Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0042(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0384/2018

Texte depuse :

A8-0384/2018

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0431

Texte adoptate
PDF 204kWORD 61k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0093),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0112/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 22 august 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0384/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 382, 23.10.2018, p. 2.
(2) JO C 367, 10.10.2018, p. 56.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

▌,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(5) acordă, în anumite condiții, un tratament preferențial obligațiunilor garantate. Directiva (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului(6)(7) precizează elementele principale ale obligațiunilor garantate și prevede o definiție comună a obligațiunilor garantate.

(2)  La 20 decembrie 2013, Comisia a solicitat Autorității Bancare Europene (ABE) să prezinte un aviz privind adecvarea ponderilor de risc prevăzute la articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Potrivit avizului ABE(8), tratamentul preferențial privind ponderea de risc prevăzut la articolul 129 din regulamentul menționat este, în principiu, un tratament prudențial adecvat. Cu toate acestea, ABE a recomandat să se ia în considerare posibilitatea de a completa cerințele de eligibilitate prevăzute la articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru a acoperi cel puțin următoarele domenii: diminuarea riscului de lichiditate, supragarantarea, rolul autorităților competente și detalierea în mai mare măsură a cerințelor existente privind furnizarea de informații investitorilor(9).

(3)  Având în vedere avizul ABE, este oportun să se modifice Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prin adăugarea unor cerințe suplimentare privind obligațiunile garantate, consolidând astfel calitatea obligațiunilor garantate eligibile pentru tratamentul favorabil privind cerințele de capital prevăzut la articolul 129 din regulamentul menționat.

(4)  În conformitate cu articolul 129 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, autoritățile competente pot să deroge parțial de la aplicarea cerinței ca expunerile să se încadreze la nivelul 1 de calitate a creditului, prevăzută la articolul 129 alineatul (1) primul paragraf litera (c), și să permită nivelul 2 de calitate a creditului pentru un total al expunerilor reprezentând maximum 10 % din cuantumul nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției emitente. Cu toate acestea, această derogare parțială se aplică numai după consultarea ABE și numai cu condiția să poată fi dovedite probleme semnificative de concentrare în statele membre vizate provocate de aplicarea cerinței privind nivelul 1 de calitate a creditului. Întrucât cerința ca expunerile să se încadreze la nivelul 1 de calitate a creditului, astfel cum este pus la dispoziție de o instituție externă de evaluare a creditului, a devenit tot mai greu de respectat în majoritatea statelor membre, atât din interiorul, cât și în afara zonei euro, aplicarea respectivei derogări a fost considerată necesară de statele membre în care se află cele mai mari piețe de obligațiuni garantate. Pentru a simplifica utilizarea expunerilor la instituții de credit drept garanții reale pentru obligațiunile garantate și pentru a găsi o soluție pentru dificultatea menționată, este necesară modificarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013. În locul posibilității ca autoritățile competente să deroge de la cerințe, este oportun să se stabilească o normă care să permită expuneri la instituții de credit care se încadrează la nivelul 2 de calitate a creditului pentru un total al expunerilor reprezentând maximum 10 % din cuantumul nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției emitente fără a fi necesară consultarea ABE. Este necesar să se permită utilizarea nivelului 3 de calitate a creditului pentru depozitele pe termen scurt și pentru instrumentele derivate în anumite state membre, în cazurile în care respectarea cerinței privind nivelul 1 sau 2 de calitate a creditului ar fi prea dificilă. Autoritățile competente desemnate în temeiul articolul 18 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/...(10) ar trebui să aibă posibilitatea, după consultarea ABE, de a permite utilizarea nivelului 3 de calitate a creditului pentru contractele cu instrumente derivate în vederea abordării potențialelor probleme de concentrare.

(5)  În conformitate cu articolul 129 alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (ii) și litera (f) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, împrumuturile garantate cu unități cu rang superior emise de fonduri comune de securitizare franceze sau de organisme echivalente de securitizare care securitizează expuneri garantate cu bunuri imobile locative sau comerciale reprezintă active eligibile care pot fi utilizate drept garanții reale pentru obligațiuni garantate până la maximum 10 % din cuantumul nominal al emisiunii de obligațiuni garantate în circulație („pragul de 10 %”). Cu toate acestea, articolul 496 din regulamentul menționat permite autorităților competente să renunțe la pragul de 10 %. Totodată, articolul 503 alineatul (4) din același regulament prevede obligația Comisiei de a revizui oportunitatea derogării care le permite autorităților competente să renunțe la pragul de 10 %. La 22 decembrie 2013, Comisia a solicitat ABE să emită un aviz în această privință. În avizul său din 1 iulie 2014, ABE a afirmat că utilizarea unor unități cu rang superior emise de fonduri comune de securitizare franceze sau de organisme echivalente de securitizare care securitizează expuneri garantate cu bunuri imobile locative sau comerciale ar da naștere la preocupări de ordin prudențial, din cauza structurii cu două straturi a unui program de obligațiuni garantat cu unități de securitizare, ceea ce ar conduce la o transparență insuficientă în ceea ce privește calitatea creditului portofoliului de acoperire. În consecință, ABE a recomandat ca derogarea de la pragul de 10 % pentru unități de securitizare cu rang superior prevăzută în prezent la articolul 496 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 să fie eliminată după 31 decembrie 2017(11).

(6)  Numai un număr limitat de cadre naționale în materie de obligațiuni garantate permit includerea titlurilor garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative sau comerciale. Utilizarea acestor structuri este în scădere și se consideră că face să crească în mod inutil complexitatea programelor de obligațiuni garantate. Astfel, este oportun să se elimine complet utilizarea acestor structuri drept active eligibile. Prin urmare, articolul 129 alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (ii) și litera (f) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și articolul 496 din regulamentul menționat ar trebui eliminate.

(7)  Structurile intragrup de obligațiuni garantate puse în comun care sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 au fost, de asemenea, utilizate drept garanții reale eligibile în conformitate cu articolul 129 alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (ii) și litera (f) punctul (ii) din regulamentul respectiv. Structurile intragrup de obligațiuni garantate puse în comun nu prezintă riscuri suplimentare dintr-o perspectivă prudențială deoarece nu comportă aceleași probleme de complexitate ca utilizarea împrumuturilor garantate cu unități cu rang superior emise de fonduri comune de securitizare franceze sau de organisme echivalente de securitizare care securitizează expuneri garantate cu bunuri imobile locative sau comerciale. Potrivit ABE, garantarea obligațiunilor garantate prin structuri intragrup de obligațiuni garantate puse în comun ar trebui să fie permisă fără limite în ceea ce privește valoarea obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției de credit emitente(12). În consecință, articolul 129 alineatul (1) primul paragraf litera (c) ar trebui modificat pentru a elimina cerința de aplicare a limitei de 15 % sau 10 % în raport cu expunerile la instituții de credit din structuri intragrup de obligațiuni garantate puse în comun. Aceste structuri intragrup de obligațiuni garantate puse în comun sunt reglementate prin articolul 8 din Directiva (UE) 2019/…(13).

(8)  Articolul 129 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede obligația ca, pentru ca obligațiunile garantate să beneficieze de tratament preferențial, acestora să li se aplice principiile de evaluare a garanțiilor constituite pentru obligațiunile garantate sub forma bunurilor imobile, prevăzute la articolul 229 alineatul (1) din regulamentul menționat. Cerințele privind eligibilitatea activelor care servesc drept garanții reale pentru obligațiunile garantate au legătură cu caracteristicile generale de calitate care asigură soliditatea portofoliului de acoperire și ar trebui, așadar, să facă obiectul Directivei (UE) 20../....(14). În consecință, dispozițiile referitoare la metodologia de evaluare ar trebui să facă, de asemenea, obiectul directivei menționate. Prin urmare, standardele tehnice de reglementare prevăzute la articolul 124 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu ar trebui să se aplice în ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru obligațiunile garantate prevăzute la articolul 129 din regulamentul menționat. Prin urmare, este necesar să se modifice articolul 129 alineatul (3) din respectivul regulament în acest sens.

(9)  Limitele privind raportul valoare-împrumut (loan to value - „LTV”) sunt o componentă necesară pentru asigurarea calității creditului obligațiunilor garantate. Articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 stabilește limite LTV pentru ipoteci și drepturile de poprire a navelor, dar nu precizează cum trebuie aplicate aceste limite, ceea ce poate conduce la incertitudine. Limitele LTV ar trebui aplicate ca limite de acoperire flexibile, în sensul că nu există limitări privind dimensiunea unui împrumut-suport, dar un astfel de împrumut poate juca rolul de garanție reală numai în limitele definite de raportul LTV impus activelor. Limitele LTV determină porțiunea procentuală din împrumut care contribuie la cerința de acoperire a datoriilor. Prin urmare, este oportun să se precizeze că limitele LTV determină porțiunea din credit care contribuie la acoperirea obligațiunii garantate.

(10)  Pentru a asigura o mai mare claritate, ar trebui precizat, de asemenea, faptul că limitele LTV se aplică pe întreaga durată a împrumutului. Valoarea LTV efectivă nu ar trebui să se schimbe, ci să rămână la nivelul-limită din valoarea proprietății de 80 % în cazul împrumuturilor locative și de 60 % sau 70 % în cazul împrumuturilor comerciale și al navelor. Bunurile imobile comerciale ar trebui înțelese în conformitate cu definiția generală a acestui tip de proprietate imobiliară nelocativă chiar și atunci când se află în patrimoniul unei organizații non-profit.

(11)  Pentru a îmbunătăți și mai mult calitatea obligațiunilor garantate care beneficiază de tratamentul preferențial privind cerințele de capital prevăzut la articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, acest tratament preferențial ar trebui să facă obiectul unui nivel minim de supragarantare, cu alte cuvinte al unui nivel de garanții reale care să depășească cerințele de acoperire prevăzute la articolul 15 din Directiva (UE) 2019../...(15). O astfel de cerință ar diminua riscurile cele mai relevante rezultate în caz de rezoluție sau de insolvență a emitentului. În cazul în care statele membre decid să aplice un nivel minim mai ridicat de supragarantare pentru obligațiunile garantate emise de instituțiile de credit situate pe teritoriul lor, acest lucru nu ar trebui să însemne că instituțiile de credit nu pot investi în alte obligațiuni garantate cu un nivel minim mai scăzut de supragarantare, care respectă prezentul regulament, sau că nu pot să beneficieze de dispozițiile acestuia.

(12)  Una dintre cerințele prevăzute la articolul 129 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este ca instituția de credit care investește în obligațiuni garantate să primească anumite informații referitoare la acestea cel puțin semestrial. Cerințele în materie de transparență sunt o parte indispensabilă a obligațiunilor garantate, prin care se asigură un nivel uniform de furnizare a informațiilor și se permite investitorilor să efectueze evaluările necesare ale riscurilor, îmbunătățind astfel comparabilitatea, transparența și stabilitatea pieței. Prin urmare, este oportun să se asigure că cerințele în materie de transparență se aplică tuturor obligațiunilor garantate, deziderat care poate fi atins prin includerea acestor cerințe în Directiva (UE) 2019/...(16), drept caracteristici structurale comune ale obligațiunilor garantate În consecință, articolul 129 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui eliminat.

(13)  Obligațiunile garantate sunt instrumente de finanțare pe termen lung și, ca atare, au o scadență de câțiva ani. Prin urmare, este necesar să se asigure că obligațiunile garantate emise înainte de 31 decembrie 2007 sau înainte de [OP: a se introduce data aplicării prezentului regulament] nu sunt afectate. În vederea atingerii acestui obiectiv, obligațiunile garantate emise înainte de 31 decembrie 2007 ar trebui să fie exceptate de la cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește activele eligibile, supragarantarea și activele de substituire. În plus, alte obligațiuni garantate conforme cu ▌Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și emise înainte de [OP: a se introduce data de aplicare a prezentului regulament] ar trebui să fie exceptate de la cerințele privind supragarantarea și activele de substituire și ar trebui să fie în continuare eligibile până la scadență pentru tratamentul preferențial prevăzut în regulamentul menționat.

(14)  Prezentul regulament ar trebui aplicat în coroborare cu Directiva (UE) 2019/...(17). Pentru a asigura aplicarea consecventă a noului cadru de stabilire a caracteristicilor structurale ale emisiunilor de obligațiuni garantate și a cerințelor modificate privind tratamentul preferențial, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată astfel încât să coincidă cu data de la care statele membre trebuie să aplice dispozițiile de transpunere a directivei menționate.

(15)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 575/2013

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 129 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:(18)

(i)  primul paragraf se modifică după cum urmează:

–  teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

Pentru a fi eligibile pentru tratamentul preferențial prevăzut la alineatele (4) și (5), obligațiunile garantate menționate la articolul 2 din Directiva (UE) 2019/xxxx a Parlamentului European și a Consiliului,(19)* respectă cerințele prevăzute la alineatele (3), (3a) și (3b) de la prezentul articol și sunt garantate cu oricare dintre următoarele active eligibile:

______________________________

* Directiva (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE (JO C […], […], p. […])].”;

"

–  litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) expuneri față de instituții de credit care se încadrează la nivelul 1 de calitate a creditului, la nivelul 2 de calitate a creditului sau expunerile sub formă de depozite pe termen scurt cu o scadență de cel mult 100 de zile atunci când sunt utilizate pentru îndeplinirea cerinței privind amortizorul de lichiditate din portofoliul de acoperire de la articolul 16 și a contractelor derivate în conformitate cu articolul 11 din Directiva (UE) 2019/ ...(20) către instituții de credit care se califică pentru nivelul 3 de calitate a creditului, în cazul în care expunerile sub formă de contracte derivate sunt permise de autoritățile competente, după cum se prevede în prezentul capitol.”;

"

–  la litera (d), punctul (ii) se elimină;

–  la litera (f), punctul (ii) se elimină;

(ii)  al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„În sensul alineatului (1a), expunerile generate de transferul și gestionarea plăților efectuate de debitori sau de lichidarea împrumuturilor garantate cu bunuri gajate în raport cu ▌titluri de datorie nu se includ în calculul limitei menționate la alineatul respectiv.”;

"

(iii)  al treilea paragraf se elimină;

(b)  se introduc următoarele alineate ▌:"

„(1a) În sensul alineatului (1) primul paragraf litera (c), se aplică următoarele dispoziții:

   (a) expunerea față de instituții de credit care se încadrează la nivelul 1 de calitate a creditului nu depășește 15 % din cuantumul nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției de credit emitente;
   (b) expunerea față de instituții de credit care se încadrează la nivelul 2 de calitate a creditului nu depășește 10 % din cuantumul nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției de credit emitente;
   (c) expunerea sub formă de depozite pe termen scurt cu scadența sub 100 de zile și contracte cu instrumente derivate față de instituții de credit care se încadrează la nivelul 3 de calitate a creditului nu depășește 8 % din expunerea totală a cuantumului nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției de credit emitente;

Autoritățile competente desemnate în temeiul articolul 18 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/... (21) pot permite, după consultarea ABE, expunerile sub formă de contracte cu instrumente derivate față de instituțiile de credit care se încadrează la nivelul 3 de calitate a creditului, doar în cazul în care în statele membre se pot atesta probleme potențiale semnificative de concentrare din cauza aplicării cerințelor privind nivelul 1 și 2 de calitate a creditului menționate la respectivul alineat;

   (d) expunerea totală față de instituții de credit care se încadrează la nivelul 1, 2 sau 3 de calitate a creditului nu depășește 15 % din cuantumul nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției de credit emitente. Expunerea totală față de instituții de credit care se încadrează la nivelul 2 de calitate a creditului sau la nivelul 3 de calitate a creditului nu depășește 10% din cuantumul nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției de credit emitente.

(1b)   Alineatul (1a) nu se aplică utilizării obligațiunilor garantate ca garanții reale eligibile, astfel cum se permite prin dispozițiile de la articolul 8 din Directiva (UE) 2019/ ...+.

(1c)  În sensul dispozițiilor de la alineatul (1) primul paragraf litera (d) punctul (i), limita de 80 % se aplică în funcție de fiecare împrumut individual și determină porțiunea împrumutului care contribuie la acoperirea datoriilor aferente obligațiunii garantate și se aplică pe întreaga durată a împrumutului.

(1d)  În sensul dispozițiilor de la alineatul (1) primul paragraf litera (f) punctul (i) și litera (g), limita de 60 % sau de 70 % se aplică în funcție de fiecare împrumut individual și determină porțiunea împrumutului care contribuie la acoperirea datoriilor aferente obligațiunii garantate și se aplică pe întreaga durată a împrumutului.”;

"

(c)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Pentru bunurile imobile și navele care constituie garanții reale pentru obligațiuni garantate conforme cu prezentul regulament, trebuie să fie îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 208. Cerințele privind monitorizarea valorilor mobiliare prevăzute la articolul 208 alineatul (3) litera (a) sunt îndeplinite cu periodicitate frecventă și cel puțin o dată pe an în cazul bunurilor imobile și al navelor.”;

"

(d)  se introduc următoarele alineate ▌:"

„3a. Pe lângă faptul că sunt garantate prin activele eligibile indicate la alineatul (1), obligațiunile garantate fac obiectul unui nivel minim de supragarantare de 5 %, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (12) din Directiva (UE ) 2019/...(22).

În sensul primului paragraf, cuantumul nominal al tuturor activelor din portofoliul de acoperire este cel puțin egal cu cuantumul nominal total al obligațiunilor garantate rămase de rambursat („principiul nominal”) și constau în active eligibile, astfel cum sunt indicate la alineatul (1).

Activele care contribuie la un nivel minim de supragarantare nu fac obiectul limitelor în materie de volum al expunerii prevăzute la alineatul (1a) și nu sunt luate în considerare pentru calcularea acestor limite.

Statele membre pot să aplice obligațiunilor garantate un nivel minim mai scăzut de supragarantare sau pot abilita autoritățile competente să stabilească un astfel de nivel, cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

   (a) calcularea nivelului de supragarantare se bazează fie pe o abordare formală care ține cont de riscurile subiacente activelor, fie pe o abordare formală în care evaluarea activelor depinde de valoarea ipotecară definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 74;
   (b) nivelul minim de supragarantare calculat pe baza principiului nominal nu poate fi mai mic de 2 %.

Activele care contribuie la un nivel minim de supragarantare nu fac obiectul limitelor în materie de volum al expunerii prevăzute la alineatul (1a) și nu sunt luate în considerare pentru calcularea acestor limite.

(3b)  Activele eligibile menționate la alineatul (1) pot fi incluse în portofoliul de acoperire drept active de substituire, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (11) din Directiva (UE) 2019/...(23), pentru activele primare, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (10) din directiva menționată, sub rezerva respectării limitelor în materie de calitate a creditului și volum al expunerii prevăzute la alineatele (1) și (1a) de la prezentul articol.”;

"

(e)  alineatele (6) și (7) se înlocuiesc cu următorul text:"

„(6) Obligațiunile garantate emise înainte de 31 decembrie 2007 nu fac obiectul cerințelor prevăzute la alineatele (1), (1a), (3), (3a) și (3b). Acestea sunt eligibile pentru tratamentul preferențial prevăzut la alineatele (4) și (5) până la data scadenței lor.

„(7) Obligațiunile garantate emise înainte de [OP: a se introduce data aplicării prezentului regulament de modificare] care respectă dispozițiile prezentului regulament, în versiunea aplicabilă la data emiterii lor, nu fac obiectul cerințelor prevăzute la alineatele (3a) și (3b). Acestea sunt eligibile pentru tratamentul preferențial prevăzut la alineatele (4) și (5) până la data scadenței lor.”.

"

2.  La articolul 416 alineatul (2) litera (a), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:"

„(ii) sunt obligațiuni conform definiției de la articolul 2 din Directiva (UE) 2019/...(24), cu excepția celor menționate la punctul (i) de la prezenta literă;”.

"

3.  La articolul 425, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Instituțiile trebuie să raporteze intrările lor de lichidități. Intrările de lichidități plafonate sunt egale cu intrările de lichidități limitate la 75 % din ieșirile de lichidități. Instituțiile pot excepta de la această limită intrările de lichidități din depozite care sunt constituite la alte instituții și care se califică pentru tratamentele stabilite la articolul 113 alineatul (6) sau (7). Instituțiile pot excepta de la această limită intrările de lichidități provenite din sumele datorate de debitori și de investitorii în obligațiuni în legătură cu creditele ipotecare finanțate prin obligațiuni eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatul (4), (5) sau (6) sau prin obligațiunile garantate menționate la articolul 2 din Directiva (UE) 2019/...+

. Instituțiile pot excepta intrările provenite din credite promoționale de tip pass through acordate de instituție. Cu condiția aprobării prealabile a autorității competente responsabile de supravegherea pe bază individuală, instituția poate excepta total sau parțial intrările în situația în care furnizorul este o instituție-mamă sau o instituție-filială a instituției sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legat de instituție printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE.”.

"

4.  La articolul 427 alineatul (1) litera (b), punctul (x) se înlocuiește cu următorul text:"

„(x) datoriile rezultate din titluri emise care se califică pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatul (4) sau (5) sau care sunt menționate la articolul 2 din Directiva (UE) 2019/...(25);”;

"

5.  La articolul 428 alineatul (1) litera (h), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:"

„(iii) finanțate în mod echivalent printr-o finanțare de tip pass through prin obligațiuni care sunt eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatul (4) sau (5) sau prin obligațiuni de tipul celor menționate la articolul 2 din Directiva (UE) 2019/...+;”;

"

6.  Articolul 496 se elimină.

7.  La punctul 6 din Anexa III, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) sunt obligațiuni garantate conform definiției de la articolul 2 din Directiva (UE) 2019/...(26) cu excepția celor menționate la litera (b) de la prezentul punct.”.

"

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la [OP: a se introduce data prevăzută la articolul 32 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva (UE) 2019/...+].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)* TEXTUL NU A FĂCUT ÎNCĂ OBIECTUL FINALIZĂRII JURIDCO-LINGVISTICE.
(2)JO C 382, 23.10.2018, p. 2.
(3)JO C 367, 10.10.2018, p. 56.
(4) Poziția Parlamentului European din 18 aprilie 2019.
(5) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
(6)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) 20xx/xx privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/UE și a Directivei 2014/59/UE și a se completa nota de subsol 5.
(7) Directiva (UE) 2019/... privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/UE și a Directivei 2014/59/UE (JO L, ..., p. ...).
(8) Avizul Autorității Bancare Europene privind tratamentul preferențial privind cerințele de capital al obligațiunilor garantate, EBA/Op/2014/04.
(9) Recomandările EU COM 1-A până la 1-D, prezentate în Avizul EBA/Op/2014/04.
(10)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(11) Recomandarea EU COM 2, prevăzută în Avizul EBA/Op/2014/04.
(12) Ibidem
(13)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(14)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(15)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(16)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(17)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(18)
(19)+ JO: a se introduce trimiterea la Directiva (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE].
(20)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(21)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(22)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(23)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE.
(24)+ OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/UE și a Directivei 2014/59/UE.
(25)+OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/UE și a Directivei 2014/59/UE.
(26)+OP: a se introduce numărul Directivei (UE) privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/UE și a Directivei 2014/59/UE.

Ultima actualizare: 24 aprilie 2019Notă juridică