gcás iasachtaí cónaithe, agus ag teorainn 60 % nó 70% de luach na maoine i gcás iasachtaí tráchtála agus long. Ba cheart maoin tráchtála dhochorraithe a thuiscint i gcomhréir leis an tuiscint fhorleathan ar an gcineál sin maoine a bheith ina maoin ‘neamhchónaithe’ dhochorraithe, agus, freisin, nuair is i seilbh eagraíochtaí neamhbhrabúis atá sí.

(11)  Chun cáilíocht na mbannaí faoi chumhdach dá dtugtar an láimhseáil fhabhrach caipitil amhail dá bhforáiltear in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a fheabhsú tuilleadh, ba cheart an láimhseáil fhabhrach sin a bheith faoi réir íosleibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh, rud arb ionann é agus leibhéal comhthaobhachta a bheidh os cionn na gceanglas maidir le cumhdach amhail dá dtagraítear in Airteagal 15 de Threoir (AE) 2019/…(15). Is é a bheadh mar thoradh ar an gceanglas sin go maolófaí na rioscaí ab ábhartha a thiocfadh as dócmhainneacht an eisitheora nó a réiteach. I gcás ina gcinnfidh na Ballstáit íosleibhéal níos airde rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh a chur i bhfeidhm maidir le bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa atá lonnaithe ar a gcríoch féin, níor cheart go gcuirfeadh sé sin toirmeasc ar institiúidí creidmheasa faoi infheistíocht a dhéanamh i mbannaí faoi chumhdach eile lena ngabhann íosleibhéal níos ísle rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh lena gcomhlíontar an Rialachán seo ná faoi leas a bhaint as a fhorálacha.

(12)  Ceann de na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 129(7) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 is ea go bhfaighidh an institiúid chreidmheasa a dhéanann infheistíocht i mbannaí faoi chumhdach faisnéis áirithe maidir leis na bannaí faoi chumhdach ar bhonn leathbhliantúil ar a laghad. Is cuid bhunriachtanach de bhannaí faoi chumhdach iad ceanglais trédhearcachta lena n-áirithítear leibhéal nochta aonfhoirmeach agus lena lamháiltear d’infheisteoirí an measúnú riosca is gá a dhéanamh, rud a fheabhsaíonn inchomparáideacht, trédhearcacht agus cobhsaíocht mhargaidh. Dá bhrí sin, is iomchuí a áirithiú go mbeidh feidhm ag ceanglais trédhearcachta maidir le gach banna faoi chumhdach is féidir a bhaint amach trí na ceanglais sin a leagan síos i dTreoir (AE) 2019../…(16) mar ghné struchtúrach choiteann de bhannaí faoi chumhdach. Dá réir sin, ba cheart Airteagal 129(7) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a scriosadh.

(13)  Is ionstraimí cistiúcháin fadtéarmacha iad bannaí faoi chumhdach agus, mar sin de, eisítear iad agus aibíocht sceidealaithe roinnt blianta ag gabháil leo. Dá bhrí sin, is gá a áirithiú nach gcuirfear isteach ar bhannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an 31 Nollaig 2007 nó roimh ... [OP: Cuir isteach dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Chun an cuspóir sin a bhaint amach, ba cheart díolúine fós a bheith ag bannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an 31 Nollaig 2007 ó na ceanglais a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le sócmhainní incháilithe, rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh agus sócmhainní ionadaithe. Sa bhreis air sin, ba cheart díolúine a bheith ag bannaí faoi chumhdach eile lena gcomhlíontar ▌ Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus a eisíodh roimh ... [OP: Cuir isteach dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] ó na ceanglais maidir le rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh agus sócmhainní ionadaithe, agus ba cheart go leanfaidís de bheith incháilithe don láimhseáil fhabhrach amhail mar a leagtar amach sa Rialachán sin go dtí a n-aibíocht.

(14)  Ba cheart an Rialachán sin a chur i bhfeidhm i gcomhar le Treoir (AE) 2019/...(17). Chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm go comhsheasmhach an creat nua lena mbunófar gnéithe struchtúracha i dtaca le bannaí faoi chumhdach agus na ceanglais leasaithe a bhaineann le láimhseáil fhabhrach, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin sin a chur siar ionas go ndéanfar é i gcomhthráth leis an dáta óna bhfuil na Ballstáit leis na forálacha lena dtrasuitear an Treoir sin a chur i bhfeidhm.

(15)  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a leasú dá réir.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar a leanas:

(1)   Leasaítear Airteagal 129 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:(18)

(i)  leasaítear an chéad mhír mar a leanas:

–  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh:"

“Chun bheith incháilithe don láimhseáil fhabhrach a leagtar amach i míreanna 4 agus 5, leis na bannaí faoi chumhdach amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir 2019/xxxx ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle,(19)* cumhdófar na ceanglais a leagtar amach i míreanna 3, 3a agus 3b den Airteagal sin agus déanfar iad a chomhthaobhú le haon cheann de na sócmhainní incháilithe seo a leanas:

______________________________

* I dTreoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (IO C […], […], lch. […])].”.

"

–  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do ▌chéim 1,▌ nó do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa, nó neamhchosaintí i bhfoirm taiscí gearrthéarma lena ngabhann aibíocht nach sia ná 100 lá i gcás ina n-úsáidtear na taiscí sin chun an ceanglas um maolán leachtachta le haghaidh comhthiomsú cumhdaigh in Airteagal 16 agus conarthaí díorthacha a chomhlíonadh i gcomhréir le hAirteagal 11 de Threoir (AE) 2019./…(20) ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa, i gcás ina gceadaíonn na húdaráis inniúla neamhchosaintí i bhfoirm conarthaí díorthacha, amhail mar a leagtar amach sa Chaibidil seo.";

"

–  i bpointe (d), scriostar pointe (ii);

–  i bpointe (f), scriostar pointe (ii);

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

"Chun críocha mhír 1(a), maidir le neamhchosaintí a tharla de dhroim tharchur nó bhainistiú íocaíochtaí na bhféichiúnaithe i leith iasachtaí, nó de bharr fáltais leachtachta maidir le hiasachtaí, arna n-urrú le maoin gheallta de chuid ▌na n-urrús fiachais, ní chuirfear san áireamh iad i ríomh na dteorainneacha dá dtagraítear sa chaibidil sin.";

"

(iii)  scriostar an tríú fomhír;

(b)  cuirtear na míreanna seo a leanas ▌ isteach:"

"1a. Chun críocha phointe (c) den chéad fhomhír de mhír 1, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

   (a) i gcás neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do ▌chéim 1 den cháilíocht chreidmheasa, ní rachaidh an neamhchosaint thar 15 % de mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag an institiúid chreidmheasa eisiúna;
   (b) i gcás neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do ▌chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa, ní rachaidh an neamhchosaint thar 10 % de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag an institiúid chreidmheasa eisiúna;
   (c) i gcás neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa i bhfoirm taiscí gearrthéarma lena ngabhann aibíocht nach sia ná 100 lá agus i gcás conarthaí díorthacha d’institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 3 den cháilíocht chreidhmheasa, ní rachaidh na neamchosaintí thar 8 % de mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag an institiúid creidmheasa eisiúna;

Maidir leis na húdaráis inniúla arna n-ainmiú de bhun Airteagal 18(2) de Threoir (AE) 2019/...(21), féadfaidh siad, tar éis dóibh dul i gcomhairle le ÚBE, neamhchosaintí a cheadú i bhfoirm conarthaí díorthach d’institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa ach ní fhéadfaidh siad sin a dhéanamh ach amháin i gcás inar féidir doiciméadú a dhéanamh ar fhadhbanna suntsacha comhchruinnithe a d’fhéadfadh teacht chun cinn sna Ballstáit lena mbaineann mar thoradh ar na ceanglais, dá dtagraítear sa mhír seo, i leith chéim 1 agus chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa, a chur i bhfeidhm;

   (d) maidir leis an neamhchosaint iomlán ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do ▌ chéim 1, do chéim do chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa, ní rachaidh sí thar 15 % de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag an institiúid creidmheasa eisiúna. Maidir leis an neamhchosaint iomlán ar institiúidí creidmheasa a cháilíonn do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa nó do chéim 3 den cháilíocht chreidmheasa, ní rachaidh sí thar 10% de neamhchosaint iomlán mhéid ainmniúil na mbannaí faoi chumhdach gan íoc atá ag an institiúid creidmheasa eisiúna.

1b.   ▌Ní bheidh feidhm ag mír 1a maidir le húsáid bannaí faoi chumhdach mar chomhthaobhacht incháilithe mar a cheadaítear de bhun Airteagal 8 de Threoir (AE) 2019/...+.

1c.  Chun críocha phointe (d)(i) den chéad fhomhír de mhír 1, beidh feidhm ag an teorainn 80 % ar bhonn iasacht ar iasacht agus cinnfear léi an sciar den iasacht a chuirtear san áireamh i gcumhdach na ndliteanas atá nasctha leis an mbanna faoi chumhdach agus beidh feidhm aici i rith aibíocht iomlán na hiasachta.

1d.  Chun críocha phointí (f)(i) agus (g) den chéad fhomhír de mhír 1, beidh feidhm ag an teorainn 60 % nó 70 % ar bhonn iasacht ar iasacht agus cinnfear léi an sciar den iasacht a chuirtear san áireamh i gcumhdach na ndliteanas atá nasctha leis an mbanna faoi chumhdach agus beidh feidhm aici i rith aibíocht iomlán na hiasachta.";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. I gcás maoin dhochorraithe agus long a chomthaobhaíonn bannaí faoi chumhdach atá i gcomhréir leis an Rialachán seo, comhlíonfar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 208. Déanfar na ceanglais i leith faireachán a dhéanamh ar luachanna maoine a leagtar síos i bpointe (a) de mhír 3 d’Airteagal 2018 a chomhlíonadh go minic agus uair sa bhliain ar a laghad i gcás gach maoine dochorraithe agus loinge.";

"

(d)  cuirtear na míreanna ▌seo a leanas isteach:"

"3a. Sa bhreis ar na sócmhainní incháilithe a liostaítear i mír 1 a chomhthaobhú, beidh bannaí faoi chumhdach faoi réir íosleibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh 5 % amhail a shainmhínítear in Airteagal 3(12) de Threoir (AE) 2019/...(22).

Chun críocha na chéad fhomhíre, beidh méid ainmniúil iomlán na sócmhainní cumhdaigh uile ar aon luach ar a laghad le méid ainmniúil iomlán na mbannaí faoi chumhdach gan íoc ('prionsabal ainmniúil') agus is iad sócmhainní incháilithe, amhail mar a leagtar amach i mír 1, a bheidh iontu.

Ní bheidh na sócmhainní a chuirtear san áireamh in íosleibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh faoi réir na dteorainneacha ar mhéid neamhchosanta amhail mar a leagtar amach i ▌ mír 1a ná ní áireofar iad faoi chomhair na dteorainneacha sin.

Féadfaidh na Ballstáit íosleibhéal níos ísle rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh a chur i bhfeidhm maidir le bannaí faoi chumhdach nó féadfaidh siad údarú a thabhairt dá n-údaráis inniúla an leibhéal sin a rialáil, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

   (a) go ríomhfar rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh bunaithe ar chur chuige foirmiúil lena ndéantar riosca ▌foluiteach na sócmhainní a chur san áireamh nó ar chur chuige foirmiúil faoina bhfuil luacháil na sócmhainní faoi réir luach iasachta morgáiste mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(74);
   (b) nach féidir íosleibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh a bheith níos ísle ná 2 % bunaithe ar an bprionsabal ainmniúil.

Ní bheidh na sócmhainní a chuirtear san áireamh in íosleibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh faoi réir na dteorainneacha ar mhéid neamhchosanta amhail mar a leagtar amach i ▌ mír 1a ná ní áireofar iad faoi chomhair na dteorainneacha sin.

3b.  Féadfar sócmhainní incháilithe dá dtagraítear i mír 1 a chur san áireamh sa chomhthiomsú cumhdaigh mar shócmhainní ionadaithe amhail a shainmhínítear in Airteagal 3(11) de Threoir (AE) 2019/...(23) le haghaidh na sócmhainní príomha amhail a shainmhínítear in Airteagal 3(10) den Treoir sin, faoi réir na dteorainneacha ar cháilíocht chreidmheasa agus ar mhéid neamhchosanta amhail mar a leagtar amach i míreanna 1 agus 1a den Airteagal seo.";

"

(e)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6 agus mhír 7:"

"6. Ní bheidh bannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an 31 Nollaig 2007 faoi réir cheanglais mhír 1, mhír 1a, mhír 3, mhír 3a agus mhír 3b. Beidh siad incháilithe don láimhseáil fhabhrach faoi mhíreanna 4 agus 5 go dtí a n-aibíocht.

7.  Bannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh ... [OP cuir isteach an dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm] lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, sa leagan is infheidhme dáta a n-eisiúna, ní bheidh siad faoi réir na gceanglas a leagtar síos i míreanna 3a agus 3b. Beidh siad incháilithe don láimhseáil fhabhrach faoi mhíreanna 4 agus 5 go dtí a n-aibíocht."

"

(2)  i bpointe (a) d’Airteagal 416(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (ii):"

"(ii) is bannaí iad amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...(24) diomaite díobh siúd dá dtagraítear i bpointe (i) den phointe seo;";

"

(3)  in Airteagal 425, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Tabharfaidh institiúidí tuarascáil ar a n-insreafaí leachtachta. Is éard a bheidh in insreafaí leachtachta caidhpeáilte na hinsreafaí leachtachta arna dteorannú do 75 % d'eis-sreafaí leachtachta. Féadfaidh institiúidí insreafaí leachtachta ó thaiscí a taisceadh le hinstitiúidí eile agus a cháilíonn do na láimhseálacha a leagtar amach in Airteagal 113(6) nó (7) a dhíolmhú ón teorainn sin. Féadfaidh institiúidí insreafaí leachtachta ó airgead atá dlite ó iasachtaithe agus ó infheisteoirí bannaí a bhaineann le hiasachtú morgáistí arna chistiú le bannaí atá incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 129(4), (5) nó (6) nó le bannaí faoi chumhdach amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...+

a dhíolmhú ón teorainn sin. Féadfaidh institiúidí insreafaí a dhíolmhú ó iasachtaí spreagtha atá ceadaithe ag na hinstitiúidí. Faoi réir réamhfhaomhadh ón údarás inniúil atá freagrach as maoirseacht ar bhonn aonair, féadfaidh an institiúid insreafaí a dhíolmhú ina n-iomláine nó i bpáirt i gcás inar máthairinstitiúid nó fo-institiúid de chuid na hinstitiúide nó fochuideachta eile de chuid na máthairinstitiúide céanna é an soláthraí nó i gcás ina mbeidh an soláthraí nasctha leis an institiúid trí ghaol de réir bhrí Airteagal 12(1) de Threoir 83/349/CEE.";

"

(4)  i bpointe (b) d’Airteagal 427(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (x):"

"(x) dliteanais a eascraíonn as urrúis arna n-eisiúint, atá cáilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 129(4) nó (5) nó amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...(25);";

"

(5)  i bpointe (h) d’Airteagal 428(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (iii):"

"(iii) arna maoiniú le cistiú meaitseála (faoi bhealach) trí bhannaí atá incháilithe don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 129(4) nó (5) nó trí bhannaí amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...+;";

"

(6)  Scriostar Airteagal 496;

(7)  i bpointe 6 d’Iarscríbhinn III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) is bannaí iad amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...(26) diomaite díobh siúd dá dtagraítear i bpointe (b) den phointe seo.".

"

Airteagal 2

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige amhail ón ... [OP: cuir isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) de Threoir (AE) 2019/...+]

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)*NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL
(2)IO C 382, 23.10.2018, lch. 2.
(3)IO C 367, 10.10.2018, lch. 56.
(4) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019.
(5)Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).
(6)+ OP: Cuir isteach uimhir Threoir (AE) 20xx/xx maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE agus comhlánaigh fonóta 5.
(7) Treoir (AE) 2019/... maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (IO L, ..., lch. ...).
(8)Tuairim ón Údarás Baincéireachta Eorpach maidir le láimhseáil fhabhrach caipitil na mbannaí faoi chumhdach, ÚBE/Op/2014/04.
(9)Moltaí AE COM 1-A go 1-D a leagtar amach i dTuairim ÚBE/Op/2014/04.
(10)+ OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(11)Moladh AE COM 2 a leagtar amach i dTuairim ÚBE/Op/2014/04.
(12)Ibid.
(13)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(14)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(15)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(16)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(17)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(18)
(19)+IO: Cuir isteach tagairt do Threoir (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE]
(20)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE
(21)+ OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(22)+ OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(23)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE.
(24)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE.
(25)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE.
(26)+OP: Cuir isteach uimhir na Treorach (AE) maidir le bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE.

An nuashonrú is déanaí: 24 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil