Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0043(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0390/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0390/2018

Díospóireachtaí :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.12

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0432

Téacsanna atá glactha
PDF 306kWORD 103k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach ***I
P8_TA-PROV(2019)0432A8-0390/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(An gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0094),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 53 agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0113/2018),

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí atá molta,

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 11 Iúil 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 59 agus 39 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0390/2018),

1.  ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 367, 10.10.2018, lch. 56.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceist na mbannaí faoi chumhdach agus na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE(1)
P8_TC1-COD(2018)0043

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal ▌114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Foráiltear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4) maidir le ceanglais an-ghinearálta a bhaineann le heilimintí struchtúracha bannaí faoi chumhdach. Ní bhaineann na ceanglais sin ach leis an riachtanas atá ann go n-eiseoidh institiúid chreidmheasa a bhfuil a hoifig chláraithe i mBallstát na bannaí faoi chumhdach agus go mbeidh siad faoi réir maoirseacht phoiblí speisialta agus sásra dé-iontaoibhe. Le creataí náisiúnta bannaí faoi chumhdach téitear i ngleic leis na fadhbanna sin agus rialáiltear iad i bhfad níos mionsonraithe. Tá forálacha struchtúracha eile sna creataí náisiúnta sin freisin, go háirithe rialacha maidir le comhdhéanamh an chomhthiomsaithe cumhdaigh, critéir incháilitheachta sócmhainní, an deis sócmhainní a chomhthiomsú, na hoibleagáidí trédhearcachta agus tuairiscithe agus na rialacha maidir le maolú riosca leachtachta. Tá difríochtaí idir cur chuige rialála na mBallstát i leith ábhair shubstainteacha freisin. I roinnt Ballstát níl aon chreat náisiúnta tiomnaithe le haghaidh bannaí faoi chumhdach. Dá dheasca sin níl na príomheilimintí struchtúracha atá le comhlíonadh ag bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint san Aontas leagtha amach fós i ndlí an Aontais.

(2)  In Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5) tá coinníollacha sa bhreis ar na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE chun láimhseáil stuamachta fhabhrach a fháil i leith ceanglais chaipitil lena gceadaítear d'institiúidí creidmheasa a infheistíonn i mbannaí faoi chumhdach níos lú caipitil a bheith ina seilbh ná mar a bhíonn nuair a infheistíonn siad i sócmhainní eile. Cé go méadaítear leibhéal comhchuibhithe bannaí faoi chumhdach laistigh den Aontas leis na ceanglais bhreise sin, comhlíonann siad an cuspóir sonrach na coinníollacha a shainiú a bhaineann le láimhseáil fhabhrach a fháil d'infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus ní infheidhme na ceanglais sin lasmuigh de chreat Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(3)  I ngníomhartha eile de dhlí an Aontais, amhail Rialachán Tarmligthe 2015/61 (AE) ón gCoimisiún(6), Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 ón gCoimisiún(7) agus Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8), tagraítear freisin don sainmhíniú a leagtar amach i dTreoir 2009/65/CE mar thagairt chun sainaithint a dhéanamh ar bhannaí faoi chumhdach a bhféadfar an láimhseáil fhabhrach a thabhairt dóibh a dheonaíonn na gníomhartha sin d’infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach. Ach bíonn difríochtaí idir foclaíocht na ngníomhartha sin de réir a gcuspóir agus a n-ábhar agus, dá bhrí sin, níl aon úsáid chomhsheasmhach á baint as an téarma 'bannaí faoi chumhdach'.

(4)  Is féidir glacadh leis ▌go bhfuil láimhseáil bannaí faoi chumhdach comhchuibhithe ar an iomlán i leith na gcoinníollacha atá le hinfheistíocht i mbannaí faoi chumhdach. Os a choinne sin, tá easpa comhchuibhithe san Aontas i leith na gcoinníollacha atá le bannaí faoi chumhdach a eisiúint agus tá roinnt iarmhairtí leis sin. Ar an gcéad dul síos, tugtar láimhseáil fhabhrach go comhionann d’ionstraimí nach ionann a gcineál chomh maith lena leibhéal riosca agus cosanta infheisteoirí. Ar an dara dul síos, d’fhéadfadh éagsúlachtaí idir creataí náisiúnta nó easpa creata den sórt sin, mar aon le heaspa sainmhíniú comhaontaithe ar bhannaí faoi chumhdach, bacainní a chruthú roimh fhorbairt mhargadh aonair do bhannaí faoi chumhdach ▌atá comhtháite i ndáiríre. Ar an tríú dul síos, is féidir go gcruthóidh na héagsúlachtaí ▌idir coimircí sna rialacha náisiúnta rioscaí i leith ▌ cobhsaíocht airgeadais i gcás inar féidir bannaí faoi chumhdach le leibhéil éagsúla cosanta infheisteoirí, a cheannach faoin sonrúchán sin ar fud an Aontais agus d’fhéadfaí láimhseáil stuamachta fhabhrach a thabhairt dóibh faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi reachtaíocht eile de chuid an Aontais.

(5)  Trí chomhchuibhiú a dhéanamh ar roinnt gnéithe de na córais náisiúnta, in éineacht an dea-chleachtais aitheanta, ba cheart dá bhrí sin go n-áiritheofaí go ndéanfar forbairt rianúil leanúnach ar mhargaí dea-fheidhmeacha i mbannaí faoi chumhdach san Aontas agus ▌chun rioscaí agus leochaileachtaí féideartha i leith cobhsaíocht airgeadais a theorannú. Leis an gcomhchuibhiú ar bhonn prionsabal den sórt sin ba cheart go socrófaí bunlíne choiteann le haghaidh cheist na mbannaí faoi chumhdach uile san Aontas. Chun comhchuibhiú a dhéanamh ní mór do gach Ballstát creat bannaí faoi chumhdach a bhunú agus ba cheart gurbh fhusa, dá bharr sin, margadh i mbannaí faoi chumhdach a fhorbairt sna Ballstáit sin nach bhfuil aon cheann ann. Le margadh den chineál sin chuirfí foinse chobhsaí mhaoiniúcháin ar fáil d'institiúidí creidmheasa arbh fhearr a gcumas, ar an mbonn sin, morgáistí inacmhainne a chur ar fáil do thomhaltóirí agus cuideachtaí agus a chuirfeadh infheistíochtaí níos sábháilte ar fáil d'infheisteoirí.

(6)  D’eisigh an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (‘BERS’) moladh(9) lenar iarradh ar údaráis náisiúnta inniúla agus ar an Údarás Baincéireachta Eorpach ('‘ÚBE'’) dea-chleachtais maidir le bannaí faoi chumhdach a shainaithint agus comhchuibhiú na gcreataí náisiúnta a spreagadh. Moladh ann freisin go gcomhordódh ÚBE gníomhaíochtaí a dhéanann na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta, go háirithe i leith cáilíocht agus leithscaradh comhthiomsuithe cumhdaigh, scoiteacht féimheachta na mbannaí faoi chumhdach, na rioscaí sócmhainne agus dliteanais a mbíonn éifeacht acu ar chomhthiomsuithe cumhdaigh agus nochtadh chomhdhéanamh chomhthiomsuithe cumhdaigh. Iarradh sa mholadh freisin ar ÚBE faireachán a dhéanamh ar fheidhmiú mhargadh na mbannaí faoi chumhdach trí thagairt do na dea-chleachtais arna sainaithint ag ÚBE go ceann dhá bhliain, chun an gá le beart reachtach a mheas agus a chur faoi bhráid BERS agus an Choimisiúin.

(7)  D’iarr an Coimisiún comhairle ó ÚBE i gcomhréir le hAirteagal 503(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i mí na Nollag 2013.

(8)  Mar fhreagra ar mholadh an 20 Nollaig 2012 ó BERS agus ar iarraidh ón gCoimisiún ar chomhairle Nollaig 2013, d’eisigh ÚBE tuarascáil an 1 Iúil 2014(10). Tá moladh sa tuarascáil sin go ndéanfaí creataí náisiúnta dlíthiúla, rialála agus maoirseachta i leith bannaí faoi chumhdach a chóineasú a thuilleadh chun níos mó tacaíochta a thabhairt ▌ do láimhseáil aonair ualaí riosca fabhracha a bheith ann le haghaidh bannaí faoi chumhdach san Aontas.

(9)  Mar a bheartaigh BERS, rinne ÚBE faireachán breise ar fheidhmiú an mhargaidh i mbannaí faoi chumhdach trí thagairt do na dea-chleachtais mar a bhí leagtha amach sa mholadh sin ar feadh dhá bhliain. Ar an mbonn sin, chuir ÚBE an dara tuarascáil maidir le bannaí faoi chumhdach ar fáil do BERS, don Chomhairle agus don Choimisiún an 20 Nollaig 2016(11). Bhí an chonclúid sa tuarascáil sin go bhfuil gá tuilleadh comhchuibhithe a dhéanamh chun a áirithiú go mbeadh sainmhínithe agus láimhseáil rialála níos comhsheasmhaí ann i leith bannaí faoi chumhdach san Aontas. Bhí conclúid sa tuarascáil freisin gur cheart comhchuibhiú a bhunú ar na margaí dea-fheidhmeacha atá ann cheana i roinnt Ballstát.

(10)  Is iad na hinstitiúidí creidmheasa a d'eisíodh bannaí faoi chumhdach go dtí seo. Baineann an ionstraim le maoiniú a chur ar fáil le haghaidh iasachtaí, agus tá sé ar cheann de phríomhghníomhaíochtaí na n-institiúidí creidmheasa iasachtaí a thabhairt ar mórscála. Dá réir sin tá sé de cheanglais sa dlí de chuid an Aontais maidir le láimhseáil fhabhrach a thabhairt do bhannaí faoi chumhdach nach mór institiúidí creidmheasa iad a eisiúint.

(11)  Áirithítear trí cheist na mbannaí faoi chumhdach a fhágáil faoi na hinstitiúidí creidmheasa amháin go mbeidh an t-eolas is gá ag an eisitheoir chun an riosca creidmheasa a bhainistiú a bhaineann leis na hiasachtaí sa chomhthiomsú cumhdaigh. Lena chois sin, áirithítear ar an dóigh sin go mbeidh an t-eisitheoir faoi réir ceanglais chaipitil atá ina gcúltaca ag an gcosaint infheisteoirí atá ag an sásra dé-iontaoibhe, sásra a thugann teideal don infheisteoir agus don chontrapháirtí chonradh díorthach ar an eisitheoir bannaí faoi chumhdach agus ar na sócmhainní faoi chumhdach araon. Dá bhrí sin, trí eisiúint bannaí faoi chumhdach a fhágáil faoi na hinstitiúidí creidmheasa amháin, áirithítear go mbeidh na bannaí faoi chumhdach ina n-uirlis mhaoiniúcháin shábháilte éifeachtúil, rud a chuireann leis an gcosaint infheisteoirí agus leis an gcobhsaíocht airgeadais, dhá chuspóir de chuid na mbeartas poiblí chun an leasa ghinearálta. Bheadh sé i gcomhréir freisin le cur chuige margaí dea-fheidhmeacha nach ceadaítear ach d’institiúidí creidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint iontu.

(12)  Dá bhrí sin, is iomchuí gur cheart an chumhacht bannaí faoi chumhdach a eisiúint faoi dlí an Aontais a thabhairt d’institiúidí creidmheasa de réir bhrí Airteagal 4(1)(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus do na hinstitiúidí sin amháin. Is éard atá mar chomhartha sóirt ag institiúidí creidmheasa sainmhorgáiste ná nach nglacann siad le taiscí ach ina n-ionad sin cistí inaisíoctha eile ón bpobal, agus, dá bhrí sin, comhlíonann siad an sainmhíniú sin. Gan dochar do ghníomhaíochtaí coimhdeacha a cheadaítear faoin dlí náisiúnta infheidhme, is institiúidí iad institiúidí creidmheasa sainmhorgáistí nach ndéanann ach iasachtaí a chur ar fáil do mhorgáistí agus don earnáil phoiblí, lena n-áirítear iasachtaí cistiúcháin ceannaithe ó institiúidí creidmheasa eile. Is é is príomhchuspóir don Treoir seo na coinníollacha a rialáil faoinar féidir leis na hinstitiúidí creidmheasa sin bannaí faoi chumhdach a eisiúint mar uirlis mhaoiniúcháin trí na ceanglais táirgí agus an mhaoirseacht ar tháirgí sonracha a bhfuil siad faoina réir a bhunú chun a áirithiú go mbeidh ardleibhéal cosanta infheisteoirí ann.

(13)  Is gá sásra dé-iontaoibhe a bheith ann agus is cuid é de chuid mhór creataí náisiúnta bannaí faoi chumhdach agus is buneilimint é de bhannaí faoi chumhdach dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE. Dá bhrí sin, is gá an coincheap sin a shonrú chun a áirithiú go mbeidh teideal ag infheisteoirí agus contrapháirtithe chonarthaí díorthacha ar fud an Aontais ar an eisitheoir bannaí faoi chumhdach agus ar na sócmhainní cumhdaigh araon faoi choinníollacha comhchuibhithe.

(14)  Ba cheart scoiteacht féimheachta a bheith ina gné riachtanach de bhannaí faoi chumhdach freisin chun a áirithiú go n-aisíocfar na hinfheisteoirí i ▌mbannaí faoi chumhdach ar dháta aibíochta an bhanna. Is féidir go gcuirfidh dlús uathoibríoch le haisíocaíocht de dhroim mhainneachtain an eisitheora isteach ar an rangú díobh sin a rinne infheistíocht i mbannaí faoi chumhdach. Tá sé tábhachtach ▌a áirithiú go n-aisíoctar infheisteoirí i gcomhréir leis an sceideal conarthach, fiú i gcás mainneachtana. Dá réir sin, tá baint dhíreach ag an scoiteacht féimheachta leis an sásra dé-iontaoibhe agus mar sin de, is ceart í a bheith ina bunghné de chreat na mbannaí faoi chumhdach.

(15)  Bunghné eile atá le creataí náisiúnta um bannaí faoi chumhdach atá ann cheana ná an ceanglas gur cheart na sócmhainní cumhdaigh a bheith ar ardcháilíocht chun stóinseacht an chomhthiomsaithe cumhdaigh a áirithiú. Déantar na sócmhainní cumhdaigh sin a aithint trí shaintréithe a bhaineann leis na héilimh ar íocaíocht agus leis na sócmhainní comhthaobhachta lena ndéantar na sócmhainní cumhdaigh sin a urrúsú. Dá bhrí sin, is iomchuí saintréithe cáilíochta ginearálta a leagan amach ar cheart sócmhainní a bheith i gcomhréir leo chun bheith incháilithe chun a n-úsáide mar chumhdach do shócmhainní. Ba cheart na sócmhainní atá liostaithe i bpointí (a) go (g) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mheas mar shócmhainní cumhdaigh incháilithe laistigh de chreat bannaí faoi chumhdach. Áirítear leis sin an cás nach gcomhlíonann sócmhainní faoi chumhdach den sórt sin aon cheann de na ceanglais a leagtar amach sna pointí sin a thuilleadh, ach meastar iad a bheith incháilithe faoi phointe (b) de mhír 1, a fhad is a chomhlíonann siad ceanglais na Treorach seo. D’fhéadfaí iasachtaí le gnóthais phoiblí nó atá á rathú acu mar atá sainmhínithe in Airteagal 2(b) de Threoir 2006/111/CE ón gCoimisiún a mheas a bheith ina sócmhainní faoi chumhdach incháilithe ar choinníoll go soláthraíonn na ngnóthais phoiblí seirbhísí poiblí chun gníomhaíochtaí atá ríthábhachtach don tsochaí a choimeád ar bun. Ina theannta sin, ba cheart go soláthródh gnóthais phoiblí a gcuid seirbhísí faoi chonradh lamháltais nó faoi cheadú ó údarás poiblí, ba cheart go mbeadh siad faoi réir maoirseacht phoiblí agus ba cheart go mbeadh cumhachtaí leordhóthanacha chun ioncam a ghiniúint acu chun a sócmhainneacht a áirithiú. I gcás ina gcinnfidh na Ballstáit sócmhainní a cheadú i bhfoirm iasachtaí le gnóthais phoiblí nó i bhfoirm iasachtaí atá ráthaithe acu ina gcreat náisiúnta, ba cheart dóibh aird chuí a thabhairt ar an tionchar a d’fhéadfadh sé sin a imirt ar iomaíocht i dtaca leis na sócmhainní sin. Níor cheart a mheas, gan beann ar a n-úinéireacht, gur gnóthais phoiblí iad institiúidí creidmheasa nó cuideachtaí árachais. Dá bhrí sin, ba cheart neamhchosaintí ar institiúidí creidmheasa a mheas mar shócmhainní incháilithe faoi chumhdach faoi Airteagal 6(1)(a) nó (b) den Treoir seo, ag brath ar cibé acu an gcomhlíonann siad nó nach gcomhlíonann siad ceanglais Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Ba cheart nochtadh do chuideachtaí árachais a mheas freisin mar shócmhainní faoi chumhdach incháilithe faoi Airteagal 6(1)(b) den Treoir seo. D’fhéadfaí sócmhainní eile faoi chumhdach atá ar chaighdeán comhchosúil ardcháilíochta a mheas freisin a bheith incháilithe faoin Treoir seo, ar choinníoll go gcomhlíonann sócmhainní faoi chumhdach den sórt sin ceanglais na Treorach seo, lena n-áirítear na ceanglais a bhaineann leis na sócmhainní comhthaobhachta lena n-urrúsaítear an t-éileamh ar íocaíocht. I gcás sócmhainní fisiciúla comhthaobhachta, ba cheart úinéireacht a thaifeadadh i gclár poiblí chun in-fhorfheidhmitheacht a áirithiú. I gcás nach ann do chlár poiblí, ba cheart go mbeadh sé indéanta do na Ballstáit foirm mhalartach dheimhniúchán úinéireachta agus éilimh a sholáthar atá inchomparáide leis an gceann sin a sholáthraítear trí chlárú poiblí na sócmhainne fisicí ualaithe. I gcás ina mbainfidh na Ballstáit feidhm as foirm mhalartach dheimhniúcháin den sórt sin, ba cheart dóibh freisin nós imeachta a sholáthar chun athruithe a thabhairt isteach ar thaifeadadh úinéireachta agus teidil. Ba cheart an tsaoirse a bheith ▌ag na Ballstáit sócmhainní áirithe a eisiamh ina gcreataí náisiúnta. Chun infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach a chumasú chun measúnú níos fearr a dhéanamh ar an riosca ar chlár banna faoi chumhdach, ba cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh freisin maidir le rialacha faoi éagsúlú riosca maidir le gráinneacht agus tiúchan ábhartha ar líon na n-iasachtaí nó neamhchosaint sa linn cumhdaigh agus ar líon na gcontrapháirtithe. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann cinneadh a dhéanamh maidir leis an leibhéal iomchuí gráinneachta agus comhchruinnithe ábhartha a iarrtar ina ndlí náisiúnta.

(16)  Tá saintréithe struchtúracha sonracha ag bannaí faoi chumhdach arbh é is aidhm leo infheisteoirí a chosaint i gcónaí. Ar na saintréithe sin tá an ceanglas go bhfuil teideal ag infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach ní hamháin ar an eisitheoir ach, chomh maith leis sin, ar shócmhainní i gcomhthiomsú cumhdaigh tiomnaithe. ▌Ní hionann na ceanglais struchtúracha sin a bhaineann le táirgí agus na ceanglais stuamachta is infheidhme maidir le hinstitiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach. Níor cheart na ceanglais struchtúracha a bhaineann le táirgí a bheith dírithe ar shláinte stuamachta na hinstitiúide eisiúna a áirithiú, ach ar infheisteoirí a chosaint trí cheanglais shonracha a fhorchur ar an mbanna faoi chumhdach féin. Chomh maith leis an gceanglas sonrach sócmhainní faoi chumhdach ar ardcháilíocht a úsáid, is iomchuí ceanglais ghinearálta ghnéithe na linne cumhdaigh a rialáil chun cosaint infheisteoirí a neartú a thuilleadh. Ba cheart go n-áireofaí sna ceanglais sin rialacha sonracha a bhfuil mar aidhm leo an linn cumhdaigh a chosaint, amhail rialacha maidir le leithscaradh na sócmhainní faoi chumhdach. Is féidir leithscaradh a bhaint amach ar bhealaí éagsúla, amhail ar chlár comhardaithe, trí bhíthin Meán Shainchuspóireach (SPV) nó modhanna eile. Mar sin féin, is é is cuspóir le leithscaradh na sócmhainní ná chun iad a chur thar acmhainn dhlíthiúil na gcreidiúnaithe cé is moite de shealbhóirí bhanna faoi chumhdach. Ba cheart suíomh na sócmhainní faoi chumhdach a rialáil freisin lena áirithiú go gcomhlíontar cearta an infheisteora ▌. Tá sé tábhachtach freisin go leagfadh na Ballstáit síos rialacha maidir le comhdhéanamh na linne cumhdaigh ▌. Ar a bharr sin, ba cheart sainmhíniú ar na ceanglais chumhdaigh a chur sa Treoir seo, gan dochar don cheart atá ag na Ballstáit cead a thabhairt maolú a dhéanamh ar mhodhanna éagsúla, cuir i gcás, rioscaí airgeadra agus rátaí úis. Is féidir ríomh an chumhdaigh agus na gcoinníollacha faoinar féidir conarthaí díorthacha a chuimsiú sa linn cumhdaigh a shainiú freisin chun a áirithiú go mbeidh linnte cumhdaigh faoi réir comhchaighdeáin ardcháilíochta ar fud an Aontais. Ba cheart go ndéanfaí an cumhdach a ríomh de réir an phrionsabail ainmniúil don phríomhshuim. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann feidhm a bhaint as modh ríomha eile seachas an prionsabal ainmniúil ar choinníoll go bhfuil sé níos stuama, is é sin le rá, nach mbeadh cóimheas cumhdaigh níos airde ann mar thoradh air, sa chás gurb é an t-uimhreoir iad na sócmhainní faoi chumhdach mar a ríomhtar iad agus gurb é an t-ainmneoir iad na dliteanais bhannaí faoi chumhdach mar a ríomhtar iad. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann leibhéal rósholáthair urrúis chomhthaobhaigh ar bhannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa lonnaithe sa Bhallstát lena mbaineann atá níos airde ná an ceanglas cumhdaigh in Airteagal 15 a cheangal.

(17)  Tá sé á cheangal ag roinnt Ballstát cheana go ndéanfaidh monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh cúraimí sonracha maidir le cáilíocht na sócmhainní incháilithe agus go n-áiritheoidh sé go mbeidh ceanglais náisiúnta chumhdaigh á gcomhlíonadh. Dá bhrí sin, d’fhonn láimhseáil na mbannaí faoi chumhdach ar fud an Aontais a chomhchuibhiú, tá sé tábhachtach go saineofar go soiléir cúraimí agus freagrachtaí an mhonatóra ar chomhthiomsú cumhdaigh, i gcás ina bhfuil sé leagtha síos sa chreat náisiúnta gur gá monatóir ar chomhthiomsú cumhdaigh a bheith ann. Ní chuireann faireachán ar an linn cumhdaigh freagrachtaí na n-údarás náisiúnta inniúil maidir le maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach ar ceal, go háirithe i dtaca le comhlíonadh leis na ceanglais in Airteagail 6 go 12 agus Airteagail 14 go 17 den Treoir seo.

(17a)  Leagtar amach in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 roinnt coinníollacha maidir le bannaí faoi chumhdach arna gcomhthaobhú le heintitis urrúsúcháin. Baineann ceann de na coinníollacha sin leis an méid is féidir an cineál sócmhainn chomhthaobhachta a úsáid agus cuireann sí teorainn 10 % nó 15 % de mhéid na mbannaí faoi chumhdach gan íoc le húsáid na struchtúr sin. Is féidir leis na húdaráis inniúla an choinníoll sin a tharscaoileadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Bhí an chonclúid in athbhreithniú an Choimisiún ar a iomchuí atá an tarscaoileadh sin nár cheart cead a thabhairt ionstraimí urrúsúcháin ná bannaí faoi chumhdach a úsáid mar chomhthaobhacht le bannaí faoi chumhdach a eisiúint ach amháin i gcás bannaí faoi chumhdach eile (‘struchtúir de bhannaí faoi chumhdach inghrúpa comhthiomsaithe’) agus gur cheart cead a thabhairt sin a dhéanamh gan teorainneacha trí thagairt a dhéanamh do mhéid na mbannaí faoi chumhdach gan íoc. Chun leibhéal barrfheabhsaithe trédhearcachta a ráthú, níor cheart bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach ó institiúidí creidmheasa éagsúla laistigh den ghrúpa a bheith i linnte chumhdaigh i gcomhair bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach. Mar aon leis sin, ós rud é go soláthraíonn úsáid struchtúir inghrúpa banna faoi chumhdach comhthiomsaithe díolúine ó na teorainneacha maidir le neamhchosaint institiúid chreidmheasa de bhun Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ba cheart go gceanglófaí go gcáileoidh na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach agus go hinmheánach don chéim cáilíochta creidmheasa 1 ar uair an eisithe nó, i gcás athrú ina dhiaidh sin sa chéim cáilíochta creidmheasa agus faoi réir formheas na n-údarás inniúil, céim cáilíochta creidmheasa 2. I gcás nach gcomhlíonann na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach nó go hinmheánach an ceanglas sin a thuilleadh, ní cháileoidh na sócmhainní faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach a thuilleadh mar shócmhainní incháilithe faoi Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus, mar thoradh air sin, ní bhainfidh na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach ón linn cumhdaigh ábhartha tairbhe as an díolúine in Airteagal 129(1aa) an Rialacháin sin. I gcás nach gcomhlíonann na bannaí sin faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach an ceanglas céim cáilíochta creidmheasa ábhartha a thuilleadh, ba cheart dóibh, áfach, a bheith ina sócmhainní faoi chumhdach incháilithe chun críche na Treorach seo ar choinníoll go gcomhlíonann siad na ceanglais go léir a leagtar síos sa Treoir seo, agus ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach agus arna gcobhú ag na bannaí faoi chumhdach sin arna n-eisiúint go hinmheánach nó sócmhainní eile a chomhlíonann an Treoir seo in ann feidhm a bhaint freisin as an lipéad Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach. Tá sé beartaithe go gceadófaí úsáid struchtúir den sórt sin mar rogha do na Ballstáit. Dá bhrí sin, le go mbeadh an rogha seo ar fáil go héifeachtach d’institiúidí creidmheasa a bhaineann le grúpa lonnaithe i mBallstáit éagsúla, ba cheart go mbeadh an rogha sin feidhmithe ag na Ballstáit ábhartha uile agus ba cheart go mbeadh an fhoráil sin trasuite ina reachtaíocht acu.

(18)  Bíonn deacrachtaí ag mioninstitiúidí creidmheasa nuair a eisíonn siad bannaí faoi chumhdach mar gur minic a bhíonn réamhchostais arda a bhaineann le bunú clár bannaí faoi chumhdach. Tá tábhacht ar leith le leachtacht i margaí i mbannaí faoi chumhdach freisin agus is de réir chainníocht na mbannaí gan íoc a shocraítear an leachtacht sin den chuid is mó. Dá bhrí sin, is iomchuí cead a thabhairt do dhá institiúid creidmheasa nó níos mó cómhaoiniú a dhéanamh chun gur féidir le mioninstitiúidí creidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint. Ar an gcaoi sin, d'fhéadfadh roinnt institiúidí creidmheasa sócmhainní faoi chumhdach a chomhthiomsú mar shócmhainní chomhthaobhachta le haghaidh bannaí faoi chumhdach a d'eiseodh institiúid chreidmheasa amháin agus b’fhusa dá bharr sin bannaí faoi chumhdach a eisiúint sna Ballstáit sin nach bhfuil margadh dea-fhorbartha iontu faoi láthair. Ba cheart go n-áiritheodh na ceanglais maidir le húsáid chomhaontuithe comhchistiúcháin go gcomhlíonann sócmhainní faoi chumhdach a ndíoltar leis nó, i gcás go bhfuil an rogha sin ceadaithe ag Ballstát, a n-aistrítear trí bhíthin socrú comhthaobhachta airgeadais de bhun Treoir 2002/47/CE chuig na hinstitiúidí creidmheasa eisiúna, go gcomhlíonann siad na riachtanais ▌incháilitheachtaagus leithscartha i gcomhair sócmhainní faoi chumhdach faoi dhlí an Aontais.

(20)  Cuid riachtanach den chineál sin ionstraime airgeadais is ea trédhearcacht an chomhthiomsaithe cumhdaigh mar go gcuireann sí leis an inchomparáideacht agus chun gur féidir le hinfheisteoirí dá barr an mheastóireacht riosca is gá a dhéanamh. I dTreoir 2003/71/CE(12) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle tá rialacha maidir le dréachtú, formheas agus dáileadh na réamheolairí a bheidh le foilsiú nuair a thairgfear urrúis don phobal nó nuair a ligfear isteach iad i gcomhair trádála ar mhargadh rialáilte atá suite i mBallstát nó atá ag feidhmiú i mBallstát. D'fhorbair reachtóirí náisiúnta agus rannpháirtithe sa mhargadh de réir a chéile roinnt tionscnamh maidir leis an bhfaisnéis atá le nochtadh d'infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach forlíontach ar Threoir 2003/71/CE. Is gá, áfach, a shonrú i ndlí an Aontais cén t-íosleibhéal coiteann faisnéise ba cheart a chur ar fáil d'infheisteoirí sula gceannóidh siad bannaí faoi chumhdach nó tráth a dhéantar bannaí faoi chumhdach a cheannach. Ba cheart an cead a thabhairt do na Ballstáit na híoscheanglais sin a fhorlíonadh le forálacha breise.

(21)  Buneilimint chun cosaint infheisteoirí na mbannaí faoi chumhdach a áirithiú is ea riosca leachtachta na hionstraime a mhaolú. Tá sin ríthábhachtach chun a áirithiú go n-aisíocfar go tapa na dliteanais a bhaineann leis an mbanna faoi chumhdach. Is iomchuí, mar sin, maolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh a thabhairt isteach chun dul i ngleic le rioscaí ganntanais leachtachta, amhail neamhréireanna in aibíochtaí agus rátaí úis, briseadh ar íocaíochtaí, rioscaí cóimheasctha, díorthaigh agus dliteanais oibríochtúla eile gan íoc laistigh de chlár na mbannaí faoi chumhdach. D’fhéadfadh cásanna ina bhfuil sé deacair an ceanglas maidir le maolán leachtachta na linne cumhdaigh a chomhlíonadh tarlú don institiúid chreidmheasa, mar shampla le linn i dtráth struis nuair a bhaintear feidhm as an maolán chun eis-sreafaí a chumhdach. Ba cheart do na húdaráis inniúla ainmnithe de bhun Airteagal 18(2) faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an mhaoláin leachtachta le haghaidh linn cumhdaigh agus, más gá, bearta a ghlacadh chun a cheangal ar an institiúid chreidmheasa é a athbhunú. Tá difríocht idir an maolán leachtachta le haghaidh an chomhthiomsaithe cumhdaigh agus na ceanglais leachtachta ginearálta a fhorchuirtear ar institiúidí creidmheasa i gcomhréir le gníomhartha eile de chuid dhlí an Aontais ós rud é go mbaineann an maolán go díreach leis an gcomhthiomsú cumhdaigh agus go bhfuil sé dírithe ar na rioscaí leachtachta a bhaineann go sonrach leis a mhaolú. Chun ualaí rialála a íoslaghdú ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit idirghníomhaíocht iomchuí a cheadú le ceanglais leachtachta arna bhunú le gníomhartha eile de chuid dhlí an Aontais ▌ lena bhfuil cuspóirí seachas maolán leachtachta an chomhthiomsaithe cumhdaigh. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann a chinneadh, go dtí an dáta a dhéanfaí na gníomhartha sin de dhlí an Aontais a leasú, nár cheart an ceanglas maidir le cumhdach leachtachta a bheith infheidhme ach amháin i gcás nach bhforchuirfear aon cheanglas leachtachta eile ar an institiúid chreidmheasa faoi dhlí an Aontais ▌ le linn na tréimhse atá cumhdaithe ag na ceanglais eile sin. Ba cheart go seachnófaí le cinneadh den sórt sin institiúidí creidmheasa a bheith faoi réir oibleagáide chun na heis-sreafaí a chumhdach le sócmhainní leachtacha éagsúla don tréimhse chéanna. Tugann an fhoráil sin le tuiscint, áfach, go ndéanfaí athmheasúnú ar an bhféidearthacht do na Ballstáit chun cinneadh a dhéanamh nach mbeidh feidhm ag maolán leachtachta na linne cumhdaigh i gcomhthéacs athruithe amach anseo ar na ceanglais leachtachta i gcomhair institiúidí creidmheasa faoi dhlí an Aontais, lena n-áirítear an rialachán tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 460 de Rialachán (AE) 575/2013. D’fhéadfaí aghaidh a thabhairt ar rioscaí leachtachta trí mhodhanna eile seachas trí shócmhainní leachtacha a sholáthar, mar shampla trí bhannaí faoi chumhdach a eisiúint faoi réir struchtúir aibíochta insínte áit a dtugann na truicir aghaidh ar an nganntanas leachtachta nó strus. Sa chás sin, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann foráil a dhéanamh maidir le ríomh an mhaoláin leachtachta a bhunú ar dháta aibíochta deiridh an bhanna faoi chumhdach, ag cur síntí aibíochta féideartha san áireamh, i gcás ina dtabharfaidh na truicir aghaidh ar na rioscaí leachtachta. Ina theannta sin, ba cheart na Ballstáit a bheith in ann a cheadú nach mbaineann na ceanglais leachtachta le haghaidh linn cumhdaigh i gcás bannaí faoi chumhdach atá faoi réir na gceanglas cistiúcháin a mheaitseáil i gcás ina mbíonn íocaíochtaí isteach a thagann go conarthach ar íocaíochtaí atá ag dul amach ar íocaíochtaí iad agus a chuirtear i sócmhainní fíorleachtacha atá idir an dá linn.

(22)  I roinnt Ballstát, ceapadh struchtúir nuálacha i gcomhair próifílí aibíochta d’fhonn aghaidh a thabhairt ar rioscaí leachtachta féideartha, neamhréireanna in aibíochtaí san áireamh. Ar na struchtúir sin tá an deis an aibíocht atá beartaithe don bhanna faoi chumhdach a shíneadh ar feadh tréimhse áirithe ama nó ligean do na sreafaí airgid ó na sócmhainní faoi chumhdach ▌a aistriú go díreach chuig sealbhóirí bannaí faoi chumhdach. D’fhonn struchtúir aibíochtaí insínte a chomhchuibhiú ar fud an Aontais, tá sé tábhachtach go n-áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh na coinníollacha faoina bhféadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt na struchtúir sin ▌ a shainaithint róchasta agus nach mbeidh infheisteoirí neamhchosanta ar níos mó rioscaí. Gné thábhachtach de sin ná a áirithiú nach bhféadfaidh institiúidí creidmheasa síneadh a chur leis an aibíocht de réir a lánrogha féin. Níor cheart go gceadófaí aibíocht a bhaint amach ach amháin más rud é go bhfuil tús curtha le himeachtaí arna mbunú faoin dlí náisiúnta agus ina bhfuiltear ag súil go mbeidh siad ann amach anseo, nó go meastar go mbeidh siad ann amach anseo. Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm ag truicir den sórt sin mainneachtain an mhainneachtain, mar shampla trí aghaidh a thabhairt ar easpa leachtachta, cliseadh margaidh nó suaitheadh sa mhargadh a chosc. Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm ag truicir den sórt sin mainneachtain an mhainneachtain, mar shampla trí aghaidh a thabhairt ar easpa leachtachta, cliseadh margaidh nó suaitheadh sa mhargadh a chosc.

(23)  Is eilimint lena sainítear bannaí faoi chumhdach é creat maoirseachta poiblí ar leith a bheith ann, de réir Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE. Ní shainítear sa Treoir sin, áfach, cineál ná ábhair na maoirseachta sin ná na húdaráis ba cheart a bheith freagrach aisti. Tá sé ríthábhachtach mar sin go ndéanfar buneilimintí na maoirseachta poiblí sin ar bhannaí faoi chumhdach a chomhchuibhiú agus go leagfar amach go soiléir cúraimí agus freagrachtaí na n-údarás inniúil náisiúnta a dhéanfaidh í.

(24)  Ós rud é nach bhfuil baint ag an maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach le maoirseacht na n-institiúidí creidmheasa san Aontas Eorpach, is ceart an deis a bheith ag na Ballstáit údaráis inniúla náisiúnta eile a cheapadh chun na cúraimí maoirseachta éagsúla sin a dhéanamh in áit an údaráis a bhfuil maoirseacht ghinearálta na hinstitiúide creidmheasa faoina chúram. Os a choinne sin, d'fhonn a áirithiú go mbeidh cur i bhfeidhm na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach ar fud an Aontais comhsheasmhach, is gá a cheangal go mbeidh na húdaráis inniúla a bheidh i mbun maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach ag obair i ndlúthchomhar leis na húdaráis inniúla a bheidh i mbun maoirseacht ghinearálta ar na hinstitiúidí creidmheasa.

(25)  Ba cheart é a bheith ina choinníoll ▌ le maoirseacht phoiblí ar na bannaí faoi chumhdach cead a dheonú ▌ ar institiúidí creidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint. Ós rud é nár cheart cead a thabhairt ach do na hinstitiúidí creidmheasa bannaí faoi chumhdach a eisiúint, ba cheart é a bheith ina réamhchoinníoll leis an gcead sin go bhfuair an institiúid údarú mar institiúid chreidmheasa. I gcás na Ballstáit a ghlacann páirt sa Sásra Maoirseachta Aonair, go bhfuil de chúram ar an mBanc Ceannais Eorpach institiúidí creidmheasa a údarú i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 4 (1) de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle, níor cheart ach na húdaráis arna n-ainmniú de bhun na Treorach seo amháin a bheith inniúil ar chead a thabhairt bannaí faoi chumhdach a eisiúint agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach a fheidhmiú. Ina theannta sin, ba cheart forálacha lena rialaítear na coinníollacha faoinar féidir le hinstitiúidí creidmheasa arna n-údarú faoi dhlí an Aontais cead a fháil bannaí faoi chumhdach a eisiúint faoi chlár bannaí faoi chumhdach ▌a chur san áireamh sa Treoir seo.

(26)  Ba cheart go mbainfeadh raon feidhme an cheada le clár na mbannaí faoi chumhdach ▌. Ba cheart go mbeadh clár den sórt sin faoi réir maoirseacht faoin Treoir seo. Féadfaidh institiúid chreidmheasa níos mó ná aon chlár bannaí faoi chumhdach a bheith aici. Sa chás sin, ba cheart cead leithleach do gach clár a bheith de dhíth. Féadfar ceann amháin nó níos mó de linnte cumhdaigh ▌a bheith san áireamh i gclár bannaí faoi chumhdach. Ní hionann i gcónaí iliomad linn cumhdaigh nó eisiúintí éagsúla (Uimhreacha éagsúla Aitheantais Idirnáisiúnta Urrús) faoin gclár bannaí faoi chumhdach agus cláir ar leith bannaí faoi chumhdach.

(26a)  Níl sé de cheanglas ar na cláir bannaí faoi chumhdach atá ann cheana cead nua a fháil a luaithe a bheidh na rialacha nua faoin dlí náisiúnta lenar trasuíodh an Treoir seo chun bheith infheidhme. Ba cheart don institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach ceanglais uile na Treorach seo a chomhlíonadh, áfach. Ba cheart do na húdaráis inniúla arna n-ainmniú faoin Treoir seo mar chuid den mhaoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach an comhlíonadh sin a mhaoirsiú. D’fhéadfadh na Ballstáit treoir a thabhairt faoin dlí náisiúnta maidir le conas nós imeachta um chomhlíonadh an nós imeachta a reáchtáil i ndiaidh an dáta óna bhfuil na Ballstáit chun na forálacha lenar trasuíodh an Treoir seo a chur i bhfeidhm. Ba cheart go mbeadh na húdaráis inniúla in ann clár bannaí faoi chumhdach a athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar an ngá le hathrú ar an gcead maidir leis an gclár sin. Mar thoradh ar an ngá sin athrú a dhéanamh ar an tsamhail ghnó atá ag an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, mar shampla tar éis athrú a theacht ar an gcreat náisiúnta bannaí faoi chumhdach nó cinntí arna ndéanamh ag an institiúid creidmheasa. D’fhéadfaí a mheas go bhfuil na hathruithe sin suntasach nuair a éilíonn siad athmheasúnú ar na coinníollacha faoinar deonaíodh cead bannaí a eisiúint.

(26b)  I gcás ina ndéanfaidh Ballstát foráil chun riarthóir speisialta a cheapadh, ba cheart dó bheith in ann rialacha a leagan síos maidir le hinniúlachtaí agus ceanglais oibríochtúla riarthóir speisialta den sórt sin. D’fhéadfadh na rialacha sin a eisiamh go bhféadfadh an riarthóir speisialta taiscí nó cistí inaisíoctha eile a bhailiú ó thomhaltóirí agus ó infheisteoirí miondíola, ach is ó infheisteoirí gairmiúla amháin a cheadaítear taiscí nó cistí inaisíoctha eile a bhailiú.

(27)  Chun a áirithiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí a forchuireadh ar na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach agus chun láimhseáil agus comhlíonadh comhchosúla a áirithiú ar fud an Aontais, ba cheart a cheangal ar na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le pionóis riaracháin agus bearta riaracháin eile a cheapadh a bheidh éifeachtach comhréireach athchomhairleach. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann foráil a dhéanamh maidir le pionóis choiriúla. Ba cheart do na Ballstáit a roghnaíonn foráil a dhéanamh do phionóis choiriúla in ionad pionóis riaracháin na forálacha ábhartha ón ndlí coiriúil chur in iúl don Choimisiún.

(28)  Ba cheart na pionóis riaracháin agus na bearta riaracháin eile sin atá leagtha síos ag na Ballstáit ceanglais sár-riachtanacha áirithe a chomhlíonadh maidir le seolaithe na bpionós nó na mbeart sin, leis na critéir atá le cur san áireamh ina gcur i bhfeidhm, le hoibleagáidí foilsithe na n-údarás inniúil a bhfuil maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach faoina gcúram, leis an gcumhacht pionóis a ghearradh agus le leibhéal na bpionós riaracháin airgid a fhéadfar a fhorchur. Sula ndéanfar aon chinneadh maidir le pionóis riaracháin nó bearta riaracháin eile a fhorchur, ba cheart go dtabharfaí an deis don seolaí éisteacht a fháil. Mar sin féin, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann foráil a dhéanamh maidir le heisceachtaí ón gceart éisteacht a fháil i ndáil le bearta riaracháin eile. Ba cheart aon eisceacht den sórt sin a theorannú do chásanna ina bhfuil garchontúirt do ghníomhaíocht phráinneach chun caillteanais shuntasacha a chosc do thríú páirtithe amhail infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach nó chun damáiste suntasach don chóras airgeadais a chosc nó a leigheas. I gcásanna den sórt sin, ba cheart an deis a thabhairt don seolaí éisteacht a fháil tar éis an beart a fhorchur.

(29)  Ba cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit a áirithiú go gcuirfidh na húdaráis inniúla a bheidh ag déanamh maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach na himthosca ábhartha uile san áireamh d’fhonn cur i bhfeidhm comhsheasmhach na bpionós riaracháin agus na mbeart eile sna mBallstáit a áirithiú, agus cinneadh á dhéanamh faoin gcineál pionóis riaracháin nó birt riaracháin eile agus faoi leibhéal na bpionós sin. D’fhéadfadh na Ballstáit bearta riaracháin a áireamh i ndáil le síneadh a chur le haibíocht faoi struchtúir aibíochta insínte. I gcás ina ndéanann na Ballstáit foráil maidir leis na bearta sin, d’fhéadfadh na bearta sin cur ar chumas na n-údarás inniúil síneadh aibíochta a neamhbhailíochtú agus coinníollacha a leagan síos maidir leis an neamhbhailíochtú sin chun aghaidh a thabhairt ar an gcás inar sháraigh institiúid chreidmheasa an aibíocht atá ag sárú na gcuspóirí atá leagtha síos sa dlí náisiúnta, nó chun cobhsaíocht airgeadais agus cosaint infheisteoirí a áirithiú.

(30)  Chun sáruithe ionchasacha na gceanglas i gcomhair eisiúint agus margú ▌ na mbannaí faoi chumhdach a bhrath, ba cheart na cumhachtaí imscrúdúcháin is gá a bheith ag na húdaráis inniúla i mbun maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach, agus ba cheart sásraí éifeachtacha a bheith acu chun tuairisciú na sáruithe ionchasacha nó iarbhír a spreagadh. Ba cheart na sásraí sin a bheith gan dochar do chearta cosanta aon duine nó eintitis a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca chur i bhfeidhm na gcumhachtaí agus na sásraí sin.

(31)  Ina theannta sin, ba cheart é a bheith de chumhacht ag na húdaráis inniúla i mbun maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach pionóis a ghearradh agus bearta riaracháin eile a ghlacadh chun an raon feidhme gníomhaíochta is mó is féidir i ndiaidh sárú a áirithiú agus chun gur fusa tuilleadh sáruithe a chosc, is cuma cé acu atá cáiliú pionóis riaracháin nó birt riaracháin eile faoin dlí náisiúnta ag bearta den chineál sin nó nach bhfuil. Ba cheart na Ballstáit a bheith in ann foráil a dhéanamh maidir le pionóis bhreise, agus leibhéil níos airde pionós riaracháin airgid ná na cinn dá bhforáiltear sa Treoir seo.

(32)  Bíonn na dlíthe náisiúnta atá ann cheana maidir le bannaí faoi chumhdach faoi réir rialáil mhionshonraithe ar an leibhéal náisiúnta agus maoirseacht ar eisiúint na mbannaí faoi chumhdach agus clár lena áirithiú go gcosnófar cearta ▌ infheisteoirí i gcónaí i dtaobh eisiúint na mbannaí faoi chumhdach. Áirítear leis an maoirseacht sin faireachán leanúnach ar ghnéithe an chláir, ar na ceanglais chumhdaigh agus ar cháilíocht an chomhthiomsaithe cumhdaigh. Eilimint riachtanach de chosaint infheisteoirí is ea leibhéal leordhóthanach faisnéise a bheith ag infheisteoirí faoin gcreat rialála lena rialaítear eisiúint na mbannaí faoi chumhdach. Is iomchuí mar sin a áirithiú go bhfoilseoidh na húdaráis inniúla faisnéis go rialta a bhaineann lena mbearta náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo agus maidir leis an dóigh a ndéanann siad maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach.

(33)  Faoi láthair, cuirtear bannaí faoi chumhdach ar an margadh san Aontas Eorpach faoi ainmníochtaí agus lipéid náisiúnta, agus tá cuid acu sin bunaithe le fada, cé nach bhfuil cuid eile acu nach. ▌Is cosúil gur ciallmhar mar sin cead a thabhairt d’institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach san Aontas an lipéad sonrach ‘Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach’ a úsáid agus iad ag díol bannaí faoi chumhdach le hinfheisteoirí sna Ballstáit agus sna tríú tíortha araon, ar choinníoll go gcomhlíonann na bannaí faoi chumhdach sin na ceanglais atá leagtha amach sa Treoir seo. Más rud é go gcomhlíonann bannaí faoi chumhdach freisin na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ba cheart go mbeadh cead ag institiúidí creidmheasa úsáid a bhaint as an lipéad ‘Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach (Préimh)’. D’fhéadfadh an lipéad sin, a chuireann in iúl gur chomhlíonadh ceanglais shonracha bhreise a bhfuil cáilíocht neartaithe na bannaí agus go bhfuil an-tuiscint orthu mar thoradh orthu, a bheith an-tarraingteach fiú amháin má tá lipéid sheanbhunaithe náisiúnta sna Ballstáit. Is éard is aidhm leis an dá lipéad ‘Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach’ agus ‘Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach (Préimh)’ ná é a dhéanamh níos fusa do ▌ na hinfheisteoirí sin cáilíochtaí na mbannaí faoi chumhdach a mheas agus, dá bhrí sin, iad a dhéanamh níos tarraingtí mar mheán infheistíochta laistigh agus lasmuigh den Aontas araon. Ba cheart úsáid na lipéad sin a bheith roghnach, áfach, agus ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit a bheith a n-ainmníochtaí náisiúnta agus a gcreat lipéadaithe ▌féin a chothabháil maille leis na lipéid 'Bannaí Eorpacha faoi Chumhdach'.

(34)  D’fhonn cur i bhfeidhm na Treorach seo a mheas, ba cheart don Choimisiún, i ndlúthchomhar le ÚBE faireachán a dhéanamh ar fhorbairt na mbannaí faoi chumhdach san Aontas Eorpach agus tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoi leibhéal na cosanta infheisteoirí agus forbairt na margaí i mbannaí faoi chumhdach. Ba cheart an tuarascáil a dhíriú freisin ar na forbairtí i dtaca leis na sócmhainní lena ndéantar eisiúint na mbannaí faoi chumhdach ▌a chomhthaobhú. Tá méadú tagtha ar úsáid struchtúir aibíochta insínte. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún tuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le feidhmiú agus maidir leis na rioscaí agus na tairbhí a eascraíonn as eisiúint bannaí faoi chumhdach a bhfuil aibíochtaí insínte acu. Tá aicme nua ionstraimí airgeadais faoi ainm Nótaí Urraithe Eorpacha (NUEanna), cumhdaithe ag sócmhainní atá níos baolaí ná neamhchosaint phoiblí agus morgáistí agus nach sócmhainní faoi chumhdach incháilithe faoin Treoir seo iad, molta ag rannpháirtithe sa mhargadh agus ag dreamanna eile mar ionstraim bhreise do bhainc chun an fíorgheilleagar a mhaoiniú. Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le ÚBE an 3 Deireadh Fómhair 2017 i gcomhair measúnú ar an méid a d’fhéadfadh NUEanna feidhm a bhaint as na “dea-chleachtais” atá sainithe ag ÚBE i gcomhair bannaí faoi chumhdach traidisiúnta, cóireáil riosca iomchuí NUEanna agus éifeacht fhéideartha shaincheisteanna NUEanna ar leibhéil ualaithe ó chlár comhardaithe bainc. Mar fhreagairt air sin, d’eisigh ÚBE tuarascáil an 24 Iúil 2018. I gcomhthreo le tuarascáil ÚBE, d’fhoilsigh an Coimisiún staidéar an 12 Deireadh Fómhair 2018. Chinn an staidéar ón gCoimisiún agus tuarascáil ÚBE go raibh tuilleadh measúnaithe de dhíth maidir le, mar shampla, cóireáil rialúcháin. Ba cheart don Choimisiún dá bhrí sin leanúint de bheith ag measúnú cibé acu an mbeadh nó nach mbeadh creat reachtach iomchuí i gcomhair ESNanna agus tuarascáil a sheoladh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir lena thorthaí, mar aon le togra reachtach, más iomchuí.

(35)  Faoi láthair, níl córas coibhéise ann i leith bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa i dtríú tíortha ▌ aitheantas a fháil ón Aontas ach amháin i gcomhthéacs stuamachta i gcás ina dtugtar láimhseáil fhabhrach ó thaobh leachtachta do roinnt bannaí tríú tír faoi choinníollacha áirithe. Mar sin de, ba cheart don Choimisiún, i ndlúthchomhar le ÚBE an gá agus an tábhacht a mheas atá le córas coibhéise a thabhairt isteach i gcomhair eisitheoirí tríú tír agus infheisteoirí bhannaí faoi chumhdach. Ba cheart don Choimisiún, tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis an dáta a bheidh na forálacha lena dtrasuífear an Treoir seo le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, maille le togra reachtach, más iomchuí, faoin gceist seo.

(36)  Is saintréith de chuid bannaí faoi chumhdach go mbíonn aibíocht roinnt blianta sceidealta acu. Dá bhrí sin, is gá bearta idirthréimhseacha a chur san áireamh chun a áirithiú i leith bannaí faoi chumhdach ▌a eisíodh roimh ... [OP: Cuir isteach an dáta atá luaite sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo] nach n-imreofar tionchar orthu. Ba cheart dá bhrí sin do bhannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an dáta sin na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE a chomhlíonadh ar bhonn leanúnach agus ba cheart go mbeadh go gheobhaidh siad díolúine ó fhormhór na gceanglas nua leagtha síos sa Treoir seo. Ba cheart go mbeadh bannaí faoi chumhdach den sórt sin in ann leanúint de bheith tagartha mar bhannaí faoi chumhdach ar choinníoll go bhfuil a gcomhlíonadh le hAirteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE, mar is infheidhme ar an dáta a eisíodh iad, agus le ceanglais na Treorach seo atá infheidhme orthu, faoi réir maoirseacht ag na húdaráis inniúla ainmnithe de bhun na Treorach seo. Níor cheart go gcuimseodh an mhaoirseacht sin ceanglais na Treorach seo óna bhfuil díolúine ag bannaí faoi chumhdach den sórt sin. I roinnt Ballstát, bíonn ISINanna ar oscailt ar feadh tréimhse níos faide, rud a cheadaíonn do bhannaí faoi chumhdach de bheith eisithe go leanúnach faoin gcód sin agus é mar aidhm aige méid (méid na heisiúna) na mbannaí faoi chumhdach sin (saincheisteanna sconna) a mhéadú. Ba cheart do na bearta idirthréimhseacha cumhdach a dhéanamh ar shaincheisteanna sconna maidir le bannaí faoi chumhdach faoi ISINanna arna oscailt roimh [Oifig na bhFoilseachán: cuir isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá] faoi réir líon teorainneacha.

(37)  Mar thoradh ar chreat aonfhoirmeach um bannaí faoi chumhdach a leagan síos, is ceart an cur síos ar bhannaí faoi chumhdach in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE a leasú. Sainítear bannaí faoi chumhdach i dTreoir 2014/59/AE trí thagairt d’Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE agus as siocair gur cheart an cur síos sin a leasú, is ceart Treoir 2014/59/AE a leasú freisin. Thairis sin, chun nach ndéanfar difear do na bannaí faoi chumhdach a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE roimh ... [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach an dáta atá luaite sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo], ba cheart tagairt do na bannaí sin agus iad a shainiú i gcónaí mar bhannaí faoi chumhdach go dtí dáta a n-aibíochta. Ba cheart dá bhrí sin Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE a leasú dá réir.

(38)  I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin(13), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar leis na doiciméid sin a tharchur.

(39)  Toisc nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, creat coiteann um bannaí faoi chumhdach a bhunú chun a áirithiú go gcomhfhreagraíonn tréithe struchtúracha na mbannaí faoi chumhdach ar fud an Aontais leis an bpróifíl riosca níos ísle lena dtugtar bonn cirt do láimhseáil fhabhrach an Aontais, a ghnóthú go leordhóthanach, ach, de bharr an ghá le an margadh i mbannaí faoi chumhdach a fhorbairt agus tacú le hinfheistíochtaí trasteorann san Aontas, gur fearr is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(39a)  Chuathas i gcomhairle le Banc Ceannais Eorpach agus thug sé a thuairim an 22 Lúnasa 2018.

(40)  Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14) agus thug sé tuairim uaidh an …(15). Déanann na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach méideanna móra sonraí pearsanta a phróiseáil. Ba cheart go mbeadh próiseáil den sórt sin i gcomhréir i gcónaí le Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí). Ar an gcaoi chéanna, nuair a choimeádann an tÚdarás Baincéireachta Eorpach, mar a éilítear leis an Treoir, bunachar sonraí lárnach de smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile a chuireann na húdaráis inniúla náisiúnta chuige ar bun, ba cheart go ndéanfaí próiseáil sonraí pearsanta ag an Údaráis i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME, AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

Leagtar síos sa Treoir seo na rialacha cosanta infheisteoirí a leanas lena mbaineann:

(1)  ceanglais maidir le bannaí faoi chumhdach a eisiúint;

(2)  gnéithe struchtúrtha na mbannaí faoi chumhdach;

(3)  maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach;

(4)  ceanglais foilsithe ▌i ndáil le bannaí faoi chumhdach.

Airteagal 2

Raon feidhme

Baineann an Treoir seo le bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúidí creidmheasa atá bunaithe san Aontas.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha na Treorach seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn “banna faoi chumhdach” oibleagáid fiachais atá eisithe ag institiúid chreidmheasa i gcomhréir le forálacha an dlí náisiúnta lena dtrasuitear ceanglais éigeantacha na Treorach seo agus atá urrúsaithe ag sócmhainní faoi chumhdach air ar féidir le hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach dul ina n-iontaoibh ▌mar chreidiúnaithe tosaíochta;

(2)  ciallaíonn “clár bannaí faoi chumhdach” na gnéithe struchtúracha d’eisiúint bhannaí faoi chumhdach a cinneadh le rialacha reachtúla, téarmaí conarthacha agus coinníollacha conarthacha, i gcomhréir leis an gcead arna dheonú don institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(3)  ciallaíonn “linn cumhdaigh” tacar sócmhainní sainmhínithe go soiléir a urraíonn an oibleagáid íocaíochta ceangailte leis na bannaí faoi chumhdach agus atá leithscartha ó shócmhainní eile atá ag an institiúid chreidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach;

(3a)  ciallaíonn “sócmhainní faoi chumhdach” sócmhainní a áirítear i linn cumhdaigh;

(3b)  ciallaíonn “sócmhainní comhthaobhachta” na sócmhainní fisiceacha agus sócmhainní i bhfoirm neamhchosaintí a n-urraíonn na sócmhainní faoi chumhdach;

(3c)  ciallaíonn “leithscaradh” na gníomhaíochtaí a dhéanann an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach chun sócmhainní faoi chumhdach a aithint agus iad a chur thar acmhainn dhlíthiúil na gcreidiúnaithe cé is moite d’infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus contrapháirtithe conarthaí díorthacha;

(4)  ciallaíonn “institiúid chreidmheasa” institiúid chreidmheasa mar a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(5)  ciallaíonn “institiúid speisialaithe creidmheasa morgáiste” institiúid chreidmheasa a chistíonn iasachtaí amháin nó go príomha trí bhannaí faoi chumhdach a eisiúint, atá ceadaithe de réir an dlí iasachtaí morgáiste agus earnála poiblí a dhéanamh agus nach bhfuil ceadaithe éarlaisí a ghlacadh ach a ghlacann cistí in-aisíoctha eile ón bpobal;

(6)  ciallaíonn “luasghéarú uathoibríoch” dáil ina thagann go huathoibríoch banna faoi chumhdach a bheith dlite agus iníoctha láithreach bonn ar dhócmhainneacht nó réiteach eisitheora agus go bhfuil ina leith éileamh infhorfheidhmithe ar aisíocaíocht ag am níos luaithe ná an dáta aibíochta bunaidh ag na ▌ hinfheisteoirí banna faoi chumhdach;

(7)  ciallaíonn “luach margaidh”, chun críocha maoine dochorraithe, go bhfuil luach margaidh sainithe i bpointe (76) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(8)  ciallaíonn “luach iasachta morgáiste”, chun críocha maoine dochorraithe, an luach iasachta morgáiste mar a shainmhínítear i bpointe (74) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(10)  ciallaíonn “sócmhainní príomhúla” ▌sócmhainní cinsealacha faoi chumhdach lena socraítear nádúr na linne cumhdaigh;

(11)  ciallaíonn “sócmhainní ionadaíochta’” sócmhainní faoi chumhdach a rannchuidíonn le ceanglais chumhdaigh, cé is moite de na sócmhainní príomhúla;

(12)  ciallaíonn “ró-urrúsú comhthaobhach” leibhéal reachtach, conarthach nó deonach na comhthaobhachta ina iomláine a sháraíonn an ceanglas cumhdaigh ▌de réir mar atá leagtha amach in Airteagal 15;

(13)  ciallaíonn “ceanglais chistithe meaitseála” rialacha lena leagtar síos nach mór meaitseáil a dhéanamh idir na sreafaí airgid idir dliteanais agus sócmhainní a bhfuil íocaíocht ina leith dlite trína áirithiú i dtéarmaí conarthacha go bhfaighfear íocaíochtaí ó iasachtóirí agus contrapháirtithe na gconarthaí díorthach sula ndéanfar íocaíochtaí d’infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus do chontrapháirtithe na gconarthaí díorthach go mbeidh na suimeanna sin ▌a gheofar ó iasachtóirí cothrom ar a laghad le luach na n-íocaíochtaí atá le híoc ▌ le hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus le contrapháirtithe na gconarthaí díorthach, agus go gcuirtear na méideanna a fhaightear ó hiasachtaithe agus ó chontrapháirtithe na gconarthaí díorthach san áireamh sa linn cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 16(3) go dtí go mbeidh na híocaíochtaí dlite do na hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus contrapháirtithe na gconarthaí díorthach;

(14)  ciallaíonn “glan-eis-sreabhadh airgeadra intíre” gach eis-sreabhadh íocaíochta a thiocfaidh chun a bheith iníoctha ar aon lá féilire, lena n-áirítear íocaíochtaí príomhshuime agus úis mar aon le híocaíochtaí faoi chonarthaí díorthach an chláir bannaí faoi chumhdach, glan gach insreabhadh íocaíochta a thiocfaidh chun a bheith iníoctha ar an lá féilire céanna le haghaidh na n-éileamh a bhaineann leis na sócmhainní faoi chumhdach;

(15)  ciallaíonn “struchtúr aibíochta insínte” sásra lena soláthraítear deis aibíocht sceidealta bannaí faoi chumhdach a shíneadh ar feadh tréimhse réamhshocraithe ama agus i gcás ina dtarlóidh truicear sonrach;

(16)  ciallaíonn “maoirseacht phoiblí ar bhanna faoi chumhdach” maoirseacht ar chláir bannaí faoi chumhdach lena n-áirítear comhlíonadh agus forfheidhmiú na gceanglas is infheidhme maidir le heisiúint na mbannaí faoi chumhdach;

(17)  ciallaíonn “riarthóir speisialta” an duine nó an t-eintiteas a ceapadh chun clár bannaí faoi chumhdach a riar i gcás dócmhainneacht institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach faoin gclár sin, nó nuair a cinneadh go bhfuil ag cliseadh ar institiúid chreidmheasa den sórt sin nó gur dócha go gclisfear air de bhun Airteagal 32(1) de Threoir 2014/59/AE nó, i gcásanna eisceachtúla, i gcás ina chinnfidh an t-údarás ábhartha inniúil go bhfuil feidhmiú cuí na hinstitiúide creidmheasa sin go mór i mbaol;

(17a)  ciallaíonn “réiteach” réiteach mar a shainítear i bpointe (1) d'Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE;

(18)  ciallaíonn “grúpa” grúpa mar a shainmhínítear é i bpointe (137) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

TEIDEAL II

GNÉITHE STRUCHTÚRACHA NA mBANNAÍ FAOI CHUMHDACH

Caibidil 1

Dé-iontaoibh agus scoiteacht féimheachta

Airteagal 4

Dé-iontaoibh

1.  Leagfaidh na Ballstáit rialacha síos lena dtabharfar teidlíocht do na hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus contrapháirtithe conarthaí díorthacha a chomhlíonann Airteagal 11 ar na teidil seo a leanas:

(a)  teideal i leith na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(b)  i gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach; teideal céadtosaíochta ar an bpríomhshuim agus aon ús fabhraithe agus ús amach anseo ó shócmhainní faoi chumhdach;

(c)  i gcás dhócmhainneacht na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach agus i gcás nach féidir an teideal céadtosaíochta a chomhlíonadh go hiomlán dá dtagraítear i bpointe (b), teideal ar eastát dócmhainneachta na hinstitiúide creidmheasa sin, institiúid atá rangaithe pari passu le teidil ghnáthchreidiúnaithe neamhurraithe na hinstitiúide creidmheasa a arna socrú i gcomhréir leis na dlíthe náisiúnta lena rialaítear an rangú i ngnáthnósanna imeachta dócmhainneachta.

2.  Beidh na teidil dá dtagraítear i mír 1 teoranta d’íoc iomlán oibleagáidí atá ceangailte leis na bannaí faoi chumhdach.

3.  Chun críocha phointe (c) de mhír 1 i gcás dócmhainneachta de chuid institiúide speisialta creidmheasa morgáiste, féadfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos lena ndámhfar teideal d’infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach agus contrapháirtithe conarthaí díorthacha a chomhlíonann Airteagal 11 atá rangaithe ar leibhéal níos sinsearaí ná teideal ghnáthchreidiúnaithe neamhurraithe na hinstitiúide speisialaithe creidmheasa morgáiste sin, rud a shocrófar de réir na ndlíthe náisiúnta lena rialaítear rangú creidiúnaithe i ngnáthnósanna imeachta dócmhainneachta, ach an t-éileamh sin fós rangaithe ar leibhéal níos sóisearaí ná aon cheann de na creidiúnaithe tosaíochta eile.

Airteagal 5

Scoiteacht féimheachta na mbannaí faoi chumhdach

Áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh na hoibleagaidí a ghabhann leis na bannaí faoi chumhdach faoi réir luathú uathoibríoch de dhroim dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach.

Caibidil 2

Linn cumhdaigh agus cumhdach

Cuid 1

Sócmhainní incháilithe

Airteagal 6

Sócmhainní cumhdaigh incháilithe

1.  Éileoidh na Ballstáit go mbeidh bannaí faoi chumhdach i gcónaí urrúsaithe ag an méid seo a leanas:

(a)  sócmhainní ardcháilíochta mar incháilithe dá dtagraítear i bpointí (a) go (g) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus ar choinníoll go gcomhlíonann an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach ceanglais mhíreanna (1a) go (3) d’Airteagal 129 den Rialachán sin;

(b)  sócmhainní cumhdaigh ardcháilíochta lena n-áirithítear go bhfuil éileamh ar íocaíocht ag an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach mar a leagtar amach i mír 2 agus atá urrúsaithe ag sócmhainní comhthaobhachta mar a leagtar amach i mír 3; nó

(c)  sócmhainní i bhfoirm iasachtaí atá le tabhairt do ghnóthais phoiblí nó arna ráthú ag gnóthais phoiblí de réir mar a shainmhínítear i bpointe (b) d’Airteagal 2 de Threoir 2006/111/CE ón gCoimisiún, faoi réir mhír 4.

2.  Beidh an t-éileamh ar íocaíocht dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 faoi réir na gceanglas dlí seo a leanas:

(a)  is ionann an tsócmhainn agus éileamh ar íocaíocht airgid a mbíonn íosluach athraithigh aige i gcónaí, atá bailí agus in-fhorfheidhmithe de réir dlí, nach bhfuil faoi réir coinníollacha seachas an coinníoll go n-aibeoidh an t-éileamh ar dháta éigin amach anseo agus go mbeidh an t-éileamh urrúsaithe le morgáiste, muirear, lian nó ráthaíocht eile;

(b)  tá an morgáiste, an táille, an lian nó an ráthaíocht eile lena n-urrúsaítear an t-éileamh ar íocaíocht in-fhorfheidhmithe;

(c)  comhlíonadh gach ceanglas dlíthiúil maidir leis an morgáiste, an táille, an lian nó ráthaíocht eile a bhunú lena n-urrúsaítear an t-éileamh ar íocaíocht ;

(d)  cuireann an morgáiste, an táille, an lian nó an ráthaíocht eile lena n-urrúsaítear an t-éileamh ar íocaíocht ar chumas na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach luach an éilimh a aisghabháil gan moill mhíchuí.

Éileoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach in-fhorfheidhmitheacht na n-éileamh ar íocaíocht agus sócmhainní comhthaobhachta sula n-áirítear iad sa linn cumhdaigh.

3.  Comhlíonfaidh na sócmhainní comhthaobhachta dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 ceann de na ceanglais seo a leanas:

(a)  i gcás sócmhainní fisiceacha, tá caighdeáin luachála ann a nglactar leo i gcoitinne i measc saineolaithe agus atá oiriúnach don tsócmhainn fhisiceach lena mbaineann agus tá clár poiblí ann ina ndéantar taifid úinéireachta agus éilimh ar na sócmhainní fisiceacha sin;

(b)  i gcás sócmhainní i bhfoirm neamhchosaintí, is intuigthe sábháilteacht agus fóntacht an chontrapháirtí neamhchosanta as cumhachtaí ardaithe cánach nó as bheith faoi réir maoirseacht phoiblí leanúnach ar fhóntacht oibríochtúil agus ar inréiteacht airgeadais an chontrapháirtí.

Le sócmhainní comhthaobhachta fisiceacha dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo, rannchuideofar le cumhdach na ndliteanas a ghabhann leis an mbanna faoi chumhdach suas leis an méid is lú de phríomhshuim na lian atá cónasctha le haon lian roimhe sin agus 70 % de luach na sócmhainní comhthaobhachta fisiceacha sin. Sócmhainní comhthaobhachta fisiceacha dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo agus atá incháilithe faoi phointe (a) de mhír 1, ní gá dóibh an teorainn de 70 % nó na teorainneacha atá i bpointe (a) go pointe (g) d’Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chomhlíonadh.

Más rud é, chun críocha phointe (a) den mhír seo, nach ann d’aon chlár poiblí le haghaidh sócmhainn fhisiceach ar leith, féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le foirm mhalartach dheimhnithe úinéireachta agus maidir le héilimh ar an tsócmhainn fhisiceach sin, a mhéid atá sé inchomparáide leis an gcosaint a sholáthraítear le clár poiblí sa chiall is go gceadaítear léi, i gcomhréir le dlí an Bhallstáit lena mbaineann, do thríú páirtithe leasmhara rochtain a fháil ar fhaisnéis a bhaineann leis na sócmhainní fisiceacha ualaithe a shainaithint, le húinéireacht a chur i leith, le doiciméadacht agus cur i leith na n-ualach agus le hin-fhorfheidhmeacht na leasanna urrúis.

4.  Chun críocha phointe (c) de mhír 1, bannaí faoi chumhdach arna n-urrúsú ag iasachtaí nó arna ráthú mar shócmhainní príomhúla ag gnóthais phoiblí, beidh siad faoi réir íosleibhéal 10 % de rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh, mar a shainítear in Airteagal 3(12), agus gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)  déanfaidh na gnóthais phoiblí seirbhísí poiblí riachtanacha a sholáthar ar bhonn ceadúnais, conradh lamháltais nó foirm eile iontaoibhe arna deonú ag údarás poiblí;

(b)  tá na gnóthais phoiblí faoi réir maoirseacht phoiblí;

(c)  tá cumhachtaí leordhóthanacha ginte ioncaim ag na gnóthais phoiblí, agus déanann na gnóthais phoiblí sin iad a áirithiú;

(i)  beidh solúbthacht leordhóthanach acu i ndáil le táillí, muirir agus infháltais i leith na seirbhíse arna soláthar a bhailiú agus a mhéadú chun a bhfóntacht agus a n-inréiteacht airgeadais a áirithiú;

(ii)  gheobhaidh siad deontais leordhóthanacha ar bhonn reachtúil chun a bhfóntacht agus a n-inréiteacht airgeadais a áirithiú mar mhalairt ar sheirbhísí poiblí riachtanacha a sholáthar; nó

(iii)  beidh comhaontú maidir le brabús agus caillteanas a aistriú déanta acu le húdarás poiblí.

5.  Déanfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos maidir leis an modheolaíocht agus leis an bpróiseas chun luacháil a dhéanamh ar shócmhainní fisiceacha a úsáidtear mar shócmhainní comhthaobhachta dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 1. Áiritheofar an méid seo a leanas ar a laghad leis na rialacha sin:

(a)  i gcás gach sócmhainne comhthaobhachta fisicí, gurb ann do luacháil reatha arb ionann í agus an luach margaidh nó an luach iasachta morgáiste, nó ar lú í ná an luach margaidh nó an luach iasachta morgáiste seo, tráth a dhéantar an tsócmhainn chumhdaigh a áireamh sa linn cumhdaigh;

(b)  go ndéanann luachálaí an luacháil, ar luachálaí é nó í ag a bhfuil na cáilíochtaí, an cumas agus an taithí is gá; agus

(c)  go bhfuil an luachálaí neamhspleách ar an bpróiseas cinnteoireachta creidmheasa, nach n-áiríonn sé nó sí eilimintí amhantracha sa mheasúnú ar luach na sócmhainne comhthaobhachta agus go ndéanann sé nó sí luach na sócmhainne comhthaobhachta a dhoiciméadú ar bhealach trédhearcach agus soiléir.

6.   Éileoidh na Ballstáit go mbeidh nósanna imeachta curtha ar bun ag na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach chun faireachán a dhéanamh féachaint an bhfuil na sócmhainní fisiceacha a úsáidtear mar shócmhainní comhthaobhachta dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 1 árachaithe a ndóthain in aghaidh riosca damáiste agus go bhfuil an t-éileamh árachais leithscartha i gcomhréir le hAirteagal 12.

7.  ▌Éileoidh na Ballstáit go ndoiciméadfaidh institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach na sócmhainní cumhdaigh ▌amhail dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) de mhír 1 agus comhlíonadh a mbeartas maidir le hiasachtaí▌leis an Airteagal seo a thabhairt.

8.  Déanfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos lena n-áiritheofar éagsúlú riosca sa linn cumhdaigh i ndáil le gráinneacht agus tiúchan ábhair i gcás sócmhainní nach dtagraítear dóibh mar incháilithe faoi phointe (a) de mhír 1.

Airteagal 7

Sócmhainní comhthaobhachta atá suite lasmuigh ▌den Aontas

1.  Faoi réir ▌mhír 2, féadfaidh na Ballstáit a cheadú d’institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach sócmhainní atá urrúsaithe ag sócmhainní comhthaobhachta atá lonnaithe lasmuigh ▌den Aontas ▌a áireamh sa linn cumhdaigh.

2.  Nuair a dhéanann Ballstáit foráil maidir le cuimsiú na sócmhainní dá dtagraítear i mír 1, áiritheoidh siad cosaint infheisteoirí trí cheanglas a dhéanamh de go bhfíoróidh institiúidí creidmheasa go gcomhlíonann na sócmhainní comhthaobhachta sin na ceanglais go léir a leagtar amach in Airteagal 6. Áiritheoidh na Ballstáit go dtairgfear leis na sócmhainní comhthaobhachta sin leibhéal slándála atá cosúil le sócmhainní comhthaobhachta atá lonnaithe san Aontas agus go mbeidh réadú na sócmhainní comhthaobhachta sin in-fhorfheidhmithe le dlí ar dhóigh atá coibhéiseach i ndáiríre le réadú sócmhainní comhthaobhachta atá lonnaithe san Aontas.

Airteagal 8

Struchtúir bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú in inghrúpa

Is féidir le Ballstáit rialacha a leagan síos maidir le húsáid ▌▌ bannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú in inghrúpa faoina n-úsáidtear bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint ag institiúid chreidmheasa ar le grúpa í (‘bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach’) mar shócmhainní cumhdaigh le haghaidh eisiúint sheachtrach bannaí faoi chumhdach a rinne institiúid chreidmheasa eile ar leis an ngrúpa céanna í (‘bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach’). Beidh ar áireamh sna rialacha sin na ceanglais seo a leanas ▌:

(a)  go ndíolfar na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach leis an institiúid chreidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach;

(b)  go n-úsáidfear na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach mar shócmhainní cumhdaigh sa linn cumhdaigh le haghaidh na mbannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach agus go dtaifeadtar iad ar chlár comhardaithe na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach a eisítear go seachtrach;

(ba)  nach gcuimseofar sa linn cumhdaigh le haghaidh na mbannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach ach bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach ag institiúid chreidmheasa aonair laistigh den ghrúpa;

(c)  go bhfuil sé beartaithe ag an institiúid chreidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach iad a dhíol le hinfheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach lasmuigh den ghrúpa;

(d)  go mbeidh na bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach agus go seachtrach araon incháilithe le haghaidh chéim cáilíochta creidmheasa 1 dá dtagraítear i gCuid a Trí, Teideal II, Caibidil 2 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 tráth a n-eisiúna agus go mbeidh siad urrúsaithe ag sócmhainní cumhdaigh incháilithe amhail dá dtagraítear in Airteagal 6;

(da)  i gcás struchtúir trasteorann de bhannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú in inghrúpa, go comhlíonfaidh sócmhainní cumhdaigh na mbannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go hinmheánach ceanglais incháilitheachta agus chumhdaigh na mbannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint go seachtrach.

Chun críocha phointe (d) den chéad fhomhír, féadfaidh údaráis inniúla a cheadú gur i gcás bannaí faoi chumhdach a cháilíonn do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa tar éis athrú a dhéanamh ar chéim na cáilíochta creidmheasa a bhaineann leo, go leanfaidís de bheith ina gcuid de struchtúr de bhannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú in inghrúpa ar choinníoll go gcinneann na húdaráis inniúla nárbh ann don athrú ar chéim na cáilíochta creidmheasa mar thoradh ar shárú ar cheanglais don cheadú mar a leagtar amach i bhforálacha an dlí náisiúnta lena dtrasuitear Airteagal 19(2). Cuirfidh údaráis inniúla aon chinneadh de bhun na fomhíre seo in iúl do ÚBE ina dhiaidh sin.

Airteagal 9

Comhchistiú

1.  Ceadóidh na Ballstáit sócmhainní cumhdaigh incháilithe a thionscain institiúid chreidmheasa agus a cheannaigh institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach atá le húsáid mar shócmhainní cumhdaigh ▌le haghaidh eisiúint na mbannaí faoi chumhdach ▌. Déanfaidh na Ballstáit na ceannacháin sin a rialáil chun a áirithiú go gcomhlíonfar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 6 agus Airteagal 12.

2.  Sa bhreis ar an gceanglas a leagtar amach i mír 1, féadfaidh na Ballstáit aistrithe a cheadú trí shocrú comhthaobhachta airgeadais de bhun Threoir 2002/47/CE.

Maidir le sócmhainní arna dtionscnamh ag gnóthas nach institiúid chreidmheasa é, féadfaidh na Ballstáit a n-úsáid mar shócmhainní cumhdaigh a cheadú. I gcás ina ndéanfaidh na Ballstáit an rogha sin a fheidhmiú, éileoidh siad go ndéanfaidh an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach measúnú ar chaighdeáin deonaithe creidmheasa an ghnóthais óna gceannaíonn sí sócmhainní cumhdaigh, nó, déanfaidh siad féin measúnú críochnúil ar acmhainneacht creidmheasa an iasachtaí.

Airteagal 10

Comhdhéanamh na linne cumhdaigh

Áiritheoidh na Ballstáit cosaint d’infheisteoirí trí rialacha a leagan síos maidir le comhdhéanamh na linnte cumhdaigh. Leis na rialacha sin, leagfar síos, i gcás inarb ábhartha, na coinníollacha d’institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach chun go n-áireofar sócmhainní príomha a bhfuil saintréithe éagsúla acu i dtéarmaí ghnéithe struchtúracha, shaolré ▌ nó phróifíl riosca na sócmhainní cumhdaigh lena mbaineann.

Airteagal 11

Conarthaí díorthach sa linn cumhdaigh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint d’infheisteoirí trí chead a thabhairt conarthaí díorthach a chur sa linn cumhdaigh ach amháin i gcás ina mbeidh na ceanglais seo a leanas ar a laghad comhlíonta:

(a)  tá na conarthaí díorthach sa linn cumhdaigh go heisiach chun críocha fálú riosca, déantar a dtoirt a choigeartú i gcás laghdú ar an riosca fálaithe agus baintear iad nuair a scoirfidh an riosca fálaithe de bheith ann;

(b)  tá na conarthaí díorthach doiciméadaithe go leordhóthanach;

(c)  ní féidir na conarthaí díorthach a leithscaradh i gcomhréir le hAirteagal 12;

(d)  ní féidir na conarthaí díorthach a fhoirceannadh de dhroim dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(e)  tá na rialacha a leagtar síos i gcomhréir le mír 2 comhlíonta sna conarthaí díorthach.

2.  D’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar na ceanglais atá liostaithe i mír 1, leagfaidh na Ballstáit síos rialacha maidir le ▌conarthaí díorthach sa linn cumhdaigh.

Sonrófar leis na rialacha sin, a mhéid is ábhartha:

(a)  na critéir incháilitheachta le haghaidh na gcontrapháirtithe fálaithe;

(b)   an doiciméadú is gá a sholáthar maidir le conarthaí díorthach.

Airteagal 12

Leithscaradh sócmhainní cumhdaigh

1.  Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha lena rialófar leithscaradh na sócmhainní cumhdaigh. Beidh na heilimintí seo a leanas ar a laghad ar áireamh sna rialacha sin:

(a)  beidh na sócmhainní cumhdaigh ▌go léir inaitheanta ag an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach gach uile thráth;

(b)  beidh na sócmhainní cumhdaigh ▌go léir sa linn cumhdaigh faoi réir leithscaradh atá ceangailteach ó thaobh dlí agus atá in-fhorfheidhmithe ag an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(c)  beidh gach sócmhainn cumhdaigh ▌sa linn cumhdaigh cosanta ar éilimh tríú páirtí agus nach bhfuil siad ina gcuid d’eastát dócmhainneachta na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn na bannaí faoi chumhdach go dtí go sásófar an t-éileamh tosaíochta dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 4(1).

Chun críocha na chéad fhomhíre, áiritheofar aon chomhthaobhacht a fuarthas maidir le suíomhanna conarthaí díorthach leis na sócmhainní ▌cumhdaigh.

2.  Beidh feidhm ag leithscaradh na sócmhainní ▌cumhdaigh dá dtagraítear i mír 1 freisin i gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach.

Airteagal 13

Monatóir ar linn cumhdaigh

1.  Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go gceapfaidh na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach monatóir chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar an linn cumhdaigh i dtaca leis na ceanglais a leagtar amach idir Airteagal 6 agus Airteagal 12 agus idir Airteagal 14 agus Airteagal 17.

2.  I gcás ina bhfeidhmeoidh na Ballstáit an rogha dá foráiltear i mír 1, beidh orthu rialacha a leagan síos maidir leis na gnéithe a leanas ar a laghad:

(a)  an monatóir ar an linn cumhdaigh a cheapadh agus a chur as oifig;

(b)  aon chritéir incháilitheachta maidir leis an monatóir ar an linn cumhdaigh;

(c)  ról agus dualgais an mhonatóra ar an linn cumhdaigh, lena n-áirítear i gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(d)  an oibleagáid tuairisciú do na húdaráis inniúla atá ainmnithe de bhun Airteagal 18(2);

(e)  an ceart rochtana ar ▌fhaisnéis is gá le haghaidh dualgais mhonatóir na linne cumhdaigh a dhéanamh.

3.   I gcás ina bhfeidhmeoidh na Ballstáit an rogha dá bhforáiltear i mír 1, beidh monatóir ar linn cumhdaigh scoite agus neamhspleách ón institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach agus ó iniúchóir na hinstitiúide creidmheasa sin.

4.  Féadfaidh na Ballstáit monatóir ar linn cumhdaigh nach bhfuil ar leithligh ón institiúid chreidmheasa a cheadú sna cásanna seo a leanas:

(a)  tá an monatóir inmheánach ar an linn cumhdaigh neamhspleách ó phróiseas cinnteoireachta creidmheasa na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(b)  gan dochar do litir (a) de mhír 2, áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanfar monatóir inmheánach ar an linn cumhdaigh a chur as a phost mar mhonatóir ar linn cumhdaigh gan formheas roimh ré ó chomhlacht bainistíochta na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, ar comhlacht é atá ag gníomhú ina fheidhm mhaoirseachta; agus

(c)  tá rochtain dhíreach ag an monatóir inmheánach ar an linn cumhdaigh ar an gcomhlacht bainistíochta ag gníomhú ina fheidhm mhaoirseachta, i gcás inar gá.

4.  I gcás ina bhfeidhmeoidh Ballstáit an rogha dá foráiltear i mír 1, cuirfidh siad sin in iúl do ÚBE.

Airteagal 14

Faisnéis don infheisteoir

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach faisnéis ar fáil faoi chláir na mbannaí faoi chumhdach atá mionsonraithe a ndóthain le gur féidir le hinfheisteoirí próifíl agus rioscaí an chláir sin a mheas agus dícheall cuí a dhéanamh.

2.  Chun críocha mhír 1, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhaisnéis ar fáil d’infheisteoirí go ráithiúil ar a laghad, agus go mbeidh an fhaisnéis punainne seo a leanas ar a laghad san áireamh:

(a)  luach na linne cumhdaigh agus na mbannaí faoi chumhdach gan íoc;

(aa)  liosta de na hUimhreacha Aitheantais Urrús Idirnáisiúnta (ISINanna) i ndáil le gach banna faoi chumhdach arna eisiúint faoin gclár sin;

(b)  dáileachán geografach agus cineál na sócmhainní ▌cumhdaigh, méid a n-iasachtaí agus modh luachála na n-iasachtaí;

(c)  sonraí ▌faoi rioscaí a bhaineann leis an margadh, lena n-áirítear riosca ráta úis, riosca airgeadra, agus rioscaí a bhaineann le creidmheas ▌agus leachtacht;

(d)  struchtúr aibíochta na sócmhainní ▌cumhdaigh agus na mbannaí faoi chumhdach, lena n-áirítear forléargas ar na truicir shínte aibíochta más infheidhme;

(e)  leibhéil an chumhdaigh atá ag teastáil agus atá ar fáil, agus leibhéil ró-urrúsú na comhthaobhachta reachtúla, conarthach agus deonaí;

(f)  céatadán na n-iasachtaí ina meastar gur tharla mainneachtain de bhun Airteagal 178 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus in aon chás inar mó na hiasachtaí ná nócha lá thar téarma.

I gcás na mbannaí faoi chumhdach a eisítear go seachtrach faoi struchtúir de bhannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú in inghrúpa amhail dá dtagraítear in Airteagal 8, áiritheoidh na Ballstáit go soláthrófar d’infheisteoirí an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (f) den chéad fhomhír den mhír seo, nó nasc chuici sin, i ndáil le gach banna faoi chumhdach arna eisiúint go hinmheánach ag an ngrúpa.

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an fhaisnéis sin ar fáil d’infheisteoirí ar bhonn comhiomlánaithe ar a laghad. ▌

3.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trína cheangal ar institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach an fhaisnéis a chuirtear ar fáil d’infheisteoirí i gcomhréir le mír 1 agus 2 a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin. Ní gá go n-éileoidh na Ballstáit ar na hinstitiúidí creidmheasa sin an fhaisnéis sin a fhoilsiú ar pháipéar.

Roinn II

Ceanglais maidir le cumhdach agus leachtacht

Airteagal 15

Ceanglais maidir le cumhdach

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint d’infheisteoirí trína éileamh nach mór do na cláir bannaí faoi chumhdach na ceanglais chumhdaigh ▌ i míreanna 2 go 8 ar a laghad a chomhlíonadh i gcónaí.

2.  Déanfar dliteanais uile na mbannaí faoi chumhdach a chumhdach in éilimh íocaíochta a bheidh ag gabháil leis na sócmhainní cumhdaigh.

3.  Áireofar sna dliteanais dá dtagraítear i mír 2:

(a)  na hoibleagáidí i dtaca le híocaíocht phríomhshuim na mbannaí faoi chumhdach agus gan íoc;

(b)  na hoibleagáidí i dtaca le híocaíocht aon úis ar bhannaí faoi chumhdach agus gan íoc;

(c)  oibleagáidí a bheidh ag gabháil le conarthaí díorthach atá i seilbh i gcomhréir le hAirteagal 11; agus

(d)  na costais a bhfuiltear ag súil leo i gcás fhoirceannadh na gclár bannaí faoi chumhdach a chothabháil agus a riar ▌.

Chun críocha phointe (d), féadfaidh na Ballstáit ríomh cnapshuime a cheadú.

4.  Rannchuideoidh na sócmhainní cumhdaigh seo a leanas leis an gceanglas cumhdaigh:

(a)   sócmhainní príomhúla;

(b)   sócmhainní ionadaíochta;

(c)   sócmhainní leachtacha i seilbh i gcomhréir le hAirteagal 16; agus

(d)  oibleagáidí a bheidh ag gabháil le conarthaí díorthach atá i seilbh i gcomhréir le hAirteagal 11.

Ní rannchuidíonn éilimh neamh-chomhthaobhaithe ina mbreithnítear go ndearnadh mainneachtain de bhun Airteagal 178 de Rialachán (EU) Uimh. 575/2013 le cumhdach.

5.  Chun críocha phointe (c) de mhír 3 agus phointe (d) de mhír 4, leagfaidh na Ballstáit síos rialacha maidir le luacháil conarthaí díorthach.

6.  Áiritheofar sa ríomh ar mhéid an chumhdaigh atá de dhíth go mbeidh príomhshuim chomhiomlán na sócmhainní cumhdaigh uile cothrom le príomhshuim chomhiomlán na mbannaí faoi chumhdach agus gan íoc nó níos mó ná an méid sin (‘prionsabal ainmniúil’).

▌Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le prionsabail ríofa eile ar an gcoinníoll nach gcruthaíonn siad cóimheas níos airde cumhdaigh ná an leibhéal arna ríomh faoin bprionsabal ainmniúil.

Leagfaidh na Ballstáit rialacha síos maidir le haon ús is iníoctha agus is infhaighte maidir le bannaí faoi chumhdach agus gan íoc a ríomh, lena léireofar prionsabail fhónta stuamachta i gcomhréir leis na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme.

7.  De mhaolú ar an gcéad fhomhír de mhír 6, féadfaidh na Ballstáit, ar shlí a léireoidh prionsabail fhónta stuamachta agus i gcomhréir leis na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, foráil a dhéanamh maidir leis an ús is infhaighte amach anseo ar an tsócmhainn i ndiaidh an úis is iníoctha ar an mbanna faoi chumhdach comhfhreagrach a bheith curtha san áireamh chun cothromaíocht a bhaint amach idir aon ghannchion i ndáil leis an oibleagáid i dtaca le híoc na príomhshuime a bheidh ag gabháil leis an mbanna faoi chumhdach, i gcás ina mbeidh dlúthchomhar ann de réir bhrí Airteagal 2 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 523/2014 ón gCoimisiún, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

(a)  maidir le híocaíochtaí a fuarthas le linn shaolré na sócmhainne cumhdaigh agus atá riachtanach le haghaidh chumhdach na hoibleagáide íocaíochta a bheidh ag gabháil leis an mbanna faoi chumhdach comhfhreagrach, go ndéanfar iad a leithscaradh i gcomhréir le hAirteagal 12 nó go n-áireofar iad sa linn cumhdaigh i bhfoirm sócmhainní cumhdaigh dá dtagraítear in Airteagal 6 go dtí go mbeidh na híocaíochtaí dlite; agus

(b)  nach bhféadfar an tsócmhainn chumhdaigh a réamhíoc ach amháin tríd an rogha seachadta a fheidhmiú, mar a shainmhínítear sa rialachán tarmligthe a glacadh de bhun Airteagal 33(4) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, nó, i gcás bannaí faoi chumhdach inghlaoite ar par ag an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, trí pharmhéid na sócmhainne cumhdaithe ar a laghad a bheith íoctha ag iasachtaí na sócmhainne cumhdaigh.

8.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ríomh na sócmhainní cumhdaigh agus ríomh na ndliteanas bunaithe ar an modheolaíocht chéanna. Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le prionsabail ríofa eile ar choinníoll nach gcruthóidh siad cóimheas níos airde cumhdaigh ná an leibhéal arna ríomh faoin modheolaíocht chéanna.

Airteagal 16

An ceanglas um maolán leachtachta le haghaidh linn cumhdaigh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trína cheangal go mbeidh i gcónaí sa linn cumhdaigh maolán leachtachta ina mbeidh sócmhainní leachtacha ar fáil chun eis-sreabhadh leachtachta chlár na mbannaí faoi chumhdach a chumhdach.

2.  Leis an maolán leachtachta le haghaidh linn cumhdaigh, clúdófar uasmhéid carnach eis-sreabhadh na leachtachta glaine ar feadh 180 lá féilire.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuimseofar i maolán leachtachta na linne cumhdaigh dá dtagraítear i mír 1 na cineálacha sócmhainní seo a leanas, arna leithscaradh i gcomhréir le hAirteagal 12 den Treoir seo:

(a)  sócmhainní atá cáilithe mar shócmhainní ar leibhéal 1, leibhéal 2A leibhéal 2B de bhun Airteagail 10, 11 agus 12 den rialachán tarmligthe a glacadh de bhun Airteagal 460 de Rialachán (AE) 575/2013, arna luacháil i gcomhréir le hAirteagal 9 den rialachán tarmligthe sin, agus gan bheith féineisithe i gcomhréir le hAirteagal 7(3) den rialachán tarmligthe sin;

(b)  neamhchosaintí gearrthéarmacha ar institiúidí creidmheasa atá incháilithe do ▌chéim 1 nó do chéim 2 den cháilíocht chreidmheasa, nó taiscí gearrthéarmacha chuig institiúidí creidmheasa atá incháilithe do chéimeanna 1, 2 nó 3 den cháilíocht chreidmheasa i gcomhréir le hAirteagal 129(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh na cineálacha sócmhainní leachtacha dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) den chéad fhomhír a shrianadh.

▌Áiritheoidh na Ballstáit ▌nach féidir éilimh neamh-chomhthaobhaithe ó neamhchosaintí a mheasfar a bheith ar mainneachtain de bhun Airteagal 178 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a bheith ina gcuid de mhaolán leachtachta na linne cumhdaigh.

4.  I gcás ina mbeidh an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach faoi réir ceanglais leachtachta a leagtar amach ▌i ngníomhartha eile an Aontais as a leanfaidh forluí le maolán leachtachta na linne cumhdaigh,féadfaidh na Ballstáit a chinneadh nach mbeidh feidhm ag na rialacha náisiúnta lena dtrasuitear mír 1, mír 2 agus mír 3 ar feadh na tréimhse dá foráiltear sna gníomhartha sin de chuid dhlí an Aontais ▌. Ní fhéadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as an rogha sin ach amháin go dtí an dáta a mbeidh feidhm ag leasú ar na gníomhartha dlí sin de chuid an Aontais chun an forluí a dhíchur agus cuirfidh siad an Coimisiún agus ÚBE ar an eolas in áit ar bith ina ndéanfaidh siad amhlaidh.

5.  Féadfaidh na Ballstáit cead a thabhairt an phríomhshuim le haghaidh struchtúir aibíochta insínte a ríomh bunaithe ar an dáta aibíochta deiridh i gcomhréir le téarmaí agus le coinníollacha an bhanna faoi chumhdach.

6.  Féadfaidh na Ballstáit a cheadú nach mbaineann na ceanglais a leagtar amach i mír 1 leis na bannaí faoi chumhdach atá faoi réir ceanglais cistithe meaitseála.

Airteagal 17

Coinníollacha le haghaidh struchtúir aibíochta insínte

1.  Féadfaidh na Ballstáit eisiúint bannaí faoi chumhdach ag a bhfuil struchtúir aibíochta insínte a cheadú i gcás ina n-áiritheofar cosaint d’infheisteoirí tríd an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  ní féidir an aibíocht a fhadú ach faoi réir truicir oibiachtúla arna mbunú sa dlí náisiúnta, agus gan faoi réir rogha na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(b)  sonraítear na truicir sínte aibíochta sna téarmaí conarthacha agus i gcoinníollacha an bhanna faoi chumhdach;

(c)  is leor é an fhaisnéis a chuirtear ar fáil don infheisteoir faoin struchtúr aibíochta chun iad a chumasú riosca an bhanna faoi chumhdach a dhéanamh amach, agus áirítear léi cur síos mionsonraithe ar an méid a leanas:

(i)  truicir na síntí aibíochta;

(ii)  iarmhairtí ▌i leith síntí aibíochta i gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(iii)  ról na n-údarás inniúil arna ainmniú de bhun Airteagal 18(2) agus, i gcás inarb ábhartha, an riarthóra speisialta maidir leis an síneadh aibíochta ▌;

(d)  is féidir dáta aibíochta deiridh an bhanna faoi chumhdach a dhéanamh amach i gcónaí;

(e)  i gcás dhócmhainneacht nó réiteach na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, ní dhéanann síntí aibíochta difear d’aicmiú infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach nó seicheamhú sceideal aibíochta bunaidh na gclár bannaí faoi chumhdach a aisiompú;

(f)  ní athraíonn síneadh tréimhse na haibíochta gnéithe struchtúracha na mbannaí faoi chumhdach maidir leis an dé-iontaoibh dá dtagraítear in Airteagal 4 agus an scoiteacht féimheachta dá dtagraítear in Airteagal 5.

2.  Na Ballstáit ina gceadaítear eisiúint bannaí faoi chumhdach ag a bhfuil struchtúir aibíochta insínte, cuirfidh siad a gcinneadh in iúl do ÚBE maidir leis sin.

TEIDEAL III

MAOIRSEACHT PHOIBLÍ AR BHANNAÍ FAOI CHUMHDACH

Airteagal 18

Maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint d’infheisteoirí trí fhoráil a dhéanamh go bhfuil eisiúint bannaí faoi chumhdach faoi réir maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach.

2.  Chun críocha na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach dá dtagraítear i mír 1, ainmneoidh na Ballstáit údarás inniúil amháin nó níos mó. Cuirfidh siad na húdaráis ainmnithe sin in iúl don Choimisiún agus do ÚBE agus léireoidh siad aon roinnt ar fheidhmeanna agus ar dhualgais.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun fhomhír 2 faireachán ar eisiúint bannaí faoi chumhdach ionas gur féidir leo measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas a leagtar síos sna forálacha náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcláróidh institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach a gcuid idirbheart go léir maidir leis an gclár bannaí faoi chumhdach agus go bhfuil córais agus próisis doiciméadúcháin leordhóthanacha iomchuí i bhfeidhm acu.

5.  Ina theannta sin áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na bearta iomchuí i bhfeidhm chun na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun mhír 2 a chumasú teacht ar an bhfaisnéis atá de dhíth chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas a leagtar síos sna forálacha náisiúnta lenar trasuíodh an Treoir seo, imscrúdú a dhéanamh ar na sáruithe féideartha ar na ceanglais sin, agus pionóis riaracháin agus bearta riaracháin eile a fhorchur i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta lena dtrasuitear Airteagal 23.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an saineolas, na hacmhainní, an cumas oibríochtúil, na cumhachtaí agus an neamhspleáchas is gá ag na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun mhír 2, chun na feidhmeanna a bhaineann leis an maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach a chomhlíonadh.

Airteagal 19

Cead le haghaidh cláir bannaí faoi chumhdach

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint infheisteoirí trína cheangal go mbeidh cead clár bhannaí faoi chumhdach faighte sula n-eiseofar bannaí faoi chumhdach faoi gclár sin. Tabharfaidh na Ballstáit an chumhacht na ceadanna sin a thabhairt d’údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2).

2.  Leagfaidh na Ballstáit na ceanglais síos maidir leis an gcead dá dtagraítear i mír 1, lena n-áireofar an méid a leanas ar a laghad:

(a)  clár leordhóthanach oibríochtaí lena leagtar amach eisiúint bannaí faoi chumhdach;

(b)  beartais leordhóthanacha, próisis agus modheolaíochtaí dírithe ar chosaint infheisteoirí chun iasachtaí atá san áireamh leis an linn cumhdaigh a fhormheas, a leasú, a athnuachan agus a athmhaoiniú;

(c)  lucht bainistíochta agus foireann atá tiomnaithe don chlár bannaí faoi chumhdach lena mbaineann cáilíochtaí leordhóthanacha agus eolas leordhóthanach maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus riar an chláir bannaí faoi chumhdach;

(d)  leagan amach riarachán na linne cumhdaigh agus an faireachán air lena gcomhlíontar na ceanglais ábhartha atá leagtar síos sna forálacha náisiúnta lenar trasuíodh an Treoir seo.

Airteagal 20

Maoirseacht phoiblí ar bhanna faoi chumhdach i gcás dócmhainneachta nó réitigh

1.  Comhoibreoidh údaráis inniúla a ainmnítear de bhun Airteagal 18(2) leis an údarás réitigh i gcás réiteach ar institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach d’fhonn a áirithiú go gcaomhnófar cearta agus leasanna na n-infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach, lena n-áirítear ar a laghad bainistiú leanúnach agus fónta chlár na mbannaí faoi chumhdach le linn thréimhse an phróisis réitigh a fhíorú.

2.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh le go gceapfar riarthóir speisialta ▌chun a áirithiú go gcaomhnófar cearta agus leasanna na n-infheisteoirí i mbannaí faoi chumhdach, lena n-áirítear ar a laghad bainistiú leanúnach agus fónta chlár na mbannaí faoi chumhdach le linn na tréimhse riachtanaí ▌.

I gcás ina n-úsáidfidh na Ballstáit an rogha sin, féadfaidh siad a cheangal ar a gcuid údarás inniúil arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) ceapadh agus dífhostú an riarthóra speisialta a fhormheas agus éileoidh siad ar a laghad go rachfar i gcomhairle leis na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) maidir le ceapadh agus cur as oifig an riarthóra speisialta.

3.  I gcás ina ndéanfaidh Ballstáit foráil maidir le riarthóir speisialta a cheapadh i gcomhréir le mír 2, glacfaidh siad rialacha lena leagfar síos cúraimí agus dualgais an riarthóra speisialta sin maidir leis an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  na dliteanais a bhaineann leis na bannaí faoi chumhdach a urscaoileadh;

(b)  sócmhainní sa linn cumhdaigh a bhainistiú agus a réadú, lena n-áirítear a n-aistriú i dteannta le dliteanais bannaí faoi chumhdach chuig institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach;

(c)  na hidirbhearta dlíthiúla is gá a dhéanamh le go mbeidh riaradh iomchuí ar an linn cumhdaigh, le haghaidh faireachán leanúnach ar chumhdach na ndliteanas a ghabhann leis na bannaí faoi chumhdach, chun imeachtaí a thionscnamh chun sócmhainní a thabhairt ar ais sa linn cumhdaigh agus chun na sócmhainní atá fágtha ▌a aistriú chuig eastát dócmhainneachta na hinstitiúide creidmheasa a d’eisigh na bannaí faoi chumhdach tar éis gach dliteanas banna faoi chumhdach a bheith comhlíonta. Chun na gcríoch sin, féadfaidh na Ballstáit a cheadú do riarthóir speisialta oibriú, i gcás dhócmhainneacht na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, faoin údarú atá i seilbh na hinstitiúide creidmheasa sin, faoi réir ag na ceanglais oibríochtúla céanna.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit comhordú agus malartú faisnéise chun críocha an phróisis dócmhainneachta nó réitigh idir na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2), an riarthóir speisialta i gcás gur ceapadh an riarthóir sin agus an t-údarás réitigh.

Airteagal 21

Tuairisciú do na húdaráis inniúla

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint d’infheisteoirí trí cheanglas a dhéanamh de go ndéanfaidh na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach an fhaisnéis a leagtar amach i mír 2 faoi chláir bannaí faoi chumhdach a thuairisciú do na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2). Déanfaidh na húdaráis inniúla sin an tuairisciú ar bhonn rialta agus ar bhonn iarratais. Leagfaidh na Ballstáit síos rialacha maidir le minicíocht na tuairisce rialta sin ▌.

2.  Tá ceangal sna hoibleagáidí tuairiscithe atá le leagan síos de bhun mhír 1 go n-áireofar san fhaisnéis atá le soláthar faisnéis maidir leis an méid seo a leanas ▌ar a laghad ▌:

(c)  incháilitheacht na gceanglas maidir le sócmhainní agus linn cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 6 go 11;

(d)  leithscaradh sócmhainní cumhdaigh sa linn cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 12;

(e)  feidhmiú an mhonatóra ar an linn cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 13;

(g)  ceanglais maidir le cumhdach i gcomhréir le hAirteagal 15;

(h)  maolán leachtachta na linne cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 16;

(i)  na coinníollacha le haghaidh struchtúir aibíochta insínte i gcomhréir le hAirteagal 17.

3.  Déanfaidh na Ballstáit foráil le haghaidh rialacha maidir le tuairisciú ▌a leagtar amach i mír 2 ag na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach do na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) i gcás dócmhainneacht nó réiteach institiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach.

Airteagal 22

Cumhachtaí na n-údarás inniúil chun críocha maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach

1.  Áiritheoidh na Ballstáit cosaint d’infheisteoirí trí na cumhachtaí uile maoirseachta, imscrúdúcháin agus smachtbhannaí is gá chun cúram na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach a thabhairt d’údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2).

2.  Áireofar leis na cumhachtaí dá dtagraítear i mír 1 an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  an chumhacht ceadanna a dhámhachtain nó a dhiúltú de bhun Airteagal 19;

(b)  an chumhacht athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an gclár bannaí faoi chumhdach d’fhonn measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na Treorach seo;

(c)  an chumhacht iniúchtaí ar an láithreán agus lasmuigh den láithreán a dhéanamh;

(d)  an chumhacht smachtbhannaí riaracháin ▌agus bearta riaracháin eile a fhorchur i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta lena dtrasuitear Airteagal 23;

(e)  an chumhacht treoirlínte maoirseachta maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach a ghlacadh agus a chur chun feidhme.

Airteagal 23

Pionóis riaracháin agus bearta riaracháin eile

1.  Gan dochar do cheart na mBallstát foráil a dhéanamh maidir le smachtbhannaí coiriúla, féadfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos lena mbunófar smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile a bheidh infheidhme ar a laghad i gcás:

(a)  go bhfuil cead faighte ag institiúid chreidmheasa le haghaidh clár bannaí faoi chumhdach trí ráitis bhréagacha nó trí mhodhanna mírialta eile;

(b)  nach gcomhlíonann institiúid chreidmheasa na coinníollacha faoinar ▌tugadh cead le haghaidh clár bannaí faoi chumhdach a thuilleadh;

(c)  eisíonn institiúid chreidmheasa bannaí faoi chumhdach gan an cead a fháil i gcomhréir leis na forálacha lena dtrasuitear Airteagal 19;

(d)  ní chomhlíonann institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach na ceanglais a leagtar amach sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 4;

(e)  eisíonn institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach bannaí faoi chumhdach nach gcomhlíonann na ceanglais a leagtar amach sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 5;

(f)  eisíonn institiúid chreidmheasa bannaí faoi chumhdach gan an cead a fháil i gcomhréir leis na forálacha lenar trasuíodh Airteagal 6;

(g)  gur i gcás institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, go ndéanann an institiúid sin bannaí faoi chumhdach arna gcomhthaobhú ag sócmhainní atá suite lasmuigh den Aontas a eisiúint de shárú ar na ceanglais a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 7;

(h)  comhthaobhaíonn institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach bannaí faoi chumhdach atá i struchtúr de bhannaí faoi chumhdach arna gcomhthiomsú in ionghrúpa de shárú ar na ceanglais a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 8;

(i)  ní chomhlíonann institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach na coinníollacha le haghaidh cómhaoinithe a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 9;

(j)  ní chomhlíonann institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach na ceanglais maidir le comhdhéanamh na linne cumhdaigh a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 10;

(k)  i gcás na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, áiríonn an institiúid sin conarthaí díorthach sa linn cumhdaigh seachas chun críocha fálaithe nó ní chomhlíonann sí na ceanglais a leagtar síos sna forálacha lenar trasuíodh Airteagal 11;

(l)  i gcás na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, ní chomhlíonann an institiúid sin na ceanglais maidir le leithscaradh na sócmhainní ▌cumhdaigh i gcomhréir leis na forálacha lena dtrasuitear Airteagal 12;

(m)  ní thuairiscíonn institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach faisnéis a nó cuireann sí faisnéis neamhiomlán nó míchruinn a chur ar fáil de shárú ar na forálacha lenar trasuíodh Airteagal 14;

(n)  i gcás na hinstitiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach, ní choimeádann an institiúid sin arís agus arís eile nó ar dhóigh leanúnach maolán leachtachta ar linn cumhdaigh de shárú ar na forálacha lena dtrasuitear Airteagal 16;

(o)  ní chomhlíonann an institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach agus le struchtúir aibíochta insínte na coinníollacha maidir le struchtúir aibíochta insínte a leagtar síos sna forálacha lena dtrasuitear Airteagal 17 a chomhlíonadh;

(p)  ní thuairiscíonn institiúid chreidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach faisnéis nó cuireann sí faisnéis neamhiomlán nó mhíchruinn ar fáil faoi na hoibleagáidí de shárú ar na forálacha lena dtrasuitear pointí (a) go (i) d’Airteagal 21(2).

Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan foráil a dhéanamh maidir le pionóis riaracháin nó bearta riaracháin eile i gcás sáruithe atá faoi réir pionóis choiriúla faoina ndlí náisiúnta. Sna cásanna sin, cuirfidh na Ballstáit forálacha ábhartha an dlí choiriúil in iúl don Choimisiún.

2.  Beidh na pionóis agus na bearta dá dtagraítear i mír 1 éifeachtach comhréireach athchomhairleach agus áireofar an méid seo a leanas ar a laghad iontu:

(a)  tarraingt siar ceada le haghaidh clár bannaí faoi chumhdach;

(b)  ráiteas poiblí, ina léireofar céannacht an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh agus cineál an tsáraithe i gcomhréir le hAirteagal 24;

(c)  ordú ina gceanglófar ar an duine nádúrtha nó dlítheanach scor den iompraíocht agus gan bheith i mbun na hiompraíochta sin in athuair;

(d)  smachtbhannaí airgid riaracháin.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit chomh maith go gcuirfear na pionóis ▌agus na bearta dá dtagraítear i mír 1 chun feidhme go héifeachtach.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit, agus iad ag déanamh cinneadh maidir le cineál pionós riaracháin nó bearta riaracháin eile agus maidir le méid na bpionós riaracháin airgid sin, go cuirfidh na húdaráis inniúla san áireamh na cásanna seo a leanas, más ábhartha:

(a)  tromchúis an tsáraithe agus a fhad a mhair sé;

(b)  méid freagrachta an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh atá freagrach as an sárú;

(c)  acmhainn airgeadais an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh atá freagrach as an sárú, lena n-áirítear láimhdeachas iomlán duine dhlítheanaigh nó ioncam bliantúil duine nádúrtha;

(d)  méid na mbrabús a ghnóthaigh nó na gcaillteanas a sheachain an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach, a mhéid is féidir iad a dhéanamh amach;

(e)  na caillteanais tríú páirtithe mar gheall ar shárú, a mhéid is féidir na caillteanais sin a dhéanamh amach;

(f)  an méid a chomhoibrigh an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach as an sárú leis na húdaráis inniúla;

(g)  sáruithe a rinne an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach as an sárú roimhe sin;

(h)  aon iarmhairtí sistéamacha iarbhír nó féideartha de thoradh an tsáraithe.

5.  I gcás ina mbeidh feidhm ag na forálacha dá dtagraítear i mír 1 maidir le daoine dlítheanacha, áiritheoidh na Ballstáit chomh maith go gcuirfidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) na pionóis riaracháin agus na bearta riaracháin eile a leagtar amach i mír 2 den Airteagal seo i bhfeidhm maidir le comhaltaí den chomhlacht bainistíochta agus maidir le daoine aonair eile atá freagrach as an sárú faoin dlí náisiúnta.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit, sula ndéanfar aon chinneadh lena bhforchuirfear pionóis riaracháin nó bearta riaracháin eile mar atá leagtha amach i mír 2, go dtabharfaidh na húdaráis inniúla a ainmníodh de bhun Airteagal 18(2), an deis don duine nádúrtha nó dlítheanach lena mbaineann é féin a chur in iúl. Féadfar feidhm a bheith ag eisceachtaí ón gceart éisteachta maidir le glacadh na mbeart riaracháin eile sin i gcás ina mbeidh gá le gníomhaíocht phráinneach chun caillteanais shuntasacha do thríú páirtithe nó damáiste suntasach don chóras airgeadais a chosc. Sa chás sin, tabharfar an deis don duine lena mbaineann éisteacht a fháil a luaithe is féidir tar éis an beart riaracháin sin a bheith glactha agus, i gcás ar gá, déanfar athbhreithniú ar an mbeart sin.

7.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh aon chinneadh lena bhforchuirfear pionóis nó bearta riaracháin eile mar a leagtar amach i mír 2, réasúnaithe mar is ceart agus go mbeidh sé faoi réir cead achomhairc.

Airteagal 24

Pionóis riaracháin agus bearta riaracháin eile a fhoilsiú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-áireofar leis na forálacha lena dtrasuitear an Treoir seo rialacha lena gceanglófar go bhfoilseofar pionóis riaracháin agus bearta riaracháin eile gan moill mhíchuí ar shuíomhanna gréasáin oifigiúla na n-údarás inniúil a ainmnítear de bhun Airteagal 18(2). Tá feidhm ag na hoibleagáidí céanna i gcás ina gcinnfidh Ballstát foráil a dhéanamh maidir le pionóis choiriúla de bhun na chéad abairte agus na fomhíre deireanaí d’Airteagal 23(1).

2.  Ceanglófar leis na rialacha a ghlacfar de bhun mhír 1 go bhfoilseofar ar a laghad aon chinneadh ▌ nach ndearnadh achomharc déanta ina leith nó nach féidir achomharc a dhéanamh ina leith a thuilleadh agus a fhorchuirfear de dheasca sárú ar na forálacha lenar trasuíodh an Treoir seo.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-áireofar leis an bhfoilseachán sin faisnéis faoi chineál agus saghas an tsáraithe agus céannacht an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh ar a bhforchuireadh an pionós nó beart. Faoi réir mhír 4, áiritheoidh na Ballstáit freisin go bhfoilseofar an fhaisnéis sin gan moill mhíchuí tar éis don seolaí a bheith curtha ar an eolas faoin bpionós nó faoin mbeart sin agus chomh maith leis sin faoin bhfoilsiú ar shuíomhanna gréasáin oifigiúla na n-údarás inniúil maidir leis an gcinneadh lena bhforchuirtear an pionós nó an beart sin.

4.  I gcás ina gceadóidh Ballstáit cinneadh a fhoilsiú lena bhforchuirtear pionóis a bhfuil ábhar achomhairc ina n-aghaidh ar feitheamh, foilseoidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) freisin, gan moill mhíchuí, ar a suíomhanna gréasáin oifigiúla, faisnéis maidir le stádas an achomhairc agus lena thoradh.

5.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) an cinneadh lena bhforchuirtear pionóis a fhoilsiú ar bhonn anaithnid agus ▌i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, in aon cheann de na cásanna seo a leanas:

(a)  i gcás ina ngearrfar an pionós nó an beart ar dhuine nádúrtha agus go gcinnfear go bhfuil sé díréireach sonraí pearsanta a fhoilsiú;

(b)  i gcás ina gcuirfeadh foilsiú cobhsaíocht na margaí airgeadais nó imscrúdú coiriúil atá fós ar siúl i gcontúirt;

(c)  i gcás ina mbeadh an foilsiú ina chúis, a mhéid is féidir a dhéanamh amach, le damáiste díréireach do na hinstitiúidí nó do na daoine nádúrtha atá i gceist.

6.  I gcás ina bhfoilseoidh Ballstát cinneadh lena bhforchuirtear pionós nó beart ar bhonn anaithnid, féadfaidh sé foilsiú na sonraí ábhartha a chur siar.

7.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfoilseofar freisin aon rialú deiridh cúirte lena gcuirtear ar neamhní cinneadh lena bhforchuirtear pionós nó ▌beart.

8.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfanfaidh aon fhoilseachán dá dtagraítear i mír 2 go mír 6, ar shuíomhanna gréasáin oifigiúil na n-údarás inniúil arna ainmniú de bhun Airteagal 18(2) go ceann cúig bliana tar éis dháta a fhoilsithe. Sonraí pearsanta a bheidh san fhoilsiú, ní choinneofar ar shuíomh gréasáin an údaráis inniúil iad ach ar feadh na tréimhse atá riachtanach i gcomhréir leis na rialacha cosanta sonraí is infheidhme. Déanfar an tréimhse choinneála sin a chinneadh agus na tréimhsí teorann dá bhforáiltear i reachtaíocht na mBallstát lena mbaineann á gcur san áireamh ach, in aon chás, ní bheidh sí níos faide ná deich mbliana.

9.  Cuirfidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) ÚBE ar an eolas faoi aon phionóis agus bearta riaracháin eile arna bhforchur, lena n-áireofar, nuair is iomchuí, aon achomharc ina dtaobh agus an toradh a bhí orthu. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfaighidh na húdaráis inniúla faisnéis mar aon le sonraí faoin mbreithiúnas críochnaitheach i ndáil le haon phionós arna fhorchur, agus cuirfear na húdaráis inniúla an méid sin faoi bhráid ÚBE.

10.  Coimeádfaidh ÚBE bunachar sonraí lárnach de phionóisriaracháin agus bearta riaracháin eile a cuireadh in iúl dóibh. Is iad na húdaráis inniúla amháin a mbeidh rochtain acu ar an mbunachar sonraí sin agus déanfar é a nuashonrú ar bhonn na faisnéise arna cur ar fáil ag na húdaráis inniúla i gcomhréir le mír 9.

Airteagal 25

Oibleagáidí comhair

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-oibreoidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) i ndlúthchomhar leis na húdaráis inniúla a fheidhmíonn maoirseacht ghinearálta ar institiúidí creidmheasa i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais is infheidhme maidir leis na hinstitiúidí sin agus leis an údarás réitigh i gcás réiteach institiúide creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach.

2.  Ina theannta sin áiritheoidh na Ballstáit go n-oibreoidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) i ndlúthchomhar le chéile. Beidh soláthar faisnéise dá chéile atá ábhartha d’fheidhmiú chúraimí maoirseachta na n-údarás eile faoi na forálacha náisiúnta lenar trasuíodh an Treoir seo san áireamh sa chomhoibriú sin.

3.  Chun críocha an dara habairt de mhír 2, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) na nithe seo a leanas:

(a)  gach faisnéis ábhartha a chur in iúl ar iarratas ó údarás inniúil ▌eile ainmnithe de bhun Airteagal 18(2);

(b)  aon fhaisnéis atá riachtanach a chur in iúl ar a dtionscnamh féin d’údaráis inniúla eile ainmnithe de bhun Airteagal 18(2) sna Ballstáit eile.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go n-oibreoidh na húdaráis inniúla dá dtagraítear i mír 1 i gcomhar le ÚBE nó, i gcás inarb ábhartha, le ÚEUM, chun críocha na Treorach seo.

5.  Chun críocha an Airteagail seo, measfar go bhfuil faisnéis ríthábhachtach más féidir léi tionchar suntasach a imirt ar an measúnú ar eisiúint bannaí faoi chumhdach i mBallstát eile.

Airteagal 26

Ceanglais maidir le nochtadh

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfoilseoidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) an fhaisnéis seo a leanas ar a suíomhanna gréasáin oifigiúil:

(a)  téacsanna a ndlíthe náisiúnta, rialacháin, rialacha riaracháin agus na treorach ginearálta arna nglacadh maidir le bannaí faoi chumhdach a eisiúint;

(b)  liosta institiúidí creidmheasa a bhfuil cead acu bannaí faoi chumhdach a eisiúint;

(c)  liosta na mbannaí faoi chumhdach ar ceadmhach an lipéad ‘Banna Eorpach faoi Chumhdach a úsáid leo agus liosta na mbannaí ar ceadmhach an lipéad ‘Banna Eorpach faoi Chumhdach (Préimh)’ leo.

2.  Beidh an fhaisnéis a fhoilseofar i gcomhréir leis an gcéad mhír cuimsitheach agus cruinn go leor chun gur féidir comparáid a bhfuil ciall léi a dhéanamh ar na cineálacha cur chuige éagsúla arna nglacadh ag údaráis inniúla na mBallstát éagsúil. Nuashonrófar an fhaisnéis sin chun aon athrú a chur san áireamh.

3.  Chun críocha phointe (b) agus phointe (c) de mhír 1, cuirfidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) ÚBE ▌ar an eolas faoi liostaí na n-institiúidí creidmheasa agus na mbannaí faoi chumhdach ar bhonn bliantúil.

TEIDEAL IV

LIPÉADÚ

Airteagal 27

Lipéadú

1.   Áiritheoidh na Ballstáit nach n-úsáidfear an lipéad ‘Banna Eorpach a Chumhdach’ agus a aistriúchán i dteangacha oifigiúla uile an Aontais ach amháin le haghaidh bannaí faoi chumhdach a chomhlíonann na ceanglais a leagtar síos sna forálacha lena dtrasuitear an Treoir seo.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit nach n-úsáidfear an lipéad ‘Banna Eorpach a Chumhdach (Préimh)’ agus a aistriúchán i dteangacha oifigiúla uile an Aontais ach amháin le haghaidh bannaí faoi chumhdach a chomhlíonann na ceanglais a leagtar síos sna forálacha lena dtrasuitear an Treoir seo agus a chomhlíonann ceanglais incháilitheachta Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

TEIDEAL V

LEASUITHE AR THREORACHA EILE

Airteagal 28

Leasú ar Threoir 2009/65/CE

Leasaítear Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:"

“Féadfaidh Ballstáit an teorainn 5 % a leagtar síos sa chéad fhomhír de mhír 1 a ardú go dtí uasmhéid 25 % i gcás ina mbeidh na bannaí eisithe roimh [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá] agus i gcás ina mbeidh na ceanglais a leagtar amach sa mhír seo comhlíonta ag na bannaí sin, sa leagan is infheidhme ar dháta a n-eisiúna, agus má bhíonn na bannaí ina mbannaí faoi chumhdach de réir an tsainmhínithe i gcomhréir le pointe (1) d’Airteagal 3 de Threoir (AE) 20XX/XX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*.

____________________________

* [OP: cuirtear isteach tagairt do Threoir (AE) …/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an … maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (IO C […], […], lch. […])].”.

"

(2)  scriostar an tríú fomhír.

Airteagal 29

Leasú ar Threoir 2014/59/AE

In Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 96:"

"(96) ciallaíonn ‘banna faoi chumhdach’ ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, sa leagan is infheidhme ar dháta a eisiúna, agus eisithe roimh ... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá] nó banna faoi chumhdach mar a shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 3 de Threoir (AE) 20XX/XX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**;

__________________________________

* Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais i gcomhair comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUInna) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).

** [OP: cuirtear isteach tagairt do Threoir (AE) …/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an … maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/AE agus Treoir 2014/59/AE (IO C […], […], lch. […])].”.

"

TEIDEAL VI

FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 30

Bearta idirthréimhseacha

1.   Áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh na bannaí faoi chumhdach a eisíodh roimh an ... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá] agus a chomhlíonann na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE sa leagan is infheidhme ar dháta a n-eisiúna, nach mbeidh siad faoi réir na gceanglas a leagtar amach in Airteagail 5 go 12 agus in Airteagail 15, 16, 17 agus 19 den Treoir seo, ach féadfar tagairt dóibh fós mar bhannaí faoi chumhdach i gcomhréir leis an Treoir seo go dtí go mbeidh siad aibí.

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Airteagal 18(2) den Treoir seo maoirseacht ar chomhlíonadh na mbannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint roimh... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá], i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE sa leagan is infheidhme ar dháta a n-eisiúna, agus i gcomhréir le ceanglais na Treorach seo is infheidhme i gcomhréir leis an gcéad fhomhír den mhír seo.

2.  Féadfaidh na Ballstáit a cheadú feidhm a bheith ag an gcéad mhír maidir le heisiúintí leanúnacha i ndáil le bannaí faoi chumhdach a ndéanfar oscailt ISIN ina leith roimh ... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo] suas le 24 mhí tar éis ... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo] ar choinníoll go gcomhlíonfaidh na heisiúintí sin na ceanglais seo a leanas ar fad:

(a)  go dtitfidh dáta aibíochta an bhanna faoi chumhdach roimh an... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 5 bliana];

(b)  nach sáróidh méid iomlán na n-eisiúintí leanúnacha arna ndéanamh tar éis ... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá] dhá oiread de mhéid iomlán na mbannaí faoi chumhdach agus gan íoc an [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 1 lá];

(c)  nach sáróidh méid iomlán eisiúna an bhanna faoi chumhdach tráth na haibíochta EUR 6 000 000 000 nó an méid comhionann in airgeadra intíre;

(d)  go bhfuil na sócmhainní comhthaobhachta lonnaithe sa Bhallstát a d’fheidhmigh an rogha sin agus an Treoir seo á dtrasuí.

Airteagal 31

Athbhreithniú agus tuairisciú

1.  Faoi XX [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 2 bhliain], cuirfidh an Coimisiún, i dlúthchomhar le ÚBE, tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, maille le togra reachtach, más iomchuí, maidir le cé acu a fhéadfar nó nach bhféadfar córas coibhéise a thabhairt isteach le haghaidh institiúidí creidmheasa tríú tír a eisíonn bannaí faoi chumhdach, agus le haghaidh infheisteoirí sna faoi chumhdach sin, chomh maith leis an gcaoi a ndéanfar an córas sin a thabhairt isteach, agus forbairtí idirnáisiúnta i réimse na mbannaí faoi chumhdach, go háirithe forbairt creataí reachtacha i dtríú tíortha, á gcur san áireamh acu.

2.  Faoi XX [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 3 bliana], déanfaidh an Coimisiún, i dlúthchomhar le ÚBE, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, ar chur chun feidhme na Treorach seo i dtaca le leibhéal na cosanta infheisteoirí agus leis na forbairtí i ndáil le bannaí faoi chumhdach arna n-eisiúint san Aontas Eorpach, agus moltaí le haghaidh gníomhaíocht bhreise. Áireofar na forbairtí seo a leanas sa tuarascáil:

(a)  forbairtí i dtaca le líon na gceadanna chun bannaí faoi chumhdach a eisiúint;

(b)  forbairtí i ndáil le líon na mbannaí faoi chumhdach a eisíodh i gcomhréir leis na forálacha lenar trasuíodh an Treoir seo agus i gcomhréir le hAirteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(c)  forbairtí maidir leis na sócmhainní lena gcomhthaobhaítear eisiúint na mbannaí faoi chumhdach;

(d)  forbairtí i leith leibhéal an ró-urrúsaithe chomhthaobhaigh;

(e)  infheistíochtaí trasteorann i mbannaí faoi chumhdach, lena n-áirítear infheistíocht isteach ó thríú tíortha agus infheistíocht amach ▌chucu;

(f)  forbairtí i dtaca le heisiúint bannaí faoi chumhdach ag a bhfuil struchtúir aibíochta insínte;

(g)  forbairtí maidir leis na rioscaí agus na tairbhí a bhaineann le neamhchosaintí a úsáid amhail dá dtagraítear in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(h)  feidhmiú mhargaí na mbannaí faoi chumhdach.

3.  Chun críocha mhír 2, faoin ... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 2 bhliain] aistreoidh na Ballstáit faisnéis maidir le pointí (a) go (g) chuig an gCoimisiún.

4.  Faoin ... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 2 bhliain], tar éis staidéar a ordú agus a fháil lena ndéantar measúnú ar na rioscaí agus ar na sochair a thagann as bannaí faoi chumhdach le struchtúir aibíochta insínte acu agus tar éis dul i gcomhairle le ÚBE, glacfaidh an Coimisiún tuarascáil agus cuirfidh sé an staidéar sin agus an tuarascáil sin, maille le togra reachtach, más iomchuí, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

5.  Faoin ... [OP: cuirtear isteach an dáta a leagtar síos sa dara fomhír d’Airteagal 32(1) den Treoir seo + 2 bhliain], glacfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir leis an bhféidearthacht ionstraim dé-iontaoibhe a thabhairt isteach, ar a dtabharfaí ‘Nótaí Urraithe Eorpacha’. Cuirfidh an Coimisiún an tuarascáil sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, maille le togra reachtach, más iomchuí.

Airteagal 32

Trasuí

1.  Déanfaidh na Ballstáit a ghlacadh agus a fhoilsiú, faoin ... [le cur isteach – teacht i bhfeidhm + 18 mí], ar a dhéanaí, pé dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm, ar a dhéanaí, ón ... [spriocdháta don trasuí + 12 mhí].

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh cén tslí leis an tagairt sin a dhéanamh.

2.  Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 33

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 34

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas i ndáil le hathrú ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 maidir le ceanglais ó thaobh cumhdach leachtachta de le haghaidh Institiúidí Creidmheasa

D'fhéadfadh forluí a bheith ann maidir leis na ceanglais atá ar institiúidí creidmheasa maolán leachtachta ginearálta a choinneáil, mar a leagtar amach i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, mar thoradh ar na ceanglais maidir le maolán leachtachta tiomnaithe le haghaidh bannaí faoi chumhdach a leagtar amach in Airteagal 16 den togra le haghaidh [Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceist na mbannaí faoi chumhdach agus na maoirseachta poiblí ar bhannaí faoi chumhdach lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE].

Chun aghaidh a thabhairt ar an bhforluí sin agus chun a áirithiú, san am céanna, go gcuirfear maolán leachtachta tiomnaithe le haghaidh bannaí faoi chumhdach i bhfeidhm freisin le linn na tréimhse a chumhdaítear leis an gcóimheas cumhdaigh ar leachtacht (LCR), tá an Coimisiún toilteanach a Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 a leasú chun freastal ar staid shonrach na mbannaí faoi chumhdach. Ba cheart leasú den chineál sin a ghlacadh agus go leor ama ann le gur féidir leis teacht i bhfeidhm roimh dháta chur i bhfeidhm na Treorach maidir le ceist na mbannaí faoi chumhdach agus na maoirseachta ar bhannaí faoi chumhdach.”

(1)*NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL
(2)IO C 367, 10.10.2018, lch. 56.
(3)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019.
(4)Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais i gcomhair comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUInna) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).
(5)Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).
(6)Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh Institiúidí Creidmheasa (IO L 11, 17.1.2015, lch. 1).
(7)Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 lena ndéantar forlíonadh ar Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dul i mbun ghnó an árachais agus an athárachais, agus leanúint den ghnó sin (Sócmhainneacht II) (IO L 12, 17.1.2015, lch. 1).
(8)Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat le haghaidh institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta a théarnamh agus a réiteach agus lena leasaítear Treoir 82/891/CEE ón gComhairle, agus Treoracha 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/AE, 2012/30/AE agus 2013/36/AE, agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 173, 12.6.2014, lch. 190).
(9)Moladh ón mBord Eorpach um Riosca Sistéamach an 20 Nollaig 2012 maidir le hinstitiúidí creidmheasa a chistiú (BERS/2012/2) (2013/T 119/01).
(10)Tuarascáil ó ÚBE maidir le creataí bannaí faoi chumhdach agus láimhseáil chaipitil (2014).
(11)Tuarascáil ó ÚBÉ maidir le bannaí faoi chumhdach - Moltaí i dtaca le comhchuibhiú creataí bannaí faoi chumhdach san Aontas Eorpach (2016) ÚBE-Op-2016-23.
(12)Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Samhain 2003 maidir leis an réamheolaire a bheidh le foilsiú nuair a tháirgfear urrúis don phobal nó nuair a ligfear isteach iad sa trádáil agus lena leasaítear Treoir 2001/34/CE (IO L 345, 31.12.2003, lch. 64).
(13)IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.
(14)Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).
(15)[IO C (...).]

An nuashonrú is déanaí: 24 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil