Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0179(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0363/2018

Indgivne tekster :

A8-0363/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0435

Vedtagne tekster
PDF 257kWORD 71k
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0354),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0208/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 5. december 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. marts 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0363/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 97.
(2) EUT C 86 af 7.3.2019, s. 24.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om om ▌ bæredygtighedsrelateret offentliggørelse af oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(-1)   Den 25. september 2015 vedtog FN's Generalforsamling en ny global ramme for bæredygtig udvikling: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling(5), der er centreret omkring målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne). I Kommissionens meddelelse fra 2016 om de næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid(6) knyttes målene for bæredygtig udvikling til Unionens politikramme for at sikre, at der fra starten tages hensyn til målene for bæredygtig udvikling i alle EU's foranstaltninger og politikinitiativer i Unionen og globalt. I Rådets konklusioner af 20. juni 2017(7) bekræftes det, at Unionen og medlemsstaterne er engageret i gennemførelsen af 2030-dagsordenen på en fuldstændig, sammenhængende, omfattende, integreret og effektiv måde og i tæt samarbejde med partnere og andre interessenter.

(1)  Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. Parisaftalen om klimaændringer (COP21), der blev ratificeret af Unionen den 5. oktober 2016(8), og som trådte i kraft den 4. november 2016, har til formål at styrke indsatsen over for klimaændringer ved bl.a. at bringe finansieringsstrømme i overensstemmelse med en tilgang hen imod lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

For at nå de langsigtede mål for den globale opvarmning i klimaaftalen fra Paris og væsentligt reducere risiciene ved og virkningerne af klimaændringerne bør det overordnede mål være at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte indsatsen for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau.

(2)  Et fælles mål for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(9), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(10), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(11), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU,(12) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(13), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97(14), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341(15), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 (16), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013(17) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XYZ

[EUT – indsæt venligst henvisning til forordningen om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)] er at lette adgangen til og udøvelsen af virksomhed for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), kreditinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der forvalter og/eller markedsfører alternative investeringsfonde, herunder europæiske langsigtede investeringsfonde i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760(18), forsikringsselskaber, investeringsselskaber, forsikringsformidlere, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP'er), forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde (EuVECA-forvaltere), ▌ forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde (EuSEF-forvaltere) og leverandører af paneuropæiske personlige pensionsprodukter. Nævnte direktiver og forordninger sikrer en mere ensartet beskyttelse af ▌ slutinvestorer og gør det lettere for dem at nyde godt af en lang række finansielle produkter og tjenesteydelser (finansielle produkter), samtidig med at de fastsætter regler, der gør det muligt for slutinvestorer at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger.

Disse mål er i vid udstrækning nået, men oplysningerne til slutinvestorer om, hvordan investeringsinstitutters administrationsselskaber, FAIF'er, forsikringsselskaber, der stiller forsikringsbaserede investeringsprodukter (IBIP'er) til rådighed for detailinvestorer og professionelle investorer, kreditinstitutter, der yder porteføljepleje, investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, IORP'er, pensionsudbydere, EuVECA-forvaltere og EuSEF-forvaltere samt PEPP-udbydere (finansielle markedsdeltagere) integrerer bæredygtighedsrisici, hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger og bæredygtige investeringsmål eller miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination af sådanne karakteristika i investeringsbeslutningstagningen, samt oplysningerne til slutinvestorer om, hvordan forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er til detailinvestorer og professionelle investorer, kreditinstitutter, der yder investeringsrådgivning, FAIF'er, der yder investeringsrådgivning, investeringsinstitutters administrationsselskaber, der yder investeringsrådgivning, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, med undtagelse af forsikringsformidlere og investeringsselskaber, der er virksomheder, uanset deres juridiske status, herunder fysiske personer og selvstændige med færre end tre ansatte (finansielle rådgivere), integrerer bæredygtighedsrisici og hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger i rådgivningsprocesser, er ikke tilstrækkeligt udviklet, da disse oplysninger endnu ikke er underlagt harmoniserede krav. Undtagelsen fra denne forordning for finansielle rådgivere, der har færre end tre ansatte, bør ikke berøre anvendelsen af direktiv 2014/65/EU og (EU) 2016/97, navnlig reglerne om investerings- og forsikringsrådgivning. Dette betyder, at disse rådgivere ikke er forpligtet til at give oplysninger i overensstemmelse med denne forordning, men skal overveje og tage hensyn til bæredygtighedsrisici i deres rådgivningsprocesser.

Enheder, der er omfattet af denne forordning, bør afhængigt af deres aktiviteters art overholde reglerne om finansielle markedsdeltagere, hvis de producerer finansielle produkter, eller om finansielle rådgivere, hvis de yder investeringsrådgivning eller forsikringsrådgivning. Hvis enheder samtidig udøver aktiviteter som både finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere, bør disse enheder derfor med henblik på offentliggørelse af oplysninger vedrørende den pågældende aktivitet i henhold til denne forordning betragtes som finansielle markedsdeltagere, hvis de handler som producenter af finansielle produkter, herunder yder porteføljepleje, og som finansielle rådgivere, hvis de yder investerings- eller forsikringsrådgivning.

Efterhånden som Unionen i stigende grad konfronteres med de katastrofale og uforudsigelige følger af klimaændringer, udtømning af ressourcer og andre bæredygtighedsrelaterede problemer, er der behov for en hurtig indsats for at mobilisere kapital ikke blot gennem offentlige politikker, men også gennem sektoren for finansielle tjenesteydelser. For at tilpasse sig denne nye virkelighed bør der stilles krav om, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere offentliggør bestemte oplysninger om deres tilgange til integrationen af bæredygtighedsrisici og hensynet til negative bæredygtighedsvirkninger.

(3)  Så længe der ikke findes harmoniserede EU-regler om bæredygtighedsrelateret offentliggørelse af oplysninger til slutinvestorer, er det sandsynligt, at der fortsat vedtages forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, og at der i de forskellige sektorer for finansielle tjenesteydelser stadig anvendes forskellige tilgange. Sådanne forskellige foranstaltninger og tilgange vil fortsætte med at forårsage betydelige konkurrenceforvridninger som følge af store forskelle i oplysningsstandarder. Den paralleludvikling af markedsbaseret praksis, der foregår på basis af kommercielt drevne prioriteter, og som fører til forskellige resultater, forårsager desuden i øjeblikket yderligere opsplitning af markedet og kan endda yderligere forværre ineffektiviteten i det indre markeds funktion i fremtiden. Forskellige oplysningsstandarder og forskellig markedsbaseret praksis gør det meget vanskeligt at sammenligne forskellige finansielle produkter, ▌ skaber ulige vilkår for disse produkter ▌ og for distributionskanaler og opstiller yderligere hindringer for det indre marked. Sådanne forskelle kan også være forvirrende for slutinvestorer og kan fordreje deres investeringsbeslutninger. Der er en risiko for, at medlemsstaterne med henblik på at sikre overholdelse af Parisaftalen om klimaændringer vil vedtage forskellige nationale foranstaltninger, der kan skabe hindringer for et velfungerende indre marked og være til skade for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere. Manglen på harmoniserede regler om gennemsigtighed gør det desuden vanskeligt for slutinvestorer effektivt at sammenligne forskellige finansielle produkter ▌ i forskellige medlemsstater for så vidt angår de hermed forbundne miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici samt bæredygtige investeringsmål. Det er derfor nødvendigt at afhjælpe eksisterende hindringer for et velfungerende indre marked og at fremme sammenligneligheden af finansielle produkter for at undgå sandsynlige fremtidige hindringer.

(3a)   Denne forordning tager sigte på at reducere informationsasymmetrien i forhold mellem principaler og agenter med hensyn til integration af bæredygtighedsrisici, hensynet til negative bæredygtighedsvirkninger og fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika samt bæredygtige investeringer ved hjælp af oplysninger, som finansielle markedsdeltagere eller finansielle rådgivere, der handler som agenter på vegne af principaler, giver til slutinvestorer, der handler som principaler, forud for indgåelse af en aftale og løbende.

(3b)   Denne forordning fastsætter oplysningskrav, der supplerer reglerne i direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 samt forordning (EU) nr. 345/2013, forordning (EU) nr. 346/2013, forordning (EU) 2015/760 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XYZ [EUT – indsæt venligst henvisning til forordningen om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)] og national lovgivning om personlige og individuelle pensionsprodukter. For at sikre et ordentligt og effektivt tilsyn med opfyldelsen af kravene i denne forordning bør medlemsstaterne gøre brug af de allerede udpegede kompetente myndigheder i henhold til ovennævnte regler. Hvor ovennævnte regler ikke tilpasses direkte ved denne forordning, bør medlemsstaterne udpege de kompetente myndigheder i denne henseende.

(3c)   Forordningen opretholder kravene til finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere om at handle i slutinvestorernes bedste interesse, herunder, men ikke begrænset til, at udvise passende due diligence forud for foretagelse af en investering, som fastsat i direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 samt forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 og national lovgivning om personlige og individuelle pensionsprodukter. Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere bør for at opfylde deres forpligtelser i henhold til disse regler i deres processer, herunder i deres due diligence-processer, integrere og løbende vurdere ikke blot alle relevante finansielle risici, men også alle bæredygtighedsrisici, der kan have en relevant væsentlig negativ indvirkning på det finansielle afkast af en investering, og rådgive i overensstemmelse hermed. Følgelig bør finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere i henhold til denne forordning angive i deres politikker, hvordan de integrerer disse risici, og offentliggøre disse politikker.

(3d)   Derfor fastsætter denne forordning en forpligtelse for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere, der yder henholdsvis investeringsrådgivning eller forsikringsrådgivning med hensyn til IBIP'er, uanset udformningen af de finansielle produkter og målmarkedet, til at offentliggøre skriftlige politikker om integration af bæredygtighedsrisici og sikre, at integrationen af bæredygtighedsrisici er gennemsigtig.

(3e)   Ved bæredygtighedsrisiko bør forstås en usikker miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller betingelse, som, hvis den opstår, kan have negativ væsentlig indvirkning på værdien af investeringen som angivet i sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341, eller delegerede retsakter og reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i overensstemmelse hermed.

(3f)   Denne forordning berører ikke reglerne om risikointegration i henhold til direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 samt forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 og national lovgivning om personlige og individuelle pensionsprodukter, herunder, men ikke begrænset til, de relevante gældende proportionalitetskriterier såsom størrelse, intern organisation og arten, omfanget og kompleksiteten af de pågældende aktiviteter. Denne forordning søger at opnå større gennemsigtighed med hensyn til, hvordan finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere integrerer bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutninger eller investerings- eller forsikringsrådgivning. Hvis vurderingen af bæredygtighedsrisici fører til den konklusion, at der ikke er bæredygtighedsrisici, der anses for relevante for det finansielle produkt, bør der redegøres for årsagerne. Hvis vurderingen fører til den konklusion, at risiciene er relevante, bør der gives oplysninger om, i hvilket omfang bæredygtighedsrisici kan indvirke på det finansielle produkts performance, hvad angår enten kvalitet eller kvantitet. Finansielle markedsdeltageres vurderinger af bæredygtighedsrisici og offentliggørelse af oplysninger forud for indgåelse af en aftale i tilknytning hertil bør indgå i finansielle rådgiveres offentliggørelse af oplysninger forud for indgåelse af en aftale. Finansielle rådgivere bør forud for rådgivning give oplysninger om, hvordan de tager hensyn til bæredygtighedsrisici i processen for udvælgelse af det finansielle tilbud, der forelægges slutinvestorer, uanset slutinvestorernes bæredygtighedspræferencer. Dette bør ikke berøre anvendelsen af direktiv 2014/65/EU og (EU) 2016/97, navnlig de forpligtelser, der påhviler finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere vedrørende produktstyring, egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurdering samt test af krav og behov.

(4)  For at sikre, at denne forordning anvendes på ensartet og konsekvent vis, og at finansielle markedsdeltagere opfylder de oplysningsforpligtelser, der er fastsat i forordningen, på en klar og konsekvent måde, er det nødvendigt at fastsætte en harmoniseret definition af "bæredygtige investeringer", herunder investeringer i økonomiske aktiviteter, der bidrager til miljømæssige eller sociale mål eller en kombination heraf, forudsat at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, og at forsigtighedsprincippet om "ikke at være til væsentlig skade" sikres, dvs. at hverken det miljømæssige eller sociale mål skades væsentligt.

(4-a)   Investeringsbeslutninger og -rådgivning kan være årsag til, bidrage til eller være direkte forbundet med negative, væsentlige eller sandsynligvis væsentlige, konsekvenser for bæredygtighedsfaktorer.

(4 -a) Hvis finansielle markedsdeltagere under behørig hensyntagen til deres størrelse, arten og omfanget af deres aktiviteter samt typerne af deres finansielle produkter tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste, væsentlige eller sandsynligvis væsentlige, negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, bør de i deres processer, herunder due diligence-processer, integrere ordningerne for hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på lige linje med de relevante finansielle risici og relevante bæredygtighedsrisici. Oplysningerne om ordningerne kan beskrive, hvordan de finansielle markedsdeltagere varetager deres bæredygtighedsrelaterede forvaltningsansvar eller andre forpligtelser over for aktionærerne. De finansielle markedsdeltagere bør på deres websteder medtage oplysninger om disse ordninger og beskrivelser af de vigtigste negative indvirkninger. I denne forbindelse bør Det Fælles Udvalg af EBA, EIOPA og ESMA og de finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere tage hensyn til de due diligence-retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, som er udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer.

(4- - a)   Hensyntagen til bæredygtighedsfaktorer i investeringsbeslutnings- og rådgivningsprocesser kan udmøntes i fordele, der rækker ud over de finansielle markeder. Det kan øge realøkonomiens modstandsdygtighed og det finansielle systems stabilitet og derved i sidste ende indvirke på finansielle produkters risiko og afkast. Det er derfor afgørende, at de finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere leverer den information, som er nødvendig for, at slutinvestorer kan træffe kvalificerede investeringsbeslutninger.

(4 - - - a)   Finansielle markedsdeltagere, som tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, bør for hvert finansielt produkt forud for indgåelsen af en aftale på en kortfattet måde, kvalitativt eller kvantitativt, offentliggøre oplysninger om, hvordan der tages hensyn til de vigtigste negative indvirkninger, og en erklæring om, at disse oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer er tilgængelige i den løbende rapportering. Ved vigtigste negative indvirkninger bør forstås de indvirkninger af investeringsbeslutninger og -rådgivning, som har negative konsekvenser for bæredygtighedsfaktorer.

(4a)   Der er hidtil udviklet bæredygtige produkter med forskellige ambitionsniveauer. Det er derfor med henblik på offentliggørelse af oplysninger forud for indgåelse af en aftale og offentliggørelse af oplysninger ved hjælp af periodiske rapporter nødvendigt at sondre mellem krav til finansielle produkter, der udviser miljømæssige eller sociale karakteristika på den ene side, og finansielle produkter, der har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet som mål, på den anden. Følgelig bør finansielle markedsdeltagere for så vidt angår finansielle produkter med miljømæssige eller sociale karakteristika give oplysninger om, hvorvidt og hvordan det angivne indeks, bæredygtighedsindeks eller mainstreamindeks er tilpasset disse karakteristika, og hvis der ikke anvendes et benchmark, oplysninger om, hvordan de bæredygtighedsrelaterede karakteristika for det pågældende finansielle produkt er opfyldt. For så vidt angår finansielle produkter, der har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet som mål, bør finansielle markedsdeltagere give oplysninger om, hvilket bæredygtighedsbenchmark de anvender til at måle bæredygtighedsresultater, og hvis der ikke anvendes et benchmark, forklare, hvordan bæredygtighedsmålet nås. Offentliggørelse af oplysninger ved hjælp af periodiske rapporter bør finde sted årligt.

(4)   Denne forordning berører ikke reglerne om aflønning eller vurdering af finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres personales resultater, jf. direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 samt forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013, gennemførelsesretsakter og national lovgivning om personlige og individuelle pensionsprodukter, herunder, men ikke begrænset til, de relevante gældende proportionalitetskriterier såsom størrelse, intern organisation og arten, omfanget og kompleksiteten af de pågældende aktiviteter. Det er dog hensigtsmæssigt at opnå større gennemsigtighed, hvad angår kvalitet eller kvantitet, omkring finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres aflønningspolitikker for så vidt angår deres investerings- eller forsikringsrådgivning, der fremmer en sund og effektiv risikostyring med hensyn til bæredygtighedsrisici, mens aflønningsstrukturen ikke tilskynder til overdreven risikotagning med hensyn til bæredygtighedsrisici og er forbundet med risikojusteret performance.

(8)  For at øge gennemsigtigheden og informere slutinvestorer bør adgangen til oplysninger om, hvordan finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere integrerer relevante, væsentlige eller sandsynligvis væsentlige, bæredygtighedsrisici i henholdsvis investeringsbeslutnings- og rådgivningsprocesser, herunder organisatoriske aspekter, risikostyrings- og forvaltningsaspekter, være reguleret ved at pålægge disse aktører at sikre, at kortfattede oplysninger om disse politikker til enhver tid fremgår af deres websteder.

(9)  De nuværende oplysningskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen, foreskriver ikke, at alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne oplyse slutinvestorer ordentligt om den bæredygtighedsrelaterede indvirkning af deres investeringer gennem finansielle produkter, der har til formål at indarbejde miljømæssige eller sociale karakteristika, eller finansielle produkter, der forfølger bæredygtighedsmål, skal offentliggøres. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mere specifikke og standardiserede oplysningskrav for så vidt angår sådanne investeringer. Der bør f.eks. aflægges regelmæssig rapport om den samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkning af finansielle produkter ved hjælp af indikatorer, som er relevante for måling af det valgte bæredygtige investeringsmål. Hvis der er angivet et egnet indeks som referencebenchmark, bør disse oplysninger også gives for dette indeks og for et bredt markedsindeks for at muliggøre sammenligning. ▌ Hvis EuSEF-forvaltere stiller oplysninger til rådighed om den positive sociale indvirkning ▌, som en given fond har som mål, samt om de opnåede generelle sociale resultater og de metoder, der er anvendt i forbindelse hermed i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 346/2013, kan de i givet fald gøre brug af disse oplysninger med henblik på offentliggørelse af oplysninger i henhold til nærværende forordning.

(10)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU(19) pålægges gennemsigtighedsforpligtelser, hvad angår sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige aspekter i forbindelse med ikkefinansiel rapportering. Den påkrævede form og præsentation i henhold til disse direktiver egner sig imidlertid ikke altid til, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere kan gøre direkte brug heraf i forbindelse med slutinvestorer. Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere bør med henblik på denne forordning have mulighed for, når det er relevant, at gøre brug af oplysninger i ledelsesberetninger og ikkefinansielle redegørelser i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU.

Hvis de oplysninger, der gives i henhold til denne forordning, ikke er underlagt passende kontrol i henhold til EU-retten eller national ret, tilskyndes finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere til at indføre passende ordninger med henblik herpå.

(11)  For at sikre, at de oplysninger, der offentliggøres på finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres websteder, er pålidelige, bør disse oplysninger holdes ajour, og der bør tydeligt redegøres for enhver revision eller ændring.

(11a)   Selv om denne forordning ikke omfatter nationale sociale sikringsordninger, der er omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, bør medlemsstaterne – i betragtning af at de i stadig større grad åbner dele af administrationen af lovpligtige pensionsordninger inden for deres sociale sikringsordninger for finansielle markedsdeltagere eller andre privatretlige enheder, og at de er udsat for bæredygtighedsrisici, samt at de kan tage hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger eller fremme miljømæssige eller sociale karakteristika eller forfølge bæredygtige investeringer ligesom finansielle markedsdeltagere og andre finansielle produkter – have mulighed for at anvende nærværende forordning med henblik på at mindske informationsasymmetrien i sådanne forhold mellem principaler og agenter.

Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne for så vidt angår finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere med hjemsted på deres område kan vedtage eller opretholde strengere bestemmelser om offentliggørelse af klimatilpasningspolitikker og af yderligere oplysninger til slutinvestorer om bæredygtighedsrisici. Sådanne bestemmelser bør dog ikke hindre en effektiv anvendelse af denne forordning eller virkeliggørelsen af dens mål og bør under alle omstændigheder være i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

(12)  I overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/2341 bør IORP'er sikre, at ledelses- og risikostyringsregler allerede finder anvendelse på deres investeringsbeslutninger og risikovurderinger for at sikre kontinuitet og regelmæssighed ▌. Investeringsbeslutninger bør træffes, og vurdering af relevante risici, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, foretages på en måde, der sikrer, at der tages hensyn til IORP-medlemmers og ‑investeringsmodtageres interesser. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) bør udstede retningslinjer for, hvordan IORP'er i deres investeringsbeslutninger og risikovurderinger skal tage hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici i henhold til direktiv (EU) 2016/2341.

(13)  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), EIOPA og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (samlet betegnet "ESA'erne"), der blev oprettet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010(20), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010(21) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(22), bør gennem Det Fælles Udvalg udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af, metoderne for og præsentationen afoplysninger om bæredygtighedsindikatorer for klima- og andre miljørelaterede negative indvirkninger og sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse, og præsentationen og indholdet af oplysninger vedrørende fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringsmål, som skal gives i finansielle markedsdeltageres dokumenter forud for indgåelse af en aftale, i deres periodiske årlige rapporter samt på deres websteder, jf. artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010. Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder.

(14)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESA'erne har udarbejdet gennem Det Fælles Udvalg, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at fastlægge en standardpræsentation af fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer i markedsføringskommunikation.

(15)  Da periodiske rapporter i princippet sammenfatter de forretningsmæssige resultater for hele kalenderår, bør anvendelsen af denne forordnings bestemmelser om gennemsigtighedskrav i periodiske rapporter udsættes til den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 1. januar i året efter den dato, som der henvises til i artikel 12, stk. 2].

(16)  Oplysningsreglerne i nærværende forordning bør supplere og anvendes i tillæg til bestemmelserne i direktiv 2009/65/EF, direktiv 2009/138/EF, direktiv 2011/61/EU, direktiv 2014/65/EU, direktiv (EU) 2016/97, direktiv (EU) 2016/2341, forordning (EU) nr. 345/2013, forordning (EU) nr. 346/2013, forordning (EU) 2015/760 og forordning (EU) nr. XYZ [EUT – indsæt venligst henvisning til forordningen om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)].

(17)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(18)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og forbedre oplysningerne til dem, herunder i forbindelse med grænseoverskridende handel, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte ensartede oplysningskrav på EU-plan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes harmoniserede bestemmelser om gennemsigtighed, der skal anvendes af finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere, for så vidt angår ▌ integration af bæredygtighedsrisici, hensynet til negative bæredygtighedsvirkninger i deres processer og formidling af bæredygtighedsrelaterede oplysninger om finansielle produkter.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)  "finansiel markedsdeltager": enhver af følgende:

i)  et investeringsselskab, der udbyder et IBIP ▌

ia)   et investeringsselskab, der yder porteføljepleje

ib)   en IORP ▌

ic)   en producent af et pensionsprodukt

id)   en FAIF

ie)   en PEPP-udbyder

ii)  en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 345/2013

iii)  en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 346/2013

iv)  et investeringsinstituts administrationsselskab

v)  et kreditinstitut, der yder porteføljepleje

b)  "forsikringsselskab": et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2009/138/EF

c)  "IBIP": et af følgende:

i)  et forsikringsbaseret investeringsprodukt som defineret i artikel 4, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014(23)

ii)  et forsikringsprodukt, der udbydes til en professionel investor, og som har en værdi ved udløb eller en tilbagekøbsværdi, og hvor denne værdi ved udløb eller tilbagekøbsværdi direkte eller indirekte er helt eller delvis eksponeret mod markedsudsving

d)  "FAIF": en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU

e)  "investeringsselskab": et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU

f)  "porteføljepleje": porteføljepleje som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i direktiv 2014/65/EU

g)  "IORP": en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, der er meddelt tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv (EU) 2016/2341, medmindre en medlemsstat har valgt at anvende artikel 5 i det pågældende direktiv, eller en IORP administrerer pensionsordninger, der tilsammen har under 15 medlemmer

h)  "pensionsprodukt": et af følgende:

i)  et pensionsprodukt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1286/2014

ii)  et individuelt pensionsprodukt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1286/2014

ha)   "paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)": et produkt som omhandlet i artikel 2, nr. 2), i [Publikationskontoret: Indsæt venligst en henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)]

i)  "investeringsinstituts administrationsselskab": et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF eller et investeringsselskab, der er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, og som ikke har udpeget et administrationsselskab, der er godkendt i henhold til det pågældende direktiv, til administration af det

ib)  "finansiel rådgiver": en forsikringsformidler, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, et forsikringsselskab, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, et kreditinstitut, der yder investeringsrådgivning, et investeringsselskab, der yder investeringsrådgivning, en FAIF, der yder investeringsrådgivning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, litra b), nr. i), i direktiv 2011/61/EU, og et investeringsinstituts administrationsselskab, der yder investeringsrådgivning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra b), nr. i), i direktiv 2009/65/EF

j)  "finansielt produkt": enhver af følgende:

i)   en portefølje, der forvaltes i overensstemmelse med litra f) i dette stykke

ii)   en AIF

iii)   et IBIP

iv)   et pensionsprodukt

iv)   en pensionsordning ▌,

v)   et investeringsinstitut

vi)   et paneuropæisk personligt pensionsprodukt

k)  "AIF": en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU

l)  "pensionsordning": en pensionsordning som defineret i artikel 6, nr. 2), i direktiv (EU) 2016/2341

m)  "investeringsinstitut": et institut for kollektiv investering i værdipapirer, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

n)  "investeringsrådgivning": investeringsrådgivning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 4), i direktiv 2014/65/EU

o)  "bæredygtige investeringer": enhver af følgende eller en kombination af enhver af følgende:

i)  investeringer i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt mål såsom målt ved hjælp af nøgleindikatorer for ressourceeffektivitet vedrørende anvendelse af energi, vedvarende energi, råmaterialer, vand og jord, for affaldsproduktion og drivhusgasemissioner og for indvirkningen på biodiversiteten og den cirkulære økonomi

ii)  investeringer i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et socialt mål, navnlig investeringer, som bidrager til at bekæmpe ulighed, investeringer, der fremmer social samhørighed, social integration og arbejdsmarkedsrelationer, eller investeringer i menneskelig kapital eller økonomisk eller socialt dårligt stillede lokalsamfund,

forudsat at investeringerne ikke er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, ▌ navnlig med hensyn til sunde ledelsesstrukturer og arbejdstagerforhold, en forsvarlig aflønning af det pågældende personale og overholdelse af skattereglerne

p)  "detailinvestor": en investor, som ikke er en professionel investor

q)  "professionel investor": en kunde, der opfylder kriterierne i bilag II til direktiv 2014/65/EU

r)  "forsikringsformidler": en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i direktiv (EU) 2016/97

s)  "forsikringsrådgivning": rådgivning som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 15), i direktiv (EU) 2016/97

t)   "bæredygtighedsrisiko": en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering som følge af en negativ bæredygtighedsvirkning

u)   "ELTIF": en europæisk langsigtet investeringsfond, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) 2015/760

v)   "bæredygtighedsfaktorer": miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Artikel 3

Gennemsigtighed i politikker for bæredygtighedsrisici

1.  Finansielle markedsdeltagere offentliggør på deres websteder oplysninger om deres politikker for integration af bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutningsproces.

2.  Finansielle rådgivere offentliggør på deres websteder oplysninger om deres politikker for integration af bæredygtighedsrisici i deres investerings- eller forsikringsrådgivning.

Artikel 3gamma

Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på enhedsniveau

1.   Finansielle markedsdeltagere offentliggør og opretholder på deres websteder et af følgende:

a)   hvis de under behørig hensyntagen til deres størrelse, arten og omfanget af deres aktiviteter og typerne af deres finansielle produkter tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, en erklæring om due diligence-politikker med hensyn til disse vigtigste negative indvirkninger

b)   hvis ikke de tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne, en klar begrundelse for, hvorfor det ikke er tilfældet, med, hvis det er relevant, oplysninger om, hvorvidt og hvornår de agter at tage hensyn til sådanne negative indvirkninger.

2.   Oplysninger afgivet i henhold til stk. 1, litra a), skal mindst omfatte følgende:

a)  oplysninger om politikker for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer

b)  en beskrivelse af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og de foranstaltninger, der er truffet, og, hvis det er relevant, planlagt

c)  kortfattede sammenfatninger af politikker for aktivt ejerskab, jf. artikel 3g i direktiv 2007/36/EF, hvis det er relevant

d)  en henvisning til overholdelsen af kodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering og, hvis det er relevant, graden af tilpasning til Parisaftalens langsigtede mål for global opvarmning.

3.   Uanset stk. 1 skal finansielle markedsdeltagere fra den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], som på deres statustidspunkt overskrider kriteriet om det gennemsnitlige antal på 500 ansatte i løbet af regnskabsåret, på deres websteder offentliggøre og opretholde en erklæring om due diligence-politikker med hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Den i første afsnit omhandlede erklæring skal mindst indeholde de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-d).

4.   Uanset stk. 1 skal finansielle markedsdeltagere, som er modervirksomheder i en stor koncern som omhandlet i artikel 3, stk. 7, i direktiv 2013/34/EU fra den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], og som på deres statustidspunkt på konsolideret niveau overskrider kriteriet om det gennemsnitlige antal på 500 ansatte i løbet af regnskabsåret, på deres websteder offentliggøre og opretholde en erklæring om due diligence-politikker med hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Den i første afsnit omhandlede erklæring skal mindst indeholde de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra a)-d).

5.   Finansielle rådgivere offentliggør og opretholder på deres websteder et af følgende:

a)  oplysninger om, hvorvidt de under behørig hensyntagen til deres størrelse, arten og omfanget af deres aktiviteter og typerne af de finansielle produkter, de rådgiver om, i deres investerings- eller forsikringsrådgivning tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

b)   oplysninger om, hvorfor de ikke i deres investerings- eller forsikringsrådgivning tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne, med, hvis det er relevant, oplysninger om, hvorvidt og hvornår de agter at tage hensyn til sådanne negative indvirkninger.

6.   Senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udarbejder EBA, EIOPA og ESMA gennem Det Fælles Udvalg, for så vidt angår bæredygtighedsindikatorer for klima og andre miljørelaterede negative indvirkninger, reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og ajourfører dem regelmæssigt med hensyn til indhold, metoder og præsentation af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1-5.

EBA, EIOPA og ESMA indhenter, hvor det er relevant, input fra Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter.

7.   Senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udarbejder EBA, EIOPA og ESMA gennem Det Fælles Udvalg, for så vidt angår bæredygtighedsindikatorer for negative indvirkninger på området sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse, reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og ajourfører dem regelmæssigt med hensyn til indhold, metoder og præsentation af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1-5.

Artikel 3a

Gennemsigtighed i aflønningspolitikker i forbindelse med integration af bæredygtighedsrisici

1.   Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere medtager i deres aflønningspolitikker oplysninger om, hvordan disse politikker er i overensstemmelse med integrationen af bæredygtighedsrisici, og offentliggør disse oplysninger på deres websteder.

2.   Den i stk. 1 omhandlede offentliggørelse af oplysninger indgår i de aflønningspolitikker, som finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere fastlægger og opretholder i overensstemmelse med sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/234.

Artikel 4

Gennemsigtighed i forbindelse med integration af bæredygtighedsrisici

1.  Finansielle markedsdeltagere medtager beskrivelser af følgende i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale:

a)  måden hvorpå bæredygtighedsrisici integreres i deres investeringsbeslutninger, og

b)  resultatet af vurderingen af de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici ▌ på de finansielle produkters afkast ▌.

Hvis bæredygtighedsrisici ikke anses for relevante, skal de i litra a) og b) omhandlede beskrivelser omfatte en klar og kortfattet redegørelse for, hvorfor de ikke er relevante.

2.  Finansielle rådgivere medtager beskrivelser af følgende i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale:

a)  hvordan bæredygtighedsrisici integreres i deres investerings- ▌eller forsikringsrådgivning, og

b)  resultatet af vurderingen af de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici ▌ på de finansielle produkters afkast ▌.

Hvis bæredygtighedsrisici ikke anses for relevante, skal de i litra a) og b) omhandlede beskrivelser omfatte en klar og kortfattet redegørelse for, hvorfor de ikke er relevante.

3.  De i stk. 1 og ▌ 2 nævnte oplysninger offentliggøres på følgende måde:

a)  for så vidt angår FAIF'er i oplysningerne til investorer, jf. artikel 23, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

b)  for så vidt angår forsikringsselskaber i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 185, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, eller, hvis det er relevant, i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97

c)  for så vidt angår IORP'er i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41 i direktiv (EU) 2016/2341

d)  for så vidt angår forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 345/2013

e)  for så vidt angår forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 346/2013

f)  for så vidt angår producenter af pensionsprodukter skriftligt og i god tid, inden en detailinvestor bindes af en aftale, der vedrører et pensionsprodukt

g)  for så vidt angår investeringsinstitutters administrationsselskaber i prospektet, jf. artikel 69 i direktiv 2009/65/EF

h)  for så vidt angår investeringsselskaber, der yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

ha)  for så vidt angår kreditinstitutter, der yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

i)  for så vidt angår forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og for så vidt angår forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om pensionsprodukter, som er eksponeret for markedsudsving, i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97

j)  for så vidt angår FAIF'er, der forvalter ELTIF'er, i prospektet, jf. artikel 23 i forordning (EU) 2015/760

k)   for så vidt angår PEPP-udbydere, i dokumentet med central PEPP-investorinformation, jf. artikel 26 i forordning (EU) XYZ [EUT – Indsæt venligst en henvisning til forordningen om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)].

Artikel 4gamma

Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på finansielt produktniveau

1.   Senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra a)-k), for hvert finansielt produkt, hvor en finansiel markedsdeltager anvender artikel 3γ, stk. 1, litra a), stk. 3 eller stk. 4, omfatte følgende:

a)   en klar og begrundet forklaring på, hvorvidt, og i givet fald, hvordan et finansielt produkt tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

b)   en erklæring om, at oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer er tilgængelige i de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til artikel 7, stk. 2, litra a)-j).

Hvis oplysningerne i artikel 7, stk. 2, litra a)-j), omfatter kvantificeringer af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, kan disse oplysninger baseres på bestemmelserne i de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 3γ, stk. 6 og 7.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra a)-k), skal for hvert finansielt produkt, hvor en finansiel markedsdeltager anvender artikel 3γ, stk. 1, litra b), omfatte en erklæring om, at den finansielle markedsdeltager ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og en begrundelse herfor.

Artikel 4a

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika i oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

1.   Hvis et finansielt produkt blandt andet omfatter fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination heraf, og forudsat at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, skal de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 1 og 3, omfatte følgende:

a)   oplysninger om, hvordan de pågældende karakteristika opfyldes

b)   hvis der er angivet et indeks som referencebenchmark, oplysninger om, hvorvidt og hvordan dette indeks er i overensstemmelse med de pågældende karakteristika.

2.   Finansielle markedsdeltagere medtager i de oplysninger, der i henhold til artikel 4, stk. 1 og 3, skal offentliggøres, en angivelse af, hvor den metode, der er anvendt til beregning af de i stk. 1 i denne artikel nævnte indekser, findes.

3.   Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) udarbejder gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder ("Det Fælles Udvalg") udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer præsentationen og indholdet af de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til denne artikel.

EBA, EIOPA og ESMA tager ved udarbejdelsen af udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika som omhandlet i stk. 1 og forskelle heri samt målet om nøjagtige, rimelige, klare, ikke vildledende, enkle og kortfattede oplysninger.

EBA, EIOPA og ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den … [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Beføjelsen til at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 5

Gennemsigtighed i forbindelse med bæredygtige investeringer i oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

1.  Hvis et finansielt produkt har bæredygtige investeringer ▌ som mål, og der er angivet et indeks som referencebenchmark, skal de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 1 og 3, ledsages af følgende:

a)  oplysninger om, hvordan det angivne indeks er tilpasset dette mål

b)  en forklaring på, hvorfor ▌ og hvordan det angivne indeks, der er tilpasset dette mål, afviger fra et bredt markedsindeks.

2.  Hvis et finansielt produkt har bæredygtige investeringer ▌ som mål, og der ikke er angivet et indeks som referencebenchmark, skal de oplysninger, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1 og 3, omfatte en redegørelse for, hvordan dette mål nås.

3.  Hvis et finansielt produkt har en reduktion af CO2-emissioner som mål, skal de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 1 og 3, omfatte målet om lav CO2-emissionseksponering med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål for global opvarmning.

Hvis der i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1011 ikke foreligger et ▌EU-benchmark for klimaovergangen eller EU-Paristilpasset benchmark ▌, skal de oplysninger, som er omhandlet i artikel 4, uanset stk. 2, omfatte en detaljeret redegørelse for, hvordan det fortsat sikres, at målet om at reducere CO2-emissioner nås med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål for global opvarmning.

4.  Finansielle markedsdeltagere medtager i de oplysninger, der i henhold til artikel 4, stk. 1 og 3, skal offentliggøres, en angivelse af, hvor den metode, der er anvendt til beregning af de i stk. 1 i denne artikel nævnte indekser og de i stk. 3, andet afsnit, i denne artikel nævnte benchmarks findes.

5.  EBA, EIOPA og ESMA udarbejder gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder ("Det Fælles Udvalg") udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer præsentationen og indholdet af de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til denne artikel.

EBA, EIOPA og ESMA tager ved udarbejdelsen af udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres mål som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 og forskelle heri samt målet om nøjagtige, rimelige, klare, ikke vildledende, enkle og kortfattede oplysninger.

EBA, EIOPA og ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den … [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Beføjelsen til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 6

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og af bæredygtige investeringer på websteder

1.   Finansielle markedsdeltagere offentliggør og opretholder følgende på deres websteder for så vidt angår ethvert finansielt produkt, der er omhandlet i artikel 4a, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, 2 og 3:

a)   en beskrivelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika eller det bæredygtige investeringsmål

b)   oplysninger om, hvilke metoder der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika eller indvirkningen af de bæredygtige investeringer, der er udvalgt til det finansielle produkt, herunder dets datakilder, screeningkriterier for de underliggende aktiver og de relevante bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt til at måle det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika eller samlede bæredygtige indvirkning

c)   de oplysninger, der er nævnt i artikel 4a og 5

d)   de oplysninger, der er nævnt i artikel 7.

De oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til første afsnit, skal være tydelige, kortfattede og letforståelige for investorer. De skal offentliggøres på en nøjagtig, rimelig, klar, ikke vildledende, enkel og kortfattet måde og på et fremtrædende lettilgængeligt sted på webstedet.

2.   EBA, EIOPA og ESMA udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a) og b), og de krav til præsentationen, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit.

EBA, EIOPA og ESMA tager ved udarbejdelsen af udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og mål som omhandlet i stk. 1 og forskelle heri. EBA, EIOPA og ESMA ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i lyset af den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

EBA, EIOPA og ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Beføjelsen til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 7

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og af bæredygtige investeringer i periodiske rapporter

1.  Hvis finansielle markedsdeltagere udbyder et finansielt produkt som omhandlet i artikel 4a, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal de medtage en beskrivelse af følgende i periodiske rapporter:

a)  for så vidt angår et finansielt produkt omhandlet i artikel 4a, stk. 1, i hvilket omfang de miljømæssige eller sociale karakteristika er opfyldt

b)  for så vidt angår et finansielt produkt omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3:

i)   den samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkning af det finansielle produkt ved hjælp af relevante bæredygtighedsindikatorer eller

ii)  hvis der er angivet et indeks som referencebenchmark, en sammenligning af den samlede indvirkning af det finansielle produkt med det angivne indeks og et bredt markedsindeks ved hjælp af bæredygtighedsindikatorer.

2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger skal offentliggøres på følgende måde:

a)  for så vidt angår FAIF'er i årsrapporten, jf. artikel 22 i direktiv 2011/61/EU

b)  for så vidt angår forsikringsselskaber, skriftligt hvert år i overensstemmelse med artikel 185, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF

c)  for så vidt angår IORP'er i årsberetningen, jf. artikel 29 i direktiv (EU) 2016/2341

d)  for så vidt angår forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i årsrapporten, jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 345/2013

e)  for så vidt angår forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde i årsrapporten, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 346/2013

f)  for så vidt angår producenter af pensionsprodukter skriftligt i årsrapporter eller i rapporter i overensstemmelse med national ret

g)  for så vidt angår investeringsinstitutters administrationsselskaber i årsberetninger, jf. artikel 69 i direktiv 2009/65/EF

h)  for så vidt angår investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, i en periodisk rapport, jf. artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

i)   for så vidt angår kreditinstitutter, der yder porteføljepleje, i en periodisk rapport, jf. artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

j)   for så vidt angår PEPP-udbydere, i en PEPP-oversigt, jf. artikel 36 i forordning (EU) XYZ [Publikationskontoret – Indsæt venligst henvisning til forordningen om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)].

3.  Med henblik på stk. 1 kan finansielle markedsdeltagere, når det er relevant, gøre brug af oplysningerne i ledelsesberetninger eller i ikkefinansielle redegørelser, jf. henholdsvis artikel 19 og 19a i direktiv 2013/34/EU.

4.  EBA, EIOPA og ESMA udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet og præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

EBA, EIOPA og ESMA tager ved udarbejdelsen af udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og mål som omhandlet i stk. 1 og forskelle heri. EBA, EIOPA og ESMA ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i lyset af den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

EBA, EIOPA og ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Beføjelsen til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, ▌ (EU) nr. 1094/2010 og ▌ (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 8

Revision af oplysninger

1.  Finansielle markedsdeltagere sikrer, at alle oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 3, 3a eller 6, holdes ajour. Hvis en finansiel markedsdeltager ændrer disse oplysninger, offentliggøres på samme websted en klar begrundelse for ændringerne.

2.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på finansielle rådgivere for så vidt angår oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med artikel 3 og 3a.

Artikel 9

Markedsføringskommunikation

1.  Uden at det berører strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF, ▌ 2014/65/EU og ▌ (EU) 2016/97 og forordning (EU) nr. 1286/2014, skal finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere sikre, at deres markedsføringskommunikation ikke er i modstrid med de oplysninger, der offentliggøres i henhold til denne forordning.

2.  EBA, EIOPA og ESMA kan gennem Det Fælles Udvalg udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge en standardpræsentation af oplysninger om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer.

Beføjelsen til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, ▌ (EU) nr. 1094/2010 og ▌ (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 9a

Kompetente myndigheder

1.   Hver medlemsstat sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med sektorspecifik lovgivning, navnlig dem, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra a)-j), og direktiv 2013/36/EU, også overvåger opfyldelsen af de krav, der er fastsat i denne forordning til finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere. De kompetente myndigheder tillægges alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner i henhold til denne forordning.

2.   Med henblik på denne forordning samarbejder de kompetente myndigheder med hinanden og meddeler uden unødig forsinkelse hinanden oplysninger, som er relevante for udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning og udøvelsen af deres beføjelser.

Artikel 9b

Gennemsigtighed i forbindelse med IORP'er og forsikringsformidlere

1.   IORP'er offentliggør og opretholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, 3a, 3gamma, 4gamma og 4 og artikel 6, stk. 1, første afsnit, litra a)-d), i overensstemmelse med artikel 36, stk. 2, litra f), i direktiv (EU) 2016/2341.

2.   Forsikringsformidlere giver de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, artikel 3a, artikel 3gamma, stk. 5, artikel 4 og artikel 6, stk. 1, første afsnit, litra a)-d), i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv (EU) 2016/97.

Artikel 9c

Pensionsprodukter omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

1.   Medlemsstaterne kan beslutte at anvende denne forordning på producenter af pensionsprodukter, der administrerer nationale sociale sikringsordninger, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. I så fald omfatter producenter af pensionsprodukter som omhandlet i artikel 2, litra a), producenter af pensionsprodukter, der administrerer nationale sociale sikringsordninger og pensionsprodukter som omhandlet i artikel 2, litra h). Pensionsprodukter som omhandlet i artikel 2, litra h), omfatter i så fald også pensionsprodukter som omhandlet i første punktum.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen, EBA, EIOPA og ESMA om de i stk. 1 omhandlede beslutninger.

Artikel 9d

Undtagelser

1.   Denne forordning finder ikke anvendelse på forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, og som er virksomheder uanset deres juridiske status, herunder fysiske personer eller selvstændige, forudsat at de har færre end tre ansatte.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte at anvende denne forordning på forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning som omhandlet i stk. 1.

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen, EBA, EIOPA og ESMA om de i stk. 2 omhandlede beslutninger.

Artikel 9e

Rapport

EBA, EIOPA og ESMA gør status over omfanget af frivillige oplysninger i overensstemmelse med artikel 3gamma, stk. 1, litra a), og artikel 4gamma, stk. 1, litra a). Senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 18 måneder fra datoen for anvendelse af artikel 3gamma og 4gamma] sender EBA, EIOPA og ESMA en årsrapport til Kommissionen om bedste praksis og fremsætter anbefalinger om frivillige rapporteringsstandarder. Årsrapporten skal behandle følgerne af due diligence-praksis for oplysninger, der gives i overensstemmelse med denne forordning, og give vejledning herom. Rapporten offentliggøres og fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 11

Evaluering

Senest den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] foretager Kommissionen en evaluering af anvendelsen af denne forordning, og navnlig af:

a)   om henvisningen til det gennemsnitlige antal ansatte i artikel 3γ, stk. 3 og 4, bør bibeholdes, erstattes eller ledsages af andre kriterier i betragtning af fordelene og proportionaliteten af den dermed forbundne administrative byrde

b)   om denne forordnings funktion ikke hæmmes af manglen på data eller disses mangelfulde kvalitet, herunder indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fra virksomheder, der er investeret i.

Rapporten ledsages om nødvendigt af lovgivningsforslag.

Artikel 12

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 15 måneder efter datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende].

Artikel 3gamma, stk. 6 og 7, artikel 4a, stk. 3, artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, ▌finder dog anvendelse fra den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen], og artikel 7, stk. 1-3, finder anvendelse fra den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen 1. januar i året efter den dato, som der henvises til i andet afsnit].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)* DEN JURIDISK-SPROGLIGE FÆRDIGGØRELSE AF TEKSTEN ER ENDNU IKKE AFSLUTTET.
(2)EUT C […] af […], s. […].
(3)EUT C […] af […], s. […].
(4) Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019.
(5)Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling (FN 2015).
(6)COM(2016)0739.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(10)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
(11)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(12)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
(13)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).
(15)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).
(16)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).
(17)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).
(18)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 98).
(19)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
(20)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
(21)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).
(22)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(23)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

Seneste opdatering: 29. april 2019Juridisk meddelelse