Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0042(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0384/2018

Ingivna texter :

A8-0384/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0431

Antagna texter
PDF 204kWORD 55k
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0093),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0112/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 22 augusti 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0384/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 382, 23.10.2018, s. 2.
(2) EUT C 367, 10.10.2018, s. 56.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer(1)
P8_TC1-COD(2018)0042

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4), och

av följande skäl:

(1)  Artikel 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013(5) föreskriver, på vissa villkor, förmånsbehandling av säkerställda obligationer. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/...(6)(7) specificerar de centrala delarna av säkerställda obligationer och innehåller en gemensam definition av säkerställda obligationer.

(2)  Den 20 december 2013 bad kommissionen Europeiska bankmyndigheten (EBA) att avge ett yttrande avseende huruvida de riskvikter som anges i artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013 är lämpliga. Enligt EBA:s yttrande(8) är den förmånliga riskviktsbehandling som föreskrivs i artikel 129 i den förordningen i princip en lämplig tillsynsbehandling. EBA rekommenderade dock att man ytterligare bör överväga möjligheten att komplettera de krav för godtagbarhet som föreskrivs i artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013 för att åtminstone täcka områdena likviditetsriskreducering, övervärde i säkerhetsmassan, behöriga myndigheters roll samt vidareutveckla befintliga krav på upplysningslämnande till investerare(9).

(3)  Mot bakgrund av EBA:s yttrande är det lämpligt att ändra förordning (EU) nr 575/2013 genom att lägga till ytterligare krav för säkerställda obligationer. På så sätt stärker man kvaliteten på säkerställda obligationer som omfattas av förmånsbehandling enligt artikel 129 i den förordningen.

(4)  Enligt artikel 129.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 575/2013 får behöriga myndigheter delvis göra undantag från kravet att exponeringar måste uppfylla kravet för kreditkvalitetssteg 1, enligt artikel 129.1 första stycket led c, och tillåta en exponering som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 2 på upp till maximalt 10 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande institutets utestående säkerställda obligationer. Ett sådant partiellt undantag gäller dock endast efter förhandssamråd med EBA och endast förutsatt att betydande potentiella koncentrationsproblem i de berörda medlemsstaterna kan dokumenteras som en följd av tillämpningen av kravet på att kreditkvalitetssteg 1 måste uppfyllas. Eftersom kravet på att exponeringar, efter att ha bedömts av externa kreditvärderingsinstitut, måste uppfylla kravet för kreditkvalitetssteg 1 har blivit allt svårare att uppfylla i de flesta medlemsstater, såväl inom som utanför euroområdet, ansågs detta undantag nödvändigt av de medlemsstater där de största marknaderna för säkerställda obligationer finns. För att förenkla användningen av exponeringar mot kreditinstitut som säkerhet för säkerställda obligationer och för att åtgärda denna svårighet är det nödvändigt att ändra ▌förordning (EU) nr 575/2013. I stället för att ge de behöriga myndigheterna möjlighet att göra undantag från kraven är det lämpligt att införa en bestämmelse som tillåter exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 2 på upp till maximalt 10 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande institutets utestående säkerställda obligationer, utan krav på samråd med EBA. Det är nödvändigt att tillåta användning av kreditkvalitetssteg 3 för kortfristig inlåning och för derivat i vissa medlemsstater i situationer då det skulle vara för svårt att uppfylla kravet på kreditkvalitetssteg 1 eller 2. Behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 18.2 i direktiv (EU) 2019/ ...(10) bör efter samråd med EBA kunna tillåta användning av kreditkvalitetssteg 3 för derivatkontrakt för att hantera potentiella koncentrationsproblem.

(5)  I enlighet med artikel 129.1 första stycket leden d ii och f ii) i förordning (EU) nr 575/2013 är lån mot säkerhet i bättre rangordnade andelar utfärdade av franska Fonds Communs de Titrisation eller av likvärdiga organ för värdepapperisering av exponeringar i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter, godtagbara tillgångar som kan användas som säkerhet för säkerställda obligationer på upp till högst 10 % av det nominella beloppet för det emitterande institutets utestående säkerställda obligationer (den så kallade tioprocentsgränsen). Emellertid ger artikel 496 i den förordningen utrymme för behöriga myndigheter att bevilja undantag från tioprocentsgränsen. Vidare föreskriver artikel 503.4 i samma förordning att kommissionen ska se över om undantaget, som ger behöriga myndigheter möjlighet att frångå tioprocentsgränsen, är lämpligt. Den 22 december 2013 bad kommissionen EBA om ett yttrande i frågan. I sitt yttrande av den 1 juli 2014 konstaterade EBA att användning av bättre rangordnade andelar utfärdade av franska Fonds Communs de Titrisation eller av likvärdiga organ för värdepapperisering av exponeringar i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter skulle kunna ge upphov till tillsynsproblem på grund av den dubbla struktur som blir följden av ett obligationsprogram som bygger på värdepapperiserade andelar. Detta skulle i sin tur leda till bristande transparens när det gäller säkerhetsmassans kreditkvalitet. EBA rekommenderade därför att det undantag från tioprocentsgränsen för bättre rangordnade värdepapperiserade andelar som föreskrivs i artikel 496 i förordning (EU) nr 575 skulle tas bort efter den 31 december 2017(11).

(6)  Endast ett begränsat antal nationella regelverk för säkerställda obligationer tillåter förekomst av värdepapper med privata eller kommersiella hypotekslån som säkerhet. Användningen av sådana strukturer minskar och anses tillföra onödig komplexitet till program för säkerställda obligationer. Det är därför lämpligt att helt och hållet avskaffa användningen av sådana strukturer som godtagbara tillgångar. Därför bör artikel 129.1 första stycket leden d ii och f ii i förordning (EU) nr 575/2013 såväl som artikel 496 i samma förordning utgå.

(7)  Strukturer av gruppinterna pooler av säkerställda obligationer som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 575/2013 har också används som godtagbar säkerhet i enlighet med artikel 129.1 första stycket leden d ii och f ii i den förordningen. Gruppinterna strukturer av pooler av säkerställda obligationer medför inga extra risker ur tillsynssynpunkt eftersom de inte ger upphov till samma komplexitetsproblem som användningen av lån med säkerhet i bättre rangordnade andelar utfärdade av franska Fonds Communs de Titrisation eller av likvärdiga organ för värdepapperisering av exponeringar i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter. Enligt EBA bör kollateralisering av säkerställda obligationer genom strukturer av gruppinterna pooler av säkerställda obligationer vara tillåten utan begränsningar i fråga om det utfärdande kreditinstitutets antal utestående säkerställda obligationer(12). I enlighet med detta bör artikel 129.1 första stycket led c ändras så att kravet på en gräns på 15 % eller 10 % för exponeringar mot kreditinstitut i strukturer av gruppinterna säkerställda obligationer tas bort. Dessa gruppinterna strukturer av pooler av säkerställda obligationer regleras genom artikel 8 i direktiv (EU) 2019../….(13).

(8)  Enligt artikel 129.3 i förordning (EU) nr 575/2013 måste värderingsreglerna för fast egendom som ställs som säkerhet för säkerställda obligationer, vilka anges i artikel 229.1 i den förordningen, tillämpas på säkerställda obligationer för att dessa obligationer ska uppfylla kraven för förmånsbehandling. Kraven på godtagbarhet för tillgångar som står som säkerhet för säkerställda obligationer är kopplade till de allmänna kvalitetsegenskaper som ska säkerställa säkerhetsmassans robusthet, och de bör därför omfattas av direktiv (EU) 20../…(14). I enlighet med detta bör även bestämmelserna om värderingsmetoder omfattas av det direktivet. De tekniska tillsynsstandarder som föreskrivs i artikel 124.4 a i förordning (EU) nr 575/2013 bör därför inte gälla för de kriterier för säkerställda obligationer som anges i artikel 129 i den förordningen. Således är det nödvändigt att ändra artikel 129.3 i den förordningen.

(9)  Tak för belåningsgrad (Limits for Loan-To-Value eller LTV limits) är en nödvändig del i säkerställandet av kreditkvaliteten hos säkerställda obligationer. I artikel 129.1 i förordning (EU) nr 575/2013 fastställs tak för belåningsgrad för hypotekslån och panträtter i fartyg, men det specificeras inte hur dessa tak ska tillämpas, vilket kan leda till osäkerhet. Taken för belåningsgrad bör tillämpas som mjuka täckningsgränser, vilket betyder att även om det inte finns någon gräns för hur stort det underliggande lånet får vara, så kan lånet endast fungera som säkerhet upp till det tak för belåningsgrad som fastställts för tillgången. Taken för belåningsgrad avgör hur stor procentandel av lånet som bidrar till att täcka skulderna i enlighet med gällande krav. Det bör därför preciseras att taken för belåningsgrad avgör hur stor del av lånet som bidrar till täckningen av den säkerställda obligationen.

(10)  För att säkerställa större tydlighet bör det också specificeras att taken för belåningsgrad gäller under lånets hela löptid. Den faktiska belåningsgraden bör inte ändras, utan ligga kvar med ett tak på 80 % av fastighetens värde för bostadslån, och ett tak på 60 % eller 70 % av fastighetens värde för kommersiella lån och fartyg. Kommersiella fastigheter bör förstås i linje med den allmänna uppfattningen att denna typ av egendom är ”andra fastigheter än bostadsfastigheter”, även när de innehas av ideella organisationer.

(11)  För att ytterligare förbättra kvaliteten på de säkerställda obligationer som får den förmånliga kapitalbehandling som föreskrivs i artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013, bör den förmånsbehandlingen omfattas av ett minsta övervärde i säkerhetsmassan, dvs. förekomsten av säkerheter i en omfattning som överstiger de krav på täckning som avses i artikel 15 i direktiv (EU) 2019../...(15). Ett sådant krav skulle reducera de mest relevanta risker som uppstår om emittenten blir insolvent eller försätts i resolution. Om en medlemsstat beslutar att tillämpa ett högre minsta övervärde i säkerhetsmassan för säkerställda obligationer som emitteras av kreditinstitut som är etablerade på dess territorium, bör detta inte hindra kreditinstitut från att investera i andra säkerställda obligationer med ett lägre minsta övervärde i säkerhetsmassan som uppfyller kraven i denna förordning och från att omfattas av förordningens bestämmelser.

(12)  Ett av kraven i artikel 129.7 i förordning (EU) nr 575/2013 är att kreditinstitut som investerar i säkerställda obligationer ska erhålla viss information om de säkerställda obligationerna minst en gång i halvåret. Transparenskraven är ett oundgängligt inslag i säkerställda obligationer eftersom de säkerställer att upplysningar lämnas på ett enhetligt sätt, möjliggör för investerare att genomföra nödvändig riskbedömning, förbättrar jämförbarheten och ökar transparensen och marknadsstabiliteten. Det är därför lämpligt att säkerställa att transparenskraven gäller alla säkerställda obligationer, något som kan uppnås genom att i direktiv (EU) 2019../…(16) fastställa dessa krav som gemensamma strukturella särdrag för säkerställda obligationer. I enlighet med detta bör artikel 129.7 i förordning (EU) nr 575/2013 utgå.

(13)  Säkerställda obligationer är långsiktiga finansieringsinstrument och som sådana emitterade med en löptid på flera år. Det är därför nödvändigt att säkerställa att säkerställda obligationer som emitterats före den 31 december 2007 eller före den ... [PB: för in denna förordnings tillämpningsdatum] inte upphör att gälla. Därför bör säkerställda obligationer som emitterats före den 31 december 2007 även i fortsättningen undantas från kraven i förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på godtagbara tillgångar, övervärde i säkerhetsmassan och ersättningstillgångar. Dessutom bör andra säkerställda obligationer som uppfyller kraven i ▌ förordning (EU) nr 575/2013 och som emitterats före den ... PB: för in denna förordnings tillämpningsdatum] undantas från kraven på övervärde i säkerhetsmassan och ersättningstillgångar, och fortsätta att under återstoden av sin löptid vara berättigade till den förmånsbehandling som fastställs i den förordningen.

(14)  Denna förordning bör tillämpas tillsammans med direktiv (EU) 2019/...(17). För att säkerställa en konsekvent tillämpning av det nya regelverk som fastställer de strukturella elementen för emission av säkerställda obligationer, och de ändrade kraven för förmånsbehandling, bör dagen då denna förordning börjar tillämpas anpassas så att den sammanfaller med dagen då medlemsstaterna måste börja tillämpa de bestämmelser som införlivar det direktivet.

(15)  Förordning (EU) nr 575/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 129 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:(18)

i)  Första stycket ska ändras på följande sätt:

–  Inledningsfrasen ska ersättas med följande:"

”För att vara kvalificerade för förmånsbehandling enligt punkterna 4 och 5 ska säkerställda obligationer avse sådana obligationer som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/xxxx(19) som uppfyller kraven i punkterna 3, 3a och 3b i denna artikel och som är säkrade genom någon av följande tillgångar:

______________________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv (EU).../... om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (EUT C [...], [...], s. [...])].”.

"

–  Led c ska ersättas med följande:"

”c) Exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 1 eller kreditkvalitetssteg 2, eller exponeringar i form av kortfristig inlåning med en löptid av högst 100 dagar om denna inlåning används för att uppfylla kravet på likviditetsbuffert i säkerhetsmassan enligt artikel 16 i direktiv (EU) 2019./ ... (20), och exponeringar i form av derivatkontrakt i enlighet med artikel 11 i det direktivet, mot kreditinstitut som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 3, när exponeringar i form av derivatkontrakt tillåts av de behöriga myndigheterna enligt detta kapitel.”.

"

–  I led d ska led ii utgå.

–  I led f ska led ii utgå.

ii)  Andra stycket ska ersättas med följande:"

”Vid tillämpningen av punkt 1a ska exponeringar som uppstår på grund av överföring och förvaltning av gäldenärernas betalningar av, eller behållning efter likvidation för, räntebärande värdepappers lån som säkras av en fastighetsinteckning inte ingå i beräkningen av de gränser som avses i den punkten.”.

"

iii)  Tredje stycket ska utgå.

b)  Följande punkter ska införas ▌:"

”1a. Vid tillämpningen av punkt 1 första stycket led c ska följande gälla:

   a) För exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 1 får exponeringen inte överstiga 15 % av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer.
   b) För exponeringar mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 2 får exponeringen inte överstiga 10 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer.
   c) För exponeringar i form av kortfristig inlåning med en löptid av högst 100 dagar och derivatkontrakt mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 3 får exponeringarna inte överstiga 8 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer.

De behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 18.2 i direktiv (EU) 2019/...(21) får, efter samråd med EBA, tillåta exponeringar i form av derivatkontrakt mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 3 endast om betydande potentiella koncentrationsproblem i de berörda medlemsstaterna till följd av tillämpningen av de krav för kreditkvalitetssteg 1 och kreditkvalitetssteg 2 som avses i denna punkt kan dokumenteras.

   d) Den totala exponering mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 1, 2 eller 3 får inte överstiga 15 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer. Den totala exponering mot kreditinstitut som uppfyller kravet för kreditkvalitetssteg 2 eller kreditkvalitetssteg 3 får inte överstiga 10 % av den totala exponeringen av det nominella beloppet för det emitterande kreditinstitutets utestående säkerställda obligationer.

1b.   ▌Punkt 1a gäller inte användningen av säkerställda obligationer som godtagbar säkerhet enligt vad som är tillåtet i artikel 8 i direktiv (EU) 2019/ ... +.

1c.  Vid tillämpning av punkt 1 första stycket led d i ska gränsen på 80 % tillämpas för varje enskilt lån och fastställa den del av lånet som bidrar till täckningen av de skulder som är knutna till den säkerställda obligationen och vara tillämplig under lånets hela löptid.

1d.  Vid tillämpning av punkt 1 första stycket leden f i och g ska gränsen på 60 % eller 70 % tillämpas för varje enskilt lån och fastställa den del av lånet som bidrar till täckningen av de skulder som är knutna till den säkerställda obligationen och vara tillämplig under lånets hela löptid.”.

"

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. För fast egendom och fartyg som står som säkerhet för säkerställda obligationer i överensstämmelse med denna förordning ska kraven i artikel 208 vara uppfyllda. De krav för kontroll av fastighetsvärden som fastställs i artikel 208.3 a ska uppfyllas regelbundet och minst en gång per år för all fast egendom och alla fartyg .”.

"

d)  Följande punkter ▌ska införas:"

”3a. Utöver att vara säkrade genom godtagbara tillgångar förtecknade i punkt 1 ska säkerställda obligationer omfattas av ett minsta övervärde i säkerhetsmassan på 5 % i enlighet med artikel 3.12 i direktiv (EU) 2019/...(22).

Vid tillämpning av första stycket ska det totala nominella beloppet av alla säkerställda tillgångar ha minst samma värde som det totala nominella beloppet av utestående säkerställda obligationer (nominellt kapitalbelopp) och bestå av godtagbara tillgångar enligt punkt 1.

De tillgångar som bidrar till ett minsta övervärde i säkerhetsmassan ska inte omfattas av de gränser för exponeringsstorlek som föreskrivs i punkt 1a och ska inte räknas mot dessa gränser.

Medlemsstaterna får ▌tillämpa ett lägre minsta övervärde i säkerhetsmassan för säkerställda obligationer eller ge sina behöriga myndigheter rätt att reglera denna nivå, förutsatt att följande villkor uppfylls:

   a) Beräkningen av övervärdet i säkerhetsmassan baseras antingen på ett formellt tillvägagångssätt där hänsyn tas till den underliggande risken för tillgångarna eller på ett formellt tillvägagångssätt där värderingen av tillgångarna är föremål för pantlånevärde enligt definitionen i artikel 4.1.74.
   b) Det minsta övervärdet i säkerhetsmassan är inte lägre än 2 % baserat på det nominella kapitalbeloppet.

De tillgångar som bidrar till ett minsta övervärde i säkerhetsmassan ska inte omfattas av de gränser för exponeringsstorlek som föreskrivs i punkt 1a och ska inte räknas mot dessa gränser.

3b.  De godtagbara tillgångar som avses i punkt 1 får ingå i säkerhetsmassan som ersättningstillgångar enligt definitionen i artikel 3.11 i direktiv (EU) 2019/...(23) för de primärtillgångar som definieras i artikel 3.10 i det direktivet förutsatt att de efterlever de krav på kreditkvalitet och exponeringsstorlek som föreskrivs i punkterna 1 och 1a i denna artikel.”.

"

e)  Punkterna 6 och 7 ska ersättas med följande:"

”6. Säkerställda obligationer som emitterats före den 31 december 2007 ska inte omfattas av kraven i punkterna 1, 1a, 3, 3a och 3b. De ska vara kvalificerade för den förmånsbehandling som avses i punkterna 4 och 5 tills de löper ut.

7.  Säkerställda obligationer som emitterats före den... [PB: för in denna ändringsförordnings tillämpningsdatum], och som uppfyller de krav som fastställs i denna förordning, i den lydelse som var tillämplig vid tidpunkten för emissionen, ska inte omfattas av kraven i punkterna 3a och 3b. De ska vara kvalificerade för den förmånsbehandling som anges i punkterna 4 och 5 tills de löper ut.”.

"

2.  I artikel 416.2 a ska led ii ersättas med följande:"

”ii) De är obligationer enligt artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...(24), men inte sådana som avses i led i i detta led.”.

"

3.  I artikel 425 ska punkt 1 ersättas med följande:"

”1. Instituten ska rapportera sina likviditetsinflöden. De maximala likviditetsinflödena ska vara likviditetsinflödena begränsade till 75 % av likviditetsutflödena. Instituten får undanta likviditetsinflöden från insättningar som görs hos andra institut och som är kvalificerade för de behandlingar som anges i artikel 113.6 och 113.7 från denna gräns. Instituten får från denna gräns undanta likviditetsinflöden från fordringar på låntagare och investerare i obligationer säkerställda med panträtt som finansieras genom sådana obligationer som omfattas av artikel 129.4, 129.5 eller 129.6 eller genom säkerställda obligationer som avses i artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...+.

Instituten får undanta inflöden från subventionerade lån som instituten har förmedlat (pass through-lån). Med förbehåll för ett förhandsgodkännande från den behöriga myndighet som är ansvarig för den individuella övervakningen, får institutet helt eller delvis undanta inflöden där insättaren är ett moder- eller dotterinstitut till institutet eller ett annat dotterföretag till samma moderföretag eller knuten till institutet genom ett förhållande i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.”.

"

4.  I artikel 427.1 b ska led x ersättas med följande:"

”x) Skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129.4 eller 129.5 eller i enlighet med artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...(25).”.

"

5.  I artikel 428.1 h ska led iii ersättas med följande:"

”iii) är finansierade på matchande löptider (pass through) via obligationer som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129.4 eller 129.5 eller via obligationer i enlighet med artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...+.”.

"

6.  Artikel 496 ska utgå.

7.  I bilaga III punkt 6 ska led c ersättas med följande:"

”c) De är säkerställda obligationer enligt artikel 2 i direktiv (EU) 2019/...(26), men inte sådana som avses i led b i detta led.”.

"

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den ... [PB: för in det datum som anges i artikel 32.1 andra stycket i direktiv (EU) 2019/...+]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)* TEXTEN HAR ÄNNU INTE GENOMGÅTT JURISTLINGVISTISK SLUTGRANSKNING.
(2) EUT C 382, 23.10.2018, s. 2.
(3) EUT C 367, 10.10.2018, s. 56.
(4) Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 april 2019.
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
(6)+ PB: för in numret på direktiv (EU) 20xx/xx om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU, och komplettera fotnot 5.
(7) Direktiv (EU) 2019/... om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (EUT L, ..., s. ...).
(8) Opinion of the European Banking Authority on the preferential capital treatment of covered bonds, EBA/Op/2014/04 (ej översatt till svenska).
(9) Recommendations EU COM 1-A–1-D i Opinion EBA/Op/2014/04 (ej översatta till svenska).
(10)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(11) Recommendations EU COM 2 i Opinion EBA/Op/2014/04 (ej översatta till svenska).
(12) Ibid.
(13)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(14)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(15)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(16)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(17)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(18)
(19)+ EUT: för in hänvisning till direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EU och direktiv 2014/59/EU]
(20)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(21)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(22)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(23)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(24)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(25)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.
(26)+ PB: för in numret på direktiv (EU) om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU.

Senaste uppdatering: 24 april 2019Rättsligt meddelande