Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0042(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0384/2018

Pateikti tekstai :

A8-0384/2018

Debatai :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0431

Priimti tekstai
PDF 214kWORD 56k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Padengtų obligacijų pozicijos ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0093),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0112/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 22 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0384/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 382, 2018 10 23, p. 2.
(2) OL C 367, 2018 10 10, p. 56.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013(5) 129 straipsniu tam tikromis sąlygomis leidžiama padengtosioms obligacijoms taikyti lengvatinį vertinimą. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/...(6)(7) nustatomi pagrindiniai padengtųjų obligacijų elementai ir numatoma bendra padengtųjų obligacijų apibrėžtis;

(2)  2013 m. gruodžio 20 d. Komisija pareikalavo, kad Europos bankininkystės institucija (EBI) pateiktų nuomonę dėl rizikos koeficientų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsniu, tinkamumo. EBI nuomone(8), lengvatinių rizikos koeficientų vertinimas, nustatytas to reglamento 129 straipsnyje, iš principo yra tinkamas prudencinis vertinimas. Vis dėlto EBI rekomendavo, kad būtų papildomai svarstoma galimybė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnyje nustatytus tinkamumo reikalavimus papildyti, kad jie apimtų bent jau tokias sritis kaip likvidumo rizikos mažinimas, užtikrinimo priemonių perviršis bei kompetentingų institucijų vaidmuo, ir dar patikslinti esamus reikalavimus dėl informacijos atskleidimo investuotojams(9);

(3)  atsižvelgiant į EBI nuomonę tikslinga iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 pridedant papildomų reikalavimų padengtosioms obligacijoms ir taip pagerinant padengtųjų obligacijų, kurioms gali būti taikomas lengvatinis kapitalo vertinimas, numatytas to reglamento 129 straipsnyje, kokybę;

(4)  pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą kompetentingos institucijos gali iš dalies netaikyti 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkte nustatyto reikalavimo dėl pozicijų priskyrimo 1 kredito kokybės žingsniui ir leisti 2 kredito kokybės žingsniui priskirti poziciją iki 10 % obligacijas išleidžiančios įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų bendros nominaliosios sumos pozicijos. Vis dėlto to reikalavimo galima iš dalies netaikyti tik iš anksto pasikonsultavus su EBI ir tik tuo atveju, jei dėl 1 kredito kokybės žingsnio reikalavimo taikymo dokumentuose galima užfiksuoti reikšmingų galimų koncentracijos problemų atitinkamose valstybėse narėse. Kadangi daugelyje valstybių narių, tiek priklausančių, tiek nepriklausančių euro zonai, tapo vis sunkiau laikytis reikalavimų, kad išorinė kredito rizikos vertinimo institucija galėtų pozicijoms priskirti 1 kredito kokybės žingsnį, to reikalavimo netaikymas buvo laikomas būtinu tose valstybėse narėse, kuriose yra didžiausios padengtųjų obligacijų rinkos. Siekiant supaprastinti kredito įstaigų pozicijų naudojimą kaip užtikrinimo priemonę padengtosioms obligacijoms ir išspręsti tą problemą, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ▌. Vietoje galimybės kompetentingoms institucijoms netaikyti reikalavimų tikslinga nustatyti taisyklę, pagal kurią leidžiama 2 kredito kokybės žingsniui priskirti kredito įstaigų pozicijas iki 10 % obligacijas išleidžiančios įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų bendros nominaliosios sumos pozicijos, nereikalaujant pasikonsultuoti su EBI. Būtina leisti tam tikrose valstybėse narėse 3 kredito kokybės žingsniui priskirti trumpalaikius indėlius ir išvestines finansines priemones tais atvejais, kai būtų per sunku laikytis 1 ar 2 kokybės žingsniui taikomo reikalavimo. Pagal Direktyvos (ES) 2019/...(10) 18 straipsnio 2 dalį paskirtos kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su EBI, turėtų galėti leisti 3 kredito kokybės žingsniui priskirti išvestinių finansinių priemonių sutartis, kad būtų išspręstos galimos koncentracijos problemos;

(5)  pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktį ir f punkto ii papunktį paskolos, užtikrintos aukščiausiojo reitingo investiciniais vienetais, kuriuos leidžia Prancūzijos Fonds Communs de Titrisation arba atitinkami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, yra reikalavimus atitinkantis turtas, kurį galima naudoti kaip užtikrinimo priemonę padengtosioms obligacijoms neviršijant 10 % neišpirktos padengtųjų obligacijų emisijos nominaliosios sumos (toliau – 10 % riba). Tačiau pagal to reglamento 496 straipsnį kompetentingoms institucijoms leidžiama 10 % ribos netaikyti. Be to, to paties reglamento 503 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Komisija išsiaiškintų, ar leidžianti nukrypti nuostata, kuria kompetentingoms institucijoms leidžiama netaikyti 10 % ribos, tinkama. 2013 m. gruodžio 22 d. Komisija paprašė EBI dėl to pateikti nuomonę. Savo 2014 m. liepos 1 d. nuomonėje EBI nurodė, kad aukščiausiojo reitingo investicinių vienetų, kuriuos leidžia Prancūzijos Fonds Communs de Titrisation arba atitinkami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, naudojimas kaip užtikrinimo priemonės keltų prudencinių problemų dėl padengtųjų obligacijų programos, užtikrinamos pakeitimo vertybiniais popieriais vienetais, dvisluoksnės struktūros ir dėl to lemtų nepakankamą užtikrinamojo turto grupės kredito kokybės skaidrumą. Todėl EBI rekomendavo, kad aukščiausiojo reitingo pakeitimo vertybiniais popieriais vienetams taikoma nuo 10 % ribos nukrypti leidžianti nuostata, šiuo metu nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 496 straipsnyje, po 2017 m. gruodžio 31 d. būtų panaikinta(11);

(6)  yra tik kelios nacionalinės padengtųjų obligacijų sistemos, pagal kurias leidžiama įtraukti gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintus vertybinius popierius. Tokios struktūros naudojamos vis rečiau ir laikoma, kad jos prisideda prie nereikalingo padengtųjų obligacijų programų sudėtingumo. Todėl tikslinga tokių struktūrų, kaip reikalavimus atitinkančio turto, naudojimą iš viso panaikinti. Tuo tikslu reikėtų išbraukti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktį ir f punkto ii papunktį bei to reglamento 496 straipsnį;

(7)  kaip reikalavimus atitinkanti užtikrinimo priemonė pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktį ir f punkto ii papunktį taip pat yra naudojamos tą reglamentą atitinkančios grupės vidaus sukauptų padengtųjų obligacijų struktūros. Grupės vidaus sukauptų padengtųjų obligacijų struktūros papildomos rizikos, vertinant iš prudencinės perspektyvos, nekelia, nes jos nekelia tokių pačių sudėtingumo problemų, kaip paskolų, užtikrintų aukščiausiojo reitingo investiciniais vienetais, kuriuos leidžia Prancūzijos Fonds Communs de Titrisation arba atitinkami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, naudojimas. Pasak EBI, padengtųjų obligacijų užtikrinimas sukauptų padengtųjų obligacijų struktūromis turėtų būti leidžiamas nenustatant ribų, susijusių su obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos neapmokėtų padengtųjų obligacijų suma(12). Todėl reikėtų iš dalies pakeisti 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą, kad būtų panaikintas reikalavimas taikyti 15 % arba 10 % ribą kredito įstaigų pozicijoms grupės vidaus sukauptų padengtųjų obligacijų struktūrose. Tos grupės vidaus sukauptų padengtųjų obligacijų struktūros reglamentuojamos Direktyvos (ES) 20../…(13) 8 straipsniu.

(8)  Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad nekilnojamojo turto, kuriuo užtikrinamos padengtosios obligacijos, vertinimo principai, nustatyti to reglamento 229 straipsnio 1 dalyje, būtų taikomi padengtosioms obligacijoms, kad tos obligacijos atitiktų lengvatinio vertinimo reikalavimus. Turto, naudojamo kaip padengtųjų obligacijų užtikrinimo priemonė, tinkamumo reikalavimai yra susiję su bendromis kokybės ypatybėmis, kuriomis užtikrinamas užtikrinamojo turto grupės patikimumas, ir dėl to jiems turėtų būti taikoma Direktyva (ES) 20../…(14). Ta direktyva taip pat turėtų būti atitinkamai taikoma nuostatoms dėl vertinimo metodikos. Todėl techniniai reguliavimo standartai, numatyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 4 dalies a punkte, neturėtų būti taikomi padengtųjų obligacijų tinkamumo kriterijams, nustatytiems to reglamento 129 straipsnyje. Dėl to reikia atitinkamai iš dalies pakeisti to reglamento 129 straipsnio 3 dalį;

(9)  būtina padengtųjų obligacijų kredito kokybės užtikrinimo dalis – paskolos ir turto vertės santykio (angl. Loan-To-Value, LTV) ribos. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalyje nustatytos LTV ribos hipotekos paskoloms ir jūrų kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėms į laivus, bet nepatikslinama, kaip tos ribos turi būti taikomos, o dėl to gali atsirasti netikrumo. LTV ribos turėtų būti taikomos kaip negriežtos padengimo turtu ribos, t. y. pagrindinės paskolos dydžiui ribų nėra, bet tokia paskola kaip užtikrinimo priemonė gali būti naudojama tik laikantis tam turtui nustatytų LTV ribų. LTV ribos lemia, kokia paskolos procentine dalimi galima laikytis įsipareigojimų padengimo turtu reikalavimo. Todėl tikslinga patikslinti, kad LTV ribos apibrėžia paskolos dalį, kuria padengiama padengtoji obligacija;

(10)  siekiant didesnio aiškumo, taip pat reikėtų patikslinti, kad LTV ribos taikomos visą laikotarpį iki paskolos termino. Faktinis LTV neturėtų pasikeisti, bet būsto paskolų atveju turėtų neviršyti 80 % nekilnojamojo turto vertės, o komercinių paskolų ir laivų atveju – 60 % arba 70 % turto vertės. Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas turėtų būti suprantamas taip, kaip paprastai suprantamas šio tipo turtas, t. y. kaip negyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas, taip pat ir tuo atveju, kai jis priklauso ne pelno organizacijoms;

(11)  siekiant papildomai pagerinti padengtųjų obligacijų, kurioms taikomas lengvatinis kapitalo vertinimas, numatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnyje, kokybę, tam lengvatiniam vertinimui turėtų būti taikomas minimalus užtikrinimo priemonių perviršio lygis, t. y. užtikrinimo priemonės lygis, kuriuo viršijami padengimo turtu reikalavimai, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2019/...(15) 15 straipsnyje. Toks reikalavimas sušvelnintų svarbiausią riziką, kylančią emitento nemokumo arba pertvarkymo atveju. Kai valstybės narės nusprendžia taikyti didesnį minimalų užtikrinimo priemonių perviršio lygį padengtosioms obligacijoms, kurias yra išleidusios jų teritorijoje esančios kredito įstaigos, tai neturėtų užkirsti kelio kredito įstaigoms investuoti į kitas padengtąsias obligacijas, kurių minimalus užtikrinimo priemonių perviršis mažesnis, bet kurios atitinka šį reglamentą, ir taikyti jo nuostatų.

(12)  vienas iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų yra tas, kad į padengtąsias obligacijas investuojanti kredito įstaiga bent kas pusę metų gautų tam tikrą informaciją apie padengtąsias obligacijas. Skaidrumo reikalavimai – neatskiriama padengtųjų obligacijų dalis, kuria užtikrinamas vienodas informacijos atskleidimo lygis ir investuotojams sudaromos sąlygos atlikti reikiamą rizikos vertinimą, ir kurie padidina palyginamumą, skaidrumą ir rinkos stabilumą. Todėl tikslinga užtikrinti, kad skaidrumo reikalavimai būtų taikomi visoms padengtosioms obligacijoms, o tai galima pasiekti tuos reikalavimus kaip bendrą struktūrinę padengtųjų obligacijų ypatybę nustatant Direktyvoje (ES) 2019/...(16). Todėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 7 dalį reikėtų išbraukti;

(13)  padengtosios obligacijos yra ilgalaikio finansavimo priemonės, todėl išleidžiamos su nustatytu kelerių metų terminu. Todėl būtina užtikrinti, kad nebūtų sutrikdytos padengtosios obligacijos, išleistos iki 2007 m. gruodžio 31 d. arba iki ... [LB: prašom įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą]. Kad tas tikslas būtų pasiektas, padengtosioms obligacijoms, išleistoms iki 2007 m. gruodžio 31 d., turėtų būti ir toliau netaikomi Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyti reikalavimai dėl reikalavimus atitinkančio turto, užtikrinimo priemonių perviršio ir pakaitinio turto. Be to, kitoms padengtosioms obligacijoms, atitinkančioms Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ▌ ir išleistoms iki [LB: prašom įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą], turėtų būti netaikomi reikalavimai dėl užtikrinimo priemonių perviršio ir pakaitinio turto ir joms turėtų būti galima toliau iki jų termino taikyti tame reglamente nustatytą lengvatinį vertinimą;

(14)  šis reglamentas turėtų būti taikomas kartu su Direktyva (ES) 2019/...(17). Siekiant užtikrinti naujos sistemos, kuria nustatomos padengtųjų obligacijų emisijos struktūrinės ypatybės, ir iš dalies pakeistų lengvatinio vertinimo reikalavimų nuoseklų taikymą, šio reglamento taikymą reikėtų atidėti, kad jis sutaptų su data, nuo kurios valstybės narės turi taikyti tą direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančias nuostatas;

(15)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  129 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:(18)

i)  pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

–  įvadinis sakinys pakeičiamas taip:"

„Kad būtų galima taikyti 4 ir 5 dalyse nustatytą lengvatinį vertinimą, padengtosios obligacijos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/xxxx(19)* 2 straipsnyje, turi atitikti šio straipsnio 3, 3a ir 3b dalyse išdėstytus reikalavimus ir turi būti užtikrintos bet kuriuo tuos reikalavimus atitinkančiu turtu:

______________________________

* Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/… dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (OL C […], […], p. […])].“.

"

–  c punktas pakeičiamas taip:"

„c) kredito įstaigų pozicijos, kurios priskiriamos 1 kredito kokybės žingsniui, ▌2 kredito kokybės žingsniui arba 3 kredito kokybės žingsniui priskiriamos kredito įstaigų pozicijos, kurios yra trumpalaikės (neviršijančios 100 dienų termino) paskolos, kai tos paskolos naudojamos siekiant vykdyti ir atitikti užtikrinamojo turto grupės likvidumo atsargos reikalavimus, nustatytus Direktyvos (ES) 2019/...(20) 16 straipsnyje, jei pozicijas, kurias sudaro išvestinių finansinių priemonių sutartys, leidžia kompetentingos institucijos, kaip numatyta šiame skyriuje.“;

"

–  d punkto ii papunktis išbraukiamas;

–  f punkto ii papunktis išbraukiamas;

ii)  antra pastraipa pakeičiama taip:"

1a dalies tikslais pozicijos, kurios atsiranda dėl to, kad įsipareigojantieji asmenys perduoda ir valdo mokėjimus ar likvidavimo pajamas, susijusius su paskolomis, užtikrintomis įkeistais aukščiausiojo reitingo ▌skolos vertybiniais popieriais, apskaičiuojant toje dalyje nurodytas ribas neįskaitomos.“;

"

iii)  trečia pastraipa išbraukiama;

b)  įterpiamos šios dalys:"

„1a. Taikant 1 dalies pirmos pastraipos c punktą:

   a) kredito įstaigų pozicijų, kurios priskiriamos 1 kredito kokybės žingsniui, atveju pozicija neviršija 15 % obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios sumos;
   b) kredito įstaigų pozicijų, kurios priskiriamos 2 kredito kokybės žingsniui, atveju pozicija neviršija 10 % obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios sumos bendros pozicijos;
   c) kredito įstaigų pozicijų, kurios yra 100 dienų termino neviršijančios trumpalaikės paskolos, ir išvestinių finansinių priemonių sutartys su kredito įstaigomis, kurios priskiriamos 3 kredito kokybės žingsniui, atveju pozicija neviršija 8 % obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios sumos bendros pozicijos;

pasikonsultavusios su EBI, pagal Direktyvos (ES) 2019/...(21) 18 straipsnio 2 dalį paskirtos kompetentingos institucijos gali leisti pozicijas, kurias sudaro išvestinių finansinių priemonių sutartys su kredito įstaigomis, kurios priskiriamos 3 kredito kokybės žingsniui, tik jei dėl 1 ir 2 kredito kokybės žingsnio reikalavimo taikymo dokumentuose galima užfiksuoti reikšmingas galimas koncentracijos problemas atitinkamose valstybėse narėse;

   d) bendra kredito įstaigų pozicija, kuri priskiriama 1, 2 arba 3 kredito kokybės žingsniui, neviršija 15 % obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios sumos bendros pozicijos. Bendra kredito įstaigų pozicija, kuri priskiriama 2 arba 3 kredito kokybės žingsniui, neviršija 10 % obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų nominaliosios sumos bendros pozicijos.

1b.   1a dalis netaikoma padengtųjų obligacijų kaip reikalavimus atitinkančios užtikrinimo priemonės naudojimui, kuris leidžiamas pagal Direktyvos (ES) 2019/...+ 8 straipsnį.

1c.  Taikant 1 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktį, 80 % riba taikoma pagal kiekvieną paskolą ir lemia paskolos dalį, kuria padengiami su padengtąja obligacija susieti įsipareigojimai, ir yra taikoma visą laikotarpį iki paskolos termino.

1d.  Taikant 1 dalies pirmos pastraipos f punkto i papunktį ir g punktą, 60 % arba 70 % riba taikoma pagal kiekvieną paskolą ir lemia paskolos dalį, kuria padengiami su padengtąja obligacija susieti įsipareigojimai, ir yra taikoma visą laikotarpį iki paskolos termino.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Nekilnojamuoju turtu ir laivais užtikrintų padengtųjų obligacijų, atitinkančių šį reglamentą, atžvilgiu įvykdomi 208 straipsnyje nustatyti reikalavimai. 208 straipsnio 3 dalies a punkte nustatyti turto verčių stebėsenos reikalavimai vykdomi dažnai, bet ne rečiau kaip kartą per metus viso nekilnojamojo turto ir laivų atveju.

"

d)  įterpiamos šios dalys:"

„3a. Be to, kad užtikrinamos reikalavimus atitinkančiu turtu, išvardytu 1 dalyje, padengtosioms obligacijoms taikomas minimalus 5 % užtikrinimo priemonių perviršio lygis, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/...(22) 3 straipsnio 12 dalyje.

Taikant pirmą pastraipą, viso užtikrinamojo turto bendra nominalioji suma yra bent lygi dar neapmokėtų padengtųjų obligacijų bendrai nominaliajai sumai (toliau – nominaliosios sumos principas) ir ją sudaro 1 dalyje nustatytas reikalavimus atitinkantis turtas.

Turtui, naudojamam užtikrinant minimalų užtikrinimo priemonių perviršio lygį, netaikomos 1a dalyje nustatytos pozicijos dydžio ribos ir jis neįtraukiamas apskaičiuojant tas ribas.

Valstybės narės gali padengtosioms obligacijoms taikyti mažesnį minimalų užtikrinimo priemonių perviršio dydį arba suteikti leidimą kompetentingoms institucijoms jį reguliuoti, jei laikomasi šių sąlygų:

   a) užtikrinimo priemonių perviršio apskaičiavimas grindžiamas arba formaliu požiūriu, kuriuo atsižvelgiama į pagrindinę turto riziką, arba formaliu požiūriu, pagal kurį turto vertės nustatymui taikoma hipotekinė vertė, apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 74 punkte;
   b) minimalus užtikrinimo priemonių perviršio lygis negali būti mažesnis negu 2 %, remiantis nominaliosios sumos principu.

Turtui, naudojamam užtikrinant minimalų užtikrinimo priemonių perviršio lygį, netaikomos 1a dalyje nustatytos pozicijos dydžio ribos ir jis neįtraukiamas apskaičiuojant tas ribas.

3b.  1 dalyje nurodytas reikalavimus atitinkantis turtas gali būti įtrauktas į užtikrinamojo turto grupę kaip vyraujančio turto, apibrėžto Direktyvos (ES) 2019/...(23) 3 straipsnio 10 punkte, pakaitinis turtas, apibrėžtas tos direktyvos 3 straipsnio 11 punkte, laikantis kredito kokybės ir pozicijos dydžio ribų, nustatytų šio straipsnio 1 ir 1a dalyse.“;

"

e)  6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:"

„6. Iki 2007 m. gruodžio 31 d. išleistoms padengtosioms obligacijoms 1, 1a, 3, 3a ir 3b dalių reikalavimai netaikomi. Joms gali būti taikomas lengvatinis vertinimas pagal 4 ir 5 dalis iki jų termino.

7.  Iki ... [LB: prašom įrašyti šio iš dalies keičiamo reglamento taikymo pradžios datą] išleistoms padengtosioms obligacijoms, kurios atitinka šiame (jų emisijos dieną galiojančios versijos) reglamente nustatytus reikalavimus, 3a ir 3b dalyse nurodyti reikalavimai netaikomi. Joms gali būti taikomas lengvatinis vertinimas pagal 4 ir 5 dalis iki jų termino.“

"

2)  416 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:"

„ii) tai obligacijos, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2019/...(24) 2 straipsnyje, išskyrus šio punkto i papunktyje nurodytas obligacijas;“;

"

3)  425 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Įstaigos pateikia informaciją apie gaunamų pinigų srautą. Apribotas gaunamų pinigų srautas yra gaunamų pinigų srautas, ne didesnis kaip 75 % netenkamų pinigų srauto. Įstaigos gali netaikyti šio apribojimo gaunamų pinigų srautui dėl indėlių kitose įstaigose, kuriam gali būti taikoma 113 straipsnio 6 arba 7 dalyje nurodyta tvarka. Įstaigos gali netaikyti šio apribojimo gaunamų pinigų srautui dėl sumų, gautinų iš skolininkų ir investuotojų į obligacijas, kai tos sumos yra susijusios su hipotekos paskolomis, kurios finansuojamos obligacijomis, kurioms gali būti taikomas 129 straipsnio 4, 5 arba 6 dalyje nurodytas metodas, arba padengtosiomis obligacijomis, kaip nurodyta Direktyvos 2019/...+ 2 straipsnyje.

Įstaigos gali taikyti išimtį gaunamų pinigų srautui dėl skatinamųjų paskolų, kurias įstaiga yra perleidusi. Atsižvelgdama į išankstinį kompetentingos institucijos, atsakingos už individualią priežiūrą, patvirtinimą, įstaiga gali visiškai arba iš dalies taikyti išimtį gaunamų pinigų srautui, kai teikėjas yra įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įstaiga, kita tos pačios patronuojančiosios įstaigos patronuojamoji įstaiga arba susijęs su įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais.“;

"

4)  427 straipsnio 1 dalies b punkto x papunktis pakeičiamas taip:"

„x) įsipareigojimus, atsiradusius dėl išleistų vertybinių popierių, kuriems gali būti taikoma 129 straipsnio 4 arba 5 dalyje nustatyta tvarka arba kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2019/...(25) 2 straipsnyje;“;

"

5)  428 straipsnio 1 dalies h punkto iii papunktis pakeičiamas taip:"

„iii) papildomai finansuojamos (perleidimo metodas) obligacijomis, kurioms gali būti taikomas 129 straipsnio 4 arba 5 dalyje nustatytas metodas, arba obligacijomis, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2019/...+ 2 straipsnyje;“;

"

6)  496 straipsnis išbraukiamas;

7)  III priedo 6 punkto c papunktis pakeičiamas taip:"

„c) tai yra padengtosios obligacijos, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2019/... (26) 2 straipsnyje, išskyrus šio punkto b papunktyje nurodytas obligacijas.“

"

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [LB: prašom įrašyti datą, nurodytą Direktyvos (ES) 2019/...+ 32 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.]

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2)OL C 382, 2018 10 23, p. 2.
(3)OL C 367, 2018 10 10, p. 56.
(4) 2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
(5)2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(6)+ LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) 20xx/xx dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/ES ir 2014/59/ES, numerį ir papildyti 5 išnašą.
(7) Direktyva (ES) 2019/...dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/ES ir 2014/59/ES (OL L, ..., p ...).
(8)Europos bankininkystės institucijos nuomonė dėl lengvatinių kapitalo reikalavimų padengtosioms obligacijoms, EBA/Op/2014/04.
(9)Nuomonėje EBA/Op/2014/04 pateiktos rekomendacijos nuo „EU COM 1-A“ iki „1-D“.
(10)+ LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(11)Nuomonėje EBA/Op/2014/04 pateikta rekomendacija „EU COM 2“.
(12)Ten pat.
(13)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(14)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(15)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(16)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(17)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(18)
(19)+OL: prašom įrašyti nuorodą į Direktyvą (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES.
(20)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(21)+ LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(22)+ LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(23)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, numerį.
(24)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/ES ir 2014/59/ES, numerį.
(25)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/ES ir 2014/59/ES, numerį.
(26)+LB: prašom įrašyti Direktyvos (ES) dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/ES ir 2014/59/ES, numerį.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 24 d.Teisinis pranešimas