Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0179(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0363/2018

Předložené texty :

A8-0363/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0435

Přijaté texty
PDF 289kWORD 70k
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0354),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0208/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0363/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 97.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 24.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 /… o ▌zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(-1)  Dne 25. září 2015 přijalo Valné shromáždění OSN nový globální rámec pro udržitelný rozvoj, tzv. Agendu pro udržitelný rozvoj 2030(5), jejímž základem jsou cíle udržitelného rozvoje. Sdělení Komise z roku 2016 o dalších krocích k udržitelné evropské budoucnosti(6) spojuje cíle udržitelného rozvoje s politickým rámcem Unie se záměrem zajistit, aby všechna opatření a politické iniciativy Unie na území Unie i celosvětově tyto cíle udržitelného rozvoje hned od počátku zohledňovaly. Evropská rada v závěrech ze dne 20. června 2017(7) potvrdila odhodlání Unie a členských států provádět Agendu 2030 úplným, soudržným, komplexním, integrovaným a účinným způsobem a v úzké spolupráci s partnery a dalšími zúčastněnými stranami.

(1)  Přechod na udržitelnější nízkouhlíkové oběhové hospodářství účinně využívající zdroje v souladu s cíli udržitelného rozvoje je klíčový pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti ekonomiky Unie. Pařížská dohoda o klimatu (COP21), již Unie ratifikovala dne 5. října 2016(8) a jež vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016, usiluje o zlepšení reakce na změnu klimatu mimo jiné dosažením souladu mezi finančními toky a snahami směřujícími k nízkým emisím skleníkových plynů a rozvoji odolnému vůči změně klimatu.

Za účelem dosažení dlouhodobých cílů v oblasti globálního oteplování přijatých v rámci Pařížské dohody o klimatu a výrazného snížení rizik a dopadů změny klimatu by celosvětovým cílem mělo být udržet nárůst globální průměrné teploty ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí výrazně pod 2 °C a pokračovat v úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.

(2)  Společným cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(9), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(10), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(11), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU(12), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(13), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97(14), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341(15), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013(16), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013(17) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XYZ

[Úř. věst. – vložte prosím odkaz na nařízení o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)] je usnadnit subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), úvěrovým institucím, správcům alternativních investičních fondů, kteří spravují nebo nabízejí alternativní investiční fondy, včetně evropských fondů dlouhodobých investic podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760(18), pojišťovnám, investičním podnikům, pojišťovacím zprostředkovatelům, institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP), správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu (správci EuVECA), ▌správcům kvalifikovaných fondů sociálního podnikání (správci EuSEF) a poskytovatelům celoevropských osobních penzijních produktů (poskytovatelé PEPP) přístup k příslušným činnostem a jejich výkon. Uvedené směrnice a nařízení zajišťují jednotnější ochranu koncových ▌investorů, umožňují jim požívat výhod široké řady finančních produktů a služeb (finanční produkty) a zároveň stanoví pravidla, která koncovým investorům umožňují činit informovanější investiční rozhodnutí.

I když se již těchto cílů ve značné míře dosáhlo, zveřejňování informací koncovým investorům o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost a cílů udržitelných investic nebo environmentálních nebo sociálních vlastností nebo jejich kombinace v rámci investičního rozhodování ze strany správcovských společností SKIPCP, správců alternativních investičních fondů, pojišťoven, jež poskytují pojistné produkty s investiční složkou jak neprofesionálním, tak profesionálním investorům, úvěrových institucí, jež poskytují správu portfolia, investičních podniků, jež poskytují správu portfolia, IZPP, poskytovatelů penzijního pojištění, správců EuVECA a správců EuSEF a poskytovatelů PEPP (účastníci finančního trhu), a zveřejňování informací pro koncové investory o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do poradenských procesů ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů a pojišťoven, jež poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou jak neprofesionálním, tak profesionálním investorům, úvěrových institucí, jež poskytují investiční poradenství, správců alternativních investičních fondů, jež poskytují investiční poradenství, správcovských společností SKIPCP, jež poskytují investiční poradenství, a investičních podniků, které poskytují investiční poradenství, s výjimkou zprostředkovatelů pojištění a investičních podniků, které jsou podniky bez ohledu na jejich právní formu, včetně fyzických osob nebo osob samostatně výdělečně činných, jež zaměstnávají méně než tři osoby (finanční poradci), není dostatečně propracováno, neboť zveřejňovaní těchto informací dosud nepodléhá harmonizovaným požadavkům. Výjimkou z tohoto nařízení vztahující se na finanční poradce, kteří zaměstnávají méně než tři osoby, by nemělo být dotčeno uplatňování směrnice 2014/65/EU a směrnice (EU) 2016/97, zejména pak pravidel pro investiční a pojišťovací poradenství. To znamená, že i když uvedení poradci nemají povinnost poskytovat informace podle tohoto nařízení, měli by ve svých poradenských procesech rizika týkající se udržitelnosti zvažovat a zohledňovat.

Subjekty, na něž se vztahuje toto nařízení by v závislosti na povaze svých činností měli dodržovat pravidla platná pro účastníky finančního trhu, pokud vytvářejí finanční produkty, nebo pro finanční poradce, pokud poskytují investiční nebo pojišťovací poradenství. V situacích, kdy subjekty provádějí souběžně činnosti jak účastníků finančního trhu, tak finančních poradců, by proto měly být tyto subjekty pro účely zveřejňování informací ve vztahu k dané činnosti podle tohoto nařízení pokládány za účastníky finančního trhu, pokud jednají jako tvůrci finančních produktů, včetně poskytování správy portfolia, a za finanční poradce, pokud poskytují investiční nebo pojišťovací poradenství.

Jelikož Unie čelí čím dál více katastrofickým a nepředvídatelným důsledkům změny klimatu, vyčerpání zdrojů a jiným problémům souvisejícím s udržitelností, je naléhavě nutné vyvinout úsilí v zájmu uvolnění kapitálu, a to nejen s pomocí veřejných politik, ale také prostřednictvím sektoru finančních služeb. V zájmu přizpůsobení se této nové realitě by účastníci finančního trhu a finanční poradci měli mít povinnost zveřejňovat konkrétní informace o svém přístupu k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost.

(3)  Při neexistenci harmonizovaných pravidel Unie pro zveřejňování informací souvisejících s udržitelností koncovým investorům je pravděpodobné, že na vnitrostátní úrovni budou i nadále přijímána rozdílná opatření a mohou přetrvat rozdílné přístupy v různých odvětvích finančních služeb. Tato rozdílná opatření a rozdílné přístupy by neustále významně narušovaly hospodářskou soutěž v důsledku značných rozdílů ve standardech pro zveřejňování informací. Kromě toho paralelní rozvoj tržních postupů založených na komerčně zaměřených prioritách, které vedou k různým výsledkům, v současnosti způsobuje další roztříštěnost trhu a v budoucnu by mohl dále prohloubit nedostatky ve fungování vnitřního trhu. Rozdílné standardy pro zveřejňování informací a tržní postupy velmi ztěžují srovnávání různých finančních produktů, ▌vyvolávají nerovné podmínky mezi těmito produkty ▌a distribučními řetězci a vytvářejí další překážky na vnitřním trhu. Tyto rozdíly mohou být rovněž matoucí pro koncové investory a mohou narušit jejich investiční rozhodnutí. Existuje riziko, že členské státy budou při zajišťování souladu s Pařížskou dohodou o klimatu přijímat rozdílná vnitrostátní opatření, jež by mohla vytvořit překážky pro hladké fungování vnitřního trhu a poškodit účastníky finančního trhu a finanční poradce. Neexistence harmonizovaných pravidel pro transparentnost mimoto koncovým investorům ztěžuje účinné srovnávání různých finančních produktů ▌ v různých členských státech, pokud jde o jejich environmentální a sociální rizika, rizika v oblasti správy a řízení a cíle udržitelných investic. Je tudíž nutné zabývat se stávajícími překážkami pro fungování vnitřního trhu a zvýšit srovnatelnost finančních produktů, aby se zamezilo vzniku případných budoucích překážek.

(3a)  Cílem tohoto nařízení je snížit nerovnováhu v poskytování informací ve vztazích mezi osobou jednající na vlastní účet a zástupcem, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost a prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností, jakož i udržitelného investování prostřednictvím zveřejňování informací před uzavřením smlouvy a průběžného zveřejňování informací pro koncové investory jednající na vlastní účet ze strany účastníků finančního trhu nebo finančních poradců jednajících jako zástupci jménem osob jednajících na vlastní účet.

(3b)  Toto nařízení stanoví požadavky na zveřejňování informací, které doplňují pravidla zakotvená ve směrnici 2009/65/ES, směrnici 2009/138/ES, směrnici 2011/61/EU, směrnici 2014/65/EU, směrnici (EU) 2016/97 a ve směrnici (EU) 2016/2341 a v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013, (EU) 2015/760 a (EU) č. XYZ [Úř. věst. – vložte prosím odkaz na nařízení o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)], jakož i ve vnitrostátních právních předpisech, jimiž jsou upraveny osobní a individuální penzijní produkty. Aby byl zajištěn řádný a účinný dohled nad dodržováním požadavků stanovených v tomto nařízení, měly by členské státy využívat příslušných orgánů, které již byly určeny na základě výše uvedených pravidel. V případech, kdy výše uvedená pravidla nejsou v tomto nařízení přímo zohledněna, měly by členské státy v tomto směru příslušné orgány určit.

(3c)  Nařízení zachovává požadavky na účastníky finančního trhu a na finanční poradce jednající v nejlepším zájmu koncových investorů, mimo jiné včetně jednání s náležitou péčí před uskutečněním investice, jak je stanoveno ve směrnici 2009/65/ES, směrnici 2009/138/ES, směrnici 2011/61/EU, směrnici 2013/36/EU, směrnici 2014/65/EU, směrnici (EU) 2016/97 a směrnici (EU) 2016/2341 a v nařízeních (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013, jakož i ve vnitrostátních právních předpisech, jimiž jsou upraveny osobní a individuální penzijní produkty. Za účelem dodržení svých povinností podle výše uvedených pravidel by účastníci finančního trhu a finanční poradci měli do svých procesů, včetně procesů náležité péče, začlenit nejen všechna relevantní finanční rizika, ale také všechna relevantní rizika týkající se udržitelnosti, jež mohou mít relevantní významný nepříznivý dopad na finanční návratnost investice, měli by tato rizika soustavně posuzovat a poskytovat odpovídající poradenství. Účastníci finančního trhu a finanční poradci by tudíž podle tohoto nařízení měli ve svých politikách stanovit, jakým způsobem uvedená rizika začleňují, a tyto své politiky zveřejnit.

(3d)  Toto nařízení proto účastníkům finančního trhu a finančním poradcům, kteří poskytují investiční nebo pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, bez ohledu na to, jak jsou dané finanční produkty koncipovány a jaké jsou jejich cílové trhy, ukládá povinnost zveřejňovat písemnou formou informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zajistit transparentnost začleňování těchto rizik.

(3e)  Rizikem týkajícím se udržitelnosti by se měla rozumět nejistá environmentální nebo sociální událost nebo událost v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít významný nepříznivý dopad na hodnotu investice, jak je podrobněji stanoveno v odvětvových právních předpisech, zejména ve směrnici 2009/65/ES, směrnici 2009/138/ES, směrnici 2011/61/EU, směrnici 2013/36/EU, směrnici 2014/65/EU, směrnici (EU) 2016/97, směrnici (EU) 2016/2341 nebo v aktech v přenesené pravomoci a regulačních technických normách přijatých v souladu s nimi.

(3f)  Tímto nařízením nejsou dotčena pravidla pro začleňování rizik podle směrnice 2009/65/ES, směrnice 2009/138/ES, směrnice 2011/61/EU, směrnice 2013/36/EU, směrnice 2014/65/EU, směrnice (EU) 2016/97 a směrnice (EU) 2016/2341 a nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 a podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž jsou upraveny osobní a individuální penzijní produkty, mimo jiné včetně příslušných použitelných kritérií proporcionality, jako jsou velikost, vnitřní organizace a povaha, rozsah a složitost příslušných činností. Toto nařízení usiluje o dosažení větší transparentnosti způsobu, jakým účastníci finančního trhu a finanční poradci začleňují rizika týkající se udržitelnosti do svého investičního rozhodování a do investičního nebo pojišťovacího poradenství. V případě, že z posouzení rizik týkajících se udržitelnosti vyplyne závěr, že u daného finančního produktu nejsou žádná rizika týkající se udržitelnosti považována za relevantní, důvody tohoto závěru by měly být vysvětleny. V případě, že z uvedeného posouzení vyplyne, že tato rizika relevantní jsou, informace o tom, do jaké míry mohou rizika týkající se udržitelnosti ohrozit výkonnost daného finančního produktu, je třeba zveřejnit v kvalitativním nebo kvantitativním vyjádření. Posouzení rizik týkajících se udržitelnosti a související informace zveřejněné před uzavřením smlouvy účastníky finančního trhu by se měly promítnout do informací zveřejněných před uzavřením smlouvy finančními poradci. Finanční poradci by měli před poskytnutím poradenství zveřejnit informace o tom, jakým způsobem zohledňují rizika týkající se udržitelnosti při výběru finanční nabídky, která je koncovým investorům předkládána bez ohledu na preference koncových investorů v oblasti udržitelnosti. Tím by nemělo být dotčeno uplatňování směrnice 2014/65/EU a směrnice (EU) 2016/97, zejména povinností účastníků finančního trhu a finančních poradců, pokud jde o řízení produktů, posuzování vhodnosti a přiměřenosti nebo posuzování požadavků a potřeb.

(4)  Aby bylo zajištěno jednotné a konzistentní uplatňování tohoto nařízení a aby účastníci finančního trhu jasně a konzistentně uplatňovali povinnosti zveřejňovat informace stanovené tímto nařízením, je nutné stanovit harmonizovanou definici „udržitelných investic“, včetně investic do ekonomických činností, které přispívají k plnění environmentálních nebo sociálních cílů, jakož i jejich kombinace, za předpokladu, že příjemci investic dodržují postupy řádné správy a je zajištěno dodržování zásady předběžné opatrnosti „nezpůsobit významnou škodu“, podle níž nesmí být environmentální ani sociální cíl významně ohrožen.

(4-a)  Investiční rozhodování a poradenství by mohlo mít významné nebo pravděpodobně významné nepříznivé účinky na faktory udržitelnosti, mohlo by ke vzniku takových účinků přispívat nebo s nimi přímo souviset.

(4 –a)  Pokud účastníci finančního trhu, po náležitém přihlédnutí ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům svých finančních produktů, zohledňují hlavní významné nebo pravděpodobně významné nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, měli by do svých procesů, včetně procesů náležité péče, začlenit opatření pro zohlednění hlavních nepříznivých dopadů spolu s relevantními finančními riziky a relevantními riziky týkajícími se udržitelnosti. Informace o těchto opatřeních by mohly obsahovat popis toho, jak účastníci finančního trhu plní své správcovské povinnosti související s udržitelností nebo jiné závazky vůči akcionářům. Účastníci finančního trhu by měli informace o těchto opatřeních a popis hlavních nepříznivých dopadů uvést na svých webových stránkách. V této souvislosti by společný výbor orgánů EBA, EIOPA a ESMA, jakož i účastníci finančního trhu a finanční poradci měli zvážit pokyny pro oblast náležité péče na podporu odpovědného podnikání vypracované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a zásady odpovědného investování podporované OSN.

(4- - a)  Začleňování faktorů udržitelnosti do procesu investičního rozhodování a investičního poradenství může přinést výhody i mimo finanční trhy. Tento postup může zvýšit odolnost reálné ekonomiky a stabilitu finančního systému, a mít tak v konečném důsledku vliv na poměr rizika a výnosů u finančních produktů. Je proto velmi důležité, aby účastníci finančních trhů a finanční poradci poskytovali nezbytné informace, které koncovým investorům umožní přijímat informovaná investiční rozhodnutí.

(4 - - - a)  Účastníci finančního trhu, kteří zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, by měli u každého finančního produktu v rámci informací poskytovaných před uzavřením smlouvy zveřejnit stručné kvalitativní nebo kvantitativní údaje o tom, jakým způsobem jsou hlavní nepříznivé dopady zohledněny, a prohlášení, že informace o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti jsou k dispozici v pravidelných zprávách. Hlavní nepříznivé dopady by měly být chápány jako takové dopady na investiční rozhodnutí a poradenství, které mají nepříznivé účinky na faktory udržitelnosti.

(4a)  Doposud byly vyvinuty udržitelné produkty s různým stupněm ambicí. Proto je zapotřebí, aby se pro účely zveřejňování informací před uzavřením smlouvy a zveřejňování prostřednictvím pravidelných zpráv rozlišovalo mezi požadavky kladenými na jedné straně na ty finanční produkty, které se vyznačují environmentálními nebo sociálními vlastnostmi, a na druhé straně na ty finanční produkty, které mají za cíl příznivý dopad pro životní prostředí a společnost. V důsledku toho by účastníci finančního trhu měli v souvislosti s finančními produkty s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi zveřejňovat informace o tom, zda a jak je určený index, index udržitelnosti nebo standardní index v souladu s danými vlastnostmi, a pokud žádnou referenční hodnotu nepoužívají, informace o tom, jak jsou u daného finančního produktu dodržovány vlastnosti týkající se udržitelnosti. Pokud jde o finanční produkty, jež mají za cíl dosažení příznivého účinku pro životní prostředí a společnost, účastníci finančního trhu by měli zveřejňovat informace o tom, kterou referenční hodnotu udržitelnosti používají k měření udržitelné výkonnosti, a pokud žádnou referenční hodnotu nepoužívají, měli by vysvětlit, jakým způsobem je cíle udržitelnosti dosahováno. Zveřejňování informací prostřednictvím pravidelných zpráv by mělo probíhat jednou ročně.

(4)  Tímto nařízením nejsou dotčena pravidla odměňování nebo posuzování výkonnosti pracovníků účastníků finančního trhu a finančních poradců podle směrnice 2009/65/ES, směrnice 2009/138/ES, směrnice 2011/61/EU, směrnice 2013/36/EU, směrnice 2014/65/EU, směrnice (EU) 2016/97 a směrnice (EU) 2016/2341 a nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013, podle prováděcích aktů a vnitrostátních právních předpisů, jimiž jsou upraveny osobní a individuální penzijní produkty, mimo jiné včetně příslušných použitelných kritérií proporcionality, jako jsou velikost, vnitřní organizace a povaha, rozsah a složitost příslušných činností. Mělo by však být dosaženo kvalitativně i kvantitativně větší transparentnosti, pokud jde o zásady odměňování účastníků finančních trhů a finančních poradců za jejich investiční nebo pojišťovací poradenství, které prosazují řádné a účinné řízení rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti, přičemž struktura odměňování nepodněcuje k nadměrnému podstupování rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti a je navázána na rizikově upravenou výkonnost.

(8)  S cílem zvýšit transparentnost a informovat koncové investory by přístup k informacím o tom, jakým způsobem účastníci finančního trhu začleňují relevantní významná nebo pravděpodobně významná rizika týkající se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování, včetně organizačních aspektů a aspektů řízení rizik a správy, a jakým způsobem tato rizika začleňují finanční poradci do poradenských procesů, měl být upraven tak, aby tyto subjekty měly povinnost uchovávat stručné informace o těchto politikách na svých webových stránkách.

(9)  Stávající požadavky na zveřejňování informací stanovené v právních předpisech Unie nestanoví povinnost zveřejňovat veškeré informace nutné pro řádné informování koncových investorů o tom, jaký dopad na udržitelnost mají jejich investice realizované prostřednictvím finančních produktů, jejichž cílem je začlenit environmentální nebo sociální vlastnosti, nebo finančních produktů, které sledují cíle udržitelnosti. Je tudíž vhodné stanovit u těchto investic konkrétnější a standardizované požadavky na zveřejňování informací. Například celkový dopad finančních produktů na udržitelnost by měl být pravidelně vykazován prostřednictvím ukazatelů, jež jsou relevantní pro měření zvoleného cíle udržitelné investice. Pokud byl jako referenční hodnota určen vhodný index, měla by tato informace být poskytnuta rovněž pro určený index a široký tržní index, aby bylo možné srovnání. ▌ Pokud správci EuSEF zveřejňují informace o pozitivním sociálním dopadu▌, který má daný fond za cíl, o celkovém dosaženém sociálním výsledku a souvisejících metodách použitých v souladu s nařízením (EU) č. 346/2013, mohou v příslušných případech tyto informace použít pro účely zveřejňování informací podle tohoto nařízení.

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU(19) ukládá povinnost transparentnosti, pokud jde o sociální a environmentální aspekty a aspekty týkající se správy a řízení podniků v nefinančních výkazech. Požadovaná forma a prezentace stanovená uvedenými směrnicemi však není vždy vhodná pro přímé použití účastníky finančního trhu a finančními poradci při jednání s koncovými investory. Účastníci finančního trhu a finanční poradci by v příslušných případech pro účely tohoto nařízení měli mít možnost použít informace ve zprávách vedení podniku a nefinančních výkazech v souladu se směrnicí 2013/34/EU.

Pokud informace poskytované podle tohoto nařízení nejsou předmětem odpovídajících kontrol v souladu s unijním nebo vnitrostátním právem, účastníci finančního trhu a finanční poradci se vyzývají, aby měli pro tento účel zavedena náležitá opatření.

(11)  S cílem zajistit spolehlivost informací zveřejněných na webových stránkách účastníků finančního trhu a finančních poradců by tyto informace měly být průběžně aktualizovány a jakýkoli přezkum nebo jakákoli změna by měly být jasně vysvětleny.

(11a)  Přestože se toto nařízení nevztahuje na vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení, na které se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, s ohledem na skutečnost, že členské státy čím dál více otevírají části správy povinných penzijních plánů v rámci svých systémů sociálního zabezpečení účastníkům finančního trhu nebo jiným soukromoprávním subjektům a že jsou vystaveny rizikům týkajícím se udržitelnosti a že by současně mohly zohledňovat nepříznivé dopady na udržitelnost, prosazovat environmentální nebo sociální vlastnosti nebo usilovat o udržitelné investice jako účastníci finančního trhu a jiné finanční produkty, a s cílem zmírnit nerovnováhu v poskytování informací v takových vztazích mezi osobou jednající na vlastní účet a zástupcem, měly by členské státy mít možnost uplatňovat toto nařízení.

Toto nařízení nebrání členským státům přijímat nebo ponechat v platnosti přísnější ustanovení, podle nichž zveřejňování politik v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a poskytování doplňujících informací koncovým investorům ohledně rizik týkajících se udržitelnosti přísluší pouze účastníkům finančního trhu a finančním poradcům se sídlem na jejich území. Tato ustanovení by však neměla bránit účinnému uplatňování tohoto nařízení nebo dosažení jejích cílů a měla by být v každém případě v souladu s pravidly stanovenými ve Smlouvě.

(12)  V souladu se směrnicí (EU) 2016/2341 by IZPP měly zajistit, aby se pravidla pro správu a řízení rizika již vztahovala na jejich investiční rozhodnutí a posuzování rizik, s cílem zajistit kontinuitu a řádný výkon jejich činností▌. Investiční rozhodnutí a posouzení příslušných rizik, včetně environmentálních a sociálních rizik a rizik v oblasti správy a řízení, by měla být učiněna tak, aby byl zajištěn soulad se zájmy účastníků a příjemců IZPP. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán EIOPA“) by měl vydat obecné pokyny, které upřesní, jakým způsobem mají IZZP v investičních rozhodnutích a posouzeních rizik zohledňovat environmentální a sociální rizika a rizika v oblasti správy a řízení v souladu se směrnicí (EU) 2016/2341.

(13)  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), orgán EIOPA a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (společně známé jako „evropské orgány dohledu“) zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(20), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010(21) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(22) by měly prostřednictvím společného výboru vypracovat regulační technické normy, které dále upřesní podrobnosti týkající se obsahu, metodologie a struktury ▌informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti týkajícím se nepříznivých dopadů na klima a dalších nepříznivých dopadů v oblasti životního prostředí a k sociálním a zaměstnaneckým otázkám, k dodržování lidských práv, k boji proti korupci a úplatkářství, a podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací, pokud jde o prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic, jež mají být zveřejněny v dokumentech před uzavřením smlouvy, v pravidelných ročních zprávách a na webových stránkách účastníků finančního trhu, v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010. Komise by měla být zmocněna k přijímání těchto regulačních technických norem.

(14)  Komise by měla být zmocněna k přijímání prováděcích technických norem vypracovaných evropskými orgány dohledu prostřednictvím společného výboru formou prováděcích aktů podle článku 291 SFEU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010 a článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010, aby zavedla standardní prezentaci prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic v marketingových sděleních.

(15)  Vzhledem k tomu, že pravidelné zprávy v podstatě shrnují obchodní výsledky za celý kalendářní rok, uplatňování ustanovení tohoto nařízení na požadavky na transparentnost v pravidelných zprávách by mělo být odloženo na ... [Úř. věst.: vložte prosím 1. ledna roku následujícího po dni, který je uveden v čl. 12 druhém pododstavci].

(16)  Pravidla pro zveřejňování informací obsažená v tomto nařízení by měla doplňovat ustanovení směrnice 2009/65/ES, směrnice 2009/138/ES, směrnice 2011/61/EU, směrnice 2014/65/EU, směrnice (EU) 2016/97 a směrnice (EU) 2016/2341 a nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013, (EU) 2015/760 a nařízení (EU) č. XYZ [Úř. věst. – vložte prosím odkaz na nařízení o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)] a měla by být uplatňována spolu s nimi.

(17)  Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie.

(18)  Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména posílení ochrany koncových investorů a lepšího poskytování informací koncovým investorům, včetně případů přeshraničních nákupů pro koncové investory, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu potřeby stanovit jednotné požadavky na zveřejňování informací na úrovni Unie, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro transparentnost, jež mají být použita účastníky finančního trhu a finančními poradci, pokud jde o ▌ začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich procesů a o poskytování informací o finančních produktech v souvislosti s udržitelností.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)  „účastníkem finančního trhu“ kterýkoli z těchto subjektů:

i)  pojišťovna, která poskytuje pojistné produkty s investiční složkou▌;

ia)   investiční podnik, který poskytuje správu portfolia;

ib)   instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP);

ic)   tvůrce penzijního produktu;

id)   správce alternativních investičních fondů;

ie)   poskytovatel celoevropského osobního penzijního produktu (PEPP);

ii)  správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrovaný v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 345/2013;

iii)  správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání registrovaný v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 346/2013;

iv)  správcovská společnost SKIPCP;

v)   úvěrová instituce, která poskytuje správu portfolia;

b)  „pojišťovnou“ pojišťovna, která má povolení v souladu s článkem 18 směrnice 2009/138/ES;

c)  „pojistným produktem s investiční složkou“ kterýkoli z těchto produktů:

i)  pojistný produkt s investiční složkou ve smyslu čl. 4 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014(23);

ii)  pojistný produkt, který je poskytnutý profesionálnímu investorovi a který nabízí určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež je zcela nebo zčásti vystavena, přímo či nepřímo, tržním výkyvům;

d)  „správcem alternativního investičního fondu“ správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU;

e)  „investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

f)  „správou portfolia“ správa portfolia ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU;

g)  „institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZZP)“ instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění povolená nebo zapsaná v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2016/2341, ledaže se členský stát rozhodl použít článek 5 uvedené směrnice nebo se jedná o instituci zaměstnaneckého penzijního pojištění, která provozuje penzijní plány čítající celkem méně než 15 účastníků;

h)  „penzijním produktem“ kterýkoli z těchto produktů:

i)  penzijní produkt podle čl. 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1286/2014;

ii)  individuální penzijní produkt podle čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1286/2014;

ha)  „celoevropským osobním penzijním produktem (PEPP)“ produkt podle čl. 2 odst. 2 [Úř. věst.: vložte odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)];

i)  „správcovskou společností SKIPCP“ správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES nebo investiční společnost povolená v souladu se směrnicí 2009/65/ES, která nepověřila správcovskou společnost povolenou na základě uvedené směrnice k její správě;

ib)  „finančním poradcem“ pojišťovací zprostředkovatel, který poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, pojišťovna, která poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, úvěrová instituce, která poskytuje investiční poradenství, investiční podnik, který poskytuje investiční poradenství, správce alternativních investičních fondů, který poskytuje investiční poradenství v souladu s čl. 6 odst. 4 písm. b) bodem i) směrnice 2011/61/EU, a správcovská společnost SKIPCP, která poskytuje investiční poradenství v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) bodem i) směrnice 2009/65/ES;

j)  „finančním produktem“ kterýkoli z těchto produktů:

i)  portfolio spravované v souladu s písmenem f) tohoto odstavce;

ii)  alternativní investiční fond;

iii)   pojistný produkt s investiční složkou;

iv)   penzijní produkt;

iv)   penzijní plán▌;

v)  subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP);

vi)  celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP);

k)  „alternativním investičním fondem“ alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

l)  „penzijním plánem“ penzijní plán ve smyslu čl. 6 bodu 2 směrnice (EU) 2016/2341;

m)  „SKIPCP“ subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů povolený podle článku 5 směrnice 2009/65/ES;

n)  „investičním poradenstvím“ investiční poradenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU;

o)  „udržitelnými investicemi“ jakékoli z těchto investic nebo jejich kombinace:

i)  investice do hospodářské činnosti, které přispívají k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí, emisí skleníkových plynů, dopadu na biologickou rozmanitost a oběhového hospodářství;

ii)  investice do hospodářské činnosti, které přispívají k sociálním cílům, a zejména investice, které přispívají k řešení nerovnosti, investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit.

Za předpokladu, že investice významně neohrožují kterýkoli z uvedených cílů a příjemci investice dodržují postupy řádné správy a řízení, ▌zejména ▌ ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;

p)  „neprofesionálním investorem“ investor, který není profesionálním investorem;

q)  „profesionálním investorem“ zákazník, který splňuje kritéria stanovená v příloze II směrnice 2014/65/EU;

r)  „pojišťovacím zprostředkovatelem“ pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 3 směrnice (EU) 2016/97;

s)  „pojišťovacím poradenstvím“ poradenství ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 15 směrnice (EU) 2016/97;

t)  „rizikem týkajícím se udržitelnosti“ událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice vyplývající z nepříznivého dopadu na udržitelnost;

u)  „evropským fondem dlouhodobých investic (ELTIF)“ evropský fond dlouhodobých investic povolený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 2015/760;

v)  „faktory udržitelnosti“ environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a boj proti korupci a úplatkářství,

Článek 3

Transparentnost politik v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

1.  Účastníci finančního trhu zveřejní informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování na svých webových stránkách.

2.  Finanční poradci zveřejní informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého investičního nebo pojišťovacího poradenství na svých webových stránkách.

Článek 3gamma

Transparentnost nepříznivých dopadů na udržitelnost na úrovni subjektu

1.   Účastníci finančního trhu na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají jednu z těchto informací:

a)  pokud zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, prohlášení o politikách náležité péče ve vztahu k těmto hlavním nepříznivým dopadům, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům svých finančních produktů;

b)  pokud nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti nezohledňují, jasné důvody, proč tak nečiní, případně včetně informací o tom, zda a kdy mají v úmyslu tyto nepříznivé dopady zohlednit.

2.   Informace poskytované podle odst. 1 písm. a) zahrnují alespoň:

a)  informace o politikách identifikace a prioritizace hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost a o příslušných ukazatelích;

b)  popis hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost a přijatých, případně plánovaných opatření;

c)  ve vhodných případech stručné informace o politikách zapojení podle článku 3g směrnice 2007/36/ES;

d)  odkaz na dodržování kodexu odpovědného chování pro podniky a mezinárodně uznávaných standardů pro postupy náležité péče a podávání zpráv a případně na stupeň souladu s dlouhodobými cíli Pařížské dohody o klimatu v oblasti globálního oteplování.

3.   Odchylně od odstavce 1 účastníci finančního trhu, kteří k rozvahovému dni překračují kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců během účetního období, od [Úř. věst.: vložte prosím 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají prohlášení o politikách náležité péče ve vztahu k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Prohlášení uvedené v prvním pododstavci obsahuje alespoň informace uvedené v odst. 2 písm. a) až d).

4.   Odchylně od odstavce 1 účastníci finančního trhu, kteří jsou mateřským podnikem velké skupiny, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 7 směrnice 2013/34/EU, a kteří na konsolidovaném základě překračují k rozvahovému dni kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců během účetního období, od [Úř. věst.: vložte prosím 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají prohlášení o politikách náležité péče ve vztahu k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Prohlášení uvedené v prvním pododstavci obsahuje alespoň informace uvedené v odst. 2 písm. a) až d).

5.   Finanční poradci na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají jednu z těchto informací:

a)  zda ve svém investičním nebo pojišťovacím poradenství zohledňují hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů, k nimž poskytují poradenství;

b)  důvody, proč nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve svém investičním nebo pojišťovacím poradenství nezohledňují, případně včetně informací o tom, zda a kdy mají v úmyslu tyto nepříznivé dopady zohlednit.

6.   Do ... [Úř. věst.: vložte prosím 12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] vypracují orgány EBA, EIOPA a ESMA prostřednictvím společného výboru regulační technické normy v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 , pokud jde o ukazatele udržitelnosti ve vztahu k nepříznivým dopadům na klima a dalším nepříznivým dopadům v oblasti životního prostředí, a poté tyto normy pravidelně aktualizují z hlediska obsahu, metodologie a struktury informací uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA konzultují v případě potřeby Evropskou agenturu pro životní prostředí a Společné výzkumné středisko Evropské komise.

7.   Do ... [Úř. věst.: vložte prosím 24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] vypracují orgány EBA, EIOPA a ESMA prostřednictvím společného výboru regulační technické normy v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 , pokud jde o ukazatele udržitelnosti ve vztahu k nepříznivým dopadům v oblasti sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství, a poté tyto normy pravidelně aktualizují z hlediska obsahu, metodologie a struktury informací uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku.

Článek 3a

Transparentnost zásad odměňování s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

1.   Účastníci finančního trhu a finanční poradci zahrnou do svých zásad odměňování informace o tom, jak jsou jejich zásady odměňování konzistentní se začleněním rizik týkajících se udržitelnosti, a tyto informace zveřejní na svých webových stránkách.

2.   Zveřejnění informací podle odstavce 1 se zahrne do zásad odměňování, které účastníci finančního trhu a finanční poradci vytvoří a udržují v souladu s odvětvovými právními předpisy, zejména se směrnicemi 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341.

Článek 4

Transparentnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

1.  Účastníci finančního trhu zahrnou do zveřejnění informací před uzavřením smlouvy popis:

a)  způsobu, jakým jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do jejich investičních rozhodnutí, a

b)  výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti ▌na návratnost finančních produktů▌.

Pokud rizika týkající se udržitelnosti nejsou považována za relevantní, musí popisy v písmenech a) a b) obsahovat jasné a stručné vysvětlení důvodů, proč nejsou relevantní.

2.  Finanční poradci zahrnou do zveřejnění informací před uzavřením smlouvy popis:

a)  způsobu, jakým jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do jejich investičního ▌nebo pojišťovacího poradenství, a

b)  výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti ▌na návratnost finančních produktů▌.

Pokud rizika týkající se udržitelnosti nejsou považována za relevantní, musí popisy v písmenech a) a b) obsahovat jasné a stručné vysvětlení důvodů, proč nejsou relevantní.

3.  Informace uvedené v odstavcích 1 a ▌2 se zveřejní takto:

a)  správci alternativních investičních fondů je poskytnou společně s informacemi investorům podle čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/61/EU;

b)  pojišťovny je poskytnou společně s informacemi podle čl. 185 odst. 2 směrnice 2009/138/ES nebo případně v souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97;

c)  IZPP je poskytnou společně s informacemi podle článku 41 směrnice (EU) 2016/2341;

d)  správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu je poskytnou společně s informacemi podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 345/2013;

e)  správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání je poskytnou společně s informacemi podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 346/2013;

f)  tvůrci penzijních produktů je poskytnou písemně v dostatečném předstihu předtím, než je neprofesionální investor vázán smlouvou o penzijním produktu;

g)  správcovské společnosti SKIPCP je uvedou v prospektu podle článku 69 směrnice 2009/65/ES;

h)  investiční podniky, které poskytují správu portfolia nebo investiční poradenství, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU;

ha)  úvěrové instituce, které poskytují správu portfolia nebo investiční poradenství, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU;

i)  pojišťovací zprostředkovatelé a pojišťovny, jež poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, a pojišťovací zprostředkovatelé, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti penzijních produktů vystavených výkyvům trhu, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97;

j)  správci alternativních investičních fondů spravující evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF) je uvedou v prospektu podle článku 23 nařízení (EU) 2015/760;

k)  poskytovatelé celoevropských osobních penzijních produktů (PEPP) je uvedou ve sdělení klíčových informací o PEPP podle článku 26 nařízení (EU) XYZ [Úř. věst. – vložte prosím odkaz na nařízení o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)].

Článek 4gamma

Transparentnost nepříznivých dopadů na udržitelnost na úrovni finančního produktu

1.   Nejpozději do ... [Úř. věst.: vložte prosím 36 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] informace zveřejněné podle čl. 4 odst. 3 písm. a) až k) u každého finančního produktu, u něhož účastník finančního trhu uplatňuje čl. 3γ odst. 1 písm. a), odst. 3 nebo 4, obsahují:

a)  jasné a odůvodněné vysvětlení toho, zda a případně jakým způsobem finanční produkt zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti;

b)  prohlášení, že informace týkající se hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti jsou k dispozici v rámci informací, které mají být zveřejněny podle čl. 7 odst. 2 písm. a) až j).

Pokud informace podle čl. 7 odst. 2 písm. a) až j) obsahují číselná vyjádření hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, tyto informace mohou vycházet z ustanovení regulačních technických norem přijatých v souladu s čl. 3γ odst. 6 a 7.

2.   U každého finančního produktu, u něhož účastník finančního trhu uplatňuje čl. 3γ odst. 1 písm. b), obsahují informace zveřejněné podle čl. 4 odst. 3 písm. a) až k) prohlášení, že účastník finančního trhu nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a odůvodněné vysvětlení, proč tak nečiní.

Článek 4a

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností v informacích zveřejňovaných před uzavřením smlouvy

1.   Pokud se finanční produkt vedle jiných vlastností vyznačuje prosazováním environmentálních nebo sociálních vlastností nebo jejich kombinací, za předpokladu, že společnosti, jimž je investice určena, dodržují postupy řádné správy a řízení, informace, které se mají podle čl. 4 odst. 1 a 3 zveřejnit, zahrnují:

a)  informace o tom, jak jsou uvedené vlastnosti dodržovány;

b)  pokud byl jako referenční hodnota určen index, informace o tom, zda a jak je dosahováno souladu mezi tímto indexem a uvedenými vlastnostmi.

2.   Účastníci finančního trhu v rámci informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 4 odst. 1 a 3, uvedou, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet indexů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) prostřednictvím Společného výboru evropských orgánů dohledu (dále jen „společný výbor“) vypracují návrhy regulačních technických norem, které dále upřesní podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací, jež mají být zveřejněny podle tohoto článku.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem zohlední orgány EBA, EIOPA a ESMA různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti podle odstavce 1 a rozdíly mezi nimi a cíl zveřejňovat přesné, přiměřené, jasné, nezavádějící, jednoduché a stručné informace.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [Úř. věst.: vložte prosím datum 12 měsíců ode dne vstupu v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 5

Transparentnost udržitelných investic v rámci zveřejnění informací před uzavřením smlouvy

1.  Pokud finanční produkt sleduje cíl udržitelných investic ▌a jako referenční hodnota byl určen index, jsou informace, jež mají být zveřejněny podle čl. 4 odst. 1 a 3, doplněny:

a)  informacemi o tom, jak je určený index uveden do souladu s tímto cílem;

b)  vysvětlením, proč ▌a jak se určený index sladěný s tímto cílem liší od širokého tržního indexu.

2.  Pokud finanční produkt sleduje cíl udržitelných investic ▌a jako referenční hodnota nebyl určen žádný index, informace uvedené v čl. 4 odst. 1 a 3 obsahují vysvětlení, jak je tohoto cíle dosaženo.

3.  Pokud finanční produkt sleduje cíl snížení emisí uhlíku, informace, jež mají být zveřejněny podle čl. 4 odst. 1 a 3, obsahují cíl v oblasti expozice nízkouhlíkových emisí za účelem splnění dlouhodobých cílů Pařížské dohody o klimatu v oblasti globálního oteplování.

Odchylně od odstavce 2, není-li k dispozici ▌referenční hodnota EU pro transformaci zohledňující klima nebo referenční hodnota EU v souladu s Pařížskou dohodou ▌podle nařízení (EU) 2016/1011, informace uvedené v článku 4 obsahují podrobné vysvětlení, jak je zajištěno trvalé úsilí k dosažení cíle snížení emisí uhlíku za účelem splnění dlouhodobých cílů Pařížské dohody o klimatu v oblasti globálního oteplování.

4.  Účastníci finančního trhu zahrnou do informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 4 odst. 1 a 3, údaje o tom, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet indexů uvedených v odstavci 1 tohoto článku a referenčních hodnot uvedených v odst. 3 druhém pododstavci tohoto článku.

5.  Orgány EBA, EIOPA a ESMA prostřednictvím Společného výboru evropských orgánů dohledu (dále jen „společný výbor“) vypracují návrhy regulačních technických norem, které dále upřesní podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací, jež mají být zveřejněny podle tohoto článku.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem zohlední orgány EBA, EIOPA a ESMA různé druhy finančních produktů, jejich cíle podle odstavců 1, 2 a 3 a rozdíly mezi nimi, jakož i cíl zveřejňovat přesné, přiměřené, jasné, nezavádějící, jednoduché a stručné informace.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [Úř. věst.: vložte prosím datum 12 měsíců ode dne vstupu v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 6

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic na webových stránkách

1.   Účastníci finančního trhu u každého finančního produktu uvedeného v čl. 4a odst. 1 a čl. 5 odst. 1, 2 a 3 na svých webových stránkách zveřejní a uchovají tyto informace:

a)  popis environmentálních nebo sociálních vlastností nebo cíle udržitelných investic;

b)  informace o metodikách použitých k posouzení, měření a sledování environmentálních nebo sociálních vlastností nebo dopadu udržitelných investic vybraných u daného finančního produktu, včetně zdrojů údajů, hodnotících kritérií pro podkladová aktiva a příslušných ukazatelů udržitelnosti použitých k měření environmentálních nebo sociálních vlastností nebo celkového udržitelného dopadu finančního produktu;

c)  informace podle článků 4a a 5;

d)  informace podle článku 7.

Informace, jež mají být zveřejněny podle prvního pododstavce, musí být pro investory jasné, stručné a srozumitelné. Tyto informace se zveřejňují přesným, přiměřeným, jasným, nezavádějícím, jednoduchým a stručným způsobem a v hlavní a snadno přístupné části webových stránek.

2.   Orgány EBA, EIOPA a ESMA prostřednictvím společného výboru vypracují návrhy regulačních technických norem, které dále upřesní podrobnosti týkající se obsahu informací podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a b) a požadavky na strukturu informací podle druhého pododstavce uvedeného odstavce.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem zohlední orgány EBA, EIOPA a ESMA různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a cíle podle odstavce 1 a rozdíly mezi nimi. Orgány EBA, EIOPA a ESMA aktualizují regulační technické normy s ohledem na vývoj právní úpravy a technologický vývoj.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [Úř. věst.: vložte prosím datum 12 měsíců ode dne vstupu v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 7

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic v pravidelných zprávách

1.  Pokud účastníci finančního trhu poskytují finanční produkty uvedené v čl. 4a odst. 1 a čl. 5 odst. 1, 2 a 3, zahrnou do pravidelných zpráv tyto popisy:

a)  u finančního produktu podle čl. 4a odst. 1 míru dosažení environmentálních nebo sociálních vlastností;

b)  u finančního produktu podle čl. 5 odst. 1, 2 a 3

i)  celkový dopad daného finančního produktu na udržitelnost formou příslušných ukazatelů udržitelnosti, nebo

ii)  byl-li jako referenční hodnota určen index, srovnání mezi celkovým dopadem finančního produktu s určeným indexem a širokým tržním indexem prostřednictvím ukazatelů udržitelnosti.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se zveřejní takto:

a)  správci alternativních investičních fondů uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 22 směrnice 2011/61/EU;

b)  pojišťovny poskytnou tyto informace každoročně písemně v souladu s čl. 185 odst. 6 směrnice 2009/138/ES;

c)  IZPP uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 29 směrnice (EU) 2016/2341;

d)  správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu poskytnou tyto informace ve výroční zprávě podle článku 12 nařízení (EU) č. 345/2013;

e)  správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání poskytnou tyto informace ve výroční zprávě podle článku 13 nařízení (EU) č. 346/2013;

f)  tvůrci penzijních produktů uvádějí tyto informace písemně ▌ve výročních zprávách nebo ve zprávách v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

g)  správcovské společnosti SKIPCP je uvedou ve výročních zprávách podle článku 69 směrnice 2009/65/ES;

h)  investiční podniky, jež poskytují správu portfolia, uvádějí tyto informace v pravidelných zprávách podle čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU;

i)  úvěrové instituce, jež poskytují správu portfolia, uvádějí tyto informace v pravidelných zprávách podle čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU;

k)  poskytovatelé celoevropských osobních penzijních produktů (PEPP) je uvedou v přehledu důchodových dávek podle článku 36 nařízení (EU) XYZ [Úř. věst. – vložte prosím odkaz na nařízení o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)].

3.  Účastníci finančního trhu mohou pro účely odstavce 1 použít informace ve zprávách vedení podniku v souladu s článkem 19 nebo v příslušných případech informace v přehledu nefinančních informací v souladu s článkem 19a směrnice 2013/34/EU.

4.  Orgány EBA, EIOPA a ESMA prostřednictvím společného výboru vypracují návrhy regulačních technických norem, které dále upřesní podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací podle odstavce 1.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem zohlední orgány EBA, EIOPA a ESMA různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a cíle podle odstavce 1 a rozdíly mezi nimi. Orgány EBA, EIOPA a ESMA aktualizují regulační technické normy s ohledem na vývoj právní úpravy a technologický vývoj.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [Úř. věst.: vložte prosím datum 12 měsíců ode dne vstupu v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, ▌(EU) č. 1094/2010 a ▌(EU) č. 1095/2010.

Článek 8

Přezkum zveřejněných informací

1.  Účastníci finančního trhu zajistí, aby byly veškeré informace zveřejněné v souladu s články 3, 3a nebo 6 aktualizovány. Pozmění-li účastník finančního trhu tyto informace, musí být na stejné webové stránce uvedeno jasné vysvětlení této změny.

2.  Odstavec 1 se obdobně použije pro finanční poradce, pokud jde o veškeré informace zveřejněné v souladu s články 3 a 3a.

Článek 9

Marketingová sdělení

1.  Aniž jsou dotčeny přísnější odvětvové právní předpisy, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady ▌2009/65/ES, ▌2014/65/EU a (EU) 2016/97 a nařízení (EU) č. 1286/2014, účastníci finančního trhu a finanční poradci zajistí, aby jejich marketingová sdělení nebyla v rozporu s informacemi zveřejněnými podle tohoto nařízení.

2.  Orgány EBA, EIOPA a ESMA mohou prostřednictvím společného výboru vypracovat návrhy prováděcích technických norem s cílem určit standardní strukturu informací o prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, ▌(EU) č. 1094/2010 a ▌(EU) č. 1095/2010.

Článek 9a

Příslušné orgány

1.   Každý členský stát zajistí, aby příslušné orgány určené v souladu s odvětvovými právními předpisy, zejména těmi, které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 3 písm. a) až j) a ve směrnici 2013/36/EU, prováděly také sledování ohledně dodržování požadavků stanovených tímto nařízením pro účastníky finančního trhu a finanční poradce. Příslušné orgány mají veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

2.   Pro účely tohoto nařízení příslušné orgány vzájemně spolupracují a bez zbytečného prodlení si poskytují informace, které jsou relevantní pro plnění jejich povinností podle tohoto nařízení a využívání jejich pravomocí.

Článek 9b

Transparentnost zajišťovaná IZPP a pojišťovacími zprostředkovateli

1.   IZPP zveřejní a uchovávají informace podle článků 3, 3a, 3gamma, 4gamma, 4 a čl. 6 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) až d) v souladu s čl. 36 odst. 2 písm. f) směrnice (EU) 2016/2341.

2.   Pojišťovací zprostředkovatelé sdělují informace podle článků 3, 3a, čl. 3gamma odst. 5, článku 4 a čl. 6 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) až d) v souladu s článkem 23 směrnice (EU) 2016/97.

Článek 9c

Penzijní produkty, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009

1.   Členské státy mohou rozhodnout, že použijí toto nařízení na tvůrce penzijních produktů spravující vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení, na něž se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. Tvůrci penzijních produktů uvedení v čl. 2 písm. a) zahrnují v takových případech tvůrce penzijních produktů spravující vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení a penzijní produkty uvedené v čl. 2 písm. h). Penzijní produkty uvedené v čl. 2 písm. h) pak zahrnují rovněž penzijní produkty uvedené v první větě.

2.   O rozhodnutích podle odstavce 1 informují členské státy Komisi a orgány EBA, EIOPA a ESMA.

Článek 9d

Výjimky

1.   Toto nařízení se nevztahuje na pojišťovací zprostředkovatele, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, a na investiční podniky, které poskytují investiční poradenství, jež jsou podniky bez ohledu na jejich právní formu, včetně fyzických osob nebo osob samostatně výdělečně činných, pokud zaměstnávají méně než tři osoby.

2.  Členské státy se mohou rozhodnout, že na pojišťovací zprostředkovatele, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, a na investiční podniky, které poskytují investiční poradenství uvedené v odstavci 1, toto nařízení použijí.

3.  O rozhodnutích podle odstavce 2 informují členské státy Komisi a orgány EBA, EIOPA a ESMA.

Článek 9e

Zpráva

Orgány EBA, EIOPA a ESMA vyhodnotí míru dobrovolného zveřejňování informací v souladu s čl. 3gamma odst. 1 písm. a) a čl. 4gamma odst. 1 písm. a). Nejpozději do ... [Úř. věst.: vložte prosím 18 měsíců ode dne použitelnosti článků 3gamma a 4gamma] předloží orgány EBA, EIOPA a ESMA Komisi roční zprávu o osvědčených postupech a vydají doporučení ohledně standardů pro dobrovolné zveřejňování informací. Roční zpráva zohlední vliv postupů náležité péče na zveřejňování informací v souladu s tímto nařízením a obsahuje pokyny v tomto směru. Zpráva se zveřejní a předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 11

Hodnocení

Do [Úř. věst.: vložte prosím datum 36 měsíců ode dne vstupu v platnost] Komise vyhodnotí uplatňování tohoto nařízení, a zejména skutečnost,

a)  zda by měl být odkaz na průměrný počet zaměstnanců v čl. 3γ odst. 3 a 4 zachován, nahrazen nebo doplněn o další kritéria, a posoudí přínosy a přiměřenost související administrativní zátěže;

b)  zda fungování tohoto nařízení není omezováno nedostatkem údajů nebo jejich nedostatečnou kvalitou, mimo jiné ukazatelů týkajících se nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, které poskytují příjemci investic.

Ke zprávě se případně přiloží legislativní návrhy.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je použitelné ode dne ... [Úř. věst. : Vložte prosím datum 15 měsíců ode dne vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie].

Nicméně čl. 3gamma odst. 6 a 7, čl. 4a odst. 3, čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 ▌ jsou použitelné ode dne [Úř. věst. : Vložte datum vstupu v platnost] a čl. 7 odst. 1 až 3 jsou použitelné ode dne [Úř. věst. : Vložte 1. ledna roku následujícího po dni, který je uvedený v druhém pododstavci].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1)* DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ JAZYKOVÁ REDAKCE TOHOTO TEXTU.
(2)Úř. věst. C , , s. .
(3)Úř. věst. C , , s. .
(4) Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019.
(5)Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (OSN 2015).
(6)COM(2016)0739 final.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1).
(9)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
(10)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(11)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
(12)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
(13)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
(14)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).
(15)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).
(16)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).
(17)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).
(18)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98).
(19)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).
(20)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
(21)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
(22)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
(23)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

Poslední aktualizace: 29. dubna 2019Právní upozornění