Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0139(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0006/2019

Předložené texty :

A8-0006/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.14

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0434

Přijaté texty
PDF 280kWORD 90k
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I
P8_TA-PROV(2019)0434A8-0006/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0278),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0193/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  po konzultací s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0006/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 265.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/... ,kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU
P8_TC1-COD(2018)0139

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů ▌,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU(3) od členských států požaduje, aby přijímaly plnění ohlašovacích povinností lodí, připlouvajících do přístavů Unie a odplouvajících z nich, v elektronickém formátu a zajistily přenos hlášení prostřednictvím jednotného portálu s cílem usnadnit a urychlit námořní dopravu.

(2)  Námořní doprava je základem obchodu a komunikací v rámci jednotného trhu i mimo něj. Pro usnadnění námořní dopravy a v zájmu dalšího snížení administrativní zátěže pro lodní společnosti by měly být dále zjednodušeny a harmonizovány postupy informování pro plnění ohlašovacích povinností, které jsou lodním společnostem uloženy v právních aktech Unie, mezinárodních právních aktech a vnitrostátních právních předpisech členských států, a měly by být technologicky neutrální a podporovat v oblasti ohlašování taková řešení, jež obstojí v budoucnosti.

(3)  Evropský parlament i Rada často vyzývaly k zajištění větší interoperability a ucelenějších a uživatelsky vstřícnějších komunikačních a informačních toků s cílem zlepšit fungování vnitřního trhu a plnit potřeby občanů a podniků.

(4)  Hlavním cílem tohoto nařízení je stanovit harmonizovaná pravidla pro poskytování informací vyžadovaných pro účely zastávky v přístavu, a to zejména zajištěním toho, aby bylo možné ohlašovat do všech jednotlivých vnitrostátních jednotných námořních portálů tytéž soubory údajů stejným způsobem. Toto nařízení si rovněž klade za cíl usnadnit předávání informací mezi deklaranty, relevantními orgány a poskytovateli přístavních služeb zajišťujícími danou zastávku v přístavu, jakož i dalšími členskými státy. Uplatňováním tohoto nařízení by se neměly změnit časové rámce ani podstata ohlašovacích povinností a nemělo by být dotčeno následné ukládání a zpracovávání informací na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni.

(5)  Existující vnitrostátní jednotný námořní portál v každém členském státě by se měl zachovat jako základ pro technologicky neutrální a interoperabilní evropské prostředí jednotného námořního portálu. Vnitrostátní jednotný námořní portál by měl představovat komplexní vstupní bod pro podávání zpráv provozovatelů námořní dopravy, který plní funkce sběru údajů od deklarantů a rozesílání údajů všem odpovídajícím příslušným orgánům a poskytovatelům přístavních služeb.

(6)  V zájmu lepší účinnosti vnitrostátních jednotných námořních portálů a přípravy na budoucí vývoj by mělo být členským státům umožněno zachovat stávající nebo zavést nová opatření s cílem využívat vnitrostátní jednotné námořní portály pro ohlašování podobných informací pro jiné druhy dopravy.

(7)  Uživatelská rozhraní těchto vnitrostátních jednotných námořních portálů by se měla ze strany deklarantů harmonizovat na úrovni Unie, aby se usnadnilo podávání zpráv a dále snížila administrativní zátěž. Této harmonizace by mělo být dosaženo tím, že se v každém vnitrostátním jednotném námořním portálu bude používat společný software rozhraní pro výměnu informací mezi systémy vyvinutý na úrovni Unie. Členské státy by měly odpovídat za integraci a správu tohoto modulu rozhraní a za pravidelnou a včasnou aktualizaci softwaru, jakmile Komise poskytne nové verze. Komise by měla tento modul vyvinout a zajišťovat jeho potřebné aktualizace, neboť digitální technologie se vyvíjejí rychle a jakékoli technologické řešení by v důsledku nového technologického vývoje mohlo během krátké doby zastarat.

(8)  Jiné ohlašovací kanály zajišťované členskými státy a poskytovateli služeb, jako například společné přístavní systémy, by bylo možné zachovat jakožto volitelné vstupní body pro ohlašování a měly by být schopny plnit funkci poskytovatelů datových služeb.

(9)  Aby se vnitrozemským členským státům, které nedisponují námořními přístavy, neukládala nepřiměřená administrativní zátěž, měly by být tyto členské státy osvobozeny od povinnosti vyvinout, zřídit, provozovat a zpřístupnit vnitrostátní jednotný námořní portál. To znamená, že od členských států, které této výjimky využívají, by se nemělo vyžadovat plnění povinností, jež jsou s vyvinutím, zřízením, provozováním a zpřístupněním vnitrostátního jednotného námořního portálu spojeny.

(10)  Součástí vnitrostátních jednotných námořních portálů by mělo být snadno ovladatelné grafické uživatelské rozhraní se společnými funkcemi umožňující deklarantům manuální ohlašování informací. Členské státy by měly nabízet grafické uživatelské rozhraní pro manuální vkládání údajů deklaranty také prostřednictvím vkládání harmonizovaných digitálních tabulek. Komise a členské státy by vedle zajištění společných funkcí měly také koordinovat své úsilí s cílem zajistit, aby uživatelská zkušenost s grafickým uživatelským rozhraním byla co nejpodobnější.

(11)  Nové digitální technologie představují stále větší příležitost ke zvýšení efektivnosti odvětví námořní dopravy a snížení administrativní zátěže. Aby se přínosy těchto nových technologií projevily co nejdříve, měla by být Komisi svěřena pravomoc měnit prostřednictvím prováděcích aktů technické specifikace, normy a postupy harmonizovaného prostředí pro podávání zpráv. To by mělo účastníkům trhu ponechat dostatečnou flexibilitu na rozvoj nových digitálních technologií a nové technologie by měly být zohledňovány rovněž při přezkumu tohoto nařízení.

(12)  Odpovídající podpora a informace o postupech a technických požadavcích týkajících se používání vnitrostátního jednotného námořního portálu by měla být deklarantům poskytnuta prostřednictvím snadno dostupných a uživatelsky vstřícných vnitrostátních internetových stránek se společnými normami pro vzhled programu („look and feel“).

(13)  Úmluva o usnadnění mezinárodní námořní dopravy (úmluva FAL)(4) stanoví, že veřejné orgány musí ve všech případech vyžadovat ohlašování pouze nezbytných informací a udržovat počet položek na minimu. Místní podmínky mohou nicméně vyžadovat specifické informace v zájmu zajištění bezpečnosti plavby.

(14)  Aby evropské prostředí jednotného námořního portálu mohlo fungovat, je třeba vytvořit komplexní soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu s veškerými prvky informací, jež by mohly vnitrostátní orgány nebo provozovatelé přístavů požadovat pro administrativní a provozní účely, když loď dělá zastávku v přístavu. Při tvorbě souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu by Komise měla zohlednit relevantní práci vykonanou na mezinárodní úrovni. Jelikož se rozsah ohlašovacích povinností v členských státech liší, měl by být vnitrostátní jednotný námořní portál v daném členském státě nastaven tak, aby soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu přijímal bez jakýchkoli změn a nepřihlížel k informacím, které nejsou pro daný stát relevantní.

(15)  Každý členský stát by měl mít za výjimečných okolností možnost vyžadovat od deklarantů doplňující prvky údajů. Tyto výjimečné okolnosti mohou nastat například tehdy, pokud vznikne naléhavá potřeba zajistit ochranu vnitřního pořádku a bezpečnosti nebo řešit závažné ohrožení zdraví osob či zvířat nebo životního prostředí. Pojem výjimečných okolností by měl být vykládán restriktivně.

(16)  Příslušné ohlašovací povinnosti obsažené v unijních a mezinárodních právních aktech by měly být uvedeny v příloze tohoto nařízení. Tyto ohlašovací povinnosti by měly poskytovat základ pro vytvoření komplexního souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu. Příloha by měla také obsahovat odkaz na příslušné kategorie ohlašovacích povinností na vnitrostátní úrovni a členské státy by měly mít možnost požádat Komisi o změnu souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu na základě ohlašovacích povinností obsažených v jejich vnitrostátních právních předpisech a požadavcích. Právní akt Unie, kterým se mění soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu na základě ohlašovací povinnosti obsažené ve vnitrostátních právních předpisech a požadavcích, by měl zahrnovat výslovný odkaz na tyto vnitrostátní právní předpisy a požadavky.

(17)  Kdykoli se informace z vnitrostátního jednotného námořního portálu rozesílají příslušným orgánům, měly by se při přenosu dodržet společné požadavky na údaje, formáty a kódy pro ohlašovací povinnosti a formality stanovené v právních aktech Unie, které jsou uvedeny v příloze, a přenos by se měl uskutečnit prostřednictvím systémů IT stanovených v těchto právních předpisech, například elektronickým zpracováním dat uvedeným v čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013(5).

(18)  Při provádění tohoto nařízení by měly být zohledněny systémy SafeSeaNet vytvořené na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, které by měly i nadále usnadňovat výměnu a rozesílání informací obdržených prostřednictvím vnitrostátního jednotného námořního portálu mezi členskými státy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES(6).

(19)  Přístavy nejsou konečným místem určení zboží. Efektivnost zastávek lodí v přístavech má vliv na celý logistický řetězec přepravy nákladu a cestujících do přístavů a z nich. Aby byla zajištěna interoperabilita, multimodálnost a plynulé začlenění námořní dopravy do celkového logistického řetězce a usnadněny jiné druhy dopravy, měly by mít vnitrostátní jednotné námořní portály možnost vyměňovat si příslušné informace, například doby připlutí a odplutí, s podobnými rámci pro jiné druhy dopravy.

(20)  S cílem zlepšit efektivnost námořní dopravy a omezit duplicitu těch informací, které se musí předkládat pro provozní účely při zastávce lodě v přístavu, by informace poskytované deklarantem pro vnitrostátní jednotný námořní portál měly sdíleny také s některými dalšími subjekty, jako jsou provozovatelé přístavů nebo terminálů, jsou-li k tomu tyto subjekty oprávněny deklarantem, a při zohlednění potřeby dodržovat důvěrnost, citlivost obchodních informací a právní omezení. Cílem tohoto nařízení je zlepšit při plnění ohlašovacích povinností zpracování údajů na základě zásady „pouze jednou“.

(21)  Nařízení (EU) č. 952/2013 stanoví, že na zboží dovezené na celní území Unie se musí vztahovat vstupní souhrnné prohlášení, které se musí celním orgánům předložit elektronicky. Vzhledem k důležitosti informací vstupního souhrnného prohlášení pro řízení bezpečnostních a finančních rizik se v současné době vyvíjí zvláštní elektronický systém pro předkládání a správu vstupních souhrnných prohlášení na celním území Unie. Vstupní souhrnné prohlášení proto nebude možné předložit prostřednictvím modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv. Avšak vzhledem k tomu, že určité prvky údajů předkládaných se vstupním souhrnným prohlášením jsou potřebné rovněž k plnění dalších celních formalit a ohlašovacích povinností v námořní dopravě při zastávce lodě v přístavu Unie, evropské prostředí jednotného námořního portálu ▌ by mělo být schopné zpracovávat prvky údajů vstupního souhrnného prohlášení. Mělo by se počítat i s možností, že by vnitrostátní jednotný námořní portál vyhledával příslušné informace, které už byly předloženy prostřednictvím vstupního souhrnného prohlášení.

(22)  V zájmu úplné harmonizace požadavků na ohlašování by celní, námořní a další příslušné orgány měly spolupracovat na vnitrostátní i unijní úrovni. Ke zlepšené účinnosti této spolupráce a k bezproblémovému fungování vnitrostátních jednotných námořních portálů by měli přispívat národní koordinátoři pověření specifickými povinnostmi.

(23)  Aby se mohly opakovaně používat informace poskytnuté prostřednictvím vnitrostátních jednotných námořních portálů a usnadnilo se předkládání informací deklaranty, je třeba zavést společné databáze. Měla by být zřízena lodní databáze evropského prostředí jednotného námořního portálu, obsahující referenční seznam údajů o lodi a výjimkách z hlášení, které pro ni platí, jak byly nahlášeny do příslušného vnitrostátního jednotného námořního portálu. Aby se usnadnilo předkládání informací deklaranty, měla by být zřízena společná databáze míst, obsahující referenční seznam ▌kódů míst, který zahrnuje kód OSN pro lokality obchodu a dopravy (UN/LOCODE), specifické kódy SafeSeaNet a kódy přístavních zařízení registrovaných v Globálním integrovaném námořním informačním systému (GISIS) Mezinárodní námořní organizace (IMO). Dále by měla být zřízena společná databáze nebezpečného zboží, obsahující seznam nebezpečného a znečišťujícího zboží, které se musí oznamovat do vnitrostátního jednotného námořního portálu v souladu se směrnicí 2002/59/ES a dokumentem IMO FAL č. 7, s přihlédnutím k příslušným prvkům údajů z úmluv a předpisů IMO.

(24)  Příslušné orgány by při zpracování osobních údajů na základě tohoto nařízení měly dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(7). Komise by při zpracování osobních údajů na základě tohoto nařízení ▌ měla dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725(8).

(25)  Evropské prostředí jednotného námořního portálu a vnitrostátní jednotné námořní portály by neměly zavdávat další důvody k jakémukoli zpracovávání osobních údajů kromě těch, které jsou nutné k jejich fungování, a neměly by se používat k udělování nových přístupových práv k osobním údajům.

(26)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením a změnami souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu a určením definic, kategorií a specifikací údajů pro prvky údajů; a pokud jde o změny přílohy  s cílem začlenit ohlašovací povinnosti zavedené na vnitrostátní úrovni, jakož i zohlednit veškeré nové ohlašovací povinnosti přijaté v právních aktech Unie. Komise by měla zajistit dodržování společných požadavků na údaje, formáty a kódy stanovených v právních aktech Unie a mezinárodních právních aktech. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(9). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada zejména veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(27)  Komise by při přípravě aktů v přenesené pravomoci měla zajistit, aby byly konzultace s odborníky a podnikatelskou sférou členských států vedeny transparentně a s řádným předstihem.

(28)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(10).

(29)  Komisi by měly být svěřeny především prováděcí pravomoci ke stanovení funkčních a technických specifikací, mechanismů kontroly kvality a postupů pro zavedení, udržování a využívání modulu harmonizovaného rozhraní a souvisejících harmonizovaných prvků vnitrostátních jednotných námořních portálů. Komisi by měly být rovněž svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení technických specifikací, norem a postupů pro společné služby evropského prostředí jednotného námořního portálu.

(30)  Toto nařízení by mělo vycházet z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014(11), které stanoví podmínky, za nichž členské státy uznávají určité prostředky pro elektronickou identifikaci ▌fyzických a právnických osob, které spadají do oznámeného systému elektronické identifikace jiného členského státu. Nařízení (EU) č. 910/2014 stanoví podmínky, za nichž uživatelé mohou používat prostředky pro elektronickou identifikaci a autentizaci za účelem přístupu k on-line veřejným službám v přeshraničních situacích.

(31)  Komise by měla provést hodnocení tohoto nařízení. Pro účely tohoto hodnocení by se měly shromažďovat informace, aby bylo možné posoudit, nakolik fungování tohoto nařízení plní vytčené cíle. Komise by rovněž vedle jiných možností měla vyhodnotit přidanou hodnotu vytvoření centralizovaného a harmonizovaného evropského ohlašovacího systému, například centrálního rozhraní pro podávání zpráv.

(32)  Směrnice 2010/65/EU by proto měla být zrušena s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

(33)  Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(12),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví rámec pro technologicky neutrální a interoperabilní evropské prostředí jednotného námořního portálu s harmonizovanými rozhraními, aby se usnadnil elektronický přenos informací v souvislosti s ohlašovacími povinnostmi pro lodě připlouvající do přístavu Unie, pobývající v něm a vyplouvající z něj.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)  „evropským prostředím jednotného námořního portálu“ právní a technický rámec pro elektronický přenos informací v souvislosti s ohlašovacími povinnostmi ▌pro ▌zastávky v přístavech Unie, který se skládá ze sítě vnitrostátních jednotných námořních portálů s harmonizovanými rozhraními pro podávání zpráv a zahrnuje výměnu údajů prostřednictvím systému SafeSeaNet a dalších relevantních systémů, jakož i společné služby pro registraci uživatelů a správu přístupu, adresování, identifikaci lodí, kódy lokalit a informace o nebezpečném a znečišťujícím zboží a o zdraví;

2)  „lodí“ jakékoli námořní plavidlo či plavidlo provozované v mořském prostředí, na něž se vztahuje konkrétní ohlašovací povinnost uvedená v příloze;

3)  „vnitrostátním jednotným námořním portálem“ technická platforma zřízená a provozovaná na vnitrostátní úrovni pro elektronické přijímání, výměnu a předávání informací za účelem plnění ohlašovacích povinností, která zahrnuje společně vymezenou správu přístupových práv, modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a grafické uživatelské rozhraní pro komunikaci s deklaranty, jakož i propojení se systémy a databázemi relevantních orgánů na vnitrostátní a unijní úrovni, která umožňuje sdělovat deklarantům zprávy či potvrzení zahrnující širokou škálu rozhodnutí přijímaných všemi zúčastněnými relevantními orgány a která by mohla rovněž případně umožňovat propojení s jinými prostředky pro podávání zpráv;

4)  „modulem harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv“ middlewarová součást vnitrostátního jednotného námořního portálu, jejímž prostřednictvím lze vyměňovat informace mezi informačním systémem používaným deklarantem a příslušným vnitrostátním jednotným námořním portálem;

5)  „ohlašovací povinností“ informace požadované v unijních a mezinárodních právních aktech uvedených v příloze, jakož i ve vnitrostátních právních předpisech a požadavcích, na něž příloha odkazuje, které musí být poskytnuty ▌v souvislosti se zastávkou v přístavu;

6)  „zastávkou v přístavu“ připlutí lodě do námořního přístavu v členském státě, pobyt v něm a vyplutí z něj ▌;

7)  „prvkem údajů“ nejmenší jednotka informací, která má jedinečnou definici a přesné technické charakteristiky, jako je formát, délka a typ znaků;

8)  „souborem údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu “ úplný seznam prvků údajů vyplývající z ohlašovacích povinností;

9)  „grafickým uživatelským rozhraním“ webové rozhraní pro vkládání údajů do vnitrostátního jednotného námořního portálu umožňující dvousměrnou webovou výměnu mezi uživatelem a systémem, v němž může deklarant vkládat údaje manuálně, například prostřednictvím harmonizovaných digitálních tabulek a funkcí, díky nimž lze ohlašované prvky údajů z těchto tabulek získat, a které obsahuje společné funkce a prvky zajišťující deklarantům běžný navigační tok a nahrávání údajů;

10)  „společnou adresovací službou“ doplňková dobrovolná služba pro deklaranty určená k navázání přímého mezisystémového datového spojení mezi systémem deklaranta a modulem harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv příslušného vnitrostátního jednotného námořního portálu;

11)  „deklarantem“ jakákoli fyzická či právnická osoba, která podléhá ohlašovacím povinnostem, nebo jakákoli řádně zmocněná fyzická nebo právnická osoba jednající jménem uvedené osoby v mezích příslušné ohlašovací povinnosti;

12)  „celními orgány“ orgány definované v čl. 5 bodě 1 nařízení (EU) č. 952/2013;

13)  „poskytovatelem datových služeb“ fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby informačních a komunikačních technologií ▌deklarantovi v souvislosti s ohlašovacími povinnostmi;

14)  „elektronickým přenosem informací“ proces přenosu digitálně kódovaných informací za použití upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání údajů a jejich zpracování počítači;

15)  „poskytovatelem přístavních služeb“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba poskytující jednu nebo více kategorií přístavních služeb uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/352(13).

Kapitola II

Soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu

Článek 3

Stanovení souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu

1.  Komise stanoví a mění soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu podle odstavce 3 tohoto článku.

2.  ▌Do … [šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] ▌ oznámí členské státy Komisi ohlašovací povinnosti vyplývající z vnitrostátních právních předpisů a požadavků a prvky údajů, jež mají být zahrnuty do souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu. Členské státy přesně určí tyto prvky údajů. ▌

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23 s cílem změnit přílohu tohoto nařízení za účelem vložení, výmazu nebo úpravy odkazů na vnitrostátní právní předpisy nebo požadavky, unijní či mezinárodní právní akty a s cílem stanovit a změnit soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu.

První z těchto aktů v přenesené pravomoci se přijme do … [24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Podle článku 4 může členský stát Komisi požádat, aby v souladu s ohlašovacími povinnostmi obsaženými ve vnitrostátních právních předpisech a požadavcích vložila do souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu prvky údajů nebo je v něm změnila. Komise při posuzování toho, zda mají být prvky údajů zahrnuty do souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu, zohlední bezpečnostní aspekty, jakož i zásady úmluvy FAL, totiž zásadu vyžadovat ohlašování pouze nezbytných informací a udržovat počet položek na minimu.

Komise do tří měsíců od podání žádosti rozhodne, zda prvky údajů do souboru údajů prostředí jednotného evropského námořního portálu vloží. Komise své rozhodnutí odůvodní.

Akt v přenesené pravomoci, kterým se do souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu vkládá nebo kterým se mění prvek údajů, obsahuje výslovný odkaz na  vnitrostátní právní předpisy a požadavky uvedené ve třetím pododstavci.

Pokud Komise rozhodne, že požadovaný prvek údajů nebude vložen, své zamítnutí řádně odůvodní s odkazem na bezpečnost plavby a zásady úmluvy FAL

Článek 4

Změny souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu

1.  Pokud členský stát hodlá ▌změnit ohlašovací povinnost ▌podle svých vnitrostátních právních předpisů a požadavků, což by zahrnovalo poskytování jiných informací než těch, které jsou obsaženy v souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu, neprodleně to oznámí Komisi. Členský stát ve svém oznámení přesně určí informace nezahrnuté do souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu a uvede plánovanou dobu uplatňování předmětné ohlašovací povinnosti.

2.  Členský stát nezavede nové ohlašovací povinnosti, ledaže toto zavedení schválila Komise postupem uvedeným v článku 3 a odpovídající informace byly začleněny do souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu a použity v rámci harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv.

3.  Komise posoudí potřebu změnit soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu v souladu s čl. 3 odst. 3. Změny souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu se provádí pouze jednou ročně s výjimkou řádně odůvodněných případů.

4.  Za výjimečných okolností může členský stát vyžadovat od deklarantů poskytování doplňujících prvků údajů bez schválení ze strany Komise, a to po dobu nejdéle tří měsíců. Členský stát neprodleně oznámí tyto prvky údajů Komisi. Pokud výjimečné okolnosti přetrvávají, může Komise členskému státu dovolit, aby vyžadoval doplňující prvky údajů po dobu dalších dvou tříměsíčních období.

Nejpozději jeden měsíc před koncem posledního tříměsíčního období uvedeného v prvním pododstavci může členský stát požádat Komisi, aby se doplňující prvky údajů staly součástí souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu v souladu s čl. 3 odst. 3. Členský stát může od deklarantů nadále vyžadovat, aby tyto doplňující prvky údajů poskytovali, dokud Komise nepřijme rozhodnutí, a v případě kladného rozhodnutí, dokud není zaveden změněný soubor údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu.

Kapitola III

Poskytování informací

Článek 5

Vnitrostátní jednotný námořní portál

1.  Každý členský stát zřídí vnitrostátní jednotný námořní portál, jehož prostřednictvím v souladu s tímto nařízením, a aniž jsou dotčeny články 7 a 11, se jednou poskytnou veškeré informace potřebné ke splnění ohlašovacích povinností, a to prostřednictvím souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu a v  souladu s ním a za použití modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a grafického uživatelského rozhraní uvedených v článku 6, případně jiných prostředků podávání zpráv podle článku 7, za účelem zpřístupnění těchto informací relevantním orgánům členských států v rozsahu nezbytném k plnění jejich funkcí.

Členské státy odpovídají za ▌provoz svých vnitrostátních jednotných námořních portálů.

Členské státy mohou vnitrostátní jednotný námořní portál zřídit společně s jedním nebo několika dalšími členskými státy. Tyto členské státy určí dotčený jednotný námořní portál za svůj vnitrostátní jednotný námořní portál a ponechají si odpovědnost za jeho provoz v souladu s tímto nařízením.

2.  Členské státy, jež nemají námořní přístavy, jsou od povinnosti vyvinout, zřídit, provozovat a zpřístupnit vnitrostátní jednotný námořní portál podle odstavce 1 osvobozeny.

3.  Členské státy zajistí:

a)  slučitelnost vnitrostátního jednotného námořního portálu s modulem harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a to, aby grafické uživatelské rozhraní jejich vnitrostátního jednotného námořního portálu plnilo společné funkce v souladu s čl. 6 odst. 2;

b)  včasné začlenění harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv v souladu s lhůtami pro provedení stanovenými v prováděcím aktu uvedeném v článku 6 a všech následných aktualizací v souladu s termíny dohodnutými ve víceletém prováděcím plánu;

c)  spojení s odpovídajícími systémy příslušných orgánů, aby se umožnil přenos údajů, které se mají prostřednictvím vnitrostátního jednotného námořního portálu oznamovat uvedeným orgánům a těmto systémům v souladu s prvními akty Unie a vnitrostátními právními předpisy a požadavky a technickými specifikacemi těchto systémů;

d)  poskytování asistenční služby během prvních 12 měsíců od … [datum použitelnosti tohoto nařízení] a internetové stránky pro online podporu jejich vnitrostátního jednotného námořního portálu uvádějící jasné instrukce v úředním jazyce či jazycích daného členského státu a v příslušných případech v mezinárodně používaném jazyce;

e)  poskytování odpovídající nezbytné odborné přípravy pro pracovníky přímo zapojené do provozu vnitrostátního jednotného námořního portálu.

4.  Členské státy zajistí, aby se požadované informace dostaly k orgánům, které jsou pověřeny uplatňováním daných právních předpisů, a aby byly omezeny na potřeby každého z těchto orgánů. Členské státy přitom zajistí dodržování právních požadavků týkajících se přenosu informací, ▌ stanovených v právních aktech Unie uvedených v příloze, a případně používání metod elektronického zpracovávání údajů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013. Členské státy rovněž zajistí interoperabilitu s informačními systémy, které používají tyto orgány.

5.  Vnitrostátní jednotné námořní portály deklarantům technicky umožní, aby mohli ▌ poskytovatelům přístavních služeb v přístavu určení odděleně zpřístupnit dílčí soubor prvků údajů předem vymezený na vnitrostátní úrovni.

6.  Pokud členský stát nevyžaduje k plnění ohlašovacích povinností všechny prvky údajů souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu, vnitrostátní jednotný námořní portál přijímá podání, která jsou omezena na prvky údajů vyžadované tímto členským státem. Vnitrostátní jednotný námořní portál přijímá rovněž podání deklarantů obsahující doplňující prvků souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu; tyto doplňující prvky však nemusí zpracovávat a uchovávat.

7.  Členské státy uchovávají informace předložené jejich vnitrostátnímu jednotnému námořnímu portálu pouze po dobu potřebnou k zajištění splnění požadavků stanovených tímto nařízením a k zajištění souladu s unijními, mezinárodními a vnitrostátními právními akty uvedenými v příloze ▌. Členské státy poté tyto informace neprodleně vymažou.

8.  Členské státy v elektronickém formátu harmonizovaném na úrovni Unie veřejně zpřístupní doby odhadovaného a skutečného připlutí a vyplutí lodí založené na údajích předložených deklaranty do vnitrostátního jednotného námořního portálu. Tato povinnost se netýká se lodí přepravujících citlivý náklad, kde by zveřejnění těchto informací prostřednictvím vnitrostátního jednotného námořního portálu mohlo představovat bezpečnostní hrozbu.

9.  Vnitrostátní jednotné námořní portály mají jednotnou internetovou adresu ▌.

10.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví harmonizovanou strukturu internetové stránky podpory uvedené v odst. 3 písm. d), technické specifikace zpřístupnění doby připlutí a vyplutí podle odstavce 8 a jednotný formát pro internetové adresy podle odstavce 9. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

První takový prováděcí akt se přijme do …[dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 6

Harmonizovaná rozhraní pro podávání zpráv

1.  Komise v úzké spolupráci s členskými státy přijme prováděcí akty, jimiž stanoví funkční a technické specifikace modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv pro vnitrostátní jednotné námořní portály. Cílem funkčních a technických specifikací je usnadnit interoperabilitu s různými technologiemi a ohlašovacími systémy uživatelů.

První takový prováděcí akt se přijme do …[dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  Komise v úzké spolupráci s členskými státy do …[tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] vyvine a poté aktualizuje modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv pro vnitrostátní jednotné námořní portály v souladu se specifikacemi uvedenými v odstavcích 1 a 5 tohoto článku.

3.  Komise poskytne členským státům modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv a veškeré relevantní informace pro účely začlenění do jejich vnitrostátních jednotných námořních portálů.

4.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví společné funkce grafického uživatelského rozhraní a vzory harmonizovaných digitálních tabulek uvedených v čl. 2 bodu 9.

První takový prováděcí akt se přijme do …[dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

5.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž změní technické specifikace, normy a postupy s cílem zajistit, aby byla harmonizovaná rozhraní pro podávání zpráv otevřená budoucím technologiím.

6.  Prováděcí akty uvedené v tomto článku se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

Článek 7

Jiné způsoby podávání zpráv

1.  Členské státy umožní deklarantům dobrovolně vkládat informace do vnitrostátního jednotného námořního portálu prostřednictvím poskytovatelů datových služeb, kteří splňují požadavky modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv.

2.  Členské státy mohou deklarantům povolit, aby informace poskytovali prostřednictvím jiných komunikačních kanálů ▌, pokud jsou tyto kanály pro deklaranty dobrovolné. V takovém případě členské státy zajistí, aby tyto jiné kanály zpřístupnily příslušné informace vnitrostátnímu jednotnému námořnímu portálu.

3.  Členské státy mohou používat alternativní prostředky poskytování informací v případě dočasného selhání kteréhokoli z elektronických systémů uvedených v článcích 5 a 6 a v článcích 12 až 17.

Článek 8

Zásada „pouze jednou“

1.  Aniž je dotčen čl. 11 odst. 1 a pokud právo Unie nestanoví jiný požadavek, členské státy zajistí, aby byli deklaranti žádáni o poskytnutí informací podle tohoto nařízení pouze jednou za každou zastávku v přístavu a aby příslušné prvky údajů souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu byly zpřístupněny a opakovaně použity v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

2.  Komise zajistí, aby ▌informace ▌a podrobné údaje o identifikaci lodě, jakož i výjimky týkající se dané lodě, které jsou poskytované prostřednictvím vnitrostátního jednotného námořního portálu, byly zaznamenány v databázi lodě evropského prostředí jednotného námořního portálu uvedené v článku 14 a zpřístupněny při dalších zastávkách v přístavech v rámci Unie.

3.  Členské státy zajistí, aby prvky údajů souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu poskytované při vyplutí z přístavu v Unii byly deklarantům zpřístupněny za účelem splnění ohlašovacích povinností při vplutí do dalšího přístavu v Unii, pokud loď neměla během dané plavby zastávku v přístavu mimo Unii. Tento odstavec se nevztahuje na informace obdržené podle nařízení (EU) č. 952/2013, ledaže uvedené nařízení stanoví možnost zpřístupnění takových informací pro tento účel.

4.  Všechny relevantní prvky údajů souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu obdržené v souladu s tímto nařízením se zpřístupní jiným vnitrostátním jednotným námořním portálům prostřednictvím systému SafeSeaNet.

5.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví seznam relevantních prvků údajů uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

Článek 9

Odpovědnost za předávané informace

Deklarant odpovídá za zajištění předložení prvků údajů v souladu s platnými právními a technickými požadavky. Deklarant i nadále odpovídá za údaje a za aktualizaci veškerých informací, u nichž po jejich předložení vnitrostátnímu jednotnému námořnímu portálu došlo ke změně.

Článek 10

Ochrana údajů a důvěrnost

1.  Příslušné orgány při zpracovávání osobních údajů v rámci tohoto nařízení dodržují nařízení (EU) 2016/679.

2.  Komise při zpracovávání osobních údajů v rámci tohoto nařízení dodržuje nařízení (EU) 2018/1725.

3.  Členské státy a Komise přijmou v souladu s platnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy nezbytná opatření k zajištění důvěrnosti obchodních a jiných citlivých informací vyměňovaných podle tohoto nařízení.

Článek 11

Dodatečná ustanovení pro celní orgány

1.  Toto nařízení nebrání výměně informací mezi celními orgány členských států nebo mezi celními orgány a hospodářskými subjekty za použití elektronického zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013.

2.   Příslušné informace vstupního souhrnného celního prohlášení uvedeného v článku 127 nařízení (EU) č. 952/2013 se, je-li to slučitelné s celními předpisy Unie, zpřístupní vnitrostátnímu jednotnému námořnímu portálu pro informaci a případně se opakovaně použijí pro jiné ohlašovací povinnosti uvedené v příloze.

3.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví seznam příslušných informací uvedených v odstavci 2 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

První takový prováděcí akt se přijme do …[dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Kapitola IV

Společné služby

Článek 12

Systém registrace uživatelů evropského prostředí jednotného námořního portálu a správy přístupu k němu

1.  Pro případy, kdy se vyžaduje autentizace, Komise zavede společný systém registrace uživatelů a správy přístupu k němu pro deklaranty a poskytovatele datových služeb, kteří používají vnitrostátní jednotný námořní portál, a také pro vnitrostátní orgány, které mají přístup k vnitrostátnímu jednotnému námořnímu portálu, a zajistí jeho dostupnost. Tento společný systém registrace uživatelů a správy přístupu k němu zajistí jednotnou registraci uživatelů pomocí některého stávajícího unijního rejstříku, která bude uznána na úrovni Unie, jakož i společnou správu uživatelů a monitorování uživatelů na úrovni Unie.

2.  Každý členský stát určí vnitrostátní orgán, který má být odpovědný za identifikaci a registraci nových uživatelů a za změny a ukončení platnosti existujících účtů prostřednictvím systému uvedeného v odstavci 1.

3.  Pro účely přístupu k vnitrostátnímu jednotnému námořnímu portálu v různých členských státech se deklarant nebo poskytovatel datových služeb registrovaný v systému registrace uživatelů evropského prostředí jednotného námořního portálu a správy přístupu k němu považuje za registrovaného na vnitrostátním jednotném námořním portálu ve všech členských státech a působí v mezích přístupových práv udělených jednotlivými členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními pravidly.

4.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace, normy a postupy pro vytvoření společného systému registrace uživatelů uvedeného v odstavci 1, a správy přístupu k němu, včetně funkcí uvedených v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

První z těchto prováděcích aktů se přijme do … [24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 13

Společná adresovací služba

1.  Pokud byl v plném rozsahu proveden modul harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv v souladu s článkem 6, vytvoří Komise v úzké spolupráci s členskými státy doplňkovou dobrovolnou společnou adresovací službu.

2.  Komise v úzké spolupráci s členskými státy přijme prováděcí akty, jimiž stanoví funkční a technické specifikace, mechanismy kontroly kvality a postupy pro zavedení, údržbu a používání společné adresovací služby. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

První z těchto prováděcích aktů se přijme do … [pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 14

Databáze lodí evropského prostředí jednotného námořního portálu

1.  V souladu s čl. 8 odst. 2 Komise zřídí databázi lodí evropského prostředí jednotného námořního portálu obsahující seznam informací a podrobných údajů o identifikaci lodí a také záznamy o výjimkách z hlášení, které se dané lodi týkají.

2.  Členské státy zajistí poskytnutí údajů uvedených v odstavci 1 do databáze lodí evropského prostředí jednotného námořního portálu na základě údajů předložených deklaranty do vnitrostátního jednotného námořního portálu.

3.  Komise zajistí, aby v zájmu usnadnění hlášení lodí byly údaje z databáze lodí dostupné pro vnitrostátní jednotné námořní portály.

4.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace, normy a postupy pro vytvoření databáze uvedené v odstavci 1, pokud jde o shromažďování, ukládání, aktualizaci a poskytování informací a podrobných údajů o identifikaci lodí, jakož i záznamů o výjimkách z hlášení, které se dané lodi týkají. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

První takový prováděcí akt se přijme do … [24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 15

Společná databáze míst

1.  Komise vytvoří společnou databázi míst obsahující referenční seznam kódů míst(14) a kódů přístavních zařízení registrovaných v databázi GISIS Mezinárodní námořní organizace (IMO).

2.  Komise zajistí, aby v zájmu usnadnění hlášení lodí byly údaje z databáze míst dostupné pro vnitrostátní jednotné námořní portály.

3.  Členské státy zpřístupní informace z databáze míst na vnitrostátní úrovni prostřednictvím vnitrostátních jednotných námořních portálů.

4.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace, normy a postupy pro vytvoření ▌ společné databáze míst uvedené v odstavci 1, pokud jde o shromažďování, ukládání, aktualizace a poskytování kódů míst a přístavních zařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

První takový prováděcí akt se přijme do … [24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 16

Společná databáze nebezpečného zboží

1.  Komise vytvoří společnou databázi nebezpečného zboží obsahující seznam nebezpečného a znečišťujícího zboží, které se musí oznamovat v souladu se směrnicí 2002/59/ES a dokumentem ▌FAL IMO č. 7 s přihlédnutím k příslušným prvkům údajů z úmluv a předpisů IMO.

2.  Komise zajistí, aby v zájmu usnadnění hlášení lodí byly údaje ze společné databáze nebezpečného zboží dostupné pro vnitrostátní jednotné námořní portály.

3.  Databáze se propojí s příslušnými záznamy v databázi MAR-CIS vytvořené Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA), pokud jde o informace o souvisejícím nebezpečí a rizicích nebezpečného a znečišťujícího zboží.

4.  Databáze se použije na vnitrostátní a unijní úrovni jako referenční i ověřovací nástroj během postupu podávání zpráv prostřednictvím vnitrostátních jednotných námořních portálů.

5.  Členské státy zpřístupní informace ze společné databáze nebezpečného zboží na vnitrostátní úrovni prostřednictvím vnitrostátních jednotných námořních portálů.

6.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace, normy a postupy pro vytvoření společné databáze nebezpečného zboží uvedené v odstavci 1, pokud jde o shromažďování, ukládání a poskytování referenčních informací o nebezpečném zboží. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

První takový prováděcí akt se přijme do … [24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 17

Společná databáze o hygienických podmínkách na lodích

1.  Komise zpřístupní společnou databázi o hygienických podmínkách na lodích, ve které je možné přijímat a ukládat údaje v souvislosti s námořním zdravotním prohlášením podle článku 37 Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005 (MZP). Osobní údaje nemocných osob na palubě lodí nesmějí být v této databázi ukládány.

K databázi mají přístup příslušné zdravotnické orgány členských států za účelem přijímání a výměny údajů.

2.  Členské státy, které databázi o hygienických podmínkách na lodích používají, oznámí Komisi svůj vnitrostátní orgán odpovědný za správu uživatelů této databáze, včetně registrace nových uživatelů, jakož i změn a ukončení platnosti účtů.

3.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace, normy a postupy pro vytvoření databáze uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 24 odst. 2.

Kapitola V

Koordinace činností evropského prostředí jednotného námořního portálu

Článek 18

Národní koordinátoři

Každý členský stát určí příslušný vnitrostátní orgán s jasným právním mandátem působit jako národní koordinátor pro evropské prostředí jednotného námořního portálu. Národní koordinátor:

a)  jedná jako vnitrostátní kontaktní místo pro uživatele a Komisi pro všechny záležitosti související s prováděním tohoto nařízení;

b)  koordinuje uplatňování tohoto nařízení příslušnými vnitrostátními orgány v rámci členského státu a jejich spolupráci;

c)  koordinuje činnosti, jejichž cílem je zajistit distribuci údajů a spojení s odpovídajícími systémy příslušných orgánů podle ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. c).

Článek 19

Víceletý prováděcí plán

Aby se usnadnilo včasné provádění tohoto nařízení a byly stanoveny mechanismy kontroly kvality a postupy pro zavedení, údržbu a aktualizaci modulu harmonizovaného rozhraní a souvisejících harmonizovaných prvků evropského prostředí jednotného námořního portálu , Komise po náležitých ▌ konzultacích s odborníky z členských států přijme a každoročně reviduje víceletý prováděcí plán ▌ , který stanoví:

a)  plán pro vytvoření a aktualizaci harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv a souvisejících harmonizovaných prvků evropského prostředí jednotného námořního portálu pro následujících 18 měsíců;

b)  plán pro vytvoření společné adresovací služby do … [pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost];

c)  orientační termíny konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami;

d)  orientační lhůty pro členské státy týkající se následného začlenění harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv do vnitrostátních jednotných námořních portálů;

e)  orientační lhůty, v nichž Komise vytvoří společnou adresovací službu poté, co dojde k provedení modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv;

f)  období, během nichž mají členské státy a deklaranti testovat svá spojení se všemi novými verzemi harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv;

g)  období pro testování společné adresovací služby;

h)  orientační lhůty, během nichž mají členské státy a deklaranti postupně vyřazovat starší verze harmonizovaných rozhraní pro podávání zpráv.

Kapitola VI

Závěrečná ustanovení

Článek 20

Náklady

Ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se kryjí náklady na:

a)  vývoj a údržbu nástrojů IKT podporujících provádění tohoto nařízení na úrovni Unie, které vzniknou Komisi a agentuře EMSA;

b)  propagaci evropského prostředí jednotného námořního portálu na úrovni Unie, mimo jiné mezi příslušnými zúčastněnými stranami, a na úrovni příslušných mezinárodních organizací.

Článek 21

Spolupráce s jinými systémy nebo službami pro usnadňování obchodu a dopravy

Pokud byly jinými právními akty Unie vytvořeny systémy nebo služby pro usnadňování obchodu a dopravy, Komise koordinuje činnosti související s těmito systémy nebo službami s cílem dosáhnout součinnosti a zamezit duplicitě.

Článek 22

Přezkum a zpráva

▌Členské státy sledují uplatňování evropského prostředí jednotného námořního portálu a ▌o svých zjištěních podají zprávu Komisi. Zpráva obsahuje tyto ukazatele:

a)  používání modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv;

b)  používání grafického uživatelského rozhraní;

c)  používání jiných prostředků pro podávání zpráv podle článku 7.

▌Členské státy ▌předkládají tuto zprávu každoročně Komisi za použití vzoru, který stanoví Komise.

Do … [osm let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise přezkoumá uplatňování tohoto nařízení a Evropskému parlamentu a Radě předloží hodnotící zprávu o fungování evropského prostředí jednotného námořního portálu, zpracovanou na základě shromážděných údajů a statistik. Hodnotící zpráva v případě potřeby obsahuje hodnocení vznikajících technologií, které by mohly vést k změnám nebo nahrazení modulu harmonizovaného rozhraní pro podávání zpráv.

Článek 23

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitku proti takovému prodloužení nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 24

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro usnadňování digitální dopravy a obchodu. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 25

Zrušení směrnice 2010/65/EU

Směrnice 2010/65/EU se zrušuje ode dne … [šest let od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Odkazy na směrnici 2010/65/EU se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 26

Vstup v platnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Použije se ode dne … [ šest let od vstupu tohoto nařízení v platnost].

3.  Funkce uvedené v čl. 11 odst. 2 a funkce týkající se celních ohlašovacích povinností specifikovaných v bodě 7 části A přílohy se použijí, jakmile budou v provozu elektronické systémy podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013, které jsou potřebné k uplatňování těchto ohlašovacích povinností, v souladu s pracovním programem stanoveným Komisí podle článků 280 a 281 nařízení (EU) č. 952/2013. Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie datum, k němuž jsou podmínky tohoto odstavce splněny.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne ...

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Ohlašovací povinnosti

A.  Ohlašovací povinnosti vyplývající z právních předpisů Unie

Tato kategorie ohlašovacích povinností zahrnuje informace, které se poskytují v souladu s těmito ustanoveními:

1.  Oznámení pro lodě připlouvající do přístavů členských států a odplouvající z nich

Článek 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).

2.  Hraniční kontroly osob

Článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

3.  Oznámení o nebezpečném nebo znečišťujícím zboží přepravovaném na lodi

Článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).

4.  Oznámení o odpadu a zbytcích lodního nákladu

Článek 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81).

5.  Oznámení bezpečnostních informací

Článek 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6).

▌Pro zjišťování prvků údajů požadovaných podle článku 6 nařízení (ES) č. 725/2004 se používá formulář uvedený v dodatku k této příloze. ▌

6.  Informace o osobách na palubě

Ustanovení čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35).

7.  Celní formality

a)  Formality při připlutí:

–  oznámení připlutí (článek 133 nařízení (EU) č. 952/2013(15));

–  předkládání zboží celnímu úřadu (článek 139 nařízení (EU) č. 952/2013);

–  prohlášení pro dočasné uskladnění zboží (článek 145 nařízení (EU) č. 952/2013);

–  celní status zboží (články 153 až 155 nařízení (EU) č. 952/2013);

–  elektronický přepravní doklad používaný pro tranzit (čl. 233 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013).

b)  Formality při odplutí:

–  celní status zboží (články 153 až 155 nařízení (EU) č. 952/2013);

–  elektronický přepravní doklad používaný pro tranzit (čl. 233 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013);

–  oznámení o výstupu (článek 267 nařízení (EU) č. 952/2013);

–  výstupní souhrnné celní prohlášení (články 271 a 272 nařízení (EU) č. 952/2013);

–  oznámení o zpětném vývozu (články 274 a 275 nařízení (EU) č. 952/2013).

8.  Bezpečná nakládka a vykládka lodí přepravujících hromadné náklady

Článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se stanoví harmonizované požadavky a postupy pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady (Úř. věst. L 13, 16.1.2002, s. 9).

9.  Státní přístavní inspekce

Článek 9 a čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57).

10.  Statistické údaje o námořní dopravě

Článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES ze dne 6. května 2009 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 29).

B.  Dokumenty FAL a ohlašovací povinnosti vyplývající z mezinárodních právních nástrojů

Tato kategorie ohlašovacích povinností zahrnuje informace, které se poskytují v souladu s úmluvou FAL a jinými příslušnými mezinárodními právními nástroji.

1.  ▌Dokument FAL č. 1: všeobecná deklarace

2.  ▌Dokument FAL č. 2: deklarace nákladu

3.  ▌Dokument FAL č. 3: deklarace lodních zásob

4.  ▌Dokument FAL č. 4: deklarace osobního majetku posádky

5.  ▌Dokument FAL č. 5: seznam posádky

6.  ▌Dokument FAL č. 6: seznam cestujících

7.  ▌Dokument FAL č. 7: nebezpečné zboží

8.  Námořní zdravotní prohlášení

C.  Ohlašovací povinnosti vyplývající z vnitrostátních právních předpisů a požadavků

DODATEK

INFORMAČNÍ FORMULÁŘ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY LODĚ PŘED PŘIPLUTÍM DO PŘÍSTAVU

TÝKAJÍCÍ SE VŠECH LODÍ, KTERÉ PŘIPLOUVAJÍ DO PŘÍSTAVU ČLENSKÉHO STÁTU EU

(Pravidlo 9 hlavy XI-2 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (úmluva SOLAS) z roku 1974 a čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 725/2004)

Podrobnosti o lodi a kontaktní údaje

Číslo IMO

 

Název lodě

 

Domovský přístav

 

Stát vlajky

 

Typ lodě

 

Volací značka

 

Hrubá prostornost

 

Volací čísla Inmarsat (pokud jsou k dispozici)

 

Název společnosti a identifikační číslo společnosti

 

Jméno bezpečnostního technika a nepřetržitý kontakt na něj

 

Přístav připlutí

 

Zařízení přístavu připlutí (pokud jsou známé)

 

Informace o přístavu a přístavních zařízeních

Předpokládaný den a čas připlutí lodě do přístavu (ETA)

 

Hlavní účel vplutí do přístavu

 

Informace požadované podle pravidla 9.2.1 hlavy XI-2 úmluvy SOLAS

Má loď platné mezinárodní osvědčení o bezpečnosti lodě (ISSC)?

ANO

ISSC

NE – proč ne?

Vydal (název orgánu nebo uznané bezpečnostní organizace)

Platný do (dd/mm/rrrr)

Má loď na palubě schválený plán bezpečnosti lodě?

ANO

NE

Úroveň bezpečnosti, na níž je v současnosti loď provozována?

Bezpečnost

Úroveň 1

Bezpečnost

Úroveň 2

Bezpečnost

Úroveň 3

Poloha lodě v době podání této zprávy

 

Uveďte deset posledních zastávek v přístavních zařízeních v chronologickém pořadí (začněte od posledního):

Č.

Datum od (dd/mm/rrrr)

Datum do (dd/mm/rrrr)

Přístav

Země

UN/LOCODE

(je-li k dispozici)

Přístavní zařízení

Úroveň bezpečnosti

1

 

 

 

 

 

 

ÚB =

2

 

 

 

 

 

 

ÚB =

3

 

 

 

 

 

 

ÚB =

4

 

 

 

 

 

 

ÚB =

5

 

 

 

 

 

 

ÚB =

6

 

 

 

 

 

 

ÚB =

7

 

 

 

 

 

 

ÚB =

8

 

 

 

 

 

 

ÚB =

9

 

 

 

 

 

 

ÚB =

10

 

 

 

 

 

 

ÚB =

Byla na lodi provedena zvláštní nebo dodatečná bezpečnostní opatření kromě těch, která jsou obsažena ve schváleném plánu bezpečnostní ochrany lodě?

Pokud ANO, uveďte, jaká zvláštní nebo dodatečná bezpečnostní opatření byla na lodi provedena.

ANO

NE

Č.

(viz výše)

Zvláštní nebo dodatečná bezpečnostní opatření, která byla na lodi provedena

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Uveďte v chronologickém pořadí (začněte posledními) všechny činnosti z lodě na loď vykonané během období posledních deseti zastávek v přístavních zařízeních uvedených výše. V případě potřeby rozšiřte níže uvedenou tabulku nebo pokračujte na samostatné straně – uveďte celkový počet činností z lodě na loď:

Byly lodní bezpečnostní postupy uvedené ve schváleném plánu bezpečnosti lodě zachovány během každé činnosti z lodě na loď?

Pokud NE, uveďte podrobnosti alternativně uplatněných bezpečnostních opatření v posledním sloupci.

ANO

NE

Č.

Datum od (dd/mm/rrrr)

Datum do (dd/mm/

rrrr)

Poloha nebo zeměpisná délka a šířka

Činnost z lodě na loď

Alternativně uplatněná bezpečnostní opatření

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Všeobecný popis nákladu na palubě lodě

 

Jsou součástí nákladu lodě nebezpečné látky patřící do některé z tříd 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 nebo 8 Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí?

ANO

NE

Pokud ANO, potvrďte, že je k dokumentu připojeno prohlášení o nebezpečném zboží (nebo příslušný výpis)

Potvrďte, že je k dokumentu připojena kopie seznamu posádky lodě

ANO

Potvrďte, že je k dokumentu připojená kopie seznamu cestujících na lodi

ANO

Jiné informace související s bezpečností

Existuje nějaká věc týkající se bezpečnosti, o které chcete informovat?

ANO

Uveďte podrobnosti:

NE

Zástupce lodě v plánovaném přístavu připlutí

Jméno:

Kontaktní údaje (tel. č.):

Identifikace osoby poskytující informace

Hodnost nebo funkce (nehodící se škrtněte):

Kapitán / bezpečnostní technik lodě / bezpečnostní technik lodní společnosti / lodní agent (viz výše)

Jméno:

Podpis:

Datum/čas/místo vypracování zprávy

 

(1)Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 265.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019.
(3)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU ze dne 20. října 2010 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 1).
(4)Úmluva Mezinárodní námořní organizace (IMO) o usnadnění mezinárodní námořní dopravy (úmluva FAL) přijatá dne 9. dubna 1965 a změněná 8. dubna 2016, norma 1.1.
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
(6)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).
(7)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
(9) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(10)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73 ▌).
(12)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/352 ze dne 15. února 2017, kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů (Úř. věst. L 57, 3.3.2017, s. 1).
(14)„Kód OSN pro lokality obchodu a dopravy“.
(15)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

Poslední aktualizace: 24. dubna 2019Právní upozornění