Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0042(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0384/2018

Predkladané texty :

A8-0384/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0431

Prijaté texty
PDF 214kWORD 59k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Expozície vo forme krytých dlhopisov ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0093),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0112/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. augusta 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0384/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 382, 23.10.2018, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 56.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

▌,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  Na základe článku 129 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(5) sa krytým dlhopisom za určitých podmienok udeľuje preferenčné zaobchádzanie. V Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...(6)(7) sa bližšie určujú základné prvky krytých dlhopisov a stanovuje sa spoločné vymedzenie krytých dlhopisov.

(2)  Komisia ▌20. decembra 2013 požiadala Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) o predloženie stanoviska k vhodnosti rizikových váh stanovených v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Podľa stanoviska orgánu EBA(8) predstavuje zaobchádzanie s preferenčnými rizikovými váhami stanovené v článku 129 nariadenia v zásade vhodné prudenciálne zaobchádzanie. Orgán EBA však odporúča, aby sa ešte zvážila možnosť doplniť požiadavky prípustnosti stanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, tak aby sa vzťahovali minimálne na oblasti zmierňovania rizika likvidity, nadmerné zabezpečenie kolaterálom, úlohu príslušného orgánu a ďalšie rozpracovanie existujúcich požiadaviek na poskytovanie informácií investorom(9).

(3)  So zreteľom na stanovisko orgánu EBA je vhodné zmeniť nariadenie (EÚ) č. 575/2013 pridaním dodatočných požiadaviek na kryté dlhopisy, čím sa posilní kvalita krytých dlhopisov oprávnených na priaznivé zaobchádzanie s kapitálom, ako sa stanovuje v článku 129 uvedeného nariadenia.

(4)  Podľa článku 129 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môžu príslušné orgány čiastočne upustiť od uplatňovania požiadavky, na základe ktorej sa expozície kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako sa stanovuje v článku 129 ods. 1 prvom pododseku písm. c), ako aj povoliť expozíciu, ktorá sa kvalifikuje do 2. stupňa kreditnej kvality, až do výšky maximálne 10 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej inštitúcie. Takéto čiastočné upustenie sa však uplatňuje len po predchádzajúcej porade s orgánom EBA a iba za predpokladu, že z dôvodu uplatňovania požiadavky na 1. stupeň kreditnej kvality možno v dotknutých členských štátoch zdokumentovať významné prípadné problémy s koncentráciou. Uplatnenie tejto výnimky považovali za potrebné tie členské štáty, v ktorých existujú najväčšie trhy s krytými dlhopismi, keďže dodržiavanie požiadaviek, na základe ktorých sa expozície kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako sú sprístupnené externými ratingovými agentúrami, sa stalo čoraz zložitejšie vo väčšine členských štátov v rámci eurozóny, ako aj mimo nej. Treba zmeniť ▌ nariadenie (EÚ) č. 575/2013, aby sa zjednodušilo používanie expozícií voči úverovým inštitúciám ako kolaterálu pre kryté dlhopisy a aby sa vyriešil tento problém. Namiesto možnosti príslušných orgánov upustiť od požiadaviek je vhodné stanoviť pravidlo, ktoré povoľuje expozície voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 2. stupňa kreditnej kvality, až do výšky maximálne 10 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej inštitúcie, a to bez potreby konzultovať orgán EBA. Pri krátkodobých vkladoch a pri derivátoch v konkrétnych členských štátoch treba v prípadoch, keď by dodržanie požiadavky na 1. a 2. stupeň kreditnej kvality bolo príliš zložité, umožniť použitie 3. stupňa kreditnej kvality. V záujme vyriešenia prípadných problémov s koncentráciou by príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 smernice (EÚ) 2019/...(10) po konzultácii s EBA mali mať možnosť povoliť pre derivátové zmluvy použitie 3. stupňa kreditnej kvality.

(5)  V súlade s článkom 129 ods. 1 prvým pododsekom písm. d) bodom ii) a článkom 129 ods. 1 prvým pododsekom písm. f) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú úvery zabezpečené nadriadenými podielovými listami, ktoré emitujú francúzske fondy Fonds Communs de Titrisation alebo rovnocenné subjekty, ktoré sa zaoberajú sekuritizáciou expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie, oprávnenými aktívami, ktoré možno použiť ako kolaterál pre kryté dlhopisy až do výšky maximálne 10 % nominálnej hodnoty nesplatenej emisie krytých dlhopisov („limit 10 %“). ̌V článku 496 uvedeného nariadenia sa však príslušným orgánom povoľuje udeľovať výnimku z uplatňovania limitu 10 %. V článku 503 ods. 4 toho istého nariadenia sa navyše od Komisie vyžaduje preskúmať vhodnosť výnimky povoľujúcej príslušným orgánom udeliť výnimku z uplatňovania limitu 10 %. Komisia 22. decembra 2013 požiadala v tejto súvislosti orgán EBA o poskytnutie stanoviska. Orgán EBA vo svojom stanovisku z 1. júla 2014 uviedol, že používanie nadriadených podielových listov, ktoré emitujú francúzske fondy Fonds Communs de Titrisation alebo rovnocenné subjekty, ktoré sa zaoberajú sekuritizáciou expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie, ako kolaterálu by malo za následok vznik prudenciálnych obáv spôsobených dvojvrstvovou štruktúrou programu krytých dlhopisov zabezpečenému sekuritizačnými podielovými listami, čo by viedlo k nedostatočnej transparentnosti, pokiaľ ide o kreditnú kvalitu krycej skupiny. V dôsledku toho orgán EBA odporučil, aby sa výnimka z uplatňovania limitu 10 % pre nadradené sekuritizačné podielové listy, v súčasnosti stanovená v článku 496 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, po 31. decembri 201(11) odstránila.

(6)  Len obmedzený počet vnútroštátnych rámcov krytých dlhopisov umožňuje zahrnutie cenných papierov zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti určené na bývanie alebo cenných papierov zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti určené na podnikanie. Používanie takýchto štruktúr je na ústupe a považuje sa za zbytočné zvyšovanie zložitosti k programom krytých dlhopisov. Z tohto dôvodu je vhodné úplne odstrániť používanie takýchto štruktúr ako oprávnených aktív. Preto by sa mal vypustiť článok 129 ods. 1 prvý pododsek písm. d) bod ii) a článok 129 ods. 1 prvý pododsek písm. f) bod ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj článok 496 uvedeného nariadenia.

(7)  Štruktúry zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, sa takisto používali ako prípustný kolaterál v súlade s článkom 129 ods. 1 prvým pododsekom písm. d) bodom ii) a článkom 129 ods. 1 prvým pododsekom písm. f) bodom ii) uvedeného nariadenia. Štruktúry zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny nepredstavujú dodatočné riziká z prudenciálneho hľadiska, pretože nevyvolávajú tie isté otázky týkajúce sa zložitosti, aké vyvoláva používanie úverov zabezpečených nadriadenými podielovými listami, ktoré emitujú francúzske fondy Fonds Communs de Titrisation alebo rovnocenné subjekty, ktoré sa zaoberajú sekuritizáciou expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie. Podľa orgánu EBA zabezpečenie krytých dlhopisov štruktúrami zoskupených krytých dlhopisov by sa malo povoliť bez obmedzení týkajúcich sa výšky nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie(12). Podobne by sa mal zmeniť článok 129 ods. 1 prvý pododsek písm. c), aby sa odstránila požiadavka na uplatňovanie limitu 15 % alebo 10 % vo vzťahu k expozíciám voči úverovým inštitúciám v rámci štruktúr zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny. Tieto štruktúry zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny sú upravené v článku 8 smernice (EÚ) 2019/...(13).

(8)  Na základe článku 129 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa požaduje, aby sa zásady oceňovania pre nehnuteľný majetok zabezpečujúci kryté dlhopisy, ako sa stanovuje v článku 229 ods. 1 uvedeného nariadenia, uplatňovali na kryté dlhopisy, aby tieto dlhopisy spĺňali požiadavky na preferenčné zaobchádzanie. Požiadavky na oprávnenosť aktív slúžiacich ako kolaterál pre kryté dlhopisy sa týkajú všeobecných prvkov kvality, ktorými sa zabezpečuje spoľahlivosť krycej skupiny, a preto by mali podliehať smernici (EÚ) 20../...(14). Preto by sa uvedená smernica mala vzťahovať takisto na ustanovenia týkajúce sa metodiky oceňovania. Regulačné technické predpisy stanovené v článku 124 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa preto nemali uplatňovať v súvislosti s kritériami prípustnosti pre kryté dlhopisy, ako sa stanovuje v článku 129 uvedeného nariadenia. Je preto potrebné zmeniť v tomto zmysle článok 129 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(9)  Limity pre pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia („ukazovateľ LTV“) sú nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kreditnej kvality krytých dlhopisov. V článku 129 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa stanovujú limity ukazovateľa LTV pre hypotéky a námorné záložné práva k lodiam, ale bližšie sa v ňom neurčuje, ako sa majú tieto limity uplatňovať, čo môže viesť k neistote. Limity ukazovateľa LTV by sa mali uplatňovať ako mäkké limity krytia, čo znamená, že kým neexistujú žiadne limity pre veľkosť podkladového úveru, takýto úver sa môže používať ako kolaterál len v rámci limitov ukazovateľa LTV stanovených pre aktíva. Limity ukazovateľa LTV určujú percentuálnu časť úveru, ktorá sa podieľa na požiadavke na krytie záväzkov. Je preto vhodné výslovne uviesť, že limity ukazovateľa LTV určujú časť úveru, ktorá sa podieľa na krytí krytých dlhopisov.

(10)  Na zabezpečenie väčšej zrozumiteľnosti by sa takisto malo výslovne uviesť, že limity ukazovateľa LTV sú uplatniteľné počas celého obdobia splatnosti úveru. Skutočný ukazovateľ LTV by sa nemal meniť, ale mal by zostať na úrovni limitu 80 % hodnoty nehnuteľnosti v prípade úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie a na úrovni limitu 60 % alebo 70 % hodnoty nehnuteľnosti v prípade úverov určených na podnikanie a lodí. Nehnuteľný majetok určený na podnikanie by sa mal chápať v súlade so všeobecným chápaním tohto druhu nehnuteľnosti ako nehnuteľný majetok určený na iné účely než bývanie, a to aj v prípade, keď ho vlastnia neziskové organizácie.

(11)  S cieľom ešte viac zlepšovať kvalitu krytých dlhopisov, ktorým sa poskytuje preferenčné kapitálové zaobchádzanie, ako sa stanovuje v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, by sa na uvedené preferenčné zaobchádzanie mala vzťahovať minimálna úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom, čiže úroveň kolaterálu presahujúca požiadavky na krytie aktív, ako sa uvádza v článku 15 smernice (EÚ) 2019../... (15). Táto požiadavka by zmiernila najvýznamnejšie riziká, ktoré vznikajú v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie emitenta. V členských štátoch, ktoré sa rozhodnú uplatňovať vyššiu minimálnu úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom na kryté dlhopisy, ktoré emitovali úverové inštitúcie so sídlom na ich území, by toto nemalo brániť úverovým inštitúciám v investovaní do iných krytých dlhopisov s nižšou minimálnou úrovňou nadmerného zabezpečenia kolaterálom, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, a vo využívaní výhod vyplývajúcich z jeho ustanovení.

(12)  Jednou z požiadaviek stanovených v článku 129 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je, že úverová inštitúcia investujúca do krytých dlhopisov musí dostávať určité informácie o krytých dlhopisoch najmenej v polročných intervaloch. Požiadavky na transparentnosť tvoria neoddeliteľnú súčasť krytých dlhopisov, pričom zabezpečujú jednotnú úroveň poskytovania informácií a umožňujú investorom vykonávať potrebné posúdenie rizika, čím sa zlepšuje porovnateľnosť, transparentnosť a stabilita trhu. Preto je vhodné zabezpečiť, aby sa požiadavky na transparentnosť uplatňovali na všetky kryté dlhopisy, čo možno dosiahnuť stanovením týchto požiadaviek v smernici (EÚ) 2019/...(16) ako spoločného štrukturálneho znaku krytých dlhopisov. Preto by sa článok 129 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 mal vypustiť.

(13)  Kryté dlhopisy sú nástroje dlhodobého financovania, a preto sa emitujú s plánovanou splatnosťou v dĺžke niekoľko rokov. Preto treba zabezpečiť, aby nedošlo k prerušeniu platnosti krytých dlhopisov emitovaných do 31. decembra 2007 alebo do ... [OP: vložte dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia]. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by kryté dlhopisy emitované pred 31. decembrom 2007 mali zostať oslobodené od požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 575/2013, ktoré sa týkajú oprávnených aktív, nadmerného zabezpečenia kolaterálom a náhradných aktív. Okrem toho, ostatné kryté dlhopisy, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 a emitované pred ... [OP: vložte dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia], by mali byť oslobodené od požiadaviek na nadmerné zabezpečenie kolaterálom a náhradné aktíva a mali by byť naďalej oprávnené na preferenčné zaobchádzanie, ako sa stanovuje v uvedenom nariadení, a to až do ich splatnosti.

(14)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v spojení so smernicou (EÚ) 2019/ ...(17). S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nového rámca, ktorým sa stanovujú štrukturálne znaky emisie krytých dlhopisov a zmenené požiadavky na preferenčné zaobchádzanie, by sa uplatňovanie tohto nariadenia malo odložiť tak, aby sa časovo zhodovalo s dátumom, od ktorého musia členské štáty uplatňovať ustanovenia, ktorými sa transponuje uvedená smernica.

(15)  Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa mení takto:

1.  Článok 129 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:(18)

i)  prvý pododsek sa mení takto:

–  úvodná veta sa nahrádza takto:"

„Aby sa mohlo uplatniť preferenčné zaobchádzanie stanovené v odsekoch 4 a 5, kryté dlhopisy uvedené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/xxxx+* musia spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 3, 3a a 3b tohto článku a musia byť zabezpečené kolaterálom vo forme niektorých z týchto oprávnených aktív:

______________________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/EÚ a smernica 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...])].“;

"

–  písmeno c) sa nahrádza takto:"

„c) expozíciami voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do ▌1. stupňa kreditnej kvality, ▌2. stupňa kreditnej kvality, alebo expozíciami vo forme krátkodobých vkladov so splatnosťou nepresahujúcou 100 dní, ak sa použili na splnenie požiadavky na vankúš likvidity krycej skupiny stanovenej v článku 16, a expozíciami vo forme derivátových zmlúv v súlade s článkom 11 smernice (EÚ) 2019/...(19) voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 3. stupňa kreditnej kvality, ak príslušné orgány povoľujú expozície vo forme derivátových zmlúv, ako sa stanovuje v tejto kapitole.“;

"

–  v písmene d) sa vypúšťa bod ii),

–  v písmene f) sa vypúšťa bod ii);

ii)  druhý pododsek sa nahrádza takto:"

„Na účely odseku 1a expozície vzniknuté prevodom a riadením platieb dlžníkov alebo výnosov z realizácie, ktoré sa týkajú úverov zabezpečených založenými nehnuteľnosťami vo forme ▌dlhových cenných papierov, sa nezapočítavajú do limitov uvedených v tomto odseku.“;

"

iii)  tretí pododsek sa vypúšťa;

b)  vkladajú sa tieto odseky▐:"

„1a. Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. c) sa uplatňujú tieto ustanovenia:

   a) v prípade expozícií voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do ▌ 1. stupňa kreditnej kvality, expozícia nesmie presiahnuť 15 % nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie;
   b) v prípade expozícií voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do ▌2. stupňa kreditnej kvality, expozícia nesmie presiahnuť 10 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie;
   c) v prípade expozícií vo forme krátkodobých vkladov so splatnosťou nepresahujúcou 100 dní a derivátových zmlúv voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 3. stupňa kreditnej kvality, expozícia nesmie presiahnuť 8 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie.

Príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 smernice (EÚ) 2019../...(20) môžu po porade s EBA povoliť expozície vo forme derivátových zmlúv voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 3. stupňa kreditnej kvality, len ak je v dotknutých členských štátoch možné zdokumentovať významné prípadné problémy s koncentráciou z dôvodu uplatňovania požiadaviek na 1. a 2. stupeň kreditnej kvality uvedených v tomto odseku.

   d) celková expozícia voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do ▌ 1., 2. alebo 3. stupňa kreditnej kvality, nesmie presiahnuť 15 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie. Celková expozícia voči úverovým inštitúciám, ktoré sa kvalifikujú do 2. alebo 3. stupňa kreditnej kvality, nesmie presiahnuť 10 % celkovej expozície nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie.

1b.   ▌Odsek 1a sa neuplatňuje na používanie krytých dlhopisov ako prípustného kolaterálu, ako sa povoľuje podľa článku 8 smernice (EÚ) 2019/ ... +.

1c.  Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. d) bodu i) sa limit 80 % uplatňuje jednotlivo na každý úver, určuje časť úveru, ktorá sa podieľa na krytí záväzkov spojených s krytým dlhopisom, a je uplatniteľný počas celého obdobia splatnosti úveru.

1d.  Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. f) bodu i) a odseku 1 prvého pododseku písm. g) sa limit 60 % alebo 70 % uplatňuje jednotlivo na každý úver, určuje časť úveru, ktorá sa podieľa na krytí záväzkov spojených s krytým dlhopisom, a je uplatniteľný počas celého obdobia splatnosti úveru.“;

"

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. V prípade nehnuteľného majetku a lodí zabezpečujúcich kryté dlhopisy v súlade s týmto nariadením musia byť splnené požiadavky stanovené v článku 208. Požiadavky na monitorovanie hodnoty majetku stanovené v článku 208 odseku 3 písm. a) sa musia plniť v častých intervaloch a minimálne raz ročne v prípade všetkého nehnuteľného majetku a lodí.

"

d)  vkladajú sa tieto odseky▐:"

„3a. Okrem toho, že kryté dlhopisy sú zabezpečené kolaterálom vo forme oprávnených aktív uvedených v odseku 1, sa na ne vzťahuje minimálna úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom vo výške 5 % v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 12 smernice (EÚ) 2019/...(21).

Na účely prvého pododseku celková nominálna hodnota všetkých krycích aktív musí mať prinajmenej rovnakú hodnotu ako celková nominálna hodnota nesplatených krytých dlhopisov („nominálna zásada“) a musí pozostávať z oprávnených aktív, ako sa stanovuje v odseku 1.

Na aktíva, ktoré sa podieľajú na minimálnej úrovni nadmerného zabezpečenia kolaterálom, sa nevzťahujú limity na veľkosť expozície, ako sa stanovuje v odseku 1a ▌, a do týchto limitov sa nezapočítavajú.

Členské štáty môžu uplatňovať nižšiu minimálnu úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom na kryté dlhopisy alebo môžu povoliť svojim príslušným orgánom, aby túto úroveň regulovali, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

   a) výpočet nadmerného zabezpečenia kolaterálom vychádza buďformálneho prístupu, ktorý zohľadňuje podkladové riziko aktív, alebo z formálneho prístupu, v rámci ktorého sa ocenenie aktív vzťahuje na záložnú hodnotu podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 74;
   b) minimálna úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom nemôže byť nižšia ako 2 %, pričom sa vychádza z nominálnej zásady.

Na aktíva, ktoré sa podieľajú na minimálnej úrovni nadmerného zabezpečenia kolaterálom, sa nevzťahujú limity na veľkosť expozície, ako sa stanovuje v odseku 1a ▌, a do týchto limitov sa nezapočítavajú.

3b.  Oprávnené aktíva uvedené v odseku 1 sa môžu zahrnúť do krycej skupiny ako náhradné aktíva v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 11 smernice (EÚ) 2019/...(22) v prípade primárnych aktív v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 10 uvedenej smernice, s výhradou limitov týkajúcich sa kreditnej kvality a veľkosti expozície, ako sa stanovujú v odsekoch 1 a 1a tohto článku.“;

"

e)  odseky 6 a 7 sa nahrádzajú takto:"

„6. Na kryté dlhopisy emitované do 31. decembra 2007 sa nevzťahujú požiadavky uvedené v odsekoch 1, 1a, 3, 3a a 3b. Sú oprávnené na preferenčné zaobchádzanie podľa odsekov 4 a 5 až do dátumu svojej splatnosti.

7.  Na kryté dlhopisy emitované pred... [Ú. v.: vložte dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňovacieho nariadenia], ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, vo verzii platnej k dátumu ich emisie, sa nevťahujú požiadavky stanovené v odsekoch 3a a 3b. Sú oprávnené na preferenčné zaobchádzanie podľa odsekov 4 a 5 až do dátumu svojej splatnosti.“

"

(2)  V článku 416 ods. 2 písm. a) sa bod ii) nahrádza takto:"

„ii) predstavujú dlhopisy uvedené v článku 2 smernice (EÚ) 2019/...(23), ktoré nie sú uvedené v tomto písmene bode i);

"

(3)  V článku 425 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Inštitúcie vykazujú svoje kladné toky likvidity. Obmedzené kladné toky likvidity sú kladné toky likvidity obmedzené na 75 % záporných tokov likvidity. Inštitúcie môžu vyňať z tohto obmedzenia kladné toky likvidity z vkladov umiestnených v iných inštitúciách, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie stanovené v článku 113 ods. 6 alebo 7. Inštitúcie môžu vyňať z tohto obmedzenia kladné toky likvidity z peňazí splatných dlžníkmi a investormi do dlhopisov súvisiace s hypotekárnymi úvermi financovanými dlhopismi prípustnými na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4, 5 alebo 6 alebo krytými dlhopismi uvedenými v článku 2 smernice (EÚ) 2019/...+

. Inštitúcie môžu vyňať kladné peňažné toky z podporných úverov, ktoré inštitúcia postúpila. Na základe predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom zodpovedným za individuálny dohľad môže inštitúcia úplne alebo čiastočne vyňať kladné peňažné toky, ak je poskytovateľom materská alebo dcérska inštitúcia tejto inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej inštitúcie, alebo je prepojená s touto inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS.“;

"

(4)  V článku 427 ods. 1 písm. b) sa bod x) nahrádza takto:"

„x) záväzky vyplývajúce z emitovaných cenných papierov, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4 alebo 5 alebo ktoré sú uvedené v článku 2 smernice (EÚ) 2019/...(24);“;

"

(5)  V článku 428 ods. 1 písm. h) sa bod iii) nahrádza takto:"

„iii) krytie financované (pass through) prostredníctvom dlhopisov prípustných na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4 alebo 5, alebo prostredníctvom dlhopisov uvedených v článku 2 smernice (EÚ) 2019/...+;“;

"

(6)  Článok 496 sa vypúšťa;

(7)  V bode 6 prílohy III sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) predstavujú kryté dlhopisy uvedené v článku 2 smernice (EÚ) 2019/...(25), ktoré nie sú uvedené v tomto bode písm. b);

"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [Ú. v.: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku smernice (EÚ) 2019/ ... +]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2)Ú. v. EÚ C 382, 23.10.2018, s. 2.
(3)Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 56.
(4) Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019.
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).
(6)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) 20xx/xx o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ a doplňte poznámku pod čiarou č. 5.
(7)Smernica (EÚ) 2019/... o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).
(8)Stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo o preferenčnom kapitálovom zaobchádzaní s krytými dlhopismi (EBA/Op/2014/04).
(9)Odporúčania EÚ COM 1-A k 1-D uvedené v stanovisku EBA/Op/2014/04.
(10)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(11)Odporúčanie EÚ COM 2 uvedené v stanovisku EBA/Op/2014/04.
(12)Tamže.
(13)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(14)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(15)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(16)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(17)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(18)+ Ú. v.: vložte odkaz na smernicu (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(19)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(20)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(21)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(22)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(23)+ Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(24)+Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.
(25)+Ú. v.: vložte číslo smernice (EÚ) o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ.

Posledná úprava: 24. apríla 2019Právne oznámenie