Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0042(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0384/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0384/2018

Viták :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Szavazatok :

PV 18/04/2019 - 10.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0431

Elfogadott szövegek
PDF 213kWORD 58k
2019. április 18., Csütörtök - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0093),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0112/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2018. augusztus 22-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. március 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0384/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 382., 2018.10.23., 2. o.
(2) HL C 367., 2018.10.10., 56. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 18-án került elfogadásra az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(2),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(3),

▌,

rendes jogalkotási eljárás keretében(4),

mivel:

(1)  Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) 129. cikke bizonyos feltételek mellett lehetőséget biztosít a fedezett kötvények kedvezményes kezelésére. Az (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv(6)(7) meghatározza a fedezett kötvények fő elemeit, és rendelkezik a fedezett kötvények fogalmának közös meghatározásáról.

(2)  A Bizottság 2013. december 20-án felkérte az Európai Bankhatóságot (EBH), hogy nyilvánítson véleményt az 575/2013/EU rendelet 129. cikkében előírt kockázati súlyok megfelelősége tekintetében. Az EBH véleménye(8) szerint az említett rendelet 129. cikkében előírt kedvezményes kockázatisúly-kezelés elviekben megfelelő prudenciális kezelés. Az EBH ugyanakkor javasolta az 575/2013/EU rendelet 129. cikkében meghatározott jogosultsági követelmények kiegészítési lehetőségének további megfontolását annak érdekében, hogy azok kiterjedjenek legalább a likviditási kockázat csökkentésének, a túlfedezetnek, az illetékes hatóság szerepének és a befektetők tájékoztatására vonatkozó hatályos követelmények további kidolgozásának területeire(9).

(3)  Az EBH véleménye alapján helyénvaló módosítani az 575/2013/EU rendeletet a fedezett kötvényekre vonatkozó kiegészítő követelmények beillesztésével, ezáltal javítva az említett rendelet 129. cikke szerinti kedvezményes kezelésre jogosult fedezett kötvények minőségét.

(4)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése szerint az illetékes hatóságok részben eltekinthetnek a 129. cikk (1) bekezdése első albekezdése c) pontjában foglalt, 1. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettségekre vonatkozó követelmények alkalmazásától, és engedélyezhetik a kibocsátó intézmény forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének legfeljebb 10%-áig a 2. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettséget. Ez a részleges mentesség azonban csak az EBH-val folytatott előzetes konzultáció után alkalmazható, és csak akkor, ha az 1. hitelminőségi besorolásra vonatkozó követelmény alkalmazása bizonyíthatóan jelentős koncentrációs problémákhoz vezethet az érintett tagállamokban. Mivel a tagállamok többségében – az euróövezeten belül és kívül egyaránt – egyre nehezebb megfelelni a külső hitelminősítő intézetek által kiadott 1. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettségre vonatkozó követelményeknek, a mentesség alkalmazását a legnagyobb fedezettkötvény-piaccal rendelkező tagállamok szükségesnek tekintették. A hitelintézetekkel szembeni kitettségek fedezett kötvények biztosítékaként való használatának egyszerűsítése, valamint az említett nehézség orvoslása érdekében az 575/2013/EU rendeletet ▌módosítani kell. Azon lehetőség helyett, hogy az illetékes hatóságok eltekintsenek a követelményektől, helyénvaló olyan szabályt megállapítani, amely a kibocsátó intézmény forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének legfeljebb 10%-áig az EBH-val való konzultáció követelménye nélkül lehetővé teszi a hitelintézetekkel szembeni, 2. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettségeket. Továbbá lehetővé kell tenni a 3. hitelminőségi besorolás alkalmazását a rövid lejáratú betétek, valamint egyes tagállamokban a származtatott termékek esetében, amennyiben az 1. vagy 2. hitelminőségi besorolás követelményének való megfelelés túlzottan nehéznek bizonyulna. Az (EU) 2019/... irányelv(10) 18. cikkének (2) bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy az EBH-val folytatott konzultációt követően lehetővé tegyék a 3. hitelminőségi besorolás alkalmazását a származtatott ügyletek esetében az esetleges koncentrációs problémák kezelése érdekében.

(5)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdése első albekezdése d) pontjának ii. alpontja és f) pontjának ii. alpontja szerint a francia Fonds Communs de Titrisation vagy ahhoz hasonló, lakóingatlanokkal vagy kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kitettségek értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott előre sorolt részjegyekkel fedezett hitelek olyan elfogadható eszközök, amelyek a fedezett kötvények fennálló kibocsátása névértékének legfeljebb 10%-áig a fedezett kötvények biztosítékaként használhatók (az úgynevezett 10%-os felső határ). Az említett rendelet 496. cikke azonban lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóságok eltekintsenek a 10%-os felső határtól. Továbbá ugyanezen rendelet 503. cikkének (4) bekezdése előírja a Bizottság számára annak megvizsgálását, hogy helyénvaló-e az az eltérés, amely lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóságok eltekintsenek a 10%-os felső határtól. A Bizottság e tekintetben 2013. december 22-én kikérte az EBH véleményét. 2014. július 1-i véleményében az EBH közölte, hogy a francia Fonds Communs de Titrisation vagy ahhoz hasonló, lakóingatlanokkal vagy kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kitettségek értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott előre sorolt részjegyek biztosítékként való használata prudenciális aggályokat vetne fel az értékjegyekkel fedezett fedezettkötvény-program kettős rétegű szerkezete miatt, és ezért elégtelen áttekinthetőséghez vezetne a fedezeti halmaz hitelminősége tekintetében. Következésképpen az EBH azt ajánlotta, hogy 2017. december 31. után szűnjön meg az 575/2013/EU rendelet 496. cikkében jelenleg előirányzott, az előre sorolt részjegyekre vonatkozó 10%-os felső határtól való eltérés(11).

(6)  A lakóingatlannal vagy kereskedelmi ingatlannal fedezett értékpapírok használatát csak kevés nemzeti fedezettkötvény-keretszabályozás teszi lehetővé. Az ilyen struktúrák alkalmazása visszaszorulóban van, és úgy tekinthető, hogy szükségtelenül bonyolítja a fedezettkötvény-programokat. Helyénvaló tehát teljesen megszüntetni az ilyen struktúrák elfogadható eszközként való alkalmazását. Az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdése első albekezdése d) pontjának ii. alpontját és f) pontjának ii. alpontját, valamint az említett rendelet 496. cikkét tehát el kell hagyni.

(7)  Az 575/2013/EU rendeletnek megfelelő, csoporton belüli összevont fedezettkötvény-struktúrákat szintén használják a szóban forgó rendelet 129. cikke (1) bekezdése első albekezdése d) pontjának ii. alpontja és f) pontjának ii. alpontja szerinti elfogadható biztosítékként. A csoporton belüli összevont fedezettkötvény-struktúrák prudenciális szempontból nem jelentenek kiegészítő kockázatot, mert nem vetik fel ugyanazokat az összetettségi kérdéseket, mint a francia Fonds Communs de Titrisation vagy ahhoz hasonló, lakóingatlanokkal vagy kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kitettségek értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott előre sorolt részjegyekkel fedezett hitelek használata. Az EBH szerint a fedezett kötvények összevont fedezettkötvény-struktúrákkal való fedezetét a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állományának összegéhez kapcsolódó korlátozás nélkül lehetővé kell tenni(12). Ennek megfelelően a 129. cikk (1) bekezdése első albekezdésének c) pontját módosítani kell oly módon, hogy a csoporton belüli összevont fedezettkötvény-struktúrákban el kell hagyni a hitelintézetekkel szembeni kitettséggel kapcsolatos 15%-os, illetve 10%-os korlátozás alkalmazásának követelményét. A szóban forgó, csoporton belüli összevont fedezettkötvény-struktúrákat az (EU) 2019/... irányelv(13) 8. cikke szabályozza.

(8)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a fedezett kötvények tekintetében a fedezett kötvényeket fedező ingatlanokra vonatkozó, az említett rendelet 229. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értékelési elveket kell alkalmazni annak érdekében, hogy a szóban forgó kötvények megfeleljenek a kedvezményes kezelés követelményeinek. A fedezett kötvények biztosítékaként szolgáló eszközök elfogadhatóságának követelményei azokhoz az általános minőségi jellemzőkhöz kapcsolódnak, amelyek a fedezeti halmaz szilárdságát biztosítják, és ezért ezeknek az (EU) 20../... irányelv(14) hatálya alá kell tartozniuk. Az értékelési módszerre vonatkozó rendelkezéseknek ennek megfelelően szintén az említett irányelv hatálya alá kell tartozniuk. Az 575/2013/EU rendelet 124. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti szabályozástechnikai standardok tehát nem alkalmazandók a szóban forgó rendelet 129. cikkében előírt, fedezett kötvényekre vonatkozó elfogadhatósági kritériumok tekintetében. A szóban forgó rendelet 129. cikkének (3) bekezdését tehát ennek megfelelően módosítani szükséges.

(9)  A fedezett kötvények hitelminőségének biztosításához a hitelfedezeti arány korlátozása is szükséges. Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (1) bekezdése korlátokat állapít meg a jelzálogjog és a hajókra bejegyzett tengeri zálogjog hitelfedezeti arányára vonatkozóan, de nem határozza meg a korlátok alkalmazásának módját, ami bizonytalansághoz vezethet. A hitelfedezeti arány korlátait puha fedezeti korlátként kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy bár a mögöttes kölcsön mérete nem korlátozott, ez a kölcsön csak az eszközökre előírt hitelfedezetiarány-korlátokon belül működhet biztosítékként. A hitelfedezeti arány korlátai meghatározzák a kölcsön azon százalékos részét, amely hozzájárul a kötelezettségek előírt fedezetéhez. Helyénvaló tehát pontosítani, hogy a hitelfedezeti arány korlátai a kölcsön azon részét határozzák meg, amely hozzájárul a fedezett kötvény fedezetéhez.

(10)  A nagyobb egyértelműség biztosítása érdekében pontosítani kell azt is, hogy a hitelfedezeti arány korlátai a kölcsön teljes futamidejére alkalmazandók. A tényleges hitelfedezeti aránynak nem szabad változnia, hanem lakáshitelek esetében az ingatlan értéke 80%-ában, kereskedelmi hitelek és hajók esetében pedig az eszköz értéke 60%-ában vagy 70%-ában meghatározott korlátnál kell maradnia. A kereskedelmi ingatlanok fogalmát az ilyen típusú ingatlanok általános meghatározásával összhangban kell értelmezni, azaz „nem lakáscélú” ingatlanként, abban az esetben is, ha azok nonprofit szervezetek tulajdonában vannak.

(11)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkében előírt kedvezményes tőkekövetelményben részesülő fedezett kötvények minőségének további javítása érdekében a kedvezményes kezelés feltételéül kell szabni egy minimális szintű túlfedezet meglétét, ami azt jelenti, hogy a biztosíték szintjének meg kell haladnia az (EU) 2019/... irányelv(15) 15. cikkében foglalt fedezeti követelményeket. E követelmény előírása mérsékelné a kibocsátó fizetésképtelensége vagy szanálása esetén felmerülő legjelentősebb kockázatokat. Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy magasabb túlfedezettségi minimumszintet alkalmaznak a területükön található hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvényekre, ez nem akadályozhatja a hitelintézeteket abban, hogy az e rendeletnek megfelelő, alacsonyabb túlfedezettségi minimumszinttel rendelkező egyéb fedezett kötvényekbe fektessenek be és éljenek a rendeletben meghatározott lehetőségekkel.

(12)  Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (7) bekezdésében előírt követelmények egyike, hogy a fedezett kötvényekbe befektető hitelintézet legalább félévente bizonyos információkat kapjon a fedezett kötvényekről. Az átláthatósági követelmények a fedezett kötvények elengedhetetlen részei, amelyek biztosítják a tájékoztatás egységes szintjét, és lehetővé teszik, hogy a befektetők elvégezzék a szükséges kockázatértékelést, ami növeli az összehasonlíthatóságot, az átláthatóságot és a piac stabilitását. Helyénvaló tehát biztosítani, hogy az átláthatósági követelmények minden fedezett kötvényre alkalmazandók legyenek, ami az említett követelményeknek az (EU) 2019/... irányelvben(16) a fedezett kötvények közös strukturális jellemzőjeként való előírásával érhető el. Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (7) bekezdését ennek megfelelően törölni kell.

(13)  A fedezett kötvények hosszú távú finanszírozási eszközök, amelyeket ennek megfelelően többéves tervezett futamidővel bocsátanak ki. Ezért a 2007. december 31. vagy [OP: Please insert the date of application of this Regulation] előtt kibocsátott fedezett kötvények futamideje során biztosítani kell a folyamatosságot. E célkitűzés elérése érdekében a 2007. december 31. előtt kibocsátott fedezett kötvényeknek továbbra is mentesülniük kell az 575/2013/EU rendeletben az elfogadható eszközök, a túlfedezet és a helyettesítő eszközök tekintetében előírt követelmények alól. Emellett az 575/2013/EU rendeletnek ▌megfelelő, ... [OP: Please insert the date of application of this Regulation] előtt kibocsátott egyéb fedezett kötvényeket mentesíteni kell a túlfedezetre és a helyettesítő eszközökre vonatkozó követelmények alól, és futamidejük alatt továbbra is biztosítani kell az említett rendeletben megállapított kedvezményes kezelésre való jogosultságukat.

(14)  Ezt a rendeletet az (EU) 2019/... irányelvvel(17) összefüggésben kell alkalmazni. A fedezett kötvények kibocsátására vonatkozó strukturális jellemzőket megállapító új keretszabályozás, illetve a kedvezményes kezelésre vonatkozó módosított követelmények következetes alkalmazásának biztosítása érdekében e rendelet alkalmazásának kezdőnapját el kell halasztani oly módon, hogy az egybeessen azzal a nappal, amelytől a tagállamoknak a szóban forgó irányelvet átültető rendelkezéseket alkalmazniuk kell.

(15)  Az 575/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 575/2013/EU rendelet módosítása

Az 575/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 129. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:(18)

i.  az első albekezdés a következőképpen módosul:

–  a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:"

Az (EU) 2019/xxxx európai parlamenti és tanácsi irányelv(19)* 2. cikkében említett fedezett kötvények abban az esetben jogosultak a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kedvezményes kezelésre, ha megfelelnek az e cikk (3), (3a) és (3b) bekezdésében foglalt feltételeknek és ha a következő elfogadható eszközök valamelyike fedezi őket:

______________________________

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/... irányelve a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EU irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról (HL C […]., […]., […]. o.).]”;

"

–  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„c) hitelintézetekkel szembeni, az ▌1. vagy 2. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettségek, valamint hitelintézetekkel szembeni, a 3. hitelminőségi besoroláshoz tartozó olyan kitettségek, amelyek legfeljebb 100 nap futamidejű rövid lejáratú betétek, amennyiben azokat az (EU) 2019/... irányelv(20) 16. cikkében a fedezeti halmaz likviditási pufferére vonatkozóan előírt követelmény teljesítése érdekében alkalmazzák, valamint az említett irányelv 11. cikke szerinti származtatott ügyletek, amennyiben az illetékes hatóságok engedélyezik a származtatott ügyletek formájában fennálló kitettségeket, az e fejezetben meghatározottak szerint.”;

"

–  a d) pont ii. alpontját el kell hagyni;

–  az f) pont ii. alpontját el kell hagyni;

ii.  a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„Az (1a) bekezdés alkalmazásában az olyan kitettségeket, amelyeket a zálogjoggal terhelt ingatlannal ▌vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal fedezett hitelek adósai által teljesített, vagy a hitelekhez kapcsolódó felszámolási bevételekből történő kifizetések továbbítása és kezelése eredményez, nem kell figyelembe venni az említett bekezdésben előírt határértékek kiszámításakor.”;

"

iii.  a harmadik albekezdést törölni kell;

b)  a szöveg a következő ▌bekezdésekkel egészül ki:"

„(1a) Az (1) bekezdés első albekezdése c) pontjának alkalmazásában az alábbiak alkalmazandók:

   a) az 1. hitelminőségi besoroláshoz tartozó, hitelintézetekkel szembeni kitettségek esetében a kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértékének 15%-át;
   b) a 2. hitelminőségi besoroláshoz tartozó, hitelintézetekkel szembeni kitettségek esetében a kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének 10%-át;
   c) a 3. hitelminőségi besoroláshoz tartozó, hitelintézetekkel szembeni rövid lejáratú, legfeljebb 100 nap futamidejű betétek és származtatott ügyletek formájában fennálló kitettségek esetében a kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének 8%-át;

Az (EU) 2019/... irányelv(21) 18. cikkének (2) bekezdése értelmében kijelölt illetékes hatóságok az EBH-val folytatott konzultációt követően csak akkor engedélyezhetik a hitelintézetekkel szemben származtatott ügyletek formájában fennálló, a 3. hitelminőségi besoroláshoz tartozó kitettségeket, ha az ebben a bekezdésben említett, 1. és 2. hitelminőségi besorolásra vonatkozó követelmények alkalmazása bizonyíthatóan jelentős koncentrációs problémákhoz vezethet az érintett tagállamokban;

   d) az 1., 2. vagy 3. hitelminőségi besoroláshoz tartozó hitelintézetekkel szembeni teljes kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének 15%-át. A 2. vagy 3. hitelminőségi besoroláshoz tartozó hitelintézetekkel szembeni teljes kitettség nem haladhatja meg a kibocsátó hitelintézet forgalomban lévő fedezettkötvény-állománya névértéke teljes kitettségének 10%-át.

(1b)   Az (1a) bekezdés nem alkalmazandó a fedezett kötvényeknek az (EU) 2019/... irányelv+ 8. cikke szerint elfogadható biztosítékként való alkalmazására.

(1c)  Az (1) bekezdés első albekezdése d) pontja i. alpontjának alkalmazásában a 80%-os korlát kölcsönönként alkalmazandó és a kölcsön azon részét határozza meg, amely hozzájárul a fedezett kötvényhez kapcsolódó kötelezettségek fedezéséhez, és a kölcsön teljes futamideje alatt alkalmazandó.

(1d)  Az (1) bekezdés első albekezdése f) pontja i. alpontjának és g) pontjának alkalmazásában a 60%-os vagy 70%-os korlát kölcsönönként alkalmazandó és a kölcsön azon részét határozza meg, amely hozzájárul a fedezett kötvényhez kapcsolódó kötelezettségek fedezéséhez, és a kölcsön teljes futamideje alatt alkalmazandó.”;

"

c)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) Az e rendeletnek megfelelő fedezett kötvényeket fedező ingatlanok és hajók esetében teljesülniük kell a 208. cikkben meghatározott követelményeknek. Az ingatlanérték monitoringjára vonatkozóan a 208. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelményeket valamennyi ingatlan és hajó tekintetében rendszeresen, évente legalább egyszer teljesíteni kell.”;

"

d)  a szöveg a következő ▌bekezdésekkel egészül ki:"

„(3a) Az (1) bekezdésben felsorolt elfogadható eszközökkel történő fedezés mellett a fedezett kötvényekre legalább 5%-os, az (EU) 2019/... irányelv(22) 3. cikkének (12) bekezdésében meghatározott túlfedezet alkalmazandó.

Az első albekezdés alkalmazásában a fedezeti ▌eszközök összesített névértéke legalább akkora, mint a forgalomban lévő fedezettkötvény-állomány összesített névértéke („névértékelv”), és az (1) bekezdésben meghatározott elfogadható eszközökből áll.

A túlfedezet minimális szintjéhez hozzájáruló eszközökre nem alkalmazandók az (1a) bekezdésben ▌előírt, kitettségnagyságra vonatkozó korlátok, és ezek az eszközök az említett korlátokba nem számítanak bele.

A tagállamok a fedezett kötvényekre alacsonyabb minimális túlfedezeti szintet is alkalmazhatnak, vagy felhatalmazhatják illetékes hatóságaikat, hogy szabályozzák ezt a szintet, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

   a) a túlfedezet számítása vagy olyan formális megközelítésen alapul, amely figyelembe veszi az eszközök mögöttes kockázatát▌, vagy olyan formális megközelítésen, amelyben az eszközértékelésre a 4. cikk (1) bekezdésének 74. pontjában meghatározott jelzálog-hitelbiztosítéki érték vonatkozik;
   b) a túlfedezet minimális szintje a névértékelv alapján nem lehet alacsonyabb 2%-nál.

A túlfedezet minimális szintjéhez hozzájáruló eszközökre nem alkalmazandók az (1a) bekezdésbenelőírt, kitettségnagyságra vonatkozó korlátok, és ezek az eszközök az említett korlátokba nem számítanak bele.

(3b)  Az (1) bekezdésben említett elfogadható eszközök belefoglalhatók a fedezeti halmazba az (EU) 2019/... irányelv(23) 3. cikkének 10. pontjában meghatározott elsődleges eszközökre vonatkozó, az említett irányelv 3. cikkének 11. pontjában meghatározott helyettesítő eszközként, az e cikk (1) és (1a) bekezdésében előírt, hitelminőségre és kitettségnagyságra vonatkozó korlátok betartásával.”;

"

e)  a (6) és (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(6) A 2007. december 31. előtt kibocsátott fedezett kötvények nem tartoznak az (1), az (1a), a (3), a (3a) és a (3b) bekezdés követelményei alá. Lejáratukig jogosultak a (4) és (5) bekezdés szerinti kedvezményes kezelésre.

(7)  A ... [OP please insert the date of application of this amending Regulation] előtt kibocsátott azon fedezett kötvények, amelyek megfelelnek az e rendelet kibocsátásuk időpontjában alkalmazandó változatában meghatározott követelményeknek, nem tartoznak a (3a) és a (3b) bekezdésben előírt követelmények alá. Lejáratukig jogosultak a (4) és (5) bekezdés szerinti kedvezményes kezelésre.”

"

2.  A 416. cikk (2) bekezdése a) pontja ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:"

„ii. az (EU) 2019/... irányelv(24) 2. cikkében meghatározottak szerinti, az e pont i. alpontjában említettektől eltérő kötvények;”;

"

3.  A 425. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Az intézmények jelentést készítenek likviditásbeáramlásaikról. A likviditásbeáramlások figyelembevétele a likviditáskiáramlások 75%-ára korlátozódik. Az intézmények mentesíthetik ezen korlát alól a más intézményeknél elhelyezett és a 113. cikk (6) vagy (7) bekezdésében meghatározott kezelés alá tartozó betétekből származó likviditásbeáramlásokat. Az intézmények mentesíthetik ezen korlát alól a hitelfelvevőktől és kötvénybefektetőktől esedékes, a 129. cikk (4), (5) vagy (6) bekezdésében előírt kezelésre jogosult kötvényekkel, illetve az (EU) 2019/...+ irányelv 2. cikkében említett fedezett kötvényekkel finanszírozott jelzáloghitelhez kapcsolódó összegekből származó likviditásbeáramlásokat

. Az intézmények mentesíthetik az intézmény által közvetített kedvezményes kölcsönökből származó beáramlásokat. Az egyedi alapú felügyeletért felelős illetékes hatóság előzetes jóváhagyásának függvényében az intézmény teljesen vagy részlegesen mentesítheti azokat a beáramlásokat, amelyek esetében a pénzáramlás forrásának számító fél az intézmény anyaintézménye, vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyaintézmény egy másik leányvállalata, vagy a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti kapcsolat fűzi az intézményhez.”.

"

4.  A 427. cikk (1) bekezdése b) pontjának x. alpontja helyébe a következő szöveg lép:"

„x. a 129. cikk (4) vagy (5) bekezdése szerinti kezelésre jogosult vagy az (EU) 2019/... irányelv(25) 2. cikkében említett értékpapírokból eredő kötelezettségek;”;

"

5.  A 428. cikk (1) bekezdése h) pontjának iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:"

„iii. a 129. cikk (4) vagy (5) bekezdése szerinti kezelésre jogosult vagy az (EU) 2019/...+ irányelv 2. cikkében említett kötvények útján fedezett (közvetett finanszírozás);”;

"

6.  A 496. cikket el kell hagyni.

7.  A III. melléklet 6. pontjának c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:"

„c) az (EU) 2019/... irányelv(26) 2. cikkében meghatározottak szerinti, az e pont b. alpontjában említettektől eltérő kötvények.”.

"

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet ... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of Directive (EU) 2019/...+] -tól/-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt: …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)* EZ A SZÖVEG MÉG NEM ESETT ÁT JOGI-NYELVI VÉGLEGESÍTÉSEN.
(2)HL C 382., 2018.10.23., 2. o.
(3)HL C 367., 2018.10.10., 56. o.
(4) Az Európai Parlament 2019. április 18-i álláspontja.
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).
(6)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) 20xx/xx on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU and complete footnote 5.
(7) (EU) 2019/... irányelv a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EU irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról (HL L ..., .... o.).
(8)Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds (Az Európai Bankhatóság véleménye a fedezett kötvények kedvezményes tőkekövetelményeiről), EBA/Op/2014/04.
(9)Az EBA/Op/2014/04 véleményben foglalt EU COM 1-A–1-D ajánlás.
(10)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(11)Az EBA/Op/2014/04 véleményben foglalt EU COM 2 ajánlás.
(12)Ugyanott.
(13)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(14)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(15)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(16)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(17)+ OP: Please insert the number of Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(18)
(19)+ OJ: Please insert reference to Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU]
(20)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(21)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(22)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(23)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU.
(24)+ OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU.
(25)+OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU.
(26)+OP: Please insert the number of the Directive (EU) on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU.

Utolsó frissítés: 2019. április 24.Jogi nyilatkozat