Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0179(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0363/2018

Внесени текстове :

A8-0363/2018

Разисквания :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0435

Приети текстове
PDF 294kWORD 85k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0354),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0208/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 27 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0363/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 97.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 24.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно ▌ оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(-1)   На 25 септември 2015 г. Общото събрание на ООН прие нова глобална рамка за устойчиво развитие — Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие(5), в основата на която са залегнали целите за устойчиво развитие (ЦУР). В Съобщението на Комисията от 2016 г. „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“(6) се прави връзка между ЦУР и рамката на политиката на Съюза, за да се гарантира включването на ЦУР от самото начало във всички действия на Съюза и инициативи на политиката както в рамките на Съюза, така и на глобално равнище. В заключенията на Европейския съвет от 20 юни 2017 г.(7) беше потвърден ангажиментът на Съюза и на държавите членки за цялостно, съгласувано, всеобхватно, интегрирано и ефективно изпълнение на Програмата до 2030 г. в тясно сътрудничество с партньорите и други заинтересовани страни.

(1)  Преходът към нисковъглеродна, по-устойчива, ефективна по отношение на ресурсите и кръгова икономика, съобразена с ЦУР, е от ключово значение за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Парижкото споразумение за климата (COP 21), ратифицирано от Съюза на 5 октомври 2016 г.(8) и влязло в сила на 4 ноември 2016 г., има за цел да укрепи реакцията спрямо изменението на климата, наред с другото, като приведе финансовите потоци в съответствие с курс към ниски емисии на парникови газове и развитие, устойчиво на изменението на климата.

За да бъдат постигнати дългосрочните цели по отношение на глобалното затопляне, заложени в Парижкото споразумение, и да бъдат намалени значително рисковете и въздействието от изменението на климата, глобалната цел следва да бъде покачването на средната температура в световен мащаб да бъде задържано значително под 2°C спрямо прединдустриалните равнища и да продължат усилията за ограничаване на нарастването на температурата до 1,5°C спрямо прединдустриалните равнища.

(2)  Общата цел на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(9), Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10), Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(11), Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12), Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(13), Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета(14), Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета(15), Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета(16), Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета(17) и Регламент (ЕС) №... на Европейския парламент и на Съвета

[ОВ – моля въведете данните на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОПЛПО)] е да се улесни започването и упражняването на дейност от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), кредитни институции, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които управляват и/или предлагат на пазара такива фондове, включително европейски фондове за дългосрочни инвестиции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета(18), застрахователни предприятия, инвестиционни посредници, застрахователни посредници, институции за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), управители на допустими фондове за рисков капитал (управители на EuVECA), ▌управители на допустими фондове за социално предприемачество (управители на EuSEF) и доставчици на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване. Тези директиви и регламенти осигуряват по-уеднаквена защита за крайните ▌ инвеститори и им дават по-добра възможност да извличат ползи от широк спектър от финансови продукти и услуги (финансови продукти), като в същото време предвиждат правила, които позволяват на крайните инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения.

Въпреки че тези цели са до голяма степен постигнати, оповестяването пред крайните инвеститори относно включването на рисковете за устойчивостта, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта и целите за устойчиви инвестиции или екологичните и социалните характеристики в процеса на вземане на инвестиционни решения от управляващите дружества на ПКИПЦК, ЛУАИФ, застрахователните дружества, които предлагат основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОЗИП) на непрофесионални и професионални инвеститори, кредитните институции, които предлагат управление на портфейли, инвестиционните посредници, които предлагат управление на портфейли, ИППО, доставчиците на пенсионни продукти, управителите на EuVECA и управителите на EuSEF, както и доставчиците на ОПЛПО (участници на финансовите пазари) и оповестяването пред крайните инвеститори относно включването на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в процесите на предоставяне на съвети от застрахователните посредници и застрахователните предприятия, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП на непрофесионални и професионални инвеститори, кредитните институции, които предоставят инвестиционни съвети, ЛУАИФ, които предоставят инвестиционни съвети, управляващите дружества на ПКИПЦК, които предоставят инвестиционни съвети, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети — с изключение на застрахователните и инвестиционните посредници, които са предприятия, независимо от правната им форма, включително физически лица или самостоятелно заети лица, които наемат по-малко от трима души (финансови съветници), не са достатъчно развити, тъй като тези оповестявания не са все още предмет на хармонизирани изисквания. Изключението от настоящия регламент за финансовите съветници, които наемат по-малко от трима души, следва да не засяга прилагането на Директива 2014/65/ЕС и Директива (ЕС) 2016/97, и по-специално правилата относно инвестиционните и застрахователните съвети. Това означава, че макар тези съветници да не са задължени да предоставят информация в съответствие с настоящия регламент, в своите процеси по предоставяне на съвети те трябва да разглеждат и отчитат като фактор рисковете за устойчивостта.

В зависимост от естеството на дейността си обхванатите от настоящия регламент субекти следва да спазват правилата за участниците на финансовите пазари, ако произвеждат финансови продукти, или за финансовите съветници, ако предоставят инвестиционни или застрахователни съвети. Поради това, когато субектите извършват едновременно дейност като участници на финансовите пазари и като финансови съветници, те следва да се считат за участници на финансовите пазари, ако действат в качеството на създатели на финансови продукти, включително предоставяне на управление на портфейли, и за финансови съветници, ако предоставят инвестиционни или застрахователни съвети, за целите на оповестяването във връзка със съответната дейност по настоящия регламент.

Тъй като Съюзът се сблъсква все повече с катастрофалните и непредвидими последици от изменението на климата, изчерпването на ресурсите и други свързани с устойчивостта проблеми, са нужни спешни действия за мобилизиране на средства не само чрез обществените политики, но и посредством сектора на финансовите услуги. С оглед на приспособяването към тази нова действителност от участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да се изиска да оповестяват специфична информация относно подходите си към включване на рисковете за устойчивостта и към отчитане на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта.

(3)  При липса на хармонизирани правила на Съюза за свързаното с устойчивостта оповестяване пред крайните инвеститори съществува вероятност на национално равнище да продължат да се приемат разнопосочни мерки, а в различните сектори на финансовите услуги да продължават да се прилагат различни подходи. Тези разнопосочни мерки и подходи ще продължат да причиняват значителни нарушения на конкуренцията в резултат на значителни различия в стандартите за оповестяване. Освен това успоредното развитие на пазарно ориентирани практики, основаващи се на приоритети, движени от търговски цели, които водят до разнопосочни резултати, понастоящем предизвиква още по-голяма разпокъсаност на пазара и в бъдеще би могло да усили още повече неефективността при функционирането на вътрешния пазар. Разнопосочните стандарти за оповестяване и основаващите се на пазара практики силно затрудняват съпоставянето на различните финансови продукти, ▌създават неравностойни условия за конкуренция между тези продукти ▌и между каналите за дистрибуция и издигат допълнителни пречки пред вътрешния пазар. Подобни разлики също така могат да объркат крайните инвеститори и да изкривят техните инвестиционни решения. Съществува опасност държавите членки да приемат разнопосочни национални мерки за осигуряване на съответствие с Парижкото споразумение за климата и тези мерки биха могли да създадат пречки пред безпроблемното функциониране на вътрешния пазар в ущърб на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници. Освен това липсата на хармонизирани правила във връзка с прозрачността затруднява крайните инвеститори при ефективното съпоставяне на различни финансови продукти ▌ в различни държави членки от гледна точка на техните екологични, социални и управленски рискове и целите им за устойчиви инвестиции. Поради тази причина е необходимо да се вземат под внимание съществуващите препятствия пред функционирането на вътрешния пазар и да се подобри съпоставимостта на финансовите продукти, за да се избегнат евентуални пречки в бъдеще.

(3а)   Настоящият регламент има за цел да се намали информационната асиметрия в отношенията принципал — агент, що се отнася до включването на рисковете за устойчивостта, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта и промотирането на екологични или социални характеристики и на устойчиви инвестиции, чрез преддоговорно и текущо оповестяване в полза на крайните инвеститори, в качеството им на принципали, от участниците на финансовите пазари или финансовите съветници, в качеството им на агенти на принципалите.

(3б)   В настоящия регламент са заложени изискванията за оповестяване в допълнение към правилата, заложени в Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Директива 2011/61/ЕС, Директива 2014/65/ЕС, Директива (ЕС) 2016/97, Директива (ЕС) 2016/2341, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) 2105/760 и Регламент (ЕС) №... на Европейския парламент и на Съвета [ОВ – моля въведете данните на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОПЛПО)] и националното право, уреждащо продуктите за лично пенсионно осигуряване и индивидуалните пенсионни продукти. За да се гарантира системен и ефективен надзор върху спазването на изискванията на настоящия регламент, държавите членки следва да разчитат на вече определените по силата на горепосочените правила компетентни органи. Когато горепосочените правила не са пряко адаптирани с настоящия регламент, държавите членки следва да определят компетентните в това отношение органи.

(3в)   С настоящия регламент се запазват изискванията участниците на финансовите пазари и финансовите съветници да действат в най-добрия интерес на крайните инвеститори, включително, но не само, да провеждат подходяща надлежна проверка, преди да направят инвестицията, както е предвидено в Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Директива 2011/61/ЕС, Директива 2013/36/ЕС, Директива 2014/65/ЕС, Директива (ЕС) 2016/97, Директива (ЕС) 2016/2341, Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013, както и в националното право, уреждащо продуктите за лично пенсионно осигуряване и индивидуалните пенсионни продукти. За да изпълнят своите задължения съгласно тези правила, участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да включват в своите процеси, включително в процесите си за надлежна проверка, не само всички имащи отношение финансови рискове, но и всички съответни рискове за устойчивостта, които може да имат съществено отрицателно въздействие върху финансовата възвръщаемост на дадена инвестиция и съответно на даден съвет, както и да извършват текуща оценка на тези финансови рискове. Следователно съгласно настоящия регламент участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да посочват в своите политики начина, по който включват тези рискове и публикуват тези политики.

(3г)   Поради това с настоящия регламент се установява задължението участниците на финансовите пазари и финансовите съветници, които предоставят инвестиционни съвети или съответно застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, независимо от концепцията на финансовите продукти и целевия пазар, да публикуват в писмен вид политиките относно включването на рисковете за устойчивостта и да гарантират прозрачността на това включване.

(3д)   Риск за устойчивостта следва да означава събитие или условие с несигурен характер от екологично, социално или управленско естество, което, ако се осъществи, може да причини съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите, както е посочено в секторното законодателство, и по-специално в Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Директива 2011/61/ЕС, Директива 2013/36/ЕС, Директива 2014/65/ЕС, Директива (ЕС) 2016/97, Директива (ЕС) 2016/2341 или в делегирани актове и регулаторни технически стандарти, приети в съответствие с това законодателство.

(3е)   Настоящият регламент не засяга правилата за включването на рисковете съгласно Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Директива 2011/61/ЕС, Директива 2013/36/ЕС, Директива 2014/65/ЕС, Директива (ЕС) 2016/97, Директива (ЕС) 2016/2341, Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013, както и съгласно националното право, уреждащо продуктите за лично пенсионно осигуряване и индивидуалните пенсионни продукти, включително, но не само, съответните приложими критерии за пропорционалност, като например размера, вътрешната организация и естеството, обхвата и сложността на въпросните дейности. С настоящия регламент се цели постигането на по-голяма прозрачност на начините, по които участниците на финансовите пазари и финансовите съветници включват рисковете за устойчивостта в своите инвестиционни решения, инвестиционни и застрахователни съвети. Когато оценката на рисковете за устойчивостта води до заключението, че не съществуват такива рискове, които да се считат за имащи отношение към финансовия продукт, основанията следва да бъдат обяснявани. Когато оценката води до заключението, че тези рискове имат отношение, степента, до която рисковете за устойчивостта може да засегнат резултатите на финансовия продукт, следва да бъде оповестявана или в качествено, или в количествено изражение. Финансовите съветници следва да включват в преддоговорното оповестяване оценките на рисковете за устойчивостта и свързаното преддоговорно оповестяване от участниците на финансовите пазари. Преди да предоставят съвет, финансовите съветници следва да оповестят по какъв начин вземат под внимание рисковете за устойчивостта при процеса на подбор на финансовото предложение, което се представя на крайните инвеститори, независимо от предпочитанията на тези крайни инвеститори по отношение на устойчивостта. Това следва да не засяга прилагането на Директива 2014/65/ЕС и на Директива (ЕС) 2016/97, по-специално задълженията на участниците на финансовите пазари и на финансовите съветници във връзка с управлението на продукта, оценката на пригодността и уместността или анализа на търсенето и потребностите.

(4)  За да се осигури съгласувано и последователно прилагане на настоящия регламент, както и ясно и последователно прилагане на съдържащите се в него задължения за оповестяване от страна на участниците на финансовите пазари, е необходимо да се установи хармонизирано определение на понятието „устойчиви инвестиции“, включително инвестиции в икономически дейности, които допринасят за екологичните и социалните цели, при условие че дружествата, в които се инвестира, следват добрите практики за управление и че се гарантира принципът на предпазливост за ненанасяне на значителни вреди, т.е. че не се нарушават в значителна степен нито екологичната, нито социалната цел.

(4-a)   Инвестиционните решения и съвети биха могли да причинят отрицателни, съществени или потенциално съществени ефекти върху факторите на устойчивост, да допринесат за тях или да бъдат пряко свързани с тях.

(4 –a)   Когато участниците на финансовите пазари, при надлежно отчитане на техния размер, естеството и мащаба на дейностите им, както и вида на техните финансови продукти, отчитат главните неблагоприятни въздействия — били те съществени или потенциално съществени — на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, те следва да включат в своите процеси, включително в процесите на надлежна проверка, реда и условията за отчитане на главните неблагоприятни въздействия наред с имащите отношение финансови рискове и рискове за устойчивостта. В информацията за реда и условията би могъл да бъде описан начинът, по който участниците на финансовите пазари изпълняват своите задължения на пазители на устойчивостта или други ангажименти на акционери. Участниците на финансовите пазари следва да публикуват на уебсайтовете си информация за този ред и условия, както и описание на главните неблагоприятни въздействия. В това отношение Съвместният комитет на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП, участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да отчитат изготвените от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие насоки за надлежна проверка за отговорно бизнес поведение и подкрепяните от Организацията на обединените нации принципи за отговорно инвестиране.

(4- - a)   Отчитането на факторите на устойчивост при вземането на инвестиционни решения и в консултантските процеси може да донесе ползи не само за финансовите пазари. То може да повиши устойчивостта на реалната икономика и стабилността на финансовата система и по този начин в крайна сметка може да повлияе на профила на риска и възвръщаемостта на финансовите продукти. Поради това е много важно участниците на финансовите пазари и финансовите съветници да предоставят необходимата информация, за да могат крайните инвеститори да вземат информирани инвестиционни решения.

(4 - - - a)   Участниците на финансовите пазари, които отчитат главните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, следва за всеки финансов продукт да оповестяват в преддоговорната информация, в сбита форма, по качествен или количествен начин как са отчетени главните неблагоприятни въздействия и да включват заявление, че информацията за главните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост е достъпна в текущото докладване. Главните неблагоприятни въздействия следва да бъдат тълкувани като въздействия на инвестиционните решения и съвети, които носят отрицателни последици за факторите на устойчивост.

(4a)   До момента са разработени устойчиви продукти с различна степен на амбиция. Поради това е необходимо да се разграничат, за целите на преддоговорното оповестяване и на оповестяването посредством периодичните доклади, изискванията, от една страна, за финансовите продукти с екологични или социални характеристики и, от друга страна, за финансовите продукти, целта на които е положително въздействие върху околната среда и обществото. Вследствие на това, що се отнася до финансовите продукти с екологични или социални характеристики, участниците на финансовите пазари следва да оповестяват дали и по какъв начин определеният индекс, индексът за устойчивост или традиционният индекс е съгласуван с тези характеристики, а когато не се използва бенчмарк — информация за това как се спазват характеристиките за устойчивост на финансовите продукти. Що се отнася до финансовите продукти, целта на които е положително въздействие върху околната среда и обществото, участниците на финансовите пазари следва да оповестяват кой бенчмарк за устойчивост използват за измерване на устойчивите резултати, а когато не се използва бенчмарк — да обясняват как се постига целта за устойчивост. Оповестяването следва да се извършва ежегодно чрез периодични доклади.

(4)   Настоящият регламент не засяга правилата относно възнагражденията или оценката на резултатите на персонала на участниците във финансовите пазари и финансовите съветници съгласно Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Директива 2011/61/ЕС, Директива 2013/36/ЕС, Директива 2014/65/ЕС, Директива (ЕС) 2016/97, Директива (ЕС) 2016/2341, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013 и актовете за изпълнение, както и съгласно националното право, уреждащо продуктите за лично пенсионно осигуряване и индивидуалните пенсионни продукти, включително, но не само, съответните приложими критерии за пропорционалност, като например размера, вътрешната организация и естеството, обхвата и сложността на въпросните дейности. Въпреки това е целесъобразно да бъде постигната по-голяма прозрачност, в качествено или в количествено изражение, на политиката на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници за определяне на възнагражденията, що се отнася до техните инвестиционни или застрахователни съвети, чрез която се насърчава доброто и ефективно управление на риска по отношение на рисковете за устойчивостта, като структурата на възнагражденията не стимулира прекаленото поемане на рискове за устойчивостта и е свързана с коригираните спрямо риска резултати.

(8)  За да се повиши прозрачността и крайните инвеститори да бъдат информирани, следва да се регламентира достъпът до информация за това как участниците на финансовите пазари включват имащите отношение рискове за устойчивостта, били те съществени или потенциално съществени, в процесите на вземане на инвестиционни решения, включително организационните, свързаните с управлението на риска и общото управление аспекти, а финансовите съветници — в консултантските процеси, като от тези субекти се изисква да поддържат в сбит вид информация за тези политики на своите уебсайтове.

(9)  Съществуващите изисквания за оповестяване, съдържащи се в законодателството на Съюза, не предвиждат задължение за оповестяване на цялата информация, която е необходима за правилното информиране на крайните инвеститори относно свързаното с устойчивостта въздействие на техните инвестиции чрез финансови продукти, насочени към включване на екологични или социални характеристики, или финансови продукти, с които се преследват свързани с устойчивостта цели. Поради това е целесъобразно да се определят по-конкретни и стандартизирани изисквания за оповестяване по отношение на тези инвестиции. Например цялостното въздействие на финансовите продукти, свързано с устойчивостта, следва да се докладва редовно с помощта на показатели, подходящи за измерване на избраната цел за устойчиви инвестиции. Когато като референтен бенчмарк е определен подходящ индекс, тази информация следва също да се предостави по отношение както на определения индекс, така и на широкия пазарен индекс, за да е възможно съпоставяне. ▌Когато управителите на EuSEF предоставят информация за положителното социално въздействие ▌, което даден фонд има като цел, за постигнатите общи социални резултати и съответните методи, използвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 346/2013, те могат, когато е подходящо, да използват тази информация за целите на оповестяването по настоящия регламент.

(10)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(19) налага задължения за прозрачност по отношение на социалните, екологичните и корпоративноуправленските аспекти при нефинансовите доклади. Формата и начинът на представяне, установени с тези директиви обаче, не винаги са подходящи за пряко използване от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници в отношенията им с крайните инвеститори. Когато е уместно, за целите на настоящия регламент участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да имат възможност да използват информация от докладите за дейността и от нефинансовите отчети в съответствие с Директива 2013/34/ЕС.

Когато предоставената по силата на настоящия регламент информация не се подлага на подходящи проверки съгласно правото на Съюза или националното право, участниците на финансовите пазари и финансовите съветници се насърчават да въведат подходящи ред и условия за целта.

(11)  За да се гарантира надеждността на информацията, публикувана на уебсайтовете на участниците на финансовите пазари и на финансовите съветници, тази информация следва да се актуализира, както и да се предоставя ясно обяснение при редактиране или промени.

(11a)   Въпреки че в обхвата на настоящия регламент не попадат националните схеми за социална сигурност, обхванати от регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, държавите членки следва да могат да прилагат настоящия регламент с оглед на факта, че те все повече дават достъп до части от управлението на задължителните пенсионни схеми в рамките на своите системи за социална сигурност на участници на финансовите пазари или на други субекти на частното право и че същите са изложени на рискове за устойчивостта, както и че биха могли да отчитат неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, да промотират екологични или социални характеристики или да преследват устойчиви инвестиции като участници на финансовите пазари или други финансови продукти, с цел да се намали информационната асиметрия при тези отношения принципал — агент.

Настоящият регламент не възпрепятства държавите членки да приемат или запазят в сила по-строги разпоредби относно публикуването на политиките за приспособяване към изменението на климата и оповестяването само от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници с управление на тяхна територия на допълнителна информация за крайните инвеститори относно рисковете за устойчивостта. Тези разпоредби обаче следва да не възпрепятстват ефективното прилагане на настоящия регламент или постигането на неговите цели и при всички случаи следва да съответстват на правилата, установени в Договорите.

(12)  В съответствие с Директива (ЕС) 2016/2341, за да се осигури приемственост и редовност ▌, ИППО следва да гарантират, че правилата за общо управление и управление на риска вече се прилагат по отношение на техните инвестиционни решения и оценките на риска. Инвестиционните решения следва да се вземат, а съответните рискове, включително екологични, социални и управленски, да се оценяват по такъв начин, че да се осигури съответствие с интересите на членовете и бенефициерите на ИППО. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) следва да публикува насоки за определяне на начина, по който в инвестиционните решения на ИППО и оценката на рисковете от тяхна страна се вземат под внимание екологичните, социалните и управленските рискове съгласно Директива (ЕС) 2016/2341.

(13)  Европейският банков орган (ЕБО), ЕОЗППО и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (известни под общото наименование „ЕНО“), създадени с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(20), Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета(21) и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(22), следва съответно да разработят, чрез Съвместния комитет, регулаторни технически стандарти, в които допълнително да се уточняват подробностите във връзка със съдържанието, методиките и представянето ▌ на информацията относно показателите за устойчивост във връзка с климата и другите свързани с околната среда неблагоприятни въздействия, както и социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, спазването на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите, представянето и съдържанието на информацията относно промотирането на екологични или социални характеристики и цели за инвестиции в устойчивост, която следва да бъде оповестявана в преддоговорните документи, в периодичните годишни доклади и на уебсайтовете на участниците на финансовите пазари в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме тези регулаторни технически стандарти.

(14)  С цел да се установи стандартно представяне на промотирането на екологични или социални характеристики и устойчиви инвестиции в рекламните съобщения, Комисията следва да бъде оправомощена да приема технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕНО чрез Съвместния комитет, посредством актове за изпълнение по силата на член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(15)  Тъй като в периодичните доклади по принцип се обобщават резултатите от дейността за пълна календарна година, прилагането на разпоредбите на настоящия регламент относно изискванията за прозрачност в тях следва да се отложи до ... [СП: моля въведете 1 януари на годината, следваща датата, посочена в член 12, втора алинея].

(16)  Установените в настоящия регламент правила за оповестяване следва да допълват правилата, заложени в Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Директива 2011/61/ЕС, Директива 2014/65/ЕС, Директива (ЕС) 2016/97, Директива (ЕС) 2016/2341, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) 2105/760 и Регламент (ЕС) №... [ОВ – моля въведете данните на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОПЛПО)], и следва да се прилагат заедно с тях.

(17)  Настоящият регламент спазва основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните свободи на Европейския съюз.

(18)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно засилване на защитата на крайните инвеститори и подобряване на оповестяването пред тях, включително в случаите на трансгранични покупки за крайни инвеститори, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради необходимостта от установяване на единни изисквания за оповестяване на равнището на Съюза могат да бъдат по-добре постигнати на ниво ЕС, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят хармонизирани правила за прозрачност, които трябва да се прилагат от участниците на финансовите пазари и финансовите съветници по отношение на ▌включването на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси и по отношение на предоставянето на свързана с устойчивостта информация за финансовите продукти.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „участник на финансовите пазари“ означава някое от следните образувания:

i)  застрахователно предприятие, което предоставя ОЗИП ▌;

iа)   инвестиционен посредник, който предоставя управление на портфейли,

iб)   ИППО ▌;

iв)   създател на пенсионен продукт;

iг)   ЛУАИФ;

iд)   доставчик на ОПЛПО;

ii)  управител на допустим фонд за рисков капитал, регистриран в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

iii)  управител на допустим фонд за социално предприемачество, регистриран в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

iv)  управляващо дружество на ПКИПЦК;

v)   кредитна институция, която предоставя управление на портфейли;

б)  „застрахователно предприятие“ означава застрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с член 18 от Директива 2009/138/ЕО;

в)  „ОЗИП“ означава едно от следните:

i)  основаващ се на застраховане инвестиционен продукт съгласно определението в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(23);

ii)  застрахователен продукт, предоставен на професионален инвеститор, който предлага падеж или откупна стойност, изложени изцяло или частично, пряко или непряко, на колебанията на пазара;

г)  „ЛУАИФ“ означава ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

д)  „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

е)  „управление на портфейл“ означава управление на портфейл съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС;

ж)  „ИППО“ означава институция за професионално пенсионно осигуряване, лицензирана или регистрирана в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2016/2341, освен ако държавата членка не е решила да прилага член 5 от посочената директива или ако ИППО управлява пенсионни схеми, включващи общо по-малко от 15 членове;

з)  „пенсионен продукт“ означава едно от следните:

i)  пенсионен продукт, посочен в член 2, параграф 2, буква д) от Регламент (EС) № 1286/2014;

ii)  индивидуален пенсионен продукт, посочен в член 2, параграф 2, буква ж) от Регламент (EС) № 1286/2014;

за)   „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОПЛПО)“ означава продукт по член 2, параграф 2 от [СП: моля въведете данните на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОПЛПО)];

и)  „управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО или инвестиционно дружество, притежаващо разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, което не е посочило управляващо дружество, получило разрешение за управлението му в съответствие с посочената директива;

иб)   „финансов съветник“ означава застрахователен посредник, който предоставя застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, застрахователно дружество, което предоставя застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, кредитна институция, която предоставя инвестиционни съвети, инвестиционен посредник, който предоставя инвестиционни съвети, ЛУАИФ, което предоставя инвестиционни съвети в съответствие с член 6, параграф 4, буква б), подточка i) от Директива 2011/61/ЕС, и управляващо дружество на ПКИПЦК, което предоставя инвестиционни съвети в съответствие с член 6, параграф 3, буква б), подточка i) от Директива 2009/65/ЕО;

й)  „финансов продукт“ означава някое от следните:

i)   портфейл, управляван в съответствие с буква е) от настоящия параграф,

ii)   АИФ,

iii)   ОЗИП,

iv)   пенсионен продукт,

iv)   пенсионна схема ▌,

v)   ПКИПЦК,

vi)   общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване

к)  „АИФ“ означава АИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕО;

л)  „пенсионна схема“ означава пенсионна схема съгласно определението в член 6, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/2341;

м)  „ПКИПЦК“ означава предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, получило разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО;

н)  „инвестиционен съвет“ означава инвестиционен съвет съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/65/ЕС;

o)  „устойчива инвестиция“ означава някое от следните или комбинация от някои от следните:

i)  инвестиции в икономическа дейност, които допринасят за постигане на екологична цел, измерима например чрез ключови показатели за ефективност на ресурсите по отношение на използването на енергия, използването на възобновяема енергия, използването на суровини, вода и земя, производството на отпадъци, емисиите на парникови газове и въздействието върху биологичното разнообразие и кръговата икономика;

ii)  инвестиции в икономическа дейност, които допринасят за постигане на социална цел, и по-специално инвестиции, които допринасят за преодоляване на неравенството, които насърчават социалното сближаване, социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиции в човешки капитал или в общности в неравностойно икономическо или социално положение;

при условие че инвестициите не накърняват в значителна степен някоя от посочените цели, а дружествата, в които се инвестира, следват практиките на добро управление, ▌по-специално ▌по отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на съответния персонал и спазване на данъчното законодателство;

п)  „непрофесионален инвеститор“ означава инвеститор, който не е професионален инвеститор;

р)  „професионален инвеститор“ означава инвеститор, който отговаря на критериите, определени в приложение II към Директива 2014/65/ЕС;

с)  „застрахователен посредник“ означава застрахователен посредник съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива (ЕС) 2016/97;

т)  „застрахователен съвет“ означава съвет съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 15 от Директива (ЕС) 2016/97;

у)   „риск за устойчивостта“ означава събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите в резултат на неблагоприятно въздействие върху устойчивостта;

ф)   „ЕФДИ“ означава европейски фонд за дългосрочни инвестиции, получил разрешение в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2015/760;

х)   „фактори на устойчивост“ означава екологични, социални и свързани със служителите въпроси, както и въпроси, свързани със съблюдаването на правата на човека и борбата с корупцията.

Член 3

Прозрачност на политиките във връзка с риска за устойчивостта

1.  Участниците на финансовите пазари публикуват на уебсайтовете си информация за своите политики за включването на рисковете за устойчивостта в процеса им на вземане на инвестиционни решения.

2.  Финансовите съветници публикуват на уебсайтовете си информация за своите политики за включването на рисковете за устойчивостта в инвестиционните или застрахователните им съвети.

Член 3гама

Прозрачност по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище субект

1.   Участниците на финансовите пазари публикуват и поддържат на своите уебсайтове едно от следните:

a)   когато отчитат главните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост — декларация за политиките по отношение на надлежната проверка във връзка с тези главни неблагоприятни въздействия, при надлежно отчитане на техния размер, естеството и мащаба на дейностите им, както и вида на финансовите им продукти;

б)   когато не отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост — ясни причини защо не го правят и, по целесъобразност, информация дали и кога възнамеряват да започнат да отчитат тези неблагоприятни въздействия.

2.   Предоставяната по параграф 1, буква а) информация включва най-малко следното:

a)   информация за политиките на установяване и степенуване по значимост на главните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на показателите за тях;

б)   описание на главните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на предприетите или, по целесъобразност, планираните действия;

в)   кратки обобщения на политиката за ангажираност съгласно член 3ж от Директива 2007/36/ЕО, когато е приложимо;

г)   заявление за спазването на кодексите за отговорно бизнес поведение и на международно признатите стандарти за надлежна проверка и докладване, както и, по целесъобразност, за степента на съблюдаване на дългосрочните цели по отношение на глобалното затопляне на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, считано от [СП: моля въведете 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент], участниците на финансовите пазари, които към датата на счетоводния си баланс надхвърлят критерия за средно 500 служители през финансовата година, публикуват и поддържат на уебсайтовете си декларация за политиките на надлежна проверка във връзка с главните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост.

Декларацията по първа алинея включва най-малкото информацията по параграф 2, букви а)—г).

4.   Чрез дерогация от параграф 1, считано от [СП: моля въведете 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент], участниците на финансовите пазари, които са предприятие майка на голяма група съгласно член 3, параграф 7 от Директива 2013/34/ЕО и които към датата на счетоводния си баланс надхвърлят на консолидирана основа критерия за средно 500 служители през финансовата година, публикуват и поддържат на уебсайтовете си декларация за политиките на надлежна проверка във връзка с главните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост.

Декларацията по първа алинея включва най-малкото информацията по параграф 2, букви а)—г).

5.   Финансовите съветници публикуват и поддържат на своите уебсайтове едно от следните:

a)   информация дали, като се отчита надлежно техният размер, естеството и мащабът на дейностите им и видът на финансовите продукти, за които дават съвети, те отчитат в инвестиционните или застрахователните си съвети главните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост;

б)   информация защо в инвестиционните или застрахователните си съвети не отчитат главните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост и, по целесъобразност, информация дали и кога възнамеряват да започнат да отчитат тези неблагоприятни въздействия.

6.   По отношение на показателите за устойчивост във връзка с климата и другите свързани с околната среда неблагоприятни въздействия в срок до... [СП: моля въведете 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват посредством Съвместния комитет регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 за съдържанието, методиките и представянето на информацията по параграфи 1—5 от настоящия член, след което периодично ги актуализират.

По целесъобразност ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП се обръщат за принос към Европейската агенция за околната среда и Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

7.   По отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия в областта на социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, спазването на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите, в срок до... [СП: моля въведете 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват посредством Съвместния комитет регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 за съдържанието, методиките и представянето на информацията по параграфи 1—5 от настоящия член, след което периодично ги актуализират.

Член 3а

Прозрачност на политиките за определяне на възнагражденията във връзка с включването на рисковете за устойчивостта

1.   Участниците на финансовите пазари и финансовите съветници включват в политиките си за определяне на възнагражденията информация за това как тези политики са съобразени с включването на рисковете за устойчивостта и публикуват тази информация на уебсайтовете си.

2.   Оповестяването, посочено в параграф 1, се включва в политиките за определяне на възнагражденията, които участниците на финансовите пазари и финансовите съветници установяват и поддържат в съответствие със секторното законодателство, и по-специално директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97 и (ЕС) 2016/234.

Член 4

Прозрачност във връзка с включването на рисковете за устойчивостта

1.  Участниците на финансовите пазари включват в преддоговорното оповестяване описания на:

а)  начините, по които рисковете за устойчивостта са включени в техните инвестиционни решения, както и

б)  резултата от оценката на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта ▌ върху възвръщаемостта на финансовите продукти ▌.

Когато рисковете за устойчивостта се считат за нямащи отношение, описанията, посочени в букви а) и б), включват ясно и кратко обяснение на причините, поради които те нямат отношение.

2.  Финансовите съветници включват в преддоговорното оповестяване описания на:

а)  начините, по които рисковете за устойчивостта са включени в техните инвестиционни ▌или застрахователни съвети, както и

б)  резултата от оценката на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта ▌ върху възвръщаемостта на финансовите продукти ▌.

Когато рисковете за устойчивостта се считат за нямащи отношение, описанията, посочени в букви а) и б), включват ясно и кратко обяснение на причините, поради които те нямат отношение.

3.  Информацията по параграфи 1 и ▌ 2 се оповестява по следния начин:

а)  за ЛУАИФ — в оповестяването към инвеститорите по член 23, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС;

б)  за застрахователните предприятия — в информацията, предоставяна по член 185, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, или по целесъобразност в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97;

в)  за ИППО — в информацията, предоставяна по член 41 от Директива (ЕС) 2016/2341;

г)  за управителите на допустими фондове за рисков капитал — в информацията, предоставяна по член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

д)  за управителите на допустими фондове за социално предприемачество — в информацията, предоставяна по член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

е)  за създателите на пенсионни продукти — в писмена форма, своевременно, преди непрофесионалният инвеститор да бъде обвързан с договор, отнасящ се до пенсионен продукт;

ж)  за управляващите дружества на ПКИПЦК — в проспектите, посочени в член 69 от Директива 2009/65/ЕО;

з)  за инвестиционните посредници, които предоставят управление на портфейли или инвестиционни съвети — в съответствие с член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС;

за)   за кредитните институции, които предоставят управление на портфейл или инвестиционни съвети — в съответствие с член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС;

и)  за застрахователните посредници и застрахователните предприятия, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и за застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с пенсионни продукти, изложени на пазарни колебания, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97;

й)   за ЛУАИФ на ЕФДИ — в проспектите, посочени в член 23 от Регламент (ЕС) 2015/760;

к)   за доставчиците на ОПЛПО — в документа с основна информация за ОПЛПО по член 26 от Регламент (ЕС)... [ОВ – моля въведете данните на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОПЛПО)].

Член 4гама

Прозрачност по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище финансов продукт

1.   Не по-късно от... [СП: моля въведете 36 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] за всеки финансов продукт, когато участник на финансовите пазари прилага член 3γ, параграф 1, буква a), член 3γ, параграф 3 или 4, оповестяването по член 4, параграф 3, букви a)—к) включва:

a)   ясно и аргументирано обяснение дали и как във финансовия продукт са отчетени главните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост;

б)   декларация, че информацията за главните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост е включена в информацията, която се оповестява по член 7, параграф 2, букви а)—й).

Когато информацията по член 7, параграф 2, букви а)—й) включва количествена оценка на главните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, тази информация може да почива на регулаторните технически стандарти, приети съгласно член 3γ, параграфи 6 и 7.

2.   За всеки финансов продукт, когато участник на финансовите пазари прилага член 3γ, параграф 1, буква б), оповестяването по член 4, параграф 3, букви а)—к) включва декларация, че участникът на финансовите пазари не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, както и аргументирано обяснение на причините за това.

Член 4а

Прозрачност във връзка с промотирането на екологични или социални характеристики при преддоговорното оповестяване

1.   Когато даден финансов продукт има, наред с други характеристики, промотирането на екологични или социални характеристики, или съчетание от тях, при условие че дружествата, в които се инвестира, следват практиките на добро управление, информацията, която се оповестява съгласно член 4, параграфи 1 и 3, включва следното:

а)   информация за това как са постигнати тези характеристики;

б)  ако като референтен бенчмарк е определен индекс, информация за това дали и как въпросният индекс отговаря на тези характеристики.

2.   Участниците на финансовите пазари включват в информацията, която се оповестява съгласно член 4, параграфи 1 и 3, указание за това къде може да бъде открита методиката, използвана за изчисляване на индексите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.   Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) разработват чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи („Съвместния комитет“) проекти на регулаторни технически стандарти, с които допълнително се уточняват подробностите във връзка с начина на представяне и съдържанието на информацията, която трябва да се оповести съгласно настоящия член.

При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики, посочени в параграф 1, и техните различия, както и целта за точно, безпристрастно, ясно, неподвеждащо, опростено и сбито оповестяване.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят тези регулаторни технически стандарти на Комисията до... [СП: моля въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 5

Прозрачност във връзка с устойчивите инвестиции при преддоговорното оповестяване

1.  Когато даден финансов продукт има за цел устойчиви инвестиции ▌и като референтен бенчмарк е определен индекс, информацията, която се оповестява съгласно член 4, параграфи 1 и 3, се придружава от следното:

а)  информация за начина, по който определеният индекс отговаря на тази цел;

б)  обяснение на това защо ▌и как определеният индекс, отговарящ на тази цел, се различава от широкия пазарен индекс.

2.  Когато даден финансов продукт има за цел устойчиви инвестиции ▌и като референтен бенчмарк не е посочен индекс, информацията, посочена в член 4, параграфи 1 и 3, включва обяснение на начина за постигането на тази цел.

3.  Когато даден финансов продукт има за цел намаляване на въглеродните емисии, информацията, която се оповестява съгласно член 4, параграфи 1 и 3, включва целта за експозицията по отношение на целевото равнище на ниски въглеродни емисии с оглед на постигане на дългосрочните цели по отношение на глобалното затопляне на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Чрез дерогация от параграф 2, когато не съществува ▌бенчмарк на ЕС за климатичен преход, нито бенчмарк на ЕС, съответстващ на Парижкото споразумение ▌съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011, информацията по член 4 включва подробно обяснение на начина, по който са гарантирани постоянните усилия за изпълнение на целта за намаляване на въглеродните емисии с оглед на постигане на дългосрочните цели по отношение на глобалното затопляне на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

4.  Участниците на финансовите пазари включват в информацията, която се оповестява съгласно член 4, параграфи 1 и 3, указание за това къде могат да бъдат открити методиката, използвана за изчисляване на индексите, посочени в параграф 1 от настоящия член, и бенчмарковете, посочени в параграф 3, втора алинея от настоящия член.

5.  ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи („Съвместния комитет“) проекти на регулаторни технически стандарти, с които допълнително се уточняват подробностите във връзка с начина на представяне и съдържанието на информацията, която трябва да се оповести съгласно настоящия член.

При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП вземат предвид различните видове финансови продукти, техните цели, посочени в параграфи 1, 2 и 3, и техните различия, както и целта за точно, безпристрастно, ясно, неподвеждащо, опростено и сбито оповестяване.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до... [СП: моля посочете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 6

Прозрачност във връзка с промотирането на екологични или социални характеристики и на устойчиви инвестиции на уебсайтовете

1.   За всеки финансов продукт, посочен в член 4а, параграф 1 и в член 5, параграфи 1, 2 и 3, участниците на финансовите пазари публикуват и поддържат на своите уебсайтове следното:

а)   описание на екологичните или социалните характеристики или на целта, свързана с устойчивите инвестиции;

б)   информация за методиките, използвани за оценяване, измерване и наблюдение на екологичните или социалните характеристики или на въздействието на устойчивите инвестиции, избрани за финансовия продукт, включително източниците на данни, критериите за скрининг за базовите активи и съответните показатели за устойчивост, използвани за измерване на екологичните или социалните характеристики или на цялостното въздействие на финансовия продукт върху устойчивостта;

в)   информацията по членове 4а и 5;

г)   информацията по член 7.

Информацията, която трябва да бъде оповестена съгласно първа алинея, е ясна, сбита и разбираема за инвеститорите. Тя се публикува по точен, безпристрастен, ясен, неподвеждащ, опростен и сбит начин на видно и лесно достъпно място на уебсайта.

2.   ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват чрез Съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които допълнително се уточняват подробностите във връзка със съдържанието на информацията по параграф 1, първа алинея, букви а) и б) и във връзка с изискванията за представяне по втора алинея от същия параграф.

При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и цели, посочени в параграф 1, и техните различия. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП актуализират регулаторните технически стандарти в светлината на регулаторното и техническото развитие.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [СП: моля въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 7

Прозрачност във връзка с промотирането на екологични или социални характеристики и на устойчиви инвестиции в периодичните доклади

1.  Участниците на финансовите пазари, които предлагат финансов продукт, посочен в член 4а, параграф 1 и в член 5, параграфи 1, 2 и 3, включват в периодичните си доклади описание на следното:

а)  за финансов продукт, посочен в член 4а, параграф 1 — степента, в която са постигнати екологичните или социалните характеристики;

б)  за финансов продукт, посочен в член 5, параграфи 1, 2 и 3 —

i)   цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт с помощта на подходящи показатели за устойчивост, или

ii)   когато като референтен бенчмарк е посочен даден индекс — сравнение между цялостното въздействие на финансовия продукт с посочения индекс и широк пазарен индекс чрез показатели за устойчивост.

2.  Информацията по параграф 1 се оповестява по следния начин:

а)  за ЛУАИФ — в годишния отчет, посочен в член 22 от Директива 2011/61/ЕС;

б)  за застрахователните предприятия — ежегодно в писмена форма в съответствие с член 185, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО;

в)  за ИППО — в годишния доклад по член 29 от Директива (ЕС) 2016/2341;

г)  за управителите на допустими фондове за рисков капитал — в годишния отчет по член 12 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

д)  за управителите на допустими фондове за социално предприемачество — в годишния доклад по член 13 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

е)  за създателите на пенсионни продукти — в писмена форма ▌в годишните доклади или в докладите съгласно националното право;

ж)  за управляващите дружества на ПКИПЦК — в годишните доклади по член 69 от Директива 2009/65/ЕО;

з)  за инвестиционните посредници, които предоставят управление на портфейли — в периодичните доклади по член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС;

и)   за кредитните институции, които предоставят управление на портфейли — в периодичен доклад по член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС;

й)   за доставчиците на ОПЛПО — в извлечението от индивидуалната партида от ОПЛПО по член 36 от Регламент (ЕС) №... [ОВ – моля въведете данните на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОПЛПО)].

3.  За целите на параграф 1 участниците на финансовите пазари могат да използват информацията от докладите за дейността съгласно член 19 или информацията от нефинансовите отчети в съответствие с член 19а от Директива 2013/34/ЕС, когато е подходящо.

4.  ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват чрез Съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които допълнително се уточняват подробностите във връзка със съдържанието и представянето на информацията, посочена в параграф 1.

При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и цели, посочени в параграф 1, и техните различия. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП актуализират регулаторните технически стандарти в светлината на регулаторното и техническото развитие.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [СП: моля въведете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, ▌ (ЕС) № 1094/2010 и ▌ (ЕС) № 1095/2010.

Член 8

Преглед на оповестената информация

1.  Участниците на финансовите пазари осигуряват поддържането в актуално състояние на всяка информация, публикувана в съответствие с член 3, член 3а или член 6. Когато участник на финансовите пазари промени тази информация, на същия уебсайт се публикува ясно обяснение на промяната.

2.  Параграф 1 се прилага mutatis mutandis за финансовите съветници по отношение на всяка информация, публикувана в съответствие с член 3 и член 3а.

Член 9

Рекламни съобщения

1.  Без да се засяга по-стриктното секторно законодателство, по-специално директиви 2009/65/ЕО, ▌2014/65/ЕС и ▌(ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1286/2014, участниците на финансовите пазари и финансовите съветници гарантират, че рекламните им съобщения не противоречат на информацията, оповестена съгласно настоящия регламент.

2.  ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП могат да разработват чрез Съвместния комитет проекти на технически стандарти за изпълнение, с които да определят стандарти за представянето на информацията за промотирането на екологични или социални характеристики и устойчиви инвестиции.

На Комисията се предоставя правомощието да приема технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, ▌ (ЕС) № 1094/2010 и ▌(ЕС) № 1095/2010.

Член 9а

Компетентни органи

1.   Всяка държава членка гарантира, че компетентните органи, определени в съответствие със секторното законодателство, и по-специално посочените в член 4, параграф 3, букви а)—й) и в Директива 2013/36/ЕС, също наблюдават спазването на изискванията, предвидени в настоящия регламент за участниците на финансовите пазари и финансовите съветници. Компетентните органи имат всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, които са необходими за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент.

2.   За целите на настоящия регламент компетентните органи си сътрудничат помежду си, като без неоправдано забавяне взаимно си предоставят информацията, която е необходима за целите на изпълнението на техните задължения по настоящия регламент и за упражняване на техните правомощия.

Член 9б

Прозрачност от страна на ИППО и застрахователните посредници

1.   ИППО публикуват и поддържат информацията, посочена в членове 3, 3а, 3гама, 4гама и 4, както и в член 6, параграф 1, първа алинея, букви а)—г), в съответствие с член 36, параграф 2, буква е) от Директива (ЕС) 2016/2341.

2.   Застрахователните посредници съобщават информацията, посочена в член 3, член 3а, член 3гама, параграф 5, член 4 и член 6, параграф 1, първа алинея, букви а)—г), в съответствие с член 23 от Директива (ЕС) 2016/97.

Член 9в

Пенсионни продукти, попадащи в обхвата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009

1.   Държавите членки могат да решат да прилагат настоящия регламент за създателите на пенсионни продукти, които управляват национални системи за социална сигурност, попадащи в обхвата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета. В този случай създателите на пенсионни продукти, посочени в член 2, буква а), включват създателите на пенсионни продукти, които управляват национални системи за социална сигурност и пенсионни продукти, посочени в член 2, буква з). Пенсионните продукти, посочени в член 2, буква з), включват при това положение и пенсионните продукти, посочени в първото изречение.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП за решенията по параграф 1.

Член 9г

Освобождаване

1.   Настоящият регламент не се прилага за застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, които са предприятия, независимо от правната им форма, включително физически лица или самостоятелно заети лица, при условие че в тях работят по-малко от три лица.

2.  Държавите членки могат да решат да прилагат настоящия регламент спрямо посочените в параграф 1 застрахователни посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционни посредници, които предоставят инвестиционни съвети.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията, ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП за решенията по параграф 2.

Член 9д

Доклад

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП отчитат мащаба на доброволно оповестената информация в съответствие с член 3гама, параграф 1, буква а) и член 4гама, параграф 1, буква а). Най-късно до... [СП: моля въведете 18 месеца след датата на прилагане на член 3гама и член 4гама] ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят на Комисията годишен доклад за най-добрите практики и отправят препоръки за изготвянето на стандарти за доброволното докладване. В годишния доклад се разглеждат последиците от практиките за надлежна проверка по отношение на оповестяването на информация в съответствие с настоящия регламент и се дават насоки по този въпрос. Докладът се оповестява публично и се предава на Европейския парламент и на Съвета.

Член 11

Оценка

В срок до... [СП: моля въведете дата, която е 36 месеца след датата на влизане в сила] Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент, и по-специално:

a)   дали посочването на средния брой служители в член 3γ, параграфи 3 и 4 следва да се запази, да бъде заменено или да бъде допълнено с други критерии и оценка на ползите и съразмерността на съответната административна тежест;

б)   дали липсата на данни или тяхното недостатъчно качество, включително на показателите за неблагоприятните въздействия върху факторите на устойчивост от страна на дружествата, в които се инвестира, не възпрепятстват действието на настоящия регламент.

При необходимост докладът се придружава от законодателни предложения.

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ... [СП: моля въведете дата, която е 15 месеца след датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз].

Член 3гама, параграфи 6 и 7, член 4а, параграф 3, член 5, параграф 5, член 6, параграф 2, член 7, параграф 4 и член 9, параграф 2 ▌обаче се прилагат от [СП: моля въведете датата на влизане в сила], а член 7, параграфи 1—3 се прилагат от [СП: моля въведете 1 януари на годината, следваща датата, посочена във втора алинея].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2)ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(3)ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
(4) Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г.
(5)Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие (ООН, 2015 г.).
(6)COM(2016) 739 final.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1).
(9)Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(10)Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
(11)Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).
(12)Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(13)Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(14)Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).
(15)Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).
(16)Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).
(17)Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).
(18)Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98).
(19)Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).
(20)Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
(21)Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
(22)Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(23)Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 29 април 2019 г.Правна информация