Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0139(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0006/2019

Texte depuse :

A8-0006/2019

Dezbateri :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.14

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0434

Texte adoptate
PDF 279kWORD 92k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I
P8_TA-PROV(2019)0434A8-0006/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0278),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0193/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 14 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0006/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 265.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE
P8_TC1-COD(2018)0139

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor ▌,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(3) impune statelor membre să accepte îndeplinirea obligațiilor de raportare în format electronic a navelor care sosesc în porturile Uniunii și pleacă din porturile Uniunii și să asigure transmiterea acestora prin intermediul unui ghișeu unic pentru a facilita și a accelera transportul maritim.

(2)  Transportul maritim este baza comerțului și a comunicațiilor în interiorul și în exteriorul pieței unice. În vederea facilitării transportului maritim și a reducerii suplimentare a sarcinii administrative pentru companiile de transport maritim, este necesară simplificarea și armonizarea suplimentară a procedurilor de informare privind îndeplinirea obligațiilor de raportare impuse companiilor de transport maritim de actele juridice ale Uniunii, de actele juridice internaționale și de legislația națională a statelor membre, iar procedurile respective ar trebui să fie neutre din punct de vedere tehnologic, promovând soluții de raportare adaptate exigențelor viitorului.

(3)  Atât Parlamentul European, cât și Consiliul au solicitat în mod repetat mai multă interoperabilitate, precum și o comunicare mai ușoară și fluxuri de informații mai cuprinzătoare, în scopul îmbunătățirii funcționării pieței interne și al satisfacerii nevoilor cetățenilor și ale întreprinderilor.

(4)  Principalul obiectiv al prezentului regulament este de a stabili norme armonizate pentru furnizarea informațiilor necesare pentru escale în port, în special prin asigurarea faptului că aceleași seturi de date pot fi raportate în același mod fiecărui ghișeu unic național în domeniul maritim. Prezentul regulament vizează, de asemenea, facilitarea transmiterii de informații între declaranți, autoritățile relevante și furnizorii de servicii portuare din portul de escală și alte state membre. Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să modifice termenele sau conținutul obligațiilor de raportare și nu ar trebui să afecteze stocarea și prelucrarea ulterioară a informațiilor la nivelul Uniunii sau la nivel național.

(5)  Ghișeul unic național în domeniul maritim existent în fiecare stat membru ar trebui să fie menținut ca bază pentru un mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim („EMSWe”) interoperabil și neutru din punct de vedere tehnologic. Ghișeul unic național în domeniul maritim ar trebui să constituie un punct de intrare cuprinzător pentru raportare pentru operatorii de transport maritim, care să îndeplinească funcționalitățile de culegere a datelor de la declaranți și de distribuire a datelor către toate autoritățile competente relevante și furnizorii de servicii portuare.

(6)  Pentru a consolida eficiența ghișeelor unice naționale în domeniul maritim și în vederea pregătirii pentru evoluțiile viitoare, ar trebui să se poată menține actualele dispoziții sau să se instituie noi dispoziții în statele membre privind utilizarea ghișeului unic național în domeniul maritim pentru raportarea unor informații similare pentru alte moduri de transport.

(7)  Interfețele frontale aferente respectivelor ghișee unice naționale în domeniul maritim, pe partea declaranților, ar trebui armonizate la nivelul Uniunii, pentru a facilita raportarea și pentru a reduce în continuare sarcina administrativă. Această armonizare ar trebui realizată prin utilizarea, în cadrul fiecărui ghișeu unic național în domeniul maritim, a software‑ului comun al interfeței pentru schimburile de informații între sisteme, dezvoltat la nivelul Uniunii. Statele membre ar trebui să fie responsabile pentru integrarea și gestionarea modulului interfeței și pentru actualizarea software-ului la intervale regulate și în timp util, atunci când Comisia furnizează noi versiuni. Comisia ar trebui să dezvolte acest modul și să furnizeze actualizări atunci când este necesar, deoarece dezvoltarea tehnologiilor digitale cunoaște o evoluție rapidă și orice soluție tehnologică ar putea fi rapid depășită de noi evoluții.

(8)  Alte canale de raportare furnizate de statele membre și furnizorii de servicii, cum ar fi sistemele portuare comunitare, ar putea fi menținute ca puncte de intrare opționale pentru raportare și ar trebui să poată îndeplini funcția de furnizori de servicii de date.

(9)  Pentru a nu impune o sarcină administrativă disproporționată statelor membre fără ieșire la mare și care nu dețin porturi maritime, statele membre respective ar trebui scutite de obligația legată de elaborarea, instituirea, exploatarea și punerea la dispoziție a unui ghișeu unic național în domeniul maritim. Aceasta înseamnă că, atât timp cât invocă această scutire, statele membre respective nu ar trebui să fie obligate să îndeplinească obligațiile legate de elaborarea, instituirea, exploatarea și punerea la dispoziție a unui ghișeu unic național în domeniul maritim.

(10)  O interfață grafică de utilizator ușor de folosit și cu funcționalități comune ar trebui să facă parte din ghișeele unice naționale în domeniul maritim pentru raportarea manuală de către declaranți. Statele membre ar trebui să ofere interfața grafică de utilizator pentru introducerea manuală a datelor de către declaranți și prin încărcarea de foi de calcul digitale armonizate. Pe lângă asigurarea unor funcționalități comune, Comisia și statele membre ar trebui să își coordoneze eforturile pentru a se asigura că experiențele utilizatorilor cu respectivele interfețe grafice de utilizator sunt cât mai similare cu putință.

(11)  Noile tehnologii digitale emergente prezintă oportunități tot mai mari de sporire a eficienței sectorului de transport maritim și de reducere a sarcinilor administrative. Pentru ca beneficiile acestor noi tehnologii să se acumuleze cât mai curând posibil, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice specificațiile tehnice, standardele și procedurile aferente mediului armonizat de raportare prin acte de punere în aplicare. Acest lucru ar trebui să le confere actorilor de pe piață flexibilitatea de a dezvolta noi tehnologii digitale, iar noile tehnologii ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la revizuirea prezentului regulament.

(12)  Sprijin și informații adecvate cu privire la procesele și cerințele tehnice legate de utilizarea ghișeului unic național în domeniul maritim ar trebui să fie furnizate declaranților prin intermediul unor site-uri naționale ușor accesibile și ușor de utilizat, cu standarde comune la nivelul aspectului și al funcționării.

(13)  Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional („Convenția FAL”)(4) prevede că autoritățile publice trebuie, în toate cazurile, să solicite numai informații esențiale în cadrul raportării și să mențină numărul de elemente la minimum. Cu toate acestea, în funcție de condițiile locale, pot fi necesare informații specifice în vederea garantării siguranței navigației.

(14)  Pentru a permite funcționarea EMSWe, este necesar să se stabilească un set cuprinzător de date EMSWe, care să cuprindă toate elementele de informații care ar putea fi solicitate de autoritățile naționale sau de operatorii portuari în scopuri administrative sau operaționale, atunci când o navă efectuează o escală în port. La stabilirea setului de date EMSWe, Comisia ar trebui să țină seama de lucrările relevante realizate la nivel internațional. Întrucât domeniul de aplicare al obligațiilor de raportare variază de la un stat membru la altul, un ghișeu unic național în domeniul maritim într-un anumit stat membru ar trebui să fie conceput astfel încât să accepte setul de date EMSWe fără nicio modificare și să facă abstracție de orice informație care nu este relevantă pentru statul membru respectiv.

(15)  În situații excepționale, un stat membru ar trebui să poată solicita elemente de date suplimentare de la declaranți. Astfel de situații excepționale pot apărea, de exemplu, atunci când există o nevoie urgentă de a proteja ordinea și securitatea internă sau de a aborda o amenințare gravă la adresa sănătății umane sau animale sau a mediului. Noțiunea de situații excepționale ar trebui să fie interpretată în mod strict.

(16)  Obligațiile de raportare relevante conținute în actele juridice internaționale și ale Uniunii ar trebui enumerate în anexa la prezentul regulament. Respectivele obligații de raportare ar trebui să constituie baza pentru stabilirea setului cuprinzător de date EMSWe. Anexa ar trebui, de asemenea, să se refere la categoriile relevante de obligații de raportare la nivel național, iar statele membre ar trebui să poată solicita Comisiei să modifice setul de date EMSWe pe baza obligațiilor de raportare conținute în legislația și în cerințele lor naționale. Actele juridice ale Uniunii care modifică setul de date EMSWe pe baza unei obligații de raportare conținute în legislația și în cerințele naționale ar trebui să includă o trimitere explicită la legislația și cerințele naționale respective.

(17)  Ori de câte ori informațiile din cadrul ghișeului unic național în domeniul maritim sunt distribuite autorităților competente, transmiterea acestora ar trebui să respecte cerințele în materie de date, formatele și codurile comune pentru obligațiile și formalitățile de raportare prevăzute în actele juridice ale Uniunii care figurează în anexă și ar trebui să se efectueze prin intermediul sistemelor informatice stabilite în cadrul acesteia, cum ar fi tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(5).

(18)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să țină seama de sistemele SafeSeaNet stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii, care ar trebui să continue să faciliteze schimbul și distribuirea informațiilor primite prin intermediul ghișeului unic național în domeniul maritim între statele membre, în conformitate cu Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului(6).

(19)  Porturile nu sunt destinația finală a mărfurilor. Eficiența escalelor navelor în port are un impact asupra întregului lanț logistic legat de transportul mărfurilor și al pasagerilor către și dinspre porturi. Pentru a asigura interoperabilitatea, multimodalitatea și integrarea fără probleme a transportului maritim în întregul lanț logistic și pentru a facilita alte moduri de transport, ghișeele unice naționale în domeniul maritim ar trebui să permită posibilitatea schimbului de informații relevante, cum ar fi ora de sosire și de plecare, cu cadre similare elaborate pentru alte moduri de transport.

(20)  Pentru a îmbunătăți eficiența transportului maritim și pentru a limita dublarea informațiilor care trebuie furnizate în scopuri operaționale atunci când o navă efectuează o escală în port, informațiile furnizate de către declaranți unui ghișeu unic național în domeniul maritim ar trebui să fie partajate și cu alte anumite entități, cum ar fi operatorii portuari sau operatorii de terminale, atunci când declarantul autorizează acest lucru și ținând seama de necesitatea de a respecta confidențialitatea, aspectele sensibile din punct de vedere comercial și constrângerile juridice. Prezentul regulament urmărește să îmbunătățească manipularea datelor, prin aplicarea principiului raportării unice atunci când se îndeplinesc obligațiile de raportare.

(21)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 prevede că mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii trebuie să fie acoperite de o declarație sumară de intrare care trebuie depusă pe cale electronică la autoritățile vamale. Având în vedere importanța informațiilor din declarația sumară de intrare pentru gestionarea riscurilor de securitate și a riscurilor financiare, în prezent se elaborează un sistem electronic specific pentru depunerea și gestionarea declarațiilor sumare de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii. Prin urmare, nu va fi posibilă transmiterea declarațiilor sumare de intrare prin intermediul modulului de interfață de raportare armonizată. Cu toate acestea, având în vedere că unele dintre elementele de date prezentate în declarația sumară de intrare sunt necesare, de asemenea, pentru îndeplinirea altor obligații vamale și de raportare în domeniul maritim atunci când o navă efectuează o escală într-un port al Uniunii, EMSWe ▌ ar trebui să poată prelucra elementele de date din declarația sumară de intrare. Ar trebui avută în vedere și posibilitatea ca ghișeul unic național în domeniul maritim să poată prelua informațiile relevante care au fost deja transmise prin declarația sumară de intrare.

(22)  Pentru a armoniza pe deplin cerințele de raportare, autoritățile vamale, autoritățile maritime, precum și alte autorități relevante ar trebui să coopereze atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. Coordonatorii naționali cu responsabilități specifice ar trebui să sporească eficacitatea acestei cooperări și buna funcționare a ghișeelor unice naționale în domeniul maritim.

(23)  Pentru a permite reutilizarea informațiilor furnizate prin intermediul ghișeelor unice naționale în domeniul maritim și pentru a facilita transmiterea informațiilor de către declaranți, este necesar să se prevadă baze de date comune. Ar trebui să se creeze o bază de date a navelor din cadrul EMSWe care să includă o listă de referință cu detaliile specifice ale navei și scutirile de raportare aplicate acesteia, așa cum au fost raportate respectivului ghișeu unic național în domeniul maritim. Pentru a facilita transmiterea de informații de către declaranți, ar trebui să se creeze o bază de date comună pentru localizare care să dețină o listă de referință ▌ a codurilor de localizare, incluzând Codul Organizației Națiunilor Unite pentru localizarea activităților de comerț și transport (UN/LOCODE), codurile specifice SafeSeaNet și codurile instalațiilor portuare înregistrate în Sistemul global integrat de informații privind navele (GISIS) al Organizației Maritime Internaționale (OMI). În plus, ar trebui să se creeze o bază de date comună privind materialele periculoase care să includă o listă a mărfurilor periculoase și poluante care urmează să fie notificate ghișeului unic național în domeniul maritim în conformitate cu Directiva 2002/59/CE și cu formularul FAL 7 ▌ al OMI, luând în considerare elementele de date relevante din convențiile și codurile OMI.

(24)  Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezentului regulament de către autoritățile competente ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(7). Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie în cadrul prezentului regulament ▌ ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului(8).

(25)  EMSWe și ghișeele unice naționale în domeniul maritim nu ar trebui să furnizeze alte motive pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât ceea ce este necesar pentru funcționarea acestora și nu ar trebui să fie utilizate pentru a acorda noi drepturi de acces la datele cu caracter personal.

(26)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea și modificarea setului de date EMSWe și prin stabilirea definițiilor, categoriilor și specificațiilor datelor pentru elementele de date și în vederea modificării anexei pentru a include obligațiile de raportare existente la nivel național, precum și pentru a ține seama de orice noi obligații de raportare adoptate prin acte juridice ale Uniunii. Comisia ar trebui să se asigure că sunt respectate cerințele în materie de date, formatele și codurile comune stabilite în actele juridice internaționale și ale Uniunii enumerate în anexă. Este deosebit de importantă desfășurarea de către Comisie a unor consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări ar trebui să fie desfășurate în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(9). În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(27)  Atunci când pregătește acte delegate, Comisia ar trebui să se asigure că experții statelor membre și comunitatea de afaceri sunt consultați în mod transparent și cu suficient timp înainte.

(28)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(10).

(29)  În special, Comisiei ar trebui să i se acorde competențe de executare pentru a stabili specificațiile funcționale și tehnice, mecanismele de control al calității și procedurile pentru implementarea, întreținerea și exploatarea modulului de interfață armonizat și a elementelor armonizate conexe ale ghișeelor unice naționale în domeniul maritim. Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare și pentru a stabili specificațiile tehnice, standardele și procedurile pentru serviciile comune aferente EMSWe.

(30)  Prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(11) care stabilește condițiile în care statele membre recunosc anumite mijloace de identificare electronică ▌ a persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența unui sistem notificat de identificare electronică al unui alt stat membru. Regulamentul (UE) nr. 910/2014 stabilește condițiile în care utilizatorii își pot utiliza mijloacele de identificare și autentificare electronică pentru a accesa serviciile publice online în situații transfrontaliere.

(31)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament. Ar trebui colectate informații pentru a servi la realizarea acestei evaluări și pentru a permite evaluarea performanței prezentului regulament în raport cu obiectivele pe care le urmărește. Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze, printre alte opțiuni, valoarea adăugată a instituirii unui sistem de raportare european armonizat și centralizat, de exemplu sub forma unei interfețe de raportare centrale.

(32)  Prin urmare, Directiva 2010/65/UE ar trebui abrogată, cu efect de la data aplicării prezentului regulament.

(33)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(12),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru un mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim (European Maritime Single Window environment – „EMSWe”) interoperabil și neutru din punct de vedere tehnologic, prevăzut cu interfețe armonizate, pentru a facilita transmiterea electronică a informațiilor legate de obligațiile de raportare pentru navele care sosesc într-un port al Uniunii, care staționează într-un port al Uniunii și care pleacă dintr-un port al Uniunii.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.  „mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim” („EMSWe”) înseamnă cadrul juridic și tehnic pentru transmiterea electronică a informațiilor legate de obligațiile de raportare ▌aplicabile în cazul ▌ escalelor în port efectuate în Uniune, care constă într-o rețea de ghișee unice naționale în domeniul maritim cu interfețe de raportare armonizate și care include schimburile de date prin intermediul SafeSeaNet și al altor sisteme relevante, precum și servicii comune pentru gestionarea accesului și a registrului utilizatorilor, adresarea, identificarea navelor, codurile de localizare și informații privind mărfurile periculoase și poluante și privind sănătatea;

2.  „navă” înseamnă orice vas maritim sau orice ambarcațiune maritimă care este exploatată în mediul marin și care face obiectul unei obligații de raportare specifice care figurează în anexă;

3.  „ghișeu unic național în domeniul maritim” înseamnă o platformă tehnică, instituită și exploatată la nivel național pentru primirea, schimbul și transmiterea pe cale electronică de informații în scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare, care include o gestionare a drepturilor de acces definită în comun, un modul de interfață de raportare armonizată și o interfață grafică de utilizator pentru comunicarea cu declaranții, precum și legături cu sistemele și bazele de date ale autorităților relevante de la nivel național și de la nivelul Uniunii, care permite comunicarea către declaranți a mesajelor sau a confirmărilor care se referă la o gamă cât mai largă posibil de decizii luate de toate autoritățile relevante participante și care ar putea, de asemenea, să permită, dacă este cazul, conectarea cu alte mijloace de raportare;

4.  „modul de interfață de raportare armonizată” înseamnă o componentă de operare intermediară (middleware) din cadrul ghișeului unic național în domeniul maritim, prin intermediul căreia se poate face schimb de informații între sistemul de informații utilizat de declarant și acel ghișeu unic național în domeniul maritim care este relevant;

5.  „obligație de raportare” înseamnă informațiile solicitate de actele juridice internaționale și ale Uniunii enumerate în anexă, precum și de legislația și cerințele naționale la care se face referire în anexă, care trebuie furnizate ▌ în legătură cu o escală în port;

6.  „escală în port” înseamnă sosirea unei nave într-un port maritim al unui stat membru, staționarea unei nave în portul respectiv și plecarea navei din portul respectiv ▌;

7.  „element de date” înseamnă cea mai mică unitate de informație care are o definiție unică și caracteristici tehnice precise, cum ar fi formatul, lungimea și tipul de caractere;

8.  „set de date EMSWe” înseamnă lista completă a elementelor de date care decurg din obligațiile de raportare;

9.  „interfață grafică de utilizator” înseamnă o interfață web pentru transmiterea bidirecțională online de date utilizator-sistem către un ghișeu unic național în domeniul maritim, care le permite declaranților să introducă date manual, prin intermediul, printre altele, al unor foi de calcul digitale armonizate și al unor funcții care permit extragerea din foile de calcul respective a elementelor de date pentru raportare, și care include funcționalități și caracteristici comune care asigură un flux de navigare comun și o experiență comună în materie de încărcare a datelor pentru declaranți;

10.  „serviciu comun de adresare” înseamnă un serviciu suplimentar facultativ destinat declaranților pentru inițierea unor conexiuni directe de date de la sistem la sistem între sistemul declarantului și modulul de interfață de raportare armonizată al ghișeului său unic național în domeniul maritim respectiv;

11.  „declarant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care este supusă obligațiilor de raportare sau orice persoană fizică sau juridică, autorizată în mod corespunzător, care acționează în numele respectivei persoane în limitele obligației de raportare relevante;

12.  „autorități vamale” înseamnă autoritățile definite la articolul 5 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

13.  „furnizor de servicii de date” înseamnă o persoană fizică sau juridică care furnizează servicii de tehnologia informației și comunicațiilor ▌ unui declarant în legătură cu obligațiile de raportare;

14.  „transmitere electronică a informațiilor” înseamnă procesul de transmitere a unor informații care au fost deja codate în format digital, prin utilizarea unui format structurat modificabil ce poate fi folosit în mod direct pentru stocarea și prelucrarea informatică a datelor;

15.  „furnizor de servicii portuare” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care furnizează una sau mai multe categorii de servicii portuare, enumerate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European și al Consiliului(13).

Capitolul II

Setul de date EMSWe

Articolul 3

Stabilirea setului de date EMSWe

(1)  Comisia stabilește ▌ și modifică setul de date EMSWe în temeiul alineatului (3) al prezentului articol.

(2)  ▌Până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] ▌, statele membre notifică Comisiei orice obligații de raportare care decurg din legislația și cerințele naționale, precum și elementele de date care trebuie incluse în setul de date EMSWe. Acestea identifică cu precizie respectivele elemente de date. ▌

(3)  Comisia ▌este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 23, pentru a modifica anexa la prezentul regulament în scopul introducerii, eliminării sau adaptării trimiterilor la legislația sau cerințele naționale, la acte juridice ale Uniunii sau la acte juridice internaționale precum și pentru a stabili și modifica setul de date EMSWe.

Primul astfel de act delegat se adoptă până la … [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Astfel cum se prevede la articolul 4, un stat membru poate solicita Comisiei să introducă sau să modifice elemente de date în setul de date EMSWe, în conformitate cu obligațiile de raportare conținute în legislația și cerințele naționale. Atunci când evaluează dacă anumite elemente de date urmează să fie incluse în setul de date EMSWe, Comisia ia în considerare preocupările legate de siguranță, precum și principiile Convenției FAL, și anume principiul de a solicita numai raportarea informațiilor esențiale și menținerea numărului de elemente la minimum.

Comisia decide, în termen de trei luni de la formularea solicitării, dacă introduce sau nu elementele de date în setul de date EMSWe. Comisia își justifică decizia.

Un act delegat care introduce sau modifică un element de date în setul de date EMSWe trebuie să includă o trimitere explicită la legislația și cerințele naționale menționate la al treilea paragraf.

În cazul în care Comisia decide să nu introducă elementele de date solicitate, Comisia oferă motive întemeiate pentru refuzul său, cu referire la siguranța navigației și la principiile Convenției FAL.

Articolul 4

Modificări aduse setului de date EMSWe

(1)  În cazul în care un stat membru intenționează să ▌ modifice o obligație de raportare ▌în temeiul legislației și cerințelor sale naționale, care ar implica furnizarea altor informații decât cele incluse în setul de date EMSWe, statul membru respectiv notifică imediat acest lucru Comisiei. În respectiva notificare, statul membru identifică cu precizie informațiile care nu sunt incluse în setul de date EMSWe și indică perioada prevăzută în timpul căreia urmează să se aplice obligația de raportare în cauză.

(2)  Un stat membru nu introduce noi obligații de raportare, cu excepția cazului în care această introducere a fost aprobată de Comisie prin intermediul procedurii stabilite la articolul 3, iar informațiile corespunzătoare au fost incluse în setul de date EMSWe și aplicate în interfețele de raportare armonizate.

(3)  Comisia evaluează necesitatea modificării setului de date EMSWe în conformitate cu articolul 3 alineatul (3). Modificările aduse setului de date EMSWe sunt introduse numai o dată pe an, cu excepția cazurilor justificate corespunzător.

(4)  În situații excepționale, un stat membru poate solicita declaranților să furnizeze elemente de date suplimentare fără aprobarea Comisiei, pentru o perioadă de mai puțin de trei luni. Statele membre notifică respectivele elemente de date Comisiei, fără întârziere. Comisia poate permite statului membru să continue să solicite elemente de date suplimentare pentru două perioade suplimentare de câte trei luni, în cazul în care situațiile excepționale persistă.

Cu cel puțin o lună înainte de încheierea ultimei perioade de trei luni menționate la primul paragraf, statul membru poate solicita Comisiei ca elementele de date suplimentare să fie incluse în setul de date EMSWe, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3). Statul membru poate continua să solicite declaranților să furnizeze elemente de date suplimentare până la luarea unei decizii de către Comisie și, în cazul unei decizii pozitive, până când setul de date EMSWe modificat a fost pus în aplicare.

Capitolul III

Transmitere de informații

Articolul 5

Ghișeul unic național în domeniul maritim

(1)  Fiecare stat membru instituie un ghișeu unic național în domeniul maritim prin care, în conformitate cu prezentul regulament și fără a aduce atingere articolelor 7 și 11, toate informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare sunt furnizate o singură dată, prin intermediul setului de date EMSWe și în conformitate cu acesta, prin utilizarea modulului de interfață de raportare armonizată și a interfeței grafice de utilizator, astfel cum sunt descrise la articolul 6, și, după caz, a altor mijloace de raportare, astfel cum sunt descrise la articolul 7, în scopul punerii acestor informații la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în măsura necesară pentru a permite respectivelor autorități să își îndeplinească atribuțiile.

Statele membre sunt responsabile pentru ▌ exploatarea ghișeului lor unic național în domeniul maritim.

Statele membre pot să instituie un ghișeu unic în domeniul maritim în comun cu unul sau mai multe alte state membre. Statele membre respective desemnează acel ghișeu unic în domeniul maritim drept ghișeul lor unic național în domeniul maritim și rămân responsabile pentru exploatarea acestuia în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Statele membre care nu dețin porturi maritime sunt scutite de obligația legată de elaborarea, instituirea, exploatarea și punerea la dispoziție a unui ghișeu unic național în domeniul maritim menționată la alineatul (1).

(3)  Statele membre asigură:

(a)  compatibilitatea ghișeului unic național în domeniul maritim cu modulul de interfață de raportare armonizată, precum și conformitatea interfeței grafice de utilizator a ghișeului lor unic național în domeniul maritim cu funcționalitățile comune, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2);

(b)  integrarea în timp util a interfețelor de raportare armonizate, în conformitate cu datele de punere în aplicare stabilite în actul de punere în aplicare menționat la articolul 6, precum și a oricăror actualizări ulterioare, în conformitate cu datele convenite în planul multianual de punere în aplicare (MIP);

(c)  o conexiune cu sistemele relevante ale autorităților competente, care să permită transferul datelor care trebuie raportate către autoritățile respective, prin intermediul ghișeului unic național în domeniul maritim și către respectivele sisteme, în conformitate cu actele juridice ale Uniunii și cu legislația și cerințele naționale și în conformitate cu specificațiile tehnice ale respectivelor sisteme;

(d)  furnizarea unui serviciu de asistență pe parcursul primelor 12 luni începând de la ... [data aplicării prezentului regulament] și a unui site de asistență online pentru ghișeul lor unic național în domeniul maritim care să conțină instrucțiuni clare în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru respectiv și, după caz, într-o limbă de circulație internațională;

(e)  furnizarea unei formări adecvate și necesare pentru personalul care este direct implicat în exploatarea ghișeului unic național în domeniul maritim.

(4)  Statele membre se asigură că informațiile solicitate ajung la autoritățile responsabile cu aplicarea legislației în cauză și că se limitează la nevoile fiecăreia dintre autoritățile respective. În acest sens, statele membre asigură respectarea cerințelor legale privind transmiterea de informații, ▌ prevăzute în actele juridice ale Uniunii enumerate în anexă și, dacă este cazul, utilizează tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. De asemenea, statele membre asigură interoperabilitatea cu sistemele de informații utilizate de autoritățile respective.

(5)  Ghișeul unic național în domeniul maritim oferă declaranților posibilitatea tehnică de a pune la dispoziție ▌, separat, furnizorilor de servicii portuare din portul de destinație, un subset de elemente de date predefinit la nivel național.

(6)  În cazul în care un stat membru nu solicită toate elementele setului de date EMSWe pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare, ghișeul unic național în domeniul maritim acceptă transmiterea informațiilor care se limitează la elementele de date solicitate de statul membru respectiv. Ghișeul unic național în domeniul maritim acceptă, de asemenea, transmiterea de către declaranți a informațiilor care includ elemente suplimentare din setul de date EMSWe; cu toate acestea, nu are obligația de a prelucra și de a stoca elementele suplimentare respective.

(7)  Statele membre stochează informațiile transmise către ghișeul lor unic național în domeniul maritim respectiv numai atât timp cât este necesar pentru a asigura îndeplinirea cerințelor stabilite în prezentul regulament și pentru a asigura respectarea actelor juridice ale Uniunii, internaționale și naționale enumerate în anexă ▌. Ulterior, statele membre șterg imediat aceste informații.

(8)  Statele membre fac publice orele de sosire și de plecare ale navelor, estimate și efective, într-un format electronic armonizat la nivelul Uniunii, pe baza datelor transmise de către declaranți ghișeului unic național în domeniul maritim. Această obligație nu se aplică navelor care transportă marfă cu caracter sensibil în cazul în care publicarea informațiilor respective de către ghișeul unic național în domeniul maritim ar putea constitui o amenințare la adresa securității.

(9)  Ghișeele unice naționale în domeniul maritim au o adresă de internet uniformă ▌.

(10)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc o structură armonizată a site-ului de asistență menționată la alineatul (3) litera (d), specificații tehnice pentru punerea la dispoziția publicului a orelor de sosire și de plecare menționate la alineatul (8) și un format uniform pentru adresele de internet menționate la alineatul (9). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la...doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 6

Interfețe de raportare armonizate

(1)  În strânsă cooperare cu statele membre, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice și funcționale ale modulului de interfață de raportare armonizată pentru ghișeele unice naționale în domeniul maritim. Scopul specificațiilor funcționale și tehnice este de a facilita interoperabilitatea cu diferite tehnologii și sisteme de raportare ale utilizatorilor.

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la … [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(2)  În strânsă cooperare cu statele membre, Comisia elaborează până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și actualizează ulterior modulul de interfață de raportare armonizată pentru ghișeele unice naționale în domeniul maritim, în conformitate cu specificațiile stabilite la alineatele (1) și (5) ale prezentului articol.

(3)  Comisia pune la dispoziția statelor membre modulul de interfață de raportare armonizată și toate informațiile relevante în vederea integrării în respectivele lor ghișee unice naționale în domeniul maritim.

(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc funcționalitățile comune ale interfeței grafice de utilizator și modelele de foi de calcul digitale armonizate menționate la articolul 2 alineatul (9).

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la … [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(5)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care modifică specificațiile tehnice, standardele și procedurile pentru a se asigura că interfețele de raportare armonizate sunt deschise către viitoarele tehnologii.

(6)  Actele de punere în aplicare menționate la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 7

Alte mijloace de raportare

(1)  Statele membre permit declaranților să furnizeze, pe bază voluntară, informații ghișeului unic național în domeniul maritim prin intermediul furnizorilor de servicii de date care respectă cerințele modulului de interfață de raportare armonizată.

(2)  Statele membre pot permite declaranților să furnizeze informațiile prin intermediul altor canale de raportare ▌, cu condiția ca aceste canale să fie facultative pentru declaranți. În astfel de cazuri, statele membre se asigură că aceste alte canale pun la dispoziția ghișeului unic național în domeniul maritim informațiile relevante.

(3)  Statele membre pot utiliza mijloace alternative de furnizare a informațiilor în cazul unei defecțiuni temporare a oricărui sistem electronic menționat la articolele 5-6 și la articolele 12-17.

Articolul 8

Principiul raportării unice

(1)  Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (1), cu excepția cazului în care se specifică altfel în dreptul Uniunii, statele membre se asigură că declarantului i se solicită să furnizeze informațiile în temeiul prezentului regulament doar o singură dată pentru fiecare escală în port și că elementele de date relevante din setul de date EMSWe sunt puse la dispoziție și reutilizate în conformitate cu alineatul (3) al prezentului articol.

(2)  Comisia se asigură că ▌ informațiile de identificare a navei ▌, detaliile specifice și scutirile care sunt furnizate prin intermediul ghișeului unic național în domeniul maritim sunt înregistrate în baza de date a navelor din cadrul EMSWe menționată la articolul 14 și sunt puse la dispoziție pentru oricare dintre escalele ulterioare în porturile din interiorul Uniunii.

(3)  Statele membre se asigură că elementele de date din setul de date EMSWe furnizate la plecarea dintr-un port al Uniunii sunt puse la dispoziția declarantului în scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare la sosirea în următorul port din cadrul Uniunii, cu condiția ca nava să nu fi făcut o escală într-un port din afara Uniunii în cursul călătoriei respective. Prezentul alineat nu se aplică informațiilor primite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013, cu excepția cazului în care posibilitatea de a pune la dispoziție astfel de informații în acest scop este prevăzută în regulamentul menționat.

(4)  Toate elementele de date relevante din setul de date EMSWe primite în conformitate cu prezentul regulament sunt puse la dispoziția altor ghișee unice naționale în domeniul maritim prin intermediul sistemului SafeSeaNet.

(5)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc lista elementelor de date relevante menționate la alineatele (3) și (4) ale prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 9

Responsabilitatea pentru informațiile comunicate

Declarantul are responsabilitatea de a asigura transmiterea elementelor de date, în conformitate cu cerințele juridice și tehnice aplicabile. Declarantul își menține responsabilitatea pentru date și pentru actualizarea oricăror informații care s-au modificat după transmiterea lor către ghișeul unic național în domeniul maritim.

Articolul 10

Protecția și confidențialitatea datelor

(1)  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în cadrul prezentului regulament este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679.

(2)  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie în cadrul prezentului regulament este conformă cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

(3)  Statele membre și Comisia iau măsurile necesare în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii sau cu dreptul intern aplicabil pentru a asigura confidențialitatea informațiilor comerciale și a altor informații sensibile care fac obiectul schimburilor în temeiul prezentului regulament.

Articolul 11

Dispoziții suplimentare pentru vămi

(1)  Prezentul regulament nu împiedică schimbul de informații între autoritățile vamale ale statelor membre sau între autoritățile vamale și operatorii economici care utilizează tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(2)   Atunci când acest lucru este compatibil cu dreptul vamal al Uniunii, informațiile relevante din declarația sumară de intrare menționată la articolul 127 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 sunt puse la dispoziția ghișeului unic național în domeniul maritim pentru referință și, dacă este cazul, reutilizate pentru alte obligații de raportare enumerate în anexă.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc lista informațiilor relevante menționate la alineatul (2) al prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la … [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Capitolul IV

Servicii comune

Articolul 12

Sistemul EMSWe de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor

(1)  Comisia instituie, și se asigură că este disponibil, un sistem comun de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor pentru declaranți și pentru furnizorii de servicii de date care utilizează ghișeul unic național în domeniul maritim, precum și pentru autoritățile naționale care accesează ghișeul unic național în domeniul maritim, în cazurile în care este necesară autentificarea. Respectivul sistem comun de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor prevede o înregistrare unică a utilizatorului prin intermediul unui registru existent al Uniunii cu recunoaștere la nivelul Uniunii, gestionarea federalizată a utilizatorilor și monitorizarea utilizatorilor la nivelul Uniunii.

(2)  Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională responsabilă cu identificarea și înregistrarea noilor utilizatori, precum și cu modificarea și închiderea conturilor existente prin intermediul sistemului menționat la alineatul (1).

(3)  În scopul accesării ghișeului unic național în domeniul maritim din diferite state membre, un declarant sau un furnizor de servicii de date care este înregistrat în sistemul EMSWe de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor este considerat a fi înregistrat în ghișeul unic național în domeniul maritim din toate statele membre și acționează în limitele drepturilor de acces acordate de fiecare stat membru în conformitate cu normele sale naționale.

(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice, standardele și procedurile pentru instituirea sistemului comun de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor menționat la alineatul (1), inclusiv funcționalitățile menționate la alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la … [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Articolul 13

Serviciul comun de adresare

(1)  Comisia dezvoltă, în strânsă cooperare cu statele membre, un serviciu comun de adresare suplimentar și facultativ, cu condiția ca modulul de interfață de raportare armonizată să fi fost pus în aplicare în totalitate în conformitate cu articolul 6.

(2)  În strânsă cooperare cu statele membre, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile funcționale și tehnice, mecanismele de control al calității și procedurile pentru implementarea, întreținerea și exploatarea serviciului comun de adresare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24(2).

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la … [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Articolul 14

Baza de date a navelor din cadrul EMSWe

(1)  În conformitate cu articolul 8 alineatul (2), Comisia instituie o bază de date a navelor din cadrul EMSWe care conține o listă cu informațiile de identificare și detaliile specifice ale navelor, precum și evidențe privind scutirile de raportare aplicate navelor.

(2)  Statele membre asigură furnizarea datelor menționate la alineatul (1) către baza de date a navelor din cadrul EMSWe pe baza datelor transmise de declaranți ghișeului unic național în domeniul maritim.

(3)  Comisia asigură disponibilitatea datelor din baza de date a navelor pentru ghișeul unic național în domeniul maritim, în vederea facilitării raportării navelor.

(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice, standardele și procedurile pentru instituirea bazei de date menționate la alineatul (1) cu privire la colectarea, stocarea, actualizarea și furnizarea informațiilor de identificare și a detaliilor specifice ale navelor, precum și a evidențelor privind scutirile de raportare aplicate navelor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la ... [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Articolul 15

Baza de date comună pentru localizare

(1)  Comisia instituie o bază de date comună pentru localizare care conține o listă de referință cu codurile de localizare(14) și codurile instalațiilor portuare, astfel cum sunt înregistrate în baza de date GISIS a OMI.

(2)  Comisia asigură disponibilitatea bazei de date pentru localizare pentru ghișeul unic național în domeniul maritim, în vederea facilitării raportării navelor.

(3)  Statele membre pun la dispoziție la nivel național informațiile din baza de date pentru localizare prin intermediul ghișeului unic național în domeniul maritim.

(4)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice, standardele și procedurile pentru instituirea bazei de date comune pentru localizare menționată la alineatul (1) cu privire la colectarea, stocarea, actualizarea și furnizarea codurilor de localizare și a codurilor instalațiilor portuare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la ... [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Articolul 16

Baza de date comună privind materialele periculoase

(1)  Comisia instituie o bază de date comună privind materialele periculoase care conține o listă a mărfurilor periculoase și poluante care trebuie să fie notificate în conformitate cu Directiva 2002/59/CE și cu formularul FAL ▌ 7 al OMI, luând în considerare elementele de date relevante din convențiile și codurile OMI.

(2)  Comisia asigură disponibilitatea bazei de date comune privind materialele periculoase pentru ghișeul unic național în domeniul maritim, în vederea facilitării raportării navelor.

(3)  Baza de date este legată de intrările relevante din baza de date MAR-CIS, elaborată de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA), cu privire la informațiile privind pericolele și riscurile asociate mărfurilor periculoase și poluante.

(4)  Baza de date este utilizată atât ca instrument de referință, cât și ca instrument de verificare, la nivel național și la nivelul Uniunii, în timpul procesului de raportare prin intermediul ghișeului unic național în domeniul maritim.

(5)  Statele membre pun la dispoziție la nivel național informațiile din baza de date comună privind materialele periculoase prin intermediul ghișeului unic național în domeniul maritim.

(6)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice, standardele și procedurile pentru instituirea bazei de date comune privind materialele periculoase menționată la alineatul (1) cu privire la colectarea, stocarea și furnizarea informațiilor de referință aferente materialelor periculoase. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Primul astfel de act de punere în aplicare se adoptă până la ... [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Articolul 17

Baza de date comună privind salubritatea navelor

(1)  Comisia pune la dispoziție o bază de date comună privind salubritatea navelor care poate primi și stoca datele referitoare la declarațiile maritime de sănătate în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul sanitar internațional (RSI) din 2005. Datele cu caracter personal referitoare la persoanele bolnave aflate la bordul navelor nu se stochează în baza de date respectivă.

Autoritățile sanitare competente din statele membre au acces la baza de date în scopul primirii și efectuării de schimburi de date.

(2)  Statele membre care utilizează baza de date privind salubritatea navelor informează Comisia cu privire la autoritatea lor națională responsabilă cu gestionarea utilizatorilor bazei de date, inclusiv cu înregistrarea noilor utilizatori și cu modificarea și închiderea conturilor.

(3)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile tehnice, standardele și procedurile pentru instituirea bazei de date menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Capitolul V

Coordonarea activităților EMSWe

Articolul 18

Coordonatorii naționali

Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională competentă cu un mandat legal clar care să acționeze în calitatea de coordonator național pentru EMSWe. Coordonatorul național:

(a)  acționează ca punct de contact național pentru utilizatori și Comisie pentru toate aspectele legate de punerea în aplicare a prezentului regulament;

(b)  coordonează aplicarea prezentului regulament de către autoritățile naționale competente de la nivelul unui stat membru, precum și cooperarea dintre acestea;

(c)  coordonează activitățile în scopul de a asigura distribuția datelor și legătura cu sistemele relevante ale autorităților competente menționate la articolul 5 alineatul (3) litera (c).

Articolul 19

Planul multianual de punere în aplicare

Pentru a facilita punerea în aplicare în timp util a prezentului regulament și pentru a furniza mecanisme de control al calității și proceduri pentru implementarea, întreținerea și actualizarea modulului de interfață armonizată și a elementelor armonizate conexe ale EMSWe, Comisia adoptă și revizuiește anual, în urma consultărilor adecvate ▌ cu experții din statele membre, un plan multianual de punere în aplicare ▌ care cuprinde:

(a)  un plan pentru dezvoltarea și actualizarea interfețelor de raportare armonizate și a elementelor armonizate conexe ale EMSWe pentru următoarele 18 luni;

(b)  un plan pentru dezvoltarea serviciului comun de adresare până la ... [5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament];

(c)  date orientative pentru consultarea părților interesate relevante;

(d)  termene orientative pentru statele membre pentru integrarea ulterioară a interfețelor de raportare armonizate în cadrul ghișeelor unice naționale în domeniul maritim;

(e)  termene orientative pentru dezvoltarea de către Comisie a unui serviciu comun de adresare în urma punerii în aplicare a modulului de interfață de raportare armonizată;

(f)  perioade de testare pentru statele membre și declaranți pentru a testa conexiunea acestora cu orice versiune nouă a interfețelor de raportare armonizate;

(g)  perioade de testare pentru serviciul comun de adresare;

(h)  termene orientative pentru eliminarea progresivă a versiunilor mai vechi ale interfețelor de raportare armonizate de către statele membre și declaranți.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Articolul 20

Costuri

Bugetul general al Uniunii Europene acoperă costurile pentru:

(a)  dezvoltarea și întreținerea de către Comisie și EMSA a instrumentelor TIC care sprijină punerea în aplicare a prezentului regulament la nivelul Uniunii;

(b)  promovarea EMSWe la nivelul Uniunii, inclusiv în rândul părților interesate relevante, și la nivelul organizațiilor internaționale relevante.

Articolul 21

Cooperarea cu alte sisteme sau servicii de facilitare a comerțului și a transportului

În cazul în care sistemele sau serviciile de facilitare a comerțului și a transportului au fost create prin intermediul altor acte juridice ale Uniunii, Comisia coordonează activitățile legate de respectivele sisteme sau servicii în vederea realizării de sinergii și a evitării duplicării.

Articolul 22

Reexaminarea și raportarea

▌Statele membre monitorizează aplicarea EMSWe și ▌ raportează Comisiei constatările lor. Raportul include următorii indicatori:

(a)  utilizarea modulului de interfață de raportare armonizată;

(b)  utilizarea interfeței grafice de utilizator;

(c)  utilizarea altor mijloace de raportare menționate la articolul 7.

▌Statele membre ▌ prezintă anual Comisiei respectivul raport, folosind un model care va fi pus la dispoziție de către Comisie.

Până la ... [opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia reexaminează aplicarea prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind funcționarea EMSWe pe baza datelor și a statisticilor colectate. Raportul de evaluare include, dacă este necesar, o evaluare a tehnologiilor emergente, care ar putea duce la modificarea sau înlocuirea modulului de interfață de raportare armonizată.

Articolul 23

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 se conferă Comisiei pe o perioadă de patru ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 24

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un Comitet pentru facilitarea transportului și comerțului digital. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 25

Abrogarea Directivei 2010/65/UE

Directiva 2010/65/UE se abrogă de la ...șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Trimiterile la Directiva 2010/65/UE se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 26

Intrarea în vigoare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Se aplică de la … [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(3)  Funcționalitățile menționate la articolul 11 alineatul (2) și cele legate de obligațiile de raportare vamală menționate la punctul 7 a părții A din anexă intră în vigoare atunci când sistemele electronice menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, care sunt necesare pentru aplicarea acestor obligații de raportare, devin operaționale, în conformitate cu programul de lucru instituit de Comisie în temeiul articolelor 280 și 281 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, data la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la prezentul alineat.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

Obligații de raportare

A.  Obligații de raportare care decurg din actele juridice ale Uniunii.

Această categorie de obligații de raportare include informații care trebuie să fie furnizate în conformitate cu următoarele dispoziții:

1.  Notificare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre și navele care pleacă din aceste porturi

Articolul 4 din Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).

2.  Verificările la frontiere efectuate asupra persoanelor

Articolul 8 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).

3.  Notificarea mărfurilor periculoase sau poluante transportate la bord

Articolul 13 din Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).

4.  Notificarea deșeurilor și a reziduurilor

Articolul 6 din Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (JO L 332, 28.12.2000, p. 81).

5.  Notificarea informațiilor în materie de securitate

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (JO L 129, 29.4.2004, p. 6).

▌Pentru identificarea elementelor de date solicitate în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 se utilizează formularul prevăzut în apendicele la prezenta anexă. ▌

6.  Informații cu privire la persoanele aflate la bord

Articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (2) din Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității (JO L 188, 2.7.1998, p. 35).

7.  Formalități vamale

(a)  Formalități privind sosirea:

–  Notificare privind sosirea [articolul 133 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013];

–  Prezentarea mărfurilor în vamă [articolul 139 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013];

–  Declarația de depozitare temporară a mărfurilor [articolul 145 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013];

–  Statutul vamal al mărfurilor [articolele 153-155 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013];

–  Documente electronice de transport utilizate pentru tranzit [articolul 233 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013].

(b)  Formalități privind plecarea:

–  Statutul vamal al mărfurilor [articolele 153-155 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013];

–  Documente electronice de transport utilizate pentru tranzit [articolul 233 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013];

–  Notificare de ieșire [articolul 267 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013];

–  Declarație sumară de ieșire [articolele 271 și 272 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013];

–  Notificare de reexport [articolele 274 și 275 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013].

8.  Încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor

Articolul 7 din Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor (JO L 13, 16.1.2002, p. 9);

9.  Controlul statului portului

Articolul 9 și articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).

10.  Statistica transporturilor maritime

Articolul 3 din Directiva 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (JO L 141, 6.6.2009, p. 29).

B.  Documente FAL și obligații de raportare care decurg din instrumentele juridice internaționale

Această categorie de obligații de raportare include informațiile care trebuie puse la dispoziție în conformitate cu Convenția FAL și cu alte instrumente juridice internaționale în materie.

1.  Documentul FAL ▌ nr. 1: Declarație generală

2.  Documentul FAL ▌ nr. 2: Declarație de marfă

3.  Documentul FAL ▌ nr. 3: Declarație privind proviziile navei

4.  Documentul FAL ▌ nr. 4: Declarație privind efectele echipajului

5.  Documentul FAL ▌ nr. 5: Lista echipajului

6.  Documentul FAL ▌ nr. 6: Lista cuprinzând pasagerii

7.  Documentul FAL ▌ nr. 7: Mărfuri periculoase

8.  Declarația maritimă de sănătate

C.  Obligații de raportare care decurg din legislația și cerințele naționale

APENDICE

FORMULAR PENTRU INFORMAȚII DE SECURITATE ANTERIOR SOSIRII NAVEI, VALABIL PENTRU TOATE NAVELE ÎNAINTEA SOSIRII ÎN PORTUL UNUI STAT MEMBRU AL UE

[Regula 9 din capitolul XI-2 al Convenției internaționale din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS) și articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004]

Detaliile specifice ale navei și informațiile de contact

Numărul OMI

 

Denumirea navei

 

Portul de înmatriculare

 

Statul de pavilion

 

Tipul navei

 

Indicativ radio

 

Tonaj brut

 

Numere de apel Inmarsat (dacă există)

 

Denumirea companiei și numărul de identificare al companiei

 

Agentul de securitate al companiei (CSO) și date de contact 24 din 24 ore

 

Portul de sosire

 

Instalația portuară de sosire (dacă este cunoscută)

 

Informații privind portul și instalația portuară

Data și ora estimată de sosire a navei în port (ETA)

 

Scopul principal al escalei

 

Informații solicitate prin Regula 9.2.1 din Capitolul XI-2 al Convenției SOLAS

Nava deține un Certificat internațional de securitate al navei (ISSC) valabil?

DA

ISSC

NU – care este motivul?

Emis de [denumirea administrației sau a organizației de securitate recunoscută (RSO)]

Data expirării (zz/ll/aaaa)

Nava are la bord un plan de securitate a navei (SSP) aprobat?

DA

NU

La ce grad de securitate funcționează nava în prezent?

Securitate

Gradul 1

Securitate

Gradul 2

Securitate

Gradul 3

Poziția navei la momentul întocmirii prezentului raport

 

Enumerați ultimele zece escale în instalațiile portuare în ordine cronologică (începând cu cea mai recentă):

Nr.

Data sosirii (zz/ll/aaaa)

Data plecării (zz/ll/aaaa)

Portul

Țara

UN/LOCODE

(dacă este disponibil)

Instalație portuară

Grad de securitate

1

 

 

 

 

 

 

GS =

2

 

 

 

 

 

 

GS =

3

 

 

 

 

 

 

GS =

4

 

 

 

 

 

 

GS =

5

 

 

 

 

 

 

GS =

6

 

 

 

 

 

 

GS =

7

 

 

 

 

 

 

GS =

8

 

 

 

 

 

 

GS =

9

 

 

 

 

 

 

GS =

10

 

 

 

 

 

 

GS =

Nava a luat măsuri de securitate suplimentare sau speciale, în afară de cele din SSP aprobat?

Dacă răspunsul este DA, indicați mai jos măsurile de securitate suplimentare sau speciale luate de navă.

DA

NU

Nr.

(la fel ca mai sus)

Măsuri de securitate suplimentare sau special luate de navă

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Enumerați activitățile între nave, în ordine cronologică (începând cu cea mai recentă), care au fost efectuate în timpul ultimelor zece escale la instalațiile portuare enumerate mai sus. Extindeți tabelul de mai jos sau continuați pe o altă pagină dacă este necesar – introduceți numărul total al activităților între nave:

Procedurile de securitate a navei specificate în cadrul SSP aprobat au fost menținute în timpul fiecăreia dintre aceste activități între nave?

Dacă NU, prezentați în ultima coloană de mai jos detalii cu privire la măsurile de securitate alternative aplicate

DA

NU

Nr.

Data sosirii (zz/ll/aaaa)

Data plecării (zz/ll/aaaa)

Poziție sau longitudine și latitudine

Activitate între nave

Măsuri de securitate alternative aplicate

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Descriere generală a mărfurilor de la bordul navei

 

Transportă nava substanțe periculoase ca marfă încadrată în una dintre clasele 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 sau 8 din codul IMDG?

DA

NU

Dacă DA, confirmați dacă „Manifestul privind mărfurile periculoase” (sau un extras pertinent) este anexat

Confirmați dacă este anexată o copie a listei membrilor echipajului navei

DA

Confirmați dacă este anexată o copie a listei cuprinzând pasagerii

DA

Alte informații legate de securitate

Există vreun aspect legat de securitate pe care doriți să îl raportați?

DA

Furnizați detalii:

NU

Agentul navei în portul de sosire prevăzut

Nume:

Date de contact (număr de telefon):

Identificarea persoanei care furnizează informațiile

Titlul sau funcția (eliminați, după caz):

Comandant/Agent de securitate al navei (SSO)/Agent de securitate al companiei (CSO)/Agentul navei (la fel ca mai sus)

Nume:

Semnătura:

Data/ora/locul completării raportului

 

(1)JO C , C 62, 15.2.2019, p. 265.
(2) Poziția Parlamentului European din 18 aprilie 2019.
(3)Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE (JO L 283, 29.10.2010, p. 1).
(4)Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional („Convenția FAL”) a Organizației Maritime Internaționale (OMI), adoptată la 9 aprilie 1965 și modificată la 8 aprilie 2016, standardul 1.1.
(5)Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(6)Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).
(7)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(8)Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(9) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(10)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(11)Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73 ▌).
(12)Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(13)Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor (JO L 57, 3.3.2017, p. 1).
(14)„Codul Organizației Națiunilor Unite pentru localizarea activităților de comerț și transport”.

Ultima actualizare: 24 aprilie 2019Notă juridică