Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0139(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0006/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0006/2019

Keskustelut :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0434

Hyväksytyt tekstit
PDF 246kWORD 84k
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Eurooppalainen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I
P8_TA-PROV(2019)0434A8-0006/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0278),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0193/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 14. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0006/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 265.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta
P8_TC1-COD(2018)0139

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa ▌,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/65/EU(3) edellytetään, että jäsenvaltiot hyväksyvät unionin satamiin saapuvien ja niistä lähtevien alusten ilmoitusvelvoitteiden täyttämisen sähköisesti ja varmistavat tällaisten ilmoitusten välittämisen keskitetyn palvelupisteen kautta meriliikenteen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

(2)  Meriliikenne on kaupan ja yhteyksien runko sekä sisämarkkinoilla että niiden ulkopuolella. Meriliikenteen helpottamiseksi ja meriliikenteen harjoittajien hallinnollisen taakan keventämiseksi unionin säädöksissä, kansainvälisissä säädöksissä ja jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä meriliikenteen harjoittajille asetettujen ilmoitusvelvoitteiden täyttämisessä käytettäviä ilmoitusmenettelyjä olisi edelleen yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava ja niistä olisi tehtävä teknologiariippumattomia, jotta tuetaan tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia ilmoitusratkaisuja.

(3)  Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat toistuvasti vaatineet lisää yhteentoimivuutta ja kattavampaa, käyttäjäystävällisempää viestintää ja kattavampia, käyttäjäystävällisempiä tietovirtoja sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja kansalaisten ja yritysten tarpeisiin vastaamiseksi.

(4)  Tämän asetuksen tärkein tavoite on vahvistaa yhdenmukaistetut säännöt satamakäyntejä varten vaadittujen tietojen tarjoamiselle, erityisesti varmistamalla, että samat datajoukot voidaan ilmoittaa kuhunkin merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen samalla tavoin. Tällä asetuksella pyritään myös helpottamaan tiedonsiirtoa ilmoittajien, asiaankuuluvien viranomaisten ja käyntisataman satamapalvelujen tarjoajien sekä muiden jäsenvaltioiden välillä. Tämän asetuksen soveltamisen ei pitäisi muuttaa ilmoitusvelvoitteiden aikatauluja tai sisältöä eikä vaikuttaa tietojen myöhempään tallennukseen ja käsittelyyn unionin tai kansallisella tasolla.

(5)  Nykyinen kussakin jäsenvaltiossa toimiva merenkulkualan kansallinen keskitetty palvelupiste olisi säilytettävä teknologianeutraalin ja yhteentoimivan eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön (European Maritime Single Window environment), jäljempänä ’EMSWe’, perustana. Merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen olisi oltava meriliikenteen harjoittajien kattava ilmoitusyhteyspiste, joka kerää ilmoittajilta tiedot ja jakaa ne kaikille asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille ja satamapalvelujen tarjoajille.

(6)  Jotta voitaisiin tehostaa merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden toimintaa ja valmistautua tulevaan kehitykseen, jäsenvaltioissa olisi voitava pitää voimassa nykyiset järjestelyt tai luoda uusia järjestelyjä, joiden avulla merenkulkualan kansallista keskitettyä palvelupistettä voidaan käyttää muita liikennemuotoja koskevien vastaavanlaisten tietojen ilmoittamiseen.

(7)  Näiden merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden asiakasrajapinnat olisi ilmoittajien puolelta yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta helpotettaisiin ilmoittamista ja kevennettäisiin edelleen hallinnollista taakkaa. Tällainen yhdenmukaistaminen olisi toteutettava käyttämällä jokaisessa merenkulkualan kansallisessa keskitetyssä palvelupisteessä unionin tasolla kehitettyä yhteistä käyttöliittymäohjelmistoa järjestelmien väliseen tietojenvaihtoon. Jäsenvaltioiden olisi vastattava tämän käyttöliittymämoduulin integroinnista ja hallinnoinnista sekä ohjelmiston säännöllisestä ja oikea-aikaisesta päivittämisestä sitä mukaa kuin komissio toimittaa uusia versioita. Komission olisi kehitettävä tämä moduuli ja toimitettava siihen päivitykset tarpeen mukaan, koska digitaalisten teknologioiden kehittäminen etenee nopeasti ja uudet kehityskulut voivat tehdä teknologisista ratkaisuista nopeasti vanhentuneita.

(8)  Muut jäsenvaltioiden ja palveluntarjoajien tarjoamat ilmoituskanavat, kuten satamien sisäiset tietojenvaihtojärjestelmät, voitaisiin säilyttää vaihtoehtoisina ilmoitusyhteyspisteinä, ja niiden olisi pystyttävä toimimaan tietopalvelujen tarjoajina.

(9)  Jotta sisämaajäsenvaltioille, joilla ei ole merisatamia, ei koituisi kohtuutonta hallinnollista taakkaa, tällaiset jäsenvaltiot olisi vapautettava velvoitteesta kehittää, perustaa, pitää toiminnassa ja asettaa saataville merenkulkualan kansallisia keskitettyjä palvelupisteitä. Tämä tarkoittaa, että niin kauan kuin tällaiset jäsenvaltiot soveltavat tätä vapautusta, niitä ei olisi velvoitettava täyttämään merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden kehittämiseen, perustamiseen, toimintaan ja saataville asettamiseen liittyviä velvoitteita.

(10)  Merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden olisi tarjottava helppokäyttöinen graafinen, yhteisillä toiminnoilla varustettu käyttöliittymä, jonka avulla ilmoittajat voivat ilmoittaa tietoja manuaalisesti. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava ilmoittajille graafinen käyttöliittymä tietojen manuaalista syöttämistä varten myös siten, että ilmoittajat voivat siirtää tiedot yhdenmukaistettuina digitaalisina taulukkoina. Yhteisten toimintojen varmistamisen lisäksi komission ja jäsenvaltioiden olisi koordinoitava toimia varmistaakseen, että näiden graafisten käyttöliittymien käyttäjäkokemukset ovat mahdollisimman samankaltaiset.

(11)  Uudet digitaaliteknologiat luovat jatkuvasti kasvavia mahdollisuuksia tehostaa meriliikennealaa ja vähentää hallinnollista taakkaa. Jotta tällaisista uusista teknologioista saataisiin hyötyjä mahdollisimman nopeasti, komissiolle olisi siirrettävä valta muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä yhdenmukaistetun ilmoitusympäristön teknisiä eritelmiä, standardeja ja menettelyjä. Tämän pitäisi jättää joustavuutta markkinatoimijoille, jotta ne voivat kehittää uusia digitaalisia teknologioita, ja uudet teknologiat olisi myös otettava huomioon tätä asetusta tarkistettaessa.

(12)  Ilmoittajille olisi tarjottava riittävä tuki ja tiedot merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen liittyvistä prosesseista ja teknisistä vaatimuksista helposti saatavilla olevien ja käyttäjäystävällisten, ulkoasultaan ja käyttäjätuntumaltaan yhtenäisten kansallisten verkkosivustojen kautta.

(13)  Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevassa yleissopimuksessa, jäljempänä 'FAL-yleissopimus'(4), määrätään, että viranomaisten on kaikissa tapauksissa vaadittava ainoastaan olennaisten tietojen ilmoittamista ja pidettävä niiden määrä mahdollisimman pienenä. Paikalliset olosuhteet saattavat kuitenkin edellyttää erityisiä tietoja, jotta voidaan varmistaa turvallinen merenkulku.

(14)  EMSWe:n toimivuuden mahdollistamiseksi on tarpeen vahvistaa kattava EMSWe-datajoukko, jonka olisi sisällettävä kaikki tietoelementit, joita kansalliset viranomaiset tai satamaoperaattorit voivat pyytää hallinnollisia tai toiminnallisia tarkoituksia varten aluksen käydessä satamassa. Komission olisi EMSWe-datajoukkoa vahvistaessaan otettava huomioon kansainvälisellä tasolla tehty asiaan liittyvä työ. Koska ilmoitusvelvoitteiden laajuus vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, kunkin jäsenvaltion merenkulkualan kansallinen keskitetty palvelupiste olisi suunniteltava siten, että se voi vastaanottaa EMSWe-datajoukon sellaisenaan ilman mitään muutoksia ja jättää huomiotta tiedot, jotka eivät ole kyseisen jäsenvaltion kannalta merkityksellisiä.

(15)  Poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltion olisi voitava pyytää ilmoittajilta lisätietoelementtejä. Tällaisia poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa on kiireellisesti suojeltava sisäistä järjestystä ja turvallisuutta taikka torjuttava ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuva vakava uhka. Poikkeuksellisten olosuhteiden käsitettä olisi tulkittava tiukasti.

(16)  Tämän asetuksen liitteessä olisi lueteltava unionin ja kansainvälisten säädösten sisältämät asiaankuuluvat ilmoitusvelvoitteet. Näiden ilmoitusvelvoitteiden olisi muodostettava perusta kattavan EMSWe-datajoukon vahvistamiselle. Liitteessä olisi myös viitattava asiaankuuluviin kansallisen tason ilmoitusvelvoitteiden luokkiin, ja jäsenvaltioiden olisi voitava pyytää komissiota muuttamaan EMSWe-datajoukkoa kansallisessa lainsäädännössään ja kansallisissa vaatimuksissaan vahvistettujen ilmoitusvelvoitteiden mukaisesti. Unionin säädöksiin, joilla muutetaan EMSWe-datajoukkoa kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin vaatimuksiin sisältyvien ilmoitusvelvoitteiden perusteella, olisi sisällyttävä yksiselitteiset viittaukset kyseiseen kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin vaatimuksiin.

(17)  Jaettaessa merenkulkualan kansallisesta keskitetystä palvelupisteestä tietoja toimivaltaisille viranomaisille tiedonsiirrossa olisi noudatettava liitteessä luetelluissa unionin säädöksissä säädettyjä ilmoitusvelvoitteita ja -muodollisuuksia koskevia yleisiä tietovaatimuksia, muotoja ja koodeja ja tiedot olisi siirrettävä siinä perustettujen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(5) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien kaltaisten tietoteknisten järjestelmien kautta.

(18)  Tämän asetuksen täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon kansallisella ja unionin tasolla perustetut SafeSeaNet-järjestelmät, joilla olisi jatkossakin helpotettava merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen kautta saatujen tietojen vaihtoa ja jakamista jäsenvaltioiden välillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY(6) mukaisesti.

(19)  Satamat eivät ole tavaroiden lopullinen määränpää. Alusten satamakäyntien tehokkuudella on vaikutusta koko logistiikkaketjuun, joka liittyy tavaroiden ja matkustajien kuljettamiseen satamiin ja satamista. Jotta varmistettaisiin yhteentoimivuus, multimodaalisuus ja meriliikenteen sujuva liittäminen koko logistiikkaketjuun ja sujuvoitettaisiin muita liikennemuotoja, merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden pitäisi voida vaihtaa tarpeellisia tietoja, kuten saapumis- ja lähtöaikoja koskevia tietoja, vastaavien muita liikennemuotoja varten luotujen puitteiden kanssa.

20)  Meriliikenteen tehostamiseksi ja aluksen satamakäynnin yhteydessä operatiivisista syistä annettavien tietojen päällekkäisyyden rajoittamiseksi ilmoittajien merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen antamat tiedot olisi jaettava myös tiettyjen muiden yksiköiden, kuten satama- tai terminaalioperaattoreiden kanssa silloin kun ilmoittaja antaa siihen luvan ja ottaen huomioon, että luottamuksellisuutta, kaupallista arkaluonteisuutta ja oikeudellisia rajoituksia on noudatettava. Tämän asetuksen tavoitteena on parantaa yhden kerran periaatteen mukaista tietojen käsittelyä, kun ilmoitusvelvoitteita täytetään.

(21)  Asetuksessa (EU) N:o 952/2013 säädetään, että unionin tullialueelle tuotavista tavaroista on tehtävä saapumisen yleisilmoitus, joka on toimitettava tulliviranomaisille sähköisesti. Koska saapumisen yleisilmoituksen tiedot ovat turvallisuuteen ja talouteen liittyvien riskien hallinnan kannalta hyvin tärkeitä, parhaillaan ollaan kehittämässä erityistä sähköistä järjestelmää saapumisen yleisilmoitusten toimittamista ja hallintaa varten unionin tullialueella. Tästä syystä saapumisen yleisilmoitusta ei ole mahdollista toimittaa yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymän moduulin kautta. Koska jotkin saapumisen yleisilmoituksessa toimitettavat tietoelementit vaaditaan kuitenkin myös muiden tullin ja meriliikenteen ilmoitusvelvollisuuksien noudattamiseksi alusten käydessä unionin satamissa, EMSWe:ssä ▌pitäisi voida käsitellä myös saapumisen yleisilmoituksen tietoelementtejä. Olisi myös pohdittava mahdollisuutta, että merenkulkualan kansallinen keskitetty palvelupiste voisi poimia asiaankuuluvia tietoja, jotka on jo toimitettu saapumisen yleisilmoituksen avulla.

(22)  Jotta voidaan täysin yhdenmukaistaa ilmoitusvelvoitteet, tulli-, merenkulku- ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä sekä kansallisella että unionin tasolla. Kansallisten koordinaattorien, joilla on erityisiä vastuualueita, olisi parannettava tämän yhteistyön tehokkuutta ja merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden moitteetonta toimintaa.

(23)  Jotta voitaisiin käyttää uudelleen merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden kautta annettuja tietoja ja helpottaa tietojen toimittamista ilmoittajille, on syytä luoda yhteisiä tietokantoja. Olisi perustettava EMSWe:n alustietokanta, johon sisältyy viiteluettelo aluksia koskevista yksilöintitiedoista ja niiden ilmoitusvaatimuksiin tehdyistä poikkeuksista, siten kuin ne on ilmoitettu asiaankuuluvaan merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen. Jotta helpotettaisiin tietojen toimittamista ilmoittajien kannalta, olisi perustettava yhteinen sijaintitietokanta, jossa on sijaintikoodien viiteluettelo, ▌ mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien määräasemia koskeva säännöstö (UN/LOCODE), SafeSeaNetin erityiskoodit sekä satamarakenteiden koodit, sellaisena kuin ne on rekisteröity Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) GISIS-järjestelmään (Global Integrated Shipping Information System). Lisäksi olisi perustettava yleinen vaarallisia aineita koskeva tietokanta, joka sisältää luettelon vaarallisista ja ympäristöä pilaavista aineista, joista on ilmoitettava merenkulkualan kansalliselle keskitetylle palvelupisteelle direktiivin 2002/59/EY ja IMOn FAL ▌7:n mukaisesti ottaen huomioon asiaankuuluvat IMOn yleissopimusten ja säännöstöjen tietoelementit.

(24)  Toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen puitteissa suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679(7). Komission tämän asetuksen puitteissa suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725(8).

(25)  EMSWe:n ja merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden ei pitäisi antaa aihetta muuhun henkilötietojen käsittelyyn kuin mikä tarvitaan niiden toimintaa varten, eikä niitä pitäisi käyttää uusien oikeuksien antamiseen henkilötietoihin pääsyn tarkoituksessa.

(26)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi vahvistamalla EMSWe-datajoukko ja muuttamalla sitä ja vahvistamalla tietoelementtien määritelmät, luokat ja dataeritelmät ja liitteen muuttamiseksi siten, että siihen sisällytetään kansallisella tasolla voimassa olevat ilmoitusvelvoitteet ja että siinä otetaan huomioon kaikki unionin säädöksissä vahvistetut uudet ilmoitusvelvoitteet. Komission olisi varmistettava, että liitteessä luetelluissa unionin ja kansainvälisissä säädöksissä vahvistettuja yhteisiä tietovaatimuksia, muotoja ja koodeja noudatetaan. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(9) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(27)  Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komission olisi varmistettava, että jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja elinkeinoelämää kuullaan avoimesti ja hyvissä ajoin etukäteen.

(28)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(10) mukaisesti.

(29)  Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä täytäntöönpanovalta vahvistaa toiminnalliset ja tekniset eritelmät, laadunvalvontamekanismit sekä menettelyt, jotka koskevat yhdenmukaistetun käyttöliittymämoduulin ja siihen liittyvien merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden yhdenmukaistettujen elementtien käyttöönottoa, ylläpitoa ja käyttöä. Komissiolle olisi myös siirrettävä täytäntöönpanovalta vahvistaa tekniset eritelmät, standardit ja menettelyt myös EMSWe:n yhteisille palveluille.

(30)  Tämän asetuksen olisi pohjauduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 910/2014(11), jossa säädetään ehdoista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot tunnustavat toisen jäsenvaltion ilmoitetun sähköisen tunnistamisjärjestelmän piiriin kuuluvat tietyt ▌ luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sähköisen tunnistautumisen menetelmät. Asetuksella (EU) N:o 910/2014 vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti käyttäjät voivat käyttää sähköisiä tunnistautumis- ja todentamiskeinojaan voidakseen käyttää sähköisiä julkisia palveluja valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa.

(31)  Komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi. Olisi kerättävä tietoja tätä arviointia varten ja sen arvioimiseksi, miten hyvin tällä asetuksella saavutetaan sen tavoitteet. Komission olisi muiden vaihtoehtojen ohella arvioitava myös lisäarvoa, joka saadaan keskitetyn ilmoitusliittymän kaltaisesta keskitetystä ja yhdenmukaistetusta eurooppalaisesta ilmoitusjärjestelmästä.

(32)  Direktiivi 2010/65/EU olisi sen vuoksi kumottava tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen.

(33)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(12) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan kehys teknologianeutraalille ja yhteentoimivalle, yhdenmukaistettuja käyttöliittymiä hyödyntävälle eurooppalaiselle merenkulkualan yhdennetylle palveluympäristölle, jäljempänä 'EMSWe', helpottamaan unionin satamiin saapuvien, unionin satamissa viipyvien ja unionin satamista lähtevien alusten ilmoitusvelvoitteisiin liittyvien tietojen sähköistä siirtämistä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)  'eurooppalaisella merenkulkualan yhdennetyllä palveluympäristöllä' tai 'EMSWe:llä' oikeudellista ja teknistä kehystä, joka on luotu satamissa käyntejä unionissa koskeviin ilmoitusvelvoitteisiin liittyvien tietojen sähköistä siirtämistä ▌varten ▌, joka koostuu yhdenmukaistettuja ilmoituskäyttöliittymiä hyödyntävien merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden verkostosta ja johon sisältyy tietojen vaihtoa SafeSeaNet-järjestelmän ja muiden asiaankuuluvien järjestelmien kautta sekä yhteisiä palveluja käyttäjärekisteriä ja pääsyn hallintaa, osoitusta, alusten tunnistamista, sijaintikoodeja sekä vaarallisia ja ympäristöä pilaavia aineita ja terveyttä koskevia tietoja varten;

2)  'aluksella' kaikkia meriympäristössä toimivia merialuksia, joilla on jokin erityinen liitteessä lueteltu ilmoitusvelvoite;

3)  'merenkulkualan kansallisella keskitetyllä palvelupisteellä' ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseen tarvittavien tietojen sähköiseen vastaanottamiseen, vaihtamiseen ja välittämiseen tarkoitettua teknistä alustaa, joka on perustettu ja jota käytetään kansallisella tasolla ja joka sisältää yhteisesti määritellyn käyttöoikeuksien hallinnoinnin, yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin ja graafisen käyttöliittymän ilmoittajille suunnattua viestintää varten sekä linkkejä kansallisen ja unionin tason asiaankuuluvien viranomaisten järjestelmiin ja tietokantoihin, ja joka mahdollistaa viestien tai kuittausten, jotka kattavat mahdollisimman laajan valikoiman kaikkien osallistuvien asiaankuuluvien viranomaisten päätöksiä, toimittamisen ilmoittajille, ja johon voitaisiin myös soveltuvin osin yhdistää muita ilmoitustapoja;

4)  'yhdenmukaistetulla ilmoituskäyttöliittymämoduulilla' merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen väliohjelmistokomponenttia, jonka kautta voidaan vaihtaa tietoja ilmoittajan käyttämän tietojärjestelmän ja asiaankuuluvassa merenkulkualan kansallisessa keskitetyssä palvelupisteessä käytetyn tietojärjestelmän välillä;

5)  'ilmoitusvelvoitteella' liitteessä luetelluissa unionin ja kansainvälisissä säädöksissä ja liitteessä tarkoitetussa kansallisessa lainsäädännössä ja kansallisissa vaatimuksissa vaadittuja tietoja, jotka on annettava ▌satamakäynnin yhteydessä;

6)  'satamakäynnillä' aluksen jäsenvaltion merisatamaan saapumista, siellä viipymistä ja sieltä lähtemistä ▌;

7)  'tietoelementillä' pienintä tietoyksikköä, jolla on ainutlaatuinen määritelmä ja täsmällisiä teknisiä ominaisuuksia, kuten muoto, pituus ja merkkityyppi;

8)  'EMSWe-datajoukolla' tyhjentävää tietoelementtiluetteloa, joka perustuu ilmoitusvelvoitteisiin;

9)  'graafisella käyttöliittymällä' kaksisuuntaiseen verkkopohjaiseen käyttäjä/järjestelmä-tiedonsiirtoon merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen tarkoitettua verkkoliittymää, jonka avulla ilmoittajat voivat syöttää tietoja manuaalisesti, muun muassa yhdenmukaistettujen digitaalisten taulukoiden ja sellaisten toimintojen avulla, jotka mahdollistavat ilmoitettujen tietoelementtien poimimisen kyseisistä taulukoista, ja joka sisältää yhteisiä toimintoja ja ominaisuuksia, joilla varmistetaan yhteinen navigointi- ja tiedonlatauskokemus ilmoittajille;

10)  'yhteisellä osoituspalvelulla' vapaaehtoista lisäpalvelua, jonka avulla ilmoittajat voivat käynnistää järjestelmien välisen suoran tiedonsiirtoyhteyden ilmoittajan järjestelmän ja asiaankuuluvan merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin välillä;

11)  'ilmoittajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jota ilmoitusvelvoitteet koskevat, tai asianmukaisen valtuutuksen saanutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimii tämän henkilön puolesta asiaankuuluvan ilmoitusvelvoitteen asettamissa rajoissa;

12)  'tulliviranomaisilla' asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä viranomaisia;

13)  'tietopalvelujen tarjoajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa ▌ilmoittajalle ilmoitusvelvoitteisiin liittyviä tieto- ja viestintäteknologisia palveluja;

14)  'tietojen toimittamisella sähköisesti' digitaalisesti koodattujen tietojen siirtoprosessia, jossa käytetään mukautettavaa mallipohjaa, joka soveltuu suoraan tietokoneilla tallennettavaksi ja käsiteltäväksi;

15)  'satamapalvelujen tarjoajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa yhtä tai useampaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352(13) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua satamapalveluryhmää.

II luku

EMSWe-datajoukko

3 artikla

EMSWe-datajoukon vahvistaminen

1.  Komissio vahvistaa ▌EMSWe-datajoukon ja muuttaa sitä tämän artiklan 3 kohdan nojalla.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi ▌viimeistään ... päivänä …kuuta … [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ▌kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin vaatimuksiin perustuvat ilmoitusvelvoitteet sekä EMSWe-datajoukkoon sisällytettävät tietoelementit. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä tällaiset tietoelementit täsmällisesti. ▌

3.  Siirretään komissiolle valta antaa ▌ delegoituja säädöksiä 23 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteen muuttamiseksi, kun tarkoituksena on lisätä viittauksia kansalliseen lainsäädäntöön tai kansallisiin vaatimuksiin, unionin tai kansainvälisiin säädöksiin, poistaa tai mukauttaa näitä viittauksia, sekä EMSWe-datajoukon vahvistamiseksi ja sen muuttamiseksi.

Ensimmäinen tällainen delegoitu säädös annetaan viimeistään … päivänä …kuuta …. [24 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä].

Kuten 4 artiklassa säädetään, jäsenvaltio voi pyytää komissiota sisällyttämään EMSWe-datajoukkoon tietoelementtejä tai muuttamaan niitä kansallisessa lainsäädännössä ja kansallisissa vaatimuksissa vahvistettujen ilmoitusvelvoitteiden mukaisesti. Arvioidessaan, onko tietoelementit sisällytettävä EMSWe-datajoukkoon, komissio ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat sekä FAL-yleissopimuksen periaatteet, kuten periaatteen, jonka mukaan vaaditaan vain olennaisten tietojen ilmoittamista ja pidetään näiden määrä mahdollisimman pienenä.

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä, sisällytetäänkö tietoelementit EMSWe-datajoukkoon. Komission on perusteltava päätöksensä.

Delegoituun säädökseen, jolla sisällytetään tietoelementtejä EMSWe-datajoukkoon tai muutetaan niitä, on sisällyttävä yksiselitteiset viittaukset kolmannessa alakohdassa tarkoitettuihin kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin vaatimuksiin.

Jos komissio päättää olla sisällyttämättä pyydettyä tietoelementtiä, se esittää kieltäytymiselleen perustellut syyt, joissa viitataan turvalliseen merenkulkuun ja FAL-yleissopimuksen periaatteisiin.

4 artikla

EMSWe-datajoukon muuttaminen

1.  Jos jäsenvaltio aikoo ▌ muuttaa kansallisen lainsäädäntönsä ja kansallisten vaatimustensa mukaista ilmoitusvelvoitetta, johon sisältyisi muiden tietojen kuin EMSWe-datajoukkoon sisältyvien tietojen antamista, kyseisen jäsenvaltion on välittömästi annettava asia tiedoksi komissiolle. Jäsenvaltion on tässä tiedoksiannossa yksilöitävä täsmällisesti EMSWe-datajoukkoon kuulumaton tieto ja ilmoitettava kyseisen ilmoitusvelvoitteen suunniteltu soveltamisajanjakso.

2.  Jäsenvaltio ei saa ottaa käyttöön uusia ilmoitusvelvoitteita, ellei komissio ole hyväksynyt tällaista käyttöönottoa 3 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti ja ellei niihin liittyviä tietoja ole sisällytetty EMSWe-datajoukkoon ja sovelleta yhdenmukaistetuissa ilmoituskäyttöliittymissä.

3.  Komissio arvioi, onko EMSWe-datajoukkoa tarpeen muuttaa 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. EMSWe-datajoukkoon tehdään muutoksia vain kerran vuodessa lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia.

4.  Poikkeustapauksissa jäsenvaltio voi pyytää ilmoittajia toimittamaan lisätietoelementtejä alle kolmen kuukauden ajan ilman komission hyväksyntää. Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava kyseiset tietoelementit komissiolle. Komissio voi sallia jäsenvaltion jatkavan lisätietoelementtien pyytämistä kahdella kolmen kuukauden lisäjaksolla, jos poikkeukselliset olosuhteet ovat edelleen voimassa.

Jäsenvaltio voi viimeistään yhtä kuukautta ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun viimeisen kolmen kuukauden jakson päättymistä pyytää komissiolta, että lisätietoelementeistä tehdään 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti osa EMSWe-datajoukkoa. Jäsenvaltio voi jatkaa lisätietoelementtien pyytämistä ilmoittajilta, kunnes komissio on tehnyt päätöksensä, ja jos kyseinen päätös on myönteinen, kunnes muutettu EMSWe-datajoukko on otettu käyttöön.

III luku

Tietojen toimittaminen

5 artikla

Merenkulkualan kansallinen keskitetty palvelupiste

1.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava merenkulkualan kansallinen keskitetty palvelupiste, jonka kautta tämän asetuksen mukaisesti ja 7 ja 11 artiklan soveltamista rajoittamatta annetaan kaikki ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot yhdellä kertaa EMSWe-datajoukon avulla ja sitä noudattaen sekä käyttäen 6 artiklassa säädettyjä yhdenmukaistettua ilmoituskäyttöliittymämoduulia ja graafista käyttöliittymää sekä tarvittaessa 7 artiklassa säädettyjä muita ilmoitustapoja, joilla nämä tiedot asetetaan jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten saataville siinä määrin kuin on tarpeen, jotta nämä viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä.

Jäsenvaltioiden on vastattava ▌merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteensä toiminnasta.

Jäsenvaltiot voivat perustaa merenkulkualan keskitetyn palvelupisteen yhdessä yhden tai useamman muun jäsenvaltion kanssa. Näiden jäsenvaltioiden on nimettävä kyseinen merenkulkualan keskitetty palvelupiste merenkulkualan kansalliseksi keskitetyksi palvelupisteekseen ja oltava vastuussa sen toiminnasta tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Jäsenvaltiot, joilla ei ole merisatamia, vapautetaan velvoitteesta kehittää, perustaa, pitää toiminnassa tai asettaa saataville 1 kohdassa tarkoitettu merenkulkualan kansallinen keskitetty palvelupiste.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava

a)  merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen ja yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymän yhteensopivuus ja se, että niiden merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen graafisessa käyttöliittymässä noudatetaan yhteisiä toimintoja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)  yhdenmukaistettujen ilmoituskäyttöliittymien oikea-aikainen integrointi 6 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettujen täytäntöönpanopäivämäärien mukaisesti ja mahdollisten myöhempien päivitysten oikea-aikainen integrointi monivuotisessa täytäntöönpanosuunnitelmassa sovittujen päivämäärien mukaisesti;

c)  yhteys toimivaltaisten viranomaisten asiaankuuluviin järjestelmiin ilmoitettavien tietojen siirtämiseksi kyseisille viranomaisille merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen kautta ja kyseisiin järjestelmiin unionin säädösten ja kansallisen lainsäädännön ja kansallisten vaatimusten mukaisesti ja kyseisten järjestelmien teknisiä eritelmiä noudattaen;

d)  niiden merenkulkualan kansalliselle keskitetylle palvelupisteelle tarjottava tukipalvelu ensimmäisten 12 kuukauden aikana ...päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] sekä online-tukea tarjoava verkkosivusto, josta saa selkeitä ohjeita kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä ja tarvittaessa jollakin kansainvälisesti käytetyllä kielellä;

e)  riittävä ja tarpeellinen koulutus kaikille merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen toimintaan osallistuville työntekijöille.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaaditut tiedot saapuvat kyseeseen tulevan lainsäädännön soveltamisesta vastaaville viranomaisille ja että ne on rajattu kunkin tällaisen viranomaisen tarpeisiin. Jäsenvaltioiden on tässä yhteydessä varmistettava, että noudatetaan tiedonsiirtoon ▌liittyviä oikeudellisia vaatimuksia, joista säädetään liitteessä luetelluissa unionin säädöksissä, ja käytetään soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava yhteentoimivuus kyseisten viranomaisten käyttämien tietojärjestelmien kanssa.

5.  Merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen on tarjottava ilmoittajille tekninen mahdollisuus asettaa ▌kansallisella tasolla ennalta määritelty tietoelementtien osajoukko erikseen määräsataman satamapalvelujen tarjoajien saataville.

6.  Jos jokin jäsenvaltio ei vaadi ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi kaikkia EMSWe-datajoukon tietoelementtejä, merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen on hyväksyttävä toimitetut tietoaineistot, joihin sisältyvät ainoastaan kyseisen jäsenvaltion vaatimat tietoelementit. Merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen on myös hyväksyttävä ilmoittajien toimittamat tietoaineistot, joihin sisältyvät EMSWe-datajoukon lisäksi muita elementtejä; sen ei kuitenkaan tarvitse käsitellä ja säilyttää näitä muita elementtejä.

7.  Jäsenvaltioiden on säilytettävä niiden merenkulkualan kansallisille keskitetyille palvelupisteille toimitetut tiedot ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen tässä asetuksessa asetettujen vaatimusten täyttämiseksi ja liitteessä lueteltujen unionin, kansainvälisten ja kansallisten säädösten noudattamiseksi ▌. Jäsenvaltioiden on tuhottava tällaiset tiedot välittömästi tämän jälkeen.

8.  Jäsenvaltioiden on asetettava julkisesti saataville alusten arvioidut ja toteutuneet saapumis- ja lähtöajat unionin tasolla yhdenmukaistetussa sähköisessä muodossa niiden tietojen perusteella, jotka ilmoittajat ovat toimittaneet merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen. Tätä velvollisuutta ei sovelleta arkaluonteista lastia kuljettaviin aluksiin, jos tällaisten tietojen julkistaminen merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen toimesta voisi aiheuttaa uhan turvallisuudelle.

9.  Merenkulkualan kansallisilla keskitetyillä palvelupisteillä on oltava yhtenäiset internet-osoitteet.

10.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tukisivuston yhdenmukaistettu rakenne, tekniset eritelmät 8 kohdassa tarkoitettujen saapumis- ja lähtöaikojen saataville asettamiselle ja 9 kohdassa tarkoitettujen internet-osoitteiden yhtenäinen muoto. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen,

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään viimeistään … päivänä …kuuta … [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

6 artikla

Yhdenmukaistetut ilmoituskäyttöliittymät

1.  Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan merenkulkualan kansallisille keskitetyille palvelupisteille tarkoitettua yhdenmukaistettua ilmoituskäyttöliittymämoduulia koskevat toiminnalliset ja tekniset eritelmät. Toiminnallisten ja teknisten eritelmien tavoitteena on helpottaa yhteentoimivuutta käyttäjien eri teknologioiden ja ilmoitusjärjestelmien kanssa.

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään viimeistään … päivänä …kuuta … [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

2.  Komissio kehittää tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa viimeistään ... päivänä …kuuta … [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] merenkulkualan kansallisille keskitetyille palvelupisteille yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin ja päivittää sitä siitä lähtien tämän artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettujen eritelmien mukaisesti.

3.  Komissio toimittaa jäsenvaltioille yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin ja kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta ne voivat integroida moduulin merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseensä.

4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitetut graafisen käyttöliittymän yleiset toiminnot ja yhdenmukaistettujen digitaalisten taulukoiden mallit.

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään viimeistään … päivänä …kuuta … [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

5.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla muutetaan teknisiä eritelmiä, standardeja ja menettelyjä sen varmistamiseksi, että yhdenmukaistetut ilmoituskäyttöliittymät ovat avoimia tuleville teknologioille.

6.  Tässä artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

7 artikla

Muut ilmoitustavat

1.  Jäsenvaltioiden on sallittava, että ilmoittajat antavat merenkulkualan kansalliselle keskitetylle palvelupisteelle vapaaehtoisesti tietoja yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin vaatimuksia noudattavien tietopalvelujen tarjoajien kautta.

2.  Jäsenvaltiot voivat sallia tietojen antamisen muita ilmoituskanavia käyttäen sillä edellytyksellä, että tällaiset kanavat ovat ilmoittajille vapaaehtoisia. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset muut ilmoituskanavat asettavat asiaankuuluvat tiedot merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen saataville.

3.  Jäsenvaltiot voivat käyttää vaihtoehtoisia tapoja tietojen antamiseen siltä varalta, että jokin 5 ja 6 artiklassa ja 12–17 artiklassa tarkoitetuista sähköisistä järjestelmistä menee väliaikaisesti epäkuntoon.

8 artikla

Yhden kerran periaate

1.  Rajoittamatta 11 artiklan 1 kohdan soveltamista, jollei unionin oikeudessa muuta edellytetä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittajan edellytetään antavan tämän asetuksen mukaisesti tiedot ainoastaan yhden kerran satamakäyntiä kohti ja että asiaankuuluvat EMSWe-datajoukon tietoelementit asetetaan saataville ja niitä käytetään uudelleen tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.  Komissio varmistaa, että ▌merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen kautta annetut alusten tunniste- ja yksilöintitiedot sekä poikkeuksia koskevat tiedot kirjataan 14 artiklassa tarkoitettuun EMSWe-alustietokantaan ja asetetaan saataville mahdollisia seuraavia satamakäyntejä varten unionissa.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionissa satamasta lähtiessä annetut EMSWe-datajoukon tietoelementit asetetaan ilmoittajan saataville ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi seuraavaan unionin satamaan saapumisen yhteydessä, ellei alus ole käynyt unionin ulkopuolisessa satamassa kyseisen matkan aikana. Tätä kohtaa ei sovelleta tietoihin, jotka on saatu asetuksen (EU) N:o 952/2013 nojalla, ellei kyseisessä asetuksessa säädetä mahdollisuudesta asettaa tällaiset tiedot saataville tällaista tarkoitusta varten.

4.  Kaikki tämän asetuksen mukaisesti saadut asiaankuuluvat EMSWe-datajoukon tietoelementit on asetettava muiden merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden saataville SafeSeaNet-järjestelmän kautta.

5.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen asiaankuuluvien tietoelementtien luettelon. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

9 artikla

Toimitettuja tietoja koskeva vastuu

Ilmoittaja on vastuussa sen varmistamisesta, että tietoelementit toimitetaan sovellettavien oikeudellisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti. Ilmoittaja on vastuussa tiedoista ja niiden päivittämisestä, jos tiedot ovat muuttuneet sen jälkeen, kun ne on toimitettu merenkulkualan kansalliselle keskitetylle palvelupisteelle.

10 artikla

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen puitteissa suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EU) 2016/679.

2.  Komission tämän asetuksen puitteissa suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EY) N:o 2018/1725.

3.  Jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava sovellettavan unionin tai kansallisen oikeuden mukaisesti tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen nojalla vaihdettavat kaupalliset ja muut arkaluonteiset tiedot käsitellään luottamuksellisina.

11 artikla

Tullia koskevat lisäsäännökset

1.  Tämä asetus ei estä sellaista jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välistä tai tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden välistä tietojenvaihtoa, jossa käytetään asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä.

2.   Asetuksen (EU) N:o 952/2013 127 artiklassa tarkoitetun saapumisen yleisilmoituksen asiaankuuluvat tiedot on asetettava merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen saataville tiedoksi silloin, kun se on unionin tullilainsäädännön mukaista, ja tarvittaessa niitä on käytettävä uudelleen muiden liitteessä lueteltujen ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi.

3.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvien tietojen luettelon. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään viimeistään … päivänä …kuuta … [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

IV luku

Yhteiset palvelut

12 artikla

EMSWe:n käyttäjärekisteri- ja pääsynhallintajärjestelmä

1.  Komissio luo tunnistamista edellyttäviä tapauksia varten yhteisen käyttäjärekisteri- ja pääsynhallintajärjestelmän ja varmistaa sen saatavuuden merenkulkualan kansallista keskitettyä palvelupistettä käyttäville ilmoittajille ja tietopalvelujen tarjoajille sekä kansallisille viranomaisille, joilla on pääsy merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen. Tämä yhteinen käyttäjärekisteri- ja pääsynhallintajärjestelmä mahdollistaa käyttäjän keskitetyn rekisteröinnin millä tahansa unionin tasolla hyväksytyllä unionin nykyisellä rekisterillä, hajautetun käyttäjähallinnan ja unionin tason käyttäjien valvonnan.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen viranomainen, joka vastaa uusien käyttäjien tunnistamisesta ja rekisteröimisestä sekä olemassa olevien tilien muuttamisesta ja lopettamisesta 1 kohdassa tarkoitetun järjestelmän kautta.

3.  Eri jäsenvaltioiden merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen pääsyä varten ilmoittajien tai tietopalvelujen tarjoajien, jotka ovat rekisteröityneet EMSWe:n käyttäjärekisteri- ja pääsynhallintajärjestelmään, on katsottava olevan rekisteröityneitä kaikkien jäsenvaltioiden merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen, ja niiden on toimittava kunkin jäsenvaltion kansallisten sääntöjen mukaisesti myöntämien pääsyoikeuksien rajoissa.

4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset eritelmät, standardit ja menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen käyttäjärekisteri- ja pääsynhallintajärjestelmän perustamiseksi, mukaan lukien 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös annetaan viimeistään ... päivänä …kuuta … [24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

13 artikla

Yhteinen osoituspalvelu

1.  Komissio kehittää tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa uuden vapaaehtoisen yhteisen osoituspalvelun edellyttäen, että yhdenmukaistettu ilmoituskäyttöliittymämoduuli on toteutettu kaikilta osin 6 artiklan mukaisesti.

2.  Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan toiminnalliset ja tekniset eritelmät, laadunvalvontamekanismit sekä menettelyt, jotka koskevat yhteisen osoituspalvelun käyttöönottoa, ylläpitoa ja käyttöä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös annetaan viimeistään ... päivänä …kuuta … [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

14 artikla

EMSWe-alustietokanta

1.  Komissio perustaa 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti EMSWe-alustietokannan, joka sisältää alusten tunnistus- ja yksilöintitietojen luettelon sekä merkinnät poikkeuksista aluksia koskeviin ilmoitusvaatimuksiin.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan EMSWe-alustietokantaan niiden tietojen perusteella, jotka ilmoittajat ovat toimittaneet merenkulkualan kansalliselle keskitetylle palvelupisteelle.

3.  Komissio varmistaa, että alustietokannan tiedot ovat merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden saatavilla aluksia koskevien ilmoitusten helpottamiseksi.

4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset eritelmät, standardit ja menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun tietokannan perustamiseksi alusten tunnistus- ja yksilöintitietojen sekä alusten ilmoitusvaatimuksiin tehtyjä poikkeuksia koskevien merkintöjen keräämistä, tallentamista, päivittämistä ja tarjoamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös annetaan viimeistään ... päivänä …kuuta … [24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

15 artikla

Yhteinen sijaintitietokanta

1.  Komissio perustaa yhteisen sijaintitietokannan, joka sisältää viiteluettelon sijaintikoodeista(14) ja satamarakenteiden koodeista, siten kuin ne on rekisteröity IMOn GISIS‑tietokantaan.

2.  Komissio varmistaa, että sijaintitietokanta on merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden saatavilla aluksia koskevien ilmoitusten helpottamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on asetettava sijaintitietokannan tiedot saataville kansallisella tasolla merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen kautta.

4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset eritelmät, standardit ja menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun ▌ yhteisen sijaintitietokannan perustamiseksi sijaintikoodien ja satamarakenteiden koodien keräämistä, tallentamista, päivittämistä ja tarjoamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös annetaan viimeistään ... päivänä …kuuta … [24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

16 artikla

Yhteinen vaarallisia aineita koskeva tietokanta

1.  Komissio perustaa yhteisen vaarallisia aineita koskevan tietokannan, joka sisältää luettelon vaarallisista ja ympäristöä pilaavista aineista, joista on ilmoitettava direktiivin 2002/59/EY ja IMOn FAL ▌7:n mukaisesti ottaen huomioon asiaankuuluvat IMOn yleissopimusten ja säännöstöjen tietoelementit.

2.  Komissio varmistaa, että yhteinen vaarallisia aineita koskeva tietokanta on merenkulkualan kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden saatavilla aluksia koskevien ilmoitusten helpottamiseksi.

3.  Tietokanta on linkitettävä asiaankuuluviin tietoihin Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) kehittämässä MAR-CIS-tietokannassa, joka koskee tietoja vaarallisiin ja ympäristöä pilaaviin aineisiin liittyvistä vaaroista ja riskeistä.

4.  Tietokantaa on käytettävä sekä viitteenä että todennusvälineenä merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen kautta suoritettavan ilmoitusprosessin aikana kansallisella ja unionin tasolla.

5.  Jäsenvaltioiden on asetettava yhteisen vaarallisia aineita koskevan tietokannan tiedot saataville kansallisella tasolla merenkulkualan kansallisen keskitetyn palvelupisteen kautta.

6.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset eritelmät, standardit ja menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen vaarallisia aineita koskevan tietokannan perustamiseksi vaarallisia aineita koskevien viitetietojen keräämistä, tallentamista ja tarjoamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös annetaan viimeistään ...päivänä …kuuta … [24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

17 artikla

Alusten saniteettitarkastuksia ja -toimenpiteitä koskeva yhteinen tietokanta

1.  Komissio asettaa saataville alusten saniteettitarkastuksia ja -toimenpiteitä koskevan yhteisen tietokannan, joka voi vastaanottaa ja johon voi tallentaa tietoa, joka liittyy kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) (IHR) 37 artiklan mukaisiin meriterveysilmoituksiin. Aluksilla sairaana oleviin henkilöihin liittyviä henkilötietoja ei tallenneta kyseiseen tietokantaan.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla terveysviranomaisilla on oltava pääsy tietokantaan tiedon vastaanottamista ja vaihtamista varten.

2.  Alusten saniteettitarkastuksia ja -toimenpiteitä koskevaa tietokantaa käyttävien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden kansallisen viranomaisen nimi, joka vastaa tietokantaan liittyvästä käyttäjänhallinnasta, mukaan lukien uusien käyttäjien rekisteröiminen sekä tilien muuttaminen ja lopettaminen.

3.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset eritelmät, standardit ja menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun tietokannan perustamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

V luku

EMSWe-toimien yhteensovittaminen

18 artikla

Kansalliset koordinaattorit

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen kansallinen viranomainen, jolla on selkeä oikeudellinen toimeksianto toimia EMSWe:n kansallisena koordinaattorina. Kansallisen koordinaattorin on

a)  toimittava käyttäjien ja komission kansallisena yhteyspisteenä kaikissa tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa;

b)  koordinoitava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimia niiden soveltaessa tätä asetusta jäsenvaltiossa ja niiden välistä yhteistyötä;

c)  koordinoitava toimia, joilla pyritään varmistamaan tiedon jakaminen ja yhteydet 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin toimivaltaisten viranomaisten asiaankuuluviin järjestelmiin.

19 artikla

Monivuotinen täytäntöönpanosuunnitelma

Tämän asetuksen oikea-aikaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja jotta voidaan tarjota laadunvalvontamekanismit ja menettelyt yhdenmukaistetun käyttöliittymämoduulin ja siihen liittyvien EMSWe:n yhdenmukaistettujen elementtien käyttöönottoa, ylläpitoa ja päivittämistä varten, komissio hyväksyy ja tarkistaa vuosittain ▌ jäsenvaltioiden asiantuntijoita asianmukaisesti kuultuaan monivuotisen täytäntöönpanosuunnitelman, jossa vahvistetaan seuraavat:

a)  yhdenmukaistettuja ilmoituskäyttöliittymiä ja niihin liittyviä EMSWe:n yhdenmukaistettuja elementtejä koskeva kehittämis- ja päivittämissuunnitelma seuraaville 18 kuukaudelle;

b)  yhteisen osoituspalvelun kehittämissuunnitelma viimeistään …päivänä …kuuta … [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä];

c)  asiaankuuluvien sidosryhmien ohjeelliset kuulemisajankohdat;

d)  ohjeelliset määräajat jäsenvaltioille yhdenmukaistettujen ilmoituskäyttöliittymien integroimiseksi merenkulkualan kansallisiin keskitettyihin palvelupisteisiin;

e)  ohjeelliset määräajat komissiolle yhteisen osoituspalvelun kehittämiseksi yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin toteuttamisen jälkeen;

f)  testausjaksot jäsenvaltioille ja ilmoittajille, jotta nämä voivat testata yhteyksiään kuhunkin yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymän uuteen versioon;

g)  testausjaksot yhteistä osoituspalvelua varten;

h)  ohjeelliset määräajat jäsenvaltioille ja ilmoittajille yhdenmukaistettujen ilmoituskäyttöliittymien vanhentuneiden versioiden käytöstä poistamiseksi.

VI luku

Loppusäännökset

20 artikla

Kustannukset

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta katetaan seuraavat:

a)  tämän asetuksen täytäntöönpanoa unionin tasolla tukevien tieto- ja viestintäteknisten välineiden kehittäminen ja ylläpito komission ja Euroopan meriturvallisuusviraston toimesta;

b)  EMSWe:n edistäminen unionin tasolla, myös asiaankuuluvien sidosryhmien keskuudessa, ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen tasolla.

21 artikla

Yhteistyö muiden kauppaa ja liikennettä helpottavien järjestelmien tai palvelujen kanssa

Jos kauppaa ja liikennettä helpottavia järjestelmiä tai palveluja on luotu muilla unionin säädöksillä, komissio koordinoi kyseisten järjestelmien tai palvelujen toimintoja synergioiden aikaansaamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi.

22 artikla

Uudelleentarkastelu ja kertomus

▌Jäsenvaltioiden on seurattava EMSWe:n soveltamista ja ▌raportoitava havainnoistaan komissiolle. Kertomukseen on sisällyttävä seuraavat indikaattorit:

a)  yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin käyttö;

b)  graafisen käyttöliittymän käyttö;

c)  7 artiklassa tarkoitettujen muiden ilmoitustapojen käyttö.

▌Jäsenvaltioiden on ▌toimitettava tämä kertomus komissiolle vuosittain käyttäen komission toimittamaa mallia.

Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen soveltamista ja toimittaa kerättyihin tietoihin ja tilastotietoihin perustuvan arviointikertomuksen EMSWe:n toimivuudesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ... päivänä …kuuta … [kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Arviointikertomukseen on tarvittaessa sisällytettävä arvio uusista teknologioista, jotka voisivat johtaa yhdenmukaistetun ilmoituskäyttöliittymämoduulin muuttamiseen tai korvaamiseen.

23 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] neljän vuoden ajaksi 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

24 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa liikenteen ja kaupan digitaalista helpottamista käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

25 artikla

Direktiivin 2010/65/EU kumoaminen

Kumotaan direktiivi 2010/65/EU … päivästä …kuuta … [kuusi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen].

Viittauksia direktiiviin 2010/65/EU pidetään viittauksina tähän asetukseen.

26 artikla

Voimaantulo

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta … [kuusi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen].

3.  Edellä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot ja liitteessä olevan A osan 7 kohdassa täsmennettyihin tullia koskeviin ilmoitusvelvoitteisiin liittyvät toiminnot tulevat voimaan, kun asetuksen (EU) N:o 952/2013 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kyseisten ilmoitusvelvoitteiden soveltamisessa tarvittavat sähköiset järjestelmät ovat käytössä komission asetuksen (EU) N:o 952/2013 280 ja 281 artiklan perusteella vahvistaman työohjelman mukaisesti. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa päivämäärän, jona tämän kohdan mukaiset edellytykset on täytetty.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Ilmoitusvelvoitteet

A.  Unionin säädöksistä johtuvat ilmoitusvelvoitteet

Tähän ilmoitusvelvoitteiden luokkaan sisältyvät tiedot on annettava seuraavassa lueteltujen säädösten mukaisesti:

1.  Ilmoitukset jäsenvaltioiden satamiin saapuvista ja niistä lähtevistä aluksista

Alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10) 4 artikla.

2.  Henkilöiden rajatarkastukset

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1) 8 artikla.

3.  Ilmoitukset aluksella kuljetettavista vaarallisista tai ympäristöä pilaavista aineista

Alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10) 13 artikla.

4.  Ilmoitukset jätteestä ja lastijäämistä

Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81) 6 artikla.

5.  Ilmoitukset turvatoimista

Alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 725/2004 (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6) 6 artikla.

▌Asetuksen (EY) N:o 725/2004 6 artiklassa edellytettyjen tietoelementtien yksilöintiin käytetään tämän liitteen lisäyksessä vahvistettua lomaketta. ▌

6.  Aluksella olevia henkilöitä koskevat tiedot

Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY (EYVL L 188, 2.7.1998, s. 35) 4 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 2 kohta.

7.  Tullimuodollisuudet

a)  Saapumismuodollisuudet:

–  tiedonanto saapumisesta (asetuksen (EU) N:o 952/2013 133 artikla);

–  tavaroiden esittäminen tullille (asetuksen (EU) N:o 952/2013 139 artikla);

–  tavaroiden väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (asetuksen (EU) N:o 952/2013 145 artikla);

–  tavaroiden tullioikeudellinen asema (asetuksen (EU) N:o 952/2013 153–155 artikla);

–  unionin passitusmenettelyyn käytettävät sähköiset kuljetusasiakirjat (asetuksen (EU) N:o 952/2013 233 artiklan 4 kohdan e alakohta).

b)  Lähtömuodollisuudet:

–  tavaroiden tullioikeudellinen asema (asetuksen (EU) N:o 952/2013 153–155 artikla);

–  unionin passitusmenettelyyn käytettävät sähköiset kuljetusasiakirjat (asetuksen (EU) N:o 952/2013 233 artiklan 4 kohdan e alakohta);

–  tiedonanto poistumisesta (asetuksen (EU) N:o 952/2013 267 artikla);

–  poistumisen yleisilmoitus (asetuksen (EU) N:o 952/2013 271 ja 272 artikla);

–  jälleenvientitiedonanto (asetuksen (EU) N:o 952/2013 274 ja 275 artikla).

8.  Irtolastialusten turvallinen lastaaminen ja lastinpurkaminen

Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä 4 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/96/EY 7 artikla (EYVL L 13, 16.1.2002, s. 9).

9.  Satamavaltioiden suorittama valvonta

Satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY 9 artikla ja 24 artiklan 2 kohta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57).

10.  Meriliikenteen tilastot

Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY 3 artikla (EUVL L 141, 6.6.2009, s. 29).

B.  FAL-asiakirjat ja kansainvälisistä oikeudellisista välineistä johtuvat ilmoitusvelvoitteet

Tähän ilmoitusvelvoitteiden luokkaan sisältyvät tiedot on annettava FAL-yleissopimuksen ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten oikeudellisten välineiden mukaisesti.

1.  FAL ▌ 1: Yleisselvitys

2.  FAL ▌ 2: Lastiluettelo

3.  FAL ▌ 3: Luettelo aluksen varastoista

4.  FAL ▌ 4: Luettelo laivaväen omaisuudesta

5.  FAL ▌ 5: Miehistöluettelo

6.  FAL ▌ 6: Matkustajaluettelo

7.  FAL ▌ 7: Luettelo vaarallisista aineista

8.  Meriterveysilmoitus

C.  Kansallisesta lainsäädännöstä ja kansallisista vaatimuksista johtuvat ilmoitusvelvoitteet

LISÄYS

LOMAKE ALUKSEN TURVATOIMIIN LIITTYVIEN TIETOJEN

ILMOITTAMISEKSI ENNEN SAAPUMISTA VAADITAAN KAIKILTA ALUKSILTA ENNEN EU:N JÄSENVALTION SATAMAAN SAAPUMISTA

(ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) XI-2 luvun 9 sääntö ja asetuksen (EY) N:o 725/2004 6 artiklan 3 kohta)

Aluksen yksilöintitiedot ja yhteystiedot

IMO-numero

 

Aluksen nimi

 

Rekisteröinti-satama

 

Lippuvaltio

 

Aluksen tyyppi

 

Radiokutsutunnus

 

Bruttovetoisuus

 

Inmarsat-kutsunumerot (jos on)

 

Yhtiön nimi ja tunnistenumero

 

Yhtiön turvapäällikön nimi ja ympäri-vuorokautiset yhteystiedot

 

Tulosatama

 

Tulosatamarakenne (jos tiedossa)

 

Satamaa ja satamarakennetta koskevat tiedot

Aluksen arvioitu saapumisaika satamaan (päivämäärä ja kellonaika)

 

Käynnin pääasiallinen syy

 

SOLAS-yleissopimuksen XI-2 luvun 9.2.1 säännössä vaaditut tiedot

Onko aluksella voimassa oleva aluksen kansainvälinen turvatodistus (ISSC)?

KYLLÄ

ISSC

EI – miksi ei?

Myöntänyt (viranomaisen tai tunnustetun turva-organisaation nimi)

Voimassaolon päättymispäivä (pp/kk/vvvv)

Onko aluksella mukana hyväksytty aluksen turvasuunnitelma (SSP)?

KYLLÄ

EI

Turvataso, jota alus paraikaa noudattaa

Turva-taso 1

Turva-taso 2

Turvataso 3

Aluksen sijainti ilmoitusta tehtäessä

 

Kymmenen viimeisintä käyntiä satamarakenteissa aikajärjestyksessä (viimeisin ensimmäisenä):

Nro

Alkoi (pp/kk/vvvv)

Päättyi (pp/kk/vvvv)

Satama

Maa

UN/LOCODE-koodi

(jos on)

Satama-rakenne

Turvataso

1

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

2

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

3

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

4

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

5

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

6

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

7

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

8

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

9

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

10

 

 

 

 

 

 

Turvataso =

Toteuttiko alus erityisiä tai täydentäviä turvatoimia hyväksytyssä aluksen turvasuunnitelmassa mainittujen lisäksi?

Jos KYLLÄ, seuraavaan kohtaan merkitään aluksen toteuttamat erityiset tai täydentävät turvatoimet.

KYLLÄ

EI

Nro

(kuten edellä)

Aluksen toteuttamat erityiset tai täydentävät turvatoimet

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Edellä lueteltujen kymmenen viimeisimmän satamarakenteessa käynnin aikana toteutetut alusten väliset toiminnot aikajärjestyksessä (viimeisin ensimmäisenä). Jatkakaa tarvittaessa alla olevaa taulukkoa tai käyttäkää erillistä sivua. Mainitkaa alusten välisten toimintojen lukumäärä yhteensä:

Onko aluksen hyväksyttyyn turvasuunnitelmaan sisältyviä aluksen turvatoimiin liittyviä menettelyjä ylläpidetty kaikkien alusten välisten toimintojen aikana?

Jos EI, annetaan yksityiskohtaiset tiedot niiden sijaan sovelletuista turvatoimenpiteistä viimeisessä sarakkeessa.

KYLLÄ

EI

Nro

Alkoi (pp/kk/vvvv)

Päättyi (pp/kk/vvvv)

Toteuttamis-paikka tai leveys- ja pituusasteet

Alusten välinen toiminto

Toissijaisesti sovelletut turvatoimenpiteet

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Yleinen kuvaus aluksella olevasta lastista

 

Onko aluksella lastina IMDG-säännöstön luokkaan 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 tai 8 kuuluvia vaarallisia aineita?

KYLLÄ

EI

Jos KYLLÄ, onko liitteenä luettelo vaarallisista aineista (tai sen asianmukainen ote)?

Onko liitteenä jäljennös aluksen miehistöluettelosta?

KYLLÄ

Onko liitteenä jäljennös aluksen matkustajaluettelosta?

KYLLÄ

Muut turvatoimiin liittyvät tiedot

Haluatteko ilmoittaa jostakin turvatoimiin liittyvästä asiasta?

KYLLÄ

Yksityiskohtainen kuvaus:

EI

Aluksen asiamies aiotussa tulosatamassa

Nimi:

Yhteystiedot (puhelinnumero):

Tiedot antavan henkilön henkilötiedot

Arvo tai asema (tarpeeton yliviivataan):

Aluksen päällikkö / aluksen turvapäällikkö / yhtiön turvapäällikkö / aluksen asiamies (kuten edellä)

Nimi:

Allekirjoitus:

Ilmoituksen päivämäärä, kellonaika ja paikka

 

(1)EUVL C 62, 15.2.2019, s. 265.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/65/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta (EUVL L 283, 29.10.2010, s. 1).
(4)Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 9 päivänä huhtikuuta 1965 tehty kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva yleissopimus (FAL-yleissopimus), sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä huhtikuuta 2016, normi 1.1.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
(9)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73▌).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/352, annettu 15 päivänä helmikuuta 2017, satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 57, 3.3.2017, s. 1).
(14)Yhdistyneiden kansakuntien määräasemia koskeva säännöstö (United Nations Code for Trade and Transport Locations).

Päivitetty viimeksi: 24. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus