Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0139(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0006/2019

Predkladané texty :

A8-0006/2019

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.14

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0434

Prijaté texty
PDF 286kWORD 90k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I
P8_TA-PROV(2019)0434A8-0006/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0278),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0193/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0006/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 265.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa zriaďuje európske prostredie jednotnej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ
P8_TC1-COD(2018)0139

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov ▌,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ(3) sa od členských štátov vyžaduje, aby akceptovali plnenie ohlasovacích povinností pre lode plávajúce do prístavov Únie a z prístavov Únie v elektronickom formáte a zabezpečili ich prenos prostredníctvom jednotného kontaktného miesta s cieľom uľahčiť a urýchliť námornú dopravu.

(2)  Námorná doprava je základom obchodu a komunikácie v rámci jednotného trhu i mimo neho. V záujme zjednodušenia námornej dopravy a na účely ďalšieho zníženia administratívnej záťaže pre lodné spoločnosti by sa mali informačné postupy plnenia ohlasovacích povinností uložených lodným spoločnostiam právnymi aktmi Únie, medzinárodnými právnymi aktmi a vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov ďalej zjednodušiť a harmonizovať, pričom by mali byť technologicky neutrálne a podporovať nadčasové riešenia pre ohlasovanie.

(3)  Európsky parlament aj Rada často vyzývali na väčšiu interoperabilitu a komplexnejšiu a používateľsky ústretovejšiu komunikáciu a informačné toky s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a uspokojiť potreby občanov a podnikov.

(4)  Hlavným cieľom tohto nariadenia je stanoviť harmonizované pravidlá poskytovania informácií požadovaných pri zastavení v prístave, najmä zabezpečením toho, aby sa rovnaké súbory údajov mohli nahlasovať každému vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu rovnako. Cieľom tohto nariadenia je aj uľahčiť prenos informácií medzi deklarantmi, príslušnými orgánmi a poskytovateľmi prístavných služieb v prístave zastavenia a inými členskými štátmi. Uplatňovaním tohto nariadenia by sa nemali zmeniť časové rámce ani podstata ohlasovacích povinností a nemalo by ním byť dotknuté následné uchovávanie a spracovávanie informácií na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni.

(5)  Existujúce vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto v každom členskom štáte by sa malo zachovať ako základ pre technologicky neutrálne a interoperabilné európske prostredie jednotnej námornej platformy (ďalej len „EMSWe“ – European Maritime Single Window environment). Vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto by malo predstavovať komplexné ohlasovacie kontaktné miesto pre prevádzkovateľov námornej dopravy a vykonávať funkcie získavania údajov od deklarantov a rozosielania údajov všetkým dotknutým príslušným orgánom a poskytovateľom prístavných služieb.

(6)  S cieľom zvýšiť efektívnosť vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest a pripraviť sa na ďalší vývoj by malo byť možné zachovať súčasné pravidlá, ktoré v členských štátoch platia pre využívanie vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest, na ohlasovanie podobných informácií v spojení s inými spôsobmi prepravy, alebo zaviesť nové pravidlá.

(7)  Na strane deklarantov by sa na úrovni Únie mali harmonizovať vstupné rozhrania uvedených vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest s cieľom uľahčiť ohlasovanie a ďalej znížiť administratívnu záťaž. Táto harmonizácia by sa mala dosiahnuť využívaním softvéru spoločného rozhrania na výmenu informácií medzi systémami, ktorý by bol vyvinutý na úrovni Únie, v rámci každého vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta. Členské štáty by mali niesť zodpovednosť za integráciu a riadenie tohto modulu rozhrania a za pravidelnú a včasnú aktualizáciu softvéru, keď Komisia poskytne nové verzie. Komisia by mala vyvinúť tento modul a podľa potreby k nemu poskytovať aktualizácie, keďže digitálne technológie sa vyvíjajú rýchlo a akékoľvek technologické riešenie by sa vzhľadom na nový vývoj mohlo rýchlo stať zastaraným.

(8)  Iné ohlasovacie kanály, ktoré zabezpečujú členské štáty a poskytovatelia služieb, ako napríklad systémy pre prístavnú komunitu, by sa mohli zachovať ako nepovinné ohlasovacie kontaktné miesta a mali by byť schopné plniť funkciu poskytovateľov dátových služieb.

(9)  Aby sa nekládla neprimeraná administratívna záťaž na vnútrozemské členské štáty, ktoré nemajú námorné prístavy, tieto členské štáty by mali byť oslobodené od povinnosti vytvoriť, zriadiť, prevádzkovať a sprístupniť vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto. To znamená, že pokiaľ dané členské štáty budú využívať túto výnimku, od takýchto členských štátov by sa nemalo vyžadovať plniť povinnosti, ktoré sú spojené s vytvorením, zriadením, prevádzkou a sprístupnením vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta.

(10)  Súčasťou vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest by malo byť ľahko použiteľné grafické používateľské rozhranie so spoločnými funkciami, aby mohli deklaranti informácie ohlasovať manuálne. Členské štáty by mali grafické používateľské rozhranie ponúkať na manuálne vkladanie údajov aj prostredníctvom odosielania harmonizovaných digitálnych tabuliek. Komisia a členské štáty by okrem zabezpečenia spoločných funkcií mali koordinovať svoje úsilie s cieľom zaručiť, aby bolo používanie grafických používateľských rozhraní čo najpodobnejšie.

(11)  Rozvíjajúce sa nové digitálne technológie predstavujú čoraz väčšie možnosti na zvýšenie efektívnosti odvetvia námornej dopravy a na zníženie administratívnej záťaže. S cieľom čo najskôr využívať výhody, ktoré tieto nové technológie ponúkajú, Komisii by mala byť splnomocnená zmeniť prostredníctvom vykonávacích aktov technické špecifikácie, normy a postupy harmonizovaného ohlasovacieho prostredia. To by malo účastníkom trhu umožniť flexibilitu pri vývoji nových digitálnych technológií a pri revízii tohto nariadenia by sa takisto mali zohľadniť nové technológie.

(12)  Deklarantom by sa mala poskytnúť primeraná podpora a informácie týkajúce sa postupov a technických požiadaviek súvisiacich s používaním vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest prostredníctvom ľahko dostupných a používateľsky ústretových vnútroštátnych webových sídiel so spoločnými normami pre „vzhľad a formu“.

(13)  V Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy (ďalej len „dohovor FAL“)(4) sa stanovuje, že verejné orgány musia vo všetkých prípadoch vyžadovať ohlasovanie len dôležitých informácií a zachovať počet položiek na minime. Miestne podmienky však môžu vyžadovať špecifické informácie na zaistenie bezpečnosti plavby.

(14)  Na umožnenie fungovania EMSWe je potrebné zriadiť komplexný súbor údajov v rámci EMSWe, ktorý by mal zahŕňať všetky informačné prvky, ktoré by mohli vyžadovať vnútroštátne orgány alebo prevádzkovatelia prístavov na administratívne alebo prevádzkové účely, keď loď uskutočňuje zastavenie v prístave. Komisia by pri zriaďovaní súboru údajov v rámci EMSWe mala zohľadniť príslušnú prácu vykonanú na medzinárodnej úrovni. Keďže rozsah ohlasovacích povinností sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši, vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto v danom členskom štáte by malo byť nastavené tak, aby prijímalo súbor údajov v rámci EMSWe bez akejkoľvek zmeny a nebralo do úvahy žiadne informácie, ktoré nie sú relevantné pre uvedený členský štát.

(15)  Za výnimočných okolností by členský štát mal mať možnosť požiadať deklarantov o dodatočné údajové prvky. Takéto výnimočné okolnosti môžu nastať napríklad vtedy, keď je naliehavo potrebné chrániť vnútorný poriadok a bezpečnosť alebo riešiť závažné ohrozenie zdravia ľudí alebo zvierat alebo závažné ohrozenie životného prostredia. Pojem výnimočné okolnosti by sa mal vykladať striktne.

(16)  Príslušné ohlasovacie povinnosti uvedené v právnych aktoch Únie a v medzinárodných právnych aktoch by sa mali uviesť v prílohe k tomuto nariadeniu. Uvedené ohlasovacie povinnosti by mali poskytovať základ pre vytvorenie komplexného súboru údajov v rámci EMSWe. V prílohe by sa takisto malo odkazovať na príslušné kategórie ohlasovacích povinností na vnútroštátnej úrovni a členské štáty by mali mať možnosť požiadať Komisiu, aby zmenila súbor údajov v rámci EMSWe na základe ohlasovacích povinností uvedených v ich vnútroštátnych právnych predpisoch a požiadavkách. Právne akty Únie, ktorými sa mení súbor údajov v rámci EMSWe na základe ohlasovacej povinnosti uvedenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch a požiadavkách, by mali zahŕňať výslovný odkaz na uvedené vnútroštátne právne predpisy a požiadavky.

(17)  Vždy, keď sa informácie od vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest rozosielajú príslušným orgánom, prenos by mal spĺňať spoločné požiadavky na údaje, formáty a kódy týkajúce sa ohlasovacích povinností a formalít stanovených v právnych aktoch Únie uvedených v prílohe a mal by byť vykonaný prostredníctvom IT systémov stanovených v uvedených právnych predpisoch, akými sú napríklad techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013(5).

(18)  Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mali zohľadniť systémy SafeSeaNet zriadené na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ktoré by mali naďalej uľahčovať výmenu a rozosielanie informácií prijatých prostredníctvom vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta medzi členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES(6).

(19)  Prístavy nie sú konečným miestom určenia tovaru. Efektívnosť zastavení lodí v prístavoch má vplyv na celý logistický reťazec týkajúci sa prepravy tovaru a cestujúcich do prístavov a z prístavov. S cieľom zabezpečiť interoperabilitu, multimodalitu a bezproblémovú integráciu námornej dopravy do celkového logistického reťazca a s cieľom uľahčiť ostatné druhy dopravy by vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta mali umožňovať výmenu relevantných informácií, akými sú napríklad časy príchodu a odchodu, s podobnými rámcami vypracovanými pre ostatné druhy dopravy.

(20)  S cieľom zlepšiť efektívnosť námornej dopravy a obmedziť duplicitu informácií, ktoré sa musia poskytnúť na prevádzkové účely, keď loď uskutočňuje zastavenie v prístave, by sa informácie, ktoré deklarant poskytol vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu, mali poskytovať aj niektorým ďalším subjektom, akými sú napríklad prevádzkovatelia prístavov alebo terminálov, ak to povolil deklarant a s prihliadnutím na potrebu rešpektovať dôvernosť, citlivé obchodné informácie a právne obmedzenia. Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť spracúvanie údajov pri plnení ohlasovacích povinností na základe zásady „ohlasovať len raz“.

(21)  V nariadení (EÚ) č. 952/2013 sa ustanovuje, že na tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie, sa musí vzťahovať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ktoré musí byť predložené colným orgánom elektronicky. Vzhľadom na význam, ktorý majú informácie uvedené v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe pre riadenie bezpečnosti a finančných rizík, sa v súčasnosti vyvíja osobitný elektronický systém na predkladanie a správu predbežných colných vyhlásení o vstupe na colnom území Únie. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe preto nebude možné predložiť prostredníctvom modulu harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie. Avšak vzhľadom na to, že niektoré údajové prvky predložené spolu s predbežným colným vyhlásením o vstupe sú takisto potrebné na splnenie ďalších colných a námorných ohlasovacích formalít, keď loď uskutočňuje zastávku v prístave Únie, EMSWe ▌ by malo mať možnosť spracovávať údajové prvky predbežného colného vyhlásenia o vstupe. Mala by sa zvážiť aj možnosť, že vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta by mohli získať relevantné informácie, ktoré už boli predložené prostredníctvom predbežného colného vyhlásenia o vstupe.

(22)  Aby sa úplne harmonizovali požiadavky týkajúce sa ohlasovania, colné, námorné a iné príslušné orgány by mali spolupracovať na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie. Vnútroštátni koordinátori s osobitnými zodpovednosťami by mali podporovať efektívnosť tejto spolupráce a bezproblémové fungovanie vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest.

(23)  S cieľom umožniť opätovné použitie informácií poskytovaných prostredníctvom vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest a s cieľom uľahčiť predkladanie informácií zo strany deklarantov je potrebné zriadiť spoločné databázy. V rámci EMSWe by sa mala zriadiť databáza lodí, ktorá by zahŕňala referenčný zoznam údajov o lodi a výnimiek z ohlasovania, ktoré pre ňu platia, tak ako boli ohlásené príslušnému vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu. S cieľom uľahčiť deklarantom predkladanie informácií mala by sa zriadiť spoločná databáza lokalít, ktorá by obsahovala referenčný zoznam ▌ kódov lokalít, ktorý zahŕňa kód Organizácie Spojených národov pre lokality obchodu a dopravy (UN/LOCODE), osobitné kódy systému SafeSeaNet a kódy prístavných zariadení, ako sú zaregistrované v Globálnom integrovanom informačnom systéme námornej dopravy (GISIS) Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Okrem toho by sa mala zriadiť spoločná databáza nebezpečných materiálov, ktorá by obsahovala zoznam nebezpečného a znečisťujúceho tovaru, ktorý sa má oznamovať vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu v súlade so smernicou 2002/59/ES a s formulárom IMO FAL 7, pričom sa zohľadnia príslušné prvky údajov z dohovorov a kódexov IMO.

(24)  Spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia príslušnými orgánmi by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(7). Spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia zo strany Komisie ▌ by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725(8).

(25)  EMSWe a vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta by nemali byť dôvodom žiadneho iného spracúvania osobných údajov okrem toho, ktoré je potrebné na ich fungovanie, a nemali by sa používať na udeľovanie nových práv prístupu k osobným údajom.

(26)  Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia stanovením a zmenou súboru údajov v rámci EMSWe a určením definícií, kategórií a špecifikácií údajov pre údajové prvky a pokiaľ ide o, zmenu prílohy, aby zahŕňala ohlasovacie povinnosti existujúce na vnútroštátnej úrovni a aby zohľadňovala aj všetky nové ohlasovacie povinnosti prijaté na základe právnych aktov Únie. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa dodržiavali spoločné požiadavky na údaje, formáty a kódy stanovené v právnych aktoch Únie a v medzinárodných právnych aktoch uvedených v prílohe. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(9). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(27)  Komisia by pri príprave delegovaných aktov mala zabezpečiť transparentné a dostatočne včasné konzultácie s odborníkmi z členských štátov a so zástupcami podnikateľského prostredia.

(28)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10).

(29)  Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci najmä s cieľom stanoviť funkčné a technické špecifikácie, mechanizmy kontroly kvality a postupy na zavedenie, udržiavanie a používanie modulu harmonizovaného rozhrania a súvisiacich harmonizovaných prvkov vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest. Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci aj s cieľom stanoviť technické špecifikácie, normy a postupy pre spoločné služby v rámci EMSWe.

(30)  Toto nariadenie by malo vychádzať z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014(11), ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú určité prostriedky elektronickej identifikácie ▌ fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámenej schémy elektronickej identifikácie iného členského štátu. V nariadení (EÚ) č. 910/2014 sa stanovujú podmienky pre užívateľov s cieľom poskytnúť im možnosť používať elektronickú identifikáciu a autentifikáciu na online prístup k verejným službám v cezhraničných situáciách.

(31)  Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia. Mali by sa získavať informácie s cieľom prispieť k uvedenému hodnoteniu a s cieľom umožniť posúdenie efektívnosti tohto nariadenia v porovnaní s cieľmi, ktoré sledujú. Komisia by okrem iného mala tiež zhodnotiť pridanú hodnotu zriadenia centralizovaného a harmonizovaného európskeho systému ohlasovania, ako je napríklad centrálne rozhrania na ohlasovanie.

(32)  Smernica 2010/65/EÚ by sa preto mala zrušiť s účinnosťou od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(33)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(12),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa zriaďuje rámec pre technologicky neutrálne a interoperabilné európske prostredie jednotnej námornej platformy (ďalej len „EMSWe“ – European Maritime Single Window environment) s harmonizovanými rozhraniami s cieľom uľahčiť elektronický prenos informácií v súvislosti s ohlasovacími povinnosťami pre lode, ktoré prichádzajú do prístavov Únie, zdržujú sa v prístavoch Únie a odchádzajú z prístavov Únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.  „európske prostredie jednotnej námornej platformy“ (ďalej len „EMSWe“) je právny a technický rámec pre elektronický prenos informácií v súvislosti s ohlasovacími povinnosťami týkajúcimi ▌ sa ▌zastavení v prístavoch v Únii, ktorý pozostáva zo siete vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest s harmonizovanými rozhraniami na ohlasovanie a zahŕňa výmenu údajov prostredníctvom systému SafeSeaNet a iných relevantných systémov, ako aj spoločné služby pre správu registra používateľov a riadenie prístupu, kontaktovania, identifikáciu lodí, kódy lokalít a informácie o nebezpečnom a znečisťujúcom tovare a o zdraví;

2.  „loď“ je každé námorná loď alebo plavidlo prevádzkované v morskom prostredí, ktoré podlieha konkrétnej ohlasovacej povinnosti uvedenej v prílohe;

3.  „vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto“ je technická platforma, ktorá je zriadená a prevádzkovaná na vnútroštátnej úrovni a slúži na elektronické prijímanie, výmenu a zasielanie informácií s cieľom splniť ohlasovacie povinnosti, ktorá zahŕňa jednotne vymedzené riadenie prístupových práv, modul harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie a grafické používateľské rozhranie na komunikáciu s deklarantmi, ako aj prepojenia so systémami a databázami príslušných orgánov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ktorá umožňuje oznamovanie správ alebo potvrdení týkajúcich sa najširšej škály rozhodnutí všetkých zúčastnených príslušných orgánov deklarantom a ktorá by tiež mohla prípadne umožňovať spojenie s inými ohlasovacími prostriedkami;

4.  „modul harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie“ je midlvér vo vnútroštátnom námornom jednotnom kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorého možno vymieňať informácie medzi informačným systémom, ktorý používa deklarant, a príslušným vnútroštátnym námorným jednotným kontaktným miestom;

5.  „ohlasovacia povinnosť“ sú informácie požadované na základe právnych aktov Únie a medzinárodných právnych aktov uvedených v prílohe, ako aj vnútroštátnych právnych predpisov a požiadaviek uvedených v prílohe, ktoré sa musia poskytnúť ▌ v súvislosti so zastavením v prístave;

6.  „zastavenie v prístave“ je príchod lode do námorného prístavu v členskom štáte, zdržiavanie sa lode v tomto prístave a jej odchod z neho▌;

7.  „údajový prvok“ je najmenšia jednotka informácií, ktorá má jedinečnú definíciu a presné technické vlastnosti, akými sú formát, dĺžka a typ znaku;

8.  „súbor údajov v rámci EMSWe“ je úplný zoznam údajových prvkov vyplývajúcich z ohlasovacích povinností;

9.  „grafické používateľské rozhranie“ je webové rozhranie na predkladanie údajov vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu umožňujúce obojsmernú webovú výmenu medzi používateľom a systémom, ktoré deklarantom umožňuje vkladať údaje manuálne, a to okrem iného aj prostredníctvom harmonizovaných digitálnych tabuliek a funkcií, pomocou ktorých možno ohlasované údajové prvky z týchto tabuliek získať, a zahŕňa spoločné funkcie a vlastnosti, ktorými sa pre deklarantov zabezpečuje jednotný spôsob navigácie a jednotné nahrávanie údajov;

10.  „spoločná služba kontaktovania“ je dodatočná dobrovoľná služba pre deklarantov na začatie priamych medzisystémových dátových spojení medzi systémom deklaranta a modulom harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie príslušného vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta;

11.  „deklarant“ je každá fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vzťahujú ohlasovacie povinnosti, alebo každá riadne splnomocnená fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v mene uvedenej osoby v rámci obmedzení príslušnej ohlasovacej povinnosti;

12.  „colné orgány“ sú orgány vymedzené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

13.  „poskytovateľ dátových služieb“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje ▌ deklarantovi služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v súvislosti s ohlasovacími povinnosťami;

14.  „elektronický prenos informácií“ je proces prenosu informácií, ktoré boli digitálne zakódované s použitím upraviteľného štruktúrovaného formátu, ktorý je možné priamo použiť na ukladanie a spracúvanie údajov počítačmi;

15.  „poskytovateľ prístavných služieb“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje jednu alebo viac kategórií prístavných služieb uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/352(13).

Kapitola II

Súbor údajov v rámci EMSWe

Článok 3

Zriadenie súboru údajov v rámci EMSWe

1.  Komisia stanoví ▌a mení súbor údajov v rámci EMSWe podľa odseku 3 tohto článku.

2.  ▌Do ... [šiestich mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] ▌členské štáty oznámia Komisii akékoľvek ohlasovacie povinnosti, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov a požiadaviek ako aj údajové prvky, ktoré sa majú zahrnúť do súboru údajov v rámci EMSWe. Uvedené údajové prvky presne určia. ▌

3.  Komisia je splnomocnená prijímať ▌delegované akty v súlade s článkom 23 s cieľom zmeniť prílohu k tomuto nariadeniu na účely vloženia, vypustenia alebo prispôsobenia odkazov na vnútroštátne právne predpisy alebo požiadavky, právne akty Únie, alebo medzinárodné právne akty a stanoviť a zmeniť súbor údajov v rámci EMSWe.

Prvý takýto delegovaný akt sa prijme do ... [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Ako sa uvádza v článku 4, členský štát môže požiadať Komisiu o vloženie údajových prvkov do súboru údajov v rámci EMSWe alebo ich zmenu v súlade s ohlasovacími povinnosťami uvedenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch a požiadavkách. Komisia pri posudzovaní, či sa dané údajové prvky zahrnú do súboru údajov v rámci EMSWe, vezme do úvahy bezpečnostné hľadiská, ako aj zásady dohovoru FAL, a to zásadu požadujúcu ohlasovať len nevyhnutné informácie a zásadu zachovania počtu položiek na minime.

Komisia do troch mesiacov po podaní žiadosti rozhodne, či vloží údajové prvky do súboru údajov v rámci EMSWe. Komisia svoje rozhodnutie odôvodní.

Delegovaný akt, ktorým sa do súboru údajov v rámci EMSWe vkladá údajový prvok alebo sa ním údajový prvok v súbore údajov v rámci EMSWe mení, obsahuje výslovný odkaz na vnútroštátne právne predpisy a požiadavky uvedené v treťom pododseku.

V prípade, že sa Komisia rozhodne požadovaný údajový prvok nevložiť, toto odmietnutie náležité odôvodní z hľadiska bezpečnosti plavby a zásad dohovoru FAL.

Článok 4

Zmeny súboru údajov v rámci EMSWe

1.  Ak má členský štát v úmysle ▌ zmeniť ohlasovaciu povinnosť ▌ podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov a požiadaviek, čo by zahŕňalo poskytovanie iných informácií, ako sú informácie uvedené v súbore údajov v rámci EMSWe, uvedený členský štát bezodkladne oznámi tento úmysel Komisii. V uvedenom oznámení členský štát presne identifikuje informácie nezahrnuté do súboru údajov v rámci EMSWe a uvedie plánované obdobie uplatňovania príslušnej ohlasovacej povinnosti.

2.  Členský štát nezavedie nové ohlasovacie povinnosti, pokiaľ Komisia takéto zavedenie neschválila postupom stanoveným v článku 3 a zodpovedajúce informácie neboli zapracované do súboru údajov v rámci EMSWe a neuplatňujú sa v harmonizovaných rozhraniach na ohlasovanie.

3.  Komisia posúdi potrebu zmeny súboru údajov v rámci EMSWe v súlade s článkom 3 ods. 3. Zmeny súboru údajov v rámci EMSWe sa zavádzajú len raz za rok s výnimkou riadne odôvodnených prípadov.

4.  Za výnimočných okolností môže členský štát požiadať deklarantov o poskytnutie dodatočných údajových prvkov bez schválenia Komisiou, a to počas obdobia kratšieho ako tri mesiace. Členský štát bezodkladne oznámi tieto údajové prvky Komisii. Komisia môže umožniť členskému štátu pokračovať vo vyžadovaní dodatočných údajových prvkov dve ďalšie trojmesačné obdobia, ak výnimočné okolnosti pretrvávajú.

Členský štát môže najneskôr jeden mesiac pred skončením posledného trojmesačného obdobia uvedeného v prvom pododseku požiadať Komisiu, aby sa dodatočné údajové prvky stali súčasťou súboru údajov v rámci EMSWe v súlade s článkom 3 ods. 3. Členský štát môže naďalej od deklarantov žiadať o poskytnutie dodatočných údajových prvkov, až kým Komisia neprijme rozhodnutie, a v prípade kladného rozhodnutia, až kým sa neimplementuje súbor údajov v rámci zmeneného EMSWe.

Kapitola III

Poskytovanie informácií

Článok 5

Vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto

1.  Každý členský štát zriadi vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého sa v súlade s týmto nariadením a bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 11, budú prostredníctvom súboru údajov v rámci EMSWe a v súlade s ním jedenkrát poskytovať všetky informácie potrebné na plnenie ohlasovacích povinností, pričom sa používa modul harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie a grafické používateľské rozhranie stanovené v článku 6 a prípadne iné ohlasovacie prostriedky stanovené v článku 7, a to na účely sprístupnenia týchto informácií príslušným orgánom členských štátov v rozsahu potrebnom na umožnenie týmto orgánom plniť ich príslušné funkcie.

Členské štáty zodpovedajú za ▌ prevádzku svojho vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta.

Členské štáty môžu zriadiť námorné jednotné kontaktné miesto spolu s jedným alebo viacerými inými členskými štátmi. Uvedené členské štáty určia toto námorné jednotné kontaktné miesto za svoje vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto a zostávajú zodpovedné za jeho prevádzku v súlade s týmto nariadením.

2.  Členské štáty, ktoré nemajú námorné prístavy, sú oslobodené od povinnosti vytvoriť, zriadiť, prevádzkovať a sprístupniť vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto stanovené v odseku 1.

3.  Členské štáty zabezpečia:

a)  kompatibilitu vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta s modulom harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie a dodržanie spoločných funkcií v rámci grafických používateľských rozhraní svojho námorného jednotného kontaktného miesta v súlade s článkom 6 ods. 2;

b)  včasnú integráciu harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie v súlade s dátumami vykonávania stanovenými vo vykonávacom akte uvedenom v článku 6, ako aj ich následných aktualizácií v súlade s dátumami dohodnutými vo viacročnom pláne vykonávania;

c)  prepojenie s príslušnými systémami príslušných orgánov s cieľom umožniť prenos údajov, ktoré sa majú ohlásiť uvedeným orgánom prostredníctvom vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta a uvedeným systémom v súlade s právnymi aktmi Únie a s vnútroštátnymi právnymi predpismi a požiadavkami, ako aj v súlade s technickými špecifikáciami uvedených systémov;

d)  poskytovanie asistenčnej služby počas prvých 12 mesiacov po ... [dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia] a podporného webového sídla online pre svoje vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto s jasnými pokynmi v úradných jazykoch tohto členského štátu a prípadne v jazyku, ktorý sa používa medzinárodne;

e)  poskytovanie primeranej a potrebnej odbornej prípravy všetkým zamestnancom priamo zapojeným do prevádzky vnútroštátneho jednotného kontaktného miesta.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa požadované informácie dostali k orgánom zodpovedným za uplatňovanie príslušných právnych predpisov a aby sa tieto informácie obmedzili na potreby každého z uvedených orgánov. Členské štáty pritom zabezpečia súlad s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa prenosu informácií ▌ stanovenými v právnych aktoch Únie uvedených v prílohe a v prípade potreby využijú techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Členské štáty zabezpečia tiež interoperabilitu s informačnými systémami používanými uvedenými orgánmi.

5.  Vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto zabezpečí, aby mali deklaranti technickú možnosť sprístupniť ▌podsúbor údajových prvkov vopred vymedzený na vnútroštátnej úrovni samostatne jednotlivým poskytovateľom prístavných služieb v prístave určenia.

6.  Ak členský štát nevyžaduje všetky prvky súboru údajov v rámci EMSWe s cieľom splniť ohlasovacie povinnosti, vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto prijme predložené informácie, ktoré sú obmedzené na údajové prvky požadované uvedeným členským štátom. Námorné jednotné kontaktné miesto takisto prijme informácie, ktoré predloží deklarant a ktoré obsahujú dodatočné údajové prvky zo súboru údajov v rámci EMSWe; tieto dodatočné prvky však nemusí spracovať ani uchovávať.

7.  Členské štáty uchovávajú informácie predložené ich príslušným vnútroštátnym námorným jednotným kontaktným miestam len počas obdobia nevyhnutného na zabezpečenie splnenia požiadaviek stanovených v tomto nariadení a zabezpečia súlad s právnymi aktmi Únie a medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi aktmi uvedenými v prílohe ▌. Členské štáty následne takéto informácie bezodkladne vymažú.

8.  Členské štáty zverejnia odhadované a skutočné časy príchodu a odchodu lodí v elektronickom formáte harmonizovanom na úrovni Únie na základe údajov predložených deklarantmi vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu. Táto povinnosť sa neuplatňuje na lode prepravujúce citlivý náklad, keď by zverejnenie takýchto informácií vnútroštátnym námorným jednotným kontaktným miestom mohlo predstavovať hrozbu z hľadiska bezpečnosti.

9.  Vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta majú jednotnú internetovú adresu ▌.

10.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví harmonizovanú štruktúru podporného webového sídla uvedeného v odseku 3 písm. d), technické špecifikácie zverejnenia časov príchodov a odchodov uvedené v odseku 8 a jednotný formát pre internetové adresy uvedený v odseku 9. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 6

Harmonizované rozhrania na ohlasovanie

1.  Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví funkčné a technické špecifikácie pre modul harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie pre vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta. Funkčné a technické špecifikácie budú zamerané na uľahčenie interoperability s rozličnými technológiami a systémami ohlasovania používateľov.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracuje do ... [tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne aktualizuje modul harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie pre vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta v súlade so špecifikáciami uvedenými v odsekoch 1 a 5 tohto článku.

3.  Komisia poskytne členským štátom modul harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie a všetky príslušné informácie na účely integrácie do ich vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví spoločné funkcie grafického používateľského rozhrania a vzory harmonizovaných digitálnych tabuliek uvedených v článku 2 ods. 9.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými zmení technické špecifikácie, normy a postupy s cieľom zabezpečiť, aby boli harmonizované rozhrania na ohlasovanie otvorené budúcim technológiám.

6.  Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Článok 7

Iné ohlasovacie prostriedky

1.  Členské štáty deklarantom umožnia, aby na dobrovoľnom základe poskytovali informácie vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu prostredníctvom poskytovateľov dátových služieb, ktorí spĺňajú požiadavky modulu harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie.

2.  Členské štáty môžu deklarantom umožniť, aby poskytli informácie prostredníctvom iných ohlasovacích kanálov ▌, za predpokladu, že uvedené kanály sú pre deklarantov dobrovoľné. V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia, aby tieto iné kanály sprístupnili príslušné informácie vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu.

3.  Členské štáty môžu použiť alternatívne prostriedky na poskytovanie informácií v prípade dočasného zlyhania ktoréhokoľvek z elektronických systémov uvedených v článkoch 5 a 6 a v článkoch 12 až 17.

Článok 8

Zásada „ohlasovať len raz“

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 1, pokiaľ sa v práve Únie nevyžaduje inak, členské štáty zabezpečia, aby sa od deklaranta podľa tohto nariadenia požadovalo poskytnutie informácií pri každom zastavení v prístave len raz a aby sa príslušné údajové prvky zo súboru údajov v rámci EMSWe sprístupnili a opätovne použili v súlade s odsekom 3 tohto článku.

2.  Komisia zabezpečí, aby sa identifikačné ▌ informácie o lodiach, ako aj ▌ údaje o lodiach a výnimky poskytnuté cez vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto zaznamenávali v databáze lodí v rámci EMSWe uvedenej v článku 14 a aby boli dostupné pri všetkých nasledujúcich zastaveniach v prístavoch v rámci Únie.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby údajové prvky zo súboru údajov v rámci EMSWe, poskytnuté pri odchode z prístavu v Únii, boli dostupné pre deklaranta na účely splnenia ohlasovacích povinností pri príchode do ďalšieho prístavu v Únii pod podmienkou, že loď počas plavby nezastavila v prístave mimo Únie. Tento odsek sa nevzťahuje na informácie prijaté podľa nariadenia (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ možnosť sprístupniť takéto informácie na takýto účel nie je stanovená v uvedenom nariadení.

4.  Všetky príslušné údajové prvky zo súboru údajov v rámci EMSWe prijaté v súlade s týmto nariadením sa sprístupnia ostatným vnútroštátnym námorným jednotným kontaktným miestam prostredníctvom systému SafeSeaNet.

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví zoznam príslušných údajových prvkov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Článok 9

Zodpovednosť za oznamované informácie

Deklarant zodpovedá za zabezpečenie predkladania údajových prvkov v súlade s platnými právnymi a technickými požiadavkami. Deklarant zostáva zodpovedný za údaje a aktualizáciu všetkých informácií, ktoré sa zmenili po ich predložení vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu.

Článok 10

Ochrana údajov a dôvernosť

1.  Spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi v rámci tohto nariadenia musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

2.  Spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia zo strany Komisie musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

3.  Členské štáty a Komisia prijmú v súlade s platným právom Únie alebo vnútroštátnym právom opatrenia potrebné na zabezpečenie dôvernosti obchodných a iných citlivých informácií, ktoré sa vymieňajú podľa tohto nariadenia.

Článok 11

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa colných orgánov

1.  Týmto nariadením sa nebráni výmene informácií medzi colnými orgánmi členských štátov ani medzi colnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi, ktoré používajú techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

2.   Príslušné informácie z predbežného colného vyhlásenia o vstupe uvedeného v článku 127 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa v prípade, že je to v súlade s colným právom Únie, sprístupňujú vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu na referenčné účely a v prípade potreby sa opätovne použijú na účely iných ohlasovacích povinností uvedených v prílohe.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví zoznam príslušných údajových prvkov informácií uvedených v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [dva roky do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Kapitola IV

Spoločné služby

Článok 12

Systém správy registra používateľov a riadenia prístupu k EMSWe

1.  Komisia pre prípady, keď sa vyžaduje autentifikácia, zriadi spoločný systém správy registra používateľov a riadenia prístupu pre deklarantov a poskytovateľov dátových služieb, ktorí využívajú vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesto, ako aj pre vnútroštátne orgány, ktoré využívajú prístup k vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu, a zabezpečí dostupnosť tohto systému. Takýto spoločný systém správy registra používateľov a riadenia prístupu zabezpečí registráciu jednotlivých používateľov prostredníctvom existujúceho registra Únie s uznávaním na úrovni Únie, spoločnú správu používateľov a monitorovanie používateľov na úrovni Únie.

2.  Každý členský štát určí vnútroštátny orgán zodpovedný za identifikáciu a registráciu nových používateľov a zmenu a zrušenie existujúcich kont prostredníctvom systému uvedeného v odseku 1.

3.  Na účely prístupu k vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu v rôznych členských štátoch sa deklarant alebo poskytovateľ služieb, ktorý je zapísaný v systéme správy registra používateľov a riadenia prístupu k EMSWe, považuje za registrovaného do vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta vo všetkých členských štátoch a svoju činnosť vykonáva v medziach prístupových práv, ktoré udelil každý členský štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, normy a postupy na zriadenie spoločného systému správy registra používateľov a riadenia prístupu uvedeného v odseku 1 vrátane funkcií uvedených v odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 13

Spoločná služba kontaktovania

1.  Komisia vytvorí v úzkej spolupráci s členskými štátmi dodatočnú dobrovoľnú spoločnú službu kontaktovania za predpokladu, že bol v plnej miere implementovaný modul harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie v súlade s článkom 6.

2.  Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví funkčné a technické špecifikácie, mechanizmy kontroly kvality a postupy na zavedenie, udržiavanie a používanie spoločnej služby kontaktovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 14

Databáza lodí v rámci EMSWe

1.  Komisia v súlade s článkom 8 ods. 2 zriadi databázu lodí v rámci EMSWe, ktorá bude obsahovať zoznam identifikačných informácií a údajov o lodiach, ako aj záznamy o výnimkách z ohlasovania lodí.

2.  Členské štáty zabezpečia poskytovanie údajov, ktoré sú uvedené v odseku 1, do databázy lodí v rámci EMSWe na základe údajov, ktoré deklaranti predkladajú vnútroštátnemu námornému jednotnému kontaktnému miestu.

3.  Komisia zabezpečí dostupnosť údajov z databázy lodí pre vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta na uľahčenie ohlasovania lodí.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, normy a postupy na zriadenie databázy uvedenej v odseku 1 na účely získavania, uchovávania, aktualizácie a poskytovania identifikačných informácií a údajov o lodiach, ako aj záznamov o výnimkách z ohlasovania lodí. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 15

Spoločná databáza lokalít

1.  Komisia zriadi spoločnú databázu lokalít obsahujúcu referenčný zoznam kódov lokalít(14) a zoznam kódov prístavných zariadení zaregistrovaných v databáze GISIS organizácie IMO.

2.  Komisia zabezpečí dostupnosť databázy lokalít pre vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta na uľahčenie ohlasovania lodí.

3.  Členské štáty sprístupnia na vnútroštátnej úrovni informácie z databázy lokalít prostredníctvom vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, normy a postupy na zriadenie ▌spoločnej databázy lokalít uvedenej v odseku 1 na účely získavania, uchovávania, aktualizácie a poskytovania kódov lokalít a prístavných zariadení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 16

Spoločná databáza nebezpečných materiálov

1.  Komisia zriadi spoločnú databázu nebezpečných materiálov obsahujúcu zoznam nebezpečného a znečisťujúceho tovaru, ktorý sa má oznamovať v súlade so smernicou 2002/59/ES a formulárom IMO FAL 7, pričom sa zohľadnia príslušné prvky údajov z dohovorov a kódexov IMO.

2.  Komisia zabezpečí dostupnosť spoločnej databázy nebezpečných materiálov pre vnútroštátne námorné jednotné kontaktné miesta na uľahčenie ohlasovania lodí.

3.  Táto databáza bude prepojená s príslušnými záznamami v databáze MAR-CIS, ktorú vyvinula Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „EMSA“), s cieľom poskytovať informácie o súvisiacich nebezpečenstvách a rizikách, ktoré predstavuje nebezpečný a znečisťujúci tovar.

4.  Táto databáza sa bude používať ako referenčný a overovací nástroj na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie počas procesu ohlasovania prostredníctvom vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta.

5.  Členské štáty sprístupnia na vnútroštátnej úrovni informácie z databázy nebezpečných materiálov prostredníctvom vnútroštátneho námorného jednotného kontaktného miesta.

6.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, normy a postupy na zriadenie spoločnej databázy nebezpečných materiálov uvedenej v odseku 1 na účely získavania, uchovávania a poskytovania referenčných informácií týkajúcich sa nebezpečných materiálov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do ... [24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 17

Spoločná databáza hygienického stavu lodí

1.  Komisia sprístupní spoločnú databázu hygienického stavu lodí, v ktorej možno zaznamenávať a uchovávať údaje týkajúce sa námorných vyhlásení o zdravotnom stave podľa článku 37 medzinárodných zdravotných predpisov – MZP (2005); osobné údaje týkajúce sa chorých osôb na palube lodí sa v tejto databáze nesmú uchovávať.

Príslušné zdravotnícke orgány členských štátov majú prístup k databáze na účely prijímania a výmeny údajov.

2.  Členské štáty, ktoré používajú databázu hygienického stavu lodí, oznámia Komisii svoj vnútroštátny orgán zodpovedný za správu používateľov v súvislosti s uvedenou databázou vrátane registrácie nových používateľov, ako aj za zmenu a zrušenie kont.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, normy a postupy na zriadenie databázy uvedenej v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Kapitola V

Koordinácia činností v rámci EMSWe

Článok 18

Vnútroštátni koordinátori

Každý členský štát určí príslušný vnútroštátny orgán, ktorý bude mať jasný právny mandát pôsobiť ako vnútroštátny koordinátor pre EMSWe. Vnútroštátny koordinátor bude:

a)  pôsobiť ako vnútroštátne kontaktné miesto pre používateľov a Komisiu, pokiaľ ide o všetky záležitosti týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia;

b)  koordinovať uplatňovanie tohto nariadenia príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci členského štátu a ich spoluprácu;

c)  koordinovať činnosti zamerané na zabezpečenie rozosielania údajov a prepojenia s príslušnými systémami príslušných orgánov podľa článku 5 ods. 3 písm. c).

Článok 19

Viacročný plán vykonávania

S cieľom uľahčiť včasné vykonávanie tohto nariadenia a zabezpečiť mechanizmy kontroly kvality a postupy na zavedenie, udržiavanie a aktualizáciu modulu harmonizovaného rozhrania a súvisiacich harmonizovaných prvkov EMSWe prijme Komisia po príslušných ▌ konzultáciách s expertmi členských štátov viacročný plán vykonávania, ktorý každoročne ▌reviduje a v ktorom sa uvádza:

a)  plán rozvoja a aktualizácie harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie a súvisiacich harmonizovaných prvkov EMSWe, ktoré sú naplánované na nasledujúcich 18 mesiacov;

b)  plán vytvorenia spoločnej služby kontaktovania do ... [5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];

c)  orientačné dátumy pre konzultáciu s príslušnými zainteresovanými stranami;

d)  orientačné lehoty pre členské štáty na následnú integráciu harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie do vnútroštátnych námorných jednotných kontaktných miest;

e)  orientačné lehoty na vytvorenie spoločnej služby kontaktovania Komisiou po implementovaní modulu harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie;

f)  testovacie obdobie pre členské štáty a deklarantov s cieľom overiť ich prepojenia s akýmikoľvek novými verziami harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie;

g)  testovacie obdobie pre spoločnú službu kontaktovania;

h)  orientačné lehoty na postupné odstavenie starších verzií harmonizovaných rozhraní na ohlasovanie pre členské štáty a deklarantov.

Kapitola VI

Záverečné ustanovenia

Článok 20

Náklady

Zo všeobecného rozpočtu Európskej únie sa kryjú náklady na:

a)  vývoj a údržbu nástrojov IKT podporujúcich vykonávanie tohto nariadenia na úrovni Únie zo strany Komisie a EMSA;

b)  propagáciu EMSWe na úrovni Únie, a to aj medzi príslušnými zainteresovanými stranami, a na úrovni príslušných medzinárodných organizácií.

Článok 21

Spolupráca s inými systémami alebo službami na uľahčenie obchodu a dopravy

V prípadoch, keď boli systémy alebo služby na uľahčenie obchodu a dopravy vytvorené podľa iných právnych aktov Únie, bude Komisia koordinovať činnosti súvisiace s uvedenými systémami alebo službami s cieľom dosiahnuť súčinnosť a zabrániť duplicite.

Článok 22

Preskúmanie a predloženie správy

▌Členské štáty monitorujú uplatňovanie EMSWe a ▌podávajú Komisii správy o svojich zisteniach. Správa bude zahŕňať tieto ukazovatele:

a)  používanie modulu harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie;

b)  používanie grafického používateľského rozhrania;

c)  používanie iných ohlasovacích prostriedkov uvedených v článku 7.

▌Členské štáty ▌predložia túto správu Komisii každý rok na základe vzoru, ktorý poskytne Komisia.

Komisia najneskôr do ... [osem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] preskúma uplatňovanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o fungovaní EMSWe na základe získaných údajov a štatistík. Hodnotiaca správa musí v prípade potreby zahŕňať hodnotenie nových technológií, ktoré by mohli viesť k zmenám alebo nahradeniu modulu harmonizovaného rozhrania na ohlasovanie.

Článok 23

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 24

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor na podporu digitálnej dopravy a obchodu. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 25

Zrušenie smernice 2010/65/EÚ

Smernica 2010/65/EÚ sa zrušuje od ... [šesť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Odkazy na smernicu 2010/65/EÚ sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Uplatňuje sa od ... [šesť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3.  Funkcie uvedené v článku 11 ods. 2 a tie, ktoré sa týkajú ohlasovacích povinností v colnej oblasti uvedených v časti A bode 7 prílohy, sa začnú uplatňovať, keď sa elektronické systémy uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktoré sú potrebné na uplatňovanie uvedených ohlasovacích povinností, uvedú do prevádzky v súlade s pracovným programom stanoveným Komisiou podľa článkov 280 a 281 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Komisia uverejní dátum, kedy boli splnené podmienky tohto odseku v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Ohlasovacie povinnosti

A.  Ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z právnych aktov Únie

Táto kategória ohlasovacích povinností zahŕňa informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s týmito ustanoveniami:

1.  Oznámenie týkajúce sa lodí plávajúcich do prístavov a z prístavov členských štátov

Článok 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

2.  Hraničné kontroly osôb

Článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/3999. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

3.  Hlásenie o nebezpečnom alebo znečisťujúcom tovare prepravovanom na palube

Článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

4.  Oznámenie o odpade a zvyškoch

Článok 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81).

5.  Oznámenie bezpečnostných informácií

Článok 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6).

▌Na identifikáciu údajových prvkov, ktoré sa vyžadujú podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 725/2004, sa používa formulár uvedený v dodatku k tejto prílohe. ▌

6.  Informácie o osobách na palube

Článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 2 smernice Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva (Ú. v. ES L 188, 2.7.1998, s. 35).

7.  Colné formality

a)  Formality pri príchode:

–  oznámenie o príchode [článok 133 nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

–  predloženie tovaru colným orgánom [článok 139 nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

–  vyhlásenie na dočasné uskladnenie tovaru [článok 145 nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

–  colný status tovaru [články 153 až 155 nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

–  elektronické prepravné doklady používané na tranzit [článok 233 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 952/2013].

b)  Formality pri odchode:

–  colný status tovaru [články 153 až 155 nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

–  elektronické prepravné doklady používané na tranzit [článok 233 ods. 4 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

–  oznámenie o výstupe [článok 267 nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

–  predbežné colné vyhlásenie o výstupe [články 271 a 272 nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

–  oznámenie o spätnom vývoze [články 274 a 275 nariadenia (EÚ) č. 952/2013];

8.  Bezpečná nakládka a vykládka lode na hromadný náklad

Článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúcej harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad (Ú. v. ES L 13, 16.1.2002, s. 9).

9.  Štátna prístavná kontrola

Článok 9 a článok 24 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57).

10.  Štatistiky v oblasti námornej dopravy

Článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES zo 6. mája 2009 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 29).

B.  Dokumenty podľa dohovoru FAL a ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z medzinárodných právnych nástrojov

Táto kategória ohlasovacích povinností zahŕňa informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s dohovorom FAL a inými príslušnými medzinárodnými právnymi nástrojmi.

1.  FAL ▌ 1: Všeobecné vyhlásenie

2.  FAL ▌ 2: Vyhlásenie o náklade

3.  FAL ▌ 3: Vyhlásenie o lodných zásobách

4.  FAL ▌ 4: Vyhlásenie o osobnom majetku posádky

5.  FAL ▌ 5: Zoznam posádky

6.  FAL ▌ 6: Zoznam cestujúcich

7.  FAL ▌ 7: Nebezpečný tovar

8.  Námorné vyhlásenie o zdravotnom stave

C.  Ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov a požiadaviek

DODATOK

FORMULÁR O BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÁCH PRED PRÍCHODOM LODE

PRE VŠETKY LODE PRED VSTUPOM DO PRÍSTAVU ČLENSKÉHO ŠTÁTU EÚ

[nariadenie 9 kapitoly XI-2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 (SOLAS) a článok 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 725/2004]

Údaje o lodi a kontaktné údaje

Číslo IMO

 

Názov lode

 

Prístav registrácie

 

Vlajkový štát

 

Typ lode

 

Volací znak

 

Hrubá priestornosť

 

Volacie čísla Inmarsat (ak sú k dispozícii)

 

Názov spoločnosti a identifikačné číslo spoločnosti

 

Meno bezpečnostného dôstojníka spoločnosti a 24-hodinové kontaktné údaje

 

Prístav príchodu

 

Zariadenia prístavu príchodu (ak sú známe)

 

Informácie o prístave a prístavných zariadeniach

Predpokladaný dátum a čas príchodu lode do prístavu (ETA)

 

Hlavný účel zastavenia

 

Informácie vyžadované podľa predpisu 9.2.1 kapitoly XI-2 dohovoru SOLAS

Má loď platné medzinárodné osvedčenie o bezpečnosti lode (ISSC)?

ÁNO

ISSC

NIE – prečo nie?

Vydal (názov orgánu alebo uznanej bezpečnostnej organizácie)

Dátum uplynutia platnosti (dd. mm. rrrr)

Má loď na palube schválený bezpečnostný plán lode?

ÁNO

NIE

Na akej úrovni bezpečnosti sa loď v súčasnosti prevádzkuje?

Úroveň

bezpečnosti 1

Úroveň

bezpečnosti 2

Úroveň

bezpečnosti 3

Poloha lode v čase uskutočnenia tohto ohlásenia

 

Uveďte posledných 10 zastavení v prístavných zariadeniach v chronologickom poradí (poslednú zastávku najskôr):

Č.

Dátum od (dd. mm. rrrr)

Dátum do (dd. mm. rrrr)

Prístav

Krajina

UN/LOCODE

(ak je k dispozícii)

Prístavné zariadenie

Úroveň bezpečnosti

1

 

 

 

 

 

 

ÚB =

2

 

 

 

 

 

 

ÚB =

3

 

 

 

 

 

 

ÚB =

4

 

 

 

 

 

 

ÚB =

5

 

 

 

 

 

 

ÚB =

6

 

 

 

 

 

 

ÚB =

7

 

 

 

 

 

 

ÚB =

8

 

 

 

 

 

 

ÚB =

9

 

 

 

 

 

 

ÚB =

10

 

 

 

 

 

 

ÚB =

Vykonali sa na lodi osobitné alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia nad rámec tých, ktoré sa uvádzajú v schválenom bezpečnostnom pláne lode?

Ak ÁNO, uveďte, aké osobitné alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia sa na lodi vykonali.

ÁNO

NIE

Č.

(ako je uvedené vyššie)

Osobitné alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa na lodi vykonali

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

V chronologickom poradí uveďte činnosti z lode na loď (začnite poslednou), ktoré sa vykonali počas uvedených posledných desiatich zastavení v uvedených prístavných zariadeniach. Rozšírte túto tabuľku alebo v prípade potreby pokračujte na samostatnom hárku – uveďte celkový počet činností z lode na loď:

Dodržali sa bezpečnostné postupy uvedené v schválenom bezpečnostnom pláne lode počas každej činnosti z lode na loď?

Ak NIE, v poslednom stĺpci uveďte podrobnosti o alternatívnych bezpečnostných opatreniach, ktoré sa uplatnili.

ÁNO

NIE

Č.

Dátum od (dd. mm. rrrr)

Dátum do (dd. mm. rrrr)

Poloha alebo zemepisná dĺžka a šírka

Činnosť z lode na loď

Uplatnené alternatívne bezpečnostné opatrenia

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Všeobecný opis nákladu na palube lode

 

Obsahuje náklad lode nebezpečné látky, ktoré patria do niektorej z týchto tried kódexu IMDG: 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 alebo 8?

ÁNO

NIE

Ak ÁNO, potvrďte priloženie zoznamu nebezpečného tovaru (alebo príslušný výpis)

Potvrďte priloženie kópie zoznamu posádky lode

ÁNO

Potvrďte priloženie kópie zoznamu cestujúcich na lodi

ÁNO

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti

Existuje nejaká záležitosť týkajúca sa bezpečnosti, ktorú chcete ohlásiť?

ÁNO

Uveďte podrobnosti:

NIE

Zástupca lode v plánovanom prístave príchodu

Meno:

Kontaktné údaje (tel. č.):

Totožnosť osoby poskytujúcej informácie

Hodnosť alebo funkcia (nehodiace sa prečiarknite):

Kapitán/bezpečnostný dôstojník lode/bezpečnostný dôstojník spoločnosti/zástupca lode (ako je uvedené vyššie)

Meno:

Podpis:

Dátum/čas/miesto dokončenia ohlásenia

 

(1)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 265.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1).
(4)Dohovor Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy („dohovor FAL“), prijatý 9. apríla 1965 a zmenený 8. apríla 2016, norma 1.1.
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
(6)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).
(7)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(9) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73 ▌).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/352 z 15. februára 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre poskytovanie prístavných služieb a spoločné pravidlá o finančnej transparentnosti prístavov (Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2017, s. 1).
(14)„Kódex Organizácie Spojených národov pre lokality obchodu a dopravy“.

Posledná úprava: 24. apríla 2019Právne oznámenie