Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0043(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0390/2018

Indgivne tekster :

A8-0390/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0432

Vedtagne tekster
PDF 331kWORD 93k
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I
P8_TA-PROV(2019)0432A8-0390/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0094),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0113/2018),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. marts 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0390/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 56.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU(1)
P8_TC1-COD(2018)0043

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel ▌114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ved artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(4) fastsættes der meget generelle krav til de strukturelle træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De pågældende krav er begrænset til et behov for, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer skal udstedes af et kreditinstitut, der har sit hjemsted i en medlemsstat, og være omfattet af et særligt offentligt tilsyn og en "dual recourse"-mekanisme. Disse emner behandles i nationale rammebestemmelser om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, hvor de reguleres langt mere detaljeret. De pågældende nationale regelsæt indeholder også andre strukturelle bestemmelser, navnlig regler om sikkerhedspuljens sammensætning, kriterierne for aktivers egnethed, muligheden for at pulje aktiver, gennemsigtigheds- og indberetningsbetingelserne og reglerne om mindskelse af likviditetsrisikoen. Medlemsstaternes reguleringsmetoder adskiller sig også indholdsmæssigt. I flere medlemsstater findes der ingen specifikke nationale rammebestemmelser om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Derfor er der endnu ikke fastsat krav i EU-lovgivningen til de centrale strukturelle træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt i EU.

(2)  Ved artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013(5) tilføjes der yderligere betingelser til dem, der er omhandlet i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF, for opnåelse af tilsynsmæssig særbehandling for så vidt angår kapitalkrav, der gør det muligt for kreditinstitutter, som investerer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer at råde over mindre kapital end, når de investerer i andre aktiver. De pågældende yderligere krav øger harmoniseringen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer inden for EU, men tjener det særlige formål at definere de betingelser, som investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer skal opfylde for at opnå en sådan særbehandling, og finder ikke anvendelse uden for rammerne af forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)  I andre EU-retsakter, som f.eks. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61(6), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35(7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU(8), henvises der også til definitionen i direktiv 2009/65/EF som en reference til at identificere de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som kan drage fordel af den særbehandling, som de pågældende retsakter giver investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De pågældende retsakter er dog formuleret forskelligt alt efter formål og genstand, og ▌udtrykket "særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer" anvendes således ikke konsekvent.

(4)  Behandlingen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer kan overordnet set betragtes som harmoniseret for så vidt angår betingelserne for at investere i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Der mangler dog harmonisering i EU for så vidt angår betingelserne for at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, med flere konsekvenser til følge. For det første indrømmes instrumenter, som kan adskille sig fra hinanden med hensyn til art samt risikoniveau og investorbeskyttelse, særbehandling på lige fod. For det andet kunne forskelle mellem de nationale regelsæt eller manglen på et sådant regelsæt sammen med manglen på en fælles definition af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer skabe hindringer for, at der kan skabes et ægte integreret indre marked for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer▌. For det tredje kan forskelle mellem sikkerhedsforanstaltninger i henhold til nationale regler bringe den finansielle stabilitet i fare, hvis særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med forskellige niveauer af investorbeskyttelse kan købes under denne betegnelse i hele EU og eventuelt vil kunne drage fordel af tilsynsmæssig særbehandling i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og anden EU-lovgivning.

(5)  En harmonisering af visse aspekter af nationale ordninger sammen med identificeret bedste praksis bør derfor sikre en gnidningsfri og fortløbende udvikling af velfungerende markeder i EU for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og ▌begrænse eventuelle risici og svagheder i forbindelse med den finansielle stabilitet. Med en sådan principbaseret harmonisering bør der kunne skabes et fælles udgangspunkt for udstedelse af alle særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU. En harmonisering kræver, at alle medlemsstater fastsætter rammebestemmelser for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, hvilket også burde medvirke til at fremme udvikling af markeder for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i de medlemsstater, hvor der på indeværende tidspunkt ikke er nogen. Et sådant marked ville tilvejebringe en stabil finansieringskilde for kreditinstitutter, som på dette grundlag ville være bedre i stand til at yde forbrugere og virksomheder mere økonomisk overkommelige realkreditlån, og som ville stille sikrere investeringer til rådighed for investorer.

(6)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici ("ESRB") har fremsat en henstilling(9), hvori nationale kompetente myndigheder og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("EBA") opfordres til at identificere eksempler på bedste praksis med hensyn til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og til at tilskynde harmonisering af nationale regelsæt. Det henstilles endvidere, at EBA koordinerer de foranstaltninger, som nationale tilsynsmyndigheder har truffet, særlig med hensyn til kvaliteten og adskillelsen af sikkerhedspuljer, særligt dækkede obligationers og særligt dækkede realkreditobligationers afsondring i tilfælde af konkurs, risici i forbindelse med aktiver og forpligtelser, som indvirker på sikkerhedspuljer, og offentliggørelse af sikkerhedspuljers sammensætning. I henstillingen opfordres EBA endvidere til at overvåge den måde, som markedet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fungerer på, med henvisning til eksempler på bedste praksis som identificeret af EBA, i en periode på to år for at vurdere behovet for lovgivningsmæssige tiltag og at indberette et sådant behov til ESRB og til Kommissionen.

(7)  I december 2013 anmodede Kommissionen EBA om rådgivning i overensstemmelse med artikel 503, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(8)  Den 1. juli 2014 udsendte EBA en rapport som svar på både ESRB's henstilling af 20. december 2012 og Kommissionens anmodning om rådgivning af december 2013(10). I den pågældende rapport anbefales der større konvergens mellem nationale retlige samt regulerings- og tilsynsmæssige rammer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med henblik på yderligere at fremme ensartet særbehandling af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU i forhold til risikovægt.

(9)  I overensstemmelse med ESRB's henstilling vedblev EBA med at overvåge den måde, som markedet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fungerer på, med henvisning til eksempler på bedste praksis i den pågældende henstilling, i en periode på to år. På det grundlag aflagde EBA sin anden rapport om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til ESRB, Rådet og Kommissionen den 20. december 2016(11). I henhold til konklusionen på den pågældende rapport er yderligere harmonisering nødvendig for at sikre større konsekvens i definitioner og reguleringsmæssig behandling af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU. I henhold til rapporten bør harmoniseringen endvidere tage udgangspunkt i de velfungerende markeder, der eksisterer i visse medlemsstater.

(10)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedes normalt af kreditinstitutter. Instrumentet er udformet med henblik på at tilvejebringe finansiering af lån, og en af kreditinstitutternes centrale aktiviteter er at yde lån i stor målestok. I EU-lovgivningen om særbehandling i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer stilles der derfor krav om, at obligationerne skal udstedes af kreditinstitutter.

(11)  Ved at begrænse retten til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til kreditinstitutter sikres det, at udsteder har den fornødne viden til at kunne styre den kreditrisiko, der er forbundet med lånene i sikkerhedspuljen. På den måde sikres det endvidere, at udsteder er omfattet af kapitalkrav, som underbygger den investorbeskyttelse, der ligger i "dual recourse"-mekanismen, som giver investoren og modparten i en derivatkontrakt ret til at gøre krav gældende både i forhold til udstederen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og i forhold til de dækkende aktiver. Ved at begrænse retten til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til kreditinstitutter sikres det derfor, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer forbliver et sikkert og effektivt finansieringsredskab, hvorved der bidrages til investorbeskyttelse og finansiel stabilitet, som er vigtige, offentlige politiske målsætninger af interesse for samfundet. Det ville også være på linje med tilgangen på velfungerende nationale markeder, hvor ▌kun ▌kreditinstitutter har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(12)  Derfor bør kun kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 have tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i henhold til EU-lovgivningen. Særlige realkreditinstitutter er kendetegnet ved, at de ikke modtager indlån, men snarere andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden, og de opfylder som sådan definitionen. Med forbehold af accessoriske aktiviteter, der er tilladt i henhold til gældende national lovgivning, er særlige realkreditinstitutter institutter, der kun yder realkreditlån og lån til den offentlige sektor, herunder finansiering af lån erhvervet fra andre kreditinstitutter. Dette direktiv har til hovedformål at regulere de betingelser, hvorunder de pågældende kreditinstitutter kan udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som et finansieringsredskab, ved at fastsætte produktkrav og etablere et særligt produkttilsyn, som de er underlagt, for at sikre en høj grad af investorbeskyttelse.

(13)  "Dual recourse"-mekanismen er et væsentligt begreb, som indgår i mange eksisterende nationale rammebestemmelser om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og mekanismen er endvidere et centralt element i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF. Det er derfor nødvendigt at præcisere det pågældende begreb for at sikre, at investorer og modparter i derivatkontrakter i hele EU kan gøre krav gældende både i forhold til udstederen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og i forhold til de dækkende aktiver under harmoniserede betingelser.

(14)  Afsondring i tilfælde af konkurs bør også være et væsentligt træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer for at sikre, at investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer modtager tilbagebetaling på obligationens forfaldsdato. Automatisk fremskyndelse af tilbagebetalingen ved udsteders misligholdelse kan forstyrre prioritetsrækkefølgen af dem, der har investeret i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Det er derfor ▌vigtigt at sikre, at investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer modtager tilbagebetaling i overensstemmelse med den kontraktbestemte plan selv i tilfælde af misligholdelse. Afsondring i tilfælde af konkurs er derfor direkte knyttet til "dual recourse"-mekanismen og bør derfor også være et centralt kendetegn ved rammebestemmelserne om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(15)  Et andet centralt kendetegn ved de gældende nationale rammebestemmelser for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er kravet om, at de dækkende aktiver bør være af meget høj kvalitet for at sikre en robust sikkerhedspulje. Disse dækkende aktiver af høj kvalitet har særlige kendetegn, som vedrører betalingskrav og de aktiver, der er stillet som sikkerhed for disse dækkende aktiver. Derfor bør der fastsættes generelle kvalitetsmæssige kendetegn for aktiver, der er egnede til at blive anvendt som dækkende aktiver. Aktiver, som er opført i artikel 129, stk. 1, litra a)-g), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør inden for en ramme for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer anses for at være egnede dækkende aktiver. Dette omfatter tilfælde, hvor sådanne dækkende aktiver ikke længere opfylder kravene i disse litraer, men anses for at være egnede dækkende aktiver i henhold til stk. 1, litra b), så længe de opfylder kravene i dette direktiv. Lån til eller garanteret af offentlige virksomheder som defineret i artikel 2, litra b), i Kommissionens direktiv 2006/111/EF vil kunne anses for at være egnede dækkende aktiver, forudsat at de offentlige virksomheder leverer væsentlige offentlige tjenester til opretholdelse af kritiske samfundsmæssige aktiviteter. Desuden bør offentlige virksomheder udbyde deres tjenester i henhold til en koncession eller en tilladelse fra en offentlig myndighed, være underlagt offentligt tilsyn og have tilstrækkelige indtægtsskabende beføjelser til at sikre deres solvens. Hvis medlemsstaterne beslutter at tillade aktiver i form af lån til eller garanteret af offentlige virksomheder inden for deres nationale rammer, bør de behørigt overveje den mulige indvirkning på konkurrencen i relation til disse aktiver. Uanset deres ejerforhold bør kreditinstitutter eller forsikringsselskaber ikke betragtes som offentlige virksomheder. Eksponeringer mod kreditinstitutter bør derfor betragtes som egnede dækkende aktiver i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) eller b), i dette direktiv, afhængigt af om de opfylder kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013 eller ej. Eksponeringer mod forsikringsselskaber bør også betragtes som egnede dækkende aktiver i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i dette direktiv. Andre dækkende aktiver af tilsvarende høj kvalitet vil også kunne anses for at være egnede i henhold til direktivet, forudsat at sådanne dækkende aktiver opfylder de krav, der er fastsat i dette direktiv, herunder krav i relation til de aktiver, der er stillet som sikkerhed for betalingskravet. For så vidt angår fysiske aktiver stillet som sikkerhed bør ejerforholdet registreres i et offentligt register for at sikre håndhævelse. Hvis der ikke findes et offentligt register, bør det være muligt for medlemsstaterne at indføre en alternativ form for certificering af ejerforhold og krav, der kan sammenlignes med den, der opnås ved offentlig registrering af det behæftede fysiske aktiv. Hvis medlemsstaterne gør brug af en sådan alternativ form for certificering, bør de også indføre en procedure for indførelse af ændringer i registreringen af ejerforhold og krav. Det bør ▌stå medlemsstaterne frit for at udelukke visse aktiver inden for deres nationale regelsæt. For at sætte investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i stand til bedre at vurdere risikoen forbundet med et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer bør medlemsstaterne også fastsætte regler for risikospredning med hensyn til detaljeringsgrad og væsentlig koncentration for så vidt angår antallet af lån eller eksponeringer i sikkerhedspuljen og antallet af modparter. Medlemsstaterne bør kunne træffe afgørelse om den passende detaljeringsgrad og væsentlige koncentration, som kræves i henhold til deres nationale lovgivning.

(16)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har særlige strukturelle træk, som tager sigte på at beskytte investor til enhver tid. De pågældende træk indebærer bl.a., at investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har et krav ikke blot i forhold til udstederen, men også i forhold til aktiver i en særlig sikkerhedspulje. ▌De pågældende produktrelaterede strukturelle krav adskiller sig fra de tilsynsmæssige krav, som finder anvendelse på et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Førstnævnte bør ikke fokusere på at sikre den udstedende institutions tilsynsmæssige sundhedstilstand, men snarere på at beskytte investorer ved at stille særlige krav til selve den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation. Før at øge investorbeskyttelsen yderligere bør der i tillæg til det særlige krav om brug af dækkende aktiver af høj kvalitet også fastsættes bestemmelser om de generelle krav til sikkerhedspuljens kendetegn. De pågældende krav bør omfatte særlige regler, som tager sigte på at beskytte sikkerhedspuljen, som f.eks. regler om ▌adskillelse af dækkende aktiver. Adskillelse kan opnås på forskellige måder, f.eks. på balancen ved hjælp af en special purpose vehicle (SPV) eller på anden måde. Formålet med adskillelse af aktiver er ikke desto mindre at placere dem uden for den retlige rækkevidde af andre kreditorer end indehavere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Placeringen af de dækkende aktiver bør også reguleres for at sikre, at investors rettigheder overholdes▌. Det er også vigtigt, at medlemsstaterne fastsætter regler om sikkerhedspuljens sammensætning▌. Endvidere bør dette direktiv omfatte en definition af dækningskravene, uden at dette i øvrigt har indvirkning på medlemsstaternes ret til at give mulighed for at anvende andre midler til at mindske f.eks. valuta- og renterisici. Beregningen af dækningen og betingelserne for at medtage derivatkontrakter i sikkerhedspuljen bør også defineres for at sikre, at sikkerhedspuljer er omfattet af fælles standarder for høj kvalitet i hele EU. Beregningen af dækningen bør følge nominalprincippet for hovedstolen. Medlemsstaterne bør kunne anvende en anden beregningsmetode end nominalprincippet, forudsat at den er mere forsigtig, dvs. at den ikke resulterer i en højere dækningsgrad, hvor de beregnede dækkende aktiver er tælleren, og de beregnede forpligtelser vedrørende særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er nævneren. Medlemsstaterne bør kunne kræve et niveau for overdækning af sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter beliggende i den pågældende medlemsstat, som er højere end dækningskravet i artikel 15.

(17)  En række medlemsstater stiller allerede krav om, at en overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljer varetager særlige opgaver i forhold til egnede aktivers kvalitet og sikrer overensstemmelse med nationale dækningskrav. For at harmonisere behandlingen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i hele EU er det derfor vigtigt med en klar definition af de opgaver og ansvarsområder, som den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer har, hvis der stilles krav om en sådan i de nationale rammebestemmelser. Det forhold, at der findes en overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljer fritager ikke de nationale kompetente myndigheder fra deres ansvar med hensyn til ▌offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, navnlig for så vidt angår opfyldelse af kravene i artikel 6-12 og 14-17 i dette direktiv.

(17a)  Ved artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013 opstilles der en række betingelser for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer sikret ved securitiseringsenheder. En af disse betingelser vedrører det omfang, hvori denne type aktiver stillet som sikkerhed kan anvendes, og begrænser anvendelsen af sådanne strukturer til 10 % eller 15 % af værdien af de udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013 undlade at gøre denne betingelse gældende. I henhold til konklusionen på Kommissionens vurdering af, om denne fritagelse er hensigtsmæssig, bør det udelukkende være muligt at anvende securitiseringsinstrumenter eller særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som aktiver stillet som sikkerhed ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer for andre særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ("koncerninterne puljede strukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer"), og det bør være muligt uden begrænsninger med henvisning til værdien af de udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. For at sikre et optimalt niveau af gennemsigtighed bør sikkerhedspuljer for eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ikke indeholde internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fra forskellige kreditinstitutter inden for koncernen. Da anvendelsen af koncerninterne puljede strukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer medfører undtagelse fra grænserne for kreditinstitutters eksponeringer i henhold til artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør det kræves, at de eksternt og internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1 på udstedelsestidspunktet eller i tilfælde af en efterfølgende ændring af kreditkvalitetstrin og med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse kreditkvalitetstrin 2. Når de eksterne eller internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ikke længere opfylder dette krav, betragtes de internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ikke længere som egnede aktiver i henhold til artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, og de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer fra den relevante sikkerhedspulje vil derfor ikke være omfattet af undtagelsen i forordningens artikel 129, stk. 1aa. Når de internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ikke længere opfylder det relevante krav med hensyn til kreditkvalitetstrin, bør de imidlertid være egnede dækkende aktiver med henblik på dette direktiv, forudsat at de opfylder alle kravene i dette direktiv, og de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er sikret ved disse internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller andre aktiver, der er i overensstemmelse med dette direktiv, bør derfor også kunne anvende mærket "European Covered Bonds". Tilladelse til at anvende sådanne strukturer forventes som en mulighed for medlemsstater. Det følger heraf, at for at denne mulighed reelt kan stilles til rådighed for kreditinstitutter, der tilhører en koncern, der er beliggende i forskellige medlemsstater, bør alle relevante medlemsstater have gjort brug af denne mulighed og gennemført denne bestemmelse i deres lovgivning.

(18)  Mindre kreditinstitutter støder på vanskeligheder, når de udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, da udfærdigelsen af programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ofte indebærer store startomkostninger. Likviditet er også af stor betydning på markeder for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og den er stort set bestemt af mængden af udestående obligationer. Derfor bør det være tilladt, at to eller flere kreditinstitutter anvender fælles finansiering, således at mindre kreditinstitutter kan udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Dette vil bane vej for, at flere kreditinstitutter puljer dækkende aktiver som aktiver stillet som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af et enkelt kreditinstitut, og fremme udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i de medlemsstater, hvor der ikke på indeværende tidspunkt findes et veludviklet markedet. ▌Kravene til brug af aftaler om fælles finansiering bør sikre, at dækkende aktiver, som sælges, eller, hvis en medlemsstat har tilladt denne mulighed, som overføres til de udstedende kreditinstitutter gennem en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i henhold til direktiv 2002/47/EF, opfylder de krav til ▌egnethed og adskillelse, der gælder for dækkende aktiver i henhold til EU-lovgivningen.

(20)  I forbindelse med denne type finansielle instrumenter er det væsentligt, at sikkerhedspuljen for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er gennemsigtig, da gennemsigtighed gør det lettere at foretage sammenligninger og giver investorerne ▌mulighed for at gennemføre den fornødne risikoevaluering. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF(12) omfatter regler om udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, der er beliggende i eller er aktivt i en medlemsstat. Nationale lovgivere og markedsdeltagere har som supplement til direktiv 2003/71/EF i tidens løb udviklet flere initiativer vedrørende de oplysninger, der skal gives til investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Det er dog nødvendigt i EU-lovgivningen at præcisere, hvilke fælles oplysninger investorer som minimum bør have adgang til, inden eller på det tidspunkt de køber særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Medlemsstaterne bør kunne supplere disse minimumskrav med yderligere bestemmelser.

(21)  Mindskelse af den likviditetsrisiko, der er forbundet med instrumentet, indgår som et centralt led i foranstaltningerne til sikring af investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Dette er af afgørende betydning for at kunne sikre rettidig tilbagebetaling af de forpligtelser, der er knyttet til den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation. Der bør derfor indføres en likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen for at tage højde for risikoen for likviditetsmangel, f.eks. i forbindelse med løbetids- eller rentemismatch, betalingsafbrydelser, risikosammenblanding, derivater og andre operationelle forpligtelser, som forfalder til betaling inden for programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Kreditinstituttet kan opleve situationer, hvor det bliver vanskeligt at overholde kravet om en likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen, f.eks. i stresssituationer, hvor bufferen anvendes til at dække udgående pengestrømme. De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, bør overvåge overholdelsen af likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen og om nødvendigt træffe foranstaltninger til at kræve, at kreditinstituttet genetablerer den. Likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen adskiller sig fra de generelle likviditetskrav til kreditinstitutter i henhold til andre EU-retsakter, idet førstnævnte er direkte knyttet til sikkerhedspuljen og har til formål at mindske de særlige likviditetsrisici, der gør sig gældende for den. For at begrænse de reguleringsmæssige byrder bør medlemsstaterne kunne give mulighed for hensigtsmæssig interaktion med likviditetskrav, som er indført ved andre EU-retsakter▌, og som tager sigte på andre formål end likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen. Medlemsstaterne bør derfor kunne beslutte, at, indtil den dato, hvor disse EU-retsakter ændres, finder kravet om en likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen kun ▌ anvendelse, hvis der ikke stilles andre likviditetskrav til kreditinstituttet i henhold til EU-lovgivningen ▌i den periode, som er omfattet af sådanne andre krav. En sådan beslutning bør forhindre, at kreditinstitutter underlægges en forpligtelse til at dække de samme udgående pengestrømme med forskellige likvide aktiver i samme periode. Denne bestemmelse indebærer imidlertid, at medlemsstaternes mulighed for at beslutte, at likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen ikke skal anvendes, tages op til fornyet vurdering i forbindelse med fremtidige ændringer af likviditetskravene til kreditinstitutter i henhold til EU-lovgivningen, herunder den delegerede forordning, der vedtages i henhold til artikel 460 i forordning (EU) nr. 575/2013. Likviditetsrisici kan imødekommes på andre måder end ved at tilvejebringe likvide aktiver, f.eks. ved at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med strukturer med en løbetid, som kan forlænges, når udløsningsmekanismerne adresserer likviditetsmangel eller stress. I dette tilfælde bør medlemsstaterne kunne tillade, at beregningen af likviditetsbufferen baseres på den endelige forfaldsdato for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, idet der tages hensyn til eventuelle løbetidsforlængelser, når udløsningsmekanismerne adresserer likviditetsrisici. Endvidere bør medlemsstaterne kunne tillade, at kravene til likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen ikke gælder for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er underlagt krav om match funding, når indgående betalinger i henhold til kontrakter forfalder før udgående betalinger og placeres i højlikvide aktiver i mellemtiden.

(22)  I en række medlemsstater er der udviklet innovative strukturer for løbetidsprofiler for at tage højde for potentielle likviditetsrisici, herunder løbetidsmismatch. Disse strukturer omfatter muligheden for at forlænge den på forhånd fastsatte løbetid for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation i en vis periode eller for at lade betalingsstrømmene fra de dækkende aktiver ▌gå direkte til indehaverne af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. For at kunne harmonisere strukturer med en løbetid, som kan forlænges, i hele EU er det vigtigt at definere de betingelser, hvorunder medlemsstaterne kan tillade sådanne strukturer, for at sikre, at strukturerne ikke bliver for komplicerede eller udsætter investorerne for yderligere risici. Det er i denne forbindelse vigtigt at sikre, at kreditinstituttet ikke kan forlænge løbetiden efter eget skøn. Det bør kun være tilladt at forlænge løbetiden, når objektive og klart definerede udløsende begivenheder fastsat i national lov er indtruffet eller forventes at indtræffe i nær fremtid. Sådanne udløsningsmekanismer bør tage sigte på at forhindre misligholdelse, f.eks. ved at afhjælpe likviditetsmangel, markedssvigt eller markedsforstyrrelser. Forlængelser kan også fremme en velordnet afvikling af kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ved at der gives mulighed for forlængelser i tilfælde af insolvens eller afvikling for at undgå et brandudsalg af aktiver.

(23)  Kravet om et særligt offentligt tilsyn er et kendetegn for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i henhold til artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF. Nævnte direktiv omfatter dog hverken bestemmelser om et sådant tilsyns karakter og indhold eller om de myndigheder, der bør være ansvarlige for at foretage et sådant tilsyn. Det er derfor væsentligt at harmonisere de grundlæggende elementer i et sådant offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og at præcisere de opgaver og ansvarsområder, som påhviler de nationale kompetente myndigheder, der foretager tilsynet.

(24)  Tilsynet med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer adskiller sig fra tilsynet med kreditinstitutter i EU, og derfor bør medlemsstaterne kunne udpege andre nationale kompetente myndigheder til at varetage disse anderledes tilsynsmæssige opgaver end den, der fører overordnet tilsyn med kreditinstitutter. For at sikre konsekvens i det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i hele EU er det dog nødvendigt at stille krav om, at de kompetente myndigheder, som foretager det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, indgår i et tæt samarbejde med de kompetente myndigheder, der fører overordnet tilsyn med kreditinstitutter.

(25)  Det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer bør omfatte meddelelse til kreditinstitutter af tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Da kun kreditinstitutter bør have tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bør godkendelse som kreditinstitut være en forudsætning for den pågældende tilladelse. Mens Den Europæiske Centralbank i medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, har til opgave at godkende kreditinstitutter, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, bør kun de myndigheder, der er udpeget i henhold til dette direktiv, have beføjelse til at give tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og udøve offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Endvidere bør dette direktiv ▌omfatte bestemmelser om de betingelser, hvorunder kreditinstitutter, som er godkendt i henhold til EU-lovgivningen, kan opnå tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer▌.

(26)  ▌Tilladelsens omfang bør vedrøre programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer▌. Et sådant program bør være underlagt tilsyn i henhold til dette direktiv. Et kreditinstitut kan have mere end ét program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. I så fald bør der kræves en særskilt tilladelse for hvert program. Et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer kan omfatte en eller flere sikkerhedspuljer▌. Flere sikkerhedspuljer eller forskellige udstedelser (forskellige internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-koder)) under det samme program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer svarer ikke nødvendigvis til særskilte programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(26a)  Eksisterende programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er ikke påkrævede for at opnå en ny tilladelse, når de nye bestemmelser i den nationale lovgivning, der gennemfører dette direktiv, finder anvendelse. Det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bør imidlertid opfylde alle kravene i dette direktiv. Overholdelsen bør overvåges af de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til dette direktiv som en del af det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Medlemsstaterne kan i henhold til national lovgivning give retningslinjer for, hvordan overensstemmelsesvurderingen proceduremæssigt gennemføres efter den dato, fra hvilken medlemsstaterne skal anvende bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv. De kompetente myndigheder bør kunne gennemgå et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og vurdere behovet for at ændre tilladelsen til dette program. Et sådant behov for ændringer kan skyldes væsentlige ændringer i forretningsmodellen for det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, f.eks. efter en ændring af den nationale ramme for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller beslutninger truffet af kreditinstituttet. Sådanne ændringer kan betragtes som væsentlige, hvis de kræver en revurdering af de betingelser, hvorunder der blev givet tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(26b)  Når en medlemsstat sørger for, at der udpeges en særlig administrator, bør den kunne fastsætte regler om kompetencer og operationelle krav for en sådan særlig administrator. Disse regler kan udelukke muligheden for, at den særlige administrator modtager indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra forbrugere og private investorer, men kun tillader modtagelse af indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra professionelle investorer.

(27)  For at sikre overholdelse af de krav, som stilles til kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og for at sikre stort set ens behandling og overholdelse i hele EU bør der stilles krav til medlemsstaterne om at indføre bestemmelser vedrørende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning. Medlemsstaterne bør også kunne indføre strafferetlige sanktioner. Medlemsstater, der vælger at indføre strafferetlige i stedet for administrative sanktioner, bør underrette Kommissionen om de relevante strafferetlige bestemmelser.

(28)  De pågældende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som medlemsstaterne fastlægger, bør opfylde en række væsentlige krav vedrørende adressaterne af de pågældende sanktioner eller foranstaltninger, de kriterier, der skal tages i betragtning ved deres anvendelse, de krav til offentliggørelse, der stilles til kompetente myndigheder, som foretager offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, beføjelsen til at pålægge sanktioner og størrelsen af de administrative økonomiske sanktioner, der kan pålægges. Inden der træffes en afgørelse om pålæggelse af administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, bør adressaten have mulighed for at blive hørt. Medlemsstaterne bør dog kunne fastsætte undtagelser fra retten til at blive hørt i forbindelse med andre administrative foranstaltninger. En sådan undtagelse bør begrænses til tilfælde af overhængende fare, hvor der er behov for en hurtig indsats for at forhindre betydelige tab for tredjeparter, som f.eks. investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, eller for at forhindre eller afhjælpe betydelig skade på det finansielle system. I sådanne tilfælde bør adressaten have mulighed for at blive hørt, efter at foranstaltningen er blevet pålagt.

(29)  Der bør stilles krav til medlemsstaterne om at sikre, at de kompetente myndigheder, som foretager offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ved valget af arten af administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger og størrelsen af de pågældende sanktioner tager højde for alle relevante omstændigheder for at sikre konsekvent anvendelse af administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger i alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan medtage administrative foranstaltninger i forbindelse med forlængelsen af løbetiden under strukturer med en løbetid, som kan forlænges. Hvis medlemsstaterne fastsætter sådanne foranstaltninger, kan disse foranstaltninger gøre det muligt for de kompetente myndigheder at erklære en forlængelse af løbetiden ugyldig og fastsætte betingelser for en sådan ugyldiggørelse for at rette op på den situation, hvor et kreditinstitut forlænger løbetiden i strid med de mål for udløsningsmekanismen, der er fastsat i den nationale lovgivning, eller for at sikre finansiel stabilitet og investorbeskyttelse.

(30)  For at kunne konstatere eventuelle overtrædelser af de krav, der stilles til udstedelse og markedsføring af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bør de kompetente myndigheder, som foretager offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, tillægges de fornødne undersøgelsesbeføjelser og effektive mekanismer til at fremme indberetning af eventuelle eller faktiske overtrædelser. De pågældende mekanismer bør ikke have indvirkning på retten til forsvar for personer eller enheder, som påvirkes negativt af de pågældende beføjelser eller mekanismer.

(31)  De kompetente myndigheder, som foretager offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bør også have beføjelse til at pålægge administrative sanktioner og vedtage andre administrative foranstaltninger for at sikre det størst mulige spillerum efter en overtrædelse og for at medvirke til at forhindre yderligere overtrædelser, uanset om sådanne foranstaltninger betragtes som en administrativ sanktion eller en anden administrativ foranstaltning i henhold til national lovgivning. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte yderligere sanktioner og højere administrative økonomiske sanktioner end dem, der er foreskrevet i dette direktiv.

(32)  Den gældende nationale lovgivning om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er kendetegnet ved detaljeret regulering på nationalt plan og tilsyn med udstedelse af og programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer for at sikre, at investorers rettigheder i forhold til udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til enhver tid respekteres. Det pågældende tilsyn omfatter løbende overvågning af programmets karakteristika, dækningskravene og sikkerhedspuljens kvalitet. Et passende omfang af investorinformation om rammebestemmelserne vedrørende udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer indgår som et væsentligt led i investorbeskyttelse. Det bør derfor sikres, at de kompetente myndigheder regelmæssigt offentliggør oplysninger om deres nationale foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv og om den måde, hvorpå de foretager offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(33)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer markedsføres på indeværende tidspunkt i EU med nationale betegnelser og mærker, hvoraf nogle er veletablerede og andre ikke er det. Det forekommer derfor at værehensigtsmæssigt at give kreditinstitutter, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU, mulighed for at anvende et særligt "European Covered Bond"-mærke ved salg af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til investorer både i EU og i tredjelande på den betingelse, at de pågældende særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder kravene i dette direktiv. Hvis særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer også er i overensstemmelse med kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør kreditinstitutter have mulighed for at anvende mærket "European Covered Bonds (Premium)". Dette mærke, som angiver, at specifikke supplerende krav er blevet opfyldt, der resulterer i en styrket og velkendt kvalitet, kan være attraktivt selv i medlemsstater med veletablerede nationale mærker. Målet med de to mærker "European Covered Bond" og "European Covered Bond (Premium)" er at gøre det lettere for ▌ investorer at vurdere kvaliteten af de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og for dermed at gøre dem mere attraktive som investeringsinstrument både inden og uden for EU. Anvendelsen af disse mærker bør dog være fakultativ, og medlemsstaterne bør kunne opretholde deres egne rammer for nationale betegnelser og mærkning sammen med "European Covered Bond"-mærkerne.

(34)  For at kunne vurdere anvendelsen af dette direktiv bør Kommissionen i tæt samarbejde med EBA overvåge udviklingen i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om niveauet af investorbeskyttelse og udviklingen på markederne for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Rapporten bør også fokusere på udviklingen i de aktiver, der udgør sikkerhed for udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer▌. Anvendelsen af strukturer med en løbetid, som kan forlænges, har været stigende. Kommissionen bør derfor aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om funktionsmåden og de risici og fordele, der følger af udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med løbetider, der kan forlænges. En ny kategori af finansielle instrumenter under betegnelsen europæisk sikrede værdipapirer (ESN'er), som er dækket af aktiver, der er mere risikobetonede end offentlige eksponeringer og realkreditlån, og som ikke er egnede dækkende aktiver i henhold til dette direktiv, er blevet foreslået af markedsdeltagerne og andre som et supplerende instrument for banker til at finansiere realøkonomien. Kommissionen hørte EBA den 3. oktober 2017 om en vurdering af, i hvilket omfang ESN'er kunne anvende den "bedste praksis", som EBA har identificeret for traditionelle særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, en passende risikobehandling af ESN'er og den mulige virkning af ESN-udstedelser på bankbalancernes behæftelsesniveauer. Som svar herpå udsendte EBA en rapport den 24. juli 2018. Sideløbende med EBA's rapport offentliggjorde Kommissionen den 12. oktober 2018 en undersøgelse. Kommissionens undersøgelse og EBA's rapport konkluderede, at der var behov for en yderligere vurdering, f.eks. vedrørende lovgivningsmæssig behandling. Kommissionen bør derfor fortsat vurdere, om en lovgivningsmæssig ramme for ESN'er vil være hensigtsmæssig, og rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne sammen med et lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

(35)  På indeværende tidspunkt findes der ikke nogen ækvivalensordning til anerkendelse i EU af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter i tredjelande undtagen i tilsynsmæssig sammenhæng, hvor visse tredjelandsobligationer på visse betingelser indrømmes særbehandling for så vidt angår likviditet. Kommissionen bør derfor i tæt samarbejde med EBA vurdere, om det er nødvendigt og relevant at indføre en ækvivalensordning for tredjelandsudstedere af og investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Kommissionen bør derfor senest to år efter den dato, hvorfra medlemsstaterne skal anvende bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv, aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med et lovgivningsmæssigt forslag, hvis det er relevant, om dette spørgsmål.

(36)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er kendetegnet ved at have en på forhånd fastsat løbetid på flere år. Det er derfor nødvendigt at medtage overgangsforanstaltninger for at sikre, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ▌udstedt inden den ... [OP: Please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive], ikke påvirkes. Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er udstedt før denne dato, bør derfor løbende opfylde kravene i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF og bør undtages fra de fleste af de nye krav, der er fastsat i dette direktiv. Der bør fortsat kunne henvises til sådanne særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, forudsat at deres overholdelse af artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF, i den udgave, der fandt anvendelse på udstedelsesdatoen, og af de krav i dette direktiv, der finder anvendelse på dem, er underlagt tilsyn af de kompetente myndigheder, der er udpeget i medfør af dette direktiv. Dette tilsyn bør ikke omfatte de krav i dette direktiv, som sådanne særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er fritaget for. I nogle medlemsstater er ISIN-koderne åbne i en længere periode, således at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer kan udstedes løbende under denne kode med det formål at øge mængden (udstedelsesstørrelsen) af den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation ("tapudstedelser"). Overgangsforanstaltningerne bør dække tapudstedelser af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under ISIN-koder åbnet før den... [OP: Please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive], med forbehold af en række begrænsninger.

(37)  Som følge af de ensartede rammebestemmelser, der indføres for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bør beskrivelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF ændres. I direktiv 2014/59/EU defineres dækkede obligationer ved en henvisning til artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF, og da denne beskrivelse bør ændres, bør direktiv 2014/59/EU også ændres. For at undgå, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som udstedes i overensstemmelse med artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF inden den ... [OP Please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive], påvirkes, bør der fortsat henvises til de pågældende særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, eller de bør fortsat defineres som sådan, indtil de forfalder til betaling. Direktiv 2009/65/EF og 2014/59/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(38)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter(13) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiveren, at fremsendelsen af sådanne dokumenter er berettiget.

(39)  Målene for dette direktiv om at etablere en fælles ramme for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer for at sikre, at de strukturelle træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i hele EU svarer til den lavere risikoprofil, der berettiger til særbehandling i EU, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan snarere på grund af behovet for at videreudvikle markedet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i hele EU og fremme investeringer i EU bedre nås på EU-plan; EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(39a)  Den Europæiske Centralbank blev hørt og afgav udtalelse den 22. august 2018.

(40)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(14) og har afgivet udtalelse om...(15). Kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, behandler betydelige mængder personoplysninger. En sådan behandling bør til enhver tid foretages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse). På samme måde bør Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds behandling af personoplysninger, når den i henhold til direktivet opretholder en central database med administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som den meddeles af de nationale kompetente myndigheder, finde sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

AFSNIT I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved dette direktiv fastsættes der følgende investorbeskyttelsesregler om:

1)  krav vedrørende udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

2)  de strukturelle træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

3)  offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

4)  krav ▌om offentliggørelse i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter etableret i EU.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)  "særligt dækket obligation og særligt dækket realkreditobligation": en gældforpligtelse udstedt af et kreditinstitut i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelsen af dette direktivs obligatoriske krav i national ret og sikret ved dækkende aktiver, som investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har direkte adgang til som privilegerede kreditorer

2)  "program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer": de strukturelle træk ved en udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er fastlagt i henhold til lovbestemte regler, kontraktvilkår og betingelser, i overensstemmelse med den tilladelse, der er givet til det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

3)  "sikkerhedspulje": et klart defineret sæt af aktiver, der sikrer betalingsforpligtelserne knyttet til de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og som er adskilt fra andre aktiver, der ihændehaves af kreditinstituttet, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

3a)  "dækkende aktiver": aktiver, der indgår i en sikkerhedspulje

3b)  "aktiver stillet som sikkerhed": fysiske aktiver og aktiver i form af eksponeringer, som sikrer de dækkende aktiver

3c)  "adskillelse": de handlinger, der udføres af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, med hensyn til at identificere dækkende aktiver og placere dem uden for den retlige rækkevidde af andre kreditorer end investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og modparter i derivatkontrakter

4)  "kreditinstitut": et kreditinstitut, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013

5)  "særligt realkreditinstitut": et kreditinstitut, som udelukkende eller hovedsageligt finansierer lån ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som i henhold til lovgivningen udelukkende har tilladelse til at yde realkreditlån og lån til den offentlige sektor, og som ikke har tilladelse til at modtage indlån, men modtager andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden

6)  "automatisk fremskyndelse": en situation, hvor en særligt dækket obligation og særligt dækket realkreditobligation ved insolvens eller afvikling af udstederen automatisk og øjeblikkelig forfalder til betaling, og i forhold til hvilken ▌investorerne i den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation har et tilbagebetalingskrav, der kan håndhæves på et tidligere tidspunkt end ▌den oprindelige forfaldsdato

7)  "markedsværdi": for fast ejendom, markedsværdi som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 76), i forordning (EU) nr. 575/2013

8)  "belåningsværdi": for fast ejendom, belåningsværdi som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 74), i forordning (EU) nr. 575/2013

10)  "primære aktiver": ▌ dominerende dækkende aktiver ▌, som bestemmer sikkerhedspuljens karakter

11)  "substitutionsaktiver": dækkende aktiver ud over de primære aktiver, som bidrager til dækningskravene

12)  "overdækning af sikkerhedsstillelse": hele det ved lov, kontrakt eller frivilligt fastsatte niveau for sikkerhedsstillelse, som er højere end dækningskravet i artikel 15

13)  "krav om match funding": regler om, at betalingsstrømmene mellem forpligtelser og aktiver, som forfalder til betaling, skal matches ved kontraktligt at sikre, at betalinger fra låntagere og modparter i derivatkontrakter forfalder før, at der foretages udbetalinger til investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og til modparter i derivatkontrakter, og at disse beløb ▌værdimæssigt mindst svarer til de udbetalinger, der skal foretages til investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og til modparter i derivatkontrakter, og at de beløb, der modtages fra låntagere og modparter i derivatkontrakter inkluderes i sikkerhedspuljen i henhold til artikel 16, stk. 3, indtil betalingerne forfalder til investorerne i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og modparterne i derivatkontrakter

14)  "udgående nettopengestrøm": alle udgående betalingsstrømme, der forfalder på en kalenderdag, herunder hovedstol og rentebetalinger samt betalinger i henhold til derivatkontrakter omfattet af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, eksklusive alle indgående betalingsstrømme, der forfalder på den samme kalenderdag for krav, der har relation til de dækkende aktiver

15)  "struktur med en løbetid, som kan forlænges": en mekanisme, som giver mulighed for at forlænge den på forhånd fastsatte løbetid for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i et på forhånd fastsat tidsrum, og hvis en bestemt udløsningsmekanisme optræder

16)  "offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer": tilsyn med programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som sikrer overholdelse og håndhævelse af de krav, som stilles ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

17)  "særlig administrator": den person eller enhed, som er udpeget til at administrere et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i tilfælde af insolvens hos et kreditinstitut, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under det pågældende program, eller når et sådant kreditinstitut konstateres at være nødlidende eller forventeligt nødlidende i henhold til artikel 32, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, eller under særlige omstændigheder, hvis den relevante kompetente myndighed fastslår, at kreditinstituttets korrekte funktion er i alvorlig fare.

l7a)  "afvikling": afvikling som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/59/EU

18)  "koncern": en koncern som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 137), i forordning (EU) nr. 575/2013

AFSNIT II

STRUKTURELLE TRÆK VED SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

Kapitel 1

"Dual recourse" og afsondring i tilfælde af konkurs

Artikel 4

"Dual recourse"

1.  Medlemsstaterne indfører regler, som gør investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og modparter i derivatkontrakter, der opfylder bestemmelserne i artikel 11, berettigede til følgende krav:

a)  et krav i forhold til det kreditinstitut, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  i tilfælde af insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, et prioriteret krav i forhold til hovedstolen og eventuelle påløbne og fremtidige renter af dækkende aktiver

c)  i tilfælde af insolvens hos det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og hvis det i litra b) omhandlede prioriterede krav ikke kan opfyldes fuldt ud, et krav i forhold til det pågældende kreditinstituts insolvensbo, som er sidestillet med de krav, kreditinstituttets almindelige usikrede kreditorer kan gøre gældende i henhold til den nationale lovgivning om rækkefølgen i almindelige insolvensprocedurer.

2.  De krav, der er omhandlet i stk. 1, begrænses til den fulde betalingsforpligtelse, som er knyttet til de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

3.  Medlemsstaterne kan med henblik på stk. 1, litra c), indføre regler, som i tilfælde af insolvens hos et særligt realkreditinstitut, giver investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og modparter i derivatkontrakter, der opfylder bestemmelserne i artikel 11, et krav, som er foranstillet det krav, det pågældende særlige realkreditinstituts almindelige usikrede kreditorer har i henhold til den nationale lovgivning om rækkefølgen i almindelige insolvensprocedurer, men som er efterstillet i forhold til andre privilegerede kreditorer.

Artikel 5

Særligt dækkede obligationers og særligt dækkede realkreditobligationers afsondring i tilfælde af konkurs

Medlemsstaterne sikrer, at de betalingsforpligtelser, som er knyttet til de dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ikke er omfattet af automatisk fremskyndelse ved insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Kapitel 2

Sikkerhedspulje og dækning

Afsnit I

Egnede aktiver

Artikel 6

Egnede dækkende aktiver

1.  Medlemsstaterne stiller krav om, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til enhver tid er sikret ved:

a)  egnede aktiver ▌som omhandlet i artikel 129, stk. 1, litra a)-g), i forordning (EU) nr. 575/2013, forudsat at det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder kravene i artikel 129, stk. 1a) til stk. 3), i nævnte forordning

b)  dækkende aktiver af høj kvalitet, der sikrer, at det kreditinstitut, der udsteder de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, har et betalingskrav som anført i stk. 2, og som er sikret ved aktiver stillet som sikkerhed som anført i stk. 3. eller

c)  aktiver i form af lån til eller garanteret af offentlige virksomheder som defineret i artikel 2, litra b), i Kommissionens direktiv 2006/111/EF, jf. dog stk. 4.

2.  Det i stk. 1, litra b) omhandlede betalingskrav skal opfylde følgende lovkrav:

a)  aktivet udgør et krav om betaling af midler, som har en minimumsværdi, der kan fastsættes til enhver tid, som er juridisk gyldig og kan håndhæves, som ikke er underlagt andre betingelser end den betingelse, at kravet forfalder på et senere tidspunkt, og at kravet er sikret ved pant i fast ejendom, behæftelse (charge), panterettighed (lien) eller anden garanti

b)  den pant i fast ejendom, behæftelse (charge), panterettighed (lien) eller garanti, der sikrer betalingskravet, kan realiseres

c)  alle juridiske krav vedrørende pant i fast ejendom, behæftelse (charge), panterettighed (lien) eller garanti, der sikrer betalingskravet, er opfyldt

d)  den pant i fast ejendom, behæftelse (charge), panterettighed (lien) eller garanti, der sikrer betalingskravet, gør det muligt for det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, at inddrive betalingskravets værdi uden unødigt ophold

▌Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, vurderer mulighederne for at realisere betalingskrav og aktiver stillet som sikkerhed, inden de medtages i sikkerhedspuljen.

3.  Aktiver stillet som sikkerhed i henhold til stk. 1, litra b), skal opfylde et af følgende krav:

a)  for fysiske aktiver findes der værdiansættelsesstandarder, som er generelt accepteret blandt sagkyndige, og som er hensigtsmæssige for det pågældende fysiske aktiv, og der findes et offentligt register, som registrerer ejerforhold og krav vedrørende de pågældende fysiske aktiver

b)  for aktiver i form af eksponeringer udledes den eksponerede modparts sikkerhed og soliditet af skatteopkrævningsbeføjelser eller af løbende offentligt tilsyn med modpartens operationelle soliditet og finansielle solvens.

De i litra a) i dette stykke omhandlede fysiske aktiver stillet som sikkerhed bidrager til dækning af forpligtelser, der er knyttet til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, op til den mindste værdi af hovedstolen af panterettighederne sammenlagt med eventuelle foranstående panterettigheder og 70 % af disse fysiske aktiver stillet som sikkerhed. De i litra a) i dette stykke omhandlede fysiske aktiver stillet som sikkerhed, som er egnede i henhold til stk. 1, litra a), skal ikke overholde grænsen på 70 % eller grænserne i artikel 129, stk. 1, litra a) -g), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hvis der med henblik på litra a) i dette stykke ikke findes et offentligt register for et bestemt fysisk aktiv, kan medlemsstaterne indføre en alternativ form for certificering af ejerforhold og krav vedrørende det pågældende fysiske aktiv, for så vidt som den er sammenlignelig med den beskyttelse, der ydes af et offentligt register i den forstand, at den i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat giver interesserede tredjeparter mulighed for at få adgang til oplysninger vedrørende identifikation af de behæftede fysiske aktiver, fordeling af ejerforhold, dokumentation for og fordeling af behæftelser og håndhævelse af sikkerhedsinteresser.

4.  Med henblik på stk. 1, litra c), skal særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er sikret ved lån til eller garanteret af offentlige virksomheder som primære aktiver, være underlagt et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse på 10 %, jf. artikel 3, nr. 12, og alle følgende betingelser:

a)  de offentlige virksomheder leverer væsentlige offentlige tjenesteydelser på grundlag af en licens, en koncessionskontrakt eller en anden form for overdragelse fra en offentlig myndighed

b)  de offentlige virksomheder er underlagt offentligt tilsyn

c)  de offentlige virksomheder har tilstrækkelige indtægtsskabende beføjelser, der sikres af offentlige virksomheder:

i)  der har den tilstrækkelige fleksibilitet til at opkræve og forhøje gebyrer, afgifter og fordringer i relation til den leverede tjenesteydelse for at sikre deres soliditet og solvens

ii)  der modtager tilstrækkelige tilskud på et lovbestemt grundlag til at sikre deres finansielle soliditet og solvens til gengæld for levering af væsentlige offentlige tjenesteydelser, eller

iii)  der har indgået en aftale om resultatoverførsel med en offentlig myndighed.

5.  Medlemsstaterne fastsætter regler for metoden og processen for værdiansættelse af fysiske aktiver, der anvendes som aktiver stillet om sikkerhed, jf. stk. 1, litra a) og b). Disse regler skal som minimum sikre følgende:

a)  at der for hvert fysisk aktiv stillet som sikkerhed er en aktuel værdiansættelse på eller under markedsværdien eller belåningsværdien på tidspunktet for medtagelsen af det dækkende aktiv i sikkerhedspuljen

b)  at værdiansættelsen foretages af en valuar, som har de nødvendige kvalifikationer, evner og erfaringer og

c)  at valuaren er uafhængig af kreditbevillingsprocessen, ikke tager hensyn til spekulative elementer i vurderingen af værdien af det aktiv, der er stillet som sikkerhed, og dokumenterer værdien af det pågældende aktiv på en gennemsigtig og klar måde.

6.   Medlemsstaterne stiller krav om, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, råder over procedurer, som gør det muligt at overvåge, at de fysiske aktiver, der anvendes som aktiver stillet som sikkerhed, jf. stk. 1, litra a) og b), er tilstrækkeligt forsikret mod skader, og at forsikringskravet er adskilt i overensstemmelse med artikel 12.

7.  Medlemsstaterne stiller ▌krav om, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, tilvejebringer dokumentation om de dækkende aktiver, jf. stk. 1, litra a) og b), og om deres udlånspolitikkers ▌overensstemmelse med denne artikel.

8.  Medlemsstaterne fastsætter regler, der sikrer risikospredning i sikkerhedspuljen med hensyn til detaljeringsgrad og væsentlig koncentration for så vidt angår aktiver, der ikke anses for at være egnede i henhold til stk. 1, litra a).

Artikel 7

Aktiver stillet som sikkerhed, som befinder sig uden for EU

1.  Medlemsstaterne kan give kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, tilladelse til i sikkerhedspuljen at medtage aktiver stillet som sikkerhed, som befinder sig uden for EU▌, jf. dog ▌stk. 2.

2.  Hvis medlemsstaterne giver tilladelse til medtagelsen af de aktiver, der er omhandlet i stk. 1, sikrer de investorbeskyttelse ved at stille krav om, at kreditinstitutter efterprøver, om disse aktiver stillet som sikkerhed opfylder alle kravene i artikel 6. Medlemsstaterne drager omsorg for, at disse aktiver stillet som sikkerhed yder et tilsvarende niveau af sikkerhed som aktiver stillet som sikkerhed, der befinder sig i Unionen, og for, at disse aktiver stillet som sikkerhed kan realiseres ved retslig håndhævelse på en måde, som har tilsvarende virkning, som realiseringen af aktiver stillet som sikkerhed, der befinder sig i EU.

Artikel 8

Koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Medlemsstaterne kan indføre regler om anvendelse ▌af koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under hvilke særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af et kreditinstitut, der tilhører en koncern ("internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer"), anvendes som dækkende aktiver for den eksterne udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som foretages af et andet kreditinstitut, der tilhører den samme koncern ("eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer"). Disse regler skal som minimum omfatte følgende krav▌:

a)  de internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer sælges til det kreditinstitut, der udsteder de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  de internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer anvendes som dækkende aktiver i sikkerhedspuljen for de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og opføres på balancen hos det kreditinstitut, der udsteder de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

ba)  sikkerhedspuljen for de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer indeholder kun internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af et enkelt kreditinstitut inden for koncernen

c)  de kreditinstitutter, der udsteder de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, har til hensigt at sælge dem til investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer uden for koncernen

d)  både de internt og de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1, jf. tredje del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, på tidspunktet for udstedelsen og er sikret ved egnede dækkende aktiver, jf. artikel 6.

da)  i tilfælde af grænseoverskridende koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer skal de dækkende aktiver for de internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylde støtteberettigelses- og dækningskravene for de eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Med henblik på første afsnit, litra d), kan de kompetente myndigheder tillade særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 2 som følge af en ændring, der har sænket deres kreditkvalitetstrin, til fortsat at være en del af en koncernintern puljestruktur med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, forudsat at de kompetente myndigheder konkluderer, at ændringen i kreditkvalitetstrin ikke skyldes en tilsidesættelse af krav til tilladelse som fastsat i bestemmelserne i den nationale lovgivning til gennemførelse af artikel 19, stk. 2. De kompetente myndigheder underretter efterfølgende EBA om enhver beslutning i henhold til dette afsnit.

Artikel 9

Fælles finansiering

1.  Medlemsstaterne giver tilladelse til, at egnede dækkende aktiver, som hidrører fra et kreditinstitut og er blevet købt af et kreditinstitut, som udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, bliver anvendt som dækkende aktiver ▌til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer▌. Medlemsstaterne regulerer sådanne indkøb for at sikre, at kravene i artikel 6 og 12 er opfyldt.

2.  Ud over kravet i stk. 1 kan medlemsstaterne tillade overførsler gennem aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse i henhold til direktiv 2002/47/EF.

Medlemsstaterne kan også tillade, at aktiver, der hidrører fra en virksomhed, som ikke er et kreditinstitut, anvendes som dækkende aktiver. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne mulighed, skal de kræve, at det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, enten vurderer långivningsstandarderne i den virksomhed, som den køber de dækkede aktiver fra, eller selv foretager en grundig vurdering af låntagerens kreditværdighed.

Artikel 10

Sikkerhedspuljens sammensætning

Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at fastsætte bestemmelser for sikkerhedspuljers sammensætning. Disse bestemmer fastsætter, hvor det er relevant, betingelserne for, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, kan medtage primære aktiver, som har andre karakteristika, for så vidt angår de pågældende dækkende aktivers strukturelle træk, ▌levetid eller risikoprofil.

Artikel 11

Derivatkontrakter i sikkerhedspuljen

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at tillade, at derivatkontrakter udelukkende medtages i sikkerhedspuljen, hvis følgende krav som minimum er opfyldt:

a)  derivatkontrakterne medtages i sikkerhedspuljen udelukkende med henblik på afdækning af risici, og deres volumen justeres i tilfælde af en reduktion i den afdækkede risiko, og de fjernes, når den afdækkede risiko ophører med at eksistere

b)  derivatkontrakterne er tilstrækkeligt dokumenteret

c)  derivatkontrakterne er adskilt i overensstemmelse med artikel 12

d)  derivatkontrakterne kan ikke opsiges ved insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

e)  derivatkontrakterne er i overensstemmelse med de regler, der er indført i henhold til stk. 2.

2.  Medlemsstaterne indfører med henblik på at sikre overholdelse af kravene i stk. 1 regler vedrørende derivatkontrakter i sikkerhedspuljen ▌.

Disse regler skal, i det omfang det er relevant, præcisere:

a)  udvælgelseskriterierne for afdækningsmodparterne

b)   den nødvendige dokumentation, som skal tilvejebringes i forbindelse med derivatkontrakter.

Artikel 12

Adskillelse af dækkende aktiver▌

1.  Medlemsstaterne fastsætter regler for adskillelsen af dækkende aktiver▌. Disse regler skal som minimum omfatte følgende krav:

a)  alle dækkende aktiver ▌kan til enhver tid identificeres af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  alle dækkende aktiver ▌er af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, underlagt retligt bindende adskillelse, som kan håndhæves

c)  alle dækkende aktiver ▌er beskyttet mod krav fra tredjemand, og aktiverne indgår ikke som en del af insolvensboet for det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, før det prioriterede krav, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), er opfyldt.

De dækkende aktiver ▌ omfatter med henblik på første afsnit sikkerhedsstillelse modtaget i forbindelse med derivatkontraktpositioner.

2.  Den adskillelse af dækkende aktiver▌, der er omhandlet i stk. 1, gælder også i tilfælde af insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 13

Overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljer

1.  Medlemsstaterne kan stille krav om, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, udpeger en overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljer til løbende at overvåge sikkerhedspuljen med hensyn til kravene i artikel 6-12 og artikel 14-17.

2.  Hvis medlemsstaterne gør brug af den mulighed, der er omhandlet i stk. 1, indfører de regler, der som minimum omfatter følgende aspekter:

a)  udpegning og afskedigelse af den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer

b)  udvælgelseskriterier for den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer

c)  den rolle og de pligter, som påhviler den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer, herunder i tilfælde af insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

d)  kravet om at foretage indberetning til de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2

e)  adgangsretten til de oplysninger, der er nødvendige for at varetage de pligter, som påhviler den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer.

3.   Når medlemsstaterne gør brug af den mulighed, der er omhandlet i stk. 1, er den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer ▌adskilt fra og uafhængig af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og det pågældende kreditinstituts revisor.

4.  Medlemsstaterne kan tillade, at en overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljen ikke er adskilt fra kreditinstituttet, hvis:

a)  den interne overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljen er uafhængig af kreditbevillingsprocessen i det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  medlemsstaterne, uden at dette berører stk. 2, litra a), sikrer, at den interne overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljen ikke fjernes fra funktionen som overvågningsansvarlig for sikkerhedspuljen uden forudgående godkendelse af ledelsesorganet i det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, i dets tilsynsfunktion og

c)  den interne overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljen, om nødvendigt, har direkte adgang til ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion

4.  Hvis medlemsstaterne gør brug af den mulighed, der er omhandlet i stk.1, underretter de EBA herom.

Artikel 14

Investorinformation

1.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, tilvejebringer oplysninger om programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er tilstrækkeligt detaljerede til, at investorerne kan vurdere det pågældende programs profil og risici og udvise due diligence.

2.  Medlemsstaterne sikrer med henblik på stk. 1, at oplysningerne gives til investorer som minimum hvert kvartal, og at de som minimum omfatter følgende oplysninger om porteføljen:

a)  værdien af sikkerhedspuljen og udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

aa)  en liste over ISIN-koder (International Securities Identification Numbers) for alle udstedelser af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under dette program

b)  den geografiske fordeling og typen af dækkende aktiver ▌, deres lånstørrelse og værdiansættelsesmetode

c)  nærmere oplysninger om markedsrisici, herunder renterisikoen og valutarisikoen og risici i forbindelse med kredit▌ og likviditet

d)  løbetidsstrukturen for dækkende aktiver ▌og særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, herunder en oversigt over udløsningsmekanismerne for løbetidsforlængelse, hvis det er relevant

e)  niveauerne for dækningskrav og -mulighed og for lovpligtig, kontraktbaseret og frivillig overdækning af sikkerhedsstillelse

f)  procentdelen af lån, hvor der anses at have fundet misligholdelse sted i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, og alle tilfælde, hvor lån har været i restance i over 90 dage.

Medlemsstaterne sikrer, at for så vidt angår eksternt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 8, gives de oplysninger, der er omhandlet i litra a) -f) i første afsnit i dette stykke, eller et link hertil, til investorer for så vidt angår alle internt udstedte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i koncernen.

Medlemsstaterne sikrer, at disse oplysninger som minimum gives til investorer på aggregeret grundlag. ▌

3.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav til kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om at offentliggøre de oplysninger, der stilles til rådighed for investorer i overensstemmelse med stk. 1 og 2, på deres websted. Medlemsstaterne kan ikke kræve, at disse kreditinstitutter offentliggør sådanne oplysninger på papir.

Afsnit II

Dæknings- og likviditetskrav

Artikel 15

Dækningskrav

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav om, at programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til enhver tid som minimum opfylder dækningskravene i stk. 2 til 8.

2.  Alle forpligtelser i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer skal være dækket af betalingskrav, der er knyttet til de dækkende aktiver.

3.  De i stk. 2 omhandlede forpligtelser skal omfatte:

a)  pligt til at betale hovedstolen af de udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  pligt til at betale renter af udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

c)  betalingsforpligtelser knyttet til derivatkontrakter, som ihændehaves i overensstemmelse med artikel 11 og

d)  de forventede omkostninger forbundet med vedligeholdelse og forvaltning i forbindelse med afviklingen af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer▌.

Med henblik på litra d) kan medlemsstaterne tillade beregning af et fast beløb.

4.  Følgende dækkende aktiver ▌bidrager til at opfylde dækningskravet:

a)   primære aktiver

b)   substitutionsaktiver

c)   likvide aktiver, som ihændehaves i overensstemmelse med artikel 16 og

d)  betalingskrav knyttet til derivatkontrakter, som ihændehaves i overensstemmelse med artikel 11.

Usikrede krav bidrager ikke til dækning, hvis misligholdelse anses for at have fundet sted i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.

5.  Med henblik på litra c) i stk. 3, og litra d) i stk. 4, fastsætter medlemsstaterne regler for værdiansættelse af derivatkontrakter.

6.  Beregningen af dækningskravet sikrer, at den samlede nominelle værdi af alle dækkende aktiver som minimum svarer til eller overstiger den samlede nominelle værdi af de udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ("nominalprincippet").

▌Medlemsstaterne kan med henblik på første afsnit, litra b), tillade andre beregningsprincipper, forudsat at de ikke medfører en højere dækningsratio end den, der beregnes i henhold til nominalprincippet.

Medlemsstaterne fastsætter regler for beregning af eventuelle renteudgifter og -indtægter i forbindelse med udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som skal afspejle sunde forsigtighedsprincipper i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder.

7.  Uanset stk. 6, første afsnit, kan medlemsstaterne på en måde, der afspejler sunde forsigtighedsprincipper og i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder, tillade, at fremtidige renteindtægter på dækkende aktiver med fradrag af fremtidige renteudgifter på de tilsvarende særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer tages i betragtning med henblik på at udligne eventuelle mangler i dækningen af den primære betalingsforpligtelse, der er knyttet til de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, når der er en snæver sammenhæng som omhandlet i artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 523/2014, på følgende betingelser:

a)  betalinger, som er modtaget i løbet af det dækkende aktivs levetid, og som er nødvendige til dækning af den betalingsforpligtelse, der er knyttet til den tilsvarende særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, er adskilt i overensstemmelse med artikel 12 eller medtaget i sikkerhedspuljen i form af dækkende aktiver som omhandlet i artikel 6, indtil betalingerne forfalder og

b)  det er kun muligt at foretage forudbetaling af det dækkende aktiv ved at udnytte indfrielsesmuligheden som defineret i den delegerede forordning, der er vedtaget i medfør af artikel 33, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller i tilfælde af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der kan indfries til pari af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, ved at det dækkende aktivs låntager som minimum betaler den særligt dækkede obligations og den særligt dækkede realkreditobligations pariværdi.

8.   Medlemsstaterne sikrer, at beregningen af aktiver og beregningen af forpligtelser baseres på den samme metode. Medlemsstaterne kan tillade forskellige beregningsmetoder, forudsat at de ikke resulterer i en højere dækningsratio end den, der beregnes efter samme metode.

Artikel 16

Krav om likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav om, at sikkerhedspuljen til enhver tid omfatter en likviditetsbuffer sammensat af likvide aktiver, der er tilgængelige til dækning af udgående nettopengestrømme i forbindelse med programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

2.  Likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen skal dække de samlede maksimale udgående nettopengestrømme i 180 kalenderdage.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen, der er omhandlet i stk. 1, består af følgende typer aktiver, adskilt i overensstemmelse med dette direktivs artikel 12:

a)  aktiver, der opfylder betingelserne for aktiver på niveau 1 eller niveau 2B i henhold til artikel 10, 11 og 12 i den delegerede forordning, som er vedtaget i henhold til artikel 460 i forordning (EU) 575/2013, værdiansat i overensstemmelse med nævnte delegerede forordnings artikel 9 og ikke egenudstedt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i nævnte delegerede forordning

b)  kortsigtede eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1 eller 2, eller kortsigtede indlån til kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1, 2 eller 3 i overensstemmelse med artikel 129, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Medlemsstaterne kan beslutte at begrænse typerne af likvide aktiver, der er omhandlet i litra a) og b) i stk. 1.

Medlemsstaterne sikrer ▌, at usikrede krav fra ▌eksponeringer, der anses for at være misligholdte i overensstemmelse med artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, ikke kan bidrage til likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen.

4.  Hvis det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, er omfattet af likviditetskrav i andre EU-retsakter, der fører til overlapning med sikkerhedspuljens likviditetsbuffer, kan medlemsstaterne beslutte ikke at anvende de nationale regler til gennemførelse af stk. 1, 2 og 3 for den periode, der er fastsat i nævnte EU-retsakter. Medlemsstaterne må kun gøre brug af denne mulighed indtil den dato, hvor en ændring af disse EU-retsakter med henblik på at fjerne denne overlapning finder anvendelse, og skal underrette Kommissionen og EBA, hvis de gør dette.

5.  Medlemsstaterne kan tillade, at beregningen af hovedstolen for strukturer med en løbetid, som kan forlænges, baseres på den endelige forfaldsdato i overensstemmelse med de bestemmelser og vilkår, der gælder for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation.

6.  Medlemsstaterne kan tillade, at kravene i stk. 1 ikke finder anvendelse på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er omfattet af krav om match funding.

Artikel 17

Betingelser for strukturer med en løbetid, som kan forlænges

1.  Medlemsstaterne kan give tilladelse til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med strukturer med en løbetid, som kan forlænges, hvis investorbeskyttelse som minimum er sikret ved følgende:

a)  løbetiden kan kun forlænges på grundlag af objektive udløsningsmekanismer, der er fastsat i den nationale lovgivning, og ikke efter eget skøn af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  udløsningsmekanismerne for løbetidsforlængelse er angivet i de kontraktlige vilkår og betingelser for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation

c)  de oplysninger, som gives til investor om løbetidsstrukturen, er tilstrækkelige til at sætte den pågældende i stand til at fastlægge risikoen ved den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, og omfatter en detaljeret beskrivelse af:

i)  udløsningsmekanismerne for løbetidsforlængelse

ii)  konsekvenserne ▌i tilfælde af insolvens eller af afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, i forbindelse med en løbetidsforlængelse

iii)  den rolle, som varetages af de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, og, hvis det er relevant, af den særlige administrator med hensyn til en løbetidsforlængelse▌

d)  den endelige forfaldsdato for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation kan til enhver tid fastsættes

e)  i tilfælde af insolvens eller afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, påvirker løbetidsforlængelser ikke rækkefølgen for investorer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og vender heller ikke om på rækkefølgen i de oprindelige forfaldsplaner for programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

f)  en løbetidsforlængelse ændrer ikke de strukturelle træk ved den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation for så vidt angår "dual recourse" som omhandlet i artikel 4 og afsondring i tilfælde af konkurs som omhandlet i artikel 5.

2.  Medlemsstater, som giver tilladelse til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med strukturer med en løbetid, som kan forlænges, underretter EBA herom.

AFSNIT III

OFFENTLIGT TILSYN MED SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

Artikel 18

Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at fastsætte, at udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

2.  Medlemsstaterne udpeger med henblik på det offentlige tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er omhandlet i stk. 1, en eller flere kompetente myndigheder. De underretter Kommissionen og EBA om de pågældende udpegede myndigheder og angiver en eventuel opdeling af funktioner og pligter.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 2, overvåger udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med henblik på at vurdere, hvorvidt de krav, der er fastsat i de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, er opfyldt.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, registrerer alle deres transaktioner i forbindelse med programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og råder over tilstrækkelige og passende dokumentationssystemer og -processer.

5.  Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der er truffet passende foranstaltninger, som gør det muligt for de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 2, at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, hvorvidt kravene i de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, er opfyldt, undersøge eventuel manglende opfyldelse de pågældende krav og pålægge administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 23.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 2, har den ekspertise, de ressourcer, den operationelle kapacitet, de beføjelser og den uafhængighed, der er påkrævet for at varetage de funktioner, der er forbundet med offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 19

Tilladelse til programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav om, at der skal indhentes tilladelse til et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, inden der udstedes særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under det pågældende program. Medlemsstaterne tillægger de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, beføjelse til at give sådanne tilladelser.

2.  Medlemsstaterne fastsætter kravene til den tilladelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder som minimum følgende:

a)  en passende driftsplan for udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  passende politikker, processer og metoder, som tager sigte på investorbeskyttelse, og som omfatter godkendelse, ændring, fornyelse og genfinansiering af lån, som indgår i sikkerhedspuljen

c)  ledere og medarbejdere, som udelukkende beskæftiger sig med programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og som har tilstrækkelige kvalifikationer og tilstrækkelig viden i forhold til udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og forvaltningen af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

d)  en administrativ opsætning af sikkerhedspuljen og overvågning heraf, som opfylder kravene i de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

Artikel 20

Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i forbindelse med insolvens og afvikling

1.  De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, samarbejder med afviklingsmyndigheden i tilfælde af afvikling af et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, for at sikre bevaring af de rettigheder og interesser, som investorerne i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har, herunder ved som minimum at kontrollere den løbende og forsvarlige forvaltning af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under afviklingsprocessen.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal udpeges en særlig administrator i tilfælde af insolvens hos et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, for at sikre bevaring af de rettigheder og interesser, som investorerne i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer har, herunder ved som minimum at kontrollere den løbende og forsvarlige forvaltning af programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, så længe det er nødvendigt.

Hvis medlemsstaterne benytter sig af den pågældende mulighed, kan de stille krav om, at deres kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, godkender udpegningen og afskedigelsen af den særlige administrator, og de skal som minimum stille krav om, at de kompetente myndigheder høres om udpegning og afskedigelse af den særlige administrator.

3.  Hvis medlemsstaterne bestemmer, at der skal udpeges en særlig administrator i henhold til stk. 2, vedtager de regler om den pågældende særlige administrators opgaver og ansvarsområder, herunder som minimum i forhold til:

a)  afvikling af de forpligtelser, der er knyttet til de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  forvaltning og realisering af dækkende aktiver ▌, herunder at overføre dem sammen med forpligtelser i tilknytning til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til et andet kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

c)  ▌de juridiske transaktioner, som er nødvendige for behørig forvaltning af sikkerhedspuljen, for løbende overvågning af dækningen af de forpligtelser, der er knyttet til de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, for indledning af procedurer med henblik på at føre aktiver tilbage i sikkerhedspuljen og for overførsel af de aktiver, der er tilbage ▌til insolvensboet for det kreditinstitut, der har udstedt de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, når alle forpligtelser i tilknytning til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er afviklet. Med henblik herpå kan medlemsstaterne tillade, at en særlig administrator, i tilfælde af at det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, er insolvent, opererer i henhold til den tilladelse, som det pågældende kreditinstitut er i besiddelse af, under iagttagelse af de samme operative krav.

4.  Medlemsstaterne sikrer koordinering og udveksling af oplysninger med henblik på insolvens- eller afviklingsprocessen mellem de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, den særlige administrator, hvis en sådan administrator er udpeget, og afviklingsmyndigheden.

Artikel 21

Indberetning til de kompetente myndigheder

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at stille krav om, at kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, om programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer til de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2. Indberetningen foretages regelmæssigt og efter anmodning fra disse kompetente myndigheder. Medlemsstaterne fastsætter regler om hyppigheden af den regelmæssige indberetning.

2.  De indberetningsforpligtelser, der skal fastsættes i henhold til stk. 1, skal omfatte krav om, at de oplysninger, der ▌skal gives, som minimum omfatter oplysninger om følgende▌:

c)  aktivernes egnethed og krav i forbindelse med sikkerhedspuljer i overensstemmelse med artikel 6-11

d)  adskillelse af dækkende aktiver ▌i overensstemmelse med artikel 12

e)  den funktion, som den overvågningsansvarlige for sikkerhedspuljer har, i overensstemmelse med artikel 13

g)  dækningskrav i overensstemmelse med artikel 15

h)  likviditetsbufferen for sikkerhedspuljen i overensstemmelse med artikel 16

i)  betingelserne for strukturer med en løbetid, som kan forlænges, i overensstemmelse med artikel 17.

3.  Medlemsstaterne fastsætter regler om den ▌i stk. 2 omhandlede indberetning, som de kreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, skal foretage til de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, i tilfælde af insolvens eller afvikling af et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 22

Kompetente myndigheders beføjelser med henblik på offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

1.  Medlemsstaterne sikrer investorbeskyttelse ved at tillægge de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, alle de tilsyns-, undersøgelses- og sanktionsbeføjelser, der er nødvendige for føre offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

2.  De beføjelser, der er omhandlet i stk. 1, omfatter som minimum følgende:

a)  beføjelse til at give eller at afslå at give tilladelser i henhold til artikel 19

b)  beføjelse til regelmæssigt at revidere programmet for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med henblik på at vurdere, om det er i overensstemmelse med dette direktiv

c)  beføjelse til at foretage stedlige og ikke-stedlige inspektioner

d)  beføjelse til at pålægge administrative sanktioner ▌og andre administrative foranstaltninger, jf. de bestemmelser, der gennemfører artikel 23

e)  beføjelse til at vedtage og gennemføre tilsynsmæssige retningslinjer vedrørende udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Artikel 23

Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  Med forbehold af medlemsstaternes ret til at fastsætte strafferetlige sanktioner fastsætter medlemsstaterne regler om passende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der som minimum finder anvendelse i følgende situationer:

a)  et kreditinstitut har opnået tilladelse til et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ved brug af urigtige erklæringer eller på anden ulovlig vis

b)  et kreditinstitut opfylder ikke længere de betingelser, hvorunder tilladelsen til et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer blev givet

c)  et kreditinstitut udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer uden at opnå tilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 19

d)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder ikke kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 4

e)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som ikke opfylder kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 5

f)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som ikke er sikret i overensstemmelse med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 6

g)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er sikret ved aktiver, der befinder sig uden for EU, i strid med kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 7

h)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, sikrer særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i en koncernintern puljestruktur med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i strid med kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 8

i)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder ikke betingelserne for fælles finansiering i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 9

j)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder ikke kravene til sikkerhedspuljens sammensætning i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 10

k)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, medtager derivatkontrakter i sikkerhedspuljen til andre formål end afdækning, eller opfylder ikke kravene i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 11

l)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, opfylder ikke kravene om adskillelse af dækkende aktiver ▌i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 12

m)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, indberetter ikke oplysninger eller giver ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger i strid med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 14

n)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, undlader gentagne gange eller konsekvent at opretholde en likviditetsbuffer for sikkerhedspuljen i strid med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 16

o)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med en løbetid, der kan forlænges, opfylder ikke betingelserne for strukturer med en løbetid, som kan forlænges, i bestemmelserne til gennemførelse af artikel 17

p)  et kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, indberetter ikke oplysninger eller giver ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger i strid med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 21, stk. 2, litra a)-i).

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at indføre administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger for overtrædelser, der er underlagt strafferetlige sanktioner i deres nationale ret. I sådanne tilfælde meddeler medlemsstaterne Kommissionen de relevante strafferetlige bestemmelser.

2.  De sanktioner og foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning, og skal som minimum omfatte følgende:

a)  inddragelse af tilladelsen til et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  en offentlig meddelelse, hvori identiteten på den fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art nævnes i overensstemmelse med artikel 24

c)  et påbud om, at den fysiske eller juridiske person bringer den udviste adfærd til ophør og afholder sig fra at gentage en sådan adfærd

d)  administrative økonomiske sanktioner.

3.  Medlemsstaterne sikrer desuden, at de sanktioner og ▌foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, gennemføres effektivt.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ved valget af arten af administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger og fastsættelse af størrelsen af de pågældende administrative økonomiske sanktioner tager højde for følgende omstændigheder, hvis det er relevant:

a)  overtrædelsens grovhed og varighed

b)  graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen

c)  den finansielle styrke hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, herunder med henvisning til en juridisk persons samlede omsætning eller en fysisk persons årsindkomst

d)  størrelsen på den fortjeneste, den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har opnået som følge af overtrædelsen eller det tab, den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har undgået, såfremt disse beløb kan beregnes

e)  de tab for tredjemænd, som kan tilskrives overtrædelsen, såfremt de pågældende beløb kan beregnes

f)  viljen hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med de kompetente myndigheder

g)  overtrædelser, som den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

h)  enhver faktisk eller potentiel systemisk følge af overtrædelsen.

5.  Såfremt de i stk. 1 omhandlede bestemmelser finder anvendelse på juridiske personer, sikrer medlemsstaterne desuden, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, anvender de administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i stk. 2 på medlemmer af ledelsesorganet samt andre personer, som i henhold til national lovgivning er ansvarlige for overtrædelsen.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, giver den berørte fysiske eller juridiske person mulighed for at blive hørt, inden de træffer afgørelse om at pålægge administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger som omhandlet i stk. 2. Undtagelser fra retten til at blive hørt kan gælde for vedtagelsen af disse andre administrative foranstaltninger, hvis der er behov for en hurtig indsats for at forhindre betydelige tab for tredjemand eller betydelig skade på det finansielle system. I sådanne tilfælde skal den pågældende person have mulighed for at blive hørt så hurtigt som muligt efter vedtagelsen af en sådan administrativ foranstaltning, og om nødvendigt skal den pågældende foranstaltning revideres.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver afgørelse om at pålægge administrative sanktioner eller administrative foranstaltninger som omhandlet i stk. 2 er behørigt begrundet og kan påklages.

Artikel 24

Offentliggørelse af administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  Medlemsstaterne sikrer, at bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv omfatter regler om, at administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger skal offentliggøres uden unødigt ophold på de officielle websteder for de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2. De samme forpligtelser gælder, hvis en medlemsstat beslutter at fastsætte strafferetlige sanktioner i henhold til første punktum og sidste afsnit i artikel 23, stk. 1.

2.  De regler, der vedtages i henhold til stk. 1, skal som minimum omfatte et krav om offentliggørelse af enhver afgørelse, ▌som ikke er blevet appelleret eller ikke længere kan appelleres, og som er truffet som følge af en overtrædelse af bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at en sådan offentliggørelse omfatter oplysninger om typen og arten af overtrædelsen og identiteten af den fysiske eller juridiske person, som sanktionen eller foranstaltningen pålægges. Med forbehold af stk. 4 sikrer medlemsstaterne endvidere, at sådanne oplysninger offentliggøres uden unødigt ophold, efter at adressaten er blevet informeret om den pågældende sanktion eller foranstaltning og om offentliggørelsen på de kompetente myndigheders officielle websteder af den afgørelse, der pålægger sanktionen eller foranstaltningen.

4.  Hvis medlemsstaterne tillader offentliggørelse af en afgørelse, der pålægger sanktioner, som er genstand for en verserende klage, offentliggør de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, uden unødigt ophold på deres officielle websteder oplysninger om status for denne klage og resultatet heraf.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, offentliggør afgørelsen om pålæggelse af sanktionerne eller foranstaltningerne anonymt og ▌i overensstemmelse med national lovgivning, hvis en af følgende omstændigheder gør sig gældende:

a)  hvis sanktionen eller foranstaltningen pålægges en fysisk person, og offentliggørelsen af personoplysninger anses for at være uforholdsmæssig

b)  hvis offentliggørelsen vil skade stabiliteten på de finansielle markeder eller en igangværende strafferetlig efterforskning

c)  hvis offentliggørelsen, i det omfang, hvor dette kan fastslås, vil påføre de involverede institutter eller fysiske personer uforholdsmæssig stor skade.

6.  I tilfælde, hvor en medlemsstat offentliggør en afgørelse om pålæggelse af en sanktion eller en foranstaltning anonymt kan den tillade, at offentliggørelsen af de relevante oplysninger udskydes.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver endelig retsafgørelse, som annullerer en afgørelse om at pålægge en sanktion eller ▌en foranstaltning, også offentliggøres.

8.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver offentliggørelse som omhandlet i stk. 2-6 forbliver på de officielle websteder for de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, i mindst fem år fra datoen for offentliggørelsen. Personoplysninger i offentliggørelsen forbliver kun på det officielle websted i den periode, der er nødvendig og i overensstemmelse med de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. En sådan opbevaringsperiode fastsættes under hensyntagen til de forældelsesfrister, der er fastsat i de berørte medlemsstaters lovgivning, men må under ingen omstændigheder være længere end ti år.

9.  De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, underretter EBA om pålagte administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, herunder, hvis det er relevant, om eventuelle klager heraf samt resultatet af disse. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder modtager oplysninger og nærmere detaljer om den endelige dom i forbindelse med eventuelle strafferetlige sanktioner, der pålægges, som de kompetente myndigheder også videregiver til EBA.

10.  EBA opretholder en central database med administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som den har modtaget meddelelse om. Databasen må kun være tilgængelig for kompetente myndigheder og opdateres på grundlag af oplysningerne fra de kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 9.

Artikel 25

Samarbejdsforpligtelser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, indgår i et tæt samarbejde med de kompetente myndigheder, der fører overordnet tilsyn med kreditinstitutter i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, som finder anvendelse på de pågældende institutter, og med afviklingsmyndigheden i tilfælde af afvikling af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

2.  Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, indgår i et tæt samarbejde med hinanden. Det pågældende samarbejde omfatter indbyrdes udveksling af oplysninger, som er relevante for de andre myndigheders varetagelse af tilsynsmæssige opgaver i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

3.  Medlemsstaterne sikrer med henblik på stk. 2, andet punktum, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, gør følgende:

a)  formidler alle relevante oplysninger efter anmodning fra en anden ▌kompetent myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2

b)  formidler på eget initiativ eventuelle væsentlige oplysninger til andre kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, i andre medlemsstater.

4.  Medlemsstaterne sikrer også, at de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, samarbejder med EBA, eller, hvis det er relevant, ESMA, med henblik på dette direktiv.

5.  Oplysninger anses med henblik på denne artikel for at være væsentlige, hvis de på afgørende måde kan påvirke vurderingen af udstedelsen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i en anden medlemsstat.

Artikel 26

Oplysningskrav

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, offentliggør følgende oplysninger på deres officielle websteder:

a)  de nationale love, administrative bestemmelser og generelle retningslinjer, der er vedtaget i forhold til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  fortegnelsen over kreditinstitutter, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

c)  fortegnelsen over de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der kan anvende "European Covered Bond"-mærket, og fortegnelsen over de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der kan anvende "European Covered Bond (Premium)"-mærket.

2.  De oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med stk. 1, skal være tilstrækkeligt fyldestgørende til at muliggøre en meningsfuld sammenligning af de metoder, der benyttes af de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater. Disse oplysninger opdateres for at tage højde for eventuelle ændringer.

3.  De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, underretter med henblik på stk. 1, litra b) og c),▌EBA om fortegnelserne over kreditinstitutter og særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på årsbasis.

AFSNIT IV

MÆRKNING

Artikel 27

Mærkning

1.   Medlemsstaterne sikrer, at "European Covered Bond"-mærket såvel som de officielle oversættelser heraf på alle de officielle EU-sprog udelukkende anvendes særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som opfylder kravene i bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at mærket "European Covered Bond (Premium)" såvel som de officielle oversættelser heraf på alle de officielle EU-sprog udelukkende anvendes på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som opfylder kravene i bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv i national ret og kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013.

AFSNIT V

ÆNDRINGER AF ANDRE DIREKTIVER

Artikel 28

Ændring af direktiv 2009/65/EF

I artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF foretages følgende ændringer:

1)  Første afsnit affattes således:"

"Medlemsstaterne kan forhøje den i stk. 1, første afsnit, nævnte 5 %-grænse til højst 25 % for visse obligationer, hvis obligationerne udstedes inden den [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day] og opfylder de krav, der er omhandlet i dette stykke i den udgave, der fandt anvendelse på udstedelsesdatoen, eller hvis obligationerne er omfattet af definitionen af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i overensstemmelse med artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 20XX/XX*.

____________________________

* [OP: Please insert reference to Directive (EU) …/… of the European Parliament and of the Council of … on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU (OJ C […], […], p. […])]."

"

2)  Tredje afsnit udgår.

Artikel 29

Ændring af direktiv 2014/59/EU

I artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU affattes nr. 96) således:"

"96) "dækket obligation": et instrument som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF* i den udgave, som fandt anvendelse på udstedelsesdatoen, og udstedt inden den ... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day] eller en særligt dækket obligation og særligt dækket realkreditobligation som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 20XX/XX**

__________________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

** [OP: Please insert reference to Directive (EU) …/… of the European Parliament and of the Council of … on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EU and Directive 2014/59/EU (OJ C […], […], p. […])]."

"

AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30

Overgangsforanstaltninger

1.   Medlemsstaterne sikrer, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt inden den XX [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day], som opfylder kravene i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF i den udgave, der fandt anvendelse på udstedelsesdatoen, ikke er omfattet af kravene i dette direktivs artikel 5-12 og artikel 15, 16, 17 og 19, men at der fortsat kan henvises til dem som særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i overensstemmelse med dette direktiv indtil deres forfaldsdato.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 2, i dette direktiv, fører tilsyn med, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der udstedt før den... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day], er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF i den udgave, der gælder på datoen for deres udstedelse, og med kravene i nærværende direktiv, der finder anvendelse i overensstemmelse med første afsnit i dette stykke.

2.  Medlemsstaterne kan tillade, at første afsnit også finder anvendelse på tapudstedelser af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under ISIN-koder åbnet før den... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive] for op til 24 måneder efter …[OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive] forudsat, at disse udstedelser overholder alle følgende krav:

a)  forfaldsdatoen for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation ligger før... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 5 years];

b)  den samlede udstedelsesstørrelse af de tapudstedelser, der er foretaget efter... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 1 day] er ikke mere end det dobbelte af den samlede udstedelsesstørrelse for de udstående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er udestående pr. …[OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive+ 1 day];

c)  den samlede udstedelsesstørrelse for den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligationer ved forfald overstiger ikke 6 000 000 000 EUR eller et tilsvarende beløb i national valuta

d)  de aktiver, der er stillet som sikkerhed, befinder sig i den medlemsstat, der har gjort brug af denne mulighed i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv.

Artikel 31

Revision og rapporter

1.  Senest den XX [OP: [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 2 years] aflægger Kommissionen i tæt samarbejde med EBA rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et lovgvningsforslag, om, hvorvidt og hvordan der kan indføres en ækvivalensordning for tredjelandskreditinstitutter, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og for investorer i disse særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, idet der tages højde for den internationale udvikling i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, navnlig udviklingen i de lovgivningsmæssige rammer i tredjelande.

2.  Senest den XX [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 3 years] aflægger Kommissionen i tæt samarbejde med EBA rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af dette direktiv med hensyn til niveauet af investorbeskyttelse og udviklingen med hensyn til udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i EU og fremsætter henstillinger til yderligere tiltag. Rapporten skal omhandle følgende:

a)  udviklingen i antallet af tilladelser til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b)  udviklingen i antallet af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv og med artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013

c)  udviklingen i aktiver til sikring af udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

d)  udviklingen i niveauet for overdækning af sikkerhedsstillelse

e)  grænseoverskridende investeringer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, herunder investeringer fra og udadgående investeringer ▌til tredjelande

f)  udviklingen i udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med strukturer med en løbetid, som kan forlænges

g)  udviklingen for så vidt angår risici og fordele ved anvendelse af eksponeringer som omhandlet i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013

h)  funktionsmåden for markederne for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

3.  Senest den ... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 2 years] sender medlemsstaterne med henblik på stk. 2 oplysninger til Kommissionen om litra a)-g).

4.  Senest den … [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 2 years] efter at have bestilt og modtaget en undersøgelse, der vurderer risiciene og fordelene ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med strukturer med en løbetid, der kan forlænges, og efter samråd med EBA, vedtager Kommissionen en rapport og forelægger den pågældende undersøgelse og rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag.

5.  Senest den ... [OP: please insert the date laid down in the second subparagraph of Article 32(1) of this Directive + 2 years] vedtager Kommissionen en rapport om muligheden for at indføre et "dual recource"-instrument ved navn "European Secured Notes". Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsforslag.

Artikel 32

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [...] [to be inserted – entry into force + 18 months] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser senest fra den ... [transposition deadline + 12 months].

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 33

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 34

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i , den […].

For Europa-Parlamentet For Rådet

Formanden Formanden

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring vedrørende ændring af delegeret forordning (EU) 2015/61 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter

Kravene om en særlig likviditetsbuffer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i artikel 16 i forslaget til [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] kan føre til en overlapning med kravene til kreditinstitutter om at opretholde en generel likviditetsbuffer, jf. delegeret forordning (EU) 2015/61.

For at tackle denne overlapning og for samtidigt at sikre, at bestemmelserne om en særlig likviditetsbuffer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer også finder anvendelse i den periode, der er omfattet af likviditetsdækningsgraden (LCR), er Kommissionen villig til at ændre delegeret forordning (EU) 2015/61 for at tage højde for den særlige situation med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. En sådan ændring bør vedtages i tide, således at den kan træde i kraft inden den dato, hvorfra direktivet om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer finder anvendelse.

(1)* DEN JURIDISK-SPROGLIGE FÆRDIGGØRELSE AF TEKSTEN ER ENDNU IKKE AFSLUTTET.
(2)EUT C 367 af 10.10.2018, s. 56.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(6)Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).
(7)Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).
(8)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
(9)Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 20. december 2012 om kreditinstitutters finansiering (ESRB/2012/2) (2013/C 119/01).
(10)"Report on EU covered bond frameworks and capital treatment" (2014).
(11)"Report on covered bonds - Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU" (2016), EBA-Op-2016-23.
(12)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).
(13)EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
(14)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(15)EUT C […] af […], s. […].

Seneste opdatering: 24. april 2019Juridisk meddelelse