Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0482/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0482/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 552kWORD 162k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
InvestEU ***I
P8_TA(2019)0433A8-0482/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0439),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 και 175 εδάφιο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0257/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του προς τους προέδρους των επιτροπών της 25ης Ιανουαρίου 2019 στην οποία περιγράφεται η προσέγγιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα τομεακά προγράμματα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΔ) μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Απριλίου 2019 στην οποία επιβεβαιώνεται η κοινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες κατά τις διαπραγματεύσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0482/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 131.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 310.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2019 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0026).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
P8_TC1-COD(2018)0229

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 173 και το άρθρο 175 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 1,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ, μειωμένο σε σύγκριση με το 2,2 % το 2009, οι δραστηριότητες υποδομής επενδύσεων στην Ένωση το 2016 ήταν περίπου κατά 20 % κατώτερες από τα ποσοστά των επενδύσεων πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Επομένως, παρότι μπορεί να παρατηρηθεί ανάκαμψη του δείκτη των επενδύσεων προς το ΑΕΠ στην Ένωση, ο σχετικός δείκτης εξακολουθεί να είναι κατώτερος εκείνου που θα αναμενόταν σε μια περίοδο ισχυρής ανάκαμψης και δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τα έτη κατά τα οποία οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς. To πιο σημαντικό είναι ότι τα τρέχοντα επίπεδα επενδύσεων και οι σχετικές προβλέψεις δεν καλύπτουν τις διαρθρωτικές επενδυτικές ανάγκες της Ένωσης για τη διατήρηση της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, δεδομένης της τεχνολογικής εξέλιξης και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την καινοτομία, τις δεξιότητες, τις υποδομές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») και την ανάγκη αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η βιωσιμότητα ή η γήρανση του πληθυσμού. Επομένως, απαιτείται διαρκής στήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες της αγοράς και καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, ώστε να μειωθεί το επενδυτικό κενό στους τομείς-στόχους και να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης.

(2)  Έχει επισημανθεί από αξιολογήσεις ότι η ποικιλία των χρηματοδοτικών μέσων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 έχει οδηγήσει σε ορισμένες επικαλύψεις. Αυτή η ποικιλία έχει προκαλέσει περιπλοκότητα για τους ενδιάμεσους φορείς και τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικούς κανόνες επιλεξιμότητας και υποβολής εκθέσεων. Επίσης, η απουσία συμβατών κανόνων έχει παρεμποδίσει τον συνδυασμό διαφορετικών ενωσιακών ταμείων, μολονότι ο συνδυασμός αυτός θα ήταν επωφελής για την ενίσχυση έργων που απαιτούν διαφορετικά είδη χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ένα ενιαίο ταμείο, το ταμείο InvestEU, το οποίο θα αξιοποιεί επίσης την εμπειρία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που συστάθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότερη λειτουργία της ενίσχυσης για τους τελικούς αποδέκτες μέσω ενσωμάτωσης και απλούστευσης της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού εγγύησης από τον προϋπολογισμό, γεγονός που θα βελτιώσει τον αντίκτυπο της ενωσιακής παρέμβασης, μειώνοντας παράλληλα το κόστος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(3)  Κατά τα πρόσφατα έτη, η Ένωση θέσπισε φιλόδοξες στρατηγικές για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, το πακέτο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, η στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, το ενωσιακό επίπεδο φιλοδοξίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, η ▌ διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εν λόγω αλληλοσυνδεόμενων στρατηγικών στηρίζοντας τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

(4)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό εθνικών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία, όπου αρμόζει, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αναπτύσσουν τις δικές τους εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων για την ενίσχυση των εν λόγω προτεραιοτήτων. Οι στρατηγικές θα πρέπει να ανακοινώνονται παράλληλα με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο περιγραφής και συντονισμού των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να λάβουν στήριξη μέσω εθνικής ή ενωσιακής χρηματοδότησης, ή και των δύο. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση χρησιμοποιείται με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής στήριξης που πρόκειται να ληφθεί ιδίως από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και το ταμείο InvestEU, κατά περίπτωση.

(5)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της αποδοτικής χρήσης των πόρων σε μια λογική κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας και της χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης στην Ένωση και της κοινωνικής αντοχής ▌ και της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού τους και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, το ταμείο InvestEU θα πρέπει να ενισχύει έργα που είναι τεχνικώς και οικονομικώς βιώσιμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη χρήση χρεωστικών μέσων, μέσων επιμερισμού του κινδύνου και συμμετοχικών μέσων με τη στήριξη εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και οικονομικών συνεισφορών από τους εταίρους υλοποίησης κατά περίπτωση. Θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ η στήριξη στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάζει στην παροχή στρατηγικών, μακροπρόθεσμων οφελών σε βασικούς τομείς της ενωσιακής πολιτικής, που διαφορετικά δεν θα λάμβαναν χρηματοδότηση ή θα χρηματοδοτούνταν ανεπαρκώς, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Η στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική τομεακή ή γεωγραφική συγκέντρωση.

(5α)  Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας περιλαμβάνονται στους ανθεκτικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της ΕΕ, παράγοντας διττή οικονομική και πολιτιστική αξία από τη διανοητική ιδιοκτησία και την ατομική δημιουργικότητα. Ωστόσο, ο άυλος χαρακτήρας των στοιχείων ενεργητικού τους περιορίζει την πρόσβασή τους σε ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις και να υπάρξει επέκταση και ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και των οργανισμών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σε χρηματοδότηση.

(6)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να ενισχύει επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, των επενδύσεων και της απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ευημερίας και τη δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων, καθώς και στη μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση. Τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να πληρούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων Η παρέμβαση μέσω του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συμπληρώνει την ενωσιακή στήριξη που παρέχεται μέσω επιχορηγήσεων.

(7)  Η Ένωση ενέκρινε τους στόχους που καθορίζονται στην ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, καθώς και το Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών. Για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπεριέχονται στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ένωσης, η δράση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του ταμείου InvestEU.

(8)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ένωση που θα στηρίζει τον εκ νέου προσανατολισμό των ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις βιώσιμες επενδύσεις, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης(4).

(9)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα InvestEU θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατίθεται το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους που αφορούν το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και σε ετήσιο στόχο διάθεσης του 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος InvestEU αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και υλοποίησης του προγράμματος InvestEU και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και ανασκόπησης.

(10)  Η συνεισφορά του ταμείου InvestEU στην επίτευξη του κλιματικού στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός ενωσιακού συστήματος παρακολούθησης του κλίματος που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή σε συνεργασία με δυνητικούς εταίρους υλοποίησης καθώς και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων(5)] προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή άλλων διαστάσεων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ).

(11)  Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 για τους παγκόσμιους κινδύνους, που εξέδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι μισοί από τους δέκα σημαντικότερους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την παγκόσμια οικονομία σχετίζονται με το περιβάλλον. Στους εν λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται η μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των εσωτερικών υδάτων και των ωκεανών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας και ο μη μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Οι περιβαλλοντικές αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Συνθηκών και πολλών από τις πολιτικές της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθείται η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων στις σχετικές δραστηριότητες του ταμείου InvestEU. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη και διαχείριση των σχετικών κινδύνων θα πρέπει να ενσωματώνονται στην προετοιμασία και υλοποίηση των επενδύσεων. Επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις δαπάνες που αφορούν τη βιοποικιλότητα και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία και την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Επομένως, οι επενδύσεις που στρέφονται σε περιβαλλοντικούς στόχους βιωσιμότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται με τη χρήση κοινών μεθοδολογιών οι οποίες συνάδουν με εκείνη που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης τα οποία ισχύουν για τη διαχείριση του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιμέρους και συνδυασμένων επιπτώσεων των επενδύσεων σε βασικές συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου, που συμπεριλαμβάνουν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα.

(12)  Τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ουσιαστική στήριξη από την Ένωση, ιδίως στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να ελέγχονται από τον εταίρο υλοποίησης προκειμένου να καθορίζεται αν έχουν περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό αντίκτυπο και, εάν ναι, αν θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο βιωσιμότητας και θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να εκπονήσει η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με δυνητικούς εταίρους υλοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και με κατάλληλη χρήση των κριτηρίων που θεσπίζονται βάσει του [κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων] προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται για άλλα προγράμματα της Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την αποφυγή άσκοπης διοικητικής επιβάρυνσης, έργα δε κάτω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας. Σε περίπτωση που ο εταίρος υλοποίησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος βιωσιμότητας, θα πρέπει να προσφέρει αιτιολόγηση στην επιτροπή επενδύσεων. Δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(13)  Τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων υποδομών στην Ένωση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπονόμευσαν τις δυνατότητες της Ένωσης για τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης. Οι μεγάλες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασυνδεσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και σε σχέση με τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων βιωσιμότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων της ΕΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Κατά συνέπεια, η στήριξη από το ταμείο InvestEU θα πρέπει να στοχεύει σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων και άλλων ασφαλών και βιώσιμων πηγών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές, του περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα, της ναυτιλίας και των ψηφιακών υποδομών. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε τομείς με ανεπαρκείς επενδύσεις καθώς και σε τομείς στους οποίους απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις. Για να μεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, είναι σκόπιμο να προωθηθεί μια ορθολογική επενδυτική διαδικασία που να επιτρέπει την προβολή των ώριμων έργων και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας και της προστασίας, τα επενδυτικά έργα που λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ασφάλειας των υποδομών, και να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές για την προστασία των πολιτών σε δημόσιους χώρους. Αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει τις προσπάθειες που γίνονται από άλλα ενωσιακά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που παρέχει στήριξη για συστατικά στοιχεία ασφάλειας των επενδύσεων σε δημόσιους χώρους, μεταφορές, ενέργεια και άλλες υποδομές κρίσιμης σημασίας.

(13α)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει, όπου είναι σκόπιμο, στους στόχους της [αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] και του [κανονισμού για τη διακυβέρνηση], και να προωθεί την ενεργειακή απόδοση στις επενδυτικές αποφάσεις.

(13β)   Η γνήσια πολυτροπικότητα αποτελεί ευκαιρία για να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό και φιλικό για το περιβάλλον δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα αξιοποιεί το μέγιστο δυναμικό όλων των μεταφορικών μέσων και θα δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους Το πρόγραμμα InvestEU θα μπορούσε να στηρίζει επενδύσεις σε κόμβους συνδυασμένων μεταφορών οι οποίοι, παρά το σημαντικό οικονομικό δυναμικό και την επιχειρηματική σκοπιμότητά τους, ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για τους ιδιώτες επενδυτές. Το πρόγραμμα θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS). Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών που βοηθούν στη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων και της οδικής υποδομής.

(13γ)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μέσω της ανάπτυξης έργων και επιχειρήσεων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και των οικονομικών της αρχών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον τομέα της θαλάσσιας επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας, της καινοτόμου και ανταγωνιστικής θαλάσσιας βιομηχανίας, καθώς και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών θαλάσσιας ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

(14)  Ενώ το ύψος των συνολικών επενδύσεων στην Ένωση αυξάνεται, οι επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου όπως η έρευνα και η καινοτομία εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας επιδρούν αρνητικά στην οικονομική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθώς και στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα που να καλύπτουν τα διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας και ένα ευρύ φάσμα συμφεροντούχων, ιδίως δε να επιτρέπουν την αναβάθμιση και την ανάπτυξη λύσεων σε εμπορική κλίμακα στην Ένωση, προκειμένου οι λύσεις αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά και να προαχθεί η αριστεία της Ένωσης στις βιώσιμες τεχνολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με το «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Από την άποψη αυτή, η πείρα που αποκτήθηκε από τα χρηματοδοτικά μέσα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως το InnovFin σε σχέση με τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για καινοτόμες επιχειρήσεις, πρέπει να χρησιμεύσει ως ισχυρή βάση για την επίτευξη της εν λόγω στοχοθετημένης στήριξης.

(14α)  Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα για την οικονομία της Ένωσης, και το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς του, στηρίζοντας ενέργειες που προωθούν έναν βιώσιμο, καινοτόμο και ψηφιακό τουρισμό.

(15)  Απαιτείται σημαντική προσπάθεια για την τόνωση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετατροπή και για τη διασπορά των ωφελειών της σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Το δυναμικό πλαίσιο πολιτικής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει τώρα να συνδυαστεί με εξίσου φιλόδοξες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.

(16)  Οι ▌ ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99 % των επιχειρήσεων στην Ένωση και η οικονομική τους αξία είναι σημαντική και ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξαιτίας του θεωρούμενου υψηλού κινδύνου και της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων. Δημιουργούνται επίσης πρόσθετες προκλήσεις δεδομένου ότι οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας οφείλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσω συμμετοχής σε δραστηριότητες ψηφιοποίησης, διεθνοποίησης, μετασχηματισμού σε μια λογική κυκλικής οικονομίας, καινοτομίας και βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού τους. Επιπρόσθετα, σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση σε λιγότερες πηγές χρηματοδότησης: κατά κανόνα, δεν εκδίδουν ομόλογα και έχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση σε χρηματιστήρια ή μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Καινοτόμες λύσεις όπως η εξαγορά επιχείρησης ή η συμμετοχή των εργαζομένων σε μια επιχείρηση είναι επίσης όλο και περισσότερο κοινές για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Η πρόκληση όσον αφορά την πρόσβασή σε χρηματοδότηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις ΜΜΕ των οποίων οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι ΜΜΕ στην Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και από το δανεισμό με τη μορφή υπεραναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικών δανείων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων. Η στήριξη των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω προκλήσεις, με διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση και με προσφορά περισσότερο διαφοροποιημένων πηγών χρηματοδότησης, είναι αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα που έχουν οι ΜΜΕ να χρηματοδοτούν την ίδρυση, την επέκταση, την καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξή τους, να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αντέχουν σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης, καθώς επίσης προκειμένου να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανθεκτικότερο κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης ή κλυδωνισμών και να έχει την ικανότητα να δημιουργεί θέσεις εργασίας και κοινωνική ευημερία. Αυτό είναι επίσης συμπληρωματικό προς τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Συνεπώς, το Ταμείο InvestEU θα πρέπει να αξιοποιεί τα επιτυχημένα παραδείγματα όπως το COSME και να παρέχει κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας, παρέχοντας χρηματοδότηση συναλλαγών χρηματοδοτικής μίσθωσης και μια ευκαιρία εστίασης σε συγκεκριμένα, περισσότερο στοχοθετημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

(17)  Όπως ορίζεται στο έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης(7), στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(8) και στο πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της Ένωσης με σκοπό την προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη. Η ανισότητα των ευκαιριών επηρεάζει κυρίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με την κοινωνία, τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων πληθυσμών δύνανται να ενισχύσουν τις οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως δε εάν υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης. Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, μεταξύ άλλων σε περιφέρειες που εξαρτώνται από οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και επηρεάζονται από τη διαρθρωτική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των ανειδίκευτων και των μακροχρόνια ανέργων, και τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, την κοινωνική στέγαση, την αστεγία, την ψηφιακή ένταξη, την ανάπτυξη των κοινοτήτων, τον ρόλο και τον τόπο των νέων στην κοινωνία, καθώς και των ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ριζικές αλλαγές των κοινωνιών της Ένωσης και της αγοράς εργασίας κατά την ερχόμενη δεκαετία, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις κοινωνικές υποδομές, στη μικροχρηματοδότηση, στη δεοντολογική χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των συμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να ενισχύει το αναδυόμενο οικοσύστημα κοινωνικής αγοράς, αυξάνοντας την παροχή χρηματοδότησης, καθώς και την πρόσβαση σε αυτήν, για πολύ μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις και για ιδρύματα κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που την χρειάζονται πιο πολύ. Η έκθεση της ομάδας δράσης υψηλού επιπέδου για επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη(9) εντόπισε συνολικό επενδυτικό κενό ύψους τουλάχιστον 1,5 τρισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2018-2030 στις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της υγείας και της στέγασης, που απαιτούν στήριξη, μεταξύ άλλων και σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η συλλογική ισχύς του δημόσιου, του εμπορικού και του φιλανθρωπικού κεφαλαίου, καθώς και η στήριξη από εναλλακτικά είδη παρόχων χρηματοδότησης, όπως οι δεοντολογικοί, κοινωνικοί και βιώσιμοι παράγοντες, και από ιδρύματα, προκειμένου να στηριχτεί η ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της κοινωνικής αγοράς και να ενισχυθεί η αντοχή της Ένωσης.

(18)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να λειτουργεί με τέσσερα σκέλη πολιτικής, που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, και συγκεκριμένα τις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, τις ΜΜΕ, και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.

(18α)  Ενώ το σκέλος για τις ΜΜΕ πρέπει κατά κύριο λόγο να εστιάζεται στα ωφελήματα για τις ΜΜΕ, οι μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι επίσης επιλέξιμες βάσει αυτού του σκέλους. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο των άλλων τριών σκελών.

(19)  Κάθε σκέλος πολιτικής θα αποτελείται από δύο συνιστώσες, δηλαδή τη συνιστώσα για την ΕΕ και τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη. Η συνιστώσα για την ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει με αναλογικό τρόπο ▌ αδυναμίες της αγοράς ή ▌ καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση ή σε επίπεδο κρατών μελών· οι στηριζόμενες δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη, καθώς και στις περιφερειακές αρχές μέσω του κράτους μέλους τους, τη δυνατότητα να συνεισφέρουν μέρος των πόρων από τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ, προκειμένου να χρησιμοποιείται η εγγύηση της ΕΕ για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων στην επικράτειά τους, όπως ορίζεται στη συμφωνία συνεισφοράς, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και των ευάλωτων και απομακρυσμένων περιοχών, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ταμείου στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ είτε μέσω της συνιστώσας για τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(20)  Η συνιστώσα για τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση κεφαλαίων επιμερισμένης διαχείρισης για την τροφοδότηση εγγύησης που εκδίδει η Ένωση. Η δυνατότητα αυτή θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με την παροχή της σε ευρύτερο φάσμα χρηματοπιστωτικών δικαιούχων και έργων και τη διαφοροποίηση των μέσων για την επίτευξη των στόχων των ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεπή διαχείριση κινδύνου των ενδεχόμενων υποχρεώσεων μέσω της υλοποίησης της εγγύησης που παρέχεται από την Επιτροπή υπό έμμεση διαχείριση. Η Ένωση θα πρέπει να εγγυάται τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τις συμβάσεις εγγύησης που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και των εταίρων υλοποίησης βάσει της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν την τροφοδότηση της εγγύησης σύμφωνα με το ποσοστό τροφοδότησης που ορίζει η Επιτροπή και ορίζεται στη συμφωνία συνεισφοράς που έχει υπογραφεί με το κράτος μέλος με βάση τη φύση των δραστηριοτήτων και τις αναμενόμενες ζημίες που προκύπτουν, και το κράτος μέλος θα αναλαμβάνει τυχόν ζημιές πέραν των αναμενομένων μέσω έκδοσης αντεγγύησης υπέρ της Ένωσης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να συνάπτονται στο πλαίσιο μιας ενιαίας συμφωνίας συνεισφοράς με κάθε κράτος μέλος που επιλέγει εθελοντικά την επιλογή αυτή. Η συμφωνία συνεισφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη μία ή τις περισσότερες ειδικές συμβάσεις εγγύησης που πρόκειται να υλοποιηθούν στο οικείο κράτος μέλος, καθώς και οποιαδήποτε περιφερειακή οριοθέτηση, με βάση τους κανόνες του ταμείου InvestEU. Ο κατά περίπτωση καθορισμός του ποσοστού τροφοδότησης απαιτεί παρέκκλιση από το άρθρο 211 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046(10) («δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός παρέχει επίσης μια ενιαία δέσμη κανόνων για εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό που υποστηρίζονται με κεφάλαια κεντρικής διαχείρισης ή κεφάλαια επιμερισμένης διαχείρισης, γεγονός που διευκολύνει τον συνδυασμό τους.

(20α)  Πρέπει να καθιερωθεί εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ με βάση τα σχετικά δυνατά σημεία του κάθε εταίρου, ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος αντίκτυπος πολιτικής, η αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης, η κατάλληλη δημοσιονομική εποπτεία και η εποπτεία της διαχείρισης κινδύνων και θα πρέπει να υποστηρίζεται μια αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς άμεση πρόσβαση.

(20β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τις απόψεις άλλων δυνητικών εταίρων υλοποίησης μαζί με τον Όμιλο ΕΤΕπ για τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, τα καθοδηγητικά έγγραφα και τις κοινές μεθοδολογίες για την παρακολούθηση του κλίματος και τη βιωσιμότητα, κατά περίπτωση, με σκοπό τη διασφάλιση της συμπεριληπτικότητας και της λειτουργικότητας, έως ότου συσταθούν τα όργανα διακυβέρνησης, ενώ στο εξής η συμμετοχή των εταίρων υλοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου.

(21)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να είναι ανοικτό σε συνεισφορές τρίτων χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, χωρών υπό ένταξη, υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων χωρών, χωρών που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας και άλλων χωρών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπει τη διαρκή συνεργασία με τις οικείες χώρες, κατά περίπτωση, ιδίως στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας καθώς και των ΜΜΕ.

(22)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο για μέτρα του InvestEU άλλα από την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [αναφορά προς επικαιροποίηση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(11)], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(23)  Η εγγύηση της ΕΕ ύψους 40 817 500 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) σε ενωσιακό επίπεδο αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις άνω των 698 194 079 000 EUR σε ολόκληρη την Ένωση και θα κατανεμηθεί ▌μεταξύ των σκελών πολιτικής.

(23α)  Στις [ημερομηνία] η Επιτροπή δήλωσε: «Με την επιφύλαξη των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους, σε θεματικές ή διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου. Επιπλέον, με την επιφύλαξη των προνομίων του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΣΑ, η Επιτροπή θα εξετάσει σε ποιο βαθμό η ίδια μεταχείριση όπως για το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία μπορεί να εφαρμοστεί στον μηχανισμό InvestEU ως διάδοχο μέσο του ΕΤΣΕ όσον αφορά τις εφάπαξ συνεισφορές που παρέχονται από τα κράτη μέλη σε μετρητά για τη χρηματοδότηση πρόσθετου ποσού της εγγύησης της ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας για τα κράτη μέλη.».

(24)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιήσει έμμεσα την εγγύηση της ΕΕ η οποία στηρίζει το ταμείο InvestEU, βασιζόμενη σε εταίρους υλοποίησης οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς, κατά περίπτωση, και σε τελικούς αποδέκτες. Η επιλογή των εταίρων υλοποίησης θα πρέπει να είναι διαφανής και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Η σύμβαση εγγύησης που κατανέμει την εγγυοδοτική ικανότητα του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου υλοποίησης, για τη στήριξη των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της που πληρούν τους στόχους του ταμείου InvestEU και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η διαχείριση κινδύνου της εγγύησης δεν θα πρέπει να εμποδίζει την άμεση πρόσβαση των εταίρων υλοποίησης στην εγγύηση. Μόλις η εγγύηση χορηγηθεί στο πλαίσιο του τμήματος της ΕΕ σε εκτελεστικούς εταίρους, οι τελευταίοι θα είναι πλήρως υπεύθυνοι για το σύνολο της επενδυτικής διαδικασίας και τη δέουσα επιμέλεια των χρηματοδοτικών ή επενδυτικών πράξεων. Το ταμείο InvestEU υποστηρίζει έργα τα οποία συνήθως έχουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που υποστηρίζονται από τις συνήθεις ενέργειες των εταίρων υλοποίησης και που δεν θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, ή δεν θα είχε σταθεί δυνατόν να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό, από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, χωρίς στήριξη από το ταμείο InvestEU.

(24α)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει να διαθέτει δομή διακυβέρνησης, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει να είναι ανάλογη με τον μοναδικό σκοπό να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πολιτική ανεξαρτησία των επενδυτικών αποφάσεων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο και μια πλήρως ανεξάρτητη επιτροπή επενδύσεων. Στη συνολική σύνθεση της δομής διακυβέρνησης πρέπει να επιδιώκεται η επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Η δομή διακυβέρνησης δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει ούτε να παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ομίλου της ΕΤΕπ ή άλλων εκτελεστικών εταίρων, ούτε να υποκαθιστά τα αντίστοιχα διοικητικά τους όργανα.

(25)  Θα πρέπει να συσταθεί γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους ▌ των εταίρων υλοποίησης και εκπροσώπους των κρατών μελών, από έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο από την Επιτροπή των Περιφερειών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την απορρόφηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, καθώς και την εξέταση των εξελισσόμενων αναγκών και των νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κενών σε εδαφικές αγορές.

(25α)  Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής, των εταίρων υλοποίησης και από έναν εμπειρογνώμονα χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να καθορίζει τη στρατηγική και επιχειρησιακή καθοδήγηση για τον μηχανισμό InvestEU.

(26)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συμβατότητα των επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης, ενώ οι αποφάσεις για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνονται τελικά από τους εταίρους υλοποίησης.

(27)  Μια ανεξάρτητη γραμματεία που θα φιλοξενείται από την Επιτροπή και θα λογοδοτεί στον πρόεδρο της Επιτροπής Επενδύσεων θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή Επενδύσεων.

(28)  Η Επιτροπή Επενδύσεων, που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να συντάσσει πόρισμα για τη χορήγηση της ενίσχυσης από την εγγύηση της ΕΕ για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, παρέχοντας έτσι εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για εκτιμήσεις επενδύσεων που σχετίζονται με έργα. Η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να έχει διάφορες συνθέσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη κάλυψη διάφορων κλάδων και τομέων πολιτικής.

(29)  Κατά την επιλογή των εταίρων υλοποίησης για τη χρήση του ταμείου InvestEU, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει την ικανότητα του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τους στόχους του εν λόγω Ταμείου και να εισφέρει δικούς του πόρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα γεωγραφική κάλυψη και διαφοροποίηση, να συμπεριληφθούν ιδιώτες επενδυτές και να εξασφαλιστεί επαρκής διαφοροποίηση κινδύνων, καθώς και ▌ λύσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και των καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων. Δεδομένου του ρόλου του βάσει των συνθηκών, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη και της υφιστάμενης πείρας από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα και το ΕΤΣΕ, ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων («ΕΤΕπ») θα πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί προνομιούχο εταίρο υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ του ταμείου InvestEU. Εκτός από τον όμιλο της ΕΤΕπ, οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν μια συμπληρωματική γκάμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεδομένου ότι η πείρα και οι δυνατότητές τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να αποβούν επωφελείς για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δημόσιων κεφαλαίων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και να εξασφαλίσουν τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή των έργων. Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να προωθεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού για μικρότερες και νεότερες αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως εταίροι υλοποίησης, ιδίως όταν παρουσιάζουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά ειδική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε ορισμένα κράτη μέλη και όταν παρουσιάζουν ενωσιακή πλειοψηφία μετοχών. Θα πρέπει επίσης και άλλες οντότητες που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός να είναι σε θέση να ενεργούν ως εταίροι υλοποίησης.

(30)  Προκειμένου να προαχθεί η βελτίωση της γεωγραφικής διαφοροποίησης, μπορούν να δημιουργηθούν επενδυτικές πλατφόρμες που θα συνδυάζουν τις προσπάθειες και την εμπειρογνωμοσύνη των εταίρων υλοποίησης με άλλες εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες που διαθέτουν περιορισμένη πείρα όσον αφορά τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων. Αυτού του είδους οι δομές θα πρέπει να ενθαρρύνονται, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλης στήριξης από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU. Είναι σκόπιμο οι δομές αυτές να φέρνουν σε επαφή συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς κατάρτισης και ερευνητικούς φορείς, τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άλλους σχετικούς παράγοντες σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της χρήσης των επενδυτικών πλατφορμών στους σχετικούς τομείς.

(31)  Η εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανατεθεί σε οποιονδήποτε εταίρο υλοποίησης που είναι επιλέξιμος δυνάμει του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εθνικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Κατά την επιλογή εταίρων υλοποίησης στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις κάθε κράτους μέλους, όπως αντανακλώνται στη συμφωνία συνεισφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει αξιολόγηση των κανόνων και διαδικασιών των εταίρων υλοποίησης προκειμένου να διαπιστώσει ότι παρέχουν επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμο με εκείνο που παρέχει η Επιτροπή.

(32)  Οι αποφάσεις για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει, εν τέλει, να λαμβάνονται από τον εταίρο υλοποίησης επ’ ονόματί του, να υλοποιούνται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του εταίρου και να καταχωρίζονται λογιστικά στις οικονομικές του καταστάσεις ή, όπου αρμόζει, δημοσιοποιούνται σε σημειώματα προσαρτημένα στις οικονομικές καταστάσεις. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί αποκλειστικά οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση που απορρέει από την εγγύηση της ΕΕ και να γνωστοποιεί το ανώτατο ύψος της εγγύησης καθώς και όλα τα συναφή στοιχεία σχετικά με την παρεχόμενη εγγύηση.

(33)  Το ταμείο InvestEU θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επιτρέπει τον ομαλό, απρόσκοπτο και αποδοτικό συνδυασμό επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτικών μέσων, ή και των δύο, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλα ταμεία, όπως το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ με την εν λόγω εγγύηση σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η βέλτιστη στήριξη των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων.

(34)  Τα έργα που υποβάλλονται από εταίρους υλοποίησης για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και τα οποία συνδυάζονται με στήριξη από άλλα ενωσιακά προγράμματα θα πρέπει επίσης να συνάδουν, στο σύνολό τους, με τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους κανόνες των αντίστοιχων ενωσιακών προγραμμάτων. Η χρήση της εγγύησης της ΕΕ θα πρέπει να αποφασίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος InvestEU.

(35)  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη μιας σειράς ώριμων επενδυτικών έργων σε κάθε σκέλος πολιτικής μέσω συμβουλευτικών πρωτοβουλιών που πρέπει να υλοποιηθούν από τον όμιλο της ΕΤΕπ, άλλους συμβουλευτικούς εταίρους ή απευθείας από την Επιτροπή. Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να προωθεί τη γεωγραφική διαφοροποίηση, με στόχο τη συμβολή στον ενωσιακό στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συγκέντρωση μικρών έργων και την ομαδοποίησή τους σε μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια. Η Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ και οι άλλοι συμβουλευτικοί εταίροι θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, των συνεργειών και της αποτελεσματικής γεωγραφικής κάλυψης της στήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και την τοπική ικανότητα των τοπικών εταίρων υλοποίησης, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών. Επιπλέον, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να παρέχει ένα κεντρικό σημείο εισόδου για την βοήθεια στην ανάπτυξη έργων που παρέχεται στο πλαίσιο του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU για τις αρχές και για τους φορείς υλοποίησης έργων.

(35α)  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να συσταθεί από την Επιτροπή με τον όμιλο της ΕΤΕπ ως κύριο εταίρο, με βάση ιδίως την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την πολιτική καθοδήγηση του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU και για τη διαχείριση του κεντρικού σημείου εισόδου. Ο Όμιλος της ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των σκελών πολιτικής. Επιπλέον, ο όμιλος της ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων παρέχοντας στοιχεία για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, χαρτογραφώντας υφιστάμενες και αναδυόμενες συμβουλευτικές πρωτοβουλίες, αξιολογώντας τις συμβουλευτικές ανάγκες και συμβουλεύοντας την Επιτροπή σχετικά με βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών αυτών μέσω υφιστάμενων ή νέων συμβουλευτικών πρωτοβουλιών.

(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ευρεία γεωγραφική απεύθυνση των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση τοπικής γνώσης σχετικά με το ταμείο InvestEU, θα πρέπει να εξασφαλίζεται τοπική παρουσία του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, όπου είναι αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης και την παρουσία τοπικών εταίρων, για την παροχή απτής, προορατικής, εξατομικευμένης βοήθειας επιτόπου. Προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο και να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα, οι συνέργειες και η ουσιαστική γεωγραφική κάλυψη στήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να συνεργάζεται με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και να επωφελείται και να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη τους.

(36α)  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU θα πρέπει να παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε έργα μικρού μεγέθους και έργα για νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι νεοφυείς επιχειρήσεις επιδιώκουν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας αποκτώντας τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη και την αναζήτηση συνεργειών με άλλες υπηρεσίες που είναι σε θέση να καλύψουν τέτοιες δράσεις.

(37)  Στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης έργων και υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία των οργανωτικών ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης αγοράς που απαιτούνται για την εκπόνηση ποιοτικών έργων. Επιπλέον, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επέκταση του δυνητικού αριθμού επιλέξιμων δικαιούχων σε αναδυόμενα τμήματα της αγοράς, ιδίως όταν το μικρό μέγεθος των επιμέρους έργων αυξάνει σημαντικά το κόστος των συναλλαγών σε επίπεδο έργου, λόγου χάρη σε σχέση με το οικοσύστημα κοινωνικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών οργανώσεων και του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Η ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και επιπρόσθετη σε δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν έναν ειδικό τομέα πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να καταβληθεί προσπάθεια για να στηριχθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων, ιδίως των τοπικών οργανισμών και αρχών.

(38)  Η πύλη InvestEU θα πρέπει να εγκατασταθεί προκειμένου να προσφέρει μια ευπρόσιτη και φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων για έργα και να προάγει την προβολή επενδυτικών έργων για τα οποία αναζητείται χρηματοδότηση, με αυξημένη έμφαση στην παροχή προς τους εταίρους υλοποίησης μιας πιθανής σειράς επενδυτικών έργων που είναι συμβατά με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης.

(39)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(12), είναι αναγκαία η αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αλλά και η αποφυγή της υπερβολικής ρύθμισης και του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις δύνανται να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος InvestEU επιτόπου.

(40)  Θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο παρακολούθησης, βασισμένο σε δείκτες χορηγούμενων κεφαλαίων, αποτελεσμάτων και αντικτύπου, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται ως προς την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η λογοδοσία έναντι των ευρωπαίων πολιτών, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον αντίκτυπο και τις δραστηριότητες του προγράμματος InvestEU.

(41)  Για τον παρόντα κανονισμό ισχύουν οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες εγκεκριμένοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ. Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν κατά κύριο λόγο τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης υλοποίησης. Προβλέπουν επίσης ελέγχους της ευθύνης των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων αναφορικά με το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός για το κράτος δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(42)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. [«νέος δημοσιονομικός κανονισμός»] ισχύει για το πρόγραμμα InvestEU. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(43)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) («δημοσιονομικός κανονισμός»), τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(15), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(16) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(17), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διενεργεί έρευνες και να διώκει ▌ αξιόποινες πράξεις εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε σχέση με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(44)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίστηκε δυνάμει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της συμφωνίας αυτής. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομοθετικών πράξεων. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό για την χορήγηση των απαραίτητων δικαιωμάτων και της απαραίτητης πρόσβασης στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την ολοκληρωμένη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

(45)  Σύμφωνα με το [να αναπροσαρμοστεί η παραπομπή σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 88 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων του προγράμματος InvestEU και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(46)  Προκειμένου να συμπληρωθούν τα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων και με πίνακα δεικτών, να διευκολυνθεί η ταχεία και ευέλικτη προσαρμογή των δεικτών επιδόσεων και να προσαρμοστεί το ποσοστό τροφοδότησης, η εξουσία έκδοσης πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο διάφορων σκελών πολιτικής, τον πίνακα δεικτών, την τροποποίηση του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού για την ανασκόπηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών, καθώς και την προσαρμογή του ποσοστού τροφοδότησης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διατάξεις για την αποφυγή άσκοπης διοικητικής επιβάρυνσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(47)  Το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της αγοράς και τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σε επίπεδο Ένωσης και/ή κρατών μελών και να προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και συστημάτων για τη διάδοσή τους, αναφορικά με περίπλοκες αδυναμίες της αγοράς. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται η δράση σε επίπεδο Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το ταμείο InvestEU για την παροχή εγγύησης της ΕΕ για τη στήριξη σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που εκτελούνται από τους εταίρους υλοποίησης σε στήριξη των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός καθιερώνει επίσης έναν συμβουλευτικό υποστηρικτικό μηχανισμό για την στήριξη της ανάπτυξης έργων που προσφέρονται για επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και για την παροχή σχετικής ανάπτυξης ικανοτήτων («συμβουλευτικός κόμβος InvestEU»). Δημιουργείται επίσης μια βάση δεδομένων που διασφαλίζει την προβολή έργων για τα οποία οι οικείοι φορείς υλοποίησης αναζητούν χρηματοδότηση και η οποία παρέχει στους επενδυτές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες («πύλη InvestEU»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος InvestEU, τον προϋπολογισμό και το ύψος της εγγύησης της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «συνδυαστικές πράξεις»: πράξεις που λαμβάνουν ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης συνδυάζοντας μη επιστρεπτέες ή επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης, ή και τα δύο, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από αναπτυξιακά ή άλλα δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ενωσιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, δύνανται να εξομοιωθούν με ενωσιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

1α)  «ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

1β)  «όμιλος της ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι θυγατρικές της ή άλλες οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΕΤΕπ·

1γ)  «χρηματοδοτική συνεισφορά»: η συνεισφορά από εταίρο υλοποίησης υπό μορφή ίδιας διακινδύνευσης που παρέχεται επί ίσοις όροις με την εγγύηση της ΕΕ ή υπό άλλες μορφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, διασφαλίζοντας παράλληλα την κατάλληλη ευθυγράμμιση συμφερόντων·

1δ)  «συμφωνία συνεισφοράς»: το νομικό μέσο στο οποίο η Επιτροπή και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9·

2)  «εγγύηση της ΕΕ»: η συνολική αμετάκλητη, άνευ όρων και κατόπιν αιτήσεως εγγύηση που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης βάσει της οποίας τίθενται σε ισχύ οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού μέσω υπογραφής ατομικών συμβάσεων εγγύησης με εταίρους υλοποίησης·

3)  «χρηματοδοτικό προϊόν»: μηχανισμός ή ρύθμιση χρηματοδότησης ▌ δυνάμει του οποίου ο εταίρος υλοποίησης παρέχει χρηματοδότηση, είτε απευθείας είτε με διαμεσολάβηση, στους τελικούς αποδέκτες σε οποιαδήποτε από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 13·

4)  «χρηματοδοτικές ή/και επενδυτικές πράξεις»: πράξεις άμεσης ή έμμεσης χορήγησης χρηματοδότησης στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή χρηματοδοτικών προϊόντων, οι οποίες διενεργούνται από εταίρο υλοποίησης επ’ ονόματί του, παρέχονται από αυτόν σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του και καταχωρίζονται λογιστικά στις οικονομικές του καταστάσεις ή, όπου αρμόζει, δημοσιοποιούνται σε σημειώματα προσαρτημένα στις οικονομικές καταστάσεις.

5)  «ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση»: ταμεία που προβλέπουν τη δυνατότητα διάθεσης ποσού από τα κεφάλαιά τους για την τροφοδότηση εγγύησης από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη του ταμείου InvestEU, και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·

6)  «σύμβαση εγγύησης»: το νομικό μέσο με το οποίο η Επιτροπή και ένας εταίρος υλοποίησης διευκρινίζουν τους όρους βάσει των οποίων προτείνεται η χορήγηση του ευεργετήματος της εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις, παρέχεται εγγύηση από τον προϋπολογισμό για τις εν λόγω πράξεις και για την υλοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

7)  «εταίρος υλοποίησης»: επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος, λόγου χάρη χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή άλλος ενδιάμεσος φορέας, με τον οποίον η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση εγγύησης ή/και συμφωνία εφαρμογής του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU·

8)  «συμβουλευτικός κόμβος InvestEU»: η τεχνική βοήθεια που ορίζεται στο άρθρο 20·

8α)  «συμβουλευτική συμφωνία»: το νομικό μέσο με το οποίο η Επιτροπή και ο συμβουλευτικός εταίρος διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU·

8β)  «συμβουλευτική πρωτοβουλία»: η τεχνική βοήθεια και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που στηρίζουν τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων δημιουργίας ικανοτήτων, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 παράγραφοι 1 και 2, που υλοποιούνται από συμβουλευτικούς εταίρους, από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που προσλαμβάνονται από την Επιτροπή ή από εκτελεστικό οργανισμό·

8γ)  «συμβουλευτικός εταίρος»: η επιλέξιμη οντότητα, όπως ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή άλλη οντότητα με την οποία η Επιτροπή υπογράφει συμφωνία για την υλοποίηση μίας ή περισσότερων συμβουλευτικών πρωτοβουλιών, εκτός από τις συμβουλευτικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται μέσω εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών κατόπιν αναθέσεως από την Επιτροπή ή από εκτελεστικούς οργανισμούς·

9)  «πύλη InvestEU»: η βάση δεδομένων που ορίζεται στο άρθρο 21·

10)  «πρόγραμμα InvestEU»: το ταμείο InvestEU, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU, η πύλη InvestEU και οι συνδυαστικές δραστηριότητες, από κοινού·

10β)  «επενδυτικές πλατφόρμες»: φορείς ειδικού σκοπού, λογαριασμοί υπό διαχείριση, συμβατικές ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης ή επιμερισμού του κινδύνου ή ρυθμίσεις που θεσπίζονται με άλλο τρόπο, μέσω των οποίων διοχετεύεται η χρηματοδοτική συμβολή οντοτήτων για τη χρηματοδότηση σειράς επενδυτικών έργων, και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)  εθνικές ή υπο-εθνικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν διάφορα επενδυτικά έργα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους·

β)  διασυνοριακές, διακρατικές, περιφερειακές ή μακροπεριφερειακές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν εταίρους από διάφορα κράτη μέλη, περιφέρειες ή τρίτες χώρες οι οποίοι ενδιαφέρονται για έργα σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή·

γ)  θεματικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν επενδυτικά σχέδια σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

11)  «μικροχρηματοδότηση»: μικροχρηματοδότηση, όπως ορίζεται στον κανονισμό [[ΕΚΤ+] αριθμός]·

13)  «εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα» (ΕΑΤΙ): νομικές οντότητες που ασκούν κατ’ επάγγελμα χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, στις οποίες ανατίθεται εντολή από κράτος μέλος, ή από οντότητα κράτους μέλους σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή προβολής·

14)  «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(19)·

15)  «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: οντότητες που απασχολούν έως και 499 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ·

16)  «κοινωνική επιχείρηση»: κοινωνική επιχείρηση, όπως ορίζεται στον κανονισμό [[(EFS) +] Αριθμός

17)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι μέλος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος InvestEU

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος InvestEU είναι η στήριξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης μέσω χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν:

α)  στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης·

β)  στην ανάπτυξη και απασχόληση στην οικονομία της Ένωσης, τη βιωσιμότητά της και την περιβαλλοντική και κλιματική της διάσταση που συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

γ)  στην κοινωνική αντοχή, την αποφυγή αποκλεισμών και την καινοτομικότητα της Ένωσης·

γα)  στην προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

δ)  στην ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της Ένωσης και την ισχυροποίηση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των κεφαλαιαγορών της Ένωσης, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης και την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης.

δα)   την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

2.  Το πρόγραμμα InvestEU έχει τους κάτωθι ειδικούς στόχους:

α)  τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων σχετικών με βιώσιμες υποδομές στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)  τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για την αναβάθμιση των καινοτόμων εταιρειών και για την εισαγωγή τεχνολογιών στην αγορά·

γ)  την αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς της, για τις ΜΜΕ και ▌ τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς τους·

δ)  την αύξηση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση, καθώς και της διαθεσιμότητάς τους, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επενδύσεις και τις ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και την ανάπτυξη και την εδραίωση των αγορών κοινωνικών επενδύσεων στους τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός και ύψος της εγγύησης της ΕΕ

1.  Η εγγύηση της ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), ανέρχεται σε 40 817 500 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές). Η τροφοδότησή της ανέρχεται σε ποσοστό 40 %.

Δύναται να παρασχεθεί πρόσθετο ποσό της εγγύησης της ΕΕ για τους σκοπούς της συνιστώσας για τα κράτη μέλη που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), με την επιφύλαξη της διάθεσης των αντίστοιχων ποσών από μέρους των κρατών μελών, σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός](20) και το [άρθρο 75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[για το σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός](21).

Δύναται να παρασχεθεί πρόσθετο ποσό της εγγύησης της ΕΕ με τη μορφή μετρητών από κράτη μέλη για τους σκοπούς της συνιστώσας για το κράτος μέλος.

Οι συνεισφορές από τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 5 αυξάνουν επίσης την εγγύηση της ΕΕ που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παρέχοντας ολόκληρη την τροφοδότηση σε μετρητά σύμφωνα με το [άρθρο 218 παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 καθορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί κατά περίπτωση τα ποσά που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα I έως και κατά 15 % για κάθε στόχο. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν τροποποίηση.

3.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στα κεφάλαια V και VI ανέρχεται σε 525 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές).

4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δύναται να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας.

Άρθρο 5

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το ταμείο InvestEU

Η συνιστώσα ΕΕ του ταμείου InvestEU που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το καθένα από τα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δύνανται να δέχονται συνεισφορές από τις ακόλουθες τρίτες χώρες για τη συμμετοχή τους σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, σύμφωνα με το [άρθρο 218 παράγραφος 2] του [δημοσιονομικού κανονισμού]:

α)  μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η συμφωνία για τον ΕΟΧ·

β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και σε αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σε συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία για τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία:

i)  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των ωφελημάτων της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

ii)  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματοδοτικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών εξόδων τους. Οι εν λόγω συνεισφορές συνιστούν έσοδα ειδικού προορισμού σύμφωνα με το [άρθρο 21 παράγραφος 5] του [δημοσιονομικού κανονισμού]·

iii)  δεν εκχωρεί στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·

iv)  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης για τη διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.

Άρθρο 6

Υλοποίηση και μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

1.  Η εγγύηση της ΕΕ υλοποιείται στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii), iii), v) και vi) του δημοσιονομικού κανονισμού. Άλλες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υλοποιούνται στο πλαίσιο της άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII και των συνδυαστικών πράξεων που εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο όσο το δυνατόν ομαλότερα και διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνεκτική στήριξη των πολιτικών της Ένωσης.

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ και αποτελούν μέρος της συνδυαστικής πράξης η οποία συνδυάζει τη στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού με τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων άλλων ενωσιακών προγραμμάτων ή από το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ:

α)  συνάδουν με τους στόχους πολιτικής και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανόνα για το ενωσιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου αποφασίζεται η στήριξη·

β)  συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι συνδυαστικές πράξεις που περιλαμβάνουν ένα χρηματοδοτικό μέσο που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από άλλα ενωσιακά προγράμματα ή από το Ταμείο Καινοτομίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ χωρίς τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμμορφώνονται με τους στόχους πολιτικής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους κανόνες του ενωσιακού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η στήριξη.

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, οι μη επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης ή/και τα χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που αποτελούν μέρος της συνδυαστικής πράξης η οποία αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 αποφασίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του οικείου ενωσιακού προγράμματος και υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνδυαστικής πράξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τον [τίτλο X] του [δημοσιονομικού κανονισμού].

Η υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία που αφορούν τη συνέπεια με τους στόχους πολιτικής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στους κανόνες του ενωσιακού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου αποφασίζεται η στήριξη, καθώς και τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ταμείο InvestEU

Άρθρο 7

Σκέλη πολιτικής

1.  Το ταμείο InvestEU λειτουργεί μέσω των κάτωθι τεσσάρων σκελών πολιτικής τα οποία αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες της αγοράς ή τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο του ειδικού πεδίου εφαρμογής τους:

α)  σκέλος πολιτικής βιώσιμων υποδομών: περιλαμβάνει τις βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, επίσης σύμφωνα με τον ενωσιακό στόχο της εξάλειψης των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2050, της ανακαίνισης και της συντήρησης υποδομής σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, της ενέργειας, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το ενεργειακό πλαίσιο για το 2030, έργων ανακαίνισης κτιρίων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ένταξη κτιρίων σε συνδεδεμένο ψηφιακό σύστημα ενέργειας, αποθήκευσης και μεταφοράς, της βελτίωσης των επιπέδων διασυνδεσιμότητας, της ψηφιακής διασύνδεσης και της πρόσβασης μεταξύ άλλων στις περιοχές της υπαίθρου, της προμήθειας και μεταποίησης πρώτων υλών, του διαστήματος, των ωκεανών, των εσωτερικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών, της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, της φύσης και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού, του εξοπλισμού, των κινητών περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής κλιματικής ανθεκτικότητας ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης, ή και των δύο, και πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ή κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης·

β)  σκέλος πολιτικής έρευνας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης: περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογιών και αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά, τη στήριξη των φορέων της αγοράς και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, την επίδειξη και τη χρήση καινοτόμων λύσεων και την παροχή στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών ▌ καθώς και την ψηφιοποίηση της ενωσιακής βιομηχανίας·

γ)  σκέλος πολιτικής ΜΜΕ: πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων εταιρειών και εκείνων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, καθώς και ▌ για τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

δ)  σκέλος πολιτικής κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων: περιλαμβάνει τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας και μέτρα για την προώθηση των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των συναφών υπηρεσιών σχετικά με την ισότητα των φύλων· κοινωνικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής υγείας και εκπαίδευσης και της κοινωνικής και φοιτητικής στέγασης)· κοινωνική καινοτομία· την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, ένταξη και προσβασιμότητα· πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες με κοινωνικό σκοπό· ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

2.  Όταν μια χρηματοδοτική ή επενδυτική πράξη που προτείνεται στην Επιτροπή Επενδύσεων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19 εμπίπτει σε περισσότερα του ενός σκέλη πολιτικής, αποδίδεται στο σκέλος στο οποίο εμπίπτει ο κύριος στόχος της, ή ο κύριος στόχος των περισσότερων από τα υπο-έργα της, εκτός αν οι κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων ορίζουν διαφορετικά.

3.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες ελέγχονται προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχουν περιβαλλοντικό, κλιματικό ή κοινωνικό αντίκτυπο και, εάν ναι, υπόκεινται σε έλεγχο κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας ο οποίος αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνική διάσταση. Για τον σκοπό αυτό, οι φορείς υλοποίησης που αναζητούν χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων γραμμών που θα καταρτίσει η Επιτροπή. Έργα που υπολείπονται ενός συγκεκριμένου μεγέθους το οποίο ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές εξαιρούνται από τον έλεγχο. Έργα που δεν συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα πρότυπα της Ένωσης:

α)  όσον αφορά την προσαρμογή, διασφαλίζουν την αντοχή στις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω εκτίμησης κλιματικής τρωτότητας και κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών μέτρων προσαρμογής, και, όσον αφορά τον μετριασμό, ενσωματώνουν στην ανάλυση κόστους-οφέλους το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις θετικές επιπτώσεις των μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

β)  αιτιολογούν τις ενοποιημένες επιπτώσεις του έργου ως προς τις κύριες συνιστώσες του φυσικού κεφαλαίου που αφορούν την ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και τη βιοποικιλότητα·

γ)  εκτιμούν τον κοινωνικό αντίκτυπο, μεταξύ άλλων από πλευράς ισότητας των φύλων, την κοινωνική ένταξη ορισμένων περιοχών ή πληθυσμών και την οικονομική ανάπτυξη περιοχών και τομέων που επηρεάζονται από διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως οι ανάγκες απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές·

γα)  εντοπίζουν έργα που δεν συνάδουν με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα.

γβ)  παρέχουν καθοδήγηση στους εταίρους υλοποίησης για τους σκοπούς του ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 3, εδάφιο 1. Σε περίπτωση που ο εταίρος υλοποίησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος βιωσιμότητας, παρέχει αιτιολόγηση στην επιτροπή επενδύσεων.

4.  Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η Επιτροπή.

5.  Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν όπως τουλάχιστον το 55 % των επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής βιώσιμης υποδομής συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον.

Η Επιτροπή, από κοινού με εταίρους υλοποίησης, μεριμνά ώστε το τμήμα της εγγύησης από τον προϋπολογισμό που χρησιμοποιείται για το σκέλος βιώσιμων επενδύσεων να κατανέμεται με τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων.

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 προκειμένου να καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων για κάθε σκέλος πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων καταρτίζονται σε στενό διάλογο με τον όμιλο της ΕΤΕπ και άλλους πιθανούς εταίρους υλοποίησης.

6α.  Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων στη διάθεση των εταίρων υλοποίησης, της επιτροπής επενδύσεων και του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU.

Άρθρο 8

Συνιστώσες

1.  Τα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 αποτελούνται το καθένα από τις κάτωθι δύο συνιστώσες οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ▌αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων:

α)  η συνιστώσα για την ΕΕ καλύπτει οποιαδήποτε από τις κάτωθι καταστάσεις:

i)  αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων που σχετίζονται με τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης ▌·

ii)  αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση και/ή σε κράτη μέλη· ή

iii)  ▌ αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, ιδίως νέες ή περίπλοκες, που απαιτούν την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων και δομών της αγοράς

β)  η συνιστώσα για τα κράτη μέλη καλύπτει την αντιμετώπιση ειδικών αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σε μία ή περισσότερες περιφέρειες ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των στόχων πολιτικής των συνεισφερόντων Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης ιδίως για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αντιμετώπισης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της.

2.  Οι συνιστώσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούνται, όπου αρμόζει, με συμπληρωματικό τρόπο για την ενίσχυση μιας χρηματοδοτικής ή επενδυτικής πράξης, μεταξύ άλλων συνδυάζοντας την ενίσχυση που παρέχεται στο πλαίσιο και των δύο συνιστωσών.

Άρθρο 9

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τη συνιστώσα του κράτους μέλους

1.  Ποσά που διατίθενται από κράτος μέλος σε εθελοντική βάση δυνάμει του [άρθρου 10 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] ή του [άρθρου 75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[για το σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός] χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος το οποίο καλύπτει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο οικείο κράτος μέλος ή για τη δυνητική συνεισφορά από τα υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμεία προς τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU. Τα ποσά αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής που έχουν επιλεγεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και στα προγράμματα που συμβάλλουν στο InvestEU.

Τα ποσά που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση της εγγύησης.

2.  Η καθιέρωση του εν λόγω μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος υπόκειται στη σύναψη συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής.

Το άρθρο 9 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 9 παράγραφος 5 δεν εφαρμόζονται στο πρόσθετο ποσό που χορηγείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με τα ποσά που κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού [αριθμός ΚΚΔ] ή το άρθρο 75 παράγραφος 1 του κανονισμού [σχέδιο ΚΓΠ] δεν εφαρμόζονται σε συμφωνία συνεισφοράς σχετικά με συμπληρωματικό ποσό από κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

Το κράτος μέλος και η Επιτροπή συνάπτουν τη συμφωνία συνεισφοράς ή την τροποποίησή της εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του συμφώνου εταιρικής σχέσης ή σχεδίου της ΚΓΠ ή ταυτόχρονα με την απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση ενός προγράμματος ή ενός σχεδίου της ΚΓΠ.

Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη δύνανται να συνάψουν κοινή συμφωνία συνεισφοράς με την Επιτροπή.

Κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 211 παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού κανονισμού], το ποσοστό τροφοδότησης της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος ορίζεται σε 40 % και δύναται να προσαρμόζεται προς τα κάτω ή προς τα πάνω σε κάθε συμφωνία συνεισφοράς προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τα χρηματοδοτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

3.  Η συμφωνία συνεισφοράς περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

α)  το συνολικό ποσό του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος το οποίο αφορά το κράτος μέλος, το ποσοστό τροφοδότησης, το ύψος της συνεισφοράς από τα ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τη φάσης σύστασης της τροφοδότησης σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης και το ύψος της προκύπτουσας ενδεχόμενης υποχρέωσης που πρέπει να καλύπτεται από αντεγγύηση παρεχόμενη από το οικείο κράτος μέλος·

β)  τη στρατηγική του κράτους μέλους που συνίσταται στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και την ελάχιστη μόχλευσή τους, τη γεωγραφική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής κάλυψης εάν χρειάζεται, τους τύπους έργων, την επενδυτική περίοδο και, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες των τελικών αποδεκτών και των επιλέξιμων ενδιάμεσων φορέων·

γ)  τον δυνητικό εταίρο ή τους εταίρους υλοποίησης που προτείνονται σύμφωνα με το άρθρο 12, και την υποχρέωση της Επιτροπής να πληροφορεί το κράτος μέλος σχετικά με τον εταίρο ή τους εταίρους υλοποίησης που επιλέγονται·

δ)  την ενδεχόμενη συνεισφορά από τα υπό επιμερισμένη διαχείριση ταμεία προς τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU·

ε)  τις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων προς το κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής που καλύπτονται στη συμφωνία ή το πρόγραμμα εταιρικής σχέσης και που αναφέρονται στη συμφωνία συνεισφοράς·

στ)  διατάξεις σχετικά με το αντίτιμο για το μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος·

ζ)  τη δυνατότητα συνδυασμού με πόρους στο πλαίσιο της συνιστώσας ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε μια πολυεπίπεδη διάρθρωση για την επίτευξη καλύτερης κάλυψης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

4.  Οι συμφωνίες συνεισφοράς υλοποιούνται από την Επιτροπή μέσω συμβάσεων εγγύησης που υπογράφονται με τους εταίρους υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 14 και μέσω συμβουλευτικών συμφωνιών που υπογράφονται με συμβουλευτικούς εταίρους.

Εάν, εντός εννέα μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς, δεν έχει συναφθεί σύμβαση εγγύησης ή το ποσό της συμφωνίας συνεισφοράς δεν έχει δεσμευτεί πλήρως μέσω μίας ή περισσότερων συμβάσεων εγγύησης, η συμφωνία συνεισφοράς καταγγέλλεται ή παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία στην πρώτη περίπτωση ή τροποποιείται αναλόγως στη δεύτερη περίπτωση ▌ . Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της τροφοδότησης που προέρχεται από τα ποσά που έχουν κατανεμηθεί από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου [10 παράγραφος 1 του κανονισμού [[ΚΚΔ]] του άρθρου [75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΓΠ]] επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 5] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] και το άρθρο [75 παράγραφος 5] του κανονισμού [[σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός]. Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της τροφοδότησης που προέρχεται από τα ποσά που διατίθενται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο επιστρέφεται στο κράτος μέλος.

Εάν η σύμβαση εγγύησης δεν έχει δεόντως εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο [10 παράγραφος 6] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός]ή στο άρθρο [75 παράγραφος 6] του κανονισμού [[σχέδιο ΚΓΠ] αριθμός], η συμφωνία συνεισφοράς τροποποιείται ▌ . Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της τροφοδότησης που προέρχεται από τα ποσά που έχουν κατανεμηθεί από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου [10 παράγραφος 1 του κανονισμού [[ΚΚΔ]] του άρθρου [75 παράγραφος 1] του κανονισμού [[ΚΓΠ]] επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 5] του κανονισμού [[ΚΚΔ] αριθμός] και το άρθρο [75 παράγραφος 5] του κανονισμού [[σχέδιο της ΚΓΠ] αριθμός]. Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό της τροφοδότησης που προέρχεται από τα ποσά που διατίθενται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο επιστρέφεται στο κράτος μέλος.

5.  Ισχύουν οι κάτωθι κανόνες για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος που θεσπίστηκε βάσει συμφωνίας συνεισφοράς:

α)  μετά τη φάση σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, τυχόν ετήσιο πλεόνασμα τροφοδότησης, υπολογιζόμενο συγκρίνοντας το ποσό της τροφοδότησης που απαιτείται βάσει του ποσοστού τροφοδότησης με την τροφοδότηση που όντως εκτελέστηκε, επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με το [άρθρο 10 παράγραφος 7] του [ΚΚΔ] και το [άρθρο 75 παράγραφος 7] του κανονισμού [[για το σχέδιο ΚΓΠ] αριθμός

β)  κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 213 παράγραφος 4] του [δημοσιονομικού κανονισμού], μετά τη φάση σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η τροφοδότηση δεν συνεπάγεται ετήσιες ανατροφοδοτήσεις κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας του εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για το κράτος μέλος·

γ)  η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος στο οποίο, ως αποτέλεσμα καταπτώσεων του μέρους της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, το επίπεδο της τροφοδότησης για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ έχει πέσει χαμηλότερα του 20 % της αρχικής τροφοδότησης·

δ)  εάν το επίπεδο της τροφοδότησης για το εν λόγω μέρος της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για τα κράτη μέλη φτάσει στο 10 % της αρχικής τροφοδότησης, το οικείο κράτος μέλος παρέχει στο κοινό ταμείο τροφοδότησης έως και το 5 % της αρχικής τροφοδότησης κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕπ

Άρθρο 9α

Πεδίο της εταιρικής σχέσης

1.  Η Επιτροπή και ο όμιλος της ΕΤΕπ συγκροτούν εταιρική σχέση βάσει του παρόντος κανονισμού με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος, και τη συνέπεια, την απουσία αποκλεισμών, την προσθετικότητα και την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού και όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στις συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ο όμιλος της ΕΤΕπ:

α)  υλοποιεί το τμήμα της εγγύησης της ΕΕ που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1β·

β)  υποστηρίζει την υλοποίηση της συνιστώσας της ΕΕ και, όπου αρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, της συνιστώσας για τα κράτη μέλη, του ταμείου InvestEU, ιδίως ως εξής:

i)  συμβάλλοντας μαζί με δυνητικούς εταίρους υλοποίησης στις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό του πίνακα δεικτών σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1α και σε άλλα έγγραφα που καθορίζουν την επιχειρησιακή καθοδήγηση του ταμείου InvestEU,

ii)  καθορίζοντας, από κοινού με την Επιτροπή και δυνητικούς εταίρους υλοποίησης, τη μεθοδολογία κινδύνου και το σύστημα χαρτογράφησης κινδύνων σε σχέση με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις των εταίρων υλοποίησης, ώστε οι εν λόγω πράξεις να αξιολογούνται βάσει κοινής κλίμακας αξιολόγησης,

iii)  εκπονώντας, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σε συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο δυνητικό εταίρο υλοποίησης, αξιολόγηση και παρέχοντας στοχευμένες τεχνικές συμβουλές σχετικά με τα συστήματα του εν λόγω δυνητικού εταίρου υλοποίησης, εφόσον και στο βαθμό που απαιτείται από τα συμπεράσματα του ελέγχου της αξιολόγησης των πυλώνων ενόψει της υλοποίησης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προβλέπονται από τον εν λόγω δυνητικό εταίρο υλοποίησης,

iv)  παρέχοντας μη δεσμευτική γνώμη για τις πτυχές που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και τους χρηματοοικονομικούς όρους που σχετίζονται με το μέρος της εγγύησης της ΕΕ που πρόκειται να χορηγηθεί στον εταίρο υλοποίησης, όπως ορίζεται στις συμφωνίες εγγυήσεων που πρόκειται να συνάπτονται με εκτελεστικούς εταίρους εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, συνεργάζεται με τον εταίρο υλοποίησης βάσει των πορισμάτων της γνωμοδότησης. Ενημερώνει τον όμιλο της ΕΤΕπ για το αποτέλεσμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

v)  διενεργώντας προσομοιώσεις και προβολές σχετικά με τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και το αντίτιμο του συνολικού χαρτοφυλακίου βάσει παραδοχών που έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή,

vi)  διενεργώντας μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και με υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων περί του συνολικού χαρτοφυλακίου, και

vii)  παρέχοντας στην Επιτροπή υπηρεσίες αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, οι οποίες ορίζονται στη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2 στοιχείο β), κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σε συμφωνία με τον εταίρο υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), εφόσον ο εταίρος υλοποίησης δεν είναι πλέον υπεύθυνος για την υλοποίηση δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης εγγύησης·

γ)  μπορεί, κατόπιν αιτήματος εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος, να παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ικανοτήτων, που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ), στην εν λόγω εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα και/ή άλλες υπηρεσίες, σε σχέση με την εφαρμογή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που υποστηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ·

δ)  σε σχέση με τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU,

i)  εφοδιάζεται με ποσό έως [375] εκατομμύρια EUR από το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 για συμβουλευτικές πρωτοβουλίες και επιχειρησιακά καθήκοντα που αναφέρονται στο σημείο ii)·

ii)  συμβουλεύει την Επιτροπή και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα, τα οποία καθορίζονται στη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2 στοιχείο γ), ως εξής:

1.  υποστηρίζοντας την Επιτροπή στον σχεδιασμό, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU·

2.  παρέχοντας αξιολόγηση των αιτήσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες που δεν θεωρούνται από την Επιτροπή ότι εμπίπτουν στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβουλευτικών πρωτοβουλιών με σκοπό την υποστήριξη της απόφασης κατανομής της Επιτροπής·

3.  υποστηρίζοντας εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, με την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ), κατόπιν αιτήματός τους, σε σχέση με την ανάπτυξη των συμβουλευτικών τους ικανοτήτων για τη συμμετοχή σε συμβουλευτικές πρωτοβουλίες·

4.  συνάπτοντας, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και ενός δυνητικού συμβουλευτικού εταίρου και υπό την αίρεση της συμφωνίας του ομίλου της ΕΤΕπ, συμβάσεις με συμβουλευτικούς εταίρους για λογαριασμό της Επιτροπής για την υλοποίηση συμβουλευτικών πρωτοβουλιών.

Ο όμιλος της ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι τα καθήκοντά του που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο ii) εκτελούνται εξ ολοκλήρου ανεξάρτητα από τον ρόλο του ως συμβουλευτικού εταίρου.

2.  Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στον όμιλο της ΕΤΕπ από την Επιτροπή βάσει των σημείων ii), iv), v) και vi) του στοιχείου β) της παραγράφου 1 περιορίζονται στις πληροφορίες που είναι απολύτως αναγκαίες για την εκπλήρωση από τον όμιλο της ΕΤΕπ των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τα σημεία αυτά. Η Επιτροπή καθορίζει, σε στενό διάλογο με τον όμιλο της ΕΤΕπ και τους δυνητικούς εταίρους υλοποίησης, τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της εγγύησης της ΕΕ, τα θεμιτά συμφέροντα του εταίρου υλοποίησης όσον αφορά εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, και τις ανάγκες του ομίλου της ΕΤΕπ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει των εν λόγω σημείων.

3.  Οι λεπτομέρειες της εταιρικής σχέσης καθορίζονται σε συμφωνίες, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)  τα σχετικά με τη χορήγηση και την υλοποίηση του τμήματος της εγγύησης της ΕΕ που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1β·

i)  μια σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ, ή

ii)  ξεχωριστές συμβάσεις εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ ή θυγατρικής της ή άλλης οντότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΕΤΕπ·

β)  συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ σε σχέση με την παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ)·

γ)  συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ομίλου της ΕΤΕπ σε σχέση με τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU·

δ)  συμφωνίες παροχής υπηρεσιών μεταξύ του ομίλου ΕΤΕπ και εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ).

4.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 4, οι δαπάνες του ομίλου της ΕΤΕπ για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1 είναι σύμφωνες με τους όρους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και μπορούν να καλυφθούν από τις επιστροφές ή τα έσοδα που απορρέουν από την εγγύηση της ΕΕ που έχει συμβάλει στην τροφοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 4 και 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, ή χρεώνονται στο κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, κατόπιν αιτιολόγησης των εν λόγω δαπανών από τον Όμιλο ΕΤΕπ και εντός συνολικού ανώτατου ορίου [7 000 000 EUR].

5.  Οι δαπάνες του ομίλου της ΕΤΕπ για την εκτέλεση των επιχειρησιακών καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο ii) καλύπτονται πλήρως και καταβάλλονται από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο i), κατόπιν αιτιολόγησης αυτών των δαπανών από τον όμιλο της ΕΤΕπ και εντός συνολικού ανώτατου ορίου [10 000 000 EUR].

Άρθρο 9β

Σύγκρουση συμφερόντων

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, ο όμιλος της ΕΤΕπ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και τις προφυλάξεις για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων με άλλους εταίρους υλοποίησης, μεταξύ άλλων με τη σύσταση ειδικής και ανεξάρτητης ομάδας για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 9α παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία iii), iv), v) και vi), η οποία υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όσους έχουν εγκαταλείψει την ομάδα. Ο όμιλος της ΕΤΕπ ή άλλοι εταίροι υλοποίησης ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση για κάθε κατάσταση που συνιστά ή ενδέχεται να οδηγήσει σε τέτοια σύγκρουση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η Επιτροπή αποφασίζει εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ενημερώνει σχετικά τον Όμιλο ΕΤΕπ. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος ΕΤΕπ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και για τα αποτελέσματά τους.

Ο όμιλος της ΕΤΕπ λαμβάνει τις αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την υλοποίηση του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, ιδίως σε σχέση με τα επιχειρησιακά καθήκοντα στο πλαίσιο του ρόλου του όσον αφορά τη στήριξη της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 9α παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο ii). Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος ΕΤΕπ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εγγύηση της ΕΕ

Άρθρο 10

Εγγύηση της ΕΕ

1.  Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται ως αμετάκλητη, άνευ όρων και κατόπιν αιτήσεως εγγύηση στους εταίρους υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού και η διαχείρισή της διενεργείται σύμφωνα με τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού στο πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης.

1α.  Το αντίτιμο για την εγγύηση της ΕΕ συνδέεται με τα χαρακτηριστικά και το προφίλ κινδύνου των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση των υποκείμενων χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων και την εκπλήρωση των στόχων πολιτικής που έχουν τεθεί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με τη φύση των στόχων πολιτικής στους οποίους αποβλέπει το προς εφαρμογή χρηματοπιστωτικό προϊόν και με την οικονομική προσιτότητα για στοχευμένους τελικούς αποδέκτες, τη μείωση του κόστους ή τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης που παρέχονται στον τελικό αποδέκτη μέσω της διαφοροποίησης του αντιτίμου της εγγύησης της ΕΕ, ή, εφόσον είναι αναγκαίο, με την κάλυψη των εκκρεμών διοικητικών δαπανών που βαρύνουν τον εκτελεστικό εταίρο μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ιδίως:

α)  σε καταστάσεις κατά τις οποίες οι ακραίες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα εμπόδιζαν την υλοποίηση μιας πράξης με τιμολόγηση βασισμένη στην αγορά, ή

β)  όπου είναι αναγκαίο να λειτουργήσει ως καταλύτης χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων σε τομείς ή περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντική αδυναμία της αγοράς ή κατάσταση μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και για να διευκολυνθεί η δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών,

στον βαθμό που η μείωση του αντιτίμου για την εγγύηση της ΕΕ ή η κάλυψη των εκκρεμών διοικητικών δαπανών που βαρύνουν εκτελεστικούς εταίρους δεν επηρεάζει σημαντικά την τροφοδότηση της εγγύησης InvestEU.

Η μείωση του αντιτίμου για την εγγύηση της ΕΕ θα ωφελήσει πλήρως τελικούς αποδέκτες.

1β.  Ο όρος που προβλέπεται στο άρθρο 219 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού ισχύει για κάθε εταίρο υλοποίησης σε βάση χαρτοφυλακίου.

1γ.  Το 75 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1, που ανέρχεται σε [30 613 125 000] EUR, χορηγείται στον όμιλο της ΕΤΕπ. Ο όμιλος της ΕΤΕπ παρέχει συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους [7 653 281 250] EUR. Η συνεισφορά αυτή παρέχεται με τρόπο και σε μορφή που διευκολύνει την υλοποίηση του Ταμείου InvestEU και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

1δ.  Το υπόλοιπο 25 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας για την ΕΕ χορηγείται σε άλλους εταίρους υλοποίησης, οι οποίοι πρέπει επίσης να παρέχουν χρηματοδοτική συνεισφορά η οποία θα καθορίζεται στις συμβάσεις εγγύησης.

1ε.  Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στο τέλος της επενδυτικής περιόδου θα καλύπτεται ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών και αποφεύγεται η υπερβολική τομεακή ή γεωγραφική συγκέντρωση. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν κίνητρα για τις μικρότερες ή λιγότερο εξελιγμένες ΕΑΤΙ οι οποίες διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της τοπικής τους παρουσίας, των γνώσεων και των επενδυτικών τους ικανοτήτων. Οι προσπάθειες αυτές στηρίζονται από την Επιτροπή μέσω της ανάπτυξης μιας συνεκτικής προσέγγισης.

2.  Η ενίσχυση στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό κατά τη διάρκεια επενδυτικής περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2027. Οι συμβάσεις μεταξύ των εταίρων υλοποίησης και του τελικού αποδέκτη ή του χρηματοδοτικού ενδιάμεσου φορέα ή άλλης οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) υπογράφονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες

1.  Το ταμείο InvestEU στηρίζει μόνο χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

α)  συμμορφώνονται με τους όρους που αναλύονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, ιδίως με τις απαιτήσεις σχετικά με τις αδυναμίες της αγοράς, τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και την προσθετικότητα που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, τη μεγιστοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων, σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού·

β)  συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των τομέων που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του κατάλληλου σκέλους σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· ▌

βα)  δεν παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε αποκλειόμενες δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο Β του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού· και

γ)  συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων.

2.  Πέραν των έργων που βρίσκονται εντός της Ένωσης, το ταμείο InvestEU δύναται να ενισχύει επίσης τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται κατωτέρω, μέσω χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων:

α)  ▌έργα μεταξύ οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες ή εδρεύουν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και επεκτείνονται σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών υπό ένταξη, υποψήφιων χωρών και δυνητικά υποψήφιων χωρών, χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ή σε μια υπερπόντια χώρα ή έδαφος όπως ορίζεται στο παράρτημα II της ΣΛΕΕ, ή σε μια συνδεόμενη τρίτη χώρα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι εταίρος στις εν λόγω τρίτες χώρες ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη·

β)  χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σε χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 5, η οποίες έχουν συμβάλει σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό προϊόν.

3.  Το Ταμείο InvestEU μπορεί να στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που παρέχουν χρηματοδότηση σε αποδέκτες που είναι νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες:

α)  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο με αυτό·

β)  τρίτη χώρα ή έδαφος που συνδέεται με το πρόγραμμα InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ)  τρίτη χώρα που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2, κατά περίπτωση·

δ)  άλλες χώρες, όπου χρειάζεται για τη χρηματοδότηση ενός έργου σε χώρα ή έδαφος που αναφέρεται στα στοιχεία α) έως γ).

Άρθρο 12

Επιλογή εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ

1.  Η Επιτροπή επιλέγει, σύμφωνα με το άρθρο 154 του δημοσιονομικού κανονισμού, τους εταίρους υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ.

Οι εταίροι υλοποίησης μπορούν να συγκροτούν ομάδα. Ένας εταίρος υλοποίησης μπορεί να είναι μέλος μίας ή περισσότερων ομάδων.

Όσον αφορά τη συνιστώσα για την ΕΕ, οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους σε σχέση με το τμήμα της εγγύησης της ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1γ.

Όσον αφορά τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, το οικείο κράτος μέλος δύναται να προτείνει έναν ή περισσότερους ▌ αντισυμβαλλόμενους ως εταίρους υλοποίησης μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους ▌ . Το οικείο κράτος μέλος μπορεί επίσης να προτείνει τον Όμιλο ΕΤΕπ ως εκτελεστικό εταίρο και μπορεί να συμβάλλεται, με δικά του έξοδα, με τον όμιλο της ΕΤΕπ για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 9α.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος δεν προτείνει εταίρο υλοποίησης, η Επιτροπή προβαίνει σε επιλογή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μεταξύ των εταίρων υλοποίησης που δύνανται να καλύψουν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις οικείες γεωγραφικές περιοχές.

2.  Κατά την επιλογή εταίρων υλοποίησης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτικών προϊόντων στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU ικανοποιεί τους ακόλουθους στόχους:

α)  μεγιστοποιεί την κάλυψη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3·

β)  μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο της εγγύησης της ΕΕ μέσω των ιδίων πόρων που δεσμεύονται από τον εταίρο υλοποίησης·

γ)  μεγιστοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, την ιδιωτική επένδυση·

γα)  προωθεί καινοτόμες λύσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση και τους κινδύνους με σκοπό την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς και καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων·

δ)  επιτυγχάνει γεωγραφική διαφοροποίηση μέσω της σταδιακής διάθεσης της εγγύησης της ΕΕ και επιτρέπει τη χρηματοδότηση μικρότερων έργων·

ε)  διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση των κινδύνων·

3.  Κατά την επιλογή των εταίρων υλοποίησης, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής:

α)  το δυνητικό κόστος και αντίτιμο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

β)  τη δυνατότητα των εταίρων υλοποίησης να εκπληρώσουν πλήρως τις απαιτήσεις του άρθρου 155 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που αφορούν τη φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας.

4.  Εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα δύνανται να επιλεγούν ως εταίροι υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

Επιλέξιμα είδη χρηματοδότησης

1.  Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των κινδύνων που σχετίζονται με τα κάτωθι είδη χρηματοδότησης που παρέχονται από τους εταίρους υλοποίησης:

α)  δάνεια, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε άλλη μορφή χρηματοδότησης ή πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων δανείων μειωμένης εξασφάλισης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα μέσω χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων, ταμείων, επενδυτικών πλατφορμών ή άλλων μηχανισμών και διοχετεύονται στους τελικούς αποδέκτες·

β)  χρηματοδότηση ή εγγυήσεις από εταίρο υλοποίησης σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δίνει στο εν λόγω ίδρυμα τη δυνατότητα να αναλάβει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Προκειμένου να καλυφθεί από την εγγύηση της ΕΕ, η χρηματοδότηση που αναφέρεται στα σημεία α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου χορηγείται, αποκτάται ή εκδίδεται προς όφελος των χρηματοδοτικών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, εφόσον η χρηματοδότηση από τον εταίρο υλοποίησης έχει χορηγηθεί σύμφωνα με συμφωνία ή συναλλαγή χρηματοδότησης που υπογράφτηκε ή συνάφθηκε από τον εταίρο υλοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και του εταίρου υλοποίησης και δεν έχει λήξει ούτε έχει ακυρωθεί.

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες μέσω των ταμείων ή άλλων ενδιάμεσων δομών στηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, έστω και αν η εν λόγω δομή επενδύει μικρό μόνο μέρος των επενδεδυμένων ποσών της εκτός της Ένωσης και στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, ή σε άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

Συμβάσεις εγγύησης

1.  Η Επιτροπή συνάπτει σύμβαση εγγύησης με κάθε εταίρο υλοποίησης για τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού έως ένα ποσό που ορίζεται από την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που οι εταίροι υλοποίησης αποτελούν ομάδα ▌ συνάπτεται μία μόνο σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε εταίρου υλοποίησης που ανήκει στην ομάδα ή με έναν εταίρο υλοποίησης για λογαριασμό της ομάδας.

2.  Οι συμβάσεις εγγύησης περιλαμβάνουν, ιδίως, διατάξεις σχετικά με τα εξής:

α)  το ύψος και τους όρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που πρόκειται να χορηγήσει ο εταίρος υλοποίησης·

β)  τους όρους της χρηματοδότησης ή των εγγυήσεων που πρόκειται να χορηγήσει ο εταίρος υλοποίησης σε άλλη νομική οντότητα η οποία συμμετέχει στην υλοποίηση, οποτεδήποτε ισχύει αυτό·

γ)  σύμφωνα με το άρθρο 16, τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την παροχή της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα και των αντίστοιχων γεγονότων που επιφέρουν πιθανή κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ·

δ)  το αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνων που πρόκειται να κατανέμεται κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο της Ένωσης και του εταίρου υλοποίησης στην ανάληψη του κινδύνου ή όπως έχει αναπροσαρμοστεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1·

ε)  τους όρους πληρωμής·

στ)  τη δέσμευση του εταίρου υλοποίησης για την αποδοχή των αποφάσεων της Επιτροπής και της Επιτροπής Επενδύσεων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ προς όφελος της προτεινόμενης χρηματοδοτικής ή επενδυτικής πράξης, εξαιρουμένων των αποφάσεων που λαμβάνει ο εταίρος υλοποίησης σχετικά με την προτεινόμενη πράξη χωρίς την εγγύηση της ΕΕ·

ζ)  διατάξεις και διαδικασίες που συνδέονται με την είσπραξη απαιτήσεων η οποία θα ανατεθεί στον εταίρο υλοποίησης·

η)  την υποβολή χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών εκθέσεων και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ·

θ)  τους βασικούς δείκτες επιδόσεων όσον αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 3, 7 και 11, καθώς την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων·

ι)  κατά περίπτωση, διατάξεις και διαδικασίες που αφορούν τις συνδυαστικές δραστηριότητες.

ια)  άλλες σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 155 παράγραφος 2 και του τίτλου X του δημοσιονομικού κανονισμού.

ιβ)  την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για τις ενδεχόμενες ανησυχίες των ιδιωτών επενδυτών.

3.  Η σύμβαση εγγύησης προβλέπει επίσης ότι το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα παρέχεται μετά την αφαίρεση των πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ.

4.  Επιπλέον, η σύμβαση εγγύησης προβλέπει ότι τυχόν ποσό που οφείλεται στον εταίρο υλοποίησης σε σχέση με την εγγύηση της ΕΕ αφαιρείται από το συνολικό ποσό του αντιτίμου, των εσόδων και των επιστροφών που οφείλει ο εταίρος υλοποίησης στην Ένωση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Αν το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη του ποσού που οφείλεται στον εταίρο υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3, το υπόλοιπο λαμβάνεται από την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ.

5.  Σε περίπτωση που συνάπτεται σύμβαση εγγύησης σύμφωνα με τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, αυτή μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων του κράτους μέλους ή των οικείων περιφερειών κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης εγγύησης.

Άρθρο 15

Απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ

1.  Η χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της σύμβασης εγγύησης με τον οικείο εταίρο υλοποίησης.

2.  Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ μόνον εάν ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων και εφόσον η Επιτροπή Επενδύσεων έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις για να λάβουν ενίσχυση από την εγγύηση της ΕΕ. Οι εταίροι υλοποίησης παραμένουν υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων.

3.  Η Επιτροπή δεν οφείλει στον εταίρο υλοποίησης κανένα διοικητικό έξοδο ή τέλος που συνδέεται με την υλοποίηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με εγγύηση της ΕΕ, εκτός αν η φύση των στόχων πολιτικής στους οποίους στοχεύει το προς υλοποίηση χρηματοπιστωτικό προϊόν και η οικονομική προσιτότητα για στοχευμένους τελικούς αποδέκτες ή ο τύπος της παρεχόμενης χρηματοδότησης επιτρέπουν στον εταίρο υλοποίησης να δικαιολογήσει δεόντως στην Επιτροπή την ανάγκη εξαίρεσης. Η κάλυψη αυτών των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται αυστηρά για την υλοποίηση των σχετικών χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων και παρέχεται μόνο στον βαθμό που το κόστος δεν καλύπτεται από έσοδα που εισπράττονται από τους εταίρους υλοποίησης για τις σχετικές χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Οι ρυθμίσεις για τα τέλη καθορίζονται στη σύμβαση εγγύησης και συμμορφώνονται με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και με το άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.  Επιπλέον, ο εταίρος υλοποίησης δύναται να κάνει χρήση της εγγύησης της ΕΕ για την κάλυψη του σχετικού μεριδίου τυχόν εξόδων ανάκτησης, εκτός εάν αυτά αφαιρούνται από τα έσοδα ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4.

Άρθρο 16

Κάλυψη και όροι της εγγύησης της ΕΕ

1.  Το αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνων κατανέμεται μεταξύ της Ένωσης και του εταίρου υλοποίησης κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιό τους στην ανάληψη κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ή, κατά περίπτωση, επιμέρους δραστηριοτήτων. Το αντίτιμο για την εγγύηση της ΕΕ μπορεί να μειωθεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρο 10 παράγραφος 1.

Ο εταίρος υλοποίησης έχει κατάλληλη έκθεση με δικό του κίνδυνο σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες υποστηριζόμενες από την εγγύηση της ΕΕ, εκτός εάν κατ’ εξαίρεση οι στόχοι πολιτικής στους οποίους στοχεύει το προς υλοποίηση χρηματοδοτικό προϊόν είναι τέτοιας φύσεως ώστε ο εταίρος υλοποίησης δεν θα μπορούσε εύλογα να εισφέρει τη δική του δυνατότητα ανάληψης κινδύνων σε αυτό.

2.  Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει:

α)  για τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α):

i)  το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους τόκους και τα ποσά που οφείλονται στον εταίρο υλοποίησης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτόν σύμφωνα με τους όρους των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, μέχρι τη στιγμή της αθέτησης· για το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, η αναστολή πληρωμής, μείωση ή υποχρεωτική έξοδος θεωρείται γεγονός αθέτησης·

ii)  τις ζημίες που οφείλονται σε αναδιάρθρωση·

iii)  τις ζημίες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ σε αγορές όπου οι δυνατότητες για μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων είναι περιορισμένες·

β)  για τις επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα ποσά που επενδύονται και το συνδεόμενο με αυτά κόστος χρηματοδότησης και τις ζημίες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ·

γ)  για τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις που χορηγεί ο εταίρος υλοποίησης σε άλλη νομική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν και το συνδεόμενο με αυτά κόστος.

3.  Όταν η Ένωση πραγματοποιεί πληρωμή προς τον εταίρο υλοποίησης κατά την κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ, υποκαθίσταται στα σχετικά δικαιώματα, στον βαθμό που αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν, του εταίρου υλοποίησης σχετικά με οποιαδήποτε από τις χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητές του που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ.

Ο εταίρος υλοποίησης προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά που έχουν καταβληθεί και εξοφλεί την Ένωση από τα ανακτηθέντα ποσά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 17

Συμβουλευτική επιτροπή

1.  Η Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνουν συμβουλές από συμβουλευτική επιτροπή ▌.

1α.  Η συμβουλευτική επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και περιλαμβάνει:

α)  έναν εκπρόσωπο από κάθε εταίρο υλοποίησης·

β)  έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος·

γ)  έναν εμπειρογνώμονα που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

δ)  έναν εμπειρογνώμονα που ορίζεται από την Επιτροπή των Περιφερειών.

4.  Στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος που ορίζει ο όμιλος της ΕΤΕπ είναι ο αντιπρόεδρος.

Η συμβουλευτική επιτροπή συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος κατόπιν αιτήματος του προέδρου. ▌

5.  Η συμβουλευτική επιτροπή,

α)  ▌ παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και στο διοικητικό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

β)  παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με εξελίξεις στην αγορά, αδυναμίες της αγοράς και καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και συνθήκες της αγοράς·

γ)  ανταλλάσσει απόψεις μέλη για τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς και βέλτιστες πρακτικές.

5α.  Συνεδριάσεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών σε ξεχωριστή μορφή οργανώνονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και προεδρεύονται από την Επιτροπή.

5β.  Η συμβουλευτική επιτροπή και η μορφή των κρατών μελών μπορούν να εκδίδουν συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του προγράμματος InvestEU, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το διοικητικό συμβούλιο.

5γ.  Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσιοποιούνται το συντομότερο δυνατόν αφού εγκριθούν από τη συμβουλευτική επιτροπή.

Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες λειτουργίας της συμβουλευτικής επιτροπής και διαχειρίζεται τη γραμματεία της. Όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες τίθενται στη διάθεση της συμβουλευτικής επιτροπής για την άσκηση των καθηκόντων της.

5δ.  Οι ΕΑΤΙ που εκπροσωπούνται στη συμβουλευτική επιτροπή επιλέγουν μεταξύ τους τους εκπροσώπους των εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ στο διοικητικό συμβούλιο που αναφέρονται στο άρθρο 17α παράγραφος 1. Οι ΕΑΤΙ επιδιώκουν ισόρροπη εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά το μέγεθος και τη γεωγραφική τους θέση. Οι εκπρόσωποι που επιλέγονται αντιπροσωπεύουν τη συμφωνηθείσα κοινή θέση όλων των εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου ΕΤΕπ.

Άρθρο 17

Διοικητικό συμβούλιο

1.  Συγκροτείται διοικητικό συμβούλιο για το πρόγραμμα InvestEU. Αποτελείται από τέσσερις εκπροσώπους της Επιτροπής, τρεις εκπροσώπους του ομίλου της ΕΤΕπ και δύο εκπροσώπους άλλων εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ και έναν εμπειρογνώμονα που ορίζεται ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εν λόγω εμπειρογνώμονας δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους ούτε οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία. Ο εμπειρογνώμονας εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ταμείου InvestEU.

Τα μέλη ορίζονται για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με εξαίρεση τους εκπροσώπους άλλων εταίρων υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ, οι οποίοι ορίζονται για θητεία δύο ετών.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο επιλέγει έναν Πρόεδρο μεταξύ των εκπροσώπων της Επιτροπής για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο Πρόεδρος υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση στους εκπροσώπους των κρατών μελών στο συμβουλευτικό όργανο σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του προγράμματος InvestEU.

Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο:

α)  καθορίζει στρατηγική και επιχειρησιακή καθοδήγηση για τους εταίρους υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τον σχεδιασμό των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και για άλλες λειτουργικές πολιτικές και διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του ταμείου InvestEU·

β)  εγκρίνει το μεθοδολογικό πλαίσιο κινδύνου που ανέπτυξε η Επιτροπή σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ και τους άλλος εταίρους υλοποίησης·

γ)  επιβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος InvestEU·

δ)  γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τις απόψεις όλων των μελών της, σχετικά με τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων για την Επιτροπή Επενδύσεων πριν από την επιλογή τους σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2·

ε)  εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της γραμματείας της Επιτροπής Επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

στ)  εγκρίνει τους κανόνες που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες με επενδυτικές πλατφόρμες.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο χρησιμοποιεί στις συζητήσεις τη συναινετική προσέγγιση και, ως εκ τούτου, λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις θέσεις όλων των μελών. Εάν δεν καταστεί δυνατό να υπάρξει σύγκλιση στις θέσεις των μελών, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφου, αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά ψήφους.

Άρθρο 17β

Πίνακας δεικτών

1.  Θεσπίζεται πίνακας δεικτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη, διαφανής και εναρμονισμένη αξιολόγηση, από την Επιτροπή Επενδύσεων, των αιτήσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για προτεινόμενη χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα από εταίρο υλοποίησης.

2.  Οι εταίροι υλοποίησης συμπληρώνουν τον πίνακα δεικτών σχετικά με τις προτάσεις τους για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες.

3.  Ο πίνακας δεικτών καλύπτει, ειδικότερα, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  περιγραφή της χρηματοδοτικής και επενδυτικής δραστηριότητας·

β)  συμβολή στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ·

γ)  προσθετικότητα, περιγραφή της αδυναμίας της αγοράς ή της κατάστασης μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και οικονομική και τεχνική συνεισφορά του εταίρου υλοποίησης·

δ)  επιπτώσεις στις επενδύσεις·

ε)  χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής και επενδυτικής δραστηριότητας·

στ)  συμπληρωματικοί δείκτες.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση επιπρόσθετων στοιχείων του πίνακα δεικτών, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών κανόνων για τον πίνακα δεικτών που θα χρησιμοποιούνται από τους εταίρους υλοποίησης.

Άρθρο 18

Έλεγχος πολιτικής

3.  Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που προτείνουν οι εταίροι υλοποίησης εκτός της ΕΤΕπ συμμορφώνονται με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης.

3α.  Στην περίπτωση χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι δραστηριότητες αυτές δεν καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ όταν η Επιτροπή διατυπώνει αρνητική γνώμη στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Πρωτοκόλλου αριθ. 5.

Άρθρο 19

Επιτροπή Επενδύσεων

1.  Συστήνεται πλήρως ανεξάρτητη Επιτροπή Επενδύσεων για το ταμείο InvestEU. Η Επιτροπή Επενδύσεων:

α)  εξετάζει τις προτάσεις για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που υποβάλλουν οι εταίροι υλοποίησης για κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ και οι οποίες έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε έλεγχο συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ένωσης και τις πολιτικές της Επιτροπής όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, ή έχουν λάβει ευνοϊκή γνώμη στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του πρωτοκόλλου 5·

β)  επαληθεύει τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων,

βα)  δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση περί προσθετικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού και στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού και την απαίτηση περί συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού· και

γ)  ελέγχει κατά πόσον οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

2.  Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάσει με τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα σκέλη πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Κάθε σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων αποτελείται από έξι αμειβόμενους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 237 του δημοσιονομικού κανονισμού και διορίζονται από την Επιτροπή, κατόπιν συστάσεως του διοικητικού συμβουλίου, για ▌ θητεία έως τεσσάρων ετών, ανανεώσιμη άπαξ. Αμείβονται από την Ένωση. Η Επιτροπή, κατόπιν συστάσεως του διοικητικού συμβουλίου, δύναται να αποφασίσει την ανανέωση της θητείας ενός απερχόμενου μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων χωρίς να ακολουθήσει τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν αυξημένη σχετική πείρα από την αγορά όσον αφορά τη διάρθρωση και τη χρηματοδότηση έργων ή τη χρηματοδότηση ΜΜΕ ή εταιριών.

Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι η επιτροπή διαθέτει ευρεία γνώση των τομέων που καλύπτονται από τα σκέλη πολιτικής τα οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και των γεωγραφικών αγορών εντός της Ένωσης. Διασφαλίζει επίσης ότι η επιτροπή είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων.

Τέσσερα μέλη είναι μόνιμα μέλη και στις τέσσερις συνθέσεις της Επιτροπής Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η καθεμιά από τις τέσσερις συνθέσεις περιλαμβάνει δύο εμπειρογνώμονες με πείρα στις επενδύσεις σε τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω σκέλος πολιτικής. Τουλάχιστον ένα εκ των μονίμων μελών διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στις βιώσιμες επενδύσεις. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων σε μία ή περισσότερες κατάλληλες συνθέσεις. Η Επιτροπή Επενδύσεων εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μόνιμων μελών της.

3.  Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Επιτροπής Επενδύσεων, τα μέλη της ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ταμείου InvestEU. Δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τους εταίρους υλοποίησης, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται και ενημερώνονται συνεχώς. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συστήσει στην Επιτροπή να απαλλάξει ένα μέλος από τα καθήκοντά του εάν αυτός/αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο ή για άλλους λόγους δεόντως αιτιολογημένους.

4.  Όταν ενεργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή Επενδύσεων επικουρείται από γραμματεία. Η γραμματεία είναι ανεξάρτητη και υπόλογη στον πρόεδρο της Επιτροπής Επενδύσεων. Η γραμματεία είναι διοικητικά εγκατεστημένη στην Επιτροπή. Ο εσωτερικός κανονισμός της γραμματείας εξασφαλίζει το απόρρητο των ανταλλαγών πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ των εταίρων υλοποίησης και των αντίστοιχων διοικητικών οργάνων. Ο όμιλος της ΕΤΕπ μπορεί να υποβάλλει τις προτάσεις του για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες στην Επιτροπή Επενδύσεων και τις κοινοποιεί στη γραμματεία.

Η τεκμηρίωση που παρέχεται από τους εταίρους υλοποίησης περιλαμβάνει ένα τυποποιημένο έντυπο αίτησης, τον πίνακα δεικτών που αναφέρεται στο άρθρο 17β και κάθε άλλο έγγραφο που η Επιτροπή Επενδύσεων θεωρεί σχετικό, ιδίως μια περιγραφή του χαρακτήρα της αδυναμίας της αγοράς ή της κατάστασης μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα μετριαστεί με τη χρηματοδοτική ή την επενδυτική δραστηριότητα, καθώς και μια αξιόπιστη αξιολόγηση που αποδεικνύει την προσθετικότητα της χρηματοδοτικής ή της επενδυτικής δραστηριότητας. Η γραμματεία ελέγχει την πληρότητα της τεκμηρίωσης που παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης εκτός του ομίλου της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με πρόταση για χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα από τον ενδιαφερόμενο εταίρο υλοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της άμεσης παρουσίας της κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προαναφερόμενη δραστηριότητα. Τυχόν αξιολόγηση έργου που διενεργεί εταίρος υλοποίησης δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους σκοπούς χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας που επωφελείται από την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ.

Η Επιτροπή Επενδύσεων χρησιμοποιεί, κατά την αξιολόγηση και την επαλήθευση των προτάσεων, πίνακα δεικτών σύμφωνα το άρθρο 17β.

5.  Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία όλων των μελών, υπό τον όρο ότι αυτή η απλή πλειοψηφία περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ψήφο από τους μη μόνιμους εμπειρογνώμονες του σκέλους πολιτικής στο οποίο εντάσσεται η πρόταση. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων.

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων για την έγκριση της ενίσχυσης χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσια προσβάσιμα και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της έγκρισης και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα, συγκεκριμένα την περιγραφή της, την ταυτότητα των φορέων υλοποίησης ή των χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων και τους στόχους της πράξης. Τα συμπεράσματα παραπέμπουν επίσης στη συνολική αξιολόγηση που προκύπτει από τον πίνακα δεικτών.

Ο πίνακας δεικτών γίνεται διαθέσιμος στο κοινό μετά την υπογραφή της χρηματοδοτικής ή επενδυτικής δραστηριότητας ή το υπο-έργου, κατά περίπτωση.

Οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εμπορικώς ευαίσθητα τμήματα των συμπερασμάτων της Επιτροπής Επενδύσεων διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

Η Επιτροπή Επενδύσεων υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύο φορές το χρόνο κατάλογο όλων των συμπερασμάτων, καθώς και τους σχετικούς δημοσιευμένους πίνακες δεικτών. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται οι αποφάσεις απόρριψης της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ τηρουμένων αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας.

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων διαβιβάζονται στον οικείο εταίρο υλοποίησης εγκαίρως.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με προτάσεις για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Επενδύσεων και τα σχετικά συμπεράσματα που αντλήθηκαν από την Επιτροπή Επενδύσεων καταχωρίζονται σε κεντρικό αρχείο από τη γραμματεία της Επιτροπής Επενδύσεων.

6.  Όταν η Επιτροπή Επενδύσεων καλείται να εγκρίνει τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα η οποία είναι διευκόλυνση, πρόγραμμα ή δομή που εμπεριέχει υποκείμενα υπο-έργα, η έγκριση περιλαμβάνει τα εν λόγω υπο-έργα, εκτός εάν η Επιτροπή Επενδύσεων αποφασίσει να διατηρήσει το δικαίωμα να τα εγκρίνει χωριστά. Εάν η έγκριση αφορά υποέργα μεγέθους κάτω των 3 000 000 EUR, η Επιτροπή Επενδύσεων δεν διατηρεί αυτό το δικαίωμα.

6α.  Η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να φέρει στην Επιτροπή κάθε επιχειρησιακό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU

Άρθρο 20

Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU

1.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση, την ανάθεση και την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, ή για την ενίσχυση της δυνατότητας των φορέων υλοποίησης και των χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Η στήριξή της δύναται να καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου ή της χρηματοδότησης μιας οντότητας που λαμβάνει ενίσχυση, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή υπογράφει συμβουλευτικές συμφωνίες με τον όμιλο της ΕΤΕπ και άλλους δυνητικούς συμβουλευτικούς εταίρους και τους αναθέτει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή είναι επίσης σε θέση να υλοποιεί συμβουλευτικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων μέσω της σύναψης συμβάσεων με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Η Επιτροπή ορίζει το κεντρικό σημείο εισόδου στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU και διαβιβάζει τις αιτήσεις παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης στην κατάλληλη συμβουλευτική πρωτοβουλία. Η Επιτροπή, ο όμιλος της ΕΤΕπ και οι άλλοι συμβουλευτικοί εταίροι συνεργάζονται στενά με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, των συνεργειών και της ουσιαστικής γεωγραφικής κάλυψης της στήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και εργασίες.

Συμβουλευτικές πρωτοβουλίες είναι διαθέσιμες ως συνιστώσα στο πλαίσιο κάθε σκέλους πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, η οποία καλύπτει ▌ τομείς στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους. Διατίθενται επίσης ▌ συμβουλευτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο διατομεακής συνιστώσας.

2.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει κατά κύριο λόγο τις κάτωθι υπηρεσίες:

α)  την παροχή κεντρικού σημείου εισόδου, το οποίο θα διαχειρίζεται και θα φιλοξενεί η Επιτροπή, όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU για τις αρχές και για τους φορείς υλοποίησης έργων ▌ ·

αα)  τη διάθεση στις αρχές και στους φορείς υλοποίησης έργων όλων των διαθέσιμων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές περί επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την εφαρμογή ή την ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών περί επενδύσεων που παρέχονται από την Επιτροπή·

β)  τη συνδρομή προς τους φορείς υλοποίησης έργων, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη των έργων τους ώστε να πληρούν τους στόχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στα άρθρα 3, 7 και 11 και για τη διευκόλυνση των φορέων συγκέντρωσης για έργα μικρού μεγέθους, μεταξύ άλλων μέσω των επενδυτικών πλατφορμών για τις οποίες γίνεται λόγος στο στοιχείο ε)· ωστόσο, η εν λόγω συνδρομή δεν προδικάζει τα συμπεράσματα της Επιτροπής Επενδύσεων για την κάλυψη της ενίσχυσης τέτοιων έργων στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ·

γ)  την υποστήριξη δράσεων και την αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ταμείου InvestEU σε ολόκληρη την Ένωση και την ενεργό συμβολή, όπου αυτό είναι δυνατόν, για την επίτευξη του στόχου της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ταμείου InvestEU μέσω στήριξης των εταίρων υλοποίησης για τη δημιουργία και την ανάπτυξη δυνητικών χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων·

δ)  τη διευκόλυνση της δημιουργίας συλλογικών πλατφορμών για ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων και την κοινοχρησία δεδομένων, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη σειράς έργων και της ανάπτυξης τομέων·

ε)  την παροχή ενεργού συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών επενδυτικών πλατφορμών καθώς και επενδυτικών πλατφορμών που συνενώνουν έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ανά θέμα ή ανά περιφέρεια·

εα)   στήριξη της χρήσης συνδυασμού με επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτικά μέσα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλες πηγές, προκειμένου ενισχυθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέσων της Ένωσης και να μεγιστοποιηθούν η μόχλευση και ο αντίκτυπος του προγράμματος InvestEU·

στ)  την ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία οργανωτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και διεργασιών και για την επιτάχυνση της επενδυτικής ετοιμότητας των οργανισμών, προκειμένου οι φορείς υλοποίησης και οι αρχές να δημιουργούν σειρές επενδυτικών έργων, να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικά μέσα και επενδυτικές πλατφόρμες και να διαχειρίζονται έργα και οι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι φορείς να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες προς όφελος οντοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης για την ανάπτυξη της δυνατότητας αξιολόγησης κινδύνου ή γνώσεων για ειδικά κάθε τομέα.

στα)  την παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας αποκτώντας τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

3.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU είναι διαθέσιμος σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, σε δημόσιες αρχές και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, χρηματοδοτικούς και άλλους ενδιάμεσους φορείς.

4.  Η Επιτροπή συνάπτει συμβουλευτική συμφωνία με κάθε συμβουλευτικό εταίρο σχετικά με την υλοποίηση μίας ή περισσότερων συμβουλευτικών πρωτοβουλιών. Είναι δυνατή η επιβολή τελών για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την κάλυψη μέρους των εξόδων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται σε δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίες είναι δωρεάν όπου αυτό δικαιολογείται. Τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν ως ανώτατο όριο το ένα τρίτο του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

5.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, του ομίλου της ΕΤΕπ και των άλλων συμβουλευτικών εταίρων ▌ με σκοπό την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τη διευκόλυνση της παροχής συμβουλευτικής στήριξης.

5α.  Κάθε συμβουλευτική πρωτοβουλία συγκροτείται βάσει ενός μηχανισμού επιμερισμού των δαπανών μεταξύ της Επιτροπής και του συμβουλευτικού εταίρου, εκτός εάν η Επιτροπή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου το απαιτεί οι ιδιαιτερότητες της συμβουλευτικής πρωτοβουλίας, και εξασφαλίζοντας συνεκτική και ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των συμβουλευτικών εταίρων, αποδέχεται την κάλυψη όλων των δαπανών της συμβουλευτικής πρωτοβουλίας.

6.  Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU διαθέτει τοπική παρουσία, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Διαθέτει παρουσία ιδίως σε κράτη μέλη ή περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU. Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU συνδράμει στη μεταφορά γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη περιφερειακών και τοπικών ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης για τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στην υλοποίηση και τη διευκόλυνση έργων μικρού μεγέθους.

6α.  Προκειμένου να παρέχει τη συμβουλευτική στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και να διευκολύνει την παροχή της εν λόγω συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU συνεργάζεται. όπου είναι δυνατόν, με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και επωφελείται από την εμπειρογνωσία τους. Συμφωνίες συνεργασίας με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα συνάπτονται στο πλαίσιο του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, κατά περίπτωση, με μία τουλάχιστον εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα ανά κράτος μέλος.

7.  Οι εταίροι υλοποίησης, όπου αρμόζει, προτείνουν στους φορείς υλοποίησης έργων που αιτούνται χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως έργων μικρού μεγέθους, να υποβάλλουν τα έργα τους στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU ζητώντας στήριξη για τη βελτίωση, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, της προετοιμασίας των έργων τους και για την αξιολόγηση της δυνατότητας ομαδοποίησης έργων.

Οι εταίροι υλοποίησης και οι συμβουλευτικοί εταίροι ενημερώνουν επίσης τους φορείς υλοποίησης, κατά περίπτωση, για τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα έργα τους στην πύλη InvestEU που αναφέρεται στο άρθρο 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 21

Πύλη InvestEU

1.  Η πύλη InvestEU θεσπίζεται από την Επιτροπή. Πρόκειται για μια εύκολα προσβάσιμη και φιλική για το χρήστη βάση δεδομένων έργων που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο.

2.  Η πύλη InvestEU παρέχει έναν δίαυλο μέσω του οποίου οι φορείς υλοποίησης έργων δύνανται να προβάλλουν τα έργα τους για τα οποία αναζητούν χρηματοδότηση και, συνεπώς, να ενημερώνουν τους επενδυτές για αυτά. Η προσθήκη ενός έργου στην πύλη InvestEU δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή άλλου ενωσιακού μέσου, ή για δημόσια χρηματοδότηση.

3.  Μόνο έργα που είναι συμβατά με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ένωσης αναρτώνται στην πύλη.

4.  Τα έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 3 διαβιβάζονται από την Επιτροπή στους οικείους εταίρους υλοποίησης και, όπου αρμόζει, όταν υφίσταται συμβουλευτική πρωτοβουλία, στον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU ▌ .

5.  Οι εταίροι υλοποίησης εξετάζουν τα έργα που εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο και στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση και έλεγχος

Άρθρο 21α

Λογοδοσία

1.  Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου παρέχει στο αιτούμενο θεσμικό όργανο ενημέρωση για τις επιδόσεις του ταμείου InvestEU, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.  Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου απαντά προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που απευθύνονται στο ταμείο InvestEU από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της ερώτησης.

Άρθρο 22

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα ΙΙΙ παρατίθενται δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος InvestEU ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος InvestEU όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και τις διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και παρέχουν τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου κινδύνων και εγγυήσεων. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους εταίρους υλοποίησης, τους συμβουλευτικούς εταίρους και άλλους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης, κατά περίπτωση.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος InvestEU σύμφωνα με τα άρθρα 241 και 250 του δημοσιονομικού κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού η ετήσια έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο υλοποίησης του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του και τους δείκτες επιδόσεών του. Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν ανά έτος τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να είναι η Επιτροπή σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της εγγύησης.

5.  Επιπρόσθετα, κάθε εταίρος υλοποίησης υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, με ανάλυση για τη συνιστώσα ΕΕ και τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Ο εταίρος υλοποίησης υποβάλλει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώσα για τα κράτη μέλη στο κράτος μέλος του οποίου τη συνιστώσα εφαρμόζει. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά, στατιστικά, χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα και εκτίμηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών για κάθε χρηματοδοτική και επενδυτική δραστηριότητα, καθώς και σε επίπεδο συνιστώσας, σκέλους πολιτικής και ταμείου InvestEU. Μία φορά κατ’ έτος, η έκθεση του ομίλου της ΕΤΕπ και, κατά περίπτωση, άλλων εταίρων υλοποίησης, περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους φραγμούς στις επενδύσεις που προέκυψαν κατά την εκτέλεση χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι εκθέσεις περιέχουν τα στοιχεία που παρέχουν οι εταίροι υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 23

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  [Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, τη λειτουργία των λεπτομερειών εφαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 9α παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο γ), την κατανομή της εγγύησης της ΕΕ που προβλέπεται στις παραγράφους 1β και 1γ του άρθρο 10, την υλοποίηση του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, την κατανομή του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο i) και στο άρθρο 7. Ειδικότερα, η αξιολόγηση παρουσιάζει με ποιον τρόπο η συμπερίληψη των εταίρων υλοποίησης και των συμβουλευτικών εταίρων έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος InvestEU, καθώς και των στόχων πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, τη γεωγραφική και τομεακή ισορροπία των στηριζόμενων χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Στην αξιολόγηση αξιολογείται επίσης η εφαρμογή του ελέγχου της βιωσιμότητας και η εστίαση στις ΜΜΕ που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ.

3.  Στο τέλος της υλοποίησης του προγράμματος InvestEU, αλλά το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από τη λήξη της περιόδου που ορίζει το άρθρο 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανεξάρτητη τελική αξιολόγηση του προγράμματος InvestEU, ιδίως όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

5.  Οι εταίροι υλοποίησης και οι συμβουλευτικοί εταίροι εισφέρουν και παρέχουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

6.  Σύμφωνα με το [άρθρο 211 παράγραφος 1] του [δημοσιονομικού κανονισμού], ανά τριετία η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο [άρθρο 250] του [δημοσιονομικού κανονισμού] ανασκόπηση της επάρκειας του ποσοστού τροφοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού σε συνάρτηση με το πραγματικό προφίλ κινδύνου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για την αναπροσαρμογή, βάσει της εν λόγω ανασκόπησης, του ποσοστού τροφοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού έως και το ύψος του 15 %.

Άρθρο 24

Λογιστικοί έλεγχοι

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης, οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, είτε αυτά ενεργούν κατ’ εντολή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων ή οργανισμών είτε όχι, αποτελούν τη βάση της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας δυνάμει του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 25

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν συμμετέχει τρίτη χώρα στο πρόγραμμα InvestEU βάσει απόφασης που λαμβάνεται δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή βάσει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η εν λόγω τρίτη χώρα χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτούνται για την πλήρη άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του αρμόδιου διατάκτη, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Άρθρο 26

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν δραστηριότητες που υλοποιούνται ή στις οποίες συμμετέχουν ο όμιλος της ΕΤΕπ και άλλοι εταίροι υλοποίησης, εκπονούνται ύστερα από διαβούλευση με τον όμιλο της ΕΤΕπ και δυνητικούς εταίρους υλοποίησης.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στα άρθρα 7 παράγραφος 6, 17β, 22 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών [από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 6, στο άρθρο 17β, στο άρθρο 22 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 6 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 6, 17β, 22 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διαφάνεια και προβολή

Άρθρο 27

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι εταίροι υλοποίησης και οι συμβουλευτικοί εταίροι μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης και διασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1α.  Οι εταίροι υλοποίησης και οι συμβουλευτικοί εταίροι ενημερώνουν ή υποχρεώνουν τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους τελικούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για την ύπαρξη στήριξης από το InvestEU καθιστώντας την πληροφορία αυτή εμφανώς ορατή, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, στη σχετική συμφωνία σχετικά με τη στήριξη από το InvestEU, ώστε να βελτιωθεί έτσι η ενημέρωση της κοινής γνώμης και να ενισχυθεί η προβολή.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα InvestEU, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα InvestEU συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Τα έσοδα, οι αποπληρωμές και οι ανακτήσεις από χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα έσοδα, οι αποπληρωμές και οι ανακτήσεις από την εγγύηση της ΕΕ που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση της εγγύησης της ΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 4, 9 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1017.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποσά ανά ειδικό στόχο

Η ενδεικτική κατανομή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 έναντι των χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων είναι ως εξής:

α)  ▌ 11 500 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

β)  ▌ 11 250 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

γ)  12 500 000 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

δ)  5 567 500 000 EUR για στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Επιλέξιμα πεδία για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες δύνανται να εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

1.  Ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στα πλαίσια της Ατζέντας 2030 και της Συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω:

α)  επέκτασης της παραγωγής, του εφοδιασμού ή της χρήσης καθαρών και βιώσιμων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ασφαλών και βιώσιμων άλλων πηγών και λύσεων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών·

β)  βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας (με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης της ζήτησης και της ανακαίνισης των κτιρίων)·

γ)  ανάπτυξης, μετάβασης σε έξυπνες λύσεις και εκσυγχρονισμού των βιώσιμων υποδομών ενέργειας ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο επίπεδο της μεταφοράς και της διανομής, των τεχνολογιών αποθήκευσης, της διασυνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών μελών και των έξυπνων δικτύων·

γα)  ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παροχής θερμότητας μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας·

δ)  παραγωγής και προσφοράς βιώσιμων συνθετικών καυσίμων από ανανεώσιμες/με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα πηγές και από άλλες ασφαλείς και βιώσιμες πηγές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών· βιοκαυσίμων, βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των τρόπων μεταφοράς, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2018/2001·

ε)  υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανικές διεργασίες, μονάδες παραγωγής βιοενέργειας και εγκαταστάσεις μεταποίησης υπό ενεργειακή μετάβαση.

2.  Ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών υποδομών και λύσεων κινητικότητας, εξοπλισμού, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως μέσω:

α)  έργων στήριξης της ανάπτυξης των υποδομών του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης και της ασφάλειας των υποδομών, των αστικών κόμβων, των θαλάσσιων λιμένων και των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των αερολιμένων, των τερματικών σταθμών πολυτροπικών μεταφορών και της σύνδεσής τους με τα κύρια δίκτυα και των εφαρμογών τηλεματικής που προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

αα)  έργων υποδομής ΔΕΔ-Μ που λαμβάνουν υπόψη τη χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών μεταφορικών μέσων, ιδίως τους εμπορικούς σταθμούς συνδυασμένων μεταφορών και τους επιβατικούς συγκοινωνιακούς κόμβους·

β)  έργων έξυπνης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων λύσεων εσωτερικών πλωτών μεταφορών και καινοτόμου κινητικότητας (που στοχεύουν σε τρόπους αστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών, στην προσβασιμότητα χωρίς διακρίσεις, στη μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο, την κατανάλωση ενέργειας, στα δίκτυα έξυπνων πόλεων, στη διατήρηση ή αύξηση των επιπέδων ασφάλειας και στη μείωση των ατυχημάτων, μεταξύ άλλων για τους ποδηλάτες και τους πεζούς

γ)  στήριξης της ανανέωσης και μετασκευής κινητών στοιχείων ενεργητικού στον τομέα των μεταφορών με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων κινητικότητας χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων σε οχήματα όλων των τρόπων μεταφοράς·

δ)  σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων σιδηροδρομικών έργων, υποδομής οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, έργων μαζικής διαμετακόμισης και θαλάσσιων λιμένων και θαλάσσιων αρτηριών·

ε)  υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης·

εα)  άλλων έργων έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, που στοχεύουν σε:

i)  οδική ασφάλεια·

ii)  προσβασιμότητα·

iii)  μείωση των εκπομπών·

iv)  ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και των αυτόνομων τρόπων μεταφοράς ή των ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων·

εβ)  έργα για τη διατήρηση ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ, όπου είναι αναγκαίο για την αναβάθμιση, διατήρηση ή βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ανάπτυξη υπηρεσιών ITS ή την εξασφάλιση της ακεραιότητας και των προτύπων των υποδομών, τους ασφαλείς χώρους και εγκαταστάσεις στάθμευσης, τους σταθμούς επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για εναλλακτικά καύσιμα·

3.  Περιβάλλον και πόροι, ιδίως μέσω:

α)  υποδομών στον τομέα των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων του πόσιμου νερού και της αποχέτευσης και της αποδοτικότητας των δικτύων, της μείωσης των διαρροών, υποδομών για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων, των παράκτιων υποδομών και άλλων σχετικών με το νερό πράσινων υποδομών·

β)  υποδομής διαχείρισης αποβλήτων·

γ)  έργων και επιχειρήσεων στους τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων και των βιώσιμων τεχνολογιών·

δ)  βελτίωσης και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της φύσης και της βιοποικιλότητας μέσω πράσινων και γαλάζιων έργων υποδομής·

ε)  βιώσιμης αστικής, αγροτικής και παράκτιας ανάπτυξης·

στ)  δράσεων για την αντιμετώπιση, την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης μείωσης της επικινδυνότητας των φυσικών καταστροφών·

ζ)  σχεδίων και επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την κυκλική οικονομία, ενσωματώνοντας πτυχές της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην παραγωγή και τον κύκλο ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης προμήθειας των πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών·

η)  απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και ουσιαστικής μείωσης των εκπομπών των ενεργοβόρων βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της ▌ επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών, καθώς και της εφαρμογής τους·

ηα)  απαλλαγής της αλυσίδας παραγωγής και διανομής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές με τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα και πετρελαίου·

ηβ)  έργων που προωθούν τη βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά.

4.  Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών συνδεσιμότητας, ιδίως μέσω έργων που στηρίζουν την εγκατάσταση ψηφιακών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συνδεσιμότητα 5G και βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και πρόσβασης, ιδίως στην ύπαιθρο και στην περιφέρεια.

5.  Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως μέσω:

α)  έργων έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής και υποστήριξης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, και καινοτομίας που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη·

β)  εταιρικών έργων, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της προώθησης της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων επιχειρήσεων·

γ)  έργων και προγραμμάτων επίδειξης καθώς και ανάπτυξης σχετικής υποδομής, τεχνολογίας και διαδικασιών·

δ)  έργων συνεργατικής έρευνας και καινοτομίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδρυμάτων έρευνας και τεχνολογίας και της βιομηχανίας· συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και οργανώσεων της κοινωνίας της πολιτών·

ε)  μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας·

εα)  έρευνα στον τομέα των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) και των βιομηχανικών εφαρμογών τους, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των προηγμένων υλικών·

στ)  νέων αποτελεσματικών και προσιτών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, των ιατρικών συσκευών, των μέσων διάγνωσης και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών, των νέων αντιμικροβιακών και των καινοτόμων αναπτυξιακών διαδικασιών που αποφεύγουν τη χρήση δοκιμών σε ζώα.

6.  Ανάπτυξη, ▌εγκατάσταση και επέκταση ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, που συμβάλλουν ειδικότερα στους στόχους του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, ιδίως μέσω:

α)  τεχνητής νοημοσύνης·

αα)  κβαντικών τεχνολογιών·

β)  υποδομής κυβερνοασφάλειας και προστασίας δικτύων·

γ)  του διαδικτύου των πραγμάτων·

δ)  τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και άλλων τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού·

ε)  προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων·

εα)  ρομποτικής και αυτοματισμού·

εβ)  φωτονικής·

στ)  άλλων προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της Ένωσης και στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών, υπηρεσιών και δεξιοτήτων στον τομέα των μεταφορών της Ένωσης.

7.  Χρηματοδοτική στήριξη σε οντότητες που απασχολούν έως 499 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως μέσω:

α)  της παροχής κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων·

β)  της παροχής χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου από το αρχικό στάδιο έως το στάδιο επέκτασης για να εξασφαλιστεί η τεχνολογική υπεροχή σε καινοτόμους και βιώσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ικανότητάς τους για ψηφιοποίηση και καινοτομία και της εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο επίπεδο·

βα)  παροχή χρηματοδότησης για την εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους ή τη συμμετοχή εργαζομένων σε επιχείρηση.

8.  Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, πολιτιστική κληρονομιά, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ▌ δημοσιογραφία και Τύπος, ιδίως μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνολογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

9.  Τουρισμός

9α.  Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων (συμπεριλαμβανομένων των μολυσμένων χώρων) και ανακαίνιση για βιώσιμη χρήση.

10.  Βιώσιμη γεωργία, δασοκομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και άλλα στοιχεία της ευρύτερης βιώσιμης βιοοικονομίας.

11.  Κοινωνικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποστηρίζουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως μέσω:

α)  μικροχρηματοδότησης, ηθικής χρηματοδότησης, χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας·

β)  ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων·

γ)  εκπαίδευσης, κατάρτισης και σχετικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων για ενηλίκους·

δ)  κοινωνικών υποδομών, ιδίως

i)  εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας και των συναφών εκπαιδευτικών υποδομών και εγκαταστάσεων, εναλλακτική παιδική μέριμνα, στέγαση των σπουδαστών και ψηφιακό εξοπλισμό, που είναι προσβάσιμα από όλους·

ii)  εργατικές κατοικίες·

iii)  υγεία και μακροχρόνια περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών, νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των οικιακών υπηρεσιών και της φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·

ε)  κοινωνικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων κοινωνικών λύσεων και συστημάτων που αποσκοπούν στην προώθηση των κοινωνικών αντικτύπων και αποτελεσμάτων στους τομείς που αναφέρονται στο παρόν σημείο·

στ)  πολιτιστικές δραστηριότητες με κοινωνικό σκοπό·

στα)  μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων·

ζ)  ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων τρίτων χωρών.

η)  καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής υγείας, των υπηρεσιών υγείας και νέων μοντέλων φροντίδας·

θ)  ένταξης και προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

12.  Ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, ιδίως μέσω της στήριξης για:

α)  την αλυσίδα εφοδιασμού της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, ιδίως μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

β)  εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα ανατρεπτικής καινοτομίας στον τομέα της άμυνας και στενά συνδεδεμένων τεχνολογιών διπλής χρήσης·

γ)  την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας κατά τη συμμετοχή στη συνεργατική έρευνα στον τομέα της άμυνας και αναπτυξιακά έργα, συμπεριλαμβανομένων όσων υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας·

δ)  υποδομές για την έρευνα και την εκπαίδευση στον τομέα της άμυνας ▌ .

13.  Στο πεδίο του διαστήματος, ιδίως με την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Διαστημικής Στρατηγικής:

α)  να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της Ένωσης·

β)  να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των διαστημικών συστημάτων και τεχνολογιών, ιδίως σε ό, τι αφορά τον ευάλωτο χαρακτήρα των αλυσίδων εφοδιασμού·

γ)  να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα του διαστήματος, μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των επόμενων σταδίων·

δ)  να προωθηθεί η αυτονομία της Ένωσης για ασφαλή πρόσβαση στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων πτυχών διπλής χρήσης.

13α.  Σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μέσω της ανάπτυξης έργων και επιχειρήσεων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και των οικονομικών της αρχών, ιδίως μέσω της θαλάσσιας επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών θαλάσσιας ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Βασικοί δείκτες επιδόσεων

1.  Όγκος χρηματοδότησης InvestEU (ανά ενότητα πολιτικής)

1.1  Όγκος υπογεγραμμένων πράξεων

1.2  Κινητοποηθείσες επενδύσεις

1.3  Ποσό κινητοποιηθείσας ιδιωτικής χρηματοδότησης

1.4  Αποτέλεσμα μόχλευσης και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται

2.  Γεωγραφική κάλυψη του InvestEU (ανά ενότητα πολιτικής, χώρα και περιφέρεια σε επίπεδο NUTS2)

2.1  Αριθμός χωρών που καλύπτονται από δραστηριότητες

2.1α  Αριθμός περιφερειών που καλύπτονται από δραστηριότητες

2.1β  Όγκος δραστηριοτήτων ανά κράτος μέλος και ανά περιφέρεια

3.  Αντίκτυπος της χρηματοδότησης InvestEU

3.1  Αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ή υποστηρίζονται

3.2  Επενδύσεις για την υποστήριξη των στόχων για το κλίμα και, όπου αρμόζει, με ανάλυση ανά σκέλος πολιτικής

3.3  Επενδύσεις για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης

3.3α  Επενδύσεις για την υποστήριξη της βιομηχανικής μετάβασης

4.  Βιώσιμες υποδομές

4.1  Ενέργεια: Εγκατεστημένη πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και από άλλες ασφαλείς και βιώσιμες πηγές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (MW)

4.2  Ενέργεια: Αριθμός νοικοκυριών, αριθμός δημοσίων και εμπορικών χώρων με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης,

4.2a  Ενέργεια: Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από τα έργα σε Kw/h

4.2β  Ενέργεια: Ετήσιες μειώσεις/αποφευχθείσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τόνους ισοδύναμου CO2

4.2γ  Ενέργεια: Όγκος επενδύσεων στην ανάπτυξη, τη μετάβαση σε έξυπνες λύσεις και τον εκσυγχρονισμό βιώσιμων υποδομών ενέργειας

4.3  Ψηφιακές υπηρεσίες: Πρόσθετα νοικοκυριά, κτίρια επιχειρήσεων ή δημόσια κτίρια με ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit, ή αριθμός σημείων ασύρματης πρόσβασης (wifi) που έχουν δημιουργηθεί,

4.4  Μεταφορές: Επενδύσεις, ιδίως στο ΔΕΔ-Μ

—  Αριθμός διασυνοριακών έργων και έργων-ελλειπόντων κρίκων (συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν αστικούς κόμβους, περιφερειακές διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις, πολυτροπικές πλατφόρμες, θαλάσσιους λιμένες, συνδέσεις με αερολιμένες και τερματικούς σταθμούς σιδηροδρομικών-οδικών μεταφορών του κεντρικού και του εκτεταμένου ΔΕΔ-Μ)

—  Αριθμός έργων που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση των μεταφορών, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των ERTMS, RIS, ΕΣΜ, VTMIS/ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη ναυτιλία και SESAR

—  Αριθμός σημείων εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν

—  Αριθμός έργων που συμβάλλουν στην ασφάλεια των μεταφορών

4.5  Περιβάλλον: Επενδύσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων που απαιτούνται από το ενωσιακό κεκτημένο για το περιβάλλον και αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, το νερό, τα απόβλητα και τη φύση

5.  Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση

5.1  Συνεισφορά στον στόχο του 3 % του ΑΕΠ της Ένωσης όσον αφορά επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

5.2  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων που ασχολούνται με έργα έρευνας και καινοτομίας ανά μέγεθος

6.  ΜΜΕ

6.1  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από άποψη μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης)

6.2  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης)

6.2α  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά κράτος μέλος και περιφέρεια σε επίπεδο NUTS 2

6.2β  Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά τομέα ανά κωδικό NACE

6.2γ  Ποσοστό όγκου επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ που κατευθύνεται προς τις ΜΜΕ

7.  Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες

7.1  Κοινωνική υποδομή: Ικανότητα παροχής υποστηριζόμενων κοινωνικών υποδομών ανά τομέα και πρόσβαση σε αυτές: στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, άλλα

7.2  Μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων: Αριθμός αποδεκτών μικροχρηματοδότησης και υποστηριζόμενων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

7.5  Δεξιότητες: Αριθμός ατόμων που αποκτούν νέες δεξιότητες ή που έχουν επικυρώσει και πιστοποιήσει τις δεξιότητές τους: επίσημη/τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το πρόγραμμα InvestEU - Πρόδρομα μέσα

A.  Μέσα μετοχικού κεφαλαίου:

—  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Τεχνολογία (ETF98): Απόφαση αριθ. 98/347/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης — Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43).

—  TTP: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη έκδοση απόφασης συμπληρωματικής χρηματοδότησης όσον αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων της δραστηριότητας «Εσωτερική αγορά αγαθών και τομεακές πολιτικές» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας για το 2007 και την έκδοση της απόφασης πλαισίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Η ανάληψη του ρόλου της ΕΕ σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» και τεσσάρων πιλοτικών προγραμμάτων «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», «Μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας και των συμπράξεων μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ», «Μεταφορά Τεχνολογίας» και «Ευρωπαϊκοί προορισμοί αριστείας» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας για το 2007 (C(2007)531).

—  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Τεχνολογία (ETF01): Απόφαση αριθ. 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84).

—  GIF: Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15).

—  Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

—  COSME EFG: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 — 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

—  InnovFin Equity:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Απόφαση αριθ. 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965).

—  Θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238)·

B.  Μέσα εγγυήσεων:

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 98 (SMEG 98): Απόφαση αριθ. 98/347/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης — Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΕΕ L 155 της 29.5.1998, σ. 43).

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 01 (SMEG 01): Απόφαση αριθ. 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2005) (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84).

—  Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 07 (SMEG 07): Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15).

—  Ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress - Εγγυήσεις (EPMF-G): Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1).

—  RSI:

–  Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) Δηλώσεις της Επιτροπής (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1)·

–  Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007 έως 2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 86).

–  Απόφαση αριθ. 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα: «Ικανότητες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 299).

—  EaSI-Guarantee: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238)·

—  Μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME (COSME LGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 — 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

—  InnovFin Debt:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

–  Απόφαση αριθ. 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965).

—  Μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα (CSGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221).

—  Μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων (SLGF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

—  Ιδιωτική χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση (PF4EE): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

Γ.  Μέσα επιμερισμού του κινδύνου:

—  Μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων (RSFF): Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) Δηλώσεις της Επιτροπής (ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1)·

—  InnovFin:

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

—  Δανειακό μέσο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF DI): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

—  Μηχανισμός χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου (NCFF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

Δ.  Ειδικοί επενδυτικοί φορείς:

—  European Progress Microfinance Facility – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1).

—  Marguerite:

–  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1)·

–  Απόφαση της Επιτροπής, της 25.2.2010, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενέργεια, την Αλλαγή του Κλίματος και τις Υποδομές με ορίζοντα το 2020 (Ταμείο Marguerite) (C(2010)941).

—  ΕυρωπαϊκόΤαμείο Ενεργειακής Απόδοσης (EEEF): Κανονισμός (EE) αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (ΕΕ L 346 της 30.12.2010, σ. 5).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αδυναμίες της αγοράς, καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, προσθετικότητα και αποκλειόμενες δραστηριότητες

A.  Αδυναμίες της αγοράς, καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και προσθετικότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 209 του δημοσιονομικού κανονισμού, η εγγύηση της ΕΕ αντιμετωπίζει αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων (άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο α)) και επιτυγχάνει προσθετικότητα αποτρέποντας την υποκατάσταση πιθανής στήριξης και επενδύσεων από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές (άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β)).

Προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 κατωτέρω:

1.  Αδυναμίες της αγοράς και καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων

Για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι επενδύσεις στις οποίες στοχεύουν οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  Φύση δημόσιου αγαθού (όπως εκπαίδευση και δεξιότητες, υγειονομική περίθαλψη και προσβασιμότητα, ασφάλεια και άμυνα, και διαθέσιμη υποδομή με μηδενικό ή αμελητέο κόστος) για την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ή η εταιρεία αδυνατούν να αποκομίσουν επαρκή οικονομικά οφέλη.

β)  Εξωτερικοί παράγοντες τους οποίους δεν εσωτερικεύουν ο φορέας εκμετάλλευσης ή η εταιρεία, όπως οι επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, η ενεργειακή απόδοση, η κλιματική αλλαγή ή η προστασία του περιβάλλοντος.

γ)  Ασυμμετρίες πληροφόρησης, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επιπέδων κινδύνου σε σχέση με εταιρείες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο λειτουργίας, επιχειρήσεις που έχουν κυρίως άυλα περιουσιακά στοιχεία ή ανεπαρκείς εξασφαλίσεις, ή επιχειρήσεις που εστιάζουν σε δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου.

δ)  Έργα διασυνοριακής υποδομής και συναφείς υπηρεσίες ή ταμεία που επενδύουν σε διασυνοριακή βάση για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού και την ενίσχυση του συντονισμού εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

ε)  Έκθεση σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνων σε ορισμένους τομείς, χώρες ή περιφέρειες πέραν του επιπέδου που μπορούν ή είναι διατεθειμένοι να δεχτούν οι ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί παράγοντες. Εδώ περιλαμβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες η επένδυση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό λόγω του νεωτεριστικού χαρακτήρα της ή των κινδύνων που συνδέονται με την καινοτομία ή τις μη δοκιμασμένες τεχνολογίες.

στ)  Νέες και/ή πολύπλοκες αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού.

2.  Προσθετικότητα

Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες ικανοποιούν και τις δύο πτυχές της προσθετικότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού· Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί καν ή δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χωρίς τη στήριξη του ταμείου InvestEU. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

(1)  Για να θεωρηθεί ότι λειτουργεί προσθετικά στις ιδιωτικές πηγές που αναφέρεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ταμείο InvestEU στηρίζει τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες των εταίρων υλοποίησης που στοχεύουν σε επενδύσεις οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους (φύση δημόσιου αγαθού, εξωτερικοί παράγοντες, ασυμμετρίες πληροφόρησης, παράμετροι κοινωνικοοικονομικής συνοχής ή άλλα), δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν επαρκή οικονομικά οφέλη σε επίπεδο αγοράς ή θεωρούνται υπερβολικά ριψοκίνδυνες (σε σύγκριση με τα επίπεδα κινδύνου που οι σχετικοί ιδιωτικοί φορείς είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν). Ως εκ τούτου, οι εν λόγω χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την αγορά υπό εύλογους όρους όσον αφορά την τιμολόγηση, τις απαιτήσεις παροχής ασφάλειας, το είδος της χρηματοδότησης, τη διάρκεια της χρηματοδότησης ή άλλους όρους και δεν θα πραγματοποιούνταν καθόλου ή όχι στον ίδιο βαθμό χωρίς δημόσια στήριξη.

(2)  Για να θεωρηθεί ότι λειτουργεί προσθετικά στην υφιστάμενη στήριξη από άλλες δημόσιες πηγές που αναφέρεται στο άρθρο 209 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ταμείο InvestEU στηρίζει μόνο χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες για τις οποίες ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  οι χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί καν ή δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές χωρίς τη στήριξη του ταμείου InvestEU. και

β)  οι χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί καν ή δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί στον ίδιο βαθμό στο πλαίσιο άλλων υφιστάμενων δημόσιων μέσων, όπως τα χρηματοδοτικά μέσα κοινής διαχείρισης που λειτουργούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι δυνατή η συμπληρωματική χρήση του InvestEU και άλλων δημόσιων πόρων, ιδίως όταν μπορεί να επιτευχθεί ενωσιακή προστιθέμενη αξία και όπου μπορεί να βελτιστοποιηθεί η χρήση δημόσιων πόρων για την επίτευξη στόχων πολιτικής με αποτελεσματικό τρόπο.

Για να αποδείξουν ότι οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που επωφελούνται από την εγγύηση της ΕΕ λειτουργούν προσθετικά προς την υφιστάμενη στήριξη από την αγορά και άλλες δημόσιες πηγές, οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν πληροφορίες που αποδεικνύουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  Στήριξη που παρέχεται μέσω θέσεων μειωμένης εξασφάλισης σε σχέση με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς δανειστές ή εντός της δομής χρηματοδότησης.

β)  Στήριξη που παρέχεται μέσω ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων ή μέσω δανεισμού με μακρά διάρκεια ισχύος, τιμολόγησης, απαιτήσεων παροχής ασφάλειας ή με άλλους όρους που δεν διατίθενται επαρκώς στην αγορά ή από άλλες δημόσιες πηγές. Στήριξη σε δραστηριότητες που έχουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τον κίνδυνο που είναι γενικά αποδεκτός από τις συνήθεις δραστηριότητες του ίδιου του εταίρου υλοποίησης ή στήριξη σε εταίρους υλοποίησης που υπερβαίνει την ίδια ικανότητα προς στήριξη των εν λόγω δραστηριοτήτων.

γ)  Συμμετοχή σε μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου που στοχεύουν τομείς πολιτικής που εκθέτουν τον εταίρο υλοποίησης σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνου σε σύγκριση με τα επίπεδα που είναι γενικώς αποδεκτά από τον εταίρο υλοποίησης ή από εκείνα που μπορούν ή είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν οι ιδιωτικοί χρηματοπιστωτικοί παράγοντες.

δ)  Στήριξη που καταλύει ή συσπειρώνει επιπρόσθετη ιδιωτική ή δημόσια χρηματοδότηση και είναι συμπληρωματική προς άλλες ιδιωτικές και εμπορικές πηγές, ιδίως από κατηγορίες επενδυτών που παραδοσιακά δείχνουν απροθυμία ανάληψης κινδύνων ή από θεσμικούς επενδυτές, ως αποτέλεσμα των σημάτων που εκπέμπει η στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU.

ε)  Στήριξη που παρέχεται μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα ή που δεν προσφέρονται επαρκώς στις στοχευόμενες χώρες ή περιφέρειες λόγω ανύπαρκτων, ανεπαρκώς ανεπτυγμένων ή ατελών αγορών.

Για διαμεσολαβούμενες χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις, ιδίως για τη στήριξη των ΜΜΕ, η προσθετικότητα επαληθεύεται στο επίπεδο του διαμεσολαβητή και όχι στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη. Προσθετικότητα θεωρείται ότι υφίσταται όταν το Ταμείο InvestEU στηρίζει έναν ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για τη συγκρότηση ενός νέου χαρτοφυλακίου με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή για την αύξηση του όγκου δραστηριοτήτων που είναι ήδη υψηλού κινδύνου, σε σύγκριση με τα επίπεδα κινδύνου που επί του παρόντος μπορούν ή είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν οι ιδιωτικοί και δημόσιοι δημοσιονομικοί παράγοντες στα στοχευμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες.

Η εγγύηση της ΕΕ δεν χορηγείται για την υποστήριξη πράξεων αναχρηματοδότησης (όπως η αντικατάσταση υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής στήριξης για έργα που έχουν ήδη εν μέρει ή πλήρως υλοποιηθεί), εκτός ειδικών εξαιρετικών και δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων στις οποίες αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ θα καταστήσει δυνατή μια νέα επένδυση σε επιλέξιμο τομέα πολιτικής η οποία αφορά ποσό, επιπλέον του συνήθους όγκου δραστηριότητας του εταίρου υλοποίησης ή του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, τουλάχιστον ισοδύναμο με το ποσό της δραστηριότητας που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό Τα προαναφερθέντα κριτήρια σχετικά με την αδυναμία της αγοράς, τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων και την προσθετικότητα ισχύουν και για τις εν λόγω πράξεις αναχρηματοδότησης.

B.  Αποκλειόμενες δραστηριότητες

Το Ταμείο InvestEU δεν στηρίζει:

(1)  Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

(2)  στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, η ανάπτυξη ή η παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο·

(3)  προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο)·

(4)  δραστηριότητες που εξαιρούνται στο άρθρο [X] του κανονισμού [Ορίζων Ευρώπη]: έρευνα στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς· δραστηριότητες που αποσκοπούν στην τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς ανθρώπινων πλασμάτων η οποία ενδέχεται να καταστήσει κληρονομικές τις εν λόγω τροποποιήσεις, δραστηριότητες για τη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων

(5)  τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού)·

(6)  εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης·

(7)  δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς»·

(8)  δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, δηλαδή δραστηριότητα με αποκλειστικό σκοπό την ανακαίνιση και επανεκμίσθωση ή επαναπώληση υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και την κατασκευή νέων έργων· ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους του μηχανισμού InvestEU όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και/ή με τις επιλέξιμες περιοχές για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, όπως οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης ή κοινωνικής στέγασης, είναι επιλέξιμες·

(9)  χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως η αγορά ή η διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων. Ειδικότερα, αποκλείονται οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε εξαγορά που αποσκοπεί στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή σε κεφάλαια αντικατάστασης που προορίζονται για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

(10)  δραστηριότητες που απαγορεύονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία·

(11)  παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

(12)  Επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη/εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου. Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για:

i.  έργα για τα οποία δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική τεχνολογία·

ii.  έργα που συνδέονται με την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης·

iii.  έργα εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις δέσμευσης, αποθήκευσης ή χρήσης διοξειδίου του άνθρακα· βιομηχανικά ή ερευνητικά έργα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τον ισχύοντα δείκτη αναφοράς του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής.

(13)  Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για επενδύσεις σε:

i.  Επιτόπιες εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής που αποτελούν επικουρικό στοιχείο ενός βιομηχανικού ή εξορυκτικού επενδυτικού έργου και όπου έχει αποδειχθεί ότι η υγειονομική ταφή είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων ή των αποβλήτων εξόρυξης που παράγει η ίδια η δραστηριότητα·

ii.  Υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής για τη διασφάλιση της χρήσης αερίων υγειονομικής ταφής και την προώθηση της ανασκαφής χωματερών και της επανεπεξεργασίας εξορυκτικών αποβλήτων.

(14)  Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ). Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για επενδύσεις για τη μετασκευή υφιστάμενων μονάδων ΜΒΕ για σκοπούς παραγωγής ενέργειας από απόβλητα ή για δραστηριότητες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων, όπως είναι η λιπασματοποίηση και η αναερόβια χώνευση.

(15)  Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων· Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για επενδύσεις σε:

i.  Μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων·

ii.  Υφιστάμενες μονάδες, όταν αποσκοπούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή ανάκτηση υλικών από την τέφρα αποτέφρωσης, με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας.

Οι εταίροι υλοποίησης παραμένουν υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης κατά την υπογραφή και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με τα κριτήρια αποκλεισμού κατά την υλοποίηση του έργου και για την ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, κατά περίπτωση.

(1) ΕΕ C ...
(2) ΕΕ C ...
(3)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019. Το κείμενο που εμφανίζεται με γκρίζα σκίαση δεν έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων.
(4)COM(2018)0097 final.
(5)COM(2018)0353.
(6) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
(7)COM(2017)0206.
(8)COM(2017)0250.
(9) Δημοσιεύτηκε ως έγγραφο συζήτησης για την ευρωπαϊκή οικονομία αριθ. 074 τον Ιανουάριο του 2018.
(10)
(11) Αναφορά προς επικαιροποίηση: ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. Η συμφωνία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(12) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(13) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(14) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(15) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(16) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(17) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283, της 31.10.2017, σ. 1)
(18) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(19)Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(20)
(21)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου