Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0042(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0384/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0384/2018

Rasprave :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0431

Usvojeni tekstovi
PDF 206kWORD 55k
Četvrtak, 18. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0093),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0112/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 22. kolovoza 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 20. ožujka 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0384/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
(2) SL C 367, 10.10.2018, str. 56.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

▌,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(4),

budući da:

(1)  Na temelju članka 129. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(5) povlašteni tretman primjenjuje se na pokrivene obveznice pod određenim uvjetima. U Direktivi (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća(6)(7) određuju se bitni elementi pokrivenih obveznica i propisuje zajednička definicija pokrivenih obveznica.

(2)  Komisija je 20. prosinca 2013. zatražila da Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) da mišljenje o primjerenosti pondera rizika iz članka 129. Uredbe (EU) br. 575/2013. Prema EBA-inu mišljenju(8) povlašteni tretman pondera rizika utvrđen člankom 129. te uredbe smatra se, u načelu, prikladnim bonitetnim tretmanom. Međutim, EBA je predložila da se dodatno razmotri mogućnost nadopune zahtjeva za priznavanje utvrđenih u članku 129. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako bi se barem obuhvatila pitanja smanjenja likvidnosnog rizika, prekomjerne kolateralizacije, uloge nadležnog tijela i daljnje razrade postojećih zahtjeva za objavljivanje informacija ulagateljima(9).

(3)  Uzimajući u obzir EBA-ino mišljenje, primjereno je izmijeniti Uredbu (EU) br. 575/2013 i dopuniti je dodatnim zahtjevima za pokrivene obveznice te tako poboljšati kvalitetu pokrivenih obveznica koje su prihvatljive za primjenu povlaštenog kapitalnog tretmana kako je predviđeno člankom 129. te uredbe.

(4)  U skladu s člankom 129. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 nadležna tijela mogu djelomično primijeniti izuzeće od primjene zahtjeva da izloženosti moraju ispunjavati uvjete za 1. stupanj kreditne kvalitete, kako je utvrđeno u članku 129. stavku 1. prvom podstavku točki (c), i dopustiti prihvatljivost izloženosti koja ispunjava uvjete za 2. stupanj kreditne kvalitete za najviše 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica institucije izdavateljice. Takvo djelomično izuzeće, međutim, primjenjuje se tek nakon savjetovanja s EBA-om i samo uz uvjet da su u tim državama članicama dokumentirani značajni potencijalni problemi s koncentracijom zbog zahtjeva za primjenu 1. stupnja kreditne kvalitete. Budući da je u većini država članica u europodručju i izvan njega sve teže ispunjavati zahtjeve da izloženosti moraju ispunjavati uvjete za 1. stupanj kreditne kvalitete koju dodjeljuju vanjske institucije za procjenu rizika, države članice u kojima se nalaze najveća tržišta pokrivenih obveznica smatraju da je potrebno primijeniti to izuzeće. Kako bi se pojednostavnila upotreba izloženosti prema kreditnim institucijama kao kolaterala za pokrivene obveznice te riješile navedene poteškoće, potrebno je izmijeniti ▌Uredbu (EU) br. 575/2013. Umjesto mogućnosti da nadležna tijela primjenjuju izuzeće od tih zahtjeva, primjereno je utvrditi pravilo kojim se dopušta prihvatljivost izloženosti prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 2. stupanj kreditne kvalitete za najviše 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica institucije izdavateljice, a da se pritom nije potrebno savjetovati s EBA-om. Potrebno je omogućiti upotrebu 3. stupnja kreditne kvalitete za kratkoročne depozite i za izvedenice u određenim državama članicama u slučajevima kad bi ispunjavanje zahtjeva za 1. ili 2. stupanj kreditne kvalitete bilo prezahtjevno. Nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. Direktive (EU) 2019/...(10) trebala bi moći nakon savjetovanja s EBA-om dozvoliti upotrebu 3. stupnja kreditne kvalitete za ugovore o izvedenicama kako bi se riješili potencijalni problemi s koncentracijom.

(5)  U skladu s člankom 129. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (d) podtočkom ii. i točkom (f) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 575/2013, krediti osigurani nadređenim tranšama koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Titrisation ili ekvivalentni sekuritizacijski subjekti čija je djelatnost sekuritizacija izloženosti osiguranih stambenim ili poslovnim nekretninama smatraju se priznatom imovinom koja se može upotrijebiti kao kolateral za pokrivene obveznice za najviše 10 % nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica („prag od 10 %”). Međutim, na temelju članka 496. nadležnim tijelima dopušta se izuzeće od primjene praga od 10 %. Nadalje, na temelju članka 503. stavka 4. iste uredbe Komisija je obvezna preispitati primjerenost odstupanja na temelju kojeg se nadležnim tijelima dopušta izuzeće od primjene praga od 10 %. Komisija je 22. prosinca 2013. od EBA-e zatražila da joj dostavi mišljenje o tome. EBA je u mišljenju od 1. srpnja 2014. zaključila da bi upotreba nadređenih tranši koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Titrisation ili ekvivalentni sekuritizacijski subjekti čija je djelatnost sekuritizacija izloženosti osiguranih stambenim ili poslovnim nekretninama otvorila bonitetna pitanja zbog dvostruke razine strukture programa pokrivenih obveznica osiguranih sekuritizacijskim tranšama te bi time uzrokovala nedovoljnu transparentnost u pogledu kreditne kvalitete skupa za pokriće. Stoga je EBA preporučila da se nakon 31. prosinca 2017.(11) ukine odstupanje od praga od 10 % koje se trenutačno primjenjuje na nadređene sekuritizacijske tranše kako je utvrđeno u članku 496. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(6)  Uključivanje vrijednosnih papira osiguranih hipotekom na stambenu ili poslovnu nekretninu dopušteno je samo u ograničenom broju nacionalnih okvira za pokrivene obveznice. Takve se strukture sve rjeđe upotrebljavanju i smatra se da uzrokuju nepotrebnu složenost programa pokrivenih obveznica. Stoga je primjereno potpuno ukinuti upotrebu takvih struktura kao priznate imovine. Stoga bi trebalo izbrisati članak 129. stavak 1. prvi podstavak točku (d) podtočku ii. i točku (f) podtočku ii. Uredbe (EU) br. 575/2013 te članak 496. te uredbe.

(7)  Strukture za unutargrupne udružene pokrivene obveznice koje su usklađene s Uredbom (EU) br. 575/2013 upotrebljavale su se kao priznati kolateral u skladu s člankom 129. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (d) podtočkom ii. i točkom (f) podtočkom ii. te uredbe. Strukture za unutargrupne udružene pokrivene obveznice ne predstavljaju dodatne rizike s bonitetnog stajališta jer ne uzrokuju istu složenost kao upotreba kredita osiguranih nadređenim tranšama koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Titrisation ili ekvivalentni sekuritizacijski subjekti čija je djelatnost sekuritizacija izloženosti osiguranih stambenim ili poslovnim nekretninama. EBA smatra da bi se kolateralizacija pokrivenih obveznica strukturama za udružene obveznice trebala dopustiti bez primjene ograničenja koja se odnose na iznos nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice(12). U skladu s time trebalo bi izmijeniti članak 129. stavak 1. prvi podstavak točku (c) kako bi se ukinuo zahtjev o primjeni ograničenja od 15 % ili 10 % u odnosu na izloženosti prema kreditnim institucijama u strukturama za unutargrupne udružene pokrivene obveznice. Te strukture za unutargrupne udružene pokrivene obveznice uređene su člankom 8. Direktive (EU) 2019../…(13).

(8)  Člankom 129. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 propisuje se da se načela vrednovanja nekretnina kojima su osigurane pokrivene obveznice, kako su utvrđena u članku 229. stavku 1. te uredbe, moraju primjenjivati na pokrivene obveznice kako bi te obveznice ispunile zahtjeve za povlašteni tretman. Zahtjevi za prihvatljivost imovine koja služi kao kolateral za pokrivene obveznice odnose se na opća obilježja kvalitete kojom se osigurava pouzdanost skupa za pokriće i stoga moraju podlijegati Direktivi (EU) 20../…(14). U skladu s time, ta bi se direktiva trebala primjenjivati i na odredbe o metodologiji vrednovanja. Regulatorni tehnički standardi koji se propisuju člankom 124. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 ne bi se stoga trebali primjenjivati na kriterije priznavanja pokrivenih obveznica kako je utvrđeno u članku 129. te uredbe. U tu je svrhu potrebno izmijeniti članak 129. stavak 3. te uredbe.

(9)  Ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine potrebna su kako bi se osigurala kreditna kvaliteta pokrivenih obveznica. Člankom 129. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 utvrđuju se ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine za hipotekarnu imovinu i založna prava na brodu, no ne utvrđuje se način primjene tih ograničenja, što bi moglo biti uzrok nesigurnosti. Ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine trebala bi se primjenjivati kao umjerena ograničenja pokrića, što znači da iako visina odnosnog kredita nije ograničena, takav se kredit može upotrijebiti kao kolateral samo u okviru ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine koja se primjenjuju na imovinu. Na temelju ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine utvrđuje se postotni dio kredita koji pridonosi ispunjenju zahtjeva za pokriće obveza. Stoga je primjereno odrediti da se ograničenjima omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine utvrđuje dio kredita koji pridonosi pokriću pokrivenih obveznica.

(10)  Radi veće jasnoće trebalo bi odrediti i da se ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine primjenjuju tijekom cijelog razdoblja trajanja kredita. Postojeće ograničenje omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine ne bi se trebalo mijenjati, već bi i dalje trebalo iznositi 80 % vrijednosti nekretnine za kredite osigurane stambenim nekretninama odnosno 60 % ili 70 % vrijednosti nekretnine za kredite osigurane poslovnim nekretninama i za brodove. Poslovne nekretnine u skladu s općim poimanjem takvih vrsta nekretnina treba tumačiti kao „nestambene nekretnine”, čak i kad su u vlasništvu neprofitnih organizacija.

(11)  Kako bi se dodatno poboljšala kvaliteta pokrivenih obveznica na koje se primjenjuje povlašteni kapitalni tretman kako je predviđeno člankom 129. Uredbe (EU) br. 575/2013, taj bi povlašteni tretman trebao podlijegati minimalnoj razini prekomjerne kolateralizacije, odnosno razini kolaterala koja premašuje zahtjeve za pokrivenost iz članka 15. Direktive (EU) 2019../…(15). Takvim bi se zahtjevom ublažili najrelevantniji rizici koji se pojavljuju u slučaju insolventnosti ili sanacije izdavatelja. Ako države članice odluče primjenjivati višu minimalnu razinu prekomjerne kolateralizacije za pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije smještene na njihovu državnom području, to ne bi smjelo spriječiti kreditne institucije da ulažu u druge pokrivene obveznice s nižom minimalnom razinom prekomjerne kolateralizacije koja je u skladu s ovom Uredbom te da imaju koristi od tih odredaba.

(12)  Člankom 129. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 utvrđuje se, među ostalim, zahtjev da kreditna institucija koja ulaže u pokrivene obveznice mora barem na polugodišnjoj osnovi dobivati određene informacije o pokrivenim obveznicama. Zahtjevi za transparentnost neophodan su aspekt pokrivenih obveznica jer se njima osigurava jedinstvena razina objave informacija te se ulagateljima omogućuje provedba potrebne procjene rizika i poboljšava se usporedivost, transparentnost i stabilnost tržišta. Stoga je primjereno osigurati da se zahtjevi za transparentnost primjenjuju na sve pokrivene obveznice, što se može postići tako da se u Direktivi (EU) 2019/…(16) utvrdi da su ti zahtjevi zajedničko strukturno obilježje pokrivenih obveznica. U skladu s time članak 129. stavak 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 trebalo bi izbrisati.

(13)  Pokrivene obveznice instrumenti su dugoročnog financiranja i stoga se izdaju s planiranim rokom dospijeća od nekoliko godina. Stoga je potrebno osigurati da ne dođe do prekida pokrivenih obveznica izdanih prije 31. prosinca 2007. ili prije [UP: molimo unijeti datum primjene ove Uredbe]. Da bi se taj cilj ostvario trebalo bi na pokrivene obveznice izdane prije 31. prosinca 2007. primijeniti izuzeće od zahtjeva utvrđenih Uredbom (EU) br. 575/2013 koji se odnose na priznatu imovinu, prekomjernu kolateralizaciju i zamjensku imovinu. Nadalje, na ostale pokrivene obveznice koje su ▌u skladu s Uredbom (EU) No 575/2013 i koje su izdane prije... [UP: molimo unijeti datum primjene ove Uredbe] trebalo bi se primjenjivati izuzeće od zahtjeva u pogledu prekomjerne kolateralizacije i zamjenske imovine te bi te pokrivene obveznice do svojeg roka dospijeća trebale i dalje biti prihvatljive za primjenu povlaštenog tretmana kako je utvrđeno tom uredbom.

(14)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati zajedno s Direktivom (EU) 2019/...(17). Kako bi se osigurala usklađena primjena novog okvira o utvrđivanju strukturnih obilježja izdavanja pokrivenih obveznica i izmijenjenih zahtjeva za povlašteni tretman, primjena ove Uredbe trebala bi se odgoditi sve do datuma od kojeg države članice moraju početi primjenjivati odredbe kojima se prenosi ta direktiva.

(15)  Uredbu (EU) br. 575/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 575/2013

Uredba (EU) br. 575/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)   Članak 129. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:(18)

i.  prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

–  uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:"

„Da bi se mogao primjenjivati povlašteni tretman iz stavaka 4. i 5., pokrivene obveznice iz članka 2. Direktive (EU) 2019/xxxx Europskog parlamenta i Vijeća(19) *moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u stavcima 3., 3.a i 3.b i biti osigurane bilo kojom sljedećom priznatom imovinom:

______________________________

* DIREKTIVA (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EU i Direktive 2014/59/EU (SL C […], […], str. […])].”;

"

–  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:"

„(c) izloženostima prema kreditnim institucijama koje ▌ispunjavaju uvjete za 1. ili 2. stupanj kreditne kvalitete ili izloženostima u obliku kratkoročnih depozita s rokom dospijeća koji ne premašuje 100 dana ako se ti depoziti koriste za zadovoljavanje zahtjeva za zaštitni sloj likvidnosti skupa za pokriće u skladu s člankom 16. i ugovora o izvedenicama u skladu s člankom11. Direktive (EU) 2019/...(20) prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 3. stupanj kreditne kvalitete ako nadležna tijela dopuštaju izloženosti u obliku ugovora o izvedenicama, u skladu s ovim poglavljem.”;

"

–  u točki (d) podtočka ii. briše se;

–  u točki (f) podtočka ii. briše se;

ii.  drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Za potrebe stavka 1.a izloženosti nastale zbog prijenosa ili upravljanja dužnikovim plaćanjima kredita osiguranih založenim nekretninama na temelju kojih su izdane nadređene tranše ▌dužničkih vrijednosnih papira nisu uključene u izračun ograničenja iz tog stavka.”;

"

iii.  treći podstavak briše se;

(b)  umeću se sljedeći stavci ▌:"

„1.a Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (c) primjenjuje se sljedeće:

   (a) u slučaju izloženosti prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 1. stupanj kreditne kvalitete izloženost ne smije premašiti 15 % nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice;
   (b) u slučaju izloženosti prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 2. stupanj kreditne kvalitete izloženost ne smije premašiti 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice;
   (c) u slučaju izloženosti u obliku kratkoročnih depozita s rokom dospijeća koji ne premašuje 100 dana i ugovora o izvedenicama prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 3. stupanj kreditne kvalitete, izloženost ne smije premašiti 8 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice;

Nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. Direktive (EU) 2019/...(21) mogu, nakon savjetovanja s EBA-om, dozvoliti izloženosti u obliku ugovora o izvedenicama prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 3. stupanj kreditne kvalitete samo ako se mogu dokumentirati značajni potencijalni problemi s koncentracijom u predmetnim državama članicama zbog zahtjeva za primjenu 1. i 2. stupnja kreditne kvalitete;

   (d) ukupna izloženost prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 1., 2. ili 3. stupanj kreditne kvalitete ne smije premašiti 15 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice. Ukupna izloženost prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 2. ili 3. stupanj kreditne kvalitete ne smije premašiti 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice.

1.b   ▌Stavak 1.a. ne primjenjuje se na upotrebu pokrivenih obveznica kao priznatog kolaterala kako je dopušteno u skladu s člankom 8. Direktive (EU) 2019/...+.

1.c  Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (d) podtočke i. granična vrijednost od 80 % primjenjuje se za svaki zajam zasebno i određuje dio kredita koji pridonosi pokriću obveza koje proizlaze iz pokrivene obveznice te se primjenjuje tijekom cijelog razdoblja trajanja kredita.

1.d  Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (f) podtočke i. i točke (g) granična vrijednost od 60 % ili 70 % primjenjuje se za svaki zajam zasebno i određuje se za dio kredita koji pridonosi pokriću obveza koje proizlaze iz pokrivene obveznice i primjenjiva je tijekom cijelog razdoblja trajanja kredita.”;

"

(c)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„3. Za nekretnine i brodove kojima su osigurane pokrivene obveznice koje ispunjavaju uvjete iz ove Uredbe moraju biti ispunjeni zahtjevi iz članka 208. Zahtjevi za praćenje vrijednosti nekretnina utvrđeni u članku 208. stavku 3. točki (a) moraju se redovno ispunjavati, a najmanje jednom godišnje za sve nekretnine i brodove.”;

"

(d)  umeću se sljedeći stavci ▌:"

„3.a Osim što su osigurane priznatom imovinom popisanom u stavku 1., pokrivene obveznice podliježu minimalnoj razini od 5 % prekomjerne kolateralizacije kako je definirana u članku 3. stavku 12. Direktive (EU) 2019/...(22).

Za potrebe prvog podstavka ukupni nominalni iznos cjelokupne imovine za pokriće u skupu za pokriće jednak je najmanje ukupnom nominalnom iznosu nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica („načelo nominalnog iznosa”) i sastoji se od priznate imovine kako je navedeno u stavku 1.

Na imovinu koja pridonosi minimalnoj razini prekomjerne kolateralizacije ne primjenjuju se ograničenja značaja izloženosti kako je navedeno u stavku 1.a ▌i ta se imovina ne uzima u obzir pri utvrđivanju tih graničnih vrijednosti.

Države članice mogu odlučiti da se na pokrivene obveznice primijeni niža minimalna razina prekomjerne kolateralizacije ili mogu ovlastiti svoja nadležna tijela da reguliraju tu razinu, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

   (a) izračun prekomjerne kolateralizacije temelji se ili na formalnom pristupu u kojem se u obzir uzima osnovni rizik imovine ili na formalnom pristupu u kojem vrednovanje imovine podliježe hipotekarnoj vrijednosti kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 74.;
   (b) minimalna razina prekomjerne kolateralizacije ne može biti manja od 2 % na temelju načela nominalnog iznosa.

Na imovinu koja pridonosi minimalnoj razini prekomjerne kolateralizacije ne primjenjuju se ograničenja značaja izloženosti kako je navedeno u stavku 1.a ▌i ta se imovina ne uzima u obzir pri utvrđivanju tih graničnih vrijednosti.

3.b  Priznata imovina iz stavka 1. može se uključiti u skup za pokriće kao zamjenska imovina kako je definirana u članku 3. stavku 11. Direktive (EU) 2019/...(23) za primarnu imovinu kako je definirana u članku 3. stavku 10. te Direktive, pod uvjetom da se primjenjuju ograničenja kreditne kvalitete i značaja izloženosti kako je utvrđeno u stavcima 1. i 1.a ovog članka.”;

"

(e)  stavci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:"

„6. Pokrivene obveznice izdane prije 31. prosinca 2007. ne podliježu zahtjevima iz stavaka 1., 1.a, 3., 3.a i 3.b. Na njih se do roka dospijeća primjenjuje povlašteni tretman iz stavaka 4. i 5.

7.  Pokrivene obveznice izdane prije [UP, molimo unijeti datum primjene ove Uredbe o izmjeni] koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, u verziji primjenjivoj na datum njihova izdavanja, ne podliježu zahtjevima utvrđenima u stavcima 3.a i 3.b. Na njih se do roka dospijeća primjenjuje povlašteni tretman iz stavaka 4. i 5.”

"

(2)  U članku 416. stavku 2. točki (a) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:"

„ii. radi se o obveznicama iz članka 2. Direktive (EU) 2019/...(24) osim onih iz podtočke i. ove točke;”;

"

(3)  U članku 425. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Institucije su dužne izvješćivati o svojim likvidnosnim priljevima. Likvidnosni priljevi s postavljenom gornjom granicom su likvidnosni priljevi ograničeni na 75 % likvidnosnih odljeva. Institucije mogu izuzeti iz navedenog ograničenja likvidnosne priljeve iz depozita kod drugih institucija koji udovoljavaju zahtjevima za tretman iz članka 113. stavka 6. ili 7. Institucije mogu iz navedenog ograničenja izuzeti likvidnosne priljeve od novčanih potraživanja od dužnika i ulagatelja u obveznice koji se odnose na kredite osigurane nekretninama koji se financiraju obveznicama koje ispunjavaju uvjete za tretman iz članka 129. stavaka 4., 5. ili 6. ili pokrivenim obveznicama iz članka 2.

Direktive (EU) 2019/...+ Institucije mogu izuzeti priljeve od promotivnih kredita koje je institucija proslijedila. Uz prethodno odobrenje nadležnog tijela odgovornog za nadzor na pojedinačnoj osnovi, institucija može u cijelosti ili djelomično izuzeti priljeve kada je pružatelj matična institucija ili društvo kći institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezan s institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ.”;

"

(4)  U članku 427. stavku 1. točki (b) podtočka x. zamjenjuje se sljedećim:"

„x. obveze koje proizlaze iz izdanih vrijednosnih papira koje zadovoljavaju uvjete za tretman iz članka 129. stavaka 4. ili 5. ili one iz članka 2. Direktive 2009/...(25);”;

"

(5)  U članku 428. stavku 1. točki (h) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:"

„iii. osigurani obveznicama s utvrđenim novčanim tokom (prolazni kredit) koje ispunjavaju uvjete za tretman iz članka 129. stavaka 4. ili 5. ili obveznicama iz članka 2. Direktive (EU) 2019/...+;”;

"

(6)  Članak 496. briše se.

(7)  U točki 6. Priloga III. točka (c) zamjenjuje se sljedećom:"

„(c) radi se o obveznicama iz članka 2. Direktive (EU) 2019/...(26) osim onih iz podtočke b ove točke.”.

"

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [UP: molimo unijeti datum utvrđen u članku 32. stavku 1. drugom podstavku Direktive (EU) 2019/...+]

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)*TEKST JOŠ NIJE PROŠAO PRAVNO-JEZIČNU DORADU.
(2)SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
(3)SL C 367, 10.10.2018, str. 56.
(4)Stajalište Europskog parlamenta od 18. travnja 2019.
(5)Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).
(6)+ UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) 20xx/xx o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU] i dopuniti fusnotu 5.
(7)Direktiva (EU) 2019/... o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU (SL L, .., str. ...).
(8)Mišljenje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o povlaštenom kapitalnom tretmanu pokrivenih obveznica, EBA/Op/2014/04.
(9)Preporuke EU COM 1-A do 1-D iznesene u mišljenju EBA/Op/2014/04.
(10)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(11)Preporuka EU COM 2 iznesena u mišljenju EBA/Op/2014/04.
(12)Ibid.
(13)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(14)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(15)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(16)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(17)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(18)
(19)+ UP molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(20)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU
(21)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(22)+ UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(23)+ UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(24)+ UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(25)+UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.
(26)+UP: molimo unijeti broj Direktive (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU.

Posljednje ažuriranje: 24. travnja 2019.Pravna napomena